Anul 173 (XVII) — Nr. 1.

124 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR
Pagina

Mar˛i, 13 decembrie 2005

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 2.055/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc˛ie ale cl„dirilor“, indicativ C 107-2005................................

2–310

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc˛ie ale cl„dirilor“, indicativ C 107-2005*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere procesele-verbale de avizare nr. 1, 2, 3, 4 ∫i 5 din 23 noiembrie 2005 ale comitetelor tehnice de specialitate — CTS 11 ∫i CTS 12 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului Tehnic de Coordonare General„, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc˛ie ale cl„dirilor“, indicativ C 107-2005, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 24/N/1997, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 13 ∫i 14 din 1998 ∫i nr. 1 din 1999, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005. Nr. 2.055.
*) Ordinul nr. 2.055/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.124 din 13 decembrie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005

47

1.124 bis/13.2005 . PARTEA I.XII. Nr.48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

124 bis/13.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2005 49 . 1.XII.

PARTEA I.XII. Nr.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . 1.124 bis/13.

00 4. cu regim normal de exploatare) II III.69 0. clădiri comerciale și hoteliere*) II III.50 0.50 2.50 3. IV I Alte clădiri (industriale.00 3.40 1.40 1.30 2.60 2.50 0.00 2.00 4.70 1.40 1.70 1.00 2.00 2.50 2.69 0. creșe și policlinici II III.50 1.00 4.80 1. Nr.60 1.30 2.90 2.50 0. IV I Birouri. cu regim normal de exploatare) II III. VA L O R I L E coeficienților a. IV I Birouri.40 1.40 0.10 1.90 2.00 4. IV I Alte clădiri (industriale.50 2.40 1.40 1.10 1. clădiri comerciale și hoteliere*) II III.40 1.40 1.40 1.40 1. creșe și policlinici II III.50 5.40 1.00 3.80 1. PARTEA I. IV I Clădiri de învățământ și pentru sport II III.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.40 1.00 4.40 0.60 1. d.20 1.40 1.69 0.40 1. .50 5.90 2.00 4.50 1.50 0.69 0.30 1.10 4.50 0.10 2.50 5.80 1. d. IV 1.90 2. e pentru clădiri de categoria 1 Tabelul 1 Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [mK/W] e [m2K/W] I Spitale.00 3.70 1.40 1.2010 11 ANEXA Nr.00 4. e pentru clădiri de categoria 2 Tabelul 2 Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [mK/W] e [m2K/W] I Spitale.75 1.50 0.70 1.40 *) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru locuințe.20 1.10 2.10 1.90 1.50 2.40 1.70 1.00 4.69 0.10 2.60 1. IV I Clădiri de învățământ și pentru sport II III. b.60 1.40 *) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru locuințe.50 0.40 0.40 0.30 2.40 0.00 2.50 0.50 0.60 1.50 0.40 0.10 1. 820/8.50 0.90 2.50 5.40 1.50 0.40 1.75 1.40 1.60 2. c.40 1.00 4.00 1.40 1.70 1.00 3.50 4.40 1.00 1.50 1. 4 VA L O R I L E coeficienților a. c. IV 1.50 4.00 1. b.XII.69 0.

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.XII. PARTEA I.2005 .124 bis/13. 1. Nr.

2005 53 . 1.XII. PARTEA I.124 bis/13. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. PARTEA I.124 bis/13.XII. 1.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .

2005 55 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1. PARTEA I.124 bis/13. Nr.XII.

Nr.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2005 .124 bis/13. 1.XII.

Nr. 1.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.XII.124 bis/13.2005 57 .

XII.2005 . PARTEA I. 1.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.124 bis/13. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1.XII. PARTEA I.2005 59 .124 bis/13. Nr.

PARTEA I.XII.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 .124 bis/13. 1.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.XII. 1.2005 61 .124 bis/13.

Nr.124 bis/13.2005 . PARTEA I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1.XII.

XII.2005 63 .124 bis/13.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1. PARTEA I. Nr.

XII.64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1.2005 . Nr.124 bis/13. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.XII.124 bis/13.2005 65 . Nr. 1.

PARTEA I.66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.124 bis/13. 1.2005 . Nr.XII.

2005 67 . PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 1.XII.124 bis/13.

Nr.124 bis/13.2005 .68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.XII. 1.

1.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.124 bis/13.2005 69 .XII.

1.2005 .124 bis/13. PARTEA I.XII.70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I.2005 71 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 1.124 bis/13.XII.

124 bis/13.72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . 1. PARTEA I. Nr.XII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful