P. 1
Studiu Rosia Montana

Studiu Rosia Montana

|Views: 12|Likes:
Published by kerbel
Studiu Rosia Montana
Studiu Rosia Montana

More info:

Published by: kerbel on Feb 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2015

pdf

text

original

Roșia Montană

Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!!
NEWS ALERT 1 zi ago R 2 Comentarii × 2.115 Afișări
Q
PDFmyURL.com
PDFmyURL.com
Like 2k 4 Twe e t Twe e t 1
Roşia Montană – o bibliotecă de 6,3 trilioane de dolari
Studiul meu va fi un amalgam de simbolistică, cifre exacte, întrebări şi semnale de alarmă, fiind în acelaşi timp şi un
denunţ penal adresat autorităţilor statului.
Roşia Montană este o bibliotecă. Iar o bibliotecă are 3 preţuri:
1. Preţul hârt iei din care sunt f ăcut e cărţile, at unci când le vindem pent ru reciclarea maculat urii. “Puţin, f oart e
puţin”, aşa se spunea înt r-o reclamă. At unci nu cont ează dacă sunt cărţi de ist orie, de economie, de şt iinţă,
de f ilosof ie, de bune maniere…
2. Preţul de achiziţie al cărţilor. Cine a cumpărat vreodat ă o cart e, şt ie că acest ea nu sunt ief t ine. Iar ca să-ţi
f aci o bibliot ecă, ef ort ul f inanciar est e considerabil.
3. Cunoşt inţele conţinut e. Oricine are o bibliot ecă acasă, şt ie că nu a cit it t oat e cărţile pe care şi le-a
cumpărat . Şi aici nu est e vorba despre f apt ul că nu aţi reusit să memoraţi un dicţionar sau vreo
enciclopedie. Cart ea se cit eşt e pent ru inf ormaţie, dar mai ales pent ru spirit . Iar acest a est e nepreţuit , est e
de sorgint e divină. Cărţile sunt izvor de cunoaşt ere, iar suma lor, bibliot eca, ne f ormează ca oameni, şi est e
izvor pent ru alt e cărt i.
Deci ce facem cu biblioteca Roşia Montană?
1. O dăm la “f ier vechi”, aşa cum am f ăcut cu t oat e combinat ele, sist emele de irigaţii, resursele nat urale
(pet rol, păduri s.a.) şi vom încasa cât eva miliarde de euro?
2. O preţuim pent ru că o avem şi o valorif icăm cu put erile noast re, în int eresul nost ru? Cred că est e mot ivant
să t e gândeşt i la 6,3 t rilioane de dolari. Apropo. Şt it i cum se scrie în cif re? Sau cât înseamnă? Să vă ajut :
6.300 miliarde de dolari (şasemiit reisut emiliardedolari). Pun pariu că şt iaţi.
3. O punem în valoare şi f acem PLUS VALOARE, sau VALOARE ADĂUGATĂ, nu doar taxe pe valoare adăugată?
Ast a înseamnă că din lemn f acem mobilă, din t ablă f acem maşini, din aur f acem bijut erii. Şi nu doar aurul
cont ează. Mai sunt cât eva element e chimice a căror valoare despre care vorbim să f ie mult mai mare de
6,3 t rilioane de dolari.
De ce 6,3 trilioane de dolari?
PDFmyURL.com
Pent ru că în mult e declaraţii ale unor persoane implicat e în diverse perioade de t imp în prospecţiuni geologice
asupra zăcămint elor de la Roşia Mont ană se menţionează şi cant it ăţile de element e cont inut e de minereu.
Acest ea sunt susţinut e de inginerul geolog şef Aurel Sântimbrean, de deputatul Mugurel Surupăceanu, de
Călin Gabriel Tămaş, lect or doct or la Depart ament ul de Geologie, Facult at ea de Biologie şi Geologie,
Universit at ea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, precum şi de mult e ONG-uri. Pe lângă acest e dat e, mai sunt unele
care reies dint r-un bulet in de analiză, dar în care nu sunt precizat e locurile de recolt are (puţuri, lacuri, ape
curgăt oare), adâncimea de prelevare şi alt e dat e de ident if icare.
Ast f el, în urma consult ării mai mult or surse, mi-am permis să f ac o cent ralizare a acest ora. Ast f el, ele vor f i
dif erenţiat e pe culori, după cum urmează:
culoare roşie vor f i cele of iciale (Sânt imbrean), exprimat e în grame per t ona de minereu;
culoare galbenă vor f i cele din bulet inul de analiză, despre care nu am dat e procent uale per t ona de
minereu;
culoare albast ră vor f i met alele plat inice, despre care nu am găsit ref eriri nicăieri, dar despre care se şt ie
că însoţesc minereurile de aur şi argint .
Folosesc noţiunea de element e deoarece est e şt iut f apt ul că acest ea se împart în met ale, nemet ale, met ale
t ranziţionale, met ale alcaline, met ale alcalino-pământ oase, met aloizi, halogeni, gaze nobile, lant anide şi
act inide.
Vă prezint şi t abelul cu bulet inul de analiză din care am ext ras element ele ce vor f i evidenţiat e cu culoarea
galbenă.
Chimismul apei limpezite (cu steril detoxificate)
Proba TN001
St andard
Proba TN001
St andard RM1 RM2 RM3 RM1 RM2 RM3
Cianuri
t ot ale
1,13 5,09 3,29 0,1 Mangan 0,3 0,8 ‹ 0,1 1
Cianura slab
disociabila
0,37 0,77 0,22 … Molibden 0,4 0,3 0,4 …
Thlocianat 70 69 91 … Sodiu 725 900 705 …
Cianat 390 390 350 … Niobiu ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 …
(2) (2)
(3)
(3)
PDFmyURL.com
Tiosaruri ‹ 2 ‹ 2 2,50 … Neodim ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Amoniac 6,6 7,3 25 2 Nichel 0,20 0,40 0,20 0,5
Aur 0,0085 0,043 0,0165 … Fosf or ‹ 1 ‹ 0,5 ‹ 1 …
Argint ‹ 0,05 ‹ 0,05 ‹ 0,05 0,1 Plumb ‹ 1 ‹ 1 ‹ 1 0,2
Aluminiu ‹ 0,2 0,2 0,20 5 Praseodim ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005 …
Arsenic 0,30 ‹ 0,2 0,20 0,1 Rubidiu 0,35 0,35 0,50 …
Bor 0,20 0,2 0,40 … Sulf 660 1.030 962 …
Bariu ‹ 0,05 ‹ 0,05 ‹ 0,05 … Sulf at 1.980 3.090 2.886 600
Beriliu ‹ 0,02 ‹ 0,05 ‹ 0,02 … Ant imoniu 0 0,28 0,06 …
Bismut ‹ 0,02 ‹ 0,02 ‹ 0,02 … Scandiu ‹ 0,5 ‹ 0,1 ‹ 0,5 …
Calciu 401 675 707 300 Seleniu ‹ 5 ‹ 5 ‹ 5 0,1
Cadmiu ‹ 0,5 ‹ 0,1 ‹ 0,5 0,2 Silicon 8 6 8 …
Ceriu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 … Samariu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Cobalt 0,40 0,40 0,80 1 St aniu ‹ 0,2 ‹ 0,2 ‹ 0,2 …
Crom ‹ 0,2 ‹ 0,2 ‹ 0,2 1 St ront iu 1,4 2,1 2,1 …
Cesiu ‹ 0,02 ‹ 0,02 ‹ 0,02 … Tant al ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005 …
Cupru 0,10 0,10 0,10 0,1 Terbiu ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005 …
Disprosiu ‹ 0,01 ‹ 0,05 ‹ 0,01 … Telur ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 …
Erbiu ‹ 0,01 ‹ 0,05 ‹ 0,01 … Toriu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Europiu ‹ 0,002 ‹ 0,05 ‹ 0,002 … Tit an ‹ 0,2 ‹ 0,2 ‹ 0,2 …
Fier 0,20 1,4 1,0 5 Taliu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,03 …
Galiu ‹ 0,2 ‹ 0,1 ‹ 0,2 … Tuliu ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005 …
Gadoliniu ‹ 0,05 ‹ 0,05 ‹ 0,05 … Uraniu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Germaniu ‹ 0,5 ‹ 1 ‹ 0,5 … Vanadiu ‹ 0,5 ‹ 0,5 ‹ 0,5 …
Haf niu ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 … Wolf ram ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 …
Mercur ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 0,05 Yt riu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Pot asiu 142 136 132 … Yt erbiu ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 …
Lant an ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 … Zinc ‹ 0,2 ‹ 0,1 ‹ 0,2 0,5
Lit iu ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 … Zirconiu ‹ 0,1 ‹ 0,1 ‹ 0,1 …
Magneziu 5,4 14,4 8,2 100
(1)
PDFmyURL.com
Not a: (1) Calculat pe baza presupunerii că sulf ul t ot al est e sulf at .
Unit ăţi în mg/l
Rezult at ele sunt în condiţii de laborat or şi pot să nu f ie la f el în pract ică.
‹ Indică nedet ect abil în limit ele met odei de t est are.
Ø Tabelul 1
Pent ru preţurile element elor am consult at mai mult e sit e-uri ale unor f irme care t ranzacţionează unele dint re
ele, oprindu-mă la ht t p://www.chemicool.com/ . Trebuie f ăcut ă precizarea că acest ea sunt nişt e preţuri
orient at ive, medii, ele suf erind o f luct uaţie în sus sau în jos pe bursă, în f uncţie de cerere şi of ert ă. De
asemenea, am considerat element ul în st are aproape pură, nu sub f ormă de oxizi, săruri sau alt e f orme de
prezent are sau palet izare şi t ransport , şt iut f iind f apt ul că o purit at e scăzut ă înseamnă şi un preţ scăzut . Dar
aceast a est e o alt ă discuţie care ar viza f iecare element în part e, pe grade de purit at e sau met ode şi cant it ăţi
de livrare, în f uncţie de st andarde şi de cerinţele specif ice clienţilor şi of ert anţilor, de posibilit ăţile de raf inare,
cant it ăţi şi mult e alt e crit erii. De asemenea, cont ează st area aproape pură, deoarece are preţul cel mai ridicat
şi mai aproape de realit at e, şt iut f iind f apt ul că de pildă, lemnul în picioare în pădure are un preţ, iar cel
prelucrat sub f ormă de cherest ea are alt preţ. Bineînţeles că dacă se prezint ă şi sub f ormă de mobilă, preţul
acest uia creşt e mult mai mult .
Nr.
crt .
Număr
at omic
Element
Simbol
chimic
Pret USD /
100
grame
Pret USD / 1
gram
Cant it at e per
t ona
minereu
Valoare
element per
t ona minereu
1 3 Lit iu Li 27 0,27 - -
2 4 Beriliu Be 748 7,48 - -
3 21 Scandiu Sc 1.400 14 - -
4 22 Tit an Ti 661 6,61 1.000 6.610
5 23 Vanadiu V 220 2,20 2.500 5.500
6 24 Crom Cr 32 0,32 50 16
7 27 Cobalt Co 21 0,21 30 6,30
8 28 Nichel Ni 7,7 0,07 30 2,31
9 31 Galiu Ga 220 2,20 300 660
10 32 Germaniu Ge 360 3,60 20 72
PDFmyURL.com
11 33 Arsen As 320 3,20 5.000 16.000
12 34 Seleniu Se 61 0,61 - -
13 37 Rubidiu Rb 1.200 12 - -
14 38 St ront iu Sr 100 1 - -
15 39 Yt riu Y 430 4,30 - -
16 40 Zirconiu Zr 157 1,57 - -
17 41 Niobiu Nb 18 0,18 - -
18 42 Molibden Mo 44 0,44 10 4,40
19 44 Rut heniu Ru 1.400 14 - -
20 45 Rhodiu Rh 13.000 130 - -
21 46 Paladiu Pd 5.833 58,33 - -
22 47 Argint Ag 120 1,20 10 12
23 48 Cadmiu Cd 46 0,46 - -
24 55 Cesiu Cs 1.100 11 - -
25 57 Lant an La 800 8 - -
26 58 Ceriu Ce 380 3,80 - -
27 59 Praseodim Pr 470 4,70 - -
28 60 Neodim Nd 420 4,20 - -
29 62 Samariu Sm 360 3,60 - -
30 63 Europiu Eu 135.000 1.350 - -
31 64 Gadoliniu Gd 450 4,50 - -
32 65 Terbiu Tb 4.040 50,40 - -
33 66 Disprosiu Dy 450 4,50 - -
34 68 Erbiu Er 540 5,40 - -
35 69 Tuliu Tm 7.000 70 - -
36 70 Yt erbiu Yb 1.400 14 - -
37 72 Haf niu Hf 120 1,20 - -
38 73 Tant al Ta 450 4,50 - -
39 76 Osmiu Os 7.700 77 - -
40 77 Iridiu Ir 4.200 42 - -
PDFmyURL.com
41 78 Plat ina Pt 13.000 130 - -
42 79 Aur Au 5.540 55,40 1,5 83,10
43 80 Mercur Hg 48 0,48 - -
44 81 Taliu Tl 48 0,48 - -
45 83 Bismut Bi 39 0,39 20 7,80
46 90 Thoriu Th - - - -
47 92 Uraniu U - - - -
TOTAL 28.973,91 USD / t ona minereu
TOTAL lipsesc dat e despre concent raţie sau preţuri (t horiu, uraniu)
TOTAL lipsesc dat e despre prezenţă şi concent raţie
Ø Tabelul 2
Surpriză? Sunt element e de care nu şt iaţi? Şi eu am păţit chest ia ast a şi a t rebuit să le verif ic în Sist emul
Periodic al lui Mendeleev pe unele dint re ele. Şi pent ru mai mult ă clarit at e, am înt ocmit un t abel cu ut ilizări ale
acest or element e. În parant eză f ie spus, senat orul Haralambie Vochiţoiu, vicepreşedint ele Comisiei pent ru
Roşia Mont ană, de prof esie inginer minier recunoaşt e că est e vorba despre “48 de met ale grele”, f ără a
preciza care sunt acest ea.
