You are on page 1of 2

PRIRODNO ZEMLJOPISNA OBILJEJA PRIMORSKOG ZAVIAJA

- ponavljanje1. Koja tri podruja obuhvaa primorski zaviaj?


....................................................................................................................................................................
2. Imenuj planine primorskog zaviaja.
....................................................................................................................................................................
3. Najvia hrvatska planina je .................................. i smjetena je uz granicu s ..........................................
....................................................................................................................................................................
4. Najdua hrvatska planina je ........................................... i nalazi se uz ......................................................
more.
5. U primorskom zaviaju ima .................... plodnih povrina. Tlo karakteristino za primorski zaviaj je
(puno/malo)

................................................................. .
6. Plodne povrine primorskog zaviaja (nizinski prostori)su : ....................................................................
...............................................................................................................................................................
.......
7. U obalnom dijelu primorskog zaviaj prevladava ............................................................ drvee, dok u
dijelovima daljim od mora ima i .................................................................... drvea.
8. U primorskom zaviaju prevladava ............................................................. klima.
Ljeta su .................... i ................................. , a zime su ........................... i ........................................ .
9. Topliji je .............................. dio primorja ,a , hladniji je........................dio primorja .
10. Vjetrovi tipini za primorski zaviaj su : ................................. , ................................ i ...........................
11. Bura je vjetar koji pue s ........................... prema .............................. .
Donosi ............... i ................................. vrijeme. Najjaa bura je kod grada .................................. .
12. Vjetar koji donosi vlano i kiovito vrijeme je ................................ .
Pue s ........................... prema ............................ . Na moru stvara velike ..................................... .

Maamaa

13. Zbog preteno krkog prostora primorski zaviaj ima .............................. rijeka.
(puno/malo)
14. Rijeke primorskog zaviaja su : ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
15. Veliko znaenje rijeka je za :.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
16. Jezera primorskog zaviaja su : .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
17. Najvee umjetno jezero u Hrvatskoj je .................................................................. , a nalazi se na rijeci
................................................................ .
18. Vei otoci primorskog zaviaj su : ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Maamaa