B I B L I O T E K A

R A Č U N O V O D S T V O

Prof. dr. sc. Vinko BELAK; dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovi. rač. i ovi. rev.; Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec. i ovi. rač.; mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovi. rač. i ovi. rev.; mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovi. rač.; prof. dr. sc. Mladen HABEK; mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovi. rač.; mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovi. rač.; mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovi. rač.; prof. dr. sc. Josipa MRŠA; doc. dr. sc. Ivica PERVAN; mr. sc. Marina PROKLIN, dipl. oec. i ovi. rač.; prof. dr. sc. Petar PROKLIN; Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec. i ovi. rač.; Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovi. rač.; Jasna VUK, dipl. oec. i ovi. rač. i mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovi. rev.

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA
s primjerima knjiženja
IX. izmijenjena i dopunjena naklada

Redaktor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ

Zagreb, lipanj 2012.

. Augusta Prosenika 11 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 806803 .o.A.o.K. Glavni urednik: Dr. v. RRiF-plus d.: 01/4699-700. fax: 01/4699-766 Prodaja: 01/4699-760 E-mail: rrif@rrif. za nakladništvo i poslovne usluge 10000 Zagreb. Božidara Magovca 15 Tisak: M.o.hr Za nakladnika direktor: Branimir MARKOTA.o. Biblioteka: RAČUNOVODSTVO UDK 657.o. i ovi. rev. Vlado BRKANIĆ. Zagreb. dipl. Hrvatska Tel. rač.o. Vlaška 68.Copyright © 2012. ovi.2(035) [~ ISBN 978-953-272-060-0 Grafički urednik: Boris ŠIKIĆ Grafička priprema: TERCIJA d. sc. prof. Golden d. Zagreb. oec. š.

S obzirom na to da se ova knjiga koristi i u obrazovnim ustanovama. sadržavati nastavak računovodstvenih naputaka o sastavljanju financijskih i poreznih izvještaja s njihovom analizom." dok će Knjiga II. kao finalnog proizvoda računovodstva. što je pak nadalje bitna pretpostavka za pouzdano sastavljanje financijskih izvještaja. naklada). u vezi s primjenom MRS-a 23). Tijelima poreznog i financijskog nadzora. poreza. profitnim ustanovama i zadrugama koje vode dvostavno knjigovodstvo. može poslužiti za ocjenu konkretnih knjiženja. revizorima i dr. konsolidacijama i dr. svima koji "ulaze" u ovo strukovno područje želim lako razumijevanje i brzo učenje. Kao urednik izražavam zadovoljstvo i zahvalnost svim autorima ove knjige (priručnika i udžbenika) koji su prihvatili ovakav koncept objašnjavanja i pisanja složene stručne materije u kojemu su objasnili i knjigovodstveno obradili poslovanje poduzet- ni . Temeljna pretpostavka kvalitetnog financijskog izvješćivanja jest ispravnost proknjiženih poslovnih događaja na odgovarajuće račune iz kontnog plana. U najvećem dijelu izložene građe mnoga određenja i objašnjenja su identična. s novom Vladom došle su značajne promjene u poreznom sustavu što je u mnogim dijelovima knjige zahtijevalo intervencije u obračunu PDV-a prema novim stopama. Kao prvo. stručnih područja s kojima se računovođa susreće. U nekim dijelovima priručnika dodani su novi tekstovi kako bi se popunile praznine koje do sada nisu bile obrađene. ali i drugih poreza i doprinosa koji se pojavljuju u obračunu troškova ili isplata. no postoje i male razlike (kao npr. a jednako tako i obrtnicima "dobitašima" koji svoje poslovanje zbog utvrđivanja svojih poreznih obveza vode primjenom računovodstvenog sustava kao i trgovačka društva. Usvojena znanja iz pojedinih dijelova "aktive i pasive" potrebno je povezati u cjeloviti sustav bilanciranja što je pretpostavka razumijevanja poslovnih procesa i njihovog evidentiranja. Knjiga je namijenjena računovođama u trgovačkim društvima. U opisu pojedinih funkcija računa i njihova obuhvata (sadržaja) uzeta su u obzir pravila koja proizlaze iz Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja čija primjena se odnosi na male i srednje poduzetnike i Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Zato je dobio obilježje "Knjiga I. Ovaj priručnik je u Hrvatskoj najviše korišten jer sadrži kombinaciju primijenjenih znanja iz područja računovodstva.PREDGOVOR IX. Želim napomenuti kako je ova knjiga pisana s ciljem prikazivanja funkcije pojedinog sintetičkog ili analitičkog računa i vezu s ostalim računima kod bilježenja pojedine poslovne promjene. visokim školama i fakultetima. NAKLADI Više je razloga zašto smo pripremili ovo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. na što se u tekstovima upozorava. Ovaj priručnik daje praktične naputke za knjiženje poslovnih događaja slijedom RRiF-ovog Računskog plana (XV. radnog i trgovačkog prava te dr.

prof.hr. . lipnja 2012. te je možete poslati na rrif@rrif. U Zagrebu. rev. Svaka primjedba ili uočena greška biti će dobro primljena. Dosadašnjih osam izdanja ove knjige potvrđuje da je ona u nas postala standardna i nezamjenjiva literatura računovođa i svih onih koji žele to postati. v.. Nadam se da će svim čitateljima i korisnicima ovaj priručnik biti od pomoći u radu i razumijevanju poslovnih događaja prilikom njihovog knjiženja. i ovi. sc. Redaktor: dr. rač. Zahvalan sam i grafičkoj pripremi koja je morala sve zahtjeve autora i urednika prenijeti u grafičke oblike koji izražavaju cjelovitost sadržaja ove knjige. ovi. Vlado BRKANIĆ. Na tome Vam se unaprijed od srca zahvaljujem. 1. š.nika.

28. 23. 13. 20. INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA (03) BIOLOŠKA IMOVINA (04) ULAGANJA U NEKRETNINE (05) DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (06) POTRAŽIVANJA . ALATI. 27. USTROJSTVO POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE POTRAŽIVANJA ZA UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL (00) NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA (01) MATERIJALNA IMOVINA . 15. CARINU. 24. 17. 19.POSTROJENJA. OPREMA. 2. 22. 6. 1. 11. 21. II. 10. 4. 12. 16. DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE (24) DUGOROČNE OBVEZE (25) ODGOĐENI POREZI (26) DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (28) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (29) OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ZALIHA (30) SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI (31) ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA (32) 85 89 111 155 196 209 223 252 259 267 312 341 384 397 441 455 463 469 479 485 498 556 565 568 571 585 600 613 . 9. PRIREZ. 7.KRATKOROČNA (12) POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (13) POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE. PRISTOJBE I DOPRINOSE (140) OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA (15) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (19) KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (20) KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (21) KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE. DEPOZITE I JAMSTVA (22) OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE (23) KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE. 18. 8.DUGOTRAJNA (07) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (08) NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (10) KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (11) POTRAŽIVANJA . 25. 26.NEKRETNINE (02) MATERIJALNA IMOVINA . 5.PREGLED SADRŽAJA I. 3. 14.

35.29. 47. 53. 57. A. REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (40) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI . 51. 60. 56. B. 43. BILANCIRANJE . 45.TROŠKOVI USLUGA (41) TROŠKOVI OSOBLJA (42) TROŠKOVI AMORTIZACIJE (43) TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE (44) REZERVIRANJA (45) OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (46) FINANCIJSKI RASHODI (47) OSTALI POSLOVNI RASHODI (48) RASPORED TROŠKOVA (49) ULOGA SLOBODNOG RAZREDA 5 U VOĐENJU GLAVNE KNJIGE PROIZVODNJA . 37. 55.OSTALI RASHODI (73) PRIHODI PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE (76) FINANCIJSKI PRIHODI (77) OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI (78) BRUTO-DOBITAK ILI GUBITAK . 59. DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9) KAPITALNE PRIČUVE (91) PRIČUVE IZ DOBITKA (92) REVALORIZACIJSKE PRIČUVE (93) ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK (94) DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (95) MANJINSKI INTERES (96) IZVANBILANČNI ZAPISI (99) 613 630 641 668 708 730 755 767 777 818 841 861 865 870 925 927 930 938 939 998 999 1007 1011 1013 1014 1015 1017 1028 1038 1041 1057 1059 1065 1074 1078 1084 1089 1091 1098 1099 III.RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (79) FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8) KAPITAL. 30. 42. 50.TROŠKOVI KONVERZIJE (60) NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI (61) ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA (63) GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (64) OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE . 32.PREKINUTO POSLOVANJE (69) TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (70) TROŠKOVI NABAVNE VRIJEDNOSTI PRODANE ROBE (71) (i nekretnina.BILANČNE PROMJENE POUČAK O RAZUMIJEVANJU BILANCE I POSLOVNIH PROMJENA BILANČNE PROMJENE UVJETOVANE RASHODIMA I PRIHODIMA 1113 1125 1137 KAZALO POJMOVA .TROŠKOVI KUPNJE (65) ROBA (66) PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE (67) PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA (68) DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI . 65. 63. 38. 46. 58. 66. 36. 33. 44. 49. 31. 52. ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36) I PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZALIHA (37) METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA. 48. umjetnina i imovine za prodaju) TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI (72) IZVANREDNI . 61. 68. 54. 40. 39. 41. PRIČUVE. 64. 62. 34. 67.

4. 5. 4.5.2. Mladen HABEK) OVISNOST USTROJA RAČUNOVODSTVA O ZAKONSKIM I STRUKOVNIM NORMAMA ODREDBE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KNJIGOVODSTVENI DOGAĐAJI I ISPRAVE POSLOVNE KNJIGE RAČUNSKI PLAN I NJEGOVO OBLIKOVANJE POPIS . 2. 5. 2.4.6. NAČELA I OBILJEŽJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE POIMANJE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA POLAZIŠTE U PRISTUPU DONOŠENJA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA . 4. 2. 2.3. sc.1. Šime GUZIĆ. 4. ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA ODABIR RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DONOŠENJE ODLUKE O PRIMJENI RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA PRIMJER RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Mr. 3. 3.SADRŽAJ I. 5. dr. USTROJSTVO POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (Prof.) RAČUNOVODSTVO DRUŠTVA U STEČAJU I LIKVIDACIJI (Prof.1. 4. sc. 4.6. rač. oec. 5..3. 5. 4.5. 2. 5.5. 2.. 3.1. sc. 4. dr. SIJEČNJA DO DANA OTVARANJA STEČAJA SASTAVLJANJE POČETNE BILANCE DRUŠTVA U STEČAJU I OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA 3 3 4 5 23 36 42 44 55 55 55 56 58 58 59 60 61 62 63 69 69 70 72 73 74 75 . 2. 2.7.1.6. 1. Mladen HABEK) PRISTUP PROBLEMU ODREDBE STEČAJNOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU DRUŠTVA OBVEZE I ODGOVORNOST UPRAVE I ZAPOSLENIKA U DAVANJU PODATAKA O DRUŠTVU POPIS . i ovi.INVENTURA PO OTVARANJU STEČAJA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE OD 1.3. dipl.4.2.INVENTURA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI i GODIŠNJE IZVJEŠĆE NADZOR RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI I STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA RAČUNOVODSTVENI STANDARDI TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE.2. 5.2.

rev.8. 5. v. 4. dipl. sc. 6. 4.6.4. 3. Vlado BRKANIĆ. 4.3.2. 2.2. 2. 2.) NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA (01) (Dr.3. 4. ROBNE I USLUŽNE MARKE I OSTALA PRAVA (011) ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTWARE I OSTALA PRAVA (012) GOODVVILL (013) . 2. Vlado BRKANIĆ.7. prof.6. Katarina HORVAT JURJEC.9. 4. rač. i mr. 4. 3. i ovi. 3.10. PATENTI.2.NEKRETNINE (02) ZEMLJIŠTA (020) GRAĐEVINSKI OBJEKTI (023) STANOVI ZA VLASTITE ZAPOSLENIKE (024) PREDUJMOVI ZA NABAVU NEKRETNINA (026) NEKRETNINE U PRIPREMI (027) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEKRETNINA (028) AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINE (029) REVALORIZACIJA NEKRETNINE MATERIJALNA IMOVINA .6. PISANA IZVJEŠĆA STEČAJNOG UPRAVITELJA RAČUNOVODSTVO DRUŠTVA U SLUČAJU NASTAVKA POSLOVANJA TEMELJEM STEČAJNOG PLANA ZAKLJUČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTVA U STEČAJU ZADAĆA RAČUNOVODSTVA DRUŠTVA U LIKVIDACIJI PROFESIJA RAČUNOVOĐE OPĆENITO O PROFESIJI RAČUNOVOĐA ZAKON O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENA PROFESIJA VODITELJ RAČUNOVODSTVA 75 75 77 78 80 80 80 81 II.8. 2.7. 3. sc.FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVNOG SPAJANJA OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA (014) REVALORIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE PREDUJMOVI ZA NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE (015) NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI (016) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE (018) AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (019) MATERIJALNA IMOVINA .5. 3. LICENCIJE.3. INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA (03) NABAVA POSTROJENJA I OPREME IZ VLASTITIH IZVORA SREDSTAVA IZRADA OPREME U VLASTITOJ IZVEDBI ZAMJENA STARE OPREME NOVOM PRIBAVLJANJE OPREME FINANCIJSKIM LIZINGOM (leasing) UVOZ OPREME FINANCIJSKIM LIZINGOM REVALORIZACIJA . prof. 1. 3.4. 3.1.2.10.8.1. 2. rev.9.1. sc.9. š„ ovi rač.10.POSTROJENJA.5. 4. i ovi.3. 4. i ovi.) IZDATCI ZA RAZVOJ (010) KONCESIJE. 2. 2.8.11.5. 3. oec. 4. v.PONOVNA PROCJENA TROŠKA NABAVE POSTROJENJA I OPREME UNOS OPREME U IMOVINU DRUŠTVA I TEMELJNI KAPITAL POVLAČENJA I OTUĐENJA POSTROJENJA I OPREME PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI (033) POLJOPRIVREDNA OPREMA (034) OSTALA MATERIJALNA IMOVINA (035) 85 89 90 93 99 104 108 108 109 109 110 110 111 111 118 147 150 150 151 152 153 155 157 165 166 173 175 176 178 179 187 188 189 . 2. 3. 6. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE POTRAŽIVANJA ZA UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL (00) (Dr.1. 4. rač. 6.7. š„ ovi. OPREMA.4. 5. 4. 2. ALATI. 2.5. 6.7. 5. 4.

1. 4. 6. dr.14. univ. 8. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA (036) MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI (037) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POSTROJENJA I OPREME (038) AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME (039) BIOLOŠKA IMOVINA (04) (Prof. Šime GUZIĆ. 8. Đurđica JUR1Ć. 9. oec. 10. 5.5. dr. 8. 6.VIŠEGODIŠNJI NASADI (040) BIOLOŠKA IMOVINA .4. 8.13.1. 4.4. 9. spec. i ovi. 5.) ULAGANJA U NEKRETNINE .12. ral.3. 7. dipl.BILJE .7. oec. oec. 10.6.4. dipl. sc. 8. 8. oec.3. 4. dipl.1. 7. i ovi.3. 7. oec. rač. oec. Ivica PERVAN i Jasna VUK.2. DEPOZITI I SLIČNO (065) ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA (066) OSTALA DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (067) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE FINANCIJSKE IMOVINE DUGOTRAJNE (068) POTRAŽIVANJA . mag. dipl.1. i ovi.GRAĐEVINE (051) PREDUJMOVI ZA ULAGANJA U NEKRETNINE (056) ULAGANJE U NEKRETNINE U PRIPREMI (057) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ULAGANJA U NEKRETNINE (058) AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ULAGANJA U NEKRETNINE (059) DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (06) (Prof.9. 10.15. rač. 6.8. sc. 6. 7.8. i ovi rač. 7. 7.OSNOVNO STADO (041) (Prof. rat) UDJELI (DIONICE) KOD POVEZANIH PODUZETNIKA (060) DANI ZAJMOVI POVEZANIM PODUZETNICIMA (061) SUDJELUJUĆI INTERESI (UDJELI) 062 ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA U KOJIMA POSTOJE SUDJELUJUĆI INTERESI (063) ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE . Petar PROKLIN) ULAGANJA U NEKRETNINE (05) (Tamara CIRKVENI.6. 8.2. 10. 6.5. sc.) ŽIRO-RAČUN U BANCI (100) OTVORENI AKREDITIV U DOMAĆOJ BANCI (101) BLAGAJNA (102) DEVIZNI RAČUN (103) 189 190 190 194 196 197 198 204 209 210 210 212 213 214 223 225 234 236 240 240 244 247 248 251 252 252 253 257 258 258 259 259 259 259 259 263 267 269 279 280 292 223 .ZEMLJIŠTA (050) ULAGANJA U NEKRETNINE . 8. 6. dr. 5. oec. 6. 5.DUGOTRAJNA (07) (Jasna VUK. 8. 7.6.. i ovi.7.1.2.3.DUGOTRAJNA (076) VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (078) POTRAŽIVANJA ZA NEZARAĐENU KAMATU (079) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (08) (Mr. 10.) POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA (DRUŠTAVA) (070) POTRAŽIVANJA S OSNOVE PRODAJE NA KREDIT (071) POTRAŽIVANJA IZ FAKTORINGA (072) POTRAŽIVANJA ZA JAMČEVINE (073) POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA (074) OSTALA POTRAŽIVANJA .2. dipl. 7. sc.2.3. i Jasna VUK. 7. sc.2.1.4.4. Josipa MRŠA) PRIZNAVANJE I UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI BIOLOŠKE IMOVINE BIOLOŠKA IMOVINA .) UTVRĐIVANJE PRIVREMENIH RAZLIKA ODGOĐENA POREZNA IMOVINA I NADOKNADA POREZNE IMOVINE U SLUČAJU POREZNOG GUBITKA NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (10) (Mr.5. 9.DUGOTRAJNE (064) DANI ZAJMOVI. 7. i ovi rač.ŽIVOTINJE .

5. 12. 12. 11. 13.KRATKOROČNI (111). dipl.1.. oec. ovi.6. CARINU. 11.) ULAGANJA U DIONICE I UDJELE KAO FINANCIJSKA IMOVINA ČIJA SE PROMJENA FER VRIJEDNOSTI PRIZNAJE U RAČUNU DOBITI I GUBITKA .3. PRIREZ. rač.. sc.4. sc. 14. 13. DEPOZITI I KAUCIJE (115) POTRAŽIVANJA IZ ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE (116) OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA (117) VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE FINANCIJSKE IMOVINE KRATKOTRAJNE (119) POTRAŽIVANJA . 12. 13.KRATKOROČNE (114) DANI ZAJMOVI. dipl. v.2. 11. dipl.10..2. 10.1.6.) POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (140) POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA (141) (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA. 11. rač.7.8. i ovi. i ovi.7..5.. i ovi. OTVOREN AKREDITIV U STRANIM VALUTAMA (104) DEVIZNA BLAGAJNA (105) NOVAC ZA KUPNJU DEVIZA (106) I OSTALA NOVČANA SREDSTVA (108) . 13.) 303 303 307 307 312 312 315 317 317 317 331 337 337 339 341 342 373 376 376 376 378 379 380 382 382 384 384 389 392 393 394 395 395 396 397 397 435 . prof.10. sc. 12.7. 11. SUDJELUJUČI INTERESI ( UDJELI) (112) ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA U KOJIMA POSTOJE SUDJELUJUĆI INTERESI (113) ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE . 13. PRISTOJBE I DOPRINOSE (140) (Mr. oec.9..4.8. rač.3. Nada DREMEL.8.2. rač.1. sc.6. 13. rev.8. 11.) POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH (130) POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA DRUŠTVA (133) POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA (134) POTRAŽIVANJA ZA SREDSTVA U SLOBODNOJ ZONI (135) POTRAŽIVANJA OD BANAKA ZA PRODAJU NA POTROŠAČKI KREDIT (136) POTRAŽIVANJA OD POSLOVNIH JEDINICA U INOZEMSTVU (137) OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA (138) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALIH POTRAŽIVANJA (139) POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE. 12. 12.KRATKOROČNA (12) POTRAŽIVANJA OD KUPACA (120) POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU (121) POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA (122) POTRAŽIVANJA OD SUDJELUJUĆIH PODUZETNIKA (123) POTRAŽIVANJA ZA KAMATE (124) (ako se ne pripisuju glavnom potraživanju) POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE (125) (koja nisu u svezi sa zalihama) POTRAŽIVANJA IZ VANJSKOTRGOVAČKOG POSLOVANJA (126) (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun) POTRAŽIVANJA S OSNOVE OSTALIH AKTIVNOSTI (127) OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (128) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA (129) POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (13) (Dr. rev. dipl. DANI ZAJMOVI POVEZANIM PODUZETNICIMA .) KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (11) (Mr. 11. rač. oec. 12.7.5.4. 12. Vlado BRKANIĆ.6. 10. 13. 12. Đurđica JURIĆ.9. 14.2. 14. i ovi. 11. 13. MJENJAČKO POSLOVANJE (Mr. š„ ovi.1. oec.. 12. 11. 12. 11. Ljerka MARKOTA..5.3. i ovi. 13. 10.

16. DEPOZITA I SL. (214) 474 OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (215) 477 OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA (216) 477 OBVEZE IZ ESKONTNIH POSLOVA (217) 478 OBVEZE S OSNOVE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI (218) 478 . 18. 18.1. š„ ovi. 16. prof.5. 473 OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA U KOJIMA POSTOJE SUDJELUJUĆI INTERESI (do 20% udjela) (213) 474 OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA. LICENCIJA I DRUGIH NEMATERIJALNIH PRAVA (194. 16. oec. 16. rač. sc.8. v. 15. PREMIJE. prof. oec. 18.5. rev. i ovi.6. Ljerka MARKOTA. i ovi. dipl. oec.) 452 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (155 i 159) 455 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (19) (Tamara CIRKVENI. i ovi. rač. spec. dipl. 18. rač. Vlado BRKANIĆ. mag. 15.6.. 18. 15..5. Vlado BRKANIĆ.9. 16. dipl. 16.2. DOPRINOSE. š„ ovi.4. rač. 195.) 438 POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ČLANARINU (145) 439 POTRAŽIVANJA ZA CARINU I VIŠE PLAĆENE CARINSKE PRISTOJBE (147) 440 POTRAŽIVANJA ZA ŽUPANIJSKI. 17.5.3.) 442 POTRAŽIVANJA OD MIROVINSKOG OSIGURANJA (151) (Dr.6.1.3. 18. Đurđica JURIĆ.2. 196) 462 OSTALI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA (199) 463 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (20) (Dr.9. v. 18.7. 15. i ovi.2. oec. Vlado BRKANIĆ. i ovi. prof. Šime GUZIĆ. TAKSE I PRISTOJBE (149) 441 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA (15) 441 POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE ZA BOLOVANJE OD HZZO-a (150) (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA. GRADSKI I OPĆINSKI POREZ (148) 440 POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE. 15..3. 14.4.4. rač.) 437 POTRAŽIVANJA ZA POSEBNE POREZE I TROŠARINE (Mr. 14. i ovi. i ovi.7. 15. oec.4. 18. 14. rač. sc.) 463 OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA (200) 463 OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (201) 465 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (21) (Mr.6. rev. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE (142) 436 POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU (143) (Dr.8. sc. sc. 16.1. rač. 17. 14. i ovi. 14. v. rev.1. ovi. 17.2.3. 18.) 455 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (190) 456 OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA (191) 459 UNAPRIJED PLAĆENI OVISNI TROŠKOVI NABAVE (192) 461 TROŠKOVI KAMATA IZ BUDUĆEG RAZDOBLJA (193) 461 UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI KONCESIJA.14. 18. POTICAJE I DRŽAVNE POTPORE (153) 452 POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA OTKUPLJENU AMBALAŽU (154) (Mr.) 450 POTRAŽIVANJA OD LOKALNE SAMOUPRAVE (152) 451 POTRAŽIVANJA ZA REGRESE. sc. oec. dipl. rač. univ. 14. sc. š.) 469 OBVEZE ZA IZDANE ČEKOVE (210) 470 OBVEZA ZA IZDANE MJENICE (211) 470 OBVEZE PO KRATKOROČNO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (212) . 15.

oec.3. 20.) OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA (250) OBVEZE ZA ZAJMOVE.8. 20. dipl. rač.) OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA (242) OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK.2.9. i ovi.1.5. sc. š„ ovi. i ovi.3. Vlado BRKANIĆ. i ovi rač. 21. 20. 22. rač. i ovi.) OBVEZE ZA POSEBNE POREZE (TROŠARINE) I DRUGE POREZE DRŽAVI (244) (Mr. prof. oec. 21. 21. 23.4. 21.6. DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE (24) (Mr. 19. 21. DEPOZITE I JAMSTVA (22) OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (220) DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA (221) DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE (222) DOBAVLJAČI KOMUNALNIH USLUGA (223) OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I USLUGA (224) OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE (225) OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE (23) (Dr. dipl.8.) OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE I ČLANARINE (245. Šime GUZIĆ. rev.NAJMA (253) DUGOROČNE OBVEZE ZA PREDUJMOVE (254) OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (255) OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (256) OBVEZE PREMA DRŽAVI (258) OSTALE DUGOROČNE OBVEZE (259) ODGOĐENI POREZI (26) (Mr.6. 22.) OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA (230) KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA (231) OBVEZE ZA KAMATE (232) OBVEZE PO OBRAČUNU PRODANIH DOBARA PRIMLJENIH U KOMISIJU I KONSIGNACIJU (233) OBVEZE PREMA OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA (234) OBVEZE IZ POSLOVANJA U SLOBODNOJ ZONI (235) OBVEZE IZ VANJSKOTRGOVAČKOG POSLOVANJA (236) OBVEZE PREMA POSLOVNIM JEDINICAMA U INOZEMSTVU (237) OBVEZE IZ STJECANJA UDJELA (238) OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (239) KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE. rač.5. 22. 20. 22. Vlado BRKANIĆ. 246 i dio 249) OBVEZE ZA CARINU I CARINSKE PRISTOJBE (247) OBVEZE ZA ŽUPANIJSKE I OPĆINSKE (GRADSKE) POREZE (248) OSTALE OBVEZE ZA JAVNA DAVANJA (249) DUGOROČNE OBVEZE (25) (Dr.) OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (240) OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (241) (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA.5.4. 19.2. 19. 21. š„ ovi. rač. dipl.1. 19. 20. sc. v.7.1. i ovi. 20.6. 21. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE. 20. v. 20. 19.2. 22.2. dipl.3. oec. 22. 22. DOHODAK OD KAPITALA I POREZ PO ODBITKU (243) (Dr. rač.) 479 479 482 483 484 484 484 485 485 488 490 491 492 493 493 496 496 496 498 498 537 537 538 542 554 554 554 555 557 557 556 559 560 562 563 563 564 565 565 . sc.4.7.19. rev. prof. i ovi. Ljerka MARKOTA. Vlado BRKANIĆ. sc.7.9. 20.6.3.10. sc. i ovi. 22.9. DEPOZITE I SL. 22. 19. 20.5. prof. v. Ljerka MARKOTA. rač.8. 22. (251) OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (252) DUGOROČNE OBVEZE IZ FINANCIJSKOG LIZINGA . 21. 21. rev. sc. 21.1. oec. 20. š„ ovi.4.

25. rač.2. 27. 26.1. 30.2. 30. 26.5. 27. rač. MRS 2) 585 OBRAČUN I KNJIŽENJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA MATERIJALA 588 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI (31) 600 SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU (310) 600 MATERIJAL U DORADI.6. 30.) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA (290) 572 OBRAČUNANI TROŠKOVI KORIŠTENIH PRAVA (291) 574 OBRAČUNANI TROŠKOVI KUPNJE ROBE (292) 575 OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA (293) 576 ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNIH POTPORA (294) 578 ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (295) 581 ODGOĐENI PRIHOD ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE (296) 583 NEREALIZIRANI DOBITCI IZ FINANCIJSKE IMOVINE (297) 584 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (299) 585 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ZALIHA (30) (Prof. mag.4. oec. 25. 24. 30.) 568 RAZLIKOVANJE POREZNO PRIZNATIH I RAČUNOVODSTVENIH REZERVIRANJA 568 UKIDANJE DUGOROČNIH REZERVIRANJA ZBOG PRESTANKA RIZIKA 569 POSTUPAK S IZDATCIMA KOJI TERETE DUGOROČNO REZERVIRANJE 570 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (29) 571 (Tamara CIRKVENI.3. 29. v. 25.1. 27. spec. š„ ovi.9. 24.3. sc.4.PRVI IZLAZ" (FIFO METODA) OBRAČUN ZALIHA PREMA METODI PROSJEČNOG PONDERIRANOG TROŠKA 613 613 616 623 624 630 630 631 633 633 637 .2. 29. 30. 29. SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA (37) METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA.8. Katarina HORVAT JURJEC. dipl. 24. univ. i ovi. 24. dr. 25.1. Vlado BRKANIĆ.2.5. REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA (Prof.2. rač.4. 25. sc.2. 29. dr. REZERVNIH DIJELOVA.) AUTOGUME NA ZALIHI I U UPORABI PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA. 25. 25. sc.1. 26. oec. rač.3.3. Vinko BELAK i mr. 28. 25. rev. prof. 30. 29. ODGOĐENA POREZNA OBVEZA (260) 565 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (28) (Dr. i ovi.23. i ovi. 25. sc. oec..) 585 URAČUNAVANJE TROŠKOVA NABAVE U ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA. dipl.7.1. Vinko BELAK) TEHNIKE MJERENJA TROŠKA I METODE TROŠKOVA KOJE SE PREMA HSFI-u 10 i MRS-u 2 PRIMJENJUJU PRI OBRAČUNU UTROŠKA ZALIHA METODA STANDARDNOG TROŠKA KAO TEHNIKA MJERENJA TROŠKOVA ZALIHA SPECIFIČNA IDENTIFIKACIJA POJEDINAČNIH TROŠKOVA KAO METODA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA METODA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA "PRVI ULAZ . i ovi. REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA (HSF1 10. 25. oec.1.1. OBRADI I MANIPULACIJI (311) 604 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA (32) 613 ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36) I PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZALIHA (37) NABAVA I POTROŠAK SITNOG INVENTARA ZALIHE AMBALAŽE (Jasna VUK.

3. 34. 32. 34. rač.4.8. 32. Šime GUZIĆ.4. 32. i ovi.6. 31. dipl.7. sc. rač.5.SERVISNE USLUGE (412) USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠKOVI DOZVOLA (413) USLUGE ZAKUPA .000. 32.1.5.10. 31.1. 32. UPRAVE I PRODAJE (401) TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (402) TROŠKOVI AMBALAŽE (403) KNJIŽENJE TROŠKOVA SITNOG INVENTARA. 31.10. i ovi. 31.30.6.2. oec. 32.3. 34. 31.2. sc. 31. 33.TROŠKOVI USLUGA (41) USLUGE TELEFONA. 33.6. oec. oec.12.11.9. 31.4. i ovi. 34.8. 34. 31.1. 33. Šime GUZIĆ. 34.UGOŠĆIVANJA I POSREDOVANJA (418) TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA (419) TROŠKOVI OSOBLJA (42) (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA. 31.7.) OBRAČUN PLAĆA OBRAČUN PLAĆA U NARAVI KNJIŽENJE TRINAESTE PLAĆE TROŠKOVI AMORTIZACIJE (43) (Mr.11. 32. SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA (415) INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (416) KOMUNALNE USLUGE (417) USLUGE REPREZENTACIJE .8. 34.) OPĆI PRISTUP TROŠKOVIMA PRIMJER KNJIŽENJA RAZNIH TROŠKOVA NA RAČUNIMA SKUPINE 40 TROŠKOVI ADMINISTRACIJE. 34. OTPISA AMBALAŽE I AUTOGUMA (404) KNJIŽENJE RADNE ODJEĆE I OBUĆE (4005 i 4015) POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE (405) POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA (406) POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI (407) ODSTUPANJE OD STANDARDNOG TROŠKA (409) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI . 32. PRIJEVOZA I SL.) REGULATORNI OKVIR KOJI UREĐUJE OBRAČUN AMORTIZACIJE IMOVINA KOJA PODLIJEŽE AMORTIZACIJI PREDMETI DUGOTRAJNE IMOVINE KOJI SE MOGU JEDNOKRATNO OTPISATI ODREĐIVANJE KORISNOG VIJEKA TRAJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE AMORTIZIRANJE PREMA POREZNO DOPUSTIVOM VIJEKU UPORABE PROPISANE STOPE METODE AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE OSNOVICA ZA OBRAČUN AMORTIZACIJE POČETAK I ZAVRŠETAK OBRAČUNA AMORTIZACIJE KNJIŽENJE OBRAČUNANOG TROŠKA AMORTIZACIJE OBRAČUN I KNJIŽENJE AMORTIZACIJE REVALORIZIRANE DUGOTRAJNE IMOVINE (434) AMORTIZACIJA IZNAD POREZNO DOPUŠTENE . 34. 31. dipl. 33.6.1. 34. 34. 32.LIZINGA (414) USLUGE PROMIDŽBE.3. 32. USPOREDBA REZULTATA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA PO FIFO METODI I METODI PROSJEČNOG PONDERIRANOG TROŠKA I IZBOR METODE OBRAČUNA TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (40) (Mr.3. 34.9. 31. rač. (410) VANJSKE USLUGE NA IZRADI I PRODAJI DOBARA I USLUGA (411) USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE . 34.00 kn (436) POSEBNOSTI U OBRAČUNU AMORTIZACIJE 640 641 641 644 647 649 651 652 654 657 664 665 667 668 668 671 674 681 682 689 692 702 704 706 708 709 717 727 730 730 731 732 732 733 735 739 740 742 744 747 752 .2. dipl.5.2.10.9.PRIMJER ZA OSOBNI AUTOMOBIL NABAVNE VRIJEDNOSTI IZNAD 400. 32.7. 31.

TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE (44) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (440) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (442) TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA KRATKOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (445) TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA ZALIHA (446) TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DANIH PREDUJMOVA ZA ZALIHE (447) REZERVIRANJA (45) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA RIZIKE U JAMSTVENOM (GARANCIJSKOM) ROKU (450) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE PO ZAPOČETIM SUDSKIM SPOROVIMA (451) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA OBNOVU PRIRODNOG BOGATSTVA (452) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA OTPREMNINE (453) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR (454) TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA (455) TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA MIROVINE I SLIČNE TROŠKOVE OBVEZE (456) TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA ŠTETNE UGOVORE (457) TROŠKOVI OSTALIH DUGOROČNIH REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE (459) OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (46) DNEVNICE ZA POSLOVNA (SLUŽBENA) PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI (460) NADOKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA.5. 35.6. 38. 36.35. 37. 38.2. 35. 37. 36. 38. 37.2.8.2.3. 37.4. 37.3.3. ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA (466) POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE (467) TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (468) OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA . 38.5. 38. 37.7. 36.1.8. 38.9.9. 38.7. 36. 38. 35. OBVEZNICE I DRUGE VRIJEDNOSNE PAPIRE (476) TROŠKOVI DISKONTA I NAGODBI (477) NEREALIZIRANI GUBITCI (RASHODI) FINANCIJSKE IMOVINE (478) OSTALI FINANCIJSKI TROŠKOVI (479) 755 756 760 760 764 766 767 768 770 771 772 774 774 776 776 777 777 777 790 801 802 805 807 809 810 812 812 818 818 821 821 822 828 831 832 834 835 839 . 38.5.4. 36. DAROVI 1 POTPORE (461) NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA (462) TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE (463) PREMIJE OSIGURANJA (464) BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA (465) DOPRINOSI. 37.1. 36. 36.2. 36. 35.NEMATERIJALNI (469) FINANCIJSKI RASHODI (47) KAMATA IZ ODNOSA S POVEZANIM DRUŠTVIMA (470) TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S POVEZANIM DRUŠTVIMA (471) OSTALI TROŠKOVI IZ FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA IZ ODNOSA S POVEZANIM DRUŠTVIMA (472) KAMATA IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA (473) ZATEZNE KAMATE (474) TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA (475) GUBITCI IZ ULAGANJA U DIONICE.10. 37.6.10.6. 36. 36.1. 35. UDJELE. 38.8.9. 37.4.1.4.5.7. 38. 37.3. 37.

sc. 39.1.7.) 925 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA (63) 927 GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (64) 930 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE .PROIZVODNJA 870 TEMELJ ZA OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE 870 RASPORED TROŠKOVA ULAGANJA U PROIZVODNJU 874 OBRAČUNI ULAGANJA U PROIZVODNJU I DOVRŠENE PROIZVODE 880 POSEBNOSTI PRAĆENJA I OBRAČUNA TROŠKOVA PROIZVODNJE 891 RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI (Mr. 43.8. i ovi.11.TROŠKOVI KUPNJE (65) 938 ROBA (66) 939 TRGOVINA NA VELIKO . 39. Ivan ŽIC.3. 47. OSTALI POSLOVNI RASHODI (48) 841 TROŠKOVI NAKNADNIH POPUSTA. š„ ovi. i ovi. oec.2.6. 40. 47. 47. Mladen HABEK) 865 KADA UVESTI RAČUNE RAZREDA 5 865 ODNOS RAČUNA RAZREDA 5 I DRUGIH RAČUNA GLAVNE KNJIGE 866 KNJIŽENJA NA RAČUNIMA RAZREDA 5 868 PROIZVODNJA . 41.3.1.6. 963 NAKNADE ZA AMBALAŽU 979 POPISNE RAZLIKE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO 987 ROBA U CARINSKOM SKLADIŠTU TIPA "D" ILI U SLOBODNOJ ZONI (665) 993 ROBA U DORADI.. sc.9. 39. sc.TROŠKOVI KONVERZIJE (60) 870 OBUHVAT SKUPINE RAČUNA 60 .2. 42.8.5. prof.5. dipl.4. 41. rač.4.ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (663) . Đurđica JURIĆ. 39. 47. 39.) 998 .ROBA NA SKLADIŠTU (660) 943 PRODAJA ROBE U TRANZITU 961 ROBA U TUĐEM SKLADIŠTU (661) 962 ROBA DANA U KOMISIJSKU ILI KONSIGNACIJSKU PRODAJU (662) 962 TRGOVINA NA MALO . rač. 42.6. i ovi. 45.9. dipl. OBRADI I MANIPULACIJI (666) 993 ROBA NA PUTU (667) 994 VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE ZALIHA ROBE (669) 995 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE (67) (Dr.1. NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA (484) 849 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA (485) 849 DAROVI I SPONZORSTVA DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA (486) 851 DONACIJE .) 913 NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI (61) (Mr. 39.DAROVI IZNAD 2% UKUPNOG PRIHODA PRETHODNE GODINE (487) 854 TROŠKOVI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI (488) 855 OSTALI NEPOSLOVNI TROŠKOVI (489) 855 TROŠKOVI DANIH KORISTI I PROVIZIJE (4892) 859 RASPORED TROŠKOVA (49) 861 RAZVRSTAVANJE TROŠKOVA PROIZVODNJE (490) 862 RASPORED TROŠKOVA DJELATNOSTI TRGOVINE ROBOM I USLUGA (491) 864 ULOGA SLOBODNOG RAZREDA 5 U VOĐENJU GLAVNE KNJIGE (Prof. Vlado BRKANIĆ.39. oec. PENALI.5. 47. 48. 47.3.2. 42. v.7.. 47.10. 39. 39.3. 42.11.10. 42. 41. REKLAMACIJA I TROŠKOVI UZORAKA (480) 841 OTPISI I VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA (481) 844 RASHODI .1. 47. rev. 42. 47. 41. 39. 39..OTPISI NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE (482) 845 MANJKOVII PROVALNE KRAĐE NA ZALIHAMA I DRUGIM SREDSTVIMA (483) 846 KAZNE.2. 46.2. 44. sc. 47. dr. 40.1. 42. 39. 40. rev.4. 47. 47.

1. prof. oec. i ovi. 56.4.49. DIVIDENDE I SL.1.2.4. 56.2.1. 57.2. 49.3. 49. 50.4. 57.) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (75) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA PODUZETNICIMA U KOJIMA POSTOJE SUDJELUJUĆI INTERESI (755) PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA OVISNIM DRUŠTVIMA (756) PRIHODI OD NAJMOVA I ZAKUPA (757) PRIHODI IZ ORTAŠTVA (758) PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE (76) PRIHOD OD PRODAJE ROBE (760) PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA INOZEMNOM TRŽIŠTU (761) PRIHODI OD OBAVLJANJA TRGOVAČKIH USLUGA (762) PRIHODI OD PRODAJE NEKURENTNE ROBE (763) PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA KREDIT (764) PRIHODI OD PRODAJE ROBE PODUZETNICIMA U KOJIMA POSTOJE SUDJELUJUĆI INTERESI (765) PRIHOD OD PRODAJE ROBE OVISNIM DRUŠTVIMA (766) PRIHODI OD DANE (PRODANE) ROBE U FINANCIJSKI LEASING (NAJAM) (767) PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA I UMJETNINA (IZ TRGOVAČKIH DJELATNOSTI) (768) FINANCIJSKI PRIHODI (77) KAMATE. rač. univ.6.PREKINUTO POSLOVANJE (69) NEMATERIJALNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (690) MATERIJALNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (691) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI (699) TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (70) (Dr. sc.2. 51. 57.. 56. 49.5. 56. 55.6.) TROŠKOVI NABAVNE VRIIEDNOSTI PRODANE ROBE (71) (i nekretnina. rač.3. 56. 57. dipl.8.5.5. oec. 50. 50.3. 50.1. 49. 55.5. i ovi. sc.) PRIMJER NABAVE ZEMLJIŠTA RADI DALJNJE PRODAJE PRIMJER KUPNJE (I UREĐENJA) STANA RADI DALJNJE PRODAJE PRIMJER NABAVLJENE I PRODANE GRAĐEVINE NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PDV POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA NABAVA I PRODAJA UMJETNINA (682) DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI .OSTALI RASHODI (73) PRIHODI (Mr. spec. 56.1. š„ ovi. 55. 57. i ovi. rač. 56. oec. 55.3. 52. 57. Vlado BRKANIĆ. mag.7.3.9. rev. 53. umjetnina i imovine za prodaju) TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI (72) IZVANREDNI . 56. PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA (68) (Tamara CIRKVENI. v. 55. 56. 54. PRIHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PODUZETNICIMA (770) PRIHODI OD KAMATA (771) PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA (772) PRIHODI OD DIVIDENDE I DOBITAKA OD UDJELA (773) OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (774) DIO PRIHODA OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA I SUDJELUJUČIH INTERESA (775) 999 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1013 1014 1015 1017 1019 1026 1027 1027 1028 1028 1028 1031 1032 1033 1033 1033 1033 1034 1036 1038 1038 1038 1039 1039 1040 1040 . 56. Đurđica JURIĆ.2. 57. 49. 55. TEČAJNE RAZLIKE.4.

VIŠKOVA I PROCJENA (781) PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA I NAKNADNO NAPLAĆENI PRIHODI (782) PRIHODI OD REFUNDACIJA. 60. Vlado BRKANIĆ. 62.5. 61. rač.3.8. 58. 63.2.1. 58. 58. DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9) (Zrinko TRCOVIĆ. 63.3. 61.4. 63.9. 58.2.) UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN (900) KAPITAL ČLANOVA JTD-a i KD-a (903 i 904) DRŽAVNI . 64. 62.1.5. 60. 63. š„ ovi. i ovi.5. 58. 60. 63.2. 62.7. 64. rev. 59.3. 60. 65. 63.10.PRIHODI (776) PRIHODI OD NEGATIVNOG GOODWILLA (777) OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (778) OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI (78) PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA (780) PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVAKA. dipl. 58.2.1. 61.9. 64. rač. 58.1.7.NEPREDVIĐENI PRIHODI (789) BRUTO-DOBITAK ILI GUBITAK . NEREALIZIRANI DOBITCI .57. 58.1. DOBITCI/GUBITCI OD UDJELA TE IZ ZAŠTITE NOVČANOG TIJEKA (932-934) ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK (94) ZADRŽANI DOBITAK (940) PRENESENI GUBITAK (941) DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (95) 1040 1041 1041 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1047 1049 1050 1056 1057 1059 1059 1060 1060 1064 1064 1065 1067 1074 1074 1074 1074 1076 1077 1078 1079 1080 1080 1081 1083 1084 1084 1087 1088 1089 1089 1091 1091 .4. 61. DOTACIJA.PROCJENE (784) OSTALI POSLOVNI PRIHODI (785) PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA (786) DOBITCI OD PROCJENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I BIOLOŠKE IMOVINE (787) PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA ZA INTERNE POTREBE (788) IZVANREDNI . i ovi.3.RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (79) (Dr.1.) FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8) RASPORED DOBITKA KNJIŽENJA U SVEZI S GUBITKOM ODLUKA O RASPOREDU DOBITKA ILI GUBITKA. SUBVENCIJA I NADOKNADA (783) PRIHODI OD REVALORIZACIJE . 63. 58. oec. 57.6.2. PRIČUVE.6. 57. 65. 916) KAPITALNA ULAGANJA OBRTNIKA DOBITAŠA (919) PRIČUVE IZ DOBITKA (92) ZAKONSKE PRIČUVE (920) POKRIĆE GUBITKA IZ PRIČUVA PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE I UDJELE (921) VLASTITE DIONICE I UDJELI (922) STATUTARNE PRIČUVE (923) OSTALE PRIČUVE (924) REVALORIZACIJSKE PRIČUVE (93) UPORABA REVALORIZACIJSKE PRIČUVE PRIČUVE IZ TEČAJNIH RAZLIKA. sc. 60. 65. 58. 60.2. 62. 66.2.8.1. prof. ZA 20 lx VEZA RAČUNA DOBITKA I GUBITKA I BILANCE OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK KAPITAL. 58.JAVNI KAPITAL (905) KAPITALNE PRIČUVE (91) KAPITALNE PRIČUVE IZ DODATNIH UPLATA KAPITALNI DOBITAK (915.3.4. v.

6.) POUČAK O RAZUMIIEVANJU BILANCE I POSLOVNIH PROMJENA USTROJSTVO KNJIGOVODSTVENIH DOGAĐAJA PROMJENE U BILANCI BILANČNE PROMJENE UVJETOVANE RASHODIMA I PRIHODIMA RASHODI PRIHODI POVEZANOST BILANCE I RAČUNA DOBITKA I GUBITKA BILANCIRANJE .2. 2. prof. DOBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (950) GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (951) MANJINSKI INTERES (96) IZVANBILANČNI ZAPISI (99) RAČUNSKI PLAN I ŠIFRIRANJE RAČUNA IZVANBILANČNIH ZAPISA (Prof. sc. 68. 68. rev. oec.BILANČNE PROMJENE 1113 1113 1116 1125 1125 1126 1135 1137 KAZALO POJMOVA (Dr. Marina PROKLIN. 68.1. sc. 2. Vlado BRKANIĆ. A. 67. 66. dr. dipl. oec. š„ ovi. rač. dipl.) PRIMJERI KNJIŽENJA U IZVANBILANČNIM BILJEŠKAMA PRAĆENJE POSLOVANJA NA TEMELJU ORTAČKOG UGOVORA UVJETNA PRAVA I OBVEZE VRIJEDNOSNI PAPIRI I NALOZI ZA PLAĆANJE TISKANICE ULAZNICA. i ovi.66. EVIDENCIJSKIH BLOKOVA I SLIČNO 1091 1097 1098 1099 1099 1100 1102 1104 1106 1108 III. 68.3. sc. 68. 1.4. Mladen HABEK i Jasna VUK. v. 1. i ovi.2. (Mr. 68. B.5. 3.1.) . rač. rač. 68. i ovi.