You are on page 1of 6

1.

CJELINA - ono to ti moe doi u prvom pitanju Statistiki skup od ega se sastoji; kakav moe biti; Podskup Statistiki podaci i izvori podataka Statistiko obiljeje ili varijabla; vrste varijabli; mjerne skale Statistiki niz ureivanje podataka; vrste tabela o o Ureivanje kvalitativnih podataka ? Ureivanje kvantitativnih podataka ? !ako se provodi grupiranje podataka objasni ? ; pi"i sve### $ odreivanje veliine razreda% razredne sredine% korigiranih &rekvencija za raunanje moda '% kulm# (iz za raunanje medijana ' itd# )elativni brojevi koordinacije; aproksimacija ili &ormula '; "to znai *i% "to )i; moe" navesti primjer neki% npr# +roj stanovnika na km, )i ' rauna se kao +roj stanovnika - povr"ina u km,# +r# St# je *i; Povr# +i#; .ra&iki prikaz ? /ndeksi; aproksimacija; kako se interpretira; gra&iki prikaz S)01(20 *)/201(3S4/ S454/S4/6!3. (/75 o (avedi potpune srednje vrijednosti ? 5)/4804/6!5 S)01/(5; Svojstva; 9ormula za apsolutne i relativne &rekv#' pazi: $ ; 7a .)UP/)5(0 ponderirana ili vagana aritm# sredina ' i , (0.)UP/)5(0 podatke jednostavna aritm# sredina '; "to je 4345< u svakom tipu podataka; !ako se interpretira aritmetika sredina ? (avedi jo"$5)/4804/6!5 S)01/(5 5)/4804/6!/= S)01/(5 ; 5)/4804/6!5 S)01/(5 )0<54/*(/= +)320*5 !33)1/(5>/20; 5)/4804/6!5 S)01/(5 P3S4345!5 napi"i &ormulu za svaku : .03804)/2S!5 S)01/(5 =5)83(/2S!5 S)01/(5 o (avedi nepotpune srednje vrijednosti 831 ? navedi kakva je to srednja vrijednost; interpretacija; gra&iki prikaz

Savjet Pi"i ovako$ ;# (egrupirani ili pojedinani podaci ? kako se tu odreuje mod i kako se gra&iki prikazuje;navedi "to je to unimodalna% "to je bimodalna% a "to multimodalna distribucija# ,# .rupirani podaci navedi a' distribuciju &rekvencija na temelju pojedinanih vrijednosti i ? kako se ovdje odreuje mod ? b' distribuciju &rekvencija s razredima; !ako se ovdje odreuje mod ? 9ormula : /nterpretacija# .ra&iki prikaz#

801/25( kakva je ovo srednja vrijednost ? interpretacija; a' (egrupirani podaci &ormula pazi na ono /(4 ' i gra&# Prikaz b' .rupirani podaci &ormula i gra& prikaz (apomena$ kod &ormule% navedite "to koji lan u &ormuli znai '

820)0 1/SP0)7/20 )azlikovati koje su potpune koje su nepotpune; koje su apsolutne% a koje relativne; !oje mjere se koriste kod kvalitativnih podataka% a koje kod kvantitativnih ::: .ra&iki prikaz#

7a svaku mjeru znati 93)8U<U savjet$ pi"i$ @ izraz se aproksimira###A '; voditi rauna da se navodi &ormula za grupirane i &ormula za negrupirane podatake; znati svojstva npr#kod varijance i standardne devijacije '; /(40)P)045>/25 :::

7nai imamo $)5SP3( *5)/25>/20; /(40)*5)4/ B; i BC '; !309/>/20(4 !*5)4/<(0 10*/25>/20; *5)/25(>5; S45(1# 10*/25>/25; !309/>/20(4 *5)/25>/20

820)0 5S/804)/20 (5*01/ S*0 4)/ 820)0; napi"i koje su potpune % a koje nepotpune; 93)8U<0 i /(40)P)045>/25 kod interpretacije pi"ete kako se odreuje da li je simetrina% negativno ili pozitivno asimetrina '; 7nati S!/>/)54/ kada je simetrija% kada je pozit#asimetrija% a kada negativna;

820)0 753+<20(3S4/ !309/>/20(4 753+<20(3S4/ ; &ormule% interpretacija% skica znati razlikovati kada je normalna distribucija% kada je "iljastija% kada plosnatija% pravokutna ili U? distribucija;' 0!>0S alternativna mjera zaobljenosti

2.CJELINA ono to ti moe doi u drugom pitanju 1. !"CJENA A!I#$E#I%&E '!E(INE I #"#ALA "'N")N"* '&+ A - &a,o -e pro.jenjuje /

Prvo$ Procjena brojem &ormula npr# 3pi"i da se rauna jednostavna aritm# sredina za negrupirane podatke i ponderirana ili vagana arit# Sredina za grupirane podatke ' 7atim$Procjena intervalom? &ormula za interval navedi da je t za mali uzorak% z za veliki uzorak n D CE '; (pr# (api"i &ormulu oba intervala ; Ukratko navedi da se sastoji od gornje i donje granice ; (avedi da se radi &rakcija izbora kako bi se odabrala &ormula % kako bi se procjenila stand#pogre"ka ##' /nterpretacija# 2. !"CJENA !" "!CIJE "'N")N"* '&+ A0 /nterpretacija% &ormula procjena jednim brojem i intervalom; procjena standardne pogre"ke proporcije' i znati objasniti "to je koja oznaka; npr# P F m-n ; m F broj elemenata s odreenim modalitetom obiljeja u uzorku; nF vel# Uzorka###itd# 1. "(!E2I)ANJE )ELI%INE +3"!&A 3A !"CJEN+ A!I#$E#I%&E '!E(INE " +LACIJE 4. "(!E2I)ANJE )ELI%INE +3"!&A 3A !"CJEN+ !" "!CIJE " +LACIJE 3 emu ovisi veliina uzorka ? 9ormule za svaki; 5. #E'#I!ANJE 6I "#E3A 3pGenito o hipotezama; raspoznavati vrste testova dvosmjerni% jednosmjerni na gornju% jednosmjerni na donju '; 7nati skicirati za svaki test; (apisati korake u testiranju hipoteza : pazi navedi dvije metode kritine granice i empirijski z?omjer; i svaki ima svoju skicu ' 6/452 13+)3 H43 40 4)5I/ :

1. !E*!E'IJA I &"!ELACIJA 1 pitanje0 Hto je to zavisna % a "to je to nezavisna varijabla ? )egresijski model ?

Hto je to stvarna% a "to regresijska vrijednost znati razlikovati : 8odel jednostavne linearne regresije ? (api"i linearnu regresijsku jednadbu ? !ako se tumae i izraunavaju lanovi jednadbe% odnosno a i b ? Hto je to rezidualno odstupanje apsolutno i relativno &ormula ' i kako se interpretira ? *arijanca% standardna devijacija i koe&icijent varijacije regresije ? &ormula% interpretacija# !oe&icijent determinacije "to pokazuje i kako se interpretira ili tumai ? !oe&icijent linearne korelacije; tumaenje% kako se dobiva ? Prognostina vrijednost izraz i tumaenje; .)59/6!/ P)/!57 )0.)0S/2S!0 201(51I+0 ? 5naliza varijance? tabela anova; "to je to ? !ako se interpretira svaki od lanova sr '? sp%st %

4. )!E$EN'&I NI3 7a 4 pitanje Hto je to vremenski niz; kako se dijeli i objasni svaki; gra&iki prikaz Pokazatelji dinamike; de&inicija% gra&iki prikaz% nabroji koji sve pokazatelji postoje i iskai ih &ormulom# npr# 8oe ti u ispitu doGi i samo jedan pokazatelj

Primjer$ Prognoziranje pomoGu prosjene stope promjene objasni ' /ndividualni indeksi o o o *erini indeksi interpretacija% &ormula% gra&# Prikaz ' +azni indeksi ?@? ' Preraunavanje indeksa navedi koja sve preraunavanja imaju

<inearni i eksponencijalni trend ; objasni; jednadba;&ormule% interpretacija;