!r?

/1: t0iI

tI
d.

tS
c,o,

Arceltr&{ttal f enlca,
CCINTft.OL

F
UVJERENJE O PREGLEDU bT.
IHSPECTI0N CERTIFICATE No.

ii1fr
----1
I

DEPAHTHE}IT,(OUTROLE I{UAUTETI

UTFAff'*TNT

15s03/ ZOl?

r.t.r,l zx.a.t+
OUR $tGN :

;

57

()]

tt

c?

l0 t/0+zcP-r50

EH 10204 3.1 I
I

ZO04

oaturrl Dltc

:

7.t1.1C12

i7 REGt.ti00tl-03.ZGPro.
NARUEIL{C:
OREfREE
I(O$ERC,I\,IALI

306

78430
sB

FR}TJAVOR

pftEoi{En celik za arrniranje betor-la
)UDJLL .

:

,,u6lftR.pur
KOMERC, I,TALI

$05NA r H[FcE60Ylr{A

'

HA

IIASISY:

7E430

Steet for the reinforcemenL cf cotrsete

PRNJAVOR

ADDRESS

; :

I'IAGISTR,PUT 68
PRNJAVOR,

gOSN,{ I HERCEGOVIIIA

rrirtr;
lrElGr{T
:

TAMIOH/VAGON

:

u60voR Df.

Jlg-A-7.10/

ECZ-^1- 156

913/11 i g35/11

TRUCK./T,1AIN;

CO},iTRACT MO:

OTPREI,IHICA:
DEUVERY NOTE
r

404]3

STAI{DARD: EN 10040/2{C5

Wl+6<\P
exilua - cHenic# iurr-vsti CPS U
b
0.17 N
bl
,E

sPECtFli{Tl0l.l:

riEi,rl"rsr<l

Talina br.
Cast No.
212374

Kvrlltet
-Qssl'lv_
85008

LU
fr 0.09

ceq
n/_

c.028

c,012

0,008

*;;

Talina
Cart

MEHANI{KE OSOBINE

.

ui*.*i5*--'*it*"-.=fiiu*
DirnensiOn

No

Length
IL

d
212374

(rnrn

stress (trtPa R*1 ) {rn)
Yietd

dc""j;

I'iECHANICAL

PROPERTIEs 'tjtup.i.aui'riou
A s. (%)
10.2

max-'siFlovratrto ftgl.povr-rebare
rib aree
I
R

-

Tota[ +longatlon at m^fcrce savtjanje Relative

R*/Re
1.17

Rebend test
DOBRO

10.00

I'urerijat nijc rediorttivln
Thc malerijal
,.
l is rlr)t

-

r86io[ctlYe'

n
lrtlr\t.r
l r.i !a!Ll i(1,

ie pstvrduje da je isporuEefii matertjrt tfPlran i da je u stladu ra zahEjevom nrrudibe' tereby certify , thet the met,criat oes(ribEd eDaYc hes been tcSted arro comEties with lhe terng af
menadEpr* .anr menas*r

l
,l:i -

;r-'j].;';;

'

:8 :

-'

.

, i

,L

,-rdipt-int

Azra lrlambrBovit

G*[r,*_+; i (,
etoe
LFS

Qdobrio; Oirektoe Appr'oYEd br; QueiitY

I

Kvalileta

:i Di,'ee:ol
Sajramowii Mrrr{.afa ClDi.lr'}i'

