Etica medicală şi deontologia Comportamentul şi relaţiile interumane în societate sunt ghidate de anumite reguli sau norme.

Pentru încălcarea acestor norme omul răspunde juridic. In afară de drepturi şi obligaţiuni juridice există şi cele morale, care nu sunt reglate de lege. Etica este o ştiinţă care se ocupă de studiul principiilor morale. Etica medicală este o reflectare a umanismului în procesul de acti itate a lucrătorilor medicali. Etica medicală cuprinde o totalitate de principii de reglare a normelor de comportare referitor la lucrătorii medicali, condiţionate de acti itatea lor specifică şi de situaţia lor in cadrul societăţii. !ormele, principiile de etică medicală contribuie la orientarea corectă a lucrătorilor medicali în acti itatea lor profesională. "eontologia face parte din etica medicală, fiind o ştiinţă despre tradiţiile din cadrul medicinii şi ocrotirii sănătăţii practice. Pentru reali#area c$t mai deplină a principiilor de deontologie şi etică medicală sunt necesare următoarele condiţii% simţul tactului, ocaţia pentru profesiunea aleasă şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor. & asistentă medicală a obţine succese în acti itatea sa, îşi a c$ştiga autoritatea dacă a a ea simţul respectului faţă de pacient şi îşi a îndeplini obligaţiunile sale. "isciplinarea,executarea exactă a prescripţiilor medicului,sporirea constantă a ni elului profesional şi de cultură sunt, calităţi indispensabile, pe care trebuie să le manifeste o asistentă medicală. 'iind bine oitoare, calmă, reţinută, ea a acorda fiecărui pacient o atenţie personali#ată. (n relaţiile sale cu pacientul asistenta medicală a e ita orice familiarităţi. Pacientul a fi încurajat, i se a crea o atmosferă agreabilă, în acelaşi timp asistenta medicală răm$n$nd tacticoasă şi reţinută. Pacienţii care or necesita îngrijire deosebită, fiind incapabili s)o facă singuri, asistenta medicală le a acorda o atenţie sporită, încerc$nd să le uşure#e suferinţele. Asistenta medicală trebuie să posede următoarele calităţi: demnitate, simpatie, acurateţe, disciplină, colegialitate, abilitate, competenţă, dăruire, responsabilitate, perse erenţă, spirit de obser aţie, spirit de iniţiati ă şi atitudine corectă faţă de bolna i. *utoritatea unei asistente medicale depinde în mare parte de aspectul ei exterior. Ea urmea#ă să fie un model de curăţenie şi îngrijire, mai ales în ceea ce pri eşte uniforma. *sistenta medicală a purta un halat alb impecabil, o bonetă albă, care ii a acoperi părul, ciupici uşori, care se pot de#infecta şi cu care se a deplasa fără #gomot. îmbrăcămintea medicală a fi păstrată într)un dulap special, fiind inter#isă categoric scoaterea ei din spital. !u se recomandă folosirea abu#i ă a cosmeticii. Cu $ntului în procesul de tratament îi re ine un rol deosebit. Cu $ntul rostit a linişti pacientul, îi a tre#i speranţa spre însănătoşire. +neori lucrătorii medicali nu ţin cont de iatrogenic & asemenea atitudine este intolerabilă. Cau#a care determină iatrogenia este lipsa de cultură generală şi medicală, graba şi lipsa de timp, comunicarea diagnosticului nefa orabil. Pregătindu)se de a i#ita bolna ul la domiciliu sau la locul de lucru, asistenta medicală a face cunoştinţă cu situaţia familială, condiţiile de trai, profesia, comportamentul acestuia în familie. In itaţia la dispensarul dermato enerologic pentru controlul clinic, serologic, bacteriologic cu scopul preci#ării diagnosticului şi al începerii tratamentului corespun#ător se a face cu mult tact. în timpul con orbirii se a e ita pre#enţa a mai multor lucrători medicali. *namne#ă sexuală se a acumula numai după ce se a cunoaşte diagnosticul exact, deoarece uneori datele anamne#ei nu corespund re#ultatelor datelor clinice şi de laborator. în unele ca#uri bolna ii în mod special induc în eroare lucrătorii medicali, alteori in oluntar, fără a)şi da seama. Colectarea anamne#ei de la pacienţii enerici nu este un procedeu indiferent pentru ei. *namne#ă incorectă poate trauma psihicul bolna ului. ,ucrătorii medicali care participă la

efectuarea anchetei epidemiologice sunt obligaţi să păstre#e taina profesională, pentru di ulgarea căreia se pre ede răspunderea penală. Informaţii despre pacient pentru rude sau alte persoane poate să le comunice doar medicul curant sau şeful de secţie. Informaţiile despre pacienţi sunt la dispo#iţia organelor de anchetă penală, judecătoreşti ale celor de ocrotire a sănătăţii. Funcţiile asistentei medicale în clinica dermatovenerologică *sistentei medicale îi re ine un rol deosebit în procesul de tratament al persoanelor afectate de boli de piele şi enerice. Ea are următoarele obligaţiuni% - primeşte bolna ii în spital. - familiari#ea#ă bolna ii cu regulamentul de funcţionare interioară a spitalului, cu regimul igienic şi curati . - însoţeşte medicul în i#ita medicală. - notea#ă în registrele de acti itate prescripţiile medicale. - acordă ajutor la examinarea bolna ilor. - efectuea#ă termometria şi înregistrea#ă în foaia de temperatură. - determină indicii antropometrici ai pacientului. - administrea#ă medicamentele prescrise de medic. - acordă atenţie deosebită bolna ilor. - răspunde de respectarea regimului igienic şi curati în secţie. - menţine igiena indi iduală a pacienţilor internaţi. - supra eghea#ă curăţenia în saloane. - recoltea#ă materialul biologic pentru in estigaţii de laborator. / însoţeşte pacienţii la ser iciile de diagnosticare şi tratament. - asigură sterili#area utilajului medical şi a materialului de pansament. - întreţine în ordine documentaţia medicală. - erifică produsele alimentare aduse pacienţilor de i#itatori. - completea#ă condicile de farmacie. - aduce la cunoştinţa medicului orice schimbare sur enită în starea sănătăţii pacientului. - promo ea#ă în r$ndurile pacienţilor modul sănătos de iaţă. În cadrul spitalului se duce evidenţa următoarelor acte medicale: - registrul e idenţei de internare a bolna ilor şi de refu# la spitali#are. - fişa medicală a bolna ului. - fişa de e idenţă a mişcării bolna ilor şi a fondului de paturi din spital. - foaia de temperatura. - fişa de prescripţii medicale. - registrul de înregistrare a certificatelor de boală. - registrul de e idenţă a procedurilor. - registrul de e idenţă a acti ităţilor de educaţie medicală. *sistenta medicală de salon îndeplineşte prescripţiile de ordin medical, pregăteşte bolna ii pentru in estigaţii şi aplică tratamentul topic în conformitate cu indicaţiile date de medic. +n sector responsabil din acti itatea asistentei medicale este distribuirea medicamentelor pentru administrarea parenterală şi enterală. *sistenta medicală a fi foarte atentă, nu a fi preocupată concomitent cu alte probleme. "o#a, aspectul exterior al medicamentelor or fi erificate minuţios, a explica bolna ului cum şi în ce mod urmea#ă a fi administrate. & atenţie deosebită se a acorda înregistrării stupefiantelor consumate.

*sistenta medicală acordă atenţie sporită bolna ilor cu procese cutanate generali#ate 0pemfigus, eritrodermie, psoria#isul artropatic, ec#emă1, care cer o îngrijire minuţioasă şi supra eghere permanentă. "upă terminarea găr#ii, asistenta medicală nu pleacă p$nă nu transmite ser iciul altei asistente. "imineaţa asistenta de gardă face un raport despre desfăşurarea ser iciului, starea de sănătate a bolna ilor, îndeplinirea prescripţiilor medicale, starea igienică a secţiei. *sistenta medicală a a ea o grijă specială pentru crearea unei atmosfere de calm şi de bună dispo#iţie pacienţilor, manifest$nd responsabilitate. Funcţiile asistentei medicale în cabinetul de dermatovenerologic Cabinetul de dermatologie asigură asistenţa medicală curati )pre enti ă, stabilirea diagnosticului şi aplicarea unui tratament pe ba#a obser aţiei clinice şi a utili#ării metodelor de in estigaţie de laborator şi a consultului medical. Cabinetul este deser it de medic şi asistenta medicală, care are următoarele obligaţiuni% - pregăteşte cabinetul şi documentaţia medicală pentru consultaţie. - ajută medicul la examinarea bolna ilor şi efectuea#ă tratamentul de ambulatoriu. - determină temperatura, tensiunea arterială. - recoltea#ă şi trimite produsele biologice pentru examenele de laborator, prescrise de medic. - conform indicaţiilor medicului trimite bolna ii la diferite ser icii de diagnosticare şi tratament. - se ocupă de dispensari#area bolna ilor. - reali#ea#ă educaţia medicală a bolna ilor şi a populaţiei. Cabinetul de dermatologie a fi asigurat cu tot necesarul pentru consultarea pacienţilor, în cabinet se completea#ă documentaţia medicală conform cerinţelor actuale. 2ub supra egherea medicului se or afla persoanele cu dermato#e profesionale, piodermite recidi ante, ec#eme, neurodermite, prurigo, urticarie, dermatită atopică, seboree, psoria#is, lupus eritematos, sclerodermic dermatomio#ită, fotodermato#ă, lichen plan, eritem exsudati polimorf, eritem indurat 3a#in, asculite, dermatită herpetiformă "iihring, parapsoria#is, reticulosarcomato#e, sarcom, dermato#e pre)canceroase, tumori benigne, neurofibromato#$ generali#ată, sarcoido#ă, tuberculo#ă cutanată, alopecie, acnee ro#acee şi ulgară, leucopla#ie, itiligo, genodermato#e, ne i. Persoanele cu dermato#e profesionale se or pre#enta la medic pentru a fi examinate conform unui program special.

Un nou portal informaţional! Dacă deţii informaţie interesantă si doreşti să te imparţi cu noi atunci scrie la adresa de e-mail : support@sursa.md