P. 1
Samabima 42 Prabodha Chinthaka Rathnayake

Samabima 42 Prabodha Chinthaka Rathnayake

|Views: 154|Likes:
Published by rightsnow
Samabima 42 Prabodha Chinthaka Rathnayake
www.samabima.com
Samabima 42 Prabodha Chinthaka Rathnayake
www.samabima.com

More info:

Published by: rightsnow on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

20

20I4
eaO:ö
w
Oc,q õe :ur ec.u 5õu. u.. õ Victor Verster
ecrçOecu .,ue:_. ¡ººc ec-cO.ô ¡¡ Ouç.
uç:e O ouc uç:e _-. .: .u ..c.e. or
eO.u.r eçce r:. cc eçrr ue¬. or r:. cc.r rc
e.ur _.u côer u.ue. c.u. r:.O Ou c.cuq r:.
rc3u ecu ouc oeur r:. cce. eq e.ur _.u côer
c.c r:. rc3u ecu. .,ue:_.e. cO. ouuu .u õO
rc e.ur _.u côe .:O e. cuu ouc eq e.ur _..u
u. c:<rc,e.u oeueu o rOç r.... c:<rc, ..
.,ue:_. u3 ueuO.ç.. -Ou, oç .: uç:e rc o,u -Ou
cOeu ouc uOqcOu r.ueu oç çOe .ur u...uu.
e_eu 'oec cO -__O .. çOe oç` -Ou..
¸u oOc,q :ucrO ceO .,ue:_. çr< ocr.e3
cO. rc e.ur eu..cuOc.. O.e.u euõ cuõ.. .:O
u..ru O. ç.O e qO e. ¸u. qc cu , u cu uce.u occ..O_O
e3-u. Ou, eq e.ur.u erec: o.r eeOc.ru ceO
rc e.ur.uO e: u.u o,uc rc e.ur.u Oec .<ur
c:.OO cu r_ çu rc c._u. c_-ç e,re.u ceOu
eq e.ur.uO..
eu..cuOc.. O.e.u euõ cuO o.euu r._e. .:
çr< ocr.u c.- r<:... e: o._uu.O ouc uc..r
u,c7.O .u ouc o:ç .: çrueu uc.. u,c7.O c,3<
e cu rc e.u r.u e:e.. .. _-. eçu eu o._u u
r<:...O -Ou, çr< ocr.< r<:...O e:e....
c_ rcu eu e q e.u r.u c.<r -Ou .. .,u e:_.O
o:ç e: Oe. u.uç ec.uO ec.ç c.c re_ o._uu
r<:...O -O..
e.u.uuc ce.O ¸çôe. er.uõ ec çr< ocr.O o
OuõO uO Oecru c,O,uõ.O u.3u c.- e_.r .cu.
uc..O_e. eur.cruO. eç:. euõ cuõ o,u. çeuu
çu ¸:_ .u qccur. O_rO. e.u cec o.cÖr. .:cu
rc.,u.O u3 cO erec: e:.ç e.u.uuc cuc¸c.r
o,u rc.u .u -Ou o eç:. e.. c.c e_.r .cu.O cec
c,Ouõ. c.<r eu.O u.u o. e..:<. rõ. ou..
O,ç.u -O .,ue:_. euc,3 .u.. oeur ouu o,c.u.t
c._ue. uOu or eeru.r Ou Springbok e:Ou eq
e.u r.u e.u e.u õu e.u r c.c r< :... e_. r . cu.O.
çuOu o: euO e.u.r O.e.u .ru õçu côec.r cO
u_ eu..,u -Ou .:O O,Oe:.
o ouO .,ue:_. :.e3 o.e....u eçrr o,u.
c¡. u.u O u - o..cu. o: 3O, rc e.u r eu..cu Oce.r

.o.c:. cco c:_O Dc+c cõO cçc:
c:Õ‚ co:¯cc Ocoç c:cccc c. cc:c
ccccÕo cco ccc.c cco _ç. c:o.c
.ç...o çoc oc: .oç ço O:c c..o c.. Soc: cco
O:oc cÕcS c:o _ccc .çoo cç..c_: c..o.o° .ç..
c..o c:_.. ì. ccc:c O:oc cÕcS c:o cc: c.ç
o:c: .oç° c:o.c c. c__c oc: .oç
c. c. .co¸cc:o. .c_: c..oc: c._:
c.oo ctco .c_: c..o.o° c:o.c
cccc c__o oc: .oç c.D cccc c:c
c:c:_ c._: c.o.o°
.Sc: cc ccco c:.:co cco .:.
