P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד

www.swdaf.com 1

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ןלוכב ןיוכל לוכי וניא םאו ,ןלוכב ובל תא ןיוכיש ךירצ ללפתמה - תחאב ובל תא ןיוכי ; ארפס בר רמא אייח יבר רמא
:יבר יבד דח םושמ תובאב .

ב דומע ל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ובל תא ןיוכל לוכי םא ,ומצע תא םדא דומי םלועל :רזעילא יבר רמאהו - ואל םאו ,ללפתי - !ללפתי לא

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ תופסות
ןהמ תחאב ובל ןיוכי - לא ואל םאו ללפתי ןיוכל לוכי םא ותעד םדא דומי םלועל (:ל ףד) ה"ת קרפ ףוסב 'ירמאד אהו
ןהמ תחאב ימנ םתה שרפל שי ללפתי .

א דומע אכ ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
.םוקמל םבל ונווכיש ידכ ו"רנ ברה ירומל הארנ הז ןיאו הלפתה תרימאב ונווכיו תובשחמה תדרט ונפיש ידכ מ"י
םתלפתל אלא םוקמל רמול ול היה אל כ"אד וכ ריכזהשכ ןמקל ןניזח אהד אלא םוקמל רמא אל הלפתה תרימא ןינעל הנ
ךנזא בישקת םבל ןיכת רבדל ןמיס ובל תא ןיוכיש ךירצ ללפתמה םלש םבל היהיש ונווכיש ידכ 'יפה אוה ךכ יאדו אלא
םתנווכ היהיו הזה םלועה ילבהמ םבל ורהטישכ יכ םהיתואנהו הזה םלועה יגונעת םבלמ ולטביו םוקמה תדובעב
פת היהת םשה תוממורב םוקמה ינפל תלבוקמו היוצר םתל ךנזא בישקת םבל ןיכת רמאנ וז הנווכ לעו רמאש המו
םוקמהמ עויס הכירצ ז"הועה יגונעתמו תוריבעמ בלה תרהט תנווכש ינפמ םבל ןיכת 'ה תובל ןכותו רמאנש ןינעכ
ת םתלפת בישקתש ידכ רוהט היהיש םבל ןיכתו םתוא עייסת רמא הז לעו ךילא םבבל ןכהו ביתכו יפ רקיע אוה ןכש עד '
יס ןמקל 'ירמאדמ רבדה ' יס רמא המלו ךנזא בישקת םבל ןיכת רבדל ' אל קוספה רקיעש ינפמ אלא יוה הרורב היאר אלהו
יס רמא הלפתה תרימא תנווכב םשל ותוא ריכזהשכ בלה תרהט תנווכ לע אלא הלפתה תרימא תנווכ לע אב ' :רבדל

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ יריאמל הריחבה תיב
רמא יריאמה המ ראבל הנוכה ותבשחמ והאיבתש דע ותנוכ דירטי אלש ותלפתב לדתשהל קרפה לכב ראיבש
וירבדב תועטל ער ןמיס רובצ חילש אוה םאו הנושאר הכרבב 'מגב הושריפ ול ער ןמיס העטו ללפתמה הנשמה 'יפו
גא אלשו העטא אלש יתלפת הרוגש םא 'וכו אסוד ןב אנינח 'ר לע וילע ורמא ותומכ םדא לש וחולשש ויחלושל הב םגמ
וינפב ותלפת ןיפרוט ןושלמ לבוקמ וניאש רמולכ ףרוטמ יתלפת ןינעש ינא עדוי ואל םאו לבוקמש ינא עדוי ורמא 'מגבו
ימ שיו ןכ םיקסופ םינואג תצקמו אצי הנושאר הכרבב אלא ןויכ אל םאו הלפתה לכב ובל תא ןיוכל ךירצ ללפתמהש
הלוכב ןיוכיש דע אצי אל הלפתבש רמואש :

ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
הלפתה תא ןיבכעמ םירבד השמח םירבדו ,הלפת םוקמ תרהטו ,הורעה יוסיכו ,םידי תרהט ,הנמז עיגהש יפ לע ףא
,ותוא םיזפוחה בלה תנווכו .

וט הכלה
הנווכב הניאש הלפת לכ דציכ בלה תנווכ כ הנווכב ללפתמו רזוח הנווכ אלב ללפתה םאו ,הלפת הניא , ותעד אצמ
ותעד בשייתתש דע ללפתהל ול רוסא דורט ובלו תשבושמ פל , ללפתהל ול רוסא רצימ וא ףיע אוהו ךרדה ןמ אבה ךכי
.ללפתי כ"חאו ותעד ררקתתו חוניש דע םימי השלש ההשי םימכח ורמא ,ותעד בשייתתש דע
זט הכלה
הניכשה ינפל דמוע אוה ולאכ ומצע האריו תובשחמה לכמ ובל תא הנפיש הנווכה איה דציכ טעמ בשיל ךירצ ךכיפל ,
וכילשמו יואשמ אשונ היהש ימכ ותלפת השעי אלו םינונחתבו תחנב ללפתי ךכ רחאו ובל תא ןיוכל ידכ הלפתה םדוק
הלפת םדוק תחא העש ןיהוש ויה םינושארה םידיסח ,רטפי ךכ רחאו הלפתה רחא טעמ בשיל ךירצ ךכיפל ,ול ךלוהו
עש הלפתב ןיכיראמו הלפת רחאל תחא העשו .ה

י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
,הנווכב ללפתיו רוזחי ובל תא ןויכ אלו ללפתהש ימ א ךירצ וניא בוש הנושאר הכרבב ובל תא ןויכ םאו העטש ימ ,*
ןמ תחאב העט םאו ,הדובעל רוזחי תונורחא תוכרב שלשמ תחאב העט םאו ,שארל רזוח תונושארה תוכרב שלשמ תחאב
עצמאה ךרד לע םר לוקב ללפתמ אוהשכ העטש צ"ש ןכו ,רדסה לע ותלפת םילשמו הב העטש הכרב תלחתל רזוח ב תוי
.רזוח אוה וז

ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד
www.swdaf.com 2

חצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
ובלב ןיוכיש ךירצ ללפתמה (א) תובשחמה לכ ריסיו ;ודגנכ הניכש ולאכ בושחיו ;ויתפשב איצומש תולמה שוריפ
ותלפתב הכז ותנווכו ותבשחמ ראשתש דע ותוא תודרוטה ; ושחיו רדסמ היה םדו רשב ךלמ ינפל רבדמ היה ולאכ ב
תובשחמה לכ רקוח אוהש אוה ךורב שודקה ה"ממ ינפל =רמוחו לק= ו"ק ,לשכי לבל הפי םהב ןיוכמו וירבד ויה ךכו .
חכ תורבגתהלו תומשגה תוטשפתהל םיעיגמ ויהש דע םתלפתב ןינווכמו םידדובתמ ויהש ,השעמ ישנאו םידיסח םישוע
ויהש דע ,ילכשה .האובנה תלעמל בורק םיעיגמ הלפתה ךותב תרחא הבשחמ ול אבת םאו (ב) , לטבתתש דע קותשי
הבשחמה . םהב שיש םירבדב בושחי אלו ,םימשבש ויבאל ותוא םינווכמו בלה םיעינכמה םירבדב בושחיש ךירצו
שאר תולק . :הגה יגונעת לכ ריסיו ,םדאה תולפשבו הלעתי לאה תוממורמ הלפתה םדוק בושחיו ובלמ םדאה .(ןידמוע ןיא קרפ שיר י"רה) םדאל רוסאו
םוקמה תבהאכ הבהא ןיאש ובלב עובקל ידכ ,נ"כהבב םינטקה וינב א (ג) קשנל .(ןיכרבמ דציכ 'פ הדוגאו ג"סק 'יס באז ןימינב)
ב ףיעס
,ותנווכ תלטבמה העשב ג (ה) אלו ,ותנווכ לטבמש (ד) רבד שיש םוקמב ב ללפתי אל מ"ר םשב רוט) תוכלהמ ד"פ מ"הגה גרבנטורמ
.(הלפת .הלפתב כ"כ םינווכמ ונא ןיאש ינפמ ,הז לכב ןירהזנ ונא ןיא (ז) וישכעו (ו)
ג ףיעס
* םינונחת ךרד ללפתי [*א] , שרכ (ח) ילע הארת אלשו ,תחנבו ,חתפב שקבמה ו ד (ט) כ הנממ רטפיל שקבמו אשמ .
ד ףיעס
הזיל ךירצ ךכלו ,ןברקה םוקמב איה הלפתה תרחא הבשחמ הב ברעי אלו הנווכב ןברקה תמגוד אהתש ר ומכ ,
ותטיחשל ומוקמ עובק דחא לכש ,תונברקה ומכ םוקמ תועיבק ;הדובעד אימוד ,דמועמו <א> ;םישדקב תלסופש הבשחמ
;ריקל וניב תלסופ הציצחהש ןברקד אימוד ,ריקל וניב (י) רבד ץוחי אלשו <ב> ,וימד ןתמו םישובלמ ול ויהיש יוארו םיאנ
הלפתל םידחוימ נכמ ול ויהיש אוה בוט מ"מו ;הז לע זבזבל לוכי םדא לכ ןיאש אלא ,הנוהכ ידגב ןוגכ , םידחוימ םיס
.תויקנ םושמ ,הלפתל
ה ףיעס
י"עש) םדא לש ויתונוע ריכזמ הז הברדא יכ ,יתלפתב יתנווכש ןויכ ותשקב אוה ךורב שודקה השעיש אוה יואר :בושחי לא
מב ןישפשפמ ךכ לד ,ינא ימ :ובלב רמאיו .ודסחב אוה ךורב שודקה השעיש בושחי אלא ,(ויתויכזב אוה חוטב רמול וישע
.ויתוירב םע םהב גהנתמ אוהש וידסח בורמ אל םא ,אוה ךורב שודקה ה"ממ תאמ שקבל אב ,הזבנו

חצ ןמיס הרורב הנשמ
(א) תולימה שוריפ - [א] יו תומשב םדאה ןיוכי לאו ימ אל םא בלה תנוכב םירבדה ןיבהל וטושפכ ללפתי קר םידוח
'ד דוסב אב אוהש תבושתבו רהוזה םשב א"מ ןייע הברה הזב לקלקמ ו"ח ה"לאד וליחדו אתוערו אבלב היב ןיוכל עדויו
פב ןייעו .ומוי ןב קוניתכ ללפתמ אוהש הלבקה ירתס דמלש ירחא רמאש ש"רה לע דיעהו ךרואב בתכ ח"צ ןמיס ל"שר ינ
שוריפ ןיוכל ךירצ הלפתבו םדוק קר הלפתה תעשב ןיוכל א"א ע"ושב ןאכ םיראובמה תונוכה ולאד בתכש ע"א פ"ר עשוהי
:ש"יע תולמה
(ג) םינטקה וינב - נ"כהבל םידלי םיאיבמה לע רגת ארוק ה"לשב [ב] יגה אל ןיידעש םינטק ונייהו םעטמ ךוניחל וע
אל וניקזי יכ םג דועו םיללפתמה תעד םילבלבמ םגו נ"כהב תשודק םיללחמו נ"כהבב םידקרמו םיקחשמ םידליה יכ
נ"כהב תשודק תוזבלו עגתשהל םתודליב וכנחתנ רשא ערה םגהנממ ורוסי ונאיבי הברדא ךוניחל ועיגהשכ לבא
האריבו המיאב בשיל םייח תוחרוא והדמליו נ"כהבל ותא השודקו שידקו ןמא תונעל והזרזיו ומוקממ זוזל ונחיני אלו
תונעל ונב תא חינמש באהל שיש שנועה לדוג ג"יפ א"ח והילא יבד אנתב ןייעו .ת"הקו הליפת ינינע ףוסב ש"יע
נ"כהבב תולפתו לבה לש םירבד :
(ח) תחנבו חתפב שקבמה - [ז] ומצע לע םימחר שקבמש ימכ םינונחת ןושלב תחנב הרמאיש ל"רו דחא ןינע אוה .
'תי ונוצרב א"כ ותלאש תואלמל בכוכ וא לזמ וא ךאלמ ארבנ םוש דיב ןיאש ובל לא םישיו :
(ט) אשמכ - [ח] 'יפ ךלמה ינפלמ שקבל אבו רבד ךירצש ומכ בשחמ וניא םא םינונחת ןושלב הרמואש יפ לע ףא
הזב רהזיל ךירצ דואמו ןוכנ וניא ותבוח ידי תאצל בויחה ינפמ ללפתמש אלא [ט] הרמא אל םא וליפא דבעידב מ"מו
ל"הבב ןייעו ללפתיו רוזחי אל םינונחת ןושלב :
(י) ריקל וניב - וטב 'יפא ןירסוא שיו [י] אכיל הוצמ וליפא ט"גמ תוחפב לבא ט"ג אקוד ז"ט בתכו עקרקל וניבו דוע בותכ ר
[אי] .עקרק יבגל אוה לטבד ללפתהל םהילע דומעלו םישבי םיבשע עקרקה לע כ"הויב חוטשל רתומ ע"וכל מ"מו 'גמ תוחפ
:הכירבב ללפתהל רוסא

ג ףיעס חצ ןמיס הכלה רואיב ךרד ללפתי * ה"ד
* 'וכו םינונחת ךרד ללפתי - ללפתהלו רוזחל ןיכירצמה םיקסופ המכ שי יכ הזב רהזיל םדאה ךירצ דואמ המ
ם"במרהמ וחיכוה םירובג ןגמו יכדרמ רמאמהו י"בהמ חכומ ןכו ר"אהו ח"בה המה אלה הז תמחמ הכלה ת"המ ד"פ]
[ז"ט יכה כ"ג רבסד המ ג"הכד כ"כ היאר ןיא יתעדלו קר אוה יאדוב 'וכו טעמ בשיל ךירצ ךכיפל םש רמאש
הזב רהזי דואמ הליחתכל פ"כעו דבעיד רימחהל ןיאו הלטבל הכרב ששחל שוחל שיד בתכ ג"מפה ןכו הליחתכל .
הליחתכל קר תוכרב ראשבו דבל תובאב קר אבוכיעל ןיא םירובג ןגמו ר"מאמה תעדל וליפאד טושפ ל"נ דוע אלהד
מ םעטה רקיע והדידל :דבעיד אבוכיעל יוה אל תוכרב ראשב כ"או ם"במרהמ וחיכוהש ומכו הנוכ םוש
ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד
www.swdaf.com 3

אק ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
(א) * ךירצ ללפתמה ב) תוכרבה לכב ןיוכיש ( * , םלוכב ןיוכל לוכי וניא םאו , תוחפל * ןיוכי (ג) תובאב ; ןויכ אל םא
יכש יפ לע ףא ,תובאב ללפתיו רוזחי ,ראשה לכב ןו . א (ד) * :הגה ןורסח ליבשב ןירזוח ןיא אנדיאהו [א] אלש אוה בורק הרזחב ףאש ,הנווכ
רוזחי המל ןכ םא ,ןיוכי .(רוט)

א ק"ס אק ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) א אנדיאהו - כ ש"קב לבא ןירזוח 'א קוספב ידד ןוי :ז"ס א"נ 'יסו ד"ס ג"ס 'יס ש"מכו

א ק"ס אק ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ
(א) אנדיאהו . ןנברד הלפתו הרות רבד עמש תאירקד [ז ק"ס] 'ד ףיעס ג"ס [ןמיס] הבר הילא ןייעו .א"מ ןייע .ש"עי ,
תכש המ יפכ [ב ףיעס] ו"ק ןמיסב רבחמהו ,היל ידואו םש היל קיתש ב"רהו ,הרות רבד עמשמ [ב ק"ס םש] א"מה ב
'א קוספ ןיב קלחל חרכהב ,ןאכ היגה יכה וליפאו ,בל ןינמכ תובית ג"יק ןהב שיש תוכרב לש המיתח לכב ןיוכי רוט ןייעו .
:[א ק"ס] הזב םינקז תרטע ואיבה

א ק"ס אק ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(א) א"נ ןמיסו .'וכ אנדיאהו . ןויכ אל םא רוזחל ךירצ כ"גש ,ךידי תא חתופ קוספב :

אק ןמיס הרורב הנשמ
(א) 'וכו ללפתמה - פ"כע ןיוכל ומצע םדא ליגריו [א] הכרב לכ לש תמיתחב :
(ב) ןיוכיש - ונייה [ב] שוריפ ודמליש םינומהל דואמ ןוכנ המ כ"ע תולימה שוריפ לש פ"כעו הלפתה לכ לש תולימה
ורואיב עדיל וילע בויח שי יאדוב םידומו תובא תכרב :
(ג) תובאב - םירחא םירבדל ובבל הנופ זא אהיש ןידב וניא כ"ע םוקמ לש וחבש רודיס אוה יכ [ג] םגד םיקסופ שיו
הלחתכל תובאכ בושח םידומ . םאו [ד] ללכ ללפתי אל ןיוכי אל תובאב וליפאש רעשמ אוה ותעד בשייתתש דע
תובאב ןיוכל פ"כע לכוי היהיש :
(ד) 'וכו אנדיאהו - ףוסב י"אב רמאש םדוק רכזנ םא פ"כע ללפתהלו רוזחל ךירצ ןידה דצמד ןויכ ל"נ א"חה בתכ
'וכו םהרבא יקלאמ רמול רוזחי הכרב :

