P. 1
ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ Η 8Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ Η 8Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.

|Views: 13|Likes:
Published by inductivebabe
ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ Η 8Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ Η 8Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: inductivebabe on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

: « 8 .

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΤΑΙΑΤΡΙΚΑΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΑΙΤΙΑΘΑΝΑΤΟΥ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝΛΑΘΩΝ
. . Ο κ Μ ριος Καραγκο νης ε ναι Οικονομολ γος Υγε ας με σπο! ς σ"ην Ελλ !α και σ"ην Αγγλ α Η ά ύ ί ό ί έ ά ί
, , . ει!ικ "η"α "ο σ#ε! ν γν$σ"η "ην Ελλ !α "αν η α%ορμ να μιλ σομε μα& "ο Το ' μα "ης ομιλ ας ό ό ά ά ή ή ή ί έ ί
, "ο σε Σν !ριο "ης Ια"ρικ ς Ε"αιρε ας Α'ην ν για "ο κ σ"ος "$ν ια"ρικ ν λα' ν απ οικονομικ ς και έ ή ί ώ ό ώ ώ ό ή
, . κοιν$νικ ς πλερ ς ε ναι και "ο ' μα "ης σ& "ησης πο ε #αμε μα& "ο ή ά ί έ ή ί ί
, Ο π νος πο προκαλε "αι σ"ον ασ'εν και σ"ος σγγενε ς "ο απ "α ια"ρικ σ% λμα"α ε ναι ό ί ή ί ό ά ά ί
. γν$σ" ς ( ν"α μ$ς ε #α "ην απορ α αν ε ναι με"ρ σιμο μ γε'ος η οικονομικ και κοιν$νικ !ι σ"αση ό ά ό ί ί ί ή έ ή ή ά
. "$ν ια"ρικ ν λα' ν ώ ώ
. : Ο κ Μ ριος Καραγκο νης μας ε πε ά ύ ί
« , , Ταια"ρικ λ 'η παροσι &ον"αι σ μ%$να με "ελε"αες !ημοσιε σεις σε επισ"ημονικ περιο!ικ σε ά ά ά ύ ί ύ ά ά
, α)ιοσημε $"α *ηλ επ πε!α επηρε &ον"ας αρνη"ικ σ"ην ποι "η"α &$ ς αλλ και σ"ο κ σ"ος ί ά ί ά ά ό ή ά ό
. , , 'εραπε ας "$ν ασ'εν ν Με λλα λ για "α ια"ρικ λ 'η κοσ" &ον απ αν'ρ πινης οικονομικ ς αλλ ί ώ ά ό ά ά ί ό ώ ή ά
.» και κοιν$νικ ς σκοπι ς ή ά
: ΕΡΩΤΗΣΗ (οιες ε ναι σε γενικ ς γραμμ ς οι οικονομικ ς και κοιν$νικ ς επιπ" σεις "$ν ια"ρικ ν ί έ έ έ έ ώ ώ
; σ%αλμ "$ν ά
:« , , , Α(ΑΝΤΗΣΗ Σν πειες μπορο με να κα"αγρ *ομε σ"ον ασ'εν "ος σγγενε ς "ο σ"ον ια"ρ έ ύ ά ή ί ό
, , σ"ην κλινικ σ"ος νοσηλε" ς σ"α ασ%αλισ"ικ "αμε α σ"ον προ πολογισμ "ο κρ "ος σ"ον ή έ ά ί ϋ ό ά
. πολ "η ί
• . , Ας αρ# σομε απ "ις σν πειες σ"ον ασ'εν Εκ" ς απ "η σ$μα"ικ και *#ικ "ο "αλαιπ$ρ α ί ό έ ή ό ό ή ή ί
, επι+αρ νε"αι και οικονομικ α%ο η παρα"ε"αμ νη παραμον "ο σ"ο νοσοκομε ο σνεπ γε"αι ύ ά ύ έ ή ί ά
, περισσ "ερα )ο!α απ λεια #ρ νο και #ρημ "$ν για "ην αποκα" σ"αση "ης +λ +ης πο προκλ 'ηκε ό έ ώ ό ά ά ά ή
απ "ο ια"ρικ σ% λμα αλλ και απ λεια εργα"ο$ρ ν και εισο! μα"ος ε)αι" ας "ης αποσ ας "ο απ ό ό ά ά ώ ώ ή ί ί ό
"ην εργασ α "ο ί
, , Τα !ια περ πο ισ# ον και για "ον σγγεν πο παραμελε "ην εργασ α "ο αλλ και επι+αρ νε"αι με ί ί ύ ή ί ί ά ύ
. )ο!α με"α%ορ ς για να επισκε%'ε "ον ασ'εν έ ά ί ή
Θα πρ πει να πολογ σομε επιπλ ον κ σ"ος για αποκλεισ"ικ νοσοκ μα και για !ικηγ ρος σε έ ί έ ό ή ό ό
. , περ π"$ση μ νιμης ανικαν "η"ας Επ σης α) νε"αι ο κ ν!νος για εν!ονοσοκομειακ ς λοιμ )εις με ί ό ό ί ά ί έ ώ
. απο" λεσμα να " 'ε"αι σε κ ν!νο η γε α "$ν λοιπ ν ασ'εν ν έ ί ί ί ώ ώ
• , Απ "ην λλη πλερ ο ια"ρ ς πο κανε "ο λ 'ος αν"ιμε"$π &ει "ο εν!ε# μενο να ποσ"ε ασ"ικ ς ό ά ά ό έ ά ί ό ί έ ή
, , , και ποινικ ς κρ σεις και ρα επι+αρ νε"αι *#ολογικ αλλ και οικονομικ με )ο!α !ικηγ ρο έ ώ ά ύ ά ά ά έ ό
. σ"ε να απο!ε )ει "ην α'$ "η"α "ο ώ ί ό
Σμ+α νει επ σης να % σ"αν"αι η'ικ απα) $ση και *#ολογικ "αλαιπ$ρ α και λλοι ια"ρο "αν ο ί ί ί ή ί ή ί ά ί ό
, . σν !ελ%ος "ος προσ π"ει ε' νες σ"ην προσπ 'ει "ο να αποποιη'ε !ικ ς "ο Το !ιο σμ+α νει ά ά ύ ά ά ί έ ί ί
( , ) και σε σος παρ #ον "ις λεγ μενες παρα α"ρικ ς πηρεσ ες γε ας σνεργ "ες νοσοκ μες κ"λ ό έ ό ϊ έ ί ί ά ό
• , , Οικονομικ επι+ ρνση #ει και "ο νοσοκομε ο λ γ$ "ης παρα"ε"αμ νης νοσηλε ας "$ν ασ'εν ν ή ά έ ί ό έ ί ώ
, , , #ει μεγαλ "ερη κα"αν λ$ση σε % ρμακα σε γειονομικ λικ σε εργα"ο ρες σε εργασ"ηριακ ς και έ ύ ά ά ό ό ώ έ
. !ιαγν$σ"ικ ς ε)ε" σεις έ ά
• , Τα ασ%αλισ"ικ "αμε α καλο ν"αι να καλ *ον πλ ον περισσ "ερα )ο!α λ γ$ "ης μεγαλ "ερης ά ί ύ ύ έ ό έ ό ύ
, παραμον ς "ο ασ'εν σ"ο νοσοκομε ο και ε% σον η &ημι σ"ην γε α "ο ασ'εν ε ναι ανεπαν ρ'$"η ή ή ί ό ά ί ή ί ό
, . π ρ#ει κ ν!νος για επιπλ ον επι+ ρνση πρ $ρης σ ν"α)ης αγορ "ε#νη" ν μελ ν κλπ ά ί έ ά ό ύ ά ώ ώ
• Η παρ)η ια"ρικ ν λα' ν επι+αρ νει "ελικ "ον κρα"ικ προ πολογισμ !ημιοργ ν"ας ελλε μμα"α ύ ώ ώ ύ ά ό ϋ ό ώ ί
και με $ση "ο ΑΕ(με επακ λο'ο "ην α )ηση "$ν μμεσ$ν % ρ$ν και με"α+ +αση "ο κ σ"ος ί ό ύ έ ό ί ό
, . α"ο σ"ος πολ "ες σ"ε να καλ%'ε "ο λλειμμα και η &ημι ,αρακ"ηρισ"ικ ανα% ρομε "ι ύ ί ώ ί έ ά ά έ ό
, Journal of Public Economics σ μ%$να με ρενα"οΑμερικανικο περιο!ικο Δημ σι$ν Οικονομικ ν ύ έ ύ ύ ό ώ
Volume 82 , Number 2 , November 2001 , ε)$γεν ς α )ησησ"ις !απ νες "ης γειονομικ περ 'αλ*ης ή ύ ά ή ί
1$, 40% ( κα" επι% ρει με $ση "$ν κρα"ικ ν !απαν ν σε ποσοσ" σε κοιν$νικ ς λλες !απ νες π# ά έ ί ώ ώ ό έ ή ά ά
) ,15% ( , ) 33% . +ο 'εια σ"ο σπ "ι σε λλος "ομε ς π$ς παι!ε α μνα και με $ση σ"ο πλε νασμα ή ί ά ί ό ί ά ί ό
, Μια εικ να εν!εικ"ικ "$ν οικονομικ ν κοιν$νικ ν και ια"ρικ ν επιπ" σε$ν απ ια"ρικ λ 'η ε ναι ό ή ώ ώ ώ ώ ό ά ά ί
¨To Err is Human¨ , α" πο παροσι &ε"αι σε ρενα με " "λο η οπο α πραγμα"οποι 'ηκε απ "ο ή ά έ ί ί ή ό
, : Ινσ"ι"ο "ο Ια"ρικ ς "ης Αμερικ ς και !ει)ε "ι ύ ή ή έ ό
44.000 98.000 $ς Αμερικανο πε'α νον κ 'ε #ρ νο σ"αΝοσοκομε α "ης απ απο%ε )ιμαια"ρικ έ ί ί ά ό ί ό ύ ά
. λ 'η ά
- 5 – 10 Η πι'αν "η"αλ 'ος γιακ 'ε εισαγ$γ σ"ο νοσοκομε ο κμανε"αιμε"α) "ο ποσοσ"ο "ο ό ά ά ή ί ί ύ ύ
%
- 8 Ταια"ρικ λ 'η ε ναιη η κα" σειρ αι"α 'αν "ο ά ά ί ά ά ί ά
- 1.000.000 ( ν$ απ ν'ρ$ποι #ονποσ"ε επιπ" σεις σ"ην γε α "ος καικρ $ς σ"ην ποι "η"α ά ό ά έ ί ώ ί ί ό
. "ης &$ ς "ος ή
- , 38 $, "ι "ο #ρημα"οοικονομικ κ σ"ος ε ναιι!ια"ερα *ηλ πολογ &ε"αιπερ πο σ"α !ις εκ "$ν Ό ό ό ί ί ό ί ί
17 $ οπο $ν "α μισ !ις ε ναι !απ νες γειονομικ ς περ 'αλ*ης πο αναλογο ν σε ια"ρικ σ% λμα"α ί ά ί ά ή ί ύ ά ά
. πο 'α μπορο σαν να απο%ε#'ο ν ύ ύ
- , Οι ε'νικ ς !απ νες προς "ανοσοκομε α "ος γιανα 'εραπε"ο ν οι ασ'ενε ς πο π σ"ησαν+λ +η έ ά ί ύ ί έ ά
απ σ% λμα"α πο σ#ε" &ον"αι με "α παρε# μενα % ρμακα κα" "η !ι ρκεια εισαγ$γ ς σε νοσοκομε ο ό ά ί ό ά ά ά ή ί
2 $ 5.6 $ . πολογ&ον"αι "ολ #ισ"ον σε !ις μ #ρι !ις ε"ησ $ς ί ά έ ί
LDS , Σε λλη ρενα πο γινε σ"ο νοσοκομε ο σ"η Σ$λ" Λ ικ Σ " οι ερενη" ς απ !ει)αν "ι ασ'ενε ς ά έ έ ί έ ί έ έ ό ί
πο % σ"αν"αι +λ +η απ σ% λμα"α πο σ#ε" &ον"αι με "α παρε# μενα % ρμακα νοσηλε 'ηκαν κα" ί ά ό ά ί ό ά ύ ά
1 5 . μ σο ρο $ς ημ ρες περισσ "ερο απ "ος ασ'ενε ς πο !εν π σ"ησαν +λ +η Σ μ%$να με "ην έ ό έ έ ό ό ί έ ά ύ
50% , !ια ρενα ε ν "ο α" ν "$ν σ%αλμ "$ν ε #ε απο%ε#'ε "ο νοσοκομε ο 'α ε #ε γλι" σει ί έ ά ώ ά ί ί ί ί ώ
500.000 $ . ε"ησ $ς ί
, Σ"ο Ην$μ νο -ασ λειο "α αι" μα"α για οικονομικ ς απο&ημι σεις απ ασ'ενε ς σγγενε ς "ος έ ί ή έ ώ ό ί ή ί
400 . , σ"οι#&ον σ"ο ΕΣΥ "ης # ρας περισσ "ερα απ εκα"ομμ ρια σ"ερλ νες "ο #ρ νο Μ λισ"α ί ώ ό ό ύ ί ό ά
Lancet , σ μ%$να με "α σ"οι#ε α "ο γκρο +ρε"ανικο περιο!ικο "ο σνολικ κ σ"ος για ε' νη ύ ί έ ύ ύ ό ό ύ
2001 -2002 απ ια"ρικ αμ λεια "$ν κλινικ ν ια"ρ ν "ο -ρε"ανικο ΕΣΥ κα" "ο "ος α) 'ηκε σ"ο ό ή έ ώ ώ ύ ά έ ή
4,4 7,2 , 500 ποσ "$ν !ις λιρ ν ! ς ερ σημει νον"ας α )ηση εκα"ομμρ $ν λιρ ν απ "ο ό ώ ή ί ώ ώ ύ ί ώ ό
2000 – 2001. προηγο μενο "ος ύ έ
: ; ΕΡΩΤΗΣΗ Τι γ νε"αι μ$ς σ"ην Ελλ !α ί ό ά
: « , Α(ΑΝΤΗΣΗ Δσ"# ς για "ην # ρα μας !εν μπορο με να μιλ σομε με απ λ"ος αρι'μο ς !εν ώ ώ ύ ή ό ύ
, ε ναι !ηλα! !να" ν να εκπονη'ο ν μελ "ες αν" σ"οι#ες "$ν προανα%ερ' ν"$ν για" απλο σ"α"α !εν ί ή ό ύ έ ί έ ί ύ
. π ρ#ον "α απαρα "η"α κλινικ οικονομικ σ"οι#ε α Το σ σ"ημα Υγε ας σ"ην Ελλ !α ε ναι "σι ά ί ά ή ά ί ύ ί ά ί έ
, , !ομημ νο σ"ε σε καν να Νοσοκομε ο !εν π ρ#ει ο πλ ρης ηλεκ"ρονικ ς ια"ρικ ς % κελος π ρ#ει έ ώ έ ί ά ή ό ό ά ά