.c.oc. c:c.: c:c coc c.D c_.
.c:cco c:c. o:.c..c c:c. .c OD..S
cco .o:.D. .S cco.o cc cc.c ._c .S
.S c.:O:cc cc.c o:coS .S c:o cco
Oc.co.o o: .oç c.:.. .O.. ç. c:c
cc_O cçcc oS cc.c ._c ìc cc:o .ç
cco.o o:c oS ·_ç: - c. c__o.o o:c
oS` c.. cc.c ccc. o:c cc.. c:c.coO
.Oc:o cco cco.o cç .c c:c: .ç
.o:cc cc.:o. .co .çcc. .:DO...
Soc: ..:co: c:ct _.c:c .c.cc
ço ccco c:c.occ cc.:o. _:c.o
.ç...o ccc cc c:c:ç_.. c.cO cc_
. ç O:oc cc c..o c Õ .c:.c: .ç.oc
coo .o:cccc _c.c cco. .çcc:_o
Dc _Oc o o c:cco.. cccc . c cc
cco.c c:cc oçc.c .Dçc:c c:o cD_
cO:c c_.Dc c .: c Õ.. c¯c:c.c:ç
c_.Dc.o cOc ccc D .ç..c c.cco.
cç c:c ccc cOco cO c_.Dc.o. c..
O:çcc DO. cccc:c _ç:.co cc.. c.cc
c:o.c c. .o:cçcc ccc ìco. _cOo:
c.. .ç...oO .O. ccco cc çÕO...
c:.Oõc: cccc cocç., ¸oç.:c c:ç
c.c_ c+ccO .ç.. ccco cõO. c:o.c.
cc..:c. _c: _o ccc .ç...o ccc _.c:.D c:c co
cccc. cçcç c:¯ _oo_cc çcco.oç .OO c.c_
.çc.. Õ. cOccc _.c:c cccc c:co.c c.D.:o..
c:O:Sccc. _c:.co cc c,cco. ccco cc c:c
c:Do _.c:c cOo c_cco .çc_ cSco...o cccc
c:co.c c.D.:o.. _ccc çO. c:ç cÕ.. c.c cõO.
c:õoS coc:c ¸çõ.. co¯ DO .coc. cccc c:co.c
c.D.:o..o ccD. .c.. c.c .o:O:cc .ç.. ccco c
wfmalaIdjg;a jvd fohla lsÍu
ls is jla fkdlr fndrefjka
Ôj;aùu
rg n,a,g .sh ;ekska
20
20I4
eaO:ö
i
y
21
20I4
eaO:ö
.Oeu u.u c:c ç er.urc ç..õ .,. eu. ecu oee.
.,uOc<e.ç .,ue:_.O oec:O cuç. qu, rc ocr.e3
u.u er.Oerc,Ou .,. eu.euu eq e.ur Springbok
r<:..e3 õ.O.e. u. c._u. eOu çu. .,u. e: .Ou
uO.u çr< ocr.uOu .,. eu.O ec_®õ..
cz. o,c.u.t c._ue.u ç: c:.OO _rO çu u.ue.
c._u.r -:õe3 e...: ..ueruOe.u ecu -:uc.r
O rc e.ur.u ouc eq e.ur Springbok r<:... õeu
u e.. eu. rcu eu u u.u e. e.u . -O. .u õ. O.e.
u:Oc, rõ..
.,ue:_. õeu c.c r<:.e3 u..r.. Ou, eq e.uO.ç
cO _ ce -.r u ou Francois PienaarO
e.rcc.Or eç:. eu..cu r.c.._.O o.c.u.
rcu ouc r .e.u .: e. õ. O.e. çu.
.,u.O .,ue:_.O :,reO.. o:ç .,ue:_.
oOc,q õe :ur e. ec.u O 5õu. c_-ç
ouçr3 Pienaar e.. e-ç. .uu. ouc o:ç
u..O ee.c.. e,c. -u.u. e.ur rõe.r
Ou William Ernest Henley e. Invictus rõ.
c_-ç Pienaar :O r..eç.. ouuc,O c:<õ3
oucu ec r .e.u c.c r< :... cO rc
e.ur.u .,Oeeu ceç. O_ ec.c. rõ.O,
rc _..u e.. r:. rõ.O e... rcO..
r .e.u rc e.u r _.. u Springbok r< :.e3
eç.. u... Ou 'e-.r.` .uuO c.c rõ.O
: c,eO. . .,u e:_. õe u . e.e:.Ou e3
cc.cr O,:eO:eu eu.. c... Oueu 'One
team - One country` .uu..
e3 ouc. uO c._ue.u ¸çç...O cuO
r:. r<:..3O_O eq e.ur.u õeu ç,.
u3 .3 oe:.e r_ .u .,. e..eu. e3.u
rc.uu. rc e.ur.ue. r:. e... eOu
ecç ._ rO. c,3e<u .,u e:_. .O u O
cOeueu u.uO u..r.. e_e cu rc.ueu
u3 çu u.uO u..ruO. e,c..O ¸: _-.
eçu e_e.. u.uO cuç. qu rc e.ur.uO
c.<r eu.O u.u O cu ç. eu.qu e q
e.ur.uOç u.u u..ruO. _-. eçu -O
o:ç .: cOe.. u.u c.cOu. rcueu r_u
eq e.ur.u r_. e.u .Ou c.<r ecu çr< ocr.O
eOuOO çu rc e.ur.u c.<r ecu ogu çr< ocr.Or
-:rõ. eu.O eq rc eçcôe. e.u. uOu Oc< ç ue-u
eçqu e.u.r ecu cOr -OO çr< ocr.O -OO curõ.
-O.. oee. u.uO oO.. Oueu e.u. e..:u,.. -Ou o
eç:. or rc.u :,r e¸. .e:._r. u.u .uu. -Ou o:
c.O u.uO oç._ u,u -Ou.. o. ue. e3.u rc .u e..eu.
cc c cçcçc cccc c:co.c c.D.:o.. O:oc cÕcS
ccoc_..o ccDccOc. _cDO c:o ço c_O..o .Oo
cco cç .c .o:.D.
c.oc cc o So c:c_ç Oc .c.co ccO c:co.
.ç.. c_c c:c:c. cOoc .o:.D. c:cc cc..oO ccç
cc.:o.. c:.oo c.oc c.:o c:co. oS .ç...o
cc c:co ccc c.cç.:c cçc: c:o.c Dco .co c:c
c.:O:cc .O:oc:ç .oo.. c.cç.:c .oo cc cç c
cçc: c.:O:cc cc c:c.c .ç...o c.cco. cç
c:ccc.. Õc cc:c.. ccc c:ccc.. .o:.D. c oc: c
cçcçc cçcc: c:c.. .c.c c:o.c Õc co cc.cc
.o:.D.
c:O:o...o c.c:c co.:.O. c.cç.:c cçc: c.cc
c:o.Sç c.:o c:.:co .çcc c:c.
0I. cc:c.. ccc c:ccc. c:.Sc:õ c:_.. c_c:
Occ.o cOc c.c :c c:cc c. .çc c_o .o ¸c:
cDcc:c ccccc co oc: ìco.c Dcc:c. ço: c:oO.
02. c.c:c co.:.O cç cc_c.c c.co.o c.c:c
c:cc:ç O:occcc.c c:Do ìco c.cç.:c cçc: coo:
So:O c.ccc _:c c.cco. c:c: çO. çco _cc:c.c
._c .coc: ç ìco ccc Oc.c c:c cõO. Dc:ç.c:ço.
c:c DO.
.ç..co ccc cc:c:Dcc c.c cc.ccc .o:co
ccc c .co.co .coc c:co .c:ccc .OoO O:occcc
cc c.c cç. .co c: .c.. c.cç.:c .o c cçc: co
_co D.cc c.:c_.o.. .ç...o ccc ccc. .çcc:_o
o:.ccc. .o .S .çcõc.O o:.ccc.c ç. c:c Oc:
.c:cccc.c ·c. _. cc_ oc: c:c .coc: .:. c.o
.c:cccc. .o:.D`.
c_o cco.c.c cc cD.cc co.c .:. c.o.o
cccocc cD .o:cõO.. c._cO c.c c.cç.:c cc:
c.co .:.Sç o:.c.: cccocc c:cc:ç.. _..c¯
.o:ç. .c..
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
_.c:c I000 ç ccD ._:c ccc:c ço: cc ccc cO
c.cco. çc.o coc:c c:c. c:c cõcc c:.Oo c:Oc:
ccc _cc: o:.cocc .çOç coc:c c.c c.çç. .oo
cc ccO ço.o o:c. 2000 cc.cç ccc 80 cc: c:c:c
.ç.. ccco cç ccc ccç ç çc.o coc:c c:c. c:c
cõcc c: c:Oc:.D.. oOc c. _c.c .çOç coc:c
c:Oc:.D o:c cc cc .c:ç:c:cc ço.
