You are on page 1of 1

FR AK JALAN TUN ABDULRAZA

30640 IPOH,

PERAK DARUL RIDZUAN.


Telefon: 05-501 5000 Fal<s : A5-527 7273 Portal : www.pelajaranperak.gov.my

..IN{ALAYSIA : RAKYAT DIDAI.IUI,UKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,'


Rujkan Karni : J.P4.Pk. (HEM) 5l28t1Ot9

raiiklr

Semua Pengetua Dan Guru Besar,

: QJJanuari2ol4

el)

Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan,

Negeri Perak Darul Ridzuan


Tuan,

KUTIPAN DATA SISTEM MAI{,UMAT MURID (SMM) FASA 1 YANG BERAKIIIR PADA
31 JANUART2OI4 Dengan honnatnya perkara di atas adalah dirujul<.

2.

Sukacita diniaklurnkarr Sistem Maklumat Murid (SMM) masih menjadi lLrjr-rkan bagi urusan

berkaitarr rnr"rrid oleh Kementeriarr Pendidikan Malaysia. Data dan sistern ini sangat penting bagi mengesan l<eciciran murid atau untul< mengagihkau bantuan kepada murid yang layak. Tuan dipohon meleugl<apl<an SMM ini dan mematuhi perkara-perkara berikut;

2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4.

Merrghantar data mengil<Lrt tarikh yang telah ditetapkan oleh JPN dan PPD. Menghantar data yang kernaskini. Malclumat yang lengkap dan benar (contoh No. Kad Pengenalan, pendapatan terkini ibu bapa, alamat rurnah, maklurnat bantuan yang telalr diterima dan seumpamanya). Menratuhi aralran dalam sistem yang telah ditetapkan.
Sisten-r

Sehubungan dengan itr-r, kerjasarra tLran dipohon slrpaya maklumat murid dalam MaklLrmat Mr"rrid (SMM) Irasa I bagitahLrn 2014ini dapat dikemaskini.

Data yang telalr disahl<an oleh Pengetua/Gurur Besar hendaklah dihantar bersama surat iringan dan Salinan Asal Dohumen Pengcsahan Data (boleh dicetak dari Sistern Maklurnat Murid) ke Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing (u.p. Penyelia FIEM) pada atau sebelum 15 Februari
2014.

Ke{asama tuan dalatn hal irri amatlah dihargai dan didahulLri dengan ucapan terima l<asih.
Sel<ian d irlaklurnI<an.

..BEITKI.IIDMAT UNTUK NEGARA''


Saya ya

( HAJI

MU OLI BIN Pengarah Pendidikan Perak


Pegarvai Pendidikan Daerah

MP., AMN.,AMP.)

s.k. l. Semua

spk,'chegLljom tl.tb:

,.

CINTAILAH BAHA SA K]TA''


-.,;.,I--u , eJuNut. ;,";,,^^A:I^-;.,t ^t LrtL uyuu.Lu y.Juuu.. L-,.L.,L",-t.euurts/ uc,
|

/ C;1- -^t-a|.^I oL.u LurutNett