You are on page 1of 22

TANMENET

ERKÖLCSTAN
1. osztály
Használja: Winklern !á"osi N#ra $%1&'$%1(. tan )

M*+A,K K,A-. / S+E0E-1 $%1&

2e)ezet s
Az erkölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik tantárgy feladata. Az iskolai környezet, a pedag g!si példa, az osztályközösség élete a maga egészében nyeri el erkölcsi jelentőségét. A "elyes magatartás és a j döntés elveiről kialak#tott álláspontok párbeszéde végigk#séri a civilizáci történetét. Az erkölcstan és az etika feladata, "ogy megismertessen ezzel a "agyománnyal. $em kész válaszokat k#nál, "anem a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. A morális "elytállás értelmének sokoldal% megvilág#tásával seg#t k&lönbséget tenni j és rossz döntés között. Az etika oktatása feltárja, és fogalmilag megragad"at vá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi egy&ttélés bevett normái alap!lnak és seg#ti a k!lt!rális soksz#nűség értékének felismerését.

C lok s 3ela4atok
Az erkölcstan ra keretein bel&l találkoz"atnak a környezet&ket és az élet&ket befolyásol örömök és problémák k&lönféle megjelenési formáival; a változatos rai tevékenység alatt játékos formában szerzik meg tapasztalataikat a j ' rossz, szép ' cs%nya viszonylagosságár l és a "elyes ' "elytelen magatartási formák értelméről. Az önmegértés az identitást!dat fejlődését seg#ti nagymértékben elő, m#g az önmagát is tisztelni t!d személyiség kialak#tása előseg#ti számára a beilleszkedést és a közösségi értékek elfogadását. A gyerekek az erkölcstan rai találkozások alkalmával észrevétlen&l tan!lják meg a társadalomba val beilleszkedés és a közösségi élet alapjait. A tantárgy tan#tásának célja, "ogy seg#tse a tan!l kat a "étköznapi életben val eligazodásban ' konkrét, val s "elyzetekben val döntések meg"ozatalában. Az egyén önismeretét, a k!lt!rált társas kapcsolatok kialak!lását, az ember és környezet viszonyának reális érzékelését, az egyes személyiségjegyek és az erkölcsi kompetenciák fejlesztését seg#teni. (ppen ezért alkalmazása során javasolt a val s "elyzetek megteremtése vagy azok szim!láci ja. )élja, "ogy a gyermekek eredményesen megőrizzék k#váncsiság!kat, a tapasztalatszerzés közben fejlesszék érdeklődés&ket. A tan!l k alkot készségének és kreativitásának fejlesztése.

5ejleszt si k6)etel" nyek
− − − − − − − − − − − − 2 A tan!l életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját k&lső t!lajdonságair l, tisztában van legfontosabb személyi adataival. *tlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. +épes érzelmileg kötődni környezeté"ez és a kör&lötte élő emberek"ez. +épes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve komm!nikálni környezete tagjaival, k&lönféle beszédm dokat t!d alkalmazni. A beszélgetés során betartja az !dvarias társalgás elemi szabályait. (rzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. (rzi, "ogy a "agyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. ,örekszik rá, "ogy érzelmeit a közösség számára elfogad"at formában nyilván#tsa ki. +épes átélni a természet szépségét, és érti, "ogy felelősek vagy!nk a kör&lött&nk lévő élővilágért. +épes rá, "ogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit viz!ális, mozgásos vagy sz beli eszközökkel kifejezze. ,isztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, "ogy más gyerekek sokszor egészen más kör&lmények között élnek, mint ő. -eg t!dja k&lönböztetni egymást l a val ságos és a virt!ális világot.

Az )es #rakeret 3elosztása
(vi raszám. /0 1"eti 2 ra3

T "ak6r6k 3elosztása
2. Az én világom 4. ,ársaim ' 5k és én /. +özvetlen közösségeim ' A család és a gyerekek 7. ,ágabb közösségeim ' A lak "elyi közösség 8. A környező világ 9sszefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt rakeret 1a kerettantervben %n. szabad rakeret, az éves raszám 2:;<a3 9sszesen. 0 0 6 0 0 ra ra ra ra ra

/ ra /0 ra

K7l8sko"9eten8iák
A tantárgy tan#tása során célja és feladatai csak a k!lcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok támogatásával val s#t"at k meg. A $A, által megfogalmazott k!lcskompetenciákat a kötelező oktatás<képzés során kell elsaját#tani. ,e"át fejlesztés&k kiemelt feladat már az als tagozatban is. =A k!lcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többf!nkci s egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell a""oz, "ogy személyiségét kiteljes#t"esse és fejleszt"esse, be t!djon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztat"at legyen.> +ésőbb az élet"osszig tart tan!lás alapját e kompetenciák képezik. Az erkölcstan tantárgy 12<7. évfolyam3 tan#tása során az alábbi k!lcskompetenciák és fejlesztés&ket szolgál akt#v tan!l i tevékenységek seg#tik a feladatok megoldását. A tanmenetjavaslatban a tantárgy jellegéből ad d an az anyanyelvi, a szociális és az erkölcsi kompetenciák kaptak "angs%lyt.

Anyanyel)i ko""7niká8i#
-agába foglalja a sz beli és #rásbeli komm!nikáci t 1szövegalkotás3, a "allott és olvasott szöveg megértését 1szövegértés3, valamint a "elyes nyelv"asználatot. A nyelv fontos szerepet játszik valamennyi kompetencia kialak#tásában és fejlesztésében, mivel az emberi komm!nikáci , a gondolkodás és a tan!lás nélk&löz"etetlen eleme.

Szo8iális s álla"9ol:ári ko"9eten8ia
?z a kompetencia a "armonik!s életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele. A közösségi életben, a szabadidős és tan rai tevékenységekben, a diákönkormányzatban megteremtj&k a feltételeket olyan magatartási formák fejlesztésére, amelyek révén "atékony és ép#tő m don t!d részt venni a tan!l a közösségi életben, és sz&kség esetén konflikt!sokat is meg t!d oldani. ?nnek fő elemeiként az önismeret, a szociális kompetenciák"oz sz&kséges kognit#v készségek, a társas kompetenciák 3

Erk6l8si ko"9eten8iák
Az erkölcsi kompetenciák feladata a műveltséget ad , választást biztos#t és seg#tő tájékoztatás ny%jtása, a diákok felkész#tése a morális döntésekre, azon képességeik fejlesztése, amelyek sz&kségesek az erkölcsi "elyzetek megfelelő meg#télésé"ez, a morális döntések önáll meg"ozatalá"oz. @eg#tségével a tan!l k megismerik a legáltalánosabban elfogadott alapértékeket, képesek ezeket döntéseiben figyelembe venni, felismerik az erkölcsi dilemmákat, képes azokat mérlegelni és döntést "ozni. @eg#ti a diákokat az erkölcsi személyiség kialak!lásának folyamatában a példa< és szabálykövetéstől a t!datos meggyőződésen alap!l lelkiismereti döntésig.

Mate"atikai ko"9eten8ia
A matematikai gondolkodás fejlesztésével és alkalmazásával felkész#ti a tan!l kat, "ogy alkalmazni t!dja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, ott"on és a m!nka"elyen.

Ter" szett74o"ányos ko"9eten8ia
A természett!dományos ismeretek és m dszerek fel"asználásával le"etőséget biztos#t!nk tan!l inknak, "ogy magyarázatokat tegyenek, és előrejelzéseket kész#tsenek a természetben. A tec"nol giai kompetencia ennek a t!dásnak az alkalmazása a természeti környezet átalak#tásában az emberi sz&kségletek kielég#tése érdekében. A tan!l k a tevékenységeken kereszt&l megértik az emberi beavatkozás okozta változásokat, és az ezzel kapcsolatos, a fenntart"at fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.

-i:itális ko"9eten8ia
+or!nkban ro"amosan %j!l és változik az ismeretanyag és ezzel egy időben az informáci "oz val "ozzáférés m dja is. ?zért nélk&löz"etetlen az elektronik!s média magabiztos és kritik!s "asználata a m!nkában, a szabadidőben és a komm!nikáci során. ?nnek érdekében a tan!l knak el kell saját#tani az informáci szerzésének, feldolgozásának, tárolásának és bem!tatásának a képességét.

Hat kony1 6náll# tan7lás
Azt jelenti, "ogy a diákok képesek kitart an tan!lni, saját tan!lás!kat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. +épesek az idővel és az informáci val "atékonyan gazdálkodni. (p#tenek előzetes tan!lási és élettapasztalataikra, a megszerzett ismereteket fel"asználják a tan!lásban és a mindennapi életben. A "atékony tan!lás igényli a megfelelő olvasási, #rási, számolási, gondolkodási képességek meglétét, valamint az informáci s és komm!nikáci s tec"nikák alkalmazását.

Ajánlott te) kenys :3or"ák
Az 2'4. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. Agazán tárgyak és események jelenlétében t!dnak problémákat mérlegelni és megoldani. Bosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben t!dnak valamit átélni, mint figyelm&ket szándékosan a feladatra összpontos#tani. Adegrendszer&k működését még az agy!k érzelmi<ind!lati életet szabályoz központja !ralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő ' látott, "allott vagy cselekvéses m don átél"ető ' élmény"ez kapcsolni. Cár a 4

tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 2'4. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van "elye. A társas "elyzeteken bel&li nézőpontváltás ' "ol egyik, "ol másik szerepbe "elyezkedve ' azonban j l gyakoroltat"at , előkész#tve ezzel az empátia és az érvelő vita képességének későbbi kialak!lását.

Sze"l ltet s
A szemléltetés kiemelkedő fontosság% szerepet kap a tantárgy tan#tása során, a val s élet"elyzetek bem!tatása, a k&lönböző szit!áci k megvilág#tása, az ra "ang!latának fokozása szempontjáb l. A j szemléltetés motivál "atása képes felkelteni a tan!l k érdeklődését az egyes megbeszélésre szánt témakörök iránt. Amennyiben rendelkezésre áll interakt#v tábla vagy szám#t gép és kivet#tési le"etőség ez j l "asznál"at az tan rai szemléltetés során. Az Dtraval . ?rkölcstan első osztályosoknak tankönyv teljes anyaga "ozzáfér"ető interakt#v tankönyv formájában, és a kiegész#tő eszközökkel egy&tt "asznál"at a mozaCook seg#tségével. A mozaCook digitális tankönyvekben számos interakt#v eEtra tartalom, tematik!s eszköz és játék teszi érdekesebbé, könnyebben befogad"at vá a tananyagot. A pedag g!sok m!nkáját animáci s prezentáci s és ill!sztráci s le"etőségek seg#tik.

Ka98sol#4ási 9ontok
Az 2. évfolyamon tan#tott k&lönböző tantárgyak témakörei között megteremt"ető a kapcsolat az adott fejlesztési tevékenység megjelenésével más tantárgy tartalmaiban, tevékenységeiben. A kapcsolatok figyelemmel k#sérése le"etővé teszi a visszacsatolást a témakör k&lönböző időpontokban val megjelenése esetében is. .ra 2. A le8ke 8;"e =Askola< nyitogat F> ,k. /<7. oldal Az #ra anya:a Asmerkedés a tantárggyal és a tankönyvvel, a jel<rendszerrel, annak "asználatával. C l s 3ela4atok (rzelmi rá"angolás a tantárgyra. $yit oldal képei alapján beszélgetés. A jel<rendszer<, tanszerek<, eszközök "asználatának megismerése. $yit oldal képei alapján beszélgetés a témakörökről, a "étköznapok j és rossz történéseiről ' az erkölcs sz t k&lön nem emelve ki. Gvodai élmények feleleven#tése. Az iskola össze"asonl#tása az vodával. -esefeldolgozás. K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák Anyanyelvi kompetencia. komm!nikáci s készség 9nismeret. érzelmi<, ind!lati önkontrol +ognit#v készségek. összef&ggések kezelése, gondolkodás, emlékezet ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, a k!lt!rált beszélgetés alapjai. ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, önfejlesztés 5o:al"ak jel, voda, iskola, tan!lás, szabály, beszélgetés Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, játék mozaCook Ka98sol#4ási 9ontok -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat. +örnyezetismeret. Az voda és az iskola össze"asonl#tása.

5

.ra 4.

A le8ke 8;"e =)sillag Coris t!dom a nevedetF> ,k. 0<H. oldal

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák Anyanyelvi kompetencia. komm!nikáci s készség Iondolkodási képesség fejlesztése. gondolkodás, emlékezet 9nismeret. az önismeret, az a!ton mia, az önkontroll fejlődésének támogatása által. ,ársas kompetenciák. vala"ova tartozás öröme. ?rkölcsi kompetenciák. önfejlesztés, műveltség, k#váncsiság, "agyományőrzés Anyanyelvi kompetencia. a komm!nikáci s készség, önáll sz beli szövegalkotás +ognit#v készségek. emlékezet, gondolkodás 9nismeret. identitás, önértékelés ,ársas kompetenciák. egymás iránti figyelem, ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, "arm nia, empátia

5o:al"ak név, névadás, fi%, lány, családnév, !t név, becenév, cs%fol dás

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, játék. ?gyéni m!nka < önáll feladatmegoldás ' rajz

Ka98sol#4ási 9ontok

A név< és én< Asmerkedés a társak t!dat kialak#tása, nevével. A nevek felép#tése, fejlesztése. jelentése. $évadási szokások. ,!dja, "ogy a személynév több részből áll. család<, vezetéknév, és !t < vagy keresztnév. Asmerje és értse a korosztályának megfelelő szinten az !t < keresztnév jelentését, jelentőségét. A névadási szokások és "agyományok alapszintű megértése. Alyen vagyok ' a k&lső t!lajdonságok jellegzetességei. 9nértékelés, önelfogadás. A k&lső megjelenés jellegzetességeinek megbeszélése. ,estséma fejlesztése t&körjátékokkal. )s%fol dás. Az egyén megfigyelése k&lső t!lajdonságok alapján. A k&lső t!lajdonságok jellegzetességei és a családi vonások.

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. 9nismereti gyakorlatok. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat. +épek a témá"oz, Kiz!ális k!lt%ra. "angz anyagok személyes vagy élmények mozaCook ' Ialéria, megjelentetése -inikotta, Jeblink rajzban. ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, játék -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. 9nismereti +épek a témá"oz, gyakorlatok. "angz anyagok +örnyezetismeret. vagy +&lső mozaCook ' Ialéria, t!lajdonságokban -inikotta meglévő k&lönbözőségek megláttatása. -atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások. ?gy&ttes -agyar nyelv és

/.

=,&kröm, t&krömF> ,k. L<6. oldal

k&lső t!lajdonság, t&körkép, változás, k&lső "asonl ság

7. 6

=+icsi vagyok

Káltozások

Az emberi életet követő

Anyanyelvi kompetencia. változás,

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák komm!nikáci s készség +ognit#v készségek. gondolkodás, emlékezet 9nismeret. önáll ság, identitás ,ársas kompetenciák. feladatvállalás ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, "arm nia, empátia

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s

Ka98sol#4ási 9ontok irodalom. Ceszédkészség. 9nismereti gyakorlatok. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat. +örnyezetismeret. Az emberi test változásai -agyar nyelv és irodalom. Ceszélgetés a gyerekek közvetlen környezetéről, kedvenc játékair l. -atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások. -agyar nyelv és irodalom. ?gyszerű #téletalkotás mesék szereplőiről; mindennapi konflikt!sok átélése dramatik!s játékban. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat 7

én, majd testben és folyamatos változás megnövök énF> lélekben, szellemi t!datos#tása. A jellegzetes ,k. 2:<22. oldal fejlődésben. k&lső t!lajdonságok felismerése, válogatása. Mogalomtan#tás magyarázat és megbeszélés seg#tségével.

életkor, öröm, osztálym!nka ' szomor%ság beszélgetés, játék, szit!áci s játék +épek a témá"oz, "angz anyagok vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, -inikotta, +özmondások ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, játék, feladatmegoldás +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás

8.

N lam mesél a +edvenc "elyeim k!ck m és a és tárgyaim. játék mack m ,k. 24<2/. oldal

A saját "ely"ez kapcsol d érzések. A közvetlen környezet rendje iránti igény. Az egyén"ez kapcsol d fontos "elysz#nek és a tárgyak szerepének felismerése.

Anyanyelvi kompetencia. rejtek"ely, beszédfejlesztés titok, rend, 9nismeret. önelfogadás kabala játékok +ognit#v készségek. szabályalkotás, fantázia ,ársas kompetenciák. feladatvállalás, önkéntesség ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, gyakorlati érzék

0.

Az én világom 19sszefoglalás3 ,k. 27. oldal

Az én világom c#mű fejezet témaköreinek összefoglalása.

A korábbi leckék témaköreinek felidézése, az sarkalatos témák %jragondolása. A cs%fol dással kapcsolatos történet erkölcsi tartalm% feldolgozása. A kedvenc játékok bem!tatása.

Anyanyelvi kompetencia. Az előző rák ?gy&ttes komm!nikáci s készség anyaga osztálym!nka ' 9nismeret. érzelmi<, szerint. beszélgetés, ind!lati önkontroll megbeszélés, játék. fejlesztése. )soportm!nka ' +ognit#v készségek. beszélgetés, gondolkodás, emlékezet problémamegoldás ,ársas kompetenciák. kiscsoportban egy&ttműködés, összetartozás +épek a témá"oz, ?rkölcsi kompetenciák. vagy k#váncsiság, mozabook

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák megbocsátás, gyakorlati érzék, közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s

Ka98sol#4ási 9ontok alkalmazása.

H.

)saládom A család fogalom körében bevezetése. ,k. 20<2H. oldal A családi kapcsolatok megismerése.

A pozit#v énkép alak#tása. ,apasztalatszerzés k&lönböző családi értékekről. A rokoni kapcsolatok értékáll < és közvet#tő szerepének felismerése. ?rkölcsi normák összetart ereje. önfeláldozás, szeretet, feltétlen bizalom, tisztelet.

Anyanyelvi kompetencia. sz kincsbőv#tés, beszédfejlesztés 9nismeret. identitás, "itelesség 9nszabályozás. tekintet másokra; nyitottság, véleményelfogadás +ognit#v készségek. informáci kezelés ' informáci gyűjtés, szabálykövetés. ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. tisztelet, szeretet, empátia, tolerancia, bizalom

család, családtag, "asonl ság, rokon, gyerek

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés. )soportm!nka ' problémamegoldás kiscsoportban. ?gyéni m!nka ' önáll feladatmegoldás. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide ?gy&ttes osztálym!nka ' megbeszélés, beszélgetés, játék, szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, -édiatár< Kide

-agyar nyelv és irodalom. A családtagok nevének le#rása. -ondatok alkotása a nevekkel. -atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások.

L.

Nokon, ismerős A gyermek vagy barátO kapcsolata a ,k. 2L<26. oldal környezetében élőkkel.

A rokon, ismerős, barát megk&lönböztetése. ,apasztalatszerzés a "étköznapi emberi kapcsolatokr l. A barátság fogalmának, mint meg"atároz emberi értéknek a megalapozása. +özösségi élet alkalmazkodási szabályainak feleleven#tése. +ételyek megfogalmazása ' erkölcsi j keresése.

Anyanyelvi kompetencia. barát, ismerős, önáll szövegalkotás, ismeretlen sz kincsbőv#tés, verbális kifejező<készség 9nismeret. identitás, önmegértés 9nszabályozás. tekintet másokra; ' nyitottság +ognit#v készségek. szabálykövetés, szabálykeresés, nyitottság ' seg#tőkészség ,ársas kompetenciák.

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat.

8

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés, alkalmazkodás ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, figyelmesség, tolerancia, "agyományőrzés, közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s

Ka98sol#4ási 9ontok

6.

=P napot, j napot, te szép rozmaring< szálF> ,k. 4:<42. oldal

+apcsolat ismerős és idegen emberekkel, seg#tségkérés.

A kapcsolattartás alapvető formáinak megismerése. Az !dvarias viselkedés alapjai a köszönésekben. Keszély"elyzetek, seg#tségkérés, segélykérő "elyek megismerése.

Anyanyelvi kompetencia. verbális kifejezőkészség, beszédértés és <észlelés 9nismeret. önáll ság, öntevékenységi vágy 9nszabályozás. törődés, tekintet másokra. +ognit#v készségek. informáci k rendszerezése ' összef&ggések kezelése ,ársas kompetenciák. problémakezelés, problémamegoldás, szolidaritás ?rkölcsi kompetenciák. figyelmesség, tolerancia, kötelesség<t!dat, felelősségérzet, seg#tőkészség, empátia

köszönés, idegen, veszély, ismeretlen, seg#tség, seg#tségkérés, megsz l#tás, !dvariasság

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, megbeszélés, beszélgetés, szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, -édiatár< Kide

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat.

2:. -esél a sz#v ' Az érzelmek -egélt érzelmi állapotok érzéseink kifejezésének és felismerése, ,k. 44<4/. oldal megnyilván!lásán megfogalmazása,

Anyanyelvi kompetencia. szeretet, ?gy&ttes verbális kifejezőkészség, érzelem, osztálym!nka ' beszédértés és 'észlelés ind!lat, öröm, beszélgetés,

-agyar nyelv és irodalom. $em verbális jelzések 9

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a ak m djai.

C l s 3ela4atok élménysz&kséglet kielég#tése; önértékelés, önrefleEi fejlesztése; a személyes érzések megosztása közös játékélményen kereszt&l.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s megbeszélés, játék, szit!áci s játék. ?gyéni m!nka ' önáll feladatmegoldás +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok tartalmának felismerése.

9nismeret. érzelmek bánat, érzés t!datossága, önáll ság 9nszabályozás. érzelmek kezelése, törődés, tekintet másokra (n"atékonyság. egészséges önbizalom +ognit#v készségek. informáci k kezelése, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek, egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. kreativitás, szeretet, felelősségérzet Anyanyelvi kompetencia. illem, illemtan, beszédértés és 'észlelés, illetlenség sz kincsbőv#tés, verbális kifejezőkészség 9nszabályozás. tekintet másokra +ognit#v készségek. rendszerező képesség, kritikai gondolkodás ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, véleményalkotás ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, figyelmesség, empátia, tolerancia

22. =-ég azt A "étköznapi mondják, nem életet befolyásol illikF> illemszabályok. ,k. 47<48. oldal

Az ott"oni és az iskolai viselkedés alapszabályainak t!datos#tásán kereszt&l a gyerekek érzelmi életének, biztonságérzetének erős#tése, beilleszkedés&k megkönny#tése. A k&lönböző élet"elyzetekben alkalmazand illemszabályok felidézése, gyakorlása.