, λλει*η +ιοσ"α"ισ"ικολ γ$ν !εν κα"αγρ %ε"αι πο'εν η πορε α "ο ασ'ενο ς κα" "ην !ι ρκεια αλλ έ ό ά ά ί ύ ά ά ά
και με" "ην 'εραπε α και " λος !εν π ρ#ον επαρκ οικονομικ σ"οι#ε α για να προσ!ιορισ"ε "ο ά ί έ ά ή ά ί ί
. κ σ"ος "$ν ια"ρικ ν πρ )ε$ν ό ώ ά
, (αρ λα α" λαμ+ νον"ας π *η "ος παρ γον"ες κιν! νο πο επηρε &ον "α ια"ρικ λ 'η π$ς ό ά ά ό ά ύ ά ά ά ό
, α" #ον κα"αγρα%ε απ "ην !ιε'ν +ι+λιογρα% α μπορο με να +γ λομε ορισμ να γενικ ά έ ί ό ή ί ύ ά έ ά
’ σμπερ σμα"α για "ο π ς α) νον"αι "α ια"ρικ λ 'η σ"ην Ελλ !α και κα" επ κ"αση "ις οικονομικ ς ά ώ ά ά ά ά έ έ
. επιπ" σεις πο επι% ρον α" σ"ις Ελληνικ ς Υπηρεσ ες Υγε ας Ε ναι #ρ σιμο να ανα% ρομε ώ έ ά έ ί ί ί ή έ
. : κ ποιος παρ γον"ες πο α) νον "α ια"ρικ σ% λμα"α σ"η # ρα μας Τ "οιοι παρ γον"ες ε ναι ά ά ά ά ά ώ έ ά ί
• . Η γ ρανση "ο πλη'σμο Ο πλη'σμ ς "ης Ελλ !ος σ μ%$να και με "ην Ε'νικ Σ"α"ισ"ικ ή ύ ό ά ύ ή ή
. Υπηρεσ α γηρ σκει Α" #ει $ς απο" λεσμα να α) νε"αι ε"ησ $ς η & "ηση "$ν πηρεσι ν γε ας ί ά ό έ έ ά ί ή ώ ί
και αλσι!$" να α) νον"αι "α ια"ρικ λ 'η ά ά ά ά
• . Η λλει*η ολοκληρ$μ ν$ν πληρο%οριακ ν σσ"ημ "$ν Ο ηλεκ"ρονικ ς ια"ρικ ς % κελος έ έ ώ ά ό ό ά
, , . απαρα "η"οεργαλε ο για"ην σ$σ" !ι γν$ση ασ'εν ν αποσι &ει !σ"# ς απ "ην Ελλ !α ί ί ή ά ώ ά ώ ό ά
. Σε πολλ ς περιπ" σεις !εν "ηρε "αι ο "ε #ειρ γρα%α Τα νοσοκομε α #ον απο" #ει μ #ρι σ"ιγμ ς σ"ην έ ώ ί ύ ό ί έ ύ έ ή
εγκα" σ"αση ολοκληρ$μ ν$ν πληρο%οριακ ν σσ"ημ "$ν και ει!ικ "ερα π ρ#ει λλει*η σ"η ά έ ώ ά ό ά έ
LIS , PACS !ια#ε ριση "$ν Μικρο+ιολογικ ν ε)ε" σε$ν "$ν ακ"ινο!ιαγν$σ"ικ ν ε)ε" σε$ν ακ μη και ί ώ ά ώ ά ό
. σ"ην ηλεκ"ρονικ παραγγελ α !ιακ νηση λικο και %αρμ κο ή ί ί ύ ά
, λα α" #ον $ς απο" λεσμα πι'αν ια"ρικ λ 'η π$ς για παρ !ειγμα "αν η παραγγελ α εν ς Ό ά έ έ ά ά ά ό ά ό ί ό
%αρμ κο γ νε"αι #ειρ γρα%α μπορε να σμ+ο ν λ 'η " σο σ"ην !οσολογ α σο και σ"ην παραγγελ α ά ί ό ί ύ ά ό ί ό ί
. "ο σ$σ"ο %αρμ κο Αλλ και οι μικρο+ιολογικ ς ε)ε" σεις πο πρ πει να γ νον μπορε να ύ ά ά έ ά έ ί ί
. μπερ!ε"ο ν με α" ς λλ$ν ασ'εν ν ύ έ ά ώ
10 $ Μελ "η "ο νοσοκομε ο "ης Μασα#οσ "ης "$ν Η(Α !ει)ε "ι ε)οικονομο ν"αι περ πο εκ "αν έ ί έ έ ό ύ ί ό
– , η !ια#ε ριση "$ν πληρο%ορι ν γ νε"αι μ σ$ πληρο%οριακ ν μη#ανογρα%ικ ν σσ"ημ "$ν αλλ ί ώ ί έ ώ ώ ά ά
, ακ μη πιο σημαν"ικ παρα"ηρ 'ηκε σημαν"ικ με $ση λα' ν σ#ε"ικ με "ην !ια#ε ριση "$ν ό ό ή ή ί ώ ά ί
55% . %αρμ κ$ν και "$ν ε)ε" σε$ν κα" Μη ορ' !ομημ νη +ασικ λικο"ε#νικ και εργασ"ηριακ ά ά ά ά έ ή ή ή
, ποσ" ρι)ης #ει πι'αν ν $ς απο" λεσμα λαν'ασμ νες !ιαγν σεις σκοπη με"ακ νηση ασ'εν ν σε ή έ ό έ έ ώ ά ί ώ
. μεγαλ "ερα Νοσοκομε α και "ην οικονομικ επι+ ρνση "ος ύ ί ή ά
• . Η πολ%αρμακε α ε ναι επ σης νας παρ γ$ν Σ"ην Ελλ !α σ μερα παροσι &ε"αι νας ί ί ί έ ά ά ή ά έ
. α!ικαιολ γη"α *ηλ ς !ε κ"ης κα"αν λ$σης %αρμ κ$ν σε σ# ση με "ον πλη'σμ Η μη ορ'ολογικ ό ό ί ά ά έ ό ή
#ρ ση %αρμ κ$ν #ει $ς απο" λεσμα να α) νε"αι ο κ ν!νος για ια"ρικ λ 'η αλλ και "ο *ος "ης ή ά έ έ ά ί ά ά ά ύ
. !απ νης για "ην αγορ "ος Θα πρ πει να επισημ νομε και "ον σπο!α ο ρ λο "ο %αρμακοποιο ά ά έ ά ί ό ύ
. σ"ον λεγ#ο "$ν σν"αγ ν Σ#ε"ικ μελ "η απ "ο Ινσ"ι"ο "ο Ια"ρικ ς "ης Αμερικ ς !ει)ε "ι έ ώ ή έ ό ύ ή ή έ ό
66% οσιασ"ικ "ερη αν μει)η "ο %αρμακοποιο σ"ην !ια!ικασ α "ης σν"αγογρ %ησης μει νει κα" ό ά ύ ί ά ώ ά
. "α ια"ρικ λ 'η ά ά
• . Η εκπα !εση ε ναι π μπ"ος παρ γον"ας και πιο κα'ορισ"ικ ς Ε ναι α"ον η"ο "ι σ$σ" ί ί έ ά ό ί ό ό ά
. . εκπαι!εμ νος για"ρ ς σημα νει λιγ "ερα ια"ρικ λ 'η -ασικ οικονομικ αρ# ορ &ει επ σης "ι η έ ό ί ό ά ά ή ή ή ί ί ό
προσ%ορ και η & "ηση "$ν Υπηρεσι ν Υγε ας σν! ε"αι μεσα με "ον +α'μ "ης επισ"ημονικ ς ά ή ώ ί έ ά ό ή
, ’ επ ρκειας "ο ια"ρο και κα" επ κ"αση αναλ γ$ς επηρε &ε"αι και προσ!ιορ &ε"αι "ο "ελικ κ σ"ος ά ύ έ ό ά ί ό ό
. α" ν ($ς μ$ς μπορο με να κα"αλ )ομε σε ασ%αλ σμπερ σμα"α για "ο επ πε!ο επισ"ημονικ ς ώ ό ύ ή ή ά ί ή
, επ ρκειας "$ν Ελλ ν$ν ια"ρ ν και "ο π ς α" επηρε &ει "ον !ε κ"η παροσ ας ια"ρικ ν λα' ν "αν ά ή ώ ώ ό ά ί ί ώ ώ ό
; , . , α"ο !εν α)ιολογο ν"αι απ "ο !ιο "ο σ σ"ημα Το !ε!ομ νο ε ναι "ι νας π# ει!ικε μενος ια"ρ ς ί ύ ό ί ύ έ ί ό έ ό ό
με" "ην ολοκλ ρ$ση "ης εκπα !εσ ς "ο α)ιολογε "αι μ νο μ α %ορ και καν νας μη#ανισμ ς ελ γ#ο ά ή ί ή ί ό ί ά έ ό έ
!εν μπορε να μας ! σει σ"οι#ε α για "ο αν λα "α επ μενα #ρ νια σκησης "ο επαγγ λμα" ς "ο ί ώ ί ό ό ό ά έ ό
« » , επι+ ρνε "ο σ σ"ημαμε λαν'ασμ νες ια"ρικς πρ )εις σε ποι +α'μ και" επιπ" σεις ά ύ έ έ ά ό ό ί ώ
( ) . οικονομικς καικοιν$νικ ς ε #ανα" ς "ελικ Γιανα σ#ημα"σομε εικ να"ο αν νας ια"ρ ς να έ έ ί έ ά ί ό έ ό ή έ
, , νοσοκομε ο παρ #ει ικανοποιη"ικ ς πηρεσ ες γε ας περιορ &ον"ας "ο κ ν!νο ια"ρικ ν λα' ν 'α ί έ έ ί ί ί ί ώ ώ
πρ πει "ολ #ισ"ον να !ια' "ομε μακρο#ρ νια !ε!ομ να σ#ε"ικ με "ην πορε α "$ν ασ'εν ν με" "ην έ ά έ ό έ ά ί ώ ά
, ια"ρικ %ρον" !α πο "ος παρασ# 'ηκε "ον αρι'μ λοιπ ν ια"ρικ ν ε)ε" σε$ν πο #ρει σ"ηκε να ή ί έ ό ώ ώ ά ά
, . κ νον "ην ποσ "η"α %αρμ κ$ν πο κα"αναλ 'ηκε κ"λ (ηγ ς για "ην λ *η σ#ε"ικ ν πληρο%ορι ν ά ό ά ώ έ ή ώ ώ
: ε ναι ί
1 : , , . ον Τα%λασσ μενα με πληρ "η"α"ηρο μενα ισ"ορικ "$ν ασ'εν ν ό ό ύ ά ώ
2 : ( , ον Τα!ε!ομ να"$ν !ιοικη"ικ ν πηρεσι ν π# ο αρι'μ ς εισαγ$γ ν αρι'μ ς ε)ε"α&ομ ν$ν σ"α έ ώ ώ ό ώ ό έ
) ε)$"ερικ ια"ρε α κ"λ ά ί
3 : ( , , ον Ταα"ομικ πρακ"ικ κα"αγρα% ς ια"ρικ ν πρ )ε$ν π# #ειροργικς επεμ+ σεις κα'ε"ηριασμο ά ά ή ώ ά έ ά ί
) οσ%ον$"ια ες παρακεν" σεις ί ή
4 : , , . ον Η μεση παρα" ρηση α)ιολ γηση!ηλα! απ προ σ"αμ νος σνα! λ%ος καιασ'ενε ς ά ή ό ή ό ϊ έ έ ί
, Σε επ πε!ο π ν"$ς %ορ $ν παρο# ς κ 'ε ε !ος πηρεσι ν γε ας ο +α'μ ς απο"ελεσμα"ικ "η"ας ί ά έ ή ά ί ώ ί ό ό
, , α" ν και η επ π"$σ "ος σ"ο !ε κ"η "$ν ια"ρικ ν λα' ν μπορε να προσ!ιορισ"ε ε ν "ηρομ ν$ν ώ ί ή ί ώ ώ ί ί ά έ
, , λ$ν "$ν προανα%ερ μεν$ν σ"οι#ε $ν ακολο'η'ε η μ 'ο!ος "ης ανασκ πησης ε ν !ηλα! νας ό ό ί ί έ ό ά ή έ
, , %ορ ας α%ο σλλ )ει λα "α απαρα "η"α !ε!ομ να προ#$ρ σει με σγκρι"ικ μ 'ο!ο σ"ην έ ύ έ ό ί έ ή ή έ
. παρ 'εση σ"οι#ε $ν σε σ# ση με εκε να πο ανα% ρον"αι σ"η !ιε'ν +ι+λιογρα% α Να γ νει π# ά ί έ ί έ ή ί ί
σ γκριση "ο #ρ νο νοσηλε ας ασ'εν ν σε παρ μοια κα" σ"αση γε ας με εκε νη πο η !ιε'ν ς ύ ό ί ώ ό ά ί ί ή
, . +ι+λιογρα% α προσ!ιορ &ει $ς ικανοποιη"ικ σε σ# ση με "ον κ ν!νο παροσ ας ια"ρικ ν λα' ν ί ί ή έ ί ί ώ ώ
Απ λα "α παραπ ν$ προκ π"ει α+ ασ"α "ο σμπ ρασμα "ι !εν !ια' "ομε !ομημ νο σ σ"ημα ό ό ά ύ ί έ ό έ έ ύ
, γε ας πο να επι"ρ πει ασ%αλ προσ!ιορισμ "ο +α'μο παροσ ας "$ν ια"ρικ ν λα' ν σ"ε να ί έ ή ό ύ ί ώ ώ ώ
ε ναι !να" σ"η σν #εια η παρακολο 'ηση "$ν επιπ" σε$ν πο α" επι% ρον σε επ πε!ο ί ή έ ύ ώ ά έ ί
- . ’ , : κοιν$νικ οικονομικ (αρ λα α" )εκιν με απ να !ε!ομ νο Οι !απ νες για "ην γε α ό ό ό ά ά ό έ έ ά ί
. , , 9,5% α) νον"αι Η Ελλ !α π$ς προκ π"ει απ "α σ"οι#ε α "ο (ΟΥ !απαν "ο "ο ΑΕ(για "ην ά ά ό ύ ό ί ά
, 5,02% , 4,5 % . γε α απ "ο οπο ο ποσοσ" ε ναι !ημ σια !απ νη και "ο π λοιπο ι!ι$"ικ Μη #ον"ας ί ό ί ό ί ό ά ό ή έ
μ$ς "ην !να" "η"α να εκ"ιμ σομε "ον !ε κ"η κ σ"ος σε σ# ση με "ο απο" λεσμα "ην ό ό ή ί ό έ έ ή
, , απο"ελεσμα"ικ "η"α !εν ε μασ"ε σε ' ση να προσ!ιορ σομε "ο κα" π σο η σνολικ !απ νη για "ην ό ί έ ί ά ό ή ά
γε α +ρ σκε"αι σε αναλογ α με "ην ποι "η"α "$ν προσ%ερ μεν$ν πηρεσι ν και "ον περιορισμ "ης ί ί ί ό ό ώ ό
. εμ% νισης ια"ρικ ν λα' ν Μ νο "αν 'α ε μασ"ε σε ' ση να !ιαμορ% σομε σα% εικ να για "ος ά ώ ώ ό ό ί έ ώ ή ό
- , !ε κ"ες παροσ ας "$ν ια"ρικ ν λα' ν και "ις κοιν$νικο οικονομικ ς επιπ" σεις α" ν 'α ί ί ώ ώ έ ώ ώ
.» μπορ σομε να απαν" σομε και σ"ο ερ "ημα αν "ελικ η γε α σ"ην Ελλ !α ε ναι ακρι+ #ι έ ή ώ ά ί ά ί ή ή ό
. . Ως επ λογο !εν 'α κ νομε εμε ς καν να σ# λιο σε σα εν!ια% ρον"α μας ε πε ο κ Μ ριο Αλ )αν!ρο ί ά ί έ ό ό έ ί ά έ
. , Καραγκο νης Η ει!ικ "η"α "ο $ς Οικονομολ γος Υγε ας "ην οπο αν απ κ"ησε σε να απ καλ "ερα ύ ό ό ί ί έ έ ό ύ
, city , πανεπισ" μια π$ς "ο "ης Αγγλ ας αλλ και η 'η"ε α "ο $ς Διε'ν" σ"ο Νοσοκομε ο μ%ισσας ή ό ί ά ί ή ί Ά
: "ο επι"ρ πον να ! νει επισ"ημονικ περιε# μενο σ"η %ρ ση με "ην οπο α κλεισε "η σνομιλ α μας έ ί ό ό ά ί έ ί
« . Η γε α ε ναιπρ$"αρ#ικ κοιν$νικ αγα' "ο οπο ο κα'ορ&ει "ην παρ)η "ο αν'ρ πο Η ί ί ό ό ό ί ί ύ ώ
προσπ 'εια για "ην ανα+ 'μισ "ης ε ναι εν!εικ"ικ "ο επιπ !ο και "ο +α'μο πολι"ισμο μιας ά ά ή ί ή έ ύ ύ
.» σ γ#ρονης κοιν$ν ας ύ ί
( Holistic life. . ρ'ρο πο γρα*αγια"ο περιο!ικ Ο Μ ριος Καραγκο νης ε ναισγγεν ς μο #ει Ά έ ό ά ύ ί ή Έ
;; . ) σημασ α α" ραγε για "ην α) α "$ν σ$ν λ ει $ς ει!ικ ς επισ" μονας σ"ο ρ'ρο Νκη Τσ κο ί ό ά ί ό έ ό ή ά ί έ

όπ$ς α "ά έ#ο ν κα"αγρα%εί από "ην !ιε'νή +ι+λιογρα%ία. πάρ#ει έλλει*η +ιοσ"α"ισ"ικολόγ$ν .Τα νοσοκομεία έ#ο ν απο"ύ#ει μέ#ρι σ"ιγμής σ"ην εγκα"άσ"αση ολοκληρ$μέν$ν πληρο%οριακών σ σ"ημά"$ν και ει!ικό"ερα πάρ#ει έλλει*η σ"η !ια#είριση "$ν Μικρο+ιολογικών ε)ε"άσε$ν LIS . Α "ό έ#ει $ς απο"έλεσμα να α )άνε"αι ε"ησί$ς η &ή"ηση "$ν πηρεσιών γείας και αλ σι!$"ά να α )άνον"αι "α ια"ρικά λά'η • Η έλλει*η ολοκληρ$μέν$ν πληρο%οριακών σ σ"ημά"$ν . όπ$ς για παρά!ειγμα ό"αν η παραγγελία ενός %αρμάκο γίνε"αι #ειρόγρα%α μπορεί να σ μ+ούν λά'η "όσο σ"ην !οσολογία όσο και σ"ην παραγγελία "ο σ$σ"ού %αρμάκο . -Ό"ι "ο #ρημα"οοικονομικ ό κόσ"ος είναιι!ια"ερα ί *ηλό .λά'η. οι ερε νη"ές απέ!ει)αν ό"ι ασ'ενείς πο %ίσ"αν"αι +λά+η από σ%άλμα"α πο σ#ε"ί&ον"αι με "α παρε#όμενα % άρμακα νοσηλεύ'ηκαν κα"ά μέσο όρο 1 έ$ς 5 ημέρες περισσό"ερο από "ο ς ασ'ενείς πο !εν πέσ"ησαν +λά+η.4 !ις λιρών ή 7.Ο ηλεκ"ρονικός ια"ρικός % άκελος . Όλα α "ά έ#ο ν $ς απο"έλεσμα πι'ανά ια"ρικά λά'η. "$ν ακ"ινο!ιαγν$σ"ικών ε)ε"άσε$ν PACS ακόμη και σ"ην ηλεκ"ρονική παραγγελία !ιακίνηση λικού και %αρμάκο .απαραί"η"ο εργαλείο για"ην σ$σ" ή !ιάγν$ση ασ'ενών. ώσ"ε σε κανένα Νοσοκομείο !εν πάρ#ει ο πλήρης ηλεκ"ρονικός ια"ρικός % άκελος . Είναι #ρήσιμο να ανα%έρο με κάποιο ς παράγον"ες πο α )άνο ν "α ια"ρικά σ%άλμα"α σ"η #ώρα μας. Σε άλλη έρε να πο έγινε σ"ο νοσοκομείο LDS σ"η Σ$λ" Λέικ Σί" . !εν είναι !ηλα!ή ! να"όν να εκπονη'ούν μελέ"ες αν"ίσ"οι#ες "$ν προανα%ερ'έν"$ν . απο σιά&ει ! σ" #ώς απ ό "ην Ελλά!α . "ο σ νολικό κόσ"ος για ε 'ύνη από ια"ρική αμέλεια "$ν κλινικών ια"ρών "ο -ρε"ανικού ΕΣΥ κα"ά "ο έ"ος 2001 -2002 α )ή'ηκε σ"ο ποσό "$ν 4. (αρόλα α "ά λαμ+άνον"ας πό*η "ο ς παράγον"ες κιν!ύνο πο επηρεά&ο ν "α ια"ρικά λά'η. -Η πι'ανό"η"αλά'ο ς γιακά'ε εισαγ$γή σ"ο νοσοκομείο κ μαίνε"αιμε"α)ύ "ο ποσοσ"ο ύ "ο 5 – 10 % -Τα ια"ρικ ά λά'η είναιη 8η κα"ά σειρά αι"α ί 'ανά"ο -(άν$ απ ό 1.000 άν'ρ$ποι έ#ο ν ποσ"εί επιπ" ώσεις σ"ην γεία "ο ς καικ ρί$ς σ"ην ποι ό"η"α "ης &$ής "ο ς. γιανα 'εραπε "ο ύν οι ασ'ενείς πο π έσ"ησαν +λά+η από σ%άλμα"α πο σ#ε"ί&ον"αι με "α παρε#όμενα % άρμακα κα"ά "η !ιάρκεια εισαγ$γής σε νοσοκομείο πολογί&ον"αι "ο λά#ισ"ον σε 2 !ις $ μέ#ρι 5. Αλλά και οι μικρο+ιολογικές ε)ε"άσεις πο πρέ πει να γίνο ν μπορεί να μπερ!ε "ούν με α "ές άλλ$ν ασ'ενών.Μη ορ'ά !ομημένη +ασική λικο"ε#νική και εργασ"ηριακή . σ"οι#ί&ο ν σ"ο ΕΣΥ "ης #ώρας περισσό"ερα από 400 εκα"ομμύρια σ"ερλίνες "ο #ρόνο.Ο πλη' σμός "ης Ελλά!ος σύμ%$να και με "ην Ε'νική Σ"α"ισ"ική Υπηρεσία γηράσκει.000.000 $ ε"ησί$ς . μπορούμε να +γάλο με ορισμένα γενικά σ μπεράσμα"α για "ο π ώς α )άνον"αι "α ια"ρικά λά'η σ"ην Ελλά!α και κα"’ επέκ"αση "ις οικονομικές επιπ"ώσεις πο επι%έρο ν α "ά σ"ις Ελληνικές Υπηρεσίες Υγείας. Α(ΑΝΤΗΣΗ: « Δ σ" #ώς για "ην #ώρα μας !εν μπορούμε να μιλήσο με με απόλ "ο ς αρι'μούς. Μελέ"η "ο νοσοκομείο "ης Μασα#ο σέ"ης "$ν Η(Α έ!ει)ε ό"ι ε)οικονομούν"αι περί πο 10 εκ $ ό"αν η !ια#είριση "$ν πληρο%οριών γίνε"αι μέσ$ πληρο%οριακών – μη#ανογρα%ικών σ σ"ημά"$ν αλλά. εκ "$ν οποί $ν "α μισά 17 !ις $ είναι !απάνες γειονομικής περί'αλ*ης πο αναλογούν σε ια"ρικά σ%άλμα"α πο 'α μπορούσαν να απο%ε #'ούν . σύμ%$να με "α σ"οι#εία "ο έγκ ρο +ρε"ανικού περιο!ικού Lancet . !εν κα"αγρά%ε"αι πο 'ενά η πορεία "ο ασ'ενούς κα"ά "ην !ιάρκεια αλλά και με"ά "ην 'εραπεία και "έλος !εν πάρ#ο ν επαρκή οικονομικά σ"οι#εία για να προσ!ιορισ"εί "ο κόσ"ος "$ν ια"ρικών πρά)ε$ν. Σ"ο Ην$μένο -ασίλειο "α αι"ήμα"α για οικονομικές απο&ημιώσεις από ασ'ενείς ή σ γγενείς "ο ς.6 !ις $ ε"ησί$ς. πολογί&ε"αιπερ ίπο σ"α 38 !ις $.2 !ίς ε ρώ . -Οι ε'νικές !απ άνες προς "α νοσοκομεία "ο ς. παρα"ηρή'ηκε σημαν"ική μεί$ση λα'ών σ#ε"ικά με "ην !ια#είριση "$ν %αρμάκ$ν και "$ν ε)ε"άσε$ν κα"ά 55% . "ο νοσοκομείο 'α εί#ε γλι"ώσει 500. Σύμ%$να με "ην ί!ια έρε να εάν "ο 50% α "ών "$ν σ%αλμά"$ν εί#ε απο%ε #'εί. Τέ"οιοι παράγον"ες είναι: • Η γήρανση "ο πλη' σμού . Το σύσ"ημα Υγείας σ"ην Ελλά!α είναι έ"σι !ομημένο. για"ί απλούσ"α"α !εν πάρ#ο ν "α απαραί"η"α κλινικά ή οικονομικά σ"οι#εία. Μάλισ"α. ακόμη πιο σημαν"ικό. σημειώνον"ας αύ)ηση 500 εκα"ομμ ρί$ν λιρών από "ο προηγούμενο έ"ος 2000 – 2001. Σε πολλές περιπ"ώσεις !εν "ηρεί"αι ού"ε #ειρόγρα%α. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνε"αι όμ$ς σ"ην Ελλά!α.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->