Element Utilizari
Lit iu - aliaje de lagăre (împreună cu sodiul și calciul)
- dezoxidant , desulf urizant și degazant pent ru cupru
- prepararea t rit iului H, int ră în compoziţia agenţilor de răcire din react oarele
nucleare
- bat erii și acumulat ori elect rici
- lubrif ianţi pent ru t emperat uri înalt e
Beriliu - t ransparenţa la raze X îl recomandă pent ru f abricarea f erest relor şi a
t uburilor pent ru radiaţii X
- în indust ria aerospaţială pent ru sat eliţi şi vehicule spaţiale
- în react oarele nucleare, ca moderat or, agent absorbant sau ref lect or pent ru
neut roni
- aliaje speciale de Cu pent ru scule, proiect ile
3
PDFmyURL.com
Scandiu - aliaje de aluminiu-scandiu pent ru component e din indust ria aerospaţiala,
echipament e sport ive şi de pescuit
- în raf inarea pet rolului (izot opul Sc ca agent de urmărire)
- ca îngrăşământ
Tit an - aliaje de Fe, V, Mo pent ru aliaje put ernice şi uşoare în indust ria aerospaţiala
(mot oare cu reacţie, proiect ile, nave spaţiale)
- cost ume de scaf andru aut onome pent ru adâncimi mari
- uz milit ar
- procese indust riale (chimie şi pet ro-chimie, uzine de desalinizare, hârt ie)
- medicină (prot eze şi implant uri ort opedice şi dent are, inst rument ar)
- bijut erii, t elef oane mobile, aut omobile, indust ria agro-aliment ară
- pigment TiO pent ru vopsea albă
Vanadiu - aliaje de oţel şi t it an pent ru scule de mare vit eză, mot oare de avion,
aeronaut ică
- aliaje cu galiu pent ru magneţi şi superconduct ori
- cat alizat or pent ru anumit e reacţii chimice
Crom - îmbunăt ăţeşt e propriet ăţile oţelului la coroziune, durit at e şi rezist enţa la
rupere
- galvanizare, cat alizat or pent ru anumit e reacţii chimice, coloranţi, colorarea
verzuie a st iclei, det ergenţi
Cobalt - izot opul radioact iv Co est e ut ilizat la radiot erapia cu raze gamma
- îmbunăt ăţeşt e propriet ăţile oţelului, component e pent ru aeronaut ică şi
mot oare, galvanizare
- pigmenţi albast ru şi galben pent ru colorarea ceramicii şi a st iclei
- aliaje cu Samariu pent ru magneţi permanenţi
Nichel - aliaje de oţel inoxidabile
- bat erii NiCd şi acumulat ori Ni-MH
- magneţi permanenţi
Galiu - t ermomet re medicale (din cauza t oxicit ăţii mercurului)
- spect acole de ”magicieni” (linguri care se t opesc în palmă)
- semiconduct ori, leduri şi diode laser, panouri f ot ovolt aice, oglinzi
45
2
60
PDFmyURL.com
Germaniu - semiconduct ori, t ranzist ori şi circuit e int egrat e
- spect roscopie şi det ecţie inf raroşie
- cat alizat ori şi aliaje
Arsen - semiconduct ori, leduri şi diode laser, f ot oconduct ori
- ignif ugarea lemnului, insect icide, t ăbăcărie
- măreşt e durit at ea aliajelor, muniţia de vânăt oare (plumbul pent ru alice)
- pirot ehnie (f ocuri albe – indian), coloranţi (galben regal pent ru vopsele de ulei)
Seleniu - cat alizat or pent ru mult e reacţii chimice
- indust ria st iclei, pent ru decolorarea ei sau colorarea în roşu
- celule solare şi f ot oelect rice, t oner f ot ograf ic, camere de f ilmat , redresarea
curent ului elect ric, copiat oare, luxmet re, explozibili
- îmbunăt ăţeşt e lucrabilit at ea aliajelor de Cu şi oţel
- şampoane ant i-măt reaţă
- medicament e pent ru creşt ere şi disf uncţii reproducăt oare
Rubidiu - f ot ocelule, t ehnica vacuumului
- art if icii (culoare roşie)
- st iclărie şi ceramică
- dat area rocilor cu Ru
St ront iu - pirot ehnie (culoare roşu aprins) şi rachet e de semnalizare
- ceasuri at omice
- producerea t uburilor cat odice pent ru t eleviziunea color
- past a de dinţi, t erapia cancerului cu Sr care est e radioact iv
Yt riu - piet re zirconia, monit oare pent ru comput ere, lent ile f ot o şi video, becuri
economice
- îmbunăt ăţeşt e durit at ea aliajelor de aluminiu şi magneziu
- izot opul radioact iv Y (produs în react oarele nucleare de uraniu) se
f oloseşt e la t rat area dif erit elor t ipuri de cancer
- f abricarea superconduct orului YBCO (la – 178 C)
- f ilt re pent ru microunde, comunicaţii pent ru sat eliţi
- f abricarea t elevizoarelor color (culoarea roşie)
- camere de ardere pent ru mot oarele de rachet ă
87
90
90
O
PDFmyURL.com
Zirconiu - st omat ologie şi implant ologie, bijut erii
- moderat or pent ru react oarele de f isiune
- cat alizat or în mult e reacţii chimice
- în aliaj cu Li se f oloseşt e pent ru absorbţia CO
Niobiu - obţinerea oţelurilor inoxidabile, criogenice şi ref ract are
- mot oare de avion şi echipament e rezist ent e la t emperat uri înalt e
- obt inerea de superconduct ori
- bijut erii
Molibden - creşt e durit at ea şi elast icit at ea oţelului, rezist enţa t ermică şi la coroziune
- f abricarea avioanelor şi rachet elor, lubrif ianţi pent ru t emperat uri ridicat e
- cat alizat or în indust ria pet rolieră
- f abricarea t ranzist oarelor, lampi cu halogeni, medicină nucleară şi lămpi
rönt gen
Rut heniu - est e f olosit pent ru creşt erea durit ăţii plat inei şi paladiului
- în aliajele de t it an, un adaus de 0,1 % măreşt e considerabil rezist enţa la
coroziune
- un aliaj de Ru-Mo are propriet ăţi de supraconduct or
- est e f olosit la cont act ele elect rice din înt rerupăt oarele de Pt şi Pd
- cat alizat or pent ru mult e reacţii chimice
- bijut erii, comput ere
- izot opul radioact iv Ru est e f olosit în t rat ament ele cu cit ost at ice a bolilor
t umorale
Rodiu - element de aliere pent ru plat ină
- cat alizat or pent ru anumit e reacţii chimice
- st rat de acoperire prin galvanizare sau vaporizare pent ru inst rument e opt ice
şi bijut erii
- cont act e elect rice
Paladiu - cat alizat ori pent ru aut omobile şi pent ru indust ria pet rolieră
- inst rument e chirurgicale, cont act e elect rice, bijut erii, ceasuri
- purif icarea hidrogenului (absoarbe de până la 900 de ori volumul propriu de
hidrogen)
2
106
PDFmyURL.com
Argint - est e f olosit în elect rot ehnică şi elect ronică
- numismat ică, bijut erii, indust ria f ot ograf ică, oglinzi
- st omat ologie, inst rument e medicale, prot eze, ut ilizare germicidă
Cadmiu - bat erii NiCd
- aliaje pent ru lagăre
- elect roplacare
- pigmenţi, t elevizoare alb-negru şi color
- celule f ot ovolt aice (împreună cu Te)
Cesiu - izot opul radioact iv Ce est e f olosit ca oscilat or cuant ic pent ru ceasuri
at omice, f iind et alon pent ru Sist emul Int ernaţional de Unit ăţi la baza def inirii
et alonului pent ru secundă
- subst anţă de umplut ură pent ru lichidele de f orat f olosit e pent ru a at enua
găurirea din t impul f orării
- izot opul radioact iv Ce est e f olosit în medicină, măsurăt ori şi hidrologie
- generat oare t ermoionice cu vapori de cesiu care convert esc energia t ermică
în energie elect rică
- aparat e pent ru recunoaşt erea opt ică a caract erelor, f ot omult iplicat ori,
camere video, mat eriale f ot osensibile, det ect oare de radiaţii gama şi raze X,
magnet omet re, lasere de mare energie, lămpi f luorescent e, redresoare cu
vapori
- ut ilizări în biologia moleculară, cat alizat ori în chimie
- izotopul radioactiv Ce poate f i f olosit în dispozitive de dispersie
radiologică (”bombe murdare”) – atenţionare de la Agenţia Internaţională
pentru Energie Atomică
Lant an - est e f olosit pent ru acumulat orii NiMH ut ilizaţi la aut omobilele hibride ( o
bat erie pent ru Toyot a Prius necesit ă aproximat iv 10 kg de La)
- cat alizat or în cracarea pet rolului
- ochelari pent ru inf raroşu, lent ile pent ru t elescoape
Ceriu - aliaje de aluminiu, amnare, piet re de brichet e
- cat alizat ori pent ru aut omobile
- medicament e pent ru t rat area şi prevenirea inf ecţiilor celor arşi şi
133
133
133
PDFmyURL.com
imunosupresive
Praseodim - est e f olosit la f abricarea magneţilor permanenţi de mare int ensit at e pent ru
mot oare şi generat oare elect rice f olosit e la maşinile hibride şi t urbine eoliene
- est e f olosit pent ru acumulat orii NiMH f olosiţi la aut omobilele hibride
- aliaje pent ru mot oare de avion
- ochelari pent ru sudori şi suf lăt orii de st iclă
- aliaje pent ru amnare şi piet re de brichet ă
- pigmenţi pent ru st iclă şi emailuri
- st roboscoape
Neodim - magneţi permanenţi pent ru comput ere, t elef oane mobile, echipament e
medicale, jucării, mot oare, t urbine eoliene, sist eme audio
- lasere pent ru t rat area cancerului şi epilare, pent ru t ăierea şi sudarea
oţelurilor
- ochelari de prot ecţie pent ru suf lăt orii de st iclă
- pigmenţi pent ru st iclă şi emailuri
- aliaje pent ru amnare şi piet re de brichet ă
Samariu - magneţi permanenţi pent ru microelect ronică, generat oare eoliene, radare
- cat alizat or pent ru unele reacţii chimice
- lasere cu raze X
- dat are radioact ivă
- izot opul Sm est e adăugat în barele de siguranţă din react oarele nucleare
- izot opul radioact iv Sm est e f olosit în t rat area mai mult or t ipuri de cancer
- superconduct ori
Europiu - t uburi f luorescent e, monit oare
- absorbant în react oarele nucleare
- element e de siguranţă f osf orescent e pent ru eurobancnot e
Gadoliniu - îmbunăt ăţeşt e rezist enţa la t emperat uri înalt e şi la oxidare a oţelurilor
- aplicaţii în domeniul microundelor, monit oarelor
- subst anţe de cont rast pent ru imagist ica de rezonanţă magnet ică
Terbiu - monit oare TV şi display-uri pent ru smart phone
- subst anţe de cont rast pent ru lumina ult raviolet ă
149
153
PDFmyURL.com
- element e de siguranţă f osf orescent e pent ru eurobacnot e
- f ilme pent ru înregist rări magnet o-opt ice
- magneţi pent ru mot oare elect rice f olosit e la maşinile hibride şi generat oare
eoliene
- microf oane, f ibră opt ică
Disprosiu - mat eriale absorbant e pent ru react oare nucleare
- senzori, microf oane, t raduct ori
- f abricarea CD-urilor şi a hard-disk-urilor
- lămpi de mare put ere pent ru cinemat ograf ie
- laseri
Erbiu - bare de cont rol în react oare nucleare
- pigmenţi pent ru st iclărie
- f ilt re f ot ograf ice absorbant e pent ru lumina inf raroşie
- lasere medicale
Tuliu - surse port abile de raze X
- lasere, aliaje speciale cu alt e met ale rare
- element e de siguranţă f osf orescent e pent ru eurobancnot e
Yt erbiu - surse port abile de raze X
- îmbunăt ăţeşt e propriet ăţile oţelului inoxidabil
- laseri
- cat alizat ori în indust ria chimică
- det ect ori seismici
Haf niu - bare de cont rol pent ru react oare nucleare f olosit e la submarine
- lămpi st roboscopice, cat ozi pent ru echipament e elect ronice
- aliaje speciale pent ru aplicaţii aerospaţiale, mot oare de rachet ă
- procesoare pent ru comput ere
Tant al - f ilament e pent ru t uburi vidat e
- condensat oare şi rezist enţe de mare put ere
- inst rument e şi implant uri chirurgicale şi dent are
- oţeluri ref ract are
Osmiu - aliaje f oart e dure împreună cu alt e met ale plat inice
PDFmyURL.com
- implant uri cardiace, scanări de amprent e, vârf uri de peniţe
Iridiu - f abricarea creuzet elor
- aliajele IrPt sunt f olosit e la conf ecţionarea t ermoelement elor
- aliajele IrOs sunt f olosit e la f abricarea vârf urilor de peniţe
- cont act e elect rice de mare put ere
- izot opii radioact ivi sunt f olosiţi în radiot erapia cancerului
Plat ina - conf ecţionarea bijut eriilor
- echipament e de laborat or, medicină dent ară
- cont act e elect rice, magneţi permanenţi
- cat alizat oare pent ru aut ovehicule şi alt e procese din chimie
Aur - bijut erii, numismat ică, broderii, coroane dent are
- preparat e culinare ext ravagant e
- scut uri pent ru sat eliţi, acoperiri pent ru vizierele cost umelor spaţiale
- microelect ronică, t ehnică f ot ograf ică
- izot opul radioact iv Au est e f olosit în t rat area anumit or f orme de cancer
Mercur - t ermomet re, baromet re, manomet re, t ensiomet re, f ilt re acust o-opt ice
- cercet ări şt iinţif ice, st omat ologie, elect rochimie, amalgame, cosmet ică,
f ungicide
- explozibili brizanţi
- pigmenţi, semiconduct ori
- ext ragerea aurului, argint ului şi a plat inei
- lămpi redresoare de curent alt ernat iv, lămpi pent ru raze ult raviolet e
Taliu - rat icide şi insect icide
- semiconduct ori, st iclă opt ică pent ru inf raroşii, celule f ot ovolt aice
- det ect oare de radiaţie gamma
Bismut - medicină, cosmet ică
- det ect oare şi sist eme de st ingere a incendiilor
- muniţie
Thoriu - combust ibil pent ru react oare nucleare
- ThO est e f olosit pent ru mat eriale ceramice rezist ent e la t emperat uri înalt e
- lent ile şi echipament e şt iinţif ice
198
2
PDFmyURL.com
Uraniu - uraniul sărăcit se f oloseşt e la blindaje şi proiect ile de uraniu sărăcit , ecrane
pent ru radiaţii, cont ainere de t ransport pent ru mat eriale radioact ive
- combust ibil pent ru react oare nucleare
- bombe nucleare de dif erit e t ipuri
Ø Tabelul 3
În 1985 se punea problema exploat ării a 30 de milioane de t one din zăcământ ul de la Roşia Mont ană. De când
cu implicarea RMGC, cant it at ea ce va f i exploat at ă a crescut la 218 milioane de t one. Cel puţin aşa reiese din
planul exploat ării prezent at în t abelul de mai jos.
Planul exploatării miniere pe cariere
(milioane tone)
Anul Cariera Cetate Cariera Cîrnic Cariera Orlea Cariera Jig Total
Minereu St eril Minereu St eril Minereu St eril Minereu St eril Minereu St eril
0 1,3 7,0 0,3 0,1 - - - - 1,6 7,1
1 4,2 6,1 15,0 7,2 - - - - 19,2 14,5
2 3,2 6,2 17,2 8,5 - - - - 20,4 14,6
3 5,0 6,4 13,5 10,1 - - - - 18,5 16,5
4 11,0 9,9 4,9 9,2 - - - - 15,9 19,1
5 0,5 0,2 15,3 19,0 - - - - 15,8 19,2
6 - - 14,5 20,5 - - - - 14,5 20,5
7 - - 13,1 21,9 - - - - 13,1 21,9
8 1,0 6,0 5,3 7,1 4,1 2,2 3,2 6,3 13,5 21,5
9 1,5 6,3 11,1 16,2 - - - - 12,5 22,5
10 2,7 15,2 3,5 2,1 3,4 0,3 4,3 3,6 13,9 21,1
11 11,9 15,3 - - 0,2 5,9 0,8 0,8 12,9 22,1
12 2,3 2,9 - - 13,1 14,1 - - 15,4 17,0
13 4,1 3,3 - - 11,4 4,3 - - 15,6 7,6
14 15,1 16,2 - - - - - - 15,1 16,2
Total 63,9 102,0 113,6 121,9 32,2 26,8 8,3 10,7 218,0 261,5
PDFmyURL.com
Notă: Valorile t ot ale sunt rot unjit e.
Ø Tabelul 4
Sunt prezent at e şi dat e est imat ive privind cant it ăţile de aur şi argint . Bineînţeles, aici nu sunt incluse sit uaţiile în
care se vor găsi f iloane de aur şi argint , care ar put ea creşt e de cât eva ori (de 7-8 ori !!!) cant it ăţile de aur şi
argint obţinut e.
Rezerve exploatabile
Zăcământ
Minereu
(milioane
tone)
Conţinuturi de metal Metal recuperabil
Raport
steril:util
Au
g/t
Ag
g/t
Au
t
Ag
t
Cetate 63,9 1,49 5,66 95,1 361,7 1,60
Cîrnic 113,6 1,62 9,74 184,0 1106,5 1,07
Orlea 32,2 1,18 2,23 38,0 71,8 0,83
Jig 8,3 1,62 10,65 13,4 88,4 1,29
Total 218,0 1,52 7,47 330,5 1628,4 1,20
Ø Tabelul 5
Şi acum să f acem o scurt ă recapit ulare a t abelelor pe care vi le-am prezent at . În t abelul 2, valoarea
element elor ext rase dint r-o t onă de minereu ajunge la 28.973,91 USD. Din aceast a, valoarea aurului şi a
argint ului însumat ă ajunge la doar 95,10 USD, din care st at ului român îi revin doar 6 % (adică aproape 6 dolari la
f iecare t onă prelucrat ă). Bineînţeles, vor f i unii care vor spune că nu am menţionat nimic despre cost urile de
ext racţie, de prelucrare, carburanţi, energie elect rică, cost ul cianurilor şi al explozibililor, salarii şi t ot f elul de
impozit e et c. Cu t oat e acest ea, raport ul înt re valoarea element elor şi valoarea încasat ă de st at est e de
aproape 4.829 : 1. Adică din acei 6 dolari, st at ul roman va plăt i cost urile necesare ment enant ei exploat ării dupa
închiderea minelor, cost urile care ar decurge dint r-un posibil dezast ru ecologic, cost urile af erent e spit alizării
oamenilor af ect aţi de cianurile f olosit e şi met alele grele rezult at e et c.
Dar să nu mă pierd înt r-o dizert aţie inut ilă (pent ru moment ). Având valoarea unei t one de minereu şi şt iind
cant it ăţile ce se vor exploat a, put em f ace mai depart e calculele. Astf el:
PDFmyURL.com
28.973,91 USD/t ona × 218 milioane t one = 6.316.312,38 milioane USD 28.973,91 USD/t ona × 218 milioane t one = 6.316.312,38 milioane USD
sau = 6.316,312 miliarde USD sau = 6.316,312 miliarde USD
sau = sau = 6,316 trilioane USD 6,316 trilioane USD
Uimire! Înseamnă că proiect ul Roşia Mont ană valorează 6,3 t rilioane de dolari!!! Şi ast a nu est e t ot . Nu am
calculat valoarea element elor evidenţiat e pe f ond galben (Tabelul 1) şi nici pe cele evidenţiat e cu culoare
albast ră. Est e f oart e posibil să se poat ă ext rage mult e t one din f iecare element care nu a part icipat la
precedent ul calcul. Şi poat e s-ar dubla sau t ripla aceast ă valoare. Dar eu nu pot decât să f ac speculaţii. În
schimb, aş pref era să pun înt rebări.
Cum mi-aş prot eja aceast ă imensă sumă de bani? La aceast ă valoare, aproape că nu ar mai cont a cost urile
de exploat are, salarii, redevenţe, t axe, carburanţi, energie elect rică, şpăgi, promovare în media şi acţiuni de
lobby. Nu m-ar int eresa nici poluarea care ar rezult a, chiar dacă ar f i cea asumat ă prin proiect sau accident ală.
Est e ca şi cum aş f ace o simplă operaţie mat emat ică: cât înseamnă un inf init împărţit la doi? Tot un inf init . Dar
un inf init împărţit la t rei? Tot inf init . De ce inf init ? Pent ru că de at ât t imp ar avea nevoie un om ca să câşt ige
aceast a sumă, indif erent de pregăt ire, loc de muncă sau naţionalit at e. În valoare absolut ă, nu ar cont a dacă
eşt i miner român la Roşia Mont ană sau broker american pe Wall St reet . Unul ar avea nevoie de un milion de
vieţi, iar celălalt doar de o sut ă de mii. Şi nu încercaţi să f aceţi calculele, pent ru că am ales aleat or numărul de
vieţi. Aş put ea să le schimb înt re ele şi t ot nu ar cont a, pent ru că în t imp ce minerul doar munceşt e şi câşt igă,
celălalt poat e să mai şi piardă înt r-o zi agoniseala de cât eva mii de ani.
Am adus amint e de şpăgi şi acţiuni de lobby? Cu banii aceşt ia aş put ea cumpăra orice guvern, aş put ea
cumpăra o majorit at e dint re parlament ari (indif erent cărui part id aparţin) care să-mi creeze un cadru legislat iv
f avorabil. Aş put ea cumpăra oricâţi consilieri locali sau gazet ari şi orice om s-ar put ea int ersect a cu int eresele
mele şi m-ar put ea sprijini sau încurca. Mi-aş put ea cumpăra oricât t imp de emisie aş dori la orice t eleviziune
sau radio şi oricât spaţiu publicit ar în orice spaţiu media. Cât m-ar put ea cost a? Eu est imez înt re 2 şi 4 miliarde
de dolari.
Dar eu aş f ace alt ceva cu banii aceşt ia. Pent ru că eu sunt român şi pat riot . Cu banii aceşt ia cred că ne-am
put ea permit e ca ţară (din punct de vedere f inanciar şi t ehnologic) să ne exploat ăm singuri acest e rezerve
f abuloase, pent ru aproape t oat e element ele ce se găsesc în minereurile de la Roşia Mont ană. Şi t ot ar mai
PDFmyURL.com
rămâne f oart e mulţi bani. Şi cred că ne-am put ea permit e (din punct de vedere f inanciar dar nu şi t ehnologic) o
St aţie Spaţială Românească, o bază permanent ă pe Lună şi una pe Mart e, cu t ot cu cost urile de aprovizionare
şi dezvolt are. Şi t ot ne-ar mai rămâne f oart e mulţi bani. Şi cred că ne-am put ea permit e cât eva mii de kilomet ri
de aut ost radă (din punct de vedere f inanciar şi t ehnologic) şi asf alt area t ut uror şoselelor şi st răzilor din ţară,
cu t ot cu spăgile af erent e. Şi t ot ar mai rămâne f oart e mulţi bani. Şi cred că ne-am put ea permit e reabilit area
inf rast ruct urii f eroviare naţionale (şi din punct de vedere f inanciar dar şi t ehnologic). Şi t ot ar mai rămâne f oart e
mulţi bani. Şi cred că ne-am put ea permit e reabilit area sist emului sanit ar (din punct de vedere f inanciar,
t ehnologic nu se pune problema), ast f el încât să nu mai f ie nevoie să ne cumpărăm aspirină şi pansament la
int rarea în spit al, să nu mai f ie nevoie să dăm şpagă doct orilor, iar ei să nu mai f ie nevoiţi să o ia. Şi t ot ar mai
rămâne f oart e mulţi bani. Şi cred că ne-am put ea permit e să ne reparăm şcolile, să le dot ăm laborat oarele, să
ne plăt im prof esorii. Iar cu ajut orul lor am put ea f ace Roşia Mont ană Valley, aşa cum americanii au Sillicon
Valley. Şi t ot ar mai rămâne f oart e mulţi bani. Şi aş mai put ea cont inua list a cu nişt e pensii decent e. Şi t ot ar
mai rămâne f oart e mulţi bani. Şi s-ar crea sut e de mii de locuri de muncă. Şi t ot ar mai rămâne f oart e mulţi bani.
Aşt ept propuneri pent ru modalit ăţi de chelt uire a alt or sume de bani. Şi t ot ar mai rămâne f oart e mulţi bani.
Entităţi interesate de Roşia Montană
Ar mai f i o discuţie despre cine est e int eresat de exploat area zăcămint elor de la Roşia Mont ană. Pe int ernet
am găsit o mult it udine de f irme, mai vechi sau mai noi, f uncţionale sau desf iinţat e, cu sedii mai mult sau mai
put in f ict ive, în diverse paradisuri f iscale. Abundă int ernet ul de diverse scheme şi conexiuni înt re acest ea, mai
ceva ca înt r-o t eorie a conspiraţiei. O să enumăr doar cât eva dint re ele, f ără a avea pret enţia că acest ea sunt
t oat e şi f ără a put ea preciza care est e rolul f iecăreia dint re ele:
St arx Resources Lt d. (?);
Gabriel Resources Lt d. („Gabriel Jersey”) – simbol GBU pe bursa din Vancouver;
CARTEL BAU – S.A.;
FORICON – S.A.;
COMAT TRADING – S.A.;
Euro Gold Resources S.A. („Euro Gold”);
Deva Gold S.A.;
Cast le Europa Lt d.;
Cast le Europa S.A.;
Euro Gold Resources S.A.;
PDFmyURL.com
ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION – S.A. (RMGC în cont inuare) (www.rosiamont anagoldcorp.com ) ;
European Goldf ields Lt d. (www.egoldf ields.com);
Paulson & Co Inc (New York, NY);
Elect rum St rat egic Holdings (New York, NY);
Newmont Canada Limit ed;
Newmont Mining, SUA;
BSG Capit al Market s;
Grupul Barry St einmet z;
Gabriel Resources, cu sediul în Yukon (Canada);
Gabriel Resources, cu sediul în Insulele Barbados;
Gabriel Resources, cu sediul în Olanda;
Rom Aur SRL;
Baupost .
Ar f i int eresant de şt iut cine sunt acest e f irme, care est e obiect ul lor de act ivit at e, cărei legislaţii se supun.
Pent ru că est e greu de crezut că o f irmă cu sediul înt r-un paradis f iscal t rebuie să se supună vreunui cont rol
riguros cu privire la act ivit at ea minieră, în sit uaţia în care est e f oart e posibil să nu exist e legislaţie specif ică.
Ast f el se însumează t oat e f acilit ăţile şi lipsa reglement ărilor din t oat e acest e ţări şi paradisuri f iscale. În acest e
condiţii se demonst rează că o event uală t ragere la răspundere a RMGC pent ru nerespect area dif erit elor
obligaţii şi promisiuni asumat e va f i, pract ic, imposibilă.
Accidente asociate mineritului cu cianuri
Un aspect care se t rece cu vederea est e cel al accident elor asociat e cu minerit ul cu cianuri. List a est e lungă şi
cuprinde accident e în dif erit e locuri de exploat are, de pe t oat e cont inent ele. Voi enumera doar cât eva dint re
acest ea:
1971, 30 octombrie – Cert ej, Hunedoara, România – 300.000 met ri cubi din ruperea digului şi alunecarea
munt elui de st eril din iazul de decant are duce la moart ea a 89 de oameni, 76 răniţi şi import ant e pagube
mat eriale;
1982 – Zortman, Montana – 52.000 galoane de cianuri cont aminează reţeaua de apă pot abilă a oraşului
Zort man – Zort man-Landusky Mine;
1989-1990 – Nevada – 8 scurgeri de cianuri, aproximat iv 900 kg de cianura – Echo Bay Company’s
PDFmyURL.com
McCoy/Cove gold mine;
1993 – Summitville, Colorado, USA – cont aminări cu cianuri şi met ale grele pe o lungime de 17 mile a râului
Alamosa; mina a f ost deschisă în 1986 şi închisă în 1992 – Galact ic Resources Lt d;
1994 – Marriespruit, Af rica de sud – după o ploaie t orenţială, un baraj de decant are cedează; 17 morţi;
1995 – Manila, Filipine;
1995 – Omai, Guyana – cedarea unui baraj duce la revărsarea a pest e 3,2 milioane met ri cubi de soluţii cu
cianuri înt r-un râu şi af ect area a 23.000 de locuit ori din aval – Cambior mining company’s Omao gold mine;
1996 – Homestake Mine South Dakota, USA;
1997 – Gold Quarry Mine Nevada, territory of Western Shoshone, USA – o def ecţiune duce la deversarea
a pest e 245 de mii de galoane de cianuri în doi af luenţi locali;
1998, apilie – Los Friles, Spania – un baraj cedează şi deversează pest e 1,3 miliarde de galoane de acizi şi
săruri de met ale grele în râul care se af lă la baza acest uia;
1998, 29 mai – South Dakota, USA – aproape 7 t one de cianuri sunt deversat e de la Homest ake Mine în
af luent ul Whit ewood Creek din munţii Black Hills, rezult ând o masivă poluare a apei şi o cant it at e mare de peşt i
morţi;
2000 – Baia Mare, România – o deversare de cianuri şi met ale grele în Tisa şi Dunăre; ot răveşt e rezervele de
apă şi omoară f auna acvat ică pe o lungime de pest e 400 km din Romania, Ungaria şi Yugoslavia;
2000, 30 iunie – Papua Noua Guinee - prin râul Tint o Lihir se deversează cianuri în ocean;
2001, octombrie – Ghana - mii de met ri cubi de cianuri şi met ale grele dint r-un baraj s-au revărsat în t impul
operaţiilor de minerit în Wassa West Dist rict ;
2001, noiembrie – China - 11 t one de cianură sodică lichidă s-au revărsat înt r-un af luent al râului Luohe în
provincia Henan;
2002, 16 mai – Nevada, USA – scurgeri de cianuri (aproximat iv 24.000 de galoane) la Twin Creeks Mine; în alt
accident 230.000 met ri cubi de deşeuri t oxice sunt deversat e în Arizona;
2002, 9 iunie – Nevada, USA – scurgeri de cianuri la Dent on – Rawhide Mine;
PDFmyURL.com
2003, ianuarie – Honduras – scurgeri masive de cianuri la mina San Andrés;
2003, 14 ianuarie – North Atlantic Autonomous Region, Nicaragua – scurgeri de cianuri în râul Bamban, 12
copii morţi – Hemconic / Greenst one în Bonanza, Canada;
2003, 29 mai – Wassa East District, Ghana – scurgeri de cianuri la Tarkwa Gold Mine;
2003, 2 decembrie – USA – deversări de cianuri la mina Briggs, Ballerat t ;
2004, 11 ianuarie – Ghana – scurgeri de cianuri în râul Kubreko – Bogoso Gold Limit ed, subsidiara a Golden
St ar Resources;
2004, 30 ianuarie – guvernul aust ralian conf irmă prin rapoart e scurgeri de cianuri în pânza de apă f reat ică –
Kalgoorlie Gold Mine;
2004, 18 martie – România – 10 t one de subst anţe t oxice şi cianuri se scurg în Siret ; un accident similar a mai
f ost şi în 2001;
2004, 25 iunie – guvernul chinez raport ează 7 cazuri de scurgeri de cianuri în ult ima săpt ămână, soldat ă cu 21
morţi;
2004, 7 august – Papua Noua Guinee – scurgeri de cianuri la dezaf ect area minei Misima;
2004 – 23 octombrie – Ghana – scurgeri de cianuri dint r-un iaz de decant are în râul Aprepre – Bogoso Gold
Limit ed, Canada;
2005, 20 iunie – mina de aur Phu Bia, Laos – scurgeri de cianuri ce af ect ează populaţia piscicolă şi
aproximat iv 100 de localnici – Pan Aust ralian Resources;
2005, 11 şi 31 octombrie – Rapu Rapu, Filipine – scurgeri de deşeuri t oxice – Laf ayet t e Mining’s Rapu Rapu;
2005, 28 noiembrie – Romania – poluare cu cianuri la exploat area Borşa şi cont aminarea Tisei;
2006, ianuarie – Cehia – o scurgere de cianuri provoacă daune populaţiei piscicole din f luviul Elba;
2006, 18 iunie – Ghana – o scurgere de cianuri provoacă int oxicarea mai mult or membri aparţinând unor
comunit ăţi locale şi daune populaţiei piscicole;
2007, din 6 aprilie până în 11 iulie – Zamboanga, Filipine – un iaz de decant are se scurge în râul Siocon,
ot răvindu-l cu deşeurile t oxice – Toront o Vent ures Inc., Canada;
PDFmyURL.com
2009, mai – Ahaf o Gold Mine, Ghana – scurgeri de cianuri ale f irmei Newmont Mining Corporat ion, Denver;
2009, 8 octombrie – Barrick Gold mine, Tanzania – deversări de nămoluri t oxice în râu, 20 morţi;
2010, 4 octombrie – Kolontar, Ungaria – spargerea peret elui unui rezervor cu reziduuri t oxice; volumul
revărsării est e est imat la 700.000 – 1.000.000 met ri cubi; 8 morţi şi pest e 150 de răniţi; 40 de kilomet ri păt raţi
cont aminaţi; unda de poluare a ajuns până în Dunăre – MAL, Ungaria;
2011, 31 octombrie şi 29 decembrie – compania Hambledon Mining Kazakhstan – scurgeri de cianuri dint r-
un baraj de decant are;
2012 – compania Boliden, Suedia – 9 accident e.
De asemenea sunt raportate şi accidente datorate transportului cianurilor
sau actelor teroriste:
1994, f ebruarie – Af rica de Sud – 10 mineri sunt ucişi când un bazin de decant are se sparge şi îngroapă o
part e din inst alaţii sub un st rat de nămoluri cu cianuri;
1998, 20 mai – Kumtor, Kirgistan – un camion care t ransport a cianură sodică (1.762 kilograme) cade de pe un
pod şi cont aminează râul Barskoon; 4 morţi şi 2.006 de pacienţi t rat aţi pent ru ot răvire;
2000, martie – Papua Noua Guinee – un elicopt er ce t ransport a 1 t onă de cianură sodică anhidră se
prăbuşeşt e lângă mina Tolukuma, cont aminând zona;
2002, f ebruarie – Australia – 400 lit ri de cianuri sunt deversat e în nordul Aust raliei, af ect ând f auna locală;
2002, 17 mai – Texas, USA – o încărcăt ură de 10 t one de cianuri est e f urat ă din Wisconsin, f iind recuperat ă
int egral la o dist anţă de 500 mile în Brownsville, Texas;
2002, 28 mai – Mexic – aproximat iv 8 t one de cianură sodică anhidră f olosit ă la o exploat are de argint est e
f urat ă dint r-un t ransport ; aceast ă încărcăt ură nu a f ost recuperat ă în ciuda unei desf ăşurări impresionant e de
f orţe ale poliţiei, ridicând serioase t emeri din part ea of icialit ăţilor în privinţa t oxicit ăţii acest eia în Mexic şi USA;
2003, 13 f ebruarie – New York, USA – spit alele din New York sunt puse în st are de alert ă din cauza unui posibil
at ac t erorist cu cianuri, supliment ându-se dozele de ant idot din secţiile de urgenţă;
PDFmyURL.com
2003, 5 aprilie – Taiwan – mai mult de 100 de persoane sunt spit alizat e după răst urnarea unui camion ce
t ransport a cianuri; dezast ru ecologic până la revărsarea în mare prin port ul Taichung.
Accidente şi cedări de baraje
Un aspect demn de luat în seamă est e acela al înălţimii barajelor sau al iazurilor de decant are la care s-au
produs accident e, acest ea având o înălţime mai mică de 50 met ri. Din document ele care ni se prezint ă reiese
că barajul de la Roşia Mont ană va avea o înălţime de 185-200 de met ri, va f i din argilă impermeabilizat ă (cea
mai ief t ină soluţie din punct de vedere economic, dar nu şi t ehnic) şi o supraf aţă de 360-600 ha.
Printre cauzele care conduc la accidente în cazul barajelor se pot
enumera:
- mat eriale de const rucţie şi t ehnologii ief t ine, sub st andarde (barajul Gleno din It alia, care prin dist rugerea sa a
cauzat 356 de morţi);
- erori de proiect are (barajul Sout h Fork din USA, care prin cedarea sa a provocat uciderea a 2.209 de oameni);
- inst abilit at e geologică în t impul exploat ării, dat orit ă umplerii şi golirii barajului, sau în sit uaţii de ploi t orenţiale
prelungit e (cedarea barajului Malpasset din Frant a a cauzat moart ea a 423 de oameni);
- alunecări de t eren care pot dezlocui mari cant it ăţi de apă din baraj, pe care să le arunce pest e înălţimea
barajului (în cazul barajului Vajont din It alia, valul rezult at a avut aproape 200 m înălţime şi a cauzat moart ea a
aproximat iv 2.000-2.500 de oameni);
- def icienţe în înt reţinerea barajului şi a inst alaţiilor af erent e (cedarea barajului Val di St ava din It alia a cauzat
268 de morţi);
- precipit aţii ext reme (cedarea barajului Shakidor din Pakist an a cauzat aproximat iv 70 de morţi; cedarea
barajului Banqiao din China în 1975 a provocat moart ea a 171.000-230.000 de oameni, aproximat iv 6 milioane
de const rucţii dist ruse şi 11 milioane de sinist raţi);
- erori umane şi def icienţe în proiect are şi exploat are (cedarea barajului Dale Dike Reservoir din Anglia a cauzat
244 de morţi; cedarea barajului Buf f alo Creek a dus la moart ea a 125 de oameni);
PDFmyURL.com
- inf ilt raţii şi eroziuni, mai ales la barajele de pământ (cedarea barajului de pământ Tet on din USA a cauzat 11
morţi);
- cut remure;
- act e de sabot aj.
Bineînt eles că oricare dint re acest e cauze pot duce la cedarea barajului de la Roşia Mont ană sau alt f el spus a
barajului de la Corna (dacă aceast a va f i locaţia aleasă). Iar prin cedarea barajului s-ar polua cu cianuri, met ale
grele şi alt e reziduuri t oxice valea Arieşului, a Mureşului, a Tisei inf erioare, a Dunării, de la Belgrad până la
vărsarea în Marea Neagră, inclusiv Delt a Dunării. Iar dint re localit ăţile mari af ect at e de-a lungul acest ei poluări
s-ar put ea enumera Alba Iulia, Deva, Arad, Szeged, Belgrad şi t oat e oraşele care se sit uează de-a lungul
Dunării. Când spun af ect at e, mă gândesc doar la f apt ul că f oart e mult e localit ăţi sit uat e de-a lungul acest ei
unde de poluare îşi iau apa pot abilă pent ru consumul populaţiei chiar din Arieş, Mureş, Tisa, Dunăre. Ast f el,
pent ru o lungă perioadă de t imp, acest e localit ăţi vor bea doar ”apă plat ă cu lămâie”. Dar cedarea barajului de
185 de met ri implică în primul rând un ef ect cinet ic, det erminat de revărsarea unor enorme cant it ăţi de apă,
noroi şi subst ant e t oxice care ar duce la moart ea a mii sau zeci de mii de oameni, dist rugeri direct e a f oart e
mult e clădiri şi const rucţii, un număr greu de ant icipat de răniţi şi sinist raţi, cont aminarea cu acest e deşeuri a
mai mult or zeci de mii de hect are, dist rugerea f lorei şi a f aunei et c. Toat e acest e pagube nu şt iu dacă pot f i
acoperit e dint r-o garant ie de cât eva milioane de dolari. Sau se pref eră un miner mort unuia şomer? Dar cu
vict imele care nu sunt mineri ce f acem? Est e mai mediat ică exprimarea ”o balerină a murit în urma cedării
barajului”? Sau ”100 de copii au murit ot răviţi de apele revărsat e” are un impact mai mare? Ţinând cont că
exploat area de la Roşia Mont ană se va înt inde pe o durat ă de 16-17 ani, iar barajul va rămâne pent ru
următ oarele zeci sau sut e de ani, posibilit at ea unor accident e asociat e exploat ării şi barajului devine reală.
ASDSO (Associat ion of St at e Dam Saf et y Of f icials) – Aut orit at ea de St at Americană pent ru Siguranţa
Barajelor are o evidenţă ce conţine 173 de accident e şi 587 de incident e, doar în perioada 1 ianuarie 2005 –
iunie 2013. De precizat că prin incident se înţelege sit uaţia în care f ără int ervenţie s-ar f i ajuns la cedarea
barajului.
Poluarea cu cianuri
În lume se produc anual aproximat iv 1,1 milioane de t one de acid cianhidric, din care circa 6% est e f olosit
pent ru producerea cianurilor necesare exploat ărilor miniere auro-argent if ere. Rest ul de 94% est e f olosit în
PDFmyURL.com
aplicaţii indust riale la f abricarea plast icului, adezivi, cosmet ice şi produse f armaceut ice, procesarea produselor
aliment are, adit ivi, îngrăşămint e şi ierbicide et c.
Cianura est e f olosit ă în mult e exploat ări auro-argent if ere din Europa, în Suedia, Grecia, Finlanda, Spania,
Ucraina, Turcia, Port ugalia. În t oat ă Europa sunt f olosit e aproximat iv 1.000 de t one de cianuri in f iecare an,
dint r-un t ot al de aproximat iv de 40.000 de t one f olosit e pe înt reg mapamondul. Iar din aceast ă cant it at e, la
Roşia Mont ană se preconizează f olosirea a 13.000 de t one anual, pent ru o perioadă de minim 14 ani. Ast a în
sit uaţia că nu se mai doreşt e prelungirea exploat ării. Tot uşi, aceast ă cant it at e enormă ar reprezent a
aproximat iv o t reime din consumul mondial pent ru o singură exploat are. Nu est e un pic cam mult , ţinând cont că
mai sunt cât eva zeci de exploat ări miniere în lume care f olosesc t ehnica cianurării? Şi ast a în ciuda f apt ului că
rezervele est imat e nu se încadreaza în t opul celor mai mari şi rent abile exploat ări de aur şi argint din lume.
Iată lista Top 10 din 2010 cu cele mai mari exploatări auro-argentifere din
lume:
1. Grasberg Gold Mine – aceast ă mină est e sit uat ă în Indonesia şi produce aproximat iv 2.025.000 uncii de aur
anual, conf orm raport ului prezent at de Rio Tint o Plc. Mina est e exploat at ă de Freeport -McMoRan Copper &
Gold Inc. Pe lângă aur se mai ext rage şi argint şi cupru.
2. Muruntau Gold Mine – aceast ă mină est e la aproximat iv 400 km de capit ala Uzbekist anului şi produce
aproximat iv 1,8 milioane de uncii de aur anual. Mina est e exploat at ă de compania de st at Navoi Mining and
Met allurgical Combinat .
3 . Carlin-Nevada Complex – aceast ă mină se af lă în st at ul Nevada, USA şi a produs aproximat iv 1,735
milioane de uncii de aur. Est e deţinut ă de Newmont Mining Corp. şi include exploat ări de supraf aţă şi de
adâncime.
4. Yanacocha Gold Mine – aceast ă mină se af lă în nordul st at ului Peru şi est e cea mai mare din America de
Sud, cu o producţie de 1,46 milioane de uncii de aur. Est e exploat at ă de Newmont Mining şi deţinut ă de
Newmont Mining and Buenavent urda, o companie peruviană.
5. Goldstrike (Betze Post) Gold Mine – aceast ă mină se af lă în nord-vest ul st at ului Nevada, USA şi a produs
1,24 milioane de uncii de aur. Est e deţinut ă de Barrick Gold Corp.
PDFmyURL.com
6. Cortez Gold Mine – mina est e sit uat ă în sud-vest ul st at ului Nevada şi a produs 1,14 milioane de uncii de aur.
Est e deţinut ă de Barrick Gold.
7 . Veladero Gold Mine – aceast ă mină se af lă în Argent ina şi a produs 1,12 milioane de uncii de aur. Est e
deţinut ă de Barrick Gold Corp.
8. Lagunas Norte Gold Mine – aceast ă mină se af lă aproape de cent rul st at ului Peru şi a produs 808 mii de
uncii de aur. Est e deţinut ă de Barrick Gold Corp.
9. Lihir Gold Mine – aceast ă mină se af lă în Papua Noua Guinee şi a produs 790.974 uncii de aur. Est e deţinut ă
de Newcrest Mining Lt d., cel mai mare producăt or aust ralian de aur.
10. Super Pit/Kalgoorlie – aceast ă mină est e sit uat ă în vest ul Aust raliei şi a produs 788 mii de uncii de aur.
Est e deţinut ă în părţi egale de Barrick Gold Corp. şi Newmont Mining Corp.
Dat ele despre exploat area Roşia Mont ană menţionează cele mai mari rezerve de aur şi argint din Europa, cu o
cant it at e minimă de 4,78-5,42 milioane de uncii de aur şi 24,2-29 milioane de uncii de argint şi o cant it at e
maximă est imat ă de 10,1 milioane de uncii de aur şi 47,6 milioane de uncii de argint .
Însumând cant it ăţile de aur ext rase de primele zece mine se obţine o producţie de aproximat iv 12.906 mii de
uncii de aur. Ceea ce, f olosind sist emul Troy de măsurare a aurului, unde o uncie de aur est e egală cu 31,1034
grame ne conduce la o producţie însumat ă de aproximat iv 401 t one de aur, reprezent and 15,86% din producţia
mondială de aur a anului 2010 care a f ost de 2.528 t one de aur, în condiţiile în care consumul anual de cianuri
est e de aproximat iv 40.000 t one. Tot uşi, pent ru o cant it at e mai mică de aur, proiect ul Roşia Mont ană are
nevoie de 182.000 de t one de cianură, ceea ce ar însemna consumul mondial de cianuri pe aproape cinci ani.
Ast a înseamnă că pent ru proiect ul Roşia Mont ană se f oloseşt e de mai mult de 30 de ori mai mult ă cianură
decât în orice alt ă exploat are similară de pe glob.
Sau cant it ăţile de aur sunt mult mai mari, sau se mai exploat ează şi alt e element e despre care nu se f ace
ref erire, procese t ehnologice secret e şi int enţionat nedezvăluit e pent ru aprobare şi includere în valorif icare şi
impozit are, export area şlamului şi procesarea acest uia în alt ă part e et c. Cit at ul: “În cont ract ul de concesiune
secret izat se spune că orice met al în plus recuperat int ră în benef iciul celui care exploat ează zăcămînt ul.” se
regăseşt e în t oat e art icolele din presă care f ac ref erire la proiect ul Roşia Mont ană.
Presupunând că nu sunt accident e de-a lungul procesului t ehnologic şi că o mare part e din cianura f olosit ă
est e ref olosit ă, t ot uşi o part e din aceast a se va regăsi în st eril. Şi pe măsura ce se va aduna t ot mai mult
PDFmyURL.com
st eril, va f i şi t ot mai mult ă cianură. Din dat ele prezent at e de persoanele int eresat e de acest proiect nu reiese
ce procent din cant it at ea f olosit ă se va regăsi în haldele de st eril şi apoi în lacul de acumulare. Dacă ar f i doar
un procent şi t ot s-ar acumula cât e 130 t one în f iecare an. Iar în decursul a 14 ani s-ar aduna 1.820 de t one de
cianură.
”Cianura este o substanţă extrem de toxică iar fabricarea, transportul, manipularea şi neutralizarea ei trebuie să fie
gestionate cu atenţie. Totuşi, prezintă un avantaj major pentru mediu, deoarece se descompune rapid (se
biodegradează sub incidenţa radiaţiei ultraviolete) în condiţii atmosferice normale devine inertă, iar compuşii rezultaţi
în urma proceselor de degradare, hidroliză, adsorbţie, etc din iazul de decantare sunt foarte stabili (practic inerţi în
mediul format în iaz o dată cu depozitarea sterilelor de procesare), nu există posibilitatea de bioacumulare ca în cazul
mercurului sau metalelor grele, de exemplu.”
”După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: de
degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, complexare/
decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. ”
”Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. ”
Acest e 3 cit at e sunt ext rase din document aţia of erit ă de RMGC pent ru obţinerea aut orizaţiei de mediu. Să
înţelegem că cea mai mare part e din cianura din baraj se va evapora? În ce condiţii de t emperat ură (vară/iarnă;
zi/noapt e), umidit at e (secet ă/precipit aţii), presiune, luminozit at e (zi/noapt e; cer senin/noros), vânt (vit eză,
direcţie). Care est e supraf aţa af ect at ă de aceast ă evaporare? Dacă spunem un perimet ru cu raza de 50 km e
mult sau un perimet ru cu raza de 100 km e puţin? Mă int eresează pent ru că mă af lu la mai puţin de 100 km în
linie dreapt ă f aţă de Roşia Mont ană. Eu sunt din Sibiu, dar în sit uaţia mea pot f i şi ceilalţi concit adini şi locuit orii
din Alba Iulia, Cluj şi Deva. Fără să mai t rebuiască să enumăr t oat e localit ăţile de pe o rază de 100 km, est e
vorba despre cel puţin 2 milioane de locuit ori. Şi mă int eresează dacă îmi sunt af ect at e condiţiile de mediu.
Oare o pasăre poat e să t raveseze barajul în zbor sau est e af ect at ă chiar migraţia păsărilor? Pent ru că sunt
sigur ca de t ranshumanţă nu mai poat e f i vorba pe o rază de cel puţin 100 km. Nu vreau să mă gândesc la ce
vor f i supuşi locuit orii din preajma barajului. Cei care dezvolt ă o oarecare imunit at e la cianuri şi met ale grele se
calif ică aut omat pent ru viit oarele misiuni NASA care vor avea loc în medii ost ile?
În cazul cedării barajului, vor f i mai mult e milioane de locuit ori af ect aţi din România, Ungaria, Croaţia, Serbia,
Moldova, Ucraina. Aceşt ia vor f i pierderi colat erale pent ru cei care sunt int eresaţi doar de part ea f inanciară a
PDFmyURL.com
proiect ului Roşia Mont ană? Cât cost ă viaţa unui om, în sit uaţia în care f irma RMGC pune la dispoziţia st at ului
român doar cât eva milioane ca asigurare pent ru sit uaţii neprevăzut e şi accident e? Şt iaţi că f amiliile vict imelor
accident ului de la Lockerbie (cursa Pan Am Flight 103) au primit cât e 10 milioane de dolari f iecare? În sit uaţia
unui dezast ru al proiect ului Roşia Mont ană mai mult ca sigur că f irma RMGC îşi va declara f aliment ul, iar banii
de asigurare poat e vor f i insuf icienţi pent ru o coroană de f lori necesare f iecărei vict ime ce t rebuie înhumat ă. Iar
noi va t rebui să învăţăm să t răim cu aceast ă f rică pent ru cel puţin 100 de ani de acum încolo. Şi va t rebui să şi
plăt im pent ru acest proiect . Pent ru că RMGC of eră doar 150 milioane de dolari pent ru ment enanţă şi
operaţiunile de supraveghere ale acest ui baraj, deşi Agenţia de Mediu a SUA a evaluat acest e cost uri la 2,6
miliarde de dolari.
Conf orm dat elor pe care le pun la dispoziţie aut orit ăţile, proiect ul va implica escavarea a pest e 500 milioane
de st eril necesar sau rezult at al cianurării pe un perimet ru de 1.258 hect are, se vor şt erge de pe hart ă 4 munţi,
se va săpa un crat er gigant ic de aproximat iv 8 km diamet ru ce va f i vizibil din spaţiu. Ast f el, proiect ul RMGC va
f i poat e cel mai mare proiect de exploat are aurif eră din lume, iar riscurile sunt greu de comparat cu orice alt
exemplu de exploat are de acest gen. Trebuie să ne amint im că România nu est e o ţară pe 2 cont inent e şi NU
NE PERMITEM un deşert cu cianuri înt r-o ţară europeană, cu at ât mai mult cât est e ţara noast ră.
Metode de extragere a aurului fără cianuri
Proiect ul RMGC presupune f olosirea unor cant it ăţi enorme de cianură şi exclude din st art orice alt ă variant ă de
exploat are.
Cea mai nouă met odă de ext ragere a aurului şi argint ului din minereu aparţine unui cercet ăt or român Jack
Goldst ein. Acest a împreună cu echipa pe care o conduce a şi brevet at o met odă de ext ragere cu t iosulf at de
sodiu şi amoniac, care nu est e t oxică, nu produce reziduuri t oxice, permit e recuperarea celorlalt e element e din
minereu, are un randament comparabil cu cianurarea (dacă nu mai bun) şi are cost uri de operare mai scăzut e
decât cianurarea.
O alt ă met odă care câşt igă t eren est e biominerit ul. Aceast a est e 100% ecologică şi est e f olosit ă în Chile,
Aust ralia, Brazilia şi Af rica de Sud. Dr. Karen Olsson-Francis de la Universit at ea Open din Milt on Keynes, Anglia
est e unul din cercet ăt orii implicaţi în dezvolt area acest ei met ode.
O echipă de cercet ăt ori din cadrul Universit ăţii Nort hwest ern din USA condusă de Fraser St oddart dezvolt ă o
met odă de ext ragere a aurului ut ilizând amidonul de porumb. Prin aceast ă met odă la care part icipă şi dr. în
PDFmyURL.com
chimie Zhichang Liu se încearcă separarea aurului de alt e mat eriale, print re care plat ina, paladiul şi mult e alt ele.
Prin procedeul Haber Gold f olosit de f irma cu acelaşi nume din Canada se obţin mult e avant aje comparat iv cu
met oda cianurării. Met oda f oloseşt e subst anţe chimice care nu sunt t oxice, recuperează mai mult aur şi mai
repede decât met oda cianurării şi est e mai ief t ină decât aceast ă met odă ext rem de poluant ă.
Separarea gravit aţională se bazează pe dif erenţa de densit at e (greut at e specif ică) dint re aur (19,6) şi
mineralele din jur (2,5-3).
Flot aţia f ace ca aurul să iasă la supraf aţă prin mijloace f izico-chimice în t imp ce celelalt e minerale se scuf undă.
Amalgamarea est e o met odă la care s-a renunţat dat orit ă t oxicit ăţii mercurului f olosit şi care creează mari
probleme de sănăt at e şi poluare.
Acest or met ode li se mai pot adăuga mult e alt ele în f uncţie de concent raţiile element elor din minereu, de
int eresul pent ru anumit e element e care sunt mult mai preţioase decât aurul şi argint ul şi care sunt def icit are pe
piaţa mondială, de part icularit ăţile de ext racţie pent ru acest e element e (alt ele decât aur si argint ) şi care pot
f ace ca aurul şi argint ul să f ie produse secundare. Nimeni nu explică de ce la acest proiect consumul de cianură
est e cu pest e 3.000% mai mare. Şi ast a în sit uaţia în care nu se f ac precizări cu privire la rest ul subst anţelor
care part icipă la acest proces t ehnologic, cant it ăţile f olosit e şi gradul lor de periculozit at e şi mult e alt e det alii.
În acest e condiţii t rebuie int erzisă exploat area minereurilor auro-argent if ere cu cianuri pe t erit oriul României. E
o t endinţă care se manif est ă pe plan european, dar căreia i s-au opus t ocmai europarlament arii români.
În Siria est e scandal din cauza f olosirii gazului sarin. Indif erent cine l-a f olosit . Şi au murit 1.000-1.500 de oameni
nevinovaţi. La Roşia Mont ană se vor f olosi 13.000 t one de cianuri pe an. Câţi oameni t rebuie să moară pent ru
ca cineva să f acă ceva?
Terorism nuclear, financiar-bancar şi ecologic
Secret omania din jurul proiect ului Roşia Mont ană, acţiunile de lobby şi de promovare în media, neclarit ăţi cu
privire la acţionariat , implicarea a numeroşi parlament ari, minişt ri şi persoane cu int enţii vădit e de susţinere a
proiect ului, lipsa de t ransparenţă din jurul proiect ului, deciziile pripit e şi discut abile de avizare f ac ca acest
proiect să f ie învăluit de o aură de incert it udine cu privire la siguranţa şi securit at ea exploat ării şi vulnerabil la
diverse t ipuri de at ac t erorist .
PDFmyURL.com
Care sunt consecinţele în cazul unui at ac t erorist sau de sabot aj asupra inst alaţiilor şi a barajului de acumulare?
Cine răspunde pent ru pierderile de vieţi omeneşt i, pierderile mat eriale direct e şi cele rezult at e dint r-o poluare
masivă cu cianuri şi met ale grele? Cine răspunde pent ru sit uaţia în care barajul cedează în urma unor precipit aţii
care nu au f ost luat e în calcul sau alunecări de t eren din cauze geologice care au f ost ascunse în f aza de
avizare a proiect ului sau dacă barajul cedează în urma miilor de microseisme provocat e de exploziile necesare
dislocării minereului din munt e sau chiar a unui seism care depăşeşt e calculele iniţiale?
Element ele europiu, t erbiu şi t uliu sunt f olosit e la producerea element elor de siguranţă f osf orescent e pent ru
eurobancnot e şi mai nou pent ru bancnot a de 100 de dolari americani. Pe lângă met odele de ident if icare
recomandat e de băncile cent rale europene şi americane, mai sunt şi met ode care ţin de securit at ea acest or
bancnot e şi care sunt cunoscut e de un număr rest rans de persoane. Ast f el, dacă în cadrul proiect ului Rosia
Mont ana se obţin şi acest e element e, dar despre care ”nimeni nu şt ie nimic”, est e posibil ca t ot uşi cât eva
persoane să aibă cunoşt inţă despre aşa ceva. Iar dacă acest e element e ajung în posesia f alsif icat orilor de
bani, s-ar put ea ca la un moment dat piaţa f inanciară şi bancară a lumii să f ie inundat ă cu zeci sau sut e de
miliarde de euro şi dolari f alşi. O asemenea sit uaţie poat e f i asimilat ă cu noţiunea de t erorism f inanciar-bancar
şi poat e provoca haos pe pieţele f inanciare ale lumii, dezechilibru în economiile st at elor put ernic indust rializat e
şi poat e aliment a cu bani reali t erorismul int ernaţional. Iar în f aţa acest uia, nimeni nu e imun.
În t abelele 1,2 si 3 am arăt at că înt re element ele ce se găsesc în cadrul proiect ului Roşia Mont ană se af lă
t horiu şi uraniu, care sunt radioact ive. De asemenea, mult e dint re element ele prezent e în acest e t abele au şi
izot opi radioact ivi, cu dif erit e perioade de înjumăt ăţire. În sit uaţia în care doar se neagă prezenţa acest ora, în
condiţiile în care corupţia at inge nişt e nivele greu de imaginat şi exprimat , nu cred că e greu pent ru anumit e
grupuri să sust ragă unul sau mai mult e cont ainere cu ast f el de subst anţe. Nu vor f i de ajuns şi sigur nu au
t ehnologia de f abricare a bombelor at omice, dar e suf icient pent ru f abricarea de dispozit ive de dispersie
radiologică. Poat e vi se va părea că e o glumă proast ă, dar aici t rebuie amint it şi accident ul de la Mihăileşt i din
24 mai 2004, unde au f ost 18 vict ime. De asemenea t rebuie amint it şi incident ul din 16.07.2011 din gara CFR
Giurgiu, când au f ost f urat e component e milit are (16 f ocoase pent ru rachet e) dint r-un t ren ce t ransport a
ef ect e milit are. Şi ast a în t imp ce paza era asigurat ă de jandarmi. În locul unui singur camion se pot f olosi mai
mult e, iar print re acest ea se poat e af la şi un ast f el de cont ainer. În ast f el de condiţii, nu cred că mai cont ează
unde s-ar put ea înt âmpla aşa ceva, ţinând cont de cont aminarea radiologică. S-ar put ea impune evacuarea
unui oraş din cauza radiaţiilor f ără a avea o explozie nucleară. Ar f i similar accident ului de la Cernobâl din 1986
sau a celui de la Fukushima din 2011. Nu are sens să dezvolt ideea pent ru că nu vreau să dau idei celor
int eresaţi, ci doar să t rag un semnal de alarmă.
PDFmyURL.com
Monopolul şi corupţia ajută RMGC
Prin privat izarea CFR Marf ă căt re GFR se poat e obţine o poziţie de monopol regional pent ru t ransport ul
f eroviar de marf ă. Trebuie avut în vedere f apt ul că o companie cu capit al românesc care a căpuşat ani de zile
compania de st at CFR Marf ă est e acum în aşt ept are pent ru un răspuns din part ea Consiliului Concurenţei. Dar
ast a e pe plan local. Pe plan regional, GFR desf ăşoară operaţiuni în creşt ere în Grecia, Croaţia, Bulgaria,
Ungaria, Aust ria, Moldova, Serbia, ef ect uând t ransport uri pe t ot cuprinsul Europei. Prin poziţia de monopol se
poat e realiza evacuarea rapidă a şlamului rezult at din operaţiunile de la Roşia Mont ană, cu ieşire spre rut ele
marit ime şi spre uzinele de prelucrare din Europa şi rest ul lumii.
