"I I$!ER%# "% CII, &'"I#IEI ŞI PR(!

EC)IEI $(CI'#E
'%!(RI!'!E' ')I( '#* PE !R% PER$(' E#E C% +' DIC'P

Comunicat de presă privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii la funcţia de bază a persoanelor cu handicap grav sau accentuat, prin raportare la prevederile Codului fiscal Având în vedere faptul că în ultima perioadă pe adresa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap au fost primite numeroase sesizări prin care se aducea la cunoştinţă că angajatorii nu au mai acordat scutire de impozit pe veniturile din salarii obţinute de persoanele cu handicap grav sau accentuat începând cu data de !"#!"#$!"!% ANPH a solicitat un punct de vedere &inisterului 'inanţelor Publice în vederea clarificării situaţiei mai sus menţionate% (n urma analizării răspunsului primit de la &inisterul 'inanţelor Publice dorim să aducem la cunoştinţa celor interesaţi următoarele) În conformitate cu dispoziţiile art.55 alin.4 lit.k ind.1) din Legea nr.571/200 pri!ind "odul #iscal$ cu modific%rile &i complet%rile ulterioare$ !eniturile din salarii realizate de c%tre persoanele fizice cu 'andicap gra! sau accentuat$ la funcţia de (az%$ nu sunt incluse )n !eniturile salariale &i nu sunt impoza(ile$ )n )nţelesul impozitului pe !enit. *+,-. *u intr% su( incidenţa impozit%rii sumele acordate &i destinate persoanelor adulte cu 'andicap$ astfel cum sunt reglementate )n art.5/ alin.4 din Legea nr.44//2000$ care !izeaz% acordarea de prestaţii sociale$ sume care nu sunt asimilate !eniturilor sau indemnizaţiilor de natur% salarial%$ )n sensul definit de "odul fiscal.

PREŞEDI !E,

Ioana "ihaela #EŞE

Calea Victoriei nr. 194, Sector 1,Tel: 40 21 212.54.38, Fax: 40 21 212.54.43, e-mail: prese inte!anp".ro #e$: %%%.anp".ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful