CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL “SAN RAMÓN” UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Carrera Técnico Edificación
PTJE NOTA

APUNTE DE CLASE
ALUMNO6 UNIDAD6 APRENDIIADE ESPERADO MODULO6PREFENCION DE RIESGO ACTIFIDAD6 Cono%er $as en1erme(a(es *ro1es ona$es ) $as a%" . (a(es *o"en% a$es 9+e $as *ro(+%en CURSO6 7G C ,ECHA6

Enfermedades profesionales 1. Silicosis (Polvo de Sílice): Trabajos en m nas! "#ne$es! %an"eras! &a$er'as! "a$$a(o ) *+$ (o (e ro%as s $'%eas. ,abr %a% -n (e %arb+ro! . (r o! *or%e$ana! $o/a ) o"ros *ro(+%"os %er0m %os! 1abr %a% -n ) %onser.a% -n (e $a(r $$os a base (e s'$ %e. Trabajos (e (es mo$(e ) (esbarba(o en $as 1+n( % ones. ,abr %a% -n ) %onser.a% -n (e abras .os ) (e *o$.os (e"er&en"es. Trabajos %on %2orro (e arena ) esmer $. 3. Sílicoan racosis 4Po$.os (e %arb-n ) S'$ %e56 Trabaja(ores (e m nas (e %arb-n! %arboneros! 1o&oneros! man *+$a(ores (e ne&ro (e 2+mo. 7. Asbes"os s 4Po$.o (e asbes"o56 E8"ra%% -n! *re*ara% -n! man *+$a% -n (e am an"o o asbes"o! o s+s"an% as 9+e $o %on"en&an. ,abr %a% -n o re*ara% -n (e "ej (os (e am an"o 4"r "+ra% -n! %ar(a(o! 2 $a(o! "ej (o5. ,abr %a% -n o man *+$a% -n (e &+arn % ones *ara 1renos! ma"er a$ a s$an"e (e am an"o ) (e *ro(+%"os (e 1 bro%emen"o. :. Talcosis 4Man *+$a% -n (e *o$.os (e "a$%o56 Trabaja(ores (e m nas (e "a$%o ) )eso! n(+s"r a *a*e$era! "e8" $! (e $a &oma! %er0m %a! obje"os re1ra%"ar os! a s$a(ores *ar b+j'as! n(+s"r a 1arma%;+" %a. <. S (eros s 4Po$.o (e -8 (o (e 2 erro56 P+$ (ores! "orneros (e 2 erro ) "rabaja(ores (e m nas. =. !ari osis 4Po$.o (e O8 (o (e bar o56 Trabaja(ores en m nas (e bar o! man *+$a% -n! em*a9+e ) "rans1orma% -n (e %om*+es"os (e$ bar o. >. Es a"osis 4Po$.o (e O8 (o (e es"a?o56 Trabaja(ores (e m nas (e es"a?o ) man *+$a% -n (e -8 (o (e es"a?o ) s+s %om*+es"os. @. Calicosis 4Po$.o (e %a$% o o *o$.o (e %a$ /a56 Trabaja(ores en %emen"o o m0rmo$. A. !isinosis 4Po$.o (e a$&o(-n56 Trabaja(ores (e $a n(+s"r a (e a$&o(-n. 1B. !a#a$osis 4Ca&a/o (e %a?a (e a/#%ar56 Trabaja(ores (e $a n(+s"r a (e $a %a?a (e a/#%ar! *a*e$era. 11. En1erme(a( *+$monar *or *o$.o (e %0?amo6 Trabaja(ores (e$ %0?amo. 13. Ta%acosis 4Po$.o (e "aba%o56 Trabaja(ores (e $a n(+s"r a (e$ "aba%o. Pro1esor6 Dor&e Mar"'ne/ P. Dor&emar"'ne/<> E&ma $.%om

Enfermedades prod(cidas por . 1:.-s1oro ) s+s %om*+es"os56 Pre*ara% -n! em*$eo ) man *+$a% -n (e$ 1-s1oro ) s+s %om*+es"os. 3@. 1<. Cer $ os s 4Cer $ o ) s+s %om*+es"os56 Man *+$a% -n ) em*$eo (e$ ber $ o o s+s %om*+es"os.osJ 1abr %a% -n ) a*$ %a% -n (e *ro(+%"os $+m n s%en"es %on s+s"an% as ra( a%" .a(os. Enfermedades prod(cidas por . 3>. % os (e sa$+( ) en o"ros "rabajos %on e8*os % -n a ra( a% ones on /an"es %on a$"a! me( ana! baja ) +$"rabaja (ens (a(.asJ ) "rabajos en $as %ons+$"as (e ra( o( a&n-s" %o! (e ra( o"era* a en %$'n %as! 2os* "a$es ) (em0s ns" "+% ones *res"a(oras (e ser.adiaciones infrarro-as (ca ara a): So*$a(ores (e . 1@. Enfermedades prod(cidas por o ros ipos de radiaciones no ioni$an es.osJ 1abr %a% -n (e a*ara"os m.%om . Enfermedades prod(cidas por . 1=.( %os *ara ra( o"era* aJ em*$eo (e s+s"an% as ra( oa%" . 3=.+" %os ra( a%" .n %o.a! ar%os (e so$(ar! so*$e"es (e *$asma! Ra)os $aser o maser! "rabajos (e m*res -n! *ro%esos (e se%a(o ) "ra"am en"o (e a$ men"os ) (em0s "rabajos %on e8*os % -n a es"e " *o (e ra( a% -n. 1A. 3<.o ) s+s %om*+es"os56 e8"ra%% -n! "ra"am en"o *re*ara% -n ) em*$eo (e$ *$omo! s+s m nera$es! a$ea% ones! %omb na% ones ) "o(os $os *ro(+%"os 9+e $o %on"en&an. Dor&emar"'ne/<> E&ma $. Sa"+rn smo 4Po$. (r o ) en "rabaja(ores (e 2ornos ) (em0s o%+*a% ones %on e8*os % -n a es"e " *o (e ra( a% -n. Clorismo 4C$oro ) s+s %om*+es"os56 Pre*ara% -n (e$ %$oro! *+r 1 %a% -n (e a&+a! (es n1e%% -n.adiaciones loni$an es6 E8"ra%% -n ) "ra"am en"o (e m nera$es ra( oa%" . 'an#anismo 4Man&aneso ) s+s %om*+es"os56 E8"ra%% -n *re*ara% -n! "rans*or"e ) em*$eo (e$ man&aneso ) s+s %om*+es"os. 1>. Enfermedades prod(cidas por el )anadio * s(s comp(es os6 Ob"en% -n ) em*$eo (e$ . 37. Enfermedades prod(cidas por il(minación ins(ficien e6 .adiaciones (l raviole a (con-( ivi is * lesiones de córnea56 E8*os % -n so$ar e8%es . Cromismo 4Cromo ) s+s %om*+es"os56 Pre*ara% -n! em*$eo ) man *+$a% -n (e$ 0% (o %r-m %o! %roma"os ) b %roma"os.ana( o ) s+s %om*+es"os o *ro(+%"os 9+e $o %on"en&an. Pro1esor6 Dor&e Mar"'ne/ P.CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL “SAN RAMÓN” UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA Carrera Técnico Edificación 17. +osforismo 4.n %o ) s+s %om*+es"os56 Pre*ara% -n! em*$eo ) man *+$a% -n (e$ ars.as ) Ra)os K en $abora"or osJ 1abr %a% -n (e *ro(+%"os 9+'m %os ) 1arma%. Arsenismo 4Ars. +l(orosis 4. &idra#irismo 4Mer%+r o ) s+s ama$&amas56 E8"ra%% -n! "ra"am en"o! *re*ara% -n! em*$eo ) man *+$a% -n (e$ mer%+r o! (e s+s ama$&amas! s+s %omb na% ones ) (e "o(o *ro(+%"o 9+e $o %on"en&a. 33.a" &a o%+$ar! n s"a&m+s. En1erme(a(es %a+sa(as *or e$ %a(m o ) s+s %om*+es"os6 Tra"am en"o! man *+$a% -n ) em*$eo (e %a(m o ) s+s %om*+es"os.asJ "rabajos en $as n(+s"r as ) $os %omer% os 9+e +" $ %en Ra)os K s+s"an% as ra( a%" .$ o s+s (er .$#or ) s+s %om*+es"os56 E8"ra%% -n (e m nera$es 1$+ora(os! 1abr %a% -n (e$ 0% (o 1$+or2 (r %o! man *+$a% -n ) em*$eo (e . 3:. 3B. 31.