אק ןמיס הכלה רואיב
א ףיעס
* 'וכו ללפתמה - שד הנוכ תוכירצ ןיא תוצמד ד"ס 'ס ןמיסב ליעל ד"מל וליפא אתיא הז הוצמה ידי תאצל ונייה ם
הלפתה תעב םירחא םירבדב ןיוכי אלש אוה ונינעד הזב כ"אשמ . ןמיסב ליעל י"בב אבומה א"בשרה ןושלמ עמשמו
כ"חא רמאיש תעב םא וליפאו םירחא םירבדל הכרבה עצמאב הנופ ובל אהי אלש תובאב רהזיל שיד בתכ ה"ד ג"ס
רואכל עמשמ ןכ ןיוכיו רוזחי הכרבה לש תוביתה ונושל תוטשפמ םש ה תצק תוחדל שיד ףא דבעיד ןינעל ןייעל שיו
דואמ הזב רהזיל שי הלחתכל פ"כעו :
* 'וכו לוכי וניא םאו - בשייל לוכי וניאש סונא אוהש ןויכ ללפתהלו דומעל רתומ הליחתכל וליפאד הז ןושלמ עמשמ
ותעד ז ןיד בתכש ם"במרב הז רכזוה אלש אלפלו אתיירבד אנשיל עמשמ ןכו דבעיד ןושלב קר ה הכרבב ןויכ םאש
אצי הנושאר ןיתמהל לוכי םאד טושפ הארנ פ"כעו ללכ ללפתי אלשמ בטומ הזד הדומ אוה םג לוכי וניאב ילואו
ותעד בשייל ךירצד ז"יע הלפתו ש"ק ןמז רובעי אלו ויתודרטמ ותעד בשיילו :
* תובאב ןיוכי - עידבד םש עמשמד ה"גהב ה"ס ג"נ ןמיסב ליעל ןייע אוהש המ ןיבמ וניאש ףא ץ"ש ללפתה םא ינהמ דב
רמא עמושה ולאכ יוהו הנועכ עמושד םושמ יפט ףידע ץ"שד רשפא וא תובא תכרב פ"כע ןיבמש יריימ םשד ילואו רמוא
כ"עו הז ןפואב איצוהל א"א ט"קס א"אב ץ"רת 'יסב ג"מפה בתכש המ יפלו .ורואיב ןיבמ אוהו תובא תכרבה ומצעב
ארה וניצוריתכ :ןוש
* 'וכו ןירזוח ןיא אנדיאהו - רכזנו רובג התא לצא דמוע םא לבא תובאב ןויכ אלו ע"משה םייס םא ותנוכ הרואכל
תכרב ול רסחד ירחא םהב אצי אלש תוכרב דוע ךרביש ול רמאנ ךיאה הזב אצי אל ןידה דצמד ןויכ תובאב ןויכ אלש
רב דוע ךרביש ול רמאנ ןיוכי אלש בורקש ינפמ יכו תובא יל הארנ היה ןכ םהב אצי אל יאדובש תוכ ירבדמ לבא
רובג התא לצא דמוע וליפא רזוח וניאד עמשמ 'ב ןיד ד"כ ללכ א"חה דוע רמאי אלש הז ןפואב תרחא הצע ל"נ רתויו
ומצעב ליחתי רובג התא תכרבל ץ"שה עיגישכו תאצל ןיוכיו תובא תכרב רמאיש ץ"שה לע ןיתמיו ללכ התע אלהד
ד ל"יק הלפתב ומצעב התוא ךרבל לוכי וניאש ןויכ תובאב כ"אשמ יקב וניאש ימ אקוד אלא איצומ וניא :

ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד
www.swdaf.com 4

ח חרוא ךורע ןחלוש ס ןמיס עמש תאירק תוכלה םיי
ד ףיעס
(ז) * הנווכ תוכירצ תוצמ ןיאש א"י , א"יו * (ח) הנווכ תוכירצש (ט) * וא תיישעב תאצל הוצמ הת [ב] ג (י) * , הכלה ןכו .
ה ףיעס
אלו עמש תא ארוקה (אי) ותבוח ידי אצי אל ,לארשי עמש אוהש ןושאר קוספב ובל ןווכ פא ובל ןווכ אל םא ,ראשהו . ולי
.ןושאר קוספב ובל ןווכש אוהו ,אצי ד ,עמש תאירק תנועב ולאה תוישרפה היגמ וא (בי) ,הרותב ארוק היה

ס ןמיס םהרבא ןגמ
ג הכלה ןכו - 'נווכ צ"א ןנברד תוצמ לבא אתיירואד תוצמב אקודו :[ט"פקת 'יס ה"כ ב"ס ב"ח צ"מו 'כ א"ח ז"בדר]
ד אצי - כ לבא תאצל ןיוכיש ונייה הנווכ יעב תוצמד קספ 'ד ףיעסבד בג לע ףא אוהש המ ובל לע םישיש בלה תנוו
ןושאר 'פב אלא צ"א רמוא וניאשכ ונייה אצי אל היגהל ארוקב 'מגב 'ירמאד בג לע ףאו א"בשרה םשב ד"ס ג"ס 'יס י"בע
אצי ןושאר 'פב קר תאצל ןויכ אל 'יפאד ל"סד עמשמ ב"פ מ"כבו ל"נכ אצי ותכלהכ ארוקב לבא י"רת ש"מכ ותכלהכ ארוק
ם"במרה ןושל מ"כו :ה"ס ג"ס 'יס ש"מעו
ד ק"ס ס ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ
(ד) אצי .א"מ ןייע . המ ןיביש ךירצ ןיאו תאצל הנווכו .דבל ןושאר קוספב ךירצ הז ,רמוא אוהש המ ןיביש ןינעה תנווכ
שדח ירפה בתכ ןכו ,השרפה לכב אוה ,רמאש ונישודחב יתבתכש המ ןייעו .[ד תוא] [ב קרפ שיר תוכרב ףסוי שאר]
תאצל הנווכ ךירצ ןיא ראשד ,ריפש יתא ,ןנברד השרפה ראשו ,דבל עמש תאירקב הרות ןיד ןושאר קוספ רמאנ םאד
ז"בדר םשב ל"מיג תואב א"מה בתכש ומכ ןנברדב ג"ס ןמיס ןייעו .הזב דוע ראבא [בהז תוצבשמ] ז"ס ןמיסב ה"יאו ,
ש"עי ,ן"ייז תוא א"מבו 'ד ףיעס :

ס ןמיס הרורב הנשמ
(ז) םירמוא שי - תאצל הנוכ 'בו המצע הוצמל בלה תנוכ 'א הוצמל שי תונוכ ינש םיקסופה ןמ ראבתמה יפלד עד
הזב םייקל ןיוכיש ונייהד הב 'ד הוצ רשאכ 'ח 'יסב ח"בה בתכש ומכ ללכ יולת ןיא ףיעסה הזב רכזנש הוצמה תנוכו
ז"מהבו הליפתו ש"קב ןוגכ א"דל ובלב רהרהי לאו ויפמ איצומ אוהש המל ובלב ןיוכיש המצע הוצמל בלה תנוכב
ר קוספמ דבל אצי ןויכ אל םא דבעידבו ובלב ןיוכיש הוצמ הליחתכל ע"וכל הזד המודכו שודיקו תכרבו ש"ק לש ןושא
הליפת לש תובא ןמקל ראובמש ומכ התוא תיישעב תאצל הוצמה ליחתמש םדוק ןיוכל בייח םא ןינעב םיקלוחמש קר
הוצמה . הנוכ ךירצד םידומ ע"וכ רחבומה ןמ הוצמלו רמאנו םלעופ םשל םירבד השע רמוא צ"באר םירדנב אתיאדכ
בתכש ומכו הדמולמ םישנא תוצמ יתוא םתארי יהתו :ש"יע 'ח ןמיסב אתיאד אה לע א"רגה
(ח) הנוכ תוכירצש - וליפאו .התושעלו רוזחל ךירצו הרותה ןמ אצי אל הוצמה תיישעב ותבוח ידי תאצל ןויכ אל םאו
ארמוחל אקיפס אתיירואד הוצמ אוה םא ןויכ םא ול קפס םא .ש"יע ט"פקת ןמיסב ג"מפה כ"כ לע זא ךרבי אלד ל"נו
המכ שי ה"אלבד הוצמה הנושארב ןויכ אל יאדו םא וליפא הכרבה ןינעב תועיד :
(ט) תאצל - זא חכשו ז"מהבב בייח כ"ג היה אוהו תוצמב םכנחל םינטק םע ז"מהב ךרבמה וא דמלתהל עקותה ךכיפל
ןמיסב ז"טב ןייעו ותבוח ידי אצי אל ןינע הזיא םושל םאשעש תוצמה לכב ג"הכ ןכו ומצע רובע כ"ג הב תאצל ןיוכתהל
ט"פת אלש שוריפב ןיוכמכ יוהד הנווכ תוכירצ ןיא תוצמ ד"מל וליפא אצי אל ל"נה םינטק םע ךרבמהד וירבדמ חכומש
:אצי הוצמה ידי הב תאצל םגו ןינע הזיא םושל הוצמה תיישעב ותנוכ םאו [ח] תאצל
(י) הכלה ןכו - הנוכ צ"א ןנברד הוצמב לבא אתיירואד הוצמב אקוד הזד ז"בדרה םשב א"מה בתכ . לכ ז"פלו
אוהש עמשמ ע"ושב תומוקמ המכמ ךא דבעידב אצי תאצל םהב ןויכ אל םא ז"מהבמ דבל ןנברד כ"ג םהש תוכרבה
ז"ע קלוח ןנברד הוצמל אתיירואד הוצמ ןיב קלחל ןיאש כ"ג עמשמ ט"פת ןמיסב א"רגה רואבמ ןכו א"מה בתכד עדו .
כירצ תוצמד הכלהל קספ ע"ושהד ףאד ח"קס ט"פת ןמיסב ןמקל הנוכ תו ךירצ הנושאר םעפב ןויכ אלש אכיה כ"או
ל"הבב 'יעו הנוכ ךירצ ןיאש א"יה תעדל שוחל ךירצ הכרב ןינעלש הילע דוע ךרבי אל כ"פעא הוצמה תושעלו רוזחל .
היישעש תולתל שיש םוקמב ונייה הוצמה תושעלו רוזחל היל ןניכרצמד המד ח"ס ללכב א"חה בתכד דוע עדו
םשל התיה אל הנושארה הוצמ המודכו ודומיל ךרד התיהש ש"קב וא דמלתהל התיהש העיקתב ןוגכ ארוק םא לבא
םושמ ירהש אצי תאצל ןויכ אלש יפ לע ףא בלול לטנו עקת וא הצמ לכאש ןכו הליפת רדסב ןירוק ונאש ךרדכ ש"ק
דכ אוה ותיישעש ןינעה יפל חכומש אכיה ל"רו ל"כע ןיוכמ וניאש יפ לע ףא תאצל ידכ השוע הז יפ לע ףא תאצל י
אצי אל יאדוב אמתסב לבא אצי שוריפב ןויכ אלש [ש"יע רבוע ה"ד א"ע ט"ל ףד] הכוס 'סותב אתיאדכ ןינעל ז"כו
הוצמה תבוח ידי תאצל הוצמ לכ םדוק ןיוכל רהזיל ךירצ יאדו הליחתכל לבא דבעידב םינורחאה לכ וקיתעה ןכו
ש"ק תוכלה ח"הדבו א"כ ללכב א"חב ןייע םהירפסב :בר השעמבו
(אי) ובל ןויכ - ןניעב הז הוצמ תבוח ידי תאצל הנוכה אוה םשד ד"סב הרומאה הנוכה ונניא ןאכ הרומאה וז הנוכ
תוישרפה לכל [תוכרבב תצבוקמ הטישו ה"רב א"בטירה בתכש ומכ] המ ובל לע םושלו ןנובתהל אוה וז הנוכ כ"אשמ
שיש ןושאר קוספב קר אבוכיעל אוה ךכלו רמוא אוהש 'תי ותודחאו םימש תוכלמ לוע תלבק רקיע וב [ט] א"יו
ןושאר קוספב קר אבוכיעל אוה תאצל הנוכ וליפאש :
(בי) היגמ וא - :התכלהכ ארוקש אוהו [י]

ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד
www.swdaf.com 5

ס ןמיס הכלה רואיב
ד ףיעס
* כ"צ תוצמ ןיאש א"י - הליגמ ןוגכ רחאמ עמש םא ןיבו הבוח ידי הב תאצל ןיוכתמ ןיאו ומצעב השוע אוה םא ןיב
הוצמה תבוח ידי הב תאצל העימשהב ןיוכתה אלו רפושו .(ט"ירו ג"יר י"ב) ןוגכ הרימאב תויולתה תוצמ לכב ה"הו
ז"מהבו ש"ק ו הנוכ הכירצ ע"וכל הרימא אלא וב ןיאש רבדבד א"י .ט"פקת ןמיס י"ב . אוהש וז הלועפל ןיוכמש מ"הו
הוצמה ידי הזב תאצל ןיוכמ ןיאש קר השוע תוצמה ראשב המודכו דמלתהל וא רישל עקותש תועיקת ןינעב ןוגכ לבא
ודיב הוצמה הלע אליממו אמלעב קסעתמ אוה םא העיקת הלעו רפושב חפונש ןוגכ ודיב ע"וכל תוצמה ראשב ג"הכו
אצי אל .ש"יע היגהל ארוק ןינעב ש"מב י"רתמ חכומ ג"הכו .א"ע ג"י תוכרב מ"שו ה"רב תומחלמב ן"במר . אקודד דוע עדו
הנממ רוטפ אוהש רובס אוה םא לבא השוע אוהש וז הוצמב ןיידע בייח אוהש עדוי אוה םא 'א םויב בלול לטנש ןוגכ
רע אוהש רבסקו תוכוסד אוה לוספ הז בלולש רבסקש וא תוכוס ב אצי אל ע"וכל םאד ד"ס ה"עת ןמיסב ש"ממ היארו .
םש א"מה ש"מכ ימד ןיוכתמכ ןיוכתמ ןיאש הליכאד ידימב ירהו ותבוח ידי אצי אל הצמ וז ןיאש וא לוח אוהש רובס היה
רצ תוצמ אמלעב ןניקספד יאמ יפל אוה םשד תוחדל שי כ"פעאד ל"או אצי אל כ"פעאו תמחמ הליכא ינינעב קרו הנווכ תוכי
אל חספ םויהש עדי אל םאד ןנירמא כ"עו ןיוכתמ ולאכ רבדה בשחנו השע אל ולאכ ותיישע לטבל לכונ אל הנהנש האנהה
ה"רב ן"רב אלהד א"זד אצי ג"הכב םג םעפ םושב הנווכ תוכירצ ןיא תוצמד רמאנ םא כ"אשמ ןיוכתה ולאכ וילע רמול לכונ
ןידל היאר איבמ ינווג ינהמ דחב וליפאד אתובר רתוי ןניעמשאל םייסרפ והואפכ טקנימל לאומשד הובאל ל"ל ה"לאד הז
הנוכ תוכירצ ןיא וליפאד יאדו אלא הנווכ תוכירצ ןיא תוצמ רבסקד 'וכו א"ז םש אבר רמאד המ יפל ישקת ןיידע כ"או אצי
ז ןידל םעט םש קיסמד םש שובלה לעב ברה לע ג"עצו אצי אל ג"הכב .הנווכ תוכירצ תוצמד ה אלש שוריפב ןיוכתמבו
אצי אל ע"וכל תאצל :ט"פקת ןמיסב י"ב .
* הנוכ תוכירצש א"יו - הרותה ןמ 'יפ 'יטשפ עמשמ ןכו בג לע ףא ה"ד ב"ע ד"יק 'ד םיחספב אידהל ם"בשרה בתכ ןכ
ירואדב והיתגולפד עמשמ 'וכו ביתכ העורת ןורכז לבא ארמגב ב"ע ח"כ 'ד ה"רב איגוסד יראשו שובלה בתכ ןכו אתי
.הזב קפתסמש ג"מפהכ אלד םינורחא הליכאב יולתה הוצמ לבא תוצמה יראשב אוה ז"כד עדו חספב הצמ תיזכ ןוגכ
הנושארה הלילב הכוסב תיזכ תליכא ה"הו ןויכ אל םא וליפא דבעידב אציד ד"ס ה"עת ןמיסב ןמקל ע"ושה תעד
ש"יע הזב םג םש רימחמ ח"בהו . ו ח"בב ןייעו תיציצ תוצמד םהירבדמ עמשמד ה"כרת ןמיסבו 'ח ןמיסב ג"מפב
תוצמה ראשב ומכ אבוכיעל םהב הנוכה הכוסו המיבל תולעל להקה תילט וא ותילט חקולו הרותל והוארק םא ז"פלו
ןיוכמשכ אל םא ע"מה לע הזב רבוע אליממ תיציצ לש ע"מה םייקל ותשיבלב זא ןיוכמ וניא אמתסמו לוהב ונמז זאש
םשל וניאו תילטה תא זא שובלל הצור ןיאש ןויכד םמעטש ילואו הזב ןירהזנ םניא םלועהו כ"ג ךרבל לכוי זאו הוצמ
תיציצב ותבייחמה השיבל הז ןיא הלק העשל הרותה דובכ ינפמ אלא ושבול ותדימ הנוקל תוארהל שבולש ימד אימוד
תאבה םירפא ירעשה בתכש ומכ תושעל הצועיה הצעו תיציצמ זא רוטפש :ש"יע ל"הבב ג"ס ד"י ןמיסב ליעל וירבד תא י
* תאצל - .ח"י אצי אל םינטקה םע ךרבמהד בתכש המב ט"קסב ב"מב ןייע זאד העיבש ידכ לכא אל םאד ל"נ כ"פעאו
וירבדל ומיכסה םינורחאהמ המכש ז"בדרה תעד לע דבעידב ךומסל שיד רשפא ןנברדמ אוה ולש ז"מהב בויח
וכ ךירצ ןיא ןנברד הוצמבד ךרבלו רוזחל ךירצ ןיאו תאצל הנ הזל איבהו תאצל אלש ןיוכמכ יוה הזד בתכ ז"טהד ףאו
ןאמל לבא ה"רב ש"ארה בתכש ומכ כ"צ תוצמ אמלעב ל"סד והייתטישל ף"ירהו ש"ארהד הומת ש"ארה ירבדמ היאר
ושקהש ומכ ג"עצ ותייאר ה"אלבו דמלתהל עקות ומכ אציד נ"ה אמיא הנוכ צ"א תוצמ היל אריבסד ר"אהו םירפא דיה וילע
.ש"יע הזב תאצל ןיוכיש וא םיתשמ 'אב גהנתי םכנחל םינטק םע ךרבל הצורו ז"מהב בויח וילע שיש ימ הלחתכלו
ומצע רובע כ"חא ךרביו תאצל אלש שוריפב ןיוכיש וא ר"אה םשב ב"מב ונבתכש ומכ הזב אצויו ומצע רובע כ"ג :
* הכלה ןכו - יבמ ןכו בתכש המב ב"מב ןייע א"רגה רוא דימעהל ע"א קחודש א"רגה רואיבב ע"ושב ד"סב םש ןייע 'וכו
םושמ ץרתל ל"וה בוט רתוי הנוכ תוכירצד 'ס ןמיסב קספ ומצעב ע"ושה תמאבו הנוכ צ"א תוצמ ד"מד אבילא ע"ושד ןידה
.הזב קלחל ןיאש ל"סד ו"א ר"אה ץרתמש ומכ ןנברד הריפסד םעפ השעשכ ךרבלו רוזחל ךירצ םא ןינעלו וליפא ןושאר
ךרבלו רוזחל ןיאד א"מה םשב ונבתכ הנוכב אלש אתיירואד הוצמ ש"יע ט"פת ןמיסב ג"הנכשה כ"ג בתכ ןכש יתאצמו
אקיפסד םושמ וא יאדו םעטמ אוה כ"צד הכלהל ע"ושה קסופד אה םא היל אקפסמד החיתפב ג"מפב ןייעו
ןנברד ןינעל מ"נו ארמוחל אתיירואד בו ט"פקת ןמיסב ורוביחבו כ"שמל רתוס אוה] הכרב ןינעל כ"ג מ"נ בתכ ט"פת 'יס
[ש"יע החיתפב קפס תמחמ אוה ע"ושה םעטד בתכ ש"ועה םג יכ הזב אוה ןושאר אלו ןמיסב ר"אב ומשב אבומש ומכ
א"מה תעד םג דדצל הצורש 'ח ק"סב ט"פת ןמיסב ג"מפה ירבדמ עמשמו .ר"אב ש"יע תומוקמ המכב ול השקוה ןכלו ג"יר
ןכלש הזל הכרב ןינעל ותנוכש הזל היאר םוש ןיא א"מב ביטיה ןייענ דכ לבא קפס םעטמ ךרביו רוזחי אלד א"מהל ל"ס
ע"ושהל היל אקפסמ אלד ל"סו ש"ועה ירבדל החד ג"יר ןמיסב ר"אב םג .דוע ךרבל אלש אתוובר ינה תעדל שוחל ךירצ
סד אידהב חכומ הכלה ןכו ה"דב ד"ס הז ןמיסב א"רגה רואיבב םג .ללכ .ר"אהכ ל" חכומש אכיה ב"מב ונבתכש המד עדו
י"פ ימלשוריב ורמאש המ ןוגכ הוצמהל הנכהה י"ע וא תוכרבה י"ע תוצמ ראשבו הלפתה רדס י"ע ש"קב ןוגכ 'וכו
עמשו ה"ב ירוחא רבוע היה יבג ה"רד ימלשוריבו ןויכד הקזח בסיהש ןויכמ ןויכ אלש ןיבו ןויכש ןיבד הצמ יבג ג"ה
וק וא רפוש לוק נ"כהב ירוחא דמוע םא אקודד ושוריפו ןויכ הקזח דמעב לבא רבועשב אמיתד אדה 'וכו הליגמ ל
הנוכ םשל דמוע אמתסמ רפוש לוק עמושו נ"כהב ךותב דמועב לבא יאק הוצמל ואל אמתס תועושי רפסב בתכש ומכו
ש ש"קב א"חה ירבד יפל ףאד דוע עדו .תוצמה לכב אוצמל לכונ ג"הכ לכו הז 'יסב בקעי ונאש וניגהנמ יפל תבש ליל ל
התוא ארקש עריא םא ףא זא הנמזב םעפה דוע התוא ארקיש המ לע ןיכמוסו הנמז םדוק היתוכרבב נ"כהבב התוא ןירוק
ידכש הלפתה רדסב הארקדמ חכומ אל אכהד אנידמ התורקלו רוזחל ךירצד הארנ תאצל ןויכ אלש ךא הנמזב נ"כהבב
רדסב דימת הארוק ירהד הארק תאצל :הלפתל הלואג ךומסל ידכ הנמזב אלש ףא הלפתה
ד"סב הליפתב הנווכ ל תוכרב ד
www.swdaf.com 6

ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה יולה םייח 'ר
א הכלה
.. . הממ השקו ,הב תבכעמ הנווכה הלפתה לכש הלפתה לכ לע אוה הנווכ ןידד ראובמ ם"במרה ןושל תמיתסמ
ספש םש י"פב ם"במרה ק בוש הנושאר הכרבב ובל תא ןויכ םאו הנווכב ללפתיו רוזחי ובל תא ןויכ אלו ללפתהש ימ ל"ז
,ךירצ וניא הנושאר הכרבב קר תבכעמ הניא הנווכהד אידהל ראובמד .ע"צו ,
,הנווכ ןיד אוה הדוסיו ,םירבדה שוריפ לש הנווכ תחאה ,הלפתב שי תונווכ ינווג ירתד רמול הארנו ןווכיש תינשו
ד"פ וירבדב ראובמכ .'ד ינפל הלפתב דמוע אוהש האריו תובשחמה לכמ ובל תא הנפיש הנווכה איה המו ל"ז םש
יונפ ובל ןיא םאו ,הלפתה השעמ םצעמ אוהש קר הנווכ ןידמ הניא וז הנווכד הארנו .הניכשה ינפל דמוע ולאכ ומצע
ז ןיא ללפתמו 'ד ינפל דמועש ומצע תא האור וניאו כ"עו .השעמ ןיד וב ןיאד קסעתמ ללכב אוה ירהו ,הלפת השעמ ה
,הלא תולמ גלד ולאכו ,ללכ ללפתה אלכ וניד קסעתמ היהש םוקמבד ,הלפתה לכב וז הנווכ תבכעמ יאדו אלהו
.ןיבכעמ תוכרב ט"יה לכ הלפתה םצע ןינעלד עדוי וניאש אלא הלפתב דמוע אוהש עדויו וישעמ ריכמו ןווכמש אכיה קרו
יפ םירבדה שור .הנווכ ןיד תפסוה ,דבל הלפתב קר םיוסמ ןיד הזש ד"ל ףד תוכרבד איגוסה ירייאד אוה הזב [א"ע]
םושמ ארפס ר"א אייח 'ר רמא ,ןהמ תחאב ןווכי םלוכב ובל תא ןווכל לוכי וניא םאו תוכרבה לכב ובל ןווכיש ךירצ ללפתמה
.תובאב יבר יבד דח םיניד ירת הנווכ ןידב םגד תמאבו לש הנווכ ןידמ יוהו הוצמה תושעל ןווכמש הנווכ ןיד אדח ,הזב שי
,הלפתה ראשל הנושאר הכרב ןיב קוליח ןיא הזבו .הנווכ תוכירצ תוצמ ל"יקד תוצמה לכ ,תוצמה לכב גהונה ןיד אוהד ןויכ
תוצמה ראשכו צ הלוכ התווכד הלפתב ימנ יכה ,התצקמ תנווכ ינהמ אלו הנווכ הכירצ הלוכ הוצמה לכד .הנווכ הכיר והזו
םושמ אדח ,ימעט ירתמ ונייהו .הלוכ הלפתה לכב בכעמ הלפתב דמוע אוהש עדיש ןניעבד אהד ם"במרה ןכ קספש
.תוצמה לכב ומכ הלפתה לכב יבכעמ והייוורתד ,הנווכ תוכירצ תוצמ ןיד םושמ דועו .קסעתמ יוה יכה ואלבד קרו
ב הלפתב קר םיוסמ ןיד אוהד םירבדה שוריפ תנווכב תובאד הנושאר הכרבב קר אבכעמ אלד ל"יקד אוה הז
.ד"ל ףד תוכרבד איגוסהב ראובמכו
. . . הלפתב המה יבויח ינווג ירתו . . . ,הוצמה רקיע לטב ירה כ"א תוצמה לכ לש הנווכ ןיד ול רסח וא קסעתמ אוה םאד
ןיאד ןויכ ללפתי לא ןווכל לוכי וניא םאו ,ללפתה אלכ אוה ירהד אליממו שוריפ לש הנווכ תבוחב ןכא .ללכ הלפת הז
השעיש הלפת תבוח הילע אלייח ריפש מ"מ המייקל לוכי וניאד ג"עאד ןנירמא כ"ע הלפתב קר תמיוסמ איוהד ןויכ םירבדה
.הלפת ןיד הב תיאו תוצמה לככ התוא

Worship of the Heart, p. 147
The act (ma’aseh) of prayer is formal, the recitation of a known, set text; but the fulfillment of prayer, its
kiyyum, is subjective: it is the service of the heart. The intention (kavvanah) required for prayer is not like
the kavvanah requires for other mitzvot. In other commandments, the intention is not the most important
element. It is a secondary element, even if it is required for the fulfillment of the mitzvah. Rather it is the act,
the concrete action, that is primary, and kavvanah simply accompanies the action. With prayer, however,
kavvanah is the essence and substance: prayer without intention is nothing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->