P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140215

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140215

|Views: 6|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

Egymás felé forduló régiók KeletKözép Európában • Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ1
2014.
FEBRUÁR

15.,

SZOMBAT

BOÉR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Magyarország
·

Több mint sz zan t!ntetnek "sztergomban a #obbik $%r&ma ellen

- Több mint százan gyűltek össze Esztergomban, hogy tüntessenek a Jobbik gyűlése ellen, melyet a művelődési háznak használt egykori zsinagógában tartottak, éntek este! " rendőrség a volt zsinagógához vezető #takat lezárta, az eseményeket az é ülettel szemközti tér villanyoszlo aira $rissen $elszerelt kamerákkal és mozgó meg$igyelő onttal rögz%tette! " teret kordonokkal szektorokra osztották és tér egyik oldalán hagytak be&#tási lehetőséget a Jobbik $ór#mára érkezőknek! Egy idősebb $ér$i meg$enyegette Vona Gábort, a Jobbik elnökét, amikor belé ett a volt zsinagógába! 'Takarodj, te náci gyilkos a zsinagógából(' - üvöltötte, és megind#lt a ártelnök $elé! " rendezvényt biztos%tó, 'Kampánycsapat' $elirat) kabátot viselő &obbikosok a $ér$it le$ogták, és kilökdösték a be&áraton! *orábban egy idősebb, zavartnak tűnő nőt vezettek ki az elő+sarnokból, aki hangosan szidalmazta a művelődési ház vezető&ét, amiért helyet adott a Jobbiknak az é ületben! Drelyó Ágnes, a ,a+ebookon szerveződött tüntető +so ort tag&a az -T.-nek előzőleg azt mondta, 'perverz cselekedet a Jobbiktól, hogy egy volt zsinagógában szervez fórumot, melyen olyan mondatok hangozhatnak el, melyek sértik az áldozatok emlékét és a hely szellemét'! Harvay Péter, a rendezvény ellen elsőként demonstrá+iót be&elentő Eszterlán+ /olgári Társ#lás elnöke az -T.-nek elmondta, a tüntetők egy szál gyertyával, némán, leha&tott $e&&el demonstrálnak és $elolvassák az elh#r+oltak neveit! " Jobbik $ór#mának kezdetére mintegy 011-021 emberre nőtt a tiltakozó tömeg, a demonstrálók közül többen sárga +sillagot tűztek a mellükre, az é ület $alán lévő emléktábla elé edig köveket és mé+seseket helyeztek el 3-T.4 · Rétvári' kiemelt (elent)s*g+ek az "&r%,ai Ter!leti T rs&l sok 5 6 azdaságilag és nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelent!ség"ek az #urópai Ter$leti Társulások %#TT& 'agyarország számára7 - hangs)lyozta Rétvári Bence énteken, 8#da esten! " közigazgatási tár+a arlamenti államtitkára " (atáron átny)ló egy$ttm"k*dések és fejlesztések keretei a +,-./+,+,/as k*ltségvetési id!szakban +%mmel rendezett kon$eren+ián azt mondta9 az #nióban :; ETT működik, ebből -agyarországhoz ka +solódva <=! 6(azánk méretéhez képest messze
-

A szeml*ben szere,l) cikkek nag. r*sze a c/mre kattint0a meg(elenik 1 az 2TI34/rek4ez tartoz% linkek eg.es esetekben csak a 555.mti.4& oldalon el0*gzett eg.szer+ *s ing.enes regisztr ci% &t n $ognak m+ködni
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

G

jobban kihasználja ezt a lehet!séget, és az a cél, hogy továbbra is éllovas maradjon ezen a téren7 - $e&tette ki az államtitkár! >ám#tatott9 az ETT-k lehetővé teszik az élénk gazdasági, k#lt#rális és oktatási ka +solatok kialak%tását a határ két oldalán élő, azonos nyelvet beszélők számára! 60mi a határok miatt korábban esetleg hátrány volt, abból az unióban el!nyt lehet kovácsolni7 - hangs)lyozta! Jelezte9 minden határmenti rogramról elkezdődött a tervezés a 01<:-01-as #niós $orrások $ogadására, az előző keretet - még idő előtt - tel&esen kihasználták 5 Répás Zsuzsanna nemzet olitikai helyettes államtitkár előadásában kiemelte9 evidens, hogy E#ró a vezető gazdasági erői mellett akkor leszünk ké esek megerős%teni a térséget, ha régiós horizontban gondolkod#nk9 a magyarság versenyké essége nem külön%thető el a *ár átmeden+e, a közé -e#ró ai régió gazdasági ere&étől! 61)lyosan téved az, aki nem ismeri el2 egy régiót a kulturális, gazdasági, politikai és gazdasági hagyományok k*tnek *ssze, nem #3/s vagy k*zigazgatási irányelvek7 - $e&tette ki a helyettes államtitkár az -T.-hez el&#ttatott dok#ment#m szerint! ?eszögezte9 a helyi értékek és sa&átosságok, mint a trad%+iók, a nyelv, k#lt#rális közösségek megőrzése rendk%vül $ontos 3-T.4 · Tő és !ász"#$a a Sec&ritat*0al $ol.tatott k!zdelm*r)l m&tattak be kön.0et 5 8em#tatták 0 1ecuritate célkeresztjében / T!kés 4ászló k$zdelme a román politikai rend!rséggel +%mű könyvet énteken 8#da esten, a Terror @áza -)ze#mban 3-T.4 · 7ri si csal%d st okozott %r&á$ a zsid%s gnak 5 60 'agyarországi 5sidó (itk*zségek 1z*vetségének %'azsihisz& d*ntése, amely szerint 'agyarország zsidó k*z*ssége nem k6ván részt venni a kormány hivatalos, +,-./ es holokauszt/emlékévének programjaiban, am6g a kormány nem vizsgálja fel$l vitatott d*ntéseit, teljes mértékben élvezi a 5sidó 7ilágkongresszus %8J9& támogatását7 hangs)lyozza a AJB elnöke a  Cé szabadság szombati számában meg&elent %rásában! -int Ronald ! "auder rám#tat, -agyarország és a világ zsidó közössége egységes ebben a kérdésben! "z elnök )gy $ogalmazott, óriási +salódást okozott sokaknak a zsidó közösségben, hogy a magyar zsidóság kétharmadának kiirtására való emlékezés helyett a 't*rténelem )jra6rására t*rténnek k6sérletek', arra, hogy elhallgassák a magyar állam szere ét a német megszállás előtt és #tán, és hogy a artvonalra szor%tsák a zsidó közösséget a holoka#szt-év tervezett eseményein! *ülönösen +salódásra ad okot ez a AJB má&#si b#da esti lenáris ülése #tán, amelyen a miniszterelnök beszédében az mondta9 'a gonosz diadalához nem kell más, csak hogy a jók tétlenek maradjanak, s a magyarok nem tétlenek, és nem is lesznek azok!' 60 +,-./es holokauszt/emlékév lehet!séget ny)jt, hogy Orbán Viktor tettekkel is bizony6tsa, a magyarok nem tétlenkednek7 - %r&a Ronald ! "auder! " AJB elnöke aggasztónak nevezte, hogy a Dzabadság térre tervezett német megszállási emlékmű és -agyarországnak a holoka#sztban betöltött szere e körüli vita a választási kam ány köze ette za&lik! @angs)lyozta9 nem szabad megengedni, hogy a szélsőséges erők választási +élokra használ&ák ki ezt az ügyet! Ronald ! "auder szerint zavaró, hogy #$vér "ászló, az Erszággyűlés elnöke egy inter&)ban nemrég azt áll%totta, a -azsihisz részt akar venni a választási kam ányban, 'már megint a baloldal oldalán!' Dzerinte a zsidóság számára a holoka#szt nem &obboldali vagy baloldali ügy, semmiké en sem választási téma, és nem szabad azzá válnia, 'a kormánynak biztos6tania kell, hogy ne is legyen az' 3@%r0:4 · 'avra(si(s' ez m r nem a G@-@3es 2ag.arorsz g 5 6+,-./ben ez a 'agyarország már nem a +,-,/es, itt már m"k*d! rendszerek vannak, megvannak a feltételek ahhoz, hogy 'agyarország valóban er!s ország legyen7 - mondta a miniszterelnök-helyettes énteken, a Cógrád megyei /ásztón 3Csz4