77. Enfermedades ca(sadas por s(s ancias 2(ímicas * s(s derivados6 E1e%"os $o%a$es ) s s". Enfermedades por %a-as empera (ras6 Trabaja(ores en ne. 7=. Enfermedades por empera (ras al as! s+*er ores a $as m08 mas "o$era(as! "a$es %omo Ca$ambres *or %a$or! C2o9+e *or %a$or! H *er* re8 a! Inso$a%'-n o S n%o*e *or %a$or. 7>. m en"os re*e" " ."r %as e8"remas s+*er or o n1er or a $a norma$ o %amb os br+s%os (e $a m sma. 7<.a o mon-"ona o %omb na(a %on r "mo o %on"ro$ m*+es"o *or $a m09+ na.a! (emas a(o "rabajo en re$a% -n %on e$ " em*o *ara eje%+"ar$o! "rabajo re*e" " . 7:.*" %a se. / ras lesiones os eo0m(sc(lares * li#amen osas6 Trabajos 9+e re9+ eran sobre es1+er/o 1's %o! mo.era o Co$on rr "ab$e. Trabajos *or "+rnos! no%"+rno ) "rabajos %on es"resan"es 1's %os %on e1e%"os *s %oNso% a$es! 9+e *ro(+/%an es"a(os (e ans e(a( ) (e*res -n! In1ar"o (e$ m o%ar( o ) o"ras +r&en% as %ar( o. Enfermedades por vi%ración6 Trabajos %on 2erram en"as *or"0" $es ) m09+ nas 1 jas *ara ma%2a%ar! *er1orar! rema%2ar! a*$anar! mar" $$ar! a*+n"ar! *rensar! o *or e8*os % -n a %+er*o en"ero. 7@.os )Mo *os % ones . N s"a&m+s (e $os m neros6 Trabajos en m nas ) "#ne$es. % osas.m %os! a&+(os! s+ba&+(os ) %r-n %os 9+e a1e%"en e$ 1+n% onam en"o norma$ (e$ or&an smo 2+mano.%om . (r o 1+n( % -n (e me"a$es. 73. Enfermedades infecciosas * parasi arias en ra%a-os con e1posición a ries#os %ioló#icos6 Trabajos en e$ %am*o (e $a sa$+(J $abora"or osJ . :3. Síndromes por al eraciones %aromé ricas6 Trabaja(ores some" (os a *res ones barom.LL 7B. 7A. Asma oc(pacional * ne(moni is inm(noló#ica.os (e $os (e(os! $as manos o $os an"ebra/os. Calam%re oc(pacional de mano o de an e%ra$o6 Trabajos %on mo. Pa olo#ías ca(sadas por es rés en el ra%a-o6 Trabajos %on sobre%ar&a %+an" "a" .%n %as (e *ro(+%% -n en masa! re*e" " .eres o res (+os n1e%% ososJ "rabajos a&r'%o$as ) o"ros "rabajos 9+e m*$ 9+en +n r es&o (e %on"am na% -n b o$-& %a. m en"os re*e" " . :B. 4(ía de ra%a-o Pro1esor6 Dor&e Mar"'ne/ P. Trabajos %on ".CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL “SAN RAMÓN” UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA Carrera Técnico 3A.abr %a% -n! *re*ara% -n ) a%abam en"o (e . Sordera profesional6 Trabaja(ores n(+s"r a$es e8*+es"os a r+ (o &+a$ o Edificación s+*er or a @< (e% be$es. 71.as%+$ares! H *er"ens -n ar"er a$! En1erme(a( a% (oN*. C3ncer de ori#en oc(pacional.o %omb na(o %on sobre%ar&a (e "rabajo. Dor&emar"'ne/<> E&ma $. Ca ara a profesional6 .e"er nar osJ man *+$a(ores (e a$ men"os! (e an ma$es! %a(0.eras! 1r &or'1 %os! %+ar"os 1r'os ) o"ros %on "em*era"+ras n1er ores a $as m'n mas "o$erab$es. :1.

Se$e%% ona ) ano"a en e$ %+a(ro 1B en1erme(a(es 9+e es".< *+n"os %M+5 II.ERMEDAD PRO.a (e *re.n re$a% ona(as %on e$ r+bro (e $a %ons"r+%% -n 4B. .ESIONAL REMEDIAL DE PREFENCION Pro1esor6 Dor&e Mar"'ne/ P. Dor&emar"'ne/<> E&ma $.en% -n (e $a M sma 4B1 *+n"os %M+5 NG EN.CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL “SAN RAMÓN” UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA Carrera Técnico Edificación I.%om .ren"e a %a(a en1erme(a( *ro1es ona$ ano"a(a en e$ %+a(ro6 *ro*on&a +n a$"erna" .