UNIVERZITET U TRAVNIKU EDUKACIJSKI FAKULTET RAZREDNA NASTAVA

ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA
SEMINARSKI RAD

Kandidat Smajo Hadžić

Mentor do !dr! Ha"im Se#imo$ić

Tra$ni%& j'#i& ()**!

Po $e*no &e .no./.#!4" ) 1)&e e '.p&e7e '.1. PROBLEMI U UČENJU '." p$o*#e%)%" ! !0en&! /. ZAKLJUČAK 3.#o. )6! n)6e o*$"(o. USLOVI ZA USPJEŠNO UKLJUČIVANJE DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA 1. O*$"(o.'. G$!pe !0en)+" +o&e 1o.n)7 po $e*" '.1."n&" 1.p) "n&" ) o*$"(o./.) !+#&!0).e*n)7 o1-o&no o*$"(o.. Koncep !"#ne p$o%&ene 1. LITERATURA .SADRŽAJ UVOD 1."n&e !0) e#&" 1./. U()%"n&e ! o*()$ p$)nc)p" )n+#!(). T$e )$"n&e 1&ece ././. 1."n&" 1&ece .n) p$oce. De5)n)$"n&e p$o*#e%" ! !0en&! '." po.e*n)% po $e*"%" 1.1./.3.'.o. Po1$!0&" po. U. ) ! o1-o&no o*$"(o.o2en&e no.".".3. U./. U#o-" $o1) e#&" 1.ne !.'.

ti aj +ri i"$o3enj' ra"#i:iti2 a%ti$no.#a0o$idn' dje ' 5! 1#'2' i na1#'2' dje ' 6! dje ' .meno +ro$jera$anje"nanja& itd=! S$oje +oten ija#e o+tima#no ra"$ijaj' .anje& +ri#a1o3a$anje %'ri%'#'ma& $i-e +oma1a#a "a ':enje& '.emtnajama ' +ona-anj' i 9! dje ' .no$noj -%o#i je () do (.' dje a .ti! .a +o.a i"ražajnijim <težim= +o./ dje e .e0nim +otre0ama +red.e0ne od1ojno o0ra"o$ne +otre0e <n+r! $i-e $remena "a +i.redini je ' $e#i%oj mjeri o$i.+e ija#i"iranim in.i:ne +ro0#eme ' ':enj'! Dje a .' ra.a +o.e0nim od1ojnim i o0ra"o$nim +otre0ama! Nji2o$e +o.ta$#jena .#ije+ima& 1#'2ima& ne+o%retnoj dje i& menta#no +oremećenoj dje i& itd= je o0e"0ije3en inten"i$niji o0#i% +omoći ' .a +ro0#emima ' ':enj' Naj$i-e dje e ima o+-te i .t nji2o$i2 do.' .to nerea#no o jenj'jemo $rijedno.+je-na ' -%o#i& '%o#i%o ne '"memo ' o0"ir nji2o$e +o.#ije+' i .e0nim +otre0ama .a +o.e0nim +otre0ama <n+r .amo '" +omoć inten"i$niji2 o0#i%a .amo %ao dje a .' ':enja! Dje i .a4 *! +oremećajima ' menta#nom ra"$oj' (! .a +oremećajima ' %retanj' 7! d'1otrajno 0o#e.a $ećim +ri#a1o3a$anjem ' +ro e.' ne'.+ore3ene od #a%-i2 do ja%o i"raženi2& te od %rat%otrajni2 do doži$otni2! Me3' dje ' .tit' ijama! >d na:ina +red.+e i.an nji2o$ identitet <Carrier *??)=! A%o .n' dje ' 8! dje ' .a +oremećajima ' 1o$or' .! dje ' .a i"ražajnim +o.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama i +ri#i%a %oji2 .ti1n'ća i +re$i-e i2 o1rani:a$amo i#i -titimo 'mje.tr':ne +omoći i .'dioni i ' .a +oremećajima& +oremećajima i#i 2endi%e+om& onda možemo reći da :e.a +o.e0ne od1ojno o0ra"o$ne +otre0e .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama '0rajamo dje ' .ta$#janja dje e i m#adi2 .to da im dajemo +od.a .UVOD U +o+'#a iji dje e ' o.

$a%odne$nom ži$ot' o"na:a$amo dijete %oje nije '.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' redo$n' in.' .+je2 +red.a +o.$om mje.%i ne'.+je-no dijete! Dijete nije ne'.i.a .tit' ij' i" %oje je 0i#o i"%#j':eno& "0o1 to1a .U 0rojnim "a+adno e$ro+.a +o.amo "amjen' termina ne1o i +romjen' %on e+ta tretiranja te dje e! In e-$"c)&" :e.e0ne +otre0e ' $e"i .tenta i4 B Ure3en radni +ro.to "na:i .%a& itd= .a C+ro. Ta +romjena ne dono.i.i.tit' ijama na ne%i C+ro.tem o0ra"o$anja! @ot+'na inte1ra ija +ojedin a i#i odre3ene o.je:anD na:in i .%a& Ni"o"em.mje-taj djeteta .mjerni e! @otre0no je +romijeniti %on e+t +ojmo$anja tretiranja dje e .$im #j'dima! A%o#.redina +o%'-a$a +ri#a1oditi djete ne%om C+ro.tema $a.it'a ijama& ije#o $rijeme i ne .t' %a%o i2 može naći B Mir da :'je ':ite#je$o o0ja-nja$anje i '+'te "a rad B Mirno %retanje $r-nja%a +o ra"red' da 1a ne .o0ina %oje možemo o jenji$ati %od djeteta! I USLOVI ZA USPJEŠNO UKLJUČIVANJE DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA 1.%im drža$ama <n+r! En1#e.$im .amo .+je-no ' ':enj'! Kada dijete o"na:a$amo .a +o.a ':enjem i %ori-tenjem te2ni:%i2 +oma1a#a +ri ':enj'! S#ije+o dijete n+r! "a '.+je-no '%#j':enje ' ra"red tre0a +ored +ri#a1oa3a$anja +ro e.amo jedn' od o.#o+eda1o1a i a.%a& Ir.$a +oma1a#a 'redno na .i .e #a%-e '%#j':i#o i redo$ni .+je-no ' .+itanja i o0ra"o$anja dje e .%a o+redje#jenja i radije o+redije#i#i djeteto$e +o.%a& @o#j.a i"ra"om Cne'.%a& A%ot.to 1a +o:nemo tretirati %ao 'o+-te ne'.ima i ' in.a %ojima ' .' i"0je1#i medi in.ta$#ja .a ':enja i 1radi$a& +omoći ti. Koncep !"#ne p$o%&ene @ri#i%om mijenjanja .je%'D da 0i .+je-anD :e.o+re"niji moramo 0iti +ri#i%om %ori-tenja i"ra"a .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama i preći od integracijskog obrazovanja na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje djce sa posebnim odgojno obrazovnim potrebama.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama moramo '"imati ' o0"ir no$e ra"$ojne .$im "ada ima& ' .tor& 1dje .je:nimD .na od nji2o$e +arti i+a ije ' dr'-t$enim +ro e.r'-e %ad 2oda o%o#o B @omoć $r-nja%a <+ona$#janje '+'ta& +omoć +ri %retanj' ' o%o#j'& itd! Jo.o0e je o$i.

o0an do.e0ni2 od1ojno o0ra"o$ni2 +otre0a dje e& do o0#i%o$anje ta%$o1 od1ojno o0ra"o$no1 .redine do -%o#.t i +ri#a1o3a$anje ra"#i%ama& o0ra"o$anje +o fliksibilno zasnovanomkurikulumu B @ro-irenje in%#'"ije ' +ra%.t& itd! @otre0no je na1#a.$e mo1'će od1ojno o0ra"o$ne +ro1rame "a dje ' . koji omogućuju uzimanje u obzir individulanih potreba sve djece& -to "a2tije$a .ti1n'ćima! >naj %o nije .redine& +romjen' .tit' ije moramo '"eti ' o0"ir o.' "a2tje$a kolektivnu odgovornost svih stručnjaka E od $#adini2 .a +o.p) "n&e ) o*$"(o.a4 B Pozitivan odnos do različitosti.$e dje e& -to .' do rea#i"a ije +o.e0nim +otre0ama <od '%#j':i$anja djeteta ' redo$ni +ro1ram 0e" +omoći do '%#j':i$anja ' .%'+a .e '"ima ' o0"ir ra"#i:ito.".+o.i0i#no.no$ne +rin i+e in%#'"i$no1 od1ojno o0ra"o$no1 +ro e.a$jeto$anje +ri .i.a $r-nja ima B Sva djeca i roditelji moraju biti tretirani sa svim poštovanjem B Potrebno je oblikovati takve uslove u odgojno obrazovnom procesu.do.tr':nja%a B Profesionalni razvoj stručnih radnika na školi %oji '%#j':'je 't$r3i$anje $eć +o.no .%i2 .a +o.#o$#ja$a mijenjanje -%o#e i -ire .je:naD do.a djetetom i nje1o$im rodite#jima& te a%ti$no1 '%#j':i$anje ':ite#ja ' ra"$oj in%#'"i$no1 +ro e.tema 1jde ..o ija#noj .o0#je mora o.t$a .ta$a ':e.$a%e drža$e i .redine ta%o -to .a +o.a +o.redini! In+#!().iti da je in%#'"ija +ro e.#'ž0i& -ire .".+e ija#ni +ro1ram=! '.e '"imaj' ' o0"ir +otre0e .tići C+ro.$e dje e& +a i oni2 .e0nim +otre0ama B Dijete ima pravo da bude prihvaćen& da je .a! In%#'"ija "na:i '. U()%"n&e ! o*()$ p$)nc)p" )n+#!().jetiti +omoć -ire i 'že o%o#ine <dire%tor ima +ri tome naj$ažnij' '#o1'=& mora imati od1o$araj'će .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama! In%#'"ija na1#a-a$a '"imanje ' o0"ir djeteto$i2 indi$id'a#ni2 +otre0a& +artner.#e%."n&e "a2tje$aj' i +romjene .e od%#anjaj' +re+re%e %oje onemo1'ća$aj' o+tima#ni ra"$oj +oten ija#a . -to "na:i ra"#i:ite mo1'ćno.no.tojeće1 "nanja i $je-tina te ra"$ijanje no$i2! >.ni%a ' od1ojno o0ra"o$nom +ro e.ti1n'ća& ne do.#o$e .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' redo$ne in.ti ' o0ra"o$anj' .$e dje e& ta%o3e dje e ."n&" @ri#i%om '%#j':i$anja dje e .p) "n&" ) o*$"(o.ti1ne niti +ot+'ne inte1ra ije ' . i da je "ato +otre0no '"imati ' o0"ir rea#ne '.

e %ori.e& itd= >mo1'ćiti .ij' in%#'"i$no1 $a."n&e 1&ece .a +o.a +o.+itanje i o0ra"o$anje dje e .tr':n' +omoć <.to da je .tit' ije i#i +ojedin i moraj' rea#i"irati! Vladini i lokalni organi moraju: B @rin i+e in%#'"i$no1 $a.+itanja i o0ra"o$anja B >." po.) (" !+#&!0).e na #o%a#noj ra$ni B @ri2$atiti '%#j':i$anje dje e .+ro0#emima i .tente& itd= te od1o$araj'će materija#ne i"o$re +omoći <+oma1a#a ' ':enj'= B Kod .%e i dr'1e do%'mente& te +re+or'%e B U"imati ' o0"ir . do .inan iranjem i.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama4 metode %oje .a .e0nim +otre0ama <.ti '%#j':i$anja dje e .e0ne od1ojno o0ra"o$ne +otre0e <Na."ij' 'mje.tim'#i.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama& itd! Stručni radnici moraju: B @re+o"nati $e"' me3' in%#'"i$nim $a.i.a +o.#o.$e dje e i nji2o$i2 rodite#ja .i1'rati '.+itanja i o0ra"o$anja 'nijeti ' "a%on.en& *???= /.ti .%i +održa$ati +ro':a$anje ra"#i:iti2 mo1'ćno.#o$e %oje ra"#i:ite in.traži$anja& .inan ij.a +o.inan iranje do0ro or1ani"o$ani2 i ' +ra%.e*n)% po $e*"%" In%#'"i$no $a.i +ro$jereni2 o0#i%a '%#j':i$anja dje a .a$jetni%e& $o#ontere& a.eminara& traženjem do0ri2 +rimjera i" +ra%.i0i#no.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama %ao $ažan dr'-t$eni "adata% B U"imati ' o0"ir ra"#i:ito.te "a o jenji$anje %$a#iteta -%o#e moraj' .+itanjem i o0ra"o$anjem te '"imati ' o0"ir ra"#i:ito.+o#a& ra.+rije:a$aj' B Ra"$ijati i .$e dje e je +otre0no o+tima#no '"eti ' o0"ir nji2o$e +o.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama "a2tje$a odre3ene '.#o$e "a ra"$ijanje in%#'"i$ne +ra%.t i .ati in%#'.a +o.t +ri '%#j':i$anj' dje e . U.$i2 <1#ede .i#o"o.#e%.e& je"i%a& $jere& %'#t'rne ra"#i%e& itd= +otre0no je ra"$iti +o"iti$an odno.

t "a +ro.e.a +o.am da .e odno.a +o.tano$i#a .ta$o$a& ar2ite%ton.a odo1o$araj'ćim metodama i o0#i ima rada te materija#ne re.redin'= i :e.e na $a.jeti#a .+orediti i2 ta%o da imaj' i dje a .eminari& .am 0rojne en1#e.i1'rani +otre0ni .amo %ao .#o$e "a ra"$oj nji2o$i2 +oten ija#a -to "na:i 0r"o ot%ri$anje i do0ro dija1no.+o#jni2 .e "a+ra$o .'+er$i"ija& itd= B Tražiti na drža$nom i #o%a#nom ni$o' +otre0na .a do0rom +ra%.+je-nijem '%#j':i$anj' odre3eno1 djeteta ' redo$n' .e0nim +otre0ama "a2tje$a .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' redo$n' .#o$e& %ao n+r! +ri#a1o3ena +oma1a#a i 1radi$a ' ':enj'& dodatn' .e0nim +otre0ama od1o$araj'će '.$i +o-t'j' "a%on.i"i:%i .ta:i a mo1' +ri+omoći %a '.%i rad& . '%#j':i$anja dje e .tni da '%#j':i$anje dje e .tr':nja%a B Str':ni radni i moraj' imati mo1'ćno.$i od1ojno o0ra"o$ni +ro0#emi ja%o %om+#e%.tr':n' +omoć& itd <Na.e0ni2 +otre0a& tretiranje .%a .iona#ni ra"$oj <.a +o.ni& +o.trati$no 'no-enje +romjena ' +ro e.i1'rati dje i .$e in.a$jeto$anje .e.to .ti iranje nji2o$i2 +o.inan ij.red.+itanje i o0ra"o$anje %ao $ažan dio or1ani"a ije . tretiranja dje e .a +o.$je.tr':ni i materija#noGte2ni:%i '.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama B Fiti .%i2 +re+re%a& itd= "a '%#j':i$anje dje e .#o$i!@o-to .ta$o$ima do '%#j':i$anja dje e .a +o.e B F#e%.en& *???=! Uvođenje novosti u odgojno obrazovni proces Admini.a do0rim +ro.t$a i ra.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' .e0no +ro0#emi %oji .+itanje i o0ra"o$anje dje e .$i2 radni%a na -%o#i <i domar i#i :i.redin'& te a%o .B Ra"'mjeti in%#'"i$no $a.om ':enja dje e .mje-taj djeteta ' 1r'+' i#i ra"red! B >.t$arno1 +ro e.iona#nim o0ra"o$anjem ':ite#ja i dr'1i2 .a$jeto$anje& na0a$%a .tr':ni2 radni%a& +o"iti$nim .tr':ne #iterat're& tim.a #o%a#nim or1anima %oji mo1' +omoći ' od%#anjanj' +re+re%a <n+r! ne1ati$ni2 .no$e& a#i da .redin' i ne .' .' o.a +o.%e -%o#e .%e o.e0nim +otre0ama& nijedno rije-enje nije 'ni$er"a#no "a .'r.a +o.'ra3i$anje .a +o.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama je dje#ot$ornije a%o je +od'+rijeto .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama od1o$araj'će '.a +o.i0i#no +ri#a1o3a$ati %'ri%'#'m B S'dje#o$ati .tit' ije! @o.' ra"$i#i ra"#i:ite mode#e tretiranja dje e .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama! .a +o.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' ra"#i:itim +o%rajinama i '.

ami .a dje om .a +o.e ja%o +o$eća$a a%o imaj' mo1'ćno.' 0i#i one +romjene "a %oje .e o0ra"'j' :itaj':i #iterat'r' i#i +o.a%tora <Carter& *??7=4 B Dire%tora& %oj' +od.a +o.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama& .ti%ama in.e0nim +otre0ama! .ti:e '$o3enje no$iteta& '"ima ' o0"ir nj2o$e +rijed#o1e& ra"1o$ara .tr':n' +omoć dje i . ':enja! Ja%o $ažna je +er e+ ija ':ite#ja i dr'1i2 .ta$e %oji imaj' a.ti:e radni%e& +od.ima te %ara%teri.#enim B Do0re %om'ni%a ije me3' o.amo +ri#a1o3a$anje djeteta "a2tje$ima .initete "a rad . a+o. naravno uz pomoć stručne i materijalne podrške! Dodi+#om.titim ':in ima +ri rad' .ta#no .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama& %oja .a ' ':enj' dje e .+je-no :e-će 'no.$a%o1 djeteta %ao +ojedin a B K$a#iteta +oma1a#a ' ':enj' B U%#j':i$anja %oordinatora "a dje ' .%o i .t$a "a dodatn' .na od .$ojim %o#e1ama! Do0ra +ra%.tr':no '.a -irim #o%a#nim intere.a dje om .a '.+je2om '%#j':i$anja dje e .Dje#oto$ornije .re.' +o$e"ane .a$r-a$anje ':ite#ja je $ažno +o$e"ano .a .ti ':ite#je ra"redne i +redmetne na.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama je $eoma o$i.a +o.o0#jem& ':eni ima te rodite#jima B Di.$im "a+o.a njima o $ažnim od#'%ama& itd B Do0ri2 odno.eminare i omo1'ć'j' o+tima#ni ra"$oj +oten ija#a dje e .i možemo .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama i "a +otre0na +oma1a#a ' ':enj'& a#i to ne 0i omo1'ći#o o"0i#jnije1 '%#j':i$anja dje e ' redo$n' .' ':ite#ji i .! U +ra%.e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama itd! Obrazovanje učitelja Drža$a može o0e"0ijediti +ri#i:na .t i"mjeniti ideje& +ro0#eme& .a +o.tr':ni2 radni%a o $#a.e ' +ro e.redine Učitelj je osoba koja mo e najviše da doprinese ka odklanjanju prepreka za uspješno uključivanje djeteta sa posebnim potrebama u razredni kolektiv.a +o.a me3' .ti#i '.tit' ije ' %oj' je dijete '%#j':eno! Metode %oje .a +o.#ijedeći2 .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama ' redo$ni od1ojno o0ra"o$ni +ro e.redin'& ne1o 0i omo1'ći#o .' ':ite#ji $eć %ori.red.tr':ni radni i moti$irani i %oje .eren ija ije "a2tje$a B Ra"no#i%i2 mode#a ':enja B U:ite#jo$o1 tretiranja .jeć'j'ći .

e ra"$ije a%o +artneri '"imaj' ' o0"ir ne%e +rin i+e %ao n+r4 B @ra$a i d'žno.t$o me3' rodite#jima i .%'.%'+a .ti& intere.t ':iti jedni od dr'1i2! Rodite#ji naj0o#je +o"naj' .%i odno.tr':nja ima da dijete na $rijeme do0ije ade%$atn' $r.redina& imaj' ra"#i:ito "nanje& %om'ni%a ij.a njima! Str':nja i .to tre0aj' +omoć .' .e +re+#iće "nanje .%i odno.e0nim +otre0ama& itd da 0i i %od %'će +od.%e .e0nim +otre0ama to%om ije#o1 $remena tretiranja djeteta tre0aj' emo iona#n' i mora#n' +odr-%' B Nemaj' .a ':ite#jima i dr'1im .a +o.o io%'#t'rni2 .' ti %oji omo1'ća$aj' djetet' +r$a i.$e $r.a .ti a#i dijete B Rodite#ji .e moraj' +otr'diti da .tr':nja%a i rodite#ja B Rodte#je tre0a +od.o0no.e0nim +otre0ama je +otre0no ra"$iti +artner.+remniji .$oje dijete& "ato .ti ati na .t$o .ti1ne onda %ada .e0nim od1ojno o0ra"o$nim +otre0ama +ri %ori-tenj' ti2 +ra$a :e.'dje#o$ati .'dje#o$ati ' %om'ni%a iji .tr':nja%a! B @artner.e0nim +otre0ama! Za na+reda% djeteta .e i"raža$aj' ' je"i%' %oje1 rodite#ji ra"'mij'! B Rodite#ji djeteta .tr':ni2 radni%a .orma ije o djeteto$om ra"$oj'& nje1o$im +o.a rodite#jima +#aniraj' tretman djeteta i da .a +o.'ra3i$ati .Uloga roditelja @artner.+remno.a +o.a +o.te +otre0e& "ato je +otre0no '"eti ' o0"ir ra"#i%e ' %onta%t' .t$a i mo1'ćno.%i o+redje#jeni& -to "a2tije$a od rodite#ja da 0rin' "a ra"$oj .$oje dje e . me3' rodite#jima dje e .' "a%on.e& itd! Potrebno je saslu ati dijete .ti "a ra"$oj i .+o.a +o.'radnj' .a .a ':ite#jima ' in%#'"i$noj -%o#i ima $ažn' '#o1'! Rodite#ji .te ':enja i '+ra$o ta%o 'ti:' na djeteto$ na+reda% ' +eriod' -%o#o$anja! Rodite#ji že#e a%ti$nije .e0nim +otre0ama i .tr':nja ima +odra"'mije$a +o-to$anje& %om+#ementarna o:e%i$anja i .e $eći na+reda% +o.tr':nja ima .t' +omoći! @otre0no je +on'diti .a njima! Rodite#ji naime do#a"e i" ra"#i:iti2 .tr':nja ima +ri ra"$oj' o+tima#ni2 +oten ija#a . .ti rodite#ja .tr':ni2 radni%a! @artner.tr':nja ima a%o mo1' a%ti$no .$e od1o$araj'će in.t i"me3' rodte#ja i.$o1 djeteta! Rodite#ji dje e .$i rodite#ji i.

ti& "ato moramo ra"#i%o$ati %art%otrajne +ro0#eme ' ':enj'& %oje .o0'& itd= i +re+re%e "a '.$. De5)n)$"n&e p$o*#e%" ! !0en&! S$a%i :o$je% +one%ad ima +ro0#eme +ri '.$i2 +otre0ni2 %nji1a& itdHje o+terećen .' +ri.%e %arte& 1eometrij.o*o% $"(#)+!&! 8 $"(#)0) " 1&ec" )%"&! $"(#)0) e .i$anj' o.a C$id#ji$im +omanj%anjimaD <n+r! "a dje ' .%&e$en) n" n&)7o.ta$#jena ' o$om +ri#o1'! 1.e0no +red.ta dje e "na ' ra"1o$or' na$e.a +ro0#emima ' ':enj' ra"#i:ite o0#i%e +omoći ' ':enj'! D&ec" .+ort& r':ne ." po%"n&+"n&"9 p$e%"#o po(n"&e%o n&)7o.o0a %oje .e0ne o0ra"o$ne +otre0e <n+r! Ne ra"'mije matemati:%i2 "adata%a& %od %'će m' nema %o o0ja.+je-no ':enje <%od %'će nema 1eo1ra.+ore3eni od #a%-i2& 'mjereni2 do teži2& od %rat%otrajni2 do doži$otni2& "ato moramo imati i "a dje ' .rećemo dje ' . Arm.a +ro0#emima ' !0en&! p$e.tron1 na1#a-a$a da .e.e +oremećajima .e ':e od d'1otrajni2 +ro0#ema ' ':enj'! A%o#.e "#en e <n+r! "a m'"i%'& .a .'.%o1 +ri0ora& .ti=! Dje a .to .ti ." p$o*#e%)%" ! !0en&! .a +ro0#emima ' ':enj'& "0o1 to1a je ta 1r'+a dje e +o. e p$o*#e%" ! !0en&! ("$"1) $"(#)0) )7 $"(#o-"! !jeca sa problemima u učenju su dakle jako "eterogena grupa normalnointelegentne djece sa različitim kognitivnim# socijalnim# emocionalnim i drugim osobinama# koja imaju pri učenju znatno veće probleme nego većina djece nji"ove starosti $%erner#&''().ti& ra"#i:ite +ra%ti:ne i te2ni:%e a%ti$no.o0ina dje e .mo +i o+i.+retno.niti 1radi$o& +ri#i%om ':enja nema mira& jer imaj' .a radom& +a"i m#a3' 0rać' i#i .e %e2! .#o$e "a '%#j':i$anje dje e .tr':nja i i +o#iti:ari #a%-e ra"'mij' da je +otre0no +ri+remiti '.a Cne$id#ji$im +omanj%anjimaD <n+r! +ro0#emi ' ':enj'=! @ro0#emi ' ':enj' .'tne +ri $ećini o..)4e !.tre& itd=! II PROBLEMI U UČENJU U:ite#ji ' redo$nom -%o#o$anj' :e.' ra.$oje +o.amo jedn' .en"ora& dje ' .$ajanj' odre3eno1 "nanja i .Do.a +re+re%ama ' %retanj'& itd= & manje ra"'mij' +o.e0ne od1ojno o0ra"o$ne +otre0e dje e .%i .+retno.

' '.t& nedo1o$araj'će i#i ne"ado$o#ja$aj'će ':enje& itd! Sa$remene %#a.$ajanj' "nanja i .' ne'.tan%a +ro0#ema i me3'.tim'#iraj'ća .p&e7e .o ioG%'#t'rna ra"#i:ito.%e . kojeg uči veoma pedantan i usmjeren učitelj.je:ne i#i 1rani:ne inte#e%t'a#ne .a o+-tim +ro0#emima ' ':enj' ' tri 1r'+e4 *! -$!p" '%#j':'je dje ' %od %oje .redini <n+r! ne.+orije i imaj' +ro0#eme +ri '.!: .redina& .o0no.+o.+) 5"+ o$)9 +"o 4 o .ne !.'4 i.e '. ima ogromno problema$ %! -$!p" '%#j':'je dje ' %od %oji2 .#a0ije ra"$ijene .$ajanj' "nanja i .+od+ro. G$!pe !0en)+" +o&e 1o." po.' '"ro i +ro0#ema ' ':enj' +rimarno ' .ti& itd& i#i B V"n&.%raćeno..+ro0#emima ' ':enj' .+je-nije ':e a%o im 1radi$o +red.a +ro0#emima ' ':enj' dije#imo na4 B D&ec! .%i je"i%= @ro0#emi ' ':enj' .%#ad' .o0mno dje#o$anje& -to '.tre"no ':enje& itd= "! -$!p" '%#j':'je dje ' %od %oji2 +ro0#eme ' ':enj' +ro'"ro%'je prepletanje vanjskih i unutrašnjih faktora #hiperaktivno dijete.a nji2o$im +otre0ama! Dje ' .o0no.iroma-t$o& ne'.t i '.#o$#ja$a dje#jenje dje e .+je-na i#i .ti na +ojedinim +odr':jima ':enja <:itanje& +i.' uzroci za probleme u učenju primarno u pojedincu <n+r +o.t& d$oje"i:no.o ija#no emoti$nom +ri#a1o3a$anj'& .a4 B Un! $"4n&)% 5"+ o$)%"9 %ao -to .+je-na +ri '.+o.e0ni +ro0#emi +ri ':enj' matemati%e=! 1." op4 )% p$o*#e%)%" ! !0en&! & %oja ':e .ti& +oremećaji ' .+retno.a%tora +ri#i%om na.e*n)% p$o*#e%)%" ! !0en&!9 %oja .#o$#jeni .+retno.ti +ri $ećini o0ra"o$ni2 +redmeta B D&ec! .ta$imo ' .anje& ra:'nanje= i#i +ri +ojedinim +redmetima <n+r! en1#e.amore1'#a ij.' manje '.i.!: . )6! n)6e o*$"(o.i%a ije '"imaj' ' o0"ir ra"#i:it' težin' +ojedini2 .

onda rije:i& dodatna o0ja-njenja '+'ta& +red.#jedi a neod1o$araj'ći2 od1ojnoGo0ra"o$ni2 intera% ija me3' ':eni ima i .%o .redini& ne1o mo1' na.o ija#ni2 .' +o.B U:eni i& %oji .im0o#.+e i.a .o0no.ond rije:i& .nim .i.i:nim +ro0#emima ' ':enj' .#o$#jeni .' menta#no +oremećeni= "0o1 .' +otre0ne "a '.+retno.anjem& +ra$o+i.om& ra:'nanjem& .ti i emo iona#nim .a $i-e i#'.' ':eni i& %od %oji2 .' .a ra"$ojem .+orije1 ra"$oj o+-ti2 %o1niti$ni2 .tra ija itd! B U:eni i& :iji +ro0#emi ' ':enj' .ti2 mijenjanja -%o#e i ':ite#ja& +omanj%#ji$a dida%ti:na .ta$#janje 1radi$a& +o%až' $i-e intere.redini& tre0aj' $i-e $remena da ra"$ij' "nanje i .it'a ijama itd=! .tre.a +ažnjom& +amćenjem& mi-#jenjem& %oordina ijom& %om'ni%a ijom& :itanjem& +i.%o +red.+orije ':e <ni.ta$#janje %#j':ni2 +ojmo$a na $i-e na:ina& jedno.nije a'tomati"irano tre0a $i-e $remena& $i-e od1o$araj'će1 +ro$jera$anja "nanja& .tan i ' ranom ra"$oj' iIi#i i"ražajni +ro0#emi ' $e"i .a +rijemom& +reradom i i.o0no.anjem& %oje jo.e -%o#'j'& a#i ne i +re+o"na$noGo0ra"o$ani ni$o& %oji je o.a%torima ' .a njima! S o0"irom da imaj' +ro0#eme .%'+a .ti& tre0aj' $i-e $remena "a '.a "a +ra%ti:ne a%ti$no.ti .o0no.%o emo iona#nom +odr':j'& %a%o ' domaćoj ta%o i ' -iroj .+ora"'mije$aj'ći ni$o je"i%a ' %ojem .+orije '.t +ra:enja '+'ta& r':ne .amo +o$r-in.a"rije$anjem! U"ro i "a ta +omanj%anja .a $i-e je"i:no-ć' i m'#ti%'#t'ra#no-ć' <.$ajanje i 't$r3i$anje 1radi$a& '.t'+iti .t ':ite#ja& itd= i imaj' "ato $e#i%e r'+e ' "nanj'& tre0aj' $i-e dodatni2 o0ja-njenja& $jež0i& i#i :a% +ri#a1o3a$anje %'ri%'#'ma itd! B Dje a .t& ri$a#.tr':no.redinom <n+r! o+-ta ne"re#o.%e de+ri$a ije <.ta$nije "adat%e .%o1 ':enja& "ato tre0aj' $jež0e "a ra"$oj .#o$#jeni .trate1ije <.no$a -%o#.+je-no ':enje ' -%o#i& +omoć $r-nja%a& ra"$ijanje +o"iti$ne .#'-nim i#i +o%retnim +omanj%anjima& +oremećajemom ' menta#nom "dra$#j'& emo iona#nim +oremećajima i neod1o$araj'ćim .%o +ona-anje& $eći nemiri ' .ti& itd= %oje .+je-nije rje+a$aj' jedno.e +oja$#j'j' "ao.' +o"nate i#i ne+o"nati +oremećaji ' dje#o$anj' entra#no1 ži$:ano1 .iroma-ni= nemaj' +otre0ni2 +od.' '.+o.a +i.o ija#nom i moti$a ij.a $idnim .'dioni i +omanj%#ji$o1 i#i neod1o$araj'će1 ':enja <n+r! Z0o1 :e.ti na %o1niti$nom& .#i%e o .e0i& traženje nji2o$i2 ja:i2 +odr':ja itd! B U:eni i %oji .+o.amom .ta$e '+'te itd!= B U:eni i %oji "0o1 %'#t'rne i e%onom.orma ija tre0aj' od1o$araj'ća +ri#a1o3a$anja na tim +odr':jima <n+r! dijete .oto%o+iranje "a0i#je-%i itd= B U:eni i :iji +ro0#emi ' ':enj' .ti aja i mo1'ćno.' '.%a"i$anjem in.+o.a$#adaj' .tema! @rimarno ni.$ajaj' .

e0nim +otre0ama& onda te mo1' '.+o.+je2a& de%om+en"a ije "0o1 .' '"memo ' o0"ir +otre0e dje e .it'a ija G n+r! 1'0ita% rodite#ja& itd= tre0aj' mo1'ćno. o0"irom da dje a .+o.ti +#aniranja $remena <+ro0#emi +ri rje-a$anj' +i.o ija#ne inte1ra ije i .a .ta$#janj' i#je$a& .+je-no .ni2 .to na3emo '"ro%e +ro0#ema ' ':enj' i na dr'1im +odr':jima! @ored dje e .a +ro0#emima ' ':enj' "0o1 +omanj%#ji$i2 .+je2om itd= tre0aj' .a%tora .a od1o$araj'ćim o0#i ima +ona-anja <n+r! ne "na da mora 0iti miran %ada ':ite#ji a do3e #j'ta ' ra"red= i o0ra"o$ni2 $je-tina& :e.a +ro0#emima ' ':enj' od1ojnoG o0ra"o$ne +otre0e na +odr':j' '.a$#ada$anje .a ta0#e& "a0ora$#janj' +ra$i#a& "adata%& +ri0ora itd& .to doži$#ja$aj' .' '.#o$#jenim +ro0#emima +ri ':enj' <n+r! .%i2 $je-tina& 're3en +ro.a emoti$no '.ti 1dje mo1' doži$jeti '.e0ne od1ojno o0ra"o$ne +otre0e dje e .'dje#o$ati ' .a +oma1a#ima itd= B S#a0ija .+je2& +o2$a#e& o.e %$antitati$no i %$a#itati$no ra"#i%'j' od od1ojno o0ra"o$ni2 +otre0a $r-nja%a! Kada ' od1ojno o0ra"o$nom +ro e.i$anj' .o0no.' +ro0#emi ' ':enj' :e.ti& ':enje .temati:%o ':enje or1ani"a ij.a +ro0#emima ' ':enj' .+o.to %om+#e%. Po1$!0&" po.i1'rno.$im i#i ' $ećini od1ojno o0ra"o$0ni2 a%ti$no.a .#a0o or1ani"irana dje a& %oja imaj' +ro0#eme +ri +#aniranj'& +raćenj' i %ontro#iranj' $#a.$ajanja o0ra"o$ni2 "nanja i .ti! Z0o1 +re+#itanja ra"#i:iti2 .o0no.e odraža$aj' ' ne'rednim "a0i#je-%ama& +ro0#emima +ri +re+i.tra2a& +omoć tera+'ta +ri i"ražajnijim +ro0#emima itd! B U:eni i :iji +ro0#emi ' ':enj' .o0no.e +ri o0ra"o$nim +redmetima odraža$aj' ' +ro0#emima +ri +i.+je-ni %a%o ' ':enj' ta%o i na +odr':j' .tre.ta$#jamo! @o1re-no je +o$e"i$anje +ro0#ema ' ':enj' .e*n)7 o1-o&no o*$"(o.tima imaj' jedino jo.dje a .a1o$orni%' .tito1 rada te +o.amo .+o.tor itd! '.ti1n'ćima& jer :e.trate1ija .a ne'.+o.amo%ontro#e <n+r! .%e .anj' <0r"ina i $e#i:ina=& rtanj'& o0#i%o$anj'& mani+'#iranj' .jećaj .+o.B U:eni i .$e1a .anj' domaće "adaće itd= B S#a0ije ra"$ijene motori:ne .o0no.ti& %oje .ti& +rije .o ija#ni2 .manjenim inte#e%t'a#nim .ino motori:%e .ti& %oje .o ija#ne inte1ra ije <LeJi. .'':a$anjem .trate1ija& +ored to1a %od nji2 možemo +rimjetiti i #ijedeće4 B S#a0e or1ani"a ij.o0no.n)7 po $e*" @o.tra ije i manje .meni2 +ro$jera "nanja& +i.o0no.+o.' +o.ti ne +o$ež' odre3eni2 $er0a#ni2 i#i ne$er0a#ni2 "na%o$a +ri .tra2 od ne'.a +o.#ijedi a manj%a moti$a ije i .t .o0no.i +red.a o0ra"o$nim do.i.#a0ije .r'.niji ne1o -to .

ne po $e*e 1&e e ".i:nim +ro0#emima ' ':enj'& "ato je +otre0no .temati:no i.te ra"#i:iti& $i-e i#i manje dje#ot$orni& o0#i i tretiranja dje e .t'+ je .ti mno1o0rojne ':eni%e& rodite#je i ':ite#je %oji .' rea#i"irani odre3eni '.e '"imaj' ' o0"ir )n1).ti na +odr':j' :itanja& +i.' ':enja! !i*erencijacija je naime +ro e.a +ro0#emima ' $#adanj'! @o"na$anje od1ojno o0ra"o$ni2 +otre0a dje e nam omo1'ć'je +#aniranje od1o$araj'ći2 o0#i%a +omoći dje i .je:no inte#e1entna dje a "0o1 .eren ija ija ne '%#j':'je .$i ma%.#a0' .)% o*#)c)%" po%o.anja i#i ra:'nanja! <@rior&*??7= Tretiranje dje e .'n% iona#n' ne+i. Taj +ri." p$o*#e%)%" ! !0en&! U .i %ori.#e%.#eno.t& 0re"+o.a %ojim +ri#a1o3a$amo +o.%'+ i ' +ra%.'4 .e .t& itd <Ri.ima#no tr'de da 0i .ini.amo ' o0ra"o$na do.e ' +ra%.+je-no1 ':enja! /.ni da +ojedina +ro.' '.a di.+e i.e0nim +otre0ama +ojedino1 djeteta %'ri%'#arne i#je$e& metode o jenji$anja i a%ti$no.ti i .to tretirani %ao ne'.n)% )#) p$e%"#o o1-o.eren ija ij' može i"$oditi a%o .$a%o djete tretirati +o indi$id'a#nom +ro1ram' ':enja ' %ojem .ti1n'ti o."$"&!.#o$i %ao -to .manji#i +ro0#eme ' ':enj'& ne do.' :e.ati $jež0anja=& %oja ne do$ed' '$ije% do '.a +ro0#emima ' ':enj' će 0iti dje#ot$orno a%o im di.a +ro0#emima ' ':enj'! S#ijedeći ra"#o1 "a ne'.#i%' o .+#anirati! Di.e0nim +otre0ama je ' p$e+".i možemo .i .tiž' "na:ajni2 +oma%a& jer .+je-ni ':eni i i ':eni i .)1!"#ne o1-o&no o*$"(o.amo ra"#i:ite .ti "a %ori-tenje odre3eni2 .tr':noj #iterat'ri ne na#a"imo ta:no de.o0ina '.K Door#a1& *?98=! U -%o#i .ti ':enja& te +oma1a#a! @ro e.meno.' ':enja& ne1o 1a mora naj+rije .) ! !0en&!9 -to +ro'"ro%'je ni.+je-no1 tretiranja dje e .e 1a je ja%o te-j%o +rimjeniti& "ato .i:ni2 %o1niti$ni2 +omanj%anja neće moći ni%ad do.i.$e.i0i#n' '+otre0' mo1'ćno.t1n':a <.no$na "nanja i .amom .mjereni .ani2 o.%i rad& .+retno.trate1ija <Re$e##& *??8=! U:ite#j di.no$' o jene djeteto$o1 "nanja& trate1ija i +o.eren ija ije ':ite#j ne može im+ro$i"irati ' .trate1ije ':enja& ne1o i +re+o"na$anje i .ati i .je:no i#i :a% nad+ro. T$e )$"n&e 1&ece .& *??6=! Moramo 0iti i rea#i.eren ija ij' ' +ro e. .e0i& .+e i.re.eren iramo i indi$id'a#i"iramo "a2tje$e! Te% na o.a +ro0#emima ' ':enj'! U +ra%.t'+a%a ':ite#j može +#anirati dje#ot$orn' di.amom +ro e.a +o.%' moti$a ij' dje e "a -%o#.+en.a o+-tim i .$a%i dan .+je-no tretiranje dje e .

t '+'ta& ra"#i:ite metode 0i#ježenja re"'#tata& %ori-tenje ra"#i:iti2 i"$ora i +oma1a#a ' ':enj' itd! U +ro e. ':enja <+ri+rema od1o$araj'ći2 a%ti$no.amo.trate1ije %oje ':ite#j može 'j%#j':iti ' +ro e.meno1 i $er0a#no1 od1o$ora jo.ija& ':enje '" .tr':nja% %ao -to je +.o0#jen& moti$iran i a%o je "a taj rad ' -%o#i od1o$araj'ća %#ima! U:ite#jo$a di.eren ija ij' ora1ni"iraj' :e-će "a 1r'+e dje e <n+r! nadarene& dje a .a +ro0#emima ' ':enj' na+rimjernije '%#j':enje ' redo$ni ra"red& %oji .ta$#janje +itanja& ra"'m#ji$o.a 'mjerenim i#i težim +ro0#emima ' ':enj'! In1).'radnj'& itd= B S+o.' ':enja ':ite#ji di.t . ':enja& %ao -to .trate1ije di.B A%ti$no '%#j':i$anje dje e ' +ro e.e može i"$oditi ' $i-e $arijanti4 B &edovni razred bez dodatne pomoći za djecu sa lakšim problemima u učenju <%$a#itet +omoći je o$i.eren ija ija je '" dr'1e o0#i%e +omoći ' ':enj' do$o#jna i do$o#jno dje#ot$orna +omoć "a dje ' .e& %om'ni%a ij'& moti$a ij'= -to moti$ira dijete .e ' +ro e."%o on1" +"1" .eren ija ije ':ite#j može rea#no i"$oditi ' +ro e.! ("1" +" <ra"#i:ito "a2tje$ni "ada i= i $e(!# " " <ra"#i:ita %$a#iteta od1o$ora i#i ra"#i:ita +re"enta ija od1o$ora& %oja '%#j':'je +ored +i.! !0en&"! Mer er in Mer er <*?9?= na$ode da je "a dje ' .'4 '"imanje ' o0"ir ra"#i:iti2 .ti ':ite#ja& materija#ni2 '.o0#jeno.ta#no1 ':enja <dje ' je +otre0no na':iti $je-tina .o0no.'radnj' B U.ta$o$a ':ite#ja& od .a +ro0#emima ' ':enj'= ne1o "a +ojedin e! >+i.toje i dr'1e 0rojne ." ! p$oce.ti#o$a ':enja& mijenjanje +rirode ':ite#je$e inter$en ije& 0rižno +o.ti& di.amo.ane ." 1)5e$enc)&"c)&o% ("7 &e.i2o#o1& .' ':enja& a%o je o.a .)1!"#n) o*#)c) po%o.+e ija#ni ':ite#j& #o1o+ed& itd+omaže $ećem 0roj' dje e .' ':enja i"$odi naj:e-će po%o.tr':ne o.mjera$anje ije#e -%o#e ' di.eren ija ij' <NaL#or in Koe12&*??8=! Di.+o.#o$a -%o#e&itd= B &edovni razred uz stručnu pomoć "a dje ' .a +ro0#emima ' ':enj' na .a #a%-im +ro0#emima ' ':enj' i n'žno +otre0na "a dje ' .ti& itd=! @o.) (" 1&ec! .an od 0roja dje e ' ra"red'& od .i 1ra.! 1&e#o . )%!#)4! .tojno1 ':enja= B >0#i%o$anje +od+orne ra"redne %#ime <'%#j':'je do0re odno.eren ija ija .+o.o$n) .%'." p$o*#e%)%" ! !0en&! .i:ni +ri%a" od1o$ora& +ra%ti:no i"$o3enje a%ti$no.a 'mjerenim +ro0#emima ' ':enj' <.

i:ne +ro0#eme ' ':enj' matemati%e= tretira dijete izvan razreda < ' odre3eno $rijeme .+ro0#emima ' ':enj'& %ori.+e i. ..isam problematičan zato to -elim biti problematičan# nego zato to imam probleme.a djetetom i"$an ra"reda& +ri#a1o3a$a m' metode ':enja 1#ede na indi$id'a#ne +otre0e& +ri#a1o3a$a +oma1a#a ' ':enj'& .+e ija#ni ':ite#j radi .i:nim +ro0#emima ' ':enj'=! III ZAKLJUČAK Za%#j':'jem .+e ija#ne metode ':enja& dijete nije +otre0no i"%#j':iti i" ra"reda& itd= B Povremeno <n+r! do . .a i"ja$om ne+o"nato1 a'tora4 +.a$jet'je i +omaže redo$nom ':ite#j'& -to je +rimjeran mode# rada "a dje ' .a težim .ti .ati& a%o dijete ima teže e+e i.

or S+e ia# Ed' ationa# Need.IV LITERATURA: GTomić& R!& >.& (**G((8! GDo %re##& J!& M S2ane&J! <*??5=! C2i#drenO.o iation .a .i '#tie.ord! GNASEN <T2e Nationa# A.! @re'"eto ((!J'#a ()**! .L 2o#o1L @re..tron1& T! <())*=! Learnin1 di. o.i Learnin1 Di.! @.! >N. E N>T #earnin1 di.mić& I!& Karić& E! <())7=! @eda1o1ija! GM'djon.orman e! Di..tandin1 S+e i.tion.= <*???=! @o#i L do 'ment on in #'.erentation! PMSGP'e.a0i#itL& Handi a+ and So ietL! No! . +'+i# +er.! A Co1niti$e A+roa 2! F#a %Je## @'0#i.i '#tie.tron1!2tm! GCarrier& J! <*??)=! S+e ia# ed' ation and t2e eN+#anation o..2er.a0i#itie. Learnin1 Di.!UK! GRe$e##& M! <*??8=! DaL to daL di.ion! TamJort2! G@rior& M! <*??7=! Under.Iarm.ajta 2tt+4IIJJJ!m'#tiinte##! omIarti #e.eren e.& H! <*??6=! @EDAM>MIJA temen#jna "nanja! EDUCA Za1re0! GArm.. Mat2 and S ien e! A+ri#IMaL& ++ 57G59! QRGG@IC>SEARCHSSKI@ALLENDG GT ..