P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו

www.swdaf.com 1
א דומע זכ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ןיבכעמ ןיא ול שי לבא ,ול ןיאש אלא ש"ל :אבר רב ןנח בר רמא . בלולבש ןינימ 'ד :יביתימ םהמ 'בו תוריפ ןישוע ןהמ 'ב ,
תוריפ ןישוע ןיא - ,תוריפ ןישועל ןיקוקז ויהי תוריפ ןישוע ןיאשו ,ןישוע ןיאשל ןיקוקז ויהי תוריפ ןישועה י םדא ןיאו ידי אצו
תחא הדוגאב ןלוכ והיש דע ןהב ותבוח הנובה +'ט סומע+ :רמאנש ,תחא הדוגאב ןלוכ והיש דע האצרהב לארשי ןכו ;
!הדסי ץרא לע ותדוגאו ויתולעמ םימשב דוגא וניאש ןיב דוגא ןיב בלול :אינתד ,איה יאנת - דוגא :רמוא הדוהי 'ר ;רשכ -
דוגא וניאש ,רשכ - י 'רד אמעט יאמ .לוספ .הדוגאב ןאכ ףא ,הדוגאב ןלהל המ ,בוזא תדוגאמ החיק החיק רמג ?הדוה
החיק החיק ירמג אל ?ןנברו . ודגואל הוצמ בלול :אינתד אה אלזא ןאמכ ודגא אל םאו , - אל ,הדוהי יברכ יא ?ןאמכ ,רשכ
?הוצמ יאמ ,ןנבר יא ?רשכ יאמא ודגא הונאו ילא הז +ו"ט תומש+ םושמ ?הוצמ יאמו ,ןנבר םלועל ו .

םינימה 'ד תחיקל

וט ןמיס תולודג תוכלה רפס - בלול תוכלה
ידי קיפנ אל ידדה ידהב ינימ העברא ינה ווהד דעו .המת החיקל אהתש םתחקלו (םש) ל"ת ,הז תא הז ןיבכעמש ןינמו
לא ונש אל אבר רב ןינח בר רמאו ,הז תא הז ןיבכעמ בלולבש ןינימ תעברא (א זכ תוחנמ) אינתד ,היתבוח שי לבא ,ול ןיאש א
.החיקל יעב והינימ דח לכו המת החיקל אהתש ,םתחקלו ביתכד ,והנינ הוצמ אדח והלוכד ןיבכעמ ול ןיא .ןיבכעמ ןיא ול ול שי
ןל אמייקד ,ימד ריפש הידוחל דח דח הבגמ יא אלא ,קיפנ אל ידדה ידהב יהלוכל הבגמד דעד אמית אלו ,ןיבכעמ ןיא
דגא ךירצ ןיא בלול .

י"שר א דומע זכ ףד תוחנמ תכסמ
ןיבכעמ ןיא ול שי לבא - דחאכ ןדגא אל וליפא .

א דומע זכ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
המת החיקל םתחקלו - ןניעב אלו רסח ירשד גורתא ומכ בלול תליטנ לע ךרבמו םינימ 'דמ דחב יגס 'ב םויבד מ"י
דחאה לוטיש יגסית ינש םויב םהירבדלו ןושאר םויב אלא תומת םלוכ ליבשב אתילו שירבו (:אמ הכוס) לוזגה בלול ףוסבד
(.גמ םש) הברעו בלול יכ אלא תחקלו ביתכ אלו םיבר ןושל םתחקלו ביתכדמ דחאו דחא לכל החיקל םתחקלומ ןנישרד
דחאו דחא לכ תחיקלו ימוי והלוכא םינימ 'ד תחיקל יעבד המת החיקל ןידה אוה ימוי והלוכא אמייק החיקל רקיעד יכיה
ןושאר םויב אלא יעב אל לוזגו לואש יטועמל םכל ןכו ןמצע לש תומת לבא .ר"מ ,

ןיבכעמ ןיא ול שי לבא ול ןיאש אלא ונש אל - דע אמית אלד ןיבכעמ ןיא ול שי בלול תוכלהב תולודג תוכלהב 'יפ
א ךירצ ןיא בלול ל"יקד ימד ריפש הידוחל דח דח הבגמ יא אלא קיפנ אל ידדה ידהב והל הבגמד הדוג ר"מ , היגה ת"רו
הדוגאב ורביח אלש יפ לע ףא אוה המת ול שי לבא ול ןיאש אלא המת םושמ 'בכעמד שוריפ ש"ל ורפסב ןמקל 'ירמאדכ
ודגא כ"א אלא המת איוה אלד החיק החיק היל שירדד הדוהי 'רלו החיק החיק ןנבר ישרד אלד 'יפל 'יפא 'מגד 'יפ והלוכו
גואל ךירצד הארנ תולודג תוכלה והונאו ילא הז הילע קיסמדכ וד .ר"מ ,

א דומע זי ףד הכוס תכסמ ף"יר
ןיבכעמ ןיא ול שי לבא ול ןיאש אלא ונש אל אבא רב אנח בר רמאו הז תא הז ןיבכעמ בלולבש ןינימ 'ד 'ינתמב ימנ אנתו ףאו
דגא ךירצ ןיא בלול ןל אמייקד היתבוח ידי קיפנ הידוחל דחו דח לכ לטנד בג לע :

ם"במר ו הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה
ד תחא הדוגא ןתשלש תושעלו הברעו סדהו בלול דוגאל רחבומה ןמ הוצמ לע הלחת ךרבמ ה ןהב תאצל םלטונ אוהשכו ,
ןהירקיע ויהיש ןתלידג ךרד ןלטונו ולאמשב גורתאו ונימיב תאזה הדוגאה לטונ ךכ רחאו ול ןיכומס ןלוכו ליאוה בלול ו תליטנ
ל הטמל ,ריואל הלעמל ןהישארו ץרא ולצא ןייוצמ ןתעברא ויהיש אוהו אצי ז דחא דחא ןלטנו ןדגא אל םאו אל םא לבא ,
.ראשה אצמיש דע לוטי אל דחא ןימ ורסחש וא דחא ןימ אלא ול היה

ו הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ז] ימו ןימ ןיב חס םאש החמש וניבר בתכ הז לעו ךרבמו רזוח ן :כ"ע ,

די ןמיס ג קרפ הכוס תכסמ ש"אר
ול ןיאש אלא ונש אל אבר רב ןנח בר רמאו הז תא הז ןיבכעמ בלולבש ןינימ העברא (א זכ ףד) הבר ץמוקה 'פב
***
ול שי לבא
ןיבכעמ ןיא "הב שריפ ןכו דגא ךירצ ןיא בלול ל"יקד היתבוח ידי קיפנ הידוחל דחו דח לכ לטנד בג לע ףאו אריהנ אלו ג
ת"רל ול ןיאש אלא המת םושמ ןיבכעמד ונש אל םירפסב היגהו הז רחא הזב וליעויש רבתסימ אל תחא הוצמ ןלוכד ןויכד
החיקל החיקל ישרד אלד ןנברכ תחא הדוגאב םרבח אלש יפ לע ףא איה המת ול שי לבא ושוריפו ותסריג יל אריהנ אלו
ד אלא אבר רב ןנח בר ונעימשהל אב אל םאד ללכ יל המל דועו ןנברכ הכלה אמיל דגא ךירצ ןיא בלולד ןנברכ הכלה
רבתסמו הז רחא הז ןלטונו ךרבמש וינפל ןתעברא לכ ןיחנומש ןויכד ןניעמשאל אתא אלא םיברכ אתכלהד אנעדי אליממ
הכרבב ותוא םיריכזמש הלחת בלולה היבגמש :
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 2
ג ההגה די ןמיס ג קרפ הכוס תכסמ ירשא תוהגה
*** אקודו רדו רסח יטועמל המת החיקל םתחקלו ןנישרד ירהש ךרביו ןינימ ראש לוטי גורתא ול ןיא וליפאו בכעמ ןיא ינש בוט םויב לבא ןושאר בוט םויב ימנ ןניש
ןינימ תעבראב בכעמה המת החיקל נ"ה ןושאר בוט םויב אקוד רסח גורתא לסופ המת החיקלד יכיה יכ ךכלה הז תא הז ןיבכעמש ןינימ העבראל בוט םויב אקוד
הכלה ןכו ןושאר :ז"אמ .

ב"ח עורז רוא רפס - חש ןמיס הכוס תוכלה םגו) משת זמר לוזגה בלול קרפ יכדרמ (ט
בג לע ףא ןיבכעמ ןיא ול שי לבא ול ןיאש אלא ש"ל אבר רב ןנח ר"או הז תא הז ןיבכעמ בלולבש ןינימ 'ד הבר ץמוקה 'פב ןנתו
הידוחל דחו דח לכ [לטנד] ('ושד) .ל"צז ספלא קחצי 'יבר פ"כו דגא צ"א בלול ל"ייקד היתבוח ידי קפנ בקעי ר"ה בישה
םויב אלא הז תא הז יבכעמ אל ןינימ ראשד ינש בוט םויב ךרביו ןינימ ראש לוטיש גורתא ול ןיאש ימד ל"צז שנילרואד
עאד םתה ינאשד ירזעה י"בא 'יבר ירומל הארנ ןיאו רסח גורתאא הוהד ידימ ןושאר בוט ןינימ העברא רסח גורתאד ג"
וירבדכ השעמל הכלה יניעב הארנ רבחמה ינאו .אכיא אהימ רסח גורתא יטועמל] המת החיקל םכל םתחקלו ןנישרד ירהש
ז"אז ןיבכעמש ןינימ תעבראל [המת החיקל םתחקלו ימנ ןנישרדו אקוד רסח גורתא תלסופה המת החיקלד אכיה יכ ךכלה
ת החיקל נ"ה ןושאר בוט םויב הכלה ןכו ןושאר םויב אקוד ןינימ 'דב תבכעמה המ .

ב"ח ה"יבאר - זצרת ןמיס בלול תוכלה
ל"צז שיניילרואמ בקעי יבר בישהש [הבושת יתאצמ] בושו גורתא ול ןיאש ימד יתרמא השעמ םדוק םינש המכ ונושל הזו
בוט םויב אלא הז תא הז ןיבכעמ אל םינימ [תעבראד] ,ךרביו םינימ ראש לוטיש [לוכי] םא ,רסח גורתאא יוהד ידימ ,<ןושאר>
.יבכעמ אל הדוהי יברלו דחאו דחא לכל החיקל ךירצ אהי אלו וריבח תא איצוהל דחא [לוכי] םימי ראשב םא ידיב איפרו
ןיבכעמ ןיאש ,שרפל יתעדי אל ןיבכעמ [ןיא] ול שי לבא ול ןיאש אלא ונש אל הבר ץמוקהב ןנירמאד אהו .דוגאל ךירצ םא
אל םינימ העבראד ,רסח גורתאל גורתא ול ןיא ול המודש המ יל הארנ ןיאו .דגאמ אוה ןיבכעמ ןיאד ,ןיבכעמד אימוד יוה
והנתיא והימ :

אנרת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
(א) בי … עורז רואד בג לע ףא ךרבי אלו םינימה ראש לוטי גורתא ול ןיאש ימד (ביק 'יס) ל"ירהמ תבושתב יתאצמו
מ (םש) ךרביד קיס אוה אקוד ןושארב הז תא הז ןיבכעמש םינימ העבראל ןנישרד הינימד םתחקלוד (ג 'יס) ש"ארהד םושמ
ארבס התוא רתוס ןושארב אקוד ימנ אמש דחאו דחא לכל החיקל אהתש םכלמ ןניפליד יאה ןכ םאד ש"ארה קיסמ אלא
א ןניעבד ןכו דחאו דחא לכל ןוגכ הוצמה רקיעב אילתד אתלימד (םש) שדקמל רכז ימוי ילוכ ןנבר וניקתה םינימ העבר
םינימ השלשה לוטיל אנימא ינש בוט םויב וליפאו ךרבל ןיאד אקיפסמ אנימא אתווברד אתגולפו ליאוה ךכליה בג לע ףא
ינש בוט םויב שוחינ ןושאר בוט םויב בכעמד ןויכ ןכ םאו ינשב ןדידל לוספ ןושאר בוט םויב לוספד לכ בתכ (םש) ש"ארהד
ל וניתובר ש"מכ ולטיל אנימא יכה וליפא אוה יעיבש קפסד בג לע ףא לוזלז םושמ בלול אנליקש אלד תרצע ינימשב ומכ אתוליז
בוט םויב לבא הצקומ בלול יוה אוה ינימש םאד תרצע ינימשב אקודד אכה ךייש אל לוזלזו ינש בוט םויב רשכד רסחו לואשב
ואל םוקמ לכמ ןושאר םוי יוה יא וליפא ינש שיש ימל וזח םוקמ לכמ םלוכ ול ןיאד יהנו םינימ העבראב םויה תוצמד אוה הצקומ
:ןאכ דע גורתא ול

א דומע זי ףד הכוס תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.היתבוח ידי קיפנ הידוחל דחו דח לכ לטנד בג לע ףאו הזב ןלטנש לכ תחא הוצמ ןלוכד ןויכד רמואו קלוח ל"ז ת"ר
ו ותבוח ידי אצי אל הז רחא תחאכ םזחוא וניאש רמולכ ול ןיאשב אלא המת החיקל םושמ ןיבכעמד ונש אל 'ירמאק יכה אכה
עמשמב הז ןיאו ןיבכעמ ןיא םדגא אלש יפ לע ףא ודיב םלוכשכ לבא ודיב יפ לע ףא םירמואו דוע ןיליקמ ל"ז ן"במרה םשבו
נייה ןיבכעמ ול ןיאד 'ירמא יכו אצי םלוכ ןלטנש לכ דחיב ותושרב ויה אלש דחאב וליפא ןלוכ תא לטנ אלש לכש רמול ו
ואוביש רוריבב עדוי אוה כ"אא בלולה לע ךרבל יואר ןיא כ"פעאו אצי הז רחא הזב וליפא ודיל ואבש לכ לבא אצי אל ןהמ
ןלוכ ודיל ודיל ואובי אל אמש אצי אל ודיל ןלוכ ואובי אל םאש ןנירמאד ןויכ יכה וליפא בלולה לע אלא ןיכרבמ ןיאש פ"עאש
:הלטבל הכרב היל יוהו

חרא ת םייח בלול 'לה ןמיס טי
... היבגישמ ׳ד םינימ ולא ןיב דחאכ ןיב הזב רחא הז צי א בתכו ד״בארה ל״ז םאש טנ ןל ׳א ׳א ךרבמש לע לכ ׳א ׳או
על צ ומ רחאמ ןיאש םידוגא דחיב אהתש תכרב בלולה פ ןרטו . םאו נ ט ןל ש נ םהי ודיב תחא בתכ ׳רה המלש ל״ז אלד צי א
אדכ רמ ני ן ׳מגב אלד ידגא נ ן גורתאה ןהמע ושמ ם כ פ ת אלו ביתכ כו פ תו עמשמד ךנה דוחל םאו נ ט ל בלולה ךריבו וילע כ״חאו
ה נ וחי ו טנ ל גורתאה י צ א אהד אמייק ןל אש ןי ןיבכעמ הז תא הז והנתיאדכ היבג :

אנרת ןמיס בלול תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
בי ףיעס
הז ןיבכעמ (נ) וללה םינימ 'ד ראשה לע ךרבי אל םהמ דחא ול רסח םאש הז תא ,אמלעב רכזל ןלטונ <וט> לבא * , גכ) ןיב
'א םויב (אנ) םימי ראשב ןיב (א"מ שרוש ק"ירהמ ג"ח ח"נ םחורי וניברו ש"ארה) ( ; ולצא םייוצמ ןתעברא ויה םאו [*כ] (בנ) ,דחא דחא םלטנו
אצי . ויהיש דבלבו :הגה דכ (גנ) וינפל םלוכ ו"פ ם"במר) 'יס א"בשרה תבושת ן"רו ש"ארה) םירחאה לע םג ותעדו (הנ) בלולה לע ךרביו הלחת בלולה לוטיו (דנ) .(
.(ינומיימ תוהגה) ומצע [גכ] ינפב דחא לכ לע (ונ) ךרבל ךירצ ,םהיניב חס םאו <זט> הכ * ;(ו"נק


ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 3
אנרת ןמיס םהרבא ןגמ
דכ וינפל םלכ - ניב קיספהל ךרטצי אלש ול םיכומס 'ולכ םהי :
הכ חס םאו - ליזא 'יתטישל ש"רד חכומ ןושלה הזמ ל"כע ךרבמו רזוח ןימל ןימ ןיב חש םאש החמש 'יבר 'כ ז"עו מ"גה ל"ז
ומשב םש מ"גה ש"מכ ךרבמו רזוח חס םאש רפוש כ"ג קספש אדחד םושמ ךרבמ וניאד ב"צקת 'יסב ל"יק ןדידל לבא
הוצמ אדח אהד ךרבמו רזוח וניא נ"ה כ"א איה הוצמ איה תוחנמב אתיאדכ חס אל 'יפאד ל"ס ד"בארהד ןויכ רשפאו
םייתנב חס םא פ"כע ךרבל א"מר קספ ןכל ע"פב דחא לכ לע ךרבמ : ךריבו בלול לטנש מ"רהב השעמ ח"אב בותכ
לוטיל צ"אש יהנ הברע םושמ ונייחהשו הברע תליטנ לע ךריבו הברעה םע ולטנו רזחו 'ברע וב היה אלש האר כ"חאו
'ברעה אלא םשב 'כ ב"ערת 'יסבד ע"צו י"ב ל"כע ד"בארה כ"כו 'א תבב םינימ 'דה לוטיל רחבומה ןמ הוצמ מ"מ דבלב
והשע תורנה לכ בויח לע הלחתב השעש הכרבה יכ ךרבי אלו 'א קילדיו רוזחי תורנ 'ג אלא 'ד לילב קילדה אל םא ח"א
כרב תעשב וינפל היה אלש פ"עאד ד"ס ז"עקו ה"ס ו"ר 'יס מ"כו ל"כע ןכלו ה"גהב ב"ס ט"ר 'יסעו וילע ותעדש ןויכ '
ןכלו םיתנב חס כ"אא ךרבל צ"א ןדידל לבא ע"פב 'א לכ לע ךרבל ךירצד ל"סד ילזא םתטישל ד"בארו ח"אהד ל"נ
צ"א תורחא קילדהל ותנווכ היה ןושארה רנ קילדהש העשב םאש ם"במרה םשב א"דרה כ"כו ע"שב הז ןיד וטימשה
קילדהו ךריב םאו ךרבל םעפ לכב ךרבמ תורנ ול ןמדזנ כ"חאו :

אנרת ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
בי ףיעס
.'וכ דבלבו ע"שו ם"במרכ אלד וינפל ל"ר ול שי לבא 'יפל רוטו ש"אר :

אנרת ןמיס הרורב הנשמ
(בנ) אצי דחא דחא םלטנו - "סב ןניעומשא הזו אבוכיעל אלו אמלעב הוצמל קר אוה בלולב ןישוע ונאש דגאד אכהו א
הז רחא הזב קר תחא תבב היה אל החיקלה םא וליפאד אתובר רתוי ןינעומשא [וס] אצי כ"ג :
(גנ) וינפל םלוכ - רמולכ [זס] ול םיכומס :םהיניב קיספהל ךרטצי אלו הימקלדכ םלוכל תחא הכרב ךרבמ אלהד
(דנ) 'וכו ךרביו הלחת בלולה לוטיו - ש ךירצ הכרבב ותוא ןיריכזמש [חס] ןויכד :הכרבל ךומס אהי
(הנ) םירחאה לע םג ותעדו - :דבל א"כ לטונש יפ לע ףא ןלוכ תא רטופ [טס] הזבו
(ונ) ע"פב דחא לכ לע - גורתא לע ןכו הברע תליטנ לע הברע לעו תובע ץע תליטנ לע סדה לע ונייהד [ע] בוט מ"מו
רוזחי כ"ג כ"חאש [אע] דחיב םלוכ םחקיו [בע] . רחאו בלולה לע ךריב םא וא הברע וא סדה וב היה אלש האר הכרבה
םילוספ ויהש [גע] חקי םתוא חקיל ידכ םייתניב קיספהל צ"אש ןפואב ותיבב הברעה וא סדהה ול היה םא םיכפוהמ וא
דחיב ןתעברא [דע] רסחנ היהש ןימ ותוא לע ךרביו תובע ץע תליטנ לע סדה לע הברע תליטנ לע ךרבי הברע לע ונייהד םאו
םויב הז היה ותיבב ולצא היהש ןויכ אצי בלולה לע לבא רסחנה ליבשב ונייחהש ינש םעפ דוע ךרבל ךירצ ןושאר
םתעברא םתעברא לע ךרבל ךירצ ול ואיבה כ"חאו ךריבש העשב רחא סדה וא תרחא הברע ותיבב ול היה אל םא לבא [הע]
ג אצי אל תיבב ולצא זא ןייוצמ ויה אלש ןויכ בלול תליטנ לע ינש םעפ דחי וילע ךרבל ךירצו רבחמה קספש ומכ בלולה לע ם
:תינש םעפ ונייחהש םג ךרבל ךירצ 'א םויב הז היה םאו הינש םעפ

אנרת ןמיס ןויצה רעש
) (וס םת ונבר תעדמ יקופאל :הזב אצי אלד רבוסד
.[םידגמ ירפה שוריפכו] םהרבא ןגמ (זס) מה לע קלוח ש"ארה תעד קיתעהש א"מרהד עמשמ א"רגה ירבדמו רקיעב רבח
אמתס בתכדמו ,םירמוא שיו בותכל א"מרל ול היה ןכ םאד ,םהרבא ןגמה םעטו ,וינפל םניאש ןמז לכ אצי אלד ןידה
אצי הרותה ןמד ם"במרהל ןידה רקיעב הדומ ש"ארה םגד עמשמ :
.מ"רה םשב םייח תוחרא (דע) שוק םינורחא המכ וצרת רבכ ,ךרבל אלש קיסמו הז לע השקה םהרבא ןגמד ףאו ותי ןייע ,
] עשי ידגבו הבר הילאבו שובלב ןכ םא תרחא הברעו סדה לע ללכ ותעדב היה אל הכרבה תעבד ןויכד ,תוטישפב םמעטו
השדח הליטנ התע אוה ךירצ םוקמ לכמ הינשה לכואו רחא סומרות וינפל היהש ףא ,ודימ לפנו וילע ךריבש סומרותל ימדו ,
כ ותעד היה אל הלחתמש ןויכ הינשה לע ךרבל שיה ףאו ,ג ףיעס מ"ק ןמיסב ליעל ונקספש ומכו] ,היתווכד ימנ יכהו ,וילע לל
,ללכ הברע היה אלב ןכא) לקשה תיצחמו םדא ייחו םייחה ךרדבו העיצקו רומב קספ ןכו ,[ונניינעב הדומ םשד אמק םירמוא
,(הזב ןיקלחמ ןיא םינורחא ראשו ,םהרבא ןגמהל םיכסמד לקשה תיצחממ עמשמ פבד ףא ןכלו הבושת ירעשו םידגמ יר
שובלה תעד אוה ןכ יכ ךרבל לכויש ונמתס אנידל ונא ,הזב הכרב קפסל םהרבא ןגמה תישוק תמחמ תצק ןיששוח
והייתווכ ארבתסמו ,ותישוק בשי ןרהא דיה םגו ,םדא ייחו םייחה ךרדו העיצקו רומו עשי ידגבו הבר הילאהו :
,הבר הילאו םייחה ךרד (הע) בא ןגמה ףאד הארנו עבראה זא ויה אלש ןויכ ןושאר םעפב אצי אלד הז ןפואב הדומ םהר
רבחמה קספכו ,וינפל םינימ :

חש םאו * ה"ד אנרת ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ךרבל ךירצ םהיניב חש םאו - רוזחל צ"א תועיקתה ןיב חש םאד ב"צקת ןמיסב ל"יקד המ יפלד המתש א"מב ןייע
נ"ה כ"א איה הוצמ אדח הלוכד ךרבלו ש"ע ובשיל קחדנו תוחנמב אתיאדכ איה הוצמ אדח ונינינעב תוטישפב הארנ ד"נעלו
המת החיקל ירקימ אל ה"לאד תחא תבב ודיב םלוכ םחקיש ןניעבד ת"ר תטישכ ןירבוס ונא ןיאד ףאד מ"הגה םעטד
המת החיקל ירקמ אל יאדוב הזד ל"ס ה"לאד םייתניב קספה אלב הז רחא הזב ויהיש ןניעב פ"כע ] לא יל אישק אה א
יכה עמשמ אל א"מרה ןושלמו בלול תליטנ לע םלוכ לע ךרבלו כ"ג ונחקילו רוזחל ךרטציו אצי אל בלולה לע םג כ"אד
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 4
ינומיימ תהגהב יתנייעו םאש החמש וניבר בתכ ז"עו מ"הגה בתכ אצי דחא דחא ןלטנו ןדגא אל םאש ם"במרה בתכש המ לע
ל"כע ךרבמו רזוח ןימו ןימ ןיב חש רשפא בלול תליטנ לע םלוכ לע ךרביו רוזחיש ותנוכד ימנ .[ ןושלמ ד"נעל עמשמ ןכו
חישיש אלו הז רחא הזב היהיש פ"כע ןניעבד עמשמ הז רחא הזב אלא דחיב ןלטנ אל וליפא ובתכש ו"ירו רוטהו ש"ארה
םייתניב םילטב םירבדב . א"בטירב בתכש הממ מ"הגה ירבד לע בישהש ףסוי יכרבב כ"חא יתיאר הנהו ויתובר םשב
כ"ג האבוה וז הטישו ן"במרה אוה א"בטירה לש ויתוברד עודיד מ"הגה ירבד תוחדל ןיא הז םושמ ד"נעלו הז ךפיה
רבחמה םתס ןכו יכה ירבס אלד ש"ארהו ם"במרה תעד תמחמ אנידל החדנ ן"במרה תעדד עודיו ן"במרה םשב ן"רב
היתווכ אלד :

דגא ךירצ בלול

הכוס תכסמ ילבב דומלת א דומע גל ףד
דגא ךירצ בלול ןל אריבס יא :אמיא תיעביאו - אתגולפבו ,יגלפימ אק דגא ךירצ בלולב אכהו ,הכוסמ בלול ןניפלי אמלע ילוכד
דוגא וניאש ,רשכ דוגא :רמוא הדוהי יבר ,רשכ דוגא וניאש ןיב דוגא ןיב ,בלול :אינתד ;יאנת ינהד - יברד אמעט יאמ .לוספ
החיקל ףילי ?הדוהי +בי תומש+ םתה ביתכו ןושארה םויב םכל םתחקלו +גכ ארקיו+ אכה ביתכ .בוזא תדוגאמ החיקל
הדוגא ןלהל המ ,בוזא תדגא םתחקלו - .הדוגא ןאכ ףא - ,אהל אנת ןאמ .החיקל החיקל והל תיל :ןנברו בלול :ןנבר ונתד
ודגא אל םאו ,ודגואל הוצמ - הדוהי יבר יא ?ינמ .רשכ - יאמא ודגא אל יכ ןנבר יא ?רשכ - ?דיבע אק הוצמ יאמ - םלועל
והונאו ילא הז +וט תומש+ םושמ הוצמו ,ןנבר .

א דומע גל ףד הכוס תכסמ י"שר
והונאו - וינפל האנתה .

ב דומע גל ףד הכוס תכסמ י"שר
הילע גילפו - גאה ישאר ינש רושקיש ,רומג רשק בלולב ןניעבד אכהמ ןניעמש ,דגא ךירצ ןיאד ,בלולב לש הדוגאכ ןדגואהו ,ד
קרי - ,אוה דגא ואל רשכ דוגא וניאש בלול ירמאו ,הדוהי 'רד הילע יגילפד ןנבר וליפאו - אינתדכ ,ודגואל הוצמד ודומ
ןנברכ אנמיקואו ,והונאו ילא הז םושמ ליעל .

ב דומע ול ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ דוהי יבר ירבד ,ונימב אלא בלולה תא ןידגוא ןיא החישמב טוחב וליפא :רמוא ריאמ יבר .ה השעמ :ריאמ יבר רמא .
.בהז לש תוינומיגב ןהיבלול תא ןידגוא ויהש םילשורי ישנאב - .הטמלמ ותוא ןידגוא ויה ונימב :ול ורמא
.ארמג הדוהי יברד אמעט יאמ :אבר רמאו .אלקידד ארקיעב וליפא ביסב וליפא :אבר רמא - יאו ,דגא ךירצ בלול :רבסק
ינימ השמח הוה אנירחא אנימ יתיימ .

א דומע זל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
,בהז לש תוינומיגב ןהיבלול תא ןידגוא ויהש םילשורי יריקיב השעמ :ריאמ יבר רמא ,אינת .'וכ החישמב וליפא רמוא ריאמ יבר
הטמלמ ותוא ןידגוא ויה ונימב ?היאר םשמ :ול ורמא . ה ילדגמ והנהל הבר והל רמא ותילדג יכ .אתולג שיר יבד אנעשו
אתולג שיר יבד אנעשוה - ץצוח וניא ותואנל לכ :רמא אבר .הציצח יוהית אלד יכיה יכ ,די תיב היב ירייש .

ב דומע חפ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
!ערוג ףיסוה םאו ,ףיסוהל וב שיו ,םירפוס ירבדמ ושוריפו ,הרות ירבדמ ורקיעד ,בלול אכיאהו - לב ?ןל אריבס יאמ בלו יא
דגא ךירצ ןיא בלולד ןל אריבס - יאק הידוחל יאהו יאק הידוחל יאה דגא ךירצד ןל אריבס יאו , - אוה דמועו עורג

ב דומע אל ףד הכוס תכסמ תופסות
יאק הידוחל יאהו יאק הידוחל יאה אנירחא אנימ יתיימ יא דגא ךירצ בלול הדוהי 'ר רמאו ליאוה - ש"כ המית
רל דגא ךירצ ןיאד ןנברל לבא ןינימה תשמח היל הוה רחא ןיממ היל דיגא יא דגא ךירצד םושמ הדוהי 'רלד ליעל עמשמד ןנב
ערוג ףיסומה לכ יבג (:חפ ףד ןירדהנס) ןיקנחנה ןה ולא 'פב אידהב ןנירמא ימנ יכהו יאק הידוחל יאהו יאק הידוחל יאהד אל
וחל יאה דגא ךירצ ןיא בלול ןל אריבס יאד הדוהי 'רל דגאל ץוח ותוא ןתונשב יריימ אכהד ל"יו יאק הידוחל יאהו יאק היד ת"או
ונימב אלש ודגאישכד ימד אלד ל"יו דגא ךירצ ןיאד ליעלד ןנברל ומכ יתיימקד אנירחא אנימ יאה תפסות בשחי אל כ"א
ןתלידג ןיעכ ןניעב בלולבש םינימו ןתלידג ךרדכ הז ןיאד םושמ ףיסומכ בשחיל ול ןיא יברל לבא (:המ ףד) ןמקלדכ
ותלידג ךרדכ אלש 'דוגא לכד ותדוגאב ףיסומכ בשחיל ול שי דגא יעבד הדוהי אנימ יתיימד רמאק הדוהי יברל וליפא אכהו
ןנברל ש"כו ףיסומכ בישח דגאל ץוח וליפאד ותלידג ךרדכ היל טקנו אנירחא ןיא ד"מל (:חפ ףד) ןירדהנסב רמאקד אהו
הידוחל יאה דגא ךירצ לע רבועד אלא אצי הוצמ ידי םלועלד ערוג ףיסומה לכ הז ןיאד ןינעל ונייה יאק הידוחל יאהו יאק
ףיסות לב ןהילע ףיסומ ןיא בלולבש םינימ 'ד ינתקד הדוהי 'רד ק"תד אחינ אתשהו אלד והייתגולפ רב ןנבר ונייה אמתסמו
תלידג ךרד היל טיקנד ןוגכ ונייהו ףיסות לב אכיא ה"פאו דגא ועב ן .


ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 5
ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
אי הכלה
אוהו ,החיקל צ המש רחא רבד ידי לע החיקל ,אצי הלטנו ןידס הילע ךרכש וא בהז לשו ףסכ לש ןומיג וז הדוגאל השע
ץצוח וניא ותואנל אוהש לכש רודה ךרדו דובכ ךרד היהיש צי אל הלטנו הרדקב וא ץיצעב ולאה ןינימה תא ןתנ םא לבא , א
.ותבוח ידי
בי הכלה
,ץצוח הז ירה הב אצויכו תילטמב סדהה ןיבו בלולה ןיב לידבהו הברעהו סדהה םע בלולה תא דגא סדה ילעב ןהיניב לידבה
ותדיגא ןיאו ליאוה הצריש ןימ לכבו החישמב וא טוחב בלולה תא דוגאל ול שיו ,ץצוח וניא ונימב ןימש ק ,ץצוח וניא
תבכעמ .

םייח חרוא רוט אנרת ןמיס בלול תוכלה
תחא הדוגא בלולהו הברעהו סדהמ השעיו ודגאל הבוח ןיאש ןויכו יונ םושמ ודגאל הוצמ דגא צ"א בלול ל"יקד בג לע ףא
ותואנל אוהש ןויכד בלולל ודי ןיב קיספמ רשקהש בג לע ףא אכיל ימנ הציצח םושמו ימד ריפש רחא ןימב ודגא וליפא
א ונימב ןימ ןכו ץצוח וניא ץצוח וני ןיא קיספמש ןינעב הדוגאה ךותב וראשנו סדהה ילעמ וא בלולה ילעמ ורשנ םא ךכלה
שוחל תוצמב וינפל האנתה והונאו ילא הז םושמ ודגאל הבוח הליחתכל מ"מ דגא צ"אד בג לע ףא 'יפ י"שרו

אנרת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
(א) א ... שריפ י"שרו וניבר ש"מו ןיא בלולד בג לע ףא לוזגה בלול קרפב םש .'וכו ודגאל הבוח הלחתכל םוקמ לכמ דגא ךירצ
ןניעבד אכהמ ןניעמש (הילע גילפו ה"ד) י"שר בתכ 'וכו קרי לש הדוגאכ ודגוא בוט םויב ודגא רתוה ןנבר ונתד אהא (:גל)
לפד ןנבר וליפאו אוה דגא ואל קרי לש הדוגאכ ןדגואהו דגאה ישאר ינש רושקיש רומג רשק בלולב ירמאו הדוהי יברד הילע יגי
ןאכ דע ןנברכ ןנימקואו (ב וט תומש) והונאו ילא הז םושמ (.םש) אינתדכ ודגאל הוצמד ודומ רשכ דוגא וניאש בלול לכמו
הבוח אלו רמאק הוצמ י"שר אהד ודגאל הבוחש רבוס אוהד רמול היאר ןאכמ ןיא םוקמ :
גי - די ןהמ תוחפי אלו בתכש וניבר ןושלב יל השקו הז תא הז םיבכעמ ולא םינימ העבראש בתכ רבכ אהד יל המל ות אהו
אלא הל ןניעמש (.זכ תוחנמ) ןיתינתממ אהד ןהמ תוחפי אלד ןניעומשאל אתא אל אתיירבה םגו ןהמ תוחפי אלו בותכל
ינתק אלו ןהילע ןיפיסומ ןיא ךכ ןהמ ןיתחופ ןיאש םשכ ינתקד ונייהו אתא ןהילע ןיפיסומ ןיאד ןניעומשאל אלו ןהמ תוחפי אל
ןהילע ףיסוי קדקודמ וניא הזב וניבר ןושלד יל הארנ ןכלו :
והואר קרפ ףוסב אנקיסא אהד השק וילע רבוע וניא בלול תוצמ םשל [אלש] םהמע ודיב ונזחאי םא רחא ןימ ףיסומשכד ש"מו
:הנווכ יעב אל ונמזב רובעלד (:חכ ה"ר) ןיד תיב

בלול תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש אנרת ןמיס
א ףיעס
םיסדה 'גו (ד) תוברע 'בו (ג) דחא בלול דחא לכ (ב) לוטיש (א) םינימ 'ד תוצמ [א] דחב א היל יגס (ו) ,רשכ סדה אכילד קחדה םוקמבו (ה))
(ח"א םשב ו"מרת 'יס י"ב) (םוטק אלד (ז) ; םדגאל הוצמו (ח) יונ םושמ ,הז לע הז םירשק 'ב ונייהד ,רומג רשקב ; גאל לוכיו םד (ט)
שוחל ןיא ,קיספמש ןינעב הדוגאה ךותב ןילעהמ ורשנ םאו ,רחא ןימב ) ץצוח וניא ונימב ןימד (י) חקיל רהזי ןכ לע ;ץצוח ,ונימב אלש לבא ;
(ל"ירהמ) (סדהה [ב] ביבס ב תויהל ליגרש טוחה ;
די ףיעס
<זי> (חנ) םינימה תעברא לע רחא ןימ ףיסוי אל זכ * , ףיסות לב םושמ ד םירבד) .(ב ,

אנרת ןמיס םייח חרוא ז"ט
(זי) .'וכ ףיסוי אל - רבכ אהד תוחפי אל בותכל ל"ל וניבר ןושל קדקודמ וניא י"ב בתכ ףיסוי אלו ןהמ תוחפי אל בותכ רוטב
אלב 'יפא ןיפיסומ ןיא ןינעל אתובר ל"מקו ןיפיסומ ןיא ךכ ןיתחופ ןיאש םשכ רמא ארמגב אמלשב ז"אז ןיבכעמ םינימ 'ד בתכ
אתובר אכיל ןיתחופ ןיא לבא דגא אלא הליטנ תעשב ןהב אציו םינימ 'דה לכ לטנ רבכ 'יפא יריימד אתובר ל"מקד ל"נו
חקי אלש ק"זע הזב הוצמ בובח שיש ב"נרת 'יס ןמקל 'תיאדכ ודיב בלולה סופתל הצור הוצמ בובח םושמ םויב כ"חאש
וערגת אל לע רבועד הוצמ םשל דוחל םינימ 'ג רצוה 'מגבו ןיאש םשכ םש רמאד ונרכזש אתובר רמא אלו תרחא אתוברל ך
:דאמ ןוכנ ל"נ ז"כ תחפב שיש הממ אתירחא אתובר הפסוהב שיד עמשמ ןיפיסומ ןיא ךכ ןיתחופ

אנרת ןמיס םהרבא ןגמ
זכ ףיסות לב םושמ - אל ונמזב רובעלד ח"כ ףד ה"רב אתיא אהד י"ברה השקהו הוצמ םשל ולטנ םא אקוד בותכ רוטב יעב
תוצמ ד"מד אבילא מ"נהד ג"ח ג"נ ו"יר ש"מ האר אלו רבוע הוצמ םשל ולטנ אל 'יפאד רמול ע"שב הפ םתס ןכלו ל"כע הנוכ
ןיאד ן"רהו מ"מה תעדו 'מגב ןיבורעד 'י פ"ר ה"כו ןיוכיש דע רבוע וניא 'ד ףיעס 'ס 'יס ש"מכ הנווכ םיכירצד ןדידל לבא 'נווכ צ"א
יאהד ףיסות לב םושמ רבוע תעד והזש רשפאו ףיסומכ הארנד ןכ השעי אל הלחתכלד אלא יאק אידוחל יאהו יאק אידוחל
י"בהו רוטה השוע וניא םתהד בתכ ז"עו ונימב אלש ירשד דגאמ ש"מ ץרתל ותנווכ בלול תוצמ םשל ולטנ םא רוטה ש"מו
ותלידג ךרד ולטונ וניאד דגא ינאשד ובתכ 'ותהו אמלעב יונל אלא הוצמל :ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 6
רואיב לב םושמ * ה"ד אנרת ןמיס הכלה
* ףיסות לב םושמ - םינושארה ןיב תועיד שי הנה (א"ע ח"פ ףד ןירדהנס) ארמגב ןנירמאד ג"עאד ירמאד תיא המ יפלד
יאק הידוחל דחא לכו ימד ודגא אלד ןאמכ םינימ העבראה םע דחיב ישימחה ןימל ודגא םא וליפא דגא צ"א בלול ל"יקד
ןיאש ןינעל קר ונייה ףיסות לבד ואלה לע הזב רבוע פ"כע לבא ןהב אצויו ןינימ העבראה תא הזב ערגמ הכוס 'סותב ןייע)
(ליאוה ה"ד ב"ע א"ל בלול תוצמ םשל ןיוכיש דע רבוע וניאד עמשמ רוטמד תועיד שי כ"ג הזב ןכא ש"ארהמ חיכומ ר"אבו
א רבוע כ"ג אמתסב וליפא ונמזב אוהש ןויכד (ו"ירכ אלדו) י"בהכ ל"סד אמלעב יונ םשל ןיוכתמ אוהד אל ם ןויכד ירמאד תיאו
ףיסומכ הארנד ע"וכל ןנברדמ רוסא הלחתכל מ"מ לבא ףיסות לב לע כ"ג רבוע וניא אליממ יאק הידוחל דחא לכד םש)
חא ןימב ודגואל א"סב ליעל ןניליקמ דגא ןינעלד ףאו ורואיבב א"רגה ריכזה וז הטישו (ן"רהו מ"הרהו תופסותב ןירדהנסב ףא ר
כ"אשמ אמלעב יונל אלא הוצמל השוע וניאד חכומ םתה נ"א ותלידג ךרד ולטונ וניאד דגא ינאש הפסוהל ןנישייח אלו הלחתכל
ר"א רפסבו [ח"ק ןמיס ב"ח בקעי תובש] ףיסות לב םושמ וב ןיא חל הארנ היהיש ידכ קורי עבצב בלולה תא עבוצה .ונינינעב
:ש"ע הזב קפקפמ

הוצמ רודיה

ומלת ב דומע גלק ףד תבש תכסמ ילבב ד
והונאו ,ילא הז :אינתד - הרות רפס ,האנ תיציצ ,האנ רפושו ,האנ בלולו ,האנ הכוס וינפל השע ;תוצמב וינפל האנתה
ןיאנ ןיארישב וכרוכו ןמוא רלבלב ,האנ סומלוקב ,האנ וידב ומשל וב בותכו האנ .

א דומע אנ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ח יבר רמא והל איעביא םינושארו ליאוה :ישא בר רמא ?ןימיל עייסתש והמ לאמש :ולאש םינושאר ,ןנחוי יבר רמא אבא רב איי
,והל טשפיא אלו ארמוחל דבענ ןנא

ף"ירה יפדב .חל תוכרב תכסמ םש ישנא ישודיח
ארמוחל דיבעד רמאק הוצמ רודיהל והימ ןנברד יקפס ינהד פ"עא (ב) יה רקיעד םושמ ימנ יא איה אתיירואד הוצמ רוד
תוצמב וינפל האנתה ןנישרדו והונאו ילק הז ביתכד .ל"ז ד"בא ר"ממ .

ב דומע בל ףד תוחנמ תכסמ תופסות
טוטרש איעב אהו ןישוע ןידירומ אה - ... והונאו ילא הז (וט תומש) םושמ טוטרש יעב ת"סד םת וניבר רמאו לבא
יונ והב ךייש אלד טוטרש ועב אל רועב ןיסוכמד ןיליפת ...

ב דומע אמ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הנימ אלא הב רטופ ןיא - םירגק אעביצ ידימ המיתו םימודא םיטוח ינש הב ליטי איה המודא םא 'טנוקב 'יפ ןנברדמ אמשו
והונאו ילא הז םושמ שב ירייאד הארנ דועו] יוה (:אי ףד הכוס) םנימב אלא רטופ ןיאד ןיקיריסו ךלכו ןיאריש ןוגכ םינימ רא
.םהב ןירטופ םיתשפו רמצד 'ירמא אהד אקוד ואל םיארישב 'יפד המו [אתיירואדמ

ב דומע אי ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
.הוצמ יאמ ןנבר יאו ,רשכ ודגא אל םא דבעיד אלא הרותה ןמ הליחתכל ודגואל הוצמד רמימל אכילד 'יפ לכ אהד
דבעידב ןיב הליחתכל ןיב הל ינאש אל אתיירואדב . האנתה והונאו ילא הז רמאנש םושמ ןנברדמ הוצמ ונייהד ןניקרפו
תוצמב וינפל .

ז ןמיס א קרפ אמק אבב תכסמ ש"אר
... איעבה אטישפיא אלד ןויכ ויגלמ שילש דעו ...

ונרת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... שילש ןל איעביאד יאמבו רבלמ וא ויגלמ הארנו רמאק ויגלמ שילשד ןניטקנ אטישפיא אלד ןויכד (םש) ש"ארה בתכ
אלוקלו איה ןנברד אקיפסד םושמ םעטהש :

וט ןמיס תולודג תוכלה רפס - בלול תוכלה
אל וא היתבוח ידי קיפנ ימ ,היל טיקנו ךפימ גורתאל וא בלול היל קיפאד אכיהו הו אנמחר רמא החיקל ןנירמא ימ , ימנ יא
,איה החיקל קיפנ אלו אוה יונ ךרד ואל ,תוצמב וינפל האנתה והיונאו ילא הז (ב ,וט תומש) ביתכד ןויכ אמליד וא ... [קספ]
היתבוח ידי קיפנ אל ךפימ גורתאל וא בלולל היל ךיפאד אכיהד אתעומש ינהמ ןניעמש ... הכלה ןכו

ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
./הנשמ/ גה בלול שביהו לוז - לוספ תחדנה ריע לשו הרישא לש . - וילע וצרפנ ,ושאר םטקנ .לוספ - וילע ודרפנ .לוספ - ,רשכ
וב ענענל ידכ םיחפט השלש וב שיש בלול .תורישכ לזרבה רה יניצ .הלעמלמ ונדגאי :רמוא הדוהי יבר - .רשכ
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 7
ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ י"שר
שבי - ) ביתכד ,תרדוהמ הוצמ ןניעבד והונאו (וט תומש .

ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ תופסות
לוספ שבי בלול - םושמ סרטנוקה שריפש ומכ אלו רדה היב ביתכד גורתאל בלול שקתיאד םושמ ארמגב שרפמו
ןנבר ירמאד (:אי ףד ליעל) ק"פ חכומדכ יכהב לספימ אלו הלחתכל אלא והונאו ןיאד והונאו ילא הז (וט תומש) ביתכד
הוצמ בלול רשכ ודגא אל והונאו ילא הז 'אנש םושמ ודגואל ...

ב דומע גלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הלימב קסוע אוהש ןמז לכ ,למה :ןנבר ונתד - תא ןיבכעמ ןיאש ןיציצה לע ןיב הלימה תא ןיבכעמה ןיציצה לע ןיב רזוח
הלימה תא ןיבכעמה ןיציצ לע ,שריפ .הלימה - ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע ,רזוח הלימה תא - רזוח וניא וניא שריפ אנת ןאמ .
?רזוח - לחש רשע העברא :אינתד .איה הקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר :ןנחוי יבר רמא אנח רב רב הבר רמא
תבשב תויהל - .הקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר ירבד ,הזחה דע חספה +[תא] :ס"שה תרוסמ+ (םדא) טישפמ
רמוא םימכחו ?יאממ .ולוכ תא ןיטישפמ :םי םתה הקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר רמאק אל ןאכ דע - אלד םושמ
והונאו ילא הז ןניעבד אכה לבא ,והונאו ילא הז +וט תומש+ ןניעב - ימנ יכה , והונאו ,ילא הז :אינתד - וינפל האנתה
תוצמב ...

ב קרפ הלימ תוכלה ם"במר
ד הכלה
ועש ןמז לכ למה לע ,רזוח ןיבכעמה ןיציצ לע שריפ ,ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע ןיב ןיבכעמש ןיציצה לע ןיב רזוח הלימב קס
רזוח וניא ןיבכעמ ןניאש ןיציצ .למ אל וליאכ הלימה תא ערפ אלו למ ,
ו הכלה
ש ןיציצ לעו ,שריפש פ"עא ןיבכעמה ןיציצ לע רזוחו ןיצצומו ןיערופו ןילמ ,תבשב הלימ יכרצ לכ ןישוע ןמז לכ ןיבכעמ ןיא
שריפ אלש תבשה תא ןיחוד ןניא הלימ ירישכמ לבא ,תינלפסא הילע ןתונו , ...

נ ןמיס (תונשי) הירא תגאש ת"וש
ךירצ םא הלימה תא ןיבכעמ ןיאש ןיציצ וב ורייתשנש האור ונממ ודי תא למה קליסו לומינש רחאו לומינש קונית הלאש
אל וא ןהילע רוזחל :
קולחמ אה הבושת לע ןיב ןיבכעמה ןיציצ לע ןיב רזוח הלימב קסעתמש ז"כ למה בתכ ד"סר 'יס ד"יטה םיקסופה ןיב ת
ןיבכעמה לע רזוח זא 'בשב יריימ 'יפ ןיבכעמ ןיאש לע רוזחל צ"או ןיבכעמה לע אלא רזוח וניא הנממ שריפ ןיבכעמ ןיאש
ןיבכעמ ןיב לכה לע רזוח לוחב לבא ןיבכעמ ןניאש לע רזוח וניא לבא כ"ע ןיבכעמ ןניאש ןיב רוזחל ךירצ לוחבד 'כש ירה .
לע רוזחל יאשר ןיאש ל"להו ןיבכעמ ןניאש לע רוזחל צ"אד תבש יבג 'כש תצק םגמוגמ ונושל מ"מ ןיבכעמ ןניאש לע 'יפא
.אכיא ימנ ארוסיא אהד ןיבכעמ ןניאש ןיציצ לע ןיב רזוח הלימב קסועש ז"כ למה הלימ תוכלהמ ב"פב בתכ ם"במרהו
מש רזוח וניא ןיבכעמ ןיאש לע רזוח ןיבכעמה ןיציצ לע 'יפ ןיבכעמ ןיאש לע ןיב ןיבכע הלימ יכרצ לכ ןישוע בתכ כ"חאו
.כ"ע 'יפ אלש ז"כ ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לעו 'יפש יפ לע ףא ןיבכעמה ןיציצ לע רזוחו ןיצצומו ןיערופו ןילהומ תבשב אבבד עמשמו
"א לוחב 'יפאד ל"מקו יריימ לוחב אשירד תבשב ל"מק אפיסבו רוטה תעדכ אלדו 'יפש רחאל ןיבכעמ ןיאש לע רוזחל צ
פ"כו 'יפש רחאל 'יפא רוזחל בייח םיבכעמה לעו 'יפש רחאל אל לבא ןיבכעמ ןיאש לע 'יפא רוזחל יאשר 'יפ אלש דעד
ם"במרה תעד י"בה ק ןיציצ ןידב קיסע יוהד ליעלו יריימ תבש ןינעל לכהד דוע 'יפ מ"כבש יפ לע ףא ינידב קיסעד אכהו הל ינת
ל"סד ירה פ"ב 'א ןיד ם"במרה ליפכיש רחש ול ןיא ינשה 'יפד אוה רורב רבדו רקיע 'ארנ ןושארהד בתכ מ"מ הל ינתק תבש
.'יפש רחאל הלימה תא ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע רוזחל צ"א לוחב 'יפאד הלימד א"רפב אינת אהד ם"במרה תעדל ל"ק לבא
קסועש ז"כ למה (גלק 'ד) ןיציצ לע רזוח ןיבכעמה ןיציצ לע 'יפ ןיבכעמ ןיאש לע ןיב ןיבכעמה ןיציצ לע ןיב רזוח הלימב
אוה י"ר י"רא רזוח וניא 'יפ אנת ןאמ רמאו רזוח וניא ןיבכעמה ןיאש הזחה דע חספה תא טישפמ תבשב ל"חש ד"י אינתד
יאממ יחדו ולוכ תא ןיטישפמ א"כחו ב"ב י"ר לש ונב י"ר ירבד ק אל כ"ע לבא והונאו ילא הז ןניעב אלד םושמ םתה י"ר רמא
נ"ה והונאו ילא הז ןניעבד אכה ילא הז םושמד ירה 'וכ האנ הכיס וינפל השע תוצמב וינפל האנתה והונאו ילא הז ןנתד
ןיבכעמ ןיאש יפ לע ףא שריפש רחאל ןיציצה תא ךותחל ךירצ תוצמב וינפל האנתה ןנישרדד והונאו לע 'יפ ןנתד אה כ"עו
והונאו ילא הז םושמ הוצמ והב תיאד בג לע ףא 'יפ רבכו ןיבכעמ ןיאש ןויכד אקוד תבשב ונייה רזוח וניא ןיבכעמ ןיאש
האנתה םושמ ןיבכעמ ןיאש יפ לע ףא ןהילע רזוח יאדוו לוחב לבא דבלב ןיבכעמה לע אלא תבש והיילע ןיללחמ אל
תוצמב וינפל והונאו ילא הזמ אנת הל שירדד בג לע ףאו םוחר אוה המ ול המוד יוה והונאו םתה הל שירד לואש אבאד
דועו םיברכ הכלה םיברו דיחי ןל אמייק אה םימכחא גילפ לואש אבאד ל"תא 'יפא מ"מ ןונחו םוחר יוה התא ףא ןונחו
יתא ימנ ול המוד יוהלד שרדימל דוע ףיסומש אלא יתא תוצמב האנתהל והונאוד הדומו םימכחא פ"ל כ"ע לואש אבא
ילא הז ןניעבד אכה לבא 'וכ םתה י"ר רמא אל כ"ע ךירפ יאמ כ"א תוצמב וינפל האנתהד אשרד אה ל"ל לואש אבא ד"סאד
וינפל האנתהל יכה היל ישרד ע"כ כ"ע אלא תוצמב וינפל האנתהד אשרד יאה ל"לד אוה לואש אבא אמליד אישוק יאמ והונאו
פש רחאל 'יפא כ"עב ןהילע רזוח לוחב ךכליה תוצמב .'י וניא 'יפבד 'יפ אלל 'יפ ןיב קלחמ ימנ לוחב ם"במרהש ןויכ ל"נו
ונממ וידי קליס אלו 'יפ אלש דועב אלא הלימ יבג וינפל האנתה ךייש אלד ל"ז ל"סד מ"ש ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע רזוח
שדחמ ליחתהלו רוזחל בייחתיש תוצמב וינפל האנתה םושמ ןאכ ןיא ונממ וידי קליסו 'יפש רחאל לבא 'יפד ןויכד
ילא הז םושמ שדחמ ליחתהלו רוזחל צ"א דבעידב רבדב הוצמ בוכיע אכילו ליאוהו איה אתירחא אתלימ אתלחתא
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 8
וינפל האנתהד ט"ה ךייש אל 'יפבד ל"סד מ"ש 'יפ אלל 'יפ ןיב לוחב קלחמדמ ם"במרה תעדל תחרכומ וז ארבסו והונאו
לא והייניב קלחל אנירחא אמעט אכיל לוחב אהד תוצמב ה"שמ א קיסמ 'מגה ירהש ידימ ק"לו ריפש יתא אוה יכהד ןויכו
ולא 'וכ םירדס 'ב םדיב 'ב ןיסנכנ םינהכ 'ד ןנתד אוה י"רדא יגילפד ןנבר יעדרהנ ירמא רזוח וניא 'יפ אנת ןאמ יעבד אהא םתה
'יפא רמוא יסוי 'ר דימת 'ה ינפל 'אנש םושמ הז לש וחפט דצב הז לש וחפט ןיחינמ ולאו ןיכשומ ןיחינמ ויה ולאו ןילטונ ויה ולא
אצמנו אתירחא אתלחתא אלא דימת והל ירקימ אל ירדסמ רדהו היל יקבשו ילקש יא ןנברלו י"שריפו דימת היה הז ףא
אוה דימת ימנ אלחתמ רדהו ילקש יכ רמאד י"רלו איה אתירחא אתלחתא יתא רדה יכ ימנ 'יפ יבגו םחל אלב ןחלש בכעתמש
נ"ה איה אתלימ אדחד יגילפד ןנברכ יקומד ג"עאד קדימל אכיאו .כ"ע איה אתלימ רמג הילוכד ןיבכעמ ןיאש יפ לע ףא רזוח 'יפ
םחל יבג אלא ןנבר ק"ל כ"עד ןניחדדכ ייוחדל אכיא יתכא איה אתירחא אתלחתאו דימת ירקימ אל ג"הכ לכד ל"סו י"רד הילע
יאד הלימ יבג לבא תוצמב וינפל האנתהד ט"ה םתה ש"לד םינפה יחדדכו רזוח 'יפ 'יפאד נ"ה הוצמב וינפל האנתה םושמ 'כ
י"רד אהל ט"המ הרותה ןמ אתירחא אתלחתא היל הוה 'יפבד היתעדא קיסא אל יתכאד אתשה דע אמלשבד ל"צ כ"עבו
אמעטו י"רל הזחה דע אלא חספה תא טישפמ וניאד אהו איה אתלימ אדח הלוכו ימד 'יפ אלכ 'יפ הרותה ןמד ד"ס אלא
ד םושמ הלימ יבג אמלידד ריפש יחד כ"א אתירחא אתלחתאכ ןנבר הויוש 'יפבד ארמוחלו ןנברדמ אלא וניא אוה 'יפ
אכיא יתכאו ימד 'יפ אלכ 'יפ הרותה ןמד ןויכ 'יפב ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע רוזחל אלש לקהל ג"ל והונאו ילא הז ןניעבד
רד הילע יגילפד ןנברלד קיסמד יאמל לבא והונאו ילא הז םושמ הרותה ןמ אתלחתא ל"ה 'יפב י" 'יפא רמאו י"ר גילפדמ
םושמ 'יפב אכיל ות איה אתירחא אתלחתאו הרותה ןמ דימת הז ןיא ןנברלד ללכמ דימת היה הז ףא םיחינמ ולאו ןילטונ ולא
כ רמגנש רחא התעמ מ"בפל האנתה םושמ ןאכ ןיא איה תרחא הלחתה אהו ותוצמ לכל רמג רבכד ןויכד והונאו ילא הז ל
ןיבכעמ ןיאש לע התעמ רוזחל יאשר וניאו הנמיה 'יפו ותוצמ היל בישחד ןויכד לוחב 'יפא רזוח וניא 'יפבד אהמ מ"שו
והונאו ילא הז םושמ התעמ ןאכ ןיא תרחא הלחתהל והונאו ילא הז םושמ ןהב שי יתכאד םהילע רוזחל ךירצ לוחבד ד"סאד
תלחתאד ט"ה רמול ש"ל תוצמב וינפל האנתה ןינעלד רזוח וניא 'יפד אהו וינפל האנתה םושמ אכיא מ"מד איה אתירחא א
.הלימה תא ןיבכעמ ןיאד ןויכ תבשה תא ןהילע ללחל א"א איה אתירחא אתלחתא הרותה ןמד ןויכד אקוד תבשב ואל אה
ו יאשר הלימה תא ןיבכעמ ןיאד בג לע ףא תוצמב וינפל האנתה םושמ אכיא 'יפש יפ לע ףא יתכא יאד איה אתלמ בייח
תוחדל יאשר אתווצמ רודיה םושמ נ"ה תבשה תא החוד המצע הלימש ומכו הוצמ רודיה אכיא ןיידעד ןויכ ןהילע רוזחל
תבשה תא בייח השוחכ כ"חאו הנימש טחש השוחכ 'או הנימש 'א תואטח 'ב וינפל ויה ר"א (דס ףד) י"ר 'פב ןנירמא יכהד
ל םירמואש אלא דוע אלו רוטפ הנימש כ"חאו השוחכ םושמ אכיא מ"מ ןנברל 'יפב יא נ"הו טוחשו הליחתכל הנימש אבה ו
טוחשל תבשה תא ןיללחמש ומכ הוצמ רודיה םושמ תבשה תא וילע ללחלו רוזחל רתומ ןיבכעמ ןיאד בג לע ףא וינפל האנתה
הנימשד הוצמ רודיה םושמו השוחכ רבכ טחשש רחא הנימש תירחא אתלחתא 'יפד ןויכד אילת אהב אה כ"ע אלא איה א
'יפש רחאל רוזחל צ"א לוחב 'יפא כ"או ותוצמ לכ רמגנ רבכד ןויכ וינפל האנתה םושמ אכיל נ"ה ןנברל בג לע ףאו .
תאצמנ 'יפאו 'וכ ינשה לע בייח א"ר אמיתיאו ר"א דחא אלא צ"או רוביצ לש תואטח 'ב טחש רמתיא י"רפב םתה ןנירמאד
ל ןתינ אל הוצמ רודיה םושמ אמלא השוחכ הנושארה השוחכ ימס ינשמו הברדא הברד םתה ךירפ אה תבשה תא וילע ללח
מ"כב םיקסופה ד"כו פ"לד אמק 'יונישכ ןניטקנ מ"מ הרמא א"ר איהה אמיא תיעביא 'יוניש דוע ינשמד בג לע ףאו אתיימקמ
פ"כו אלזא ר"דא והמ מ"בב השוחכ הנושארה תאצמנ םתה א"רל אניבר ל"אד אה דועו ףידע תקולחמב יטועמלד ם"במרה
.תוגגש 'המ ב"פב ךירטציאד אה הידידלו לבוח 'יפאו ןירוטפ ןילקלקמה לכד י"רכ קספד םושמ ם"במרה לש ט"הד ל"נעו
ל"שמכו הלימ ןקתמ יל המ ארבג ןקתמ יל המ רמאד א"רד םושמ אוה לקלקמד בג לע ףא תבשב הלימ ירשימל 'נמחר
ב"נ 'יס . ה"פא הלימה ןמ 'יפש רחאל 'יפאד ד"סא אתשהו יוארו תוצמב וינפל האנתה והונאו ילא הז םושמ הוצמ אכיא
אהד ת"המ ןהילע בייחל הלימ ןקתמ םושמ ןאכ ןיא התעמ ןיבכעמ ןיאד ןויכו הלימה תא ןיבכעמ ןניאש צ"ע 'יפא רוזחל
ןיאש ןיציצ לש הלימ תוצמ יתיל ןהילע רזוח ןיא יאמאו רוטפד הרובחב לקלקמ ל"הו ארבג ינוקית םושמ ןאכ ןיא ןיבכעמ
ומכו ןנברדמ אלא רוסיא הב ןיאד הלבחב לקלקמ יחדילו ןנברדמ אלא וניא תוצמב וינפל האנתהד ל"תא 'יפא ןנברד
יפ לע ףא ןיבכעמ ןיאש ןיציצב יא נ"ה אתיירואד הלבחד ארבג ינוקית החוד ןיבכעמה ןיציצב אתיירואד הלימ תוצמש
תיל םהילע רוזחל ןנברדמ הלימ תוצמ ימר יתכא 'יפש ןיציצב אתיירואדב אהד ןנברד לבוחב לקלקמ רוסיא יחדילו י
רזוח 'יפש יפ לע ףא ןיבכעמה אלד יארומאד אירטו אלקש לכו וז 'תיירבד אמתסל ימקואל ם"במרהל היל אחינ אלו
הלימ יבג רמול ךייש וניא תוצמב וינפל 'אנתהד אהד הל שרפמ ךכליה י"רכ קסופד ל"ז ותעדל ש"רכ 'יתאד 'תכליהכ
צב תבשב ךכיפל ןנברדמ 'יפאו םהילע רוזחל צ"א לוחב 'יפאו שריפש רחאל אל לבא 'יפ אלש ז"כ אלא ןיבכעמ ןיאש ןיצי
ןיא ןהירבד לש הוצמ 'יפאו ןנברדמ הרוסאד הלבחב לקלקמד תובש רוסיא םושמ 'יפש רחאל םהילע רוזחל יאשר ןיא
הינפמ תובשה החדתש ןאכ עטב םינוכנ ם"במרה ירבדד ראבתנ ירה רחאל הלימה תא ןיבכעמ ןיאש צ"ע רוזחל ךירצ ןיאש ןמ
לוחב 'יפאו 'יפש ןנברד אתלימ אוהש טרפבו םש ואיבמ א"מרש יפ לע ףא רוטה תעדל טימשהש ע"שב י"בה השע הפיו
אלש ז"ע ךומסל יואר אמלעב ילוח ששח אלא תושפנ תנכס םושמ וב ןיאש יפ לע ףא תצק שולח קוניתב ל"נ ךכליה
יצ לע רוזחל שריפש רחאל לוחב 'יפא הלימה תא ןיבכעמ ןיאש ןיצ :

זס 'יס בלול תוכלה ח"וא ץבעי תנשמ
(ג) הנהו י ב קפתסהל ש רקיע ןיד ה י ד רו מ צ ו לש ה מ ד י ם דמ כ ית ב ו נא ו ה ו םא , ה רודי מ צ ו ה ה ו א קלח ףוגמ ה מ צ ו ה , ה יי נ ו
הש ודי ר צמב תו ל ו צש בל ךיר אל ודגו , ה יר הז ק אל ודגא אל םאש ,בלול תוצמ םצעמ להכ בלול תוצמ םיי ןיד קר הזש אלא ,ותכ
אלו הליחתכל .אבוכיעל הוצמה ףוגמ קלח הז ןיא לבא ,המצע ינפב הוצמ איה והונאו ארקמ םידמלש הוצמ רודיהש וא ,
תוצמ אצישכ אצמנ כ"או ותכלהכ םייק בלול תוצמ מ"מ ,והונאו ארקמ הוצמ רודיה םייק אלש פ"עא ,ודגא אלשכ בלול ...
... הארנ םנמא הוצמה םויקו השעמב אוהש הוצמ רודיה ונייה ,הוצמה ףוגמ קלח איה הוצמ רודיהד אהד הלימב ןוגכ ,
,הלימה תוצמ תא רמוגו םילשמכ הז ירהש ,הלימה תא ןיבכעמ ןיאש ןיציצ לע ףא הוצמ רודיה םושמ רזוחש הז ןפואב
הלימה לש הוצמה ףוגמ קלח אוה רודיהה אכיה לבא ,המצע הלימכ תבש החודו , םויקו השעמב אל אוה רודיההש
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 9
הוצמה וב השענש רבדב קר אלא ,הוצמה ירהש ,הוצמה ףוגמ קלח רודיהה ןיא הז ןפואב ,האנ רפושו ,האנ הכוס ןוגכ ,
...רפושה םצע אלו ,רפוש לוק עומשל הוצמה רפושב ינפב הוצמ איה רודיהה אלא ,הוצמה ףוגמ קלח רודיהה ןיא כ"או
השענש רבדה רדהל שיש ,המצע הוצמה וב ...

ש טכ ללכ ד"מלה תכרעמ ג"ח דמח יד
כו בת דוע יזנגב םייח םינפלד תרושמ ןידה אוה ומכ רודה הוצמ דע שילש ןייצו ןייעל הזל הטישב תצבוקמ ל ב אב אמק ׳ד
״טק ו א״ע אבבו אעיצמ ׳ד ד״כ תסנכו לאקזחי ח״א ׳יס ׳ז :

גיק ןמיס ץנימ ם"רהמ ת"וש
ל 'פיו לודג גורתא הנק ןבואר תונקלו ול םלשל בייחש ,החקל וא הלספ וא הדבאמו ןועמש אבו ,'ירקי 'ימדב הוצמ רודיה
ךל הנקא ןעוט ןועמשו .ןניעב הוצמ רודיה יכ ,ןושארה ומכ גורתא יל תונקל התא בייח ןעוט ןבוארו .תרחא גורתא ול
רודיה ךל תונקל בייוחמ יניא ,ח"י וב אצוי התאש ןטק גורתא .

מש םע ןידהד ל"נ ןוע ,הבורמ 'פב אתיאד , יצמ ימ ,והמ ,ובנגו רחא אבו רוש 'ירפהו הלוע ילע ירה רמואה ,אבר יעב
רדהו .ןניעב רחבומה ןמ הוצמ אנא היל רמא אמליד וא ,'וכ רזעילא יברל ףוע תלועב וא ,ןנברל שבכב הישפנ רטפימ
שמ םירקי וימדש רוש שירפהד ג"ע ףא ,'וכ ןנברל שבכב ומצע רטופ בנג טשפ שבכב הישפנ רטופ מ"מ ,הוצמ רודיה םו .
המ מ"מ ךא .'תבוח ידי וב אצויש ןטק גורתאב הישפנ רטופ מ"מ ,רודיה םושמ הפי גורתא הנקד בג לע ףא נ"ה
ול םלשל יעב הבשה אהד ,םלשל בייח םיפדועד םימד רתוי ןטקה ןמ יפט גחה רחא רוכמל םימדב הוש לודגה גורתאש
קיזהש ןוממה אכה כ"א ת"מ . לש רועמ יפט הוש הלועה רועד היל קופית ,לילכ הלוכ הלועד בג לע ףא שבכב אצוי יאמא
ןהכ יוה רדונהד אכיה ימנ היעבה יריימ אל ימ השק מ"מד ,םינהכ לש קר םילעב לש יוה אל רועד רמולו יצורתל אכילו .שבכ
אטישפ הזד ,אנוממ קזיה ןיינעל יריימ אל ימנ 'תהד ל"י אלא ,ולש רועה זאד ןינעל יוה איעבה ךא .ןוממ ןיינעל יעב הבשהד
לארשי יצמד ,ןוממ קזיה אכיא ימנ םתהד ת"מ .ןוממ קזיה םושמ היב תיל לארשי רדונה םא ןכא ,רוש ול ןתיל ךירצ םא רודיה
תושר לארשיל שי ןכו .ולש םיבורק רמשמל אבש דע רדנה םולשת בכעל הצור אוהו ,הצריש רמשמ הזיאל הלועה ןתיל
יתמהל ןיתמהל הלוכי מ"מ ,הנברק איבתש דע האמוט ידימ אצוי הניאו תאלמה רחא ןברק תבייחד תדלוי 'יפאד ,ונוצרכ ן
אהד יל אריהנ ואלו ,ואל םא ותרמשמב עראי םא הנברק האבה ןמז אהי יתמיא עדיל ,'וגו ןהכה אבו יבג הדינד ב"פב י"שרפדכ
ןהכ יאה לייעמ אל תרמשמ לכל תחא הלועה רוע ליבשב הצרתש ןמז לכ הנברק רחאל הלוכי איה ירהש דועו ,יכהב הישפנ
גורתא יבג 'כה לבא .ןוממ וניא האנה תבוט ןל אמייקד ,א"ז ,רדונה לארשי יבגל קזיה ירקמ הזד רמול הצרת התעמו .ל"כע
,'ודיהב תוצמ 'ייקנש ,לכ ןודא ינפלמ ר"י .ידימ אל ותו ,ול םלשל בייחד 'ישפ ,רומג ןוממ דספה אכיא הישעב בר להקב רוביצב
.רובידו 'עימשו .ץנימ יול השמ דורט השמ

אערת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
… :הגה … (חמ) ;(םהרדובאו וב לכ) החנמ םדוק [בי] י (זמ) תבש ברעב קילדהל ןיגהונ שיו * ;בירעמל החנמ ןיב נ"כהבב קילדהל (ומ) ןיגהונו רהמל םיצור םאו
יבש רחאל ללפתהל ללפתי צ"שהו ,םיראשנה קילדהל שמשה [גי] לכוי אי (טמ) ,ןהמ דחא קילדהו צ"שה ךר .(ל"ירהמ)

אערת ןמיס הרורב הנשמ
(טמ) 'וכו שמשה לכוי - אמלעב הוצמ רודיה אלא ןניא ראשהו רקיעה איהד קילדהש דחאה לע לח הכרבהד ותיבב ה"הו
י ןהמ דחא קילדהש רחאל ץוחנ רבד הזיא ול ןמדזמשכ :תורנה יראש תא וליבשב םילשהל רחא לכו

ג ק"ס בערת ןמיס םייח חרוא םהרבא ןגמ
ג רועישה הזכ - תורנב הוצמ ןיא לבא ['בושתב ל"שר מ"ד] הזב ןיליקמ שיכ אלדו הזה רועישכ הב ןתיל ךירצ וישכע ףאו
ןהב שמתשהל רתומ הזה רועישכ וקלדש רחאל אהד תוכורא אלא הוצמ רודיה ךייש ןיאו הוצמ תעשב תורנמ היאר ןיאו
טעמל בר ןיב 'וצמ רודיה ןיא ןמש לש רנב יאדוד ל"נו מ"ד ל"כע ל"נכ םוי לכב תורנ קילדהל הוצמ אכיא םתהד ה"ב לש הכונח
:וב לכב כ"כש יל המודמכו וב אצויכו גורתאו בלולו ה"י תורנב ומכ רתוי םיאנ םה 'יכורא םהשכ הועש תורנב לבא

ח חרוא ךורע ןחלוש הערת ןמיס םיי
ג ףיעס
(בי) ,םולכ (אי) השע אל ,ןטקו הטוש שרח הקילדה םא לבא ;הב תבייח איה ףאש (י) ,הכונח רנ תקלדמ השא [ג] ד (ט) *
.רתומ ,ךוניחל עיגהש ןטקב רמואש ימ שיו (גי) ;לודג החינהש פ"עאו (די) * :הגה עיגהש ןטק ,ע"פב קילדמ תיבה ינבמ דחא לכד ןדידלו
ךוניחל כ"ג קילדהל ךירצ .

הערת ןמיס הרורב הנשמ
(די) 'וכו ןדידלו - ןויכ ומצעב אוה מ"מ ותקלדהב םירחא איצוהל לוכי וניאו ל"נה א"יהכ אלד הכלהל אמינ םא ףאד ל"ר
ע"וכל דחא רנ קר הליל לכב קילדיש ידו יאה ילוכ רימחהל צ"א ןטקלד ל"נו ל"הבב ןייעו קילדהל ךירצ ךוניחל עיגהש …ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 10
לכד ןדידלו * ה"ד הערת ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו דחא לכד ןדידלו - רנ ןיקילדמש ןדידל וליפאד ל"סד ג"שמ איבהד ח"קס א"מב ז"ערת ןמיסב ןמקל ןייעו ב"מב ןייע
] ןירוטפ םינטק א"ואכל א"כ אכיל לודגב םגד הזב לבא ןידה דצמ לודגה לע בויח וב שיש רבדב ונייה וכנחל בייוחמד יהנד
מ ןטקה וב ךנחל בייוחמ וניא הוצמ רודיה םוש דחא לכל רנ תוצמב ןירדהמה ל"זו ןכ בתכ אוה םגש יריאמב יתאצמ כ"חאו [
. . . . ל"כע םילודגה ותיב ינב ןינמ יפל דחאו

ג ןמיס א קלח תונטק תוכלה ת"וש
מ הנושארה התבכ םאו ראשה לע ךרבל ול שי םא ךרב אלו ןושאר רנ קילדה םא דוע תלאש תוא י"חפ 'יע /תוחתפמהמ/+ .וה
הבושת +.א"ע ח"פ ףד 'נ ךרבל ול שי הוצמ רודיהב קסועש ןמז לכש רשפא .

גי ןמיס אניינת הרודהמ רגיא אביקע יבר ת"וש
ד"ע םא ךריב אל ןיידעד רכזנ ,ןלוכ קילדהש םדוק קרו התקלדה לע ךרבל חכשו 'ח לילב הכונח רנ קילדהש ימב ותלאש
וא ךרבל ול שי אל :

… ,קילדהל תכרב ןינעל ךא תמחמ קר תורנה ףיסומש המד ,דחא רנ קילדהשכ דימ התוצמ רמג רבכ הרואכל הוצמ רודיה
וילע ךרבל ךייש אלד ללכב ךניאו ותיבו שיא רנ אנידמד ףא ,ב"ב לכ ןיכרבמ ןנאד רודיהה לע ךרבל ךיישד היאר איבהל ןיאו ,
ונוצרד ןויכ םתה ינאשד ,וניא הז ,םירדהמה .אנידמ ביוחמ אליממו ,קילדמה הז לשב תאצל אלש ותנווכ םירדהמהמ תויהל
,רנל רנמ וליפא קילדהל אלש הכונח תורנב וגהנו (ד"ערת 'יס) א"מרה ש"מב יל השק ט"המו (ט"קס ז"ערת 'יס) א"גמה ש"מכו
מה הז לש ותקלדהב תאצל ונוצר ןיאד ןויכ מ"מ אהו ,תיב ינב לכל יגס 'א רנבד םש א"גמבו יוהו הקלדהב אנידמ םיבייוחמ ה
אלד ל"י ןירדהמ ללכמ קר הפסוההו ,הוצמה ידי אצי דחא רנ קילדהש דימ ,תורנה רפסמ ןינעל לבא .ג"עצו שממ הכונח רנ
:וילע ךרבל ךייש

… ,הייונש תקולחמב רבדה כ"א ,ךרבל ךייש אל רודיה םושמ הטושפ ארבסל טקנ ח"רפהד ןניזח מ"מ ןיאד ח"רפה תעדד
רבל יכורב יעבד ר"אה תעדו ,ך ,ותקלדה רמג רחא רכזנב ףאד ,דוע דדצל שיד ,ךרבלו ךומסל שי ד"נב ל"נ אנידל מ"מו ,
תוחפ ןמש הב ןתנ םא (ה"ערת 'יס) ע"ש 'יעו ,קושהמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ הקלדהל רועיש ךירצד ןויכ ,ךרביד
מ ןיידע ותקלדה ךשמ לכ כ"א ,דבעיד וליפא אצי אל רועישמ ךשמנו תמייק ותוצ … אל םא תוכרב לכבד םיקסופ המכ תעד םג
(ג"ס ט"י 'יס) ד"וי ך"ש ןייע .כ"חא ךרבמ םתיישעל רבוע ךריב לע ךרבמד ר"אה תעד ,'א ,תורבס ינה ףוריצב ד"נב כ"א
וע ךריב אל םא םיקסופה תעד ,'ג .ןתיישעל רבוע ירקמד ל"י םתקלדה ךשמ הוצמ יוהיש ירקמד ןויכ ,'ב ,רודיהה רב
ךרביד ד"נב ךומסל הארנ הז לכמ ,כ"חא ךרבמ ןתיישעל :

ןויכ ,ןתיישעל רבוע ירקמ הוצמ יוהיש חכמד ל"נה ףינס אכיל הזבד תונושארה ובכ תופסונה תורנ קילדהד םדוק םא םלוא
ל תוכרב קפסו ,רודיהה לע םיכרבמ םא ח"רפהו ר"אה לנה אתווברד אקספל ןנירדה ,ירמגל התווצמ אדזאו התבכד ןכ ,לקה
:ד"נעל הארנ

ו ק"ס בערת ןמיס הרורב הנשמ
(ו) רועישה - … ךרבי אלו תחא רנ דוע כ"חא קילדי הינש הלילב תחא רנ קילדהו ךריבש ימ ח"א םשב י"בה בתכ ןייעו
ןיא אנידמ יכ דוע ךרבי אל כ"ג רנ דוע ול ןמדזנ כ"חאו תחא רנ לע קר הלחתמ ותעד היה אל וליפאד דדצמש ג"מפב
ויח ל"נכ רודיה םושמ ראשהו 'א רנ קר ב :

ב דומע אכ ףד תבש תכסמ א"בטירה ישודיח
.ש"ב ירבדכ השע דחא א"י) תוכרבד אמק קרפב אתיאדכ התימ בייח וא םולכ השע אל ש"ב ירבדכ השועהש ד"מל 'יפאו
אכה ינאש ,('א אמלעב הוצמ רודהל אלא םתקולחמ ןיאש .

אערת ןמיס הכלה רואיב
במ א"כד א"יו 'וכו תיבה ינ - י"ר רמא ח"בב הברד ארמימה איבהדמ אוה ןכ ף"ירה תעד םגד בתכש א"רגה רואיבב ןייע
ף"ירה תעדד דוע רמול רשפא היה ושדק ירבד ילולו .'וכו ירחא אנידב ה"בכ הכלהד אמלעב ל"יקד המ ללכב סנכנ אל הזד
אמלעב רודיה ןינעב אלא הכלה ןינעב םיקלוחמ םניאד המ איבה הזלו ויהד הרואכל עמשמו םינקז ינש לע ןנחוי 'ר רמאש
הכלהל ז"ד ףרצל ןיא קסופ םושב ז"ד רכזוה אלדמ ןכא .ש"בכ השע דחא ןקז ה"פאו ה"בכ הכלהד אמלעב קספנ רבכש וימיב
:םינייעמה בל ררועל קר יתבתכ אלו ללכד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 11
ג ךרכ לאיזוע יטפשמ ת"וש - ז ןמיס םיאולימ
תתל רתומ םא .ב הלאש .בלול תוצמבש םינימ 'ד תוצמ רודהל רשעמ ףסכמ
:ןנירמאד יאממ ריתהל דדצ ו"צי ת"כעמ הנהו ומכ וניא הוצמ רודה םינורחאה תעד יפלו ,הוצמב שילש דע הוצמ רודה
יבצ םכח תובושתב ש"ממ עייתסהו .תוצמב וינפל האנתה ,והונאו ילא הז םעטמ .הוצמל הפסוה אלא המצע הוצמה
תא דבא םדא םאש רדוהמ וניאש גורתא ימד אלא םלשמ וניא ורבח גור …

השעמ לכב 'ה תכרב וילע איביו םיינעל וננתי אלא ,רשעמ ימדמ אלו ולשמ המייקל הוצמ הברדא הוצמ רודה ןינעל לבא
וידי .יתבתכ ד"נעלנהו .ךידי חלשמ לכבו ךישעמ לכב ךיקלא 'ה ךכרבי הזה רבדה ללכב יכ :רומאכ

כוס תכסמ ילבב דומלת אל ףד ה
ןישומכ - ןישבי ,ןירשכ - ןהיבלול תא ןישירומ ויהש ןיכרכ ינבב השעמ :הדוהי יבר רמאו .ןישבי ףא :רמוא הדוהי יבר .ןילוספ
?היאר םשמ +[ול] :ס"שה תרוסמ+ (םהל) ורמא .ןהינב ינבל היאר קחדה תעש ןיא .

זפק ןמיס א ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש
… הד לוספהד רבוס י"שר לבא אלא גורתא תוצמב רמאנ גורתאה הז אלש רמול גורתאד הוצמה רקיעב לוספ וניא רד
ןיד וניאש תוצמה לכב והונאו הרות הכירצהש ומצע ןידה ותואמ אוה כ"או רדהב גורתא תוצמ םייקל ךירצד ןיד דוע אוה
דבעידב לוספ םג אוהש ,רדהד ארקב שדחתנ גורתאב ךא הוצמה םצעב . אנידל לודג קולח שיו אוה רדה לוספ םא ןיב
רדהב המייקל ךירצש רחא לוספ אוהש וא גורתא תוצמ רקיעמ רקיעב אוה םאד שבי אלא םש ןיאש קחדה תעש אוה םא ,
ךא ,תוצמב והונאו ךירצש ןידמ רחא ןיד אוה םא לבא ןומרו שירפ ומכ אוהש לוספ רדהב אלא הוצמה רמאנ אלש גורתא תוצמ
יש וניא דבעידב םג לוספש שדחתנש לבא ירמגל גורתאב הרות הלספ והונאו לע רבוע שבי לטונשכש חל םג שישכ אלא ךי
םג ךייש ןיא הינימ ףידעד אכילש ןויכ והונאו םייקמ םג בשחנ רשפאו והונאו לע רבוע וניא ירה הזמ יונו הפי אכילש חל אכילב
.רדהד ארקב שדחתנש לוספה

נבר ורמאש אהב םינושארה ןיב תקולחמ וניצמ הנהו ד"בארהש ,היאר קחדה תעש ןיא שביה בלולב א"ל ףדב /הכוס/ ן
אלש ידכ ולטיל קר אוה היאר ד"העש ןיא ורמאש המו ,קחדה םוקמב וליפא לוספש רבוס ד"י 'יסב ש"ארה ואיבה ותרזחב
ינארטד היעשי 'רה לבא ,א"ה בלולמ ח"פ תוגשהב אתיא ןכו ,והיילע ןיכרבמ אלו גורתאו בלול תרות ןהמ חכתשת ד"בארה ןכו
אלשד ףא רחא ןינעב א"אש ןויכ םהילע ןיכרבמו םהב ןיאצויש ש"ארה קיסמ ןכו ןנבר ורישכה קחדה תעשבש ירבס הלחתמ
.אצי אל דבעידב וליפא ד"העשב ןכל גורתא תוצמ רקיעמ אוה רדה לוספש רבוס ותרזחב ד"בארהד יתבתכש הזב יגילפו
א אכילשכ ףאש קולח ןיאש ןומרו שירפ ומכ אוה הוצמהל ןיכייש ןיאד ןילוספ גורת אלש קר אוהד שרפל חרכוה ןכלו
יתא אמלד חכתשת אלש ליבשב ףא ןילטונ ןיאש ןומרו שירפמ יפידע הז ןינעל קרו ,בלולו גורתא תרות והיינימ חכתשת
,ד"בארה ירבדב ש"ארהב אתיאדכ שוחל ןיא שביו ךרסימל ד אוהד ירבס ש"ארהו הלחתמ ד"בארהו ינארטד י"רהו רחא ןי
ןיכרבמו ןושאר םויב ףא שממ וב ןיאצויו ת"המ רשכ אוה חל אכילשכ ןכלש לוספל שדחתנ וינימו גורתאבש והונאו ןידמ
םהילע …

תכ ת"וש ב ס רפו הלק 'יס ח"וא
רחבומה ןמ ול ןמדזנ בושו רחבומה ןמ וניאש גורתא לע ךריבש ימ ז"פל אלא תינש ךרבל ךירצ 'יהיו ונלטיו רוזחיש 'צמ יאדווד

ח יולה תיב ת"וש קל יס ב ןמ זנ
ם"במרה לש ותעדב הארנהו … רמול ריפש ךיישו והונאו 'צמה לש םויק תעב אכיא האנ ןתוא השועשכ בלולו הכוסב אמלשבד
,רדוהמו האנ רתויה ןפואב ל"צ 'צמ לש ומויקד השעמ הרמגנ רבכ ירה ונממ וידי שריפו למ רבכש רחאמ הלימ יבג כ"אשמ
בכו ונב תא לומל אוה 'צמה ירהד ,ירמגל 'צמה לש םניאש ןיציצ לע וידי קליסו שריפ רבכש רחא רוזחישכו ,ולמ אה ר
.'צמה םויק אלב האנתי ירה ןיבכעמ ןיאש םתוא םג ךותחל ביוחמ ריפש 'א השעמ לכה יוהד וידי קליסש םדוק אמלשבו
תרדוהמ 'צמה השעמ אציש ידכ ןיבכעמ

ח יולה תיב ת"וש קל יס ב ןמ זנ
ל"יד ,האנה חקיל בויח וילע שי םא האנ רתוי בלול ול ןמדזנ כ"חאו תוכוס לש ט"ויב רשכ בלול לטנש ימב יתקפתסנ המכ הזו
וטיל ביוחמ היה דחיב םהינש וינפל ויה םא הליחתבד ג"עאד ,האנה ל לש בויח וילע ןיאד וב אציו לטנו רבכש וישכע לבא
הוצמ אלב הז האנתי המב ןכ םא 'צמה .

המ ןמיס די קלח תוכלה הנשמ ת"וש
תווצמה לכב הוש רודיהה ןיאד ג"כעמ ירבד וקדצ יאדו והימו ןמשב קילדהל (א ,רודיה תוצמ המכ שי הכונח רנב לשמלו
(ג ,הוצמל ץוחמ רודיהה והזו ,תרדוהמ פ"כע ףסכ לש הרונמ 'יהתש (ב ,םירשכ םינמשה לכ אניד רקיעמד רודיה אוה תיז
שדח וא דבוכמ דגב שבולש רודיה (ה ,ךלוהו ףיסומ םוי לכבו דחא קילדמ ןושאר םויב רודיה (ד ,דחאו דחא לכל רנ רודיה
.הוצמה דובכל

ט 'יס ב"ח תוכוס שדוק יארקמ
לבא רדוהמ ופרוקמ 'בהו רשכ יאדו י"אמ 'א םיגורתא ינש ול היהש הידיד אדבועב קיצ'יבולוס ח"רגה םשב רמא ןיוז י"שרגה
לוספ קפס 'צמ אלב רודיה יכ 'צמ רודיה םייקמ אהי אל כ"לאד רשכ יאדוש הז לוטי כ"חאו לוספ קפס לע ךרבל הלעהו
םולכ וניא .
ד"סב ס הכו י א יה הוצמ רוד בלול דגאו
www.swdaf.com 12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->