You are on page 1of 18

Personalitatea juridică de drept internaţional a organizaţiilor internaţionale

Organizaţiile internaţionale sunt personalităţile juridice de drept internaţional care au capacitatea de a acţiona potrivit normelor de drept internaţional. Personalitatea internaţională a O.N.U a fost recunoscută acesteia faţă de mebrii săi, curtea internaţională de justiţie invocând următoarele elemente în speţă cu privire la repararea prejudiciilor suferite în serviciile O.N.U personalitatea juridică internaţională este indispensabilă pentru îndeplinirea !i atingerea scopurilor O.N.U. organizaţia cuprinde o structură proprie având sarcini special potrivit cartei actul constitutiv stabile!te poziţia statelor membre în raport cu O.N.U. , solicitându"le printre altele, să sprijine !i să fie de acord cu #otărârile consiliului de securitate, prin acestea conferind organizaţiei capacitate juridică. organizaţia e$ercită funcţii în baza dobândirii personalităţii internaţionale !i capacităţii de a acţiona în plan internaţional.

-

%area majoritate a actelor constitutive a organizaţiilor internaţionale stipulează că • organizaţia are personalitate juridică sau are personalitate internaţională, deci această personalitate internaţională nu rezidă din însă!i e$istenţa organizaţiei, ci ea trebuie conferită de statele membre.

Personalitatea de drept intern
Pentru a îndeplini funcţiile lor organizaţiile internaţionale guvernamentale trebuie să"!i desfă!oare activităţile concrete pe teritoriile statelor membre, deoarece ele nu au un teritoriu propriu, de aceea este nevoie să dobândească personalitate juridică de drept intern a statului pe teritoriul căruia î!i desfă!oară activitatea atribuindu"se bunuri imobile !i mobile. &n actele constitutive ale organizaţiilor internaţionale se prevede recunoa!terea personalităţii de drept intern astfel • ' Organizaţia se bucură pe teritoriul oricărei membru al său de capacitate juridică necesară pentru îndeplinirea funcţiilor !i realizărilor scopurilor sale( )rt. *+, - .arta O.N.U

Capacitatea juridică a organizaţiilor internaţionale
.onţinutul capacităţii juridice a organizaţiilor internaţionale este comple$ funcţie de domeniile în care acestea acţionează. /otu!i, am putea e$emplifica astfel a0 &nc#eierea de tratate

1

la activitatea organizaţiilor pot participa !i alţi membrii. Membrii organizaţiilor internaţionale Potrivit definiţiei. ori solicita folosirea unor procedure arbitrale ori juridice dacă au suferit . 1aticanul este membru în unele organizaţii internaţionale. Participarea la elaborarea documentului constitutiv 6 membrii fondatori 0 9. condiţiile concrete !i respectiv statutul organizaţiei. 2 . /rebuie a!adar făcute nuanţări în funcţie de momentul istoric. c#iar unele organizaţii internaţionale pot fi membre în alte asemenea forme de organizare. b0 5reptul organizaţiilor internaţionale de a stabili relaţii diplomatice O organizaţie internaţională poate să stabilească relaţii cu misiunile permanente ale statului membre. acreditate funcţie de importanţa organizaţiei internaţionale. calitatea de membru a organizaţiilor internaţionale guvernamentale o poate deţine doar statele. solicita anc#ete. organizaţiile internaţionale pot !i ele să recunoască noi subiecte de drept internaţional. ea ori funcţionarii săi prejudicii. . /otu!i. ele fiind adevărate misiuni diplomatice. d0 )utonomia financiară a organizaţiei Pentru desfă!urarea în bune condiţii a activităţii. de!i are caracter supranaţional. Prin aderare 6 condiţionată de îndeplinirea anumitor proceduri stipulate în actul constituiv0. purta negocieri.U înainte de dobândirea independenţei. Pe lângă mebrii cu drepturi depline. se dobânde!te pe două căi *. respectiv Organizaţia mondială pentru prprietatea intelectuală.alitatea de membru într"o organizaţie internaţională. 5e asemenea. indifferent de modul finanţării 6 contribuţii ale statelor membre ori resurse proprii atrase 0 e0 5reptul de a prezenta reclamaţii internaţionale pentru daunele suferite.onvenţia de la 1iena dn *234 privind dreptul aplicabil tratatelor înc#eiate între state !i organizaţiile internaţionale a codificat dreptul cutumar al organizaţiilor internaţionale. se manifestă în relaţiile internaţionale ca o organizaţie . Personalitatea internaţională a unei organizaţii se poate manifesta !i prin dreptul acesteia de a adresa proteste. organizaţiile internaţionale au dreptul de a avea !i dispune de un buget propriu. 6 denunţarea tratatului constitutiv 0. c0 5reptul de a recunoa!te alte subiecte de drept internaţional 5e!i este o prerogativă a statelor. Pierderea calităţii de membru poate să intervină prin e$cludere 6 ca sancţiune 0 sau prin retragere voluntară. 8ndia a devenit membru O. admiterea unui stat ca membru cu drepturi depline în O. mi!cările de eliberare naţională erau membre. observatori sau participanţi cu statut consultativ. Uniunea 7uropeană.N. asociaţi. datorită numărului mare de membrii !i importanţei organizaţiilor mondiale.N. )genţia internaţională pentru energie atomică.. de pildă. )stfel. iar în unele organizaţii internaţionale. )stfel.U fiind asociată cu poziţia de principiu a comunităţii internaţionale. Uniunea internaţională a transporturilor.