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

B
· Gy)r(sá$y' baloldalinak lenni az *let nag. a( nd*ka 5 Gyurcsány %erenc szerint a

választási kam ányban az ő szere e megértetni és el$ogadtatni azt, hogy demokratik#s baloldalinak lenni ma haza$iságot és a haza szolgálatát &elenti 3Csz4 · Sz zöt0enezren 0oksoln nak k!l$öldr)l' $el!k Rom ni b%l? sz zad&k N*metorsz gb%l 5 " legnagyobb érdeklődés >omániában ta asztalható, ahonnan hetvenezer kettős állam olgár szavazna! " Dzerbiában élő magyarság tag&ai közül 00 ezren, Cémetországból edig <211-an &elentkeztek 3Csz4 · 2inin*,sza0az s a Bel0 rosban 5 "nnak ellenére, hogy a Ba&nai Gordon vezette szövetség egyik meghatározó alak&a, az Együtt sz%neiben olitizáló 'u(ász Péter élesen b%rálta az 6*sszefogás7 listá&át, a háttérbe h)zódó olitik#s és stáb&a %gy is akt%van támogat&a a $őváros első szám) választókörzetében helyette ind#ló #eré)*Bárczy zabolcsot, aki szinte a lehetetlenre vállalkozik a belvárosi olgármester, a ,idesz $rak+ióvezető&e, Rogán +ntal kih%vó&aként, aki a körzet toronymagas esélyese 3Csz4 · Szi"i Kata"i$ -> sz zal*kot tartana sikernek ,rilisban 5 60 K*z*sség a Társadalmi :gazságosságért ;éppárt %KT:& párturalom helyett civil demokráciát szeretne 'agyarországon7 - mondta zili #atalin, a szervezet elnöke szombaton 8#da esten a *T. kam ánynyitó kongressz#sán 3Csz4 · 'Nem hagyhatjuk, hogy Orbánék Ázsiába deportálják Magyarországot!' 5 " szo+ialisták szerint nem +sak a Jobbik tagad&a meg E#ró át, de ,rbán Vi)tor is ezt teszi 3Csz4 · Sz zezern*l többen dolgoznak a 8idesz g.)zelm**rt 5 61zázhétezer *nkéntes seg6ti a <idesz/K=;> országgy"lési választási kampányát az árpilis ?/ig hátralév! @, napban7 közölte -yitrai Zsolt, a ,idesz társadalmi ka +solatokért $elelős igazgató&a szombati, b#da esti sa&tótá&ékoztató&án 3Csz4 · Gy)r(sá$y' =og. ko,asz s&4ancok ne t*,(*k ki kez!nkb)l az H(s got... 5 ,rbán Vi)tor holna évértékel - Gyurcsány %erenc egy na al beelőzte! " &elek szerint a F* beleh)zott9 ma vélhetően a rendszer megdöntésére b#zd%t, tegna edig be&elentette, hogy vagyonosodási el&árást kezdeményez ,rbán Vi)tor ellen 3Cszv4 · Ba"og' a nemzeti összetartoz s ,ol sa mindann.i&nk $eladata 5 60 nemzeti *sszetartozás ápolása mindannyiunk feladata, meg!rzéséhez ragaszkodnunk kell7 - mondta Balog Zoltán, az emberi erő$orrások minisztere a b#da esti Bsángó bál szombat esti megnyitó&án a /ető$i Bsarnokban 3hirado!h#4 · Tel(es!lt a c*l' több mint sz zezer önk*ntes a korm n. mellett 5 Dzázhétezren seg%tik a ,idesz5*FC/ országgyűlési választási kam ányát a hátralévő 21 na ban 3-CE4 · 2*g (obb le4et 2ag.arorsz g tel(es/tm*n.e 5 -inden várakozást $elülm)ló növekedést rod#kált a gazdaság, Varga .i(ály szerint tartható lesz a növekedés! "z elemzők is nagyon derűlátóak 3-CE4 · A #obbik nem k*r a liber lisokb%l *s a szocialist kb%l 5 60ki ma 'agyarországon változást akar, az jobbikos, a párt senkivel nem áll *ssze7 5 mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-&elölt&e árt&a országos kam ánynyitó rendezvényén szombaton -iskol+on! " árt ké viselői beszéltek a +igánykérdésről és a devizahitelesek roblémáiról, valamint a kormány adó olitiká&át is b%rálták 3-CE4 · Szi"i' I rt&ralom 4el.ett demokr ci t 5 60 K*z*sség a Társadalmi :gazságosságért ;éppárt %KT:& párturalom helyett civil demokráciát szeretne 'agyarországon7 5 mondta zili #atalin, a szervezet elnöke szombaton, 8#da esten, a *T. kam ánynyitó kongressz#sán 3-CE4 · Sz nalmas elterel) m+0eletekkel ,r%b lkoznak a szocialist k 5 60 <idesz szerint április ?/ án egy )jabb A kudarcokkal, munkanélk$liséggel, megszor6tásokkal és korrupcióval teli7 5 Gyurcsány-korszak és -agyarország &övő&e között kell választani! Ezt a kormány árt sa&tóirodá&a közölte szombaton 3-CE4
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

E
· Könn.ebb $rakci%alak/t s 5 60 választások után megalakuló Brszággy"lésben A már az )j

házszabály szerint7 5 könnyebb lesz arlamenti $rak+iót alak%tani az "la &ogokért *öz ont elemzése szerint! -iközben #gyanis az Erszággyűlés létszáma szinte meg$eleződik, a $rak+ióalak%táshoz szükséges minim#mlétszám ennél nagyobb mértékben +sökken 3-CE4 · 2 r csak %r&á$ *i tor? K+vér !ász"#? K#sa !a,os *s 'é-.t/ Zso"t marad 5 " magyar olitika eddigi élvonalának több t#+at meghatározó olitik#sa távozik a /arlamentből 01<:-ben! "z <==1-ben összeállt /arlamentből már +sak ,rbán Vi)tor, #$vér "ászló, #ósa "a&os és -é/et( Zsolt kezdi meg a 01<G-ig tartó +ikl#st 3.n$o>ádió4
· K%sa Ja(os el4at rol%dik a #obbik debreceni $rakci%0ezet)(*nek 4oloka&sztra tett

ki(elent*seit)l 5 #ósa "a&os, Febre+en $ideszes

olgármestere az önkormányzat nevében közleményében elhatárolódott el énteken a Jobbik helyi $rak+ióvezető&ének holoka#szttal ka +solatos ki&elentéseitől 3.n$o>ádió4
· "l)z*si t 0ols gban a 8idesz 1 Inter(H 1 8odor 6 bor szerint az Kssze$og s az eg.etlen

megold s a korm n.0 lt sra 5 6Cszinte meggy!z!désem, hogy az ország csak akkor fog

kilábalni a jelenlegi helyzetéb!l, ha a jobboldaliak, baloldaliak és liberálisok megállapodnak a nemzeti minimumokbanD #hhez el!bb választást kell nyerni, mert igazi gesztusokat a hatalmon lév!k tudnak tenni7 5 nyilatkozta a Cé szabadságnak %odor Gábor, a ?iberálisok vezető&e! 6'inden jó eredménynek természetesen *r$l*kD 0 k*zvélemény/kutatásokat komolyan veszem, minden kérdésre ugyan nem adnak választ, az igazi k*zvélemény/kutatás pedig maga a választás leszD 'égiscsak tudhat valamit, mert s)lytalannak t"n! szervezet els! embereként A sokak meglepetésére A hirtelen az ellenzéki *sszefogás k*z*s listájának vezet!i k*zé ker$ltH7 3CE?ITiszaCeJs4

Ro-á$ia
Ér0*n.telen/tette a ko0 sznai tör0*n.sz*k a r*gi%s n*,sza0az si 4at rozatot 5 60 Kovászna megyei t*rvényszék alapfokon érvénytelen6tette a megyei *nkormányzat tavaly novemberi határozatát, amelyben az népszavazást 6rt ki a fejlesztési régiók átalak6tásáról7 közölte énteken a  -edia$aK h%rügynökség 3-T.4 · Rom n alkotm n.m%dos/t s 3 2egkezd)dött a ter0ezet normakontroll(a 5 -egkezdődött román alkotmánymódos%tó tervezet normakontroll&a énteken9 a arlamenti különbizottság által kidolgozott tervezetről az alkotmányb%róságnak legkésőbb hét$őig kell meg$ogalmaznia észrevételeit, mielőtt az a arlament lén#ma elé kerül 3-T.4 · 0o$ta' Rom nia 4olna, is be0ezet4etn* az e&r%t 5 6Eománia holnap is bevezethetné az eurót, mert teljes6tette a konvergencia/kritériumokat, de a gazdaság versenyképessége még nem teszi lehet!vé az euró*vezeti csatlakozást7 - &elentette ki Victor Ponta román kormány$ő énteken 3-T.4 · =ol $og.? *s 4ol er)södik az erd*l.i mag.ars gL 5 " 01<<-es né számlálás hivatalos adatai ala &án a *olozsvári *isebbségk#tató .ntézet több át$ogó tan#lmányt kész%tett a magyarság demográ$iai $olyamatairól! T#d&#k, hogy az #tóbbi <1 évben <=: ezerrel a adt a romániai magyarság, az azt megelőző évtizedben edig szinte #gyanannyival, <=L ezerrel! -a <!0LM!111 magyar él >omániában! ,lá( Gál 0lvira #iss 1a/ás szo+iológ#ssal, demográ$iai k#tatóval arról beszélgetett, hogy mi várható, és melyek a kiszám%thatatlan tényezők ezen a téren 3*oss#th >ádió4 · Az R2MSZ senki 4el.*t nem akar(a el$oglalni a korm n.ban 5 60z E'=15 Fsenki helyét nem akarja elfoglalni a kormányban7 5 szögezte le #ele/en Hunor, az >-FDN szövetségi elnöke +sütörtökön arra a kérdésre, hogy az >-FDN-t érdekelné-e a kormányra &#tás
·

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

>

lehetősége, ha ezt $ela&ánlanák neki, és hozzátette, nem szeretné, ha a Dzövetséget 6bevonnák ebbe a vitás kérdésbe7 3Cy#gati Jelen4 · Kolozs0 ron !l*sezett az Orsz gos Knkorm n.zati Tan cs 5 "z >-FDN Erszágos Onkormányzati Taná+sa 3OET4 tegna *olozsváron, a Dzövetség ma&ális #t+ai székházában ülésezett! Borbély "ászló, az >-FDN olitikai alelnöke az akt#ális olitikai helyzettel ka +solatban elmondta9 a következő na okban végleges%tődik az >-FDN-es lista, az azt követő időszakban a &elöltek konkrét elké zeléseket m#tatnak be mind szo+iális kérdésekben, mind a vidék$e&lesztés, vagy a nyelvhasználati &ogok terén 3/a rika >ádió4 · T&s0 n.os' ka,ocs a nemzetek között 5 Cegyed évszázada, a komm#nista rendszer b#kása #tán kezdett körvonalazódni egy olyan $ór#m gondolata, amelynek elsődleges +él&a a románok, az erdélyi, illetve a magyarországi magyarok egymásra találása lett volna! Ez lett T#sványos 3Erdélyi Ca ló4 · A rom n csoda ne0e' K"a)s Jo/a$$is 5 #laus 'o(annissal megtört a &ég, azonban azt is látni kell, hogy milyen áron! " Cémet Femokrata ,ór#m egykori vezető&e betagolódott egy román ártba, ahol ezt )&abban belügyminiszteri tár+ával honorál&ák! .smert erdélyi magyar olitik#s ezt a rendszerváltás óta még nem vállalta 3Erdélyi Ca ló4 · =aza r&l ssal 0 dol( k az SZNT3t 5 "z -// támogat&a a Dzékely Cemzeti Taná+s &avaslatát, hogy a székely$öldi tele ülési önkormányzatok $ogad&anak el határozatot Dzékely$öld &ogállásáról! Eközben .arius Pa2can szenátor hazaár#lással vádol&a az DNCT-t 3*rónika4 · Nk lesznek az R2MSZ "I3lista els) 4at 4el.*n 5 6(at politikus adta le a hivatalos határid! lejártáig, szombat -G óráig az E'=15 európai parlamenti jel*ltlistájára való felker$léshez sz$kséges dokumentumokatD #zek a jel*ltek lesznek az #>/lista els! hat helyén7 5 t#dta meg a maszol!ro #ovács Pétert3l 3-aszol!ro4 · Koal/ci%s 0 ls g' *i(tor 0o$ta b*k!lne a liber lisokkal 5 8ékülékeny választ adott éntek este Victor Ponta, a Dzo+iáldemokrata /árt 3/DF4 elnöke 4rin +ntonescu #ltimát#mára 3-aszol!ro4 · "ls)k*nt 0 lasztottak erd*l.i mag.art az I:99 *l*re 5 6#ln*kévé választotta az 3nitáriusok és 3niverzalisták ;emzetk*zi Tanácsa %:933& Gyerő Dávid kolozsi unitárius lelkészt7 5 közölte vasárna az #nitári#s egyház sa&tóirodá&a 3-aszol!ro4 · K.-é$y Zsig-o$1r#" ne0ezn*k el a mez)s*gi sz%r0 n.iskol t 5 @abár égető szükség lenne rá, az anyagiak hiányában akár t%z évig is elh)zódhat a -ezőségi -agyar Ektatási *öz ont $elé %tése Dzamos)&váron9 a 01<0-es hazai kormányváltás óta a korábban ki#talt énzt sem $olyós%tották, +sak az anyaország anyagi támogatására szám%thatnak 3Dzabadság4 · A$ta" !#rá$t "I3k*,0ise(löltet t mogat(a a 2IÉRT 5 6'a hivatalosan is elfogadta a 'agyar :fj)sági Hrtekezlet %':HET& Brszágos K$ld*ttgy"lése Antal Lóránt #>/képvisel!jel*lt programját, vitaind6tóját7 5 áll az i$&)sági szervezet mai sa&tóközleményében! " dok#ment#m szerint a -.P>T *üldöttgyűlés m#nkálatai magába $oglalták a -.P>T Elnökségének, illetve a -.P>T testületeinek és tagszervezeteinek beszámolóit, valamint az elnökségi és DN*Tmandát#mok igazolására is sor került! Továbbá az Erszágos *üldöttgyűlés el$ogadta a 8#karesti .$&)sági Egyeztető Taná+s tag$elvételi kérelmét, %gy )&abb tagszervezettel bővült a -agyar .$&)sági Prtekezlet 3Dzabadság4

Sz.r&ia
·

O2SZ 5 8átran, de $elelősséggel mottóval hirdette meg

N.il0 noss gra 4ozta 0 laszt si

,rogram( t a

választási rogram&át a &övő hóna ban tartandó szerbiai előre hozott arlamenti választásokra a Qa&dasági -agyar
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

C

Dzövetség 3Q-DN4 énteken, Dzabadkán! Pásztor 5stván elnök a sa&tótá&ékoztatón hangs)lyozta, hogy a Q-DN a legnagyobb délvidéki magyar ártként &ól szervezetten, stabilan dolgozott, és széleskörű a támogatottsága azok körében, akiknek az érdekeit ké viseli! Emlékeztetett arra is, hogy é en hét évvel ezelőtt vált ismét arlamenti árttá a Q-DN, és azóta minden választáson növelni t#dta ké viselői számát, a 021 tag) szerb ké viselőházban &elenleg öt olitik#s#k van! Qálasztási +él&#k az is, hogy ezt a ké viselői számot megtartsák! *iemelte, hogy a Q-DN rogram&a 6magyar program, de nem magyarkodó program7! Ehhez ka +solódóan ki$e&tette, hogy árt&a elsősorban a va&dasági magyarság érdekeit ké viseli, de azokra a kérdésekre is nagy hangs)lyt $ektet, amelyek az egész országot $oglalkoztat&ák! " olitikai bátorság egyszerre &elenti azt, hogy bátornak kell lenni kimondani bizonyos mondatokat, de bátornak kell lenni ahhoz is, hogy 6ne mondjunk ki valamit7! Pásztor hangs)lyozta, hogy eddig is reális ki&elentéseket tettek, attól $üggetlenül, hogy az kinek tetszett vagy kinek nem! Elhangzott, hogy )gy k%ván&ák $olytatni a arlamenti m#nkát, mint eddig, mert abból a gondolatból ind#lnak ki, hogy a +élok megvalós%tása egy $olyamat, ennek során edig egyszerre kell a maKim#mra törekedni és azt $igyelembe venni, hogy mi az, ami valóban megvalós%tható 3-T.4
· Ért*kek *s dimenzi%k 1 Nemzetközi tan cskoz st tartottak Szabadk n a közne0el*s

t*makör*ben 5 Hrtékek és dimenziók a Kárpát/medencei magyar k*znevelésben +%mmel

tartottak kon$eren+iát Dzabadkán a magyarországi Ektatásk#tató és ,e&lesztő .ntézet és az Pszak-bá+skai -agyar /edagóg#sok Egyesülete szervezésében! " szakmai műhely +él&a elsősorban az volt, hogy több oktatásügyi témában is $elvázol&ák az együttműködés lehetőségeit a edagóg#sok, az iskolák és az eml%tett intézet között, és egy hosszabb táv) szakmai megálla odás előkész%tése bontakozzon ki! Ez volt az E,. rendezvénysorozatának első határon t)li állomása 3-agyar Dzó4
· Nemcsak $el0et*seink? 4anem megold saink is 0annak 1 A O2SZ ,rogram(a mag.ar? de

