You are on page 1of 13

Bahagian A. Bahagian ini terdiri daripada 30 soalan. Jawab semua soalan.

Pilih jawapan yang tepat dan hitamkan pilihan jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.

Rajah menunjukkan seekor monyet.

Yang manakah yang berikut ini bukan keperluan asas seekor monyet?

A B

Air Cahaya matahari

C D

Makanan Tempat perlindungan

Rajah menunjukkan tempat perlindungan untuk haiwan S.

Yang manakah berikut mewakili haiwan S?

A B

Tikus Singa

C D

Kelawar Burung Kakak Tua

Rajah menunjukkan keperluan asas manusia.

Apakah yang diwakili X?

A B

ereta !akaian

C D

Tempat perlindungan Cahaya matahari

"aiwan yang mana yang berikut tidak dipadankan dengan tempat berlindung yang betul.

Haiwan

Tempat perlindungan #ua %autan "utan Sarang

A B C D

elawar $kan paus %embu &urung

Rajah menunjukkan penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas haiwan.

Siput babi mati selepas tiga hari. Apakah in'erens kamu?

A B C D
6

Siput memerlukan air untuk hidup Siput memerlukan makanan untuk hidup Siput memerlukan udara untuk hidup Siput memerlukan (ahaya matahari untuk hidup

!erhatikan rajah di bawah.

Apakah yang berlaku kepada tikus selepas satu minggu?

A B

"idup Mati

C D

Sihat Masih muda

Rajah menunjukkan eksperimen yang dikendalikan "idayat.

&erudu itu mati kerana

A B

tiada udara tiada makanan

C D

tiada air tiada (ahaya matahari

Rajah menunjukkan satu bahagian daripada tubuh manusia.

Apakah bahagian yang ditanda X?

A B

"idung !aru)paru

C D

!erut Salur udara

Yang manakah yang berikut bukan sebab kenapa manusia memerlukan makanan?

A B

*ntuk membesar *ntuk mendapatkan tenaga

C D

*ntuk mengekalkan suhu badan *ntuk berlawan sesama sendiri

10

Yang manakah berikut aliran udara semasa menarik na'as?

A B C D

"idung paru)paru salur udara Salur udara hidung paru)paru "idung salur udara paru)paru !aru)paru salur udara hidung

11

Yang mana berikut benar tentang udara hembusan?

$a mengandungi lebih oksigen.

B C D
12

$a mengandungi lebih karbon dioksida. $a mengandungi garam mineral dan protein. $a mengandungi jumlah yang sama banyak antara karbon dioksida dan oksigen.

&erikut adalah hasil bahan buangan manusia.

Manusia menyingkirkan hasil bahan buangan melalui proses

A B

perkumuhan perna'asan

C D

penyahtinjaan pembiakan

13

Rajah menunjukkan klasi'ikasi haiwan berdasarkan (ara mereka berna'as.

Yang manakah diklasi'ikasikan dengan betul dalam umpulan ! dan kumpulan +?

Group P

Group rusa berudu katak ura)kura

A B C D

Rama)rama *lat belun(as ikan tikus

14

,aim memerlukan air untuk

A B

membiak membekalkan tenaga

C D

membuat makanan sendiri mengekalkan suhu badan

15

#ambar menunjukkan satu bahagian daripada tubuh manusia.

! digunakan untuk

A
16

membiak

berlari

Yang manakah berikut ini bukan tabiat buruk?

A B

&ersenam Merokok

C D

Mengambil dadah Meminum arak

17

!okok yang manakah berikut akan kekal hidup dan membesar sihat selepas dua minggu?

18

Aina tidak sengaja menyentuh (erek yang panas. -ia menarik tangannya segera untuk mengelakkan ke(ederaan. $ni menunjukkan manusia

A B

&ergerak pantas Membiak

C D

Menyingkirkan bahan kumuh &ergerakbalas terhadap rangsangan

19

Rajah di bawah menunjukkan dua ekor haiwan.

edua)dua haiwan ini berna'as melalui

A B
20

insang ulit lembap

C D

!aru)paru Struktur trakea

#ambar menunjukkan sebuah poster kempen.

Apakah jenis kempen ini?

A B
21

empen anti dadah empen anti arak

C D

empen anti merokok empen anti menghidu gam

Gas apakah yang diambil ketika menarik nafas?

A B
22

Air tenaga

C D

.ksigen arbon dioksida

Manusia dan haiwan perlu untuk berkumuh dan nyahtinja supaya

A B
23

membesar makan lebih lagi

C D

bergembira membuang bahan buangan

X/ Y dan 0 adalah organ yang terlibat dalam proses perna'asan. X 1 hidung Y 1 salur udara 0 1 paru)paru
Yang manakah berikut aliran udara yang betul apabila kita menghembus na'as?

