You are on page 1of 1

Assumpte: Renúncia voluntària a un vehicle

Vehicle (turisme, monovolum, etc.): __________________

Marca: ________________

Model: ________________

Matrícula: ______________

En _____________________________________________________ amb Document Nacional

d’Identitat núm. __________________, expedit a ____________________ el dia ___________,

propietari del vehicle a dalt ressenyat, renuncia total i voluntàriament a aquest a favor de l’Ajun-

tament de Cabrils per tal que sigui donat de baixa i desballestat.

I com a prova de conformitat signa la present diligència.

Cabrils, a _______ de _____________ de 200__

EL PROPIETARI L’AGENT ACTUANT TIP _______

• Cal adjuntar còpia del DNI.


• Si disposa de claus i documentació cal que els lliuri.
• Si el vehicle es troba a la via pública, s’ha d’indicar el lloc exacte.

Rate