nem mag.arkod% ,rogram? *,,en ez*rt minden 0a(das gi mag.ar sz m ra t mogat4at% 1 "g. 4%na, alatt B@@ kam, n.rendez0*n. 5 60 7'15 programja magyar program, de nem

magyarkodó7 5 mondta Pásztor 5stván, a Qa&dasági -agyar Dzövetség elnöke énteken szabadkai sa&tótá&ékoztató&án, amelyen a árt választási rogram&át m#tatták be! " ártelnök szerint ez a rogram minden va&dasági magyar számára támogatható 5 6#ls!sorban a magyar kisebbség érdekeit képviselt$k eddig is, és ezután is ezt fogjuk tenniD 0 mi választási programunk magyar választási program, de nem egy magyarkodó programD #zért gondoljuk azt, hogy minden vajdasági magyar számára támogathatóD 1zeretnénk, ha minél t*bben, nagyon sokan, soha nem látott számban szavaznának erre a programra, mert azt bizony6tották az elm)lt évek, hogy a 7ajdasági 'agyar 1z*vetségen k6v$l állhatatosan a parlamenti csatározásokban senki más nem védi a vajdasági magyar emberek érdekeitD 0kkor, amikor a szavazatokat kell bes*p*rni, akkor megjelennek, és elh)zzák a mézesmadzagot a polgárok orra el!ttD 0 választás másnapján pedig elfelejtik, hogy egyáltalán erre jártakD 'i azoknak az érdekeit is képviselt$k az elm)lt években, akik nem ránk szavaztakD =e azok, akikre !k szavaztak, azok elárulták !ketD 0zt gondolom, hogy a t*bbi k*z*tt ezzel a realitással kell szembenézni és világosan fogalmazniD #z egy magyar program, de nem magyarkodóD 0mennyire magyar, annyira polgári isD 0zok az elemek, amelyek nem a kisebbségi léthez, a kisebbségi egyéni és kollekt6v jogokhoz k*t!dnek, azok legalább annyira fontosak lehetnek a nem magyarok számára is, akik vel$nk egy telep$lésen vagy egy utcában élnek7 5 mondta a ártelnök 3-agyar Dzó4 · A 4alad%k kism*ret+ korm n.t ter0eznek 3-agyar Dzó4 · P( 0 laszt si rendszert *s több tartom n.t 3-agyar Dzó4 · Az ellenz*kre megsemmis!l*s 0 r a ,arlamenti 0oksol son 5 Egyelőre minden abba az irányba m#tat, hogy a már+i#s <;-i szerbiai előre hozott arlamenti választáson akár az abszol)t
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

S

többséget is megszerezheti a kormányzó haladó árt, mivel az ellenzék rendk%vül megosztott! " magyarok abban b%znak, hogy megőrzik korábbi ké viselőszám#kat 3-CE4 · Mok&ment&mok a Zora$ 2i$3i4 elleni mer*n.let 4 tter*r)l 5 6Zoran Đinđić, 1zerbia egykori minisztereln*kének meggyilkolásáról, a merénylet hátterér!l vannak még olyan iratok, amelyek akár egy )j vizsgálatot is elind6thatnának7 5 mond&a 'el)o #acin, az E#ró ai Rnió szerbiai &elentéstevő&e! 6<el kell tárni az állam biztonsági szolgálatainak kapcsolatát a szervezett b"n*zéssel, valamint az *sszef$ggéseket a politikávalD 'indezen aspektusok megjelennek a néhai szerb kormányf! elleni merényletben7 5 véli #acin 3/annon>TQ4 · Zenta' 2egalak&lt az P( Memokrata I rt 4el.i szer0ezete 5 Nentán megalak#lt az S& Femokrata /árt helyi szervezete, amelynek illetékesei közleményben értes%tették a közvéleményt arról, hogy +de/i -ata6a, +de/i D7evad, .ilen)ovi8 reten és Vit)ovi8 Zorica kilé tek a Femokrata /ártból, és Boris 1adi8(oz, illetve az S& Femokrata /árthoz +satlakoztak 3Qa&daságma!in$o4 · 2indenk*,, meg kell )rizni Oa(das g közszolg lati m*di&m t 5 Qa&daság a soksz%nűségével &ó éldaként szolgálhat azoknak az országoknak, amelyek még nem tag&ai az E#ró ai Rniónak 3Qa&daságma!in$o4 · Ivi(a 5a6i4' Tartom n.i *s elnök0 laszt sra is sz!ks*g lesz 5 60 reformok mellett áll ki a 1zerbiai 1zocialista >árt %1>1&, a 1zerbiai #gyes$lt ;yugd6jaspárt %>3>1& és az #gységes 1zerbia %J1& pártok koal6ciója7 5 üzente 5vica Da9i8, az D/D elnöke a koal%+ió választási kam ányának megnyitó&án 3Qa&daságma!in$o4

7orvátország
· A 4or0 t ,arlament elnöke szerint igazol4at% a Qszociális elkelésQ Boszni ban 5 " horvát

arlament elnöke szerint igazolható a 'szociális felkelés' 8osznia 5@er+egovinában 3-T.4
· A 4or0 torsz gi kisebbs*gek megHsz4at( k a n*,sza0az st 5 " horvát országgyűlés

sa&tóh%rek szerint egy &oghézagot kihasználva egész egyszerűen ignorálni $og&a azokat az alá%rásokat, amelyeket még tavaly azért gyű&töttek össze az egykori v#kovári védők, hogy egy né szavazás keretein belül +sökkentsék a nemzeti kisebbségeknek &áró nyelvhasználati &ogos%tványokat! " hábor)s áldozathozatal szimból#maként is számon tartott kelet-szlavóniai város veteránszervezetei az alkotmány módos%tásával gátolták volna meg a szerintük a szerb agresszióra emlékeztető kétnyelvű táblák kihelyezését, ám arról ezzel együtt igen+sak meg$eledkeztek, hogy egy ilyen lé éssel nem +s# án a szerbség &ogait, hanem @orvátország nemzetközi elismertségét, valamint többek között a korábban velük har+oló magyarság szabad nyelvhasználatát is megnyirbálhatták volna H 3*itekintő4

Sz"ové$ia
· O ltoz% beiratkoz si $elt*telek 2ag.arorsz gon 5 -ódos#lt $eltételek mellett lehet a

&övőben be&#tni a magyar $elsőoktatási intézményekbe! " részletek G$ncz #at&atól, az --OC* szakm#nkatársától következnek 3-->4 · T&datosabban 4aszn lni a mag.ar n.el0etR 5 G$ncz "ászló, nemzetiségi országgyűlési ké viselő tegna este @odoson tartott *é viselői ,ór#mot, amelyen a szlovéniai társadalmi helyzetről beszélgettek, valamint a szűkebb régió és a nemzetiségi közösségek időszerű kérdései merültek $el 3-->4

Sz"ová ia
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

W
· 8sá y 0á" 0ezeti az 2KI e&r%,ai ,arlamenti (elölt(einek list ( t 1 Jecser*li Ba&er*ket a

, rt 5 " -agyar *özösség /ár&ának Erszágos Taná+sa titkos szavazással &óváhagyta a árt

e#ró ai arlamenti &elölt&einek listá&át! Bauer 0dit és .észáros +la&os sin+s a listán! %ar)as 5ván megle ődött 38#mm!sk4 · 7r)9ovs : 4armatg.önge? 0*li B.ré$yi 5 "zért, mert nin+s esélye a második körre sem, nemhogy legyőzni a kormány$őt! Bárdos Gyula viszont &ó &elölt az -*/ elnöke szerint 38#mm!sk4 · Az SMKP e&r%,ai ,arlamenti (elölteket 0 laszt 5 Több mint :111 árttag dönt ma arról, kik legyenek a listavezetők a má&#si e#ró ai arlamenti választásokon! " har+ 5van :te;anec, a árt alelnöke és 0duard #u)an, e#ró ai arlamenti ké viselő között dőlhet el 38#mm!sk4 · Tllam$)0 laszt s' d&r0a kam, n.ra sz m/tanak a szak*rt)k 5 Dzakemberek )gy vélik, a kam ány ide&én +sö et sem bánnak ma&d egymással kesztyűs kézzel az állam$ő&elöltek 3@%rek!sk4 · "I30 laszt sok' ;t.<a$.( 0ezeti ma(d az SMKP3MS (elöltlist ( t 5 5van :te;anec, a Dzlovák Femokratik#s és *eresztény Rnió-Femokrata /árt alelnöke lesz a árt listavezető&e a má&#si e#ró ai arlamenti választásokon 3@%rek!sk4 · Becs!letes koal/ci%kat akar a NOOA 5 "z S& Többség-Egyezség az őszi önkormányzati választásokon nem támogat&a az .rány-Dzo+iáldemokrá+ia, a -arán *otleba vezette -i Dzlovákiánk5Cé árt, illetve Dzlovákia *omm#nista /árt&ának tag&ait 3@%rek!sk4
· "JNKKOTJASZTTS 1 Ber*n.i' =r&Uo0skVnak semmi es*l.e 8ico ellen? arr%l nem besz*lt?

B rdosnak 0an3e... 5 6Pavol Hrušov k!nak, a ;épi >latform jel*ltjének nincs esélye Eobert

<ico legy!zésére7 5 &elentette ki Berényi 'ózse; 3/araméter!sk4
· A NOOA nem m+ködik eg.!tt a Smerrel? a komm&nist kkal *s Kot".&a , rt( 0al 5 "

CEQ" nem működik együtt a Dmerrel, a Dzlovákia *omm#nista /árt&ával és a -i Dzlovákiánk Cé árttal a helyhatósági választásokon 3/araméter!sk4 · 7"i$a besz llna az e&r%,ai ,arlamenti 0 laszt sokba 5 +lo&z Hlina $üggetlen arlamenti ké viselő továbbra is gyű&ti az alá%rásokat Tllam olgárok nevű )& árt&a be&egyeztetéséhez 3S& Dzó4 · GE *0es a KM= 5 @ét$őn ünne li létre&ötte 0:! év$ord#ló&át a *ereszténydemokrata -ozgalom 3*F@4 3S& Dzó4 · 2KI 1 $ontos az elkötelezett mag.ar k*,0iselet 5 "z -*/ Erszágos Taná+sa 01<:! $ebr#ár <2-én ült össze! "z ülésről kiadott nyilatkozatban kitérnek többek között az elkötelezett magyar ké viselet $ontosságára az E#ró ai /arlamentben! "lábbiakban az -*/ ET nyilatkozata olvasható 5 6H0z 'K> BT f! programpontja a k*zelg! európai parlamenti választásokra való el!kész$let voltD 'egállap6totta, hogy a polgárok k*z*tt számos jogos kritika fogalmazódik meg az #urópai 3nió m"k*désével kapcsolatbanD 0 kifogások nagy részét az BT tagjai maguk is osztják, ám a kérdés felel!sségteljes értékelésekor hangs)lyozzák, hogy az európai egy$ttm"k*désnek nincs alternat6vájaD K6vánatos tehát az #3 m"k*désének jav6tása, hogy az a polgárok érdekeinek magasabb rend" figyelembe vételével fejtse ki a j*v!ben a tevékenységétD 0zt is fontosnak tartjuk, hogy a 4isszaboni 1zerz!dés alapján európai kezdeményezés induljon a t*rténelmi kisebbségi k*z*sségek jogainak hatékonyabb védelmére az #3 részér!l, az 'K> ebben a kezdeményezésben vezet! szerepet k6ván játszaniD 0 fentiekb!l az der$l ki, hogy katasztrofális k*vetkezménnyel járna a felvidéki magyarság számára, ha a szlovákiai -G #>/ képvisel! k*z*tt nem lenne elk*telezett magyar képviseletH7 3,elvidék!ma4 · A kassai mag.ar k&ltHra *s tört*nelem na,(a 5 " kassai magyar k#lt)ra és történelem na &a ünne ségeit $ebr#ár <L-án, +sütörtökön tartották meg 3,elvidék!ma4 · 2ag.ark*nt akar&nk *r0*n.es!lniR 5 "z -*/ Erszágos Taná+sa szombati ülésén Bárdos Gyula köztársaságielnök-&elölt kam ányát is értékelte, #gyanakkor a Cé i /lat$orm $elelősségére si rám#tatott! " részletekről ortál#nkat Berényi 'ózse; ártelnök tá&ékoztatta!
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

D

';agyon pozit6vak a visszajelzésekD =él/1zlovákiában a magyarok, de a szlovákok is értik "árdo Gyula jel*lésének a lényegét, miszerint egy *sszefogással mutassuk meg, hogy van s)lyunk és egyenrang) állampolgárok vagyunk ebben az országbanD :de tartozik az is, hogy befolyásolni tudjuk a k*ztársaságieln*k/választást is, és ne mások szabják meg, hogy hova, milyen tisztségre jel*lhet$nk valakit, vagy semD #zt a kérdést mi is d*nts$k el magunkI :ntegráns részei vagyunk ennek a társadalomnak, de )gy, hogy magyarok vagyunk, és magyarként akarunk érvényes$lniD Jó eredményre szám6tunk az els! k*rben, hiszen "árdo Gyula személyében egy olyan jel*ltet siker$lt áll6tanunk, aki pártállásra, s!t etnikai hovatartozásra való tekintet nélk$l szerezhet szavazatokatH7 3,elvidék!ma4 · Kett)s gazdas g Szlo0 ki ban 5 *ettős gazdaság Dzlovákiában Dzlovákia gazdasága a kétezres évek ele&én szárnyalt, egészen a válság begyűrűzéséig 3,elvidék!ma4 · Sikeres *0tizedes eg.!ttm+köd*sre eml*keztek I,ol.s gon 5 "z . olyság 5 Qá+ testvérvárosi szerződés alá%rásának t%zedik év$ord#ló&ára emlékeztek $ebr#ár <L-án az . oly menti városban 3,elvidék!ma4 · !a,6á azt /g*ri? t rg.alni $og Fi(#va" a kisebbs*gi korm n.biztosr%l 5 S& szavazási k#l+s és )& kisebbségi kormánybiztos 5 ezt szeretnék a kisebbségi kormánytaná+s magyar, roma és r#szin ké viselői! .iroslav "a&9á) külügyminiszter meg%gérte, hogy a közel&övőben tárgyalásokat $olytat a kérdésben Robert %ico kormány$ővel! *onkrét nevet egyelőre azonban nem k%vánt elár#lni! " kisebbségi kormánytaná+snak <L kisebbség ké viselői a tag&ai! +! -agy "ászló 3-ost-@%d4 tavalyi távozása óta a kisebbségi kormánybiztosi tisztségből a hivatalt .ária 'edli9)ová vezeti, aki előzőleg a *ormányhivatal ro&ektmenedzsere volt! 1o)ár Géza, a Dzlovákiai -agyarok *erekasztalának szóvivő&e szerint JedliUková és a bizottság ténykedése is azt m#tat&a, hogy a káosz elviselhetetlen a hivatalban, és hossz)távon romboló hatással van a kisebbségek tevékenységére! 1o)ár szerint a *erekasztalnak nin+s sa&át &elölt&e a kisebbségi kormánybiztosi osztra, és nem is elsődleges +él&#k, hogy magyar legyen az illető 3,elvidék!maITiszaCeJs4

U ra,$a
Kiengedt*k a börtönökb)l az összes $og0a tartott t!ntet)t 5 6Kiengedték az ukrajnai b*rt*n*kb!l mind a +G. fogva tartott ellenzéki t$ntet!t7 - közölte énteken Vi)tor Pson)a $őügyész 3-T.4 · R*szleges alk& Ki(e0ben 5 Qéget érhet az #krán válság, vasárna döntenek a -a&dan sorsáról 3Cszv4 · 9kra(na' "&r%, 4oz az llamcs)dön t 0ezet az Ht 5 Először Rkra&nának át kell esnie a &elek szerint elkerülhetetlen állam+sődön, ma&d &öhetnek a rendk%vül $á&dalmas re$ormok, a Cemzetközi Qal#taala al kötendő megálla odás, s +sak ez#tán kerülhet ismét na irendre az e#-s társ#lási szerződés 3Csz4 · 2iniszterelnök kerestetik 5 -int ismeretes, Rkra&nát ügyvezető kormány irány%t&a! Ez önmagában nem szám%t különlegességnek, s még a bizonytalansági tényezők közül sem a leg roblematik#sabb! Talán vannak, akik emlékeznek arra, hogy a leg#tóbbi interregn#m ide&e alatt a gazdaság hirtelen $e&lődésnek ind#lt, a m#tatók &av#ltakH "zt nem t#dni, hogy a mostani kormányválságnak lesz-e ilyen hatása, a hatalmi har+ kiéleződését, s az ezzel &áró zűrzavart viszont na mint na ta asztal&#k! " mindinkább terhessé és veszélyessé váló helyzet megoldása érdekében Vi)tor 'anu)ovics $ela&ánlotta a miniszterelnöki osztot +rszenyi& 'acenyu)na)! *özt#dott, hogy az ellenzék vezető&e a tisztséget gyakorlatilag azonnal vissza#tas%totta, ontosabban arra az állás ontra helyezkedett, hogy akkor vállal&a a $elelősséget, ha a kabinet&ét ő áll%that&a össze! "  /odrobnosztyi h%re szerint ezen az állás ont&án azóta sem
·
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-@

változtatott! 6;em fogadjuk el a minisztereln*ki posztot, mi az országban uralkodó helyzet egészéért k6vánunk felel!sséget vállalni, ez pedig a 'iniszteri Kabinet *sszetételének teljes megváltoztatását jelenti7 5 nyilatkozta 'acenyu) 3*.DNE4 · A legbe$ol. sosabb k r, tal(aiak 5 6Va #il $lni%ki&, a <#15T c6m" lap f!szerkeszt!je és '#er(i& )edaka politológus, t*rténész mutatta be 3ngváron azt a kiadványt, amelyben Kárpátalja legbefolyásosabb személyiségei kaptak helyet7, %r&a a  Cove Nakar attya h%r ortálra hivatkozva a  TiszaCeJs 3*.DNE4

A régi# /=r.i  *i"ágt> +r
· 9kr n 0 ls g 3 M.r ." $ogad(a K"i(s #t *s Ja(.$y) ot 5 +ngela .er)el német kan+ellár

hét$őn a hivatalában $ogad&a Vitali& #lics)o és +rszenyi& 'acenyu) #krán ellenzéki vezetőket közölte a német kormányszóvivő 3-T.4 · 2oszk0a *s Berlin' a 0 ls gb%l az &kr noknak kell ki&tat tal lni&k 5 6'oszkva és Jerlin egyetért abban, hogy az ukrajnai belpolitikai válságból kivezet! utat maguknak az ukránoknak kell megtalálniuk7 - hangoztatta énteken zerge& "avrov orosz és %ran)*<alter tein/eier német külügyminiszter az orosz $ővárosban 3-T.4 · 2a(d %r&á$ *i tor reag l 5 "z antiszemitizm#s erősödéséről kérdezték hazánk tel-avivi nagykövetét tegna , mi#tán beh%vták az izraeli külügyminisztéri#mba! -agy +ndor a kormány$őre hivatkozott a beszélgetés során! 6'aga Orbán Viktor minisztereln*k reagál majd7 5 ezt a kormányzati állás ontot erős%tette meg la #nknak #aleta Gábor, a *ülügyminisztéri#m sa&tó$őosztályának vezető&e annak ka +sán, hogy bekérették +sütörtökön az izraeli külügyminisztéri#mba a tel-avivi magyar nagykövetet! -agy +ndor tá&ékoztatása szerint az izraeli $él az antiszemitizm#s erősödése miatti aggodalmát $e&ezte ki 3Csz4 · Nem etnikai (elleg+ a kon$likt&s 5 60 Josznia/ (ercegovinában jelenleg zajló t$ntetéssorozat nem etnikai jelleg" konfliktus7 5 mondta a  ?án+h%d >ádiónak 'u(ász 'ózse; 8alkán-szakértő! *i$e&tette9 most nem az országban élő horvátok és szerbek közötti $eszültségek éleződtek ki, hanem az államigazgatás működéské telensége és a korr# +ió ellen tüntetnek! " szakember szerint az ország közigazgatása valóban re$ormra szor#l 3-CE4 · O ls gban is 0ir gzik a 4adii,ar az eX3#&goszl 0i ban 5 -iközben a volt J#goszlávia országaiban a legtöbb i arág tel&esen tönkrement, Dzerbiában, @orvátországban és 8osznia-@er+egovinában a $egyverkereskedelem virágzó üzletág lett 3Csz4 · B?s.s()' ne rekessz*k ki Rom ni t ;Sc4engeni csatlakoz s< 5 6Eománia mélyen csalódott, hogy továbbra sem csatlakozhat a schengeni *vezethez7 5 &elentette ki tegna 8rüsszelben 1raian B=sescu állam$ő, mi#tán találkozott 'osé .anuel Barrosóval 3@áromszék4

*é".-é$y@ A)&"i(iszti a@ i$t.r,B@ &"og
· A kett*szak/tott =imn&sz 5 60nnak idején nem véletlen$l választották a 'agyar Kult)ra

;apjának *+l% ey )eren% (imnuszának sz$letésnapját2 január huszonkettedikétD 0 (imnusz minden bizonnyal nemzeti lét$nk és t*rténelm$nk mintegy jelképes értelm" *sszefoglalója, sz$letésnapja indokoltan lett nemzeti kult)ránk $nnepeD ;emcsak 'agyarországon, hanem minden$tt, ahol magyarok élnek2 természetesen #rdélyben, <elvidéken, Kárpátalján, 7ajdaságban isD 'agam már sok/sok esztendeje, t*bb mint egy évtizede látogatok el ilyenkor a
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

--

kisebbségi magyar k*z*sségek $nnepségeire, t*bbnyire ;agyváradra, Jeregszászba és 5entáraD 0z idei esztend!ben az els! két városban vettem részt a nemzeti emléknap $nnepségein, és azért 6rom most ezeket a sorokat, mert szóvá szeretnék tenni egy elszomor6tó, az $nnepet árnyékba bor6tó jelenséget K 0 t*bb részre tagolt, mondjam 6gy LtrianoniL nemzet fennmaradása és meger!s*dése csak valamilyen k*z*sségi tudat és szolidaritás birtokában remélhet!D >ersze nemcsak az elszak6tott ter$leteken, hanem idehaza isD #z a szolidaritás, hála az egymással verseng! és mindinkább a gy"l*let harci terepén k$zd! hazai politikai pártoknak, ma szinte nem létezikD 'indennek s)lyosak lehetnek a t*rténelmi k*vetkezményeiIH7 Po/ogáts Béla 3Cszv4 · Az emberi m*lt%s g&nkr%l 5 69s)rogon az egykori d*gtemet!ben -MM./ben áll6tották fel az els! keresztet az ott elhantolt ártatlan magyar áldozatok emlékéreD ;ovemberben lesz +, éve, hogy els!sorban ,eleki -.lia, L/0vári 'ándor és kés!bb sokan mások életben tartják az emlékezéstD Hn -@ éve kevés kivétellel minden megemlékezésen ott voltam és szinte minden keresztgyalázást, márványtábla/*sszet*rést láttamD Kezdetben csak kevesen voltunk és hatalmas szemétkupacok k*z*tt, a legelész! tehenek mellett gyalogoltunk fel a parányi dombra, hogy egy$tt emlékezz$nkD 0hogy m)ltak az évek, egyre t*bben lett$nkD Hdesanyámat is elvittem egyszer ideD Ntéves volt, amikor az édesapját itt kivégeztékD 0z odafelé vezet! )ton még beszélgett$nk, de sem ott, se hazafelé nem szóltunk egy szót semD 0 fájdalom ránk nehezedettD Hn féltem megszól6tani, mert az arcán azt láttam, leginkább zokogni szeretneD =e tartotta magátD Kis6rt szemekkel nézett a semmibeH7 #abó) 0ri)a 3-agyar Dzó4 · 2i*rt nem *rtik a sz szok a sz*kel. z szl%tL 5 Cyelvi akadályok, az egymás mellett, de elkülönülten élés erdélyi modell&e gátol&a többek között a romániai magyarok és németek szervezeteinek intézményes közeledését! 'ózsa Ben&á/int, a >omániai Cémet Femokrata ,ór#m 3>CF,4 erdélyi szervezetének ügyvezető elnökét #laus 'o(annis bel olitikai amb%+ióiról is kérdeztük 3Erdélyi Ca ló4 · A&ton%mi nk ,erg) 4omokszemcs*i 5 @iteles $orrásokból származó in$ormá+ió bátor%t arra, hogy le%r&am9 a székely a#tonómiakérdés +sak akkor lesz téma éldá#l Cagy-8ritanniában, ha kon$likt#s &ellegű történés áll%t&a re$lektor$énybe! Binik#s, de minim#m nem t)l sz%vder%tő ers ekt%va, $őleg azon elvárások $ényében, amelyek a közelgő skót $üggetlenségi né szavazást övezik mi$elénk! *étségtelen #gyan, hogy az erdélyi magyarság önrendelkezési esélyein sokat lend%tene egy ny#gat-e#ró ai hátszél, ám időnként nem árt $elmérni az ügy alak#ló mozgásterét a dél-tiroli modelltől az anyaország védhatalmi stát#sának érvényes%tési lehetőségéig! Fe még inkább azokat a korlátokat, amelyeket a hazai bel olitika áll%t, s amelyeknek távolabb költöztetésére +se egtetett hi) reményt #laus 'o(annis nagyszebeni olgármester belügyminiszteri tár+ával való 6megk6nálása7 3Erdélyi Ca ló4 · Nö0eked*s 5 64ehet, hogy a térség kezd kimászni a g*d*rb!lO (a Eománia igen, az aligha a politikai osztály nagyon sikeres politikájának k*sz*nhet!H7 'á/bor Gyula 3Cy#gati Jelen4 · =el.i önkorm n.zatok 3 az eg.s*ges nemzet llam t$orm l%iL 5 60 magyarok által uralt helyi tanácsokat egy autonóm régió létrehozásának szorgalmazására kérte fel a 1zékely ;emzeti Tanács %15;T&, ezzel az állam )jrarajzolásának politikai eszk*zeivé változtatva a helyi *nkormányzatokatD 0 magyarok által uralt helyi tanácsokat egy autonóm régió létrehozásának szorgalmazására kérte fel a 1zékely ;emzeti Tanács %15;T&, ezzel az állam )jrarajzolásának politikai eszk*zeivé változtatva a helyi *nkormányzatokatD # jogi és k*zigazgatási aberráció folyományaként egy helyi tanács bármiféle t*bbsége kikiálthatja a kérdéses telep$lés f$ggetlenségét, vagy a hatályos országos t*rvények megsemmis6tésétD 0 romániai magyar autonómia aberrációjának er!ltetése máris eljutott a helyi k*zigazgatás t*rvényes eszk*zeinek eltorz6tásáhozD 0 helyi tanácsoknak, melyeknek az 15;T szerint a ter$leti autonómiát kellene
KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-G

kérni$k, a egységes román nemzetállam módos6tására semmilyen hatásk*r$k nincsen, kizárólag telep$lés szint" k*zigazgatási k*telezettségeik vannakD 0z etnikai enklavizálás eszk*zeivé alak6tásuk az elszakadáspárti magyar politika egy régebb óta alkalmazott formája, mellyel azok, akiknek a telep$lések $gyes/bajos dolgaival kellene foglalkozniuk, azt a jogot k*vetelik maguknak, hogy a régiók alak6tásáról és az állam )jrarajzolásáról d*ntsenekD 0z egészet a kérdéses telep$lések Fpolgárai jogos érdekeinek védelmeP felkiáltás m*gé igyekezne rejteniH7 Bogdan Diaconu 3"devar#l4 · 2i*rt 0ag.&nk bizon.talanok *s mi*rt $*l!nk az "&r%,ai 9ni%t%l 5 6#gy )j felmérés adatai azt mutatják, hogy országuk j*v!jét tekintve a moldovaiak határozatlanok2 .. százalék az #3/ ba akar jutni, ., százalék viszont a 7ámunióbaD 0 szakért!k ezt a lakosság tájékozatlanságának számlájára 6rjákD 0 1zlovák 0tlanti Jizottság és a K*zép/#urópai >olitikákért :ntézet által megrendelt felmérés szerint az utóbbi években cs*kkent az #urópai 3nió támogatottsága a lakosság k*rébenD 0 válaszolók t*bbsége azt áll6tja, hogy hazánk k$lpolitikája nyugati irányultság) %.?Q&, -M százalék szerint pedig keletiD 0 lakosság csaknem fele támogatja a jelenlegi kormányzat által hirdetett politikát, egyharmada pedig helytelen6tiH7 Virginia Du/itra2 3"devar#l4 · 2ag.ar 4a(nal 5 67árhatóan indul a tavaszi választásokon a 'agyar (ajnal 'ozgalom, amely ;emzeti <orradalmi >árt néven jegyeztette be magát a ;emzeti 7álasztási JizottságnálD (ogy még átláthatóbb legyen az ábra, nem is egy, hanem három szervezetr!l van szó, )gymint 'agyar (ajnal 'ozgalom, 'agyar <!niR 'ozgalom és ;emzeti <orradalmi >ártD Képviselik a nacionalistákat, hungaristákat, széls!jobboldaliakatD Jizonyára a magyarságukra b$szke emberek gy$lekez!helye mindhárom mozgalom, a g*r*g neonáci 0rany (ajnal szervezet a példakép$k, annak mintájára alakultakD 'agyarhajnalDcom c6men honlapot is $zemeltetnek, ahol folyamatosan k*zzéteszik vezet!ik családfáját, ami rendk6v$l fontos információ bizonyos k*r*kbenD %(elyes6rásban még fejl!dhetnénekD& 0 honlapon politikai tárgy) )jságcikkek is találhatókD >éldául a választási esélyekr!l, amelyeknek végeredménye am)gy teljesen mindegy, mert SválaszthatunkT jobbk*zép cionista, ballibcionista és nemzeti radikálcionisták k*ztD %Uj szavakat tanul az ember, nem is kell s*r*z!kbe járni&D 0 kommentel!k k*z*tt meghasonlott Jobbikosok temetik a pártokráciát, de a kampányban még seg6teni fogják egykori bajtársaikat, csak utána j*n el az ! idej$kD <élelem és bomlasztás a jobboldalon, =okumentumokkal2 '15>/ s zsidót fizet 7ona, <ideszes rablócéget véd a debreceni Jobbik, ;em tréfa2 zsinagógában gy"lne a Jobbik, 1zakály2 zsidók el!tti megalázkodásnak bukás lesz a vége A néhány c6m a párt honlapjárólD 0z tisztán kivehet! csak ennyib!l, hogy a Jobbiktól er!sen jobboldali irányban elhelyezked! alakulatról van szó, s nyilván onnan akar elhatárolódni és tagokat toborozni mindannak forradalmi fokozásával, ami ott hányingert kelt!H7 #rebsz 'ános 3-aszol!ro4 · A baloldal eg.szer sa( t maga ellen is t!ntet4etne 5 6(át akkor ez is elaludtD >ontosabban2 ezt is siker$lt elaltatniD Jav6thatatlanul b6ztam A no nem az emberi tisztességben vagy a politikai felel!sségtudatban, de legalább abban, hogy az ellenzéki elit átlagos :V/ja eléri az általános népességre jellemz! -,,/atD :lletve ha eléri, akkor nincs olyan érdek, ami arra késztetné, hogy titkoljaD Eeméltem, hogy most, másfél hónapra a választásoktól, az a legnagyobb egyszeri b"n*s aktus, amit -MWM óta magyar kormány az ország ellen elk*vetett, a paksi szerz!dés nem s$llyed el egy hét alatt a mocskos, de nem t*rténelmi botrányok k*z*tt, amilyenek más országokban évekig visszhangoznak, de amilyenekb!l 'agyarországon naponta van egy, ha nem háromD 0zt hittem, hogy nem hal el a dolog egy hét alattD Tévedtem, ez van H7  zé)y 'ános 3/araméter!sk4 · = rom tört*net a toleranci r%l 5 6Putyin eln*k maRimálisan kihasználja az olimpia ny)jtotta lehet!ségeket, fotók százai kész$lnek róla sportolók k*rébenD Putyin egyébként is

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-B

szerelmes a kamerába, fényképezkedettmártigrisekkel, rep$l!k*n, b)várkodás k*zbenH7 Ravasz Ábel 3S& Dzó4

7ist#ria
O*gzet!nk? a 2ag.arbirodalom? -. 1 "g. el$eledett &taz s 5 60 magyar
·

vezetés -M.- végén tisztában volt azzal, hogy ;émetország veresége elker$lhetetlen, mégis kitartott mellette a végs!kigD 'iértO "árdo y Lá #ló magyar királyi minisztereln*k megb6zásából '#vatkó Pál, a kormánypárti 'agyarország f!szerkeszt!je -M.decemberében >ozsonyba, a tisói 1zlovákia f!városába utazott, hogy az ottani 'agyar (6rlap/ szerkeszt!ség legsz"kebb k*rének bizalmas információkat adjon átD %0z #sti Ujságból átalakult 'agyar (6rlap nem sokkal korábban vált az 1 ter(á#y -áno vezette 'agyar >árt hivatalos lapjáváD& 0 megbeszélésen '#vatkó a magyarországi Ffels! k*r*knekP A ideértve a honvéd vezérkar egy részét is A a németek moszkvai vereségét k*vet!en kialakult álláspontjáról tájékoztatta vendéglátóitD 0 magyar vezetés (itler katonai kudarcának mértékét ;apóleonéhoz hasonl6tja, és számára ezért világos, hogy ez a hábor) is )gy végz!dik, mint az -M-.A-W/as2 a sz*vetségesek teljes gy!zelmévelD 0 hitlerizmus jellegéb!l adódóan politikai megoldásra nem lehet szám6tani, és mivel ;émetország korántsem mer$lt ki, a hábor) évekig is elh)zódhatD 0 gy!zelem egyik k*vetkezményeként 9sehszlovákiát minden bizonnyal a régi határai k*z*tt fogják helyreáll6tani, hiszen ezt a sz*vetségesek már meg is 6gérték a csehszlovák emigráns kormánynakD # várható fejleményt befolyásolni nem lesz ereje 'agyarországnak, ezért a pozsonyi 'agyar (6rlap feladata csakis az lehet, hogy lehet!ség szerint maradjon ki az emigráns csehszlovák kormánnyal és az annak vezet!jével, "eneš el szembeni, Jerlinb!l irány6tott propagandahadjáratbólD Hs bár az adott k*r$lmények k*z*tt nehéz lesz megvalós6tani, a szlovákiai magyar k*zélet fórumain a realizmus és az érdekvédelem, a tartózkodás és a tárgyilagosság domináljon annak érdekében, hogy a magyar kisebbség a jelenlegi átmeneti helyzetet az *nálló, fasiszta 1zlovákia *sszeomlásáig minél jobb kond6cióban élje t)lH7 Bundula 5stván 3-aC+s4

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-E

8i
 RétváriC i.-."t ,.".$tőségD. az E)r#Aai T.r>".ti Társ)"áso

.

8#da est, 01<:! $ebr#ár <:!, éntek 3-T.4 - Vazdaságilag és nemzet olitikai szem ontból is kiemelt &elentőségűek az E#ró ai Területi Társ#lások 3ETT4 -agyarország számára - hangs)lyozta >étvári 8en+e énteken 8#da esten! " közigazgatási tár+a arlamenti államtitkára " @atáron átny)ló együttműködések és $e&lesztések keretei a 01<:-0101-as költségvetési időszakban +%mmel rendezett kon$eren+ián azt mondta9 az #nióban :; ETT működik, ebből -agyarországhoz ka +solódva <=! @azánk méretéhez ké est messze &obban kihasznál&a ezt a lehetőséget, és az a +él, hogy továbbra is éllovas marad&on ezen a téren - $e&tette ki az államtitkár! >ám#tatott9 az ETT-k lehetővé teszik az élénk gazdasági, k#lt#rális és oktatási ka +solatok kialak%tását a határ két oldalán élő, azonos nyelvet beszélők számára! "mi a határok miatt korábban esetleg hátrány volt, abból az #nióban előnyt lehet ková+solni - hangs)lyozta! Jelezte9 minden határmenti rogramról elkezdődött a tervezés a 01<:-01-as #niós $orrások $ogadására, az előző keretet - még idő előtt - tel&esen kihasználták! >étvári 8en+e kitért arra is, hogy amit lehetett négy év alatt megtettek az ETT-k működésének biztos%tása érdekében! Dtabil, anyagi biztonságot &elent az évente leh%vható működési ályázati $orrás, minden találkozót megszerveztek, ami az #niós $orrások hatékony leh%vását előseg%theti, és minden adminisztrá+iós akadályt lebontottak - sorolta! Emlékeztetett, a 011;-ban életre h%vott ETT-k +él&a, hogy lehetővé tegyék két vagy több tagállam nemzeti, regionális hatóságai, intézményei közötti hatékony, határokon átny)ló együttműködést, a gazdasági és társadalmi kohézió megerős%tését! Qizi E! Dzilveszter a -agyar "tlanti Taná+s elnöke szintén méltatta -agyarország szere vállalását az ETTkben! @angs)lyozta9 olyan rogramokat kell ind%tani, amelyekből a *ár át-meden+e magyarsága ro$itálhat! Ebben a $e&lesztés olitikának, a kül olitikának és a kormányzati támogatásoknak egyaránt kiemelt szere ük van! Jandala Bsilla, az Ed#t#s ,őiskola megb%zott rektora intézményük határon t)li ka +solatait ismertetve kitért a d#naszerdahelyi és a székely#dvarhelyi ké zésekre, és &elezte, hogy ősztől határon átny)ló $e&lesztési szakre$erens ké zést is ind%tanak! -olnár Vyörgy, a Cemzetstratégiai *#tatóintézet igazgató&a arról beszélt, hogy hihetetlen lehetősége a magyarságnak a 0<!században a *ár át-meden+ében történő gondolkodás és +selekvés! Dürgette a *ár át-meden+e közös $e&lesztési &övőké ének kialak%tását, és +élként &elölte meg a különböző erő$orrások összehangolását! Jelezte9 a következő két hóna ban $e&lesztési $ór#msorozatot tartanak a külhoni magyar területeken, ahol elké zeléseiket ismertetik! Ezeken a $ór#mokon arra is választ várnak, hogy az adott területen milyen $orrások állnak rendelkezésre és az érintettek milyen szere et t#dnak vállalni a különböző $e&lesztésekben! >é ás Ns#zsanna nemzet olitikai helyettes államtitkár előadásában kiemelte9 evidens, hogy E#ró a vezető gazdasági erői mellett akkor leszünk ké esek megerős%teni a térséget, ha régiós horizontban gondolkod#nk9 a magyarság versenyké essége nem külön%thető el a *ár át-meden+e, a közé -e#ró ai régió gazdasági ere&étől! D)lyosan téved az, aki nem ismeri el9 egy régiót a k#lt#rális, gazdasági, olitikai és gazdasági hagyományok kötnek össze, nem ER-s vagy közigazgatási irányelvek - $e&tette ki a helyettes államtitkár az -T.-hez el&#ttatott dok#ment#m szerint! ?eszögezte9 a helyi értékek és sa&átosságok, mint a trad%+iók, a nyelv, k#lt#rális közösségek megőrzése rendk%vül $ontos! *özlése szerint a *ár át-meden+e gazdasági és természeti adottságainak kihasználása nemzet olitikai érdek! " nemzeti re rod#k+iót gátló $olyamatok és tényezők, )gymint a &og$osztottság, asszimilá+ió és elvándorlás mellett nagy robléma a gazdasági oz%+iók gyengülése, vagy ki nem alak#lása! " külhoni magyarság esetében %gy a demográ$iai, k#lt#rális és &ogi kérdések mellett $ontos $eladat a magyar közösségek, magyarlakta területek gazdasági oz%+ióinak erős%tése - hangs)lyozta! Dzólt arról is9 mivel a külhoni magyarság &ellemzően a határmenti térségekben él, ezért az E#ró ai Területi Társ#lások szám#kra kiemelt &elentőséggel b%rnak! Ezekre a regionális lehetőségekre nem +élként, hanem eszközként tekintenek - rögz%tette, hozzátéve9 meggyőződése, hogy ezek az együttműködések akkor is hozzá&ár#lnak az önazonosság megőrzéséhez, ha nem etnikai ala on szerveződnek, de seg%tik a magyar-magyar ka +solattartást!
0issza

Kész6tette2 Joér Krisztina

:": Y 1 2INM"N #O6 8"NNTARTOA

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

->

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-C
a Figyelőben előfo !"l# $%i!&'()e*+ , -). / , M- / , M0 / , -).% / , 1MS / , Ma-2) / , 3S / , 40 / , 4g / , -g / , MR / , -5EST/ N*,szabads g 2ag.ar Nemzet 2ag.ar =/rla, N*,sza0a K!l4oni 2ag.ar Sa(t%szolg lat 2ag.ar Narancs Élet *s Irodalom Oas rna,i =/rek Oil ggazdas g Na,i 6azdas g 2ag.ar R di% N.el0 *s T&dom n.

Ro67nia

S.lo%7*ia S.e bia 0o %7'o ).7g S.lo%(nia U* a8na A").' ia

A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó Bi4ari Na,l%, Brass%i Ja,ok, "rdon.ro, "rd*l..ma, =argita N*,e, = romsz*k, Kr%nika, 2aszol.ro, N.&gati #elen, Szabads g, TransindeX, 2anna.ro? "rd*l.i Na,l%? "rd*l.i Ri,ort? Köz,ont.ro? Szatm ri 8riss P(s g? Sz*kel.4on.ro? Szatm ri 2ag.ar =/rla,? Rom niai Online =/r4at r? Reggeli P(s g? 9d0ar4el.i =/rad% P( Sz%, 8el0id*k.ma, Szabad P(s g, Szabad P(s g Online, B&mm.sk, Iaram*ter.sk, Kom romi Ja,ok? =/rek.sk 2ag.ar Sz%, =*t Na,, Iannon RTO, Oa(das g.ma P( 2ag.ar K*,es P(s g, 2ag.ar "g.es!letek Szö0ets*ge N*,H(s g ;Jend0a<, 2&ra0id*ki 2ag.ar R di% K r, ti Igaz Sz%, K r, tal(a, K r, tIn$o, Beregi =/rla,? 9kra(nai 2ag.ar Memokrata Szö0ets*g 3 =/rek? K r, tal(a.ma? Tiszane5s B*csi Na,l%

KIS"BBSÉ6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< • =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. •  ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->