P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב תודמ תכסמ

www.swdaf.com 1
א קרפ תודימ תכסמ הנשמ
ו הנשמ
דקומה תיבב ויה תוכשל עבראו שדק ןיב ןילידבמ ןיספסיפ ישארו לוחב םיתשו שדקב םיתש ןילקרטל תוחותפ תונוטיקכ
תושמשמ ויה המו לוחל םחל ישוע תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד ןברק יאלט תכשל התיה איה תימורד תיברעמ
ב תיברעמ תינופצ ןוי יכלמ םוצקשש חבזמה ינבא תא יאנומשח ינב וזנג הב תינופצ תיחרזמ םינפה תיבל םידרוי ה
הליבטה :

ג קרפ דימת תכסמ הנשמ
ג הנשמ
םיאלטה תכשלמ הלט ואיבהו ואצ םהל רמא [ג] ויה תוכשל עבראו תיברעמ תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל ירהו
םינפה םחל הב ןישוע ויהש תכשל תחאו דקומה תיב תכשל תחאו תומתוחה תכשל תחאו םיאלטה תכשל תחא םש :
ב דומע וט ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
םיאלטה תיב תכשלמ הלט ואיבהו ואצ :הנוממה םהל רמא ,םתה ןנת . תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל אלהו
תיברעמ הכשל תחאו ,דקומה תיב תכשל תחאו ,תומתוחה תכשל תחאו ,םיאלטה תכשל תחא :םש ויה תוכשל עבראו ,
.םינפה םחל הב ןישועש דקומה תיבל ויה תוכשל עברא :והנימרו םיתשו שדוקב םיתש ,ןילקרטל תוחותפה תוינוטקכ
?תושמשמ ויה המו .לוחל שדוק ןיב ןילידבמ ןיספספ ישארו ,לוחב תימורד תיברעמ - ןברק ילט תכשל התיה איה תימורד ,
תיחרזמ - תינופצ תיחרזמ ,םינפה םחל הב ןישוע ויהש הכשל איה - ,ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא יאנומשח תיב וזנג הב
צ תיברעמ תינופ - .הליבטה תיבל ןידרוי הב

א דומע זי ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
איצקמ ייוצקא הכשל יאה :רמא קחצי ברד הירב אדא בר ןופצמ יתאדו , - םורדמ יתאדו ,םורדב היל איזחתמ - איזחתמ
.ןופצב היל יאוה תימורד תיברעמבד ארבתסמו יאממ . - מו םינפה םחלא םינפה םחל ןנימרדמ :ןנינש הירב אנוה בר רמא
לאמש ךרד בישח אק רמו ,ןימי ךרד בישח אק רמ :עשוהי ברד יאוה תימורד תיברעמב אמלשב תרמא יא . - ץרתמד ונייה
:הנימ עמש ואל אלא ?םינפה םחלד אצורית יאמ ףוס ףוס ,יאוה תיברעמ תינופצ תרמא יא אלא .םינפה םחלא םינפה םחל
ימ עמש ,יאוה תימורד תיברעמב !חרזמל ןימי ךרד אלא ויהי אל הנופ התאש תוניפ לכ :רמ רמאהו .הנ - ילימ ינה - ,הדובעב
אכה לבא - .אוה אמלעב אנבשוח

א דומע זי ףד אמוי תכסמ י"שר
איצקמ ייוצקא םיאלטה תכשל אה רמא קחצי רב אדא בר - תדמועו איה הכוראש תיארנ תועוצקמה יתשב
םורדו ןופצה דצל תכראמו ברעמב ןאכמו ןאכמש תועוצקמל בורק דע .


ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ

ו,א תודמ הנשמ
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל
הנשמ דימת ג , ג
תכשל
תומתוחה
תכשל תיב
דקומה
ישוע תכשל
םינפה םחל
תכשל
םיאלטה
ו,א תודמ הנשמ
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל
הנשמ דימת ג , ג
תכשל םיאלטה תכשל
ישוע תכשל
םינפה םחל
תכשל תיב
דקומה

תומתוחה
ד"סב תודמ תכסמ
www.swdaf.com 2
זי ףד אמוי תכסמ ד"יר תופסות א דומע
רמו 'יפ לאמש ךרד בישח אק תיב תכשלו תינופצ תיברעמ תומתוחה תכשלו תימורד תיברעמ םיאלטה תכשל אבתו
תימורד תיחרזמ םינפה םחל תכשלו תיחרזמ תינופצ דקומה יאנומשח תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ תודמב ןנתד יאמו
דימתב ינתד דקומה תיב תכשל איה חבזמ ינבא תיברעמ תינופצו תומתוחה תכשל איה הליבטה תיבל ןידרוי הבש
דימתב ינתד :אדחו אדח לכב הוה יאהו

א דומע זט ףד אמוי תכסמ תופסות
םינפה םחל תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד - התיה איהד חכומ דימתד ןיתינתמב ליעלד ךירפ (.זי ףד) ןמקל
תפקמ יכו תוכשל 'ד םינפה םחל תכשל דע תינופצ תיברעמ ןרקב התיהש םיאלט תכשלמ בישח אקד תינופצ תיחרזמ ןרקב
הל ינשמו תיחרזמ תינופצב םינפה םחל תכשל תאצמנ ןימי ךרד כשל יתש ראשד רמאק ליעלד ימנ ךורפיל ןל אישקו היתו
ל"י הליבטה תיבל ןידרוי תחאבו 'וכ יאנומשח תיב וזנג תחאבש רמאק אכהו דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל יוה
םירבד השלשו םינש ןישמשמש םילכ ינימו תוכשל אכיא אבוט .

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ הנשמ לע ם"במר
... רשא איה תומתוחה תכשל דימתב הארק רשא הכשלה יכ אוה טושפו חבזמה ינבא יאנומשח ינב וזנג הב ,
דימת ישילשב הארק רשא איה דימת תלחתב ראבתנש ומכ לבטש ימ לכ םמחתמ הבש שאה תרודמ התיהש הכשלהו
ןאכ הילע רמא רשא איהו ,דקומה תיב תכשל הליבטה תיבל ןידרוי הבש .תאז עד ,

ב דומע ל ףד דימת תכסמ י"שר
ל תיברעמ תימורד איהש םתה ןנתד אהו (:זט ףד) אמויד ק"פב והל ימר דקומה תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ ריפש ינשמו
אכה ןנתד תומתוחה תיב תכשל איהש ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא תא יאנומשח תיב וזנג הבו דקומה תיב תכשלו
הליבטה תיבל הב ןידרויש הכשל איה ןטק דקומה תיב ארקנה אוה כ דימ םש לבוטה ןהכהו תודמב ןנתדכ תיבמ הלועש
תיב הברהו אמק קרפב רומאה הליעמד הליבטה תיב וניא הליבטה תיב הזו גפתסמו הכשל התואב םמחתמ היה הליבטה
.תומוקמ הברהב לובטל םינהכ הברה ולכויש ידכ םהל ויה הליבט

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
ןוי יכלמ םוצקשש - .הרז הדובעל וילע וריטקהש תומתוחה תכשל הל ארוק דימת תכסמבו םילקש תכסמבו :
הליבטה תיבל ןידרוי הב - שדקמה תיב [תחתש ל"צ] (רחאש) הליחמב ךלוהו ירק הארש ןהכה דרוי היה הכשל התואב
,גפתסנו הלעו לבטש רחאל ןהכה הב םמחתמש הרודמ םשו ,הליבטה תיבל היורק איה דקומה תכשלו תיבל החותפ איהו ,
ודגה דקומה :לו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ בוט םוי תופסות
תינופצ תיחרזמ - 'וכ יאנומשח תיב וזנג הב ב"רה בתכ הל ארוק [ג"מ] [ג"פ] דימת 'סמבו [ג"מ] [ה"פ] םילקש 'סמבו
תומתוחה תכשל ם"במרה כ"כו תכשל בישח אק הירחאו תיברעמ תינופצ םיאלט תכשלד םתה ןנתד יאמלד יאדו אהו .
תומתוחה תכשל איה ירה םתה אנביתכדכו ץוחבמ לאמש ךרד ףיקמ התאשכ תומתוחה תכשלל הכומס תיחרזמ תינופצבש
תומתוחה ןיב תדמוע וניחרכ לעו .אכהד הליבטה תיב איהו .דקומה תיב תכשל בישח אק כ"חאד מ"מ אישק לבא םיאלט
.םינפה םחל תיב תכשלל תומתוחה ןיב הל ינמ אק ךאיהו תיברעמ כ"ג איה ירהש .םיאלטל יאמק אתלמ ריפש ךכלה
של תחאו אכפיא הנשמב ןניסרג םתהד ןכ היגהל די םש יתחלש אל מ"מו .תומתוחה תכשל תחאו דקומה תיב תכ
רפסב . םירפסה 'יגכ כ"ג יסרג ז"ט ףד אמויד ק"פב 'סותהש יפל יאנומשח תיב וזנג תחאבש רמאק אכהד .ידדהא ומרד .
.דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל ווה היתוכשל יתש ראשד רמאק םתהו .'וכ תוכשל אכיא אבוטד וצריתו הו] םילכ [נ"
:כ"ע .םירבד השלשו םינש ןישמשמש

ב דומע זי ףד אמוי תכסמ תופסות
... תיברעמ תינופצ עוצקמב הוהד רמאקד אהד םיאלט תכשלד אישוקא ינשמ אל יאמא א"ביר 'קהש בותכ יתאצמו
הרזע לש תיברעמ תינופצ ןרקב ונייה דקומה תיב לש תימורד תיברעמ ונייהד ...
ו,א תודמ הנשמ
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל
הנשמ דימת ג , ג
תכשל םיאלטה תכשל
ישוע תכשל
םינפה םחל
תומתוחה
תכשל תיב
דקומה
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 3
רה תיבה היה
שמח תואמ המא
לע תואמ שמח המא
םורדה ןמ ובור
ינש ןמ ול חרזמה
ישילש ןמ ול ןופצה
וטועימ ןמ ברעמה
םוקמ בור היהש ותדמ
םש ושימשת בור היה
ברעמה ןמ טבמ
םורדה ןמ ובור
יברעמה לתוכ
םויה לש
חרזמה ןמ טבמ
לומ
םישדקה שדק
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 4
יחרזמה לתכמ ץוח םיהובג ויה םש ויהש םילתכה לכ
םישנ תרזע
135 המא
תרזע
לארשי
11 המא
תרזע
םינהכ
11 המא
םוקמ
חבזמה
32 המא
םלוא ןיב
חבזמל
22 המא
םלוא
11 המא
2
0

ה
מ
א
2
0

ה
מ
א
2
0

ה
מ
א
2
0

ה
מ
א
רונקנ רעש
הרזעה חתפ
םישנ תרזע רעש
םלואה חתפ
ח
ת
פ
ל
כ
י
ה
ה
תיבה רהל יחרזמה רעש
הרוצ הריבה ןשוש וילע
4
0

ה
מ
א
6
6
7.5
2.5
2
2

ה
מ
א
םיתיזה רה
ץוח לתוכמ יחרזמה
דמוע הרפה תא ףרושה ןהכהש
רה שארב החשמה
האורו ןיוכתמו
לכיה לש וחתפב
םדה תייזה תעשב
םיהובג ויה םש ויהש םילתכה לכ
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 5
ןוציחה חבזמ
דוסי
30 תומא
28 תומא
ןרק
1 המא
32 תומא
ארקיסה טוח
4
1
1
3
1
ןופצ
בבוס
דוסי
1 המא
1 המא
ןבלמ
32 x 32
המא
ןופצ
ברעמ חרזמ
םורד
ידימ תיחמד
היתותמ
1 המא
ןבלמ
30 x 30
המא
ןופצ
ברעמ חרזמ
םורד
5 המא
ןבלמ
28 x28
המא
ןופצ
ברעמ חרזמ
םורד
3 המא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 6
5 המא
3 המא
1 המא
ןוציחה חבזמ
דוסי
30 תומא
28 תומא
ןרק
1 המא
32 תומא
ארקיסה טוח
4
1
1
3
1
בבוס
דוסי
1 המא
1 המא
ןרק תטיש
יברל
5 המא 3 המא
ןבלמ
32 x 32
המא
ןופצ
ברעמ חרזמ
1 המא
ןבלמ
30 x 30
המא
םורד
ןבלמ
28 x28
המא
1
שבכ
ןופצ
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 7
ןוציחה חבזמ
שבכ
המא
תונרק
המא
דוסיה
המא
בבוסה
ךוליה םוקמ המא
םינהוכה ילגר
32 תומא
32 תומא
הכרעמה םוקמ
24 x 24
הלוגה ינב חבזמ
ע " ר פ ' יסוי
) ג תודמ , א (
וילע ופיסוה הלוגה ינב ולעשכו
ברעמה ןמ תומא עבראו םורדה ןמ תומא עברא
ןוציחה חבזמ
שבכ
המא
תונרק
המא
דוסיה *
המא
בבוסה
ךוליה םוקמ המא
םינהוכה ילגר
28 תומא
28 תומא
הכרעמה םוקמ
20 x 20
המלש חבזמ
ע " ר פ ' יסוי
) ג תודמ , א (
* דות ןייע " אס םיחבז עברא ה :
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 8
5 המא
3 המא
1 המא
5 המא 3 המא
ןבלמ
32 x 32
המא
ןופצ
ברעמ חרזמ
1 המא
ןבלמ
30 x 30
המא
םורד
ןבלמ
28 x28
המא
1
שבכ
המא
תונרק
ןבלמ
32 x32
המא
ןופצ
ןבלמ
30 x 30
המא
12 תומא 12 תומא
ש
ב
כ
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
דוסיה
המא
בבוסה
1
2
3
4
3
2

ת
ו
מ
א
םורד
1
2

ת
ו
מ
א
המא
תונרק
ןבלמ
32 x32
המא
ןופצ
ןבלמ
30 x 30
המא
24 x 24
ש
ב
כ
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
דוסיה
המא
בבוסה
1
2
3
4
םורד
3
2

ת
ו
מ
א
עובר בחור הרשע םיתשב ךרוא הרשע םיתש לאיראהו ,
הרשע םיתש לע הרשע םיתש אלא וניאש לוכי ?
ויעבר תעברא לא רמוא אוהשכ ,
חורו חור לכל המא הרשע םיתש דדומ אוה עצמאבש דמלמ !
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 9
המא
בבוסה
המא
ןרקה
המא
דוסיה
1 המא
X
5 םיחפט
ארקיסה טוח
5 תומא
X
6 םיחפט
עצמאב ורגוח ,
לידבהל ידכ
םינוילעה םימד ןיב
םינותחתה םימדל
5 תומא
X
6 םיחפט
=
30 םיחפט
3 תומא
X
6 םיחפט
=
18 םיחפט
58
םיחפט
29
םיחפט
29
םיחפט
יוה המכ חבזמ ?
אינמתו ןישמח
חבזמד היגלפ
יוה המכ ?
העשתו ןירשע
3 תומא
X
6 םיחפט
בבוס דעו תונרקמ
יוה המכ ?
אתלתו םירשע
המאה קיח – ההבוגב
בחור המא – הסינכ
ביבס התפש לא הלובג – יכה אנש אלו יכה אנש אל
המאה קיח – ההבוגב
1 המא
X
5 םיחפט
=
5 םיחפט
1 המא X
5 םיחפט
1 המא
X
5 םיחפט
=
5 םיחפט
בחור המא – הסינכ
ביבס התפש לא הלובג
יכה אנש אלו יכה אנש אל
) הסינכ 5 וא 6 םיחפט (
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 10
ן
ו
פ
צ

ם
ו
ר
ד
חרזמ ברעמ
ןב לאוי בר תעצה - ןונ
28 תומא
2
8

ת
ו
מ
א
םהל דיעהש דחאו
יפ לע ףא ןיבירקמש
תיב ןיאש
םתה ןנת : ולעשכו
הלוגה ינב , ופיסוה
ד וילע ' ןמ תומא
דו םורדה ' ןמ תומא
אמג ןימכ ברעמה
ןבלמ
32 x32
המא
ןבלמ
30 x 30
המא
הלוגה ינב לש הכרעמ
24 x 24
ש
ב
כ
הנופצ חבזמה ךרי
המא
בבוסה
1
2
3
4
המא
דוסיה
ןטק שבכ
בבוסל
שבכ ןטק
דוסיל
ד
ע
ו
מ

ל
ה
ו
א

ח
ת
פ

י
נ
פ
ל
ןרק
תיברעמ תינופצ
תשיגפ םוקמ
םלועה תוחור עברא
תשיגפ םוקמ
םלועה תוחור עברא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 11
ןוציחה חבזמ
שבכ
ןופצ
ברעמ
םורד
חרזמ
ןוציחה חבזמ
שבכ
ןופצ
ברעמ
םורד
חרזמ
ןוציחה חבזמ
שבכ
ןופצ
ברעמ
םורד
חרזמ
דוסי הל היה אל תימורד תיחרזמ ןרקו
31
שר תטיש " י
32
2 תומא 1 המא
31 32
30 תומא
במר " היפ ם " מ לארשי תראפת
היפ " במרל מ " ג תודימ ם , ב
ףיקמ דוסיה תא םינובש
רכזנש ומכ תוחורה עבראמ
ותוא םיכתוחו םירזוח ליעל
ףקה אהיש ידכ םידדצ ינשמ
וזו וז הרוצכ חבזמל דוסיה
ותרוצ ) . טל ט הרוצ ןייע (: ןמו
המ ךל ראבתי הזה רויצה
ןאכ רכזנש , ךל ראבתיו
אל תיחרזמ תימורד ןרקש
דוסי הל היה
אפת " פל המדקה י " תודמ ג
סופדה תא ריסמ ... אצמנו
א השקמ ולוכ יונב ראשנש '
ל ברעמבו ןופצב וכראש " ב
ל " םורדו חרזמ ךרואו המא ב
ל קר ' המא ) בו ' םיחפט ( ל '
המא ) בו ' םיחפט ( לכ הבוגו
ה ןיינבה ' הארנכ םיחפט
ב הנומתב ' הזכ ...
) תוריאמבו םש םירויצב ןייע
גנ םיחבז םינפ (:
שר " דנ םיחבז י .
ןינבב רמא בר - ןרקב
דוסיה ונב תיברעמ תימורד
ולדחו םורדה ךרואב המא
חרזמה לכו םורדה לכ םהל
תינופצ ןרקל ךומס המא דע
לכוא ןרמאדכ תיחרזמ
המא םורדבו המא חרזמב
) שרב רויצב ןייע " ד י " ה
גנ םיחבז התיה העוצר (:
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 12
שבכהו חבזמה
דוסי
30 תומא
28 תומא
ןרק 1 המא
32 תומא
ארקיסה טוח
4
1
1
3
1
ברעמ
בבוס
דוסי
1 המא
1 המא
חבזמהו שבכה
םיתשו םישש !
חבזמה שבכ
9

ת
ו
מ
א
32 תומא
1
6
5
4
3
2
7
8
9
1 המא X 9 = 9 תומא
3.5 המא
⅓ 1 תועבצא
31.5 המא
½ המא = 3 םיחפט = 12 תועבצא
= 9 X
32 המא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 13
בבוס לע המאו דוסי לע המא חרופ אצמנ
דוסי
30 תומא
28 תומא
ןרק
1 המא
32 תומא
30 תומא
ארקיסה טוח
3
ברעמ
בבוס
דוסי
1 המא בבוסה לע
חבזמה שבכ
1 המא לע
) םוקמ ( דוסיה *
חבזמהו שבכה
םיתשו םישש !
* דנ םיחבז ןייע . דותו " בס םש ןיתיש ה : צו " ע
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 14
לכיה
ם
ל
ו
א
חרזמ ברעמ
ןופצ
םורד
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ

י
ב
ו
ע
1
0

ת
ו
מ
א
אבור חבזמ
יאק םורדב
ן
ו
פ
צ
ם
ו
ר
ד
שבכ
ןוציחה חבזמ
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ
1
0

ת
ו
מ
א
ם
ל
ו
א
ה

ח
ת
פ
2
0

ת
ו
מ
א
27 תומא
זט אמוי ןייע :
שרו " ד םש י " סותבו אבור ה ' םש
א הטיש ' שרב " י
תודמד אנת
םורדב היבור חבזמ
30 תומא
10.5 תומא
5 תומא
62.5 תומא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 15
לכיה
ם
ל
ו
א
חרזמ ברעמ
ןופצ
םורד
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ

י
ב
ו
ע
1
0

ת
ו
מ
א
אבור חבזמ
יאק םורדב
ן
ו
פ
צ
ם
ו
ר
ד
שבכ
ןוציחה חבזמ
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ
1
0

ת
ו
מ
א
ם
ל
ו
א
ה

ח
ת
פ
2
0

ת
ו
מ
א
25 תומא
זט אמוי ןייע :
שרו " ד םש י " סותבו אבור ה ' םש
במר " לה ם ' ה הריחבה תיב , וט
7 תומא
ב הטיש ' שרב " במרהו י " ם
תודמד אנת
םורדב היבור חבזמ
30 תומא
12.5 תומא
60.5 תומא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 16
לכיה
ם
ל
ו
א
חרזמ ברעמ
ןופצ
םורד
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ

י
ב
ו
ע
1
0

ת
ו
מ
א
אבור חבזמ
יאק םורדב
ן
ו
פ
צ
ם
ו
ר
ד
שבכ
ןוציחה חבזמ
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ
1
0

ת
ו
מ
א
ם
ל
ו
א
ה

ח
ת
פ
2
0

ת
ו
מ
א
25.5 תומא
זט אמוי ןייע :
שרו " ד םש י " סותבו אבור ה ' םש
6.5 תומא
הדוהי רב קחצי וניבר
שר לש ובר " י
תודמד אנת
םורדב היבור חבזמ
30 תומא
12 תומא
61 תומא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 17
לכיה
ם
ל
ו
א
חרזמ ברעמ
ןופצ
םורד
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ

י
ב
ו
ע
1
0

ת
ו
מ
א
אבור חבזמ
יאק םורדב
ן
ו
פ
צ
ם
ו
ר
ד
שבכ
ןוציחה חבזמ
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ
1
0

ת
ו
מ
א
ם
ל
ו
א
ה

ח
ת
פ
2
0

ת
ו
מ
א
20.5 תומא
ר ןייע " זט אמוי ח :
11.5 תומא
לאננח ונבר
תודמד אנת
םורדב היבור חבזמ
30 תומא
17 תומא
56 תומא
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 18
ןשדה תמורת
ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ
ןבלמ
32 x32
המא
ן
ב
ל
מ
3
0

x
3
0
ה
מ
א
2
4

x

2
4
המא
תונרק
שבכ
1
x
1
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
בבוסה
המא
דוסיה
ןטק שבכ
בבוסל
ןטק שבכ
דוסיל
תיב ןשדה
3

ם
י
ח
פ
ט
1
6

ת
ו
מ
א
2
8

ת
ו
מ
א
32 תומא
10 תומא
1

ה
מ
א
חופת
התחמה
רויכ
2
2

ת
ו
מ
א
2
2

ת
ו
מ
א
הנוילעהו עברא דבורו המא המא
המא םירשעו םיתש חבזמלו םלואה ןיב
םש ויה תולעמ הרשע םיתשו
םור הלעמ
יצח החלשו המא המא
המא דבורו המא שלש
המאו שלש דבורו המא
8 תומא 24 תומא 4 8 תומא 4 ?
?
תועבט תונחלש ןיסננ
ןרקבו תיברעמ ויה תימורד ינש םיבקנ
ןימכ ןיקד ןימטוח ינש
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 19
ןוציחה חבזמ
שבכ
לכיה
ם
ל
ו
א
ל
כ
י
ה
ה

ח
ת
פ
ם
ל
ו
א
ה

ח
ת
פ
חרזמ ברעמ
ןופצ
םורד
ל
א
ר
ש
י

ת
ס
י
ר
ד

ם
ו
ק
מ
ם
י
נ
ה
ו
כ

ת
ס
י
ר
ד

ם
ו
ק
מ
ר
ו
נ
ק
נ

ר
ע
ש
תיב
תופילח
תיב
תופילח
187 תומא
הרזעה
11
תומא
11
תומא
32
תומא
חבזמה
22
תומא
םלוא ןיב
חבזמל
100
תומא
לכיהה
11
תומא
ת
ר
ו
פ
כ
ה

ת
י
ב

י
ר
ו
ח
א
ןנתד :
שמחו םישלשו האמ בחור לע עבשו םינומשו האמ ךרוא התיה הרזעה לכ ,
עבשו םינומש האמ ברעמל חרזממ :
המא הרשע תחא לארשי ילגר תסירד םוקמ ,
המא הרשע תחא םינהכה ילגר תסירד םוקמו ,
םיתשו םישלש חבזמה ,
המא םיתשו םירשע חבזמלו םלוא ןיב ,
המא האמ לכיהה ,
תרופכה תיב ירוחא המא הרשע תחא !
1
3
5

ת
ו
מ
א
סב " ד תודמ תכסמ
www.swdaf.com 20
הרזעה בחורב תוטשה םוכס
135 תומא
הרזעה בחור
תונחלשה ןמ
ןיסננל
62 תומא
חבזמהו שבכה
24 תומא
תועבטה םוקמ
8 תומא
חבזמה ןמ
תועבטל
4
תועבטה ןמ
תונחלשל
12.5 תומא
שבכה ןמ
לתוכל
12.5 תומא
םוקמ
ןיסננה
4
8 תומא
ןיסננה ןמ
לתוכל
איהו
םוקמ
תונחלשה
62 תומא
חבזמהו שבכה
24 תומא
תועבטה םוקמ
8 תומא
חבזמה ןמ
תועבטל
4 17 תומא
שבכה ןמ
לתוכל
4
םוקמ
ןיסננה
4 8 תומא
ןיסננה ןמ
לתוכל
4
תונחלשה ןמ
ןיסננל
תועבטה ןמ
תונחלשל
םוקמ
תונחלשה
62 תומא
חבזמהו שבכה
24 תומא
תועבטה םוקמ
8 תומא
חבזמה ןמ
תועבטל
12 תומא
שבכה ןמ
לתוכל
9 תומא
םוקמ
ןיסננה
8 תומא
ןיסננה ןמ
לתוכל
4 4 4
תונחלשה ןמ
ןיסננל
תועבטה ןמ
תונחלשל
םוקמ
תונחלשה
62 תומא
חבזמהו שבכה
24 תומא
תועבטה םוקמ
8 תומא
חבזמה ןמ
תועבטל
12.5 תומא
שבכה ןמ
לתוכל
8.5 תומא
םוקמ
ןיסננה
8 תומא
ןיסננה ןמ
לתוכל
4 4 4
תונחלשה ןמ
ןיסננל
תועבטה ןמ
תונחלשל
םוקמ
תונחלשה
62 תומא
חבזמהו שבכה
24 תומא
תועבטה םוקמ
8 תומא
חבזמה ןמ
תועבטל
10.5 תומא
שבכה ןמ
לתוכל
10.5 תומא
םוקמ
ןיסננה
8 תומא
ןיסננה ןמ
לתוכל
4 4 4
תונחלשה ןמ
ןיסננל
תועבטה ןמ
תונחלשל
םוקמ
תונחלשה
א הטיש ' שרב " י
הטיש ב ' שרב " י
במרה תטיש " ם
לאננח ונבר תטיש
הדוהי רב קחצי ונבר תטיש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->