You are on page 1of 2

TOPIK 5 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KHSR

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. memahami konsep pendekatan kontruktivisme, konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek; 2. membanding bezakan pendekatan Kontruktivisme, Konstekstual dan Pembelajaran erasaskan Projek; dan !. mengaplikasi pendekatan Kontruktivisme, Konstekstual dan Pembelajaran erasaskan Projek dalam pengajaran dan pembelajaran.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

5.1 PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME


5.1.1 Definisi 5.1.2 Konse Pen!e"#$#n Kons$%&"$i'is(e
Konstrukitvisme memberi penekanan kepada proses pelajar membina pengetahuan melalui proses psikologi yang akti". #lmu pengetahuan dibina ke dalam struktur kogniti" kanak$kanak tersebut hasil pengalaman mereka dengan alam. %truktur pengetahuan ini kadang$kadang menjadi penghalang yang kuat kepada pembelajaran dan perubahan konseptual murid$murid.

Dari perspekti" konstruktivis, pembelajaran bermakna pengetahuan dibina di dalam diri pelajar hasil daripada pengalaman pan&ainderanya dengan alam. 'urid$murid akan bertindak kepada pengalaman$pengalaman pan&aindera dengan &ara membina di dalam minda mereka skema atau struktur kogniti" yang mana akan membentuk makna dan ke"ahaman mereka. #ndividu$individu akan memberi makna kepada situasi atau "enomena dan mengakibatkan pembentukan proses yang mengambil tempat dalam minda individu tersebut. (hli pendidikan masa kini memper&ayai dan berkeyakinan baha)a murid$murid yang datang ke dalam suasana pembelajaran memba)a bersama mereka segala pengalaman terdahulu yang disusun ke dalam skemata atau teori$teori ke&il *+la,ton, 1--./. Pengalaman terdahulu ini dimiliki oleh murid$murid hasil dari interaksi mereka dengan alam sekeliling. Pengalaman$pengalaman ini terdiri daripada &ampuran pemikiran, perasaan dan kemahiran yang mungkin menjadi penghalang kepada pengalaman pembelajaran yang bakal mereka lalui. Pengalaman pembelajaran bermula dengan pertembungan perkara baru di mana murid$ murid menterjemah dan memberi erti kepada apa yang telah )ujud dalam struktur kogniti" mereka. Pengalaman pembelajaran mereka di bilik darjah akan mempengaruhi skemata struktur kogniti" pelajar yang digunakan untuk menterjemahkan pengalaman bagi membina makna kepada pengalaman tersebut *0sborne 1 2ittro&k, 1-3!/. Dengan lain perkataan, murid$murid perlu menstruktur semula idea mereka supaya sesuai dan selari dengan "akta dan dapatan yang sebenarnya . Konstruktivisme boleh diertikan sebagai kedudukan psikologi yang berpegang kepada sebarang kebenaran yang kebanyakannya terjadi serta merta dan konkrit. #ni bermakna baha)a ilmu pengetahuan dibina oleh individu$individu melalui pengamatan kepada "enomena alam. 2atzla)i&k *1-34/, mentakri"kan konstruktivisme sebagai kedudukan psikologikal yang per&aya apa saja kebenaran adalah paling serta merta dan makna yang konkrit; pembinaan mental yang per&aya mereka sudah menemui dan menyiasat. Dengan lain perkataan, dapatan adalah rekaan di mana pereka tidak sedar tentang rekaannya dan beranggapan sesuatu )ujud bersendirian daripadanya, rekaan itu kemudian menjadi asas pandangan sejagat dan tindakan.