?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, megbeszélés. ?gyéni m!nka ' önáll feladatmegoldás +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat.

10

.ra 24.

A le8ke 8;"e =Pátssz!nk, játssz!nk valamitF> ,k. 40<4H. oldal

Az #ra anya:a A játék és annak szerepe a mindennapokban. Pátékszabályok jelentősége a kapcsolattartásba n.

C l s 3ela4atok @zabályalkotás, szabályismeret fejlesztése. $agymozgások fejlesztése közös játék során. @z kincsbőv#tés. -agyar és más népi játékok felidézése, elsaját#tása. Bagyományőrzés jelentőségének megértése a gyermekjátékok szintjén. 9nként vállalt szabályok értékjellegének megértetése. normaalak#tás.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák (n"atékonyság<érzés. önbizalom, belső kontroll 9nismeret. önáll ság, érzelmek kezelése, törődés, tekintet másokra +ognit#v kompetencia. informáci kezelés, szabálykövetés, problémamegoldás ,ársas kompetenciák. szociális érzékenység, egy&ttműködés, komm!nikáci s készségek ?rkölcsi kompetenciák. becs&letesség, empátia, megb#z"at ság, közösségi szellem, kreativitás, felelősségérzet, "agyományőrzés Anyanyelvi kompetencia. a komm!nikáci s készség fejlesztése az irány#tott beszélgetésekkel 9nismeret. érzelmi<, ind!lati önkontroll fejlesztése +ognit#v készségek. gondolkodás, emlékezet ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, szeretet

5o:al"ak játék, játszás, játékszabály, játékront , sport

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék, szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. $épi játékok, dramatizált formák előadása.

2/. ,ársaim ' ők és én 19sszefoglalás3 ,k. 4L. oldal

A ,ársaim ' ők és én c#mű fejezet témaköreinek összefoglalása.

A korábbi leckék témaköreinek felidézése. volt<e valami emlékezetes esemény valamelyik rán, amire sz#vesen 1vagy nem sz#vesen3 emlékszik. A tan!ltak alapján a saját környezet"ez val viszony!lás t!datosságának felmérése.

Az előző rák anyaga szerint. változás, öröm, szomor%ság

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, megbeszélés, beszélgetés. )soportm!nka ' dramatik!s játék, beszélgetés. Qáros m!nka ' szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat.

11

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok

27. =Kirágéknál ég a A napi világF> tevékenységek ,k. /:</2. oldal családban, és a feladatok ritmik!s ismétlődése

A családon bel&li feladatmegosztás főbb ter&letei, le"etőségei. A napszakokban val eligazodás seg#tése. A mindennapi és az ott"oni szabadidős tevékenységek megismerése, napszakok"oz rendelése. A tevékenységek ismétlődésének és az idő összef&ggéseinek felismertetése.

Anyanyelvi kompetencia. verbális kifejezőkészség, beszédértés és <észlelés 9nszabályozás. törődés, tekintet másokra; nyitottság, véleményelfogadás, pozit#v önértékelés, önbizalom +ognit#v készségek. informáci gyűjtés, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, komm!nikáci s készségek ?rkölcsi kompetenciák. empátia, tolerancia, bizalom Anyanyelvi kompetencia. verbális kifejezőkészség, beszédértés és <észlelés 9nismeret. érzelmek t!datossága, önáll ság 9nszabályozás. érzelmek kezelése, törődés, tekintet másokra +ognit#v készségek. informáci kezelés,

m!nka, m!nkamegoszt ás, ritm!s, ismétlődés

?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, játék, szit!áci s játék. )soportm!nka ' problémamegoldás kiscsoportban. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat. -atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások.

28. =-i van ma, mi Rnnepnapok, van maO...> családi &nnepek. ,k. /4<//. oldal

Az &nnep szerepének t!datos#tása az emberek, a közösségek életében, az &nnepek évenkénti ismétlődésének a felismertetése. Asmert &nnepi szokások felidézése; saját érzések megfogalmazása az &nnepekkel kapcsolatban.

&nnep, &nnepnap, családi &nnep, köszöntés, &nnepelt

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés. )soportm!nka ' játék, dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide , "anganyag

-agyar nyelv és irodalom. ismeretek felidézése tan!lt verssel, sz kincsfejlesztés, +örnyezetismeret. Az évszakok"oz kapcsol d fontosabb

12

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok Az &nnep előkész&leteinek, az egy&tt tevékenykedés örömének megismerése. Az &nnepnap k&lönlegességének és másságának bem!tatása. A közösségi élménysz&kséglet kielég#tése; az én szerepének megtalálása a közösségben.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák szabálykövetés ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, komm!nikáci s készségek, vitakészség ?rkölcsi kompetenciák. empátia, kreativitás, "agyományőrzés, közösségi szellem, felelősségérzet 9nismeret. érzelmek t!datossága, önáll ság 9nszabályozás. érzelmek kezelése, törődés, tekintet másokra +ognit#v készségek. szabálykövetés ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, komm!nikáci s készségek, vitakészség ?rkölcsi kompetenciák. empátia, kreativitás, felelősségérzet

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, Senetár, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok &nnepek. (nek<zene. Az &nnepek"ez kapcsol d dalok válogatása, éneklése.

20.

=?gyszer volt, Bétköznapok a "ol nem volt, család életében. egy icipici "ázik F> ,k. /7</8. oldal

A családtagok közötti egymásra !taltság megélése, az egy&ttműködés erős#tése k&lönböző élet"elyzetekben. A napi események felidézése. A családi m!nkamegosztás, feladatvégzés. Káltozások a családok mindennapjaiban a tec"nika fejlődése "atására.

"étköznap, m!nkamegoszt ás, igazmondás

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, megbeszélés, beszélgetés. )soportm!nka ' szit!áci s játék. Qáros m!nka < játék +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide ?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, megbeszélés. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban,

-agyar nyelv és irodalom. +!lt!rált igényes beszéd, önkifejezés. Kiz!ális k!lt%ra. emberábrázolás k&lönböző tec"nikákkal.

2H. =*bécédé, Az iskolai élet rajtam kezdéF> mindennapjai"oz ,k. /0</H. oldal kapcsol d informáci k felidézése, megismerése.

Dt az iskolába. Keszély"elyzetek az ott"ont l az iskoláig vezető %ton. Az iskola névad ja. Az iskolai környezet alaposabb megismertetése, szociális és környezeti

Anyanyelvi kompetencia. iskola, verbális kifejezőkészség, m!nkatárs, beszédértés és <észlelés seg#tő, névad 9nismeret. identitás +ognit#v készségek. problémakezelés, problémamegoldás

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. k!lt!rált igényes beszéd, önkifejezés. 13

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok érzékenység alak#tása. Az iskola, az iskolai élet és az iskolai tevékenységek mélyebb megismerése. Az iskola "elyiségeinek és m!nkatársainak megismerése.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás, feladatvállalás, szociális érzékenység, egy&ttműködés. ?rkölcsi kompetenciák. tolerancia, "agyományőrzés, közösségi szellem, kreativitás 9nismeret. érzelmek t!datossága 9nszabályozás. nyitottság, véleményelfogadás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás, vitakészség; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, tolerancia, felelősségérzet 9nszabályozás. tekintet másokra +ognit#v készségek. informáci kezelés ' informáci gyűjtés, informáci k

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok +örnyezetismeret. Keszély"elyzetek az ott"ont l az iskoláig vezető %ton. Az iskola neve, pontos c#me, névad ja, nagysága, formája. ,ájékoz dás az iskola ter&letén. -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. +örnyezetismeret. Askolaép&let. Belyiségek, b%torok, taneszközök. -atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások. -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. +örnyezetismeret. A napirend álland

2L. =Cé, bé, bé, iskolába menj&nk béT...> ,k. /L</6. oldal

A tan!lás"oz kapcsol d eszközök, a tantárgyak változatossága, az ezek"ez kapcsol d érzelmek.

A tan!lás során "asznált tanszerek felelősségteljes "asználata. Az iskolai élet"elyzetek megbeszélése a sz&lőkkel. A tan!lás soksz#nűségének és összetett folyamatának megismertetése. A tan rai viselkedés illemtana.

tanszer, ?gy&ttes tantárgy, osztálym!nka ' tan ra, tan#tás beszélgetés, megbeszélés. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide idő, szabadidő, ismétlődés, tan#tási sz&net ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, szit!áci s játék.

26. =-!nka !tán A szabadidő édes a pi"enés> eltöltésének ,k. 7:<72. oldal le"etőségei, a tevékenységek ritmik!s ismétlődése. 14

Az ismétlődő események felidézése. A szabadidős tevékenységek megismerése, a családi tevékenységek felidézése. A lineáris és ciklik!s

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok időszemlélet fejlesztése. A szabadidő eltöltése le"etőségei és a közösségi élmény közel#tése.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák rendszerezése, kritik!s gondolkodás, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek, véleményalkotás, egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, tolerancia, közösségi szellem, felelősségérzet 9nszabályozás. tekintet másokra +ognit#v készségek. szabálykövetés ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek. véleményalkotás ?rkölcsi kompetenciák. "agyományőrzés, empátia, közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, szit!áci s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok és változ elemei. @zabadidő "asznos eltöltése.

4:. =Rnnepelni Rnnepnapok, jött&nkF> iskolai &nnepek ,k. 74<7/. oldal

Az iskolai életben kialak!lt szokások, "agyományok, jeles alkalmak felidézése, rendszerezése. Az &nnepi alkalmak viselkedési és öltözködési szabályai.

&nnep, &nnepnap, iskolai &nnep, &nnepi alkalom

?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, megbeszélés. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban. +épek a témá"oz, vide , "anganyag vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, Senetár, -édiatár< Kide ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka '

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. Ceszélgetés a "elyes viselkedésm dr l az &nnepségeken. +örnyezetismeret. Az &nnepek"ez kapcsol d "agyományok, szokások megismerése. -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság.

42. +özvetlen közösségeim 19sszefoglalás3 ,k 77. oldal

+özvetlen közösségeim ' A család és a gyerekek c#mű témakör összefoglalása

A sport a szabadidő eltöltésének "asznos le"etősége. A közösség egy&ttműködése közös játék során. Az &nnepekkel kapcsolatos informáci k

9nismeret. érzelmek Az előző rák t!datossága, önáll ság anyaga szerint 9nszabályozás. érzelmek kezelése, törődés, tekintet másokra +ognit#v készségek.

15

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok felidézése.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák informáci kezelés, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. egy&ttműködés, komm!nikáci s készségek, vitakészség ?rkölcsi kompetenciák. empátia, felelősségérzet, kreativitás, közösségi szellem 9nszabályozás. tekintet másokra +ognit#v készségek. informáci kezelés ' informáci gyűjtés, informáci k rendszerezése, kritik!s gondolkodás, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek, véleményalkotás, egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, felelősségérzet, tolerancia 9nismeret. identitás +ognit#v készségek. informáci gyűjtés, <rendszerezés, <feldolgozás ,ársas kompetenciák.

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár< Kide

Ka98sol#4ási 9ontok

44. =?z a kis "áz a A lak "ely mi "áz!nkF> közvetlen és ,k. 70<7H. oldal tágabb környezetének bem!tatása.

A saját lak környezet bem!tatása. ,apasztalatszerzés az ott"on és az &nnep k&lsőségeinek kapcsolatár l. A "elyi társadalomba val beágyazottság t!datos#tása. A lak környezetek változatossága, és annak megértetése, "ogy más emberek sokszor más kör&lmények között élnek. Mal!, város, tanya jellemzői.

város, fal!, lak "áz, lakc#m

?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. Kiz!ális k!lt%ra. +örnyezet&nk k&lső és belső terei. Mal!, város, tanya jellemzői.

4/. =A j szomszéd A közvetlen jobb, mint egy környezet távoli rokon> közösségei. ,k. 7L<76. oldal

,apasztalatszerzés lak "ely társadalma által alkotott közösségek életéről. A "elyi társadalomba val beágyazottság t!datos#tása. A lak "elyi közösség"ez

szomszéd

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka '

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. -atematika. ,!lajdonságok

16

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok fűződő kapcsolatok és értékek megismerése.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák ,ársadalmi részvétel ' szociális érzékenység ?rkölcsi kompetenciák. empátia, közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s feladatmegoldás kiscsoportban, szit!áci s játék. +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás

Ka98sol#4ási 9ontok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások.

47. =Ugy kell járni, A közösségek %gy kell járniF> "agyományai. ,k. 8:<82. oldal

A közösség "agyományainak t!datos#tása, azok továbbélésének fontossága, "agyományteremtés, "agyományok felidézése, gyűjtése. $emzeti jelképeink megismerése, tiszteletben tartása, a megfelelő viselkedés t!datos#tása. $épi "agyományok. ,árgyak "agyományőrző szerepe. Iyermeki szokások "agyományai. A lak "elyi környezet jellemzőinek megfigyelése tan!lmányi séta során. A lak "elyi közösség"ez fűződő kapcsolatok és értékek megismerése. A lak "elyi közösség "agyományainak megismertetése. A lak "ely természeti és ember alkotta

9nismeret. identitást!dat, "agyomány, t!datosság szokás, jelkép, +ognit#v készségek. régiség informáci gyűjtés, <rendszerezés, <feldolgozás, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. közösség"ez tartozás ?rkölcsi kompetenciák. "agyományőrzés, közösségi szellem, nemzett!dat

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság Az akt#v sz kincs gazdag#tása. +örnyezetismeret. A lak "ely m%ltjának, "agyományainak, népszokásainak a feltárása, ápolása

48. Vak "ely&nk megismerése 1tan!lmányi séta3 ,k. 84<8/. oldal

A lak "ely közvetlen és tágabb környezetének bem!tatása.

9nszabályozás. tekintet másokra; +ognit#v készségek. informáci kezelés ' informáci gyűjtés, informáci k rendszerezése, szabálykövetés ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s

lak "ely, emlék

)soportm!nka ' megfigyelés, informáci gyűjtés, feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet,

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. +örnyezetismeret. @zobrok, emlékművek lak "ely&nkön. Antézmények, !tcák névad i. 17

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok értékeinek a megfigyelése.

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák készségek, véleményalkotás, egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. tolerancia, "agyományőrzés, közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s Ialéria, Najzolás

Ka98sol#4ási 9ontok Vak "elyi "agyományok.

40. =A"ány "áz, -ás k!lt%rák annyi szokás> megismerése. ,k. 88<80. oldal "étköznapok, szokások, emberek

A "azai tájakkal kapcsolatos élmények felidézése. -ás országok szokásair l, jellegzetességeiről szerzett tapasztalatok, ismeretek átadása, vélemények, benyomások, megfogalmazása. Anformáci szerzés le"etőségei más országokr l, más népek k!lt%rájár l.

9nismeret. identitás ország, ?gy&ttes (n"atékonyság<érzés. k&lföld, ép&let osztálym!nka ' egészséges önbizalom bem!tatás, +ognit#v készségek. beszélgetés, informáci kezelés, megbeszélés, játék. rendszerezés, feldolgozás )soportm!nka ' ,ársas kompetenciák. feladatmegoldás komm!nikáci s kiscsoportban, készségek, dramatik!s játék. egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. +épek a témá"oz tolerancia, vagy "agyományőrzés, mozaCook ' M&zet, közösségi szellem, Ialéria, Najzolás empátia +ognit#v készségek. Az előző rák informáci kezelés, anyaga szerint rendszerezés, feldolgozás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek, szociális érzékenység, egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. közösségi szellem, "agyományőrzés, ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz vagy

-agyar nyelv és irodalom. A szit!áci nak megfelelő nyelv"asználat. Wtt"on!nk és közvetlen környezete.

4H. ,ágabb közösségeim 19sszefoglalás3 ,k. 8H. oldal

,ágabb közösségeim ' A lak "elyi közösség c#mű fejezet összefoglalása

@zokások, "agyományok megismerése, felidézése. A népszokások szerepe az &nnepi alkalmakban.

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság.

18

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák közösségi szellem

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás

Ka98sol#4ási 9ontok

4L. =C%jj, b%jj zöld $övények a ágF> közvetlen és ,k. 86<0:. oldal tágabb környezet&nkben.

A lak "elyi élővilág"oz fűződő személyes kapcsolat kialak!lásának előseg#tése. A környező élővilág meg vására irány!l felelősségérzet megalapozása. $övényi táplálékok, egészséges életm d.

9nszabályozás. felelősségvállalás +ognit#v készségek. informáci kezelés, szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, kötelességt!dat, felelősségérzet, "arm nia 9nszabályozás. felelősségvállalás +ognit#v készségek. informáci kezelés, szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, kötelességt!dat, "arm nia felelősségérzet

élőlény, növény, kert, virág, zöldség, gy&mölcs

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. +örnyezetismeret. $övények a "ázban és a "áz kör&l. Kiz!ális k!lt%ra. a természeti környezet elemeinek ábrázolása. ,ec"nika. növényápolás -agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. +örnyezetismeret. A "ázi kedvencek gondozása; mesebeli és val állatok, veszélyeztetett fajok. Kiz!ális k!lt%ra. a természeti környezet elemeinek ábrázolása. 19

46. =Ba én cica *llatok a volnékF> közvetlen és ,k. 02<04. oldal tágabb környezet&nkben.

A felelősségt!dat felébresztése a környezetben élő életével kapcsolatban. A gyerekek által ismert vagy környezet&kben előford!l állatokkal kapcsolatos tapasztalatok. A "áziállatok "aszna. Báziállatok, állatgondozás. Melelősség az állatokért. A =nem szeretem> állatok.

élőlény, állat, "áziállat, vadállat, felelősség, gondozás, természetvédel em

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s

Ka98sol#4ási 9ontok ,ec"nika, életvitel és gyakorlat. *llatgondozás.

/:. =?rdőt, mezőt A természeti járom énF> környezet ,k. 0/<07. oldal védelme.

A környező élővilág meg vására irány!l felelősségérzet megalapozása. A természeti környezettel kapcsolatos pozit#v érzelmi beáll#t dásának alak#tása, erős#tése. Az élő környezettel kapcsolatos ismeretek bőv#tése, rendszerezése, a közvetlen környezetben talál"at veszélyforrások kezelése. Bázi< és vadállatok, állatgondozás. +iránd!lás vagy tan!lmányi séta keretében szerzett közvetlen tapasztalatok felidézése.

9nszabályozás. felelősségvállalás +ognit#v készségek. informáci kezelés, szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, kötelességt!dat, "arm nia, felelősségérzet

természet, vidék, környezet, táj, természetvédel em, környezet< védelem

?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban, dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide

-atematika. ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások. +örnyezetismeret. Az emberi tevékenységek és a természeti környezet kölcsönös f&ggőségének a megértése. Kiz!ális k!lt%ra. A természeti környezet elemeinek megjelen#tése. ,ec"nika, életvitel és gyakorlat. $övényápolás, állatgondozás. -agyar nyelv és irodalom. A k!lt!rált igényes beszéd, mese és val ság megk&lönböztetése . -atematika.

/2. =Kolt egyszer +icsi és nagy ' a A végletesség bem!tatása egy kicsi mesékben és a ellentétes fogalmakkal. törpeF> val ságban. +incsi és nagy mese"ősök ,k. 08<00. oldal

+ognit#v készségek. informáci kezelés, szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás;

kicsi, nagy, riási

?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban,

20

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, kötelességt!dat, "arm nia, felelősségérzet

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék, dramatik!s játék. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide ?gy&ttes osztálym!nka ' bem!tatás, beszélgetés, megbeszélés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban mesealkotás. +épek a témá"oz,

Ka98sol#4ási 9ontok ,!lajdonságok felismerése, össze"asonl#tások, válogatások.

/4. A képzelet Kal ság ' mese ' Az álomvilág és a "atárai álom ' csodavilág kisz#nezett val ság ,k. 0H<0L. oldal k&lönbsége. -ese"ősök életének "asonl sága a val s élet"ez. Kal s és fantázia állatok. )sodálatos képességekkel rendelkező tárgyak.

+ognit#v készségek. mese, álom, informáci kezelés, képzelet szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, kötelességt!dat, "arm nia, felelősségérzet +ognit#v készségek. informáci kezelés, szabálykövetés; kreativitás ,ársas kompetenciák. komm!nikáci s készségek ' véleményalkotás; egy&ttműködés ?rkölcsi kompetenciák. empátia, j akarat, j , rossz, gonosz

-agyar nyelv és irodalom. A k!lt!rált igényes beszéd, mese és val ság megk&lönböztetése . Kiz!ális k!lt%ra. ?lképzelt dolog viz!ális megjelen#tése; képzeletbeli "elyek, terek megjelen#tése. -agyar nyelv és irodalom. A mesék világa; alapvető erkölcsi<esztétikai kateg riák 1szép< cs%nya, j <rossz, igaz<"amis3.

//. A j és a rossz A j és a rossz ,k. 06<H:. oldal szembenállása a mesében és a val ságban.

P és rossz t!lajdonságok. -eseszereplők cselekedeteinek jő és rossz vonásai. -inden rosszban van valami j .

21

.ra

A le8ke 8;"e

Az #ra anya:a

C l s 3ela4atok

K szs :3ejleszt s s k7l8sko"9eten8iák kötelességt!dat, "arm nia felelősségérzet

5o:al"ak

Te) kenys :3or"a1 sze"l ltet s vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide ?gy&ttes osztálym!nka ' beszélgetés, játék. )soportm!nka ' feladatmegoldás kiscsoportban mesealkotás. +épek a témá"oz, vide vagy mozaCook ' M&zet, Ialéria, Najzolás, -édiatár < vide

Ka98sol#4ási 9ontok

/7. -iről tan!ltál A 4. osztályban ebben az évbenO felmer&lő témák ,k. H:<H2. oldal felidézése, összefoglalása, rendszerezése.

A tanév során felmer&lt fontos témák rövid ismétlése, felidézése játékos feladatokkal.

Anyanyelvi kompetencia. Az előző rák a komm!nikáci s anyaga szerint készség, önáll sz beli szövegalkotás +ognit#v készségek. emlékezet, gondolkodás 9nismeret. identitás, önértékelés ,ársas kompetenciák. egymás iránti figyelem, ?rkölcsi kompetenciák. k#váncsiság, "arm nia, empátia

-agyar nyelv és irodalom. Ceszédkészség, beszédbátorság. A k!lt!rált igényes beszéd, mese és val ság megk&lönböztetése . 9náll sz beli szövegalkotás.

22