A B

XY0 X0Y

C D

0YX YX0

24

Tabiat yang manakah boleh merosakkan proses kehidupan manusia?

I II A B 25

Merokok &erenang $/ $$ and $$$ only $$/ $$$ and $2 only

II I IV C D

Mengambil dadah Minum minuman beralkohol $/ $$$ and $2 only $/ $$/ $$$ and $2

Antara berikut/ yang manakah ialah hasil penyahtinjaan manusia A. Air ken(ing &. Tinja C. .ksigen -. arbon dioksida

26

Rajah menunjukkan tanda 3-ilarang merokok4.

DILARANG MEROKOK
Apakah yang di'ahami dengan tanda tersebut?

A B C D

Merokok adalah ditegah. Merokok boleh men(egah kanser. Merokok mengurangkan kes kemalangan. Merokok membuatkan manusia lebih kreati'.

27

Yang manakah betul?

!enyedut udara

!enghembus udara
*dara dihembus keluar -ada bergerak ke bawah adar perna'asan menjadi semakin perlahan

I II III A B
28

*dara disedut ke dalam -ada bergerak ke atas adar perna'asan menjadi semakin (epat

$ and $$ only $ and $$$ only

C D

$$ and $$$ only $ / $$ and $$$

Rajah di bawah menunjukkan gambarajah seekor haiwan.

&ahagian dilabelkan yang manakah merupakan organ perna'asan haiwan di atas.

29

Yang mana antara berikut tidak dipadankan dengan betul?

Haiwan

"rgan perna#asan

A B C D
30

ular ikan paus belalang (a(ing tanah

paru)paru insang struktur trakea kulit lembap

Antara haiwan berikut/yang manakah berna'as menggunakan insang.

Bahagian B. Jawab pada ruang yang disediakan.

5.

#ambarajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang keperluan asas bagi tumbuhan.

Gambarajah 1 a67angkakan pokok yang mana akan mati selepas lima hari. 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 888888 [ I markah ] b6 Apakah in'erens 9 alas an 6 kamu daripada jawapan 59a6 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 888888 [ 1 markah ] (6 Apalah kesimpulan kamu daripada penyiasatan ini?

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 [ I markah ] d6 Apakah dua keperluan asas pokok yang lain? 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 888888 [ markah ]

:.

-alam suatu penyiasatan/ setiap ekor tikus diletakkan di dalam bekas yang berbe;a seperti rajah di bawah.

a6 Apakah yang berlaku kepada tikus dalam kedua)dua bekas selepas lima hari? i. Bekas ! 188888888888888888888888888888888888 ii. &ekas Y 1 88888888888888888888888888888888888 [ markah ]

b6 ,yatakan satu in'erens 9 alasan 6untuk menyokong pemerhatian di :9a6. 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 888888 [ 1 markah ] (6 -alam penyiasatan ini/ nyatakan i. pemboleh ubah dimalarkan

88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888 [ 1 markah ] ii. pemboleh ubah dimanipulasikan 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888 [ 1 markah ]

<.

.rgan ! dalam rajah di bawah menunjukkan organ perna'asan

10

manusia.

a6 ,amakan organ !. 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 888888 [ 1 markah ] b6 Apabila manusia berna'as/ gas X disedut masuk manakala gas Y dihembus keluar. Apakah gas X dan Y itu? i. gas X 1 88888888888888888888888888888888888888888 ii. gas Y 1 88888888888888888888888888888888888888888 [ markah ]

(6 &erdasarkan rajah di atas/ tulis laluan aliran udara apabila i6 kita menarik na'as 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888 ii6 kita menghembus na'as 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888 [ markah ]

11

=.Rajah menunjukkan tiga buah poster yang dipamerkan dalam sebuah kempen.

9a6

,yatakan tiga tabiat buruk yang tidak digalakkan dalam !oster !/ + dan R. i. ! 1 888888888888888888888888888888888888888888888888 ii. + 1 888888888888888888888888888888888888888888888888 iii. R 1 888888888888888888888888888888888888888888888888 [ " markah ]

9b6

,yarakan dua masalah kesihatan yang disebabkan oleh tabiat buruk di <9a6. i. 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888

ii. 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 [ markah ]

SOALAN TAMAT
-isediakan oleh 1 >>>>>>>>>>>. !,.$,TA, 0*R$A,A &T M."- SA$! -isemak oleh1 >>>>>>>>>>> !,.?ARA@A"$-A &T M."-

12

13