. se întâlne!te la două organizaţii din cadrul O. asigură pregătirile te#nice a lucrărilor organului plenar. acceptată de toţi membrii organizaţiei. se cunosc unanimitatea !i majoritatea. privind acordurile parţiale care nu obligă decât statele care votează pentru. congres. Unanimitatea fracţionată. Sistemul de vot la nivelul organizaţiilor internaţionale .. Organizaţiile regionale c caracter mai restrâns. . Criterii de clasificare a organizaţiilor internaţionale guvernamentale *. se afirmă că are loc !edinţă cnsiliului de mini!trii sau a comitetului de mini!trii.onsensul.N. unanimitatea poate fi strictă. ci de contribuţia financiară a acesteia în cadrul organizaţiei. se întâlne!te în cazul organizaţiilor internaţionale înc#ise. :egula este că orice organizaţie internaţională are un organ plenar în care se asigură reprezentarea tuturor statelor membre !i care poartă diverse denumiri. ori asigură luarea deciziilor de către statele cu pondere mai mare în activitatea organizaţiei. Uneori. organizaţiile internaţionale pot fi 3 . )utoritatea plenară se poate întruni anual sau la intervale mai mari de timp. respectiv fondul monetar internaţional !i banca mondială. conferinţă. .N.U. este votul în conformitate cu principiul egalităţii suverane. 5e asemenea organizaţia internaţională mai poate avea organe restrânse care. ori în cadrul organizaţiei de cooperare !i dezvoltare economică. respectiv adunare generală. organele plenare înfiinţează comisii pentru pregătirea documentelor ce urmează a fi adoptate de organul plenar. acest concept fiind elaborat de recomandările finale ale conferinţei de la =ellsin>? din *2@A pentru pregătirea . %ajoritatea poate fi simplă adică jumătate plus unu. Pentru asigurarea părţii de logistică. este cerută pentru luarea deciziilor în probleme de importanţă 7$. 5upă aria de acţiune Organizaţii cu caracter universal O. voturile având aceea!i valoare pentru toţi membrii.Cadrul instituţional al organizaţiilor internaţionale guvernamnetale )ctul constitutiv al organizaţiei. limitată !i fracţionată. Unanimitatea strictă. fiecare organizaţie are în structură !i un scretariat compus din funcţionari internaţionali cu un statut care cuprinde imunităţile !i privilegiile acestora. cu un număr limitat de membrii. fiecare stat membru beneficiază de un vot. în acest caz pentru luarea deciziei fiind necesar votul a două treimi sau trei pătrimi din numărul membrilor. iar acesta nu este în funcţie de populaţia statului. de regulă.. Unanimitatea limitată.. <a rândul ei.a modalităţi principale ale votului.N. abţinerea. denumite !i înc#ise atunci când se întrunesc în plen. 1otul ponderat. • • 9. 8n consiliul de securitate ai O.U Organnizaţii cu caracter regional 6 consiliul europei 0 Potrivit criteriului de dobândire a calităţii de membru.. absenţa ori neparticiparea la vot nu sunt considerate vot împotrivă !i nu au efect asupra rezultatului votului.istemul practicat în luarea deciziilor de către organizaţiile internaţionale.7 6 conferinţa pentru securitate !i cooperare europeană 0 %odalitatea consensului în luarea deciziilor este urmarea negocierii unei propuneri până când se ajunge la o soluţie de compromis. stabile!te struuctura acesteia . 8n acest caz. se prcatică în cadrul consiliului 7uropei. ai cărui membrii pot să uzeze de dreptul de veto. !i calificată. 5etermină absenţa oricărei obiecţii e$primate de un reprezentant.U.

ele avand capacitatea de a influenta puternic opinia publica internationala impotriva actiunii unor state. . sa e$ercite o activitate concreta in cel putin doua state. Uneori. protejarii sanatatii.U a fost creata tocmai pentru a se remedia defectele din functionarea societatii natiunilor creata dupa Primul :azboi %ondial. )rticolul * din actul constitutiv. in *234 a fost adoptata la nivelul . apararii ordinii.N.N. c#iar suprioare celor ale organizatiilor interguvernamentale. organizaţiile internaţionale pot fi . 8n timp. • • 5esc#ise 6 în care intră orice state cu condiţia îndeplinirii procedurii de admitere 0 8nc#ise 6 în care pot intra numai statele fondatoare sau statele dintr"o regiune dată 0 . Organizatiile internationale neguvernamentale pot participa in calitate de invitat la activitatile desfasurate de organizatiile interguvernamentale.onsiliului 7uropei o directiva cu privire la recunoasterea personalitatii juridice a acestora. respectiv . )ceste organizatii sunt administrate deci. dar si pentru definirea unei noi ordini internationale.onform criteriului privind obiectul de activitate. dar si pentru asigurarea dezvoltarii economice.U.N.N. .u caracter limitat la un anumit domeniu concret Organizatii internationale neguvernamentale Organizatiile internationale neguvernamentale sunt formate din asocierea unor persoane fizice sau juridice de drept intern cu nationalitati diferite. sa fie create printr"un act constitutiv de drept intern si respectiv. sociale si cultural"umanitare. )ceste organizatii neguvernamentale sunt considerate adevarate grupuri de presiune internationala. de catre persoane fizice. Nu pot fi recunoscute acele organizatii care prin scopul si activitatea desfasurata aduc atingere securitatii nationale.U astfel . si activitatea concreta a organizatiilor neguvernamentale este de rasunet. formulreaza scopurile O.#arta O.• • A. Organizatia Natiunilor Unite (O N U ! 7ste cea mai importanta organizatie internationala atat prin caracterul sau universal. protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale sau cele care compromit relatiile privind mentinerea pacii si securitatii internationale. sigurantei publice. Organizatia Breen Peace fondata in *2@@ si avand ca domeniu principal de activitate protectia mediului. deoarece la ora actuala cuprinde majoritatea statelor lumii. O. dar si datorita scopurilor si functiilor care i s"au dat. 4 .e solicita O.u caracter general . rolul organizatiilor neguvernamentale a crescut si de aceea.sa mentina pacea si securitatea internationala si in acest scop sa ia masuri colective eficace pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor impotriva pacii si sa infaptuiasca prin mijloace pasnice si in conformitate cu principiile justitiei aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situatiilor cu caracter care ar putea duce la o violare a pacii.onditiile care trebuiesc indeplinite se refera la scopul nelucrativ al organizatiei.a e$emplu. ele dispunand de resurse financiare si umane apreciabile uneori. . iar sediul sa se afle pe teritoriul uneia dintre ele.U sa actioneze atat in planul asigurarii pacii si eliminarii fortei din relatiile internationale. fara scop lucrativ si functionand potrivit normelor dreptului intern al satului pe teritoriul caruia isi au sediul. iar pentru a dobandi personalitate juridica trebuie sa fi constituite in conformitate cu normele interne ale unui stat.

. reglementand e$pres interzicerea folosirii fortei. . conflicte armate. Un ultim obiectiv.) . cucerirea de noi piete ori zone noi de influenta. sa realizeze cooperarea internationala rezolvand problemele internationale cu caracter economic. respectiv tensiuni interetnice.#arta O.onsiliului de securitate sa actioneze cu forte aeriene. fiind capabile sa indeplineasca asemenea obligatii.U. se$.onsiliul de securitate are datoria sa ia masuri care nu implica folosirea fortei armate atunci cand constata amenintari impotriva pacii sau acte de agresiune. Un al treilea obiectiv. masuri de blocada. deoarece raspunde pentru mentinerea pacii si securitatii mondiale. sociale si ale respectarii drepturilor omului.U stipuleaza e$pres ca aceasta organizatie are la baza principiul egalitatii suverane a tuturor statelor si nici o dispozitie din . 5aca asemenea masurinu s"ar dovedi adecvate situatiei de fapt. limba sau religie. pentru indeplinirea obiectivelor O. O. sa fie un centru in care sa se armonizeze eforturile natiunilor spre atingerea acestor scopuri comune. iar intre acestea.- - - .#arta. . 8n )dunarea Benerala se discuta si se analizeaza toate problemele care se refera la mentinerea pacii si securitatii internationale.U obliga statele membre sa"si rezolve diferendele internationale pe cale pasnica. #dunarea $enerala este organul deliberativ cuprinzand totalitatea membrilor sai. fiind determinat de comple$itatea problemelor din acest domeniu.a dezvolte relatii prietenesti intre natiuni intemeiate pe respectarea principiului egalitatii in drepturi a popoarelor si dreptul lor la autodeterminare si sa ia orice alte masuri potrivite pentru consolidarea Pacii %ondiale.. Pentru a produce efecte. %area Dritanie. putandu"se adopta in acest sens rezolutii. .#arta permite . :usia. Eranta si . 8n functie de situatia concreta. fara deosebire de rasa. respectiv . Consiliul %conomic si Social este constituit din C.#arta nu poate sa autorizeze organizatia pentru a interveni in problemele interne ale statelor membre. )dunarea Benerala discuta si analizeaza orice probleme care revin ei si poate face recomandari atat membrilor sai cat si consiliului de securitate.N.N. /otodata. maritime sau terestre in sopul asigurarii pacii si securitatii internationale. #otararile de fond ale consiliului de securitate trebuie sa intruneasca votul pozitiv a 2 membrii. Planul activitatii politice a organizatiei este tot mai cuprinzator. .N. pana la interventia in forta. obligatoriu ale celor C membrii permanenti.U. Structura O N U " - - - O.ocial initiaza ori 5 .#arta O.#ina. cultural sau umanitar promovand si incurajand respectarea drepturilor omului si libertatilor dundamentale pentru toti. social. de membrii alesi de )dunarea Benerala si are atributii din domeniile economice.U are in structura sa 4 organe principale si anume Consiliul de securitate este cel mai important. 7ste constituit din *C membrii dintre care C membrii permanenti cu drept de veto.N.N.U a folosit diverse actiuni de la avertismente.onsiliul 7conomic si .alitatea de membru se acorda tuturor statelor iubitoare de pace si care accepta obligatiile stipulate de . .

urte presupune A etape si anume *.e discuta de asemenea si asupra naturii juridice si a finalitatii rezolutiilor adunarii generale datorita lipsei obligativitatii juridice a acestora fiind simple recomandari. .urte si Organizatie 8nternationala.u privire la acestia se afirma tot mai mult ca dreptul de veto ar fi nedemocratic aducand atingere principiului egalitatii suverane a membriilor organizatiei. 9 judecatori din )sia. potrivit conceptiei sale.urtii este luata cu majoritatea judecatorilor prezenti iar la voturi egale cel al presedintelui este decisiv. 9 din 7uropa Occidentala si A din )frica.tatutul . deoarece acesta fusese creat pentru asigurarea sistemului de tutela al O. Procedura in fata . )ceasta cu 6 . )plicarea dreptului international de catre .urtii vizeaza litigiile dintre statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite pe care acestea le supun . 'iitorul organizatiei natiunilor unite 5estramarea sistemului comunist dar si transformarile politice dupa *232 din 7uropa si sfarsitul :azboiului :ece au ridicat in fata ONU necesitatea eficientei activitatii sale dar si amplificarea rolului acesteia.Consiliul de tutela in prezent. .urtii interzice accesul organizatiilor internationale la lucrarile acesteia dar cu toate acestea e$ista o colaborare intre .Secretariatul O N U reprezinta structura e$ecutiva si administrativa a organizatiei.urtii spre rezolvare.onsiliului de securitate. . . . urmare a terminarii procesului de decolonizare. Fudecatorii se bucura in e$ercitarea functiei de imunitati si privilegii diplomatice.tabilirea elementelor de fapt 9.ecretarul general e$ercita atat functii e$ecutive cat si administrative. 8dentificarea normelor aplicabile situatiei concrete A. 7ste compus din secretarul general si personalul de specialitate pentru a asiguraindeplinirea atributiilor specifice. . Eaza scrisa cuprinde memoriile partilor si orice documente care sa demonstreze sustinerile iar faza orala se refera la ascultarea martorilor. )stfel modificarile la nivelul organizatiei mondiale ar viza conceptia directoratului marilor puteri in consiliul de securitate si mai ales ale membriilor permanenti.urtii are doua faze respectiv cea scrisa si cea orala. " Curtea de justitie &7ste organul judiciar principal al natiunilor unite si reprezinta marile forme de civilizatie si principalele sisteme de drept ale lumii iar repartizarea locurilor fiind ca si in cazul consiliului de securitate astfel C judecatori cetateni ai membriilor permanenti ai consiliului de securitate. )cestia sunt magistrati independenti si trebuie sa aiba o competenta recunoscuta in materie de drept international. .elaboreaza studii si recomandari pentru )dunarea Benerala. pledoariile partilor ori ascultarea altor mijloace probatorii. ar putea pune in pericol pacea si securitatea internationala. . )cesta are posibilitatea sesizarii . )legerile judecatorilor au loc in paralel atat in adunarea generala cat si in consiliul de securitate. si"a inc#eiat activitatea.ecretarul general este ales pe o perioada de C ani de )dunarea Benerala.U sau pentru institutiile specializate ale organizatiei. 9 din )merica <atina. =otararea .N.U. membrii O.N.ompetenta contencioasa a .urtii are putere numai intre parti si numai cu privire la cauza data. 5eoarece ONU este unicul cadru de actiune pentru legalitatea unor actiuni internationale s"a pus problema reorganizarii acesteia. . <uarea #otararii " =otararea . * din 7uropa Orientala. te#nice sau cu caracter financiar.onsiliului de securitate cu orice problema care. e$istand posibilitatea prelungirii mandatului cu inca C ani la recomandarea .

Organizatia )viatiei .anatatii 6O%. 5upa cel de"al doilea :azboi %ondial. de recomandari iar ansamblul acestora constituie ceea ce se numeste in literatura de specialitate . :omania si"a reluat activitatea in cadrul O8%. Organe sau institutii specializate ale ONU (nstitutiile specializate isi desfasoara activitatea in domenii foarte importante dupa cum urmeaza *. Organizatia %ondiala a . 8n acest sens aspira Bermania si Faponia datorita performantelor economice dar si 8ndia ori Drazilia datorita numarului populatiei. fi$area salariilor minime. concediile platite. negocierea colectiva. Uniunea 8nternationala a /elecomunicatiilor 6U8/0 *+. repaosul saptamanal. Organizatia 8nternationala pentru 5ezvoltare 8ndustriala 6O8580 Organizatia (nternationala a Muncii ) fost creata in *2*2 si in timp a promovat normele internationale de munca si protectie sociala.ontinutul conventiilor O8% se refera la libertatea sindicala. 7 .. 5e asemenea se afirma ineficienta consiliului economic si social desi problemele economice si sociale devin tot mai presante precum si birocratia la nivelul organizatiei. Uniunea Postala Universala 6UPU0 2. .0 C. in urma primirii in ONU respectiv in *2CC. libertatea sindicala a functionarilor publici. . Nu in ultimul rand se pune problema reformei consiliului de securitate prin cresterea numarului de membrii permanenti.ocietatii Natiunilor. securitatea si igiena muncii. )stfel.. )ceasta are mii de functionari ridicand probleme de finantare iar plata cotizatiilor se face cu mari intarzieri inclusiv de catre unii membrii ai consiliului de securitate ridicand controverse privind respectarea angajamentelor asumate prin . Organizatia 8nternationala a %uncii a functionat ca organism autonom al . Organizatia Natiunilor Unite pentru )limentatie si )grigultura 6E)O0 A. au fost ratificate *4 conventii si s"a realizat pregatirea cadrelor dar si valorificarea resurselor umane.#arta. )omania si Organizatia (nternationala a Muncii 8n perioada interbelica prezenta :omaniei la O8% s"a caracterizat prin efortul ratificarii unui numar semnificativ de conventii dar si prin adaptarea legislatiei interne la acestea. Danca 8nternationala pentru :econstructie si 5ezvoltare 6D8:50 @.4 Organizatia 8nternationala a %uncii a devenit prima institutie specializata a ONU. )sociatia 8nternationala pentru 7nergie )tomica 6)87)0 **. . instituirea unor norme minimale de securitate sociala.odul 8nternational al %uncii. protectia muncii femeilor si copiilor.toate ca in adunarea generala actioneaza atat criteriul reprezentativitatii cat si principiul Un stat"Un vot.onstitutia O8% obliga guvernele statelor membre sa prezinte rapoarte c#iar si asupra conventiilor pe care nu le"au ratificat pentru a preciza stadiul legislatiei interne dar si dificultatiile care au impiedicat ori intarzie ratificarea si aplicarea acestor conventii. conditiile de munca.80 3. 8ntre cele doua razboaie mondiale. O8% a adoptat peste *@@ de conventii internationale si *3.O0 . Organizatia Natiunilor Unite pentru 7ducatie.ivile 8nternationale 6O). Eondul %onetar 8nternational 6E%80 4. Organizatia internationala a %uncii 6O8%0 9. suprimarea muncii fortate.tiinta si .ultura 6UN7. 8n *2.

protectia mediului.onsiliul 7uropei este independent de U. Obiectivele urmarite de .onsiliul 7uropei are 9 dimeniusni respectiv una federalista reprezentata de )dunarea Parlamentara alcatuita din parlamentari proveniti din Parlamentele NationaleG si cealalta dimensiune interguvernamentala reprezentata de comitetul ministrilor format din ministrii de e$terne ai statelor membre.). terorismul.onsiliului 7uropei beneficiaza intr"o masura insemnata de contactele si cooperarea cu organizatiile internationale nonguvernamentale 6O.ediul .2 si reuneste toate statele democratice ale U.8n perioada *2@4"*232 :omania nu a mai ratificat nicio conventie a O8% datorita nerespectarii normelor O8% de catre regimul comunist. iar la nivelul continentului in dezvoltarea unei democratii participative.onsiliul 7uropei este format din . a fost infiintata in *2.5ezvoltarea stabilitatii democratice in 7uropa prin sustinerea reformelor politice legislative si constitutionaleG . .onsiliul 7uropei este o organizatie internationala interguvernamentala si regionala . clonarea umana.autarea solutiilor pentru problemele cu care se confrunta societatea europeana discriminarea minoritatilor.@ de state democratice ale 7uropei.7 si este diferit si de .).8. .onsiliul 7uropean. dezvoltarea programului de asigurari sociale. Consiliul %uropei .onsiliul 7uropei .N.B0.restructurarea si modernizarea oficiilor de munca. 8n present..B -urilor si a societatii civile in noile state membre. :omania a primit asistenta in domenii precum formarea si perfectionarea gestiunii intreprinderilor in conditiile economiei de piata. Faponia. .. 5upa *232 :omania a relansat raporturile cu O8% beneficind astfel de 4 programe de asistenta. %e$ic si 8srael.onsiliul 7uropei este o organizatie internationala cu sediul la . <ucrarile .7 pentru a discuta si orienta politica comunitara0.Eavorizarea constientizarii si incurajarii dezvoltarii identitatii si diversitatii culturale a 7uropeiG . . una din principalele preocupari ale organizatiei consta in intarirea O. 8n prezent.tatele cu statu de observator sunt . .@ de state membre la care se adauga o serie de state cu statut de observator.trasbourg. *istinctia principala dintre Consiliul %uropei si Consiliul %uropean " .Protejarea democratiei pluralisteG ..N. . drogurile. formarea de specialisti pentru gestiunea resurselor umane in administratiile centrale si locale si respectiv in organizarea si functionarea inspectiei muncii potrivit stardardelor internationale.anada.trasbourg care reuneste in present .7 precum si alte state din centrul si estul 7uropei.Protejarea drepturilor omuluiG .onsiliul 7uropean reprezinta o reunire periodica 6de cel putin 9 ori pe an a sefilor de stat si Buvern ai celor 9@ de state membre ale U. respectiv crima organizata. .U. . 1atican. 8 .5. )stfel.Protejarea suprematiei dreptuluiG .onsiliului 7uropei este la .

Onsiliului 7uropei si a initiat procesul de reforma menit sa creasca eficacitatea . Obiectivul principal al . :eprezentantii permanentiHambasadorii au intalniri saptamanale.onsiliul 7uropei. Primul a avut loc la 1iena in *22A ca urmare a prabusirii comunismului si aparitiei noilor democratii in 7uropa . ceea ce a permis recunoasterea importantei lor in elaborarea politicilor . .ele mai multe dintre deciziile .@ de state membre sau din reprezentantii diplomatici permanenti la .onsiliul 7uropei reprezinta angajamentul comun al celor 3++ de milioane de europeni in favoarea drepturilor omului.B"urile au capatat statut consultativ pe langa organizatie incepand din *2C9.N.B"urilor a . Structura Consiliului %uropei " + Comitetul Ministrilor :eprezinta instanta de decizie a organizatiei si este alcatuit din ministrii de e$terne ai celor .Onsiliul 7uropei a fost o forta a pacii si cooperarii ancorata in patrimoniul nostru comun. 5e la crearea sa in *2. )cesta constituie un organism guvernamental in care.onsiliul %inistrilor adopta declaratii sau rezolutii privind c#estiuni politice de actualitate.onsiliului 7uropei si este investit cu misiunea de a monitoriza respectarea angajamentelor luate de statele membre.onsiliului 7uropei.2. 9 . aceste reuniuni fiind completate de intalniri ale grupurilor de raporturi sau ale grupurilor de lucru insarcinate cu aprofundarea anumitor c#estiuni inainte luarii deciziilor.onsiliului %inistrilor necesita o majoritate de 9HA din voturile e$primate. . .onsiliului 7uropei il reprezinta realizarea unei unitati mai stranse intre cele .trasbourg.onventiei 7uropene a 5repturilor Omului.onsiliul %inistrilor reprezinta gardianul valorilor fundamentale ale .N. . )stazi. iar majoritatea simpla este suficienta pentru c#estiunile de procedura.O. in drepturile omului si democratiei. principii care influenteaza vointa tuturor europenilor in nenumarate feluri. 8n present.@ de state membre pentru protejarea libertatii individualeHpolitice si a suprematiei dreptului. democratiei si a statului de drept. . )cestea formeaza conferinta O. . acest statut s"a transformat in statut participativ al acestora. 5in 9++A.onsiliul %inistrilor adopta programul de activitati si bugetul .c#imbarea presedentiei are loc in mod traditional in lunile mai si noiembrie . apro$imativ A@+ de O.onsilului 7uropei care se reuneste annual pentru a decide principalele directii de actiune pentru anul urmator. %inistrii afacerilor e$terne ai statelor membre se reunesc odata pe an pentru a trece in revista cooperarea europeana si actualitatea politica si pentru a da impulsul politic necesar activitatii organizatiei.onsiliului %inistrilor sunt transmise guvernelor sub forma de recomandare si fac obiectul conventiilor si acordurilor europene obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele care le"au ratificat.B"uri beneficiaza de statut participativ pe langa organizatie.entrala si de 7st. 8n colaborare cu )dunarea Parlamentara. Eiecare ministru prezideaza comitetul pentru o perioada de 4 luni. in conditii de egalitate pot fi discutate demersurile nationale privind problemele cu care se confrunta societatea europeana cat si un forum in care se elaboreaza raspunsurile europene la aceste provocari. . 5e asemenea. 5eciziile .onsiliul 7uropei a tinut pana in present A summit"uri ale sefilor de stat si de Buvern. )cest summit a confirmat politica de desc#idere si de e$tindere a .N. .

)cestia trebuie sa fie reprezentativi pentr marile curente politice ale Parlamentului National respectiv. fiind condus de un secretar general. .onsiliului 7uropei. . respectiv 934 de reprezentanti alesi ai puterilor locale si regionale sau functionari direct raspunzatori fata de acestia. precum si teme ce privesc perspectivele acestora cum sunt cele de politica internationala sau cele generale sau specifice societatii contemporane.ongresul se compune din .amera Puterilor <ocale si . . )dunarea se reuneste de . 5in anul *232 adunarea a creat statutul de invitat special pentru strangerea legaturilor cu parlamentarii tarilor care s"au eliberat din sistemul comunist. ori pe an in sedinte plenare in unul din statele membre. .trasbourg in *22@ pentru a da un nou impuls protectiei drepturilor omului..omisia. #dunarea Consultativa " are un rol deliberativ si consultativ si poate face recomandari in probleme de interes comun comitetului de ministrii. instituirea functiei de comisar pentru drepturile omului al . .onsiliul 7uropei lanseaza in cursul acestui an 69++C0 A campanii europene referitoare la .urtea 7uropeana a aparut o instanta unica si anume .onstruirea unei 7urope cu si pentru copiiG )ctiunea pentru combaterea traficului cu fiinte umaneG /oti diferiti.. %embrii adunarii sunt alesi sau desemnati de Parlamentele Nationale dintre parlamentarii din fiecare tara. numarul lor depinzand de marimea populatiei statului respectiv.amera :egiunilor. .ontinuitatea lucrarilor este asigurata intre sesiuni de catre o comisie permanenta compusa din reprezentantii 5elegatiilor Nationale. adoptandu"se o declaratie si un plan de actiune. )stfel. 8n *223 a intrat in vigoare protocolul nr. <egaturile stabilite cu parlamentele acestor state au rolul de a incuraja procesul de democratizare in aceste tari in vederea adeziunilor la consiliu. )dunarea .opii si violentaG . iar in cadrul ei sunt dezbatute probleme de actualitate.. costurile si sporind accesibilitatea la acest for.e"l de"al treilea summit a avut loc la 1arsovia in 9++C cand s"a celebrat unitatea fara precedent a continentului si s"au redefinit prioritatile organizatiei.urtea 7uropeana a 5repturilor Omului. 5elegatiile Nationale trebuie sa fie reprezentative pentru diferite tipuri de colectivitati locale si regionale ale fiecarui stat membru precum si pentru diferite curente politice.ecretariatul este organul permanent al consiliului care asigura continuitatea necesara functionarii structurilor organizatiei si are competente de ordin administrativ. 10 .** aditional la .onsultativa este prima adunare europeana creata in istoria continentului european.ongresul puterilor locale si regioale ca reprezentant al colectivitatilor locale si regionale in efortul de democratizare a acestora congresul functioneaza dupa modelul )dunarii Parlamentare si este compus din acelasi numar de membrii si supleanti ca si adunarea."a decis.o campanie europeana a tineretului pentru diversitate G drepturile omului si participare. . in locul celor 9 institutii . 2. durata procedurilor. )ceasta instanta are o procedura mai simplificata reducandu"se astfel.onventia 7uropeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.el de"al doilea summit s"a tinut la . de asemenea. /oti egali . respectiv . )cesta a adus o modificare importanta mecanismului de control stabilit de conventie.

Eara a priva statele membre de drepturile si obligatiile de a"si asuma responsabilitatile suverane in domeniul apararii. Pe scurt.ociala 7uropeana. . )lianta a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste si durabile de pace in 7uropa.O .trasbourg"Ie#l. bazata pe valorile comune ale democratiei. 8nca de la inceputurile sale. . cu prilejul summit"ului N)O de la . 8n 9++2. unite in #otararea lor de a"si mentine securitatea prin garantii comune si prin relatii stabile cu alte tari.onventia 7urpeana a securitatii sociale.#artei Natiunilor Unite. precum si formularea de planuri 11 . aprilie *2. sa elaboreze recomandari vizand Noul . . dar si cu puterea economica a acestora.onventia 7uropeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.onventia privind reprimarea terorismului. drepturilor omului in conformitate cu litera legii. economic..onsiliului 7uropei au fost adoptate peste *@+ de documente de mare importanta precum .onsiliului 7uropei cotizeaza la bugetul acesteia proportional cu numarul populatiei.#artei Natiunilor Unite. /oate statel membre ale .u prilejul .(nformatii generale Organizatia /ratatului Nord")tlantic 6N)/O0 este o alianta formata din 93 de state din 7uropa si )merica de Nord care au aderat la /ratatul Nord")tlantic.2. sefii de stat si de guvern ai statelor membre N)/O au dat .olidaritatea si coeziunea din cadrul )liantei sustin faptul ca nici o tara membra nu poate fi fortata sa se bazeze doar pe propriile eforturi nationale in cazul aparitiei unor amenintari asupra securitatii sale. )lianta este o asociere de state libere.trasbourg"Ie#l. . din aprilie 9++2. Principiul fundamental care sta la baza )liantei este un angajament comun fata de cooperarea mutuala intre statele membre. )lianta le ajuta sa"si atinga obiectivele de securitate nationala in urma unui effort colectiv. a$at pe indivizibilitatea securitatii acestora.trategic al N)/O si sa faca propuneri in vederea implementarii acestuia.copul esential al N)/O este acela de a asigura libertatea si securitatea tuturor membrilor sai prin mijloace politice si militare. 7le asigura o permanenta conlucrare si cooperare in domeniul politic.oncept . N#.#arta . )cesta reprezinta baza legala si contractuala a )liantei si a fost stabilit in cadrul )rticolului C* al . ca si in alte domenii non"militare. in scopul indeplinirii acestor sarcini fundamentale.ub egida . in consultare cu statele membre. . au fost aniversati 4+ de ani de la infiintarea )liantei Nord")tlantice.tructurile create in cadrul N)/O permit tarilor membre sa"si coordoneze politicile. )niversarea a reprezentat pentru N)/O si un moment prielnic pentru definirea obiectivelor viitoare tinand cont de noile tipuri de amenintari. care reafirma dreptul inalienabil al statelor independente la apararea individuala sau colectiva. in conformitate cu /ratatul Nord")tlantic si cu principiile .ecretarului general sarcina de a crea si a conduce un grup de e$perti care.ummit"ului de la . . Mod de lucru " . /ratatul Nord")tlantic a fost semnat la data de .

sa contribuie la prevenirea efectiva a conflictelor si sa se angajeze activ in rezolvarea crizelor. raspund intereselor nationale ale tarii si se pot defini astfel *. precum si in coordonarea adecvata a eforturilor depuse in domenii de interes comun. inclusiv cele din afara spatiului euro"atlantic.de e$emplu. • “consultare” : sa serveasca. de )lianta a natiunilor angajata fata de /ratatul de la Jas#ington si de . Obiectivele )omaniei in N#.O legate de participarea la operatiunile si misiunile #liantei " :omania contribuie la toate misiunile si operatiunile )liantei. in conformitate cu prevederile din )rticolul . . de la caz la caz sau prin consens in conformitate cu )rticolul @ din /ratatul de la Jas#ington. Un parteneriat transatlantic dinamic si robust reprezinta un factor crucial in articularea unor raspunsuri eficien ta la noile riscuri de securitate cu care se confrunta comunitatea democratiilor transatlantice. cooperarea si dialogul cu alte tari din zona 7uro")tlantica. bazata pe un parteneriat transatlantic solid .O " Obiectivele :omaniei. din /ratatul de la Jas#ington. aceasta implica urmatoarele sarcini fundamentale de securitate • 'securitate” : sa asigure unul din fundamentele indispensabile unui mediu de securitaate stabil in zona 7uro")tlantica. comanda si controlul fortelor militare si suportul logistic in sustinerea acestora. pe scara larga.comune de aparareG stabilirea infrastructurii. Sarcini fundamentale de securitate " Pentru a"si atinge scopul esential. inclusiv in operatiunile de riposta in cazul situatiilor de criza. • 'descurajare si aparare” : sa descurajeze si sa apere in fata oricarui act de agresiune impotriva unui stat membru al N)/O. <a baza acestor activitati se afla o structura militara si civila comple$a. O #lianta robusta si relevanta. inclusiv posibile evenimente care afecteaza securitatea membrilor. sistemul de comunicatii necesar in facilitarea consultarii politice. precum si agentii desemnate de catre tarile membre ale )liantei. (ndeplinirea responsabilitatilor de membru N#.#arta Natiunilor Unite. a ec#ipamentelor si facilitatilor de baza necesare operatiunilor fortelor militare si aranjamentele pentru programe si e$ercitii comune de instructie. ca stat membru al N)/O. dupa cum se stipuleaza in )rticolele C si 4 din /ratatul de la Jas#ington. ca un forum transatlantic esential in consfatuirile aliate asupra oricaror probleme care aduc atingere intereselor vitale.prijinim o )lianta puternica si capabila sa raspunda eficient noilor amenintari si la adresa securitatii. 9. in scopul de a coordona lucrul pe domenii de specialitate . parteneriatul. bazat pe dezvoltarea institutiilor o tara sa nu poata intimida sau constrange o alta prin amenintari sau prin folosirea fortei.i pentru a intari securitatea si stabilitatea din zona 7uro")tlantica • “managementul situatiilor de criza” : sa fie gata . increderii reciproce si a capacitatii de a actiona in cadrul )liantei(. care implica un personal administrativ bugetar si de planificare. • “parteneriat” : sa promoveze. avand ca scop cresterea transparentei. 12 .

7.ustinem continuarea cooperarii dintre N)/O si ONU in domeniul mentinerii pacii si securitatii internationale..70 a constituit. in sprijinul evolutiei democratice si vocatiei sale si al integrarii Beorgiei in cadrul structurilor euro"atlantice. promotor al reformelor si cooperarii regionale in vecinatatea imediata a )omaniei 6Dalcanii si regiunea %arii Negre 0. menit sa ofere )liantei Nord")tlantice capacitati fle$bile capabile sa se desfasoare rapid si sa raspunda noilor tipuri de amenintari 6terorism. odata cu institutionalizarea acestuia si crearea Organizatiei pentru ..onferinta pentru . .entrala si )fganistan.. incepand cu *2@C. C..O 1om continua sa contribuim la procesul de transformare a N)/O.. 8n cadrul . procesul . Prin sprijinirea ferma a acestei perspective si a reformelor derulate de statele din regiune. / Promovarea rolului N#.7 a intrat intr"o noua etapa.. Parte a 7uropei si punte catre )sia . este caracterizat prin subscrierea tuturor statelor participante la aceleasi valori democratice. respectarea drepturilor omului si ale principiilor economiei de piata. :omania s"a manifestat ca initiator al regulilor si normelor democratice ale procesului de la =elsin>i. 13 . 5upa *232. cu respectarea specificitatii si autonomiei de decizie a fiecareia dintre cele doua organizatii. :omania a fost si va continua sa fi un avocat ferm si activ al consolidarii parteneriatului cu :epublica %oldova.. *ezvoltarea parteneriatelor N#. . libertate si securitate nu trebuie sa se opreasca la frontiera estica a :omaniei. care.O cu U% si ONU Parteneriatele N)/O cu U7 si ONU asigura cooperarea in problemele de interes comun si contribuie semnificativ la contracararea amenintarilor si provocarilor la adresa securitatii internationale.ooperare in 7uropa 6O. regiunea %arii Negre este importanta pentru stabilitatea euro"atlantica.70. bazate pe democratie. vom putea contribui la modelarea unui climat de stabilitate pe termen lung. :elatia )liantei Nord")tlantice cu Organizatia Natiunilor Unite este una de o relevanta deosebita.O de furnizor de stabilitate. :omania considera ca frontiera comunitatii euro"atlantice. :omania a sprijinit constant dezvoltarea dialogului si coopearii N)/O"U7 in cat mai multe domenii de interes comun.operare in 7uropa 6. Sustinerea procestului de transformare a N#.ecuritate si . .onsideram ca 7uropa nu poate fi completa fara integrarea Dalcanilor de 1est in structurile europene si euro"atlantice.ecuritate si . :omania va contribui la dezvoltarea modalitatilor prin care N)/O poate sustine eforturile statelor riverane de consolidare a securitatii regionale. amplificandu"8 credibilitatea de aliat. in conditii de egalitate ale tuturor statelor participante. ale statului de drept. proliferarea armelor de distrugere in masa 0. <a estul )liantei.Participarea tarii noastre la operatiunile si misiunile N)/O ofera o sustinere concreta a angajamentelor politice asumate de :omania ca membru al )liantei Nord")tlantice.. Organizatia pentru securitate si cooperare in %uropa " . bazate pe egalitatea suverana a statelor si adoptarea deciziilor prin consens.principalul for pan"european de dialog politic si negocieri multilaterale privind problematica de securitate.

orfu ca principal cadru de dezbatere privind ar#itectura de securitate europeana.7 privind combaterea discriminarii. Eiind. precum si diverselor programe de cooperare in domeniul economic.#arta de la Paris pentru Noua 7uropa.7 sunt armonizate cu obiectivele politicii e$terne si de securitate a Uniunii 7uropene. gestionarea crizelor si reconstructia post conflict in regiune. . prevenirea conflictelor..7. :omania a manifestat un interes special pentru solutionarea conflictelor prelungite si in special. transformarea organizatiei intr"un instrument util si eficient in domeniul prevenirii conflictelor si gestionarii crizelor si asigurarii unei abordari atotcuprinzatoare a securitatii.. dar nu juridic. /ara noastra a gazduit in perioada 4"3 iunie 9++@. semnat intre A+ iulie si * august *2@C. a celui transnitrean. semnata la 9* noiembrie *22+. O.apitolului 1888 al . *espre OSC% " O.7 este o organizatie de securitate ..#artei ONU..7. *ocumente fundamentale " )ctul Einal de la =elsin>i. moment care a oferit :omaniei ocazia de a"si reconfirma profilul particular in privinta combaterii tuturor formelor de intoleranta. conform dreptului international. eforturile :omaniei au vizat adaptarea si eficientizarea O. toate statele participante O. avand C4 de state participante cu statut deplin. economice sau sociale. convenirea unor masuri de crestere a increderii si securitatii. :omaniei i"a fost incredintata responsabilitatea asigurarii Presedentiei in e$ercitiu a O.7 nu are un statut juridic..punand un accent constant pe dezvoltarea si afirmarea decalogului de principii. obiectiv ce se realizeaza prin promovarea unui sistem de securitate prin cooperare. bazate pe statul de dreptG Prevenirea conflictelor locale.. moment definitoriu al prezentei tarii noastre in O. 5atorita mecanismului adoptarii deciziilor prin consens. ..7 este singura institutie sau organizatie de securitate in 7uropa care este considerata drept aranjament regional de securitate in sensul . restaurarea stabilitatii si pacii in zone de tensiuneG 7liminarea unor deficite reale si perceptibile de securitate si evitarea crearii de noi diviziuni politice.Onferinta ministeriala O. Prioritatile actuale ale :omaniei in relatia cu O. la =elsin>i. O. in acest cadru. Obiective " .. in consecinta. 5upa *232 . :omania sustine continuarea discutiilor din cadrul Procesului . )bordarea atotcuprinzatoare a securitatii se reflecta in fundamentarea activitatii Organizatiei pe trei dimensiuni politico"militaraG economica si de madiuG umana.7 au un statut egal.7 in anul 9++*.#artei asupra securitatii europene. civile. a . primul instrument de alerta timpurie. iar deciziile adoptate sunt obligatori politic. 14 . :omania a participat cu interes la dezbaterile privind noul model de securitate pentru 7uropa secolului KK8 si la elaborarea.. precum si parteneri de cooperare 6mediteraneeni si asiatici0. la Paris.onsolidarea valorilor comune si asistarea statelor membre in edificarea unor societati democratice.

onsiliului Permanent functioneaza diferite grupuri de lucru ad"#oc.ummit. . .. 0 / 1 2 . :omania a detinut functia Pi7 pe parcursul anului 9++*. saptamanal.:eprezentanti personali.7. ca structura subordonata .ecretarul Beneral al O. .7.traseaza prioritatile si liniile directoare la cel mai inalt nivel politic.. inclusiv a . aceasta periodicitate nu a mai fost respectata. formand impreuna /roica O.omitetul Pregatitor... de obicei.7HO. create pentru diferite probleme. precum si ori de cate ori se considera necesar in reuniuni speciale. in sedinte plenare.B este ambasadorul francez %arc Perrin de Dric#ambaut. Dudapesta 6*22..ecretariatuluiG implementarea deciziilor O.onsiliul %inisterial 6.7. Presedentia in e$ercitiu 6Pi70 coordoneaza activitatile curente ale O. Precedenta reuniune a . Ulterior.onferintele . <isabona 6*2240 si 8stanbul 6*3"*2noiembrie *2220. semnata la *2 noiembrie *222. . Pi7 este asistat de fostul si de viitorul Pi7.. PiE este detinuta de catre Kazahstan secretar de stat si !inistru de e"terne.recia si -ituania. Printre functiile sale se numara gestionarea structurilor si operatiunilor O.7G mentinerea contactului cu organizatiile internationaleG evaluarea implicatiilor financiare ale propunerilor politiceG raportarea periodica in fata organismelor politice asupra activitatii ..B0 actioneaza ca reprezentant al Pi7.L a abut loc la )tena 6*" 9 decembrie 9++2 0. . in indeplinirea atributiilor sale. . a organizarii periodice a acestora. revizuirea si evaluarea activitatilor O.onsiliul Permanent 6 fostul . Presedintele in e$ercitiu.e intruneste la 1iena.onsiliului Permanent.. 15 ..7 pentru a se asigura ca sunt respectate obiectivele politice centrale ale Organizatiei si sunt adoptate deciziile necesare implementarii obiectivelor si functionarii organizatiei.. 5upa stabilirea. la 8stanbul. Pentru cresterea transparentei procesului decizional si largirea ariei de consultari in cadrul acestuia. prin .7.0. mandatul fiind de A ani si poate fi prelungit cu aceeasi durata. de regula. :euniunea . desc#ise participarii tuturor statelor participante.#arta pentru ..omitet Permanent 0 se ocupa de activitatea politica. In anul 2010. la sfarsitul mandatului sau. sub presedentia elena. Kanat #auda$a%e&.7. e$traordinare sau de urgenta. 'in (r)ica *ac +arte .. prin .% este organismul decizional al O.7 6.. decizionala si operationala curenta a O. reconfirmat pe acest post din 9++3.7. numiti de presedintele in e$ercitiu cu un mandat clar si precis.%0 in anii in care nu se organizeaza . organizata de tara care detine Presedentia in e$ercitiu a O.ummit0 ai statelor participante .. Organismele principale OSC% " + .#arta asupra securitatii europene adoptata la 8stanbul in *222. 8n cadrul acestor reuniuni sunt discutate problemele specifice O.onferinte ale sefilor de stat sau de guvern 6. )ctualul .7. poate fi asistat de .ub egida .% este.7 la nivel inalt au avut loc la =elsin>i 6*2290. .ecuritatea 7uropei. indeosebi in domeniul prevenirii conflictelor si gestionarii crizelor. pentru a"l asista intr"o situatie de criza sau conflict.Brupuri ad"#oc.ecretariatului si a misiunilor in terenG pregatirea unor rapoarte anuale privind activitatile organizatiei..#arta de la Paris. a fost creat . 7l reuneste ministrii afacerilor e$terne din statele participante O. Postul Pie este detinut in fiecare an.7. de ministrul afacerilor e$terne al unui stat participant 6decizie luata prin consens0.