Trebuie amint it că senat orul Haralambie Vochiţoiu, vicepreşedint e al Comisiei pent ru Roşia Mont ană a declarat
că aproximat iv 142.000 t one de mat erial aurif er au f ost scoase din ţară, sub pret ext ul unor analize ef ect uat e
în Canada şi Aust ralia. Est e de presupus că acest ea au f ost t ransport at e cu t renul de la locul de ext racţie şi
până înt r-un port românesc sau din ţările vecine. Cu ce companie f eroviară şi apoi marit imă, în baza căror act e,
f act uri, document e de export ? De ce sunt înt rebări f ără răspuns?
Est e int eresant punct ul de vedere al Consiliului Concurenţei chiar dacă privat izarea CFR Marf ă căt re GFR a
eşuat de aceast ă dat ă. Pent ru că pat ronul şi-a anunţat int enţia de a part icipa la următ oarele 100 de licit aţii de
privat izare ale CFR Marf ă.
Proiectul Roşia Montană valorează peste 6.300 miliarde
dolari
Nr.
crt .
Ţara
Dat oria publică
(t ot al)
Dat oria publică
(% PIB)
PIB
pe cap de locuit or
PIB
nominal
1. Japonia
13.700
miliarde dolari
233,1 %
33.994
dolari
5.880
miliarde dolari
2. SUA
12.800
miliarde dolari
85,5 %
47.184
dolari
15.130 miliarde
dolari
3. Germania
2.790
miliarde dolari
81,8 %
37.591
dolari
3.560
miliarde dolari
PDFmyURL.com
4. Italia
2.540
miliarde dolari
120,5 %
31.555
dolari
2.200
miliarde dolari
5. Franţa
2.260
miliarde dolari
85,4 %
33.820
dolari
2.760
miliarde dolari
6.
Marea
Britanie
1.990
miliarde dolari
80,9 %
35.860
dolari
2.460
miliarde dolari
7. Canada
1.250
miliarde dolari
82,4 %
39.600
dolari
1.564
miliarde dolari
8. Rusia
169,2
miliarde dolari
9 %
59.616
dolari
2.021
miliarde dolari
9. România
51
miliarde euro
34 % ≈ 7.000 euro
140
miliarde euro
Ø Tabelul 6
În cadrul t abelului de mai sus sunt prezent at e cât eva dat e despre dat oria publică, raport ul înt re dat oria publică
şi PIB, PIB-ul pe cap de locuit or şi valoarea PIB-ului. Acest e ţări f ac part e din Grupul celor Opt (G8) la care am
adăugat şi România pent ru comparaţia st at ist ică. Valorile din acest t abel sunt inf luenţat e de cursul valut ar,
bursă, conf lict e int ernaţionale, mat erii prime, modif icări legislat ive, baze de calcul în care sunt incluşi mai mulţi
sau mai puţini paramet ri, dat orii asumat e pe plan int ern sau ext ern et c. Ast f el, în SUA dat oria publică a f ost
plaf onat ă la 16.700 miliarde de dolari, nivel care a f ost at ins în t oamna anului 2013 şi care ast eapt ă să f ie
rezolvat ă la nivel legislat iv.
Dar în sit uaţia în care valoarea proiect ului Roşia Mont ană est e de cel puţin 6.300 miliarde de dolari s-ar put ea
spune că ”viit orul sună bine”. Dacă f acem raport ul înt re aceast ă sumă şi populaţia României de 20.121.641
persoane (conf orm Recensământ ului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011) rezult ă o valoare de aproximat iv
313.000 USD/persoană. E drept că aceast ă valoare s-ar raport a la durat a de exploat are, dar t ot nu e o sumă
de neglijat .
Înt rebarea evident ă est e de ce nu exploat ăm noi ca ţară acest e bogăţii f abuloase? De ce t rebuie să f im slugi
în loc să f im st ăpâni? În sit uaţia în care ne vom exploat a noi acest e rezerve am put ea să aducem în economie
cel puţin 10 miliarde de dolari anual pent ru următ oarele sut e de ani. Dar ast a înseamnă că t rebuie să
naţionalizăm acest e rezerve în int eresul st at ului român. Şi când spun st at ul român mă gândesc la:
PDFmyURL.com
- cei care l-au vot at pe preşedint ele Traian Băsescu;
- cei care au vot at USL, PDL, UDMR şi celelalt e part ide;
- cei care nu au vot at ;
- t oat ă populaţia acest ei ţări care t răieşt e pe t erit oriul naţional sau est e plecat ă din ţară din diverse mot ive;
- t oat e minorit ăţile naţionale;
- bisericile recunoscut e pe plan naţional aparţinăt oare oricărui cult conf esional;
- t oţi buget arii (medici, prof esori, f uncţionari publici, milit ari et c.);
- t oţi cei care act ivează în câmpul muncii, pensionarii, copiii;
- cei care se af lă în penit enciare;
- cei care se odihnesc în cimit ire;
- t oat e const rucţiile care se af lă pe t erit oriul României;
- ist oria noast ră (Burebist a, Şt ef an cel Mare, Mihai Vit eazu …);
- oamenii de şt iinţă şi de cult ură pe care i-a dat acest popor şi opera lor (Brâncuşi, Enescu, Eliade, Coandă …);
- list a poat e cont inua pe mult e pagini, dar nu include polit rucii şi persoanele care din int erese meschine şi cu
met ode ilegale doresc să-şi însuşească doar pent ru ei o part e din orice înseamnă st at ul român.
Având în vedere cele prezentate în acest material, propun următoarele:
- int erzicerea cianurării ca met odă de ext ragere minieră pe t ot cuprinsul ţării;
- int erzicerea exploat ării gazelor de şist şi a pet rolului prin met oda f ract urării hidraulice;
- naţionalizarea rezervelor miniere st rat egice în int eresul st at ului român;
- t ragerea la răspundere penală şi t rimit erea în judecat ă a celor care au înt reprins acţiuni de subminare a
economiei naţionale, corupţie, t raf ic de inf luenţă, asocierea în vederea săvârşirii de inf racţiuni, înalt ă t rădare.
Aici am şi eu o înt rebare: imunit at ea parlament ară conf eră prot ecţie în cazuri de subminare a economiei
PDFmyURL.com
naţionale şi înalt ă t rădare? Bineînţeles că de anchet e şi încadrarea juridică se vor ocupa organele abilit at e ale
st at ului.;
- cu ajut orul Academiei Române, a inst it ut elor de cercet are, a universit ăţilor, a societ ăţii civile şi a oricăror alt e
organisme naţionale cu at ribuţii şi responsabilit ăţi specif ice, să se const ruiască un program naţional de
dezvolt are, exploat are şi prelucrare a resurselor nat urale naţionale. Spun ast a pent ru că nici o resursă
naţională nu const it uie apanajul vreunui polit ician sau demnit ar pe care să o f olosească în int eres personal.;
- st abilirea unor met ode de ext racţie şi exploat are care să nu producă impact uri ecologice majore şi posibile
accident e cu pierderi uriaşe de vieţi omeneşt i şi ef ect e cat ast rof ice greu de reparat ;
- const ruirea de unit ăţi de prelucrare (f abrici, combinat e) a minereurilor ext rase, pe t erit oriul ţării evit ându-se
ast f el export ul de mat erii prime;
- prin const ruirea de capacit ăţi de prelucrare se vor crea mii şi zeci de mii de locuri de muncă, care se vor
înt inde pe durat a a mult or zeci de ani;
- crearea unui cadru legislat iv ast f el încât să nu se mai ajungă în sit uaţii de acest gen.
Dat e de cont act
Şi pent ru ca acest mat erial să f ie un denunţ penal est e nevoie să-mi dau dat ele de cont act :
APOSTOL DORU CONSTANTIN
st r. **** nr. ***
Sibiu
Tlf .: 0735/370,387
Mai jos at aşez un t abel cu persoanele şi inst it uţiile căror le va f i adresat acest mat erial, ast f el încât acest ea
să poat ă înt reprinde demersurile necesare pent ru soluţionarea proiect ului Roşia Mont ană.
Nr. crt . Dest inat ar Adresa de e-mail
1. Preşedint ele
României
procet at ean@presidency.ro
PDFmyURL.com
2. Noua Republică – Mihail Neamţu cont act @nouarepublica.ro
3. www.rosiamont ana.org – ONG alburnusmaior@ngo.ro
4. Curt ea Const it uţională ccr@ccr.ro
5. SRI relat ii@sri.ro
6. Mihai Răzvan Ungureanu mru@f ort a-civica.ro
mru.dreapt a@gmail.com
7. Europa FM (pt r Moise Guran) st iri@europaf m.ro
8. Crist ian Tudor Popescu online@gandul.inf o
publicit at e@gandul.inf o
9. Radu Banciu cont act @radubanciu.ro
10. Academia Romană ihaiduc@acad.ro
dan.berindei@acad.ro
hera@acad.ro
ot iman@acad.ro
mst ef an@acad.ro
hermina@acad.ro
11. Realit at ea TV mart orocular@realit at ea.net
noisunt emt int a@realit at ea.net
12. B1 TV st iri@b1t v.ro
13. CSAT csat @presidency.ro
14. AIEA of f icial.mail@iaea.org
iaeany@un.org
iaeage@unog.ch
mel@iaea.org
15. Cot idianul of f ice@cot idianul.ro
16. Radu Moraru redact ie@nasul.t v
17. Ziare.com sugest ii@ziare.com
18. Parchet ul de pe lângă Înalt a Curt e de
Casaţie şi Just iţie
sesizare@mpublic.ro
19. Avocat ul Poporului avp@avp.ro
20. Consiliu Superior al Magist rat urii secret ar_general@csm1909.ro
PDFmyURL.com
inspect ie@csm1909.ro
relat iicupublicul@csm1909.ro
csm-presa@csm1909.ro
21. DIICOT diicot @mpublic.ro
diicot _bt _sibiu@mpublic.ro
22. DNA ant icorupt ie@pna.ro
23. MAI pet it ii@mai.gov.ro
24. CEPOL inf o@cepol.europa.eu
direct or@cepol.europa.eu
communicat ions@cepol.europa.eu
25. INTERPOL cont act @int erpol.int
26. Guvernat orul BNR inf o@bnro.ro
27. Aurelian Pavelescu vot eazapavelescu@yahoo.com
28. SIE relat ii_presa@sie.ro
relat ii_publice@sie.ro
29. Europarlament ul European redact ia-ro@europarl.europa.eu
sajt o-hu@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
econ-press@europarl.europa.eu
jaume.duch@europarl.europa.eu
presse-conf @europarl.europa.eu
30. Greenpeace inf o@greenpeace.ro
irina.bandrabur@greenpeace.ro
ionut .cepraga@greenpeace.ro
doina.danciu@greenpeace.ro
alexandru.riza@greenpeace.ro
lorena.st oica@greenpeace.ro
support er.services.int @greenpeace.org
pressdesk.int @greenpeace.org
pressdesk.eu@greenpeace.org
PDFmyURL.com
31. Descopera.ro cont act @descopera.ro
32. Mediaf ax market ing@mediaf ax.ro
redact ie.online@mediaf ax.ro
33. Ziarul Financiar edit orweb@zf .ro
zf @zf .ro
zf 24@zf .ro
34. Humanit as secret ariat @humanit as.ro
35. ASE Bucurest i rect orat @ase.ro
36. Universit at ea Polit ehnică Bucureşt i cabinet .rect or@upb.ro
sim@upb.ro
calin@t socm.pub.ro
v_st anciu@aero.pub.ro
37. Universit at ea Transilvania Braşov rect orat @unit bv.ro
f -sim@unit bv.ro
f -ct @unit bv.ro
f -seaa@unit bv.ro
38. Deput at Remus Cernea remuscernea.ro@gmail.com
remus.cernea@cdep.ro
39. Eugenia Vodă www.eugeniavoda.ro
40. Biserica Ort odoxă Română cancelaria@arhiepiscopiabucurest ilor.ro
secret ariat ma@yahoo.com
arhiepiscopia@reint regirea.ro
episcopiaoradiei@yahoo.com
episcop@episcopiadevei.ro
secret ariat @mit ropolia-clujului.ro
41. Secret Service – Romania 011-40-21-200-3462
42. FBI 1-800-225-5324
disast er@leo.gov
43. NSA nsaarc@nsaarc.net
smallbusiness@nsa.gov
44, Inst it ut ul Geologic al României of f ice@igr.ro
PDFmyURL.com
lorent z.diana@igr.ro
Ø Tabelul 7
Nota autorului: Acest mail îl voi t rimit e şi t ut uror cunoscuţilor cărora le am adresele de mail şi pe care îi rog să
f acă la f el. Ast f el, poat e vom reuşi să sensibilizăm aut orit ăţile şi clasa polit ică şi să devenim cu adevărat o
societ at e civilă şi o democraţie. De asemenea îl voi post a pe Facebook cu rugămint ea ca f iecare să-l ”share-
uiască” ast f el încât acest mat erial să f ie cit it de cât mai mult e persoane. Ast f el f iecare va ref uza st icla cu
cianură pe care ne-au pregăt it -o cei de la RMGC.
Vă mulţumesc pent ru at enţia acordat ă,
ing. Doru Apostol
PS: Acest a e mat erialul la care lucrez de aproape 2 luni. Ast ept parerea dvs despre acest a. Tot ce scrie acolo
e verif icabil 100%, in cart i, media si int ernet . Sper sa va placa. Am f acut aceast a adaugare la sugest ia unui
cit it or, caruia ii mult umesc.
Descărcați fișierul PDF:
Ç Rosia Mont ana – o bibliot eca de 6,3 t rilioane de dolari
Acest art icol a f ost primit prin int ermediul paginii noast re de Acest art icol a f ost primit prin int ermediul paginii noast re de cont act cont act si reprezint ă punct ul de si reprezint ă punct ul de
vedere al aut orului f aț ă de subiect ul “Roșia Mont ană” vedere al aut orului f aț ă de subiect ul “Roșia Mont ană”..
Mesajul aut orului pent ru cit it orii sit e-ului St area NAȚIUNII:
‘‘Când vom termina nedreptatea? Atunci când cei care nu sunt victime, vor simţi la fel de multă indignare ca cei
care sunt.”
Solon, sec.7, conducător atenian

Acesta e materialul la care lucrez de aproape 2 luni. Astept parerea dvs despre acesta. Tot ce scrie acolo e verificabil
100%, in carti, media si internet. Sper sa va placa. Materialul il gasiti si pe blogul pe care l-am facut cu aceasta ocazie:

PDFmyURL.com
5.00/5 (100.00%) 9
votes
Sursa f ot o: razboint rucuvant .ro, credit Mihai Pacurar

Etichete
#rosiamontana, #unitisalvam, aur, metale grele, metale rare, rosia montana, Roşia Montană Gold Corporation, studiu roșia montană
Post navigation
← 1 MILION de euro DESPAGUBIRE platita de CNADNR unei tinere care si- a pierdut o mana
Oltchim: Fața și Reversul - 1- →
RELATED POSTS
http://apostoldoru.blogspot.ro/2013/10/rosia-montana-o-biblioteca-de.html Si am o rugaminte: trimiteti-l la cat mai multe
persoane. Pentru ca trebuie sa ne trezim. Altfel vom fi anihilati ca popor, iar geografic vom fi distrusi – vedeti ce se
intampla si cu gazele de sist. Iar de la 01.01.2014 vor putea sa ne cumpere cu bucata. Desteapta-te Romane!!! Cu
respect, ing. Doru Apostol

Îmi place Trimite
2.053 de persoane apreciază asta. Înscrie- te
pentru a vedea ce le place prietenilor tăi.
PDFmyURL.com
Chevron aruncă în aer Marea Neagră | Bomba “Marea Neagră”
PDFmyURL.com
Au dat NĂVALĂ peste terenurile oamenilor în căutarea de petrol și gaze de șist | VIDEO
PDFmyURL.com
2 COMENTARII
Acum în ROMÂNIA: Apa care ARDE, să f ie contaminată cu gaze de șist? | VIDEO
W
PDFmyURL.com
Răspunde º
ionut octombrie 27th, 2013 a spus:
Domnule – Doru Apostol … tot respectul meu .
Vă place sau Nu vă place? 3 0
Răspunde º
ics octombrie 27th, 2013 a spus:
https://vimeo.com/50059350
Pentru cei care inteleg engleza, un film despre cum exploateaza Newmont(unul din actionarii RMGC) la Yanacocha, una din minele mentionate si
in acest articol. Se dau multe detalii despre practicile sistemului care se vrea aplicat la Rosia montana, atat asupra mediului, vietii locuitorilor,
apelor din zona si din aval(nu uitati raurile din Carpatii Apuseni se varsa in Dunare), asupra legilor tarii si a politicilor aplicate acolo de dragul
profitului.
Vă place sau Nu vă place? 1 0
*
þ
Your Name
*
_
Your Email
*
±
Website
PDFmyURL.com
Ajut ă St area NAŢIUNII
ABONARE LA NEWSLETTER ▼
POSTEAZĂ COMENTARIU
Your comment...
No file selected Choose File
Opțional puteți adăuga imagini (JPEG)
Anunță- mă atunci când sunt adăugate comentarii noi.
PDFmyURL.com
Introdu adresa ta de e- mail:
Abonează-te
ARHIVE
Selectează o lună
COMENTARII RECENTE
PDFmyURL.com
CELE MAI VOTATE ARTICOLE
Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!! (5.00/5)
VICTORIE ! Filmul LUPTEI de la Pungești | VIDEO (5.00/5)
Pute presa de Pungeşti (5.00/5)
Ministrul Daniel Barbu huiduit în Club A | VIDEO (5.00/5)
Experimentul Râmnicu Vâlcea [IV] (5.00/5)
BREAKING NEWS
EXCLUSIV: Cum arată probele de AUR de la Roșia Montană
18 Comments
Posted on: Sep 30th, 2013
RMGC a scos deja din țară o cantitate uriașă de minereu aurifer
55 Comments
Posted on: Oct 1st, 2013
Serviciile secrete rup tăcerea în cazul Roșia Montană
28 Comments
Posted on: Oct 3rd, 2013
PDFmyURL.com
Statul român NU trebuie să plătească despăgubiri RMGC
19 Comments
Posted on: Oct 5th, 2013
APEL al Comitetului Pentru Salvarea OLTCHIM
13 Comments
Posted on: Oct 7th, 2013
Articole 5/24 of Breaking NEWS
Abonează- te
Citește mai departe...
ARTICOLE RECENTE
Surogatul, democratia, internele si viitorul politic al lui Crin Antonescu 2 hours ago
“Frunzișoara” – Cultura Cucuteni 5000 B.C. (ReBrand România) 6 hours ago
Experimentul Râmnicu Vâlcea [VII] 8 hours ago
Ce mesaj transmite un simplu cetățean conducătorilor României | VIDEO 21 hours ago
Facebook- ul interzis pentru proteste 22 hours ago
Înregistrări AUDIO din biroul comisarului șef Traian Berbeceanu 1 zi ago
Cum îți dai seama că ești român? [VIDEO] 1 zi ago
Oltchim: Fața și Reversul - 1- 1 zi ago
Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!! 1 zi ago
1 MILION de euro DESPAGUBIRE platita de CNADNR unei tinere care si- a pierdut o mana 1 zi ago
EDITORIALE VIRGIL FLOREA
PDFmyURL.com
DESCENTRALIZAREA
0 Comments
Posted on: Oct 25th, 2013
Pute presa de Pungeşti
0 Comments
Posted on: Oct 17th, 2013
Mai au românii ţară?
14 Comments
Posted on: Oct 15th, 2013
VENEA O FALCA- N COTROCENI
1 Comment
Posted on: Oct 14th, 2013
ATENŢIE LA PONTA, ÎŞI FACE ŢARĂ
10 Comments
Posted on: Oct 3rd, 2013
Articole 5/92 of Virgil Florea
Abonează- te
Citește mai departe...
CALENDAR ARTICOLE
oct ombrie 2013
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
PDFmyURL.com
« Sep
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ROȘIA MONTANĂ
Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!!
2 Comments
Posted on: Oct 26th, 2013
Soluţie ecologică românească pentru Roşia Montană dezvoltată de cercetătorii români
1 Comment
Posted on: Oct 22nd, 2013
Mii de oameni, solidari cu sătenii din Pungești, au protestat la București
0 Comments
Posted on: Oct 18th, 2013
MAREA ADUNARE DE LA CÂMPENI
1 Comment
Posted on: Oct 16th, 2013
DOCUMENT INCENDIAR: Nota procurorului din dosarul Roșia Montană
3 Comments
Posted on: Oct 10th, 2013
Statul român NU trebuie să plătească despăgubiri RMGC
19 Comments
Posted on: Oct 5th, 2013
Serviciile secrete rup tăcerea în cazul Roșia Montană
28 Comments
Posted on: Oct 3rd, 2013
PDFmyURL.com
RMGC a scos deja din țară o cantitate uriașă de minereu aurifer
55 Comments
Posted on: Oct 1st, 2013
EXCLUSIV: Cum arată probele de AUR de la Roșia Montană
18 Comments
Posted on: Sep 30th, 2013
Canadienii de la RMGC extrag aur "la greu", din Roșia Montană
11 Comments
Posted on: Sep 30th, 2013
Articole 10/37 of Roșia Montană
Abonează- te
Citește mai departe...
Subscri be
Dan Ciucurit a
185 vi deos | 556 subscri bers
Dan Ciucuriță | Crează- ţi insigna
PDFmyURL.com
PDFmyURL.com
Sign Up
Re ce nt Act i vi t y
Create an account or Log I n
Face book- ul i nt e rzi s pe nt ru prot e st e
1,095 people recommend this.
St udi u: Roși a Mont ană val ore ază 6 ,3 t ri l i oane de dol ari !!!
1,907 people recommend this.
Ce me saj t ransmi t e un si mpl u ce t ăț e an conducăt ori l or Români e i | VI DEO
862 people recommend this.
ht t p://st are anat i uni i . com/wp- cont e nt /upl oads/2013/10/rosi a- mont ana- romani a. png
One person recommends this.
Acum î n ROMÂNI A: Apa care ARDE, f i i nd cont ami nat ă cu gaze de și st | VI DEO
3,540 people recommend this.
Facebook s oci al pl ugi n
PDFmyURL.com
Followers (119)
Follow this blog
Starea Natiunii
PDFmyURL.com
PDFmyURL.com
PDFmyURL.com
Promovează pagina ta
CATEGORII
Anti Băsescu Blog (61)
Blog (6)
Cultură (1)
Cursuri - training (24)
Diverse (68)
Dorel Popa (8)
Editorial (129)
Florin Galis (2)
Galerie video (216)
Halloween (2)
Imperia Online (39)
Informații (10)
Interviuri (1)
Investigații (3)
Jocuri Online (7)
PDFmyURL.com
muzica (37)
Politică (172)
Social (223)
Sport (2)
Știri (489)
Anonymous - AnonOpsRomania (3)
Breaking NEWS (24)
Câini maidanezi (7)
Gaze de șist (21)
Greva foamei (8)
Internațional (4)
Locale (115)
Oltchim (9)
Revoluția din *89 (4)
Roșia Montană (37)
Ținutul Secuiesc (13)
COMENTARII RECENTE
OCTOMBRIE 27TH, 2013
on Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!!
by ics
OCTOMBRIE 27TH, 2013
on Facebook-ul interzis pentru proteste
by Melinte Marian
PDFmyURL.com
OCTOMBRIE 27TH, 2013
on Declarație ULUITOARE: Peștii cu cianură îmbunătățesc viața sexuală – AUDIO
by kalin
OCTOMBRIE 27TH, 2013
on Studiu: Roșia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!!
by ionut
OCTOMBRIE 27TH, 2013
on Scrisoarea deschisă a comisarului şef Traian Berbeceanu
by Mai bine vidanjor decat procuror? | Hai ca se poate!
CELE MAI VOTATE COMENTARII
St udiu: Roșia Mont ană valorează 6,3 t rilioane de dolari!!! (2)
ics: https://vimeo.com/50059350 Pentru cei care inteleg engleza, un film despre cum... 1 0
ionut: Domnule – Doru Apostol … tot respectul meu . 3 0
Facebook- ul int erzis pent ru prot est e (13)
Melinte Marian: Si cum ne ve- ti mai urmari viata!? 0 0
Georgiana.N: )))) 1 0
Declaraț ie ULUITOARE: Peșt ii cu cianură îmbunăt ăț esc viaț a sexuală – AUDIO (21)
kalin: In primul rand primarul ala e un OBEZ,deci in concluzie nu e are cum sa aibe o... 0 0
ETICHETE
PDFmyURL.com
acest acum alegeri anti arad asa avea bani basescu blog boc bucuresti clip criza daca dupa editorial f alca f i f ost imperia
imperiaonline informatii intr loc mare nici opinie pdl poate politica Politicieni presedint e primar prin prot est romania rosia montana sau
st area nat iunii tara Traian Basescu videoclip VideoClip virgil f lorea
Ești aici: Starea NATIUNII » Știri » Roșia Montană » Roşi a Mont ană un Proi e ct de 6 ,3 t ri l i oane de dol ari
Copyright © 2009 - 2013 de Starea NATIUNII, Toate Drepturile Rezervate
»
PAGINI
Descriere
Contact
Declaratia de Confidenţialitate
Regulament Postare Comentarii
SITEMAP
Fă o donaţie!
(XML Sitemap)
NEWSLETTER
Primește ultimele știri direct pe e- mailul tău.

Email ... ABONARE
PDFmyURL.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->