ЈОВАН

АЈДУКОВИЋ

БАЛКАНСКА
РУСИСТИКА
ПРВИ
БАЛКАНСКИ
СЛАВИСТИЧКИ
АКАДЕМСКИ
ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНИ
СИСТЕМ

Београд, 2014.

2

Уредништво „Балканске русистике“
др Јован Ајдуковић, главни уредник (Београд), др Ала Градинарова
(Софија), др Пламен Градинаров (Софија), др Красимира Петрова (Софија),
др Ана Николова (Шумен)
Веб-презентацијa
http://www.russian.slavica.org (портал је архивиран)
Научно-образовни сајт „Публичные лекции“
http://balkanrusistics.blogspot.com/
Eлектронско издање књиге
http://ajdukovicj.narod.ru/AjdukovicBRknjiga.htm
Прво издање
Тираж 150
Издавач и штампа
Фото Футура - Београд
Рад на пројекту и штампање књиге финансирао је аутор.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
811.16
811.16:004.738.1
АЈДУКОВИЋ, Јован
Балканска русистика: први балкански славистички
академски информационо-комуникациони систем. Књ.2. /
Јован Ајдуковић; [аутор фотографија Јован Ајдуковић]. 1.
изд. - Београд: Фото Футура, 2014 (Београд: Фото Футура).
552 с.: илустр.; 24 cm
Тираж 150. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-83691-49-4
а) Балканска русистика. Web презентација
б) Славистика - Интернет
COBISS.SR-ID 211759628
2

НАПОМЕНЕ
„Балканска русистика“ је први академски научно-образовни информационо-комуникациони систем на Балкану у области русистике, славистике и лингвистике који су од 23. јуна 2003. године до 1. маја 2012. године
волонтерски одржавали сарадници Катедре за руски језик Софијског универзитета и главни уредник др Јован Ајдуковић из Београда1. Техничку помоћ пружала је издавачка кућа „Eurasia Academic Publishers“ из Софије. За
десет година рада аутор ове књиге поставио је 14.940 од укупно 15.337 прилога. Око 2,5% материјала уредили су бугарски чланови редакције. Портал
је забележио 22.899.279 посета и био је веома популаран у стручним круговима. По завршетку пројекта поједини сегменти „Балканске русистике“ и
даље су доступни јавности, док су базе радова архивиране. Видео-клипови
са научних конференција могу се погледати на каналу YouTube2 [I].
Неки аудио и видео-материјали из „Балканске русистике“ налазе се
на научно-образовном сајту „Публичные лекции“3 који смо почели да уређујемо од 13. септембра 2012. године. До 30. децембра 2014. године поставили смо 1684 презентације са одговарајућим аудио-визуелним прилозима
преузетим из отворених извора. Највећи број видео-прилога служи као грађа за индивидуални научни пројекат „Екстралингвистички аспекти руског
утицаја у визуелним медијима“. Академска предавања из словенске и опште лингвистике, презентације, примери, илустрације уз примере, литература, тестови, језички курсеви, огледни часови, телевизијске емисије, краткометражни и дугометражни документарни и научно-популарни филмови,
инсерти из играних филмова, позоришних представа и др. су наставна
средства и извори спознавања, могу се користити у оквиру традиционалног, перманентног и електронског учења, али и у разноврсним испитивањима. Велики број музичких и рекламних спотова са доминантном сликом у
којој је кодиран одређени екстралингвистички садржај вербализован је помоћу кључних лексема према критеријуму њихове информативне, вредносне и прагматичке (циљно-мотивационе) релевантности, односно поседовања знања о свету и индивидуалних црта личности које се актуализује у
свим прилозима. Концептуална анализа језичког знања и ставова адресаната и адресата подразумевала би додавање кључним речима минималног
контекстуалног окружења и издвајање когнитивних јединица као што су
гешталти, фрејмови, сценарији и архетипови. Највећи број аудио-визуелног
материјала елементарно је описан помоћу кључних речи (срећа, љубав, чо1

Ј. Ајдуковић, Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књига 1. Фото Футура, Београд, 2008: 400.
2
http://www.youtube.com/ajdukovicj
3
http://balkanrusistics.blogspot.com или претраживањем канала Youtube.
3

век, чудо, срце и др.) и фразеологизама различите структуре и значења. Они
се налазе у наслову прилога и осликавају неки сегмент његовог садржаја
(стати на пут, сладак као шећер, добра душа, пуцати од здравља, опљачкати до голе коже, <и> глув и слеп, радити као црнац, гладан као вук, бео
као снег, тврд као челик, открити Америку, анђео чувар, ухватити бога за
браду итд.). Уколико клип више није доступан на старој адреси, његова нова адреса налази се на видео-каналу YouTube.
Значајно место у „Балканској русистици“ заузимале су фотографије
са научних конференција на којима смо учествовали, затим фотографије са
универзитетских предавања, одбрана дисертација, промоције књига и других научних и образовних славистичких манифестација. Све фотографије у
овом тому урадио је аутор ове књиге, док незнатан број у првој књизи припада другим члановима Уредништва или сарадницима универзитета. Оне
су данас доступне на друштвеној мрежи Фејсбук (Facebook > Balkan Rusistics) у оквиру тематских изложби којима се афирмише славистика и русистика у академској и широј виртуелној заједници. Када се буду створили
одговарајући организациони и технички услови материјал из Фејсбукове
презентације „Балканске русистике“ биће пресељен на посебан портал.
Укупно смо приредили 82 изложбе са 2556 фотографија [II].
Књига „Балканска русистика. Друга књига“ састоји се из три дела.
У првом делу износимо садржај портала „Балканска русистика“ у периоду
од 11. јануара 2008. до 1. маја 2012. године. У књизи задржавамо начин каталогизације садржаја текстуалне грађе, видео-материјала, изложби фотографија и презентација у Power Point-у као у првом тому. Основни запис
чине идентификатор локације документа изражен скупом бројева, дескриптор садржине (предавања, истраживања, дисертације и др.) и дескриптор
научне дисциплине или области (003 - историја руског језика, 014 – фразеологија, 037 – контактологија и др.). Централни део основног записа
представљају име аутора и назив прилога, док периферију датум објављивања написан као на порталу и иницијали уредника прилога. Понегде наводимо укупан број видео-прилога, број фотографија у изложби и број слајдова у презентацији. Други део садржи одабране фотографије из фото-албума које су настале у последњих пет година постојања портала. У трећем
делу налази се каталог сајта „Публичные лекции“ за 2012, 2013. и 2014. годину. Каталошки запис чине бројчана ознака презентације са аудио-визуелним прилогом, дескриптор научне дисциплине или научне области, основни подаци о аутору (име, презиме, место, научна институција и сл.), наслов
или кратак опис садржаја прилога или неког његовог сегмента, дескриптор
садржине (В – видео-материјал, А – аудио-материјал, Ф – фотографија), ознака за укупан број прилога, ауторски или уреднички опис типа прилога
(на српском или страном језику), организационог облика наставе и др., затим електронско име аутора, година објављивања на каналу YouTube и датум када је материјал постављен на сајт „Публичные лекции“ (у складу са
4

српским правописом). Све презентације су разврстане према предмету [III],
односно научној дисциплини или научној области.
Осим што представља сведочанство о постојању првог специјализованог балканског славистичког и русистичког портала, ова књига има за
циљ да након 12 година свакодневног рада на истоименом пројекту (20032014) упозна заинтересованог читаоца са научним активностима слависта
на глобалном нивоу, да предочи истраживачке теме којима су се русистика,
славистика и лингвистика бавиле у првој деценији ХХІ века. Она треба да
послужи и као богат извор кључних речи за претраживање на интернету.
___________________________
[I] На каналу YouTube поставили смо 254 видео-клипова: 1. Рад Ј. Ајдуковића у
Народној библиотеци Србије на индивидуалним научним пројектима (7. 11. 2014).
2. Кратки филм Ј. Ајдуковића „Бициклом на ручак“ (19. 10. 2014). 3. Видео-презентација реферата Ј. Ајдуковића који је припремљен за 6. хрватски славистички
конгрес у Винковцима (12. 9. 2014). 4. Путовање Ј. Ајдуковића на хрватски славистички конгрес бициклом (12. 9. 2014). 5. 43. hrvatski seminar za strane slaviste (1829. 8. 2014). 6. Marko Samardžija. 7. Ivo Pranjković. 8. 43. хрватски семинар за стране слависте у Дубровнику. Радни део семинара и стручни излети. 9. Lada Badurina.
10. Блог „Публичные лекции“. Видео-извештај о раду у периоду од 30. 8. 2013. до
17. 11. 2013. године. 11-14. Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и
филолошките студии“, Скопје, 12 септември 2013 година. 15. XL Меѓународна
научна конференција, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 29 и 30 јун
2013, Охрид. 16. XLVI летна школа на Меѓународниот семинар за македонски
јазик, литература и култура, Охрид, 15 до 28 јуни 2013 год. Снежана Веновска-Антевска. 17-18. Димитар Пандев. 19-20. Славица Велева. 21. Ј. Ајдуковић, „Контактолошки фразеолошки речник. Речник адаптације српских контактофразема под
руским утицајем“ (наставни материјал, 18. 5. 2013). 22. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, I Международный научный симпозиум „Интегративные функции современной компаративистики“, Казахстан, 19-20 апреля
2013 г. 23. Промоција доктора наука у Ректорату Универзитета у Београду (16. 4.
2013). Анђелка Митровић представља докторску дисертацију С. Петровић. 24.
Јелисавета Милојевић представља докторску дисертацију А. Горчевићa. 25. Верица
Копривица представља докторску дисертацију Д. Ратковић. 26. Љиљана Бајић
представља докторску дисертацију И. Башић. 27. Љиљана Бајић представља докторску дисертацију Ј. Ајдуковића. 28. Анђелка Митровић представља докторску
дисертацију С. Петровић. 29. Юбилейная научная конференция в Софийском университете „Русистика: язык, культура, перевод“, 23 ноября 2011 г. К 80-летию И.
Червенковой. 30. Валерий Ф. Занглигер. 31. Светлана Г. Василева. 32. Цветана
Ралева. 33. Елена Павловска. 34. Валентина Аврамова. 35. Докладчики. 36. Драгана
Керкез. 37. Енчо Тилев. 38. Атанаска Тошева. 39. Иванка Атанасова. 40. Алла
Градинарова. 41. Руководитель секции. 42. Стефка Георгиева. 43. Алина Юрьевна
Маслова. 44. Стефана Димитрова. 45. Йован Айдукович. 46. XXXVIII Меѓународна научна конференција. Охрид, Конгресен центар на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, 15. јули 2011 г. Лидија Тантуровска. 47. Звонко Никодиновски. 48. Димитар Пандев. 49. Јан Соколовски. 50. Славица Велева. 51. Елка ЈачеваУлчар. 52. Руководиоци секције. 53. Дискусија. 54. Катица Трајкова. 55. Валентина
5

Нестор. 56. Гордана Штасни. 57. Јордана Марковић. 58. Јован Ајдуковић. 59. Prvi
bosanskohercegovački kongres. Filozofski fakultet u Sarajevu, 26. maja 2011. god.
Dodela nagrade Slavističkog komiteta FbiH. 60. Ursula Doleschal. 61. Rajka Glušica.
62. Marko Jesenšek. 63. Mijo Lončarić. 64. Senahid Halilović. 65. Branko Tošović. 66.
Aleksander Urkom. 67. Ana Plotnikova. 68. Josip Baotić. 69. Ivo Pranjković. 70. PaulLouis Thomas. 71. Jagoda Jurić-Kappel. 72. Marina Katnić-Bakaršić. 73. Јован Ајдуковић. 74. Димитар Пандев. 75. Научно-практическая конференция „Русский язык
в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как
иностранного и в переводе“, Hotel Potidea Palace, Halkidiki, 25 апреля 2011 г. Зинаида Какбаевна Сабитова. 76. Н.К. Гарбовский. 77. Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика. 78. Бранко Тошовић говори на округлом столу о
електронском дискурсу српског и других словенских језика (Филолошки факултет
у Београду, 9. 1. 2008). 79. Одбрана докторске дисертације Ненада Томовића на
Филолошком факултету у Београду (5. 7. 2010). Јелена Марковић. 80. Ненад Томовић. 81. Борис Хлебец. 82. Радмило Маројевић. 83. XIV Международный съезд славистов, Охрид, 14 сентября 2008 г. 84. Скуп слависта Србије, Београд, Филолошки
факултет (10. 1. 2008). Богдан Терзић. 85. The First International Conference „Dialogue across Balkanic Languages, Cultures and Civilizations". University of Tirana,
Tirana, April 8-10, 2010. Alma Pinari (Kallari). 86. Ludmilla Myrtaj. 87. Agron Duro.
88. Hamit Xhaferi. 89. Ludmilla Myrtaj. 90. Valentina Nestor. 91. Авни Джелили. 92.
Јован Ајдуковић. 93. IV Международный конгресс исследователей русского языка
„Русский язык: исторические судьбы и современность“, 20-23 марта 2010 г. на
филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. М.И. Конюшкевич. 94.
А.Н. Качалкин. 95. К.С. Деревенко. 96. А. Мустайоки. 97. Л.Г. Зубкова. 98. А.Д.
Шмелёв. 99. Андрей Александрович Кибрик. 100. Елена Андреевна Брызгунова.
101. Боголюб Станкович. 102. Международный конгресс исследователей русского
языкa. 103. Александр Константинович Киклевич. 104. Международный конгресс
исследователей русского языкa. 105. Вольфганг Гладров. 106. Людмила Григорьевна Бабенко 107. Арто Мустайоки. 108. Ю.Е. Прохоров. 109. М.В. Всеволодова. 110.
А.А. Поликарпов. 111. Йован Айдукович. 112. Боголюб Станкович. 113. Международный конгресс исследователей русского языкa.114. Марина Ремнёва. 115-118.
Boris Uspensky, Београд, Филолошки факултет (23. 2. 2010). 119. На промоцији
књиге Миодрага Сибиновића „Словенска вертикала“, Задужбина Илије М. Коларца, Београд (25. 12. 2009). 120. Витомир Вулетић. 121. Петар Буњак. 122. Људмила
Поповић. 123. Олгица Стефановић. 124. Душан Иванић. 125. Международная
конференция „Русский авангард и наука“, Белградский университет, 17 декабря
2009 г. Владимир Фещенко. 126. Ирина Антанасиевич. 127. Корнелия Ичин. 128.
Владимир Меденица. 129. Ян Левченко. 130. Таня Попович. 131. Владимир Аристов. 132. Русский авангард и наука (Белград, 2009). 133. Nenad Tomović. 134. Radmila Djordjević. 135. Jelena Vujić. 136. Gordana Korać. 137. Прогулка на катере по
Босфору. 138. The XIth International Conference „Cognitive Modeling in Linguistics“,
Romania, Constanza, September 07-14, 2009. Mariana Neagu. 139. Alexandra Zalevskaya. 140. Tatiana Aleksandrova. 141. Velina Slavova. 142. Valery Solovyev. 143.
Vladimir Polyakov. 144. Victor Vvedensky. 145. Marina Garanovich. 146. Jovan Ajduković. 147. XXXVI научна конференција (Охрид, 25. 8. 2009). Јелена Узењова. 148.
Веселинка Лаброска. 149. Марјан Марковић. 150. Јуми Накаџима. 151. Стивен
Френкс. 152. Андреј Собољев. 153. Валентина Нестор. 154. Даринка ГортанПремк. 155-156. Зузана Тополињска. 157. Јован Ајдуковић. 158. 14. međunarodni
skup slavista, Opatija, Hrvatska (22 - 25. 6. 2009). Ewa Komorowska. 159. Marina
Radčenko. 160. Liljana Makarijoska. 161. Eva Tibenská. 162. Milan Nosić. 163. Vlado
6

Nartnik. 164. Oldřich Uličný. 165. Jovan Ajduković. 166. Ljiljana Nedeljkov. 167.
Francka Premk. 168. International Conference of Bulgarian Studies „The Bulgarian
Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts“, Szeged, Hungary 28th and
29th May 2009. Natalija Dlugosz. 169. Helmut W. Schaller. 170. Daniela Assenova. 171.
The Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts. 172. Milen
Malakov. 173. Boris Parashkevov. 174. Hristina Dejkova. 175-176. Jovan Ajdukovich.
177. Международная конференция „Литературное наследие Л.Н. Толстого“, Стамбульский университет, 13-15 ноября 2008 г. Декан литературоведческого факультета Стамбульского университета и заведующий кафедрой славистики Атаол Бехрамоглу. 178. Галина Петкова. 179. Мухарремова Макбуля. 180. Ираида Кротенко.
181. Валерий Петроченко. 182. Спаска Злачева-Кондрашова. 183. Стефка Георгиева. 184. Йован Айдукович. 185. Тюркан Олджай. 186. Международная конференция „Литературное наследие Л.Н. Толстого“, Стамбульский университет, 13-15
ноября 2008 г. 187-188. Лекция известного британского лингвиста проф. Дэвида
Кристала в Белградском университете (3. 11. 2008). 189. Лекция И.А. Стернина в
Сербской академии наук и искусств (1 октября 2008 г.). 190. Предраг Пипер. 191.
XIV Международный съезд славистов, Охрид, 14 сентября 2008 г. Владимир Антонович Дыбо. 192. Жаннa Жановнa Варбот. 193. 29 август - 1 септември 2008,
Конгресен центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Охрид, Драги Стефанија. 194. Елена Верижникова. 195. Штефан Пилат. 196. Вера Стојчевска-Антиќ.
197. Валентина Нестор. 198. Когнитивное моделирование в лингвистике 2008, Бечичи, Черногория, 6-13 сентября 2008 года. Славица Перович. 199. Татьяна Черниговская. 200. Валерий Соловьев. 201. Йован Айдукович. 202. 29 август - 1
септември 2008, Конгресен центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Охрид, Веселинка Лаброска. 203. Елка Јачева-Улчар. 204. Људмил Спасов. 205.
Јован Ајдуковић. 206. Блаже Ристевски. 207. Богуслав Зјелињски. 208. Влоѓимjеж
Пјанка. 209-213. 29 август - 1 септември 2008, Конгресен центар на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Охрид. 214. Одбрана докторске дисертације Александра
Милановића, Филолошки факултет у Београду. 215. 13. međunarodni skup slavista
(23 - 25. 6. 2008, Opatija), Лилјана Макаријоска. 216. R. Trostinska. 217-218. Е.
Рудыкина. 219. S. Habijаnec. 220. M. Marasović-Alujević. 221. Ј. Ajduković. 222. M.
Nosić i Z. Kovač. 223-233. „Русский язык и культура в зеркале перевода“, 14-18 мая
2008 г., Porto Carras Sithonia Hotel (Греция). 234. Богдан Терзић. 235. Богољуб
Станковић. 236. Витомир Вулетић. 228-236. Предавање сарадника Института за
српски језик САНУ „Два века савременог српског језика у Речнику САНУ“, Коларaц, Београд (7. март 2008). 246-254. Предавање Бориса Успенског на Филолошком факултету у Београду (25. марта 2008).
[II] Кључне речи могу представљати делови назива изложби фотографија, односно
називи скупа или манифестација, место и година настанка фотографија, као и њихов укупан број. У продужетку дајемо списак изложби које се налазе на Фејсбуку.
1. Јубиларна научна конференција на Софијском универзитету „Русистика: језик,
култура, превод“, Софија, 23. новембра 2011. год. (52). 2. Универзитетска библиотека и Библиотека Бугарске академије наука, Софија, 23. новембар 2011. год. (11).
3. XXXVIII међународна научна конференција, Универзитет „Св. Кирил и Методије“, Охрид, 15. јули 2011. год. (29). 4. ІІ међународна научно-практична конференција „Руски језик у савременом свету: традиције и иновације у настави руског
језика као страног и у преводу“, Potidea Palace, Халкидики, Грчка, 24-29. априла
2011. (32). 5. Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Филозофски факултет, Сарајево, 26. мај 2011. год. (55). 6. Екскурзија по Филозофском факултету
у Сарајеву, 26. 5. 2011. (11). 7. Студентска лингвистичка конференција, Филолош7

ки факултет у Београду, 6. мај 2011. год. (8). 8. Међународна конференција „Језик
струке: изазови и перспективе“, Филозофски факултет, Београд, 4. фебруар 2011.
год. (2). 9. IV међународни конгрес истраживача руског језика, МГУ, Москва, 2023. марта 2010. год. (53). 10. IV међународни конгрес истраживача руског језика,
МГУ, Москва, 20-23. марта 2010. год. (51). 11. Предавање акад. Бориса Успенског
на Београдском универзитету, Филолошки факултет у Београду, 23.фебруар 2010.
год. (26). 12. Међународна балканистичка конференција, Универзитет у Тирани, 810. априла 2010. год. (52); 13. Екскурзија по Факултету за стране језике Универзитета у Тирани, 8. април 2010. год. (7). 14. Међународна конференција „Когнитивно
моделирање у лингвистици“, Дубровник, 24. април 2010. год. (46); 15. Међународна конференција „Граматика и лексика у словенским језицима“, САНУ, Београд,
15. септембар 2010. год. (12). 16. Одбрана докторске дисертације мр Ненада Томовића, Филолошки факултет у Београду, 5. јули 2010. год. (14). 17. XXXVI научна
конференција, Универзитет у Скопљу, Охрид, 25. август 2009. год. (61). 18. Међународна конференција „Бугарски језик и књижевност у словенском и несловенском контексту“, Универзитет у Сегедину, 28. мај 2009. год. (47). 19. Екскурзија по
Универзитету у Сегедину, 28. мај 2009. год. (19). 20. Међународна конференција
„Когнитивно моделирање у лингвистици“, Институт за лингвистику РАН и др.,
Констанца, Румунија, 8. септембар 2009. год. (51). 21. Међународна конференција
„Руска авангарда и наука“, Филолошки факултет у Београду, 17. децембар 2009.
год. (34). 22. 14. међународни скуп слависта, Филозофски факултет у Ријеци, Опатија, 23. јун 2009. год. (39). 23. Екскурзија по Филозофском факултету Универзитета у Ријеци, 23. јун 2009. год. (8). 24. Предавање мр Ненада Томовића о морфолошким карактеристикама словенских позајмљеница у енглеском језику, Филолошки факултет у Београду, 4. децембар 2009. год. (16). 25. Промоција књиге М.
Сибиновића, Задужбина Илије М. Коларца, 25. децембар 2009. год. (12). 26. XIV
међународни славистички конгрес, Охрид, 14. септембар 2008. год. (119). 27. Предавања проф. Дејвида Кристала на Филолошком факултету у Београду, 3. Новембар 2008. год. (30). 28. Међународна конференција „Когнитивно моделирање у
лингвистици“, Бечићи, 7. септембар 2008. год. (56). 29. Међународна конференција
„Књижевно наслеђе Л.Н. Толстоја“, Универзитет у Истанбулу, 13-15. новембар
2008. год. (80). 30. Музички програм Међународне конференције „Књижевно наслеђе Л.Н. Толстоја“, Универзитет у Истанбулу, 13-15. 11. 2008. год. (5). 31. Екскурзија по Факултету за књижевност Универзитета у Истанбулу, 13-15. новембар
2008. (15). 32. Предавање И.А. Стерњина у САНУ, 1. октобар 2008. год. (40). 33.
Музичко вече на Међународном македонистичком скупу, Охрид, 31. август 2008.
год. (19). 34. Обилазак Светог Наума за време Међународног македонистичког
скупа, Охрид, 31. август 2008. год. (17). 35. Међународни македонистички скуп,
Универзитет „Св. Кирил и Методије“ у Скопљу, Охрид, 29-30. августа 2008. год.
(95). 36. Екскурзија по Филозофском факултету Универзитета „Св. Кирил и Методије“ у Скопљу, Охрид, 28. август 2008. год. (17). 37. Одбрана докторске дисертације мр Александра Милановића, Филолошки факултет у Београду, 24. јул 2008.
год. (15). 38. XIII Међународни славистички скуп, Опатија, 23. јун 2008. год. (86).
39. І међународна научно-практична конференција „Руски језик и култура у огледалу превода“, Porto Carras Grand Resort, Халкидики, Грчка, 16. мај 2008. год. (111)
40. Предавање акад. Бориса Успенског на Београдском универзитету, Филолошки
факултет у Београду, 25. март 2008. год. (20). 41. Предавање сарадника Института
за српски језик САНУ „Два века савременог српског језика у Речнику САНУ“,
Задужбини Илије М. Коларца, 7. март 2008. год. (33). 42. Округли сто студената
славистике, Филолошки факултет у Београду, 9. јануар 2008. год. (30). 43. 46. скуп
8

слависта Србије, Филолошки факултет у Београду, 9. јануар 2008. год. (11). 44.
Изложба фотографија „Tatlin’s Tower and the World“, Београд, 2007. год. (9). 45.
Промоција зборника радова „Савремене тенденције у настави језика и књижевности“, Филолошки факултет у Београду, 18. децембар 2007. год. (26). 46. 45. скуп
слависта Србије, Филолошки факултет у Београду, 10. јануар 2007. год. (43). 47.
Међународна научна конференција „Стање и перспективе науке о српском језику“,
САНУ, 17. децембар 2007. год. (26). 48. Видеоконференцијска веза између проф. Д.
Шипке (САД) и колега на међународној научној конференцији „Стање и перспективе науке о српском језику“, САНУ, 17. децембар 2007. год. (8). 49. Међународна
научна конференција „Стање и перспективе науке о српском језику“, САНУ, 17.
децембар 2007. год. (60). 50. Међународна научна конференција „Јужнословенска
авангарда између Истока и Запада“, Факултет драмских уметности, Београд, 13-15.
децембра 2007. год. (39); 51. Екскурзија по Универзитетској централној библиотеци у Темишвару, 2. новембар 2007. год. (5). 52. Екскурзија по Кетедри за славистику Темишварског западног универзитета, 2-4. новембра 2007. год (10). 53. Међународна научна конференција „50 година тимишварске славистике. Међукултурни
дијалози“, Темишварски западни универзитет, 2-4. новембра 2007. године (37). 54.
Међународна научна конференција „Језици и културе у контакту“, хотел „Плажа“
у Херцег Новом, 16. септембра 2007. (48). 55. Виртуелна промоција књига др Јована Ајдуковића (40). 56. Добро дошли на ХІ конгрес МАПРЈАЛ у Варни, август
2007. (6). 57. XXXVII међународна научна конференција слависта у Вукове дане,
Филолошки факултет у Београду, 12. септембра 2007. год. (41). 58. Међународна
конференција „Руска авангарда и идеологија“, Филолошки факултет у Београду, 6.
септембар 2007. год. (55). 59. Екскурзија по Софијском универзитету, 30. јул 2007.
(8). 60. Међународна конференција „Когнитивно моделирање у лингвистици“, Софијски универзитет, 29. јули 2007. (44). 61. Вече руске културе у Тринаестој београдској гимназији, 20. мај 2007. (47). 62. Промоција књиге др Ирене Лукшић из
Загреба у Удружењу књижевника Србије, 26. маја 2007. год. (20). 63. Међународна
научна конференција посвећена мађарском слависти Емилу Балецком, Универзитет у Будимпешти, 23. мај 2007. год. (54). 64. Екскурзија по Будимпештанској
славистици за време међународне конференције, 23. мај 2007. год. (21). 65. Зимска
школа руског језика на Филолошком факултету у Београду, 10. јануар 2007. год.
(27). 66. Промоција књиге Милоша Јевтића „Славистички погледи Богдана Терзића“, Библиотека града Београда, 1. децембар 2006. год. (23). 67. Фотографије са
предавања проф. Данка Шипке (САД) у САНУ 2006. год. (26). Фотографије је
уступио организатор. 68. Промоција електронског писма „МОНАХ 6“, САНУ, 22.
новембра 2006. год. (26). 69. Међународна научна конференција „Словенска фразеологија и прагматика“, острво Раб, Хрватска 17-19. септембра 2006. год. (15). Ауторство: Организациони одбор конференције у Загребу. 70. Међународни конгрес
„Примењена лингвистика данас“, Друштво за примењену лингвистику Србије и
Црне Горе, Филолошки факултет у Београду, 28-30. септембар 2006. (32). Фотографије је уступио организатор. 71. Предавање проф. Ј. Прохорова на Београдском
универзитету, 14. децембра 2006. год. (25). 72. Предавање проф. Шукру Халук
Акалина, председника Турског лингвистичког друштва, САНУ, 31. октобра 2006.
(22). 73. Предавање др Јована Ајдуковића на Варшавском универзитету, 23-26.
октобра 2006. год. (59). 74. Екскурзија по Институту за славистику Варшавског
универзитета, 26. октобар 2006. (6). 75. Екскурзија по Институту за русистику Варшавског универзитета, 26. октобар 2006. (6). 76. Предавање др Јована Ајдуковића
на Универзитету у Грацу, 27. априла 2005. год. (6). Фото: др Бранко Тошовић. 77.
Перформанс на међународној научној конференцији „Александар Веденски у кру9

гу светске авангарде“, Руски дом у Београду, 22-26. септембра 2004. год. (19).
Фотографије је уступио организатор. 78. Одбрана докторске дисертације мр Јована
Ајдуковића, Филолошки факултет у Београду, 12. јун 2003. (25). Фото: Д. Милисављевић. 79. Међународна научна конференција „Космизам и руска књижевност“, Филолошки факултет у Београду, 23-25. октобар 2003. (7). 80. Седма међународна социолингвистичка конференција, Софијски универзитет, 22-24. Септембра 2000. год. (3). Фотографије је уступио организатор. 81. IX међународни конгрес МАПРЈАЛ-а, Универзитет у Братислави, 16-21. августа 1999. год. (6). Фотографије је уступио организатор. 82. Промоција портала „Балканска русистика“
2012. год. (29).
[III] На сајту постоји 135 тематских рубрика које овде наводимо на руском језику:
Азербайджанский язык, Аксиологическая лингвистика, Албанский язык, Английский язык, Антропологическая лингвистика, Арабский язык, Ареальная лингвистика, Археология, Балканистика, Белорусский язык, Библиотечное дело, Болгарский язык, Бошняцкий язык, Венгерский язык, Верхнелужицкий язык, Вьетнамский язык, Гендерная лингвистика, Грамматика, Греческий язык, Грузинский язык,
Дактилология, Датский язык, Диалектология, Дискурс, Дистанционное обучение,
ИКТ в образовании, Индоевропеистика, Индонезийский язык, Ирландский язык,
Испанский язык, Историческая лингвистика, История русского языка, Итальянский язык, Кашубский язык, Китайский язык, Когнитивная лингвистика, Когнитивные науки, Компаративистика, Компьютерная лингвистика, Контактологический словарь, Контактологический фразеологический словарь, Концептология,
Корпусная лингвистика, Латинский язык, Лексикография, Лексикология, Лексическая контактология, Лингвистика, Лингвистика рекламы, Лингвистика текста,
Лингвистическая география, Лингвистическая контактология, Лингвистическая
экология, Лингвогеография, Лингвокриминалистика, Лингвокультурология, Литературное редактирование, Литовский язык, Логика, Логопедия, Македонский язык,
Марийский язык, Математика, Машинный перевод, Межкультурная коммуникация, Методика, Морфология, Музееведение, Народная лингвистика, Наука, Невербальная коммуникация, Нейролингвистика, Немецкий язык, Нижнелужицкий язык,
Норвежский язык, Ностратическая лингвистика, Ономастика, Онтолингвистика,
Орфография, Орфоэпия, Паремиология, Педагогика, Переводоведение, Письменность, Полевая лингвистика, Политическая лингвистика, Польский язык, Португальский язык, Прагмалингвистика, Прикладная лингвистика, Психолингвистика,
Психология, Пунктуация, Риторика, РКИ, Румынский язык, Русинский язык, Русский язык, Семантика, Семиотика, Сербский язык, Синтаксис, Славистика, Словацкий язык, Словенский язык, Словообразование, Сопоставительная лексикология, Сопоставительная лингвистика, Сопоставительная фонетика, Сопоставительная фразеология, Социальная психология, Социолингвистика, Српски језик, Старославянский язык, Стилистика, Теория перевода, Терминология, Турецкий язык,
Украинский язык, Филология, Философия, Фонетика и фонология, Фразеологическая контактология, Фразеологический словарь, Фразеология, Французский
язык, Хорватский язык, Церковнославянский язык, Черногорский язык, Чешский
язык, Электронное обучение, Энецкий язык, Этимология, Этнолингвистика, Языки
Боснии и Герцеговины, Сербии, Хорватии и Черногории (BiH, CG, HR, SR).

10

КАТАЛОГИЗАЦИЈА САДРЖАЈА „БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ“4
Каталогизација садржаја текстуалне грађе
15547 Монографии 021 Б.Ю. Норман, Грамматика говорящего: от замысла к
высказыванию 2012-04-11 (Ј.А.)
Аутор
Секундарна
локација
документа у
БР

Технички
дескриптор
научне области
и/или научне
дисциплине

Наслов
прилога

Датум
објављивања

Језик књиге:
Руски
Технички
дескриптор
садржине

http://www.russian.slavica.org/article15547.html

Уредник:
Ј. Ајдуковић

Монографија је доступна на
адреси (примарна локација):
http://bookfet.ru/osnovipsihologii/skachat-grammatikagovoryashego-ot-zamisla-kviskazivaniyu.html

Каталогизација садржаја према електронској бази „Балканске русистике“

4

У првом тому описали смо начин каталогизације текстуалних интернет ресурса,
видео-материјала, изложби фотографија и презентација у Power Point-у. Број поред
словне ознаке означава укупан број видео-записа у оквиру једног чланка, укупан
број фотографија у изложби и укупан број слајдова у презентацији. Из техничких
разлога у интернетској бази „Балканске русистике“ уз радове је навођен само један
технички дескриптор научне дисциплине или научне области. Неки прилози су могли имати два или више дескриптора, на пример, дескриптор 006 (контрастивна
лингвистика) и 015 (фонетика). У овој књизи задржали смо списак дескриптора из
електронског издања, док смо уз поједине наслове стављали два или више дескриптора. Наслови у садржају дати су у обиму који је подесан за даља претраживања на интернету или у оквиру електронске базе „Балканске русистике“. Број
речи који се могу налазити у наслову је лимитиран.
11

ТЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ И ОЗНАКЕ
Ј.А. (Јован Ајдуковић), А.Г. (Ала Градинарова), П.Г. (Пламен Градинаров),
К.П. (Красимира Петрова), А (аудио), В (видео), Ф (фотографија), К (карта), С (слајд), општа лингвистика (001), етимологија (002), историја руског
језика (003), социолингвистика (004), психолингвистика (005), конфронтативна (контрастивна) лингвистика (006), когнитивна лингвистика; когнитивне науке (007), теорија превођења (008), стилистика (009), дијалектологија (010), семантика (011), лексикографија (012), лексикологија (013), фразеологија (014), фонетика (015), творба речи (016), ономастика (017), морфологија (018), синтакса (019), семиотика (020), граматика (021), прагмалингвистика; дискурс (022), лингвистика текста (023), корпусна лингвистика (024), компјутерска лингвистика (025), машинско превођење (026), примењена лингвистика (027), стара руска књижевност (028), фолклористика
(029), руска књижевност 18. и 19. века (030), руска књижевност 20. века
(031), савремена руска књижевност (032), теорија књижевности (033), књижевна критика (034), филозофија (035), културологија; лингвокултурологија (036), контактологија (037), методика (038), руски језик као страни
(039), славистика (040), учење на даљину (041), филологија (042)

12

САДРЖАЈ „БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ“5
15561 Проекты 001: LL.Map. Language and Location 2012-05-01 (Ј.А.)
15560 Интервью 001: С.А. Бурлак, О неизбежности происхождения человеческого
языка [В1] 2012-04-30 (Ј.А.)
15559 Интервью 001: С.Г. Татевосов, Теоретическая лингвистика [В1] 2012-04-30
(Ј.А.)
15558 Проекты 041: Портал „Наука 2.0“ 2012-04-30 (Ј.А.)
15557 Программы 040: Popis hrvatskih sudionika za Međunarodni slavistički kongres
(Minsk, 2013) 2012-04-28 (Ј.А.)
15556 Новости 001: The 10th International Linguistics Olympiad (Ljubljana, 2012)
2012-04-27 (Ј.А.)
15555 Конференции 040: The Australia and New Zealand Slavists“ Association 2013
Conference 2012-04-24 (Ј.А.)
15554 Конференции 024: Slavic Computational and Corpus Linguistics (Indiana) 201204-24 (Ј.А.)
15553 Конференции 001: FASL 21 (Indiana) 2012-04-24 (Ј.А.)
15552 Сообщения 041: Balkan Rusistics. Find us on Facebook! 2012-04-13 (Ј.А.)
15551 Сообщения 041: Балканская русистика на портале YouTube 2012-04-13 (Ј.А.)
15550 Портреты 006: Enrique F. Quero Gervilla (Granada) 2012-04-12 (Ј.А.)
15549 Журналы 039: Cuadernos de Rusística Española 2012-04-12 (Ј.А.)
15548 Портреты 039: María Sanchez Puig (Madrid) 2012-04-11 (Ј.А.)
15547 Монографии 022: Б.Ю. Норман, Грамматика говорящего: от замысла к высказыванию 2012-04-11 (Ј.А.)
15546 Монографии 020: В.В. Тарасенко, Фрактальная семиотика: „слепые пятна“,
перипетии и узнавания 2012-04-11 (Ј.А.)
15545 Монографии 022: А. Киклевич (ред.), Лингвисты шутят 2012-04-10 (Ј.А.)
15544 Монографии 021: О.В. Митренина, Е.Е. Романова, Н.А. Слюсарь, Введение в
генеративную грамматику 2012-04-10 (Ј.А.)
15543 Портреты 040: Nazif Kusturica (Sarajevo) 2012-04-09 (Ј.А.)
15542 Портреты 040: Marina Katnić-Bakaršić (Sarajevo) 2012-04-09 (Ј.А.)
15541 Портреты 031: Adijata Ibrišimović-Šabić (Sarajevo) 2012-04-09 (Ј.А.)
15540 Монографии 031: A. Ibrišimović-Šabić, Kameni spavač Maka Dizdara i ruska
književna avangarda 2012-04-09 (Ј.А.)
15539 Тезисы 006: A.К. Казкенова, Р.У. Арзиев, К вопросу о грамматическом освоении глаголов с заимствованной основой в разноструктурных языках (на материале русского и уйгурского языков) 2012-04-09 (Ј.А.)
15538 Тезисы 001: Н.М. Стойнова, Рефактив: типологические данные 2012-04-09
(Ј.А.)
15537 Тезисы 010: Д.М. Савинов, О причинах эволюции систем предударного вокализма в южнорусских говорах 2012-04-09 (Ј.А.)
15536 Тезисы 011: О.Е. Пекелис, Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) 2012-04-08 (Ј.А.)
15535 Тезисы 022: Р.Ф. Касаткина, Русский язык ищет артикль 2012-04-08 (Ј.А.)
15534 Конференции 007: Cognitive Modeling in Linguistics - 2012 (The Adriatic Sea)
2012-04-07 (Ј.А.)
5

Овим томом обухваћен је период од 11. јануара 2008. до 1. маја 2012. године.
13

15533 Конференции 039: Россия: история и язык (вопросы изучения и преподавания), Печ 2012-04-07 (Ј.А.)
15532 Конференции 042: Конференция „Филология футбола“, посвященная памяти
П.А. Гринцера и В.Н. Топорова (Москва) 2012-04-07 (Ј.А.)
15531 Классики 028: „Новгородская летопись“ 2012-04-07 (Ј.А.)
15530 Классики 028: „Новгородская первая летопись“ 2012-04-07 (Ј.А.)
15529 Классики 028: „Ипатьевская летопись“ 2012-04-07 (Ј.А.)
15528 Классики 028: „Лаврентьевская летопись“ 2012-04-07 (Ј.А.)
15527 Софтвер 003: Грамматический анализ „Галицко-волынской летописи“ 201204-07 (Ј.А.)
15526 Софтвер 003: Грамматический анализ „Суздальской летописи“ 2012-04-07
(Ј.А.)
15525 Софтвер 012: „Словарь русского языка XI–XVII вв.“. Сводный словник
памятников 2012-04-06 (Ј.А.)
15524 Софтвер 003: Грамматический анализ „Повести временных лет“ 2012-04-06
(Ј.А.)
15523 Лекции 001: Презентация доклада Патрика Серио: „Язык и дискурс: большая путаница?“ (Москва, ИЯ РАН) 2012-04-06 (Ј.А.)
15522 Конференции 039: V Международная научная македонско-русская конференция (Македония, Охрид) 2012-04-05 (Ј.А.)
15521 Портреты 031: Чжэн Тиу (Шанхай) 2012-04-05 (Ј.А.)
15520 Журналы 039: Русский язык в Китае (2012) 2012-04-05 (Ј.А.)
15519 Портреты 039: Валентина Николова Аврамова (Шумен) 2012-04-04 (Ј.А.)
15518 Портреты 038: Татьяна Петровна Млечко (Chişinău) 2012-04-04 (Ј.А.)
15517 Анонсы 039: Издательский дом „Мир русского слова“ 2012-04-04 (Ј.А.)
15516 Журналы 038: Научно-методический журнал „Мир русского слова“ 2012-0404 (Ј.А.)
15515 Портреты 006: Marina Radčenko (Zadar) 2012-04-03 (Ј.А.)
15514 Портреты 031: Zdenka Matek Šmit (Zadar) 2012-04-03 (Ј.А.)
15513 Исследования 040: J. Budja, Zastor ili zavjesa? 2012-04-03 (Ј.А.)
15512 Исследования 040: M. Opašić, M. Gregorović, Smrt u hrvatskoj frazeologiji
2012-04-03 (Ј.А.)
15511 Исследования 040: И.Г. Воробьова, Письма Вальтазара Богишича в Тверь
2012-04-03 (Ј.А.)
15510 Исследования 030: М.Г. Уртминцева, Первый биограф И.С. Тургенева (к
проблеме методологии провинциальной литературной критики) 2012-04-03 (Ј.А.)
15509 Исследования 030: Т.И. Подкорытова, К типологии классического мышления Пушкина 2012-04-03 (Ј.А.)
15508 Исследования 031: Z. Matek Šmit, Mandeljštamova „Firenca u Moskvi“ 201204-03 (Ј.А.)
15507 Исследования 030: N. Kujundžić, „Kakvo je to čudo neviđeno“: utjecaj bajki na
Gogoljeve ukrajinske pripovijetke 2012-04-03 (Ј.А.)
15506 Портреты 031: Axinia Crasovschi (Bucureşti) 2012-04-02 (Ј.А.)
15505 Школы 040: Asociația Slaviștilor din România 2012-04-02 (Ј.А.)
15504 Журналы 040: Romanoslavica 2012-04-02 (Ј.А.)
15503 Анонсы 042: Editura Universităţii din Bucureşti 2012-04-02 (Ј.А.)
15502 Интервью 037: О. Гутник, Трудности перевода – с нового русского на просто русский [В1] 2012-04-01 (Ј.А.)
15501 Интервью 042: С. Рябухин, Стихами говорить на рынке – не практично?
[В1] 2012-04-01 (Ј.А.)
14

15500 Интервью 005: С. Рябухин, Игра в ассоциации с жителями Петербурга [В1]
2012-04-01 (Ј.А.)
15499 Дискуссии 030: А. Чехов. „Три сестры“. „Игра в бисер“ с Игорем Волгиным
[В1] 2012-04-01 (Ј.А.)
15498 Лекции 028: А. Ужанков, Загадки „Слова о полку Игореве“. 1-я лекция [В1]
2012-03-31 (Ј.А.)
15497 Лекции 028: А. Ужанков, Загадки „Слова о полку Игореве“. 2-я лекция [В1]
2012-03-31 (Ј.А.)
15496 Лекции 030: И. Волгин, Достоевский как историко-биографическая проблема. 1-я лекция [В1] 2012-03-31 (Ј.А.)
15495 Лекции 030: И. Волгин, Достоевский как историко-биографическая проблема. 2-я лекция [В1] 2012-03-31 (Ј.А.)
15494 Дискуссии 031: Владимир и Вера Набоковы [В1] 2012-03-31 (Ј.А.)
15493 Исследования 031: И. Захариева, Лирика ностальгирующей памяти (В. Набоков 1920-х–1930-х годов) 2012-03-31 (А.Г.)
15492 Исследования 031: И. Захариева, Совмещение сатиры с лиризмом в поэзии
Саши Черного 2012-03-31 (А.Г.)
15491 Школы 001: The Polinsky Language Sciences Lab 2012-03-31 (Ј.А.)
15490 Портреты 040: Michael S. Flier (Harvard) 2012-03-31 (Ј.А.)
15489 Сборники 040: М. Флайер. Избранные труды. В 2 томах 2012-03-31 (Ј.А.)
15488 Документы 040: Перечень проектов научного сотрудничества между РАН и
Болгарской академией наук на 2012 – 2014 гг. 2012-03-30 (Ј.А.)
15487 Документы 040: Тематический план научного сотрудничества РАН и Черногорской академии наук и искусств 2012-03-29 (Ј.А.)
15486 Документы 040: Тематический план научного сотрудничества РАН и Сербской академии наук и искусств 2012-03-29 (Ј.А.)
15485 Портреты 014: Стефка Георгиева (Пловдив) 2012-03-29 (Ј.А.)
15484 Монографии 014: С. Георгиева, Русская фразеология в зеркале болгарского
языка 2012-03-29 (Ј.А.)
15483 Конференции 040: Време и история в славянските езици, литератури и култури (София) 2012-03-29 (Ј.А.)
15482 Конференции 006: Достижения и перспективы сопоставительного изучения
русского и других языков (Белград) 2012-03-28 (Ј.А.)
15481 Исследования 040: M. Đ. Okuka, Nemoj da odeš, Srbija će da plače (urušavanje
ili obnavljanje sistema književnog jezika?) 2012-03-28 (Ј.А.)
15480 Исследования 040: Д. Ајдачић, Пољске речи у значењу „издајник” (zdrajca)
2012-03-28 (Ј.А.)
15479 Доклады 006: A.M. Туреханова, Концептуальный анализ пассажирского вагона 2012-03-27 (Ј.А.)
15478 Доклады 015: Шахидов Ахмед Шаир оглы, Фонетическая структура конечного слога двухсложных слов русского языка 2012-03-27 (Ј.А.)
15477 Доклады 006: Гадимова Марьям Гадим кызы, Семантическое развитие слов,
связанных с зоонимами в азербайджанском языке и их выражение в русском языке
2012-03-27 (Ј.А.)
15476 Доклады 001: Karim Nazari Bagha, Universal Grammar 2012-03-27 (Ј.А.)
15475 Доклады 042: Нахида Зари, О роли воображения в художественном слове
2012-03-26 (Ј.А.)
15474 Доклады 006: Вань Ланьсяосюань, Национально-культурные особенности
картин мира русского и китайского языков (на материале коннотаций – цветообозначений) 2012-03-26 (Ј.А.)
15

15473 Доклады 006: З. Андонова Петкова, Звукоподражательные слова как основа
для образования имен существительных в русском и в болгарском языках 2012-0326 (Ј.А.)
15472 Доклады 006: Ханифе Чайлак, Этикет и протокол русско-турецкого делового общения 2012-03-26 (Ј.А.)
15471 Диссертации 006: И.А. Сапегина, Концепт сердце как доминанта эмоциональной картины мира в русском языке в зеркале китайского языка 2012-03-26
(Ј.А.)
15470 Диссертации 006: Мурат Ашчи, Русский родительный падеж с позиций носителя турецкого языка 2012-03-26 (Ј.А.)
15469 Исследования 006: Суси Магдалена, Типичные русские и индонезийские антропонимы и их употребление как отражение картин мира 2012-03-25 (Ј.А.)
15468 Диссертации 006: Суси Магдалена, Русское личное имя в этикетной функции (с точки зрения носителя индонезийского языка и культуры) 2012-03-25 (Ј.А.)
15467 Диссертации 037: Фам Ван Фонг, Особенности образования и функционирования русских эргонимов (с точки зрения межкультурного контакта) 2012-0325 (Ј.А.)
15466 Диссертации 013: А. Николаевна Сицына-Кудрявцева, Вариативная нормированность лексики в культурно-речевом аспекте: история и современность 201203-25 (Ј.А.)
15465 Диссертации 012: Л.Л. Шестакова, Русская авторская лексикография: теория, история, современность 2012-03-24 (Ј.А.)
15464 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Албания) 2012-03-23 (Ј.А.)
15463 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Косово*) 2012-03-23 (Ј.А.)
15462 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Словения) 2012-03-23 (Ј.А.)
15461 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Македония) 2012-03-23 (Ј.А.)
15460 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Черногория) 2012-03-23 (Ј.А.)
15459 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Р. Сербская, БиГ) 2012-03-23 (Ј.А.)
15458 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Босния и Герцеговина) 2012-03-23 (Ј.А.)
15457 Библиография 041: e-Albanica 2012-03-23 (Ј.А.)
15456 Софтвер 041: Информационная система сопровождения научно-исследовательской деятельности (Сербия) 2012-03-23 (Ј.А.)
15455 Библиография 041: Виртуална библиотека - България 2012-03-23 (Ј.А.)
15454 Библиография 041: Virtuelna biblioteka Crne Gore 2012-03-22 (Ј.А.)
15453 Сообщения 040: Međunarodni slavistički skup u CANU 2012-03-22 (Ј.А.)
15452 Журналы 040: Славистички студии 2012-03-21 (Ј.А.)
15451 Журналы 040: Македонистика 2012-03-21 (Ј.А.)
15450 Журналы 040: Македонски јазик 2012-03-21 (Ј.А.)
15449 Сборники 040: Јазикот наш денешен 2012-03-21 (Ј.А.)
15448 Библиография 041: Дигитална библиотека (София) 2012-03-20 (Ј.А.)
15447 Классики 040: Славянски ръкописи 2012-03-20 (Ј.А.)
15446 Классики 040: Славянски кирилски печатни книги ХV - ХX 2012-03-20 (Ј.А.)
15445 Классики 040: Български старопечатни книги (1806-1878 г.) 2012-03-20 Ј.А.
16

15444 Классики 040: Българската възрожденската периодика (1806-1878 г) 201203-20 (Ј.А.)
15443 Школы 040: Университетската украинистика в България 2012-03-19 (Ј.А.)
15442 Журналы 040: Prilozi proučavanju jezika 2012-03-19 (Ј.А.)
15441 Журналы 040: Onomatološki prilozi 2012-03-19 (Ј.А.)
15440 Журналы 040: Nasleđe 2012-03-19 (Ј.А.)
15439 Журналы 040: Naš jezik 2012-03-19 (Ј.А.)
15438 Журналы 006: Primenjena lingvistika 2012-03-19 (Ј.А.)
15437 Журналы 042: Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor 2012-03-19 (Ј.А.)
15436 Сборники 042: Zbornik radova Filološkog fakulteta u Prištini 2012-03-19 (Ј.А.)
15435 Журналы 040: Studia Ruthenica 2012-03-19 (Ј.А.)
15434 Журналы 042: Književnost i jezik 2012-03-18 (Ј.А.)
15433 Тезисы 003: M. Stefanović, Od značenja ka stereotipu - женщина i баба u rečnicima ruskog jezika od XI do XXI veka 2012-03-18 (Ј.А.)
15432 Сборники 042: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2012-03-18
(Ј.А.)
15431 Тезисы 037: I. Fabijanić, Ortografija osnovnoga oblika rusizama u engleskome
jeziku 2012-03-18 (Ј.А.)
15430 Исследования 030: Slobodanka Vladiv-Glover, Estetski prikaz društvene stvarnosti i otuđenje u poetici Flobera i Dostojevskog 2012-03-18 (Ј.А.)
15429 Журналы 042: Facta universitatis - series: Linguistics and Literature 2012-03-18
(Ј.А.)
15428 Тезисы 038: K. Končarević, Ruski lingvodidaktički rečnici 2012-03-18 (Ј.А.)
15427 Тезисы 008: R N. Marojević, Ruski prepevi lirike Desanke Maksimović – metrika i ritmika, semantika i poetika 2012-03-18 (Ј.А.)
15426 Тезисы 031: K. Ičin, Bogoborački siže u ruskoj književnosti XX veka: Hlebnjikov, Oberiuti, Sosnora 2012-03-18 (Ј.А.)
15425 Тезисы 031: М. Йованович, Poezija Tihona Čurilina (Preliminarna zapažanja)
2012-03-18 (Ј.А.)
15424 Журналы 042: Anali Filološkog fakulteta 2012-03-18 (Ј.А.)
15423 Тезисы 009: K. Končarević, Jezik sakralnog kao predmet rusističkih ispitivanja
2012-03-18 (Ј.А.)
15422 Исследования 037: Михайло П. Фейса, The Church Slavic Elements in the
Ruthenian Language 2012-03-17 (Ј.А.)
15421 Журналы 042: Zbornik za jezike i književnosti 2012-03-17 (Ј.А.)
15420 Дискуссии 030: Лев Толстой. „Крейцерова соната“. „Игра в бисер“ с Игорем
Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15419 Дискуссии 030: Александр Пушкин „Евгений Онегин“. „Игра в бисер“ с Игорем Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15418 Дискуссии 030: Николай Гоголь „Мертвые души“. „Игра в бисер“ с Игорем
Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15417 Дискуссии 031: Борис Пастернак „Доктор Живаго“. „Игра в бисер“ с Игорем
Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15416 Дискуссии 030: Михаил Булгаков „Мастер и Маргарита“. „Игра в бисер“ с
Игорем Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15415 Дискуссии 030: Ф.М. Достоевский „Бесы“. „Игра в бисер“ с Игорем Волгиным [В1] 2012-03-16 (Ј.А.)
15414 Лекции 037: Евгений Васильевич Головко, Как рождаются языки (пиджины,
креольские и смешанные языки) [В1] 2012-03-15 (Ј.А.)
15413 Исследования 037: В.И. Беликов, Русские пиджины 2012-03-14 (Ј.А.)
17

15412 Доклады 037: М.А. Ефремова, Т.В. Гречушникова, Феномен „немецкого
русского говора“: к проблеме языковой интеграциив современной Германии 201203-14 (Ј.А.)
15411 Дискуссии 037: Сайт „Немецко-русский говор в Германии“ 2012-03-14 (Ј.А.)
15410 Дискуссии 037: Переключение и смешение кодов [В1] 2012-03-13 (Ј.А.)
15409 Дискуссии 037: О. Тесленко, Суржик [В1] 2012-03-13 (Ј.А.)
15408 Документы 040: Протокол расширенного заседания Президиума Международного комитета славистов (Германия, 2011) 2012-03-12 (Ј.А.)
15407 Программы 040: Предварительная программа XV Международного съезда
славистов 2012-03-12 (Ј.А.)
15406 Документы 040: Комиссии при МКС 2012-03-12 (Ј.А.)
15405 Школы 023: The Text Laboratory (Oslo) 2012-03-11 (Ј.А.)
15404 Проекты 024: Oslo Parallel Corpus 2012-03-11 (Ј.А.)
15403 Софтвер 024: The RuN-Euro Corpus 2012-03-11 (Ј.А.)
15402 Новости 001: Study Counters „Cradle of Language“ Theory 2012-03-10 (Ј.А.)
15401 Школы 042: The Japan Society for the Promotion of Science 2012-03-10 (Ј.А.)
15400 Школы 001: Institute of Linguistics of the Chinese Academy of Social Sciences
2012-03-10 (Ј.А.)
15399 Школы 042: The Chinese Academy of Social Sciences 2012-03-10 (Ј.А.)
15398 Библиография 041: The National Science Library, Chinese Academy of Sciences
2012-03-10 (Ј.А.)
15397 Проекты 042: European Research Council 2012-03-10 (Ј.А.)
15396 Проекты 042: Participants Portal (EU) 2012-03-10 (Ј.А.)
15395 Проекты 042: Research Portal of the European Commission 2012-03-10 (Ј.А.)
15394 Проекты 042: Erawatch 2012-03-10 (Ј.А.)
15393 Конференции 042: Всероссийский съезд учителей русского языка и
литературы 2012-03-09 (Ј.А.)
15392 Проекты 024: Russian meets Norwegian 2012-03-08 (Ј.А.)
15391 Библиография 042: Digital publications at UiO 2012-03-08 (Ј.А.)
15390 Доклады 024: И.Б. Качинская, Корпусная лингвистика в диалектологии и
Электронная картотека „Архангельского областного словаря“ 2012-03-07 (Ј.А.)
15389 Исследования 024: И.Б. Качинская, Корпус Диалектных Текстов в Национальном корпусе русского языка: состояние и перспективы 2012-03-07 (Ј.А.)
15388 Лекции 042: В.А. Садовничий, Михаил Ломоносов. У истоков российской
науки. 1-я лекция [В1] 2012-03-06 (Ј.А.)
15387 Лекции 042: В.А. Садовничий, Михаил Ломоносов. У истоков российской
науки. 2-я лекция [В1] 2012-03-06 (Ј.А.)
15386 Исследования 009: Е.И. Горошко, „Чирикающий“ жанр 2.0 Твиттер или что
нового появилось в виртуальном жанроведении 2012-03-05 (Ј.А.)
15385 Исследования 023: Е.И. Горошко, С.А. Самойленко, Твиттер как разговор
через контекст: от Образования 2.0 к Образованию 3.0? 2012-03-05 (Ј.А.)
15384 Исследования 031: И. Захариева, Литературная пирамида И.Ильфа и Е.
Петрова (романная дилогия) 2012-03-04 (А.Г.)
15383 Исследования 031: И. Захариева, Черты личности и ментальности Велимира
Хлебникова в жанре его лирики 2012-03-04 (А.Г.)
15382 Исследования 005: Е.И. Горошко, Влияние социальных медиа на коммуникативные процессы 2012-03-04 (Ј.А.)
15381 Анализы 023: Е.И. Горошко, Гипертекст 3.0: лингвистический анализ 201203-04 (Ј.А.)
15380 Исследования 041: Е.И. Горошко, Виртуальное групповое обучение (с ис18

пользованием Skype-технологий) как средство реформирования магистерских
программ университетов 2012-03-04 (Ј.А.)
15379 Исследования 005: Е.И. Горошко, Психолингвистика Интернет-комммуникаций 2012-03-04 (Ј.А.)
15378 Исследования 005: Е.И. Горошко, Гендер и блоггика Интернета (психолингвистический анализ) 2012-03-04 (Ј.А.)
15377 Исследования 001: Е.И. Горошко, Лингвистика Интернета: формирование
дисциплинарной парадигмы 2012-03-04 (Ј.А.)
15376 Исследования 005: Е.И. Горошко, Интернет-коммуникации в гендерном измерении 2012-03-04 (Ј.А.)
15375 Анализы 005: Е.И. Горошко, Гендерное пространство Интернета: анализ
мужских и женских сайтов или анализ наших гендерных стереотипов? 2012-03-03
(Ј.А.)
15374 Исследования 005: Е.И. Горошко, Электронная коммуникация (гендерный
анализ) 2012-03-03 (Ј.А.)
15373 Исследования 001: Е.И. Горошко, Гендерные исследования в языкознании (к
проблеме становления метода) 2012-03-03 (Ј.А.)
15372 Исследования 005: Е.И. Горошко, Квир-лингвистика: нужна ли она отечественной лингвистической гендерологии? 2012-03-03 (Ј.А.)
15371 Исследования 005: Е.И. Горошко, Гендер и язык в свете учения о функциональной асимметрии мозга 2012-03-03 (Ј.А.)
15370 Исследования 005: Е.И. Горошко, Проблема проведения свободного ассоциативного эксперимента 2012-03-03 (Ј.А.)
15369 Монографии 005: Е.И. Горошко, Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента 2012-03-03 (Ј.А.)
15368 Исследования 009: Е.И. Горошко, Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии 2012-03-03 (Ј.А.)
15367 Портреты 003: Елена Аркадьевна Галинская (Москва) 2012-03-02 (Ј.А.)
15366 Исследования 003: Е.А. Галинская, Неакцентуированные памятники южнорусской деловой письменности первой половины XVII века как возможный источник сведений по исторической акцентологии 2012-03-02 (Ј.А.)
15365 Исследования 003: Е.А. Галинская, Нестандартная реализация предлога „к“
в истории русских диалектов 2012-03-02 (Ј.А.)
15364 Исследования 003: Е.А. Галинская, Изменение [а] в [е] в истории русских
диалектов 2012-03-02 (Ј.А.)
15363 Исследования 003: Е.А. Галинская, Об одном реликте древнеславянского
имперфекта в русском языке 2012-03-02 (Ј.А.)
15362 Исследования 003: Е.А. Галинская, Нетривиальные орфографические особенности и их фонетическое значение в рукописи XVII в. 2012-03-01 (Ј.А.)
15361 Исследования 003: Е.А. Галинская, О хронологии некоторых изменений в
системе вокализма праславянского языка 2012-03-01 (Ј.А.)
15360 Исследования 003: Е.А. Галинская, Рефлексы фонемы „ять“ в смоленском
диалекте начала XVII века 2012-03-01 (Ј.А.)
15359 Исследования 003: Е.А. Галинская, Из исторической фонетики русских говоров западной диалектной зоны 2012-02-29 (Ј.А.)
15358 Исследования 003: Е.А. Галинская, К истории синкретичных именных форм
в русских северо-западных говорах 2012-02-29 (Ј.А.)
15357 Исследования 003: Е.А. Галинская, К истории фонемы „ять“ в одном из севернорусских говоров конца XVI – первой половины XVII вв. 2012-02-29 (Ј.А.)
15356 Учебники 015: С.В. Князев, С.К. Пожарицкая, Современный русский литера19

турный язык: Фонетика, графика, орфография, орфоэпия 2012-02-28 (Ј.А.)
15355 Исследования 004: M. Daniel, S.V. Knyazev, N.R. Dobrushina, Highlander“s
Russian: Case Study in Bilingualism and Language Interference in Central Daghestan
2012-02-27 (Ј.А.)
15354 Исследования 007: V. Apresjan, The Myth of the „Russian Soul“ through the
Mirror of Language 2012-02-26 (Ј.А.)
15353 Исследования 006: V. Apresjan, The Pragmatics of Destiny in Russian and
English (Towards a Description of Fundamental Cultural Concepts) 2012-02-26 (Ј.А.)
15352 Исследования 011: V. Apresjan, From „truth“ to Concessives: Semantic Development 2012-02-26 (Ј.А.)
15351 Проекты 007: SugarTexts - Telling the SugarStory in Diverse Languages 201202-25 (Ј.А.)
15350 Исследования 007: P. Durst-Andersen, V. Smith, O. Nedergaard Thomsen,
Towards a Cognitive-Semiotic Typology of Motion Verbs 2012-02-25 (Ј.А.)
15349 Исследования 021: P. Durst-Andersen, Towards a Multifunctional Grammar.
„Language, Reality and Mind“ in a Grammatical Description 2012-02-25 (Ј.А.)
15348 Исследования 006: D. Nikulicheva, Perceptiv og grammatisk tid i dansk,
engelskog russisk 2012-02-25 (Ј.А.)
15347 Исследования 006: P. Durst-Andersen, Leksikaliseringsmønstre ved verber. Et
komparativt-typologisk studie 2012-02-25 (Ј.А.)
15346 Портреты 021: Нина Роландовна Добрушина (Москва) 2012-02-24 (Ј.А.)
15345 Портреты 009: Ольга Викторовна Дедова (Москва) 2012-02-24 (Ј.А.)
15344 Школы 042: Высшая школа экономики (Москва) 2012-02-24 (Ј.А.)
15343 Школы 020: Лаборатория лингвосемиотических исследований (Москва)
2012-02-24 (Ј.А.)
15342 Диссертации 006: Дэн Цзе, Позиционные закономерности русской фонетической системы „в зеркале“ китайского языка 2012-02-23 (Ј.А.)
15341 Диссертации 006: Е.Ю. Терентьева, Народные названия церковных праздников в русской и болгарской православной традиции 2012-02-23 (Ј.А.)
15340 Диссертации 013: С.А. Мельникова, Мотивационная и генетическая характеристика лексико-семантического поля „сила, здоровье/слабость, болезнь“ в
русском языке 2012-02-23 (Ј.А.)
15339 Диссертации 003: Я.А. Пенькова, Финитные образования от основы буд- в
языке памятников русской письменности XII – первой половины XVI вв. (морфология, семантика, синтаксис) 2012-02-23 (Ј.А.)
15338 Проекты 024: Греческий национальный корпус 2012-02-22 (Ј.А.)
15337 Проекты 024: Корпус разговорного турецкого 2012-02-22 (Ј.А.)
15336 Проекты 024: Турецкий корпус METU 2012-02-22 (Ј.А.)
15335 Проекты 024: Корпус румынской прессы 2012-02-22 (Ј.А.)
15334 Проекты 024: Dolnoserbski tekstowy korpus 2012-02-22 (Ј.А.)
15333 Проекты 024: Hornjoserbski tekstowy korpus 2012-02-22 (Ј.А.)
15332 Проекты 024: Narodowy Korpus Języka Polskiego 2012-02-21 (Ј.А.)
15331 Проекты 024: Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN 201202-21 (Ј.А.)
15330 Школы 001: The Linguistic Engineering Group 2012-02-21 (Ј.А.)
15329 Проекты 024: Korpus IPI PAN 2012-02-21 (Ј.А.)
15328 Проекты 024: Korpus DIALOG 2012-02-21 (Ј.А.)
15327 Проекты 024: The Prague Dependency Treebank 2012-02-21 (Ј.А.)
15326 Проекты 024: Slovenský národný korpus 2012-02-21 (Ј.А.)
15325 Проекты 024: Český národný korpus 2012-02-21 (Ј.А.)
20

15324 Проекты 024: Corpus Albaruthenicum – корпус научных белорусских текстов
2012-02-20 (Ј.А.)
15323 Проекты 024: Корпус текстов украинского языка (Лаборатория компьютерной лингвистики Киевского университета) 2012-02-20 (Ј.А.)
15322 Проекты 040: Лінгвістичний портал MOVA.info 2012-02-20 (Ј.А.)
15321 Проекты 024: Корпусная лингвистика 2012-02-19 (Ј.А.)
15320 Исследования 003: М.Э. Чумакина, A. Hippisley, G. Corbett, Исторические
изменения в русской лексике: случай чередующегося супплетивизма (чередующийся супплетивизм) 2012-02-19 (Ј.А.)
15319 Журналы 038: Лингвистика и методика преподавания иностранных языков
2012-02-19 (Ј.А.)
15318 Новости 039: Фестиваль Русского языка 2012-02-18 (Ј.А.)
15317 Школы 040: Slavische talen en culturen (Amsterdam) 2012-02-17 (Ј.А.)
15316 Анонсы 042: Pegasus (Amsterdam) 2012-02-17 (Ј.А.)
15315 Портреты 007: Alla Peeters-Podgaevskaja (Amsterdam) 2012-02-16 (Ј.А.)
15314 Исследования 005: А. Пеетерс-Подгаевская, Проблемы освоения русского
языка как второго родного детьми 5-7 лет и создание адекватного учебного пособия 2012-02-16 (Ј.А.)
15313 Монографии 007: А.В. Подгаевская, Концептуализация пространства и ее
отражение в русском языке 2012-02-16 (Ј.А.)
15312 Тезисы 005: M. Trofimova & Roelien Bastiaanse, Lexical and Subcategorized
Prepositions in Russian Speakers with Aphasia 2012-02-15 (Ј.А.)
15311 Портреты 006: W.J.J. (Wim) Honselaar (Amsterdam) 2012-02-15 (Ј.А.)
15310 Исследования 001: W. Honselaar, Nader tot TOT: semantische aspecten van een
voorzetsel 2012-02-15 (Ј.А.)
15309 Исследования 021: R. Kraf, Verbal Aspect 2012-02-15 (Ј.А.)
15308 Исследования 005: А.А. Боронин, Проекция фикциональной коммуникативной ситуации (экспериментальное исследование) 2012-02-14 (Ј.А.)
15307 Исследования 005: К.И. Долотин, Количественная оценка эмоционального
напряжения говорящего по временным параметрам квазисегментной структуры речевого сигнала (психофизическое шкалирование) 2012-02-14 (Ј.А.)
15306 Исследования 005: Н.А. Павлюк, Грамматическая категория рода в этнопсихолингвистическом аспекте 2012-02-14 (Ј.А.)
15305 Исследования 005: Е.А. Елина, Изобразительное искусство как феномен „удвоенной коммуникации“ 2012-02-14 (Ј.А.)
15304 Исследования 005: П.Н. Яшин, Сопоставительный анализ образов „жизнь“ и
„смерть“ в языковом сознании русских, немцев и англичан 2012-02-14 (Ј.А.)
15303 Интервью 005: К. Пищальников, Как отреагируют граждане на ненормативную лексику в стихах Пушкина? [В1] 2012-02-13 (Ј.А.)
15302 Интервью 042: М. Воюшина, Не разучились ли взрослые писать красивым
почерком? [В1] 2012-02-13 (Ј.А.)
15301 Обзоры 005: Ю.А. Сорокин, Текст и его изучение с помощью лингвистических и психолингвистических методик (ретроспективный обзор) 2012-02-12 (Ј.А.)
15300 Исследования 005: Т.Н. Ушакова, Полисемия как отражение семантических
процессов вербальной сферы человека 2012-02-12 (Ј.А.)
15299 Исследования 005: В.М. Павлов, К вопросу об отношениях лингвистики и
психологии 2012-02-12 (Ј.А.)
15298 Исследования 005: Е.Ф. Тарасов, Образ мира 2012-02-12 (Ј.А.)
15297 Исследования 001: А. Николова, Eще о функциональной модели описания
языка 2012-02-11 (А.Г.)
21

15296 Исследования 001: А. Николова, Семантическая и синтаксическая вариативность языковой номинации в заголовочных структурах новостей 2012-02-11 (А.Г.)
15295 Документы 010: Диалектологическая карта русского языка в Европе (1915)
2012-02-11 (Ј.А.)
15294 Документы 010: Диалектологическая карта русского языка (1965) 2012-0211 (Ј.А.)
15293 Проекты 026: ACCURAT 2012-02-11 (Ј.А.)
15292 Лекции 001: А.А. Зализняк, О ложной лингвистике и квазиистории [В1]
2012-02-10 (Ј.А.)
15291 Дискуссии 012: E. McKean, Эрин МакКин переопределяет словарь [В1] 201202-10 (Ј.А.)
15290 Лекции 007: M. Tomasello, Человеческая адаптация к культуре (лекция памяти Л.С. Выготского) [В1] 2012-02-10 (Ј.А.)
15289 Лекции 007: R. S. Tomlin, Кросс-языковые свидетельства о взаимодействии
грамматики, речевой деятельности и концептуальных репрезентаций [В1] 2012-0209 (Ј.А.)
15288 Дискуссии 001: M. Pagel, Как язык изменил человечество [В1] 2012-02-08
(Ј.А.)
15287 Дискуссии 001: Стивън Пинкър за езика и мисълта [В1] 2012-02-08 (Ј.А.)
15286 Дискуссии 007: S. Pinker, The Blank Slate [В1] 2012-02-08 (Ј.А.)
15285 Лекции 001: L. Boroditsky, Как язык, на котором мы говорим, влияет на наше
мышление [В1] 2012-02-08 (Ј.А.)
15284 Софтвер 015: M. Proctor, Task Dynamic Application 2012-02-07 (Ј.А.)
15283 Софтвер 015: M. Proctor, A Matlab-based GUI for Reviewing and Analyzing
Dynamic MRI Data 2012-02-07 (Ј.А.)
15282 Лекции 007: Т.А. Строганова, Принципы магнитоэнцефалографии [В1] 201202-07 (Ј.А.)
15281 Документы 041: Г.Е. Кедрова, Использование новых информационных технологий и Интернет-ресурсов при обучении русскому языку 2012-02-06 (Ј.А.)
15280 Исследования 041: G. Kedrova, A. Yegorov, M. Volkova, Effective Authoring
Procedure for E-learning Courses“ Development in Philological Curriculum based on los
Ideology 2012-02-06 (Ј.А.)
15279 Исследования 015: Г.Е. Кедрова, Л.М. Захаров, Н.В. Анисимов, О веляризованности русских губных согласных 2012-02-06 (Ј.А.)
15278 Исследования 015: Г. Кедрова, Л. Захаров, Н. Анисимов, Ю. Пирогов, О
некоторых физических коррелятах артикуляторной базы языка 2012-02-05 (Ј.А.)
15277 Исследования 015: Г. Кедрова, Н. Анисимов, Л. Захаров, О. Николаев, MRI
of Teeth Contours in Articulation Processes 2012-02-05 (Ј.А.)
15276 Исследования 015: Г.Е.Кедрова, Л.М.Захаров, Н.В.Анисимов, Ю.А.Пирогов,
Исследование вокалических артикуляций: новые подходы 2012-02-05 (Ј.А.)
15275 Исследования 015: Г.Е. Кедрова, Л.М. Захаров, Ю.А. Пирогов, Н.В. Анисимов, Исследование артикуляторной базы русского языка методами магнитнорезонансной томографии 2012-02-05 (Ј.А.)
15274 Обзоры 041: Г.Е. Кедрова, Краткий очерк истории Центра новых информационных технологий в гуманитарном образовании филологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова 2012-02-04 (Ј.А.)
15273 Исследования 041: Г.Е. Кедрова, Методы оптимизации компьютерной обучающей среды по лингвистике для систем дистанционного обучения в Интернете
2012-02-04 (Ј.А.)
15272 Исследования 041: Г.Е. Кедрова, Лингвистическая база данных как основа
22

языковой обучающей среды (Learning Environment) 2012-02-04 (Ј.А.)
15271 Исследования 015: M. Proctor, Towards a Gestural Characterization of Liquids:
Evidence from Spanish and Russian 2012-02-03 (Ј.А.)
15270 Диссертации 015: M. Proctor, The Phonetic Basis of Phonological Classhood:
the Case of Liquids 2012-02-03 (Ј.А.)
15269 Исследования 015: G.Ye. Kedrova, N.V. Anisimov, L.M. Zaharov and Y.A.
Pirogov, Magnetic Resonance Investigation of Palatalized Stop Consonants and Spirants
in Russian 2012-02-03 (Ј.А.)
15268 Исследования 015: G.Ye. Kedrova, L.M. Zakharov, Yu.A. Pirogov, N.V. Anisimov, Contrastive Study of the MRI Representation of Russian Vowel articulation
(against French, German and Korean analogues) 2012-02-03 (Ј.А.)
15267 Исследования 005: Е.И. Горошко, Текст эпохи ВЕБ 2.0: психолингвистический анализ 2012-02-02 (Ј.А.)
15266 Исследования 005: Н.В. Матвеева, Экспериментальное исследование механизмов формирования содержания и смысла текста 2012-02-02 (Ј.А.)
15265 Исследования 005: И.В. Кирсанова, Индивидуальные стратегии понимания
текста как реализация механизмов смыслообразования 2012-02-02 (Ј.А.)
15264 Исследования 005: Г.В. Вахитова, Восприятие внутренней экспрессивности
юридического текста разными группами реципиентов 2012-02-02 (Ј.А.)
15263 Исследования 005: И.А. Баринова, К вопросу об экспериментальном исследовании цельности текста 2012-02-02 (Ј.А.)
15262 Исследования 005: А.А. Авакян, Перевод как инструмент исследования процесса понимания 2012-02-02 (Ј.А.)
15261 Исследования 005: Т.С. Серова, Осмысление, понимание и фиксация информации исходного текста как программы предметного содержания и смыслового
развития вторичного текста письменного перевода 2012-02-02 (Ј.А.)
15260 Исследования 031: И. Захариева, Мифология Даниила Андреева (поэтический ансамбль „Русские боги“) 2012-02-01 (А.Г.)
15259 Исследования 005: Н.П. Пешкова, Имплицитность в тексте: препятствие vs.
стимул и условие понимания 2012-02-01 (Ј.А.)
15258 Исследования 005: Н.М. Нестерова, Психолингвистика текста, или есть ли
смысл в тексте? 2012-02-01 (Ј.А.)
15257 Исследования 005: Е.В. Харченко, Корпоративная культура профессионалов:
попытка описания 2012-02-01 (Ј.А.)
15256 Исследования 005: О.Б. Сизова, Роль синтагматических механизмов в обеспечении процессов падежного маркирования 2012-02-01 (Ј.А.)
15255 Исследования 005: И.Н. Рыбка, Исследование явлений речевой коррекции в
процессе порождения устного высказывания 2012-02-01 (Ј.А.)
15254 Исследования 008: Е.А. Пулина, О восприятии окказиональных новообразований Дж. Джойса и их переводных соответствий 2012-02-01 (Ј.А.)
15253 Исследования 005: С.В. Полубоярин, Психолингвистический эксперимент
как метод изучения концептуального содержания онимов (на примере концепта
Дон ) 2012-02-01 (Ј.А.)
15252 Исследования 005: И.Г. Овчинникова, Отражение диалога субкультур в содержании концепта „интеллигент“ 2012-01-31 (Ј.А.)
15251 Исследования 005: Т.А. Круглякова, Репродуцированный стихотворный
текст как объект психолингвистического исследования (на материале детской речи) 2012-01-31 (Ј.А.)
15250 Исследования 005: Т.И. Доценко, Ю.Е. Лещенко, Формирующийся иноязычный сублексикон взрослого: начальный этап 2012-01-31 (Ј.А.)
23

15249 Исследования 005: Н.О. Долгих, Отражение артефактов элитарной культуры
в рекламных текстах немецких и русских печатных СМИ 2012-01-31 (Ј.А.)
15248 Исследования 005: Е.Ю. Гетте, Ассоциативное поле „общение“ в гендерных
концептосферах 2012-01-31 (Ј.А.)
15247 Исследования 005: Н.В. Гагарина, Резолюция личного местоимения мужского рода „он“ в детской речи: экспериментальное исследование дошкольников
2012-01-30 (Ј.А.)
15246 Исследования 005: А.Ю. Наугольных, Парадоксы переводческого понимания 2012-01-30 (Ј.А.)
15245 Исследования 005: Е.Ю. Верхолетова, Речь как становление 2012-01-30 Ј.А.
15244 Исследования 005: В.А. Салимовский, О семантике речевого действия 201201-30 (Ј.А.)
15243 Исследования 005: А.В. Павлова, Понимание смысла предложений в связи с
местом фразового ударения при восприятии письменной речи 2012-01-30 (Ј.А.)
15242 Исследования 005: Г.Р. Доброва, О вариативности речевого онтогенеза: референциальная и экспрессивная стратегии освоения языка 2012-01-30 (Ј.А.)
15241 Исследования 005: С.Н. Цейтлин, Грамматические ошибки в освоении русского языка как первого и как второго 2012-01-29 (Ј.А.)
15240 Исследования 005: В.И. Шаховский, Эмоции как объект исследования в
лингвистике 2012-01-29 (Ј.А.)
15239 Исследования 005: И.А. Стернин, К теории речевых культур носителя языка
2012-01-29 (Ј.А.)
15238 Исследования 005: А.А. Залевская, Речевая ошибка как инструмент научного
исследования 2012-01-29 (Ј.А.)
15237 Школы 015: The Phonetics Lab, University of Toronto 2012-01-28 (Ј.А.)
15236 Исследования 005: А.А. Боронин, Психосемиотические метаморфозы в словесной коммуникации 2012-01-28 (Ј.А.)
15235 Исследования 005: А.А. Григорьев, О.В. Балясникова, И.В. Ощепков, Оценки образности названий рисунков из стандартного набора изображений и ряда других слов 2012-01-27 (Ј.А.)
15234 Исследования 005: А.В. Колмогорова, Человек, но светлый: об одном из способов объективации языкового значения 2012-01-27 (Ј.А.)
15233 Исследования 005: О.В. Евсеева, Специфика языкового сознания носителей
английской, французской и русской культур (на материале моделей ассоциирования) 2012-01-27 (Ј.А.)
15232 Исследования 005: И.Э. Клюканов, О диалогичности коммуникации 201201-27 (Ј.А.)
15231 Исследования 005: Л.О. Бутакова, Языковое сознание жителей города: возможности психолингвистического описания 2012-01-26 (Ј.А.)
15230 Исследования 005: Е.В. Лукашевич, Е.A. Погодаева, Перспективы исследования когнитивного стиля в прикладной психолингвистике массовой коммуникации 2012-01-26 (Ј.А.)
15229 Исследования 005: Н.В. Мохамед, Исправление ошибок в речи ребенка билингва: психолингвистический эксперимент 2012-01-26 (Ј.А.)
15228 Исследования 005: С.А. Чугунова, Экспериментальное иследование концептуализации времени с позиций корпореального подхода 2012-01-25 (Ј.А.)
15227 Исследования 005: Т.Ю. Сазонова, Психолингвистический подход к проблеме означивания 2012-01-25 (Ј.А.)
15226 Исследования 005: С.В. Лебедева, Содержание и специфика термина „проксиматика“ 2012-01-25 (Ј.А.)
24

15225 Сообщения 041: В БР появилась 15-тысячная статья! 2012-01-25 (Ј.А.)
15224 Тезисы 037: V. Kapatsinski, Rules and Analogy in Russian Loanword Adaptation
and Novel Verb Formation 2012-01-25 (Ј.А.)
15223 Исследования 018: V. Kapatsinski, What is it I am Writing? Lexical Frequency
Effects in Spelling Russian Prefixes: Uncertainty and Competition in an Apparently
Regular System 2012-01-25 (Ј.А.)
15222 Исследования 018: V. Kapatsinski, Velar Palatalization in Russian and Artificial
Grammar: Constraints on Models of Morphophonology 2012-01-24 (Ј.А.)
15221 Исследования 018: V. Kapatsinski, Rethinking Rule Reliability: Why an Exceptionless Rule can Fail 2012-01-24 (Ј.А.)
15520 Диссертации 018: V. Kapatsinski, The Architecture of Grammar in Artificial
Grammar Learning: Formal biases In the Acquisition of Morphophonology and the
Nature of the Learning Task 2012-01-24 (Ј.А.)
15219 Портреты 018: Vsevolod M. Kapatsinski (Oregon) 2012-01-24 (Ј.А.)
15218 Монографии 018: V. Kapatsinski, Network Theory and Morphological Productivity in Russian 2012-01-24 (Ј.А.)
15217 Портреты 001: Leonard H. Babby (Princeton) 2012-01-23 (Ј.А.)
15216 Монографии 006: L. H. Babby, The Syntax of Argument Structure 2012-01-23
(Ј.А.)
15215 Лекции 009: Ю.М. Бокарева, Нормы литературного языка. Нужны ли они?
[В1] 2012-01-22 (Ј.А.)
15214 Лекции 009: Ю.В. Шатин, Особенности стихотворной речи [В1] 2012-01-22
(Ј.А.)
15213 Лекции 010: Т.А. Шишкина, Говоры Новосибирской области: история и современность [В1] 2012-01-22 (Ј.А.)
15212 Лекции 012: Н.А. Лукьянова, Современная российская языковая ситуация и
ее отражение в словарях [В1] 2012-01-21 (Ј.А.)
15211 Лекции 023: Ю.В. Крылов, Образ успешного человека в рекламных текстах
[В1] 2012-01-21 (Ј.А.)
15210 Лекции 022: Б.Ю. Норман, Синтаксические конструкции под углом зрения
лингвопрагматики [В1] 2012-01-20 (Ј.А.)
15209 Лекции 022: Б.Ю. Норман, Прагматический аспект имени собственного [В1]
2012-01-20 (Ј.А.)
15208 Лекции 022: Б.Ю. Норман, Прагматический аспект грамматических категорий [В1] 2012-01-20 (Ј.А.)
15207 Доклады 033: В. Вестстейн, Периодизации [В1] 2012-01-20 (Ј.А.)
15206 Доклады 042: Т.М. Николаева, Повторы. Зачем они нужны в тексте? [В1]
2012-01-20 (Ј.А.)
15205 Доклады 031: Н.В. Корниенко, Русская фантастика фантастическими глазами русских [В1] 2012-01-19 (Ј.А.)
15204 Дискуссии 002: Экзотические явления в этимологии [В1] 2012-01-19 (Ј.А.)
15203 Программы 040: Славянские языки и культуры в современном мире (Москва) 2012-01-19 (Ј.А.)
15202 Исследования 005: А.Г. Сонин, Проблема комплексного изучения билингвизма в работах А. А. Залевской 2012-01-18 (Ј.А.)
15201 Исследования 005: Т.М. Рогожникова, Идиосостояния семантики слова как
реальный квантовый объект 2012-01-18 (Ј.А.)
15200 Исследования 005: И.Г. Овчинникова, Еще раз о моделировании ментального лексикона билингва 2012-01-18 (Ј.А.)
15199 Исследования 005: Н.О. Золотова, Человек-и-слово как интегративная часть
25

жизненого мира 2012-01-18 (Ј.А.)
15198 Интервью 039: А. Кожевников, Почему в России человек одновременно может ответить „да“ и „нет“? [В1] 2012-01-17 (Ј.А.)
15197 Интервью 015: О. Гутник, Много ли у нас знатоков русского языка? [В1]
2012-01-17 (Ј.А.)
15196 Интервью 031: Линия жизни. Мариэтта Чудакова [В1] 2012-01-17 (Ј.А.)
15195 Дискуссии 030: А.П. Чехов, „Чайка“. „Игра в бисер“ с Игорем Волгиным
[В1] 2012-01-17 (Ј.А.)
15194 Лекции 001: А.А. Кибрик, Лингвистические экспедиции к аборигенам Аляски - индейцам и русским [В1] 2012-01-17 (Ј.А.)
15193 Исследования 005: Н.В. Дмитрюк, Фразеологический соматикон как отражение архетипов языкового сознания этноса 2012-01-16 (Ј.А.)
15192 Исследования 005: Р.М. Фрумкина, Психолингвистика как проект 2012-0116 (Ј.А.)
15191 Исследования 005: Н.В. Уфимцева, Е.Ф. Тарасов, Проблемы изучения языкового сознания 2012-01-16 (Ј.А.)
15190 Исследования 005: А.А. Залевская, Вопросы психолингвистической теории
двуязычия 2012-01-16 (Ј.А.)
15189 Исследования 005: О.В. Балясникова, Феномен „чужого“ в интер- и интракультурном пространстве 2012-01-15 (Ј.А.)
15188 Исследования 005: С.В. Власенко, Текст как объект референции 2012-01-15
(Ј.А.)
15187 Исследования 005: Н.М. Юрьева, К проблеме становления повествования в
детской речи 2012-01-15 (Ј.А.)
15186 Исследования 005: А.А. Воейкова, Психолингвистическое исследование рекламных текстов 2012-01-15 (Ј.А.)
15185 Исследования 014: A. Baránov, Dmitrij Dobrovol“skij, Aspectos teóricos da
fraseoloxía 2012-01-15 (Ј.А.)
15184 Исследования 014: V. Mokienko, As imaxes da lingua rusa 2012-01-14 (Ј.А.)
15183 Журналы 001: Cadernos de Fraseoloxía 2012-01-14 (Ј.А.)
15182 Документы 042: Берлинская Декларация об открытом доступе к научному и
гуманитарному знанию 2012-01-13 (Ј.А.)
15181 Рецензии 014: C. Mellado Blanco, A relevancia da teoría da modelabilidade de
V. Mokienko 2012-01-13 (Ј.А.)
15180 Рецензии 014: K. Morvay, Notas sobre fraseoloxía comparada 2012-01-13 (Ј.А.)
15179 Монографии 014: V. Mokienko, Fraseoloxía eslava 2012-01-13 (Ј.А.)
15177 Исследования 005: К.Я. Сигал, Речевые механизмы синтаксического построения словосочетаний с двумя адъективными компонентами (экспериментальное
исследование) 2012-01-12 (Ј.А.)
15176 Исследования 005: Е.С. Никитина, Порождение-понимание высказывания в
ракурсе коммуникативной парадигмы 2012-01-12 (Ј.А.)
15175 Исследования 005: А.А. Боронин, Понятие „стиль“ в психолингвистическом
освещении 2012-01-12 (Ј.А.)
15174 Исследования 005: В.И. Шаховский, Эмоции в национальном характере и
стереотипах как лингвокультурологическая и лингводидактическая проблема
2012-01-12 (Ј.А.)
15173 Исследования 008: В.Н. Базылев, Глубина пребывания в чужой словесной
стихии 2012-01-12 (Ј.А.)
15172 Монографии 005: Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковинa и И.Л. Панасюк, Основы
лакунологии 2012-01-12 (Ј.А.)
26

15171 Интервью 005: Интервью с профессором Ю. Сорокиным 2012-01-12 (Ј.А.)
15170 Тезисы 022: B. Moskala-Gallaher, The Speech Act Set of Direct Complaints
2012-01-11 (Ј.А.)
15169 Тезисы 022: V. Egorova, Ellipsis and Imposition in Advertising Discourse 201201-11 (Ј.А.)
15168 Тезисы 037: E. Bikbulatova Oswalt, Russian-English Prosodic Interference
Affecting Communication 2012-01-11 (Ј.А.)
15167 Тезисы 022: I. Dubinina, Requests in Heritage Russian: A Case Study 2012-0111 (Ј.А.)
15166 Тезисы 037: E. Syanova, The Problem of the Interaction between the Ukrainian
and Russian Language Systems in the Territory of Later Settlement 2012-01-11 (Ј.А.)
15165 Тезисы 004: C. Woolhiser, The Russian Language in Belarus: Language Use,
Speaker Identities, and Metalinguistic Discourse 2012-01-10 (Ј.А.)
15164 Тезисы 027: C. Vakareliyska, David J. Birnbaum, Zoe Borovsky, James
Danowski, Saints in Medieval Slavic Calendars as Facebook Friends 2012-01-10 (Ј.А.)
15163 Тезисы 024: A. Dombrowski, Etymological Markup of the Birchbark Letter
Corpus 2012-01-10 (Ј.А.)
15162 Тезисы 037: J. D. Holdeman, The Americanization of Russian Old Believer
Surnames in the Eastern U.S. 2012-01-10 (Ј.А.)
15161 Тезисы 011: H. Ahn, The Lexicalization of Verbs of Motion in Russian: Manner
vs. Destination 2012-01-10 (Ј.А.)
15159 Школы 005: T. Slama-Cazacu, Как создавалась ISAPL 2012-01-09 (Ј.А.)
15158 Исследования 005: Г.А. Черкасова, Ядерные подграфы ассоциативно-вербальной сети русского асоциативного тезауруса 2012-01-09 (Ј.А.)
15157 Анализы 005: М.Л. Ковшова, Лингвокультурологический анализ и ассоциативный эксперимент во взаимодействии 2012-01-09 (Ј.А.)
15156 Исследования 005: В.Н. Базылев, Новый стиль мышления в лингвистике:
теоретические и дидактические аспекты 2012-01-09 (Ј.А.)
15155 Исследования 005: А.А. Боронин, А.М. Сологубов, Полиреальность и речевое общение 2012-01-09 (Ј.А.)
15154 Исследования 005: К.Я. Сигал, Речевые закономерности порядка соподчиненных адъективных компонентов 2012-01-08 (Ј.А.)
15153 Исследования 005: О.В. Балясникова, Антонимы как ассоциативно-вербальные структуры и их текстовый потенциал 2012-01-08 (Ј.А.)
15152 Исследования 005: Е.И. Горошко, Е.А. Жигалина, Виртуальное жанроведение: устоявшееся и спорное 2012-01-08 (Ј.А.)
15151 Исследования 005: Е.В. Харченко, Корпоративная культура преподавателя:
развитие или кризис? 2012-01-08 (Ј.А.)
15150 Исследования 005: А.П. Василевич, Откуда берется представление о национальном характере? 2012-01-08 (Ј.А.)
15149 Портреты 005: Евгений Федорович Тарасов (Москва) 2012-01-07 (Ј.А.)
15148 Исследования 005: Н.В. Уфимцева, Проблемы аккультурации новых граждан России 2012-01-07 (Ј.А.)
15147 Исследования 012: Б.Л. Бойко, Самодеятельный онлайновый словарь современной лексики, жаргона и сленга „словоново“ как форма общения в интернете
2012-01-07 (Ј.А.)
15146 Исследования 012: И.А. Стернин, К разработке психолингвистического толкового словаря 2012-01-07 (Ј.А.)
15145 Исследования 005: Т.М. Рогожникова, Вербальные модели и ритмическая
активность мозга 2012-01-07 (Ј.А.)
27

15144 Исследования 005: И.В. Шапошникова, Этнокультурные доминанты нового
времени и мотивация участников исследовательской деятельности в системе иноязычного лингвистического образования 2012-01-07 (Ј.А.)
15143 Диссертации 005: Е.Ф. Тарасов, Проблемы теории речевого общения 201201-07 (Ј.А.)
15142 Интервью 005: Московская психолингвистическая школа: истоки, становление, результаты. Интервью c профессором Евгением Федоровичем Тарасовым
2012-01-07 (Ј.А.)
15141 Классики 021: Aug. Lud. Schlözer, Russische Sprachlehre (1764, 1904) 2012-0106 (Ј.А.)
15140 Классики 021: С.К. Булич. Предисловие к „Русской грамматике“ Авг. Шлёцера (1904) 2012-01-06 (Ј.А.)
15139 Исследования 005: А.М. Шахнарович, В.И. Голод, Когнитивные и коммуникативные аспекты речевой деятельности 2012-01-06 (Ј.А.)
15138 Исследования 005: А.М. Шахнарович, Лингвистический эксперимент как
метод лингвистического и психолингвистического исследования 2012-01-06 (Ј.А.)
15137 Исследования 005: Е.Г. Свинчукова, Человек в русской культуре (по материалам ассоциативного эксперимента) 2012-01-05 (Ј.А.)
15136 Исследования 005: Т.М. Терехова, Радость как эмоциональный компонент
счастья в языковом сознании русских и немцев 2012-01-05 (Ј.А.)
15135 Исследования 005: Е.А. Таныгина, Внутренний образ цветообозначения
красный в сознании носителя русской культуры 2012-01-05 (Ј.А.)
15134 Исследования 005: В.А. Мальцева, Судебные прения: речевые стратегии и
тактики 2012-01-05 (Ј.А.)
15133 Исследования 005: Ю.Н. Филиппович, А.В. Сиренко, Программный комплекс исследований психолингвистической модели вербального сознания на основе когнитивного и ассоциативного экспериментов 2012-01-04 (Ј.А.)
15132 Исследования 005: С.В. Боголепова, А.П. Василевич, Об универсальном характере структуры ассоциативных полей названий частей тела 2012-01-04 (Ј.А.)
15131 Исследования 005: С.В. Власенко, Преодолимы ли засады межъязыкового
перекодирования? Долгая жизнь „ложных друзей“ переводчика: эмпирические
наблюдения 2012-01-04 (Ј.А.)
15130 Исследования 005: А.А. Боронин, Мономодальная интерпретация персонажных субтекстов в художественной прозе (экспериментальный аспект) 2012-01-04
(Ј.А.)
15129 Исследования 005: Л.М. Терентий, Психолингвистический анализ интенциональной структуры успешных переговоров 2012-01-04 (Ј.А.)
15128 Исследования 005: Т.А. Полякова, Социология и психолингвистика в изучении обыденного сознания 2012-01-03 (Ј.А.)
15127 Исследования 005: И.А. Бубнова, Массовая культура и ее роль в формировании образа мира современной русской молодежи 2012-01-03 (Ј.А.)
15126 Исследования 005: М.Л. Соснова, Универсальный субъект 2012-01-03 (Ј.А.)
15125 Исследования 005: А.В. Кирилина, Перевод и языковое сознание в динамической синхронии: психические границы языка 2012-01-03 (Ј.А.)
15124 Исследования 005: А.А. Леонтьев, Психолингвистический аспект языкового
значения 2012-01-03 (Ј.А.)
15123 Школы 039: Кафедра русского языка и литературы стамбульского Университета „Фатих“ 2012-01-02 (Ј.А.)
15122 Исследования 037: L. Hacizade, Влияние тюрко-русских взаимоотношений в
старинных обычаях 2012-01-02 (Ј.А.)
28

