ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Ban Giám Đốc Công Ty Xi măng Fico Hiệp Phước Tôi tên là Nguyễn Tấn Thành, sinh viên khoa Công Nghệ Vật Liệu, Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Được sự cho phép thực tập tốt nghiệp của công ty, tôi xin đưa ra danh sách và nội dung thực tập tốt nghiệp như sau: Các thành viên thực tập: STT Tên sinh viên 1 Phan Quốc Bình 2 Nguyễn Văn Quốc 3 Nguyễn Tấn Thành 4 Võ Tấn Thiện 5 Thái Quốc Tuấn Tổng công : Mã số sinh viên V0700171 V0701980 V0804594 V0802093 V0804750 5 SV Lớp VL07SI VL07SI VL08SI VL08SI VL08SI

1.

2.

3. 4.

5.

I. Nội dung thực tập tốt nghiệp: Nội dung an toàn lao động: o An toàn lao động trong sản xuất tại trạm o An toàn lao động trong công trường Các sự cố và cách khắc phục: o Các sự cố tại trạm o Các sự cố tại công trường Tìm hiểu tổng quan về công ty xi măng Fico Hiệp Phước, cơ cấu và tổ chức nhân sự công ty, mô hình cách thức hoạt động. Quy trình sản xuất xi măng thương phẩm: o Dây truyền sản xuất o Các thiết bị máy móc công ty đang sử dụng o Quy trình sản xuất xi măng thương phẩm Kiểm soát chất lượng xi măng: o Các sản phẩm của công ty sản xuất o Quy trình kiểm soát chất lượng xi măng o Quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu xi măng. o Các thông số đánh giá chất lượng nguyên liệu và xi măng. o Các tiêu chuẩn thử nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xi măng. II. Kế hoạch thực hiện

3.Các phương pháp kiểm soát chất lượng ximăng .7 TP HCM.6. Ngày Tháng Năm 2012 Người Làm Đơn . thời gian thực tập 7 tuần Thời Gian Công Việc Tuần 1 - Tìm hiểu tổng quan về công ty xi măng Fico Hiệp Phước. Nội dung an toàn lao động Tuần 2.Các sự cố và cách khắc phục Tuần 5.4 Quy trình sản xuất xi măng thương phẩm và các phương pháp kiểm soát chât lượng nguyên liệu . Ngày Tháng GV Hướng Dẫn Năm 2012 TP HCM.- Bảng công việc cụ thể: bắt đầu từ ngày 25/06/2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful