Matapelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Pengalaman sedia ada 'bjektif

: PENDIDIKAN JASMANI : Kemahiran : Pendidikan Pergerakan : Pergerakan Kreatif : 10 September 2013 / Selasa : 08 !" pagi # 0$ !" pagi : 3 %estari : Murid telah mempelajari teknik&teknik pergerakan asas : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid&murid dapat: Psikomotor : %ergerak dengan penaikan dari lantai ke ruang udara pada 2 dari 3 kali per(ubaan Kognitif : Men)atakan aspek&aspek keselamatan )ang perlu di ambil kira dalam melakukan kemahiran asas gimnastik pergerakan kreatif Afektif : Menanam sikap )akin pada diri dan berfikiran kreatif : %erdikari+ Kesungguhan : K,nstrukti-isme : Tunjang Ke(ergasan # Kesukanan / Keselamatan 0 : Kinestetik : Skital+ tilam

Penerapan *ilai Strategi Penggabung .alinan Kesepaduan 1latan

tasi ikut arah jam dalam kiraan 10 / tangan0 &Tangan diangkat ke atas+ lentikkan badan ke sisi dalam kiraan 12 / pinggang 0 &1ngkat sebelah kaki+ lakukan r.r .rang utan &%erlari dengan membengk.kkan lutut+ tumit bertemu tumit dan tangan dibengk.mpat setinggi )ang b.rang utan FOKUS PEMBE AJA!AN &Murid berdiri seperti seek.tasi ikut arah jam dalam kiraan 10 / kaki 0 PENGE O AAN / ST!ATEGI "ATATAN/ A ATAN *ilai murni: Kerjasama Keberanian 1latan: Skital X 2egangan X a X Kepala b %ahu ( Tangan d Pinggang e Kaki 3 6 3uru 7 6 Murid Perkem%&ng&n &ngk&' ( 1" minit &%erlari sambil Mel.rang utan & 3erakkan kepala ke atas+ ke ba4ah Ke kiri dan ke kanan dalam kiraan 10 /kepala0 &Pusingkan bahu kiri dan kanan dalam kiraan 10 / bahu 0 &5epakan tangan dan lakukan r.BAHAGIAN / MASA Set In#$ksi / " minit0 G X X X X X X X X X AKTIVITI Memanaskan %adan &%erjalan seperti .kkan sambil menggaru ketiak &Mengeluarkan bun)i seakan&akan .mpat %erlari bebas dan mel.mpat apabila di arahkan &Mel.leh &Mata memandang ke arah &Murid meneruskan larian &Murid masih berada seperti dalam keadaan di atas 1latan: Skital *ilai murni: Kerjasama Kreati-iti .

leh murid mengikut arahan )ang diberikan .h : &menghidupkan enjin m.ng &ke kanan+ ke kiri %1.t.sisi kaki dan badan dalam keadaan bersedia untuk memberi da)a l.nt.121* &Murid melakukan ga)a dekam&p.sikal9 &Murid dikehendaki melakukan aksi se.la kaki P@*3@A'A11* / ST21T@3< &1kti-iti indi-idu :1T1T1*/ 1A1T1* 1latan: Skital *ilai murni: Murid&murid amat ser.t.sikal &Pelbagai aksi menunggang dilakukan .13<1* / M1S1 &ngk&' ) /20 minit0 Mula 10 meter 1KT<=<T< Penaikan dari Aantai &Aari Pe(ut Tamat >'K?S P@M%@A1.n.k melakukan akti-iti .rang penunggang m.leh guru :.sikal &memandu se(ara (ermat &memandu dengan laju &membrek &4ile) &mem.t.njakan &5ekam dengan sebelah kaki di hadapan dan sebelah kaki lagi di belakang &%uka tangan seluas bahu dan tundukkan kepala &Teknik asas berlari: &(.nd.'rientasi 2uang 8Penunggang M.t.ngkan badan ke hadapan &tangan dia)unkan pantas &lutut di angkat tinggi &berlari di atas beb.

121* &Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan &Setiap murid melakukan larian pe(ut sejauh B meter &A.njakan &Memerlukan larian dengan kepantasan )ang .mpatan )ang jauh dikira pemenang P@*3@A'A11* / ST21T@3< :1T1T1*/ 1A1T1* 1latan: Skital Tilam *ilai murni: Murid&murid amat ser.lakkan dengan kuat dan diluruskan pada saat akhir untuk menghasilkan kuasa bagi membantu l.13<1* / M1S1 Kem$n*&k Mula /1" minit0 7 meter 1KT<=<T< Pertandingan Tamat A.auh >'K?S P@M%@A1.Papan Lonjak x Mula Tilam A.mpat .lak ke atas &Kaki hendaklah dit.mpatan &A.mpatan dibuat dengan menggunakan kaki utama &Murid membuat pendaratan menggunakan dua kaki &A.njakan utama &Tegakkan badan dengan bahu dan dada dit.k melakukan akti-iti 6 Tilam .ptimum &Murid memijak tanda )ang disediakan menggunakan kaki l.n.njakan )ang tinggi &Mendarat dengan menggunakan dua kaki 1latan : Skital Tilam *ilai murni: Keberanian Kebebasan 7 6 murid %1.

mpat bintang seban)ak sepuluh kali &Murid berada dalam keadaan berselerak dihadapan guru *ilai murni: Keberanian Kebebasan 2@>A@KS< : CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC .)angkan tangan dan kaki %erjalan bebas di sekeliling ka4asan permainan sambil membuat regangan a Kaki b Pinggang ( Tangan d %ahu e Kepala &Murid dikehendaki melakukan l.Pen$t$+ /"minit0 1kti-iti 2egangan &Murid mengg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful