You are on page 1of 3

GI V MY BAY H NI I PARIS

ABAY xin gii thiu n Qu khch hng bng gia ve may bay tham kho trn mt s chng bay ni a ph bin ca cc hng hng khng: Malaysia Airlines, China Southern Airlines, Vietnam Airlines i Paris. Bng gi v my bay ca chng ti thay i ty tng thi im nn nu qu khch c nhu cu t v my bay i Paris c th gi trc tip cho i l chng ti c thng tin c th v gi v my bay i Paris. Hy gi in cho chng ti c c v my bay gi r i Paris.

Bng gi v my bay Malaysia Airilnes

Khi hnh t H Ni im n Paris Paris Paris Paris Paris Paris Gi khi hnh 11:45 11:45 08:35 08:35 11:45 12:50 Gi n 05:40 06:40 06:40 05:40 06:40 06:40 Gi v 8.466.000 8.466.000 8.466.000 9.100.950 9.100.950 9.100.950

Khi hnh t H Ch Minh im n Paris Paris Paris Gi khi hnh 15;30 08:35 11:45 Gi n 05:40 06:40 06:40 Gi v 9.100.950 8.466.000 8.466.000

Thu nhp

Mc d mc lng thp l tng i ging nhau tt c cc th Php, thu nhp bnh qun ca Paris cao hn cc khu vc khc rt nhiu. Thu nhp trung bnh nm 2011 l khong 25.000 euro Paris 22.200 v 19.200 cho ton b th Php . N dao ng t 16.400 trong

19 Arrondissement n 41.800 trong 7. Ni chung, thu nhp l pha Ty ca thnh ph v trong cc vng ngoi Ty cao hn min Bc v phn pha ng ca khu vc th.

Di c

Paris v khu vc th ca n l mt trong nhng ni a vn ha Chu u: ti iu tra dn s nm 2010, 23,0% tng dn s trong khu vc Paris c sinh ra bn ngoi ca th Php, tng t 19,7% vo iu tra dn s nm 1999.

Khong mt phn ba nhng ngi gn y chuyn n th Php t nc ngoi nh c khu vc Paris, khong mt phn ba trong s thnh ph Paris thch hp. 20% dn s l ngi nhp c quc t Paris th h u tin. Nhng ngi nhp c gn y c xu hng a dng hn v trnh chuyn mn: nhiu trong s h khng c trnh chuyn mn tt c v nhiu hn na hoc h c gio dc i hc.

Mc d t sut di c quc t l tch cc, dn s chy t phn cn li ca Php l khc lit hn, v tiu cc. H c qu nhiu tui ph thuc: trong khi nhiu ngi v hu li Paris v ph a Nam v cc b phn ca phng Ty v Php, dng di c l tch cc trong khong 18-30 tui.

Nn kinh t

Khu vc Paris l trung tm hng u ca Php hot ng kinh t, v vi nm 2011 GDP l 607 t (845 t USD), n khng ch l khu vc giu c ca Php, nhng l mt trong nhng ni GDP cao nht th gii, sau Tokyo, New York, Los Angeles, Seoul v London lm cho n mt ng c ca nn kinh t ton cu. N l mt quc gia, n s xp hng l nn kinh t th mi by ln nht th gii, ln hn so vi cc nn kinh t Th Nh K v H Lan v gn nh l ln nh Indonesia. Trong khi dn s chim 18,8 phn trm tng dn s ca th Php trong 2011, GDP chim 31,0 phn trm GDP th Php. Dn s giu ch yu tp trung cc vng ngoi pha ty ca Paris, c bit l Neuilly-sur-Seine , mt trong nhng khu vc giu c ca Php. N phn nh s phn chia chnh tr sc nt, vi s bo th chnh tr l ph bin hn nhiu i vi ra pha ty, trong khi cc phe phi chnh tr nm sang tri pha ng

Nn kinh t Paris tng bc chuyn dch theo hng cng nghip gi tr gia tng cao dch v ( ti chnh , dch v CNTT, vv) v sn xut cng ngh cao (in t, quang hc, hng khng v tr, vv.) Tuy nhin, trong nm 2009 chu u Green City Index, Paris vn cn c lit k nh hu ht cc "xanh" thnh ph ln th hai chu u, sau khi Berlin. Hot ng kinh t mnh nht ca khu vc Paris thng qua cc trung tm. Lnh th v vng ngoi khu vc thng mi La Dfense t trung tm kinh t ca Paris v pha ty ca thnh ph, trong mt hnh tam gic gia nh ht Opra Garnier , La Dfense v Val de Seine . Trong khi nn kinh t Paris l phn ln b chi phi bi cc dch v , n vn l mt cng quc sn xut quan trng ca chu u, c bit l trong cc lnh vc cng nghip nh t, hng khng, v in t. Khu vc Paris t chc tr s ca 30 ca Fortune Global 500 cng ty.