‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫משנה מסכת מידות פרק א‬
‫משנה ו‬
‫וארבע לשכות היו בבית המוקד כקיטונות פתוחות לטרקלין שתים בקדש ושתים בחול וראשי פיספסין מבדילין בין קדש‬
‫לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלאי קרבן דרומית מזרחית היא היתה לשכת עושי לחם‬
‫הפנים מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון צפונית מערבית בה יורדים לבית‬
‫הטבילה‪:‬‬

‫מערב‬

‫משנה מסכת תמיד פרק ג‬
‫משנה ג‬
‫]ג[ אמר להם צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים והרי לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית וארבע לשכות היו‬
‫שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכת שהיו עושין בה לחם הפנים‪:‬‬

‫ירידה‬
‫לטבילה‬

‫מזרח‬

‫צפון‬
‫לשכת‬
‫טלאי קרבן‬

‫דרום‬
‫לשכת‬
‫הטלאים‬

‫משנה תמיד ג‪,‬ג‬

‫משנה מדות א‪,‬ו‬
‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬

‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬

‫גנזו חשמונאי‬
‫אבני המזבח‬

‫לשכת‬
‫החותמות‬

‫לשכת בית‬
‫המוקד‬

‫תלמוד בבלי מסכת יומא דף טו עמוד ב‬
‫תנן התם‪ ,‬אמר להם הממונה‪ :‬צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים‪ .‬והלא לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית‬
‫מערבית‪ ,‬וארבע לשכות היו שם‪ :‬אחת לשכת הטלאים‪ ,‬ואחת לשכת החותמות‪ ,‬ואחת לשכת בית המוקד‪ ,‬ואחת לשכה‬
‫שעושין בה לחם הפנים‪ .‬ורמינהו‪ :‬ארבע לשכות היו לבית המוקד כקטוניות הפתוחות לטרקלין‪ ,‬שתים בקודש ושתים‬
‫בחול‪ ,‬וראשי פספסין מבדילין בין קודש לחול‪ .‬ומה היו משמשות? מערבית דרומית ‪ -‬היא היתה לשכת טלי קרבן‪ ,‬דרומית‬
‫מזרחית ‪ -‬היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים‪ ,‬מזרחית צפונית ‪ -‬בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי יון‪,‬‬
‫צפונית מערבית ‪ -‬בה יורדין לבית הטבילה‪.‬‬
‫תלמוד בבלי מסכת יומא דף יז עמוד א‬
‫רב אדא בריה דרב יצחק אמר‪ :‬האי לשכה אקצויי מקציא‪ ,‬ודאתי מצפון ‪ -‬מתחזיא ליה בדרום‪ ,‬ודאתי מדרום ‪ -‬מתחזיא‬
‫ליה בצפון‪ .‬ומסתברא דבמערבית דרומית הואי‪ .‬ממאי ‪ -‬מדרמינן לחם הפנים אלחם הפנים ומשנינן‪ :‬אמר רב הונא בריה‬
‫דרב יהושע‪ :‬מר קא חשיב דרך ימין‪ ,‬ומר קא חשיב דרך שמאל‪ .‬אי אמרת בשלמא במערבית דרומית הואי ‪ -‬היינו דמתרץ‬
‫לחם הפנים אלחם הפנים‪ .‬אלא אי אמרת צפונית מערבית הואי‪ ,‬סוף סוף מאי תירוצא דלחם הפנים? אלא לאו שמע מינה‪:‬‬
‫במערבית דרומית הואי‪ ,‬שמע מינה‪ .‬והאמר מר‪ :‬כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח! ‪ -‬הני מילי ‪ -‬בעבודה‪,‬‬
‫אבל הכא ‪ -‬חושבנא בעלמא הוא‪.‬‬
‫רש"י מסכת יומא דף יז עמוד א‬
‫רב אדא בר יצחק אמר הא לשכת הטלאים אקצויי מקציא ‪ -‬בשתי המקצועות נראית שארוכה היא ועומדת‬
‫במערב ומארכת לצד הצפון ודרום עד קרוב למקצועות שמכאן ומכאן‪.‬‬
‫ירידה‬
‫לטבילה‬

‫לשכת‬
‫טלאי קרבן‬

‫החותמות‬

‫משנה תמיד ג‪,‬ג‬

‫משנה מדות א‪,‬ו‬
‫גנזו חשמונאי‬
‫אבני המזבח‬

‫לשכת לשכת הטלאים‬

‫לשכת בית‬
‫המוקד‬

‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬
‫‪1‬‬

‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫תוספות רי"ד מסכת יומא דף יז עמוד א‬
‫ומר קא חשיב דרך שמאל פי' ותבא לשכת הטלאים מערבית דרומית ולשכת החותמות מערבית צפונית ולשכת בית‬
‫המוקד צפונית מזרחית ולשכת לחם הפנים מזרחית דרומית ומאי דתנן במדות מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי‬
‫אבני מזבח היא לשכת בית המוקד דתני בתמיד וצפונית מערבית שבה יורדין לבית הטבילה היא לשכת החותמות‬
‫דתני בתמיד והאי הוה בכל חדא וחדא‪:‬‬
‫תוספות מסכת יומא דף טז עמוד א‬
‫דרומית מזרחית היא היתה לשכת לחם הפנים ‪ -‬לקמן )דף יז‪ (.‬פריך דלעיל במתניתין דתמיד מוכח דהיא היתה‬
‫בקרן מזרחית צפונית דקא חשיב מלשכת טלאים שהיתה בקרן מערבית צפונית עד לשכת לחם הפנים ד' לשכות וכי מקפת‬
‫דרך ימין נמצאת לשכת לחם הפנים בצפונית מזרחית ומשני לה וקשיא לן ליפרוך נמי דלעיל קאמר דשאר שתי לשכותיה‬
‫הוי לשכת החותמות ולשכת בית המוקד והכא קאמר שבאחת גנזו בית חשמונאי כו' ובאחת יורדין לבית הטבילה י"ל‬
‫טובא איכא לשכות ומיני כלים שמשמשין שנים ושלשה דברים‪.‬‬
‫רמב"ם על משנה מסכת מידות פרק א משנה ו‬
‫‪...‬ופשוט הוא כי הלשכה אשר קראה בתמיד לשכת החותמות היא אשר בה גנזו בני חשמונאי אבני המזבח‪,‬‬
‫והלשכה שהיתה מדורת האש שבה מתחמם כל מי שטבל כמו שנתבאר בתחלת תמיד היא אשר קראה בשלישי תמיד‬
‫לשכת בית המוקד‪ ,‬והיא אשר אמר עליה כאן שבה יורדין לבית הטבילה‪ ,‬דע זאת‪.‬‬
‫רש"י מסכת תמיד דף ל עמוד ב‬
‫והא דתנן התם שהיא דרומית מערבית לבית המוקד רמי להו בפ"ק דיומא )דף טז‪ (:‬ומשני שפיר מזרחית צפונית בה גנזו‬
‫בית חשמונאי את אבני מזבח ששקצום מלכי יון שהיא לשכת בית החותמות דתנן הכא ובה גנזו ולשכת בית המוקד‬
‫הוא הנקרא בית המוקד קטן היא לשכה שיורדין בה לבית הטבילה כדתנן במדות והכהן הטובל שם מיד כשעולה מבית‬
‫הטבילה היה מתחמם באותה לשכה ומסתפג וזה בית הטבילה אינו בית הטבילה דמעילה האמור בפרק קמא והרבה בית‬
‫טבילה היו להם כדי שיוכלו הרבה כהנים לטבול בהרבה מקומות‪.‬‬
‫ר' עובדיה מברטנורא מסכת מידות פרק א משנה ו‬
‫ששקצום מלכי יון ‪ -‬שהקטירו עליו לעבודה זרה‪ .‬ובמסכת שקלים ובמסכת תמיד קורא לה לשכת החותמות‪:‬‬
‫בה יורדין לבית הטבילה ‪ -‬באותה לשכה היה יורד הכהן שראה קרי והולך במחילה )שאחר( ]צ"ל שתחת[ בית המקדש‬
‫לבית הטבילה‪ ,‬ושם מדורה שמתחמם בה הכהן לאחר שטבל ועלה ונסתפג‪ ,‬ולשכת המוקד היא קרויה‪ ,‬והיא פתוחה לבית‬
‫המוקד הגדול‪:‬‬
‫ירידה‬
‫לטבילה‬

