You are on page 1of 1

ESPAI PER AL REGISTRE MUNICIPAL

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT


NOM 1er COGNOM 2on COGNOM

DOMICILI MUNICIPI

TELÈFON DNI / NIF / NIE

EXPOSO:
Que he estat denunciat/da per infracció a l’Ordenança Municipal de Circulació de vianants i
vehicles mitjançant l’expedient següent:
EXPEDIENT Nº / BUTLLETA Nº AGENT DENUNCIANT VEHICLE (MARCA I MODEL) MATRÍCULA

DATA DE LA INFRACCIÓ LLOC DE LA INFRACCIÓ

No estant d’acord amb la denúncia pels motius següents:

(si us cal més espai podeu continuar al darrera)

Per la qual cosa,

SOL·LICITO

Que, previ el tràmit corresponent, quedi sense efecte l’expedient sancionador.

Documents adjunts: Cabrils, a de de 200
• (Signatura)

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT CABRILS

Rate