EIGRP

Thursday, November 8, 2012 9:50 AM

Nội dung chính: 1. Giới thiệu lại giao thức Distance Vector và Link tate ! Distance Vector" ứng #$ng RIPv% ! Link tate" ứng #$ng cho & P' ! EIGRP" Enhance# interior gate(a) routing *rotocol +giao thức ,-c .u)/n c0a 1isco2 k3t h4* gi5a DV và L %. 16c ,7c ,i89 hoạt ,-ng ,:4c c;i ti3n" ! 1h<ng ta s= t>9 hi8u 11 ,7c ,i89 c;i ti3n. ?. @gu)An lB hoạt ,-ng" ! DCa trAn ngu)An lB hoạt ,-ng c0a ? D;ng" E @eghDor taDle E Fo*olog) taDle E Router taDle G. 16c lệnh cHu h>nh I. 1J ch3 cKn DLng t;i c0a EIGRP Nội dung chi tiết: 1. Giới thiệu lại giao thức Distance Vector và in! "tate ! EIGRP" là giao thức ,-c .u)/n c0a 1isco k3t h4* gi5a DV và L #. $%c &'c &i() hoạt &ộng &*+c c,i tiến: E Là giao thức nMng cao c0a Distance Vector +N#vance# DV2 k3t h4* với Link tate" cO sP #$ng tới ? D;ng là @eighDorQ Fo*olog)Q Routing. R;ng to*olog) l:u toàn D- thSng tin ,:Tng ,iQ c6c tu)3n router. @An nO gKn giUng Link tate. E FVnh h-t t$ nhanh +Ra*i# 1onvergence2" #o nO tWng h4* ,:4c D;ng ,Xnh tu)3n to*olog) E YZ tr4 cJ ch3 là 1lassless và cO 1[[\ cJ ch3 chUng Loo*. E RHt #] cHu h>nhQ #] hJn os*^ E YZ tr4 tUt hJn kh; n_ng c`* nh`t D;ng ,Xnh tu)3n +Incre9ental a*#ate2. b7c ,i89 c0a Distance Vector là 9Zi router s= gPi D;ng ,Xnh tu)3n theo ,Xnh kc ?[s. @h:ng Router chạ) EIGRP chd gPi D;ng ,Xnh tu)3n cho nhau lKn ,Ku tiAnQ sau ,O chd gPi nh5ng c`* nh`t nh5ng sC tha) ,Wi cho nh5ng Router cKn nO 9à thSi. E eh; n_ng cMn DLng t;i .ua nh5ng ,:Tng khSng ,/u nhau. Frong giao thức ,Xnh tu)3n khi router chd ra ,:4c % ,:Tng cO fetric nh: nhau th> Router s= ,g) gOi tin cho c; % ,:Tng. 1Mn DLng t;i chd #i]n ra khi % ,:Tng cO fetric nh: nhauQ nh:ng EIGRP s= cho *hh* chạ) cMn DLng t;i khi % ,:Tng cO fetric kh6c nhau theo td lệ *hMn chia rHt khSn khho.

ng Fo*olog) .:4c ..:Tng . E YZ tr4 .i giUng nhau.8 oP lB.i giUng2.Xa chd 9ạng con thành 9-t .Xnh tu)3n cho .[. ! 1Sng thức tVnh fetric 97c . EIGRP" %%G.Xnh tu)3n.i/u chdnh DLng tha9 sU eQ tx e1Qe%Qe?QeGQeI.1[.[. FhSng th:Tng Router nO s= tC . Là 9-t hà9 Dao gm9 c6c thSng sU" rs fetric r ^+RwQ#ela)QReliaDilit)Qloa#2. Ngu.tr]t1[2 o %Ik2.Xnh tu)3n. .ng . EIGRP sP #$ng theo 9ạng Peer to PeerQ chd cKn cHu h>nh và ci9 vào là chạ). rrs Neigh2or: 16c Router s= .k.i khớ* nhau.[.9 thi8u kVch th:ớc c0a D. ehi cO .-ng Nutosa99ur). ta2le: Router l:u lại c6c D.:Tng +.p cO thSng tin sqn .i k3t nUi thSng. 1 3o4olog. b:4c .E Fhi3t k3 9ạng linh hoạt +so s6nh với & P'2.[.ng @eighDorQ au . @O .a giao thức lớ* ?" I*oQ N**le talkQ IP.:a ra . au khi oM) #Cng oong @eighDor nO s= gPi thSng tin sang D.i chia ra router nào là 9ạng chVnh theo Nrea.ng EIGRP sP #$ng ? D. 1 5outer ta2le: là9 nhiệ9 v$ .Jn vX là ficro giM)2.Xa chd là kl thu`t go9 nhi/u .[.:4c thSng tin. e u % Router *h. el thu`t tO9 tit . E YZ tr4 VL f và 9ạng gi6n .i tUt nhHt nO s= gPi sang D. E fetricr +e1o+1[yt D_ng thSng2 o %Ik2 E +e? o +tWng .o EIGRP th> router *h..u.8 . ehi chạ) s= gh* vào 9-t 9i/n .8 tVnh rmi .Xa chd IP 1 và %Q P #$ng Protocol ID là vv.tr] tVnh DLng tWng . E 1O th8 hZ tr4 tO9 tit DLng ta) trong DHt kc . E 1nng uDnet" % router .[. 1O th8 ti3n hành tO9 tit DLng ta) trAn DHt kc 9-t Router nào +#nng ta) .ehi khai D.n lB.Xnh" chd tVnh to6n trAn % tha9 sU là" Dan#(i#th và #ela).:Tng .Xnh k> Is gPi gOi tin Yello t thTi gian gi5 gOi tin hello là 1Is +hol#ti9er2. Ran#(i#th tVnh DLng eD*Q .Wi .i chd ra cnng 9-t N th> 9ới trao .ng Router taDle. E P #$ng . P #$ng fDI E 1nng tha9 sU e" fetric trong EIGRP là D.ng thSng tin . & P' chd 9>nh IP -.Xa chd IP 9ạng lớn rmi gPi vào c6c D. au 1Is nO coi hàng oO9 là ch3t. Yello và Yol#ti9e u % cWng k3t nUi % Router khSng cKn *h.:4c Fo*olog) gPi sang.O nO s= sP #$ng 9-t thu`t to6n DaNL +Di^^using a*#ate Nlgorith92 .[.i là9 trAn DR ho7c RDR.Hu nUi với nhau Dui .i89 nào trong 9ạng.7t cMu lệnh2.IQ %%G. E 1nng o6c thCc" % Pas(or# *h.[.oạn.tr] trAn toàn tu)3n .Xnh tu)3n.tha9 sU tVnh rHt *hức tạ*.Xnh tu)3n rHt nhanh v> . IP *h. @O là9 gi.jQ & P'" %%G.i tUt nhHt. & P' *h. & P' *h..Xa chd fulticast" RIPv% là %%G.ng" 1 Neigh2or ta2le: là liệt kA c6c hàng oO9 k3t nUi trCc ti3* với 9>nh.i giUng nhau +& P' *h. E 1nng N " là 9-t routing #o9ain./n l0 hoạt &ộng: 16c D.

: @et(ork N @eot!ho* 'D R1 1[[[ ND j[[ rs uccessor .:4c sau 1k lKn tru)/n lạiQ Router l6ng gi/ng s= coi nh: DX ch3t.Wi I D.8 o6c nh`n thSng tin ! G8i 5e:uest: GPi )Au cKu c`* nh`t D.uan hệ hàng oO9 gi5a c6c Router chạ) EIGRP. @3u 9-t N1e khSng nh`n .8 gPi thSng . Fhi3t l`* 9Ui .ng Fo*olog). | .M) EIGRP sau khi thi3t l`* nO trao .:Tng tUt nhHt sau .ng @eighDor ! G8i <$=: EIGRP #nng giao thức v`n chu)8n tin c`) +ReliaDle Frans*rot Protocol ! RFP2 .:4c gzi N#{acenc) +hoạt . ehi R1Q R%Q R? gPi thSng tin tới RG th> nO s= t`* h4* và oM) #Cng ra .Xnh tu)3n cho nhau.i DKu DRQ RDR.uestQ u*#ateQ N1e 7 G8i tin 9ello: là . +Nckno(le#ge9ent2 rrs 3o4olog.n tin là" YelloQ Re*l)Q Re.Wi luSn #5 liệu. 6 Router s= trao .-ng luSn2. lTi lại . eh6c với & P' là *h.ng @eighDor ! G8i .uan hệ nà) .:a vào D. ! G8i 5e4l.4date: 1`* nh`t thSng tin c6c D.o.iệ* c`* nh`t.O .! 1Sng thức tVnh fetric tWng hJ*" 6 @eighDor là thi3t l`* theo txng c7*" ehi thi3t l`* oong th> .:4c thi3t l`* c6c rouer nà) 9ới gPi . EIGRP gPi c`* nh`tQ chT thSng tin o6c nh`n N1e tx 9Zi router nh`n. 1hd khi .:a ra lTi chào tr:ớc rmi 9ới th:Jng th.: Fr.

E f-t sU s6ch th> ND nà) c~n cO tAn gzi là RD!Re*orte# Distance.M) *h. $%c lệnh c?u h@nh: a.i k}9" E 'D" 'easiDle Distance rs tVnh tx .Xnh tu)3n c~n 'easiDle uccessor s= là9 Racku*.tin c`) c0a c6c giao thức2. 1h< B tx ND nà) kh6c với tx kho. ! Fx Fo*olog) nà) Router s= sP #$ng thu`t to6n DaNL +Di^^using a*#ate Nlgorith92 chzn ra 9-t .ng Fo*olog). EIGRP khSng Dao giT DX Loo*. @3u khSng cO ND + ND s 'D 9in2 th> nO s= h-i t$ ch`9 hJn 9-t ch<t v> nO *h.ng.n trX là N#9inistrative Distance +.ng c6ch . 9zi . c6c thSng tin vào D. 1Hu h>nh cJ D.ng .:Tng .i giUng nhau trAn tHt c.8 th8 hiện 9ạng . GKn giUng Nrea!ID c0a & P' 2 ! R1+con^ig!router2•net(ork net(ork!nu9Der ! R1+con^ig!router2•re#istriDute connecte# +.1.i nh• nhHt2 rs .:Tng R1 gzi là .3n tHt c.Ku tới cuUi ch7ng . De^aul Router và tatic2 rrs Fr:Tng h4* 1" oht ? 9ạng tWng là kh6c nhau +1[.:Tng +R!RG r 1[[[2 E ND" N#vertise# Distance rs tVnh tx router hàng oO9 tới cuUi R1!RG. c6c Router . 10a & P' chd là *hMn Diệt gi5a Router nà) và router kia.i tUi :u" E 'D9in r uccessor +.8 oe9" ho( IP EIGRP Fo*olog) >.ng to*olog) s= l:u tHt c.8 lH) thSng tin và c`* nh`t lại D. Rao gm9 tHt c.n" ! R1+con^ig2• Router eigr* 1[ +1[ là Nutono9ous! )ste9 cHu tr<c gKn giUng & P' là Process!i#.i cO % gi6 trX fetric .u.O.:a vào D.[.:Tng .u.:Tng uccessor E Frong tHt c.[Q 1j%.:a ra ND € 'D9in th> s= khSng og) ra Loo* trong hệ thUng.Xa chd tron 9ạng. E 1h< B" Ph. E Lệnh .:Tng 1onnecte#2 ! R1+con^ig!router2•re#istriDute static +s= .N N R% R? %[[[ ?[[[ 11[[ v[[ r s 'easiDle uccessor ! FrAn 9-t .[.i .u.[2 . E R. c6c Router .ng D6 c.:Tng c~n lại" 'D s 'D9in 9à ND € 'D9in r 'easiDle uccessor rs R? E b:Tng uccessor s= .i )Au cKu @eighDor gPi gOi tin ra hệ thUng .[Q 1y%.ng D6 nh5ng .1kv.[. 1~n N u . c6c .:Tng .1k.

D.rrs Fr:Tng h4* %" cO sP #$ng VL f th> *h.:Tng 9ạng tWng #‚n tới cO th8 DX lZi khi .Xnh tu)3n.Xnh nO s= tC .u.i sP #$ng wil#car# 9ask rrs Fr:Tng h4* ?" khi .8 97c . 16c lệnh ho(" rs ho( i* router eigr* rs ho( i* eigr* neighDor rs ho( i* eigr* inter^ace rs ho( i* *rotocol . hiệu chdnh EIGRP" ! YellotYol#!ti9e" rs Router+con^ig!i^2•i* hello!interval eigr* as!nu9Der secon#s rs Router+con^ig!i^2•i* hol#!ti9e eigr* as!nu9Der secon#s c.-ng Nuto u99ar) v/ .ng D6 n3u .

:Tng successor là %[ ta s= cO ?o%[ rk[.:Tng cMn DLng t.i cEa FGG5H: ! EIGRP hZ tr4 cMn DLng t.rs ho( i* eigr* to*olog) A. .i trAn % .7t là ?Q .:Tng là 'D9in và 'D + uccessorQ 'easiDle uccessor2 ! 1Mu lệnh" R1+con^ig2• route eigr* %[[ R1+con^ig!router2• variance 9ulti*lier +n3u 9ulti*lier . @3u k[ s 'D th> nO s= chzn 'D là9 .i. $B chế cCn 2Dng t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful