You are on page 1of 4

UBND QUAN SON TRA PHONG GIAO DVC vA DAo T~O

CONG HoA xA HOI . CHU NGHiA VIET NAM

D{lc I~p - TI}'do - H:.tnh phUc San Tra, ngay)A thimg 02 nam 2014

s6:

8-2 IKH - PGDDT

KEHO~eH TB ch.rc h{li thi giao vien lam tBng phI} trach D{li gioi qu~n SoonTra Nam hQc 2013 - 2014 ThlJC hi~n Thong tu 56 5212012/TT-BGDDT ngay 19 thang 12 nam 2012 clla BQ Giao d\!c va Dao t:;tove vi~c ban hanh Dieu l~ hQi thi giao vien lam t6ng ph\! trach DQi thiBu nien tien phong H6 Chi Minh gi6i; din cu Chuang trinh cong tac DQi va phong trio thiBu nhi thanh ph6 Da N~ng nam hQC2013 - 2014, Phong GD&DT qu~ triSn khai kB ho:;tcht6 chuc hQi thi giao vien lam t6ng ph\! trach DQi thiBu nien tien phong H6 Chi Minh gi6i c~p qu~n nam hQc 2013-2014 vai cac nQi dung C\!thS nhu sau: I. MUe DieH, YEU eAu 1. Ml}c dich a) TuySn chQn, cong nh~n va tuyen duang giao vien lam t6ng ph\! trach DQi d:;ttdanh hi~u giao vien lam t6ng ph\! trach DQi gi6i, t:;todieu ki~n dS giao yien lam t6ng ph\! trach DQi thS hi~n nang IlJc, hQc t~p, trao d6i kinh nghi~m ve cong tac DQi va phong trio thiBu nhi trong truOng hQc; b) Gop ph~n triSn khai cac phong trao thi dua trong truOng hQc; nhan rQng nhfrng diSn hinh tien tiBn, t:;todQng IlJc nang cao ch~t luqng giao d\!c toan di~n hQc sinh clla mai dan vi truOng hQc va toan nganh giao d\!c va dao t:;toqu~; thu hut SIJ quan tam Clla cac IlJc luqng xa hQi tham gia giao d\!c hQc sinh; c) HQi thi la mQt trong nhfrng can cu dS danh gia thlJc tr:;tng dQi ngii giao vien lam t6ng ph\! trach DQi, tu do xay dlJllg kB ho:;tch dao t:;to, b6i du5ng nh&m nang cao trinh dQ chuyen mon, nghi~p V\! cho giao vi en lam t6ng ph\! trach DQi, dap ling yeu c~u d6i mai giao d\!c, d6i mai cong tac DQi va phong trio thiBu nhi; d) ChQn IlJa duqc nhung giao vien t6ng ph\! trach DQi xu~t s~c c~p qu~n tiBp t\!Cb6i du5ng dS tham gia HQi thi giao vien t6ng ph\! trach DQi gi6i c~p thanh ph6, 2. Yeu du Vi~c t6 chUc hQi thi phai dam baD tinh khach quan, trung thlJc, cong b&ng, co tac d\!ng giao d\!c, khuyBn khich dQng vien giao vi en lam t6ng ph\! trach DQi hQc h6i, trao d6i, truyen d:;tt, ph6 biBn kinh nghi~m, rno hinh cong tac DQi va phong trio thiBu nhi trong truOng hQc, II. DOl TUQNG THAM GIA La giao vien tham gia lam t6ng phI,!trach DQi clla cac wOng tiSu hQc va trung hQCco sa it nh~t la ill nam hQc 2012-2013, Lien dQi ph\! trach d:;ttdanh hi~u lien dQi m:;tnhc~p qu~n,

III. NQI DUNG


1. Ni}i dung thi

vA HINH THUC THI

a) Bao cao sang kiSn kinh nghi~m, rna hinh ho~c kSt qua ~ghien Clm khoa hqc su ph~m (mg d\!ng v~ IInh V\lCcang tac DQi va phong trao thieu nhi duqc danh gia trong thai gian hai nam giin nh:1tso vai hi~n nay; b) MQt bai thi danh gia S\l hiSu biSt v~ t6 chUc DQi thiSu nien ti~n p~ong H6 Chi Minh, cac phong trao va cac cUQcv~n dQng Ian cua DQi, ky nang l~p ke ho~ch, xay dvng chuong trinh ho~t dQng DQi ho~c nhfrng hiSu biSt v~ chu truong~ duang 16i, djnh huang d6i mai giao d\!c va cac nQi dung chi d~o cua nganh (gqi tat la bai thi kiSn thuc va ky nang); c) Thi th\lc hanh ky nang, nghi~p V\! lam cang tac DQi va phong trao thiSu nhi, trong do co mQt nQi dung do giao vien lam t6ng ph\! trach DQi tv chQn va mQt nQi dung do ban t6 chUc quy djnh b~ng hinh thuc bbc thiim; d) Thi nang khiSu t6ng ph\! trach DQi v~ cac IInh V\lCngh~ thu~t do giao vien lam t6ng ph\! trach DQi d\l thi l\la chqn.
2. Hinh tht'fc thi

a) M6i thi sinh nQp cho ban t6 c~uc hQi thi cac y tuang, sang kiSn, kinh nghi~m, rna hinh sang t~o, cac giai phap i1h~mnang cao ch:1tluqng cang tac DQi va phong trao thiSu nhi a dja phuong, don v{ b~ng van bin co kern theo nh~n xet, danh gia va xSp lo~i cua nha truang; b) BM thi kiSm tra hiSu biSt: M~i thi sinh pMi tra lai 60 cau hoi d~ng tr~c nghi~m g6m nhfrng kiSn thUc v~ Dang CQng san Vi~t Nam, Doan TNCS H6 Chi Minh, DQi TNTP H6 Chi Minh; Lu~t Bilo v~ va cham soc tre em, cac kiSn thuc v~ Ijch su que huong, d:1t nuac; Di~u I~, -r-jghithuc, Nghi IS cua DQi TNTP H6 Chi Minh. Thai gian phiin thi nay la 60 phUt.' c) Thi th\lc hanh ky nang, nghi~p V,I,I cang tac DQi va phong trao thiSu nhi Thi sinh tv chqn t6 chuc mQt tra choi hay mQt ho~t dQng t~p thS cho cac em hQc sinh; huang dful thiSu nhi th\lc hi~n N~~lithuc DQi (b6c tham thea yeu cdu cua Ban T6 chuc). Phiin thi nay duqc t6 chuc tl'en hqc sinh tiSu hqc dbi vai giao vien lam t6ng ph\! trach DQi truang tiSu hqc va hqc sinh trung hqc C(J sa dbi vai giao vien lam t6ng ph\! trach DQi truang trUIlg h9~ C(J sa. Thai gian th\lC hi~n yeu ciiu nay la 05 phut. d) ThS hi~n nang khiSu cua bin than: Mt.! thi sinh co 05 phut dS thS hi~n nang khiSu cua minh nh~m ph\lc V\l vi~c t6 chuc cac hO"ltdQng DQi. IV. THen GIAN, DlA DIEM TO CHUC HQI THI
1. ThiYi gian .
D\l kiSn tiT ngay 31 thang 3 nam 2014 dSn ngity 08 thang 4 nam 2014.

2. Dja di~m

Truang TiSu hqc Chi Lang. 2

V. HO so DV THI VA DIEU KI~N CONG NH~N GIAo VIEN LAM TONG PHV TRAcH DQI GIOI cAp QU~N 1. H8
sO'

dl}'

thi

Bao cao thanh tich ell nhan cua giao vien dang ky dv thi (theo m&u dinh kern); Sang ki~n kinh nghi~m ho~c bao ellO nghien CUu khoa hQc su ph\UTItmg d\!ng nhfun nang cao ch~t luqng c6ng tac B(>iva phong trao thi~u nhi a dia phuong, don vi bfuIg van ban co kern theo nh~ xet, danh gia va x~p lo~i cua nha tru<'mg(sao n(>p03 b(; Clic tru<'mg gui hE> sa vS PhOng Giao d\!c va Bao t~o (th~y T6ng Van Chinh nh~n) truac ngay 22 thang 3 nam 2014. 2. Cach danh gia va di~u ki~n cong nh~n giao vien lam tAng phI} trach DQigioi c~p qu~n Cac n(>idung thi dugc danh gia theo thang diSm 10, theo huang d&n ch~m thi cua ban t6 chuc h(>ithi va dugc cac giam khilO ch~m d(>cI~p. DiSm k~t lu~n cua m6i n(>idung thi la trung binh cQng cua cac giam khilO. Giao vien d~t danh hi~u giao vien lam t6ng ph\! trlich D(>igi6i c~p qu~ phai d~t cac yeu c~u sau: a) Sang ki~n kinh nghi~m ho~c bao cao nghien cUu khoa hQc su ph~m tmg d\!ng d~t 8 diSm tra len; b) Bai thi kiSm tra ki~n thuc va ky nang d~t tu 8 diSm tra len; c) Cac bai thi thvc hanh d~t tu 8 diSm tra len; d) Bai thi nang khi~u t6ng ph\! trach DQi d~t tu 8 diSm tra len. Giao vien tham gia du cac n(>i dung thi va d~t cac yeu c~u tren thi dugc Truang phOng Giao d\!c va Dao t~o cftp gi~y chtmg nh~n giao vien lam t6ng ph\! trach D(>igi6i c~p qu~n. K~t qua h(>ithi la can cu dS danh gia, x~p lo~i thi dua cua tUng tru<'mghQc va ca nhan tham gia h(>ithi. Tren day la k~ ho~ch t6 chuc h(>ithi giao vien lam t6ng ph\! trach D(>igi6i cftp qu~ nam hQc 2013-2014. Kinh dS nghi hi~u truang cac tru<'mg khful truong triSn khai thvc hi~n.l.
Nui nhi,in:
-S6"GD&DT; - H(\i d6ng D(\i qu~n; - Cac truang TiSu hQc, THCS; - Liinh d~o Phimg GD&DT; - Ban Bien t{ip Website Phimg GD&DT; - Luu: VT, TH (T).

Nguy~n Thj Thao

3
','

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJ):T NAM


DQc l~p- TI}' do - H:,nh phUc

BAN BAo cAo THANH TicH cA NHAN " 1. H Q va ten: 2. Ngay, thang, nam sinh: 3. Dan tQe: 4. Que quan: 5. Truemg: a) Tom tilt qua trinh eong tae:
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

G'" . h : 10'1 tin .


.

. .

6. Tom tilt qua trinh eong tae va thanh tich eua ban than:

b) Thanh tieh eua ban than: * Thanh tich trong cong tac Dolin, H(ji, D(ji:
.....................................................................................................................................

................................................................................................................................ ... ..... . .. . . .... .......


.....................................................................................................................................

..... .

* Thanh

tich khcic (nu co):

..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................
xACNH~N CVA BAN GIAM HIl]:U N~ATRUONG (Ky ten, dong ddu)

.....

.......... , ngay thcing. nam 20 . NGlfOI BAo cAo