You are on page 1of 1

Vuk s Wall Streeta, novi film Martina Scorsesea, trenutano je jedan od najgledanijih u svijetu, ali i u hrvatskim multipleksima u kojima

su projekcije proteklog vikenda bile rasprodane. Kao i svaki drugi rad velikana iju filmografiju ispisuju !aksist, "a#jareni bik, $obri momci, %asino i ostali klasini naslovi, Vuk s Wall Streeta #animljiv je film, osobito u kontekstu isprane repertoarske ponude #a masovnu potro&nju, ali puno je #animljiviji kao sociolo&ko ogledalo vremena.

'ilm poka#uje ono &to je francuski pisac 'r(d(ric )eigbeder, najpo#natiji #vi*da i# marketin&ke industrije, ustvrdio u svojoj knji#i +,-,-. / svijetom vladaju budale na kokainu. !o nisu, dakako, bilo kakve budale / to su osorni, narcisoidni, beskrupulo#ni, emocionalno hladni tipovi koji jedini smisao *ivota vide u feti&i#iranju novca, skupljanju milijuna i milijardi, tipovi i# sustava banaka i osiguravaju0ih dru&tava koji danas vode glavnu rije u #apadnom svijetu, dok su vlade i politiari #emalja #astupnici njihovih vi#ija. Scorseseov film snimljen je prema *ivotu jednog takvog stvarnog lika, 1ordana )elforta 23eonardo $i%aprio4, brokera #a dionice koji je i#gradio carstvo na varanju investitora, kriminalu i kupovanju ljudi. )elfort nije neki globalno mo0an igra, on samo karikaturalno utjelovljuje sustav / Wall Street i druga sredi&ta financijske mo0i / koji je doveo svijet do t#v. recesije 2blag termin #a pljaku4 i sro#avanja moralnih i dru&tvenih vrijednosti. Scorsese efektno prika#uje blje&tavilo i beskrupulo#nost takvog naina *ivota, ali #a ra#liku od karakteri#acija i dramskih anali#a u njegovim mafija&kim priama, ovaj tri sata 2pre4dug film djeluje kao jednodimen#ionalna eksploatacija spektakularnih, ekstremnih i povr&nih strana *ivota glavnog junaka. Ve#ani lanci "obbie i di caprio 5671836 S8 Margot "obbie 9&amarila sam $i%aprija, a on je tra*io jo& :.+.,.+; komentari + 9n je nedvojbeno negativac, pa na kraju #avr&i u #atvoru 2malo godina s ob#irom na to o kakvom je gadu rije4. 6li, na *alost, u novom sustavu vrijednosti )elfort mnogima mo*e djelovati kao junak, a njegova pohlepa #a novcem pohvalno. <ronija je u tome &to ga kro# sav glamur i lik 3eonarda $i%aprija po*eljnim u#orom mogu smatrati i oni 2mladi4 ljudi koji upravo #bog takvih tipova ne mogu na0i posao, a oni koji ga imaju rade #a sve manje pla0e.