15121 Исследования 006: M. Öner, Tatarca-rusça ilişkilerinde geri dönen alintilar 201201-02 (Ј.А.)
15120 Программы 040: 50. Скуп слависта Србије 2012-01-01 (Ј.А.)
15119 Исследования 005: Т.B. Рябова, Механизм порождения речи по данным афазиологии 2012-01-01 (Ј.А.)
15118 Исследования 005: Р.М. Фрумкина, Рецепция классики в лингвистике. Критика оснований в лингвистике и вокруг 2012-01-01 (Ј.А.)
15117 Анализы 031: В.В. Маяковский „Облако в штанах“. „Игра в бисер“ с Игорем
Волгиным [В1] 2012-01-01 (Ј.А.)
15116 Лекции 031: Б. Любимов, Александр Солженицын. Вехи пути (2) [В1] 201112-31 (Ј.А.)
15115 Лекции 031: Б. Любимов, Александр Солженицын. Вехи пути (1) [В1] 201112-31 (Ј.А.)
15114 Дискуссии 030: И. Гончаров „Обломов“. „Игра в бисер“ с Игорем Волгиным
[В1] 2011-12-31 (Ј.А.)
15113 Обзоры 005: В.В. Пушкарева, Современные подходы к изучению представлений человека о времени и пространстве 2011-12-30 (Ј.А.)
15112 Исследования 005: А.А. Романова, Смысловая организация рассказов по картинкам у детей с аутистическими расстройствами 2011-12-30 (Ј.А.)
15111 Исследования 005: Ю.А. Курилович, Русские и англоязычные деловые письма побуждения в электронной коммуникации 2011-12-30 (Ј.А.)
15110 Исследования 005: О.Ю. Черных, Семиотические способы нейтрализации
гендера в учебниках для 1-го класса 2011-12-30 (Ј.А.)
15109 Исследования 005: Е.А. Нежура, Интерсемиотическая проксонимия в поликодовых рекламных текстах: экспериментальное исследование 2011-12-30 (Ј.А.)
15108 Обзоры 037: Ј. Ајдуковић, Шта је ново у српској и хрватској лингвистичкој
контактологији у првој деценији ХХІ века? 2011-12-29 (Ј.А.)
15107 Исследования 005: Н.И. Миронова, Ассоциативный эксперимент: методы
анализа данных и анализ на основе универсальной схемы 2011-12-29 (Ј.А.)
15106 Исследования 005: А.А. Григорьев, И.В. Ощепков, Возраст усвоения названий предметов детьми 2,5-6,5 лет. 2011-12-29 (Ј.А.)
15105 Исследования 005: Л.М. Терентий, Специфика интенциональной структуры
успешного дипломатического дискурса закрытого типа 2011-12-29 (Ј.А.)
15104 Исследования 005: Я.А. Волкова, Деструктивность смеха: когнитивно-дискурсивный 2011-12-29 (Ј.А.)
15103 Исследования 005: Н.И. Курганова, Исследование когнитивных операций и
стратегий россиян и французов на базе ассоциативных полей 2011-12-28 (Ј.А.)
15102 Исследования 005: Е.А. Маклакова, К проблеме описания психолингвистического значения наименований лиц 2011-12-28 (Ј.А.)
15101 Исследования 005: Н.В. Дмитрюк, К вопросу о трансформации языкового
сознания русских в условиях диаспорального проживания в инокультурной среде
2011-12-28 (Ј.А.)
15100 Исследования 005: И.Ю. Марковина, Перевод как этнопсихолингвистический феномен 2011-12-28 (Ј.А.)
15099 Исследования 005: В.Н. Базылев, В.Г. Красильникова, Измерение компетенции „понимание текста“ 2011-12-27 (Ј.А.)
15098 Исследования 005: В.И. Шаховский, Модус кажимости: пассионарность
оскорблений реальных и кажущихся 2011-12-27 (Ј.А.)
15097 Исследования 005: А.А. Боронин, Инвариант в текстовой проекции (интерпретация персонажных субтекстов в условиях эксперимента) 2011-12-27 (Ј.А.)
29

15096 Исследования 005: Т.Н. Ушакова, Т.В. Сметанина, Репрезентация полисемических структур в вербальной системе человека 2011-12-27 (Ј.А.)
15095 Журналы 005: Вопросы психолингвистики, №14 (2), 2011 2011-12-26 (Ј.А.)
15094 Журналы 001: Linguistic Inquiry 2011-12-26 (Ј.А.)
15093 Исследования 006: V. Gribanova, Structural Adjacency and the Typology of
Interrogative Interpretations 2011-12-26 (Ј.А.)
15092 Исследования 019: V. Gribanova, Verb-Stranding Verb Phrase Ellipsis and the
Structure of the Russian Verbal Complex 2011-12-26 (Ј.А.)
15091 Портреты 001: Vera Gribanova (Stanford) 2011-12-25 (Ј.А.)
15090 Исследования 015: D. Kavitskaya, Pitch-accent and the Phonologization of
Vowel Length in Slavic 2011-12-25 (Ј.А.)
15089 Исследования 015: D. Kavitskaya, Perceptual Salience and Palatalization in
Russian 2011-12-25 (Ј.А.)
15088 Исследования 015: D. Kavitskaya, K. Iskarous, A. Noiray, M. Proctor, Trills and
Palatalization: Consequences for Sound Change 2011-12-24 (Ј.А.)
15087 Исследования 015: D. Kavitskaya, M. Babyonyshev, The Role of Syllable
Structure: The Case of Russian-speaking Children with SLI 2011-12-24 (Ј.А.)
15086 Исследования 031: И. Захариева, Уровень глобализации драматургических
идей в пьесе М.Горького „На дне” 2011-12-23 (Ј.А.)
15085 Исследования 031: И. Захариева, Философия бытия в поэзии Н.Заболоцкого
1930-х – 1950-х годов 2011-12-23 (Ј.А.)
15084 Портреты 015: Darya Kavitskaya (Berkeley) 2011-12-23 (Ј.А.)
15083 Портреты 040: Cynthia M. Vakareliyska (Oregon) 2011-12-23 (Ј.А.)
15082 Исследования 019: O. Kagan, A. Pereltsvaig, Syntax and Semantics of Bare NPs:
Objects of Intensive Reflexive Verbs in Russian 2011-12-22 (Ј.А.)
15081 Исследования 003: A. Dombrowski, When is Orthography Not Just Orthography? The Case of the Novgorod Birchbark Letters 2011-12-21 (Ј.А.)
15080 Исследования 017: Н.М. Ивашова, Об одном из первых памятников русской
топонимической лексикографии („изъяснение некоторых корельских слов...“ П.П.
Свиньина, 1829 г.)“ 2011-12-21 (Ј.А.)
15079 Исследования 017: Р.В. Разумов, Географические термины в системах урбанонимов провинциальных городов 2011-12-21 (Ј.А.)
15078 Исследования 017: Л.А. Феоктистова, Ономастика и ономастическая лексика
в жаргоне железнодорожников 2011-12-19 (Ј.А.)
15077 Исследования 017: М.В. Ахметова, Заметки о неофициальной русской урбонимии 2011-12-19 (Ј.А.)
15076 Исследования 017: К.И. Баранова, А.А. Фомин, Библейские антропонимы в
пословицах 2011-12-19 (Ј.А.)
15075 Исследования 017: К.И. Баранова, А.А. Фомин, Кысь в „Кыси“: Смыслообразующий потенциал литературного онима и механизмы его реализации 2011-1219 (Ј.А.)
15074 Исследования 017: Л.С. Зеленцов, Повторяемость названий населенных пунктов и географический фактор 2011-12-18 (Ј.А.)
15073 Исследования 012: О.В. Атрошенко, К составлению словаря русской народной хрононимии 2011-12-18 (Ј.А.)
15072 Исследования 017: А.Л. Шилов, Этнонимы и неславянские антропонимы берестяных грамот 2011-12-18 (Ј.А.)
15071 Исследования 017: А. Лома, Из топонимии Древней Скифии – в поисках
страны будинов 2011-12-18 (Ј.А.)
15070 Исследования 017: Д.В. Кузьмин, К проблеме происхождения названий с
30

формантами -ngV/-н(ь)гV в топонимии Карелии 2011-12-18 (Ј.А.)
15069 Исследования 017: А.Л. Шилов, Еще раз о названии реки Выг 2011-12-17
(Ј.А.)
15068 Исследования 017: Й. Коларжик, Легенда и реальность в названиях деревень
в окрестностях курорта Лугачовице 2011-12-17 (Ј.А.)
15067 Исследования 017: А.А. Фомин, Всегда ли „литературная ономастика“ тождественна „поэтической ономастике“? 2011-12-17 (Ј.А.)
15066 Исследования 017: В.В. Бардакова, „Говорящие“ имена в детской литературе
2011-12-17 (Ј.А.)
15065 Исследования 017: И.В. Ефименко, Мужские именования черниговцев и
новгородцев в памятниках письменности XVII в. 2011-12-17 (Ј.А.)
15064 Исследования 017: Е.Э. Иванова, К составлению маршрутного топонимического словаря 2011-12-17 (Ј.А.)
15063 Исследования 017: Н.В. Кабинина, Субстратная гидронимия бассейна реки
Немнюга (Мезенский район Архангельской области) 2011-12-17 (Ј.А.)
15062 Исследования 017: В.Л. Васильев, Архаическая топонимия с префиксом по/па- на Русском Северо-Западе 2011-12-17 (Ј.А.)
15061 Исследования 017: В.И. Супрун, Пушкинский аутографоним 2011-12-16
(Ј.А.)
15060 Исследования 002: В.С. Картавенко, Древний Вержавск: к этимологии названия 2011-12-16 (Ј.А.)
15059 Исследования 017: П. Амбросиани, Параллельные названия в прибалтийскофинской и русской ойконимии Ингерманландии 2011-12-16 (Ј.А.)
15058 Исследования 017: Н.В. Кабинина, Ономатопоэтическая лексика в субстратной топонимии Архангельского Поморья 2011-12-16 (Ј.А.)
15057 Исследования 017: Е.В. Захарова, Прибалтийско-финский субстрат в топонимии Колодозерья 2011-12-16 (Ј.А.)
15056 Исследования 017: И.И. Муллонен, Загадка Выга 2011-12-16 (Ј.А.)
15055 Исследования 017: Т.А. Сироткина, Этнонимы как речевые маркеры категории этничности (на материале этнонимии Пермского края) 2011-12-15 (Ј.А.)
15054 Исследования 017: А.К. Шапошников, Древнейшая ономастика Таврического полуострова Боспор Киммерийский (европейская часть) 2011-12-15 (Ј.А.)
15053 Исследования 017: В.Л. Васильев, Заметки по славянской топонимической
архаике Новгородской земли 2011-12-15 (Ј.А.)
15052 Исследования 017: Н.В. Кабинина, О происхождении гидроформанта -жма/зьма в субстратной топонимии Русского Севера 2011-12-15 (Ј.А.)
15051 Исследования 017: Э. Хоффманн, Имена политических событий и их онимизация в средствах массовой информации 2011-12-14 (Ј.А.)
15050 Исследования 017: О.М. Младенова, Этнонимия и национальное самосознание 2011-12-14 (Ј.А.)
15049 Исследования 037: Г. Дьёни, Венгерские элементы в топонимии Башкирии
2011-12-14 (Ј.А.)
15048 Исследования 017: Н.Д. Голев, Л.М. Дмитриева, Единство онтологического
и ментального бытия топонимической системы (к проблематике когнитивной
топонимики) 2011-12-14 (Ј.А.)
15047 Конференции 039: Russian Language and Literature in Contemporary Intercultural context (India) 2011-12-13 (Ј.А.)
15046 Исследования 006: С.Г. Татевосов, Интерпретация именных актантов и модальный анализ перфективности 2011-12-12 (Ј.А.)
15045 Исследования 006: Н.М. Стойнова, Референтные vs. нереферентные рефак31

тивные значения 2011-12-12 (Ј.А.)
15044 Исследования 006: Н.В. Сердобольская, К типологии выражения значения
генерического события в конструкциях с сентенциальными актантами 2011-12-12
(Ј.А.)
15043 Исследования 006: С.С. Сай, Неканоническое маркирование актантов многоместных предикатов 2011-12-12 (Ј.А.)
15042 Исследования 021: Е.А. Пшехотская, Конструкции с несубкатегоризованным
дативом в русском языке 2011-12-12 (Ј.А.)
15041 Исследования 019: Д.П. Попова, Выбор наклонения в придаточных предложениях пропозициональных предикатов в русском языке 2011-12-12 (Ј.А.)
15040 Исследования 019: Д.А. Паперно, К вопросу о взаимодействии синтаксиса с
поверхностными уровнями языка 2011-12-11 (Ј.А.)
15039 Исследования 011: С.А. Оскольская, Употребление единиц со значением исключения в русском языке 2011-12-11 (Ј.А.)
15038 Исследования 011: М.А. Овсянникова, Аргументная структура глаголов эмоций с подлежащим-экспериенцером в русском языке 2011-12-11 (Ј.А.)
15037 Исследования 018: А.Б. Макарова, Между глаголом и существительным:
русские слова типа „баиньки“ 2011-12-11 (Ј.А.)
15036 Исследования 019: А.Б. Летучий, Сентенциальные актанты: актанты или
нет? 2011-12-11 (Ј.А.)
15035 Исследования 037: К.А. Кожанов, Балто-славянские глагольные префиксы в
балтийских диалектах цыганского языка 2011-12-10 (Ј.А.)
15034 Исследования 011: M. Yu. Knjazev, CP-Selection is not (only) a Lexical Property: Evidence from Russian 2011-12-10 (Ј.А.)
15033 Исследования 005: Е.Л. Бровко, Глагол дать в речи одного ребенка 2011-1210 (Ј.А.)
15032 Исследования 006: Т.А. Архангельский, М.Г. Тагабилева, Л.С. Холкина, Качественные признаки „чистый“, „грязный“, „прозрачный“, „мутный“: к построению семантической типологии 2011-12-09 (Ј.А.)
15031 Исследования 019: П.С. Антонова, Синтаксис наречий состояния и вторичных предикатов в русском языке 2011-12-09 (Ј.А.)
15030 Конференции 030: И.А.Гончаров в современном мире 2011-12-08 (А.Г.)
15029 Исследования 019: М.А. Холодилова, Конкуренция стратегий релятивизации
подлежащего в русском языке 2011-12-08 (Ј.А.)
15028 Анализы 019: А.В. Подобряев, Разрывные именные группы: варианты анализа 2011-12-08 (Ј.А.)
15027 Исследования 011: Н.С. Матвеева, Опыт выявления таксономических категорий в семантическом поле ментальных глаголов 2011-12-08 (Ј.А.)
15026 Сообщения 030: Bog je mrtav telom ili pogled Dostojevskog na sveukupne
nesreće 2011-12-07 (Ј.А.)
15025 Новости 039: Центар за руски језик у Белој Цркви (Србија) [В1] 2011-12-07
(Ј.А.)
15024 Исследования 011: А.Б. Летучий, Каузатив в языке без каузатива 2011-12-07
(Ј.А.)
15023 Исследования 018: В.М. Ковальская, И.О. Кузнецов, Нестандартные деепричастия в русском языке 2011-12-07 (Ј.А.)
15022 Исследования 019: М.Ю. Князев, Эллипсис в конструкциях с free relatives
2011-12-07 (Ј.А.)
15021 Сообщения 030: Достоевски – питания на един математик 2011-12-06 (Ј.А.)
15020 Конференции 007: Slavic Cognitive Linguistics Conference (Zagreb) 2012 201132

12-06 (Ј.А.)
15019 Исследования 021: Д.П. Кирьянов, К.А. Шагал, Действительное причастие
будущего времени совершенного вида в русском языке 2011-12-06 (Ј.А.)
15018 Исследования 020: В.И. Киммельман, Теория связывания и жестовые языки
2011-12-06 (Ј.А.)
15017 Исследования 011: Н.В. Ивлиева, Каждый может быть ленивым 2011-12-06
(Ј.А.)
15016 Исследования 011: Е.И. Гармаш, Некоторые аспекты семантики русского
местоимения САМнеож 2011-12-06 (Ј.А.)
15015 Школы 001: Structures formelles du langage (Paris) 2011-12-05 (Ј.А.)
15014 Библиография 040: Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (Staatsbibliothek zu Berlin) 2011-12-04 (Ј.А.)
15013 Школы 040: Centers for Slavic and East European Studies (USA) 2011-12-04
(Ј.А.)
15012 Школы 040: Central Eurasian Studies World Wide (Harvard) 2011-12-04 (Ј.А.)
15011 Школы 040: The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
(USA) 2011-12-04 (Ј.А.)
15010 Школы 001: Modern Language Association 2011-12-04 (Ј.А.)
15009 Программы 040: 2012 Conference Program (USA) 2011-12-03 (Ј.А.)
15008 Проекты 021: Reference Grammar Network (USA) 2011-12-03 (Ј.А.)
15007 Школы 040: The Department of Slavic Languages and Literatures (Harvard)
2011-12-03 (Ј.А.)
15006 Лекции 030: Л. Сараскина, Спецкурс „Достоевский“: Бесы [В1] 2011-12-02
(Ј.А.)
15005 Лекции 030: И. Волгин, „Достоевский“: Игрок [В1] 2011-12-02 (Ј.А.)
15004 Лекции 030: Т. Касаткина, Спецкурс „Достоевский“: Братья Карамазовы
[В1] 2011-12-02 (Ј.А.)
15003 Лекции 030: В. Захаров, Спецкурс „Достоевский“: Идиот [В1] 2011-12-02
(Ј.А.)
15002 Лекции 036: Ломоносов. 300 лет одиночества (1) [В1] 2011-12-01 (Ј.А.)
15001 Лекции 036: Ломоносов. 300 лет одиночества (2) [В1] 2011-12-01 (Ј.А.)
15000 Лекции 036: Ломоносов. 300 лет одиночества (3) [В1] 2011-12-01 (Ј.А.)
14999 Лекции 036: Ломоносов. 300 лет одиночества (4) [В1] 2011-12-01 (Ј.А.)
14998 Исследования 031: И. Захариева, Символизация эмигрантской женской судьбы 2011-11-30 (А.Г.)
14997 Исследования 031: И. Захариева, Медитации А.Белого о воздействии музыки
на поэзию 2011-11-30 (А.Г.)
14996 Лекции 001: G. Lakoff on how he Started his Work on Conceptual Metaphor
[В1] 2011-11-30 (Ј.А.)
14995 Лекции 001: С. Пинкер, Words and Rules [В1] 2011-11-30 (Ј.А.)
14994 Лекции 001: N. Chomsky, Language and the Mind Revisited - The Biolinguistic
Turn [В1] 2011-11-30 (Ј.А.)
14993 Доклады 039: Н. Литвинова, Изучение русского языка в Дании (по состоянию на ноябрь 2009 г.) 2011-11-29 (Ј.А.)
14992 Доклады 004: В.В. Колесник, Русский акцент Саксонии 2009: тенденции развития 2011-11-29 (Ј.А.)
14991 Доклады 004: М.Ж. Киракосян, Статус русского языка в инновационной образовательной парадигме Армении 2011-11-29 (Ј.А.)
14990 Доклады 039: Е.А. Калашников, Специфика продвижения русского языка в
Танзании 2011-11-28 (Ј.А.)
33

14989 Доклады 004: Н. Магочи, Ж. Калафатич, Статус русского языка в зеркале перемен в образовательной и языковой политике Венгрии 2011-11-28 (Ј.А.)
14988 Доклады 039: Н.Б. Золкина, Проблемы и перспективы изучения русского
языка во Вьетнаме 2011-11-28 (Ј.А.)
14987 Интервью 036: В. Иванов, Русское зарубежье и мировая культура [В1] 201111-27 (Ј.А.)
14986 Доклады 004: В.С. Елистратов, Россика – XXI 2011-11-27 (Ј.А.)
14985 Доклады 004: T.Г. Григорян, И.А. Караханян, М.Ж. Мурадян, Русский язык
в современном мире 2011-11-27 (Ј.А.)
14984 Доклады 004: Г.Г. Амбардарян, К вопросу об образовательном статусе русского языка в Республике Армения 2011-11-27 (Ј.А.)
14983 Доклады 004: О.Б. Алтынбекова, Статус русского языка в законодательствах
центральноазиатских республик – членов ЕврАзЭС 2011-11-27 (Ј.А.)
14982 Программы 042: Konferencija jezici i kulture u vremenu i prostoru (Нови Сад)
2011-11-26 (Ј.А.)
14981 Исследования 037: Й. Айдукович, Некоторые аспекты адаптации контактолексем под влиянием сербского языка в русском интернет-дискурсе 2011-11-25
(Ј.А.)
14980 Конференции 039: Русистика: Язык, Культура, Перевод (София) [В16] 201111-24 (Ј.А.)
14979 Конференции 039: Юбилейная научная конференция в Софийском университете [Ф59] 2011-11-24 (Ј.А.)
14978 Библиография 040: Прогулка по библиотеке Софийского университета [Ф9]
2011-11-24 (Ј.А.)
14977 Диссертации 013: Н.Л. Дробышева, Формирование и функционирование
лексики жилищно-коммунального хозяйства 2011-11-23 (Ј.А.)
14976 Школы 036: Reciklaža - gledališka skupina študentov Oddelka za slavistiko,
Ljubljana 2011-11-22 (Ј.А.)
14975 Сообщения 033: N. Fateeva, Intertekstualnost i njezina funkcija u umjetničkom
tekstu 2011-11-22 (Ј.А.)
14974 Диссертации 003: А.А. Пичхадзе, Языковые особенности переводных памятников письменности XI-XIII вв. 2011-11-21 (Ј.А.)
14973 Исследования 001: N. Delibegović-Džanić, S. Berberović, Late-night Political
Humour and Conceptual Integration Theory 2011-11-21 (Ј.А.)
14972 Исследования 001: S. Gorokhova, The Competitive Nature of Grammatical
Feature Selection: A study of Russian Speech Errors 2011-11-21 (Ј.А.)
14971 Исследования 040: M. Garzaniti, Охрид, Сплит и вопрос славянского языка в
литургии на рубеже X-XI в. 2011-11-21 (Ј.А.)
14970 Проекты 038: South East European Project for the Advancement of Language
Studies 2011-11-20 (Ј.А.)
14969 Анонсы 042: FP7 - Crna Gora 2011-11-20 (Ј.А.)
14968 Обзоры 037: T. Kwoka, Između domaćeg i stranog 2011-11-20 (Ј.А.)
14967 Классики 040: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1880) 2011-11-19 (Ј.А.)
14966 Школы 042: Panevropski univerzitet „Apeiron“ (Bosna i Hercegovina) 2011-1119 (Ј.А.)
14965 Школы 042: Филолошки факултет у Бањој Луци (Босна и Херцеговина)
2011-11-19 (Ј.А.)
14964 Школы 042: Filozofski fakultet u Mostaru (Bosna i Hercegovina) 2011-11-19
(Ј.А.)
14963 Школы 042: Filozofski fakultet u Sarajevu (BiH) 2011-11-19 (Ј.А.)
34

14962 Школы 042: Филозофски факултет у Источном Сарајеву (Босна и Херцеговина) 2011-11-19 (Ј.А.)
14961 Классики 012: Краткий албанско-русский словарь (1950) 2011-11-18 (Ј.А.)
14960 Исследования 040: Е. Јачева-Улчар, Терминологијата во „Кратката словенска граматика“ од Григор Прличев 2011-11-17 (Ј.А.)
14959 Исследования 040: Н. Шакун, Влияние лексической традиции охридской
школы на язык древнего Туровского евангелия 2011-11-17 (Ј.А.)
14958 Исследования 006: В.Д. Климонов, Людмил Спасов, Кaузaтивные и инхоaтивные структуры в русском языке 2011-11-17 (Ј.А.)
14957 Школы 040: Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies 2011-11-16
(Ј.А.)
14956 Конференции 039: III Международная научно-практическая конференция
(Греция) 2011-11-16 (Ј.А.)
14955 Программы 039: Юбилейна научна конференция с международно участие
„Русистика: език, култура, превод“ (София) 2011-11-15 (Ј.А.)
14954 Исследования 037: S. Paliga, Când pot fi datate cele mai vechi împrumuturi slave în limba română? 2011-11-15 (Ј.А.)
14953 Исследования 037: S. Paliga, Linguistic Marginalia on Slavic Ethnogenesis
2011-11-15 (Ј.А.)
14952 Исследования 037: S. Paliga, When could be Dated „The Earliest Slavic Borrowings in Romanian“? 2011-11-15 (Ј.А.)
14951 Исследования 037: S. Paliga, Influenţe romane şi preromane în limbile slave de
sud 2011-11-15 (Ј.А.)
14950 Исследования 006: И.Б. Панчев, К образу добра и зла в болгарском и русском языковом сознании 2011-11-14 (Ј.А.)
14949 Исследования 006: Е. Недкова, Фразеологизми с компоненти названия на
цветове в български и руски език 2011-11-14 (Ј.А.)
14948 Исследования 008: М. Янакиев, Българските глаголни форми, с които се
съобщава за минали събития 2011-11-14 (Ј.А.)
14947 Диссертации 008: N. Köksal, Русский перевод романа Орхана Памука „Черная книга“ 2011-11-13 (Ј.А.)
14946 Исследования 037: S. Oktay Karaca, The Influence of Russian Language on Kazakhstan Turkish in Terms of Syntax Level 2011-11-13 (Ј.А.)
14945 Рецензии 038: Н. Ајџановић: Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић, Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку 2011-11-12 (Ј.А.)
14944 Анализы 006: Д. Поповић, Анализа перформативних глагола из групе апелативa 2011-11-12 (Ј.А.)
14943 Обзоры 022: Д. Поповић, Теорија говорних жанрова – актуелни правац руске лингвистике 2011-11-12 (Ј.А.)
14942 Доклады 021: М. Маројевић, Граматичке особине безлично-предикативних
лексема 2011-11-12 (Ј.А.)
14941 Исследования 006: Р. Радојчић, Именице са теличном семантиком у руском
2011-11-12 (Ј.А.)
14940 Исследования 007: М. Стефановић, Ка гендерном стереотипу у језичкој свести Руса 2011-11-12 (Ј.А.)
14939 Исследования 042: К. Кончаревић, Руска сакрална комуникативна култура
XIX и XX века кроз призму књижевности и публицистике 2011-11-12 (Ј.А.)
14938 Журналы 040: Славистика XV (2011) 2011-11-12 (Ј.А.)
14937 Портреты 039: Элеонора Дюсеновна Сулейменова (Алматы) 2011-11-11
(Ј.А.)
35

14936 Портреты 039: Ду Гуйчжи (Пекин) 2011-11-11 (Ј.А.)
14935 Новости 001: В Шанхае состоялась презентация переводов теоретических
работ по русской лингвистике 2011-11-10 (Ј.А.)
14934 Обзоры 039: Galvanising Russian Language Teaching in India 2011-11-10 (Ј.А.)
14933 Конференции 027: XXI Венгерский конгресс прикладной лингвистики 201111-09 (Ј.А.)
14932 Тезисы 020: Lendvai Endre, A nonverbális kommunikáció kontrasztív grammatikája 2011-11-09 (Ј.А.)
14931 Сборники 001: Russian Language Studies in North America 2011-11-08 (Ј.А.)
14930 Портреты 005: Ludmila Isurin (Ohio) 2011-11-08 (Ј.А.)
14929 Портреты 040: Andrea Dorothy Sims (Ohio) 2011-11-08 (Ј.А.)
14928 Лекции 001: А. Либерман, Изобразительные истоки языка [В1] 2011-11-07
(Ј.А.)
14927 Лекции 003: Р. Николаевич Кривко, Тайная дума Московской Руси и её германские связи [В1] 2011-11-06 (Ј.А.)
14926 Новости 040: Открытие Центра балто-славянских исследований (ч.3) [В1]
2011-11-06 (Ј.А.)
14925 Школы 040: Открытие Центра балто-славянских исследований (ч.2) [В1]
2011-11-06 (Ј.А.)
14924 Школы 040: Открытие Центра балто-славянских исследований (ч.1) [В1]
2011-11-06 (Ј.А.)
14923 Лекции 025: Л.Л. Иомдин, ETAP-3: State of the Art, Options, and Prostpects of
Development [В1] 2011-11-05 (Ј.А.)
14922 Лекции 025: П. Осенова, Language Model in Bulgarian Treebank (BulTree
Bank) [В1] 2011-11-05 (Ј.А.)
14921 Лекции 001: P. Hanks, Mapping Word Meaning onto Word Use, using Corpus
Pattern Analysis [В1] 2011-11-05 (Ј.А.)
14920 Лекции 009: Ю.В. Шатин, Особенности художественного языка прозы [В1]
2011-11-04 (Ј.А.)
14919 Лекции 022: Т.А. Трипольская, Как мы оцениваем себя и других [В1] 201111-04 (Ј.А.)
14918 Интервью 001: N. Chomsky, What are the Major Debates in Linguistics? [В1]
2011-11-03 (Ј.А.)
14917 Интервью 001: Структуралисты: Духовные учителя К. Леви-Стросса [В1]
2011-11-03 (Ј.А.)
14916 Лекции 001: С. Бурлак, О неизбежности происхождения человеческого языка [В1] 2011-11-03 (Ј.А.)
14915 Тезисы 024: W. Valdenfels, Category Variation in a Parallel Corpus 2011-11-02
(Ј.А.)
14914 Портреты 040: Ruprecht von Waldenfels (Bern) 2011-11-02 (Ј.А.)
14913 Портреты 040: Yannis Kakridis (Bern) 2011-11-02 (Ј.А.)
14912 Лекции 025: I. Tikhomirov, Лингвистическая семантика для улучшения точности и полноты информационного поиска [В1] 2011-11-01 (Ј.А.)
14911 Лекции 025: I. Tikhomirov, Лингвистическая семантика для улучшения точности и полноты информационного поиска [В1] 2011-11-01 (Ј.А.)
14910 Лекции 025: I. Segalovich, Морфологический анализ в задачах информационного поиска [В1] 2011-11-01 (Ј.А.)
14909 Исследования 031: И. Захариева, Лирика Есенина: эмоциональность и образность 2011-10-31 (Ј.А.)
14908 Дискуссии 001: Ностратическая лингвистика [В1] 2011-10-31 (Ј.А.)
36

14907 Лекции 027: Современные речевые технологии [В1] 2011-10-31 (Ј.А.)
14906 Лекции 026: О машинном переводе [В1] 2011-10-31 (Ј.А.)
14905 Новости 040: К 200-летию со дня смерти сербского просветителя и реформатора Досифея Обрадовича: Jastuk groba mog [В1] 2011-10-30 (Ј.А.)
14904 Дискуссии 001: Язык будущего. Как мы будем говорить? [В1] 2011-10-30
(Ј.А.)
14903 Лекции 004: М.А. Кронгауз, Почему в Сети нет правил [В1] 2011-10-30 (Ј.А.)
14902 Лекции 004: М.А. Кронгауз, Язык и коммуникация: новые тенденции [В1]
2011-10-30 (Ј.А.)
14901 Лекции 013: М.А. Кронгауз, Как спасти умирающие слова [В1] 2011-10-30
(Ј.А.)
14900 Лекции 003: А.А. Зализняк, О Велесовой книге [В1] 2011-10-29 (Ј.А.)
14899 Лекции 004: М.А. Кронгауз, Особенности языка Интернета [В1] 2011-10-28
(Ј.А.)
14898 Лекции 004: М.А.Кронгауз,Особенности языка Интернета [В1]2011-10-28 ЈА
14897 Лекции 004: М.А. Кронгауз, Как условия коммуникации влияют на язык и
саму коммуникацию [В1] 2011-10-28 (Ј.А.)
14896 Лекции 022: М.Б. Бергельсон, Прагматика дискурса: лингвокультурная перспектива. Лекция 3 [В1] 2011-10-27 (Ј.А.)
14895 Лекции 022: М.Б. Бергельсон, Прагматика дискурса: лингвокультурная перспектива. Лекция 2 [В1] 2011-10-27 (Ј.А.)
14894 Лекции 022: М.Б. Бергельсон, Прагматика дискурса: лингвокультурная перспектива. Лекция 1 [В1] 2011-10-27 (Ј.А.)
14893 Проекты 037: Die Trasjanka in Weißrussland 2011-10-26 (Ј.А.)
14892 Проекты 037: Flexionsmorphologische Irregularität(en) 2011-10-26 (Ј.А.)
14891 Школы 040: Национальный комитет славистов России 2011-10-26 (Ј.А.)
14890 Конференции 040: ХV Международный съезд славистов 2011-10-26 (Ј.А.)
14889 Лекции 007: А.А. Кибрик, Когнитивный анализ дискурса. Лекция 3 [В1]
2011-10-25 (Ј.А.)
14888 Лекции 007: А.А. Кибрик, Когнитивный анализ дискурса. Лекция 2 [В1]
2011-10-25 (Ј.А.)
14887 Лекции 007: А.А. Кибрик, Когнитивный анализ дискурса. Лекция 1 [В1]
2011-10-25 (Ј.А.)
14886 Проекты 025: The Global Lexicostatistical Database 2011-10-24 (Ј.А.)
14885 Библиография 041: Swissbib 2011-10-24 (Ј.А.)
14884 Библиография 041: Österreichischer Bibliothekenverbund 2011-10-24 (Ј.А.)
14883 Лекции 001: К.И. Поздняков, „Неправильные“ знаки в языке. Потенциальные знаки в речи 2011-10-23 (Ј.А.)
14882 Лекции 001: К.И. Поздняков, Знаки в синхронии и их организация [В1] 201110-23 (Ј.А.)
14881 Лекции 001: К.И. Поздняков, „Плохие“ знаки. „Хорошие“ знаки [В1] 201110-23 (Ј.А.)
14880 Лекции 001: К.И. Поздняков, Знаки в диахронии. Древние знаки [В1] 201110-23 (Ј.А.)
14879 Лекции 001: К.И. Поздняков, Забытые знаки. Неоткрытые знаки [В1] 201110-23 (Ј.А.)
14878 Новые книги 037: Ј. Ајдуковић, Контактологический словарь славянских
языков. Том ІІ 2011-10-22 (Ј.А.)
14877 Лекции 020: А.К. Байбурин, Введение в этносемиотику 5 [В1] 2011-10-22
(Ј.А.)
37

14876 Лекции 020: А.К. Байбурин, Введение в этносемиотику 4 [В1] 2011-10-22
(Ј.А.)
14875 Лекции 020: А.К. Байбурин, Введение в этносемиотику 3 [В1] 2011-10-22
(Ј.А.)
14874 Лекции 020: А.К. Байбурин, Введение в этносемиотику 2 [В1] 2011-10-22
(Ј.А.)
14873 Лекции 020: А.К. Байбурин, Введение в этносемиотику 1 [В1] 2011-10-22
(Ј.А.)
14872 Лекции 020: Г.Е. Крейдлин, Части тела в русском языке и русской культуре
[В1] 2011-10-21 (Ј.А.)
14871 Лекции 020: Г.Е. Крейдлин, Примеры анализа отдельных аспектов семиотической концептуализации тела [В1] 2011-10-21 (Ј.А.)
14870 Лекции 020: Г.Е. Крейдлин, Сопоставительный анализ невербальных знаковых систем [В1] 2011-10-21 (Ј.А.)
14869 Лекции 020: Г.Е. Крейдлин, Современная невербальная семиотика [В1]
2011-10-21 (Ј.А.)
14868 Лекции 001: С. Тер-Минасова, Язык – творец человека. 2-я лекция [В1]
2011-10-20 (Ј.А.)
14867 Лекции 001: С. Тер-Минасова, Язык – творец человека. 1-я лекция [В1]
2011-10-20 (Ј.А.)
14866 Лекции 031: М. Чудакова, Спецкурс „Мастер и Маргарита“ [В1] 2011-10-19
(Ј.А.)
14865 Лекции 031: М. Чудакова, Спецкурс „Мастер и Маргарита“ [В1] 2011-10-19
(Ј.А.)
14864 Лекции 031: А. Ужанков, Спецкурс „Мастер и Маргарита“ [В1] 2011-10-19
(Ј.А.)
14863 Лекции 031: А. Кураев, Спецкурс „Мастер и Маргарита“ [В1] 2011-10-19
(Ј.А.)
14862 Дискуссии 004: Почему русский язык перестает быть мировым? [В1] 201110-19 (Ј.А.)
14861 Проекты 040: Functionality and Structure of Evidential Markings in Slavic
2011-10-18 (Ј.А.)
14860 Портреты 037: Björn Wiemer (Mainz) 2011-10-18 (Ј.А.)
14859 Сборники 042: L’analisi linguistica e letteraria 2011-10-17 (Ј.А.)
14858 Программы 006: От слова к тексту. Славяно-романские разыскания (Granada) 2011-10-17 (Ј.А.)
14857 Проекты 006: Groupe d“Études en Linguistique Textuelle Constrastive 2011-1017 (Ј.А.)
14856 Портреты 011: Olga Inkova (Genève) 2011-10-16 (Ј.А.)
14855 Школы 039: Université de Genève > Unité de russe 2011-10-16 (Ј.А.)
14854 Программы 021: Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages
(Japan) 2011-10-15 (Ј.А.)
14853 Тезисы 021: N. Zorichina-Nilsson, Вид русского глагола и выражение
последовательности однократных действий в будущем 2011-10-14 (Ј.А.)
14852 Тезисы 006: B. Wiemer, Субъективные функции вида как аналог к коренной
функции артиклей 2011-10-14 (Ј.А.)
14851 Тезисы 011: R. von Waldenfels, Verbal Aspect in Different Contexts: A Single
Category or Many? 2011-10-14 (Ј.А.)
14850 Тезисы 006: D. Vojvodič, К вопросу о функционировании славянского глагольного вида в отрицательном контексте 2011-10-14 (Ј.А.)
38

14849 Тезисы 011: E.V. Uryson, „Детализирующая“ семантика: часть контекста vs.
компонент лексического значения глагола 2011-10-14 (Ј.А.)
14848 Тезисы 011: V.M. Trub, Об ограничениях на вариативность видовых глагольных форм и некоторых функциях видового противопоставления 2011-10-14 (Ј.А.)
14847 Тезисы 011: H. Tommola, Перфектное значение, значение вида и контекст
2011-10-14 (Ј.А.)
14846 Тезисы 011: E.Ja. Titarenko, Cемная формула и принцип функционирования
видов русского глагола в контексте 2011-10-14 (Ј.А.)
14845 Тезисы 011: A. Šmelev, Выбор и интерпретация вида русского инфинитива в
сочетании со словом нельзя 2011-10-14 (Ј.А.)
14844 Тезисы 011: M.A. Šeljakin, I.P. Kjul’moja, Влияние видовых форм на значения общеотрицательных высказываний 2011-10-14 (Ј.А.)
14843 Тезисы 011: I.B. Šatunovskij, Глаголы мысли и вид 2011-10-14 (Ј.А.)
14842 Школы 039: Польская ассоциация учителей и преподавателей русского языка 2011-10-13 (Ј.А.)
14841 Конференции 039: Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира 2011-10-13 (Ј.А.)
14840 Тезисы 011: S. Sokolova, D. Egorov, Диалогическое и нарративное при выборе глагольного вида: история русского бывало 2011-10-12 (Ј.А.)
14839 Тезисы 011: S.O. Sokolova, E.L. Ačilova, Прoявление аспектуальных особенностей славянских языков при переводе 2011-10-12 (Ј.А.)
14838 Тезисы 006: S. Slavkova, О многоуровневом характере аспектуальности в
высказывании - сопоставительный аспект 2011-10-12 (Ј.А.)
14837 Тезисы 006: L. Scholze, Глагольный вид и повторяемость/хабитуальность – в
верхнелужицком и чешском языках 2011-10-12 (Ј.А.)
14836 Тезисы 021: L. Ruvoletto, Префиксация и переходность глаголов в „Повести
временных лет“: по поводу развития глагольного вида в русском языке 2011-10-12
(Ј.А.)
14835 Тезисы 011: O.G. Rovnova, Аспектуальная омонимия: литературный русский
язык и диалекты 2011-10-12 (Ј.А.)
14834 Тезисы 011: E. Remčukova, Семантика и прагматика „видового контраста“
2011-10-12 (Ј.А.)
14833 Проекты 042: Отворена школа 2011-10-11 (Ј.А.)
14832 Тезисы 006: E.V. Petruchina, Вид в грамматическом контексте пассива (на
материале русского и чешского языков) 2011-10-11 (Ј.А.)
14831 Тезисы 006: E.E. Pčelinceva, Аспектуальная характеристика отглагольных
имен действия в русском, украинском и польском языках 2011-10-11 (Ј.А.)
14830 Тезисы 011: E.V. Padučeva, Взаимодействие лексической и аспектуальной
семантики: деагентивация 2011-10-11 (Ј.А.)
14829 Тезисы 003: E. Mišina, V. S. Tomelleri, Актуальные проблемы изучения категории вида в диахроническом аспекте (на материале ранних восточнославянских
памятников в сопоставлении с современным русским) 2011-10-11 (Ј.А.)
14828 Тезисы 001: Т.V. Milliaressi, Видовое выражение таксисной последовательности в cвете иконического порядка Р. Якобсона 2011-10-11 (Ј.А.)
14827 Тезисы 021: H. R. Mehlig, Предикация в НСВ как анафора 2011-10-11 (Ј.А.)
14826 Тезисы 006: V. Lehmann, Аспектуально-темпоральные функции словоформ
типа „дом (был) построен“ / dom jest / był (z)budowany 2011-10-11 (Ј.А.)
14825 Тезисы 021: Ju.P. Knjazev, Русский вид и сфера действия отрицания 2011-1011 (Ј.А.)
14824 Тезисы 021: V.D. Klimonov, Взаимодействие модальности и аспектуальности
39

в русском языке 2011-10-10 (Ј.А.)
14823 Тезисы 006: M. Kitajo, Видовые синонимичные формы русских и японских
деепричастий в художественном тексте 2011-10-10 (Ј.А.)
14822 Тезисы 006: M. Karanfilovski, За некои функции на императивот во македонскиот јазик и во другите словенски јазици – прашањето на глаголскиот вид при негација 2011-10-10 (Ј.А.)
14821 Тезисы 006: Y. Kaneko, „Нестандартные“ видовые формы японского языка и
субъективно-оценочное восприятие действия: на материале переводов русских художественных текстов 2011-10-10 (Ј.А.)
14820 Тезисы 040: J. Kamphuis, Verbal Aspect in Old Church Slavonic 2011-10-10
(Ј.А.)
14819 Тезисы 021: A. Israeli, Come in! Invitational Motion Directives in Russian 201110-09 (Ј.А.)
14818 Тезисы 006: R. Guzman Tirado, О роли нефинитных глагольных форм в испанском и в руссском языках 2011-10-09 (Ј.А.)
14817 Тезисы 021: Е.V. Gorbova, Русский вид в контексте футурума 2011-10-09
(Ј.А.)
14816 Тезисы 021: М.Ja. Glovinskaja, Глаголы поесть и попить в современном русском языке 2011-10-09 (Ј.А.)
14815 Тезисы 006: L. Gebert, Typology of Verbal Aspect: How Somali Explains Slavic
2011-10-09 (Ј.А.)
14814 Тезисы 021: V.I. Gavrilova, К вопросу об объеме понятия „декаузативный
глагол“ в русском языке 2011-10-09 (Ј.А.)
14813 Тезисы 006: E. Fortuin, Теория вида: употребления видов глагола в императиве в словенскoм и в русскoм языках 2011-10-09 (Ј.А.)
14812 Тезисы 006: S.M. Dickey, A Comparative Cross-Slavic Analysis of the Development of the Imperfective General-Factual 2011-10-09 (Ј.А.)
14811 Тезисы 006: A. Derganc, Vpliv konteksta in /ali vidsko relevantnega pomena glagolov na vidsko rabo v mnogokratni in posplošeno-dejanski rabi v slovenščini 2011-1009 (Ј.А.)
14810 Тезисы 006: Е.М. Čekalina, Предельность/непредельность и грамматические
средства выражения аспектуальности в языке с категорией вида и без неё (на материале русского и шведского языков) 2011-10-09 (Ј.А.)
14809 Тезисы 021: V.S. Chrakovskij, Cколько контекстно-обусловленных повторительных значений у глаголов НСВ в русском языке? 2011-10-08 (Ј.А.)
14808 Тезисы 021: А.V. Bondarko, Глагольный вид: система и среда 2011-10-08
(Ј.А.)
14807 Тезисы 006: P. M. Bertinetto, A. Lentovskaya, Gradual Completion Verbs: A
Russian – Italian Comparison 2011-10-08 (Ј.А.)
14806 Тезисы 006: R. Benacchio, M. Pila, Выражение повторяемости действия в
словенском языке (в сопоставлении с русским) 2011-10-08 (Ј.А.)
14805 Тезисы 006: A. Barentsen, R. Genis, M. van Duijkeren-Hrabová, Ja. Kalsbeek, R.
Lučić, О сходствах и различиях между русским, польским, чешским и хорватским
языками при выборе вида 2011-10-08 (Ј.А.)
14804 Тезисы 012: Ju. D. Apresjan, Вид в активном словаре русского языка 2011-1008 (Ј.А.)
14803 Тезисы 021: N.V. Androsjuk, Биаспектив и контекст 2011-10-08 (Ј.А.)
14802 Обзоры 010: П.С. Кузнецов, Ломоносов и русская диалектология 2011-10-07
(Ј.А.)
14801 Обзоры 004: Л.П. Крысин, М.В. Панов – социолингвист 2011-10-07 (Ј.А.)
40

14800 Исследования 010: Ю.С. Кудрявцев, Относительная хронология типов аканья по данным лингвистической географии 2011-10-07 (Ј.А.)
14799 Анонсы 042: Всероссийский фестиваль науки 2011-10-06 (Ј.А.)
14798 Доклады 015: О.Ф. Кривнова, Реализация словесного ударения в связном
тексте 2011-10-05 (Ј.А.)
14797 Исследования 015: О.Ф. Кривнова, Длительность как средство реализации
словесного ударения в тексте (сопоставительный анализ разных способов оценки
выраженности ударения в слове) 2011-10-05 (Ј.А.)
14796 Обзоры 003: C.И. Котков, В. В. Виноградов о значении и методах исследования рукописных источников 2011-10-05 (Ј.А.)
14795 Обзоры 001: В.Г. Костомаров, Слово о Викторе Владимировиче Виноградове 2011-10-05 (Ј.А.)
14794 Обзоры 033: Сергей Кормилов, Михаил Леонович Гаспаров 2011-10-05
(Ј.А.)
14793 Обзоры 009: Н.И. Конрад, О работах В. В. Виноградова по вопросам стилистики, поэтики и теории поэтической речи 2011-10-05 (Ј.А.)
14792 Исследования 020: И.В. Кондаков, К поэтике адресата 2011-10-05 (Ј.А.)
14791 Исследования 009: Н.А. Кожевникова, Слово в прозе А. Платонова 2011-1005 (Ј.А.)
14790 Исследования 042: Н. Кожевникова, О соотношении прямого и метафорического словоупотребления в русской прозе начала XX века 2011-10-05 (Ј.А.)
14789 Исследования 015: С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, Традиционные фонологические модели 2011-10-05 (Ј.А.)
14788 Школы 025: Лаборатория компьютерной лингвистики ИПИРАН 2011-10-04
(Ј.А.)
14787 Проекты 038: Учительский портал 2011-10-04 (Ј.А.)
14786 Исследования 015: С.В. Кодзасов, О просодии русского слова 2011-10-03
(Ј.А.)
14785 Исследования 010: С.В. Кодзасов, Скрытая просодия слова и звуковые изменения (на примере говора с. Деулино Рязанской обл.) 2011-10-03 (Ј.А.)
14784 Исследования 015: С.В. Кодзасов, Судьба теории универсальных различительных признаков 2011-10-03 (Ј.А.)
14783 Исследования 018: Е.В. Клобуков, Морфонология как парадигматическая
морфемика 2011-10-03 (Ј.А.)
14782 Исследования 018: Е.В. Клобуков, К вопросу о границах парадигмы русского слова 2011-10-03 (Ј.А.)
14781 Исследования 031: И. Захариева, Цветовые эффекты в лирике Арсения Тарковского 2011-10-02 (Ј.А.) (A.Г.)
14780 Исследования 031: И. Захариева, Самовыражение героя-двойника в лирике
Александра Блока 2011-10-02 (А.Г.)
14779 Обзоры 001: Г.А. Климов, М.В. Панов, А.А. Реформатский, Из истории
отечественного языкознания 20-40-х гг. Н. Ф. Яковлев (1892-1974) 2011-10-02
(Ј.А.)
14778 Дискуссии 015: Ю.А. Клейнер, Просодика: метафоры и реальность 2011-1002 (Ј.А.)
14777 Монографии 001: А.Е. Кибрик, Методика полевых исследований (к постановке проблемы) 2011-10-02 (Ј.А.)
14776 Исследования 001: С.Д. Кацнельсон, Ф. де Соссюр о членораздельности языка 2011-10-02 (Ј.А.)
14775 Исследования 015: С.Д. Кацнельсон, Звуковые законы и их внутренние ме41

ханизмы 2011-10-02 (Ј.А.)
14774 Обзоры 015: Р.Ф. Касаткина, О фразовых условиях фонетической вариантивности гласных 2011-10-01 (Ј.А.)
14773 Исследования 015: Р.Ф. Касаткина, Заметки о южнорусской интонации
2011-10-01 (Ј.А.)
14772 Исследования 015: Л.Л. Касаткин, О фонологическом содержании долгих
мягких шипящих [ш“:] и [ж“:] в русском литературном языке 2011-10-01 (Ј.А.)
14771 Исследования 015: Л.Л. Касаткин, Основные интонационные тональные контуры (ТК) русского литературного языка 2011-10-01 (Ј.А.)
14770 Исследования 015: Л.Л. Касаткин, Одна из тенденций развития фонетики
русского языка 2011-10-01 (Ј.А.)
14769 Исследования 015: Л.Л. Касаткин, Московская фонологическая школа и её
терминология, связанная с учением о фонеме 2011-10-01 (Ј.А.)
14768 Портреты 019: Lenore Grenoble (Chicago) 2011-09-30 (Ј.А.)
14767 Портреты 037: Sarah Thomason (Michigan) 2011-09-30 (Ј.А.)
14766 Исследования 040: Л.Э. Калнынь, Фонетическая программа слова как инструмент типологической классификации славянских диалектов 2011-09-29 (Ј.А.)
14765 Исследования 010: Л.Э. Калнынь, Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика 2011-09-29 (Ј.А.)
14764 Исследования 040: Л.Э. Калнынь, Вопросы „почему“ и „зачем“ относительно некоторых фонологических новаций в истории славянских языков/диалектов
2011-09-29 (Ј.А.)
14763 Исследования 015: М.Л. Каленчук, О фонетической и орфоэпической подсистемах русского литературного языка 2011-09-29 (Ј.А.)
14762 Исследования 018: Н.Е. Ильина, Парадигматика и синтагматика в морфонологии 2011-09-29 (Ј.А.)
14761 Исследования 040: Вяч. Вс. Иванов, Развитие *(-)tl-, *(-)dl- > (-)kl-, (-)gl- в
циркумбалтийской языковой зоне 2011-09-29 (Ј.А.)
14760 Исследования 021: Г.А. Золотова, К вопросу о структуре текстов разного
коммуникативного назначения 2011-09-29 (Ј.А.)
14759 Конференции 042: Славянские языки и культуры в современном мире 201109-28 (A.Г.)
14758 Исследования 015: Л.Р. Зиндер, Произносительный аппарат 2011-09-28 (Ј.А.)
14757 Доклады 015: Л.Р. Зиндер, О „минимальных парах“ 2011-09-28 (Ј.А.)
14756 Учебники 009: Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев, Русская
разговорная речь 2011-09-28 (Ј.А.)
14755 Исследования 010: К.Ф. Захарова, Пути изменения диалектных систем предударного вокализма 2011-09-28 (Ј.А.)
14754 Исследования 015: К.Ф. Захарова, К вопросу о генетической основе типов
ассимилятивно-диссимилятивного яканья 2011-09-28 (Ј.А.)
14753 Исследования 003: К.Ф. Захарова, Время и причины утраты „ять“ в Москве
2011-09-28 (Ј.А.)
14752 Исследования 001: А.А. Зализняк, О понятии графемы 2011-09-27 (Ј.А.)
14751 Исследования 003: А.А. Зализняк, Правило отпадения конечных гласных в
русском языке 2011-09-27 (Ј.А.)
14750 Исследования 003: А.А. Зализняк, Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском 2011-09-27 (Ј.А.)
14749 Исследования 021: А.А. Зализняк, О понимании термина „падеж“ в лингвистических описаниях 2011-09-26 (Ј.А.)
14748 Монографии 003: А.А. Зализняк, „Мерило Праведное“ ХІV века как акцен42

тологический источник 2011-09-26 (Ј.А.)
14747 Исследования 003: А.А. Зализняк, Древненовгородский диалект и проблемы
диалектного членения позднего праславянского языка 2011-09-26 (Ј.А.)
14746 Исследования 040: А.И. Журавский, О разграничении белорусских и церковнославянских памятников 2011-09-26 (Ј.А.)
14745 Исследования 015: В.К. Журавлёв, Понятие силы нейтрализации (к проблеме происхождения аканья) 2011-09-26 (Ј.А.)
14744 Обзоры 040: Л.П. Жуковская, Работа В. В. Виноградова по изучению языка
древнерусских рукописей 2011-09-25 (Ј.А.)
14743 Исследования 003: Л.П. Жуковская, Архангельское евангелие 1092 года
2011-09-25 (Ј.А.)
14742 Исследования 003: В.М. Живов, Унификация склонения существительных в
косвенных падежах мн. числа в памятниках ХVІІ в. 2011-09-25 (Ј.А.)
14741 Исследования 003: В.М. Живов, Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков 2011-09-25 (Ј.А.)
14740 Исследования 040: Г.А. Хабургаев, Старославянский как язык средневековой славянской культуры 2011-09-25 (Ј.А.)
14739 Дискуссии 001: В.М. Живов, А. Тимберлейк, Расставаясь со структурализмом 2011-09-25 (Ј.А.)
14738 Монографии 006: В.М. Живов, Очерки по синтагматической фонологии
2011-09-24 (Ј.А.)
14737 Монографии 003: В.М. Живов, Очерки исторической морфологии русского
языка ХVІІ-ХVІІІ вв. 2011-09-24 (Ј.А.)
14736 Исследования 003: В.М. Живов, Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в ХV-ХVІІ вв. 2011-0924 (Ј.А.)
14735 Исследования 003: В.М. Живов, Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности 2011-0924 (Ј.А.)
14734 Учебники 003: Н.Н. Дурново, Введение в историю русского языка 2011-0924 (Ј.А.)
14733 Монографии 015: М.Ф. Деркач, Р.Я. Гумецкий, Б.М. Гура, М.Е. Чабан,
Динамические спектры речевых сигналов 2011-09-24 (Ј.А.)
14732 Исследования 006: T. Todorova, Ludwig, Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen (russ. „daže esli“, „esli
daže“ – bulg. „dori (i) da“, „daže (i) da“, „i da“, „p“„k i da“) 2011-09-23 (Ј.А.)
14731 Исследования 001: Вяч. Вс. Иванов, К антропологии числа 2011-09-23 (Ј.А.)
14730 Обзоры 037: V. Ćorović, Ruski uticaj u Crnoj Gori i susedstvu 2011-09-23 (Ј.А.)
14729 Обзоры 037: V. Ćorović, Ruski uticaj među Srbima 2011-09-23 (Ј.А.)
14728 Классики 040: „Граматика словенська“ Л. Зизанія (1596) 2011-09-22 (Ј.А.)
14727 Классики 040: Граматика слов“янська І.Ужевича (1643) 2011-09-22 (Ј.А.)
14726 Классики 040: Граматика слов“янська (1619) 2011-09-21 (Ј.А.)
14725 Классики 021: „Грамматика“ Мелетия Смотрицкого 2011-09-21 (Ј.А.)
14724 Портреты 040: Juraj Križanić (Obrh / Beč) 2011-09-20 (Ј.А.)
14723 Исследования 040: T. Eekman, J. Križanić i njegove ideje o ortografiji latiničkog
i ćiriličkog alfabeta 2011-09-20 (Ј.А.)
14722 Учебники 010: К.В. Горшкова, Историческая диалектология русского языка
2011-09-20 (Ј.А.)
14721 Учебники 003: К.В. Горшкова, Г.А. Хабургаев, Историческая грамматика
русского языка 2011-09-20 (Ј.А.)
43

14720 Исследования 003: К.В. Горшкова, Из истории русского вокализма: звуки [е]
и [о] 2011-09-20 (Ј.А.)
14719 Исследования 015: Н.Л. Голубева, О консонантном окружении гласных,
редуцируемых до нуля 2011-09-20 (Ј.А.)
14718 Интервью 001: Lives in Linguistics: an interview with Catherine V. Chvany
[В1] 2011-09-19 (Ј.А.)
14717 Монографии 019: Slavic Transformational Syntax 2011-09-19 (Ј.А.)
14716 Монографии 019: J. Nichols, Predicate Nominals: A Partial Surface Syntax of
Russian 2011-09-19 (Ј.А.)
14715 Портреты 019: Carol Jan Neidle (Boston) 2011-09-18 (Ј.А.)
14714 Монографии 019: C. Jan Neidle, The Role of Case in Russian Syntax 2011-0918 (Ј.А.)
14713 Диссертации 023: K. Kovács Krisztina, Структурные типы семантических
пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах 2011-09-17 (Ј.А.)
14712 Диссертации 006: D. Csilla, An Investigation on Structures with Functional
Verbs 2011-09-17 (Ј.А.)
14711 Исследования 023: K. Kovács Krisztina, Case Studies on Exploring Presuppositions Case Studies on Exploring Presuppositions 2011-09-17 (Ј.А.)
14710 Диссертации 006: Z. Györke, A Contrastive Investigation of Russian and Hungarian Somatic Phraseologic Locutions 2011-09-17 (Ј.А.)
14709 Проекты 019: Argumentstruktur, syntaktische Abbildung 2011-09-16 (Ј.А.)
14708 Проекты 001: Valency Classes in the World“s Languages 2011-09-16 (Ј.А.)
14707 Проекты 021: Grammatik und Verarbeitung verbaler Argumente 2011-09-16
(Ј.А.)
14706 Портреты 019: Uwe Junghanns (Göttingen) 2011-09-16 (Ј.А.)
14705 Тезисы 021: O. Matushansky, A third Russian yer? 2011-09-16 (Ј.А.)
14704 Портреты 003: Алексей Алексеевич Гиппиус (Москва) 2011-09-15 (Ј.А.)
14703 Портреты 040: Наталья Николаевна Запольская (Москва) 2011-09-15 (Ј.А.)
14702 Исследования 003: М.Г. Гальченко, О времени появления и характере распространения ряда графико-орфографических признаков 2011-09-15 (Ј.А.)
14701 Исследования 001: И.Р. Гальперин, К проблеме необычных сочетаний слов
2011-09-15 (Ј.А.)
14700 Обзоры 001: Е.М. Галкина-Федорук, Творческий путь академика В. В. Виноградова 2011-09-15 (Ј.А.)
14699 Исследования 010: С.С. Высотский, Определение состава гласных фонем в
связи с качеством звуков в севернорусских говорах (по материалам экспериментально-фонетического исследования) 2011-09-15 (Ј.А.)
14698 Исследования 010: С.С. Высотский, О московском народном говоре 2011-0915 (Ј.А.)
14697 Монографии 015: В. Всеволодский-Гернгросс, Теория русской речевой интонации 2011-09-14 (Ј.А.)
14696 Учебники 040: А. Вайан, Руководство по старославянскому языку 2011-0914 (Ј.А.)
14695 Исследования 010: С.В. Бромлей, Различия в степени вокализованности сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров
2011-09-14 (Ј.А.)
14694 Монографии 003: В.И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот 201109-14 (Ј.А.)
14693 Программы 040: Dometi i perspektive razvoja slavistike(Н.Сад)2011-09-14 Ј.А.
14692 Обзоры 003: Е.Э. Бабаева, Н.Н. Запольская, Языковой континуум Петров44

ской эпохи: обзор грамматических трактатов первой четверти ХVІІІ в. 2011-09-13
(Ј.А.)
14691 Монографии 027: М.В. Арапов, М.М. Херц, Математические методы в исторической лингвистике 2011-09-13 (Ј.А.)
14690 Монографии 019: Пржемысл Адамец, Порядок слов в современном русском
языке 2011-09-13 (Ј.А.)
14689 Исследования 010: Е.Ф. Васеко, К истории аканья в московском говоре
2011-09-13 (Ј.А.)
14688 Исследования 002: Ж.Ж. Варбот, О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах 201109-13 (Ј.А.)
14687 Исследования 002: Ж.Ж. Варбот, Народная этимология в истории языка и в
научной этимологии 2011-09-13 (Ј.А.)
14686 Монографии 015: К. Болла, A Conspectus of Russian Speech Sounds 2011-0912 (Ј.А.)
14685 Исследования 015: Л.Н. Булатова, О связи московской диалектологической
школы с московской фонологической школой 2011-09-12 (Ј.А.)
14684 Доклады 015: Е.А. Брызгунова, Вклад профессора Л. В. Златоустовой в изучение русского словесного ударения 2011-09-12 (Ј.А.)
14683 Исследования 003: А. Алексеев, Место П. А. Вяземского в истории русского
литературного языка 2011-09-12 (Ј.А.)
14682 Исследования 001: Т.М. Николаева, Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения 2011-09-11 (Ј.А.)
14681 Исследования 010: Л.Л. Касаткин, Донские казачьи говоры 2011-09-11 (Ј.А.)
14680 Исследования 003: В.М. Живов, О связанности текста, синтаксических стратегиях и формировании русского литературного языка нового типа 2011-09-11
(Ј.А.)
14679 Исследования 015: Р.Ф. Касаткина, Об изменениях в просодической системе
русского литературного языка в последние десятилетия 2011-09-11 (Ј.А.)
14678 Портреты 011: Ирина Борисовна Левонтина (Москва) 2011-09-10 (Ј.А.)
14677 Портреты 015: Мария Леонидовна Каленчук (Москва) 2011-09-10 (Ј.А.)
14676 Портреты 009: Кира Анатольевна Рогова (Санкт-Петербург) 2011-09-09
(Ј.А.)
14675 Портреты 002: Юрий Владимирович Откупщиков (Санкт-Петербург) 2011
-09-09 (Ј.А.)
14674 Проекты 039: Русский язык в странах СНГ 2011-09-08 (Ј.А.)
14673 Диссертации 006: Минь Нгок Ле, Особенности языковой репрезентации
русского концепта „СЧАСТЬЕ“ 2011-09-08 (Ј.А.)
14672 Диссертации 007: В.С. Бохонко, Отражение языковой картины мира в поэтическом дискурсе (на материале русской интимной лирики поэтов XIX века)
2011-09-08 (Ј.А.)
14671 Диссертации 023: И.А. Прудникова, Эмоциональность как категория художественного текста 2011-09-08 (Ј.А.)
14670 Диссертации 003: И.А. Шелковa, Системно-языковая и речевая омонимия в
русском языке XI – XVII вв. 2011-09-08 (Ј.А.)
14669 Диссертации 026: А.С. Маджед, Преобразование семантической информации в машинном переводе 2011-09-07 (Ј.А.)
14668 Диссертации 006: А. Бадр Абдуллах, Лингвистические особенности перевода политических текстов 2011-09-07 (Ј.А.)
14667 Диссертации 013: Сяохуэй Чэнь, Русские наименования лица по свойству и
45

их употребление в газетных текстах 2011-09-07 (Ј.А.)
14666 Диссертации 006: Дж. Нахид Шейхи, Функционирование несовершенного
вида глагола в русском языке: проблемные случаи для носителей персидского языка 2011-09-07 (Ј.А.)
14665 Диссертации 007: Г.В. Майоров, Категоризация и концептуализация понятийной сферы „слово“ в наивном и научном типах сознания 2011-09-06 (Ј.А.)
14664 Диссертации 019: Е.В. Куликова, Словосочетание в функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка (на материале словосочетаний с
родительным приименным) 2011-09-06 (Ј.А.)
14663 Исследования 006: А.А. Градинарова, Безличная модель с причастным предикативом в русском и болгарском языках 2011-09-06 (Ј.А.)
14662 Интервью 001: Интервью c И.А. Мельчуком 2011-09-05 (Ј.А.)
14661 Интервью 042: Беседа с Вяч. Вс. Ивановым 2011-09-05 (Ј.А.)
14660 Интервью 005: Беседа с Т.В. Черниговской. Асимметрия полушарий мозга у
человека и животных 2011-09-05 (Ј.А.)
14659 Сборники 040: Zborniki Simpozija Obdobja 2011-09-04 (Ј.А.)
14658 Исследования 013: A. Derganc, Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije 2011-09-04 (Ј.А.)
14657 Обзоры 040: J.A. Sozina, Sodobna slovenistika na Ruski akademiji znanosti
2011-09-04 (Ј.А.)
14656 Сборники 040: Zborniki SSJLK 2011-09-04 (Ј.А.)
14655 Исследования 029: M. Mileva Blažić, Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih
in slovenskih pravljicah – študija primera: jaga baba in pehta 2011-09-03 (Ј.А.)
14654 Исследования 029: D. Kunej, „vtisi iz nove dežele maloznanega jezika“ zbiranje,
snemanje in raziskovanje slovenskih ljudskih pesmi ruske folkloristke j. e. linjove 201109-03 (Ј.А.)
14653 Исследования 040: A. Žele, O vplivih slovanskega jezikoslovja na obravnavo
nekaterih skladenjskih pojavov v slovenščini 2011-09-03 (Ј.А.)
14652 Доклады 037: S. Klemenčič, Besede iz drugih slovanskih jezikov v slovenščini
2011-09-03 (Ј.А.)
14651 Исследования 040: N. Ivanova, Ideja o slovanski vzajemnosti v zadnjih desetletjih 19. stoletja med znanostjo in ideologijo 2011-09-03 (Ј.А.)
14650 Документы 039: Визит делегации филологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова в Сербию 2011-09-02 (Ј.А.)
14649 Сообщения 007: Ј. Бартмињски, Језички поглед на свет као проблем когнитивне етнолингвистике 2011-09-02 (Ј.А.)
14648 Исследования 037: Ιουλία Γ. Κριβορούτσκο, ελληνοσλαβικέσ γλωσσικέσ επαφέσ τον 18ο-20ο αιώνα: η επίδραση τησ ελληνικήσ στην ρωσική διάλεκτο τησ οδησσού
2011-09-01 (Ј.А.)
14647 Учебники 006: Νατέλλα Καλαϊτσίδου, Μαρία Βραχιονίδου, Ευγενία Ευσταθίου,
ρώσικη και νεοελληνική: προβλήματα των ρωσοφώνων κατά την εκμάθηση τησ ελληνικήσ γλώσσασ 2011-09-01 (Ј.А.)
14646 Диссертации 006: G. Păduraru, Studiu contrastiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română 2011-08-31 (Ј.А.)
14645 Диссертации 006: Ana-Maria Manea, Simboluri şi concepte creştine în frazeologia româno-rusă 2011-08-31 (Ј.А.)
14644 Диссертации 006: L. Procopii, Echivalente româneşti ale formelor participiale
din limba rusă 2011-08-31 (Ј.А.)
14643 Исследования 008: A. Aykut, Türkiye“de rus dili ve edebiyati çalişmalari rus
edebiyatindan çeviriler (1884-1940) ve rusça öğrenimi (1883-2006) 2011-08-30 (Ј.А.)
46

14642 Исследования 008: E. Alkaya, Iki dillilik ve rusçadan tatar türkçesine geçen
kavram tercümeleri 2011-08-30 (Ј.А.)
14641 Исследования 031: И. Захариева, Летающая героиня из мира абстракций в
повести „О” Андрея Вознесенского 2011-08-29 (А.Г.)
14640 Исследования 031: И. Захариева, Автобиографический подтекст фантастики
А.Грина (Роман „Бегущая по волнам”) 2011-08-29 (А.Г.)
14639 Программы 040: 41. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане
2011-08-29 (Ј.А.)
14638 Программы 007: CML-2011 (Греция) 2011-08-29 (Ј.А.)
14637 Исследования 040: I. Jurčević, Staroslavenski i „ruski“ jezik u hrvatskoglagoljskim liturgijskim tekstovima 2011-08-28 (Ј.А.)
14636 Исследования 037: I. Fabijanić, Reinterpretacija elipse u formiranju anglizama
2011-08-28 (Ј.А.)
14635 Исследования 005: G. Chirsheva, Samotumačenje kod dvojezične djece 2011-0828 (Ј.А.)
14634 Исследования 040: Z. Topolińska, The Balkan Sprachbund from a Slavic Perspective 2011-08-27 (Ј.А.)
14633 Исследования 040: И. Димитријевић, Једна појава слова „ј“ у српским нецрквеним ћириличким списима из средине ХVIII века 2011-08-27 (Ј.А.)
14632 Исследования 006: Р. Радојчић, Систем предлошко-падежних конструкција
са циљним значењем у руском језику у поређењу са српским 2011-08-27 (Ј.А.)
14631 Исследования 006: Т.И. Вендина, К пространственно-временной интерпретации сербско-русских лексических параллелей 2011-08-27 (Ј.А.)
14630 Журналы 032: Ruski almanah 16 (2011) 2011-08-26 (Ј.А.)
14629 Доклады 007: Е.А. Нахимова, Идеологема „Сталин“ в современной массовой
коммуникации 2011-08-25 (Ј.А.)
14628 Исследования 007: Е.Г. Брунова, Мифопоэтика коммунистической пропаганды: лингвокультурный и когнитивный анализ 2011-08-25 (Ј.А.)
14627 Исследования 007: В.В. Химик, Глобализм в русском языковом и идеологическом пространстве: идея, слова, значения 2011-08-25 (Ј.А.)
14626 Доклады 010: И.Г. Добродомов, Арготические глаголы с маскировочным
суффиксом -ма- в лексикографии 2011-08-25 (Ј.А.)
14625 Доклады 010: В.В. Шаповал, Фонетика вокала и призрачные слова в диалектном словаре 2011-08-25 (Ј.А.)
14624 Доклады 007: И.В. Коноваленко, „Служащий / чиновник / депутат“ в наивной картине мира российского гражданина 2011-08-25 (Ј.А.)
14623 Школы 010: Информационный центр „Русская диалектология“ (Москва)
2011-08-24 (Ј.А.)
14622 Конференции 002: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология (Москва)
2011-08-24 (Ј.А.)
14621 Конференции 010: Русские северозападные и белорусские говоры (СанктПетербург) 2011-08-24 (Ј.А.)
14620 Дискуссии 001: Е.Е. Аникин, А.П. Чудинов, Дискуссия о русской языковой
картине мира: абсолютный универсализм и крайний релятивизм (неогумбольдтианство) 2011-08-23 (Ј.А.)
14619 Доклады 001: Л.П. Дронова 007, С.М. Толстая, Синхрония и диахрония:
отложенная встреча? 2011-08-23 (Ј.А.)
14618 Доклады 007: С.М. Толстая, Стереотип и картина мира 2011-08-23 (Ј.А.)
14617 Доклады 001: А.И. Норанович, Моногенез и полигенез языка в свете новых
данных естественных наук и глоттохронологии 2011-08-23 (Ј.А.)
47

14616 Проекты 001: MeLLANGE 2011-08-22 (Ј.А.)
14615 Проекты 001: LISE 2011-08-22 (Ј.А.)
14614 Проекты 001: LIRICS 2011-08-22 (Ј.А.)
14613 Портреты 022: Imke Mendoza (Salzburg) 2011-08-22 (Ј.А.)
14612 Анонсы 042: Verlag Otto Sagner, München - Berlin 2011-08-21 (Ј.А.)
14611 Сборники 040: Slavistische Linguistik 2008 / 2009 2011-08-21 (Ј.А.)
14610 Журналы 040: Die Welt der Slaven 2011 2011-08-21 (Ј.А.)
14609 Сборники 040: Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus 2011-0821 (Ј.А.)
14608 Сборники 040: Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern
2011-08-21 (Ј.А.)
14607 Сборники 006: Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen
2011-08-21 (Ј.А.)
14606 Монографии 037: Del Gaudio, Salvatore, On the Nature of Surźyk: A double
Perspective 2011-08-21 (Ј.А.)
14605 Монографии 007: И. Кукуй, Концепт „вещь“ в языке русского авангарда
2011-08-21 (Ј.А.)
14604 Сборники 040: Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress
Ohrid 2008 2011-08-21 (Ј.А.)
14603 Сборники 040: Die slavischen Grenzen Mitteleuropas 2011-08-21 (Ј.А.)
14602 Сборники 040: Proceedings of the Second International Perspectives on Slavistics Conference Regensburg 2011-08-21 (Ј.А.)
14601 Конференции 030: Ф. Достоевский в поликультурном пространстве (18212011) 2011-08-20 (Ј.А.)
14600 Сборники 004: В. Жданова, Русский язык в условиях культурной и языковой
полифонии 2011-08-19 (Ј.А.)
14599 Сборники 040: Text - Sprache – Grammatik. Slavisches schrifttum der vormoderne 2011-08-19 (Ј.А.)
14598 Сборники 040: Beiträge der Europäischen slavistischen Linguistik 2011-08-19
(Ј.А.)
14597 Монографии 040: W. Lehfeldt, Einführung in die morphologische Konzeption
der slavischen Akzentologie 2011-08-19 (Ј.А.)
14596 Монографии 036: Spotlights on Russian and Balkan Slavic Cultural History
2011-08-19 (Ј.А.)
14595 Сборники 040: Serbische Linguistik 2011-08-19 (Ј.А.)
14594 Новые книги 010: Малый диалектологический атлас балканских языков
2011-08-18 (Ј.А.)
14593 Сборники 040: Linguistische Beiträge zur Slavistik. XIV. 2011-08-18 (Ј.А.)
14592 Монографии 037: M. Scharlaj, Das Weißrussische zwischen Sprachkontakt und
Sprachverdrängung 2011-08-18 (Ј.А.)
14591 Монографии 006: B. Kreß, Kooperation und Konflikt: Äußerungsstrukturen in
Konflikten und Konfliktlösungen auf der Grundlage russischer und tschechischer
literarischer Texte 2011-08-18 (Ј.А.)
14590 Монографии 006: N. Thielemann, Untersuchungen zum weiblichen Diskussionsstil am Beispiel von Gesprächen russischer, ukrainischer und polnischer InteraktionspartnerInnen 2011-08-18 (Ј.А.)
14589 Монографии 022: G. Labocki, Höflichkeitskonventionen im Wandel: Eine
pragmatische Untersuchung anhand von Begrüßungsdialogen im Russischen vom
Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum ende des 2. Weltkrieges 2011-08-18 (Ј.А.)
14588 Монографии 001: R. Zangenfeind, Das Bedeutung-Text-Modell: Wörterbuch
48

und Grammatik einer integralen Sprachbeschreibung 2011-08-18 (Ј.А.)
14587 Монографии 006: R. Benacchio, Вид и категория вежливости в славянском
императиве 2011-08-17 (Ј.А.)
14586 Монографии 040: K. Steinke, Y. Xhelal, Die slavischen Minderheiten in Albanien 2011-08-17 (Ј.А.)
14585 Монографии 015: R. Lagerberg, Variation and Frequency in Russian Word
Stress 2011-08-17 (Ј.А.)
14584 Сборники 040: Oesterreichische StudierendenTagung für SlawistInnen 2011-0817 (Ј.А.)
14583 Журналы 040: Bulletin der Deutschen Slavistik 2010 2011-08-17 (Ј.А.)
14582 Монографии 022: B. Brehmer, Höflichkeit zwischen Konvention und Kreativität
2011-08-17 (Ј.А.)
14581 Монографии 006: E. Dieser, Genuserwerb im Russischen und Deutschen.
Korpusgestützte Studie zu ein- und zweisprachigen Kindern und Erwachsenen 2011-0817 (Ј.А.)
14580 Монографии 021: S. Birzer, Русское деепричастие. Процессы грамматикализации и лексикализации 2011-08-16 (Ј.А.)
14579 Монографии 020: A. Gattnar, Beschreibungen russischer Kopfgesten und deren
Bedeutung für die Lexikographie des modernen Russischen 0 131 0 2011-08-16 (Ј.А.)
14578 Монографии 013: N. Brüggemann, Aktionale Dauer. Untersuchung zum lexikalischen Dauerpotenzial russischer Verben 2011-08-16 (Ј.А.)
14577 Проекты 014: Живой словарь 0 414 0 2011-08-15 (Ј.А.)
14576 Монографии 006: B. Hansen, Das Slavische Modalauxiliar. Semantik und Grammatikalisierung im Russischen, Polnischen, Serbischen/Kroatischen und Altkirchenslavischen 2011-08-14 (Ј.А.)
14575 Исследования 006: H. Blühdorn, N.A. Golubeva, Konzessivkonnektoren und ihre
morphologischen Bestandteile im Deutschen und im Russischen 2011-08-14 (Ј.А.)
14574 Исследования 006: P. Kosta, Syntaktische und semantische Besonderheiten von
Adverb und Negation im Slavischen (unter besonderer Berücksichtigung des Tschechischen, Russischen und Südslavischen) 2011-08-14 (Ј.А.)
14573 Дискуссии 036: Р. Фрумкина „И не оспоривай глупца“ 2011-08-13 (Ј.А.)
14572 Доклады 005: Р. Фрумкина, Психолингвистика как проект 2011-08-13 (Ј.А.)
14571 Интервью 005: Что такое психолингвистика. Беседа с лингвистом Ревеккой
Марковной Фрумкиной [В1] 2011-08-13 (Ј.А.)
14570 Интервью 001: Буря и натиск в лингвистике. Беседа с лингвистом Ревеккой
Марковной Фрумкиной [В1] 2011-08-13 (Ј.А.)
14569 Интервью 005: Первые шаги. Беседа с лингвистом Ревеккой Марковной
Фрумкиной [В1] 2011-08-13 (Ј.А.)
14568 Новости 001: Anna Wierzbicka - Nagroda FNP /В1/ 2010 2011-08-12 (Ј.А.)
14567 Интервью 042: А. Жолковский: виньетка не просто байка – это литературный факт [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14566 Интервью 001: Бешеные темпы развития и развала. „Взрослые люди“ с лингвистом Александром Кибриком [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14565 Интервью 001: На кафедре и в поле. „Взрослые люди“ с лингвистом Александром Кибриком [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14564 Лекции 020: Язык тела. „Взрослые люди“ с лингвистом Григорием Крейдлиным [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14563 Лекции 025: Лекция Евгении Карпиловской. Украинская компьютерная
лингвистика сегодня [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14562 Интервью 001: Разговор с лингвистом Борисом Норманом. Способность к
49

языковой игре – важный фактор в жизни общества [В1] 2011-08-12 (Ј.А.)
14561 Монографии 006: V. Glushak, Kognitive Grundlagen der Adjektive im Russischen, Deutschen und Litauischen 2011-08-12 (Ј.А.)
14560 Монографии 006: T. Rathcke, Komparative Phonetik und Phonologie der Intonationssysteme des Deutschen und Russischen 2011-08-11 (Ј.А.)
14559 Монографии 022: M. Schiller, Pragmatik der Diminutiva, Kosenamen und
Kosewörter in der modernen russischen. Umgangsliteratursprache 2011-08-11 (Ј.А.)
14558 Исследования 006: S. Poljakova, Fokusdomäne von Gradpartikeln im Deutschen
und Russischen 2011-08-11 (Ј.А.)
14557 Монографии 006: N. Nixdorf, Höflichkeit im Englischen, Deutschen, Russischen: ein interkultureller Vergleich am Beispiel von Ablehnungen und Komplimenterwiderungen 2011-08-11 (Ј.А.)
14556 Интервью 001: Разговор с лингвистом Леонидом Крысиным. Как давно
издеваются над российской лингвистикой? [В1] 2011-08-10 (Ј.А.)
14555 Интервью 001: Разговор с лингвистом Леонидом Крысиным. Откуда берется литературная норма [В1] 2011-08-10 (Ј.А.)
14554 Интервью 001: Разговор с лингвистом Леонидом Крысиным, Прошлое и
настоящее российской лингвистики [В1] 2011-08-10 (Ј.А.)
14553 Интервью 001: Разговор с лингвистом Георгием Старостиным. Как разнообразие языков помогает восстановить наше прошлое [В1] 0 109 0 2011-08-09 (Ј.А.)
14552 Интервью 001: Разговор с лингвистом Георгием Старостиным. Языки выходят на тропу войны [А1] 0 98 0 2011-08-09 (Ј.А.)
14551 Интервью 001: Разговор с лингвистом Георгием Старостиным. Людей объединяет праязык [А1] 2011-08-09 (Ј.А.)
14550 Интервью 001: Разговор с лингвистом Георгием Старостиным. Классификация языков и московская школа компаративистики 2011-08-09 (Ј.А.)
14549 Лекции 001: Лекция Олега Мудрака. История языков 2011-08-09 (Ј.А.)
14548 Лекции 001: Лекция Георгия Старостина. Как создается единая классификация языков мира 2012-08-09
14547 Интервью 001: Разговор с лингвистом Георгием Старостиным. Как работает
лингвистическая компаративистика 2011-08-09 (Ј.А.)
14546 Интервью 036: Антология анекдота [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14545 Интервью 036: Александр Радищев [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14544 Интервью 036: Александр Пушкин [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14543 Интервью 036: Личные вещи Льва Николаевича Толстого [В1] 2011-08-08
(Ј.А.)
14542 Интервью 036: Личные вещи Михаила Булгакова [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14541 Лекции 036: Гумилев против диктатуры [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14540 Лекции 036: Ахматова против Сталина [В1] 2011-08-08 (Ј.А.)
14539 Интервью 001: Зачем нужна полевая лингвистика Беседа с заместителем
директора по науке Института языкознания РАН Кириллом Бабаевым [В1] 201108-08 (Ј.А.)
14538 Портреты 022: Eva Ogiermann (Surrey) 2011-08-07 (Ј.А.)
14537 Школы 042: National Heritage Language Resource Center 2011-08-07 (Ј.А.)
14536 Журналы 042: The Heritage Language Journal 2011-08-07 (Ј.А.)
14535 Проекты 001: Энциклопедия самостоятельных путешествий Кирилла
Бабаева 2011-08-06 (Ј.А.)
14534 Анонсы 001: Фонд фундаментальных лингвистических исследований 201108-06 (Ј.А.)
14533 Конференции 039: Язык – речь – специальность (Тунис) 2011-08-05 (Ј.А.)
50

14532 Диссертации 037: О.И. Александрова, Лексика арабского происхождения в
системе современного русского языка 2011-08-05 (Ј.А.)
14531 Монографии 040: И.В. Калита, Современная Беларусь: языки и национальная идентичность 2011-08-05 (Ј.А.)
14530 Рецензии 022: А.Ю. Маслова: Стефана Димитрова. Лингвистична прагматика. София: Велес, 2009. 239 с. 2011-08-04 (Ј.А.)
14529 Исследования 010: Н.В. Лабунец, О развитии праслав. *болт- в русских говорах Нижнего Прииртышья 2011-08-04 (Ј.А.)
14528 Исследования 009: Н.В. Лабунец, Естественная письменная речь: основные
признаки 2011-08-04 (Ј.А.)
14527 Обзоры 001: И.С. Башић, О унутрашњој форми речи у руској лингвистици
2011-08-04 (Ј.А.)
14526 Исследования 006: А.Д. Черенкова, Выражение делиберативного объекта в
русском и сербском языках в сопоставительном аспекте 2011-08-04 (Ј.А.)
14525 Исследования 011: С.А. Алексанова, О соотношении обстоятельственных
распространителей предложения с семантическими категориями актанта и сирконстанта 2011-08-04 (Ј.А.)
14524 Исследования 006: Д.П. Војводић, О конверзивној асиметрији, имплицитној
евиденцијалности и епистемичкој модалности у концесивним реченицама 2011-0804 (Ј.А.)
14523 Обзоры 012: С. Ристић, Теорија интегралног описа и системска лексикографија Ј.Д. Апресјана 2011-08-04 (Ј.А.)
14522 Исследования 003: Н. Алексеева, А. Ушакова, „Феатрон ” святителя Иоана
Максимовича как предмет лингвистического иследования 2011-08-04 (Ј.А.)
14521 Доклады 040: Д. Дамљановић, О једној Белићевој рецензији 2011-08-04
(Ј.А.)
14520 Доклады 040: Р. Ковачевић , Александар Белић и Коларчева задужбина
2011-08-04 (Ј.А.)
14519 Проекты 040: Obshtezhitie Web Portal 2011-08-03 (Ј.А.)
14518 Анонсы 001: Versita Open 2011-08-03 (Ј.А.)
14517 Анонсы 001: The EURAXESS Portal 2011-08-03 (Ј.А.)
14516 Анонсы 001: European Commission EURAXESS: Research Job Vacancies 201108-03 (Ј.А.)
14515 Проекты 012: Mondilex 2011-08-03 (Ј.А.)
14514 Новости 001: Language and Speech Gene Regulates Neural Wiring, Scientists
Find 2011-08-03 (Ј.А.)
14513 Интервью 001: В поисках универсальной грамматики 2011-08-02 (Ј.А.)
14512 Журналы 042: New Scientist 2011-08-02 (Ј.А.)
14511 Анонсы 042: Наука и технологии России 2011-08-02 (Ј.А.)
14510 Анонсы 042: Первые шаги научного телеканала в России 2011-08-02 (Ј.А.)
14509 Документы 042: Создание веб-сайта Программы Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 2011-08-01 (Ј.А.)
14508 Документы 042: Создание веб-сайта Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук 2011-08-01 (Ј.А.)
14507 Документы 040: Славяно-русские граффити св. Софии Константинопольской 2011-08-01 (Ј.А.)
14506 Документы 030: Роль русско-славянских литературных связей 2011-08-01
(Ј.А.)
14505 Документы 036: Риторические стратегии и семантические составляющие в
истории русской культуры 2011-08-01 (Ј.А.)
51

14504 Документы 036: Карпатская культурно-языковая общность в балканской
перспективе 2011-08-01 (Ј.А.)
14503 Документы 024: Мультимедийный русский корпус (МУРКО) как источник
социолингвистической информации 2011-08-01 (Ј.А.)
14502 Документы 003: Синтаксический анализ древнерусских текстов 2011-08-01
(Ј.А.)
14501 Документы 029: Видеобиблиотека полевых фиксаций заговорно-заклинательного фольклора 2011-07-31 (Ј.А.)
14500 Документы 004: Проблемы кодификации нормы в русском языке начала
XXI в. 2011-07-31 (Ј.А.)
14499 Документы 028: Историко-филологический анализ древнерусского нарратива 2011-07-31 (Ј.А.)
14498 Документы 010: Восточнославянский диалектный корпус: праславянское
наследие и лингвогеография 2011-07-31 (Ј.А.)
14497 Документы 037: Взаимодействие русского и дагестанских языков в полилингвистической среде: история и современность 2011-07-31 (Ј.А.)
14496 Документы 002: Этимологические и этнокультурные исследования лексики
русского языка 2011-07-31 (Ј.А.)
14495 Документы 015: Фонетические „отцы“ и „дети“ начала XXI века 2011-07-31
(Ј.А.)
14494 Документы 037: Взаимодействие языков малочисленных народов России с
русским языком 2011-07-30 (Ј.А.)
14493 Документы 013: Лексический состав русского языка как исторически сложившаяся система 2011-07-30 (Ј.А.)
14492 Документы 017: Русские ономастические словари как источник культурноисторической информации 2011-07-30 (Ј.А.)
14491 Документы 012: Активный словарь русского языка 2011-07-30 (Ј.А.)
14490 Монографии 017: Е.Л. Березович, Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте 2011-07-30 (Ј.А.)
14489 Новые книги 040: Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5ти томах 2011-07-30 (Ј.А.)
14488 Исследования 001: Wolfgang Viereck, The Atlas Linguarum Europae as an Instrument for Eurolinguistic Research 2011-07-30 (Ј.А.)
14487 Исследования 001: Atlas Linguarum Europae. Model Map 2011-07-30 (Ј.А.)
14486 Проекты 001: Atlas Linguarum Europae 2011-07-30 (Ј.А.)
14485 Портреты 005: Кирилл Яковлевич Сигал (Москва) 2011-07-30 (Ј.А.)
14484 Портреты 027: Татьяна Евгеньевна Янко (Москва) 2011-07-29 (Ј.А.)
14483 Портреты 027: Надежда Константиновна Рябцева (Москва) 2011-07-29
(Ј.А.)
14482 Портреты 014: Вероника Николаевна Телия (Москва) 2011-07-28 (Ј.А.)
14481 Портреты 015: Валентина Ильинична Постовалова (Москва) 2011-07-28
(Ј.А.)
14480 Журналы 001: Вопросы языкознания 2011 2011-07-27 (Ј.А.)
14479 Тезисы 011: Е.В. Урысон, Составной союз или сочетание слов: „даже если“
под семантическим микроскопом 2011-07-27 (Ј.А.)
14478 Тезисы 005: В.В. Казаковская, Реактивные реплики взрослого и усвоение
ребенком грамматики родного языка? 2011-07-27 (Ј.А.)
14477 Тезисы 37: А.C. Рогова, Особенности языкового поведения русскоязычных
иммигрантов в русско-норвежском приграничье 2011-07-26 (Ј.А.)
14476 Тезисы 021: М.В. Всеволодова, Грамматические аспекты русских предлож52

ных единиц: типология, структура, синтагматика и синтаксические модификации
2011-07-26 (Ј.А.)
14475 Обзоры 001: Е.А. Иванова, Исследования А.А. Реформатского в области
полиграфии книги и его становление как лингвиста 2011-07-25 (Ј.А.)
14474 Тезисы 015: А.М. Белов, Феномен квантитативной ритмики в современных
фонологических теориях 2011-07-25 (Ј.А.)
14473 Тезисы 003: А.А. Пичхадзе, Средства выражения императивной и оптативной семантики 2011-07-25 (Ј.А.)
14472 Тезисы 010: Р.Ф. Касаткина, Специфика севернорусского наречия – субстратная или генетическая? 2011-07-25 (Ј.А.)
14471 Обзоры 024: Ю.Л. Кузнецова, Т.В. Велейшикова, Современные корпусные
исследования языка: новые подходы 2011-07-24 (Ј.А.)
14470 Тезисы 006: Е.Л. Березович, Русский „ад“ на иноязычном фоне 2011-07-24
(Ј.А.)
14469 Тезисы 037: А.А. Горбов, Топ-метод экспресс-номинации эконом-класса
2011-07-24 (Ј.А.)
14468 Тезисы 021: Л.В. Зубова, Ироническая грамматика: средний род в игровой
неологии 2011-07-24 (Ј.А.)
14467 Тезисы 001: В.М. Алпатов, Книга А. Мейе глазами некомпаративиста 201107-24 (Ј.А.)
14466 Тезисы 001: О.А. Радченко, Л.С. Аликаева, Й.Г. Гаман в лингвистическом
дискурсе XVIII столетия 2011-07-23 (Ј.А.)
14465 Тезисы 015: А.А. Соколянский, Градуальные оппозиции как системообразующие для русского вокализма 2011-07-23 (Ј.А.)
14464 Тезисы 040: А.А. Кретов, И.А. Меркулова, В.Т. Титов, Проблемы квантитативной лексикологии славянских языков 2011-07-23 (Ј.А.)
14463 Тезисы 006: В.Ю. Апресян, Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты 2011-07-23 (Ј.А.)
14462 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Имплицитное отрицание и местоимения с отрицательной поляризацией 2011-07-23 (Ј.А.)
14461 Тезисы 042: В.В. Семенов, К проблеме метрической неоднозначности в русском неклассическом стихе XX в. 2011-07-22 (Ј.А.)
14460 Тезисы 001: Г.В. Федюнева, О статусе местоглаголия в языке 2011-07-22
(Ј.А.)
14459 Тезисы 006: В.Ю. Апресян, Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты (II) 2011-07-22 (Ј.А.)
14458 Тезисы 036: А.Ф. Журавлев, Фреквентарий мотивных элементов в мифологиях мира 2011-07-22 (Ј.А.)
14457 Тезисы 015: Л.Л. Касаткин, Орфоэпема как основная единица орфоэпии
2011-07-22 (Ј.А.)
14456 Тезисы 020: Б.А. Успенский, Дейксис и вторичный семиозис в языке 201107-22 (Ј.А.)
14455 Тезисы 011: С. Бирцер, Развитие предлога „отступя от“ 2011-07-21 (Ј.А.)
14454 Тезисы 021: Е.А. Пшехотская, Грамматика русского аппликатива 2011-07-21
(Ј.А.)
14453 Тезисы 013: М.Вас. Пименова, Лексико-семантический синкретизм как проявление формально-содержательной языковой асимметрии 2011-07-21 (Ј.А.)
14452 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Эгоцентрические валентности и деконструкция
говорящего 2011-07-21 (Ј.А.)
14451 Тезисы 003: Ф.Р. Минлос, Линейное положение прилагательных в древне53

русском: возвращаясь к статье Д. Ворта 2011-07-20 (Ј.А.)
14450 Тезисы 003: И.С. Юрьева, Особенности древнерусских инфинитивных сочетаний с глаголом начати 2011-07-20 (Ј.А.)
14449 Тезисы 003: Т.И. Афанасьева, Языковые особенности „Сказания церковного“ по спискам XII-XVI вв. 2011-07-20 (Ј.А.)
14448 Тезисы 003: М.Н. Шевелева, Вторичные имперфективы с суффиксом -ыва-/ива- в летописях ХII-ХVI вв. 2011-07-20 (Ј.А.)
14447 Тезисы 003: А.А. Гиппиус, Предисловие к „Cофийскому временнику“ (Киевскому Начальному своду): текст, язык, источники 2011-07-20 (Ј.А.)
14446 Тезисы 010: С.В. Дьяченко, К вопросу о соотношении между предударными
гласными после твердых и мягких согласных в южнорусских говорах (на примере
говора с архаическим типом вокализма) 2011-07-20 (Ј.А.)
14445 Тезисы 010: Д.М. Савинов, Пути развития архаических типов вокализма в
южнорусских говорах 2011-07-20 (Ј.А.)
14444 Тезисы 003: Л.Л. Касаткин, Из истории аканья – яканья в русском языке
2011-07-20 (Ј.А.)
14443 Тезисы 001: Е.В. Бешенкова, О.Е. Иванова, Сложные существительные и
сочетания с приложениями как объект орфографического описания 2011-07-20
(Ј.А.)
14442 Тезисы 007: В.Ю. Апресян, Речевые стратегии выражения эмоций в русском
языке 2011-07-19 (Ј.А.)
14441 Тезисы 019: Е.В. Падучева, Интерпретация форм времени в нарративном и в
гипотаксическом контексте 2011-07-19 (Ј.А.)
14440 Анонсы 042: Конференции.ru 2011-07-19 (Ј.А.)
14439 Тезисы 037: Д. К. Поляков, С. С. Скорвид, О проницаемости грамматической системы в ситуации межъязыковой интерференции в чешском говоре села
Кирилловка под Новороссийском 2011-07-18 (Ј.А.)
14438 Школы 040: Кафедра славистики и центральноевропейских исследований
Института филологии и истории РГГУ 2011-07-18 (Ј.А.)
14437 Конференции 042: Susret kultura 2011-07-17 (Ј.А.)
14436 Исследования 037: Ј. Ајдуковић, Контактологические и контактные антонимы 2011-07-17 (Ј.А.)
14435 Конференции 040: XXXVIII Меѓународна научна конференција (Охрид)
(В13) 2011-07-16 (Ј.А.)
14434 Конференции 040: XXXVIII Меѓународна научна конференција (Охрид)
(Ф53) 2011-07-16 (Ј.А.)
14433 Проекты 040: LEXIKO - webové hnízdo o novodobé české slovní 2011-07-15
(Ј.А.)
14432 Проекты 040: Slovník spisovného jazyka českého na webu ÚJČ AV 2011-07-15
(Ј.А.)
14431 Проекты 040: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku 201107-14 (Ј.А.)
14430 Проекты 040: Wielki słownik języka polskiego 2011-07-14 (Ј.А.)
14429 Монографии 040: А. Бончев, Църковнославянска граматика и Речник на
църковнославянския език 2011-07-13 (Ј.А.)
14428 Новые книги 040: Старославянский словарь (по рукописям X - XI веков)
2011-07-13 (Ј.А.)
14427 Монографии 012: Словарь церковнославянского и русского языка 2011-0713 (Ј.А.)
14426 Монографии 012: Речник црквенословенскога језика 2011-07-12 (Ј.А.)
54

14425 Новые книги 030: Е. Суровцева, Жанр „письма царю“ в XIX – начале XX
века 2011-07-12 (А.Г.)
14424 Сборники 036: Русская культура в Европе, Том 4 2011-07-12 (Ј.А.)
14423 Сборники 036: Русская культура в Европе, Том 6 2011-07-12 (Ј.А.)
14422 Монографии 040: A. Bergermayer, Glossar der Etyma der eingedeutschten
Namen slavischer Herkunft in Niederösterreich 2011-07-12 (Ј.А.)
14421 Конференции 030: К 190-летию со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского (Пловдив) 2011-07-11 (Ј.А.)
14420 Конференции 042: Университет – академическая карта мира (Пловдив) 201107-11 (Ј.А.)
14419 Школы 040: Deutscher Slavistenverband 2011-07-10 (Ј.А.)
14418 Конференции 040: 11. Deutsche Slavistentag 2012 2011-07-10 (Ј.А.)
14417 Проекты 001: Нормативные дискурсы в диалоге между Западной Европой и
Россией 2011-07-10 (Ј.А.)
14416 Портреты 040: Holger Kuße (Dresden) 2011-07-10 (Ј.А.)
14415 Монографии 004: L. Isurin, Russian Diaspora: Culture, Identity, and Language
Change 2011-07-09 (Ј.А.)
14414 Портреты 040: Charles E. Gribble (Ohio) 2011-07-09 (Ј.А.)
14413 Школы 040: 50 Jahre Slavistik in Zürich 2011-07-08 (Ј.А.)
14412 Школы 040: Les études slaves à L’Université libre de Bruxelles 2011-07-08
(Ј.А.)
14411 Журналы 040: Slavica Bruxellensia 2011-07-08 (Ј.А.)
14410 Школы 040: Slavic Studies at Monash - Australia 2011-07-08 (Ј.А.)
14409 Библиография 042: Catalogue SUDOC 2011-07-08 (Ј.А.)
14408 Школы 040: Vítejte v databázi „KDO JE KDO v české slavistice“ 2011-07-08
(Ј.А.)
14407 Журналы 042: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2011-07-07 (Ј.А.)
14406 Журналы 039: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 201107-07 (Ј.А.)
14405 Журналы 040: Slovanské studie - Studia slavica 2011-07-07 (Ј.А.)
14404 Диссертации 006: Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání 201107-07 (Ј.А.)
14403 Сборники 036: Язык культуры: Семантика и грамматика 2011-07-06 (Ј.А.)
14402 Монографии 040: Этнолингвистическая география Южной Славии 2011-0706 (Ј.А.)
14401 Библиография 040: Ю.А. Созина, Т.И. Чепелевская, Библиография российской словенистики (1990–2010) 2011-07-06 (Ј.А.)
14400 Сборники 040: С.Б. Бернштейн, Труды по истории славистики 2011-07-05
(Ј.А.)
14399 Журналы 001: Linguistica ONLINE 2011-07-04 (Ј.А.)
14398 Исследования 040: P. Novotná, V. Blažek, Klasifikace slovanských jazyků: evoluce vývojových modelů 2011-07-04 (Ј.А.)
14397 Исследования 002: P. Valčáková, Církevněslovanské expanze v materiálech
Etymologického slovníku 2011-07-04 (Ј.А.)
14396 Исследования 040: H. Karlíková, Stsl. „ochlędanije“ a jeho vztah k psl. kořenům
s iniciálním *chl- 2011-07-04 (Ј.А.)
14395 Исследования 006: I. Janyšková, Semantische Benennungsmotive des Weißdornes in den slavischen Sprachen 2011-07-04 (Ј.А.)
14394 Библиография 040: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů:
bohemistů a slavistů (2. vydání) 2011-07-04 (Ј.А.)
55

14393 Исследования 040: V. Boček, Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy:
lingvistika a typografie 2011-07-04 (Ј.А.)
14392 Исследования 015: O. Šefčík, Alternace jako nástroj modelování 2011-07-04
(Ј.А.)
14391 Лекции 001: Лекция М.А. Кронгауза. Язык и мышление: гипотеза лингвистической относительности [В1] 2011-07-03 (Ј.А.)
14390 Лекции 003: Лекция А.А. Гиппиуса. Древненовгородские берестяные грамоты как коммуникативное явление [В1] 2011-07-03 (Ј.А.)
14389 Лекции 018: Лекция В.А. Багрянцевой. Образование причастий [В1] 201107-02 (Ј.А.)
14388 Лекции 018: Лекция В.А. Багрянцевой. О нулевых морфемах (окончаниях и
суффиксах) [В1] 2011-07-02 (Ј.А.)
14387 Лекции 015: Лекция В.А. Багрянцевой. Основные разделы и принципы русской орфографии [В1] 2011-07-02 (Ј.А.)
14386 Лекции 042: Лекция В.А. Багрянцевой. Понятие „современный русский
литературный язык“ [В1] 2011-07-02 (Ј.А.)
14385 Лекции 036: Лекция Елены Левкиевской. Картографирование традиционной
культуры [В1] 2011-07-01 (Ј.А.)
14384 Лекции 036: Лекция Елены Левкиевской. Мифологический персонаж [В1]
2011-07-01 (Ј.А.)
14383 Лекции 031: Андрей Платонов [В1] 2011-07-01 (Ј.А.)
14382 Диссертации 006: Н.В. Шматова, Типологическое описание семантики
пространственных предлогов „в“ и „на“ на материале русского и скандинавских
языков 2011-06-30 (Ј.А.)
14381 Диссертации 006: Е.А. Кострубина, Гиперконцепт семья/дом – family/home
в русской и английской лингвокультурах 2011-06-30 (Ј.А.)
14380 Диссертации 023: А.В. Терпугова, Биографический текст как объект
лингвистического исследования 2011-06-30 (Ј.А.)
14379 Исследования 031: И. Захариева, Формосмыслы художественной системы
Андрея Платонова 2011-06-29 (А.Г.)
14378 Исследования 031: Вербализация чувственности в прозе Ю.Нагибина 1990-х
годов (Повесть „Моя Золотая Теща”) 2011-06-29 (А.Г.)
14377 Новости 040: Поездка ученых из Института славяноведения РАН в Словению 2011-06-29 (Ј.А.)
14376 Монографии 012: Л.Л. Шестакова, Русская авторская лексикография 201106-28 (Ј.А.)
14375 Сборники 018: Н.А. Еськова, Избранные работы по русистике 2011-06-28
(Ј.А.)
14374 Журналы 001: Etc 2011-06-27 (Ј.А.)
14373 Журналы 001: Glottometrics 2011-06-27 (Ј.А.)
14372 Исследования 037: J. Saarikivi, Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien
tutkimuksen nykytilasta 2011-06-27 (Ј.А.)
14371 Исследования 012: D.O. Dobrovol’skij, T.V. Filipenko, Zur Darstellung der
Idiom-Polysemie in einem zweisprachigen Idiomatik-Wörterbuch 2011-06-26 (Ј.А.)
14370 Исследования 012: D.O. Dobrovol’skij, A.V. Šarandin, Zur Darstellung von
Pronomen im „Neuen deutsch-russischen Großwörterbuch“ 2011-06-26 (Ј.А.)
14369 Исследования 012: M.D. Smirnova, Religiöse Begriffe im „Neuen deutschrussischen Großwörterbuch“ 2011-06-26 (Ј.А.)
14368 Сборники 040: Deutschland und der slawische Osten 2011-06-26 (Ј.А.)
14367 Программы 040: XXXVIII научна конференција 2011-06-25 (Ј.А.)
56

14366 Исследования 006: A. Bazhutkina, Kasus im Russischen und Belarussischen.
Genitivsubjekt der Negation im Russischen und Belarussischen 2011-06-24 (Ј.А.)
14365 Исследования 006: M. Schümann, Der russische Partikel-Konjunktiv und der
deutsche würde-Konjunktiv im Vergleich 2011-06-24 (Ј.А.)
14364 Интервью 001: В мире началась охота за языками /В1/ 2011-06-23 (Ј.А.)
14363 Конференции 042: Филологическое наследие М.В. Ломоносова (Москва)
2011-06-23 (Ј.А.)
14362 Исследования 006: И. Кудряшов, Набоковская концепция личной организации времени: контрастивные аспекты авторизованного перевода романа „Лолита“
2011-06-23 (Ј.А.)
14361 Исследования 006: О. Яныгина, Роль эмпатем при переводе норвежской прозы на русский язык 2011-06-23 (Ј.А.)
14360 Исследования 006: Е. Бертемет, Сравнительный анализ cловарей на примере
русских фразеологических единиц и их английских, немецких и французских
эквивалентов 2011-06-23 (Ј.А.)
14359 Исследования 006: А. Козеренко, Альфа и омега: идиомы с одинаковой
внутренней формой в русском, английском и немецком языках 2012-06-22
14358 Исследования 006: Т. Мелентьева, Представление культуры в русском и
норвежском языках 2011-06-22 (Ј.А.)
14357 Исследования 006: Т. Лëннгрен, „… между мною и тобой ниточка завяжется“. Русский глагол „вязать“ в сопоставлении со шведским языком 2011-06-22
(Ј.А.)
14356 Исследования 006: А. Чернышев, Предлоги движения и языковая картина
мира: сопоставительный анализ семантики английского предлога „to“ и русского
предлога „до“ 2011-06-22 (Ј.А.)
14355 Исследования 006: М. Смирнова, О прагматических особенностях русского
слова „однако“ в сравнении с немецкими аналогами 2011-06-22 (Ј.А.)
14354 Исследования 006: О. Клонова, Безличные предложения в русском и
норвежском языках 2011-06-21 (Ј.А.)
14353 Исследования 006: Х. Роберт Мелиг, Глагольный вид и дополнение со
значением меры в английском и русском языках 2011-06-21 (Ј.А.)
14352 Исследования 011: Е. Падучева, Фактивность и косвенный вопрос 2011-0621 (Ј.А.)
14351 Исследования 006: А. Гренн, О. Клонова, Русский язык в контрастивном аспекте – взгляд со стороны корпуса РУН 2011-06-21 (Ј.А.)
14350 Исследования 006: K. Jasinskaja, Corrective Contrast in Russian, in Contrast
2011-06-20 (Ј.А.)
14349 Исследования 006: M. Post, A Contrastive Analysis of Russian and Norwegian
Utterance-initial Coordinating Conjunctions 2011-06-20 (Ј.А.)
14348 Исследования 006: E. Khachaturyan, The Function of Mitigation in Spoken
Language 2011-06-20 (Ј.А.)
14347 Исследования 006: S. Sokolova, W. Lewandowski, Constructional Profile of the
Verbal Prefix za-: a Comparative Study of Russian and Polish 2011-06-20 (Ј.А.)
14346 Исследования 006: J. Kuznetsova, The Phone Makes us Scream: Corpus Study
of English and Russian 2011-06-19 (Ј.А.)
14345 Исследования 006: O. Ivanishcheva, Contrastive Lexicographical Perspectives
on the Russian Language 2011-06-19 (Ј.А.)
14344 Исследования 006: E. Rakhilina, Animal Sounds: a Human Vantage Point 201106-19 (Ј.А.)
14343 Исследования 005: E. Tkachenko, T. Chernigovskaya, Input Frequencies in
57

Processing of Verbal Morphology in l1 and l2: Evidence from Russian 2011-06-18 (Ј.А.)
14342 Исследования 006: T. Nesset, The art of being Negative: Metonymical
Morphological Constructions in Contrast 2011-06-18 (Ј.А.)
14341 Исследования 006: L.A. Janda, Russian Word-formation in Contrast with Czech
and Norwegian 2011-06-18 (Ј.А.)
14340 Исследования 006: J. Mažara, Swiss Cheese for Lazy Speakers: Verb Omissions
in Russian and Czech 2011-06-17 (Ј.А.)
14339 Исследования 006: L.A. Parrott, Vocatives and other Direct Address Forms: a
Contrastive Study 2011-06-17 (Ј.А.)
14338 Исследования 019: N. Dobrushina, Subjunctive in Russian Relative Clauses
2011-06-17 (Ј.А.)
14337 Исследования 008: M. Filiouchkina Krave, Converbs in Translation: the Role of
Aktionsart in the Interpretation and Translation of Russian Converb Constructions into
English and Norwegian 2011-06-17 (Ј.А.)
14336 Исследования 006: A. Grønn and Arnim Von Stechow, Complement Tense in
Contrast: The Sot Parameter in Russian and English 2011-06-16 (Ј.А.)
14335 Исследования 006: D. Altshuler, Aspect in English and Russian Flashback
Discourses 2011-06-16 (Ј.А.)
14334 Исследования 006: S. Krasikova, Scales in the Meaning of Adjectives 2011-0616 (Ј.А.)
14333 Исследования 006: B.H. Partee, Specificational Copular Sentences in Russian
and English 2011-06-16 (Ј.А.)
14332 Журналы 001: Oslo Studies in Language 2011-06-15 (Ј.А.)
14331 Исследования 024: A. Grønn, I. Marijanovic, Russian in Contrast: Form, Meaning and Parallel Corpora 2011-06-15 (Ј.А.)
14330 Исследования 024: O. Mitrofanova and Victor Zakharov, Automatic Analysis of
Terminology in the Russian Corpus on Corpus Linguistics 2011-06-15 (Ј.А.)
14329 Исследования 024: M. Khokhlova, Applying Word Sketches to Russian 201106-15 (Ј.А.)
14328 Исследования 037: A. Berge, L. Kaplan, Contact-induced Lexical Development
in Yupik and Inuit Languages 2011-06-15 (Ј.А.)
14327 Тезисы 025: M. Dickinson, J. Herring, Russian Morphological Processing for
ICALL 2011-06-14 (Ј.А.)
14326 Тезисы 025: M. Dickinson, J. Herring, Morphological Analysis for Russian
Learner Language 2011-06-14 (Ј.А.)
14325 Исследования 001: P. Auer, „Stress-Timing“ vs. „Syllable-Timing“ from a
Typological Point of View 2011-06-13 (Ј.А.)
14324 Исследования 027: A.L. Ronzhin, Rafael M. Yusupov, Izolda V. Li, Anastasia B.
Leontieva, Survey of Russian Speech Recognition Systems 2011-06-13 (Ј.А.)
14323 Исследования 037: K. Ogorodnikova, Orthography in the Target Language: Does
it Influence Interlanguage Phonology? 2011-06-13 (Ј.А.)
14322 Тезисы 015: V. Gribanova, Phonological Evidence for a Distinction Between
Russian Prepositions and Prefixes 2011-06-13 (Ј.А.)
14321 Исследования 023: Е.В. Ягунова, Л.М. Пивоварова, Исследование структуры
новостного текста как последовательности связных сегментов 2011-06-12 (Ј.А.)
14320 Исследования 007: Е.Я. Шмелев, А.Д. Шмелев, Межъязыковые каламбуры в
русских анекдотах 2011-06-12 (Ј.А.)
14319 Исследования 022: О.В. Федорова, А.М. Успенская, Экспериментальный
анализ дискурса: референциальный выбор в ситуации потенциального референциального конфликта (экспериментальное исследование на материале русского
58

языка) 2011-06-12 (Ј.А.)
14318 Исследования 011: Е.В. Урысон, К проблеме неединственности лингвистического описания: союз „хотя“ и обманутое ожидание 2011-06-12 (Ј.А.)
14317 Исследования 011: В.М. Труб, О динамической семантике слова „миф“ 201106-12 (Ј.А.)
14316 Исследования 011: Я.Г. Тестелец, Падеж как признак идентичности при
эллипсисе в русском языке 2011-06-11 (Ј.А.)
14315 Исследования 025: Е.Г. Соколова, С.Ю. Семенова, И.С. Кононенко, Ю.А.
Загорулько, О.Ф. Кривнова, В.П. Захаров, Особенности подготовки терминов для
русско-английского тезауруса по компьютерной лингвистике 2011-06-11 (Ј.А.)
14314 Исследования 025: Н.С. Смирнова, П.Г. Чистиков, Программа анализа фонетических статистик в текстах на русском языке и ее использование для решения
прикладных задач в области речевых технологий 2011-06-11 (Ј.А.)
14313 Исследования 025: А.С. Серый, Е.А. Сидорова, Идентификация объектов в
задаче автоматической обработки документов 2011-06-11 (Ј.А.)
14312 Сообщения 006: Презентация книги проф. Ирины Червенковой 2011-06-10
(Ј.А.)
14311 Исследования 024: С.О. Савчук, Корпусное исследование вариантов родовой
принадлежности имен существительных в русском языке 2011-06-10 (Ј.А.)
14310 Исследования 023: А.С. Романов, Р.В. Мещеряков, Определение пола автора
короткого электронного сообщения 2011-06-10 (Ј.А.)
14309 Исследования 019: Е.А. Ренковская, Некоторые особенности синтаксической
структуры русских пословиц (на примере монопредикатных предложений) 201106-10 (Ј.А.)
14308 Исследования 007: А.Г. Пазельская, А.Н. Соловьев, Метод определения эмоций в текстах на русском языке 2011-06-10 (Ј.А.)
14307 Исследования 011: Е.В. Падучева, Значения, диатезы и онтологические категории слова „впечатление“ 2011-06-09 (Ј.А.)
14306 Исследования 042: М.Ю. Михеев, Множество повествователей Варлама
Шаламова 2011-06-09 (Ј.А.)
14305 Исследования 027: Б.М. Лобанов, Ю.С. Гецевич, Статистические характеристики синтагматического членения предложений в приложении к синтезу выразительной речи по тексту 2011-06-09 (Ј.А.)
14304 Исследования 022: А.О. Литвиненко, Стратегии передачи „чужой речи“ в
рассказах по картинкам (на материале русского языка) 2011-06-09 (Ј.А.)
14303 Исследования 019: А.Б. Летучий, Прономинализация сентенциального аргумента в русском языке 2011-06-08 (Ј.А.)
14302 Исследования 011: И.Б. Левонтина, О некоторых глаголах с неассертивными
значениями 2011-06-08 (Ј.А.)
14301 Исследования 011: Г.И. Кустова, Конструкции с абстрактными существительными и их отражение в электронном словаре 2011-06-08 (Ј.А.)
14300 Исследования 025: А.С. Кудинов, А.А. Воропаев, А.Л. Калинин, Высокоточный метод распознавания концов предложений 2011-06-07 (Ј.А.)
14299 Исследования 024: О.Ю. Крючкова, В.Е. Гольдин, Корпус русской диалектной речи: концепция и параметры оценки 2011-06-07 (Ј.А.)
14298 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, Невербальный диалог в истории кинесики
2011-06-07 (Ј.А.)
14297 Новости 039: 6 июня - День русского языка 2011-06-06 (Ј.А.)
14296 Исследования 020: А.Д. Козеренко, Жестовые идиомы и жесты: типы соответствий 2011-06-06 (Ј.А.)
59

14295 Исследования 011: К.Л. Киселева, Антонимия во фразеологии: формальное
сходство как условие противоположности значений 2011-06-06 (Ј.А.)
14294 Исследования 001: А.Е. Кибрик, База естественного человеческого языка и
ее основные параметры 2011-06-06 (Ј.А.)
14293 Исследования 001: О.С. Карпова, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова, Д.А. Рыжова, Оценочные значения ребрендингового типа в признаковой лексике (по материалам базы данных семантических переходов в качественных прилагательных и
наречиях) 2011-06-05 (Ј.А.)
14292 Исследования 025: М.П. Карпенко, С.В. Протасов, Некоторые методы
очистки словаря запросов поиска 2011-06-05 (Ј.А.)
14291 Исследования 025: Л.Л. Иомдин, Б.М. Лобанов, Ю.С. Гецевич, Говорящий
„ЭТАП“. опыт использования синтаксического анализатора системы этап в русском речевом синтезе 2011-06-05 (Ј.А.)
14290 Исследования 024: Н.А. Зевахина, Экскламативы в русском языке: корпусное исследование 2011-06-04 (Ј.А.)
14289 Исследования 011: А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, „Рвать зубы“ и „мыть
деньги“: об одном типе употребления простых имперфективов в русском языке
2011-06-04 (Ј.А.)
14288 Исследования 025: Т.Н. Ерехинская, А.С. Титова, В.В. Окатьев, Синтаксический анализ текста с орфографическими ошибками в системе Dictascope Syntax 2011-06-04 (Ј.А.)
14287 Исследования 027: А.Г. Давыдов, В.В. Киселёв, Д.С. Кочетков, Классификация эмоционального состояния диктора по голосу: проблемы и решения 2011-0604 (Ј.А.)
14286 Исследования 031: И. Захариева, Модель эмигрантской прозы Марины
Цветаевой 2011-06-03 (А.Г.)
14285 Исследования 031: И. Захариева, Эпистолярный диалог Варлама Шаламова с
Б.Пастернаком 2011-06-03 (А.Г.)
14284 Исследования 020: Е.А. Гришина, О мультимодальных кластерах в устной
речи 2011-06-03 (Ј.А.)
14283 Исследования 022: К.А. Гилярова, Курсач в аттаче: особенности электронной коммуникации между преподавателем и студентом 2011-06-03 (Ј.А.)
14282 Исследования 014: М.М. Вознесенская, Энантиосемия в русской фразеологии 2011-06-03 (Ј.А.)
14281 Исследования 007: Е.Г. Борисова, Т.Е. Овчинникова, Параметр близости в
метафорическом пространстве 2011-06-03 (Ј.А.)
14280 Исследования 025: И.А. Большаков, А.Ф. Гельбух, Большой электронный
словарь как политематический справочник и формирователь запросов к Интернету
2011-06-03 (Ј.А.)
14279 Исследования 024: Н.В. Богданова, Н.А. Осьмак, О некоторых лексических
„открытиях“ на материале русской спонтанной речи (корпусное исследование)
2011-06-03 (Ј.А.)
14278 Монографии 037: В. Чарский, Русинский язык Сербии и Хорватии в свете
языковых контактов: Лингвогенетический аспект 2011-06-02 (Ј.А.)
14277 Исследования 006: В. Бениньи, П. Котта Рамузино, Итальянские конструкции с глаголом поддержки fare в сопоставлении с русским 2011-06-02 (Ј.А.)
14276 Исследования 024: В.И. Беликов, Чего не хватает в „оцифрованном мире“
лексикографу и социолингвисту? 2011-06-02 (Ј.А.)
14275 Исследования 014: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Семантические отношения во фразеологии 2011-06-02 (Ј.А.)
60

14274 Исследования 017: М.В. Ахметова, Прозвища-псевдоотчества в русском
языке (по данным Интернета и электронной базе „Интегрум“) 2011-06-02 (Ј.А.)
14273 Исследования 006: A.V. Zimmerling, Типы скрэмблинга в славянских языках
2011-06-02 (Ј.А.)
14272 Исследования 015: T.E. Yanko, Принципы выбора слов-носителей акцентных
пиков в русском языке 2011-06-02 (Ј.А.)
14271 Исследования 025: D. Skatov, S. Liverko, anaphora resolution of the thirdperson pronoun in texts from narrow subject domains with grammatical errors and
mistypings 2011-06-02 (Ј.А.)
14270 Исследования 025: V.G. Sizov, O.Yu. Podlesskaja, Reflecting Accentuation in
the Russian Morphological Dictionary of the Multifunctional Linguistic Processor
ETAP-3 2011-06-02 (Ј.А.)
14269 Исследования 025: S. Sharoff, J. Nivre, The Proper Place of Men and Machines
in Language Technology. Processing Russian without any Linguistic Knowledge 201106-01 (Ј.А.)
14268 Исследования 011: S.B. Potemkin, G.E. Kedrova, Exploring Semantic Orientation of Adverbs 2011-06-01 (Ј.А.)
14267 Исследования 024: V.I. Podlesskaya, Relative Clauses in Spoken Russian and
elsewhere: a Corpus Approach 2011-06-01 (Ј.А.)
14266 Исследования 007: Y. Nikolaeva, Иллюстративные жесты как ключ к макроструктуре дискурса 2011-06-01 (Ј.А.)
14265 Исследования 011: N.Yu. Lukashevich, I.M. Kobozeva, Номинации характеров
в онтологической перспективе 2011-06-01 (Ј.А.)
14264 Исследования 025: N.V. Loukachevitch, G.B. Dobrov, A.A. Kibrik, M.V. Khudyakova, A.S. Linnik, Факторы референциального выбора: компьютерное моделирование 2011-06-01 (Ј.А.)
14263 Исследования 025: V.K. Logacheva, E.S. Klyshinsky, Метод порождения правил межъязыковой машинной траскрипции 2011-06-01 (Ј.А.)
14262 Исследования 025: I.P. Kuznetsov, Выявление ролевых функций лиц на основе структур знаний 2011-06-01 (Ј.А.)
14261 Исследования 026: E.B. Kozerenko, Лингвистическая мотивировка для статистических моделей перевода 2011-05-31 (Ј.А.)
14260 Исследования 024: A.A. Kotov, Виды имитируемых эмоциональных экспрессивных состояний в русскоязычном эмоциональном корпусе 2011-05-31 (Ј.А.)
14259 Исследования 001: B.L. Iomdin, A.Ch. Piperski, M.M. Russo, A.A. Somin, Как
разные языки классифицируют предметы быта 2011-05-31 (Ј.А.)
14258 Исследования 025: T.I. Frolova, O.Yu. Podlesskaja, Лексико-функциональная
разметка русских текстов 2011-05-31 (Ј.А.)
14257 Исследования 006: E.G. Bylinina, „Функциональный“ стандарт в русских и
английских степенных конструкциях 2011-05-31 (Ј.А.)
14256 Новости 042: 300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова 2011-05-30 (Ј.А.)
14255 Исследования 024: V. Bocharov, S. Bichineva, D. Granovsky, N. Ostapuk, M.
Stepanova, Инструменты контроля качества данных в проекте Открытый Корпус
2011-05-30 (Ј.А.)
14254 Исследования 024: A. Berdicevskis, Электронная почта vs. Чат: влияние канала коммуникации на язык 2011-05-30 (Ј.А.)
14253 Исследования 024: T. Avgustinova, Параллельное создание славянских
грамматических ресурсов 2011-05-30 (Ј.А.)
14252 Исследования 025: A. Alexeev, N. Loukachevitch, Автоматическое обнаружение квазисинонимов в новостных кластерах 2011-05-30 (Ј.А.)
61

14251 Новости 040: Dodjela nagrade „Povelja bana Kulina“ za 2011. god. [В1] 201105-29 (Ј.А.)
14250 Конференции 040: Первый боснийско-герцеговинский конгресс славистов
[В15] 2011-05-28 (Ј.А.)
14249 Конференции 040: Первый боснийско-герцеговинский конгресс славистов
[Ф74] 2011-05-27 (Ј.А.)
14248 Школы 042: Прогулка по философскому факультету Сараевского университета [Ф13] 2011-05-27 (Ј.А.)
14247 Лекции 042: Л.В. Зубова, Новые слова в поэтическом отражении [A1] 201105-26 (Ј.А.)
14246 Лекции 042: Л.В. Зубова, Языковая рефлексия поэтов второй половины ХХ
века [А] 2011-05-26 (Ј.А.)
14245 Лекции 042: Л.В. Зубова, Филологичность современной поэзии [А] 2011-0526 (Ј.А.)
14244 Лекции 042: Л.В. Зубова, Филологичность современной поэзии (продолжение) [А] 2011-05-26 (Ј.А.)
14243 Лекции 013: Л.В. Зубова, Старые приемы в новом контексте [А] 2011-05-26
(Ј.А.)
14242 Лекции 042: Л.В. Зубова, Язык современной поэзии и постмодернистское
сознание [А] 2011-05-26 (Ј.А.)
14241 Лекции 004: В.В. Химик, Жаргон деклассированных и его варианты [А]
2011-05-25 (Ј.А.)
14240 Лекции 004: В.В. Химик, Из истории русских жаргонов [А] 2011-05-25 (Ј.А.)
14239 Лекции 004: В.В. Химик, Жаргонология как лингвистическая наука. Территориальные и социальные диалекты [А] 2011-05-25 (Ј.А.)
14237 Программы 039: Русская диаспора и изучение русского языка и русской
культуры (Белград) 2011-05-24 (Ј.А.)
14236 Тезисы 040: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres 2011-05-24 (Ј.А.)
14235 Лекции 009: В.В. Химик, Сквернословие как особый слой русского функционального просторечия [А] 2011-05-23 (Ј.А.)
14234 Лекции 004: В.В. Химик, Сленг, просторечие и массовая культура [А] 201105-23 (Ј.А.)
14233 Лекции 004: В.В. Химик, Жаргон и молодежные жаргоны [А] 2011-05-23
(Ј.А.)
14232 Лекции 004: В.В. Химик, Жаргонное просторечие и русские жаргоны [А]
2011-05-23 (Ј.А.)
14231 Лекции 009: В.В. Химик, Просторечие как функциональная разновидность
национального русского языка [А] 2011-05-23 (Ј.А.)
14230 Лекции 009: В.В., Снижение публичной речи как объективный процесс развития языкового общения [А] 2011-05-23 (Ј.А.)
14229 Лекции 023: К.А. Рогова, Рассмотрение смыслового содержания текста [А]
2011-05-22 (Ј.А.)
14228 Лекции 023: К.А. Рогова, Функционально-смысловые единицы текста [А]
2011-05-22 (Ј.А.)
14227 Лекции 023: К.А. Рогова, Понятие сложного синтаксического целого [А]
2011-05-22 (Ј.А.)
14226 Лекции 023: К.А. Рогова, Признаки текстуальности и единицы текста [А]
2011-05-22 (Ј.А.)
14225 Лекции 023: К.А. Рогова, Текст как объект лингвистического исследования
[А] 2011-05-22 (Ј.А.)
62

14224 Лекции 009: К.А. Рогова, Современные подходы к интерпретации художественного текста [А] 2011-05-22 (Ј.А.)
14223 Лекции 009: К.А. Рогова, Морфология, синтаксис и текст с точки зрения стилистики [А] 2011-05-22 (Ј.А.)
14222 Сообщения 041: В БР появилась 14-тысячная статья! 2011-05-21 (Ј.А.)
14221 Лекции 009: К.А. Рогова, Лексика в аспекте стилистики [А] 2011-05-21 (Ј.А.)
14220 Лекции 009: К.А. Рогова, Некоторые вопросы истории стилистики [А] 201105-21 (Ј.А.)
14219 Лекции 009: К.А. Рогова, Предмет стилистики [А] 2011-05-21 (Ј.А.)
14218 Лекции 007: В.В. Колесов, Смех [А] 2011-05-20 (Ј.А.)
14217 Лекции 007: В.В. Колесов Русская идея: мысль и дума [А] 2011-05-20 (Ј.А.)
14216 Лекции 007: В.В. Колесов, Душа и личность [А] 2011-05-20 (Ј.А.)
14215 Лекции 007: В.В. Колесов, Правда и истина [А] 2011-05-20 (Ј.А.)
14214 Лекции 007: В.В. Колесов Труд [А] 2011-05-20 (Ј.А.)
14213 Лекции 007: В.В. Колесов Вечноженственное в русской душе [А] 2011-05-20
(Ј.А.)
14212 Лекции 007: В.В. Колесов Судьба и счастье [А] 2011-05-19 (Ј.А.)
14211 Лекции 007: В.В. Колесов Честь и совесть [А] 2011-05-19 (Ј.А.)
14210 Лекции 007: В.В. Колесов Любовь и свобода [А] 2011-05-19 (Ј.А.)
14209 Лекции 007: В.В. Колесов Русские типы: дурак и юродивый [А] 2011-05-19
(Ј.А.)
14208 Лекции 007: В.В. Колесов Русские типы: герой и святой [А] 2011-05-19 (Ј.А.)
14207 Лекции 007: В.В. Колесов Основные признаки ментальности в языке [А]
2011-05-19 (Ј.А.)
14206 Лекции 033: Paul H. Fry, Russian Formalism [В] 2011-05-18 (Ј.А.)
14205 Лекции 019: В.В. Колесов Смена синтаксических парадигм [А] 2011-05-18
(Ј.А.)
14204 Лекции 009: В.В. Колесов Гендерные особенности русской речи [А] 2011-0518 (Ј.А.)
14203 Лекции 011: В.В. Колесов Семантические процессы в современной русской
речи [А] 2011-05-18 (Ј.А.)
14202 Лекции 037: В.В. Колесов Иностранное слово в русском обороте [А] 201105-18 (Ј.А.)
14201 Лекции 009: В.В. Колесов Истоки красноречия [А] 2011-05-18 (Ј.А.)
14200 Лекции 009: В.В. Колесов Ошибки и отклонения от нормы [А] 2011-05-18
(Ј.А.)
14199 Лекции 001: В.В. Колесов Русское слово: язык и речь [А] 2011-05-18 (Ј.А.)
14198 Лекции 009: В.В. Колесов Вульгарные формулы русской речи [А] 2011-0518 (Ј.А.)
14197 Лекции 022: В.В. Колесов Этикетные формулы русской речи [А] 2011-05-18
(Ј.А.)
14196 Лекции 001: В.В. Колесов Выражение недостоверности и неопределенности
знания [А] 2011-05-18 (Ј.А.)
14195 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Произнесение согласных [А] 2011-05-17 (Ј.А.)
14194 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Основные черты современной русской орфоэпии и орфофонии (петербургское и московское произношение) [А] 2011-05-17
(Ј.А.)
14193 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Экспериментально-фонетическое исследование
современной произносительной нормы РЛЯ [А] 2011-05-17 (Ј.А.)
14192 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Орфоэпия и орфофония [А] 2011-05-16 (Ј.А.)
63

14191 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Вариантность произносительной нормы
современного русского литературного языка [А] 2011-05-16 (Ј.А.)
14190 Лекции 015: Л.А. Вербицкая Соотношение системы и нормы языка [А] 201105-16 (Ј.А.)
14189 Лекции 015: Л.А. Бондарко Оппозиция твердых и мягких согласных [А]
2011-05-15 (Ј.А.)
14188 Лекции 015: Л.А. Бондарко Словесное ударение [А] 2011-05-15 (Ј.А.)
14187 Лекции 015: Л.А. Бондарко Слог и слогоделение [А] 2011-05-15 (Ј.А.)
14186 Лекции 015: Л.А. Бондарко Система фонем и фонемный состав словоформы
[А] 2011-05-15 (Ј.А.)
14185 Лекции 015: Л.А. Бондарко Звуковая система современного русского языка
[А] 2011-05-15 (Ј.А.)
14184 Лекции 015: Л.А. Бондарко Фонетика современного русского языка [А]
2011-05-14 (Ј.А.)
14183 Учебники 015: История фонетических исследований 2011-05-14 (Ј.А.)
14182 Учебники 015: Звуковая форма русской речи 2011-05-13 (Ј.А.)
14181 Исследования 006: L. Zakharov, O. Kazakevich, An Instrumental Research into
the Word Stress 2011-05-13 (Ј.А.)
14180 Тезисы 006: L. Davidson, T. Adams, Tracking Changes in L2 Articulation with
Longitudinal and Native Speaker Comparisons 2011-05-13 (Ј.А.)
14179 Исследования 006: L. Lisker, On Perceiving Certain Voiceless Unaspirated Stops
2011-05-13 (Ј.А.)
14178 Тезисы 015: D. Kavitskaya, K. Iskarous, An Investigation of Palatalization in
Russian through Ultrasound 2011-05-13 (Ј.А.)
14177 Проекты 003: Автоматическая обработка русскоязычных текстов XVIIIXIX в. в старинной орфографии 2011-05-13 (Ј.А.)
14176 Школы 042: American Council of Learned Societies 2011-05-13 (Ј.А.)
14175 Проекты 024: Corpus Linguistics and Diachronic Syntax 2011-05-12 (Ј.А.)
14174 Проекты 024: Regensburg Russian Diachronic Corpus 2011-05-12 (Ј.А.)
14173 Проекты 024: Корпус русских публицистических текстов второй половины
19 века 2011-05-12 (Ј.А.)
14172 Исследования 027: А.А. Котов, Г.Б. Гурин, А.В. Седов, М.Ю. Некрасов,
Ю.В. Сидоров, А.А. Рогов Особенности создания электронного ресурса „материалы к синтаксическому словарю“ 2011-05-12 (Ј.А.)
14171 Проекты 015: Фонограммархив ИРЛ РАН 2011-05-11 (Ј.А.)
14170 Проекты 015: canIPA Natural Phonetics 2011-05-11 (Ј.А.)
14169 Документы 004: Preservation of Linguistic Diversity: Russian Experience 201105-10 (Ј.А.)
14168 Обзоры 001: Languages of Russian Federation 2011-05-09 (Ј.А.)
14167 Сборники 001: Лингвистика в годы войны: люди, судьбы, свершения 201105-09 (Ј.А.)
14166 Обзоры 001: А.Н. Анфертьева, Институт языка и мышления им. Н.Я.Марра
АН СССР во время войны и блокады 2011-05-09 (Ј.А.)
14165 Исследования 042: R. Katičić, Čiji to dvor stoji na gori? 2011-05-08 (Ј.А.)
14164 Исследования 006: N. Pintarić, Emotivan odnos prema prostoru u kojemu
živimo: jezična slika doma u hrvatskom, poljskom i ruskom jeziku 2011-05-08 (Ј.А.)
14163 Обзоры 040: Ž. Čelić Naziv hrvatski u ruskome kontekstu 2011-05-08 (Ј.А.)
14162 Исследования 008: R. Božić-Šejić Neki problemi prijevoda čakavske poezije na
ruski jezik (na primjeru poezije čakavskoga pjesnika zlatana jakšića) 2011-05-08 (Ј.А.)
14161 Доклады 039: Z. Matek Šmit, Naša Olja 2011-05-08 (Ј.А.)
64

14160 Обзоры 037: К.С. Захватаева, Языковые контакты: базовые понятия и их
стратификация 2011-05-08 (Ј.А.)
14159 Исследования 006: Х. Томмола, Заметки о сравнительных конструкциях
2011-05-07 (Ј.А.)
14158 Исследования 023: Г.Г. Сильницкий, Двухуровневая синтаксическая модель
и „лингвистика текста“ 2011-05-07 (Ј.А.)
14157 Исследования 040: Е.А. Сведенцова, Время в старославянском императиве?
2011-05-07 (Ј.А.)
14156 Исследования 021: С.С. Сай, (Микро)диахроническое развитие русских
предикатов с „дативным субъектом“: грамматическая тенденция как результат
лексических изменений 2011-05-07 (Ј.А.)
14155 Конференции 001: Prva regionalna Studentska lingvistička konferencija
(Београд) [Ф8] 2011-05-06 (Ј.А.)
14154 Исследования 019: В.И. Подлесская, К типологии структурных единиц в
спонтанной устной речи 2011-05-06 (Ј.А.)
14153 Исследования 021: В.А. Плунгян, Универсальный грамматический набор как
инструмент грамматической типологии 2011-05-06 (Ј.А.)
14152 Исследования 011: И. Мельчук, Неправильные смыслы 2011-05-06 (Ј.А.)
14151 Исследования 019: А.Б. Летучий, Параметр синтаксической предсказуемости и производные конструкции 2011-05-06 (Ј.А.)
14150 Исследования 021: Ю.П. Князев, Пассивные и пассивоподобные возвратные
конструкции с глаголами совершенного вида в русском языке 2011-05-05 (Ј.А.)
14149 Исследования 001: В.Б. Касевич, Глагольные валентности, категории, конструкции: о возможности типологического подхода 2011-05-05 (Ј.А.)
14148 Исследования 013: С.Ю. Дмитренко, Лексема облокотиться: толкование и
функционирование 2011-05-05 (Ј.А.)
14147 Исследования 006: Э. Генюшене, К вопросу о типологии рефлексивов 201105-05 (Ј.А.)
14146 Исследования 001: М.Д. Воейкова, Имена прилагательные в русском языке
как объект типологического описания 2011-05-05 (Ј.А.)
14145 Исследования 006: Б. Вимер, Ф. Леманн, Взаимодействие вида и пассива с
точки зрения хронотопии 2011-05-05 (Ј.А.)
14144 Исследования 031: И. Захариева, Семантическая структура пьесы Михаила
Булгакова „Блаженство“ 2011-05-04 (А.Г.)
14143 Исследования 031: И. Захариева, Художественный синтез – доминантный
признак творческой системы русской прозы первой половины ХХ века (1920-е –
1950-е гг.) [А] 2011-05-04 (Ј.А.)
14142 Исследования 021: А.В. Бондарко, Типовые ситуации в системе анализа
категорий грамматики 2011-05-04 (Ј.А.)
14141 Исследования 001: П.М. Аркадьев, Падеж в языках с вершинным маркированием: опыт эмпирически-ориентированного типологического исследования
2011-05-04 (Ј.А.)
14140 Исследования 001: Ю.Д. Апресян, К новой версии теории лексических функций (ЛФ) 2011-05-04 (Ј.А.)
14139 Доклады 001: В.М. Алпатов, Хаос и упорядочение 2011-05-04 (Ј.А.)
14138 Обзоры 001: А.К. Оглоблин, В.С. Храковский, Петербургская типологическая школа 2011-05-04 (Ј.А.)
14137 Лекции 001: Л.В. Плунгяна. Почему языки такие разные [В] 2011-05-03
(Ј.А.)
14136 Учебники 009: Р. Гандапас. Курс по риторике. Учимся говорить публично
65

[В] 2011-05-03 (Ј.А.)
14135 Лекции 010: Е.А. Нефёдова, Мир сквозь призму русских диалектов [В] 201105-03 (Ј.А.)
14134 Лекции 027: Л.В. Златоустова, Лингвокриминалистическое представление
[В] 2011-05-03 (Ј.А.)
14133 Доклады 040: А.А. Лукашанец, Современное состояние и тенденции развития славянских языков [В] 2011-05-03 (Ј.А.)
14132 Доклады 040: Т.М. Николаева, Коммуникативная грамматика славистов
2011-05-03 (Ј.А.)
14131 Доклады 040: А.М. Молдован, Славистика сегодня 2011-05-02 (Ј.А.)
14130 Доклады 006: Б.Ю. Норман, Прагматический аспект грамматики славянских
языков 2011-05-02 (Ј.А.)
14129 Лекции 007: А.А. Кибрик, Когнитивная лингвистика и когнитивный анализ
дискурса 2011-05-02 (Ј.А.)
14128 Лекции 005: С.Н. Цейтлин, Лингвистика детской речи: некоторые размышления (Ч.1 и Ч.2) 2011-05-02 (Ј.А.)
14127 Лекции 003: А.А. Зализняк, Некоторые проблемы порядка слов в истории
русского языка 2011-05-01 (Ј.А.)
14126 Лекции 001: А.А. Зализняк, Об исторической лингвистике 2011-05-01 (Ј.А.)
14125 Школы 025: Лингвистическая информатика 2011-05-01 (Ј.А.)
14124 Исследования 036: К. Ичин Пролетариат врасплох: „Симфония Донбасса“
Дзиги Вертова 2011-04-30 (Ј.А.)
14123 Школы 001: Институт языкознания РАН 2011-04-30 (Ј.А.)
14122 Проекты 005: Русский ассоциативно-вербальный тезаурус 2011-04-30 (Ј.А.)
14121 Монографии 007: Ю.Н. Караулов, Ю.Н. Филиппович, Лингвокультурное
сознание русской языковой личности 2011-04-30 (Ј.А.)
14120 Исследования 027: А.Ю. Филиппович, А.Б. Кирнарский, Проведение интерактивных лингвистических ассоциативных экспериментов в сети Интернет 201104-29 (Ј.А.)
14119 Исследования 027: О.В. Колобкова, Информационная система Словаря русского языка XI – XVII вв. 2011-04-29 (Ј.А.)
14118 Исследования 027: С.Г. Сикорский, Использование логических методов для
морфологического и синтаксического анализа русского языка 2011-04-29 (Ј.А.)
14117 Исследования 027: А.Е. Дубашов, Исследование динамики появления новых
слов в тексте Словаря русского языка XI-XVII вв. 2011-04-29 (Ј.А.)
14116 Исследования 001: В.П. Маслов, Т.В. Маслова, О законе Ципфа и ранговых
распределениях в лингвистике и семиотике 2011-04-28 (Ј.А.)
14115 Исследования 012: С.А. Шаров, О.Н. Ляшевская, Введение к новому частотному словарю русской лексики 2011-04-28 (Ј.А.)
14114 Доклады 024: Д.В. Ландэ, В.В. Жигало, О создании параллельного двуязычного корпуса веб-публикаций 2011-04-28 (Ј.А.)
14113 Проекты 024: Украинско-русский параллельный текстовый корпус из вебпубликаций 2011-04-28 (Ј.А.)
14112 Исследования 027: Е.Л. Козьмина, Синтаксический словарь системы арт.
сентенциальные актанты с показателями связи что1 и что2 2011-04-28 (Ј.А.)
14111 Доклады 037: Й. Айдукович, Транссемантизация русской контактолексемы
„чевапчичи“ в контактологическом словаре 2011-04-28 (Ј.А.)
14110 Конференции 039: Русистика: язык, культура, перевод (София) 2011-04-27
(Ј.А.)
14109 Конференции 040: XXXVIII научна конференција 2011-04-27 (Ј.А.)
66

14108 Конференции 039: Русский язык в современном мире (Греция) [Ф53] 201104-27 (Ј.А.)
14107 Учебники 013: Слово „зиждется“ [В1] 2011-04-26 (Ј.А.)
14106 Учебники 013: Слово „дояр“ [В1] 2011-04-26 (Ј.А.)
14105 Учебники 014: Выражение „не произносит звук р“ [В1] 2011-04-26 (Ј.А.)
14104 Учебники 013: Выражение „карт-бланш“ [В1] 2011-04-25 (Ј.А.)
14103 Учебники 013: Слово „возрасты“ [В1] 2011-04-25 (Ј.А.)
14102 Учебники 013: Слово „досуг“ [В1] 2011-04-25 (Ј.А.)
14101 Учебники 039: Выражение „из огня да в полымя“ [В1] 2011-04-25 (Ј.А.)
14100 Учебники 013: Выражение „порция зраз“ [В1] 2011-04-24 (Ј.А.)
14099 Учебники 013: Слово „заимообразно“ [В1] 2011-04-24 (Ј.А.)
14098 Учебники 013: Слово „нирвана“ [В1] 2011-04-24 (Ј.А.)
14097 Лекции 036: Русские страсти: „Дуэли“ [В1] 2011-04-23 (Ј.А.)
14096 Лекции 031: Фильм о великом русском писателе – А.М. Горьком [В1] 201104-23 (Ј.А.)
14095 Школы 007: Ведущая научная школа РФ „Русская языковая личность“ под
руководством член-корр. РАН Ю.Н. Караулова 2011-04-22 (Ј.А.)
14094 Проекты 007: Лингвокультурный тезаурус русского языка 2011-04-22 (Ј.А.)
14093 Проекты 025: Научно-образовательный кластер CLAIM 2011-04-22 (Ј.А.)
14092 Исследования 012: Я.А. Перванов, Материалы к русско-болгарскому сопоставительному словарю „СЭД“ 2011-04-22 (Ј.А.)
14091 Софтвер 012: Интерактивный сопоставительный русско-болгарский словарь 2011-04-22 (Ј.А.)
14090 Школы 039: Русский центр в гимназии имени Йована Йовановича Змая
(Сербия) 2011-04-21 (Ј.А.)
14089 Школы 040: Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду 201104-21 (Ј.А.)
14088 Школы 040: The Australia and New Zealand Slavists“ Association 2011-04-21
(Ј.А.)
14087 Школы 042: Irish Association for Russian, Central and East European Studies
2011-04-21 (Ј.А.)
14086 Школы 042: Шведское Общество для изучения России, Центральной и
Восточной Европы и Cредней Азии 2011-04-21 (Ј.А.)
14085 Школы 042: Финляндское общество по изучению России и Восточной Европы 2011-04-21 (Ј.А.)
14084 Школы 040: International Society for Iberian-Slavonic Studies 2011-04-21 (Ј.А.)
14083 Анализы 040: Рада Стијовић, Ускрс, Васкрс и Воскресеније 2011-04-20 (Ј.А.)
14082 Школы 040: Catedra de filologie slavã, Cluj (România) 2011-04-20 (Ј.А.)
14081 Диссертации 037: Г.Х. Гилазетдинова, Восточные заимствования в языке
Московской Руси 2011-04-20 (Ј.А.)
14080 Школы 040: Catedra de slavistica, Universitatea Al.I. Cuza (România) 2011-0420 (Ј.А.)
14079 Исследования 006: S. Misirianţu, L’ordre des mots en russe et en roumain 201104-19 (Ј.А.)
14078 Исследования 006: М. Царан, „Голова, сердце и душа“ в соматическом коде
культуры (на примере русской и сербской фразеологии) 2011-04-19 (Ј.А.)
14077 Исследования 007: M. Vraciu, „Duša, toska, sud“ba“ sau limba rusă din perspectiva etnolingvisticii: o privire asupra concepţiei Annei Wierzbicka 2011-04-19 (Ј.А.)
14076 Исследования 037: I. Burci, Termeni care denumesc meserii de provenienţă slavă
în documente româneşti. Situaţia lor actuală 2011-04-19 (Ј.А.)
67

14075 Монографии 036: К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Michail
Vasil’evic Lomonosov (1711-1765) 2011-04-18 (Ј.А.)
14074 Монографии 006: S. Afonin, Die Distanzanrede im modernen Deutschen und
Russischen 2011-04-18 (Ј.А.)
14073 Сборники 006: Phonetics of Russian and Finnish 2011-04-18 (Ј.А.)
14072 Сборники 007: Slavic Linguistics in a Cognitive Framework 2011-04-17 (Ј.А.)
14071 Проекты 005: Кабинет психологических портретов 2011-04-17 (Ј.А.)
14070 Школы 020: Лаборатория лингвистики жестового языка 2011-04-17 (Ј.А.)
14069 Портреты 015: Михаил Викторович Панов (Москва) 2011-04-16 (Ј.А.)
14068 Документы 040: Из фоторабот Л.Л.Касаткина 2011-04-16 (Ј.А.)
14067 Рецензии 040: М.В. Панов: „Дело славистов“ 2011-04-16 (Ј.А.)
14066 Обзоры 015: М.В. Панов, Из истории изучения русской фонетики 2011-0416 (Ј.А.)
14065 Рецензии 040: В. Алпатов, выслушать обе стороны (Михаил Робинсон.
Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение, 1917 - начало 1930х годов) 2011-04-16 (Ј.А.)
14064 Исследования 040: М.А. Робинсон, Л.И. Сазонова, О судьбе гуманитарной
науки в 20-е годы по письмам В. Н. Перетца М. Н. Сперанскому 2011-04-16 (Ј.А.)
14063 Документы 040: Протокол заседания Международной комиссии и международной рабочей группы ОЛА при МКС 2011-04-15 (Ј.А.)
14062 Школы 014: Фразеологическая комиссия при Международном комитете
славистов 2011-04-15 (Ј.А.)
14061 Школы 014: Фразеологический семинар проф. В.М.Мокиенко 2011-04-15
(Ј.А.)
14060 Конференции 039: XII Конгресс МАПРЯЛ (Китай) 2011-04-14 (Ј.А.)
14059 Программы 040: Первый боснийско-герцеговинский конгресс славистов
2011-04-13 (Ј.А.)
14058 Конференции 040: Formal Description of Slavic Languages 2011-04-13 (Ј.А.)
14057 Новости 039: Международная летняя языковая школа в Греции для студентов и старшеклассников 2011-04-12 (Ј.А.)
14056 Конференции 040: Konferencija mladih slavista 2011 (Prag) 2011-04-12 (Ј.А.)
14055 Диссертации 013: A. Mohammed Attia Abdou, Formal Variation of the Russian
Word in Theoretical and Practical Aspects 2011-04-11 (Ј.А.)
14054 Тезисы 006: A. Mohammed Attia Abdou, Слово „терроризм“ в социолингвистическом рассмотрении (на арабском и русском материалах) 2011-04-11 (Ј.А.)
14053 Школы 001: Международная ассоциация арабских переводчиков и лингвистов 2011-04-11 (Ј.А.)
14052 Дискуссии 021: Надо ли менять грамматику под влиянием русского разговорного языка? [В1] 2011-04-10 (Ј.А.)
14051 Лекции 035: Лекция Алексея Михайловича Руткевича, Психоанализ. Доктор
Фрейд (2) [В1] 2011-04-10 (Ј.А.)
14050 Лекции 035: Лекция Алексея Михайловича Руткевича, Психоанализ. Доктор
Фрейд (1) [В1] 2011-04-10 (Ј.А.)
14049 Лекции 033: Лекция Владимира Новикова: Юрий Тынянов и его единомышленники: синтез филологии и творчества [В1] 2011-04-09 (Ј.А.)
14048 Лекции 035: Лекция Владимира Новикова: Михаил Бахтин: синтез филологии и философии [В1] 2011-04-09 (Ј.А.)
14047 Лекции 036: Любовь как постоянная величина [В1] 2011-04-09 (Ј.А.)
14046 Школы 022: International Pragmatics Association 2011-04-08 (Ј.А.)
14045 Конференции 040: The Sound of Slavic. Phonetics, Phonemics, and Morphopho68

nemics (Brno) 2011-04-08 (Ј.А.)
14044 Конференции 001: Balto-Slavonic Natural Language Processing 2011 Plzeň
2011-04-08 (Ј.А.)
14043 Тезисы 006: N. Fitzgibbons, Negative Concord Items in Fragment Answers: Not
so Negative after All 2011-04-07 (Ј.А.)
14042 Тезисы 011: O. Matushansky, Tania Ionin, More than one „more than one“ 201104-07 (Ј.А.)
14041 Тезисы 018: N. Slioussar, Maria Holodilova, Regularizing Processes in Russian
Verb Morphology 2011-04-07 (Ј.А.)
14040 Тезисы 006: K. Kwon, „What for“ Diachronically 2011-04-07 (Ј.А.)
14039 Тезисы 006: E. Bylinina, Functional Standards in Russian and English 2011-0407 (Ј.А.)
14038 Тезисы 011: E. Paducheva, First Person Indexicality and Registers of Interpretation 2011-04-07 (Ј.А.)
14037 Тезисы 006: C. Anderson, Case Alternation and Event Structure: Evidence from
Russian and Lithuanian 2011-04-06 (Ј.А.)
14036 Тезисы 011: B. Larson, Slavic Comitatives and Bare Phrase Adjunction 2011-0406 (Ј.А.)
14035 Тезисы 011: A. Pereltsvaig, On Numberlessness and Paucal Numerals in Russian
2011-04-06 (Ј.А.)
14034 Тезисы 019: A. Civardi, Case and Agreement Patterns In Northern Russian
Participial Constructions in -n-/-t- 2011-04-06 (Ј.А.)
14033 Сообщения 006: Некоторые подходы к описанию глагольного вида в славянских языках Zagreb 2011-04-06 (Ј.А.)
14032 Диссертации 006: М.А. Токарева, Феномен улыбки в русской, английской и
американской культуре 2011-04-06 (Ј.А.)
14031 Диссертации 037: Е.М. Перцев, Русская лексика в английском газетном
тексте: способы передачи национально-культурного компонента 2011-04-06 (Ј.А.)
14030 Диссертации 006: Д. Стасевна Обукаускайте, Толерантность и выражение
отношения к другим национальностям в английской и русской лингвокультурах
2011-04-06 (Ј.А.)
14029 Диссертации 006: Л.Н. Лепихина, Фразеологизмы со значением любви в
русском и английском языках 2011-04-05 (Ј.А.)
14028 Диссертации 006: Т.С. Белова, Сопоставительный анализ системы звукоизобразительных средств итальянского и русского языков 2011-04-05 (Ј.А.)
14027 Диссертации 036: Е.В. Барсукова, Языковая личность как категория исторической культурологии (на материале „Архива князя Воронцова“) 2011-04-05
(Ј.А.)
14026 Диссертации 006: А.А. Антипова, Способы обозначения степени интенсивности эмоционального состояния в русском и итальянском языках 2011-04-05
(Ј.А.)
14025 Диссертации 037: С.А. Амельченкова, Испанское влияние на русскую культуру в XIX веке 2011-04-05 (Ј.А.)
14024 Исследования 007: С.Г. Тер-Минасова, Имена собственные в двуязычном
словаре: культурно-языковая картина мира 2011-04-05 (Ј.А.)
14023 Исследования 040: Б. Пенев, К 200-летию со дня смерти сербского просветителя XVIII века: Б.Пенев,“Доситеј Обрадовић код Бугара“ 2011-04-04 (Ј.А.)
14022 Исследования 037: А. Младеновић, О неким славенизмима у песмама Доситеја Обрадовића, Гаврила Ковачевића и Георгија Михаљевића, посвећеним Првом
српском устанку 2011-04-04 (Ј.А.)
69

14021 Портреты 040: Marcello Garzaniti (Firenze) 2011-04-03 (Ј.А.)
14020 Доклады 042: S. Pavan , Un poeta e la lingua: Iosif Brodskij 2011-04-03 (Ј.А.)
14019 Обзоры 010: F. Fici, La vita e il pensiero linguistico di N. N. Durnovo 2011-0403 (Ј.А.)
14018 Исследования 009: A. Jampol’skaja, Osservazioni linguistiche sui messaggi
pubblicitari russi 2011-04-03 (Ј.А.)
14017 Исследования 003: M. Garzaniti, Viaggiare nel medioevo russo. Appunti sul
lessico di viaggio slavo-orientale 2011-04-03 (Ј.А.)
14016 Исследования 004: E. Bulli, La situazione linguistica in Ucraina tra passato,
presente e futuro. I risultati di una ricerca sociolinguistica 2011-04-03 (Ј.А.)
14015 Классики 040: Первое на Руси печатное пособие для обучения письму и
чтению 2011-04-02 (Ј.А.)
14014 Учебники 042: Н. Кузякина: Любите книгу и цените библиотеку. Методическое пособие для школьных библиотекарей 2011-04-02 (Ј.А.)
14013 Исследования 031: И. Захариева, Путь поэта Николая Гумилева как воплощенное „жизнетворчество” 2011-04-02 (А.Г.)
14012 Исследования 031: И. Захариева, „Прогулки с Пушкиным” А.СинявскогоТерца 2011-04-02 (А.Г.)
14011 Исследования 040: И.И. Лещиловская, Захария Орфелин – сербский энциклопедист XVIII в. 2011-04-02 (Ј.А.)
14010 Классики 040: Захария Орфелин 2011-04-02 (Ј.А.)
14009 Исследования 037: П. Динеков, Из истории русско-болгарских литературных
связей ХVІ-ХVIII вв. 2011-04-01 (Ј.А.)
14008 Исследования 040: М. Аргирова-Герасимова, „Стематография” от Христофор Жефарович и нейното значение за българското Възраждане 2011-04-01 (Ј.А.)
14007 Классики 040: Стематографија 2011-04-01 (Ј.А.)
14006 Сборники 036: Человек на Балканах глазами русских 2011-03-31 (Ј.А.)
14005 Сборники 040: Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда
2011-03-31 (Ј.А.)
14004 Сборники 040: Слова. Концепты. Мифы 2011-03-31 (Ј.А.)
14003 Исследования 011: F. Fici, Costrutti riflessivi nel russo moderno: considerazioni
a margine di operazioni lessicali 2011-03-30 (Ј.А.)
14002 Исследования 006: E. Cardelli, I verbi di movimento del russo e l’espressione del
movimento in italiano: analisi di un divario semantico 2011-03-30 (Ј.А.)
14001 Исследования 011: J.S. Maslov, Aspetto e significato lessicale del verbo nella
lingua russa letteraria moderna 2011-03-30 (Ј.А.)
14000 Конференции 014: Фразеология и перевод (Opole) 2011-03-29 (Ј.А.)
13999 Конференции 007: CML-2011 (Greece) 2011-03-29 (Ј.А.)
13998 Тезисы 021: А.Б. Летучий, Е.В. Рахилина, Значение конструкций в грамматике и грамматика в значении конструкций 2011-03-29 (Ј.А.)
13997 Тезисы 011: М.В. Копотев, Эволюция русских маркеров ренарратива. Часть
2: как бы, якобы и т.п. 2011-03-29 (Ј.А.)
13996 Портреты 040: Lora Taseva (Bern) 2011-03-28 (Ј.А.)
13995 Тезисы 011: Ю.Л. Кузнецова, Статистический профиль как отражение
семантических ограничени 2011-03-28 (Ј.А.)
13994 Тезисы 011: A.J. Kyröläinen, Building Conceptual Spaces: Modeling the Russian
Reflexive Constructions (-sja) with Random Forests and Clustering 2011-03-28 (Ј.А.)
13993 Тезисы 021: R. von Waldenfels, Reflexivity across Slavic: How extreme is
Russian? 2011-03-28 (Ј.А.)
13992 Тезисы 011: А.А. Байдимирова, С.В. Соколова, The Role of Constructions in
70

Defining Prefix Polysemy: A Corpus Study of Russian ZA 2011-03-28 (Ј.А.)
13991 Тезисы 011: Д.В. Герасимов, Универсальные фокусные кванторы в русском
языке: „по крайней мере“ и „хотя бы“ 2011-03-27 (Ј.А.)
13990 Тезисы 019: И.В. Дубровина, Усвоение квазисинонимичных предложных
конструкций: конструкционный подход 2011-03-27 (Ј.А.)
13989 Тезисы 023: Е.В. Ягунова, Л.М. Пивоварова, Коллокации и конструкции в
исследовании структуры текста 2011-03-27 (Ј.А.)
13988 Тезисы 011: Е.Н. Соколова, „Нет“ в русском языке 2011-03-27 (Ј.А.)
13987 Тезисы 019: В. Баранова, В чем считать? Конструкция счета X штук Ngen в
русском языке 2011-03-27 (Ј.А.)
13986 Тезисы 011: M. Daniel, Russian Second Genitive: Partitive or not? A Corpus
Study 2011-03-27 (Ј.А.)
13985 Тезисы 003: О.В. Митренина, Коррелятивная конструкция с местоимением
„который“ в русском языке XI-нач. XVIII века 2011-03-26 (Ј.А.)
13984 Тезисы 019: Е.А. Лютикова, Рестриктивные и аппозитивные относительные
предложения в русском языке: структура и семантика 2011-03-26 (Ј.А.)
13983 Тезисы 011: А.В. Леонова, Семантическая доминанта и модальные оттенки
конструкции „взять сделать“ 2011-03-26 (Ј.А.)
13982 Тезисы 019: А.Б. Макарова, С.В. Соколова, Что-то как-то непонятно: типология контекстов дискурсивного употребления местоимений 2011-03-25 (Ј.А.)
13981 Тезисы 019: Н.Е. Шанявская, Актуализация конструкции с предлогом „в“ в
поэтических текстах М. Крепса и И. Бродского 2011-03-25 (Ј.А.)
13980 Тезисы 019: С. Оскольская, Конструкции со словом „помимо“ в русском
языке 2011-03-25 (Ј.А.)
13979 Тезисы 011: М.А. Овсянникова, Оформление актантов глаголов „отрицательных эмоций“ в русском языке в синхронии и диахронии 2011-03-25 (Ј.А.)
13978 Конференции 039: Русский мир и русское слово в межкультурном пространстве 2011-03-24 (Ј.А.)
13977 Тезисы 019: Я.Г. Тестелец, Несклоняемые именные конструкции в русском
языке и гипотеза „накладывающихся падежей“ 2011-03-23 (Ј.А.)
13976 Тезисы 019: М.А. Холодилова, А.Б. Летучий, „Было пару человек“: об одной
количественной конструкции в русском языке 2011-03-23 (Ј.А.)
13975 Тезисы 019: С.Ю. Толдова, Типология конструкций с возвратным местоимением себя 2011-03-23 (Ј.А.)
13974 Конференции 003: Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе 2011-03-22 (Ј.А.)
13973 Тезисы 019: Н.М. Стойнова, Опять вы со своими конструкциями!: семантика
и прагматика сочетания вечно/опять кто-то с чем-то 2011-03-22 (Ј.А.)
13972 Тезисы 019: А. Выдрина, Препозиция и постпозиция дативного субъекта в
конструкциях с глаголом „стоить“ в русском языке 2011-03-22 (Ј.А.)
13971 Тезисы 011: С.С. Сай, „Дативный субъект“ в конструкциях с предикативами
на -о 2011-03-22 (Ј.А.)
13970 Диссертации 003: И.М. Ладыженский, Графико-орфографические и языковые особенности рукописных книг типографского собрания РГАДА № 165, 166,
167 2011-03-21 (Ј.А.)
13969 Проекты 001: SCIPER 2011-03-21 (Ј.А.)
13968 Школы 015: The International Phonetic Association 2011-03-21 (Ј.А.)
13967 Новости 011: Russian Speakers get the Blues 2011-03-21 (Ј.А.)
13966 Проекты 001: TC-STAR project 2011-03-21 (Ј.А.)
13965 Исследования 008: Human Language Technologies for Europe 2011-03-20 (Ј.А.)
71

13964 Школы 020: Биосемиотика 2011-03-20 (Ј.А.)
13963 Обзоры 026: China“s Machine Translation Technology 2011-03-20 (Ј.А.)
13962 Обзоры 025: Feng Zhiwei, Computational Linguistics and Machine Translation
in Russia 2011-03-20 (Ј.А.)
13961 Школы 039: Добро пожаловать на факультет русского языка СУИЯ 2011-0320 (Ј.А.)
13960 Диссертации 012: А.Е. Рубан, Лексикографическое представление русских
темпоральных наречий в функционально-коммуникативном аспекте 2011-03-19
(Ј.А.)
13959 Диссертации 007: И.Б. Качинская, Термины родства и языковая картина
мира 2011-03-19 (Ј.А.)
13958 Диссертации 011: Р.А. Зорин, Семантические факторы реализации формы
творительного падежа в конструкциях типа Посевы побило градом 2011-03-19
(Ј.А.)
13957 Диссертации 010: А.Б. Коконова, Рождение и смерть в пространстве
диалекта 2011-03-19 (Ј.А.)
13956 Исследования 004: A. Pavlenko, Russian as a Lingua Franca 2011-03-18 (Ј.А.)
13955 Исследования 005: A. Pavlenko (Temple University), Viktoria Driagina Russian
Emotion Vocabulary in American Learners“ Narratives 2011-03-18 (Ј.А.)
13954 Исследования 001: A. Pavlenko, „Stop Doing That, Ia Komu Skazala!“:
Language Choice and Emotions in Parent-Child Communication 2011-03-18 (Ј.А.)
13953 Исследования 037: Е.В. Перехвальская, „Морфологизация“ глагола и имени
в русских пиджинах 2011-03-18 (Ј.А.)
13952 Исследования 006: Ли Сяндун, Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайского и русского языков 2011-03-18 (Ј.А.)
13951 Исследования 006: П.С. Тумаркин, О невербальном аспекте устной коммуникации русских и японцев 2011-03-18 (Ј.А.)
13950 Исследования 006: Е.Ю. Терентьева, Лингвистические особенности номинации праздников православной церкви в русском и болгарском языках 2011-03-18
(Ј.А.)
13949 Школы 039: Udruga za ruski jezik i kulturu (Hrvatska) 2011-03-18 (Ј.А.)
13948 Проекты 024: Образовательный портал Национального корпуса русского
языка 2011-03-13 (Ј.А.)
13947 Диссертации 003: К.М. Ушакова, Терминология русской риторики как учения о речи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) 2011-03-13 (Ј.А.)
13946 Диссертации 009: М. Касем, Коммуникативные качества речи в историческом и современном освещении (применительно к деятельности политика и
дипломата) 2011-03-13 (Ј.А.)
13945 Школы 040: Факультет языка, литературы и культуры стран Причерноморья
Фракийского Университета имени Демокрита 2011-03-12 (Ј.А.)
13944 Школы 040: Департамент балканских, славянских и восточных исследований 2011-03-11 (Ј.А.)
13943 Программы 040: Dani akcentologije Zagreb 2011-03-11 (Ј.А.)
13942 Программы 039: Русский язык в современном мире grecija 2011-03-10 (Ј.А.)
13941 Проекты 038: Современный русский 2011-03-10 (Ј.А.)
13940 Диссертации 006: Ж. Кимпалу, Русское обращение в деловой письменной
речи (с позиции носителя языка китуба) 2011-03-10 (Ј.А.)
13939 Диссертации 013: О. Сенк-Шеленгевич, Структурно-семантическая организация и функционирование номинаций грибов в русском языке 2011-03-10 (Ј.А.)
13938 Диссертации 006: К. Кай, Концептуальные смыслы грамматических катего72

рий русского имени существительного на фоне китайского языка 2011-03-10 (Ј.А.)
13937 Диссертации 008: М. Рахман Спингар, Русские речевые стереотипы как единицы ментально-лингвального комплекса 0 173 0 2011-03-10 (Ј.А.)
13936 Диссертации 022: Л.Н. Саакян, Эвфемия как прагмалингвистическая категория в дискурсивной практике непрямого речевого убеждения 2011-03-10 (Ј.А.)
13935 Тезисы 042: И.В. Недялков, Об отце – лингвисте и учителе 2011-03-10 (Ј.А.)
13934 Диссертации 037: М. Валькастелли, Латинский язык в истории формирования русской интеллектуальной лексики с конца ХVI в. по XVIII в. 2011-03-09
(Ј.А.)
13933 Диссертации 007: Ван Ци, Эволюция концептов язык – речь – слово в русской филологической традиции: исторический аспект 2011-03-09 (Ј.А.)
13932 Диссертации 023: Ланьсяосюань Вань, Номинативные единицы русского
языка с культурным компонентом в учебных текстах (с позиции носителя китайского языка) 2011-03-09 (Ј.А.)
13931 Диссертации 019: К. Ангыр-ооловна Сат, Синтаксическая категория периода в русской филологической традиции 2011-03-09 (Ј.А.)
13930 Диссертации 007: И.М. Воскресенская, Эталонные знаки в русскоязычном
дискурсе 2011-03-09 (Ј.А.)
13929 Проекты 036: К 150-летию отмены крепостного права 2011-03-08 (Ј.А.)
13928 Диссертации 006: З.А. Петков, Русские звукоподражательные слова в
зеркале носителей болгарского языка 2011-03-08 (Ј.А.)
13927 Диссертации 006: Т. Хань, Лингвокультурная специфика русско-китайского
делового общения 2011-03-08 (Ј.А.)
13926 Диссертации 006: Ш. Марьям, Извинение в русском речевом поведении (с
позиции носителя персидского языка) 2011-03-08 (Ј.А.)
13925 Диссертации 039: В.В. Боровик, Концептуальный подход к грамматике
русского языка как иностранного (категория падежа) 2011-03-08 (Ј.А.)
13924 Анонсы 039: NASA - Russian Language 2011-03-07 (Ј.А.)
13923 Школы 041: Центр дистанционного образования ФПК Гос. ИРЯ 2011-03-07
(Ј.А.)
13922 Проекты 041: Атмосфера 2011-03-07 (Ј.А.)
13921 Конференции 040: Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие
2011-03-07 (Ј.А.)
13920 Доклады 027: В.И. Галунов, Г.П. Кутуков, С.Н. Матюнин, Состояние исследований в области речевых технологий 2011-03-06 (Ј.А.)
13919 Анонсы 027: Компания „Центр речевых технологий“ 2011-03-06 (Ј.А.)
13918 Софтвер 027: Новости науки и техники: Dragon NaturallySpeaking Speech
Recognition 2011-03-06 (Ј.А.)
13917 Софтвер 027: Рассказчiк 3. Синтез русской речи 2011-03-06 (Ј.А.)
13916 Анонсы 041: Центр русского языка МГУ 2011-03-05 (Ј.А.)
13915 Софтвер 041: Skype обучение 2011-03-05 (Ј.А.)
13914 Рецензии 031: В.Ларченко: Zorislav Paunković, Ruske teme: članci iz „Politike“
2011-03-05 (Ј.А.)
13913 Проекты 039: Русский язык – язык инновационных технологий 2011-03-04
(Ј.А.)
13912 Исследования 031: И. Захариева, Создатель сокровенной лирики Николай
Рубцов 2011-03-04 (А.Г.)
13911 Исследования 031: И. Захариева, Синтетическая модель русского эмигрантского романа 2011-03-04 (А.Г.)
13910 Монографии 006: Т.Е. Янко, Интонационные стратегии русской речи в сопо73

ставительном аспекте 2011-03-04 (Ј.А.)
13909 Конференции 039: Четвертая белградская встреча славянских русистов 201103-04 (Ј.А.)
13908 Программы 040: Современная славистика и научное наследие проф. С.Б.
Бернштейна 2011-03-04 (Ј.А.)
13907 Монографии 006: Т.В. Ларина, Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций 2011-03-04
(Ј.А.)
13906 Монографии 023: О.В. Лутовинова, Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса 2011-03-04 (Ј.А.)
13905 Монографии 007: В.В. Колесов, Русская ментальность в языке и тексте 201103-04 (Ј.А.)
13904 Монографии 007: С.Г. Воркачев, Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре 2011-03-04 (Ј.А.)
13903 Рецензии 001: Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании (Москва) 2011-03-03 (Ј.А.)
13902 Монографии 007: Антология концептов. Том 1 2011-03-03 (Ј.А.)
13901 Монографии 007: Антология концептов. Том 2 2011-03-03 (Ј.А.)
13900 Монографии 007: Концепты: Тонкая пленка цивилизации 2011-03-03 (Ј.А.)
13899 Монографии 007: Вариантивные и ассоциативные свойства телеономных
лингвоконцептов 2011-03-03 (Ј.А.)
13898 Монографии 007: Лингвокультурный концепт: типология и области бытования 2011-03-03 (Ј.А.)
13897 Монографии 023: С.В. Лихачёв, Язык надписей в современном обществе
2011-03-03 (Ј.А.)
13896 Монографии 023: В.В. Богуславская, Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция 2011-03-02 (Ј.А.)
13895 Монографии 010: С.Б. Бернштейн, Из проблем диалектологии и лингвогеографии 2011-03-02 (Ј.А.)
13894 Учебники 001: В.М. Алпатов, История лингвистических учений 2011-03-02
(Ј.А.)
13893 Монографии 001: Р.А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование
языка? 2011-03-02 (Ј.А.)
13892 Учебники 001: Т.А. Амирова, История языкознания 2011-03-02 (Ј.А.)
13891 Монографии 007: Е.С. Кубрякова, Язык и знание 2011-03-02 (Ј.А.)
13890 Библиография 041: Martynas Mazvydas National Library of Lithuania 2011-0301 (Ј.А.)
13889 Портреты 001: Lucien Tesnière (France) 2011-03-01 (Ј.А.)
13888 Конференции 039: Текст: проблемы и перспективы 2011-03-01 (А.Г.)
13887 Портреты 040: Александр Львович Дювернуа (Москва) 2011-03-01 (Ј.А.)
13886 Классики 012: Материалы для словаря древнерусского языка 2011-03-01
(Ј.А.)
13885 Портреты 001: Östen Dahl (Stockholm) 2011-03-01 (Ј.А.)
13884 Учебники 041: Преподаватель он-лайн 2011-02-28 (Ј.А.)
13883 Портреты 040: Paul Garde (France) 2011-02-28 (Ј.А.)
13882 Портреты 001: Anna Paola Bonola (Milano) 2011-02-28 (Ј.А.)
13881 Исследования 040: G. Dell' Agata, Le riviste slavistiche italiane tra le due guerre
mondiali 2011-02-28 (Ј.А.)
13880 Исследования 009: Г. Денисова, „Белые рыцари“ в составе „Проклятых легионов“ 2011-02-28 (Ј.А.)
74

13879 Исследования 040: B. Lomagistro, La scrittura cirillica minuscola: genesi ed
evoluzione 2011-02-28 (Ј.А.)
13878 Исследования 040: К. Станчев, О переводческой деятельности КонстантинаКирилла и Мефодия в свете интерпретации двух сведений их пространных житий
2011-02-28 (Ј.А.)
13877 Исследования 040: V.S. Tomelleri, L’aspetto verbale slavo fra tipologia e
diacronia 2011-02-28 (Ј.А.)
13876 Конференции 008: Translation and Interpreting as Intercultural Mediation 201102-28 (Ј.А.)
13875 Монографии 040: N. Marcialis, Introduzione alla lingua paleoslava 2011-02-27
(Ј.А.)
13874 Сборники 040: Contributi italiani al XIV Congresso Internazionale degli Slavisti
2011-02-27 (Ј.А.)
13873 Журналы 040: Slavica TerGestina 2011-02-27 (Ј.А.)
13872 Библиография 041: LIBRAweb 2011-02-27 (Ј.А.)
13871 Библиография 040: Bibliografia della Slavistica Italiana 2011-02-27 (Ј.А.)
13870 Сообщения 031: Архитектурное начало акмеистской поэтики 2011-02-27
(Ј.А.)
13869 Школы 001: Le Laboratoire de Linguistique Formelle 2011-02-26 (Ј.А.)
13868 Портреты 001: Denis Paillard (Paris) 2011-02-26 (Ј.А.)
13867 Исследования 006: D. Paillard, Verbes préfixés et „intensité“ en français et en
russe 2011-02-26 (Ј.А.)
13866 Исследования 021: D. Paillard, Etude des emplois non injonctifs de l’impératif
en russe 2011-02-26 (Ј.А.)
13865 Портреты 011: Irina Kor Chahine (Aix en Provence) 2011-02-25 (Ј.А.)
13864 Диссертации 021: I. Kor Chahine , Linguistique du texte: les rapports „Grammaire <=> Texte“ en russe moderne 2011-02-25 (Ј.А.)
13863 Конференции 040: VIe Congrès de la Slavic Linguistics Society 2011-02-25
(Ј.А.)
13862 Диссертации 006: А.П. Марюхин, Непрямая коммуникация в научном дискурсе (на материале русского, английского, немецкого языков) 2011-02-24 (Ј.А.)
13861 Диссертации 006: Н.В. Шматова, Типологическое описание семантики пространственных предлогов в и на на материале русского и скандинавских языков
2011-02-24 (Ј.А.)
13860 Диссертации 014: А.А. Степанова, Фразеологические единицы: их редукции
и трансформации 2011-02-24 (Ј.А.)
13859 Диссертации 006: Ду Хунцзюнь, Система приставочных глаголов движения
в русском языке в сопоставлении с китайским языком 2011-02-24 (Ј.А.)
13858 Исследования 010: Е.С. Узенова, Старообрядческие говоры в Болгарии:
современное состояние 2011-02-23 (Ј.А.)
13857 Исследования 004: В.Н. Базылев, Политика и лингвистика: „В начале было
„Слово...“ 2011-02-23 (Ј.А.)
13856 Исследования 010: В.В. Шаповал, Графические дублеты в словарях: приемы
верификации 2011-02-23 (Ј.А.)
13855 Исследования 010: С.В. Волошина, Речевой жанр автобиографического
рассказа (на материале диалектной речи) 2011-02-23 (Ј.А.)
13854 Исследования 037: В.В. Шаповал, Проблемы опознания сомнительной
фиксации германизма в словаре 2011-02-23 (Ј.А.)
13853 Исследования 006: Е.Ю. Терентьева, Лингвистические особенности номина75

ции праздников православной церкви в русском и болгарском языках 2011-02-23
(Ј.А.)
13852 Исследования 013: А.Ю. Мусорин, К вопросу о классификации неокказиональной христианской теонимической лексики русского языка 2011-02-23 (Ј.А.)
13851 Исследования 007: В.И. Карасик, Эмблематический концепт „благополучие“
2011-02-23 (Ј.А.)
13850 Анонсы 036: К 50-летию полёта первого космонавта Земли Ю. Гагарина в
космос 2011-02-22 (Ј.А.)
13849 Проекты 001: Лингвистика для школьников 2011-02-22 (Ј.А.)
13848 Школы 001: Сайт, посвящённый полувековой истории Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ 2011-02-22 (Ј.А.)
13847 Конференции 007: Язык, ментальность, текст в современной русистике
2011-02-21 (Ј.А.)
13846 Исследования 040: Р. Маројевић, Ријечи с побочним акцентима. Прозодијскo-интонациона интерпретација текста Луче Микрокозма 2011-02-21 (Ј.А.)
13845 Новости 040: Б. Станкович, 49-я январская конференция славистов Сербии
2011-02-21 (Ј.А.)
13844 Конференции 040: Българският език и литература в европейското културно
пространство (2011) 2011-02-20 (Ј.А.)
13843 Интервью 036: Г.М. Седова. Личные вещи Александра Пушкина [В] 201102-20 (Ј.А.)
13842 Интервью 005: М. Воейкова. Языковая способность [В] 2011-02-20 (Ј.А.)
13841 Интервью 007: Тайны мозга 2011-02-20 (Ј.А.)
13840 Дискуссии 007: „Истории из будущего“ с Михаилом Ковальчуком: Я мыслю
– я существую 2011-02-20 (Ј.А.)
13839 Школы 020: Семиотична карта 2011-02-19 (Ј.А.)
13838 Интервью 007: Когнитивные науки: дорога в будущее 2011-02-18 (Ј.А.)
13837 Исследования 007: Э. Лассан, О формах существования концептуальных
метафор как индикаторах силы и бессилия общества 2011-02-18 (Ј.А.)
13836 Доклады 023: Л.В. Вдовиченко , „Порядок“ и „беспорядок“ как ценность и
антиценность в политическом дискурсе России и США 2011-02-18 (Ј.А.)
13835 Доклады 013: М.Ю. Колокольникова, Дискурс-анализ и корпусный анализ в
исследованиях в области исторической лексикологии 2011-02-18 (Ј.А.)
13834 Исследования 007: А.В. Павлова, Язык как источник сведений о национальной картине мира 2011-02-18 (Ј.А.)
13833 Дискуссии 004: Русский язык за гранью нервного срыва [В] 2011-02-17 (Ј.А.)
13832 Исследования 001: Т.В. Черниговская, Что делает нас людьми: почему непременно рекурсивные правила? Взгляд лингвиста и биолога 2011-02-17 (Ј.А.)
13831 Исследования 035: В.Б. Кашкин, Обыденная философия языка, наивная
лингвистика и наивная лингвистическая технология 2011-02-17 (Ј.А.)
13830 Исследования 001: И.А. Угланова, Об „эффекте частоты“ в типологических
исследованиях и теории языковых универсалий 2011-02-17 (Ј.А.)
13829 Журналы 001: Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета 2011-02-16 (Ј.А.)
13828 Исследования 006: Д.Н. Давлетбаева, Функционирование окказиональных
фразеологических единиц в русском, английском и турецком языках 2011-02-16
(Ј.А.)
13827 Исследования 014: Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, О роли пословиц
в исследовании национально-культурных особенностей языкового сознания 201102-16 (Ј.А.)
76

13826 Исследования 009: Н.А. Андрамонова, Коммуникация и номинация: аспекты
взаимодействия 2011-02-16 (Ј.А.)
13825 Исследования 006: А.М. Иргалина, Сопоставительная характеристика сочетаемости лексемы „злаковые“ в русских и татарских народных приметах 2011-0216 (Ј.А.)
13824 Исследования 006: И.И. Кузнецова, Асимметрия структуры базового слоя
концептов Русский язык / Родина / the English Language / native land в русской и
англоязычной концептосферах 2011-02-16 (Ј.А.)
13823 Исследования 007: Л.А. Мардиева, Код мысли: к проблеме внешних и внутренних знаков 2011-02-16 (Ј.А.)
13822 Исследования 007: Ф.Ф. Насибуллина , Концепт „дом/уют“ и его отражение
в рекламах интерьера 2011-02-16 (Ј.А.)
13821 Исследования 006: Н.Г. Титова, Лингвистический абсурд как алогичная языковая субстанция в русском и английском энигматическом тексте 2011-02-16 (Ј.А.)
13820 Исследования 023: В.Н. Яппарова, Функционирование наименований адресанта предвыборного дискурса 2011-02-16 (Ј.А.)
13819 Исследования 019: Н.Н.Фаттахова, Безглагольные биноминотивные русские
народные приметы 2011-02-16 (Ј.А.)
13818 Портреты 001: Johanna Nichols (Berkeley) 2011-02-15 (Ј.А.)
13817 Портреты 040: Alan Timberlake (Berkeley) 2011-02-14 (Ј.А.)
13816 Проекты 042: Научный видеоканал. Короткие видеозаписи (конференции и
лекции) 2011-02-14 (Ј.А.)
13815 Исследования 011: З.А. Дзиова, Интонация вставных конструкций в русском
языке 2011-02-14 (Ј.А.)
13814 Исследования 019: М.С. Ванюгина, Сочетаемость приставочных глаголов
движения (экспериментальное и корпусное изучение) 2011-02-14 (Ј.А.)
13813 Исследования 019: Т.Е. Шаповалова, Значит как показатель категории синтаксического времени в двусоставном предложениис аналитическим сказуемым
2011-02-14 (Ј.А.)
13812 Исследования 023: Н.В. Халикова, Визуально-перцептивная ситуация в художественном тексте 2011-02-14 (Ј.А.)
13811 Исследования 023: Т.М. Фадеева, Основные единицы, выражающие определяемые объекты при сложных эпитетах 2011-02-14 (Ј.А.)
13810 Исследования 042: Т.А. Трафименкова, Номинация деревьев как средство
антропоморфной символизации в русской поэзии 2011-02-14 (Ј.А.)
13809 Исследования 013: В.А. Ильина, Значение как структурный компонент содержания слова 2011-02-14 (Ј.А.)
13808 Исследования 023: В.А. Бурцев, К вопросу о единицах и категориях анализа
дискурса 2011-02-14 (Ј.А.)
13807 Исследования 019: О.Г. Берестова, Глагольные и субстантивные предложения со значением психического состояния: к вопросу о синтаксических синонимах
2011-02-14 (Ј.А.)
13806 Дискуссии 004: Русский язык - язык будущего 2011-02-13 (Ј.А.)
13805 Исследования 011: О.В. Григоренко, Абсолютные и относительные неологизмы в сфере наименований лиц в рус. языке новейшего периода 2011-02-12 (Ј.А.)
13804 Исследования 007: З.Р. Хачмафова, С.Р. Макерова, Когнитивные системы
языковой личности в процессе интерпретации художественного текста 2011-02-12
(Ј.А.)
13803 Исследования 007: И.С. Папуша, Объём герма сложного синтаксического
целого 2011-02-12 (Ј.А.)
77

13802 Исследования 022: О.Ю. Усачева, Структурно-функциональная организация
интернет-диалога в формате форума 2011-02-12 (Ј.А.)
13801 Исследования 019: Г.Д. Фигуровская, Понятие текстообразующей функции
языковых единиц (на примере предложений с глаголами кончать / кончить, кончаться / кончиться) 2011-02-12 (Ј.А.)
13800 Исследования 029: С.П. Праведников, Пути возникновения в языке фольклора различий территориального характера 2011-02-12 (Ј.А.)
13799 Исследования 019: И.С. Папуша, Особенности сложного синтаксического
целого художественного текста 2011-02-12 (Ј.А.)
13798 Исследования 042: О.В. Никитин, Что такое филология? 2011-02-12 (Ј.А.)
13797 Исследования 007: О.А. Мещерякова, Когнитивный признак в аспекте языковой личности И.А. Бунина 2011-02-12 (Ј.А.)
13796 Исследования 019: С.Н. Ханбалаева, Таксис в русском языке и единство его
семантической и структурной организации 2011-02-12 (Ј.А.)
13795 Исследования 017: В.С. Картавенко, Динамика топонимов и микротопонимов (на примере топонимии Смоленского края) 2011-02-12 (Ј.А.)
13794 Портреты 011: Anna Gladkova (Australia) 2011-02-11 (Ј.А.)
13793 Школы 027: Australian Speech Science and Technology Association 2011-02-11
(Ј.А.)
13792 Школы 027: Australasian Language Technology Association 2011-02-11 (Ј.А.)
13791 Школы 012: Australasian Association for Lexicography 2011-02-11 (Ј.А.)
13790 Школы 027: Applied Linguistics Association of Australia 2011-02-11 (Ј.А.)
13789 Журналы 027: Australian Review of Applied Linguistics 2011-02-11 (Ј.А.)
13788 Исследования 007: Cultural Values in Mass Media Metaphors 2011-02-11 (Ј.А.)
13787 Исследования 011: Russian Praise Words molodec and umnica: A Semantic and
Cultural Analysis 2011-02-11 (Ј.А.)
13786 Конференции 011: Fifth International Conference on Meaning-Text Theory
2011-02-10 (Ј.А.)
13785 Школы 011: The Meaning-Text Theory 2011-02-10 (Ј.А.)
13784 Исследования 011: A. Shmelev, E. Shmeleva, Russian Botanical Terms:
Towards Their Lexicographic Description 2011-02-10 (Ј.А.)
13783 Исследования 011: E. Paducheva, Mode of Action Nouns and Their Diatheses
2011-02-10 (Ј.А.)
13782 Исследования 011: N.N. Leontyeva, Semantic Resources for Textual Content
Compression 2011-02-10 (Ј.А.)
13781 Исследования 011: L. Iordanskaja, I. Mel’čuk, Linguistic Well-formedness of
Semantic Structures 2011-02-10 (Ј.А.)
13780 Исследования 011: B. Iomdin, Foresight or Hindsight: the Mystery of Russian
spoxvatit“sja 2011-02-10 (Ј.А.)
13779 Исследования 011: D. Dobrovol’skij, I. Levontina, YES and NO: Universal Ideas
in Language Specific Configurations 2011-02-10 (Ј.А.)
13778 Исследования 011: I. Boguslavsky, L. Iomdin, Semantics of Attenuated Comparatives in Russian 2011-02-10 (Ј.А.)
13777 Исследования 011: J. Apresjan, The Theory of Lexical Functions: An Update
2011-02-10 (Ј.А.)
13776 Исследования 011: V. Apresjan, Concession in Russian: Semantics as a Reflection of Rhetoric 2011-02-10 (Ј.А.)
13775 Исследования 011: Lj. Geist, Specificity as Referential Anchoring: Evidence
from Russian 2011-02-10 (Ј.А.)
13774 Исследования 007: A. Gladkova, New and Traditional Emotion Terms in Rus78

sian: Semantics and Culture 2011-02-10 (Ј.А.)
13773 Тезисы 003: О.Г. Щеглова, Лексическое варьирование в русских списках
Стишного пролога (на материале оригинальных Майских чтений) 2011-02-09 (Ј.А.)
13772 Тезисы 003: О.В. Чевела, К проблеме интерпретации литургического текста:
экзегетирующий перевод в разновременных редакциях славянской триоди 201102-09 (Ј.А.)
13771 Тезисы 003: Т.В. Пентковская, Апостол с толкованиями в древнерусской и
южнославянской традиции до XVI столетия 2011-02-09 (Ј.А.)
13770 Тезисы 003: М.А. Малыгина, О переводе четырех стихир минейного стихираря 2011-02-09 (Ј.А.)
13769 Тезисы 003: Т.П. Лённгрен, Источник Жития Онуфрия Пустыннoго в Соборнике Нила Сорского 2011-02-09 (Ј.А.)
13768 Тезисы 003: А.В. Косивцова, „Совокупная“ языковая личность автора частно-деловых писем XVIII века 2011-02-09 (Ј.А.)
13767 Тезисы 003: М.Э. Косентини, Житие Евфросина Псковского: стиль, язык,
цель 2011-02-09 (Ј.А.)
13766 Тезисы 003: В.В. Калугин , „Книга святого Августина“ по данным языка и
текстологии 2011-02-09 (Ј.А.)
13765 Тезисы 003: Т.И. Заворина, Особенности употребления символико-метафорических образов в проповедях второй половины XVII века („Ключ разумения“
Иоанникия Галятовского, „Огородок Марии Богородицы“ Антония Радзивиловского) 2011-02-09 (Ј.А.)
13764 Тезисы 003: И.В. Ерофеева, Летописный текст как источник изучения семантико-аксиологических констант средневековой культуры 2011-02-09 (Ј.А.)
13763 Тезисы 003: А.В. Духанина, Проблема выявления первичных чтений в Житии Стефана Пермского 2011-02-09 (Ј.А.)
13762 Тезисы 003: О.И. Голованова, Следственные дела Тюменского уезда 1782–
1796 гг.: источниковедческий и текстологический анализ 2011-02-09 (Ј.А.)
13761 Тезисы 003: Н.В. Глухих, Текстовые категории делового эпистолярия конца
XVIII - начала XIX в. 2011-02-09 (Ј.А.)
13760 Тезисы 003: М.С. Выхрыстюк, Проблема авторства скорописных деловых
текстов г. Тобольска XVIII века 2011-02-09 (Ј.А.)
13759 Тезисы 003: Д.Е. Афиногенов, Сохранение „непонятных“ слов в древнерусской рукописной традиции на примере „многосложного свитка“ 2011-02-09 (Ј.А.)
13758 Тезисы 003: А.В. Архангельская, Старичок-весельчак, рассказывающий
давние московские были: некоторые особенности языка и текстологии „Печатной
редакции“ русских стихотворных фацеций XVIII века 2011-02-09 (Ј.А.)
13757 Тезисы 021: Е.Я. Титаренко, Русские глаголы с нулевой фазовостью 201102-08 (Ј.А.)
13756 Тезисы 003: Л.В. Табаченко, Мутационные типы внутриглагольной префиксации в истории русского языка 2011-02-08 (Ј.А.)
13755 Тезисы 011: Т.В. Миллиареси, Еще раз о видовом и лексическом значении
приставки по- 2011-02-08 (Ј.А.)
13754 Тезисы 021: Ю.П. Князев, Русский безличный пассив на -н, -т 2011-02-08
(Ј.А.)
13753 Тезисы 021: К.Р. Керимов, Критерий обязательности грамматического значения и типы категории вида 2011-02-08 (Ј.А.)
13752 Тезисы 006: Ю. Канэко, Разработанность идей „предела“ и „стабильности“
во внутриглагольном словообразовании русского и японского языков 2011-02-08
(Ј.А.)
79

13751 Тезисы 021: М.Я. Гловинская, Потенциальные глагольные формы: из системы в узус и из узуса в систему 2011-02-08 (Ј.А.)
13750 Тезисы 021: Я. Гвозданович, Глагольный вид с семантической, синтаксической и прагматической точки зрения 2011-02-07 (Ј.А.)
13749 Тезисы 021: В.И. Гаврилова, Развитие страдательного значения у предикативных форм возвратных глаголов совершенного вида 2011-02-07 (Ј.А.)
13748 Тезисы 021: Н.Г. Бяковская, Глаголы мысли в русском языке и их аспектуальные особенности 2011-02-07 (Ј.А.)
13747 Тезисы 021: Н.В. Андросюк, „Новые“ двувидовые глаголы 2011-02-07 (Ј.А.)
13746 Тезисы 006: Н.Е. Ананьева, Категория начала в сопоставительном аспекте
2011-02-07 (Ј.А.)
13745 Тезисы 013: Е.Я. Шмелёва, Об изменении значений слов в современном русском языке: от бескомпромиссных борцов с классовой несправедливостью к бескомпромиссному качеству товаров 2011-02-07 (Ј.А.)
13744 Тезисы 004: Л.А. Стребуль, Активизация процесса номинации в современном социуме (о переименованиях высших учебных заведений и о некоторых тенденциях в процессе номинотворчества) 2011-02-07 (Ј.А.)
13743 Тезисы 037: Е. А. Слободян, Графическое освоение заимствований из английского языка в русском языке начала XXI века и языковая мода 2011-02-07
(Ј.А.)
13742 Тезисы 013: М.В. Сандакова, Семантическая деривация в сфере современной адъективной лексики 2011-02-07 (Ј.А.)
13741 Тезисы 037: Т.С. Пристайко, В.В. Зирка, Вторичное заимствование как фактор омонимизации специальной лексики в современном русском языке 2011-02-07
(Ј.А.)
13740 Тезисы 009: Л.И. Плотникова, Инновационные тенденции в русском языке
начала XXI века 2011-02-07 (Ј.А.)
13739 Портреты 039: Ольга Игоревна Северская (Москва) 2011-02-07 (Ј.А.)
13738 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13737 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13736 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13735 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13734 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13733 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13732 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13731 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-07 (Ј.А.)
13730 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13729 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13728 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13727 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13726 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13725 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13724 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13723 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13722 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13721 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13720 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13719 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13718 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13717 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
80

13716 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13715 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13714 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13713 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13712 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13711 Учебники 039: Говорим без ошибок 2011-02-06 (Ј.А.)
13710 Проекты 024: Корпусная лингвистика 2011-02-06 (Ј.А.)
13709 Конференции 001: III Крымский лингвистический конгресс 2011-02-05 (Ј.А.)
13708 Тезисы 013: С.А. Никитин, Динамические процессы в современной русской
топонимической системе 2011-02-05 (Ј.А.)
13707 Тезисы 010: Е.А. Нефедова, Диалектное варьирование как отражение динамики современных говоров 2011-02-05 (Ј.А.)
13706 Тезисы 013: В.Р. Богословская, А.Н. Долгенко, Новые явления в русской
спортивной терминологии 2011-02-05 (Ј.А.)
13705 Тезисы 013: Е.И. Беглова, Семантические трансформации слова (синхронический аспект) 2011-02-05 (Ј.А.)
13704 Тезисы 007: Т.Н. Александрова, Новые абстрактные имена существительные
как индикатор изменений в концептосфере русского языка 2011-02-05 (Ј.А.)
13703 Тезисы 013: Н.А. Аксарина, Семантический потенциал слова и семантическая валентность в свете глубинных процессов в лексической системе языка 201102-05 (Ј.А.)
13702 Тезисы 009: Ю.В. Чернова, Концепции письменности и устности в чате
2011-02-05 (Ј.А.)
13701 Тезисы 009: О.Ю. Усачева, О построении модели жанров интернет-коммуникации 2011-02-05 (Ј.А.)
13700 Тезисы 007: А.А. Сосновская, Сленговые метафорические номинации в
интернет-общении (на материале русского языка) 2011-02-05 (Ј.А.)
13699 Тезисы 017: Г.Н. Питкевич, Неофициальные личные имена на латвийских
социальных сайтах 2011-02-05 (Ј.А.)
13698 Тезисы 009: А. Либшнер, Cоциальные сети: языковые особенности коммуникации в интернет-сообществах 2011-02-05 (Ј.А.)
13697 Программы 027: LSP – Challenges and Prospects 2011-02-04 (Ј.А.)
13696 Конференции 033: Крупицы бытия: литература и практики повседневности
2011-02-04 (Ј.А.)
13695 Исследования 041: М. Уваров, Н. Соколов, И.П. Норенков, Адаптивные среды создания образовательных ресурсов 2011-02-03 (Ј.А.)
13694 Журналы 041: Наука и образование 2011-02-03 (Ј.А.)
13693 Тезисы 009: Т.Б. Карпова, Эпатажность как стилевая доминанта заголовков
сетевых СМИ 2011-02-03 (Ј.А.)
13692 Тезисы 022: И.Е. Дубчак, Дискурс досуговых субкультур в интернет-пространстве 2011-02-03 (Ј.А.)
13691 Тезисы 037: Е.В. Суровцева, Иноязычные вкрапления в художественной
прозе и драматургии А. П. Чехова 2011-02-03 (Ј.А.)
13690 Тезисы 042: Л.Б. Савенкова, Чеховское осмысление веры как самостоятельной сущности и процессуального признака 2011-02-03 (Ј.А.)
13689 Тезисы 042: Е.В. Маслакова, Семантический потенциал пространственновременной организации произведений А. П. Чехова (на примере рассказов 18951903 гг.) 2011-02-03 (Ј.А.)
13688 Тезисы 023: Е.И. Лелис, Об одном аспекте архитектоники художественного
текста и его роли в формировании подтекста (по рассказу а. п. чехова „архиерей“)
81

2011-02-03 (Ј.А.)
13687 Тезисы 012: И.Н. Левина, Индивидуальный стиль на фоне „Лексико-синтаксического словаря“ (о поэтике А. П. Чехова) 2011-02-02 (Ј.А.)
13686 Тезисы 024: Л.В. Лапонина, Е.В. Суровцева, Тематическая разметка в корпусе художественной прозы и драматургии А. П. Чехова 2011-02-02 (Ј.А.)
13685 Тезисы 042: Н.В. Изотова, Типы онейротопов в прозе А. П. Чехова 2011-0202 (Ј.А.)
13684 Тезисы 042: Е.А. Дрянгина, Языковая личность учителя в произведениях А.
П. Чехова 2011-02-02 (Ј.А.)
13683 Тезисы 042: Е.В. Величко, Оценочность в языковой картине мира А. П.
Чехова 2011-02-02 (Ј.А.)
13682 Тезисы 009: Н.Г. Шаповалова, Модельная личность конфликтного ведущего
телевизионного ток-шоу 2011-02-02 (Ј.А.)
13681 Тезисы 009: Т.В. Чернышова, Оценочность публицистического текста как
конструктивно-деструктивный феномен (на материале текстов, ставших объектом
судебного разбирательства) 2011-02-02 (Ј.А.)
13680 Тезисы 009: Т.В. Романова, Язык СМИ с точки зрения лингвистической
конфликтологии 2011-02-02 (Ј.А.)
13679 Тезисы 022: Р.К. Потапова, М.В. Хитина, Специфика перцептивно-зрительной сегментации дистантного опосредованного устно­ речевого дискурса 2011-0202 (Ј.А.)
13678 Тезисы 022: О.Н. Паршина, Динамика развития современного российского
политического дискурса 2011-02-02 (Ј.А.)
13677 Тезисы 022: Э.Э. Паремузашвили, Проблема декодирования агрессивных
речевых актов в непрямой коммуникации 2011-02-02 (Ј.А.)
13676 Тезисы 027: М.А. Осадчий, Правовая регламентация речевой деятельности
как фактор коммуникации 2011-02-02 (Ј.А.)
13675 Тезисы 027: П.А. Манянин, Аудитивная лингвистика: криминалистический
аспект 2011-02-02 (Ј.А.)
13674 Тезисы 009: Н.А. Любимов, Русский язык в правовой сфере общественной
жизни: проблемы функционирования 2011-02-02 (Ј.А.)
13673 Тезисы 009: Е.П. Кислова, Способы создания и роль семантики неопределенности в публицистических текстах 2011-02-02 (Ј.А.)
13672 Тезисы 027: Т.Н. Касьянюк, Выявление индекса интолерантности в информационном поле как способ диагностики текстом экстремистской направленности
(в контексте вопроса о лингвистической экспертизе) 2011-02-02 (Ј.А.)
13671 Школы 040: Департамент славистики философского факультета Афинского
университета 2011-02-01 (Ј.А.)
13670 Сообщения 031: Екатеринa Владимировнa Суровцевa 2011-02-01 (Ј.А.)
13669 Исследования 031: И. Захариева, Реализация концепции поэта – „двойника
жизни“ (лирика Б.Пастернака) 2011-02-01 (А.Г.)
13668 Исследования 031: Ирина Захариева, Идеи раннего Шкловского и исторический вектор русского формализма 2011-02-01 (А.Г.)
13667 Тезисы 015: Л.В. Златоустова, Типы редукции русских гласных как одна из
методик идентификации личности террориста 2011-02-01 (Ј.А.)
13666 Тезисы 027: Е.С. Кара-Мурза, Лингвоконфликтология как пропедевтический
курс для лингвистов-экспертов 2011-02-01 (Ј.А.)
13665 Тезисы 022: Ю.В. Кадыркова, Имплицитная реализация побуждения в эмотивных побудительных высказываниях 2011-02-01 (Ј.А.)
13664 Тезисы 027: Е.И. Галяшина, Современное состояние лингвистической экс82

пертизы в России: прикладные и методические аспекты 2011-02-01 (Ј.А.)
13663 Тезисы 027: А.Е. Волкова, Проблемы определения побудительной функции
высказываний в текстах судебной лингв. экспертизы 2011-02-01 (Ј.А.)
13662 Конференции 039: Русская диаспора и изучение русского языка и русской
культуры (Белград) 2011-02-01 (Ј.А.)
13661 Тезисы 014: Т. Шутковски, Топонимия в пространстве русской идиоматики
и паремиологии (лингвокультурологический аспект) 2011-01-31 (Ј.А.)
13660 Тезисы 014: А.В. Чистяков, Стилистические особенности употребления фразеологизмов в манифестах XVIII в. 2011-01-31 (Ј.А.)
13659 Тезисы 014: Е.И. Селиверстова, К вопросу о паремийных константах 201101-31 (Ј.А.)
13658 Тезисы 006: Е.Н. Морозова, Фразеологические средства репрезентации состояния человека в русском, украинском и белорусском языка 2011-01-31 (Ј.А.)
13657 Тезисы 014: Д.А. Мартьянов, Язык русских пословиц и поговорок первой
половины XVIII века: на материале сборника бывшей Петровской галереи и сборника А. И. Богданова 2011-01-31 (Ј.А.)
13656 Тезисы 014: Е.В. Маркелова, Реализация абстрактных имен в пословичном
фонде 2011-01-31 (Ј.А.)
13655 Тезисы 014: О.В. Ломакина, Авторская „самодефиниция“ как один из этапов
семантического анализа паремий (на материале текстологии Л. Н. Толстого) 201101-31 (Ј.А.)
13654 Тезисы 014: А.Д. Козеренко, Жестовые идиомы и жесты: типы соответствий
(на материале русских идиом со значением печали, сожаления, уныния) 2011-01-31
(Ј.А.)
13653 Тезисы 014: Л.А. Калимуллина, Важнейшие семантические особенности
эмотивной фразеологии в русском языке XVIII–XIX вв. 2011-01-31 (Ј.А.)
13652 Тезисы 014: И.Г. Казачук, Валентностные свойства процессуальных фразеологизмов субкатегории социальных отношений 2011-01-31 (Ј.А.)
13651 Тезисы 014: О.В. Золотоверхая, Гендерные особенности проявления активности в русской паремике 2011-01-31 (Ј.А.)
13650 Тезисы 014: Л.П. Дядечко, Экстра-и интралингвистическая обусловленность
прагматического потенциала крылатых выражений 2011-01-31 (Ј.А.)
13649 Тезисы 014: В.Г. Дидковская, Фразеологическое пространство массовой
литературы и современные языковые процессы 2011-01-31 (Ј.А.)
13648 Тезисы 014: Т.Г. Бочина, Традиционная рифма в русской паремике 2011-0131 (Ј.А.)
13647 Тезисы 014: Н.В. Баско, Фразеологизмы в языке современных российских
СМИ 2011-01-31 (Ј.А.)
13646 Тезисы 014: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Пословицы как разряд
фразеологизмов (новый подход к старой категории) 2011-01-31 (Ј.А.)
13645 Тезисы 004: С.А. Шилина, Социолингвистические аспекты вербального проявления власти (на материале посланий Президента РФ Федеральному собранию
РФ) 2011-01-30 (Ј.А.)
13644 Тезисы 004: С. Эриксон, Яблоко от яблони недалеко падает? Семья и миграция: вопросы преемственности языка и национального самоопределения в
русскоязычных семьях Ирландии 2011-01-30 (Ј.А.)
13643 Тезисы 004: В.П. Щаднева, Ю.С. Кудрявцев, Особенности официально-деловой коммуникации на русском языке в языковой ситуации современной Эстонии
2011-01-30 (Ј.А.)
13642 Тезисы 004: Чойдон Зээнямбуу, Чойдон Зэгиймаа, Языковая политика и язы83

ковая ситуация русского языка в Монголии 2011-01-30 (Ј.А.)
13641 Тезисы 004: И.Б. Чернышева, Ситуация многоязычия как фактор возникновения особого слоя неологизмов в современном русском языке 2011-01-30 (Ј.А.)
13640 Тезисы 004: Л.Г. Чапаева, Культурно-языковая ситуация как историко-лингвистическое понятие 2011-01-30 (Ј.А.)
13639 Тезисы 004: Л.Н. Федосеева, Локальность как ценностно-и аксиологозначимая категория русской лингвокультуры 2011-01-30 (Ј.А.)
13638 Тезисы 004: Г.М. Туктарова, Иноязычная лексика русского происхождения
как интернациональный терминоэлемент юридической терминосистемы татарского языка 2011-01-30 (Ј.А.)
13637 Тезисы 004: А.Н. Стебунова, О статусе родного языка в Украине 2011-01-30
(Ј.А.)
13636 Тезисы 039: З.К. Сабитова, Русский язык в Казахстане 2011-01-30 (Ј.А.)
13635 Тезисы 004: А.Н. Рудяков, Георусистика и украинский национальный вариант русского языка 2011-01-30 (Ј.А.)
13634 Тезисы 004: Е.А. Погорелая, Резонансное пространство русского мира в
самопровозглашенных республиках ближнего зарубежья 2011-01-30 (Ј.А.)
13633 Тезисы 004: Е.М. Недопекина, Особенности русской речи русскоговорящих
немцев в современной Германии 2011-01-30 (Ј.А.)
13632 Тезисы 037: Р.Ю. Намитокова, С.Ш. Шхалахо, Кавказская лексика в аспекте
межкультурной коммуникации 2011-01-29 (Ј.А.)
13631 Тезисы 004: С. Менгель, Русский язык в диаспоре – особая форма существования русского языка? 2011-01-29 (Ј.А.)
13630 Тезисы 004: А.Д. Маймакова, Русский язык в зеркале казахской языковой
культуры 2011-01-29 (Ј.А.)
13629 Тезисы 004: Т.И. Магомедова, Русский язык в условиях полиязычия Дагестана: состояние и перспективы 2011-01-29 (Ј.А.)
13628 Тезисы 004: Т.А. Лисицына, Русский язык в системе коммуникаций современного российского социума 2011-01-29 (Ј.А.)
13627 Тезисы 004: В.С. Ли , О лингвистическом статусе русского языка в странах
СНГ 2011-01-29 (Ј.А.)
13626 Тезисы 004: В.М. Лейчик, Этапы формирования и закрепления языковой
норм 2011-01-29 (Ј.А.)
13625 Тезисы 004: И.П. Кюльмоя, О некоторых тенденциях развития русской речи
в диаспоре 2011-01-29 (Ј.А.)
13624 Тезисы 037: О.В. Красовская, Порождение смешанного текста в условиях
русско-украинского двуязычия 2011-01-29 (Ј.А.)
13623 Тезисы 036: В.В. Красных, Некоторые базовые понятия лингвокультурологии 2011-01-29 (Ј.А.)
13622 Тезисы 004: А.В. Кравченко, Нужна ли России языковая политика? О будущем русского языка и общества 2011-01-29 (Ј.А.)
13621 Тезисы 004: Н.Н. Кошкарова, Толерантная компетенция собеседников: вектор межнационального общения 2011-01-29 (Ј.А.)
13620 Тезисы 004: Т.Ю. Игнатович, Региональные разновидности русского языка в
условиях глобализации 2011-01-29 (Ј.А.)
13619 Проекты 041: Национален образователен портал 2011-01-28 (Ј.А.)
13618 Проекты 041: Знам.bg 2011-01-28 (Ј.А.)
13617 Анонсы 001: Petnica Science Center, Serbia 2011-01-28 (Ј.А.)
13616 Тезисы 004: С. Заидие, Русский язык – средство межнационального общения
в современной Сирии 2011-01-28 (Ј.А.)
84

13615 Тезисы 004: О.В. Загоровская, Проблемы кодификации норм современного
русского литературного словоупотребления и языковая политика в современной
России 2011-01-28 (Ј.А.)
13614 Тезисы 004: Е.А. Журавлева, Процессы развития русского языка в странах
постсоветского пространства 2011-01-28 (Ј.А.)
13613 Тезисы 004: О.В. Думитраш, Проектное исследование по русскому языку
как акт межкультурной коммуникации и форма сохранения русского языкового
поля в Молдове 2011-01-28 (Ј.А.)
13612 Тезисы 004: Ю.В. Дорофеев, О развитии вариантных форм русского языка в
Украине 2011-01-28 (Ј.А.)
13611 Тезисы 004: У. Долешаль, В. Дубичинский, Т. Ройтер, Суржик: социолингвистическое исследование 2011-01-28 (Ј.А.)
13610 Тезисы 004: Н. Джуанышбеков, Русский язык в произведениях О. Сулейменова и его историческая судьба в Казахстане 2011-01-28 (Ј.А.)
13609 Тезисы 004: С. Дель Гаудио, Вариативность русского языка в Украине 201101-28 (Ј.А.)
13608 Тезисы 004: Л.Г. Гулиева, С.Г. Жданова, Русский островной говор Азербайджана: возникновение и современное состояние 2011-01-28 (Ј.А.)
13607 Тезисы 004: Л.А. Гореликов, Ресурсный потенциал русского языка в новой
Европе 2011-01-28 (Ј.А.)
13606 Тезисы 004: Т.В. Гамалей, Об основах перцептивной лингвокультурологии
2011-01-28 (Ј.А.)
13605 Тезисы 042: Р.М. Гайсина, Лингвистическая русистика в Республике Башкортостан 2011-01-28 (Ј.А.)
13604 Тезисы 004: Б.А. Газдиева, Русский язык как средство межнационального
общения в Казахстане 2011-01-28 (Ј.А.)
13603 Тезисы 037: Н.Э. Гаджиахмедова, Лингвокультурологический аспект новых
русских заимствований в кумыкском языке 2011-01-27 (Ј.А.)
13602 Тезисы 037: Н.В. Габдреева, Смешение в языковом сознании билингвов ХIХ
в. 2011-01-27 (Ј.А.)
13601 Тезисы 004: К. Вели Нериманоглу, Вопрос межнационального или межгосударственного общего языка в Евразии 2011-01-27 (Ј.А.)
13600 Тезисы 004: Л.М. Буренина, Некоторые тенденции в изменении социальной
значимости русского языка в Литве 2011-01-27 (Ј.А.)
13599 Тезисы 004: И.В. Бугаева, Православная Церковь и ее роль в распространении и сохранении русского языка в мире 2011-01-27 (Ј.А.)
13598 Тезисы 037: Б. Бремер, Формы обращения в русскоязычной прессе Германии
как способобозначения „своего“ и „чужого“ 2011-01-27 (Ј.А.)
13597 Тезисы 004: М.Б. Бергельсон, А.А. Кибрик, Языковое наследие Русской
Америки: реликтовый диалект деревни Нинильчик на Аляске 2011-01-27 (Ј.А.)
13596 Тезисы 004: С.М. Белякова, Проспективная этнолингвистика как направление изучения русского языка 2011-01-27 (Ј.А.)
13595 Тезисы 004: В.Н. Белоусов, Лингвокультурная специфика русской речи в
иноязычном окружении 2011-01-27 (Ј.А.)
13594 Тезисы 004: Б.Г. Ахметшин, Проблема функционирования русского языка в
постсоветском пространстве 2011-01-27 (Ј.А.)
13593 Тезисы 037: М. Алиева Есен, О русских заимствованиях в литературном
турецком языке 2011-01-26 (Ј.А.)
13592 Тезисы 009: Т.П. Чепкова, Развитие номинативных средств современного
русского языка: составные наименования в языке СМИ 2011-01-26 (Ј.А.)
85

13591 Тезисы 009: М.С. Сыропятова, Трансформация прецедентных феноменов в
языке глянцевых журналов (гендерные характеристики) 2011-01-26 (Ј.А.)
13590 Тезисы 037: Т.В. Стрекалёва, Лексема „гламур“ в текстах современной
российской прессы 2011-01-26 (Ј.А.)
13589 Тезисы 009: И.Б. Серебряная, Языковые оценки в русской журналистике 1-й
половины XIX века. „Заволжский муравей“ 2011-01-26 (Ј.А.)
13588 Тезисы 009: Н.В. Немирова, Прецедентные феномены в газетном тексте как
сигналы демифологизации 2011-01-26 (Ј.А.)
13587 Тезисы 009: И.А. Магеррамов, Новые тенденции в использовании глаголов в
языке современных СМИ: вторичная речеинформативная функция неречевых
предикатов 2011-01-26 (Ј.А.)
13586 Тезисы 009: П.А. Лекова, Аббревиатура – объект языковой игры в СМИ:
вторичная рече информативная функция неречевых предикатов 2011-01-26 (Ј.А.)
13585 Тезисы 009: Д.И. Лаврик, Особенности функционирования прецедентных
феноменов в заголовках молодежных журналов 2011-01-26 (Ј.А.)
13584 Тезисы 009: Е.А. Кривонос, Динамика приемов наименования текстов публицистического стиля (на примере заголовков материалов газеты „аргументы и
факты“ за 1985, 1995 и 2005 годы) 2011-01-26 (Ј.А.)
13583 Тезисы 009: В.И. Коньков, Создание теории речевой практики СМИ как
фундаментальная проблема современной стилистики 2011-01-25 (Ј.А.)
13582 Тезисы 009: О.И. Колесникова, Е.А. Козлова, Финансовый кризис как эмоциональный факт языковой картины мира (на материале деловой прессы) 2011-0125 (Ј.А.)
13581 Тезисы 009: Р.К. Дроздов, К вопросу об основных тенденциях развития
языка СМИ 2011-01-25 (Ј.А.)
13580 Тезисы 009: В.В. Дементьев, Русский коммуникативный идеал в зеркале
современной прессы: „по душам“ в публикациях 1992–2009 гг. 2011-01-25 (Ј.А.)
13579 Школы 027: Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича
РАН 2011-01-24 (Ј.А.)
13578 Тезисы 009: А.А. Данилова, Денотативно свободные лексические единицы в
текстах средств массовой информации 2011-01-24 (Ј.А.)
13577 Тезисы 009: Н.В. Данилевская, С.Е. Овсянникова, Коммуникативно-речевые
особенности освещения событий „восьмидневной войны (на материале текстов
центральных и региональных газет) 2011-01-24 (Ј.А.)
13576 Тезисы 009: Д.Б. Гудков, Некоторые тенденции в эволюции языка СМИ (на
примере спортивного комментария) 2011-01-24 (Ј.А.)
13575 Тезисы 009: Т.М. Веселовская, Аксиологические стратегии газетно-публицистического текста и типы сложноподчиненных предложений 2011-01-24 (Ј.А.)
13574 Тезисы 009: И.Т. Вепрева, М.П. Смирнова, О фамильярной адресованности
таблоидных изданий 2011-01-24 (Ј.А.)
13573 Тезисы 009: В.О. Бражникова, Влияние денотативной структуры монопредикативных заголовочных конструкций на формирование „горизонта читательского ожидания“ при языковой игре „преднамеренные сочетаемостные ошибки в
воспроизводимых единицах с глагольным управлением“ (на примере заголовков
газеты „Коммерсантъ“) 2011-01-24 (Ј.А.)
13572 Тезисы 009: В.В. Богуславская, К проблеме изучения закономерностей формирования журналистского текста 2011-01-24 (Ј.А.)
13571 Тезисы 009: С.И. Берневега, М.Л. Махлаева, Особенности использования
метафор в современной отечественной прессе 2011-01-24 (Ј.А.)
13570 Тезисы 009: А.Л. Бацман, Автор – текст – читатель в журналистском дис86

курсе 2011-01-24 (Ј.А.)
13569 Тезисы 009: Л.В. Басова, Прецедентные феномены в тюменских печатных
СМИ 2011-01-24 (Ј.А.)
13568 Тезисы 009: Г.П. Байгарина, О модусно-оценочном характере информационно-аналитического дискурса СМИ 2011-01-24 (Ј.А.)
13567 Тезисы 007: Е.Н. Александрова, Когнитивный аспект ситуативно обусловленного дискурса (на материале спортивного телерепортажа) 2011-01-24 (Ј.А.)
13566 Новости 042: Серија Радио-телевизије Србије „Заборављени умови Србије“
2011-01-23 (Ј.А.)
13565 Библиография 041: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ 201101-23 (Ј.А.)
13564 Новости 040: Р. Стијовић: Милица Вујанић – лингвиста и лексикограф
2011-01-23 (Ј.А.)
13563 Анонсы 041: Научни кафе Србија – ваша шољица науке 2011-01-23 (Ј.А.)
13562 Библиография 041: BASE 2011-01-23 (Ј.А.)
13561 Библиография 041: OCLC 2011-01-23 (Ј.А.)
13560 Анонсы 041: ScientificCommons.org 2011-01-23 (Ј.А.)
13559 Анонсы 042: NESTA FameLab 2011-01-23 (Ј.А.)
13558 Тезисы 023: Ж.С. Абаева, Репрезентация парентезы в современном газетном
тексте 2011-01-23 (Ј.А.)
13557 Тезисы 006: Чэнь Сяо Хуэй, Обозначение наличия / отсутствия ума в русском и китайском языках 2011-01-23 (Ј.А.)
13556 Тезисы 008: А.В. Уржа, Интерпретация семантики итеративности в художественном переводе (с английского на русский язык) 2011-01-23 (Ј.А.)
13555 Тезисы 008: Э.И. Табеева, Особенности передачи экспрессивной, стилистически маркированной лексики при переводе с французского на русский язык (на
материале произведений А. Гавальда) 2011-01-23 (Ј.А.)
13554 Тезисы 037: Ю.В. Сухова, Экстралингвистические и лингвистические предпосылки появления лексических заимствований в русском языке в сопоставлении с
корейским языком 2011-01-23 (Ј.А.)
13553 Тезисы 008: С.В. Серебрякова, Разновременные переводы как источник информации о динамике нормативных процессов в принимающей лингвокультуре
2011-01-23 (Ј.А.)
13552 Тезисы 008: Т.И. Саенко, О проблемах адекватности перевода русской поэзии на английский язык 2011-01-23 (Ј.А.)
13551 Тезисы 006: О.М. Савельева, О семантике лексем подозрения в греческом и
русском языках 2011-01-23 (Ј.А.)
13550 Анонсы 042: Российский гуманитарный научный фонд 2011-01-22 (Ј.А.)
13549 Проекты 042: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske 2011-01-22
(Ј.А.)
13548 Анонсы 042: National Science Foundation 2011-01-22 (Ј.А.)
13547 Тезисы 006: Й.Я. Русецкая, Соматизмы в русском и литовском языках (в
контексте межнационального общения) 2011-01-22 (Ј.А.)
13546 Тезисы 006: Т.Б. Радбиль, Культурные коннотации русских слов как фактор
расхождения межъязыковой эквивалентности 2011-01-22 (Ј.А.)
13545 Тезисы 008: Е.В. Полищук, Взаимоотношение оригинального и переводного
текстов в рамках лингво-философской парадигмы первичност / вторичности (на
примере переводов стихотворения иосифа бродского „меня окружают молчаливые
глаголы“) 2011-01-22 (Ј.А.)
13544 Тезисы 037: А.М. Опиева, Исламская религиозная лексика в современном
87

русском языке: проблемы межъязыковой передачи 2011-01-22 (Ј.А.)
13543 Тезисы 008: Т.П. Некрасова, Факторы, влияющие на перевод юридической
терминологии с русского языка на английский язык 2011-01-22 (Ј.А.)
13542 Тезисы 008: И.О. Наумова, О фразеологизации инноваций переводного
характера в современном русском языке 2011-01-22 (Ј.А.)
13541 Тезисы 023: В.А. Мельничук, Гендерные аспекты перевода поэтического
текста 2011-01-22 (Ј.А.)
13540 Тезисы 006: Е.М. Маркова, Стереотипы и этноспецифика при вторичной
номинации человека в русском языке (в сопоставлении с чешским) 2011-01-22
(Ј.А.)
13539 Тезисы 008: К. Манневитц, Военные статьи Ильи Эренбурга и проблема их
перевода на немецкий язык 2011-01-22 (Ј.А.)
13538 Тезисы 008: С. Купп, К проблеме перевода с русского языка на эстонский
2011-01-22 (Ј.А.)
13537 Тезисы 008: З.М. Кумахова, Перевод идиом в авторских переводах И. А.
Бродского 2011-01-22 (Ј.А.)
13536 Тезисы 008: А.А. Коростелёва, К вопросу о допустимой степени расхождения коммуникативной интерпретации переводного фильма и оригинала („Катынь“
А. Вайды) 2011-01-22 (Ј.А.)
13535 Тезисы 006: Д.А. Камбабаева, Метеонимы в русской и английской национальных языковых картинах мира 2011-01-22 (Ј.А.)
13534 Тезисы 008: Я.Л. Забудская, Проблема метрического эквивалента в русских
переводах греческой драмы 2011-01-22 (Ј.А.)
13533 Сборники 031: Hrana: Od gladi do prejedanja 2011-01-21 (Ј.А.)
13532 Сообщения 031: Hrana: Od gladi do prejedanja 2011-01-21 (Ј.А.)
13531 Конференции 040: К 140-летию со дня смерти просветителя периода болгарского Возрождения П. Берона (Brno) 2011-01-21 (Ј.А.)
13530 Анонсы 036: Европейский год волонтерства делает акцент на трансграничном сотрудничестве 2011-01-20 (Ј.А.)
13529 Тезисы 008: С.А. Заболотная, Ономастика романа М. А. Булгакова „Мастер
и Маргарита“ в переводе на южно-и западнославянские языки 2011-01-20 (Ј.А.)
13528 Тезисы 006: Н.А. Емельянова, Л.В. Ершова, Л.Н. Норейко, Об употреблении
зоонимов в составе фразеологических единиц в русском и английском языках
2011-01-20 (Ј.А.)
13527 Тезисы 023: Е.В. Ягунова, Формальные и неформальные критерии вычленения ключевых слов из научных и новостных текстов 2011-01-20 (Ј.А.)
13526 Тезисы 023: Н.Г. Чейлытко, Сила синтаксической связности как критерий
определения тематических словоформ в тексте 2011-01-20 (Ј.А.)
13525 Тезисы 021: С.Б. Степанова, А.С. Асиновский, А.И. Рыко, Т.Ю. Шерстинова, Дистрибуция и реализация словоизменительных аффиксов русского языка:
подходы к анализу 2011-01-20 (Ј.А.)
13524 Тезисы 009: С.В. Рымарь, И.В. Кузнецов, Лексическая синонимика языка А.
С. Пушкина: качественный и количественный анализ 2011-01-20 (Ј.А.)
13523 Проекты 042: Единый государственный экзамен (Россия) 2011-01-20 (Ј.А.)
13522 Тезисы 023: С.Б. Потёмкин, Обнаружение события в русских художественных текстах 2011-01-20 (Ј.А.)
13521 Тезисы 027: В.В. Поддубный, А.А. Поликарпов, Математическое моделирование жизненного цикла языкового знака 2011-01-20 (Ј.А.)
13520 Тезисы 009: В.В. Поддубный, А.С. Кравцова, Дискриминантный анализ стилей текстовых произведений 2011-01-20 (Ј.А.)
88

13519 Тезисы 021: О.А. Невзорова, Метод контекстного разрешения функциональной омонимии для русского языка 2011-01-20 (Ј.А.)
13518 Тезисы 008: Ю.Н. Марчук, Русский язык и научно-технический перевод
2011-01-20 (Ј.А.)
13517 Проекты 041: China National Knowledge Infrastructure 2011-01-19 (Ј.А.)
13516 Проекты 001: UNESCO Atlas of the World“s Languages in Danger 2011-01-19
(Ј.А.)
13515 Библиография 041: Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma (Online Catalog)
2011-01-18 (Ј.А.)
13514 Библиография 042: L’Archivio Segreto Vaticano, Roma 2011-01-18 (Ј.А.)
13513 Библиография 042: Pontificio Istituto Orientale, Roma 2011-01-18 (Ј.А.)
13512 Школы 040: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 201101-18 (Ј.А.)
13511 Тезисы 027: Г.Я. Мартыненко, Т.Ю. Шерстинова, Числовой профиль сюжета
2011-01-18 (Ј.А.)
13510 Тезисы 027: С.В. Лесников, Квантитативный анализ лексикографических
материалов 2011-01-18 (Ј.А.)
13509 Тезисы 027: А.С. Кравцова, В.В. Поддубный, О.Г. Шевелев, А.А. Фатыхов,
О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, Развитие системы автоматического анализа
текстов „СтилеАнализатор“ 2011-01-18 (Ј.А.)
13508 Тезисы 027: Г.Е. Кедрова, С.Б. Потемкин, Разделение омофонов с использованием лексико-синтаксической информации 2011-01-17 (Ј.А.)
13507 Тезисы 027: М.И. Канович, З.М. Шаляпина, Средства семантико-синтаксической обработки в системе русского синтеза RussLan 2011-01-17 (Ј.А.)
13506 Тезисы 027: А.С. Инфантьева, Особенности тематической организации интернет-эгоисторий в ранговом распределении Ципфа 2011-01-17 (Ј.А.)
13505 Тезисы 027: Е.А. Ильюшина, Д.А. Третьяков, Марковские модели синтаксиса русского текста и анализ структуры множества их состояний 2011-01-17 (Ј.А.)
13504 Тезисы 024: А.В. Зубов, Лингво-методические возможности русско-белорусского параллельного корпуса текстов 2011-01-17 (Ј.А.)
13503 Тезисы 016: Д. Жакетова, Е.Ф. Пирятинская, Наиболее продуктивные и наиболее частотные аффиксальные модели лексики Словаря языка Пушкина 2011-0117 (Ј.А.)
13502 Тезисы 012: Н.П. Дарчук, Л.А. Алексеенко, Электронный словарь лингвистической терминологии тезаурусного типа 2011-01-17 (Ј.А.)
13501 Тезисы 027: В.Д. Гусев, Н.В. Саломатина, Индикаторный подход к многоаспектному поиску информации 2011-01-17 (Ј.А.)
13500 Тезисы 027: К.Р. Галиуллин, Е.А. Горобец, Р.Н. Каримуллина, Сайт „Казанская лингвистическая школа“: лингвоинформационное обеспечение 2011-01-17
(Ј.А.)
13499 Тезисы 024: А.С. Асиновский, Н.В. Богданова, А.И. Рыко, С.Б. Степанова,
Т.Ю. Шерстинова, Звуковой корпус как материал для многоуровневого анализа
русской речи и база для различных инновационных проектов 2011-01-17 (Ј.А.)
13498 Тезисы 027: С.В. Андреева, Информационные и метаинформационные компоненты речи при ее автоматической обработке 2011-01-17 (Ј.А.)
13497 Тезисы 025: С.Н. Андреев, Периодизация творчества Ф. Тютчева при
помощи количественного анализа его стиля 2011-01-17 (Ј.А.)
13496 Тезисы 002: Л.И. Шелепова, Праславянская лексика в русских говорах Алтая (по материалам „Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая“)
2011-01-16 (Ј.А.)
89

13495 Тезисы 010: М.А. Родина, Человек в русской диалектной фразеологии (на
материале говоров села Апухтина Одоевского района Тульской области) 0 385 0
2011-01-16 (Ј.А.)
13494 Тезисы 010: А.В. Проскурина, Внутренняя форма словообразовательного
типа „Осн. сущ. + -ин(а)“ как внутренняя детерминанта его пропозициональносемантического устройства 2011-01-16 (Ј.А.)
13493 Тезисы 010: Е.А. Попова, Лексика южнорусского свадебного обряда (на
примере говоров Воронежской области) 2011-01-16 (Ј.А.)
13492 Тезисы 010: Е.А. Попова, Разделительные союзы в пояснительных контекстах (на материале сибирских говоров) 2011-01-16 (Ј.А.)
13491 Тезисы 010: С.А. Мызников, О некоторых особенностях глагольной лексики
прибалтийско-финского происхождения в севернорусских г. 2011-01-16 (Ј.А.)
13490 Тезисы 010: Т.И. Мочалова, Ю.В. Пронина, Концепт „женщина“ как фрагмент диалектной языковой картины мира 2011-01-16 (Ј.А.)
13489 Тезисы 010: Д.Н. Лоскутова, Лексико-семантическое поле „ветер“ в
народной медицине Тамбовской области: этнолингвистический аспект 2011-01-16
(Ј.А.)
13488 Тезисы 010: Н.А. Лиханова, Этнолингвистический сюжет забайкальской
диалектной лексики 2011-01-16 (Ј.А.)
13487 Тезисы 010: Т.В. Леонтьева, Пространственная метафора в русской диалектной лексике, обозначающей общительных людей 2011-01-16 (Ј.А.)
13486 Тезисы 010: Р.Э. Кульшарипова, Дискурс-анализ русской диалектной речи:
материалы электронной библиотеки лаборатории экспериментальной фонетики
казанского университета 2011-01-16 (Ј.А.)
13485 Тезисы 010: В.О. Кузнецов, Диалектная лексика в речи современного г.
Брянска 2011-01-16 (Ј.А.)
13484 Тезисы 010: Е.Е. Королёва, Инвективы в диалектном языке (говоры староверов Латгалии) 2011-01-16 (Ј.А.)
13483 Тезисы 010: А.Б. Коконова, Народные представления о смерти (на материале
архангельских говоров) 2011-01-16 (Ј.А.)
13482 Тезисы 010: И.Б. Качинская, Термины родства и животный мир (по материалам архангельских говоров) 2011-01-16 (Ј.А.)
13481 Тезисы 010: В.А. Закревская, Ситуация повторяющегося действия и вид глагола в диалектной речи 2011-01-16 (Ј.А.)
13480 Тезисы 037: Г.-Р. А.-К. Гусейнов, К контактологической (в аспекте отношений с тюркскими языками Северо-Восточного Кавказа) интерпретации генезиса
одного из ареалов русского цоканья 2011-01-15 (Ј.А.)
13479 Тезисы 010: Н.Л. Голубева, Неопределенные местоимения и наречия как одно из средств выражения неопределенности в трех русских говорах 2011-01-15
(Ј.А.)
13478 Тезисы 010: Э.А. Гейдарова, Старославянские формы в лексике русского
островного говора Азербайджана 2011-01-15 (Ј.А.)
13477 Тезисы 006: С.А. Галант, О некоторых словообразовательных процессах в
смоленских говорах и польском языке 2011-01-15 (Ј.А.)
13476 Тезисы 010: И.А. Букринская, О.Е. Кармакова, Лексические изоглоссы и их
место при изучении формирования русских говоров 2011-01-14 (Ј.А.)
13475 Тезисы 010: О.Г. Борисова, Л.Ю. Костина, Кубанские говоры на рубеже
веков: разнонаправленные векторы развития 2011-01-14 (Ј.А.)
13474 Тезисы 010: С.П. Белякова, Особенности функционирования русского регионального городского просторечия в современном языковом пространстве 201190

01-14 (Ј.А.)
13473 Тезисы 010: А.Г. Антипов, Деривационная морфонология русских говоров:
аспекты функционального описания 2011-01-14 (Ј.А.)
13472 Новости 039: Церемонија даривања књига Дома руске дијаспоре из Москве
Филолошком факултету у Београду 2011-01-13 (Ј.А.)
13471 Тезисы 015: Ю.С. Ярцева, Специфика звучащей речи современного политика 2011-01-13 (Ј.А.)
13470 Тезисы 015: М.В. Шульга, Позиционное „озвончение“ согласных в свете
теории оппозиций 2011-01-13 (Ј.А.)
13469 Тезисы 023: С.В. Чертков, Литерный почерк: выявление и анализ 2011-01-13
(Ј.А.)
13468 Тезисы 010: А.В. Тер-Аванесова, Некоторые итоги изучения распределения
двух фонем „типа о“ в современных русских говорах в связи с акцентуацией 201101-13 (Ј.А.)
13467 Школы 001: Institutul de Lingvistică 2011-01-12 (Ј.А.)
13466 Школы 040: Instytut Kaszubski 2011-01-12 (Ј.А.)
13465 Школы 001: Jazykovědné sdružení České republiky 2011-01-12 (Ј.А.)
13464 Школы 040: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2011-01-12
(Ј.А.)
13463 Школы 040: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2011-01-12 (Ј.А.)
13462 Школы 040: Instytut Języka Polskiego PAN 2011-01-12 (Ј.А.)
13461 Школы 040: Instytut Języka Polskiego UW 2011-01-12 (Ј.А.)
13460 Библиография 041: Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси 2011-01-12
(Ј.А.)
13459 Школы 040: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2011-01-12 (Ј.А.)
13458 Школы 040: Институт за српски језик САНУ 2011-01-12 (Ј.А.)
13457 Школы 040: Sorbisches Institut 2011-01-11 (Ј.А.)
13456 Конференции 037: Konferenz zum deutsch-slawischen Sprachkontakt 2011-0111 (Ј.А.)
13455 Тезисы 015: А.А. Соколянский, Русский вокализм как система, построенная
на двух градуальных оппозициях 2011-01-11 (Ј.А.)
13454 Тезисы 015: Е.С. Скачедубова, Особенности произношения сложных и сложносокращенных слов в современном русском литературном языке 2011-01-11
(Ј.А.)
13453 Тезисы 015: Л.В. Синицына, К вопросу о синтаксической обусловленности
интонационного членения современной дикторской речи 2011-01-11 (Ј.А.)
13452 Тезисы 015: О.А. Прохватилова, Е.А. Овечкина, К вопросу о специфике звучания православных молитвословий 2011-01-11 (Ј.А.)
13451 Тезисы 015: В.В. Потапов, Актуальные направления исследований русской
интонации (к методологии раздела „интонация“ интернет-курса „фонетика русского языка“) 2011-01-11 (Ј.А.)
13450 Тезисы 006: Я.П. Полухина, Хань Инсюй, Запятая в русской и китайской
письменной речи 2011-01-11 (Ј.А.)
13449 Тезисы 009: Е.И. Литневская, О формировании узуальных графико-орфографических норм письменной разговорной речи 2011-01-11 (Ј.А.)
13448 Тезисы 038: Ж.В. Леонова, Теория русского письма в лингводидактических
изданиях начала ХХ века 2011-01-11 (Ј.А.)
13447 Тезисы 015: О.Ф. Кривнова, Модель таймирования гласных в слитной русской речи 2011-01-11 (Ј.А.)
13446 Тезисы 015: О.Н. Короткова, Источники фонетической интерференции
91

(синтагматический аспект) 2011-01-11 (Ј.А.)
13445 Тезисы 015: С.В. Князев, Фонетическая система как регулятор звуковых
изменений (на материале аффрикатизации мягких взрывных в русском языке)
2011-01-10 (Ј.А.)
13444 Тезисы 009: С.В. Ильясова, БлОгие намерения: к вопросу о правомерности
создания так называемых орфографических окказионализмов (на материале языка
сми конца XX – начала XXI века) 2011-01-10 (Ј.А.)
13443 Тезисы 001: И.А. Изместьева, Об одной причине не использования буквы ё
2011-01-10 (Ј.А.)
13442 Тезисы 001: Г.А. Иванова, Графические гибриды: к проблеме языкового статуса 2011-01-10 (Ј.А.)
13441 Тезисы 015: Л.В. Златоустова, Перцептивные и акустические параметры
фразовых выделительных акцентов 2011-01-10 (Ј.А.)
13440 Тезисы 015: Т.И. Голощапова, Модификация некоторых спектральных параметров звучащей речи при цифровом кодировании 2011-01-10 (Ј.А.)
13439 Тезисы 001: Е.Н. Вакулова, Экспансия латиницы – языковая игра или нарушение языковой экологии? 2011-01-10 (Ј.А.)
13438 Тезисы 015: Е.М. Болычева, Наивные фонетические знания и их влияние на
научные теории (о замене морфов при фонемной проверке в МФШ) 2011-01-10
(Ј.А.)
13437 Тезисы 001: Е.В. Бешенкова, Об издержках морфологического подхода к
описанию орфографии 2011-01-10 (Ј.А.)
13436 Тезисы 015: А.М. Белов, Этимологические тоны в русском языке: одно наблюдение за процессом глоттогенеза в детской речи 2011-01-10 (Ј.А.)
13435 Тезисы 012: В.B. Беликов, Роль словаря в унификация правописной практики 2011-01-10 (Ј.А.)
13434 Тезисы 007: М.А. Балдова, Национальный стереотип и коммуникативные
средства его воплощения в экранизации произведений классической русской
литературы (на примере кинофильма „барышня-крестьянка“) 2011-01-10 (Ј.А.)
13433 Тезисы 015: Ф.О. Байрамова, О системном подходе в практике установления
родного языка диктора, говорящего с акцентом 2011-01-10 (Ј.А.)
13432 Тезисы 019: Е.С. Ярыгина, Семантико-грамматическое представление конструкций вывода-обоснования 2011-01-09 (Ј.А.)
13431 Тезисы 019: Н.В. Юдина, Валентность и сочетаемость в русском языкознании: к вопросу о лингвистическом плюрализме 2011-01-09 (Ј.А.)
13430 Тезисы 019: О.С. Шлапаков, Предикативная природа обращения и представления 2011-01-09 (Ј.А.)
13429 Тезисы 019: Л.А. Шестак, Динамика русского синтаксиса (факторы и векторы) 2011-01-09 (Ј.А.)
13428 Тезисы 021: И.Б. Шатуновский, Грамматика мысли в русском языке 201101-09 (Ј.А.)
13427 Тезисы 019: Т.Е. Шаповалова, Настоящее экзистенциальное или вневременность? 2011-01-09 (Ј.А.)
13426 Тезисы 019: О.М. Чупашева, Сочинительная связь деепричастия с прилагательным и причастием 2011-01-09 (Ј.А.)
13425 Тезисы 019: В.Е. Чумирина, Акциональность и перцептивность в глагольных лексемах 2011-01-09 (Ј.А.)
13424 Тезисы 019: А.Г. Хорошавина, Функции форманта не в составе конструкций
не + Nn, чтобы 2011-01-09 (Ј.А.)
13423 Тезисы 019: Т.И. Стексова, Факультативные модусные категории и способы
92

их взаимодействия с диктумом 2011-01-09 (Ј.А.)
13422 Тезисы 019: М.Ю. Сидорова, Синтаксические термины и синтаксические
сущности (на примере понятия „предикативность“) 2011-01-09 (Ј.А.)
13421 Тезисы 019: О.А. Селюнина, Сложное предложение и синтаксическая
конструкция 2011-01-09 (Ј.А.)
13420 Тезисы 019: Ю.А. Светашова, Структурно-семантическая организация
конструкции с репрезентируемой речью 2011-01-09 (Ј.А.)
13419 Тезисы 019: Е.А. Савина, Параметр вовлеченности vs. отстраненности в
русских контактоподдерживающих конструкциях 2011-01-09 (Ј.А.)
13418 Тезисы 019: Е.А. Ростокина, Речевое сокращение компаративных конструкций научного текста 2011-01-09 (Ј.А.)
13417 Тезисы 019: И.Ф. Рагозина, Об одном типе условно-уступительных конструкций 2011-01-09 (Ј.А.)
13416 Тезисы 009: Е.С. Приходько, Фразеологизованные риторические вопросы в
русском языке и их виды 2011-01-08 (Ј.А.)
13415 Тезисы 019: Л.В. Попова, Роль связки в выражении фазисного значения
именного сказуемого 2011-01-08 (Ј.А.)
13414 Тезисы 019: Е.А. Покровская, Синтаксическое слияние и расчленение: генезис, динамика, современные сферы бытования 2011-01-08 (Ј.А.)
13413 Тезисы 022: Н.А. Печникова, Прагматический потенциал предложений переходных коммуникативных типов 2011-01-08 (Ј.А.)
13412 Тезисы 019: Н.В. Патроева, Проблема грамматического статуса осложненного предложения и типологии осложняющих конструкций 2011-01-08 (Ј.А.)
13411 Тезисы 019: И.С. Папуша, Гермы сложного синтаксического целого 2011-0108 (Ј.А.)
13410 Тезисы 019: З.Н. Новоженова, Глагольное предложение в русском языке
2011-01-08 (Ј.А.)
13409 Тезисы 019: Т.А. Мурадова, Ориентиры на синтаксическом и текстовом
уровнях как опора при восприятии отношений обусловленности в тексте 2011-0108 (Ј.А.)
13408 Тезисы 019: Е.П. Марченко, А.С. Коломийцева, Текстообразующая полифункциональность полипредикативных сложных предложений 2011-01-08 (Ј.А.)
13407 Тезисы 019: И.А. Мартьянова, Актуальные процессы русского синтаксиса
(на материале современного прозаического дискурса) 2011-01-08 (Ј.А.)
13406 Тезисы 019: Н.В. Малычева, Проблема дифференциации сложного синтаксического целого и сложного предложения 2011-01-08 (Ј.А.)
13405 Тезисы 019: В.П. Малащенко, Т.В. Милевская, Еще раз о понятии основы
предложения 2011-01-07 (Ј.А.)
13404 Тезисы 011: А.В. Логинов, Функционально-семантическая организация категории вопросительности 2011-01-07 (Ј.А.)
13403 Тезисы 019: П.А. Лекант, Интенсив как синтаксическая форма субъективности и экспрессии 2011-01-07 (Ј.А.)
13402 Тезисы 019: Н.Н. Лапынина, Межфразовые скрепы, формирующиеся на базе
стандартизованных предикативных единиц 2011-01-07 (Ј.А.)
13401 Тезисы 019: Е.М. Лазуткина, Структура предложений с подлежащим, имеющим квантификативную характеристику 2011-01-07 (Ј.А.)
13400 Тезисы 019: И.В. Космарская, О конструкциях с именем действия с позиции
подлежащего 2011-01-07 (Ј.А.)
13399 Тезисы 019: В.Ю. Копров, Основные положения семантико-функционального сопоставительного синтаксиса разноструктурных языков 2011-01-07 (Ј.А.)
93

13398 Тезисы 022: Г.В. Ким, О прагматическом принципе приоритета: „имплицитные“ модели в художественном тексте 2011-01-07 (Ј.А.)
13397 Тезисы 019: А.А. Калинина, Утверждение и отрицание в условиях гипотетической модальности 2011-01-07 (Ј.А.)
13396 Тезисы 019: Р.А. Зорин, Семантика предиката как фактор реализации творительного падежа в стихийной конструкции: глаголы испортить и повредить 201101-07 (Ј.А.)
13395 Программы 040: XLIX скуп слависта Србије 2011-01-06 (Ј.А.)
13394 Программы 039: Третья белградская встреча славянских русистов 2011-0106 (Ј.А.)
13393 Исследования 031: И. Захариева, Поединок с веком: эволюция лирики О.
Мандельштама 2011-01-06 (А.Г.)
13392 Конференции 007: Когнитивные исследования на современном этапе.
КИСЭ-2011 2011-01-06 (Ј.А.)
13391 Тезисы 007: Е.Г. Жидкова, Семантико-синтаксические трансформации:
лингвокогнитивный аспект 2011-01-06 (Ј.А.)
13390 Тезисы 019: М.Я. Дымарский, К проблеме модели синтаксического описания 2011-01-06 (Ј.А.)
13389 Тезисы 019: М.В. Дегтярева, Об одном структурно-семантическом варианте
безличного предложения в русском языке 2011-01-06 (Ј.А.)
13388 Тезисы 019: Н.М. Девятова, Сравнение в динамической модели языка 201101-06 (Ј.А.)
13387 Тезисы 009: Л.А. Голышкина, Дискретность и континуальность в свете
осмысления этапов текстопорождения 2011-01-06 (Ј.А.)
13386 Тезисы 019: В. Гладров, Модель предложения и модель высказывания 201101-06 (Ј.А.)
13385 Тезисы 019: Н.А. Герасименко, Синтаксические конструкции со значением
возраста в русском языке 2011-01-06 (Ј.А.)
13384 Тезисы 019: Г.Ф. Гаврилова, О взаимодействии языковых средств выражения семантики отрицания в сложноподчиненном предложении 2011-01-06 (Ј.А.)
13383 Тезисы 006: Д.П. Войводич, О принципе „обманутого ожидания“ в концессивных предложениях (на материале русского и сербского языков) 2011-01-06
(Ј.А.)
13382 Тезисы 019: Н.Л. Васильев, Из истории изучения синтаксического статуса
вводных предложений и вставных конструкций в русском языке 2011-01-06 (Ј.А.)
13381 Тезисы 019: М.А. Валуева, К вопросу о предложных сочетаниях с согласованным определением как компоненте парадигмы предлога 2011-01-06 (Ј.А.)
13380 Тезисы 019: С.А. Важник, „О сочинении частей слова“ М. В. Ломоносова: к
вопросу о выделении синтаксических архаизмов в русском литературном языке
2011-01-06 (Ј.А.)
13379 Тезисы 019: З.Н. Бакалова, О синонимии русских сложносочиненных предложений адвесативного типа 2011-01-06 (Ј.А.)
13378 Конференции 027: FLTAL Conference, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 201101-05 (Ј.А.)
13377 Тезисы 019: С.А. Алексанова, Синкретизм семантики в сфере обстоятельственных детерминантов 2011-01-05 (Ј.А.)
13376 Тезисы 011: Л.Г. Шибакова, Семантика и функционирование предлогов в и
на в русском языке 2011-01-05 (Ј.А.)
13375 Тезисы 021: Е.С. Шереметьева, Пути и аспекты описания отыменных релятивов 2011-01-05 (Ј.А.)
94

13374 Тезисы 011: Е.А. Фёдорова, Функциональные типы локумной лексики 201101-05 (Ј.А.)
13373 Тезисы 011: Е.В. Томас, Семантика конструкций с обязательной предложнопадежной формой в + Вин. падеж (пример корпусного исследования) 2011-01-05
(Ј.А.)
13372 Тезисы 011: Р. Судзуки, Корреляты предлогов с предметным ориентиром,
составляющие функционально-семантическую категорию именной атрибутивной
параметрической характеризации 2011-01-05 (Ј.А.)
13371 Тезисы 012: Е.М. Степанычева, Опыт создания учебного функционального
словаря русских наречий (на материале кванторных лексем) 2011-01-05 (Ј.А.)
13370 Тезисы 006: А.В. Ситарь, Е.Н. Виноградова, Предложные единицы с условным значением в русском и украинском языках 2011-01-05 (Ј.А.)
13369 Тезисы 011: Г.Н. Сергеева, К вопросу о словах неопределенной категориальной принадлежности 2011-01-05 (Ј.А.)
13368 Тезисы 011: И.С. Сенина, К синтаксической классификации лексики: именаклассификаторы 2011-01-05 (Ј.А.)
13367 Тезисы 006: З. Моаззен Задех, Семантика русских пространственных предлогов и проблема их перевода на персидский язык 2011-01-05 (Ј.А.)
13366 Тезисы 006: Ю.А. Мареева, Система русских темпоральных наречий в зеркале новогреческого языка 2011-01-05 (Ј.А.)
13365 Тезисы 006: Ч. Ляхур, Система вторичных предлогов и лексикализация
существительных 2011-01-05 (Ј.А.)
13364 Тезисы 021: С.А. Крылов, Лексическое и грамматическое в местоимениях
2011-01-04 (Ј.А.)
13363 Тезисы 021: М.И. Конюшкевич, Предложно-падежные синтаксемы с конфирмативной семантикой 2011-01-04 (Ј.А.)
13362 Тезисы 001: Е.Н. Клемёнова, Теория ограничения в лингвистике 2011-01-04
(Ј.А.)
13361 Тезисы 011: О.М. Исаченко, Семантика „приблизительности“ в официальном дискурсе 2011-01-04 (Ј.А.)
13360 Тезисы 021: А.А. Загнитко, Типология служебности / вспомогательности:
внутрисистемный и внесистемный аспекты 2011-01-04 (Ј.А.)
13359 Тезисы 013: А.Н. Дулина, К проблеме строевых слов в лексиконе 2011-01-04
(Ј.А.)
13358 Тезисы 006: Е.А. Доценко, Особенности выражения пространственной локализации в русском и казахском языках (на примере значений несопространственности) 2011-01-04 (Ј.А.)
13357 Тезисы 021: Н.О. Григорьева, Проблема фразеологизации конструкций:
полифункциональные служебные слова 2011-01-04 (Ј.А.)
13356 Тезисы 021: Л.И. Горбунова, Специфика отражения пространственных отношений средствами атрибутивно-локативной языковой модели 2011-01-04 (Ј.А.)
13355 Тезисы 006: М.В. Всеволодова, Т.Е. Чаплыгина, Предложные единицы славянских языков и механизмы языка 2011-01-04 (Ј.А.)
13354 Тезисы 021: М.В. Всеволодова, О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, К вопросу об операциональных методах категоризации предложных единиц 2011-01-04
(Ј.А.)
13353 Тезисы 021: Т.А. Волкова, К проблеме изучения русских частиц с точки зрения их полифункциональности 2011-01-03 (Ј.А.)
13352 Тезисы 018: Е.Н. Виноградова, К вопросу о предлогах-сращениях 2011-0103 (Ј.А.)
95

13351 Тезисы 011: Л.М. Байдуж, Семантическая структура конструкций мотивации
со скрепой „все равно“ 2011-01-03 (Ј.А.)
13350 Тезисы 011: Н.С. Алещенко, Система значений пространственных наречий
как фрагмент ФСП локативности 2011-01-03 (Ј.А.)
13349 Тезисы 016: Н.А. Ярошенко, Частотные модели образования логинонимов
на базе антропонимов 2011-01-03 (Ј.А.)
13348 Тезисы 016: Т.С. Щелокова, Словообразовательная активность как этап
ассимиляции 2011-01-03 (Ј.А.)
13347 Тезисы 042: Н.Е. Шанявская, Потенциал относительного прилагательного на
материале стихотворений М. Крепса 2011-01-03 (Ј.А.)
13346 Тезисы 006: Л.В. Шалина, Слова-композиты как единицы вербальной коммуникации в русском и немецком языках 2011-01-03 (Ј.А.)
13345 Тезисы 016: Е.В. Тумакова, Активные способы образования новых слов в
современном русском языке 2011-01-03 (Ј.А.)
13344 Тезисы 022: И.А. Тропина, Наречия-инновации: прагматический аспект исследования 2011-01-03 (Ј.А.)
13343 Тезисы 016: Г.В. Токарев, Деривационные особенности квазиэталонов русского языка 2011-01-02 (Ј.А.)
13342 Тезисы 016: С.Г. Татевосов, К.Л. Киселева, Множественная префиксация и
структура русской глагольной основы 2011-01-02 (Ј.А.)
13341 Тезисы 016: Л.В. Рацибурская, Специфика современных деривационных
процессов в аспекте „амероглобализации“ 2011-01-02 (Ј.А.)
13340 Тезисы 016: О.А. Пацюкова, Протяженные префиксы как результат развития
словообразовательной системы языка 2011-01-02 (Ј.А.)
13339 Тезисы 016: Пак Кын Хе, Закономерности вхождения новых слов в систему
словообразовательных гнезд русского языка на рубеже XX–XXI вв. 2011-01-02
(Ј.А.)
13338 Тезисы 016: Д.А. Осильбекова, Архитипы суффиксальных имен существительных 2011-01-02 (Ј.А.)
13337 Тезисы 016: Й. Митурска-Бояновска, В мире симилятивов 2011-01-02 (Ј.А.)
13336 Тезисы 016: К.-Х. Лунд, Образование и использование сложных составных
существительных в современном русском языке 2011-01-02 (Ј.А.)
13335 Тезисы 016: О.Ю. Крючкова, Словообразовательная специфика русского
языка как результат разноуровневых динамических процессов 2011-01-02 (Ј.А.)
13334 Тезисы 016: Н.Ф. Крылова, Пути образования русского компьютерного
жаргона 2011-01-02 (Ј.А.)
13333 Тезисы 016: С.Б. Козинец, Словообразовательная метафора и прием буквализации 2011-01-02 (Ј.А.)
13332 Интервью 001: Существовал ли в древности единый язык человечества? [В]
2011-01-01 (Ј.А.)
13331 Лекции 027: А. Потсар, Лингвистическая экспертиза [В] 2011-01-01 (Ј.А.)
13330 Лекции 028: Слово и дело [В] 2011-01-01 (Ј.А.)
13329 Анонсы 041: Balkan Rusistics: Статистика 2010-12-31 (Ј.А.)
13328 Тезисы 016: И.А. Ковынёва, Голофрастические конструкции: причины создания и критерии характеристики в свете современных неологических исследований 2010-12-31 (Ј.А.)
13327 Тезисы 016: П.А. Катышев, С.К. Соколова, Детерминанты полимотивации
деривата по данным метаязыковой деятельности носителей русского языка 201012-31 (Ј.А.)
13326 Тезисы 037: А.К. Казкенова, С.А. Никитина, Заимствованное слово и его
96

прoизводные в современном русском языке 2010-12-31 (Ј.А.)
13325 Тезисы 016: А.Д. Жакупова, Русская мотивология: этапы становления 201012-31 (Ј.А.)
13324 Тезисы 016: О.И. Дмитриева, Перспективы динамического исследования
слоообразовательных подсистем русского языка 2010-12-31 (Ј.А.)
13323 Тезисы 016: Э.С. Денисова, Активные процессы словотворчества в современном русском языке (на материале языка рекламы) 2010-12-31 (Ј.А.)
13322 Тезисы 016: В.М. Грязнова, Специфика прагматического компонента в значении личного имени в языке XIX в. 2010-12-31 (Ј.А.)
13321 Тезисы 016: А.С. Бузело, Развитие валентных связей морфем как отражение
эволюции словообразовательной системы современного русского языка 2010-12-31
(Ј.А.)
13320 Тезисы 016: А.А. Боровиков, Возникновение мутационных значений у глагольной приставки про-2010-12-31 (Ј.А.)
13319 Тезисы 016: Л.А. Араева, Системологическое описание деривационных процессов русского языка 2010-12-31 (Ј.А.)
13318 Тезисы 016: Т.П. Адскова, Статус субстантивированных образований в системе словообразовательных гнезд современного русского языка 2010-12-31 (Ј.А.)
13317 Исследования 003: М.Б. Попов, К вопросу о написаниях типа ТРОТ <
*TЪRT в рукописях XIV—XV вв.: слоговые плавные или второе полногласие?
2010-12-30 (Ј.А.)
13316 Исследования 003: А.А. Плетнева, К характеристике языковой ситуации в
России XVIII-XIX вв. 2010-12-30 (Ј.А.)
13315 Исследования 003: И.Б. Иткин, Ю.К. Коган, Окончание дательного падежа ови в древненовгородском диалекте 2010-12-30 (Ј.А.)
13314 Исследования 003: А.А. Гиппиус, Сочинения Владимира Мономаха: опыт
текстологической реконструкции III 2010-12-30 (Ј.А.)
13313 Исследования 001: Н.Б. Мечковская, Естественный язык и метаязыковая
рефлексия в век Интернета 2010-12-30 (Ј.А.)
13312 Исследования 016: Е.В. Огольцева, Опыт гнездового описания образной
производной лексики (на материале образных гнезд зоонимов) 2010-12-30 (Ј.А.)
13311 Исследования 003: Д.В. Руднев, История становления связочного глагола
являться в современном русском языке 2010-12-30 (Ј.А.)
13310 Исследования 007: Г.Е. Крейдлин, А.Б. Летучий, Концептуализация частей
тела в русском языке и в невербальных семиотических кодах 2010-12-30 (Ј.А.)
13309 Исследования 022: Т.Б. Радбиль, Прагматические аномалии в среде языковых аномалий русской речи 2010-12-30 (Ј.А.)
13308 Исследования 022: В.И. Подлесская, А.А. Кибрик, Коррекция в устной русской монологической речи по данным корпусного исследования 2010-12-30 (Ј.А.)
13307 Исследования 003: М.Н. Шевелева, Еще раз о написаниях типа трот (на
месте рефлексов праславянских сочетаний гласных с плавными) в рукописях XIIIXVI вв. 2010-12-29 (Ј.А.)
13306 Исследования 007: Т.Б. Радбиль, Аномалии в сфере языковой концептуализации мира 2010-12-29 (Ј.А.)
13305 Исследования 015: О.В. Антонова, О рефлексах старомосковского произношения в современной звучащей речи 2010-12-29 (Ј.А.)
13304 Исследования 010: С.В. Князев, Е.В. Шаульский, Генезис диссимилятивного
аканья (в связи с проблемой фонологизации фонетических явлений) 2010-12-29
(Ј.А.)
13303 Исследования 010: Т.В. Попова, „Восточнославянские изоглоссы“: Некото97

рые итоги работы над темой 2010-12-29 (Ј.А.)
13302 Исследования 003: М. Бобрик, Полу-Ё. Из наблюдений над забытым памятником русского языка первой трети XIX века 2010-12-29 (Ј.А.)
13301 Исследования 003: С.М. Шамин, Слово „куранты“ в русском языке XVII начала XVIII в. 2010-12-29 (Ј.А.)
13300 Исследования 003: А. Родионова, Форма „бышеть“ в Рогожском летописце:
образование, значение, употребление 2010-12-29 (Ј.А.)
13299 Исследования 003: А.В. Сахарова, К вопросу о прагматических критериях
распределения предикаций на причастные и финитные в древнерусской летописи
2010-12-29 (Ј.А.)
13298 Исследования 037: А.А. Пичхадзе, О функционировании греческих книжных
заимствований в древнерусском языке 2010-12-29 (Ј.А.)
13297 Исследования 003: Ф. Минлос, Повтор предлогов в Новгородской первой
летописи 2010-12-29 (Ј.А.)
13296 Исследования 009: В.М. Живов, Язык и стиль А.П. Сумарокова 2010-12-29
(Ј.А.)
13295 Исследования 003: П.В. Петрухин, Жили-были: вопрос закрыт? 2010-12-28
(Ј.А.)
13294 Исследования 010: Л.Л. Касаткин, Что такое диалектный язык 2010-12-28
(Ј.А.)
13293 Исследования 003: М.Н. Шевелева, „Русский плюсквамперфект“ в древнерусских памятниках и современных говорах 2010-12-28 (Ј.А.)
13292 Исследования 003: И.И. Макеева, История семантики слов со значением
протяженности по вертикали в русском языке 2010-12-28 (Ј.А.)
13291 Исследования 023: Е.В. Ягунова, Фонетические признаки опорных сегментов и восприятие русского текста 2010-12-28 (Ј.А.)
13290 Исследования 001: О.Е. Иванова, Правописание наречий: правила и словарь
2010-12-28 (Ј.А.)
13289 Исследования 024: О.Н. Лагута, М.К. Тимофеева, Национальный корпус русского языка и Интегрум: итоги и перспективы 2010-12-28 (Ј.А.)
13288 Исследования 025: Ю.Д. Апресян, П.В. Дяченко, А.В. Лазурский, Л.Л. Цинман, О компьютерном учебнике лексики русского языка 2010-12-28 (Ј.А.)
13287 Исследования 014: Д.О. Добровольский, Лексико-синтаксическое варьирование во фразеологии: ввод определения в структуру идиомы 2010-12-28 (Ј.А.)
13286 Исследования 004: Л.П. Крысин, Русская литературная норма и современная
речевая практика 2010-12-28 (Ј.А.)
13285 Исследования 010: П.В. Петрухин, Д.В. Сичинава, Еще раз о восточнославянском сверхсложном прошедшем плюсквамперфекте и современных диалектных
конструкциях 2010-12-27 (Ј.А.)
13284 Исследования 023: З.С. Санджи-Гаряева, Пародийно-комическая функция
неузуального словообразования в прозе А. Платонова 2010-12-27 (Ј.А.)
13283 Исследования 004: Е.А. Земская, Речевой портрет эмигрантки первой волны
(третье поколение) 2010-12-27 (Ј.А.)
13282 Исследования 003: И.Б. Иткин, Две заметки о берестяных грамотах: Смол.
12, Торж. 4 2010-12-27 (Ј.А.)
13281 Исследования 019: К.А. Крапивина, В.С. Храковский, Таксисная конструкция с грамматикализованной единицей в… бытность 2010-12-27 (Ј.А.)
13280 Исследования 015: Е.Л. Арзиани, Экспериментальные данные о реализации
фонемы /j/ в некоторых фонетических позициях в современном русском литературном языке 2010-12-27 (Ј.А.)
98

13279 Исследования 015: Е.С. Скачедубова, Произносительная подсистема сложных и сложносокращенных слов: тенденции развития 2010-12-27 (Ј.А.)
13278 Исследования 015: В.Л. Васильев, Изменение дн > нн > н в истории русского
языка (на материале ономастики и диалектной лексики) 2010-12-27 (Ј.А.)
13277 Исследования 003: А.А. Соколянский, Изменение сочетания „тс“ в истории
русского языка 2010-12-27 (Ј.А.)
13276 Исследования 002: Ж.Ж. Варбот, Факультативная дифтонгизация этимологического у в русских говорах 2010-12-27 (Ј.А.)
13275 Исследования 003: X. Кайперт, Грамматика и теология: по поводу языка –
объекта славянского „Трактата о восьми частях слова“ 2010-12-26 (Ј.А.)
13274 Исследования 003: А.В. Малышева, Вариативность генитива и аккузатива
при глаголах с общим значением „беречь, защищать“ в русских летописях 201012-26 (Ј.А.)
13273 Исследования 003: В.М. Живов, Референтная структура и порядок слов…:
дательный самостоятельный в двух древних церковнославянских текстах 2010-1226 (Ј.А.)
13272 Библиография 041: Delhi University Library System 2010-12-26 (Ј.А.)
13271 Библиография 041: Электронный каталог Национальной парламентской
библиотеки Грузии 2010-12-25 (Ј.А.)
13270 Портреты 039: Давид Зурабович Гоциридзе (Батуми) 2010-12-25 (Ј.А.)
13269 Портреты 008: Илиана Михайлова Владова (София) 2010-12-25 (Ј.А.)
13268 Школы 039: Дружество на русистите в България 2010-12-25 (Ј.А.)
13267 Новости 039: Ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori posjetio Filozofski
fakultet 2010-12-25 (Ј.А.)
13266 Тезисы 012: М.И. Чернышёва, Наследие греко-славянской гуманитарной
культуры в Словаре русского языка XI–XVII вв. 2010-12-24 (Ј.А.)
13265 Тезисы 012: В.В. Химик, Допустимо ли сквернословие в словарях общего
типа? 2010-12-24 (Ј.А.)
13264 Тезисы 012: Э.Р. Хамитова, Лингвокультурологический аспект словаря
метафор 2010-12-24 (Ј.А.)
13263 Тезисы 012: В.И. Супрун, Этимологический словарь для младшего школьника: состав, формы подачи материала 2010-12-24 (Ј.А.)
13262 Тезисы 012: Т.А. Сироткина, Тезаурусный подход к составлению этнонимического словаря 2010-12-24 (Ј.А.)
13261 Тезисы 013: Р.К. Потапова, Н.А. Морев, С.В. Бездорожев, А.А. Маслов, Языковая специфика терминологии и организация терминологических единиц в области нанотехнологий при создании терминологической базы данных 2010-12-24
(Ј.А.)
13260 Тезисы 012: З.Ю. Петрова, Основные параметры описания компаративных
тропов в „Материалах к словарю метафор и сравнений русской литературы XIXXX вв.“ 2010-12-24 (Ј.А.)
13259 Тезисы 012: И.А. Малышева, 50 лет Картотеке Словаря русского языка
XVIII века 2010-12-24 (Ј.А.)
13258 Тезисы 012: Г.И. Кустова, Семантические классы прилагательных в электронном семантическом словаре 2010-12-24 (Ј.А.)
13257 Тезисы 012: Л.П. Колоколова, К вопросу о функционально-когнитивном
словаре 2010-12-24 (Ј.А.)
13256 Школы 001: Language Society (Ankara) 2010-12-23 (Ј.А.)
13255 Школы 001: Turkish Language Association 2010-12-23 (Ј.А.)
13254 Проекты 024: Turkish National Corpus 2010-12-23 (Ј.А.)
99

13253 Проекты 001: Linguistic Resources for Romanian Language 2010-12-23 (Ј.А.)
13252 Школы 025: Association for Computational Linguistics European Chapter 201012-23 (Ј.А.)
13251 Проекты 024: Браун корпус за български език 2010-12-23 (Ј.А.)
13250 Проекты 025: Квантификация на време и аспект в български, полски и
английски 2010-12-23 (Ј.А.)
13249 Проекты 026: Езикови ресурси и технологии за машинен превод (20082010) 2010-12-23 (Ј.А.)
13248 Проекты 025: Автоматична граматична корекция на български език (20082010) 2010-12-23 (Ј.А.)
13247 Проекты 025: SYNText - Синтактичен речник на българския език (20082010) 2010-12-23 (Ј.А.)
13246 Проекты 025: BulNet - лексикално-семантична мрежа на българския език
(2008-2010) 2010-12-23 (Ј.А.)
13245 Школы 025: Секция по компютърна лингвистика (БАН) 2010-12-23 (Ј.А.)
13244 Проекты 024: Resursi srpskog jezika 2010-12-23 (Ј.А.)
13243 Проекты 024: Korpus bosanskih tekstova na Univerzitetu u Oslu 2010-12-23
(Ј.А.)
13242 Проекты 027: Common Language Resources and their Applications – a Marie
Curie ITN (FP-7) 2010-12-22 (Ј.А.)
13241 Проекты 024: Hrvatska jezična riznica 2010-12-22 (Ј.А.)
13240 Проекты 024: Hrvatski nacionalni korpus 2010-12-22 (Ј.А.)
13239 Проекты 024: Evrokorpus 2010-12-22 (Ј.А.)
13238 Проекты 024: Monolingual Concordances over several Slovene corpora 201012-22 (Ј.А.)
13237 Проекты 024: Korpus slovenskega jezika 2010-12-22 (Ј.А.)
13236 Проекты 024: Korpus slovenskega jezika 2010-12-22 (Ј.А.)
13235 Проекты 024: Корпус русского литературного языка 2010-12-22 (Ј.А.)
13234 Проекты 024: Parallekorpus der slawischen und anderen Sprachen 2010-12-22
(Ј.А.)
13233 Новые книги 006: Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen,
Polnischen und Deutschen 2010-12-21 (Ј.А.)
13232 Сборники 040: Formal Studies in Slavic Linguistics 2010-12-21 (Ј.А.)
13231 Сборники 040: Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven 2010-12-21
(Ј.А.)
13230 Новые книги 013: Renate Lipinsky, Die Darstellung des christlichen Wortschatzes 2010-12-21 (Ј.А.)
13229 Сборники 040: Baltische und slavische Prosodie 2010-12-21 (Ј.А.)
13228 Новые книги 006: Lydia Nagel, Kritisierende Äußerungen im Russischen und
Deutschen 2010-12-21 (Ј.А.)
13227 Новые книги 022: Wolfgang Stadler, Pragmatik des Schweigens 2010-12-21
(Ј.А.)
13226 Проекты 040: Forschungsplattform Südosteuropa 2010-12-21 (Ј.А.)
13225 Журналы 040: Wiener Slavistisches Jahrbuch (2010) 2010-12-21 (Ј.А.)
13224 Проекты 040: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2010-12-21 (Ј.А.)
13223 Проекты 041: Центр популяризации науки в Белграде 2010-12-20 (Ј.А.)
13222 Сообщения 041: В БР появилась 13-тысячная статья! 2010-12-20 (Ј.А.)
13221 Тезисы 012: А.Н. Качалкин: Сергей Иванович Ожегов: личность, МГУ, творческие замыслы 2010-12-20 (Ј.А.)
13220 Тезисы 012: В.Н. Калиновская, „Словарь русского языка XIX века“: про100

блемы и перспективы дифференциального описания и изучения лексики 2010-1220 (Ј.А.)
13219 Тезисы 012: А. Зайнульдинов, Э.Ф. Керо Хервилья, Из опыта создания Русско-испанского словаря эмоционально-оценочной лексики 2010-12-20 (Ј.А.)
13218 Тезисы 012: О.Н. Григорьева, Географические названия в современном русском словаре (лингвострановедческий аспект) 2010-12-20 (Ј.А.)
13217 Тезисы 012: В.Е. Гольдин, Словари толковые и ассоциативные: проблема соотносительности данных 2010-12-20 (Ј.А.)
13216 Тезисы 012: И.Ю. Белякова, О проекте когнитивного тезауруса поэтического
языка Марины Цветаевой 2010-12-20 (Ј.А.)
13215 Тезисы 037: Л.А. Баранова, Аббревиатуры иноязычного происхождения:
опыт лексикографического описания 2010-12-20 (Ј.А.)
13214 Тезисы 012: Л.Г. Бабенко, Словарь как текст (на материале идеографических
словарей русского языка) 2010-12-20 (Ј.А.)
13213 Тезисы 012: М.В. Ахметова, Неофициальные топонимы в русском языке:
проект словаря 2010-12-20 (Ј.А.)
13212 Тезисы 003: И.А. Шелкова, Системная омонимия в русском языке XI–XVII
вв. 2010-12-19 (Ј.А.)
13211 Тезисы 013: А.Л. Шарандин, Семантическая структура слова как отражение
языковой интеграции 2010-12-19 (Ј.А.)
13210 Тезисы 002: Т.В. Шалаева, К этимологии русского „подлинный“ 2010-12-19
13209 Тезисы 007: Л.А. Чижова, Языковые аспекты в синестезии познавательной
деятельности человека (на материале русского языка) 2010-12-19 (Ј.А.)
13208 Тезисы 035: Е.А. Чагинская, Из лингвофилософского наследия А. Ф. Лосева:
роль энергемы в семантике имени 2010-12-19 (Ј.А.)
13207 Тезисы 013: М.В. Фролова, Глаголы социальных отношений в современной
художественной литературе (на материале текстов А. Платонова и М. Булгакова
20-х годов ХХ века) 2010-12-19 (Ј.А.)
13206 Тезисы 013: Л.А. Феоктистова, Базовые компоненты семантики пропажи,
исчезновения (на материале русского литературного языка и говоров) 2010-12-19
(Ј.А.)
13205 Тезисы 017: Ф.В. Степанова, Закономерности функционирования личных
имен во вторичной номинации 2010-12-19 (Ј.А.)
13204 Тезисы 005: Е.В. Старостина, Типы возрастных изменений ассоциативного
поля (на материале вербальных реакций испытуемых 7–55 лет) 2010-12-19 (Ј.А.)
13203 Тезисы 013: А.Н. Соловьев, К вопросу о периодизации русской урбанонимии 2010-12-19 (Ј.А.)
13202 Тезисы 003: Ю.В. Смирнова, Отражение отвердения и смягчения согласных
разных типов в восточносреднерусских скорописных памятниках первой половины XVII в. 2010-12-19 (Ј.А.)
13201 Тезисы 003: Е.В. Сердюкова, Фитонимы в памятнике XVI в.“Назирателе“
2010-12-19 (Ј.А.)
13200 Тезисы 013: С.В. Самойлова, К вопросу о современной экономической терминологии 2010-12-19 (Ј.А.)
13199 Тезисы 013: А.Ю. Рыженко, Семантические модификации ойконимов 201012-19 (Ј.А.)
13198 Тезисы 013: С.Н. Руденко, Социолингвальные квалификативы в составе
номинативного корпуса глюттонии 2010-12-18 (Ј.А.)
13197 Тезисы 013: Е.А. Рыбальченко, Особенности цветоупотребления в романе
М.А. Шолохова „Тихий Дон“ 2010-12-18 (Ј.А.)
101

13196 Тезисы 013: А.Е. Рубан, Грамматика и лексикография как принципы
описания наречий 2010-12-18 (Ј.А.)
13195 Тезисы 013: А.А. Романовская, Семантическая структура античного символа
2010-12-18 (Ј.А.)
13194 Тезисы 013: И.А. Ребрушкина, О термине и понятии „внутренняя форма
слова“ 2010-12-18 (Ј.А.)
13193 Тезисы 013: Н.В. Пятаева, Единицы диахронического исследования лексической системы русского языка (к проблеме выделения и квалификации) 2010-1218 (Ј.А.)
13192 Тезисы 013: А.В. Птенцова, О структуре многозначности слов „кричать“ и
„крик“ 2010-12-18 (Ј.А.)
13191 Тезисы 037: И.В. Приорова, К вопросу о компенсации парадигматической
„редукции“ несклоняемых заимствований 2010-12-18 (Ј.А.)
13190 Тезисы 013: А.М. Пожарская, Квадратный как характеристика физических
объектов неживой природы: к вопросу об отражении формы предмета в русском
языке 2010-12-18 (Ј.А.)
13189 Тезисы 013: А.М. Плотникова, Многозначность слова в семасиологии и
когнитивной семантике 2010-12-18 (Ј.А.)
13188 Тезисы 013: М.К. Пак, Отличительные особенности общерусского слова
2010-12-18 (Ј.А.)
13187 Тезисы 013: Ф.Р. Одекова, Гоголь и ботаника: лингвистический аспект 201012-18 (Ј.А.)
13186 Тезисы 013: Т.Ф. Новикова, Лингворегионализмы в составе слов с национально-культурным компонентом 2010-12-18 (Ј.А.)
13185 Тезисы 013: Л.А. Нестерская, Л.Н. Норейко, Основные тенденции пополнения словаря экономической сферы общения 2010-12-18 (Ј.А.)
13184 Тезисы 013: Г.Б. Наумова, Слово как основа образной структуры современного художественного текста 2010-12-18 (Ј.А.)
13183 Тезисы 013: В.В. Морковкин, Г.М. Мандрикова, Таронимия как антропоцентрическая категория 2010-12-18 (Ј.А.)
13182 Тезисы 013: Н.Г. Мордвинова, Онимическая лексика в составе ктематонимов 2010-12-18 (Ј.А.)
13181 Библиография 040: Directory of Japanese Slavic and Eurasian Scholars 2010-1217 (Ј.А.)
13180 Сборники 040: Россия и русские глазами инославянских народов 2010-12-17
(Ј.А.)
13179 Исследования 040: И. Поспишил, Феномен Центральной Европы и русский
культурный элемент в чешской среде 2010-12-17 (Ј.А.)
13178 Исследования 004: Юко Симэки, Русский язык в Украине: анализ факторов,
связанных с использованием русского языка и отношением к русскому языку
двуязычного населения 2010-12-17 (Ј.А.)
13177 Исследования 007: Л. Попович, Стереотип русского в языковой картине мира украинцев: концептуально-когнитивный анализ 2010-12-17 (Ј.А.)
13176 Исследования 001: B. Heine, M. Nomachi, Is Europe a Linguistic Area? 201012-17 (Ј.А.)
13175 Сборники 040: Grammaticalization in Slavic Languages: From Areal and Typological Perspectives 2010-12-17 (Ј.А.)
13174 Журналы 040: Slavic Eurasia Papers 2010-12-17 (Ј.А.)
13173 Доклады 001: Ник. Горькавый, Сказка о русском лингвисте Кнорозове 201012-16 (Ј.А.)
102

13172 Исследования 031: И. Захариева, Грани интермедиальности в лирике Беллы
Ахмадулиной 2010-12-16 (А.Г.)
13171 Проекты 041: Wiener Osteuropa-forum 2010-12-16 (Ј.А.)
13170 Исследования 003: О.А. Старовойтова, Представление о „европейском“ в
русском языковом сознании XIX века 2010-12-16 (Ј.А.)
13169 Исследования 003: С.М. Глускина, Семантика слов красный – красота 201012-16 (Ј.А.)
13168 Исследования 013: Н.Б. Рогова, Образ и слово епанча в художественной
структуре романа Ф. М. Достоевского „Идиот” 2010-12-16 (Ј.А.)
13167 Исследования 003: В.Н. Калиновская , Что наша жизнь?.. Роман!.. 2010-1216 (Ј.А.)
13166 Исследования 003: Г.Ю. Смирнова, Петь куролесу: упущенные возможности
фразеологизации 2010-12-16 (Ј.А.)
13165 Исследования 003: Е.В. Генералова, А.С. Щекин, По следам вора 2010-12-16
(Ј.А.)
13164 Исследования 003: Л.В. Табаченко, Глаголы достояти и достоити в истории
русского языка 2010-12-16 (Ј.А.)
13163 Исследования 003: А.А. Бурыкин, Наблюдения над употреблением терминов
родства в вологодских имущественных описях конца ХVIII в. и задачи дальнейшего историко-лексикологического изучения русских терминов родства и свойства
2010-12-16 (Ј.А.)
13162 Исследования 003: Г.В. Судаков, Древний русич как этнограф и лексиколог
2010-12-16 (Ј.А.)
13161 Исследования 003: К.П. Смолина, Животы и статки в русском языке XI–
XVII веков 2010-12-16 (Ј.А.)
13160 Исследования 003: С.А. Аверина, К проблеме изучения языка русской агиографии XV–XVII веков 2010-12-16 (Ј.А.)
13159 Исследования 003: А.С. Щекин, Библейские цитаты в составе древнеславянского поучения против пережитков язычества: особенности функционирования
лексики 2010-12-16 (Ј.А.)
13158 Исследования 003: Д.Г. Демидов, Явление прономинализации существительных в древнерусских текстах 2010-12-16 (Ј.А.)
13157 Исследования 003: В.В. Колесов, Нил Сорский о разуме и о слове 2010-12-16
(Ј.А.)
13156 Доклады 003: О.А. Черепанова, К столетию Никиты Александровича Мещерского 2010-12-16 (Ј.А.)
13155 Доклады 012: В.П. Фелицына, Вспоминая ДРС 2010-12-16 (Ј.А.)
13154 Обзоры 012: А.С. Герд, Ларинская лексикографическая школа Петербургского (ленинградского) университета 2010-12-16 (Ј.А.)
13153 Портреты 001: Sophia Alexandra Malamud (Massachusetts) 2010-12-15 (Ј.А.)
13152 Диссертации 006: S. Alexandra Malamud, Semantics and Pragmatics of Arbitrariness 2010-12-15 (Ј.А.)
13151 Тезисы 024: S. Malamud, Annotated Corpus of Heritage Russian: Meaning and
Grammar 2010-12-15 (Ј.А.)
13150 Тезисы 024: Y. Dobrushina, Новые возможности и перспективы Национального корпуса русского языка и их использование в преподавании русистики 201012-15 (Ј.А.)
13149 Тезисы 010: N. Labunets, Географическая лексика в русских диалектах западной Сибири 2010-12-15 (Ј.А.)
13148 Тезисы 015: T. Yanko, The Prosody оf Russian Orthodox Liturgical Reading
103

2010-12-15 (Ј.А.)
13147 Тезисы 015: Н.В. Богданова, Дарья Андреевна Пальшина, О словаре редуцированных форм русской речи 2010-12-15 (Ј.А.)
13146 Тезисы 015: J. Eames Schallert, Entailment, Implicature, and Rising Intonations
in Russian 2010-12-15 (Ј.А.)
13145 Тезисы 015: J. Hacking, Word Final Devoicing in the Speech of American
Learners of Russian 2010-12-15 (Ј.А.)
13144 Тезисы 022: V. Egorova, The Pragmatic Function of Questions in Russian TV
Commercials 2010-12-15 (Ј.А.)
13143 Тезисы 004: M. Polski, Theory of Language in the Information Age: Marshall
McLuhan and Yuri Rozhdestven 2010-12-15 (Ј.А.)
13142 Тезисы 011: I. Levontina, Odd Man In: Xenomarkers in Russian 2010-12-15
(Ј.А.)
13141 Тезисы 006: D. Dobrovol“skij, Russian Idioms and their German Equivalents:
Cross-Linguistic and Cross-Cultural 2010-12-15 (Ј.А.)
13140 Тезисы 037: G. Denissova, Русско-итальянское „свое“ и „чужое“: заимствования в межкультурной коммуникации 2010-12-15 (Ј.А.)
13139 Тезисы 007: A.A. Zalizniak, Connecting People in Cross-Cultural Perspectives
2010-12-15 (Ј.А.)
13138 Тезисы 006: J. Korba, A Diachronic Approach to the Connection between Case
and Aspect in Slavic 2010-12-15 (Ј.А.)
13137 Портреты 001: Aneta Pavlenko (Philadelphia) 2010-12-14 (Ј.А.)
13136 Исследования 006: A. Pavlenko, Emotions and the body in Russian and English
2010-12-14 (Ј.А.)
13135 Тезисы 021: S. S. Robinson, Is Russian „Idti“ Undergoing Grammaticalization?
2010-12-14 (Ј.А.)
13134 Монографии 040: А.А. Турилов. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение
истории и культуры южных славян и Древней Руси: Межславянские культурные
связи эпохи средневековья 2010-12-14 (Ј.А.)
13133 Школы 005: Лаборатория детской речи (Санкт-Петербург) 2010-12-14 (Ј.А.)
13132 Сборники 005: Проблемы онтолингвистики – 2009 2010-12-14 (Ј.А.)
13131 Монографии 005: М.Б. Елисеева, Фонетическое и лексическое развитие
ребенка раннего возраста 2010-12-14 (Ј.А.)
13130 Сборники 010: Севернорусские говоры 2010-12-14 (Ј.А.)
13129 Сборники 013: Русская историческая лексикология и лексикография 201012-14 (Ј.А.)
13128 Школы 039: Институт русского языка и культуры СПбГУ 2010-12-14 (Ј.А.)
13127 Школы 042: Институт филологических исследований СПбГУ 2010-12-14
(Ј.А.)
13126 Учебники 007: Е.И. Зиновьева, Русская ментальность в зеркале языка 201012-14 (Ј.А.)
13125 Новые книги 012: Словарь обиходного русского языка Московской Руси
XVI–XVII вв. Выпуск 3 2010-12-14 (Ј.А.)
13124 Тезисы 013: И.А. Меркулова, Ю.А. Суворова, Ядро лексики русского языка
в инославянском лексическом пространстве 2010-12-13 (Ј.А.)
13123 Тезисы 013: О.А. Матвеева, Историческое терминоведение (лингвокультурный аспект изучения) 2010-12-13 (Ј.А.)
13122 Тезисы 037: Л.А. Манькова, Особенности функционирования лексических
заимствований в русских газетах XVIII века 2010-12-13 (Ј.А.)
13121 Тезисы 007: Н.Ю. Лукашевич, Упорный, настойчивый, упрямый: тест на
104

ономасиологическую пригодность как метод когнитивного анализа 2010-12-13
(Ј.А.)
13120 Тезисы 013: А.О. Луговская, Христианские географические названия Московской области 2010-12-13 (Ј.А.)
13119 Тезисы 012: С.В. Лесников, Г.С. Лесников, Д.С. Лесникова, Словарь базовых дефиниций, определений, понятий, толкований терминов метаязыка лингвистики (языковедения, языкознания) 2010-12-13 (Ј.А.)
13118 Тезисы 013: Е.В. Купчик, Метафорические модели с денотативной зоной
„речь“ в русской поэзии 2010-12-13 (Ј.А.)
13117 Тезисы 005: Н.В. Кузнецова, Усвоение терминов родства детьми дошкольного возраста (по данным ассоциативного эксперимента) 2010-12-13 (Ј.А.)
13116 Тезисы 037: С.Г. Краснова, Модели семантической архаизации заимствованных слов русского языка XVIII века 2010-12-13 (Ј.А.)
13115 Тезисы 013: Е.В. Крапивник, Особенности системной организации лексикосемантической группы прилагательных ­ цветонаименований (в русском языке)
2010-12-13 (Ј.А.)
13114 Тезисы 013: И.Н. Кошман, Конкуренция лексем в соотносящихся ономастических пространствах (на примере русских газет и журналов украины) 2010-1213 (Ј.А.)
13113 Тезисы 013: Е.С. Копорская, Глаголы движения как активно порождающий
и активно воспринимающий класс (в контексте семантического взаимодействия
лексических классов) 2010-12-13 (Ј.А.)
13112 Тезисы 013: Т.Н. Козюра, Ситуативно-структурная семантика русских глаголов лексико-семантической группы зрительного восприятия 2010-12-13 (Ј.А.)
13111 Тезисы 013: И.М. Кобозева, Каким образом разрешается регулярная неоднозначность глаголов цвета в русском языке? 2010-12-13 (Ј.А.)
13110 Тезисы 013: В.М. Касьянова, Культуроведчески значимая лексика в современной развлекательной литературе 2010-12-13 (Ј.А.)
13109 Тезисы 037: М.Ю. Авдонина, Семантические изменения заимствований из
русского в английском, итальянском и французском языках 2010-12-12 (Ј.А.)
13108 Тезисы 012: И.Б. Дягилева, Словари иностранных слов XIX века как лингвистический источник 2010-12-12 (Ј.А.)
13107 Тезисы 013: Г.О. Каримова, О природе различий между вещественными и
грамматическими значениями в слове 2010-12-12 (Ј.А.)
13106 Тезисы 013: Д.Ю. Ильин, Полевое моделирование топонимической лексики
в языке региона 2010-12-12 (Ј.А.)
13105 Тезисы 013: Р.И. Идрисов, Ненормативная лексика в региональном законодательстве Российской Федерации 2010-12-12 (Ј.А.)
13104 Тезисы 013: Е.С. Иванова, Психосемантический анализ эмотивов радость,
гнев, страх 2010-12-12 (Ј.А.)
13103 Тезисы 037: М.В. Жарикова, Взаимодействие языков в топонимии Донетчины 2010-12-12 (Ј.А.)
13102 Тезисы 013: Е.Ю. Ефименко, Особенности русской терминосистемы современных уличных и клубных танцев 2010-12-12 (Ј.А.)
13101 Тезисы 013: А.Н. Еремин, К типологии ограничений лексической сочетаемости по денотату 2010-12-12 (Ј.А.)
13100 Тезисы 013: Я.А. Дударева, Ассоциативное измерение степени содержательной близости между словами-синонимами (на материале русских слов, принадлежащих семантическому полю „ложь“) 2010-12-12 (Ј.А.)
13099 Тезисы 013: Л.Г. Гулиева, К истории слова „конец“ (когнитивный аспект)
105

2010-12-12 (Ј.А.)
13098 Тезисы 013: И.В. Галактионова, Многозначность слова конец: пространственные значения и употребления 2010-12-12 (Ј.А.)
13097 Тезисы 013: И.Т. Вепрева, Лексемы „креативный, креатив“: значение, употребление, коннотация 2010-12-12 (Ј.А.)
13096 Тезисы 013: А.И. Бушланова, К вопросу о семантическом потенциале негативно-оценочного слова 2010-12-12 (Ј.А.)
13095 Тезисы 013: И.А. Бобрышева, Микрополе „пустыня“ как часть семантического поля „пустота“ в идиолекте М. И. Цветаевой (на примере поэтических текстов) 2010-12-12 (Ј.А.)
13094 Библиография 041: Библиотека Венгерской академии наук 2010-12-11 (Ј.А.)
13093 Портреты 040: Стефан Стоянов Младенов (София) 2010-12-11 (Ј.А.)
13092 Исследования 040: С. Младенов, Две достобележити сръбски книги 2010-1211 (Ј.А.)
13091 Портреты 040: Tomislav Maretić (Zagreb) 2010-12-10 (Ј.А.)
13090 Исследования 037: T. Maretić, Ruske i češke riječi u književnom hrvatskom
jeziku 2010-12-10 (Ј.А.)
13089 Портреты 040: Nicolaas van Wijk (Leiden) 2010-12-10 (Ј.А.)
13088 Монографии 040: J. Paul Hinrichs, Nicolaas van Wijk (1880-1941): Slavist,
linguist, philanthropist 2010-12-10 (Ј.А.)
13087 Документы 040: Тематика ХV Международного съезда славистов 2010-1209 (Ј.А.)
13086 Доклады 009: А.В. Дрожащих, Корпоративный пресс-релиз в современной
профессиональной коммуникативно-речевой практике 2010-12-09 (Ј.А.)
13085 Исследования 012: Е.В. Суровцева, Словарь тем писателя как разновидность
идеографических словарей. на материале художественной прозы и драматургии
А.П.Чехова (к постановке проблемы) 2010-12-09 (Ј.А.)
13084 Исследования 035: А.В. Нехаев, Пролегомены к эстетике языка 2010-12-09
(Ј.А.)
13083 Исследования 001: А.В. Павлова, Н.Д. Светозарова, Роль фразового ударения в полисемии 2010-12-09 (Ј.А.)
13082 Исследования 001: Ю.А.Тамбовцев, Близость лингвистических объектов по
их звуковой картине: проблема различения языка и диалекта на фонетическом
уровне 2010-12-09 (Ј.А.)
13081 Исследования 037: Г.М. Бадагулова, Коммуникативная модель в условиях
межкультурного общения и билингвизма (на материале русского языка казахстана)
2010-12-09 (Ј.А.)
13080 Исследования 001: Л.К. Муллагалиева, Кириллическому алфавиту – государственную поддержку 2010-12-08 (Ј.А.)
13079 Исследования 008: М.С. Онищенко, Инверсия в английском языке: методология и прагматика перевода на русский 2010-12-08 (Ј.А.)
13078 Исследования 006: А.В. Самарин, Когнитивные классификаторы макроконцепта „животное“ и средства их репрезентации 2010-12-08 (Ј.А.)
13077 Исследования 006: Е.С. Белов, Метафоры перцептивного восприятия в российском и американском внешнеполитическом дискурсе 2010-12-08 (Ј.А.)
13076 Исследования 040: А.С. Плис, Ассеманиев кодекс в контексте истории первого славянского перевода Евангелия 2010-12-08 (Ј.А.)
13075 Исследования 006: А.А.Градинарова, Словорасположение в русском и болгарском языках 2010-12-08 (Ј.А.)
13074 Исследования 015: Ю.А. Тамбовцев, Сопоставление звуковых картин произ106

ведений некоторых поэтов по распределению основных артикуляционных групп
фонем в звуковых цепочках 2010-12-08 (Ј.А.)
13073 Учебники 006: А.А.Градинарова, Фрагменты болгарско-русского сопоставительного синтаксиса 2010-12-07 (Ј.А.)
13072 Новости 040: Председатель Венгерской ассоциации белорусистов профессор Андраш Золтан награжден медалью Ф. Скорины 2010-12-07 (Ј.А.)
13071 Тезисы 007: А.В. Яценко, Концепт ОГОНЬ в русских пословицах и поговорках 2010-12-07 (Ј.А.)
13070 Тезисы 007: А.Д. Шмелёв, Изменения в русском языке нашего времени: мифы и реальность 2010-12-07 (Ј.А.)
13069 Тезисы 007: А.Т. Шетиева, Вербализация концепта ДЕНЬГИ в русском языке в Казахстане 2010-12-07 (Ј.А.)
13068 Тезисы 007: Н.В. Шестеркина, Мифопоэтический концепт „металлы“ (железо): на материале русских заговорных текстов 2010-12-07 (Ј.А.)
13067 Тезисы 007: Л.О. Чернейко, Концепт и дискурс: pro et contra 2010-12-07
(Ј.А.)
13066 Тезисы 007: Е.В. Хлопкова, Полевая структура концепта „жизнь“ 2010-12-07
(Ј.А.)
13065 Тезисы 007: В.И. Убийко, Когнитивно-дискурсивный словарь в синергетическом аспекте 2010-12-07 (Ј.А.)
13064 Тезисы 007: Т.А. Трипольская, Е.Ю. Булыгина, Звуковые и зрительные элементы метафорической картины мира (на материале русских и итальянских энтомонимов) 2010-12-07 (Ј.А.)
13063 Тезисы 007: И.А. Тарасова, К проблеме дискурсивного варьирования концептов (на материале религиозного и поэтического дискурса) 2010-12-07 (Ј.А.)
13062 Тезисы 007: М.В. Тавлуй, Концепт „общение“ в языковом сознании студентов русского и казахского отделений 2010-12-07 (Ј.А.)
13061 Программы 001: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века
2010-12-06 (Ј.А.)
13060 Конференции 039: Двуязычное образование: теория и практика 2010-12-06
(Ј.А.)
13059 Новые книги 031: К. Ичин, Лев Лунц, брат-скоморох 2010-12-06 (Ј.А.)
13058 Лекции 042: Лекция Ю.В. Рождественского. О слове [В1] 2010-12-05 (Ј.А.)
13057 Лекции 042: Лекция В.И. Аннушкина: Словесность [В1] 2010-12-05 (Ј.А.)
13056 Лекции 042: Лекция А.Н. Качалкина. История и современное состояние
русской пунктуации [В1] 2010-12-05 (Ј.А.)
13055 Лекции 042: В.Г. Костомаров о В.В. Виноградове [В1] 2010-12-05 (Ј.А.)
13054 Лекции 001: И. Левонтинa, М. Кронгауз, Власть языка [В1] 2010-12-05 (Ј.А.)
13053 Тезисы 007: Г.С. Сырица, К вопросу об амбивалентности лингвокультурных
концептов 2010-12-04 (Ј.А.)
13052 Тезисы 007: Л.В. Соколова, Интерпретация ключевых образов-концептов в
творчестве С. Есенина в процессе преподавания русского языка и литературы как
иностранных (на примере испаноязычной аудитории) 2010-12-04 (Ј.А.)
13051 Тезисы 007: К.С. Скляренко, Евразийский концепт „степь“ в казахстанской
лингвокультуре 2010-12-04 (Ј.А.)
13050 Тезисы 007: И.В. Ружицкий, От символической картины мира к тезаурусу
2010-12-04 (Ј.А.)
13049 Тезисы 007: С.Н. Рубина, Социокультурный аспект функционирования антропонимов в русском и китайском национально-культурном пространстве 201012-04 (Ј.А.)
107

13048 Тезисы 007: М.Н. Пирогова, Концепт „звезда“ в заговорно-заклинательной
поэзии (на материале вятских заговоров) 2010-12-04 (Ј.А.)
13047 Тезисы 007: Е.В. Петрухина, Русская языковая и православная картины мира: точки соприкосновения 2010-12-04 (Ј.А.)
13046 Тезисы 007: C.Р. Омельченко, Типология ментальности в лингвистике 201012-04 (Ј.А.)
13045 Тезисы 007: И.А. Нефляшева, Структура концепта времени в окказиональной картине мира 2010-12-04 (Ј.А.)
13044 Тезисы 007: И.А. Морозова, Ключевое слово концепта „женщина“ в диахроническом аспекте 2010-12-04 (Ј.А.)
13043 Тезисы 007: Л.В. Миллер, Концептуализация аффективной информации в
пространстве художественной картины мира русской литературы 2010-12-04 (Ј.А.)
13042 Тезисы 007: Л.Б. Матевосян, Стереотипный пласт языкового сознания:
рефлекс, или неосознанная необходимость 2010-12-04 (Ј.А.)
13041 Тезисы 007: Т.В. Маркелова, Трансформация оценочной семантики слова
„элита“ в русской языковой картине мира конца XX-начала XX столетия 2010-1204 (Ј.А.)
13040 Тезисы 014: Л.М. Любимова, Фразеоконцептосфера „человек – люди“ как
историко-культурный факт 2010-12-04 (Ј.А.)
13039 Тезисы 007: Д.К. Лопарева, Лексическая объективация концепта „бизнес“ в
современной публицистике (на материале газет „независимая“, „завтра“, „известия“) 2010-12-04 (Ј.А.)
13038 Тезисы 037: Л.П. Лобанова, Динамика языковой картины мира в условиях
глобализации 2010-12-04 (Ј.А.)
13037 Тезисы 006: М.В. Кутьева, Петушок да курочка: к когнитивному анализу
аксиологической семантики русского и испанского слова 2010-12-04 (Ј.А.)
13036 Тезисы 007: А.В. Кузнецова, Художественная когнитивность: образ автора,
концептуализация, стиль 2010-12-04 (Ј.А.)
13035 Тезисы 007: Н.В. Крючкова, Роль референции и коммуникации в концептообразовании и исследовании концептов 2010-12-04 (Ј.А.)
13034 Лекции 004: Лекция Виталия Григорьевича Костомарова, Об использовании
русского языка в повседневной жизни 2010-12-04 (Ј.А.)
13033 Тезисы 007: С.А. Кошарная, Лексикализация мифа как лингвокогнитивный
феномен 2010-12-03 (Ј.А.)
13032 Тезисы 007: А.В. Короткова, Любовь как посессивная метафора 2010-12-03
(Ј.А.)
13031 Тезисы 007: О.Л. Коренькова, Концепт „луна“ в творчестве А. С. Пушкина
2010-12-03 (Ј.А.)
13030 Тезисы 007: Г.В. Клименко, Концептуальный фрейм лексемы „лицо“ в
современном русском языке 2010-12-03 (Ј.А.)
13029 Тезисы 007: Г.В. Калиткина, Концепты годы (года) как „переменные“ концептосферы традиционной культуры 2010-12-03 (Ј.А.)
13028 Тезисы 006: Э.С. Исаева, Прецедентный текст в ассоциативном поле концепта дорога / celš (по материалам ассоциативного эксперимента) 2010-12-03 (Ј.А.)
13027 Тезисы 007: В.А. Ефремов, Трансформации вербализаторов концептов
„мужчина“ и „женщина“ в русской языковой картине мира 2010-12-03 (Ј.А.)
13026 Тезисы 007: А.В. Егорова, Когнитивная метафора как способ выражения
восприятия времени 2010-12-03 (Ј.А.)
13025 Тезисы 007: О.В. Евтушенко, Специфика способов категоризации в разных
сферах речевой деятельности 2010-12-03 (Ј.А.)
108

13024 Тезисы 007: В.А. Долинский, Лакунарный концепт в языковой картине мира
2010-12-03 (Ј.А.)
13023 Тезисы 007: М.К. Дементьева, И.Н Качалова, Феномен политического тандема как источник языковой игры 2010-12-03 (Ј.А.)
13022 Тезисы 007: Е.В. Гусева, Зоонимы как социально-культурное явление 201012-03 (Ј.А.)
13021 Тезисы 007: Т.В. Григорьева, А.Р. Хамидова, Языковая символика цветовых
концептов 2010-12-03 (Ј.А.)
13020 Тезисы 007: Н.Д. Голев, Современная ментально-языковая ситуация в России и обыденное метаязыковое сознание 2010-12-03 (Ј.А.)
13019 Тезисы 007: Т.М. Воронина, Образ „идеального коммуниканта“ в русской
синонимической картине мира 2010-12-03 (Ј.А.)
13018 Тезисы 007: В.П. Васильев, Э.В. Васильева, Межчастеречное семантическое
поле как идеографический способ представления знаний о мире 2010-12-03 (Ј.А.)
13017 Тезисы 007: М.Н. Бондарчук, А. В. Колчанова, Когнитивно-концептуальный
подход выделения категорий „профессиональный деятель“ на базе номинаций
авиационной терминосистемы 2010-12-03 (Ј.А.)
13016 Тезисы 007: Т.Г. Ашуркова, О месте слов, формирующих образ врага, в
русской языковой картине мира советского и постсоветского времени 2010-12-03
(Ј.А.)
13015 Доклады 029: Х.С. Шагбанова, Н.М. Уразова, Ученый и время 2010-12-02
(Ј.А.)
13014 Доклады 017: Р.Х. Янабаев, Топонимия междуречья Тобола и Иртыша 201012-02 (Ј.А.)
13013 Доклады 037: С.З. Рахимбакиев, Апеллятивная лексика иноязычного
происхождения XVII в. в „Истории Сибири“ Г.Ф. Миллера 2010-12-02 (Ј.А.)
13012 Доклады 009: И.А. Нагина, Средства характеристики регионального бытия
человека в краеведческих сочинениях XIX-начала XX в. (на материале глаголов
качественного состояния) 2010-12-02 (Ј.А.)
13011 Доклады 037: Н.В. Лабунец, Народная географическая терминология как
манифестант ситуации языкового контакта 2010-12-02 (Ј.А.)
13010 Доклады 013: Р.А. Вафеев, В.Е. Енов, „Сибирский колорит“ русской рыболовной лексики 2010-12-02 (Ј.А.)
13009 Доклады 037: Х.Ч. Алишина, Русско-татарские языковые контакты в Сибири
(по материалам, опубликованным О.В.Трофимовой) 2010-12-01 (Ј.А.)
13008 Доклады 003: А.П. Ушакова, Предложно-падежные формы со значением
принадлежности в истории русского языка 2010-12-01 (Ј.А.)
13007 Доклады 013: А.С. Уткина, Диалектная лексика, обозначающая явления природы (на материале говора ленского района архангельской области) 2010-12-01
(Ј.А.)
13006 Доклады 005: В.В. Посиделова, Психолингвистический эксперимент с концептом слова „царь“ 2010-12-01 (Ј.А.)
13005 Доклады 016: В.Н. Мусатов, Словообразовательная полисемия отглагольных
существительных с морфом -ниj- cинтаксических дериватов транспозиционного
типa 2010-12-01 (Ј.А.)
13004 Доклады 016: В.Н. Мусатов, Образование и типы словообразовательной полисемии отглагольных суффиксальных существительных 2010-12-01 (Ј.А.)
13003 Доклады 014: Е.Н. Ермакова, Деривация как продуктивный способ фразообразования современного русского языка (в аспекте сопоставления производящей
и производной единиц) 2010-12-01 (Ј.А.)
109

13002 Доклады 010: С.М. Белякова, Образность диалектного слова (сфера человеческого тела) 2010-12-01 (Ј.А.)
13001 Доклады 013: И.Е. Белякова, Семантический объем лексемы „красота“ (на
материале современных интернет-журналов) 2010-12-01 (Ј.А.)
13000 Доклады 003: В.А. Цыбикова, Глаголы велеть и приказать в деловой письменности XVIII в. (на примере письменных памятников забайкалья) 2010-12-01
(Ј.А.)
12999 Доклады 022: О.П. Сологуб, Документооборот как коммуникативный процесс 2010-12-01 (Ј.А.)
12998 Новости 039: Međunarodni studentski festival u Varšavi 2010-11-30 (Ј.А.)
12997 Доклады 003: С.А. Преферансов, Отражение социальной структуры общества в региональной деловой письменности 2-й половины XVIII в. (на материале
лексики документов царицынского городового магистрата) 2010-11-30 (Ј.А.)
12996 Доклады 009: Г.С. Политова, Функционирование глагольных форм в текстах
доношений (на материале документов тюменской воеводской канцелярии) 201011-30 (Ј.А.)
12995 Доклады 009: В.С. Мордвинцева, Жанровая специфика синтаксического состава текстов делового языка (на материале памятников тюменской деловой письменности XVII – начала XVIII в.) 2010-11-30 (Ј.А.)
12994 Доклады 013: Е.Н. Лукина, Историческая и современная семантика слова
„договор“ 2010-11-30 (Ј.А.)
12993 Доклады 009: А.Г. Косов, Корпус жанров и жанровое соотношение деловых
документов конца XVIII в. 2010-11-30 (Ј.А.)
12992 Доклады 009: О.А. Климкович, Способы вербализации структурно-смысловых единиц актовых текстов 2010-11-30 (Ј.А.)
12991 Доклады 003: В.А. Закревская, Т.В. Батурина, Графические особенности
употребления числительных в частно-деловых письмах 1770–1780 гг. Н. Демидова
2010-11-30 (Ј.А.)
12990 Доклады 009: О.И. Голованова, Лингвоисточниковедческий анализ жанра
„освидетельствование“ в судебном производстве 2-й пол. XVIII в. 2010-11-30 (Ј.А.)
12989 Доклады 009: Л.А. Баландина, Е.П. Симонова, Язык резюме как современного документа официально-делового стиля речи 2010-11-30 (Ј.А.)
12988 Доклады 007: Г.Н. Зайниева, Метафорические модели в политических речах
В.В.Путина 2010-11-30 (Ј.А.)
12987 Доклады 017: Н.А. Шишкина, Литературные названия улиц в культурном
пространстве Тюмени 2010-11-30 (Ј.А.)
12986 Доклады 007: Т.И. Сурикова, Каков современный чиновник в русской
языковой картине мира и за что? 2010-11-30 (Ј.А.)
12985 Доклады 021: А.Э. Массалова, С.И. Холод, Действительные причастия от
двувидовых глаголов в обиходно-бытовой сфере национального корпуса русского
языка 2010-11-30 (Ј.А.)
12984 Портреты 003: Екатерина Игоревна Кислова (Москва) 2010-11-29 (Ј.А.)
12983 Доклады 004: Н.А. Галактионова, Диглоссия в региональном пространстве
2010-11-29 (Ј.А.)
12982 Доклады 023: С.И. Березина, Знаки советской культуры в городском пространстве Екатеринбурга 2010-11-29 (Ј.А.)
12981 Доклады 009: Т.И Анаприюк, Виды и функции современных СМС-шаблонов 2010-11-29 (Ј.А.)
12980 Доклады 009: Д.В. Аксарина, Особенности игровой онлайн-коммуникации
(на примере сопоставительного анализа онлайн-игр“рerfect world“ и „властелин
110

колец“) 2010-11-29 (Ј.А.)
12979 Доклады 007: Н.К. Фролов, Феномен „русскости“ в славяно-романском
языковом сознании 2010-11-29 (Ј.А.)
12978 Доклады 007: Д.А. Романов, Модификации эмоциональных модальностей в
языковом сознании современных студентов (количественный аспект) 2010-11-29
(Ј.А.)
12977 Доклады 007: О.В. Коротун, „Внешняя ипостась“ представителей различных
профессий в языковом сознании молодых жителей г. Омска 2010-11-29 (Ј.А.)
12976 Доклады 002: В.И. Якименко, Астрономия, отраженная в русском языке
2010-11-29 (Ј.А.)
12975 Доклады 009: М.А. Романова, О случаях нарушения норм русского литературного произношения в речи интеллигенции г. Тюмени 2010-11-29 (Ј.А.)
12974 Лекции 022: Лекция проф. Владимира Ильича Карасика. Типы институционального дискурса и коммуникативной тональности [В1] 2010-11-28 (Ј.А.)
12973 Лекции 007: Лекция проф. Владимира Ильича Карасика. Лингвокультурные
концепты и типажи [В1] 2010-11-28 (Ј.А.)
12972 Лекции 001: Лекция проф. Владимира Ильича Карасика. Антропологическая
лингвистика: статус научного направления [В1] 2010-11-28 (Ј.А.)
12971 Исследования 031: Ирина Захариева, Свобода выбора поэта Игоря Северянина в эмиграции 2010-11-28 (А.Г.)
12970 Исследования 031: Ирина Захариева, Пародирование канона соцреализма на
стадии его утверждения („голубая книга” михаила зощенко) 2010-11-28 (А.Г.)
12969 Исследования 031: Ирина Захариева, Поэтическая Блокиада 2010-11-28
(А.Г.)
12968 Лекции 027: Николай Янковский, Этногеномика [В1] 2010-11-28 (Ј.А.)
12967 Исследования 004: О.М. Исаченко, Н.Б. Кошкарева, Мониторинг состояния
грамотности населения г. Новосибирска по результатам акции „Тотальный диктант“ 2010-11-28 (Ј.А.)
12966 Доклады 004: Ю.Н. Здорикова, Некоторые аспекты исследования речи молодежи как одного из показателей нравственной культуры общества 2010-11-28
(Ј.А.)
12965 Доклады 004: Е.Г. Захарченко, Русский литературный язык: пространство
ответственности 2010-11-28 (Ј.А.)
12964 Доклады 004: С.А. Журавлёв, Золотой запас русского словника в свете современной языковой ситуации 2010-11-28 (Ј.А.)
12963 Доклады 009: Е.В. Вариясова, Язык рекламы как проблема языковой политики 2010-11-28 (Ј.А.)
12962 Анализы 007: В.Н. Бушенев, Культурное поле современного бренда 2010-1128 (Ј.А.)
12961 Тезисы 023: Г.Г. Хисамова, Динамика диалога в художественном тексте
2010-11-28 (Ј.А.)
12960 Тезисы 023: О.Е. Фролова, Событийность текста: модус, диктум, фабула,
сюжет 2010-11-28 (Ј.А.)
12959 Тезисы 022: Ц. Саранцацрал, Семантико-прагматическая характеристика побуждения к совместному действию и средства его выражения в русском языке
2010-11-28 (Ј.А.)
12958 Тезисы 021: У. Райс, Русский модус (лингводидактический аспект) 2010-1128 (Ј.А.)
12957 Тезисы 023: Л.А. Петрова, Аспекты речевой деятельности в нарративном
тексте начала ХХ века 2010-11-28 (Ј.А.)
111

12956 Тезисы 023: Н.В. Панченко, Способы организации композиционного пространства текста 2010-11-28 (Ј.А.)
12955 Тезисы 022: Н.К. Онипенко, К вопросу об иллокутивной семантике подчинительных союзов 2010-11-28 (Ј.А.)
12954 Тезисы 021: Е.Н. Никитина, О взаимодействии именных и глагольных категорий в предложении и в тексте 2010-11-28 (Ј.А.)
12953 Тезисы 024: А. Мустайоки, Что могут дать лингвистические корпуса описанию русского языка? 2010-11-28 (Ј.А.)
12952 Тезисы 023: Л.А. Лебедева, Типы метафорических контекстов в художественном произведении 2010-11-28 (Ј.А.)
12951 Лекции 036: Сергей Павлович Карпов, Цивилизация Византии. 1-я лекция
[В1] 2010-11-27 (Ј.А.)
12950 Лекции 036: Сергей Павлович Карпов, Цивилизация Византии. 2-я лекция
[В1] 2010-11-27 (Ј.А.)
12949 Доклады 004: А.А. Бурыкин, Современное русское сквернословие: социолингвистические аспекты 2010-11-27 (Ј.А.)
12948 Тезисы 023: Е.И. Костанди , Роль категории темпоральности в формировании устного текста 2010-11-27 (Ј.А.)
12947 Тезисы 023: Л.Г. Ким, Интерпретационное функционирование текста в аспекте лингвистической вариантологии 2010-11-27 (Ј.А.)
12946 Тезисы 022: А.К. Киклевич, Опыт классификации речевых актов (на материале русского языка) 2010-11-27 (Ј.А.)
12945 Тезисы 023: Г.А. Золотова, Соотношение грамматики и семантики в структуре текста 2010-11-27 (Ј.А.)
12944 Тезисы 023: О.В. Дедова, К проблеме лингвистического описания гипертекстовых ссылок 2010-11-27 (Ј.А.)
12943 Тезисы 022: Е.А. Гришина, Повторы Да и Нет в устном диалоге 2010-11-27
(Ј.А.)
12942 Тезисы 022: Е.И. Граф, Русские междометия как прагматические единицы
языка 2010-11-27 (Ј.А.)
12941 Тезисы 023: Л.И. Байкова, Стилистико-композиционная роль периода как
экспрессивного элемента структуры текста 2010-11-27 (Ј.А.)
12940 Тезисы 023: Ж.Г. Амирова, Актуальные проблемы лингвистики текста в
российской казахстанской русистике 2010-11-27 (Ј.А.)
12939 Сборники 004: Русский язык как фактор стабильности государства и нравственного здоровья нации 2010-11-26 (Ј.А.)
12938 Программы 004: Русский язык как фактор стабильности государства и нравственного здоровья нации 2010-11-26 (Ј.А.)
12937 Тезисы 007: С.А. Ярцев, Концепт „официальный документ“ в сознании студентов как носителей языка 2010-11-26 (Ј.А.)
12936 Тезисы 023: А.С. Юркевич, Естественная письменная речь: основные признаки выделения 2010-11-26 (Ј.А.)
12935 Тезисы 009: А.Г. Шилина, Лингвистические и паралингвистические элементы жанровой модели (на материале русскоязычных женских журналов украины)
2010-11-26 (Ј.А.)
12934 Тезисы 009: О.А. Шарипова, Разговорные неологизмы и жаргонные выражения, основанные на билингвизме 2010-11-26 (Ј.А.)
12933 Тезисы 009: Г.Г. Хазагеров, Т.В. Ульянова, Опыт риторического портрета
хрестоматии:“Родная речь“, 1959 г. 2010-11-26 (Ј.А.)
12932 Тезисы 009: О.В. Фельде, Русское профессиональное просторечие как
112

объект лингвистического исследования 2010-11-26 (Ј.А.)
12931 Тезисы 009: О.А. Ускова, Метаязык бизнеса как самодостаточный феномен
русского языка 2010-11-26 (Ј.А.)
12930 Тезисы 009: А.М. Тарасов, Функционирование имен прилагательных в
публицистическом стиле речи 2010-11-26 (Ј.А.)
12929 Тезисы 009: Т.В. Тарасенко, Этикетные речевые жанры в динамике 2010-1126 (Ј.А.)
12928 Тезисы 009: Г.Ю. Сызранова, Структура канона как смыслопорождающий
фактор жанра 2010-11-26 (Ј.А.)
12927 Тезисы 009: Е.Н. Сороченко, Императивные речевые жанры в романе И. А.
Гончарова „Обыкновенная история“ 2010-11-26 (Ј.А.)
12926 Тезисы 022: Т.А. Сорокина, Специфика канала передачи речи в современном информационном обществе 2010-11-26 (Ј.А.)
12925 Тезисы 009: В.В. Смолененкова, Анализ ораторской прозы, адресованной
дисперсной аудитории 2010-11-26 (Ј.А.)
12924 Тезисы 023: Е.Г. Сидорова, Специфика функционирования вопросительных
конструкций в современном полит. монологическом тексте 2010-11-26 (Ј.А.)
12923 Тезисы 009: Т.В. Седова, Языковой ключ развлекательности 2010-11-26
(Ј.А.)
12922 Тезисы 023: В.В. Рыков, О дивный новый мир и исследование речевой деятельности 2010-11-26 (Ј.А.)
12921 Тезисы 009: Е.Г. Руднева, Колорит устной речи в эпистолярном наследии И.
С. Шмелева 2010-11-26 (Ј.А.)
12920 Тезисы 022: С.А. Рисинзон, Использование этикетных средств в деловой
беседе 2010-11-26 (Ј.А.)
12919 Тезисы 023: В.Ю. Ремесло, Проблема соотношения коммуникативной и
номинативной функционально-семантических систем в звучащих эстрадных текстах 2010-11-26 (Ј.А.)
12918 Тезисы 023: С.В. Ракитина, Научный текст как результат когнитивно-дискурсивной деятельности ученого (на материале работ В. И. Вернадского) 2010-1125 (Ј.А.)
12917 Тезисы 009: О.А. Прохватилова, Язык религиозной коммуникации как
объект научного изучения 2010-11-25 (Ј.А.)
12916 Тезисы 023: Л.П. Прокофьева, Фоносемантический анализ советского детского текста 2010-11-25 (Ј.А.)
12915 Тезисы 003: М.Н. Приёмышева, Нелитературная речь в XIX в.: просторечие
или сленг? 2010-11-25 (Ј.А.)
12914 Тезисы 009: Н.Ю. Плаксина, Маргинальные записи как жанр естественной
письменной речи 2010-11-25 (Ј.А.)
12913 Тезисы 009: Ю.С. Паули, Метаязыковая рефлексия философа как основа его
идиостиля 2010-11-25 (Ј.А.)
12912 Тезисы 023: Е.И. Панченко, Сжатый текст: изменения в современной языковой ситуации 2010-11-25 (Ј.А.)
12911 Тезисы 009: Е.Н. Павлушкова, Стиль воинской речи в этическом аспекте
(„Военное красноречие „ Я. В. Толмачёва) 2010-11-25 (Ј.А.)
12910 Тезисы 009: О.Е. Павловская, Т.Б. Трошева, Русский религиозный дискурс в
жанрово-стилистическом аспекте 2010-11-25 (Ј.А.)
12909 Тезисы 023: Т.Е. Павлова, Ключевые слова и семантическая структура современного документа 2010-11-25 (Ј.А.)
12908 Тезисы 023: Н.А. Орлова, О некоторых особенностях структурной организа113

ции мемуарных текстов 2010-11-25 (Ј.А.)
12907 Тезисы 013: В.В. Никульцева, Проблемы сравнительного анализа поэтических неолексиконов Серебряного века 2010-11-25 (Ј.А.)
12906 Тезисы 009: Г.П. Нещименко, Динамика речевого стандарта современной
публичной коммуникации и кодификационная практика 2010-11-25 (Ј.А.)
12905 Тезисы 023: Н.Г. Нестерова, К вопросу о типологизации радиотекстов 201011-25 (Ј.А.)
12904 Тезисы 009: Т.А. Налимова, К вопросу о языке и стиле нормативно-правовых документов 2010-11-25 (Ј.А.)
12903 Тезисы 023: О.В. Мякшева, Типы пространств как единицы формирования
текстов разной функциональной природы 2010-11-25 (Ј.А.)
12902 Тезисы 023: Т.А. Миронова, О некоторых чертах диалогичности современного публицистического текста 2010-11-25 (Ј.А.)
12901 Тезисы 023: Н.В. Мельник, К основаниям лингвоперсонологии вторичного
текста 2010-11-25 (Ј.А.)
12900 Тезисы 022: И.С. Лобашевская, Особенности реализации коммуникативнопрагматического значения в официально-деловой речи 2010-11-25 (Ј.А.)
12899 Тезисы 023: С.В. Лихачев, Типы и причины коммуникативных неудач при
использовании общественных надписей 2010-11-25 (Ј.А.)
12898 Тезисы 023: Н.В. Кузнецова, Типология заголовков письменных полилогов
(тредов) в интернет-форуме 2010-11-25 (Ј.А.)
12897 Тезисы 022: Е.М. Крижановская, Прагматические и речевые особенности
жанра комментария к текстам интернет-блога Президента РФ Д. А. Медведева
2010-11-24 (Ј.А.)
12896 Тезисы 042: М.А. Красноперова, Е.В. Казарцев, Ритмика шестистопного
ямба М. В. Ломоносова в новом освещении 2010-11-24 (Ј.А.)
12895 Тезисы 022: И.В. Краснова, Коммуникативно-прагматическая модель чата
как речевого жанра 2010-11-24 (Ј.А.)
12894 Тезисы 021: А.Г. Кочкарева, О возможности построения грамматики смыслов в русской медицинской терминологии 2010-11-24 (Ј.А.)
12893 Тезисы 009: Е.Л. Колесниченко, Прием „речевая маска“ в языковой игре (на
материале произведений М. М. Жванецкого) 2010-11-24 (Ј.А.)
12892 Тезисы 009: М.В. Козулина, А.П. Романенко, Риторические особенности
советской массовой поэзии 2010-11-24 (Ј.А.)
12891 Тезисы 009: А.А. Козакова, Изменение представления о тоске в поэтическом
идиолекте М. Цветаевой 2010-11-24 (Ј.А.)
12890 Тезисы 004: Э.А. Китанина, Языковой пуризм как лингвистическая проблема 2010-11-24 (Ј.А.)
12889 Тезисы 022: И.Ю. Качесова, Грамматическая модальность как лингво-прагматическая особенность аргументирующей речи 2010-11-24 (Ј.А.)
12888 Тезисы 005: В.В. Казаковская, Усвоение ребенком грамматики родного языка и коммуникативное поведение взрослого 2010-11-24 (Ј.А.)
12887 Тезисы 007: Л.А. Исаева, С.Г. Дрыга, Континуальность / дискретность художественной концептуализации как процесса и его результата 2010-11-23 (Ј.А.)
12886 Тезисы 022: Ю.Р. Идиатуллина, Жалоба как коммуникативный блок 201011-23 (Ј.А.)
12885 Тезисы 007: Е.В. Иванцова, Изучение языковой личности диалектоносителя
в Томской лингвистической школе: итоги и перспективы 2010-11-23 (Ј.А.)
12884 Тезисы 023: Л.Ю. Иванов, Многоязычные тексты в современной русской
специальной коммуникации 2010-11-23 (Ј.А.)
114

12883 Тезисы 004: Л.В. Зубова, Ироническая грамматика в сетевом жаргоне:
средний род 2010-11-23 (Ј.А.)
12882 Тезисы 007: Е.И. Голованова, Модельная языковая личность российского
ученого: проблема реконструкции и поуровневого описания 2010-11-23 (Ј.А.)
12881 Тезисы 004: Е.В. Гаева, О неучтенном источнике для изучения студенческого жаргона XIX века 2010-11-23 (Ј.А.)
12880 Тезисы 009: Т.А. Воронцова, Речевое поведение в публичном дискурсе
2010-11-23 (Ј.А.)
12879 Тезисы 023: Н.В. Вольская, О рекламном характере заглавий текстов массовой литературы 2010-11-23 (Ј.А.)
12878 Тезисы 009: Л.Б. Волкова, Маркетинговый дискурс: функционально-стилистическая дифференциация 2010-11-23 (Ј.А.)
12877 Тезисы 009: М.А. Венгранович, К основам функциональной стилистики традиционного фольклорного текста 2010-11-22 (Ј.А.)
12876 Тезисы 006: В.Ф. Васильева, Аксиологический аспект языковых ситуации
(на материале русского и чешского языков) 2010-11-22 (Ј.А.)
12875 Тезисы 009: А.Б. Бушев, Развитие идей Я. Мукаржевского в современной
стилистике русского языка 2010-11-22 (Ј.А.)
12874 Тезисы 009: С.К. Беданокова, З.К. Беданокова, Грамматические процессы в
рекламном тексте как стилеобразующее средство 2010-11-22 (Ј.А.)
12873 Тезисы 009: Л.А. Балобанова, Жемчужины китайской словесности в русской
письменной речи китайцев (русский язык в Китае: интерференция стилистических
приемов) 2010-11-22 (Ј.А.)
12872 Тезисы 023: Е.Л. Бабичева, Поликодовость рекламного текста 2010-11-22
(Ј.А.)
12871 Тезисы 009: Г.Д. Ахметова, Живые языковые процессы в составе современного русского художественного текста 2010-11-22 (Ј.А.)
12870 Тезисы 009: С.А. Ахмадеева, Ю.Г. Ветохина, Языковые особенности анонса
художественного фильма 2010-11-22 (Ј.А.)
12869 Тезисы 004: О.А. Анищенко, Динамика русского молодежного социолекта
(классификация социальных вариантов языка молодежи) 2010-11-22 (Ј.А.)
12868 Тезисы 023: Н.В. Аниськина, Коммуникативные стратегии в рекламном
тексте: языковые средства выражения 2010-11-22 (Ј.А.)
12867 Тезисы 023: О.К. Андрющенко, Предвыборная листовка как креолизованный текст 2010-11-22 (Ј.А.)
12866 Тезисы 004: Л.П. Амири, Д. Фоулер, Использование латиницы в рекламном
тексте как средство проявления современной межкультурной коммуникации 201011-22 (Ј.А.)
12865 Тезисы 009: И.В. Абрамец, Некоторые лингвистические особенности современного кроссворда 2010-11-22 (Ј.А.)
12864 Диссертации 040: Д.В. Сосницкая, Житие Богородицы в русской рукописной традиции 2010-11-21 (Ј.А.)
12863 Тезисы 009: В.Н. Яшин, Архетипические ключевые слова советской и современной российской политической речи (сопоставительный анализ) 2010-11-21
(Ј.А.)
12862 Тезисы 022: Н.А. Шушпанникова, Речевое воздействие в дискурсе сферы
общественного питания: когнитивно-прагматический ракурс 2010-11-21 (Ј.А.)
12861 Тезисы 024: К.М. Шилихина, Металингвистическая оценка вербальной
иронии и юмора носителями русского языка (по данным национального корпуса
русского языка) 2010-11-21 (Ј.А.)
115

12860 Тезисы 007: И.И. Чумак-Жунь, Дискурс власти и дискурс поэзии: когнитивный конфликт 2010-11-21 (Ј.А.)
12859 Тезисы 009: А.А. Чувакин, Кризис речевой коммуникации как проблема
языковедения 2010-11-21 (Ј.А.)
12858 Тезисы 009: О.В. Чалова, Эстетическая роль средств коммуникативного
уровня русского языка в творчестве актера (на примере А. А. Калягина) 2010-11-21
(Ј.А.)
12857 Тезисы 007: Т.М. Цветкова, О понятийной и интенциональной сторонах дискурса 2010-11-21 (Ј.А.)
12856 Тезисы 007: С.Э. Харзеева, Е.И. Лушникова, Контекстуальное смысловое
моделирование научного дискурса 2010-11-21 (Ј.А.)
12855 Тезисы 023: В.М. Хамаганова, Вербализация ситуации восприятия в повествовательном и описательном текстах 2010-11-21 (Ј.А.)
12854 Тезисы 009: Н.В. Соловьева, Этико-речевое поведение студентов 2010-11-21
(Ј.А.)
12853 Тезисы 022: Ф.Г. Самигулина, Семантика и прагматика языковых единиц:
актуализация коммуникативного значения в дискурсе 2010-11-21 (Ј.А.)
12852 Тезисы 022: Л.Н. Саакян, Языковые стратегии смягчения и дискредитации:
эвфемия и дисфемия 2010-11-21 (Ј.А.)
12851 Тезисы 022: С.Е. Родионова, Особенности реализации категории интенсивности в разных типах дискурса (на материале русского языка) 2010-11-21 (Ј.А.)
12850 Тезисы 009: А.Н. Потсар, Биографический дискурс в массовой коммуникаци
2010-11-21 (Ј.А.)
12849 Тезисы 022: С.Ю. Полуйкова, Коммуникативно-речевые стратегии современного просветительского дискурса 2010-11-21 (Ј.А.)
12848 Новости 036: „Sabrana djela Kazimira Maljeviča“ predstavljena u Perjaničkom
domu u Podgorici 2010-11-20 (Ј.А.)
12847 Журналы 040: Studia Slavica 2010-11-20 (Ј.А.)
12846 Школы 042: К 170-летию со дня учреждения САНИ 2010-11-20 (Ј.А.)
12845 Тезисы 009: М.Н. Панова, Язык государственного управления: тенденции
современного административного дискурса 2010-11-20 (Ј.А.)
12844 Тезисы 023: Н.М. Орлова, Библейский сюжет как генератор прецедентности
2010-11-20 (Ј.А.)
12843 Тезисы 023: А.А. Негрышев, К методологии дискурсивно-текстового анализа (на материале новостного дискурса СМИ) 2010-11-20 (Ј.А.)
12842 Тезисы 004: И.А. Медведева, Исследование профессиональной самопрезентации студентов: социально-драматургический и вербальный аспекты 2010-11-20
(Ј.А.)
12841 Тезисы 021: И.П. Матханова, Способы понижения референциального статуса описания ситуации в текстах сентенционного типа 2010-11-20 (Ј.А.)
12840 Тезисы 022: А.Ю. Маслова, Речевой акт обращения как компонент организации коммуникативного коридора 2010-11-20 (Ј.А.)
12839 Тезисы 020: В.А. Марьянчик, Графические знаки выражения оценки 201011-20 (Ј.А.)
12838 Тезисы 009: Т.А. Логунов, Функционирование высказываний с формами будущего времени в условиях советского полит. дискурса 2010-11-20 (Ј.А.)
12837 Тезисы 009: Л.А. Кудрявцева, Медиадискурс „посторанжевой“ Украины
2010-11-20 (Ј.А.)
12836 Тезисы 007: С.А. Кудрин, Построение нарратива в рамках спортивного дискурса при помощи базовой метафоры „футбол – это война“ 2010-11-20 (Ј.А.)
116

12835 Тезисы 004: И.В. Коноваленко, Отражение социокультурных стереотипов в
институциональном административном дискурсе 2010-11-20 (Ј.А.)
12834 Тезисы 004: Н.В. Кондратенко, Использование русского языка как коммуникативная тактика в украинском политическом дискурсе 2010-11-20 (Ј.А.)
12833 Тезисы 009: Е.В. Кишина, Мифологический потенциал политических дискурсов разных исторических формаций 2010-11-20 (Ј.А.)
12832 Тезисы 009: Р.А. Каримова, Организация дискурса, представляющего визуальные образы 2010-11-20 (Ј.А.)
12831 Тезисы 009: А.В. Канафьева, Релевантные признаки риторического высказывания 2010-11-20 (Ј.А.)
12830 Проекты 007: Российская „Silicon Valley“ будет построена в Сколково 201011-19 (Ј.А.)
12829 Тезисы 007: НЮ.В. Каменская, Репрезентация оппозиции „свой – чужой“ в
рамках концепта „семья“ (на материале текстового диалектного корпуса) 2010-1119 (Ј.А.)
12828 Тезисы 004: О.С. Иссерс, Интердискурсивность и интеркодовость в новых
коммуникативных практиках русского языка 2010-11-19 (Ј.А.)
12827 Тезисы 042: А.И. Изотов, Современный отечественный гуманитарно-научный дискурс 2010-11-19 (Ј.А.)
12826 Тезисы 004: Л.П. Иванова, Специфика коммуникации в микросоциуме семьи
2010-11-19 (Ј.А.)
12825 Тезисы 009: М.В. Захарова, Взаимодействие „автор – читатель“ в условиях
языковой игры 2010-11-19 (Ј.А.)
12824 Тезисы 009: Е.П. Захарова, М.А. Кормилицына, О.Б. Сиротинина, Коммуникативная компетенция: проблемы типологии ее составляющих и их роли в дискурсах разных типов 2010-11-19 (Ј.А.)
12823 Тезисы 013: Е.Р. Добрушина, Оживление внутренней формы приставочных
лексем в религиозных текстах 2010-11-19 (Ј.А.)
12822 Тезисы 007: Т.А. Демешкина, Специфика дискурсивной реализации концептов 2010-11-19 (Ј.А.)
12821 Тезисы 037: П.П. Дашинимаева, Бикодовый дискурс как отрицательный результат когнитивного соперничества первого и второго языков 2010-11-19 (Ј.А.)
12820 Тезисы 009: С.А. Громыко, Традиции проповеднического и светского красноречия в выступлениях священнослужителей в первом российском парламенте
1906 года 2010-11-18 (Ј.А.)
12819 Тезисы 009: М.В. Гаврилова, Активные процессы в русском политическом
дискурсе начала XXI века 2010-11-18 (Ј.А.)
12818 Тезисы 009: Т.А. Воронцова, Речевое поведение в публичном дискурсе
2010-11-18 (Ј.А.)
12817 Тезисы 009: Е.В. Бусурина, Функционирование эрративов в виртуальной и
реальной коммуникации 2010-11-18 (Ј.А.)
12816 Тезисы 009: Н.Г. Брагина, Интеллектуальный дискурс и глаголы на -ировать
(к проблеме самоописания) 2010-11-18 (Ј.А.)
12815 Тезисы 022: Е.Г. Борисова, Языковые средства взаимодействия автора и
адресата. Коррекция ожиданий адресата 2010-11-18 (Ј.А.)
12814 Тезисы 009: Н.В. Бойко, С.В. Заборовская, К вопросу построения типологии
нарративной маски 2010-11-18 (Ј.А.)
12813 Тезисы 005: Л.А. Белякова, Ассоциации как проявление дискурсивности
мыслительной деятельности (на основе данных ассоциативного эксперимента с
детьми 6-летнего возраста) 2010-11-18 (Ј.А.)
117

12812 Тезисы 009: А.И. Баранова, Коммуникативный алогизм как прием создания
комического средствами коммуникативного уровня (на материале творчества В.
Этуша) 2010-11-18 (Ј.А.)
12811 Тезисы 007: Л.В. Балашова, Метафора катастрофы в современном политическом дискурсе (на материале ток-шоу „К барьеру“) 2010-11-18 (Ј.А.)
12810 Тезисы 009: А.Н. Байкулова, Парадигма обыденного общения (семейное,
родственное и дружеское общение) 2010-11-18 (Ј.А.)
12809 Тезисы 009: И.Б. Александрова, Стилистические функции и лингвистические механизмы аллюзии и реминисценции в поэзии постмодернизма 2010-11-18
(Ј.А.)
12808 Журналы 007: Наука и жизнь 2010-11-17 (Ј.А.)
12807 Проекты 007: Наука ХХІ века: интерфейс мозг-компьютер 2010-11-17 (Ј.А.)
12806 Журналы 007: Конвергенция наук и технологий - вызов будущего 2010-1117 (Ј.А.)
12805 Лекции 042: М. Эпштейн, От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям (1) 2010-11-16 (Ј.А.)
12804 Лекции 042: М. Эпштейн, От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям (2) 2010-11-16 (Ј.А.)
12803 Лекции 003: А. Зализняк, Берестяные грамоты. 1-я лекция 2010-11-16 (Ј.А.)
12802 Лекции 003: А. Зализняк, Берестяные грамоты. 2-я лекция 2010-11-16 (Ј.А.)
12801 Лекции 001: В. Иванов, Индоевропейские языки и миграции индоевропейцев
2010-11-16 (Ј.А.)
12800 Лекции 001: В. Иванов, Этрусский язык: лингвистика, археология, история
2010-11-16 (Ј.А.)
12799 Лекции 001: В. Иванов, Языки большого города в истории человечества
2010-11-16 (Ј.А.)
12798 Лекции 001: В. Иванов, Макросемьи языков и расселение человека из
Африки 2010-11-16 (Ј.А.)
12797 Тезисы 002: О.Г. Ягинцева, К происхождению диал. сущ. егол „черепок“
2010-11-15 (Ј.А.)
12796 Тезисы 003: И.А. Шушарина, Стандартизация: узус или норма в деловой
письменности XVIII века? 2010-11-15 (Ј.А.)
12795 Тезисы 003: Е.В. Шимко, Последний всплеск высокого стиля на Украине в
контексте проблемы формирования общего культурного языка славянства 2010-1115 (Ј.А.)
12794 Тезисы 003: О.Н. Шевцова, У истоков русского языка исторических трудов
нового времени: языковое оформление „Истории Российской В. Н. Татищева“
2010-11-15 (Ј.А.)
12793 Тезисы 003: М.Н. Шевелёва, К истории вторичных имперфективов с суффиксом -ыва-/-ива- в русском языке 2010-11-15 (Ј.А.)
12792 Тезисы 003: Д.С. Шантаева, Категория одушевленности / неодушевленности
существительных и норма древнерусского языка 2010-11-15 (Ј.А.)
12791 Тезисы 003: Л.М. Устюгова, Е.В. Шимко, Никоновская „книжная справа“ и
проблема юго-западного влияния 2010-11-15 (Ј.А.)
12790 Тезисы 003: Н.А. Тупикова, С.А. Преферансов, Лексика деловой сферы
общения в аспекте исследования региональных источников 2010-11-15 (Ј.А.)
12789 Тезисы 003: О.В. Трофимова, Лингвистическое исследование топографических описаний Западной Сибири XVIII века 2010-11-15 (Ј.А.)
12788 Тезисы 003: С.М. Треблер, Вторичное смягчение согласных в свете исторической интерпретации изоглосс 2010-11-15 (Ј.А.)
118

12787 Тезисы 037: А.И. Солопов, Влияние латинского языка на русский в XVIIXVIII вв. 2010-11-14 (Ј.А.)
12786 Тезисы 003: Ю.В. Смирнова, Отражение отвердения и смягчения согласных
разных типов в восточносреднерусских скорописных памятниках первой половины XVII в. 2010-11-14 (Ј.А.)
12785 Тезисы 003: Е.А. Сивкова, Орфографические варианты написания гласных
после шипящих и „ц“ (на материале „Жития Симеона Столпника“ к. XV в.) 201011-14 (Ј.А.)
12784 Тезисы 003: М.Н. Саенко, Причины двойной рефлексации праиндоевропейских „слоговых сонорных“ в праславянском 2010-11-14 (Ј.А.)
12783 Тезисы 010: Д.М. Савинов, Факторы развития систем предударного вокализма в южнорусских говорах 2010-11-14 (Ј.А.)
12782 Тезисы 003: В.С. Савельев, Развитость языковой личности как необходимая
черта князя в „Повести временных лет“ (на примере анализа речевого поведения
княгини Ольги) 2010-11-14 (Ј.А.)
12781 Тезисы 003: С.В. Русанова, Синтаксические связи и семантическое прошлое
слова (на материале языка забайкальской деловой письменности XVIII в.) 2010-1114 (Ј.А.)
12780 Тезисы 003: Д.В. Руднев, История формирования фазисных связок в русском
языке 2010-11-14 (Ј.А.)
12779 Тезисы 037: В.В. Ротарь, Польский язык как источник заимствованной лексики в русском языке Петровской эпохи (на материале „Путешествия Стольника
П. А. Толстого по Европе 1697–1699 гг.“) 2010-11-14 (Ј.А.)
12778 Тезисы 040: М.Л. Ремнёва, О роли выдающихся личностей в формировании
литературных языков 2010-11-14 (Ј.А.)
12777 Тезисы 003: М.В. Пименова, Семантический синкретизм в истории русского
языка 2010-11-14 (Ј.А.)
12776 Тезисы 003: В.Д. Петрова, О некоторых особенностях организации текста
„Жития Стефана Пермского“ Епифания Премудрого 2010-11-14 (Ј.А.)
12775 Тезисы 003: С.И. Панова, О значении лексемы финикъ в русской редакции
Устава литургии Иоанна Златоуста XIV в. 2010-11-13 (Ј.А.)
12774 Тезисы 003: И.В. Панова, Русское постижение мира через чувство (по
данным древнерусских словарей) 2010-11-13 (Ј.А.)
12773 Тезисы 003: Н.В. Николенкова, О некоторых принципах перевода латинского текста в XVII веке:церковнославянский перевод Атласа Blaeu 2010-11-13
(Ј.А.)
12772 Тезисы 003: Н.Г. Николаева, К истории становления гуманитарной терминологии русского языка 2010-11-13 (Ј.А.)
12771 Тезисы 003: Г.А. Николаев, Способы древнерусского субстантивного словопроизводства 2010-11-13 (Ј.А.)
12770 Тезисы 003: Н.Х. Низаметдинова, Словообразование сложных слов в русском языке XI — XVII вв. 2010-11-13 (Ј.А.)
12769 Тезисы 003: Ю. Маруяма, Распределение форм двойственного числа в Пространной редакции Жития Сергия Радонежского 2010-11-13 (Ј.А.)
12768 Тезисы 003: О.П. Лопутько, Преобразования содержательной структуры
древнерусской устойчивой формулы как фактор становления системы языка нового времени 2010-11-13 (Ј.А.)
12767 Тезисы 003: М.Е. Локтева, Древнерусские наименования женщины по роду
деятельности 2010-11-13 (Ј.А.)
12766 Тезисы 021: А.С. Кулева, Эволюция научных взглядов на усеченные при119

лагательные 2010-11-13 (Ј.А.)
12765 Лекции 042: А. Жолковский, О понятиях инвариант и поэтический мир (1)
2010-11-12 (Ј.А.)
12764 Лекции 042: А. Жолковский, О понятиях инвариант и поэтический мир (2)
2010-11-12 (Ј.А.)
12763 Интервью 005: Т. Черниговская, Школа злословия – Татьяна Черниговская
2010-11-12 (Ј.А.)
12762 Интервью 004: Школа злословия - Виктор Живов 2010-11-12 (Ј.А.)
12761 Тезисы 003: Е.А. Кузьминова, Н.В. Николенкова, Т.В. Пентковская, Практикум по курсу „История русского литературного языка“ (XI–XVII вв.) 2010-11-12
(Ј.А.)
12760 Тезисы 037: А.М. Кузнецов, Немецкие имена в договоре смоленского князя
Мстислава Давыдовича 1229 г. 2010-11-12 (Ј.А.)
12759 Тезисы 002: Л.Е. Кругликова, Охламон. Что в основе: греческий или русский язык? 2010-11-12 (Ј.А.)
12758 Тезисы 040: Р.Н. Кривко, Лингвистический аспект студийско-алексиевской
литургической реформы на Руси в XI в.: Кондак в древнерусской и древнеболгарской традиции 2010-11-12 (Ј.А.)
12757 Тезисы 003: Т.А. Крепких, О.Л. Рюмина, Из истории глаголов с праславянским корнем *-e-/ *-jьm-2010-11-12 (Ј.А.)
12756 Тезисы 003: Т.В. Кортава, О языке и стиле сочинений инока Авраамия 201011-12 (Ј.А.)
12755 Тезисы 003: А.Ю. Козлова, О некоторых особенностях отражения праславянских рефлексов *tort в Толковой Палее 2010-11-12 (Ј.А.)
12754 Портреты 040: Дора Иванова-Мирчева (София) 2010-11-11 (Ј.А.)
12753 Тезисы 003: О.Н. Киянова, О языке „Летописца выбором“ XVII века – малоизученного памятника позднего русского летописания (по спискам отдела рукописей РГБ и РГАДА) 2010-11-11 (Ј.А.)
12752 Тезисы 003: Е.И. Кислова, „Речевые маски“ в интермедиях первой половины
XVIII века 2010-11-11 (Ј.А.)
12751 Тезисы 003: Е.Ф. Киров, О происхождении русского письма 2010-11-11
(Ј.А.)
12750 Тезисы 003: В.В. Каверина, Орфографическое освоение заимствований в
XVIII столетии (буква „ять“) 2010-11-11 (Ј.А.)
12749 Тезисы 040: О.С. Ильченко, Genitivus negationis в славянских языках: к
проблеме генезиса приглагольного родительного падежа 2010-11-11 (Ј.А.)
12748 Тезисы 003: И.В. Диманте , Этимологический сюжет на тему – “красота и
уродство“ 2010-11-11 (Ј.А.)
12747 Тезисы 003: Т.А. Джангобекова, Структура страдательных причастий в предикативной функции (на материале „Истории о великом князе Московском“ А.
Курбского) 2010-11-11 (Ј.А.)
12746 Тезисы 003: А.В. Григорьев, Библейские фразеологизмы в „Слово о законе и
благодати“ митрополита Илариона 2010-11-11 (Ј.А.)
12745 Тезисы 003: З.И. Годизова, Динамика развития интенсивных значений
приставки при- в русском языке XI–XVII вв. 2010-11-11 (Ј.А.)
12744 Тезисы 003: Е.А. Галинская, Отражение особенностей акцентной системы в
неакцентуированных южнорусских памятниках деловой письменности XVIIвека
2010-11-11 (Ј.А.)
12743 Тезисы 003: А.П. Вяльсова, Теория таксиса как инструмент анализа древнерусского текста (на материале причастных форм) 2010-11-11 (Ј.А.)
120

12742 Тезисы 003: О.В. Боярская, История русского делового языка XI-XIX вв.
(материалы к библиографическому указателю исследований, изданных в России с
1976 по 2009 гг.) 2010-11-11 (Ј.А.)
12741 Тезисы 003: К.М. Богрова, Семантика древнерусских устойчивых сравнений
(на материале „Девгениева деяния“) 2010-11-11 (Ј.А.)
12740 Тезисы 003: А.И. Бовсуновская, Имена с нулевым суффиксом (-o-) в Славяно-латинском лексиконе XVII в. Епифания Славинецкого 2010-11-11 (Ј.А.)
12739 Тезисы 003: Ю.В. Биктимирова, Родовая вариантность имен существительных в Нерчинских памятниках деловой письменности XVII-XVIII вв. 2010-11-11
(Ј.А.)
12738 Школы 042: e-Alumni филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 2010-11-10 (Ј.А.)
12737 Диссертации 037: Светлана Владимировна Барышникова, Словари иностранных слов XIX века и отражение в них семантической адаптации иноязычной
лексики 2010-11-10 (Ј.А.)
12736 Конференции 041: RCDL-2010 2010-11-10 (Ј.А.)
12735 Конференции 041: RCDL-2009 2010-11-10 (Ј.А.)
12734 Школы 025: Лаборатория математической и компьютерной лингвистики
(КФУ) 2010-11-10 (Ј.А.)
12733 Школы 025: Добро пожаловать на сайт Лаборатории компьютерной
лингвистики! (ИППИ РАН) 2010-11-10 (Ј.А.)
12732 Школы 025: Инновационная лаборатория информационной лингвистики
(АГУ) 2010-11-10 (Ј.А.)
12731 Школы 042: Международная ассоциация гуманитариев 2010-11-10 (Ј.А.)
12730 Проекты 001: Mercator Network 2010-11-10 (Ј.А.)
12729 Портреты 001: Greville G. Corbett (Guildford) 2010-11-09 (Ј.А.)
12728 Школы 001: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
2010-11-09 (Ј.А.)
12727 Школы 001: Academia Europaea: Linguistic studies 2010-11-09 (Ј.А.)
12726 Тезисы 003: Э.И. Биккинина, Отражение категории двойственного числа в
Реймсском Евангелии 2010-11-08 (Ј.А.)
12725 Тезисы 003: М.В. Бибиков, Язык договоров Руси с греками X в. в свете византийского дипломатического этикета 2010-11-08 (Ј.А.)
12724 Тезисы 003: А.Г. Бессонова, М.А. Харламова, Актуализация концепта пространство в Сибирской летописи (на материале Есиповской летописи XVII века)
2010-11-08 (Ј.А.)
12723 Тезисы 040: Д.Д. Беляев, Эволюция слоговых плавных в Северной Славии
2010-11-08 (Ј.А.)
12722 Тезисы 003: Е.Н. Бекасова, Семантическая история генетически соотносительных коррелятов в русском языке 2010-11-08 (Ј.А.)
12721 Тезисы 003: И.В. Бегунц, Написание предлогов и приставок въ, съ, къ в
белозерских деловых текстах XVII в. 2010-11-08 (Ј.А.)
12720 Тезисы 003: Г.И. Багрянцева, Административная лексика XVIII века в мемуарной прозе Г. Р. Державина 2010-11-08 (Ј.А.)
12719 Тезисы 021: Ян Чин-шан, Родительный падеж с отрицанием 2010-11-08
(Ј.А.)
12718 Тезисы 011: В.К. Юношева, Лексическое множество имен прилагательных с
диффузным глагольно-именным значением (строение класса и его специфика)
2010-11-08 (Ј.А.)
12717 Тезисы 021: В.В. Шигуров, О месте предикативации в системе транспозици121

онных процессов на уровне частей речи 2010-11-08 (Ј.А.)
12716 Тезисы 021: М.А. Шелякин, О функциональном различии кратких форм и
падежных форм полных прилагательных в позиции предиката в современном
русском языке 2010-11-07 (Ј.А.)
12715 Тезисы 021: Дж. Н. Шейхи, Выражение значений необходимости и долженствования в структурах, включающих глаголы СВ и НСВ, в русском языке в сопоставлении с персидском 2010-11-07 (Ј.А.)
12714 Тезисы 009: И.А. Шаронов, О парадигматических вариантах форм слова в
русском языке 2010-11-07 (Ј.А.)
12713 Тезисы 021: О.В. Чагина, Дублетные обороты наречие + глагол 2010-11-07
(Ј.А.)
12712 Тезисы 021: Н.А. Фатеева, Грамматические неологизмы в современной поэзии: статус и частота встречаемости в текстах разных авторов 2010-11-07 (Ј.А.)
12711 Тезисы 037: Л.М. Устюгова, К вопросу о национально-языковом своеобразии поэмы Н. Гоголя „Мертвые души“ 2010-11-07 (Ј.А.)
12710 Тезисы 021: Т.В. Тукова, Динамика родовых форм современных русских
субстантивов 2010-11-07 (Ј.А.)
12709 Тезисы 021: В.П. Сидельников, Грамматики или аспекты единосущностной?
2010-11-07 (Ј.А.)
12708 Тезисы 021: О.С. Савельева, Новые аспекты понимания категории рода
существительных 2010-11-07 (Ј.А.)
12707 Тезисы 018: С.В. Рябушкина, Склонение русских числительных в свете экспериментальных данных 2010-11-07 (Ј.А.)
12706 Тезисы 006: Я. Руферова, О некоторых тенденциях в развитии современной
чешской морфологии в сопоставлении с русскими 2010-11-06 (Ј.А.)
12705 Тезисы 011: А.В. Румянцева, Типы номинаций множеств лиц в современном
русском языке 2010-11-06 (Ј.А.)
12704 Тезисы 009: Л.М. Рощина, Грамматическая вариантность сквозь призму стилистики 2010-11-06 (Ј.А.)
12703 Тезисы 006: Д.К. Поляков, Потенциальные члены залоговых оппозиций в
современном русском языке (на фоне других славянских) 2010-11-06 (Ј.А.)
12702 Тезисы 011: А.В. Петров, Функционально-семантическая категория подобия
в русском языке 2010-11-06 (Ј.А.)
12701 Тезисы 021: Н.С. Першина, Аспекты изучения компаративов в функции
компонентов предложных единиц 2010-11-06 (Ј.А.)
12700 Тезисы 021: Ф.И. Панков, Парадигматика наречий как неизменяемого класса
слов 2010-11-06 (Ј.А.)
12699 Тезисы 021: Б.Ю. Норман, Об агглютинативных тенденциях в грамматике
русского языка 2010-11-06 (Ј.А.)
12698 Тезисы 021: Н.Ю. Муравьева, Текстовые функции морфологических категорий глагола 2010-11-06 (Ј.А.)
12697 Тезисы 021: Н.П. Курмакаева, Безличность как поле: центр и периферия
2010-11-06 (Ј.А.)
12696 Тезисы 011: О.В. Куныгина, Категория отрицания и отрицательные частицы
в современном русском языке 2010-11-06 (Ј.А.)
12695 Тезисы 022: В.А. Кузьменкова, О конкуренции различных средств языка при
выражении фазисного значения состояния или действия субъекта (прагматический
аспект) 2010-11-06 (Ј.А.)
12694 Тезисы 021: И.В. Коллегова, К вопросу об истории и этимологии русских
наречий 2010-11-05 (Ј.А.)
122

12693 Тезисы 011: С.М. Колесникова, Система понятий теории градуальности
2010-11-05 (Ј.А.)
12692 Тезисы 018: Е.В. Клобуков, Морфологический класс неизменяемых (неспрягаемых) глаголов в русском языке 2010-11-05 (Ј.А.)
12691 Тезисы 021: А.Е. Кибрик, За преодоление русоцентризма русистской грамматической традиции 2010-11-05 (Ј.А.)
12690 Тезисы 011: В.Ф. Ильина, О расширении семантического аспекта морфологического анализа 2010-11-05 (Ј.А.)
12689 Тезисы 001: Л.Г. Зубкова, Причины политипологизма и его проявления в
русском языке 2010-11-05 (Ј.А.)
12688 Тезисы 021: А.Ф. Дрёмов, Внутренняя форма простейшего и простого предложения в свете системной теории падежа 2010-11-05 (Ј.А.)
12687 Тезисы 011: Х.Д. Дамянова, Некатегориальные фразеологические средства
выражения пассивности 2010-11-05 (Ј.А.)
12686 Тезисы 006: Е.Н. Гулидова, Проблема адвербиальных выражений (на материале сопоставительного анализа темпоральных лексем в русском и французском
языках) 2010-11-05 (Ј.А.)
12685 Тезисы 021: И.В. Высоцкая, В поисках прототипического существительного
2010-11-05 (Ј.А.)
12684 Тезисы 021: М.В. Всеволодова, Язык и его место в мироздании. К вопросу
об актуальной грамматике 2010-11-05 (Ј.А.)
12683 Тезисы 021: А.В. Бондарко, Системные членения в сфере грамматики и их
речевые реализации 2010-11-05 (Ј.А.)
12682 Тезисы 021: Э.А. Балалыкина, Дефектность глагольной парадигмы как
результат лексико-грамматического взаимодействия в языке 2010-11-05 (Ј.А.)
12681 Тезисы 001: В.М. Алпатов, Особенности русской лингвистической традиции
2010-11-05 (Ј.А.)
12680 Тезисы 003: Л.Р. Абдулхакова, Некоторые замечания о синонимии деепричастных форм в русском языке XIX-XX веков 2010-11-05 (Ј.А.)
12679 Портреты 037: Наталия Викторовна Габдреева (Казань) 2010-11-04 (Ј.А.)
12678 Монографии 037: Н.В. Габдреева, История французской лексики в русских
разновременных переводах 2010-11-04 (Ј.А.)
12677 Интервью 009: А. Волков, Риторика как наука [В1] 2010-11-04 (Ј.А.)
12676 Лекции 004: М. Кронгауз, Русский язык в ХХI веке (1) 2010-11-04 (Ј.А.)
12675 Лекции 004: М. Кронгауз, Русский язык в ХХI веке (2) 2010-11-04 (Ј.А.)
12674 Интервью 039: М. Каранфиловский, Русский по-македонски 2010-11-03
(Ј.А.)
12673 Проекты 042: За култура 2010-11-03 (Ј.А.)
12672 Исследования 037: Ив. Дуйчев, Русский Пантелеймоновский монастырь на
Афоне как центр русско-болгарских связей в период средневековья 2010-11-02
(Ј.А.)
12671 Лекции 039: Ю.Е. Прохоров, Русский язык в поликультурном пространстве
(1) 2010-11-01 (Ј.А.)
12670 Лекции 039: Ю.Е. Прохоров, Русский язык в поликультурном пространстве
(2) 2010-11-01 (Ј.А.)
12669 Лекции 005: Т.В. Ахутина, Нейролингвистический подход к анализу речи
/А/ 2010-10-31 (Ј.А.)
12668 Лекции 005: М.Б. Бергельсон, Прагматика понимания, Или наука о непроизнесенном /А/ 2010-10-31 (Ј.А.)
12667 Лекции 005: И.А. Секерина, Экспериментальные методы в психолингвисти123

ке /а/ 2010-10-31 (Ј.А.)
12666 Лекции 007: А.А. Кибрик, Функционирование языка: когнитивный анализ
дискурса /а/ 2010-10-31 (Ј.А.)
12665 Лекции 027: В.Н. Поляков, Использование технологий, ориентированных на
лексическое значение, в задачах поиска и классификации 2010-10-31 (Ј.А.)
12664 Лекции 007: А.Е. Кибрик, В поисках когнитивной мотивации языковой
структуры 2010-10-31 (Ј.А.)
12663 Лекции 011: А.А. Зализняк, Феномен многозначности и способы его описания 2010-10-31 (Ј.А.)
12662 Лекции 020: Е.В. Прозорова, Средства и механизмы референции в русском
жестовом языке 2010-10-31 (Ј.А.)
12661 Лекции 005: М.В. Фаликман, Эффекты превосходства слова в зрительном
восприятии и внимании 2010-10-31 (Ј.А.)
12660 Исследования 005: A. Soschen, В.Н. Поляков, Е.В. Печенкова, Е.Ю. Хоменко, Verb Lexicalization in Russian (taken as Example Verbs of Motion) 2010-10-31
(Ј.А.)
12659 Исследования 005: Т.В. Рябова, Механизм порождения речи по данным афазиологии 2010-10-31 (Ј.А.)
12658 Исследования 027: В.Н. Поляков, Использование технологий, ориентированных на лексическое значение, в задачах поиска и классификации 2010-10-31 (Ј.А.)
12657 Исследования 007: А.Д. Плисецкая, Метафора как когнитивная модель в
лингвистическом научном дискурсе: образная форма рациональности 2010-10-31
(Ј.А.)
12656 Исследования 005: Н.Е. Максимова, И.О. Александров, И.В. Тихомирова,
Е.В. Филиппова, Типология интуитивного-рационального и формирование структуры индивидуального знания 2010-10-31 (Ј.А.)
12655 Исследования 005: Н.Е. Максимова, И.О. Александров, И.В. Тихомирова,
Е.В. Филиппова, Ю.Б. Никитин, Соотношение грамматики и семантики высказываний со структурой индивидуального знания (к проблеме рационального-интуитивного) 2010-10-31 (Ј.А.)
12654 Тезисы 005: А.А. Корнеев, Формирование письма: соотношение двигательных и когнитивных компонентов 2010-10-31 (Ј.А.)
12653 Исследования 005: М.Г. Колбенева, В.Ф. Петренко, Б.Н. Безденежных, Ю.И.
Александров, Связь между эмоциональностью и модальной отнесённостью прилагательных русского языка 2010-10-30 (Ј.А.)
12652 Исследования 011: А.А. Зализняк, Семантическая деривация в синхронии и
диахронии: проект „каталога семантических переходов“ 2010-10-30 (Ј.А.)
12651 Исследования 005: Т.В. Ахутина, Е.В. Малаховская, Сигнификативное
значение слова при афазии 2010-10-30 (Ј.А.)
12650 Исследования 005: Т.В. Ахутина, Е.В. Каширская, Нейропсихологический
анализ индивидуальных особенностей переработки лексической информации
2010-10-30 (Ј.А.)
12649 Исследования 005: Т.В. Ахутина, Теория речевого общения в трудах М.М.
Бахтина и Л.С. Выготского 2010-10-30 (Ј.А.)
12648 Тезисы 005: Т.В. Ахутина: Л.С. Выготский и А.Р. Лурия как когнитивные
психологи: проблема внутренней речи вчера и сегодня 2010-10-30 (Ј.А.)
12647 Исследования 005: Т.В. Ахутина, Проблема строения индивидуального
лексикона человека в свете идей Л.С. Выготского 2010-10-30 (Ј.А.)
12646 Портреты 040: Asbóth Oszkár (Budapest) 2010-10-30 (Ј.А.)
12645 Новости 040: К 100-летию со дня рождения выдающегося болгарского
124

ученого-слависта Л. Андрейчина 2010-10-29 (Ј.А.)
12644 Сообщения 040: Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика 2010-10-29 (Ј.А.)
12643 Проекты 041: Humanities International Complete 2010-10-29 (Ј.А.)
12642 Проекты 041: Central & Eastern European Academic Source 2010-10-29 (Ј.А.)
12641 Проекты 041: Academic Search Complete 2010-10-29 (Ј.А.)
12640 Проекты 041: Centar za online baze podataka (Загреб) 2010-10-29 (Ј.А.)
12639 Новости 031: Александр Флакер (1924-2010) 2010-10-28 (Ј.А.)
12638 Исследования 013: И. Братанов, Столб и крест в романа „Мастер и Маргарита” на М. А. Булгаков 2010-10-28 (Ј.А.)
12637 Исследования 031: М. Костова-Панайотова, Имажинизмът – между ”молеца
на времето” и „нафталина на образите” 2010-10-28 (Ј.А.)
12636 Исследования 006: К. Петрова, Экспрессивные предикаты междометного
характера в русском и болгарском языках 2010-10-28 (Ј.А.)
12635 Журналы 042: Езиков свят 2010-10-28 (Ј.А.)
12634 Журналы 042: Проглас 2010-10-28 (Ј.А.)
12633 Исследования 031: И. Захариева, Литературный канон Георгия Адамовича
2010-10-27 (A.Г.)
12632 Исследования 031: И. Захариева, Идеальный топос И.Бродского 2010-10-27
(А.Г.)
12631 Исследования 031: И. Захариева, Знаковость „новой прозы” Варлама
Шаламова („Колымские рассказы”) 2010-10-27 (Ј.А.)
12630 Интервью 040: Рина Павловна Усикова [В1] 2010-10-27 (Ј.А.)
12629 Проекты 041: Добро пожаловать на сайт дистанционного обучения филологического факультета в Белграде! 2010-10-26 (Ј.А.)
12628 Новости 004: Лекция П. Серио в РГГУ (2010) [В1] 2010-10-26 (Ј.А.)
12627 Исследования 009: Г.И. Соловьева, Выражение проблемной ситуации в
научных текстах ХVIII века (на материале сочинений М.В. Ломоносова) 2010-1025 (Ј.А.)
12626 Исследования 009: В.А. Мишланов, Наталья Сергеевна Нецветаева, Коммуникативные стратегии и тактики в современном политическом дискурсе 2010-1025 (Ј.А.)
12625 Исследования 009: А. Чиговская-Назарова Янина, Текстообразующие категории проспекции и ретроспекции в научном тексте (сравнительно с художественным) 2010-10-25 (Ј.А.)
12624 Исследования 009: В.И. Коньков, Стилистические явления в речевой практике СМИ 2010-10-25 (Ј.А.)
12623 Исследования 009: Н.В. Данилевская, Оценка как выбор познавательного
действия 2010-10-25 (Ј.А.)
12622 Исследования 009: Т.Б. Карпова, Татьяна Гергардовна Фибих, Дискурс сетевых СМИ 2010-10-25 (Ј.А.)
12621 Исследования 009: Н.В. Соловьева, К вопросу о стиле рекламных текстов
(на материале рекламы в сфере туризма) 2010-10-25 (Ј.А.)
12620 Исследования 004: Е.В. Ерофеева, Языковая ситуация современного города
и методы ее исследования 2010-10-24 (Ј.А.)
12619 Исследования 003: Е.Н. Полякова, Культура питания в Прикамье XVI-XVIII
веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности).
статья вторая 2010-10-24 (Ј.А.)
12618 Исследования 009: И.В. Анненкова, Об одной константе текстов СМИ 201010-24 (Ј.А.)
125

12617 Исследования 009: Л.Р. Дускаева, Стилистические особенности актов прокурорского реагирования: к постановке вопроса о риторической модальности 201010-24 (Ј.А.)
12616 Исследования 009: Л.Р. Дускаева, Научный текст в дискурсивно-стилистическом аспекте 2010-10-24 (Ј.А.)
12615 Учебники 009: Е.А. Баженова, Путеводитель для преподавателей по миру
современных информационных технологий 2010-10-23 (Ј.А.)
12614 Лекции 041: Открытый всероссийский он-лайн урок 2010-10-23 (Ј.А.)
12613 Проекты 039: Сеть творческих учителей 2010-10-22 (Ј.А.)
12612 Исследования 013: Е.В. Ерофеева, Е.М. Сторожева, Идиомный компонент
коннотативного значения слова 2010-10-22 (Ј.А.)
12611 Исследования 019: Г.Н. Манаенко, Организации информации в тексте на
основе взаимодействия синтаксических единиц 2010-10-22 (Ј.А.)
12610 Исследования 006: Н.О. Долгих, Национально-культурная специфика рекламных текстов (по материалам русской и немецкой прессы) 2010-10-22 (Ј.А.)
12609 Исследования 017: Т.А. Сироткина, Региональный этнонимикон как полевая
структура 2010-10-22 (Ј.А.)
12608 Исследования 010: И.И. Русинова, Процессуальная магическая лексика в
говорах Пермского края 2010-10-22 (Ј.А.)
12607 Исследования 023: Л.С. Тихомирова, Интертекстуальность как предпосылка
нового знания в научном тексте 2010-10-22 (Ј.А.)
12606 Исследования 023: Н.В. Данилевская, Научный текст в аспекте интердискурсивного подхода 2010-10-21 (Ј.А.)
12605 Исследования 011: С.А. Манаенко, Параметры дискурсивного употребления
лексических единиц 2010-10-21 (Ј.А.)
12604 Исследования 001: М.В. Богачева, Возможности метода реконструкции в
историко-лексикологическом исследовании 2010-10-21 (Ј.А.)
12603 Исследования 023: В.В. Бегун, А.В. Пепеляева, Действенно-событийное поле агитационных текстов 2010-10-21 (Ј.А.)
12602 Исследования 007: Е.А. Баженова, Имидж политика в аспекте оппозиции
свой – чужой 2010-10-21 (Ј.А.)
12601 Исследования 023: Л.Г. Кыркунова, Современные судебно-следственные документы в аспекте интертекстуальности 2010-10-21 (Ј.А.)
12600 Конференции 039: І Международный симпозиум „Русское слово на Балканах” 2010-10-20 (Ј.А.)
12599 Исследования 017: Е.А. Нахимова, Имена русских царей как прецедентное
поле в современных российских СМИ 2010-10-20 (Ј.А.)
12598 Исследования 013: Т.И. Ерофеева, Устаревшее слово в речевом узусе современного города (стратификационное исследование) 2010-10-20 (Ј.А.)
12597 Исследования 006: А.М. Подгаец, М.А. Цветухина, Репрезентация категорий
„бог“, „судьба“, „природа“ в письменной культуре древних германцев, славян и
кельтов 2010-10-20 (Ј.А.)
12596 Исследования 001: И.В. Кочкарева, Совмещение отношения означивания с
другими смысловыми отношениями 2010-10-20 (Ј.А.)
12595 Исследования 023: Н.В. Данилевская, Научный текст как динамика оценочных действий 2010-10-20 (Ј.А.)
12594 Исследования 003: Е.Н. Полякова, Культура питания в Прикамье XVI-XVIII
веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности).
Статья первая 2010-10-19 (Ј.А.)
12593 Исследования 001: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Блеск и нищета лингвисти126

ческой советологии 2010-10-19 (Ј.А.)
12592 Исследования 019: А.А. Анисова, Типы словосочетаний в дискурсе Андрея
Платонова: семантико-синтаксический аспект 2010-10-19 (Ј.А.)
12591 Исследования 023: Е.Л. Словикова, Перспективы исследования смысловой
синергии 2010-10-19 (Ј.А.)
12590 Исследования 022: Н.В. Соловьева, Стратегии презентации коммуникантов в
текстах научных дискуссий 2010-10-19 (Ј.А.)
12589 Исследования 007: В.В. Бегун, Рекламный слоган как трансформация культурных стереотипов 2010-10-18 (Ј.А.)
12588 Исследования 023: Н.Н. Меньшакова, Категория фантазийности в научном
тексте 2010-10-18 (Ј.А.)
12587 Обзоры 012: И.И. Русинова, Пермская диалектная лексикография: результаты и перспективы 2010-10-18 (Ј.А.)
12586 Исследования 004: Т.И. Ерофеева, Социолект как инструмент описания языковой ситуации региона 2010-10-17 (Ј.А.)
12585 Исследования 007: И.Г. Овчинникова, О влиянии частотности коллокации
лексем на взаимосвязи единиц ментального лексикона 2010-10-17 (Ј.А.)
12584 Исследования 013: Л.С. Нечаева, Образ болезни в традиционной культуре
2010-10-17 (Ј.А.)
12583 Исследования 003: Е.Н. Полякова. Что пили и курили в Прикамье в XVI –
первой трети XVIII вв. 2010-10-17 (Ј.А.)
12582 Исследования 006: Е.Д. Недкова, Националноспецифични образи в български, сръбски и руски фразеологизми с компоненти зооними (за назоваване на
човешки качества) 2010-10-16 (Ј.А.)
12581 Исследования 001: А. Богуславский, Словоизменение. Типы описания 201010-16 (Ј.А.)
12580 Новые книги 031: I. Lukšić, Vjesnici nove književnosti 2010-10-15 (Ј.А.)
12579 Портреты 001: Евгений Арнольдович Хелимский (Гамбург) 2010-10-15
(Ј.А.)
12578 Исследования 037: Е. Хелимский, Király и olasz. К истории ранних славянотюрко-венгерских связей 2010-10-15 (Ј.А.)
12577 Исследования 040: Е. Хелимский, Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии 2010-1015 (Ј.А.)
12576 Исследования 037: Е. Хелимский, Славянское койне в Венгрии Арпадов и
происхождение слaвяно-венгерских топонимов в Трансильвании 2010-10-15 (Ј.А.)
12575 Исследования 037: Е. Хелимский, Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке 2010-10-15 (Ј.А.)
12574 Исследования 037: Е. Хелимский, К корпусу ранних славянских заимствований венгерского языка 2010-10-15 (Ј.А.)
12573 Обзоры 037: Е.А. Проценко, Проблема переключения кодов в зарубежной
лингвистике (краткий обзор литературы за последние десятилетия) 2010-10-14
(Ј.А.)
12572 Диссертации 037: K. Zuercher, Azerbaijani-Russian Code-Switching and CodeMixing: form, function, and identity 2010-10-14 (Ј.А.)
12571 Исследования 037: C. Maria Riehl, Code-Switching in Bilinguals: Impacts of
Mental Processes and Language Awareness 2010-10-14 (Ј.А.)
12570 Исследования 027: Lj. Dolamic, J. Savoy, Indexing and Searching Strategies for
the Russian Language 2010-10-14 (Ј.А.)
12569 Диссертации 027: Lј. Dolamic, Influence of Language Morphological
127

Complexity on Information Retrieval 2010-10-14 (Ј.А.)
12568 Исследования 037: Е. Хелимский, Изучение ранних славяно-венгерских
языковых отношений 2010-10-13 (Ј.А.)
12567 Обзоры 040: В.С. Ржеуцкий, „Французский институт в С.-Петербурге“
(1911-1919) и русско-французское научное и культурное сближение 2010-10-13
(Ј.А.)
12566 Исследования 007: T. Nesset, Суффиксальный сдвиг в русских глаголах:
вопрос маркированности? 2010-10-12 (Ј.А.)
12565 Исследования 007: T. Nesset, Modeling Language Change in Cognitive
Grammar: the bereč“ verb Class in Russian 2010-10-12 (Ј.А.)
12564 Исследования 021: M. Polinsky, Relative Clauses in Heritage Russian: Fossilization or Divergent Grammar? 2010-10-12 (Ј.А.)
12563 Доклады 037: B.C. Malt, Aneta Pavlenko, Kitchen Russian: First-Language
Object Naming by Russian-English Bilinguals 2010-10-12 (Ј.А.)
12562 Диссертации 037: A. Zabrodskaja, Russian-Estonian Language Contacts:
Grammatical Aspects Of Language Use And Change 2010-10-11 (Ј.А.)
12561 Исследования 037: A. Verschik, Perception of convergent forms in estonia“s
russian 2010-10-11 (Ј.А.)
12560 Исследования 037: M. Ehala, Russian Influence and the Change in Progress in
the Estonian Adpositional System 2010-10-11 (Ј.А.)
12559 Исследования 008: О. Кириллова, Сербские переводы Б. Акунина. К проблеме перевода непереводимого 2010-10-11 (Ј.А.)
12558 Исследования 031: Т. Јововић, Поетика немогућег Зинаиде Хипијус 2010-1011 (Ј.А.)
12557 Доклады 037: G. Miloradović, Руски културни утицај у Србији/Југославији у
XX и XXI веку 2010-10-11 (Ј.А.)
12556 Сборники 029: Славянский и балканский фольклор (1978–2006) 2010-10-11
(Ј.А.)
12555 Обзоры 040: К.А. Максимович, Культурно-историческое значение древнерусских переводов с греческого языка 2010-10-10 (Ј.А.)
12554 Монографии 003: А.А. Зализняк, Труды по акцентологии. Т. I. 2010-10-09
(Ј.А.)
12553 Портреты 040: Григорий Куприянович Венедиктов (Москва) 2010-10-09
(Ј.А.)
12552 Проекты 040: Сайт за историята на българския език, етнолингвистика,
литература и култура (БАН) 2010-10-08 (Ј.А.)
12551 Журналы 040: Добре дошли в сайта на списание „Славянски диалози“ 201010-08 (Ј.А.)
12550 Проекты 001: Лингвистичен клуб 2010-10-08 (Ј.А.)
12549 Программы 039: І Международный симпозиум „Русское слово на Балканах”
(Шумен) 2010-10-07 (Ј.А.)
12548 Сборники 040: Г.К. Венедиктов, Исследования по лингвистической болгаристике 2010-10-07 (Ј.А.)
12547 Исследования 001: П.М. Аркадьев, И невозможное возможно: типологические заметки о взаимодействии падежа с другими морфологическими категориями
2010-10-07 (Ј.А.)
12546 Исследования 006: П.М. Аркадьев, Падежи в языках мира 2010-10-07 (Ј.А.)
12545 Обзоры 011: П. Аркадьев, Структура события и семантико-синтаксический
интерфейс: обзор новейших работ 2010-10-07 (Ј.А.)
12544 Исследования 011: П. Аркадьев, О семантике русских конструкций „чего
128

доброго“ и „того гляди“ 2010-10-07 (Ј.А.)
12543 Журналы 001: Вопросы языкового родства 2010-10-06 (Ј.А.)
12542 Исследования 001: Вя. Вс. Иванов, К исследованию отношений между языками 2010-10-06 (Ј.А.)
12541 Дискуссии 001: В.Д. Соловьев, Типологическая схожесть языков как метод
изучения языковой эволюции 2010-10-06 (Ј.А.)
12540 Журналы 006: Балто-славянские исследования 2010-10-05 (Ј.А.)
12539 Исследования 006: В.А. Дыбо, Из балто-славянской акцентологии: проблема
закона фортунатова и поправка к закону Ф. де Соссюра 2010-10-05 (Ј.А.)
12538 Исследования 006: В.А. Дыбо: Владислав Маркович Иллич-Свитыч как компаративист 2010-10-05 (Ј.А.)
12537 Исследования 006: В.А. Дыбо, Балтийская сравнительно-историческая и литовская историческая акцентологии 2010-10-05 (Ј.А.)
12536 Программы 004: Международная конференция „Культура русской речи“
(Москва) 2010-10-04 (Ј.А.)
12535 Исследования 006: В.А. Дыбо, Сравнительно-историческая акцентология,
новый взгляд: по поводу книги В. Лефельдта „введение в морфологическую концепцию славянской акцентологии 2010-10-04 (Ј.А.)
12534 Исследования 006: В.А. Дыбо, Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском праязыке и балто-славянская метатония 2010-10-04
(Ј.А.)
12533 Исследования 006: В.А. Дыбо, Германское сокращение индоевропейских
долгот, германский „Verschärfung“ (закон Хольцмана) и балто-славянская акцентология 2010-10-04 (Ј.А.)
12532 Исследования 006: В.А. Дыбо, Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском праязыке и балто-славянская метатония 2010-10-04
(Ј.А.)
12531 Монографии 040: В.А. Дыбо, Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском 2010-10-03 (Ј.А.)
12530 Монографии 040: В.А. Дыбо, Г.И. Замятина, С.Л. Николаев, Основы славянской акцентологии 2010-10-03 (Ј.А.)
12529 Сборники 042: Именослов. История языка. История культуры 2010-10-02
(Ј.А.)
12528 Монографии 040: С.М. Толстая, Семантические категории языка культуры:
Очерки по славянской этнолингвистике 2010-10-02 (Ј.А.)
12527 Монографии 029: Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном
освещении 2010-10-02 (Ј.А.)
12526 Портреты 004: Серафима Евгеньевна Никитина (Москва) 2010-10-01 (Ј.А.)
12525 Доклады 001: С.А. Сиднева, „Ellines”, „romeis” и „pontia” – к вопросу о
самоназвании греков из греческих общин ставропольского края 2010-10-01 (Ј.А.)
12524 Доклады 007: И.А. Седакова, Базовые ценности и их метаморфозы: жизнь
(от выживания до „искусства жить“) 2010-10-01 (Ј.А.)
12523 Доклады 013: К.В. Пьянкова, Сытый голодному не товарищ: фрагмент
русских представлений о сытости 2010-10-01 (Ј.А.)
12522 Доклады 007: М.А. Осипова, Деньги как „смыслообразующий“ компонент
номинации в современной русской речи 2010-10-01 (Ј.А.)
12521 Доклады 007: Ю.А. Кривощапова, Образ Китая в русском языке: старое и
новое 2010-10-01 (Ј.А.)
12520 Доклады 007: Н.Н. Запольская, Концепт „спасение“ в эпохи христианизации,
дехристианизации, рехристианизации: экспликация в церковнославянском и рус129

ском языках 2010-10-01 (Ј.А.)
12519 Доклады 013: Е.Л. Березович, Ценности в русском языке начала XXI века:
новые темы в семантике старых слов 2010-10-01 (Ј.А.)
12518 Доклады 020: М.К. Ясменко, Символы и их функции в этнических комплексах антропосоциогенеза 2010-10-01 (Ј.А.)
12517 Доклады 037: B. Janurik, Grammatical Types of Code-switching in the Speech of
Erzya–Russian Bilinguals 2010-10-01 (Ј.А.)
12516 Доклады 023: Т.Д. Шуверовa, Культурные детерминанты битекстуального
синтеза 2010-10-01 (Ј.А.)
12515 Тезисы 042: Н.М. Шевченко, Формулы М. Цветаевой в системе языковых
единиц 2010-10-01 (Ј.А.)
12514 Конференции 039: Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе“ (Греция) 201009-30 (Ј.А.)
12513 Доклады 037: Д.Ш. Харанутовa, О влиянии русского языка на систему бурятского словообразования (на примере аффиксов существительных) 2010-09-30
(Ј.А.)
12512 Доклады 004: Fraser Tew-Street, History and the Making and Unmaking of
‛Karelia“ in Contemporary Discourse 2010-09-30 (Ј.А.)
12511 Доклады 004: Е.В. Соломина, О некоторых аспектах социально обусловленных изменений в структуре просторечия 2010-09-30 (Ј.А.)
12510 Доклады 007: Т.А. Сироткина, Этнонимы в межнациональном общении жителей региона (на примере этнонимии пермского края) 2010-09-30 (Ј.А.)
12509 Доклады 006: Я.В. Разводовская, Терминология подъязыка репродуктивного
здоровья: современное состояние и перспективы развития 2010-09-30 (Ј.А.)
12508 Доклады 004: А.И. Приходько, Этносоциокультурные компоненты дискурсивной деятельности 2010-09-30 (Ј.А.)
12507 Тезисы 006: И. Палоши, Некоторые средства выражения интенсивности
действия в эрзя-мордовском языке в сопоставлении с русским языком 2010-09-30
(Ј.А.)
12506 Доклады 013: П.Н. Магомедгаджиева, Динамика лексического регистра в
культуре конца XX столетия 2010-09-30 (Ј.А.)
12505 Доклады 004: Т.В. Ларина, Н. Сурьянараян, С. Куртеш, Формулы обращения
2010-09-29 (Ј.А.)
12504 Доклады 006: К.И. Кучеренко, Общие черты развития общественно-политической лексики немецкого и русского языков конца 80-х – начала 90-х годов XX
века 2010-09-29 (Ј.А.)
12503 Тезисы 004: И. Ю. Ковач, О социолингвистической классификации экономических терминов 2010-09-29 (Ј.А.)
12502 Тезисы 004: Т.И. Ерофеева, М.В. Гаранович, Гендер в исследованиях пермской школы социо- и психолингвистики 2010-09-29 (Ј.А.)
12501 Доклады 037: Н.Э. Гаджиахмедов, Языковая глобализация и ее отражение в
лексике дагестанских языков 2010-09-29 (Ј.А.)
12500 Доклады 004: Б.Л. Бойко, Символическая функция русского военного жаргона 2010-09-29 (Ј.А.)
12499 Доклады 007: Л.И. Богданова, „Деньги“ в русской культуре: ценностный
аспект 2010-09-29 (Ј.А.)
12498 Тезисы 004: Ц. Тогтохбаяр, О языке русской общины г. Улан-Батора Монголии 2010-09-29 (Ј.А.)
130

12497 Тезисы 004: З.К. Сабитова, Л.В. Екшембеева, Русский язык как основа межкультурной коммуникации евразийского типа 2010-09-29 (Ј.А.)
12496 Исследования 004: М. Краузе, В.В. Подрушняк, Имидж языковых разновидностей в современной России: значимость лингвистических и экстралингвистических факторов 2010-09-28 (Ј.А.)
12495 Доклады 039: Т.С. Есенова, Русский язык в Монголии: историческая ретроспектива 2010-09-28 (Ј.А.)
12494 Доклады 004: Ю.В. Дорофеев, Вариантные формы русского языка в современном мире 2010-09-28 (Ј.А.)
12493 Доклады 037: Л.А. Гренобль, Языковой сдвиг и языковые контакты в Сибири: влияние русского языка на эвенкийский 2010-09-28 (Ј.А.)
12492 Доклады 004: НР.И. Хашимов, Национально-языковые отношения: объективное и субъективное в ассимиляции, интеграции и глобализации 2010-09-27
(Ј.А.)
12491 Тезисы 004: Л.В. Корновенко, Портрет города Черкассы: языковая ситуация
в сфере образования 2010-09-27 (Ј.А.)
12490 Доклады 004: Н.И. Иванова, Региональная языковая политика: реальные
итоги и проблемы оценки эффективности 2010-09-27 (Ј.А.)
12489 Доклады 004: О.В. Даниленко, Лексические средства моделирования образов настоящего и будущего в программах политических партий России и Украины
(на материале предвыборных кампаний 2007 года) 2010-09-27 (Ј.А.)
12488 Доклады 004: А.Ф. Берегсаси, С.С. Черничко, Направление языковой политики Украины как фактор этнических и языковых конфликтов 2010-09-27 (Ј.А.)
12487 Доклады 004: Л.Л. Аюпова, Э.А. Салихова, Языковые конфликты как компонент языковой ситуации 2010-09-27 (Ј.А.)
12486 Тезисы 004: Б.М. Атаев, О мерах по сохранению языков и культур в поликультурной среде (на примере Южного федерального округа) 2010-09-27 (Ј.А.)
12485 Исследования 031: И. Захариева, Голос страсти в поэмах Владимира Маяковского 2010-09-26 (А.Г.)
12484 Исследования 031: И. Захариева, Вечный евангельский сюжет предательства
Иуды в романе Юрия домбровского „факультет ненужных вещей” 2010-09-26
(А.Г.)
12483 Исследования 031: И. Захариева, Творческие принципы Владислава Ходасевича 2010-09-26 (А.Г.)
12482 Доклады 037: Е.Ю. Протасова, Влияние финского языка на русский 2010-0926 (Ј.А.)
12481 Конференции 039: Язык и культура в синхронии и диахронии (Черногория)
2010-09-26 (Ј.А.)
12480 Тезисы 004: И.В. Диманте, Языки на территории Латвии: реальность и перспективы 2010-09-26 (Ј.А.)
12479 Доклады 004: З.К. Дербишева, Коммуникативный и когнитивный потенциал
языков Кыргызстана 2010-09-26 (Ј.А.)
12478 Доклады 004: Г.-Р. А.-К. Гусейнов, А. Л. Мугумова, Русский и родные языки
в языковой ситуации Республики Дагестан 2010-09-26 (Ј.А.)
12477 Доклады 004: М.А. Горячевa, Языковая ситуация в Российской Федерации в
зеркале переписей 1989 и 2002 гг. 2010-09-26 (Ј.А.)
12476 Доклады 004: Р.И. Васильевa, Социолингвистическая ситуация в Республике
Саха (якутия): на материале взаимодействия якутского и русского языков в Приленье 2010-09-26 (Ј.А.)
12475 Тезисы 004: Л.В. Широбокова, Социолингвистическое направление в иссле131

довании переключения языковых кодов (на примере удмуртско-русского двуязычия) 2010-09-25 (Ј.А.)
12474 Доклады 037: Э.В. Хилхановa, Внутренние (прагматические) факторы переключения кодов (на примере бурятско-русского двуязычного дискурса) 2010-09-25
(Ј.А.)
12473 Доклады 004: Е.А. Хасенов, Лингвистическая урбанология как новейшая отрасль языкознания 2010-09-25 (Ј.А.)
12472 Доклады 004: И.М. Саммалкорпи, Создание социальных ролей в институциональном общении при случаях коммуникативной неудачи 2010-09-25 (Ј.А.)
12471 Тезисы 004: И.М. Румянцевa, О проблеме утраты естественного билингвизма на территории бывшего СССР 2010-09-25 (Ј.А.)
12470 Доклады 004: А.С. Пардаев, О методах социолингвистики 2010-09-25 (Ј.А.)
12469 Доклады 037: М.В. Орешкина, О концептуализации заимствований в русском языке 2010-09-25 (Ј.А.)
12468 Доклады 004: И.В. Крюкова, Ребрендинг в российской эргонимии с точки
зрения социолингвистики 2010-09-25 (Ј.А.)
12467 Проекты 001: Языковод 2010-09-24 (Ј.А.)
12466 Проекты 039: Русское слово 2010-09-24 (Ј.А.)
12465 Доклады 004: Н.Г. Колесник, Некоторые проблемы описания коммуникативных сфер 2010-09-24 (Ј.А.)
12464 Доклады 004: В.А. Корнев, Социолингводидактические проблемы преподавания русского языка в современной России 2010-09-24 (Ј.А.)
12463 Доклады 004: Е.Н. Зарецкая, Коммуникативная этика и речевой этикет в
социолингвистическом аспекте 2010-09-24 (Ј.А.)
12462 Доклады 004: М.Р. Желтухина, О некоторых методах социолингвистических
исследований в условиях кризиса для разрушения социофобий 2010-09-24 (Ј.А.)
12461 Доклады 004: C.Н. Гринченко, Человечество и язык с кибернетических позиций 2010-09-24 (Ј.А.)
12460 Доклады 004: В.Т. Галенко, Р.С. Гиляревский, Многоязычные системы коммуникации 2010-09-24 (Ј.А.)
12459 Исследования 004: А.Б. Бушев, Макаронический язык в современном российском социуме 2010-09-24 (Ј.А.)
12458 Доклады 037: К.В. Бахнян, Типы языковых контактов карпатского конвергентного ареала 2010-09-24 (Ј.А.)
12457 Библиография 040: iSybislaw 2010-09-23 (Ј.А.)
12456 Доклады 004: М. Эхала, Измерение этнолингвистической витальности 201009-23 (Ј.А.)
12455 Доклады 004: S.I. Harnisch, Languages of the un in Real and Virtual Worlds
2010-09-23 (Ј.А.)
12454 Доклады 004: А.Н. Рудяков, Георусистика и лингвистические механизмы
формирования национальных вариантов языка 2010-09-23 (Ј.А.)
12453 Доклады 004: И.В. Пустовойт, Многовекторность языкового сдвига в русскоязычной диаспоре США 2010-09-23 (Ј.А.)
12452 Доклады 040: Т.М. Николаева, личность. семья. общество: конфессиональные позиции: полувековая динамика концептосферы 2010-09-23 (Ј.А.)
12451 Доклады 004: В.Ю. Михальченко, Принципы функциональной типологии
языков России 2010-09-23 (Ј.А.)
12450 Доклады 004: В.С. Ли, О лингвистическом статусе русского языка в Казахстане (к вопросу о языковых культурах и языковых субкультурах) 2010-09-23
(Ј.А.)
132

12449 Доклады 004: Л.А. Кудрявцева, Русский язык на Украине 2010-09-23 (Ј.А.)
12448 Доклады 004: Т.Б. Крючкова, Функционирование иностранных языков в
России 2010-09-23 (Ј.А.)
12447 Доклады 004: Л.П. Крысин, Функциональная социолингвистика: статус,
проблемы, перспективы исследований 2010-09-23 (Ј.А.)
12446 Доклады 004: Вяч. Вс. Иванов, Проблемы урбанистической лингвистики
2010-09-23 (Ј.А.)
12445 Доклады 023: Ю.Л. Воротников, Акратические и энкратические дискурсы:
социолингвистический анализ 2010-09-23 (Ј.А.)
12444 Доклады 004: В.Н. Белоусов, О проблемах и перспективах функционирования русского языка в межнациональном общении в современной геополитической
ситуации 2010-09-23 (Ј.А.)
12443 Обзоры 004: В.М. Алпатов, Двадцать лет спустя 2010-09-23 (Ј.А.)
12442 Проекты 027: Russian Malach Speech Corpus 2010-09-22 (Ј.А.)
12441 Исследования 027: J. Kanis, J. Zelinka, and L. Müller, Automatic Numbers
Normalization in Inflectional Languages 2010-09-22 (Ј.А.)
12440 Исследования 027: J. Psutka, P. Ircing, J.V. Psutka, J. Hajič, W.J. Byrne, J.
Mírovský, Automatic Transcription of Czech, Russian, and Slovak 2010-09-22 (Ј.А.)
12439 Исследования 015: C. Odé, Toward ToRI, a Manual Transcription System of
Russian Intonation 2010-09-22 (Ј.А.)
12438 Лекции 037: M. Sprachkontakt: Ein Modell für die russisch-kirchenslavische
Diglossie 2010-09-21 (Ј.А.)
12437 Монографии 006: M. Gaschkowa, Die Ausdrucksmittel der ingressiven und
diminutiven Aktionsarten im Deutschen im Vergleich mit dem Russischen 2010-09-21
(Ј.А.)
12436 Новые книги 012: M. Gaschkowa, Wörterbuch der ingressiven Verben. Russisch
– Deutsch 2010-09-21 (Ј.А.)
12435 Монографии 006: M. Gaschkowa, Sprache im Spiegel der Expressivität 2010-0921 (Ј.А.)
12434 Исследования 001: S. Kempgen, Quantitative Aspekte des Russischen 2010-0920 (Ј.А.)
12433 Тезисы 006: Sprechakt Grüßen in deutschen und russischen Kommunikationsräumen 2010-09-20 (Ј.А.)
12432 Тезисы 006: V. Gavrilova, Die Semantik deutscher und russischer Präpositionen
2010-09-20 (Ј.А.)
12431 Сборники 006: Контрастивна проучавања српског језика: правци и резултати
2010-09-19 (Ј.А.)
12430 Проекты 024: Russian corpora from Leeds 2010-09-18 (Ј.А.)
12429 Портреты 024: Serge Sharoff (Leeds) 2010-09-18 (Ј.А.)
12428 Проекты 024: Большой Корпус русского языка 2010-09-18 (Ј.А.)
12427 Программы 036: Сербско-русские отношения с начала XVIII до конца ХХ в.
(САНУ) 2010-09-18 (Ј.А.)
12426 Исследования 007: О.И. Уланович, Языковое сознание: особенности структуры в условиях двуязычия 2010-09-17 (Ј.А.)
12425 Исследования 007: З.И. Резанова, Метафорический фрагмент русской языковой картины мира 2010-09-17 (Ј.А.)
12424 Исследования 007: Д.А. Катунин, М.К. Антонова, Метафорическое представление времени как воды / жидкости в русской языковой картине мира: идеи,
методы, решения 2010-09-17 (Ј.А.)
12423 Исследования 007: Л.Г. Гынгазова, Метафорическое миромоделирование в
133

дискурсе языковой личности 2010-09-17 (Ј.А.)
12422 Исследования 023: С.В. Волошина, Речевой жанр автобиографического рассказа (на материале диалектной речи) 2010-09-17 (Ј.А.)
12421 Журналы 042: Вестник Томского ГУ 2010-09-17 (Ј.А.)
12420 Журналы 042: Вестник Челябинского государственного университета 201009-17 (Ј.А.)
12419 Диссертации 001: М.Э. Кистерева, Западноевропейские грамматики XVXVI веков. Роль грамматического примера в становлении новой науки о языке
2010-09-16 (Ј.А.)
12418 Диссертации 023: Е.А. Фёдорова, Существительные-локализаторы и их
функционирование в газетных текстах 2010-09-16 (Ј.А.)
12417 Диссертации 011: С.Г. Мамечков, Функционально-семантическое поле
биологического пола в современном русском языке 2010-09-16 (Ј.А.)
12416 Конференции 040: Граматика и лексика у словенским језицима (САНУ)
[Ф12] 2010-09-15 (Ј.А.)
12415 Конференции 040: Граматика и лексика у словенским језицима (САНУ)
2010-09-15 (Ј.А.)
12414 Журналы 042: Филолог (Босна и Херцеговина) 2010-09-14 (Ј.А.)
12413 Журналы 032: Руски алманах 15/2010 2010-09-14 (Ј.А.)
12412 Анонсы 042: Euroscience Open Forum 2012 2010-09-13 (Ј.А.)
12411 Новости 030: К 150-летия со дня рождения А.П. Чехова (Никшич, Черногория) 2010-09-13 (Ј.А.)
12410 Конференции 007: Семинар по когнитивной науке в рамках CML-2010 201009-12 (Ј.А.)
12409 Интервью 004: Русский язык: все еще великий. Но уже не могучий? [В1]
2010-09-12 (Ј.А.)
12408 Новости 037: Ј. Ајдуковић, О „Контактологическом словаре славянских
языков“ и влиянии русского языка [В1] 2010-09-11 (Ј.А.)
12407 Интервью 001: Максим Кронгауз [В1] 2010-09-11 (Ј.А.)
12406 Лекции 007: К. Анохин, Мозг и разум 1 [В1] 2010-09-10 (Ј.А.)
12405 Лекции 007: К. Анохин, Мозг и разум 2 [В1] 2010-09-10 (Ј.А.)
12404 Интервью 007: Какой мозг лучше - наш или электронный? [В1] 2010-09-09
(Ј.А.)
12403 Новости 037: Презентация книги Ј. Ајдуковић „Контактологический словарь славянских языков. Том 1“ [Ф5] 2010-09-08 (Ј.А.)
12402 Лекции 028: Лекция Валентина Лаврентьевича Янина об исследовании
берестяных грамот [В1] 2010-09-08 (Ј.А.)
12401 Лекции 028: Читаем „Слово о полку Игореве“. 2-я лекция Андрея Зализнякa
[В1] 2010-09-07 (Ј.А.)
12400 Лекции 028: Читаем „Слово о полку Игореве“. 1-я лекция Андрея Зализняка
[В1] 2010-09-07 (Ј.А.)
12399 Монографии 040: T. Olander, Balto-Slavic Accentual Mobility 2010-09-07
(Ј.А.)
12398 Сборники 006: Namen des Frühmittelalters als sprachliche Zeugnisse und als
Geschichtsquellen 2010-09-07 (Ј.А.)
12397 Сборники 040: Die slavischen Sprachen 2010-09-07 (Ј.А.)
12396 Монографии 015: T. Nesset, Abstract Phonology in a Concrete Model 2010-0907 (Ј.А.)
12395 Монографии 006: Ј. Barnes, Strength and Weakness at the Interface 2010-09-07
(Ј.А.)
134

12394 Исследования 015: J. Barnes, Vowel Reduction in Russian: the Categorical and
the Gradient 2010-09-07 (Ј.А.)
12393 Исследования 015: J. Barnes, Phonetics and Phonology in Russian Unstressed
Vowel Reduction: Hyperarticulation 2010-09-07 (Ј.А.)
12392 Школы 042: Отделение историко-филологических наук РАН 2010-09-06
(Ј.А.)
12391 Документы 004: И.В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания 2010-09-06
(Ј.А.)
12390 Программы 039: En conmemoración de los 55 años de enseñanza de la lengua
rusa en España 2010-09-05 (Ј.А.)
12389 Школы 039: Корейская Ассоциация русистов 2010-09-04 (Ј.А.)
12388 Журналы 042: Rusistika 2010-09-04 (Ј.А.)
12387 Журналы 039: Acta Russiana 2010-09-04 (Ј.А.)
12386 Журналы 042: Об Институте России-СНГ 2010-09-04 (Ј.А.)
12385 Конференции 040: Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages
2010-09-03 (Ј.А.)
12384 Проекты 042: European Science Foundation 2010-09-03 (Ј.А.)
12383 Новости 040: SLAVistika u EUropi 2010-09-03 (Ј.А.)
12382 Журналы 042: Vestnik za tuje jezike 2010-09-02 (Ј.А.)
12381 Журналы 001: Linguistica 2010-09-02 (Ј.А.)
12380 Школы 039: Хор студентов русистики философского факультета Люблянского университета (Словения) 2010-09-02 (Ј.А.)
12379 Новости 039: Русский центр в Университете Черногории 2010-09-02 (Ј.А.)
12378 Новости 038: South Eastern European Project for the Advancement of Lang.
Studies (Univerzitet Crne Gore) 2010-09-02 (Ј.А.)
12377 Сборники 042: Компаративистика (Казахстан) 2010-09-01 (Ј.А.)
12376 Анонсы 042: Поэтика художественного текста (Россия) 2010-09-01 (Ј.А.)
12375 Анонсы 042: Человек в информационном пространстве (Россия) 2010-09-01
(Ј.А.)
12374 Журналы 004: Cовременные исследования социальных проблем 2010-09-01
(Ј.А.)
12373 Анонсы 042: Научное творчество ХХI века (Россия) 2010-09-01 (Ј.А.)
12372 Обзоры 040: G. Stone, Slavonic studies at Oxford: a brief history 2010-08-31
(Ј.А.)
12371 Портреты 040: William Richard Morfill (Oxford) 2010-08-31 (Ј.А.)
12370 Портреты 040: Boris Ottokar Unbegaun (New York) 2010-08-31 (Ј.А.)
12369 Исследования 037: M. Nábělková, M. Sloboda, Comparing „Trasjanka“ and
„Českoslovenčina“ (Czechoslovak) as Discursive Categories: history and current usage
2010-08-30 (Ј.А.)
12368 Исследования 037: M. Sloboda, Катэгорыі „трасянка“ і „českoslovenština“ як
дыскурсіўныя аб“екты 2010-08-30 (Ј.А.)
12367 Обзоры 040: A. Mazon, Le Comité français des relations scientifiques avec la
Russie 2010-08-30 (Ј.А.)
12366 Обзоры 040: P. Boyer, Les Relations scientifiques entre la France et la Russie
2010-08-30 (Ј.А.)
12365 Обзоры 040: P. Boyer, Les études slaves (Paris) 2010-08-30 (Ј.А.)
12364 Портреты 040: August Schleicher (Jena) 2010-08-29 (Ј.А.)
12363 Портреты 001: Johann Heinrich August Leskien (Leipzig) 2010-08-29 (Ј.А.)
12362 Портреты 040: Aleksander Brückner (Berlin) 2010-08-29 (Ј.А.)
12361 Портреты 040: Блаже Конески (Скопје) 2010-08-29 (Ј.А.)
135

12360 Исследования 021: М.И. Стеблин-Каменский, О предикативности 2010-08-28
(Ј.А.)
12359 Исследования 001: М.И. Стеблин-Каменский, Несколько замечаний о структурализме 2010-08-28 (Ј.А.)
12358 Исследования 021: М.И. Стеблин-Каменский, Называние и познание в теории грамматики 2010-08-28 (Ј.А.)
12357 Исследования 018: М.И. Стеблин-Каменский, К вопросу о частях речи 201008-28 (Ј.А.)
12356 Исследования 001: М.И. Стеблин-Каменский, Изоморфизм и „фонологическая метафора“ 2010-08-28 (Ј.А.)
12355 Доклады 023: О.В. Ильина, Стереотипы в предвыборных текстах 2010-08-28
(Ј.А.)
12354 Исследования 009: И.Т. Вепрева, Имплицитное представление политического в таблоидных изданиях 2010-08-28 (Ј.А.)
12353 Доклады 023: А.Б. Бушев, Блогосфера: особенности политического дискурса
2010-08-28 (Ј.А.)
12352 Доклады 001: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Лингвистическая советология в годы холодной войны 2010-08-28 (Ј.А.)
12351 Доклады 009: Н.В. Багичева, В.Б. Черник, Политика противопожарной безопасности в СМИ 2010-08-28 (Ј.А.)
12350 Доклады 009: И.Ю. Артемова, К вопросу о развитии жанра официального
веб-сайта в современном политическом дискурсе 2010-08-28 (Ј.А.)
12349 Доклады 023: Ю.А. Антонова, Лингвистическая экспертиза: опасность
семантической валентности 2010-08-28 (Ј.А.)
12348 Сообщения 030: Циклус предавања поводом 100 година од смрти Л.Н. Толстоја 2010-08-28 (Ј.А.)
12347 Портреты 029: Viljo Johannes Mansikka (Helsinki) 2010-08-27 (Ј.А.)
12346 Портреты 001: Paul-Jules-Antoine Meillet (Paris) 2010-08-27 (Ј.А.)
12345 Портреты 040: André Mazon (Paris) 2010-08-27 (Ј.А.)
12344 Портреты 040: Jooseppi Julius Mikkola (Helsinki) 2010-08-27 (Ј.А.)
12343 Конференции 001: Prva Studentska lingvistička konferencija u Srbiji 2010-08-26
(Ј.А.)
12342 Проекты 042: Письменное наследие 2010-08-26 (Ј.А.)
12341 Школы 007: Российская ассоциация лингвистов-когнитологов 2010-08-26
(Ј.А.)
12340 Проекты 007: Лингвистический сайт „Когнитив“ 2010-08-26 (Ј.А.)
12339 Портреты 039: Lendvai Endre Kálmán (Pécs) 2010-08-25 (Ј.А.)
12338 Портреты 007: Марина Арошидзе (Батуми) 2010-08-24 (Ј.А.)
12337 Проекты 038: Добро пожаловать на сайт „Словесник“! 2010-08-24 (Ј.А.)
12336 Проекты 001: Добро пожаловать на портал русского языка ЯРУС! 2010-0824 (Ј.А.)
12335 Портреты 012: Tilmann Reuther (Klagenfurt) 2010-08-23 (Ј.А.)
12334 Конференции 012: Современные проблемы лексикографии 2010-08-23 (Ј.А.)
12333 Проекты 001: Донецкий лингвистический портал 2010-08-23 (Ј.А.)
12332 Проекты 001: Языкознание в Башкортостане. Русистика 2010-08-23 (Ј.А.)
12331 Новости 040: К 230-летию со дня рождения словенского лингвиста и слависта Ернея Копитара 2010-08-22 (Ј.А.)
12330 Журналы 001: Вопросы языкознания 2010 2010-08-22 (Ј.А.)
12329 Журналы 001: Вопросы языкознания 2009 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12328 Журналы 001: Вопросы языкознания 2008 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
136

12327 Журналы 001: Вопросы языкознания 2007 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12326 Журналы 001: Вопросы языкознания 2006 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12325 Журналы 001: Вопросы языкознания 2005 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12324 Журналы 001: Вопросы языкознания 2004 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12323 Журналы 001: Вопросы языкознания 2003 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12322 Журналы 001: Вопросы языкознания 2002 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12321 Журналы 001: Вопросы языкознания 2001 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12320 Журналы 001: Вопросы языкознания 2000 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12319 Журналы 001: Вопросы языкознания 1999 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12318 Журналы 001: Вопросы языкознания 1998 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12317 Журналы 001: Вопросы языкознания 1997 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12316 Журналы 001: Вопросы языкознания 1996 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12315 Журналы 001: Вопросы языкознания 1995 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12314 Журналы 001: Вопросы языкознания 1994 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12313 Журналы 001: Вопросы языкознания 1993 (1-6) 2010-08-22 (Ј.А.)
12312 Журналы 001: Вопросы языкознания 1992 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12311 Журналы 001: Вопросы языкознания 1991 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12310 Журналы 001: Вопросы языкознания 1990 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12309 Журналы 001: Вопросы языкознания 1989 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12308 Журналы 001: Вопросы языкознания 1988 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12307 Журналы 001: Вопросы языкознания 1987 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12306 Журналы 001: Вопросы языкознания 1986 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12305 Журналы 001: Вопросы языкознания 1985 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12304 Журналы 001: Вопросы языкознания 1984 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12303 Журналы 001: Вопросы языкознания 1983 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12302 Журналы 001: Вопросы языкознания 1982 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12301 Журналы 001: Вопросы языкознания 1981 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12300 Журналы 001: Вопросы языкознания 1980 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12299 Журналы 001: Вопросы языкознания 1979 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12298 Журналы 001: Вопросы языкознания 1978 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12297 Журналы 001: Вопросы языкознания 1977 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12296 Журналы 001: Вопросы языкознания 1976 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12295 Журналы 001: Вопросы языкознания 1975 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12294 Журналы 001: Вопросы языкознания 1974 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12293 Журналы 001: Вопросы языкознания 1973 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12292 Журналы 001: Вопросы языкознания 1972 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12291 Журналы 001: Вопросы языкознания 1971 (1-6) 2010-08-21 (Ј.А.)
12290 Софтвер 041: Полезные ресурсы для преподавателей: создание мультимедийных образовательных ресурсов 2010-08-20 (Ј.А.)
12289 Проекты 041: Дистанционное обучение 2010-08-20 (Ј.А.)
12288 Проекты 041: Блог: Дистанционное обучение 2010-08-20 (Ј.А.)
12287 Проекты 041: Курс по практическому освоению средств создания мультимедийных образовательных ресурсов 2010-08-20 (Ј.А.)
12286 Школы 041: Дистанционное обучение 2010-08-20 (Ј.А.)
12285 Журналы 001: Вопросы языкознания 1970 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12284 Журналы 001: Вопросы языкознания 1969 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12283 Журналы 001: Вопросы языкознания 1968 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12282 Журналы 001: Вопросы языкознания 1967 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12281 Журналы 001: Вопросы языкознания 1966 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12380 Журналы 001: Вопросы языкознания 1965 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
137

12379 Журналы 001: Вопросы языкознания 1964 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12378 Журналы 001: Вопросы языкознания 1963 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12377 Журналы 001: Вопросы языкознания 1962 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12376 Журналы 001: Вопросы языкознания 1961 (1-6) 2010-08-20 (Ј.А.)
12375 Проекты 001: Добро пожаловать на сайт лаборатории автоматизированных
лексикографических систем! 2010-08-19 (Ј.А.)
12274 Журналы 001: Вопросы языкознания 1960 (1-6) 2010-08-19 (Ј.А.)
12273 Журналы 001: Вопросы языкознания 1959 (1-6) 2010-08-19 (Ј.А.)
12272 Журналы 001: Вопросы языкознания 1958 (1-6) 2010-08-19 (Ј.А.)
12271 Журналы 001: Вопросы языкознания 1957 (1-6) 2010-08-19 (Ј.А.)
12270 Журналы 001: Вопросы языкознания 1956 (1-6) 2010-08-19 (Ј.А.)
12269 Документы 040: Протокол рабочего совещания МКС в Великом Новгороде
(14-16 августа 2010 г.) 2010-08-18 (Ј.А.)
12268 Журналы 001: Вопросы языкознания 1955 (1-6) 2010-08-18 (Ј.А.)
12267 Журналы 001: Вопросы языкознания 1954 (1-6) 2010-08-18 (Ј.А.)
12266 Журналы 001: Вопросы языкознания 1953 (1-6) 2010-08-18 (Ј.А.)
12265 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/6) 2010-08-17 (Ј.А.)
12264 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/5) 2010-08-17 (Ј.А.)
12263 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/4) 2010-08-17 (Ј.А.)
12262 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/3) 2010-08-17 (Ј.А.)
12261 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/2) 2010-08-16 (Ј.А.)
12260 Журналы 001: Вопросы языкознания (1952/1) 2010-08-16 (Ј.А.)
12259 Портреты 001: Joseph Harold Greenberg (Stanford) 2010-08-16 (Ј.А.)
12258 Исследования 001: Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии,
преимущественно касающиеся порядка значимых элементов 2010-08-16 (Ј.А.)
12257 Исследования 001: Дж. Гринберг, Квантитативный подход к морфологической типологии языков 2010-08-16 (Ј.А.)
12256 Исследования 021: А.В. Бондарко, О структуре грамматических категорий
2010-08-16 (Ј.А.)
12255 Исследования 021: Артикль 2010-08-16 (Ј.А.)
12254 Исследования 021: В.М. Алпатов, О разных подходах к выделению частей
речи 2010-08-16 (Ј.А.)
12253 Софтвер 018: Морфер 2010-08-14 (Ј.А.)
12252 Исследования 017: А.К. Матвеев, Топонимия Урала как памятник языка и
истории 2010-08-14 (Ј.А.)
12251 Исследования 002: Ю.В. Откупщиков, Об этимологии гидронима „Ловать“
2010-08-14 (Ј.А.)
12250 Исследования 001: О.Н. Трубачев, К вопросу о языке индоевропейского
населения Приазовья 2010-08-14 (Ј.А.)
12249 Исследования 008: М.Л. Гаспаров, Брюсов и буквализм 2010-08-14 (Ј.А.)
12248 Исследования 008: В.Ф. Самсонов, К анализу гипотезы Куайна о неопределенности перевода 2010-08-14 (Ј.А.)
12247 Исследования 008: А.Д. Швейцер, К вопросу об анализе грамматических
явлений при переводе 2010-08-12 (Ј.А.)
12246 Исследования 008: Р. Якобсон, О лингвистических аспектах перевода 201008-12 (Ј.А.)
12245 Исследования 001: Э. Бенвенист, Заметки о роли языка в учении Фрейда
2010-08-12 (Ј.А.)
12244 Обзоры 001: Э. Бенвенист, Соссюр полвека спустя 2010-08-12 (Ј.А.)
12243 Обзоры 001: М.М. Гухман, У истоков советской социальной лингвистики
138

2010-08-11 (Ј.А.)
12242 Исследования 001: А.В. Десницкая, Н.Я. Марр и задачи исторического языкознания 2010-08-11 (Ј.А.)
12241 Обзоры 001: В.А. Звегинцев, О научном наследии Вильгельма фон Гумбольдта 2010-08-11 (Ј.А.)
12240 Обзоры 001: С.Д. Кацнельсон, Содержательно-типологическая концепция
Вильгельма Гумбольдта 2010-08-11 (Ј.А.)
12239 Обзоры 001: И.А. Перельмутер, Грамматическое учение модистов 2010-0811 (Ј.А.)
12238 Исследования 001: Ю.С. Степанов, Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути
преобразований 2010-08-10 (Ј.А.)
12237 Исследования 007: Э.В. Будаев, Политическая метафорология: ракурсы
сопоставительного анализа 2010-08-10 (Ј.А.)
12236 Исследования 004: П. Серио, Деревянный язык, язык другого и свой язык
2010-08-10 (Ј.А.)
12235 Исследования 022: Л.Н. Синельникова, Коммуникативные модели оппозиционного политического дискурса 2010-08-09 (Ј.А.)
12234 Исследования 023: Е.И. Шейгал, Многоликий нарратив 2010-08-09 (Ј.А.)
12233 Исследования 022: Е.И. Шейгал, Театральность политического дискурса
2010-08-09 (Ј.А.)
12232 Исследования 020: Е.И. Шейгал, Невербальные знаки политического
дискурса 2010-08-09 (Ј.А.)
12231 Проекты 013: Словарно-энциклопедический сайт „Русский мат“ 2010-08-08
(Ј.А.)
12230 Проекты 001: The Rosetta Project 2010-08-08 (Ј.А.)
12229 Проекты 041: Portal za škole 2010-08-08 (Ј.А.)
12228 Проекты 041: The Intute project 2010-08-08 (Ј.А.)
12227 Проекты 041: CARNet 2010-08-08 (Ј.А.)
12226 Проекты 041: BrainPOP 2010-08-08 (Ј.А.)
12225 Проекты 041: Articles for Educators 2010-08-08 (Ј.А.)
12224 Конференции 039: XII Конгресс МАПРЯЛ 2010-08-07 (Ј.А.)
12223 Школы 039: Китайская ассоциация преподавателей русского языка и
литературы 2010-08-07 (Ј.А.)
12222 Сообщения 004: В БР появилась 12-тысячная статья! Пусть будет дождь!
2010-08-06 (Ј.А.)
12221 Интервью 004: Александр Русаков [В1] 2010-08-06 (Ј.А.)
12220 Интервью 015: Людмила Вербицкая [В1] 2010-08-06 (Ј.А.)
12219 Интервью 001: Григорий Крейдлин [В1] 2010-08-06 (Ј.А.)
12218 Тезисы 006: B. Hansen, The Syntax of Modal Constructions: Slavonic vs
Standard Average European 2010-08-05 (Ј.А.)
12217 Тезисы 006: Д. Мирић, Изражавање модалности сумње у српском и руском
језику 2010-08-05 (Ј.А.)
12216 Тезисы 006: А.Ю. Маслова, Языковая реализация извинения в русском и
сербском языках 2010-08-05 (Ј.А.)
12215 Тезисы 021: В.С. Храковский, Иерархия и взаимодействие грамматических
категорий русского глагола: вид, время, наклонение 2010-08-05 (Ј.А.)
12214 Тезисы 019: Ф. Фичи, О роли наречия в конструкциях с возвратной частицей
2010-08-05 (Ј.А.)
12213 Тезисы 006: K. Skwarska, Семантические диатезы в чешском языке с учётом
русского и польского языков 2010-08-05 (Ј.А.)
139

12212 Тезисы 021: Б.Ю. Норман, Полнота парадигмы как признак слова 2010-08-05
(Ј.А.)
12211 Тезисы 006: Р. Ницолова, О взаимоотношении между глагольными значениями времени и вида и темпоральными лексическими 2010-08-05 (Ј.А.)
12210 Тезисы 011: И. Куцаров, Еще раз о таксисе 2010-08-05 (Ј.А.)
12209 Тезисы 011: А.В. Бондарко, Актуализационные элементы семантики грамматических категорий 2010-08-05 (Ј.А.)
12208 Тезисы 021: И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, Синтаксические, семантические и коммуникативные свойства автодериватов 2010-08-05 (Ј.А.)
12207 Тезисы 039: Ю.Д. Апресян, Многоактантные существительные типа S0
2010-08-05 (Ј.А.)
12206 Новости 039: Predavanja prof. dr Heinricha Pfandla u Nikšiću 2010-08-05 (Ј.А.)
12205 Школы 021: Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při
MKS 2010-08-05 (Ј.А.)
12204 Лекции 031: „Террорист Шкловский“ [В1] 2010-08-04 (Ј.А.)
12203 Школы 008: Национальная лига переводчиков 2010-08-04 (Ј.А.)
12202 Исследования 037: N.M. Tomović, Slavizmi u engleskom 2010-08-04 (Ј.А.)
12201 Лекции 001: Академик Марр – теоретик лингвистики 2010-08-03 (Ј.А.)
12200 Лекции 033: Лекция о литературе акад. М.Л. Гаспарова в гимназии № 1567
2010-08-03 (Ј.А.)
12199 Лекции 001: Русский язык и русский мир (1-5) 2010-08-03 (Ј.А.)
12198 Портреты 004: John A. Dunn 2010-08-02 (Ј.А.)
12197 Исследования 004: В.Н. Базылев, Политика и лингвистика: „великий и могучий…“ 2010-08-02 (Ј.А.)
12196 Исследования 004: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Лингвистическая советология
2010-08-02 (Ј.А.)
12195 Исследования 004: Дж. А. Данн, Трансформация русского языка из языка
советского типа в язык западного образца 2010-08-02 (Ј.А.)
12194 Исследования 004: A. Фесенко, Т. Фесенко, Русский язык при советах (фрагменты) 2010-08-02 (Ј.А.)
12193 Исследования 011: Т.В. Шмелева, „Кризис“ как ключевое слово текущего
момента 2010-08-02 (Ј.А.)
12192 Журналы 042: Texto! 2010-08-01 (Ј.А.)
12191 Исследования 011: D. Paillard, Sémantique de la coordination. Le cas de I en
russe 2010-08-01 (Ј.А.)
12190 Исследования 006: P. Sériot, Oxymore ou malentendu ? le relativisme universaliste de la métalangue sémantique naturelle universelle d“anna wierzbicka 2010-08-01
(Ј.А.)
12189 Исследования 030: Y. Schochenmeier, Sémantique du nom personnel à la russe
ou la théorie de la sémantique réfléchissante 2010-08-01 (Ј.А.)
12188 Монографии 001: И. Гугуланова, Българските причастия и деепричастия в
славянския контекст 2010-08-01 (Ј.А.)
12187 Монографии 001: Р. Колева, Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н.В.Гоголя 2010-08-01 (Ј.А.)
12186· Учебники 003: И. Касабов, Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства 2010-08-01 (Ј.А.)
12185 Учебники 008: М. Китова, Език и писменост: произход и развитие 2010-0730 (Ј.А.)
12184 Учебники 031: М. Ремньова, Пътища на развитие на руския книжовен език
през XI - XVII век 2010-07-30 (Ј.А.)
140

12183 Монографии 030: И. Ликоманова, Славянският превод 2010-07-30 (Ј.А.)
12182 Монографии 031: И. Цветков, Руска и българска литература 2010-07-30
(Ј.А.)
12181 Учебники 030: Л. Димитров, Руската драматургия от XIX век 2010-07-30
(Ј.А.)
12180 Учебники 028: П. Троев, Руска класическа литература Ч.1 2010-07-30 (Ј.А.)
12179 Монографии 040: К. Нихоритис, Славистични и българистични проучвания
2010-07-30 (Ј.А.)
12178 Монографии 031: П. Троев, Руският модернизъм. Енциклопедичен речник
2010-07-30 (Ј.А.)
12177 Учебники 006: А. Данчев, Съпоставително езикознание 2010-07-30 (Ј.А.)
12176 Диссертации 040: Ђ. Ђурић, European Influences on Modern Serbian
Historiography, from mid-XVIII to mid-ХІХ century 2010-07-30 (Ј.А.)
12175 Исследования 037: Н.С. Трубецкой, О туранском элементе в русской культуре 2010-07-30 (Ј.А.)
12174 Дискуссии 003: Г.А. Хабургаев, Возможности построения „синтетической“
истории русского языка (в связи с замечаниями А. В. Исаченко) 2010-07-30 (Ј.А.)
12173 Доклады 003: В.В. Шаповал, Преподавание истории и словари 2010-07-30
(Ј.А.)
12172 Доклады 003: С.А. Шаповал, Задания по истории языка как филологические
задачи 2010-07-30 (Ј.А.)
12171 Обзоры 003: Л.П. Якубинский, Краткий очерк зарождения и развития
русского национального литературного языка (ХV-ХVII века) 2010-07-30 (Ј.А.)
12170 Доклады 003: Л.П. Якубинский, Реформа литературного языка при Петре I
2010-07-30 (Ј.А.)
12169 Исследования 037: М.М. Фридман, Еврейские элементы „блатной музыки“
2010-07-30 (Ј.А.)
12168 Доклады 004: В.А. Усович, Жаргон офицеров и слушателей Сибирского
кадетского корпуса (г. новосибирск): лексика и фразеология 2010-07-30 (Ј.А.)
12167 Проекты 012: Ф.И. Рожанский, Сленг хиппи 2010-07-30 (Ј.А.)
12166 Доклады 010: Л.З. Подберезкина, Заповедник природный и лингвистический
(к проблеме изучения корпоративных языков) 2010-07-30 (Ј.А.)
12165 Дискуссии 037: Е.В. Перехвальская, Говорка - упрощение или усложнение?
2010-07-29 (Ј.А.)
12164 Исследования 004: С.А. Никитин, М.Ю. Авдонина, Приемы записи сообщения sms: уподобление цифр буквам русского языка 2010-07-29 (Ј.А.)
12163 Исследования 004: М. Надель-Червиньска, А. Червински, Место уголовного
жаргона в русскоязычной картине мира (шкала ценностей) 2010-07-29 (Ј.А.)
12162 Исследования 004: М. Надель-Червиньска, Жаргонные элементы современного „новояза“: проблема культуры речи или уголовной психологии? 2010-07-29
(Ј.А.)
12161 Исследования 004: С.И. Левикова, Молодежный сленг как своеобразный
способ вербализации бытия 2010-07-29 (Ј.А.)
12160 Исследования 004: Б.А. Ларин, О лингвистическом изучении города 201007-29 (Ј.А.)
12159 Исследования 037: Б.А. Ларин, Западноевропейские элементы русского
воровского арго 2010-07-29 (Ј.А.)
12158 Исследования 004: Л.П. Крысин, О перспективах социолингвистических
исследований в русистике 2010-07-29 (Ј.А.)
12157 Исследования 004: З. Кёстер-Тома, Сферы бытования русского социолекта
141

(социологический аспект) 2010-07-29 (Ј.А.)
12156 Исследования 004: З. Кёстер-Тома, Стандарт, субстандарт, нонстандарт
2010-07-29 (Ј.А.)
12155 Проекты 004: Argotism.ru 2010-07-28 (Ј.А.)
12154 Исследования 006: Б.А. Ларин, Из русско-индийских соответствий 2010-0728 (Ј.А.)
12153 Доклады 040: А.Г. Кравецкий, История церковнославянского языка позднего
периода: проспект 2010-07-28 (Ј.А.)
12152 Дискуссии 002: И.Г. Климов, К происхождению составной хоронимики Руси
(белая, черная, красная, великая, малая Русь) 2010-07-28 (Ј.А.)
12151 Исследования 040: В.М. Живов, О церковнославянском языке 2010-07-28
(Ј.А.)
12150 Исследования 037: М.Т. Дьячок, В.В. Шаповал, Западнославянская лексика в
древнерусских азбуковниках 2010-07-28 (Ј.А.)
12149 Исследования 037: М.Т. Дьячок, В.В. Шаповал, Вариативность
транслитерации латинских слов в XVII в. 2010-07-28 (Ј.А.)
12148 Исследования 003: А.И. Горшков, Несколько замечаний о порядке слов в
„Письмах из Франции“ Д.И. Фонвизина и в „Письмах русского путешественника“
Н. М. Карамзина 2010-07-28 (Ј.А.)
12147 Доклады 008: A. Behramoğlu, Переводы с русского на турецкий в области
художественной литературы 2010-07-28 (Ј.А.)
12146 Исследования 003: Г.О. Винокур, Русский литературный язык в первой
половине XVIII века 2010-07-27 (Ј.А.)
12145 Исследования 003: Г.О. Винокур, Русский литературный язык во второй
половине XVIII века 2010-07-27 (Ј.А.)
12144 Исследования 003: В.В. Виноградов, Основные вопросы и задачи изучения
истории русского языка 2010-07-27 (Ј.А.)
12143 Обзоры 002: Ж.Ж. Варбот, Этимология 2010-07-27 (Ј.А.)
12142 Обзоры 002: Ж.Ж. Варбот, Этимологические словари 2010-07-27 (Ј.А.)
12141 Исследования 002: Ж.Ж. Варбот, Русские диалектизмы в славянской
этимологии 2010-07-27 (Ј.А.)
12140 Исследования 003: Р.И. Аванесов, О некоторых теоретических вопросах
истории русского языка 2010-07-27 (Ј.А.)
12139 Исследования 003: Р.И. Аванесов, О некоторых вопросах истории языка
2010-07-27 (Ј.А.)
12138 Исследования 003: Р.И. Аванесов, К вопросам происхождения и развития
русского литературного языка 2010-07-27 (Ј.А.)
12137 Исследования 031: И. Захариева, Инвариантный персонаж Владимира
Высоцкого 2010-07-25 (А.Г.)
12136 Исследования 031: И. Захариева, Тема Ахматовой в лирике Николая
Гумилева 2010-07-25 (А.Г.)
12135 Исследования 031: И. Захариева, Александр Блок и Владимир Соловьев
2010-07-25 (А.Г.)
12134 Исследования 019: Л. Лённгрен, Синтактическая зависимость союзов и
союзных слов в русском языке 2010-07-25 (Ј.А.)
12133 Исследования 006: П. Амбросиани, Названия стран света в славянских
языках: север и юг 2010-07-25 (Ј.А.)
12132 Исследования 003: Л. Ферм, Глагольное управление в русском языке XVIII
века: узус и норма 2010-07-25 (Ј.А.)
12131 Исследования 040: И. Люсен, К вопросу о методах анализа переводческой
142

техники первых славянских переводчиков библейских текстов 2010-07-25 (Ј.А.)
12130 Исследования 037: Т. Росен, O „графических заимствованиях“ в современном русском языке 2010-07-25 (Ј.А.)
12129 Портреты 003: Lea Siilin (Joensuu) 2010-07-25 (Ј.А.)
12128 Исследования 003: Л. Сиилин, Эмоциональный мир русской агиографии:
чему радуется русский святой? 2010-07-25 (Ј.А.)
12127 Исследования 019: Я.Г. Тестелец, К типологии предложений с невыраженной связкой 2010-07-24 (Ј.А.)
12126 Исследования 019: В.Д. Левин, Из наблюдений над синтаксическим строем
„Евгения Онегина“ 2010-07-24 (Ј.А.)
12125 Исследования 006: А.В. Бондарко, Оборот типа „как прыгнет!“ в русском
языке (в сопоставлении с некоторыми другими славянскими языками) 2010-07-24
(Ј.А.)
12124 Лекции 030: „Antiokh Kantemir (1709-1744) et la question de la langue“ 201007-23 (Ј.А.)
12123 Портреты 040: Olaf Broch (Oslo) 2010-07-23 (Ј.А.)
12122 Исследования 040: W. Vermeer, Jagić“s Chronology of the Progressive Palatalization 2010-07-23 (Ј.А.)
12121 Портреты 003: W.R. (Willem) Vermeer (Leiden) 2010-07-23 (Ј.А.)
12120 Исследования 003: A. Lubotsky, W. Vermeer, Observations on the Longest
Birchbark Letter (Novgorod 531) 2010-07-23 (Ј.А.)
12119 Классики 021: J. Križanić, A Grammatical Outline of the Russian Language
2010-07-22 (Ј.А.)
12118 Исследования 018: Р. Якобсон, О структуре русского глагола 2010-07-22
(Ј.А.)
12117 Исследования 021: Л.Г. Панин, О формах русского залога 2010-07-22 (Ј.А.)
12116 Исследования 021: С.П. Обнорский, Возвратные глаголы на -ся в русском
языке 2010-07-22 (Ј.А.)
12115 Исследования 037: Л.П. Крысин, Об интернационализации фонда словообразовательных морфем 2010-07-22 (Ј.А.)
12114 Проекты 004: Welcome to the Our Languages website 2010-07-21 (Ј.А.)
12113 Проекты 001: Superlinguist.com 2010-07-21 (Ј.А.)
12112 Исследования 014: Т. Малински, Возникновение новых фразеологических
единиц 2010-07-21 (Ј.А.)
12111 Исследования 014: В. Хлебда, Пословицы советского народа 2010-07-21
(Ј.А.)
12110 Исследования 002: Г. Якобссон, Этимология и семантика на примере нескольких древнерусских слов 2010-07-21 (Ј.А.)
12109 Исследования 002: Г. Якобссон, Цели и методы этимологизации слов, выражающих некоторые абстрактные понятия (примером служит понятие „время“)
2010-07-21 (Ј.А.)
12108 Портреты 037: Виктор Васильевич Шаповал (Москва) 2010-07-20 (Ј.А.)
12107 Исследования 037: В.В. Шаповал, Цыганские элементы в русском воровском
арго? (размышления над статьей акад. А.П. Баранникова 1931 г.) 2010-07-20 (Ј.А.)
12106 Исследования 012: В.В. Шаповал, Проблемы опознания сомнительной фиксации германизма в словаре 2010-07-20 (Ј.А.)
12105 Исследования 012: В.В. Шаповал, Ошибочный сдвиг границ толкуемого в
словаре 2010-07-20 (Ј.А.)
12104 Исследования 012: В.В. Шаповал, Словарь как гипертекст и аспекты лексикографической критики 2010-07-20 (Ј.А.)
143

12103 Журналы 042: Riječ (Никшич, Черногория) 2010-07-19 (Ј.А.)
12102 Доклады 038: J. Nenezić, Teorija udžbenika i njeno značenje za konstruisanje
visokoškolskog udžbenika stranog (ruskog) jezika 2010-07-19 (Ј.А.)
12101 Рецензии 036: Зорислав Паунковић, Руски Београд 2010-07-19 (Ј.А.)
12100 Исследования 007: В.И. Карасик, Концепт как индикатор эпохи („очковтирательство“) 2010-07-18 (Ј.А.)
12099 Исследования 013: И.Г. Добродомов, В.В. Шаповал, Из мира злосчастных
слов и выражений: Смотреть на Знаменье / Смольное 2010-07-18 (Ј.А.)
12098 Исследования 013: И.Г. Добродомов, В.В. Шаповал, Стрёма! (из историколексикологических маргиналий к одному лексикографическому проекту) 2010-0718 (Ј.А.)
12097 Исследования 013: А.Д. Васильев, Игры в слова: россияне вместо русских
2010-07-18 (Ј.А.)
12096 Исследования 013: И.Г. Добродомов, Из истории одного жаргонизма (пацан)
2010-07-17 (Ј.А.)
12095 Исследования 013: И.В. Башкова, Существительное кризис в российских
СМИ XXI века 2010-07-17 (Ј.А.)
12094 Исследования 023: В.В. Шаповал, Новые типы ошибок в письменной речи
2010-07-17 (Ј.А.)
12093 Исследования 013: К.И. Поздняков, О „плохих“ и „хороших“ словах в русском языке 2010-07-17 (Ј.А.)
12092 Исследования 040: Ф.Б. Людоговский, Фонологическая система современного церковнославянского языка 2010-07-17 (Ј.А.)
12091 Исследования 015: В.В. Лопатин, Орфография и структура слова: к проблеме удвоенных согласных на стыке морфем 2010-07-17 (Ј.А.)
12090 Монографии 040: Славянские рукописи болгарского происхождения 201007-16 (Ј.А.)
12089 Монографии 012: Русско-болгарская лексикография 2010-07-16 (Ј.А.)
12088 Сборники 001: Езиковедски изследвания 2010-07-16 (Ј.А.)
12087 Монографии 001: Синтактични аспекти на гносеологическата недостатъчност 2010-07-16 (Ј.А.)
12086 Исследования 006: Р.Н. Маројевић, Структура врста ријечи у савременом
српском језику (у поређењу са старославенским и руским) 2010-07-16 (Ј.А.)
12085 Новые книги 037: Контактологический словарь славянских языков. Том 1
2010-07-15 (Ј.А.)
12084 Тезисы 005: A.S. Markosyan, A.A. Leontieva, Life and Work of A.A. Leontiev
2010-07-15 (Ј.А.)
12083 Тезисы 005: D. Robbins, Remembering the Life of Alexei Alexeevitch Leontiev:
Personality, Culture, Language 2010-07-15 (Ј.А.)
12082 Тезисы 005: D. Leontiev, Non-classical Approach in Human Sciences 2010-0715 (Ј.А.)
12081 Школы 005: T.V. Akhutina, Vygotsky-Luria-Leontiev“s School of Psycholinguistics 2010-07-14 (Ј.А.)
12080 Конференции 005: Language in Action 2010-07-14 (Ј.А.)
12079 Портреты 004: Александр Николаевич Рудяков (Симферополь) 2010-07-13
(Ј.А.)
12078 Исследования 004: Ю.В. Дорофеев, Вариантные формы языка 2010-07-13
(Ј.А.)
12077 Дискуссии 004: А. Рудяков, Украинский вариант русского языка: мифы и
реальность 2010-07-13 (Ј.А.)
144

12076 Исследования 005: E.E. Lyakso, O.V. Frolova, Russian Vowels System Acoustic
Features Development in Ontogenesis 2010-07-13 (Ј.А.)
12075 Исследования 015: I. Nesterenko, P. Skrelin, Some Evidence on the Phonetics
and Phonology of Prosodic Phrasing in Russian 2010-07-13 (Ј.А.)
12074 Школы 027: International Speech Communication Association 2010-07-12 (Ј.А.)
12073 Исследования 027: A. Karpov, L. Tsirulnik, Z. Krňoul, A. Ronzhin, B. Lobanov,
M. Železný, Audio-Visual Speech Asynchrony Modeling in a Talking Head 2010-07-12
(Ј.А.)
12072 Исследования 005: E.E. Lyakso, O.V. Frolova, А.S. Grigoriev, The Acoustic
Characteristics of Russian Vowels in Children of 6 and 7 Years of Age 2010-07-12
(Ј.А.)
12071 Исследования 005: V. Makarova, V.A. Petrushin, Ruslana: a Database of Russian Emotional Utterances 2010-07-12 (Ј.А.)
12070 Портреты 005: Виктория Владимировна Красных (Москва) 2010-07-11
(Ј.А.)
12069 Портреты 005: Елена Андреевна Брызгунова (Москва) 2010-07-11 (Ј.А.)
12068 Портреты 004: Monika Wingender (Gießen) 2010-07-10 (Ј.А.)
12067 Проекты 004: Institut für Slavistik (Gießen): Aktuelle Projekte 2010-07-10
(Ј.А.)
12066 Школы 005: St. Petersburg Linguistic Society. Seminar „Psycho- and Neurolinguistics” 2010-07-10 (Ј.А.)
12065 Исследования 010: Т. Лённгрен, Развитие семантики диалектного слова в
русских переселенческих говорах 2010-07-09 (Ј.А.)
12064 Исследования 010: Т. Лённгрен, Толкования значений слов в неподготовленной речи (на материале островных русских говоров старообрядцев) 2010-07-09
(Ј.А.)
12063 Исследования 027: Т. Лённгрен, Слово „глаз“ в литературе художественной
и специальной 2010-07-09 (Ј.А.)
12062 Исследования 013: А.Д. Дуличенко, Процесс лексической десоветизации в
перестроечное и послеперестроечное время 2010-07-09 (Ј.А.)
12061 Исследования 007: Л. Ферм, „Ångest“ в русском языке 2010-07-09 (Ј.А.)
12060 Школы 040: Научен център „Преславска книжовна школа” (Шумен) 201007-08 (Ј.А.)
12059 Школы 042: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
Център по русистика 2010-07-08 (Ј.А.)
12058 Конференции 040: Свети Наум – дело, съратници и последователи (София)
2010-07-07 (Ј.А.)
12057 Программы: Власт и кодификация (Пловдив) 2010-07-07 (Ј.А.)
12056 Исследования 40: Т. Росéн, Методы и проблемы при датировании и локализации анонимных церковнославянских переводов 2010-07-07 (Ј.А.)
12055 Исследования 011: И. Майер, Русские наречия со значением „случайно,
нечаянно“ 2010-07-07 (Ј.А.)
12054 Исследования 036: I. Maier, H. Droste, Från Boris Godunov Till Gustav Ii
Adolf: Översättaren Hans Flörich I Tsarens Och Svenska Kronans Tjänst 2010-07-07
(Ј.А.)
12053 Исследования 011: L. Lönngrenv, Valency-Based Semantic Representation
2010-07-07 (Ј.А.)
12052 Исследования 006: М. Стефановић, Језички концепт „туђих“ међу „својима“
у српској и руској породици 2010-07-07 (Ј.А.)
12051 Анализы 006: Б. Марић, Деадјективни глаголи у светлу синтаксичке дерива145

ције 2010-07-07 (Ј.А.)
12050 Анализы 014: А. Мушовић, Комичност као елеменат семантичке структуре
фразеологизма 2010-07-07 (Ј.А.)
12049 Дискуссии 040: Из архиве БР: Б. Тошовић о електронском дискурсу [Ф3, В1]
2010-07-06 (Ј.А.)
12048 Журналы 040: Slovo 2010-07-06 (Ј.А.)
12047 Новости 037: Представитель белградской контактологической школы:
Ненад Томович 2010-07-05 (Ј.А.)
12046 Сборники 031: Sedamdesete 2010-07-05 (Ј.А.)
12045 Интервью 001: Школа злословия – Сергей Старостин [В1] 2010-07-04 (Ј.А.)
12044 Интервью 001: Школа злословия – Вячеслав Иванов [В1] 2010-07-03 (Ј.А.)
12043 Новости 001: Леонид Крысин. О событиях в русской лингвистике [В1]
2010-07-03 (Ј.А.)
12042 Доклады 040: Из архиве БР: Б. Терзић о часопису „Живи језици“ [В1] 201007-03 (Ј.А.)
12041 Новости 036: Хор слависта Филолошког факултета у Београду [В1] 201007-03 (Ј.А.)
12040 Рецензии 030: Ж. Туцић, К 100-летию со дня смерти Л.Н. Толстого 2010-0703 (Ј.А.)
12039 Исследования 031: И. Захариева, Поэма Владимира Соловьева „Три свидания” (с акцентами Даниила Андреева) 2010-07-02 (А.Г.)
12038 Новые книги 031: Z. Paunković, Ruske teme: članci iz „Politike“ 2010-07-02
(Ј.А.)
12037 Исследования 011: Е.В. Муравенко, Об изменении значения и сочетаемостных свойств глагола „скучать“ 2010-07-02 (Ј.А.)
12036 Исследования 019: Н.А. Коротаев, Пограничные паузы как мера просодической интеграции в устной речи: случай сложноподчиненных конструкций 2010-0702 (Ј.А.)
12035 Исследования 023: О.О. Багеева, Типы пунктуационного оформления писем
малограмотных авторов 2010-07-02 (Ј.А.)
12034 Обзоры 026: Н.Н. Леонтьева, О семантике – в Лаборатории и после 2010-0701 (Ј.А.)
12033 Обзоры 026: Н.Н. Леонтьева, Как я оказалась в машинном переводе (Воспоминания о раннем периоде ЛМП) 2010-07-01 (Ј.А.)
12032 Обзоры 026: З.М. Шаляпина, Об одной пионерской статье, или принципы
формализации семантики в 1961 г. 2010-07-01 (Ј.А.)
12031 Исследования 011: Е.Г. Соколова, Об использовании семантических отношений для описания изображений 2010-07-01 (Ј.А.)
12030 Исследования 019: Т.Ю. Кобзарева, Некоторые свойства линейной структуры именных и предложных групп (поверхностно-синтаксический анализ русского предложения) 2010-07-01 (Ј.А.)
12029 Исследования 023: Г.Е. Крейдлин, Г.Б. Шабат, Теорема как вид текста: I
Понятность 2010-06-30 (Ј.А.)
12028 Исследования 019: Э.А. Флоренская, Степень слитности частей как общее
основание единой классификации сложных предложений 2010-06-30 (Ј.А.)
12027 Исследования 011: В.В. Глебкин, Критика семантического разума 2010-0630 (Ј.А.)
12026 Исследования 019: О.О. Багеева, Письма малограмотных авторов начала
XXI века - источник для изучения пунктуационного узуса (1) 2010-06-29 (Ј.А.)
12025 Рецензии 001: С.И. Гиндин, Почему гуманитарии не склонны доверять
146

числу? (послесловие к свидетельству и.и.ковтуновой) 2010-06-29 (Ј.А.)
12024 Рецензии 008: И.И. Ковтунова, Два отклика на работу А. М. Финкеля о
русских переводах стихотворения Гете 2010-06-29 (Ј.А.)
12023 Документы 001: А.А. Раскина, Из воспоминаний об ОСИПЛ-е 2010-06-29
(Ј.А.)
12022 Рецензии 001: Ю.Д. Апресян, Выступление на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Ю. С. Мартемьянова 2010-06-29 (Ј.А.)
12021 Исследования 001: Е.А. Иванова, М.В. Панов в научной судьбе „Технической редакции книги“ А.А. Реформатского 2010-06-29 (Ј.А.)
12020 Исследования 024: С.И. Гиндин, М.О. Гардер, Е.А. Иванова, А.С. Красникова, Системы филологического обеспечения как особая разновидность обогащенных текстовых корпусов: природа, задачи, общее строение 2010-06-29 (Ј.А.)
12019 Исследования 019: Т.Ю. Кобзарева, Лингвистический базис анализа поверхностно-синтаксических связей сегментов в русском предложении 2010-06-29
(Ј.А.)
12018 Исследования 011: О.Ю. Шеманаева, „Снег рыхлый по колено ей“: семантические особенности конструкции измерения уровня с предлогом по в русском языке 2010-06-29 (Ј.А.)
12017 Исследования 019: М. Калюга, Е.В. Муравенко, Актантная структура возвратных глаголов удивления и восторга 2010-06-29 (Ј.А.)
12016 Исследования 020: А.Б. Летучий, Часть тела/форма „кулак“: функции, концептуализация, место в системе частей тела 2010-06-28 (Ј.А.)
12015 Обзоры 021: А.В. Гладкий, О понятии падежа у Аристотеля и о возрасте
канонического порядка падежей 2010-06-28 (Ј.А.)
12014 Исследования 019: З.М. Шаляпина, Аналитические показатели управления в
синтаксической структуре 2010-06-28 (Ј.А.)
12013 Исследования 001: В.Вс. Иванов, К исследованию отношений между языками 2010-06-28 (Ј.А.)
12012 Исследования 037: T. Salminen, Russian Vocabulary in Tundra Nenets 2010-0627 (Ј.А.)
12011 Исследования 005: R. Mykhaylyk, H. Ko, Acquisition of Object Scrambling by
Bilingual Ukrainian Children: The Role of Specificity 2010-06-27 (Ј.А.)
12010 Исследования 004: V. Lazarev, L. Pravikova, The North Caucasus Bilingualism
and Language Identity 2010-06-27 (Ј.А.)
12009 Исследования 012: M. Podhajecka, Historical Development of Lexicographical
Genres: Some Methodological Issues 2010-06-27 (Ј.А.)
12008 Исследования 005: A. Khachikyan, Problems of Bilingualism in Armenia 201006-27 (Ј.А.)
12007 Исследования 005: A. Belikova, Reciprocal Verbs in the L2 French of Native
Speakers of Russian 2010-06-27 (Ј.А.)
12006 Программы 007: Когнитивное моделирование в лингвистике - 2010 (Дубровник) 2010-06-26 (Ј.А.)
12005 Исследования 005: M. Niznik, Searching for a New Identity: The Acculturation
of Russian – born Adolescents in Israel 2010-06-26 (Ј.А.)
12004 Исследования 005: O. Laleko, On Covert Tense-Aspect Restructuring in
Heritage Russian: A Case Of Aspectually Transient Predicates 2010-06-26 (Ј.А.)
12003 Исследования 005: E. Protassova, Elaborating on Finnish-Russian Bilingual
Identity in Oral and Written Discourse 2010-06-26 (Ј.А.)
12002 Исследования 005: L. Nossalik, L2 Acquisition of the Russian Telicity Parameter
2010-06-26 (Ј.А.)
147

12001 Исследования 005: J. Kuznetsova, Maria Babyonyshev, Jodi Reich, Lesley Hart,
and Elena Grigorenko, The Acquisition of Universal Quantifiers in Russian 2010-06-26
(Ј.А.)
12000 Исследования 018: A. Pereltsvaig, Russian nibud“-Series as Markers of Covariation 2010-06-26 (Ј.А.)
11999 Исследования 015: V. Gribanova, Russian Prefixes, Prepositions and Palatalization in Stratal OT 2010-06-26 (Ј.А.)
11998 Исследования 005: L. Nossalik, L2 Acquisition of Russian Outer Aspect 201006-26 (Ј.А.)
11997 Исследования 025: K.E. Harper, The Position of Prepositional Phrases in
Russian 2010-06-26 (Ј.А.)
11996 Исследования 015: E. Kerek, Pekka Niemi, Russian Orthography and Learning
to Read 2010-06-26 (Ј.А.)
11995 Журналы 001: Reading in a Foreign Language 2010-06-25 (Ј.А.)
11994 Исследования 023: P.A Heron, Understanding Russian Texts: A Short Course
Procedure Using The Integrated Dictionary Search Method 2010-06-25 (Ј.А.)
11993 Исследования 011: B.H. Partee, Genitive of Negation and Scope of Negation in
Russian Existential Sentences 2010-06-25 (Ј.А.)
11992 Исследования 011: S. Brown, S. Franks, Asymmetries in the Scope of Russian
Negation 2010-06-25 (Ј.А.)
11991 Анонсы 041: „Балканской русистике“ 7 лет! 2010-06-23 (Ј.А.)
11990 Монографии 005: С.Н. Цейтлин, Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи 2010-06-22 (Ј.А.)
11989 Исследования 005: С.Н. Цейтлин, Некоторые наблюдения над модальными
ситуациями, представленными в высказываниях ребенка раннего возраста 2010-0622 (Ј.А.)
11988 Исследования 005: С.Н. Цейтлин, Специфические ошибки азербайджанскорусских билингвов в письменной речи 2010-06-22 (Ј.А.)
11987 Портреты 010: Лидия Ивановна Баранникова (Саратов) 2010-06-21 (Ј.А.)
11986 Исследования 024: А.Г. Баранов, Моделирование применения корпусных
методов для локальных лингвистических исследований 2010-06-21 (Ј.А.)
11985 Исследования 004: В.И. Беликов, Норма, кодификация и их верификация
(демонстрация эффективности сегментно-статистического метода) 2010-06-21
(Ј.А.)
11984 Исследования 007: М.В. Грибиненко, Типы связей между сигнификативными дескрипторами в сочетании метафорических моделей 2010-06-20 (Ј.А.)
11983 Исследования 027: Г.П. Путилов, А.С. Лебедев, Создание автоматических
тестов по текстовым пользовательским сообщениям средствами системы NALAPS
2010-06-20 (Ј.А.)
11982 Исследования 027: С.Ю. Семенова, Энциклопедическая информация о слове
и лексические классы 2010-06-20 (Ј.А.)
11981 Исследования 025: А.Ф. Силонов, Модульный принцип описания этимологии в многоязычном электронном словаре 2010-06-20 (Ј.А.)
11980 Исследования 040: М. Кочиш, Четвероевангелия XVI века в г. Ниредьхаза.
отрывки из рукописного собрания Греко-католической духовной академии им.
Святого Афанасия 2010-06-19 (Ј.А.)
11979 Анализы 008: М.К. Сабо, Критический анализ художественного перевода
романа Egy családregény vége (конец семейного романа) с венгерского на русский
язык 2010-06-19 (Ј.А.)
11978 Анализы 040: К. Куглер, Некоторые случаи метафоризации в современной
148

публицистической речи 2010-06-19 (Ј.А.)
11977 Исследования 036: В. Аврамова, Архитектурный код культуры 2010-06-19
(Ј.А.)
11976 Исследования 006: З. Дьёрке, Явление межъязыковой фразеологической
омонимии в сфере русско-венгерской фразеологии 2010-06-18 (Ј.А.)
11975 Исследования 040: М. Кочиш, Наблюдения над правописанием Марияповчанского кодекса 2010-06-18 (Ј.А.)
11974 Дискуссии 021: J. Krékits, Zur diskussion über die delimitativen und die
perdurativen verben 2010-06-18 (Ј.А.)
11973 Исследования 028: И.Х. Тот, О древнерусском писце и о списывании рукописей 2010-06-18 (Ј.А.)
11972 Исследования 003: А. Бранднер, Роль церковнославянского языка при становлении русского литературного языка нового типа 2010-06-18 (Ј.А.)
11971 Доклады 042: Н. Шайтош, Александр Потебня и русский язык 2010-06-18
(Ј.А.)
11970 Рецензии 021: И. Пете, Видовые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций 2010-06-18 (Ј.А.)
11969 Журналы 001: Nyelvtudományi Közlemények (Сообщения по языкознанию)
2010-06-17 (Ј.А.)
11968 Исследования 006: И. Эрден, Асимметричность эксплицирования при переводе инфинитивных конструкций 2010-06-17 (Ј.А.)
11967 Исследования 001: И.Х. Тот, Статика, динамика, история языка (Фердинанд
де Соссюр и И.А. Бодуэн де Куртенэ) 2010-06-17 (Ј.А.)
11966 Исследования 040: И. Феринц, Некоторые примеры лексического и фразеологического богатства частных писем конца XVII–начала XVIII в. 2010-06-17
(Ј.А.)
11965 Исследования 003: И. Пожгаи, К вопросу формирования русского церковнославянского языка (гибридный (церковно-книжный) языковой слой в синайском
патерике) 2010-06-17 (Ј.А.)
11964 Исследования 040: В. Лепахин, Об одном письменном свидетельстве мудрости философа и иконника Феофана Грека 2010-06-17 (Ј.А.)
11963 Исследования 040: А. Бояджиев, О славянских словах со значением „водяной пузырь“ 2010-06-17 (Ј.А.)
11962 Исследования 040: Г. Балаж, К морфологии Фрейзингских отрывков 201006-17 (Ј.А.)
11961 Исследования 022: Т.Е. Янко, Просодия предложений со „снятой“ иллокутивной силой 2010-06-16 (Ј.А.)
11960 Исследования 027: М.В. Юдина, Что может помочь компьютеру понять, кто
стоял на балконе 2010-06-16 (Ј.А.)
11959 Исследования 023: Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев, Письменное бытование
русского анекдота 2010-06-16 (Ј.А.)
11958 Конференции 042: Prvi sarajevski filološki susreti 2010-06-15 (Ј.А.)
11957 Исследования 012: О.Ю. Шиманская, Электронный двуязычный словарь
метафор психологической сферы человека 2010-06-15 (Ј.А.)
11956 Исследования 014: О.Ю. Шеманаева, Конструкция „праздник не в праздник“
на фоне других конструкций 2010-06-15 (Ј.А.)
11955 Исследования 027: Р.В. Шарапов, Е.В. Шарапова, Исследование поискового
спама, размещаемого посредством ссылочных брокеров 2010-06-15 (Ј.А.)
11954 Исследования 027: И.И. Четвёркин, Н.В. Лукашевич, Автоматическое извлечение оценочных слов для конкретной предметной области 2010-06-15 (Ј.А.)
149

11953 Исследования 027: В.Ф. Хорошевский, Извлечение информации из текстов
на конференциях серии „Диалог“: взгляд соседа по лестничной клетке 2010-06-14
(Ј.А.)
11952 Исследования 027: Д.М. Черненьков, Об одном статистическом методе
пополнения морфологического словаря 2010-06-14 (Ј.А.)
11951 Исследования 006: А.В. Циммерлинг, Именные предикативы и дативные
предложения в европейских языках 2010-06-14 (Ј.А.)
11950 Исследования 027: О.Г. Хомицевич, М.В. Соломенник, Автоматическая расстановка пауз в системе синтеза русской речи по тексту 2010-06-14 (Ј.А.)
11949 Исследования 005: О.В. Федорова, Е.А. Деликишкина, С.А. Малютина, А.М.
Успенская, Экспериментальный подход к исследованию референции в дискурсе:
интерпретация анафорического местоимения в зависимости от риторического
расстояния до его антецедента 2010-06-13 (Ј.А.)
11948 Исследования 011: Е.В. Урысон, К определению составного союза (анализ
„даже если“) 2010-06-13 (Ј.А.)
11947 Исследования 010: А.В. Тер-Аванесова, С.А. Крылов, Лексико-грамматические базы данных и сравнительное изучение русских диалектных акцентных систем
2010-06-13 (Ј.А.)
11946 Исследования 024: М.Г. Тагабилева, Ю.Н. Березуцкая, Словообразовательная разметка Национального Корпуса русского языка: задачи и методы 2010-06-13
(Ј.А.)
11945 Исследования 024: С.Б. Степанова, А.С. Асиновский, А.И. Рыкo, Т.Ю. Шерстинова, Звуковая реальность словоизменительных аффиксов (по данным звукового корпуса русского языка) 2010-06-12 (Ј.А.)
11944 Исследования 027: А.С. Старостин, Н.В. Арефьев, М.Г. Мальковский, Синтаксический анализатор „Treevial“. Принцип динамического ранжирования гипотез 2010-06-12 (Ј.А.)
11943 Исследования 037: А.А. Сомин, Речевые нарушения при близкородственном
билингвизм: опыт корпусного исследования спонтанной белорусской речи 201006-12 (Ј.А.)
11942 Исследования 024: Е.Г. Соколова, Корпусное исследование лексико-семантических отношений между 6 русскими словами, обозначающими капитальные
объекты (контексты с однородностью) 2010-06-12 (Ј.А.)
11941 Исследования 027: А.В. Сокирко, Быстрословарь: предсказание морфологии
русских слов с использованием больших лингвистических ресурсов 2010-06-11
(Ј.А.)
11940 Исследования 027: Д.С. Скатов, С.В. Ливерко, Н.А. Вдовина, В.В. Окатьев,
Язык описания правил в системе лексического анализа Ея-текстов Dictascope
Tokenizer 2010-06-11 (Ј.А.)
11939 Исследования 027: Н.В. Сердобольская, А.В. Циммерлинг, П.М. Аркадьев,
Проект типологической базы данных по синтаксическим ограничениям на передвижения 2010-06-11 (Ј.А.)
11938 Исследования 027: Н.В. Саломатина, В.Д. Гусев, Л.Ю. Ильина, А.О. Кузьмин, В.Н. Пармон, О возможностях автоматизации выявления связей между терминами предметной области (на примере катализа) 2010-06-11 (Ј.А.)
11937 Исследования 024: С.О. Савчук, Опыт корпусного исследования морфологической вариативности: варианты родительного падежа множественного числа
существительных мужского рода 2010-06-10 (Ј.А.)
11936 Исследования 027: В.Ш. Рубашкин, В.В. Бочаров, Л.М. Пивоварова, Б.Ю.
Чуприн, Опыт автоматизированного пополнения онтологий с использованием
150

машиночитаемых словарей 2010-06-10 (Ј.А.)
11935 Исследования 009: М.Ю. Михеев, Компиляция или… языковые клише?
Сравнивая характерные для авторского стиля наборы словосочетаний 2010-06-10
(Ј.А.)
11934 Исследования 027: А.С. Романов, Р.В. Мещеряков, Идентификация авторства коротких текстов методами машинного обучения 2010-06-10 (Ј.А.)
11933 Исследования 011: Р.И. Розина, Теория и реальность: номинализация глаголов в разговорной речи 2010-06-10 (Ј.А.)
11932 Исследования 027: А.И. Продан, А.О. Таланов, П.Г. Чистиков, Система
подготовки нового голоса для системы синтеза „VitalVoice“ 2010-06-10 (Ј.А.)
11931 Исследования 027: С.Б. Потемкин, Применение концептуальных сетей для
выявления структуры семантической парадигмы прилагательных 2010-06-10 (Ј.А.)
11930 Исследования 006: В.И. Подлесская, А.Д. Комарова, Самоисправления
говорящего в японском устном нарративе: анализ корпусных данных 2010-06-10
(Ј.А.)
11929 Исследования 011: Е.В. Падучева, К интерпретации видо-временных форм в
нарративном режиме: настоящее историческое 2010-06-10 (Ј.А.)
11928 Исследования 027: А.С. Павлов, Б.В. Добров, Метод определения массово
порождаемых неестественных текстов 2010-06-10 (Ј.А.)
11927 Исследования 012: И.В. Остапова, В.А. Широков, Виртуальная лексикографическая лаборатория для толковых словарей 2010-06-10 (Ј.А.)
11926 Исследования 027: В.В. Окатьев, Т.Н. Ерехинская, Т.Е. Ратанова, Тайные
знаки пунктуации 2010-06-10 (Ј.А.)
11925 Исследования 001: А.С. Нариньяни, Русский язык как национальная программа 2010-06-10 (Ј.А.)
11924 Исследования 011: Е.В. Маркасова, С.А. Воробьева, „Конечно“ в повседневном общении (по материалам зкря „один речевой день“) 2010-06-10 (Ј.А.)
11923 Проекты 025: Форум „Оценка методов автоматического анализа текста:
морфологические парсеры русского языка“ 2010-06-09 (Ј.А.)
11922 Проекты 025: Российский семинар по оценке методов информационного
поиска 2010-06-09 (Ј.А.)
11921 Проекты 025: The Cross-Language Evaluation Forum 2010-06-09 (Ј.А.)
11920 Исследования 025: О.Н. Ляшевская, И. Астафьева, А. Бонч-Осмоловская, А.
Гарейшина, Ю. Гришина, В. Дьячков, М. Ионов, А. Королева, М. Кудринский, А.
Литягина, Е. Лучина, Е. Сидорова, С. Толдова, С. Савчук, С. Коваль, Оценка
методов автоматического анализа текста: морфологические парсеры русского
языка 2010-06-09 (Ј.А.)
11919 Исследования 019: О.Н. Ляшевская, Генитивная и инструментальная конструкции формы: сходства и различия 2010-06-09 (Ј.А.)
11918 Исследования 027: Т.В. Людовик, Анализ текстов SMS-сообщений с целью
повышения качества их автоматического озвучивания 2010-06-09 (Ј.А.)
11917 Исследования 027: Н.В. Лукашевич, Квазисинонимы в лингвистических
онтологиях 2010-06-09 (Ј.А.)
11916 Исследования 027: Б.М. Лобанов, Пунктуационная структура художественных произведений и её роль в синтезе выразительной речи по тексту 2010-06-09
(Ј.А.)
11915 Исследования 031: Ирина Захариева, Эмигрантская нота в лирике И. Бродского 1970-х – 1980-х годов 2010-06-08 (А.Г.)
11914 Портреты 001: Юрий Сергеевич Маслов (Санкт-Петербург) 2010-06-08
(Ј.А.)
151

11913 Исследования 006: А.Б. Летучий, Опущение прямого объекта и близкие процессы в арабском языке в сопоставлении с русским (на материале лингвистических
корпусов) 2010-06-08 (Ј.А.)
11912 Исследования 011: И.Б. Левонтина, Пересказывательность в русском языке
2010-06-08 (Ј.А.)
11911 Исследования 019: А.К. Лауринавичюте, О.В. Федорова, Влияние паузы
хезитации на понимание синтаксической структуры предложения носителями
русского языка 2010-06-08 (Ј.А.)
11910 Исследования 027: Д.В. Ландэ, С.М. Брайчевский, А.Т. Дармохвал, В.В. Жигало, Архитектура системы охвата информационных связей объектов мониторинга
2010-06-08 (Ј.А.)
11909 Исследования 011: Г.И. Кустова, Прилагательные в составе номинаций лица
2010-06-08 (Ј.А.)
11908 Исследования 027: И.П. Кузнецов, Н.В. Сомин, Особенности лексико-морфологического анализа при извлечении информационных объектов и связей из
текстов естественного языка 2010-06-08 (Ј.А.)
11907 Исследования 001: С.А. Крылов, Из каких элементов состоит метаязык лингвистики? 2010-06-08 (Ј.А.)
11906 Исследования 006: В.А. Круглякова, Е.В. Рахилина, Глаголы вращения:
лексическая типология 2010-06-08 (Ј.А.)
11905 Журналы 042: Новый филологический журнал „Folia linguistica et litteraria“
(г. Никшич, Черногория) 2010-06-07 (Ј.А.)
11904 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева, Тело в диалоге: семиотическая концептуализация тела (итоги проекта). Часть 2 признаки соматических
объеков и их значения 2010-06-07 (Ј.А.)
11903 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, Тело в диалоге: семиотическая концептуализация тела (итоги проекта). Часть 1: тело и другие соматические объекты
2010-06-07 (Ј.А.)
11902 Конференции 004: Език, личност и общество в съвременния свят (България)
2010-06-06 (Ј.А.)
11901 Исследования 027: А.А. Котов, Имитация компьютерным агентом непрерывного эмоционального коммуникативного поведения 2010-06-06 (Ј.А.)
11900 Исследования 024: М.В. Копотев, Поиск ошибок в корпусе с помощью MTEразметки 2010-06-06 (Ј.А.)
11899 Исследования 011: Е.Б. Козеренко, И.П. Кузнецов, Эволюция лингво-семантических представлений в интеллектуальных системах на основе расширенных
семантических сетей 2010-06-06 (Ј.А.)
11898 Исследования 011: А.Д. Козеренко, От исходной метафоры к современному
значению 2010-06-06 (Ј.А.)
11897 Исследования 011: И.М. Кобозева, А.С. Марушкина, Онтология силовых
процессов 2010-06-06 (Ј.А.)
11896 Исследования 019: Т.Ю. Кобзарева, Поиск хозяина предложной группы в
русском предложении 2010-06-06 (Ј.А.)
11895 Исследования 024: Э.С. Клышинский, Н.А. Кочеткова, М.И. Литвинов, В.Ю.
Максимов, Автоматическое формирование базы сочетаемости слов на основе
очень большого корпуса текстов 2010-06-06 (Ј.А.)
11894 Новости 042: 6 июня - День русского языка 2010-06-06 (Ј.А.)
11893 Новости 032: 6 июня 2010 года исполняется 211 лет со дня рождения А.С.
Пушкина 2010-06-05 (Ј.А.)
11892 Исследования 027: О.С. Карпова, Т.И. Резникова, Т.А. Архангельский, М.В.
152

Кюсева, Е.В. Рахилина, Д.А. Рыжова, М.Г. Тагабилева, База данных по многозначным качественным прилагательным и наречиям русского языка 2010-06-05 (Ј.А.)
11891 Исследования 027: А.О. Казенников, Сравнительный анализ статистических
алгоритмов синтаксического анализа на основе деревьев зависимостей 2010-06-05
(Ј.А.)
11890 Исследования 006: Б.Л. Иомдин, А.Ч. Пиперски, Прагматика еды: коннотации в русской и немецкой пищевой лексике 2010-06-05 (Ј.А.)
11889 Исследования 011: Н.В. Ивлиева, Местоимения с кванторным антецедентом
в русском языке 2010-06-05 (Ј.А.)
11888 Исследования 027: В.П. Захаров, М.В. Хохлова, Анализ эффективности статистических методов выявления коллокаций в текстах на русском языке 2010-0605 (Ј.А.)
11887 Исследования 010: И.Б. Качинская, И.Б. Качинская, Диалектная лексикография: электронная картотека „архангельского областного словаря“ 2010-06-05 (Ј.А.)
11886 Монографии 031: Е. Суровцева, Жанр „письма вождю“ в советскую эпоху
(1950-е – 1980-е гг.) 2010-06-05 (А.Г.)
11885 Исследования 011: А.А. Зализняк, И.Л. Микаэлян, О месте видовых троек в
аспектуальной системе русского языка 2010-06-04 (Ј.А.)
11884 Исследования 027: Н.Э. Ефремова, Е.И. Большакова, А.А. Носков, В.Ю.
Антонов, Терминологический анализ текста на основе лексико-синтаксических
шаблонов 2010-06-04 (Ј.А.)
11883 Исследования 027: М.Е. Епифанов, А.Ю. Антонова, А.М. Баталина, Т.Ю.
Кобзарева, Д.Г. Лахути, Итеративное применение алгоритмов снятия частеречной
омонимии в русском тексте 2010-06-04 (Ј.А.)
11882 Исследования 022: Е.А. Гришина, Вокальный жест А в устной речи 2010-0604 (Ј.А.)
11881 Исследования 005: В.Е. Гольдин, Концептуальные переменные образа мира
по данным ассоциативных словарей 2010-06-04 (Ј.А.)
11880 Исследования 011: К.А. Гилярова, Такая девочка-девочка. Семантика редупликации существительных в русской разговорной речи и языке интернета 2010-0604 (Ј.А.)
11879 Исследования 020: А.Л. Воскресенский, С.Н. Ильин, Milos Zelezny, О распознавании жестов языка глухих 2010-06-04 (Ј.А.)
11878 Исследования 014: М.М. Вознесенская, Топологический аспект многозначности идиом 2010-06-03 (Ј.А.)
11877 Исследования 027: В.Г. Васильев, Обучение классификаторов на основе
выделения фрагментов 2010-06-03 (Ј.А.)
11876 Исследования 027: И.А. Большаков, Е.И. Большакова, А.Ф. Гельбух, Ассоциативная сеть понятий, образующих запросы к интернету 2010-06-03 (Ј.А.)
11875 Исследования 019: И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, О валентных свойствах
одного широкого класса существительных 2010-06-03 (Ј.А.)
11874 Исследования 024: Н.В. Богданова, А.С. Асиновский, Е.В. Маркасова, С.Б.
Степанова, А.В. Супрунова, Т.Ю. Шерстинова, Звуковой корпус русского языка
„один речевой день“: пути пополнения и первые результаты исследования 201006-03 (Ј.А.)
11873 Конференции 040: Современная славистика и научное наследие профессора
С.Б. Бернштейна (Москва) 2010-06-02 (А.Г.)
11872 Исследования 024: Н.В. Богданова, О корпусе текстов живой речи: новые
поступления и первые результаты исследования 2010-06-02 (Ј.А.)
11871 Исследования 014: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Семантика фразеоло153

гизмов: иерархия или сеть? 2010-06-02 (Ј.А.)
11870 Исследования 014: А.Н. Баранов, Еще раз о факторах идиоматичности: тавтология и онимизация 2010-06-02 (Ј.А.)
11869 Исследования 011: В.Ю. Апресян, Семантическая структура слова и его взаимодействие с отрицанием 2010-06-02 (Ј.А.)
11868 Исследования 021: С.А. Антошина, О.Н. Ляшевская, Именные модели управления с точки зрения грамматики конструкций 2010-06-02 (Ј.А.)
11867 Исследования 022: И.С. Алхимова, Устное дистантное общение: о некоторых текстовых особенностях диалогов по мобильному телефону 2010-06-02 (Ј.А.)
11866 Диссертации 042: A.L. Danilin, Εκδοσεισ κειμενων τησ πατερικησ γραμματειασ στη ρωσια κατα τον ιθ΄ Αιωνα (Издание текстов святоотеческой литературы в
России в 19 веке) 2010-06-01 (Ј.А.)
11865 Исследования 037: O. Cazan, Evoluţia stilului juridico-administrativ în limba
română (perioada 1780-1860) 2010-06-01 (Ј.А.)
11864 Исследования 037: M. Moraru, elemente vechi slave în maghiară şi română i.(cu
privire specială asupra terminologiei horticole) (Old Slavic Elements in the Hungarian
and Romanian Languages) 2010-05-31 (Ј.А.)
11863 Исследования 037: M. Moraru, elemente slave, maghiare si germane in graiul
popular al românilor de pe valea colitca (judetul sălaj) II (Славянские, венгерские и
немецкие элементы в румынском диалекте) 2010-05-31 (Ј.А.)
11862 Обзоры 042: S. Luchkanyn, Filologia română la Kiev: trecut şi prezent 2010-0531 (Ј.А.)
11861 Диссертации 006: A. Maria Manea, simboluri şi concepte creştine în frazeologia
româno-rusă (Христианские символы и концепты в румынской и русской фразеологии) 2010-05-31 (Ј.А.)
11860 Диссертации 006: L. Procopii, echivalente româneşti ale formelor participiale
din limba rusă (studiu contrastiv) (Румынский эквивалент русских причастных форм)
2010-05-31 (Ј.А.)
11859 Исследования 037: J. Llinàs Suau, Contribuţii sociolingvistice la evoluţia actuală
a limbii române 2010-05-30 (Ј.А.)
11858 Исследования 037: L. Maria Olteanu, Contextul lingvistic şi extralingvistic al
afluxului de anglicisme/americanisme în limba rusă de la începutul secolului al XXI-lea
2010-05-30 (Ј.А.)
11857 Диссертации 037: N. Macarov, structura lexicalăa graiurilor ruseşti-lipoveneşti
din dobrogea 2010-05-30 (Ј.А.)
11856 Обзоры 012: Γιώργος Τράπαλης, συντομη ανασκοπηση τησ συγχρονησ
ελληνικησ λεξικογραφιασ: τα ερμηνευτικα λεξικα (1976-2006) (Краткий обзор современной греческой лексикографии: толковые словари 1976-2006) 2010-05-29 (Ј.А.)
11855 Исследования 006: Ελένη Μότσιου, Antiπapaθetikh Φpaσeoλoγia: Aπo Th
Θeωpia Σthn Πpaξh, Η Περιπτωση Του Ιδιωτισμικου Πεδιου Τησ „Εξαπατησησ“ 201005-29 (Ј.А.)
11854 Исследования 006: Αικατερίνη Πάππου-Ζουραβλιόβα, ιδιαιτεροτητεσ των
συμφωνων του ρωσικου συστηματοσ και η διδασκαλια τουσ σε ελληνεσ 2010-05-29
(Ј.А.)
11853 Исследования 006: O. Nikolaenkova, Anthi Chaida, Dimitris Kotsifas, Focus
Production and Perception in Greek and Russian 2010-05-29 (Ј.А.)
11852 Журналы 042: Turkish Studies 2010-05-28 (Ј.А.)
11851 Исследования 008: M. Özeren, altay/oyrot türkçesinin rusçadan yaptiği kavram
çevirileri (Concept Translations from Russian Taken by Altaic/Oyrot Turkish) 2010-0528 (Ј.А.)
154

11850 Исследования 001: M. Duranli, Rusya“da halk ağzindan derleme sözlüğü ve
türkolojiye katkisi (In Russia the Dictionary Compiled from Public Dialect and its
Contrution to Turkology) 2010-05-28 (Ј.А.)
11849 Исследования 037: E. Karaman, Rusça daki türkçe ödünçlemeler (Borrowings
from Turkish in Russıan Language) 2010-05-28 (Ј.А.)
11848 Исследования 037: Ü. Kalayci, Tsalka (parmaksiz) urumlari ağzinda rusça
kelimeler (Russian Words in Tsalka (Parmaksız) Urums Dialect) 2010-05-28 (Ј.А.)
11847 Исследования 037: F. Tekin, Özbek türkçesi söz varliğina bir bakiş (XIX.
yüzyilin ikinci yarisi-XX. yüzyil başlari) (An Observation to the Vocabulary of Uzbek
(from 2nd Part of the 19th Cent.-to Beginning of 20th C.) 2010-05-28 (Ј.А.)
11846 Исследования 037: M. Aliyeva Esen, Rus dilindeki türkçe kelimeler üzerine bir
tasnif denemesi (An Attempt to Sort Turkish Words in Russian Language) 2010-05-28
(Ј.А.)
11845 Исследования 037: E. Alkaya, Iki dillilik ve rusçadan tatar türkçesine geçen
kavram tercümeleri (Bilingualism and Concept Translations from Russian Language into
Tatar Turkish) 2010-05-28 (Ј.А.)
11844 Исследования 037: C. Başdaş, Kirgiz türkçesinde ünlü türemesi (The Anaptyxis
in Kirghiz Turkish) 2010-05-28 (Ј.А.)
11843 Диссертации 006: И.В. Руденкова, Анафорический род в его отношении к
грамматическому роду и именной категории лица (на материале индоевропейских
языков) 2010-05-28 (Ј.А.)
11842 Диссертации 015: Е.Л. Арзиани, Закономерности реализации фонемы /j/ в
современном русском литературном языке 2010-05-28 (Ј.А.)
11841 Школы 027: Društvo za jezičke tehnologije (Sarajevo) 2010-05-27 (Ј.А.)
11840 Новости 040: Šesti međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu 201005-27 (Ј.А.)
11839 Проекты 042: Русистика.ру 2010-05-27 (Ј.А.)
11838 Анонсы 042: Информационно-исследовательский центр „Старая площадь“
2010-05-27 (Ј.А.)
11837 Конференции 001: SinFonIJA 3 (Novi Sad) 2010-05-26 (Ј.А.)
11836 Проекты 006: Международные проекты словенских русистoв 2010-05-26
(Ј.А.)
11835 Проекты 041: Кафедра славистики Люблянского университета. Дистанционное обучение 2010-05-26 (Ј.А.)
11834 Проекты 041: Добро пожаловать на сайт дистанционного обучения философского факультета Люблянского университета! 2010-05-26 (Ј.А.)
11833 Проекты 041: Кафедра славистики Загребского университета. Дистанционное обучение 2010-05-25 (Ј.А.)
11832 Проекты 041: Добро пожаловать на сайт дистанционного обучения философского факультета Загребского университета! 2010-05-25 (Ј.А.)
11831 Проекты 041: Добро пожаловать на сайт дистанционного обучения Белградского университета! 2010-05-24 (Ј.А.)
11830 Проекты 041: Academic Network of Serbia 2010-05-24 (Ј.А.)
11829 Новости 041: E-Learning в Белградском университете 2010-05-24 (Ј.А.)
11828 Обзоры 001: О.В. Ханина, Интернет-сайты, посвященные миноритарным
языкам: зарубежный опыт 2010-05-24 (Ј.А.)
11827 Обзоры 001: А.А. Бурыкин, Интернет-ресурсы по теме „Языки малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока России“: обзор имеющегося материала и пользовательские запросы 2010-05-24 (Ј.А.)
11826 Исследования 001: Э. Сепир, Речь как черта личности 2010-05-24 (Ј.А.)
155

11825 Исследования 001: С.А. Бурлак, Происхождение языка: новые материалы и
исследования 2010-05-24 (Ј.А.)
11824 Исследования 001: Н.Б. Мечковская, Игровое начало в современной лингвистике: избыток сил или неопределенность целей? 2010-05-24 (Ј.А.)
11823 Исследования 001: В.Б. Кашкин, Асимметричность знака и межъязыковые
различия 2010-05-24 (Ј.А.)
11822 Библиография 041: Р. Божанкова, Н. Стоянова, К. Йорданова, Електронно
обучение. Библиография 2010-05-23 (Ј.А.)
11821 Обзоры 040: А. Стаменова, Кратък оглед на съвременното състояние и историята на украинския правопис 2010-05-23 (Ј.А.)
11820 Журналы 041: Списаниe на СУ за електронно обучение 2010-05-22 (Ј.А.)
11819 Программы 040: Кирилло-Мефодиевские чтения (ИРЯ РАН) 2010-05-22
(Ј.А.)
11818 Классики 040: И. Ягич, История славянской филологии (1910) 2010-05-20
(Ј.А.)
11817 Монографии 040: Н.И. Толстой, Язык славянской культуры (1995) 2010-0520 (Ј.А.)
11816 Классики 040: Первая сербская риторика написана на славяносербском
языке: Аврам Мразович, „Руководство к славянскому красноречию“ 2010-05-20
(Ј.А.)
11815 Журналы 040: Первый на славянском юге журнал „Славено-сербскїй магазинъ“ (1768) 2010-05-19 (Ј.А.)
11814 Исследования 003: А.С. Щекин, Русская лексика в составе сочинений о
России иностранных ученых и путешественников XV–XVI веков: проблемы лексикографического описания 2010-05-19 (Ј.А.)
11813 Исследования 003: М.Н. Приёмышева, „Записки“ сыщиков как источник по
изучению и лексикографическому описанию русского языка XIX века 2010-05-19
(Ј.А.)
11812 Проекты 042: Книгафонд 2010-05-18 (Ј.А.)
11811 Монографии 037: Ј. Ајдуковић, русизми у српскохрватским речницима.
принципи адаптације. речник (1997) 2010-05-18 (Ј.А.)
11810 Исследования 037: Е.В. Макеева, Функционирование галлицизмов, германизмов и англицизмов в языке писем Пушкина 2010-05-17 (Ј.А.)
11809 Исследования 003: К.Н. Лемешев, Топонимы в естественнонаучных текстах
М. В. Ломоносова 2010-05-17 (Ј.А.)
11808 Исследования 003: Л.Я. Костючук, Понимание словоформы – условие для
понимания древнего текста 2010-05-17 (Ј.А.)
11807 Исследования 003: Е.Н. Коновалова, О.В. Трофимова, Топографические
описания тобольской губернии XVIII века: метод, авторы, источники 2010-05-17
(Ј.А.)
11806 Исследования 003: А.Ю. Козлова, О некоторых особенностях передачи
„Шестоднева“ Иоанна Экзарха Болгарского в разных списках палеи толковой
редакции 2010-05-17 (Ј.А.)
11805 Исследования 003: Е.В. Ковалых, К интерпретации вновь открытых хозяйственных текстов Псково-Печерского монастыря (О памятной книге всяких монастырских дел XVII века) 2010-05-17 (Ј.А.)
11804 Исследования 003: Ю.В. Кириллов, Приходно-расходная книга псковской
таможни 1670/71 года как лингвистический источник (Предварительные наблюдения) 2010-05-17 (Ј.А.)
11803 Исследования 003: Е.И. Зиновьева, По грехом моим… 2010-05-17 (Ј.А.)
156

11802 Обзоры 003: Л.В. Горбань, Этапы формирования русской военно-морской
терминологии 2010-05-17 (Ј.А.)
11801 Исследования 003: А.В. Волынская, Региональная лексика в архангельских
монастырских деловых рукописях XVII - начала XVIII века 2010-05-15 (Ј.А.)
11800 Исследования 003: А.А. Бурыкин, Фразеологизмы со значением „дальняя
родня“ в русском литературном языке XIX-XX веков 2010-05-15 (Ј.А.)
11799 Исследования 003: Н.Г. Благова, Диалектное словоупотребление в документах Кольского уезда XVI–XVIII веков 2010-05-15 (Ј.А.)
11798 Исследования 003: A.С. Щекин, Славянские и византийские параллели к
одному сравнению в „Домострое“ 2010-05-15 (Ј.А.)
11797 Исследования 003: О.В. Фельде, Историческое терминоведение и историческая лексикология русского языка как автономные отрасли русистики 2010-0515 (Ј.А.)
11796 Исследования 003: Г.Ю. Смирнова, Лексико-семантические изменения в
лингвосфере псовой охоты 2010-05-15 (Ј.А.)
11795 Исследования 003: М.H. Приемышева, Церковнославянский язык в русских
социальных диалектах XIX века 2010-05-15 (Ј.А.)
11794 Исследования 003: Н.Г. Николаева, Субстантивная словообразовательная
синонимия в славянском переводе „Богословия“ Иоанна Дамаскина и ее значение
для исторической лексикологии 2010-05-15 (Ј.А.)
11793 Исследования 003: Л.Я. Костючук, О лексическом составе древнего воинского артикула (Продолжение разговора о псковском памятнике) 2010-05-15 (Ј.А.)
11792 Исследования 003: И.Е. Колесова, Функциональная и семантическая дивергенция лексического состава исторического корневого гнезда глагола лить в
истории русского языка 2010-05-15 (Ј.А.)
11791 Исследования 003: Е.В. Ковалых, О неизученной хозяйственной книге XVII
века Псково-Печерского монастыря 2010-05-14 (Ј.А.)
11790 Исследования 003: Ю.В. Кириллов, К тематической организации лексики в
таможенных книгах (О наименованиях человека на материале великолукских
таможенных книг XVII века) 2010-05-14 (Ј.А.)
11789 Исследования 003: Л.М. Карамышева, Деловые формулы со словом ловля в
памятниках письменности ХIV – начала ХVII века 2010-05-14 (Ј.А.)
11788 Исследования 003: Е.И. Зиновьева, Ум сквозь призму фразеологических
единиц обиходного языка Московской Руси 2010-05-14 (Ј.А.)
11787 Исследования 003: Е.В. Генералова, Композиты с элементами больше-,
велико-, высоко- в обиходном русском языке XVI–XVII веков 2010-05-14 (Ј.А.)
11786 Исследования 003: С.Св. Волков, О слове „давление“ в естественнонаучных
трудах М. В. Ломоносова 2010-05-13 (Ј.А.)
11785 Исследования 003: Н.Г. Благова, Наименования жителей кольского уезда в
грамотах XVI–XVIII веков 2010-05-13 (Ј.А.)
11784 Исследования 012: Е.И. Белявская, Н.В. Титова, Двуязычная эмпирическая
база данных – основа для „Словаря естественнонаучных текстов М. В. Ломоносова“ 2010-05-13 (Ј.А.)
11783 Тезисы 006: A. Verschik, Estonian-Russian Code-Copying in the Internet:
Example of Live Journal 2010-05-12 (Ј.А.)
11782 Тезисы 037: I. Liskovets, Trasjanka as a Dying Phenomenon of Rural Speech in
the City of Minsk 2010-05-12 (Ј.А.)
11781 Исследования 037: Й. Айдукович, О межславянском контактологическом
атласе 2010-05-12 (Ј.А.)
11780 Журналы 040: Јужнословенски филолог (2009) 2010-05-12 (Ј.А.)
157

11779 Тезисы 037: K. Fedorova, Communication on the Russian-Chinese Border:
Modes and Codes 2010-05-12 (Ј.А.)
11778 Тезисы 004: D. Bahtina, Basic Competencies for Lingua Receptiva in EstonianRussian Communication 2010-05-12 (Ј.А.)
11777 Исследования 037: M. Leinonen, The Russification of Komi 2010-05-12 (Ј.А.)
11776 Проекты 042: Scholars Portal 2010-05-12 (Ј.А.)
11775 Тезисы 006: A. Tarantola, Antonio Civardi, „Quirky Tense Marking“ in Slavic
and Creole Languages 2010-05-10 (Ј.А.)
11774 Тезисы 006: M. Marelj, О. Matushansky, Against overt Predicators in Slavic
2010-05-10 (Ј.А.)
11773 Тезисы 006: O. Kagan, A Scalar Approach to Slavic Prefixes 2010-05-10 (Ј.А.)
11772 Тезисы 011: H. Jung, Heejeong Ko, Russian Existentials, Edge Effects, and
Cyclic Linearization 2010-05-10 (Ј.А.)
11771 Тезисы 011: N. Ivlieva, A. Podobryaev, Does Distributed Deletion Apply Across
the Board? 2010-05-10 (Ј.А.)
11770 Тезисы 011: P. Grashchenkov, Adjectival Derivation in Russian: Restricted
Choice of Unlimited Combinations 2010-05-10 (Ј.А.)
11769 Тезисы 011: N. Fitzgibbons, Russian -nibud“-series and Quantifier Raising 201005-10 (Ј.А.)
11768 Тезисы 006: D. Fehrmann, Uwe Junghanns and Denisa Lenertová, Reflexive
Marking and Oblique Agents 2010-05-10 (Ј.А.)
11767 Тезисы 019: F. Damonte, Jacopo Garzonio, Conditional Inversion in Russian
2010-05-10 (Ј.А.)
11766 Тезисы 019: J. Frederick Bailyn, On the VP Internal Structure debate in Russian
2010-05-10 (Ј.А.)
11765 Тезисы 019: I. Agafonova, On Syntax-semantics of Gapping Constructions in
Russian 2010-05-10 (Ј.А.)
11764 Исследования 006: В.Є. Хмелько, Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за роки незалежності 2010-05-10 (Ј.А.)
11763 Документы 004: Результаты исследования КМИС о масштабах использования украинского и русского языков 2010-05-10 (Ј.А.)
11762 Сборники 003: Русское слово в историческом развитии (XIV-XIX века).
Вып. 4 2010-05-09 (Ј.А.)
11761 Сборники 003: Русское слово в историческом развитии (XIV-XIX вв.). Вып.
3 2010-05-09 (Ј.А.)
11760 Тезисы 006: E. Schoorlemmer, T. Temmerman, On the interaction between verb
movement and ellipsis in the PF-component 2010-05-09 (Ј.А.)
11759 Тезисы 006: J. Frederick Bailyn, Scrambling, Move-F and Derivational Binding
2010-05-09 (Ј.А.)
11758 Дискуссии 021: 65 лет Великой Победы или 65 лет Великой Победе? Ответ
справочной службы русского языка 2010-05-08 (Ј.А.)
11757 Обзоры 001: В.М. Алпатов, История одного мифа. Марр и марризм 2010-0508 (Ј.А.)
11756 Новости 036: Е. Фанайлова, Малевич. Сербия. Белые руки. Чёрные квадраты. 2010-05-08 (Ј.А.)
11755 Исследования 031: И. Захариева, Поэтический голос Марины Цветаевой
2010-05-07 (А.Г.)
11754 Исследования 031: И. Захариева, Музыкально-живописный словесный этюд
Юрия Казакова („Свечечка“) 2010-05-07 (А.Г.)
11753 Исследования 031: И. Захариева, Социологическая картина мира в романе
158

Василия Гроссмана „Жизнь и судьба“ 2010-05-07 (А.Г.)
11752 Диссертации 037: Т.Н. Курохтина, Межъязыковая интерференция в условиях близкородственного украинско-русского двуязычия 2010-05-07 (Ј.А.)
11751 Диссертации 007: Д.А. Башкатова, Современный русский дискурс моды
2010-05-07 (Ј.А.)
11750 Диссертации 040: А.С. Плис, Кирилло-мефодиевский перевод Евангелия:
лингвотекстологическое исследование 2010-05-07 (Ј.А.)
11749 Диссертации 002: М.В. Турилова, Генетическая и мотивационная характеристика лексико-семантического поля „безумие“ в русском языке 2010-05-07 (Ј.А.)
11748 Диссертации 003: В.В. Каверина, Становление русской орфографии в XVIIXIX вв.: правописный узус и кодификация 2010-05-07 (Ј.А.)
11747 Диссертации 003: Хан Чжи Хен, Острожская библия 1581 г.: направления
книжной справы новозаветных книг 2010-05-07 (Ј.А.)
11746 Диссертации 007: Чжао Сюцин, НЕБО и ЗЕМЛЯ в русской языковой картине мира 2010-05-07 (Ј.А.)
11745 Сборники 007: Обработка текста и когнит. технологии 17 2010-05-06 (Ј.А.)
11744 Исследования 007: И.С. Хохолова, Образ мира в якутской и русской культурах 2010-05-06 (Ј.А.)
11743 Анализы 008: В.М. Тарасов, Перевод обращений на примере семантического
поля „herr/господин“ 2010-05-06 (Ј.А.)
11742 Исследования 006: И.М. Шеина, Особенности деловой переписки на русском, английском и японском языках в условиях межкультурной коммуникации
2010-05-06 (Ј.А.)
11741 Анализы 037: С.В. Ковлягина, Корень „культур-“ в системе английского и
русского языков 2010-05-06 (Ј.А.)
11740 Исследования 004: О.А Гнатюк, Естественный билингвизм в условиях миграции (на примере русскоязычных мигрантов в Испании) 2010-05-06 (Ј.А.)
11739 Анализы 015: И.Л. Фунтова, Интонационные конструкции эмфатической
речи и изменения в интонации современного русского языка 2010-05-06 (Ј.А.)
11738 Анализы 007: Е.Н. Морозова, Матрично-сетевая организация концепта
„порча“ в рамках ценностно-оценочной категоризации 2010-05-06 (Ј.А.)
11737 Анализы 007: Т.И. Колабинова, Асимметрия структуры концепта родина в
русской мужской и женской концептосферах 2010-05-06 (Ј.А.)
11736 Анализы 022: Н.К. Пригарина, Генеральная стратегия „представление своей
позиции“ как компонент аргументации судебной речи 2010-05-05 (Ј.А.)
11735 Анализы 006: Н.К. Пригарина, Риторические параметры жанра судебной
речи в практике русских и англоговорящих судебных ораторов 2010-05-05 (Ј.А.)
11734 Анализы 006: С.В. Винник, Типологические характеристики текста судебного решения (на материале английского и русского языков) 2010-05-05 (Ј.А.)
11733 Анализы 006: И.Л. Фунтова, Фонетические типы и степени словесного ударения в английском и русском языках 2010-05-05 (Ј.А.)
11732 Анализы 006: С.В. Боголепова, Особенности описания лица в русском и английском языках 2010-05-05 (Ј.А.)
11731 Анализы 006: Л.А. Чернышова, О гипонимических отношениях терминов в
отраслевой терминологии 2010-05-05 (Ј.А.)
11730 Анализы 013: Ю.А. Борисова, Специальная банковская лексика: этимология,
диахрония, современное состояние 2010-05-05 (Ј.А.)
11729 Анализы 006: А.А. Андриенко, Место концепта „успех“ в типологической
системе концептов и его универсальные лингвистические характеристики 2010-0505 (Ј.А.)
159

11728 Анализы 001: Е.А. Рябова, Номенклатура и термин 2010-05-05 (Ј.А.)
11727 Обзоры 021: И.А. Кузьмина, Роль русистов в формировании концепции
частей речи 2010-05-05 (Ј.А.)
11726 Анализы 001: И.Б. Короткина, Возможности использования зарубежного
опыта развития академических языковых навыков в российском образовании 201005-05 (Ј.А.)
11725 Анализы 005: С.А. Бухтиярова, Вербальная характеристика оптимизаторов
личностно-ориентированного общения 2010-05-05 (Ј.А.)
11724 Анализы 023: И.М. Беляков, Поликодовый текст баннерной интернет-рекламы 2010-05-05 (Ј.А.)
11723 Анализы 022: Н.С. Бажалкина, Роль афористичности в политическом дискурсе 2010-05-05 (Ј.А.)
11722 Исследования 006: П.В. Шелухин, К вопросу о мотивированности номинации при формировании терминосистем 2010-05-05 (Ј.А.)
11721 Анализы 022: Н.А. Сидорова, Ценностная природа понимания в диалогическом дискурсе 2010-05-05 (Ј.А.)
11720 Анализы 007: А.В. Леонтьева, Компрессивная природа ментальных механизмов языковой организации и восприятия дискурса 2010-05-05 (Ј.А.)
11719 Анализы 022: Н.А. Крувко, Лингво-прагматический аспект языка рекламы
2010-05-05 (Ј.А.)
11718 Анализы 006: А.Д. Самигуллина, Термины „военное снаряжение“, „военное
обмундирование“, „униформа“, „мундир“, „амуниция“ и их английские эквиваленты 2010-05-04 (Ј.А.)
11717 Анализы 006: Н.А. Иванова, История развития семантической структуры
слова „танец“ в английском и русском языках 2010-05-04 (Ј.А.)
11716 Анализы 023: Ю.В. Тарасенкова, „Сенсационная новость“ как тип сообщения в СМИ 2010-05-04 (Ј.А.)
11715 Анализы 015: И.Л. Фунтова, Акцентные изменения в современном русском
литературном языке 2010-05-04 (Ј.А.)
11714 Исследования 005: М.А. Семьянская, Символика цвета: миф или реальность? 2010-05-04 (Ј.А.)
11713 Анализы 008: А.Ю. Олейник, О разграничении языковой и дискурсивной
форм в переводе 2010-05-04 (Ј.А.)
11712 Анализы 002: И.А. Пахолкова, Этимология и индоевропейские основы 201005-04 (Ј.А.)
11711 Анализы 005: А.В. Леонтьева, Компрессия современного электронного
дискурса 2010-05-04 (Ј.А.)
11710 Анализы 022: С.Н. Курбакова, Дейксис в свете системно-деятельностного
изучения речевой коммуникации 2010-05-04 (Ј.А.)
11709 Анализы 005: Ю.В. Артемьева, Проблемы идентификации знака и денотата
2010-05-04 (Ј.А.)
11708 Школы 040: Институт по балканистика към БАН 2010-05-03 (Ј.А.)
11707 Анализы 037: А.С. Шмунер, Заимствование как отражение взаимодействия
языковых картин мира (на материале русского, английского и японского языков)
2010-05-03 (Ј.А.)
11706 Анализы 006: Е.А. Титова, Взаимосвязь лексико-синтаксических струкур с
просодией 2010-05-03 (Ј.А.)
11705 Анализы 006: М.Г. Новикова, Простое предложение: сущность, классификация и сравнительная типология русского и английского предложения 2010-05-03
(Ј.А.)
160

11704 Обзоры 018: И.А. Кузьмина, Основные идеи и проблемы падежной грамматики в языках с развитым морфологическим строем 2010-05-03 (Ј.А.)
11703 Исследования 006: Ю.Е. Коновалова, Средства компенсации отсутствия эмоциональности в СМС-сообщениях 2010-05-03 (Ј.А.)
11702 Исследования 006: Л.А. Чернышова, О национально-когнитивной синонимии терминов 2010-05-03 (Ј.А.)
11701 Исследования 023: О.В. Лутовинова, Виртуальный дискурс как одно из
направлений в исследовании киберпространства 2010-05-03 (Ј.А.)
11700 Исследования 005: А.З. Измайлов, Речь и развитие интеллекта 2010-05-03
(Ј.А.)
11699 Исследования 005: В.Е. Грекова, Психолингвистический подход к определению базовых эмоций 2010-05-03 (Ј.А.)
11698 Рецензии 031: I. Lukšić, Mihail Arcibašev, Sanjin 2010-05-03 (Ј.А.)
11697 Исследования 015: Е.Ю. Рослова, Просодическая организация звучащей православной проповеди 2010-05-02 (Ј.А.)
11696 Анализы 013: М.Н. Николашвили, К вопросу о классификации драгоценных
камней 2010-05-02 (Ј.А.)
11695 Анализы 021: С.Г. Мамечков, К вопросу об особенностях реализации семантического потенциала грамматической категории рода русских существительных
2010-05-02 (Ј.А.)
11694 Анализы 013: Е.В. Коломиец, К проблеме терминологии в отечественной
парфюмерии. Классификация запахов парфюма 2010-05-02 (Ј.А.)
11693 Анализы 009: А.Н Клевцов, Функции кавычек, выделяющих термины 201005-02 (Ј.А.)
11692 Анализы 023: О.А. Козлинская, Смысловой блок „точка зрения“ в тексте
школьного сочинения 2010-05-02 (Ј.А.)
11691 Анализы 019: Н.В. Жучкова, Безглагольные императивные высказывания
как компоненты полипредикативных конструкций в разговорной речи (по произведениям Б. Акунина) 2010-05-02 (Ј.А.)
11690 Анализы 013: А.А. Дудин, Лексические особенности „Сказания о Евпатии
Коловрате…“ С. А. Есенин С. А. Есенина 2010-05-02 (Ј.А.)
11689 Исследования 011: Е.И. Дубовик, Функционально-семантический статус
категории целесообразности в русском языке 2010-05-02 (Ј.А.)
11688 Исследования 019: М.Ю. Григоренко, Модусный статус эвиденциальности в
современном русском языке 2010-05-02 (Ј.А.)
11687 Исследования 015: Ю.М. Гребенкова, Гендерный аспект в состоянии двухуровневой фонологической системы у учащихся средней школы 2010-05-02 (Ј.А.)
11686 Исследования 002: К. Бэбэльска, Этимология названий некоторых морских
обитателей 2010-05-02 (Ј.А.)
11685 Исследования 017: Е.Д. Шеватлохова, Фамилии адъективного типа склонения 2010-05-02 (Ј.А.)
11684 Исследования 013: С.И. Щербина, К истории отечественных терминов языкового родства 2010-05-02 (Ј.А.)
11683 Исследования 021: И.Г. Родионова, Простое глагольное сказуемое со словом
всё в современном русском языке 2010-05-02 (Ј.А.)
11682 Исследования 007: Н.С. Попова, Прототипические образы частей суток в
русской поэзии второй половины XІX века 2010-05-02 (Ј.А.)
11681 Исследования 018: С.В. Полякова, Экспериментальное изучение активных
процессов в области склонения имён числительных 2010-05-02 (Ј.А.)
11680 Исследования 019: И.С. Папуша, Формальные показатели структуры
161

сложного синтаксического целого 2010-05-02 (Ј.А.)
11679 Исследования 013: В.В. Никульцева, Лексические неологизмы Вячеслава
Иванова: диахронический и синхронный аспекты изучения 2010-05-02 (Ј.А.)
11678 Исследования 019: Н.М. Девятова, Синтаксическое поле сравнения: к проблеме прототипической конструкции 2010-05-02 (Ј.А.)
11677 Исследования 013: Л.Ю. Астахина, К вопросу об эволюции в тематической
группе лексики 2010-05-02 (Ј.А.)
11676 Анализы 011: В.В. Мишланов, Актуализация понятия процесса в русском
языке 2010-05-01 (Ј.А.)
11675 Анализы 009: Н.П. Мельниченко, Метaфорические переносы при описании
отрицательных эмоций в идиостиле Ф. М. Достоевского 2010-05-01 (Ј.А.)
11674 Анализы 013: Н.В. Исаева, Сложные наименования лиц по профессии в языке современной печатной рекламы 2010-05-01 (Ј.А.)
11673 Анализы 019: Ю.А. Южакова, Структурно-семантические виды конструкций
тождества в русском языке 2010-05-01 (Ј.А.)
11672 Анализы 014: Т.М. Шихова, Эврисемичность фразеологического значения:
отражение в языке и речи 2010-05-01 (Ј.А.)
11671 Анализы 009: Т.М. Фадеева, Сложный эпитет в языке произведений классицистов 2010-05-01 (Ј.А.)
11670 Исследования 022: О.Ю. Усачева, К вопросу о жанрах интернет-коммуникации 2010-05-01 (Ј.А.)
11669 Анализы 007: Т.В. Симашко, Приметы как источник изучения свойств
объектов мира 2010-05-01 (Ј.А.)
11668 Исследования 011: А.В. Логинов, Синтаксическая организация функционально-семантической категории интеррогативности 2010-05-01 (Ј.А.)
11667 Исследования 011: А.Г. Гладышев, Значение динамичности в глаголах интенсивного способа действия 2010-05-01 (Ј.А.)
11666 Исследования 007: С.Г. Букаренко, Основные типы доминирующей стереотипной сочетаемости подлежащего и сказуемого 2010-05-01 (Ј.А.)
11665 Анализы 007: C.Г. Букаренко, Стереотипная сочетаемость подлежащих-хрононимов и именных сказуемых 2010-05-01 (Ј.А.)
11664 Исследования 007: Н.Ф. Алефиренко, Понятие синергетического пространства лингвокультуры 2010-05-01 (Ј.А.)
11663 Анализы 013: Т.А. Недельская, История лексемы сущий в русском языке
2010-04-30 (Ј.А.)
11662 Анализы 011: М.Е. Батакова, Компонентный критерий при разграничении
семантической омонимии и полисемии 2010-04-30 (Ј.А.)
11661 Анализы 021: Е.Н. Топтыгина, О модальном потенциале междометий 201004-30 (Ј.А.)
11660 Анализы 001: И.Г. Осетров, Симметрия и асимметрия: онтологический и
лингвистический аспекты 2010-04-30 (Ј.А.)
11659 Анализы 011: В.А. Лаврентьев, Значение неопределенности лица 2010-04-30
(Ј.А.)
11658 Анализы 021: И.В. Замятина, Употребление личной и безличной формы причастного предикатива 2010-04-30 (Ј.А.)
11657 Анализы 018: И.В. Замятина, Морфологические категории личной и безличной формы причастного предикатива 2010-04-30 (Ј.А.)
11656 Исследования 007: С.В. Гусаренко, Когнитивно -семантические структуры в
антиэнтропийной организации текста заключения судебно-лингвистической
экспертизы 2010-04-30 (Ј.А.)
162

11655 Анализы 009: О.А. Головачёва, О языке и стиле произведений Н.С. Лескова,
посвященных „женскому вопросу“ 2010-04-30 (Ј.А.)
11654 Новости 001: Грамота.ру: К юбилею А.А. Зализняка 2010-04-29 (Ј.А.)
11653 Анализы 006: А.А. Плахова, Наименования лица словами с корнем благ- в
церковнославянском и современном русском языках 2010-04-29 (Ј.А.)
11652 Исследования 019: Ю.А. Южакова, Явление тождества в языке 2010-04-29
(Ј.А.)
11651 Анализы 023: Е.Н. Топтыгина, Функции персуазивных частиц в тексте романа Ф.М. Достоевского „Преступление и наказание“ 2010-04-29 (Ј.А.)
11650 Исследования 009: В.В. Никульцева, Сложные индивидуально-авторские
новообразования в языке поэзии И. Анненского 2010-04-29 (Ј.А.)
11649 Исследования 021: П.А. Лекант, Интенсив – это форма или конструкция?
2010-04-29 (Ј.А.)
11648 Анализы 004: И.М. Курносова, Диалектно-просторечная фразеология в художественных произведениях Е. Замятина 2010-04-29 (Ј.А.)
11647 Анализы 011: А.В. Канафьева, Специфика структуры и семантики риторических высказываний с компонентами какой, каков 2010-04-29 (Ј.А.)
11646 Анализы 022: А.В. Канафьева, Прагматика риторического высказывания в
судебной речи 2010-04-29 (Ј.А.)
11645 Анализы 021: М.С. Искренкова, Частицы „взять, взял, возьмёт, возьми + и,
да, да и“ в предикативной структуре предложения 2010-04-29 (Ј.А.)
11644 Исследования 021: В.Е. Иосифова, Употребление императивных междометий для выражения приказа 2010-04-29 (Ј.А.)
11643 Исследования 001: Г.А. Иванова, Орфографическая вариантность лингвистических терминов 2010-04-29 (Ј.А.)
11642 Исследования 023: Н.А. Герасименко, Диссертация: о взаимосвязи смысловых и структурных компонентов текста 2010-04-29 (Ј.А.)
11641 Исследования 019: C.Г. Букаренко, Двусоставные предложения-стереотипизмы 2010-04-29 (Ј.А.)
11640 Доклады 037: Е. Ниами, Проблемите со транскрипцијата и/или транслитерацијата при преведувањето од руски на македонски јазик 2010-04-28 (Ј.А.)
11639 Анализы 008: Е. Степаненко, Лингвокултуролошката транслација при преводот од македонски јазик на руски 2010-04-28 (Ј.А.)
11638 Исследования 040: В. Пјанка, Типологија на словенските презимиња 0 254 0
2010-04-28 (Ј.А.)
11637 Новости 040: Slavistik“s not dead 2010 (Vienna) 2010-04-27 (Ј.А.)
11636 Сообщения 040: Gostovanje švicarskih slavistov na Katedri za ruski jezik
(Ljubljana) 2010-04-27 (Ј.А.)
11635 Сообщения 021: Лекция Е. Вельмезовой (Лозанна) в Люблянском университете (Словения) 2010-04-27 (Ј.А.)
11634 Конференции 027: Mi o jeziku, jezik o nama (Podgorica) 2010-04-27 (Ј.А.)
11633 Тезисы 040: В. Панайотов, Лексикалните неологизми в българския и словашкия език 2010-04-26 (Ј.А.)
11632 Анализы 006: О.А. Коваль, Некоторые аспекты вопроса отражения косвенных смыслов в английском и русском языке 2010-04-26 (Ј.А.)
11631 Исследования 008: А.А. Антипов, Особенности передачи космических терминов с английского языка на русский (на основе лексики из англоязычных
статей) 2010-04-26 (Ј.А.)
11630 Исследования 007: Л.В. Ключникова, Концепт „проявления любви“ 2010-0426 (Ј.А.)
163

11629 Обзоры 001: Ю.В. Гаврилова, Фонологические взгляды Дж. Р. Ферса 201004-26 (Ј.А.)
11628 Анализы 001: С.В. Гринев-Гриневич, Э.А. Сорокина, К вопросу о методах
лингвистических исследований 2010-04-26 (Ј.А.)
11627 Исследования 009: М.Г. Анищенко, Абсурдистская геометрия языковых
экспериментов 2010-04-25 (Ј.А.)
11626 Исследования 009: И.А. Шорникова, Употребление множественного числа
имен собственных как способ создания экспрессивности в газетном тексте 201004-25 (Ј.А.)
11625 Исследования 011: У.А. Томова, Об особенностях наименования свиньи в
сказках (по сборнику русских народных сказок под редакцией А.Н. Афанасьева, с
привлечением немецких сказок ) 2010-04-25 (Ј.А.)
11624 Исследования 009: Л.А. Таратинская, Изобразительные функции лексемы
„маленький“ в романе Ф.М. Достоевского „Братья Карамазовы“ 2010-04-25 (Ј.А.)
11623 Исследования 009: Т.В. Степаненкова, Стилистические функции старославянских и церковно-славянских фразеологических единиц в прозе А.С. Пушкина
2010-04-25 (Ј.А.)
11622 Исследования 037: Е.А. Семенова, Этимология и семантика слова „комплимент“ 2010-04-24 (Ј.А.)
11621 Исследования 019: М.В. Волощенко, Связь семантики сопоставления со значениями соответствия и несоответствия в сложном предложении 2010-04-24 (Ј.А.)
11620 Исследования 007: Н.Н. Семененко, Когнитивная интеграция в вербализованном пространстве фрейма (на материале русских паремий) 2010-04-24 (Ј.А.)
11619 Программы 040: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Десети
национални славистични четения 2010-04-23 (Ј.А.)
11618 Дискуссии 017: Г. Константинов, Правильное название страны - лингвистика
в политике 2010-04-23 (Ј.А.)
11617 Исследования 011: И.Г. Родионова, Семантические компоненты значений
интенсивности, повторяемости и длительности глагольных сказуемых с частицей
всё 2010-04-23 (Ј.А.)
11616 Исследования 019: И.Г. Родионова, Об одной аналитической форме времени
в современном русском языке (частица как в сочетании с глаголом в форме
будущего времени) 2010-04-23 (Ј.А.)
11615 Исследования 022: А.В. Логинов, Интеррогативная ситуация и ее прагматические составляющие 2010-04-23 (Ј.А.)
11614 Доклады 042: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых „Ломоносов“ 2010-04-22 (Ј.А.)
11613 Дебюты 007: М. Трендович, Лингвокультурный типаж „советский шпион“:
Штирлиц 2010-04-22 (Ј.А.)
11612 Сообщения 030: К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова 2010-04-21 (Ј.А.)
11611 Исследования 016: О.В. Шаталова, Роль аффиксации в структуре словообразовательного гнезда 2010-04-21 (Ј.А.)
11610 Исследования 021: И.Н. Хрусталев, К проблеме грамматической специфики
русских гидронимов 2010-04-21 (Ј.А.)
11609 Исследования 023: С.Н. Стародубец, Функциональные особенности атрибута в религиозно-философских произведениях И.А. Ильина 2010-04-21 (Ј.А.)
11608 Школы 001: Društvo za neuronauke Srbije 2010-04-20 (Ј.А.)
11607 Школы 042: National Geographic Россия 2010-04-20 (Ј.А.)
11606 Школы 024: Комиссия корпусной лингвистики МКС 2010-04-20 (Ј.А.)
11605 Монографии 002: А.А. Кретов, Славянские этимологии 2010-04-20 (Ј.А.)
164

11604 Софтвер 008: Google. Перевести текст 2010-04-20 (Ј.А.)
11603 Исследования 019: Т.М. Свиридова, Структурно-семантические разновидности конструкций сложносочиненных предложений с семантикой согласия и
несогласия 2010-04-19 (Ј.А.)
11602 Исследования 009: Л.П. Рупосова, Фигуры речи в памятниках письменности
XI – XVII вв 2010-04-19 (Ј.А.)
11601 Исследования 013: Н.В. Рубцова, Мотивированность лингвистической терминологии как основа систематизации знаний в учебном процессе 2010-04-19
(Ј.А.)
11600 Исследования 023: Е.В. Назарова-Евенко, Фоносемантическая организованность текста как средство, способствующее построению смысла-тональности 201004-19 (Ј.А.)
11599 Сообщения 012: Комиссия по лексикологии и лексикографии МКС 2010-0418 (Ј.А.)
11598 Исследования 022: С.В. Мкртычян, Типология речевых тактик устного делового аргументативного дискурса 2010-04-18 (Ј.А.)
11597 Исследования 007: Е.Ю. Махницкая, Термин и аспекты его изучения с позиции когнитивного подхода 2010-04-18 (Ј.А.)
11596 Анализы 019: В.А. Лаврентьев, Синтаксическое лицо в конструкциях с предикатом в форме изъявительного наклонения глагола 2010-04-18 (Ј.А.)
11595 Исследования 017: В.С. Картавенко, Языческие верования и их отражение в
топонимии Смоленского края 2010-04-17 (Ј.А.)
11594 Исследования 007: В.А. Ильина, Номинанты образа одиночества в русском
языковом сознании 2010-04-17 (Ј.А.)
11593 Исследования 013: Г.А. Иванова, Компоненты содержательной структуры
научного термина 2010-04-17 (Ј.А.)
11592 Исследования 021: А.Г. Гладышев, Статичность и динамичность в глаголах
некоторых способов действия 2010-04-17 (Ј.А.)
11591 Школы 001: VI Международная летняя лингвистическая школа 2010-04-16
(Ј.А.)
11590 Школы 040: Český komitét slavistů 2010-04-15 (Ј.А.)
11589 Школы 001: The Prague Linguistic Circle 2010-04-15 (Ј.А.)
11588 Исследования 037: M. Giger, Partizipien als Exportschlager. Zum Einfluss des
Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. jahrhundert 2010-04-14 (Ј.А.)
11587 Доклады 007: Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ2010 (ЮФУ) 2010-04-14 (Ј.А.)
11586 Тезисы 039: Русский язык в культурной столице Европы-2010 (Печ) 201004-13 (Ј.А.)
11585 Программы 008: Русский язык и культура в зеркале перевода (Греция, 2010)
2010-04-13 (Ј.А.)
11584 Сообщения 031: Задужбина Илије М. Коларца – Београд, Миодраг Сибиновић, К 80-летию со дня смерти В. Маяковского 2010-04-13 (Ј.А.)
11583 Исследования 006: Р.Н. Маројевић, Структура врста ријечи у савременом
српском језику (у поређењу са старославенским и руским) 2010-04-12 (Ј.А.)
11582 Сообщения 030: Kontroverze Lava Nikolajeviča Tolstoja (CANU) 2010-04-11
(Ј.А.)
11581 Конференции 042: Международная славистическая и балканистическая
конференция (Тирана, 2010) [В8, Ф8] 2010-04-11 (Ј.А.)
11580 Конференции 042: Международная славистическая и балканистическая
конференция (Тирана, 2010) [Ф62] 2010-04-11 (Ј.А.)
165

11579 Школы 042: Факультет иностранных языков Тиранского университета
(Албания) [Ф9] 2010-04-11 (Ј.А.)
11578 Исследования 010: Н.С. Ганцовская, Костромской акающий остров как
объект ареально-типологического изучения 2010-04-11 (Ј.А.)
11577 Исследования 003: Е.Н. Бекасова, Статус рефлексов *dj в памятниках церковнославянского языка русского извода 2010-04-11 (Ј.А.)
11576 Лекции 027: М.А. Кронгауз, Яндекс: найдётся всё! 2010-04-10 (Ј.А.)
11575 Лекции 001: Г.Е. Крейдлин, Тело и телесность: система признаков 2010-0410 (Ј.А.)
11574 Лекции 018: Е.В. Муравенко, Морфологические архаизмы 2010-04-09 (Ј.А.)
11573 Лекции 001: С.А. Бурлак, Был ли язык у австралопитека? 2010-04-09 (Ј.А.)
11572 Лекции 022: В.И. Подлесская, Речевые сбои 1 и 2 2010-04-08 (Ј.А.)
11571 Лекции 001: Н.Г. Брагина, Память о детстве и память-любовь в языке и
культуре 2010-04-08 (Ј.А.)
11570 Лекции 001: В.И. Арнольд, Статистика подслов 2010-04-07 (Ј.А.)
11569 Сборники 042: Интердисциплинарност и јединство савремене науке 2010-0407 (Ј.А.)
11568 Лекции 001: П.М. Аркадьев, Лингвистическая типология и „Всемирный атлас языковых структур“ 2010-04-06 (Ј.А.)
11567 Проекты 001: База данных „Языки мира“ 2010-04-06 (Ј.А.)
11566 Диссертации 006: Г. Диасамидзе, Эмотивность в русской и в турецкой языковых картинах мира 2010-04-06 (Ј.А.)
11565 Софтвер 012: Словарь словенского языка 2010-04-05 (Ј.А.)
11564 Софтвер 012: Словарь хорватского языка 2010-04-05 (Ј.А.)
11563 Софтвер 012: Словарь македонского языка 2010-04-05 (Ј.А.)
11562 Исследования 031: И. Захариева, Личность и судьба в прозе Людмилы Улицкой. (рассказ „Дочь Бухары”) 2010-04-04 (А.Г.)
11561 Исследования 031: И. Захариева, Пушкин как эстетический ориентир в лирике Булата Окуджавы 2010-04-04 (А.Г.)
11560 Исследования 031: И. Захариева, Поэтическая система Анны Ахматовой
2010-04-04 (Ј.А.)
11559 Проекты 001: The World Atlas of Language Structures Online 2010-04-03
(Ј.А.)
11558 Проекты 001: The World Atlas of Language Structures Online 2010-04-03
(Ј.А.)
11557 Школы 039: Катедра по руска филология (Пловдив) 2010-04-03 (Ј.А.)
11556 Проекты 012: Полный церковнославянский словарь 2010-04-02 (Ј.А.)
11555 Проекты 042: Русская виртуальная библиотека 2010-04-02 (Ј.А.)
11554 Проекты 010: Фонетика русских диалектов 2010-04-01 (Ј.А.)
11553 Проекты 010: Кабинет русской диалектологии 2010-03-31 (Ј.А.)
11552 Программы 042: Dialogue Across Balcanic Languages, Cultures and Civilizations (Tirana) 2010-03-30 (Ј.А.)
11551 Школы 008: Форум переводчиков фрилансеров 2010-03-30 (Ј.А.)
11550 Монографии 021: Ю.Н. Караулов, Ассоциативная грамматика русского языка 2010-03-29 (Ј.А.)
11549 Тезисы 006: M. Stefanović, Yet Another Look at the Category of Animacy 201003-28 (Ј.А.)
11548 Тезисы 011: S. Sokolova, On the Relation between Ingressivity and Decausativity: the Russian Verbal Prefixes za- and po- 2010-03-28 (Ј.А.)
11547 Тезисы 007: A. Shmelev, Smile and Laughter in Russian Culture and Language
166

2010-03-28 (Ј.А.)
11546 Тезисы 006: H. Pluimgraaff, E. Fortuin, Aspect of the Imperative in Russian and
Slovene 2010-03-28 (Ј.А.)
11545 Тезисы 007: A. Pleshakova, The Mythologized Concept of Enemy as a New
Russian National Construal of Reality 2010-03-28 (Ј.А.)
11544 Тезисы 007: E. Paducheva, Subject-Predicate Inversion and its Cognitive Sources
2010-03-28 (Ј.А.)
11543 Тезисы 016: V. Nikolaev, A. Tyler, Za-Prefixation in the Russian Verbs of
Motion 2010-03-28 (Ј.А.)
11542 Тезисы 006: T. Nesset, Pejorative Patterns: Negative Word Formation in Russian
and Norwegian 2010-03-28 (Ј.А.)
11541 Тезисы 011: I. Mikaelian, A.A. Zalizniak, Functional Types of Aspectual Triplets
in Contemporary Russian 2010-03-28 (Ј.А.)
11540 Тезисы 007: H.R. Mehlig, Verbal Aspect and Yes-No-Questions in Russian
2010-03-28 (Ј.А.)
11539 Тезисы 019: A.J. Kyröläinen, Subject, Subjecthood and Subjectivity 2010-03-28
(Ј.А.)
11538 Тезисы 019: J. Kuznetsova, Statistical Profiling as a Measure of Idiomaticity
2010-03-28 (Ј.А.)
11537 Тезисы 016: K. Kisseleva, S. Tatevosov, Multiple Prefixation and the Structure of
Verb Stem in Russian 2010-03-28 (Ј.А.)
11536 Тезисы 011: A. Israeli, Russian Causative Connectives: „потому что“ vs. „поскольку“ vs. „потому как“ 2010-03-28 (Ј.А.)
11535 Тезисы 019: S. Gorokhova, Syntactic Reduction in Sentence Production: An
Analysis of Russian Speech Errors 2010-03-28 (Ј.А.)
11534 Тезисы 006: D. Glynn, J. Antonenko, The Lexis, Culture and Concept of FATE
(SUD“BA): a Usage-based and Contrastive Study in Russian and Ukrainian 2010-03-28
(Ј.А.)
11533 Программы 039: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ“10 201003-27 (Ј.А.)
11532 Тезисы 011: E. Fortuin, Conditional Use of the Perfective Present in Russian
2010-03-27 (Ј.А.)
11531 Тезисы 018: G. Fenk-Oczlon, Frequency versus Iconicity Revisited: Differential
Object Marking and the Length of Aspect Forms in Russian 2010-03-27 (Ј.А.)
11530 Тезисы 001: M. I. Feist, Steven J. Clancy, Crawling Forward: A Multidimensional Scaling Analysis of Path and Manner 2010-03-27 (Ј.А.)
11529 Тезисы 014: D. Dobrovolskij, Semantic Analyzability of Idioms and the Structure
of Underlying Metaphor: Russian Phraseology from a Cognitive Perspective 2010-03-27
(Ј.А.)
11528 Тезисы 011: S. M. Dickey, Subjectification and the East-West Aspect Division
2010-03-27 (Ј.А.)
11527 Тезисы 011: M. Botvinnik, Central Meaning of the Verbal Prefix vy- in Russian
2010-03-27 (Ј.А.)
11526 Тезисы 011: M. Björklund, По + Dative and Other Constructions with the
Meaning „Field of Purposeful Activity“ in Russian 2010-03-27 (Ј.А.)
11525 Тезисы 007: K. Bibok, The Role of Lexical Stereotype and Prototype in Lexical
Pragmatics 2010-03-27 (Ј.А.)
11524 Тезисы 007: S. J. Clancy, Oblique Subjects in Slavic: From Common Slavic to
Contemporary Russian 2010-03-27 (Ј.А.)
11523 Тезисы 006: L. Janda, Building Words via Metonymy: A Comparison of Czech
167

and Russian 2010-03-27 (Ј.А.)
11522 Тезисы 007: J. Bartminski, Linguistic Worldview as a Problem of Cognitive
Ethnolinguistics 2010-03-27 (Ј.А.)
11521 Конференции 001: 5th Annual South East European Doctoral Student Conference (Greece) 2010-03-26 (Ј.А.)
11520 Школы 042: Центар за промоцију науке 2010-03-26 (Ј.А.)
11519 Проекты 004: Updating the Sociology of Language in the Balkans 2010-03-26
(Ј.А.)
11518 Новости 036: B. Janačković, Лев Толстой переписывался с кондитером из г.
Пирот (Сербия) 2010-03-26 (Ј.А.)
11517 Исследования 004: P. Arne Bodin, Two Languages and three Empires: about the
Discourse on Russian and Church Slavonic in Today“s Russia 2010-03-26 (Ј.А.)
11516 Исследования 036: Y. Gradskova, From „Backwardness“ to „Modern Culture“?
„Beauty“ And „Femininity“ During The Soviet Cultural Modernization (1930-1960S)
2010-03-26 (Ј.А.)
11515 Сообщения 031: Задужбина Илије М. Коларца, К 50-летию со дня смерти Б.
Пастернака 2010-03-25 (Ј.А.)
11514 Конференции 001: IV Международный конгресс исследователей русского
языка [Ф8, В22] 2010-03-23 (Ј.А.)
11513 Конференции 001: IV Международный конгресс исследователей русского
языка [Ф42] 2010-03-23 (Ј.А.)
11512 Конференции 001: IV Международный конгресс исследователей русского
языка. Секция „Социолингвистика и лингвокультурология“ [Ф50] 2010-03-22 (Ј.А.)
11511 Конференции 001: Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i
primjene (Osijek) 2010-03-21 (Ј.А.)
11510 Школы 040: Kомитет славистов Боснии и Герцеговины 2010-03-19 (Ј.А.)
11509 Рецензии 040: Ц. Досева: Rumjana Pavlova. Ostslavische Heilige in südslavischen Kanontexten der Slavia Orthodoxa im 13. – 14. Jahrhundert 2010-03-18 (Ј.А.)
11508 Конференции 040: XXXVII научна конференција (Ohrid) 2010-03-17 (Ј.А.)
11507 Исследования 006: Е. Недкова, Съпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти названия на цветове в български, сръбски и
руски език 2010-03-17 (Ј.А.)
11506 Программы 042: IV Международный конгресс исследователей русского
языка 2010-03-16 (Ј.А.)
11505 Исследования 007: Л.А. Араева, А.В. Проскурина, Частеречная оформленность мотивирующих единиц как показатель интенциональных возможностей сознания (к вопросу о смысловой структуре полимотиватов) 2010-03-15 (Ј.А.)
11504 Исследования 007: А.Г. Антипов, Э.С. Денисова, Особенности функционирования словообразовательных инноваций в публицистическом тексте 2010-03-15
(Ј.А.)
11503 Исследования 007: А.Г. Антипов, М.В. Вяткина, Концептуально-семантическая структура многозначного производного слова 2010-03-15 (Ј.А.)
11502 Исследования 007: С.В. Ганова, Концепты „бийчанин“, „бийчанка“ в представлении горожан 2010-03-15 (Ј.А.)
11501 Исследования 007: И.П. Исаева, Формы концептуализации времени: идея
цикличности и идея линейности 2010-03-14 (Ј.А.)
11500 Исследования 007: Т.В. Жукова, Языковая картина мира в наименованиях
растений (на материале отсубстантивов с -ник) 2010-03-14 (Ј.А.)
11499 Исследования 007: И.А. Нагорный, Сомнение как универсальная ментальная
операция субъекта 2010-03-14 (Ј.А.)
168

11498 Исследования 007: Л.В. Надеинa, Проблемы метафорического моделирования этнокультурных концептов (на материале глаголов вращательного движения в
русских народных говорах) 2010-03-14 (Ј.А.)
11497 Исследования 007: Л.Б. Никитина, Партитивность как категориальная семантическая черта образа homo sapiens в русской языковой картине мира 2010-03-14
(Ј.А.)
11496 Исследования 007: М.П. Нефёдова, Лингвистическая идентификация концепта „настроение“ 2010-03-14 (Ј.А.)
11495 Исследования 007: Е.В. Малюкова, Определение объема юридической терминологии в когнитивном аспекте 2010-03-14 (Ј.А.)
11494 Исследования 022: Е.В. Маликов, Специфика моделирования языковой
реальности в предвыборном агитационном дискурсе 2010-03-14 (Ј.А.)
11493 Исследования 007: И.И. Москвичёв, С.В. Попов, Современная картина мира
и тенденции её изменения 2010-03-14 (Ј.А.)
11492 Исследования 022: А.В. Леонова, Реализация семантического признака контролируемости / неконтролируемости в ситуации речевого воздействия (на материале русских заклинаний-проклятий) 2010-03-14 (Ј.А.)
11491 Исследования 007: П.А. Катышев, С.В. Оленёв, Языковая личность в свете
„принципа индивидуации“ 2010-03-14 (Ј.А.)
11490 Монографии 010: Т.И. Вендина, Русские диалекты в общеславянском контексте (лексика) 2010-03-13 (Ј.А.)
11489 Диссертации 002: Т.В. Шалаева, Сопоставительный структурный и семантический анализ этимологических гнезд со значением „Движение жидкости“ в
русском языке 2010-03-13 (Ј.А.)
11488 Диссертации 006: П.С. Дронов, Ввод адъективного определения в структуру
идиомы: о семантической обусловленности лексико-синтаксических модификаций
идиом (на материале русского, английского и немецкого языков) 2010-03-13 (Ј.А.)
11487 Конференции 040: Dialogue of Languages, Cultures and Civilization (Tirana)
2010-03-12 (Ј.А.)
11486 Конференции 042: 1st International Conference on Language, Literature and
Cultural Studies (Vlore, Albania) 2010-03-12 (Ј.А.)
11485 Конференции 039: Русское слово на Балканах (Болгария) 2010-03-11 (Ј.А.)
11484 Исследования 042: A.P. Nikolskaja: Petr Merzhev: tradita gojore dhe shkrimi
2010-03-11 (Ј.А.)
11483 Исследования 007: А.В. Краснокутская, Хронотоп как отражение картины
мира в дискурсе чат-коммуникации 2010-03-10 (Ј.А.)
11482 Исследования 007: А.В. Коряковцев, Моделирование вектора интеллектуальной активности при конструировании картины мира 2010-03-10 (Ј.А.)
11481 Исследования 023: Е.А. Коржнева, Экспериментальное исследование структуры текста 2010-03-10 (Ј.А.)
11480 Исследования 007: Т.В. Ковалева, Е.В. Скоробогатова, Языковая картина
мира производных с формантом -ист сквозь призму семантической структуры
словообразовательного типа 2010-03-10 (Ј.А.)
11479 Исследования 023: В.А. Дорофеева, Структурно-информационные сценарии
формирования текста как целого 2010-03-10 (Ј.А.)
11478 Исследования 007: Н.И. Доронина, „Рассвет“ и „расцвет жизни“ в представлении носителей русского языка 2010-03-10 (Ј.А.)
11477 Исследования 007: М.В. Домбровская, Формирование концепта „дождь“ (на
материале показаний языкового сознания) 2010-03-10 (Ј.А.)
11476 Исследования 005: И.П. Зырянова, О характере восприятия носителями
169

русского языка некоторых терминов родства 2010-03-10 (Ј.А.)
11475 Исследования 009: Л.П. Воронина, Функционирование деминутивов в
текстах В. М. Шукшина 2010-03-10 (Ј.А.)
11474 Исследования 007: О.В. Волощенко, К вопросу о функционировании композиционно-речевой формы повествования в сказочном нарративе 2010-03-10 (Ј.А.)
11473 Исследования 011: О.А. Булгакова, Типологическое описание видов полисемии существительных, мотивированных глаголами лсг „речевой деятельности“,
как отражение диалектной языковой картины мира 2010-03-10 (Ј.А.)
11472 Исследования 011: О.П. Болдина, Определение степени семантического расстояния между однокорневыми отглагольными существительными 2010-03-10
(Ј.А.)
11471 Исследования 023: Е.В. Белогородцева, Оценочность и агрессивность политического дискурса 2010-03-10 (Ј.А.)
11470 Исследования 037: F. Özkan, Bağdagül Musa, yabanci dillerin türkçenin söz
dizimi üzerindeki etkisi (Influence of Foreign Languages on Syntax of Turkish) 201003-09 (Ј.А.)
11469 Школы 001: Haskins Laboratories 2010-03-08 (Ј.А.)
11468 Портреты 013: Валентина Данииловна Черняк (Санкт-Петербург) 2010-0307 (Ј.А.)
11467 Учебники 012: В.А. Козырев, В.Д. Черняк, Русская лексикография 2010-0307 (Ј.А.)
11466 Учебники 013: В.Д. Черняк, Синонимия в русском языке 2010-03-07 (Ј.А.)
11465 Конференции 042: 3rd Annual International Conference on Philology, Literatures and Linguistics 2010-03-06 (Ј.А.)
11464 Сообщения 001: Общее расписание работы конгресса исследователей русского языка 2010-03-05 (Ј.А.)
11463 Исследования 040: П. Пипер, Када је први пут служена литургија на словенском језику? 2010-03-05 (Ј.А.)
11462 Исследования 031: И. Захариева, О поэзии Варлама Шаламова 2010-03-04
(А.Г.)
11461 Исследования 031: И. Захариева, Повесть о светлой смерти (Валентин Распутин, „Последний срок”) 2010-03-04 (А.Г.)
11460 Исследования 031: И. Захариева, Два мифа о Сталине в творчестве писателей – его современников (Вл.Войнович, Д.Андреев) 2010-03-04 (Ј.А.)
11459 Обзоры 011: Р.М. Ситняк, О.О. Потебня та Г. Пауль про семантику слова на
підґрунті загальної теорії мови В. фон Гумбольдта 2010-03-04 (Ј.А.)
11458 Исследования 007: В.Ф. Старко, Категоризація категоризації 2010-03-04
(Ј.А.)
11457 Журналы 001: The Journal of Linguistic and Intercultural Education 2010-03-03
(Ј.А.)
11456 Журналы 001: Journal of Multicultural Discourses 2010-03-03 (Ј.А.)
11455 Исследования 011: О.О. Тараненко, Про демінутив як вияв національної
ментальності (деякі міжмовні паралелі) 2010-03-02 (Ј.А.)
11454 Исследования 011: Л.К. Байрамова, Родина или смерть! Patria o muerte!
Родина и смерть в аксиологической парадигме 2010-03-02 (Ј.А.)
11453 Новые книги 012: Словарь обиходного русского языка Московской Руси
XVI-XVII веков 2010-03-01 (Ј.А.)
11452 Проекты 016: Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVIXVII веков 2010-03-01 (Ј.А.)
11451 Исследования 006: Н.Ф. Алефиренко, Этноязыковое пространство: пробле170

мы методологии на фоне сопоставления фраземики русского и китайского языков
2010-02-28 (Ј.А.)
11450 Исследования 001: Н.Б. Мечковская, Смешное в границах языка: условия
развития в словах и фраземах узуальной коннотации шутки или иронии 2010-02-28
(Ј.А.)
11449 Исследования 021: З.И. Комарова, С.В. Краев, Функционально-грамматическая синонимия предлогов и союзов в подъязыке информатики 2010-02-28 (Ј.А.)
11448 Доклады 040: P. Valčáková, Církevněslovanské expanze v materiálech
Etymologického slovníku jazyka staroslověnského 2010-02-27 (Ј.А.)
11447 Исследования 023: Ľ. Guzi, Mediálny text v postsovietskom období 2010-02-27
(Ј.А.)
11446 Исследования 040: J. Dudášová, Miestne meno Ruské Pekľany v kontexte starej
slovenskej a slovanskej lexiky 2010-02-27 (Ј.А.)
11445 Дебюты 008: V. Cerula, Problematika prekladu okazionálnych slov (v ruskom a
slovenskom preklade harryho pottera) 2010-02-27 (Ј.А.)
11444 Софтвер 008: Онлайн переводчик c/на 51 язык 2010-02-27 (Ј.А.)
11443 Софтвер 008: Русско-албанский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-02-27
(Ј.А.)
11442 Журналы 001: Journal for EuroLinguistiX 2010-02-26 (Ј.А.)
11441 Софтвер 008: Русско-хорватский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-0226 (Ј.А.)
11440 Софтвер 008: Русско-румынский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-0226 (Ј.А.)
11439 Софтвер 008: Русско-словенский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-0226 (Ј.А.)
11438 Софтвер 008: Русско-сербский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-02-26
(Ј.А.)
11437 Софтвер 008: Болгарско-русский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-0226 (Ј.А.)
11436 Софтвер 008: Греческо-русский онлайн-переводчик ImTranslator 2010-02-26
(Ј.А.)
11435 Софтвер 008: Русско-турецкий онлайн-переводчик ImTranslator 2010-02-26
(Ј.А.)
11434 Новости 040: С. Танасић, Лингвиста Светског Гласа (К 50-летию со дня
смерти первого сербского лингвиста Александра Белича) 2010-02-25 (Ј.А.)
11433 Исследования 013: M. Radčenko, A. Zebec, Семантические архаизмы в романе А.Н. Толстого „Петр I“ и их отображение толковыми словарями современного
русского языка 2010-02-25 (Ј.А.)
11432 Исследования 021: И.В. Высоцкая, Взаимодействие имени существительного и наречия в современном русском языке 2010-02-25 (Ј.А.)
11431 Исследования 013: Т.Б. Радбиль, Инновационные процессы в лексике и
грамматике русского языка Интернета 2010-02-25 (Ј.А.)
11430 Исследования 037: Л.В. Рацибурская, Иноязычные элементы в современных
российских СМИ 2010-02-25 (Ј.А.)
11429 Доклады 006: T. Levačić, Neke značajke zamjeničke strukture u ruskom i
hrvatskom jeziku 2010-02-25 (Ј.А.)
11428 Обзоры 042: R. Božić-Šejić, Ruski stiholozi i proučavanje poetske sintakse 201002-25 (Ј.А.)
11427 Исследования 040: M. Peti, Vatroslav Jagić on Tomo Maretić 2010-02-24 (Ј.А.)
11426 Лекции 020: Лекция акад. Б. Успенского в Белграде (В4) 2010-02-23 (Ј.А.)
171

11425 Лекции 020: Лекция акад. Бориса Успенского в Белградском университете
[Ф25] 2010-02-23 (Ј.А.)
11424 Новости 020: Б. Успенскому 24 февраля присвоено звание почетного доктора наук Белградского университета 2010-02-23 (Ј.А.)
11423 Портреты 023: Ирина Трофимовна Вепрева (Екатеринбург) 2010-02-22
(Ј.А.)
11422 Тезисы 024: И.Т. Вепрева, Неснятая омонимия в текстах Национального
корпуса русского языка как исследовательская база для студентов-филологов на
практических занятиях по морфологии 2010-02-22 (Ј.А.)
11421 Монографии 007: И.Т. Вепрева, Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху
2010-02-22 (Ј.А.)
11420 Анонсы 001: ЮНЕСКО: Международный день родного языка 2010-02-21
(Ј.А.)
11419 Конференции 007: CML-2010 (Dubrovnik, Croatia) 2010-02-20 (Ј.А.)
11418 Школы 009: Department of Slavic Languages and Literatures, Stanford University 2010-02-20 (Ј.А.)
11417 Портреты 009: Н. Александровна Купина (Екатеринбург) 2010-02-20 (Ј.А.)
11416 Исследования 009: Н.А. Купина, Советизмы: к определению понятия 201002-20 (Ј.А.)
11415 Исследования 009: О.В. Ильина, Оппозиция богатые – бедные: возвращение
к советской модели? 2010-02-20 (Ј.А.)
11414 Исследования 009: О.В. Ильина, Тоталитарные идеологемы и мифологемы
на страницах районных газет Урала (на материале районной уральской прессы)
2010-02-20 (Ј.А.)
11413 Сообщения 020: Лекция акад. Б. Успенского в Белграде 2010-02-19 (Ј.А.)
11412 Портреты 011: Валентин Евсеевич Гольдин (Саратов) 2010-02-18 (Ј.А.)
11411 Монографии 022: В.Е. Гольдин, Этикет и речь 2010-02-18 (Ј.А.)
11410 Монографии 022: В.Е. Гольдин, Обращение. Теоретические проблемы 201002-18 (Ј.А.)
11409 Новости 039: Ассоциация преподавателей русского языка Черногории 201002-18 (Ј.А.)
11408 Сборники 011: Очерки исторической семантики русского языка раннего
Нового времени 2010-02-18 (Ј.А.)
11407 Монографии 011: Г.В. Колшанский, Контекстная семантика 2010-02-17
(Ј.А.)
11406 Монографии 011: Ю.Д. Апресян, Исследования по семантике и лексикографии 2010-02-17 (Ј.А.)
11405 Монографии 001: В.П. Даниленко, История русского языкознания 2010-0216 (Ј.А.)
11404 Монографии 011: Э. Бах, Неформальные лекции по формальной семантике
2010-02-16 (Ј.А.)
11403 Монографии 004: М.А. Кронгауз, Русский язык на грани нервного срыва
2010-02-16 (Ј.А.)
11402 Учебники 006: О. Семереньи, Введение в сравнительное языкознание 201002-15 (Ј.А.)
11401 Учебники 040: А.М. Селищев, Славянское языкознание. Западнославянские
языки 2010-02-15 (Ј.А.)
11400 Учебники 006: Н.С. Чемоданов, Сравнительное языкознание в России. Очерк
развития сравнительно-исторического метода в русском языкознании 2010-02-15
(Ј.А.)
172

11399 Сборники 017: Семантика имени (Имя-2) 2010-02-15 (Ј.А.)
11398 Учебники 001: И.В. Арнольд, Основы научных исследований в лингвистике
2010-02-15 (Ј.А.)
11397 Монографии 001: В.И. Шаховский, Эмоции. Долингвистика, лингвистика,
лингвокультурология 2010-02-15 (Ј.А.)
11396 Монографии 001: Н. Хомский, Картезианская лингвистика. Глава из истории
рационалистической мысли 2010-02-15 (Ј.А.)
11395 Монографии 023: З.Я. Тураева, Лингвистика текста. Текст. Структура и
семантика 2010-02-14 (Ј.А.)
11394 Сборники 001: Лингвистика как форма жизни 2010-02-14 (Ј.А.)
11393 Монографии 001: В.Е. Чернявская, Лингвистика текста. Поликодовость,
интертекстуальность, интердискурсивность 2010-02-13 (Ј.А.)
11392 Монографии 002: А. Зализняк, Из заметок о любительской лингвистике
2010-02-13 (Ј.А.)
11391 Монографии 011: С.Е. Никитина, Семантический анализ языка науки. На
материале лингвистики 2010-02-13 (Ј.А.)
11390 Монографии 001: Г.С. Щур, Теории поля в лингвистике 2010-02-13 (Ј.А.)
11389 Исследования 001: В.Э. Пашковский, В.Р. Пиотровская, Р.Г. Пиотровский,
Психиатрическая лингвистика 2010-02-12 (Ј.А.)
11388 Учебники 001: С.П. Кушнерук, Документная лингвистика 2010-02-12 (Ј.А.)
11387 Сборники 001: Горизонты современной лингвистики 2010-02-12 (Ј.А.)
11386 Сборники 005: Психология, лингвистика и междисциплинарные связи 201002-12 (Ј.А.)
11385 Сборники 001: Классические труды по зарубежной лингвистике 2010-02-12
(Ј.А.)
11384 Исследования 021: М.А. Даниэль, „Новый“ русский вокатив: история формы
усеченного обращения сквозь призму корпуса письменных текстов 2010-02-11
(Ј.А.)
11383 Исследования 001: M.А. Даниэль, Звательность как дискурсивная категория.
Несколько гипотез 2010-02-11 (Ј.А.)
11382 Исследования 001: V.V. Ivanov, V.N. Toporov, El enfoque tipológico-estructural de la interpretación semántica de las obras de artes plásticas en el aspecto diacrónico 2010-02-10 (Ј.А.)
11381 Обзоры 001: E.S. Kokochkina, Une „linguistique énergétique“ en Russie à la fin
du XIXe-début du XXe s. 2010-02-10 (Ј.А.)
11380 Исследования 001: I. Ivanova, Spécificités de l“étude du dialogue dans la linguistique russe 2010-02-09 (Ј.А.)
11379 Исследования 004: R. Marty, La politique linguistique et les législations sur la
langue russe après les indépendances en géorgie et en Estonie 2010-02-09 (Ј.А.)
11378 Исследования 005: S. Tyaglova, Hiérarchie linguistique dans le trilinguisme : L1
(russe), L2 (anglais) et L3 (français) 2010-02-09 (Ј.А.)
11377 Учебники 039: Сборник текстов для перевода с болгарского языка на русский 2010-02-08 (Ј.А.)
11376 Исследования 037: А.Х. Таова, Некоторые вопросы функционального статуса русских заимствований в кабардинском языке 2010-02-07 (Ј.А.)
11375 Исследования 017: Е.Д. Шеватлохова, Топонимы адъективного типа склонения 2010-02-07 (Ј.А.)
11374 Исследования 022: В.В. Чалый, Коммуникативные элементы межличностной
манипуляции в языковой структуре произведений А.П. Чехова 2010-02-07 (Ј.А.)
11373 Исследования 006: И.В. Цикушева, Лингвистические средства создания
173

комического эффекта в сказках 2010-02-07 (Ј.А.)
11372 Исследования 013: З.Р. Хачмафова, Лексико-тематическая группа „чувство“
в лексиконе современной женской прозы 2010-02-07 (Ј.А.)
11371 Исследования 002: В.Р. Тимирханов, Имяславская этимология и радиксология 2010-02-07 (Ј.А.)
11370 Исследования 021: Е.А. Новикова, Лексико-семантическая аспектность теории локальности и фактор реализации субъективности 2010-02-07 (Ј.А.)
11369 Исследования 016: И.А. Нефляшева, Ключевой оним в современном дискурсе и его словообразовательный потенциал 2010-02-07 (Ј.А.)
11368 Исследования 006: М.М. Наскурова, Адъективная фразеосемантическая макрогруппа „духовное состояние человека“ в современном русском и французском
языках 2010-02-07 (Ј.А.)
11367 Исследования 009: С.В. Ляпун, Газетная экспрессия в новой культурно–
речевой ситуации 2010-02-07 (Ј.А.)
11366 Исследования 020: И.А. Ильина, Семиотика как метод исследования виртуальной реальности 2010-02-07 (Ј.А.)
11365 Исследования 027: С.Н. Должикова, Сравнение в контексте маркетинговой
коммуникации 2010-02-07 (Ј.А.)
11364 Исследования 007: Л.В. Бронник, Когнитивная лингвосинергетика – новый
этап в науке о языке и мышлении 2010-02-07 (Ј.А.)
11363 Исследования 008: А.Л. Беглярова, Понятие неопределенности в переводе
2010-02-06 (Ј.А.)
11362 Исследования 001: Ю.В. Баклагова, К вопросу о каузальности и каузативности в системе языка 2010-02-06 (Ј.А.)
11361 Исследования 014: О.И. Авдеева, Структурно – грамматический аспект синтагматических отношений адъективных фразем русского языка 2010-02-06 (Ј.А.)
11360 Исследования 006: С.А. Сасина, Прагматический потенциал фразеологических единиц профессионального и терминологического происхождения в английском и русском дискурсах 2010-02-06 (Ј.А.)
11359 Исследования 007: Э.Р. Хутова, Концепты любовь и ненависть в русском и
английском языках 2010-02-06 (Ј.А.)
11358 Исследования 006: С.Н. Склярова, Речевая тональность и мелодика в просодии английского и русского языков 2010-02-06 (Ј.А.)
11357 Исследования 008: Ю.В. Кулакова, Механизм образования псевдореферентных номинаций в произведениях жанра фэнтези и особенности их перевода на
русский язык 2010-02-06 (Ј.А.)
11356 Исследования 006: Ф.М. Гучетль, Языковые особенности колыбельных песен (на материале разносистемных языков) 2010-02-06 (Ј.А.)
11355 Исследования 014: Л.К. Бобрышева, Современные формы фразеологизмов в
контексте субкультуры как фактор динамики концептуализации языковой картины
мира 2010-02-06 (Ј.А.)
11354 Исследования 004: И.В. Пеллих, Молодежный сленг как социальная разновидность речи 2010-02-06 (Ј.А.)
11353 Исследования 011: Т.Т. Нещеретова, К проблеме семантической мотивированности категории рода 2010-02-05 (Ј.А.)
11352 Исследования 007: М.П. Ахиджакова, Концептуальная система: структура и
ментальный статус 2010-02-05 (Ј.А.)
11351 Исследования 023: С.Р. Макерова, Проблема „неплавности“ речи в регистре
художественной литературы 2010-02-05 (Ј.А.)
11350 Исследования 004: Б.М. Берсиров, Х.З. Багироков, Лингвистические основы
174

изучения русского языка как средства межнационального общения 2010-02-05
(Ј.А.)
11349 Исследования 037: М.О. Волкова, Диафонические соотношения гласных в
русском и адыгейском языках 2010-02-05 (Ј.А.)
11348 Исследования 006: Е.А. Бузарова, С.А. Сасина, Метафоризация профессиональных фразеологизмов как особый случай вторичной номинации (на примерах
английского и русского языков) 2010-02-05 (Ј.А.)
11347 Исследования 006: Е.А. Бузарова, Н.Х. Женетль, Полисемантичность языковых средств выражения пространственных отношений (на примерах английского и
русского языков) 2010-02-05 (Ј.А.)
11346 Исследования 021: А.А. Агапитова, Референтный субъект и высказывания,
соотнесенные с конкретной ситуацией 2010-02-05 (Ј.А.)
11345 Исследования 006: Т.Т. Нещеретова, Типология словообразования имен
существительных среднего рода в немецком и русском языках 2010-02-05 (Ј.А.)
11344 Исследования 006: Б.Н. Псеунова, Особенности языкового сознания адыгов,
русских и англичан 2010-02-05 (Ј.А.)
11343 Исследования 013: Г.А. Мелконян, Лексикографирование производных
существительных и проблема омонимии 2010-02-04 (Ј.А.)
11342 Исследования 013: Л.А. Авакова, Трансформация значений шахматных терминов на газетной полосе 2010-02-04 (Ј.А.)
11341 Исследования 013: Е.А. Белоусова, Окказиональное слово как стилеобразующая черта произведений научной фантастики 2010-02-04 (Ј.А.)
11340 Исследования 008: Л.С. Макарова, Переводческое моделирование художественного дискурса 2010-02-04 (Ј.А.)
11339 Исследования 007: Т.Д. Ачкасова, Особенности языкового структурирования пространства 2010-02-04 (Ј.А.)
11338 Исследования 006: Т.А. Островская, Дихотомия Aggression vs Tolerance в
русском и английском коммуникативном поведении 2010-02-04 (Ј.А.)
11337 Исследования 006: А.П. Тихонова, Связь пространственных и временных
значений (на материале адыгейского, русского и английского языков) 2010-02-04
(Ј.А.)
11336 Исследования 013: З.К. Беданокова, Рекламный текст как отражение активных процессов в лексической системе русского языка 2010-02-04 (Ј.А.)
11335 Исследования 019: И.В. Архипова, Взаимодействие смысла и формы в конструкциях с синтаксической аппликацией 2010-02-04 (Ј.А.)
11334 Исследования 004: Р.Ю. Намитокова, Н.И. Гриценко, И.А. Нефляшева, Язык
современного города 2010-02-04 (Ј.А.)
11333 Конференции 040: Десетите славистични четения 2010-02-04 (Ј.А.)
11332 Конференции 041: Ресурси за електронно обучение 2010-02-04 (Ј.А.)
11331 Конференции 007: КИСЭ-2010 2010-02-03 (Ј.А.)
11330 Исследования 037: Г.Б. Гурцкая, В.Б. Гурцкая, Абхазизмы в прозе Фазиля
Искандера 2010-02-02 (Ј.А.)
11329 Исследования 007: А.В. Уткина, Обоснование когнитивного подхода к категории комического 2010-02-02 (Ј.А.)
11328 Исследования 008: Л.С. Макарова, Инструментарий анализа художественного перевода 2010-02-02 (Ј.А.)
11327 Исследования 008: Ф.А. Аутлева, Осмысление переводческого процесса как
многоаспектного явления на рубеже XX-XXI веков 2010-02-02 (Ј.А.)
11326 Исследования 005: С.А. Хут, О формировании билингвальной личности (на
примере адыгейско-русского двуязычия) 2010-02-02 (Ј.А.)
175

11325 Исследования 008: Ю.П. Нечай, Н.В. Игнатьева, Авторский план модальных
отношений в романе Э. Войнич „Овод“ и его переводах на русский язык 2010-0202 (Ј.А.)
11324 Исследования 008: З.Г. Теучеж, Переводческое парафразирование и его разновидности 2010-02-02 (Ј.А.)
11323 Исследования 008: С.А. Сасина, Научные терминологизмы в английском и
русском дискурсах 2010-02-02 (Ј.А.)
11322 Исследования 006: Ф.И. Хейшхо, Предикативные глагольные фразеологизмы русского и адыгейского языков: структурные и грамматические особенности
2010-02-02 (Ј.А.)
11321 Исследования 022: М.С. Схакумидова, Речевое поведение Манипулятора как
риторический феномен 2010-02-02 (Ј.А.)
11320 Исследования 037: С.Ш. Шхалахо, Кавказизмы в лексической системе русского языка 2010-02-01 (Ј.А.)
11319 Исследования 023: А.А. Адзинова, Заглавия в креолизованном тексте (на материале „глянцевых“ журналов мод) 2010-02-01 (Ј.А.)
11318 Исследования 013: Г.А. Мелконян, Динамика полисемии и омонимии в русском языке и ее лексикографическая интерпретация 2010-02-01 (Ј.А.)
11317 Исследования 023: Л.А. Авакова, Особенности функционирования шахматных терминов в специализированном контексте 2010-02-01 (Ј.А.)
11316 Исследования 004: Л.В. Копоть, Универбация как явление словообразования
с точки зрения социолингвистики 2010-02-01 (Ј.А.)
11315 Исследования 007: И.А. Нефляшева, Окказиональные слова со значением
признака в масс-медийных текстах: когнитивно-прагматический аспект 2010-02-01
(Ј.А.)
11314 Исследования 023: Р.Ю. Намитокова, Актуализаторы авторских новообразований в тексте и авторские новообразования как актуализаторы текста (на материале авторских новообразований евгения евтушенко) 2010-02-01 (Ј.А.)
11313 Исследования 001: М.П. Ахиджакова, Становление лингвистической метатеории в рамках истории языкознания 2010-02-01 (Ј.А.)
11312 Исследования 001: Е.Н. Рядчикова, С.В. Тарасенко, Лингвокультурные
принципы и способы отражения национального самосознания и национальной
культуры в языке 2010-02-01 (Ј.А.)
11311 Исследования 006: З.А.-Д. Биджиев, Формально-семантические типы номинативных предложений в языках различных типологий (на материалах карачаевобалкарского, английского и русского языков) 2010-02-01 (Ј.А.)
11310 Исследования 011: A.-J. Kyröläinen, Low-Frequency Constructions and Salience: a case study on russian verbs of motion of dative impersonal construction type 201001-31 (Ј.А.)
11309 Исследования 011: Г.И. Кустова, Обстоятельственные группы типа во всяком случае в современном русском языке 2010-01-31 (Ј.А.)
11308 Исследования 024: И. Кор Шаин, Плюх! → плюх → плюхнуть(ся). К вопросу об эволюции нарративных предикативов в свете корпусных данных 2010-0131 (Ј.А.)
11307 Исследования 021: М.В. Копотев, К построению частотной грамматики русского языка: падежная система по корпусным данным 2010-01-31 (Ј.А.)
11306 Исследования 011: И.В. Дубровина, Семантика предложных конструкций с
глаголами „горестного чувства“ 2010-01-31 (Ј.А.)
11305 Исследования 021: Н.Р. Добрушина, С.А. Пантелеева, Собирательные числительные: коллектив как индивидуализация множественности 2010-01-31 (Ј.А.)
176

11304 Исследования 013: Е.Р. Добрушина, Апология догматического альтруизма,
или об оценочных переносах значения религиозной и философской лексики 201001-30 (Ј.А.)
11303 Исследования 011: Е.А. Гришина, Частица „вот“: варианты, используемые в
непринужденной речи 2010-01-30 (Ј.А.)
11302 Исследования 024: И.Т. Вепрева, „Я ненавижу это слово“, или О конфликте
между словом и человеком 2010-01-30 (Ј.А.)
11301 Исследования 011: М.Ванхала-Анишевски, Л.Сиилин, Функционирование
слова „великий“ в современном русском языке 2010-01-30 (Ј.А.)
11300 Исследования 024: М.В. Копотев, А. Мустайоки, Современная корпусная
русистика 2010-01-30 (Ј.А.)
11299 Исследования 004: Ф. Триантафиллу, Межкультурная педагогика в Греции и
понтийские греки 2010-01-30 (Ј.А.)
11298 Исследования 004: А. Космарский, Очерк языковой жизни русскоязычных
жителей Ташкента (на примере студенческой молодежи) 2010-01-30 (Ј.А.)
11297 Исследования 004: О. Мальми-Левицки, Общение русскоязычных иммигрантов в Интернете (на примере интернет-портала suomi.ru) 2010-01-30 (Ј.А.)
11296 Исследования 005: Т. Кенина, От первых слов к первой грамматике в условиях итальянско-русского раннего двуязычия: лонгитудинальное исследование
2010-01-29 (Ј.А.)
11295 Исследования 005: М. Гаврилина, Восприятие культурологической информации текстов русскоговорящими учащимися Латвии 2010-01-29 (Ј.А.)
11294 Исследования 005: М. Воейкова, Формирование русско-немецкого двуязычия 2010-01-29 (Ј.А.)
11293 Исследования 005: Н. Рингблом, Типичные ошибки русско-шведских двуязычных детей 2010-01-29 (Ј.А.)
11292 Исследования 004: К. Менг, Двуязычие в семьях российских немцев 201001-29 (Ј.А.)
11291 Исследования 004: Д. Шайбакова, Функции и состояние русского языка в
Казахстане 2010-01-29 (Ј.А.)
11290 Исследования 004: А. Репонен, Финские урбанонимы в речи русских 201001-29 (Ј.А.)
11289 Исследования 004: М.А. Осипова, Параллельные коммуникативные инновации в русском языке диаспоры и метрополии 2010-01-29 (Ј.А.)
11288 Исследования 008: Т. Олджай, Рецепция переводов русских литературно–
художественных произведений в Турции 2010-01-28 (Ј.А.)
11287 Исследования 037: K. Ünal, Об основных принципах турецко-тюркских
заимствований в русском языке 2010-01-28 (Ј.А.)
11286 Исследования 004: С.Л. Канкайнен, Тема русскоязычия в финских газетных
текстах 2010-01-28 (Ј.А.)
11285 Исследования 037: К. Витцлак-Макаревич, Влияние языкового контакта
„немецкий-русский“ на русский язык в ФРГ (на материале русскоязычных газет и
журналов) 2010-01-28 (Ј.А.)
11284 Исследования 037: Н.Ю. Авина, Язык русских в Литве: словообразовательные особенности 2010-01-28 (Ј.А.)
11283 Исследования 004: Х. Пфандль, Металингвистические высказывания и культурная рефлексия у русскоязычных эмигрантов в Австрии 2010-01-28 (Ј.А.)
11282 Исследования 004: Д. Эндрюс, Теория прототипов в изучении русского языка в Америке 2010-01-28 (Ј.А.)
11281 Исследования 004: Л. Найдич, Выбор языка, переключение кода, лексичес177

кие заимствования: Русский язык эмигрантов последней волны в Израиле 2010-0128 (Ј.А.)
11280 Исследования 036: М. Магидович, Поиски идентичности (русскоязычные
художники в Париже) 2010-01-28 (Ј.А.)
11279 Школы 039: Б. Станкович, Январская встреча славянских русистов 2010-0127 (Ј.А.)
11278 Исследования 004: О.Б. Алтынбекова, Русский язык в диаспорах Казахстана
2010-01-27 (Ј.А.)
11277 Исследования 004: Б. Синочкина, Старообрядцы Литвы: специфика языковой личности 2010-01-27 (Ј.А.)
11276 Исследования 004: А.В. Зеленин, Язык русской эмиграции (1919-1939 гг.):
лингвопрагматический аспект изучения 2010-01-27 (Ј.А.)
11275 Исследования 004: Н. Жировова, О возрождении русскоязычной эмиграции
в Бельгии 2010-01-27 (Ј.А.)
11274 Исследования 004: М.С. Полинская, Русский язык в США 2010-01-27 (Ј.А.)
11273 Исследования 004: Е.А. Земская, Специфика речи русской диаспоры на
рубеже ХХ-ХХІ века 2010-01-27 (Ј.А.)
11272 Исследования 004: М.Я. Гловинская, Общие типы изменений в языке первого поколения эмиграции 2010-01-27 (Ј.А.)
11271 Исследования 004: А. Мустайоки, Екатерина Протасова, Быть русским и
говорить по-русски 2010-01-27 (Ј.А.)
11270 Исследования 037: J. Dingley, Waräger und Čuchoncy in der Entwicklung der
russischen Sprache: ein echtes oder ein scheinbares paradox? 2010-01-27 (Ј.А.)
11269 Исследования 021: S. Kempgen, Wieviele und welche Konjugationen hat das
Russische? 2010-01-27 (Ј.А.)
11268 Обзоры 001: С.В. Чебанов, Г.Я. Мартыненко, Из истории типологических
представлений 2010-01-24 (Ј.А.)
11267 Исследования 003: Е.Л. Алексеева, К вопросу о счетной (цифирной) тайнописи в русских памятниках письменности 2010-01-24 (Ј.А.)
11266 Исследования 027: А.В. Дмитриев, Основные типы информационных параметров на картах Ингерманландии XVII-XVIII веков 2010-01-24 (Ј.А.)
11265 Исследования 027: Э.В. Тисенко, Библиотека от „А“ до „Я“ 2010-01-24 (Ј.А.)
11264 Исследования 006: В.В. Дубичинский, Т.Н. Шайхиева, Лексикографическое
описание русско-испанских лексических параллелей 2010-01-24 (Ј.А.)
11263 Исследования 027: В.Д. Табанакова, Категориальное моделирование научной терминологии в прикладных целях 2010-01-24 (Ј.А.)
11262 Исследования 013: С.Д. Шелов, Терминологические поля и понятийная организация терминологии 2010-01-24 (Ј.А.)
11261 Исследования 013: С.А. Коваль, Требования к определениям как инструмент
валидации терминологических дефиниций: практический аспект 2010-01-24 (Ј.А.)
11260 Исследования 012: Е.Ю. Ваулина, Толковый словарь. Возможности электронной версии 2010-01-24 (Ј.А.)
11259 Исследования 024: И.В. Азарова, RussNet как компьютерный тезаурус нового типа 2010-01-24 (Ј.А.)
11258 Исследования 007: Т.И. Зубкова, Эмоциональная сфера в культурной модели
мира (на материале сказок разных народов) 2010-01-24 (Ј.А.)
11257 Исследования 027: Е.С. Родионова, Методы атрибуции художественных текстов 2010-01-24 (Ј.А.)
11256 Исследования 042: О.Н. Гринбаум, О ритме стиха, или забытые споры о
главном 2010-01-24 (Ј.А.)
178

11255 Исследования 027: О.А. Митрофанова, Измерение семантических расстояний как проблема прикладной лингвистики 2010-01-24 (Ј.А.)
11254 Исследования 011: Т.Г. Скребцова, UNL как способ представления семантики предложения 2010-01-24 (Ј.А.)
11253 Исследования 040: А.С. Герд, Лингвостатистические материалы к истории
именного склонения в словенском языке (christjanske uzhilo) 2010-01-24 (Ј.А.)
11252 Исследования 001: А.Я. Шайкевич, Позиции, n-граммы и парадигмы в статистическом открытии морфологии 2010-01-24 (Ј.А.)
11251 Исследования 001: Л.З. Сова, Части речи и члены предложения в аналитической лингвистике 2010-01-24 (Ј.А.)
11250 Исследования 021: М.И. Откупщикова, О залогах русского глагола 2010-0124 (Ј.А.)
11249 Исследования 001: Р.Г. Пиотровский, Доказательно-экспериментальная
парадигма современного языкознания 2010-01-24 (Ј.А.)
11248 Исследования 021: A. Nagy, К проблеме классификации грамматической
синонимии: параллели – варианты – синонимы 2010-01-22 (Ј.А.)
11247 Исследования 006: A. Palágyi, Заметки по поводу переводимости аспектуальных значений (с привлечением русского, венгерского, французского и древнегреческого языков) 2010-01-22 (Ј.А.)
11246 Исследования 011: I. Pálosi, Способы выражения интенсивности действия в
русском языке 2010-01-22 (Ј.А.)
11245 Исследования 006: K. Palásti, Безличные предложения, выражающие модальные значения, в русском, белорусском и украинском языках 2010-01-22 (Ј.А.)
11244 Исследования 014: J. Horváth, О типах устойчивости несвободных словосочетаний в русском медицинском языке 2010-01-22 (Ј.А.)
11243 Исследования 040: С.Ю. Темчин, Функционирование руськой мовы и иерархия церковных текстов 2010-01-22 (Ј.А.)
11242 Исследования 040: M. Moser, Язык Литовских Статутов и вопрос о его „нормализации“ (с синопсисом параллельных мест первого раздела статутов 1529, 1566
и 1588 гг.) 2010-01-22 (Ј.А.)
11241 Исследования 003: I. Hegedűs, К вопросу о морфологической нормализации
церковнославянского языка русского извода во второй половине XVII в. 2010-0122 (Ј.А.)
11240 Исследования 019: F. Havas, Полуаккузативная конструкция русского языка
и ее значение с историческо-типологической точки зрения 2010-01-22 (Ј.А.)
11239 Исследования 014: L. Jászay, Oмонимичность и многозначность суффикса ну- 2010-01-22 (Ј.А.)
11238 Обзоры 040: V. Lebovics, История украинистики в Будапештском университете 2010-01-22 (Ј.А.)
11237 Обзоры 040: Л. Станкевич, Белорусистика в Будапештском университете
им. Л. Этвеша 2010-01-22 (Ј.А.)
11236 Сообщения 006: Славянская концептосфера в сопоставительном освещении
(Самара) 2010-01-20 (Ј.А.)
11235 Журналы 001: Структурная и прикладная лингвистика 2010-01-19 (Ј.А.)
11234 Исследования 037: З.И. Комарова, А.И. Глазырина, Типология английских
контактных элементов в русском компьютерном подъязыке 2010-01-19 (Ј.А.)
11233 Сообщения 041: Где мы находимся: Балканский полуостров 2010-01-17
(Ј.А.)
11232 Исследования 031: И. Захариева, К вопросу о прототипе героини поздней
лирики С.Есенина 2010-01-17 (А.Г.)
179

11231 Исследования 031: И. Захариева, Особенности книги Булгакова о Мольере
2010-01-17 (А.Г.)
11230 Исследования 031: И. Захариева, Образ пространства в прозе Леонида Андреева 0 777 0 2010-01-17 (А.Г.)
11228 Программы 001: CLIE-2 (Herceg Novi, Montenegro) 2010-01-16 (Ј.А.)
11227 Исследования 037: М.Ю. Беляева, Аксиология кросскультурных контактов в
современной ономастике 2010-01-13 (Ј.А.)
11226 Конференции 001: The 2nd International Conference on Linguistic and Intercultural Education (Herceg Novi) 2010-01-12 (Ј.А.)
11225 Библиография 041: Библиотека учебно-методических и научных изданий
2010-01-10 (Ј.А.)
11224 Проекты 024: Български национален корпус 2010-01-08 (Ј.А.)
11223 Конференции 030: Великотырновский университет, Европа читает Чехова
2010-01-03 (Ј.А.)
11222 Исследования 040: M. Kocsis, Найхарактернiшi мовнi особливостi українських церковних рукописiв XVI ст. 2010-01-03 (Ј.А.)
11221 Исследования 037: О. Ковач, Українські запозичення в угорській мові та
проблеми їх виявлення 2010-01-02 (Ј.А.)
11220 Исследования 037: A. Hollós, К вопросу о балто-славянском единстве 201001-02 (Ј.А.)
11219 Рецензии 040: K. Kiss, M. Michael, Z. András, Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn 2010-01-02 (Ј.А.)
11218 Журналы 042: Studia Russica XXIII. 2009-12-31 (Ј.А.)
11217 Конференции 042: 3rd Annual International Conference on Philology, Literatures
and Linguistics (Athens) 2009-12-31 (Ј.А.)
11216 Интервью 012: Л. Пальвелева, От А до Я. „Словарь Академии Российской“
2009-12-31 (Ј.А.)
11215 Проекты 012: Интегрированная инструментальная информационно-программная среда для автоматизации исследований словаря Академии Российской
1789-1794 гг. 2009-12-31 (Ј.А.)
11214 Библиография 041: EEVA – электронная библиотека старинной литературы
Эстонии 2009-12-30 (Ј.А.)
11213 Исследования 036: И. Майер, Первая русская печатная газета и ее иностранные образцы 2009-12-30 (Ј.А.)
11212 Исследования 036: А. Королев, И. Майер, С. Шамин, Сочинение о демонах
из архива Посольского приказа: к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия 2009-12-30 (Ј.А.)
11211 Исследования 008: И. Майер, „Королевский извет ко всем его подданным“
(1648 г.) – первый русский перевод английского печатного текста? 2009-12-30
(Ј.А.)
11210 Исследования 008: И. Майер, Как московские переводчики XVII в. справлялись с фразеологизмами иностранных источников? (на материале переводов с немецкого и нидерландского языков) 2009-12-30 (Ј.А.)
11209 Исследования 036: D.C. Waugh and Ingrid Maier, How Well Was Muscovy
Connected with the World? 2009-12-30 (Ј.А.)
11208 Исследования 036: I. Maier, Foreign-Language Specialists in Muscovite Russia
(16th and Early 17th Century) 2009-12-29 (Ј.А.)
11207 Исследования 008: I. Maier, „Ontsegh-brief van den Turckschen Keyser …“ ein
fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König von Polen in russischer Übersetzung
(1621) 2009-12-29 (Ј.А.)
180

11206 Исследования 008: I. Maier, Die Übersetzungen westeuropäischer Zeitungen am
Moskauer Gesandtschaftsamt von 1660 bis 1670: zur ersten Ausgabe der Vesti-Kuranty
mit Paralleltexten 2009-12-29 (Ј.А.)
11205 Исследования 008: I. Maier, W. Pilger, VOC-Ladinglijst vertaald voor de Russische tsaar (1667) 2009-12-29 (Ј.А.)
11204 Исследования 008: I. Maier, Lateinische Quellen für russische Zeitungsübersetzungen 2009-12-29 (Ј.А.)
11203 Исследования 008: I. Maier, Newspaper Translations in Seventeenth-Century
Muscovy. About the Sources, Topics and Periodicity of Kuranty “Made in Stockholm”
(1649) 2009-12-29 (Ј.А.)
11202 Исследования 008: I. Maier, Wouter Pilger, Second-hand Translation for Tsar
Aleksej Mixajlovich – a Glimpse into the „Newspaper Workshop“ at Posol’skij Prikaz
(1648) 2009-12-29 (Ј.А.)
11201 Исследования 006: О.А. Кострова, Категория условия в немецком и русском
политическом дискурсе 2009-12-29 (Ј.А.)
11200 Исследования 006: О.А. Кострова, Диатопическое языковое варьирование
как предмет современной компаративистики 2009-12-29 (Ј.А.)
11199 Учебники 006: С.П. Анохина, О.А. Кострова, Сравнительная типология
немецкого и русского языков 2009-12-29 (Ј.А.)
11198 Школы 039: Aссоциация преподавателей русского языка в Австрии 2009-1228 (Ј.А.)
11197 Школы 039: Aссоциация преподавательниц и преподавателей русского
языка в Германии 2009-12-28 (Ј.А.)
11196 Школы 039: Общество преподавателей русского языка в Швейцарии 200912-28 (Ј.А.)
11195 Обзоры 040: P. Brang, R. Aegerter, Slawistik in der Schweiz 2009-12-28 (Ј.А.)
11194 Анонсы 042: Online Course in Science Journalism (World Federation of Science
Journalists) 2009-12-28 (Ј.А.)
11193 Монографии 007: Sabine Dönninghaus, Sprache und Täuschung: ein Beitrag zur
lexikalischen Semantik des Russischen unter Berücksichtigung kognitionstheoretischer
2009-12-28 (Ј.А.)
11192 Учебники 004: Н.Б. Мечковская, Социальная лингвистика 2009-12-28 (Ј.А.)
11191 Школы 040: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (Скопје) 200912-28 (Ј.А.)
11190 Школы 001: Student Organisation of Linguistics in Europe 2009-12-27 (Ј.А.)
11189 Диссертации 006: B. Gehrke, Ps in Motion: On the Semantics and Syntax of P
Elements and Motion Events 2009-12-27 (Ј.А.)
11188 Исследования 006: B. Gehrke, Goals and Sources are Aspectually Equal: Evidence from Czech and Russian Prefixes 2009-12-27 (Ј.А.)
11187 Исследования 006: B. Gehrke, Systemhafte Unterschiede im Aspektgebrauch
zwischen dem Russischen und dem Tschechischen 2009-12-27 (Ј.А.)
11186 Новости 040: Презентация новой книги проф. М. Сибиновича (Белград)
[В6] 2009-12-26 (Ј.А.)
11185 Новости 040: Презентация новой книги проф. М. Сибиновича (Белград)
[Ф6] 2009-12-26 (Ј.А.)
11184 Исследования 001: В.В. Куликов, С.В. Ёлкин, Универсализация знаний и
Диал как язык-посредник междисциплинарного обмена 2009-12-25 (Ј.А.)
11183 Исследования 001: С.В. Ёлкин, В.В. Куликов, Э.С. Клышинский, В.Ю. Максимов, С.Н. Аминева, Основы методологии трансляции знаний между различными
предметными областями 2009-12-25 (Ј.А.)
181

11182 Исследования 001: В.В. Куликов, С.В. Ёлкин, Возможна ли трансляция знаний между различными предметными областями? 2009-12-25 (Ј.А.)
11181 Исследования 025: А.А. Володина, Э.С. Клышинский, С.В. Ёлкин, Система
автоматической транскрипции имен собственных на китайский язык 2009-12-25
(Ј.А.)
11180 Исследования 026: А.А. Володина, Э.С. Клышинский, С.В. Ёлкин, К проблеме перевода имен собственных в китайский язык 2009-12-25 (Ј.А.)
11179 Исследования 025: А.В. Бондаренко, В.А. Галактионов, С.В. Ёлкин, Э.С.
Клышинский, О.Ю. Слёзкина, Автоматизация процесса транскрипции для задачи
многоязыковой передачи имен собственных 2009-12-25 (Ј.А.)
11178 Исследования 025: А.В. Бондаренко, В.А. Галактионов, А.А. Герасименко,
С.В. Ёлкин, А.М. Мусатов, Э.С. Клышинский, О.Ю. Слезкина, Автоматическая
транскрипция фамильно-именных групп с использованием единого промежуточного фонетического представления 2009-12-25 (Ј.А.)
11177 Исследования 025: С.В. Ёлкин, Э.С. Клышинский, С.Е. Стеклянников, Проблемы создания универсального морфосемантического словаря 2009-12-24 (Ј.А.)
11176 Исследования 025: А.В. Бондаренко, В.А. Галактионов, А.М. Мусатов, С.В.
Ёлкин, Э.С. Клышинский, О.Ю. Слёзкина, Метод фонетической транскрипции с
использованием единого промежуточного фонетического представления 2009-1224 (Ј.А.)
11175 Исследования 025: С.В. Ёлкин, В.Н. Бетин, А. Жигарев, О.В. Простаков,
Э.М. Хачукаев, Разработка семантического анализа текстов при автореферировании 2009-12-24 (Ј.А.)
11174 Исследования 025: В.Н. Бетин, С.В. Ёлкин, Применения семантического
словаря для поиска информации и реферирования документов 2009-12-24 (Ј.А.)
11173 Сборники 040: Исследования по славянской диалектологии 2009-12-23 (Ј.А.)
11172 Сборники 040: Категория родства в языке и культуре 2009-12-23 (Ј.А.)
11171 Сборники 040: О.М. Бодянский и проблемы истории славяноведения 200912-23 (Ј.А.)
11170 Новые книги 012: M. Mançe, L. Dhimitri, Xh. Zykaj, L. Myrto, N. Malo, Русско-албанский словарь 2009-12-23 (Ј.А.)
11169 Проекты 001: Ю.М. Макарцев, М.М. Макарцев, Лингвистика, семиотика,
культура 2009-12-23 (Ј.А.)
11168 Исследования 026: Р.В. Жирнов, Э.С. Клышинский, В.Ю. Максимов, Модуль фрагментарного анализа в составе системы машинного перевода Crosslator
2.0 2009-12-23 (Ј.А.)
11167 Исследования 026: M. McShane, Applying Tools and Techniques of NLP to the
Creation of Resources for Less Commonly Taught Languages 2009-12-23 (Ј.А.)
11166 Исследования 026: M. McShane, S. Helmreich, S. Nirenburg, V. Raskin , Slavic
as Testing Grounds for a Linguistic Knowledge Elicitation System 2009-12-23 (Ј.А.)
11165 Исследования 025: M. McShane, S. Nirenburg, Parameterizing and Eliciting
Text Elements Across Languages for Use in NLP Systems 2009-12-23 (Ј.А.)
11164 Исследования 022: J. Calvo Pérez, Situación del ruso en el conjunto de las
relaciones tipológicas tiempo-aspecto: una visión pragmática 2009-12-22 (Ј.А.)
11163 Исследования 006: A. Pamies Bertrán, Metáforas libres y metáforas lexicalizadas
2009-12-22 (Ј.А.)
11162 Исследования 012: S. Lubensky, M. McShane, Bilingual Phraseological Dictionaries 2009-12-22 (Ј.А.)
11161 Исследования 006: J. Valenzuela, Sobre colores y lenguas 2009-12-22 (Ј.А.)
11160 Исследования 006: V. Batsiukova, Verbos de movimiento en ruso y español: una
182

vez más sobre la intransitividad dividida 2009-12-22 (Ј.А.)
11159 Монографии 020: Ю.С. Степанов, В трехмерном пространстве языка 200912-21 (Ј.А.)
11158 Учебники 003: Г.О. Винокур, История русского литературного языка 200912-21 (Ј.А.)
11157 Монографии 017: А.В. Суперанская, Т.А. Соболева, Товарные знаки 200912-21 (Ј.А.)
11156 Исследования 031: И. Захариева, Хронотоп в поэзии Владимира Высоцкого
2009-12-20 (А.Г.)
11155 Исследования 031: И. Захариева, Формально-смысловая парадигма творчества Даниила Хармса (поэзия, проза) 2009-12-20 (А.Г.)
11154 Исследования 031: И. Захариева, Гендерная оппозиция в романе Евгения
Замятина „Мы” 2009-12-20 (А.Г.)
11153 Монографии 001: Н.А. Слюсарь, На стыке теорий: Грамматика и информационная структура в русском и других языках 2009-12-20 (Ј.А.)
11152 Монографии 001: Э. Даль, Возникновение и сохранение языковой сложности 2009-12-20 (Ј.А.)
11151 Новые книги 020: Б. Мартин, Ф. Рингхэм, Словарь семиотики 2009-12-20
(Ј.А.)
11150 Проекты 041: Електронно обучение в славистиката 2009-12-19 (Ј.А.)
11149 Доклады 041: R. Bozhankova, Contexts for E-learning. University Projects and
Realities 2009-12-19 (Ј.А.)
11148 Конференции 031: Русский авангард и наука (Белград) [В8, Ф8] 2009-12-18
(Ј.А.)
11147 Конференции 031: Русский авангард и наука (Белград) [Ф28] 2009-12-17
(Ј.А.)
11146 Тезисы 037: Ch. Watson, A Seventeenth-Century Russian Translation of Stryjkowski’s Polish Kronika 2009-12-17 (Ј.А.)
11145 Тезисы 037: J. D. Holdeman, The Americanization of Russian Old Believer
Surnames in the Eastern U.S 2009-12-17 (Ј.А.)
11144 Тезисы 019: S. Franks, Semipredicative Case in a Bottom-up Syntax 2009-12-17
(Ј.А.)
11143 Тезисы 019: K. Zanon, Splitting Nominal and Prepositional Phrases in Russian:
What of Linearization? 2009-12-17 (Ј.А.)
11142 Тезисы 040: M. Feeney, A Methodology for the Reconstruction of Proto-Slavic
Dialects 2009-12-17 (Ј.А.)
11141 Тезисы 040: J. McAnallen, The Diffusion of Slavic, Part II: Languages & Genes
2009-12-17 (Ј.А.)
11140 Тезисы 040: A. Timberlake, The Diffusion of Slavic, Part I: History, Archeology,
Onomastics, Sociolinguistics 2009-12-16 (Ј.А.)
11139 Тезисы 011: E. Koudinova, Heads or Tails: Clarifying Cultural Choices 2009-1216 (Ј.А.)
11138 Тезисы 006: M. E. Nuckols, Sweating Blood: The Instrumental Case with Body
Parts and Functions 2009-12-16 (Ј.А.)
11137 Тезисы 011: J. E. Lavine, On the Aspectual Theory of Accusative 2009-12-16
(Ј.А.)
11136 Тезисы 038: N. Kazakova, Об использовании информационных сайтов в курсе обучения русскому языку как иностранному 2009-12-16 (Ј.А.)
11135 Тезисы 038: S. Spasova, Language Learning 2.0: Web Tools for the Tech-Wary
Teacher 2009-12-16 (Ј.А.)
183

11134 Тезисы 038: E. Furniss, Promoting Russian Language Learner Autonomy through
Technology 2009-12-16 (Ј.А.)
11133 Тезисы 010: C. Y. Bethin, Raising of /a/ to /o/ in East Slavic Dialects 2009-12-16
(Ј.А.)
11132 Тезисы 038: S. Malykhina, Vodcast in Language Classroom: Theory and Practices 2009-12-16 (Ј.А.)
11131 Тезисы 038: J. Houkom, The Use of Geospatial Technology to Augment Russian
Language Learning in Beginning and Intermediate Russian 2009-12-16 (Ј.А.)
11130 Тезисы 038: V. Hasko, O. Thomason, Promoting Narrative Skills in Russian
through Digital Storytelling 2009-12-16 (Ј.А.)
11129 Программы 031: Русский авангард и наука (Белград) 2009-12-15 (Ј.А.)
11128 Лекции 011: Ю.Л. Воротников, Семантические примитивы и смысловые
категории [В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11127 Лекции 017: С.А. Никитин, Историческая топонимика как предмет изучения
и преподования [В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11126 Лекции 042: Ю.В. Троицкий, Русское слово как наследие [В1] 2009-12-15
(Ј.А.)
11125 Лекции 008: Е.Б. Яковенко, Современные переводы Библии: натиск на культуру? [В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11124 Лекции 004: В.З. Демьянков, Новаторство в рамках и за пределами языковой
нормы [В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11123 Лекции 004: Е.М. Верещагин, Ещё одна концепция религиозной коммуникации [В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11122 Лекции 012: М.И. Чернышeва, Теория и история славянской лексикографии
[В1] 2009-12-15 (Ј.А.)
11121 Интервью 001: Интервью с академиком А.А. Зализняком, О прошлом и будущем русского языка [В1] 2009-12-14 (Ј.А.)
11120 Интервью 027: А. Кирилина, Что происходит в гендерной лингвистике [В1]
2009-12-14 (Ј.А.)
11119 Сборники 042: Радови Филозофског факултета 2009-12-13 (Ј.А.)
11118 Лекции 007: К.В. Анохин, Нейрофизиология чтения и передачи мыслей [В1]
2009-12-13 (Ј.А.)
11117 Лекции 007: Лекция проф. Т. Черниговской, Почему изучение мозга займет
центральное место в 21 веке? [В1] 2009-12-13 (Ј.А.)
11116 Лекции 007: Звездное небо мышления. Фильм 4-й [В1] 2009-12-12 (Ј.А.)
11115 Лекции 007: Звездное небо мышления. Фильм 3-й [В1] 2009-12-12 (Ј.А.)
11114 Лекции 007: Звездное небо мышления. Фильм 2-й (фрагм.2) [В1] 2009-12-12
(Ј.А.)
11113 Лекции 007: Звездное небо мышления. Фильм 2-й (фрагм.1) [В1] 2009-12-12
(Ј.А.)
11112 Лекции 007: Звездное небо мышления 1 [В1] 2009-12-12 (Ј.А.)
11111 Интервью 007: Управляем ли мозг? [В1] 2009-12-12 (Ј.А.)
11109 Новые книги 012: А.Я. Шайкевич, В.М. Андрющенко, Н.А. Ребецкая, Статистический словарь языка русской газеты (1990-е годы) 2009-12-10 (Ј.А.)
11108 Монографии 010: Н.Н. Пшеничнова, Лингвистическая география 2009-12-10
(Ј.А.)
11107 Монографии 007: Е.И. Голованова, Категория профессионального деятеля
2009-12-10 (Ј.А.)
11106 Сборники 042: Лингвистика и поэтика: преодоление границ 2009-12-10 (Ј.А.)
11105 Новые книги 014: Словарь-тезаурус современной русской идиоматики 2009184

12-10 (Ј.А.)
11104 Исследования 007: С. Сивков, О структуре метафорических единиц на уровне речи 0 348 0 2009-12-09 (Ј.А.)
11103 Доклады 019: Е. Тихомировa, О фразовых наименованиях в современном
русском языке 2009-12-09 (Ј.А.)
11102 Анализы 006: В. Хънтов, Об этнонимах и об уважении к ним 2009-12-08
(Ј.А.)
11101 Анализы 006: И. Атанасова, Названия инструментов и приспособлений в
области изобразительного искусства 2009-12-08 (Ј.А.)
11100 Доклады 003: E.А. Тихомирова, Конструкции с коррелятивной парой ктотот в древнерусских и старорусских памятниках деловой письменности 2009-12-07
(Ј.А.)
11099 Анализы 006: С. Гочева, Дефисное написание новых сложных существительных в русском языке и их болгарские соответствия 2009-12-07 (Ј.А.)
11098 Анализы 006: В. Хънтов, Этнонимы, связанные с названиями квазигосударственных административно-территориальных единиц в современном русском и в
современном болгарском языках 2009-12-07 (Ј.А.)
11097 Анализы 006: И. Златев, Междометия с семантическим компонентом “удивление” в болгарском и в русском языках 2009-12-07 (Ј.А.)
11096 Исследования 006: В. Ченева, К вопросу о выражении альтернативно-уступительных отношений в русском и болгарском языках 2009-12-07 (Ј.А.)
11095 Исследования 037: В. Хънтов, Познаваме ли езиковото наследство на предците си? (прабългарските елементи в съвременния руски литературен език) 200912-07 (Ј.А.)
11094 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, О статусе звукоизобразительных слов
в языке 2009-12-06 (Ј.А.)
11093 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, Славянская лексика звукосимволического происхождения: проблемы этимологизации 2009-12-06 (Ј.А.)
11092 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, Русские названия действий звукосимволического происхождения 2009-12-06 (Ј.А.)
11091 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, О происхождении некоторых русских
эмотивных названий человека 2009-12-05 (Ј.А.)
11090 Исследования 037: Й. Айдукович, О первых томах контактологического словаря славянских языков, посвященных влиянию русского языка 2009-12-04 (Ј.А.)
11089 Доклады 037: Н. Томович, Morphological Features Of Slavic Loanwords In
English /В4, Ф16/ 2009-12-04 (Ј.А.)
11088 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, О приемах когнитивного подхода в
этимологических исследованиях 2009-12-04 (Ј.А.)
11087 Исследования 002: Ж. Колева-Златева, К этимологии славянских названий
муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий 2009-1204 (Ј.А.)
11086 Доклады 002: Ж. Колева-Златева, К этимологии рус. хороший 2009-12-04
(Ј.А.)
11085 Портреты 002: Живка Стефанова Колева-Златева (Велико Търново) 200912-03 (Ј.А.)
11084 Рецензии 037: Ж. Стефанова Колева-Златева: Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камскогоареала 2009-12-03 (Ј.А.)
11083 Доклады 037: N. Avina, Методологические особенности современного
исследования языкового контактирования: лингвистический аспект 2009-12-03
(Ј.А.)
185

11082 Доклады 006: D. Levin, El español en ruso y en hebreo 2009-12-03 (Ј.А.)
11081 Портреты 006: Елена Юрьевна Иванова (Санкт-Петербург) 2009-12-02
(Ј.А.)
11080 Рецензии 006: Е.Ю. Иванова, Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т. 2: Синтаксис. 2009-12-02 (Ј.А.)
11079 Исследования 006: Е.С. Белов, Спортивная и игровая метафорика в российском и американском внешнеполитическом дискурсе 2009-12-02 (Ј.А.)
11078 Исследования 001: A. Pavlova, N. Swetozarowa, Zweisprachige Wörterbücher
für die Hinübersetzung 2009-12-02 (Ј.А.)
11077 Исследования 006: A. Pavlova, Ob sich alles Bemerkenswerte in der Sprache
niederschlägt? (am Beispiel russisch-deutscher lexikalischer Vergleiche) 2009-12-02
(Ј.А.)
11076 Исследования 003: Т. Маркова, Функционально-смысловая оппозиция „аорист - имперфект“ в славяно-русском Прологе XVI века 2009-12-01 (Ј.А.)
11075 Исследования 006: Е.Ю. Иванова, Признак „контролируемость действия“ в
исследовательском аппарате сопоставительного синтаксиса (на материале славянских языков) 2009-12-01 (Ј.А.)
11074 Исследования 001: Ю.А. Тамбовцев, Степень гортанности в языке: дистрибуция и частотное функционирование гуттуральных (заднеязычных, увулярных,
фарингальных и ларингальных) согласных в языках мира 2009-12-01 (Ј.А.)
11073 Исследования 001: Е.В. Зарецкий, Некоторые реликты активного строя в
индоевропейских языках. Часть 2 2009-12-01 (Ј.А.)
11072 Журналы 001: Acta Linguistica (2009/3) 2009-11-30 (Ј.А.)
11071 Исследования 011: Е.В. Падучева, Национальный корпус русского языка как
ресурс при исследовании предметной соотнесенности имен 2009-11-30 (Ј.А.)
11070 Исследования 001: Е.В. Падучева, Бытие и восприятие в семантике генитивной конструкции отрицания 2009-11-30 (Ј.А.)
11069 Исследования 011: E.V . Paducheva, Locative and Existential Meaning of the
Russian Byt' 2009-11-30 (Ј.А.)
11068 Портреты 042: Лев Петрович Якубинский (Санкт-Петербург) 2009-11-29
(Ј.А.)
11067 Тезисы 011: E.V. Paducheva, Nouns of Social Occasion as a Linguistically
Relevant Class 2009-11-29 (Ј.А.)
11066 Исследования 004: Н.Б. Мячкоўская, Гендерный аспект этноязыковых коллизий: развитие языковой ситуации в Беларуси ХХ в. и женская речь 2009-11-29
(Ј.А.)
11065 Документы 040: Тематика ХV Международного съезда славистов 2009-1128 (Ј.А.)
11064 Сборники 042: ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 2009-11-28 (Ј.А.)
11063 Исследования 040: Г.А. Цыхун, Славянскія мовы ў святле экалінгвістыкі
2009-11-28 (Ј.А.)
11062 Сборники 001: Studia Linguistica 2009-11-28 (Ј.А.)
11061 Журналы 042: Філологічні студії 2009-11-28 (Ј.А.)
11060 Сборники 042: Філологічні науки 2009-11-28 (Ј.А.)
11059 Журналы 042: Ученые записки Таврического национального университета
2009-11-28 (Ј.А.)
11058 Журналы 040: Українська полоністика 2009-11-28 (Ј.А.)
11057 Журналы 040: Українознавчі студії 2009-11-28 (Ј.А.)
11056 Журналы 040: Українознавство 2009-11-28 (Ј.А.)
11055 Журналы 009: Стиль і текст 2009-11-28 (Ј.А.)
186

11054 Сборники 040: Слов’янський світ 2009-11-28 (Ј.А.)
11053 Журналы 042: Слово і час 2009-11-28 (Ј.А.)
11052 Журналы 042: Мова і культура 2009-11-27 (Ј.А.)
11051 Журналы 042: Російська філологія 2009-11-27 (Ј.А.)
11050 Сборники 042: Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного
університету 2009-11-27 (Ј.А.)
11049 Сборники 005: Психолінгвістика 2009-11-27 (Ј.А.)
11048 Сборники 040: Проблеми слов'янознавства 2009-11-27 (Ј.А.)
11047 Сборники 011: Проблеми семантики слова, речення та тексту 2009-11-27
(Ј.А.)
11046 Сборники 007: Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
2009-11-27 (Ј.А.)
11045 Журналы 042: Науковий вісник Волинського національного університету
2009-11-27 (Ј.А.)
11044 Сборники 001: Мовознавчий вісник 2009-11-27 (Ј.А.)
11043 Сборники 001: Лінгвістика 2009-11-27 (Ј.А.)
11042 Сборники 040: Київські полоністичні студії 2009-11-27 (Ј.А.)
11041 Сборники 001: Лінгвістика ХХІ століття 2009-11-27 (Ј.А.)
11040 Сборники 001: Лінгвістичні студії 2009-11-27 (Ј.А.)
11039 Журналы 042: Волинь філологічна: текст і контекст 2009-11-26 (Ј.А.)
11038 Журналы 042: Волинь-Житомирщина 2009-11-26 (Ј.А.)
11037 Журналы 042: Вісник Черкаського університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11036 Журналы 042: Вісник Харківського національного університету 2009-11-26
(Ј.А.)
11035 Журналы 042: Вісник Сумського державного університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11034 Журналы 042: Вісник СевНТУ 2009-11-26 (Ј.А.)
11033 Журналы 042: Вісник Прикарпатського університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11032 Журналы 042: Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11031 Журналы 042: Вісник Луганського національного університету 2009-11-26
(Ј.А.)
11030 Журналы 042: Вісник Запорізького національного університету 2009-11-26
(Ј.А.)
11029 Журналы 042: Вісник Житомирського державного університету імені Івана
Франка 2009-11-26 (Ј.А.)
11028 Журналы 042: Вісник Донецького національного університету 2009-11-26
(Ј.А.)
11027 Журналы 042: Вісник Дніпропетровського університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11026 Журналы 042: Вісник Львівського університету 2009-11-26 (Ј.А.)
11025 Журналы 042: Гуманітарний вісник 2009-11-26 (Ј.А.)
11024 Исследования 037: В.В. Білоусова, Семантичні зміни англо-американських
запозичень із формантом -ing у різносистемних мовах 2009-11-25 (Ј.А.)
11023 Исследования 009: Н.И. Клушина, Языковые механизмы формирования
оценки в СМИ 2009-11-25 (Ј.А.)
11022 Исследования 027: В.М. Баранов, А.А. Сергеевич, Пределы судебного следствия по уголовным делам об оскорблении и клевете в СМИ 2009-11-25 (Ј.А.)
11021 Исследования 027: Ю.А. Бельчиков, Лингвистическая экспертиза по документационным и информационным спорам и словари 2009-11-25 (Ј.А.)
11020 Исследования 009: М.А. Венгранович, Языковая и функционально-стилевая
нормы: к проблеме соотношения (из практики проведения лингвистических экс187

пертиз) 2009-11-25 (Ј.А.)
11019 Исследования 022: И.Т. Вепрева, Говори, думая (о некоторых очагах коммуникативного напряжения в СМИ) 2009-11-25 (Ј.А.)
11018 Исследования 027: Е.И. Галяшина, Понятийные основы судебной лингвистической экспертизы 2009-11-25 (Ј.А.)
11017 Исследования 027: Н.Д. Голев, Экспертиза конфликтных текстов в современной лингвистической и юридической парадигмах 2009-11-24 (Ј.А.)
11016 Исследования 004: М.А. Грачёв, Слова преступников в российской прессе
2009-11-24 (Ј.А.)
11015 Исследования 009: М.П. Котюрова, О специфике юрислингвистической
коммуникации 2009-11-24 (Ј.А.)
11014 Исследования 027: Л.Е. Кириллова, Дискурс лингвистической экспертизы и
постановка экспертных задач 2009-11-23 (Ј.А.)
11013 Доклады 001: В.В. Лопатин, Проблемы нормирования и опыт орфографической работы 2009-11-23 (Ј.А.)
11012 Доклады 027: В.И. Супрун, Пределы и преграды лингвистической экспертизы 2009-11-23 (Ј.А.)
11011 Доклады 027: Е.А. Колтунова, К вопросу о юридическом статусе лингвистической экспертизы 2009-11-23 (Ј.А.)
11010 Исследования 022: А.А. Котов, Моделирование преобразований объектов
реального мира как механизм речевого воздействия 2009-11-22 (Ј.А.)
11009 Исследования 027: Е. Кара-Мурза, Манипулятивные языковые приемы не
помогут избежать наказания 2009-11-22 (Ј.А.)
11008 Исследования 027: Е.И. Галяшина, Лингвистическая безопасность речевой
коммуникации 2009-11-22 (Ј.А.)
11007 Исследования 027: Н.Н. Миронова, Риторика как мораль 2009-11-22 (Ј.А.)
11006 Исследования 027: Е.И. Галяшина, Судебно-лингвистическая экспертиза в
России (в аспекте защиты прав интеллектуальной собственности) 2009-11-21 (Ј.А.)
11005 Исследования 013: И.А. Стернин, Функциональный компонент значения
слова в языковом сознании 2009-11-21 (Ј.А.)
11004 Исследования 027: Е.И. Галяшина, О роли лингвистической экспертизы в
гражданско-правовой защите объектов интеллектуальной собственности 2009-1121 (Ј.А.)
11003 Портреты 012: Сергей Александрович Кузнецов (Санкт-Петербург) 200911-20 (Ј.А.)
11002 Исследования 027: С.А. Кузнецов, Спорная часть текста: анализ имплицитных компонентов содержания 2009-11-20 (Ј.А.)
11001 Исследования 011: Е.В. Падучева, Стратегии повествования 2009-11-20
(Ј.А.)
11000 Исследования 011: Е.В. Падучева, Вид, модальность и отрицание: корпусное
исследование 2009-11-20 (Ј.А.)
10999 Исследования 011: E. Paducheva, Causatives, decausatives and unaccusatives
2009-11-20 (Ј.А.)
10998 Исследования 011: Е.В. Падучева, „Когнитивные“ идеи в теоретической
семантике 2009-11-19 (Ј.А.)
10997 Исследования 011: Е.В. Падучева, Understatement и смещенное отрицание
2009-11-19 (Ј.А.)
10996 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Диатезы глагола: прямая и косвенная 2009-11-19
(Ј.А.)
10995 Исследования 011: E. Paducheva, Event Structure: Taxonomy, Semantic Roles,
188

Aspect, Causation 2009-11-19 (Ј.А.)
10994 Сборники 024: Национальный корпус русского языка: 2006-2008 2009-11-18
(Ј.А.)
10993 Монографии 013: М. И. Чернышева, Уходящие слова, ускользающие смыслы 2009-11-18 (Ј.А.)
10992 Новые книги 023: Н. А. Кожевникова, Избранные работы по языку художественной литературы 2009-11-18 (Ј.А.)
10991 Новые книги 002: О. Н. Трубачев. Очерки, Материалы. Воспоминания 200911-18 (Ј.А.)
10990 Новые книги 028: Изборник 1076 года. Т. II 2009-11-17 (Ј.А.)
10989 Новые книги 028: Изборник 1076 года. Т. I 2009-11-17 (Ј.А.)
10988 Программы 040: Современная православная гимнография (Россия) 2009-1117 (Ј.А.)
10987 Новые книги 12: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) 2009-11-17
(Ј.А.)
10986 Исследования 011: Е.В. Падучева, Возвратное местоимение с косвенным
антецедентом и семантика рефлексивности 2009-11-16 (Ј.А.)
10985 Исследования 022: Е.В. Падучева, Прагматические аспекты связности
диалога 2009-11-16 (Ј.А.)
10984 Исследования 011: Е.В. Падучева, Об атрибутивном стяжении подчиненной
предикации в русском языке 2009-11-16 (Ј.А.)
10983 Исследования 012: Е.В. Падучева, Словарь как лексическая база данных
2009-11-15 (Ј.А.)
10982 Исследования 011: Е.В. Падучева, Отпредикатные имена в лексикографическом аспекте 2009-11-15 (Ј.А.)
10981 Исследования 011: Е.В. Падучева, Семантика вида и точка отсчета (в поисках инварианта видового значения) 2009-11-15 (Ј.А.)
10980 Рецензии 031: С. Симић, Недовршени роман Набокова 0 2009-11-14 (Ј.А.)
10979 Рецензии 036: М. Ђорђевић, Српско-руске везе у средњем веку. Часовник
Лазара Србина 2009-11-14 (Ј.А.)
10978 Исследования 011: Е.В. Падучева, Родительный субъекта в отрицательном
предложении: синтаксис или семантика? 2009-11-14 (Ј.А.)
10977 Исследования 023: Е.В. Падучева, В.В. Виноградов и наука о языке художественной прозы 2009-11-14 (Ј.А.)
10976 Исследования 011: Е.В. Падучева, Семантические источники моментальности русского глагола в типологическом ракурсе 2009-11-14 (Ј.А.)
10975 Исследования 011: Е.В. Падучева, Опыт систематизации понятий и терминов русской аспектологии 2009-11-13 (Ј.А.)
10974 Сообщения 042: Лекция Н. Запольской (Белград) 2009-11-13 (Ј.А.)
10973 Исследования 011: Е.В. Падучева, Акцентный статус как фактор лексического значения 2009-11-13 (Ј.А.)
10972 Исследования 023: Е.В. Падучева, Игра со временем в первой главе романа
В.Набокова “Пнин” 0 726 0 2009-11-12 (Ј.А.)
10971 Исследования 011: Е.В. Падучева, Родительный отрицания и проблема единства дейктического центра высказывания 2009-11-12 (Ј.А.)
10970 Исследования 011: Е.В. Падучева, „Накопитель эффекта“ и русская аспектология 2009-11-12 (Ј.А.)
10969 Исследования 011: Е.В. Падучева, Диатеза, генитив отрицания, наблюдатель
2009-11-11 (Ј.А.)
10968 Исследования 011: Е.В. Падучева, Коммуникативная расчлененность и пути
189

ее преодоления: инверсия подлежащего 2009-11-11 (Ј.А.)
10967 Исследования 011: Е.В. Падучева, Терминативность и инкрементная тема
2009-11-11 (Ј.А.)
10966 Исследования 011: R. Rozina, Russian Verbs with Embedded Predicates of
Movement 2009-11-10 (Ј.А.)
10965 Исследования 011: R. Rozina, Cultural Constraints on Meaning Extension 200911-10 (Ј.А.)
10964 Исследования 011: Р.И. Розина, Категориальный сдвиг в семантической
деривации 2009-11-10 (Ј.А.)
10963 Лекции 003: Новгородские берестяные грамоты. Видеозапись лекции акад.
А.А. Зализняка [В1] 2009-11-09 (Ј.А.)
10962 Исследования 003: А.А. Зализняк, Значение берестяных грамот для истории
русского языка 2009-11-09 (Ј.А.)
10961 Исследования 003: А.А. Зализняк, Общие сведения о берестяных грамотах
2009-11-09 (Ј.А.)
10960 Исследования 036: В.Л. Янин, Значение открытия берестяных грамот для
изучения отечественной истории 2009-11-09 (Ј.А.)
10959 Монографии 003: А.А. Зализняк, Древненовгородский диалект 2009-11-09
(Ј.А.)
10958 Журналы 001: Język a kultura 2009-11-09 (Ј.А.)
10957 Журналы 025: Literary and Linguistic Computing 2009-11-08 (Ј.А.)
10956 Журналы 001: Lexicometrica 2009-11-08 (Ј.А.)
10955 Школы 001: Expert Advisory Group on Language Engineering Standards 200911-08 (Ј.А.)
10954 Школы 001: European Network of Excellence in Human Language Technologies
2009-11-08 (Ј.А.)
10953 Школы 001: European Language Resources Association 2009-11-08 (Ј.А.)
10952 Школы 001: Association for Literary and Linguistic Computing 2009-11-08
(Ј.А.)
10951 Школы 025: Association for Computers and the Humanities 2009-11-08 (Ј.А.)
10950 Исследования 008: Ewa Blachowicz-Wolny, Kazimierz Wolny, Rosyjski dowcip
polityczny w przekladzie polskim 2009-11-08 (Ј.А.)
10949 Журналы 040: Studia Wchodniosłowiańskie 2009-11-07 (Ј.А.)
10948 Монографии 013: K. Rutkowski, Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu
radzieckiego 2009-11-07 (Ј.А.)
10947 Монографии 040: I. Łukaszuk, Rosyjskie nazwy kulinariów na tle języków
słowiańskich 2009-11-07 (Ј.А.)
10946 Библиография 037: Wpływ języków obcych na rozwój polszczyzny 2009-11-07
(Ј.А.)
10945 Исследования 037: H. Krasowska, Problematyka lingwistyczna w badaniach nad
pograniczami 2009-11-06 (Ј.А.)
10944 Исследования 037: L. Selimski, Sufiksy zapożyczone w słowotwórstwie
czasownika w języku bułgarskim 2009-11-06 (Ј.А.)
10943 Исследования 037: A. Kiklewicz, Język polski obojga narodów? (wpływ języka
polskiego na język białoruskich mediów) 2009-11-06 (Ј.А.)
10942 Исследования 031: И. Захариева, Противостояние писателя времени (Михаил Пришвин) 2009-11-05 (Ј.А.)
10941 Исследования 031: И. Захариева, Специфика метода Сергея Довлатова:
документальность и фикция (”Филиал”) 2009-11-05 (Ј.А.)
10940 Исследования 031: И. Захариева, Концепция символизма в работах Валерия
190

Брюсова 2009-11-05 (Ј.А.)
10939 Журналы 001: Investigationes Linguisticae 2009-11-05 (Ј.А.)
10938 Исследования 023: S.G. Gaś, Образ России в российском дипломатическом
дискурсе 2009-11-05 (Ј.А.)
10937 Исследования 003: Е.А. Чащина, Особенности языка памятников деловой
письменности Московской Руси (на материале явочных челобитных XVII века)
2009-11-05 (Ј.А.)
10936 Исследования 025: J. Fiedoruszkow, Automatyczna analiza morfologiczna jako
narzędzie oceny poprawności wyrazów języka rosyjskiego 2009-11-05 (Ј.А.)
10935 Диссертации 023: И.А. Краснопёрова, Когнитивно-лингвистический анализ
устойчивых нарративных структур 2009-11-05 (Ј.А.)
10934 Исследования 001: Н. Халина, Лингвистический либерализм и модернизация
идеоречевого цикла 2009-11-05 (Ј.А.)
10933 Исследования 001: И.В. Беляева, Э.Г. Куликова, Манипулятивное искажение: лингвистический смысл эвфемизмов 2009-11-05 (Ј.А.)
10932 Тезисы 003: М.Н. Шевелёва, „Русский“ плюсквамперфект в языке древнерусских летописей 2009-11-04 (Ј.А.)
10931 Тезисы 040: М.И. Чернышева, Символика названия византийско-славянского сборника „Маргарит“ 2009-11-04 (Ј.А.)
10930 Тезисы 003: В.С. Томеллери, Первая попытка создания синтаксической терминологии на Руси 2009-11-04 (Ј.А.)
10929 Тезисы 040: О.П. Шевчук, О языке Софийского (середины ХIII в.) и Лобковского (1262 г. или 1282 г.) прологов 2009-11-03 (Ј.А.)
10928 Тезисы 040: И. В. Христова-Шомова, Три средневековых славянских перевода книги Иова с толкованиями 2009-11-03 (Ј.А.)
10927 Тезисы 040: В. Р. Федер, Выражение оригинала или выражение списка?
2009-11-03 (Ј.А.)
10926 Тезисы 003: З.К. Тарланов, А.И. Соболевский как исследователь русских
былинных имен 2009-11-03 (Ј.А.)
10925 Классики 012: Русско-сербский словарь (1880) 2009-11-02 (Ј.А.)
10924 Портреты 040: Петр Алексеевич Лавровский (Санкт-Петербург) 2009-11-02
(Ј.А.)
10923 Тезисы 003: А. Фаловски, Значение работ А. И. Соболевского для изучения
древнего псковского говора 2009-11-02 (Ј.А.)
10922 Тезисы 040: О.В. Селиванова, Н. М. Каринский – ученик А. И. Соболевского
2009-11-02 (Ј.А.)
10921 Тезисы 040: А.И. Соболевский и палеография: научная преемственность и
личные взаимоотношения (по материалам редкого фонда библиотеки РГПУ им. А.
И. Герцена) 2009-11-01 (Ј.А.)
10920 Тезисы 040: А.А. Турилов, Из истории галицко-волынской письменности
2009-11-01 (Ј.А.)
10919 Тезисы 040: Й. Райнхарт, А. И. Соболевский и вопрос о древнейшем славянском перeводе 2009-10-31 (Ј.А.)
10918 Тезисы 003: А. Рабус, А. И. Соболевский и культура Юго-Западной Руси
2009-10-31 (Ј.А.)
10917 Документы 040: Протокол расширенного заседания Президиума МКС, 2627 августа 2009 г., Стара Лесна, Словакия 2009-10-30 (Ј.А.)
10916 Тезисы 003: Б.М. Пудалов, Переводы „Притчи о дворе и змии“ в древнерусской письменности 2009-10-30 (Ј.А.)
10915 Тезисы 040: Л.В. Прокопенко, Наблюдения над составом и редакциями
191

Пролога за сентябрьское полугодие 2009-10-30 (Ј.А.)
10914 Интервью 001: Интервью В. Успенского с Л. Борусяк 2009-10-29 (Ј.А.)
10913 Тезисы 003: М.Б. Попов, Еще раз о происхождении цоканья 2009-10-29
(Ј.А.)
10912 Тезисы 040: Т.Г. Попова, Лествица и её списки в трудах А. И. Соболевского
0 321 0 2009-10-29 (Ј.А.)
10911 Портреты 021: Китадзё Мицуси (Киото) 2009-10-28 (Ј.А.)
10910 Программы 040: Programul Conferinţei Internaţionale (Iaşi) 2009-10-28 (Ј.А.)
10909 Тезисы 040: П.В. Петрухин, О прагматике восточнославянской сверхсложной формы („русского плюсквамперфекта“) 2009-10-28 (Ј.А.)
10908 Тезисы 040: А.А. Пичхадзе, Славянская гимнография и древнейший перевод
Хроники Георгия Амартола и родственных памятников 2009-10-28 (Ј.А.)
10907 Лекции 024: Лекция члена-корреспондента РАН В.А. Плунгяна [В1] 200910-27 (Ј.А.)
10906 Тезисы 003: С. Николова, Алексей Соболевский и Григорий Ильинский противоречивое единство 2009-10-27 (Ј.А.)
10905 Тезисы 040: Т.В. Пентковская, Инфинитивные конструкции в Чудовской и
афонской редакциях Нового Завета 2009-10-27 (Ј.А.)
10904 Портреты 001: Jerzy Kuryłowicz (Kraków) 2009-10-26 (Ј.А.)
10903 Сборники 040: Стандардизација старословенског ћириличког писма и
његова регистрација у Уникоду 2009-10-26 (Ј.А.)
10902 Диссертации 026: Сунь Шуан, Семантическая интерпретация падежных
форм в системах русско-китайского машинного перевода (на примере творительного падежа) 2009-10-26 (Ј.А.)
10901 Диссертации 024: Д.И. Коломацкий, Дистрибуция русских пассивных форм:
корпусное исследование 2009-10-26 (Ј.А.)
10900 Диссертации 023: Н.А. Батюкова, Метаязыковые средства современной
публицистической и художественной речи 2009-10-26 (Ј.А.)
10899 Диссертации 003: И.С. Юрьева, Семантика глаголов „имъти, хотъти, начати“ (почати) в сочетаниях с инфинитивом 2009-10-26 (Ј.А.)
10898 Диссертации 023: А.В. Десятовa, Норма и аномалия в поэтическом
идиолекте Александра Введенского 2009-10-26 (Ј.А.)
10897 Диссертации 040: С.И. Панова, Диатаксис патриарха Филофея Коккина в
славянской книжной традиции XIV – XV вв.: лингвотекстологическое исследование 2009-10-26 (Ј.А.)
10896 Школы 039: Gazi Üniversitesi, Ankara 2009-10-26 (Ј.А.)
10895 Портреты 003: Евгения Самсоновна Истрина (Одесса / Санкт-Петербург)
2009-10-26 (Ј.А.)
10894 Новости 001: Госдума лишила паралимпийцев буквы "о" 2009-10-26 (Ј.А.)
10893 Дискуссии 001: Госдума заменила собой Орфографическую комиссию РАН.
Комментарий М. В. Горбаневского 2009-10-26 (Ј.А.)
10892 Тезисы 040: Л.В. Мошкова, Анонимное толкование 71-го правила Карфагенского собора: место написания и проблема датировки 2009-10-26 (Ј.А.)
10891 Тезисы 040: М.О. Новак, Греко-славянские параллели в Паренесисе Ефрема
Сирина: соотношение глагольных форм 2009-10-26 (Ј.А.)
10890 Тезисы 040: Х. Миклас, Формальная структура Константиновой глаголицы
2009-10-25 (Ј.А.)
10889 Тезисы 040: Я. Милтенов, Лексические маркеры как средство атрибуции
преславских текстов 2009-10-25 (Ј.А.)
10888 Тезисы 003: В.А. Матвеенко, Временник Георгия Монаха в зеркале Словаря
192

древнерусского языка 2009-10-24 (Ј.А.)
10887 Тезисы 040: С. Менгель, Отражение прошедшего действия в языке восточных славян 2009-10-24 (Ј.А.)
10886 Конференции 039: Античная культура как основа формирования личности
2009-10-23 (Ј.А.)
10885 Конференции 008: Русский язык и культура в зеркале перевода (Греция)
2009-10-23 (Ј.А.)
10884 Библиография 040: И.Е. Можаева, Южнославянские языки 2009-10-23 (Ј.А.)
10883 Тезисы 012: И.А. Малышева, Из истории лексикографической терминологии: лексикон и словарь в русской научной традиции XVIII века 2009-10-23 (Ј.А.)
10882 Тезисы 040: К.А. Максимович, Роль А. И. Соболевского в изучении древнейших западнославянских переводов с латыни 2009-10-23 (Ј.А.)
10881 Тезисы 003: И.С. Улуханов, Некоторые проблемы изучения исторической
лексикологии и исторического словообразования [по материалам словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)] 2009-10-02 (Ј.А.)
10880 Тезисы 003: Ф. Дж. Томсон, Несколько до сих пор не установленных оригиналов переводных текстов, описанных Соболевским 2009-10-22 (Ј.А.)
10879 Тезисы 040: О.С. Сапожникова, А. И. Соболевский о переводчиках Патерика
Римского и неизвестный перевод иоанна экзарха болгарского 2009-10-02 (Ј.А.)
10878 Тезисы 040: В.А. Ромодановская, Проект издания Геннадиевской библии
Славянской библейской комиссии (по материалам архива РАН) 2009-10-02 (Ј.А.)
10877 Новости 040: Slovenski slavistični kongres (Madžarska) 2009-10-22 (Ј.А.)
10876 Школы 040: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2009-10-22
(Ј.А.)
10875 Конференции 040: Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 2010) 2009-10-22
(Ј.А.)
10874 Программы 036: Эволюция понятий в свете истории русской культуры
(ИРЯ РАН) 2009-10-22 (Ј.А.)
10873 Новости 039: Церемония открытия Русского центра в Белградском университете 2009-10-22 (Ј.А.)
10872 Тезисы 003: К. М. Мак-Роберт, Дополнение к исследованию А. И. Соболевского о галицко-волынском наречии: язык и текстoлогические особенности Луцкой псалтыри 1384 г. 2009-10-22 (Ј.А.)
10871 Конференции 012: 5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup
(Zagreb) 2009-10-22 (Ј.А.)
10870 Журналы 032: Književna smotra (2009) 2009-10-22 (Ј.А.)
10869 Тезисы 040: И.И. Макеева, К проблеме перевода чудес Николая Мирликийскогo 2009-10-22 (Ј.А.)
10868 Тезисы 040: И. Майер, О вновь найденных оригиналах к „Вестям-Курантам“
2009-10-22 (Ј.А.)
10867 Тезисы 040: О.В. Лосева, Молитва над болящим в составе сербского Требника Q. п. I. 24 2009-10-22 (Ј.А.)
10866 Новости 012: Лексикографията в европейското културно пространство
2009-10-21 (Ј.А.)
10865 Сборники 040: Поредица „Българско езикознание“ 2009-10-21 (Ј.А.)
10864 Журналы 040: Български език 2009-10-21 (Ј.А.)
10863 Тезисы 040: В.Б. Крысько, „Церковнославянские стихотворения IX–X веков“: опыт современной реконструкции 2009-10-21 (Ј.А.)
10862 Тезисы 003: Е.И. Коряковцева, Тенденции развития nomina abstracta в истории русского языкa 2009-10-21 (Ј.А.)
193

10861 Тезисы 003: О.Н. Киянова, Состояние грамматической нормы языка поздних
летописных текстов 2009-10-21 (Ј.А.)
10860 Тезисы 006: С.В. Кезина, Говоры славянских языков как источник материала
для семасиологических исследований 2009-10-21 (Ј.А.)
10859 Тезисы 010: Р.Ф. Касаткина, Функционирование изменяемой постпозитивной частицы в севернорусских говорах и специфика фразовой интонации 2009-1021 (Ј.А.)
10858 Тезисы 003: Л.Л. Касаткин, К истории фонем /о/ — /ω/ 2009-10-21 (Ј.А.)
10857 Тезисы 008: Д.С. Ищенко, „Список А. И. Соболевского“ и переводческая
деятельность в Киевской Руси 2009-10-21 (Ј.А.)
10856 Тезисы 003: С.И. Иорданиди, Рецензии А. И. Соболевского (о морфологии
имени) 2009-10-21 (Ј.А.)
10855 Тезисы 040: Н.И. Зубов, Новонайденный список переводных комментариев
к Словам Григория Богослова из рукописного фонда одесской государственной
научной библиотеки им. М. Горького 2009-10-21 (Ј.А.)
10854 Тезисы 003: О.Ф. Жолобов, Aрхаизмы, инновации и диалектизмы в Паренесисе Ефрема Сирина по рукописи РГАДА, Тип. 38 2009-10-21 (Ј.А.)
10853 Исследования 040: Петър Динеков, Дело Вука Караџића и бугарска филолошка култура у другоj половини XIX века 2009-10-20 (Ј.А.)
10852 Новости 036: В Белграде открыт памятник А.С. Пушкину 2009-10-20 (Ј.А.)
10851 Тезисы 002: А.В. Ефимова, История слов с корнем костр-/костер- „крепость,
сооружение, укрепление“: в русском языке XI–XХ веков 2009-10-20 (Ј.А.)
10850 Тезисы 012: И.Б. Дягилева, В.Н. Калиновская, О.А. Старовойтова, От теории
к практике: пробный выпуск „Словаря русского языка XIX века“ 2009-10-20 (Ј.А.)
10849 Тезисы 037: И.Г. Добродомов, Литографированный курс А. И. Соболевского
„Русские заимствованные слова“ и его значение для русского исторического языкознания 2009-10-20 (Ј.А.)
10848 Тезисы 040: В.Н. Желязкова, Простой пролог в составе рукописи № 73 из
научного архива БАН 2009-10-20 (Ј.А.)
10847 Тезисы 003: В.М. Живов, Дательный самостоятельный в Повести временных
лет и Житии Феодосия: проблемы референтной структуры и порядка слов 2009-1020 (Ј.А.)
10846 Тезисы 040: А.С. Герд, К лингвистической типологии славянских рукописей
2009-10-19 (Ј.А.)
10845 Тезисы 003: Е.М. Верещагин, „Знаменитое Остромирово Евангелие имеет
порядочное количество описок“ (А. И. Соболевский): каких именно? 2009-10-19
(Ј.А.)
10844 Тезисы 003: В.Л. Васильев, Лексикализация изменения дн > нн > н в истории русского языка (на материале топонимии и диалектной лексики) 2009-10-19
(Ј.А.)
10843 Тезисы 002: Ж.Ж. Варбот, Этимология и диалектная фонетика 2009-10-19
(Ј.А.)
10842 Тезисы 003: Е. Братищенко, К истории окончания род. падежа ед. ч. м. р.
местоименного прилагательного 2009-10-19 (Ј.А.)
10841 Тезисы 003: М.А. Бобрик, Страстотерпец и мученик: история синонимии
2009-10-19 (Ј.А.)
10840 Тезисы 040: М. Гардзанити, Текстология и языкознание в рукописной традиции славянского Евангелия 2009-10-18 (Ј.А.)
10839 Тезисы 008: У. Биргегорд, Переводчики с русского языка в Швеции XVII
века. О чем говорят их тексты? 2009-10-18 (Ј.А.)
194

10838 Тезисы 003: Г.С. Баранкова, Проблемы подлинности памятника и особенности его языка 2009-10-18 (Ј.А.)
10837 Тезисы 028: Т.И. Афанасьева, „Толковая служба“ – русская компиляция толкований на литургию: к вопросу о месте и времени создания памятника 2009-10-18
(Ј.А.)
10836 Тезисы 012: Л.Ю. Астахина, Академик А. И. Соболевский и историческая
лексикография 2009-10-18 (Ј.А.)
10835 Тезисы 011: V. Borschev, E.V. Paducheva, B.H. Partee, Y.G. Testelets, I. Yanovich, Russian Genitives, Non-Referentiality, and the Property-Type Hypothesis 2009-1017 (Ј.А.)
10834 Тезисы 006: J. Błaszczak, What has to be used? Existential, Locative, and
Possessive Sentences in Polish (Slavic) 2009-10-17 (Ј.А.)
10833 Тезисы 019: V.G. Markman, Pronominal Copula Constructions are What?
Reduced Specificational Pseudoclefts (Sort of) 2009-10-17 (Ј.А.)
10832 Тезисы 005: E. Kallestinova, R. Slabakova, Does the Verb Move in Russian?
2009-10-17 (Ј.А.)
10831 Тезисы 005: I.A. Sekerina, Spoken-Word Recognition in Russian Children 200910-17 (Ј.А.)
10830 Тезисы 005: J. Reich, J. Kuznetsova, M. Babyonyshev, L. Hart, E. Grigorenko,
The Use of the Symmetrical Response by Russian-Speaking Children 2009-10-17 (Ј.А.)
10829 Тезисы 011: S. Tatevosov, Intermediate prefixes in Russian 2009-10-17 (Ј.А.)
10828 Тезисы 040: R. Pancheva, The Headedness of TP in Old Church Slavonic:
Evidence From The Interaction Of Periphrastic Tenses With Negation 2009-10-17 (Ј.А.)
10827 Тезисы 011: M. Sherkina-Lieber, S. Armoškaite, Verbal Suffixes as Quantization-Changing Devices in Russian 2009-10-17 (Ј.А.)
10826 Тезисы 019: O. Steriopolo, Universal Diminutive Syntax? 2009-10-17 (Ј.А.)
10825 Тезисы 011: O. Kagan, On the Semantics of Russian Aspect 2009-10-17 (Ј.А.)
10824 Портреты 021: Лидия Владимировна Кнорина (Москва) 2009-10-16 (Ј.А.)
10823 Исследования 011: V. Borschev, B. H. Partee, Genitives, Types and Sorts: The
Russian Genitive of Measure 2009-10-16 (Ј.А.)
10822 Тезисы 019: L. Nossalik, A Syntactic Analysis of Russian Prefixed Perfective
Verbs 2009-10-16 (Ј.А.)
10821 Исследования 011: W. Croft, Case Marking and the Semantics of Mental Verbs
2009-10-16 (Ј.А.)
10820 Софтвер 025: A. Gelbukh, G. Sidorov, System for Automatic Morphological
Analysis of Russian 2009-10-16 (Ј.А.)
10819 Новости 040: А. Цвијић, Српско-руске везе (Руски алманах) 2009-10-15
(Ј.А.)
10818 Тезисы 004: S. Mengel, Языковые изменения в условиях социально-культурного шока (на примере развития русского языка в диаспоре и в метрополии) 200910-15 (Ј.А.)
10817 Тезисы 016: В.В. Химик, Русское модификационное словообразование 200910-15 (Ј.А.)
10816 Тезисы 016: В.Г. Фатхутдинова, Словообразовательные подсистемы русского языка в ментально-культурном аспекте 2009-10-15 (Ј.А.)
10815 Тезисы 016: И.С. Улуханов, Реализация закономерностей системы языка в
новой лексике 2009-10-15 (Ј.А.)
10814 Тезисы 016: А.В. Стахеева, Система способов языковой игры в аббревиации:
история, современность, перспективы развития 2009-10-15 (Ј.А.)
10813 Тезисы 016: С.В. Соколова, Особенности семантики и предпосылки продук195

тивности приставки „за-“ в современном русском языке 2009-10-15 (Ј.А.)
10812 Тезисы 016: М.В. Сандакова, Инновации в сфере образования прилагательных с приставкой не- 2009-10-15 (Ј.А.)
10811 Тезисы 016: Л.В. Рацибурская, Словообразовательные инновации как отражение социальных изменений в современной России 2009-10-15 (Ј.А.)
10810 Тезисы 037: В. Радева, Словообразовательные инновации, обусловленные
иноязычной лексикой в славянских языках 2009-10-14 (Ј.А.)
10809 Тезисы 037: М. Радченко, С. Хаджихалилович, Словообразовательная активность интернациональных препозитивных элементов в современном русском и
хорватском языках 2009-10-14 (Ј.А.)
10808 Тезисы 016: Т.В. Попова, Новые словообразовательные форманты современного русского языка (на материале глафодериватов) 2009-10-14 (Ј.А.)
10807 Тезисы 016: Е.В. Петрухина, Возможности, функции и конкуренты словопроизводства в современном русском языке 2009-10-14 (Ј.А.)
10806 Тезисы 037: В.П. Панченко, Иноязычные имена как источник глагольной
номинации (по материалам „толкового словаря русского языка с включением
сведений о происхождении слов“) 2009-10-14 (Ј.А.)
10805 Тезисы 010: М.А. Осадчий, Когнитивное моделирование лексико-деривационной системы русских народных говоров 2009-10-14 (Ј.А.)
10804 Портреты 011: Сергей Георгиевич Татевосов (Москва) 2009-10-13 (Ј.А.)
10803 Тезисы 016: Г.А. Николаев, Меняется ли соотношение традиционных функций словообразования? 2009-10-13 (Ј.А.)
10802 Тезисы 006: И. Онхайзер, Тенденции развития славянских языков: номинация / словообразование. опыт международного сотрудничества 2009-10-13 (Ј.А.)
10801 Тезисы 016: Н.А. Николина, Новые явления в сфере сложения и сращения
2009-10-13 (Ј.А.)
10800 Тезисы 016: Г.А. Николаев, Активные процессы в современном русском словообразовании 2009-10-13 (Ј.А.)
10799 Тезисы 006: Г.П. Нещименко, Тенденция языковой экономии как фактор
динамики литературной нормы в славянских языках 2009-10-13 (Ј.А.)
10798 Тезисы 016: В.Н. Немченко, О разграничении корневых и служебных морфем (на материале современного русского языка) 2009-10-13 (Ј.А.)
10797 Тезисы 016: Й. Митурска-Бояновска, Префиксальное словообразование
имен существительных в современном русском языке 2009-10-12 (Ј.А.)
10796 Тезисы 013: Н.Б. Лебедевa, Экспериментальное измерение степени лексичности лексических инноваций (на материале русских префиксальных глаголов)
2009-10-12 (Ј.А.)
10795 Тезисы 016: Е.С. Кубрякова, Аналогия в порождении новых производных
слов 2009-10-12 (Ј.А.)
10794 Тезисы 016: Н.Ф. Крылова, Модели окказионального словообразования в
языке СМИ 2009-10-12 (Ј.А.)
10793 Портреты 040: Елена Георгиева (София) 2009-10-11 (Ј.А.)
10792 Портреты 003: Алексей Иванович Соболевский (Москва) 2009-10-11 (Ј.А.)
10791 Тезисы 016: М.А. Кронгауз, Игровой механизм выбора вторичной номинации 2009-10-11 (Ј.А.)
10790 Тезисы 006: Е.И. Коряковцева, Инновации в словообразовании русских,
польских и чешских nomina abstracta 2009-10-11 (Ј.А.)
10789 Тезисы 006: Е.А. Земская, З. Рудник-Карватова, Новые явления в словообразовании русского и польского языков на рубеже ХХ-ХХІ веков 2009-10-11 (Ј.А.)
10788 Тезисы 016: О.П. Ермакова, Проблемы изучения деривационно связанных
196

значений корней на современном этапе развития словообразования 2009-10-11
(Ј.А.)
10787 Исследования 037: W. Kim, A Typological Research between Russian and
Bulgarian Languages: from the diachronic points of views 2009-10-10 (Ј.А.)
10786 Тезисы 013: Н.Д. Голев, Потенциальные слова и лексические инновации в
поисковых системах Интернета: теоретические и прикладные аспекты 2009-10-10
(Ј.А.)
10785 Тезисы 016: А.Р. Гелегаева, Словообразовательный потенциал слова один в
современном русском языке 2009-10-10 (Ј.А.)
10784 Тезисы 006: А. Вулане, Понятие маленький в словообразовательной системе
латышского и русского языков 2009-10-10 (Ј.А.)
10783 Тезисы 016: В.Н. Виноградова, Поэтическое словообразование как фактор
появления инноваций в языке 2009-10-10 (Ј.А.)
10782 Тезисы 006: В.В. Борисенко, Парадигматический характер славянских
языков и синтагматический способ их описания (на материале русского и сербского языков) 2009-10-10 (Ј.А.)
10781 Тезисы 016: Г.В. Белякова, Об ограничениях в образовании суффикасальных
nomina loci 2009-10-10 (Ј.А.)
10780 Тезисы 013: Р. Беленчикова, Парадигматические отношения глаголов с
префиксом „об-“ и их лексикографическая презентация 2009-10-10 (Ј.А.)
10779 Тезисы 037: Л.А. Баранова, Способы и средства образования дериватов от
аббревиатур иноязычного происхождения в современном русском языке 2009-1010 (Ј.А.)
10778 Сборники 011: Исследования по глагольной деривации 2009-10-09 (Ј.А.)
10777 Сборники 021: Исследования по теории грамматики 2009-10-09 (Ј.А.)
10776 Тезисы 006: Ю. Балтова, За словообразувателната и лексикална интерпретация на някои интернационализми в славянските езици 2009-10-09 (Ј.А.)
10775 Тезисы 016: Л.А. Араева, Деривационная система повседневности ХХІ века:
хаос – или ассоциативный взрыв устоявшихся стереотипов? 2009-10-09 (Ј.А.)
10774 Тезисы 006: Н.Е. Ананьева, Новая отонимическая лексика в современных
славянских языках 2009-10-09 (Ј.А.)
10773 Тезисы 006: Ц. Аврамова, О некоторых (новых) явлениях в славянском
словообразовании с типологической точки зрения 2009-10-09 (Ј.А.)
10772 Портреты 001: Виктор Самуилович Храковский (Санкт-Петербург) 200910-08 (Ј.А.)
10771 Анонсы 001: Welcome to the Cascadilla Proceedings Project web site! 2009-1008 (Ј.А.)
10770 Тезисы 006: S. Warchoł, Odzwierciedlenie etnicznokulturowej i językowej
tożsamości Słowian w świetle tradycyjnej zoonimii ludowej i terminologii zoonimicznej
2009-10-08 (Ј.А.)
10769 Тезисы 006: M. Vojteková, Predložky „do“ a „k“ v širšom slovanskom kontexte
2009-10-08 (Ј.А.)
10768 Тезисы 006: Н.В. Юдина, С. Адамкова, О некоторых особенностях употребления фразеологизмов в русскоязычной и чешскоязычной прессе начала ХХІ века
2009-10-08 (Ј.А.)
10767 Тезисы 012: Л.Л. Шестакова, „Словарь языка русской поэзии ХХ века“ и его
место в поэтической лексикографии 2009-10-08 (Ј.А.)
10766 Тезисы 006: Е.В. Шабалина, Семантическое развитие лексики со значением
счета в русском и польском языках 2009-10-08 (Ј.А.)
10765 Проекты 040: Общеславянский лингвистический атлас 2009-10-07 (Ј.А.)
197

10764 Тезисы 012: М.И. Чернышева, Итоги работы над международным проектом
„Теория и история славянской лексикографии“ 2009-10-07 (Ј.А.)
10763 Тезисы 005: Е.Б. Чернышова, Концепт „школа“ в сознании детей 7-8 лет
2009-10-07 (Ј.А.)
10762 Тезисы 013: О.Е. Фролова, Жанровая конвенциональность лексических
коннотаций в русском языке и текстах традиционной культуры (на примере названий животных) 2009-10-07 (Ј.А.)
10761 Тезисы 006: Ж. Финк, О фразеологизмах с компонентом „svijeća“ (свеча) в
хорватском и некоторых других славянских языках 2009-10-07 (Ј.А.)
10760 Тезисы 012: С.В. Стеванович, Комплексное описание национально-специфической лексики 2009-10-07 (Ј.А.)
10759 Тезисы 037: О.В. Синёва, Заимствования из русского языка в современной
литовской речи 2009-10-07 (Ј.А.)
10758 Тезисы 006: А.М. Седюк, Запах как мотивационный признак названий растений в первичном и вторичном семиозисе 2009-10-07 (Ј.А.)
10757 Тезисы 020: Е.А. Селиванова, Мифологическое этносознание в процессах
номинации 2009-10-07 (Ј.А.)
10756 Тезисы 006: И. Саукане, Окказионализмы-хронофакты в латышской и русской публицистике 2009-10-07 (Ј.А.)
10755 Тезисы 012: И.И. Савицкая, Словари В. Даля и И. Носовича: этническое сознание в языковых фактах 2009-10-06 (Ј.А.)
10754 Тезисы 006: Т.М. Рогожникова, Моделирование семантики: динамический
аспект и этнокультурная специфика 2009-10-06 (Ј.А.)
10753 Тезисы 017: Г.Н. Питкевич, Структура русских неофициальных личных
имен в Латгалии 2009-10-06 (Ј.А.)
10752 Тезисы 006: И.М. Патен, Семантическая парадигма фразеологических единиц со значением передвижения в славянских языках 2009-10-06 (Ј.А.)
10751 Тезисы 006: Д. Пандев, Метафората во македонскиот и во рускиот дневен
печат 2009-10-06 (Ј.А.)
10750 Тезисы 006: С.А. Никифорова, Старославянская традиция в современной
русской и чешской христианской терминологии 2009-10-06 (Ј.А.)
10749 Тезисы 006: В.Е. Моисеенко, О Шарике, Жучке, Мурке и сером волке (ономасиологические заметки) 2009-10-06 (Ј.А.)
10748 Тезисы 006: Д. Мирич, Семантика стыда в сербском и русском языках 200910-05 (Ј.А.)
10747 Тезисы 007: А.Б. Макарова, Расширение сферы действия лексемы „такой“ в
современной русской разговорной речи 2009-10-05 (Ј.А.)
10746 Тезисы 006: В.Г. Кульпина, Современные тенденции в лексикографировании класса местоимений 2009-10-05 (Ј.А.)
10745 Тезисы 010: О.Н. Крылова, Номинация „женской одежды“ в языковой картине севернорусской крестьянки 2009-10-05 (Ј.А.)
10744 Тезисы 010: Е.Е. Королёва, Русская народная фразеология Латгалии 200910-05 (Ј.А.)
10743 Тезисы 012: Е.Е. Королёва, Первый русский археологический словарь 200910-05 (Ј.А.)
10742 Тезисы 006: Р. Квашите, Национально-специфическая лексика в руссколитовских и русско-латышских словарях 2009-10-04 (Ј.А.)
10741 Тезисы 006: Л.А. Калимуллина, Метафорический образ эмоций в славянских
языках: опыт сопоставительного анализа 2009-10-04 (Ј.А.)
198

10740 Исследования 031: И. Захариева, Поэтологический аспект лирики О. Мандельштама 2009-10-04 (А.Г.)
10739 Исследования 025: N.A. Stepanova, Automatic Acquisition of Lexico-Semantic
Knowledge from Corpora 2009-10-03 (Ј.А.)
10738 Исследования 025: I.P. Kuznetsov, E.B. Kozerenko, K.I. Kuznetsov, N.O.
Timonina, Intelligent System for Entities Extractions (ISEE) from Natural Language
Texts 2009-10-03 (Ј.А.)
10737 Тезисы 025: I. Smirnov, Heterogeneous Semantic Networks for Text Representation in Intelligent Search Engine EXACTUS 2009-10-03 (Ј.А.)
10736 Исследования 025: S.B. Potemkin, Unsupervised Parsing of the Russian
Sentence 2009-10-03 (Ј.А.)
10735 Исследования 031: И. Захариева, Малая проза Василия Шукшина (проблема
историко-литературной значимости) 2009-10-02 (А.Г.)
10734 Исследования 031: И. Захариева, Критические рецепции феномена Владимира Набокова 2009-10-02 (А.Г.)
10733 Тезисы 019: S. Say, Grammaticalization vs. Reanalysis: Evidence from Russian
Adverbial Structures 2009-10-02 (Ј.А.)
10732 Тезисы 011: M. Knjazev, То,чтобы-придаточные как ложные free relatives
2009-10-02 (Ј.А.)
10731 Тезисы 006: E. Gorishneva, Genericity and Aspect 2009-10-02 (Ј.А.)
10730 Тезисы 011: Z. Glushan, On Animacy and Unaccusativity in Russia 2009-10-02
(Ј.А.)
10729 Тезисы 011: P. Braginsky, Semantic Analysis of the Prefix ZA- in Russian 200910-02 (Ј.А.)
10728 Интервью 039: V. Kadić, Brzo i sigurno do posla (Драган Копривица, Черногория) 2009-10-01 (Ј.А.)
10727 Школы 042: World Academy of Art and Science 2009-10-01 (Ј.А.)
10726 Тезисы 011: А.К. Казкенова, Номинативный репертуар языка и проблема
речевого воздействия 2009-10-01 (Ј.А.)
10725 Исследования 037: Я. Битківська, Тенденції трансферу лексичного значення
англійських запозичень у сучасній українській мові 2009-10-01 (Ј.А.)
10724 Тезисы 012: А.И. Изотов, Изменившийся словник чешско-русского словаря
общеупотребительной лексики как отражение изменившейся внеязыковой действительности 2009-10-01 (Ј.А.)
10723 Тезисы 012: М.Я. Дымарский, Кодификация vs. словарное богатство языка:
проблема модели современного нормативного словаря 2009-10-01 (Ј.А.)
10722 Диссертации 006: Е.М. Мещерякова, Фигура наблюдателя в видо-временной семантике (на материале русского и английского языков) 2009-09-30 (Ј.А.)
10721 Конференции 039: Современные методики и технологии обучения русскому
языку и русской культуре (Белград) 2009-09-30 (Ј.А.)
10720 Тезисы 006: С.Ю. Дубровина, „Ласточкина трава“ в славянских этнокультурных представлениях 2009-09-30 (Ј.А.)
10719 Тезисы 013: С.В. Доронина, Прагматическая характеристика инвективных
слов в толковых словарях и аспекты их лексического значения 2009-09-30 (Ј.А.)
10718 Тезисы 011: О.Н. Григорьева, Сенсорные номинации как средство социальной стратификации в языке СМИ 2009-09-30 (Ј.А.)
10717 Тезисы 014: А.М. Григораш, Фразеологические инновации в современной
русскоязычной прессе Украины: национальная семантика 2009-09-30 (Ј.А.)
10716 Тезисы 006: С.Г. Гась, Новые наименования профессий в польском языке и
их русские эквиваленты 2009-09-30 (Ј.А.)
199

10715 Тезисы 037: Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Немецко-славянские языковые контакты в зеркале фразеологии (опыт словаря) 2009-09-30 (Ј.А.)
10714 Тезисы 013: Д.В. Будняк, Грань взаимодействия языка и действительности
2009-09-30 (Ј.А.)
10713 Тезисы 006: И.В. Бугаева, Сакральная ономастика в славянских языках и
культурах 2009-09-29 (Ј.А.)
10712 Тезисы 037: А.В. Борисенко, Церковнославянское наследие в терминосистемах русского языка 2009-09-29 (Ј.А.)
10711 Тезисы 006: С.М. Белякова, Семантика отрицания как этнокультурный феномен (на материале русского и чешского языков) 2009-09-29 (Ј.А.)
10710 Тезисы 012: С.Г. Беликова, Интерактивный толково-энциклопедический
словарь русского языка: возможности и ограничения 2009-09-29 (Ј.А.)
10709 Тезисы 013: Л.В. Басова, Лексические средства в текстах информационноаналитических жанров региональных газет 2009-09-29 (Ј.А.)
10708 Тезисы 006: Д. Балакова, Я. Шинделаржова, Культурологические концепты
русского, чешского и словацкого языков в зеркале фразеологического словаря
2009-09-29 (Ј.А.)
10707 Тезисы 013: И.В. Баданина, Изменения в лексике современного русского
языка, называющей лиц, в последнее десятилетие (на материале толковых словарей) 2009-09-29 (Ј.А.)
10706 Тезисы 011: Н.А. Аксарина, Зевгма в современной публицистической речи
как отражение активных семантических процессов 2009-09-29 (Ј.А.)
10705 Конференции 007: Когнитивное моделирование в лингвистике - 2009 (Румыния) [Ф19] 2009-09-28 (Ј.А.)
10704 Портреты 040: Григорий Андреевич Ильинский (Санкт-Петербург / Томск)
2009-09-28 (Ј.А.)
10703 Исследования 040: С.В. Смирнов, Григорий Андреевич Ильинский: судьба
ученого 2009-09-28 (Ј.А.)
10702 Тезисы 006: Е.И. Якушкина, Лексическое выражение семантики понимания
в славянских языках 2009-09-28 (Ј.А.)
10701 Тезисы 006: И.А. Шушарина, Соотношение концепта „жизнь“ в русском и
польском языках 2009-09-28 (Ј.А.)
10700 Тезисы 006: Т. Шутковски, Этнокультурная специфика паремийной единицы с ономастическим компонентом как объекта конфронтативных исследований
2009-09-28 (Ј.А.)
10699 Тезисы 007: О.С. Ширяева, Способы именования чувств в русской языковой
картине мира 2009-09-28 (Ј.А.)
10698 Тезисы 007: Н.В. Шестеркина, Структура пропозитивно-ассоциативного
фрейма концепта „огонь“: на материале русских заговорных текстов и паремий
2009-09-28 (Ј.А.)
10697 Тезисы 006: Л.А. Шеста, Родники и листья: славянские языковые картины
мира (на материале польского, болгарского и русского языков) 2009-09-28 (Ј.А.)
10696 Тезисы 007: Е.Е. Хазимуллина, Этнокультурная специфика отражения
представлений об уме в русском языке 2009-09-28 (Ј.А.)
10695 Тезисы 006: Г.А. Филь, И.М. Кутняк, Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения в украинском и русском языках: этнокультурный аспект
2009-09-28 (Ј.А.)
10694 Тезисы 005: Н.В. Уфимцева, Культура и ее отражение в языковом сознании:
(белорусы, болгары, поляки, русские, украинцы) 2009-09-27 (Ј.А.)
10693 Тезисы 011: Г.С. Сырица, Семантика невыразимого как этнокультурный
200

феномен 2009-09-27 (Ј.А.)
10692 Тезисы 007: В.А. Сулимов, Языковая картина мира и проблема понимания
литературного текстa 2009-09-27 (Ј.А.)
10691 Тезисы 006: Е.Е. Стефанский, Русский концепт „совесть“ на фоне польской
и чешской лингвокультур 2009-09-27 (Ј.А.)
10690 Тезисы 005: Е.В. Старостина, Следы советской эпохи в языковом сознании
носителей русского языка (на материале вербальных ассоциаций) 2009-09-27 (Ј.А.)
10689 Тезисы 007: Т.А. Сироткина, Отражение этнокультурного сознания в региональном этнонимиконе 2009-09-27 (Ј.А.)
10688 Тезисы 006: Л.А. Сергеева, Ценностный аспект языкового сознания (по данным русского и чешского языков) 2009-09-27 (Ј.А.)
10687 Тезисы 007: Н.В. Семёнова, Милостыня: русский культурный сценарий
2009-09-27 (Ј.А.)
10686 Тезисы 007: Н.В. Сайкова, К проблеме отражения в тексте русской языковой
личности 2009-09-27 (Ј.А.)
10685 Тезисы 006: К.В. Пьянкова, „Хлеб-соль“ в славянской языковой и культурной традиции 2009-09-26 (Ј.А.)
10684 Тезисы 006: С.М. Прохорова, Концептуальные смыслы компонента „кровь“ /
„кроў“ в русской и белорусской фразеологии 2009-09-26 (Ј.А.)
10683 Тезисы 007: Е.Ю. Позднякова, Языковая картина мира и языковое пространство в диалоге „язык – культура“ 2009-09-26 (Ј.А.)
10682 Тезисы 007: М.В. Пименова, Семантическая история слова-концепта „красота“ как отражение этнокультурного сознания (на материале русского языка) 200909-26 (Ј.А.)
10681 Тезисы 006: К.В. Першина, Об отражении этнокультурного сознания в
славянской онимии (хрононимы русского, украинского и болгарского языков)
2009-09-26 (Ј.А.)
10680 Тезисы 006: А.К. Мырзашова, Фитоморфный код культуры как средство
отражения уровня интеллекта (сопоставительный анализ) 2009-09-26 (Ј.А.)
10679 Тезисы 007: И.А. Морозова, Концепт „женщина“ и изменения в лексикофразеологическом поле „Наименования лиц женского пола“ на рубеже ХХ-ХХІ
веков 2009-09-26 (Ј.А.)
10678 Тезисы 007: М.Г. Милютина, Словоформа „однако“ как образная и понятийная составляющая концепта „противоречие“ (на примере информационно-аналитической передачи „однако“ М. Леонтьева) 2009-09-26 (Ј.А.)
10677 Тезисы 014: А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, Межъязыковые фразеологические корреляты и языковая картина мира 2009-09-26 (Ј.А.)
10676 Тезисы 006: Л.А. Лебедева, Лакунарность в языковом представлении соотносительных концептов (русский концепт черный и чешский černý) 2009-09-26
(Ј.А.)
10675 Тезисы 006: Т.И. Крыга, Признаковые имена и национальная культура в
материалах ассоциативных словарей 2009-09-26 (Ј.А.)
10674 Тезисы 006: Л. Крумова-Цветкова, Пожеланията и клетвите като част от националната самобитност и култура 2009-09-25 (Ј.А.)
10673 Тезисы 007: И.Н. Кошман, Расширение номинативного поля концепта (на
материале русскоязычных газетных текстов украины) 2009-09-25 (Ј.А.)
10672 Тезисы 007: М.Н. Коннова, Концепт „служение“ и средства его выражения в
русской языковой картине мира 2009-09-25 (Ј.А.)
10671 Тезисы 006: В.Б. Колосова, Растительный код традиционной культуры
(этнолингвистический и лингвогеографический аспект) 2009-09-25 (Ј.А.)
201

10670 Тезисы 007: Л.Г. Ким, Проявление особенностей русского языкового мышления при интерпретации текста (на материале экспериментальных данных) 200909-25 (Ј.А.)
10669 Тезисы 006: Ю. Канэко, Глагольная деривация в русле русской и японской
языковых картин мира 2009-09-25 (Ј.А.)
10668 Тезисы 005: Э.С. Исаева, Что такое хорошо и что такое плохо в языковом
сознании русской молодежи Латгалии (на материале ассоциативного эксперимента) 2009-09-24 (Ј.А.)
10667 Тезисы 020: К.В. Завьялова, Представление о теле в русской лингвокультуре
2009-09-24 (Ј.А.)
10666 Тезисы 006: Е.Л. Березович, Л.А. Феоктистова, Семантические инновации в
аксиологической лексике русского и польского языков 2009-09-24 (Ј.А.)
10665 Тезисы 005: Н.В. Дмитрюк, Ассоциативное направление в исследовании
русской ментальности 2009-09-24 (Ј.А.)
10664 Тезисы 005: А.Р. Даирова, Стереотип как застывшая форма сознания 200909-24 (Ј.А.)
10663 Тезисы 011: Т.В. Гоннова, Категория своевременности / несвоевременности
в русском языке как фрагмент языковой картины мира 2009-09-24 (Ј.А.)
10662 Тезисы 006: В. Гладров, Отражение языковой ситуации в художественной
литературе России, Чехии и Болгарии 2009-09-24 (Ј.А.)
10661 Тезисы 005: Р.Н. Гарипова, Нормирование процессов семантического развития у носителей русского языка 2009-09-24 (Ј.А.)
10660 Тезисы 014: Г.Ф. Гаврилова, Л.В. Гриченко, Русские пословицы с семантикой побуждения в лингвокультурологическом аспекте 2009-09-24 (Ј.А.)
10659 Тезисы 007: Р. Гаваркевич, Образ Европы и Европейского Союза в языковом
сознании молодого поколения поляков, немцев и русских 2009-09-23 (Ј.А.)
10658 Тезисы 023: Т.В. Винниченко, Лингвокультурное пространство русского
города (на примере г. Архангельска) 2009-09-23 (Ј.А.)
10657 Интервью 031: З. Паунковић, Најбоља драма је без текста (Ксенија Драгунска, руска драмска списатељица) 2009-09-23 (Ј.А.)
10656 Тезисы 012: Л.Г. Бабенко, О проекте словаря ключевых концептов русского
национального сознания 2009-09-23 (Ј.А.)
10655 Тезисы 007: Е.В. Алтабаева, Интерпретация национально-культурного концепта „желание“ в лирико-философской прозе В.В. Розанова 2009-09-23 (Ј.А.)
10654 Тезисы 007: А.И. Алещенко, Отражение основных фольклорных концептов
в современном русском языковом сознании 2009-09-23 (Ј.А.)
10653 Рецензии 041: З. Паунковић: Јован Ајдуковић, Балканска русистика. Први
балкански славистички академски информационо комуникациони систем. Књига I.
2009-09-22 (Ј.А.)
10652 Портреты 003: Николай Николаевич Дурново (Москва) 2009-09-22 (Ј.А.)
10651 Исследования 003: Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов, Николай Николаевич Дурново 2009-09-22 (Ј.А.)
10650 Портреты 012: Владимир Иванович Даль (Луганск/Москва) 2009-09-22
(Ј.А.)
10649 Тезисы 019: Э.Г. Шимчук, Русские конструкции с verbu meteorologia в свете
данных НКРЯ и Интернета 2009-09-21 (Ј.А.)
10648 Тезисы 022: А.Г. Хорошавина, Замечания о прагматических функциях местоименных компонентов в структуре русских фразеологизированных конструкций
с семантикой аргументированного несогласия 2009-09-21 (Ј.А.)
10647 Тезисы 008: Р.А. Урханова, Особенности трансформации предикативных
202

единиц при переводе (на примере итальянского языка) 2009-09-21 (Ј.А.)
10646 Тезисы 023: А.В. Уржа, Изосемические конструкции и их неизосемические
синонимы в вариантах перевода художественного текста 2009-09-21 (Ј.А.)
10645 Тезисы 021: Е. Тумазу, Определение как знак неопределенности именной
группы 2009-09-21 (Ј.А.)
10644 Тезисы 006: С.Б. Славкова, Двувидовость в славянских языках: тенденции и
перспективы (на материале русского, болгарского и итальянского языков) 2009-0921 (Ј.А.)
10643 Тезисы 021: М.Ю. Сидорова, Принципы создания коммуникативной грамматики русского языка, реализующей „франкофонный взгляд“ 2009-09-20 (Ј.А.)
10642 Тезисы 006: Л.А. Пиотровская, Эмотивный синтаксис в русском и чешском
языках: когнитивный анализ языковых универсалий и идиоэтнических особенностей 2009-09-20 (Ј.А.)
10641 Тезисы 021: Л.Б. Парубченко, Интонация и пунктуация 2009-09-20 (Ј.А.)
10640 Тезисы 019: И.С. Папуша, Синтетическая природа сложного синтаксического целого 2009-09-20 (Ј.А.)
10639 Тезисы 019: Н.К. Онипенко, Чжан Юйпин, Типы модусов и модусные
субъектные синтаксемы (к проблеме синтаксической омонимии) 2009-09-20 (Ј.А.)
10638 Тезисы 022: Б.Ю. Норман, Прагматический аспект грамматики славянских
языков 2009-09-20 (Ј.А.)
10637 Тезисы 021: Т.М. Николаева, Коммуникативная грамматика славянства
2009-09-19 (Ј.А.)
10636 Тезисы 021: Е.Н. Никитина, Русские возвратные глаголы на фоне субъектной перспективы текста 2009-09-19 (Ј.А.)
10635 Тезисы 006: Ž. Mujakić, Současný sémantický vývoj slovesné předpony po- v
češtině, ruštině a slovinštině 2009-09-19 (Ј.А.)
10634 Тезисы 006: З. Моаззен задех, Предлоги, выражающие пространственные
отношения в русском и персидском языках 2009-09-19 (Ј.А.)
10633 Тезисы 023: Т.В. Милевская, Актуализация бессоюзной связи в современном
письменном дискурсе 2009-09-19 (Ј.А.)
10632 Тезисы 006: А.Ю. Маслова, Фатический императив в славянских языках (на
материале русского, сербского и болгарского языков) 2009-09-19 (Ј.А.)
10631 Тезисы 019: Н.В. Малычева, Сложное синтаксическое целое: динамика
формирования 2009-09-19 (Ј.А.)
10630 Тезисы 021: Э.П. Лаврик, Семантическое согласование в современном
русском языке как средство снятия энтропии высказывания 2009-09-19 (Ј.А.)
10629 Тезисы 021: В.А. Кузьменкова, Глаголы с общим значением „перемещение в
пространстве“ в составе описательных предикатов 2009-09-19 (Ј.А.)
10628 Тезисы 037: О.В. Красовская, Русско-украинское двуязычие: коммуникативно-прагматический аспект 2009-09-19 (Ј.А.)
10627 Тезисы 006: Е.В. Клобуков, Субстантивная словоизменительная парадигма в
русском и болгарском языках с точки зрения типологии славянских падежных
систем 2009-09-18 (Ј.А.)
10626 Тезисы 006: М. Каранфиловски, Глаголскиот вид во императивот во македонскиот и во рускиот јазик 2009-09-18 (Ј.А.)
10625 Тезисы 021: О.С. Иссерс, Грамматика убеждения в русском рекламном дискурсе 2009-09-18 (Ј.А.)
10624 Тезисы 006: А.А. Загнитко, Типология пространственных предложно-падежных конструкций в славянских языках: инновационно-контрастивный аспект 200909-18 (Ј.А.)
203

10623 Тезисы 022: Н.О. Григорьева, Прагматика русского пожелания 2009-09-18
(Ј.А.)
10622 Тезисы 021: О.К. Грекова, Об интерпретационной, манипулятивной функции русского (славянского) глагольного вида 2009-09-18 (Ј.А.)
10621 Тезисы 013: Н.С. Гребенщикова, Апеллятивы Господь, господин, господарь
(государь) в русском речевом этикете 2009-09-18 (Ј.А.)
10620 Тезисы 023: С.А. Гореликов, Эмотивность как параметр лингвистического
анализа текста 2009-09-18 (Ј.А.)
10619 Тезисы 006: Х. Голами, Русский предлог за и способы выражения его значений в персидском языке 2009-09-17 (Ј.А.)
10618 Тезисы 021: А.П. Вяльсова, Типология таксисных предикатов и грамматика
причастных форм 2009-09-17 (Ј.А.)
10617 Тезисы 006: М.В. Всеволодова, Т.Е. Чаплыгина, Славянские предлоги. К
вопросу о морфосинтаксической типологии русских предложных единиц 2009-0917 (Ј.А.)
10616 Тезисы 006: М.В. Всеволодова, Предложные единицы славянских языков и
механизмы Языка 2009-09-17 (Ј.А.)
10615 Тезисы 006: S. Vrljić, Određeni i neodređeni pridjevi u hrvatskom i ruskom
jeziku 2009-09-17 (Ј.А.)
10614 Тезисы 006: Д.П. Войводич, О каузальных отношениях в сложных предложениях в сербском и русском языках 2009-09-17 (Ј.А.)
10613 Тезисы 006: Е.Н. Виноградова, А.В. Ситарь, Трансформационная парадигма
предложений, передающих типовую ситуацию платы, в русском и украинском
языках 2009-09-17 (Ј.А.)
10612 Тезисы 021: Е.Н. Виноградовa, Категория предлога. Зона появления новых
предлогов 2009-09-17 (Ј.А.)
10611 Тезисы 007: Т.В. Белошапкова, Категоризация категории аспектуальности с
точки зрения когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания 200909-17 (Ј.А.)
10610 Тезисы 023: Е. Белая, Темпоральная объемность нарративного текста 200909-16 (Ј.А.)
10609 Тезисы 023: А.А. Анисова, Механизмы восприятия сложного художественного текста (на материале произведений А. Платонова) 2009-09-16 (Ј.А.)
10608 Тезисы 009: Н.А. Шовгун, Письменная форма устного языка Рунета и
UAнета 2009-09-16 (Ј.А.)
10607 Тезисы 009: О.Ю. Усачева, К вопросу о жанровых характеристиках русскоязычного интернет-дискурса 2009-09-16 (Ј.А.)
10606 Тезисы 009: Г.У. Туралиева, Использование языковой игры в казахстанской
прессе 2009-09-16 (Ј.А.)
10605 Тезисы 009: В.И. Тудосе, Русский язык в СМИ Молдовы 2009-09-16 (Ј.А.)
10604 Тезисы 023: Ф.Г. Самигулина, Специфика функционирования модифицированных прецедентных высказываний в рекламном дискурсе 2009-09-16 (Ј.А.)
10603 Тезисы 024: С.Б. Потёмкин, Возможность автоматического построения
синтаксически размеченного корпуса (treebank) русского языка 2009-09-16 (Ј.А.)
10602 Тезисы 009: Т.С. Монина, Инновационные процессы в языке современной
русской газеты 2009-09-16 (Ј.А.)
10601 Тезисы 006: Ю.М. Лук’янюк, Спосабы ўтварэння тэрмінаў Інтэрнэта ў
руска-беларускім супастаўляльным плане 2009-09-16 (Ј.А.)
10600 Тезисы 027: Г.Е. Кедрова, А.М. Егоров, М.В. Волкова, Технология создания
электронных образовательных ресурсов для филологического образования 2009204

09-16 (Ј.А.)
10599 Тезисы 004: О.В. Дедова, О языке Интернета 2009-09-16 (Ј.А.)
10598 Тезисы 041: Э. Галлуччи, Учимся друг у друга! Начальный этап телетандемa
Италия – Россия 2009-09-16 (Ј.А.)
10597 Тезисы 040: Ю. Бестерс-Дильгер, Языковая политика в Украинe 2009-09-16
(Ј.А.)
10596 Тезисы 040: K. Morita, Miejsce i rola języków słowiańskich na uczelniach
japońskich 2009-09-16 (Ј.А.)
10595 Тезисы 040: Л.А. Юргите, Славянские и балтийские языки в лингвистической среде юго-восточной части Латвии (XIX век) 2009-09-16 (Ј.А.)
10594 Тезисы 037: И.И. Эфендиев, Устаревшая лексика русского происхождения в
дагестанских языках 2009-09-16 (Ј.А.)
10593 Тезисы 040: Б. Станкович, Славистика и организованное славистическое
движение в современном мире 2009-09-16 (Ј.А.)
10592 Тезисы 037: Е.Р. Сквайрс, Роль балтийского региона в русско-немецких
языковых контактах эпохи Ганзы 2009-09-15 (Ј.А.)
10591 Тезисы 036: Е.Р. Сквайрс, Общество Словения-Россия и межкультурное
сотрудничество между народами Словении и России 2009-09-15 (Ј.А.)
10590 Тезисы 004: О.М. Самусевич, Речевая культура журналиста в условиях
двуязычия 2009-09-15 (Ј.А.)
10589 Тезисы 006: А.А. Орешникова, Отражение этнокультурного сознания в
условиях двуязычия 2009-09-15 (Ј.А.)
10588 Тезисы 039: Л.Б. Матевосян, Русский язык в образовательном пространстве
Армении 2009-09-15 (Ј.А.)
10587 Тезисы 040: И.Д. Макарова-Томинец, Вклад И. И. Срезневского в изучение
словенского языка 2009-09-15 (Ј.А.)
10586 Тезисы 040: А. Кречмер, Состояние славянской филологии в университетах
Западной Европы 2009-09-15 (Ј.А.)
10585 Тезисы 037: В.Ю. Копров, Отражение особенностей русского этнокультурного сознания в официально-деловом языке (на фоне американского английского)
2009-09-15 (Ј.А.)
10584 Тезисы 040: Е.В. Евпак, Чехи и словаки в Сибири: история, культура, языковая адаптация 2009-09-15 (Ј.А.)
10583 Тезисы 001: В.А. Глущенко, В.Н. Овчаренко, М. Каламаж, Язык как система
в историко-фонетических исследованиях ученых Харьковской лингвистической
школы 2009-09-15 (Ј.А.)
10582 Тезисы 004: Т.В. Гамалей, Особенности формирования языковой картины
мира пользователя русского языка в полиэтническом регионе: восприятие и интерпретация традиционных славянских культурных ценностей 2009-09-15 (Ј.А.)
10581 Тезисы 004: Н. Авина, Речевая коммуникация в ситуации этнокультурного
взаимодействия 2009-09-15 (Ј.А.)
10580 Дискуссии 001: Позиция членов Орфографической комиссии РАН относительно использования буквы Ё 2009-09-14 (Ј.А.)
10579 Тезисы 010: J. Siatkowski, Zmiany zasięgów wyrazowych w dialektach wschodniosłowiańskich 2009-09-14 (Ј.А.)
10578 Тезисы 010: Е.А. Нефедова, Общерусский компонент в динамике современных говоров 2009-09-14 (Ј.А.)
10577 Тезисы 010: С.А. Мызников, Русские говоры в общенародном контексте
(проблемы развития и описания) 2009-09-14 (Ј.А.)
10576 Тезисы 010: Т.И. Мочаловa, Фразеологизмы с общеславянским компонентом
205

в русских говорах Республики Мордовия 2009-09-14 (Ј.А.)
10575 Тезисы 010: Т.П. Лённгрен, Память в слове и слово в памяти 2009-09-14
(Ј.А.)
10574 Тезисы 010: И.Б. Качинская, Кузенное родство в архангельских говорах
2009-09-14 (Ј.А.)
10573 Тезисы 010: Ю.В. Каменская, Представление о времени в диалектной картине мира 2009-09-14 (Ј.А.)
10572 Тезисы 010: Г.В. Калиткина, Отражение „временного профиля“ славянской
традиционной культуры в диалектном дискурсе 2009-09-14 (Ј.А.)
10571 Тезисы 010: И.И. Исаев, Диалектологический атлас русского языка и современные говоры 2009-09-13 (Ј.А.)
10570 Тезисы 006: В.А. Закревская, Особенности употребления видо-временных
глагольных форм в архангельских говорах и славянских литературных языках
2009-09-13 (Ј.А.)
10569 Тезисы 010: Н.А. Григорьева, Плач и слезы в донских казачьих говорах (на
материале глагольных лексем и фразем) 2009-09-13 (Ј.А.)
10568 Тезисы 010: Т.Ю. Власкина, Изучение воинской субкультуры донского казачества в современных условиях 2009-09-13 (Ј.А.)
10567 Тезисы 010: И.А. Букринская, О.Е. Кармакова, Традиционная народная культура и ее отражение в лексике диалектов 2009-09-13 (Ј.А.)
10566 Тезисы 010: О.В. Бессчетнова, Национальная самоидентификация этнического населения Саратовского края 2009-09-13 (Ј.А.)
10565 Тезисы 010: И.В. Бегунц, О возможности субстратного объяснения нетривиальных фонетических явлений в белозерских говорах XVII в. 2009-09-13 (Ј.А.)
10564 Тезисы 040: Е.В. Шимко, „Третье южнославянское влияние“ в контексте
проблемы формирования общего культурного языка славянства 2009-09-12 (Ј.А.)
10563 Тезисы 003: М.Н. Шевелёва, Некоторые проблемы истории русского глагола
в лингвогеографическом аспекте 2009-09-12 (Ј.А.)
10562 Тезисы 040: В.В. Шаповал, Типология славянского сандхи в диахронии и
синхронии: подходы к описанию феномена 2009-09-12 (Ј.А.)
10561 Тезисы 040: Хан Чжи Хен, Принцип антистиха в Геннадиевской и Острожской Библии 2009-09-12 (Ј.А.)
10560 Тезисы 040: Л.М. Устюгова, Проблема книжно-письменного наследия в русском и украинском литературных языках 2009-09-12 (Ј.А.)
10559 Тезисы 040: А.А. Соколянский, „Введение в славянскую филологию“ как
исторический курс 2009-09-12 (Ј.А.)
10558 Тезисы 003: Е.А. Сивкова, О датировке двух „Цветников“, найденных на
Северном и Южном Урале 2009-09-12 (Ј.А.)
10557 Тезисы 003: М.Л. Ремнёва, О возможном курсе исторической морфологии
русского языка (глагол) 2009-09-11 (Ј.А.)
10556 Тезисы 040: И.К. Рашева, Взаимосвязь древнесербской, древнерусской и
древнеболгарской литератур с исторической эпохой: к вопросу о культе правителя
в славянских культурах XIV–XVI вв. 2009-09-11 (Ј.А.)
10555 Тезисы 040: Т.В. Пентковская, Афонская редакция Нового Завета как представитель правленых редакций богослужебных книг 2009-09-11 (Ј.А.)
10554 Тезисы 040: А.С. Новикова, К вопросу о синодальном переводе славянского
Евангелия на русский язык 2009-09-11 (Ј.А.)
10553 Тезисы 040: О.И. Ника, Историко-славянские параллели: „простой язык“ во
второй половине ХVІ – первой половине ХVІІ в. 2009-09-11 (Ј.А.)
10552 Тезисы 040: О.Г. Мраморнова, Пересказывательное наклонение „Жития
206

Василия Нового“ в обработке Софрония Врачанского 2009-09-11 (Ј.А.)
10551 Тезисы 040: Д. Миловска, Словата на св. Климент Охридски од збирката на
Алексеј Хлудов 2009-09-11 (Ј.А.)
10550 Тезисы 040: Е.М. Маркова, Типологическая характеристика семантических
корреляций праславянских лексем в современных славянских языках 2009-09-11
(Ј.А.)
10549 Тезисы 040: М. Лазар, Смешение письменных традиций в прибалтийском
регионе в XV–XVII вв. 2009-09-11 (Ј.А.)
10548 Тезисы 040: Е.А. Кузьминова, Н.В. Николенкова, Грамматика Ивана Иконника в славянской грамматической традиции 2009-09-11 (Ј.А.)
10547 Конференции 007: Когнитивное моделирование в лингвистике - 2009 (Румыния) [В9, Ф8] 2009-09-10 (Ј.А.)
10546 Конференции 007: Когнитивное моделирование в лингвистике - 2009 (Констанца, Румыния) [Ф66] 2009-09-09 (Ј.А.)
10545 Тезисы 003: А.М. Кузнецов, Смоленско-рижские акты XIII–XIV вв. в латвийском государственном историческом архиве: язык и культура 2009-09-09 (Ј.А.)
10544 Тезисы 040: А.А. Кретов, Единство фонетических процессов с плавными в
предыстории славянских языков 2009-09-09 (Ј.А.)
10543 Тезисы 003: А.В. Косивцова, Исследование процесса текстопорождения (на
материале частно-деловых писем XVIII века) 2009-09-09 (Ј.А.)
10542 Тезисы 003: О.Н. Киянова, На грани летописи и новых форм исторического
повествования (тенденции в развитии литературного языка в России конца XVI –
XVIII в.) 2009-09-09 (Ј.А.)
10541 Тезисы 039: А. Золтан, Русский язык в Венгрии во второй половине ХІХ
века 2009-09-08 (Ј.А.)
10540 Тезисы 042: В.В. Дубовик, Искусство письма и азбуки-прописи XVII века
2009-09-08 (Ј.А.)
10539 Тезисы 006: Л.П. Дронова, Динамика семантических моделей выражения
общей отрицательной оценки в истории рус. и немецкого языков 2009-09-08 (Ј.А.)
10538 Тезисы 001: В.В. Каверина, Проблемы нормирования русской орфографии
на современном этапе 2009-09-08 (Ј.А.)
10537 Тезисы 040: Г. Йованович, З. Костич, Стандарт старославянского кириллического письма 2009-09-08 (Ј.А.)
10536 Тезисы 003: Е.И. Кислова, О „гражданской“ и „церковнославянской“ публикации одного текста середины XVIII в. 2009-09-08 (Ј.А.)
10535 Тезисы 003: Л.А. Глинкина, Объектный предикатив в преднациональный период развития восточнославянских языков 2009-09-07 (Ј.А.)
10534 Тезисы 037: Г.Х. Гилазетдинова, Адъективные производные от восточных
заимствованных основ в русском языке ХV–ХVII вв. 2009-09-07 (Ј.А.)
10533 Тезисы 003: Н.В. Глухих, Эпистолярные деловые тексты конца XVIII –
начала XIX века 2009-09-07 (Ј.А.)
10532 Тезисы 040: А. Дерганц, Взаимоотношение современных славянских языков
с литературно-языковым наследием прошлого 2009-09-07 (Ј.А.)
10531 Проекты 042: Гуманитарная Россия 2009-09-06 (Ј.А.)
10530 Конференции 001: Теоретические и методические проблемы русского языка
(Москва) 2009-09-06 (Ј.А.)
10529 Проекты 039: Русский язык для всех 2009-09-06 (Ј.А.)
10528 Тезисы 003: Е.А. Галинская, Значимость памятников древнерусской письменности для построения диахронной лингвистической географии 2009-09-05
(Ј.А.)
207

10527 Тезисы 002: Ж.Ж. Варбот, Этимология и реконструкция народной духовной
культуры 2009-09-05 (Ј.А.)
10526 Тезисы 040: М.Ж. Бошков, К вопросу о формах и видах проявления славянского сознания в древнесербской картине мира: константы и актуальные коннотации 2009-09-05 (Ј.А.)
10525 Тезисы 037: Е.Н. Бекасова, Семантическая „рокировка“как отражение отношений восточнославянской и южнославянской языковых стихий 2009-09-05 (Ј.А.)
10524 Программы 002: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология (Екатеринбург) 2009-09-04 (Ј.А.)
10523 Школы 040: Ж. Милин, Пола века славистике на Западном универзитету у
Темишвару 2009-09-04 (Ј.А.)
10522 Школы 040: К. Никифоров, Институт за славистику Руске академије наука –
центар руске славистике 2009-09-04 (Ј.А.)
10521 Школы 040: Г.Ф. Ковалев, Славистика и региональная лингвистика на кафедре славянской филологии Воронежского университета 2009-09-04 (Ј.А.)
10520 Классики 042: Я.К. Грот, Русское правописание 2009-09-03 (Ј.А.)
10519 Портреты 042: Яков Карлович Грот (Санкт-Петербург) 2009-09-03 (Ј.А.)
10518 Классики 021: Н.И. Греч, Практическая русская грамматика 2009-09-02
(Ј.А.)
10517 Портреты 021: Николай Иванович Греч (Санкт-Петербург) 2009-09-02
(Ј.А.)
10516 Портреты 040: Антон Семенович Будилович (Санкт-Петербург) 2009-09-02
(Ј.А.)
10515 Исследования 031: И. Захариева, Литературный дискурс в дневниковой
повести А.Синявского-Терца „Голос из хора“ 2009-09-01 (А.Г.)
10514 Исследования 031: И. Захариева, Становление канона в драматургии: лучшие российские комедии советского периода 2009-09-01 (А.Г.)
10513 Исследования 031: И. Захариева, Несбывшееся предуведомление о рождении писателя ("Дневники" Георгия Эфрона) 2009-09-01 (А.Г.)
10512 Документы 038: Список грамматик, словарей и справочников 2009-09-01
(Ј.А.)
10511 Документы 038: Федеральное агентство по образованию РФ объявляет о
начале проведения экспертизы 2009-09-01 (Ј.А.)
10510 Новости 038: Министерство образования РФ вносит изменения в русский
язык 2009-08-31 (Ј.А.)
10509 Диссертации 003: Е.И. Кислова, Грамматическая норма языка проповеди
1740-х гг. 2009-08-31 (А.Г.)
10508 Исследования 024: В.Д. Соловьев, Р.Б. Ахтямов, Корпус русского языка
XVIII века: текущее состояние 2009-08-31 (Ј.А.)
10507 Исследования 040: О.В. Зуга, Интернет-издание „Пантелеймоново Евангелие XII–XIII вв. (РНБ, Соф. 1)“ 2009-08-31 (Ј.А.)
10506 Исследования 010: Е.А. Жданова, Применение лингвогеографической информационной системы „Диалект“ в лингвистических исследованиях 2009-08-31
(Ј.А.)
10505 Исследования 027: В.С. Южиков, Компьютерная система для создания и
поддержки электронных коллекций старинных книг 2009-08-31 (Ј.А.)
10504 Исследования 012: Б.И. Осипов, Об электронной версии „Словаря современного русского города“ 2009-08-31 (Ј.А.)
10503 Исследования 027: С.Г. Маслов, Проект INCA: цели, проблемы, тенденции и
ИТ-решения по капитализации знаний 2009-08-31 (Ј.А.)
208

10502 Исследования 027: А.С. Иванов, А.Г. Варфоломеев, Проект издания комплекса документов „Moscowitica-Ruthenica“ 2009-08-31 (Ј.А.)
10501 Исследования 027: В.Н. Кучуганов, Технологии создания информационной
системы для работы с полнотекстовыми базами данных 2009-08-31 (Ј.А.)
10500 Исследования 027: В.А. Баранов, От оцифрованных коллекций средневековых рук. к электронным многофункциональным интернет-библиотeкам 2009-0831 (Ј.А.)
10499 Сообщения 040: M. Sibinović, Slovenska vertikala 2009-08-30 (Ј.А.)
10498 Исследования 010: И.С. Соломенников, Лексический атлас русских говоров
Удмуртии в Интернет 2009-08-30 (Ј.А.)
10497 Исследования 027: В.Н. Кучуганов, Обучающие системы. Контроль семантических противоречий 2009-08-30 (Ј.А.)
10496 Исследования 025: А.В. Кучуганов, Г.В. Лапинская, Распознавание рукописных текстов 2009-08-29 (Ј.А.)
10495 Исследования 011: И.А. Барков, Описание проблемной области в интеллектуальных информационных технологиях 2009-08-28 (Ј.А.)
10494 Конференции 040: Славистическая конференция в г. Охрид, Македония
[В11] 2009-08-27 (Ј.А.)
10493 Конференции 040: Славистическая конференция в г. Охрид, Македония
[Ф76] 2009-08-27 (Ј.А.)
10492 Доклады 025: А.И. Зобнин, А.В. Маркелова, Универсальная система разметки текста ATE-2 2009-08-26 (Ј.А.)
10491 Доклады 025: П.А. Вотинцев, Использование формата TEI для обмена данными с полнотекстовой информационно-поисковой системы „Манускрипт“ 200908-26 (Ј.А.)
10490 Доклады 025: А.А. Вотинцев, Модуль выборок и запросов информационнопоисковой системы „Манускрипт“ 2009-08-26 (Ј.А.)
10489 Доклады 027: О.В. Овчинников, Технологии и проблемы кодирования
транскрипции в русской фонетике на основе различных алфавитных систем 200908-26 (Ј.А.)
10488 Доклады 025: В.А. Романенко, Кодировочно-шрифтовая система „Манускрипт“: классификация символов и технологические вопросы их представления в
базе данных 2009-08-25 (Ј.А.)
10487 Доклады 025: А.Н. Миронов, Информационно-поисковая система „Манускрипт“: архитектурные и технологические решения 2009-08-25 (Ј.А.)
10486 Доклады 025: Р.М. Гнутиков, В.А. Баранов, Редактор OldEd как специализированный инструмент для редактирования документов в базе данных „Манускрипт“ 2009-08-25 (Ј.А.)
10485 Доклады 007: Г.П. Волгирева, Лексико-семантический анализ рукописной
книжности XVIII – начала ХХ вв. старообрядцев Прикамья 2009-08-25 (Ј.А.)
10484 Анонсы 002: Академик Олег Николаевич Трубачёв. Очерки, материалы,
воспоминания 2009-08-24 (Ј.А.)
10483 Портреты 001: Соломон Давидович Кацнельсон (Санкт-Петербург) 200908-24 (Ј.А.)
10482 Монографии 001: С.Д. Кацнельсон, Общее и типологическое языкознание
2009-08-24 (Ј.А.)
10481 Исследования 037: Ј. Ајдуковић, Контактолошки синоними под руским утицајем у македонском контактолошком речнику 2009-08-24 (Ј.А.)
10480 Доклады 27: С.В. Моченов, А.М. Бледнов, Ю.А. Луговских, Векторная модель представления текстовой информации 2009-08-24 (Ј.А.)
209

10479 Доклады 025: И.М. Некипелова, Проблемы описания и вопросы моделирования семантики слова в базах данных 2009-08-24 (Ј.А.)
10478 Доклады 027: С.В. Моченов, А.М. Бледнов, Ю.А. Луговских, Об одном методе статистической фильтрации текстовой информации 2009-08-24 (Ј.А.)
10477 Новые книги 006: Е. Иванова, Сопоставительная болгарско-русская грамматика II 2009-08-23 (А.Г.)
10476 Доклады 040: H. Miklas, Glagolitic Alphabet in Unicode: Proposals for the
Perfection of Slavonic Ranges 2009-08-23 (Ј.А.)
10475 Доклады 025: А.В. Коваленин, Е.Ю. Нечипоренко, Набор и описание рукописей в „Технологии смешанного набора“ 2009-08-23 (Ј.А.)
10474 Доклады 025: П.В. Корольский, К вопросу о проекте создания электронной
картотеки топонимии Верхнекамского бассейна 2009-08-23 (Ј.А.)
10473 Доклады 025: А.С. Герд, И.В. Азарова, Е.Л. Алексеева, Е.С. Иванова, Корпус древнерусских агиографических текстов СКАТ: современное состояние и
перспективы развития 2009-08-23 (Ј.А.)
10472 Проекты 040: Манускриптъ 2009-08-23 (Ј.А.)
10471 Анализы 019: Н. Блохина, Простое предложение – основа сложного предложения в семантическом плане 2009-08-22 (Ј.А.)
10470 Исследования 007: Й. Коженевска-Берчинска, Метафорическая экспрессия в
российском публицистическом пространстве 2009-08-22 (Ј.А.)
10469 Исследования 007: Л.П. Крысин, Русские этностереотипы: отражение в языке представлений о „чужом“ и „своём“ этносе 2009-08-22 (Ј.А.)
10468 Журналы 040: Mediaevistik 2009-08-22 (Ј.А.)
10467 Портреты 040: Pavel Šima (Bratislava) 2009-08-21 (Ј.А.)
10466 Сборники 040: Studies in Formal Slavic Linguistics 2009-08-21 (Ј.А.)
10465 Монографии 040: G. Börger, Der ethische Dativ in der Kommunikation.
Sprachvergleich: deutsch, russisch, bulgarisch 2009-08-21 (Ј.А.)
10464 Сборники 040: Formal Description of Slavic Languages 2009-08-21 (Ј.А.)
10463 Сборники 006: Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative
View 2009-08-21 (Ј.А.)
10462 Сборники 040: A. Nagórko, S. Heyl, E. Graf, Sprache und Gesellschaft 2009-0821 (Ј.А.)
10461 Сборники 040: Contributions suisses au XIVe congrès mondial des slavistes à
Ohrid 2009-08-21 (Ј.А.)
10460 Монографии 006: A. Scheller, Negationskonkordanz im Slavischen 2009-08-21
(Ј.А.)
10459 Портреты 003: Gerta Hüttl-Folter (Wien) 2009-08-20 (Ј.А.)
10458 Портреты 040: Peter Kosta (Potsdam) 2009-08-20 (Ј.А.)
10457 Сборники 038: Русский язык как второй родной и методика его преподавания в диаспоре 2009-08-20 (Ј.А.)
10456 Сборники 003: Die russische sprache und literatur im 18. jahrhundert: tradition
und innovation 2009-08-20 (Ј.А.)
10455 Сборники 040: Varietäten im slavischen 2009-08-20 (Ј.А.)
10454 Монографии 015: N. Richter, Prosodie evaluativer Äußerungen: Experimentelle
Untersuchungen zum Russischen 2009-08-20 (Ј.А.)
10453 Монографии 037: S. Nossok, Kontrastive phonologische und phonetische
Analyse Weißrussisch-Deutsch und analyse interferenzbedingter ausspracheabweichungen 2009-08-20 (Ј.А.)
10452 Исследования 005: А.А. Смирнова, Языковая личность и психотип человека
(на примере анализа языка одного из персонажей романа „Белая гвардия“ М. Бул210

гакова) 2009-08-19 (Ј.А.)
10451 Исследования 023: З.И. Резанова, Трансформации советских стереотипов и
мифологем в дискурсе региональных СМИ 2009-08-19 (Ј.А.)
10450 Исследования 009: И.Ф. Мишин, Функциональная стилистика речи как
производное речевого узуса 2009-08-19 (Ј.А.)
10449 Обзоры 005: С.К. Гураль, Язык и мышление. Феномен „сложного“ мышления 2009-08-19 (Ј.А.)
10448 Исследования 017: Т.В. Хвесько, Когнитивное описание формирования
топонимов 2009-08-19 (Ј.А.)
10447 Исследования 007: З.И. Резанова, Внутренняя форма слова как объект метаязыковой рефлексии в условиях чат-коммуникации 2009-08-18 (Ј.А.)
10446 Исследования 008: И.Г. Разина, Перевод как процесс межъязыковой деривации 2009-08-18 (Ј.А.)
10445 Исследования 008: О.В. Нагель, Перевод как интерпретанта семантической
насыщенности синкретичного деривата 2009-08-18 (Ј.А.)
10444 Исследования 023: Н.И. Маругина, Смысловая структура ключевой текстовой метафоры „Собачье сердце“ в аспекте текстового функционирования (на материале повести М.А. Булгакова „собачье сердце“) 2009-08-18 (Ј.А.)
10443 Исследования 007: С.К. Гураль, Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения 2009-08-18 (Ј.А.)
10442 Исследования 006: Е.А. Юрина, Лексико-фразеологическое поле кулинарных образов в русском и итальянском языках 2009-08-18 (Ј.А.)
10441 Исследования 013: О.И. Блинова, Е.А. Юрина, Образная лексика русского
языка 2009-08-18 (Ј.А.)
10440 Исследования 012: M. Marszałek, О проекте лексикографической разработки
донских диалектизмов в русско-иностранном словаре общего типа (на примере
русско-немецкого словаря) 2009-08-17 (Ј.А.)
10439 Исследования 012: Г.Е. Крейдлин, Словарь языка русских жестов в его сопоставлении с др