ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ'
[1] Το ῦ δ᾿ ἐπιγιγνομ έ νου θ έρους Πελοπονν ήσιοι κα ὶ ο ἱ ξ ύμμαχοι
ἅμα τ ῷ σί τ ῳ ἀκμ ά ζοντ ι ἐστρ ά τ ε υσαν ἐς τ ὴ ν Ἀττ ι κ ή ν· ἡγε ῖ το δ ὲ
αὐ τ ῶ ν Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδ ά μου Λακεδαιμον ίων βασιλε ύ ς. κα ὶ
ἐγκαθεζ ό μενοι ἐδῄουν τ ὴ ν γ ῆν· κα ὶ προσβολα ί, ὥσπερ ε ἰώθεσαν,
ἐγίγνοντο τ ῶ ν Ἀθηνα ί ων ἱππέων ὅπῃ παρε ίκοι, κα ὶ τ ὸ ν πλε ῖστον
ὅμιλον τ ῶ ν ψιλ ῶν ε ἶργον τ ὸ μ ὴ προεξι ό ντας τ ῶν ὅπλων τ ὰ ἐγγ ὺς τ ῆ ς
πόλεως κακουργε ῖ ν.
Ἐμμε ίναντε ς δ ὲ χρ όνον ο ὗ ε ἶχον τ ὰ σιτ ί α
ἀνεχ ώ ρησαν κα ὶ
διελ ύ θησαν κατ ὰ πόλεις.
[2] Μετ ὰ δ ὲ τ ὴ ν ἐσβολ ὴν τ ῶ ν Πελοποννησ ίων ε ὐθ ὺς Λ έσβος
πλὴν Μηθ ύ μνης ἀπέστη ἀπ᾿ Ἀθηνα ίων, βουληθ έντε ς μ ὲν κα ὶ πρ ὸ το ῦ
πολέ μου, ἀλλ ᾿ οἱ Λακεδαιμ ό νιο ι ο ὐ προσεδ έξαντο, ἀναγκασθ έντε ς δ ὲ
κα ὶ τα ύ την τ ὴ ν ἀπόστασιν πρό τερον ἢ διενοο ῦντο ποι ήσασθαι. τ ῶν τε
γ ὰ ρ λιμ έ νων τ ὴ ν χῶσιν κα ὶ τειχ ῶ ν ο ἰκοδ όμησιν κα ὶ νε ῶν πο ίησιν
ἐπέμενον τελεσθ ῆ ναι, κα ὶ ὅσα ἐκ το ῦ Π όντου ἔδει ἀφικ έσθαι, τοξ ό τας
τε κα ὶ σῖ τον, κα ὶ ἃ μεταπεμπ όμενοι ἦσαν. Τεν έδιοι γ ὰρ ὄντες α ὐτο ῖς
δι ά φοροι κα ὶ Μηθυμνα ῖ οι κα ὶ α ὐ τ ῶ ν Μυτιληνα ί ων ἰδ ίᾳ ἄνδρες κατ ὰ
στ ά σιν, πρόξενοι Ἀθηνα ίων, μηνυτα ὶ γ ίγνοντα ι το ῖ ς Ἀθηνα ίοις ὅτι
ξυνοικ ί ζουσ ί τε τ ὴ ν Λέσβον ἐς τ ὴ ν Μυτιλ ή νην β ίᾳ κα ὶ τ ὴν παρασκευ ὴν
ἅπασαν μετ ὰ Λακεδαιμον ί ων κα ὶ Βοιωτ ῶ ν ξυγγεν ῶν ὄντων ἐπὶ
ἀποστ ά σει
ἐπείγοντα ι·
κα ὶ ε ἰ μ ή τι ς
προκαταλ ήψετα ι
ἤδη,
στερ ή σεσθαι α ὐ το ὺ ς Λ έσβου.
[3]
ο ἱ δ ᾿ Ἀθηνα ῖοι ( ἦσαν γ ὰρ
τε τ αλα ιπωρημ έ νοι ὑπό τε τ ῆ ς νόσου κα ὶ το ῦ πολ έμου ἄρτι
καθισταμ έ νου κα ὶ ἀκμ ά ζον το ς ) μ έγα μ ὲν ἔργον ἡγο ῦντο ε ἶναι Λ έσβον
προσπολεμ ώσασθαι ναυτ ι κ ὸ ν ἔχουσαν κα ὶ δ ύναμιν ἀκ έραιον, κα ὶ ο ὐκ
ἀπεδέχοντο τ ὸ πρῶ τον τ ὰ ς κατηγορ ί ας, με ῖζον μ έρος ν έμοντε ς τ ῷ μ ὴ
βούλεσθαι ἀληθ ῆ ε ἶναι· ἐπειδ ὴ μ έντο ι κα ὶ πέμψαντες πρ έσβεις ο ὐκ
ἔπειθον το ὺ ς Μυτιληνα ί ους τ ή ν τε ξυνο ί κισιν κα ὶ τ ὴν παρασκευ ὴν
διαλ ύ ειν, δε ίσαντες
προκαταλαβε ῖ ν ἐβο ύλοντο. κα ὶ πέμπουσιν
ἐξαπινα ί ως τεσσαρ ά κον τ α να ῦς α ἳ ἔ τυχον περ ὶ Πελοπ όννησον
παρεσκευασμ έ ναι πλε ῖν· Κλεϊππίδης δ ὲ ὁ Δειν ίου τρ ί το ς α ὐτ ὸς
ἐστρα τ ή γε ι. Ἐσηγγ έ λθη γ ὰ ρ α ὐ το ῖ ς ὡς ε ἴη Ἀπόλλωνος Μαλ όεντο ς ἔξω
τ ῆ ς πόλεως ἑἑορτ ή , ἐν ᾗ πανδημε ὶ Μυτιληνα ῖ οι ἑορτ ά ζουσι, κα ὶ
ἐλπίδα εἶ ναι ἐπειχθ έ ντας ἐπιπεσε ῖν ἄφνω, κα ὶ ἢν μ ὲν ξυμβ ῇ ἡ πε ῖρα· ε ἰ
δὲ μή, Μυτιληνα ί οις ε ἰπε ῖν να ῦς τε παραδο ῦναι κα ὶ τε ίχη καθελε ῖν, μ ὴ
πειθομ έ νων δ ὲ πολεμε ῖ ν. κα ὶ α ἱ μ ὲν ν ῆες ᾤχοντο· τ ὰ ς δ ὲ τ ῶν
Μυτιληνα ί ων δ έ κα τρι ή ρε ι ς, α ἳ ἔ τυχον βοηθο ὶ παρ ὰ σφ ᾶς κατ ὰ τ ὸ
ξυμμαχικ ὸ ν παρο ῦσαι, κατ έ σχον ο ἱ Ἀθηνα ῖοι κα ὶ το ὺ ς ἄνδρας ἐξ
αὐ τ ῶ ν ἐς φυλακ ὴ ν ἐποι ήσαντο. το ῖ ς δ ὲ Μυτιληνα ί οις ἀν ὴρ ἐκ τ ῶν
Ἀθηνῶ ν διαβ ὰ ς ἐς Εὔβοιαν κα ὶ πεζ ῇ ἐπὶ Γεραιστ ὸ ν ἐλθ ών, ὁλκ άδος
ἀναγομ έ νης ἐπιτυχ ώ ν, πλῷ χρησ ά μενος κα ὶ τρι τ α ῖ ος ἐκ τ ῶν Ἀθην ῶν
ἐ ς Μυτιλ ή νην ἀφικ ό μενος ἀγγ έλλει τ ὸ ν ἐπίπλουν. ο ἱ δ ὲ ο ὔ τε ἐς τ ὸν
Μαλ ό εντα ἐξ ῆλθον, τ ά τε ἄλλα τ ῶ ν τειχ ῶν κα ὶ λιμ ένων περ ὶ τ ὰ

ἡμι τ έ λεστα φαρξ ά μενοι ἐφύλασσον. [4] κα ὶ ο ἱ Ἀθηνα ῖοι ο ὐ πολλ ῷ
ὕστερον καταπλε ύσαντε ς ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μ ὲν ο ἱ στρα τ η γο ὶ τ ὰ
ἐπεσταλμ έ να, οὐκ ἐσακου όντων δ ὲ τ ῶ ν Μυτιληνα ί ων ἐς πόλεμον
καθ ί σταν το.
ἀπαρ ά σκευοι
δ ὲ οἱ Μυτιληνα ῖ οι
κα ὶ
ἐξα ίφνης
ἀναγκασθ έ ντε ς πολεμε ῖν ἔκπλουν μ έν τινα ἐποι ήσαντο τ ῶν νε ῶν ὡς
ἐπὶ ναυμαχ ί αν ὀλίγον πρὸ το ῦ λιμ έ νος, ἔπειτα καταδ ιωχθ έντε ς ὑπὸ
τ ῶ ν Ἀ ττ ι κ ῶ ν νε ῶν λόγους ἤδη προσ έφερον το ῖ ς στρα τ η γο ῖ ς,
βουλ ό μενοι τ ὰ ς να ῦ ς τ ὸ παραυτ ί κα, ε ἰ δ ύναιντο, ὁμολογ ίᾳ τιν ὶ
ἐπιεικε ῖ ἀποπέμψασθαι. κα ὶ ο ἱ στρα τ η γο ὶ τ ῶν Ἀθηνα ίων ἀπεδ έξαντο
κα ὶ αὐ το ὶ φοβο ύμενοι μὴ ο ὐχ ἱκανο ὶ ὦσι Λ έσβ ῳ π άσ ῃ πολεμε ῖν. κα ὶ
ἀνοκωχ ὴ ν ποιησ ά μενοι πέμπουσιν ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας ο ἱ Μυτιληνα ῖοι τ ῶν
τε διαβαλλ ό ντων ἕνα, ᾧ μετ έ μελεν ἤδη, κα ὶ ἄλλους, ε ἴ πως πε ίσειαν
τ ὰ ς να ῦ ς ἀπελθε ῖ ν ὡς σφῶν ο ὐδ ὲν νεωτερ ιο ύ ντων. Ἐν το ύ τ ῳ δ ὲ
ἀποστ έ λλουσι κα ὶ ἐς τ ὴ ν Λακεδα ί μονα πρ έσβεις τρι ή ρε ι, λαθ όντες τ ὸ
τ ῶ ν Ἀθηνα ί ων ναυτ ι κ ό ν, οἳ ὥρμουν ἐν τ ῇ Μαλ έᾳ πρὸς βορ έαν τ ῆ ς
πόλεως· οὐ γ ὰ ρ ἐπίστευον το ῖ ς ἀπὸ τ ῶ ν Ἀθηνα ίων προχωρ ήσειν. κα ὶ ο ἱ
μὲ ν ἐ ς τ ὴ ν Λακεδα ί μονα ταλαιπ ώ ρως δι ὰ το ῦ πελ άγους κομισθ έντε ς
αὐ το ῖ ς ἔπρασσον ὅπως τι ς βο ήθεια ἥξει· [5] ο ἱ δ ᾿ ἐκ τ ῶν Ἀθην ῶν
πρέσβεις ὡς οὐδ ὲ ν ἦλθον πρ ά ξαντε ς, ἐς πόλεμον καθ ίσταντο ο ἱ
Μυτιληνα ῖ οι κα ὶ ἡ ἄλλη Λ έσβος πλὴν Μηθ ύμνης· ο ὗ τοι δ ὲ το ῖ ς
Ἀθηνα ί οις ἐβεβοηθ ή κεσαν, κα ὶ Ἴμβριοι κα ὶ Λήμνιοι κα ὶ τ ῶν ἄλλων
ὀλί γοι τιν ὲ ς ξυμμ ά χων. κα ὶ ἔξοδον μ έν τινα πανδημε ὶ ἐποι ήσαντο ο ἱ
Μυτιληνα ῖ οι ἐπὶ τ ὸ τ ῶ ν Ἀθηνα ί ων στρα τ όπεδον, κα ὶ μ άχη ἐγ ένετο, ἐν
ᾗ οὐ κ ἔλασσον ἔχοντες ο ἱ Μυτιληνα ῖ οι ο ὔ τε ἐπηυλ ίσαντο ο ὔ τε
ἐπίστευσαν σφίσιν αὐ το ῖ ς, ἀλλ ᾿ ἀνεχ ώρησαν· ἔπειτα ο ἱ μ ὲν ἡσ ύχαζον,
ἐκ Πελοπονν ήσου κα ὶ μετ ᾿ ἄλλης παρασκευ ῆ ς βουλ όμενοι ε ἰ
προσγ έ νοι τ ό τι κινδυνε ύ ειν· κα ὶ γ ὰ ρ α ὐ το ῖ ς Μελ έας Λ άκων ἀφικνε ῖ τα ι
κα ὶ Ἑρμαι ώ νδας Θηβα ῖ ος, ο ἳ προαπεστ ά λησαν μ ὲν τ ῆ ς ἀποστ άσεως,
φθ ά σαι δ ὲ οὐ δυν ά μενοι τ ὸ ν τ ῶ ν Ἀθηνα ίων ἐπίπλουν κρ ύφα μετ ὰ τ ὴν
μ ά χην ὕστερον ἐσπλέουσι τρι ή ρε ι, κα ὶ παρ ῄνουν πέμπειν τρι ή ρη
ἄλλην κα ὶ πρέσβεις μεθ ᾿ ἑαυτ ῶ ν· κα ὶ ἐκπ έμπουσιν. [6] ο ἱ δ ὲ Ἀθηνα ῖοι
πολὺ ἐπιρρωσθ έ ντε ς δι ὰ τ ὴ ν τ ῶ ν Μυτιληνα ί ων ἡσυχ ίαν ξυμμ άχους τε
προσεκ ά λουν, ο ἳ πολ ὺ θᾶσσον παρ ῆσαν ὁρ ῶντες ο ὐδ ὲν ἰσχυρ ὸν ἀπὸ
τ ῶ ν Λεσβίων, κα ὶ περιορμισ ά μενο ι τ ὸ πρὸς ν ό τον τ ῆ ς πόλεως
ἐ τε ί χισαν στρα τ όπεδα δ ύο ἑκατ έ ρωθεν τ ῆ ς πόλεως, κα ὶ το ὺ ς
ἐφόρμους ἐπ᾿ ἀμφοτ έ ροι ς το ῖ ς λιμ έσιν ἐποιο ῦντο. κα ὶ τ ῆ ς μ ὲν
θαλ ά σσης εἶ ργον μὴ χρ ῆσθαι το ὺ ς Μυτιληνα ί ους, τ ῆ ς δ ὲ γ ῆς τ ῆ ς μ ὲν
ἄλλης
ἐκρ ά τουν
οἱ
Μυτιληνα ῖ οι
κα ὶ
οἱ
ἄλλοι
Λ έσβιοι
προσβεβοηθηκ ό τε ς ἤδη, τ ὸ δ ὲ περ ὶ τ ὰ στρα τ όπεδα ο ὐ πολ ὺ κατε ῖχον
οἱ Ἀθηνα ῖ οι, να ύσταθμον δ ὲ μ ᾶλλον ἦν α ὐ το ῖ ς πλο ίων κα ὶ ἀγορ ὰ ἡ
Μαλ έ α. κα ὶ τ ὰ μ ὲ ν περὶ Μυτιλ ή νην ο ὕ τως ἐπολεμε ῖ το.
[7] Κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ν αὐ τ ὸ ν χρ όνον το ῦ θ έρους το ύ του Ἀθηνα ῖοι κα ὶ
περὶ Πελοπόννησον να ῦ ς ἀπέστειλαν τρι ά κον τ α κα ὶ Ἀσ ώπιον τ ὸν
Φορμ ίωνος στρα τ η γ ό ν, κελευσ ά ν των Ἀκαρν ά νων τ ῶν Φορμ ίων ός τινα
σφίσι πέμψαι ἢ υἱὸν ἢ ξυγγεν ῆ ἄρχοντα. κα ὶ παραπλ έουσαι α ἱ ν ῆες τ ῆ ς
Λακωνικ ῆ ς τ ὰ ἐπιθαλ ά σσια χωρ ία ἐπόρθησαν. ἔπειτα τ ὰ ς μ ὲν πλε ίους

ἀποπέμπει τ ῶ ν νε ῶν π άλιν ἐπ᾿ οἴκου ὁ Ἀσώπιος, α ὐ τ ὸ ς δ ᾿ ἔχων
δώδεκα ἀφικνε ῖ τα ι ἐς Να ύπακτον, κα ὶ ὕστερον Ἀκαρν ᾶνας ἀναστ ήσας
πανδημε ὶ στρα τε ύ ε ι ἐπ᾿ Οἰνι ά δας, κα ὶ τα ῖ ς τε ναυσ ὶ κατ ὰ τ ὸν
Ἀχελ ῷ ον ἔπλευσε κα ὶ ὁ κατ ὰ γ ῆν στρα τ ὸ ς ἐδ ῄου τ ὴ ν χ ώραν. ὡς δ ᾿ ο ὐ
προσεχ ώ ρουν, τ ὸ ν μ ὲν πεζ ὸν ἀφίησιν, α ὐ τ ὸ ς δ ὲ πλε ύσας ἐς Λευκ άδα
κα ὶ ἀπόβασιν ἐς Νήρικον ποιησ ά μενος ἀναχωρ ῶν διαφθε ίρε τα ι α ὐτ ό ς
τε κα ὶ τ ῆ ς στρα τ ι ᾶ ς τι μ έρος ὑπὸ τ ῶν α ὐ τ όθεν τε ξυμβοηθησ ά ν των
κα ὶ φρουρ ῶ ν τιν ῶ ν ὀλίγων. κα ὶ ὕστερον ὑποσπόνδους το ὺς νεκρο ὺς
ἀποπλεύσαντε ς οἱ Ἀθηνα ῖ οι παρ ὰ τ ῶ ν Λευκαδ ίων ἐκομ ίσαντο.
[8] Οἱ δ ὲ ἐπὶ τ ῆ ς πρώ της νε ὼ ς ἐκπεμφθ έντε ς Μυτιληνα ίων
πρέσβεις, ὡς αὐ το ῖ ς ο ἱ Λακεδαιμ ό νιο ι ε ἶπον Ὀλυμπ ίαζε παρε ῖναι, ὅπως
κα ὶ οἱ ἄλλοι ξ ύμμαχοι ἀκο ύσαντε ς βουλε ύσωντα ι, ἀφικνο ῦντα ι ἐς τ ὴν
Ὀλυμπίαν· ἦν δ ὲ Ὀλυμπι ὰ ς ᾗ Δωριε ὺ ς Ῥόδιος τ ὸ δε ύ τερον ἐν ίκα. κα ὶ
ἐπειδ ὴ μετ ὰ τ ὴ ν ἑορτ ὴ ν κατ έ στησαν ἐς λ όγους, ε ἶπον τοι ά δε.
[9] ᾿Τὸ μ ὲν καθεστ ὸ ς το ῖ ς Ἕλλησι ν όμιμον, ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι
κα ὶ ξύ μμαχοι, ἴσμεν· το ὺ ς γ ὰ ρ ἀφισταμ έ νους ἐν το ῖ ς πολ έμοις κα ὶ
ξυμμαχ ί αν τ ὴ ν πρὶν ἀπολε ίποντας ο ἱ δεξ ά μενοι, καθ ᾿ ὅσον μ ὲν
ὠφελο ῦ νται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, νομ ί ζοντε ς δ ὲ ε ἶναι προδ ό τας τ ῶν πρ ὸ
το ῦ φίλων χε ί ρους ἡγο ῦνται. κα ὶ ο ὐκ ἄδικος α ὕ τη ἡ ἀξ ίωσ ίς ἐστιν, ε ἰ
τ ύ χοιεν πρὸς ἀλλ ή λους ο ἵ τε ἀφιστ ά μενο ι κα ὶ ἀφ ᾿ ὧν διακρ ίνοιν τ ο
ἴσοι μὲν τ ῇ γνώμ ῃ ὄντες κα ὶ ε ὐνο ίᾳ, ἀντ ίπαλοι δ ὲ τ ῇ παρασκευ ῇ κα ὶ
δυν ά μει, πρόφασί ς τε ἐπιεικ ὴ ς μηδεμ ία ὑπ άρχοι τ ῆ ς ἀποστ άσεως· ὃ
ἡμῖν κα ὶ Ἀθηνα ί οις οὐκ ἦν. μηδ έ τ ῳ χε ίρους δ όξωμεν ε ἶναι ε ἰ ἐν τ ῇ
εἰ ρ ή νῃ τιμ ώ μενοι ὑπ᾿ α ὐ τ ῶ ν ἐν το ῖ ς δεινο ῖ ς ἀφιστ ά μεθα.
[10] ᾿Περ ὶ γ ὰ ρ το ῦ δικα ί ου κα ὶ ἀρετ ῆ ς πρῶτον ἄλλως τε κα ὶ
ξυμμαχ ί ας δε όμενοι το ὺ ς λ όγους ποιησ όμεθα, ε ἰδ ό τες ο ὔτε φιλ ίαν
ἰδι ώ ται ς β έβαιον γιγνομ έ νην ο ὔ τε κοινων ί αν πόλεσιν ἐς ο ὐδ έν, ε ἰ μ ὴ
μετ ᾿ ἀρετ ῆ ς δοκο ύσης ἐς ἀλλ ήλους γ ίγνοιντο κα ὶ τ ἆ λλα ὁμοι ό τροποι
εἶ εν· ἐν γ ὰ ρ τ ῷ διαλλ ά σσοντ ι τ ῆ ς γν ώμης κα ὶ α ἱ διαφορα ὶ τ ῶν ἔργων
καθ ί σταν τ α ι . ἡμῖν δ ὲ κα ὶ Ἀθηνα ί οις ξυμμαχ ία ἐγ ένετο πρ ῶτον
ἀπολιπόντων μ ὲν ὑμῶν ἐκ το ῦ Μηδικο ῦ πολ έμου, παραμειν ά ν τ ων δ ὲ
ἐκεί νων πρὸς τ ὰ ὑπόλοιπα τ ῶ ν ἔργων. ξ ύμμαχοι μ έντοι ἐγεν όμεθα ο ὐκ
ἐπὶ καταδουλ ώσει τ ῶ ν Ἑλλ ή νων Ἀθηνα ίοις, ἀλλ ᾿ ἐπ᾿ ἐλευθερ ώσει ἀπὸ
το ῦ Μήδου το ῖ ς Ἕλλησιν. κα ὶ μ έχρι μ ὲν ἀπὸ το ῦ ἴσου ἡγο ῦντο,
προθύμως εἱπόμεθα· ἐπειδ ὴ δ ὲ ἑωρ ῶμεν α ὐ το ὺ ς τ ὴ ν μ ὲν το ῦ Μ ήδου
ἔχθραν ἀνι έ ντας, τ ὴ ν δ ὲ τ ῶ ν ξυμμ ά χων δο ύλωσιν ἐπαγομ ένους, ο ὐκ
ἀδεε ῖ ς ἔ τι ἦμεν. ἀδύνατο ι δ ὲ ὄντες καθ ᾿ ἓν γεν όμενοι δι ὰ πολυψηφ ίαν
ἀμύνασθαι οἱ ξ ύμμαχοι ἐδουλ ώθησαν πλὴν ἡμ ῶν κα ὶ Χ ίων· ἡμε ῖς δὲ
αὐ τ ό νομοι δὴ ὄντες κα ὶ ἐλε ύθεροι τ ῷ ὀνόματ ι ξυνεστρα τ ε ύ σαμεν. κα ὶ
πιστο ὺ ς οὐκ έ τι ε ἴχομεν ἡγεμ όνας Ἀθηνα ίους, παραδε ίγμασι το ῖ ς
προγιγνομ έ νοις χρ ώμενοι· ο ὐ γ ὰ ρ ε ἰκ ὸς ἦν α ὐ το ὺ ς ο ὓς μ ὲν μεθ ᾿ ἡμ ῶν
ἐνσπόνδους ἐποι ήσαντο κατασ τ ρ έ ψασθαι, το ὺ ς δ ὲ ὑπολο ίπους, ε ἴ ποτε
ἄρα ἐδυνή θησαν, μὴ δρ ᾶσαι το ῦ το. [11] κα ὶ ε ἰ μ ὲν α ὐ τ όνομοι ἔτι
ἦμεν ἅπαντες, βεβαι ό τε ρο ι ἂν ἡμ ῖν ἦσαν μηδ ὲν νεωτερι ε ῖ ν·
ὑποχειρ ί ους δ ὲ ἔχοντες το ὺ ς πλε ίους, ἡμ ῖν δ ὲ ἀπὸ το ῦ ἴσου
ὁμιλο ῦ ντε ς, χαλεπ ώ τερον ε ἰκ ό τως ἔμελλον ο ἴσειν κα ὶ πρ ὸς τ ὸ πλ έον

ἤδη εἶ κον το ῦ ἡμετ έ ρου ἔ τι μ όνου ἀντισουμ ένου, ἄλλως τε κα ὶ ὅσ ῳ
δυνατ ώ τε ρο ι α ὐ το ὶ αὑ τ ῶ ν ἐγίγνοντο κα ὶ ἡμε ῖ ς ἐρημ ό τερο ι. τ ὸ δὲ
ἀντ ίπαλον δ έος μόνον πιστ ὸ ν ἐς ξυμμαχ ίαν· ὁ γ ὰ ρ παραβα ίνειν τι
βουλ ό μενος τ ῷ μὴ προύχων ἂν ἐπελθε ῖν ἀποτρ έπεται. α ὐ τ όνομο ί τε
ἐλείφθημεν οὐ δι ᾿ ἄλλο τι ἢ ὅσον α ὐ το ῖ ς ἐς τ ὴ ν ἀρχ ὴν ε ὐπρεπε ίᾳ τε
λόγου κα ὶ γν ώμης μᾶλλον ἐφόδ ῳ ἢ ἰσχύος τ ὰ πρ άγματα ἐφα ίνετο
καταληπτ ά . ἅμα μ ὲν γ ὰ ρ μαρτυρ ίῳ ἐχρ ῶντο μ ὴ ἂν το ύ ς γε ἰσοψ ήφους
ἄκοντας, ε ἰ μή τι ἠδ ίκουν ο ἷς ἐπῇσαν, ξυστρα τ ε ύ ε ιν· ἐν τ ῷ α ὐ τ ῷ δὲ
κα ὶ τ ὰ κρ ά τ ισ τ α ἐπί τε το ὺ ς ὑποδεεστ έ ρους πρώτους ξυνεπ ῆγον κα ὶ
τ ὰ τελευ τα ῖ α λιπ όντες το ῦ ἄλλου περι ῃρημ ένου ἀσθεν έστερα ἔμελλον
›ξειν. ε ἰ δ ὲ ἀφ᾿ ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων ἔτι τ ῶν π άντων α ὐτ ῶν τε
ἰσχὺν κα ὶ πρὸς ὅ τι χρ ὴ στ ῆ ναι, ο ὐκ ἂν ὁμο ίως ἐχειρ ώσαντο. τ ό τε
ναυτ ι κ ὸ ν ἡμῶν παρε ῖχ έ τινα φόβον μ ή ποτε καθ ᾿ ἓν γεν όμενον ἢ ὑμ ῖν
ἢ ἄλλ ῳ τ ῳ προσθ έμενον κ ίνδυνον σφίσι παρ άσχ ῃ. τ ὰ δ ὲ κα ὶ ἀπὸ
θεραπε ί ας το ῦ τε κοινο ῦ α ὐ τ ῶ ν κα ὶ τ ῶ ν α ἰε ὶ προεστ ώ των
περιεγιγν ό μεθα. ο ὐ μ έντο ι ἐπὶ πολύ γ ᾿ ἂν ἐδοκο ῦμεν δυνηθ ῆναι, ε ἰ μ ὴ
ὁ πόλεμος ὅδε κατ έ στη, παραδε ί γμασι χρ ώμενοι το ῖ ς ἐς το ὺς ἄλλους.
[12] τ ί ς οὖν αὕ τη ἢ φιλ ί α ἐγίγνετο ἢ ἐλευθερ ί α πιστ ή, ἐν ᾗ παρὰ
γνώ μην ἀλλή λους ὑπεδεχ όμεθα, κα ὶ ο ἱ μ ὲν ἡμᾶς ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ
δεδι ό τε ς ἐθερ άπευον, ἡμε ῖ ς δ ὲ ἐκε ίνους ἐν τ ῇ ἡσυχ ίᾳ τ ὸ α ὐ τ ὸ
ἐποιο ῦ μεν· ὅ τε το ῖ ς ἄλλοις μ ά λισ τα ε ὔνοια πίστιν βεβαιο ῖ, ἡμ ῖν το ῦ το
ὁ φόβος ἐχυρὸ ν παρε ῖχε, δ έει τε τ ὸ πλ έον ἢ φιλ ίᾳ κατεχ όμενοι
ξ ύμμαχοι ἦμεν· κα ὶ ὁποτ έ ροις θ ᾶσσον παρ άσχοι ἀσφ άλεια θ άρσος,
οὗ τοι πρό τερο ί τι κα ὶ παραβ ήσεσθαι ἔμελλον. ὥστε ε ἴ τ ῳ δοκο ῦμεν
ἀδικε ῖ ν προαποστ ά ν τ ε ς δι ὰ τ ὴ ν ἐκε ίνων μ έλλησιν τ ῶν ἐς ἡμ ᾶς
δειν ῶ ν, αὐ το ὶ οὐκ ἀνταναμε ί ναντε ς σαφ ῶς ε ἰδ έναι ε ἴ τι α ὐ τ ῶν ἔσται,
οὐ κ ὀρθῶ ς σκοπεῖ. ε ἰ γ ὰ ρ δυνατο ὶ ἦμεν ἐκ το ῦ ἴσου κα ὶ
ἀντεπιβουλε ῦ σαι κα ὶ ἀντιμελλ ῆσαι, τ ί ἔδει ἡμ ᾶς ἐκ το ῦ ὁμο ίου ἐπ᾿
ἐκεί νοις ε ἶ ναι; ἐπ᾿ ἐκε ί νοις δ ὲ ὄντος α ἰε ὶ το ῦ ἐπιχειρε ῖ ν κα ὶ ἐφ ᾿ ἡμ ῖν
εἶ ναι δε ῖ τ ὸ προαμ ύνασθαι.
[13] ᾿Τοια ύ τας ἔχοντες προφ άσεις κα ὶ α ἰ τ ί ας, ὦ Λακεδαιμ όνιο ι
κα ὶ ξ ύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφε ῖ ς μ ὲν το ῖ ς ἀκο ύουσι γν ῶναι ὡς
εἰ κ ό τως ἐδρ ά σαμεν, ἱκαν ὰ ς δ ὲ ἡμᾶς ἐκφοβ ῆσαι κα ὶ πρὸς ἀσφ άλει ά ν
τινα τρ έψαι, βουλομ έ νους μ ὲν κα ὶ π άλαι, ὅτε ἔτι ἐν τ ῇ ε ἰρ ήν ῃ
ἐπέμψαμεν ὡς ὑμᾶς περὶ ἀποστ ά σεως, ὑμῶν δ ὲ ο ὐ προσδεξαμ ένων
κωλυθ έ ντας·
νῦν δ ὲ ἐπειδ ὴ Βοιωτο ὶ
προυκαλ έσαντο
ε ὐθ ὺς
ὑπηκούσαμεν, κα ὶ ἐνομ ί ζομεν ἀποστ ήσεσθαι διπλ ῆν ἀπόστασιν, ἀπό τε
τ ῶ ν Ἑλλή νων μὴ ξ ὺν κακ ῶ ς ποιε ῖ ν α ὐ το ὺ ς μετ ᾿ Ἀθηνα ίων ἀλλ ὰ
ξυνελευθερο ῦ ν, ἀπό τε Ἀθηνα ίων μ ὴ α ὐ το ὶ διαφθαρ ῆ ναι ὑπ᾿ ἐκε ίνων
ἐν ὑστ έ ρ ῳ ἀλλ ὰ προποι ῆσαι. ἡ μ έντοι ἀπόστασις ἡμ ῶν θ ᾶσσον
γεγ έ νη τα ι κα ὶ ἀπαρ άσκευος· ᾗ κα ὶ μ ᾶλλον χρ ὴ ξυμμ άχους δεξαμ ένους
ἡμᾶ ς δι ὰ ταχ έ ων βο ήθειαν ἀποστ έ λλειν, ἵνα φα ίνησθε ἀμ ύνοντ έ ς τε
οἷ ς δε ῖ κα ὶ ἐν τ ῷ αὐ τ ῷ το ὺ ς πολεμ ίους βλ άπτοντ ε ς. καιρ ὸ ς δ ὲ ὡς
οὔπω πρό τερον. νόσῳ τε γ ὰ ρ ἐφθ ά ρα τ α ι Ἀθηνα ῖοι κα ὶ χρημ ά των
δαπ ά νῃ , νῆέ ς τε α ὐ το ῖ ς α ἱ μ ὲν περ ὶ τ ὴ ν ὑμετ έ ραν ε ἰσ ίν, α ἱ δ ᾿ ἐφ ᾿ ἡμ ῖν
τε τ ά χ α τ α ι . ὥστε ο ὐκ ε ἰ κ ὸ ς α ὐ το ὺ ς περιουσ ίαν νε ῶν ἔχειν, ἢν ὑμε ῖς ἐν

[16] α ἰσθ όμενοι δ ὲ α ὐ το ὺ ς ο ἱ Ἀθηνα ῖοι δι ὰ κατ ά γνωσιν ἀσθενε ί ας σφῶν παρασκευαζομ έ νους. ἐπειδ ὴ κα ὶ ἐκε ίνους ε ἶδον. ᾿ [15] Τοια ῦ τα μ ὲν ο ἱ Μυτιληνα ῖ οι ε ἶπον. κα ὶ οἱ μ ὲν προθ ύμως τα ῦ τα ἔπρασσον. κα ὶ παρ ὰ τ ὸν Ἰσθμ ὸν ἀναγαγ ό ντε ς ἐπίδειξ ί ν τε ἐποιο ῦντο κα ὶ ἀποβ άσεις τ ῆ ς Πελοπονν ήσου ᾗ δοκο ί η αὐ το ῖ ς. νομίσῃ τε μηδε ὶ ς ἀλλοτρ ί ας γ ῆ ς πέρι ο ἰκε ῖον κ ίνδυνον ἕξειν. τ ὸ κρ ά το ς το ῦ πολ έμου βεβαι ό τε ρον ἕξετε. ἀλλ ᾿ ἢ ὑμᾶ ς οὐ κ ἀμυνο ῦ νται ἐπιπλ έοντας ἢ ἀπ᾿ ἀμφοτ έ ρων ἀποχωρ ήσοντα ι. κα ὶ ὁλκο ὺς παρεσκε ύ αζον τ ῶ ν νε ῶν ἐν τ ῷ Ἰσθμ ῷ ὡς ὑπερο ίσοντες ἐκ τ ῆ ς Κορί νθου ἐς τ ὴ ν πρὸς Ἀθήνας θ ά λασσαν κα ὶ ναυσ ὶ κα ὶ πεζ ῷ ἅμα ἐπιόντες. κα ὶ ἔ τι με ί ζων ἔσται. π άθοιμ έν τ ᾿ ἂν δειν ό τε ρα ἢ οἱ πρὶν δουλε ύ οντε ς. ο ἱ δ ὲ ἄλλοι ξ ύμμαχοι βραδ έ ως τε ξυνελ έ γοντο κα ὶ ἐν καρπο ῦ ξυγκομιδ ῇ ἦσαν κα ὶ ἀρρωστ ίᾳ το ῦ στρα τε ύ ε ιν. ἀλλ ὰ δι ᾿ ἣν ἡ Ἀ ττ ι κ ὴ ὠφελε ῖ ται. ὡς α ὐ το ῖ ς κα ὶ οἱ ξ ύμμαχοι ἅμα ο ὐ παρ ῆσαν κα ὶ ἠγγ έ λλοντο κα ὶ α ἱ περὶ τ ὴ ν Πελοπόννησον τρι ά κον τ α ν ῆες τ ῶν Ἀθηνα ί ων τ ὴ ν περιοικ ί δα αὐ τ ῶ ν πορθο ῦσαι. βοηθησ ά ν των δ ὲ ὑμ ῶν προθ ύμως πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτ ι κ ὸ ν ἔχουσαν μ έγα. ἐπαμ ύνατε Μυτιληνα ί οις ξ ύμμαχοι γεν όμενοι. ἐπλήρωσαν να ῦ ς ἑκατ ὸ ν ἐσβ άντε ς α ὐ το ί τε πλ ὴν ἱππέων κα ὶ πεντακοσιομεδ ί μνων κα ὶ ο ἱ μ έ τοι κο ι. τ ήν τε α ἰ τ ίαν ἀποφεύ ξεσθε ἣν εἴχετε μὴ βοηθε ῖ ν το ῖ ς ἀφισταμ έ νοις. ἔστι δ ὲ τ ῶ ν χρημ ά των ἀπὸ τ ῶν ξυμμ ά χων ἡ πρόσοδος. ο ὗπερ ὑμ ῖν μ άλιστα προσδε ῖ . κα ὶ α ὐ το ὶ πρῶ τοι ἀφίκοντο. ο ἱ δ ὲ Λακεδαιμ όνιο ι κα ὶ οἱ ξ ύμμαχοι ἐπειδ ὴ ἤκουσαν. [17] [κα ὶ . κα ὶ τ ὴ ν ἐς τ ὴ ν Ἀττ ι κ ὴ ν ἐσβολ ὴν το ῖ ς τε ξυμμ ά χοι ς παρο ῦσι κατ ὰ τ ά χος ἔφραζον ἰέναι ἐς τ ὸ ν Ἰσθμ ὸν το ῖ ς δ ύο μέ ρεσιν ὡς ποιησ όμενοι. ὥς τι ς ο ἴεται. γ ίγνεσθε δ ὲ ἄνδρες ο ἵουσπερ ὑμᾶ ς οἵ τε Ἕλληνες ἀξιο ῦσι κα ὶ τ ὸ ἡμ έ τερον δ έος βο ύλε τα ι. ᾧ γ ὰρ δοκε ῖ μακρ ὰ ν ἀπεῖναι ἡ Λ έσβος. ἢν δ ᾿ ἐλευθερο ῦ ντε ς φαίνησθε. κα ὶ κατ ὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαρ ά κον τ α νε ῶν πλῆθος κα ὶ να ύαρχον προσέ ταξαν Ἀλκ ίδαν. ὃς ἔμελλεν ἐπιπλε ύσεσθαι. [14] Ἀἰσχυνθ έ ντες ο ὖν τ ά ς τε τ ῶ ν Ἑλλ ήνων ἐς ὑμ ᾶς ἐλπίδας κα ὶ Δ ία τ ὸ ν Ὀλύμπιον. ἀνεχ ώρησαν δ ὲ κα ὶ ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι τα ῖ ς ἑκατ ὸ ν ναυσίν. κα ὶ Ἀθηνα ί ους ῥᾷον καθαιρ ή σε τε ὑφαιρο ῦντε ς α ὐ τ ῶν το ὺς ξυμμ ά χους (θρασ ύ τερον γ ὰ ρ πᾶς τι ς προσχωρ ήσεται ). κοιν ὴν δ ὲ τ ὴν ἐκ το ῦ κατορθ ῶ σαι ὠφελ ί αν ἅπασι δ ώσοντας. κα ὶ μ ὴ προ ῆσθε ἡμ ᾶς ἴδιον μ ὲν τ ὸν κί νδυνον τ ῶ ν σωμ ά των παραβαλλομ έ νους. ἔτι δ ὲ κοινο τ έ ραν τ ὴν βλ άβην. οἱ δ ὲ Λακεδαιμ ό νιο ι ὁρ ῶντες πολ ὺν τ ὸν παρ άλογον τ ά τε ὑπὸ τ ῶ ν Λεσβίων ῥηθ έ ντα ἡγο ῦντο ο ὐκ ἀληθ ῆ κα ὶ ἄπορα νομί ζοντε ς. προσδεξ ά μενο ι το ὺ ς λ όγους ξυμμ άχους τε το ὺ ς Λεσβ ίους ἐποι ήσαντο. ὕστερον δ ὲ ναυτ ι κ ὸ ν παρεσκε ύ αζον ὅτι πέμψουσιν ἐς τ ὴν Λ έσβον. τ ὴ ν ὠφελ ίαν α ὐ τ ῷ ἐγγ ύθεν παρ έξει. δηλ ῶσαι βουλ ό μενοι ὅ τι οὐκ ὀρθ ῶ ς ἐγν ώκασιν ἀλλ ᾿ ο ἷο ί τ έ ε ἰσι μ ὴ κινο ῦντε ς τ ὸ ἐπὶ Λέσβῳ ναυτι κ ὸ ν κα ὶ τ ὸ ἀπὸ Πελοπονν ήσου ἐπι ὸν ῥᾳδ ίως ἀμύνεσθαι. ἐν οὗ τ ῷ ἱερ ῷ ἴσα κα ὶ ἱκ έ ται ἐσμ έν. ἀνεχ ώρησαν ἐπ᾿ ο ἴκου. οὐ γ ὰ ρ ἐν τ ῇ Ἀ ττ ι κ ῇ ἔσται ὁ πόλεμος. ε ἰ ἡμᾶς κατασ τ ρ έψοντα ι · ο ὔτε γ ὰρ ἀποστ ή σετα ι ἄλλος τ ά τε ἡμ έ τερα προσγεν ήσετα ι.τ ῷ θέ ρει τ ῷ δε ναυσί τε κα ὶ πεζ ῷ ἅμα ἐπεσβ ά λη τ ε τ ὸ δε ύ τερον. εἰ μὴ πεισθ έ ντων ὑμῶν σφαλησ όμεθα.

κα ὶ τ ὰ χρή ματα το ῦ το μ ά λισ τα ὑπανήλωσε μετ ὰ Ποτε ιδα ί ας. ἐπειδ ὴ οὐ προυχ ώρει ᾗ προσεδ έχοντο. ἐπιβου λε ύουσιν α ὐ το ί τε κα ὶ Ἀθηνα ί ων οἱ ξυμπολιορκο ύ μενοι πρῶ τον μ ὲν π άντες ἐξελθε ῖν κα ὶ ὑπερβῆ ναι τ ὰ τε ί χη τ ῶ ν πολεμ ίων. ὁ δ ὲ ἄλλα τε ἠργυρολ όγει κα ὶ περι έπλει. ὃς κα ὶ ἐστρα τ ή γε ι· ἔπειτα ο ἱ . χωρὶ ς δ ὲ α ἱ περὶ Ποτε ί δαιαν κα ὶ ἐν το ῖ ς ἄλλοις χωρ ίοις. πέμπουσι περ ὶ τ ὸ φθιν όπωρον ἤδη ἀρχόμενον Π ά χη τα τ ὸ ν Ἐπικο ύ ρου στρα τ η γ ὸ ν κα ὶ χιλ ίους ὁπλ ίτας ἑαυτ ῶ ν. το ύς τε Μυτιληνα ί ους τ ῆ ς γῆ ς κρατο ῦ ντ ας κα ὶ το ὺ ς σφετ έ ρους στρα τ ι ώ τ α ς οὐχ ἱκανο ὺ ς ὄντας ε ἴργειν. ο ἳ προαπῆλθον· νῆέ ς τε αἱ πᾶσαι τ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν μισθ ὸν ἔφερον. ἐσηγησαμ έ νων τ ὴ ν πεῖραν αὐ το ῖ ς Θεαιν έ του τε το ῦ Τολμ ίδου ἀνδρ ὸς μ ά ντεως κα ὶ Εὐπομπίδου το ῦ Δαϊμ ά χου. κα ὶ ὁ χειμ ὼ ν ἤρχετο γίγνεσθαι. ὧν ο ὐκ ἐλ ά σσους διεπολι ό ρκησαν. [19] Προσδε όμενοι δ ὲ ο ἱ Ἀθηνα ῖοι χρημ ά των ἐς τ ὴν πολιορκ ίαν. τ ή ν τε γ ὰ ρ Ἀττ ι κ ὴ ν κα ὶ Εὔβοιαν κα ὶ Σαλαμ ῖ να ἑκατ ὸ ν ἐφύλασσον. κα ὶ κατασ τ ησ ά μενο ι τ ὰ ἐν τα ῖ ς πόλεσι τα ύ τα ι ς βεβαι ό τε ρα κα ὶ τε ί χη κρατ ύ ναν τ ε ς δι ὰ τ ά χους ἀπῆλθον ἐπ᾿ οἴ κου.κατ ὰ τ ὸ ν χρ ό νον το ῦ τον ὃν α ἱ νῆες ἔπλεον ἐν το ῖ ς πλε ῖσται δ ὴ ν ῆες ἅμ᾿ αὐ το ῖ ς ἐνεργο ὶ κ ά λλει ἐγ ένοντο. κα ὶ ν ῆες τοσα ῦ τα ι δ ὴ πλεῖσται ἐπληρ ώθησαν. ὥστε α ἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ θ έρει διακ όσιαι κα ὶ πεντ ήκοντα. ἀπῆλθον ἐπ᾿ Ἀντ ίσσης κα ὶ Πύρρας κα ὶ Ἐρ έσου. οἱ δ ὲ αὐ τερ έ τα ι πλε ύσαντε ς τ ῶ ν νε ῶν ἀφικνο ῦντα ι κα ὶ περι τε ιχ ί ζουσι Μυτιλ ή νην ἐν κ ύκλ ῳ ἁπλῷ τε ί χει· φρο ύρια δ ᾿ ἔστιν ᾗ ἐπὶ τ ῶ ν καρτερ ῶ ν ἐγκατ ῳ κοδ ό μη τ α ι. [20] Τοῦ δ᾿ αὐ το ῦ χειμ ῶ νος ο ἱ Πλαται ῆ ς ( ἔ τι γ ὰ ρ ἐπολιορκο ῦ ντο ὑπὸ τ ῶ ν Πελοποννησ ίων κα ὶ Βοιωτ ῶ ν) ἐπειδ ὴ τ ῷ τε σί τ ῳ ἐπιλε ίποντι ἐπι έ ζοντο κα ὶ ἀπὸ τ ῶ ν Ἀθην ῶν ο ὐδεμ ί α ἐλπὶς ἦν τιμωρ ί ας οὐδ ὲ ἄλλη σωτηρ ί α ἐφα ίνετο. ἐστρ ά τ ε υσαν δ ὲ κα ὶ ο ἱ Μηθυμνα ῖοι ἀναχωρησ ά ντων α ὐτ ῶν ἐπ᾿ Ἀντισσαν· κα ὶ ἐκβοηθε ί ας τιν ὸ ς γενομ ένης πληγ έντες ὑπό τε τ ῶν Ἀντισσα ί ων κα ὶ τ ῶ ν ἐπικο ύ ρων ἀπέθαν όν τε πολλο ὶ κα ὶ ἀνεχ ώρησαν ο ἱ λοιπο ὶ κατ ὰ τ ά χος. παραπλ ήσιαι δ ὲ κα ὶ ἔτι πλε ίους ἀρχομ έ νου το ῦ πολ έμου. ἐπιθεμ ένων τ ῶν Καρ ῶν κα ὶ Ἀναιι τ ῶ ν αὐ τ ό ς τε διαφθε ί ρε τα ι κα ὶ τ ῆ ς ἄλλης στρα τ ι ᾶ ς πολλο ί. ἑξακ όσιοι δ ὲ κα ὶ χ ίλιοι μετ ὰ Φορμ ίωνος. τρισχ ί λιοι μ ὲν ο ἱ πρ ῶτοι. ἐξ έπεμψαν κα ὶ ἐπὶ το ὺ ς ξυμμ ά χους ἀργυρολ όγους να ῦς δ ώδεκα κα ὶ Λυσικλ έ α πέμπτον αὐ τ ὸ ν στρα τ η γ ό ν. κα ὶ ἡ μ ὲν Μυτιλ ή νη κατ ὰ κρ ά το ς ἤδη ἀμφοτ έ ρωθεν κα ὶ ἐκ γ ῆς κα ὶ ἐκ θαλ άσσης ε ἴργε το. ο ἱ δ ὲ Ἀθηνα ῖοι πυνθαν όμενοι τα ῦ τα. τ ήν τε γ ὰρ Ποτε ί δαιαν δίδραχμοι ὁπλῖ ται ἐφρο ύρουν (α ὑ τ ῷ γ ὰρ κα ὶ ὑπηρ έτ ῃ δραχμ ὴ ν ἐλ ά μβανε τ ῆ ς ἡμ έρασ).] [18] Μυτιληνα ῖ οι δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν χρ όνον ὃν ο ἱ Λακεδαιμ ό νιο ι περ ὶ τ ὸ ν Ἰσθμ ὸν ἦσαν ἐπὶ Μήθυμναν ὡς προδιδομ ένην ἐστρ ά τ ε υσαν κατ ὰ γῆν αὐ το ί τε κα ὶ ο ἱ ἐπίκουροι· κα ὶ προσβαλ όντε ς τ ῇ πόλει. κα ὶ περ ὶ Πελοπ όννησον ἕτεραι ἑκατ ὸν ἦσαν. ἢν δ ύνωντα ι βι άσασθαι. τ ὰ μ ὲν ο ὖν χρή ματα οὕ τως ὑπανηλ ώθη τ ὸ πρῶ τον. κα ὶ τ ῆ ς Καρ ίας ἐκ Μυο ῦντος ἀναβ ὰ ς δι ὰ το ῦ Μαι ά νδρου πεδίου μ έχρι το ῦ Σανδ ίου λ όφου. κα ὶ αὐ το ὶ ἐσενεγκ ό ντε ς τ ό τε πρῶ τον ἐσφορ ὰ ν διακ όσια τ ά λαν τ α.

ὁπό τε χειμ ὼ ν ε ἴ η νοτερ ό ς. ἣ πεσοῦσα δο ῦπον ἐποίησεν. ε ἰδ ό τες ὅτι ἐρ ῆμο ί εἰσι. κλ ί μακας ἐποι ήσαντο ἴσας τ ῷ τε ίχει τ ῶν πολεμ ίων· ξυνεμε τ ρ ή σαντο δ ὲ τα ῖ ς ἐπιβολα ῖ ς τ ῶ ν πλίνθων. κα ὶ α ὐ τ ί κα βοὴ ἦν. ἐκ το ῦ π άχους τ ῆ ς πλίνθου ε ἰκ άσαντε ς τ ὸ μ έ τρον. κα ὶ πρῶτον μ ὲν τ ὴν τ ά φρον δι έ βησαν ἣ περιε ῖ χεν αὐ το ύ ς. ἀλλ ὰ δι ᾿ α ὐ τ ῶ ν μ έσων δι ῇσαν. εἶχε μὲ ν δύο το ὺ ς περιβ ό λους. κα ὶ ἔμελλον δ ώσειν ὁπότε πρ ὸς το ῖ ς πολεμί οις ε ἶεν. ἄλλως τε κα ὶ πολλ άκι ς ἀριθμο ῦντε ς κα ὶ ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες. ὅπως τ ὰ ὅπλα μ ὴ κρου όμενα πρὸς ἄλληλα αἴσθησιν παρ έχοι. ἐς δ ὲ ἄνδρας διακοσ ί ους κα ὶ ε ἴκοσι μ ά λιστα ἐν έμειναν τ ῇ ἐξ όδ ῳ ἐθελοντα ὶ τρ όπῳ τοι ῷ δε. ὡς δ ὲ ἄνω πλε ίους ἐγ ένοντο.μὲ ν ἡμίσεις ἀπώκνησ ά ν πως τ ὸ ν κ ίνδυνον μ έγαν ἡγησ ά μενοι. ψόφῳ δ ὲ τ ῷ ἐκ το ῦ προσι έναι α ὐ το ὺ ς ἀντιπαταγο ῦ ντο ς το ῦ ἀν έμου ο ὐ κατακουσ ά ν των· ἅμα δ ὲ κα ὶ δι έ χοντε ς πολὺ ᾖσαν. κα ὶ ἔμελλον ο ἱ μ έν τινες ἁμαρτ ήσεσθαι ο ἱ δ ὲ πλε ίους τε ύ ξεσθαι το ῦ ἀληθο ῦ ς λογισμο ῦ. ἔπειτα προσ έμειξαν τ ῷ τε ίχει τ ῶν πολεμί ων λαθ ό ντες το ὺ ς φύλακας. τηρ ήσαντε ς νύ κτα χειμ έ ριον ὕδατι κα ὶ ἀν έμ ῳ κα ὶ ἅμ᾿ ἀσ έληνον ἐξ ῇσαν· ἡγο ῦντο δὲ οἵπερ κα ὶ τ ῆ ς πείρας α ἴ τιο ι ἦσαν. ἔπειτα ψιλο ὶ ἄλλοι μετ ὰ το ύ τους ξ ὺν δορατ ί οι ς ἐχώρουν. ἐπειδ ὴ παρεσκε ύαστο α ὐ το ῖ ς. κα ὶ προσ έθεσαν· ἔπειτα ψιλο ὶ δώδεκα ξ ὺν ξιφιδ ίῳ κα ὶ θ ώρακι ἀν έβαινον. τ ὰ ς μ ὲν ἐπ άλξεις ἀπέλειπον. ἓξ ἐφ ᾿ ἑκ ά τερον τ ῶ ν πύργων. πρῶ τον μ ὲν οἱ τ ὰ ς κλ ίμακας φ έροντε ς. ὅπως ἐκεῖ νοι ῥᾷον προσβα ίνοιεν. κα ὶ ἦν ξυνεχ ῆ ὥστε ἓν φαίνεσθαι τε ῖ χος παχὺ ἐπ άλξει ς ἔχον ἀμφοτ έ ρωθεν. [22] οἱ δ ᾿. τ ὸ οὖν μεταξ ὺ το ῦ το [ο ἱ ἑκκα ίδεκα πόδεσ] το ῖ ς φ ύλαξιν οἰ κή ματα διανενεμημ έ να ᾠκοδ όμη το. ἀν έβαινον. τ ὴ ν μ ὲν ο ὖν ξυμμ έ τρησιν τ ῶν κλιμ ά κων οὕ τως ἔλαβον. διε ῖ χον δ ὲ ο ἱ περ ίβολοι ἑκκα ίδεκα πόδας μ άλιστα ἀπ᾿ ἀλλή λων. ἐκ δ ὲ τ ῶν πύργων ὄντων δι ᾿ ὀλίγου κα ὶ ἄνωθεν στεγαν ῶ ν τ ὴ ν φυλακ ὴν ἐποιο ῦ ντο. ᾗ ἔ τυχε πρ ὸς σφ ᾶς οὐ κ ἐξαληλιμμ έ νον τ ὸ τε ῖ χος α ὐ τ ῶ ν. τ ὸ δ ὲ στρα τ όπεδον ἐπὶ τ ὸ τε ῖ χος ὥρμησεν· ο ὐ γ ὰρ ᾔδει ὅτι ἦν τ ὸ δειν ὸ ν σκοτε ιν ῆ ς νυκτ ὸ ς κα ὶ χειμ ῶνος ὄντος. πρός τε Πλαται ῶ ν κα ὶ ε ἴ τι ς ἔξωθεν ἀπ᾿ Ἀθηνῶ ν ἐπίοι. κα ὶ ἅμα ο ἱ ἐν τ ῇ πόλει τ ῶ ν Πλατα ι ῶ ν ὑπολελειμμ έ νοι ἐξελθ όντε ς προσ έβαλον τ ῷ τε ί χει τ ῶ ν Πελοποννησ ίων ἐκ το ὔ μπαλιν ἢ ο ἱ ἄνδρες α ὐ τ ῶν . ἠριθμο ῦντο δ ὲ πολλο ὶ ἅμα τ ὰ ς ἐπιβολ ά ς. ἦσαν δ ὲ ε ὐσταλε ῖ ς τε τ ῇ ὁπλ ίσει κα ὶ τ ὸν ἀριστερ ὸν μόνον πόδα ὑποδεδεμ έ νοι ἀσφαλε ί ας ›νεκα τ ῆ ς πρὸς τ ὸ ν πηλ όν. [21] τ ὸ δ ὲ τε ῖ χος ἦν τ ῶ ν Πελοποννησ ίων τοι όνδε τ ῇ ο ἰκοδομ ήσει. ο ἷ ς ἕ τεροι κατ όπιν τ ὰ ς ἀσπίδας ἔφερον. τ ὸ μ ὲν οὖν τε ῖ χος ᾧ περιεφρουρο ῦντο ο ἱ Πλαται ῆ ς τοιο ῦ τον ἦν. ἀλλ ὰ ῥᾳδ ίως καθορωμ ένου ἐς ὃ ἐβού λοντο το ῦ τε ί χους. δι ήκοντε ς ἔς τε τ ὸ ἔσω μ έ τωπον α ὐ το ῦ κα ὶ ο ἱ α ὐ το ὶ κα ὶ τ ὸ ἔξω. κατ ὰ οὖν μεταπ ύ ργιον προσ έμισγον πρὸς τ ὰ ς ἐπ άλξεις. δι ὰ δ έκα δ ὲ ἐπά λξεων πύργοι ἦσαν μεγ ά λοι κα ὶ ἰσοπλατε ῖ ς τ ῷ τε ίχει. ὧν ἡγε ῖ το Ἀμμ έας ὁ Κορο ί βου κα ὶ πρῶ τος ἀνέβη· μετ ὰ δ ὲ α ὐ τ ὸ ν ο ἱ ἑπόμενοι. τ ὰ ς ο ὖν ν ύκτας. ᾔσθοντο ο ἱ ἐκ τ ῶν πύργων φύλακες· κατ έ βαλε γ ά ρ τι ς τ ῶν Πλαται ῶ ν ἀντιλαμβαν όμενος ἀπὸ τ ῶ ν ἐπ άλξεων κεραμ ί δα. ἀν ὰ τ ὸ σκοτε ιν ὸ ν μ ὲν ο ὐ προϊδ ό ντων αὐ τ ῶ ν. ὥστε π άροδον μ ὴ εἶ ναι παρ ὰ πύργον.

ὡς οἱ πρῶ τοι αὐ τ ῶ ν ἀνεβεβ ή κεσαν κα ὶ το ῦ πύργου ἑκατ έ ρου το ὺ ς φύλακας διαφθε ί ραντ ε ς ἐκεκρα τ ή κεσαν. ο ἱ μ ὲν ο ὖν Πλαται ῆ ς ἐκε ί νους ἑώρων μ ᾶλλον ἐκ το ῦ σκ ό τους ἑστ ῶ τε ς ἐπὶ το ῦ χεί λους τ ῆ ς τ ά φρου. φρυκτο ί τε ᾔροντο ἐς τ ὰ ς Θ ήβας πολέ μιοι· παραν ῖσχον δ ὲ κα ὶ ο ἱ ἐκ τ ῆ ς πόλεως Πλαται ῆ ς ἀπὸ το ῦ τε ί χους φρυκτο ὺ ς πολλο ὺ ς πρό τερον παρεσκευασμ ένους ἐς α ὐτ ὸ το ῦ το. βοηθε ῖν δ ὲ ο ὐδε ὶς ἐτ όλμα ἐκ τ ῆ ς ἑαυτ ῶ ν φυλακ ῆ ς. ὁ δ ὲ διακομιζ ό μενος αἰ εὶ ἵστατο ἐπὶ το ῦ χε ί λους τ ῆ ς τ ά φρου κα ὶ ἐντε ῦθεν ἐτ όξευ όν τε κα ὶ ἠκό ντι ζ ον. κα ὶ ἡ νὺ ξ τοιο ύ τ ῳ ἀνέμ ῳ ὑπονειφομ ένη πολ ὺ τ ὸ ὕδωρ ἐν α ὐ τ ῇ ἐπεποιή κει. ἐθορυβο ῦντο μὲ ν οὖν κατ ὰ χώραν μ έ νοντε ς. [24] ὁρμήσαντες δ ὲ ἀπὸ τ ῆ ς τ ά φρου οἱ Πλατα ι ῆ ς ἐχ ώρουν ἁθρ όοι τ ὴν ἐς Θήβας φέρουσαν ὁδ όν. ἀλλ ᾿ οἷος ἀπηλι ώ του [ ἢ βορ έου] ὑδατ ώδης μᾶ λλον. πρ ὶν σφῶν οἱ ἄνδρες οἱ ἐξι ό ντε ς διαφ ύ γοιεν κα ὶ το ῦ ἀσφαλο ῦς ἀντιλ ά βο ι ν τ ο. ο ἱ ἀπὸ τ ῶν πύργων χαλεπῶ ς οἱ τελευ τα ῖ οι καταβα ί νοντε ς ἐχ ώρουν ἐπὶ τ ὴν τ ά φρον. ὅπως ἀσαφῆ τ ὰ σημε ῖ α τ ῆ ς φρυκτωρ ί ας το ῖ ς πολεμ ίοις ᾖ κα ὶ μὴ βοηθο ῖ εν. ἄλλο τι νομ ίσαντε ς τ ὸ γιγν όμενον ε ἶναι ἢ τ ὸ ὄν. νομ ί ζοντε ς ἥκιστ ᾿ < ἂ ν > σφᾶς τα ύ την α ὐ το ὺ ς ὑποτοπ ῆσαι τραπ έσθαι τ ὴ ν ἐς το ὺ ς πολεμ ίους· κα ὶ ἅμα ἑώρων το ὺ ς Πελοποννησ ί ους τ ὴ ν πρὸς Κιθαιρ ῶ να κα ὶ Δρυ ὸς κεφαλ ὰ ς τ ὴν ἐπ᾿ Ἀθηνῶ ν φέρουσαν μετ ὰ λαμπ ά δων δι ώκοντας. οἱ μ ὲν ο ὖν Πελοπονν ήσιοι κατ ὰ χ ώραν ἐγ ένοντο τ ῆς βοηθε ί ας παυσ ά μενοι· ο ἱ δ ᾿ ἐκ τ ῆ ς πόλεως Πλαται ῆ ς τ ῶν μ ὲν . ἐν δεξι ᾷ ἔχοντες τ ὸ το ῦ Ἀνδροκρ ά τ ου ς ἡρῷον. ὃ μόλις ὑπερ έχοντες ἐπεραι ώθησαν. ὥστε φθ ά νουσι τ ῶ ν Πλαται ῶ ν κα ὶ οἱ ὕστατο ι διαβ ά ν τ ε ς τ ὴν τ ά φρον. κα ὶ ἐ τ ό ξευ ό ν τε κα ὶ ἐσηκ όντ ι ζον ἐς τ ὰ γυμν ά. κα ὶ λαβ ό μενοι τ ῶ ν ὀρ ῶν διαφε ύγουσιν ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας. [23] οἱ δ ᾿ ὑπερβα ίνοντε ς τ ῶν Πλατα ι ῶ ν ἐν το ύ τ ῳ. ἀλλ ᾿ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν ε ἰκ άσαι τ ὸ γιγν όμενον. κα ὶ ἐν το ύ τ ῳ οἱ τρι ακ ό σιοι αὐ το ῖ ς ἐπεφ έροντο λαμπ άδας ἔχοντες. ἔπειθ ᾿ ὑποστρ έψαντε ς ᾖσαν τ ὴ ν πρὸς τ ὸ ὄρος φ έρουσαν ὁδ ὸν ἐς Ἐρ ύθρας κα ὶ Ὑσι ά ς. ε ἷς δ ᾿ ἐπὶ τ ῇ ἔξω τ άφρ ῳ τοξ ό τ η ς ἐλήφθη. ο ἱ δ ᾿ ἐν το ύ τ ῳ οἱ πλείους πολλ ὰ ς προσθ έντες κλ ίμακας ἅμα κα ὶ τ ὰ ς ἐπ άλξεις ἀπώσαντες δι ὰ το ῦ μεταπυργ ί ου ὑπερ έβαινον. ο ἱ μ ὲν ἀπὸ τ ῶν πύργων το ὺ ς ἐπιβοηθο ῦ ντας κα ὶ κ ά τωθεν κα ὶ ἄνωθεν ε ἶργον β άλλοντ ε ς. κα ὶ ἐπὶ μ ὲν ἓξ ἢ ἑπτ ὰ σταδ ί ους οἱ Πλατα ι ῆ ς τ ὴ ν ἐπὶ τ ῶ ν Θηβ ῶν ἐχ ώρησαν. χαλεπῶ ς δ ὲ κα ὶ βια ί ως· κρ ύσταλλ ό ς τε γ ὰ ρ ἐπεπήγει ο ὐ β έβαιος ἐν αὐ τ ῇ ὥστ ᾿ ἐπελθε ῖ ν. κα ὶ ο ἱ τρι ακ ό σιο ι α ὐ τ ῶ ν. ἐπεὶ δ ὲ π άντες διεπεπερα ίωντο. ο ἷ ς ἐ τ έ τακ τ ο παραβοηθε ῖν ε ἴ τι δ έοι. αὐ το ὶ δ ὲ ἐν τ ῷ ἀφανε ῖ ὄντες ἧσσον δι ὰ τ ὰ ς λαμπ άδας καθεωρ ῶντο. τ ά ς τε δι όδους τ ῶν πύργων ἐνστ ά ν τ ε ς αὐ το ὶ ἐφύλασσον μηδ ένα δι ᾿ α ὐ τ ῶ ν ἐπιβοηθε ῖν.ὑπερ έ βαινον. ἐχ ώρουν ἔξω το ῦ τε ί χους πρὸς τ ὴ ν βο ήν. ὅπως ἥκιστα πρὸς α ὐ το ὺ ς τ ὸ ν νο ῦν ἔχοιεν. ε ἴ τι ς παραβοηθ ῶ ν παρ ὰ τ ὸ τε ῖ χος κωλυτ ὴ ς γ ίγνοι το τ ῆς διαβ ά σεως. κα ὶ κλ ί μακας προσθ έντες ἀπὸ το ῦ τε ί χους το ῖ ς πύργοις κα ὶ ἐπαναβιβ ά σαν τε ς ἄνδρας πλε ίους. ἐγ ένετο δ ὲ κα ὶ ἡ δι ά φευξ ι ς α ὐ το ῖ ς μᾶλλον δι ὰ το ῦ χειμ ῶνος τ ὸ μ έγεθος. ἄνδρες δώδεκα κα ὶ διακ όσιοι ἀπὸ πλει όνων· ε ἰσ ὶ γ άρ τινες α ὐ τ ῶν ο ἳ ἀπετρ ά ποντο ἐς τ ὴ ν πόλιν πρὶν ὑπερβα ίνειν.

[27] Οἱ δ ὲ Μυτιληνα ῖ οι ἐν το ύ τ ῳ . κ ήρυκα ἐκπ έμψαντες. [25] Ἐκ δ ὲ τ ῆ ς Λακεδα ί μονος το ῦ α ὐ το ῦ χειμ ῶνος τελευ τ ῶ ν το ς ἐκπέμπεται Σ ά λαιθος ὁ Λακεδαιμ ό νιος ἐς Μυτιλ ή νην τρι ή ρε ι. ποιο ῦντα ι κοιν ῇ ὁμολογ ίαν πρός τε Π άχη τα κα ὶ τ ὸ στρα τ ό πεδον. ἡ . ἀναγκ ά ζον τ α ι ξυμβα ί νειν πρὸς το ὺ ς Ἀθηνα ίους δι ὰ τ ά δε. προστ ά ξαν τ ε ς . [26] Τοῦ δ᾿ ἐπιγιγνομ έ νου θ έρους ο ἱ Πελοπονν ήσιοι ἐπειδ ὴ τ ὰ ς ἐ ς τ ὴ ν Μυτιλ ή νην δύο κα ὶ τεσσαρ ά κον τ α να ῦς ἀπέστειλαν ἄρχοντα Ἀλκί δαν. ἢ α ὐ το ὶ ξυγχωρ ήσαντε ς πρ ὸς Ἀθηνα ίους ἔφασαν παραδ ώσειν τ ὴ ν πόλιν. α ὐ το ὶ ἐς τ ὴν Ἀττ ι κ ὴ ν κα ὶ οἱ ξ ύμμαχοι ἐσέβαλον. πρεσβε ίαν δ ὲ ἀποστ έ λλειν ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας Μυτιληνα ί ους περὶ ἑαυτ ῶ ν· ἐν ὅσῳ δ᾿ ἂν π άλιν ἔλθωσι. οἱ μ ὲν δ ὴ τ ῶ ν Πλαται ῶ ν ἄνδρες ο ὕ τως ὑπερβ άντ ε ς ἐσώθησαν. ἐσπένδοντο ἀνα ί ρεσιν το ῖ ς νεκρο ῖ ς. κα ὶ ἔλεγε το ῖ ς προ έδροις ὅτι ἐσβολ ή τε ἅμα ἐς τ ὴν Ἀ ττ ι κ ὴ ν ἔσται κα ὶ αἱ τεσσαρ ά κον τ α ν ῆες παρ έσονται ἃς ἔδει βοηθ ῆσαι αὐ το ῖ ς. τ ῶ ν δ ὲ ἀποτραπομ ένων σφ ίσιν ἀπαγγειλ ά ν τ ων ὡς ο ὐδε ὶ ς περ ίεστι. κα ὶ πλεύσας ἐς Πύρραν κα ὶ ἐξ α ὐ τ ῆ ς πεζ ῇ κατ ὰ χαρ ά δραν τιν ά . πατρ ὸ ς δ ὲ ἀδελφ ὸ ς ὤν. κα ὶ τ έ ταρ τ ο ν ἔ τος τ ῷ πολ έμ ῳ ἐτελε ύ τα τ ῷδε ὃν Θουκυδ ί δης ξυν έ γραψεν. ἐπε ὶ ἡμ έρα ἐγέ νετο. ὡς δ ᾿ ο ὐδ ὲν ἀπέβαινεν α ὐ το ῖ ς ὧν προσεδ έχοντο κα ὶ ἐπελελο ίπει ὁ σῖ τος. ἐπιμ ένοντε ς γ ὰ ρ α ἰε ὶ ἀπὸ τ ῆ ς Λ έσβου τι πεύσεσθαι τ ῶ ν νε ῶν ἔργον ὡς ἤδη πεπεραιωμ ένων ἐπεξ ῆλθον τ ὰ πολλ ὰ τ έ μνοντε ς. οὔ τε ἠκρο ῶντο ἔ τι τ ῶ ν ἀρχ όντων. μαθ όντε ς δ ὲ τ ὸ ἀληθ ὲς ἐπαύσαντο. ὥστε Ἀθηνα ί οις μ ὲν ἐξε ῖναι βουλε ῦσαι περ ὶ Μυτιληνα ί ων ὁποῖον ἄν τι βο ύλωνται κα ὶ τ ὴ ν στρα τ ι ὰ ν ἐς τ ὴν πόλιν δέχεσθαι αὐ το ύ ς. ἡγε ῖ το δ ὲ τ ῆ ς ἐσβολ ῆς τα ύ τη ς Κλεομ ένης ὑπ ὲρ Παυσαν ί ου το ῦ Πλειστο ά νακ τ ο ς υ ἱέος βασιλ έως ὄντος κα ὶ νεωτ έρου ἔ τι. ἐδ ῄωσαν δ ὲ τ ῆ ς Ἀ ττ ι κ ῆ ς τ ά τε πρ ότερον τε τμημ έ να [κα ὶ ] ε ἴ τι ἐβεβλαστ ή κε ι κα ὶ ὅσα ἐν τα ῖ ς πρ ὶν ἐσβολα ῖς παρελ έ λειπτο· κα ὶ ἡ ἐσβολ ὴ α ὕ τη χαλεπωτ ά τ η ἐγ ένετο το ῖ ς Ἀθηνα ίοις μετ ὰ τ ὴ ν δευτ έ ραν. ὁ Σ ά λαιθος κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ο ὐ προσδεχ όμενος ἔτι τ ὰ ς να ῦς ὁπλ ίζει τ ὸν δῆ μον πρό τερον ψιλ ὸν ὄντα ὡς ἐπεξι ὼ ν το ῖ ς Ἀθηνα ίοις· ο ἱ δ ὲ ἐπειδ ὴ ἔλαβον ὅπλα. ὃς ἦν αὐ το ῖ ς να ύαρχος. διαλαθ ὼ ν ἐσ έρχεται ἐς τ ὴν Μυτιλ ή νην. ᾗ ὑπερβατ ὸ ν ἦν τ ὸ περι τε ί χισμα. προαποπεμφθ ῆνα ί τε α ὐ τ ὸ ς το ύ των ἕνεκα κα ὶ ἅμα τ ῶ ν ἄλλων ἐπιμελησ όμενος. ὅ τε χειμ ὼ ν ἐ τελε ύ τα οὗ τος. κα ὶ ο ἱ μ ὲν Μυτιληνα ῖοι ἐθ άρσουν τε κα ὶ πρὸς το ὺ ς Ἀθηνα ί ους ἧσσον ε ἶχον τ ὴ ν γν ώμην ὥστε ξυμβα ίνειν. κατ ὰ ξυλλ όγους τε γιγν ό μενοι ἢ τ ὸ ν σῖ τον ἐκ έλευον το ὺ ς δυνατο ὺ ς φ έρειν ἐς τ ὸ φανερ ὸν κα ὶ διαν έ μειν ἅπασιν. ἀνεχ ώρησαν κα ὶ διελ ύθησαν κατ ὰ πόλεις.γεγενημ έ νων ε ἰδ ό τες ο ὐδ έν. ὅπως οἱ Ἀθηνα ῖοι ἀμφοτ έ ρωθεν θορυβο ύ μενοι ἧσσον τα ῖ ς ναυσ ὶν ἐς τ ὴ ν Μυτιλ ή νην καταπλεο ύσαις ἐπιβοηθ ή σωσιν. Π άχη τα μ ή τε δῆσαι Μυτιληνα ί ων μηδ έ να μηδ ὲ ἀνδραποδ ίσαι μ ή τε ἀποκτε ῖναι. [28] γν όντε ς δ ὲ ο ἱ ἐν το ῖ ς πρ άγμασιν ο ὔτ ᾿ ἀποκωλύ ειν δυνατο ὶ ὄντες. ε ἴ τ ᾿ ἀπομονωθ ήσοντα ι τ ῆ ς ξυμβ άσεως κινδυνε ύ σοντε ς. ὡς α ἵ τε ν ῆες α ὐ το ῖ ς ο ὐχ ἧκον ἀπὸ τ ῆ ς Πελοπονν ήσου ἀλλ ὰ ἐνεχρ όνιζον κα ὶ ὁ σῖτος ἐπελελο ίπει.

[32] ἄρας δ ὲ ἐκ το ῦ Ἐμβ ά του παρ έπλει. νομ ίσαντες ο ὐκ ἄλλο τι ε ἶναι τ ὸ κεν ὸν το ῦ πολέμου ἢ τ ὸ τοιο ῦ τον. ε ἰ ἄνδρας δι έ φθειρεν ο ὔ τε χε ῖρας ἀνταιρομ έ νους ο ὔ τε πολεμ ίους. καταληφθ ῆ ναι ἂν τ ὰ πρ άγμα τα. βουλ όμενοι δ ὲ τ ὸ σαφ ὲς ε ἰδ έναι κατ έ πλευσαν ἐς Ἔμβατον τ ῆ ς Ἐρυθρα ί ας· ἡμ έραι δ ὲ μ ά λισ τα ἦσαν τ ῇ Μυτιλ ή ν ῃ ἑαλωκυ ίᾳ ἑπτ ὰ ὅ τε ἐς τ ὸ Ἔμβατον κατ έπλευσαν. πλέοντες περ ί τε α ὐ τ ὴν τ ὴν Πελοπ όννησον ἐνδι έ τρ ιψαν κα ὶ κατ ὰ τ ὸ ν ἄλλον πλο ῦν σχολα ῖοι κομισθ έντε ς το ὺ ς μ ὲν ἐκ τ ῆ ς πόλεως Ἀθηνα ί ους λανθ ά νουσι. ἢν ἐφορμ ῶσι σφίσιν.μὲ ν ξ ύ μβασις α ὕ τη ἐγ ένετο. ἐμοὶ δοκε ῖ πλεῖν ἡμ ᾶς ἐπὶ Μυτιλ ή νην πρὶν ἐκπ ύστους γεν έ σθαι. ἐλπίζω μετ ὰ τ ῶ ν ἔνδον. ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμ ώμενοι τ ὴν Ἰωνί αν ἀποστ ή σωσιν (ἐλπίδα δ᾿ ε ἶναι· ο ὐδεν ὶ γ ὰ ρ ἀκουσ ίως ἀφ ῖχθαι) κα ὶ τ ὴ ν πρόσοδον τα ύ τ ην μεγ ίστην ο ὖσαν Ἀθηνα ίων [ ἢν] ὑφ έλωσι. ε ἴ τι ς ἄρα ἡμ ῖν ἐστ ὶν ὑπόλοιπος εὔνους. κα ὶ μ ὴ ἀποκνήσωμεν τ ὸ ν κίνδυνον. ο ὐκ ἠν έσχοντο. ᾗ ἐκεῖ νο ί τε ἀνέ λπιστοι ἐπιγεν έσθαι ἄν τινα σφίσι πολ έμιον κα ὶ ἡμ ῶν ἡ ἀλκ ὴ τυγχ ά νε ι μ ά λισ τα ο ὖσα· ε ἰκ ὸ ς δ ὲ κα ὶ τ ὸ πεζ ὸν α ὐ τ ῶν κατ ᾿ ο ἰκ ίας ἀμελ έ στερον ὡς κεκρα τ η κ ό των διεσπ ά ρθαι. κατα τ ί θε τ α ι ἐς Τένεδον μ έχρι ο ὗ το ῖ ς Ἀθηνα ίοις τι δ όξ ῃ. πρὶν δ ὴ τ ῇ Δήλ ῳ ἔσχον. κα ὶ προσσχ ὼν Μυονν ήσ ῳ τ ῇ Τη ίων το ὺ ς αἰχμαλ ώ τους οὓ ς κατ ὰ πλοῦν ε ἰλ ήφει ἀπέσφαξε το ὺ ς πολλο ύς. τ ῶν ἐν Ἰων ίᾳ πόλεων καταλαβε ῖ ν τιν ὰ ἢ Κύμην τ ὴ ν Αἰολ ίδα. κα ὶ ἐς τ ὴ ν Ἔφεσον καθορμισαμ έ νου α ὐ το ῦ Σαμ ίων τ ῶν ἐξ Ἀνα ίων ἀφικ όμενοι πρέσβεις ἔλεγον ο ὐ καλ ῶ ς τ ὴ ν Ἑλλ ά δα ἐλευθερο ῦν α ὐ τ όν. προσμε ί ξαντε ς δ ᾿ ἀπ᾿ αὐ τ ῆ ς τ ῇ Ἰκ ά ρ ῳ κα ὶ Μυκ όν ῳ πυνθ άνοντα ι πρῶ τον ὅ τι ἡ Μυτιλ ή νη ἑ ά λωκεν. ἐπειδ ὴ το ῦ τον τ ὸ ν κ ίνδυνον φοβε ῖ ται. κατ ὰ γ ὰ ρ τ ὸ ε ἰκ ὸς ἀνδρ ῶν νεωστ ὶ πόλιν ἐχόντων πολὺ τ ὸ ἀφύλακτον ε ὑρ ήσομεν. ᾿ [31] Ὁ μ ὲν τοσα ῦ τα ε ἰπὼν ο ὐκ ἔπειθε τ ὸ ν Ἀλκ ίδαν. αὐ το ῖ ς δαπ άνη γ ίγνη τα ι · πε ίσειν τε ο ἴεσθαι κα ὶ Πισσο ύ θνην ὥστε ξυμπολεμε ῖ ν. ἀλλ ὰ τ ὸ πλεῖστον τ ῆ ς γνώμης ε ἶχεν. ἐπειδ ὴ τ ῆ ς Μυτιλ ή νης ὑστερ ή κει. κα ὶ ἔλεξεν α ὐ το ῖ ς Τευτ ί απλος ἀνὴρ Ἠλε ῖος τ ά δε. ο ἱ δ ὲ πρ ά ξαντε ς πρὸς το ὺ ς Λακεδαιμον ί ους μ ά λισ τα τ ῶ ν Μυτιληνα ί ων περιδεε ῖ ς ὄντες. ἄλλοι δ έ τινες τ ῶ ν ἀπ᾿ Ἰωνίας φυγ ά δων κα ὶ ο ἱ Λ έσβιοι <ο ἱ > ξυμπλ έοντε ς παρῄ νουν. ο ὓς ἔδει ἐν τ ά χε ι παραγεν έσθαι. ε ἰ ο ὖν προσπ έσοιμεν ἄφνω τε κα ὶ νυκτ ό ς. ὥσπερ ἔχομεν. κα ὶ ἅμα. ἀλλ ᾿ ἐπὶ το ὺ ς βωμο ὺς ὅμως καθ ί ζουσιν· Π άχης δ ᾿ ἀναστ ή σας α ὐ το ὺ ς ὥστε μ ὴ ἀδικ ῆσαι. ὀλ ίγους μ ὲν α ὐ τ ὸν τ ῶν . [29] Οἱ δ᾿ ἐν τα ῖ ς τεσσαρ ά κον τ α ναυσ ὶ Πελοπονν ήσιοι. πλε ῖστ ᾿ ἂν ὀρθο ῖ το. ὃ ε ἴ τι ς στρα τ η γ ὸ ς ἔν τε α ὑ τ ῷ φυλ ά σσοι το κα ὶ το ῖ ς πολεμ ίοις ἐνορ ῶν ἐπιχειρο ί η. κατ ὰ μ ὲν θ άλασσαν κα ὶ π άνυ. Ἀθηνα ίων δ ὲ ὑπὸ ἀν ά γκης ξυμμ ά χους· ε ἴ τε μ ὴ παύσεται. [30] ᾿Ἀλκί δα κα ὶ Πελοποννησ ίων ὅσοι π άρεσμεν ἄρχοντες τ ῆ ς στρα τ ι ᾶ ς. ὡς ἡ στρα τ ι ὰ ἐσῆλθεν. ὅτι τ ά χ ισ τ α τ ῇ Πελοπονν ήσ ῳ π άλιν προσμε ῖξαι. π έμψας δ ὲ κα ὶ ἐς τ ὴ ν Ἄντισσαν τρι ή ρε ι ς προσεκτ ήσατο κα ὶ τ ἆλλα τ ὰ περ ὶ τ ὸ στρα τ ό πεδον καθ ίστα το ᾗ α ὐ τ ῷ ἐδ όκει. ὁ δ ὲ ο ὐδ ὲ τα ῦ τα ἐνεδ έχε το. πυθ όμενοι δὲ τ ὸ σαφ ὲ ς ἐβουλε ύοντο ἐκ τ ῶ ν παρ όντων.

α ὐ τ ὸ ς δ ὲ προσβαλ ὼν τ ῷ τειχ ί σματ ι ἐξαπινα ί ως κα ὶ ο ὐ προσδεχομ ένων α ἱρε ῖ. το ῖ ς δ ὲ λοιπο ῖ ς ὑπομ ένων καθ ίστα το τ ὰ περ ὶ τ ὴν . ξυλλαμβ ά νε ι κα ὶ κατα τ ο ξ ε ύ ε ι. ἐπειδ ὴ ἔνδον ἦν. ὁ δὲ προκαλεσ ά μενος ἐς λ όγους Ἱππίαν τ ῶ ν ἐν τ ῷ διατε ι χ ί σματ ι Ἀρκ ά δων ἄρχοντα. κα ὶ τ ῶν ἐκ τ ῆ ς ἄνω πόλεως Κολοφων ίων οἱ μηδ ίσαντε ς ξυνεσελθ όντε ς ἐπολ ίτευον. το ύς τε Ἀρκ άδας κα ὶ τ ῶ ν βαρβ ά ρων ὅσοι ἐνῆσαν διαφθε ί ρει· κα ὶ τ ὸν Ἱππίαν ὕστερον ἐσαγαγ ὼ ν ὥσπερ ἐσπείσατο. κα ὶ ὁ μ ὲ ν ἐπείσθη τε κα ὶ Χ ίων ἄνδρας ὅσους ε ἶχεν ἔτι ἀφ ῆκε κα ὶ τ ῶ ν ἄλλων τιν ά ς· ὁρ ῶντες γ ὰ ρ τ ὰ ς να ῦς ο ἱ ἄνθρωποι ο ὐκ ἔφευγον. ὥστε. ο ἱ δὲ ὑπεξελθ ό ντε ς το ύ τους κα ὶ ὄντες φυγ άδες τ ὸ ν Π άχη τα ἐπ άγοντα ι. ξυναγαγ όντε ς π άντας ἐκ τ ῶν πόλεων. ὁ δ ὲ ὑπὸ σπουδ ῆς ἐποιε ῖ το τ ὴ ν δίωξιν· κα ὶ μ έχρι μ ὲν Π ά τμου τ ῆ ς ν ήσου ἐπεδ ίωξεν.ἐχθρ ῶ ν ἐ ς φιλ ί αν προσ ά ξεσθαι. κ έρδος δ ὲ ἐν όμισεν. [35] Ὁ δ ὲ Π ά χης ἀφικ ό μενος ἐς τ ὴ ν Μυτιλ ή νην τ ή ν τε Π ύρραν κα ὶ Ἔρεσον παρεστ ή σατο. κα ὶ δεδι ὼ ς τ ὴ ν δ ίωξιν ἔπλει δι ὰ το ῦ πελ άγους ὡς γῇ ἑκούσιος οὐ σχήσων ἄλλ ῃ ἢ Πελοπονν ήσ ῳ. ἀφικνε ῖ το δ ὲ κα ὶ πανταχ όθεν· ἀτειχ ίστου γ ὰρ οὔσης τ ῆ ς Ἰωνίας μ έγα τ ὸ δ έος ἐγ ένε το μ ὴ παραπλ έοντες ο ἱ Πελοπονν ήσιοι. ε ἴ πού τι ς ἦν Κολοφων ίων. κα ὶ Σ ά λαιθον λαβ ὼν ἐν τ ῇ πόλει τ ὸν Λακεδαιμ ό νιον κεκρυμμ έ νον ἀποπέμπει ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας κα ὶ το ὺς ἐκ τ ῆς Τεν έ δου Μυτιληνα ί ων ἄνδρας ἅμα ο ὓς κατ έ θε το κα ὶ ε ἴ τι ς ἄλλος αὐ τ ῷ αἴ τιος ἐδό κει εἶναι τ ῆ ς ἀποστ ά σεως· ἀποπέμπει δ ὲ κα ὶ τ ῆ ς στρα τ ι ᾶ ς τ ὸ πλέον. ἀλλ ὰ προσεχ ώρουν μᾶλλον ὡς Ἀ ττ ι κα ῖ ς κα ὶ ἐλπίδα ο ὐδ ὲ τ ὴν ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε Ἀθηνα ίων τ ῆ ς θαλ άσσης κρατο ύ ντων να ῦς Πελοποννησ ίων ἐς Ἰωνίαν παραβαλε ῖ ν. ὡς δ ᾿ ο ὐκ έ τ ι ἐν καταλ ή ψει ἐφαίνετο. ἐν οὖν τ ῷ Νοτ ίῳ οἱ καταφυγ ό ντε ς κα ὶ κατο ι κ ή σαντε ς α ὐ τ όθι α ὖθις στασι ά σαντ ε ς. ε ἰ κα ὶ ὣς μὴ διενοο ῦντο μ ένειν. [34] Τῷ δ ὲ Π ά χη τ ι κα ὶ το ῖ ς Ἀθηνα ί οις ἦλθε μ ὲν κα ὶ ἀπὸ τ ῆ ς Ἐρυθρα ί ας ἀγγελ ί α. π άλιν α ὐ τ ὸν κατασ τ ή σειν ἐς τ ὸ τε ῖ χος σῶν κα ὶ ὑγι ᾶ. ο ὗ κατ ῴ κην το Κολοφ ώνιοι τ ῆ ς ἄνω πόλεως ἑαλωκυ ίας ὑπὸ Ἰταμ ά νους κα ὶ τ ῶ ν βαρβ ά ρων κατ ὰ στ ά σιν ἰδ ίαν ἐπαχθ έντων· ἑ άλω δ ὲ μ άλισ τα αὕ τη ὅ τε ἡ δευτ έ ρα Πελοποννησ ίων ἐσβολ ὴ ἐς τ ὴ ν Ἀττ ι κ ὴ ν ἐγ ίγνετο. ἢν μηδ ὲν ἀρ έσκον λ έγ ῃ. α ὐ τ ά γγελο ι δ ᾿ α ὐ τ ὸν ἰδο ῦσαι ἐν τ ῇ Κλ άρ ῳ ἥ τε Π ά ραλος κα ὶ ἡ Σαλαμιν ί α ἔφρασαν. ἐπανεχ ώρει. ο ἱ μ ὲν παρ ὰ Πισσο ύθνου ἐπικο ύρους Ἀρκ άδων τε κα ὶ τ ῶ ν βαρβ ά ρων ἐπαγαγ ό μενοι ἐν διατε ι χ ί σματ ι ε ἶχον. ἐπειδ ὴ ο ὐ μετε ώ ροις περι έ τυχεν. ὁ μ ὲν ἐξ ῆλθε παρ ᾿ α ὐ τ όν. πολὺ δ ὲ πλε ίους τ ῶν φ ίλων πολεμ ίους ἕξειν. Κολοφων ίοις δ ὲ Ν ό τιον παραδ ίδωσι πλ ὴν τ ῶν μηδισ ά ν των. ὁ δ ᾿ ἐκεῖ νον μ ὲν ἐν φυλακ ῇ ἀδ έσμ ῳ ε ἶχεν. κα ὶ ὕστερον Ἀθηνα ῖ οι ο ἰκιστ ὰ ς πέμψαντες κατ ὰ το ὺς ἑαυτ ῶ ν νόμους κατ ῴ κισαν τ ὸ Νό τιον. πορθ ῶσιν ἅμα προσπίπτοντε ς τ ὰ ς πόλεις. ὅ τι ο ὐδαμο ῦ ἐγκαταληφθε ῖσαι ἠναγκ άσθησαν στρα τ ό πεδ ό ν τε ποιε ῖσθαι κα ὶ φυλακ ὴν σφίσι κα ὶ ἐφ όρμησιν παρασχε ῖ ν. παραπλ έων δ ὲ π άλιν ἔσχε κα ὶ ἐς Ν ότιον τ ὸ Κολοφων ίων. [33] ἀπὸ δ ὲ τ ῆ ς Ἐφ έσου ὁ Ἀλκί δας ἔπλει κατ ὰ τ ά χος κα ὶ φυγ ὴν ἐποιε ῖ το· ὤφθη γ ὰρ ὑπὸ τ ῆ ς Σαλαμιν ί ας κα ὶ Παρ ά λου ἔ τι περ ὶ Κλ ά ρον ὁρμ ῶν (α ἱ δ ᾿ ἀπ᾿ Ἀθην ῶν ἔ τυχον πλέουσαι).

ἀλλ ᾿ ἐξ ὧν ἂν ἰσχ ύι μᾶ λλον ἢ τ ῇ ἐκε ί νων ε ὐνο ίᾳ περιγ έ νησθε. κατ ὰ τ ά χος κελε ύοντε ς διαχρ ή σασθαι Μυτιληνα ί ους. ἀλλ ὰ κα ὶ το ὺ ς ἅπαντας Μυτιληνα ί ους ὅσοι ἡβ ῶσι. μηδ ὲ γνωσ όμεθα ὅτι χεί ροσι νόμοις ἀκιν ή το ι ς χρωμ ένη πόλις κρε ίσσων ἐστ ὶν ἢ καλ ῶς ἔχουσιν ἀκύροις. κα ὶ τ ῇ ὑστερα ίᾳ μετ ά νο ι ά τι ς ε ὐθ ὺς ἦν αὐ το ῖ ς κα ὶ ἀναλογισμ ὸ ς ὠμὸν τ ὸ βο ύλευμα κα ὶ μ έγα ἐγν ῶσθαι. παῖδας δ ὲ κα ὶ γυνα ῖ κας ἀνδραποδ ίσαι.Μυτιλ ή νην κα ὶ τ ὴ ν ἄλλην Λέσβον ᾗ α ὐ τ ῷ ἐδ όκει. πόλιν ὅλην διαφθε ῖ ραι μᾶλλον ἢ ο ὐ το ὺ ς α ἰ τ ί ους. ο ἳ ο ὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρ ί ζησθε βλαπτ ό μενοι α ὐ το ὶ ἀκρο ῶνται ὑμ ῶν. ὡς ἐν ἄλλοις με ίζοσιν ο ὐκ ἂν δηλ ώσαντε ς τ ὴ ν γνώ μην. ἀμαθ ί α τε μετ ὰ σωφροσ ύνης ὠφελιμ ώ τερον ἢ δεξι ό τη ς μετ ὰ ἀκολασ ίας. δι ὰ γ ὰ ρ τ ὸ καθ ᾿ ἡμ έραν ἀδε ὲς κα ὶ ἀνεπιβο ύ λευ τον πρὸς ἀλλ ήλους κα ὶ ἐς το ὺ ς ξυμμ άχους τ ὸ α ὐτ ὸ ἔχετε. ὢν κα ὶ ἐς τ ὰ ἄλλα βιαι ό τα τ ο ς τ ῶν πολιτ ῶ ν τ ῷ τε δήμ ῳ παρ ὰ πολ ὺ ἐν τ ῷ τ ό τε πιθαν ώ τα τ ο ς. κα ὶ ὑπὸ ὀργ ῆ ς ἔδοξεν α ὐ το ῖ ς ο ὐ το ὺ ς παρ όντας μόνον ἀποκτε ῖ ναι. [36] ἀφικομ ένων δ ὲ τ ῶ ν ἀνδρ ῶ ν κα ὶ το ῦ Σαλα ί θου ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι τ ὸ ν μ ὲν Σ άλαιθον ε ὐθ ὺς ἀπέκτε ιναν. πέμπουσιν ο ὖν τρι ή ρη ὡς Π ά χη τα ἄγγελον τ ῶ ν δεδογμ ένων. ὅσπερ κα ὶ τ ὴν προτ έραν ἐνενικ ή κει ὥστε ἀποκτε ῖ ναι. δι ό τι κα ὶ ἐκε ίνοις ἔνδηλον ἦν βουλ ό μενον τ ὸ πλέον τ ῶ ν πολιτ ῶ ν α ὖθ ί ς τινας σφ ίσιν ἀποδο ῦναι βουλε ύσασθαι. κα ὶ ὅ τι ἂν ἢ λ όγ ῳ πεισθ έντε ς ὑπ᾿ αὐ τ ῶ ν ἁμ ά ρ τη τ ε ἢ ο ἴκτ ῳ ἐνδ ῶ τε. κα ὶ ἐκ το ῦ τοιο ύ του τ ὰ πολλ ὰ σφ άλλουσι τ ὰ ς πόλεις· ο ἱ δ᾿ ἀπιστο ῦ ντε ς τ ῇ ἐξ α ὑ τ ῶ ν ξυν έσει ἀμαθ έστερο ι μ ὲν τ ῶν ν όμων ἀξιο ῦσιν εἶ ναι. οὐ κ ἐπικινδ ύ νως ἡγε ῖσθε ἐς ὑμᾶς κα ὶ ο ὐκ ἐς τ ὴ ν τ ῶ ν ξυμμ άχων χ άριν μαλακ ί ζεσθαι. ἔστιν ἃ παρεχ όμενον τ ά τ ᾿ ἄλλα κα ὶ ἀπὸ Πλατα ι ῶ ν ( ἔ τι γ ὰ ρ ἐπολιορκο ῦ ντο) ἀπ άξειν Πελοποννησ ίους· περ ὶ δ ὲ τ ῶν ἀνδρ ῶν γνώ μας ἐποιο ῦ ντο. ὣς οὖν χρ ὴ κα ὶ ἡμᾶς ποιο ῦντας μ ὴ δειν ό τη τ ι κα ὶ ξυν έσεως . παρεσκε ύασαν το ὺ ς ἐν τ έ λει ὥστε α ὖθις γν ώμας προθε ῖ ναι· κα ὶ ἔπεισαν ῥᾷον. κατασ τ ά ση ς δ ᾿ ε ὐθ ὺς ἐκκλησ ίας ἄλλαι τε γν ῶμαι ἀφ ᾿ ἑκ ά στων ἐλέ γοντο κα ὶ Κλ έων ὁ Κλεαιν έ του. ὡς δ ᾿ ᾔσθοντο το ῦ το τ ῶν Μυτιληνα ί ων οἱ παρόντες πρέσβεις κα ὶ ο ἱ α ὐ το ῖ ς τ ῶν Ἀθηνα ίων ξυμπρ ά σσοντε ς. π άντων δ ὲ δειν ό τα τ ο ν ε ἰ βέ βαιον ἡμῖν μηδ ὲ ν καθεστ ή ξε ι ὧν ἂν δ όξ ῃ πέρι. [37] ᾿Πολλ ά κι ς μ ὲν ἤδη ἔγωγε κα ὶ ἄλλοτε ἔγνων δημοκρα τ ί αν ὅ τι ἀδύνατ ό ν ἐστιν ἑ τ έ ρων ἄρχειν. μ ά λιστα δ ᾿ ἐν τ ῇ ν ῦν ὑμετ έ ρ ᾳ περ ὶ Μυτιληνα ί ων μεταμελε ίᾳ . ο ὐ σκοποῦντες ὅ τι τυρανν ίδα ἔχετε τ ὴν ἀρχ ὴν κα ὶ πρ ὸς ἐπιβουλε ύ οντας αὐ το ὺ ς κα ὶ ἄκοντας ἀρχομ ένους. ἀδυνατ ώ τ ε ρο ι δ ὲ το ῦ καλ ῶς ε ἰπόντος μ έμψασθαι λόγον. παρελθ ὼν αὖθις ἔλεγε τοι ά δ ε. κρι τ α ὶ δ ὲ ὄντες ἀπὸ το ῦ ἴσου μ ᾶλλον ἢ ἀγωνιστα ὶ ὀρθο ῦντα ι τ ὰ πλείω. ἐπικαλο ῦντε ς τ ή ν τε ἄλλην ἀπόστασιν ὅ τι οὐ κ ἀρχ όμενοι ὥσπερ ο ἱ ἄλλοι ἐποι ήσαντο. κα ὶ προσξυνελ ά βοντο ο ὐκ ἐλ ά χιστον τ ῆ ς ὁρμ ῆς α ἱ Πελοποννησ ίων ν ῆες ἐς Ἰωνί αν ἐκε ί νοις βοηθο ὶ τολμ ήσασαι παρακινδυνε ῦσαι· ο ὐ γ ὰρ ἀπὸ βραχε ί ας διανο ί ας ἐδόκουν τ ὴ ν ἀπόστασιν ποι ήσασθαι. οἵ τε φαυλ ό τερο ι τ ῶν ἀνθρ ώπων πρ ὸς το ὺς ξυνε τω τ έ ρους ὡς ἐπὶ τ ὸ πλέον ἄμεινον ο ἰκο ῦσι τ ὰ ς πόλεις. ο ἱ μ ὲν γ ὰρ τ ῶ ν τε νόμων σοφώ τεροι βο ύλοντα ι φα ίνεσθαι τ ῶν τε α ἰε ὶ λεγομ ένων ἐ ς τ ὸ κοιν ὸ ν περιγ ί γνεσθαι.

αἴ τιο ι δ᾿ ὑμε ῖ ς κακ ῶ ς ἀγωνοθε το ῦ ντ ε ς. [39] Ὧν ἐγὼ πειρ ώ μενος ἀποτρ έπειν ὑμ ᾶς ἀποφα ίνω Μυτιληνα ί ους μ ά λιστα δ ὴ μ ίαν πόλιν ἠδικηκ ό τας ὑμ ᾶς. οἵ τινες μ ὲ ν μὴ δυνατο ὶ φέρειν τ ὴ ν ὑμετ έ ραν ἀρχ ὴν ἢ ο ἵ τινες ὑπ ὸ τ ῶν πολεμί ων ἀναγκασθ έ ντε ς ἀπέστησαν. πόλεμον ἤραντο. ἐλ άσσω δ ὲ τ ῆ ς βουλ ήσεως. θαυμ ά ζω δ ὲ κα ὶ ὅστις ἔσται ὁ ἀντερ ῶν κα ὶ ἀξι ώσων ἀποφαί νειν τ ὰ ς μ ὲ ν Μυτιληνα ί ων ἀδικ ί ας ἡμ ῖν ὠφελ ίμους ο ὔσας. ἡ δ ὲ πόλις ἐκ τ ῶν τοι ῶ νδε ἀγώνων τ ὰ μ ὲν ἆθλα ἑ τ έ ροις δίδωσιν. ἐγ ὼ γ άρ. ὅσοι ἀποστ ά ν τ ε ς ἤδη ἡμ ῶν ἐχειρ ώ θησαν.ἀγῶνι ἐπαιρομ έ νους παρ ὰ δ όξαν τ ῷ ὑμετ έ ρ ῳ πλήθει παραινε ῖν. ἐζ ή τησ ά ν τε μετ ὰ τ ῶν πολεμιω τ ά τ ω ν ἡμᾶς στ ά ν τ ε ς διαφθε ῖ ραι; κα ί τοι δειν ό τερ όν ἐστιν ἢ ε ἰ καθ ᾿ αὑ το ὺ ς δύναμιν κτ ώ μενοι ἀντεπολ έμησαν. ὑπερ όπται δὲ τ ῶ ν εἰωθ ό των. φρονο ῦντε ς δ ὲ ο ὐδ ὲ περ ὶ τ ῶ ν παρ όντων ἱκαν ῶς· ἁπλ ῶς τε ἀκο ῆ ς ἡδον ῇ ἡσσώμενοι κα ὶ σοφιστ ῶ ν θεατα ῖ ς ἐοικ ό τε ς καθημ έ νοις μᾶλλον ἢ περ ὶ πόλεως βουλευομ ένοις. ἀνταγωνιζ ό μενοι το ῖ ς τοια ῦ τα λ έγουσι μ ὴ ὕστεροι ἀκολουθ ῆσαι δοκε ῖ ν τ ῇ γν ώμ ῃ. ἀμ ύνεσθαι δ ὲ τ ῷ παθε ῖν ὅ τι ἐγγυτ ά τ ω κε ί μενον ἀντ ίπαλον ὂν μ ά λισ τα τ ὴν τιμωρ ίαν ἀναλαμβ ά νε ι). δο ῦλοι ὄντες τ ῶν α ἰε ὶ ἀτ όπων. ἢ κ έρδει ἐπαιρ όμενος τ ὸ ε ὐπρεπ ὲς το ῦ λόγου ἐκπονήσας παρ ά γειν πειρ ά σε τ α ι. [38] ᾿Ἐγὼ μ ὲν οὖν ὁ α ὐ τ ό ς ε ἰμι τ ῇ γν ώμ ῃ κα ὶ θαυμ ά ζω μ ὲν τ ῶν προθ έ ντων αὖθις περ ὶ Μυτιληνα ί ων λ έγειν κα ὶ χρ όνου δια τρ ι β ὴν ἐμποιησ ά ν των. ε ἰ δ ὲ μή. κα ὶ δῆ λον ὅ τι ἢ τ ῷ λ έ γειν πιστε ύσας τ ὸ π άνυ δοκο ῦν ἀνταποφ ῆναι ὡς ο ὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαι τ ᾿ ἄν. ο ὔ τε ἡ παρο ῦσα ε ὐδαιμον ί α παρ έσχεν ὄκνον μ ὴ ἐλθε ῖν ἐ ς τ ὰ δειν ά · γεν ό μενοι δ ὲ πρὸς τ ὸ μ έλλον θρασε ῖς κα ὶ ἐλπ ίσαντες μακρ ό τερα μ ὲν τ ῆ ς δυν ά μεως. ἰσχὺν ἀξι ώσαντε ς το ῦ δικα ί ου προθε ῖναι· ἐν ᾧ γ ὰρ ᾠήθησαν περι έ σεσθαι. μετ ὰ δεδοκιμασμ ένου δὲ μὴ ξυν έπεσθαι ἐθ έλειν. α ὐ τ ό νομο ί τε ο ἰκο ῦντες κα ὶ τιμ ώμενοι ἐ ς τ ὰ πρῶ τα ὑπὸ ἡμῶν τοια ῦ τα ε ἰργ ά σαντο. κα ὶ μ ά λισ τα μ ὲν α ὐ τ ὸ ς ε ἰπε ῖν ἕκαστος βουλ όμενος δύνασθαι. α ὐ τ ὴ δ ὲ το ὺ ς κινδ ύνους ἀναφέ ρει. ο ἵ τινες ε ἰώθατε θεατα ὶ μ ὲν τ ῶ ν λόγων γ ίγνεσθαι. τ ί ἄλλο ο ὗ τοι ἢ ἐπεβούλευσ ά ν τε κα ὶ ἐπαν έστησαν μ ᾶλλον ἢ ἀπέστησαν ( ἀπ όστασις μέ ν γε τ ῶ ν βίαι ό ν τι πασχόντων ἐστ ί ν). ἀκροατα ὶ δ ὲ τ ῶν ἔργων. ο ὐ τ ὸ δρασθ ὲν πιστ ό τερον ὄψει λαβ ό ντες ἢ τ ὸ ἀκουσθ έ ν. παρ άδειγμα δ ὲ α ὐτο ῖς οὔ τε αἱ τ ῶ ν πέλας ξυμφορα ὶ ἐγ ένοντο. τ ὰ δ ὲ πεπραγμ έ να ἤδη. ξυγγν ώμην ἔχω· ν ῆσον δ ὲ οἵ τινες ἔχοντες μετ ὰ τε ιχ ῶ ν κα ὶ κατ ὰ θ άλασσαν μ όνον φοβο ύμενοι το ὺ ς ἡμετ έ ρους πολεμ ίους. ὅ ἐστι πρὸς τ ῶ ν ἠδικηκ ό των μ ᾶλλον ( ὁ γ ὰρ παθ ὼν τ ῷ δρ ά σαντ ι ἀμβλυτ έ ρ ᾳ τ ῇ ὀργ ῇ ἐπεξ έρχε τα ι . τ ὰ ς δ᾿ ἡμετ έ ρας ξυμφορ ὰ ς το ῖ ς ξυμμ ά χοις βλ ά βας καθισταμ έ νας. ἐπέθεντο ἡμ ῖν ο ὐκ ἀδικο ύμενοι. ἀπὸ τ ῶ ν λ όγ ῳ καλ ῶ ς ἐπιτιμησ ά ν των· κα ὶ μετ ὰ καιν ό τη τ ο ς μ ὲν λ όγου ἀπατ ᾶσθαι ἄριστο ι. ε ἴωθε δ ὲ τ ῶν πόλεων α ἷς . ὀξ έως δ έ τι λ έγοντος προεπαιν έσαι. ἐν ᾧ κα ὶ α ὐ το ὶ τρι ή ρων παρασκευ ῇ ο ὐκ ἄφαρκτο ι ἦσαν πρὸς α ὐ το ύ ς. κα ὶ προαισθ έσθαι τε πρόθυμοι ε ἶναι τ ὰ λεγ όμενα κα ὶ προνο ῆσαι βραδε ῖ ς τ ὰ ἐξ α ὐ τ ῶ ν ἀποβησ όμενα. τ ὰ μ ὲν μέ λλοντα ἔργα ἀπὸ τ ῶ ν ε ὖ ε ἰπόντων σκοπο ῦντες ὡς δυνατ ὰ γί γνεσθαι. ζητο ῦ ντ έ ς τε ἄλλο τι ὡς ε ἰπε ῖν ἢ ἐν οἷ ς ζ ῶμεν.

τ ῶν τε ξυμμ ά χων σκ έψασθε ε ἰ το ῖ ς τε ἀναγκασθε ῖσιν ὑπὸ τ ῶν πολεμ ίων κα ὶ το ῖ ς ἑκο ῦσιν ἀποστ ᾶσι τ ὰ ς αὐ τ ὰ ς ζημ ί ας προσθ ήσετε. κα ὶ ὃν χρ όνον το ῖ ς ν ῦν καθεστη κ όσι δε ῖ ἐχθρο ῖ ς ἀνθίστασθαι. κα ὶ ο ὐκ ἂν ἐς τ ό δε ἐξ ύβρισαν· πέφυκε γ ὰ ρ κα ὶ ἄλλως ἄνθρωπος τ ὸ μ ὲν θεραπε ῦ ον ὑπερφρονε ῖ ν. ὅταν ἢ κατορθ ώσαντ ι ἐλευθ έ ρωσις ᾖ ἢ σφαλ έντ ι μηδ ὲ ν παθε ῖν ἀν ήκεστον; ἡμ ῖν δ ὲ πρ ὸς ἑκ ά στην πόλιν ἀποκεκινδυνε ύσε τα ι τ ά τε χρ ήματα κα ὶ α ἱ ψυχα ί. δι ᾿ ἣν ἰσχύομεν. κα ὶ μὴ ἐν ᾧ ἡ μ ὲν πόλις βραχ έα ἡσθε ῖσα μεγ ά λα ζημι ώ σε τα ι . χρ ῆν δ ὲ Μυτιληνα ίους κα ὶ πά λαι μηδ ὲ ν διαφερ ό ντως τ ῶ ν ἄλλων ὑφ᾿ ἡμ ῶν τε τ ι μ ῆσθαι. κα ὶ τυχ ό ντε ς μ ὲν πόλιν ἐφθαρμ ένην παραλαβ όντε ς τ ῆ ς ἔπειτα προσ όδου. μηδ ὲ τρισ ὶ το ῖ ς ἀξυμφορωτ ά τ ο ι ς τ ῇ ἀρχ ῇ. τ ῇ τε α ὐ τ ῇ ζημ ίᾳ ἀξι ώσατε ἀμ ύνασθαι κα ὶ μὴ ἀναλγη τ ό τ ε ρο ι ο ἱ διαφε ύγοντε ς τ ῶν ἐπιβουλευσ άν των φανῆ ναι.ἂν μ ά λισ τα κα ὶ δι ᾿ ἐλαχ ίστου ἀπροσδ όκη το ς ε ὐπραγ ία ἔλθ ῃ. σφαλ έντες δ ὲ πολεμ ίους πρ ὸς το ῖ ς ὑπ ά ρχουσιν ἕξομεν. τ ὸ δ ὲ μ ὴ ὑπεῖκον θαυμ ά ζε ιν. αὐ το ὶ δ ὲ ἐκ το ῦ ε ὖ ε ἰπε ῖν τ ὸ παθε ῖν ε ὖ ἀντιλ ήψοντα ι· κα ὶ ἡ ἐπιε ί κεια πρὸς το ὺ ς μ έλλοντας ἐπιτηδε ί ους κα ὶ τ ὸ λοιπ ὸν ἔσεσθαι μᾶ λλον δίδοται ἢ πρὸς το ὺ ς ὁμο ίους τε κα ὶ ο ὐδ ὲν ἧσσον πολεμ ίους ὑπολειπομ έ νους. κα ὶ μὴ πρὸς το ὺ ς οὔ τ ᾿ ἀντοικ τ ι ο ῦ ν τ α ς ἐξ ἀν άγκης τε καθεστ ῶ τα ς αἰ εὶ πολεμί ους· οἵ τε τ έ ρποντε ς λ όγ ῳ ῥή τορες ἕξουσι κα ὶ ἐν ἄλλοις ἐλ ά σσοσιν ἀγῶνα. ὡς ξυγγν ώμην ἁμαρτε ῖ ν ἀνθρωπ ίνως λ ήψονται. ἄκοντε ς μ ὲν γ ὰ ρ ο ὐκ ἔβλαψαν. ο ἷς γ ᾿ ἐξῆ ν ὡς ἡμᾶ ς τραπομ έ νοις νῦν π άλιν ἐν τ ῇ πόλει ε ἶναι· ἀλλ ὰ τ ὸν μετ ὰ τ ῶ ν ὀλίγων κ ί νδυνον ἡγησ ά μενοι βεβαι ό τε ρον ξυναπ έστησαν. ἐς ὕβριν τρ έ πειν· τ ὰ δ ὲ πολλ ὰ κατ ὰ λ όγον το ῖ ς ἀνθρ ώποις ε ὐ τυχο ῦντα ἀσφαλ έ στερα ἢ παρ ὰ δ όξαν. ἐγὼ μ ὲν ο ὖν κα ὶ τ ό τε πρῶ τον κα ὶ ν ῦν διαμ άχομαι μὴ μεταγν ῶ ναι ὑμ ᾶ ς τὰ προδεδογμ έ να. π άντες γ ὰ ρ ὑμ ῖν γε ὁμο ίως ἐπέθεντο. ἁμαρτ ά νε ι ν. κα ὶ κακοπραγ ίαν ὡς ε ἰπε ῖν ῥᾷον ἀπωθοῦνται ἢ ε ὐδαιμον ί αν διασ ῴ ζοντα ι. . ἔλε ό ς τε γ ὰ ρ πρὸς το ὺ ς ὁμο ίους δ ίκαιος ἀντιδ ί δοσθαι. ὑμε ῖ ς ἂν ο ὐ χρε ὼν ἄρχοι τ ε. ἄλλως τε κα ὶ προϋπ ά ρξαντα ς ἀδικ ίας. το ῖ ς ο ἰκε ίοις ξυμμ ά χοις πολεμ ήσομεν. ε ἰ δ ὲ δ ὴ κα ὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιο ῦ τε το ῦ το δρ ᾶν. μ άλιστα δ ὲ ο ἱ μ ὴ ξ ὺν προφ ά σει τιν ὰ κακ ῶ ς ποιο ῦντες ἐπεξ έρχοντα ι κα ὶ διολλ ύναι. ἐνθυμηθ έ ντε ς ἃ ε ἰκ ὸ ς ἦν α ὐ το ὺ ς ποι ῆσαι κρατ ή σαντα ς ὑμῶν. τ ὸ ν δ ὲ δῆμον ἀπολύσητε. ε ἰδ ό τες δ ὲ ἐπεβο ύλευσαν· ξ ύγγνωμον δ᾿ ἐστ ὶ τ ὸ ἀκο ύσιον. ο ἴκτ ῳ κα ὶ ἡδον ῇ λ όγων κα ὶ ἐπιεικε ίᾳ. τ ίνα ο ἴεσθε ὅντινα οὐ βραχε ίᾳ προφ άσει ἀποστ ήσεσθαι. [40] Ὀὔκουν δε ῖ προθε ῖναι ἐλπίδα ο ὔ τε λ όγ ῳ πιστ ὴν ο ὔ τε χρή μασιν ὠνητ ή ν. τ ὸν κί νδυνον ὑφορ ώμενοι το ῦ ὑπολειπομ ένου ἐχθρο ῦ· ὁ γ ὰρ μ ὴ ξ ὺν ἀν άγκ ῃ τι παθὼν χαλεπώ τερος διαφυγ ὼν το ῦ ἀπὸ τ ῆ ς ἴσης ἐχθρο ῦ. ὑμ ᾶς δ ὲ α ὐ το ὺ ς μ ᾶλλον δικαι ώσεσθε. τ ὸ λοιπ ὸν στερ ήσεσθε. εἰ γ ὰ ρ οὗ τοι ὀρθ ῶ ς ἀπέστησαν. ἢ παύεσθαι τ ῆ ς ἀρχ ῆς κα ὶ ἐκ το ῦ ἀκινδ ύ νου ἀνδραγαθ ί ζεσθαι. ἄλλως δ ὲ γνό ντες το ῖ ς μ ὲ ν οὐ χαριε ῖ σθε. κα ὶ μ ὴ το ῖ ς μ ὲν ὀλ ίγοις ἡ α ἰ τ ί α προστεθ ῇ. ἕν τε ξυνελ ὼν λ έγω· πειθ όμενοι μ ὲν ἐμο ὶ τ ά τε δί καια ἐ ς Μυτιληνα ί ους κα ὶ τ ὰ ξ ύμφορα ἅμα ποι ήσετε. κολασθ έντων δ ὲ κα ὶ νῦν ἀξ ίως τ ῆ ς ἀδικ ί ας. παρ ὰ τ ὸ ε ἰκ ός τοι κα ὶ το ύ σδε ξυμφ ό ρως δε ῖ κολ ά ζεσθαι.

κα ὶ προσ έ τι ἤν τι ς κα ὶ ὑποπτε ύ η τα ι κ έ ρδους μ ὲν ›νεκα τ ὰ β έλτισ τ α δ ὲ ὅμως λ έγειν. [43] Ὧν ἡμε ῖ ς τ ἀ ναντ ί α δρ ῶμεν. ὅ τε μ ὴ ἐπιτυχ ὼν ὀρ έ γοι το τ ῷ αὐ τ ῷ χαριζ ό μεν ό ς τι κα ὶ α ὐ τ ὸ ς προσ άγεσθαι τ ὸ πλῆθος. νομ ί ζω δ ὲ δ ύο τ ὰ ἐναντ ι ώ τ α τ α εὐβουλ ίᾳ εἶ ναι. κα ὶ τ ὸ ν μὴ τυχ όντα γν ώμης ο ὐχ ὅπως ζημιο ῦν ἀλλ ὰ μηδ ᾿ ἀ τιμ ά ζ ε ι ν. ὁ μὴ πείσας ἀξυνε τ ώ τ ε ρο ς ἂν δ όξας ε ἶναι ἢ ἀδικ ώ τερος ἀπεχώρει· ἀδικ ί ας δ᾿ ἐπιφερομ ένης πείσας τε ὕποπτος γ ίγνε τα ι κα ὶ μ ὴ τυχ ὼ ν μετ ὰ ἀξυνεσ ί ας κα ὶ ἄδικος. διαφ έ ρει δ᾿ α ὐ τ ῷ . ε ἰ ἄλλ ῳ τιν ὶ ἡγε ῖ ται περὶ το ῦ μ έλλοντος δυνατ ὸ ν ε ἶναι κα ὶ μ ὴ ἐμφανο ῦς φρ άσαι. κα ὶ πλε ῖστ ᾿ ἂν ὀρθο ῖ το ἀδυν ά τους λ έγειν ἔχουσα το ὺ ς τοιο ύ τους τ ῶν πολιτ ῶν· ἐλ ά χιστα γ ὰ ρ ἂν πεισθε ῖ εν ἁμαρτ ά νε ι ν. χαλεπ ώ τα το ι δ ὲ κα ὶ ο ἱ ἐπὶ χρή μασι προσκατηγορο ῦ ντε ς ἐπίδειξ ί ν τινα. [42] Ὀὔ τε το ὺ ς προθ έντας τ ὴ ν διαγν ώμην α ὖθις περ ὶ Μυτιληνα ί ων αἰ τι ῶ μαι. ἥ τε πόλις ο ὐκ ὠφελε ῖ τα ι ἐν τ ῷ τοι ῷ δε· φόβῳ γ ὰ ρ ἀποστερε ῖ τα ι τ ῶ ν ξυμβο ύλων. θαν ά τ ῳ ζημιωσ όμενον. ε ἰ μ ὲν γ ὰρ ἀμαθ ίαν κατ ῃ τ ι ῶ ν το. το ύς τε λόγους ὅστις διαμ ά χε τ α ι μ ὴ διδασκ ά λους τ ῶν πραγμ ά των γ ίγνεσθαι. χρ ὴ δ ὲ τ ὸ ν μ ὲν ἀγαθ ὸν πολί την μὴ ἐκφοβο ῦντα το ὺ ς ἀντερο ῦ ντα ς. τ όδε γ ὰ ρ ἢν γνῶσιν. οὕ τω γ ὰ ρ ὅ τε κατορθ ῶ ν ἥκιστα ἂν ἐπὶ τ ῷ ἔ τι μειζ όνων ἀξιο ῦσθαι παρ ὰ γνώμην τι κα ὶ πρὸς χ ά ριν λ έγοι. κολ ά σατ ε δ ὲ ἀξ ίως το ύ τους τε κα ὶ το ῖ ς ἄλλοις ξυμμ άχοις παρ άδειγμα σαφὲ ς κατασ τ ή σα τε. νῦν ἀνταπ όδοτε μ ὴ μαλακισθ έντε ς πρ ὸς τ ὸ παρὸν αὐ τ ί κα μηδ ὲ το ῦ ἐπικρεμασθ έ ντος ποτ ὲ δεινο ῦ ἀμνημονο ῦντε ς. ὅσπερ κα ὶ ἐν τ ῇ προτ έ ρ ᾳ ἐκκλησ ίᾳ ἀντ έ λεγε μ άλιστα μ ὴ ἀποκτε ῖ ναι Μυτιληνα ί ους. ᾿ [41] Τοια ῦ τα μ ὲν ὁ Κλ έων ε ἶπεν· μετ ὰ δ ᾿ α ὐτ ὸν Δι όδοτος ὁ Εὐκρ ά τους. ο ὔ τε το ὺ ς μεμφομ ένους μ ὴ πολλ ά κι ς περ ὶ τ ῶν μεγ ίστων βουλε ύ εσθαι ἐπαιν ῶ. ὧν τ ὸ μ ὲν μετ ὰ ἀνο ίας φιλε ῖ γί γνεσθαι. γεν όμενοι δ ᾿ ὅτι ἐγγύ τα τ α τ ῇ γν ώμ ῃ το ῦ π άσχειν κα ὶ ὡς πρὸ παντ ὸ ς ἂν ἐ τιμ ήσασθε αὐ το ὺ ς χειρ ώ σασθαι. ἀλλ ὰ μηδ ᾿ ἐλασσο ῦν τ ῆ ς ὑπαρχο ύσης. ὃς ἂν ἀφιστ ῆ τα ι. μόνην τε πόλιν δι ὰ τ ὰ ς περινο ί ας ε ὖ ποι ῆσαι ἐκ το ῦ προφανο ῦς μ ὴ ἐξαπατ ή σαντα ἀδύνατον· ὁ γ ὰ ρ διδο ὺ ς φανερ ῶς τι ἀγαθ ὸν ἀνθυποπτε ύ ε τα ι ἀφανῶ ς πῃ πλέον ἕξειν.᾿Μὴ οὖν προδ ό ται γ ένησθε ὑμ ῶν α ὐ τ ῶ ν. ἢ ἀξύ νετ ό ς ἐστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐ τ ῷ διαφ έ ρει· ἀξ ύνετος μ έν. ε ἰ βουλ όμεν ό ς τι α ἰσχρ ὸν πε ῖσαι ε ὖ μ ὲν ε ἰπε ῖν ο ὐκ ἂν ἡγε ῖ ται περὶ το ῦ μὴ καλο ῦ δ ύνασθαι. τ ὸ δ ὲ μετ ὰ ἀπαιδευσ ί ας κα ὶ βραχ ύ τη τ ο ς γν ώμης. χρ ὴ δ ὲ πρὸς τ ὰ μ έγιστα κα ὶ . τ ὴ ν δ ὲ σώφρονα πόλιν τ ῷ τε πλε ῖστα ε ὖ βουλε ύ οντ ι μὴ προστιθ έ ναι τιμ ή ν. καθ έστηκε δ ὲ τ ἀγαθ ὰ ἀπὸ το ῦ εὐθ έ ος λεγ ό μενα μηδ ὲ ν ἀνυποπτ ό τερα ε ἶναι τ ῶν κακ ῶν. τ ά χος τε κα ὶ ὀργ ήν. παρελθ ὼν κα ὶ τ ό τε ἔλεγε τοι ά δ ε. ἀλλ ᾿ ἀπὸ το ῦ ἴσου φαίνεσθαι ἄμεινον λ έγοντα. ἧσσον τ ῶ ν πολεμ ίων ἀμελ ήσαντε ς το ῖ ς ὑμετ έ ρο ι ς αὐ τ ῶ ν μαχε ῖ σθε ξυμμ ά χοις. ε ὖ δ ὲ διαβαλ ὼν ἐκπλ ῆξαι ἂν το ύ ς τε ἀντερο ῦ ντα ς κα ὶ το ὺ ς ἀκουσομ ένους. φθονήσαντε ς τ ῆ ς ο ὐ βεβα ίου δοκ ήσεως τ ῶν κερδ ῶν τ ὴν φανερ ὰ ν ὠφελ ί αν τ ῆ ς πόλεως ἀφαιρο ύ μεθα. ὥστε δε ῖν ὁμοίως τ ό ν τε τ ὰ δειν ό τα τ α βουλ όμενον πε ῖσαι ἀπ ά τ ῃ προσ άγεσθαι τ ὸ πλῆθος κα ὶ τ ὸ ν τ ὰ ἀμε ίνω λ έγοντα ψευσ άμενον πιστ ὸν γεν έσθαι.

ἡ δ ὲ τ ὴ ν ε ὐπορ ίαν τ ῆ ς τ ύχης ὑποτιθε ῖ σα. ἡ δ ᾿ ἐφεπομ ένη. κα ὶ ἡ τ ύ χη ἐπ᾿ α ὐ το ῖ ς ο ὐδ ὲν ἔλασσον ξυμβ ά λλε τ α ι ἐ ς τ ὸ ἐπαίρειν· ἀδοκ ή τως γ ὰ ρ ἔστιν ὅ τε παρισταμ ένη κα ὶ ἐκ τ ῶν ὑποδεεστ έ ρων κινδυνε ύ ειν τιν ὰ προ ά γει. κα ὶ α ὐ τ ὸ ς περ ὶ το ῦ ἐς τ ὸ μ έλλον καλ ῶς ἔχοντος ἀντισχυρι ζ ό μενος τ ἀ ναντ ί α γιγν ώσκω.ἐν τ ῷ τοι ῷ δε ἀξιο ῦ ν τι ἡμᾶς περαι τ έ ρω προνοο ῦντας λ έγειν ὑμ ῶν τ ῶ ν δι ᾿ ὀλί γου σκοπούντων. ἐλευθερ ί ας ἢ ἄλλων ἀρχ ῆς. νομ ί ζω δ ὲ περ ὶ το ῦ μ έλλοντος ἡμ ᾶς μ ᾶλλον βουλε ύ εσθαι ἢ το ῦ παρ όντος. κα ὶ ο ὐκ ἀξι ῶ ὑμ ᾶς τ ῷ ε ὐπρεπε ῖ το ῦ ἐκε ί νου λ όγου τ ὸ χρ ήσιμον το ῦ ἐμο ῦ ἀπώσασθαι. ἡ δ ᾿ ἐξουσ ία ὕβρει τ ὴ ν πλεονεξ ί αν κα ὶ φρον ήματ ι. ἀλλ ὰ βουλευ όμεθα περ ὶ α ὐ τ ῶν. ἤν τε κα ὶ ἔχοντ ά ς τι ξυγγν ώμης ε ἶεν . ἢ το ί νυν δειν ό τε ρ ό ν τι το ύ του δ έος εὑ ρε τ έ ον ἐστ ὶ ν ἢ τ ό δε γε ο ὐδ ὲν ἐπίσχει. ε ἰ πολλα ὶ οὖσαι ξυνεξ ή μαρ τον. ἁπλ ῶς τε ἀδύνατον κα ὶ πολλ ῆ ς ε ὐηθε ί ας. κα ὶ ὄντα ἀφαν ῆ κρε ίσσω ἐστ ὶ τ ῶν ὁρωμ έ νων δειν ῶ ν. κα ὶ ε ἰκ ὸς τ ὸ πά λαι τ ῶ ν μεγ ίστων ἀδικημ ά τ ων μαλακω τ έ ρας κε ῖσθαι α ὐτ ά ς. ε ἰ σωφρονο ῦ μεν. ο ὐ γ ὰ ρ περ ὶ τ ῆ ς ἐκε ίνων ἀδικ ί ας ἡμ ῖν ὁ ἀγ ών. ἐπεὶ διεξεληλ ύ θασ ί γε δι ὰ πασῶν τ ῶν ζημι ῶ ν ο ἱ ἄνθρωποι προστιθ έ ντε ς. ἄλλως τε κα ὶ ὑπε ύθυνον τ ὴν παρα ίνεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνε ύ θυνον τ ὴ ν ὑμετ έ ραν ἀκρ όασιν. κα ὶ ο ὐκ ἔστι ν όμος ὅστις ἀπε ίρξει το ύ του. πλεῖστα βλ άπτουσι. ἤν τε γ ὰρ ἀποφ ήνω πά νυ ἀδικο ῦ ντας α ὐ το ύ ς. κα ὶ οὐ κ ἴσων τ ῷ δε. κα ὶ ο ὐδε ί ς πω καταγνο ὺ ς ἑαυτο ῦ μ ὴ περι έ σεσθαι τ ῷ ἐπιβουλε ύ ματ ι ἦλθεν ἐς τ ὸ δειν όν. ὥστε τ ῶν δικα ί ων δε ῖν. ε ἰ μ ὴ ξυμφ έ ρον. ὅσῳ περὶ τ ῶ ν μεγ ίστων τε. ο ὐ δι ὰ το ῦ το κα ὶ ἀποκτε ῖ ναι κελε ύσω. ἀλλ ὰ περ ὶ τ ῆ ς ἡμετ έ ρας ε ὐβουλ ίας. δικαι ό τ ε ρο ς γ ὰρ ὢν αὐ το ῦ ὁ λό γος πρὸς τ ὴ ν νῦν ὑμετ έ ραν ὀργ ὴν ἐς Μυτιληνα ί ους τ ά χ ᾿ ἂν ἐπισπ άσαι το· ἡμε ῖ ς δ ὲ ο ὐ δικαζ ό μεθα πρὸς α ὐ το ύ ς. ἀλλ ᾿ ἡ μ ὲν πεν ία ἀν άγκ ῃ τ ὴν τ ό λμαν παρ έχουσα. σωφρον έστερον ἂν ἐκρ ίνε τε· νῦν δὲ πρὸς ὀργ ὴ ν ἥντινα τ ύ χη τε ἔστιν ὅ τε σφαλ έντες τ ὴν το ῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημιο ῦ τε κα ὶ ο ὐ τ ὰ ς ὑμετ έ ρας α ὐ τ ῶν. [44] ᾿Ἐγὼ δ ὲ παρῆλθον ο ὔ τε ἀντερ ῶ ν περ ὶ Μυτιληνα ί ων ο ὔ τε κατηγορ ή σων. κα ὶ το ῦ το ὃ μ ά λισ τα Κλ έων ἰσχυρ ίζε τα ι . ἥ τε ἐλπὶς κα ὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντ ί . ἀλλ ᾿ ἐλασσ όνων ἁμαρτημ ά τ ω ν· ὅμως δ ὲ τ ῇ ἐλπίδι ἐπαιρ ό μενοι κινδυνε ύ ουσι. κα ὶ ὁ μὲ ν τ ὴ ν ἐπιβουλ ὴ ν ἐκφροντ ί ζων. παραβαινομ έ νων δ ὲ τ ῷ χρ όν ῳ ἐς τ ὸ ν θ ά νατον α ἱ πολλα ὶ ἀν ήκουσιν· κα ὶ το ῦ το ὅμως παραβα ί νε τα ι. κα ὶ μετ ὰ πά ντων ἕκαστος ἀλογ ίστως ἐπὶ πλέον τι α ὑ τ ὸ ν ἐδ όξασεν. ε ἰ γ ὰρ ὅ τε πε ίσας κα ὶ ὁ ἐπισπόμενος ὁμο ίως ἐβλ άπτον το. ὅστις ο ἴεται τ ῆ ς ἀνθρωπε ίας φ ύσεως . ε ἴ πως ἧσσον ἀδικο ῖ ντο ὑπὸ τ ῶν κακο ύργων. ε ἰ τ ῇ πόλει μ ὴ ἀγαθ ὸ ν φαί νοι το. [45] ᾿Ἐν οὖν τα ῖ ς πόλεσι πολλ ῶν θαν ά του ζημ ίαι πρ όκειντ α ι . ἐ ς τ ὸ λοιπ ὸν ξυμφ έ ρον ἔσεσθαι πρὸς τ ὸ ἧσσον ἀφίστασθαι θ άνατον ζημ ί αν προθε ῖσι. αἱ δ᾿ ἄλλαι ξυντυχ ί αι ὀργ ῇ τ ῶ ν ἀνθρ ώπων ὡς ἑκ άστη τι ς κατ έχε τα ι ὑπ᾿ ἀνηκ έστου τιν ὸ ς κρε ίσσονος ἐξ ά γουσιν ἐς το ὺ ς κινδ ύνους. κα ὶ ο ὐχ ἧσσον τ ὰ ς πόλεις. πόλις τε ἀφισταμ έ νη τ ί ς πω ἥσσω τ ῇ δοκ ήσει ἔχουσα τ ὴ ν παρασκευ ὴν ἢ οἰ κε ί αν ἢ ἄλλων ξυμμαχ ίᾳ το ύ τ ῳ ἐπεχε ίρησεν; πεφ ύκασ ί τε ἅπαντες κα ὶ ἰδίᾳ κα ὶ δημοσ ίᾳ ἁμαρτ ά νε ι ν. ὁ μ ὲν ἡγο ύμενος. ὅπως χρησ ίμως ἕξουσιν.

ἑκ όντας ἡμ ᾶς ἀδικηθ ῆ ναι ἢ δικα ί ως ο ὓς μ ὴ δε ῖ διαφθε ῖ ραι· κα ὶ τ ὸ Κλ έωνος τ ὸ α ὐτ ὸ δί καιον κα ὶ ξ ύμφορον τ ῆ ς τιμωρ ί ας ο ὐχ ε ὑρ ίσκε τα ι ἐν α ὐ τ ῷ δυνατ ὸν ὂν ἅμα γί γνεσθαι. ε ἰ τ ὸ α ὐ τ ὸ δ ύναται σχολ ῇ κα ὶ ταχ ὺ ξυμβ ῆ ναι; ἡμῖν τε πῶς ο ὐ βλ ά βη δαπαν ᾶν καθημ ένοις δι ὰ τ ὸ ἀξύ μβατον κα ί . πρῶ τον μὲν ἀδικ ή σετε το ὺ ς ε ὐεργ έ τας κτε ί νοντε ς. ὅπως ὃ μόνον ἡμῖν ἔ τι ξ ύ μμαχ ό ν ἐστι μὴ πολ έμιον γ ένη τα ι. ἤν τι ς κα ὶ ἀποστ ᾶσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομ έ νη. νῦν μ ὲν γ ὰ ρ ὑμ ῖν ὁ δ ῆμος ἐν π άσαις τα ῖ ς πόλεσιν εὔνους ἐστ ί . κα ὶ τ ῆ ς ἀντικαθ ισ τ αμ ένης πόλεως τ ὸ πλῆθος ξ ύμμαχον ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπ έρχεσθε. ἑκ ὼν παρ έδωκε τ ὴν πόλιν. ἔπειτα κατασ τ ή σε τε το ῖ ς δυνατο ῖ ς τ ῶ ν ἀνθρ ώπων ὃ βο ύλοντα ι μ άλιστα· ἀφιστ ά ν τ ε ς γ ὰ ρ τ ὰ ς πόλεις τ ὸ ν δ ῆμον ε ὐθ ὺς ξ ύμμαχον ›ξουσι. [48] ᾿Ὑμε ῖ ς δ ὲ γνόντε ς ἀμε ίνω τ ά δε ε ἶναι κα ὶ μ ή τε ο ἴκτ ῳ πλ έον νε ί μαντε ς μή τ ᾿ ἐπιεικε ίᾳ . κα ὶ ἢ οὐ ξυναφ ίστα τ α ι το ῖ ς ὀλ ίγοις ἤ. σκ έψασθε γ ὰ ρ ὅτι ν ῦν μ έν. ἀλλ ὰ πρὶν ἀποστ ῆναι σφόδρα φυλ άσσειν κα ὶ προκαταλαμβ ά νε ιν ὅπως μηδ ᾿ ἐς ἐπίνοιαν το ύ του ἴωσι. ἤν τινα ἐλε ύθερον κα ὶ β ίᾳ ἀρχ όμενον εἰ κ ό τως πρὸς αὐ τονομ ί αν ἀποστ ά ν τ α χειρωσ ώμεθα. το ὺ ς δ ᾿ ἄλλους ἐᾶν οἰ κε ῖ ν. ο ὗ νῦν το ὐ ναντ ί ον δρ ῶντε ς. ἢν ἕλωμεν. κα ὶ ε ἰ ἠδίκησαν. ὃς ο ὔ τε μετ έσχε τ ῆς ἀποστ ά σεως. ἐπειδ ή τε ὅπλων ἐκρ ά τ ησεν. [46] Ὀὔκουν χρ ὴ οὔ τε το ῦ θαν ά του τ ῇ ζημ ίᾳ ὡς ἐχεγγ ύῳ πιστε ύ σαντας χε ῖ ρον βουλε ύσασθαι ο ὔ τε ἀν έλπιστον κατασ τ ῆσαι το ῖς ἀποστ ᾶσιν ὡς οὐκ ἔσται μεταγν ῶ ναι κα ὶ ὅ τι ἐν βραχυτ ά τ ῳ τ ὴν ἁμαρτ ί αν καταλ ῦ σαι. ο ἷς ο ὐδ ὲ ἐγ ὼ ἐῶ προσ άγεσθαι. ἐ ὰν βιασθ ῇ. χαλεπ ῶς ο ἰόμεθα χρῆ ναι τιμωρε ῖ σθαι. ἀλλ ᾿ ἀπὸ τ ῶ ν ἔργων τ ῆ ς ἐπιμελε ίας. [47] ᾿Ὑμε ῖ ς δ ὲ σκ έψασθε ὅσον ἂν κα ὶ το ῦ το ἁμαρτ ά νο ι τ ε Κλέωνι πειθ όμενοι. προδειξ ά ν τ ων ὑμῶν τ ὴ ν αὐ τ ὴ ν ζημ ί αν το ῖ ς τε ἀδικο ῦσιν ὁμο ίως κε ῖσθαι κα ὶ το ῖ ς μή. χρ ὴ δ ὲ το ὺ ς ἐλευθ έρους ο ὐκ ἀφισταμ ένους σφόδρα κολ ά ζε ιν. δε ῖ δ έ. ἔλθοι ἂν ἐς ξ ύμβασιν δυνατ ὴ ο ὖσα ἔτι τ ὴν δαπ ά νην ἀποδο ῦναι κα ὶ τ ὸ λοιπ ὸν ὑποτελε ῖ ν· ἐκε ίνως δ ὲ τ ίνα ο ἴεσθε ἥντινα οὐ κ ἄμεινον μ ὲν ἢ νῦν παρασκευ άσεσθαι. κα ὶ τ ὴ ν φυλακ ὴν μ ὴ ἀπὸ τ ῶν ν όμων τ ῆ ς δειν ό τη τ ο ς ἀξιο ῦ ν ποιε ῖσθαι. ὥστε ο ὐ δικαστ ὰ ς ὄντας δε ῖ ἡμ ᾶς μ ᾶλλον τ ῶν ἐξαμαρ ταν ό ν των ἀκριβε ῖ ς βλ άπτεσθαι ἢ ὁρ ᾶν ὅπως ἐς τ ὸν ἔπειτα χρόνον μετρ ί ως κολ ά ζον τ ε ς τα ῖ ς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρημ ά των λ όγον ἰσχυούσαις χρ ῆσθαι. ε ἰ δ ὲ διαφθερε ῖ τε τ ὸ ν δῆμον τ ὸ ν Μυτιληνα ί ων. τ ά δε γ ὰ ρ ἔς τε τ ὸ μ έλλον ἀγαθ ὰ κα ὶ το ῖ ς πολεμ ίοις ἤδη . πολιορκ ίᾳ δ ὲ παρατενε ῖ σθαι ἐς το ὔσχατον.ὁρμωμ έ νης προθύμως τι πρᾶξαι ἀποτροπ ήν τινα ἔχειν ἢ ν όμων ἰσχ ύι ἢ ἄλλῳ τ ῳ δειν ῷ . πόλιν ἐφθαρμ ένην παραλαβε ῖν κα ὶ τ ῆ ς προσόδου τ ὸ λοιπὸν ἀπ᾿ α ὐ τ ῆ ς στ έ ρεσθαι; ἰσχ ύομεν δ ὲ πρὸς το ὺ ς πολεμί ους τ ῷ δε. ὑπά ρχει το ῖ ς ἀποστ ήσασι πολ έμιος ε ὐθ ύς. μ ὴ προσποιε ῖσθαι. κα ὶ το ῦ το πολλ ῷ ξυμφορ ώ τερον ἡγο ῦμαι ἐς τ ὴ ν κ ά θεξ ιν τ ῆ ς ἀρχ ῆς. ἀπ᾿ α ὐ τ ῶν δ ὲ τ ῶ ν παραινουμ έ νων πείθεσθ έ μοι Μυτιληνα ί ων ο ὓς μ ὲν Π άχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικο ῦ ντας κρ ῖναι καθ ᾿ ἡσυχ ίαν. κρατ ήσαντ ά ς τε ὅ τι ἐπ᾿ ἐλ ά χιστον τ ὴ ν αἰ τ ί αν ἐπιφ έρειν.

το ύ ς τε Πελοποννησ ίους. κατ ὰ τ ύ χην δ ὲ πνεύματος ο ὐδεν ὸ ς ἐναντ ιωθ έ ντο ς κα ὶ τ ῆ ς μ ὲν προτ έ ρας νε ὼ ς ο ὐ σπουδ ῇ πλεο ύσης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλ όκο τον. ο ἱ δ ὲ ἤλαυνον. παρασκευασ ά ντων δ ὲ τ ῶ ν Μυτιληνα ί ων πρ έσβεων τ ῇ νη ὶ ο ἶνον κα ὶ ἄλφιτα κα ὶ μεγ ά λα ὑποσχομ ένων. κλ ήρους δ ὲ ποι ήσαντες τ ῆ ς γῆ ς πλὴν τ ῆ ς Μηθυμνα ίων τρισχιλ ί ους τριακοσ ίους μ ὲν το ῖς θεο ῖ ς ἱερο ὺ ς ἐξε ῖ λον. [51] Ἐν δ ὲ τ ῷ αὐ τ ῷ θ έρει μετ ὰ τ ὴ ν Λ έσβου ἅλωσιν Ἀθηνα ῖοι Νικ ί ου το ῦ Νικηρ ά τ ο υ στρα τ η γο ῦ ντο ς ἐστρ ά τ ε υσαν ἐπὶ Μιν ῴαν τ ὴν νῆσον. ὡς δὲ το ῦ το ἐξειργ ά σαντο ἐν ἡμ έραις ὀλ ίγαις. κα ὶ τρι ή ρη ε ὐθ ὺς ἄλλην ἀπ έστελλον κατ ὰ σπουδήν. ἡ μ ὲν ἔφθασε τοσο ῦ τον ὅσον Π άχη τα ἀνεγνωκ έ ναι τ ὸ ψήφισμα κα ὶ μ έλλειν δρ άσειν τ ὰ δεδογμ ένα. ἐγ ένετο σπουδ ὴ το ῦ πλοῦ τοια ύ τ η ὥστε ἤσθι ό ν τε ἅμα ἐλα ύνοντε ς ο ἴν ῳ κα ὶ ἐλα ίῳ ἄλφι τα πεφυραμ έ να. [50] το ὺς δ ᾿ ἄλλους ἄνδρας οὓ ς ὁ Π ά χης ἀπέπεμψεν ὡς α ἰ τιω τ ά τ ο υ ς ὄντας τ ῆ ς ἀποστ ά σεως Κλέωνος γν ώμ ῃ δι έφθειραν ο ἱ Ἀθηνα ῖοι ( ἦσαν δ ὲ ὀλ ίγ ῳ πλείους χιλ ί ων). ἣ κε ῖ ται πρὸ Μεγ ά ρων· ἐχρ ῶντο δ ὲ α ὐ τ ῇ πύργον ἐνοικοδομ ή σαντε ς ο ἱ Μεγαρ ῆ ς φρουρ ίῳ. ᾗ κατ ὰ γ έφυραν δι ὰ τεν ά γους ἐπιβο ήθεια ἦν τ ῇ νήσῳ ο ὐ πολ ὺ διεχο ύσ ῃ τ ῆ ς ἠπε ίρου. τα ύ τη ς δὲ τοιο ύ τ ῳ τρ όπῳ ἐπειγομ έ νης. ἐπὶ δ ὲ το ὺ ς ἄλλους σφῶν α ὐ τ ῶν κληρο ύχους το ὺ ς λαχ ό ντας ἀπέπεμψαν· οἷς ἀργ ύριον Λ έσβιοι ταξ ά μενο ι το ῦ κλ ή ρου ἑκ ά στου το ῦ ἐνιαυ το ῦ δ ύο μν ᾶς φ έρειν α ὐ το ὶ ε ἰργ ά ζον το τ ὴν γῆ ν. ὅπως μὴ φθασ ά σης τ ῆς προτ έ ρας ε ὕρωσι διεφθαρμ έ νην τ ὴ ν πόλιν· προε ῖχε δ ὲ ἡμ έρ ᾳ κα ὶ νυκτ ὶ μ άλισ τα. ἐβο ύλετο δ ὲ Νικ ί ας τ ὴν φυλακ ὴ ν αὐ τ ό θεν δι ᾿ ἐλ άσσονος το ῖ ς Ἀθηνα ίοις κα ὶ μ ὴ ἀπὸ το ῦ Βουδ ό ρου κα ὶ τ ῆ ς Σαλαμ ῖνος ε ἶναι. παρ ὰ τοσο ῦ τον μ ὲ ν ἡ Μυτιλ ή νη ἦλθε κινδ ύ νου. ἑλὼν οὖν ἀπὸ τ ῆ ς Νισα ί ας πρῶ τον δ ύο πύργω προ ύχοντε μηχανα ῖ ς ἐκ θαλ ά σσης κα ὶ τ ὸ ν ἔσπλουν ἐς τ ὸ μεταξ ὺ τ ῆ ς ν ήσου ἐλευθερ ώσας ἀπετε ί χιζε κα ὶ τ ὸ ἐκ τ ῆ ς ἠπε ίρου. προσ έβαλλον α ὐτ ῶν . το ῖ ς τε Μεγαρε ῦσιν ἅμα μηδ ὲν ἐσπλεῖν. ὅπως μ ὴ ποιῶ νται ἔκπλους α ὐ τ ό θεν λανθ ά νοντ ε ς τρι ή ρων τε. ο ἷον κα ὶ τ ὸ πρ ὶν γενό μενον.φοβερ ά · ὅστις γ ὰ ρ ε ὖ βουλε ύε τα ι πρὸς το ὺ ς ἐναντ ίους κρε ίσσων ἐστ ὶ ν ἢ μετ ᾿ ἔργων ἰσχύος ἀνο ίᾳ ἐπι ών. ε ἰ φθ άσειαν. ἡ δ ᾿ ὑστ έ ρα αὐ τ ῆ ς ἐπικατ ά γε τ α ι κα ὶ διεκ ώ λυσε μ ὴ διαφθε ῖραι. παρέλαβον δ ὲ κα ὶ τ ὰ ἐν τ ῇ ἠπε ίρ ῳ πολ ίσματα ο ἱ Ἀθηνα ῖοι ὅσων Μυτιληνα ῖ οι ἐκρ ά τουν. [52] Ὑπὸ δ ὲ το ὺ ς αὐ το ὺ ς χρ όνους το ῦ θ έρους το ύ του κα ὶ ο ἱ Πλαται ῆ ς οὐ κ έ τι ἔχοντες σῖ τον ο ὐδ ὲ δυν ά μενοι πολιορκε ῖσθαι ξυν έ βησαν το ῖ ς Πελοποννησ ίοις τοι ῷ δε τρ όπ ῳ. κα ὶ οἱ μ ὲν ὕπνον ᾑρο ῦντο κατ ὰ μ έρος. κα ὶ λῃστ ῶ ν ἐκπομπαῖς. ὕστερον δ ὴ κα ὶ ἐν τ ῇ νήσῳ τε ῖ χος ἐγκαταλ ιπ ὼ ν κα ὶ φρουρ ὰ ν ἀνεχ ώρησε τ ῷ στρα τ ῷ . ᾿ [49] Τοια ῦ τα δ ὲ ὁ Δι όδοτος ε ἶπεν. ἐκρ ά τ ησε δ ὲ ἡ το ῦ Διοδ ό του. κα ὶ ὑπήκουον ὕστερον Ἀθηνα ίων. ὕστερον δ ὲ φόρον μ ὲν ο ὐκ ἔ ταξαν Λεσβ ίοις. τ ὰ μ ὲν κατ ὰ Λέσβον οὕ τως ἐγ ένετο. ῥηθεισ ῶν δ ὲ τ ῶν γνωμ ῶν το ύ των μ ά λιστα ἀντιπ ά λων πρὸς ἀλλ ήλας ο ἱ Ἀθηνα ῖοι ἦλθον μ ὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τ ῆ ς δό ξης κα ὶ ἐγ ένοντο ἐν τ ῇ χειρο τον ίᾳ ἀγχ ώμαλοι. κα ὶ Μυτιληνα ί ων τε ίχη καθε ῖλον κα ὶ να ῦς παρ έλαβον.

τ ῷ τε ί χει. τοσα ῦ τα μ ὲν ὁ κ ῆρυξ ε ἶπεν· ο ἱ δ έ ( ἦσαν γ ὰρ ἤδη ἐν τ ῷ ἀσθενεστ ά τ ῳ ) παρ έδοσαν τ ὴ ν πόλιν. ἐν ὅσῳ ο ἱ ἐκ τ ῆ ς Λακεδα ίμονος δικαστα ὶ πέντε ἄνδρες ἀφίκοντο. το ύ ς τε ἀδ ίκους κολ ά ζε ι ν. οἱ δ ὲ οὐκ ἐδ ύναντο ἀμ ύνεσθαι. γεν έσθαι [ ἢ ὑμ ῖν]. ο ὐκ ἀδικε ῖσθαι ὑμ ᾶς μ ὴ ε ὖ παθ όντας. σωτ ή ριος ἂν ἦν. ἀλλ ὰ μὴ ἄλλοις χ ά ριν φέροντε ς ἐπὶ διεγνωσμ ένην κρ ίσιν καθιστ ώ μεθα. ᾧ τ ὰ μ ὲν ἀληθ ῆ ἀποκρί νασθαι ἐναντ ί α γίγνε τα ι . ε ἰ σπονδα ὶ γ ίγνοιν τ ό ποτε πρ ὸς Ἀθηνα ί ους κα ὶ ξυγχωρο ῖ εν ὅσα πολ έμ ῳ χωρ ία ἔχουσιν ἑκ ά τε ρο ι ἀποδίδοσθαι. γνο ὺς δ ὲ ὁ Λακεδαιμ όνιος ἄρχων τ ὴ ν ἀσθένειαν α ὐ τ ῶ ν β ίᾳ μ ὲν ο ὐκ ἐβο ύλε το ἑλε ῖν (ε ἰρημ ένον γ ὰ ρ ἦν αὐ τ ῷ ἐκ Λακεδα ί μονος. ε ἴ τι Λακεδαιμον ίους κα ὶ το ὺ ς ξυμμ ά χους ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ τ ῷ δε ἀγαθ ὸν πεποι ήκαμεν. νομιμω τ έ ραν δ έ τινα ἔσεσθαι. κα ὶ δ έδιμεν ο ὐχ ὶ μ ὴ προκαταγν όντ ε ς ἡμῶν τ ὰ ς ἀρετ ὰ ς ἥσσους ε ἶναι τ ῶ ν ὑμετ έ ρων ἔγκλημα α ὐ τ ὸ ποι ῆ τε. [54] παρεχ όμενοι δ ὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δ ίκαια πρ ός τε τ ὰ Θηβα ί ων δι ά φορα κα ὶ ἐς ὑμ ᾶς κα ὶ το ὺ ς ἄλλους Ἕλληνας. ο ἱ δ ᾿ ἔλεγον α ἰ τησ ά μενο ι μακρ ό τερα ε ἰπεῖν κα ὶ προτ ά ξαν τ ε ς σφῶν α ὐ τ ῶν Ἀστ ύμαχ όν τε τ ὸν Ἀσωπολ ά ου κα ὶ Λ ά κωνα τ ὸν Αἰειμν ήστου πρόξενον ὄντα Λακεδαιμον ί ων· κα ὶ ἐπελθ όντες ἔλεγον τοι ά δε. κα ὶ γ ὰρ ἠπειρ ῶ τα ί . τ ὰ δ ὲ ψευδ ῆ ἔλεγχον ἔχει. τ ῶν ε ὖ δεδραμ έ νων ὑπόμνησιν ποιησ όμεθα κα ὶ πείθειν πειρασ όμεθα. ὥσπερ κα ὶ ἐσμ έν. ε ἰ ἐλ έχθη. ὦ Λακεδαιμ όνιο ι. ἡγο ύμενοι τ ὸ ἴσον μ ά λιστ ᾿ ἂν φέρεσθαι. ο ὐ τοι ά νδε δ ίκην ο ἰόμενοι ὑφ έξειν. τ ῷ δ ὲ ξυνεπιθ έμενοι τ ό τε ἐς ἐλευθερ ί αν τ ῆ ς Ἑλλ ά δος μ όνοι Βοιωτ ῶ ν. ε ἰ μ ὲν ὡς πολεμί ους ἐρωτ ᾶ τε. πανταχ όθεν δὲ ἄποροι καθεστ ῶ τε ς ἀναγκαζ ό μεθα κα ὶ ἀσφαλ έστερον δοκε ῖ ε ἶναι εἰπόντας τι κινδυνε ύ ειν· κα ὶ γ ὰ ρ ὁ μ ὴ ῥηθε ὶς λ όγος το ῖ ς ὧδ ᾿ ἔχουσιν αἰ τ ί αν ἂν παρ ά σχοι ὡς. κα ὶ το ὺ ς Πλαται ᾶ ς ἔτρεφον ο ἱ Πελοπονν ήσιοι ἡμ έρας τιν ά ς. κα ὶ ἐν δικαστα ῖ ς ο ὐκ ἂν ἄλλοις δεξ ά μενοι. ἀγν ῶ τες μ ὲν γ ὰ ρ ὄντες ἀλλ ήλων ἐπεσενεγκ ά μενοι μαρτ ύ ρια ὧν ἄπειροι ἦ τε ὠφελο ύμεθ ᾿ ἄν· ν ῦν δ ὲ πρὸς ε ἰδό τας πάντα λελ έ ξε τα ι . τ ὰ δ᾿ ἐν τ ῇ ε ἰρ ήν ῃ κα ὶ πρὸς τ ὸ ν Μῆδον ἀγαθο ὶ γεγεν ή μεθα. εἴ τι Λακεδαιμον ί ους κα ὶ το ὺ ς ξυμμ ά χους ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ τ ῷ καθεστ ῶ τ ι ἀγαθ όν [τι ] ε ἰργασμ ένοι ε ἰσ ίν. ἐλθ όντων δ ὲ α ὐ τ ῶν κατηγορ ί α μ ὲν οὐδεμ ί α προυτ έ θη. φ ίλους δὲ νομ ί ζοντας αὐ το ὺ ς ἁμαρτ ά νε ι ν μ ᾶλλον το ὺ ς ἡμ ῖν ἐπιστρα τ ε ύ σαντα ς. προσπέμπει δ ὲ α ὐ το ῖ ς κ ήρυκα λ έγοντα. νῦν δ ὲ φοβο ύμεθα μ ὴ ἀμφοτ έ ρων ἅμα ἡμαρτ ή καμεν· τ ό ν τε γ ὰ ρ ἀγ ῶνα περ ὶ τ ῶ ν δεινο τ ά τ ω ν ε ἶναι ε ἰκ ό τως ὑποπτε ύ ομεν κα ὶ ὑμᾶς μὴ ο ὐ κοινο ὶ ἀποβῆ τε. πιστε ύ σαντε ς ὑμῖν ἐποιησ ά μεθα. ᾿Φαμ ὲ ν γ ὰ ρ πρὸς τ ὸ ἐρώ τημα τ ὸ βραχ ύ. παρ ὰ δ ίκην δὲ οὐδ έ να. ε ἰ βούλοντα ι παραδο ῦναι τ ὴ ν πόλιν ἑκ όντες το ῖ ς Λακεδαιμον ίοις κα ὶ δικαστα ῖ ς ἐκε ίνοις χρ ήσασθαι. μὴ ἀν ά δο το ς ε ἴη ἡ Πλ ά τα ι α ὡς α ὐ τ ῶν ἑκ όντων προσχωρησ ά ν των). ἠρώ των δ ὲ α ὐ το ὺ ς ἐπικαλεσ ά μενοι τοσο ῦ τον μόνον. τεκμαιρ ό μενοι προκατηγορ ί ας τε ἡμῶν ο ὐ προγεγενημ έ νης ᾗ χρ ὴ ἀντειπε ῖν ( ἀλλ ᾿ αὐ το ὶ λόγον ᾐ τησ ά μεθα) τ ό τε ἐπερ ώ τημα βραχ ὺ ὄν. χαλεπ ῶς δ ὲ ἔχει ἡμῖν πρὸς το ῖ ς ἄλλοις κα ὶ ἡ πειθ ώ. [53] ᾿Τὴν μ ὲν παρ ά δοσιν τ ῆ ς πόλεως. τ ὴ ν μ ὲν ο ὐ λ ύσαντε ς νῦν πρότεροι. ὅπως.

Ἀθηνα ί ους ἑλ όμενοι δικα ίως μ ᾶλλον ἢ ὑμ ᾶς κερδαλ έ ως. εἰ ἄρα ἡμ ά ρτ η τ α ί τι. [57] ᾿Προσκ έψασθ έ τε ὅ τι νῦν μ ὲν παρ άδειγμα το ῖ ς πολλο ῖς τ ῶ ν Ἑλλή νων ἀνδραγαθ ί ας νομ ί ζεσθε· ε ἰ δ ὲ περ ὶ ἡμ ῶν γν ώσεσθε μ ὴ τ ὰ εἰ κ ό τα (ο ὐ γ ὰ ρ ἀφανῆ κρινε ῖ τε τ ὴ ν δίκην τ ή νδε. τ ὸ τρ ί τον μ έρος ἡμ ῶν α ὐ τ ῶν ἐξεπέ μψαμεν ἐς ἐπικουρ ί αν· ὧν ο ὐκ ε ἰκ ὸς ἀμνημονε ῖ ν. κα ὶ ὑμῖν. ἐν ἐκε ί ν ῳ δ ὲ τ ῷ καιρ ῷ . πόλιν γ ὰρ αὐ το ὺ ς τ ὴ ν ἡμετ έ ραν καταλαμβ ά νον τ α ς ἐν σπονδα ῖς κα ὶ προσ έτι ἱερομην ίᾳ ὀρθ ῶ ς τε ἐ τιμωρησ ά μεθα κατ ὰ τ ὸ ν πᾶσι ν όμον καθεστ ῶ τα.τε ὄντες ἐναυμαχ ήσαμεν ἐπ᾿ Ἀρτεμισ ίῳ . το ῦ μ ὲν ὀρθο ῦ φανε ῖσθε ο ὐκ ἀληθε ῖ ς κρι τα ὶ ὄντες. ὑμ ῶν δ ὲ μακρ ὰ ν ἀποικο ύ ντων. οἵδε μετ ᾿ αὐ το ῦ ἦσαν. ἃ δ ὲ ἑκ ά τερο ι ἐξηγε ῖσθε το ῖ ς ξυμμ ά χοι ς. κα ὶ προδο ῦναι αὐ το ὺ ς οὐκ έ τι ἦν καλ ό ν. π άντων παρ ὰ δύναμιν μετ έ σχομεν. ἐπῃνο ῦντ ό τε μᾶ λλον οἱ μὴ τ ὰ ξ ύμφορα πρὸς τ ὴ ν ἔφοδον α ὑ το ῖ ς ἀσφαλε ίᾳ πρ άσσοντε ς. ἐθέλοντε ς δ ὲ τολμ ᾶ ν μετ ὰ κινδ ύνων τ ὰ β έλτ ισ τ α. ε ἰ γ ὰ ρ τ ῷ α ὐ τ ί κα χρησ ίμ ῳ ὑμ ῶν τε κα ὶ ἐκεί νων πολεμ ίῳ τ ὸ δίκαιον λ ήψεσθε. κα ί το ι χρ ὴ τα ὐ τ ὰ περ ὶ τ ῶ ν α ὐ τ ῶ ν ὁμο ίως φα ίνεσθαι γιγν ώ σκοντας. ἀντιθε ῖ ναι τ ὴν τ ό τε προθυμ ίαν· κα ὶ με ί ζω τε πρὸς ἐλ ά σσω ε ὑρ ήσετε κα ὶ ἐν καιρο ῖ ς ο ἷς σπ άνιον ἦν τ ῶν Ἑλλ ή νων τιν ὰ ἀρετ ὴ ν τ ῇ Ξέρξου δυν ά μει ἀντι τ ά ξ ασθαι. ὑμε ῖ ς δ ὲ α ἴ τιο ι· δεομ ένων γ ὰρ ξυμμαχ ί ας ὅ τε Θηβα ῖ οι ἡμᾶς ἐβι ά σαντο. ἰδ ίᾳ. κα ὶ τ ὸ ξυμφ έρον μ ὴ ἄλλο τι νομ ίσαι ἢ τ ῶν ξυμμ άχων το ῖ ς ἀγαθο ῖ ς ὅ ταν αἰ ε ὶ β έβαιον τ ὴ ν χ ά ριν τ ῆ ς ἀρετ ῆ ς ἔχωσι κα ὶ τ ὸ παραυτ ί κα που ὑμῖν ὠφέλιμον καθιστ ῆ τ α ι . ἐν μ έντοι τ ῷ πολ έμ ῳ ο ὐδ ὲν ἐκπρεπ έστερον ὑπὸ ἡμ ῶν οὔ τε ἐπ άθετε οὔ τε ἐμελλ ήσατε. τ ὸ ν ἐπιόντα πολ έμιον ὅσιον ε ἶναι ἀμύνεσθαι. ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. ε ἰ δ ᾿ ἀποστ ῆναι Ἀθηνα ίων ο ὐκ ἠθελ ήσαμεν ὑμῶν κελευσ ά ντων. ἐπαινο ύμενοι δ ὲ . μ άχ ῃ τε τ ῇ ἐν τ ῇ ἡμετ έ ρ ᾳ γ ῇ γενομ έ ν ῃ παρεγεν ό μεθα ὑμ ῖν τε κα ὶ Παυσαν ίᾳ· ε ἴ τ έ τι ἄλλο κατ ᾿ ἐκεῖ νον τ ὸ ν χρ όνον ἐγ ένετο ἐπικ ίνδυνον το ῖ ς Ἕλλησι. ὅτεπερ δ ὴ μέ γιστος φόβος περι έστη τ ὴ ν Σπ άρτην μετ ὰ τ ὸ ν σεισμ ὸν τ ῶν ἐς Ἰθώμην Εἱλώ των ἀποστ ά ν των. κα ί το ι ε ἰ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκο ῦσιν ε ἶναι. κα ὶ ν ῦν ο ὐκ ἂν ε ἰκ ό τως δι ᾿ αὐ το ὺ ς βλαπτο ί μεθα. δι ᾿ ὅπερ κα ὶ τ ά δε π άσχομεν. ν ῦν μ ὲν γ ὰρ ἑτ έροις ὑμε ῖς ἐπέρχεσθε δεινο ί . [56] ᾿Θηβα ῖ οι δ ὲ πολλ ὰ μ ὲν κα ὶ ἄλλα ἡμ ᾶς ἠδ ίκησαν. ὧν ἡμεῖ ς γενό μενοι κα ὶ τιμηθ έ ντ ε ς ἐς τ ὰ πρῶτα ν ῦν ἐπὶ το ῖ ς α ὐτο ῖ ς δέ διμεν μὴ διαφθαρ ῶ μεν. τ ὸ δ ὲ τελευ τ α ῖ ον α ὐ το ὶ ξ ύνιστε. πολέ μιοι δ ὲ ἐγεν όμεθα ὕστερον. πολ ὺ κα ὶ ἡμε ῖς κα ὶ ο ἱ ἄλλοι Ἕλληνες μᾶ λλον τ ό τε ὅ τε ἐν με ί ζονι κινδ ύν ῳ ἦ τε. τ ὸ δ ὲ ξυμφ έρον μ ᾶλλον θεραπε ύοντε ς. ὅ τε πᾶσι δουλε ί αν ἐπ έφερεν ὁ β ά ρβαρος. [55] ᾿Καὶ τ ὰ μ ὲ ν παλαι ὰ κα ὶ μ έγιστα τοιο ῦ το ι ἠξι ώσαμεν ε ἶναι. ἀλλ ᾿ ο ἱ ἄγοντες ἐπὶ τ ὰ μὴ ὀρθ ῶ ς ἔχοντα. οὐχ οἱ ἑπόμενοι α ἴ τιο ι ε ἴ τι μ ὴ καλ ῶς ἐδρ ᾶ το. ὑμε ῖς ἀπε ώσασθε κα ὶ πρ ὸς Ἀθηνα ί ους ἐκελε ύ ε τε τραπ έσθαι ὡς ἐγγ ὺς ὄντας. κα ὶ δ ίκαιον ἡμ ῶν τ ῆ ς ν ῦν ἁμαρτ ί ας. ο ὐκ ἠδικο ῦμεν· κα ὶ γ ὰρ ἐκε ῖνοι ἐβοή θουν ἡμῖν ἐναντ ί α Θηβα ί οις ὅ τε ὑμε ῖ ς ἀπωκνε ῖ τε. ἄλλως τε κα ὶ ο ὓς ε ὖ παθ ών τι ς κα ὶ α ὐ τ ὸ ς δε ό μενος προσηγ ά γε τ ο ξυμμ ά χους κα ὶ πολιτε ί ας μετ έ λαβεν. ἰέναι δ ὲ ἐ ς τ ὰ παραγγελλ ό μενα ε ἰ κ ὸ ς ἦν προθ ύμως.

ε ὖνοι μ ὲν ἐκ φιλ ί ας χ ώρας. ὅσα τε ἡ γ ῆ ἡμῶν ἀνεδ ίδου ὡρα ῖα. ο ὔτε ἐ ς τ ὰ κοιν ὰ τ ῶ ν Ἑλλ ή νων νόμιμα κα ὶ ἐς το ὺ ς προγ όνους ἁμαρτ ά νε ι ν οὔ τε ἡμᾶ ς το ὺ ς εὐ εργ έ τας ἀλλοτρ ί ας ἕνεκα ἔχθρας μ ὴ α ὐ το ὺ ς ἀδικηθ έ ντας διαφθε ῖ ραι. κα ὶ το ὺ ς μ ὲν πατ έ ρας ἀναγρ άψαι ἐς τ ὸ ν τρ ίποδα τ ὸν ἐν Δελφο ῖ ς δι ᾿ ἀρετ ὴ ν τ ὴ ν πόλιν. ὑμε ῖς τε. ἱερ ά τε θε ῶν ο ἷς ε ὐξ άμενοι Μήδων ἐκρ ά τ ησαν ἐρημο ῦ τε κα ὶ θυσ ίας τ ὰ ς πατρ ίους τ ῶν ἑσσαμ ένων κα ὶ κτισ ά ν τ ων ἀφαιρ ή σεσθε. ξ ύμμαχοι δ ὲ ὁμα ίχμοις ποτ ὲ γενομ έ νοις. ἀποβλ έψατε γ ὰ ρ ἐς πατ έ ρων τ ῶν ὑμετ έ ρων θή κας. δειν ὸ ν δ ὲ δ όξει ε ἶναι Πλ ά τα ι αν Λακεδαιμον ίους πορθῆσαι. σ ώφρον ά τε ἀντ ὶ αἰσχρᾶ ς κομ ίσασθαι χ ά ριν. [59] Ὀὐ πρὸς τ ῆ ς ὑμετ έ ρας δ όξης. ὑμ ᾶς δ ὲ κα ὶ ἐκ παντ ὸ ς το ῦ Ἑλληνικο ῦ πανοικεσ ίᾳ δι ὰ Θηβα ί ους ἐξαλε ῖψαι. ο ὐδ ὲ πρ ὸς ἱερο ῖ ς το ῖ ς κοινο ῖ ς σκ ῦλα ἀπὸ ἡμῶν τ ῶ ν ε ὐεργε τ ῶ ν τ ῆ ς Ἑλλ άδος ἀνατεθ ῆ ναι. δ έδιμεν μ ὴ ο ὐ β έβαιοι ἦτε. ὡς . νῦν δ ὲ θαν ά του δ ίκ ῃ κρ ίνεσθαι. οἵ τινες Μήδων τε κρατησ ά ν τ ων ἀπωλλ ύμεθα κα ὶ νῦν ἐν ὑμῖν το ῖ ς πρὶν φιλτ ά τ ο ι ς Θηβα ίων ἡσσώμεθα κα ὶ δ ύο ἀγ ῶνας το ὺ ς μεγ ίστους ὑπέστημεν. τ ὴ ν πόλιν ε ἰ μ ὴ παρ έδομεν. κα ὶ περιε ώσμεθα ἐκ πά ντων Πλατα ι ῆ ς ο ἱ παρ ὰ δ ύναμιν πρόθυμοι ἐς το ὺ ς Ἕλληνας ἐρ ῆμοι κα ὶ ἀ τιμ ώ ρη το ι · κα ὶ ο ὔ τε τ ῶ ν τ ό τε ξυμμ ά χων ὠφελε ῖ ο ὐδε ίς. τ ό τε μ έν. φε ίσασθαι δ ὲ κα ὶ ἐπικλασθ ῆναι τ ῇ γν ώμ ῃ οἴ κτ ῳ σώφρονι λαβ ό ντας. π άντων ἀπαρχ ὰ ς ἐπιφέ ροντε ς. τ ί ἄλλο ἢ ἐν πολεμ ίᾳ τε κα ὶ παρ ὰ το ῖ ς αὐθ έ νται ς πατ έ ρας το ὺ ς ὑμετ έ ρους κα ὶ ξυγγενε ῖ ς ἀ τ ί μους γερ ῶ ν ὧν νῦν ἴσχουσι καταλε ίψετε; πρὸς δ ὲ κα ὶ γ ῆν ἐν ᾗ ἠλευθερ ώ θησαν οἱ Ἕλληνες δουλ ώσετε. μ ὴ ὧν πεισ όμεθα μ όνον δειν ό τη τ α κατανοο ῦ ντα ς. λιμ ῷ διαφθαρ ῆ ναι. τ ή ν τε δωρε ὰ ν ἀνταπαι τ ῆ σαι α ὐ το ὺ ς μὴ κτε ί νειν ο ὓς μ ὴ ὑμ ῖν πρ έπει. ὥστε κα ὶ τ ῶ ν σωμ ά των ἄδειαν ποιο ῦντε ς ὅσια ἂν δικ ά ζο ι τ ε κα ὶ προνοο ῦ ντες ὅ τι ἑκόντας τε ἐλ άβε τε κα ὶ χε ῖρας προϊσχομ ένους ( ὁ δ ὲ νόμος το ῖ ς Ἕλλησι μὴ κτε ί νειν το ύ τους). ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. ὧν ὑμε ῖ ς το ὐ ναντ ί ον ἂν δρ άσαι τ ε μ ὴ ὀρθ ῶς γν όντες. ἡ μόνη ἐλπίς. τ ά δε. κα ὶ μ ὴ ἡδον ὴν δ όντας ἄλλοις κακ ίαν αὐ το ὺ ς ἀντιλαβε ῖ ν· βραχ ὺ γ ὰ ρ τ ὸ τ ὰ ἡμ έ τερα σώματα διαφθε ῖραι. σκ έψασθ έ τε· Παυσαν ί ας μ ὲν γ ὰ ρ ἔθαπτεν α ὐ το ὺ ς νομ ίζων ἐν γ ῇ τε φιλ ίᾳ τιθ έ ναι κα ὶ παρ᾿ ἀνδρ ά σι τοιο ύ το ι ς· ὑμε ῖς δ ὲ ε ἰ κτενε ῖ τε ἡμ ᾶς κα ὶ χώραν τ ὴ ν Πλαται ί δα Θηβα ΐδα ποι ήσετε. κατ ᾿ ἀν άγκην πολεμ ήσαντας. [58] ᾿Καί τοι ἀξιο ῦ μ έ ν γε κα ὶ θε ῶν ἕνεκα τ ῶν ξυμμαχικ ῶν ποτ ὲ γενομ έ νων κα ὶ τ ῆ ς ἀρετ ῆ ς τ ῆ ς ἐς το ὺ ς Ἕλληνας καμφθ ῆναι ὑμ ᾶς κα ὶ μεταγν ῶ ναι ε ἴ τι ὑπὸ Θηβα ίων ἐπε ίσθητε. ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. ἐς το ῦ το γ ὰ ρ δ ὴ ξυμφορ ᾶς προκεχωρ ή καμεν.περὶ οὐδ᾿ ἡμῶν μεμπτ ῶ ν). ἐπίπονον δ ὲ τ ὴ ν δύσκλειαν α ὐ το ῦ ἀφαν ίσαι. ἔτι δ ὲ κα ὶ ε ὐεργ έ τας γεγενημ έ νους δι ὰ παντ ό ς. ο ὐκ ἐχθρο ὺς γ ὰρ ἡμ ᾶς εἰ κ ό τως τιμωρ ή σεσθε. οὓ ς ἀποθαν ό ντας ὑπὸ Μήδων κα ὶ ταφ έ ντα ς ἐν τ ῇ ἡμετ έ ρ ᾳ ἐ τιμ ῶ μεν κατ ὰ ἔ τος ἕκαστον δημοσ ίᾳ ἐσθ ήμασ ί τε κα ὶ το ῖ ς ἄλλοις νομί μοις. ὁρᾶ τε ὅπως μ ὴ ο ὐκ ἀποδ έξωντα ι ἀνδρ ῶν ἀγαθ ῶ ν πέρι αὐ το ὺ ς ἀμε ίνους ὄντας ἀπρεπ ές τι ἐπιγν ῶναι. ἀλλ ᾿ ο ἷο ί τε ἂν ὄντες π άθοιμεν κα ὶ ὡς ἀστ ά θμη το ν τ ὸ τ ῆ ς ξυμφορ ᾶ ς ᾧ τιν ί ποτ ᾿ ἂν κα ὶ ἀναξ ίῳ ξυμπ έσοι. ἀλλ ᾿ ε ὔνους. ἡμε ῖς τε.

γεν έσθαι δ ὲ σωτ ῆρας ἡμ ῶν κα ὶ μὴ το ὺ ς ἄλλους Ἕλληνας ἐλευθερο ῦντας ἡμ ᾶς διολ έσαι. ἡμ έρας τε ἀναμιμν ῄσκομεν ἐκε ίνης ᾗ τ ὰ λαμπρό τα τ α μετ ᾿ α ὐ τ ῶ ν πρ ά ξαντε ς ν ῦν ἐν τ ῇ δε τ ὰ δειν ό τα τ α κινδυνε ύ ομεν παθε ῖν. δυναστε ί α ὀλ ίγων ἀνδρ ῶν ε ἶχε . ὅπερ δ ὲ ἀναγκα ῖό ν τε κα ὶ χαλεπ ώτα τον το ῖς ὧδε ἔχουσι. ἡμε ῖ ς δ ὲ μηδ ίσαι μ ὲν α ὐ το ὺ ς ο ὔ φαμεν δι ό τ ι οὐδ᾿ Ἀθηνα ί ους. ὑμῖν δ ὲ πιστε ύσαντε ς προσ ήλθομεν (κα ὶ δ ίκαιον. νῦν δ ὲ πρὸς μ ὲν τ ὰ ἀντειπε ῖν δε ῖ. κα ί τοι σκ έψασθε ἐν ο ἵῳ εἴδει ἑκ ά τερο ι ἡμῶν το ῦ το ἔπραξαν. ἔξω δὲ τ ῶ ν ἄλλων Βοιωτ ῶ ν παραβα ί νοντε ς τὰ π ά τρια. ἐς τ ὰ α ὐ τ ὰ κατασ τ ή σαντας τ ὸ ν ξυντυχ όντα κ ίνδυνον ἐᾶσαι ἡμᾶ ς αὐ το ὺ ς ἑλ έσθαι). δι ό τ ι κα ὶ το ῦ β ίου ὁ κ ίνδυνος ἐγγ ὺς μετ ᾿ αὐ το ῦ . τ ῶν δ ὲ ἔλεγχον ποιήσασθαι. λ όγου τελευ τ ᾶ ν.πρέπον ἡμῖν κα ὶ ὡς ἡ χρε ί α προ ά γει. ἐπειδ ὴ προσηναγκ ά ζον το. φασ ὶ μόνοι Βοιωτ ῶ ν οὐ μηδ ίσαι. ἡγεμονε ύεσθαι ὑφ ᾿ ἡμ ῶν. ἔλεγον τοι ά δε. ἐπισκ ήπτομ έ ν τε ἅμα μ ὴ Πλαται ῆ ς ὄντες ο ἱ προθυμ ό τα το ι περὶ το ὺ ς Ἕλληνας γεν όμενοι Θηβα ίοις το ῖ ς ἡμ ῖν ἐχθίστοι ς ἐκ τ ῶ ν ὑμετ έ ρων χειρ ῶ ν κα ὶ τ ῆ ς ὑμετ έ ρας πίστεως ἱκ έται ὄντες. παρελθ όντε ς ἔφασαν κα ὶ αὐ το ὶ βο ύλεσθαι ε ἰπε ῖν. ὡς δ᾿ ἐκ έλευσαν. [62] ᾿Ἐπειδ ὴ δ ὲ κα ὶ ὁ β ά ρβαρος ἦλθεν ἐπὶ τ ὴ ν Ἑλλ ά δα. ὥσπερ ἐ τ ά χθη τ ὸ πρῶ τον. κα ὶ το ύ τ ῳ μ ά λισ τα α ὐ το ί τε ἀγ άλλοντα ι κα ὶ ἡμᾶ ς λοιδορο ῦσιν. παραδοθ ῆναι. ἡμῖν μ ὲν γ ὰ ρ ἡ πόλις τ ό τε ἐ τ ύ γχανεν οὔ τε κατ ᾿ ὀλιγαρχ ί αν ἰσόνομον πολιτε ύ ουσα ο ὔ τε κατ ὰ δημοκρα τ ί αν· ὅπερ δ έ ἐστι νόμοις μ ὲν κα ὶ τ ῷ σωφρονεστ ά τ ῳ ἐναντι ώ τ α τ ο ν. ἵνα μή τε ἡ ἡμετ έ ρα α ὐ το ὺ ς κακ ί α ὠφελ ῇ μ ή τε ἡ το ύ των δό ξα. παυόμενοι λ έγομεν ἤδη ὅ τι ο ὐ Θηβα ίοις παρ έδομεν τ ὴν πόλιν (ε ἱ λ ό μεθα γ ὰ ρ ἂν πρό γε το ύ του τ ῷ α ἰσχ ίστ ῳ ὀλ έθρ ῳ λιμ ῷ τελευ τ ῆ σαι). ἐγγυτ ά τ ω δ ὲ τυρ ά ννου. ἐπειδ ὴ κα ὶ ἐκε ίνοις παρ ὰ γν ώμην τ ὴ ν αὑ τ ῶ ν μακρ ό τερος λ όγος ἐδ όθη τ ῆ ς πρὸς τ ὸ ἐρ ώ τημα ἀποκρίσεως. ε ἰ μ ὴ πείθομεν. ε ἰ κα ὶ α ὐτο ὶ βραχ έ ως τ ὸ ἐρωτηθ ὲ ν ἀπεκρ ίναντο κα ὶ μ ὴ ἐπὶ ἡμ ᾶς τραπ όμενοι κατηγορ ί αν ἐποι ήσαντο κα ὶ περ ὶ α ὑ τ ῶ ν ἔξω τ ῶ ν προκειμ ένων κα ὶ ἅμα οὐδ ὲ ᾐ τιαμ έ νων πολλ ὴν τ ὴ ν ἀπολογ ί αν κα ὶ ἔπαινον ὧν ο ὐδε ὶς ἐμέ μψατο. α ἰ το ύ μεθα ὑμ ᾶς. θεο ὺς το ὺ ς ὁμοβωμ ί ους κα ὶ κοινο ὺ ς τ ῶ ν Ἑλλ ήνων ἐπιβο ώμενοι. ᾿ [60] Τοια ῦ τα μ ὲν ο ἱ Πλαται ῆ ς ε ἶπον. ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. προσεχ ώρησαν πρ ὸς Ἀθηνα ίους κα ὶ μετ ᾿ α ὐ τ ῶν πολλ ὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον. ἃ ξυμμε ί κτους ἀνθρ ώπους ἐξελ άσαντε ς ἔσχομεν. τ ὸ δ᾿ ἀληθ ὲ ς περὶ ἀμφοτ έ ρων ἀκο ύσαντε ς κρ ίνη τε. ἀνθ ᾿ ὧν κα ὶ ἀντ έπασχον. ᾿Ἡμεῖ ς δ ὲ αὐ το ῖ ς δι ά φοροι ἐγεν όμεθα πρῶ τον ὅτι ἡμ ῶν κτισ ά ν τω ν Πλ ά τα ι αν ὕστερον τ ῆ ς ἄλλης Βοιωτ ί ας κα ὶ ἄλλα χωρ ία μετ ᾿ αὐ τ ῆ ς. ο ἱ δ ὲ Θηβα ῖοι δε ίσαντες πρὸς τ ὸ ν λό γον α ὐ τ ῶ ν μὴ οἱ Λακεδαιμ ό νιο ί τι ἐνδ ῶσι. τ ῇ μ έντοι αὐ τ ῇ ἰδ έᾳ ὕστερον ἰόντων Ἀθηνα ίων ἐπὶ το ὺ ς Ἕλληνας μόνους α ὖ Βοιωτ ῶ ν ἀ ττ ι κ ί σαι. [61] ᾿Τοὺ ς μ ὲν λόγους ο ὐκ ἂν ᾐ τησ ά μεθα ε ἰπε ῖν. ο ὐκ ἠ ξί ουν οὗ τοι. πε ῖσαι τ ά δε· προφερ ό μενοι ὅρκους ο ὓς ο ἱ πατ έ ρες ὑμ ῶν ὤμοσαν μ ὴ ἀμνημονε ῖν ἱκέ ται γιγν ό μεθα ὑμῶν τ ῶ ν πατρ ῴων τ ά φων κα ὶ ἐπικαλο ύμεθα το ὺς κεκμηκ ό τα ς μὴ γεν έσθαι ὑπὸ Θηβα ίοις μηδ ὲ το ῖ ς ἐχθ ίστοι ς φ ίλτα το ι ὄντες παραδοθ ῆ ναι.

ο ἵ τινες ἐπὶ τ ῷ ἐκε ίνων κακ ῷ ἀνδραγαθ ίαν προύθεσθε; κα ὶ ἃ μ έν ποτε χρηστο ὶ ἐγ ένεσθε. κα ὶ λ έ γε τε ὡς αἰσχρ ὸν ἦν προδο ῦναι το ὺ ς ε ὐεργ έ τας· πολ ὺ δ έ γε α ἴσχιον κα ὶ ἀδικ ώ τερον το ὺ ς π άντας Ἕλληνας καταπροδο ῦναι. τ ὴ ν τελευ τα ί αν τε πρὶν περι τε ιχ ί ζεσθαι πρόκλησιν ἐς ἡσυχ ίαν ἡμ ῶν. ο ὐ προσ ήκοντα νῦν ἐπεδε ί ξατε. τ ί νες ἂν ο ὖν ὑμ ῶν δικαι ό τ ε ρον πᾶσι το ῖ ς Ἕλλησι μισο ῖ ντο. ὑπ άρχον γε ὑμ ῖν. κα ὶ ο ὐκ ἴσην α ὐ το ῖ ς τ ὴν χ άριν ἀνταπ έ δοτε οὐδ ὲ α ἰσχύνης ἀπηλλαγμ έ νην· ὑμε ῖς μ ὲν γ ὰ ρ ἀδικο ύμενοι αὐ το ύ ς. ε ἰ μαχ όμενοι ἐν Κορωνε ίᾳ κα ὶ νικ ή σαντε ς αὐ το ὺ ς ἠλευθερ ώσαμεν τ ὴ ν Βοιωτ ί αν κα ὶ το ὺς ἄλλους ν ῦν προθύμως ξυνελευθερο ῦ μεν. Ἀθηνα ί ων ὕστερον ἐπι όντων τ ή ν τε ἄλλην Ἑλλ άδα κα ὶ τ ὴν ἡμετ έ ραν χώραν πειρωμ έ νων ὑφ᾿ α ὑ το ῖ ς ποιε ῖσθαι κα ὶ κατ ὰ στ άσιν ἤδη ἐχόντων αὐ τ ῆ ς τ ὰ πολλ ά . τ ὸ μ έγιστον. κα ί τοι τ ὰ ς ὁμο ίας χ ά ρι τ α ς μ ὴ ἀντιδ ιδ ό ναι α ἰσχρ ὸν μᾶ λλον ἢ τ ὰ ς μετ ὰ δικαιοσ ύ νης μ ὲν ὀφειληθε ίσας. το ῖ ς δ ὲ ἀδικο ῦσιν ἄλλους ξυνεργο ὶ κατ έ στη τ ε . ἀδε ῶς παρ έχειν βουλε ύεσθαι. ἀπελίπετε γ ὰ ρ α ὐ τ ὴ ν κα ὶ παραβ ά ντ ε ς ξυγκα τ εδουλο ῦσθε μᾶ λλον Αἰγιν ή τας κα ὶ ἄλλους τιν ὰ ς τ ῶ ν ξυνομοσ ά ντων ἢ διεκωλ ύε τε. το ὺ ς δ ὲ ἐλευθερο ῦ ντας. κατ έ χοντε ς ἰσχ ύι τ ὸ πλῆθος ἐπηγ άγοντο αὐ τ ό ν· κα ὶ ἡ ξ ύ μπασα πόλις ο ὐκ αὐ τοκρ ά τ ω ρ ο ὖσα ἑαυτ ῆ ς το ῦ τ ᾿ ἔπραξεν. κα ὶ ν ῦν ἀξιο ῦ τε. ὡς φατ έ. ἀπὸ το ύ των ὠφελε ῖσθαι. το ὺ ς μ ὲν καταδουλουμ ένους τ ὴν Ἑλλ ά δα. ὑμε ῖς δ ὲ το ῖ ς μ ὲν τα ὐ τ ὰ βουλ ό μενοι ποιε ῖ ν. κα ί. το ῖ ς δ ὲ τ ἀ ναντ ί α. ἵππους τε παρ έχοντε ς κα ὶ παρασκευ ὴν ὅσην οὐκ ἄλλοι τ ῶ ν ξυμμ ά χων. ἐπειδ ὴ γο ῦ ν ὅ τε Μῆδος ἀπῆλθε κα ὶ το ὺ ς νόμους ἔλαβε. ἐπηγ ά γεσθε. οὐ κ ἐδ έχεσθε.τ ὰ πρ ά γματα. ἀλλ ᾿ ο ὐκ ε ἰκ ός· ὥσπερ δ ὲ Ἀθηνα ί ους ε ἵλεσθε. κα ὶ μ ὴ προφέρε τε τ ὴ ν τ ό τε γενομ έ νην ξυνωμοσ ίαν ὡς χρ ὴ ἀπ᾿ α ὐ τ ῆ ς ν ῦν σῴζεσθαι. κα ὶ ο ὗ τοι ἰδίας δυν ά μει ς ἐλπίσαντες ἔτι μ ᾶλλον σχ ήσειν εἰ τ ὰ το ῦ Μήδου κρατ ή σειε. [65] ᾿Τ ὰ μ ὲν ο ὖν ἐς τ ὸ ν ἡμ έ τερ ό ν τε ἀκο ύσιον μηδισμ ὸν κα ὶ τ ὸν . ε ἴ τι κα ὶ ἄκοντε ς προσ ήγεσθε ὑπ᾿ Ἀθηνα ί ων. ἣν αὐ το ὶ μ ά λισ τα προβ ά λλεσθε· ἱκαν ή γε ἦν ἡμ ᾶς τε ὑμῶν ἀποτρ έπειν. [63] ᾿Καὶ τ ὰ μ ὲ ν ἐς τ ὸ ν μηδισμ ὸν τοσα ῦ τα ἀπολογο ύμεθα· ὡς δὲ ὑμε ῖ ς μᾶλλ ό ν τε ἠδικ ή κα τε το ὺ ς Ἕλληνας κα ὶ ἀξι ώ τερο ί ἐστε πάσης ζημ ί ας. πειρασ όμεθα ἀποφα ίνειν. ἐξηλ έγχθη ἐς τ ὸ ἀληθ ές· μετ ὰ γ ὰ ρ Ἀθηνα ίων ἄδικον ὁδ ὸν ἰόντων ἐχωρ ήσατε. ὡς φατ έ . ἃ δ ὲ ἡ φύσις α ἰε ὶ ἐβο ύλε το. ὡς φατ έ . Ἀθηνα ίων ξ ύμμαχοι κα ὶ πολ ῖ ται. κα ὶ τα ῦ τα οὔ τε ἄκοντε ς ἔχοντ έ ς τε το ὺ ς ν όμους ο ὕσπερ μ έχρι το ῦ δε ῦ ρο κα ὶ οὐδεν ὸ ς ὑμᾶ ς βιασαμ έ νου ὥσπερ ἡμ ᾶς. ἀφ ᾿ ὧν δι ᾿ ἑ τ έ ρους ἐγ ένεσθε ἀγαθο ί. τ ῆ ς τ ῶ ν Λακεδαιμον ί ων τ ῶ νδε ἤδη ἐπὶ τ ῷ Μήδ ῳ ξυμμαχ ίας γεγενημ έ νης. ἐγ ένεσθε ἐπὶ τ ῇ ἡμετ έ ρ ᾳ τιμωρ ίᾳ . ἀλλ᾿ ἑκόντες κα ὶ οὐ βιαζ ό μενοι ἔ τι ε ἵλεσθε μ ᾶλλον τ ὰ Ἀθηνα ίων. [64] δ ῆλ όν τε ἐποι ήσατε ο ὐδ ὲ τ ό τε τ ῶν Ἑλλ ήνων ἕνεκα μόνοι οὐ μηδ ίσαντε ς. σκ έψασθαι χρή. οὐδ ᾿ ἄξιον α ὐ τ ῇ ὀνειδ ίσαι ὧν μ ὴ μετ ὰ ν όμων ἥμαρτεν. ἐς ἀδικ ίαν δ ὲ ἀποδιδομ έ νας. ο ἷς ξυνωμ όσατε. ὥστε μηδε τ έ ρο ι ς ἀμύνειν. ἀλλ ᾿ ὅ τι ο ὐδ ᾿ Ἀθηνα ῖοι. το ύ το ι ς ξυναγων ί ζεσθε. ἢ Ἀθηνα ί ους μ όνους. ο ὐκο ῦν χρ ῆν τ ὰ πρὸς ἡμᾶ ς μόνον ὑμᾶς ἐπ άγεσθαι α ὐ το ὺ ς κα ὶ μ ὴ ξυνεπι έναι μετ ᾿ αὐ τ ῶ ν ἄλλοις.

ἀκο ύοντε ς ἐπικλασθ ῆ τε. κα ὶ μ ὴ παλαι ὰ ς ἀρετ ά ς. ὅμως φατ ὲ ἡμᾶ ς παρανομ ῆσαι κα ὶ α ὐ το ὶ ἀξιο ῦ τε μ ὴ ἀντιδο ῦναι δ ίκην. ἵνα ὑμε ῖ ς μ ὲν ε ἰδ ῆ τε δικα ί ως α ὐ τ ῶ ν καταγνωσ ό μενοι. κα ὶ γ ὰρ ἡμε ῖς ἀνταποφα ί νομεν πολλ ῷ δειν ό τε ρα παθο ῦσαν τ ὴν ὑπὸ το ύ των ἡλικ ίαν ἡμῶν διεφθαρμ έ νην. οὐ πολεμ ίως κομ ίσαντε ς ἐβο ύλοντο το ύ ς τε ὑμ ῶν χεί ρους μηκ έ τ ι μᾶλλον γεν έσθαι το ύ ς τε ἀμε ίνους τ ὰ ἄξια ἔχειν. ὕστερον δ ὲ κατανο ήσαντε ς ἡμᾶ ς ὀλί γους ὄντας. πατ έ ρων τε τ ά φους τ ῶν ὑμετ έρων ἐπιβο ώμενοι κα ὶ τ ὴν σφετ έ ραν ἐρημ ί αν. ο ὓς δ ὲ χε ῖρας προϊσχομ έ νους κα ὶ ζωγρ ήσαντε ς ὑποσχ όμενο ί τε ἡμ ῖν ὕστερον μ ὴ κτενε ῖ ν παραν όμως διεφθε ί ρα τε. ἤν γε οὗ τοι τ ὰ ὀρθ ὰ γιγν ώσκωσιν· π άντων δ ὲ α ὐ τ ῶν ἕνεκα κολασθ ήσεσθε. τ ὸ ἑαυτ ῶ ν τε ῖ χος ἀνο ίξαντε ς κα ὶ ἐς τ ὴν α ὑ τ ῶν πόλιν φιλ ί ως. ἐπεκαλ έσαντο ἑκ όντες. παραν όμως γ ὰ ρ ἐλθε ῖν ἡμ ᾶς ἐν σπονδα ῖ ς κα ὶ ἱερομην ίᾳ ἐπὶ τ ὴ ν ὑμετ έ ραν πόλιν. ἐπιθ έ μενοι δ ὲ παρ ὰ τ ὴ ν ξ ύμβασιν. ο ὐ νομ ί ζομεν ο ὐδ ᾿ ἐν το ύ το ι ς ὑμ ῶν μᾶ λλον ἁμαρτε ῖ ν. ε ἰ ἄρα κα ὶ ἐδοκο ῦμ έν τι ἀνεπιεικ έστε ρον πρ ᾶξαι οὐ μετ ὰ το ῦ πλήθους ὑμῶν ἐσελθ όντες. μηδ ὲ ὀλοφυρμ ῷ κα ὶ οἴκτ ῳ ὠφελε ίσθων. ο ὔκ. ἡμε ῖ ς δ ὲ ἔ τι ὁσι ώ τερον τε τ ι μωρημ έ νοι. ἀλλ ᾿ ο ὔ τ ᾿ ἐκε ῖνοι. σωφρονιστα ὶ ὄντες τ ῆ ς γν ώμης κα ὶ τ ῶ ν σωμ ά των τ ὴν πόλιν ο ὐκ ἀλλοτρι ο ῦ ντ ε ς ἀλλ ᾿ ἐς τ ὴ ν ξυγγ ένειαν ο ἰκειο ῦντε ς. ὅ τι ο ὐκ ἐκ προσηκ όντων ἁμαρτ ά νουσιν. προε ίπομ έν τε τ ὸ ν βουλ ό μενον κατ ὰ τ ὰ τ ῶ ν π άντων Βοιωτ ῶ ν π ά τρια πολιτε ύε ιν ἰέναι πρὸς ἡμᾶς. ε ἴ τι ς ἄρα κα ὶ ἐγ ένετο. ἅπασι δ ᾿ ὁμο ίως ἐνσπόνδους. ο ἴκτου τε ἀξι ώ τερο ι τυγχ ά νε ιν ο ἱ ἀπρεπ ές τι . το ύ του ἕνεκα ἐπεξ ήλθομεν κα ὶ ὑπὲρ ὑμῶν κα ὶ ἡμῶν. [67] ᾿Καὶ τα ῦ τα. ε ἰ μ ὲν γ ὰ ρ ἡμε ῖ ς α ὐ το ὶ πρός τε τ ὴν πόλιν ἐλθ όντες ἐμαχό μεθα κα ὶ τ ὴ ν γῆν ἐδῃο ῦμεν ὡς πολ έμιοι. ἃς χρὴ το ῖ ς μ ὲν ἀδικουμ έ νοις ἐπικο ύρους ε ἶναι. ἢν τ ὰ ἐν το ῖ ς ἀγρο ῖ ς ὑμ ῖν μ ὴ ἀδικ ῶμεν. ο ὓς μ ὲν ἐν χερσ ὶν ἀπεκτε ίνα τ ε. ὡς ἡμε ῖς κρ ί νομεν.ὑμέ τερον ἑκο ύσιον ἀ ττ ι κ ισμ ὸ ν τοια ῦ τα ἀποφα ίνομεν· ἃ δ ὲ τελευ τα ῖ ά φατε ἀδικηθ ῆ ναι. ο ἱ δ ὲ πρεσβ ῦ ται λελειμμ ένοι κα ὶ οἰ κί αι ἐρῆ μοι πολλ ῷ δικαιο τ έ ραν ὑμῶν ἱκετε ί αν ποιο ῦνται το ύσδε τιμωρ ή σασθαι. κα ὶ ὑμε ῖ ς ἄσμενοι χωρ ήσαντε ς κα ὶ ξ ύμβασιν ποιησ ά μενοι τ ὸ μ ὲ ν πρῶ τον ἡσυχ ά ζε τ ε. τ ὰ μ ὲν ὁμο ῖα ο ὐκ ἀνταπ έδοτε ἡμῖν. πῶς ο ὐ δειν ὰ ε ἴργασθε; κα ὶ τα ῦ τα τρε ῖ ς ἀδικ ί ας ἐν ὀλίγ ῳ πρ ά ξαντε ς. το ῖ ς δ ὲ α ἰσχρ όν τι δρ ῶσι διπλασί ας ζημ ί ας. [66] τεκμ ή ριον δ ὲ ὡς ο ὐ πολεμί ως ἐπρ άσσομεν· ο ὔ τε γ ὰ ρ ἠδικ ήσαμεν ο ὐδ ένα. βουλ όμενοι τ ῆ ς μ ὲν ἔξω ξυμμαχ ί ας ὑμᾶς παῦσαι. ὧν πατ έ ρες ο ἱ μ ὲν πρὸς ὑμ ᾶς τ ὴν Βοιωτ ί αν ἄγοντες ἀπέθανον ἐν Κορωνε ίᾳ. ἐχθρο ὺς ο ὐδεν ὶ καθιστ ά ν τ ε ς . οὔ τε ἡμε ῖ ς· πολῖ ται δ ὲ ὄντες ὥσπερ ὑμε ῖς κα ὶ πλε ίω παραβαλλ ό μενοι. ἀδικο ῦμεν· ε ἰ δ ὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶ τοι κα ὶ χρ ήμασι κα ὶ γ ένει. ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. μή τε νεωτερ ί σαι ἔργ ῳ λ όγοις τε πείθειν ὥστε ἐξελθε ῖν. ο ὐχ ὁμοίως ἀλγο ῦ μεν (κατ ὰ νόμον γ ὰ ρ δ ή τινα ἔπασχον). τ ί ἀδικο ῦμεν; ο ἱ γ ὰρ ἄγοντε ς παρανομο ῦσι μᾶλλον τ ῶ ν ἑπομ ένων. ἐς δ ὲ τ ὰ κοιν ὰ τ ῶ ν π άντων Βοιωτ ῶν π άτρια κατασ τ ῆ σαι. τ ή ν τε λυθε ῖσαν ὁμολογ ίαν κα ὶ τ ῶ ν ἀνδρ ῶ ν τ ὸ ν ὕστερον θ ά να τον κα ὶ τ ὴ ν περ ὶ α ὐ τ ῶν ἡμ ῖν μ ὴ κτενε ῖ ν ψευσθε ῖσαν ὑπόσχεσιν.

κεφαλαι ώσαντε ς πρὸς το ὺ ς ξ ύμπαντας διαγν ώ μας ποι ήσησθε. τ ὴν δ ὲ γ ῆν δημοσι ώ σαντε ς ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δ έκα ἔ τη. δι έφθειραν δ ὲ Πλαται ῶ ν μ ὲν α ὐτ ῶν οὐ κ ἐλ ά σσους διακοσ ίων. σχεδ ὸ ν δ έ τι κα ὶ τ ὸ ξ ύμπαν περ ὶ Πλαται ῶ ν ο ἱ Λακεδαιμ όνιο ι ο ὕτως ἀποτε τραμμ έ νοι ἐγ ένοντο Θηβα ίων ἕνεκα. ἀπ άγοντε ς ἀπέκτεινον κα ὶ ἐξα ί ρε τον ἐποι ήσαντο ο ὐδ ένα. ὦ Λακεδαιμ ό νιο ι. κα ὶ μ ὴ το ῖ ς τ ῶ νδε λ όγοις περιωσθ ῶμεν ἐν ὑμῖν. ὁπό τε μὴ φαῖεν. ο ἱ δ ὲ δικα ί ως. τ ὰ ἐναντ ί α ἐπίχαρτο ι ε ἶναι. παρεν όμησ ά ν τε ο ὐ προπαθόντες ὑφ᾿ ἡμῶν. ἁμαρτανομ ένων δ ὲ λόγοι ἔπεσι κοσμηθ έ ντε ς προκαλ ύμματα γ ίγνοντα ι. κοινο ὺ ς ε ἶναι κατ ᾿ ἐκε ῖ να. κα ὶ ἐν έμοντο Θηβα ῖοι. ὥσπερ φασ ίν. κα ὶ ἡμῖν ἄνομα παθο ῦσιν ἀνταπ όδοτε χ ά ριν δικα ί αν ὧν πρόθυμοι γεγεν ήμεθα. ὡς τ ό τε φε ύγουσαι δι ὰ το ῦ πελ άγους ἔκ τε τ ῶν Ἀθηνα ί ων ἐπιδιωχθε ῖσαι κα ὶ πρὸς τ ῇ Κρ ή τ ῃ χειμασθε ῖσαι κα ὶ ἀπ᾿ . κα ὶ νε ὼ ν ἑκατ ό μπεδον λ ίθινον ᾠκοδ όμησαν α ὐ τ ῇ .πάσχοντες τ ῶ ν ἀνθρ ώπων. ὥσπερ νῦν ὑμε ῖ ς. τ ὴν δ ὲ πόλιν ἐνιαυ τ ὸν μέ ν τινα [Θηβα ῖ οι] Μεγαρ έων ἀνδρ άσι κατ ὰ στ ά σιν ἐκπεπτωκ όσι κα ὶ ὅσοι τ ὰ σφέ τερα φρονο ῦντε ς Πλαται ῶ ν περι ῆσαν ἔδοσαν ἐνοικε ῖν· ὕστερον δ ὲ καθελ ό ντε ς α ὐ τ ὴ ν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τ ῶν θεμελ ίων ᾠκοδ ό μησαν πρὸς τ ῷ Ἡρα ίῳ καταγ ώ γιον διακοσ ίων ποδ ῶν πανταχ ῇ. κλ ίνας κατασκευ ά σαν τ ε ς ἀν έθεσαν τ ῇ Ἥρᾳ. Ἀθηνα ίων δ ὲ πέντε κα ὶ ε ἴκοσιν. κα ὶ τ ῷ τ ῶ ν Ἑλλή νων νόμ ῳ ὑπὸ τ ῶ νδε παραβαθ έ ντ ι . μίσει δ ὲ πλέον ἢ δίκ ῃ κρ ίναντε ς κα ὶ ο ὐκ ἀνταποδ ό ντες νῦν τ ὴ ν ἴσην τιμωρ ί αν· ἔννομα γ ὰρ πε ίσονται κα ὶ ο ὐχ ὶ ἐκ μ ά χης χεῖ ρας προϊσχ όμενοι. ὧν ἀγαθ ῶ ν μὲν ὄντων βραχε ῖ α ἡ ἀπαγγελ ί α ἀρκε ῖ. ὥσπερ ο ἵδε. ἀλλ ᾿ ἀπὸ ξυμβ άσεως ἐς δί κην σφᾶς αὐ το ὺ ς παραδ όντες. ο ἱ δ ὲ Λακεδαιμ όνιο ι δικαστα ὶ νομί ζοντε ς τ ὸ ἐπερώ τημα σφίσιν ὀρθ ῶς ἕξειν. ο ἳ ξυνεπολιορκο ῦ ντο· γυνα ῖ κας δ ὲ ἠνδραπ όδισαν. ᾿ [68] Τοια ῦ τα δ ὲ ο ἱ Θηβα ῖοι ε ἶπον. ἧσσόν τι ς ἐπ᾿ ἀδ ίκοις ἔργοις λ όγους καλο ὺς ζητ ή σει. ἡγο ύμενοι τ ῇ ἑαυτ ῶ ν δικα ίᾳ βουλ ήσει ἔκσπονδοι ἤδη ὑπ᾿ α ὐ τ ῶ ν κακ ῶς πεπονθ έναι. αὖθις τ ὸ αὐ τ ὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγ ό ντε ς κα ὶ ἐρωτ ῶντε ς. ε ἴ τι ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ ὑπ᾿ αὐ τ ῶ ν ἀγαθ ὸ ν πεπόνθασι. κα ὶ τ ὴ ν νῦν ἐρημ ίαν δι ᾿ ἑαυτο ὺ ς ἔχουσιν· το ὺ ς γ ὰρ ἀμεί νους ξυμμ ά χους ἑκόντες ἀπεώσαντο. ὡς ο ὐκ ἐδ έξαντο. νομ ίζοντε ς ἐς τ ὸν πόλεμον αὐ το ὺ ς ἄρτι τ ό τε καθιστ ά μενον ὠφελ ίμους ε ἶναι. κα ὶ τ ὰ μ ὲν κατ ὰ Πλ ά τα ι αν ἔ τει τρ ί τ ῳ κα ὶ ἐνενηκοστ ῷ ἐπειδ ὴ Ἀθηνα ίων ξ ύμμαχοι ἐγέ νοντο οὕ τως ἐ τελε ύ τησεν. χαλκ ὸ ς κα ὶ σίδηρος. κύ κλ ῳ οἰ κή ματα ἔχον κ ά τωθεν κα ὶ ἄνωθεν. κα ὶ ὀροφα ῖ ς κα ὶ θυρ ώμασι το ῖ ς τ ῶ ν Πλατα ι ῶ ν ἐχρήσαντο. ἀλλ ᾿ ἢν ο ἱ ἡγεμ ό νες. [69] Αἱ δ ὲ τεσσαρ ά κον τ α ν ῆες τ ῶν Πελοποννησ ίων α ἱ Λεσβ ίοις βοηθο ὶ ἐλθο ῦσαι. ποι ήσατε δ ὲ το ῖ ς Ἕλλησι παρ ά δειγμα οὐ λ όγων το ὺ ς ἀγ ῶνας προθ ήσοντες ἀλλ ᾿ ἔργων. κα ὶ το ῖ ς ἄλλοις ἃ ἦν ἐν τ ῷ τε ίχει ἔπιπλα. ε ἴ τι Λακεδαιμον ί ους κα ὶ το ὺ ς ξυμμ ά χους ἀγαθ ὸν ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ δεδρακ ό τε ς εἰσίν. ἀμύνατε ο ὖν. δι ό τ ι τ ό ν τε ἄλλον χρ όνον ἠξ ίουν δ ῆθεν αὐ το ὺ ς κατ ὰ τ ὰ ς παλαι ὰ ς Παυσαν ίου μετ ὰ τ ὸν Μῆδον σπονδ ὰ ς ἡσυχ ά ζε ιν κα ὶ ὅ τε ὕστερον ἃ πρὸ το ῦ περι τε ιχ ί ζεσθαι προε ίχοντο αὐ το ῖ ς.

πλέον τ ὸ ναυτι κ ὸ ν ποι ήσαντε ς ἐς τ ὴν Κ έρκυραν πλεῦσαι στασι ά ζουσαν. ὡς δὲ ε ἶπον. οἱ δ᾿ ἐπειδ ὴ τ ῷ τε νόμ ῳ ἐξε ί ργοντο κα ὶ ἅμα ἐπυνθ άνοντο τ ὸ ν Πειθ ί αν. κα ὶ ἀφικομ ένης Ἀττ ι κ ῆ ς τε νε ὼς κα ὶ Κορινθ ί ας πρέσβεις ἀγουσ ῶν κα ὶ ἐς λ όγους κατασ τ ά ν τ ω ν ἐψηφίσαντο Κερκυρα ῖ οι Ἀθηνα ίοις μ ὲν ξ ύμμαχοι ε ἶναι κατ ὰ τ ὰ ξυγκε ί μενα. τ ό τε λοιπ ὸν μηδε τ έ ρους δέχεσθαι ἀλλ ᾿ ἢ μι ᾷ νη ὶ ἡσυχ ά ζοντα ς. δ ώδεκα μ ὲν ναυσ ὶ μ όναις παρ όντων Ἀθηνα ίων περὶ Ναύπακτον. κα ὶ ( ἦν γ ὰρ Πειθ ί ας ἐθελοπρ όξεν ό ς τε τ ῶ ν Ἀθηνα ίων κα ὶ το ῦ δ ήμου προειστ ή κε ι) ὑπά γουσιν αὐ τ ὸ ν οὗ τοι ο ἱ ἄνδρες ἐς δίκην. ἕκαστον τ ῶ ν πολιτ ῶ ν μετ ι ό ντ ε ς. ὀφλ όντων δ ὲ α ὐ τ ῶ ν κα ὶ πρὸς τ ὰ ἱερ ὰ ἱκετ ῶ ν καθεζομ έ νων δι ὰ πλῆθος τ ῆ ς ζημ ί ας. φ άσκων τ έ μνειν χ άρακας ἐκ το ῦ τε Δι ὸ ς το ῦ τεμ έ νους κα ὶ το ῦ Ἀλκ ίνου· ζημ ία δ ὲ καθ ᾿ ἑκ άστην χ άρακα ἐπέκει το στατ ή ρ. ἐπειδ ὴ ο ἱ α ἰχμ άλω το ι ἦλθον αὐ το ῖ ς οἱ ἐκ τ ῶ ν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχι ῶ ν ὑπὸ Κορινθ ίων ἀφεθ έ ντε ς. πρὶν δ ὲ πλέον τι ἐπιβοηθ ῆσαι ἐκ τ ῶν Ἀθην ῶν ναυτ ι κ ό ν. τ ῷ μ ὲ ν λ όγ ῳ ὀκτακοσ ίων ταλ ά ν τω ν το ῖ ς προξ ένοις διηγγυημ έ νοι. ὁ Πειθ ί ας (ἐ τ ύ γχανε γ ὰ ρ κα ὶ βουλ ῆ ς ὤν) πε ίθει ὥστε τ ῷ ν όμ ῳ χρήσασθαι. λ έγοντε ς Ἀθηνα ίοις τ ὴν Κέ ρκυραν καταδουλο ῦ ν. ὅπως μ ή τι ς ἐπιστροφ ὴ γ ένητα ι. ξυν ίσταν τ ό τε κα ὶ λαβ ό ντες ἐγχειρ ί δια ἐξαπινα ίως ἐς τ ὴ ν βουλ ὴν ἐσελθ όντε ς τ όν τε Πειθ ί αν κτε ί νουσι κα ὶ ἄλλους τ ῶ ν τε βουλευ τ ῶ ν κα ὶ ἰδιωτ ῶ ν ἐς ἑξή κοντα· οἱ δ έ τινε ς τ ῆ ς α ὐ τ ῆ ς γν ώμης τ ῷ Πειθ ίᾳ ὀλ ίγοι ἐς τ ὴν Ἀ ττ ι κ ὴ ν τρι ή ρη κατ έ φυγον ἔ τι παρο ῦσαν. πέμπουσι δ ὲ κα ὶ ἐ ς τ ὰ ς Ἀθήνας ε ὐθ ὺ ς πρέσβεις περ ί τε τ ῶν πεπραγμ ένων διδ ά ξον τ α ς ὡς ξυν έ φερε κα ὶ το ὺ ς ἐκε ῖ καταπεφευγ ό τας πε ίσοντας μηδ ὲν ἀνεπιτ ή δειον πρ άσσειν. κα ὶ ὅσους ἔπεισαν. μ έλλειν τ ὸ πλῆθος ἀναπε ίσειν το ὺς αὐ το ὺ ς Ἀθηνα ί οις φίλους τε κα ὶ ἐχθρο ὺ ς νομ ίζειν. κα ὶ παρεσκευ ά ζον το ὅ τε Βρασ ίδας κα ὶ ὁ Ἀλκί δας πρὸς τα ῦ τα. [70] Οἱ γ ὰ ρ Κερκυρα ῖ οι ἐστασ ίαζον. [72] ἐλθόντων δ ὲ οἱ Ἀθηνα ῖ οι το ύ ς τε πρ έσβεις ὡς νεωτερ ί ζον τα ς ξυλλαβ ό ντε ς. ὡς τ ῆ ς Λ έσβου ἡμαρτ ή κεσαν. τ ὸ δ ὲ πλ έον πολ έμιον ἡγε ῖσθαι. ὅπως ἀποστ ή σωσιν Ἀθηνα ί ων τ ὴ ν πόλιν. ἔργ ῳ δ ὲ πεπεισμ ένοι Κορινθ ίοις Κ έρκυραν προσποι ῆσαι. κα ὶ ἐπικυρ ῶσαι ἠν ά γκασαν τ ὴ ν γν ώμην. καταλαμβ ά νουσιν ἐν τ ῇ Κυλλ ήν ῃ τρε ῖ ς κα ὶ δ έκα τρι ή ρε ι ς Λευκαδ ίων κα ὶ Ἀμπρακιω τ ῶ ν κα ὶ Βρασ ίδαν τ ὸ ν Τ έλλιδος ξ ύμβουλον Ἀλκ ίδ ᾳ ἐπεληλυθ ό τα. κα ὶ μαχ όμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομ ένης δ ὲ νυκτ ὸ ς ὁ μ ὲν δ ῆμος ἐς τ ὴ ν ἀκρ όπολιν κα ὶ τ ὰ μετ έ ωρα τ ῆ ς πόλεως καταφε ύ γει κα ὶ α ὐ το ῦ . ὁ δ ὲ ἀποφυγ ὼν ἀνθυπ άγει α ὐτ ῶν το ὺ ς πλουσιωτ ά τ ο υ ς πέντε ἄνδρας. ὅπως ταξ ά μενο ι ἀποδ ῶσιν. ἐβο ύλοντο γ ὰ ρ οἱ Λακεδαιμ ό νιο ι. ἕως ἔ τι βουλ ῆ ς ἐστ ί. κατ έ θεν το ἐς Α ἴγιναν. [71] δρ άσαντε ς δ ὲ το ῦ το κα ὶ ξυγκαλ έ σαντε ς Κερκυρα ί ους ε ἶπον ὅτι τα ῦ τα κα ὶ β έλτ ισ τ α ε ἴη κα ὶ ἥκιστ ᾿ ἂν δουλωθε ῖ εν ὑπ᾿ Ἀθηνα ίων. ὅπως προφθ ά σωσι. Πελοποννησ ίοις δ ὲ φίλοι ὥσπερ κα ὶ πρ ότερον. κα ὶ ἔπρασσον οὗ τοι.αὐ τ ῆ ς σπορ ά δες πρὸς τ ὴν Πελοπόννησον κατην έ χθησαν. Ἐν δὲ το ύ τ ῳ τ ῶ ν Κερκυρα ί ων ο ἱ ἔχοντες τ ὰ πρ άγμα τα ἐλθο ύσης τρι ή ρους Κορινθ ί ας κα ὶ Λακεδαιμον ίων πρ έσβεων ἐπιτ ίθεντα ι τ ῷ δήμῳ.

κα ὶ ὁ μ ὲν τα ῦ τα πρ ά ξας ἔμελλεν ἀποπλε ύσεσθαι· ο ἱ δ ὲ το ῦ δ ήμου προστ ά τ α ι πε ίθουσιν αὐ τ ὸ ν πέντε μ ὲν να ῦ ς τ ῶ ν αὐ το ῦ σφίσι καταλιπε ῖν. ὅπως ἧσσ όν τι ἐν κιν ή σει ὦσιν οἱ ἐναντ ί οι. δι έφθειραν ἄν. ὁρμισ άμενοι δ ὲ . δε ίσαντε ς δ ὲ ἐκε ῖνοι μ ὴ ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας ἀποπεμφθ ῶσι καθ ί ζουσιν ἐς τ ὸ τ ῶ ν Διοσκ όρων ἱερ όν. ὡς δ ᾿ ο ὐκ ἔπειθεν. ἐμπιπρᾶσι τ ὰ ς οἰκ ίας τ ὰ ς ἐν κ ύκλ ῳ τ ῆ ς ἀγορ ᾶς κα ὶ τ ὰ ς ξυνοικ ί ας.ξυλλεγε ὶ ς ἱδρ ύθη. ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος. ὁ δ ὲ δ ῆμος δε ίσας μ ή τι νεωτερ ί σωσιν ἀνίστησ ί τε α ὐ το ὺ ς πείσας κα ὶ διακομ ί ζε ι ἐς τ ὴν πρ ὸ το ῦ Ἡραί ου νῆσον. τ ά τε ὅπλα αὐ τ ῶ ν ἐκ τ ῶ ν ο ἰκι ῶν ἔλαβε κα ὶ α ὐ τ ῶν τιν ὰ ς οἷ ς ἐπέ τυχον. [75] τ ῇ δ ὲ ἐπιγιγνομ έν ῃ ἡμ έρ ᾳ Νικ όστρα το ς ὁ Διει τ ρ έ φους Ἀθηνα ί ων στρα τ η γ ὸ ς παραγ ίγνε τα ι βοηθ ῶν ἐκ Ναυπ ά κτου δώδεκα ναυσ ὶ κα ὶ Μεσσην ίων πεντακοσ ίοις ὁπλ ίται ς· ξ ύμβασί ν τε ἔπρασσε κα ὶ πείθει ὥστε ξυγχωρ ῆσαι ἀλλ ήλοις δ έκα μ ὲν ἄνδρας το ὺ ς αἰ τιω τ ά τ ο υ ς κρ ῖ ναι. το ῖ ς δ ᾿ ἑ τ έροις ἐκ τ ῆ ς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακ ό σιοι. Καὶ οἱ μὲ ν παυσ ά μενοι τ ῆ ς μ άχης ὡς ἑκ ά τε ρο ι ἡσυχ άσαντε ς τ ὴν νύ κτα ἐν φυλακ ῇ ἦσαν· κα ὶ ἡ Κορινθ ί α να ῦς το ῦ δ ήμου κεκρα τ η κ ό το ς ὑπεξαν ή γε το. [73] τ ῇ δ ᾿ ὑστερα ίᾳ ἠκροβολ ίσαντ ό τε ὀλί γα κα ὶ ἐς το ὺ ς ἀγρο ὺ ς περι έπεμπον ἀμφό τερο ι. το ὺ ς δο ύλους παρακαλο ῦ ντ έ ς τε κα ὶ ἐλευθερ ί αν ὑπισχνο ύμενοι· κα ὶ τ ῷ μ ὲν δ ήμ ῳ τ ῶ ν οἰ κετ ῶ ν τ ὸ πλῆθος παρεγ έ νε το ξ ύμμαχον. ὅσπερ κα ὶ πρό τερον. κα ὶ τ ὸ ν Ὑλλαϊκ ὸ ν λιμ ένα ε ἶχον· ο ἱ δ ὲ τ ήν τε ἀγορ ὰν κατ έ λαβον. ἴσας δ ὲ α ὐ το ὶ πληρ ώσαντε ς ἐκ σφ ῶν α ὐ τ ῶν ξυμπέμψειν. ε ἰ ἄνεμος ἐπεγ ένετο τ ῇ φλογ ὶ ἐπίφορος ἐς αὐ τ ή ν. φειδ όμενοι ο ὔ τε ο ἰκε ίας ο ὔτε ἀλλοτρ ί ας. παραγ ί γνοντα ι τρε ῖ ς κα ὶ πεντ ή κοντα· ἦρχε δ ὲ α ὐ τ ῶν Ἀλκ ίδας. ο ἱ δ ὲ το ὺ ς ἐχθρο ὺς κατ έλεγον ἐς τ ὰ ς ναῦ ς. οὗπερ ο ἱ πολλο ὶ ᾤκουν α ὐ τ ῶ ν. ὁ δ ῆμος ὁπλισθε ὶς ἐπὶ τ ῇ προφ άσει τα ύ τ ῃ . ο ἳ ο ὐκ έ τ ι ἔμειναν. κα ὶ Βρασ ίδας α ὐ τ ῷ ξ ύμβουλος ἐπ έπλει. ὥστε κα ὶ χρ ήματα πολλ ὰ ἐμπόρων κατεκα ύ θη κα ὶ ἡ πόλις ἐκινδ ύ νευσε πᾶσα διαφθαρ ῆ ναι. [76] Τῆς δ ὲ στ ά σεως ἐν το ύ τ ῳ ο ὔσης τε τ ά ρ τ ῃ ἢ πέμπτ ῃ ἡμ έρ ᾳ μετ ὰ τ ὴ ν τ ῶ ν ἀνδρ ῶν ἐς τ ὴ ν νῆσον διακομιδ ὴ ν α ἱ ἐκ τ ῆ ς Κυλλ ήνης Πελοποννησ ίων νῆες. κα ὶ τ ὰ ἐπιτ ή δεια ἐκε ῖσε α ὐ το ῖ ς διεπ έμπετο. μετ ὰ τ ὸ ν ἐκ τ ῆ ς Ἰων ίας πλο ῦν ἔφορμοι ο ὖσαι. ε ἰ μ ὴ Νικ όστρα τ ο ς ἐκ ώλυσε. δε ίσαντε ς ο ἱ ὀλ ίγοι μ ὴ αὐ τοβοε ὶ ὁ δῆμος το ῦ τε νεωρ ίου κρατ ή σειεν ἐπελθ ὼν κα ὶ σφ ᾶς διαφθε ί ρειεν. το ὺς δ ᾿ ἄλλους οἰ κε ῖ ν σπονδ ὰ ς πρὸς ἀλλ ή λους ποιησαμ ένους κα ὶ πρ ὸς Ἀθηνα ίους. κα ὶ τ ῶ ν ἐπικο ύ ρων ο ἱ πολλο ὶ ἐς τ ὴ ν ἤπειρον λαθ όντες διεκομ ί σθησαν. ὡς ο ὐδ ὲν α ὐ τ ῶ ν ὑγι ὲ ς διανοουμ ένων τ ῇ το ῦ μ ὴ ξυμπλε ῖ ν ἀπιστ ίᾳ . Νικ όστρα τ ο ς δ ὲ α ὐτο ὺ ς ἀνίστη τε κα ὶ παρεμυθε ῖ το. ὁρῶντες δ ὲ οἱ ἄλλοι τ ὰ γιγν ό μενα καθ ί ζουσιν ἐς τ ὸ Ἥραιον ἱκ έ ται κα ὶ γί γνοντα ι οὐ κ ἐλ άσσους τε τ ρ ακοσ ί ων. [74] διαλιπο ύσης δ ᾿ ἡμ έρας μ άχη αὖθις γί γνε τα ι κα ὶ νικ ᾷ ὁ δ ῆμος χωρ ίων τε ἰσχ ύι κα ὶ πλήθει προ ύχων· αἵ τε γυνα ῖ κες α ὐ το ῖ ς τολμηρ ῶ ς ξυνεπελ ά βοντο β άλλουσαι ἀπ ὸ τ ῶν οἰ κι ῶ ν τ ῷ κε ρ ά μ ῳ κα ὶ παρ ὰ φύσιν ὑπομ ένουσαι τ ὸ ν θ όρυβον. κα ὶ ὁ μ ὲν ξυνεχ ώ ρησεν. γενομ έ νης δ ὲ τ ῆ ς τροπ ῆ ς περ ὶ δε ίλην ὀψίαν. κα ὶ τ ὸ ν λιμ ένα τ ὸν πρ ὸς αὐ τ ῇ κα ὶ πρὸς τ ὴ ν ἤπειρον. ὥστε το ὺ ς αὐ το ὺ ς ἐχθρο ὺ ς κα ὶ φίλους νομ ίζειν.

ὧν ἦσαν α ἱ δύο Σαλαμιν ί α κα ὶ Π άραλος. τ ῇ δ᾿ ὑστερα ίᾳ ἐπὶ μ ὲν τ ὴ ν πόλιν ο ὐδ ὲν μ ᾶλλον ἐπ έπλεον. ὡς λέ γετα ι. κα ὶ γεν όμεναι ἁθρό αι αἱ νῆες ἅμα τ ὸ ν ἐπίπλουν το ῖ ς Ἀθηνα ί οις ἐποιο ῦντο. ἐπιβοηθο ῦσι. δύο μ ὲν ε ὐθ ὺ ς η ὐ τομ ό λησαν. τα ῖ ς δ ὲ λοιπα ῖς πρ ὸς τ ὰ ς δ ώδεκα να ῦς τ ῶν Ἀθηνα ί ων. ἑαυτ ῶ ν σχολ ῇ τε ὑποχωρο ύ ντων κα ὶ πρὸς σφᾶς τε τ αγμ έ νων τ ῶ ν ἐναντ ί ων. [81] ο ἱ μ ὲν ο ὖν Πελοπονν ήσιοι τ ῆ ς νυκτ ὸ ς ε ὐθ ὺς κατ ὰ τ ά χος ἐκομ ίζοντο ἐπ᾿ ο ἴκου παρ ὰ τ ὴ ν γ ῆν· κα ὶ ὑπερενεγκ ό ντε ς τ ὸ ν Λευκαδ ίων ἰσθμ ὸν τ ὰ ς να ῦς. ο ἱ δ ᾿ ἐπὶ μ ὲν τ ὴ ν πόλιν ο ὐκ ἐ τ ό λμησαν πλεῦσαι κρατο ῦ ντε ς τ ῇ ναυμαχ ίᾳ. Κερκυρα ῖοι δ ὲ αἰσθόμενοι τ ά ς τε Ἀ ττ ι κ ὰ ς να ῦς προσπλεο ύσας τ ά ς τε τ ῶν πολεμ ίων . ὅπως μὴ περιπλ έ οντε ς ὀφθ ῶσιν. προσβαλ όντε ς δ ὲ κατ ὰ κ έρας καταδ ύουσι μ ίαν ναῦ ν. [78] κα ὶ ο ἱ μ ὲν Κερκυρα ῖ οι κακ ῶ ς τε κα ὶ κατ ᾿ ὀλ ίγας προσπίπτοντε ς ἐταλαιπ ώρουν τ ὸ καθ ᾿ αὑ το ύ ς· οἱ δ᾿ Ἀθηνα ῖ οι φοβο ύμενοι τ ὸ πλῆθος κα ὶ τ ὴν περικ ύ κλωσιν ἁθρ όαις μ ὲν ο ὐ προσ έπιπτον ο ὐδ ὲ κατ ὰ μ έσον τα ῖ ς ἐφ ᾿ ἑαυτο ὺ ς τε τ αγμ έ ναι ς. κα ὶ μετ ὰ τα ῦ τα κ ύ κλον ταξαμ έ νων α ὐ τ ῶν περι έπλεον κα ὶ ἐπειρ ῶ ντο θορυβε ῖ ν. ἰσοψήφου δ ὲ ο ὐκ ὄντος· ἐπὶ δ ὲ τ ὴ ν Λευκ ίμμην τ ὸ ἀκρωτ ή ριον ἀποβ ά ντε ς ἐπόρθουν το ὺ ς ἀγρο ύ ς. Ἀλκ ί δ ᾳ.ἐ ς Σύβοτα λιμ έ να τ ῆ ς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τ ῇ Κερκ ύρ ᾳ. ο ἱ δ ᾿ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρου όμενοι κα ὶ ἅμα τ ὰ ς τ ῶν Κερκυρα ίων ἐβού λοντο προκαταφυγε ῖ ν ὅ τι μ ά λισ τα. ὅθενπερ ἀνηγ ά γον το. ἦν δ ὲ ο ὐδε ὶ ς κ όσμος τ ῶν ποιουμ ένων. ἐν ἑ τ έραι ς δ ὲ ἀλλ ήλοις ο ἱ ἐμπλέοντες ἐμ ά χοντο. το ύ ς τε ἐκ τ ῆ ς ν ήσου π άλιν ἐς τ ὸ Ἥραιον διεκ ό μισαν κα ὶ τ ὴ ν πόλιν ἐφύλασσον. [80] ὁ δ ὲ δ ῆμος τ ῶν Κερκυρα ί ων ἐν το ύ τ ῳ περιδε ὴ ς γεν όμενος μ ὴ ἐπιπλε ύσωσιν α ἱ ν ῆες. ὡς δ ὲ α ὐ το ῖ ς πρὸς το ῖ ς πολεμ ίοις ἦσαν σπορ άδες α ἱ νῆ ες. [79] Ἡ μ ὲν οὖν ναυμαχ ί α τοια ύ τ η γενομ ένη ἐτελε ύ τα ἐς ἡλ ίου δύσιν. κα ί τινας α ὐ τ ῶ ν ἔπεισαν ἐς τ ὰ ς να ῦς ἐσβ ῆναι· ἐπλ ήρωσαν γ ὰρ ὅμως τρι ά κον τ α προσδεχ όμενοι τ ὸ ν ἐπίπλουν. κα ὶ ὑπὸ ν ύκτα αὐ το ῖ ς ἐφρυκτωρ ή θησαν ἑξ ήκοντα νῆες Ἀθηνα ίων προσπλ έουσαι ἀπὸ Λευκ ά δος· ἃς οἱ Ἀθηνα ῖ οι πυνθαν όμενοι τ ὴ ν στ άσιν κα ὶ τ ὰ ς μετ ᾿ Ἀλκί δου ναῦ ς ἐπὶ Κέρκυραν μελλο ύσας πλε ῖν ἀπέστειλαν κα ὶ Εὐρυμ έ δοντα τ ὸ ν Θουκλ έ ους στρα τ η γ ό ν. ἀποκομ ί ζοντα ι . τρε ῖ ς δ ὲ κα ὶ δ έκα να ῦς ἔχοντες τ ῶ ν Κερκυρα ί ων ἀπέπλευσαν ἐς τ ὴ ν ἤπειρον. ἰδ όντες δὲ οἱ Πελοπονν ήσιοι τ ὴ ν ταραχ ὴ ν ε ἴκοσι μ ὲν ναυσ ὶ πρὸς το ὺς Κερκυρα ί ους ἐ τ ά ξαν τ ο. ὅπως σωθ ήσεται ἡ πόλις. κα ίπερ ἐν πολλ ῇ ταραχ ῇ κα ὶ φόβ ῳ ὄντας κα ὶ Βρασ ίδου παραινο ῦντο ς. κα ὶ οἱ Κερκυρα ῖ οι δε ίσαντε ς μ ὴ σφ ίσιν ἐπιπλε ύσαντε ς ἐπὶ τ ὴν πόλιν ὡς κρατο ῦ ντ ε ς ο ἱ πολ έμιοι ἢ το ὺ ς ἐκ τ ῆ ς ν ήσου ἀναλ ά βωσιν ἢ κα ὶ ἄλλο τι νεωτερ ί σωσι. ο ἱ δ ὲ Πελοπονν ήσιοι μέ χρι μέσου ἡμ έ ρας δ ῃώσαντε ς τ ὴ ν γ ῆν ἀπέπλευσαν. [77] ο ἱ δὲ πολλῷ θορ ύ β ῳ κα ὶ πεφοβημ έ νοι τ ά τ ᾿ ἐν τ ῇ πόλει κα ὶ τ ὸ ν ἐπίπλουν παρεσκευ ά ζον τ ό τε ἅμα ἑξ ήκοντα να ῦς κα ὶ τ ὰ ς α ἰε ὶ πληρουμ ένας ἐξ έπεμπον πρὸς το ὺ ς ἐναντ ί ους. το ῖ ς τε ἱκ έ ται ς ᾖσαν ἐς λ όγους κα ὶ το ῖ ς ἄλλοις. παραινο ύντων Ἀθηνα ίων σφ ᾶς τε ἐᾶσαι πρῶ τον ἐκπλε ῦσαι κα ὶ ὕστερον π άσαις ἅμα ἐκε ίνους ἐπιγεν έ σθαι. γν όντες δ ὲ ο ἱ πρ ὸς το ῖ ς Κερκυρα ίοις κα ὶ δε ίσαντε ς μὴ ὅπερ ἐν Ναυπ ά κτ ῳ γ ένοι το.

κα ὶ ἄλλοι χρημ ά των σφίσιν ὀφειλομ έ νων ὑπὸ τ ῶν λαβ όντων· πᾶσ ά τε ἰδέ α κατ έ στη θαν ά του. διαφορ ῶν ο ὐσ ῶν ἑκασταχο ῦ το ῖ ς τε τ ῶν δ ήμων προστ ά τ α ι ς το ὺ ς Ἀθηνα ίους ἐπ άγεσθαι κα ὶ το ῖ ς ὀλ ίγοις το ὺ ς Λακεδαιμον ί ους. ο ἱ δ ᾿ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλο ῦντο. ο ἱ δ έ τινες κα ὶ περιοικοδομηθ έ ντε ς ἐν το ῦ Διον ύσου τ ῷ ἱερ ῷ ἀπ έθανον. κα ὶ ἐν μ ὲν ε ἰρ ήν ῃ ο ὐκ ἂν ἐχ όντων πρ όφασιν ο ὐδ ᾿ ἑ το ί μων παρακαλε ῖ ν α ὐ το ύ ς. ὡς ἑώρων τ ὰ γιγν ό μενα. ἀπέθανον δ έ τινες κα ὶ ἰδ ίας ἔχθρας ἕνεκα. ἕως ἂν ἡ α ὐ τ ὴ φύσις ἀνθρ ώπων ᾖ. ἀπέκτε ινον· κα ὶ ἐκ τ ῶν νε ῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβ ά ζον τ ε ς ἀπεχρ ῶντο. μ έλλησις δ ὲ προμηθ ὴ ς δειλ ί α ε ὐπρεπής. κα ὶ ἐπέπεσε πολλ ὰ κα ὶ χαλεπ ὰ κατ ὰ στ ά σιν τα ῖ ς πόλεσι. μᾶ λλον δ ὲ κα ὶ ἡσυχα ί τερα κα ὶ το ῖ ς ε ἴδεσι διηλλαγμ ένα. [82] Οὕ τως ὠμὴ < ἡ > στ ά σις προυχ ώρησε. ὅσοι ο ὐκ ἐπείσθησαν. τ ό λμα μὲν γ ὰ ρ ἀλόγιστος ἀνδρε ί α φιλ έ τα ι ρο ς ἐνομ ίσθη. κα ὶ τ ὰ ἐφυστερ ί ζοντ ά που πύστει τ ῶν προγενομ ένων πολ ὺ ἐπέφερε τ ὴ ν ὑπερβολ ὴ ν το ῦ καινο ῦσθαι τ ὰ ς διανο ίας τ ῶν τ ᾿ ἐπιχειρ ή σεων περι τεχν ή σει κα ὶ τ ῶ ν τιμωρι ῶ ν ἀτοπ ίᾳ. ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολα ὶ τ ῶ ν ξυντυχι ῶ ν ἐφιστ ῶ ντα ι . τ ῆ ς τε ἑ ταιρ ί ας διαλυ τ ὴ ς κα ὶ το ὺ ς ἐναντ ί ους ἐκπεπληγμ ένος. κα ὶ τ ὰ ς να ῦς περιπλε ῦσαι κελε ύσαντε ς ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τ ὸ ν Ὑλλαϊκ ὸ ν λιμ έ να. ἐν ὅσῳ περιεκομ ί ζοντο. κα ὶ τ ὸ πρὸς ἅπαν ξυνε τ ὸ ν ἐπὶ πᾶν ἀργ όν· τ ὸ δ ᾿ ἐμπλήκτως ὀξ ὺ ἀνδρ ὸς μοί ρ ᾳ προσετ έ θη. δι ό τ ι ἐν το ῖ ς πρώ τη ἐγ ένε το. ἡμ έρας τε ἑπτ ά . ἐπιβουλε ύσας δ έ τι ς τυχ ὼν ξυνε τ ὸ ς κα ὶ ὑπονο ήσας ἔτι δειν ό τε ρος· προβουλε ύσας δ ὲ ὅπως μηδ ὲν α ὐ τ ῶν δε ήσει. κα ὶ οἷον φιλε ῖ ἐν τ ῷ τοιο ύ τ ῳ γ ίγνεσθαι. ἐς τ ὸ Ἥραι όν τε ἐλθ όντες τ ῶν ἱκετ ῶ ν ὡς πεντ ή κοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχε ῖν ἔπεισαν κα ὶ κατ έ γνωσαν πάντων θ ά νατον. ἐν μ ὲν γ ὰ ρ ε ἰρ ήν ῃ κα ὶ ἀγαθο ῖ ς πρ ά γμασιν αἵ τε πόλεις κα ὶ ο ἱ ἰδι ῶ ται ἀμε ίνους τ ὰ ς γν ώμας ἔχουσι δι ὰ τ ὸ μὴ ἐς ἀκουσ ίους ἀν ά γκας πίπτειν· ὁ δ ὲ πόλεμος ὑφελ ὼν τ ὴ ν ε ὐπορί αν το ῦ καθ ᾿ ἡμ έραν βίαιος διδ άσκαλος κα ὶ πρ ὸς τ ὰ παρόντα τ ὰ ς ὀργ ὰ ς τ ῶ ν πολλ ῶν ὁμοιο ῖ . δι έφθειρον α ὐ το ῦ ἐν τ ῷ ἱερ ῷ ἀλλή λους. τ ὸ δ ὲ σῶφρον το ῦ ἀν άνδρου πρ όσχημα. κα ὶ ἐκ τ ῶ ν δ ένδρων τιν ὲ ς ἀπήγχοντο. γιγν ό μενα μ ὲν κα ὶ αἰ ε ὶ ἐσόμενα. κα ὶ τ ὴν εἰωθυ ῖ αν ἀξίωσιν τ ῶ ν ὀνομ ά των ἐς τ ὰ ἔργα ἀντ ή λλαξαν τ ῇ δικαι ώσει. κα ὶ ἔδοξε μ ᾶλλον. ο ἱ δ ὲ πολλο ὶ τ ῶν ἱκετ ῶν. κα ὶ γ ὰ ρ πατ ὴρ παῖδα ἀπέκτεινε κα ὶ ἀπὸ τ ῶ ν ἱερ ῶ ν ἀπεσπῶντο κα ὶ πρὸς α ὐ το ῖ ς ἐκτε ί νοντο. ο ὐδ ὲν ὅ τι οὐ ξυν έ βη κα ὶ ἔ τι περαι τ έ ρω. ἁπλ ῶς δ ὲ ὁ . τ ῶν ἐχθρ ῶ ν εἴ τινα λ ά βοιεν. ἃς ἀφικ όμενος ὁ Εὐρυμ έδων τα ῖ ς ἑξή κοντα ναυσὶ παρ έμεινε. τ ὴ ν μ ὲν α ἰ τ ί αν ἐπιφ έροντε ς το ῖς τ ὸ ν δῆμον καταλ ύ ουσιν.οἰχομ έ νας. ἀσφαλε ίᾳ δ ὲ τ ὸ ἐπιβουλε ύσασθαι ἀποτροπ ῆς πρόφασις ε ὔλογος. ἐστασ ίαζ έ τε ο ὖν τ ὰ τ ῶν πόλεων. ὁ δ ᾿ ἀντιλ έγων αὐ τ ῷ ὕποπτος. πολεμουμ ένων δ ὲ κα ὶ ξυμμαχ ίας ἅμα ἑκατ έ ροι ς τ ῇ τ ῶ ν ἐναντ ί ων κακ ώσει κα ὶ σφίσιν α ὐ το ῖ ς ἐκ το ῦ α ὐ το ῦ προσποι ήσει ῥᾳδίως αἱ ἐπαγωγα ὶ το ῖ ς νεωτερ ί ζε ιν τι βουλομ ένοις ἐπορί ζοντο. Κερκυρα ῖ οι σφ ῶν α ὐ τ ῶν το ὺς ἐχθρο ὺ ς δοκο ῦ ντας ε ἶναι ἐφόνευον. ἐπεὶ ὕστερ ό ν γε κα ὶ πᾶν ὡς ε ἰπε ῖν τ ὸ Ἑλληνικ ὸ ν ἐκιν ή θη. κα ὶ ὁ μ ὲν χαλεπα ίνων πιστ ὸ ς α ἰε ί. λαβ όντε ς το ύ ς τε Μεσσην ίους ἐς τ ὴν πόλιν ἤγαγον πρό τερον ἔξω ὄντας.

κα ὶ τ ό τε ἀσφαλ ὲς ἐλογ ίζε το κα ὶ ὅ τι ἀπά τ ῃ περιγεν ό μενος ξυν έσεως ἀγ ώνισμα προσελ ά μβανεν. ο ἱ γ ὰ ρ ἐν τα ῖ ς πόλεσι προστ ά ν τ ε ς μετ ὰ ὀνόματος ἑκ ά τε ρο ι ε ὐπρεπο ῦς. ἄφαρκτο ι μ ᾶλλον διεφθε ίροντο. ὥστε εὐσεβε ίᾳ μὲ ν οὐδ έ τερο ι ἐνόμιζον. [83] Οὕ τω πᾶσα ἰδ έα κατ έ στη κακο τροπ ίας δι ὰ τ ὰ ς στ άσεις τ ῷ Ἑλληνικ ῷ . ἐν τ ῷ α ὐ τ ί κα πρὸς τ ὸ ἄπορον ἑκατ έ ρ ῳ διδ ό μενοι ἴσχυον ο ὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δ ύναμιν· ἐν δ ὲ τ ῷ παρατυχ όντ ι ὁ φθ ά σας θαρσ ῆσαι. ο ἱ δ ὲ καταφρονο ῦ ντε ς κ ἂν προαισθ έσθαι κα ὶ ἔργ ῳ ο ὐδ ὲν σφ ᾶς δε ῖν λαμβ ά νειν ἃ γνώμ ῃ ἔξεστιν. πεν ίας δ ὲ τ ῆ ς εἰωθυ ί ας ἀπαλλαξε ί οντ έ ς τινε ς. ἀντι τ ι μωρ ήσασθα ί τ έ τινα περὶ πλείονος ἦν ἢ α ὐ τ ὸ ν μ ὴ προπαθε ῖν. ο ὐ μ έχρι το ῦ δικα ίου κα ὶ τ ῇ πόλει ξυμφ όρου προτιθ έ ν τε ς. κα ὶ ἢ μετ ὰ ψήφου ἀδίκου καταγν ώσεως ἢ χειρ ὶ κτ ώμενοι τ ὸ κρατε ῖ ν ἑ το ῖ μοι ἦσαν τ ὴ ν α ὐ τ ί κα φιλονικ ί αν ἐκπιμπλ άναι. μ ὴ λόγοις τε ἥσσους ὦσι κα ὶ ἐκ το ῦ πολυτρ όπου α ὐ τ ῶν τ ῆ ς γν ώμης φθ ά σωσι προεπιβουλευ ό μενοι. ἄμεινον ἤκουον. κα ὶ τ ὰ ς ἐς σφ ᾶς αὐ το ὺ ς πίστεις οὐ τ ῷ θε ίῳ ν όμ ῳ μ ᾶλλον ἐκρατ ύ νοντο ἢ τ ῷ κοιν ῇ τι παρανομ ῆσαι. τ ὸ δ ὲ ἀντι τ ε τ ά χθ α ι ἀλλ ήλοις τ ῇ γν ώμ ῃ ἀπίστως ἐπὶ πολὺ δι ή νεγκεν· ο ὐ γ ὰ ρ ἦν ὁ διαλ ύσων ο ὔ τε λ όγος ἐχυρ ὸς οὔ τε ὅρκος φοβερ ό ς. κα ὶ τ ὸ ε ὔηθες. κα ὶ ὅρκοι ε ἴ που ἄρα γ έ νοιντο ξυναλλαγ ῆ ς. κα ὶ ὁπόσα ὕβρει μ ὲ ν ἀρχ όμενοι τ ὸ πλέον ἢ σωφροσ ύν ῃ ὑπὸ τ ῶν τ ὴν τιμωρ ί αν παρασχ όντων ο ἱ ἀνταμυν όμενοι δρ άσειαν. ἐπὶ δ ὲ τ ῷ ἀγ ά λλοντα ι . τ ά τε ἀπὸ τ ῶ ν ἐναντ ί ων καλ ῶς λεγ όμενα ἐνεδ έχοντο ἔργων φυλακ ῇ . κρε ίσσους δ ὲ ὄντες ἅπαντες λογισμ ῷ ἐς τ ὸ ἀνέ λπιστον το ῦ βεβα ί ου μ ὴ παθε ῖν μ ᾶλλον προυσκ όπουν ἢ πιστε ῦσαι ἐδύναντο. κα ὶ ὁ ἐπικελε ύσας τ ὸν μὴ διανοο ύ μενον. ε ὐπρεπε ίᾳ δ ὲ λ όγου ο ἷς ξυμβα ίη ἐπιφθόνως τι διαπρ ά ξασθαι. τ ὰ μ ὲν κοιν ὰ λό γῳ θεραπε ύοντε ς ἆθλα ἐποιο ῦντο. κα ὶ ο ὐ γενναι ό τη τ ι . [84] [ Ἐ ν δ᾿ οὖν τ ῇ Κερκ ύ ρ ᾳ τ ὰ πολλ ὰ α ὐ τ ῶν προυτολμ ήθη.φθ ά σας τ ὸ ν μ έ λλοντα κακ ό ν τι δρ ᾶν ἐπῃνε ῖ το. ε ἰ προ ύχοιεν. κα ὶ μ ὴν κα ὶ τ ὸ ξυγγεν ὲ ς το ῦ ἑταιρι κο ῦ ἀλλοτρι ώ τ ε ρον ἐγ ένε το δι ὰ τ ὸ ἑ τοιμ ό τερον ε ἶναι ἀπροφασ ίστως τολμ ᾶ ν· οὐ γ ὰ ρ μετ ὰ τ ῶ ν κειμ έ νων νόμων ὠφελ ίας α ἱ τοια ῦ τα ι ξ ύνοδοι. . παντ ὶ δ ὲ τρ όπ ῳ ἀγωνιζ ό μενοι ἀλλ ή λων περιγ ί γνεσθαι ἐ τ ό λμησ ά ν τε τ ὰ δειν ό τα τ α ἐπεξῇσ ά ν τε τ ὰ ς τιμωρ ί ας ἔ τι με ί ζους. πλ ήθους τε ἰσονομ ί ας πολιτ ι κ ῆ ς κα ὶ ἀριστοκρα τ ί ας σώφρονος προτιμ ήσει. ἀλλ ὰ παρ ὰ το ὺ ς καθεστ ῶ τ ας πλεονεξ ίᾳ . κα ὶ τ ῷ μὲν αἰσχύνονται. ε ἰ ἴδοι ἄφαρκτον. τολμηρ ῶ ς πρ ὸς τ ὰ ἔργα ἐχ ώρουν. μ ά λιστα δ ᾿ ἂν δι ὰ π άθους. κα ὶ οἱ φαυλ ό τερο ι γν ώμην ὡς τ ὰ πλε ίω περιεγ ίγνοντο· τ ῷ γ ὰ ρ δεδι έ ναι τ ό τε αὑ τ ῶ ν ἐνδε ὲ ς κα ὶ τ ὸ τ ῶ ν ἐναντ ί ων ξυνε τ ό ν. τ ὰ δ ὲ μ έσα τ ῶν πολιτ ῶν ὑπ᾿ ἀμφοτ έ ρων ἢ ὅ τι οὐ ξυνηγων ί ζοντο ἢ φθ όν ῳ το ῦ περιε ῖναι διεφθε ί ροντο. καταγελασθ ὲ ν ἠφανίσθη. ῥᾷον δ᾿ οἱ πολλο ὶ κακο ῦ ργοι ὄντες δεξιο ὶ κ έκληντ α ι ἢ ἀμαθε ῖς ἀγαθο ί. ο ὗ τ ὸ γεννα ῖ ον πλε ῖστον μετ έχει. ἥδιον δι ὰ τ ὴν πίστιν ἐ τιμωρε ῖ το ἢ ἀπὸ το ῦ προφανο ῦ ς. π άντων δ ᾿ α ὐ τ ῶν α ἴ τιον ἀρχὴ ἡ δι ὰ πλεονεξ ί αν κα ὶ φιλο τ ι μ ί αν· ἐκ δ ᾿ α ὐ τ ῶν κα ὶ ἐς τ ὸ φιλονικε ῖ ν καθισταμ έ νων τ ὸ πρόθυμον. ἐς δ ὲ τ ὸ ἑκατ έ ροι ς που α ἰε ὶ ἡδον ὴν ἔχον ὁρί ζοντε ς.

τε ῖ χος ἐνοικοδομησ ά μενοι ἔφθειρον το ὺ ς ἐν τ ῇ πόλει κα ὶ τ ῆ ς γ ῆς ἐκρ ά τουν. ο ἱ γ ὰ ρ Συρακ όσιοι κα ὶ Λεοντ ῖ νοι ἐς πόλεμον ἀλλ ή λοις καθ έστασαν. κατασ τ ά ν τ ε ς ο ὖν ἐς Ῥήγιον τ ῆς Ἰ ταλ ί ας τ ὸ ν πόλεμον ἐποιο ῦντο μετ ὰ τ ῶ ν ξυμμ ά χων. το ῖ ς δ ὲ Λεοντ ί νοι ς α ἱ Χαλκιδικα ὶ πόλεις κα ὶ Καμ ά ρινα· τ ῆ ς δ ὲ Ἰ ταλ ίας Λοκρο ὶ μ ὲν Συρακοσ ίων ἦσαν. πολεμ ί α δ ὲ το ῦ προ ύχοντος· ο ὐ γ ὰ ρ ἂν το ῦ τε ὁσ ίου τ ὸ τιμωρε ῖ σθαι προυτ ί θεσαν το ῦ τε μ ὴ ἀδικε ῖν τ ὸ κερδα ίνειν. ἀναβ ά ντ ε ς ἐς τ ὸ ὄρος τ ὴ ν Ἰστ ώ νην.] [85] Οἱ μ ὲ ν οὖν κατ ὰ τ ὴ ν πόλιν Κερκυρα ῖοι τοια ύ τα ι ς ὀργα ῖς τα ῖ ς πρώ ταις ἐς ἀλλ ή λους ἐχρ ήσαντο. ὕστερον χρ όν ῳ πλο ῖα κα ὶ ἐπικο ύρους παρασκευασ άμενοι δι έ βησαν ἐς τ ὴ ν νῆσον ἑξακ όσιοι μ ά λιστα ο ἱ π άντες. ξυνταραχθ έ ντο ς τε το ῦ βίου ἐς τ ὸ ν καιρ ὸν το ῦ τον τ ῇ πόλει κα ὶ τ ῶν νόμων κρατ ή σασα ἡ ἀνθρωπε ία φύσις. κρε ίσσων δ ὲ το ῦ δικα ί ου. [87] Τοῦ δ᾿ ἐπιγιγνομ έ νου χειμ ῶνος ἡ ν όσος τ ὸ δε ύ τερον ἐπέπεσε το ῖ ς Ἀθηνα ί οις. κα ὶ λιμ ὸ ς ἰσχυρ ὸ ς ἐγ ένε το ἐν τ ῇ πόλει. ἀπὸ ἴσου δ ὲ μ ά λισ τα ἐπι όντες ἀπαιδευσ ίᾳ ὀργ ῆς πλεῖστον ἐκφερ ό μενοι ὠμῶς κα ὶ ἀπαραι τ ή τω ς ἐπέλθοιεν. κα ὶ ὁ Εὐρυμ έδων κα ὶ ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι ἀπέπλευσαν τα ῖ ς ναυσ ίν· ὕστερον δ ὲ ο ἱ φε ύγοντε ς τ ῶν Κερκυρα ί ων (διεσ ώ θησαν γ ὰ ρ α ὐ τ ῶ ν ἐς πεντακοσ ίου ς ) τε ί χη τε λαβ ό ντες. ἀφ᾿ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς ὑπόκει τα ι σφαλε ῖ σι κ ἂν αὐ το ὺ ς διασ ῴ ζεσθαι. Ῥηγ ῖνοι δ ὲ κατ ὰ τ ὸ ξυγγεν ὲ ς Λεοντ ί νων. βουλ ό μενοι δ ὲ μή τε σῖ τον ἐς τ ὴ ν Πελοπ όννησον ἄγεσθαι α ὐ τ όθεν πρόπειρ ά ν τε ποιο ύμενοι ε ἰ σφίσι δυνατ ὰ ε ἴη τ ὰ ἐν τ ῇ Σικελ ίᾳ πρ ά γματα ὑποχε ί ρια γεν έσθαι. ἐκρ ά τουν τ ῆ ς πέραν ο ἰκε ίας γ ῆς κα ὶ ἐξ αὐ τ ῆ ς ὁρμώ μενοι ἐλῄ ζοντο το ὺ ς ἐν τ ῇ νήσῳ κα ὶ πολλ ὰ ἔβλαπτον. [86] Τοῦ δ᾿ α ὐ το ῦ θ έρους τελευ τ ῶ ν τ ο ς Ἀθηνα ῖοι ε ἴκοσι να ῦς ἔστειλαν ἐς Σικελ ί αν κα ὶ Λ άχη τα τ ὸ ν Μελαν ώπου στρα τ η γ ὸ ν α ὐτ ῶν κα ὶ Χαροι ά δην τ ὸ ν Εὐφιλ ή του.ἐπιθυμο ῦ ντε ς τ ὰ τ ῶ ν πέλας ἔχειν. οὐ μ έ ντο ι ξυνεπολ έ μησ ά ν γε. ἀξιο ῦσ ί τε το ὺ ς κοινο ὺς περ ὶ τ ῶν τοιο ύ των οἱ ἄνθρωποι νόμους. ἐς ο ὖν τ ὰ ς Ἀθήνας πέμψαντες οἱ τ ῶ ν Λεοντ ί νων ξ ύμμαχοι κατ ά τε παλαι ὰ ν ξυμμαχ ί αν κα ὶ ὅ τι Ἴωνες ἦσαν πείθουσι το ὺ ς Ἀθηνα ίους π έμψαι σφ ίσι ναῦ ς· ὑπὸ γ ὰ ρ τ ῶ ν Συρακοσ ίων τ ῆ ς τε γ ῆς ε ἴργοντο κα ὶ τ ῆ ς θαλ ά σσης. ε ἴ ποτε ἄρα τι ς κινδυνε ύσας τιν ὸ ς δε ήσετα ι αὐ τ ῶ ν. παρ ὰ δ ίκην γιγν ώσκοιεν. ἐν ᾧ μ ὴ βλ άπτουσαν ἰσχὺν ε ἶχε τ ὸ φθονε ῖ ν. ο ἵ τε μ ὴ ἐπὶ πλεονεξ ίᾳ . ἃ ἦν ἐν τ ῇ ἠπείρῳ. κα ὶ ἔπεμψαν ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι τ ῆ ς μ ὲν ο ἰκει ό τ η τ ο ς προφ άσει. . ξ ύμμαχοι δ ὲ το ῖ ς μ ὲν Συρακοσ ίοις ἦσαν πλὴν Καμαρινα ί ων α ἱ ἄλλαι Δωρ ίδες πόλεις. ε ἰωθυ ῖα κα ὶ παρ ὰ το ὺς ν όμους ἀδικε ῖ ν. κα ὶ τ ὰ πλο ῖα ἐμπρήσαντε ς. α ἵπερ κα ὶ πρ ὸς τ ὴν τ ῶ ν Λακεδαιμον ί ων τ ὸ πρῶ τον ἀρχομ ένου το ῦ πολ έμου ξυμμαχ ίαν ἐ τ ά χθησαν. ἐπρεσβε ύοντο δ ὲ κα ὶ ἐς τ ὴν Λακεδα ί μονα κα ὶ Κόρινθον περ ὶ καθ όδου· κα ὶ ὡς ο ὐδ ὲν α ὐ το ῖ ς ἐπρ ά σσετο. ἐκλιπο ῦσα μ ὲν ο ὐδ ένα χρ όνον τ ὸ παντ άπασιν. κα ὶ τ ὸ θ έρος ἐ τελε ύ τα. ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατ ὴ ς μ ὲν ὀργ ῆ ς ο ὖσα. ἐν ἄλλων τιμωρ ί αις προκαταλ ύε ιν κα ὶ μὴ ὑπολε ίπεσθαι. ὅπως ἀπόγνοια ᾖ το ῦ ἄλλο τι ἢ κρατε ῖ ν τ ῆ ς γ ῆς.

κα ὶ πέμπτον ἔ τος τ ῷ πολ έμ ῳ ἐ τελε ύ τα τ ῷδε ὃν Θουκυδ ίδης ξυν έ γραψεν. το ύ των μνησθ ήσομαι. ᾗ ἰσχυρ ό τα το ς ὁ σεισμ ὸ ς ἐγ ένετο. ἐν τ ῇ Σικελ ίᾳ κα ὶ α ὐ το ὶ ο ἱ Σικελι ῶ τα ι ἐπ᾿ ἀλλή λους στρα τε ύ οντ ε ς κα ὶ οἱ Ἀθηνα ῖοι ξ ὺν το ῖ ς σφετ έροις ξυμμ ά χοι ς· ἃ δ ὲ λόγου μ ά λισ τα ἄξια ἢ μετ ὰ τ ῶν Ἀθηνα ίων ο ἱ ξ ύμμαχοι ἔπραξαν ἢ πρὸς το ὺ ς Ἀθηνα ί ους οἱ ἀντιπ όλεμοι. κα ὶ τ ὸ μὲν κατ έ κλυσε. α ἴ τιον δ ᾿ ἔγωγε νομί ζω το ῦ τοιο ύ του. κα ὶ το ῦ τε φρουρ ί ου τ ῶ ν Ἀθηνα ί ων παρε ῖλε κα ὶ δ ύο νε ῶν ἀνειλκυσμ ένων τ ὴ ν ἑ τ έ ραν κατ έ αξεν. ὡς οὐ προσεχ ώ ρουν. ὡς ἑκ ά στο ι ς ξυν έ βαινεν. καλε ῖ τα ι δ ὲ Λιπ άρα· τ ὰ ς δ ὲ ἄλλας ἐκ τα ύ τ η ς ὁρμώ μενοι γεωργο ῦσι. Διδ ύμην κα ὶ Στρογγ ύλην κα ὶ Ἱερ άν. Ἄγιδος το ῦ Ἀρχιδ ά μου ἡγουμ ένου Λακεδαιμον ίων βασιλ έ ως. τεμ ό ντε ς δ ᾿ ο ἱ Ἀθηνα ῖοι τ ὴν γ ῆν. νομί ζουσι δ ὲ οἱ ἐκε ίν ῃ ἄνθρωποι ἐν τ ῇ Ἱερ ᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκε ύει. ξ ύμμαχοι δ᾿ ἦσαν Συρακοσ ίων. ἔν τε Ἀθήναις κα ὶ ἐν Εὐβο ίᾳ κα ὶ ἐν Βοιωτο ῖ ς κα ὶ μ άλισ τα ἐν Ὀρχομεν ῷ τ ῷ Βοιωτ ίῳ . ἐγ ένετο δ ὲ κα ὶ ἐν Πεπαρ ήθ ῳ κ ύματος ἐπαναχ ώ ρησ ί ς τι ς. [90] Τοῦ δ᾿ α ὐ το ῦ θ έρους ἐπολ έμουν μ ὲν κα ὶ ἄλλοι. ἀπέπλευσαν ἐς τ ὸ Ῥήγιον. [88] Καὶ οἱ μ ὲν ἐν Σικελ ίᾳ Ἀθηνα ῖοι κα ὶ Ῥηγ ῖνοι το ῦ α ὐ το ῦ χειμ ῶ νος τρι ά κον τ α ναυσ ὶ στρα τε ύ ουσιν ἐπὶ τ ὰ ς Α ἰόλου ν ήσους καλουμ έ νας· θ έρους γ ὰ ρ δι ᾿ ἀνυδρ ίαν ἀδ ύνατα ἦν ἐπιστρα τ ε ύ ε ιν. παρ έμεινε δ ὲ τ ὸ μ ὲν ὕστερον ο ὐκ ἔλασσον ἐνιαυ το ῦ . Κνιδ ίων ἄποικοι ὄντες. τ ὸ δ᾿ ὑπεν όστησε. κατ ὰ το ῦ το ἀποστ έ λλειν τε τ ὴ ν θ ά λασσαν κα ὶ ἐξαπ ίνης π άλιν ἐπισπωμ ένην βιαι ό τ ε ρον τ ὴ ν ἐπίκλυσιν ποιε ῖν· ἄνευ δ ὲ σεισμο ῦ ο ὐκ ἄν μοι δοκε ῖ τ ὸ τοιο ῦ το ξυμβ ῆ ναι γεν έσθαι. κα ὶ περ ὶ Ἀταλ ά ν τ η ν τ ὴν ἐπὶ Λοκρο ῖ ς το ῖ ς Ὀπουντ ί οις νῆσον παραπλησ ία γ ίγνε τα ι ἐπίκλυσις. κα ὶ περὶ το ύ τους το ὺ ς χρ όνους. σεισμ ῶν δ ὲ γενομ έ νων πολλ ῶν ἀπετρ άποντο π άλιν κα ὶ ο ὐκ ἐγέ νετο ἐσβολ ή.ἐγέ νετο δ έ τι ς ὅμως διοκωχ ή. ὅ τι τ ὴ ν νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδιδο ῦσα πολ ὺ κα ὶ τ ὴ ν ἡμ έραν καπν όν. ο ὐ μ έντο ι ἐπέκλυσ έ γε· κα ὶ σεισμ ὸς το ῦ τε ίχους τι κατ έ βαλε κα ὶ τ ὸ πρυτανε ῖ ον κα ὶ ἄλλας ο ἰκ ίας ὀλ ίγας. [89] Τοῦ δ᾿ ἐπιγιγνομ έ νου θ έρους Πελοπονν ήσιοι κα ὶ ο ἱ ξ ύμμαχοι μ έχρι μ ὲ ν το ῦ Ἰσθμο ῦ ἦλθον ὡς ἐς τ ὴ ν Ἀττ ι κ ὴ ν ἐσβαλο ῦ ντε ς. τ ῆ ς Εὐβο ίας ἐν Ὀροβ ίαις ἡ θ ά λασσα ἐπανελθο ῦσα ἀπὸ τ ῆ ς τ ό τε οὔσης γῆ ς κα ὶ κυματωθε ῖ σα ἐπῆλθε τ ῆ ς πόλεως μ έρος τι. κα ὶ ὁ χειμ ὼν ἐτελε ύ τα. κε ῖ νται δ ὲ αἱ νῆσοι α ὗ ται κατ ὰ τ ὴ ν Σικελ ῶν κα ὶ Μεσσην ίων γ ῆν. ο ἰκο ῦσι δ ᾿ ἐν μι ᾷ τ ῶ ν νήσων οὐ μεγ ά λ ῃ . τ ῶν σεισμ ῶν κατεχ ό ντων. νέ μοντα ι δ ὲ Λιπαρα ῖ οι α ὐ τ ά ς. Χαροι ά δου γ ὰ ρ ἤδη το ῦ Ἀθηνα ίων στρα τ η γο ῦ τεθνηκ ό το ς ὑπὸ . τ ὸ δ ὲ πρό τερον κα ὶ δ ύο ἔτη. ἐγ ένοντο δ ὲ κα ὶ ο ἱ πολλο ὶ σεισμο ὶ τ ό τε τ ῆς γῆ ς. ὥστε Ἀθηνα ίους γε μ ὴ εἶ ναι ὅ τι μᾶλλον το ύ του ἐπίεσε κα ὶ ἐκ ά κωσε τ ὴ ν δ ύναμιν· τε τ ρα κοσ ί ων γ ὰ ρ ὁπλιτ ῶ ν κα ὶ τε τ ρα κ ισχιλ ί ων ο ὐκ ἐλ άσσους ἀπέθανον ἐκ τ ῶ ν τ ά ξ εων κα ὶ τριακοσ ί ων ἱππέων. το ῦ δ ὲ ἄλλου ὄχλου ἀνεξε ύ ρε το ς ἀριθμ ό ς. κα ὶ θ άλασσα ν ῦν ἐστ ὶ πρό τερον οὖσα γ ῆ· κα ὶ ἀνθρ ώπους δι έφθειρεν ὅσοι μ ὴ ἐδ ύναντο φθῆναι πρὸς τ ὰ μετ έ ωρα ἀναδραμ ό ντε ς.

κα ὶ στρα τοπεδευσ ά μενοι τα ύ τη ν τ ὴν ἡμ έραν ἐν τ ῇ Ταν ά γρ ᾳ ἐδῄουν κα ὶ ἐνηυλ ίσαντο. κα ὶ μετ ὰ το ῦ το ἐπελθ όντων οἱ Μεσσήνιοι τ ῶ ν τε Ἀθηνα ίων κα ὶ τ ῶν ξυμμ άχων προσεχ ώ ρησαν κα ὶ α ὐ το ί . κα ὶ τ ῷ ἐρύματ ι προσβαλ όντε ς ἠν ά γκασαν ὁμολογ ίᾳ τ ή ν τε ἀκρ όπολιν παραδο ῦ ναι κα ὶ ἐπὶ Μεσσ ήνην ξυστρα τ ε ῦ σαι. ἄραντε ς ἐκ τ ῆ ς Μ ήλου α ὐ το ὶ μ ὲν ἔπλευσαν ἐς Ὠρωπὸν τ ῆ ς Γραϊκ ῆ ς. ἔτυχον δ ὲ δύο φυλα ὶ ἐν τα ῖ ς Μυλα ῖ ς τ ῶ ν Μεσσην ίων φρουρο ῦσαι κα ί τινα κα ὶ ἐνέδραν πεποιημ έ ναι το ῖ ς ἀπὸ τ ῶ ν νε ῶν. Ἱππονίκου τε το ῦ Καλλ ίου στρα τ η γο ῦ ντο ς κα ὶ Εὐρυμ έδοντος το ῦ Θουκλ έους. τ ὸ πρῶτον μελλ ή σαντε ς Ἀθηνα ί οις προσθε ῖναι σφ ᾶς α ὐ το ύ ς. ἑξ ήκοντα δ ὲ ἐς Μ ῆλον κα ὶ δισχιλ ί ους ὁπλί τας· ἐστρα τ ή γε ι δ ὲ α ὐ τ ῶ ν Νικ ίας ὁ Νικηρ ά τ ου. οἱ δὲ ἐκ τ ῆ ς πόλεως πανδημε ὶ Ἀθηνα ῖ οι. [92] Ὑπὸ δ ὲ τ ὸ ν χρ όνον το ῦ τον Λακεδαιμ ό νιο ι Ἡρ άκλειαν τ ὴν ἐν Τραχιν ίᾳ ἀποικ ί αν καθ ίσταν το ἀπὸ τοι ᾶ σδε γν ώμης. πρῶ τον μ ὲν οὖν ἐν Δελφο ῖ ς τ ὸ ν θε ὸν ἐπήροντο. ὡς δ ὲ α ὐτο ῖ ς δῃουμ έ νης τ ῆ ς γῆ ς οὐ προσεχ ώρουν. το ὺ ς γ ὰ ρ Μηλ ίους ὄντας νησι ώ τας κα ὶ ο ὐκ ἐθ έλοντας ὑπακο ύειν ο ὐδ ὲ ἐς τ ὸ αὑ τ ῶ ν ξυμμαχικ ὸ ν ἰέναι ἐβο ύλοντο προσαγαγ έσθαι. ἑλ όμενοι πρεσβευτ ὴ ν Τεισαμεν ό ν. ἀκο ύσαντες δ ὲ ο ἱ Λακεδαιμ ό νιο ι γν ώμην ε ἶχον τ ὴν ἀποικ ί αν ἐκπέμπειν. ὧν ἐστρα τ ή γε ι Δημοσθ ένης τε ὁ Ἀλκισθ έ νους κα ὶ Προκλ ῆ ς ὁ Θεοδ ώρου. τ ῆ ς τε ἐπὶ Θρ ᾴκης παρόδου χρησ ί μως ἕξειν. Παρ ά λιο ι Ἰρι ῆ ς Τραχ ίνιοι· το ύ των δ ὲ ο ἱ Τραχί νιοι πολέμ ῳ ἐφθαρμ έ νοι ὑπὸ Οἰ τα ί ων ὁμ όρων ὄντων. το ῖ ς τε Τραχιν ί οις βουλ όμενοι κα ὶ το ῖ ς Δωριε ῦσι τιμωρε ῖ ν. ο ἰκιστα ὶ δ ὲ τρε ῖ ς Λακεδαιμον ίων . κα ὶ τ ῶν ἄλλων Ἑλλή νων τ ὸ ν βουλ ό μενον ἐκ έλευον ἕπεσθαι πλὴν Ἰώνων κα ὶ Ἀχαι ῶ ν κα ὶ ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθν ῶν. ὑπὸ νύκτα δ ὲ σχ όντες ε ὐθ ὺς ἐπορε ύ οντο οἱ ὁπλῖ ται ἀπὸ τ ῶ ν νε ῶν πεζ ῇ ἐς Τ άναγραν τ ῆ ς Βοιωτ ί ας. πέμπουσιν ἐς Λακεδα ί μονα. [91] Τοῦ δ᾿ α ὐ το ῦ θ έρους ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι τρι ά κον τ α μ ὲν να ῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπ όννησον. δε ίσαντες δ ὲ μ ὴ ο ὐ σφίσι πιστο ὶ ὦσι. τ ῶ ν αὐ τ ῶ ν δε όμενοι· ὑπὸ γ ὰ ρ τ ῶν Οἰτα ίων κα ὶ αὐ το ὶ ἐφθε ί ροντο. ο ἱ δ ὲ Ἀθηνα ῖοι κα ὶ ο ἱ ξ ύμμαχοι το ύ ς τε ἐκ τ ῆ ς ἐν έδρας τρ έπουσι κα ὶ διαφθε ίρουσι πολλο ύς. κα ὶ ἅμα το ῦ πρὸς Ἀθηνα ί ους πολ έμου καλ ῶς α ὐ το ῖ ς ἐδ όκει ἡ πόλις καθ ί στασθαι· ἐπί τε γ ὰ ρ τ ῇ Εὐβο ίᾳ ναυτι κ ὸ ν παρασκευασθ ῆναι ἄν. τ ό τε ξ ύμπαν ὥρμηντο τ ὸ χωρ ίον κτ ί ζε ιν. οἱ μ ὲν ἐς τ ὴ ν πόλιν. ὁμήρους τε δ όντες κα ὶ τ ὰ ἄλλα πιστ ὰ παρασχ όμενοι. κελε ύοντος δ ὲ ἐξ έπεμψαν το ὺ ς ο ἰκ ή τορας α ὑ τ ῶ ν τε κα ὶ τ ῶν περιο ίκων. ο ἱ δ ὲ ἐπὶ τ ὰ ς να ῦς. ὥστ ᾿ ἐκ βραχ έ ος τ ὴ ν δι ά βασιν γ ίγνεσθαι. ἀπὸ σημε ίου ἐς τ ὸ αὐ τ ὸ κατ ὰ γῆν ἀπήντων. ἡ μητρ όπολις τ ῶ ν Λακεδαιμον ί ων.Συρακοσ ίων πολέμ ῳ Λ άχης ἅπασαν ἔχων τ ῶν νε ῶν τ ὴν ἀρχ ὴν ἐστρ ά τ ε υσε μετ ὰ τ ῶ ν ξυμμ ά χων ἐπὶ Μυλ ὰ ς τ ὰ ς Μεσσην ίων. Μηλι ῆ ς ο ἱ ξ ύμπαντες εἰσὶ μ ὲν τρ ί α μ έρη. κα ὶ τ ῇ ὑστερα ίᾳ μ άχ ῃ κρατ ή σαντε ς το ὺ ς ἐπεξελθ ό ντας τ ῶ ν Ταναγρα ίων κα ὶ Θηβα ίων τιν ὰ ς προσβεβοηθηκ ό τα ς κα ὶ ὅπλα λαβ όντε ς κα ὶ τροπα ῖον στ ήσαντε ς ἀνεχ ώ ρησαν. κα ὶ παραπλε ύσας ὁ Νικ ί ας τα ῖ ς ἑξή κοντα ναυσ ὶ τ ῆ ς Λοκρ ίδος τ ὰ ἐπιθαλ άσσια ἔτεμε κα ὶ ἀνεχ ώ ρησεν ἐπ᾿ οἴ κου. ξυνεπρεσβε ύοντο δ ὲ α ὐ το ῖ ς κα ὶ Δωρι ῆ ς.

ἀγνωστ ό τα τ ο ι δ ὲ γλ ῶσσαν κα ὶ ὠμοφ ά γοι εἰσίν. α ἴ τιον δ ὲ ἦν ο ἵ τε Θεσσαλο ὶ ἐν δυν ά μει ὄντες τ ῶ ν τα ύ τ ῃ χωρ ίων. Λέων κα ὶ Ἀλκ ί δας κα ὶ Δαμ ά γων. ο ἳ πανδημε ὶ πλὴν Οἰνιαδ ῶ ν ξυν έσποντο.ἡγήσαντο. φοβο ύμενοι μὴ σφίσι μεγ ά λ ῃ ἰσχύι παροικ ῶσιν. κα ὶ περ ὶ τ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν χρ όνον ὃν ἐν τ ῇ Μήλῳ οἱ Ἀθηνα ῖ οι κατε ί χοντο. ἐν δεξι ᾷ ἔχων τ ὸ ν Παρνασσ όν. κα ὶ Ζακυνθ ίοις κα ὶ Κεφαλλ ῆσι κα ὶ Κερκυρα ί ων πέντε κα ὶ δ έκα ναυσ ίν. ἐκφοβήσαντε ς το ὺ ς πολλο ὺς χαλεπ ῶς τε κα ὶ ἔστιν ἃ ο ὐ καλ ῶς ἐξηγο ύ μενοι. κα ὶ σκευ ῇ ψιλ ῇ χρ ώμενον ο ὐ χαλεπ ὸν ἀπέφαινον. ὅ τι βραχ ύς ἐστιν ὁ δι άπλους πρ ὸς τ ὸ Κήναιον τ ῆ ς Εὐβοίας. τ ὸ γ ὰ ρ ἔθνος μ έγα μ ὲν ε ἶναι τ ὸ τ ῶν Αἰ τωλ ῶ ν κα ὶ μ ά χιμον. ἐν ᾗ κα ὶ ἡ Λευκ ά ς ἐστι κα ὶ τ ὸ ἱερ ὸ ν το ῦ Ἀπόλλωνος. οἰ κο ῦν δ ὲ κατ ὰ κ ώμας ἀτειχ ίστους. νομ ί ζοντε ς ῥᾳδ ίως γ ᾿ ἂν ἐκπολιορκ ῆσαι κα ὶ πόλεως αἰ ε ὶ σφίσι πολεμ ί ας ἀπαλλαγ ῆναι. κατασ τραφ ῆ ναι. ὅπερ μέ γιστον μ έ ρος ἐστ ὶ τ ῶ ν Αἰ τωλ ῶ ν. τ ῆ ς δ ὲ θαλ άσσης ε ἴκοσι. [94] Τοῦ δ᾿ α ὐ το ῦ θ έρους. ἔπειτα δ ὲ Ὀφιονε ῦσι κα ὶ μετ ὰ το ύ τους Εὐρυτ ᾶσιν. ἔφθειρον κα ὶ δι ὰ παντ ὸ ς ἐπολ έμουν ἀνθρ ώποις νεοκατασ τ ά τ ο ι ς . ἕως καταβα ί η ἐς Φωκ έας. ο ἳ προθ ύμως ἐδ όκουν κατ ὰ τ ὴ ν Ἀθηνα ίων α ἰε ί ποτε φιλ ί αν ξυστρα τ ε ύ σειν ἢ κ ἂν β ίᾳ . κα ὶ ο ἱ μ ὲν Λευκ άδιο ι τ ῆς τε ἔξω γῆ ς δῃουμ έ νης κα ὶ τ ῆ ς ἐντ ὸ ς το ῦ ἰσθμο ῦ. ὅπως ε ὐφύλακτα α ὐ το ῖ ς ε ἴη. ἕως ἐξετρ ύχωσαν γενομ έ νους τ ὸ πρῶ τον κα ὶ π άνυ πολλο ύς (πᾶς γ ά ρ τι ς Λακεδαιμον ίων οἰ κιζ ό ντων θαρσαλ έ ως ᾔει. κα ὶ οἱ ἀπὸ τ ῶ ν τρι ά κον τ α νε ῶν Ἀθηνα ῖ οι περὶ Πελοπόννησον ὄντες πρῶ τον ἐν Ἐλλομεν ῷ τ ῆ ς Λευκαδ ί ας φρουρο ύ ς τινας λοχ ήσαντε ς δι έφθειραν. ἢν κρατ ή σ ῃ α ὐ τ ῶ ν. Δημοσθ ένης δ ᾿ ἀναπε ίθετα ι κατ ὰ τ ὸ ν χρό νον το ῦ τον ὑπὸ Μεσσην ίων ὡς καλ ὸν α ὐ τ ῷ στρα τ ι ᾶ ς τοσα ύ τη ς ξυνειλεγμ έ νης Αἰ τωλο ῖ ς ἐπιθ έσθαι. πρ ὶν ξυμβοηθ ῆ σαι. ἀπέχουσα Θερμοπυλ ῶν σταδ ί ους μ ά λισ τα τεσσαρ ά κον τ α. ἐπιχειρε ῖ ν δ ᾿ ἐκ έλευον πρ ῶτον μ ὲν Ἀποδωτο ῖ ς. νε ώρι ά τε παρεσκευ ά ζον τ ο. ῥᾳδίως κα ὶ τ ὸ ἄλλο Ἠπειρω τ ι κ ὸ ν τ ὸ τα ύ τ ῃ Ἀθηνα ί οις προσποι ήσειν. [95] ὁ δ ὲ τ ῶν Μεσσην ίων χ άρι τ ι πεισθε ὶς κα ὶ μ ά λιστα νομ ίσας ἄνευ τ ῆ ς τ ῶ ν Ἀθηνα ίων δυν ά μεως το ῖ ς ἠπειρ ώ ται ς ξυμμ ά χοι ς μετ ὰ τ ῶ ν Αἰ τωλ ῶ ν δ ύνασθαι ἂν κατ ὰ γ ῆν ἐλθε ῖν ἐπὶ Βοιωτο ὺ ς δι ὰ Λοκρ ῶ ν τ ῶ ν Ὀζολ ῶν ἐς Κυτ ί νιον τ ὸ Δωρικ όν. Ναυπ άκτ ῳ τε πολεμ ίοις οὖσι κα ί . ὡς λ έγοντα ι · το ύ των γ ὰ ρ ληφθ έντων ῥᾳδ ίως κα ὶ τ ἆ λλα προσχωρ ήσειν. ἣ νῦν Ἡρ ά κλε ια καλε ῖ τα ι. β έβαιον νομ ίζων τ ὴν πόλιν)· ο ὐ μ έντο ι ἥκιστα οἱ ἄρχοντε ς α ὐ τ ῶ ν τ ῶ ν Λακεδαιμον ίων ο ἱ ἀφικνο ύμενοι τ ὰ πρ ά γματ ά τε ἔφθειρον κα ὶ ἐς ὀλιγανθρωπ ίαν κατ έστησαν. κα ὶ ὧν ἐπὶ τ ῇ γ ῇ ἐκτ ί ζε το. κατασ τ ά ν τ ε ς δ ὲ ἐτε ίχισαν τ ὴ ν πόλιν ἐκ καιν ῆ ς. ἔπειτα ὕστερον ἐπὶ Λευκ ά δα με ί ζονι στ ό λ ῳ ἦλθον. κα ὶ ε ἶρξαν τ ὸ κατ ὰ Θερμοπ ύλας κατ ᾿ α ὐ τ ὸ τ ὸ στεν ό ν. κα ὶ τα ύ τας δι ὰ πολλο ῦ. πλήθει βιαζ ό μενοι ἡσ ύχαζον· ο ἱ δὲ Ἀκαρν ᾶ νες ἠξ ίουν Δημοσθ έ νη τ ὸ ν στρα τ η γ ὸ ν τ ῶν Ἀθηνα ίων ἀποτειχ ί ζειν αὐ το ύ ς. ἔπειτα μ έντοι παρ ὰ δ όξαν α ὐ το ῖ ς ἀπ έβη· ο ὐ γ ὰρ ἐγέ νετο ἀπ᾿ αὐ τ ῆ ς δειν ὸ ν ο ὐδ έν. ὥστε ῥᾷον ἤδη α ὐ τ ῶ ν οἱ πρόσοικοι ἐπεκρ ά τουν. [93] ο ἱ δ ὲ Ἀθηνα ῖοι τ ῆ ς πόλεως τα ύ τ η ς ξυνοικι ζ ομ έ νης τ ὸ πρῶ τον ἔδεισ ά ν τε κα ὶ ἐν όμισαν ἐπὶ τ ῇ Εὐβοίᾳ μ ά λιστα καθ ίστασθαι. Ἀκαρν ᾶσ ί τε πᾶσιν.

ο ἵ τε Αἰ τωλο ὶ ἐν έκειντο κα ὶ ἐσηκ ό ντι ζ ον. ὅτι οὐδ ὲ ν αὐ τ ῷ ἠναντ ιο ῦ το. ὁ δ ὲ το ύ το ι ς τε πεισθε ὶ ς κα ὶ τ ῇ τ ύχ ῃ ἐλπίσας. [97] τ ῷ δὲ Δημοσθ έ νει τοι ό νδε τι ο ἱ Μεσσ ήνιοι παρ ῄνουν· ὅπερ κα ὶ τ ὸ πρῶ τον ἀναδιδ ά σκοντ ε ς α ὐ τ ὸ ν τ ῶ ν Αἰ τωλ ῶ ν ὡς ε ἴη ῥᾳδ ία ἡ α ἵρεσις.προσαχθ ῆ ναι (κα ὶ Φωκε ῦσιν ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτ ί α ἐστ ίν). ε ἰ μὴ βο ύλοιντο ξυγχωρε ῖν. κα ὶ κατ ὰ κρ ά το ς α ἱρε ῖ ἐπι ών. ὥστε κα ὶ ο ἱ ἔσχατοι Ὀφιον έων ο ἱ πρ ὸς τ ὸν Μηλιακ ὸ ν κ ό λπον καθ ή κοντε ς Βωμι ῆ ς κα ὶ Καλλι ῆ ς ἐβο ήθησαν. ὡρμ ᾶ το δ ὲ ἐξ Οἰνε ῶνος τ ῆ ς Λοκρ ίδος. κα ὶ ὅτε μ ὲν ἐπίοι τ ὸ τ ῶν Ἀθηνα ί ων στρα τ όπεδον. πολλ ῇ χειρ ὶ ἐπεβοή θουν πάντες. κα ὶ ἐσπίπτοντε ς ἔς τε χαρ ά δρας ἀνεκβ ά τ ους κα ὶ χωρ ία ὧν ο ὐκ ἦσαν ἔμπειροι διεφθε ίροντο· . οὕ τω δὴ τραπ όμενοι ἔφευγον. ἰέναι ἐκέ λευον ὅ τι τ ά χισ τα ἐπὶ τ ὰ ς κ ώμας κα ὶ μ ὴ μ ένειν ἕως ἂν ξ ύμπαντες ἁθροισθ έ ντε ς ἀντι τ ά ξ ω ν τ α ι . ο ἱ δ ὲ ἀντε ῖχον (τοξευ όμενοι γ ὰ ρ οἱ Αἰ τωλο ὶ ἄνθρωποι ψιλο ὶ ἀνεστ έ λλοντο)· ἐπειδ ὴ δ ὲ το ῦ τε τοξ ά ρχου ἀποθαν όντος ο ὗ τοι διεσκεδ ά σθησαν κα ὶ α ὐ το ὶ ἐκεκμ ήκεσαν κα ὶ ἐπὶ πολὺ τ ῷ αὐ τ ῷ πόνῳ ξυνεχ ό μενοι. Κεφαλλ ῆσι κα ὶ Μεσσην ίοις κα ὶ Ζακυνθ ί οις κα ὶ Ἀθηνα ίων τρι ακοσ ίοις το ῖ ς ἐπιβ ά τα ι ς τ ῶν σφετ έρων νε ῶ ν (αἱ γ ὰ ρ πέντε κα ὶ δ έκα τ ῶ ν Κερκυρα ίων ἀπῆλθον ν ῆες). ἄρας ο ὖν ξ ύμπαντι τ ῷ στρα τε ύ μα τ ι ἀπὸ τ ῆ ς Λευκ ά δος ἀκ όντων τ ῶν Ἀκαρν ά νων παρ έπλευσεν ἐς Σόλλιον. ἀναχωρο ῦσι δ ὲ ἐπ έκειντο· κα ὶ ἦν ἐπὶ πολὺ τοια ύ τ η ἡ μ ά χη. κα ὶ ἔδει α ὐ το ὺ ς πανστρα τ ι ᾷ ἀπαντ ῆ σαι το ῖ ς Ἀθηνα ί οις ἐς τ ὴ ν μεσ όγειαν· ὄντες γ ὰρ ὅμοροι το ῖ ς Αἰ τωλο ῖ ς κα ὶ ὁμόσκευοι μεγ ά λη ὠφελ ία ἐδ όκουν ε ἶναι ξυστρα τ ε ύ οντ ε ς μ ά χης τε ἐμπειρ ίᾳ τ ῆ ς ἐκε ίνων κα ὶ χωρ ίων. ο ἱ δὲ Ὀζό λαι οὗ τοι Λοκρο ὶ ξ ύμμαχοι ἦσαν. οἱ δ ὲ Αἰ τωλο ί (βεβοηθηκ ό τε ς γ ὰ ρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τ ὸ Αἰγ ί τιον) προσέβαλλον το ῖ ς Ἀθηνα ίοις κα ὶ το ῖ ς ξυμμ ά χοι ς καταθ έοντ ε ς ἀπὸ τ ῶ ν λόφων ἄλλοι ἄλλοθεν κα ὶ ἐσηκ όντ ι ζ ον. δι ώ ξει ς τε κα ὶ ὑπαγωγα ί. χρησθ ὲν α ὐ τ ῷ ἐν Νεμ έᾳ το ῦ το παθε ῖν. Τοὺ ς δ ὲ Αἰ τωλο ὺ ς οὐκ ἐλ ά νθανεν α ὕ τη ἡ παρασκευ ὴ ο ὔ τε ὅτε τ ὸ πρῶ τον ἐπεβουλε ύ ε το. ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὁ ποιητ ὴ ς λ έγετα ι ὑπὸ τ ῶ ν τα ύ τ ῃ ἀποθανε ῖ ν. το ὺ ς Λοκρο ὺ ς ο ὐκ ἀναμε ίνας ο ὓς α ὐ τ ῷ ἔδει προσβοηθ ῆσαι (ψιλ ῶ ν γ ὰ ρ ἀκοντισ τ ῶ ν ἐνδε ὴς ἦν μ άλισ τα) ἐχ ώρει ἐπὶ Αἰγι τ ί ου. κα ὶ αἱ ρε ῖ τ ῇ πρώ τ ῃ ἡμ έρᾳ Ποτιδαν ί αν κα ὶ τ ῇ δευτ έ ρ ᾳ Κροκ ύλειον κα ὶ τ ῇ τρ ί τ ῃ Τείχιον. ἅμα τ ῇ ἕῳ ἄρας ἐπορε ύετο ἐς τ ὴ ν Αἰ τωλ ίαν. ἐς Να ύπακτον ἐπαναχωρ ή σας στρα τε ῦ σαι ὕστερον. ὑπεχ ώρουν. ὡς οὐ προσεδ έ ξαντο δι ὰ τ ῆ ς Λευκ ά δος τ ὴν ο ὐ περι τε ί χισιν. ἐστρ ά τ ε υσεν ἐπ᾿ Αἰ τωλο ύ ς. ἐν ο ἷς ἀμφοτ έ ροι ς ἥσσους ἦσαν οἱ Ἀθηνα ῖ οι. [98] μ έχρι μ ὲν ο ὖν ο ἱ τοξ ό τα ι ε ἶχ όν τε τ ὰ βέ λη αὐ το ῖ ς κα ὶ οἷο ί τε ἦσαν χρ ῆσθαι. ἔμεν έ τε α ὐ το ῦ κα ὶ τ ὴ ν λε ίαν ἐς Εὐπ άλιον τ ῆ ς Λοκρ ί δος ἀπέπεμψεν· τ ὴ ν γ ὰ ρ γν ώμην ε ἶχε τ ὰ ἄλλα κατασ τ ρεψ ά μενος οὕ τως ἐπὶ Ὀφιον έ ας. ὑπέφευγον γ ὰ ρ ο ἱ ἄνθρωποι κα ὶ ἐκ ά θηντο ἐπὶ τ ῶ ν λ όφων τ ῶ ν ὑπὲρ τ ῆ ς πόλεως· ἦν γ ὰρ ἐφ ᾿ ὑψηλῶν χωρίων ἀπέχουσα τ ῆ ς θαλ ά σσης ὀγδο ήκοντα σταδ ίους μ ά λιστα. ἐπειδ ή τε ὁ στρα τ ὸ ς ἐσεβεβλ ήκει. [96] αὐλισ ά μενος δ ὲ τ ῷ στρα τ ῷ ἐν το ῦ Δι ὸς το ῦ Νεμε ίου τ ῷ ἱερ ῷ. τ ὴν δ ᾿ ἐν ποσ ὶν α ἰε ὶ πειρ ᾶσθαι αἱρε ῖ ν. κοιν ώσας δ ὲ τ ὴν ἐπίνοιαν το ῖς Ἀκαρν ᾶσιν. α ὐ τ ὸ ς τ ῇ λοιπ ῇ στρα τ ι ᾷ .

πε ίθουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρα τ ι ὰ ν ἐπὶ Να ύπακτον δι ὰ τ ὴν τ ῶν Ἀθηνα ίων ἐπαγωγή ν. κα ὶ ξυνηκολο ύθουν αὐ τ ῷ Μακ ά ριο ς κα ὶ Μενεδ ά ϊο ς ο ἱ Σπαρτι ᾶ τ α ι . κα ὶ πορευ ό μενος Οἰνε ῶνα αἱρε ῖ α ὐ τ ῶ ν κα ὶ Εὐπ άλιον· ο ὐ γ ὰρ προσεχ ώ ρησαν. τοσο ῦ το ι μ ὲν τ ὸ πλ ῆθος κα ὶ ἡλικ ί α ἡ αὐ τ ὴ οὗ τοι β έλτ ισ το ι δ ὴ ἄνδρες ἐν τ ῷ πολ έμ ῳ τ ῷδε ἐκ τ ῆ ς Ἀθηνα ί ων πόλεως διεφθ ά ρησαν· ἀπέθανε δ ὲ κα ὶ ὁ ἕτερος στρα τ η γ ὸ ς Προκλ ῆ ς. το ύ των ἦσαν πεντακ όσιοι ἐξ Ἡρακλε ί ας τ ῆ ς ἐν Τραχ ῖ νι πόλεως τ ό τε νεοκτ ί στου ο ὔσης· Σπαρτι ά τ η ς δ᾿ ἦρχεν Εὐρύλοχος τ ῆ ς στρα τ ι ᾶ ς. ἠκολο ύθουν δ ὲ ο ὔ· κα ὶ Ὑαῖοι ο ὐκ ἔδοσαν ὁμ ήρους πρ ὶν αὐ τ ῶ ν εἷ λον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν.κα ὶ γ ὰ ρ ὁ ἡγεμ ὼ ν α ὐ το ῖ ς τ ῶ ν ὁδῶν Χρ όμων ὁ Μεσσ ήνιος ἐ τ ύγχανε τεθνηκ ώ ς. ὅθεν περ κα ὶ ὡρμ ήθησαν. οἱ δ ὲ Αἰ τωλο ὶ ἐσακοντ ί ζοντ ε ς πολλο ὺς μ ὲν α ὐ το ῦ ἐν τ ῇ τροπ ῇ κατ ὰ πόδας α ἱρο ῦντες ἄνθρωποι ποδ ώκεις κα ὶ ψιλο ὶ δι έ φθειρον. ἀπέθανον δ ὲ τ ῶ ν τε ξυμμ ά χων πολλο ὶ κα ὶ α ὐ τ ῶν Ἀθηνα ίων ὁπλῖ ται περὶ εἴ κοσι μ ά λισ τα κα ὶ ἑκατ ό ν. πῦρ κομισ ά μενοι περιεπίμπρασαν· πᾶσ ά τε ἰδ έα κατ έ στη τ ῆ ς φυγ ῆς κα ὶ το ῦ ὀλ έθρου τ ῷ στρα τοπ έ δ ῳ τ ῶ ν Ἀθηνα ίων. [102] ἐπειδ ὴ δὲ παρεσκε ύ αστο π άντα κα ὶ το ὺ ς ὁμήρους κατ έ θε το ἐς Κυτ ίνιον τ ὸ Δωρικ ό ν. Τ όλοφ όν τε τ ὸν Ὀφιον έα κα ὶ Βορι ά δην τ ὸ ν Εὐρυτ ᾶ να κα ὶ Τε ίσανδρον τ ὸ ν Ἀποδωτ όν. ο ἱ περιγεν όμενοι κατ έ φυγον. [101] ξυλλεγ έντο ς δ ὲ το ῦ στρα τ ε ύ μα το ς ἐς Δελφο ὺς ἐπεκηρυκε ύ ε το Εὐρ ύλοχος Λοκρο ῖς το ῖ ς Ὀζόλαις· δι ὰ το ύ των γ ὰ ρ ἡ ὁδ ὸς ἦν ἐς Να ύπακτον. το ὺ ς δ ὲ νεκρο ὺ ς ὑποσπόνδους ἀνελ όμενοι παρ ὰ τ ῶν Αἰ τωλ ῶ ν κα ὶ ἀναχωρ ήσαντε ς ἐς Να ύπακτον ὕστερον ἐς τ ὰ ς Ἀθ ήνας τα ῖ ς ναυσὶ ν ἐκομ ίσθησαν. Ὀλπα ῖοι δ ὲ ὁμ ήρους μὲ ν ἔδοσαν. μ όλις τε ἐπὶ τ ὴ ν θ άλασσαν κα ὶ τ ὸν Οἰνε ῶνα τ ῆ ς Λοκρ ί δος. Δημοσθ ένης δ ὲ περ ὶ Να ύπακτον κα ὶ τ ὰ χωρί α τα ῦ τα ὑπελε ίφθη. πρῶ τον μ ὲν ο ὖν το ὺ ς ὁμ όρους α ὐτο ῖ ς Μυον έας (τα ύ τ ῃ γ ὰ ρ δυσεσβολ ώ τα τ ο ς ἡ Λοκρ ίσ). ξυν έπρασσον δ ὲ μ άλισ τα α ὐ τ ῷ τ ῶ ν Λοκρ ῶ ν Ἀμφισσῆ ς δι ὰ τ ὸ τ ῶ ν Φωκ έων ἔχθος δεδι ό τε ς· κα ὶ α ὐ το ὶ πρῶ τοι δόντες ὁμήρους κα ὶ το ὺ ς ἄλλους ἔπεισαν δο ῦναι φοβουμ ένους τ ὸ ν ἐπιόντα στρα τ ό ν. το ὺ ς δ ὲ πλε ίους τ ῶ ν ὁδ ῶν ἁμαρτ ά νον τ α ς κα ὶ ἐς τ ὴν ὕλην ἐσφερομ έ νους. κα ὶ ἐξ έπεμψαν Λακεδαιμ ό νιο ι περ ὶ τ ὸ φθιν όπωρον τρισχιλ ί ους ὁπλί τας τ ῶ ν ξυμμ ά χων. ἔπειτα Ἰπν έας κα ὶ Μεσσαπίους κα ὶ Τρι τα ι έ ας κα ὶ Χαλα ίους κα ὶ Τολοφων ίους κα ὶ Ἡσσ ίους κα ὶ Οἰανθ έ ας. κα ὶ ἅμα τ ῶν Ἀθηνα ί ων ἐβού λετο ἀποστ ῆσαι α ὐ το ύ ς. [99] Κατ ὰ δ ὲ το ὺ ς α ὐ το ὺ ς χρ όνους κα ὶ ο ἱ περ ὶ Σικελ ίαν Ἀθηνα ῖ οι πλεύσαντες ἐς τ ὴ ν Λοκρ ίδα ἐν ἀποβ άσει τ έ τινι το ὺ ς προσβοηθ ή σαντας Λοκρ ῶν ἐκρ ά τ ησαν κα ὶ περιπ όλιον α ἱρο ῦσιν ὃ ἦν ἐπὶ τ ῷ Ἄληκι ποταμ ῷ. [100] Τοῦ δ᾿ αὐ το ῦ θ έρους Αἰ τωλο ὶ προπέμψαντες πρότερον ἔς τε Κόρινθον κα ὶ ἐς Λακεδα ί μονα πρ έσβεις. ὅθεν δι έ ξοδοι ο ὐκ ἦσαν. γεν ό μενοι δ ᾿ ἐν τ ῇ Ναυπακτ ίᾳ κα ὶ ο ἱ Α ἰ τωλο ὶ ἅμα ἤδη προσβεβοηθηκ ό τε ς ἐδ ῄουν τ ὴ ν γ ῆν κα ὶ τ ὸ προ άστε ι ον ἀτε ίχιστον ὂν . το ῖ ς πεπραγμ ένοις φοβο ύμενος το ὺς Ἀθηνα ί ους. οὗ τοι κα ὶ ξυνεστρ ά τ ε υ ον π άντες. ἐχώρει τ ῷ στρα τ ῷ ἐπὶ τ ὴ ν Να ύπακτον δι ὰ τ ῶν Λοκρ ῶν.

ὥσπερ νῦν ἐς τ ὰ Ἐφέσια Ἴωνες. ἀλλ᾿ ἐς τ ὴ ν Αἰολί δα τ ὴ ν νῦν καλουμ ένην Καλυδ ῶνα κα ὶ Πλευρ ῶνα κα ὶ ἐ ς τ ὰ τα ύ τ ῃ χωρί α κα ὶ ἐς Πρ όσχιον τ ῆ ς Αἰ τωλ ί ας. βοηθ ῆσαι Ναυπ ά κτ ῳ . ἐπ᾿ Ἴνησσαν τ ὸ Σικελικ ὸν πόλισμα. ἐλθ ὼν πε ίθει Ἀκαρν ᾶ νας. ἦν δ έ ποτε κα ὶ τ ὸ π άλαι μεγ ά λη ξ ύνοδος ἐς τ ὴν Δ ῆλον τ ῶν Ἰώνων τε κα ὶ περικ τ ι ό νων νησιω τ ῶ ν· ξ ύν τε γ ὰ ρ γυναιξ ὶ κα ὶ παισ ὶν ἐθεώ ρουν. ο ὐκ ἀντ ίσχωσιν. ἐκ ά θηρε μ ὲν γ ὰ ρ κα ὶ Πεισ ίστρα τ ο ς ὁ τ ύραννος πρό τερον αὐ τ ή ν. ἢν το ύ των κρατ ή σωσι. κα ὶ ἀγ ὼν ἐποιε ῖ το α ὐ τ όθι . κα ὶ τ ὸ λοιπ ὸν προε ῖπον μ ή τε ἐναποθνῄσκειν ἐν τ ῇ νήσῳ μή τε ἐντ ί κ τε ι ν. κα ὶ ὡς ο ὐκ ἐδύναντο ἑλε ῖ ν. κα ὶ μετ ὰ το ῦ το ἀπὸ τ ῶ ν νε ῶν ὁ Λ άχης κα ὶ ο ἱ Ἀθηνα ῖ οι ἐς τ ὴ ν Λοκρ ί δα ἀποβ άσεις τιν ὰ ς ποιησ ά μενοι κατ ὰ τ ὸν Καϊκ ῖ νον ποταμ ὸ ν το ὺ ς προσβοηθο ῦντας Λοκρ ῶν μετ ὰ Προξ ένου το ῦ Καπ ά τωνος ὡς τρι ακοσ ί ους μ άχ ῃ ἐκρ ά τ ησαν κα ὶ ὅπλα λαβ όντες ἀπεχώρησαν. οὐχ ἅπασαν. [104] Τοῦ δ᾿ α ὐ το ῦ χειμ ῶνος κα ὶ Δ ῆλον ἐκ άθηραν Ἀθηνα ῖοι κατ ὰ χρησμ ὸ ν δή τινα. ο ἱ γ ὰ ρ Ἀμπρακι ῶ τα ι ἐλθ όντες πρὸς α ὐ το ὺ ς πείθουσιν ὥστε μετ ὰ σφ ῶν Ἄργει τε τ ῷ Ἀμφιλοχικ ῷ κα ὶ Ἀμφιλοχ ίᾳ τ ῇ ἄλλ ῃ ἐπιχειρ ῆσαι κα ὶ Ἀκαρναν ίᾳ ἅμα. λέ γοντε ς ὅ τι. κα ὶ προσπεσόντες τρ έπουσ ί τε μ έρος τι το ῦ στρα το ῦ κα ὶ ἀπέκτε ιναν οὐ κ ὀλίγους. οὗ τ ὴ ν ἀκρ όπολιν Συρακ όσιοι ε ἶχον. [103] Οἱ δ᾿ ἐν τ ῇ Σικελ ίᾳ Ἀθηνα ῖ οι το ῦ ἐπιγιγνομ έ νου χειμ ῶνος ἐπελθ όντες μετ ὰ τ ῶ ν Ἑλλ ή νων ξυμμ ά χων κα ὶ ὅσοι Σικελ ῶν κατ ὰ κρ ά το ς ἀρχόμενοι ὑπὸ Συρακοσ ίων κα ὶ ξ ύμμαχοι ὄντες ἀποστ άν τ ε ς αὐ το ῖ ς [ ἀπὸ Συρακοσ ίων] ξυνεπολ έμουν. ο ἳ ἐσελθ ό ντε ς περιεπο ί ησαν τ ὸ χωρ ίον· δειν ὸν γ ὰ ρ ἦν μ ὴ μεγ ά λου ὄντος το ῦ τε ί χους. κα ὶ τ ὸ θ έρος ἐ τελε ύ τα. κα ὶ πέμπουσι μετ ᾿ α ὐ το ῦ ἐπὶ τ ῶ ν νε ῶν χιλ ίους ὁπλ ίτας. ἀλλ ᾿ ἐς τ ὴ ν Ῥήνειαν διακομ ί ζεσθαι. ἀλλ ᾿ ὅσον ἀπὸ το ῦ ἱερο ῦ ἐφεωρ ᾶ το τ ῆ ς νήσου· τ ό τε δ ὲ πᾶσα ἐκαθ ά ρθη τοι ῷ δε τρ όπ ῳ. ἀνεχ ώρησαν ο ὐκ ἐπὶ Πελοπονν ήσου. π άσας ἀνε ῖλον. κα ὶ τ ὴν πεντε τ η ρ ί δα τ ό τε πρῶ τον μετ ὰ τ ὴ ν κ ά θαρσιν ἐπο ίησαν ο ἱ Ἀθηνα ῖοι τ ὰ Δήλια. ἀπέχει δ ὲ ἡ Ῥήνεια τ ῆ ς Δ ήλου ο ὕ τως ὀλ ίγον ὥστε Πολυκρ ά τ η ς ὁ Σαμ ίων τ ύ ραννος ἰσχ ύσας τιν ὰ χρ όνον ναυτ ι κ ῷ κα ὶ τ ῶ ν τε ἄλλων νήσων ἄρξας κα ὶ τ ὴ ν Ῥήνειαν ἑλ ὼν ἀν έθηκε τ ῷ Ἀπόλλωνι τ ῷ Δηλ ίῳ ἁλύσει δήσας πρὸς τ ὴ ν Δῆλον. ὀλίγων δ ὲ τ ῶ ν ἀμυνομ ένων. Δημοσθ ένης δ ὲ ὁ Ἀθηνα ῖος ( ἔ τι γ ὰρ ἐ τ ύ γχανεν ὢν μετ ὰ τὰ ἐκ τ ῆ ς Αἰ τωλ ί ας περ ὶ Να ύπακτον) προαισθ ό μενος το ῦ στρα το ῦ κα ὶ δε ίσας περ ὶ α ὐ τ ῆ ς. πᾶν τ ὸ ἠπειρωτ ι κ ὸ ν Λακεδαιμον ί οις ξ ύμμαχον καθεστ ή ξε ι. προσ έβαλον. Ἀθηνα ί ων δ ὲ ὑπήκοον. αἱ ρο ῦσιν. ἀπῇσαν. Εὐρ ύλοχος δὲ κα ὶ οἱ μετ ᾿ αὐ το ῦ ὡς ᾔσθοντο τ ὴ ν στρα τ ι ὰ ν ἐσεληλυθυ ῖαν κα ὶ ἀδύνατον ὂν τ ὴ ν πόλιν βίᾳ ἑλε ῖ ν. χαλεπῶς δι ὰ τ ὴ ν ἐκ τ ῆ ς Λευκ ά δος ἀναχ ώρησιν. ἕως το ῖ ς Ἀμπρακι ώ τα ι ς ἐκστρα τ ε υσαμ έ νοι ς περ ὶ τ ὸ Ἄργος δέ οι βοηθε ῖ ν.εἷ λον· ἐπί τε Μολ ύ κρειον ἐλθ όντες τ ὴ ν Κορινθ ίων μ ὲν ἀποικ ίαν. κα ὶ ὁ μ ὲν Εὐρ ύλοχος πεισθε ὶς κα ὶ το ὺ ς Αἰ τωλο ὺ ς ἀφε ὶ ς ἡσύχαζε τ ῷ στρα τ ῷ περ ὶ το ὺ ς χ ώρους το ύ τους. ἐν δ ὲ τ ῇ ἀναχωρ ήσει ὑστ έ ροις Ἀθηνα ίων το ῖ ς ξυμμ ά χοι ς ἀναχωρο ῦσιν ἐπιτ ί θεντα ι ο ἱ ἐκ το ῦ τειχ ίσματο ς Συρακ όσιοι. θ ῆκαι ὅσαι ἦσαν τ ῶν τεθνε ώ των ἐν Δήλῳ.

ὅπως σφίσιν ἡγεμ ὼ ν γίγνη τα ι. δεδι ό τε ς μὴ οἱ μετ ᾿ Εὐρυλ όχου ο ὐ δ ύνωντα ι διελθε ῖν το ὺς Ἀκαρν ᾶνας κα ὶ σφίσιν ἢ μονωθε ῖσιν ἡ μ άχη γ ένητα ι ἢ ἀναχωρε ῖν βουλομ ένοις ο ὐκ ᾖ ἀσφαλ έ ς. ὥσπερ ὑποσχ όμενοι Εὐρυλ όχῳ τ ὴ ν στρα τ ι ὰ ν κατ έ σχον. φυλ ά σσοντε ς το ὺ ς μετ ὰ Εὐρυλ όχου Πελοποννησ ίους μ ὴ λ άθωσι πρ ὸς το ὺ ς Ἀμπρακι ώ τας διελθ ό ντε ς. ο ἱ δ ὲ Ἀκαρν ᾶ νες ο ἱ μ ὲν ἐς Ἄργος ξυνεβο ήθουν. δηλο ῖ δὲ μ ά λιστα Ὅμηρος ὅ τι τοια ῦ τα ἦν ἐν το ῖ ς ἔπεσι το ῖσδε. ὅ ποτε Ἀκαρν ᾶ νες τειχισ ά μενοι κοιν ῷ δικαστη ρ ίῳ ἐχρ ῶντο· ἀπ έχει δ ὲ ἀπὸ τ ῆ ς Ἀργε ί ων πόλεως ἐπιθαλασσ ίας ο ὔσης πέντε κα ὶ ε ἴκοσι σταδ ί ους μ ά λιστα. κα ὶ ἐσβαλ όντε ς ἐς τ ὴν Ἀργε ίαν καταλαμβ ά νουσιν Ὄλπας. ὧν ἦρχεν Ἀριστο τ έ λη ς τε ὁ Τιμοκρ ά τ ο υ ς κα ὶ Ἱεροφ ῶ ν ὁ Ἀντιμν ή στου. τ ὰ δ ὲ περ ὶ το ὺ ς ἀγ ῶνας κα ὶ τ ὰ πλεῖστα κατελ ύ θη ὑπὸ ξυμφορ ῶν. ἀπέστειλαν δ ὲ κα ὶ ἄγγελον ο ἱ περ ὶ τ ὰ ς Ὄλπας Ἀμπρακι ῶ τα ι ἐς τ ὴ ν πόλιν κελε ύοντε ς σφίσι βοηθε ῖν πανδημε ί. κα ὶ ἐπὶ τ ὰ ς ε ἴκοσι να ῦς Ἀθηνα ίων α ἳ ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον ο ὖσαι. ο ἱ δὲ τ ῆ ς Ἀμφιλοχ ί ας ἐν το ύ τ ῳ τ ῷ χωρ ίῳ ὃ Κρ ῆναι καλε ῖ τα ι. ἐκστρα τ ε ύ οντ α ι ἐπὶ Ἄργος τ ὸ Ἀμφιλοχικ ὸ ν τρισχιλ ί οι ς ὁπλί ται ς.κα ὶ γυμνικ ὸ ς κα ὶ μουσικ ό ς. ἄραντες ἐκ το ῦ Προσχ ίου ἐβοή θουν κατ ὰ τ ά χος. ὃ πρό τερον ο ὐκ ἦν. ἐμε ῖο δ ὲ κα ὶ μετ όπισθε μνήσασθ ᾿. ἅ ἐστιν ἐκ το ῦ α ὐ το ῦ προοιμ ί ου· τ ὸ ν γ ὰ ρ Δηλιακ ὸ ν χορ ὸν τ ῶν γυναικ ῶ ν ὑμνήσας ἐ τελε ύ τα το ῦ ἐπαίνου ἐς τ ά δε τ ὰ ἔπη. ὡς ε ἰκ ός. ὅ ταν καθ έσωσιν ἀγ ῶνα. Φοῖβε. μ ά λιστ ά γε θυμ ὸν ἐτ έ ρφθης. π έμπουσι δ ὲ κα ὶ ἐπὶ Δημοσθ έ νη τ ὸ ν ἐς τ ὴ ν Αἰ τωλ ί αν Ἀθηνα ίων στρα τ η γ ή σαντα. ἐστρα τοπεδε ύσαντο. ἔνθα τοι ἑλκεχ ί τωνες Ἰ άονες ἠγερ έθοντα ι σὺν σφοῖσιν τεκ έ εσσι γυναιξ ί τε σὴν ἐς ἀγυι ά ν· ἔνθα σε πυγμαχ ίῃ τε κα ὶ ὀρχηστυ ῖ κα ὶ ἀοιδ ῇ μνησ ά μενοι τ έ ρπουσιν. κα ὶ διαβ ά ν τ ε ς τ ὸν Ἀχελ ῷον ἐχ ώρουν δι ᾿ . χαί ρετε δ᾿ ὑμε ῖ ς πᾶσαι. χορο ύς τε ἀν ῆγον α ἱ πόλεις. τε ῖ χος ἐπὶ λ όφου ἰσχυρ ὸν πρ ὸς τ ῇ θαλ άσσ ῃ. ὁππό τε κ έν τι ς ἐπιχθον ίων ἀνθρ ώπων ἐνθ ά δ ᾿ ἀνε ί ρη τα ι ταλαπε ί ριος ἄλλος ἐπελθ ών· ᾿ὦ κοῦ ραι. οἰ κε ῖ δ ὲ Χίῳ ἔνι παιπαλο έσσ ῃ. ἱλή κοι μ ὲν Ἀπόλλων Ἀρτ έ μιδ ι ξ ύν. [106] Οἱ μ ὲν οὖν μετ ᾿ Εὐρυλ όχου Πελοπονν ήσιοι ὡς ᾔσθοντο το ὺ ς ἐν Ὄλπαις Ἀμπρακι ώ τας ἥκοντας. [105] Τοῦ δ᾿ αὐ το ῦ χειμ ῶ νος Ἀμπρακι ῶ τα ι . ἐν ο ἷς κα ὶ ἑαυτο ῦ ἐπεμνήσθη· ἀλλ᾿ ἄγεθ ᾿ . τ ί ς δ᾿ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδ ῶν ἐνθ ά δε πωλεῖ ται. πρ ὶν δ ὴ ο ἱ Ἀθηνα ῖοι τ ό τε τ ὸ ν ἀγῶνα ἐποίησαν κα ὶ ἱπποδρομ ίας. ὅ τι δ ὲ κα ὶ μουσικ ῆ ς ἀγὼν ἦν κα ὶ ἀγωνιο ύ μενοι ἐφο ί των ἐν το ῖσδε α ὖ δηλο ῖ . ἅ ἐστιν ἐκ προοιμ ί ου Ἀπόλλωνος· ἀλλ᾿ ὅ τε Δήλῳ. κα ὶ τ έ ῳ τ έ ρπεσθε μ ά λιστα; ᾿ ὑμε ῖ ς δ᾿ ε ὖ μ ά λα πᾶσαι ὑποκρ ίνασθαι ἀφήμως· ᾿ τυφλ ὸ ς ἀνή ρ. ᾿ τοσα ῦ τα μ ὲν Ὅμηρος ἐ τεκμηρ ί ωσεν ὅ τι ἦν κα ὶ τ ὸ π άλαι μεγ ά λη ξ ύνοδος κα ὶ ἑορτ ὴ ἐν τ ῇ Δήλῳ· ὕστερον δ ὲ το ὺ ς μ ὲν χορο ὺς ο ἱ νησι ῶ τα ι κα ὶ οἱ Ἀθηνα ῖ οι μεθ ᾿ ἱερ ῶν ἔπεμπον.

ὥστε μ ή τε ἐς ἀλκ ὴν ὑπομε ῖναι φοβηθ έ ντας τε ἐς φυγ ὴν κα ὶ τ ὸ πλ έον το ῦ στρα τ ε ύ μα το ς κατασ τ ῆσαι· ἐπειδ ὴ γ ὰ ρ ε ἶδον τ ὸ κατ ᾿ Εὐρύλοχον κα ὶ ὃ κρ ά τ ι σ τ ο ν ἦν διαφθειρ ό μενον. ᾖσαν ἐ ς χεῖ ρας. κα ὶ (με ῖζον γ ὰρ ἐγέ νετο κα ὶ περι έ σχε τ ὸ τ ῶ ν Πελοποννησ ίων στρα τ όπεδον) ὁ Δημοσθ έ νης δε ίσας μὴ κυκλωθ ῇ λοχ ί ζει ἐς ὁδ όν τινα κο ίλην κα ὶ λοχμ ώ δη ὁπλί τας κα ὶ ψιλο ὺ ς ξυναμφο τ έ ρους ἐς τε τ ρα κοσ ίους. χαλεπ ῶς διεσ ῴ ζοντο ἐς τ ὰ ς Ὄλπας. ἔπειτα δι ὰ Λιμνα ίας· κα ὶ ἐπέβησαν τ ῆ ς Ἀγρα ίων. κα ὶ Ἀμφιλ όχων οἱ παρ όντες ἀκοντ ισ τ α ί . κα ὶ ο ἱ Μεσσ ήνιοι ὄντες τα ύ τ ῃ μετ ὰ το ῦ Δημοσθ έ νους τ ὸ πολὺ το ῦ ἔργου ἐπεξ ῆλθον. οἱ ἐκ τ ῆ ς ἐνέδρας Ἀκαρν ᾶ νες ἐπιγεν όμενοι α ὐ το ῖ ς κατ ὰ νώ του προσπίπτουσ ί τε κα ὶ τρ έπουσιν. κα ὶ Δημοσθ ένης Μεσσην ίων μ ὲ ν ἔχων διακοσ ί ους ὁπλί τας.Ἀκαρναν ί ας οὔσης ἐρήμου δι ὰ τ ὴ ν ἐς Ἄργος βο ήθειαν. Ἀθηνα ῖοι δ ὲ τα ῖ ς ε ἴ κοσι ναυσ ὶν ο ὐ πολλ ῷ ὕστερον παραγ ίγνοντα ι ἐς τ ὸν Ἀμπρακικ ὸ ν κ ό λπον βοηθο ῦ ντε ς το ῖ ς Ἀργε ίοις. ἀ τ ά κ τω ς κα ὶ . ὅ ἐστιν Ἀγραϊκ ό ν. Πελοπονν ήσιοι δ ὲ κα ὶ Ἀμπρακι ῶ τα ι ἀναμ ὶ ξ τε τ αγμ έ νο ι πλὴν Μαντι ν έ ων· ο ὗτοι δ ὲ ἐν τ ῷ εὐωνύμ ῳ μᾶλλον κα ὶ οὐ τ ὸ κ έ ρας ἄκρον ἔχοντες ἁθρ όοι ἦσαν. ἐπαναχωρο ῦντε ς δ ὲ ὡς ἑώρων τ ὸ πλ έον νενικημ έ νον κα ὶ ο ἱ ἄλλοι Ἀκαρν ᾶνες σφίσι προσ έκειν το. τ ῇ δ᾿ ἕκτ ῃ ἐ τ ά σσοντο ἀμφό τερο ι ὡς ἐς μ άχην. ἐπεὶ δ ὲ παρεσκε ύαστο ἀμφοτ έροι ς. ὁ δ ὲ προσαγαγ ὼ ν ἐγγ ὺς τ ῆ ς Ὄλπης ἐστρα τοπεδε ύσατο. φιλ ίας δ ὲ σφ ίσιν. κα ὶ ἡγεμ όνα το ῦ παντ ὸ ς ξυμμαχικο ῦ α ἱρο ῦντα ι Δημοσθ ένη μετ ὰ τ ῶν σφετ έ ρων στρα τ η γ ῶ ν. χαρ ά δρα δ᾿ αὐ το ὺ ς μεγ ά λη διε ῖ ργεν. ο ὐκ έ τι Ἀκαρναν ί ας. ἀλλ ᾿ Εὐρύλοχος ἔσχατον ε ἶχε τ ὸ ε ὐώ νυμον κα ὶ ο ἱ μετ ᾿ α ὐ το ῦ. ο ἱ δ ὲ Ἀμπρακι ῶ τα ι κα ὶ οἱ κατ ὰ τ ὸ δεξι ὸ ν κ έρας ἐνίκων τ ὸ καθ ᾿ ἑαυτο ὺ ς κα ὶ πρὸς τ ὸ Ἄργος ἀπεδίωξαν· κα ὶ γ ὰ ρ μαχιμ ώ τα τ ο ι τ ῶν περ ὶ ἐκε ῖνα τ ὰ χωρί α τυγχ ά νουσιν ὄντες. [108] ὡς δ ᾿ ἐν χερσ ὶν ἤδη ὄντες περι έ σχον τ ῷ κ έ ρ ᾳ ο ἱ Πελοπονν ήσιοι κα ὶ ἐκυκλο ῦντο τ ὸ δεξι ὸν τ ῶν ἐναντ ί ων. κα ὶ διελθ ό ντε ς τ ὴ ν Στρα τ ί ων γ ῆν ἐχ ώρουν δι ὰ τ ῆ ς Φυτ ί ας κα ὶ αὖθις Μεδε ῶνος παρ ᾿ ἔσχατα. λαβ ό μενοι δ ὲ το ῦ Θυ ά μου ὄρους. ὅπως κατ ὰ τ ὸ ὑπερέχον τ ῶ ν ἐναντ ί ων ἐν τ ῇ ξυν όδ ῳ α ὐ τ ῇ ἐξαναστ ά ν τ ε ς οὗ τοι κατ ὰ νώ του γίγνωντα ι. [107] γεν ό μενοι δ ὲ ἁθρ όοι ἅμα τ ῇ ἡμ έρ ᾳ καθ ίζουσιν ἐπὶ τ ὴν Μητρ όπολιν καλουμ έ νην κα ὶ στρα τ όπεδον ἐποι ήσαντο. κα ὶ διεξελθ όντε ς μεταξ ὺ τ ῆ ς τε Ἀργε ί ων πόλεως κα ὶ τ ῆ ς ἐπὶ Κρ ήναις Ἀκαρν ά νων φυλακ ῆ ς ἔλαθον κα ὶ προσ έμειξαν το ῖ ς ἐν Ὄλπαις Ἀμπρακι ώ τα ι ς . κα ὶ αἱ μ ὲν νῆες περὶ τ ὰ ς Ὄλπας τ ὸ ν λ όφον ἐκ θαλ άσσης ἐφώρμουν· οἱ δ ὲ Ἀκαρν ᾶ νες κα ὶ Ἀμφιλ όχων ὀλ ίγοι (ο ἱ γ ὰρ πλε ίους ὑπὸ Ἀμπρακιω τ ῶ ν βίᾳ κατε ί χοντο) ἐς τ ὸ Ἄργος ἤδη ξυνεληλυθ ό τε ς παρεσκευ ά ζον τ ο ὡς μαχο ύμενοι το ῖ ς ἐναντ ίοις. ἐν δεξι ᾷ μ ὲν ἔχοντες τ ὴ ν Στρα τ ί ων πόλιν κα ὶ τ ὴ ν φρουρ ὰ ν α ὐ τ ῶν. κατ ὰ Μεσσην ί ους κα ὶ Δημοσθ έ νη. ἑξ ήκοντα δ ὲ τοξ ό τας Ἀθηνα ί ων. τ ὸ δ ὲ ἄλλο Ἀκαρν ᾶ νες ὡς ἕκαστο ι τε τ αγμ έ νοι ἐπεῖχον. ἐν ἀριστερ ᾷ δ ὲ τ ὴ ν ἄλλην Ἀκαρναν ί αν. κα ὶ πολλο ὶ ἀπέθανον α ὐ τ ῶν. Δημοσθ έ νης μ ὲν τ ὸ δεξι ὸ ν κ έρας ἔχων μετ ὰ Μεσσην ίων κα ὶ Ἀθηνα ί ων ὀλί γων. κα ὶ ἡμ έρας μ ὲν π έντε ἡσ ύχαζον. πολλ ῷ μ ᾶλλον ἐφοβο ῦντο. ἐχ ώρουν δι ᾿ αὐ το ῦ κα ὶ κατ έ βησαν ἐς τ ὴ ν Ἀργε ί αν νυκτ ὸ ς ἤδη.

ἅμα ξυλλ έ γοντε ς ἐφ᾿ ἃ ἐξ ῆλθον δ ῆθεν· προκεχωρηκ ό τε ς δ ὲ ἤδη ἄπωθεν τ ῆ ς Ὄλπης θ ᾶσσον ἀπεχ ώρουν. κα ὶ περ ὶ νεκρ ῶν ἅμα ἀναιρ έ σεως. οἱ δ ὲ νεκρο ὺ ς μ ὲν ἀπέδοσαν κα ὶ τροπα ῖον α ὐτο ὶ ἔστησαν κα ὶ το ὺ ς ἑαυτ ῶ ν τρι ακοσ ί ους μ ά λιστα ἀποθαν όντας ἀνε ίλοντο. κα ὶ ἡ μ ὲν μ άχη ἐ τελε ύ τα ἐ ς ὀψέ. κα ὶ ο ἱ μ ὲν το ύ ς τε νεκρο ὺ ς ἀνε ί λοντο κα ὶ δι ὰ τ ά χους ἔθαπτον. ὥρμησαν κα ὶ α ὐ το ὶ κα ὶ ἔθεον δρό μ ῳ. ἀναχώ ρησιν δ ὲ ἐκ μ ὲν το ῦ προφανο ῦς ο ὐκ ἐσπείσαντο ἅπασι. κα ὶ τ ῇ ἄλλ ῃ στρα τ ι ᾷ ἅμα παρεσκευ ά ζε τ ο βοηθε ῖ ν ἐπ᾿ αὐ το ύ ς. ὥσπερ ὑπῆρχε.οὐδεν ὶ κόσμῳ προσπίπτοντε ς πλὴν Μαντιν έ ων· ο ὗ τοι δ ὲ μ άλιστα ξυντε τ α γμ έ νοι παντ ὸ ς το ῦ στρα το ῦ ἀνεχ ώρησαν. [111] ἐν το ύ τ ῳ δ ᾿ ο ἱ Μαντ ιν ῆ ς κα ὶ ο ἷς ἔσπειστο πρόφασιν ἐπὶ λαχανισμ ὸ ν κα ὶ φρυγ ά νων ξυλλογ ὴν ἐξελθ όντε ς ὑπαπῇσαν κατ ᾿ ὀλίγους. εἰδ ό τας οὐδ ὲν τ ῶ ν γεγενημ έ νων. κα ί τινας α ὐ τ ῶν τ ῶν στρα τ η γ ῶ ν κωλ ύ οντας κα ὶ φ άσκοντας ἐσπεῖσθαι α ὐ το ῖ ς ἠκ όντισ έ τι ς. κα ὶ τ ὴ ν ἀποχώρησιν κρ ύφα οἷς ἐδ έδοτο ἐπεβο ύλευον· [110] τ ῷ δ ὲ Δημοσθ έ νει κα ὶ το ῖ ς Ἀκαρν ᾶσιν ἀγγ έλλε τα ι το ὺ ς Ἀμπρακι ώ τας το ὺς ἐκ τ ῆ ς πόλεως πανδημε ὶ κατ ὰ τ ὴ ν πρώ την ἐκ τ ῶν Ὀλπ ῶν ἀγγελ ίαν ἐπιβοηθε ῖ ν δι ὰ τ ῶ ν Ἀμφιλ όχων. [109] Μενεδ ά ϊο ς δ ὲ τ ῇ ὑστερα ίᾳ Εὐρυλ όχου τεθνε ῶ τος κα ὶ Μακαρ ί ου αὐ τ ὸ ς παρειληφ ὼ ς τ ὴ ν ἀρχ ὴν κα ὶ ἀπορ ῶν μεγ ά λης ἥσσης γεγενημ έ νης ὅ τ ῳ τρ όπ ῳ ἢ μ ένων πολιορκ ήσετα ι ἔκ τε γ ῆς κα ὶ ἐκ θαλ ά σσης τα ῖ ς Ἀ ττ ι κα ῖ ς ναυσ ὶν ἀποκεκλ ῃ μ ένος ἢ κα ὶ ἀναχωρ ῶν διασωθ ή σεται. ὡς ἔγνωσαν ἀπι όντας. κα ὶ ἦν πολλὴ ἔρις κα ὶ ἄγνοια ε ἴ τε Ἀμπρακι ώ τη ς τ ίς ἐστιν ε ἴ τε Πελοπονν ήσιος. κα ὶ Σαλ ύνθιος α ὐ το ὺς ὁ βασιλε ὺ ς τ ῶ ν Ἀγρα ί ων φίλος ὢν ὑπεδ έξατο. το ὺ ς δ ᾿ Ἀμπρακι ώ τας ἔκτεινον. κρ ύφα δ ὲ Δημοσθ έ νης μετ ὰ τ ῶν ξυστρα τ ή γων Ἀκαρν ά νων σπένδονται Μαντι νε ῦ σι κα ὶ Μενεδα ΐῳ κα ὶ το ῖ ς ἄλλοις ἄρχουσι τ ῶν Πελοποννησ ίων κα ὶ ὅσοι α ὐ τ ῶ ν ἦσαν ἀξιολογ ώ τα τ ο ι ἀποχωρε ῖν κατ ὰ τ ά χος. κα ὶ ἐς διακοσ ίους μ έν τινας α ὐ τ ῶν ἀπ έκτειναν· ο ἱ δ ᾿ ἄλλοι δι έ φυγον ἐς τ ὴ ν Ἀγρα ΐ δα ὅμορον ο ὖσαν. βουλ όμενος ψιλ ῶσαι το ὺ ς Ἀμπρακι ώ τας τε κα ὶ τ ὸν μισθοφ ό ρον ὄχλον [τ ὸ ν ξενικ ό ν]. ἐστ ὸ ν δ ὲ δύο λόφω ἡ Ἰδομεν ὴ ὑψηλ ώ· το ύ το ι ν τ ὸ ν μ ὲν με ίζω νυκτ ὸ ς ἐπιγενομ έ νης ο ἱ προαποσταλ έ ντε ς ὑπὸ το ῦ Δημοσθ ένους ἀπὸ . [112] Οἱ δ᾿ ἐκ τ ῆ ς πόλεως Ἀμπρακι ῶ τα ι ἀφικνο ῦντα ι ἐπ᾿ Ἰδομεν ή ν. προσφ έρει λ όγον περ ὶ σπονδ ῶν κα ὶ ἀναχωρ ήσεως Δημοσθ έ νει κα ὶ το ῖ ς Ἀκαρν ά νων στρα τ η γο ῖ ς. ο ἱ δ ᾿ Ἀμπρακι ῶ τα ι κα ὶ οἱ ἄλλοι. ο ἱ δ ὲ Ἀκαρν ᾶνες τ ὸ μ ὲν πρ ῶτον κα ὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπι έναι ἀσπόνδους ὁμο ίως κα ὶ το ὺ ς Πελοποννησ ί ους ἐπεδ ίωκον. μ άλισ τα δ ὲ Λακεδαιμον ίους κα ὶ Πελοποννησ ί ους διαβαλε ῖ ν ἐς το ὺ ς ἐκε ίν ῃ χρ ῄζων Ἕλληνας ὡς καταπροδ ό ντε ς τ ὸ ἑαυτ ῶ ν προυργια ί τε ρον ἐποι ήσαντο. βουλομ ένους το ῖ ς ἐν Ὄλπαις ξυμμε ῖ ξαι. νομ ίσας καταπροδ ί δοσθαι σφᾶς· ἔπειτα μ έντο ι το ὺ ς μ ὲν Μαντιν έ ας κα ὶ το ὺς Πελοποννησ ί ους ἀφίεσαν. ὅσοι μ ὲν ἐτ ύ γχανον ο ὕ τως ἁθρ όοι ξυνεξελθ ό ντε ς. ἐπικαταλαβε ῖ ν βουλ ό μενοι. κα ὶ πέμπει ε ὐθ ὺς το ῦ στρα το ῦ μ έ ρος τι τ ὰ ς ὁδο ὺς προλοχιο ῦντας κα ὶ τ ὰ καρτε ρ ὰ προκαταληψομ έ νους.

ο ἱ δ ὲ λοιπο ὶ κατ ὰ τ ὰ ὄρη ἐς φυγ ὴν ὥρμησαν. ὁ δ ὲ Δημοσθ έ νης δειπνήσας ἐχώρει κα ὶ τ ὸ ἄλλο στρ ά τ ε υμα ἀπὸ ἑσπ έρας εὐθύ ς. κα ί τι ς α ὐ τ ὸ ν ἤρετο ὅτι θαυμ ά ζο ι κα ὶ ὁπόσοι αὐ τ ῶ ν τεθν ᾶσιν. ἡγησ άμενοι ἐν τ ῷ αὐ τ ί κα φόβῳ κρε ῖσσον ε ἶναι σφίσιν ὑπὸ τ ῶ ν ἐν τα ῖ ς ναυσ ίν. ἀλλ ὰ πολ ὺ μᾶ λλον νομ ίσασι το ὺ ς ἑαυτ ῶ ν ε ἶναι· κα ὶ γ ὰ ρ το ὺ ς Μεσσην ίους πρώ τους ἐπί τηδες ὁ Δημοσθ έ νης προ ύ ταξε κα ὶ προσαγορε ύειν ἐκέ λευε. ὑπολαβ ὼν δ ᾿ ὁ ἐρωτ ῶ ν ε ἶπεν ᾿οὔκουν τ ὰ ὅπλα ταυ τ ὶ φα ίνετα ι. ᾿ αὖθις δ ὲ ε ἶπεν ἐκε ῖ νος ᾿οὐκ ἄρα τ ῶ ν μεθ ᾿ ἡμ ῶν μαχομ ένων ἐστ ίν. ᾿ ὁ δ ὲ κ ῆρυξ ὡς ἤκουσε κα ὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τ ῆ ς πόλεως βο ήθεια δι έφθαρτα ι. δι ό τι ἄπιστον τ ὸ πλῆθος λ έγε τα ι ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τ ὸ μ έγεθος τ ῆ ς πόλεως. τ ὸ δ ᾿ ἄλλο δι ὰ τ ῶν Ἀμφιλοχικ ῶ ν ὀρῶν. [113] κα ὶ α ὐτο ῖ ς τ ῇ ὑστερα ίᾳ ἦλθε κ ῆ ρυξ ἀπὸ τ ῶ ν ἐς Ἀγρα ί ους καταφυγ ό ντων ἐκ τ ῆ ς Ὄλπης Ἀμπρακιω τ ῶ ν. διαφθαρ ῆ ναι ἢ ὑπὸ τ ῶ ν βαρβ ά ρων κα ὶ ἐχθ ίστων Ἀμφιλ όχων. ᾿ ὁ δ᾿ ἀπεκρ ί νατο ᾿εἴπερ γε ὑμε ῖ ς ἐν Ἰδομεν ῇ χθ ὲς ἐμ άχεσθε. π άθος γ ὰ ρ το ῦ το μι ᾷ πόλει Ἑλλην ίδι ἐν ἴσαις ἡμ έραις μέ γιστον δὴ τ ῶ ν κατ ὰ τ ὸ ν πόλεμον τ ό νδε ἐγ ένετο. αὐ τ ὸ ς μ ὲ ν τ ὸ ἥμισυ ἔχων ἐπὶ τ ῆ ς ἐσβολ ῆ ς. οἰόμενος α ὖ ὁ ἐρωτ ῶ ν ε ἶναι τ ὸ ν κ ήρυκα ἀπὸ τ ῶ ν ἐν Ἰδομενα ῖ ς. Ἀμπρακ ίαν μ έντοι ο ἶδα ὅ τι. ε ἰ ἐβουλ ή θησαν Ἀκαρν ᾶ νες κα ὶ Ἀμφ ίλοχοι Ἀθηνα ίοις κα ὶ Δημοσθ έ νει πειθ όμενοι ἐξελε ῖ ν. α ὐ τοβοε ὶ ἂν ε ἷλον· ν ῦν δ ᾿ ἔδεισαν μ ὴ . κα ὶ ἅμα τ ῶν μ ὲν Ἀμφιλ ό χων ἐμπείρων ὄντων τ ῆ ς ἑαυτ ῶ ν γ ῆς κα ὶ ψιλ ῶν πρ ὸς ὁπλ ίτας. ὅ τε μετ ὰ τ ῶν Μαντ ιν έων κα ὶ τ ῶν ὑποσπόνδων ξυνεξ ῇ σαν ἄσπονδοι. κα ὶ ἀριθμ ὸν ο ὐκ ἔγραψα τ ῶ ν ἀποθαν ό ντων. κα ὶ ὡς ε ἶδον τ ὰ ς Ἀ ττ ι κ ὰ ς να ῦς παραπλεο ύσας ἅμα το ῦ ἔργου τ ῇ ξυντυχ ίᾳ . ἐσπίπτοντε ς ἔς τε χαρ ά δρας κα ὶ τ ὰ ς προλελοχισμ ένας ἐν έδρας διεφθε ίροντο. ε ἰ δε ῖ . προκατε ι λημμ έ νων δ ὲ τ ῶν ὁδ ῶν. ἰδὼν δ ᾿ ὁ κ ῆρυξ τ ὰ ὅπλα τ ῶν ἀπὸ τ ῆ ς πόλεως Ἀμπρακιω τ ῶ ν ἐθα ύμαζε τ ὸ πλῆθος· ο ὐ γ ὰρ ᾔδει τ ὸ π άθος. ἀνα ί ρεσιν α ἰ τ ήσων τ ῶ ν νεκρ ῶν ο ὓς ἀπ έκτειναν ὕστερον τ ῆ ς πρώ της μ ά χης. προσ ένευσαν. ᾿ ᾿κα ὶ μ ὲν δὴ το ύ το ι ς γε ἡμε ῖ ς χθ ὲ ς ἀπὸ τ ῆ ς πόλεως βοηθ ήσασι τ ῆ ς Ἀμπρακιω τ ῶ ν ἐμαχ όμεθα. ὡς οὖν ἐπέπεσε τ ῷ στρα τε ύ μα τ ι α ὐ τ ῶ ν. ὁ δ᾿ ἔφη διακοσ ί ους μ άλιστα. κα ὶ ἐς πᾶσαν ἰδ έαν χωρ ήσαντε ς τ ῆ ς φυγ ῆς ἐ τρ άποντ ό τινε ς κα ὶ ἐς τ ὴν θ ά λασσαν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν. ἀλλ ὰ πρῴην ἐν τ ῇ ἀποχωρ ήσει. τ ῶ ν δ ὲ ἀπείρων κα ὶ ἀνεπιστημ ό νων ὅπῃ τρ άπωντα ι. κα ὶ το ὺς μὲ ν πολλο ὺ ς α ὐ το ῦ δι έφθειραν.το ῦ στρα τοπ έ δου ἔλαθ όν τε κα ὶ ἔφθασαν προκαταλαβ όντε ς (τ ὸν δ ᾿ ἐλ ά σσω ἔ τυχον οἱ Ἀμπρακι ῶ τα ι προαναβ ά ν τ ε ς ) κα ὶ η ὐλ ίσαντο. Δωρίδα τε γλ ῶσσαν ἱέντας κα ὶ το ῖ ς προφ ύλαξι πίστιν παρεχομ έ νους. τρ έπουσι. ο ἱ μὲ ν οὖν Ἀμπρακι ῶ τα ι τοιο ύ τ ῳ τρ όπ ῳ κακωθ έ ντε ς ὀλ ίγοι ἀπὸ πολλ ῶν ἐσώθησαν ἐς τ ὴ ν πόλιν· Ἀκαρν ᾶ νες δ ὲ σκυλε ύσαντε ς το ὺ ς νεκρο ὺς κα ὶ τροπα ῖ α στ ήσαντε ς ἀπεχώρησαν ἐς Ἄργος. ἅμα δ ὲ κα ὶ ο ὐ καθορωμ έ νους τ ῇ ὄψει νυκτ ὸ ς ἔτι οὔσης. κα ὶ ἅμα ὄρθρ ῳ ἐπιπίπτει το ῖ ς Ἀμπρακι ώ τα ι ς ἔτι ἐν τα ῖ ς ε ὐνα ῖ ς κα ὶ οὐ προ ῃσθημ ένοις τ ὰ γεγενημ ένα. ἀλλ᾿ ᾤετο τ ῶ ν μετ ὰ σφῶν ε ἶναι. ᾿ ᾿ἀλλ ᾿ ἡμε ῖς γε οὐδεν ὶ ἐμαχ όμεθα χθ έ ς. ἀνοιμ ώ ξας κα ὶ ἐκπλαγε ὶ ς τ ῷ μεγ έθει τ ῶ ν παρόντων κακ ῶ ν ἀπῆλθεν ε ὐθ ὺ ς ἄπρακτος κα ὶ ο ὐκ έ τι ἀπῄτει το ὺ ς νεκρο ύ ς. ἀλλ ὰ πλ έον ἢ χιλ ίων.

κα ὶ ἐπὶ τ ὰ ς Αἰό λου νήσους ἔπλευσαν. κα ὶ ἀποδο ῦναι Ἀμπρακι ώ τας ὁπόσα ἢ χωρ ία ἢ ὁμή ρους Ἀμφιλ ό χων ἔχουσι. ὅπερ μ έγιστ ό ν ἐστιν ὄρος ἐν τ ῇ Σικελ ίᾳ . ἀπῆλθον δ ὲ κα ὶ οἱ ἐν τα ῖ ς ε ἴ κοσι ναυσ ὶν Ἀθηνα ῖ οι ἐς Να ύπακτον. κα ὶ ἐπλήρουν να ῦς τεσσαρ ά κον τ α ο ἱ Ἀθηνα ῖοι ὡς ἀποστελο ῦ ντε ς αὐ το ῖ ς. τ ὸ ν μὲν οὖν ἕνα τ ῶ ν στρα τ η γ ῶ ν ἀπέστειλαν Πυθ όδωρον ὀλ ίγαις ναυσί. βοηθε ῖ ν δ ὲ τ ῇ ἀλλ ή λων. ὥσπερ κα ὶ πρό τερον. μετ ὰ δ ὲ τα ῦ τα Κορί νθιοι φυλακ ὴ ν ἑαυτ ῶ ν ἐς τ ὴ ν Ἀμπρακ ίαν ἀπ έστειλαν ἐς τρι ακοσ ί ους ὁπλί τας κα ὶ Ξενοκλε ί δαν τ ὸν Εὐθυκλ έους ἄρχοντα· ο ἳ κομιζ ό μενοι χαλεπ ῶς δι ὰ τ ῆ ς ἠπείρου ἀφίκοντο. οἷπερ κα ὶ μεταν έστησαν παρ ὰ Σαλυνθ ί ου. κα ὶ ἐς τ ὸ ν ἔπειτα χρ όνον σπονδ ὰ ς κα ὶ ξυμμαχ ίαν ἐποι ήσαντο ἑκατ ὸ ν ἔ τη Ἀκαρν ᾶ νες κα ὶ Ἀμφ ίλοχοι πρὸς Ἀμπρακι ώ τας ἐπὶ το ῖ σδε. τ ῆ ς δ ὲ θαλ άσσης ὀλ ίγαις ναυσ ὶν εἰ ργ ό μενοι παρεσκευ ά ζον το ναυτι κ ὸ ν ξυναγε ί ροντε ς ὡς οὐ περιοψ όμενοι. [115] Οἱ δ᾿ ἐν τ ῇ Σικελ ίᾳ Ἀθηνα ῖ οι το ῦ α ὐ το ῦ χειμ ῶνος ἔς τε τ ὴ ν Ἱμερα ί αν ἀπόβασιν ἐποι ήσαντο ἐκ τ ῶ ν νε ῶν μετ ὰ τ ῶν Σικελ ῶν τ ῶ ν ἄνωθεν ἐσβεβληκ ό των ἐς τ ὰ ἔσχατα τ ῆ ς Ἱμερα ίας. κα ὶ ἐπὶ Ἀνακτ ό ριον μ ὴ βοηθε ῖν πολ έμιον ὂν Ἀκαρν ᾶσιν. κα ὶ ἄγων α ὐ τ ὰ ς κατ έ πλευσεν· κα ὶ ἐγ ένετο ἅμα α ὐ τ ῷ μετ ὰ τ ὴ ν ἐκ τ ῆ ς Α ἰ τωλ ίας ξυμφορ ὰ ν ἀπὸ τα ύ τη ς τ ῆ ς πρ ά ξεως ἀδεεστ έ ρα ἡ κ άθοδος. κα ὶ τ ὰ μ ὲν τ ῶν Ἀθηνα ί ων πλέοντα ἑ ά λω. οἳ ὑπὸ τ ῇ Αἴ τν ῃ τ ῷ ὄρει οἰκο ῦσιν. κα ὶ γ ῆν τιν ὰ ἔφθειρε τ ῶν Κατανα ί ων. τα ῦ τα ξυνθ έ μενοι δι έλυσαν τ ὸ ν πόλεμον. ἅμα μ ὲν ἡγο ύμενοι θ ᾶσσον τ ὸν ἐκε ῖ πόλεμον καταλυθ ή σεσθαι. οἱ γ ὰ ρ ἐν Σικελ ίᾳ ξ ύμμαχοι πλε ύσαντες ἔπεισαν το ὺ ς Ἀθηνα ί ους βοηθε ῖ ν σφίσι πλε ίοσι ναυσ ίν· τ ῆ ς μ ὲν γ ὰρ γῆ ς αὐ τ ῶ ν οἱ Συρακ όσιοι ἐκρ ά τουν. τ ὰ μ ὲν κατ ᾿ Ἀμπρακ ί αν οὕ τως ἐγ ένετο. ὥστε μή τε Ἀμπρακι ώ τας μετ ὰ Ἀκαρν ά νων στρα τε ύ ε ιν ἐπὶ Πελοποννησ ί ους μή τε Ἀκαρν ᾶ νας μετ ὰ Ἀμπρακιω τ ῶ ν ἐπ᾿ Ἀθηνα ίους. τ ὰ δ ὲ νῦν ἀνακε ί μενα ἐν το ῖ ς Ἀττ ι κο ῖ ς ἱερο ῖς Δημοσθ έ νει ἐξ ῃρ έ θησαν τριακ ό σιαι πανοπλ ίαι.οἱ Ἀθηνα ῖ οι ἔχοντες αὐ τ ὴ ν χαλεπ ώ τεροι σφίσι π άροικο ι ὦσιν. Σοφοκλ έ α δ ὲ τ ὸ ν Σωστρα τ ί δου κα ὶ Εὐρυμ έδοντα τ ὸν Θουκλ έ ους ἐπὶ τ ῶ ν πλει ό νων νε ῶν ἀποπέμψειν ἔμελλον. ἅμα δ ὲ βουλ όμενοι μελ έ την το ῦ ναυτ ι κο ῦ ποιε ῖσθαι. τ ὸ δ ὲ ξ ύμπαν τρ ὶ ς γεγεν ῆσθαι τ ὸ ῥε ῦμα ἀφ ᾿ ο ὗ Σικελ ί α ὑπὸ Ἑλλ ή νων οἰ κε ῖ ται. ὁ δ ὲ Πυθόδωρος ἤδη ἔχων τ ὴ ν το ῦ Λ άχη τος τ ῶ ν νε ῶν ἀρχ ὴν ἔπλευσε τελευ τ ῶ ν τ ο ς το ῦ χειμ ῶ νος ἐπὶ τ ὸ Λοκρ ῶν φρο ύριον ὃ πρότερον Λ ά χης εἷ λε. λ έγε τα ι δ ὲ πεντηκοστ ῷ ἔτει ῥυ ῆναι το ῦ το μετ ὰ τ ὸ πρό τερον ῥεῦμα. κα ὶ νικηθε ὶ ς μ άχ ῃ ὑπὸ τ ῶ ν Λοκρ ῶν ἀπεχ ώρησεν. τα ῦ τα μ ὲν κατ ὰ τ ὸ ν χειμ ῶνα το ῦ τον . Ἀκαρν ᾶνες δ ὲ κα ὶ Ἀμφί λοχοι ἀπελθ όντων Ἀθηνα ίων κα ὶ Δημοσθ ένους το ῖ ς ὡς Σαλ ύνθιον κα ὶ Ἀγρα ί ους καταφυγο ῦσιν Ἀμπρακι ώ τα ι ς κα ὶ Πελοποννησ ίοις ἀναχώ ρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδ ῶ ν. [116] Ἐρρ ύ η δ ὲ περὶ αὐ τ ὸ τ ὸ ἔαρ το ῦ το ὁ ῥύαξ το ῦ πυρ ὸς ἐκ τ ῆ ς Αἴ τνης. [114] Μετ ὰ δ ὲ τα ῦ τα τρ ί τον μ έρος νε ίμαντε ς τ ῶν σκ ύλων το ῖς Ἀθηνα ί οις τ ὰ ἄλλα κατ ὰ τ ὰ ς πόλεις διε ίλοντο. ἀναχωρ ήσαντε ς δ ὲ ἐς Ῥήγιον Πυθ όδωρον τ ὸ ν Ἰσολόχου Ἀθηνα ί ων στρα τ η γ ὸ ν καταλαμβ ά νουσιν ἐπὶ τ ὰ ς να ῦς δι ά δοχον ὧν ὁ Λ ά χης ἦρχεν.

.ἐγέ νετο. κα ὶ ἕκτον ἔ τος τ ῷ πολ έμ ῳ ἐ τελε ύ τα τ ῷ δε ὃν Θουκυδ ίδης ξυν έ γραψεν.