‫לשכת בית‬
‫המוקד‬

‫לשכת‬
‫טלאי קרבן‬

‫משנה תמיד ג‪,‬ג‬

‫משנה מדות א‪,‬ו‬
‫גנזו חשמונאי‬
‫אבני המזבח‬

‫לשכת לשכת הטלאים‬

‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬

‫החותמות‬

‫לשכת עושי‬
‫לחם הפנים‬

‫תוספות יום טוב מסכת מידות פרק א משנה ו‬
‫מזרחית צפונית ‪ -‬בה גנזו בית חשמונאי כו' כתב הר"ב ובמס' שקלים ]פ"ה[ ]מ"ג[ ובמס' תמיד ]פ"ג[ ]מ"ג[ קורא לה‬
‫לשכת החותמות וכ"כ הרמב"ם‪ .‬והא ודאי דלמאי דתנן התם דלשכת טלאים צפונית מערבית ואחריה קא חשיב לשכת‬
‫החותמות כשאתה מקיף דרך שמאל מבחוץ וכדכתיבנא התם הרי היא לשכת החותמות שבצפונית מזרחית סמוכה ללשכת‬
‫טלאים אבל קשיא מ"מ דאח"כ קא חשיב לשכת בית המוקד‪ .‬והיא בית הטבילה דהכא‪ .‬ועל כרחינו עומדת בין החותמות‬
‫לטלאים‪ .‬שהרי היא ג"כ מערבית והיאך קא מני לה בין החותמות ללשכת בית לחם הפנים‪ .‬הלכך שפיר מלתא קמאי‬
‫דהתם גרסינן במשנה איפכא ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכת החותמות‪ .‬ומ"מ לא שלחתי שם יד להגיה כן‬
‫בספר‪ .‬לפי שהתוס' בפ"ק דיומא דף ט"ז גרסי ג"כ כגי' הספרים‪ .‬דרמו אהדדי‪ .‬דהכא קאמר שבאחת גנזו בית חשמונאי‬
‫כו'‪ .‬והתם קאמר דשאר שתי לשכותיה הוו לשכת החותמות ולשכת בית המוקד‪ .‬ותירצו דטובא איכא לשכות ]וה"נ[ כלים‬
‫שמשמשין שנים ושלשה דברים‪ .‬ע"כ‪:‬‬
‫תוספות מסכת יומא דף יז עמוד ב‬
‫‪...‬ומצאתי כתוב שהק' ריב"א אמאי לא משני אקושיא דלשכת טלאים דהא דקאמר דהוה במקצוע צפונית מערבית‬
‫היינו בקרן צפונית מערבית של עזרה דהיינו מערבית דרומית של בית המוקד‪...‬‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫מבט מן המערב‬

‫הר הבית היה‬
‫חמש מאות אמה‬
‫על חמש מאות אמה‬
‫רובו מן הדרום‬
‫שני לו מן המזרח‬
‫שלישי לו מן הצפון‬
‫מיעוטו מן המערב‬
‫מקום שהיה רוב מדתו‬
‫שם היה רוב תשמישו‬

‫רובו מן הדרום‬

‫כותל המערבי‬
‫של היום‬

‫מבט מן המזרח‬

‫מול‬
‫קדש הקדשים‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכתל המזרחי‬

‫שהכהן השורף את הפרה עומד‬
‫בראש הר המשחה‬

‫‪6‬‬

‫‪ 22‬אמה‬
‫אולם‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪4‬‬

‫שער עזרת נשים‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫פתח‬
‫ההיכל‬
‫‪ 20‬אמה‬

‫שער נקנור‬
‫פתח העזרה‬

‫‪2.5‬‬

‫שער המזרחי להר הבית‬
‫עליו שושן הבירה צורה‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫‪ 40‬אמה‬

‫פתח האולם‬

‫ומתכוין ורואה‬
‫בפתחו של היכל‬
‫בשעת הזיית הדם‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6‬‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫‪ 22‬אמה‬

‫מקום‬
‫המזבח‬
‫‪ 32‬אמה‬

‫עזרת‬
‫ישראל‬
‫‪ 11‬אמה‬
‫עזרת‬
‫כהנים‬
‫‪ 11‬אמה‬

‫‪ 20‬אמה‬

‫כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים‬

‫הר הזיתים‬

‫עזרת נשים‬
‫‪ 135‬אמה‬
‫חוץ מכותל המזרחי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫מזבח החיצון‬
‫חוט הסיקרא‬

‫סובב‬
‫קרן‬

‫יסוד‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫צפון‬
‫דרום‬
‫מערב‬

‫מלבן‬
‫‪32 x 32‬‬
‫אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫צפון‬

‫‪5‬‬

‫דמחית מידי‬
‫מתותיה‬

‫מזרח‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫מערב‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מערב‬

‫מלבן‬
‫‪28 x28‬‬
‫אמה‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫צפון‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫צפון‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מזרח‬

‫מזרח‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫מזבח החיצון‬

‫שיטת קרן‬
‫לרבי‬

‫חוט הסיקרא‬
‫סובב‬
‫‪1‬‬
‫קרן‬

‫יסוד‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬

‫צפון‬

‫כבש‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫מערב‬
‫‪1‬‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪28‬‬
‫‪x28‬‬
‫מלבן‬
‫‪30‬‬
‫‪x‬‬
‫‪30‬אמה‬
‫אמה‪32‬‬
‫‪x 32‬‬
‫אמה‬

‫‪ 5‬אמה‬
‫‪6‬‬

‫מזרח‬
‫‪ 3‬אמה‬

‫צפון‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו‬
‫ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב‬
‫מזבח שלמה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫מזבח בני הגולה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬
‫מקום המערכה‬
‫‪20 x 20‬‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מקום המערכה‬
‫‪24 x 24‬‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד*‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫*עיין תוד"ה ארבע זבחים סא‪:‬‬
‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫בס"ד‬

‫והאריאל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב רבוע‪,‬‬
‫יכול שאינו אלא שתים עשרה על שתים עשרה?‬
‫כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו‪,‬‬
‫מלמד שבאמצע הוא מודד שתים עשרה אמה לכל רוח ורוח!‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫מלבן‬
‫‪24‬‬
‫‪x 24‬‬
‫מלבן‬

‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫דרום‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫מערב‬
‫‪1‬‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪28 x28‬‬
‫מלבן‪30‬‬
‫‪x 30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‪32‬‬
‫‪x 32‬‬
‫אמה‬

‫‪ 5‬אמה‬
‫‪8‬‬

‫מזרח‬
‫‪ 3‬אמה‬

‫צפון‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫מסכת מדות‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫בס"ד‬

‫חיק האמה – בגובהה‬
‫אמה רוחב – כניסה‬
‫גבולה אל שפתה סביב – לא שנא הכי ולא שנא הכי‬
‫פלגיה דמזבח‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרין ותשעה‬

‫מקרנות ועד סובב‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרים ותלתא‬

‫מזבח כמה הוי?‬
‫חמשין ותמניא‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫אמה‬
‫הקרן‬

‫‪ 1‬אמה ‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫אמה רוחב – כניסה‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪58‬‬
‫טפחים‬

‫‪29‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 30‬טפחים‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫גבולה אל שפתה סביב‬
‫לא שנא הכי ולא שנא הכי‬
‫)כניסה ‪ 5‬או ‪ 6‬טפחים(‬

‫‪ 3‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬

‫‪ 3‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 18‬טפחים‬

‫‪29‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫‪ 1‬אמה‬
‫אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים היסוד‬

‫חיק האמה – בגובהה‬

‫‪9‬‬

‫מסכת מדות‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫חוט הסיקרא‬
‫חוגרו באמצע‪,‬‬
‫כדי להבדיל‬
‫בין דמים העליונים‬
‫לדמים התחתונים‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫מערכה של בני הגולה‬
‫‪24 x 24‬‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 28‬אמות‬
‫מזרח‬

‫מערב‬

‫דרום‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪32‬‬
‫‪30 x32‬‬
‫‪x 30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫צפון‬

‫ירך המזבח צפונה‬

‫ואחד שהעיד להם‬
‫שמקריבין אף על פי‬
‫שאין בית‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫קרן‬
‫צפונית מערבית‬
‫מקום פגישת‬
‫ארבע רוחות העולם‬

‫לפני פתח אוהל מועד‬

‫הצעת רב יואל בן‪-‬נון‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫‪10‬‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫מקום פגישת‬
‫ארבע רוחות העולם‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫תנן התם‪ :‬וכשעלו‬
‫בני הגולה‪ ,‬הוסיפו‬
‫עליו ד' אמות מן‬
‫הדרום וד' אמות מן‬
‫המערב כמין גמא‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד‬

‫רמב"ם פיה"מ‬

‫תפארת ישראל‬

‫שיטת רש"י‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מזרח‬

‫‪11‬‬

‫‪ 2‬אמות‬

‫‪31‬‬
‫מערב‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪32‬‬

‫מזרח‬

‫‪31‬‬
‫מערב‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪32‬‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫פיה"מ לרמב"ם מידות ג‪,‬ב‬
‫שבונים את היסוד מקיף‬
‫מארבע הרוחות כמו שנזכר‬
‫לעיל חוזרים וחותכים אותו‬
‫משני צדדים כדי שיהא הקף‬
‫היסוד למזבח כצורה זו וזו‬
‫צורתו‪) .‬עיין צורה ט לט‪ (:‬ומן‬
‫הציור הזה יתבאר לך מה‬
‫שנזכר כאן‪ ,‬ויתבאר לך‬
‫שקרן דרומית מזרחית לא‬
‫היה לה יסוד‬

‫תפא"י הקדמה לפ"ג מדות‬
‫מסיר את הדפוס‪...‬ונמצא‬
‫שנשאר בנוי כולו מקשה א'‬
‫שארכו בצפון ובמערב ל"ב‬
‫ל"ב אמה ואורך מזרח ודרום‬
‫רק ל' אמה )וב' טפחים( ל'‬
‫אמה )וב' טפחים( וגובה כל‬
‫הבניין ה' טפחים כנראה‬
‫בתמונה ב' כזה‪...‬‬
‫)עיין בציורים שם ובמאירות‬
‫פנים זבחים נג‪(:‬‬

‫רש"י זבחים נד‪.‬‬
‫רב אמר בבנין ‪ -‬בקרן‬
‫דרומית מערבית בנו היסוד‬
‫אמה באורך הדרום וחדלו‬
‫להם כל הדרום וכל המזרח‬
‫עד אמה סמוך לקרן צפונית‬
‫מזרחית כדאמרן אוכל‬
‫במזרח אמה ובדרום אמה‬
‫)עיין בציור ברש"י ד"ה‬
‫רצועה היתה זבחים נג‪(:‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫המזבח והכבש‬
‫חוט הסיקרא‬

‫סובב‬
‫קרן‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪3‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪1‬‬
‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬
‫‪1‬‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬
‫‪ 1‬אמה ‪ 9 = 9 X‬אמות‬
‫‪ 31.5‬אמה‬
‫‪ 3.5‬אמה‬
‫½ אמה = ‪ 3‬טפחים = ‪ 12‬אצבעות = ‪ 1⅓ X 9‬אצבעות‬

‫‪9‬‬

‫‪ 32‬אמה‬

‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫כבש המזבח‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫הכבש והמזבח‬
‫‪ 12‬ששים ושתים!‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 9‬אמות‬

‫‪7‬‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב‬

‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬

‫חוט הסיקרא‬
‫‪3‬‬

‫קרן‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫כבש המזבח‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫יסוד‬

‫‪ 1‬אמה על‬
‫)מקום( היסוד*‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬
‫הכבש והמזבח‬
‫ששים ושתים!‬

