BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO I GRAMATIKA AT PAGBASA UNANG MARKAHAN – IKALAWANG LINGGO

I. ANG PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa : Pamagat ng Texto : Uri ng Texto : Kagamitan : amit ng !ika : #struktura ng !ika : Kasanayang Pampag&iisip : 'alagang Pangkatau"an : II. Paglalakbay at Kultura Kaysarap Maging Pilipino Textong Narativ Tula, Teyp ng Awiting “Ako ay Pilipino” Pag"a"ambing at Pagkokontrast Mga Ponemang $upra%segmental Pagpapasya Paglala"a% ng sariling kaalaman o opinyon nang may paninin%igan sa sarili

MGA INAASAHANG BUNGA (SA BAWAT ARAW) A( Nalilinang ang kompre"ensyon at kasanayan sa pagpapaliwanag ng i%eya)kaisipang nais ipa"ati% ng paksa( *( Naipa"a"ayag nang buong "usay ang mga ma"a"alagang kaisipan at opinyong nakapaloob sa texto at ang sariling paniniwala tungkol %ito( +( Natutukoy ang layon ng texto( ,( Nakikilala ang tiyak na uri ng textong binasa( -( Nakapagbibigay&"alaga sa mga ponemang suprasegmental tula% ng tono, antala, "aba at %iin( .( Nakabubuo ng pag"u"usga batay sa kabisaan ng pagkakagamit ng mga ponemang suprasegmental sa pagkakasulat ng texto( ( Naipamamalas ang ka"an%aang umunawa ng katula% pang textong tinalakay(

II.

PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW 1. Mga Pani !"ang Ga#ain a( Paggan$a%( Pangkatang awain( Pagpapakita ng isang .A+$T/0M#N !-*( Pabubuuin ang bawat pangkat ng mga i%eya) kaisipang posibleng nakapaloob sa .A+$T/0M#N !-* sa tulong ng mga sumusuno% na tanong: Anu&anong mga kaalaman na maaari ninyong mabuo mula sa .A+$T/0M#N !-*1
1&

Pag)a)a*a ng +.- *akit ganoong kaisipan ang inyong nabuo1 Pista Pasyon #ngles .-+.ng "!n*a/an.ilipino !ika !aray #lo6ano Musika Ma"al na Araw Tra%isyon Pasko $a Pamaman"ikan $a Kasal Kaugalian KULTURANG PILIPINO $a Panganganak Pagtanggap ng *isita $ining $ayaw Paggu"it Panitikan Polo Pantalon $aya Kimona Kasuotan 0eli"iyon Katoliko #glesia ni Kristo Protestante a(2 Pagbaba"aginan ng mga kasapi ng pangkat a(3 Pagbaba"agi ng li%er ng bawat pangkat sa klase ng nabuong kaisipan a(4 Pagbibigay ng 5ee%ba6k sa mga nakinig( Naniniwala ka ba o "in%i1 *akit1 b( Pag"a"a'a(( Pagbibigay&pansin sa paksa “KAYSARAP MAGING PILIPINO”( Muli. pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pangkat sa tulong ng mga sumusuno% na tanong: Ano ang isinasaa% ng pamagat1 Tunay nga bang maipagmamalaki at masasabing KA7$A0AP MA #N P#8#P#N/ kapag pinag&uusapan ang kulturang Pilipino1 Magba"agi ng sariling karanswan kung paano mo ipinagmalaki ang sariling kultura &. 0KAYSARAP MAGING PILIPINO1 12 .

A( Mabini at iba pa Pagmama"al sa inang bayan kanilang ipinakita Nagbuwis ng bu"ay.angal ito ng ating la"i. nagpumiglas at nag&isip #sinigaw ang katarungang kalayaan ay maibalik 8a"ig kayumanggi. An+a/an # Ang %akilang kasaysayan ng ating #nang&*ayan Pilit mong iwaglit sa puso9t %iwa9y "in%i maiaalis .ose 0i<al. G. pina"irapan ang isip at puso( :# Noon %in ang ating bayan.a"ila na rin sa mga bayani at "enyo ng bayan Kinilala ang la"ing kayumanggi sa kagitingan at katapangan Ngayo9y may "i"igit pa ba sa kulay at gan%a ng ka"apong kinagisnan( 14 . A( *oni5a6io. buong tapang na lumaban at "umarap 8aban sa mga %ayu"ang mapagkamkam at mara"as( :# Mga bayani ng la"i isa&isang buman%ila $ina at( . E/"in(a 3. mainit Kaya9t "alina9t gunitain gan%a niya at taginting( ## Ang bansang Pilipinas na pinakatatangi $a silong ng araw ay nanana"imik !ala ni anumang pangamba sa %ib%ib Pagkat ang mamamayani9y bayani"an at pag&ibig( ### Ngunit isang araw ang bayan ay nag%ilim #ba9t ibang kamay ng %ayu"an "umampas sa atin *atas nila at patakaran pili9t nilang ipinaaangkin Ang karapatang pantao9y "ina%langan at pinigil( #: Ang bansang Pilipinas ay kanilang iginupo Kalayaan ng ating bayan pili9t nilang iginu"o *ibig ay may busal. mata ay may piring $inakatan ang %am%amin.KAYSARAP MAGING PILIPINO ni Gng. mabu"ay. makamit lamang ang kalayaan ng bayang sinisinta( :## Anupat ang kasarinlan sa wakas ay nakamtan .

16 . naiiba.ilipino sagisag ng kaisa"an Pwersang nagpapakilos sa pagsulong bayan . kaysarap talaga> #kinararangal ko ang aking la"i ka"it saan mapunta Taas noong ibaban%ila ang kalinangang nakilala Pagka9t ito9y sariling atin.( *a +!". buong mun%o ay "umanga pa Ma&teatro. $anta +ru< %e Mayo at pangkat Kawayan Maging Pasko at *agong Taon ay kanilang kinagigiliwan 'ina"anap&"anap ang pagbisita sa ating inang&bayan( =### /> Kaysarap maging Pilipino. Ati&Ati"an. Pag)!)!.:### Ang maging Pilipino ay isang karanagalan $a ugat at laman ko9y nananalaytay ang kabayani"an 'in%i umuurong sa anubang labanan Taas&noo at nangunguna sa bawat larangan( #= Ang wika ko9y . ipinagmamalaki ng balana Ang mga paniniwala at tra%isyon.ng )ina*a.-+. Pag)!)!. sa isport man ay nangunguna aling ng Pilipino ay angat lagi sa iba( =## Mga %ayu"an ay nabig"ani rin sa mga gawain at pag%iriwang Moriones.ilipino rin ang kasangkapan sa tunay na kasarinlan Tatak ito at simbolo ng ating kalayaan( = Ang kulturang minana ko9y katutubong talaga Natatangi.( *a +. mapa&$ining. kaugalian at kultura Kayamanang maipagmamalaki sa bawat bumibisita( =# $a la"at ng larangan( Pilipino9y kinikilala Ambag nila sa ating sining.ng 5ON5EPT MAPPING. simbolo ng %emokrasya( =#: /> Kaysarap maging Pilipino. kaysarap talaga> May kulturang marangal na ipinagmamalaki tuwina #sa para sala"at at la"at para sa isa Ang %akilang layuning Pilipino na angat salba( 2.