FId

llug@:?fi

'"afr

EUATB?flEIBtr: 'BN XUJ

E3

Iuts7

[e1.+

rL,]-rlfl=aru: l,]trdj

'l:i ?en i cE Pllll ...10 0.. i We hereOy certify .06 0"11 0/+S fTAilDARD: A5rill61g.T TVTLTETA QUATITY CO$?ROL DEPARTI.0 2123$9 12. I u I The matenjal E not radioactirre..n (lrlPa 380 ) A ro (*) 5x DOBRO DOBRO .. AJlttefli menadieru ilil" #.L.127 Taiina Cast No ueffixi&E osofirxt .1? 0.Previjania Fotding inat- Length {m} Yietd R c 212157 iffim) 12..ki 4.ti I t"r0_ ::E?3!4s?gla Dec.=i"f.r \!. I HCT.356 ufloYoff..ts8 0.m7 2121ii 0...05 0.rl'1 I JiiJ.6*s' UVJERENJE O PREGLEDU br' 15137/ 20t2 HA$ ZHA( : 57 03 22 02 DEPARTIdE}T f.L ANALYSIS Talirra Cast No....100 kg l(AfilONI/AGSHi'rs7-t't-5S7rE01-/.UEilJC ORDERER . Hot-roLted steet wire rod trt slsrE-Pur sE HA HASLOY.1 /2004 Datum : D+t! HAR. ./'i: :rj12 '1t:tl 1c.ze NfiE SPEOFICAION: ru HEiTIJSI{A ANALTZA . .Evrstoca lzduienje Llvijanie Dimen.(**{". E? 261t EE:BgFirl F10 Arcelcilill$tl trenlcar d.( 0.0'ls 0m7 0. KYaUt€t Quatity sAE 1008 sdE 1008 xr6ff s N % :[ 0.U0JECT.011 0.FIIT BE pHEDttETt ToPto vatjana iica PF}IJAVOft 7&430 BOSNA t HERCEGO\fiNA f.014 ..00 0. MECHAHICAL PROPERTIES HaponteEenla Zatez. CONTRACT Hol 610/10 TftUCX/TFAIH: OTPBE}*HIO\: DEUV€IY 40052 I l/ws<w CStl{nP 0. I Ovirn +e 'i p+tvrduj+ da Je itporuieni rnatriJrt lrpitan I da Jc rr rtthd._--_-. CHE}TICA. II-I$PECTION IERTI FICATE oUR 516ll : 3S.*etcrijal niJe radtoaktivan.IEilT NO.RC tlAU PRflJAVOR PRNJA\ER ?E{}o BO$NA I HERCE$OVIHA rrErNn: WEl6$r I ?5. that the materiai defsibed abcvr hrs bE€:: (+gt+' .68 Tensile R gtr6nB.00 streess *6 (rdPa ) 2.m 245 376 i I .i.1" .137 ?12359 0.5* DOtsRO OOBRO kailr xotxr 3eo s?. ANDtESS: Kcr{. br. Duilna Dimen. br. Et0rgation Scev\rlng .010 Cu Ceq %9( 0.ini ! a .rT.:011 EH {0204 3. H. OHTROI.--"-' 4 .iENC ilAtI TIIGIsTR. iirce r.r y' I i : Azra lst€mbesorii ciirt.10.

STANDARD: 'EN 10080 /2005 SPECIFICATION: - HEMUiKA .o. eN rczo4 3.4 10.::::tr: je isporuieni materijal ispitan i da je u skladu sa zahtjevom narudibe.17 MEHANTCKE OSOBTI_E - MECHANTCAL pROpERTtES Talina Cast No Dimenzija Dimension Duiina Napon teienja Ukup..7 DOBRO DOBRO 0.1" material described above has been tested and compties wirh the terr/s or ordei coi\tnact.212202 948927 N o/ Cu /o /o u /d ceq o/ /o 0.10.768/045-K-831 CONTMCT No: OTPREMNICA: DELIVERY NOTE : TRUCK/TRAIN: 38564 fo? auliza c o/ t/ A o/-rr f. "r'--* 7fl . (MPa ) Rm/Re A e.092 0.'.17 11.i. rim se potvrduje da .. : : 810/10 T86-M.cHaMicAi P o/ /o tNrlVsrs s % Talina br. {l:. 13848/ ZO12 NN zNnx OUR SIGN : : 57 oSzzoZ n ORDERER : i l0I/05-ZGP-950 i I tNsprcrroN cERTIFIcATE No. .009 0.si le / 212202 948927 (mm Length Yietd stress Total etongation at m.povr. (%) f* Rebend test 12 Povratno Rel.008 0.28 0.. n:i"ol.:'.2012 l7 REG2-0004-03-ZGPro-1306 NARUEILAC: KOMERC MALI i I 78430 PRNJAVOR pREDMET: detik za armiranje betona MAGISTR.o.::.015 0.PUT BB BOSNA I HERCEGOVINA SUBJECT: Steet for the NA NASLOV: ADDRESS : KOMERC MALI 78430 PRNJAVOR reinforcement of concrete MAGISTR.09 0.izduZ.Arcelorldittal lenica.27 0.008 0.17 1.00 578 567 1. 'q. kod max. d. DEPARTMENT KONTROLE KYALITETA QUALITY CONTROL DEPARTMENT I UVJERENJE O PREGLEDU i br.340 kg UGOVOR br. Kvalitet Quatity B50OB B5OOB Is!!Ig.PUT BB ZA SRBIJU BOSNA I HERCEGOVINA TEZINA: WEIGHT: KAMION/VAGON 24. The materijat is not radioactive.rebara 12.09 0.030 0.'18 0.04 12.087 12 Materijal nije radioaktivan.1 t zoo4 Datum Date : 3.023 0.' .force savijanje Retative rib area (m) Ru.

.'. \. -Q >u) ZkF. z I Y o ( t: l. tr il. N ^. o: ol oiO N99 :=' ul b = o N o L F (rC o< >aI co. uI urk aEd o.(. ur A -:. (t* @11 ol . IE tri: nt*. =:*' 1.ti.'-uo': o .!+i E 5gr'i **III l. ll. o-I:-: '? tr. Lii r L] ...l.l z:l ri !: \.s) 60zQ Lql :pt '(otz66d eawd 'eO - cvi 1r...E .ai c.j. t.r Jl_ :.ll': (ox .ilr:{+ndi$J:.i rE 3C) o ri o.{: oF a< i{/) Y f._d xlIi. . [: f. III F: 5 o d. !.6 o u z o z< oc E9 5d Jru =b 'o oz tr dt 3k <z !)zo fi* E3 o 5 tu a.... il: -: i: {.Nt = i TE z <h I I 2.i: l: L: '{' l. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful