MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE

Osnovne vrste tla
 

 

1. Prema načinu postanka tlo može da bude rezidualno (nepokretno) ili transportovano (izmešteno) 2. Prema veličini čestica postoji krupnozrno tlo, (0.06<pesak<2mm<šljunak<60mm<obluci), sitnozrno tlo (glina<0.002mm<prašina<0.06mm i organske gline i prašine), i treset. 3. Simboli granulometrijskog sastava su: G, S, M, C, O, Pt 4. Prema jedinstvenom klasifikacionom sistemu: G, S + W, P, U M, C, O + H, I, L

Osnovne vrste tla
5. Terenska identifikacija krupnozrnog tla – vizuelni granulometrijski sastav podrazumeva odvajanje O, G, S, procenu W, P, U prema tome koja zrna dominiraju i na kraju procenjuje količina sitnozrnog tla; ukoliko ga ima preko 12% uzorak se ocenjuje kao zaprljan i dobija oznaku F ili C.  6. Terenska identifikacija sitnozrnog tla - Ocenjivanje čvrstoće grudve u suvom stanju - Ocenjivanje sposobnosti otpuštanja vode - Ocenjivanje sjajnosti tla

 8.075).Laboratorijski pokazatelji vrste tla  7. Koeficijent zakrivljenosti: CZ = D302/D10D60 (1<CZ<3 – tlo je dobro graduirano) .075) ili hidrometrisanja (D<0. Granulometrijski sastav tla Određjuje se metodom sejanja (D>0. 5<CU<15 – umereno jednoličan sastav. CU>15 – nejednoličan sastav)  9. Koeficijent uniformnosti: CU = D60/D10 (CU<5 – jednoličan sastav.

Laboratorijski pokazatelji vrste tla .

Aterbergove granice konzistencije .13.Laboratorijski pokazatelji vrste tla 10 .

Indeks plastičnosti: IP = ωL – ωP  15. Indeks tečenja: IL = (ω – ωP)/ IP  17. Indeks konzistencije: IC = (ωL – ω)/ IP  16. Indeks skupljanja: IS = ωP – ωS  .Laboratorijski pokazatelji vrste tla 14.

Laboratorijski pokazatelji vrste tla 18. Casagrande-ov dijagram plastičnosti .

Laboratorijski pokazatelji fizičkog stanja tla 19. Faze u tlu i odnosi faza .

Poroznost i koeficijent poroznosti n = VV/V ∙ 100% .odnos zapremine pora i ukupne zapremine e = VV/VS .Laboratorijski pokazatelji fizičkog stanja tla  20.odnos zapremine pora i zapremine čvrstih čestica tla e = n/ (1-n). n = e/(1+e)  21. Zapreminska masa tla: γ = W/V = M/V ∙ g = ρ ∙ g (kN/m3)  23-25. γ’< γd < γ < γz < γs . Specifična masa GS = γS /γW – koeficijent koji pokazuje koliko je puta čestica tla teža od čestice vode  22.

 28. u momentu kada su sve pore ispunjene vodom.  27. tj. SR = ω / ωZ ∙ 100% . Određuje se laboratorijski.vlažnost uzorka pri zasićenju.  .vlažnost uzorka je odnos mase vode u uzorku i same težine uzorka procentualno izražena. ω = (M – MS)/M ∙ 100% .stepen zasićenja predstavlja odnos prirodne vlažnosti uzorka i vlažnosti pri zasićenju. direktnim metodom. ωZ = (1/ γd – 1/ γs) ∙ γW ∙ 100% .Laboratorijski pokazatelji fizičkog stanja tla 26.

smanjuje deformabilnost i vodopropusnost tla. 30.Laboratorijski pokazatelji fizičkog stanja tla 29. Standardni i modifikovan Proktorov opit .koristi se za određivanje potrebne vlažnosti za postizanje tražene zbijenosti tla. Zbijenost sitnozrnog tla i stepen zbijenosti Zbijanjem se povećava smičuća otpornost. RC = γd / γd max ∙ 100% .

Laboratorijski pokazatelji fizičkog stanja tla 31. Zbijenost krupnozrnog tla i relativna zbijenost tla Dr = (emax – e) / (emax – emin) – preko koeficijenta poroznosti Dr = γd max (γd – γd min) / γd (γd zapreminske težine u suvom stanju max – γd min) – preko .

Laboratorijski pokazatelji mehaničkih svojstava tla 32. Veze glavnih napona i napona u datoj ravni . Morov krug napona.

Laboratorijski pokazatelji mehaničkih svojstava tla 33. Totalni. efektivni i neutralni naponi u tlu .

Stišljivost tla Stišljivost je osobina tla da se u toku vremena deformiše i sleže. Stišljivost uzorka se određuje edometarskim opitom koji služi za dobijanje sledećih parametara: MV – modul stišljivosti. CS – indeks bubrenja MV = Δσ /Δε predstavlja odnos priraštaja napona prema priraštaju deformacija . Sleganje tla pod dejstvom opterećenja je konsolidacija. koja može biti primarna i sekundarna. CC – indeks stišljivosti.34. aV – koeficijent stišljivosti.

35.Edometarski opit .

Edometarski opit .35.

Edometarski opit .35.

Modul stišljivosti .36.

Smičuća čvrstoća tla .37.

37. Smičuća čvrstoća tla .

37. Smičuća čvrstoća tla .

Veze glavnih napona i napona u ravni loma . Morov krug napona.Smičuća čvrstoća tla 38.

Smičuća čvrstoća tla 38. Morov krug napona. Veze glavnih napona i napona u ravni loma .

39. Jednoaksijalna čvrstoća tla .

40. Prostiranje opterećenja u tlu – aproksimativni proračun .

Štajnbrenerov dijagram .

Prostiranje opterećenja u tlu .izobare .

Sleganje opterećene površine elastičnog poluprostora 42. Sleganje temelja na nehomogenom tlu .41.

43. Konsolidacija tla .

44. Granično i dozvoljeno opterećenje tla .

Granično i dozvoljeno opterećenje tla   Granično opterećenje tla je intenzitet opterećenja koji dovodi do sloma tla ispod temelja.44. Dozvoljeno opterećenje se sračunava kao qdoz = qf / F. označava se sa qf. . i koristi se za izračunavanje sleganja primenom metoda teorije elastičnosti.

Rešenje važi za beskonačnu. drugi član je uticaj opterećenja u ravni temelja. Nq i Nc se zovu faktori nosivosti i zavise samo od ugla trenja. Faktori Nγ . a treći uticaj kohezije. .45. centrično ravnomerno opterećenu traku sa simetričnom dubinom ukopavanja. Nosivost temelja po Terzaghiju  qf  = γ∙b∙Nγ + q0∙Nq + c∙Nc U izrazu za granično opterećenje prvi član je uticaj sopstvene težine tla ispod ravni temelja.

sc= 1+0.35D/L χ = H/ (A∙cm`+V∙tg φm`) . Nosivost temelja po “Pravilniku o tehničkim normativima ze temeljenje”       qd = γ`/2∙B`∙Nγ∙sγ∙iγ + (cm`+ q ∙tgφm`) ∙Nc∙sc∙dc∙ic+q tgφm`= tgφ`/Fφ.5 sγ = 1. Fc = 2.5 cm`= c`/Fc.0.2B/L dc = 1+0.4B/L. Fφ= 1.46.

46. Nosivost temelja po “Pravilniku o tehničkim normativima ze temeljenje” .

47-56. Bočni pritisci tla .

47-56. Bočni pritisci tla .

Pritisak na krute potporne zidove .57-60.

geotehničke podloge i arhitektonsko – građevinski projekat. Postupak obuhvata: prikupljanje potrebne dokumentacije. .FUNDIRANJE   1. hidrogeološke. Potrebnu tehničku dokumentaciju čine: geodetske. proračun sleganja i izbor načina izvršenja radova. obima radova i troškova gradnje. Projektovanje temelja se vrši prema graničnom stanju konstrukcije i tla ispod objekta sa osvrtom na ekonomski faktor u pogledu utroška materijala. određivanje nosivosti tla ispod objekta i napona u kontaktnoj spojnici. izbor dubine fudiranja i tipa temelja. kontrola stabilnosti temelja. 2. seizmološke. procenu svojstava tla ispod objekta.

Parametri koji utiču na izbor dubine fundiranja  Opasnost od mraza  Sastav i svojstva tla  Hidrogeološki uslovi  Osetljivost tla na promenu uslova  Dubina fundiranja susednih objekata  Postojeće komunikacije i prepreke  Veličina i priroda opterećenja  Namena objekta  Dubina erozije rečnog dna .3.

 Za ostale vrste tla dubina fundiranja zavisi od NPV.  Dubina zamrzavanja je ona dubina na kojoj se može ostvariti zamrzavanje tla (-1°C za nekoherentno a + 1°C za ostale vrste tla).4.8 – 1. Dejstvo mraza Kada se temelj oslanja na stenu mora se sprečiti prodor vode u kontaktnu površinu ako je ona u zoni zamrzavanja.0m.  Kada se temelj oslanja na sloj peska ili šljunka dubina fundiranja je najmanje 0. U našim uslovima min dubina fundiranja je 0.  .5m a nivo podzemne vode mora biti ispod dubine zamrzavanja.

5. Sastav i svojstva tla .

veoma osetljivo na povećanje vlažnosti pri čemu dolazi do raskidanja strukturnih veza i tzv. Osetljivost tla na promenu vlažnosti   Ekspanzivna tla – tla visoke plastičnosti su tla koja pri promeni vlažnosti menjaju svoju zapreminu (bubrenje i skupljanje) u meri koja uzrokuje deformacije tla i oštećenja objekata. Metastabilna tla – les: prašinasto tlo eolskog porekla. kolapsa lesa praćenog velikim sleganjima.6. .

7. Dubina fundiranja susednih objekata Df1 Df3 Df2 Df2 Df1 Df3 .

8. Namena objekta Df2 Df1 Df1 .

Masivni temelji Trakasti temelji Temelji samci Temeljni nosači (kontragrede) Temelni roštilji Temeljne ploče . 6. 4. 3. 5.9. Vrste plitkih temelja 1. 2.

10. Temelji na šipovima Duboki masivni temelji Temelji na bunarima Temelji na kesonima . 2. Vrste dubokih temelja 1. 4. 3.

Ekscentrično opterećen temelj u obe ravni .11.

Ekscentrično opterećen temelj u jednoj ravni Df Df s s s s s s s .12.

19. Centrično opterećen temelj .

14. Centrisanje temelja
V

x

15. Određivaje visine temelja i kontrola pritisaka na tlo ispod temelja

Visina temelja se određuje na iz uslova nosivosti materijala od koga je temelj napravljen, najčešće su to pravila dimenzionisanja betonskih elemenata. Naponi u kontaktnoj površini temelja i tla potiču od dejstva opterećenja sa konstrukcije (centrično ili ekscentrično), težine temelja i težine nasutog tla (centrično). Odstupanje stvarnih napona u tlu u odnosu na dozvoljene vrednosti ne bi trebalo da prelazi ±5%.

16. Kontrola stabilnosti temelja

Df

SV

Trakasti temelj (ekscentrično i centrično opterećen) V V d .17.

Dimenzionisanje NAB trakastog temelja a d a/2 sn·a .18.

Oblikovanje NAB trakastog temelja a a z z Df d d d d .

Oblikovanje NAB trakastog temelja z Df d .

Oblikovanje NAB trakastog temelja .

Dimenzionisanje AB trakastog temelja a a .19.

Oblikovanje AB trakastog temelja .

Oblikovanje AB trakastog temelja a1 a2 z Df d .

Temelj samac ekscentrično opterećen u prostoru .20.

Temelj samac ekscentrično opterećen u jednoj ravni (slika levo) i centrično opterećen (slika desno) .

21. Oblikovanje NAB temelja .

AB jastuk

22. Dimenzionisanje AB temelja samca

Armiranje AB temelja samca (prema Loseru)

Armiranje AB temelja samca (prema Vinterkornu) .

Kontrola temelja na proboj stuba .

Temelji montažnih stubova .23.

24. Temelji čeličnih stubova .

Zajednički temelji – krutost temelja .25.

Zajednički temelji – određivanje dimenzija .26.

Zajednički temelji – određivanje dimenzija .

Zajednički temelji – oblikovanje temelja .

Zajednički temelji – presečne sile u podužnom pravcu .

Zajednički temelji – presečne sile u poprečnom pravcu .

Temeljni roštilji .27.

28. Temeljne ploče .

čelični i betonski Prema načinu izvođenja: pobijeni i građeni direktno u tlu . Prema načinu prenošenja opterećenja: stojeći i lebdeći Prema materijalu od koga su napravljeni: drveni. 2. Vrste šipova 1.29. 3.

Postoje gravitacioni malj. malj sa pogonom na vazduh pod pritiskom i vibromaljevi.30. Pobijanje se vrši maljevima koji se razlikuju u zavisnosti od prisustva kohezije u tlu i sposobnosti tla da lakše ili teže otpušta vodu prilikom potresa. kape). . Postupak pobijanja šipova u tlo  Tokom ovog procesa treba savladati otpor tla i sačuvati šip od oštećenja (kao zaštita se koriste tzv.

Drveni i čelični šipovi .31.

32. Betonski gotovi šipovi .

33. Betonski šipovi građeni u tlu .

Betonski bušeni šipovi – HW i Benoto .34.

Betonski bušeni šipovi – dijafragma šipovi .35.

36. Betonski bušeni šipovi – šipovi bunari .

nosivost šipa je aksijalna sila pritiska koja dovodi do naglog sleganja šipa i predstavlja zbir nosivosti baze i omotača šipa. tj. Granično opterećenje šipa  Granično opterećenje. .37.

Dozvoljeno opterećenje šipa Dozvoljeno opterećenje predstavlja nosivost šipa podeljenu određenim faktorom sigurnosti. gde je: N – nosivost šipa.7  . odnosno granično opterećenje Fs – faktor sigurnosti.38. kreće se od 1.5 – 1. Sdoz= N/Fs.

Načini proračuna nosivosti šipa 1. 3.39. 5. 2. Na osnovu iskustva Na osnovu geomehaničkih osobina tla Na osnovu dinamičkih postupaka Na osnovu rezultata opita statičke i dinamičke penetracije Na osnovu probnog opterećenja . 4.

40. Proračun nosivosti šipa na osnovu geomehaničkih svojstava tla N N l sgr sgr N N .

41. Nosivost grupe šipova .

42. Određivanje potrebnog broja i rasporeda šipova .

43. Proračun sila u šipovima -dejstvo M i T .

44. Šipovi opterećeni horizontalnim silama .

45. Određivanje potrebne dužine šipa .

Sleganje šipova .46.

Temeljna jama bez zaštite bočnih strana iskopa Zaštita bočnih strana temeljne jame posle iskopa Zaštita bočnih strana temeljne jame tokom iskopa Zaštita bočnih strana temeljne jame prethodno u tlo pobijenim zaštitnim zidovima Zaštita bočnih strana temeljne jame prethodno u tlu izbetoniranim zaštitnim zidovima . 5. 3.47. Metode zaštite bočnih strana iskopa temeljne jame 1. 4. 2.

48.Temeljna jama bez zaštite bočnih strana iskopa .

Zaštita bočnih strana temeljne jame posle iskopa s s .49.

49. Zaštita bočnih strana temeljne jame posle iskopa .

Zaštita bočnih strana temeljne jame posle iskopa .49.

Zaštita bočnih strana temeljne jame tokom iskopa .50.

Zaštitni priboji .51.

Zaštitni priboji .51.

52. Zaštita bočnih strana temeljne jame dijafragmama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful