You are on page 1of 1

10 : : : FREDAG 28.

AUGUST 2009 DIN BOLIG

: : : SJÆLFULDT ATELIER
Snedkersjælen er bevaret i Marks atelier
Hyggeligt atelier
i Vestergade
fik en kærlig hånd

AF THOMAS BJERREGAARD
OG MADS HANSEN (FOTO)

I
Vestergade ligger et af
byens små atelierer. Det lille skilt for bunden af trappen til atelieret.
Det ligger i et gammelt
byhus for enden af Ve-
stergade i Vejle tæt op af
jernbanen til Jelling.
Mange mennesker og for-
skellige erhverv har gen-
nem tiden haft deres gang i
huset. I dag har Mark Brein
fyldt lokalerne til kunst og
har sit eget atelier i de stem-
ningsfyldte lokaler.
Men for at besøge det lille
atelier skal man holde tun-
gen lige i munden.
Gæsterne skal først ind
gennem en smal port for en-
den af Vestergade. Derinde Mark har selv indrettet et lille toilet i sit atelier. Før skulle
danner de røde mursten en man ned i gården. Materialerne har Mark enten fundet eller
smal gård omgivet af tre købt meget billigt. Små skilte er med til at gøre alle lokaler-
etagers bygninger. Helt ne- ne meget hjemlige og humoren er ikke en ubuden gæst
de i bunden af gården er der
en lille dør og bag den en
stejl trappe, som er indgan-
gen til Marks atelier.
De røde bygninger blev
opført i 1894 og siden er der
blevet bygget til og om flere
gange. Både mange menne-
sker, virksomheder og for-
retninger har ligget i disse
bygninger, der blandt andet
har dannet ramme for et
snedkerfirma og et bageri.

For enden af trappen


For enden af trapperne
kommer man op i Marks Mark Brein i den smalle gård. Hans atelier ligger på første sal. Hele ejendommen er opført i Ingen tvivl om, at det er en aktiv kunstners atelier
atelier. Gulvets planker er røde mursten og med røde vinduer og døre. Øverst oppe i det lille tagudhæng hang der
ujævne og bærer deres ty- engang et spild der blev brugt til at hejse materialer op på første og anden sal i huset. ten indstillet på, at han selv hejseværk, der blev brugt til
delige præg af mange års Hejseværket står nu inde på loftet. skulle gøre noget ved de at få træ og materialer op og
daglig slid. De hvidkalkede gamle lokaler. møbler og vinduer ud, den-
vægge giver et råt indtryk, – Taget var blevet utæt og gang lokalerne blev brugt
som bliver dæmpet af de der er vandskader på meget som snedkerværksted.
farverige malerier og pro- af loftsbeklædningen over
trætter der hænger med atelieret. Jeg brugte lang tid Nyt toilet
kort afstand til hinanden. med at tætne loftet. Både Men taget er ikke det ene-
– Før jeg flyttede mine med plader og med skum. ste, som Mark har brugt si-
malerier og pensler herop Det er lykkedes meget godt. ne hænder til. Da han i sin
havde lokalerne stået tom- Der regner i alt fald ikke ind tid lejede sig ind i lokalerne,
me i flere år. Så jeg har gjort mere. Så det har helt sikkert var der også et meget gam-
en del ved det. Uden dog at været en fordel, at jeg også melt toilet.
bruge så mange penge på er lidt handymand og ikke – Jeg har lavet et nyt toi-
det, men jeg har brugt me- kun kunstner, siger Mark. let. Det gamle toilet lå nede i
get tid, siger Mark Brein. Adgangen til loftet skal gården og var meget ulæk-
Han lever i dag af kunsten, ske ved hjælp af den lille kert. Det synes jeg ligesom
både som underviser og ud- trappestige, der står midt i ikke, at jeg kunne have ateli-
stiller. køkkenet. Loftrummet i er med gæster og undervise
Atelieret er et erhvervs- bygningen er ikke sat i i at male og så have sådan et
lejemål. Så Mark bor privat stand, og der er udsigt til gammelt toilet. Men nu sy-
ude i ådalen ved Skibet om- husets tagsten og lægter. nes jeg ikke, at der skal gø-
givet af skov og marker. Han Mark bruger loftrummet til res mere ved lokalerne. Det
overtog lokalerne i 2001 og opbevaring, og flere af hans behøves ikke. Jeg synes, der
har siden dengang haft fast Mark underviser også i at male. Og rammerne i Vestergade kunne ikke være bedre. Vægge- fund står trygt deroppe. er charme og sjæl ved ste-
fase her. Selv om Mark lejer ne er fyldt med både elevernes og Marks egen kunst. Gulv og vægge står meget råt, og På loftet ses også kon- det som det er nu, siger
lokalerne, var han fra star- derfor betyder det ikke så meget om der kommer lidt maling på. struktionen af det gamle Mark Brein.