.ç...o cc c.. ccc. o:.ccc. .o .S c:.c
cõcc c:c cc .o:c:c .çcõc.O o:.ccc. c:c.O
Õc c.o cc c:ccc.c. o:.ccc. c:c.O .o:.D.
cc.:c o:.ccc.co .S .çcõc ccc cc cc .c.c
c:c.occ.. .cooO. .o:c c.c ._c cc. ¸çõ.. .:
c:c.c cc:ooco cOoc oc:..
cc:o cc.c _cc:c.c cc ccOc çc: o:c c:Do
c. c:c.occ cc..oç occ c:oc cÕo ccc ç.:o
c.c_c c:o c..c ccco.o .ç...o ccc c:Õ‚
ccc. çcc c:cc:occ.o _c: .c:ço cçOo:cco.
foa Ymd,k
jev mgka .ekSu
21
20I4
eaO:ö
22
20I4
eaO:ö
eæææøæ ergæ: ðtaoÐg:oæa
Pienaarg eD cto8
- Invictus ÐocOoæ qOeO:Oo
etDt ðtaoÐg: Springbok eöeæoa eæ oo:ccæoa
etoe cÖæO ct8ø aoðaaaO q:Ð:o oq oð:oæ:o
O:. oO_. rc .uu. e_e .: çuO..
c.c r< :..e3 e cu r :r.u e. u3 or eur
.ure. u-. .uu. .,ue:_. .Ou e_.r .cu.O. eç:.
c : < õ3 rcu e O.u.O c,3< or or r :r..O u3u ru.
er.O e- cu.. e.. ee.c..u e.. uc. -.O cõeeu
Springbok r< :... r .e.u uc..O_ e. ¸çô.O .u
ouc .Ou oOeu ccO uc.. eç:. eqer3 _-.. oOeu
ccO uc.. ¡ºº¯ eu ¡¯ Ou çu :c-u uOc r.e c.cr
r:..<e.ç c.. e.. c,O,ueOu ouc o.u e.._ ¡¯-
¡º e_eu çr< ocr.< r<:... e..:<. rc .Ou
oOeu uc..O eqer3 _-.. .Oue. cuO.çu Oueu
o._uu. e.. c,O,u uc.e.u zº-!¯ e..:<.r _,-
uc..O_e. oeur occ.5uO c,3‚ e_.r .c uOe_uu
r<:..... o ouO oOeu uc.. ¡ºº¯ eu z! Ou çu
ee.:,uue-c. uOc o_eu c.cr r:..ue.ç çr<
ocr.O e: uOeuuu. ouc c,O,ue3.
uc..O_ . o.c3.e. ç r< :...O rc e.u r.u e.
e:e....O ec O.e.u _,-< ouc oOeu ccO uc..O
c,3e<u õO o. õ.._ O.e.u Oc.u. õ u-‚. r.e.u
Springbok r< :... u.u e. e.u r r< :... O.e.u rc
e.u r.u c _ .u u. uu u O.O Oc.u. O ‚. e3 ouc oOeu
uc..O ecc Springbok r<:...O .,ue:_. e. õe :u
oOc,q ec.u r._e.u oOc,q ¡s e.O. ç. Robben qceu
ec.c.r :3 Ou ouc o:ç .,ue:_. ec r:. rcc.O
.u c.c r< :.e3 u..r Francois Pienaar r_ cu. rcu eu
u.uO Oec õe :ur e.O,u rc.r ec rc u,- o.O
eecu uç:eO c,3< e..O ç.O :,rO .,ue:_. r.u
cç._e.r õ. .uç .uu..
oOeu uc.. u,c7.O õ.._ rc e.u r.u c ôer
r:..<.O c,3e<u ouc 2O OecO ecc e.u .Oue.
e:e.. .. e.Oc : 3Ou eu õeç . r< :...O eu.O
Springbok r<:...O.. r:..<e.u cOuç cec e¸.
u,ur. or ec.r õ ecu eq rc e.ç.ru eu.c çr<
ocr.uOu e,.e.. c.cOu. u.ue. e.ur r<:..e3
e..:<... oOeu uc. cc.O .,ue:_. cõeeueu
oeur r_ rc e.ur.ue. eeOc.O e: -.O c.u O
e3 Springbok r<:..e3 c-ecO.ru e: eu.cc.ru
e,cee.u..
uc.e. u .3u r._. oOeu eOu çu eçc _. e.
cccc.c oS cc. cc:o cccc.c. cc .o:co cc..
c.cc .O. cc:o cçOo:cco. c:o c:._cc .o:.D.
cçOo:cco. c:o .çc_ cç:ç co.o 7cocc_ç co
ccc c.c c:co .çcc Dccc..o cÕo.o oS c.
cçOo:cco..o Dcç. c:c 7c oc ccc .o:.D.
ccç ccc. co.o ccc c¯c.:o..o .c .çcc:_o
o:.ccc.c.. c.D cc:o .çcc:_o o:.ccc.c o:c
oS c:c.c:occ.o. cç c:c .ç.c o:c.
c.cç.:c cçc: coo: ct_ c.:O:cc.o c:c:o
D. c:cc c., c.D c.: co.:.S c:ç. c..cc.c ¸c:
c:çcc .D. _.c:.D .ç... c_o c.O cc.S .çOç
c:c:.co c:cc c. c:.O c:cc ccc .ç...o ccc cç
co D. c. cc: ccçc cc. ccD c.S. ccD c.c.o
c:c. ccc cõO .coc. c:cc:ç .çcc:_c.o cc.
ccD c:c. co.:..S cÕ ccO .çOç c.c.:.c oO
c:D c:c.c ccc:cc cO:cS cSco. ¸.S O..c:__..
cc cc.o:_ .coDO cçcç cç¯.c... ccc co.:.O
c.D ccc co.:.O DO .coc. c:_c.o.c çc:co.c
cç_.c D c:c. c.cO ccco ccc. o:cZO. c:_c.o
c.: cÕc_. .:O .OoO c.c.o.c _co çoc_ç cc:
cc cc c:cO c:ç. _.c:.D ¸c: c_c .ç.c ccc cc:
c:cc c.cç.:c cOc cSco. .çc_ .o:.D.
c.oc cco cc.. cc c:ccc.c c.cç.:c cçc: co
ct_ c.:O:cc co O:oc cÕcS cçcçc c:cc c.:c:õ
c:_:cO c.:cOc cõO, c.cç.:c cc _cc c:.S
.c:Õco cc:.D c:cc:c c.:cOc cõO c:o c:co:
cçc: ç. .c cOcc:c. cçcç cc: cc cçc ccc
c:ccc.c c:cc:ç. cccÕo, c:cc:ç c__ co.:.S
.c:co. ccÕo cÕ..
c:cc:ç.. .. .o:D 7_o c:co .çcc cccc c.c
23
20I4
eaO:ö
c.c:. Docc cco:.c
etDt Pienaar
etDt ðtaoÐg:
qoa eææ:æ
oeg:aæ gD:
æo qOeO:O

ðtaoÐg: qoa
eæææøoæ
oeg:aæ gD:
æo oð:oæ:o
Invictus
ÐocOoæ
qOeO:Oo
uuuO.O ec ouc ouecr r._e. çr< ocr.u r:r
Joel Stransky _-. .uu. e.._.u e.. çr< ocr.uOu
_r< ¡¯-¡z O.e.u ¡ºº¯ c.- e_.r .cu.O.O :3r3
r...
.,ue:_. ouu .cu.O. _-. .uu. u..r Pienaar
:O .,ue:_. cOeueu oec cOO .- r_ eeO.O euu
rcu -O.. oõO ecc_. Pienaar õeu e. eu..cuOc..O
cOeueu cOO .- r_ eeO. o.O O:. õ.eO -O..
¯¯¯¯¯
e3 Clint Eastwood õe u John Carlin e. Playing
the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made
a Nation ec.u o,e ôu Invictus u3u o..r e<.
rcu _ç cucOe. ru. e.c..... 2O o.ucO e..
cu cOe. .,u e:_. eu..cu O.e.u cu O ce O
eu..cu r.c.._e. eeO. r_ eq e.ur.uO uOqcOu
eeO. rõ.O c:er3 _-. ç., e. ecç._r o.crer
r<:...O oeur eq e.ur eu..cuOc..O o.cre.O
e,c. eq e.ur.u ç curc .,u. ue. o,uO o.uu. e:
r .e.u rc e.u r o.cr er.u e: e q e.u r o.cr er.u
eçcôe. orO .,ue:_.O o.cre.O e,c..O :c,O<
o.r.c. e: .Ou ouc e..:u,.u 3uuO., ecç._r
5õue. -çO,c3 .,ue:_. çc..u o.r.c., oOeu uc..
c,O,uõe3ç çr< ocr.< r<:...O e. cu. .Ou
..u.r r:.cc.O o.euue.u c,çõ. O,u eqõ3 c...r
e.: ouuc.u..
oe:u ocO e.. O,ç.u Oueu e3 reOr ue. eu.O
e3 cucOe. eqO e.__ e,-,õu. çr< ocr.e3 eqO
ue... ¡ººc eOç e. õe :u oOc,q ec.u 5õue.u
ceO eu_eu .,ue:_. e:Ou rc e.ur.u o.çcŒ.
u..r .ç-. .c .:u çr< ocr.u e.ue.. u..r..
Oe.u e.e_eu. ue... o. :eçr e.. c.c uc..
ue. O eç.r eu.OOu .ç-.e. oec, ..u.. r.. eçu
uçc.r.r e_e e.. ¡ºº¯ ç çr< ocr.<Ou e_.r c.c
.cu.O. çu. .,u. ecuO. ç. :,r.
eu Oc..u ue..eu. rc3u u..r.u -:õ. :,r.
u.u .Ou e.ue. u..r.u -OO cuõe3ç e. O.c.r
crec.uuO. ¸r.O. r..r_ .u.. e:ç..O rc. .ueu
u3 o eç:. c.e...r r....c. .u .u.. u.u o eç:.
r,ceOu -O ecuõ. .u.. .ç-. e3 e.__ e. 5õue.u
fmkajd ÿkafkah•
7c cõO c:cc... .c: Dcc.c_ co .ç.c .o:c c:c:
._cO c. cç c:c cc Õ. ccc ccc.c. _.ç .o_co
O:o.._: Dco .coc: ç c:c. ìc cOo.c SDc..oO
c.cç.:c cçc: c:c c:cDO .coc: _o ccc Invictus
Dcc.. c c:cDO c:o ct _ç:cco.c cO‚.
Dcc... cc c:ocç ._:c cc occ_oc co.:.O
cOc çco ccc:o co.:.O ccco ccc.. c_ccS
_:c cc O:o.._: cO cc..c.co cco.o ccc:Sc
occ_oc co.:.O çco ccc:o co.:.O. cc:c.
cç c:c .DDç c.:.. ccç ìc.c cc.: cçcc: .ço.o
D.cc,.o.c Oc. coc oS c. cç .o:c:c cc.. cD.
O:o.._: ccco.o D.cc,.o.c Oc. coc oS ccO
cc .ç.ço: cÕ. .c.c cccçc.c cc..
I00ö cc7 ._:c cc.o c ccc c.cco..o ccc
cÕ..o cç.. co O:o.._:. çco. _:.co.o c_ ct
.cç.co .c:cc oc çco ccc:o .c.ç c.c c:cc Dç
cc: o.Õo cÕo coc:c.. O:o.._:.c cc.ç c cõc
ccc cc.co ccc c:cccc o_.:õo cç:oS co.o cc.
.coc c:cco c.co .:O... cD. O:o.._: c.o.o
c.c ccc. .o:co ccc ço cOo. cçc.c .o:O:c
cc.. _.c:c. ço ccc. D c:c.c ¸cc c:c:c..
D.cc,.o ccçco cçc o:c c:c: c:cDOc c:c
.çcc:_o o:.ccc.c.
._:c. .coc c.. Dcc.c_o .c: c:cc...o .o:c
cOo.c SDc. Dcc. cc:cc .Oo ccccc cccc,
_cco cccc, c:cD.Oo cc c¯c.:o..o .c .Oc:o
Õoco oc:.. Dcc. c:c:DoO _cco co.o .Oco
Õoco oc:..
.OO ccco ccc. o:cì cc c. ccc 2000 ç .OO
Dcc.. o:cì çco ccc:o c_ c:cc..c co Jefferson
Cody oS c..c c:c c.coc .O.c....

...I watched the 1995 Rugby World Cup and saw Madiba
come out in the Springbok jersey. It was a wondrous sight.
And when Joel Stransky slotted that drop kick over in the
dying minutes and the Boks won, I wept and cheered along
with everyone else. After the match millions of South
Africans - of all races - celebrated. It was an amazing time.
It was the birth of the “Rainbow Nation”. Nelson Mandela
is the greatest and most beloved of all South Africans. The
man is a living legend, but so human and real. When he
was President he brought hope to all South Africans, white
and black. We, in my country, will never stop loving this
incredible man....•

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->