‫*עיין זבחים נד‪ .‬ותוד"ה שיתין שם סב‪ :‬וצ"ע‬
‫‪13‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יסוד‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫שיטה א' ברש"י‬

‫‪ 62.5‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 27‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬

‫‪ 10.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪14‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫שיטה ב' ברש"י והרמב"ם‬

‫‪ 60.5‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 7‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬
‫רמב"ם הל' בית הבחירה ה‪,‬טו‬

‫‪ 12.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪15‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫רבינו יצחק בר יהודה‬
‫רבו של רש"י‬

‫‪ 61‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 6.5‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪16‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫מסכת מדות‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬
‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬

‫‪ 56‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 11.5‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 20.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 17‬אמות‬

‫עיין ר"ח יומא טז‪:‬‬
‫דרום‬

‫‪17‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫תרומת הדשן‬

‫והעליונה אמה אמה ורובד ארבע‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫ושתים עשרה מעלות היו שם‬

‫בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמה‬

‫ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים‬
‫כמין שני חוטמין דקין‬
‫‪ 1‬אמה‬

‫רום מעלה‬
‫חצי אמה ושלחה אמה‬
‫אמה אמה ורובד שלש‬
‫ואמה אמה ורובד שלש‬

‫כיור‬

‫כבש קטן‬
‫המחתה ליסוד‬
‫‪ 32‬אמות‬

‫‪24 x 24‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫מזרח‬

‫דרום‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫מערב‬

‫‪1x1‬‬

‫ננסין שלחנות‬

‫טבעות‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫‪18‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫?‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫‪ 8‬אמות‬

‫?‬

‫‪4‬‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪ 8‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫תפוח‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫בית הדשן‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫העזרה‬
‫צפון‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫פתח האולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫אחורי בית הכפורת‬

‫כבש‬

‫היכל‬

‫‪ 135‬אמות‬

‫שער נקנור‬
‫מקום דריסת ישראל‬

‫מזבח החיצון‬
‫מקום דריסת כוהנים‬

‫מזרח‬

‫אולם‬

‫‪11 11‬‬
‫אמות אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬
‫המזבח‬

‫‪22‬‬
‫אמות‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬

‫‪100‬‬
‫אמות‬
‫ההיכל‬

‫‪11‬‬
‫אמות‬

‫מערב‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫‪ 187‬אמות‬
‫דרום‬

‫דתנן‪:‬‬
‫כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש‪,‬‬
‫ממזרח למערב מאה שמונים ושבע‪:‬‬
‫מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה‪,‬‬
‫ומקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה‪,‬‬

‫המזבח שלשים ושתים‪,‬‬
‫בין אולם ולמזבח עשרים ושתים אמה‪,‬‬
‫ההיכל מאה אמה‪,‬‬
‫אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת!‬
‫‪19‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת מדות‬

‫סכום השטות ברוחב העזרה‬
‫‪135‬אמות‬
‫רוחב העזרה‬

‫שיטה א' ברש"י‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪10.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪10.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫שיטה ב' ברש"י‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪8.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫שיטת הרמב"ם‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪12.5‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מקום‬
‫והיא‬
‫הננסין‬
‫מקום‬
‫השלחנות‬
‫מן השלחנות מן הטבעות‬
‫לננסין‬
‫לשלחנות‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12.5‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫שיטת רבנו יצחק בר יהודה‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪9‬אמות‬

‫מן הננסין‬
‫לכותל‬

‫מקום‬
‫הננסין‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫מן הננסין מקום‬
‫לכותל הננסין‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫מקום‬
‫השלחנות‬

‫מן השלחנות‬
‫לננסין‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫‪24‬אמות‬
‫מקום הטבעות‬

‫מן הטבעות‬
‫לשלחנות‬

‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪12‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬

‫שיטת רבנו חננאל‬
‫‪8‬אמות‬

‫‪62‬אמות‬
‫הכבש והמזבח‬

‫מן המזבח‬
‫לטבעות‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪17‬אמות‬
‫מן הכבש‬
‫לכותל‬