postul este detinut de Boran .7 . stabilitatea sau relatiile dintre statele participante . Pentru o perioada de 9 mandate si jumatate aceasta functie a fost detinuta de :omania.erbia 0. elaboreaza rapoarte in legatura cu diferite situatii sau probleme cu care a fost sesizat si formuleaza recomandari pentru partile implicate. 8ncepand cu iulie 9++3.are rolul de a preveni situatiile conflictuale si de criza si de a identifica solutii pentru reducerea tensiunilor..0 si urmat de un seminar de folloM"up.omisar. Obiectivul acestora este de a incuraja partile in identificarea de solutii pasnice pentru solutionarea problemelor. solutionarea conflictelor si reconstructia post"conflict in regiunea O. 3 Diroul O. cu un mandat de A ani a fost creata in *22@. intarirea societatii civile si a statului de dreptG contributia la alerta timpurie si prevenirea conflictelor. Organismele principale O. :eprezentatul O..7 pentru <ibertatea Presei este 5unja %ijatovic 6Dosnia" =ertegovina0. in cadrul O58=: functioneaza Punctul de contact pentru :oma si ..inti.omisar pentru %inoritati Nationale 68.instrument creat in *229.7 relevante.. asistat de e$perti. cu potential de a se dezvolta intr"un conflict ce poate pune in pericol pacea. care a preluat mandatul la .7..7 responsabila cu promovarea drepturilor omului.in present. prin Nicolae B#eorg#e.7 a efectuat o vizita la Ducuresti.oordonatorului 7conomic .cu sediul la 1arsovia. Eunctia de coordonator economic. O58=: are un rol deosebit in promovarea alegerilor democratice 6in special prin observarea alegerilor in statele participante si in dezvoltarea institutiilor electorale nationale 0G furnizarea sprijinului practic in consolidarea institutiilor democratice si a drepturilor omului. Diroul 8.. 4 8naltul . %andatul a fost creat in *22@. este institutia O. desemnata in aceasta functie in ** martie 9+*+.%N se afla la =aga.7. care este pregatit de o serie de seminarii 6A".. +7 %isiunile O.omisar actioneaza independent.are rolul de a asista guvernele in procesul de promovare a unor mass"media libere.gestioneaza activitatile din 'cosul( dimensiunii economice si de protectie a mediului a O. la invitatia ministrului afacerilor e$terne.vulanovic 6. in particular prin monitorizarea angajamentelor in domeniul dimensiunii umane. pentru a se ocupa de tensiuni etnice in faza inpcipienta a acestora. functia este dedinuta de norvegianul Inut 1ollebaec>. creat in anul *222 6functie detinuta de )ndrjei %irga ..7 pentru prevenirea conflictelor.. democratiei si statului de drept. 8naltul . 8n acest scop. 6 Diroul .. 8n present.lovenia 0. reflectand fle$ibilitatea acestui instrument.. %andatul.7 in teren sunt unul dintre principalele instrumente O. independente. Principala activitate este Eorumul economic 6Praga0..7 pentru <ibertatea Presei 6:<P0 .ecretarul Beneral al O. %isiunile sunt stabilite printr" 16 . 5 :eprezentantul O.Polonia 0. )ceste recomandari nu au un caracter obligatoriu. :<P este autorizat sa monitorizeze evolutiile legate de mass"media in toate statele participante si sa militeze pentru respectarea in totalitate a principiilor si angajamentelor O. marimea si activitatile misiunilor in toate cele A dimensiuni ale Organizatiei variaza.%N0 .7 pentru 8nstitutii 5emocratice si 5repturile Omului 6O58=:0 . directorul O58=: este ambasadorul Fanez <enarcic 6. mandatul sau contine prevederi ce"8 impun pastrarea confidentialitatii informatiilor si actiunilor sale. gestionarea crizelor. 8naltul . la C"4 octombrie 9++2. iulie 9++@.

. puterea de decizie apartine ..ediul .ecretariatul international al )dunarii Parlamentare . o data pe anG c... 17 . 8n perioada dintre .urtii intra reglementarea diferendelor ce"8 sunt supuse de catre statele semnatare ale . prin conciliere sau arbitraj. putand fi prelungita. avand acordul statelor primitoare.onventiei.. :euniunile de evaluare etc. 0.7. 8n present.7 si prezinta declaratii ale )dunarii in cadrul reuniunilor la nivel inalt si ministeriale ale O. Presedintele )P participa in mod regulat la reuniunile troicii O.7.cu sediul la . 8n functiile .7 se reuneste in doua reuiuni anuale. 8n perioada iulie 9+++" iulie 9++9.ecretarul Beneral.open#aga . ca regula.ummit"urile reprezinta cel mai intal nivel de luare a eciziei si de orientare politica a organizatieiG b.7. intrata in vigoare in decembrie *22.. la 1iena.colaboreaza strans cu . ... O.urtii este la Beneva. saptamanal. ca o recunoastere a activitatii desfasurate in aceasta calitate.#arta de la Paris *22+. . <uarea deciziei are loc la A niveluri a.7 prin .onventiei privind concilierea si arbitrajul in cadrul O.o decizie a .creata ca una din institutiile originale ale O. de principiu.70 .7. a continuat sa se dezvolte si sa"si largeasca rolul si competentele.7. <a inc#eierea mandatului. =otararile )P se adopta prin vot majoritar 6spre deosebire de O.everin a primit titlul de 'Presedinte emerit( al )P O.onsiliului %inisterial.everin. )drian . 6dupa depunerea instrumentelor de ratificare de catre *9 state semnatare 0.7.onventie..7 sunt politice. functia de Presedinte al )P O. )cest mod de luare a deciziei reflecta egalitatea intre statele participante. . :omania a semnat si ratificat aceasta . . 8n present.7 a carei regula de baza este consensul0 si nu sunt obligatorii pentru O. 5eciziile O. ++ .7 este Petros 7ft#?miou.7 se bazeaza in special pe vointa si angajarea politica a statelor si nu pe un tratat international.7 6)P O...7 are desfasurate in teren *@ misiuni. Presedintele )P O. Procesul de luare a deciziei in cadrul OSC% " 8n cadrul organismelor O. reinnoibil o singura data.. .7 prezinta e$puneri la aceste reuniuni. care se intruneste.onsiliul Permanent reprezinta cadrul de consultari si de luare a deciziei.. . %isiunea este creata in general pentru o perioada de 4 luni. Procesul de luare a deciziei este coordonat de Presedintele in e$ercitiu 6Pi70 care este responsabil pentru intocmirea agendei si organizarea activitatii organismelor de decizie..7 a fost indeplinita de )drian .ummit"uri. dupa caz.. referitor la activitatile si actiunile curente ale organizatieiG se intruneste.7. decizia este luata prin consens 6care se defineste prin absenta unei obiectii din partea unui stat participant fata de adoptarea deciziei respective0. )ceasta structura pe trei paliere de luare a deciziei este completata de reuniuni specializate 6Eorumul 7conomic.onsiliului Permanent.urtea de . %andatul de Presedinte al )P O.ecretarul general si alte institutii ale O. precum si sefii diferitelor institutii si misiuni O.... O. +0 )dunarea Parlamentara a O.7 este de *an. nefiind obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele participante.onciliere si )rbitraj creata conform .onform uneo traditii stabilite. presedintele in e$ercitiu al O. )P O...

8n etapa actuala.7 in securitatea europeana O. O. a tuturor tarilor participanteG principii. a cunoscut transformari substantiale deoarece este evident ca nici o institutie regionala nu"si poate asuma gestionarea intregului comple$ de probleme cu care se confrunta continentul. )vantajele O.. O.O. 5atorita capacitatii si e$perientei sale unice in domeniul diplomatiei preventive. 18 . norme... in cele A dimensiuni specificeG participarea.7..7 in aceasta privinta rezida in abordarea atotcuprinzatoare a securitatii. prevenirii conflictelor si gestionarii crizelorG consolidarii respectarii drepturilor omului.7 se afla in faza de definire a identitatii de securitate europeana. mecanisme si e$perienta unica in domeniul diplomatiei preventive. pe baza de egalitate.. a democratiei si a statului de drept si promovarii tuturor aspectelor societatii civile. valori si standarde comuneG instrumente.7 va continua sa joace un rol important in promovarea unui spatiu comun de securitate si sa contribuie la consolidarea increderii in domeniul militar si promovarea securitatii prin cooperare.