You are on page 1of 3

Prof.

Mona Vintila

TEME LA COMUNICAREA IN FAMILIE SI CUPLU

Comunicarea in cuplu: . Comunicarea in ca!ul cuplului aflat in con"oli#are: ( ( ( ( ( ( Ioana )a*ru" Calina Cire"an +elia +ra,-ici )a.riela Se*era Ioana )ri,ore"cu Cotrau Simona $%. .&$$'

&. Comunicarea in in ca!ul cuplului aflat in conflicte "i #i*ort: ( ( ( ( ( ( ( ( ( Ticle /ianca /o,-ean Ol,a Ni"tor An#ra 0ate,an Oana /rin#"a /ianca /o,-ean Ol,a C-in#e Sorina Vla#ule"cu Ma#alina )-erman Luminita

&$.

.&$$'

1. Comunicarea in cuplu can# unul #in parteneri e .olna* : ( ( ( ( ( Clau#ia Lun,u Corina )a,ica Cri"tiana +ima Popean,a La*inia Ero" Monica

$2. &.&$$'

Comunicare cu coplipul: 2. Comunicarea pe pro.leme #e "e3ualitate 4pe ,rupe #e *ar"ta5: ( /ar.atei /ianca ( Calma /ianca Maria ( 7ianu Maria ( Io*e"cu Liliana ( Soptica Corina ( 0oanca An#reea ( /ar.oiu Oana 6. &.&$$'

8. Comunicarea pe pro.leme or,ani!atorice: ( ( ( ( Co*al )loria Nec-ilciuc Nicoleta Oprea Mi-aela Floare Pau Anca Elena

$ .$ .&$$'

%. Comunicarea cu copilul #aca parintii #i*ortea!a: ( ( ( ( ( ( ( ( Anca Maria S!a.o 9arina Ramona +i, An#reea San#ra Mate" Lore#ana Onea +alia +i#i A#rian Nicolae 9ere:e" +iana

8.$ .&$ $