-+.7 na (a (a in *a i*ang 7i"ing agaa/a" 'a)ang na%i%inig ang %"a*.#8#P#N/N #P#NA MAMA8AK# AT#&AT#'AN)M/0#/N-$) $TA( +0U? . 2. *a +.n ng )a'aginan )a+a$ *a ga *! !*!n. Pag7a7a"a"i ng %aa"a an. 2( 3( 4( @( bibig ay may busal mata ay may piring nananalaytay ang kabayani"an iba9t ibang kamay ng %ayu"an "umampas sa atin 4. (9). Pag7a7a)a*ang !"i *a "!n*a/an. 7ang!ng!*a7 na 'in(i na!na#aan )a+a$ na /in *a 7ag%a%aga i+ ni+. Pa7ang%a+in ang ga ag-aa/a" *a #a"..MA7/) PA$K/..MA # #T#N NA KAU A8#AN P#8#P#N/) '-N7/ N 8A'# KA7$A0AP MA #N P#8#P#N/ MA7 M A KU8TU0AN #PA MAMA8AK# !#KAN .. 0KAYSARAP MAGING PILIPINO1.$7 ng a#i+ing 0AKO AY PILIPINO1 Ano ang mensa"e o nais ipa"iwatig ng awit1 &. Mag%a%a/. Pangkat 2 at 3: Pagpili ng mga ma"a"alagang Kaisipan sa texto Pagbubuo ng pansariling Paniniwala sa texto 1: . Pani !"ang Ga#ain a( Pa%i%inig *a +.(. Pag7a7a%a'!"!gan *a ga *a"i+a8 7a/i/a"a . Pag7a7a)ig%a* nang a$ nag%. *A /N TA/N $#N#N )A!#T) T-AT0/N P#8#P#N/ IKALAWANG ARAW Pag+a+a"a%a$ *a A/a"in 1..

lubos na ginagalang( ## 1= . Pag)!)!. Pag)a)a'agi *a %"a*. ng %ina"a)a*an ng 7ang%a+ang +a"a%a$an :. a$ in7!+ ang g!/." *a "a$.()a<% *a i)a 7ang ag-aa/a" =.ng 7ang%a"a'a+ang %ai*i7ang ang aaa/i na+ing a)!. ang in$. +!ng%. An+a/an # Ang tra%isyong Pilipino kung pag&uusapan Ang pagpapa"alagang pantao9y bu"ay na larawan #sinapuspong palagi ang kagan%aang&asal Pagkala"i ng bayan.n1. ag)i)iga$ ng TRA3ISYONG PILIPINO ni Gng.apat nating ipagmalaki ang la"ing Pilipino a la"at ng oras at pana"o( #karangal natin. 0An..Pangkat 4 at @: Pangkat A at B: Pagpili ng mga opinyon sa texto Pangkat C at D: Pagbubuo ng mga sariling opinyon 6.*i* ng na7ag-!*a7an. M!"a /i+. ng *in+. An. ipagmalaki at patuloy na pa"alaga"an ang sariling atinE ang KU8TU0AN P#8#P#N/( IKATLONG ARAW 1. (Pag7a7a%i+a ng g!/..-+. *a nagana7 na +a"a%a$an ..n ng +. Pag%!'a ng . Pani !"ang Ga#ain a. ng ga "a/a#an 'inggi" *a +/a(i*$.n) &. E/"in(a G.ng 7anana# *a *a"i+ang 0T/a(i*$. Pag7a7a)a*a *a i*ang %a!gna$ na +.-+..

. :.Tra%isyong Pilipino noon at magpasa"anggang ngayon #pinaglaban ng mga bayaning manatili sa bawat pana"on Mula sa katutubo.n *a "a$.n a+ !/i ng +. I7a*!*!/i ang +. kilos at galaw sa mga tiyak na pana"on( Nagsasalaysay %in ito ng mga magkakaugnay na kaisipan( 4. sa isang tiyak na personali%a% at sa kala"atan( Narativ ang texto kung ito ay nagpapakita ng mga kaalaman tungkol sa mga tiyak na pangyayari. Pa7ang%a+in !"i *a a7a+ ang %"a*.*i*. Amerikano at 'apon Tra%isyon natin ay nagningning at kinikilala sa la"at ng pana"on( ### Kaya nga9t tra%isyong Pilipino ay maipagmamalaki Tulay ito sa pagbabago at simbolong natatangi Kaugalian at kilos..-+." *a "a$. Pag)i)iga$ ng . kilos at galaw sa mga tiyak na pana"on( . Kastila.-+. a+ !/i ni+.( Ang layon ng texto ay tumutukoy sa mga kaisipang nais sabi"in ng may&ak%a sa mga mambabasa( Ang mga kaisipang ito ay may tiyakang kaugnayan sa sarili.n ng +. Ang layon ng texto ay tumutukoy sa kaisipang nais sabi"in ng may&ak%a sa mambabasa( Narativ ang texto19 kung ito ay nagpapakita ng mga in5ormasyong tungkol sa mga tiyak na pangyayari. 0KAYSARAP MAGING PILIPINO1 a$. tunay na kawiliwili 'ag%an ito sa tagumpay at kapayapaang minimit"i( #sa&isa"in ang mga nais sabi"in ng texto sa mga mambabasa( 2. ng *in+. +!ng%.-+. abay na Tanong: • • #bigay ang mga nais sabi"in ng texto sa mga mambabasa( Patunayan sa tulong ng mga tiyak na ba"agi( *akit tinawag na textong narativ ang tula1 Magbigay ng patunay( 6. Pag)!)!.a$na" in7!+ ng g!/. Pag)a)a'aginan ng gina#ang 7ag*!*!/i.ng "!n*a/an.

. %iin.n.iin Antala & & & tumutukoy sa haba ng bigkas na iniuukol sa nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. "aba. Tono & ang taas-baba na iniuukol sa pagbigkas ng pantig ng isang salita upag higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap. Pag)i)iga$ ng g!/.n+a" +!"a( ng +. at antalaG( &.TE?TONG NARATI@ LAYON NG TE?TO IKAAPAT NA ARAW 1. Pani !"ang Ga#ain a( Pag%a%ayalogo ng %alawang mag&aaral( Pag&uusap "inggil sa isang %arating na okasyon( Pagbibigay&pansin sa kanilang pagsasalita Ftono. saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na 1> maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. 'aba . ang *!/7a*. tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita.g .8 an+a"a8 'a)a a+ (iin.n. ng %ai"angang in7!+ !7ang a%i"a"a ang ga 'i/a 7.

ng gina#ang 7ag*!*!/i. 4.ng "!n*a/an. )a+a$ *a ga gina i+ *!7/a*.-+.n.8 an+a"a8 'a)a a+ (iin. M!"ing Pag7a7a)a*a *a +. KAYSARAP MAGING PILIPINO. 2( Makabulu"an ba ang pagkakagamit ng mga "alimbawang ponemang suprasegmental sa texto1 3( Ma"alaga ba ang kaalaman sa paggamit ng mga ponemang suprasegmental sa pagbubuo ng isang textong narativ1 Patunayan( &A . ang Mga salitang)ba"aging nagpapakita ng tono H ang nagsasalita nag%u%u%a ang nagsasalita nagpapatunay ay nagtatanong o 4 'alimbawa: 3 2 ga la ta 2 ta 3 la ga 4 H ay papatotoo o Pangkat 3: Mga salitang nag papa"iwatig ng antala 'alimbawa: $inaktan ang%am%amin)pina"irapan)ang puso at isip( Pangkat 4: Mga ponemang suprasegmental na ginamit sa paniniwala 'alimbawa: Anupa9t ang kasarinlan sa wakas ay nakamtan( . :.g .-+. Pag)a)a'agi *a %"a*. Pangkat 2: na 7.n+a" +!"a( ng +. Pag7a7a"a"i *a 7a%*a )a+a$ *a ga *! !*!n.n. Pag*!*!/i *a +. 6.( na +an.ng.a"ilan na rin sa mga bayani at "enyo ng bayan( HAng tono o pagtaas-baba ng bigkas sa taludtod na ito auy nangangahulugan ng isand matinding paniniwala at pagpapahalaga.2.

=.-+. ng *in+. batya at isang kon%isyon na ang Malay ay "in%i na pupunta sa kabun%ukan na kanilang tinitir"an( $ubalit nilabag ito ng mga Malay kaya9t %ito nagsimula ang alitan ng %alawang la"i( Tumagal ang labanan "anggang pagpasya"an ng mga pinunong mag&usap para sa kapayapaan ng bawat la"i( Pumayag %in naman si 'aring Mariku%o at ang kanyang Amang si Polpulan subalit pumunta silang may kasamang mga man%irigma pagkat "in%i raw sila nakasisiguro sa kanilang kaligtasan( $a Kalibo. magiging malinaw rin ang mensa"e. ikalabintatlong %aan taon na ngayon ay ipinagpalit ni 'aring Mariku%o ng mga Ati ang kanilang lupain sa mga Malay ng gintong salakot. ATI-ATIHAN SA AKLAN Ati&Ati"anE isang pag%iriwang na "in%i mapapantayan anumang bansa at ito9y sa Pilipinas lamang ginagawa taun&taon( ng $ubalit. Pag7a7a)a*a ng i*a 7ang 'a"i )a#ang +.ng na/a+iB. %am%amin o kaisipang nais ipa"ati% sa kausap( I@. Pa%*aC 0ATI-ATIHAN SA AKLAN1. EFEKTI@ONG PAKIKIPAGKOMUNIKASYON PONEMANG SUPRASEGMENTAL TONO & HABA AT 3IIN ANTALA $a e5ektivong komunikasyon. ano nga ba ang Ati&Ati"an1 $aan at paano naganap ang unang Ati&Ati"an1 $a isang lugar sa Panay. Pani !"ang Ga#ain a( Ano ang pagkakaalam mo sa “Ati&Ati"an”1 &. ma"alaga ang pagkakaroon ng kaalamang panggramatika patungkol sa mga ponemang suprasegmental( $a tulong ng nabanggit na kaalaman.*i* )a+a$ *a 7a%*ang 7inag-!*a7an. ginawang la"at ng mga Malay ang la"at ng maaaring ikasiya ng mga Ati upang ipakita ang kanilang layunin( $inimulan ang &1 . E@ALWASYON IKALIMANG ARAW 1. Pag)!)!.

pea6e talk at pinakinggan ng pare"ong panig( Napagkasun%uan nilang ang mga Ati ay maaari nang mangis%a sa karagatan ng mga Malay( Natapos ang usapan at ito9y sinun%an ng napakasayang pag%iriwang( Nag&inuman sila ng tuba at sumayaw ang mga Ati upang ipakita ang kanilang kasiya"an( Umawit naman ang mga Malay na sinaliwan ng malalakas na tunog na ugong na nagsasaa5 ng kanilang %akilang layunin sa mga Ati( Nagsiuwian sa bun%ok ang mga Ati na may kasiya"an "abang ang mga Malay ay kumakaway pa sa knila( Ang kanilang pag"i"iwalay ay simula ng kanilang pagsasama"an( 'anggang sa ito9y maging kaugalian taun&taon. 'alimbawa: IIIIIIIIIIII Ati: Massaya1 IIIIIIIIIIII Malay: Masaya( : 'in%i. Pag7a7a*!"a+ ng i*ang a"a a+.ng na/a+iB.n. b( Anu&ano ang ma"a"alagang kaisipan sa texto1 6( Anu&ano ang mga opinyong matatagpuan sa texto1 %( Ano ang panguna"ing punto na nais sabi"in ng texto sa mga mambabasa1 4.-+.a$na" in7!+ *a a/a"ing +ina"a%a$ 0P. Pag)i)iga$ ng g!/.-+. maaring pumunta sa kabun%ukan( : 'in%i maaaring pumunta sa kabun%ukan( IIIIIIIIIIII Malay IIIIIIIIIIII Ati 6.1 && .n+a" *a i*ang +. ang *!7/a*. )a+a$ *a ga +i$a% na %a+angian.-+. Pag*!*!/i ng )ina*ang +.n+a" na aaa/ing aga i+ *a +. Pag7a7a'a"aga *a i"ang i*in!"a+ ng ga ag-aa/a". Pag*!*!/i *a )ina*ang +.g . abay : 2( $umulat ng isang textong narativ( 3( Pagtuunan ang layon ng texto( 4( #saalang&alang ang mga ponemang suprasegmental :. =. ng ..-+. sa kabila ng pagbabago ng pana"on( At ito ay isa na rin sa mga tourists attra6tion( Minsan pang napatunayan na ang nag"a"anga% ng kabuti"an ay nag%u%ulot ng kaayusan at kapayapaan( 2.n.g . )a+a$ *a ga 'a"i )a#ang 7. ang S!7/a*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.