Christine e Feehan Sötét arany

A Kárpátok vámpírjai 3.

A Kárpátok vámpírjai sorozat eddig megjelent kötetei
!. "ark #rin$e % Sötét her$eg &'ikhail "()rinsky * +aven ,hitney.. "ark "esire % Sötét vágyak &/a$0(es "()rinsky * Shea 123alloran3. "ark 4old % Sötét arany &Aidan Savage * Ale5andria 3o(tom6. "ark 'agi$ &4regori "aratrazano77 * Savannah "()rinsky8. "ark Challenge &/(lian Savage * "esari "aratrazano779. "ark Fire &"ari(s "aratrazano77 * :empest :rine;. "ark "ream &Fal$on * Sara 'arten<. "ark =egend &4a)riel "aratrazano77 * Fran$es$a "el #on$e>. "ark 4(ardian &=($ian "aratrazano77 * /a5on 'ontgomery!?. "ark Symphony &@yron /(sti$ano * Antoinetta S$arletti!!. "ark "es$ent &:raian :rigovise * /oie Sanders!.. "ark 'elody &"ayan * Corinne ,entAorth!3. "ark "estiny &Bi$olae Con Shrieder * "estiny!6. "ark 3(nger &+iordan "e =a Cr(z * /(liette Sangria!8. "ark Se$ret &+a7ael "e =a Cr(z * Col)y /ansen!9. "ark "emon &Cikirno77 Con Shrieder * Batalya Shonski!;. "ark Cele)ration &Kará$sonyi novella!<. "ark #ossession &'anolito "e =a Cr(z * 'aryDAnn "elaney!>. "ark C(rse &Bi$olas "e =a Cr(z * =ara Calladine.?. "ark Slayer &+azvan Shonski * Evory 'alinov.!. "ark #eril &"omini$ "ragonseeker * Solange Sangria... "ark #redator &Fa$arias "e =a Cr(z * 'arg(arita Fernandez.3. "ark Storm &"an(tda5ton * +iley #arker-

GlsH 7ejezet

oshua, ez egy nagyon fontos üzleti találkozó – figyelmeztette öccsét Alexandria Houton, miközben agyonstra ált !olks"agen#ét le arkolta az étterem mögötti hossz$ sorba% &gy illanatig meg ihentette kezét öccse göndör ha#án, és lenézett ragyogó szemeibe% Az iránta érzett szeretet felmeleg'tette, félretolta félelmeit és frusztrációit, aztán elmosolyodott% – (lyan gyorsan feln)sz, *osh% +em tudom, miért ismétlem mindig önmagam, de ez az egyetlen esélyem erre az álomállásra% ,udod, hogy szükségünk -an erre a munkára, ugye. – /ersze Alex% +e aggód#0 1aradok addig, m'g -issza nem #össz, és #átszok a teherautómmal – -igyorgott imádott n)-érére, aki az egyetlen családtag#a -olt, mi-el az édesany#a és édesa #a, még a második születésna #a el)tt meghalt egy autóbalesetben% – 2a#nálom, hogy a bébiszitter le attintott minket% 34 hmm, beteg lett% – 5észeg, Alex – #a-'totta ki ünne élyesen, miközben

6*

6

összegy7#tötték a hátizsák#át és a #átékait% – Hol a csudában hallottál ilyet. – kérdezte rémülten% &lborzasztotta, hogy egy hat é-es -a#on honnan tud#a, mit is #elent a részeg szó% 8iszállt a kocsiból és gondosan lekefélte egyetlen #ó kosztüm#ét% A ruha egyha-i fizetésébe került, de Alexandria $gy tekintett rá, mint egy szükséges beruházásra% Huszonháromnál okkal fiatalabbnak nézett ki, és nagy szüksége -olt egy kifinomult, drága kosztümre% *osh megölelte ked-enc #átékszerét, egy ko ott, ,onka döm ert% – Hallottam, hogy azt mondtad neki, hogy men#en haza, mert részegen nem -igyázhat rám% Alexandria határozottan megmondta neki, hogy men#en a szobá#ába% &helyett, a közelben re#t)zköd-e hallgatódzott% ,udta, hogy ez felbecsülhetetlen mód#a annak, hogy olyan információk birtokába kerül#ön, amit Alexandria kizárólag feln)ttek számára tekintett helyesnek% A lány dühös lett, de mikor szembe találta magát -igyorgó, a#kos arcá-al csak ennyit mondott% – Hallgatóztál. *osh szégyell)sen nézet% – 2emmi ba#, kisha-er% *ól meg-agyunk 'gy kettesben, nem. – mondta, sokkal nagyobb önbizalommal, mint ahogy -aló#ában érezte% &gy igazi atkánylukban éltek% A anzió, ahol #elenleg laktak, f)ként rostituáltak, alkoholisták és káb'tószeresek otthona -olt% Alexandria szörnyen aggódott *oshua #ö-)#éért% 1inden ett)l a találkozótól függött% ,homas 9-an egy zseniális elme -olt, aki a legkeresettebb és féktelenül fantáziad$s -ideo6 és szám'tógé es #átékok

8

forgalmazó#a -olt, amikben -ám 'rok és démonok szere eltek% 9-an egy $# grafikai ter-ez)t keresett, ennek a h're szinte felkerült minden nagy magazin c'mla #ára% &zért is -olt ennyire izgatott% Alexandria, tudta, hogy tehetséges, ezért is kért egy találkozót 9-antól, remél-e, hogy fiatalos külse#e miatt nem szorul háttérbe% A -ersenyben sokkal több ta asztalattal rendelkez) ter-ez)k is -oltak% Alexandria fel-ette a -ékony ma á#át az autó hátsóülésér)l és megfogta *oshua kezét% – &z eltarthat egy darabig% !an keksz a hátizsákodban. A fi$ bólintott, közben selymes fürt#ei -égiglebegtek a homlokán% Alexandria megszor'totta *oshua kezét% A fi$ -olt a mindene, az egyetlen családtag#a% 3 az oka annak, hogy annyira harcol azért, hogy #obb környékre költözzenek, és #obb életsz'n-onalat biztos'tson neki% *oshua egy ked-es, érzékeny, együtt érz) gyerek -olt% Alexandria hitt abban, hogy minden #ót megérdemel, amit csak az élet k'nálhat, és elhatározta, hogy ami t)le telik, azt meg is ad#a neki% *osh6t az étterem hátsó területére -ezette, amit fák szegélyeztek% &gy )s-ény a sziklaszirtekhez -ezetett, ahonnan azar kilátás ny'lt az óceánra% – +e men# ki a sziklákhoz, *oshua% +agyon -eszélyes0 :eomolhatnak a lábad alatt, de meg is cs$szhatsz és leeshetsz% – ,udom, már mondtad – a hang#ában -olt egy ke-és elkeseredés% – 9smerem a szabályokat, Alex% – Henry ma este itt lesz% 5ád fog -igyázni% Henry egy id)s ha#léktalan férfi a környékükr)l, aki gyakran aludt a ligetben az étterem mögött% Alexandria már sokszor

9

adott neki ételt, a ró énzt, és ami még fontosabb, tiszteletet% &nnek fe#ében Henry néha -igyázott *oshuára% Alexandria integetett a -ékony, görnyedt embernek, aki már felé#ük sántikált% – 2zia, Henry% Annyira ked-es t)led, hogy seg'tesz nekem% – 2zerencséd -olt, hogy délel)tt összefutottunk a iacon% ;gy -olt, hogy a h'd alatt alszom ma este% – Henry ó-atosan körülnézett fakókék szemé-el% – ,udod, mostanában furcsa dolgok történnek errefelé% – <sak nem egy banda randal'rozik erre. – kérdezte aggódóan Alexandria% +em szerette -olna *oshuát -eszélynek kitenni% Henry megrázta a fe#ét% – 2emmi ilyesmi% A zsaruk nem engednék ezeken a artokon% &zért is szoktam itt aludni% ,ény, ha tudnának rólam, akkor én sem lehetnék itt% – 2zó-al milyen furcsa dolog történt akkor itt. *oshua megrántotta a szoknyá#át% – &l fogsz késni a találkozóról, Alex% Henry és én #ól eleszünk – er)sködött, miközben látta, hogy n)-ére mennyire szorong% *oshua törökülésben leült egy fa alá, amely a szirtekhez -ezet) )s-ény mellett -olt% +yikorgó térdkalácssokkal Henry is leült mellé% – 9gaza -an% 1en# csak, Alex0 – intett egyet göcsörtös kezé-el% – 1i ma#d el#átszunk ezzel a szé kis teherautó-al, nem igaz fi$. Alexandria az a#kába hara ott, hirtelen határozatlan lett% 5ossz -olt otthagyni *oshuát egy 'zületi gyulladásokkal küszköd) öreg férfi társaságában% –Alex0 – *oshua $gy nézett rá, mint aki kitalálta az el)bbi

;

gondolatát, és nyil-án-alóan sértette a büszkeségét, hogy n)-ére ennyire bizalmatlan, és nem meri itt hagyni az öreggel% Alexandria nagyot sóha#tott% *osh t$lzottan érett -olt a korához ké est, ami #elenlegi élet-itelüknek -olt köszönhet)% =e most nem alkalmas az id) arra, hogy Alex ezen filozofál#on% &l-égre is, nem késhetett el err)l a találkozóról, hisz az egész #ö-)#ük forog most kockán% – 8öszönöm, Henry% *ö-ök neked eggyel% 2zükségem -an erre a munkára% Alexandria leha#olt, hogy megcsókol#a *oshuát% – 2zeretlek, kisha-er% !igyázz magadra0 – 2zeretlek, Alex – -isszhangozta% – ,e is -igyázz magadra0 Az ismer)s sza-ak -igasztalták, miközben -isszaindult a ci rusfák között az $ton a lé cs)höz, amely az étterem erkélyére -ezetett, ami egészen a szirtekig ny$lt% Az étterem err)l -olt h'res% A hullámok az erkélye alatt csa tak össze% A szél a ha#át cibálta, rántott egyet a kontyán, amibe sót és tengeri hab cse #eit szórta% Alexandria megtor ant a bonyolultan faragott a#tó el)tt, -ett egy mély le-eg)t és felszegte a fe#ét% A tüde#ét kitölt) le-eg) egy kicsit megnyugtatta, amit ka-argó gyomra azon nyomban meghazudtolt% Az étteremben lágy zene szólt, a kristálycsillárok és a hatalmas zöld nö-ények dzsungele azt az ill$ziót keltették, mintha egy másik -ilágba lé ett -olna be% A helyiség ri-át kis bokszokra -olt oszt-a> a hatalmas, islákoló kandallótól az egész hely még bens)ségesebb hangulatot árasztott% Alexandria egy mosolyt -illantott a f) incérre%

<

– 1r% 9-ant keresem% 1egérkezett már. – 9gen, meg – mondta a férfi egy #ó-áhagyó illantással% ,homas 9-an ma#dnem megfulladt a scotsh6tól, amikor a gyönyör7 Alexandria Houton az asztalához közeledett% 2okszor tartotta megbeszéléseit ebben a hangulatos étteremben, de az eddigi -endégeihez ké est ez a fiatal n) határozott #a-ulást #elentett% A lány karcs$ -olt, formás és fantasztikus lábai -oltak% +agy zaf'r szemét sötét szem illák szegélyezték, az a#ka bu#a és szexi% Aranyha#át szigor$ kontyba fogta, magas arccsont#a gyönyör7 '-et adott arcának% Az étteremben az emberek fe#e önkéntelenül is utána fordult, ahogy a lány elhaladt mellettük% A lány nem tudta, milyen természeti adottságok birtokában -an, ártatlan -olt, de elb7-öl)% A f) incér él-ezettel k'sérte az asztalhoz% !olt -alami különleges ebben a n)ben% ,homas köhögött, hogy megköszörül#e a torkát és megtalál#a a hang#át% 1a#d fölállt, megrázta a kezét, magában edig dicsérte a szerencsé#ét% +eki most ont erre a gyönyör7 fiatal teremtésre -an szüksége% *ó tizenöt é--el -olt id)sebb a lánynál, de a énzé-el, a befolyásá-al és h'rne-é-el ké es -olt másokat is h'ressé tenni, -agy ha akarta összez$zhatta karrier#üket% A férfi $gy gondolta, hogy ki is használ#a a k'nálkozó lehet)séget és örült, hogy ilyen ked-ez)en alakulnak a dolgok% – ?rülök, hogy megismerhetem, 1r% 9-an – mondta halkan Alexandria% A lány dallamos hang#a $gy #átszott a férfi b)rén, mintha selymes u##ak simogatták -olna% – @n is nagyon ör-endek – ,homas a lány kezét a

>

szükségesnél egy kicsit to-ább tartotta magánál% Az édes ártatlanság, ami megcsillant a szemében, tette természetessé a szexualitását% A férfi nagyon akarta )t és most csak erre tudott koncentrálni% Alexandria a kezét összekulcsolta az ölében, 'gy remegése nem árulta el az idegességét% Alig akarta elhinni, hogy -alóban ott ül -ele szemben egy ilyen zseniális ember, mint ,homas 9-an% A lány tele -olt reménnyel és bizakodással% &z -olt az egyetlen esélye egy $# életre% <sodálattal mérte -égig a férfit, és amikor az elhallgatott, Alex meg róbált keresni -alami semleges, de azért értelmes cse-egési témát% – &z egy gyönyör7 étterem% Ayakran #ön ide. ,homas sz'-e ma#d kiugrott a helyér)l% ;gy érdekelte )t, mint egy férfi0 8ülönben miért érdekelné, hogy hányszor #ár ide. ,alán #ól néz ki és elérhetetlen, hát még hal-ányan g)g)s is, de ez a lány áh'tozott a személyes ka csolatai-al ka csolatos információra% Belh$zta egyik szemöldökét és rá-illantotta a lányra az egyik sármos mosolyát, amit)l a n)k lélegzete mindig eláll% – &z a ked-enc éttermem% Alexandriának nem tetszett a hirtelen önelégült illantás a férfi szemében, de az arcán to-ábbra is ott maradt a ked-es mosoly% – &lhoztam néhány -ázlatomat% Az ötletek annak a történetsorozatnak a ra#zai, amit #a-asolnék a kö-etkez) #átékához% (lyan tisztán látom a fe#emben, ahogy le'rta% ,udom, hogy =on 1ichaels dolgozott a Night Hawkson% +agyon #ó, de nem hiszem, hogy felfog#a, hogy ontosan mit ké zelt el% 2zerintem a ra#zok lehetnének sokkal

!?

részletesebbek% A ter't) alatt, Alexandria összekulcsolta az u##ait idegességében, de az arca rezzenéstelen maradt, meg róbált to-ábbra is küls)leg higgadtnak mutatkozni% ,homas megdöbbent% A lánynak tel#esen igaza -an% 1ichaels egy igazán nagy né- a szakmában, nagy tudással rendelkezik, de soha nem tudta ilyen tökéletesen meg#elen'teni ,homas elké zeléseit% Cgyanakkor Alexandria nyil-án-alóan rofesszionalizmusa bosszantotta% Hidegnek és érinthetetlennek nézet ki és az üzletr)l szeretett -olna beszélni% &zzel ellentétben, a n)k általában rá-etették magukat% Alexandria látta a meg#elen) bossz$ságot ,homas 9-an arcán% Delemélyesztette a körmét a tenyerébe% 1i a ba#. Diztosan t$l rámen)s -olt% &gy ilyen férfi, aki kicsa ongó életet él és emellett még h'res is -alósz'n7leg #obban szeret egy n)iesebb megközel'tést% 2züksége -olt erre a munkára, egyedül biztosan nem tud elindulni ezen a ályán% +agyon dühös -olt magára% 1i ba# lehet egy kis könny7 flörtb)l. 9-an gazdag, #óké 7 agglegény, ontosan az a fa#ta férfi, akihez -onzódnia kellene% 1agában sóha#tott egyet és döntött% 2osem -onzódott )szintén eddig még senkihez sem% &gy ide#e már nem foglalkozott a férfiakkal a környéken, mi-el *oshua ne-elése rengeteg id)-el és sok felel)sséggel #árt% ,itokban arra gondolt talán tényleg frigid% =e tudta, hogy most mit kell tennie% ,homas 9-an a kö-etkez) meg#egyzésé-el bebizony'totta, hogy Alex #ól se#tette, mire is -ágyik a férfi igazán% – +em hiszem, hogy ezt a kellemes estét üzlettel kéne elrontanunk% +em gondol#a. – mondta a férfi egy elb7-öl) mosoly

!!

k'séretében% Alexandria islogott egyet a Darracuda ké felé és egy kacér mosoly #elent meg a szá#a sarkában% &z egy hossz$ este lesz% 1egrázta a fe#ét, mikor a férfi egy ohár bort öntött -olna a oharába% Alex nekilátott az el)tte lé-) garnéla saláta el uszt'tásának és belemerült abba a cse-egésbe, ami $gy t7nt, hogy a férfit boldoggá teszi% 9-an a beszélgetés közben gyakran ha#olt felé#e és mindannyiszor megérintette a kezét% A -acsora alatt egyszer sikerült kiszöknie az étteremb)l, hogy ellen)rizze *oshuát% A na már é lemen)ben -olt, amikor megtalálta *oshuát és Henryt amint huszonegyet #átszottak egy ütött6ko ott kártya akli-al% Henry rá-igyorgott, szerencsére neki sikerült egy kis ételt kicsem észnie, aminek a férfi nagyon örült% – 1i #ól el-agyunk, Alex% 1en#, ka d meg azt a munkát, amit annyira akarsz – utas'totta% – ?n szerencse#átékra tan't#a *osh6t. – kérdezte egy tréfás6 szigor$ szemöldökráncolással% 1indkét b7nös a#kosan ne-etett – Henry azt mond#a, hogy én -alósz'n7leg többet keresnék a szerencse#átékkal, mint te a ra#zaiddal, mert én mindig nyerek – mondta neki *oshua büszkén% – @s ha ez 'gy -an, akkor neked soha többé nem kellene kicsinos'tanod magad egy haszna-ehetetlen, hit-ány kutyának% Alexandria egy kicsit az a#kába hara ott, hogy elre#tse, hogy mindketten mennyire szórakoztatóak és ellenállhatatlanul édesek% – +os, am'g te kitanulod a szerencse#áték cs'n#át6 b'n#át, addig engedd meg, hogy én gondoskod#ak rólad% 2zó-al

!.

#obban teszem, ha -isszamegyek az étterembe% Ha fáznál, akkor találsz egy takarót a csomagtartóban% – (daadta a kocsi kulcsát *oshuának% – !igyázz ezekre% Ha el-eszted )ket, itt fogunk aludni Henry-el% – 8irály0 – -álaszolt *oshua, kék szeme boldogan csillogott% – +agyon klassz% 2)t, hideg – figyelmeztette )t Alexandria% – :égy ó-atos0 *ö-ök, amilyen gyorsan csak tudok, de ez az ember nem igazán együttm7köd)% Azt hiszem, talán azt gondol#a, hogy ma este nagy gólt r$ghat – -ágott egy fintort% Henry megrázta göcsörtös öklét% – Ha -alami rosszban sántikál, csak szól# nekem és ma#d én ellátom a ba#át% – 8öszönöm, Henry% Bi$k -iselked#etek #ól, am'g én dolgozom% Alexandria megfordult és elindult -issza az étterem felé% A szél feler)södött, a tengerb)l h7-ös -'z árát f$#t a szárazföld felé% 8öd ereszkedett a tá#ra és a fák mélab$san álltak fehér frakk#ukban. Alexandria megborzongott és megdörzsölte libab)r)s kar#át% +em -olt igazán hideg, de ez a ködös este lehangolta )t% 1egrázta a fe#ét, mert 'gy akarta elhessegetni a gondolatait arról, hogy a fák ágai közül a gonosz leselkedik rá% !alami miatt ma este különösen feszült -olt% Az inter#$ számlá#ára 'rta ezt a különös érzést% ,$l nagy -olt a tét% 1eg kell ka nia ezt a munkát% A lány $t#a -issza az étterembe csere es nö-ények és függ) zöld sz)l)k dzsungelén keresztül -ezetett% 9-an mikor meglátta a lányt tal ra ugrott, hogy hellyel tud#a k'nálni, tisztába -olt azzal, hogy a többi férfi a teremben

!3

mennyire irigykedik rá% Alexandria Houton különleges kisugárzása tel#esen megbabonázta, és nem tudott semmi másra gondolni, csak a -ad szen-edélyre és a forró é#szakára, amit ma#d a lánnyal tölt% 1iközben a lány leült a férfi -égigfuttatta kezét a hátán% – ,e fázol – mondta, a hang#a kissé rekedt -olt% ,homas $gy érezte magát, mint egy kétbalkezes iskolásfi$, aki küszköd a lány kegyeiért, miközben a lány to-ábbra is tá-olságtartó maradt, kissé g)gös, egy érintetlen szirén, aki csendben nézi, ahogy ) -erg)dik% – 8imentem egy illanatra a teraszra a mosdóból -isszafele #ö-et% Az é#szaka annyira gyönyör7 -olt, nem tudtam ellenállni, hogy ne nézem meg az óceánt% ;gy t7nik nagy hatással -an rám% – A lány szemei se#telmesen csillogtak, mintha ezer titkot re#tenének, hossz$ szem illái elre#tették -alódi érzéseit% ,homas nagyot nyelt és elfordult a lány csáb'tó tekintette el)l% Békeznie kellett magát, 'gy hát el)-ette h'res sárm#át és furcsa történeteket kezdett mesélni, hogy szórakoztassa a lányt% Alexandria kitartóan hallgatta a férfi történeteit, de nagy er)fesz'tést igényelt t)le% A történetek a férfi ragyogó ályafutásáról szóltak, a sok társadalmi kötelezettségér)l, -alamint az unalmas n)kr)l, akik folyamatosan üldözték ,homast a énzéért% 8özben a lány egyre inkább nyugtalan lett, olyannyira, hogy a kezei remegni kezdtek% &gy illanatra $gy érezte, mintha #eges u##ak szor'tották -olna meg a torkát% 5eszketett a rémülett)l% Az ill$zió annyira -alóságos -olt, hogy -alóban a nyakához emelte a kezét, hogy ellen)rizze% – Diztosan nem kérsz még egy kis ohár bort. &z egy ki-áló

!6

é-#árat – kérdezte ,homas, miközben felemelte a alackot és ud-ariasan -árt% – +em, köszönöm, csak ritkán iszom – &z már a harmadik alkalom -olt, hogy elutas'totta, közben ellenállt a k'sértésnek, hogy megkérdezze, hogy nincs6e a férfinek -alamilyen roblémá#a a hallásá-al. +em akarta elfelh)s'teni elmé#ét az alkohollal, amikor ez az inter#$ annyira sokat #elentett számára% Am$gy edig soha nem i-ott, amikor -ezetett és f)leg akkor nem, amikor *oshua közelében -olt% &lég sok részeg embert látott már a lakóhelyük környékén% Alexandria fel-illantott egy mosolyt, hogy a -isszautas'tás élét el-egye% Ahogy a incér el-itte a tányérokat, igen határozottan ny$lt a ma á#áért% 9-an hallhatóan felsóha#tott% Eltalában a n)k h'zelegni szoktak ebben a szakaszban% =e $gy t7nt, Alexandria imm$nis a sárm#ára, elérhetetlenségére% &nnek ellenére még mindig nagyon izgatta a lány, és meg akarta szerezni% ,udta, hogy ez a munka fontos a számára, és ezt fog#a ki#átszani a lánnyal szemben, ha kell% Diztosra -ette, hogy -an a lányban t7z, amit gondosan bezár a könnyed mosolya és hideg zaf'rszeme mögé, s már nem is -ágyott másra, csak egy kis forró, fülledt szexre -ele% =e mihelyst ,homas meglátta a -ázlatokat, mindenr)l tel#esen megfeledkezett% Alexandria a fe#ében sokkal #obban elké zelte a ké eket, mint ahogy azt -alaha is le tudta -olna 'rni a sa#át sza-ai-al% 9zgalom fogta el és ma#dnem, hogy a nyálát csorgatta a ki-ételes ra#zok láttán% /ontosan erre -an szüksége a leg$#abb #átékhoz% &gy friss konce ció, i#eszt) és

!8

bonyolult, ezzel -ége is a -ersenynek% A lány friss, ötletes ké zel)ere#e az, amire é en szüksége -an% – &zek csak gyors -ázlatok – mondta halkan Alexandria –, animáció nélkül, de remélem, az ötlet tetszik% &lfele#tette, hogy nem szerette ,homas 9-ant, de nagyon figyelt és hálás -olt, amiért az elismeréssel nézte a munká#át% – ?n nagyon tehetséges% 5emek ké zel)er)-el b'r és a techniká#a is leny7göz)% Ahogy a ra#zokat nézem, $gy érzem, mintha belelátott -olna a fe#embe% &tt)l a ké t)l $gy érzem, hogy én is re ülni akarok – mondta és rámutatott az egyik -ázlatra% ,homas el -olt ragadtat-a és -alamiféle furcsa érzés ker'tette hatalmába, amikor arra gondolt, hogy ezek még csak a -ázlatok% 1it fog ma#d tudni csinálni az ) hatalmas szám'tógé ei-el és ter-ez) rogram#ai-al. ,homas egy #elenetet tanulmányozott és $gy érezte, mintha tényleg megtörténne% (lyan -olt, mintha a lány egy fényké et csinált -olna, egy -ám 'rról, egy brutális csatában% Annyira -alóságos, annyira félelmetes -olt% A lány ra#zai megragadták az ) történetének kör-onalait és a ké ek az elmé#ében tökéletesen összeálltak, 'gy azonnal megteremthették -olna a köteléket közöttük, ha egész este nem tér ki el)le% Alexandria hirtelen rádöbbent, hogy ,homas 9-an u##ai gyengéden hozzáérnek az ö-éhez% ,udatában -olt a kar#ának ere#é-el, a -álla szélességé-el, a #óké 7 szögletes arcá-al% A sz'-e hirtelen reményked-e megdobbant% !a#on tényleg reagált -alakire fizikailag. &lké eszt) -olt az a szen-edély, amelyet közösen tudtak generálni% Alexet büszkeséggel töltötte el, ahogy a férfi ámul-a nézegette a ra#zait%

!9

=e hirtelen egy hideg fu-allat áramlott keresztül az éttermen, meghoz-a a fert)z) gonoszt% ;gy k$szott fel Alexandria b)rén, mint -alami féreg% Cndor tört rá és hátrad)lt a székében, sá adtan és reszket-e% 8örülnézett figyelmesen% 2enki más nem -ette észre a le-eg)ben a gonosz b7zét% +e-etés és halk beszélgetés mora#a -ette körül% A normális légkörnek meg kellett -olna nyugtatnia, de a remegése egyre csak n)tt% @rezte, ahogy a -ere#ték -égiggyöngyözik a homlokán és lefut a mellei közötti -ölgybe% A sz'-e he-esen dobogott% ,homas 9-ant t$lságosan lekötötte a -ázlatok tanulmányozása, hogy felfigyel#en a nyugtalanságára% A férfi leha#tott fe##el to-ábbra is a #ó-áhagyását mormolta és a szemei lakmároztak a ra#zai gazdagságán% =e hiába a többi ember nyugodtsága, -alami nem stimmelt% @rezte, hogy -alami borzasztóan rossz fog történni% Alexandria tudta, ) mindig tudta% Amikor meghaltak a szülei, ) rögtön megérezte% 1indig megérezte, hogy mikor történik egy er)szakos b7ncselekmény a közelében% ,udta, hogy ki foglalkozik káb'tószerrel, -agy ha -alaki hazudott% &gyszer7en csak tudta a dolgokat% @s most, m'g mások az étteremben #ól érezték magukat, ettek, ittak és beszélgettek, érezte, hogy -alami gonosz -an a közelben, -alami nagyon rosszindulat$% ,udta, hogy egy ilyen lénynek sohasem szabadott -olna megfogannia% A szeme tett egy lass$, ó-atos kört a tágas szobába% Az emberek beszélgettek, és hábor'tatlanul ettek% Három n) ült a legközelebbi asztalnál, felhábor'tóan hangosan ne-ettek,

!;

egymást ugratták% Alexandria szá#a kiszáradt, a sz'-e he-esen dobogott% +em tudott mozogni -agy beszélni, megfagyott a rémülett)l% A falon, ,homas 9-an mögött, egy sötét árnyék kezdett felk$szni% &gy szörny7 látomás kezdett derengeni a teremben, amit látszólag senki más nem látott% Az árny kiny$#tott karmai ter#eszkedni kezdett a három n) felé, akik történeteket meséltek egymásnak% Alexandria mozdulatlanul ült, egy szörny7 suttogást hallott a fe#ében, mint egy dene-ér szárnyainak er)tel#es zümmögése, ami nem -olt más, mint egy alattomos arancs% Gyere hozzám! Légy az enyém! Hadd lakmározzak belőled! Gyere hozzám! A sza-ak olyan élesek -oltak, mint az ü-egszilánkok, $gy érezte, hogy átsz$r#ák a ko onyá#át% A karmok a t$lsó falon kiny'ltak, ter#edtek és felé intettek% 2zékcsikorgás törte meg a -arázst% Alexandria islogott és miközben az árnyék elhal-ányult, )r#öng) ne-etés -isszhangzott% &kkor már ké es -olt mozogni, elford'totta a fe#ét, de a két szék hang#ára -isszafordult% :átta, hogy a három n) felemelkedik, mint egyetlen egység, énzt dobnak az asztalra, ma#d hirtelen a be#árat felé indulnak k'sérteties csendben% Alexandria ü-ölteni akart a n)kre, hogy áll#anak meg és #ö##enek -issza, de mikor kinyitotta a szá#át, nem tudta miért, a torka összeszorult és nem ka ott le-eg)t% – Alexandria0 – ,homas gyorsan felemelkedett, hogy seg'tsen neki% A lány hamuszürke -olt, a -ere#ték, mint a ró gyöngyök bor'tották a homlokát% – 1i történt.

!<

2zinte -akon róbálta -isszadugni ra#zait a ma á#ába, de a keze annyira remegett, hogy a -ázlatok kiömlöttek és szétszóródtak az asztalra és a adlóra% – 2a#nálom, 1r% 9-an, nekem azonnal mennem kell% (lyan hirtelen állt fel, hogy ma#dnem elterült a földön% &lmé#ét lass$nak és s7r7nek érezte, mintha -alami sötét köd le né el a fe#ét és ett)l a gyomra is tel#esen felfordult% – Alexandria, rosszul -an. 8érem, enged#e meg, hogy haza-igyem% – 9-an meg róbálta összegy7#teni az értékes -ázlatokat és a kar#át tartani egy id)ben% Alexandria elrántotta a kar#át, csak arra tudott gondolni, hogy azonnal *oshuához kell mennie% Dármi is -olt az a lény, tudta, hogy nagyon gonosz és -adászni indult az é#szakába% A cél ont#ai azok a n)k -oltak, akik most tá-oztak innen azon az a#tón, ami a teraszra -ezetett% Henry és *oshua komoly -eszélyben -oltak% ;gy érezte a lény #elenlétét, mint egy sötét foltot a lelkén% Alex megfordult és kifutott az étteremb)l, nem tör)d-e a k'-áncsi tekintetekkel, -agy ,homas 9-an za-arodottságá-al% A lé cs)n lefelé menet megbotlott, a szoknyá#a szegélye beakadt és hallotta, amint elszakad% Bá#dalom és rettegés -ágott át ra#ta% ;gy érezte, mintha felrobbanna a mellkasa, a sz'-e ma#d megszakadt és -érzett% &z annyira igazinak t7nt, hogy miközben a mellkasát szorongatta, lenézett a kezére, arra szám't-a, hogy -ért lát% =e nem, -alaki másé a -ér% !alaki megsérült – -agy rosszabb% Alexandria olyan er)sen hara ott bele az alsó a#kába, hogy felsértette a b)rt% &z igazi fá#dalom -olt, és tényleg az ö-é% &z

!>

-isszazökkentette )t a #elenbe és lehet)-é tette, hogy $#ra önmagára és *oshuára össz ontos'tson% ,udta, nem állhat meg% Dármilyen lény -adászott odakint az ölni fog% Alex érezte, hogy -alaki -érzik és az elh$zódó, ta asztalható rezgéseket az er)szak utóhatásaként% 9mádkozott, hogy ne *oshua legyen az% 1iközben zokogott, ráfordult a kanyargós keskeny ös-ényre, ami körül-ette az é ületet% +em b'rta -olna ki, ha el-esz'ti *oshuát% 1iért is hagyta )t egyedül egy id)s emberrel. Hogy #uthatott ilyesmi az eszébe. &kkor figyelt fel a ködre% !astag% 27r7, mint a le-es% ;gy lógott a fákon, mint -alami k'sérteties, fehér ókháló% +em látott még egy méterre se% (lyan s7r7nek érezte, mintha futóhomokon róbálna átgázolni% Amikor meg róbálta besz'-ni a le-eg)t a tüde#ébe, érezte, hogy ma#dhogynem lehetetlen% 2zeretett -olna ord'tani *oshuának, de megérezte, hogy most #obb, ha csendben marad% Dárki is -olt ez az )rült, él-ezte a fá#dalmat és a rettegést másokban% &zért is sietett annyira% 8é telen -olt a hátborzongató érzést elhagyni% Bolytatta az $t#át -égig figyelmesen a fák között, mikor szó szerint megbotlott egy testben% – F, 9stenem – suttogta, hangosan imádkozni kezdett, hogy ne a test-ére legyen az% 1iközben közelebb ha#olt, döbbenten látta, hogy a holttest t$l nagy% Hideg és mozdulatlan, egy szánalmas ku acban feküdt, $gy dobták félre, mint mások a szemetet% – Henry% – Bá#dalom has'tott belé, amikor a -állát fog-a róbálta megford'tani% 5ettegése n)tt, mikor látta, hogy szétroncsolták a mellkasát%

.?

A sz'-ét a szó szoros értelmében kité ték, szabadon -olt és nem -ert% Alexandria hátrébb ment, letérdelt és érezte, hogy mind#árt elá#ul% =e nem tudta le-enni a szemét Henryr)l, akinek a nyaka fel -olt té -e, mintha egy állat tette -olna% A$nyos ne-etés töltötte be elmé#ét% Alexandria megtörölte a szá#át a kézfe#é-el% &z az al#as )rült nem ka #a meg *oshuát0 Határozottan, ösztönösen indult el a sziklák felé% A hullámok hangosan csa kodtak a csi kézett sziklák alatt és a rohanó szél a fák között lehetetlenné tette, hogy bármit is hall#on% Alexandria anélkül, hogy látott -agy hallott -olna -alamit haladt el)re, az ösztöneire hagyatkozott, ami az )rült gyilkos felé ha#totta% Az -olt a benyomása, hogy a démon tudta, hogy #ön és -ár#a is% Diztos azt hitte, hogy )t is ké es irány'tani, és hogy a lány a arancsainak engedelmeskedik% Annak ellenére, hogy er)s szél f$#t, a köd to-ábbra is s7r7 maradt, de most, a -astagsága ellenére, egy illanatra látni engedte a kibontakozó borzalmat% A három n), akik hal-ányan ismer)sek -oltak az étteremb)l, a sziklák felé araszoltak% Azok a n)k -oltak, akik #obbra ültek t)le és ont el)tte tá-oztak% Alexandria látta ra#tuk, hogy -alamilyen transzba estek és elragadtat-a bámulták a férfi kör-onalait a sziklán% A férfi magas -olt és karcs$, hatalmas er) és hatalom sugárzott róla% Arca gyönyör7, mint egy Adoniszé, ha#a -állig ér) és hullámos% Amikor mosolygott, fogai nagyon fehérek -oltak% Mint egy ragadozó% Abban a illanatban mikor meg#elent a gondolat a fe#ében, az ill$zió és a szé ség elt7nt és Alexandria látta a -ért a lény kezén% A fogain és az állán%

.!

A barátságos mosoly, egy grimasz -olt, felfed-e gonosz agyarait% A szeme, ami-el a három n)re nézett, fekete lyukak -oltak, amik -örösen izzottak a sötétben% A n)k mosolyogtak, -ihorásztak, miközben egyre csak közeledtek felé% Amint a közelébe értek, a férfi felemelte a kezét és rámutatott a földre% &ngedelmesen térdre estek és k$sztak el)re, -onaglottak és nyögtek, té ték a ruhá#ukat% A köd egy illanatra mindent bebor'tott, amikor ismét kitisztult, láthatta, hogy az egyik n) elérte a férfit és a térde köré csa-arodott% :erántotta a bl$zát, felfed-e a melleit, megérintette, miközben a férfi testéhez dörzsölte magát és könyörgött neki, hogy -igye magá-al, használ#a )t% A második n) is elért a szikla szélére, átölelte a derekát, miközben kih'-óan nézett fel rá% Alexandria el akart fordulni attól a borzalomtól, ami s$#tani fog#a ezeket az emberi bábokat, de ekkor meglátta *oshuát amint lassan sétál a férfi felé% ;gy látszik, nem -ette észre a n)ket% +em nézett se #obbra, se balra, csak ment el)re, mintha al-a#áró lenne% ,ranszban -olt a fi$ is% Hi notikus transzban% Alexandria sz'-e nekicsa ódott a mellkasának% !alahogy ez a gyilkos hi notizálta a n)ket és *oshuát% 1int agyatlan birkák, reagáltak a arancsaira% 1iközben sietett, hogy feltartóztassa *oshuát – még az el)tt, hogy elérné a szörnyeteget – az agya meg róbálta elemezni, hogy hogyan tudta ezt -éghez-inni% 2zerencsére, *oshua nagyon lassan mozgott, mintha kicsit -onakodott -olna% Dár a köd -astag fátyla elre#tette a lényt, Alexandria érezte azoknak az ellenséges, földönt$li szemeknek a hatását% Ahogy

..

a lény felé#e lend'tette a fe#ét, a nyaka $gy hullámzott, mint egy hüll)é% Amint #obban megnézte )t a köd -astagságán keresztül, dene-ér szárnyak csa kodtak a ko onyá#ában, az ü-egszilánkok $#ra és $#ra megsz$rták% A lágy, csáb'tó hang kitartóan mormolt a fe#ében% Alexandria figyelmen k'-ül hagyta a lüktet) fá#dalmat, arra össz ontos'totta figyelmét, hogy elér#e *oshuát% +em akarta megadni a szörnyetegnek azt a megelégedettséget, hogy tud#a, fá# neki% 2ikerült elka nia *oshua ingét% A fi$ lábai to-ábbra is a lény felé igyekeztek, de ekkor Alex er)sen megfogta és határozottan tartotta% 1iközben átölelte a gyermeket, a szörny nem több mint tizenöt méter tá-olságra -olt t)lük% A lény a nagy szikla szélén állt, az ember báb#ai h'zelegtek, doromboltak és könyörögtek a figyelméért% ;gy t7nt, hogy nem -eszi észre a n)ket, a lény tel#esen Alexandriára koncentrált% 5ámosolygott, fel-illant-a az agyarait% Alexandria megborzongott, amikor meglátta Henry -érét az a#kán és a fogain% &z az )rült megölte szegény, ártalmatlan Henryt% – Ayertek ide hozzám – ny$#totta ki felé#ük a kezét% Alex érezte, hogy a hang#a át#ár#a az egész testét és arra kényszer'ti, hogy fogad#a el a arancsát% &zért egyre gyorsabban islogott és a lény kezén le-) -érfoltokra és a hossz$, t)rszer7 körmeire fókuszált% Ahogy nézte a karmait, a hang el-esztette szé ségét és egy dur-a, -eszeked) r$tság lett% – @n nem 'gy gondolom% Hagy#on minket békén0 1agammal -iszem *oshuát% +em lehet az öné% – 1iközben

.3

határozottan beszélt, a gerincét megmere-'tette, kék szemében dac lángolt% A férfi szórakozottan az egyik kezé-el azt a n)t simogatta, aki a derekához dörgöl)dött% – <satlakozz te is hozzám0 +ézd meg ezeket a n)ket% Akarnak engem% 9mádnak engem% – <sak sa#át magát csa #a be% – 1eg róbált egy lé ést tenni hátrafelé, *oshua azonban ellenállt az er)fesz'tésének% 2zorosabbra fonta körülötte a kar#át, hogy megakadályozza, nehogy elszök#ön, de amikor sikerült -isszafelé tennie még egy lé ést, a fi$ elkezdett csa kodni arra kényszer't-e, hogy megáll#on% A szörny fel-onta a szemöldökét% – +em hiszel nekem. – 1egfordult, a figyelmét arra a n)re ford'totta, aki a derekánál -olt% – Ayere ide, ked-esem% Azt szeretném, ha meghalnál értem – intett a háta mögé% Alexandriai rémületére, a n) nyalogatta a kiny$#tott kezét, -igyorgott és h'zelg)n mászott el mellette% – +e0 – Alexandria felkiáltott, de az asszony már alá is hullott az üres téren át a falánk -'zbe, a csi kézett sziklák alatt% 1'g Alexandriának elakadt a lélegzete, felh$zta a második n)t a ha#ánál fog-a, megcsókolta a szá#át, hátra ha#totta a fe#ét és belesüllyesztette förtelmes agyarait a nyakába% Azok az élénk -ázlatok, amiket Alexandria ra#zolt ,homas 9-an horror történeteihez, a szeme el)tt keltek életre% A lény lakmározott, a -ér leömlött a n) torkán, ma#d félre dobta a testét, át a sziklán, mintha egy üres hé# -olna, amit találni a tenger arton% 2zándékosan -égigfuttatta -askos, obszcén nyel-ét -éres szá#án%

.6

Alexandria arra eszmélt, hogy egy imát mormol, egy dallamot, $#ra és $#ra% Dármi is ez a lény, -eszélyes és )rült -olt, felülm$lt minden ké zeletet% 1ég er)sebben fogta meg *oshuát és felemelte a lábairól% =e a fi$ beler$gott, harcolt, morgó hangokat adott ki és csattogtatta a fogát% Alexandriának sikerült két lé ést hátrálnia, miel)tt arra kényszerült, hogy letegye test-érét% *osh csak addig maradt nyugton, am'g nem tá-olodtak a céltól% A szörny felemelte a fe#ét, megint megnyalta az u##ait és -isszatasz'tóan mosolygott% – :átod. Dármit megtesznek nekem% 9mádnak engem% +em 'gy -an, háziállat. – Belemelte az utolsó n)t is a lábairól% 3 azonnal köré tekeredett, szuggeszt'-en hozzádörzsöl)dött, megérintette és simogatta% – ,e is k'-ánsz engem. A férfi, am'g az asszonyhoz beszélt, az -égigcsókolta a nyakát, a mellkasát és egyre haladt le##ebb és le##ebb, a keze már a nadrág#ában matatott% 8özben a szörny a nyakát cirógatta% – :átod a hatalmamat. ,e -agy az, akit én annyira kerestem, hogy egyesül#ön -elem, és aki-el megoszthatom az er)m% – Az a n) nem imád#a – tiltakozott Alexandria% – Hi notizálta, amit)l egy báb lett% +eki nincs sa#át tudata% &z az amit hatalomnak h'-. – 5emeg) hang#ába annyi meg-etést -egy'tett amennyit csak b'rt% Halk, halálos sziszeg) hang tört el) a lény szá#ából, de ) to-ábbra is csak mosolygott% – :ehet, hogy igazad -an% &z az egy is haszontalan, nem. – 1ég mindig mosolygott, még mindig egyenesen Alexandria szemébe bámult és ekkor a férfi

.8

elka ta a n) fe#ét a tenyeré-el és kicsa-arta% A reccsenés hallható -olt és $gy t7nt, hogy -égigrezeg Alexandria egész testén% Annyira remegett, fogai -acogtak% A lény egyik kezén lazán lógott a törött n)i test% :etette, mint egy rongybabát, nyaka nagyon furcsa szögben állt és az egykor gyönyör7 n) mostanra csak üres, élettelen hé# lett% A szörny eldobta a lányt usztán csak azzal, hogy intett a kezé-el, megenged-e, hogy lezuhan#on a mohó -'z alá% – 1ost már csak mi magunk -agyunk – mondta halkan% – Ayere hozzám0 Alexandria he-esen megrázta a fe#ét% – +em% +em fogok odamenni magához% :átom, mi is ön -aló#ában, nem az, amit azokkal a szegény n)kkel elhitetett% – 9de fogsz #önni, a sa#át szabad akaratodból% ,e különleges -agy% Az egész -ilágot átkutattam utánad% 9de kell #önnöd hozzám% – A hang#a lágy -olt, de nagyon határozott% Alexandria meg róbált hátrálni, de ekkor *oshua elkezdett )r#öngeni, r$gott és hara ott% 8énytelen -olt megint megállni, sokkal er)sebben fogta meg, hogy megakadályozza szökését% – 1aga beteg% 2eg'tségre -an szüksége% (r-osra -agy ilyesmi% @n nem seg'thetek% – A lány kétségbeesetten kereste a kiutat ebb)l a rémálomból, imádkozott hátha -alaki erre #ön% &gy biztonsági )r% Dárki% – +em tudod, mi -agyok, ugye. Alexandria agya szinte megdermedt a rémülett)l% 2ok id)t töltött a kutatásai során az )si legendák tanulmányozásá-al, sokat ol-asott a -ám 'rokról, amikor a -ázlatain dolgozott ,homas 9-annak% @s ez a szörny egy olyan mitikus lénynek

.9

-olt a megtestes't)#e, aki mások -éréb)l tá lálkozott és arra használta a hi nózist, hogy a tehetetlen embereknek meg arancsolta, fogad#ák el gonosz utas'tásait% !ett egy mély lélegzetet, hogy megnyugod#on és meg róbálta elérni, hogy gondolatai -isszatér#enek a -alóságba% Dizonyára a köd és a szél, a sötét, csillagtalan é#szaka és a hátborzongató hullámzás alatta ké zeltette el -ele azt, ami -aló#ában lehetetlen% &z a huszonegyedik század szocio atá#a -olt, nem egy legendás régi alak% &zt kell neki az eszében tartania és nem engedheti, hogy az é#szaka ezt a borzalmat tá lál#a a ké zeletében% – Azt hiszem, tudom, mit gondol – mondta –, de az igazság az, hogy ön egy gonosz gyilkos% A szörny halkan felne-etett, gonoszul és a hang, amit kiadott olyan -olt, mint amikor -alaki -égigh$zza a körmét a alatáblán% A lány -alóban $gy érezte, hogy a lény #eges u##ai -égigsim't#ák a b)rét% – ,e, mint egy gyermek, elre#t)zöl az igazság elöl% – Belemelte a kezét és intett *oshuának, miközben fényl) szemét a fi$ felé ford'totta% *oshua -adul küzdött, harcolt és r$gott, belehara ott Alexandria kar#ába arra töreked-e, hogy kiszabadul#on% – Hagy#a )t békén0 – Alex róbálta megfékezni a test-érét, de nem -olt elég er)s% Hi notikus álla otban *osh sokkal er)sebben küzdött% 1ikor kiszabadult, a sziklafalon odarohant a szörnyhöz, átölelte a térdét és ra#ong-a bámult fel a férfira%

.;

'ásodik 7ejezet

A

lexandria sz'-e kihagyott egy ütemet% +agyon lassan kiegyenesedett, a szá#a kiszáradt a félelemt)l, amikor látta a karom6szer7 kezét belemélyedni öccse -állába% – 1ost ide fogsz #önni hozzám0 Akkor #össz -agy nem. – kérdezte halkan a szörny% Alexandria fölemelte remeg) állát% – &z az, amit $gy h'-nak szabad akarat. – A lábai annyira gumiszer7nek t7ntek, hogy csak néhány lé ést tudott tenni felé, miel)tt $#ra meg kellett állnia% – Ha arra használ#a *oshuát, hogy engem irány'tson, akkor nem a sa#át szabad akaratomból megyek, nem 'gy -an. – mondta kih'-óan% Hossz$, lass$ sziszegés hagyta el a lény a#kát% 1egragadta *oshua egyik lábát és a szikla szélére tartotta% – 1i-el oly nagyon szereted a sok szabadságot, én befolyásolni fogom a gyermek elmé#ét, hogy ) is lássa, hall#a és tud#a, mi is történik% – Az agyarai csikorogtak és csattantak, ahogy #eges hangon kimondta a sza-akat% 2za-ai hatására, Alexandria $#ra elindult% /ár méterre a

.<

szörnyt)l megbotlott és *oshua felé ny$lt% – F, 9stenem, kérem, ne enged#e el0 Ad#a )t nekem0 – Bá#dalom -olt a hang#ában, -alódi félelem és ez tá lálta a szörny izgalmát% A lény halkan felne-etett, amikor *oshua sikoltoz-a hirtelen életre kelt, arca eltorzult a félelemt)l% A n)-éréért sikoltott, a szeme az arcát kereste, az egyetlen meg-áltást% A szörny egyik kezé-el elhár'totta Alexandriát, miközben a másikkal könnyedén tartotta *oshuát a sziklák fölött% Alexandria kényszer'tette magát, hogy tökéletesen mozdulatlanul áll#on a férfi el)tt% – <sak ad#a )t nekem% 1agának nincs szüksége rá% 3 csak egy gyerek% – F, azt hiszem, nagyon is szükséges – hogy biztos'tsa az együttm7ködésedet% – Az )rült rámosolygott és -isszaemelte *oshuát, -iszonylag biztonságba, a szikla szélére% 9ntett a kezé-el és a gyermek többé már nem harcolt és ü-öltött, $#ra a démon ellen)rzése alatt állt% – &gyesülni fogsz -elem, az leszel, ami én -agyok% +ekünk együtt olyan hatalmunk lesz, amit el sem tudsz ké zelni% – =e én soha nem akartam hatalmat – tiltakozott Alexandria, egyre közelebb araszol-a a szegélyhez, hogy meg róbál#a elragadni t)le a fi$t% – 1iért mond#a, hogy én -agyok az egyetlen, aki után kutatott. +em is tudta ma estéig, hogy létezem% +em is tud#a a ne-emet% – Alexandriának h'-nak% 8önny7 ol-asni a fiatal *oshua elmé#ét% &gyfolytában $gy gondolsz rám, mint egy egyszer7 emberre, de én ennél sokkal több -agyok% – 1i maga. – Alexandria -isszatartotta a lélegzetét, félt a -álaszától, se#tette, hogy ez a teremtmény -alamilyen módon

.>

több egy embernél, inkább hatalmas -adállat -olt a legendákból% 8é es -olt ol-asni mások gondolataiban, másokat irány'tani az elmé#é-el, és magához tudta h'-ni az áldozatait, még tá-olról is% 8ité te Henry sz'-ét% &ltörte egy n) nyakát, de el)tte lecsa olta a másik n) -érét% Dármi is -olt ez a lény, nem ember -olt% – @n -agyok az ostoba emberek rémálma, egy -ám 'r, aki bel)lük lakmározik% A menyasszonyom leszel, megosztom -eled a hatalmamat, az életemet% ,el#esen komolyan mondta és Alexandria aközött -'-ódott, hogy s'r#on -agy hisztérikusan ne-esen% ,homas 9-an sem 'rhatott -olna bizarrabb árbeszédet% &z az ember elhitte, amit mondott, és ami még rosszabb, már ) is kezdte elhinni% – &z%%% ez tényleg nem az én fa#tám életmód#a% – 2uttogta rekedten a sza-akat, nem tudta elhinni, hogy egy ilyen ostoba -álasszal könyörög sa#át és az öccse életéért% =e hogyan szól'tasz meg egy )rültet. – Azt hiszed, hogy kig$nyolhatsz és meg$szod. – A keze olyan keményen szor'totta *oshua -állát, látta, hogy az u##ai ma#dnem összeérnek% Alex megrázta a fe#ét, meg róbálta az id)t h$zni% – +em, én komolyan mondtam% 2zeretem a na fényt% A -ám 'rok é##eli lények% 5itkán iszom bort, nem beszél-e a -érr)l% =e tudok egy bárt, ahol sok lány található, akik a er-erz dolgokat szeretik% Beketét -iselnek és imád#ák az ördögöt és azt mond#ák, egymás -éréb)l isznak% =e nem én% @n ultra6konzer-at'- -agyok% Hogyan tud ilyen különös beszélgetést folytatni egy gyilkossal. +incs sehol egy biztonsági )r. 1ég senki sem

3?

találta meg Henry testét. Hol -olt mindenki. A folyamatos beszédé-el meddig tud#a feltartani ezt a lény. A lény g$nyosan felne-etett% – 2enki sem fog megmenteni benneteket, ked-esem% +em tudnak% &z egy nagyon egyszer7 dolog, másokat tá-ol tartani, ugyanolyan könny7, mint ideh'-ni )ket hozzám% – 1iért én. – 8e-és olyan létezik, mint te% Az elméd nagyon er)s, ezért nem lehet téged irány'tani% ,e egy igazi médium -agy, nem 'gy -an. 9lyen társra -an a fa#támnak szüksége% – +em tudom% +éha tudok dolgokat, máskor meg nem – ismerte el, idegesen belet$r-a kezé-el a ha#ába% – ,udtam, hogy itt -an, ha erre gondol% – !alakinek hamarosan #önnie kell, hogy megmentse )ket% ,homas 9-an bizonyára már kereste )t% – 8érem, enged#e meg, hogy *oshuát el-igyem egy biztonságos helyre% 1agának nincs rá szüksége, csak rám% 2za-amat adom, hogy holna este -issza#ö-ök% @s ha ön olyan er)s, akkor is megtalál engem, ha nem térnék -issza% – ,el#esen kétségbeesett mire odaért *oshuához% Dorzasztó -olt 'gy látni a test-érét, ernyedten és élettelenül, ü-eges szemekkel% &l akarta -enni t)le és magához ölelni, hogy biztonságba tartsa és tudni, hogy ez a lény soha többé nem érintheti meg )t $#ra% Ha megmenthetné *oshuát, akkor már semmi más sem szám'tana% – +em engedhetem meg, hogy elt7n# a szemem el)l% 1ások már keresnek téged% 9tt kell maradnod a közelembe, hogy mindig meg tud#alak -édeni% Alexandria a tenyeré-el megdörzsölte lüktet) halántékát% A lény egyfolytában meg róbált betörni a fe#ébe és az

3!

állandó küzdelem, hogy kizár#a )t, már nagyon fá#dalmassá -ált% – +ézze, uram – egyébként, mi is a ne-e. – Akkor most legyünk ud-ariasak és ci-ilizáltak. – ne-etett rá% – 9gen, azt hiszem, hogy az lenne a leg#obb% – Az irány'tása omladozni kezdett% 1eg kellett találnia a mód#át, hogy *oshuát el-egye t)le% *oshuának élnie kell, -a#on sikerülni fog neki. 2zándékosan belemélyesztette körmeit a tenyerébe és arra koncentrált, hogy fenntartsa a szemkontaktust% – Akkor minden eszközzel, legyünk ci-ilizáltak% /aul Gohenstria -agyok% A 8ár átokból #öttem% :ehet, hogy észre-etted az akcentusom% Alex kiny$#totta a kar#át az öccséért, ké telen -olt megáll'tani magát% – Ad#a ide *oshuát, kérem, 1r% Gohenstria% 3 csak egy kisfi$% – ,e azt szeretnéd, hogy életben marad#on, én azt szeretném, hogy elk'sér#, azt hiszem, ki tudunk találni -alamit, ami kölcsönösen el)nyös mindkett)nknek% +os, egyet értesz. Alexandria leeresztette üres kar#ait az oldalához% 8imerült és rémült -olt, a fe#e is rettenetesen fá#t% A szörnynek -alahogy sikerült feler)s'tenie a rossz közérzetét% Bárasztó -olt állandóan -édekezni a mentális bántalmazása ellen% A hang a fe#ében ma#dnem az )rületbe kergette, könyörtelenül, kényszer't-e% – !eled megyek, csak hagyd itt az öcsém% – +em, drágám, nem fogom ezt tenni% Ayere ide, most0 !onakod-a ment% +em -olt más -álasztása% *oshua -olt az élete% 1indennél #obban szerette )t% Ha ) meghalna, el-eszne% Abban a illanatban, mikor Gohenstria megérintette, betegnek

3.

érezte magát% Amikor -éres u##ait a felkar#a köré csa-arta, látta a -ért, ami csa dába esett a hossz$ t)rszer7 körmök alatt% Henry -ére% A férfi leengedte *oshuát a földre, de a fi$ azután is mozdulatlan maradt, hogy földet ért% – &ngem nem kell tartani% =e szeretném *osht ellen)rizni – mondta Alexandria% Az érintkezés egy ilyen gonosz lénnyel felka-arta a gyomrát és nem szeretett -olna megint hányni% – Hagyd )t egy illanatra% – C##ai összezárultak, mint a satu, olyan szorosan h$zta magához, hogy a teste megérintette az ö-ét% 1egérezte a b7zös leheletén a -ér és a halál illatát% A b)re nyirkos és #éghideg -olt% Alexandria küzdött a hatalmá-al, róbált menekülni, bár tudta, hogy tehetetlen a markában% A lény közelebb ha#olt a nyakára és a lélegzete, ami meleg és büdös -olt, megérintette a b)rét% – +e0 F, 9stenem, ne0– suttogta Alexandria, egyre gyengül) hangon% Ha most elengedné, a térdei összecsuklanának és összeesne, de a lény még mindig szorosan tartotta, miközben egyre közelebb ha#olt% – Az 9stened elhagyott téged – suttogta% A fogai bezárultak a torka felett, mélyen átsz$r-a a b)rt% A fá#dalom olyan intenz'-olt, hogy minden feketén ka-argott körülötte% A szörny er)sen a kar#aiba h$zta és lakomázott, nyelte a gazdag -ért% A lány annyira törékeny -olt, hogy ma#dnem eltört a kar#aiban, ahogy i-ott% Alex érezte az agyarakat belemélyed-e a testébe, amik összekötötték )ket -alami sötét, cs$nya módon% A teste egyre gyengült és lassult, a sz'-e akadozott és dolgozott, miközben a lény to-ább sz'-ta% 2zem illái lecsukódtak és még akkor is

33

mondogatta magának, hogy nem adhat#a fel, élnie kell, harcolnia *oshuáért% &kkor fekete ontok kezdtek táncolni a szeme el)tt, és tehetetlenül rogyott a -ám 'r izmos teste elé. A lény felemelte a fe#ét, -ér csörgedezett a szá#ából% – @s most innod kell, hogy él#% – Bogai-al felté te a sa#át csukló#át, a lány a#kaihoz szor'totta és nézte, ahogy a fert)zött -ére belecsö ög a szá#ába% Alexandriában elég élet maradt még, hogy meg róbál#a elkerülni, hogy lenyel#e a förtelmes folyadékot% 1eg róbálta elford'tani a fe#ét, bezárni a szá#át, de a -ám 'r könnyedén tartotta és belekényszer'tette a mérgez) italt a szá#ába, kezé-el a torkát simogatta, am'g görcsösen nyelt% =e csak annyi-al ótolta a -érét, amennyi-el szándékosan gyengén tud#a tartani addig, am'g nem engedelmeskedik a arancsainak% /aul Gohenstria lee#tette áldozatát a test-ére mellé és diadalmasan felemelte az arcát a sötét, holdtalan é#szakára% 1egtalálta )t% A -ére meleg -olt és édes, a teste fiatal és rugalmas% A lány mindazt ny$#tani tud#a neki, amire szüksége -olt ahhoz, hogy -isszaka #a érzelmeit, hogy $#ra érezzen% Az égre ord'totta a gy)zelmét, megrázta az öklét, hogy szembeszegül#ön 9stennel% 2a#át -álasztása -olt, hogy felad#a a lelkét, és amit azt kö-et)en tett, -égül is mit szám't. 1egtalálta ezt a különleges n)t és tudta, hogy ) lesz az, aki kihozza )t a sötétségb)l örökre a fénybe% A gyenge, ösztönös mozdulatok -isszaterelték a figyelmét% Alexandria odak$szott *oshua oldalához és -édelmez)en magához h$zta% A -ám 'r féltékenyen -icsorgott% 2okan

36

akarnák a lányt, de most már az ö-é% +em akarta megosztani senki-el% Abban a illanatban nyert ügye -olt, amikor rá#ött, hogyan függ#ön t)le a lány% <sak akkor -olt ha#landó odamenni hozzá a sa#át szabad akaratából, amikor meg akart szabadulni a kölyökt)l% :eha#olt, megragadta a fi$ ingét és elh$zta t)le% Alexandriának sikerült felülnie, miközben minden forgott körülötte, ma#dnem lehetetlen -olt, hogy behatárol#a a helyzetét% =e csalhatatlanul tudta hol -an *oshua% @s tudta, hogy soha nem engedné, hogy osztozzon -ele ebben a -égzetben% Ha ez a gyilkos teremtmény ténylegesen arra tud#a kényszer'teni )ket, hogy szeressék, akkor a halál is #obb lehet)ség -olt% Alexandria figyelmeztetés nélkül elindult el)re% 8iny$#totta a kar#át, elka ta *oshuát, magához szor'totta, s egy lendülettel átestek a sziklafalon% A száguldó szél bebor'totta testüket sós ermettel, ami cs' te és dörzsölte )ket% Amikor elérték a hullámokat, azok hangosan üd-özölték )ket a -'zi s'r#ukban, hatalmas mennydörgés6szer7 roba##al az éles sziklákon, é en a felsz'n alatt% 8armok ragadták meg, a szárnyak dühös -erdesése és forró, b7zös lehelet h'rnöke #elezte érkezését az ellenségének% Alexandria felkiáltott, amikor a lény karmai mélyen belemartak és a teremtmény elragadta )ket az egyetlen üd-özülésükt)l% +em tudta rászánni magát, hogy *oshuát elenged#e% :ehet, hogy lesz ma#d egy másik esély, egy másik illanat, amikor a fog-a tartó#uk nem figyel és *osh is seg'teni tud a menekülésben% 2z)ke fürt#eibe temette az arcát, lehunyta a szemét, miközben suttogta, hogy sa#nál#a, hogy nem -olt elég

38

er)s ahhoz, hogy megad#a neki a halál kegyelmét, miközben ) még mindig élt% 8önnyek égették a torkát és érezte a fert)zött gonoszt a szörnyben, ami most már az ) testében is él és ez most már mindörökre össze fog#a kötni -ele% A hely aho-a -itte )ket sötét és nyirkos -olt, egy barlang, mélyen a sziklákba -á#-a, körül-é-e -'zzel% 2ehol sem látott kiutat% A lény a kimerült testüket a barlang szá#ánál meg-et)en ledobta a ned-es homokba és nyugtalanul #árkálni kezdet fel s alá, meg róbálta a harag#át a lázadásra irány'tani% – 2oha többé nem fogsz $#ra ilyet tenni, -agy gondoskodni fogok róla, hogy a gyermek okolian szen-ed#en, s)t annál is #obban, mint bármi, amit -alaha is elb'rtál ké zelni% !ilágosan fe#eztem ki magam. – kérdezte fölé#e tornyosul-a% Alexandria meg róbált felülni% A teste meg-iselt és gyenge -olt a -ér-eszteség miatt% – 1i ez a hely. – Az én b$-óhelyem% A -adász ide nem tud nyomon kö-etni, körül -agyok -é-e -'zzel% A tenger összeza-ar#a az eszét% – /aul Gohenstria harsányan felne-etett% – 3 már nagyon sokat legy)zött a fa#támból, de engem nem fog megtalálni% Alex ó-atosan körülnézett% Ameddig a szem ellátott, csak a haragos óceán hullámai látszottak% A sziklák fölötte tornyosultak, ko ár, cs$szós, meredek és lehetetlen méretekben% &z egy olyan biztos csa da -olt, mintha börtönbe helyezték -olna )ket% @s ez a hely hideg, #éghideg -olt% 1egremegett% 8öd ereszkedett a artra és meg róbálta befedni *oshua testét a sa#át#á-al, hogy meg-éd#e% &kkor a tenger elkezdett emelkedni és a homok meg a ka-ics – amin feküdtek – már sós -'zben állt% – +em

39

maradhatunk itt% *ön a dagály% 1eg fogunk fulladni% – Arra törekedett, hogy beszél#enek, miközben az ölében ringatta *oshua fe#ét% ;gy t7nt, hogy a test-ére nem -ette észre, hogy mi történik, és ezért hálás -olt% – A barlang felfelé kanyarog a hegybe% 1inél messzebb mész, annál szárazabb% – Az egyik oldalra billentette a fe#ét és a -érbe borult szemé-el a lányt figyelte% – +eked egy kissé kellemetlen na od lesz, ked-esem% +em b'zom benned még eléggé, hogy a közelemben marad#, am'g én alszom és nem szeretném, hogy haza fuss% +em hiszem, hogy -an rá mód, hogy elmenekül#, de te sokkal okosabb -agy, mint azt gondoltam -olna% +em hagysz más -álasztást, mint hogy leláncol#alak a barlangban% +ed-es lesz, de biztos -agyok benne, el lehet -iselni% – 1iért csinálod ezt. 1it remélsz elérni. 1iért nem ölsz meg azonnal. – kö-etelte Alexandria% – +em fogom megengedni, hogy meghal#% &gyáltalán nem% (lyan leszel, mint én, hatalmas és kielég'thetetlen lesz az ét-ágyunk% &gyütt fogunk uralkodni, legy)zhetetlenek leszünk% 2enki sem fog tudni megáll'tani minket% – =e én nem a sa#át szabad akaratomból mentem oda hozzád0 – tiltakozott siet-e% – +em az én -álasztásom -olt, kénytelen -oltam elfogadni ezt az életet% Az nem -álasztás, ha er)szakot alkalmaz% +em -olt elég er)s indoka, amit felhozhatna ellene, ahogyan ) szerette -olna% =e akkor is 'gy gondolta, edig *oshuát mozdulatlanul tartotta a kar#aiban% A -ám 'r lenézett rá% – F, dehogynem, ked-esem% !égül

3;

könyörögni fogsz a figyelmemért% Aarantálom, hogy 'gy lesz% – :eha#olt és átkarolta az egyik kar#á-al, ma#d felh$zta a lábaira% 1iközben megingott a rohanó szélt)l és a sós ermett)l, Alexandria megszállottan minden cse ere#é-el *oshuát -édelmezte% /aul megrázta a fe#ét% – &mbernek sokkal er)sebb -agy, mint amennyire kellene% Az elméd nagyon ellenáll annak, hogy irány'tsák -agy meggy)zzék% &z egy érdekes robléma% =e ne feszegesd a türelmem határait, ked-esem% &lég kegyetlen tudok lenni, ha ro-okálnak% Alexandria érezte a torkában feltör) hisztérikus zokogást, amit)l ma#dnem megfulladt% Ha ez -olt szemléltetése a türelmének, ha ez nem -olt élda a kegyetlenségre, nem akarta tudni, hogy -aló#ában, mire is -olt ké es% – !alakinek hiányozni fog a három n)% 1egtalál#ák a testüket% 1egtalál#ák Henryt% – 8i az a Henry.– kérdezte gyanakod-a, a féltékenység eltorz'totta az arcát% – ,udnod kell% Hisz megölted% – Az a buta -énember. Az utamban -olt% Amellett, megéreztem, hogy az étteremben ellenszegülsz nekem és ezért szükséges -olt, hogy -alami-el felkeltsem a figyelmed% Az öregember és a fi$ hozzád tartoztak% 2zolgálták a célom% – &zért ölted meg. 1ert tudtad, hogy tör)dtem -ele. – Alexandria rémülete egyre mélyült, é en $gy, mint ahogy belse#ében az izzás, a fert)zött -ért)l% ;gy érezte, hogy -alaki egy lángszórót nyom a bels) szer-eihez, és fá#t a sz'-e a ked-es, édes Henryért%

3<

– +em engedhetem, hogy a régi életed marad-ányai megosszák a h7ségedet% Hozzám tartozol0 <sak az enyém -agy% +em fogok osztozni ra#tad% Alex sz'-e ma#d kiugrott a helyér)l e sza-ak hallatán és akaratlanul is szorosan megragadta *oshuát% A -ám 'r -égül meg akarta ölni a test-érét% +em állt szándékában a gyermeket életben tartani% 1eg kellett találni a mód#át, hogy *oshua elmenekül#ön% ;#ra megingott, -isszaesett -olna, de Gohenstria kiny$lt és elka ta a kar#át% – A fény nem érhet el, bel#ebb kell mennünk a barlangba, mert a b)röd le fog égni% 9ndul#unk, miel)tt a ha#nal megérkezik% – +em lehetek a na on. – 8önnyen le fogsz égni% =e még nem tel#esen -áltoztál át% – 8önyörtelenül, nem tör)d-e azzal, hogy olyan gyenge -olt és annak ellenére, hogy a lány magához szor'totta a gyereket, a si-ár barlangba -onszolta% Alexandria többször is elesett, a bez$duló hullámok ráfröccsentek a ruhá#ára% =e a lény to-ább gyalogolt -égig kényszer't-e $gy, hogy néha a háta mögött -onszolta% 2zorosan tartotta *oshuát és meg róbált átadni a hideg rázta testének -alamennyi h)t% 1ég mindig rettenetesen mozdulatlan -olt, egy halott s$ly a kar#ában% /róbált gondolkodni, de az agya t$l lass$ -olt és kétségbeesetten le szeretet -olna feküdni% +éhány méterre a barlangban a -ám 'r hirtelen megállt és a sziklafalhoz lökte, a sziklába egy -astag lánc és bilincs -olt csa-aroz-a% @szre-ette, miközben a mandzsettá#át a csukló#ára szor'totta, hogy az acél -érfoltos -olt% +yil-án több áldozatot is

3>

hozott, hogy ezen a helyen -árakozzanak, az örömére% A fém a uha b)rébe -ágott, a földre rogyott, nem tör)d-e azzal, hogy a -'z átömlik az ölén, ma#d tá-olodik annak -égtelen ciklusában% 1eg ihentette hátát a sziklafalnál és elérte, hogy az öccsét a kar#aiban $gy ringassa, mintha bölcs)ben lenne, miközben borzongott, a fogai -acogtak% A -ám 'r halkan felne-etett% – 1ost már megyek ihenni% Attól tartok, hogy számodra nehéz lesz, hogy ugyanezt tedd% – Hátat ford'tott neki és elindult, s miközben tá-olodott g$nyos ne-etése -isszhangzott a háta mögött% Az ölében *oshua hirtelen megmozdult, felült és megdörzsölte a szemét% 1iután a -ám 'r ellengette a hi nózisból, felkiáltott, megragadta Alexandriát és hozzáb$#t% – 1egölte Henryt% :áttam, Alex% 2zörny7 -olt0 – ,udom, *osh, tudom% Annyira sa#nálom, hogy ilyen szörny7 dolgot láttál% – A fi$ fürt#ei az arcát s$rolták% – +em fogok hazudni neked% Da#ban -agyunk% +em -agyok biztos benne, hogy ki tudom szabad'tani magunkat% – 2za-ai érthetetlenek -oltak és a szem illái akaratlanul is lecsukódtak% – &melkedik a -'zszint, *osh% Azt akarom, hogy am'g lehet, nagyon ala osan néz körül, hátha -an egy árkány, amire fel tudsz mászni, ahol biztonságban lennél% – +em akarlak itt hagyni Alex% Bélek% – ,udom, kisha-er% @n is% =e szükségem -an rá, hogy nagyon bátor legyél, és ezt megtedd nekem% +ézd meg, mit találsz% A hullám berohant, a beöml) -'z sót és tengert ermetezett az állukra, ma#d -isszah$zódott egy sz)nyegszer7 habot

6?

hátrahagy-a% *oshua ü-öltött a félelemt)l és átkarolta a nyakát% – +em tudom megtenni, Alex% ,ényleg nem% – /róbál# meg kimenni a barlangból és találni egy helyet ahol -árhatsz, és a -'z nem #ut el hozzád% Ha#thatatlanul megrázta a fe#ét, a sz)ke fürt#ei attogtak% – +em, Alex, nem foglak itt hagyni téged% +ekem itt kell maradnom, -eled% Alexandriának nem -olt energiá#a arra, hogy -itatkozzon% 8oncentrálnia kellett, hogy gondolkod#on% – (ké, *osh, ne aggód#0 – 1egtámasztotta magát a falnál és nagy nehezen sikerült felállnia% A -'z már a -ádli#ukig ért% – &gyütt meg tud#uk csinálni% +ézzünk körül% 2zinte lehetetlen -olt bármit is látni a barlang komor belse#ében és az a hang, ahogy a -'z nekicsa ódott a szikláknak, mennydörgés -olt a fülében% 9rány'thatatlanul reszketett és a fogai annyira -acogtak, félt, hogy esetleg összetörnek% A só rászáradt a b)rére és a ha#ára, a seb a nyakán égett% +agyot nyelt és meg róbált nem s'rni% Az egyetlen falmélyedés, ami esetleg megtartotta -olna *oshuát, t$l messze -olt a fe#e fölött% &lég magas -olt, lehet, hogy ké es lesz fellend'teni oda, de még 'gy se biztos, hogy *osh eléri% A kö-etkez) hullám ere#e ma#dnem felemelte *oshuát a lábáról% &lka ta Alexandria cs' )#ét és szorosan fogta. Alex becsukta a szemét és nekid)lt a falnak% – +os, #ól -an, én leszek a te áll-ányod, ameddig csak akarod *osh, ma#d én fel foglak emelni és tartalak, ameddig csak tudlak% Ctána felteszlek a -államra, oké. &z nem lesz olyan rossz% – 5emélte, hogy sza-ai elég bátor'tóan hangzottak.

6!

*oshua i#edten nézett rá, de bátran bólintott% – Alexandria ez az ember -issza fog #önni, és megöl minket. – Hgy igaz, -issza fog térni, *osh, mert akar -alamit t)lem% Ha ki tudok tartani, esetleg nyerünk egy kis id)t, hogy kitalál#uk, hogyan lehet ki#utni ebb)l a kellemetlen helyzetb)l% *osh ünne élyesen nézet rá% – Amikor meghara ott, Alex, hallottam ne-etni a fe#emben% Azt mondta, hogy te fogsz engem megölni. 1ihelyst ugyanolyan leszel, mint ), meg akarsz ma#d ölni, mert én az utadban leszek% Azt mondta, hogy kiiszod az összes -ért a testemb)l% – 2zorosabban ölelte% – ,udtam, hogy ez nem igaz% – (kos fi$ -agy% &z része a ter-ének% Azt akar#a, hogy fél#ünk egymástól% =e mi egy csa at -agyunk, *osh% 2oha ne fele#tsd el0 +em szám't semmi, csak az, hogy tudd, szeretlek, rendben. +em szám't, mi történik% – A -állára fektette a fe#ét és hagyta, hogy a hullámok körül mossák a lábát% Annyira fáradt és gyenge -olt, nem -olt biztos benne, hogy ezt a na ot -égig tud#a csinálni, nem is szól-a arról, hogy $#ra szembe kell néznie a -ám 'rral% <sendesen imádkozott $#ra és $#ra, am'g a sza-ak összemosódtak a fe#ében és lehetetlen -olt gondolkoznia% Bény sz7r)dött be a barlang be#áratán keresztül, amikor kétségbeesett kiáltásokkal *oshua felébresztette% Ell-a elaludt% A -'z már a test-ére mellkasát nyaldosta és szó szerint ma#dnem ledöntötte )t a lábairól% Deásta a lábait a tala#ba, róbált ellenállni, nehogy elmossa a bez$duló hullám% – @bren -agyok, *osh% 2a#nálom – suttogta% 8imerült -olt és t$l gyenge ahhoz, hogy áll#on% A fény sértette a szemét, és a

6.

sós -'z kidörzsölte a b)rét% !ett egy nagy le-eg)t, meg róbálta felemelni *oshuát a kar#ába, hogy meg-éd#e az emelked) tengerszintt)l% +em -olt biztos abban, hogy sokáig tud#a tartani, de azt éreztette -ele, hogy 'gy mindkette#üknek sokkal kényelmesebb% &gy nagy -alami a lábának üt)dött, ami egy hullámmal érkezett% 1egborzongott és öccsét még szorosabban tartotta% – Annyira hideg -an% – *oshua remegett, minden ruhá#a átázott% – ,udom, kisha-er% /róbál# meg elaludni% – Bá#, ugye. – 1i. – A hullám nekicsa ta a falnak és ma#dnem elengedte *oshuát% – Ahol meghara ott% +yögtél, miközben aludtál% – <sak egy kicsit fá#, *osh% 1eg fogom róbálni, hogy felemel#elek a -állaimra% :ehet, hogy neked egyedül kell felmásznod, oké. – 1eg tudom csinálni, Alex% (lyan gyenge -olt, hogy a hullámok nekilökték a mögötte le-) sziklafalnak, de -alahogy mégis sikerült *oshuát feltennie a -állaira% A s$lya alatt ma#dnem térdre esett és a ha#a, a kontya, ami azóta szétesett, csa dába esett a lába alatt% Bá#t neki, de nem tiltakozott% 1ost csak tartotta azt, ami az életének oly ked-es% A -'z folyamatosan emelkedett, már a derekáig ért, könyörtelenül ostromolta% A csukló#a égett a sós -'zt)l, a seb a nyakán nyers -olt és belül is fá#dalmai -oltak% @rezte, ahogy a dolgok a lábaihoz érnek, belehara nak a b)rébe% &z t$l rémiszt) -olt, de Alexandria elhatározta, hogy tartani fog#a

63

magát az öccséért% – 1eg tud#uk csinálni, nem igaz, *osh. – mondta% A s$lyá-al a falnak d)lt és az egyik kar#ára rátekerte a -astag láncot, hogy seg'tse )ket egyens$lyban tartani a folyamatos hullámzásban. – 9gen, megtud#uk Alex% +e aggód#% 1eg fogom menteni magunkat% – A hang#a nagyon határozott -olt, nagyon kemény% – Azt el)re se#tettem% – :ehunyta a szemét és meg róbált ihenni% Alexandria miközben aludt, néhányszor felriadt% A sós ermet könyörtelen -olt, leny$zta a b)rt a testér)l% 2zom#as -olt és hólyagok formálódtak feldagadt a#kán% !égül a -'z elkezdett -isszah$zódni és a -égtelen üt)dés lassult% *oshuának sa#át magának kellett lemásznia, Alex már nem tudta felemelni a kar#ait% Ahogy a n)-ére korábban #a-asolta, *osh kiment a barlangból, hogy meg-izsgál#a a börtönüket% Alexandriának általában egymillió biztonsági szabálya -olt, hogy kö-esse, de ez$ttal csak ü-eges szemmel nézte% ,anulmányozta a sziklafalat, hátha talál egy helyet, ahol fel tud mászni, de t$l meredek és cs$szós -olt% +agyon szom#as -olt, ezért meg róbált egy helyet keresni, ahol friss -'z fut le a sziklafalon, de nem látott semmit% A na #ó érzés -olt a hideg, ned-es b)rének, lefeküdt a homokba, hogy megszár'tsa a ruháit és felmeleged#en% Alexandria miközben aludt elesett és megütötte fe#ét a sziklafalba% Hirtelen tel#esen éber lett, -adul nézett maga köré% *oshua0 &lt7nt0 &laludt és a hullámok el-itték0 +agy nehezen

66

lábra állt, harcolt a bilincsei-el a csukló#án és az öccsének kiabált% A hang#a rekedt -olt, szinte nem létez) és nem -olt ha#landó el#utni t$l a barlang szá#án% A csekély na fény, ami besz7r)dött égette a szemét, égette a b)rét, de ) csak h$zta és rángatta a láncokat, miközben $#ra és $#ra *oshuaért kiáltott% Az id) alatt, m'g *oshua befutott a barlangba és mellé ku orgott, összecsuklott a fal mellett és zokogott% – 1i az, Alex. Az az ember -isszatért és megint megsebes'tett. Alexandria lassan fölemelte a fe#ét% *oshua megérintette -éres csukló#át% – !issza#ött és én nem -oltam itt, hogy meg-éd#elek téged% Alex a könnyein keresztül bámult fel rá és ké telen -olt elhinni, hogy tényleg az öccse az és nem a ké zeletének szüleménye% 1egragadta, szorosan átölelte és átfuttatta a kezét ra#ta, hogy meggy)z)d#ön róla nem sérült6e meg% – +em, a férfi nem tért -issza% +em hiszem, hogy tud, am'g a na fenn -an% – 1en#ek, nézem meg. ,udok settenkedni% – A na fény -olt az oka, hogy bátrabbnak érezte magát% – +em0 – Alexandria megszor'totta a kezét a kar#a körül% – +e mer# közel menni ahhoz az emberhez% – 1egtörölte dagadt a#kait a kar#á-al% A hólyagok felre edtek és elkezdtek -érezni% – !an -alami mód#a, hogy kiszabadul#unk. Bel tudsz mászni a sziklán. – +em, egy tal alatnyi hely sincs, sehol% +incs még egy #ó b$-óhely sem% 1ég nem néztem meg a barlangban% ,alán ott -an egy $t%

68

– +em akarom, hogy meg róbáld, *osh% +em tudok seg'teni, ha ott megtalál% – +em -olt biztos benne, hogy /aul Gohenstria tényleg )szinte -ám 'r -olt, de akármilyen is -olt, lehetséges, hogy *oshua nem tud#a )t kezelni% &lké zelte, hogy egy hat é-es megtalál#a a -ám 'rt ko orsóban al-a% !a#on tényleg ko orsóban alszanak. – =e te megsérültél, Alex% 1eg tudom mondani% @s ) -issza fog #önni ide% &zért láncolt le téged, 'gy -issza tud #önni és megint bántani fog – #elentette ki könnyez-e% – 3 nagyon beteg, *osh% – :etörölt egy könnycse et az arcáról, ma#d megcsókolta a fe#e tete#ét% – :ehet, hogy nekünk sokat kell sz'nlelnünk körülötte% Azt hiszi, én -agyok az a n), aki-el össze akar házasodni% Hát nem ostoba, amikor nem is ismer#ük egymást. =e azt hiszem, megsérült a fe#e, tudod, -alami károsodott az agyában% – Azt hiszem, ) egy -ám 'r, Alex, mint a té-ében% Azt mondtad, hogy a -alóságban nincs ilyen lény, de azt gondolom, té-edsz% – ,alán% 3szintén, már én sem tudom% =e mi egy kemény csa at -agyunk, legy)zzük, *osh% – !oltaké en annyira gyenge -olt, már nem tudott hosszabb ideig állni és nem is tör)dött -ele, hogy meg róbál#a% Ha a -ám 'r ma#d -issza#ön az az igazság, hogy nagyon könny7 zsákmány lesz% – ;gy gondolom, mi nagyon is okosak -agyunk% ,e mit gondolsz. – Azt hiszem, meg fog enni minket – mondta *osh )szintén% – !alamit mondott egy -adászról% Hallottad, mikor beszélt róla. !an -alaki, aki -adászik rá% 8i tudunk tartani, am'g a -adász megtalál#a )t% – Annyira kimerült -olt, hogy a szemei

69

$#ra lecsukódtak% – Bélek, Alex% Aondolod, hogy a -adász itt lesz, miel)tt a -ám 'r felébred és megöl minket. – *oshua alsó a#ka a hang#á-al együtt remegett% A lány az utolsó ere#é-el kényszer'tette sa#át magát, hogy fennmarad#on% – &l#ön, *osh% <sak -árnod kell, és ma#d meglátod% @#szaka fog #önni, amikor a legke-ésbé szám't rá a -ám 'r% +eki sz)ke ha#a lesz, mint neked% +agy, er)s és hatalmas, mint egy dzsungelmacska% – 2zinte látta a fe#ében a h)st, akit róbált megalkotni az öccsének% – !a#on er)sebb, mint a -ám 'r. – kérdezte reményked-e *oshua% – 2okkal er)sebb – mondta határozottan, egy tündérmesét sz)tt a gyermek számára, de sa#át magá-al is el akarta hitetni% – 3 egy -arázslatos harcos, csillogó aranysz'n7 szemekkel% A -ám 'r nem b'r ránézi, mert lát#a magát tükröz)dni azokban az ég) szemekben és megi#ed a sa#át cs$nya ké másától% &gy kis csend után, *oshua megérintette az u##hegyei-el az arcát% – ,ényleg, Alex. A -adász -alóban el#ön megmenteni minket. :átta, nem okoz ba#t, ha ad neki egy kis reményt% – +ekünk csak az a dolgunk, hogy bátrak és er)sek legyünk% &l#ön értünk, *oshua% &lfog% &gyütt be fog#uk csa ni és t$l#árunk az eszén az öreg -ám 'rnak% – A sza-ai érthetetlenek -oltak és a -érellátása alacsony, a teste h)mérséklete egyre zuhant, az ere#e gyorsan a adt% Alexandria nem látta, hogyan fog tudni életben maradni, am'g bealkonyodik% A szem illái $#ra lecsukódtak és már olyan s$lyosak -oltak, hogy nem is b'rta

6;

felemelni )ket% *oshua nem akarta megmondani a n)-érének, de szörnyen nézett ki% Dorzalmasan, s)t0 A szá#a duzzadt -olt és fekete% Behér só fedte a b)rét, $gy nézet ki, mint egy szörny% A ha#a szürkés6fehéren lógott az arca körül és többé már nem tudta megmondani a természetes sz'nét% A ruhái szakadtak és fehér cs'kosak -oltak és a h'nár láncokban lógott le a szoknyá#án és rongyos, szakadt harisnyá#án% A lábain, ahol -alami megrágta a b)rét, a -ére rózsafüzérként folyt le% 1ég a hang#a is -iccesnek hangzott és a nyaka duzzadt -olt és látszott, hogy még nem hegedt be% =e Alexandrián nem látszott, hogy észre-ette% *osh nagyon féltette% :eült mellé, megfogta a kezét és meg-árta, am'g a na lassan elt7nik az égr)l% Alexandria tisztában -olt -ele, mikor ment le a na % @rezte, ahogy kellemetlenül megmozdul a föld és azonnal tudta, hogy a -ám 'r felkelt% Etkarolta *oshua -állát és magához h$zta% – *ön – suttogta halkan a fülébe% – Azt akarom, hogy men# ki a barlangból és nagyon csendben legyél, marad# láthatatlan% 1eg róbál ma#d felhasználni téged ellenem és bántani -alamilyen módon% =e talán elfele#t, ha nem maradsz szem el)tt% – =e Alex0 – tiltakozott% – 2zeretném, ha megtennéd ezt nekem, kicsim% 1arad# nagyon csendben, nem szám't mi fog történni% – Ayorsan megcsókolta% – 1en#, most% 2zeretlek *osh% – 2zeretlek, Alex%– 8irohant a barlangból és oda réselte magát a sziklafalhoz% Alexandria nyugtalan szemmel nézte, ahogy elmegy% A

6<

dagály megint -issza#ött és ) még csak hat é-es% &kkor, bár nem hallott hangot, hirtelen tudta, hogy a -ám 'r )t nézi% &lford'totta a fe#ét és a tekintetük találkozott% – &gy csi etnyit rosszabbul nézel ki – köszöntötte )t ked-esen% Alex nyugodt maradt, csak nézte )t% A lénynek groteszk mosoly ny$#tózott az arcán% Etszelte a tá-olságot, amely el-álasztotta )ket és felemelte a csuklóit, meg-izsgálta )ket% &gyiket a szá#ához emelte miközben belenézett a szemeibe és nyalogatta a -ért a fá#dalmas sebeib)l% Alexandria láthatóan összerezzent és igyekezett elrántani a kezét% =e a férfi szor'tott a fogásán, ami már azzal fenyegetett, hogy összero ant#a a csontot% – Azt akarod, hogy elenged#elek, ugye. 8ényszer'tenie kellett magát, hogy még mindig nyugodt marad#on és el-isel#e a -isszatasz'tó érintését% Amikor a bilincsek a földre estek, nagy nehezen lábra állt% – &l szeretnéd hagyni ezt a helyet. – kérdezte halkan% – ,udod, mit akarok% A férfi elka ta a nyakát az egyik karmos kezé-el és magához rántotta% – @hes -agyok ked-esem és itt az id) számodra, hogy eldöntsd, -a#on a gyerek él#en6e még egy é#szakát -agy meghal#on% +em -olt ere#e küzdeni, 'gy nem is róbált% +em tudta megállni, hogy felkiáltson a fá#dalomtól, mikor az agyarait mélyen a nyakába süllyesztette% 1orgó hangot hallatott, ahogy e-ett% Az öklé-el – az összegubancolódott ha#ában – mozdulatlanul tartotta, miközben mohón i-ott% ,udta, hogy az

6>

élete cs$szik le a torkán% 2zen-edett a -ér-eszteségt)l és a hi othermiától% &gyáltalán semmi sem szám'tott% Gohenstria érezte, ahogy a lány összeroskad és megragadta a kar#aiba, megakadályoz-a, hogy elessen. A sz'-e alig dobogott, lélegzése felsz'nes -olt% 1ár megint t$l sokat -ett el% Bogai-al felté te a csukló#át és rászor't-a a kemény szá#ára leer)szakolta a sötét folyadékot a torkán% &gy ha#szálon függött az élete% Alexandria harcolt -ele% +em -olt ké es az elmé#ét a hatalmába ker'teni, és tel#esen az irány'tása alá -onni% Habár el tudta érni, hogy egy ke-eset lenyel#en a fert)zött -éréb)l, azt is csak azért, mert annyira közel -olt a tel#es összeomláshoz% 1égis, minden egyes alkalommal, amikor arra késztette, hogy egyen, közelebb hozta a sötét -ilágába% +em fog meghalni, nem engedhette% Arra kellett -olna kényszer'tenie, hogy sokkal több -ért fogad#on el, ami életben tart#a% =e mikor ezt elhatározta, -alami za-art érzett a le-eg)ben% :ass$ sziszegés hagyta el az a#kát, s lassan elford'totta a fe#ét% – 5ánk találtak, ked-esem% Ayere, látni fogod, a -adász mennyire hasonló hozzánk% +incs hozzá fogható a -ilágon% 3 könyörtelen% – /aul Gohenstria Alexandriát félig -itte, félig ki-onszolta a barlangból az é#szakai le-eg)re% 8örülöttük, mindenfelé hullámok z$dultak a tenger artra, fehér ermetet és tengeri habot kö köd-e a sziklafalra% A -ám 'r Alexandriát lelökte a földre és a tenger art köze ére állt, a szeme az eget fürkészte% Alexandria, hogy elér#e *oshuát, keresztülk$szott a homokon% A fi$ összeku orod-a egy árnyékban -olt, el)re6 hátra hintázott, róbálta magát -igasztalni% (da-onszolta magát

8?

elé és $gy helyezkedett el, hogy *osh és a -ám 'r között legyen% !alami rettenetes fog történni% @rezte a le-eg)t s7r7södni körülöttük% A szél ör-énylett és a köd mindent betakart az öbölben% !alahol a s7r7 ködben -alami gyorsan mozgott és a -ám 'r felsikoltott, a hang#a magas -olt, félelemmel és haraggal teli% Alexandriának ma#dnem megállt a sz'-e% Ha a -ám 'r ennyire félt, bármi is -olt odakint, az a -alami nagyon megrémisztette )t% &lka ta *oshuát, eltakarta szemét a kezé-el% &gymásba ka aszkod-a remegtek% A ködb)l egy hatalmas aranymadár -ált látható-á% A artra olyan sebesen érkezett, hogy alak#a tel#esen elmosódott% 8armai hossz$ak -oltak, aranysz'n7 szemei intenz'-en csillogtak. A s7r7 köd gomolygott, ma#d el-ált, hogy felfed#en egy félig ember, félig madár formát% Alexandria elfo#tott egy sikolyt% &zután a lény emberré -áltozott, hatalmas, magas és nagyon izmos, duzzadó karokkal és hatalmas mellkassal% A ha#a hossz$ -olt és sz)ke, lengett a szélben% ,este ha#lékonyan, könnyedén mozgott, mint egy dzsungelmacskának, aki becserkészi a zsákmányát% Arca árnyékban -olt, de látta, hogy a megol-adt aranysz'n7 szemei -ad intenzitással a -ám 'rt figyelik% – +os, hát, /aul, -égre találkozunk% – A hang#a gyönyör7 -olt, és olyan tiszta -olt a tónusa, hogy $gy t7nt beszi-árog a lelkébe% (tt állt magasan és nyugodtan, tökéletes reinkarnáció#a egy -iking harcosnak% – 2ok munkámba került feltakar'tani utánad a szemetet a -árosom körül% A kih'-ás tel#esen -ilágos -olt% +em tehettem mást el kellett fogadnom%

8!

A -ám 'r hátrébb lé et, hogy több hely legyen köztük% – 2oha nem támadtalak meg% ,artottam a tá-olságot% – A hang#a annyira h'zelg) -olt, hogy Alexandriát kirázta a hideg% A -adászban olyan nagy er) -olt, számolhatott azzal, hogy rémületet okoz a -ám 'rnak. A -adász az egyik oldalra döntötte a fe#ét% – ,e öltél, amikor tilos -olt% 9smered a tör-ényt, tisztátalan% A -ám 'r meglódult, olyan gyorsan, hogy karmai és agyarai elmosódtak, ugor-a csa ott le a betolakodóra% A -adász egyszer7en félreállt, és lazán fel-ert, a karmai-al keresztben el-ágta a -ám 'r torkát, felszak't-a azt% !ér tört el) egy iros -ulkánban% Alexandria elborzadt mikor látta, hogy a -adász arany fe#e eltorzul, az arca meghosszabbodik egy ofába, agyarak törtek el), már egy farkas szá#ában% A -adász könnyedén elro antotta a -ám 'r combcsont#át, mint egy gallyat, a hang -égig szállt a arton, és a testén is -égigfutott% 1egrándult és szorosabban ölelte *oshuát, a fe#ét lefogta, nehogy szemtan$#a legyen egy ilyen szörny7 és borzalmas #elenetnek% A -ám 'r letörölte a -ért, ami lefutott a mellén és gy7löletes szemmel bámulta az arany-adászt% – Azt gondolod nem -agy olyan, mint én, Aidan, de té-edsz% ,e is csak egy gyilkos -agy, és örömöt lelsz a csatában% &z az egyetlen alkalom, amikor $gy érzed, hogy élsz% 2enki sem lehet olyan, mint te, nem érezni az örömön és az er)n k'-ül mást is az életben% 1ondd meg nekem, Aidan, igaz6e, hogy nem látod a sz'neket. Hogy nem érzel semmit, csak ha csatában -agy. ,e -agy a -égs) gyilkos% ,e, Aregori és a test-éred, *ulian% ,e -agy a legsötétebb árnyék

8.

a -ilágunkban% ,e -agy az igazi gyilkos% – ,e megsértetted a tör-ényeinket, /aul% ,e döntöttél $gy, hogy elcseréled a lelked a hatalom ill$zió#áért, ahelyett, hogy köszöntenéd a ha#nalt% @s egy ember n)t át-áltoztattál egy )rült -ám 'rn)-é, és egy ártatlan gyermek -érén tá lálod% ,udod, mi a büntetés% A hang#a maga -olt a tisztaság, h7-ös, tisztán áramló szé ség% A hang $gy t7nt, hogy beáramlik Alexandria elmé#ébe és ) bármit megtett -olna, amit csak kér% – ,udod, hogy nincs rá mód, hogy legy)zzenek engem – folytatta a hang és Alexandria hitt benne% (lyan uha és gyengéd -olt, olyan )szinte% +em -olt rá mód, hogy bárki is sikeresen szembe tudott -olna szegülni a -adásszal% !alóban legy)zhetetlen -olt% – +em telik el hossz$ id) és te is meg-adulsz, akkor ma#d rád fognak -adászni – g$nyolódott /aul Gohenstria, miközben már alig állt a lábán% Alak#a mintha -ibrálna, feloldódna, de m'g ) -áltozott, a -adász megint lecsa ott% A hang undor'tó -olt% A köd álcázta a támadását és a -adász olyan -olt, mint egy elmosódott folt, Alexandria nem tudta kö-etni a mozgását% =e ekkor a ködb)l kigurult egy obszcén lát-ány – a -ám 'r fe#e% A ha#a összegabalyodott a -ért)l és al-adt -ért)l, a szemei nyit-a -oltak és bámultak% A fe# felé#e gurult, b'borsz'n7 nyomot hagy-a maga után% Alexandria nagy nehezen lábra állt, *oshuát magához szor'totta, a kezét a szemére tette, mikor a groteszk labda ár centire megállt t)lük% A köd gomolygott és egyre -astagabb lett% 5émületére a -adász felé#e ford'totta a fe#ét, és az ol-adt aranysz'n7 szeme meg ihent az arcán%

83

3armadik 7ejezet

idan 2a-age halkan nagyot sóha#tott, mere- tekintete megdermedt, mikor az )rült -ám 'rn) megragadta a kisfi$t és a mellkasához szor'totta% A démon ma nagyon er)s -olt benne, a szabadságért küzdött, a -örös homály az elmé#ében az ellen)rzését sürgette% A -ám 'rnak igaza -olt% A benne le-) gyilkost egyre nehezebben sikerült elnyomnia% <sak a csatákban érzett hatalmat és örömet, és 'gy a harcok rab#á-á -ált, mert ez -olt az egyetlen alkalom, amikor bármit is érzett% 1ár é-századok óta el-iselte a hideg, ko ár, szürke6fekete létet, nem él-ez-e a -alódi sz'neket -agy érzelmeket, ki-é-e a harc utáni -ágyat% ,ekinteté-el -égig ásztázta a artot, aztán a figyelmét ismét -isszaford'totta a boszorkányhoz, aki a gyermeket fenyegette% Hirtelen megmere-edett% ,öbb mint hatszáz é-e nem látott sz'neket és most látta, hogy /aul fe#éb)l kifolyt fert)zött -ér nyoma, nem fekete cs'k, hanem élénk iros szalag, ami a tekintetét egyenesen a -ám 'rn)höz -ezeti% &z lehetetlen% A sz'nek és az érzelmek csak akkor térnek

A

86

-issza, ha megtalál#a a hiányzó felét, az élet ár#át% !iszont itt nem -olt senki, ki-é-e a szánalmas embern)t, akit /aul meg róbált át-áltoztatni% +ehéz sz'--el nézett rá% 2zinte sa#nálta szegényt% 9smét za-arba #ött a -áratlanul rátör) együttérzést)l, érzelmekt)l, amelyek annyi é-század után $#ra meg#elentek, de folytatta a n)személy -izsgálatát% :ehetetlen -olt megmondani a korát% 8icsi -olt, szinte gyermeki, -iszont a kosztüm, amit -iselt, szakadt, ned-es és iszkos -olt, hozzáta adt telt idomaihoz% A lábai teli -oltak -éres sebekkel, duzzadt szá#án a hólyagok fekete ned-ességt)l csö ögtek% Ha#a, ami összegabalyodott tengeri moszattal, d$s halomban lógott le a hátán a derekáig% 8ék szemében nemcsak rettegés látszott, hanem dac is% A lány meg akarta ölni a gyereket% 8e-és olyan n) létezik, aki a 8ár átok né ének tag#á-á -álhat% &llentétben a né szer7 m'tosszal, a legtöbb embern)t nem lehet át-áltoztatni, és ha meg róbál#ák, az szörny7 kö-etkezményekkel #ár% &zek a n)k szinte azonnal meg)rültek és ártatlan gyermekekre -adásztak% !iszont ez a n) rettenetesen szen-edett% A dur-a sebek a nyakán a -ám 'r kemény használatának bizony'tékául szolgáltak, a -ágások a csuklóin kegyetlenül mélyek -oltak% Aidan mentálisan az elmé#e felé ny$lt, azt szerette -olna, hogy a halála fá#dalommentes legyen, amennyire csak lehetséges% 1egdöbben-e az ellenállásától, egy figyelmeztet) lé ést tett felé% A lány hihetetlenül er)s -olt% Az elmé#e -alamilyen természetes akadállyal rendelkezett, ami ellenállt az akaratának% Ahelyett, hogy a gyermeket a homokon maga elé helyezte -olna, mint ahogy határozottan utas'totta, eltolta a fi$t

88

az egyik oldalra, felka ott egy nagydarab uszadék fát, és nekirontott% Aidan el)reugrott, és kiütötte a fát a kezéb)l% Hallotta, hogy az ütést)l eltört egy csont#a – látta a fá#dalmat a szemében –, de a lány nem sik'tott% +yil-án-alóan nem -olt az a sik'tozós fa#ta% @rte ny$lt, azzal a szándékkal, hogy -éget -essen az életének, ne szen-ed#en to-ább% A lány küzdött, és még mindig ellenállt a mentális kényszernek% &nnek ellenére Aidan mégis leha#totta a fe#ét a torkára, hogy megöl#e% A lány nagyon kicsi -olt és hideg, megáll'thatatlanul remegett a kar#aiban, de ekkor feltört bel)le a -édelmez) ösztön, s)t még olyan érzések is, amelyeket azel)tt még soha nem ta asztalt% 1agához akarta szor'tani, szerette -olna a kar#a melegében ringatni, és megó-ni mindent)l% Bogai-al áttörte a gyenge torkát, ez mindent azonnal meg-áltoztatott – mindörökre% Az egész -ilágát% A sz'nek ör-énylettek és táncoltak, leny7gözték szé ségükkel és élénkségükkel% A teste -adul, sürget)n reagált% +em -olt ismer)s számára ez az érzés, mert még a régi id)kben, amikor még -oltak érzései sem -olt ké es ilyesmire% A lány -ére forró és f7szeres -olt, édes, rabul e#t), amely tá lálta a kimerült testét% A -adászat és a harc sok er)t igényelt, és még nem tá lálkozott ezen az é#szakán% A lány teste megosztotta az éltet) folyadékot az ö-é-el% !alahol mélyen a tudatában érzékelte, hogy már nem küzd ellene és elernyed a kar#ában% 8önnyedén felemelte, és $gy ringatta a mellkasán, mintha bölcs)ben lenne, miközben mohón e-ett% &kkor -alami kemény üt)dött a lábának% 1egdöbbent, bezárta a sebet a

89

nyel-ének cirógatásá-al és megfordult, hogy lenézzen a gyerekre% Az ütés magához tér'tette #elenlegi bódultságából, a fi$ már a feledés homályába merült, és még csak nem is hallotta közeledni% *oshua dühöngött% 1ásodszor is rácsa ott a -adász lábára, meglend't-e egy nagydarab uszadék fát, amennyire csak b'rta% – Hagyd békén, fá# a n)-éremnek0 Azt hittük rólad, hogy #össz és megmentesz minket0 Azt mondta, el#össz, ha elég sokáig kitartunk% Azt hittük, hogy seg'tesz, de te é en olyan -agy, mint )0 8önnyek atakzottak le a gyermek arcán% Aidan tisztán látta, hogy az if#$nak sz)ke ha#a és kék szeme -an% A sz'nek szinte el-ak'tották% :enézett a kar#ában le-) n) feld$lt arcába% A sz'-e lassan dobogott, a tüde#e le-eg)ért küzdött% Haldoklott% – Azért -agyok itt, hogy seg'tsek neked – suttogta halkan, ma#dnem szórakozottan a fi$nak% :eny$lt mélyen magába, s talált egy nyugodt, békés ta-at ahol lenyugodhatott, és elküldte magát a sa#át testén k'-ülre kutatni a n)ébe% +em tudta elhinni, hogy -égre rátalált a hossz$ é-századok során% =e ) kell, hogy legyen% &gyedül az élet ár#a idézheti el) benne ezeket a megdöbbent) -áltozásokat% A lány elsá adt, nem harcolt többé% &kkor elmé#ét körbe-ette az ö-é-el% Te nem hagyhatsz el engem !ogadd el a "érem, amit #nként $ela%ánlok neked Meg kell innod ahhoz, hogy él% A lány elmé#e eltá-olodott az ö-ét)l% A szelleme még mindig elég er)s -olt ahhoz, hogy ellenáll#on a kényszernek% Aidan taktikát -áltott% & test"érednek sz'ksége "an rád

8;

Har(ol% érte! Nem élhet nélk'led Meg $og halni &gyik körmé-el felhas'totta acélos mellizmait és rászor'totta% A lány eleinte ellenállt, de ) ha#thatatlan -olt% Deburkol-a elmé#ét, terel-e akaratát, szétz$z-a az elmé#ében le-) akadályt, legyeng'tett álla otában megb7-ölte, am'g be nem engedte és tá lálta% – 1it csinálsz. – kö-etelte *oshua% – 2ok -ért -esz'tett% !ért kell adnom neki% – Aidan azt ter-ezte, hogy kés)bb kitöröli a gyermek memóriá#ából ennek a rémálomnak az emlékeit% Hgy a kielég't) magyarázat nem okozhat ba#t% A fi$ nagyon bátor -olt és megérdemelte, hogy megtud#on bármit, ami enyh'theti a rettenetes félelmét% Aidan mindent megtett, hogy a -ám 'rt gondosan kö-esse és megtalál#a% A férfi mindig -éres káoszt hagyott maga mögött, mégis, a -adász mindig lemaradt egy lé éssel% Az este is, Aidan már kés)n érkezett% &l)ször a szikláknál le-) étterembe ment, ma#d kö-ette a za-art a le-eg)ben% =e /aul Gohenstria akkorra már megölt egy id)s férfit, kité -e a sz'-ét és maga mögött hagyta a holttestét% &z t$l forró nyom ahhoz, hogy a rend)rség felfedezze% Hgy hát kénytelen -olt megsemmis'teni a testét és gondoskodni róla, hogy a -ám 'r három n)i áldozatát se talál#ák meg% Azonban, nem sokkal ha#nal el)tt el-esztette az él)halott nyomát% 1égis, biztos -olt benne, hogy a barlang#a közel -an, -égül megtalálta és megsemmis'tette% 1ost nincs más -álasztása, minthogy a -ám 'rt elégesse és ezt a két el-eszettet haza-igye, mi-el ez a szánalmas, elcs$f'tott n) egyértelm7en a ár#a, aki után az elm$lt

8<

nyolcszáz é-ben kutatott% A megdöbbent) -áltozások bebizony'tották% Bogalma sincs, hogy mi történt -ele, -agy mi fog még történni, de felélesztette a testét és a sz'-ét% – 1i a ne-ed. – kérdezte Aidan a gyereket% ;gy gondolta, hogy ez barátságosabb, mint csu án ol-asni az elmé#ében% +em mintha korábban ilyesmi eszébe #utott% – *oshua Houton% Alexandria rendbe #ön. Annyira fehér és borzalmasan néz ki% Azt gondolom, hogy az a rossz ember nagyon megsebezte% – @n gyógy'tó -agyok a né em közt, *oshua Houton% ,udom, hogyan kell seg'teni a n)-érednek% +e aggód#0 =e el)bb gondoskodok róla, hogy ez a rossz ember soha többé ne ártson egy másik él) léleknek% Azután elmegyünk az otthonomba% +álam biztonságban lesztek% – Alex mérges lesz% A kosztüm#e tönkrement és szüksége -an erre a ruhára, hogy #ó munkát ka #on, és sok énzt keressen – mondta *oshua kétségbeesetten, mintha bármelyik illanatban s'r-a fakadna% Belnézett a -adászra, -igaszért% – 2zerzünk neki egy másik kosztümöt – nyugtatta meg Aidan a gyereket% Ayengéden megáll'totta a n)t az e-ésben% 2züksége -an még az ere#ére és ké ességeire, hogy mindkette#üket hazaszáll'tsa az otthonába, ezenfelül hatalmas energiát igényel egy másik személy gyógy'tása% 1ég az é#szaka folyamán id)t kell szak'tania, hogy -adászon a létfenntartásához% Aidan elhelyezte Alexandriát a homokon és *oshuát ó-atosan mellé h$zta% – A n)-éred nagyon rosszul -an, *oshua% Azt akarom, hogy leül# mellé, 'gy érezni fog#a a #elenléted és

8>

tudni fog#a, hogy neked nem esett ba#od% +eki egy ideig szüksége lesz ránk, hogy gondoskod#unk róla% ,e nagyfi$ -agy és tudod kezelni, még akkor is, ha olyan dolgokat mond, amik i#eszt)ek, nem 'gy -an. – 1iért mondana -alami i#eszt)t. – kérdezte *oshua gyanakod-a% – Amikor az emberek nagyon betegek, belázasodnak, és közben félrebeszélnek% &z azt #elenti, hogy nem tud#ák, mit mondanak% Bélhetnek az emberekt)l -agy a dolgoktól minden ok nélkül% 8özel kell maradnunk hozzá és megbizonyosodni, hogy nem árthat magának% *oshua ünne élyesen bólintott és leült a ned-es homokba Alexandria mellé% A n)-ére szemei csuk-a -oltak és még arra sem reagált, amikor leha#olt és megcsókolta a homlokát, ahogy néha neki szokta% Homok és só száradt a b)rére% *oshua finoman hátrasim'totta a ned-es ha#át lágyan énekel-e, ahogy gyakran a n)-ére tette, amikor beteg -olt% 1ikor megérintette nagyon hidegnek t7nt% &gy gombóc keletkezett Aidan torkába, ahogy elnézte )ket 'gy együtt% ;gy néztek ki, ahogy egy családnak kell kinéznie% /ont $gy, ahogy 1arie, a ház-ezet)n)#e, nézett a fiaira, ahogy azok nö-ekedtek, és ahogy rá is nézett, amit sose tudott -iszonozni% Belsóha#tott, ma#d hozzáfogott, hogy megsemmis'tse a -ám 'r marad-ányait% A -ám 'rok még azután is -eszélyesek -oltak, hogy meghaltak% 8ité te a sz'-ét, ami még most is lüktetett, szétszórta az él)halottra, hogy a -ám 'r ne tud#a $#ra egyes'teni a formá#át% Aidan az égre koncentrált, -ihart é 'tett az elmé#ében és létrehozott egy tüzes

9?

-illámostort, ami sistergett és cikázott, ma#d becsa ott a földbe% :ángok rohantak a b'borsz'n7 ös-ényen, fekete hamut hagy-a maga mögött% A -ám 'r teste összezsugorodott% 8ék és narancssárga lángok ör-énylettek és $gy t7nt egy kis sikoly a szél fölé emelkedik% A szag orrfacsaróan büdös -olt% *oshua befogta az orrát és tágra ny'lt szemmel nézte, amint a -ám 'r, egyszer7en elt7nik a fekete, mérgez) füstben% 1egdöbbent, amikor a -adász a kezét a narancssárga lángokba tartotta% A lángok nem égették meg% Aidan miel)tt -isszafordult, fáradtan megtörölte a tenyerét a nadrág#ába% A kisfi$ keményen róbálta )rizni a n)-érét a tenger arton% &gy hal-ány mosoly ellágy'totta kemény -onásait a szá#ánál% – Bélsz t)lem, *oshua. *oshua -állat -ont és elfordult% – +em% – 1a#d egy kis, szinte dacos csend utánI – +os, talán egy kicsit – -álaszolta% Aidan leguggolt a fi$ mellé és egyenesen a kék szemébe nézett% A hang#a elmélyült, hangsz'ne tisztább lett, ezüst hangok hatoltak be *oshua elmé#ébe és birtokba -ette% – @n a család régi barát#a -agyok, akit egész életedben ismertél% 2okat tör)dtünk egymással és megosztottunk mindenféle kalandot% – &lküldte magát a testén k'-ülre, bele a fi$ba, miközben a gyermek emlékeit tanulmányozta fiatal életér)l% 8önny7 -olt beültetni magáról néhány emléket% Aidan to-ábbra is fenntartotta a szemkontaktust a gyerekkel% – A barátod, Henry sz'-rohamot ka ott és meghalt% &z nagyon szomor$ -olt% H'-tál, hogy men#ek és seg'tsek, mert a n)-éred nagyon rosszul -an% ,e és Alexandria már azt ter-eztétek, hogy hozzám költöztök% 1ár át is hoztatok néhány dolgot a házamba

9!

és találkoztatok a ház-ezet)n)mmel, 1arie6-el% +agyon szereted )t% 2tefan, a fér#e, nagyon #ó barátod% 1i hetekig szer-eztük ezt a lé ést% &mlékszel. – &mlékei közé beültette a ház-ezet)n)#e és a házmester ké eit, hogy azok ismer)sek legyenek a gyermek számára% A kisfi$ ünne élyesen bólintott% Aidan felborzolta *oshua ha#át% – 5osszat álmodtál -alami -ám 'rokról, de nem igazán emlékszel rá% Az egész nagyon za-aros% Deszéltél nekem róla, és ha -alaha is -isszatér, hogy megk'sértsen, akkor oda fogsz #önni hozzám és megbeszél#ük% 1indig bátran beszélhetsz -elem, még olyan dolgokról is, amelyeknek nincs is sok értelmük% Azt akarod, hogy legyek mindig a n)-éreddel% 1ár beszéltünk err)l és együtt elhatároztuk, hogy -elem fog maradni, mint a feleségem és egy család leszünk% ,e és én a leg#obb barátok -agyunk% 1i mindig összetartunk Alexandriáért% ,udod, hogy -elem #ár, neki nem egyszer7 gondoskodnia rólad és senki sem -éd meg titeket $gy, mint ahogyan én% &z nagyon fontos neked, mindegyikünknek% *oshua beleegyez)en mosolygott% Aidan néhány erccel to-ább birtokolta a gyermek elmé#ét, hagyta, hogy a fi$ felismer#e a -onásait és $gy érezze, hogy ez megnyugtat#a% A gyermek szörny7 traumát szen-edett% Aidan gondoskodott róla, hogy a fi$ azonnal elfele#tse, hogyan -iszi haza )ket és csak egy nagy fekete autóra emlékezzen, mint ahogy azt szerette -olna% A -isszautat az általa létrehozott -iharnak a nyomában tették meg% A ka-argó fekete felh)k meg-édték a nagy aranymadarat és terheit, a k'-áncsiskodó tekintetekt)l, ahogy -égigsö ört az

9.

égen% Aidan a kétemeletes ház emeleti erkélyén keresztül ment be, 'gy a szomszédok nem láthatták nála a fi$t és annak n)-érét% – Aidan0 – 1arie, a ház-ezet)n)#e, rohant, hogy seg'tsen neki, ahogy le#ött a lé cs)n% – 8ik ezek a fiatalok. – @szre-ette Alexandria megduzzadt arcát, a hólyagokat és sebeket – F, 9stenem% &lka tad a -ám 'rt, nem igaz. *ól -agy. Dántott. Hadd h'-#am 2tefant% – *ól -agyok, 1arie% +e aggód# miattam% – @ en $gy mondta, mintha nem tudná, hogy sohasem fog meg-áltozni, mindig ilyen -olt% 3 és a fér#e már ma#dnem negy-en é-e gondoskodtak a szükségleteir)l és -ezették a háztartását% A lány el)tt, az any#a és a #a is neki szolgált% &gész életében, a család#a tag#ai önként szolgálták, elmekontroll seg'tsége nélkül% Aidan elég énzt a#ándékozott nekik, hogy egyiküknek se kell#en soha többé dolgoznia, de )k h7ségesek -oltak iránta és a tá-olle-) ikertest-ére, *ulian iránt% ,udták, hogy mi -olt – )k -oltak az egyetlenek, akikre ráb'zták a tudást –, hogy )k egy másik fa#, de ez nem szám'tott nekik% – A -ám 'r ártott neki. – 9gen% 2zeretném, ha tör)dnél a fi$-al% A ne-e *oshua% 1ár beültetettem a barátságunk emlékeit, 'gy nem fog félni, hogy itt -an% 2tefannak el kell mennie a házukba és összeszedni a holmi#ukat% Hozza ide0 Az autó#uk ott maradt egy étterem arkoló#ában% – 1egmondta neki, hol% – &l kell hozni% A fi$ zsebében -annak a kulcsok% A n)-ére gyógyulása némi id)t -esz igénybe% A gyermeknek nem szabad bea-atkoznia, semmilyen módon% +ekem ki kell mennem és tá lálkoznom% A

93

lánynak sok figyelemre lesz szüksége és nekem meg kell )riznem az er)met% – Diztos -agy benne, hogy ) nem tisztátalan. – 8érdezte 1arie nagy izgalommal, miközben *oshua kezéért ny$lt% A kisfi$ rámosolygott, miközben felismerte és sz'-esen megfogta a kezét% &gészen közel lé ett és megrántotta a kötényét% – 3 megy, hogy meggyógy'tsa Alexandriát% +agyon beteg% 1arie félretolta az aggályait és *oshuára bólintott% – ,ermészetesen% Aidan egy csodate-)% &l fog#a érni, hogy a n)-éred nagyon hamar egészséges legyen% – 1iután leültette a gyermeket a konyhaasztalhoz a rósüteménnyel és te##el, kö-ette Aidant a szobán keresztül% Az egyik szemöldökét felemelte a -adászra, némán kö-etel-e a -álaszt a kérdésére% – A -ám 'r nem -áltoztatta át, de attól félek, hogy igaz nem szándékosan, de én igen% !édte a gyereket, és én félreértettem% Azt hittem, meg fog#a ölni% – 1ég két lé ést tett a ház-ezet)n)t)l, aztán -isszafordult, hogy szembenézzen -ele% – 1arie0 2z'neket látok% ,e kék6zöld ruhát -iselsz% Ayönyör7 -agy% @s megint érzek% – A n)re mosolygott% – ,udom, hogy sohasem mondtam az együtt töltött é-ek alatt, de nagyon szeretlek% Annyira el-eszett -oltam, ké telen -oltam azel)tt ilyet érezni% 1arie szá#a egy tökéletes (6t alkotott és könnyek csillogtak a szemeiben% – Hála 9stennek, Aidan% !égre megtörtént% 5eménykedtünk és imádkoztunk, és -égül az imáinkra -álaszt adtak% &z óriási h'r% 1ost men#, mi ma#d tör)dünk az asszonyoddal és meg fog#uk látni, hogy mik a legszükségesebb

96

teend)k% Diztos -agyok benne, ez a fiatalember nagyon éhes és szom#as% (lyan öröm -olt az arcán, hogy Aidan érezte, -isszatükröz)dik a sz'-ében% Bantasztikus -olt érezni% 8é esnek lenni érezni% 8étszáz é- után a 8ár átok harcosa a ár#a nélkül el-esztette az összes akaratát, igényét, érzelmét% &gy szakadékban élt, légüres térben és attól a illanattól fog-a -eszélyben -olt, bármikor át-áltozhatott -ám 'rrá% 1inél hosszabb ideig maradtak életben, az é-századok m$lásá-al a 8ár átok fiai elhatárolták magukat a közösségükt)l és mindent)l, amit az ké -iselt% <sak két dolog menthette meg az üres, reménytelen sorstól% !álaszthatott, hogy találkozik a ha#nallal és befe#ezi életét, -agy csoda történik és megtalál#a az élet ár#át% &gy maroknyi nagyon szerencsés harcos megtalálta azt, ami után kutattak% A né ének férfi tag#ai, a természetükb)l fakadóan sötét, -eszélyes ragadozók -oltak és mindnyá#uknak szüksége -olt a másik fele egyens$lyára% 1eg kellett találnia azt a n)t, akinek a lelke tökéletesen kiegész'tette a sa#át#át% 8ét fele egyazon egésznek, a n) fénye a férfi sötétségébe% 1inden h'mnek csak egy igazi élet ár#a -olt% A kémiának helyesnek kellett lennie% @s Aidan -égre megtalálta% <sendes, könnyed lé ésekkel keresztülment a házon% Alexandria s$lya semmi sem -olt neki% Az od$#a messze a földszint alatt helyezkedett el, egy hossz$, földalatti helyiség, amit elláttak minden luxussal% F-atosan lefektette az ágyra és megszabad'totta a kosztüm#e maradékától% &lakadt a lélegzete% A lány teste annyira fiatalos -olt, a melle telt és kemény, b)re

98

gyönyör7% 1ellkasa keskeny, dereka edig ne-etségesen kicsi% <s' )#e karcs$, ma#dnem olyan, mint egy fi$é% Annak ellenére, hogy arcát és -égtag#ait sebek bor'tották és hossz$ ideig -olt kité-e a sós -'znek, lehet, hogy Alexandria Houton -égül is egy csinos n)% +agy gondot ford'tott arra, hogy lemossa a sót a b)rér)l és a ha#áról, ma#d megszabadult az alatta le-) ned-es a lantól% A lány a le ed)n feküdt, hossz$ ha#át betekerte egy törülköz)be, lélegzése er)ltetett, de állandó% 2$lyosan ki -olt szárad-a és több -érre -olt szüksége% Am'g nem -olt magánál, Aidan ellátta még többel% &lnéz-e a törékeny egészségi álla otát, biztos -olt benne, hogy a teste ennek ellenére keresztül megy az át-áltozás zordságain% &zért nagyon szükséges -olt a szer-ezetébe bekerült -ám 'r -ért felh'g'tani% Am'g eszméletlen -olt, könnyebb -olt elérni elmé#ét és gyógy'tani a sérüléseit% A lány kényelmetlenül mozgolódott, halkan nyöszörgött% Aidan elkezdte a régi, é-százados, lágy gyógy'tó éneket, né ének )si nyel-én, miközben z$zott gyógynö-ényeket szórt körbe a szobába% Alexandria hossz$ szem illái megrebbentek, felemelkedtek% &gy illanatig azt hitte, hogy egy rossz álomban -an% 1indene fá#t, a testét z$zódások bor'tották, és megsérült% 8örülnézett az ismeretlen szobában% Ayönyör7 -olt% A tula#donosának -olt szeme az eleganciához és énze, hogy kielég'tse az 'zlését% Delemarkolt a le ed)be% @rezte, hogy t$l gyenge ahhoz, hogy mozog#on% – *oshua. – Halkan szól'totta a ne-ét, a sz'-e rémülten kezdett -erni, amikor rá#ött, hogy ébren -an, és nem álmodik%

99

– Diztonságban -an% – ;#ra az a hang% Dárhol felismerné% Annyira gyönyör7 -olt, földönt$li, mintha egy angyal hang#a beszélne hozzá% /edig tudta az igazságot% &z az ember egy -ám 'r -olt, természetfeletti er)kkel% 8é es -olt alakot -áltani, hogy habozás nélkül öl#ön% &mberek -éréb)l tá lálkozott% ,udott ol-asni mások gondolataiban és ráer)ltetni másokra a arancsait% – Hol -an. – +em -ette a fáradságot, hogy mozog#on% 1i értelme lenne. !ilágos, hogy ) -an fölényben% <sak -árta, hogy mit akar% – &bben a illanatban eszik, a ház-ezet)n)m kész'tett neki tá láló -acsorát% Diztonságban -an, Alexandria% &bben a házban soha, senki nem fog ártani a fi$nak% @ ellenkez)leg, mindannyian az életüket adnák, hogy meg-éd#ék% – A hang#a annyira lágy és gyengéd -olt, érezte, hogy a hangok megnyugtat#ák az elmé#ét% Decsukta a szemét, t$l fáradt -olt ahhoz, hogy nyit-a tartsa% – 8i -agy te. – Aidan 2a-age% &z az otthonom% Ayógy'tó -agyok, -alamint a -adász% – 1ik a ter-eid -elem. – ,udnom kell, hogy a -ám 'r mennyi -ér elfogadására kényszer'tett% Aondolom, Gohenstria elég fukar -olt, szerette, ha az áldozata mindig legyengült álla otban -an% +agyon kiszáradtál, a szemed fekete és beesett, a szád felre edt, a se#t#eid tá lálék után s'rnak% &zen k'-ül, bármilyen -ért adott, az fert)zött és a tested hamarosan átalakuláson megy keresztül miatta% – +agyon finoman egy megnyugtató gyógy'rt kért a

9;

megk'nzott szá#ára% 2za-ai behatoltak a lány ködös elmé#ébe% Alexandria islogott, ma#d elszörnyed-e nézett fel rá% – 1it értesz az alatt, hogy átalakulás. (lyan leszek, mint te. 1int ). &gy leszek közületek. Akkor inkább öl# meg% +em akarok olyan lenni, mint te% – A torka annyira száraz -olt, nem tudott beszélni, rekedten suttogta% A férfi megrázta a fe#ét% – +em érted és ke-és az id), hogy elmagyarázzam% Az elméd nagyon er)s, tel#esen más, mint a legtöbb emberé% ,e ellenállsz, hogy az elmémmel irány'tsalak, edig azon keresztül többet tudnék seg'teni neked% 8eresztül fogsz menni ezen, a seg'tségemmel -agy anélkül, de el)bb6 utóbb #obb lesz neked, ha megengeded, hogy seg'tselek% Alex becsukta a szemét, nem akarta hallani a sza-ait% – Bá# a karom% – 2zám'tottam rá% Aondolom a legtöbb testrészed fá# – felelte, a hang#a -alahogy áthatolt a b)rén és ter#edni kezdett sa#gó kar#ába, megérint-e a csontot% &gy meleg bizsergést érzett, ami ter#edni kezdett, megkönny't-e a lüktetést% – A karod eltört, de már megkezdtem a helyreáll'tását% A csont nem mozdult el, 'gy a gond nélkül megy ma#d -égbe% – *oshuát akarom% – *oshua csak egy kisfi$% Azt hiszi beteg -agy egy -'rus miatt% +em kell megi#eszteni és to-ább sokkolni% +em értesz egyet. – Honnan tud#am, hogy te az igazat mondod. – kérdezte fáradtan Alexandria% – +em minden -ám 'r hazudik, és -er át. – @n a 8ár átok né éb)l származom% 1ég nem -agyok

9<

-ám 'r% ,udnom kell, hogy mennyi -ért adott neked Gohenstria% – ,ürelmesen beszélt, szel'den, soha nem -áltoztat-a hang#a hangsz'nén% – Hányszor cserélt -eled -ért. – +agyon -eszélyes -agy, ugye. – 1eghara ta az alsó a#kát, ma#d összerezzent a fá#dalomtól, amikor felsértette a hólyagokat és a sebeket% – !an egy ké ességed, ami-el eléred, hogy mindenki azt csinál#a, amit mondasz% &lérted, hogy a -ám 'r azt higgye, hogy le tudod gy)zni, nem 'gy -an. – Bá#t neki a beszéd, de megnyugtató -olt, hogy egyáltalán tudott% – Használom a hangom ere#ét – ismerte el komolyan% – 8e-esebbszer sérülök 'gy meg, amikor -ám 'rokra -adászok, ámbár sebesültem már meg ett)l függetlenül% – 1egérintette, aztán könnyedén megcirógatta keresztben a homlokát% – +em emlékszel a sa#át történetedre, amit a fiatal *oshuának meséltél. @n -agyok a -adász, aki #ön, hogy megmentse a 1y Bair :adyt és a test-érét% *oshua rám ismert% &lmondta nekem% Hát nem találod ezt egy furcsa egybeesésnek, hogy annyira ontosan le'rtál engem. Az elmé#e nem -olt ha#landó, hogy erre gondol#on, 'gy témát -áltott% – *oshua látta, amikor a -ám 'r megölte Henryt% Annyira megi#edt% – Henry halálára $gy emlékszik, hogy sz'-rohama -olt% 2zámára a családnak egy régi barát#a -agyok% Azt hiszi, hogy ) h'-ott, hogy #ö##ek és seg'tsek, mert beteg lettél% ;gy -éli, hogy rosszul lettél az étteremnél% A lány tanulmányozta a meg#elenését% Bizikailag szé -olt% Ha#a d$s és s7r7, az aranyhullámai leértek a széles -állain t$lra% A szeme, egy sa#átos ol-adt arany, intenz'- és i#eszt),

9>

$gy nézett -issza rá a rezzenéstelen tekinteté-el, mint egy dzsungelmacska% Az a#kai hihetetlenül érzékiek -oltak% :ehetetlen -olt meg'télni a korát% ;gy gondolta, -alahol a harmincas é-eiben #árhatott% – 1iért nem törölted ki az emlékeimet. Aidannak egy kis, humortalan mosolyra görbült a szá#a, felfed-e, er)s, egyenletes, fehér fogait% – 1ert téged nem olyan könny7 kezelni téged, )i((ola% ,e ellenállsz a arancsaimnak% =e nekünk most azzal kell foglalkoznunk, hogy mi történik -eled% A sz'-e he-esebben -ert% – 1i történik -elem. – 1uszá# to-ább h'g'tanunk a fert)zött -ért a szer-ezetedben% Alexandria b'zni akart benne% A gyógynö-ények illata, a hang#a, a látszólagos )szintesége és mindazok ellenére, hogy mi minden történt -ele el akarta hinni, hogy meg róbál neki seg'teni% +em kényszer'tette, hogy döntsön -agy róbálta meg siettetni, bár megérezte, hogy nagyon aggódik, hogy akármi is fog történni az azel)tt fog történni miel)tt még megfelel)en el)kész'ti, hogy megegyezne -ele% !ett egy mély lélegzetet% – Hogyan csinál#uk. – 2ok -ért kell adnom neked% Halkan mondta – tárgyilagosan% Alexandria félrenézett% Azok az aranyszemek soha nem islogtak% Bélt, ha t$l sokáig bámul rá#uk, örökre beleesne a mélységükbe% – Akkor adsz egy -érátömlesztést. – 2a#nálom, )i((ola, az nem fog m7ködni% – !alódi sa#nálat -olt a hang#ában% 1egint megérintette, -isszaford'totta az állát,

;?

hogy szembenézzen -ele% A ehely6könny7 érintést)l a sz'-e dübörgött% – +em tudok%%% nem tudok -ért inni% – 8ényszer alá tudlak tenni, ha ha#landó lennél nekem erre% &z seg'teni fog neked% &z az egyetlen esélyünk, Alexandria% Attól, ahogyan kimondta a ne-ét, illangók kezdtek re kedni a gyomrán keresztül% !a#on hogy lehetséges, hogy még több -éri-ás -olt az egyetlen mód#a annak, hogy $#ra egészséges legyen. – Ha ez lehetetlen számodra, hogy a sa#át szabad akaratodból igyál, akkor bele kell egyezned, hogy én seg'tsek neked – mondta% – +em -agyok benne biztos, hogy meg tudom csinálni% – 1ár a gondolatától is rosszul -olt% A gyomra háborgott, már lázadt az ötlett)l% – 8ell lennie egy másik módnak, ami nekem is #ó% +em hiszem, hogy meg tudom csinálni – ismételte meg% – A -ére romlott, Alexandria% Annak ellenére, hogy már halott, még sok fá#dalmat és szen-edést okozhat% Bel kell h'g'tani, miel)tt keresztülmész az átalakuláson% 1egint az a szó – átalak*lás% 1egborzongott% Alátett egy makulátlanul fehér selyem inget, egyértelm7en a sa#át#át, miközben a szemeit mind-égig az ö-én tartotta, annyira ó-atosan adta rá, mintha törékeny orcelánbaba lenne% 1indketten $gy tettek, mintha ez a cselek-és személytelen lenne, de -olt -alami az érintésében, némi tula#don a tekintetében, amit csak $gy tudna le'rni, mint birtoklás% Alexandria tel#esen kimerült% 1eg róbált gondolkodni% A -ám 'r groteszk -olt és a gondolat, hogy bármely része a

;!

-érében él, rémiszt) -olt% – 5endben% <sináld% – 8ék szemei találkoztak az aranytekinteté-el% – !on# kényszer alá, hogy megszabadul#ak a bennem le-) -ám 'rtól% =e semmi mást% +e -egyél el, -agy tegyél bármi mást a fe#embe% 2emmi más% A sza-adat kell adnod% – Akármiért is lenne érdemes% A férfi bólintott% A lány t$lságosan gyenge -olt, hogy felül#ön, 'gy Aidan fel-ette az ölébe% A lány reszketni kezdett és a sz'-e olyan he-esen -ert, félt, hogy összetörik, miel)tt meggyógy't#a% 2zándékosan a háta mögé ny$lt, hogy befon#a hossz$ ha#át, hogy megnyugtassa és el-on#a a figyelmét% Aztán csendesen elkezdett egy kis éneket az elmé#ében, miközben mormolt az )si nyel-en, 'gy hoz-a el neki a megkönnyebbülést% A lány láthatóan megnyugodott% – Azt akarom, arancsolom neked, hogy átaludd az átalakulást% &z elég brutális, )i((ola% Bel foglak ébreszteni, mikor -ége -an% – Dársonyos hang adta a arancsot és $gy érezte, a hang beburkol#a, körülöleli, mint a biztonságos, meleg kar#ai, miközben kényszer'ti, hogy azt tegye, amit a férfi akar% Alex azonnal -isszah$zódott, elmé#ét becsa -a kizárta a férfit és elfordult t)le% &gyszer7en nem -olt kész arra, hogy ennyire sérülékeny legyen, felad-a minden ellen)rzést, és ehhez még hozzá#ött a tudat, hogy mindezt egy idegennek teszi% !égül is, mi -olt ). &setleg egy másik -ám 'r, annak ellenére, hogy különbséget h$zott a létezésér)l, hogy – 8ár átok harcosa és nem -ám 'r – bármit is #elentett% – 2eg'teni fogok, felh'g'tom a -ám 'r fert)zött -érét, Alexandria, semmi több, ha ez a k'-ánságod% – Aondosan -álasztotta meg sza-ait% 1ár többször is #árt az elmé#ében, és a

;.

kötelék minden egyes alkalommal er)sebb lett% A lány nem tudta, hogy mi fog még kö-etkezni, és most #obb, ha ez 'gy marad% ,udta, hogy össze -an za-arod-a és té-esen azt reméli, hogy az átalakulás, amire hamarosan sor kerül, helyre fog#a áll'tani és -isszahelyezi az emberi életbe% 1ost szükségszer7 enyhén becsa nia, hogy megk'mél#e a lelki gyötrelemt)l, az átalakulás kikerülhetetlenségét)l, mert már megkezd)dött számára a 8ár átok né ének élete% Alexandria sóha#tott% @rezte a férfi kezét a ha#ában, a lágy suttogást a rekedtes hang#án% A tel#es bizalom, amit árasztott, megbabonázó -olt% – &ssünk t$l ra#ta, miel)tt el-esztem az idegeimet% Amint a sza-ak kics$sztak a szá#án, a férfi kissé odébb tolta a s$lyát, ringatta az ölében, miközben leha#totta sz)ke fe#ét lassan a torkára% A szá#a érintése olyan -olt, mint a forró selyem a b)rén% ;gy érezte, hogy ez a -ad erotikus érintés egészen a lábu##áig hatol% Alexandria hirtelen megmere-edett, félt attól, hogy az életénél sokkal többet -esz't el% A férfi a#kai egyenesen a ulzusa fölött -oltak% Meg kell b+znod bennem, iccola ,ngedd meg magadnak, hogy érezz engem #nmagadban -n "agyok a te részed Ny.l% értem azonnal, amint érted ny.lok A sza-ak $gy t7ntek, hogy az elmé#ében szólnak, nem edig hangosan% A férfi maga -olt az er) és h), t7z és #ég% A hatalma -olt az, ami meg-édte, hogy az )rület elbor'tsa% &gy fehéren6izzó forróság átsz$rta a torkát, ma#d $gy érezte, hogy ez az erotikus intimitás annyira gyönyör7, hogy könnyeket csal a szemeibe% 1ég sohasem érezte magát ennyire

;3

dédelgetettnek, ennyire szé nek, ennyire tökéletesnek, mint ebben a illanatban% @rezte a férfit az elmé#ében, miközben feltárta titkos gondolatait és -ágyait% 1egnyugtató -olt és gyógy'totta, meg'zlelte, miközben megosztotta -ele az elmé#ét% A férfi meg-izsgálta minden emlékét, az er)s akadály ellenére% Amikor biztos -olt benne, hogy elég -ért -ett el, hogy biztos'tsa a megfelel) cserét, a nyel-é-el Aidan -onakod-a megsimogatta a sebet és bezárta% A körmé-el egy -ágást e#tett a sz'-e fölött% /gyál, &le0andria 1edd azt, amit szabadon k+nálok Az elmé#e készen állt és sikerült elérnie, hogy át-egye a lány elmé#e fölött az irány'tást, arra kényszer't-e, amit nem akart megtenni% A teste megfeszült, amikor a szá#át a b)rén mozgatta, m'g megtalálta, amit keresett és élete -ére áradt belé% 2z'-e keményen a mellkasának -ágódott% ,udta, hogy ) -olt az% Az ö-é -olt% &gész lénye -álaszolt neki% A kémia közöttük szikrázó -olt, kö-etel)% (lyan sokáig -árt, mintha egy örökké-alóság lett -olna% 1ost már nem fog kockáztatni, hogy el-esz'tse% &lkezdte az éneket, ami összeköti )ket örökre% -let)áromnak nyil"án+talak Hozzád tartozom !ela%ánlom neked az életemet 1édelmezni $oglak, a h+"ed "agyok, sz+"em, lelkem és a testem a tied 2gyanezt "árom el tőled is &z életed, a boldogságod és %óléted be(sben tartom, és a magam érdekei elé helyezem mindig Te "agy az én élet)árom, #r#kre szóló k#telék $3z hozzám és gondoskodom rólad, m+g "ilág a "ilág &lmondta a rituális sza-akat az elmé#ében, mind a sa#át nyel-én és a lány nyel-én% A szertartás nem lesz tel#es, am'g nincs a testük is összeköt-e, de ez történt, most már senki sem

;6

tud#a el-enni t)le és a lány sem fog elmenekülni% Annyi -ért adott neki, amennyit csak tudott% Ala osan fel akarta h'g'tani a -ám 'r -érét, miel)tt az átalakulás elkezd)dik, melynek során bármi is maradt benne az el fog t7nni% +agyon ke-és ide#ük -olt, miel)tt az átalakulás el)kezd)dne, és a lány gyenge és sá adt -olt% Aidannek -adásznia kellett, miel)tt a lánynak $#ra szüksége lesz rá, ami nagyon hamar lesz% Alexandria hátrad)lt, hossz$ s7r7 szem illái kiflikként ihentek az arcán% 1ég hi notikus álla otban is látta a lány testét csa-aró fá#dalmat% +ehéz -olt megtartani az 'géretét és nem meg arancsolni neki, hogy alud#a a halhatatlanok mély, gyógy'tó álmát% =e ha azt akarta, hogy Alexandria -alaha is megb'zzon benne, mindent be kell tartania, $gy, ahogy 'gérte% A lánynak rendk'-ül #ó oka -an, hogy meg-esse a fa#tá#át% A megrázkódtatást és a rettegést soha nem fog#a tudni tel#esen kitörölni, még akkor se, ha felfog#a, hogy az ) fa#á-á -álik% 1arie6t h'-ta, az id)s n) azonnal a kamrában termet% – 9tt maradsz Alexandriá-al, am'g ma é#szaka -adászom% 1arie megdöbbenten nézte, ahogy gyengén tántorgott% :átta már hazatérni a csatából fáradtan és sebesülten, de még sohasem látta azel)tt ennyire éhesnek% 2zinte szürke -olt% – 9gyál a -éremb)l, miel)tt kimész, Aidan – mondta% – ,$l gyenge -agy ahhoz, hogy -adássz% Ha egy -ám 'r elka ilyen álla otban, el uszt't% 1egrázta a fe#ét, finoman megérint-e a kar#át% – ,udod, hogy sohasem tennék ilyet% +em használom azokat, akikkel tör)döm, akiket -édek% – 1en# hát, és siess% – 1arie aggódó szemmel figyelte,

;8

ahogy leha#olt és a szá#át -égigh$zta a lány homlokán% Hirtelen olyan gyengéd -olt, ez az ember nem az, akit olyan #ól ismert% 1indig is zárkózott, tá-olságtartó -olt, még azokkal is, akiket a család#ának h'-ott% A gyöngédségnek ez a ritka gesztusa arra késztette, hogy s'r#on% Aidan elsuttogta a arancsot, hogy felébressze Alexandriát a hi nózisból% – 1ost mennem kell – mondta a férfi% – 1arie itt marad -eled, am'g -issza nem #ö-ök% H'-#, ha szükséged -an rám% !alamiért, Alexandria nem akarta, hogy elmen#en mell)le% A le ed)be markolt, hogy ne h'-#a -issza% =e gyorsan mozgott azzal a különleges bá#á-al, mint egy nagy dzsungelmacska és hamarosan elt7nt% 1arie egy ohár -izet tartott az a#kaihoz% – ,udom, hogy fá#, Alexandria – szabad 'gy h'-nom. – de lehet, hogy egy kis -'z seg'teni fog% ;gy érzem, mintha már ismerném, mi-el beszélgettünk a fiatal *oshuá-al, sokat mesélt nekem a csodálatos n)-érér)l% +agyon szeret téged% Az ü-eg ereme megsértette a szá#át és Alexandria félretolta% – H'-#on Alexnak, *osh azt szereti, ha 'gy szól'tanak% *ól -an. – 2tefan – ) a fér#em – nagyon ó-atosan meg-izsgálta% @hes -olt és fáradt, egy kicsit kih7lt és kiszáradt, de mi gondoskodunk róla% &-ett és #ó hangulatban -an% &laludt a földszinti t7z el)tt a sz)rmén% Az adott körülményekhez ké est #ól -an, de nagyon aggódott, 'gy $gy éreztük, hogy #obb, ha a közelünkben alszik és nem egyedül a szobá#ában% – 8öszönöm, hogy gondoskodnak róla% – 1eg róbált

;9

felülni% A -adász -érét)l, $gy érezte, hogy er)sebb% – Hol -an most. 2zeretném látni% 1arie megrázta a fe#ét% – 1eg se róbál#a elhagyni ezt az ágyat% Aidan leszedi a fe#ünket% Alex, ön nagyon gyenge% Aondolom nem látta még magát% Ha *oshua ilyen álla otban meglát#a, az halálra i#eszti% Alexandria sóha#tott% – =e nekem muszá# látnom és megérintenem, már csak azért is, hogy tud#am, minden rendben -an% 1indenki azt mond#a nekem, hogy #ól -an, de honnan tud#am, hogy igaz. 1arie elsim'totta a kósza aranyha#szálakat Alexandria homlokából% – 1ert Aidan nem hazudik% 2oha nem ártana egy gyereknek% &gyike azoknak, akik nagy kockázatot -állalnak magukra, a -ám 'rok rédaként -adásznak az emberi fa#ra% – ,ényleg történnek ilyesmik. :ehet, hogy ez csak egy szörny7 rémálom és én nem tudok felébredni% :ehet, hogy beteg -agyok, és magas lázam -an% – 5eményked-e mondta% – Hogyan is lehetnek olyan dolgok, mint -ám 'rok, a mi társadalmunkban és senki sem tud róla. – 1ert az olyanok, mint Aidan, megáll't#ák )ket% – 1i Aidan. Cgye szintén -ám 'r. :áttam, hogy egyszer madárrá, aztán emberré, ma#d egy farkassá -ált% Agyarakat és karmokat nö-esztett% 9tta a -érem% ,udom, meg akart ölni engem% 1ég mindig nem tudom, miért gondolta meg magát% – Hirtelen $gy érezte, a teste elkezd égni% 9zmai elkezdtek kemény csomókká összeh$zódni% 1ég a -ékony le ed)t is $gy érezte, t$l nehéz és meleg a b)rének% 9zmai $gy t7ntek, hogy eltorzulnak és h)hullám -onult -égig az egész testén%

;;

– Aidan mindent el fog magyarázni% =e megnyugodhat, nem -ám 'r% 9smerem fiatal lány korom óta% :átott engem feln)ni, hogy gyermekeim lesznek és most, hogy öregasszonnyá -áltam% &r)s, -eszélyes ember, de nem azoknak, akik a sa#át#ai% 2oha nem fog#a bántani% Az életé-el is -édeni fog#a% Alexandria ánikba esett% +em akart Aidan 2a-age6hez tartozni% =e rá#ött, hogy soha nem fog#a megengedni neki, hogy elmen#en% Hogy tehette. ,udta, hogy t$l sokat tud% – +em akarok itt lenni% H'-#a a rend)rséget% Hozzon nekem egy or-ost% 1arie sóha#tott% – +incs olyan or-os, aki most seg'teni tudna, Alex% <sak Aidan% 3 egy nagy gyógy'tó% Azt mond#ák, csak egy -an, aki hatalmasabb nála% – 1osolygott% – Aidan -issza fog térni és el fog#a mulasztani a fá#dalmad% A lány belse#e olyan er)sen és hirtelen begörcsölt, hogy Alexandria ma#dnem kiesett az ágyból% 8iáltott, sik'tott% – 1uszá#, hogy h'-#on egy or-ost, 1arie% 8érem0 &mber, mint én, ugye. 2eg'tenie kell nekem% Haza akarok menni0 @n csak haza akarok menni0 1arie meg róbálta leszor'tani az ágyra, de a fá#dalom olyan intenz'- -olt, hogy Alexandria teste összerándult és keményen a adlóra zuhant%

;<

Begyedik 7ejezet

A

idan magába sz'-ta az é#szakai le-eg)t, miközben -égig#árta 2an Brancisco utcáit% 1adarak szálltak $t#uk felé, az égen át% A szél a zsákmány illatát hordozta% Bél háztömbnyire, egy sikátor ny'lt az utcára, keskeny és sötét% Három férfi #elenlétét érezte onnan% 8iszagolta izzadságukat, hallotta dur-a ne-etésüket% :eend) támadók -oltak, akik egy elté-edt lélekre -árakoztak, hogy feldob#ák egyébként unalmas életüket% Az éhsége meredeken emelkedett, minden egyes megtett lé éssel, s -ele a démon is egyre er)södött% Az elmé#e -örös homállyá -ál-a kö-etelte a tá lálkozást% @rezte az é#szakát% Hagyott magának egy kis id)t, hogy hozzászok#on az idegen -áros látni-alóihoz, -alamint a hang#aihoz és az illataihoz% A szélben szálló tengeri só, a s7r7 köd és az é#szakai élet tel#esen különbözött hazá#ának szokásaitól% =e -alakinek -adásznia kell a -ám 'rokra% Amint az él)halottak tudomást szereztek a -adászokról, elhagyták föld#eiket és messzire szöktek az igazságszolgáltatás el)l, ekkor )k is szétszéledtek és a

;>

-ám 'rok nyomába eredtek% Aidan önként a#ánlkozott, hogy elhagy#a a 8ár átok szeretett hegységeit, és elmen#en egy $# földrészre, meg-édeni az ott lakó embereket% &kkor lett 2an Brancisco az otthona köz ont#a% 9d)-el megszokta a -árost és a különböz) embereket, és otthonaként gondolt rá% <sodálatosak a m7-észeti köz ontok% 5engeteg a sz'nház és az o era% Jsákmánynak edig ott -an a hozzáférhet) k'nálat% <sendesen mozgott, izmai hullámzottak, ahogy közeledett a sikátorhoz% A három gengszter fel s alá csoszogott és suttogott% +em tud#a )ket becserkészni% 1otyogásuk a fülében hangos -olt, annak ellenére, hogy szándékosan csökkentette a hallását, közben edig el akart menekülni az érzelmei ellen irányuló roham el)l% @rzések, intenz'- érzelmek és az élénk sz'nek elsö r)ek -oltak% &nnyi mindent az eltelt é-századok alatt nem ta asztalt% Az é#szaka annyira ragyogónak látszott, hogy elállt t)le a lélegzete% Ayönyör7nek találta a felh)ket, a csillagokat, a holdat, mindent% Aidan er)tel#esen -állat -ont, hogy enyh'tse a feszültséget a testében% 2zemmel láthatóan izmosabb -olt, mint a fa#tá#a nagy része% A né ének többsége karcs$bb -olt, elegánsabb testfelé 'tés7% !alamint másoktól eltér)en, ) és az ikertest-ére sz)kék -oltak, aranysz'n7 szemekkel% A fa#ának rendszerint sötét ha#a és szeme -olt% Ahogy közeledett a sikátorhoz, kiküldött egy felszól'tást% Habár nem -olt rá szükség, mert abban a illanatban a férfiak észre-ették és meg akarták támadni% =e ezt most simábban akarta intézni% Dár a ragadozó benne üd-özölné a csatát, ez most rö-id lesz% +em -olt rá ide#e, hogy é en most

<?

kényeztesse a természetét% 1indenesetre, mi-el közel az )rületnek a széle és -ám 'rrá alakulása, emellett ennyi é-századon át -árakozott a ár#áért, és ilyen hamar a halálos csata után /aul Gohenstriá-al, nem hagyná kitörni magából az er)szakot% !olt egy cél#a, egy oka a létezésre és nem engedné meg ragadozó természetének, hogy legy)zze az intelligenciá#át és az akaratát% A trió egyik tag#a é cigarettára gy$#tott, sz$rós illata -égiglebegett az utcán, hirtelen a férfi megfordult és elkezdett kicsoszogni a sikátorból% A másik kett) kö-ette, az egyik egy zsebkés hegyé-el a zs'ros körmeit takar'totta% 2zemük kissé ü-eges -olt, mintha drogoznának% Aidan a homlokát ráncolta% A zsákmány boldogtalan -olt, ezért használt káb'tószert, de a -ér az -ér és a drogok $gysem hatnak rá% – Hideg -an kint az utcán – mondta lágyan Aidan, miközben a kar#át a dohányos -állára cs$sztatta% !issza-ezette )ket a sötét sikátorba, tá-ol a k'-áncsiskodó tekintetekt)l, aztán leha#totta a fe#ét, hogy igyon% A másik kett) -árt, mint a marhák, hogy mikor kerülnek sorra% A mosdatlan testük és meglehet)sen haszontalan elméik émely'tették Aidant, de ennie kellett% +éha elgondolkodott azon, hogy az olyan embereknek, mint ezek, miért -an megenged-e, hogy létezzenek% <sak kicsit különböztek fa#ának azon tag#aitól, akik $gy döntöttek, hogy el-esz'tik a lelküket és át-áltoznak -ám 'rrá, kizsákmányol-a a náluk sokkal gyengébbeket% !alaki miért nem áll't#a meg ezeket az embereket. 9sten miért hozta létre )ket. 1iért adta nekik a légzés a#ándékát, tud-án, hogy $gysem lennének ké esek becsületesen és tisztességesen leélni az életüket. A

<!

8ár átok gyermekei kitartottak több száz – némelyikük ezer – é-ig is, miel)tt keresték a ha#nalt és öngyilkosok lettek, -agy azt a döntést hozták, hogy át-áltoznak hitehagyottá és el-esztik a lelküket% 1égis néhány emberi férfinek még a tinédzser é-ein t$l sem sikerül fennmaradnia% Aidan gondatlanul ledobta az els) áldozatát a földre és a kö-etkez) donor tarkó#a köré ha#l'totta a kezét% Az ember a hi notikus transz alatt könnyedén oda ment hozzá, lelkesen, hogy örömet okozzon% Aidan mohón e-ett, nem gondol-a arra, hogy a három férfi egy ideig gyenge és tehetetlen lesz% +eki tá lálkoznia kellett, ennek ellenére undor'totta a létezésük% Az ilyen férfiak, mint akiket talált, kihasznál#ák a maguknál gyengébbeket% A n)kkel kegyetlenek -oltak, kerülték kötelességeiket és a legértékesebb kincsüket az életben, a gyerekeiket% 8i tör)dött azzal, hogy ez 'gy -an. Aidan hitte, hogy #ól döntött a sa#át sorsáról azzal, hogy nem a könnyebbik utat -álasztotta% A 8ár átok harcosainak -alamennyi ösztöne egy ragadozóé, néha -eszélyesebb, mint a -adon él) állatoké, mégis soha nem használnának ki egy n)t -agy egy gyereket% 5áadásul ragaszkodnak a becsület szigor$ kódexéhez még ebben az Köl# -agy megölnekL -ilágban is% 1indegyikük tud#a a tetteik kö-etkezményeit, -iszont elfogad#ák az a#ándékok felel)sségét% Aidan fa#ának férfi#ai szerint, az olyanok, mint ezek hárman, hamarosan ki fognak halni% Azok, akik olyan er)tel#esek, mint a 8ár átok harcosai, nem engedhetik meg maguknak, hogy kihasznál#ák a gyengébbeket% A második áldozat megtántorodott és ma#dnem ráesett az els)re% Aidan odah$zta a késsel hadonászó férfit is% A férfi

<.

felnézett rá% – 1együnk bulizni. – kérdezte a haszontalan egy érdes ne-etéssel% – &z számomra az – értett egyet halkan Aidan, ma#d leha#totta a fe#ét, hogy megtalál#a a lüktet) nyaki -énát% Abban a illanatban a gyötrelem els) hullámai megütötték )t% &gy illanatra felemelte a fe#ét, közben a zsákmányának -ére kilö-ellt% 1ég egyszer az áldozatára ha#olt, most minden, amit tehetett, az a hatékonyság és a gyorsaság% &z Alexandria -olt% :ehet, hogy a fá#dalomnak els) hullámait érzi, ami s$#t#a% A rólékosan bezárta a sebet, biztos't-a hogy a férfi nyakán ne marad#on bizony'ték, nehogy elárul#a a fa#tá#a #elenlétét a térségben% 1a#d elengedte a zsákmányát, aki leroskadt a földre% Ha -alaki elhalad erre, azt fog#a hinni, hogy a három férfi részeg% Az egyik férfi ingén le-) -érnyomot edig egy -érz) orrnak fog#a tula#don'tani% Alexandriában elkezd)dött a -áltozás% Az átalakulás% !égül is, ha -életlenül is, de ) -olt ezért a felel)s% A b7ntudat nem állt #ól neki% 8ét sebet figyelt meg Alexandria nyakán, ami csak egy dolgot #elenthetettI a -ám 'r már kétszer meghara ta, elkezdte a cserét% Amikor Aidan azt hitte, hogy ) egy -ám 'rn) és már átalakult, ma#dnem megölte% Aztán, mikor észre-ette a té-edést, lecserélte fert)zött -érét a sa#át#ára% Három -ércsere teszi lehet)-é, hogy az ember keresztülmen#en az átalakulás folyamatán – hogy -alakib)l -ám 'r -agy a 8ár átok né ének tag#a legyen% Akárhogy is, nem -olt -issza$t% A legtöbb emberi k'sérlet során, az átalakulás -agy azonnal megölte a n)ket -agy az )rületbe 7zte )ket% <sak néhány n)nek – akik szichikai ké ességeket birtokoltak – sikerült él-e és egészségesen

<3

t$lélnie a meg róbáltatásokat% 3k lesznek azok, akik seg'tenek a fa#ának fennmaradni, mi-el n)ik terméketlennek bizonyultak% A negyedik -ércsere nemcsak át-áltoztat#a Alexandriát, hanem hozzá is láncol#a örökre% +oha lehet, hogy önz) -olt és a beleegyezése nélkül döntött, a lány -olt az egyetlen üd-özülése% 1ár oly sok é-századon át -árta az élet ár#át, elkerül-e, hogy át-áltozzon -ám 'rrá% Akár beleegyezett, akár nem, a lány az #"é, és az ) élet ár#a lesz% +em Gohenstriáé, mint ahogy azt a #elek és a tökéletes kémia is meger)s'tette% =e legalább megtett minden t)le telhet)t% Alexandriának annyi er)s )si -ért adott, ami felh'g'totta a fert)zött -ám 'r -érét és 'gy könnyebb lesz az átalakulása% @rzékelte a sikolyát az elmé#ében, kétségbeesett kiáltása tele -olt tehetetlen fá#dalommal% Ja-art és i#edt -olt, akaratlanul is összeka csolódott -ele, megoszt-a gondolatait% 1egi#edt t)le és félt, hogy elhagyta% Bélt attól tart-a, talán még él-ezi is a fá#dalmát, mint a -ám 'r% B)leg az öccsét féltette, *oshuát, hisz egyedül -olt, -édtelenül egy -ám 'r házában, aki olyan er)s -olt, és aki egy kérdéses illanatban megölt egy másik él)halottat% Aidan felrö ent az é#szakai égre, muszá# a köztük lé-) tá-olságot a lehet) leggyorsabban megtennie% Abban a illanatban nem tör)dött azzal, ha -alaki látott egy hihetetlenül hatalmas furcsa é#szakai baglyot, ) csak szállta az $t#át a -áros felett% A lánynak szüksége -an rá% @ en egy or-osért könyörög 1arie6nek% 1arie nagyon aggódik, mégis tud#a, hogy Aidan az egyetlen, aki seg'thet neki% ,isztán hallotta az egészet, a halk hangot, ami seg'tségért könyörög és a

<6

ház-ezet)n)t, amint ma#dnem könnyekben -igasztal#a% (sztozott Alexandria elmé#én, ta asztalt mindent, amit a lány ta asztalt% Ja-art% Bá#dalmat% Bélelemmel teli rettegést% 5e ült hozzá, már a közelében #árt, amikor érte kiáltott% 1indkette#ük érdekében remélte, hogy hamarosan meg is fog érkezni% A lánynak szüksége -olt rá, de meg'gérte, hogy nem kényszer'ti rá az akaratát% A lánynak kell kérnie% A földalatti hálókamrá#án k'-ül #árkált fel s alá, Alexandria megind'tó, fá#dalmas kiáltásának szilánk#ai egyenesen a sz'-ébe hatoltak% &gy tucatnyi alkalommal ny$lt az a#tó felé, hogy bemen#en, de nem tehette% &kkor már annyira aggódott a lányért, hogy dühében szét akart z$zni -alamit% =e neki kell h'-nia% A lánynak kell kife#eznie a hitét iránta, különben nem seg'thet neki, sohasem bántaná% 1eg ihentette a homlokát az a#tón, ma#d döbbenten látta, hogy egy b'bor folt -an ott, ahol hozzáért% !ért izzadt k'n#ában% Hallotta a lány kérelmeit, érezte a fá#dalmas görcsöket és égett belül a teste% A fizikai szen-edéssel még megbirkózik, de a sz'-e és az elmé#e k'nban -olt% &gy -égtelen rémálomnak t7nt% ,udta, melyik az a illanat, amikor a lány meg róbálta -onszolni magát a adlón egy hiába-aló szökési k'sérletként% ,udta, hogy mikor hány -ért, a -ám 'r fert)zött -érét% @rezte, hogy a belei égnek és lázadnak a -áltozás ellen% A bels) szer-ei át-áltoznak, meg$#'t#ák magukat, mássá -álnak% A lány se#t#ei – minden izom, szö-et, minden arányi hely a b)rén – égett az átalakulástól% Hol "agy4 &zt +gérted, hogy seg+teni $ogsz nekem Hol "agy4 (lyan sokáig -árta a h'-ást, s amikor tényleg megtörtént azt

<8

hitte, hogy hallucinál% A tenyeré-el rácsa ott az a#tóra, ami ki-ágódott% 1arie a földön térdelt, könnyek folytak le az arcán, meg róbálta tartani a rángatódzó testet% Aidan ma#dnem kirángatta Alexandriát 1arie kar#aiból, -édelmez)en átölelte és ringatta a mellkasán% – 1en#, 1arie% 2eg'teni fogok neki% 1arie szemei kife#ez)ek -oltak, együttérzés és szim átia Alexandria iránt, düh és -ád Aidan felé% &legánsan megrántotta a szoknyá#a szegélyét és keményen becsa ta az a#tót tiltakozása #eléül% Abban a illanatban, mikor a ház-ezet)n) elt7nt a szeme el)l, Aidan kizárt mindent az elmé#éb)l% ,el#es figyelmét Alexandriára össz ontos'totta% – Azt gondoltad, hogy elhagytalak, )i((ola. +em én% =e nem tudtam belea-atkozni, am'g te nem akartad% &mlékszel. 1eg'gértetted -elem% Alexandria elford'totta a fe#ét, megalázta, hogy Aidan 2a-age $#ra ennyire sebezhet)nek, ilyen kócosnak lát#a% +em -olt ide#e, hogy elgondolkod#on ra#ta, mert a forróság kö-etkez) hulláma karmai-al $#ra marcangolni kezdte a gyomrát és a má#át, ma#d a -eséit, meg erzselte a sz'-ét és a tüde#ét% A lány fá#dalmas sikolyai -égig-isszhangzottak a szobán% Azt k'-ánta, bárcsak már abbamaradna, hogy legalább le-eg)t tud#on -enni, de az csak folytatódott to-ább és to-ább% 8önnyek atakzottak -égig az arcán% Aidan letörölte a könnyeit és a keze -érrel festett lett% Helyette lélegzett, mindkett)#ükért% Aidan keze h7-ös és megnyugtató -olt a b)rén% 3si éneke elárasztotta az elmé#ét, 'gy -olt egy horgonya, amibe

<9

beleka aszkodhatott ebben az )rült -ilágban% &gy id) után Alexandria észre-ette, hogy a fá#dalomnak egy részét -alahogyan el-ette t)le% A férfi ott -olt az elmé#ében, -édte )t az éget) szörny7ségt)l, s mialatt ez történt -ele, -égig a tudatában -olt% Az elmé#e ködösnek t7nt, mintha egy álom álla otban lenne% 8ényszer'tette a szemét, hogy nyit-a marad#on% :átta a sa#át k'nszen-edését tükröz)dni a férfi szemeiben% &gy skarlát-örös maszat -olt a férfi homlokán% 1ikor a szörny7 görcsök szabadon engedték a karmaikból, néhány illanatig fellélegezhetett, ekkor k'-áncsi u##ai-al megérintette a férfi arcát% – +em tudom elhinni, hogy -isszatértél% – Hang#a rekedtes -olt, a torka feldagadt% – &z fá#% – ,udom, Alexandria% A nagy#át el-ettem, de most nem tudok többet tenni és a mérgezett -ért)l kés)bb sokkal rosszabb lesz% – 3szinte megbánással, b7ntudattal és alázattal mondta, csu a hatalmas, $# érzelmekkel% – Hogyan csinálod, amit csinálsz. – Deszéd közben nyel-é-el megérintette kiszáradt a#kát, érezte ra#ta a szörny7 sebeket% – Amikor megosztottuk egymással a -érünket, összeka csolódtunk% Hgy hallottam, hogy h'-sz% &zért érzel te is engem a fe#edben% – A férfi egy kis gyógy'rt érintett a szá#ához, 'gy ny$#t-a egy kis enyhülést% – Annyira fáradt -agyok, nem hiszem, hogy még egyszer -égig tudom csinálni% – Ha tényleg tud ol-asni a gondolataiban, akkor lát#a, hogy az igazat mond#a% A férfi miközben el)re6hátra ringatta elérte, hogy még borzalmas álla otáról is megfeledkezzen, s)t $gy tartotta, mintha ) -olna

<;

a legértékesebb és a legszebb n) a -ilágon% (tt -olt az elmé#ében, kar#aiban )riz-e -édelmezte, közel a sz'-éhez% &z megnyugtató -olt, -igasztaló és emiatt ke-ésbé érezte egyedül magát% =e a kö-etkez) fá#dalmas rohamot még a seg'tségé-el sem fog#a tudni el-iselni% ,isztába -olt -ele% ;#ra kezd)dött, már érezte azt a forróságot az ele#én% C##ai a férfi kar#án köröztek, duzzadt kék szeme találkozott folyékony aranytekinteté-el% – ,ényleg nem% – &ngedd meg nekem, hogy elaltassalak téged% +e fél#% &z csu án az emberek öntudatlan al-ása lesz, nem a fa#tánk álma% A szer-ezetednek még át kell alakulnia, miel)tt elküldelek a mi fa#unk igazán gyógy'tó álmába% – A hang#a bársony6 uha -olt, leny7göz) és gyönyör7% – +em akarok többet hallani% – A lány teste ekkor megmere-edett% 1ég Aidan hatalmas ere#e ellenére is, a görcsös fá#dalom szinte kité te a kezéb)l% &gy kis nyögés hallatszott az összeszor'tott fogai közül, kis körmét belemélyeszt-e a kar#ába ka aszkodott, m'g a teste megszabadult a fert)zött -ért)l% 8özben a szer-ei és a se#t#ei folyamatosan átalakultak egy másik fa##á% Az elmé#e a káosz és a fá#dalom, a félelem és a gyötrelem helye -olt% A görcs három tel#es ercig tartott, er)ssége emelkedett és a adt, mint a tenger hullámai% A lány -ért izzadt, ami -égiggyöngyözött a homlokán% :élegzése akadozott, a sz'-e ma#dnem felrobbant% – +em b'rom – zihálta% – Akkor b'zz bennem% !issza#öttem hozzád, nem. +em foglak elhagyni -agy bántani, miközben alszol% 1iért állsz ellen.

<<

– @bren legalább tudom, hogy mi történik% – +em tudod, )i((ola% (sztozom az elméden% +em tudsz a fá#dalmon k'-ül semmi mást felfogni% Hadd seg'tsek0 +em b'rom el-iselni, hogy szen-edni látlak% Attól tartok, el-esz'tem az uralmam és kénytelen leszek megszegni az 'géretemet, hogy nem foglak kényszer'teni téged% +e kényszer'ts rá, hogy el-esz'tsem a bizalmad% Add a beleegyezésedet ahhoz, hogy elaltassalak téged% Hallotta a könyörgést és a becsületességet a férfi hang#ában% ;#ból érezte azt a meleg érzéki bársonyt, ami-el beburkolta és elérte, hogy bármit megtegyen, amit csak akart% A hang#a önmagában is annyi er)t tartalmazott és ez megi#esztette% &z az ember, bármi is, -eszélyes és halálos -olt% @rezte, de abban a illanatban, kezd-e a forrósággal és a könyörgésé-el, ke-er-e az aranysz'n7 szemekben lé-) figyelmeztetéssel, feladta a küzdelmet% – +e bánts többé – suttogta, miközben égett a torka% (l-asta a behódolást a hang#ában, a szemében és Aidan nem kockáztatott, hogy a lány meg-áltoztassa a döntését% Azonnal elküldött egy er)s arancsot, hatalmába ker'tette az elmé#ét, ellök-e az akadályt, hogy át-egye az irány'tást% :etette aludni, a fá#dalmon t$l, egy olyan helyre, ahol sem az átalakulás k'n#ai, sem a -ám 'r -ére nem érhette el% 2okáig tartotta a kar#aiban, miel)tt gyengéden megtiszt'totta és kényelmesen lefektette az ágyra ihenni% A szoba elrendezése hosszabb ideig tartott, de egyedül szerette -olna csinálni és nem akarta, hogy 1arie -agy az ) hallgatólagos kritiká#a befurakod#on az Alexandriá-al töltött intim id)be% Ayertyákat gy$#tott és gyógynö-ényeket morzsolt szét, hogy

<>

gyógy'tó aromáikkal megtöltsék a szobát% 8özben ismerkedett Alexandria elmé#é-el% 1egismerte er)sségeit és gyengeségeit% &z elkerülhetetlen -olt, mi-el hamarosan $gyis át#utott -olna az ellene emelt akadályon% A hü-elyku##á-al megsimogatta a homlokát, miközben gyengén és sebesülten aludt a hatalmas baldachinos ágyban% Dámulatos -olt az elmé#ében lenni% Hihetetlen ember -olt% 8üzdött a szinte lehetetlen esélyek ellen% 9lyen fiatalon el-esztette a szüleit% &gyedül ne-eli a kisöccsét, ugyanazzal a he-ességgel, oltalmazó ösztönökkel szereti, ami-el egy édesanya rendelkezik% 8eményen dolgozott, hogy *oshuának egy tisztességes életet biztos'tson% Cgyanakkor -icces, csintalan és fesztelen -olt% 2zeretett tréfálni és bolondozni% 1elegsz'-7 és nagylelk7 -olt% &gy ragyogó fény, aki ki7zte az egyre nö-ek-) sötétséget bel)le% Alexandria -olt a könyörületesség és a #óság, minden, ami ) nem% :eült az ágy szélére, a gyógynö-ények seg'tették, m7ködtették a mágiá#át% A hányás és a -ér szaga, a gonosz fert)zése, elt7nt a szobából és csak a gyógy'tó nö-ények cs' )s aromá#a maradt% &llen)rizte Alexandrián a sebeket és a hólyagokat% Hagyományaik szerint a szül)föld#e értékes tala#át összeke-erte a nyálá-al, ami ma#d meggyors't#a a sebei gyógyulását% A legrosszabbak a nyakán lé-) té ett sebek -oltak% A -ám 'r csinálta a sebeket, amiket megfert)zött a mérgé-el% Aidan gondosan bekötözte, miközben egyfolytában énekelt az )si nyel-en% &lküldte magát $#ra Alexandria testébe, hogy belülr)l is gyógy'tsa% Az átalakulás szinte tel#es -olt,

>?

álla 'totta meg megkönnyebbülten% 8iny$#tózott mellé az ágyra, tudatában annak, hogy még mindig el)tte -olt egy hossz$, fárasztó csata az $# élet ár#á-al% +agyon ellen fog állni az el)re #utásának% Harcolni fog az átalakulásának -alóságá-al% Ctálni fog#a, amikor rá#ön, hogy mit is #elent ez, és )t fog#a hibáztatni% *ogosan% A -ám 'r szörny7 k'nzásá-al és a sa#át ügyetlen bánásmód#á-al az els) találkozásukkor, nem -olt mit megköszönnie a fa#ának% 1égse lesz más -álasztása, össze -olt köt-e az elmé#e az ö-é-el, lelke -olt az ) másik fele% 1ost, hogy összeka csolódtak, együtt meg fog#ák oldani% &z most már csak türelem kérdése% Aidan elküldött egy csendes imát% 1egfogadta, hogy Alexandriának annyi id)t ad, amennyire csak szüksége -an% 1egérdemelte% Az igazi élet ár#aként nem tehetett mást, mint hogy megad#a neki% <sak ) tudta, mennyire -eszélyes lenne mindkette#üknek az egymás nélkül eltöltött id), mennyire sebezhet) a lány nélküle, és ha bármi történne -ele, ) sem akarna to-ább élni% 5áadásul, a lány -eszélyben -olt az ) ragadozó természetét)l, ami fellázadna és még a beleegyezése nélkül is kö-etelné a lányt% Aidan sóha#tott, ma#d át-izsgálta az otthonát és a körülötte lé-) területet% &llen)rizte az ablakokat és a be#áratokat% A föld alatti od$#ának a#ta#ához er)s -arázslatokat helyezett és még halálosabb, er)sebb -arázslatokat, hogy )rizzék magát a hálókamrát% 1ost, hogy rátalált a ár#ára, nem kockáztathat% Aidan a kar#aiba h$zta a lányt és meg-árta, am'g biztos -olt, hogy a -áltozás tel#esen -égbement% 1a#d elküldte a fa#ának mély, gyógy'tó álmába% A testét -édelmez)en befedte az ö-é-el, a sa#át sz'-ét és tüde#ét bezárta, s $gy feküdt, mint egy

>!

halott% Amint a na nyugodni kezdett -alamiféle za-ar támadt a hálókamrában% Abban a illanatban egyetlen sz'-dobbanás megszak'totta a csendet, egy tüd) besz'-ta a le-eg)t% Aidan mozdulatlanul feküdt, szemügyre -é-e a házat, hogy mi az oka korai ébredésének% Bölötte, a földszinten, -alaki dur-án -erte az otthonába -ezet) a#tót% Hallotta 1arie uha lé teinek za#át, amikor a#tót nyitni ment% 1ég a sz'--erését is hallotta% 9deges -olt a látogatótól% A ko ogtató a be#áratnál hangos -olt és arancsoló% &kkor elmosolyodott% A ház-ezet)n) mögött 2tefant hallotta, aki örökké kész -olt meg-édeni a feleségét és Aidan otthonát% Aidan felállt, teste rugalmas és er)s -olt% /illantása Alexandriára -et)dött% 2okkolta, amit látott% Ayönyör7 -olt0 1ég néhány horzsolás elcs$f'totta uha b)rét, de egyébként egészséges, hibátlan -olt a b)re% A#ka uha -olt és bu#a, szem illái hossz$ak és s$lyosak% 5áadásul fiatalabb is, mint ahogy azt elké zelte és különbözött azoktól a n)kt)l, akiket -alaha is látott% Az ö-é -olt és a Böldön ezen már semmi és senki nem -áltoztathat% A teste hirtelen egy sürget) -ággyal reagált, ami megdöbbentette% (tt feküdt tehetetlenül egy idegen, akinek már az elmé#én keresztül ismerte a legbens)ségesebb titkait, mint ahogy egy ár ismeri egymást, akik már é-ek óta együtt élnek% :eha#olt és gyengéden megérintette a homlokát az a#kai-al, tiszteleg-e a bátorsága, a szeretete és a #ósága el)tt% =e a lány közelsége csak fokozta a lüktet) -ágyat a testében% Ayorsan hátrébb lé et, hogy legyen egy kis tá-olság közte

>.

és a k'sértés között% 1ár hatszáz é-e nem érzett nemi -ágyat, de ez felülm$lt mindent, amit egyszer már megismert% &z nem enyhe -ágy -olt, hogy kielég'tse testének igényeit, hanem tomboló éhség egy n)ért, egyetlen egy n)ért% 2züksége -olt rá a szó minden értelemben% Az sem seg'tett az önkontroll#án, hogy a lány fiatal és gyönyör7 -olt, nem edig egy boszorkány, mint ahogy azt el)ször gondolta% A látogató ont a fe#ük felett kiabált 1arie6-el% Aidan tisztán hallotta a férfit% &z a -alaki nyil-án-alóan hozzá -olt szok-a, hogy 'gy nyil-án'tsa ki az akaratát% Az illet) biztosan gazdag és beké zelt% 8ö-etelte, hogy láthassa Alexandria Houtont% Annyira messzire ment, hogy de ortálással fenyegette meg 1arie6t, ha nem h'-#a oda Alexandriát azonnal% Az akcentusa miatt hihette, hogy rái#eszthet egy ilyen fenyegetéssel% Aidan szemfogai hirtelen el)törtek a szá#ában, aranyszemei forrón és gonoszul kezdtek izzani és a benne le-) -adállat er)sebb -olt, mint -alaha% &z azért -olt, mert minden férfire féltékeny, aki az élet ár#a közelébe #ön. 1ert haragot érzett amiatt – egy $#abb er)tel#es érzelmet –, hogy -alaki ordibál a ház-ezet)n)#é-el. !agy talán a kett) kombináció#a. +em tudta, de belátta, hogy -eszélyes -olt és emiatt gyakorolnia kellene az önkontrollt% &gy hossz$, lass$ sziszegés hagyta el az a#kát, ahogy fellebegett a lé cs)n és a titkos át#árón keresztül belé ett a konyhába% ,ermészetfeletti sebességgel közlekedett, az emberi szem számára láthatatlanul% +é ének minden tag#ában -oltak ilyen ké ességek, ez -olt a második természetük%

>3

Az otthona be#áratánál egy magas, #óké 7 férfi szidalmazta a ház-ezet)n)#ét és 2tefant% – Azonnal hozzák ide Alexandriát -agy h'-om a rend)rséget% Azt hiszem, -alami gazságot kö-ettek el és maguk -alamilyen módon benne -annak0 – (lyan meg-etéssel nézett 1arie6re, mintha csak egy ro-ar -olna a lába alatt, amit könnyen elta oshat% Az idegen hirtelen elhallgatott, -áratlanul hideg borzongás futott -égig a gerincén% Az -olt a határozott benyomása, hogy -alami becserkészte )t% !adul körülnézett a makulátlan ud-aron% Mres -olt% 1égis olyan er)sen érezte a -eszélyt, hogy a sz'-e he-esebben kezdett -erni és a szá#a kiszáradt% ,homas 9-an sz'-e ma#d kiugrott a helyér)l, amikor egy férfi #elent meg szinte a semmib)l% &gyszer7en csak testet öltött a makacs ház-ezet)n) mögött% A férfi magas -olt, elegáns, #ól öltözött% Hossz$ sz)ke ha#a leomlott széles -állaira, szokatlan aranyszemei egy macska rezzenéstelen tekinteté-el néztek rá% Eradt bel)le a tekintély% A hatalom és az er)% A -eszély $gy ta adt rá, mint egy második b)r% ,homas elköny-elte magába, hogy a ház b7zlik a énzt)l és hogy az itt lakókat, nem egy könnyen tud#a megféleml'teni% A férfi $gy t7nt, mintha siklana% A selyem ing alatt izmai hullámzottak, mozgása annyira könnyed -olt, hogy $gy t7nt a lába alig érinti a adlót% ,ermészetesen nem csa ott za#t, ahogy haladt% 1arie6ra helyezte a kezét, miközben az egyik oldalára állt% &z rendk'-ül elegáns -olt, mégis hordozott egyfa#ta fenyegetést ,homas felé% – 1arie legálisan -an itt, és szerfelett faragatlan, hogy fenyegeti a háztartásom tag#ait% ,alán azok, akik önnek

>6

dolgoznak egyszer7en csak szolgák, de az embereim, én és a családom -édelme alatt áll% – A sza-ak lágyan hangzottak, hang#a kellemes -olt, mint a bársony text$rá#a% &gy ud-arias mosoly k'sérte a sza-akat, fehér fogainak egy rö-id bemutató#á-al% 1inden ok nélkül, ,homas érezte a félelmet lefutni a gerincén, amit)l megborzongott% A testén a sz)r félelmében felborzolódott% A szá#a annyira kiszáradt, hogy nem -olt biztos benne, hogy meg tud szólalni% !ett egy mély le-eg)t és $gy döntött, hogy meghátrál% :ehet, hogy egy ház-ezet)n)t még tud kezelni> de ez az ember más -olt% Belemelte a kezét a béke #eleként% – +ézze, sa#nálom, hogy rosszul indultunk% &lnézést kérek, hogy olyan dur-a -oltam% &gyértelm7en rossz -olt, ahogyan a helyzetet kezeltem, de a barátom elt7nt és nagyon aggódom% ,homas 9-an -agyok% Aidan azonnal felismerte a ne-et% A szám'tógé es #áték6i ar emelked) csillaga, akinek a ne-éhez néhány elké eszt)en né szer7 és a leg$#abb -ám 'r -ideo#átékok kitalálása f7z)dik% Aidan fel-onta a szemöldökét, arca kife#ezéstelen maradt% – 9smernem kellene. 9-an összeza-arodott% &z a beszélgetés hirtelen más irányt -ett és már nem uralta a helyzetet% 1ég a h'res ne-e sem keltett tiszteletet -agy ny7gözte le )ket% !alamilyen oknál fog-a 9-ant megi#esztette ez az ember, aki ugyanolyan halk sza-$ és ud-arias -olt, mint )% A okolba% 2okkal i#eszt)bb -olt, mint a ké zeletének -ám 'r#ai% !eszély sugárzott a b)re alól, amit egy nagyon -ékony ci-ilizáció-al le lezett, ennek ellenére egy -adállat -olt, ragadozó és er)s, aki türelmetlenül ortyázott

>8

kika csolódásként% ,homas $#ra róbálkozott% – Alexandria Houton a barátom% !ele -acsoráztam két é#szaká-al ezel)tt% 5osszul lett és kirohant az étteremb)l, otthagy-a a ma á#át, amelyért aztán nem tért -issza% A -ázlatok nagyon fontosak neki, soha nem hagyta -olna ott, ha minden rendben lett -olna% Három n) is elt7nt azna este, s ezzel együtt egy ha#léktalan férfi% Azon az é##elen -olt egy rettenetes -ihar és a rend)rség szerint az elt7nt emberek -alahogy leestek a szikláról% Alexandria autó#át megtalálták másna reggel a arkolóban, de nem sokkal azután a maga gondnoka elhozta% – 9-an, hogy megszerezze ezt az információt, #ókora énzösszeget adott a arkoló )rnek% – Alexandria egy közeli személyes barát, 1r% 9-an – mondta neki Aidan% – Az öccse az éttermen k'-ül -árt rá, amikor rosszul lett% 3 h'-ott engem és én elhoztam mindkett)#üket hozzám% 1iss Houton még mindig eléggé beteg és nem fogadhat látogatókat% Diztos -agyok benne, örömmel fog#a hallani, hogy -isszahozta az munká#át% &l fogom mondani neki, hogy benézett% – Aidan egy bólintással elbocsá#totta, miközben azok az ol-adt aranyszemek egyszer sem islogtak% A sima, kellemes hang#a egyértelm7-é tette, hogy ,homas 9-an semmit se #elentett neki% Az -olt a legfurcsább, hogy 9-an meg akarta tenni, amit a férfi mondott neki% 1ár ny$#totta is a táskát a férfi felé, de mikor észre-ette gyorsan leengedte a kar#át% – 2a#nálom, de nem tudom a ne-ét – mondta ma#dnem harciasan% +em fog#a engedi, hogy ráer)ltesse az akaratát és nem fog#a átadni a táskát egy -adidegen asasnak% Honnan tudná, hogy ez -olt az igazság.

>9

A tökéletes fehér mosoly másodszor is meg#elent a férfi arcán% A mosolytól 9-an b)rén -égigszaladt a hideg% &z egy ragadozó mosolya -olt, mintha a -adállat, ami eddig a felsz'n alatt re#t)zött, é most szabadult -olna el% Az aranyló szeme -eszélyesen -illant rá, amit)l kirázta a hideg% – Aidan 2a-age -agyok 1r% 9-an% &z az otthonom% Azt hiszem mindketten egy é--el ezel)tt, részt -ettünk *ohnson szenátor arti#án, de minket nem mutattak be egymásnak% Ha #ól emlékszem, akkor kész'tett -alamilyen #átékot% ,homas láthatóan összerezzent% A férfi hang#a dallamos -olt, a hangok olyan tisztán szóltak, hogy nem tudott nekik ellenállni, s)t hallani szerette -olna $#ra és $#ra% ;gy t7nt, hogy szétárad a belse#ében% &gyre csak ter#edt, am'g már nem akart ellenállni annak, amit ez a férfi mondott% 1égis -alahogy, Aidan 2a-age hang#ának tisztasága ellenére, a sza-ak fá#tak% 9-an hatalmas sikert aratott a h'res #átéká-al, azok -oltak a legkeresettebbek a iacon% 5osszabb már nem is lehetne% 1ár hallott a hi$, nagy tekintélynek ör-end), sokat keresett Aidan 2a-age6r)l% &gy férfi ilyen h'rné--el és gazdagsággal ny'ltan elutas'thatta ,homast% A társadalmi körök elismert tag#a -olt, mind szakmailag mind személyileg, tönkre is teheti )t% &z egy rémálom% 3 csak aggódott Alexandria Houtonért –személyesen és szakmailag – szükségesnek tartotta, hogy megkeresse és meglátogassa% – 1uszá# személyesen átny$#tanom Alexandriának% A munká#a nagyon fontos mindkett)nknek% :elkes -olt, mert -olt számára egy állás a#ánlatom és én is lelkes -agyok, hogy neki adhatom% – 9-an igyekezett minél #obb sz'nben feltüntetni

>;

magát, hogy $#ra szilárd ala okon áll#on% – Ha már #obban lesz, -isszah'-na. – ,alán egy6két na m$l-a% 1arie oda fog#a adni önnek a számom% Alexandria és az öccse, *oshua most itt laknak, de nekünk még nem -olt id)nk, hogy beszereltessük Alexandria ri-át telefont#át% A hirtelen #ött betegsége miatt, mint azt lát#a, el)rébb hoztuk a költözködést és még nem lettünk tel#esen készen a lakosztályá-al% ,ermészetesen azonnal ide fog#a adni nekem Alexandria személyes tula#donát% 3 az én -édelmem alatt áll 1r% 9-an, és én mindig -igyázok arra, ami az enyém% Az aranyszemek fogságban tartották 9-an tekintetét% ,homas azon ka ta magát, hogy #ámboran átad#a a táskát% Aztán a férfi hi notizáló, mere- tekintette eleresztette a szemeit% 9-an azonnal ledöbbent, hogy mit is csinált% 1i ütött belé. 2oha senkinek sem szándékozott átadni a táskát, csak Alexandriának% /illantása 2a-age kezére té-edt, hü-elyku##á-al a m7b)rt simogatta, mintha az Alexandria b)re lenne% Hirtelen elöntötte a féltékenység% 8icsodá#a -olt Aidan 2a-age Alexandriának. &gy 2a-age6hez hasonló férfi ele-enen falna fel egy olyan ártatlan lányt, mint Alexandria% ,homas lo-agiassági rohamában tel#esen megfeledkezett arról, hogy neki is ez -olt a szándéka, am'g fel nem fedezte Alexandria ki-ételes m7-észi tehetségét% – 8öszönöm, hogy el#ött, 1r% 9-an% 2a#nálom, nem tudom megkérni, hogy to-ább marad#on, mert több találkozóm is -an még ma% Aondoskodni fogok róla, hogy Alexandria ár na m$l-a felh'-#a, -agy más módon tá#ékoztassák önt a #a-ulásáról% ,o-ábbi szé estét, uram0

><

9-an hamar a zárt a#tón k'-ül találta magát% +em tudta, hogy 2a-age euró ai kie#tését ho-á helyezze, és ké telen -olt megemészteni a ház-ezet)n) önelégült mosolyát, mikor $#ra kinyitotta az a#tót, hogy átad#a 2a-age titkos telefonszámát% &bben a házban nem lettek barátai, és ez egy nagy hiba% Ha Alexandriának szüksége is -olna a seg'tségére, biztos -olt benne, hogy a lányt becsa #ák és neki nem -oltak szö-etségesei ebben az er)dben, amit 2a-age $gy h'-ott, hogy otthon% Aidan odafordult 1arie6hez és egy rö-id, szeretettel#es mozdulattal finoman megérintette a ha#át% – &z a félkegyelm7 felideges'tett téged. 1arie könnyedén felne-etett% – 8özel sem annyira, mint ahogy téged% +em tudtad, hogy -an egy ri-álisod a hölgy kegyeiért. A h'res milliomos, nem semmi% – (stobaságokat fecsegsz% – 1égis, abból, amit én összeszedtem a beszélgetésb)l, Alexandria együtt akar dolgozni -ele% – ugratta ny'ltan a férfit% – @s a -ám 'r #átékai benne -oltak az $#ságokban% :áttam a magazinok c'mla #án% +agyon bele -an bolondul-a Alexandriába, ugye. –+incs esélye% ,$l öreg hozzá% 2tefan és 1arie is felne-etett% ,isztában -oltak -ele, hogy Aidan már é-századok óta él% Hirtelen Aidan is el-igyorodott, ami mindkett)#üket megle te% 2ohasem látták még mosolyogni az aranyszemeit% – 1a é##el hogy -an a gyermek. – kérdezte )ket% 1arie és 2tefan ki#ózanodtak% – +agyon csendes – -álaszolt 2tefan% 3 néhány centi-el magasabb -olt, mint 1arie, széles és

>>

izmos% (lyan er) -olt benne, ami-el számolni kellett% – Azt hiszem, látnia kell a n)-érét, miel)tt $#ra kisfi$ tud lenni% 5ö-id életében t$l sok -eszteség érte% – *osh egy édes gyerek, Aidan% 2tefant már a kisu##a köré csa-arta – mondta 1arie% – Hah0 – tiltakozott nyomatékosan 2tefan% – ,e -agy az, aki minden alkalommal eláraszt#a, és megtölti kiadós enni-aló-al% – Deszélni fogok -ele – nyugtatta meg Aidan a árt – és mondd meg neki, hogy kés)bb látni fog#a a n)-érét, még ma este, miután kiemelkedik a földalatti od$ból% – 1iután felébred – #a-'totta ki 1arie egy szemöldökráncolással% +em akarta, hogy az ártatlan kisfi$ el)tt utalásokat tegyen, hogy más -ilágból -aló% – Aondolod, hogy bölcs dolog ilyesmit 'gérni. 1i -an, ha%%% – habozott% 2tefan folytatta – !annak roblémái azzal, hogy elfogad#a, ami-é -álik. !agy ami még rosszabb, mi -an, ha nem ) az igazi, akit keresel és most tel#esen megháborodott. – 3 az igazi% Hát nem látod bennem a #elenlétét, a fényét. +eki köszönhetem, hogy $#ra élek% Bényt és érzelmeket adott nekem% ;#ra látok sz'neket, amik ragyogóak% @rzek dolgokat, mindent, kezd-e a haragtól egészen az elemészt) -ágyig% !isszahozott engem% 8özülünk -alóként fog felébredni és igen, #elent)s ellenállásra szám'tok t)le, de nem a gyermek el)tt% +agyon szereti, és meg fog#a róbálni, hogy annyira normálisnak látszód#ék, amennyire csak lehetséges% @-eken keresztül a fi$ -olt az els) az életében és ez to-ábbra is 'gy fog maradni% +eki is annyira fontos lesz, hogy lássa *oshuát, mint a gyermeknek, hogy meglátogassa% Ayan'tom, ha *oshua befogad

!??

az életébe, az már fél siker% – Aidan0 – rohant be *oshua a szobába és futtában átölelte Aidan lábát% – 1ár mindenhol kerestelek% 1arie elmondta, hogy a hálószobád a második emeleten -an, de te nem -oltál ott% – Azt mondtam neked, hogy kerüld el 1r% 2a-age szobáit – mondta 1arie a leg#obb -eszeked)s hang#án, de nem tudta elre#teni a melegséget az arcáról% *oshua egy kicsit szégyenkez)en nézett, de bátran -álaszolt% – 2a#nálom, 1arie, de meg kell találnom Alexandriát% Aidan, te tudod hol -an, ugye. – kérdezte% A férfi ó-atosan meg ihentette a kezét a fi$ selymes fürt#ein% A sz'-e összeszorult, ami egy különös, megható érzés -olt% Annyi bizalom és hit -olt azokban a kék szemekben, amik felnéztek rá% – 9gen, *osh% 1ég mindig alszik% Azt akarom, hogy körülbelül még egy órát ad# neki, hogy ihen#en, aztán ma#d idehozom hozzád% *ó lesz 'gy. – Diztos, hogy #obban -an. Béltem attól, hogy nem #ön -issza – tudod, mint anyukám, a ukám és Henry% – A kölyök hang#a remegett a félelemt)l% – Alexandria nem fog elhagyni téged, *osh – biztos'totta csendben Aidan% – 1indig itt lesz és együtt fogunk -igyázni rá% ,udod, én mindig meg-édem )t és engem nem könnyen gy)znek le% 2enki és semmi sem -eszi el t)lünk% Ell az alku. *oshua bizalommal -igyorgott fel rá% – 1i -agyunk a leg#obb barátok, nem 'gy -an, Aidan. ,e, én és Alexandria% – 1i többek -agyunk a leg#obb barátoknál, *oshua – -álaszolta Aidan komolyan% – 1indannyian, akik ebben a

!?!

házban lakunk, egy nagy család -agyunk% – 1arie azt mond#a, azt akarod, hogy $# iskolába men#ek% Aidan bólintott% – Azt hiszem, ez lenne a leg#obb% Az, amelyikbe #ártál tá-ol -an innen és az az iskola, amire gondoltunk nagyon is #ó% (tt sok barátod és #ó tanáraid lesznek% – Alexandria mit mond. 3 szokott az iskolába -inni% +em engedi, hogy egyedül men#ek, mert szerinte nagyon -eszélyes% – &z az iskola nem% 1indenesetre, 2tefan és 1arie el fognak -inni, ha szeretnéd% 1inden na elk'sérnek oda addig, am'g #ól nem érzed magad% – Azt szeretném, hogy te -igyél el, ha Alex nem tud% – *oshuának sikerült egy tisztességes a#akbiggyesztés rodukálnia% Aidan halkan ne-etett% – ,e kis ördög% :átom, hozzá -agy szok-a, hogy mindig megka od, amit akarsz% Alexandria t$l engedékeny, ha rólad -an szó, nem. *oshua -állat -ont, aztán elne-ette magát% – 9gen, mindig megenged mindent% Azt csinálhatok, amit csak akarok és soha nem lesz dühös, ha nem csinálom meg, amit kell% +éha meg róbál kiabálni -elem, de -égül helyette mindig átölel% – Azt hiszem, szükség -an egy keménykez7 férfire az életedben, if#$ *oshua – mondta Aidan, miközben felemelte a fi$t a széles -állára% – &gy nagy, testes és er)s férfire, aki nem fog bed)lni minden ostobaságnak% *oshua kar#ai-al átölelte Aidan nyakát% – ,e nem fogsz kiabálni -elünk% – +em, de én $gy értem, hogy te azt csinálod, amit én mondok, és amikor azt mondom, rendben.

!?.

– 9gen – fogadta el *osh% – =e még mindig azt gondolom, ha iskolába kell mennem, neked kellene el-inned% – +ekem itt kell maradnom, hogy megbizonyosod#ak róla, hogy a n)-éred mindent meg tesz, hogy #ól legyen% A betegsége nagyon -eszélyes -olt és néhány na ig nagyon ó-atosnak kell lennünk% 3 is elég makacs, mint tud#uk% – mondta Aidan egy összeeskü-) kacsintással% *oshua egy kis mosollyal bólintott% – ,udom, ha -ele -agy, semmi rossz nem történhet -ele% 1arie6-el és 2tefannal fogok iskolába #árni% /ersze, ha te -innél, az összes többi gyerek azt hinné, hogy -an egy nagy a ukám és nem róbálnának meg belém kötni% – 1eg-onta a -állát% – =e 2tefan is nagy% :ehet, hogy m7ködni fog% – Diztos -agyok benne, hogy 2tefan el fog#a riasztani az er)szakoskodókat% =e ez egy #ó iskola, *oshua, #ó gyerekkel% 2enki nem -isz fegy-ert, és senki sem fog meg róbálni megsebezni% Ha ilyesmi történik, akkor azonnal gyere hozzám, és mondd el nekem% – Az aranyszemek köz-etlenül a kékbe bámultak% *oshua bólintott% – &l fogom mondani, Aidan% – /islogott és fészkel)dött, am'g Aidan le nem tette% – 1arie mondta, hogy elkészült a -acsora% 3 #ó szakács, #obb, mint Alex, de nehogy elmond Alexnek, mert megbántódik% 1a este -elünk fogsz enni. Aidan azon ka ta magát, hogy minden ok nélkül -igyorog% Hirtelen $gy érezte, mintha els) alkalommal -olna család#a% Az emberek é-századokon át tör)dtek -ele, h7ségesek -oltak hozzá és ez seg'tett a -ilágnak ezen a részén tartani a #ózan

!?3

eszét% 1ost azonban ez több -olt uszta h7ségnél, ez csodálatos -olt% Az érzelmei megfo#tották, elárasztották és felmeleg'tették% 9mádta, még akkor is, ha kissé nyomasztónak találta% – 2oha nem fog#uk elmondani Alexandriának – 'gérte meg ünne élyesen% 1arie megfogta *oshua kezét% – <sak h'zeleg nekem, hogy a kegyeimben maradhasson% 2zereti nyalogatni a cukormázat a tálban% *oshua annyira gyorsan rázta a fe#ét, hogy sz)ke fürt#ei ugráltak% A hang#a ünne élyes -olt, szeme komoly% – +em, 1arie, ez tényleg igaz% Alexandria szörny7 szakács% (daéget mindent%

!?6

Itödik 7ejezet

l)ször za#okat hallott% =obogó dobolást% Banyikorgást% !'zcse egést% 1a#d beszélgetések suttogását, autó motor#ának z$gását és egy tá-oli gyermekne-etést% Alexandria mozdulatlanul feküdt, nem merte kinyitni a szemét% ,udta, hogy nincs egyedül% ,udta, hogy é#szaka -olt% ,udta, hogy a dobogó dobolás a sa#át sz'-e – és egy másik, összhangban az ö-é-el% ,udta, hogy a beszélgetés, amit oly tisztán hallott messze za#lott t)le, a földszinten a konyhában% ,udta, hogy a gyermekne-etés *oshuáé -olt% 1egrémült% +em tudta, honnan tud#a ezeket a dolgokat% A rósütemény és f7szer illatát érezte% @s érezte%%% )t% Aidan 2a-age% (tt -olt és )t figyelte a gyönyör7 szemei-el% Bolyékony arany% Etható% 1indent látó% Bellélegzett% Ha elb$#ik, mint egy rémült gyerek a takaró alá, az nem -áltoztat semmin% Dármi is -olt, a férfi tette -ele, és -alahogyan ami-é -ált%%% az nem ember% Azonban a telhetetlen éhség, ami most k$szott keresztül a testén, oly módon, amit soha nem ismert, olyan tényez) -olt, ami-el foglalkoznia kell%

&

!?8

Belemelte hossz$ szem illáit és az els) dolog, amit látott, az arca -olt% &lké eszt), hogy mennyire gyönyör7, tisztán férfias módon% Ala osan, figyelmesen tanulmányozta% Hatalmas -olt és er)s% (tt -olt minden el)tte, er)szakos természete elre#t)z-e ci-ilizált bá#a alatt% A szemei olyanok -oltak, mint a macskáé% 5ezzenéstelen és állhatatos, aranyszem ár, hossz$ szem illák% &r)s álla és elegáns orra% Az a#kai, amik nagyon meghatározottak -oltak, csáb'tóak és a rendk'-ül fehér fogai% A ha#a homoksz'n7 sörény, ami csillogó aranyként omlott széles -állaira% 2zálkás izmai, amelyek hullámzottak, mikor mozgott% =e most tel#esen nyugodt maradt, mintha a szoba egy része lenne, szinte beleol-adt, miközben feszülten figyelte )t% /om ás ragadozó -olt% ,udta, hogy ) az, mi-el nincs más hozzá hasonló% A nyel-é-el megérintette az a#kait, hogy bened-es'tse )ket% – 2zó-al, mit fogunk csinálni. – 1eg kell tan'tanom neked a szokásainkat% A hang#a nyugodt -olt és tárgyilagos% !a#on ez azt #elenti, hogy minden na embereket -áltoztat -ám 'rokká. Alexandria róbaké en felült% ,este mere- -olt és fá#t, de nem annyira, mint el)tte% F-atosan kiny$#totta izmait, tesztel-e )ket% – +em -ágyom rá, hogy megtanul#am a szokásaitokat% – Bel illantott rá kék szemei-el, ma#d gyorsan elre#tette a hossz$ szem illái mögé% – Decsa tál engem% ,e tudtad, hogy azt gondoltam, hogy%%% $#ra ember leszek% A férfi megrázta a fe#ét, az akaratának ere#e olyan er)s -olt, hogy fel kellett néznie rá% Az ol-adt aranyszemei azonnal foglyul e#tették a tekintetét% – +em, Alexandria tudod, hogy ez

!?9

nem igaz% ,e akartad azt hinni, 'gy meggy)zted magad% ;gy döntöttem, hogy nem szembes'telek az igazsággal, de én soha semmikor nem -ezettelek félre% Alex egy kis humortalan mosolyra h$zta a szá#át% – ,e 'gy gondolod. 1ily nemes, hogy bármi felel)sség alól felmented magad% A férfi megmozdult, az izmai enyhén hullámzottak és ekkor a lány sz'-e nagyot dobbant i#edségében% 1intha ol-asná a félelmét, abbahagyta és ismét mozdulatlanná -ált% – +em mondtam, hogy nem tartom magam felel)snek ebben az ügyben% =e nem tudok -áltoztatni ra#ta és azon sem tudtam -áltoztatni, ami tegna este történt% Higgy nekem, Alexandria, bármit megadtam -olna azért, hogy ne kell#en elszen-edned, amin a -ám 'r keresztül-itt% Ha ké es lettem -olna többet tenni, hogy megk'mél#elek az ilyen szen-edést)l, megtettem -olna% A hang#a, annyira lágy és gyengéd -olt, )szintének csengett% ;gy t7nt, hogy ké telen hazudni% =e a -ám 'roknak nem az a ké ességük, hogy hatalmukkal hi notizál#ák az áldozataikat. Alexandria többé már nem tudta, mi a -alóság, de küzdelem nélkül nem fog#a megengedni senkinek, hogy át-egye az élete fölött az irány'tást% !olt agya, er)s -olt és határozott% 1ár régen megtanulta, mi a türelem% Az állhatatosság% A t$lél)készség% 9gaz, ebben a illanatban nincs elegend) információ#a, hogy bármilyen döntést hozzon% – 1ost olyan -agyok, mint te. A férfi szá#a a mosoly legkisebbikébe kunkorodott, ma#d arca ismét egy h7-ös, üres álarccá -ált és lélektelen

!?;

aranyszeme -isszatükrözte a sa#át ké mását% – +em egészen% @n a 8ár áti harcosának születtem% Az én né em olyan régi, mint maga az id)% &gyike -agyok az )sieknek, a né ünk gyógy'tó#a és -ám 'r-adász -agyok% A tudásomat és hatalmamat é-századok óta fe#lesztem% A lány felemelte a kezét% – +em -agyok biztos benne, hogy készen állok minderre% &l)ször is azt akarom tudni, hogy még mindig én -agyok6e% – 1ármint aki-é gondoltad, hogy -álni fogsz. +incs már a -ám 'r -érét)l semmilyen fert)zés a szer-ezetedben, ha ez az, ami érdekel% Alex -ett egy mély lélegzetet% Belele-en'tette a -ám 'rtanra -onatkozó tudását% Az éhség marcangol-a karmoló fá#dalom -olt% – 1i érdekel. Hát az, hogy%%% #árhatok6e a na fányben.0 !agy az, hogy ehetek6e, mint egy normális ember.0 &lmehetek *oshuá-al egy gyorsétterembe és megehetek bármit, amit csak akarok.0 Aidan nyugodtan -álaszolt% – A na fény égetni fog#a a b)rödet% A szemeidnek lesz a legrosszabb, megduzzadnak és könnyezni fognak% +a -ilágban sötét na szemü-eget kell hordanod, ami s eciális lencsékkel készült a né em számára% Alex lassan kiengedte a lélegzetét% – &z csak egy kérdésre ad -álaszt% 8eményen róbálom, hogy ne legyek hisztérikus% <sak mondd ki egyenesen% –!érre -an szükséged, hogy életben marad#% – &l)adhattad -olna finomabban is, fokozatosan -agy ilyesmi – mondta fanyarul% A szokásos tiszteletlenség egyértelm7en é elmére utalt, de összességében tel#es káosz

!?<

-olt benne% +ehéz -olt gondolkodni, lélegezni% &z igazán nem történhetett meg% <sak $gy nem tudott% – 5emélem, nem -árod el, hogy egy ko orsóban alud#ak% – 1eg róbálta elütni egy -iccel, hogy seg'tsen az elmé#ének elfogadni egy ilyen dolog lehet)ségét% 2emmi mást nem akart, csak sik'tani% Aidan szemei befogták az ö-ét, -onzották% 2zinte érezte, ahogy érte ny$l% Az ill$zió annyira -alóságos -olt, hogy érezte az elmé#ében a kar#ai melegét, megnyugtató érintését% – +em hiszem, hogy erre szükség lesz% A lány nyel-e hirtelen megtalálta kiszáradt a#kát% – +em ka ok le-eg)t% &kkor Aidan fizikailag is megérintette, kezét a tarkó#a köré ha#l'totta és a fe#ét lefelé kényszer'tette% – =e igen, ka sz – mondta nyugodtan% – A ánik el fog m$lni% Alex nagy kortyokban nyelte a le-eg)t az ég) tüde#ébe, közben edig harcolt a torkát té des) zokogással% +em s'rhatott hangosan% +em csinálhatott semmit, de meg róbált lélegezni% A férfi az u##ai-al lassan massz'rozni kezdte, annyira gyengéden és finoman, m'g a keze nyugodt arancsára a testében enyhülni kezdett a szörny7 feszültség% – 1iért nem öltél inkább meg. – A sza-ak tom án hangzottak, mintha a takaró alól beszélne fá#ó torokkal% – +em szándékozom megölni téged% Ertatlan -agy, semmilyen b7nt nem kö-ettél el% +em -agyok hideg-ér7 gyilkos, Alexandria% &rre a lány felnézett rá, nagy szeme találkozott az ö-é-el% – 8érlek, ne hazud# nekem% &z elég nehéz 'gy is, ahogy -an% – @n egy -adász -agyok, )i((ola% +em ölöm meg az

!?>

ártatlanokat% A né ünk közt az igazság egyik )re -agyok, a né ünk -ezet)#e, a hercegünk ne-ezett ki, hogy )rizem ezt a -árost% – +em -agyok a fa#tád% ,ényleg nem% – ,udta, hogy ez elég kétségbeesettnek hangzott, annak ellenére is, hogy nyugodt maradt% – 9tt -alami té-edés történt% 1uszá# -isszacsinálnod%– A hang#a remegett és az egész teste reszketett% – Ha meghallgatnál, akkor megértenéd% +em -agyok olyan, mint te% A férfi a kezé-el körbezárta az ö-ét, enyh'tett az u##ai szor'tásán és a hü-elyku##á-al gyengéden simogatta az )r#öng-e -er) ulzusát a csukló#án% – 1arad# nyugodt Alexandria, #ól csinálod% Ayorsan meg fogsz gyógyulni% ,udom, hogy tegna este nem -etettél egy illantást se magadra, de már felt7n)en gyógyulsz és az $# életedben sok szeretetet fogsz találni% 8é es leszel látni a sötétben, mintha csak fényes na al lenne% 8é es leszel olyan dolgokat hallani, amit azel)tt sosem hallottál% (lyan dolgokat fogsz látni, amit sosem láttál% &z egy szé -ilág% – +em érted% 1ár -an egy életem% Aondoskodnom kell *oshuáról% *oshua na al nem tud nélkülem lenni% 3 csak egy kisfi$% +eki szüksége -an rám% 9skolába kell -innem és dolgoznom is kell% Aidan azt mondta, hogy nem gyilkos, de Alexandria nem -ak% Ayönyör7 -olt, de halálos is a ci-ilizáció egy -ékony máza alatt% +em tud, nem akar, olyan lenni, mint )% +eki tör)dnie kell *oshuá-al% Aidan felsóha#tott, lágy és szel'd, csendes kilégzését a lány egészen a lábu##áig érezte% Dorzalmas érzés -olt, hogy a férfi tudta mire gondol és -alahogy tényleg a

!!?

fe#ében -olt, osztoz-a a gondolatain és az érzelmein% – 8é es leszel arra, hogy tör)d# *oshuá-al% A dolgaitokat áthozattam és az els) emeleti szobákba kerültek% ,e és *oshua ott lesztek elszállásol-a% +élkülözhetetlen lesz, hogy fenntartsd az emberi élet ill$zió#át% <sak délután, amikor a legsebezhet)bb leszel, kell le#önnöd a hálókamrába és aludnod% *oshua nem emlékszik a -ám 'rral -aló találkozásra% +em engedhettem, hogy örökre sokkol#a% – 9nkább nem engedted, hogy tud#a az igazságot – találta ki Alexandria% – +ekünk -an sa#át otthonunk% Amint ké es -agyok rá, el fogom -inni innen% – ,l a "árosból, ha sz'kséges, messzire tőled, sőt még messzebbre, hogy ne t*d% "alaha is a k#zelébe menni &gy ideig csend -olt, amely már $gy t7nt, hogy az örökké-alóságig ny$lik% !alamilyen oknál fog-a a lány érezte, hogy a sz'-e figyelmeztet)en megdobban% Amikor Aidan hangtalanul megmozdult, minden izom a testében megdermedt% 1egrémisztette, hogy a férfi mennyire csendesen mozgott% – !an köztünk egy kötelék, Alexandria% – Hang#a tiszta -olt, mint egy tiszta ataké, amikor -égigrohan a sziklákon% – &z törhetetlen% @n mindig tudni fogom, hogy hol -agy, ahogy te is mindig ké es leszel megtalálni engem% Ha ártani akartam -olna *oshuának, már rég megszabadultam -olna t)le% 9tt fogsz maradni és megtanulod, hogy marad# életben% :egalább ad# magadnak annyi id)t, hogy alkalmazkodni tud# az $# életedhez% – :átni akarom )t, most rögtön% :átni akarom *oshuát% !alamilyen megmagyarázhatatlan oknál fog-a, megint lehetetlen -olt lélegeznie% @rzelmei ör-énylettek és táncoltak,

!!!

tomboltak és felrobbantak, m'g már azt hitte meg fog )rülni% Helyette nyugodtan ült, mint egy ud-arias gyerek és a beleegyezésére -árt% =e ) csak állt ott, lebámul-a rá az aranyszemei-el, az arca, mint egy kife#ezéstelen maszk% 8és)bb Alexandriának fogalma sem -olt, hogy mi történt% Az egyik illanatban még csendben ült, a kö-etkez)ben edig kiugrott az ágyból és a férfira -etette magát% 8é telen -olt magában tartani a haragot, ami keresztülszáguldott ra#ta% Aidan érzéki funkciói h7-ösek és nyugodtak maradtak, ahogy elka ta a kicsi, re ül) alak#át% &lborzadt a -iselkedésén% 8étségbeesetten küzdött, hogy -isszanyer#e az önuralmát% 1ég soha nem csinált ilyesmit azel)tt% Aidan könnyedén tartotta, összekulcsol-a csuklóit a háta mögött, szorosan magához szor't-a% Hirtelen ráébredt, hogy csak egy -ékony ing fedi csu asz b)rét és a domborulatai hozzáérnek a férfi testéhez% ,udatosult benne, hogy ) egy férfi, és ) maga edig egy n)% &z megrém'tette% 1inden, az egész helyzet megrém'tette% – <sss, )i((ola, (ara mia, nyugod# meg – csilla 'totta )t, miközben egyik kezé-el a háta mögött a csuklóit fogta, m'g a másikkal összegabalyodott d$s ha#át a tarkó#án% – &gyütt t$l fogunk #utni ezen% 8a aszkod# belém% Használ# engem% Használd az er)met% – &lengedte a csuklóit és a másik kezét is a nyakára szor'totta% 3 meg csak -erte a mellét, egyszer, kétszer és meg róbálta nem kisik'tani a csalódottságát% – 1eg)rültem% Az elmém )rült% &z nem áll le% – 1a#d meg ihentette a fe#ét a kemény mellizmain, az egyetlen menedéken és az egyetlen szentélyen,

!!.

ami maradt neki% Az agya száguldott, a kétségbeesett gondolatok egy szörny7, kaotikus halmaza -olt% Aidan szilárd -olt, az er) egy horgonya, nyugalom a -ihar szemében% – :élegezz, Alexandria0 :élegezz -elem0 – A sza-akat lágyan suttogta a b)re fölött, azok átszi-árogtak a órusain, behatoltak a sz'-éhez és a tüde#éhez% A férfin látszott, hogy érte csinál#a, a légzése szabályozta az ö-ét% Aidan szinte gyöngéden tartotta, nem kért t)le semmit, csak egyszer7en fogta, m'g a szörny7 reszketés abbamaradt és már ké es -olt megállni a sa#át lábain% 2zinte -onakod-a engedte el a lányt% &gy kicsit hátrébb lé et, miközben kezét -égigh$zta -astag ha#fonatán, m'g a kar#a le nem esett az oldalához% – 2a#nálom% – Alexandria u##ait a halántékára szor'totta% – Eltalában nem -agyok er)szakos ember% +em tudom, mi ütött belém% – ,z annyira nem "all rá, ez az őr'let & "ám)+r "éréből még maradnia kellett benne és &idan biztosan nem akar%a $el$edni előtte az igazságot Aidan ol-asni tudta a lány félelmét, hogy a -ám 'r még mindig benne -an, és az irány't#a a cselekedeteit% 1icsoda ké telenség% 1egrázta a fe#ét% – 1aga a félelem hozza ki tetteinket a személyiségünkb)l% +e emészd magad ezen0 8észen állsz, hogy lásd most *oshuát. &lég nyugodt -agy, hogy megnyugtasd. ,udom, hogy neked több id)re -an szükséged, hogy alkalmazkodni tud# ehhez az egészhez és nem ragaszkodnék hozzá, de a test-éred kezd aggódni% A fiatal *oshua $gy gondol magára, mint a -édelmez)d% Dármennyire is b'zik bennem, szüksége -an rá, hogy lásson és megérintsen

!!3

téged% – 2zándékosan, terelte a lány gondolatait a gyermekre, mi-el ) az egyetlen, aki ké es elterelni a figyelmét az elmé#ében, a szörny7 átalakulásáról% 5emeg) kézzel ny$lt a farmerért, amit Aidan hozatott el a anzióból% – 8özben -ilágos'ts fel, mir)l kellene tudnom, mit -ár *oshua% +em emlékszem mindenre, amit mondtál% Aidan nem tudta le-enni a tekintetét a lány karcs$, hossz$ lábairól% ,este -áratlanul megkeményedett, -ére lüktetett és izzott% &lfordult t)le, hogy elre#tse az éhségét% &rotikára és fülledt szexre éhezett% 1ég sohasem érezte ezt az ösztönz), erzsel) forróságot% – Aidan. – Amikor a lány hang#a átsiklott a b)re felett, hallotta a zi zár susogását% Az agyarai kirobbantak a szá#ában és a teste megfeszült a -ágytól% Alig tudta elfo#tani felindultságának egy kis morgását% C##ai ökölbe szorultak, az u## ercei kifehéredtek% Ahogy a né e tag#ai öregedtek, $gy nö-ekedett minden er)sségük% Deleért-e az érzelmeket is, már ha tudtak érezni% Bá#dalom, boldogság és öröm, szexuális igény% ,udta, hogy léteznek, de azel)tt soha nem ta asztalt ilyet% +em -olt könny7 kontrollálni, amikor még annyira $# -olt% :assan engedte ki a le-eg)t, a -örös köd -isszah$zódott a szeme el)l, a démon a hatalomért küzdött, órázra kötötte és szá#kosarat rakott rá% &l)tte -olt egy örökké-alóság, hogy megnyer#e Alexandriát% ?ssze -olt köt-e -ele, lelke a lelké-el, elmé#e az elmé#é-el% Dárcsak megtalálná a türelmét% 9d)t kell adnia neki, hogy önként marad#on -ele% – Aidan. – &z$ttal a lány hang#a remegett% – !alami ba#

!!6

-an. – +em, természetesen nem% Hadd mond#am el, amit tudnod kell% *oshua azt hiszi rólam, hogy egy régi családi barát -agyok% ;gy hiszi, hogy ti ketten már #ó ide#e ter-ezitek, hogy beköltöztök az els) emeleten lé-) lakosztályba% A betegség az étteremben csu án felbor'totta a menetrendet és el)rébb hozta a költözést% A lány rá-illantotta a nagy zaf'r szemeit, ma#d lesütötte hossz$ szem illáit% – 1ennyire is -agyunk -agy kellene #ó barátoknak lennünk. Aidan egy kis mosolyra h$zta a szá#át és egy rö-id illanatra szinte fi$snak nézett ki% Aztán az ill$zió elt7nt és $#ra egy er)tel#es ragadozó -olt% – F, azt kell, hogy mond#am közeli% +agyon közeli és szerencsémre, *oshuának ez tetszik 'gy% 3 az én h7séges szö-etségesem% A lány az egyik szemöldökét felemelte és a szá#a melletti gödröcske elmélyült% – Neked4 2zükséged -an szö-etségesre. 9smét meg illantotta a csintalan természetét és ez el)csalt egy másik kis mosolyt% – ,ermészetesen% Aidan elford'totta a fe#ét az egyik oldalra és olyan éhséggel nézett rá, hogy elakadt Alexandria lélegzete% :ehet, hogy ez a fény #átéka, ki-é-e, hogy nem -olt fény a szobába% A sza-aira koncentrált és meg róbált nem reagálni az érzéki illantására -agy a hang#a megbabonázó hangsz'nére% – &gy meglehet)sen utálatos barátod a nyomodra lelt itt és kö-etelte, hogy láthasson téged% &ltekint-e attól, hogy felideges'tette a személyzetemet, nem #utott messzire% !isszahozta néhány tula#donodat% /ersze te is észre-etted, hogy

!!8

mind a két barátodnak, Henrynek és a kis *oshuának sem tetszett ez a gyerekes #átékkész't)% !aló#ában, *oshnak titkos ter-ei -annak, hogy csinál#on énzt és 'gy neked nem kell eladnod a m7-észeted egy ilyen embernek% – Aidan a fe#e mögé ny$lt, hogy a tarkó#ánál összefog#a -astag sörényét% – A mosolya egy cá ára emlékeztet, nem értesz egyet. Alexandria elb7-öl)nek találta azt az egyszer7 m7-eletet, ahogy Aidan összefogta a ha#át és megálla 'totta, hogy a mozgása hihetetlenül szexi% 1egrázta a fe#ét, haragudott magára, hogy egy ilyen ne-etséges gondolat #utott az eszébe% – ,homas 9-anról beszélsz. 1ert ha igen, akkor mutathatnál némi tiszteletet% Jseniális az, amit a férfi csinál% !alóban el#ött ide és engem keresett. Alexandria megragadta ezt a gondolatot% &z emberi és normális -olt egy )rült -ilágban% ,homas 9-an -olt az a -alaki, akihez tudott ka csolódni% !alaki, akinek a dolgai azonosak az ö-é-el% Bigyelmen k'-ül hagyta azt a tényt, hogy ,homas 9-an mosolya ontosan ugyanolyan, mint egy éles fog$ cá a -igyorgása% Bigyelmen k'-ül hagyta azt a tényt is, hogy ez a teremtmény el)tte a legnagyobb tisztán férfias férfi -olt, akit -alaha is látott és az a mosoly kizárólag neki tartalmazott elragadtatást% – A férfi történetének -onalai ostoba zagy-aság% Ala -et) dolgokat se tud a -ám 'rokról% – Aidan hang#ában meg-etés -olt, de még 'gy is megtartotta hangsz'nének tisztaságát% Azon ka ta magát, hogy egyre közelebb ha#ol hozzá, hirtelen megállt% – 2enki nem tud semmit a -ám 'rokról – #a-'totta ki

!!9

határozottan – mert azok nem is léteznek% +em tudnak és a munká#a nem zagy-aság% A #átékai zseniálisak% – @n még nem hallottam, hogy a -ám 'rok nem léteznek – -álaszolta Aidan egy g$nyos -igyorral% – Dárcsak tudtam -olna korábban% :ehet, hogy ez sok ba#tól mentett -olna meg az é-századok során% Ami 9-ant illeti, attól tartok, egyet kell értenem *oshuá-al% &z az ember egy nagyké 7 szamár% 1indenesetre -isszahozta a ma ádat, és azt mondtam neki, hogy akkor fogsz ka csolatba lé ni -ele, amikor az or-osod azt mond#a, hogy rendben -an% – +ekem nincs is or-osom% Aidan fehér fogai ki-illantak, s aranyszeme gonosz él-ezettel csillogott% – @n -agyok az or-osod% @n -agyok a gyógy'tód% Alex nem tudott belenézni a tüzes tekintetébe% A férfi szórakoztató -olt, és olyan szexi, mint a faragott szá#a% – Azt hiszem, ké ben -agyok% 2zó-al, mit is mondtál még az öcsémnek. – 8örbenézett a szobán% – +incs itt olyan ing4 – felemelte az elegáns selyem ing -égét – amelyik nem ér le a térdemig. Aidan megköszörülte a torkát% 2zerette )t beburkolóz-a látni az ingébe% – +os, -aló#ában, ahogy *oshua tud#a, ez a bosszantó szokásaid közül az egyik% 2zeretsz szaladgálni az ingeimben% Azt gondolod, hogy sokkal kényelmesebbek, mint a sa#át ruháid% Alexandria nagy kék szemei-el rátekintett% – F, ezt csinálom. ,eszem azt, morogsz miatta% – Ayakran, *oshnak% &gyütt ne-etünk a n)k egyéni

!!;

sa#átosságain% Azt gondol#a, hogy helyesnek nézel ki az ingeimben% – @s egy kisfi$nak mi adna ilyen ötletet. A férfi megátalkodottan nézett% – :ehet, hogy eml'tettem egy -agy két alkalommal% &kkor az aranyszeme -égigsiklott Alex testén, amit)l az észbe ka ott, hogy a testének minden domborulata meztelen az inge alatt és tel#esen egyedül -oltak az otthona -alami titkos kamrá#ában% – &z -égül is, igaz% Helyesnek t7nsz az ingemben% – *oshuának és nekem miért kell itt maradnunk. – ,erelte -issza a beszélgetést, messzire ezekt)l az i#eszt)en $# érzéki érzetekt)l% – *oshua egy #elz)fény, aki ide-onzza az ellenségeinket hozzánk, mint 1arie és 2tefan% Am'g -annak emberi ka csolataink, és mi ragaszkodunk hozzá#uk, addig azok, akik el szeretnének minket uszt'tani, általuk könnyen megtalálnak% Az ellenségeink tud#ák, hogy soha nem leszünk messze az emberi ka csolatainktól – ahol a fa#tánk legnagyobb része tetszés szerint re#t-e maradhat – különösen *osh6tól, egy kisgyerekt)l% ,e nagyobb biztonságban -agy az ellenségeinkt)l, ha itt maradsz az otthonomban% – A mi ellenségeink. +ekem nincs ellenségem% – 1iközben Aidan tárgyilagosan beszélt, Alexandria érezte, hogy a sz'-e megint he-esebben kezd -erni% @rezte, hogy az igazat mond#a és bárki is az ellenség, az nem közönséges merényl)% – +em /aul Gohenstria -olt az egyetlen -ám 'r a -árosban% 1ások is -annak és tud#ák, hogy rá#uk -adászom% Ayorsan

!!<

tudni fognak a létezésedr)l, és arra fog#ák ford'tani a hatalmukat, hogy megszerezzenek téged% Alexandria gyomorizmai összeszorultak% – 1iért akarnának engem. &nnek a nagy#át nem is értem% 1indez miért történik meg -elem. – ,e egy igazi médium -agy, egy nagyon tehetséges emberi n), aki már egy közülünk% A -ám 'rok is miel)tt át-áltoztak a 8ár átok né éhez tartoztak% 8e-és n) -an a né ünk között és )ket nagy becsben tart#uk, kincsként )rizzük )ket% A lány harciasan felemelte az állát% – !an egy h'rem az ön számára, 1r% 2a-age% – Az embereid – nem t7nnek $gy, hogy kincseikként kezelik a n)ket% +em csoda, hogy olyan ke-és -an% – +yugodtan megérintette a té ett sebeket, amik még mindig láthatóak -oltak a torkán% – +em tudom elké zelni, hogy t$l sok n) akarná ezt a megtiszteltetést% 3szintén csak azt tudom mondani, hogy nem -agyok boldog emiatt% – 1egkértelek, hogy h'-# Aidannak% &z szükséges, még akkor is, ha egyedül -agyunk% ,o-ábbra is emberi módon kell -iselkednünk és fenntartani a látszatot, hogy közeli barátok -agyunk, am'g 'gy nem lesz% – Az aranyszemei egy illanatra megcsillantak, amit)l ma#dnem megállt a lány sz'-e% Alex u##ai-al az inge -égét sodorta, az izgatottságát nö-elte a csendes, megnyugtató hang#ának tónusa% – 8i lakik még itt. ,udom, hogy -an egy n)% &mlékszem, hogy nem h'-ott ment)t akkor se, amikor könyörögtem neki% – Annak ellenére, hogy Alexandria meg róbálta normálisan mondani, nem tudta eltüntetni a félelmet és a keser7séget a hang#ából% Aidan tett egy lé ést felé, hirtelen olyan közel -olt, hogy

!!>

érezte a testéb)l áradó meleget% – A ház-ezet)n)m, 1arie, rendk'-ül szomor$ -olt az álla otod miatt Alexandria% +em az ) hibá#a -olt és remélem, hogy nem akarod ráhár'tani a felel)sséget% ,udta, hogy ember nem seg'thet neked% @n -oltam az egyetlen, aki könny'thetett a szen-edéseden% 1ost, hogy tisztában -agy -ele, tudnod kell, hogy nagyon mérges -olt rám az álla otod miatt% 1ár sok é-e a ház-ezet)n)m és a családom tag#a% 3 fog ránk -igyázni és gondoskodni *oshuáról, am'g mi délután ké telenek -agyunk rá% &gyedül ezen okok miatt kell meglelned a sz'-ed mélyén iránta a barátságot% – 9rány'tod )t. 9szod a -érét. Arra kényszer'ted, hogy bármit megtegyen, amit csak akarsz, mint egy bábu. – csattant fel Alexandria% – 1ég soha nem -ettem -ért 1arie6tól és soha nem irány'tottam a gondolatait% 3 döntött $gy, hogy -elem marad a sa#át szabad akaratából, mint ahogy el)tte a család#a is tette% 1elletted maradt, am'g beteg -oltál, mert szánalmat érzett irántad% 1egismétlem még egyszer és utol#ára, 'gy talán érthet)% +em h'-hatott ment)t, mert egyetlen ember or-os sem tudott -olna enyh'teni a szen-edéseden% – ;gy érezte, hogy arról felesleges tá#ékoztatni, hogy az ember or-osok felfedezték -olna az $# rendellenességeket a -érében és a fa#tá#a soha nem engedne meg egy ilyen felfedezést% &zek gyakran többen is -adásztak, nem $gy, mint az él)halottak, és az ember -ám 'r6gyilkosok – megkeresték )ket is% A hang#a megint h7-ös és egyenletes -olt, Alexnek a félelemt)l még a szá#a is kiszáradt% A fenyegetést a férfi csendben sokkal #obban tudta közölni, mint a legtöbb ember

!.?

ord'toz-a harag#ában% A lány bólintott és igyekezett k'-ülr)l normálisnak látszani, miközben az igazságtól belül összeomlott, az elmé#e darabokra tört és a teste annyira reszketett, hogy ké telen -olt irány'tani% – :élegezz Alexandria0 Ellandóan elfele#tesz le-eg)t -enni% Az elméd meg róbál megbirkózni azzal a traumá-al, ami -eled történt mostanában% 1inden alkalommal, amikor egy $# információt feldolgoz, a tested reagál rá% ,e egy nagyon intelligens n) -agy, tudod, hogy ez nem lesz könny7 átmenet, de keresztül#utsz ra#ta% &gy kis, humortalan mosolyra görbült a lány remeg) szá#a% – ,ényleg. &nnyire biztos -agy ebben% Azért, mert te elrendelted. – Ellát felemelte és egy illanatra dac -illant a szemében% – &nnyire biztos -agy magadban. Aidan egyszer7en csak nézte, azon a nyugodt, düh't) módon, mint amikor megismerkedtek% Alexandria -égül felsóha#tott% – +e aggód#0 +em hibáztatom a n)t% – 1arie% – 2uttogta lágyan a fehér fogai között, suttogása bársonnyal be-ont -as% Aranyszemei felizzottak, ol-adt arany tekintette könnyen elnyelte az ö-ét% Alex nagyot nyelt% – Akkor, 1arie% 8ed-es leszek -ele% A férfi kiny$#totta a kezét% Alexandria rá meredt egy illanatig, ma#d ó-atosan, hogy ne ér#en hozzá, átcs$szott az a#tón% Aidan -ele mozgott, mint egy néma árnyék% ,udatában -olt a férfi minden hullámzó izmának, a teste melegének, minden lélegzetének% (lyan közel -olt hozzá, érezte, hogy a sz'-ük azonos ritmusban dobog% Az alag$t, amibe belé tek keskeny -olt és egy $t kanyargott

!.!

felfelé, a földszint irányába% Bél$ton kénytelen -olt megállni, mert hirtelen elkezdett szédülni% 1egmarkolta a k)falat és le-eg)ért küzdött% Aidan az egyik kar#á-al azonnal átölelte a derekát% A lány az u##ait belecsa-arta az ingébe% – +em -agyok rá ké es% 2a#nálom, de nem tehetem% – &gy önkéntelen kérelem -olt a hang#ában, Aidan hatalmára -olt szüksége, hogy $rrá legyen a félelmén% 3 rendk'-ül er)s és szilárd -olt, mint egy szikla% 1inden -olt, amibe meg lehetett ka aszkodni, amikor elmé#e fellázadt az ellen a trauma ellen, aminek ki lett té-e% ;gy tartotta a lányt, mint egy gyereket, a testének 'gy kényelmesebb -olt, amikor a fene-ad benne a betel#esülésért tombolt% – 1ost csak a fi$ra gondol#% &lhagyatott nélküled és fél% @n megtettem minden t)lem telhet)t, hogy megnyugtassam, de a fiatal életében oly sokat el-esz'tett már% &z a hely, én és a családom csu án be lett ültet-e az emlékei közé, ezek nem helyettes'tik a -alóságot és a szeretetedet a számára% A #ö-) többi része -árhat, nem. – A hang#a tiszta -arázslat -olt, lehetetlen -olt neki ellenállni% @rzékien suttogott az elmé#ében, biztos't-a, hogy ha egyszer7en $gy tesz, ahogy #a-asolta, minden helyre fog #önni% Aidan álla s$rolta a lány fe#ének tete#ét, egy illanatig elid)zött, m'g magába sz'-ta az illatát és meggy)z)dött róla, hogy az illataik el-együltek% Az aranytekintetében birtoklás és éhség -olt> kar#ai lágyak és gyengédek -oltak% – Ayere -elem Alexandria% Ayere be a meleg otthonomba a sa#át szabad akaratodból% ,ölts egy kis id)t -elem és az enyéimmel% Bele#ts el mindent, ez most kika csolódás

!..

számodra a rémálomból% 2zükséged -an a megnyug-ásra és ott nem érhet bántódás% –A normális álla ot ill$zió#ában. – Ha te $gy gondolod, hogy 'gy fogod csinálni, azt hiszem, akkor 'gy is mondhat#uk% – A férfi u##ai a tarkó#án -arázslatosak -oltak% Az életében t$l sok -olt a szerencsétlenség, nincs más melegség csak az, amit *oshua ny$#t% Aidan olyan ked-es -olt, és még ha ez -olt a legnagyobb ill$zió is az egészben, Alexandria kényelmesen elhelyezkedett a kar#aiban% !alamilyen szinten tisztában -olt -ele, hogy hozzásimul-a támaszkodik az ere#ére, de a #ózan esze megtagadta, hogy elid)z)n ezen, nem mert% 2züksége -olt rá, hogy bele-esse magát egy kis mértékben a normális életbe, ha csak egy rö-id ideig is% !ett egy mély lélegzetet% – 1ost már #ól -agyok% ,ényleg% ,ettetni fogom, hogy te egy rendes ember -agy, nem -alami fogát -icsorgat-a morgó -adállat, aki nyomban felfalna engem, ha nem csinálom meg azt, amit mond% A nyaka szatén b)rén a férfi szá#a egy mosolyra h$zódott, érezte a meleg leheletét a ulzusán, miközben a fogai finoman megka arták% Az érzés sokkal érzékibb -olt, mint i#eszt)% – +em tudom, honnan -eszed ezeket az ötleteket, (ara% ,alán ,homas 9-an #átékaiból. De kell fe#ezned, hogy -elük #átssz% ,$lságosan befolyásolnak téged% – =e ) annyira #ó abban, amit csinál% *átszottál a #átékai-al, ugye. – kérdezte, ennyit már kitalált magától is, és meg róbálta egy kicsit nógatni% 8özben -égig mozdulatlan

!.3

maradt, szinte -isszatartotta a lélegzetét, él-ezte az a#ka érintését a nyakán, ma#d megrém'tette ez a különös reakció benne% – !onakod-a beismerem, azaroltam rá az id)mb)l, hogy tanulmányozzam a ne-etséges ro agandá#át%%% de nem mondhatod el senkinek% :ehet, hogy akkor el-esztem a betöltött státuszomat, mint igazi -ám 'r6-adász% – 8ar#ait -isszah$zta a derekáról és a teste sürgette az ö-ét felfelé a sz7k alag$ton% – Aidan0 ,e sznob -agy. – ugratta, közben edig meg róbálta figyelmen k'-ül hagyni azokat az ismeretlen érzéseket, amiket a gyengén hozzáér) kemény izmai hoztak létre a testében% (lyan közel -olt hozzá, kar#ai -édelmezték és ez olyan érzés -olt, amit még sohasem ta asztalt% – ,alán% A férfi hang#a a b)re fölött suttogott, amit)l megremegett a belse#e% – &lfele#tetted a ci )det – mutatott rá Aidan% – &z a adló hideg% Bel kellett -olna -enned a a ucsot, amit otthagytam neked% – &gy kis rosszallás -olt érezhet) a hang#ában% Alexandria a -álla fölött felnézett rá, kék szeme élénken fel-illant% – 9gazából ez egy másik, az egyik szokásaim közül, ami kétségtelenül bosszant téged – tudod, sok -an% 1indig szeretek mez'tláb #árni a házban% Aidan egy illanatig csendben -olt% 1ég a lé éseit se hallotta% ;gy t7nt, hogy inkább siklik, mint gyalogol% – 2zó-al, hány bosszantó szokásod -an még. – kérdezte% A hang#a létrehozott egy furcsa ol-adó érzést benne%

!.6

– Annyira sok, hogy nem is tudom megszámolni )ket és azok rosszak, nagyon rosszak% A lány hang#ából ugratás érz)dött, melegség, ami azel)tt nem -olt ott% Aidan átkutatta elmé#ét és látta, hogy azt csinál#a, amit mondott neki, félretette mindazt, ami történt és most, csak ebben a illanatban él% A lány természetes melegsége és humora kezdett felbukkanni, a történtek ellenére% Düszke -olt rá% Bolyamatosan meghökkentette% &z a n) annyira -áratlan az életében, kétségk'-ül megéri az er)fesz'tést és türelmet, hogy megnyer#e tel#esen% 2oha senki nem ingerelte azel)tt% 1arie és 2tefan régóta -oltak mellette% :átta az iránta érzett szeretetüket, de mindig kissé befolyásolta a ka csolatukat, hogy ki és mi -olt% – +em is tudod, mit #elent az a szó, hogy rossz% +eked nincsenek is hibáid% 1ég csak nem is dohányzol, és nagyon ritkán iszol alkoholt% =e miel)tt azzal -ádolsz, hogy ol-asom az elméd, hadd tisztázzam, hogy *oshua fecsegte ki az összes titkodat% Azt akarta, hogy tud#ak az erényeidr)l% – F, ) csinálta. – Alexandria hirtelen megállt, mert egy fal nézett szembe -ele% ,ömör, mozd'thatatlan kö-eknek látszottak% Aidan elny$lt mellette és -életlenszer7en a furcsa6alak$ kö-ek közül az egyikre tette az u##hegyeit% &gy titkos a#tó fordult kifelé, 'gy lehet)-é -ált számukra, hogy megközel'tsék a lé cs)t, ami fel-ezetett az alagsorból a konyhába% Alexandria a szemét forgatta% – 1ilyen melodrámai% ,itkos át#árók, meg minden% +eked 'rnod kellene egy köny-et, Aidan% !agy talán egy -ideo#átékot%

!.8

A férfi közel ha#olt hozzá és a meleg lélegzetét)l egy borzongás futott -égig Alex gerincén% – +ekem nincs ké zel)er)m% A lány ulzusa ont a szá#a alatt lüktetett% Aidan érezte a bel)le áradó meleget és az illatát, f7szeres -ére csalogatta )t, meg)rült érte% &gy illanatra a szemei az éhségt)l és a szükségt)l izzottak, ol-adt arany tüzes szikrákat l)-e% A -ére meglódult és a szá#ában az agyarai a szabadságért küzdöttek% – F, tényleg. Azt hiszem a te egyik ideges't) szokásod, hogy hazudsz, amikor csak megfelel neked% 1ár ahhoz is nagy ké zel)er) kellett, hogy megter-ezd ezt a helyet és ne merd azt mondani, hogy nem te csináltad% A hosszas csend elárulta a férfit% Alexandria hirtelen megérezte a -eszélyt% ,el#esen ledermedt és -isszatartotta a lélegzetét% A mozdulatlansága, a félelmének illata, megütötte Aidant% C##ai-al finoman körözni kezdett a lány törékeny csukló#án% – 2a#nálom, (ara, hossz$ ide#e már, hogy érzelmeket ta asztaltam és ez kissé nyomasztó% +eked mindig meg kell ma#d bocsá#tanod, amikor hibázok% A hang#a ismét beburkolta biztonságos kar#aiba, menedéket k'nál-a% Alexandria keményen az a#kába hara ott, olyannyira hogy kiserkent egy cse -ére% 5emélte, hogy a fá#dalom eloszlat#a a biztonság ill$zió#át, amit a férfi teremtett% 1eg róbált tá-olabb lé ni t)le% Aidan azonban nem -olt ha#landó lemondani az irány'tásról% Az u##ai sohasem szor'tották, de most a fogása törhetetlen -olt% :eha#totta a fe#ét az ö-éhez és az aranyszemei fogságba e#tették az ) kék#ét% – +e k'sérts, Alexandria% A közeledben

!.9

kicsi az önuralmam% Dársonyos csáb'tással suttogta a sza-akat, a hang#a felsz'tott egy kis lángot a lányban% A szá#a megérintette az ö-ét, egy könnyed cirógatással ello ta a lélegzetét, a nyel-é-el meg a kis iros -ércse et az alsó a#káról% &kkor felemelte a fe#ét, ugyanolyan lass$, érzéki módon, mint ahogy leeresztette% A lány meg csak bámult fel rá tehetetlenül, megbabonáz-a a -áratlan t7zt)l a -érében és a -ágytól a testében% 1egdöbbentette az els) igazi szexuális tudatosság ere#e% Hogy lehetne ezzel a férfi-al, hogy érezhetett ilyen elemészt) tüzet és éhséget egy olyan lény iránt, mint Aidan 2a-age% 1egremegett% Aidan érezte, hogy egy remegés fut -égig a lány karcs$ testén, látta az érzéki -ágyat a kék szemeiben% A nyel-é-el idegesen megérintette az alsó a#kát ott, ahol el)bb az ) nyel-e is megérintette% A teste igényében összeszorult, sürgette, hogy kö-etel#e azt, ami #ogosan az ö-é, a démon felemelte a fe#ét és ü-öltött% – Aidan. – A lány a kezét -édelmez)en a torkához emelte% – Ha bántani akarsz, essünk t$l ra#ta% +e #átssz -elem ilyen #átékot% +em -agyok egy er)s ember, és nem hiszem, hogy többet el tudok -iselni anélkül, hogy meg)rülnék% – Azt mondtam, nem foglak bántani, Alexandria, és komolyan is gondoltam% – &llé ett t)le, hogy a teste lenyugod#on% A férfi hang#a rekedt -olt, de a rekedtség csak mély'tette a szé ségét, nö-elte leny7göz) hatását% Alexandria alig tudott lélegezni az er)fesz'tést)l, hogy -isszafog#a magát, nehogy

!.;

elcsáb'tsa% 1eg akarta -igasztalni és el-enni azt az éhes illantást az aranyszemeib)l% Annyira látszott benne a szükség, hogy ki szerette -olna azt elég'teni% – Azt hiszem, most #obban félek t)led, mint akkor a -ám 'rtól% :egalább tudtam, hogy ) gonosz% 1egéreztem benne és tudtam, hogy amit akar t)lem, az szörny7bb, mint a haldoklás -alaha is lenne% 1ondd meg nekem, te mit ter-ezel csinálni -elem% – Alexandria, ha nem ismered fel bennem a gonoszt, akkor miért nem b'zol az ösztöneidben. !agy talán nem mindig -agy ké es felismerni a gonoszt. – :áttam, mit tettél /aul Gohenstriá-al, -agy ne higgyek a sa#át szememnek. – Amit tettem az annyira rossz. 1egsemmis'tettem egy emberi fa#ra -eszélyes -ám 'rt% Az egyetlen hibám az -olt, hogy azt hittem át-áltoztatott -ám 'rn)-é és te tá lálkozni akarsz a gyerekb)l% – A férfi megérintette az arcát, tenyere meleg és megnyugtató -olt% 1iután leengedte a kezét még érezte az érintésének helyét% – 1élységesen sa#nálom, hogy megi#esztettelek, de nem sa#nálom, hogy megsemmis'tettem a -ám 'rt% &z az, amit csinálok, ez az oka, hogy oly sokáig egyedül folytattam a létem, tá-ol az otthonomtól% 1indkét fa# -édelméért, az emberiért is és a 8ár átokban él)kért is% – Azt mondod, hogy nem -agy -ám 'r, de láttam azokat a dolgokat, amiket csináltál% ,e sokkal er)sebb -agy, mint ) -olt% Bélt t)led% – A b7nöz)k többsége nem fél az igazságszolgáltatástól, amikor megtalál#ák )ket. – Ha nem -agy -ám 'r, akkor mi -agy.

!.<

– @n a 8ár áti harcosa -agyok – ismételte türelmesen% – A földb)l -aló% :étezünk már az id)k kezdete óta% 1i -agyunk a föld, a szél, a -'z és az ég% A hatalmunk nagy, de nekünk is -annak korlátaink% +em -áltál -ám 'rrá% (lyan lettél, mint én, mint az én né em% 1int ahogy mondtam, csak egy maroknyi ember -álhat olyanná, mint mi% A legtöbben -agy meghaltak, -agy megháborodtak és meg kellett semmis'teni )ket% Amit most mondtam, azzal nem megrémiszteni akarlak, de seg't megérteni, hogy nem szándékozom bántani téged% Alexandria hallgatott, miközben tanulmányozta az arcát% ,estileg ) -olt a legszebb férfi, akit -alaha is látott% Bérfiasságot és hatalmat árasztott% 1égis, az a -eszély még mindig a felsz'n alatt leselkedett és ez -olt az, amit)l félt% Hinnie kellene neki. !a#on tudna. A férfi szá#ánál a kemény -onal ellágyult, borostyán szemei felmelegedtek ol-adt arannyá% – /illanatnyilag ne aggód# miatta, (ara% 9smer# meg #obban, miel)tt ilyen 'téletet hozol% – Aidan keze s$rolta a hossz$ ha#át, csak az egyik u##á-al, mégis érezte a gyomra mélyén, a tarkó#án, minden orciká#ában% – 8össünk fegy-erszünetet, Alexandria, erre az é#szakára a test-éredért, közben edig te gyógyulsz és er)södsz% A lány némán bólintott, félt b'zni a hang#ában% Alexet tasz'totta és -onzotta is Aidan% Diztonságban érezte magát és mégis tudta, hogy -eszélyben -an% =e ebben a illanatban meg róbál#a félretenni a félelmeit, a gyan$#át és egyszer7en csak él-ezni fog#a a *oshuá-al töltött id)t% Aidan mosolygott% &z -olt az els) igazi mosoly, amit látott az arcán% &z felmeleg'tette a férfi szemeit, ello ta a lélegzetét%

!.>

!olt -alami nagyon szexi benne és ez még inkább megi#esztette Alexandriát% 1ég sohasem kellett küzdenie a sa#át érzései-el% – Az a#tó el)tted -an – mondta% 8issé elford'totta a fe#ét, hogy szemmel tud#a tartani a férfit és az alagsor a#ta#át is% – !an -alami trükk a tarsolyodban. A titkos #elszó. – A gomb elforgatásá-al kell csinálni% – Annyira földhözragadt% – Alexandria ugyanakkor ny$lt a kilincsért, mikor a férfi is% Aidan a kar#át köré#e ha#l'totta, 'gy testük annyira közel került egymáshoz, hogy szagolta a tiszta, férfias illatát és érezte a teste melegét még a ruhákon keresztül is% 2iet-e leengedte a kezét% Ahogy kinyitotta az a#tót, meg mert -olna esküdni, hogy hallotta a lágy, g$nyos ne-etését a fülébe% Amikor megfordult, hogy dühösen nézzen rá, a férfi arca mer) ártatlanság -olt% Alexandria tartózkodott attól, hogy s' csonton r$g#a és nagy méltósággal belé ett a ki-ilág'tott konyhába, büszkén az önuralmára% Aidan közel ha#olt hozzá, ahogy a háta mögött -onult% – ,udok ol-asni az elmédben, (ara% – A hang#a csi kel)d) -olt, bársonyos, $gy siklott át a b)rén, mint az u##ai érintése, lángokat sz't-a% +em is tudta, hogy ilyen létezik% – +e dicseked#en, 1r% 2a-age% 1ilyen nagy né-, mellesleg% !adember% &z illik hozzád% – Ha nem h'-sz Aidannek, megyek, hogy -alami magyarázatot ad#ak erre *oshuának% &z a fi$, tudod, nagyon okos%

!3?

A lány halkan felne-etett% – @s még azt mondtad, nincs fantáziád% Alig -árom, hogy hall#am, mire mész -ele%

!3!

3atodik 7ejezet

A

konyha hatalmas -olt, nagyobb, mint Alexandria egész lakása, amit *oshuának és magának bérelt a anzióban% Ayönyör7 -olt, minden ablaka egy hatalmas kertre ny'lt% &gészséges és zöld nö-ények lógtak mindenütt és a csem ézett adló makulátlan -olt% 8örbe fordult, meg róbált mindent egyszerre befogni% – &z gyönyör7% – !an egy mikrohullám$ süt)nk arra az esetre, ha szeretnél -alamit f)zni és a szemétmegsemmis't) egész #ól m7ködik% – +agyon -icces% 1a#d meglátod, hogy tudok f)zni% – 9gen, *oshua megnyugtatott – azt hiszem akkor, amikor felfalta 1arie süti#eit% – ,ehát süt is% +em tudom, hogy ké es leszek6e az erény ilyen éldaké ének megfelelni%– grimaszolt Alexandria% – Beltételezem, ) a felel)s a helység tisztá-á -arázslásáért is. 1it nem tud csinálni. – +em mosolyog $gy, mint te, (ara – felelte lágyan% &gy rö ke illanatra szinte megállt az id), am'g beleesett a férfi szemeinek hi notizáló aranyába, folyékony meleg ömlött

!3.

át ra#ta, belé% – Alexandria0 – dörömbölt *oshua már nyit-a is az a#tót és a lányhoz száguldott, tetté-el kiragad-a )t Aidan -arázslatából% – Alex0 &lka ta és olyan szorosan ölelte, hogy ma#dnem megfo#totta% Aztán átnézte sebek -agy horzsolások bármilyen nyoma után kutat-a% +agy gondot ford't-a a nyakára, hogy megbizonyosod#on róla Aidan nem -ette6e a -érét% – *ól nézel ki, *oshua% – Habozott, ma#d 'gy szólt – 8öszönöm, hogy h'-tad Aidant m$ltkor, amikor annyira beteg -oltam% +agyon okos -olt t)led% *osh rá-igyorgott, kék szemei felragyogtak% – ,udtam, hogy el#ön és tudni fog#a, hogy mit kell csinálni% – A szá#a hirtelen legörbült% – ;gy gondolom, hogy a másik férfi miatt lettél beteg% 1egmérgezett téged% Alexandria igyekezett nem i#edten nézni% – 1ilyen másik férfi. – ,homas 9-an% Amikor -ele -acsoráztál, azt hiszem elérte, hogy mérget egyél – mondta *oshua határozottan% Alexandria megfordult és mere-en bámult Aidan ártatlan arcára% – ,homas 9-an nem mérgezne meg senkit% – 1indenesetre – mondta Aidan a szel'd, leny7göz) hang#án – nagyobb a -alósz'n7sége, hogy az italodba tenné a mérget, nem az ételedbe% 2okkal hatékonyabb és -alósz'n7bb, hogy elre#ti a keser7ségét% – ,e már csak tudod – mordult rá Alexandria% – =e ne bátor'tsd *oshuát, hogy ne ked-el#e ,homas 9-ant% +yil-án-alóan hamarosan neki fogok dolgozni%

!33

– Henry azt mondta ,homas 9-an ismert -olt, mint egy gereblye – bármilyen értelemben, ki-é-e a kerti szerszám – és -alósz'n7leg meg róbál a ra#zaid mellett -alamit ka ni t)led – mondta )szintén *oshua% Alexandria memóriá#ában Henry élettelen testének emléke rémlett fel és a bánata éles -olt és szorongató% Azonnal érezte Aidant az elmé#ében, a lágy )si éneké-el nyugtatta% +yugtató hatása horgony -olt, amely lehet)-é tette neki, hogy lemosolyog#on *oshuára% – Henry néha mondott dolgokat, ami talán nem é az igazság – sikerült neki% – +éha egy kicsit kisz'nezte a dolgokat% – @n nem tudok err)l – szólt közbe Aidan% – Henry elég bölcs öregembernek t7nt% Hiszem, hogy ,homas 9-ant más is érdekelte, nemcsak a ra#zok% Ha#thatatlan -olt és agressz'-, amikor azt kö-etelte, hogy láthasson téged% +em $gy -iselkedett, mint aki csak egy alkalmazottat keres% *oshua egyetért-e komolyan bólogatott, $gy néz-e fel Aidanra, mintha ) -olna a legokosabb ember a -ilágon% Alexandria s' csonton r$gta Aidant, nem tudta megáll'tani magát% – +e légy ilyen bántó0 2osem leszek ké es ellens$lyozni a hatásodat, ha 'gy folytatod% *oshua, Aidan csak ugrat% +em igazán ked-eli 1r% 9-ant, 'gy -an, Aidan. – kérdezte, szemé-el figyelmeztet-e )t% !olt egy kis árulkodó csend, m'g Aidan átgondolta% – 2zeretnélek kiseg'teni (ara, de az az igazság, hogy én egy -éleményen -agyok Henry-el és *oshuá-al% Azt hiszem, ,homas 9-an mesterkedik -alamiben% *oshua kidüllesztette a mellét% – +ézd, Alex, a n)k

!36

egyszer7en nem tud#ák, mikor egy férfi meg róbál -alamit% – Hol a csudában hallottad ezt. – 1eredt Alexandria -ádlón Aidanre% – Henryt)l– mondta azonnal *oshua% – Azt mondta, a legtöbb férfi tényleg nem #ó és általában csak egy dolog érdekli )ket, és az a ,homas 9-an a legrosszabb mind közül% – Henrynek sok mondani-aló#a -olt, ugye. – mondta egy kis sóha##al Alexandria% Aidan megbökte, -árakozóan fel-onta a szemöldökét% 3 félrebillent-e a fe#ét szándékosan figyelmen k'-ül hagyta )t% – 1indketten szerettük Henryt, *oshua, de -olt néhány furcsa -éleménye a dolgokról% Aidan $#ra megbökte% – 1i az. – kérdezte meglehet)sen g)gösen, miközben föl-ette legártatlanabb arckife#ezését% – *oshua, ez tökéletes élda arra, hogy a n)k mennyire fondorlatosak tudnak lenni% A n)-éred gyakorlatilag azzal -ádolt engem, hogy mindenféle ötlettel töltöttem meg a fe#edet és most $gy tesz, mintha nem gyártana feltételezéseket% Aidan leha#olt, felemelte *oshuát és egy6kett)re elt7ntek a konyhából% – Hé0 – -onult utánuk Alexandria egy elegánsan berendezett étkez)be, a szá#a szótlan csodálkozásra ny'lott% Aidan szinte ellenállhatatlan -ágyat érzett, hogy rög-est megcsókol#a az arcát% – *oshua, nem gondolod, hogy bocsánatot kellene kérnie az elhamarkodott kö-etkeztetésekért. – A leg-adabb álmaidban – tiltakozott% – 8özel sem -agy olyan ártatlan, mint azt el akarod hitetni -elem%

!38

*oshua megérintett egy horzsolást az álla oldalán% 2zemei-el Aidan aranyába meredt% – 1i történt Alex arcá-al. – !olt némi gyan$ a hang#ában és $gy t7nt, hogy -issza-onul egy magán gyötrelembe% – Aidan.– Alexet elfogta a félelem, a hang#a remegett% Aidan egyszer7en a sa#át#á-al befogta és megtartotta *oshua tekintetét% A hang#a egy oktá--al -isszaesett, olyanná -ált, mint a tiszta folyó -'z, a gyermek felett fodrozódott, beszi-árgott az elmé#ébe% – *oshua, emlékszel arra, hogy Alexandria elesett, mert annyira gyenge -olt a betegségt)l. &mlékszel. ,önkretette a szé kosztüm#ét, amikor elesett az )s-ényen% +agyon feld$lt -oltál, m'g nem #öttem és -ittem a nagy fekete autóhoz és idehoztam az otthonunkba% *oshua egyetértésében bólogatott, a illantásából a gyanak-ás és a gyötrelem olyan gyorsan t7nt el, mint ahogy #ött% Alexandria hálásan kiny$#totta a kar#át a fi$ért% Aidan megrázta a fe#ét% – &l)bb men#ünk a na aliba és ül#ünk le, miel)tt megfogod, )i((ola% 1ég mindig gyenge -agy% A hang#a simogatásnak hatott, mégis tudta, hogy ez egy arancs -olt% Acél a bársonyban% &gyértelm7en ) -olt a f)nök% 1eg róbált nem bosszankodni ra#ta és megadóan kö-ette egy széles folyosón% ,öbbször is megbotlott, mert ahelyett, hogy azt nézte -olna ho-a lé , áh'tattal bámult körbe% 2oha nem #árt még ilyen szé házban, mint ez% A famunka, a már-ány adló, a magas gerendás mennyezet, a festmények és a szobrok mind csodálatosak -oltak% &gy 1ing -áza kecsesen ült egy antik mahagóni áll-ányon, egy széles k)kandalló közelében%

!39

Aidannek kétszer is meg kellett fognia a kar#át, hogy megakadályozza nehogy a falnak sétál#on% – Azt szokás nézni, ahol mész, (ara mia – emlékeztette rá finoman% – +em mintha még nem láttad -olna a házat azel)tt – tette hozzá gonoszul, hogy megne-ettesse% Alex egy grimaszt -ágott rá% – +em gondolod, hogy ez az egész egy kicsit sok. 1i -an, ha *oshua rohan-a #ön keresztül a házon és lelöki a 1ing -ázát. !alahogy kezdek arra gondolni, hogy nagy hibát kö-ettünk el, amikor elfogadtuk a -endéglátást% &zek a dolgok közül néhány megfizethetetlen% – 8etten is #átszhatták a #átékot% – Azt hiszem, ezt már megbeszéltük – mondta simán, a na aliba irány't-a% – &gyetértettünk abban, hogy ha *oshua összetör -alamit, akkor es) után kö önyeg% – Aranyszemei ráragyogtak és ez felbátor'totta, hogy folytassa% – Aidan, most komolyan, egy 1ing -ázát. – &lszörnyedt arra a gondolatra, hogy megsemmisülne egy ilyen kincs% Bontolóra -ette, hogy megragad#a *oshuát és rohan-a elmenekül a házból% Aidan szándékosan annyira közel ha#olt hozzá, hogy a meleg lélegzete felka-arta ha#ának indáit a füle fölött% – @n már é-századok óta csodálom ezt a darabot% &l-esztése talán ösztönzést adna nekem, hogy ártfogol#ak egy modern m7-észt% – &z szentségtörés% +e is gondol# rá0 – Alexandria, ez az otthonod% &z *oshua otthona is% 2emmi sincs itt, ami annyira fontos, mint ti ketten% – Az aranyszeme felcsillant, amint a szemét -égigfuttatta a testén% – 1ost ül# le,

!3;

miel)tt összeesel% Alex az egyik kezé-el kisö örte a homlokába hulló tincseit% – 1eg róbálnál nem $gy hangzani, mint egy kiké z) )rmester. 8ezd az idegeimre menni% Aidan megátalkodottan nézett% – &z az egyik, az ideges't) szokásaim közül% – @s neked annyira sok -an% – Alexandria ki-álasztott egy b)rfotelt, összegömbölyödött benne és azonnal rá#ött, hogy milyen gyenge is -olt -aló#ában% *ó érzés -olt ülni a rö-id séta után% *oshua azonnal beleült az ölébe, annyira szüksége -olt a közelségére, mint neki rá% – Annyira fehér -agy, Alex – mutatott rá *oshua, egy gyermek )szinte természeté-el% – Diztos, hogy #ól -agy. – 8ezdek, kisha-er% &z id)be telik% ,etszik a szobád. – 9smét meg-izsgálta #eleket keres-e% – +agy, tényleg nagy% =e én nem szeretek ott aludni nélküled% Az kicsit t.l nagy% 1arie és 2tefan megengedik, hogy a közelükben alud#ak a földszinten% – *oshua átölelte összez$zott, szétté ett nyakát és észre sem -ette, amikor összerezzent% Aidan aranyszemei résnyire sz7kültek% 1egté-eszt) nemtör)dömséggel kiny$#totta a kezét és lustán áth$zta a gyermeket az oldalára% – +ekünk még egy ideig ó-atosnak kell lennünk Alexandriá-al% &mlékszel mit mondtam. 2zeret) gondoskodásra -an szüksége% &z ra#tad és ra#tam m$lik, hogy megka #a% 1ég akkor is, amikor ) fellázad, mint ahogy most gondol#a% – *ól -agyok – mondta bossz$san Alexandria% – *oshua, ha

!3<

ide szeretnél ülni az ölembe, ersze, hogy #öhetsz% – 5enki sem, csak ), mondhat#a meg *oshuának, hogy mit tegyen% *oshua megrázta a fe#ét, sz)ke fürt#ei attogtak, s ett)l mindig elol-adt a sz'-e% – 1ár nagy -agyok Alex, nem csecsem)% Aondoskodni akarok rólad% &z a dolgom% A lány fel-onta a szemöldökét% – Azt hittem, ez az én felel)sségem% – Aidan azt mond#a, csak gondolod, hogy te -agy a felel)s és nekünk hagynunk kell, hogy azt gondold% ;gy gondol#a, hogy a n)k szeretik azt gondolni, hogy ö-ék az irány'tás, de a férfiaknak kell meg-édeni )ket% 8ék szeme találkozott a fi$ sz)ke fürt#ein keresztül a férfi aranyá-al% – &zt mind ) mondta. &z elég sok gondolom, *oshua% @n "agyok a felel)s, nem Aidan% *oshua cinkosan mosolygott Aidanra% – @n megmondtam – tátogta Aidan% 1indkett) tel#esen ártatlanul nézett rá, a kife#ezésük annyira hasonló -olt, hogy -áratlanul elszorult a sz'-e% *oshua közelebb h$zódott hozzá, miközben a -állára omló fürt#ei-el #átszott% &gyszerre csak hallotta a sz'--erését, a -érének áramlását a fiatal testében, a ulzusának lüktetését a nyakában% 1inden ütést, minden egyes hangot% &lszörnyed-e ellökte magát t)le és felugrott, kutat-a egy ki$tért% &l kell futnia olyan gyorsan, ahogy csak tud, minél messzebb *oshuától% &gy szörnyeteg -olt0 Aidan olyan gyorsan mozgott, hogy nem is látta #önni, már ott is -olt -ele, kar#á-al átölel-e, fogságban tart-a nyugtatta% – &z semmi, (ara, csak a felfokozott érzékeid% – Hang#a alig -olt

!3>

halható, de azért tisztán hallotta% A hang lágy -olt, szel'd és nyugodt% – +e i#ed# meg0 – +em kockáztathatom, hogy a közelében legyek% 1i -an, ha té-edsz. 1i -an, ha a -ám 'r -ére még bennem -an. +em tudnám el-iselni, ha ártanék *oshuának% +em tudok itt lenni -ele% A lány halkan mondta, tom án a mellkasán, a hang suttogása összeszor'totta Aidan sz'-ét% 8özelebb h$zta a kar#ai menedékébe, érezte, ahogy ösztönösen ellazul% +em b'zott benne, nem ismerte, de a teste igen% – ,e soha nem ártanál a gyermeknek Alexandria, soha% ,udom, hogy érzed az éhséget, hogy szokatlanul gyenge -agy% A tested t$l -an egy óriási meg róbáltatáson, az elméd elszen-edett egy traumát, de soha semmi nem tudna rá-enni téged, hogy árts *oshuának% ,udom, hogy 'gy -an% – A férfi hang#a nyugtató fekete bársony -olt, ami beszi-árog-a az elmé#ébe, egy gyógy'r -olt% &ngedte, hogy tartsa és megnyugtassa, ahogy meg ihentette a fe#ét a kemény mellkasán% Hallotta a sz'-ét ugyanolyan ritmusban dobogni, mint az ö-ét% Annyira nyugodt és gyengéd -olt, a hang#a soha sem emelkedett, mindig olyan határozott és magabiztos% &gy massz'- szikla, akire támaszkodhat% 2a#át akaratukból, a tüde#ét lelass'totta, hogy összehangol#a az ) légzésé-el% Aidan megsimogatta a ha#át, massz'rozta a tarkó#át, ahogy itta az illatát% – 1ost #obb. Dólintott és ellé ett t)le, é amikor egy id)sebb házas ár közeledett% Alexandria felismerte a n)t, aki egy tálcát hozott, két hossz$ szár$ -ágott kristály boros ohárral és három angol

!6?

orcelán bögré-el% &gy férfi mögötte szintén egy tálcát hozott, egy ü-eg -örösborral és egy korsó g)zölg) -alami-el% 1arie fel-illantott róbaké en egy mosolyt Alexandriára% – *ó látni fent és közöttünk% 1ost már #obban -an. Aidan keze Alexandria nyakán érezhet)en összeszorult% A hü-elyku##á-al keresztben simogatta a ulzusát, egyszer, kétszer, ez a gesztus a megnyugtatására is szolgált és értésére is adta, hogy ö-é -olt az irány'tás% Alexandria felemelte az állát% – *ól -agyok, 1arie, köszönöm% *ól eset, hogy meg róbált seg'teni nekem, miközben Aidan elt7nt% – Cd-ariasnak és édesnek hangzott, miközben egész id) alatt azt k'-ánta, hátha észlel egy csi etnyi korru ciót -alamelyikükben% &lhatározta, hogy nem fog#a szeretni )ket, hogy ne -on#ák be a körükbe% +em akarta, hogy csa dába csal#ák a meseotthon selyemháló#a és a hely szé sége által% Az id)s házas ár együtt érz)nek és odaadónak t7nt, szerelemmel néztek egymás szemébe, Aidanra és *oshuára edig – az ) *oshuá#ára – nagy szeretettel% +em akarta ezek egyikét sem% A tálcákat a dohányzóasztalra tették és Aidan lusta elégedettséggel ny$lt az ü-eg borért% 1arie forró kakaót öntött a g)zölg) ezüst kancsóból a három bögrébe% – *oshua lefek-és el)tt szereti a forró csokoládét, ugye drágám. A fi$ lelkesen elfogadta a bögrét és huncutul -igyorgott fel 1arie6re% – +em annyira, csak amikor te és 2tefan csinál#a% Alexandria gyomra fellázadt a csokoládé lát-ányára és az illatára% Aidan átadott neki egy boros oharat és megtöltötte rubinsz'n7 folyadékkal% @ en megrázta a fe#ét, amikor az

!6!

a#kai felé nyomta a oharat, aranyszemei-el köz-etlenül az ö-ébe bámul-a% – 9gyál, (ara0 ;gy érezte, mintha megbabonáz-a, hi notizál-a, beleesne a szemei feneketlen mélységeibe% @rezte )t az elmé#ében, egy sötét árnyékként rákényszer'tette az akaratát% Meg $ogod inni, &le0andria /islogott, amikor az üres boros oharat a kezében találta, a szemeit edig összeka csolód-a -ele% Aidan mosolygott, fehér fogai ki-illantak, felemelte a oharát felé#e, egy kicsit tisztelgett és kiitta a tartalmát% ,el#esen leny7göz-e nézte a torka munká#át% Alig tudta elford'tani a illantását% 8örülötte minden annyira érzéki -olt% Alexandria meg'zlelte az édességet a szá#ában, a függ)-é -áló f7szer annyira ismer)snek t7nt a nyel-én% Aidan mere-en nézte, egy ragadozó rezzenéstelen illantásá-al% &lfordult, közel állt a s'ráshoz% Bélt, ha szócsatát -'- -ele, ne-etségessé teszi magát az id)s házas ár el)tt% Ja-art -olt, fáradt és i#edt% Belemelte reszket) kezét, hogy félresim'tsa a ha#át% – Aidan azt mond#a, hogy ka unk egy szám'tógé et, ami csak az enyém lesz – fecsegte ki *oshua% Alexandria Aidanra illantott% A férfi töltött magának egy második ohár KbortL és felemelte az ü-eget, felk'nál-a még neki% Denne minden az kö-etelte, hogy engedelmesked#en, miközben hátrálni kezdett és megcsó-álta a fe#ét% 1iért -olt olyan fontos, hogy $gy tegyen, ahogy Aidan akarta. &z nem -all rá, hogy bárkinek az utas'tásait ennyire -akon kö-esse% 1egi#esztette, hogy a férfi azt gondol#a, hogy ilyen hatalma -an fölötte%

!6.

– ,udod, *oshua, nekünk nem igazán -olt rá id)nk, hogy berendezked#ünk és átgondol#uk, mit is fogunk csinálni – figyelmeztette, nem -é-e le a szemeit Aidan arcáról% – 1ég azt sem tud#uk, hogy itt fogunk6e maradni% &z inkább egy róba, hogy lássuk boldogulunk6e mindannyian% A szobatársak néha egyszer7en nem #önnek ki egymással, nem szám't, mennyire szeretik egymást% *oshua $gy nézett rá, mintha mind#árt s'r-a fakadna% – =e itt nagyon #ó, Alex% ,udom, hogy itt kell lennünk% &z itt biztonságos% @s te ki tudsz #önni -elem, ugye Aidan. +em -agyok t$l hangos, -agy ilyesmi% Aidan keze meg ihent a fi$ selymes fürt#eiben, m'g aranyszemei fog-a tartották Alexandriát% – ,udod, hogy nem% @n szeretem, ha itt -agy és nem gondolom, hogy nekünk bármi roblémánk adódna% A n)-éred attól tart, hogy ti ketten lehet, hogy lusz gondot okoztok 1arie6nek és 2tefannak, de én #obban tudom% 1arie egyetértésében bólogatott% – 2zeret#ük, ha itt -agy *oshua% Bel-id'tod a házat és tud#uk, hogy a fi$k hangosak% – ,ermészetesen mindenki azt akar#a, hogy marad# kisha-er – biztos'totta Alexandria siet-e az öccsét, miközben nagy nehezen, er)t kife#t-e kiszabad'totta magát Aidan megbabonázó aranytekintetéb)l% – +éha a feln)ttek nem tudnak együtt élni% @n hozzá -agyok szok-a, hogy a dolgokat a magam mód#án csinálom és Aidan közé kori módon -an beáll't-a% – 1i az a közé kori. – akarta tudni *oshua% – 8érdezd Aidant0 3 #ó a -álaszadásban – felelte

!63

neheztel-e% – 8özé kornak h'-#uk a lo-agok és hölgyek na #ait, *oshua% Alexandria azt gondol#a, én egy nagy lo-ag -olnék% 3k azok a férfiak, akik becsülettel szolgálták a hazá#ukat, mindig megmentették és -igyáztak a tisztességes ha#adonokra% – Aidan lecsa olta a tartalmát egy harmadik ohár rubin-örös folyadéknak% – &gy szemléletes le'rás és nagyon h'zelg)% 8öszönöm Alexandria% 2tefan a keze mögött köhögött és 1arie siet-e megfordult, hogy kinézzen az ablakon% Alexandriának -onakodó mosolyra görbült a uha szá#a% – &z nem minden, aminek h'-ni tudnálak téged, de most hagy#uk k#zé)kori% Aidan derékban szertartásosan megha#olt, aranyszemei felizzottak% 1egfulladna azokban a szemekben% Aidan szinte gyöngéden az arcára helyezte a tenyerét, a hü-elyku##ának u##begyét -égigcs$sztatta a b)rén egy rö-id simogatásban% – Ml# le, (ara mia, miel)tt összeesel% Alexandria felsóha#tott és $gy cselekedett, ahogy meg arancsolta, leginkább azért, mert a lábai remegtek% Diztos -olt benne, nem amiatt, mert a közelében -an egy ilyen -onzó, férfias férfi, hanem mert mi mindent tett -ele a legutóbbi meg róbáltatás a -ám 'rral% /usztán ett)l az embert)l nem gyengülnének meg a térdei% Aidan mellé tele edett a kana éra, mi-el 2tefan megszerezte a b)rfotelt mióta elhagyta% <omb#a s$rolta az ö-ét, amit)l -égigfutott ra#ta a remegés% :élegzete meleg'tette a fülét% – 2zerencsére nem -agyok ember%

!66

– Hagyd abba az elmém ol-asását te%%% te lidérc ,homas 9-an #átékából% – &z -olt a legs$lyosabb sértés, amire csak gondolni tudott, de ) csak lágyan ne-etett, a hang a fe#ében szólt nem a fülébe% &z égbekiáltó csáb'tás -olt és beburkolta meleggel% – +agyon kés) -an, *osh – ford'totta figyelmét az öccsére, hogy mentse magát% &z -olt az egyetlen értelmes dolog, amit tehetett% – 9de#e lefeküdni% Aidan még közelebb ha#olt hozzá, a#ka s$rolta a fülét% – 8is gyá-a% – Ah, Alex, én nem akarok lefeküdni% +em láttalak na ok óta – h'zelgett *oshua% – 1ár é#fél is elm$lt, fiatalember% !eled maradok és történeteket fogok ol-asni, am'g elalszol – 'gérte% Aidan megmozdult, izmainak egy sima moccanásá-al, nem több, de 'gy is érezte a helytelen'tés nehéz s$lyát% – 1a este nem, Alexandria% +eked szintén ihenésre -an szükséged% 1arie is le tud#a fektetni a fi$t% 1arie kétségbeesetten #elzett Aidannak% 1ár megérezte Alexandria -egyes érzelmeit felé#e és tudta, hogy ez a benyomás abból ered, hogy ) bitorol#a Alexandria oz'ció#át *oshuánál% Aidan a maga arancsoló -iselkedésé-el csak ront a helyzeten% 1int mindig, Aidan egyszer7en figyelmen k'-ül hagyta azt, amit nem akart látni% +em szándékozott megengedni Alexandriának semmit sem, amir)l azt gondolta, hogy nehéz -agy esetleg káros lehet% Hozzászokott ahhoz, hogy mindenben keresztül-igye az akaratát% – +em hiszem, hogy te fogod megmondani, mit csinálhatok, -agy nem csinálhatok a sa#át test-éremmel% 1ár é-ek óta én

!68

fektetem le és szándékomban áll to-ábbra is 'gy tenni% Diztos -agyok benne 1arie6nek sincs ez ellen ellen-etése% – =ühösen meresztette a szemét az id)sebb n)re% 1arie rámosolygott% – ,ermészetesen nincs% Aidan megfogta Alexandria öklét, ó-atosan felfesz't-e kinyitotta az u##ait és elég szorosan keresztülf7zte az ö-ét, 'gy azt markol-a a lány #obban tudott küzdeni ellene% – @n -agyok az, aki ellenezte, )i((ola, nem 1arie% – Hang#a szel'd -olt elég ahhoz, hogy meglágy'tsa k)sz'-ét% – @n -agyok a felel)s az egészségedért% 1ég gyenge -agy és szükséged -an a ihenésre% Holna -agy a kö-etkez) é#szaka sok id)d lesz, hogy -issza-edd a munkádat% – 1egfordult, hogy *oshuára nézzen% – +em bánod, ha 1arie -isz aludni ma este, ugye. – &gyedül is le tudok feküdni – hencegett *oshua% – =e szeretem Alexandria történeteit% 1indig mond nekem egyet, utána meg felol-as egy köny-b)l% =e a történetei mindig #obbak, mint a köny-% – +em $gy, mint a f)zt#e. – kérdezte Aidan% *oshua bölcsen hallgatott% – ,udok f)zni% – Alexandria $gy érezte, hogy meg kell -édenie 1arie el)tt a háztartási ké ességeit% – Alexandria senki sem szereti a mikrohullám$ ételeket – ugratta )t Aidan% – 1intha te tudnád – mondta g$nyosan% Az illat a borosü-egb)l felé#e sodródott, h'-ogatta, az éhségérzete olyan intenz'- -olt, hogy ma#dnem ké telen -olt irány'tani az ösztöneit, hogy érte ny$l#on% – Hagyd már békén, Aidan0 – figyelmeztette 1arie% 1ég

!69

soha nem hallotta kötekedni azel)tt% &zt örömmel fogadta és megdöbbent)nek találta% =e a #ö-e-énnyel )k mind -ékony tala#on táncoltak és Aidannek kellett tá lálnia Alexandriát, hogy életben marad#on% 1indannyiuknak ó-atosan kell el#árnia és ügyelni arra, hogy ne 7zzék el a lányt% Alexandria nem akarta 1arie6t)l, hogy kiáll#on mellette% +em akarta szeretni az id)sebb n)t% &gyik)#üket se akarta szeretni% &gyáltalán nem% @s miért -an ennyire a tudatában Aidan teste szemben az ö-é-el, az er) az u##aiban. ,öbbé nem fog félni t)le% 1i mást tudott -olna -ele csinálni. 1ár sétáló halott -olt, nem. 2zembe fog szállni -ele% Aidan a szá#ához emelte ökölbe szor'tott kezüket% – +em, te nem% @s ostoba dolgokra gondolsz% K2étáló halott%L Hol találkoztál ezzel a hülyeséggel. – suttogta% A szá#a s$rolta a b)rét, tüzes dárdákat küld-e, amik az ideg-égz)dései fölött -ersenyeztek% – Hadd talál#am ki% ,homas 9-an. – ,alán, azt hiszem, ) használ#a ezt a kife#ezést% +em emlékszem% – 1r% 9-an az az $riember, aki #ött, hogy lássa Houton kisasszonyt. – érdekl)dött ó-atosan 1arie% – 1arie, h'-d Alexandriának% &z nem egy formális háztartás, és te nem -agy szolga% ,e a családom és a barátom -agy% – 8érem – támogatta Alexandria az u##ainak nyomására% – 2zeretném, ha barátok lennénk – mondta 1arie% Alexandria elszégyellte és kicsinyesnek érezte magát% !égtére is, akire neheztelt az az a n), aki *oshuára ügyelt, amikor ) ké telen -olt rá% 5ögtön a gondolat nyomában #ött

!6;

egy szorongás, amint egy kicsi igazság cs$szott az agyába% :élegzete elakadt és fuldokol-a le-eg)ért ka ott% &kkor Aidan a adló felé tolta a fe#ét% – :élegezz, (ara% &z nem annyira nehéz% De és ki% :élegezz% 1arie, kérlek -idd a fi$t a másik szobába% – 1i ba#a a n)-éremnek. – kö-etelte *oshua, egyértelm7en lázad-a% Alexandria az elmé#ében az ör-ényl) )rülettel harcolt% +em fog#a megengedni, hogy *oshuát érintse ez az egész )rült rémálom% Belült és rámosolygott, kicsit sá adtan, a mosolya egy bizonytalan róbálkozás, de mégis ott -olt% – <sak egy kicsit gyenge -agyok, mint ahogy Aidan mondta% ,alán igaza -an, bár én utálom, ha igazat kell adnom neki% Annyira hatalmaskodó mostanában% 1en# 1arie6-al, én itt fogok ülni, am'g #ól nem érzem magam ahhoz, hogy elmen#ek aludni% *oshua szeme felragyogott% – ,alán Aidanak -innie kellene téged% 3 nagyon er)s% ;gy csinálná, tudod, mint a filmekben – mondta lelkesen% – ;gy csinálnám – értett egyet Aidan, *oshuára kacsint-a% +agyon szexin nézett, eléggé ahhoz, hogy $gy t7n#ön, elrabol#a $#ra a lélegzetét% – @n nem 'gy gondolom – mondta szilárdan Alexandria% Aidan a le-eg)t élesen belélegez-e hirtelen felállt, -alami felkeltette a figyelmét% Alexandria is érezte% &gy za-art a le-eg)ben, egy sötét, cs$szó gonoszság, ami lassan, de biztosan felé#ük mozgott% ,er#edt, mint egy sötét folt az égen, a le-eg) bes7r7södött, nehéz -olt lélegezni% &gy kis mora#t hallott az elmé#ében, a külföldi sza-ak int)ek és érthetetlenek -oltak, de

!6<

se#tette mi a #elentésük% !alami h$zta, róbálta kicsalogatni% &gy hang kiszökött a szá#án, a borzalom egy artikulálatlan kiáltása, annyira tom a -olt, szinte nem létez), de Aidan azonnal felé ford'totta aranyszemeit% Dorzad-a, Alexandria megragadta a férfi kar#át% 6dakint "an, gondolta rémülten% !édelmez)en magához h$zta *oshuát, figyelmetlenül t$l szorosan ka aszkod-a belé% Ne riaszd meg a gyermeket, (ara! A hang az elmé#ében nyugodt és nyugtató -olt, 'gy könnyen elérte a félelemnek káoszát és talált er)t% Nem t*d belé)ni ebbe a házba Nem t*d%a biztosan, hogy te itt "agy &rra t#rekszik, hogy szóra b+r%on téged Alexandria u##ait Aidan csukló#a köré fonta, szüksége -olt rá, hogy megérinthesse% !ett egy mély lélegzetet és lemosolygott *oshuára% 3 k'-áncsi kék szemekkel nézett fel rá, csodálkoz-a a hirtelen mozdulatán% 1arie és 2tefan is éberen bámulták% Aidan finoman lefesz'tette Alexandria kar#át a gyermekr)l% – 1arie, te és 2tefan azonnal zár#átok be a házat, aztán fektessétek le *osht% A hang#ában arancs -olt és a ár azonnal reagált% 1ár t$l -oltak egy támadáson és ismerték a -eszélyt, bár nem tudták felismerni azt, mint ahogy Aidan és Alexandria% 2ürgették *oshuát, hogy #ó é#szakát k'-án#on és elkezdették kiterelni )t a szobából% – 1a este tartsátok *oshuát magatoknál% +ekem el kell mennem – utas'totta )ket Aidan% Aztán gyengéd u##ai-al megérintette Alexandria arcát% – 7ara, mennem kell, el kell

!6>

tá-ol'tanom ezt a fenyegetést% ,e itt maradsz% Ha bármi történne -elem, fogd a fi$t és men#etek a tengerent$lra, a 8ár átokba% 8eress egy 1ikhail =ubrinsky ne-7 férfit% 2tefan és 1arie seg'teni fognak% Hgérd meg nekem, hogy ezt fogod tenni0 – ,z az egyetlen mód%a, hogy 8osh*a "alóban biztonságban legyen% +em tá#ékoztatta arról, hogy a kötésük már eléggé er)s -olt ahhoz, hogy -eszélyeztesse )t, ha meghal% Aidan még nem tette lehet)-é, hogy a lány belé #en az elmé#ébe% +em halhatott meg% +em most, mikor -olt oka élni% !olt -alami meggy)z) a hang#ában, a szemében, benne% A férfi nyomást gyakorolt az elmé#ére% Alexandria -onakod-a bólintott% Annyira megoszlott a -éleménye arról, hogy mi -olt Aidan 2a-age, hogy ki ) és milyen szándékai -oltak -ele, mégsem akarta, hogy elhagy#a a házat és szembeszáll#on azzal a lénnyel, aki odakint -olt% – Azt hittem, /aul Gohenstria meghalt% – 2uttogta a sza-akat, a félelem benne egy él), lélegz) entitás -olt% Meghalt, (ara ,z egy másik% A sza-ak csak az elmé#ében -oltak és ) el)ször ismerte fel a köteléket közöttük% Deszélhetne -ele tetszése szerint, belé hetne az elmé#ébe és megnézhetné a gondolatait% Ahogy a férfi ké es az ö-é-el% Ny.l% értem és bármikor meg $ogsz találni engem Most mennem kell Alexandria szorosabban ka aszkodott belé, nem -olt ha#landó elengedni, hogy kimen#en a gonoszság -astag felh)#ébe, ami körül-eszi a házat% – Ha ez nem Gohenstria, akkor ki -an odakint. – 5emegett, nem is róbálta elre#teni a férfi el)l%

!8?

– ,udod, Alexandria% 1ár tudod, hogy mások is -annak% – Aidan leha#totta a fe#ét és a szá#á-al s$rolta selymes ha#ának tete#ét, elid)z-e egy illanatra, hogy belélegezze az illatát% – +e hagyd el ennek a háznak a biztonságát% – &z egyértelm7 arancs -olt% Alexandria bólintott% +em állt szándékában kimenni, hogy szembenézzen egy másik gonosz lénnyel% Hányan -oltak. Hogyan #utott ebbe a -égtelen rémálomba. 1ennyire b'zhat meg Aidan 2a-age6ben. 1ind-égig figyelte )t, am'g hossz$ lé tekkel tá-olodott t)le, magabiztosan hatalmas testének minden -onásában% &gyszer sem ford'totta a fe#ét és egyszer sem nézett -issza rá% &gy ragadozó csendes ontosságá-al mozgott, már -adászott a rédá#ára% A félelem a férfi biztonságáért összeszor'totta a gyomrát% ?rülnie kellene% /illanatnyilag szabad -olt% Boghatná *oshuát és messzire futhatna, tá-ol ett)l a helyt)l, tá-ol a -árostól, ahol a férfi fa#tá#ából senki sem kö-ethetné )ket% 1ár annak a gondolata is, hogy soha nem látná $#ra Aidant, hirtelen olyan i#eszt) -olt, mint az, hogy a birtokában -olt% Alexandria kö-ette Aidant az a#tóig% Ahogy kiment, ott maradt bámul-a a nehéz tölgyfaa#tót, amit bezárt maga mögött% Az gyönyör7 -olt, bonyolult ólomü-eg ablaktáblákkal, semmihez sem fogható, soha nem látott még ilyet% =e az agya nem tudott össz ontos'tani semmire% 2em az ü-eg m7-észi tökéletességére, még *oshuára sem% <sak Aidan nélküli létezésének si-árságát fogta fel% (tt állt egyedül és rémülten, félelemt)l remeg-e% @rezte, hogy a nyomasztó árnyék tá-olodik és tudta, hogy Aidan

!8!

elcsalta a -eszélyt a háztól, tá-ol *oshuától, tá-ol 1arie6t)l és 2tefantól – és tá-ol t)le% Decsukta a szemét és koncentrált, Aidant kereste, sza-ainak az igazságát% !ad csatában talált rá, a -adászatban az elmé#e az örömnek egy -örös homálya -olt% @rezte a fá#dalmát, ahogy karmok szánt#ák a mellkasát% 1egragadta a sa#át#át, a sz'-e he-esen dobogott% Aidan annyira hatalmas -olt, igazán nem szám'tott arra, hogy megsérül% 1eg róbálta a sa#át érzéseit tanulmányozni, hogy megkeresse Aidannek a -eszélyt% Dármi, bárki is -olt ott kint, ill$ziókat teremt-e, megsokszoroz-a használ#a a ké ességét, hogy összeza-ar#a Aidant és kibillentse az egyens$lyából% A támadások gyorsak és brutálisak -oltak, aztán olyan gyors lett, hogy Aidan nem tudott -issza-ágni% @rezte a férfi za-arát és a nö-ek-) döbbenetét% Alexandria bel#ebb kémlelt a sötétségbe% !alami nagyon nem stimmelt% Aidant minden oldalról támadták% +em tudta megkülönböztetni a támadó#a természetes álla otát, de tudta a -édett területének elhelyezkedéséb)l% A teremtményeket -égig ott kész'tette, ahol nagy -olt a s7r7ség és a gonoszság% Akkor tudta, mit tegyen% – Aidan% – 2uttogta a ne-ét fennhangon, benne minden tel#esen mozdulatlanná -ált% +em engedheti, hogy meghal#on% +em tudta, miért érezte 'gy, de tudta a lelke legmélyén% 9smét az elmé#ébe ny$lt, -árt, am'g át tudott hatolni a -örös homályon, am'g összegy7#tötte az ere#ét és koncentrált% Am'g 'gy tett, Aidan keményen és gyorsan les$#tott az ellenfelére% 3 is se#thette a fá#dalmát élénk iros -érének áradásából és az

!8.

ü-öltéséb)l% M#g#tted, &idan & "eszély m#g#tted "an 1an egy másik is 9i$elé onnan! 2ikoltotta a figyelmeztetést a férfi elmé#ébe, de biztos -olt benne, hogy már t$l kés)% @rezte a becsa ódásokat, ahogy a férfit ütötték, meg akarták ölni, felszánt-a a torkát, a gyomrát, a comb#át% =e Aidan megfordult a lány )r#öng) h'-ására, 'gy a második támadó nem tudta be-inni a halálos csa ást, amire szám'tott% Alexandria érezte az Aidant átható fá#dalmat, de ) nyugodt és h7-ös maradt a támadás alatt% A sebessége hihetetlen -olt és szinte -akon használta% :es$#tott a támadó#ára, ahogy az szembefordult -ele% A csa ását halálos ontossággal kézbes'tette% @ en amikor a -ám 'r -isszaesett róla és sikoltoz-a leroskadt a földre, az els) támadó felemelkedett a le-eg)be, megragad-a a sa#át sebeit, miközben -issza-onult% – 2tefan0 – kiáltott Alexandria% – Hozd az autót, most0 Ell# ide a be#árathoz% &lmegyek Aidanért% – Aidan nem akar#a, hogy elhagyd a házat – mondta 2tefan, ahogy közeledett hozzá, de a keze már a kulcsokat kereste a zsebében% – +os, ez most nagyon sa#nálatos% 3felsége megsérült és nem tud haza#önni% 8és)bb kiabálhat mindkett)nkkel, de nem hagyhat#uk ott kint el-érezni, meghalni% ,e mit csinálnál. – Alexandria Aidan emberén tartotta a legh7-ösebb tekintetét% – @n elmegyek érte, -eled -agy nélküled% 2tefan bólintott% – ,ermészetesen -eled megyek% =e nagyon dühös lesz ránk% Alexandria fel-illantotta a ba#társiasság mosolyát% –

!83

1egbirkózom -ele, ha te is% Hall% engem, ked"esem ,zen az estén nem t*dok hazatérni Men% a hálókamrába és holna) este meg)róbálok odamenni hozzád 1eg róbálta elre#teni a fá#dalmát a lány el)l, fedezni azt a tényt, hogy h$zza magát és róbál találni egy darab földet, amit biztonságosan megnyithatna, hogy belemásszon% 7sak marad% ott, &idan! 8#"#k érted Ne! Nagyon "eszélyes számodra Marad% a házban! &dd $el! 5osem "oltam t.l %ó abban, hogy másokra hallgassak &rra az esetre, ha az #(sém elm*lasztott tá%ékoztatni téged, é"ek óta én "agyok a $őn#k 5te$an "elem "an, és már .ton "agy*nk, ezért (sak marad% ott és "ár% ránk 8ö-ette 2tefant a felha#tóhoz, a szeme megakadt a fegy-ert tartó kezén% 2tefan az eget kutatta, egyértelm7en félig abból az irányból szám't-a a támadásra% – +em érzem, hogy bármelyikük közel lenne hozzánk, de a le-eg) egyre s7r7södik Aidan körül% 2ietnünk kell% &gyikük meghalt -agy haldoklik, de a másik -issza fog térni, hogy befe#ezze, amit elkezdett% – 1ennyire gyenge Aidan. – 2tefan, miközben -ezetett, nem kérdezte meg ka csolatát a f)nöké-el -agy, hogy honnan szerzi tudását Aidan helyzetér)l% – 1eg róbál#a elre#teni el)lem, de nem -agyok benne biztos, hogy el tud hár'tani egy $#abb támadást% 1agabiztosan cselekszik, de érzi a másik közeledését% – Halkan felne-etett magában, s ez seg'tett elnyomni a sa#át félelmét% – Bigyelmeztetett engem% !aló#ában, nagyon dühös% 2osem hallottam még senkit ennyire dühöngeni, de h7-ös és

!86

összeszedett% &z annyira bosszantó, nem gondolod. Hogy mindig ennyire irány't% Ha nem -olnék megrémül-e, ez komikus lenne% 9tt men# balra0 ,udom, hogy erre -an% 2tefan haboz-a lelass'totta az autót% – Hadd men#ek magam0 A lény nem engem akar% =e ha -alami történne -eled, el-esz'tenénk Aidant% – 2osem találnád meg egyedül% Ayerünk, 2tefan0 1ost nincs id)nk erre% &gyedül -an kint% – +em állt meg gondolkodni, hogy miért -olt annyira fontos, de bármit megtenne, hogy megmentse Aidan 2a-age6t% Nem érted, ked"esem Nem %#hetsz ide ,z erősebb, mint :ohenstria és én gyenge "agyok Nem t*dom, hogy megt*dlak;e "édeni tőle Te $ogsz meg"édeni engem, mikor magadat sem t*dod4 Már %#n is 9#zel "an hozzád Te még nem is b+zol bennem Még mindig nem t*dod, hogy "ám)+r "agyok;e Miért sodrod magad "eszélybe4 &ngedetlenségé-el csalódást okozott a férfinak> érezte a tehetetlen dühét, hogy nem irány'that#a% =e a férfi nem ford'thatta az energiá#át rá, aztán még meg is -éd#e magát és harcol#on a gyorsan közeled) -ám 'rral% &rra $igyel%, hogy ott mi t#rténik 1an egy ter"em% &z -olt a legnagyobb hazugság, amit -alaha bárkinek is mondott az életében% &gyre rémültebb -olt, ahogy közeledtek az $ti cél#ukhoz% 1iért csinál#a ezt az ostobaságot. &gyáltalán nem szerette Aidant, nem b'zott benne% 1egi#edt t)le, attól hogy mi is lehet ) és attól is, hogy neki már irány'tása -olt felette% <sak azt tudta biztosan, hogy nem engedheti meg, hogy meghal#on%

!88

– 2tefan, szükségünk -an egy ter-re% &gy nagyon #ó ter-re% Ha lelö-öd azt a dolgot a fegy-errel, az meg fog#a ölni. – +em, de ha eltalálok -alami létfontosság$ szer-et, akkor le tudom lass'tani és 'gy talán meg tudom akadályozni, hogy elb$##on a föld alá% Aztán a na megölné – tá#ékoztatta 2tefan komoran% – (ké, itt a ter-% @n állandóan elmondom hol -an a lény, aztán te addig lö-öd, am'g én beh$zom Aidant a kocsiba% Ctána elha#tunk, amilyen gyorsan csak tudunk és remél#ük, hogy magunk mögött hagy#uk% ,z a legrosszabb ter", amit "alaha is hallottam A szörny7 helyzete ellenére, -olt egy csi etnyi humor Aidan hang#ában% 2tefan hangosan felhorkant% – &z abszol$t a legrosszabb ter-, amit -alaha is hallottam% +em -agy elég er)s ahhoz, hogy Aidant beh$zd az autóba% @s helyet sem cserélhetünk, mert -alósz'n7leg soha sem sütöttél el fegy-ert az életedben% – +os, én egyik)tökt)l sem hallottam #obbat – csattant fel méltatlankod-a% – Hát nem -icces, hogy az emberek hogyan tartanak össze akkor is, ha nem hall#ák egymást. – 1ir)l beszélsz. – 2tefan idegesen nézel)dött az égre, a -issza illantó tükörbe és ki az oldalsó ablakokon% – +em szám't% Bordul# be ezen az $ton0 Az óceán közelében -an – nem, a másik irányba, lefelé a hegyr)l% A közelben -an% – Alig tudott lélegezni, a le-eg) annyira tele -olt gonoszsággal% – A -ám 'r is közel -an -alahol% @rzem )t% Men% "issza, (ara, men% "issza% Aidan hang#ában könyörgés -olt% 9eres téged, &idan -rzem a győzelmét &zt hiszi, t*d%a, hol

!89

"agy ,gy madár alak%ában "an < nem, "alami más, ami re)'l < de megsér'lt !og%a a %obb oldalát% Alexandria megdörzsölte a halántékát> az energia, amit használt, hogy mentálisan kommunikál#on elfolyt% A fe#e lüktetett, a comb#a égett, mintha ott -alahogy megsérült -olna% Men% "issza, &le0andria -rzi a %elenlétedet ,zért diadalmas ,lőh.zott a biztonságból 7sináld, amit mondtam! Aidan az egyik kezét ó-atosan a mély -ágásra helyezte a halántékán és a másikat a comb#án lé-) seb fölé nyomta, ahol elszi-árgott az életere#e% 1ár nagyon sok -ért -esztett> a drága folyadék összegy7lt a földön, beszi-árgott a tala#ba% A -ér szaga hozzá -onzaná a -ám 'rt% =e ) is kiszagolhatta és a -ám 'r szaga olyan er)s -olt, mint a föld természetes harmóniá#ában le-) za-ar% +em -olt szüksége Alexandria figyelmeztetéseire, hogy tud#a a -ám 'r közel -olt% &z az egy sokkal hatalmasabb, mint Gohenstria, és a ké essége, hogy ill$ziókat hozzon létre, hibátlan -olt% Aidan küzdött már másokkal is, akik ilyen er)sek -oltak, de nem ilyen halálos sérüléssel magán és Alexandriához ilyen közel% +em keres menedéket, hanem harcolni fog és nyerni% 1ég, ha le is b'rt -olna menni a földbe, a -ám 'r ha#nal el)tt -alósz'n7leg rátalált -olna% 8ényszer'tette tiltakozó testét, hogy megmozdul#on és felemelked#en a lábaira% 8i7zte a fá#dalmat az elmé#éb)l% 1essze 7zte a gondolatait Alexandriától% +em tehetett mást, mint hogy legy)zze a -ám 'rt% (tt állt mozdulatlanul% !árakoz-a% <sak -ár-a%

!8;

3etedik 7ejezet

z öböl fel)l szél f$#t% Hullámok rohantak odalent a art felé% <sillagok ragyogtak a fe#e fölött% 1aga az é#szaka t$lságosan is szé nek látszott, hogy elre#tsen egy ilyen er-erz, )rült lényt, mint nos$erat*=, az él)halott% Aidan felemelte az arcát a szélbe és élesen belélegezte, hogy ki-álassza az információkat% Az é#szaka $gy döntött, hogy megossza -ele% A -ám 'r magasan -olt a fe#e fölött, az óceán irányából szállt felé#e, remél-e, hogy a -'z ára és a tengeri só elre#ti az illatát% 1int Aidan, a -ám 'r is megsebesült és a -ér szagát könny7 -olt kö-etni% 1egéhezett a -ér-eszteségt)l, Aidan agyarai kirobbantak a szá#ába a uszta illatra% A romlott -ér -olt az utolsó dolog, amit akart, azonban -ér nélkül hamarosan meg fog halni% @-századokkal ezel)tt tett egy 'géretet magának, hogy soha sem fog ny$lni annak a családnak a tag#aihoz, aki szolgálta )t, nem szám't mi az ára és
N Nos$erat* =>??;ben kész'lt néma$ilm, amit =>@>;ben .%ra $eldolgoztak, Nos$erat*A &z é%szaka $antom%a (+men & 9ár)átok "érsz+"ó "ám)+r%ának, Brak*la gró$nak < más né"en 6rlok gró$ "agy Nos$erat* < t#rténetét meséli el

A

!8<

szándékában állt betartani ezt az 'géretet% Alexandria -iszont t$lságosan gyenge -olt> neki -eszélyes lenne gondoskodnia róla és tudomása sem -olt a kö-etkezményeir)l, ami mindkette#ükre hatással lenne, el-esz'tené a lányt% 1ár régen elkezdte elfogadni a halált, köszönt-e a ha#nalt, mint az egyetlen, elkerülhetetlen -álasztást, ami nyit-a áll számára% =e nem -olt ha#landó lemondani az életér)l most, amikor a boldogság lehet)sége -égül rátalált% Harcolni fog% :egalább Alexandriát és 2tefant sikerülne megmentenie a sa#át ostobaságuktól% 1agá-al fog#a -inni a -ám 'rt a ha#nalba, ha nem lesz más -álasztása% Beláll-a er)södött a -érzés a comb#án és a homlokán lé-) mély sebekb)l és folyamatosan csorog-a leszaladt a nyakán, keresztül a -állán, a kar#án és a mellkasán% A gyengeség hulláma -égigsö ört ra#ta és egy illanatra minden elmosódott% /islogott, hogy $#ra tisztán lásson, de csak miután megtörölte a szemeit és a keze összeken)dött -érrel% ,ürelmesen -árt, be és ki lélegzett, mert nem -olt más -álasztása% 1ár rá-ette a -ám 'rt, hogy leszáll#on hozzá% &gy nagy dene-ér suhant el a fe#énél, grimaszol-a, hogy felfed#e a ró hegyes fogait% ,)le egy méterre leszállt a földre, felé#e mászott, becserkész-e )t% – Ayere, gyere, 5amon, muszá# ezeket a gyerekes #átékokat #átszanunk. Ayere hozzám, mint egy férfi -agy egyáltalán ne% Báraszt az ostobaságod% – Aidan halkan beszélt, a hang#a leny7göz) és hi notikus -olt% – 1a é##el az összes trükköd sem fog seg'teni ra#tad% Ha $gy döntesz, hogy folytatod ezt a csatát, akkor azt itt és most fog#uk csinálni% +em nyerhetsz% ,e is

!8>

tudod% @rzed% Azért #öttél ide, hogy a kezem által hal# meg% ;gy legyen% 2étál# a halálodba, mint egy férfi% – Az aranyszemei felfogták a csillagfényt és -örös lángokkal izzott, rubinként -ibráltak, harmonizál-a a -érrel az arcán% A dene-ér této-ázott, aztán lassan meghosszabbodott és egy groteszk lényé -áltozott karmokkal és borot-aéles cs)rrel% A lény oldal-ást mozog-a, megközel'ttette Aidant, de fogta a #obb oldalát% Aidan mozdulatlan maradt, egy k)b)l faragott szobor% <sak a szemei éltek, halálos elszántsággal lángol-a% 1ere- tekintete megáll'totta a lényt, megféleml't-e, am'g az ismét -áltozott, átalak't-a magát egy magas, so-ány, sá adt férfi-é hideg, könyörtelen szemekkel% 5amon ó-atosan nézte Aidant% – +em hiszem, hogy most igazad -an, Aidan% 2$lyosan megsebesültél% @n fogok gy)zni, aztán el-eszem a n)t magamnak% – +em hiszem, 5amon% ,e b)ghetsz, mint egy szamár, de senki, még te sem hiszed el a hencegésed% Ayere hozzám és fogadd el a né ünk igazságát, amit te is ismersz, ahogy neked kellene% D7nöket kö-ettél el az egész emberiség ellen% – +ekem -an hatalmam0 ,e gyenge -agy, egy bolond% Az egész életed egy hamis célnak szentelted% Hol -annak azok, akikkel harcolsz, hogy megmentsenek egy ilyent)l, mint én. Azok az emberek, akiket -édesz, egy karót döfnének a sz'-edbe, ha tudnának a létezésedr)l% A sa#át né ed 'télt téged egy magányos létezésre, anélkül, hogy a hazádnak föld#e tá lálna téged% 9tt hagytak egyedül ezen a helyen% <satlakozz hozzám, Aidan% 1eg tudlak menteni téged% Ayere -elem, aztán

!9?

át-esszük a hatalmat a -áros fölött% Hát nem hiszed, hogy megérdemel#ük, hogy 'gy tegyünk. 1iénk lehet az egész% Aazdagság, n)k% Cralkodhatnánk itt% – +ekem meg-an mindenem, amit mindig is szerettem -olna, öreg barátom% Ayere hozzám, ahogy neked kellene% Ayorssá és fá#dalommentessé fogom tenni a -égedet% – Ayorsan kellett cselekednie% 8ifut az id)b)l% @letének -ére a földre hullt, nemsokára a hatalmas ere#e elfolyik% A -ám 'r oldal-ást közeledett, megk'sérel-e megté-eszteni Aidant a dene-érek ill$zió#á-al, #obbról száll-a a férfi -érrel cs'kozott teste felé% Aidan mozdulatlan maradt, -örös6csillagos aranyszemeit nem -é-e le 5amon szürke arcáról% A -ám 'r rá-etette magát% 2 akkor Aidan érezte, hogy Alexandria összeol-ad -ele, az elmé#ébe önt-e ere#ét, akaratát, bátorságát és a belé#e -etett hitét% &z felbecsülhetetlen a#ándék -olt% Aidan felhasználta azt és a tel#es gyorsaságát, amire csak ké es -olt% Az utolsó illanatban egyszer7en félreállt, a kezeit a -ám 'r nyaka köré zár-a, elro antotta, mint egy gallyat% A fe# oldalra esett és 5amon ord'tani kezdett, magas hang$, kétségbeesett kiáltással, ami folytatódott to-ább és to-ább% Aidan mélyet lélegez-e a kezét egyenesen a keskeny mellkasba mer'tette, am'g el nem érte a lüktet) sz'-et% 8i-ette a szer-et és messzire dobta a -ám 'rtól, gyorsan hátralé -e, hogy elkerül#e a kilö-ell) -ért% 2zinte azonnal elfogyott az ere#e és ott találta magát a földön ül-e, tehetetlenül, nyit-a minden támadásra% A lány kilé ett a sötétségb)l% &l)ször az illata ért el hozzá% Dár a -ér szaga lassan az )rületbe kergette, nem róbálta

!9!

felhasználni a -ám 'r szennyezett -érét, hogy feltöltse magát% Aztán hirtelen ott -olt, frissen, tisztán és gonosztól mentes arccal% 3 -iszont fert)zött -érrel a kezén és körbe-é-e halállal% +em tudott a szemébe nézni és látni el'tél) illantását% +em tudott szembenézni -ele% – 2tefan0 1ondd, mit tegyek% A hang#a zenei -olt, olyan lágy, mint egy kora reggeli szell)% 1eghalni a hang#á-al a fe#ében és sz'-ében nem -olt olyan rossz% =e Aidan nem akarta, hogy itt legyen a halálnak ezen a helyén% – +incs semmi, amit tehetünk% 1en# el, Alexandria% 1en# a 8ár átokba, ahogy meg'gérted neki% – Aidan szemei lecsukódtak, t$lságosan nehéz -olt nyit-a tartania% – 1en# az én hazámba, és $gy fogom érezni, mintha egy részt magaddal -innél bel)lem% –F, fogd már be0 – csattant fel türelmetlenül, elborzad-a amikor meglátta% 1ég csak nem is illantott az elesett -ám 'rra% – 2enki sem kérdezett, Aidan% @s nem fogsz meghalni% +em fogom megengedni, $gyhogy áll# le a macsó -iselkedéssel és m7köd# együtt% Ayerünk, 2tefan0 1it csinál#ak -ele. – 8érdezte, miközben nyomást alkalmazott a legrosszabb sebre, az egyik comb#án% 1ég soha nem látott ennyi -ért% &gy -örös folyó -olt, ami bei-ódott a földbe% Aidanre koncentrált, tá-ol tart-a tekintettét a bukott, eltorzult testekt)l% – +yállal összeke-ert tala#ra -an szüksége% ,edd a földet a sebekbe – mondta 2tefan gyorsan, letérdel-e mellé#ük% – &z annyira egészségtelen0 – tiltakozott megdöbben-e% – +em a 8ár átok né ének% <sináld, ha meg szeretnéd menteni% A nyáladban olyan anyag -an, ami megal-aszt#a a

!9.

-érét% Ayorsan, Alexandria% – 2zabadul# meg a testekt)l, 2tefan – adta ki a arancsot Aidan anélkül, hogy kinyitotta -olna a szemét% Az ébrenlét és álom-ilág határán egyens$lyozott% – Defognád. – figyelmeztette Alexandria% A kö ködés inkább *oshua tehetsége -olt, mint az ö-é, de ) azt tette, ami a leg#obb% 2ár ogácsákat kész'tett, am'g 2tefan a -ám 'rok testét a kanyargó föld$t szélére h$zta és a kocsi csomagteréb)l ki-é-e a benzint, meggy$#totta a tüzet% A b7zt)l Alexandria émelygett% Dezárta az elmé#ét mindent)l, ki-é-e, amit csinált% +em -olt ide#e meg-izsgálni, hogy miért menti meg Aidant, miért fontos, de minden csont#a, minden se#t#e, igaz lelke azért kiáltott, hogy 'gy tegyen% Aidan öntudattalannak t7nt, am'g Alexandria a rólékosan teletömte a mély sebeit és a szakadásokat% ,udta, hogy magánál -an és hogy minden mozdulatának tudatában -olt> érezte )t az elmé#ében% !alahogy már lelass'totta a sz'-ét és tüde#ét, hogy megakadályozza -érének szi-árgását, ezzel id)t ad-a neki, hogy lezár#a a sebeket a tala##al és a nyállal% =e az éhsége egy él) dolog -olt, -égigk$szott a testén, lassan, k'noz-a% 8önyörtelenül gyötörte% A lány is érezte az elmé#ében, a kötésükön keresztül% Aidan nagyon is a tudatában -olt él), meleg és h'-ogató, áramló -érének, annyira közel hozzá% Denne a démon most a felsz'n alatt la ult, azzal fenyeget-e, hogy kitör% 2tefan -isszatért mellé#e% – Deszélned kell -ele% 1ondd neki, hogy nem hagyhat egyedül% Hogy nem leszel ké es nélküle élni%

!93

– Az kizárt0 1ár 'gy is elég arrogáns% 1ás se hiányzik, mint hogy -igyorog#ak fölötte, mint -alami eltom ult idióta% Hogy az marad#on meg örökre a fe#ében% @s amilyen öntelt, -alósz'n7leg még el is hiszi% – 1iközben a sza-akat mondta, az u##ai-al gyengéden elsim'totta a megal-adt -éres ha#szálait, letöröl-e a -ért Aidan arcáról% 2tefan rosszallóan nézett rá, de tartózkodott attól, hogy kife#tse a -éleményét% – !érre -an szüksége% Adok neki% +eked kell haza-inned minket% &z a t7z hamarosan felkelti a hatóságok figyelmét, addigra nekünk messze kell lennünk innen% Nem% Aidan hang#ában er)s -olt a tiltakozás, de csak az elmé#ében% 5á#ött, hogy t$l gyenge -olt, hogy meg róbál#on beszélni% &z t.l "eszélyes Meg#lném őt% Nem $ogadhatom el 5te$antól% Hitt neki% A hang#ában tisztaság és )szinteség -olt% A sz'-ében és lelkében i#edség, elmé#e tomboló tiltakozás% – +em, 2tefan, te -ezetsz% Aidan nem engedi, hogy te ad#ál neki, $gyhogy azt hiszem, nekem kell ma#d adnom% – 9smét félresim'totta Aidan ha#át gyengéd u##ai-al% ,zt )róbáltad elmondani nekem, igaz4 Hogy mi "agy -n $ogok adni, nem 5te$an Ne mondd, hogy nemC ez "an, nem mintha nem seg+tettél azelőtt magadon 7sak (sináld, és ne "itatkozz "elem, "agy talán el"esz+tettem az édes +zemet4 @s a bátorságomat, tette hozzá halkan maga elé% Nem "agyok biztos benne, hogy biztonságban leszel% Nagy dolog Mondtam, nekem nin(s sok "eszteni"alóm ,z tényleg nem az én $a%tám élete Gyer'nk, &idan! 7sak ne bánts,

!96

oké4 5oha, cara – biztos'totta )t% 1indketten megfogták, 2tefan és Alexandria is, hogy el-igyék )t a kocsiba% Az arca szürke -olt és be-és)dött fá#dalommal, de nem adott ki egy hangot se, am'g elhelyezték% A lány az ölében ringatta a fe#ét% – A kiömlött -ért is meg kell semmis'teni – mondta% <sak Alexandria értette a sza-akat% Annyira gyenge -olt, alig tudott suttogni% – Azt akar#a, hogy tüntesd el a többi -ért is, 2tefan% – A sz'-e kala ált% Hát ennyi% 1eg fog halni ezen az é#szakán, odaad-a az életét ezért a férfiért% +em tudta, mi -olt, csak hogy ) -olt a legbátrabb lény, akit -alaha ismert% +em -olt biztos abban, hogy amit hitt róla az igaz -olt -agy, hogy szerette )t, de ez -olt a helyes% ,udta a lelke legmélyén% 2tefan halkan káromkodott% – Am'g mi ugrándozunk meg fognak látni, ha minél to-ább maradunk – anaszkodott, de siet-e -isszament, a benzint már otthagyta a nyomozóknak és hozzálátott, hogy megsemmis'tse a -értócsákat% &rre azért -olt szükség, hogy eltá-ol'tsa Aidan csatában -aló rész-ételének bármilyen nyomát% +agyon ke-és ide#ük -olt erre% Alexandria Aidan fölé ha#totta a fe#étI – +e -ár#0 1ost csináld% =e 'gérd meg nekem, hogy mindig -igyázni fogsz *oshuára% Hogy ez az )rült élet soha ne ér#en hozzá% Hgérd meg0 Mindig, cara mia% A hang a fe#ében gyenge -olt és tudta, hogy nincs sok ide#ük% A kezét érezte el)ször% C##ai-al megsimogatta nyakának karcs$ oszlo át, küld-e egy borzongást lefelé a gerincén% C##ai szét-álasztották a selyeming gomb#ait, ami a férfié -olt,

!98

felfed-e a csu asz b)rét% Az u## erceinek érintése a melleinek uha halmán lángokat küldött nyaldos-a a -érén keresztül% &llazult, még közelebb '-elt $gy, hogy a férfi meleg lehelete megérintse a ulzusát a dobogó sz'-e fölött% Aidan fogainak érintése finoman ka ar-a, erotikusan folyékony h)t küldött a b)re alá, ami egyesült a testében, létrehoz-a egy er)s, ismeretlen fá#dalmat% A lány egy hangot adott ki, egy halk nyögést, amint a fehéren izzó h) felrobbant benne, amikor a fogai átsz$rták a b)rét és mélyen belesüllyedtek% A fe#ét ringatta, álmos megelégedettséggel, fela#ánl-a magát neki% &z egy érzéki ta asztalat -olt, a lány -ére a testébe ömöl-e, helyreáll't-a a sérült se#teket és szö-eteket, felmeleg't-e hideg izmait, -isszahoz-a )t az életbe% Alex érezte az ere#ét beé ülni a férfiba é en $gy, mint ahogy az lassan áradt bel)le% (lyan -olt, mint egy ködös, erotikus álom% @s akkor ott -olt Aidan a fe#ében, halkan mormol-a, csáb'tóan, a szeretet sza-ait% A sza-ak még sosem hallott, )si, szé hangok -oltak% Az autó mozgott, egy homályos imbolygást hozzáad-a a szürreális id)tlenséghez% 2tefan az autót közel -ezette az oldalsó a#tóhoz és rohant, hogy bezár#a a nehéz -aska ukat mögöttük, idegesen ellen)riz-e az égboltot% Amikor -isszatért az autóhoz, döbbenten ta asztalta, hogy a helyzet a hátsó ülésen drámaian meg-áltozott% 1ost Aidan -olt ül) helyzetben és éber, -éresen, de a sz'ne -isszatért, Alexandria edig mozdulatlanul feküdt, szürkén, mint egy halott% 8icsinek és el-eszettnek t7nt Aidan kar#aiban, ma#dnem, mint egy gyerek%

!99

2tefan félrenézett% &zzel a férfi-al töltötte életének egy #ó részét, de Aidan létezésének a -alósága szinte t$l sok -olt neki, hogy elfogad#a% ,udta a sz'-e mélyén, hogy Aidan sosem ártana a n)nek, de látni )t, 'gy mozdulatlanul és élettelenül, miután már annyi bátorságot mutatott%%% – ,iszt'tsd meg az autót, 2tefan% &gy6két na ra le fogok menni a földbe% 5a#tad fog m$lni, hogy -álaszol# bármilyen kérdésre, ha a rend)rség el#ön% 1eg kell -édened a gyermeket és 1arie6t a betolakodóktól% +e fele#tsd el, semmi ártó nem tud é##el be#önni a házba, de a -ám 'rok ké esek rá-enni az embereket, hogy tel#es'tsék a arancsaikat% – 2tefan kiseg'tette Aidant az autóból és nézte, ahogy beny$lt a hátsó ülésre, s ahogy felemelte Alexandria ernyedt testét a kar#aiba% – ,udom, hogy mik )k és a csatlósai mit tudnak tenni Aidan% @ber leszek egy támadáskor – biztos'totta )t mogor-án% – ,egyél még ma é##el a hálókamrába nekem -ért, ma#d tá-ozz és marad# tá-ol% ,artsd messze a kamrától 1arie6t és a gyermeket% +em lesz biztonságos semelyik)töknek sem, am'g az el-esztett er)m -issza nem tér% – ,ömören mondta, az ere#e már gyengült% Alexandria egy kicsi n) -olt és ) annyi tá lálékot -ett el amennyit biztonságosan lehetett t)le, aztán né ének mély al-ásába helyezte, hogy életben tartsa, am'g ótolni tud#a a -ér-eszteségét% &ngedte 2tefannak, hogy seg'tsen neki a házon keresztül% 1arie s'r-a szaladt, amikor meglátta )ket% Hallotta a fi$t is közeledni a keményfa adlón% Aidan meg erdült, aranyszemeiben lángoló figyelmeztetéssel% – ,artsd tá-ol a gyermeket t)lem – csattant, leküzd-e a telhetetlen éhségét%

!9;

1arie nyomban megállt, az egyik kezét a torkára szor'totta% Aidant -ér és iszok bor'totta, Alexandriát élettelenül ringatta a kar#aiban% !érrel és földdel -olt teleszór-a a keményfa adló egy nyom-onalon az a#tótól% Aidan szemei lángoló -örösek -oltak, fehér fogai élesek és ragyogóak, mint egy ragadozónak% – 1arie0 – 2tefan hang#a cselek-ésre késztette% 5ohant, hogy elka #a *oshuát, miel)tt szemtan$#a lett -olna ennek az é#szakai szörny7ségnek% 8önnyek folytak -égig az arcán, ahogy felka ta a gyereket és futni kezdett a folyosón a lé cs) felé% *oshua megérintette a könnyeket az arcán% – +e s'r#, 1arie0 !alaki megbántott. 1eg róbált $rrá lenni magán% A házat fel kellene tiszt'tani, miel)tt a fi$ le#ön a földszintre, ezért -alahogy rá kell -enni, hogy alud#on% – 2emmi, *oshua% !olt egy rossz álmom% ,e nem szoktál rosszat álmodni. – Alexandria azt mond#a, ha mondasz egy imát és igazán #ó dologra gondolsz, tudod, dolgokra, amiket szeretsz, akkor #ó álmaid lesznek% – *oshua hozzádörzsölte az arcát az ö-éhez% – &z mindig m7ködik, amikor -elem csinál#a% 1ondok -eled egy imát, mint ahogy ) szokta és akkor nem lesznek rossz álmaid soha többé% 1arie azon ka ta magát, hogy mosolyog *oshua egyszer7ségére és ártatlanságára% Három gyermeke -olt, akik mára már feln)ttek és *oshua -isszahozta az édes gyerekkor emlékeit% 1agához ölelte% – 8öszönöm, *oshua% A n)-éred egy nagyon okos n)% 2zerencsés -agy, hogy ) ott -an neked% – mondta, miközben elfo#tott egy zokogást% – @s egyébként miért

!9<

keltél ki az ágyból é#nek é-ad#án. 1ár ma#dnem ha#nali négy% 2zégyelld magad, fiatalember% – Azt hittem, Alexandria a szobá#ában -an, de nincs ott% 3t kerestem% – *oshua szemei elárulták a n)-érének el-esztését)l -aló félelmét% – Aidannek el kellett -innie )t egy különleges helyre, hogy meggyógyul#on% 1ég mindig beteg, *oshua, 'gy nekünk türelmesnek kell lennünk, am'g Aidan seg't neki, hogy #obban legyen% – !a#on minden rendben lesz. – kérdezte aggód-a% – ,ermészetesen% Aidan soha nem hagy#a, hogy bármi történ#en -ele% +agyon fog rá -igyázni% ,e is tudod% – Deszélhetek -ele telefonon. 1arie lefektette )t az ágyra és az álláig h$zta a takarót% – &gy ideig nem% Alszik, mint ahogy neked is kellene% 9tt maradok -eled, am'g te mélyen elalszol% *oshua elmosolyodott, édes, angyali mosolya -isszahozta 1arie6be a meleget% – 1egtan'talak az imára% 1arie odah$zott egy széket az ágyhoz, megfogta a kezét és hallgatta a gyermek lágy hang#át, miközben ártatlan dolgokat mond 9stennek% 2tefan átölelte Aidan derekát, hogy támogassa )t% @rezte Aidan za-arát az érintésére és tudta, hogy a csatából -isszatartott, a mindig #elenlé-) démonnal harcol az irány'tásért% Aidan hatalmas ere#e elfolyt, a telhetetlen éhség, a -ér iránti szükség annyira er)s -olt, hogy az uralta minden érzékét% Deburkolta a szer-eit és ég) szükséggel k$szott át az elmé#én%

!9>

– 2iess, 2tefan, men# innen – mondta rekedten, miközben meg róbálta eltolni az id)sebb férfit magától% – &l foglak -inni a hálókamrába, Aidan,– mondta 2tefan határozottan% – +em fogsz bántani% ,e fogd az asszonyod a kar#aidban% 3 a te üd-össéged% 1indenesetre, már több alkalommal is fela#ánlottam neked az életem% Ha az a k'-ánságod, hogy most -eszed el, hogy megmentsd magad és a n)t, nincs kifogásom ellene% Aidan összeszor'totta a fogát és keményen leszor'totta a ragadozó ösztöneit% Az élni akarás er)s -olt, a szükség friss, forró -érért -olt a legf)bb% 1eg róbálta nem hallani 2tefan sz'-ének er)s és kitartó dobogását, -érének lüktet) áramlását ennek az embernek a testén keresztül, ilyen közel hozzá% 2tefan csak a kamrában engedte el, ma#d hátrálni kezdett, tud-a, hogy szen-edést okoz Aidannak% ,udta, hogy a sz'-e mélyén Aidan soha nem árthat neki% 2okkal #obban b'zott a kár átiban, mint Aidan magában% – Hozom a -ért, Aidan% Aidan kurtán biccentett és Alexandria ma#dnem élettelen testét elhelyezte az ágyon% :erogyott mellé#e, ha#ának -astag fonatát a keze köré csa-arta% A lány megmentette, feltételez-e, hogy meg fog halni a folyamatban% ?nként, szabadon, fela#ánlotta neki az életét% A kötés sokkal er)sebb -olt, mint azt gondolta% 2oha nem élte -olna t$l a halálát% ?ssze -oltak köt-e mindörökre, igazi élet árként% A kimondott )si sza-ak összekötötték a lelküket% 8ét fele egyazon egésznek% 2óha#tott és lefeküdt mellé, befelé átkozód-a, hogy szüksége -an a -érre% +em tudott lemenni a földbe addig, am'g több tá lálékot nem -esz magához% !árt, a benne lé-) démon

!;?

ü-öltött és tombolt, am'g megérezte az embert a közelében, hallotta a uha lé teinek za#át% A nehéz a#tó nyikorgott és 2tefan néhány ü-eg -ért helyezett a adlóra, ma#d -issza-onult, Aidant és élet ár#át egyedül hagy-a a hálókamrában% Aidan keresztültántorgott a adlón és a kezét egy borosü-eg nyaka köré tekerte% Ctolsó cse #éig kiitta a tartalmát és már ny$lt is a kö-etkez)ért% 2tefan öt teli alackot hozott és Aidan elfogyasztotta mindet, -iszont a teste még többre -ágyott% =e a -érellátásból származó meg$#ult er)-el, az ágyat egy kézlegyintéssel arrébb mozd'totta és kinyitotta a csa óa#tót, hogy a h7-ös, -áró föld alá men#enek% 8oncentrálnia kellett, hogy szét-álassza a tala# rétegeit, hogy kész'tsen egy helyet a testének és Alexandriának% Belnyalábol-a a lányt a kar#aiba lelebegett Böldanya -édelmébe% Aidan elhelyezkedett az élet ár#a körül és bonyolult )si -arázslatokat helyezett el, hogy )rizzék a be#áratot az od$#ánál% A csa óa#tó lecsukódott és az ágy felettük -isszaköltözött a helyére% A földet összezárta fölöttük, körülöttük és lelass'totta a sz'-ét és a tüde#ét, ahogy érezte a tala# gyógy'tó tula#donságait a sebei köré csa-arodni% 2z'-e dobogott, tüde#e emelkedett és süllyedt, ma#d az összes testi funkció megsz7nt% 2tefan bezárta az a#tót az alaksorban, tud-a, hogy Aidan csak na ok m$l-a fog meg#elenni% 5emélte, hogy elég -ért -itt neki% Aidan ma#d gondoskodik Alexandriáról, amikor $#ra meger)södik és -adászott egy emberi zsákmányra% Am'g ez az id) el#ön 2tefanon m$lott, hogy )rizze a házat, 1arie6t és *oshuát% /adlótiszt'tás közben talált 1arie6re% 3 azonnal megfordult,

!;!

szemei-el kérdez-e% Ayöngéden megfogta% – @lni fog, 1arie% +e aggód#on érte0 – @s az asszonya. 2tefan fáradtan mosolygott% – Dámulatos -olt% +em akar semmit se csinálni -ele -agy -elünk, de megmentette az életét% – 3 lesz a meg-áltása% =e igazad -an, 2tefan, nem akar itt lenni -elünk% – 1arie szomor$nak hangzott, a sz'-e együttérzéssel telt meg% – 1ég nem érti, mi történt -ele – mondta 2tefan sóha#t-a% – @s az az igazság, nem akarnám, hogy szembe kell#en néznem azzal, ami-el szembenéz% +em érti Aidan és a -ám 'rok közti különbséget% =ur-án használták és el-esztette a szabadságát minden alkalommal% 1ég a ké essége is, hogy *oshuá-al legyen, korlátozott% –,ürelmesnek kell ma#d lennünk -ele% 2tefan hirtelen elmosolyodott% – Aidannek kell türelmesnek lennie -ele% @s a lány szembe fog szállni -ele, ahogy még senki, az élete során% A modern amerikai n)k egészen mások, mint akikhez ) hozzászokott% – Azt gondolod, hogy ez inkább -icces, ugye, 2tefan. – #egyezte meg 1arie% – Abszol$t% Aidan sosem értette, hogyan csa-artál engem a kisu##ad köré, de hamarosan megtud#a% – Ayengéden megcsókolta és meg-eregette a felesége -állát% – 1egyek, kitiszt'tom az autót és a felha#tót, aztán mehetünk aludni – -igyorgott kétértelm7en% 1arie ne-etett és nézte, ahogy kimegy az é#szakába% A na már magasan #árt az égen, át-ilág't-a a ködön, ami az

!;.

óceán fel)l #ött% 1arie és 2tefan elk'sérték *oshuát az iskolába, aztán még egy ideig ott maradtak, am'g megbizonyosodtak róla, hogy senki sem figyelte a fi$t% A reggeli $#ság már azon s ekulált, hogy a két férfi, akik holtan találtak a felismerhetetlenségig megég-e, -alósz'n7leg egymással harcolt% Azt feltételezték, hogy az egyik férfi -életlenül eláztatta magát, amikor benzint dobott a másikra% A megfeketedett benzinben, ami közel található a tetthelyhez, megmaradt az egyik áldozat u##lenyomata% 2tefan kikerülte 1arie kérdéseit, nem akar-a emlékezni, lehet, hogy ) szor'totta a kezét 5amon köré% +em -olt biztos benne, hogy minden nyomot befedett és még mindig ideges -olt, hogy a rend)rség nem #ön6e ko ogtatni az a#ta#ukon% Amikor hazamentek, azonban nem a rend)rséget találták ott, hanem ,homas 9-ant% &gy drága, olasz szabott öltönybe öltöz-e kissé türelmetlenül -ár-a a be#árati a#tónál% &gy hatalmas csokor fehér és -örös rózsa -olt nála áfrányokkal és fátyol-irággal ke-er-e% 5ámosolygott a árra a legbá#osabb mosolyá-al, s)t könnyedén megha#olt 1arie felé% – <sak beugrottam, hogy lássam Alexandria #obban érzi6e magát% Aondoltam, egy$ttal bocsánatot kérek a korábbi goromba -iselkedésemért% Aggódtam Alexandriáért és önre hár'tottam% – Doldog -olt, hogy -isszahozta a táská#át – -iszonozta 1arie semmitmondóan% – 1egka ta az üzenetét és biztos -agyok benne, fel-eszi önnel a ka csolatot, amint ké es erre% – Azt gondoltam, hogy a -irágok talán fel-id't#ák )t – mondta ,homas könnyedén% ,udta kezelni a szolgákat,

!;3

ameddig a birtok ura nem #elenik meg% :ehet, hogy most át#ut az a#tón% – ,alán bekukucskálhatnék, hogy minden #ót k'-án#ak neki% <sak egy illanatig tartana% A ház-ezet)n) nem zökkent ki a oz'ció#ából% 8öz-etlenül mögötte, minden 'zében egy maffia bérgyilkos kinézeté-el, 2tefan léh ofá-al állt% 9-an -isszafogta magát% Az nem tenne #ót senkinek, ha elidegen'ti ezeket az embereket% 1uszá# megnyernie )ket a maga oldalára% 1arie megrázta a fe#ét% – 2a#nálom, 1r% 9-an, de ez lehetetlen% 1r% 2a-age konkrét utas'tásokat hagyott, hogy Alexandriát ne za-ar#ák – az or-osa utas'tására% ,homas bólintott% – 1egértem, hogy azt kell tennie, amit mondtak, de mint lát#a, én nagyon aggódom érte% <sak be akarok nézni hozzá és látni, hogy #ól -an% 1it szól hozzá. +em kell elmondanunk 1r% 2a-age6nek% +em maradok sokáig, csak gyorsan bekukkantok, hogy biztos'tsam magam, hogy ) rendben -an% – ,öbb h$szdolláros bank#egyet h$zott el) a zsebéb)l, -árakozóan gy7r-e )ket% 1arie6nek felháborodásában bennszakadt a lélegzete% – 1r% 9-an0 ?n azt feltételezi, hogy eladnám a munkaadómat. 9-an káromkodott az orra alatt% – +em, természetesen nem% @n csak szándékoztam adni -alamit az extra gondért% – Alexandria nem gond, 1r% 9-an% – értette félre szándékosan 1arie% – 3 a háztartásunk egy tag#a% A családhoz tartozik, ahogy az öccse is% 9smeri az öccsét. – 1arie nagyon #ól tudta, hogy nem és a hang#a mindezt tartalmazta% ,homas 9-an dühöngött% &z a csatabárd ny'ltan szembeszáll -ele% 2zándékosan g$nyol-a% Azt k'-ánta, bárcsak

!;6

de ortálhatta -olna, lehet)leg -alami hideg, ned-es és kényelmetlen helyre% &helyett ismét elmosolyodott, összeszor't-a a fogait% – +em utaltam arra, hogy Alexandria bossz$ság lenne önnek% ,alán nem érti annyira #ól az angolt% Honnan származik eredetileg. – 1eg róbált érdekl)dést bele-inni a hang#ába% – 5ománia – mondta 1arie –, de nekem nincs gondom az angol nyel--el% 1ár é-ek óta itt élek% 1ost már 2an Branciscót tart#uk az otthonunknak% – 1r% 2a-age is 5omániából származik. – +agyon érdekelte a -álasz% ,alán ezt az arrogáns fatty$t is de ortálhatná ugyanoda a felbérelt emberei seg'tségé-el% – +em beszélek a munkaadómról -alaki-el, akit nem ismerek, uram – mondta 1arie ud-ariasan, kife#ezéstelen arccal% ,homas tudta, hogy a -én boszorkány titokban ne-et ra#ta% !ett egy mély lélegzetet% +os, ) és a házmester szereztek egy ellenséget, befolyásosabbat, mint hitték% +eki magas helyeken -oltak barátai és )k külföldiek -oltak% – @n csak csodálkoztam, mert az akcentusa eltér az önét)l% – Azt akarta mondani, m7-eltebb, kulturáltabb, csak hogy megsértse, de lemondott róla% ,udott -árni, m'g bossz$t állhat% Bel#elenti az egész házat, a rend)rség és a be-ándorlási hi-atal emberei nagyon hamar eláraszt#ák az egész helyet% – +os, sa#nálom, hogy $gy érzi, nem tud együttm7ködni -elem% +agyon aggódok Alexandriáért% Ha megtagad#ák az engedélyt, hogy lássam )t, -agy beszél#ek -ele telefonon, nincs más megoldás, mint hogy átad#am ezt az ügyet a rend)rségnek%

!;8

1int lehetséges emberrablást% – ;gy gondolta, látta a riadalmat a n) arcán, de a háta mögött a férfinek egy szem illá#a se rezzent% ,homas elkezdett azon t7n)dni, -a#on a férfi -isel6e fegy-ert% ,alán ) -olt a -égreha#tó a cso ortban% A tarkó#a kellemetlenül -iszketni kezdett% – <sak tessék, és ha $gy gondol#a, hogy ezt kell tennie, akkor tegye meg, 1r% 9-an% +em szegem meg az utas'tásokat – mondta 1arie határozottan% – Akkor talán beszélhetnék 1r% 2a-age6dzsel személyesen – #a-asolta tömören% – 2a#nálom, 1r% 9-an, de ez #elenleg nem lehetséges% 1r% 2a-age nincs itthon, és nem adott meg telefonszámot, amin el lehetne érni% – 1ilyen nagyon kényelmes 1r% 2a-age6nek – ,homas dühe, amiért megakadályozták kezdett a felsz'nre emelkedni% – 1a#d meglát#uk, hogy mennyire szeret beszélni a rend)rséggel0 – 1egfordult, remél-e, hogy a -égreha#tó nem fog#a hátba l)ni% 2zeme rángatózni kezdett, ahogy mindig tette, amikor feld$lt -olt% – 1r% 9-an. – 1arie hang#a lágy -olt és édes, szinte bék't)% =iadalmasan megfordult% !égre, amit mondott félelmet keltett az idióta árban% – 1i -an. – csattant fel, nem titkol-a bossz$ságát% – +em szeretné itt hagyni a -irágokat Alexandriának. Aondoskodok róla, hogy megka #a )ket% Diztos -agyok benne, hogy ma#d fel-id't#ák, ha megtud#a, hogy önt)l érkeztek% – 1arie meg róbált nem ne-etni az emberen% Annyira ostobának látszott, annyira el -an tel-e a sa#át fontosságá-al, hogy ezért

!;9

hitte, hogy meg tudta féleml'teni )ket% +em -árt egy összeütközést a rend)rséggel, de használhatná a -irágokat% 9-an odalökte a rózsákat és el-iharzott, egyáltalán nem csilla odott le a n) er)tlen k'sérletét)l, hogy -isszafogad#a )t a kegyeibe% &zek a külföldiek kezdhetik sa#nálni, hogy keresztbe tettek neki% +yil-án-alóan nem -oltak fel-ilágos't-a, hogy milyen befolyásos ember, látszott abból, ahogy bántak -ele% 1arie fel illantott 2tefanra, s mindketten ne-ettek% – ,udom, mire gondolsz, te gonosz asszony% Arra szeretnéd használni azokat a -irágokat, hogy Aidant )rülten féltékenyé tegyed% – Hogy gondolhatsz erre 2tefan. – kérdezte 1arie ártatlanul% – &gyszer7en nem tudtam el-iselni, hogy ilyen szé -irágok kárba -esszenek% A h7t)szekrénybe fogom tenni )ket, am'g Alexandria felkel% &zek fel-id't#ák a szobá#át, -agy még #obb, a na alit% 2tefan finoman megcsókolta az arcát és elindult% – Aidan érdekes id)knek néz elébe% – Ho-a mész. +em hagyhatsz itt, hogy egyedül foglalkozzak a hatóságokkal% Ha az a férfi egyenesen a rend)rségre megy, akkor -alósz'n7leg hallgatni fognak rá% – Diztos, hogy felmérges'ti )ket az ellenszen-es igényei-el és Aidan #ól ismert a helyi rend)rségen% 1indig adományoz nekik és -igyáz arra, hogy #ó ka csolatot tartson fenn -elük% +em hiszem, hogy 1r% 9-an fenyegetése sokat ér, de körül akarok nézni és meggy)z)dni róla, hogy minden a helyén -an a közelg) hi-atalos látogatásra – nyugtatta )t 2tefan% – Dármikor beszélhetnek *oshuá-al, ha kell – #a-asolta

!;;

1arie bizonytalanul, aggodalmaskod-a, ahogy mindig is, amikor Aidan sebezhet) -olt% – +em lesz rá szükség – biztos'totta )t 2tefan%

!;<

Byol$adik 7ejezet

na korong sz'nek om ázatos robbanásá-al merült bele a tengerbe% A köd – a fehér, hátborzongató homály – -áratlanul áradt szétI csendesen befedte a háztet)ket és utcákat, am'g el nem le te azokat, átaraszol-a a sötét fasorokon és arkokon% A szél sem f$#t, hogy megmozd'tsa a le let és az autók is akadálytól akadályig -ánszorogtak% @#fél -olt% Aidan kiásta magát a felsz'nre% @hesen% 8iéhezetten% !örös6szegély7 és ádáz szükségt)l arázsló szemekkel% Dels) szer-ei csikartak és tekeredtek% 2e#t#ei és szö-etei tá lálékot kö-etel-e #a#dultak fel% 2z'-ek hangos dobogása h'-ta, h'-ogatta egészen közelr)l, s ma#dO )rületbe kergette )t% Arca sá adt, ma#dhogynem szürke -olt, b)re száraz és ráncos, szá#a kiszáradt% Agyarai -árakoz-a cse egtek és hossz$, borot-aéles körmök bor'tották az u##ait% &gy illanatra meg ihentette szemét a mellette, a nyitott földben még mindig élettelenül fek-) testen% Alexandria% Az élet ár#a% Az ) igazi megment)#e% Az egyedüli dolog, ami közte és az ) fa#ának rettegett sorsa között áll% 3miatta nem

A

!;>

fordul át és nem -álik -ám 'rrá, él)halottá% A lány önként neki a#ándékozta az életét% 1eg ecsétel-e a sorsukat, -égér-ényesen összeköt-e magát )-ele az örökké-alóságig% A lány $gy döntött, hogy Aidan él#en> s ezzel a sa#át élete fel)l is döntött% +em szám'tott, hogy nem -olt ontosan a tudatában annak, hogy mit tesz% &z már megtörtént% A lánynak -érre -olt szüksége% Az ) helyzete sokkal kétségbee#t)bb -olt, mint a sa#át#a% Aidan nem ébreszthette fel, am'g nem tud#a tá lálni% Alexandria teste le -olt merül-e és tá lálék nélkül $#raéleszt-e nem tudna életben maradni alig ár illanatnál to-ább% Aidan -ér illatát érezte% 1eleg és friss -érét% :üktet-e, hullámoz-a, a ad-a és dagad-a – akár az óceán id)tlen h'-ása% Dels) démona ord'tott és tombolt, mindenre elszánta magát az irány'tásért, de még inkább az élet ár#a életének megmentéséért% &lszán-a arra, hogy tá lál#a a gyötr) és maró éhségét% &gy férfi% &gy asszony% &gy gyermek% Aidan é en id)ben rántotta -issza a katasztrófa szélér)l, eléggé megfegyelmez-e magát ahhoz, hogy megtegye a szükséges el)készületeket% /ercekkel kés)bb átszáguldott a sz7k földalatti alag$ton, olyan gyorsan, hogy alak#a elmosódott és az egereken k'-ül más nem észlelhette a #elenlétét% !érnek -agy földnek nyoma sem -olt ra#ta% 5uhá#a elegáns, ha#a tiszta és egy -astag lófarokba -olt rögz't-e a nyakszirt#énél% Aond nélkül áthaladt a k)6át#árón az alaksorba% Ahogy a konyhába -ezet) a#tóra helyezte a kezét, észlelte a másik a#tón a szobába lé ) asszony #elenlétét% &gy illanatra izgatottan felgyorsult a sz'-e és a

!<?

nyála siettette az étkezést, de leküzdötte a reakció#át% A homlokát az a#tón ihentet-e koncentrált, hogy elér#e az asszony elmé#ét és eltá-ol'tsa )t a -eszélyes $t-onalról% 1arie megmagyarázhatatlanul a szobában találta magát, azonban ez biztonságba helyezte )t Aidan minden egyes lé ésé-el egyre nö-ek-) és k'sért) éhségét)l% Abban a illanatban, amikor az asszony biztonságos tá-olságra -olt t)le, keresztülsuhant a konyhán, ki a kertbe% A szagokkal átitatott é#i le-eg) azonnal megrohamozta érzékeit, elárasztották )t, elmond-a történetüket% &gy ny$l ku orgott alig ár méterrel odébb, megdermed-e a félelemt)l, felismer-e a halálos, -érre -adászó ragadozót% Az állat sz'-e -adul -ert% Aidan tudatában -olt minden egyes meleg testnek az utcában lé-) házakban, mint ahogyan annak is, mit csinálnak é en – alszanak, nassolnak, szeretkeznek, harcolnak% A köd le le körülölelte, bebor'totta )t, eggyé -ál-a -ele% Három na ot és két é#szakát feküdt a gyógy'tó tala#ban% &gy $# -ér6inf$zió-al er)sebb lesz, mint -alaha% @hsége küzdött, hogy át-egye az irány'tást, -icsorgott> ma#d kil)tte magát az égbe, mindazoknál is -eszélyesebben, mint amit ,homas 9-an -alaha ki tudna gondolni% @l), lélegz), emberi rédára -adászott és ezen az é##elen az alatta mozgók számára -eszélyes -oltI most az egyszer talán nem hagy#a id)ben abba az e-ést, megk'mél-e az életüket% &gy sötét, szárnyaló árnyék a magasban, ez -olt ), de számukra ott lenn, láthatatlan% Aidan a Aolden Aate /arkot ter-ezte -adászterületének – annak dimbes6dombos -idéké-el

!<!

és faligetei-el% (tt a köd a legs7r7bben terült szét, rá -ár-a, befed-e $t#át% 8önnyedén landolt, lábai csendesen érintették a tala#t, akárcsak ahogyan a szárnyai összecsukódtak% <su án ár méterrel odébb ólálkodott egy, é csak a serdül)kort megélt férfiakból álló csa at, fitogtat-a a bandá#uk sz'neit, ri-álisaikra -ár-a, egymást sz't-a a harcra% 1indannyian fel -oltak fegy-erez-e, #ó kétharmaduk drogokkal fel um ál-a és egy alack olcsó bort adtak körbe egymás között% Aidan érezte -ere#téküket, a órusaik g)ze adrenalinnal és félelemmel -olt terhes, melyet hangos, harcias het-enkedésük hi-atott elre#teni% A -énáikban és artériáikban áramló -ér hang#a és szaga, ez érdekelte )t% &gymás után mindegyikre koncentrált, m'g megtalálta a drogok rongálásától legke-ésbé befolyásolt -ért% Gyere hozzám! Gyere ide gyorsan! /tt kell légy most! 8önnyedén küldte el a h'-ást és éhsége olyan er)s -olt, hogy több#üket is odah'-ta magához% A csa at maradékát arra utas'totta, hogy ne -egyék észre azok hiányát% 1egragadta az els) férfit és mélyen bele-á#ta a fogait, de ké telen -olt uralni kényszerét, azért hogy ezt elég hosszasan és gyengéden tegye% :enyelte a forró folyadékot, éhez) se#t#ei edig mohón magukba sz'-ták azt% !égigrohant a testén, akár egy t7zlabda, er)t önt-e izmaiba% Alig -olt ké es megakadályozni magát, hogy az utolsó cse -ért is el-egye, és hogy megszerezze az utolsó energiát% Alexandria gondolata -olt az, ami -isszah$zta a biztos usztulás szélér)l% 3 önként érte adta az életét% +em engedheti meg magának, hogy az éhsége és ragadozó természete eltékozol#a ezt a becses a#ándékot azzal, hogy öl és ezzel megbélyegzi a lelkét%

!<.

Aidan a lányról -aló ismereteire koncentrált, orcá#a ha#latára, szem illá#ának hosszára% 1osolya olyan finom -olt, akár a méz% 2zá#a bu#a és forró, mint a na tól felhe-ült selyem% Aidan eldobta áldozatát és magához -onta a kö-etkez)t% A folyékony élet elözönlötte, mire becsukta a szemét és a lányra emlékezett% 2zemei akár kék ékkö-ek, csillagokkal a köze én% Dátor és könyörületes% 3 soha nem e#tette -olna le zsákmányát a lábaihoz, mint ahogyan azt ) tette% Aidan szorosan megfogta a harmadik férfit% @hsége kezdett enyhülni, s ez$ttal figyelmesebb -olt% Hangok hatoltak át tá lálkozása dühöngésén és tudta a másik banda közeleg, róbál-a megtalálni az utat a s7r7 ködön keresztül% Autóik még t$l nagy tá-olságban -oltak ahhoz, hogy felriasszák a arkban rá#uk -árakozókat% Aidan eltolta magától harmadik áldozatát és a negyedikért ny$lt% 9gazán nem lenne tisztességes megengedni ennek a bandának, hogy összeütközzön többekkel az emberei közül, -ette fontolóra% 2zá#a lass$ mosolyra görbült% Alexandria már el#utott hozzá% &mberek, mint ezek a férfiak becsület, szabályok nélkül, készen arra, hogy megsebes'tsék -agy brutálisan lekaszabol#ák mindazokat, akik nem is részt-e-)i a -iszályuknak, legyenek azok n)k, -agy akár gyermekek% Decsület nélkül ezeknek nincsen helyük Aidan -ilágában% 1égis, Alexandria befolyása alatt fontolóra -ette, hogy egyenl) esélyeket ny$#tson a gyilkosok ezen cso ort#ának a hatalomért folytatott ne-etséges csatá#ukban% +em mintha egyiküknek is bármi fogalma lett -olna a -alódi hatalomról% :etette a negyedik embert és már ny$lt is az ötödikért%

!<3

@hsége lecsilla odott, ere#e tel#esen helyreállt, azonban ez Alexandria számára -olt% Behér fogai egy illanatra megcsillantak, miközben a -édtelen torok felett lebegtek% A szürke, si-ár és üres -ilág megtelt ragyogó sz'nekkel és izgalmas szagokkal% &gyszeriben ismét -arázslatossá és szé é -ált% !égül engedte a tudást elmélyülni% &gy igazi élet ár% 1eg-áltás, -égre% 8é es -olt érzelmekre% 2osem lesz már többé egyedül% 2osem lesz $#ból egyedül% Az üresség é-századai egy illanat alatt elt7ntek% Alexandria% &gy kis sóha##al – hogy több szabályt kell kö-etnie, mint amit szeretne – leengedte az utolsó férfit a ned-es f7re és kiküldött egy h'-ást az érkez) bandának% A rettegés hulláma csa ott le rá#uk% &gymást méreget-e elcsendesedtek% Aidan azon ka ta magát, hogy -igyorog% ,alán helyesen kell cselekednie, de ez nem #elenti azt, hogy ne él-ezhetné el)re annak mód#át% A sof)r egy nagy korty le-eg)t sz'--a tüde#ébe leáll'totta kocsi#át az $t szélén% 8i-erte )t a -'z, ala osan% Ma é%%el meg $ogsz halni Mindannyian meg $ogtok ,gy sz#rnyeteg re%tezik a k#dben & halál &z szól+t Hogy még nagyobb s$lyt ad#on sza-ainak Aidan felugrott az égbe, testét megny$#t-a, eltorz't-a, m'gnem egy óriási szárnyas gy'kká -áltozott éles, felt7n) fogazattal% /ikkelyes farka hossz$ és -astag -olt, szemei rubint-örösek% @ a felt7n) autók soránál #ött el) a ködb)l, tüzet okád-a motorháztete#ükre% A#tók -ágódtak ki és a banda tag#ai kirobbantak az utcára, a rettenet -isszhang#ait kiabál-a a ködön keresztül% Aidan lágyan felne-etett, ahogy a -ezet) kocsi#a mellett ért földet és alak#a

!<6

-áltozásnak indult% Hossz$ ofá#a megrö-idült, té )fogai el)törtek és törzse egy farkasszer7, 'nas izomzattá tömörült össze% 2z)rme fodrozódott le hátára és kar#airaI egy hullámban kiemelkedett b)re fölé% !örösen arázsló szemekkel a férfiak után ügetett% – Barkas0 Barkasember0 –hallatszott a sikoly az utca hosszában és elsült egy isztoly% <sekély harminc centiméternél el)rébb lehetetlen -olt maga elé látnia bárkinek, de Aidain számára az é#szaka tel#esen -ilágos -olt és ismerte rédá#a ontos helyzetét% +émi tá-olságból üldözte )ket, azon ké ességén mulat-a, hogy milyen sebesen tud futni% 2z'-ében öröm honolt% 1integy hétszáz é--el ezel)tt érzett utol#ára -idámságot% Aidan mókázott% – &z egy sárkány -olt0 – sik'totta egy éles hang% :é éseik hangosan dörömböltek a sötétben, ahogy mindannyian szaladtak% – &z nem a -alóság, ember – kö-ette egy másik hang%– ,alán mindannyiunknak -alamiféle tömeges hallucináció#a -an% – +os, te marad# és nézd meg – kiabált -issza -alaki% – @n h$zok innen a fenébe% – A farkas közelebb ügetett, szimatol-a az emberi lényt% A férfiak lelassultak, nem -oltak biztosak abban, hogy ez -alóságos lehet% A farkas felugrott, egyetlen szökelléssel tetemes tá-olságot megté-e elka ta a férfi nadrág#ának üle ét% 8ihara ott egyet a farmer-ászonból, mire a férfi éles, magas hangon fel-is'tott% Anélkül, hogy -isszanézett -olna, elinalt és csatlakozott a barátaihoz, csizmá#a hangosan csa ódott az utca kö-ének, ahogy menekült%

!<8

Aidan ez$ttal hangosan ne-etett, a hang k'sértetiesen -isszhangzott, ahogy a köd s7r7 rétege to-ább-itte azt% +em emlékezett rá, mikor szórakozott utol#ára ilyen #ól% A banda tag#ai össze6-issza sikoltoztak, ord't-a a félelemt)l% &gy kicsit még #obban kiegyenl't-e az esélyeket az autókra terelte figyelmét, átgörd't-e egyiket a másik után $gy, hogy minden egyes autó a sa#át tete#én feküdt% 1a#d ugyanezt tette a ri-ális banda #árm7i-el is% 8ülönben is, szükségük -olt némi ihenésre a arkban egy ideig% 1iután megbizonyosodott róla, hogy egyik banda sem maradt küzdeni, otthagyta )ket, még egyszer bele-etette magát a le-eg)be, ez alkalommal -isszasiet-e Alexandriához% A konyhán k'-ül, a kert k)b)l kirakott ös-ényén landolt% &gy hal fickándozott a kis tóban és a loccsanás hang#a hangos -olt az esti le-eg)ben% A szél finom mozgásba kezdett, lassan utat -ág-a magának keresztül a ködön% A köd fehér fonalai könnyedén gomolyogtak és sodródtak ide6oda, mint egy csi kefüggöny% +agyon szé -olt az összhatás% Az egész gyönyör7 -olt% Aidan mélyet lélegzett és felnézett az égre% &z nem a szül)föld#e -olt ugyan, de ez -olt az otthona% A -ám 'r té-edett ebben% Aidanben az é-ek alatt szeretet nö-ekedett 2an Brancisco iránt% @rdekes -áros -olt, érdekes emberekkel% 9gaz, hiányzott neki a sa#át fa#tá#a és a 8ár átok hegyeinek és erdeinek -adsága% 2zinte mindent megadott -olna azért, hogy a szül)föld#e föld#ét érinthesse% +é e )si -idéke örökké a sz'-ében honolt, de ennek a -árosnak is meg-olt a sa#át h'-ása, a különféle kult$rák összeol-adásá-al egy hihetetlen -ilág #ött

!<9

létre, arra -ár-a, hogy felfedezzék és él-ezzék% Aidan a sa#át kulcsát használta a konyhaa#tó kinyitására% A ház csöndes -olt% 2tefan és 1arie aludtak a szobá#ukban% *oshua görcsösen aludt, nyil-án-alóan rosszul érzi magát attól, hogy olyan sokáig el -an -álaszt-a a n)-érét)l, noha 1arie megengedte neki, hogy a földszinti szobá#uk melletti kis na aliban alud#on% 2tefan megtartotta 'géretét> a házat szorosan lezárta, -asrácsok zárták le az ablakokat a behatolások ellen -édekez-e% Aidan -édelme er)sen tartott% !arázslatok – amelyek )siek -oltak és er)sek, s csak áran ismertek né e legöregebb#ei közül – beleszö-)dtek az a#tók bonyolult ólomü-eg ablakaiba% Aregori, a sötét, né ük leginkább rettegett -adásza és legnagyobb gyógy'tó#a, sokat tan'totta )t a -édelemr)l, a gyógy'tásról, de még az él)halottak utáni -adászat mód#áról is% 1ikhail, a -ezet)#ük, -alamint Aregori egyetlen barát#a, megálla odtak abban, hogy Aidant az &gyesült Ellamokba küld#ék, mint az egyedüli -adászt, mi-el tud-ale-) -olt, hogy az árulók elkezdtek szétszéledni és más -ilágokat felkutatni, hogy azokat $gy használ#ák, mint gyilkolásra alkalmas -adászmeze#üket% Aregori kiké zett néhány -adászt> ) magányos -olt és rendszerint elkerült másokat% *ulian, Aidan ikerbátya, egy ideig meg róbált Aregori-al együtt dolgozni, de ) t$l sok -olt, t$l sötét% 1agányos% A legmagasabb cs$csokat, a legmélyebb erd)ket igényelte% A farkasokkal futni és a sasokkal szárnyalni, erre -olt szüksége, s Aregori 'gy is döntött, 'gy tett% +em keresztezték -olna emberek $t#át, mint ahogyan -árosokat és efféléket sem

!<;

közel'tettek meg% Aidan átszelte a makulátlanul tiszta konyhát, s az alagsor a#ta#ához lé ett% Hirtelen eszébe #utott, hogy mindig milyen #ó illat$ a konyha, frissen sütött kenyér illatának és f7szereknek aromá#á-al teli% 1arie és )el)tte annak család#a, a házát mindig otthonná -arázsolta% 8orábban még soha nem méltányolta ezt igazán% @letének csodá#a -olt kitartó h7ségük, azonban ez ideig még soha nem -ette észre, hogyan tették el-iselhet)-é az ) si-ár életét% Delélegezte a család#a illatát% 1elegség #árta át a sz'-ét és a lelkét% A közöny é-századai után, a uszta létezést kö-et)en, a térdére akart esni a család iránt érzett hála feletti -áratlan örömében% 2oha nem -ette még észre korábban az alagsor rusztikus kiké zésének hatékony -oltát sem% +em egy egyszer7 dohos, földalatti helység -olt ez, hanem egy -ilágos, kiter#edt szoba, amely 2tefan gazdag fafarag-ányai-al és szé en rendezett szerszámok sorá-al dicsekedhetett% A munka adok és asztalok tisztán és szabályos rendben álltak, a kerti szerszámok a tör)dést)l csillogtak és mindezekt)l balra számtalan zsák gazdag föld gondosan halomba rak-a% 2tefan% (lyan sokkal tartozott ennek a férfinak% 1aga Aidan -ágta ki a rólékosan a re#tett kamrá#ába -ezet) alagutat miután tanulmányozta a sziklát ké z) k)zetet, tud-a azt, hogy olyan közel a ter#edelmes -'ztömeghez lehetetlen áthatolni -agy felfedezni a titkos fülkét% Az él)halott talán felismerheti, hogy egészen a közelben alszik, de ha#szál ontosan soha nem tud#a megálla 'tani az ) ontos elhelyezkedését%

!<<

Aidan gondosan -álasztotta meg otthona fek-ését% 1i-el a énz ritkán #elentett akadály, ha -alaki é-századokon át él, neki is több -olt, mint ami több életre is elegend)% &z csu án annak kérdése -olt, hogy megtalál#a6e az alkalmas területet és a s eciális igényeinek megfelel) é ületet% 2zeretett -olna ár szomszédot azon célból, hogy el tud#on -együlni az $# közösségben, ugyanakkor szüksége -olt térre és magánéletre, s hogy ala -et)en bebarangolhassa szabadon a határt a sa#át hátsó ud-arán% 2züksége -olt a tengerre annak zubogó hullámai-al és illatai-al, -alamint a ködre, melyet irány'thatott, ha szüksége -olt rá% A szirtfokon álló, óceáni kilátással b'ró ingatlan -olt a lehet) legtökéletesebb, amit csak találhatott% A tula#donában lé-) föld gazdagsága a ház körül -éd)zónaként állt közte és a szomszédsága között, még ha -oltak is más házak az $t mentén% 9tt meg-olt a számára szükséges magánélet, ha netalán az egyik áruló megtalálná )t, és harcolnia kellene -ele, közben nem fenyegette annak -eszélye, hogy -alaki-el összeakadnak% ;# otthont ala 'tani egy $# országban az egyik legnehezebb dolog -olt, amit -alaha tett% =e most, ahogy a hálókamrá#a felé közeledett, ez a nehézség elhal-ányult összehasonl't-a azzal a bátorsággal, ami-el Alexandria szembe nézett az $# életé-el% A lány azt remélte, meghal, még üd-özölte is a halált, különösen, ha ez azt #elenti, hogy megment -alakit – )t% @rezte a lány elmé#ében, hogy nem ha#landó emberi lényeket bántalmazni a tá lálékért% +incsen benne ragadozó természet, -agy ha#lam% @s a lány félt attól, hogy ) egy -ám 'r% 2emmiféle magyarázat nem gy)zheti le a bizalmatlanságát% <sak az id) teheti ezt meg és neki -alahogy

!<>

elég id)t kell szereznie a lánnyal ahhoz, hogy meggy)zhesse arról, hogy egyikük sem -ám 'r, egyikük sem egy sz'-telen gyilkos% 2züksége -an id)re ahhoz, hogy a lány felismer#e, hogy hozzá tartozik, hogy )k sosem -álhatnak szét% 8ar#aiban ringat-a kiemelte a földb)l% Az ágyra fektet-e )t intett az egyik kezé-el, mire a lyuk és a csa óa#tó bezárult% +em szükséges, hogy a lány azonnal szembesül#ön szokatlan életük bizony'téká-al% A kamrában, egy ágyban fog felébredni% :esz mi-el foglalkoznia anélkül is, hogy a földben gyakorlatilag eltemet-e talál#a magát% Ayorsan kellett cselekednie% A lány ébredésének illanatában, Aidannek meg kellett ragadnia az elmé#ét, miel)tt tudatába kerülne annak, mi történt és megk'sérelne ellenállni neki% +em akarta a ka csolatukat azzal kezdeni, hogy a lányra er)szakol -alamit, ami undort kelt benne, mégis, nem -olt más -álasztása, ótolnia kellett a ro ant nagy -ér-eszteséget% !ett egy mély lélegzetet, hátrasim'totta a lány ha#át, ma#d széth$zta az ingét% -bred%, ki(sim! -bred% és $ogadd el, amire sz'kséged "an az élethez /dd, amit #nként k+nálok neked Tedd, amit )aran(solok 8eze alatt a lány sz'-e az élete fenntartásához elegend) -ér hiányában akadoz-a dobbant az ébredésért küzd-e, ahogy a férfi elrendelte% Aidan a körmé-el belemetszett a mellkasába és a lány szá#át oda réselte az egyenletesen áradó -örös folyamhoz% &r)sen tartotta a lány elmé#ét, ahogy annak teste lassan melegedett, s ahogy sz'-e és tüde#e megtalálta a helyes ritmust% A legtöbbekénél sokkal er)sebb -érének be-itelé-el a lány ere#e gyorsan -isszatért% 1inden el)zetes #el nélkül küzdeni

!>?

kezdett -ele, amikor hirtelen tudatára ébredt, mi is történik -ele% A férfi egy kis sóha##al engedte )t gy)zni, szándékosan meglaz't-a a befolyását% A lány messzire -onszolta magát t)le, a adlóra hu ant és a szá#ából róbálta kikö ni a -ért, reménytelenül igyekez-e azon, hogy gy7löl#e annak édes 'zét, az ere#ét felé 't) forró folyadékot% – Hogy tehetted ezt.0 – cs$szott odébb az ágytól, ma#d feltá ászkodott és a falhoz simult $#ra és $#ra a szá#át törölget-e% 2zemében -ad rémülettel% Aidan kénytelen -olt lezárni mellkasán a sebet% :assan mozgott, hogy csökkentse a lány félelmét, ma#d ro ant ó-atosan felült% – +yugod# meg, Alexandria0 +em -ettél még elég tá lálékot magadhoz ahhoz, hogy az er)d meg$#ul#on% – +em tudom elhinni, hogy ezt tetted0 Halottnak kellene lennem% 1eg'gérted, hogy gond#át -iseled *oshuának% 1it tettél. – zihálta le-eg) után ka kod-a, s csak a fal tartotta meg )t% ;gy érezte, a lábai gumiból -annak% A férfi hazudott neki% Haz*dott% – ,e döntöttél $gy, hogy én él#ek, Alexandria% @s én nem élhetek nélküled% Az életünk most már össze -an köt-e% &gyikünk sem élheti t$l a másik nélkül% A férfi gyengéden beszélt, s nem mozdult a lány felé, aki $gy festett, mint aki a legkisebb ro-okációra elrohanna% – @n $gy döntöttem, hogy megmentem a te életedet% 1ind a ketten tudtuk, mit #elent ez – mondta kétségbeesetten% ?klét a szá#ára szor'totta, hogy -isszafo#tsa sikolyát% 3 nem tudott,

!>!

nem akart 'gy, ekként élni% – @n tudtam, mit #elent, (ara ,e nem% – Hazug -agy% Hogyan hihetnék el bármit, amit mondasz. (lyanná -áltoztattál, mint amilyen te -agy és most arra kényszer'tesz, hogy -éren él#ek% @n nem fogom ezt tenni, Aidan% +em érdekel, mit teszel -elem, de én nem fogom senkinek a -érét el-enni% 2zemmel láthatóan remegett és a fal mellett lecs$szott a adlóra% A térdeit a mellkasához h$z-a ringatta magát – róbálta -igasztalni magát% Aidan mély lélegzetet -ett, nehogy t$l gyorsan reagál#on a sza-aira% Alex tel#esen -isszah$zódott t)le, az elmé#e kizárta )t% !agy legalábbis 'gy gondolta% =e ) már otthonosan mozgott az elmé#ében, s most lassan be is lé ett oda könny7 kis árnyékként, örökké éberen% – 2oha sem hazudtam neked, Alexandria% ,e határoztad el, hogy ha megmented az életemet, feladod a sa#átodat – hang#a szándékosan bársonyként hangzott% – Béltetted 2tefant% – 1iért 2tefant kellett -olna to-ább élni hagynom, miközben a tiédet el-eszem. &nnek semmi értelme% +em b'ztam magamban, hogy meg tudok állni 2tefannal% ,$lságosan is sok -ért -esz'tettem és a t$lélési ösztönöm t$l er)s -olt% &gyedül te -oltál biztonságban% – A férfi hang#a lágy -olt% =allamos, hi notikus hang#a átmosta )t, belé szi-árgott és csökkentette attól -aló félelmét, hogy mi-é -ált, enyh't-e egy kicsit a köztük lé-) feszültséget% – 1iért. 1iért lettem -olna én biztonságban. 2tefan é-ek

!>.

óta a barátod% ,e nem is ismersz engem% 1iért lettem -olna én biztonságban, amikor ) nem. – ,e az élet árom -agy% 2osem tudnék ártani neked% @rted uralkodni tudtam magamon és téged én $#ból feltölthetlek% ,öbb alkalommal mondtam már neked, de te kitartóan figyelmen k'-ül hagytad az információt% – @n ebb)l semmit sem értek0– bökte ki% – @n csak azt tudom, hogy tá-ol akarok lenni t)led% ?sszeza-arsz engem és nem tudom, hogy a gondolatokat te ültetted6e el a fe#emben, -agy az enyémek% – +em -agy fogoly, Alexandria, de az igazság az, hogy szükséged -an arra, hogy a közelemben marad#% +em tudod meg-édeni magadat és *oshuát nélkülem% – &l fogom hagyni a -árost% +yil-án-alóan hemzseg a -ám 'roktól% 8i akarna itt maradni. – kérdezte -alahol a keser7ség és a hisztéria közötti kacagással% – Ho-a mennél. Hogyan élnél. 8i fog *oshuára na al -igyázni, amikor kénytelen -agy aludni. – Alexandria a füleire szor'tott kézzel megk'sérelte kizárni a férfi sza-ait% – Hallgass, Aidan0 +em akarok ismét rád hallgatni% – A lány felemelte az állát, zaf'r szemei találkoztak a férfié-al% +agyon lassan, bizonytalanul felnyomta magát a fal mellett% 3 is felállt, lassan, mozdulatai tükrözték Alexandriáét% Annyira hatalmasnak, annyira legy)zhetetlennek t7nt a férfi, hogy a lány nem hitte el, hogy szembeszállt -ele% @hség lo ózott a belse#ébe% A ke-és mennyiség7 -ér, amit a férfi adott neki, csu án ét-ágyat csinált neki% @hez) szer-ezete felkiáltott, sürget)en, lehetetlen -olt figyelmen k'-ül hagyni% Alexandria a

!>3

szá#ára nyomta a kezét% Aonosz -olt, ahogyan a férfi is% &gyiküknek sem kellene életben lennie% ,z nem igaz, &le0andria, egyáltalán nem igaz A férfi lassan felé siklott, hangtalanul, kiszám'thatatlanul% Hang#a olyan finoman bársonyos -olt, olyannyira meggy)z)% A lány megdörzsölte a homlokát% – 9stenem, a fe#emben -agy% !alóban azt gondolod, el fogom hinni, hogy normális az, hogy az elménkben beszélgessünk -alaki mással. Hogy te mindig tudod, hogy mire gondolok. – &z természetes a 8ár átok leszármazottainak számára% ,e nem -agy -ám 'r, (ara (lyan -agy, mint én% @s az én élet árom% – Be#ezd be0 +e mond ezt többet0 – figyelmeztette Alexandria% – Addig fogom mondani, am'g meg nem érted a különbséget% – Belfogom, hogy ilyenné tettél% @s hogy nem kellene életben lennem% 2enkinek sem szabadna é-századokig élnie% @s senkinek sem szabadna megölnie másokat a t$lélésért% – Az állatok egyfolytában ezt teszik, )i((ola @s az emberi lények megölik az állatokat, hogy megegyék )ket% =e minden esetre mi nem ölünk, amikor tá lálkozunk, mint ahogyan a -ám 'rok gyakran teszik% &z tilos és maga a cselekedet megront#a a -ért, el uszt't#a a lelket – magyarázta türelmesen% – +incs miért félned az $# életedt)l% – +ekem nincs életem – figyelte a férfi minden mozdulatát, lassan halad-a az a#tó felé% – ,e el-etted t)lem az életemet% A férfi néhány méterre -olt a nehéz szikla be#árattól, a lány

!>6

csu án ár centire% Azonban é amikor a lány megrántotta azt, hogy kinyissa, a férfi keze már meg is áll'totta )t% 2okkal nagyobb, er)sebb teste elzárta t)le a szabadságba -ezet) utat% Alexandria ennek ellenére kockáztatott% – Azt gondoltam, nem -agyok fogoly% – 1iért utas'tod el a seg'tségemet. Ha a mostani éhségeddel elhagyod ezt a kamrát, a gyötrelmed nö-ekedni fog% Aidan nem érintette meg )t, de a lány érezhette a bel)le áradó h)t% ;gy t7nt, a teste a férfié után ny$l% 1ég az elmé#e is az érintését kereste% 1egborzad-a meglökte a férfit% – 1en# az utamból0 &gy ideig *oshuá-al fogok id)zni% 2zükségem -an arra, hogy gondolkozzak, és nem akarlak magam körül tudni% Ha nem -agyok a foglyod, akkor t7n# el innen0 – +em mehetsz közel a fi$hoz $gy, ahogy kinézel% Böld bor't és össze -agy maszatol-a a -éremmel% – Hol -an a zuhanyzód. Aidan habozott, aztán $gy döntött, nem eml'ti, hogy nem lenne rá szüksége, ha nem hiányozna neki% Hagy#a, hadd legyen emberi, mi-el a lánynak szüksége -an erre% +em kerül ez neki semmibe% – Használhatod a sa#át fürd)szobádat is az els) emeleten% A ruháid a szobádban -annak és mindenki alszik% 2enki sem fog ott za-arni téged% – A férfi -isszalé ett és az át#áró felé intett% Alexandria keresztülszaladt az alag$ton és berontott az alagsorba% &l kell hagynia ezt a helyet% 1it tesz ma#d *oshuá-al. Aidan egyre messzebbre és messzebbre rángatta a sa#át -ilágába% Az )rület és az elmeba# -ilágába% &l kell

!>8

mennie% 2osem -olt még az els) emeleten, de annyira meg -olt za-arod-a, hogy alig -ette észre a d'szes lé cs)korlátot, a lüss sz)nyegeket, a szobák eleganciá#át% 1arie mindent megtett, amit csak tudott, hogy Alexandria dolgait $gy helyezze el, hogy a lány $gy érezze, ez több mint az otthona% 8ihámozta magát a koszos ruháiból és belé ett a nagy, ü-ega#ta#$ zuhanyzóba% 1akulátlan -olt, mintha még soha senki sem használta -olna% 1egengedte a -izet és olyan forróra áll'totta, amit csak el tudott -iselni, ma#d arcát a zubogó -'zbe ford'totta és igyekezett nem átadni magát a hisztériának% 3 nem egy -ám 'r, nem egy gyilkos% +em tartozott ide, ebbe a házba% *oshua még ke-ésbé% :ehunyta a szemét% 1it fog tenni. Ho-a mehetnek. C##ait lassan -astag ha#fonatába f7zte, kibont-a annak szö-etét, hogy megmoshassa a ha#át% Hossz$ és gyorsnö-és7 ha#a a cs' )#e alá hullt le, amikor sam ont massz'rozott a fe#b)rébe% 1ihez kezd ma#d. 2emmi ötlete sincsen és $gy t7nt egyáltalán semmi sem nem #ut eszébe% Az éhség még mindig #elen -olt, rágcsál-a )t, am'g $gy t7nt, hogy felemészti az akaratát% A nyel-én érezhette Aidan f7szeres -érét – bened-es'tette a szá#át és a teste többért kiáltott% 8önnyek -együltek az arcán aláfolyó -'zbe% +em tehetett $gy, mintha mindez nem történt -olna meg% Ami a legrosszabb, alig tudta el-iselni azt, hogy külön legyen Aidant)l% ?nmagában, az elmé#ében érezte, hogy a férfi felé ny$l% ,á-ol t)le, a lány sz'-e nehéz -olt, szinte bánatos% +em tudta megállni, hogy ne a férfira gondol#on% – Ay7löllek azért, amit -elem tettél – suttogta hangosan, azt remél-e, hogy Aidan

!>9

figyelte az ) elmé#ét% :assan öltözött fel, gondosan meg-álogat-a ruháit% 8ed-enc ko ott és kifakult farmer#ét öltötte magára, amelyen két has'tás is -olt% 2zerette az érzést, ahogy a b)rére simult% &z oly normális -olt, annyira a mindenna i életének része% 1a#d kö-etkezett ked-es elefántcsontsz'n7 csi ke6kardigán#a kis gyöngygombokkal, amit)l mindig n)nek érezte magát% Ahogy leh$zta a törölköz)t a ha#áról, megnézte magát a tükörben – el)ször% ,ükörké e kissé megdöbbentette% Hisztérikus ösztönzést érzett, hogy felh'-#a ,homas 9-an6t és elmond#a neki, hogy néhány ötletét gondol#a át az ostoba -ám 'ros #átékában% A férfi többé nem t7nt olyan zseniálisnak% 1indazonáltal, ) törékenynek, sá adtnak látszott, s szemei t$l nagyok -oltak az arcához ké est% 1egérintette a nyakát% 2zaténselyem simaság$ b)rén egyetlen heg, de még hal-ányuló seb sem -olt kita intható% <sodálkoz-a felemelte a kezeit, hogy hossz$ körmeit tanulmányozza% 2oha nem -olt ké es megnö-eszteni a körmeit% C##ai ökölbe szorultak% +em tudott többé itt, ezen a helyen maradni% 8i kellett találnia, hogyan tud#a *oshuát biztonságba helyezni% 1ez'tláb, nesztelenül lé delt le az el)csarnokba% +em -olt szüksége arra, hogy felka csol#a a -ilág'tást, elég tisztán látott a sötétben% &lmé#e egyszer csak ismét Aidanére hangolódott és a lány kényszer'tette, hogy tá-ol tartsa magát t)le, tá-ol a -eszélyt)l% +em akarta, hogy a férfi tud#a, mit gondol, -agy hogy mit érez% +em akarta beismerni, hogy ) különbözött minden más emberi lényt)l% +agyon lassan lesétált a lé cs)kön% /ontosan tudta, hogy hol -an *oshua% <salhatatlanul megtalálta az utat a

!>;

szobába, ahol a fi$ aludt% 1egállt az a#tóban és csak nézte )t% Bá#t a sz'-e mindkett)#ükért% (lyan kicsinek és sebezhet)nek t7nt% 5agyogó ha#a göndör glóriát alkotott árná#án% Hallhatta lágy lélegzet-ételeit% Alexandria lassan közeledett az ágyhoz, könnyek homályos'tották el látását% *oshua olyan sokat -esz'tett% 3 csu án szegényes ótléka -olt a szüleiknek% +em mintha nem róbálta -olna meg, de soha nem sikerült ki#uttatnia *oshuát a -áros legrosszabb környékér)l% ;gy t7nik, a mostani helyzet szörny7 iróniá#a az, hogy habár *oshua -égre egy alotában -an körül-é-e mindennel, amit csak énzen meg lehet -ásárolni, az egyik legnagyobb reszt'zs7 iskolába #ár és a férfi, aki mindezt lehet)-é tette, egy -ám 'r% :eült a ehely a lanra és tenyeré-el lesim'tgatta a -astag ágynem7t% 1it tegyen. Az éget) kérdés% Az egyetlen kérdés% Bog#a meg *oshuát és szalad#on. !a#on Aidan elengedi )t. !alahol mélyen belül tudta, hogy a férfi megengedte neki, hogy elh$zód#on t)le, amikor tá lálkozásra kényszer'tette% Aidan messze er)sebb, hatalmasabb -olt, mint azt ) elké zelhetné és a férfi elre#tette annak tel#es nagyságát el)le% :assan kiengedte a le-eg)t% +em -olt rokona, akihez *oshua mehetne% 2enki sem -olt, aki seg'thetne neki% 2eho-a sem tud futni% Alexandria közel ha#olt, hogy meg uszil#a a fi$ fe#e b$b#át% Azonnal tudatába került -érének finom, ár6a ályhoz hasonló mozgása% Hallhatta, ahogy élett)l ezsg)en lüktetett az erekben% +yakán ulzáló ér-erése megigézte% @rezte a friss -ér illatát és a szá#ában összefutott a nyál a szükségt)l% 1élyen belélegezte, arca finoman *oshua nyakához ért%

!><

Aztán Alexandria nyel-é-el kita intotta a metsz)fogait, melyek élesek és készek -oltak% &lszörnyed-e elugrott az ágytól, el az al-ó gyermekt)l% 1a#d egyetlen szökkenéssel elérte az a#tót% &gyik kézét er)sen a szá#ára szor'totta, lemenekült a hallba, ma#d keresztül a házon és felrántotta a be#árati a#tót% 8iszaladt a sötét é#szakába, oda, aho-a tartozott% (lyan gyorsan és olyan messze futott, ahogyan csak tudott, s ere#e minden egyes lé éssel egyre csak fogyott, zokogás szaggatta a mellkasát% A köd most már nem -olt több mint egy -ékony fátyol, s a csillagok id)tlen mintát hintettek az égre% 1ikor kiadta magából az adrenalint, Alexandria leroskadt a földre egy ko-ácsolt-as ker'tés mellett% Annyira gonosz -olt% 1it gondolt. <sak $gy el-iheti az öccsét és minden ugyan$gy lesz, mint korábban. *oshua sosem lenne biztonságban t)le% Aidan talán mégiscsak igazat mondott 2tefannal ka csolatban% @hség mart és hara ott belé, m'g a szükség már a b)rét marta% C##ai ráleltek egy tömör, s$lyos -asr$dra és -adul azt fontolgatta, hogy átsz$r#a -ele a sa#át sz'-ét% /róbaké en magához -onta, de az er)sen be -olt ágyaz-a a betonba% A -érhiánytól gyengén soha nem fog#a tudni elmozd'tani% &r)sen az a#kába hara ott, hogy meger)s'tse magát, átgondolta a lehet)ségeit% 2oha nem -eszélyeztetné *oshuát% +em -olt más -álasztása, mint hogy sose tér#en -issza abba a házba% <sak azért imádkozhatott, hogy 1arie és 2tefan feleannyi szeretettel fog#a ne-elni *oshuát, mint amekkora szeretettel ) tette és meg-édik Aidan életének )rületét)l% +em -ágyott arra, hogy emberi lényeknek ártson% @s mégis ez az egyetlen lehet)sége maradt% (tt szeretett -olna maradni, am'g a

!>>

na fel nem #ön és reménykedett, hogy a fény ma#d el uszt't#a% – &nnek semmi esélye, Alexandria – t7nt el) Aidan magas, izmos alak#a a ködb)l% – &z nem fog megtörténni%– Arca akár egy maszkI kérlelhetetlenül elszánt% – 1ennyire kész -agy meghalni, de mennyire nem -agy ha#landó megtanulni élni0 A lány megmarkolta a ker'tést, m'g u## erecei ki nem fehéredtek% – Hagy# békén% *ogom -an azt kezdeni az életemmel, amit csak akarok% &zt h'-#ák sza-ad akaratnak, bár biztos -agyok benneI el)tted ismeretlen ez a fogalom% 9zmainak lusta hullámzásá-al kih$zta magát tel#es magasságában% &gy bizonyos elegancia ta adt rá, akár egy második b)r% – /ro-okálni akarsz. – &sküszöm, ha to-ább használod ezt a nyugodt, szen-telen, KAlexandria6hisztérikus6-agyL hangs$lyt, nem állok #ót sem magamért, sem a tetteimért0 – A lány az u##ait szorosan a r$d körül tartotta arra az esetre, ha a férfi arra akarná kényszer'teni, hogy -ele men#en% Aidan halkan, -idámság nélkül felne-etett% Bérfiasan, kig$nyol-a a borzongást, ami leszaladt a gerincén% – +e tégy t$lzottan róbára, )i((ola +em fogom megengedni, hogy találkozz a ha#nallal% &z nem ké ezi -ita tárgyát% 1eg fogsz tanulni élni $gy, ahogyan kell% – Dámulatba e#t az arroganciád% 2emmilyen körülmények között nem fogok -isszamenni a házba% +em tudod, hogy ma#dnem mit tettem% – +incs olyan dolog, ami titok lehetne közöttünk% 1egérezted *oshua -érének illatát és a tested normálisan reagált% @hes -agy% ,öbb mint éhesI ki -agy éheztet-e és sz7kölködsz% ,ermészetesen reagáltál a tá lálék közelségére%

.??

=e soha sem érintetted -olna meg )t% 2oha nem bántottad -olna az öcsédet% – +em tudhatod0 – 3 maga sem tudta, honnan tudná akkor a férfi. +yugtalanságában el)re6hátra hintázott, fe#ét térdére eresztette, hogy elre#tse szégyenét% – +em ez -olt az els) alkalom% &z már kétszer megtörtént% – 1indent tudok rólad, Alexandria% Az elmédben, a gondolataidban -agyok% @rzem az érzéseidet% Az éhség, amit megta asztaltál, természetes -olt% +em hanyagolhatod el a tested igényeit% =e Alexandria, te nem tudnál ártani egy gyermeknek% &gyetlen gyermeknek sem, nem is szól-a *oshuáról% &z nincs benne a természetedben% – Dárcsak hinni tudnék neked% – &z annyira kétségbeesetten hangzott, hogy csaknem összetörte a férfi sz'-ét% Ay7lölte ezt, az összeza-artság és a té-es információk szörny7 terhét, amit a lány ci elt% ?ssze-egy'tette a -ám 'rokról szóló m'toszokat, legendákat az ) elborzasztó szembesülésé-el a -alódi dolgokkal és a férfi hatalmá-al% A férfi u##ai gyengédek -oltak az álla alatt% Hátradöntötte a fe#ét, s 'gy szemei foglyul e#tették a lányéit% – +em tudok hazudni neked, (ara, tetszésed szerint láthatod a gondolataimat% &gyes'tsd az elmédet az enyémmel és ismerd fel, hogy igazat mondok% *oshua nincsen -eszélyben% @n részben -adállat, egy -adász, egy igen hatékony gyilkoló gé -agyok, azt hiszem, ezek -oltak a gondolataid% @s rám olykor ez igaz is% =e -eled nem ez a helyzet% &gy 8ár átokból származó férfi felel)ssége az élet ár#a -édelme, egészsége és boldogsága% @n -agyok a sötétség a te fényedhez% 8önyörület

.?!

és #óság -an benned% ,e már a né em tag#a -agy, azonban – ahogy minden asszony – az igazi természeted szerint finom, szel'd teremtés -agy% *oshua nincsen -eszélyben% A lány hinni akart neki% !olt -alami a hang#a tisztaságában, szilárd tekintetének egyenességében, ami csaknem meggy)zte )t% Hinni akart neki, #obban, mint bármiben egész életében% – +em kockáztathatok – mondta a lány le-erten% – +em -agyok ha#landó el-esz'teni téged% Aidan leha#olt és lefeszegette a lány u##ait a ker'tésr)l, ma#d könnyedén a kar#aiba emelte )t% – 1iért nem engeded nekem, hogy seg'tsek neked. ,udom, ez az egész sokkoló számodra, de hallgass a sz'-edre, az elmédre% 1iért döntöttél $gy, hogy megmentesz engem, ha gonosznak gondolsz. – +em tudom% ,öbbé már semmit sem tudok, ki-é-e, hogy *oshuát biztonságban akarom tudni% – @s én meg téged szeretnélek biztonságban tudni% – +em lehetek a közelében, miközben olyan nagy az éhségem, mint ahogy akkor -olt% Az szörny7 -oltI a -érére gondoltam és a ulzusát lestem% – A lány a gyomrára szor'totta a kezét% – &z feldüh'tett% @s ez megrém'tett, annyira féltem )t% A férfi a#kai a lehet) legfinomabb cirógatással értek a ha#ához% – &ngedd meg, hogy seg'tsek neked, Alexandria% Az élet árod -agyok% &z az én #ogom és felel)sségem is% – +em tudom, ez mit #elent% Aidan érezte csökkenni az ellenállását% 5emény-esztetten nézett fel rá% 2zemének legmélyén nem -olt bizalom, csak szörny7 nagy bánat% A lány nem harcolhatott az ) ere#é-el, kérlelhetetlen eltökéltségé-el% – &ngedd meg, hogy

.?.

megmutassam neked – mondta lágyan, hang#a mély és er)tel#es, akár a fekete bársony csáb'tása%

.?3

Kilen$edik 7ejezet

idan kar#ai megfeszültek, egy másod erc töredékére, ahogy tartotta )t% A férfi arcán meg#elen) kife#ezést, szemébe költöz) tekintetet félt megne-ezni% Dirtoklás% Ayengédség% A kett) ke-eréke% +em akarta tudni% A illantásától $gy érezte magát, mint akit nagy becsben tartanak, szeretnek, mint akit félt-e )riznek% 2)t szexinek és gyönyör7nek% Az, ahogy a tekintete -égigsim'totta az arcát, megérint-e az a#kát, mint egy fizikai csók, a sz'-ét gyorsabb dobogásra késztette% Aidan érzéki szá#a lass$ mosolyra görbült% – ;gy látom, mez'tláb -agy% *a-asolni akartam egy sétát a csillagok alatt, de a bosszantó szokásod $gy t7nik, ismét a felsz'nre emelkedett% Alex nagyot nyelt, er)lköd-e meg róbálta -isszaszerezni önuralmának egy kis látszatát% +em akart -isszamenni a házba% &l kellett határolnia magát *oshuától, és elrendeznie magában a történteket% – 1ikor kiszaladtam ide, nem gondoltam arra, hogy a séta ártani fog nekem% ,egyél le, Aidan% +em fogok elszállni%

A

.?6

+e-etése felborzolta a ha#át% – 1intha el tudnál el)lem menekülni% – +agyon ó-atosan, lassan, kiél-ez-e a közelségét, Aidan letette a lábaira% 3 felnézett a férfira% !olt -alami $# a ka csolatukban, ami korábban nem -olt #elen% +agyon is tisztában -olt -ele, hogy ) egy férfi% 1agas, er)s, #óké 7, érzéki% &lmé#éb)l elhessegette a gondolatot és siet-e $#ra elka ta a fe#ét% &lszalaszt-a Aidan gyors mosolyát% – &z egy szé este, (ara mia% +ézz körül – utas'totta lágyan% 1i-el csak arra tudott gondolni, hogy a férfi könnyedén lé ked mellette, azt tette, amit mondott, nem akart rá gondolni és a különös hatalmára, ami-el $gy t7nik, hogy befolyásol#a )t% A csillagok egy ragyogó takarót -ontak a fe#ük fölé% 1ély le-eg)t -é-e belélegezte az óceán fel)l érkez) sós szell)t% 1ögöttük, a domboldal mentén fák s7r7 ligete n)tt, el)ttük egy sziklafok, kilátással az óceánra% Az utca felfelé kanyargott a dombon> az $t mentén imitt – amott nagy házak tarkállottak, mégis #ól illeszkedtek a környezetbe% A -áros fényei a csillagoké-al -etekedett, egy szi-ár-ánysz'n7 minta, ami mérföldekig ellátszott% A kilátás lélegzeteláll'tó -olt% Aidan közelebb lé ett hozzá az izmait igazából alig mozd't-a, azonban ) érezte a teste melegét% !áratlanul folyékony forróság gy7lt össze mélyen az altestében% 2z'--erése felgyorsult% Leny3g#zte% A férfi ny7gözte le% &lbá#olta% :assan araszol-a, hogy legyen egy kis hely közöttük, ellé et t)le% Aidan inkább suhant, mint sétált, s aranyszemei átható tekinteté-el az )ket körül-e-) tá#at lassan ásztázta, nem szalasztott el semmit az ) -issza-onulását is beleért-e%

.?8

– Alexandria, ha megfelel)en tá lálkoznál, soha nem éreznéd azt, amit az öcséd körül éreztél% – 8özömbösen hozta szóba a témát, gondosan semleges hangon% =e ) mégis $gy érezte, mintha ököllel a gyomrába -ágott -olna% – 1uszá# beszélni róla. – Tá)lálkozni% 1it #elent ez ontosan. +em enni, hanem tá)lálkozni% Az agya h$zódozott a szótól és mindent)l, amit az #elenthetett% Aidan keze -égigcs$szott selymes ha#án, a -astag tömegét kö-et-e oda6-issza, megkerül-e a fenekét% A gesztus el-iselhetetlenül gyengéd -olt% 1eleg szi-árgott a b)re alá és a szá#a kiszáradt% 8eze -életlenül s$rolta az ö-ét% Az u##aik összeértek, aztán az ö-é-el körülzárta az ö-ét, annyira hogy azok egymásba fonódtak% – Az -olna a leg#obb, (ara% A félelmeid annyira ala talanok% !ett egy mély le-eg)t és meg róbálta rákényszer'teni magát, hogy a kellemetlen témára össz ontos'tson, de Aidan közelsége fe##el lefelé ford'totta a -ilágát% @rezte az elektromosságot át'-elni és szikrázni közöttük% A nyel-ének hegye kilódult megned-es'teni az a#kait% ,isztában -olt -ele, hogy a férfi aranytekintete kö-ette az egyszer7 mozgást, átalak't-a -alami erotikussá% – 1it #a-asolsz. :ehet, hogy ,homas 9-anból kellene tá lálkoznom. – *a-asolta komolytalanul, mi-el torka nyers -olt a félelemt)l% – Azt hiszem, még mindig elcsáb'thatnám )t – a n)i -ám 'rok is ezt szokták a filmekben csinálni% Aidan tudta, hogy a félelem mondatta -ele, mi-el az elmé#ében -olt% =e a testének ké e összegabalyod-a a szoft-ermogullal azonnali és élénk -olt% Bigyelmeztet) morgás

.?9

hagyta el a szá#át, miel)tt megáll'thatta -olna% Behér fogak csillantak – fenyeget-e% 2zabad kezé-el -égigsim'tott hossz$, homoksz'n7 ha#án% Abban a illanatban -eszélyes -olt és ez sokkolta% 2oha nem #elentett -alós -eszélyt semmilyen emberre, hacsak nem azt az oldalát -álasztotta egy hábor$ban% Az emberek tá lálékul szolgáltak, meg-édte )ket, s ritkán bonyolódott az összet7zéseikbe% 1int fa#tá#a minden tag#a, amikor a föld#eik -érben $sztak és országaikat kettészak'tották, a harcokban használták a tudásukat% =e ez más -olt% &z személyes -olt% @s ,homas 9-an sosem lesz $#ra tel#esen biztonságban% Alexandria azonnal érzékelte az Aidanban bekö-etkez) -áltozásokat% 1agában -alami halálossal harcolt, egy ri-át csata a démonnal, amir)l neki fogalma sem -olt% C##ai megfeszültek a férfién% – 1i ez, Aidan. – kérdezte halkan, aggód-a% – 1ég csak ne is -iccel# egy ilyen dologgal% 8étlem, hogy 9-an t$lélné, ha elcsáb'tod )t – mondta mere-en, anélkül, hogy enyh'tette -olna a csa ást% Hang#a bársony uha -olt, de csö ögött a fenyegetést)l, ez sokkal rosszabb, mint egy kiabálás% A szá#a melegéhez emelte az u##ait, hosszan elid)z-e a szatén b)re felett% – 9-an ne k'sértse a sorsot azáltal, hogy megérint téged% &lh$zta a kezét, za-arta a forróság a testében, a fá#dalom, ami egy sürget) kö-eteléssé -ált% 2zórakozottan megtörölte farmer#ába a tenyerét a comb#án, meg róbálta kitörölni azt az érzést, amit a#kai keltetek a b)rén% – ,udod Aidan, azok közül, amit mondtál, egy dolgot nem értek% ,homas miért k'sértené a

.?;

sorsot. Azt mondod, hogy megölném. – 1eg róbálta nem -isszatartani a lélegzetét, am'g a -álaszt -árta% 1iközben egymáshoz illesztették a lé éseiket – mint a tangó táncosok – a férfi teste $#ra az ö-é mellett -olt% – =ehogy, (ara mia% @n ölném meg% +agyon kétlem, hogy uralkodni tudnék magamon% 5áadásul nem is akarok uralkodni magamon% A lány zaf'rszemei nagyra tágultak, ahogy felnézett az arcába% – ,e tényleg ezt gondolod, ugye. 1iért csinálnád ezt. &gy illanatig habozott, meghosszabb't-a a csendet mindaddig, am'g gondosan ki-álasztotta a sza-akat% – @n -agyok a felel)s a -édelmedért% &z a férfi többet akar, mint a gyönyör7 ra#zaidat Alexandria, -alamint, te olyan ártatlan -agy, hogy nem is -eszed észre% Alex felemelte az állát% – 1aga aztán mindent tud, 1r% 2a-age, lehet, hogy nekem már egy tucat szeret)m -olt% Ha $gy döntök, hogy elcsáb'tom ,homas 9-ant, nem kell, hogy aggód#on miattam% ,udok -igyázni magamra% Hirtelen a kezé-el megmarkolta a selymes ha#át, amit)l kénytelen -olt megállni% Annyira közel lé ett hozzá, hogy karcs$ testét hátra kellett ha#l'tania% (l-adt aranyszemei izzottak a szen-edélyt)l, a birtoklástól, miközben köz-etlenül az ö-ébe bámult% – ,e az élet árom -agy% 1ég soha nem érintett meg egy másik férfi% 1ár #ártam az elmédben és hozzáfértem az emlékeidhez% +e róbáld meg bemesélni nekem, hogy már egy tucat férfi -olt az életedben% A férfi testéb)l agresszi-itás áradt, de ) közönyös maradt, nyugodt% Aidan nem okozott fá#dalmat és nem érezte, hogy -eszélyben lenne% <su án csak a szörny7 intenzitása -olt ott,

.?<

mintha a bels) démonai keményen elnyomták -olna% 3 azonnal rá-illantotta kék szemeit% – 1indennek a tete#ébe te még h'mso-iniszta is -agy% Hasonlóan nekem is azt kéne hinnem, hogy még soha nem -oltak n)k az életedben% @s még -alami – kifelé a fe#emb)l% +eked nincs #ogod a magánéletemhez% Dármi is ez az élet ár dolog, nem akarom annak semelyik részét% – 1eg róbált kih'-ónak hangzani, de ez nehéz -olt, amikor a tökéletes szá#a csu án centiméterekre -olt az ö-ét)l% 2 ett)l elég k'nos gondolatok futottak át az elmé#én% 1égsem tudta le-enni róla a szemeit% :átta, hogy aranyszemei felizzanak, a célt egyértelm7en a mélységeiben% A kemény szá#a ellágyult és nagyon lassan, -égtelen türelemmel, megérintette az a#kát egy rö-id, ille6könny7 cirógatással, amit)l a -ágynak egy sugara fá#dalmasan tekeredett keresztül a n) testén% – <sak hogy emlékezz, ha elcsáb'tod azt az embert, -égzek -ele – motyogta szinte szórakozottan a szá#ánál% 1eg'zlelhette a sza-akat% 1egkóstolhatta a lélegzetét% A szá#a forró és csáb'tó -olt% A férfi teste megmozdult, s miközben magához szor'totta, érezte a kemény szükségét% 8eze keretezte az arca gömböly7 '-ét, a hü-elyku##a simogat-a cs$szott keresztül a ulzusán% A szél ha#ának selymes tömegét -égigf$#ta Aidan kezén és kar#án, hozzáköt-e )t szinte szándékosan% Az illata h'-ogatta, -adul és féktelenül, mint ahogy egy állat h'-#a a ár#át% Az egész lénye -álaszolt neki, minden értelem, minden ok, minden #ózanész ellenére% Alexandria még soha nem érzett ilyen szexuális -onzalmat senki irányába és a férfi

.?>

-álaszának he-essége számára felfoghatatlan -olt% &z er)s és leny7göz) -olt, forró és ned-es, egy ha#tó szükség, olyan elemi, mint az id)% Azonnal akarta )t, ott az é#szakában, a -ad kar#aiban, szüksége -olt rá% &llökte magát t)le% – Ell# le, Aidan0 Hagyd abba0 – Belemelte a kezét, hogy kibék'tse a férfit% – +em -agyok kész erre% – 3 annyira er)tel#es -olt, annyira uralkodó h'm, elsodorná )t, am'g nem létezhetne nélküle% Am'g nem létezne nélküle% – +em fogod irány'tani az életem – suttogta neki% Aidan a hü-elyku##á-al az alsó a#kát simogatta% – Alig érintettelek meg, (ara mia, és te futsz el)lem, mint egy ny$l% – 1indenki elfutna, akinek -an egy csö esze, Aidan% 3rültségeket beszélsz% +em kellene szám'tania, hogy hány szeret)m -olt már – -agy hogy hány -an% &z az én magánügyem% @n sem kérdeztelek a szerelmi életedr)l, ugye. – Hirtelen arra gondolt, hogy egy másik n)t ölel a kar#ai-al és már a gondolatába is belebetegedett% – (lyan ké mutató -agy% Az é-századok alatt, amit megéltél, ahogy azt áll'tottad, -alósz'n7leg több n)d -olt, mint amir)l én ha#landó -agyok tudni% ,öbb száz% – Etgondolta% – ,öbb ezer% ,e egy kutya -agy, 2a-age% &gy -adászkutya% – Aidan nem állhatta meg, hogy el ne ne-esse magát% Belé ny$lt, s $#ra birtokba -ette a kezét és lassan elindult -isszafelé az otthona irányába% A lány keze az ö-ében kicsi -olt és törékeny, a b)re uha és csáb'tó% A szél a maga mód#án, #átékosan megérintette a ha#át, átf$#-a a kar#án, száz selymes szállal egymáshoz fon-a )ket% Alexandria csak sétált to-ább mellette és közben meg róbált nem $gy érezni, mint akit szeretnek és -édenek% Attól, ahogy )

.!?

mozgott – magabiztosan, rugalmasan, er)tel#esen – annyira sebezhet)nek érezte magát a birtokában, de az u##ai finoman fogták az ö-ét% Azonban minden egyes megtett lé éssel, egyre idegesebb lett, hogy a férfi hozzáfért a magánéletéhez% – Aidan azt hiszem, te té-edésben -agy -elem ka csolatban% :ehet, hogy nem -oltak szeret)im, de csak azért, mert még nem szerettem senkit% Habár már -onzottak% +incs semmi ba#om% Aidan szá#a megrándult% Bérfiasan tartózkodott attól, hogy mosolyog#on, de muszá# -olt több lé ést megtennie, miel)tt -álaszolni tudott -olna a t)le megszokott semleges hangon% – @n soha, semmikor, nem gondoltam arra, hogy -alami ba# -an -eled% Ha te emiatt aggódsz, azt hiszem, boldog leszek, ha megmutathatom az ellenkez)#ét% Alex megrántotta a kezét% A férfi t$l közel -olt, t$l élénk és ele-en% A kémia közöttük robbanékony -olt% +em tudta megérinteni, nemhogy megcsókolni% Az nem biztonságos% – Bogadni mertem -olna rá, hogy megtennéd% =e ez nem fog megtörténni% !an egy szabályom a -ám 'rokkal ka csolatban – ne ke-ered# -elük% Aidan szemöldöke felszökött% – *ó szabály% ?rülök, hogy kezdesz mutatni egy ke-és értelmet% @s hogy nem -onzódtál az ember férfiakhoz% – ,homas 9-an nagyon is -onzó% Dorostyán sárga szeme felcsillant rá% – Azt gondoltad, hogy ) egy cá a% @s hogy az olcsó kölnit)l, amit használ, megfá#dul a fe#ed% – Az ) ked-essége t$ln) a tiéden – tiltakozott% – !an

.!!

bennünk egy csomó közös% – 8ék szemében dac látszott% – A kölni#e nem is olcsó% @s nagyon #óké 7% !áratlanul a nagy testé-el elállta az $t#át és ) egyenesen neki szaladt, arca a szegycsont#ába nyomódott% &gyik kezé-el körbe#árta torka karcs$ oszlo át% – +em, nem az% – Hü-elyku##át -égigh$zta az alsó a#ka -onalán% A teste azonnal lüktetni kezdett a szükségt)l% <sak $gy% A férfi-al elfele#tette a h7-ös é#szakai le-eg)t, a nagy csillagokat, mindent ki-é-e a szilárd izmait, a forróságát és az ere#ét% 1ellét kényelmetlenül feszesnek érezte> a -ére -égigszáguldott a testén% Hallotta a sz'-e he-es dobogását% &reiben a -ére neki énekelt, kiáltott érte% @hség mardosta, éles, metsz)% 1eg róbált elh$zódni, s közben egy kis nyögés hagyta el a szá#át% *ól érezte magát, -aló#ában egy ideig sikerült elfele#tenie, hogy egy másik lényb)l kell tá lálkoznia, hogy él#en% =e ráeszmél-e, hogy meg kell tennie, elnyomott minden mást, 'gy az )t körül-e-) szé ség egyszerre csak ko ár és cs$nya lett% Aggódott a férfiért, s az ezt ki-áltó félelem keresztülhullámzott ra#ta% &kkor mindkét tenyerét a mellkasán tart-a, meg róbálta ellökni% &z olyan -olt, mintha egy betonfalat róbálna megmozd'tani% Aidan csak mosolygott rá% – +e tarts attól, ami természetes számodra% ,ényleg azt hiszed, hogy árthatsz nekem. – 8ar#át szorosan köré zárta és érezte, hogy a lábai elhagy#ák a földet% A szá#a s$rolta a fülét% – =e köszönöm az aggodalmad% Alexandria megragad-a a derekát kikukucskált a kar#a alatt, hogy lássa, ahogy a föld tá-olodik% Belfelé lebegtek, lustán,

.!.

kényelmesen, ami rettegéssel töltötte el a sz'-ét% – :ehet, hogy most #ött el az ide#e, hogy elmond#am, félek a magasban – kockáztatta meg, miközben a sz'-e hangosan dübörgött a fülében% – +em, nem félsz, kis hazug% ,e egyszer7en azoktól a dolgoktól félsz, amit nem értesz% +em mindig a re ülésr)l álmodoztál. 1agasan a föld felett. +ézd meg a -ilágunkat, )i((ola% +ézd meg azokat a csodálatos dolgokat, amikre ké es -agy% – A hang#ában lágy szórakozás -olt% – 2zabadon szárnyalhatsz% – Elmodozni róla és csinálni két különböz) dolog% @s nem én csinálom, te -agy, aki irány't% A ne-etése halk -olt és gonosz% – 2zeretnéd, hogy elenged#elek. +em mintha te nem tudnál lebegni sa#át magadtól% Az u##ai görcsösen megmarkolták az ingét% – +e -iccel)d# ezzel, Aidan% – =e ) egyszer sem laz'tott a fogásán 'gy biztonságban és -éd-e érezte magát% &gy nagy le-eg)t -é-e Alexandria körülnézett% 8ödfoszlányok sodródtak el mellette% 8i akart ny$lni és megérinteni egyet, csak hogy lássa ké es rá, de nem -olt eléggé nyugodt ahhoz, hogy laz'tson a halálfogásán Aidanen% A csillagok a fe#e fölött ragyogtak, alatta a hullámok keresztülszáguldottak az óceánon és nekiütköztek a nagy szikláknak, fehér habot szór-a minden irányba% A cse ek $gy néztek ki, mint a szikrázó gyémántok szétszóród-a a tenger mélykék#én% A szél a fák koroná#át rángatta, annyira megha#lottak és ingadoztak, hogy ágaik felintegettek rá%

.!3

Alexandriát elárasztotta az öröm% A szabadság érzése% &bben a illanatban a nehéz, nyomasztó terhet elnyomta magában és ne-etett, igazán ne-etett% +e-etésének hang#a áttörte Aidan sz'-ét, beburkolta és keményen összeszor'totta% 8ar#ait még szorosabbra fonta% 2zerette -olna hallani )t mindig 'gy ne-etni% Az illata, a ta intása, ráirány'totta a figyelmét, el)h'--a a -adságot benne% Alex érezte a férfiban bekö-etkez) -áltozást% Abból, ahogy a teste megmozdult szemben az ö-é-el, ahogy sürg)s igényében megkeményedett, ahogy a kar#ai-al magához szor'totta% &gyszerre csak a házának második emelete köré re#tett erkélyén -oltak, az ) sa#át lakrészén% Aidan lábai földet értek, de az ö-é nem% 8önnyedén egy lüssfotelhoz -itte, ami é a bonyolult ólomü-eg tolóa#tó el)tt -olt% – Aidan0 – tiltakozott zihál-a% /ánik tört rá% +em tudott 'gy egyedül lenni -ele% 8'sértésnek ) t$l sok -olt és önmaga edig t$l sebezhet), érzelmei rongyosak és nyersek -oltak% Aidan szá#a könnyedén s$rolta a szemhé#ait, az arcát% – Hát nem megmondtam neked, hogy b'zz bennem. – Deleültette az ölébe, a cs' )#én ringat-a a fenekét% 2zorosan és meghitten magához réselte és $gy t7nt nem szám't neki, hogy ) érezte az er)szakos szükségét iránta% +em léteztek közöttük titkok% 8önnyedén bekukkanthatott -olna a férfi elmé#ébe és ott ugyanazt az információt találhatta -olna% Alexandria megborzongott, hirtelen elfogta a félelem% !olt -alami más a férfi körül, -alami ala -et)en meg-áltozott, amit azóta -ett észre, hogy felébresztette% 1áské nézett rá, mintha egyedül az ö-é -olna, mintha tel#es #oga -olna hozzá –

.!6

-itathatatlanul% Ayengédséget észlelt, de egy mély elhatározást, egy ha#l'thatatlan célt is% 5eszket) u##ai-al megérintette az arcát% Az é#szaka fénylett a férfias szé ségén, a széles -állaira omló homoksz'n7 ha#ának -astag tömegén% :átta a d$s szem illáit, az elegáns orrát, az er)s állka csát és tökéletes a#kait% – &gyes'tsd az elméd az enyémmel – arancsolta lágyan% 3 megdermedt és megrázta a fe#ét% Az életét már el-ették, örökre meg-áltoztatták% ?sztönösen tudta, hogy egyre közelebb h$zza magához, to-ább be-on-a )t a sa#át -ilágába% =e neki irány'tania kell -alamit% – +em fogom, Aidan% +em akarom ezt% – @n csak tá lálni szándékozom téged, (ara, semmi több, bár elismerem, a k'sértés ma#dnem több mint amennyit elb'rok -iselni% &gyes'tsd az elméd az enyémmel% – &z$ttal a hang#a egy oktá--al -isszaesett, hi notikussá -ált, egy halk, lusta, csáb'tó csalétekké% Az elmé#ében a sza-ai -isszhangzottak tá)lálni téged, miközben a kar#aiban le-) kemény er) ellen küzdött% A gyomra bukfencezett% A sz'-e dübörgött% Cndor helyett ott, forró -árakozás -olt, még magasabbra emel-e a szexuális feszültséget közöttük% &lfo#tott egy kis zokogást% &z nem )% &gyik sem% 1ég egy férfit sem akart annyira nagyon, hogy az egész elmé#e és a teste fá##on és ég#en a szükségt)l% 2ohasem -ette fontolóra, hogy belehara #on -alakibe, mégis a gondolatra, hogy a szá#a a mellkasát, a nyakát érinti, a teste azonnal reagált, megfeszült és lüktetett% Bolyékony forróság

.!8

gy7lt össze mélyen benne, egy sohasem ismert fülledt érzékiség% – &gyes'tsd az elméd az enyémmel – suttogta $#ra, a sza-ak, mint egy csáb'tás a b)rén% +yel-e a ulzusát simogatta, amit)l a teste -árakozóan összeszorult% 8étségbeesésében $gy tett, ahogy a férfi akarta% Aidan elmé#e ködös -olt az éhségt)l – testi éhség, sürget), kö-etel)dz)% &rotikus ké ek táncoltak a fe#ében% A nyel-é-el $#ra megsimogatta, ez$ttal lentebb, miközben az u##ai lassan keresztülf7zték a gyöngyház gombokat a kardigán#án% Alexandria forróságban, szükségben, éhségben fürdött% D)re t$lérzékeny -olt% Hallotta a sa#át nyögését, érezte a h7-ös le-eg)t tantaluszi k'nokat okoz-a -égigf$#ni a mellén% Aidan megérintette )t, kezei felcs$sztak a keskeny oldalán, hogy birtoklóan körbefog#a a szatén b)rt a mellei alatt% Bogai meghara ták a nyakát, a torkát% !alami összefüggéstelent mormolt% &karlak, &le0andria Te hozzám tartozol &z enyém "agy% Bogai az egyik mellét s$rolták, lassan, erotikusan ka arta% A bársony nyel-e a kemény cs$csot simogatta – egyszer, kétszer% -n "agyok a te élet)árod ,l $ogod "enni tőlem, amire sz'kséged "an Tá)lálkozz, cara mia% 1edd el tőlem, amit (sak én adhatok @rezte a szá#át bezárulni a lágysága fölött, a forró érintés erotikus és furcsa -olt% A szemei lecsukódtak% &gy álom-ilágban -olt% A testét nehéznek érezte, ismeretlen só-árgásokkal, amit sohasem ta asztalt és egész lénye feloldozásért tombolt, olyan kétségbeesetten szüksége -olt rá, mint ahogy éhezett% Aidan keze szétnyitotta a sa#át ingét és b)r érintkezett b)rrel% &gy

.!9

illanatig ott tartotta, 'zlelget-e az ) krémes testének érintését a kemény izmain% Aztán felemelte a kezét és a fe#ét leh$zta a mellkasára, egyszer7en ott tartotta egy megbonthatatlan fogásban% &lmé#e -isszatükrözte az ) szükségét, hogy tá lálkozzon, feler)s'tette azt, am'g a benne le-) -örös homály )t is elárasztotta% Arcát odadörgölte a feszes izmaihoz, érezte a kötött inakat a b)re alatt, belélegezte élete -érét% @rezte, hogy a férfi teste még #obban megkeményedik, forró és tel#es a -ágytól% Az elégedettségt)l egy lass$, n)ies mosolyra görbült a szá#a% A nyel-é-el meg'zlelte a b)rét, férfias és f7szeres -olt az 'ze% Bügg)séget okozó% A#kai a ulzusát s$rolták% Aidan izmai összeh$zódtak, görcsbe álltak% Bogait összeszor'totta és behunyta a szemét a teste igényei ellen% A lány olyan -olt, mint a forró selyem és fehér -illámlás% ,7z siklott át a mellkasa fölött% Az -égigter#edt a la os hasán, ma#d még le##ebb, hogy gyötör#e )t és elárassza egy fá#dalmas, betel#esületlen 'gérettel% A nyel-e ingerelte, táncolt a b)rén, am'g már azt hitte, hogy meg)rül% Alexandria természetes érzékiséggel rendelkezett, amit most az ereiben er)sen áramló )si -ér még #obban feler)s'tett% Aidan -olt az élet ár#a és annak ellenére, hogy nem -olt ha#landó elismerni, hogy mi történt, a teste -ágyott az ö-ére, szüksége -olt és éhezett rá% A természetes gátlásait félretolta, az emberiségét az emelked) szen-edély egy hulláma elsodorta% !ére tomboló t7zzel érte kiáltott% ,este mozgott az ö-én, keres-e egy szorosabb köteléket, b)r a b)rön, ruháik börtöne nélkül% Az elmé#e összefonódott az ö-é-el, együtt sz)ttek

.!;

minden magányos gondolatot% Amit ) akart, azt a lány is akarta% Amire a lánynak szüksége -olt, arra neki is szüksége -olt% Alexandria nyel-e megsimogatta a ulzusát, könnyedén kanyargott az izmai felett, megcirógatta barna, la os mellbimbó#át% 3 hátra-etette a fe#ét és hangosan nyögött% !ere#tékt)l fénylett a b)re és a teste sürg)s igényében megdagadt, a farmere t$l sz7k lett, a teste megfeszült, hogy kitör#ön% A lány fogai finoman ka arták, kitartóan% Aidan -alahol a lábaiban elkezdett remegni, amit a teste is át-ett% !ére er)sen lüktetett sürget) hullámmal, egy ol-adt -ulkán, ami készen áll a robbanásra% Akarta )t, #obban, mint amit -alaha is akart bármikor a létezése hossz$ é-századai közül mindegyikében% A kar#ait birtoklóan szorosabbra f7zte% Be#ét leha#t-a -égigsim'totta a szá#át a selymes ha#án, a zárt szemhé#ain, a halántékán% Aztán le-eg)ért ka kod-a, egy fo#tott hang -alahol egy nyögés és egy rekedt kiáltás között elszökött t)le% 9zmai megfeszültek, ahogy a fehéren izzó fá#dalom -égigfutott a testén hihetetlen örömmel eláraszt-a minden se#t#ét% Alexandra fogai mélyen átdöfték és a -ére áramlott belé, a szá#a egy érzéki tá láló )r#öngésben mozgott% &rotikusan% Borrón% A lány keze -égigcs$szott a mellkasán, ma#d la os hasát simogatta, kö-et-e aranyló sz)rének ös-ényét, am'g u##ai már a nadrág#ának ö-ét s$rolták% Aidan elmozd'totta a s$lyát, meg róbálta lüktet) testét takaró szoros t$lfesz'tett ruhát meglaz'tani% 2züksége -olt megkönnyebbülésre, kétségbeesetten -ágyott rá%

.!<

Aidan metsz)fogai élesek -oltak, el-ágták a nyel-ét, a szá#a forró szükséggel telt meg% A lány nyakszirt#éhez dörgöl)zött, miközben az e-ett% &z erotikusabb -olt, mint bármi a korábbi é-századok folyamán, miel)tt az érzelmei, ösztönei és az érzései elt7ntek% A szexuális találkozások az emlékeiben mostanra már megfakultak% A fogai maguktól megragadták a lányt a -állán, leszor't-a )t az )srégi kár áti dominancia kimutatásá-al, egy ösztön, amir)l eddig a illanatig nem tudott% A teste megfeszült, izzadságban $szott, szükségt)l lüktetett és t7zben égett% A lány keze a feszül) szö-et fölött mozgott% Az elmé#e, oly mélyen összeol-adt az ö-é-el, hogy el-eszett a tüzes szükségben% :áthatta a fe#ében a ké eket kette#ükr)l eksztázisban egymásba gabalyod-a% /ontosan tudta, hogy Aidan mit akart annyira sürg)sen, mit kö-etelt a teste% A szüksége az ö-é is -olt% A kezei kiszabad'tották )t a sz7k nadrág#a korlátaiból% A lány érezte a remegését, ahogy az u##ai a -astag hossza köré fonódtak, ahogy cirógatta és megsimogatta a kemény rudat% Bogai összekoccantak, a teste '-be feszült% 1ennydörgés -olt a fülében és a -ágytól -örös homály a szeme el)tt% 8ala ácsok ütötték a ko onyá#át% 8ezei félretolták a kardigán#át, dur-án és kö-etel)z-e, -adul és dominánsan% Bogai lefogták, amikor mozogni akart% &kkor az önfenntartás néhány kisebb értelme felsz'nre emelkedett és Alexandria ráeszmélt, hogy mit is csinál% &z olyan -olt, mint egy erotikus álom, de most a tudatába k$szott a h7-ös é#szaka, a férfi testének forrósága, a kö-etel)dz) kezei,

.!>

a sa#át gátlástalan -iselkedése, a szá#a annyira érzékien tá lálkoz-a a mellkasán% – F, 9stenem0 – &lengedte )t, mintha megégette -olna és meg róbált elmozdulni% =e a férfi keze magához szor't-a tartotta a fe#ét és érezte, ahogy a -ér lefelé csordogál a mellkasán% – Járd be a sebet a nyel-eddel0 A nyálad hordozza a gyógy'tó szert% +em hagyunk nyomot, hacsak nem akarunk% – A hang#a olyan -olt, mint egy simogatás, lágy és rekedt, még dur-a a -ágytól% A kezé-el odakényszer'tette a fe#ét% 3 $gy tett, ahogy mondta, mert félt -isszautas'tani% (lyan felizgatott álla otban -olt, hogy egy rossz mozdulattal félresö örné az ellenállását% @s ) tudta% 1indketten tudták% &gymás tudatában -oltak% !isszatartotta a lélegzetét, am'g a férfi a teste feletti uralmáért küzdött% A teste olyan kemény -olt, mint egy szikla, feszesen órázra kötött agresszió-al és annyira forró, mindkette#üket lángok emésztették% &gy kis morgás mora#lott a torkában% ,öbb -olt benne a -adállat, mint az ember és ekkor ráeszmélt, hogy neki fogalma sincs, hogy ki-el is -an dolga% – 2a#nálom, sa#nálom – $gy kántálta, mint egy litániát, megalázta az, hogy oly merész -olt, oly féktelen% – 8érlek, mond azt, hogy te hi notizáltál engem és 'gy -ettél rá, hogy ezeket a dolgokat csinál#am% ,e csináltad, ugye. Alexandriának könyörgés -olt a hang#ában, a szemében, az elmé#ében% =e össze -oltak köt-e és az élet árok között nem lehetett hazugság% Dármennyire is szerette -olna, hogy megk'mél#e az igazságtól, nem tehette% Aidan megrázta a fe#ét,

..?

de a megértés már derengett az elmé#ében% Alexandria felnyögött és mindkét kezé-el befedte arcát% – @n nem -agyok ilyen% +em reagálok 'gy a férfiakra, nem iszom -ért és nem -agyok incselked)% 1it tettél -elem. &z még rosszabb, mint gondoltam% @n -alamiféle nimfomániás -ám 'r -agyok% – 1eg róbálta, hogy kih$zza magát a kar#aiból, de Aidan szor'tott a fogásán% – +yugod# meg, (ara% :élegezz és gondold át% !an erre egy ésszer7 magyarázat% – Denne minden le akarta dönteni a lányt az erkély adló#ára, kö-etel-e, ami #ogosan az ö-é és egyszer s mindenkorra megszabadulni az él) okolból% =e nem tudta megtenni -ele% A felhábor'tó gondolata, nim$omániás "ám)+r, ma#dnem mosolyra fakasztotta% Határozottan felé ford'totta a sz'-ét, miközben az önuralma még -ad -olt, s könyörtelenül omladozott% Alexandria nagyon is a tudatában -olt Aidan #ózanságának, amit mutatott és annak is, hogy belül mennyire keményen küzdött a természetes ösztönei-el, azt h'-én, hogy #oga -an )hozzá% +agyot nyelt és mozdulatlan maradt, nem akarta to-ább fokozni a -ágyát% 5emegett, a sa#át igényei-el és -ágyai-al harcolt, olyan érzésekkel, amiket még sohasem ta asztalt% 1iért érte. 1iért is neki kellett lennie az, akiért égett és akire szüksége -olt. 9észségesen itta a "érét Mik#zben i"ott még t#bbet akart, meg akarta adni magát neki, azt akarta tőle, hogy megérintse, hogy rendelkezzen "ele és ő is szerette "olna megérinteni 9smét felnyögött, megalázottan% 2oha nem fog tudni a szemébe nézni, am'g él% @s az 9sten szerelmére, Aidan fe#ében egy ár szé élénk és -ilágos ké is

..!

-olt% A szándékai iránta minden -olt, csak öreguras nem% Aidan 2a-age -ágyott rá, az éhsége annyira nem emberi, alig tudta felfogni% – ,e remegsz, )i((ola – mutatott rá halkan, a légzése egy kicsit #obban szakadozott, mint szerette -olna% Ha már eddig el#utottak, ott is akarta tartani a lányt% Ha megengedi neki, hogy most elfusson, akkor minden el-eszne, amit eddig együtt elértek% A kezét a selymes ha#án mozgatta egy megnyugtató gesztusban% – 1indketten #ól -agyunk% 2emmi sem történt% – Hogy érted azt, hogy nem történt semmi. – kérdezte kétségbeesetten% – 9ttam a -éredb)l% – Arra a gondolatra, hogy most megbetegedett t)le, a gyomra görcsösen megrándult% =e muszá# -olt, hogy azt csinál#a, szüksége -olt rá, az éhségét illanatnyilag kielég'tette, de a teste -ágytól lüktetett% – 1ondtam, hogy más mód#a is -an% +em kell aggódnod, hogy ártani fogsz *oshuának% Aondoskodni fogok róla, hogy minden igényed ki legyen elég't-e% &z a #ogom% – A hang#a bársonyossá lágyult% – &z a ki-áltságom% – Aidan keze rátalált a torkára, ott birtoklóan letele edett, a ulzusa )r#öng-e -ert a férfi tenyerébe% A kardigán#ának szélei még mindig szét -oltak nyit-a, felfed-e a melleinek csáb'tó domborulatait% Alexandria nem -ette észre, még mindig annyira döbbent -olt a ledér -iselkedését)l és hogy Aidan -éréb)l tá lálkozott, hogy másra nem tudott gondolni% A lát-ánya nem seg'tett leh7teni a forró -érét% Hirtelen csak arra -ágyott, hogy hozzá résel#e magát, belemélyessze a fogait és hogy ) h$zza – rugdos-a és sikoltoz-a – tel#esen bele az életébe% Alexandria gondosan kikerül-e a férfi tekintetét, lenézett az

...

ölébe% A férfias teste fel -olt fed-e az é#szakának, keményen és -astagon – nem menteget)z-e% &llentétben -ele, Aidan a legke-ésbé sem #ött za-arba% !aló#ában, nyil-án-aló -olt, hogy $gy érezte, #oga -olt hozzá% Belnézett a felh)k szétszórt foszlányaiban el)tünedez) csillagokra% Az é#szaka nagyon szé -olt és nyugtató% A kezének az érintése a torka körül, meg kellett -olna, hogy i#essze, de helyette $gy érezte, mint akit dédelgetnek% Alexandria megned-es'tette az a#kait% Az annyira he-es érzelmei közül egyik se -olt #ellemz) rá% – Diztos -agy benne, hogy nem te irány'tottad a tetteimet. – ,e -agy az élet árom, Alexandria% Az elméd és a tested megismert, mint olyat% A kötelék köztünk csak n)ni fog, mint ahogy a szükség% 9lyen a né ünk természete% &z -alósz'n7leg a hossz$ életünk iránti -édelem% 9d)-el az meglehet)sen elhal-ányul, -iszont a szexuális szükségleteink egymás iránt er)sebbé -álik% &l#ön ma#d az id), amikor nekünk engedni kell, -agy szörny7 kö-etkezményei lesznek% – 1eg róbálta gondosan meg-álogatni a sza-ait, de azért mégis )szintének lenni% :átta a ké et a férfi elmé#ében és dühösen el irult% – &r)szak. 1i er)szakban #önnénk össze. +em rendelkezem ta asztalatokkal – mint már megálla 'tottuk azt – és még abban se -agyok biztos, hogy szeretlek téged% &z miért történik köztünk. Aidan egy nagyot sóha#tott% :egalább futás helyett beszél% &l kellett mondania neki, am'g a lánynak még -olt bátorsága% – ,e azért nem éreztél soha fizikai -onzalmat egy másik férfi iránt

..3

sem, mert téged nekem szántak% A testednek szüksége -an az enyémre% ,e -agy az én élet árom% – Ctálom ezt a szót – csattant fel sért)dötten% – Az életemet már el-etted t)lem% 1ár azt se tudom, ki -agyok -aló#ában% – 8ék szeme találkozott az ö-é-el% – +em fogom harc nélkül átadni magam neked% Aidan a hü-elyku##á-al az állát simogatta, tüzes hullámokat küld-e rá% – 1ár az enyém -agy, mint ahogy én a tiéd% &l-égeztetett% – +em hiszem – tiltakozott, állát dacosan felemel-e% &gyszerre csak észre-ette, hogy a kardigán#a szét -an tár-a% &gy kis döbbent zihálással összeh$zta a széleit% – <sinál# magaddal -alamit0 – mondta felháborodottan, félreérthetetlenül illant-a a t$lságosan is férfias kinnle-)#ére% Aidan lustán megránd'totta a -állát% – &z most nem ontosan olyan, nem hiszem, hogy mindent $#ra kényelmesen -issza tudnék rakni% =ühösen el irult% – Az isten szerelmére, ne beszél#ünk róla0 Aidan azon ka ta magát, hogy a teste tomboló igényeinek ellenére mosolyog% 8ényelmes mozgásokkal elhelyezte magát a sz7k ruha keretein belül és begombolta a sliccét% – &tt)l biztonságban érzed magad. – ugratta gyengéden% A hang#ától a tiszta örömnek egy borzongása k$szott -égig Alexandria gerincén% 2enki sem méltó rá, hogy olyan hang#a legyen, mint az ö-é% @s a szá#a% Belnézett rá, megfogta annak -ésett tökéletessége% 2enkinek sem lehet ilyen csáb'tó szá#a% A sz'-e fá#dalmasan neki-ágódott a mellkasának% A szá#a ugyanolyan megbabonázó -olt, mint a hang#a% 8özel% (lyan

..6

közel% 2zinte érezte a melegét, az a#kainak h'-ogató forróságát% A férfi a#kai az ö-ét s$rolták és akkor a sz'-e megállt% A nyel-ét -égigh$zta az alsó a#kán, ingerel-e, hogy kinyissa és behatol#on a selymes belse#ébe% A sz'-e $#ra elkezdett -erni% (lyan érzése -olt, hogy a föld furcsán elmozdul-a, lassan forog-a, kibillenti az egyens$lyából% A férfi tökéletes hozzáértéssel feltárta a szá#a minden zugát, $#rateremt-e a forróságot közöttük% Aidan -olt az, aki lassan, -onakod-a, felemelte a fe#ét% Burcsa ol-adt aranyszemeib)l forróság áradt, miközben birtoklóan bebarangolták az arcát% A hü-elyku##a az állát simogatta, a tenyere átfogta a torkát% – &z$ttal te csináltad – suttogta, mint egy sötét -arázsló, to-ább csáb't-a a -arázslatába% – ,agadok minden felel)sséget% A hang#a a b)re fölött suttogott% ,ehetetlenül nézett fel a férfira% Hogy tudta ilyen könnyedén csinálni. 2zexuális érzésekbe burkolni, amikor ) annyira biztos -olt benne, hogy neki semennyi sincs. – +em én -oltam – ismételte% – ;gy nézel rám, mintha -alami ók lennék és te edig egy kis le ke elfog-a a hálómban% – Aidan ismét megk'sérelt megmozdulni, hogy a testének némi enyhülést ad#on% A lány minden férfias izmot érzett benyomódni a uha alak#án% ?rökre ott akart maradni, soha nem akart tá-ol lenni t)le% &lszörnyedt, Alexandria kicsa-arta magát% +em sikerült neki% A teste nem mozdult egy centit se a férfiét)l% Aidan az aranyszemeit -égig az arcán tartotta% – Hadd kel#ek fel0 8omolyan mondom, Aidan% &lcsáb'tasz engem% A hangoddal csinálsz -alamit% ,udom, hogy 'gy -an%

..8

1int ahogy *oshuá-al csináltad% – Dárcsak tudnám, )i((ola0 *ó lenne irány'tani téged% Az mindenféle érdekes lehet)ségeket ny$#tana% :átta a gonosz gondolatokat a férfi fe#ében> az összefonódott testüket, a csu asz b)rüket, a szá#át mindenhol ra#ta mozgat-a% – Ell#0 – kiáltotta kétségbeesetten és érezte a testét ol-adozni a fe#ében lé-) erotikus ké ekt)l% Aidan ártatlanul nézett rá és az állát a fe#e tete#éhez dörgölte% – @n csak él-ezem az é#szakát, Alexandria% Hát nem gyönyör7. 3 felnézett a hal-ányuló csillagokra% A sötétben fény kezdett cs'kozódni, az ég ezüst6szürkébe fordult% :élegzete elakadt% Ho-a t7nt az é#szaka. 1eddig feküdt itt Aidannal. +em akart lemenni a hálókamrába aludni% – 2zeretném látni a na ot% A keze a ha#át simogatta% – :áthatod a na ot, de nem lehetsz benne% @s soha ne fele#tsd el a na szemü-eget, -agy az id)t% +agyot nyelt félelmében% – Az id)t. – &l)ször letargikussá fogsz -álni, ma#d a gyengeség fog #elentkezni és tel#esen sebezhet) leszel% =élig menedékben kell lenned% A hang#a nyugodt -olt, tárgyilagos, mintha az, hogy el-eszi t)le az életét nem is törné össze% &gyszerre csak utálta a hang#át% – 1i lesz *oshuá-al. – kérdezte% – 1i lesz az életé-el, iskola, születésna , artik, s ort. :ehet, hogy #átszani fog baseballt -agy focit% Hol leszek a #átékok ide#én, az edzések alatt ki lesz ott -ele.

..9

– 1arie és 2tefan% – +em akarom, hogy egy másik n) ne-el#e fel a test-érem% 2zeretem )t% (tt akarok lenni, amikor megteszi ezeket a dolgokat% +em tudod megérteni. +em akarom, hogy 1arie ül#ön a lelátókon, amikor el)ször üti el a labdát% @s mi -an a szül)i értekezletekkel. 1arie megy oda is. – A hang#a keser7 -olt és a rettenet ismét elzárta, mardosta a torkát, azzal fenyeget-e, hogy megfo#t#a% – :élegezz, Alexandria0 – arancsolta lágyan, kezei-el a -állait massz'roz-a% – Ellandóan elfele#tesz lélegezni% &z az egész annyira $#% A dolgok ki fognak alakulni maguktól% Ad# egy kis id)t magadnak% – ,alán, ha láttam egy or-ost% &gy kutatót, aki -érké z)rendszeri betegségekre szakosodott% 8ell lennie egy módnak, ami -isszaford't#a – mondta kétségbeesetten% A legrosszabb az -olt, hogy szembenézzen az igazsággal% +em azzal, hogy -ért kell innia% +yil-án le tudná küzdeni az ellenszen-ét, Aidan az imént bizony'totta be% Hanem Aidan iránt egyre nö-ek-) megszállottsága rém'tette meg% 3 rémisztette meg% Az, ahogy az életét ural#a, rémisztette meg% Azt akarta, hogy minden t7n#ön el, és hogy minden $#ra normális legyen% Aidan kissé megmozdult, ny$#tózkod-a, ahogy egy dzsungelmacska% @rezte, hogy az izmai er)t)l hullámoznak% 8ezét a nyakára tette és határozott birtoklás -olt a tekintetében% – &szedbe se #usson ilyen ostoba dolgot csinálni% !annak olyanok, akik a né ünkre -adásznak és azok a módszerek, amiket arra használnak, hogy el uszt'tsanak minket, nem t$l

..;

szé ek% 1eg fogsz halni, egy kemény és cs$nya halállal% +em tudok megengedni egy ilyen dolgot% – Ctálom azt a lekezel) Kén6annyira6nyugodt6-agyok6és6te6 annyira6hiszérikus6-agyL hangot, amit használsz% 2oha nem -agy dühös. – támadt rá, kis szikrákat l)-e a zaf'rszemeib)l% – &gyszer7en csak figyelmen k'-ül hagylak téged% Honnan tud#am, hogy ezek közül bármelyik is -alós. Azel)tt soha nem #ártam 'gy% &z mind egy álom% Aidan felemelte a szemöldökét és egy kis, g$nyos, szuggeszt'- mosolyra h$zta a szá#át% – &gy álom. – -isszhangozta% – &gy rémálom – #a-'totta ki egy szemöldökráncolással% – &gy nagyon rossz, nagyon élénk, rémálom% – 2zeretnéd látni, hogy fel tudlak6e ébreszteni. – a#ánlotta fel készségesen% – +e hangozz annyira arrogánsnak és macsónak% :ibab)rös leszek t)le – csattant fel, mert a sz'-e a félelemt)l $#ra he-esen -ert% !a#on ) csinál#a, hogy ilyen szexi, ilyen csáb'tó legyen. &l)ször is nem ismerte a férfiakat, de biztosan nem -olt mind ilyen, mint ez% Halálos% 2zabadságát fenyeget)% &gy lusta mosoly lágy'totta el a férfi tökéletes szá#át, azonnal oda-on-a a figyelmét% – Arrogánsnak hangzottam. – A hü-elyku##a oda6-issza simogatta a ulzusát% 3 mindegyiket külön érezte, a cirógató érintés azonnal -égigk$szott a testén, összegy7l-e a gyomra mélyén, hogy ott gyengéden s$rol#a, mint a le kék szárnyai% &lford'totta a fe#ét, hogy elkerül#e az átható aranytekintetét, hogy elkerül#e a tökéletes szá#át és ekkor meglátta a skarlát-örös -ékony

..<

szalagot, ami a mellkasán lefelé egy utat hozott létre, összekuszálód-a a sz'narany sz)rébe még le##ebb csorog-a a la os hasára% 1iel)tt gondolkodhatott -olna, ösztönösen, érzékien, leha#totta a fe#ét, miközben a nyel-e a rubin-örös cs'kot kö-ette% Aidan minden izma he-esen megfeszült, összeh$zódott és görcsbe rándult% Bogait összeszor'totta és a torka elszorult% A lány egy természetes érzékiséggel rendelkezett és a teste annyira ismer)s -olt az ö-ének% Alexandria minden ösztöne érte kiáltott% A lány annyira ártatlan -olt, annyira nai-, azzal, hogy olyan közel -olt hozzá -aló#ában -eszélyben -olt% @-százados fegyelme rohamosan szétesett, 'gy csak egy sötét, éhez) -adállat, sz7kölköd-e – nem, igényel-e – kö-etelte a ár#át% Aidan nem seg'thetett magán% C##ai belegabalyodtak a lány selymes ha#ába a tarkó#án és magához szor'totta, mindaddig akarta, am'g a föld forog és darabokra hullik, am'g a teste -ert és lüktetett -alahol a fá#dalom és a gyönyör között% 1inden el)zetes figyelmeztetés nélkül Alexandria felugrott, eltolta )t, amilyen keményen csak tudta, annyira, hogy az ) meglehet)sen ingatag álla otában egy tom a uffanással leesett az erkély adló#ára% A homályos látásán keresztül islogott fel rá és meg róbálta -isszatartani a ne-etését, ami azzal fenyegetett, hogy felemészti )t% – 1i az. – +e légy annyira%%% annyira%%% – A sza-ak cserbenhagyták% 5ze0i% 1onzó% 7sáb+tó% 8ezeit a cs' )#ére té-e, dühösen nézett rá% – Hagyd abba0

..>

:ízedik 7ejezet

konyha már meleg -olt a 2tefan é 'tette k)kandalló lobogó t7zét)l% 8á-é és fahé# aromá#a ter#engett a le-eg)ben% Alexandria Aidan oldalán besétált a helységbe, testük olykor finoman s$rolta egymást% Aidan futó illantást -etett a lány leha#tott fe#ére% A lány – a férfitól tart-a, -alamint annak kö-etkezményét)l, ahogy teste a férfira reagált – most körültekint) -olt% 1égis, anélkül, hogy a lány tudatában lett -olna, teste ösztönösen kereste Aidan testének oltalmát és -igaszát% Alexandria a férfi -álla alatt -olt, akinek kar#a a hátán keresztül könnyedén a lány dereka köré fonódott% ;gy t7nt, a lány észre sem -eszi% A lány b)rének ta intása meg)r#'tette a férfit, de ) to-ábbra is a szokásos könny7 kecsességé-el #árt és arcán sem -oltak felfedezhet)ek az érzései% 1arie6re mosolygott, ahogy az asszony elfordult a konyha ulttól, ahol é to#ást -ert fel egy tálban% Annyi melegség és szeretet -olt az asszonyban sokak felé, s nem utolsó sorban a férfi felé is% 1arie azon ké essége, hogy milyen sokakat a sz'-ébe fogad, megszégyen'tette )t%

A

.3?

– Aidan0 Alexandria0 +em is se#tettem, hogy a kertben -agytok0 – mosolygott rá#uk, azonban éles szemét nem kerülte el sem a férfi kife#ezéstelen arca, sem edig az Alexandria szemében látható árnyak% – *oshua kicsit nyugtalanul aludt, azt hiszem, igazán hiányzol neki, ked-es% (lyan édes kisfi$% @s az ) gyönyör7 göndör tincsei0 – Ctál#a azokat a fürtöket – mosolygott Alexandria% – 1elyik kisfi$ szeretné. – bólintott 1arie% Alexandria közelr)l sem -olt olyan sá adt, mint amennyire 1arie korábban látta, egyáltalán nem látszott élettelennek, mint ahogy akkor festett, amikor Aidan a házba hozta% 1arie bizonyos -olt afel)l, hogy Aidan rend#én tá lálta )t% !ett egy mély lélegzetet% – 1eg szerettem -olna köszönni neked, amit a mina é##el Aidanért tettél% +agyon bátor dolog -olt% 2tefan elmondta, hogy Aidan meghalt -olna, ha te nem sietsz a seg'tségére% Aidan olyan számomra, mintha a fiam lenne, -agy a test-érem% 3 a mi barátunk, és egyben a mi családunk% 8öszönöm, hogy -isszahoztad )t nekünk% Aidan nyugtalanul megmozdult Alexandria mellett, de a lány nem foglalkozott -ele% – 2z'-esen, 1arie, habár biztos -agyok benne, hogy nélkülem is kitalált -olna -alamit% Aidan rendk'-ül leleményes% @n -agyok a te lekötelezetted mindazért, amit *oshuáért teszel% Aidan leha#totta a fe#ét, hogy gyengéden egy uszit nyom#on 1arie halántékára% – 1egmondtam már é-ekkel ezel)tt neked, hogy t$l sokat aggódsz miattam% =e igazad -an% Alexandria megmentette az életemet% Alexandria rágrimaszolt% – @s ez egy ragyogó döntés -olt a

.3!

részemr)l – suttogta csak a férfi fülének hallhatóan% Aidan keze a lány tarkó#ára cs$szott egy cirógatással% – ;gy gondolom, igen% 2tefan lé ett be egy nyalábnyi fá-al% – Aidan0 Bent -agy0 – mosolygott mindkett)#ükre ragyogóan% – @s Alexandria, sokkal #obban nézel ki, mint legutóbb, mikor láttalak% Azonban érdemedre legyen mond-a, tudod, hogyan kell kezelni a dolgokat% – ,alán kissé arancsolgató -agyok, 2tefan% +em akartam az lenni – sö ört ki öntudatosan Alexandria egy tincset az arcából% – &z csak azért -an, mert olyan sokáig éltem *oshuára gondot -isel-e a magam uraként, megszoktam, hogy mindent én magam teszek, és mindent nekem kell kitalálni% 8ülönben is, Aidan annyira önfe#7 és $gy t7nik, hogy errefelé mindenkit megféleml't% A lány kig$nyolt )t, a kis gonosz0 Aidan felismerte és -alami a belse#ében felelt az ugratásra% @-századok óta, azaz a fiatalsága óta el)ször érezte $gy, hogy nincs egyedül% A sa#át otthonában -olt – nem egy házban, hanem egy igazi otthonban – a család#á-al körbe-é-e% *oshua békésen aludt az ágyában, 1arie és 2tefan ne-etett és tréfálkozott a konyhában és mellette -olt a n), aki az ) élete -olt, maga a le-eg) a tüde#ében és -ér az ereiben% A lány sz'-et adott neki, 'gy most már ké es -olt szeretni, ne-etni és értékelni a csodát, ami-el mega#ándékozták% – Az a #óké 7 férfi -issza#ött – mondta egyszer csak 1arie der7s és ártatlan szemekkel% ,o-ábbra is nagyon elfoglalt -olt a ultnál%

.3.

2tefan elkezdett fulladozni a ká-étól és Aidannek meg kellett ütögetnie öklé-el a hátát% Ayanakod-a nézett egyikr)l a másikra% – 1ilyen #óké 7 férfi. – egy süllyed) érzés kezdett a gyomra mélyére költözni% – A te 1r% 9-anod – érintette meg finoman 1arie Alexandria kar#át% – &léggé nyugtalan -olt és aggódott érted% 1ég a rend)rséget is felh'-ta, amikor mi nem engedtük be )t% 9de is #öttek tegna reggel% 8ed-es, ud-arias tisztek -oltak% Azt hiszem, Aidan, találkoztál már -elük egyszer -agy kétszer – mondta 1arie -idáman% – ,homas 9-an ismét ide#ött. – kérdezte Alexandria döbbenten% – Fh, igen, ked-esem – -álaszolta 1arie minden hátsó nélkül% – &léggé aggódott érted% – 8ih'-ta a rend)rséget. – Alexandria ezt nem tudta felfogni% – 8ét nyomozót% 5agaszkodnak hozzá, hogy te és Aidan mihamarabb -egyétek fel -elük a ka csolatot, mikor -isszatértek% 1ondtuk nekik, hogy Aidan egy magánklinikára -itt téged, s hogy nagyon beteg -oltál% Aidan sokszor adományozott énzt az ügyeik számára és ezen t$l még egyénenként is kiseg'tette )ket néhányszor, mikor szükségük -olt rá% &gyre többet és többet, természetesen% 8ölcsönök nagyon alacsony kamattal, ersze a tör-ény keretein belül% Az -olt a benyomásom, 1r% 9-an felbosszantotta )ket az Aidan elleni -ádakkal% – &zt el tudom ké zelni – szólt Aidan szárazon 1arie6re mered-e%

.33

1arie nem látszott észre-enni a #eleket% – ;gy gondolom, édes dolog -olt, hogy annyira aggódott a biztonságod miatt% Aligha lehet szemrehányást tenni neki a tör)déséért – mosolygott to-ább% – Azt akarta, hogy átkutassák a házat, de természetesen a rend)rök -isszautas'tották% 1eghagyta a számát és arra kér, hogy h'-d fel )t és itt hagyott még -alami mást is% Hadd mutassam meg neked – 1arie $gy hangzott, akár egy izgatott iskolás lány% Aidan egyik cs' )#é-el lomhán a ultnak támaszkodott, de aranyszemeiben semmiféle lomhaság nem -olt% 5ezzenéstelen szemekkel kö-ette ház-ezet)n)#e minden egyes mozdulatát, mere- tekintete egy nagy ragadozó szemeihez hasonl'tottak, amely é rédá#át méregeti% 2tefan nyugtalanul közelebb h$zódott a feleségéhez, de 1arie6nek nem t7nt fel, miközben a h7t)szekrénynél sürgöl)dött% – Deszélnem kell a rend)rséggel. – kérdezte Alexandria% &gyáltalán nem -olt tudatában Aidan fenyeget) hozzáállásá-al% – @n nem beszélhetek a rend)rökkel, Aidan – fe#ét ráz-a ny$lt ki a férfi kar#a után% – +em tudom megtenni% 1i -an akkor, ha Henry fel)l kérdeznek, -agy azok fel)l a n)k fel)l. ,homas 9-an el fog#a mondani nekik, hogy ott -oltam azon az estén% +em beszélhetek a rend)rséggel0 1it tett ,homas.0 Az elégedettség nagy érzésé-el Aidan egyik kar#át -édelmez)en a lány -állai köré kanyar'totta% !igaszt ny$#t-a közel -onta magához% 1arie kinyitotta az óriási h7t)szekrényt és egy metszett kristály-ázában lé-) hatalmas rózsacsokorral a kezében fordult -issza% Aidan érezte Alexandria gyors lélegzet-ételét%

.36

– A tiéd – mondta 1arie -idáman, figyelmen k'-ül hagy-a Aidan komor homlokráncolását% – A te 1r% 9-anod ezt hozta neked% Alexandria elh$zódott Aidant)l, ma#d át-ágott a konyhán% – 1ilyen gyönyör7ek0 5ózsák0 – mondta izgatottan% – 2oha nem ka tam ezel)tt -irágokat, 1arie% 2oha0 – A lány megérintette az egyik harmatos szirmot% – Hát nem csodálatosak. 1arie mosolyog-a bólogatott egyetértésében% – Arra gondoltam, hogy talán a na aliba tehetnénk )ket, de ha a sa#át hálószobádba szeretnéd, az is nagyszer7 lenne% Aidan keze -iszketett a k'-ánságtól, hogy megfo#tsa az asszonyt% 9smerte 1arie6t születése illanatától fog-a – azaz hat-ankét é-e – és még sosem -olt ingerült szó-áltásuk% @s most hirtelen ) meg akar#a )t fo#tani% 8i kellene té nie 9-an torkát% !irágok0 1iért nem gondolt ) korábban -irágokra. @s 1arie miért nem neki eml'tette el)ször azokat a rózsákat. 1iért fogadta el egyáltalán. @s kinek az oldalán áll egyáltalán az asszony. !irágok0 8ényszert érzett, hogy szétté #e )ket, szirmonként, egyik szirmot a másik után% – +ézd – turbékolta 1arie –, még a tö-iseket is eltá-ol'tották róla, hogy meg ne sértsd magadat% 1ilyen egy figyelmes férfi0 – 1ilyen id) ontot beszéltél meg a rend)rséggel, amikor meg kell látogatnunk )ket. – -ágott közbe Aidan, attól tart-a, hogy ha nem teszi, kitör bel)le az er)szak% Ay7lölte, ahogyan Alexandria a kar#aiban tartotta a fehér rózsákat, miközben szirmait simogatta% 2tefan megköszörülte a torkát és a feleségére meredt% – Arra

.38

kérnek téged, hogy lé # ka csolatba -elük a leghamarabbi, számodra kényelmes id) ontban% ;gy t7nik, 1r% 9-an ro ant kitartó, különösen a két felismerhetetlenségig összeégett test óta, amit ár mérföldre innen találtak% 1ondtam a rend)röknek, hogy a boltból tértem é -issza, mikor észre-ettem a lángokat és felh'-tam )ket az autóból% Alexandria arca elsá adt és iránymutatásért felnézett Aidanra% – &rr)l is fognak engem kérdezni. Aidan kiny$#totta a kezét és u##ai-al gyengéden a lány selymes ha#át cirógatta% – ,ermészetesen nem, (ara +e riad# meg ennyire% 3k azt hiszik, kórházba -ittelek% Ha szükséges, akár bizony'tékokkal is szolgálhatunk% A rend)rség csak -álaszt szeretne adni 9-an ne-etséges aggodalmára azzal, hogy téged él-e és egészségesen látnak% Diztos'tottam )t, amikor legutóbb itt -olt, hogy biztonságban -agy, ) azonban nem fogadta el a sza-aimat% Ala osan megsértett engem% Bélelmei dacára, Alexandria felne-etett% – Hazudtál nekik, te ostoba% +em -oltam biztonságban% &gy -ám 'r meghara ott engem, emlékszel. A férfi felemelte egyik szemöldökét% – (stoba. :étezésem é-századai alatt soha senki sem h'-ott engem ostobának% – +os, mi-el mindenki fél t)led% ,homasnak #ó oka -an azt gondolni, hogy hazudtál% +e tégy $gy, mint azok a ne-etséges férfiak -alamelyik századból, akik becsület árba#okat -'-tak% – ,öbb mint egy becsület árba#t -'-tam az én id)mben% – (stoba– mondta a lány tiszteletlenül, ugyanakkor ne-et-e% Alexandria a -irágokba temette az arcát és beszi antotta azok édes illatát% 1a#d felemelte fe#ét és ra#taka ta Aidant, amint )t

.39

bámul#a azzal a birtokos, férfias intenzitással, amit)l a lány sz'-e bukfencezett% – !alóban kell beszélnem a rend)rséggel. +em tehetnéd ezt egyedül. +émi elégtételt adott Aidannek az, hogy a lány 9-ant hibáztat#a, ez azonban nem seg'tett azon, ahogyan a lány magához ölelte azokat az átkozott -irágokat% 2tefan a fe#ét rázta% – !aló#ában, Aidan, a rend)rséget nagyon érdeklik azok a testek% ;gy t7nik, hogy egészen figyelemre méltó módon égtek el% A lángok belülr)l kifelé haladtak% 2emmi sem maradt utánuk a hamun k'-ül% +em tud#ák azonos'tani a testeket a fogazatuk ala #án sem% Azt hiszem, ragaszkodnak ma#d ahhoz, hogy mindkett)tökkel beszél#enek% Alexandria a ulthoz simult, he-esen Aidannek d)l-e% – @n nem -agyok -alami #ó a hazudozásban, Aidan% 1indig mindenki tud#a, mikor hazudok% A lány olyan csüggedtnek hangzott, mintha egy szörny7séges b7n lenne az, hogy nem ké es hazudni% Aidan megmosolyogta% – +e aggód#, (ara 1a#d én foglalkozom a rend)rséggel% 1indössze annyit kell ma#d tenned, hogy egy székben ülsz és törékenynek és gyengének t7nsz – biztos'totta Aidan a lányt% Alexandria homlokát ráncol-a nézett rá, mintha azt gondolta -olna, hogy a férfi kics$fol#a )t% – @n nem tudok törékenynek kinézni% !agy gyengének% @n er)s -agyok, Aidan% Aidanb)l kitört a ne-etés% &gyszer7en nem tudta elfo#tani% Hang#a mély és bársonyos -olt, egy tiszta hang, ami Alexandriát mosolygásra késztette% – +e ne-ess, te nagy

.3;

ma#om – bökte oldalba a férfit% – &sküszöm, Aidan, annyira arrogáns -agy, hogy az már félelmetes% 1indig ilyen -olt. – fordult 1arie6hez mosolyog-a – ez -olt az els) )szinte mosolya a másik asszony felé, osztoz-a -ele a n)i -éleményben% – 1indig – mondta 1arie ünne élyesen, megkönnyebbült sz'--el% +em is -olt tudatában annak, hogy mennyire félt attól, hogy a házban betöltött munká#a, szere e -áltozni fog, hogy ) és 2tefan többé nem lesz sz'-esen látott itt% ,udta, hogy Aidan sosem dobná ki )ket, de ha közte és Alexandria között lé-) feszültség nem oldódik fel, el)bb -agy utóbb neki és 2tefannak máshol kellet -olna megtalálniuk a helyüket% /edig Aidan otthona -olt az ) otthona is – egész életében% 1ikor 2tefannal összeházasodott, a férfi beköltözött és elfogadta azt az életet, amit az asszony élt, és Aidan 2a-age6t is megszerette% – Azt hiszem, a na ali tökéletes hely a -irágok számára – értett egyet Alexandria% – Amikor ,homas meglátogat ma#d, láthat#a )ket% Aidan azon ka ta magát, hogy a fogait csikorgat#a% Alexandria már ki is suhant a konyhából% Aidan elka ta 1arie -állát, miel)tt kö-ethette -olna )t, leha#olt és szá#át a füléhez emelte% – +em tudtad -olna kidobni azokat az átkozott gazokat. – 2za-ai -alahol a sziszegés és a morgás között hangoztak% – @s csak hogy rögz'tsük, te áruló, nem 9-an az ) embere% @n -agyok az% 1arie döbbenten nézett% – 1ég nem, még nem -agy az ) embere% ;gy hiszem, még ud-arolnod kell neki% @s ersze soha nem dobnék ki rózsákat, Aidan% Ha egy férfi -eszi a fáradtságot

.3<

és -irágokat a#ándékoz egy n)nek, akkor legalább legyen meg a n) öröme abban, hogy gyönyörködik bennük% – Azt gondoltam, nem ked-eled azt a trógert% – +em lehet ) olyan rossz% :átnod kellett -olna, hogy aggódott Alexandriáért% @n mondom neked, Aidan, az a férfi -alóban tör)dik -ele% – 1arie szándékosan -olt ártatlanul lelkendez)% – +em gondolom, hogy aggódnod kellene, ha Alexandria -ele -an – róbált 1arie megnyugtatóan hangzani% 1ögöttük, 2tefan ismét fuldoklott% Aidan három nyel-en káromkodott ékesszólóan, ma#d kö-ette Alexandriát ki a szobából, miközben fe#ét rázta a n)i elme furcsa m7ködése miatt% – ,e komisz, komisz asszony – fonta egyik kar#át 2tefan 1arie köré% – &z mulatságos, 2tefan – ne-etett lágyan% – @s #ót tesz Aidannak% – :égy ó-atos, asszony% 3 nem olyan, mint más férfiak% 1ég talán ölne is azért, hogy megtartsa Alexandriát% A természete egy -ad ragadozó természete – 2tefan komolyan figyelmeztette% – 2osem láttuk még )t ilyennek, mint ahogy most -iselkedik% 1arie szusszant egyet% – Aidan -iselkedni fog% 2osem merne másként tenni% &z a lány el akar szaladni% Alexandriának -an esze és b)-en -an benne bátorság is% – 2 iritusz – értett egyet 2tefan% – 1eg fog#a táncoltatni Aidant% Azonban ) nincs tisztában a -eszéllyel, amiben ) mindig is lesz% !agy azzal a -eszéllyel, ami *oshuát fenyegeti ma#d%

.3>

– 9d)re -an szüksége, 2tefan – mondta 1arie lágyan% – 2eg'tenünk kell Alexandriát, és Aidan ma#d -ezeti )t% Aidan megfontoltan lé delt Alexandria után, miközben igyekezett elnyomni a benne fortyogó démon -ad kirohanását, aki er)sen ágált a lány szemébe lo ódzó lágy, messzi tekintet ellen% Az eszé-el értette, hogy mi -onzza Alexandriát ,homas 9-anhoz% A lány emberi szeretett -olna lenni% &mbernek szerette -olna érezni magát, s az emberi -ilágban szeretett -olna élni és dolgozni% ;gy hitte, 9-an meg tud#a neki ezt adni% 2)t, nem kellene foglalkoznia azokkal az ismeretlen, rémiszt)en intenz'- szexuális érzésekkel, amiket Aidan -áltott ki bel)le% 8iny$lt és megragadta a lány hossz$ ha#át, -áratlanul megáll't-a )t% – +e aggód# a rend)rség miatt, Alexandria% +em fognak t)led semmit sem kérdezni a -ám 'rok fel)l% Bogalmuk sincs arról, hogy -ám 'rok -oltak és )k am$gy is $gy tud#ák, kórházban -oltál% Ha kérdez)sködnek, mond csak azt, hogy nem emlékszel semmire% Alexandria egy ár illanatig nyugodtan rendezgette a rózsákat% A férfi érezte a gyötr)dését% – Aidan. &lhagyhatom ezt a helyet. &lmehetek. Aidan keze önkéntelenül megfeszült a lány ha#ában% :assan kiengedte a le-eg)t tüde#éb)l% – 1iért kérded ezt, )i((ola. – &gyszer7en csak tudni szeretném% Azt mondtad, hogy nem -agyok itt fogoly% *öhetek és mehetek, ahogy nekem tetszik. – kérdezte, miközben fogai alsó a#kát rágták% – ,er-ezed, hogy rande-$zol ezzel a asassal. – ,udni akarom, hogy elhagyhatom6e ezt a házat%

.6?

Aidan egyik kar#át a lány karcs$ dereka köré fonta és kemény testéhez -onta% – ;gy gondolod, hogy életben tudsz maradni nélkülem. – 2zá#ának meleg lehelete a lány nyakát simogatta% Alexandria minden szándéka ellenére sem tudott -álaszolniI teste lángra ka ott% Jaf'r szemei a férfi arcát kutatták% Aidan arca semmit sem árult el, Alexandriának se#telme sem -olt róla, mit gondol, de ahhoz, hogy ezt kitalál#a, nem fog#a egyes'teni elmé#ét a férfié-al% Aidan egyre mélyebbre és mélyebbre -onta a sa#át -ilágába, az é#szaka -ilágába% A szexualitás és az er)szak -ilágába% Alexandria -issza akarta ka ni a régi életét% 9smer)s dolgokat akart maga köré, dolgokat, amelyek felett -an hatalma% Aidan tökéletes a#kai megérintették a torkát% Akár a lángok simogatása% Aranyló tekintete találkozott a lányé-al% – +e kérdezz olyat, amire nem igazán szeretnél -álaszt ka ni% +em fogok neked hazudni, csakhogy könnyebbé tegyem% Alexandria lehunyta a szemét, ahogy a melegség elárasztotta a testét% Aidan azt éreztette -ele, hogy becsben tart#ák% Hogy gyönyör7% Detel#esületlennek, üresnek érezte magát nélküle% C##ai megfeszültek az egyik rózsa szára körül, ma#d egy kis kiáltással elrántotta a kezét, u##át rázogat-a% – Hadd lássam – monda Aidan lágyan% Hang#a gyengéd, érintése szel'd -olt, ahogy magához h$zta a kezét, hogy meg-izsgál#a% &gy t7sz$rásnyi -ércse buggyant ki a mutatóu##ából% – 2ir Aalahad meghagyott egy tö-ist – dörmögte, ahogy leha#totta a fe#ét, ma#d szá#ának gyógy'tó forrósága ölelte körbe a lány u##át%

.6!

Alexandria nem tudott megmozdulni, nem tudott megszólalni sem% ,este lángolt a szükségt)l% (tt állt, ledermed-e, a férfit nézte, mint ahogy a sarokba szor'tott egér figyeli a macskát% Aidan már uralma alá -ette az ) életét% (tt -olt az elmé#ében, a testében és az iránta érzett szörny7 k'-ánság4 Bel akart kiáltani% 1ég ha sikerül is *oshuát -alahogyan ki#uttatnia, megszöknie és elszaladni, messze Aidantól, akkor is magá-al -inné a férfit mindenho-a, bárho-a is megy% Hirtelen elrántotta a kezét t)le, miel)tt a lángok még magasabbra törtek -olna% – A ne-e ,homas 9-an, nem 2ir Aalahad, és nagyon kétlem, hogy személyesen ) tá-ol'totta -olna el a tüskéket a rózsákról% Aidan komolyan bólintott% – 9gazad -an, )i((ola +eki nem #utna eszébe egy ilyen dolog, sem az, hogy maga -égezze el a feladatot% 1éltóságon alulinak gondolná és id) azarlásnak% – 8örülfogta a lányt és eltá-ol'totta a tüskét, ma#d gondosan meg-izsgált minden egyes -irágszárat, hogy meggy)z)d#ön róla, nem fog#ák ismét megsebes'teni a lányt% – 1iért kell neked ilyen lekezel)en beszélned róla. – kérdezte ingerülten% &lhatározta, hogy -onzódni fog 9-anhoz% A n)knek szerte a -ilágon több ked-ese is -olt% Ha a többi n) élete során egynél több férfihoz is tud -onzódni, akkor erre ) is ké es% +em muszá# csak Aidan 2a-age6hez -onzódnia% A férfi e-ilági, érzéki és hihetetlenül -onzó -olt az ) k'sértésbe -i-) szemei-el és a tökéletes szá#á-al% 1inden n) beleesett -olna, de ez csak fizikális -onzódás% Alexandria t$l tud ra#ta #utni, akár egy rossz influenzán% &gy he-es influenzán%

.6.

Aidan elfordult t)le és mere-en kibámult az ablakon% +em tudta, hogy ne-essen, -agy mérges legyen a lány -ad gondolatai miatt% Alexandria annyira eltökélte, hogy talál -alakit, bárkit, csak más legyen, mint )% –Aidan.– lé ett be 2tefan% – ,á#ékoztattam a rend)rséget, hogy te és Alexandria -isszatértetek és hogy ) felkelne ma reggel, hogy beszél#en -elük% 1egértettem -elük, hogy Alexandria még ké telen lenne arra, hogy bemen#en a rend)rállomásra -agy bárho-a másho-a% +emsokára kiküldenek két nyomozót% – +yomozók. – Aidan felemelte az egyik szemöldökét% – &miatt a #elentéktelen ügy miatt. 2tefan megköszörülte a torkát és nyugtalanul áthelyezte a tests$lyát% – Azt hiszem, 1r% 9-annak -an némi olitikai összeköttetése% Belment egészen a részleg fe#éig, s)t, még fel#ebb is% A detekt'-ek szerint, akikkel tegna beszéltem, olyan messze ment, hogy azt is leellen)riztette, legálisan -agyunk6e az országban% Azt hiszem, de ortáltatni akart minket% Alexandria le-eg)ért ka ott, állát felemelte% – 1it csinált. – +e haragud#, Alexandria, nem kellett -olna elismételnem ezt a füled hallatára% 1r% 9-an szörnyen ideges -olt amiatt, hogy ké telen -olt ka csolatba kerülni -eled – -álaszolta 2tefan% Aidan meg tudta -olna fo#tani a férfit, hogy az megk'sérelte mentegetni 9-ant% Alexandria bosszankodott% Anélkül, hogy tudatában lett -olna -ele, a lány már a férfi háztartásának tag#aként gondolkodott, $gy, mint ami része az ) sa#át

.63

család#ának% – &rre nincs mentség ,homas számára, hogy be-etette a befolyását és meg róbált de ortáltatni titeket 1arie6-el% &gyáltalán nem tör)dött azzal, hogy szétrombol#a az életeteket% @s mi -an *oshuá-al. +e-el)otthonba kellett -olna mennie% – Alexandria ,homas elleni mérge egyre csak nö-ekedett% 1eg-etette azokat az embereket, akik $gy gondolták, minden az ö-ék lehet, mi-el énzük -an% Aidannek ugyan soha nem -allotta -olna be, de egyre ke-ésbé és ke-ésbé -olt ha#landó arra, hogy együtt dolgozzon ezzel az emberrel, -agy bármilyen #elent)ségtel#es dologba ke-ered#en -ele% Dizonyára talál ma#d másik ki-ezet) utat% – !aló#ában – -allotta be 2tefan, elkerül-e Aidan éles tekintetét – azt hiszem, )t Aidan de ortálása #obban érdekelte% A háttérben egy ki-izsgálást futtatott le, leellen)riztette )t% Azt hiszem, abban reménykedett, hogy -alamilyen b7ncselekmény nyomára bukkannak% 9ellemetlen, azt hiszem, ezt a le'rást használta% Alexandria -isszafo#totta hirtelen felszakadni k'-ánkozó kacagását% – ,alán 9-annak több el)érzete -an, mint amit feltételeztünk róla% 9ellemetlen, ez egy megfelel) szó, nem gondol#a, 2tefan. @n nem kifogásolnám, ha Aidan de ortálna engem% – Azt hiszem, bölcsebb lenne -issza-onulnom a konyhába és megreggeliznem, Alexandria – -álaszolta 2tefan di lomatikusan% – Az egyetlen esélyed – mormogta Aidan% 2tefan minden b7ntudat nélkül Aidanre -igyorgott, és

.66

megállt az a#tóban% – ,alán felh'-hatnád 1r% 9-ant, Alexandria% A nyomozó azt mondta, hogy ett)l talán abbahagy#a, hogy minden t'z ercben zaklassa )ket% – ,'z ercenként h'-ogat#a )ket. – &gy lass$ mosoly derengett fel a lány a#kain% – ,ényleg nagyon aggódhatott% Hát nem édes, Aidan. Aggódott miattam% !alóban szeretné, hogy neki dogozzak% 1icsoda egy lehet)ség0 Azzal a énzzel, amit fizet nekem, *oshua és én4 – halkult el Alexandria, ma#d gyorsan Aidanre nézet% A férfi keze a tarkó#ára simult, u##ai nyugtatóan massz'rozták% – Düszke -agyok rád, Alexandria% A munkád rendk'-üli kell legyen, ha 9-an ennyire odáig -an érted% 1egérdemled, hogy #ól érezd magadat a b)rödben% – &gy illanatig sem hitte, hogy 9-an érdekl)dése tisztán üzleti, de tudta, hogy Alexandria -alóban tehetséges% Ernyékként -olt #elen a lány elmé#ében, s látta, ahogy az élénk ké ek életre kelnek a ké zeletében% Alexandria felmosolygott a férfira% – 5égóta álmodoztam arról, hogy ,homas 9-annak dolgozzak% A -állalata mindig a grafikai ki-itelezés él-onalában -an és a #átékai olyanok, mint az életnagyság$ filmek% Amikor felütötte a fe#ét a szóbeszéd, hogy talán $# grafikust keresnek, elkezdtem é##el és na al ra#zolni% +em hittem, hogy -alóban ka ok esélyt arra, hogy megmutathassam neki a munkámat, nem is szól-a arról, hogy szerz)dtetni szeretne engem% – Abból, amit én láttam a ra#zaidból, nagyon tehetséges -agy – méltányolta lágyan% – =e talán ki#a-'thatnál ár té-es benyomást a -ám 'rokkal ka csolatosan% – A lány szemei

.68

rá-illantak, azonban egy gödröcske mélyült el az arcán% – ,egyem )ket kegyetlenebbé és könyörtelenebbé, $gy érted. – kérdezte csintalanul% 1egérintette a legközelebbi rózsa szirmait és még egyszer leha#olt, hogy belélegezze illatukat% – +em tudom elhinni, hogy küldött nekem -irágot% &gy nyers hang szökött fel -alahonnan Aidan torkának mélyér)l% – @n csak megmentettem az életedet% 1ik a rózsák ehhez ké est. – nézegette ellenségesen a hossz$szár$ -irágokat, arany tekintete he-esen és fenyeget)en -illogott% Alexandria rá illantott, látta szá#ának sötét, elszánt kife#ezését, és kitört bel)le a ne-etés% 1eg ördült és a lábu##aira emelkedett, hogy a tenyeré-el takar#a el a férfi szemeit% – +e merészeld0 Ha a rózsáim elher-adnak, ontosan fogom tudni, ki érte a felel)s% 8omolyan gondolom, Aidan0 Hagyd békén a -irágaimat0 ,alán egyetlen -érengz) illantásoddal el uszt'thatod az egész csokrot% ,este lágyan simult a férfiéhez, kaca#a melengette a nyakát% Aidan kar#ai körbefogták kicsi derekát, magához rögz't-e )t% – @n csak azt ter-eztem, hogy egy kicsit her-asztom el )ket% 2emmi t$l drámait nem akartam tenni% Dársonyos hang#ára a lány belse#e felborult% /ici illangó szárnyacskák s$rolták a gyomrát% @rezhette a férfi kemény és férfias izmait, ahogy alak#ába nyomódtak% 1iért kellett testének minden egyes alkalommal elol-adnia, amikor ka csolatba kerül a férfi-al. 1ég akkor is, amikor a férfi gonosz -olt, akár egy ingerlékeny, féltékeny gyerek, megne-ettette )t% 1iért kell mindennek megtörténnie -ele. – &l-eszem a kezemet a szemed el)l, de nem szabad akár

.69

egy illantást sem -etned a rózsáimra% Ha ra#taka lak4 – A lány hang#a elhalkult azon szándékában, hogy megféleml'tse a férfit% ,enyere lassan lecs$szott a szemeir)l, u##ai -életlenül megérintették a szá#át% 2z'-e azonnal -álaszolt a férfiére% !agy a férfi sz'-e dobbant )érte. 1ár nem is tudta, azonban elektromosság attogzott, Aidan t$l közel -olt% – +e merészeld, Aidan – utas'totta% A férfi szemei forró, folyékony arannyá -áltoztak, s birtoklóan ragyogtak le rá, megol-aszt-a a lány bens)#ét% – 1erészelni mit. – suttogta Aidan, -arázslatos hang#a lángolóan k$szott be Alexandria b)re alá% A férfi tekintete oly er)tel#es -olt, hogy a lány érezte, ahogy ezek a lángok az ideg-égz)déseit nyaldossák% Aidan szá#a csu án ár centire -olt a#kaitól% Alexandria nyel-e megérintette sa#át alsó a#kát% (h, s ez mennyire csáb'totta, k'sértette Aidant0 Alexandria behunyta a szemét, mikor a férfi szá#a elkezdett közeledni felé% ,7z sö ört -égig ra#ta, mely felemésztette )t% Aidan, kar#ai-al szorosan magához réselte a lányt, de ez sem szám'tott% 2emmi sem szám'tott, csak a férfi tökéletes szá#a és a lába alatt mozgó föld% &idanhez tartozik &z #"é 5osem lesz más ,gyed'l (sak &idan 7sak ők ketten egy'tt D a $ér$ié A sza-ak megütötték a fe#ét, s örök id)kre bele-és)dtek a sz'-ébe% A lelkébe% Alexandria -onakod-a -onta el szá#át, s arcát beletemette Aidan mellkasába% – +em #átszol tisztességesen, Aidan – mondta% 2za-ai tom án hangoztak a férfi ingéb)l% A férfi meleg lehelete cirógatta -égig a nyakát% – &z nem egy #áték, (ara 2osem -olt az% – 2zá#a rácsukódott a lány

.6;

ulzusára, mire az he-es -ágtába kezdett% – &z örökre szól% – Bogalmam sincs róla, mit tegyek -eled% +em is tudom, mit értesz az alatt, amit mondasz% – &lmé#ében a za-arodottság nagyon is -alóságos -olt% A férfi elárasztotta )t, anélkül, hogy kis nyugalmat és id)t adott -olna arra, hogy magától kitalál#a a dolgokat% Aidan ezt nem akarta% Alexandriának meg kell b'znia benne és $gy kell lássa )t, mint egy barátot és egyszersmind szeret)t% ,estének és természetének kö-etelése sürgette -olna, de elhatározta, hogy megad#a neki a lehet) legtöbb id)t% A lány ne-etett ra#ta, )t magát is ne-etésre ingerel-e% &gy barátság kezdete -olt ez% 8ar#ai lassan, -onakod-a, engedték el a lányt, ma#d hátralé ett, hogy némi megnyugtató tá-olságot biztos'tson mindkette#ük számára% – ,homas 9-ant el kell tá-ol'tani és lel)ni – mondta Aidan szándékosan, hogy megmosolyogtassa a lányt% – 3 egy elkényeztetett kölyök, aki t$l sok énzt csinált, t$l gyorsan% Alexandria szemmel láthatóan ellazult% – 8'-áncsi -agyok, hogy nem ugyanezt gondol#a6e ) rólad% – Az ) élénk fantáziá#á-al, -alósz'n7leg a lelki szemei-el lát#a, ahogy egy karó-al átdöfi a sz'-emet – morogta% – &nnek az embernek beteg az elmé#e, hogy ilyen badarságokat talál ki% 1egszerezted a legutóbbi #átékát a -ám 'rokkal és azok rabszolgan)kb)l álló hadseregé-el. – +os, nyil-án-alóan neked meg-an – hangs$lyozta, lecsa -a a dologra% – !alósz'n7leg titokban szereted a #átékait% 1indenre lefogadnám% – Alexandria szemei kitágultak és a#kain egy lass$, gonosz mosoly ter#edt szét% – Hgy -an, -agy

.6<

nem 'gy -an, 2a-age. 1eg-an neked az összes #átéka% ,itkos ra#ongó -agy% – 5a#ongó. – fulladt meg csaknem Aidan% – &z az ember nem találná ki az igazságot, még ha az az arcába is bámulna% 1int ahogy ez a mina este is történt% – A #átékai kitalációk, 2a-age – emelte fel az egyik szemöldökét% – +em szánták -alóságosnak% <sak egyszer7 fantáziálgatás% &zért olyan szórakoztatóak, mert nem -alóságos% !alld be, szereted a #átékait% – &z sosem fog megtörténni, Alexandria, tehát ne tartsd -issza a le-eg)t% @s egy másik dolog – amikor telefonon beszélsz ezzel a nagyké 7 fazonnal, ne légy sziru os% – ?sszefonta a kar#ait a mellkasa el)tt és fölényes magasságából lenézett rá% – 2ziru os. – -isszhangozta méltatlankod-a Alexandria, megbánt-a a hamis -ádtól% – 2osem -agyok sziru os% – +agy szemei figyelmeztet)en -illantak a férfira, hogy csak mer#e er)ltetni a kérdést% 1erészelte% – Fh, de igen% – ?sszekulcsolta a kezét és grimaszolt, hang#át egy oktá--al felemelte, ahogy mesterkélten mosolygott% – (h, 1arie, ezek a -irágok olyan szé ek% ,homas 9-an adta nekem% – 1egforgatta a szemeit, ahogy utánozta a lányt% – @n nem mondtam ezt0 @s én sosem -iselkedem 'gy% !alamilyen oknál fog-a, nem akarod be-allani, hogy ked-eled 9-an #átékait% &z -alamiféle macsó ostobaság lehet annak ellenére, hogy sok férfi él-ezettel #átszik -elük% – Azok a #átékok egy rakás szemét – bizonygatta% – &gy

.6>

szemernyi igazság, -agy ésszer7ség nincs bennük% A -ám 'rokat romantikus lényekként ábrázol#a% @rdekes lenne látni, hogy mit gondolna, ha bemutatnák egynek% – &z nem -olt egyéb, mint egy burkolt fenyegetés% Aidan meglehet)sen elégedetten dorombolt még a gondolattól is% Alexandria elborzadt% – +em mernéd0 Aidan, $gy értem, még csak ne is gondol# arra, hogy -alami ilyen gonosz dolgot m7-elsz% – +em te -oltál az, aki azt mondta, hogy nem léteznek -ám 'rok. – érdekl)dött ártatlanul a férfi, ki-illanó fehér fogakkal% 9smét a férfi szá#a% Alexandria azon ka ta magát, hogy mere-en, elb7-öl-e bámul#a% Aidan mosolya meglágy'totta a#kainak '-ét, m'gnem tiszta érzékiséget nem sugárzott% A lány islogott, hogy -isszazökken#en a #elen életbe% Aidant tör-ényen k'-ül kellene helyezni% A férfi mosolya kiszélesedett, s ezzel a kegyetlenség minden nyoma szertefoszlott, ma#d közel ha#olt a lányhoz% – +e feledd, tudok ol-asni az elmédben, )i((ola% Alexandria kék szeme rá-illant és egyik kicsi öklé-el er)sen a mellkasa köze ére csa ott% 8eményen% – +os, fe#ezd be0 @s ne áltasd magadat% @ enséggel nem bókoltam neked% – +em. – 8ezé-el gyengéden megérintette a lány arcát% – 8üzd# csak, Alexandria0 +em -álik hasznodra, de ha ett)l #obban érzed magadat, csak ra#ta0 – Arrogáns, rimit'- ma#om – s nagy le-eg)t -é-e elfordult, miel)tt a férfi kiol-asná a szeméb)l az iránta -aló -ágyakozását% 8imérten ment a telefonhoz% – Azt hiszem,

.8?

meg-an neked ,homas telefonszáma, ugye. Aidan körülölte, kar#ai a -állát s$rolták, s illata beburkolta a lányt% Az ) fa#tá#ából mindenki fel fog#a ismerni a #elét, s a lányon lé-) illatból tudni fog#ák, hogy csakis )hozzá tartozik% Az emberek, azonban, sosem fog#ák észre-enni% Aidan – a gondolattól bossz$san – megtalálta a né-#egykártyát, ra#ta a telefonszámmal és átadta neki% – H'-d fel – nézett -ele szembe lágyan% Alexandria álla felemelkedett% 3 ember -olt% 2zeretett -olna emberi lény lenni% 1ég ha nem is -olt az, ez a4 ez a teremtmény – bármi is legyen a férfi – nem irány'that#a az ) életét% 8ih'-ó arccal böködte be a számokat a telefonba% Alexandria megle etésére személyesen maga ,homas -álaszolt% ;gy t7nt edig, ez tá-ol áll az ) személyiségét)l% – ,homas. 9tt Alexandria Houton – mondta této-án, mert nem -olt benne biztos, hogy most mit is kell neki mondania% – 5emélem, nem h'-om t$l korán% – Alexandria0 Hála 9stennek0 1ár azt kezdtem hinni, hogy az a férfi -árbörtönbe zárta magát -alahol% *ól -an. 2zeretné, hogy önért men#ek és el-igyem. ,homas felült és elsö örte a homlokába hulló ha#át% A le ed) egy illanatra olyan szorosan köré csa-arodott, hogy azért küzdött, hogy meg tud#on mozdulni% – +em, nem, #ól -agyok% +os, egy kicsit még er)tlen és sokat kell ihennem, de már sokkal #obban -agyok% 8öszönöm a rózsákat% Ayönyör7ek% – ,ökéletesen tudatában -olt annak, hogy Aidan közel áll hozzá, s figyeli minden egyes sza-át és a hangle#tését is% &gy ösztön azt mondta neki, hogy igyekezzen

.8!

sziru os lenni% A férfinak nincs #oga belehallgatni az ) személyes beszélgetésébe0 – Et#ö-ök, Alexandria% :átnom kell önt – mondta ,homas ellenségesen, s elhatározta, hogy nem hagy#a -isszautas'tani magát% – Azt hiszem, -an egy megbeszélésem még ma reggel ár nyomozó-al – mondta a lány enyhe feddéssel a hang#ában% 1ellette Aidan nyugtalanul megmozdult% A lány hang#a t$l lágy -olt az ) tetszéséhez mérten% ,$l szexi% A lány már a – 8ár átok né éhez tartozott, s rendelkezett mindazzal az érzékiséggel és dele#ez), hi notizáló er)-el, amely az ) fa#tá#ába született emberi lényekre hat% Aidan finom, birtokló mozdulattal h$zódott még közelebb, a lány érezte az illatát% &lárasztotta egész lényét, folyékony melegséget küld-e -áratlanul Alexandria testének közé s) tá#aira% Alexandria meggörnyesztette a -állait és arrébb lé ett, s megtámaszkodott egy antik cseresznyefa m7tárgyon, amin a telefon is ihent% – Annyira aggódtam önért, Alexandria% @s az a különös férfi% 1ennyire ismeri )t. – ,homas lehalk'totta a hang#át, akár egy suttogó összeeskü-)% Alexandria tökéletesen tisztában -olt azzal, hogy nem szám't, milyen halkan beszél ,homas% Az ) sa#át hallása is oly éles -olt most már, hogy ha akarta, nagy tá-olságokba is elhallott% +yil-án-aló, hogy Aidan hallásának még er)sebbnek kell lennie és hogy irány'tási ké essége messze #obb, mint az ö-é% Alexandria érezte, hogy arcát 'r -on#a be% – &gyáltalán nem ismeri Aidant, ,homas% ?n é en csak

.8.

megismert engem% <su án egyetlen egyszer találkoztunk egy -acsora alkalmá-al, ami félbe is szakadt% 8érem, ne mond#on dolgokat -alaki ellen, aki ilyen nagyszer7 barátom% – !alamilyen ismeretlen oknál fog-a, ,homas Aidan ellen irányuló meg-etése bosszantotta )t, de ez -olt az utolsó dolog, amit Aidannel tudatni szeretett -olna% – ?n nagyon fiatal, Alexandria% ,alán még soha nem is találkozott hozzá hasonló kaliber7 férfi-al korábban% Higgyen nekem, ) nem az ?n s$lycso ort#a% 3 -alósz'n7leg nagyon -eszélyes% C##ai megfeszültek a telefonkagyló körül, m'g u## ercei el nem fehéredtek% Mit t*d /"an4 -s ennek k#"etkeztében mekkora "eszélyben lehet &idan4 Bogai-al keményen belehara ott alsó a#kába% !alóban nem tudta -olna el-iselni, ha -alaki megse#ti az igazságot, és4 és egy karót -agy -alami mást keresztüldöfnek a férfi sz'-én% :ehet, hogy ) nem akart 'gy érezni és lehetséges, hogy ezzel elárul#a az emberiséget, de nem tudott mit tenni% Az az elgondolás, hogy elhagy#a Aidant, rém't) -olt% Aidan körülölelte )t és kezé-el gyengéden betakarta a lány markát% &lmé#ébe egy éles ké táncolt be ,homas 9-an fehér, gyakorlott mosolyá-al% Aidan szándékosan ugratta )t a ké el, m'g ki nem tört bel)le a ne-etés% – &z nem tréfadolog, Alexandria – mondta ,homas sért)dötten% – Et#ö-ök ?nhöz, hogy megbeszél#ük ezt% +em maradhat abban a házban azzal a férfi-al% – ?nnek akartam dolgozni, ,homas – -álaszolt Alexandria halkan –, de azt nem akarom, hogy a személyes életemet ?n

.83

irány'tsa% – Dehunyta a szemét% Annyira akarta ezt a munkát% 1int ahogy emberi lény is szeretett -olna lenni, élni és lélegezni és abban a -ilágban ténykedni, amit megértett% – 1eglátogatom ?nt – -álaszolta ,homas ellentmondást nem t7r)en% &gy hangos kattanás és Alexandria már csak a tárcsahangot hallotta% Belnézett Aidanre% – ;gy nézek ki, mint aki-el er)szakoskodni kell. – kérdezte, ahogy lecsa ta a telefont% – A homlokomon -an egy teto-álás, hogy kérem, )aran(solgasson nekem. – Hadd lássam – ha#olt közel Aidan% 2zá#a centiméterekre -olt a lányétól% – Hmm, egyáltalán nem% 9tt az állI rendk+"'li módon (sókolni"aló Alexandria megtasz'totta a falként elé#e magasodó mellkast, de az mozd'thatatlannak bizonyult% – 1eg se róbálkozz a megnyer) kis dolgaiddal -elem, 2a-age% 1egmondták nekem, te egy -eszélyes férfi -agy és hogy nem -agyok -eled egy s$lycso ortban, bármit is #elentsen ez% – Hogyan lehetnék én -eszélyes. – ,estének he-e és agresszió#a csa dába e#tette a lányt% Alexandria teste fá#t a férfiért% – !eszélyes -agyok. – hang#a a lány a#kai fölött susogott és selyemként omlott -égig b)rén% – Ha nem t7nsz el az utamból most azonnal, én4 – és elké zelte, ahogy keményen felránt#a a térdét, ma#d csak nézi, ahogy a férfi a adlón -onaglik fá#dalmában% Az elmé#ében lé-) ké ugyanolyan élénk és ele-en -olt, akárcsak korábban a férfié% Aidan ne-et-e ugrott el t)le% – 8icsit kellemetlen

.86

-érmérsékleted -an, Alexandria% – 1ásik bosszantó szokás – -álaszolta önelégülten%

.88

:izenegyedik 7ejezet

alami nyugtalan'tó -olt a ház körül% ,homas nem igazán tudta kita intatni, nem találta a helyes kife#ezést, hogy le'r#a azt, de azt k'-ánta, bárcsak tudná% Az nem é a tula#donos -olt% 1aga a ház t7nt él)nek, egy néma )rszem, aki )t figyelte% Ha ezt az érzést a szám'tógé ké erny)#ére tudná tenni, rögz'teni a ké zeteket és ábrázolni, ahogy a ház élt és lélegzett, rosszindulat$an bámul-a rá, ) lenne az egyik leggazdagabb ember a -ilágon% !alami nagyon nem stimmelt Aidan 2a-age körül, és a -égére akart #árni% A beáll'tás drámaian gyönyör7 -olt, maga a ház é 'tészetileg tökéletes, mégis -alami mélyebb, ala #aiban szörny7t érzett ott re#t)zni% Azon ka ta magát, hálás hogy a szokásos kora reggeli köd nem -olt #elen, ahogy felment a lé cs)n a hatalmas, d'szes be#árati a#tóhoz% 1ég a rend)rautó is, ami a kör alak$ felha#tón arkolt, furcsamód megnyugtató -olt% ,udta, hogy a nyomozók nem ked-elik, de #elenlétük biztonságérzetet adott neki, amire nagy szüksége -olt, hogy szembenézzen Aidan 2a-age6dzsel%

!

.89

3szintén szól-a, a mere- tekintetét)l frászt ka ott az ember% A fenébe is, a szemei halálra rém'tették% 2a-age tekintette, olyan -olt, mint egy ragadozóé – nyugtalan'tó, hátborzongató, rezzenéstelen% (l-adt aranytekintetében er) és intelligencia látszott, mégis ,homas biztos -olt benne, hogy id)nként a szemeiben -örös szikra -illant és egy furcsa intenzitással izzott% +éhány é--el ezel)tt, az egyik #áték kész'tésekor, 9-an dzsungelmacskák – tigrisek, leo árdok és a hozzá hasonlók – után kutatott és eszébe #utott, hogy a macskák milyen #ól láttak az é#szakában, a ragadozók életmód#ához tökéletesen igazod-a% +agy, kerek szemeik óriási u illákkal rendelkeztek, amik fényes na al egy réssé sz7kültek össze, de drámaian kiszélesedtek a sötétben% @s élénken emlékezett a halálos mere- tekintetükre miel)tt támadtak% ,homas megremegett és meg róbálta lerázni magáról a rettegés érzését, miközben az a#tó el)tt állt% 8é zelete egyértelm7en t$lórázik% 2a-age -eszélyes -olt, nem azért, mert egy é#szakai ragadozó -olt, hanem azért, mert területeként #elölte ki Alexandria Houtont, és ,homas 9-annak szándékában állt ugyanezt tenni% &z minden% 5i-álisok -oltak, ugyanazt a n)t akarták mindketten% 2emmi bal#ós, semmi több% 1indig is ba#a -olt azzal, hogy ellen)rzés alatt tartsa a ké zeletét% 1iközben -árt, a bonyolult ólomü-eg ablaktáblákat bámulta az a#tón% Ayönyör7ek -oltak, furcsa szimbólumok és formák d'sz'tették% 1inél #obban tanulmányozta az ü-eget, annál inkább $gy érezte, mintha belesüllyedne azokba% 1egragadna bennük, mint egy légy a borostyánk)ben% Az a né-telen rettegés $#ra kezdte elárasztani és alig egy illanatra elakadt a

.8;

lélegzete% Ha belé ne a házba, örökre csa dába esne a okol egy örökké-alóságában% A minta mozogni és -áltozni kezdett a rémült tekintete el)tt% Az bele akarta -onni )t a s irál#ába, hogy a okolba -igye% A sz'-e olyan hangosan dübörgött, hogy megfá#dult a füle% ,homas ma#dnem felsikoltott, amikor az a#tó kitárult, megtör-e a -arázslatot% Aidan 2a-age bámult le rá fels)bbrend7 magasságából% A férfi lazán -olt öltöz-e egy kifakult farmert és egy !6nyak$ ólót -iselt, de egyszerre furcsán elegánsnak, mégis -adnak és kegyetlennek nézett ki, id)szer7tlenül és nem oda -alón, mint -alami mindenható törzsi -ezér az elm$lt id)kb)l% /lusz a -állig ér) ha#, ami olyan arany, mint a szemei hozzáadódott a benyomáshoz% – 1r% 9-an% – A hang annyira tökéletesen szólt, hogy beszi-árogott ,homas sz'-ébe és lelkébe, tekeredett benne, mint egy él), lélegz) dolog% – Annyira örülök, hogy szak'tott rá id)t, hogy megáll#on és meglátogassa Alexandriát% Diztos -agyok benne, hogy a látogatása megnyugtat#a )t% 3 már nagyon ideges, hogy nem tud#a számára tartani a munkát% 2a-age szilárd s$lya eltorlaszolta a be#áratot a bels) térbe% Hang#a kellemes -olt, nyugtató, de a sza-ak kissé cs' tek% &zzel azt éreztette, hogy ,homas egy egyszer7 munkaadó, Alexandria Houton számára nem #elent semmi különlegeset és természetesen nem fenyegeti 2a-age lánnyal ka csolatos ter-eit% ,homas megtalálta a hang#át% /arázsló harag kezdett égni benne, ami megadta a lendületet, amire szüksége -olt, hogy kiossza ezt a férfit% 3 ,homas 9-an% 2a#át -állalata -an, gazdag,

.8<

h'res, olyan er), ami-el számolni kell% +em -olt gyá-a, hogy a küszöbön nya-alyog#on% – ?rülök, hogy ismét tudunk találkozni, ked-ez)bb körülmények között% – ?nelégülten, fels)bbrend7en fela#ánlotta a kezét% Abban a illanatban 2a-age megragadta az u##ait, ,homas összerezzent a férfi hatalmas ere#ét)l% 2a-age még meg se róbálta, s)t nem is t7nt $gy, mint aki észre-eszi az ) hétközna i ere#ét% <sendben átkozód-a, ,homas kezet rázott% &kkor 2a-age elmosolyodott% Behér fogak csillogtak% &r)s% @les% +em humoros, nem üd-özl)% &gy ragadozó mosolya, ami egyszer sem meleg'tette fel azokat a különös, rezzenéstelen szemeket% – Bárad#on be az otthonomba, 1r% 9-an – h'-ta be Aidan hátralé -e, hogy helyet ad#on neki% @s egyszerre, hogy belé #en a házba -olt az utolsó dolog, amit ,homas csinálni akart% 3 -aló#ában hátralé ett, a félelemt)l hideg borzongás száguldott -égig a gerincén% 2a-age szá#a egy kegyetlen, mégis szinte érzéki mosolyba görbült% – 1i az. – A hang, annyira nyugodt, olyan sima, mint a bársony, mégis g$nyos -olt% A két nyomozó több mint egy órát -olt ott, és ez id) alatt Aidanben a démon egyre er)sebb és er)sebb lett% 3 mindent kib'rt, de agyarai kib$#tak, amikor az egyikük mindent megtett azért, hogy Alexandriától egy találkát kér#en% !a#on a lánynak tényleg szüksége -an még egy ud-arlóra. 8i fog függeszteni egy figyelmeztetést a ázsitra, amely szerint minden h'm, aki Alexandria Houtonnak ud-arol, csakis sa#át felel)sségére tegye%

.8>

Alexandria kik'sérte a két detekt'-et az a#tóhoz, ,homas 9-an azonnal elfele#tette a félelmét% +em tudta le-enni róla a szemét% 8'sértetiesen szé -olt, sokkal inkább, mint amire emlékezett% 1ég a rend)rök is megbabonáz-a bámulták% ,homas -isszafo#totta a semmib)l feltör) féltékeny dühét, megle )d-e az érzelmei he-ességén% 2a-age folyamatos bámulása alatt, kényszer'tette magát, hogy -isszanyer#e az önuralmát% Alexandria arca felderült, amikor meglátta )t, és ,homas egy diadalmas -igyort küldött 2a-age felé% Ayorsan belé ett a házba, félretolta a nyomozókat, aztán összefogta Alexandria kezeit az ö-ében% !alami Aidanben mélyen, -eszélyesen ka-argott, amikor a lány kezeit ,homas 9-anéban látta% 1egállt a lélegzete% A sz'-e megsz7nt -erni% A démon megmozdult benne és a szabadon bocsátásáért ord'tott, agyarai berobbantak a szá#ába és a fene-ad -örös homálya lángolt a szemeiben% Amikor ,homas odaha#olt a lányhoz, azzal a szándékkal, hogy megcsókol#a az arcát, Aidan az önuralmáért harcolt% Hgy hát K-életlenülL meglend'tette az egyik kezét, s egy széllökéssel, forog-a és táncol-a ors órákat irány'tott 9-an orra alá% Amint 9-an belélegezte, he-esen tüsszögni kezdett, a roham az egész testét rázta% Alexandria ellé ett 9-antól és érdekl)d-e felemelte Aidanre az egyik szemöldökét% Amikor t$lságosan is ártatlanul nézett, dühösen rámeredt% +eki már a két megbabonázott rend)rrel is elég nehéz -olt foglalkoznia% 3k a hang#ától, a szemeit)l, minden mozdulatától furcsán megbabonázottnak látszottak%

.9?

Annyira aggodalmasak -oltak, annyira odafigyeltek arra, amit mondtak, annyira aggódtak az egészségéért, hogy elkezdett gyanakodni, hogy a -ércseré-el együtt Aidan -alahogy a szexe il#ét is megosztotta -ele% @s ) ezt határozottan nem akarta% Aidan ki-ezette a nyomozókat az a#tón, nagy önuralmat gyakorol-a, hogy ne dob#a ki )ket személyesen% +em szám'tott rá, hogy Alexandria k'sért) szé ségére 'gy reagálnak% Határozottan nem szám'tott a sa#át reakció#ára, amiért akarták )t% @rezte izgalmukat, ol-asta a gondolataikat és azt akarta, hogy t7n#enek el a szeme el)l, miel)tt -alami megbocsáthatatlant tesz% &kkor -alami megmozdult az elmé#ében, mintha egy illangó szárnyai s$rolták -olna% &idan4 1egdöbbenten illantott Alexandriára% A lány összeh$zott szemöldökkel nézett rá% Ne légy ilyen al%as Thomasszal ?röm hullámzott -égig ra#ta% 3 önként összeol-asztotta az elmé#ét az ö-é-el és $gy kommunikált, mint egy élet ár% 1inden b7nbánat nélkül elmosolyodott% ,nged el a kezét Gyerekes "agy -n nem $ogom a kezét -s ne engedd, hogy meg(sókol%on téged Nem %*tott odáig, hogy meg(sókol%on &idan, hagyd abba! 9omolyan mondom! Aidan felemelte a kezét és a or eloszlott% ,homas za-artan elfordult Alexandriától, s közben azon tö rengett, -a#on mi történhetett% +eki soha nem -oltak tüsszögési rohamai% 2oha% 1iért lenne hirtelen most egy. ,alán a ház és azok az átkozott rezzenéstelen borostyán szemek -oltak -alahogy.

.9!

Alexandria bu#a szá#á-al és csáb'tó gödröcskéi-el rámosolygott% – ,homas, kérem, #ö##ön és foglal#on helyett% 2a#nálom, hogy kellemetlenséget okoztam a betegségemmel% – Alex hang#a a b)re fölött suttogott és érezte, hogy a -ágy egy sugara át#ár#a )t% A lány csak egy szakadt, kifakult farmert és egy gyöngyházgombos kardigánt -iselt% 1ez'tláb -olt% 1égis hihetetlenül szexin nézett ki% ,homas mindig #obban szerette a kifinomult, di-atos n)ket, mégsem tudta le-enni a tekintetét Alexandria csiszolatlan szé ségér)l% A ház-ezet)n), kezében tart-a egy tálcát lé ett be, a tálcán meleg croissan, krémfelf$#t és egy ezüst ká-éscsésze -olt% !áratlanul, mosolyog-a üd-özölte ,homast% – 1r% 9-an, a -irágai kétségk'-ül fel-id'tották az otthonunkat% 9-an önelégülten letele edett a kana éra% 2ikerült megnyernie a ház-ezet)n)t% 1i-el különösen ked-esnek érezte, egy csekély fe#bólintással rö-iden rámosolygott% Aidan megfogta Alexandria egyik karcs$ kar#át és határozottan a ,homasszal szemben le-) magas támlá#$ székhez -ezette% 1iután leültette, ottmaradt a szék mögött, a kezeit gyengéden a -állain ihentet-e% – Alexandriának hamarosan ihennie kell, 1r% 9-an% 1ég mindig elég gyenge% A beszélgetés a nyomozókkal sokkal hosszabb ideig tartott, mint amire mi szám'tottunk és ez eléggé keményen meg-iselte% – &z egy megro-ás, egy emlékeztet) -olt ,homas 9-an számára, hogy ) -olt az, aki Alexandriát, ilyen törékenyen álla otban egy beszélgetésbe kényszer'tette a rend)rséggel% – 9gen, természetesen% 5ö-id leszek% @n csak szerettem -olna látni, hogy #ól -an, és hogy meg-itassuk a

.9.

munkaszerz)dést% – ,homas elfogadta a csésze ká-ét, amit 1arie átny$#tott neki, aztán felnézett Alexandria széke mögött -édelmez)en álló férfira% – &gyszer kife#tettem az el-árásaimat ezzel a munká-al ka csolatban, ezt igazán csak Alexandria zsenialitása ké es megérteni% A történet egyedi és nagyon i#eszt), a legki-álóbb sz'nészek ha#landók felol-asni a szere eket számunkra és szeretnénk létrehozni egy áratlan terméket a mai iacon% 1inden helyben -an, de szükségem -an a tökéletes m7-észi munkára% – &z annyira izgalmas, ,homas – mondta Alexandria, er)sen tudatában, hogy Aidan kezei a -állain -annak% A hü-elyku##a a kulcscsont#át lassan, érzékien simogatta% &zt a szir*)os hangot használod – mutatott rá Aidan gonoszul, hang#a $gy s$rolta az elmé#ét, mint ahogy a hü-elyku##a simogatta a kulcscsont#át% A tréfás meg#egyzést)l a sz'-e ol-adni kezdett% – ;gy érti, hogy önnek Alexandria m7-észi munká#ára -an szüksége% T#rőd% a magad dolgá"al, &idan 5zándékosan $l#rt#l#k egy ki(sit Eiztosan hallottál már erről a $ogalomról, nem igaz4 5őt, azt hiszem, te +rtad az erről szóló k#ny"et Nem t3r#m ezt az ostobaságot – suttogta a hang#a az elmé#ében, a ne-etése lágy és ro-okáló -olt% Alexandria felnézett az arcába% Az egy álarc -olt, az aranyszemeit még mindig nyugodtan ,homason tartotta% 3 mégis olyan er)s intimitást érzett, szinte mintha szeretkeztek -olna% Aidan iránti érzései er)sek -oltak és egyre #obban nö-ekedett minden beszélgetéssel, minden -ércseré-el és minden alkalommal, amikor összeka csolták az elmé#üket%

.93

&rre ráeszmél-e, félelem tört fel benne, éles és cs$nya% Lélegezz, iccola0 Mindig el$ele%tesz lélegezni% Aidan $gy hangzott, mint aki #ól szórakozik, g$nyos h'mnek% Alexandria $gy döntött, hogy figyelmen k'-ül hagy#a a g$nyos meg#egyzést, helyette egy lélegzeteláll'tó mosolyt küldött ,homasnak, amit)l ) felka ta a fe#ét és a he-es -ágytól és igényekt)l megfeszül) teste mozdulatlanná mere-edett% ,homas élénken tudatában -olt annak, hogy 2a-age, mint egy görög isten állt Alexandria széke mögött, azzal az átkozott állhatatos mere- tekinteté-el és kezeit a -állain tart-a, mintha az ö-é lenne% Azt a halálos mere- tekintet egyszer sem -é-e le róla% 9-an arca nyugtalan -olt% &gyfolytában olyan érzése -olt, hogy Aidan tudta milyen bu#a gondolatok #árnak a fe#ében és minden szándékát% 9-ott egy korty ká-ét, hogy megnyugtassa magát% – ,alán elmehetnénk reggelizni Alexandria – #a-asolta azt mézes6mázosan, tudatosan támad-a Aidan befolyását fölötte –, és megbeszélhetnénk a részleteket% A mere- tekintet sosem ingott meg% – Alexandria most nem tud elmenni% Az or-osok a ihen) órái-al ka csolatban nagyon különleges utas'tásokat adtak, nem 'gy -an Alexandria. ,alán figyelembe kéne -enni, amikor ?n elhatároz -alamit, hogy Alexandria ezt a munkát, amire ?nnek szüksége -an, egyáltalán el tud#a6e -égezni% – Aidan ugyanolyannak hangzott – csendesnek, szel'dnek, szinte kife#ezéstelennek, mintha mindez nem #elentene neki semmit és bármi is a -égeredmény, ,homas nem #elent fenyegetést%

.96

1égis, Alexandria megmere-edett a sza-aira és közbeszólt -olna, ha 2a-age kezei nem szor't#ák, 'gy tart-a )t -issza% ,homas elégedetten -ette észre, hogy a feszültség emelkedik közöttük% A kölcsönös -onzódás, az intenzitás kette#ük között félreérthetetlen -olt, és utálta azt, tud-a, hogy ez fenyegeti a ka csolatát a lánnyal% =e Alexandria nem -olt boldog -ele és ez #ó% 9-an az ) könnyed, ked-es mosolyá-al elmosolyod-a el)reha#olt% – Alexandria a munkát nem befolyásol#a a ihen)ide#ének korlátozásai% 1egálla odtunk és bármi áron ha#landó -agyok meg-árni, m'g meggyógyul% – +a, ezt ka d ki, 2a-age – gondolta% +e gondold, hogy ilyen könnyen félre lökhetsz% 7á)atámadás! 1igyázz, cara, $eléd .szik Aidan szándékosan könny'tett a hangulaton Alexandria és önmaga között% Alexandria hátranézett Aidanre és látta a nyugodt álarcát% Az aranyszemei soha nem inogtak el ,homas arcáról, de az elmé#ében hallotta lágy ne-etésének -isszhang#át% A bossz$sága ellenére -ele akart ne-etni% – ?rülök, hogy ezt mondta, ,homas – -álaszolta a legsziru osabb hang#án, szándékosan bosszant-a Aidant, hogy -isszafizessen neki% – Az or-osok nagyon gondosak és mi-el én felel)sséggel tartozom az öcsémért, -igyáznom kell az egészségemre% – <sak kö-esse ontosan az utas'tásaikat – -álaszolta ,homas, még közelebb ha#ol-a% – +em szeretném, ha megismétl)dne ez az esemény% Halálra rémisztett% – 2zemélyesked-e kiny$#totta a kezét és meg ihentette a lány

.98

térdén% !alamilyen oknál fog-a, az érintése tasz'totta Alexet% 9-an a másik kezében a ká-éscsészét egyens$lyozta, az hirtelen megbillent és a forró folyadék a kezére és a csukló#ára ömlött% &gy kiáltással csöröm öl-e lecsa ta a csészét a tálcára, s miközben ezt tette átemelte kar#át a krémfelf$#ton% A makulátlan öltönyének u##a szétny'lt és összeken)dött ragacsos krémmel% – F, ,homas – Alexandria meg róbált felugrani, hogy seg'tsen neki, de Aidan kezei a helyén tartották% T*dom, hogy te tetted ezt, te neander"#lgyi! 5 egy )er(ig se )róbáld meg ártatlannak beáll+tani a tetted, mert nem $og m3k#dni 5zándékosan kellemetlen helyzetbe hoztad ezt az embert% He-esen -ádolta Aidant, miközben keményen küzd-e meg róbálta elkerülni, hogy a ne-etése bugyog-a a felsz'nre tör#ön% Tarthatta "olna az átkozott kezeit magánál% Aidan az ) harag#á-al szemben megátalkodottan nyugodt -olt% Fllandóan megérintesz engem, "alahányszor ked"ed támad ,z eléggé olyan, mint amikor bagoly mond%a "erébnek, hogy nagy$e%3 Ne )ro"okáld őt! &karom ezt a m*nkát &z az idióta annyira elbód*lt tőled, $e%re állna, hogy ha azt akarnád & m*nka nem megy seho"a 5enki sem mond%a már, hogy Gelbód*ltH% &gyetlenegy eléggé cs' )s -issza-ágás se #utott az eszébe% Aidan minden lelkifurdalás nélkül cselekedett% 5áadásul, hogy nö-el#e forrongó dühét, hallhatta a szórakozásának az összeté-eszthetetlen hang#át a fekete bársonyos hang#ában%

.99

– 2a#nálom, Alexandria – mondta ,homas megszégyenülten% Azok az átkozott borostyán sárga szemek -oltak, minden mozdulatát figyelik, -árnak, csak -árnak% Az a ragadozó mere- tekintet hátborzongató és za-aró -olt% ;gy érezte magát, mint egy ny$l, egy farkas zsákmánya% Aztán megint átkozta a sa#át ké zeletét% A legmegnyer)bb mosolyá-al Alexandriára mosolygott, közben edig meg róbálta figyelmen k'-ül hagyni a széke mögött álló férfit% 2a-age a nemtör)dömség látszatát keltette, de ,homast nem csa ta be% Akárki is -olt ez az ember, olyan er) -olt, ami-el számolni kell% 3 igényt tartott Alexandriára és egyértelm7en eltiltotta ,homast% – +e aggód#on emiatt, ,homas% A tálca t$l közel -olt% @s az ?n öltönyén esett folt, nem az enyémen% Alexandria hang#a annyira megnyugtató és békés -olt, $gy t7nt, hogy körül-eszi )t, ellaz't#a% – Alexandria fáradt, 1r% 9-an% 5agaszkodom hozzá, hogy most ihen#en% – Aidan arany mere- tekintete megingathatatlan -olt% – D'zom benne, hogy most elégedett, hogy nem tartom Alexandriát fogolyként a földalatti börtönömben% – !árt egy kicsit% – @s a #ö-)ben, 1r% 9-an, ha szeretne -alamit tudni rólam, -agy a személyzetemr)l, higgye el, egy magánnyomozó csak kidobott énz% @n sz'-esen -álaszolok bármilyen kérdésére% – A mosolya barátságos -olt, de er)s% Behér fogai ,homasban azt az ill$ziót keltették, hogy becserkészte egy farkas% &gyáltalán nem -olt melegség azokban az arany, nyugtalan'tó szemekben% ,homas tal ra állt, gy7löl-e a gyomra mélyén ka-argó

.9;

félelmet és azt a megaláztatást, hogy ez az ember rö-id $ton elbocsátotta, ürügyként felhasznál-a, hogy mennyire tör)dik Alexandria egészségé-el% =e ) türelmesebb lehetne% A lány -ele akar dolgozni% &gyedül lennének és ott Aidan 2a-age nem csinálhatná ezt% – 2a#nálom, hogy Alexandria iránti aggodalmammal bármilyen kellemetlenségeket okoztam önnek% +agyon nyugtalan -oltam a hogyléte miatt% Bigyelmen k'-ül hagy-a Aidan kezeit a -állain, Alexandria felemelkedett -ele% – ,isztában -agyunk -ele% Dár, higgye el, Aidan egy #ó ember, és soha nem ártana *oshuának -agy nekem% &gyáltalán nem kell aggódnia% ,homas átnézett a fe#e felett, hogy köz-etlenül támad#a Aidant% – F, biztos -agyok benne, hogy igaza -an% – 1egértette a fatty$, de Alexandria t$lságosan is ártatlan -olt, hogy felfog#a és megértse ontosan milyen ember is -aló#ában 2a-age% 8ellett, hogy legyenek csont-ázak a szekrényében, egy -agy két test a m$lt#ában% @s ,homasnak szándékában állt, hogy mindegyiket megtalál#a% Határozottan, h7-ösen a férfire mosolygott, szándékosan fenyeget-e% – 1r% 2a-age és én elég #ól megért#ük egymást, Alex% 1a#d kés)bb h'-ni fogom% Alex kik'sérte az a#tóhoz% Ahogy megállt a tornácon, megfordult és felemelte a kezét, hogy megérintse a lány arcát, hogy a b)re tényleg olyan uha6e, mint amilyennek látszik% &gy illanatra $gy t7nt, hogy a sz'-e megáll és a lélegzete elakadt% +) még soha sem hatott rá $gy, mint )% =e é en amint az arca felé ny$lt, egy dühös z$gást hallott és egy hatalmas fekete méh a semmib)l zuhanóre ülésben támadt rá%

.9<

8áromkod-a ,homas hátraugrott, rácsa -a eredménytelenül a kitartó ro-arra% Ahogy leért, a bal lábán kifordult a boká#a és ma#dnem elesett% Alexandria rémülten a kezé-el eltakarta a szá#át% &idan, hagyd abba, azonnal! Nem t*dom elké)zelni, hogy mi"el "ádolsz engem – #ött ki Aidan ártatlanul a na aliból% Hang#a közömbös, erényes és nyugodt -olt% ,homas lemenekült a felha#tón álló autó#a biztonságába% Benébe ezzel az emberrel, a fene esne a házba és a fenébe minden kellemetlen dologgal, ami történt0 2a-age nem fog#a elha#tani )t örökre0 A #árm7-e menedékéb)l intett Alexandriának, s örömmel látta, hogy egy kissé szomor$nak t7nt% 1a#dnem azt k'-ánta bárcsak hagyta -olna, hogy a méh megcs' #e, a lány lehet, hogy ragaszkodott -olna ahhoz, hogy á ol#a )t, am'g tel#esen rendbe nem #ön% Alexandria nagyobb er)-el csukta be az a#tót, mint szükséges -olt% – ,e -agy a legdüh't)bb ember a -ilágon – -ádolta a férfit% Aidan fel-onta a szemöldökét% – A bosszantó az egyik, de a megnyer) a másik tula#donságom% – A lass$, szexi mosolya incselked) -olt% Alexandria ma#dnem el-esztette a gondolatsort, megza-arta az ol-adó meleg, amit az a mosoly okozott% Hirtelen fogta magát, kih$zta a -állait és összegy7#tött annyi haragot, amennyit é en az adott körülmények között kezelni tudott% – 2emmi sem megnyer) körülötted% &z annyira%%% annyira – &lhallgatott, a megfelel) szó után kutat-a, de a szókincse

.9>

cserbenhagyta )t% 2enkinek sem szabadna, hogy ilyen mosolya legyen, mint az ö-é% – Driliáns0 – s$gta, kiseg't-e )t% – Az érzéketlen #utott eszembe% Gyerekes% 1inden alkalommal, amikor ide#ön, 'gy fogsz -iselkedni. Alex kezei a karcs$ cs' )#én -oltak, s a zaf'rszemeiben szikrák -illantak fel% 1eg akarta csókolni% Az aranyszemei felizzottak és a tekintete a szá#ára esett% A lány teste, arra a sötét, érzéki illantásra azonnal -álaszolt% 2iet-e hátrah)költ t)le, -édekezésként felemelte a kezeit% – +e merészeld, te elmegyógyintézeti szöke-ény% – +e merészel#ek, mit. – Aidan hang#a lágy -olt, hi notikus, csáb'tó% ;gy érezte azok érintését, mintha u##ak simogatták -olna a b)rét% 3 sa#gott, elol-adt azoktól% – <sak marad# a szoba t$loldalán% 8omolyan mondom, Aidan% ,e halálos -agy% ,éged be kellene zárni% – =e én nem csináltam semmit – elmosolyodott és lassan felé#e lé ett% – 1ég% – 1arie0 – Alexandria ánikba es-e olyan hangosan kiáltott, ahogy csak tudott% Aidan felne-etett, ahogy a ház-ezet)n) besietett% 9is gyá"a, $*ss, am+g lehet% Habár egy fél szobányira -oltak egymástól és 1arie egyenesen köztük -olt, Alexandria érezte az u##ainak gyengéd érintését a b)rén, az arcán, a torkán% Azok ille könnyedén egyre le##ebb k$sztak, hogy megérintsék a fá#ó duzzadt mellét, miel)tt az érzés elt7nik% – 1i az, Alexandria. – kérdezte 1arie, kezeit cs' )re té-e

.;?

Aidanre mereszt-e szemeit% 3 ne-et-e, bék't)leg felemelte a kezeit% – Ertatlan -agyok% ,ökéletes $riemberként -iselkedtem a látogató#á-al% – +a ersze0 8iöntötte ,homas ká-é#át, elérte, hogy tüsszentsen, te#sz'nhabbal kente össze és egy méh-el üldözte )t – -ádolta Alexandria% 1'g 1arie azzal küzdött, hogy fa ofát -ág#on, Alexandria kimondta az utolsó felhábor'tó gaztettet% – @s ) tehet arról, hogy a -irágaim elher-adtak% – Aidan0 – rótta meg élesen 1arie, ne-etéssel a szemében% Aidan fe#ét hátra-et-e most igazán ne-etett, aranyszemei izzottak, arca átalakult, szinte kisfi$ssá a cs'nyt)l% &gyik n) sem tudott ellenállni az ) tiszta örömének, a szórakozásának, ami é-századok óta el)ször -olt ta asztalható% 1arie s'rni akart a boldogságtól, Alexandria egy izgatószer -olt, miközben tudta, hogy ) gyakorol ennyi hatalmat, egy ilyen teremtmény fölött% – Alex nem mond igazat% 9-an öntötte ki a sa#át ká-é#át és mártotta kar#át a krémfelf$#tba% A közelében se -oltam% @s a méh -alósz'n7leg csak megtörtént% Hogyan lehetek én a felel)s egy ro-ar -onzalmáért azért az ember iránt. – mondta tágra ny'lt szemekkel és ártatlanul néz-e% – Ami a -irágokat illeti, én csak mogor-án néztem rá#uk, mert ) annyira ostobán -iselkedett az átkozott -irágok fölött% – (stobán. – -isszhangozta Alexandria% – 1a#d megmutatom ki az ostoba, te "adember, -adállat% – 2zándékosan elindult felé#e, de 1arie felemelte az egyik kezét% – Cgyan már, gyerekek% *oshua fent -an, és nem akar#uk, hogy harcolni lásson titeket%

.;!

– +em szeretnénk, hogy megtud#a, hogy a h)sének agyaglábai -annak – #a-'totta ki Alexandria Aidanre mered-e% Akkor a férfi felé#e mozdult, el)re megfontoltan, becserkész-e elsiklott 1arie mellett az ) csendes, mozgékony mód#án, s ett)l Alexandria sz'-e )r#öng-e kala ált% A tökéletes szá#a egy g$nyos mosolyba '-elt% 2iet-e hátralé ett, megbotlott és elesett -olna, ha Aidan nem ny$#t#a ki a kezét és ka #a el% – 1enekülsz, kis gyá-a. – suttogta halkan, incselked-e, közel h$z-a )t a kar#ai menedékébe% 1arie diszkréten kiment a szobából, a fiatalabb n)t a sorsára hagy-a, egy -igyort re#t-e a keze mögé, ahogy elment% – Aidan – Alexandria hang#ában fá#dalom -olt% +em állt szándékában, hogy az ott legyen% &z -olt az igazság, a férfi annyira közel -olt, a teste melegé-el körbeölelte% A szá#a centire -olt az ö-ét)l, a sz'-ük ugyanolyan kétségbeesett ritmusban -ert% A férfi hü-elyku##a az alsó a#kát s$rolta, egy könnyed cirógatásban, egy lángot küld-e, ami áthatolt a lelkén% Az aranyszemei fog-a tartották az ö-ét, miközben leha#totta a fe#ét, a szá#a lass$ éhséggel megtalálta az ö-ét, lassan kiél-ez-e feltárta selymes belse#ének minden zugát – h'zeleg-e% 8eze lecs$szott a cs' )#ére, u##ai összeszorultak és magához h$zta, a lány uhaságát odaszor'totta az ) kemény kö-etel)dz) testéhez% A lányban benne -olt az ellenállás nyoma, mintha még mindig a t$lélésért harcolna, az önfenntartásának értelme figyelmeztette, hogy -eszélyben -olt% =e a kötelék köztük a közelségükkel, minden -ércseré-el, a köztük lé-) he-es

.;.

-onzalommal csak n)tt% 1ár a lány elmé#e kereste az ö-ét> lelke érte ny$lt% 1ég a sz'-e is ellágyult, ha#landó-á -ál-a% ,este kiáltott az ö-éért% <sak a fe#e annyira makacs, megakadályozta, hogy élet ár#aként kö-etel#e a #ogait% A szá#a arrébb mozdult a lányén, hogy elmély'tse a csókot, a t7z egy hullámá-al félresö örte az ellen-etéseit, egyre mélyebbre és mélyebbre h$z-a az érzékiségbe, az é#szakába, az egész -ilágába, a -érük igényeit kö-et-e% – 2zent makaróni0 – *oshua hang#a egyszerre leny7göz-e és undorod-a csengett% – ,etszik, ez a sikamlós dolog, Aidan. Alexandria kirántotta magát Aidan kar#ából és megdörgölte a szá#át, kétségbeesetten róbálta -isszanyerni a lélegzetét% Aidan felborzolta a fi$ sz)ke fürt#eit% – 9gen, *oshua, tetszik a dolog, de csak a n)-éreddel% 3 különleges, érted% (lyan, mint Alexandria csak egyszer #ön az é-századok során% *oshua egy tö reng) -igyorral figyelmesen nézte a n)-érét% &gy ördögi fény -olt a szemében% – ;gy t7nik, neki is tetszik% – Hát, nekem nem – tagadta Alexandria ha#thatatlanul% – Aidan 2a-age egy bunkó, *oshua% &gy nagy bunkó% A -igyor kiszélesedett az arcán% – 2zerette azt – #elentette ki *oshua% – &lég #ól kell csókolnod, Aidan% 2oha nem engedi meg senkinek, hogy megcsókol#a, ki-é-e nekem% – *osh Alexandria felé ford'totta az arcát, hogy megcsókol#a, ahogy leha#olt, a kis kar#á-al átölelte a n)-ére nyakát% – 2enki más nem csókolhat meg és te sem mást, ki-é-e Aidant és engem% – &nnek 'gy kell lennie – mondta Aidan önelégülten% – +ekünk különösen ébernek kell lennünk, most hogy 1r% 9-an felbérelte, hogy kész'tsen neki ra#zokat% (lyan különösen

.;3

nézett Alexandriára% Ha#landó lennék fogadni, hogy meg akar#a csókolni% – +e aggód#, Aidan0 +em engedem neki – mondta *oshua rend'thetetlenül% – Ha elmegy ahhoz a fickóhoz dolgozni, mindenho-a kö-etni fogom )ket és el fogom érni, hogy tá-ol marad#on t)le% – Hát ez igazán nagyszer7 lenne, *osh% – A #ó-áhagyástól Aidan hang#ában a kisfi$ büszkén ragyogott% – +em tudom elhinni – szak'totta félbe )ket Alexandria –, hogy te egy haté-essel folytatsz egy ilyen beszélgetést% – 2zorosan magához ölelte kisöccsét és -isszatért a melegség, ami már annyira hiányzott neki% ,$l sokáig -olt tá-ol t)le% =e nem olyan hossz$ ideig, hogy *osh ne tudna mégis -itatkozni -ele% – @n már ma#dnem hét -agyok% – Az még mindig nem megfelel)% *oshua önelégülten -igyorgott Aidanra% – +e aggód#0 1indig ezt mond#a, amikor nem tud mást mondani és azt akar#a, hogy fog#am be% Aidan leny$lt és könnyedén felemelte a fi$t egészen a -álláig% – &z azért -an, mert tetszenek neki a csók#aim és egy kicsit ideges% 1ost megbocsá#tunk neki% – F, látom én, hogy ez hogyan lesz% – meredt Alexandria kette#ükre, de a gödröcské#e meg#elent a legnagyobb er)fesz'tés -adsága ellenére% – ,i srácok azt ter-ezitek, hogy összefogtok ellenem% 3k egymásra néztek, miközben -áltottak egy mosolyt% – 9gen – mondták egyszerre%

.;6

Alexandriának elszorult a sz'-e% *oshuának még soha nem -olt senki#e – de neki se – aki -igyázna rá% *osh sohasem b'zott meg senkiben és sohasem nézett fel 'gy senkire% 3 nem tudott seg'teni, de örült, hogy Aidan ilyen érdekl)dést mutatott iránta% Aidan a szel'dségé-el ello ta a sz'-ét% *oshua -olt a mindene% :átta, Aidan a fi$ iránti -alódi szeretetét, látta, hogy )k egy igazi egyetértést, szoros ka csolatot alak'tanak ki% 8ette#üket, 'gy együtt lát-a érezte, hogy könnyek gy7lnek össze a szemében% – Ayerünk, cimbora, szereznünk kell neked -alami reggelit% 1r% 9-an az öltönyén -isel-e a tá lálékát tá-ozott, az a férfi annyira ügyetlen% :átnod kellett -olna )t – tá#ékoztatta Aidan a fi$t% *oshua kuncogott% – 8iöntötte az ételét. Aidan könnyedén siklott a konyha felé, mintha *oshua lusz s$lya nem is szám'tana% – 9-an kom lett bolond -olt% 1ég Alexandriának is nehezére esett, hogy ne ne-essen, nem mintha beismerné% 3 $gy tesz, mintha szeretné a asast – suttogta, tud-án, hogy Alex tökéletesen hall#a minden sza-át% Alexandria utánuk cammogott, bizonytalanul, -a#on Aidannek szüksége -olt6e egy másik s' csonton r$gásra -agy neki, é en most méltóságtel#esen kellene cselekednie és figyelmen k'-ül hagyni )t% &z egy nehéz kérdés% T*dok ol"asni a gondolataidban% A hang#a a fe#ében olyan -olt, mint egy testi simogatás% Alex szemei -illámokat szórtak% 1eg akarta r$gni – az els) lehet)ség nyert – a legels) alkalommal, amint odaér% Aidan ontosan tudta, hogy hogyan hatott rá, a gazember% ,zeré"es

.;8

"én )layboy 1adászk*tya Bisznó% 1egérdemli, hogy megr$g#ák% 8eményen% – @n soha nem öntöm ki az ételemet, Aidan – -allotta be *oshua ünne élyesen% – :egalábbis most már nem% <sak amikor kisgyerek -oltam% – A n)-érek nem ugyanolyan hatással -annak a test-éreikre, mint a feln)tt emberekre% Higgy nekem, Alexandria el tudná érni, hogy kiöntsem az ételem% *oshua megrázta sz)ke fürt#eit% – 8izárt, Aidan% – /edig igaz, *oshua% +em akarom be-allani, de ) biztosan el tudná érni% 9#eszt) ugye, hogy a n)k milyen hatással -annak a férfiakra. – 1iért. 3 csak egy lány% – 1egdörzsölte orrát és a n)-érére -igyorgott% – @s ) mindig megmond#a, mit tegyünk% – 1ost rögtön megmondom neked, edd meg a reggelidet és készül)d# az iskolába% – Alexandriának az -olt a cél#a, hogy keménynek hangozzon és meg róbált nem ne-etni% *oshua t$lságosan is koraérett -olt – #a-ára% – !eled megyek% Aidan lassan megfordult és figyelmesen nézte a merearanytekinteté-el% Alexandria ügyet sem -etett rá, nagyon is tisztában -olt -ele, hogy Aidan ellenezte, hogy kimen#en% =e elhatározta, hogy magabiztos lesz% +em fog#a meg-áltoztatni egész életét a férfi miatt% 1inél #obban megengedte Aidannek, hogy meggy)zze )t arról, hogy mit tud, és nem tud csinálni, annál #obban beleh$zta )t a sa#át -ilágába% – 1egyek – ismételte meg határozottan% – Azt hiszed – mondta lágyan, leenged-e *oshuát a lábaira% 1egborzolta a fi$ selymes fürt#eit% – !alakinek -igyáznia kell

.;9

rád% *oshua és én elhatároztuk, hogy -igyázunk rád, akár tetszik neked, akár nem% *oshua rá-igyorgott a n)-érére, ártatlanul, kisfi$san, nem tud-a az ellentétekr)l% – 1ert te beteg -agy, Alex% ,udod, mint ahogy te gondoskodsz rólam, amikor beteg -agyok% – 1ondta, miközben becs$szott egy magas támlá#$ tölgyfaszékbe% – &gyszer nagyon, nagyon beteg -oltam és soha nem hagyott magamra, még aludni se ment% &mlékszem rá, Alex% – ,üd)gyulladásod -olt – er)s'tette meg lágyan, szeretettel megérint-e a -állát% (lyan gyöngédség -olt a lány arckife#ezésében, Aidan elfordult, hogy megakadályozza magát, hogy a kar#aiba h$zza% A lány küzdött, hogy emberi marad#on és igazán nem hibáztathatta ezért% A lány egész -ilága már a fe#e tete#ére állt% 1indenki, aki csak ránézett egy kitalált teremtménynek, a legendás, szörny7 -ám 'rnak nézte )t, ahhoz ké est Alexandria nagyon #ól csinál#a% – 1arie ma reggel alacsintát sütött – mondta *oshua% – 1ondtam neki, azt szeretnék, mert az a te ked-enced% !icces arcokat csinált bel)lük% A csa ás szinte fizikai -olt, egy ütés a gyomorban% Alexandriai elsá adt és hirtelen azon ka ta magát, hogy a makulátlan konyha adló#át -izsgál#a% 1indez arra emlékeztette )t, hogy rettenetes árat fizetett azért, hogy életben maradt% 8ell, hogy legyen olyan mód, ami -issza-áltoztat#a% Ha egy -ám 'r -agy egy%%% egy 8ár átok harcosa át tudta -áltoztatni, akkor a modern gyógyszerek közt kell lennie egy ellenszernek% Ha titokban kutathatna, megtalálná a mód#át,

.;;

hogy sa#át maga -igyázzon *oshuára, 1arie -agy 2tefan seg'tsége nélkül és biztosan Aidan nélkül% A férfi t$lságosan is nélkülözhetetlenné -ált számára% 1agán érezte az aranyszemeit, tudta, hogy közelr)l figyeli, érezte, azt a illanatot, amikor az elmé#e összeka csolódott az ö-é-el% 2zándékosan ellenállt, ér-ényes'teni akarta a függetlenségét% Aidan ne-etése lágy és g$nyos -olt% – Bogsz -iselni ci )t, amikor iskolába -isszük *oshuát -agy azt ter-ezed, hogy mez'tláb k'séred )t. – kérdezte lágyan, nem tör)d-e az ellenszegülésé-el% – +em hiszem, hogy neked #önnöd kell, Aidan% 8é eseknek tartom rá magam, hogy el-igyem *osh6t az iskolába% &mlékezned kell, már egy ide#e ezt teszem% Aidan felé ny$lt és megh$zta az egyik ha#fürt#ét% – 9gaz, )i((ola, de nem ez a lényeg% +agyon gyorsan kellett iskolát keresnem és közben 2tefan ellen)rizte le nekem, igazából nem ny'lt alkalmam arra, hogy felmér#em magamnak% &z egy #ó lehet)ség erre% – ,e )rizni akarsz engem – -ádolta% Aidan lustán -állat -ont% +em látta értelmét letagadni% – Azt is% Alex egy bossz$s illantást lö-ellt felé#e% &gyszerre könnyek égtek a szemei mögött és ez csak még dühösebbé tette )t% – +ekem nem kell )r% – @n #obban tudom% 1egragadta a férfi kar#át% – *oshua, siess és fe#ezd be a reggelit, ma#d fogmosás% Aidan és én beszélgetni fogunk%

.;<

Ayere be a na aliba, ha készen állsz a tá-ozásra% – (ké, Alex – -álaszolt *oshua% Habár a kis u##ai csak félig érték át a hatalmas csukló#át, mégis kih$zta Aidant a konyhából% – +em tarthatsz engem rabként Aidan% @s tudom, hogy nem -édeni akarsz engem -agy biztonságban tartani% 1i bántana engem odakint. 1agad mondtad, hogy a -ám 'rok nem tudnak kint lenni ha#nal után% *oshuá-al el tudok menni egyedül is% – +eked fogalmad sincs, hogy mi-el nézel szembe% A fény, még a kora reggeli fény is bántani fog#a a szemed és a na égetni fog#a a b)rödet% 8ülönösen neked, sötét szemü-eget kell -iselned és fokozatosan kell hozzászoknod a na hoz% Az élet árodként felel)s -agyok az egészségedért, és a biztonságodért, és nekem minden alkalommal még sa#át magadtól is meg kell -édenem téged% Ha szeretnéd elk'sérni *oshuát az iskolába, akkor én is megyek% – ,e csak meg akarsz bizonyosodni róla, hogy -isszatérek% A #ö-etelednek semmi köze *oshua iskolá#ához, -agy a biztonságomhoz% Azt hiszed, hogy fogom *osht és elfutok a legközelebbi re ül)térre% Ha -olna egy csö eszem, azt tenném% ,udod, te csak marad# itt Aidan és enged meg, hagy gondoskod#ak én az öcsémr)l% 1ár é-ek óta csinálom% – A lány kék szemei -illogtak rá, tüzes eltökéltséggel és kih'-óan% Aidan hagyta, hogy az él-ezet lass$, férfias mosolya ellágy'tsa a szá#át% – @s nagyon #ó munkát -égeztél, Alexandria% *oshua egy derék fi$% 1indegyikünknek ello ta a sz'-ét% =e én felel)tlen lennék, ha nem k'sérném el a fi$t, legalább egyszer az $# iskolá#ába% ;gy t7nik, a m$ltban

.;>

roblémái -oltak egy -agy két köteked) sráccal, s egyértelm7-é tette, hogy az er) bemutatása igen hasznos lehet #obb ka csolatok kialak'tásában% @s 2tefan hozza a limót köré% – ,e nem figyelsz rám, Aidan% – =e sikeresen lecsendes'tette a harag#át% Azt akarta, hogy *oshua boldog legyen% ,isztába -olt -ele, hogy a régi iskolá#ában gond#ai -oltak% Ha azt akarta, hogy egy nagy autó és egy ár nagy feln)tt támogassa )t és egy er)s els) benyomást keltsen, akkor ki -olt ), hogy megtagad#a t)le. – +em hiszem, hogy ked-ellek Aidan% 1indig $gy t7nsz, hogy megka od, amit akarsz – adta meg magát -onakod-a% 3 megborzolta a ha#át, mint *oshuának% – 2zok# hozzá, )i((ola% 1indenki engedelmeskedik nekem% – @n nem félek t)led, ahogy )k% – ,alán nem ugyan$gy Alexandria, de legtöbbször határozottan félsz% 8ülönben nem róbálnál elszaladni t)lem, t)lünk, $gy ahogy teszed% – A köteked) hang a hang#ában olyan érzéseket hozott létre a belse#ébe, amit nem akart tudomásul -enni% 1eg kell szöknie% &z -olt az egyetlen $t% Az egyetlen lehet)ség% 1arie dugta be a fe#ét az a#tón% – ,elefon, Alexandria% A fiatalembered $#ra – kacsintott% –+agyon lelkes, bizony ám0 – 3 nem Alexandria fiatalembere, 1arie – mondta bossz$san Aidan% – &lég id)s ahhoz, hogy az a #a legyen% 1arie csak ne-etett, ahogy -isszaindult a konyha felé, figyelmen k'-ül hagy-a a rossz hangulatát% – Halló. – 2zándékos rosszindulattal Alexandria olyan édesnek hangzott, amennyire csak tudott, ahogy fogadta

.<?

,homas 9-an h'-ását% – F, ,homas0 – A szemei-el Aidant figyelte, ahogy kimondta a másik férfi ne-ét% – 2z'nház. 1a este. &z rö-id határid) és nem tudom, hogy tel#esen készen állok6e, hogy egy é#szakát kint töltsek% Aidan könnyedén hallgatta a -onal másik -égén a beh'zelg), meggy)z) hangot% – 1i csak csendesen ülnénk Alex, és utána egyenesen haza-inném% 8ora é#szaka% Alex becsukta a szemét% &gy é#szaka tá-ol minden feszültségt)l% &gy é#szaka a -alós -ilágban% Az ) -ilágában% &z -onzó -olt% @s ha elfogad#a, legalább megtudná, hogy fogoly6e -agy sem% – &z csodálatosan hangzik, ,homas% =e utána egyenesen haza#ö-ök – nem akarom, hogy az or-os kiabál#on -elem% – Aidanre nézett, amikor ezt mondta% Aidan fel-onta a szemöldökét, de arca egyébként kife#ezéstelen gránit marad% !alamilyen oknál fog-a, a sz'-e egyszerre gyorsabban -ert, ez rosszabb -olt, mint amikor bossz$san nézett% Aidan 2a-age ter-ez -alamit% +em tudta mit, de biztos -olt benne% :etette a telefont% – 2z'nházba megyek– mondta dacosan% Aidan bólintott% – Hallottam% Aondolod, hogy bölcs dolog. A lány -állat -ont% – &lég #ól -agyok% Az egészségem $gy t7nik, hogy $#ra a régi% – &bben a illanatban Alexandria, nem foglalkozom az egészségeddel – mondta halkan –, csak az ö-é-el%

.<!

:izenkettedik 7ejezet

idan, ka hatnék egy kiskutyát. – *oshua Aidan és Alexandria között ült a kocsiban, s gondosan kerülte n)-ére tekintetét% Alexandria megbánt-a mere-edett meg, állát felemelte% Aidan keze -égigsiklott az ülés hátán és könnyedén meg ihent a lány tarkó#án% C##ai körülfogták a karcs$ oszlo ot és lass$ masszázsba kezdtek% – *oshua, mókás Alexandriát azzal ugratni, hogy én -agyok a nagyf)nök és felülb'rálhatom )t, de mindketten tud#uk az igazságot% Alexandria a n)-éred és a gyámod% 1iért engem kérdezel egy ilyen kérdésben. – Ah, Aidan – *oshua kezeit bámulta mere-en% – 3 mindig nemet mond% +em 'gy -an, Alex. Azt mond#a, hogy t$l nehéz olyan lakást találni, ahol megengednek egy kölyökkutyát% =e mi most -eled élünk% &gy kutyus is élhetne itt, nem gondolod. – nézett fel reményked-e% – A házad igazán nagy és én -igyázni fogok rá, ki-é-e, mikor iskolában -agyok% – +os, *oshua, nem tudom – -álaszolt Aidan komolyan, megfontolás tárgyá-á té-e az ügyet% – A kölykök #elent)s

6A

.<.

mennyiség7 gondot okozhatnak% 1arie6nek és 2tefannak sok teend)#e -an, a háztartással foglalkoznak% Hogy igazságosak legyünk, ki kellene kérni az ) -éleményüket is% +em könny7 meghozni a döntést% 1indenesetre, miel)tt to-ább-innéd a kérdést, $gy gondolom, meg kell beszélni a n)-éreddel, mert ) kell legyen az els)dleges kiindulási ont% *oshua meg-onta a -állát és megnyer)en fel-igyorgott Alexandriára% – 3 mindig azt mondta, hogy lehet nekünk, ha találunk egy helyet, ahol megengedik% Alexandria meg róbált össz ontos'tani, de szemei égtek még a rendk'-ül sötét na szemü-eg mögött is, amely -iseléséhez Aidan ragaszkodott% Az autó ablakai is sötétre -oltak sz'nez-e, hogy seg'tsenek megáll'tani a na sugarakat, de mégis $gy érezte, mintha ezer t7-el szurkálnák, mikor a fény megérintette az arcát% Dorzasztó -olt% @s ez azt #elentette, hogy Aidan megint igazat mondott neki% – 1ég nem -agyunk Aidan otthonában elég hossz$ ide#e, hogy tud#uk, ott maradunk6e egyáltalán, *oshua% – +em -ett tudomást a nyakán megfeszül) u##akról% – @s nem tisztességes ilyen gyorsan megterhelni 1arie6t egy ilyen feladattal% !ár#unk és meglát#uk, mi történik% Hamarosan elkezdek dolgozni és mindent a helyére teszünk% +em mondok nemet% @n csak azt mondom, hogy -árnunk kellene még egy kicsit, oké. – =e Alex4 – *oshua hang#ában -olt egy anaszos, nyafogó felhang% – ;gy gondolom, Alexandria nagyon fair -olt, *oshua – Aidan hangsz'ne ellentmondást nem t7r)en hangzott és *oshua azonnal lecsilla odott%

.<3

Alexandria különös módon hálás -olt Aidannek% Ahogy az általában lenni szokott, *oshua meg róbálta -olna addig zaklatni, m'g kifárad% =e most é olyannyira fáradt -olt, hogy a gondolkozás is nehézséget okozott, de még az is, hogy egyáltalán megfelel)en funkcionálni tud#on% 2zemei könnyeztek és a tom 'tott na fény a kar#ait és az arcát égették% 2'rni szeretett -olna, és a sors ellen sikoltani, amiért ezt tette -ele% &gész id) alatt abban reménykedett, hogy Aidan -aló#ában nem mondott neki igazat% Hogy csu án -alami fondorlatos ind'téka -olt, hogy meg róbál#a meggy)zni )t és higgyen a férfiban% Hamarosan otthon "agy*nk, cara A sza-ak az elmé#én suhantak át, s bársonnyal és melegséggel burkolták be )t, akár a férfi kar#ai% – +em tudom elfogadni ezt – mondta fennhangon, megfeledkez-e arról a tényr)l, hogy *oshua, aki ott ült kette#ük között, csu a fül% – &gyszer7en nem tudom, Aidan% :elkiálla otát #ól mutatta, hogy olyasmit is mondott, ami megza-arhatná *oshuát% 1indig nagyon ó-atos -olt a #elenlétében% Aidan keze lassan le##ebb cs$szott a lány hátára, belet$rt selymes ha#ába, ma#d összefogta% – +e aggodalmaskod# annyira% 1inden rendben lesz – mondta, könnyedén tom 't-a a illanat feszültségét% Az autó megállt és 2tefan kinyitotta az Aidan oldala fel)li a#tót% 2z7retlen na fény ömlött be azonnal, egy forró fénysáés Alexandria rögtön tudta, hogy Aidan utas'totta 2tefant, hogy az ) a#ta#át nyissa ki a lányé helyett% Aidan – mint mindig –

.<6

-édte )t a sa#át ostobaságától% Annak ellenére, hogy a férfi hatalmas termete a fény legnagyobb részét felfogta és -édelmez) árnyékot -etett rá, Alexandria összeszor'totta a fogait az éget) érzés ellen% A sötét na szemü-eg mögött behunyt szemekkel meg uszilta *oshua fe#e tete#ét% – :egyen szé na od, *osh% &ste találkozunk% – 1egle )dött, hogy milyen normálisnak hangzott a hang#a% – (tt leszel, mikor hazaérek. – kérdezte nyugtalanul% 1ég mindig utálta kiengedni )t a látómeze#éb)l, attól fél-e, hogy el-esz'ti a n)-érét% Az utóbbi id)ben, az érzés, hogy Alexandria örökre eltá-olodik t)le, belo ódzott az álmaiba – -aló#ában rémálmokba% 8ar#ai-al szorosan átölelte a lányt és a -állába temette az arcát% – 1i az, *osh. – 2a#át félelmeit és fizikális fá#dalmait azonnal félresö örte, hogy meg-igasztal#a a fi$t% – +em fog -eled történni semmi rossz, ugye. – hang#a és feszes kis teste elárulták aggodalmát% Alexandria -álaszolni akart neki, hogy megnyugtassa, de a sza-ak megakadtak a torkában és csak nem akartak ki#önni% <su án egy a ró, a rémület és a fá#dalom közötti kis hang szökött ki% – Alexandriá-al leszek, m'g te az iskolában -agy, *oshua – -álaszolta Aidan lágyan% Hangle#tése finom és könnyed -olt – lehetetlen -olt nem hinni neki% – +em fogom megengedni soha, hogy bármi -agy bárki is bántsa )t% A sza-amat adom erre% @s még akkor is, ha – mikor hazaérsz – é ihenne, egész este fent lesz -eled% +)-ére kar#aiban *oshua szemlátomást megnyugodott,

.<8

ekkor Aidan megsimogatta a fi$ fe#ét és a gyengédség -áratlan rohama mosott át ra#ta% *oshua a sz'-ébe lo ta magát% Azonban a sötét na szemü-eg mögött Aidan szemei idegesek, áthatók -oltak, s a nyugtalanság egyre nö-ekedett benne% 8é es -olt el-iselni a reggeli fényt, de ez hatalmas er)t kö-etelt t)le, lé-én kár áti, azaz a sötétség teremtménye% – 8ett) harmincra otthon leszek – közölte *oshua, mint egy kis feln)tt, ma#d még utol#ára meg uszilta Alexandriát% – Az ebéded – emlékeztette 2tefan, s átny$#totta a fi$nak a hátizsákot, amit 1arie szerzett be neki ár na al korábban% – 8öszönöm, 2tefan – kiáltotta oda *oshua, miközben egy fi$ után szaladt, aki már a barát#á-á -ált% – *eff0 Hé0 !ár# meg0 Alexandria igyekezett szemé-el kö-etni az $t#át, de a fény csaknem meg-ak'totta )t, $gy érezte, u illá#át megannyi t7-el döfködik, s folyamatosan könnyezett% +em -olt más -álasztása, minthogy szorosan becsuk#a a szemeit% Belh$zta a térdeit és szerencsétlenül a hátsó üléshez simult% A drága b)rülés finoman ro ogott, ahogy Aidan megmozdult, s a lány érezte er)s testének melegét és -igaszát maga mellett% 1égis, ) nem akarta a férfi -igasztalását% +em akart t)le semmit% A férfi meg'gérte *oshuának, hogy gondoskodik róla, s hogy Alexandria mindig ott lesz a fi$nak% =e ) nem tudott szembenézni azzal, hogy olyan él)lény életét él#e, aki másik -érén él)sködik% +a fény nélkül% +a alok nélkül% Anélkül, hogy -alóban részese lehetne *oshua életének% Halkan felnyögött és kezei-el eltakart az arcát% 2tefan becsa ta az a#tót, s kizárta a szörny7 fényt% Aidan a lány karcs$ -állai köré cs$sztatta a kar#át% – +em lesz ez

.<9

mindig ilyen, (ara% – @s még nincs is reggeli kilenc óra% A na é en csak hogy felkelt% – Jokogás -etekedett a torkában lé-) gombóccal% – A b)röd lassan meg fog#a szokni a na ali -ilágosságot% – Alexandria érezte, ahogy a férfi szá#a -égigsim't a fe#e tete#én% 2tefan elind'totta az autót% – !ár# – utas'totta Aidan és 2tefan azonnal engedelmeskedett, s ültében kérd)en hátrafordult% Aidan csendben maradt> a környez) térséget fürkészte, s szá#a körüli ráncok kis rosszallást tükröztek% – ,alán igénybe -ehetnénk a !innie del 1arco és 5usty szolgáltatásait% 8érlek, h'-d ide )ket azonnal és utas'tsd )ket, hogy marad#anak *oshuá-al mindaddig, m'g otthonunk biztonságos falai mögött nem lesz% &gyezz meg az egyik munkatársukkal, hogy 1arie6-el marad#on, amikor a teend)it intézi és kérlek, gondoskod# róla, hogy halassza el az intézni-alóit, amelyiket csak lehet% – Hang#a kiegyens$lyozott és nyugodt -olt, minden aggodalom nélküli, Alexandriát mégis megi#esztette% – 1i az. – kérdezte% 2tefan nem tett fel kérdéseket% +yil-án-alóan tisztában -olt Aidan utas'tásainak #elent)ségé-el% – 1ondd el0 *oshua az én öcsém% !alamiféle -eszélyben -an. Aidan kar#a megfeszült a lány körül, miközben az autó elh$zott az iskolától, hogy megakadályozza )t abban, hogy a mozgó #árm7b)l kiugor#on és megk'sérel#en -isszatérni *oshuához% Alexandria küzdött, de a férfi ro ant er)s -olt% – &l lesz intéz-e% – Azt mondtad, hogy a -ám 'rok nem b'r#ák a irkadatot0

.<;

8i más bánthatná )t. <sak egy kisfi$, Aidan% Hozd -issza )t a házba0 – hang#a felett el-esztette az uralmat, a hisztéria határán -olt% – *oshuának normális életet kell élnie% 2emmi sem fog#a bántani )t% !innie és 5usty fog -igyázni rá, )k nagyon megb'zható test)rök% *oshua nem olyan, mint mi, Alexandria% 3 az emberi -ilágban tartózkodik% +ekünk -issza kell térnünk a házba és a hálókamrába mindaddig, am'g a na le nem megy% A lány utálta a férfi hang#át% (lyan megnyugtató, kényszer't), hi notikus hatással -olt rá, hogy bármit megtett -olna, amit a férfi akart% @sszer7 -olt, mi-el a lány el-esztette maga felett az uralmat% Aidan nem mutatta, hogy észre-ette -olna a lány er)lködését, hisztériá#át% Azt éreztette -ele, hogy tiltakozása gyerekes és -iselkedése ésszer7tlen% Alexandria -ett egy mély lélegzetet és önuralma -isszanyeréséért küzdött% – &ressz el, Aidan0 5endben -agyok% – Azt hiszem, egy kicsit hosszabb ideig foglak fog-a tartani, )i((ola Az elmédben -agyok és tudom, hogy mindkett)nket igyekszel megté-eszteni ezzel a m76higgadtsággal% :az'ts, most, lélegezz -elem és látni fogod, hogy mindenr)l gondoskodtam már% 9ntézkedtem fel)le, *oshua biztonságban lesz% – Azt hiszem, nem egészen érted – #elentette ki határozottan% – @n -agyok *oshua n)-ére% @n -agyok az egyetlen, aki eldöntheti, mi biztonságos számára és mi nem% Azt akarom, hogy -elem legyen% – 1ost nem lehet -eled, Alexandria% :ehetetlen – -álaszolt Aidan türelmesen% Hü-elyku##a megtalálta a lány torkán

.<<

esze-eszetten lüktet) ulzusát és gyengéden cirógatta% – *oshua marad az iskolában% – &z nem a te dolgod% Azt akarom, hogy otthon legyen0 – ;gy gondolod, ha -itatkozol -elem, a dolgok meg fognak -áltozni. Az -agy, ami -agy, (ara mia +em lehet tenni semmit% – Amikor Alexandria meg róbált elh$zódni a férfitól, Aidan kar#ai megakadályozták menekülését% – &z a felállás nem fog m7ködni, Aidan% +em -agyok ha#landó hagyni neked, hogy te szabd meg, mit szabad, -agy mit nem szabad tennem *oshuá-al% &z nem a te dolgod0 – +agyon dühös -olt% 8eményen er)lködött, hogy eltá-olod#on Aidant)l, de egyre inkább érezte a fáradtságot% Aidan keze körbeölelte a nyakát, a mellkasán ringatta a lány fe#ét, akinek éltet) ulzusa a tenyere alatt lüktetett% – +incs arra lehet)ség, hogy t)lem külön él#, Alexandria és a sz'-edben tudod, hogy ez az igazság% ,alán ezért küzdesz olyan kétségbeesetten% 1ég nem állsz készen arra, hogy lemond# a szabadságodról – Ay7löllek% – A férfi egyáltalán nem értette% Alexandria egész korai é-eit)l fog-a kénytelen -olt át-enni a dolgok irány'tását% 1ostanra már megszokta% 2zerette ezt tenni% *ó -olt benne% Hogy -alaki más irány'tsa a cselekedeteit, hogy -alaki más mond#a meg neki, hogy mit tehet, -agy mit nem tehet meg, ez borzasztó -olt% @s félt attól, hogy *oshuát lassan, de biztosan el-eszik t)le% &lengedte magát és azt tette, amit Aidan mondott% Delégzés% 8ilégzés% @rezte az ismer)s nyomást az elmé#ében és meg róbált ellenállni% Azonban többé már nem -olt ké es

.<>

korlátozni )t% A férfi t$lzottan otthonosan suhant keresztül az elmé#ét -éd) akadályokon és -édelmen% 8iüres'tette az elmé#ét és elké zelt egy alatáblát, aztán letörölt mindent, ami azon keresztül átment% <ara, b+zz még bennem egy kis ideig T*dom, mi a leg%obb 8osh*ának 5a%át magának kell ma%d megtan*lnia néhány dologgal szembenézni, mint ahogyan azt Marie, 5te$an és az ő gyermekeik tették & testőr#k gondoskodni $ognak a biztonságáról Alexandria nem -álaszolt% 1erre tart az élete. Hogyan -álhattak a dolgok ennyire )rültté. Hogyan kerülhettek ki az ellen)rzése alól. ,alán Aidan egyszer7en hi notizálta )t és mindaz, ami megtörtént, csu án egy, a fe#ében za#ló trükk -olt% !agy lehet, az igazság még rosszabb% Ha a férfi egy -ám 'r, ha a -ám 'rok léteznek, és a legendák és mesék igazak, akkor a férfi a rabszolgá#á-á teheti )t% 1egtehetett -ele bármit% 8i kell találnia, hogy Aidan igazat beszél6e -agy ) maga -alamilyen -arázslat alatt -an% 1ost, hogy maradt, félt, mert minden alkalommal, amikor a férfi aranyló szemei birtoklóan, -ágyakkal telten meg ihentek ra#ta, a belse#e mintha megol-adt -olna, akarta a férfit, s akarta, hogy -alaki ilyen er)tel#esen érezzen iránta% 2zex% !a#on a szex miatt engedte meg a férfinak, hogy meg róbál#a el-álasztani *oshuától. 9stenem, $gy gy7lölte sa#át magát% Ay7lölte azt, ami-é -ált% ,alálnia kell egy or-ost% &gy szichiátert% 1indez nem lehet a -alóság% &gy ki árnázott cellában a helye% 2züksége -an seg'tségre% Dorzasztóan% Az autó beállt a garázsba, de még mindig nem -olt elég

.>?

sötét az ) sérülékeny szemeinek% 2tefan kinyitotta az a#tót és a kezét ny$#totta, hogy seg'tsen neki% Déket7r)en elfogadta, s elhatározta, elre#ti, hogy ellenszegülést ter-ez% @rezte magán Aidan arany tekintetét és az ) mindent látó szemei az arcát kutatták a sötét szemü-eg alatt, de nem mondott semmit% Alexandria besietett a házba és háta mögött tud-a a na fényt azonnal érezte a megkönnyebbülést% A erzsel) forróság elt7nt a b)rér)l, akárcsak a t7sz$rásokhoz hasonló érzés a szeméb)l% 5á#ött, hogy a nehéz függönyök be -oltak h$z-a, elsötét't-e a bels) teret% Delehara ott alsó a#kába, keresztül-ágott a házon, bizonytalanul, merre men#en, merre fordul#on% !égül elérte a hatalmas elüls) be#áratot, de ki már nem tudott menni% 8imerülten és kétségbeesetten összeomlott az a#tónál és -édekez)en körbeölelte felh$zott térdeit% Béltette a sa#át #ózan eszét% A konyhában Aidan hezitált% 8ö-etni szerette -olna, mégis, furcsán bizonytalan -olt, azonban hirtelen félteni kezdte a lányt% 1arie és 2tefan -áltottak egy aggodalmas illantást% Aidan sosem mutatta határozatlanság -agy bizonytalanság #eleit% Alexandria megrázta a férfi higgadtságát% @s )k, bárki másnál #obban tudták, hogy mennyire -eszélyes tud lenni éber önfegyelme és feszes önkontroll#a nélkül% – Aidan, talán beszélhetnék -ele – kockáztatta meg a kérdést 1arie% – Annyira meg -an i#ed-e t)lem, még a sa#át elmé#ében, 'tél)ké ességében sem b'zik% A sz'-ében tud#a, hogy mi egyek -agyunk, hogy sosem bántanám )t, de a fe#e -isszautas't#a, hogy tudomást -egyen róla% Attól tart, talán megháborodott%

.>!

– A legtöbb ember soha sem tudná elfogadni azt, amit kö-etelsz t)le, Aidan – tanácsolta halkan% – Biatal és ártatlan, nem egy fél-ilági asszony% &ddig nagyon korlátozott -olt az élete% 3 *oshuáért él% Attól fél, hogy a fi$ el fog tá-olodni t)le% 2züksége -an az érzésre, hogy -alamit az irány'tása alatt tart% Aidan aranyszemei metsz)en siklottak rá% – 1it mondasz. – ,e nagyon domináns, uralkodó -agy% Ctas'tod az embereket% ,e hozol meg minden döntést% Alexandria meg é csak igyekszik elfogadni, mi történt -ele% ,e -alamennyiünknél #obban tudod ezt, mégis te még mindig megkö-eteled t)le, hogy minden alkalommal ontosan $gy cseleked#en, ahogy azt te akarod% Aidan belet$rt homoksz'n7 sörényébe% – ,öbb engedetlenségre adtam neki lehet)séget, mint amit életemben bárkinek is% ,e nem érted egy élet ár igényeit% Alig tudom irány'tani a gondolataimat% 1eg kell könnyebbülnöm, 1arie, még ha ez dur-án is hangzik% A bennem él) szörnyeteg minden na al er)sebb% +em tudom, mennyi ideig tudom sikerrel leküzdeni% – ,e -agy az a szörnyeteg, Aidan – -álaszolta 1arie komolyan% – Alex egy gyermek% &gy megféleml'tett gyermek% @s #ó oka -an arra, hogy az legyen% Add meg neki az id)t, amire szüksége -an, hogy alkalmazkod#on% – @s mi -an azokkal, akik kutatnak utána. 1ert -annak mások% :egke-esebb ketten% (l-astad az $#ságokat% Azt mond#ák, egy sorozatgyilkos #ár szabadon% =e ezek -aló#ában -ám 'rok% @rzem a #elenlétüket% 3t keresik% @rzékelik, hogy Alexandria egy közülünk és még független%

.>.

– &z nem 'gy -an% 3 a te élet árod% A -éred )benne folyik, ahogyan az ö-é benned% +em lehetséges, hogy -alamelyikük is elcsáb'tsa t)led% Annyi együtt töltött é- alatt igen sokat tanultam% A természeted az, ami meg-ak't téged, Aidan% &zért -an benned az a késztetés, hogy az élet árodat mindig a szárnyad alatt tartsd, hogy #ogot formál# rá és -édelmezd% 8üls) meg#elenésed ellenére, lényed ezen része -ad, és ci-ilizálatlan% Azonban Alexandria ala -et)en ember% +em a né ed tag#aként született% Bogalma sincs arról, hogy mi -ár rá, hogy mi történik -ele% +em érti még% Aidan sóha#tott és megdörzsölte a halántékát% – 2zükségtelenül szen-ed% Ha tel#esen megosztaná az elmé#ét az enyémmel4 – 1ég nem b'zna benne, akármit is tanulna – bizonygatta 1arie% Aidan sóha#t-a 2tefanhoz fordult% – !issza kell -onulnunk hamarosan a kamrába% Azonban tudod, érzékeltem egy tisztátalan #elenlétét, ami *oshua iskolá#át figyelte% Azt hiszem, hamarosan megtámadnak minket% 8érlek, légy ó-atos, -eszély fenyegethet téged is% 2tefan biccentett% – A szükséges h'-ások már megtörténtek és a biztonsági rendszer a helyén -an% +e aggód# miattunk% 8orábban is átmentünk már ilyenen% – ,$l sokszor – -álaszolta Aidan szomor$an% – 1iért maradtatok és -álasztottátok ezt az életet, oly messze a szül)földünkt)l, s ami annyira -eszélyes számotokra és a fiaitokra is, nem tudom% – ,udod – mondta 1arie halkan%

.>3

Aidan leha#olt és egy szeretettel#es uszit nyomott könnyedén az arcára% – Azt hiszem, igen – ismerte be% – 8érlek, nézd meg, hogy Alexandria kész6e arra, hogy a kamrába #ö##ön% +em szeretném, hogy azt gondol#a, uralom )t% 1arie bólintott és 2tefan kö-ette a feleségét keresztül a házon, nyugtalankod-a amiatt, ahogy a dolgok látszólag mentek% Aidan -eszélyes, hatalommal tel#es -olt, inkább -adállat, mint férfi, amikor az el)furakodott% @s ) soha nem engedné meg, hogy bárki -agy bármi el-egye t)le Alexandria Houtont% 2tefan könnyedén ol-asott Aidan -édelmez), birtokló testtartásából, amikor közel -olt a lányhoz% @s Aidan ci-ilizáltságának máza na ról na ra -ékonyodott% 1arie és 2tefan Alexandria utáni kutakodásának -áratlan -éget -etett az, amikor a be#árati a#tó mellett ráleltek a ku orgó lányra% 8icsinek és el-eszettnek látszott, egy elhagyatott kislánynak, akit el-iselhetetlenül meggyötörtek% A térdeit felh$zta a mellkasához, ha#a körbefolyta leha#tott fe#ét, elre#t-e arckife#ezését% 2á adtan reszketett, a 8ár átok né ének szörny7 na ali letargiá#a lassan szi-árgott belé, m'g el nem hatalmasodik ra#ta% &gyértelm7en rémiszt) -olt a lány számára érezni, ahogy a teste feletti uralma kifordult, mintha örökre el-esztette -olna felette az irány'tást% – Alexandria – szól'totta meg aggodalmasan 1arie, s az összeh$zódott kis alak felé közeledett –, rendben -agy. Aggodalma )szintének t7nt, de Alexandriának nem -oltak ill$ziói% 1arie els)sorban és egyedül Aidan 2a-age6hez lo#ális% Dármit is mond neki, azonnal #elentené neki% Alexandria nem emelte fel a fe#ét% Delse#ében félelem -ett er)t ra#ta, attól -aló

.>6

félelem, hogy tel#esen tehetetlen, hogy csa dába került, egy kusza $t-eszt)be, ahonnan sosem szabadul% Aidan nagyon is hatalmas -olt ahhoz, hogy küzd#ön és -alamilyen okból, azt akarta, hogy -ele marad#on% – Alexandria. – 1arie gyengéden megérintette leha#tott fe#ét% – 1ondd, h'-#am Aidant. Alexandria összeszor'totta a szemét% Aidan% ;gy t7nt, mindig -isszatérünk Aidanhez% – +em, én4 én csak mindent olyan4 nyomasztónak találok% @n4 id)re -an szükségem, hogy helyére tegyem a dolgokat% – Hang#a olyan feszült -olt, hogy $gy érezte, nagyon közel -an az összeomláshoz, s még megszólalni is félt% 9gyekezett megáll'tani bels) remegését, amely azzal fenyegetett, hogy szétrázza% !a#on )rült -olt. &lmegyógyintézetben a helye. 1eg kell találnia a mód#át, hogy *oshuát eltá-ol'tsa ezekt)l az emberekt)l% 2eg'tséget kellett -olna kérnie ,homas 9-antól% =e az az igazság, hogy 9-annak reménye sem lett -olna soha arra, hogy Aidant legy)zze% Aidan soha nem fog#a elengedni )t% +em tud#a, miért, nem értette, hogyan, de az -olt a tel#es meggy)z)dése, hogy akár a -ilág -égére is kö-etné )t a férfi% Delehara ott az öklébe, hogy -isszatartsa sikolyát% Hogyan is reménykedhetett abban, hogy küzd Aidannel. &gyáltalán életben tudna maradni a seg'tsége nélkül. Ha be#elentkezik egy kórházba és beismeri a hallucinációit, mi történne *oshuá-al. 1inden el)zetes figyelmeztetés nélkül rátört az érzés, a -ágy, hogy megérintse Aidant, hogy a férfi odacs$sszon hozzá, hogy belé #en az elmé#ébe% 1indegy, milyen keményen róbálta el7zni a gondolatot, az nem tág'tott% A lány tudni

.>8

akarta, hogy Aidan ott -an, -alahol az ) közelében% 3rület0 A sa#át elmé#e fordult ellene0 1inél to-ább harcolt sa#át magá-al, annál rosszabb lett% 2züksége -olt rá% 2züksége -olt megnyugtató érintésére% 1arie halkan felkiáltott, mi-el Alexandria homlokát -ércse ecskék tark'tották% A lányt félt-e 2tefan felé fordult% Azonnal szükségük -olt Aidanre% Alexandria elmé#ében egyértelm7en küzdelem za#lott, s ez -olt az oka k'nlódásának% 1arie szeméb)l könnyek buggyantak, ahogy Alexandria mellé térdelt és -igasztalóan a lány -állai köré fonta kar#át% (lyan kicsinek, olyan törékenynek érezte, s a teste is olyannyira er)sen remegett0 1arie attól tartott, hogy széthullik, széttörik millió darabra% – 8érlek, engedd meg, hogy seg'tsek, Alexandria – könyörgött lágyan a ház-ezet)n)% – 1it tudsz te tenni. – kérdezte Alexandria reménytelenül% – 1it tudna tenni bárki is. 2osem fog elengedni – nézett fel az id)sebb asszonyra szomor$an% – Cgye. 1arie hallgatása -olt a -álasz% @rezte, a lány rettegésében reszket% – Aidan #ó ember és csak a te -édelmedre gondol% D'zz benne0 – ,e b'zol benne. – Az életem is ráb'znám% A gyermekeimét is – mondta 1arie komolyan, az igazságnak megfelel)en% – !iszont nem ugyanazt szeretné t)led, mint amit t)lem akar, ugye. – kérdezte Alexandria keser7en% – 1indent megtenne, hogy itt tartson engem, akár még azt is, hogy megté-eszt engem, mi a -alóság és mi nem az%

.>9

1inden el)zetes figyelmeztetés nélkül tal ra ugrott, 1arie6t ma#dnem feldönt-e% 1a#d ere#ét megfesz'tette, hogy kinyissa a be#árati a#tót% 2tefan figyelmeztet)en felkiáltott% 1arie Aidanért kiáltott% @s Alexandria felrántotta a nehéz a#tót és kiszaladt a könyörtelen, gyilkos na fénybe% &gyszeriben ezernyi t7 döfködte a szemeit és a b)re felhólyagzott, füst ör-énylett körülötte, ahogy égett a teste% +em tudta, hogy fá#dalmában sikolt6e, -agy mert Aidan az igazat mondta% &z a gyötrelmes reakció nem egy hi notikus sugallat kö-etkezménye -olt% 2tefan leszak'totta magáról az ingét, a lány fe#ére ha#'totta és kar#ába emelte az összeomló testet, s rohant -issza a ház biztonságába% 1arie hangosan s'rt, ahogy aggodalmasan felé ny$lt, de Aidan el)bb ért oda, s kih$zta 2tefan kar#ából, hogy a sa#át mellkasán ringassa a lány testét% &gy illanatig tökéletes csend -olt, ahogy fe#ét a lány fe#e tete#ére fektette, lehunyt szemekkel, lüktet) sz'-é-el, sebhelyes lelké-el% – 2oha többé – sziszegte a sza-akat hangosan% 5oha t#bbé, cara, nem engedem meg ezt az ellenszeg'lést 1egismételte a figyelmeztetést a lány elmé#ében is, igen komolyan, megesküd-e rá% 5ettegett Alexandriáért és dühös -olt sa#át magára% @rzelmek ka-arogtak, és lángoltak fel benne, m'g a t7z-ész csaknem elszabadult% Alexandria érezte dühét, mely ellene lángolt% A férfi kar#ai, amelyek )t tartották, olyanok -oltak, akár az acélrudak% – Az adósod -agyok, 2tefan – mondta egyszer7en% Hang#a, mint mindig, szen-telen és nyugodt -olt, ellent mond-a szörny7 )r#öngésének, ami akár egy külön él)lény dühöngött

.>;

belse#ében% 1egfordult és elment – az ) természetfeletti sebességé-el, amely mozgás az emberi szem számára csu án elmosódott folt% Alexandria hallotta az alagsor a#ta#ának csattanását, ahogy belé tek a keskeny csarnokba, ami a hálókamrába -ezet% &llenben Aidan nem csa ott za#t% &gyáltalán semmit% 1ég a lélegzete sem hallatszott% Alexandria tel#esen mozdulatlan maradt% Bá#dalmai borzasztóak -oltak, a hólyagok edig ter#edelmesek és cs$nyák% Aidan ügyelt arra, hogy meg ne lök#e égett sebeit, ügyelt arra, nehogy bántsa )t% Alexandria aggódott% ,udta, -alami szörny7ség fog történni% A mindig h7-ös és nyugodt Aidan most bal#ós érzések forrongó üst#é-é -ált% Az alag$t falainak gránit#a elmosódott siettükben, ma#d Aidan elhelyezte )t az ágyon és elfordult t)le% Alexandria ó-atosan felült% – +agyon mérges -agy rám – mondta halkan% A férfi nem -álaszolt, helyette elfoglalta magát azzal, hogy egy achátból készült tálban gyógyfü-eket z$zott össze% Alexandria érezte kellemes aromá#ukat felszállni% Akkor Aidan meggy$#tott egy gyertyát és a füst illata elke-eredett a fü-eké-el% Alexandria nyelt egy nagyot és állát dacosan felemelt% – +em félek t)led, Aidan% 1it tehetsz. 1egölsz engem. Azt hiszem, már halott -agyok% !agy legalább is -alamiféle olyan életet élek, amilyet nem akarok% &l-eszed *oshuát. 1egfenyegeted )t. Dántod )t. !oltam már a fe#edben és nem hiszem, hogy ilyen lennél – mondta bátran% Aidan lassan felé ford'totta fe#ét, aranyló szemei

.><

meg ihentek a lány arcán% Hideg futott -égig Alexandria gerincén% &zek a szemek lélektelenek, #éghidegek -oltak% – Bogalmad sincs rólam, Alexandria% +em is -etted a fáradtságot, hogy megismer#% +e merészel# harcolni -elem% ,e egy egyszer7 zöldfül7 -agy, én a né ünk )seinek egyike% &lké zelésed sincs arról a hatalomról, amelyet én gyakorolok% 1egtehetem, hogy a föld mozog#on a lábad alatt és a -illám csa kod#on a fe#ed felett% A ködöt h'-hatom, hogy láthatatlanná -ál#ak% – 2emmi dicsek-és nem -olt a hang#ában, csak a tények% <sak fekete bársony% – (lyan dolgokat tehetek, amelyeket elké zelni sem tudsz% Alexandria érzékelte az állandó ka csolatot, amit a férfi ko-ácsolt közé#ük és a lány érezte sötét és rettenetes dühét, amely a felsz'n alatt forrongott% – Amit ma tettem, magamért tettem – suttogta a lány% Aidan felé mozdult, legy)zhetetlen, hatalmas alak#a, mely elké zelhetetlen hatalommal b'rt, a lány fölé tornyosult% – &lárultál engem% &lárultad *oshuát% 1ondtam neked, mi történne, ha kimennél a na fényre% &lhitetted magaddal, hogy ki kell der'tsd, igazat mondtam6e% =e te már tudtad, hogy ez az igazság% 1egragadtad a lehet)séget, hogy el uszt'tsd magadat, *oshuát idegenekre hagy-a, egy bizonytalan #ö-)be tasz't-a, minden -édelem nélkül% – ,e meg-édenéd )t% – Nélk'led, én többé nem létezek% ?ssze -agyunk ka csolód-a, életre és halálra% Ha te a halált -álasztod, mindkett)nk halála fel)l döntesz% Alexandria keze remegett, ahogy a ha#át hátrasö örte% – &z

.>>

nem lehetséges% – ,e nem akarod, hogy 'gy legyen – #a-'totta ki )t és birtokba -ette a lány #obb kar#át% – Azonban ez 'gy -an% +em hazudok neked, Alexandria% 1egengedtem neked egy bizonyos mérték7 ellenállást, de csak azért, mert mindez $# a számodra% A zselé, amit elkezdett a kar#án szétkenni, h7-ös -olt és enyhülést hozott% – Azt mondod, nincs -álasztásom% Hogy sosem -olt semmi -álasztásom – kockáztatta meg Alexandria% – A tested és az elméd hozta meg a döntést értünk% :elked az én lelkem másik fele% Az én sz'-em a te sz'-ed% &lménk a másik megnyugtatásáért és meghittségéért ny$l ki% +em -agyunk tel#esek, ha egyedül -agyunk% Cgyanannak az egésznek a két fele -agyunk% &z az igazság, Alexandria, akár tetszik neked, akár nem% Alexandria nyelt egy nagyot és szerette -olna lüktet) homlokára szor'tani az u##ait% – &z nem igaz% +em lehet az – utas'totta -issza hangosan, mert nem akarta, hogy igaz legyen, mert nem hitt a férfiban, sem az ) lidérces -ilágában% – 1it gondolsz, hogy érinthetem meg az égési sérülést, anélkül, hogy szen-edést okoznék neked. &lzárom el)led a fá#dalmat% &z a kezelés k'nzás lenne a számodra nélkülem% – &z nem igaz – ismételte meg halkan suttog-a% – &lég dühös -agyok az ostobaságod miatt ahhoz, hogy bebizony'tsam a sza-aimat, (ara +e -itatkozz -elem0 ,estem a tiédért kiált% +em usztán emberi szükséglettel, hanem egy )si harcos ár#a utáni 'nségé-el% 9zzok érted é##el és na al% &gyedül az hoz megkönnyebbülést a számomra, amikor a né em álmát alszom, öntudatlanul% +e k'sérts engem, hogy

3??

bebizony'tsam a sza-aimat, mert nem lesz -issza$t% !állait leenged-e összegörnyedt, s elford'totta t)le az arcát% Aidan érezte sa#át he-es, forrongó dühét ka-arogni magában, mely el-egyült testének sürget) kö-etelésé-el és a kár áti h'm irány'tás utáni szükségé-el% 8özelebb ha#olt a lányhoz, és most -akmer)en nem -álogatta meg gondosan a sza-ait, sem a tetteit, mint ahogy oly gyakran róbálta tenni% – 8é telen -agy egy emberi férfinek megengedni, hogy hozzád ér#en% &llenérzést kelt benned, nem gyönyört és te ezt tudod% !oltam a fe#edben, láttam a gondolataidat% <sak utánam só-árogsz% A ké ek, amiket a férfi -issza ergetett, a lányéi -oltak% Borró, erotikus dolgok, melyek fel)l nem -olt -alódi ismerete% =olgok, amelyeket ) még a gondolatát is megalázónak találta% A férfi lábainál térdelt, megérint-e )t, szá#a a férfin mozgott, a férfi teste az ö-é fölött, rendelkez-e -ele, he-esen és -adul megszerez-e )t% A férfi tudta és kig$nyolta az ) ri-át, kette#ükr)l szóló fantáziálgatását% – ,e ténylege egy brutális állat -agy, aki nem gondol senki másra magán k'-ül – suttogta, miközben kezeit ég) arcára szor'totta% – @s egyáltalán nem érdekelsz% 2emmit sem érzek irántad% Aidan keze megragadta és átfogta a lány nyakát, hü-elyku##á-al kényszer't-e állát, hogy felemel#e, hogy 'gy találkozzon lángoló aranyszemei-elI – 1alóban a rabszolgámmá tehetnélek, Alexandria, megtan+thatnálak téged arra, hogyan szerezz nekem örömöt, sokkalta több módon, mint amennyit te lelki szemeiddel felidéztél% – Hü-elyku##át szándékosan ehelykönnyedén h$zta -égig remeg) a#kain%

3?!

8önnyek égtek Alexandria szemében, mint ahogyan teste is kigyulladt és szükség lüktetett benne% Aidannek igaza -olt% +em -oltak gondolatok, sem ellenállás benne, mikor a férfi megérintette )t, csu án egy test -olt, amely fuldoklott a -ágytól és a felcsa ódó lángoktól% 2emmi sem maradt bel)le, abból, aki -olt, -agy amit ké -isel% 2oha, egyetlen férfi sem -olt ké es uralni )t korábban% Dármit is tett Aidan 2a-age -ele, ) többé már nem -olt Alexandria Houton% Aidan elmé#e a lányét kereste és mérge azonnal elol-adt% Alexandria közel sodródott a sokkhoz% ,$l sok minden történt t$l gyorsan az elm$lt ár na ban ahhoz, hogy emberi elmé#e feldolgozhatná% Aidan átkozta a sa#át testét, szidta, hogy 'gy elengedte magát, mi-el fontolóra sem -enné soha, amiket mondott, hogy megtesz% ,estének minden se#t#e a lány után áh'tozott és az imént a sa#át igényeit a lányé elé helyezte% &gyetlen önérzetes kár áti h'm sem tenne ilyet soha% Abban a illanatban ébredt rá, hogy milyen közel -an ahhoz, hogy -ám 'rrá -ál#on% 1eg-etette magát önz)ségéért és gyengeségéért, amikor a lánynak ilyen nehéz -áltozáson kellett átesnie% – 7ara, sa#nálom% 8érlek, ne fél# t)lem, ne fél# t)lünk% – A sza-ak, melyeket szólt, legcsáb'tóbb hang#án szóltak, de $gy t7nt, süket fülekre találtak% Alexandria elmé#e -édekez)en kika csolt, hogy megk'mél#e a lányt minden to-ábbi meg róbáltatástól% &lford'totta az arcát, belesü edt az ágyba és magzati oz'cióba gömbölyödött össze% Aidan sa#át magára dühösen állt fölötte és bizonytalanul, mit tegyen, hogy helyrehozza a kárt, amit ostobaságá-al okozott% :elkébe -és)dött mindörökre, annyira rettegett attól,

3?.

hogy el-eszti a lányt azon illanatban, amikor kitárta az a#tót és készségesen kiment a gyilkos na fényre% Aidan ellen tudott állni az éget) fénynek, mi-el az id) m$lásá-al kondicionálta magát erre% 1ost, é-századok tanulása után, csaknem korlátlan hatalommal b'rt% &gyik ilyen er) edig a gyógy'tás -olt% Hgy lehunyta szemét és kiküldte magát a sa#át testéb)l Alexandriáéba, hogy meglel#e a borzalmas, igen mélyre -á#ódott égési sérüléseket és rendbe hozza azokat belülr)l kifelé% 9gen gondos és rec'z -olt, és amikor befe#ezte, még egyszer belé ett a lány elmé#ébe% ?sszeza-arodottságot és rettegést talált% &gy mély félelmet a nem tel#esen emberi létt)l és egy bizony'tási -ágyat, hogy ) mégis az% +em találta nyomát olyan szándéknak, mely szerint meg szeretné ölni magát% &gyszer7en csak be akarta bizony'tani, hogy a férfi egy hazudozó, aki becsa ta )t és elhitette -ele, hogy már nem tud -isszalé ni a sa#át -ilágába% &zt akarta, annyira nagyon akarta% &lny$lt mellette, s kimerült testét beh$zta -édelmez) kar#aiba% Alexandriának -olt oka félni t)le% (lyan dolgokat kö-etelt t)le, amikr)l a lánynak elké zelése sem -olt és olyan érzéseket ébresztett benne, amikre még nem állt készen% Az intenz'- szexuális érzések csak nyugtalan'tóak, za-aróak -oltak a számára, olyannyira, hogy el akart t)le futni% 1eg ihentette állát a lány fe#én és megcirógatta selymes ha#át% Aggasztotta Alexandria néhány )rült ötlete, hogy elmegy emberi or-oshoz, hogy meggyógy'tsa )t% Dármit, csak ne marad#on a férfi-al% &z -alamilyen szinten sértette )t, de többnyire mulattatta, hogy a lány azt gondolta, legy)zheti )t,

3?3

t$l tud #árni az eszén% Alexandria olyan elszánt -olt% <sodálta ezért% – <sak id)re -an szükséged, )i((ola 2a#nálom, hogy ilyen ügyetlen módon kezeltem ezt a helyzetet% &gyetlen mentségem, hogy aggódtam a biztonságodért% – Aidan tudta, hogy a lány hall#a )t, de ) nem -álaszolt% +em igazán szám'tott arra, hogy -álaszolni fog, de szor'tása kicsit feszesebbé -ált% &l*d% most, &le0andria, al*dd né)em gyógy+tó álmát 5z*nnyad% mélyen! Aidan nem kockáztatott, nem adott -álasztási lehet)séget% A férfi akarta )t, tá-ol a lány sa#át elmé#ét)l, tá-ol gondolatainak és félelmeinek szörny7 csatorná#ától%

3?6

:izenharmadik 7ejezet

A

idan teste lángolt, mikor felébredt% +em a tá lálék iránti kényszerrel, nem a -érért -aló szükséggel, ami mindig ott -olt -ele, hanem éles, sürget) -ággyal, ami nem hasonl'tott semmihez sem, amit -alaha is ta asztalt% Hangosan felnyögött% 1ellette, Alexandria mély álomban feküdt% 2á adt -olt, a ha#a mindkett)#ükön szétterült, összeköt-e )ket% Akarta )t% 8ellett neki% Ha még egy illanatig mellette marad, ké telen lesz megáll'tani önmagát, hogy a magáénak kö-etel#e )t% &lugrott t)le, mintha megégette -olna, a b)re fá#t, izzott, égett% Halkan káromkodott% Hogy tud#a tá lálni ebben az álla otban anélkül, hogy a helyzet erotikussá és -addá -álna. A benne él) -adállat még mindig felb)szült és -ad -olt, ü-öltött a lányért% @hezett% 2z7kölködött% +em hallgatott a logikára, csak a nehéz, -éget nem ér) magányos fá#dalomra, ami na ról na al egyre könyörtelenebbé -ált% 5emeg) kézzel t$rt bele ha#ába% A helyzet most robbanékony -olt% +incs rá mód, hogy ellássa )t a -éré-el, anélkül hogy a testét ne kö-etelné% =e azok után, ami korábban

3?8

történt, tudta, hogy több id)re -an szüksége% A -adállat tombolt benne és nem tudta to-ább irány'tani% 1arie hitte, hogy ké es rá% D'zott benne% =e ) nem ismeri a 8ár átokból származó férfiak igényeit, a forróság er)södését a társak között% +em tud#a, milyen közel az át-áltozás% ;#ra hangosan felnyögött és elfordult az ágyán fek-) mozdulatlan alaktól% Az ) od$#ában% 1egrándult, amikor a szó be-illant az elmé#ébe% A fene-ad uralkodóbbá -ált% Az irány'tására és ellen)rzésére az egyetlen mód az, ha egyesül az élet ár#á-al, s hagy#a, hogy a szel'dsége, a fénye, el-ezesse a lelkében egyre ter#ed) sötétségt)l% ?sszetakar'tott, miel)tt felébresztette a lányt, gondosan felöltözött – egy uha selyem ingbe és fekete nadrágba – reményked-e, hogy egy régi -ilág eleganciá#a fokozza a -onzere#ét% Hossz$ ha#át összefogta a tarkó#ánál% A nyakánál nyit-a hagyta az inget, mert neki több gond#a -olt azzal, hogy lélegezzen, mint hogy szexi legyen% Amikor elküldte elmé#ét, hogy felébressze )t és nézte, ahogy el)ször fellélegzik, teste olyan intenzitással keményedett meg, hogy ismét káromkodott% @rezte, hogy -ere#ték csorog le a mellkasán és le##ebb a lábai között% A lány ny$#tózkodott, a teste érzékien mozgott a takaró alatt% Aidan $gy érezte, hogy mind#árt szétre ed% A lány nyel-e megned-es'tette száraz a#kait, otthagy-a )ket csillog-a és h'-ogat-a% Hogy ne is lássa becsukta a szemét, de érezte az illatát, hallotta a le ed) susogását% Alexandria lassan felült, összeza-arodott% !olt egy erotikus álma élénk ké ekkel% 8ezek a mellein, egy szá# érinti az ö-ét,

3?9

u##ak mozognak benne, ma#d egy kemény, agressz'- test leszor't-a betakar#a az ö-ét% A teste fá#t a szükségt)l, só-árgott az érintésére% Bészkel)dött, érezte a krémes megh'-ást, ami kiált-a, h'-ogat-a, csáb'totta )t% 8inyitotta a szemét – és a szobán keresztül Aidan mere-en bámuló forró arany tekinteté-el találkozott% !eszély% :átszott a férfi faragott -onásain, a szemei intenzitásában% ,el#esen mozdulatlan maradt, nem -ette le a tekintetét az )t figyel) ragadozó lényr)l% 1ég lélegezni is félt% Ha megmozdulna, ha sóha#tana, ra#ta lenne% @rezte azt, tudta az erotikus álom az ö-é -olt, tudta, hogy a férfi önuralma törékeny és hogy az ösztönei-el harcol% – ,7n# innen, (ara mia! < suttogta rekedten% A hang#a bársony érdessége olyan érzést keltett, mintha egy nyel- nyalogatná az érzékeny b)rét% – 1enekül#, am'g tudsz% 1intha -örös lángok lobbantak -olna a férfi aranyszemében és izzadsággyöngyök ettyezték a homlokát% 9zmai kidagadtak az er)fesz'tést)l, hogy mozdulatlan marad#on% (da akart menni hozzá, hogy megnyugtassa – -agy még #obban feltüzel#e, és fenébe a kö-etkezményekkel% ,este t7zben égett, egy él), lélegz) láng, ami ma#dnem kiszökött az irány'tása alól% <sak a félénksége -olt az, ami megakadályozta )t abban, hogy to-ább csáb'tsa% A sa#át félénksége és a sa#át félelme% :egurult az ágyról és fut-a elmenekült, mintha hét démon lenne mögötte% 2a#át magától még inkább tá-ol akart kerülni, mint Aidant)l% 1ögötte Aidan olyan mozdulatlanul állt, mint egy szobor%

3?;

Bélt, ha megmozdul, lehet, hogy a fá#dalomtól, a szükségt)l összetörik% 1ár nem b'r#a sokáig% 9sten seg'tse mindkette#üket, ha nem #ön hozzá a lány hamarosan% Alexandria lass'tott, amint az alag$t biztonságában -olt% 1ég érezte Aidant az elmé#ében, érte ny$lt és h'-ogatta% 1eg'zlelhette a csók#át, érezte, ahogy megérinti% Decsukta a szemét és nekid)lt a sziklafalnak támaszért% A lábai olyanok -oltak, mintha gumiból lennének, nem -oltak ha#landóak még egy lé ést tenni% Akarta a férfit% +em egy édes, szel'd -ágyódással, hanem egy -ad, tomboló szükséggel, forró szexre -ágy-a% 1egrázta a fe#ét és róbált a gondolatoktól megszabadulni, azonban a ké ek kig$nyolták% Belment a lé cs)n, hálásan, hogy *oshua nem láthat#a% A zuhany nem enyh'tette az éhségét, nem mosta el Aidan érintését -agy a gazdag, f7szeres 'zét% A forró -'z lefutott a b)rén, a mellei halma közt, a hasán, a rö-id sz)ke tincsei közé, csak arra szolgál-a, hogy fokozza az érzékenységét% Harcolnia kellett a kényszerrel, hogy Aidant h'-#a% A teste minden folyékony forróságá-al és lüktet) -ágyá-al sa#gott érte, szüksége -olt rá% H'-ni akarta )t, hogy szüntesse meg ezt a fá#dalmat% 2züksége -olt rá, hogy érezze a szá#át a b)rén, a kezét a testén% 2züksége -olt rá, hogy magában érezze, egy -ad, er)tel#es egyesülésre -ágyott, ami az örökké-alóságig tartana% Aztán eszébe #utottak a sza-ai% & rabszolgámmá tehetnélek &lérhetné, hogy olyan dolgokat tegyen, amit még soha sem ké zelt el% +os, ) most elké zelte )ket% Hogy érte el, hogy lássa a ké eket.

3?<

– A fenébe, Aidan0 :égy átkozott, amiért ezt teszed -elem0 Belemelte az arcát a -'zsugárba és bezárkózott el)le% Hallotta, a kétségbeesett kiáltásának -isszhang#át, a sebesült állat ü-öltését és a -adász morgását, aki elszalasztotta a zsákmányát% A férfi nélkül az elmé#ében csökkent a szörny7 sürget) érzés, hogy tá lál#a a sa#át éhségét% +em m$lt el tel#esen, de helyette az igazi éhség k$szott be% 2á adt -olt, és tá lálékra -olt szüksége% 2züksége -olt a férfire% &gy nem t$l n)ies káromkodással felöltözött – egy farmerba és egy bordás fels)be – és elindult a hálószobá#a melletti na aliba% ;gy -olt, hogy az lesz a st$dió#a% 1ár berendez-e találta, 1arie és 2tefan – nyil-án-alóan Aidan utas'tására – meg-ásárolták neki a kellékeket% 8i-áló min)ség7ek -oltak, amiket azel)tt soha nem engedhetett meg magának% Eltalában soha nem fogadna el egy ilyen azar a#ándékot, de benne él) a m7-észt izgalomba hozta az eszközök szé sége% 1ár azel)tt meghallotta *oshuát, hogy a fi$ keresni kezdte -olna )t% 1iután haza#ött az iskolából 2tefannal ne-etett a na aliban, ma#d a rósütemény fölött cse-egett 1arie6-el a konyhában% Alexandria egyszerre -olt boldog és szomor$% *oshuának szüksége -olt társaságra és az id)sebb házas ár -alódi szeretetet mutatott iránta, de szomor$ is -olt, mert az öccsé-el a ka csolata meg-áltozott, többé már nem hagyatkozna csak rá% 1ire felrohant a lé cs)n, féktelenül kiáltoz-a utána, -isszanyerte a lélek#elenlétét% *oshua a kar#aiba -etette magát, ) felka ta és forgott -ele körbe6körbe, am'g a szédülést)l

3?>

boldogan sikoltott – +ézd ezt a sok cuccot0 – kiáltotta -idáman, mutat-a neki a kincseket% *oshua kidüllesztette a mellkasát% – 2eg'tettem ki-álasztani )ket% Aidan és én elmentünk -ásárolni% 1egmutattam neki azokat a dolgokat, amiket mindig is ki-álasztottál, és amiket -isszatettél% 1ondtam neki, hogy azért nagyon szeretted -olna )ket% *ól szórakoztunk, am'g neked -ásároltunk% Aidan azt mondta, hogy ez egy nagy megle etés% 1agához ragadott egy doboz szénceruzát, s egyszerre nehéznek találta, hogy lélegezzen% – 3 -olt, tényleg. 1ikor csináltátok ezt. *oshua rá-igyorgott% – +éhány na al ezel)tt% Am'g te annyira beteg -oltál% 8i-álasztott néhány $# ruhát is% +ézd meg a hálószobád szekrényében% :átnod kellett -olna az eladón)t% ;gy nézett rá, mint%%% – &l tudom ké zelni – -ágott közbe Alexandria szárazon% 1a#d kö-ette az ugrándozó *oshuát -issza a hálószobá#ába% – Aidan mindenre gondolt% Azt mondta, amikor egy n) annyira gyönyör7 és olyan #ó, mint te, ennyire megbetegszik, egy férfinak bármit meg kell tennie, ami-el #obbá teheti a dolgokat számára% *oshua felté te a du la szekrénya#tókat, amikhez még sosem ny$lt, mi-el csak a komódot használta a farmer#ei és a fels)i számára% Alexandriának egész életében soha nem -olt még annyi

3!?

ruhá#a, hogy kitöltsön egy ilyen méret7 szekrényt, az mégis zs$folt -olt ruhákkal – kabátok, szoknyák, nadrágok és bl$zok% 1eghara ta az alsó a#kát és megérintett egy hossz$, fekete estélyi ruhát% Azt egy h'res ter-ez) kész'tette% :ee#tette a kezét maga mellé% – 1iért tette ezt. – suttogta hangosan *oshuának, miközben a fe#ében is megismételte, Miért (sináltad ezt4 ,z (sak )énz, cara mia% Nin(s semmi másom, amit használhatok, hogy meg$izessek a b3neimért% Aidan magányosnak, el-eszettnek és ny$zottnak hangzott% !áratlanul könnyeket érzett a szemében% Denne minden oda akart futni hozzá, meg-igasztalni, de a sza-ai reggel óta folyamatosan a fe#ében -isszhangzottak, ezért er)sen bezárta az elmé#ét a trükk#eit)l% A rabszolgá#a lehetne% &z soha nem történhet meg% – Ah, n)-érkém, ne s'r#, mint egy gyerek – rótta meg *oshua% – Aidan azért csinálta, merO akarta% :átnod kell az összes szé #átékot is, amit nekem -ett% ,udod, megkérdeztem 1arie6t és 2tefant a kiskutyáról – hogy szerintük mennyi munka lenne -ele% – 8itartó kis ördög -agy, ugye. Határozottan becsukta a szekrénya#tókat az $# ruhákra, s eltökélte, hogy soha nem fog#a -iselni )ket% – Aidan azt mond#a, fizeti a tartását – idézte boldogan *oshua% Alexandria -ett egy mély lélegzetet% – 3 tud#a% A második gondolata rögtön az -olt, hogy -iselni fog#a

3!!

ezeket a ruhákat% 1indet az utolsó darabig% !iselni fog#a, amikor együtt dolgozik ,homas 9-annal% Amikor ,homas 9-annal #ár% Amikor tel#esen és )rülten szerelembe esnek ,homas 9-annal% &gy illanatig érezte Aidant megmoccanni az elmé#ében, azzal a fa#ta mozgással, ahogyan egy nagy dzsungelben él) macska -adászhat, amikor becserkészi a zsákmányát – egy egyszer7 fodrozódás -olt, aztán elt7nt, mintha sosem létezett -olna% !a#on csak ) ké zelte. – Hagyd abba, hogy állandóan rá gondolsz0 – csattant fel magára, dühösen, hogy az elmé#e nem ha#landó tá-ol maradni t)le% *oshua tágra ny'lt szemmel nézett fel rá% – 8ire. A kiskutyára. 1iért. 1ár találtál egyet. Az egy fi$kutya. – !alahol errefelé határozottan -an egy fi$ -adászkutya – felelte mogor-án% Aztán megunhatatlanul, megborzolta *oshua fürt#eit% – <sak -icceltem, *osh% @s nem, nem találtam még kiskutyát% &mellett még nem is döntöttem% Diztos szeretnék lenni benne, hogy tényleg boldogok -agyunk itt, miel)tt egy ilyen -égleges döntés hozunk% – @n boldog -agyok itt – mondta azonnal határozottan *oshua% Alex megölelte )t% – ?rülök, hogy boldog -agy, kisha-er, de nem -agyok olyan biztos benne, hogy én is% 2okkal nehezebb a feln)tteknek alkalmazkodni ahhoz, hogy együtt él#enek, mint egy gyereknek%

3!.

– =e 1arie és 2tefan olyan klasszak, Alex, és Aidan a leg#obb% 2eg't nekem a házi feladatban% &gész id) alatt beszélgetünk% 3 annyira #ó fe#% @s azt mondta%%% – 1ost nem akarom hallani mit mondott, oké. +ekem dolgoznom kell drágám, emlékszel. /énzt kell keresnem, hogy enni tud#unk% – =e Aidannek rengeteg énze -an, és azt mondta, ha nem akarsz, akkor nem kell dolgoznod% Alex lassan engedte ki a lélegzetét, hogy -isszafog#a az indulatait% &lege -olt abból, amit Aidan mondott% 5osszul -olt attól, hogy az elmé#ében -olt, elfoglal-a minden ébren töltött illanatát% – 2zeretek dolgozni, *osh% 1ost keress -alami csendes elfoglaltságot, és s uri% *osh grimaszt -ágott, de gyorsan elhelyezkedett a n)-ére régi sz'nes tollkészleté-el és egy -ázlattömbbel% 8önnyen -isszatértek a megszokott rutinhoz% 9d)nként kikérte *osh -éleményét egy ötletr)l, és *osh néha megmutatta neki a ra#zait% Alexandria $gy érezte, hogy azok egy hat é-est)l, nagyon #ók -oltak% +éha itt6ott ki#a-'tott egy6egy -onalat, amikor megkérte, de leginkább arra biztatta, hogy csinál#a $gy, ahogy ) akar#a% &gy rö-id ideig, $gy érezte, mintha ) és a -ilága ismét normális lenne% =e Aidan mindig #elen -olt% @rezte, hogy az elmé#e ráhangolódik a férfiére, utánany$l, hogy megtalál#a )t% A fülei a gyönyör7 hang#ának dallamára figyeltek% Azon ka ta magát, hogy kife#ezéstelenül bámul maga elé a a 'rra és -aló#ában kétszer is lera#zolta az arcké ét% 1indkét alkalommal gyorsan

3!3

szétté te, miel)tt *oshua észre-eszi a megszállottságát és ugratni fog#a miatta% 1eg róbált nem odafigyelni *oshua sz'--erésére, az ereiben futó -érének áramlására% ;gy tett, mintha nem -ette -olna észre, hogy 1arie ulzusa mennyire leny7gözte )t, amikor a ház-ezet)n) -acsorázni h'-ta *oshuát% Bigyelmen k'-ül hagyta az emlékezetes 'zt a szá#ában, Aidan érzését az a#kai alatt, ahogy a teste -onaglott a férfién, a só-árgást% Belnyögött és meg róbált elfordulni egy másik ké t)l, amit róla ra#zolt% A szá#a annyira érzékien -olt beáll't-a, hogy csáb'tó -onala $gy t7nt, hogy kig$nyol#a, csalogat#a )t% ,iszta k'sértés% &gyik u##á-al megérintette az annyira tökéletesen kidolgozott szá#at% – +em engedem, hogy ezt tedd -elem – suttogta halkan% Annyira nagyon akarta a férfit% 2züksége -olt rá, hogy meg-igasztal#a, hogy ennek a tébolyult -ilágnak és )rületnek értelme legyen% 2züksége -olt rá, hogy el-egye a gyötr), i#eszt) éhséget, ami megakadályozza, hogy tel#esen kiél-ezhesse *oshua társaságát% :egf)ké en rá -olt szüksége, hogy egyesül#ön a teste az ö-é-el, érezze, hogy a szá#a és a kezei el-eszik a szörny7 tüzet, az ürességet% 2züksége -olt rá, hogy a sz'-e ugyanolyan ritmusban dobog#on, mint az ö-é, elmé#e megszáll#a az ö-ét, a -égs) intimitásra, ami összeka csol#a )ket, megoszt-a minden -ad fantáziát, miközben a férfi teste birtokba -eszi az ö-ét% &zen az estén mindent $gy csinált, ahogy mindig is szokta, seg'tett *oshuának a házi feladatban és $gy tett, mintha él-ezné a m7sort a tele-'zióban% 8özben a nagyké erny)s té-é

3!6

fontosságáról -itatkoztak% 2tefan *oshua mellé állt, mond-án, hogy az öreg szemeinek szükségszer7. 1arie Alexandriá-al értett egyet, hogy a azarló életmódban ez -olt a leg$#abb% =e az ereikben száguldó -ér olyan -olt, mint egy szimfónia, elnyomta a m7sor hang#át és ez Alexandriát félelemmel töltötte el, féltette )ket% 1eg róbálta él-ezni, ahogy *oshuát lefek-éshez kész'ti, felol-as neki, s egy rö-id árnacsata után betakar#a% 1indig is szerette az esti együtt töltött ide#üket% *oshua mindig annyira tiszta és édes -olt% =e a sz'-ének hangos dobogása most megza-arta az él-ezetét és $gy érezte, csa dába esett egy rémálom köze én% Alexandria azon az é#szakán gondosan készül)dött a ,homas 9-annal -aló találkozóra% =e ahogy a ruha a b)rére cs$szott, érezte, a meleg bársony gyengéd érintését% A kezei remegtek, ahogy felt7zte a ha#át% +em látta Aidant azóta, mióta korábban elmenekült t)le% 1indig a közelben érezte, de a férfi ügyelt arra, hogy elkerül#e )t% Ahelyett, hogy hálás lenne ezért, #obban belegondol-a, inkább lehangolt -olt% :ehet, hogy nem szám't, hogy egy másik férfi-al megy el% ,alán nem is érdekli% @s miért is kellene. +em akarta, hogy a férfit érdekel#e% &gy ember férfit akart találni, csak egyet, akihez -onzódhat% Akibe szerelmes lehet% +em megszállottan és -adul, hanem gyengéden és szeretettel#esen% &gy embert, normális férfit% 1eg-izsgálta a körmeit% 8orábban kétségbee#t)en zömökek -oltak, most hossz$ak és gyönyör7ek, #ól á oltak, szinte olyan -olt, mintha már azokat egy manik7rös szakszer7en megcsinálta -olna% 1ég a ha#a is -astagabbnak, fény7z)bbnek látszott, a szem illái hosszabbnak és -astagabbnak% A b)re

3!8

-iszont, sá adt -olt, szinte áttetsz)% 2óha#t-a nézett a tükörké ére% Cgyanannak t7nt, de mégis más -olt% ,öbb%%% +em tudta ontosan, hogy mi-el% <sak több% A ruha $gy ta adt rá, mint egy második b)r, kihangs$lyoz-a a melleit és -ékony derekát% 1intha kife#ezetten neki ter-ezték -olna% !égigsim'tott a uha anyagon egészen a comb#áig% A sz'-e a torkában dobogott, amikor felnézett és a tükörb)l Aidan aranyszemei néztek -issza rá% (tt állt mögötte, magas, er)s testfelé 'tés7 -áza, a sz)ke szexi külse#é-el kiegész't-e a sa#át#át% 1eg'zlelhette )t a szá#ában% A ké a tükörben erotikusnak t7nt, Aidan nagyon izmosan és magasan, ragyogó, éhes szemei-el, m'g Alexandria karcs$n, alacsonyan és sá adtan% – Ayönyör7 -agy Alexandria – mondta lágyan% A hang#a leny7göz) -olt, ugyanazzal a meleggel suttogott a b)re fölött, mint a bársony ruha% +em tudott ol-asni az arckife#ezésében, csak érezte az ol-adt aranytekintetét% – @n4 én nem leszek kint sokáig – dadogta, mint egy akaratos tinédzser% Aztán bármit megadott -olna azért, hogy -issza-on#a a sza-akat% Aidan nem mosolygott, nem -áltoztatta meg az arckife#ezését% Alexandriának hideg borzongás futott -égig a gerincén% 2 egyszerre az engedetlensége hülyeségnek t7nt, mint felingerelni egy tigrist% Az a rezzenéstelen mere- tekintet% !a#on hagy#a elmenni. +éhány erccel ezel)tt még lehangolt -olt, mert azt hitte, nem érdekli a férfit% 1ost meg nem akart mást, mint futni az életéért, s tá-ol lenni t)le% Aidan lassan megrázta a fe#ét%

3!9

– Bio, Alexandria% ,e még mindig szörnyetegként gondolsz rám% +agyon ügyel# arra, )i((ola, hogy ne te hozz létre egyet% – (lyan halkan ment ki a szobából, mint ahogy belé ett% Alexandria reszketett a fenyegetést)l% 1egérintette a szá#át% Aidan azt bámulta% A#ka annyira bizsergett, megesküdne rá, hogy érezte a szá#a érintését az ö-én% Decsukta a szemét, 'zlelgette az érzést, aztán átkozódott, hogy ilyen könnyen irány't#a% 3 ember% ,mber0 @s elhatározta, hogy ez 'gy is marad% Belszegte a fe#ét% +em hagy#a, hogy befolyásol#a a férfi szexe il#e és nem fog#a megféleml'teni a fenyegetései-el% Deb$#t a ci )#ébe és királyian lesiklott a lé cs)n% ,homas ontosan érkezett és a na aliban -árt a lányra, hálás -olt, amiért Aidan 2a-age $gy döntött, hogy nem er)szakol#a rá a #elenlétét% :élegzete elakadt, amint Alexandria belé ett% ;gy t7nt, egyre szebb, -alahányszor lát#a )t% &lká ráztatta, k'sértette, behálózta, am'g semmi másra nem tudott gondolni, csak rá% 2 ennek kö-etkezményeit a munká#a s'nylette meg% 5óla ábrándozott, amikor a történetsorozatot kellett -olna befe#eznie a leg$#abb -ideo#átékához% 1ég é#szaka is róla álmodott és mindent meg fog tenni, hogy ezek a forró, erotikus álmok -alóra is -ál#anak% – ,homas, ez olyan #ó ötlet -olt – köszöntötte )t olyan hangon, amely $gy t7nt, hogy egyenesen behatol a sz'-ébe és megmozd't egy -álaszt -alami-el lentebb a testében is% 2 akkor megérezte a s$lyát azoknak az átkozott aranyszemeknek% 8önyörtelenek -oltak% 9rgalmatlanok% :átták a reakció#át és elátkozták )t ezért% Aidan 2a-age megté-eszt)

3!;

lustasággal ácsorgott az a#tóban, cs' )#ét nekitámaszt-a a falnak, kar#ait összefon-a a mellkasa el)tt% +em mondott semmit% +em is kellett% A uszta #elenléte is rémülettel töltötte el ,homas lelkét% ,homas megfogta Alexandria kabát#át, ráter'tette, s közben belélegzett a arfüm#ébe% – Dámulatosan néz ki, Alexandria% 2enki sem -enné észre, hogy beteg -olt% Aidan ekkor megmoccant, az izmok uszta hullámzása egy halálos ragadozóra emlékeztettek% – &nnek ellenére ) nagyon beteg -olt, 9-an% D'zom benne, hogy gond#a lesz rá, hogy #ól legyen, és korán hazatér#en% ,homas nyá#asan mosolygott, ked-ességet sugároz-a% Benébe ezzel az emberrel, ) nem egy tinédzser, aki az els) artnerét k'séri a bálba% 2zándékosan megfogta Alexandria kezét, tud-a, hogy ez bosszant#a a sz)ke ház)rz)t% – +e aggód#on, 2a-age% +agyon #ó kezekben lesz – -álaszolta, miközben sürgette a lányt az a#tóhoz, alig -árta, hogy tá-ol legyenek 2a-age6t)l és az ) él), hatalmas házától% Alexandria készségesen ment -ele, látszólag olyan lelkesen, mint 9-an% 8int az é#szakában megállt és -ett egy mély lélegzetet% – Aidan egy kicsit elsö r) tud lenni, ugye. – mondta mosolyog-a% Belülm$lta a csillagokat% 2zabadság% Eldott szabadság% Abban a illanatban nem szám'tott, hogy 9-an mosolya még mindig egy cá a fogsormutogató -igyorgására emlékeztette, -agy hogy hallotta sz'-e minden egyes dobbanását ontosan olyan hangosan, mint *oshuáét, -agy ami még rosszabb, hogy érezte az izgalmát%

3!<

!égre tá-ol -olt Aidan 2a-age6t)l és a befolyásától és #elen illanatban ez -olt minden, ami-el tör)dött% – &lsö r). &zt ön 'gy h'-#a. 3 tel#esen hatalmaskodó% Az az ember $gy -iselkedik, mintha a tula#dona lenne – tört ki ,homas% Alex lágyan ne-etett% – 1eg lehet szokni% +em tehet róla% 1egszokta, hogy arancsokat osztogat% ?n -alósz'n7leg tud#a, milyen érzés – tette hozzá a#kosan% 9-an azon ka ta magát, hogy -ele ne-et, megnyugtatta, ahogy elindultak a -árakozó autóhoz% 2zándékosan egy limuzint bérelt és sof)rt, hogy hagy#a békén, akármi is történik kés)bb a hátsó ülésen% – Hozzáfogtam a -ázlatokhoz ,homas – mondta Alex –, de nem adta meg ontosan, hogy milyen karakter6#ellem-onások fontosak különösen az ?n számára% Azt hiszem, el)re el kellene döntenie, milyen egyéni ábrázolásokat akar, ahelyett, hogy az egészet rám b'zná% – *obban ked-elem az ön ötleteit – mondta ,homas, sa#át maga kinyit-a az a#tót a lánynak% 1aga akarta csinálni és ez megle te% Az id) legnagyobb részében a kis sz'-ességek, amiket -éghez-itt, csak a hatás ked-éért -oltak% =e Alexandria Houton k'sért) -olt% – Az a ház nem za-ar#a ?nt. Alex felemelte a szemöldökét% – Ja-ar. A ház. Az gyönyör7% 1inden gyönyör7 benne% 1iért kérdi. – +éha $gy érzem, mintha engem nézne, -ár-a a maga

3!>

ide#ére és gy7löl engem% – ,$l sokat #átszott a sa#át -ideo#átékai-al, ,homas% 1ilyen élénk fantázia% +e-etése átsiklott ra#ta, megérint-e )t olyan helyeken, ami többnyire a nemi ka csolat számára -olt fenntart-a% A keze az ülésen keresztül a lány keze felé araszolt% *obban akarta, mint bármelyik n)t is -alaha% =e ekkor kinézett az ablakon és szemeket látott -isszatükröz)dni% 9zzó, -örös, -ad szemeket, gy7lölettel és a megtorlás 'géreté-el megtel-e, a halál 'géretét hordoz-a% 5ezzenéstelen macskaszemek% &gy démon szemei% A halálé% 1egborzongott és egy nyögés hagyta el az a#kát% – 1i a ba#. – A lány hang#a megnyugtató -olt, mint a folyó-'z lágy hang#a% – 1ond#a el, ,homas0 – :áttál -alami furcsát. – kérdezte fuldokol-a a félelemt)l% – Az ablakon, látsz -alamit. Alex köré ha#olt, hogy megnézze a fény-issza-er) ü-eget% – 1it kéne látni. A szemek elt7ntek, mintha sosem léteztek -olna% !a#on 2a-age -olt. !agy a sa#át ké zelete. 1egköszörülte a torkát és sikerült elmosolyodnia% – 2emmit% Azt hiszem, egyszer7en nem tudom elhinni a szerencsémet% Alexnek az autó zárt terében nehéz -olt figyelmen k'-ül hagyni a nö-ek-) éhségét% @rezte, ahogy a belse#ét rág#a, s ter#edt, mint a rák% Az elmé#e feler)s'tette 9-an ereiben száguldó -ér hang#át% 9ncselkedett -ele, h'-ogatta )t% =e a gyomra arra a gondolatra, hogy megérinti a férfit, felfordult és

3.?

) küzdött, hogy to-ábbra is mosolyog#on% 9-an $gy t7nt mindig talált ürügyet arra, hogy megérintse )t, s$rolta a lábát, kar#át, kezét, ha#át% Ctálta% Ay7lölte% :ibab)rös lett t)le% Ay7lölte magát, amiért nem ké es -iszonozni a férfi szerelmes illantásait, az érintéseit% Alex rámosolygott a férfire, beszélgetett és megtett minden odaill) dolgot, de belül a gyomra fellázadt% !alahol mélyen a lelkében, a rettegés kezdett alakot ölteni, ter#edni% ,homas 9-an egy artiké es agglegény -olt, gazdag, sármos, h'res% &mber% 9-an osztotta a fantázia iránti szeretetét> csodálta a m7-észi munká#át% 2ok a közös bennük, de még a legfinomabb érintése is tasz'totta% Delül s'rni kezdett% <ara mia, sz'kséged "an rám4 Aidan hang#a keresztülszelte az id)t és a tá-olságot, hogy megtalál#a )t, és beburkol#a meleg, -éd) kar#aiba% Alex az a#kába hara ott% A k'sértés, hogy h'-#a )t szinte elsö r) -olt, de ellenállt% 3 ember% @s ) egy embertársat akar találni, akit szerethet% ,alán nem ,homas 9-ant, de -alakit% -n rendelkezem az életemmel% ,gészen mindaddig, am+g /"an nin(s a k#zeledben% 1egérezte a férfi -issza-onulását az elmé#éb)l és $gy érezte, mintha el-itte -olna a lelkét és csak a halott belse#ét hagyta ott% Belemelte az állát és fel-illantott 9-anra egy különösen ragyogó mosolyt% 5áhelyezte a kezét az ö-ére, amikor kiseg'tette az autóból% &ltökélte, hogy él-ezni fog#a az estét, s megfogta 9-an kar#át, mikor belé tek a sz'nházba% ;gy látszott, hogy a férfiak a lát-ányára hangosan fellélegeztek% 2z'--erések dübörögtek a fülébe% A zenekar

3.!

nyitánya ke-eredett az erekben forrón áramló, ka-argó -érrel% Alexandria a sz'ndarabra koncentrált, tudta, hogy az ki-ételesen #ó, mégse tudta ki-erni a fe#éb)l 9-an illatát és hogy a kar#a az ülés hátán -olt% @mely'tette, amikor a b)re fölött a fülébe suttogott% 8étszer ma#dnem kimentette magát, hogy kimegy a n)i mosdóba, hogy legalább egy kis id)re megszabadul#on t)le% =e elhatározta, hogy t$llé ra#ta% 3 ember lesz, még ha az meg is öli% @ kitört a ta s, amikor hallotta a sza-akat az elmé#ében% ,z meg#lhet "alakit% Hallgass! !álaszolta neki b)szen, mert a kétségbeesése köze ette elérte, hogy ne-etni akar#on% =e Aidan már nem -olt ott% <sak az érintkezésük meleg'tette és a figyelmeztetésének ostobasága% Aidan szándékosan g$nyolódó -olt, mert tudta, hogy irtózik a közelében ül) férfitól% 1ellette, ,homas ta solt% A fények kigyulladtak és $gy t7nt, hogy az emberek hemzsegnek körülötte% &gy gyönyör7 n)-el a kar#án és sok ismer)ssel körbe-é-e 9-an elemében -olt% &r)tel#es férfiak, akikre alig emlékezett, hogy találkoztak, hirtelen megálltak, hogy kicserél#ék észre-ételeiket a darabról% 9-an sa#át maguk bemutatásá-al ka csolatokat kereset, hogy seg'tse önmagát még fel#ebb emelkedni a társadalmi ranglétrán, sokan a megkeresettek közül megh'-ókat adtak neki és id) ontokat% Alexandria Houton egyértelm7en el)nyt #elentett számára és a karrier#ére% Düszkén hi-alkodott -ele, eckesen #árt, mi-el a lány belekarolt% 9-an látta, hogy nem ) az egyetlen, akit megbabonázott a hang#a, s elb7-ölt a mosolya% &légedettséggel

3..

látta, hogy még a n)k is észre-ették a bá#át, miközben a lány királyian, elb7-öl)en osztogatta a mosolyát% ,homas átölelte a -állát a kezé-el és közelebb h$zta magához, kimutat-a birtoklási szándékát, ahogy kisétáltak az é#szakába, a sok ra#ongó#a még mindig kö-ette% Alexandria gyomra megrándult a közelségét)l% &kkor ,homas #obbra illantott és k)-é dermedt% +em egészen hat méterre, onnan ahol álltak, az árnyékban egy farkas -olt% Hatalmas% Aranysz'n7% <sillogó agyarakkal és -örös, ragyogó szemekkel% Azok a szemek ont rá bámultak, a fene-ad izmos teste megfeszült, mintha lecsa ni készülne% ,homas sz'-e -alóban megállt, ma#d elkezdett $#ra -erni% 1egragadta Alexandria kar#át és elkezdte -isszafele tolni a sz'nház irányába% – ,homas, mit csinál. – kö-etelte% – +em látod. – 1utatott rá izgatottságában% &z -alahogy 2a-age -olt, ebben biztos -olt% – &z ), tudom, hogy az% 9tt -an% Be#ek fordultak a felemelt hang#ára% – ,homas0 – Alexandria hang#a lágy -olt és nyugtató% – 1ondd el, mi a ba#% ,el#esen elsá adtál% 1it láttál. 9-an kényszer'tette magát, hogy közelebbr)l is megnézze% Az árnyékok mélyek és sötétek -oltak – és él)lénynek semmi nyoma% :átta, hogy egy nagy ültet)gé -an ott, ahol a farkas -olt% :etörölte az izzadságot a homlokáról és fellélegzett% – ,e remegsz, ,homas% Ayere, men#ünk a kocsihoz% Alexandria aggódott, ó-atosan körülnézett, -égig ásztázta a területet, de csak embereket talált% Te %obban tennéd, ha nem gy#t#rnéd őt .%ra, figyelmeztette Aidant, de nem tudta

3.3

megmondani, hogy hallotta6e% – &sküszöm, ké zel)dök Alex% A nö-ényzet ott ont $gy nézett ki, mint4 9-an elhallgatott, nem akarta elismerni, hogy el-esztette a kontrollt a ké zelete felett% 1i -olt a ba# -ele, a megszállottsága Alexandria Houton iránt és Aidan 2a-age6 dzsel, -alahogyan összeka csolódott a hátborzongató ké zeleté-el, s t$lságosan is -alóságos hallucinációkat áll'tott el). – 1ozgott is. – kérdezte a lány, gyanakod-a néz-e a -étkes -örösfeny) cser#ére% – +em – -allotta be% – Az csak furának t7nt% – +os, nagyon #ól éreztem magam ma este% A darab csodálatos -olt – mondta Alexandria halkan% 9is haz*dozó% A sza-akban csendül) elégedett, férfias g$nyolódás ideges'tette% Belszegte a fe#ét, ahogy elindultak a #árda mellé h$zódó limuzinhoz, szándékosan ,homas könyökha#latára helyezte a kezét% – ?nnek tetszett. – kérdezte ked-esen, a hang#ából csö ögött a sziru % 2zinte érezte, ahogy Aidan összerezzen, de a férfi azonnal -issza-onult% ,homas a kocsiban, egyszer csak közelebb cs$szott Alexandriához% <omb#a a lányé mellett ihent és érezte a melle uha domborulatát a kar#ai mellett% 8eze megtalálta az állát% – ,udom, hogy még nem ismersz engem eléggé, Alex, de én mélyen -onzódom hozzád és remélem, hogy az érzés kölcsönös%

3.6

9-an szá#a csu án centiméterekre -olt az ö-ét)l, a szá#-ize és a mentás lélegzete alatt Alexandria érezte, hogy mi mindent e-ett -acsorára – tésztát fokhagymá-al, salátát ecetes6 tárkonyos öntettel, -örös bort, ká-ét és mentát% 1a#dnem öklendezett és meg róbált egy kicsit elh$zódni% – 1i együtt fogunk dolgozni, ,homas% &z nem egy #ó ötlet% :egalábbis nem ilyen hamar% – =e nekem meg kell csókolnom téged% 1uszá#, Alex – ha#olt felé#e, nehezen lélegez-e% Alex egy hangot kiad-a -isszah$zódott, de 9-an lelkesedésében beleegyezésnek -élte% Ahogy leha#totta a fe#ét, a szeme sarkából látta, hogy -alami -örösen megcsillan% Belkiáltott és lesett mell)le az a#tó felé, miközben a hátsó ablakot bámulta, amelyen keresztül két izzó szem figyelte )t tiszta rosszindulattal% 5émületére az ablak befelé kidudorodott, ma#d összetört, az összes ü-egszilánkot rászór-a% A hatalmas farkas azonnal bedugta a ofá#át az autóba, felfed-e csö ög) agyarait, egyenesen a fe#e felé ugor-a% Azok a -örös szemek hátborzongatóan, egyenesen belé f$ród-a, islogás nélkül izzottak% @rezte a forró leheletét, amint a fehér agyarak még közelebb nyomultak% ,homas felsikoltott és lebukott, s mindkét kezé-el eltakarta az arcát% – ,homas. – Alexandria könnyedén megérintette a -állát% – !ett be ma este drogot. – 1ár tudta a -álaszt> érezte a -érkeringésében% – ,alán kórházba kellene -innünk téged% !agy egy ri-át or-oshoz% :assan, fél-e, ,homas leeresztette a kezeit% A hátsó ablak é -olt% +em -oltak ü-egszilánkok% Alexandria nyugodtan ült az

3.8

ülésen, kék szeme nyugtalan -olt% – &z még sohasem fordult el)% Hallucinálok% <sak egy kis kóla -olt a férfimosdóban% :ehet, hogy rossz anyag -olt, nem tudom – a hang#a rémültnek t7nt% – 1it látott. 1egint -égig ásztázta a területet, róbált bizony'tékot találni Aidan #elenlétére -agy bármilyen más -eszélyre, de $gy t7nt, hogy egyedül -annak% :ehet, hogy tényleg a drogok okozták% – +em kéne szólnom a sof)rnek, hogy -igyen egy kórházba. – +em, nem% 1ind#árt #obban leszek – mondta, miközben szakadt róla a -er'ték% Alexandria érezte a félelmét% – ,homas, tényleg nincs ott kint semmi% +éha megérzem a dolgokat, miel)tt még azok megtörténnek és nekem most nincs olyan furcsa érzésem – #egyezte meg, meg róbált megnyugtató lenni% – 2a#nálom – kért bocsánatot rekedten% – ,önkretettem az estét. 9-an szemei ide6oda ugráltak és idegesen rángtak arcizmai állka csának bal oldalán% 2okkal id)sebbnek nézett ki, mint az este kezdetén% – +em, természetesen nem% <sodálatosan éreztem magam% 8öszönöm, hogy sz'nházra gondolt% 9gazán szükségem -olt rá, hogy kimen#ek – nyugtatta meg% – =e ,homas én nem hiszek a drogok szedésében% !an egy öcsém, *oshua, gondolnom kell rá% ,isztában -agyok azzal,

3.9

hogy nem az én dolgom, hogy mit csinálsz a szabadid)dben, de nem -agyok nyugodt a kokain -agy más drogok miatt% – @n nem -agyok olyan, mint -alami narkós% <sak alkalmanként használom, szórakozásra% – 8örülöttem ne0 &z önmagában elég #ó ok -olt, hogy ne legyen -ele% 1ost sokkal ke-esebbet gondolt róla, tud-a, hogy arra használ#a a káb'tószereket, hogy feldob#a az estét, mintha azt nem tudná él-ezni magától% – 5endben – mondta 9-an mogor-án% – +em fogom% Az autó már be is állt Aidan köralak$ felha#tó#ára% A ko-ácsolt-as ka ukat nyit-a hagyták, -ár-a, hogy hazatér#en% &gy illanatig még ott ült, nézte a nehéz ka ukat% 3k ké -iselték a szabadság el-esztését% +em állt készen arra, hogy -isszamen#en a házba és elismer#e a -ereségét% Hogy ,homas 9-an és közte a legkisebb szikra sem -olt% &z nem #elenti azt, hogy nem fog találni egy másik embert% Ayorsan kics$szott az autóból, leráz-a ,homas ka aszkodó kezét% – 1ég egyszer köszönöm, ,homas% Hamarosan lát#uk egymást% H'-#on -issza a -ázlatokra -onatkozó ötletei-el% – @s miel)tt a férfi kiszállt -olna, hogy felk'sér#e )t az a#tóhoz, könnyedén felfutott a már-ány lé cs)n a széles tornácra% 9ntett egyszer és becsusszant az a#tón% ,homas káromkodott és hátrad)lt az ülésben% 1iel)tt becsukta az a#tót, látta, hogy az er)sen izmos farkas becserkészte )t a ázsiton keresztül% – 1en#0 1en#0 – kiáltotta a sof)rnek, er)sen becsa -a az

3.;

a#tót% A sof)r kitolatott a felha#tóról és tá-olodott a háztól, ekkor ,homas megkönnyebbülten felsóha#tott% 1indössze csak haza akart menni és ber$gni% Alexandria anélkül ment keresztül a házon, hogy felka csolta -olna a -illanyt, megtalálta a telefont és megeresztett egy h'-ást% ,ökéletesen látott a sötétben és könnyedén felszaladt a lé cs)n% Aidan azt hitte, hogy gy)zött – egész este ellen)rizte –, de ennek még nincs -ége% +em -olt ha#landó elismerni a -ereséget% A hálószobában le-ette a fekete bársonyruhát és a ko ott, kényelmes, elny7tt farmer#áért és egy egyszer7, hal-ánykék ingért ny$lt% A -áltozás csak ár ercet -ett igénybe, aztán felrántotta a tenisz ci )it és elindult -issza a földszintre% A taxi, amit h'-ott még nem érkezett meg, 'gy kiült a már-ánylé cs)re és -árt% – @s most ho-a készülsz. – kérdezte Aidan bársonyos hangon, homályosan a semmib)l el)t7n-e fölötte, amit)l $gy érezte, hogy kicsi és törékeny% – ,áncolni megyek – a lány szemei dacoltak az ö-é-el, hogy megcáfol#a% Aidan teste megfeszült% – Az álomtalálka nem ment #ól. Alexandria szemeiben egy kis id)re fel-illant a der7, de a szá#át szigor$an elh$zta% – 1intha nem tudnád% 2 lehet)leg ne nézz ilyen ártatlanul% &z nem illik hozzád% Aidan megátalkodottan rá-igyorgott, amit)l felbolydult a

3.<

sz'-e% 1ár a lát-ánya életre keltette a testét% – 1en# el, Aidan0 +em akarok rád nézni% – <sáb'tó -agyok. – 2enki sem tan'totta meg neked, hogyan kell $riemberként -iselkedni. 1en# el0 Dosszantasz engem – mondta felh$z-a az orrát% Aidannek elállt a lélegzete, amikor meglátta a lány rofil#át a holdfényben% A sötétség takaró#á-al beburkol-a, $gy t7nt, mintha csak )k ketten lennének a -ilágon% 1agába itta a lát-ányát, az illatát, azt a különleges illatot, ami egyedül csak neki -olt% &gy kis magabiztos mosoly görb'tette meg érzéki szá#át, szexi árnyékot -et-e a férfias -onásain keresztül% – :egalább figyelsz rám% – &lmegyek táncolni – áll'totta% – 8i#elented a függetlenségedet – -ágott -issza% – Az nem fog #ót tenni neked% ,e ide tartozol, hozzám% Az enyém -agy% Azok közül a férfiak közül odakint, semelyik sem fog $gy érezni irántad, mint én% Alex felemelte az állát% – Azt nem is akarom% ,e annyira intenz'- -agy Aidan% !ad és he-es% 1eg)r#'tesz% @n csak érezni akarom, hogy%%% &lhallgatott, mert nem -olt biztos benne, hogy is akart érezni% – +ormális -agy% &mberi – seg'tette ki Aidan% – +incs abban semmi rossz% Te halálra rém'tesz engem% !égre% De-allotta neki% 8imondta hangosan% &lford't-a a tekintetét a sötétségbe bámult, nem tudott ránézni és nem -ágyni rá%

3.>

– Az érzéseid irántam rém'tenek halálra téged – korrigálta finoman% – @n nem b'zom benned% Hol -an már az a taxi. ?sszeszor'totta az öklét, nem akart 'gy egyedül lenni -ele% &szébe #utott, ahogy a szá#a megérinti az ö-ét, az 'ze% – D'znál bennem, ha tel#esen átadnád magad nekem% Ha megengednéd az elmédnek, hogy tel#esen egyesül#ön az enyémmel% +em tudnék semmit se elre#teni el)led, ha meg akarnád -izsgálni% Az emlékeimet, a -ágyaimat – a hang#a a b)re fölött suttogott, csáb'totta, h'-ogatta% Alexandria dühösen nézett rá% – 1intha nem táncolnának a -ágyaid minden é#szaka a fe#emben% +agyon köszönöm, 1r% 2a-age% +em akarok senki rabszolgá#a lenni% Aidan felsóha#tott, és az arcába temette a kezét% Aztán tökéletes szá#a egy csáb'tó mosolyba görbült% – &zt örökre fel fogod róni nekem. !égül is, ha bárki rabszolga itt, az én -agyok% Dármit megtennék érted és azt hiszem, ezt te is tudod% Alex keményen az a#kába hara ott, nehogy a kar#aiba -esse magát% – 9tt a taxi% 1a#d kés)bb #ö-ök% Aidan annyira szexi -olt és ) kétségbeesetten akarta% A férfi megérintette, ahogy ) elsuhant mellette, a legkönnyebb cirógatással -égigfuttat-a az u##át a kar#án, de azt érezte mélyen magában, érezte a lelkében% 2 ) magá-al -itte az érintésének érzését a taxiba%

33?

:izennegyedik 7ejezet

A leg$#abb szingli6bár a kifinomult és az ellenszen-es emberek -ad ke-eréke -olt% A be#áratnál a kidobók )rhelyénél kisz$rták, ki melyik osztályba tartozik, s eldöntötték, hogy ki lé het be és ki az, akit -isszautas'tanak, bár egyértelm7 -olt, hogy a ken) énzt elfogadták, és hogy a csinos lányokat egyenesen be-ezették% A sor hossz$ -olt, de Alexandria nem -ett róla tudomást, tel#es önbizalommal el)resétált az a#tóhoz% @szre-ette, hogy $#abban hatással -an az emberekre, és arra is felfigyelt, hogy a hang#a elb7-öli )ket – ma#dnem annyira, mint amennyire Aidan hang#a el-arázsol#a )t% 5ámosolygott az $t#ában álló férfira, mire az felka ta a fe#ét, és hallhatóan -ett egy nagy lélegzetet% 1ég csak nem is habozott, személyesen k'sérte be Alexandriát% A zene azonnal a fülébe ü-öltött, és egész testében to-ább rezgett% @rezte a tömeget, a hozzá simuló testeket% A sz'-ek dobogása ezt azonban elnyomta, és az, ahogy a -ér csordogált ereikben, ma#dnem legy)zte )t% !áratlanul egy magas, sötét sz'n7 b)rbe öltözött férfi #elent meg birtoklóan ragad-a meg a csukló#át és -igyorog-a nézett a 33!

felfedezett#ére% A szakálláról els) illantásra látszott, hogy nem ford'tanak rá t$l sok gondot, kölni, "hisky és izzadság szagától b7zlött% Dal kar#án egy teto-álás ékeskedettI fekete öz-egy a háló#a köze én% A lát-ányt a ók hasán lé-) -örös homokóra és a szá#ából célzatosan kiálló agyarak csak tetézték% A férfi rákacsintott és közel h$zta magához% – &gész é##el téged kerestelek% Alexandria érezni szeretett -olna még -alamit lázongó gyomrán t$l, ellenben a férfi nyil-án-alóan nem az ) t' usa -olt% Belnézett és rámosolygott% – +em fog megtörténni – mondta halkan, meggy)z)en% A mosoly leher-adt a férfi arcáról, és Alexandria láthatta a lelke mélyén re#t)z) lényét% Az a t' us$ férfi -olt, aki nem szeret kudarcot -allani% C##ai megfeszültek, akár a satu% – &ressz el0 Alexandria nyugodtan beszélt, bár egyáltalán nem érezte magát annak% !alahogy arra szám'tott, hogy ma é##el él-ezni fog#a azt, amit csak ez a két -ilág adhat, s azt hitte, meg fog#a -édeni )t az, hogy ) már többé nem ember – noha még mindig nem igazán tudta, miféle teremtménnyé -áltozott% A férfi ne-etése ny'ltan trágár -olt% – 1en#ünk ki, bébi0 *a-aslata inkább arancsnak hatot, ahogy a lány csukló#át szorongatta, ám egyszer csak érzett -alamit a kar#án% Butólag -égig illantott ra#ta és elszörnyed-e látta, hogy a fekete öz-egy teto-álása felfelé mászik alkar#áról a bice sze felé% :átta az agyarakat dühösen csattanni, érezte sz)rös lábait a b)rén% 1egdermedt, ma#d hangosan felord'tott, és Alexandria csukló#át eltasz't-a -adul csa kodta és dörzsölte kar#át%

33.

Alexandria nem látott semmit, de megragadta a lehet)séget és arrébb siklott, elt7n-e a tömegben% A férfi a kar#ára meredt, mellkasa hullámzott, he-esen zihált% =e az egyetlen dolog, amit látott, a sa#át teto-álása -olt% 2emmi sem mozdult% 8ezé-el átfésült a ha#át, de az ugyanolyan zilált és -ad maradt% – ,$l sokat iáltál, ember – motyogta magában% Alexandria keresztülsuhant a tömegen, fe#e a zene ütemére mozgott% !ére forrongott, ellenben b)re #éghideg maradt% Ayomrát simogatta, amely – $gy t7nt – fellázadt a teste ellen% &gy zömök, gesztenyebarna ha#$ férfi gyors mosollyal az arcán megérintette a -állát% – ,áncolsz -elem. A férfi magányos -olt, Alexandria érezte, mint ahogy mély szomor$ságát és ma#dP kétségbeesett -ágyát arra, hogy egy másik emberi lénnyel id)zzön% Aondolkozás nélkül, beleegyez)en rámosolygott és hagyta magát a tánc arkettre -ezetni% Abban a illanatban, ahogy a férfi kar#ai körül-ették és testéhez h$zták )t, azonnal tudta, hogy hibát kö-etett el% Alexandria nem -olt ember% +em az -olt, akire a férfinak szüksége -olt% A férfi ill$zió#a legalább olyan kétségbeesett -olt, mint az ö-é, de nem is -olt szánalmasabb% &gyikük sem beszélt% Alexandria ismerte a másik gondolatait, felesége el-esztése miatti borzasztó fá#dalmát, akit mintegy hat hóna al korábban -esz'tett el% =e ) nem *ulia -olt, a férfi felesége% +em a megszokott, meleg test, aki átseg'ti a férfit az é#szakán% @s a férfi sem Aidan -olt, és soha nem is lesz az% &z az utolsó gondolat rémületet ébresztett benne% 1iért

333

gondolta ezt. ,alálhat férfit% &gy emberi férfit% +em é )t, aki-el most táncol, de -alakinek lennie kell% A férfi megmozdult% – Haza#össz -elem. – +em én -agyok az, akit te szeretnél – mondta gyengéden, miközben elh$zódott, hogy ár centi tá-olság legyen közöttük% A férfi kar#ai megfeszültek körülötte, s közelebb h$zta magához% – @n sem az -agyok, akit te szeretnél, de seg'thetünk egymásnak – bizonygatta% 2zeretett -olna -alakit, aki ár becses órára el7zi a k'sérteteit% !érének illata h'-ogató -olt% Alexandria gyomra megrándult, és érezte az e e 'zét a szá#ában% Ha#thatatlanul rázta a fe#ét% – 2a#nálom, nem tehetem% Amikor arrébb lé ett, a zene fel örgött, s $gy t7nt, mintha a ritmus arra ösztökélné a férfit, hogy megragad#a )t% Ahogy kar#a megfeszült a hátán, mintha statikus elektromosság '-elt -olna fel a adlóból a kar#ába, meglök-e )t% A férfi káromkodott és azonnal elengedte a lányt% Alexandria csodálkoz-a lé ett el% – 1i történt. – 1egráztál engem0 – -ádolta% – @n. – h$zódott el t)le lassan% !a#on -életlenül tette ezt a férfi-al, anélkül, hogy tudott -olna róla. !agy csak egy baleset -olt. A lánynak fogalma sem -olt róla, azonban hálás -olt a #ókor #ö-) közbea-atkozásért% Delemerült az ör-ényl), örg) tömegbe, és keresztül-ágott a termen% A zene lüktetett,

336

-isszhangot -ert a fe#ében, a testében% Alexandria megtalálta a bárt% +éhány öltönyös férfi széth$zódott, hogy el)re enged#ék% 8öszöntésük s ekulat'-, reményteli -olt% &lég ked-eseknek t7ntek% +émelyikük #óké 7 -olt% 1ások edig szabály szerint barátságosak% =e ) mégsem érzett semmit% 1intha belül tel#esen üres lenne% Halott% Hirtelen elcsodálkozott azon, mit csinál, mit róbált bebizony'tani sa#át magának% 1eg ördült maga körül, hátá-al a bárnak támaszkodott, és lebámult a ci )ire% +em -olt mit tenni% 2osem -olt egy amolyan K-álogatás nélkül bárki-elL6n)% &gyszer7en ez nem -olt meg benne% 2osem -onzódott férfihoz a külse#e miatt% 2)t, még azok sem, akik -alamelyest érdekelték )t, akikkel legalább -olt -alami közös bennük, még azok sem érdekelték )t fizikailag% – 2zomor$nak t7nsz – #egyezte meg az egyik öltönyös% – Akarod, hogy szerezzünk egy bokszot, és beszélgessünk. <sak beszélgetés% – ,enyérrel kifelé felemelte a kezeit% – 8omolyan mondom% 2emmi közeledés, csak beszélgetés% Driannek h'-nak% – Alexandria – mondta a fe#ét ráz-a% A férfi t$l ked-es -olt ahhoz, hogy megté-essze% Azt mondta, beszélgetni szeretne, de a lány könnyedén ki tudta ol-asni a férfi mélyebb érdekl)dését% – 8öszönöm, de azt hiszem, hazamegyek% Haza% Hol -an az ) otthona. +eki sosem -olt olyan#a% <saknem t$l nehéz -olt ez a bánat, hogy hordozhassa% Belnézett, és a illantása megakadt a terem legsötétebb sarkán% Aranyló szemek -illantak -issza rá% Alexandria sz'-e megugrott% +em tudott félrenézni, elb7-ölte a rezzenéstelen,

338

mere- tekintet intenzitása% Aidan lassan mozdult ki az árnyékból% 2iklott% Hullámzott% Düszkén lé kedett, akár egy nagymacska a dzsungelben% A lány lélegzete elakadt t)le% 1agas% 2zexi% &r)tel#es% 2zemei csak )t látták% 8ö-ette a tekinteté-el% 9zmai a selyeming alatt szuggeszt'-en hullámoztak% &legáns -olt és higgadt – egy olyan férfi, aki hatalmat sugároz magából% Alexandria azon ka ta magát, hogy reszket-e -ár#a az érintését% /ont $gy, mintha a férfi uszta látása -isszahozta -olna )t az életbe% Akár a !örös6tenger, a tömeg szét-ált, hogy Aidant átenged#e% 2enki nem ért és nem simult hozzá, -agy lökte meg )t% 1ég a lányhoz közel nyomuló öltönyösök is félreh$zódtak, hogy enged#ék belé ni a magánterületükre% Aztán egyik kezét kiny$#t-a ott állt el)tte, és szeme csa dába e#tette a lány illantását% Akár kényszerb)l, akár megszállottságból, Alexandria nem tudta% =e nem is tör)dött -ele% &gyszer7en nem tudta megáll'tani magát% Hiába-aló küzdelmet folytatott% 2züksége -olt a férfira, és ) ott -olt% Delehelyezte a kezét a férfiéba, és amikor annak u##ai körbefonták azt, és Aidan közel h$zta magához, $gy érezte, mintha sa#át magát adta -olna oda% – ,áncol# -elem, (ara mia @reznem kell téged magam mellett% A sza-ai, a hang#a t$l csáb'tóak -oltak ahhoz, hogy ellent tud#on állni neki% Alexandria könnyedén a kar#aiba siklott% ,ökéletesen odaillett% &r)s és he-es -olt, és az elektromosság azonnal elkezdett attogni közöttük% Alexandria fe#e megtalálta helyét a

339

férfi -állán% ,este könnyen fel-ette Aidan ritmusát, a lány arra született, hogy Aidan másik fele legyen% &z maga -olt a fekete6 bársonyos csáb'tás, tiszta mágia% 9tt -olt az otthona% A kar#aiban% Dehunyta a szemét, 'zlelget-e a neki feszül) test érzését% A zene andal'tó -olt, megle ) -olt ilyet hallani egy ilyen helyen% ?sszesimultak a zs$folt térben% ,ökéletes összhangban mozogtak, a köztük lé-) forróság minden egyes lé éssel csak emelkedett% ;gy t7nt, mintha lángok nyaldosnák a b)rét, ahogy a férfi felé lé , ma#d ismét -issza% Aidan leha#totta a fe#ét, hogy megkóstol#a a lányt% A férfi a#kai lágyan, forrón a nyakára simultak, a sz'-dobbanásainak ulzusára só-árogott% Aidan érezte, hogy Alexandria ér-erése megugrott a finom érintés hatására, és -ad -ágtába kezdett% – Ayere -elem haza, )i((ola – suttogta sürget)en% Bogai b)rét karcolgatták, gyengéden, rábeszél)en, miközben oda6 -issza siklottak a ulzusa fölött% !ére a férfinak énekelt, érte kiáltott% – +e k'nozz to-ább0 Alexandria teste lebegett, folyékony és simulékony lett% 2oha, semmire nem -olt ennyire nagyon szüksége egész életében% +em adott ki hangot% +em tudott% =e Aidan megértette -álaszát a hallgatásából% (l-asott a lány hatalmas szemeiben% Ahogy az a#tó felé indultak, Alexandria alig -olt tudatában a környezetének% Aidan to-ábbra is -édte a tolongóktól, teste mindig közte és a tömeg között helyezkedett el% 8int köszöntötte, üd-özölte )ket az é#szakaI a csillagok ragyogóbbak -oltak, mint általában, a le-eg) az óceán édes

33;

illatát hordozta% Aidan egyik kar#át a lány dereka köré fonta, s ezzel -állának -édelme alá zárta )t% Alexandria hátra döntötte a fe#ét, hogy felnézzen rá% – ,udnom kellett -olna, hogy kö-etni fogsz, hogy meg-édhess% 1it tettél azzal a szegény, b)rruhás férfi-al. Aidan lágyan felne-etett% – 2zereti a fekete öz-egy ókokat% 1int ahogyan szereti bántani a n)ket% @s én nem szeretem, ha más férfiak hozzád érnek% – 1ár észre-ettem% A férfi megáll'totta )t az utcasarkon, magához szor'totta, és felemelte az állát% Arany tekintete a lány alsó a#kára ta adt, akinek ett)l megakadt a torkában a le-eg)% Aidan kiadott egy hangot -alahol a nyögés és a morgás között, és leeresztette a fe#ét% 2zá#a megragadta a lányét, miközben a föld megmozdult annak lába alatt% ,este a férfiéba ol-adt, am'g egyedül Aidan és Alexandria -olt, az é#szaka részei% Az éhség, a szükség rohama olyan er)s, olyan megsemmis't) -olt, hogy Alexandria a férfiba ka aszkodott, nehogy elessen% Aidan magához ölelte, miközben az id)n és téren keresztülmozdultak% A szél $gy sü-'tett át a lány ha#a között, hogy az szirén dalaként áramlott mögöttük, a tiszta é#szakában hullámoz-a akár a selyemszálak% Aidan szá#a a lányé felett mozgott emészt)en, uralkodóan, éhsége meghaladta az emberi fogalmakat% +yel-e felder'tette szá#ának minden egyes bársonyos centiméterét, -álaszt kö-etel-e% Alexandria hallotta sa#át nyögését – a halk, esdekl) hangot%

33<

&gyszer csak a második emeleti erkély kö-ezete simult Aidan lábai alá% <su án intett, mire az ü-ega#tó félrecs$szott és kiny'lt% +yit-a is maradt, 'gy a tenger fel)l áramló szell) kellemes ellen ontként hatott felhe-ült testükön% 8ö-ette a lányt az ágytakaró-al fedett baldachinos ágyhoz% ,esté-el azonnal befedte a lányét, esélyt sem ad-a neki arra, hogy ánikba essen, -agy megfutamod#on% +em tudott már to-ább -árni% &z$ttal nem hagyhatta elmenni% 8ezei Alexandria uha b)rét cirógatták, körbera#zolta mellének h'-ogató domborulatát% Dl$zának finom szö-etét dur-án eltolta az $t#ából, hogy testét felfed#e aranyló tekintetének -izslatása el)tt% A h7-ös le-eg) érzékien sim'tott -égig a lány forró b)rén, mellei fá#óan teltek -oltak he-es tekintete alatt% Aidan kezét a melle köré fonta, birtoklóan tart-a tenyerében a n)ies s$lyt% – @rzed a sötétséget bennem, Alexandria. – suttogta% Hang#a rekedten és fá#dalmasan hangzott% – +ö-ekszik és ter#ed% @rintsd meg bennem0 2zá#a megtalálta szemeit, halántékát, szá#ának sarkát, torkát% /ihekönny7 csókok -oltak, azonban éget) #elet hagytak, nyomuk mindörökre a lelkébe -és)dtek% – Add nekem magadat0 1ost és mindörökké% @rezd a sötétséget bennem, és 7zd el0 Hang#a maga -olt a csáb'tás, és oly emészt) nagy szükség csendült ki bel)le, hogy Alexandria nem utas'thatta -issza% @rezte a férfi sötét -ágyát, a küzdelmét, hogy gyengéd legyen -ele, hogy enged#e -álasztani% @rezte határozott, éhes k'-ánságát, hogy leszak'tsa róla a ruhát, és testének titkaiból

33>

lakmározzon% 2a#át teste krémes forrósággal reagált a férfi sürget) szükségére% 1egmozdult a férfi alatt, teste '-be ha#olt, ahogy felk'nálta mellét% 2zemét szorosan összezárta és hangosan felnyögött, ahogy Aidan a#kának forró érintésébe -onta azokat% Alexandria a kar#ait a férfi fe#e köré fonta, és magán tartotta )t, szá#ának minden egyes mozdulata forró, cse folyós -álaszra késztette a lány testét% (lyP kemény és nehéz -olt Aidan ruháinak börtönében csa dába e#tett teste0 Bélretolta magáról a za-aró ruhadarabokat, s leté te a lány farmer#átI érezni akarta magán lágyságát, csu asz b)rének minden egyes centiméterét% Aidan kissé felemelkedett, csak é annyira, hogy láthassa a másik testét% Alexandria meztelenül feküdt, b)re ki irul-a rá -ágyakozott% 8eze átérte a hasát, tenyere befedte a takaros sz)ke fürtök háromszögét, u##ai ráleltek a ned-es h)re% &lektromosság '-elt át a férfin, érezte, hogy Alexandria is ugyanezt éli meg, miközben a szikrák felgyülemlettek a -érükben% Aidan a szabad kezé-el a tenyerébe fogta a lány fe#ét, hogy a mellkasához h$zza% /gyál, cara mia0 Tá)lálkozz hosszan és mélyen Te "agy az én másik $elem, az, aki a $ényben áll Légy a részem mind#r#kké C##a hü-elyének szoros, bársonyos be#áratát kutatta, s meglelte a -ágyat, a készséget és 'nséget – és ez csak neki szólt% Aidan szemeit könnyek égették% @rezte a lány lélegzetét a sz'-e felett, ahogyan halkan, el-eszett hangon kérdezteI – 2oha nem mehetek -issza, ugye. Aidan u##ai mélyebbre nyomultak, szándékosan csáb't-a )t%

36?

Borró, bársonyos izmok szorultak össze körülötte% ,este enyhülésért ü-öltött% – !alóban szeretnél -isszamenni, (ara, és engem itt hagyni az örökké-aló sötétségben. Ha lenne -álasztásod, tényleg el szeretnél hagyni engem. – rekedt hang#ában csa da re#lett% 8ezét a lányhoz nyomta, u##ai kutatták, s felder'tették )t, szándékosan tá lál-a a testében ter#ed) tüzet% <satlakoztatni akarta elmé#ét a lányé-al tel#esen, maradéktalanul% Alexandria érezte, hogy, a gyülekez) sötétség arra -ár, hogy bekebelezze )t, a -adállat leku orodik, és egy helyben marad – egy hideg, irgalom nélküli gyilkos% !örös köd, -ágy gy)zte le )t, szen-edély száguldott keresztül a -érén% Alexandria érezte a férfi gyötr)dését, rettegését attól, hogy nem k'-án#a )t eléggé ahhoz, hogy )t -álassza, tud-án azt, hogy mindenké megszerzi a lányt, fél-e, hogy nem tud#a megáll'tani sa#át magát% Aidan azonban azt akarta, hogy a lány akar#a )t, ugyanennyire szüksége legyen rá% Alexandria nyel-e -égigsiklott a férfi izmai felett, akár egy lágy cirógatás% Bogai gyengéden a b)rébe cs' tek, incselkedett -ele% – Hogy hagyhatnálak el -alaha is, Aidan. ,ényleg azt gondolod, meg tudnám tenni. Azt hittem, te mindent tudsz% 1ég én is tudtam, hogy erre ké telen lennék% 1ár a kezdet kezdetén is tisztában -oltam ezzel% – @s ez 'gy -olt% 1indkett)#ük el)l elre#tette a titkot% Aidan keze felder'tette comb#ait, a titkos árnyakat és -ölgyeket, s ezzel izgatott, anaszos kiáltást csalt ki a lány torkából% Alexandria keze rátalált az izomkötegekre a széles

36!

háton – félénk érintése még inkább lángra lobbantotta Aidant% Amit Aidan a kezei-el m7-elt -ele – csu án az érintésé-el memorizálta minden egyes szeretett négyzetcentimétert –, be-ezette )t a -ágyódás lehetetlen t7z-észébe% Alexandria megcsókolta a mellkasát, orrát hozzádörgölte a sz)ke sz)rszálakhoz, nyel-é-el megcirógatta a mellbimbókat% A férfi teste annyira megkeményedett, hogy már azt hitte, ma#d meg)rül% 2zé##elebb h$zta a lány térdeit, hogy #obban hozzáfér#en n)ies forróságához% Agressz'-en lökte magát a lányhoz, kétségbeesetten k'-ánta )t% Alexandria érezte )t, keménységét és -astagságát, ahogy a be#áratnál kitartott% ;gy érezte t$l nagy és t$l sok a behatoláshoz% 1ikor a lány habozott, -isszah$zta, tenyerébe fogta a fenekét és leszor'totta )t% E+zz bennem, &le0andria – lehelte a sza-akat a lány elmé#ébe% – 5osem bántanálak & testednek sz'ksége "an az enyémre -rezd, mit k#"etel tőled Mi egy test "agy*nk, egy sz+", egy lélek és egy elme Alexandria lehetetlennek találta, hogy ellent tud#on állni a gyönyör7 hangnak% Hgy szá#a ezzel egyetértésben mozdult a férfi mellkasa fölött, felkutat-a mély ér-erését% +yel-é-el simogatta, cirógatta% A férfi kezei ma#dnem fá#dalmasan megfeszültek a lány cs' )#én% Alexandria fogai mélyre süllyedtek, mire Aidan teste el)relendült, s beletemetkezett a lányba% !illám fénye festette meg az eget% 2istergett és táncolt, áth$zott a nyitott a#tón, s a fehér és kék ostor -égigfutott mindkett)#ükön, egybeforraszt-a )ket% Alex fá#dalmában és egyszersmind gyönyörében felsikoltott, hang#a el-egyült Aidan

36.

rekedt és diadalmas kiáltásá-al% Aidan csaknem ké telen -olt el-iselni a sz7k, bársonyos öl szor'tását maga körül, s elkezdett mozogni% Annyira forró és )r#'t) -olt, hogy a férfi örökre el akart -eszni a lányban% A he-es s$rlódás felemésztette )t, eggyé -ált -ele, am'g a gyönyör oly magas cs$csára nem ért, hogy megsz7nt körülötte az id) és a tér is% @lénk, ragyogó sz'nek ka-alkád#a táncolt a szemei mögött% ,estük bód'tó ézsmaillata összeke-eredett, megalkot-a szeretkezésük arfüm#ét% Alexandra szá#a a férfién erotikus és eget renget) -olt – felért a férfi testének -ad )r#öngésé-el% Aidan el-eszett a tiszta érzésbenI er)sebben és keményebben beletemetkezni, olyan mélyen a lányba akart cs$szni, hogy sz'-ük és tüde#ük is egymásba fonód#on, hogy szét se lehessen -álasztani többé% Alexandria a férfi hátába ka aszkodott, attól tart-a, hogy örökre elsodródik% +yel-é-el bezárta a sebet Aidan mellkasán, 'zlelget-e -ad, férfias 'zét% Aidan keze er)sen tartotta mozdulatlanul a lány cs' )#ét, hogy be tud#on hatolni% ,öbb -olt ez, mint amennyit Alexandria el tudott -iselni, a férfi -ad kinézete aláhulló ha#á-al, ké#t)l feszült arca% 8ezé-el -égigsim'tott a hátán, egészen a fenekéig, meg#egyezte teste minden egyes négyzetcentiméterét% &gy mély, rekedt nyögés szökött ki Aidan torkából – a hang a lelkéb)l tört el)% Belemelte a fe#ét, szeme különös módon, olyan -olt, mint az ol-adt arany, forró és he-es a -ágyódástól% Aidan -égigcsókolta a lány szemeit, a szá#ának sarkát, az állát% Alexandria egyszer csak a másik leheletét érezte a torkán, simogató nyel-e cirógatta b)rét% Ahogy a lány teste megfeszült,

363

Aidanben a -ágy még inkább fokozódott, m'g már azt hitte, belehal% Bogai a lány mellei közötti -ölgyet érintették, hogy Alexandria teste sa#gott és '-be ha#olt, hogy közelebb nyom#a magát a férfi szá#ához% – Az enyém -agy örökre, Alexandria% ,e is tudod – #elentette ki arancsolóan, s a lány nem mert ellenkezni% Alexandriát megmosolyogtatta kö-etel)z) módszere% &lké zelése sem -olt arról, hogy milyenek lehetnek a 8ár átokból származó n)k, de az ) h'm#e által egy tel#esen $# fa#t fedezett fel% Aztán az él-ezet kiáltása tört ki bel)le, s torka görcsösen hullámzott, ahogy a férfi fogai a mellébe mélyedtek, ahogy kar#ai birtoklóan megfeszültek, és ahogy a férfi teste olyan -ad éhséggel elfoglalta a lányét, ami t$l -olt a leg-adabb ké zeletén is% A gyönyör egyik hulláma kö-ette a másikat, ahogy -égigsö ört Alexandrián, és érezte, hogy kiford't#ák önmagából, m'g már csak a férfi létezett% 1indenhol ott -olt, bármerre is fordult, bármit is érintetettI a testén belül, az elmé#én belül, még a -érében is – m'gnem $gy t7nt, egyként szárnyalnak fel az égbe% &gymásba ka aszkod-a feküdtek, sz'-ük oly intenz'ritmusban lüktetett, amir)l nem gondolták, hogy lehetséges% Aidan nyel-é-el cirógatta a lány mellét, mire borzongás futott keresztül a lány -érén, és a férfién is% 8ezeibe fogta Alexandria arcát, szá#át gyengéden, lágyan -égigh$zta homlokán, és csókokkal hintette arcát% !égtelennek t7n) létezésének hossz$ ide#e alatt el)ször érezte magát igazán él)nek, igazán megbékél-e%

366

– Belbecsülhetetlen érték7 a#ándékot adtál nekem, Alexandria, és én sosem fogom ezt elfeledni% +em -olt okod b'zni bennem, mégis megtetted – suttogta lágyan, alázattal% – 8öszönöm% Alexandra csodálkozó szemekkel nézett fel – még nem tel#esen érkezett -issza a földre% A férfi még benne -olt, a lány teste körbeölelte% :ehetetlennek t7nt, hogy azok az arany szemek ilyen er)-el tudtak ragyogni, ilyen -ággyal tudnak égni – és ez most már az ö-é% A#ka lass$ mosolyra h$zódott, és zaf'r szemeinek láng#a -etekedett a férfi szemének izzásá-al% &gyszer7en bámulták egymást, s a másik lelkébe láttak% @rezte Aidant, -astag keménységét, ahogy elkezdett mozogni, a hihetetlen s$rlódás t7zbe hozta – annyira gyengéd és ó-atos -olt, hogy Alex $gy érezte, mintha a férfiba ol-adna% Aidan lassan mozgott, kiél-ez-e minden egyes hossz$ lökést, szemei a lány arcát ásztázták% A lány bea-atása -ad )rületté -ált% 1ost nem akart ka kodni, lassan akarta é 'teni gyönyörüket% Aidan u##ai belegabalyodtak a lány ha#ába% A#kai a másik szatén b)rét kóstolgatták, m'g megtalálta a sebezhet) nyakán lüktet) ulzusát% – (lyan szé -agy, Alexandria, annyira gyönyör7 szé % – ,e éred el, hogy szé nek érezzem magamat – ismerte el% – 1ég mindig nem tudom elhinni, hogy megtaláltalak – emelte fel hirtelen a fe#ét Aidan, és a lányra meredt% <s' )#e folytatta a lass$, gyengéd mozgást% – 1eg fogsz szabadulni ett)l a horror6'ró -ideo#áték mogultól% Alexandria megcsókolta a férfi -állát, ma#d arcát

368

mellkasának arany sz)rzetéhez dörzsölte% – +em, nem fogok% 3 a f)nököm% – @n -agyok a te f)nököd% – ,e csak szeretnéd, hogy a f)nököm legyél – kötekedett finoman Alexandria% – @n neki dolgozom% – &legend) énzem -an kett)nk számára, hogy kényelmes életet élhessünk – tiltakozott% 1a#d hang#ába némi kacagás -egyült% – ,udod, mennyire betegnek kell lennie ennek az embernek, hogy ilyen dolgokat talál#on ki. – @s mi a helyzet -eled. ,e meg #átszol a #átékai-al% Az a rosszabb, hogy te hátborzongatóbb dolgokat élsz meg, mint amit ) kigondol – emelte fel Alexandria az állát% – Azonk'-ül, dolgozni akarok% 2zeretek ra#zolni% &z életem esélye, Aidan, -alami, ami-el mindig is foglalkozni szerettem -olna% Aidan ne-et-e le##ebb eresztette a fe#ét, hogy megcsókol#a Alex harcias állát, s hogy csókok sorozatát hintse el melleinek -ölgyében% – Az élettartamod #elent)s mértékben megnö-ekedett, (ara mia ,alálhatsz -alaki mást, akinek illusztrálhatod a fantáziá#át% A leg#obb lenne egy ked-es, id)s hölgy, akinek nincs se fia, se férfi titkára% Alexandria -ele ne-etett, titokban gyan't-a, hogy az lesz a -ége, hogy mindkett)#ük életéb)l kiha#'t#a ,homas 9-ant, ahogy azt Aidan k'-án#a% =e most, Aidan teste hihetetlen dolgokat m7-elt az ö-é-el, 'gy nem -olt ha#landó más férfi fel)l gondolkodni% Aidan lass$, ritmikus ringató mozdulatai eláll'tották a lélegzetét és -alaho-a a gyomra mélyébe izzó szen-edély arazsát rostálták% ,este a férfié-el mozgott, gátlás

369

nélkül kö-et-e $tmutatását% 2zerette érezni mellére fonódó kezét, állának és szá#ának finom dörzsölését a mellbimbóin% Ayengédségé-el elrabolta sz'-ét% – 1ár ello tam a sz'-edet – ugratta lágyan, emlékeztet-e arra, hogy a lánnyal megosztotta a gondolatait% – +em -agyok biztos benne, hogy készen állok tudatni -eled minden egyes gondolatomat% – !agy érzésedet% – Hang#a egy oktá--al mélyebb lett, a fekete6bársonyos csáb'tás tartományába% – !agy fantáziádat% Alexandria keze a férfi cs' )#ére siklott% – ,e -agy az egyetlen, aki fantáziál% @n csak kölcsön-eszem azokat, hogy ki róbál#uk% Aidan teste el)re lendült, még mélyebbre temetkez-e a lányba% – Hogyan tegyem. – elkezdett mélyebben mozogni, er)sebb lökésekkel fel-é-e a tem ót, m'g az izzó arázs t7zbe borult% – 1ég el sem kezdtük, )i((ola Az egész é#szaka a rendelkezésemre áll, hogy $gy imád#alak, ahogy azt megérdemled% A -ágy egy -áratlan fellobbanása sö ört át a lány testén, és belehara ott az a#kába, minek nyomán két a ró, -örös t7sz$rás #elent meg az érzékeny h$son% Aidan ragyogó arany szemei ráta adtak – -ad izgatottság ka-argott mélyükben% <su án ez a tekintet elegend) -olt ahhoz, hogy átlend'tse Alexandriát az extázis ka u#án, teste -onaglott a meg6megrázó robbanások köze ette% 9zgatott kiáltása el-eszett, ahogy a férfi szá#a rátalált az ö-ére, örökre foglyul e#t-e a hangot% +yel-e -égigkutatta a#kát, s cirógatása hihetetlenül magasra emelte gyönyörét%

36;

Aidan minden izma megfeszült% &gy sz'-dobbanásnyi id)re mozdulatlan -olt, ma#d hátra-etette a fe#ét és el)re lendült a lányba temetkez-e% Alexandria teste robbanásának hatására megsemmisült az önkontroll#a% &z 'gy folytatódott örökké, a megkönnyebbülés, a örg)6forgó -ilág, de azért közel sem tartott elég ideig% 1indörökre ott akart maradni, a kar#ainak biztonságába zárt Alexandriá-al% ?sszeka csolód-a feküdtek minden mozdulat és beszéd nélkül, meg)riz-e a illanatot és az összesimuló testek meghittségét% Aidan mozdult meg el)ször, kelletlenül áthelyezte s$lyát% 8özel h$zta magához a lányt, mintha az egyszer csak ráébredne, hogy átadta magát neki azzal a tudattal, hogy most már ) fog gondoskodni róla, és meg róbál messze futni a férfitól, és önmagától is, attól, ami-é -ált% Alexandria -égigsim'tott az )t birtoklóan ölel) karon% – Aidan, ismerem a gondolataidat, mint ahogyan te az enyémeket% @n még mindig én -agyok% +em ter-ezem, hogy el legyek zár-a -alahol egy kamrában% Aidan feltámaszkodott az egyik könyökére% 2zell) f$#t át a szobán ködöt hoz-a magá-al a tengerr)l% Belemelte a kezét, és az ü-ega#tó azonnal a helyére cs$szott% Belh$zta a ste elt a lant, hogy betakar#a Alexandriát é en $gy, mint ahogy közelebb h$zódott hozzá, hogy sa#át testének h)#é-el meleg'tse% – 1eg se fordult a fe#emben kamra, (ara% ;gy gondolom, az ágyam több mint megfelel) lenne – bársonyos hang#ában férfias humor nyomai bukkantak fel% Alexandria kisö örte a ha#át az arcából, és a férfi szemébe

36<

nézett% – &l fogok menni dolgozni, Aidan% :étrehoztál itt egy életet magadnak, 2tefannak és 1arie6nek% =e *oshua egy normális életet érdemel% +em akarom, hogy körülötte minden meg-áltozzon, hogy el-esz'tsen minden, számára ismer)s dolgot% &z az egész annyira rémiszt)% ,e félelmetes -agy% +em fogom el-esz'teni akármilyen részemet sem, ami megmaradt bel)lem% – Diztonságban szeretnélek tudni, Alexandria% Asszonyaink fa#unk legértékesebb kincsei% +élkületek nem folytatódhatna a létezésünk% 2zükségem -an arra, hogy tud#am, a na minden illanatában biztonságban -agy, Alexandria felült és magá-al h$zta a a lant a melleire, hirtelen tudatába lett meztelenségének% Aidan gondtalanul -etette át egyik lábát a lány comb#án, odaszegez-e )t a helyére% – &gyetlen ha#lat sincs ra#tad, amit ne ismertem -olna meg, (ara +e most -ál# szégyenl)ssé% @rezte, hogy egész testére 'r k$szik, m'g arca rózsásan ragyogott az é#szakában% Ahogy a férfi lába elhelyezkedett, Alexandria érezhette a hozzá nyomódó férfiasságát, forróságát, ere#ét, nö-ek-), keményed) szükségét% ,udta, sza-ai-al ugrat#a )t, de még soha nem -olt ilyen helyzetben, mint ez, és nem -olt benne biztos, hogyan -iselked#en, -agy mit érezzen% – ,e4 ezt arra használod, hogy irány'ts engem% Aidan minden b7nbánat nélkül -igyorgott rá és sokat mondóan a lányhoz dörgöl)zött% – ,zt4 1i az az ez. Azt akarod mondani, hogy arra szeretném használni a szexuális ka csolatunkat, hogy ér-ényt

36>

szerezzek az akaratomnak. Alexandria ismét elkezdett ne-etni> egyszer7en nem tudta -isszatartani% – ,e bármit felhasználnál, 1r% Ertatlanság, hogy -éghez -idd az elké zeléseidet, és ezt te is tudod% A férfi keze megtalálta az egyik mellét, hü-elyku##a az érzékennyé -ált bimbó fölött siklott% – @s m7ködik. – Hang#a gyengéden -égigsö ört a b)rén, akár a bársony% – +em akarhatsz megint engem, Aidan – tiltakozott a lány, miközben eltolta magát a férfitól, testének k'sértését)l% Aidan keze elka ta a derekát és a már kemény r$d#ához h$zta )t% +yomon kö-ette cs' )#ének kör-onalát és megsimogatta a lány fenekét% – Ayönyör7 -agy, Alexandria – lehelte, ahogy maga alá görd'tette, a hasára% – Aidan – ne-e élettelen tiltakozásként tört fel bel)le% A férfi keze er)sen – s)t, könyörtelenül – az ágyhoz szögezte )t, lélegzete a hátát simogatta, fogai a -állához közeledtek, miközben Alexandria igyekezett addig fészkel)dni, m'g szabad nem lesz% 5o ant sebezhet)nek érezte magát ebben a testhelyzetben% Aidan a lányhoz simult% ,estének szüksége, amely át akarta -enni az irány'tást olyan er)s -olt, akárcsak annak kényszere, hogy minden gyönyört megad#on a lánynak% – Akarsz engem, (ara mia% @rzem% – &z t$l korai% – A tested számára nem% @ csak elhagyták e sza-ak az a#kait, amikor egyik kezét

38?

le##ebb tolta, hogy meg-izsgál#a, mennyire áll készen – u##ait megfürösztötte a forró harmatban% – (h, 9stenem0 Alexandria, hogyan tudtam én ellenállni neked -alaha is. 2züksége -olt rá $#ra és $#ra% 2züksége azért, hogy érezzen, hogy él#en, hogy tud#a, a lány mindig az ) része lesz, az életének része, hogy minden egyes este, amikor kinyit#a a szemét és tüde#ébe sz'-#a els) lélegzetét, Alexandria ott lesz, hogy egyre mélyebb érzésekkel a#ándékozza meg a férfit, és hogy szemében mást is lásson, mint félelmet, amikor rá néz% Alexandria talán ellenállt a dominanciá#ának, de a férfi éget) szükségét nem tudta elutas'tani% @rzéseinek intenzitása -égigsö ört a lány elmé#én és teste tüzet fogott a férfié-el együtt% Deleegyez)en hozzásimult, még to-ább tüzel-e a másikat% :ágyan, csi kel)d-e felne-etett, ellenben mikor Aidan el)redöfött, s behatolt a lány intim részeibe, megrekedt benne a le-eg)% A lány teste szor'totta, fogta, megragadta )t, forrón és élettel telten hullámzott% &gy er)s kar feszült meg birtoklóan, s egyszersmind -édelmez)en a lány dereka körül% – 3rültek -agyunk, mi ketten. – mormogta% – &gyedül te -agy az )rült – zihálta, együtt mozog-a a férfi-al, s ez a sebesség kezdte ismét kiforgatni az irány'tást a kezéb)l% – 1unkám -an, mégis, te itt tartasz engem szen-edélyed rabn)#eként, hogy kényedre6ked-edre azt tedd -elem, amit csak akarsz – mondta liheg-e% Aidan gyorsan sz'totta a tüzet% Diztos, kemény lökésekkel siklott benne, miközben kezei maga alatt tartották )t% – +em

38!

tudom elhinni, hogy hagyom, hogy büntetlenül meg$szd ezt% @s a lány sem tudta elhinni% &lké zelhetetlennek t7nt, hogy ) itt térdel#en a sa#át ártatlanságának ecsét#ét)l maszatos ágyon és szeresse ezt az )t birtokló férfit, miközben még többet akart% Aidant akarta $#ból és $#ból% 1ikor -égül egymásba ka aszkod-a összecsuklottak, -ékony izzadtságréteg fedte testüket, kimerültek, fáradtak és #óllakottak -oltak% – A fe#emben hallottalak téged, ahogy kántáltál, az els) alkalommal, amikor mi4 – hallgatott el Alexandria% – A sza-ak az anyanyel-eden szóltak, ugye. – ;#ból meger)s'tettem a kötelékünket – -allotta be% – Az el-esztésed gondolata, s mindez a sa#át ostobaságom miatt4 ez t$l sok -olt a számomra% &lsza-altam a szertartás sza-ait, amint é el-ettem az ártatlanságodat, s ezzel az örökké-alóságra összekötöttelek magammal% – +em értelek% – &zek a sza-ak egy felbonthatatlan kötést hoznak létre a férfiak számára% Ahogy mondtam, örökre szól% A lány átgördült és Aidanra islogott% – 1ir)l beszélsz te. – Amikor egy 8ár átokbeli férfi megtalál#a a társát, és biztosan tud#a, hogy ) az, egy szertartás sza-ai-al összekötheti magát -ele, még akkor is, ha még nem igényelte a n) testét% (lyan ez, mint az emberi házassági ceremónia, csak sokkal mélyebb% :elkünk és sz'-ünk ugyanannak az egésznek az egyik fele, hiányos, ha külön állnak% A rituálé sza-ai egybekötik a két felet $gy, ahogy azok eredetileg egymásnak -oltak szán-a%

38.

A lány szemei tö reng-e összesz7kültek% – Azt hittem, hogy kémia, -ér kötötte össze a kett)t% – &rre rendeltettek, igaz, és a kötés megszületett% Aidan elsö örte arcából hossz$ ha#át és -issza-onult az ágy másik -égébe, mintha kényelmetlen lenne számára a beszélgetés% – ,ehát az asszony még mindig megszökhet, ha a férfi ténylegesen nem mond#a ki a szertartás sza-ait. Aidan meg-onta széles -állát, arany tekintetet egyszerre ol-ashatatlanná -ált% – 1iért lenne olyan ostoba nem kimondani )ket, mikor tud#a, az asszony sorsa összefonódik ö-é-el. Dolond lenne% – ,alán #ó lenne, ha megkérdezné az asszonyt, mit gondol% Az emberi férfiak legalább megkérdezik a n)t)l, -ele töltené6e az életét% ,alán a 8ár átokbeli asszonyok is szeretnének -álasztani% Aidan $#ból -állat -ont% – &z a -égzet döntése, a sorsé, ne-ezd akárhogy% Az uni-erzum elrendelése% 9sten akarata% &zt tettük% A sza-akat nem lehet -issza-onni% &gyetlen 8ár átokbeli férfi sem fog#a megengedni, hogy az asszonya -édtelenül és gazdátlanul szaladgál#on% – A né ed a sötét közé korban él0 +em lehet át-enni -alaki életét annak beleegyezése nélkül% &z nem helyes – ér-elt döbbenten% – &gy 8ár átokból származó férfi nem marad életben az élet ár#a nélkül% – +os, különben is hány é-ig akarsz még élni. – kérdezte a lány ingerülten%

383

Arany szemei rö-iden él-ezettel -illantak fel, és tenyere felcs$szott a lány -ádli#áról annak comb#ára% – 2zeretnék még egy -agy két é-századot -égig#árni, felté-e, ha az é#szakáink olyanok lesznek, mint ez% Hang#a -alami különös dolgot tett a sz'-é-el, elindult az a furcsa, ol-adó érzés, amit oly gyakran ta asztalt a férfi közelében% Haragudni akart rá, de az az igazság, ha még több ilyen é#szaká#a lehetne, mint a mai, ) maga is akar egy6két é-századot még a férfi-al% – (l-asok a gondolataidban – ugratta Aidan% Hang#a el)re megfontolt cirógatás% – 9tt az ide#e, hogy abbahagyd% +incs -alami más, ami egy darabig lefoglalna téged. @s ne gondold, hogy ezzel kimászol a slamasztikából% +em #árkálhatsz csak $gy fel6alá olyan döntéseket hoz-a, amik az én életemre -annak hatással, anélkül, hogy kikérnéd a -éleményemet – tekintett rá gyanakod-a% – 1i mást tehetsz még meg, a tudtom nélkül. Aidan átha#olt az ágyon, ala osan megcsókolta, elid)z-e a lány 'zének kóstolgatásá-al% – +e-ezd meg, (ara, és én ké es -agyok megtenni% Alexandria hirtelen arrébb h$zódott t)le, és elütötte a férfi kezét, ami a göndöröd) fürtök felé k$szott% – +e kérked#, Aidan0 &z nem #ó dolog% – Azt hiszem, -aló#ában nagyszer7 dolog% 2zükségem lesz a uttonyom minden trükk#ére, hogy lé ést tartsak -eled% Alig -árom már minden egyes ercét, Alexandria% – &lfeledkezel a bosszantó kis szokásaimról, és azt hiszem, é most kezdtek el sza orodni%

386

– 9gazán meg róbálsz meg#a-'tani. – nyögött fel Aidan% – !alakinek meg kell tennie – keze megtalálta a férfiét% – 1egszoktam egy bizonyos mennyiség7 szabadságot, Aidan% 2zükségem -an rá% 2oha nem leszek boldog, ha el-eszed t)lem% A férfi egyik kezébe fogta a lány állát, aranyló szemei feszülten -izslatták s felfelé ford'tott arcot% – ,isztában -agyok -ele, hogy mindkett)nknek kell kom romisszumokat hoznia, Alexandria% +em -árom el, hogy csu án te tedd meg ezt% <sak azt kérem, hogy ad# lehet)séget néhány hibára% Alexandria rábólintott% Aidan olyan könnyen ello ta a sz'-ét% &gy illantással% /ár szó-al% ,iszta, sötét, mágiá-al telt hang#á-al% – Hogy lehetek ennyire beléd habarod-a, és ugyanakkor hogy félhetek ennyire. – 2zerelmes -agy belém – szólt Aidan csendesen% Alexandria islogott – döbbenten, mintha ezt soha nem -ette -olna fontolóra sem% – &z egy kicsit er)s, Aidan% +agyon gyorsan sodortál bele ebbe az egészbe, az akaratom ellenére% – 2zerelemes -agy belém – #elentette ki nyugodtan Aidan% Alexandria kicsit arrébbh$zódott t)le ár centi-el az ágyon% – +em ismerlek elég #ól ahhoz, hogy szerelmes legyek beléd% – +em. !oltál az elmémben% (sztoztál a gondolataimmal, az emlékeimmel% 1indent tudsz rólam, #ót és rosszat is% @s nekem adtad magadat% +em tetted -olna ezt, ha nem lennél szerelmes% A lány nagyot nyelt% +em akart ezzel most szembe nézni> t$l megsemmis't) -olt% 1eg róbálta komolytalanra -enni% – &z csak a szex hatalma%

388

Aidan szemöldöke felszökött% – @s ha azt mondom, hogy mellette még nagyon szé en táncolsz is. – kockáztatta meg a lány reményked-e% – !oltam már a fe#edben is, (ara mia% +em tudod elre#teni el)lem az igazságot – hangzott önelégülten s egyszersmind elégedetten% Alexandria magára öltötte legg)gösebb arckife#ezését, a -állai köré ráncigálta a a lant, és hallgatott% – !alóban ilyen nehéz be-allani, hogy szeretsz engem. – Aidan hang#a maga -olt a simogatás, mintha beburkolta -olna biztonságos, szeret) kar#aiba% – 1iért olyan fontos é most megbeszélni ezt. !eled -agyok, és nyil-án-alóan nem megyek seho-a% – 1i-el számodra fontos% +eked -an az az elké zelésed, hogy nem érzel szeretetet az öcséden k'-ül senki más felé% – 2osem tudtam megtenni korábban% – @s azt gondolod, azért érzel -alamit irányomba, mert -alamiféle mágikus b7bá#t bocsátottam rád% Annak, hogy együtt -oltunk, semmilyen -arázslathoz nincsen köze% ,alán magamhoz kötöttelek a né em rend#e és mód#a szerint, de nem tehettem -olna meg, ha nem lettél -olna már az enyém% ,e -agy az én igazi élet árom% Az életedet adtad -olna azért, hogy megments engem, még amikor nem is b'ztál bennem% Alexandria felemelte az állát% – Azt gondoltam, am$gy is meg fogok halni, és nem akartam -ám 'rként to-ább élni% &mlékezz, azt hittem, -ám 'r -agy és engem is azzá -áltoztattál% – 1iért mentenél meg egy -ám 'rt, aki gonosz. – kérdezett

389

-issza lágyan% – Annyira összeza-arsz, Aidan0 – felelte a lány, és a fülére szor'totta a kezeit% Aidan gyengéden fogta át csuklóit, és h$zta el kezeit, ma#d megcsókolta a nyakát% – (tt mélyen belül, ahol szám't, tudod, hogy én -oltam az egyetlen% &miatt -álaszolt a tested az enyémre% +em holmi )si b7bá# miatt, nem is hálából, hogy megmentettem az életedet, *oshuáé-al együtt% ,ested és lelked felismert engem, miel)tt az elmédnek és a sz'-ednek esélye lett -olna rá% Az elméd megszen-edte mindazt, ami történt% @s az sem sokat seg'tett, amikor én olyan szörnyen reagáltam a biztonságoddal ka csolatosam% Honnan tudhatnád, mi is -an a sz'-edben. – Amit irányodban érzek, az olyan4 – nem találta a sza-akat, amik le'rnák a he-esen benne ör-ényl) érzéseket% – 9ntenz'-% 1ély% 1ás, mint amit el-ártál% @s amiért ennyire más, nem ismered fel, mi az% ,öbbé már nem -agy ember, emberi korlátokkal% 1inden érzéked meger)södött, 'gy az érzéseid is – gyönyör, fá#dalom, éhség – és mindez elsö r), am'g meg nem szokod% 8ezdetben az $# hallásod ma#dhogynem el-iselhetetlen -olt, ugye. Dólintott% 5ö-id ideig 'gy -olt, de már megfeledkezett róla% – 5ö-id id)n belül megtanulod ma#d mérsékelni a rendk'-üli hallásodat, -agy csak akkor használni, amikor szükséges% 9d)-el könnyedén ké es leszel használni -alamennyi ké ességedet, akárcsak én% A köztünk lé-) intenzitás nö-ekedni fog, ahogyan a köt)désünk is% =e ez nem mágia, Alexandria% &z szerelem%

38;

Aidan hang#a olyan lágy, olyan gyengés és olyan biztos -olt, hogy a lány érezte, ahogy sz'-e bukfencet -et%

38<

:izenötödik 7ejezet

z óceán hullámai magasra csa tak, aztán a art felé száguldottak, sós ermetet és habot szór-a szét, miel)tt a sziklaszirteknek csa ódtak és -isszazuhantak a za-aros tengerbe% Alexandria homokot morzsolt szét az u##ai között, ahogy nézte a természet csodálatos, felülm$lhatatlan bemutató#át% A kés)i óra és a -ad szelek gondoskodtak róla, hogy egyedül legyen a arton% &gy homokbuckán ült, állát a térdén ihentette, és a hullámokat figyelte% 1indig is szerette az óceánt, de a -ám 'rral történtek után azt gondolta, soha nem lesz ké es $#ra szembenézni -ele% Aidan mindezt meg-áltoztatta% 1egint szé séget és örömet hozott a -ilágába% &gyedül ült a sötétben, körbe-é-e a lágyan sü-'t) széllel, a roba#ló tengerrel, meg a fölötte összegy7l) bal#ós felh)kkel, és megértette az egész nagyszer7ségét% Aidan a sok -állalkozásai egyikén dolgozott, és ) kiosont a házból, hogy egyedül legyen% 1'g az egyik része szerette a közelségét, amit Aidan kényszer'tett rá azzal, hogy állandóan ki6be

A

38>

csusszant az elmé#ébe, ) hozzászokott a szabadsághoz, s hogy mindent egyedül csinál% 2züksége -olt rá, hogy csak csendben ül#ön és hagy#a, hogy mindaz, ami -ele történt leüle ed#en benne% Aidan elégedetlen -olt -ele% @rezte a rosszallásának s$lyát% !ele -olt, az elmé#e egy csendes sarkában, de legalább nem róbálta meg )t engedelmességre kényszer'teni% 9ellett "olna% Aidan anaszára, Alexandria elmosolyodott% 8ó, hogy nem tetted /de%e, hogy rá%#%%, én nem .gy érzek irántad, mint 8osh*a ,ngem nem $ogsz olyan k#nnyedén az *%%ad k#ré (sa"arni ,gy másik bosszantó szokásod4 Alex hangosan felne-etett, a -idám hangot a szél le-itte a artra% Ha az, biztos lehetsz benne, hogy nem $ogok meg"álni tőle Iontosan azt $ogod (sinálni, amit mondok% A hang#a egy oktá--al mélyebb lett, m'g a fekete bársony simogatásához hasonló, égbekiáltó csáb'tássá nem fokozódott% Alex azonnal érezte a -álasz a testében, a szétáradó melegséget% Men% "issza dolgozni, te sze0mániás, és hagy% békén egy időre! 7sak egy r#"id ideig &z idő alatt ma%d(sak megleszek anélk'l, hogy a testedet nem t*dhatom a sa%átom alatt Gonosz "agy, &idan Nagyon, nagyon gonosz% Alex hátra-etette a fe#ét és ne-etett, a sz'-e, egy ilyen hossz$, sötét $t után tele -olt fénnyel és örömmel% ,)le, több mérföldnyi tá-olságban az ég rö-iden

39?

felragyogott, egy fehér -illanás -ilág'totta meg a sötét felh)ket, aztán hallotta a mennydörgés tá-oli mora#át% A -ihar felkorbácsolta a hullámokat, a tengert #átékos hangulatba tá lálta% Hátrad)lt és érezte, hogy egy -'zcse hullik az arcára, es) -agy tengeri ermet, nem tudta -olna megmondani, melyik% &gyáltalán nem érdekelte% @lete ismét rendez)dött, $#ra megtalálta az ere#ét% @s most, hogy elfogadta, mi-é -ált, megtalál#a a mód#át, hogy $#ra az élettel foglalkozzon% A sötétben, a fe#e felett megmozdult egy árnyék% /islogott, felült, aztán hátraha#totta a fe#ét és az eget fürkészte% +em észlelt mozgást% ,alán, az csu án egy fekete felh) -olt, ami a többiek el)tt -onult% 1égis nyugtalannak érezte magát% &gyedül -olt a tenger arton, elég közel a -'zhez, hogy észlelhetné az uszonyos ragadozókat a felsz'n alatt% Hirtelen elbátortalanodott, mikor meglátta, hogy a gyönyör7 hullámok alatt )skori lények $sznak, örökké zsákmányt keres-e% &kkor egy lass$ mosolyra görbült a szá#a% Hagyta, hogy bármi megi#essze% 8i lenne kint egy ilyen é#szakán. Az óceán ü-öltött, a hullámok a szikláknak csa ódtak, fehér ta#tékot küld-e az ég felé% +yugtalansága mégis a -ihar -adságá-al fokozódott% Talán %obb lenne, ha az élet)árodra hallgatnál, és inkább a házban lenned egyed'l "agy az erkélyen, mint kint a "iharban A g$nyos meg#egyzés bosszantotta, és ellenszegüléské en mert egy $#abb marék homokot% 1égis, az elszántsága ellenére, Alexandria egy nehéz, nyomasztó s$lyt érzett a mellkasán% Aggód-a az eget kémlelte, és meg róbált eléggé nyugodt

39!

maradni ahhoz, hogy érezze a környezetét, és hogy észlel#e más-alaki #elenlétét% Hirtelen – mindenféle bizony'ték nélkül – biztos -olt benne, hogy nincs egyedül és bármi is cserkészte be, gonosz -olt% T3n% el onnan – arancsolta Aidan azonnal% Hang#a h7-ös és határozott -olt, és -álaszul az ösztönei nö-ek-) ere#ére, érzékelte, hogy a le-eg)be -eti magát% Belállt, miközben a szemei átkutatták a közeli területet% A szél a ha#át cibálta, az egészet az arcába f$#-a% Hátrasö örte a hossz$ szálakat és egy embert látott inogni a magas sziklákon% A szél alattomos -olt, és látta, hogy az ember ba#ban -an, a töltés széle omladozott a s$lya alatt% Alexandria kiabált és futni kezdett, ösztönösen felé#e ny$l-a, mintha -alahogy meg tudná akadályozni, hogy lezuhan#on% Hogyhogy nem látta korábban. @rezte a #elenlétét. 1iért -olt olyan önz) módon biztos abban, hogy ) -olt az egyetlen, aki -eszélyben -an. 1ilyen hossz$ ideig -olt ott -eszélyben az az ember. Mi az, (ara4 Aidan hang#a nyugodt és megnyugtató -olt, és most közelebbr)l hangzott, s ez biztató -olt% Delé ka aszkodott, mintha ment)kötél lenne% ,gy $ér$i "an a sziklákon < leesik% Dárcsak ne -esztegette -olna az id)t arra, hogy sa#át magát sa#nál#a, azért ami-é -ált% 1egmenthette -olna% 1indent meg kellett -olna tanulnia Aidant)l, amire csak megtan'thatta -olna )t% !ak'tó sebességgel mozoghatott -olna és elka hatta -olna a férfit, miel)tt lent becsa ódik a csi kézett sziklákra% 8#"#k Marad% tá"ol tőle! &z egy arancs -olt, de nem tudott

39.

engedelmeskedni% Dár nem sok remény -olt rá, hogy megmentse az idegent, meg kellett róbálnia% 1ez'tláb futott a ned-es homokon, tekintetét a sziklafalra szegez-e% &gy illanatra azt hitte, hogy a -ilág elsötétült% Aztán egy -illám tüzes ostora sistereg-e keresztülcikázott az égen, ma#d egy t7zgolyó száguldott keresztül az é#szakán, egyenesen a férfi felé tart-a% Alexandria felsikoltott, amikor a férfi el)rezuhant, a #elenet $gy ergett le el)tte, mint egy lass'tott fel-étel, a k'nzó ereszkedés negy-en méter -agy annál több lehetett% A szél a kiáltását -isszacsa ta az arcába, mint egy ofont% 1ég mindig messze -olt és már t$l kés), de ) mindennek ellenére mégis rohant% !áratlanul, é en amikor tel#es er)-el futott, nekiütközött -alami láthatatlannak% A becsa ódás a földre tasz'totta% !adul -er) sz'--el ült fel, miközben ellökte a -ad szél korbácsolta, összegubancolódott ha#át az arcából% +em látott akadályt, az ütközés nem fá#t, de amikor felé ny$lt a keze -alami szilárddal találkozott% Hogy tehetted, &idan4 ?sszeza-arodott attól, hogy Aidan ily módon tartotta -issza, és ezzel megakadályozta abban, hogy az idegen seg'tségére men#en% 1egrendülten, lassan feltá ászkodott% A köd gyorsan höm ölygött a tenger fel)l, a -ad szél magá-al sodorta% A ködb)l, a láthatatlan akadály másik oldalán, egy ember kezdett testet ölteni% &leinte -ibrált, áttetsz) -olt, ma#d megszilárdult, egy sötét lénnyé -ál-a% 1agas -olt, mint Aidan, ugyanazokkal a kötött izmokkal% A ha#a olyan

393

fekete, mint az é#szaka, s hátul egy b)rsz'##al fogta össze% Az arca szé -olt, a szá#a érzéki és kegyetlen, az állka csa er)s% =e a szeme -olt az, ami megragadta a figyelmét% !ilágosak -oltak, mint maga a fény, ezüstfény7 ragyogását lehetetlen -olt figyelmen k'-ül hagyni% Alexandria hirtelen nagyon megi#edt% Aidan hatalmat árasztott, de ez a férfi maga -olt a hatalom% 2enki és semmi sem gy)zhet le egy ilyen lényt% Diztos -olt benne, hogy nem ember% Abban a illanatban egy kéz cs$szott -édelmez)en a torkára% Az idegen intett egyet hanyagul a kezé-el és az akadály egy szem illantás alatt elt7nt% +em látta az akadályt, most mégis tudta, hogy az elt7nt, és már semmi sem áll köztük, csak a le-eg)% 5ettegett, nemcsak magáért, hanem Aidanért is% – ,e Aidan asszonya -agy% Az élet ár#a% Hol -an ), és hogy engedhette meg neked, hogy -édtelenül bolyong#. A hang#a hi notikus -olt, a legleny7göz)bb hang, amit -alaha hallott% Annyira tiszta% Annyira csáb'tó% 2enki sem állhatna ellen annak a lágy dallamosságának% Ha azt mondaná neki, hogy -esse bele magát a ka-argó óceánba, megtenné% C##ait szorosan ökölbe szor'totta% – 8i -agy te. – kérdezte, miközben csendesen figyelmeztette Aidant% &idan, légy ó"atos! 1an itt egy másik% T*d%a, hogy "eled "agyok, az élet)árod 1eg róbálta megakadályozni, hogy a remegés, ami hatalmába ker'tette a testét, belo óddzon a hang#ába is% Nézz rá, iccola% Nem kell $élned 9#zel "agyok hozzátok Látni $ogom, amit látsz Tartsd nyit"a az elméd Aidan

396

nyugodtnak hangzott, és mint mindig ura -olt a helyzetnek% Az idegen csáb'tó szá#a mosolyra görbült, de a szemei metsz) ezüst#ében nem -olt meleg% – Deszélsz hozzá% *ó% Diztos -agyok benne, hogy most lát engem% =e bolond, hogy hagyta, hogy az irántad érzett érzései el-ak'tsák és meggátol#ák )t a kötelessége tel#es'tésében% Alex felszegte az állát% – 8i -agy te. – ismételte meg% – Aregori -agyok% A sötét% ,alán már beszélt neked rólam% D a legtá%ékozottabb, a leghatalmasabb mindőnk k#z'l – er)s'tette meg Aidan% 1ár nagyon közel -olt% D a legnagyobb gyógy+tó, akit a $a%tánk "alaha ismert és a tanárom & )*szt+tásnak *gyan+gy mestere, és a her(eg testőre Megrém+t engem Mindenkit megrém+t 7sak Mikhail, a né)'nk her(ege, ismeri őt %ól – D'zom benne, hogy Aidan #ó dolgokat mond rólam% !ele szemben állt, azok a ragyogó szemek egyenesen beleláttak a lelkébe, de Alexandriának az -olt a benyomása, hogy a figyelme másutt -an% A hang#a annyira tiszta -olt, annyira tökéletes, azt akarta, hogy to-ább beszél#en% &gy szélroham felka-arta az ör-ényl) homokot és körbeforgatta, addig, am'g Alexandriát beburkolta, miközben hátrafelé tolta% 1ire -isszanyerte egyens$lyát és kitisztult a látása, Aidan állt köz-etlenül el)tte% – +agyon hatásos, Aidan – mondta elégedettséggel az idegen% – 2ok é-e nem láttam senkit sem a né em közül – mondta Aidan halkan% – ?rülök, hogy te -agy az, Aregori%

398

– 1ost csalétekként használod az asszonyod. – A hang#a szel'd maradt, de a megro-ás benne, egyértelm7 -olt% Alexandriát ez felka-arta, dühös lett, hogy ez az ember meg róbálná elérni, hogy Aidan b7nösnek érezze magát a függetlensége miatt% &kkor Aidan u##ai csalhatatlanul megtalálták a csukló#át a háta mögött és köré zárultak, mint egy satu% Ne! – figyelmeztette% Azonnal lecsilla odott, érezte a le-eg)ben a -eszélyt s7r7södni% – &z itt, elárulta a né ünket – biccentett Aregori a férfi felé, aki még mindig azokon a sziklákon feküdt, aho-á esett% – Arra törekedett, hogy el-egye )t t)led% – +em tudta -olna megtenni – mondta lágyan Aidan% Aregori bólintott% – &lhiszem, hogy igaz% 1égis, az asszonyod olyan kockázatot -állal, amit nem kellene megengedned neki% &gy szi-ár-ánysz'nekben #átszó hálózat fehér erei éles, ragyogó, er)tel#es bemutató#a be-ilág'totta az eget% A -illám '-e egy különös árnyékot -etett a sötét, #óké 7 arcra és a felt7n) ezüstszemekre, s ett)l Aregori olyannak t7nt, mintha mindkette#ükre kegyetlenül és éhesen nézne% Aidan u##ai még #obban megfeszültek Alexandria csukló#a körül% Ne mozog%, ne beszél%, bármi t#rtén%ék is – figyelmeztette lágyan az elmé#ében% – 8öszönet a seg'tségedért, Aregori – mondta hangosan, hang#a szel'den csengett és igaznak hangzott% – &z az én élet árom, Alexandria% 3 még $# a né ünk közt és semmit sem tud a szokásainkról% 1indketten nagy megtiszteltetésnek

399

tartanánk, ha -isszak'sérnél minket a házunkba és elmondanád nekünk a h'reket a szül)földünkr)l% ,lment az eszed4 – tiltakozott csendben Alexandria, elborzad-a% &z olyan lenne, mintha haza-innénk egy -ad nagymacskát% &gy tigrist% !agy -alami hasonlót, nagyon halálosat% Aregori fe#et ha#tott a bemutatásnál, de a -isszautas'tás, hogy csatlakozzon hozzá#uk, tisztán látszott az ezüstszemében% – +em lenne bölcs dolog t)lem, ha -eled tartanák az otthonodba% &gy ketrecbe zárt tigris lennék, megb'zhatatlan, kiszám'thatatlan% &züstszeme Alexandriára -illant, és neki az a hal-ány benyomása támadt, hogy ne-et ra#ta% Aztán $#ra Aidanre ford'totta a figyelmét% – &gy sz'-ességet szeretnék kérni t)led% Aidan tudta, hogy Aregori mir)l akar beszélni és megrázta a fe#ét% – +e, Aregori0 ,e a barátom -agy% +e kér# t)lem olyat, amit nem tudok megtenni% Alexandria érezte Aidan bánatát, gyötrelmét% Az elmé#ében számos érzelem ka-argott, köztük a félelem% Aregori ezüstszemei meg-illantak és felizzottak% – 1eg fogod tenni, amit kell Aidan, mint ahogy én tettem több mint ezer é-en át% Azért #öttem ide, hogy az én élet áromra -ár#ak% +éhány hóna on belül fog megérkezni ide, egy sho" keretében, egy b7-ész sho" f)szere l)#eként% 2an Brancisco utolsóként szere el a rogram#ában% 2zándékomban áll a magas hegyekben egy házat é 'teni, messze a te lakhelyedt)l% 2zükségem -an a -adonra, a magasságra és hogy egyedül

39;

lehessek% 8özel -agyok a -éghez, Aidan% A -adászat és a gyilkolás minden, ami még nekem maradt% &kkor intett egyet a kezé-el és -álaszul az óceán hullámai felcsa tak% – +em -agyok biztos benne, hogy tudok -árni, am'g megérkezik% ,$l közel -agyok% A démon ma#dnem el uszt'tott engem – mondta, miközben nem -áltozott a hang#a édes tisztasága% – 1en# hozzá0 8üld# érte0 H'-d magadhoz0 Aidan nyugtalanságában megdörzsölte a homlokát és a nyil-án-aló feld$ltsága #obban megi#esztette Alexandriát, mint bármi más% Aidant sosem rémisztette meg semmi% – Hol -an. 8i ). – 1ikhail és 5a-en lánya% =e 5a-en nem kész'tette fel arra, hogy mi lesz a bemutatása na #án% <su án tizennyolc é-es -olt% 1ikor elmentem hozzá, annyira tele -olt félelemmel, és azon ka tam magam, hogy nem tudok az a szörny lenni, akinek lennem kellene ahhoz, hogy az akarata ellenére a magaménak nyil-án'tsam )t% +em kényszer'tettem% 1egfogadtam magamnak, hogy öt é- szabadságot engedélyezek neki% !égtére is, -elem összeköt-e lenni olyan, mintha egy tigrishez láncolnák% +em a legkellemesebb -égzet% – 1ár nem -árhatsz to-ább0 Alexandria még soha nem hallotta Aidant ennyire zaklatottnak% A hü-elyku##á-al cirógat-a megsimogatta a csukló#át, hogy emlékeztesse )t, nem kell egyedül szembenéznie a #ö-)-el% – 1egesküdtem, és be fogom tartani% 1iután ) csatlakozik

39<

hozzám az örökké-alóságra, az élete nem lesz könny7, 'gy ) fut el)le és el)lem is% Aregori hang#a annyira gyönyör7 -olt, annyira tiszta% +yoma sem -olt a keser7ségnek, se a sa#nálatnak% – ,ud#a, hogy mit szen-edsz el miatta. Az ezüstszemek az élet ár#a önzésének a célzására meg-illantak% – 3 semmir)l se tud% &z az én döntésem, ez az én a#ándékom neki% A sz'-esség, amit kérek, az, ha szükségessé -álik, ne -adássz rám egyedül0 H'-d *uliant0 Denne is ott -an a sötétség% – *ulian olyan, mint én – tiltakozott azonnal Aidan% – +em, Aidan – #a-'totta ki Aregori a hi notikus hang#án% – *ulian olyan, mint én% &zért is keresi a magas hegyfokokat, amiért mindig egyedül -an% 3 olyan, mint én% 2eg'teni fog legy)zni engem, ha $gy hozná a sors% – 1en# el hozzá, Aregori0 – könyörgött Aidan% Aregori megrázta a fe#ét% – +em tudok% Hgérd meg, hogy azt teszed, amit kértem% *ulian nélkül nem róbálsz meg -adászni rám% – 2oha nem leszek olyan ostoba, hogy a legra-aszabb farkasra egy másik seg'tsége nélkül -adásszak% 1arad# er)s, Aregori0 – 9gazi bánat -olt Aidan hang#ában% – 8i fogok tartani, am'g ké es -agyok rá – -álaszolta Aregori% – =e a -árakozásban sok a -eszély% 8é telen leszek rá, hogy el uszt'tsam magam, ahhoz már most is kés)% 1ár t$l messzire mentem% ,e megérted, Aidan% &nnek a döntésnek a terhe a te -álladra hullott, és ezért a bocsánatodat kérem%

39>

1indig azt gondoltam, hogy 1ikhail lesz az, de a lány itt -an az &gyesült Ellamokban% @s ) itt lesz 2an Branciscóban, mikor a fogadalmam betel#esül% Aidan bólintott, de Alexandria érezte a könnyeket az elmé#ében és a sz'-e mélyén égni% 9gyekezett meg-igasztalni, meleget küldeni neki, de olyan nyugodt maradt, mint ahogy a férfi kérte, nem értette tel#esen, hogy mit mondott Aregori, de tudta, az komoly -olt% – &zt az egyet b'zd rám, megsemmis'tem a létezése minden nyomát – intett Aregori a szikla al#án le-) test felé% – =e, Aidan, nem -olt egyedül% !olt egy másik is% ;gy gondolom, a leg#obb, ha itt maradok és meg-édem az élet árod, ahelyett, hogy le-adásznám a másikat% &nnyire közel az át-áltozáshoz, nem akarom megkockáztatni, hogy egy este lefolyása alatt kétszer öl#ek% A lágy, dallamos hang akár az id)#árásról is beszélhetett -olna% – Aregori, köszönöm a figyelmeztetést és a seg'tséget% +em kell aggódnod az áruló miatt% &z a munkám, bár be-allom, az utóbbi id)ben néhány dolog elterelte a figyelmem a -adászatról% – Ahogy az természetes is – ismerte el egy szel'd mosollyal Aregori% – &gy élet ár mindennél fontosabb% – 1iért félsz, hogy nem lesz könny7 életetek. – kérdezte Aidan% – @n már t$l sokáig -adásztam ahhoz, hogy -alaha is abbahagy#am% Hozzá -agyok szok-a, hogy mindenben azt teszem, ami nekem tetszik% ,$l sokáig -ártam, t$l keményen

3;?

küzdöttem, és t$l sokat szen-edtem ahhoz, hogy megad#am neki azt a szabadságot, amire -ágyni fog% Az élete soha nem lesz a sa#át#a, csak annyi, amennyit megengedek neki bel)le% Aidan ekkor elmosolyodott és Alexandria érezte, kezd felengedni% – Ha $gy teszel, ahogy hiszed és a kényelmét a sa#átod elé helyezed, akkor nem lesz más -álasztásod, mint hogy megenged neki a szabadságot% – +em -agyok olyan, mint 1ikhail -agy *acQues -agy, ahogy látom, te% 2zándékomban áll a -édelmét mindenek fölé helyezni% – Aregori hang#ából némi él hallatszódott ki% Aidan rá-igyorgott, ne-etés áradt az aranyszemeib)l% – <sak remélni tudom, hogy alkalmam ny'lik arra, hogy az asszonyod b7-ölete alatt láthassalak, Aregori% 1eg kell 'gérned, hogy rá fogod -enni )t, hogy egy na találkozzon -elünk% – +em, ha én is $gy -égzem, mint te -agy 1ikhail% +em akarom, hogy a -eszélyes h'rne-em ilyen komoly csorbát szen-ed#en% &gy csi etnyi humor $gy t7nt, hogy belo ódzik a hang#ába, aztán ugyanolyan gyorsan elt7nt, mintha el-itte -olna a szél% – Aondoskodni fogok a -ám 'rról – mondta Aidan% – +eked el kellene kerülnöd, hogy szembenézz a halállal% – ,á-olról öltem meg )t% 2zámodra az4 felka-aró lesz – figyelmeztette Aregori% – 1ég er)sebb -agy, mint amire emlékszem% – 2ok tudást szereztem az é-ek során – ismerte el Aregori% !ilágos szeme elgondolkod-a meg ihent Aidan arcán% – 1a#d meglátod, a test-éred is sokat -áltozott% 3 gyorsan tanul, igen,

3;!

és félelem nélkül t$l messzire ny$l az árnyékba% 1eg róbáltam elmondani neki az árát, de ) nem hallgatott rám% Aidan megrázta a fe#ét% – *ulian mindig azt mondta, a szabályokat arra -alók, hogy megszeg#ék )ket% 1indig a maga $t#át #árta% =e tisztel téged% ,e -oltál az egyetlen, aki -alódi befolyással b'rt az életére, talán az egyetlen, akire -alaha is hallgatott% Aregori megrázta a fe#ét% – +em hallgat rám többé% H'-#a a szél, a hegyek, a tá-oli helyek% +em remélhetem, hogy megáll'thatom% *árt a sötétség legmélyén és soha, semmi sem elég'tené ki% – 2ötétségnek h'-od% =e ez a ké esség, ami benned -an, nyittatta ki el)ttünk a -ilágot% &z késztettet téged, hogy megtaláld azokat a gyógy'tó technikákat, amiket to-ább adtál nekem és másoknak% &z teszi lehet)-é, hogy csodákat -igyél -éghez a né edért% Cgyanazt tette *uliannel – -álaszolta lágyan Aidan% Az ezüstszemek acélsz'n7re -áltoztak% Hideggé% 2i-árrá% Mressé% – &z olyan dolgokhoz -ezetett mindkett)nket, amiket soha nem kellett -olna megtanulnunk% A tudás megszerzésé-el #ön a hatalom, Aidan% =e szabályok nélkül, érzelmek nélkül, a #ó -agy a rossz fogalma nélkül, ezzel a hatalommal t$lzottan könny7 -isszaélni% – &nnek minden -adászunk a tudatában -an, Aregori – ér-elt Aidan% – ,e, s a legtöbben, ismerik a #ó és a rossz fogalmát% @s *ulian is% 1iért tartasz ki, állsz ellent a rossznak, amikor mások át-áltoznak. A né ünk igazságáért harcolsz%

3;.

+eked -an egy erkölcsi kódexed, és te mindig aszerint éltél, ahogy most is azt teszed% Azt mondod, nem érzel semmit, de mi a szánalom, amit az élet árod iránt éreztél, mikor annyira megi#edt. +em -áltozol át% 1inden illanat egy örökké-alóság a számodra, tudom, de te látod a -égét% Aregori hideg szemei $gy t7ntek, hogy felnyársal#ák Aidant, de a fiatalabb harcos nem hátrált meg% Aidan állta Aregori tekintetét és Alexandria megesküdött -olna rá, hogy látott egy kis tüzet fellobbanni, egy lángot attanni egyikr)l a másikra% Aregori kemény szá#a egy kissé ellágyult% – *ól megtanultad, Aidan% ,e egyaránt a testnek és a léleknek is a gyógy'tó#a -agy% Aidan a bók elismerésének #eléül megha#totta a fe#ét% A szél ü-öltött, a hullámok csa kodtak, és Aregori bele-etette magát a sötét, ka-argó felh)kbe% 2ötét alakként has'tott keresztül az égen, bal#ós árnyék takarta el a mennyországot, ma#d észak felé indult és elt7nt, mintha sosem #árt -olna ott, még a -ihart is magá-al -itte% Aidan a homokba süllyedt, leha#totta a fe#ét, a -álla rázkódott, mintha meg róbálna -alami nagy érzelmet irány'tani, ami felülkerekedett ra#ta% Alexandria a fe#én körözött a kezei-el% @rezte, ahogy a zokogás a torkát és mellkasát té te, de ) nem csa ott za#t% <sak egyetlen, -ér-örös könnycse mutatta bánatának -alódi mélységét% – 2a#nálom, (ara, de ) egy nagyszer7 ember, a né ünk nem engedheti meg magának, hogy el-esz'tse% @reztem a si-árságát, a benne lé-) démon csak arra -ár, hogy felfal#a )t% Ahhoz,

3;3

hogy megtartsam a neki tett 'géretemet, muszá# le-adásznom )t4 – 1egrázta a fe#ét% – &z egy rossz szolgálat% 9gazságtalanság ez egy ilyen harcossal szemben, aki az életét a né ünknek szentelte, a hercegünknek% Alexandriának elakadt a lélegzete% :egy)zhetetlennek gondolta Aidant% 8é esnek arra, hogy le-adássza a -ám 'rokat és még arra is, hogy diadalmaskod#on gonosz ere#ük felett% =e Aregori egészen más eset% 1ég két olyan -adásszal is, mint Aidan, sem t7nt lehetségesnek, hogy legy)zhessék )t% – +em tudsz ka csolatba lé ni ezzel a n)-el, aki megmenthetné )t. Aidan sa#nálkoz-a a fe#ét csó-álta% – Aregori to-ábbra is betartaná a fogadalmát és a lány #elenléte csak rontana a helyzeten% Ayengéden, becéz) u##ai-al megérintette Aidan ha#át% – Ahogy én is megnehez'tettem a tiédet – mondta, miközben elgondolkod-a hozzádörzsölte állát a ha#ához% – 1egértem, hogy a lány miért félt% ,e is megi#esztettél engem% 1ég most is% =e Aregori, ) rémiszt)% 2oha nem akarnák egy ilyen lénnyel összeköt-e lenni% @s ) még csak egy gyerek% – 1iért félnél még mindig t)lem. – emelte fel Aidan a fe#ét és az u##ai-al tisztelettel#esen megérintette az arcát, olyan gyengédséggel, hogy az felbolygatta a sz'-ét% – A hatalmad% Az intenzitásod% ,alán, ha tan'tasz néhány dolgot, nem leszek annyira ideges, de most $gy t7nik, hogy neked t$l sok er)d -an, mint amennyit egy embernek birtokolnia szabadna% – A te elméd is rendelkezik ugyanazokkal az er)kkel, mint

3;6

az enyém% &gyszer7en csak arra kell gondolnod, amit akarsz, Alexandria% Ha re ülni szeretnél, akkor ké zeld el az elmédben, hogy a tested könny7-é -álik, és lebegsz% Aidan kar#ai átölelték a derekát és lassan felemelkedtek a le-eg)be% – !ál# eggyé -elem0 +ézd meg magad% +em kell, hogy fél# t)lem% – 1a#d finoman -isszaereszkedtek a földre% – 1esél#, mi az a KbemutatásL, amir)l beszélt. 1ire gondolt. @s ki 1ikhail. – 1ikhail a né ünk legöregebb#e, a hercegünk% 2zázadokon keresztül -ezetett minket% Aregori csak egy negyed századdal fiatalabb, ahogy mi mond#uk, közel egy id)sek% +é ünket az é-ek során üldözték, bu#kálásra kényszer'tették és sokukat lemészárolták% 8e-és n) maradt, a férfiak nem találtak élet árt, akik fényt hoznának a sötétségbe, és 'gy egyre többen -áltoztak -ám 'rrá% Dár még senki sem #ött rá, hogy miért, de a legtöbb $#szülött fi$, és közülük sem sok éli t$l az els) életé-ét% Azok a n)k, akik szülnek és el-esztik a gyermeküket, egy id) után elcsüggednek és nem ha#landóak arra, hogy $#ra meg róbál#ák% Hgy a férfiak élet árok nélkül, remény nélkül el-esznek% !agy üd-özölik a ha#nalt és el usztulnak -agy megad#ák magukat a démonaiknak% !ám 'rrá -álnak, igazi ragadozókká% – 1ilyen szörny7 – értette meg Alexandria, s bánat töltötte el elmé#ét és sz'-ét% – 1ikhail és Aregori azóta róbál#ák megtalálni a mód#át, hogy elkerül#ék az elkerülhetetlent, a fa#unk kihalását% Belfedezték, hogy az emberi n)k egy kis százaléka szichikai ké ességekkel rendelkezik és kémiailag ké esek a fa#unk

3;8

férfitag#ai-al összeköt)dni% – 1int én% A férfi bólintott% – Bizikailag egyik ember férfit sem találtad -onzónak% !alamilyen ismeretlen oknál fog-a, nem a fa#unk közé születtél, de kife#ezetten nekem teremtettek% A testednek és az elmédnek szüksége -an rá, hogy egyek legyünk% A sz'-ed és a lelked másik fele az enyémnek% 1ikhail és Aregori azt hiszi, hogy ezek az emberi származás$ szichikai ké ességgel rendelkez) n)k ké esek lány gyermekeket szülni, és hogy gyermekeik is ké esek lesznek erre, -agy legalábbis -alósz'n7, hogy lány gyermekeket szülnek% ,ehát látod, hogy miért becsülnek ilyen nagyra% – 1i a bemutatás. Aidan lassan engedte ki a lélegzetét% – Alexandria4 – Habozás -olt a hang#ában% Alexandria felszeget fe##el ellé ett t)le% – Azt hiszem, egy csomó mindent nem mondtál el még nekem% Azt remélik, hogy lesz egy gyermekem. &gy kislány. 1ennyi az esélye, hogy a gyermek élni fog. Aidan felé ny$lt, hatalmas kezé-el körbefogta az arcát% – +em a sa#át fa#om tenyésztéséért akartalak, )i((ola% 1agamnak akartalak% +em tudom, hogy mennyi az esélye, hogy a mi gyermekünk t$l fog#a élni% 1int te, én is csak imádkozni tudok% 1a#d beszélünk róla, ha már el#utottunk odáig% – 2zó-al, hogy ha -an egy lányunk, t$léli az els) é-et és feln)% 1i történik akkor.

3;9

A zaf'rszemei állhatatosak -oltak a férfi aranyá-al szemben% – 1inden lánygyermeket bemutatnak a tizennyolcadik születésna #án% A férfiak mindenhonnan #önnek, hogy találkozzanak -ele% Ha a kémiá#uk megfelel), a férfi igényt formálhat a lányra% – 1icsoda barbárság0 1int egy h$s iac% &sélye sincs rá, hogy sa#át élete legyen% Alexandria tel#esen meg -olt döbben-e% – A 8ár átok lányait $gy ne-elik fel, hogy tud#ák, )k tart#ák kezükben az élet ár#uk sorsát% &z a -elük született #oguk, ahogy a gyermekszülés is% – +em csoda, hogy az a szegény lány elfutott% &l tudod ké zelni, hogy ezzel az emberrel legyen összeköt-e az élete, ilyen fiatalon. 1ennyi id)s. +ekem )sinek t7nt% 3 egy férfi, az 9sten szerelmére, nem egy fi$% 8emény és -alósz'n7leg kegyetlen, és nyil-án többet tud minden témáról a na alatt, mint bárki más% – 1it gondolsz, én hány é-es -agyok, Alexandria. – kérdezte Aidan lágyan% – ,öbb mint nyolcszáz é-e élek% @s te -issza-onhatatlanul hozzám -agy köt-e% &z annyira szörny7 sors. &gy illanatra csend lett% Aztán Alex rámosolygott% – 8érdezz kés)bb, mond#uk száz é- m$l-a% Akkor ma#d -álaszolok rá% Aidan szeme felizzott, olyanná -ált, mint az ol-asztott folyékony arany% +agyon szexi -olt% – 1en# haza, (ara mia0 Defe#ezem itt a munkám és csatlakozom hozzád%

3;;

– &lhoztam az autót – mondta% – Amikor a !olks"agen nem indul el, el-ettem azt a kis s ortos kinézet7 dolgot, amit senki sem használ% 2tefan azt mondta, hogy minden rendben lesz% – ,udtam, és nem hallottál anaszt% 2eho-a se mehetsz, és semmit nem csinálhatsz, amir)l ne tudnék% 1i egyek -agyunk, )i((ola% Belborzolta a ha#át, mintha egy gyerek lenne, mert a teste kö-etel)dzni kezdett, és a -ám 'r marad-ányai csak néhány méterrel -oltak odébb% –!ezess haza és ma#d ott találkozunk% Ahogy Aidan az autóhoz k'sérte, a -álla alá b$#t, 'gy a férfi teste megó-ta )t% Alexandria elszégyellte magát, mert tetszett neki ez az érzés% &lhatározta, hogy két kézzel fog ragaszkodni a függetlenségéhez, különösen annak fényében, amit a férfi a lánya lehetséges sorsáról mondott% &lég er)snek kell lennie ahhoz, hogy kiáll#on Aidan ellen, ha olyan lányt akart, aki ké es rá, hogy meg-álassza a sa#át sorsát% Az -olt az érzése, hogy a 8ár átokbeli férfiak sosem értették meg a huszadik századi n)k felszabad'tó6mozgalmát% Aidan a f)$tra fel-ezet) kanyar körül elt7n) kis autó hátsó lám áit figyelte% &gyik kezé-el belet$rt ha#ának d$s sörényébe és megfordult, hogy szembenézzen a sziklákon le-) rendetlenséggel% +éhány héttel korábban, öt -ám 'r érkezett a területére% Az &gyesült Ellamokon haladtak keresztül, -érfürd)t hagy-a maguk után, miközben azt hitték, hogy a -adászok nem fog#ák kö-etni )ket ilyen messze a szül)föld#ükr)l% 1indazonáltal, a né e körében ismert -olt, hogy Aidan 2a-age 2an

3;<

Branciscóban lakik% 1iért döntöttek hát $gy, hogy ide#önnek, és ilyen kockázatot -állalnak. 1ert Aregori asszonya idetart. =e az csak hóna ok m$l-a lesz% Akkor mi. 1i -onzotta a -ám 'rokat azon ke-és helyek egyikéhez az &gyesült Ellamokban, ahol egy er)s -adász lakik. Hossz$ és gyors lé tekkel keresztülsétált a homokon% !a#on megérezték Alexandria #elenlétét, mikor ) nem. !agy -alami más -onzotta )ket 2an Branciscóba. ,udta, hogy több áruló döntött $gy, hogy +e" (rleansba megy, mert a -áros h'res -olt a züllöttségér)l, é en ezért -olt az &gyesült Ellamokban a gyilkosságairól elh'resült, leg-eszélyesebb -áros% :os Angeles szintén -onzotta )ket, mert a gyakori er)szak elre#ti a kezük munká#át% Akkor -adászott ott, amikor felismerte tetteiket% Amikor elérte a -ám 'r testét megfeketed-e és meg erzsel)d-e találta, a ha#a arázslott% A gonoszság összeté-eszthetetlen b7zét bocsátotta ki% Ha ez cserkészte be Alexandriát, kétségk'-ül az otthonukat figyelik% Belnézett az é#szakai égboltra és elküldte a kih'-ását% 2ötét és bal#ós felh)k száguldottak el)re, megtorlást hirdet-e% Gyere hozzám! 9eresd $el a "árosom, az otthonom, a (saládom! 1árok rád! A szél a -áros felé -itte a sza-ait és -alahol messze, mint egy tá-oli mennydörgés, egy haragos ord'tás -álaszolt neki, a féktelen kutyaugatást hozzáté-e a lármához% Behér fogai csillogtak, mint egy ragadozóé, ahogy Aidan elküldte csendes ne-etését az ellenfeléhez%

3;>

:eha#olt a -ám 'r marad-ányaihoz, a kih'-ás megtörtént% +oha sok id)t töltött együtt Aregori-al, még sohasem látott ilyet% A -ám 'r mellkasa tel#esen szétny'lt, de a fert)zött -ére nem szi-árgott ki, mi-el a sebe meg örköl)dött a robbanáskor% A sz'-e fekete, haszontalan hamu lett% 1egrázta a fe#ét% Aregori még halálosabb, mint amilyen -olt% Aidan a szomor$ság és az elkerülhetetlenség érzésé-el hátrah)költ az undortól% 9smerte ezt az elesett lényt, együtt n)tt fel -ele% &z a férfi közel kétszáz é--el -olt fiatalabb, mint ), mégis át-áltozott% 1iért. +éhányuk miért tart ki és néhány miért enged oly gyorsan. !a#on azoknak, akik fennmaradtak, a #ellemük -olt er)s. Azok, akik át-áltoztak el-esztették a #ö-)be -etett hitüket. 1ikhail és Aregori a -égtelenségig küzdöttek, hogy elhozzák a fa#uknak a reményt, de ez a férfi -olt a bizony'ték arra, hogy nem -oltak sikeresek% ,$l sokan -áltoztak át% A számuk minden század m$lásá-al emelkedett% +em csoda, hogy Aregori belefáradt a -adászatba és a harcba az egyre er)söd) démonnal% Hogyan -adászhat az egykori barátokra, századról6századra anélkül, hogy olyan reménytelenné -álna, mint azok, akiket üldöz. Aidannek haza kellett mennie% 2züksége -olt Alexandria ölelésére% 2züksége -olt a melegségére és az együttérzésére% 2züksége -olt a testére, és hogy azt mond#a neki, még él és nem lett a halálé% =e ) már t$l sokszor #elentette a halált a sa#át né e számára, azoknak, akik át-áltoztak, és akiket le-adászott, ezzel tisztában -olt%

3<?

&idan, gyere haza hozzám Te nem "agy halálos Te szel+d és ked"es "agy Nézd meg, hogy bánsz 8osh*á"al Marie;"el és 5te$annal Gregori tett b.skomorrá téged &nnyian el"esztek k#z'l'nk – bánkódott% Iont emiatt kell har(olni, $olytatni 1an remény Mi is megtalált*k egymást, nem igaz4 Mások is meg$og%ák Alexandria a lakosztály g)zölg), habos #acuzzi#ától, egy ké et küldött neki magáról, ahogy a uló-ere a második emeleti fürd)#ének a adló#ára lebeg% Aidan lágyan felne-etett, hangulata olyan gyorsan emelkedett, mint ahogy lezuhant% Alexandria szexin és édesen -árta% 3 a fény a sötétségben, egy #elz)fény, hogy haza-ezesse% ,z még nem minden, ami "agyok% A hang#a kih'-ó -olt% 8é ek árasztották el az elmé#ét% &gy csi kéb)l készült ruhadarab hullott a adlóra% A mellei csu aszak, teltek, csáb'tóak -oltak% 1osolygott, egy szirén h'-ása% Meg"árakoztatsz engem% M*tasd! 1iközben a lány ké ét tartotta az elmé#ében, eltá-olodott a sebhelyes holttestt)l és elkezdte $#ra létrehozni a -ihar er)sségét% A lány keze elindult a farmere sliccéhez% !égtelen lass$sággal kib$#tatott minden gombot a lyukból% :élegzete elakadt, ahogy beha#l'totta hü-elyku##át a deréksz'#ba és a farmer a cs' )#e fölött araszolt% Gyere haza és nézz! A hang#ában -ágy -olt, alig hallhatóan, de ahhoz elég -olt, hogy felsz'tsa a -érét% Az ég felé ford'totta az arcát és ör-ényl) felh)ket küldött, amik aztán elsötétültek a arancsára% 1int az ü-öltés a

3<!

-érében, a hullámok megugrottak és a arthoz csa ódtak, sós ermettel és habbal be-on-a a szirtet% A mennydörgés -ész#óslóan mora#lott és a felh)k belse#ében fel-illantak a -illámlás erezetei% Gyere hozzám, &idan! A lány maga -olt a k'sértés, a fény, miközben megalkotta a sötétséget% !illám cikázott a földre, tengernyi szikrákkal meggy$#t-a a homokot, -örös lángnyel-ek nyalogatták a lábát% @rezte a lányt megmozdulni az elmé#ében, a szá#át a b)rén, az érzést, ahogy el-ette a halál fá#dalmát – egy régi barát halála okozta fá#dalmat% A rengeteg harcos el-esztése ma#dnem az )rületbe kergette% Aidan felemelte a kezét a magasba és elkezdte összegy7#teni a szikrákat egy t7zgolyóba% Belemelte arcát a -ad szélbe% +em tudta elké zelni, hogy -alaha is ezt teszi Aregori-al% 1ég ha le is tudta -olna gy)zni Aregorit, nem tudná ezt megtenni% 1égis, Aregorit hányszor kényszer'tették arra, hogy egy barátra -adásszon. &gy rokonra. &gy gyermekkori #átszótársra. &gy lélek hány ilyen foltot tud el-iselni, miel)tt el#ön a meg-áltás. -n "eled "agyok, &idan% Alexandria hang#a, egy kis friss, tiszta le-eg)nek egy fu-allata -olt, az el)tte lé-) gonoszság által érintetlen% & lelked nem $ekete Látom, érzem, a sa%átommal meg t*dom érinteni &zt, amit (sinálsz, azt te kényszerből, nem "ágyból teszed & barátod k'zd, hogy megmentse magát Ha a lelke $ekete "olna, nem maradt "olna ott, hogy meg"éd%en D a másik "ám)+r *tán ment "olna, a "adászat, a gyilkolás #r#méért Maradt, &idan -s ő elment, hogy egyed'l legyen, ahol az erőszak nem érhet el hozzá, ahol

3<.

"an esélye, hogy ki"ár%a a "égét ,z a $ogadalom, már #nmagában kellene, hogy mond%on "alamit mindkettőt#knek D nem #nző "ám)+r, nin(s k#zel az át"áltozáshoz 7sak azt hiszi róla !e%ezd be a m*nkád *ndor+tó, ahogy "an és gyere "issza hozzám Gondol% rám! Gyakran $ogok "érrel a kezemen k#zeledni hozzád !olt egy kis csend% Aztán megérezte a keze gyengéd érintését és megdöbbent, hogy megérintette, amikor )t soha nem ké ezték% Az u##ai elid)ztek az állán és lefelé k$sztak a nyakára, gyengédséget áraszt-a% -n már "oltam egy "ám)+r kezében, &idan ,l$ele%tetted4 /smerem a gonosz (s.nyaságát &z nin(s benned, ellentétben azzal, ahogy azt te gondolod &zért "adászol, mert kell, nem )edig sz'kségből, hogy #l% Talán egykor azok, akik "ám)+rokká "áltak, %ó $ér$iak "oltak, de azok, akiket egyszer ismertél benn'k, régóta elt3ntek erről a $#ldről Talán Gregori és te, adtok nekik békét Aidan engedte, hogy sza-ai átmossák az elmé#ét, el7zzék a bánatot, a rettenetes félelmet és a rettegést, hogy a lány uszta #elenléte az életében lehet)-é tegye, hogy érezzen% 1egrázta a fe#ét, annak az iróniá#a fölött% (ly sok é-századon keresztül nem érzett érzelmeket és most, hogy Alexandria el#ött az életébe, megismerte a szörny7 terhet, a -adászat bánatát% A t7zlabdát elküldte a halott -ám 'r felé, a figyelme most a feladatára koncentrált% A lángok behatoltak a szétroncsolt mellkasba és a korábban elfeketedett áruló szemei elham-adtak, ismét a föld hamu#á-á -ált% 5á illantott a hamura, aztán az egyik kezé-el szelet hozott létre% A szélroham nem a tenger, hanem a föld fel)l #ött, hogy a ham-akat a

3<3

hullámokba szór#a, hogy egy méltó nyughelyre -igye% Aidan egy )si éneket suttogott, hogy megtiszt'tsa önmagát -alamint elesett barát#át% (tt állt magasan és egyenesen, mere-állakkal, aztán megfordult, hogy szembenézzen az otthona irányá-al% Hallotta a -'z hang#át, Alexandria örömének mora#át, ahogy belé ett a süllyesztett kádba% @rezte az illatát, ami h'-ogatta% 1osolygott, miközben a le-eg)be -etette magát és érezte, ahogy az a teste fölött mozog, megtiszt't-a )t%

3<6

:izenhatodik 7ejezet

lexandria a hatalmas már-ánykádban ült összefogott ha##al% A buborékok, mint ezernyi a ró u##, simogatták a b)rét% Aidan a küszöbön állt, az arca ny$zott -olt, szemében sötét árnyak és fá#dalom tükröz)dött% Az elcsigázott arckife#ezését soha többé nem akarta látni% Amikor érezte a férfi mély, felka-aró bánatát, szándékosan erotikus ké eket küldött neki, mert seg'teni akarta, -igasztalni% ,á-olról, tud-a azt, hogy nem kell szembenéznie -ele, könny7 -olt szabad#ára engedni a ké zeletét% 2zégyenl)sen gondolt arra, hogy ha a férfi -isszatér, szembe kell néznie annak a kö-etkezményei-el, amit élénk, ledér fantáziá#á-al létrehozott% 1ost azonban, lát-a szé szemében az árnyakat, a k'sérteteket, a mélységben re#l) bánatot, mindezek elmosták félénkségének minden nyomát% Dármit megtenne, hogy eltüntesse ezt az árnyékot% Aidanen olyan fáradtság -ett er)t, hogy $gy érezte, talán soha többé nem lesz ké es $#ra megmozdulni% <sak állt a küszöbön, és mere- tekintettel bámulta Alexandriát, ké telen

A

3<8

-olt elhinni, hogy ilyen szerencsé#e -an, hogy a lány -alóban -ele -olt, hogy -alóban örökre az élete részé-é -ált% 1iért ). 1iért ) -olt az, aki a hatalmas zaf'rszem árba bámult, melynek lát-ányától elöntötte az öröm. 1iért nem Aregori, aki oly sokat adott a né üknek, aki annyit szen-edett és annyi mindent -esz'tett id)közben. 1iért nem *ulian, a lelki társa, az ikertest-ére, aki annyira sötét, és aki megcsömörlött a magányosságtól. 1iért döntöttek $gy az istenek, hogy )t támogat#ák. – 1ert minket egymásnak szántak – csendültek fel Alexandria lágy sza-ai, miközben a férfi gondolatait ol-asta% – Aregorinak -an élet ár#a, Aidan, és $gy döntött, id)t ad neki, hogy feln)#ön% 8i fog tartani, -an reménye, ami er)t ad#on neki% Ami a test-éredet illeti, ismerem )t a gondolataidból és emlékeidb)l% Denne meg-an a te er)d, és ha szükséges, örökid)kig ki fog tartani% Aidan bizonytalan kézzel belet$rt szélf$tta ha#ába% Az a#tófélfának támaszkodott, és aranytekinteté-el islogás nélkül csak )t nézte% Annyira szé -olt, annyira bátor% !alóban tett -olna -alamit is az életében azért, hogy kiérdemel#e )t, és azt a boldogságot meg örömöt, amit az életébe hozott. Alexandria megrázta a fe#ét, a#ka lass$ mosolyra görbült, amit)l az arcán elmélyült a gödröcske, ami annyira felizgatta% – ,ermészetesen nem érdemelsz meg% @n annyira #ó és bátor -agyok és tökéletes% – A mosolya incselked) -olt, elké eszt)en szexi, és ahogy kissé megmozdult a buborékok alatt, mellei a -'z szint#e felé emelkedtek, melyek magukra -onták a hirtelen felforrósodott tekintetét%

3<9

– @s annyira szé -agy% Bele#thetetlenül szé – mondta lágyan, és hullámzó izmokkal hirtelen kiegyenesedett% A lány $gy érezte, sz'-e kiugrik a -árakozástól% – ,alán% Azt kétségtelenül el tudod érni, hogy szé nek érezzem magam% – Ellát felemel-e, zaf'rszeme csáb'tóan és kih'-óan ragyogott% A lát-ánytól Aidan -ére sebesen száguldott ereiben% 8eze az inggombokra -ándorolt, és lassan b$#tatta ki egyiket a másik után, miközben tekinteté-el fog-a tartotta )t% Alexandria nem nézett félre, és tekintetében nem -olt félelem% Helyette lassan elmosolyodott, mosolya érzéki megh'-ó -olt% – !alamit forgatsz a fe#edben, )i((ola – mormolta lágyan, a teste megfeszült a -árakozástól% A lány lustán -állat -ont, s a mozdulattól hullámok indultak el a habzó -'z felsz'nén% – ;gy döntöttem, hogy most -an a legmegfelel)bb id) ont arra, hogy ki róbál#unk árat a fantáziaké eid közül A férfi inge észre-étlenül a adlóra cs$szott% <sak Aidant látta, s a sürget) érzés, mint tüzes ének száguldott az ereiben% – 2zó-al nekem -annak fantáziáim. – kérdezte lágyan% ,este megfeszült, megkeményedett, k'-ánt, -ágyakozott% Alig tudott beszélni, mozogni% A lány ne-etését uha cirógatásként érezte a b)rén% – 1ondanék -alami nagyon érdekeset% =e ne legyél t.l izgatott% 8ezd#ük -alami könnyeddel% A férfi szemöldöke megemelkedett, miközben ci )#ét)l és zokni#ától igyekezett megszabadulni% 1inden mozdulata ráér)s és lusta -olt, de forró, erzsel) tekintete szinte elnyelte% Alexandria lélegzete elakadt% <sak annyit tett, hogy fölé ha#olt,

3<;

mint egy -életlen, mindenna os mozdulat, de az arca annyira érzéki -olt, a teste edig folyékony er)% A#kába hara -a, leeresztett szem illái mögé igyekezett elre#teni fellobbanó -ágyát% – Azt akarom, hogy akar# engem, Alexandria – szólt rá lágyan% – ,udnom kell, hogy akarsz engem% +e re#t)zz el el)lem0 +em akart felelni, a#ka mégis -álaszra ny'lt, arcán a gödröcskék elmélyültek% – &z csak azért -an, mert annyira szé -agy, Aidan% – A n)k szé ek, nem a férfiak – ,e szé -agy – #a-'totta ki a férfit% – +ézz magadra a szememen keresztül% – &z egyszerre -olt ugratás és kih'-ás% +ehezére esett ellenállni neki% @s -olt -alami erotik*s abban, hogy magát láthatta $gy, ahogy a lány látta )t% A -ágy, a szükség% Az éhség% 8eze a nadrág#ára siklott, szándékos lass$sággal tol-a le a cs' )#ér)l, ami hirtelen -ágyakozást ébresztett Alexandriában% – :átod. – A lány a térdére támaszkodott a kádban, mire a buborékok, sistereg-e ezsegtek körülötte, csu asz mellei csillogtak a gyöngyöz) -'zt)l% ,ekintete a férfi so-ány cs' )#én és kemény, meredez) férfiasságán álla odott meg% +ézte, ahogy belé a adlóba süllyesztett kádba, miközben buborékok ör-énylenek a lábai körül, mintha ezernyi a ró nyelbecézgetné b)rét% Alexandria lassan engedte ki a lélegzetét% A férfi comb#ai er)s, izmos oszlo ok -oltak, melyeket finom aranysz'n7 sz)r bor'tott% 8eze megérintette a -ádli#át, közeledésre ösztönöz-e a

3<<

férfit% @rezte a testén átfutó remegést, mire csáb'tóan mosolygott rá% C##hegyei lassan mozogtak a faragott izmok fölött, lélegzete meleg és ingerl) -olt a nehéz mere-edése mentén% Aidan lehunyta szemét az eksztázistól, ahogy a lány nyel-e lass$, só-árgó mozdulatokkal simogatta a bársonyos cs$csot% Hasizmai megfeszültek, mikor a forró és ned-es a#kak körbezárták% &gy mélyr)l #ö-) nyögés szakadt fel a torkából% Ha#ába markol-a h$zta egyre közelebb magához, teste ma#d felrobbant a gyönyört)l, ahogy a lány keze a fenekére -ándorolt, és még mélyebben fogadta magába% A férfiasságán szorosan összezáródó a#kak, a comb#ának résel)d) mellek, a lábát kényeztet) buborékok és a kezében lé-) selymes ha# minden gondolatot kiöltek bel)le, m'g az elmé#ét csak az élet ár#a tiszta, érzéki #elenléte töltötte be% A fenekét massz'rozó u##ak sürget)en mélyedtek a kemény izmaiba% Ahogy megmozdult, csak csikorgó fogakkal tudott ellenállni az )t elemészt) gyönyörnek% Alexandria a#ka $#ra és $#ra lecsa ott% (lyan er)sen markolt bele a n) d$s ha#ába, hogy félt attól, hogy megsebzi )t, de már nem tudta irány'tani testének önkéntelen -álaszát% Az elmé#e a lány elmé#ét kereste, izgalmat, szükséget talált, és -ágyat, hogy osztozzon -ele a gyönyörében% Alexandria tudatában -olt annak, mit tett -ele és él-ezetet talált benne, meg a fölötte gyakorolt hatalmában% 1inden é elmé#7 gondolat elt7nt, az ó-atossággal és az aggodalommal együtt% <sak a teste létezett, az a#ka, és a szaténb)re ta intása és a körülöttük ezsg) buborékok% ,7zi#áték% Böldrengés% Behér -illámok% Azon ka ta magát,

3<>

ahogy tehetetlenül tolakodott el)re, a fe#ét hátrafesz'tette, a gyönyöre és az elragadtatása nem usztán csak testi, de egy része nagyon is lelki% Aidan éhsége addig emelkedett, m'g a fa#tá#ára #ellemz) ösztön, hogy a n) örömét a sa#át#a elé helyezze, át nem -ette felette az irány'tást% &gy uha, birtokló morgással -isszanyomta )t a -'zbe, tekintete edig, mint lá-a, erzselte csu asz b)rét% A lánynak csak egy artikulálatlan kiáltásra -olt ide#e, miel)tt a férfi szá#a $#ra lecsa ott a torkára, a mellére, a keze edig bebarangolta a testét% Annyira kicsinek és törékenynek érezte a tenyere alatt, a b)re meleg és s'kos -olt az )ket simogató -'zben% Belkutatta minden orciká#át% Aztán az u##ai rátaláltak a -ágyakozó ned-ességére% Del#ebb tolta u##ait, miközben nézte a n) szemét, érezte, ahogy a teste tiszta, folyékony gyönyörrel -álaszolt% 1élyebbre nyomult, a szá#a ra#ta kalandozott, fogá-al megkarcol-a mellét, hasát% @rezte a lány izmait összeszorulni körülötte, bársonyosan és melegen% 1egcsókolta a cs' )#ét, az a ró bemélyedést, ami mindig az )rületbe kergette, ma#d kiemelte magukat a -'zb)l% Lassabban, lassabban – ismételte az elmé#e, de a testének más elké zelései -oltak% A teste lángolt, a b)re -alósággal izzott% A#ká-al fel-áltotta az u##ait, azt akar-a, hogy a lány is megta asztal#a a fela#zottság ugyanazon magasságait, mint )% Alexandria felnyögött, és ett)l a hangtól tel#esen meg-adult% (lyan 'ze -olt, mint a forró méznek, f7szeres, az ember könnyen függ)-é -álhat t)le% 1áglyaként ég) -ágyakozással, szerelemmel, és er)szakos, kielég'thetetlen szom#$sággal rohamozta meg% A#kának támadása alatt Alexandria

3>?

meg-onaglott, felsikoltott% !'z fröccsent ki a kádból% A n) teste megfeszült, ma#d felszabadult, az érzéki ingerek hullámokban csa tak ra#ta keresztül% Horgonyként Aidanbe ka aszkodott, ahogy el-esztette teste felett az irány'tást, egy gyötrelmes és csodálatos utazás -ette kezdetét, amir)l azt szeretett -olna, ha az örökké-alóságig tart% Aidan felemelte a fe#ét, szeme éhes -olt, szá#a érzéki% 1agához h$zta a n) testét, miközben az karcs$ lábát a dereka köré fonta% – ,el#esen meg-ad'tasz, Alexandria% Az irántad érzett -ágyam edig tel#esen meg)r#'t% – A hang#a rekedt -olt, és keményen, -astag testét hozzá réselte, agressz'- támadása alatt a lány teste megny'lt, lehet)-é té-e számára a behatolást% Az érzés különleges -olt, egy lass$ égés, forró bársony, miközben összeszorult körülötte% Az érzés ma#dnem kib'rhatatlannak bizonyult% Aidan keze megmarkolta -ékony derekát miközben szilárdan tartotta )t, m'g nem lassan és mélyen eltemette magát a forró, ned-es hü-elyében% – +ézz rám, Alexandria0 ,udd, hogy az élet árod -agyok, és hogy mindig a gondodat -iselem – lágyan suttogta a arancsot, aranytekinteté-el fog-a tartotta az ) kék szemét, kikényszer't-e a leg-égs) bizalmasságot, mindent akar-a t)le, minden négyzetcentiméterét, a tel#es egyesülést, test a testtel, elme az elmé-el, lélek a lélekkel% Aztán mozogni kezdett, cs' )#ét lassan el)re tol-a, mélyebbre hatol-a minden egyes lökéssel% Alexandria az a#kába hara ott> az a ró -ércse ek hatására a férfi szemfogai n)ni kezdtek% 1ég közelebb -onta magához a lányt, 'gy mikor testét '-be fesz'tette, és fe#ét hátra-etette, felfedte sebezhet) és

3>!

-édtelen torkát, mellei ugyanilyen csáb'tó helyzetbe kerültek% +yel-e lecsókolta a rózsasz'n7, kemény cs$csokról a -izet és felfelé mozgott miközben felkutatta az összes duzzadó ha#latot, m'g a#ka meg nem ihent a ulzusa fölött, a nyakánál% @rezte, hogy Alexandria teste összerándul, és fogait finoman mozgatta a b)rén, m'g a n) nyöszörög-e két kézbe nem fogta a fe#ét% Az elégedettség ragyogott az aranyszemében% +yel-e a ulzusát simogatta miközben teste benne mozgott% &gyre keményebben és keményebben lökte a cs' )#ét% – Aidan0 – A uha kiáltása könyörgés -olt% – 1ég nem, (ara, még nem% – Hatalmas ere#é-el magá-al ragadta, miközben a -'z kiáradt a kádból% Alexandria lábai körbeölelték a testét, a kezét a nyaka köré fonta, m'g lökései egyre er)sebbé -áltak, $#ra és $#ra, tel#es hosszában benne akar-a lenni% A lány körmei a -állába mélyedtek, éles fá#dalmat kelt-e% Aidan a falnak döntötte, cs' )#e szila#, könyörtelen, dühödt iramot diktált% Bogai felsértették a b)rét, ahogy meghara ta% Alexandria felkiáltott az éles fá#dalomra, mely egyszerre -olt édes és érzéki, ahogy a szemfogak belemélyedtek, miközben olyan telhetetlenül kö-etel-e a -érét, mint ahogy a teste kö-etelte az ö-ét% 1eg-ad'totta )t, ragadozó természete át-ette az irány'tást, egy fa#tá#ából származó, megszel'd'tetlen férfi uralkodó dominanciá#á-al akarta a ár#át% 2zá#a a torkánál te-ékenykedett, el-ette a testének esszenciá#át, ahogy n) el-ette az ) testét, rásimult, összeszorult körülötte, magába fogadta és kö-etel)zött, m'g ü-öltenie kellett a gyönyör

3>.

intenzitásától% 5ubincse ek csörgedeztek alá keblei halma között, és a nyel-e kö-ette annak nyomát% Alexandria egyre csak süllyedt az é#szakában% Aidan szeretkezésének -adságától meg kellett -olna rémülnie, de ) ár#a -olt a férfi szen-edélyének, sz'--erésének ritmusa, keze a férfi sz)ke ha#ába gabalyodott, teste szorosan körbeölelte és fo#tottan felkiáltott% Aidan kiáltása rekedt -olt a szen-edélyt)l, a szél hátán emelked-e a mennyországig% @s ahogy a lányt tartotta, mindkette#üket a falnak támaszt-a, nehezen lélegez-e, a messzi é#szakából #ött a -álasz% Harag% 3r#öngés% &gy ü-öltés a hirtelen támadt -ad széllel% A hang gy7lölettel tel-e mart belé#ük% Alexandria rémülten nézett az ablak irányába% – Hallottad ezt. 8ar#át még mindig köré fon-a, lassan, -onakod-a engedte le a lábaira% – 9gen, hallottam – ismerte be zordan% 8int a felh)k rosszindulat$an, -ész#óslóan elsötétedtek% ?klömnyi méret7 #égdarabok -erték a tet)t és az ablakokat% Aidan ösztönösen ford'totta $gy a lányt, hogy -édelmez)en áll#on el)tte, nehogy a betör) #ég árthasson neki% – Aregori az. – suttogta a lány, felidéz-e, hogy milyen döbbenetes hatalommal rendelkezik a férfi, -alósággal a órusain át szi-árgott ki% Aidan megrázta a fe#ét% – Ha Aregori holtan akarna minket, Alexandria, már régóta elt7ntünk -olna ebb)l a -ilágból% +em, ez az utolsó él)halott abból a cso ortból, ami a -árosba #ött, hogy milyen céllal, azt nem tudom% ;gy -élem, a fa#unkra

3>3

#ellemz), hihetetlen hallásuknak köszönhet)en nem tetszett az az öröm, amit megosztottunk egymással% – !eszélyesnek hangzik – mondta a lány – 1int egy sebesült med-e% Aidan felemelte az állát, az aranyszemé-el az arcát cirógatta birtoklón, gyöngéden% – !eszélyes is, )i((ola% &z az, amiért nekem -adásznom kell a fa#tá#ára és gondoskodnom kell, hogy ne okozhassanak a -ilágnak még több gyötrelmet% :enézett a lány felfele ford'tott arcára, duzzadt a#kára és a szeretkezést)l ki irult arcára% +em tudott ellenállni neki, fe#ét leha#totta az ö-éhez és a#kát egy finom csókkal zárta le% – 8öszönöm neked, (ara, hogy felszabad'tottál a sa#át démonaimtól% A lány -isszasüllyedt a kádba, melynek hullámai most csöndesek -oltak, és felnézett a férfira hatalmas szemé-el% – 8é es lenne4 megölni téged. – Belteszem, igen, ha ó-atlanná -álok% – :eült -ele szemben, mire a -'z szint#e a s$lyától megemelkedett% – =e én nem leszek gondatlan, )i((ola, még egy illanatra sem% Holna é#szaka le kell -adásznom% !ár rám% – Honnan tudod. A férfi csak -állat -ont% Akár az id)#árásról is beszélgethettek -olna% – 2oha nem küldött -olna el egy kih'-ást, ha nem ter-ezett -olna meg egy csa dát% 2zereztem bizonyos4 h'rne-et az él)halottak között% A lány a térdeit felh$z-a állát rátámasztotta% – Azt k'-ánom, bár elmenne, találna egy másik -árost, amit rettegésben tarthat% A férfi megrázta a fe#ét, m'g szerelmesen tekintett rá

3>6

aranyszemé-el% – +em, nem akarod% Azon k'-ül, soha nem engedném meg neki, hogy bárhol a közelben féktelenül öl#ön% ,udod, a munkám gyakran #ár utazással% – 3 az a sorozatgyilkos, aki nemrég a la okban -olt, ugye. – találgatott% – &gy közülük% A többiek most már halottak% A lány nyugtalanságában az u##ait tördelte% Aidan megnyugtatón f7zte össze u##ait az ö-é-el% – +e aggód#, Alexandria% 1eg foglak -édeni téged t)le% – +em arról -an szó% ,udom, hogy meg fogsz% <sak az, hogy most, hogy ismerlek téged, meg találkoztam Aregori-al és tudom, hogy mi okozza azt, hogy -alaki -ám 'rrá -ál#on4 nincs rá semmilyen mód4 hogy meggyógy'tsák )ket. A férfi szomor$an rázta a fe#ét% – ,udom, hogy sa#nálatot érzel miattuk és azok iránt, akiknek meg kell megsemmis'tenie )ket, de a legtöbb esetben ez egy tudatos -álasztás a részükr)l% @s ha egyszer tá lálkozás közben öl, akkor onnan már nincs -issza$t% A lány ny'ltan nézett a szemébe% – /edig Aregori is megtette% Az aranytekintet hirtelen hideg és tö reng) lett% – Az lehetetlen% – ,udom, hogy megtette% +agyon megbánta, és felemészti )t, de megölt -alaki gonoszat, ezt a módszert használ-a% @n tudom, Aidan, komolyan% +éha meglátok dolgokat az emberekben, melyeket mások nem tudnak% – Et-áltozott. – A hang#a halk -olt, hiányzott bel)le a

3>8

ha#lékonyság, és nagyon csendesen -árta a -álaszát% A lány megrázta a fe#ét% – Azt gondol#a, hogy gonosz, mégis óriási együttérzés -an benne% =e -eszélyes, Aidan% +agyon -eszélyes% – A -ám 'rok nagyon ügyesek az igazság re#tegetésében% ,ökéletes hazudozók% Diztos -agy benne, hogy Aregori nem -áltozott át. Alexandria bólintott – Béltem t)le% 3 edig fél önmagától% Ahogy mondta, olyan, mint egy tigris, kiszám'thatatlan és -eszélyes% =e nem gonosz% 8int felh)k feket'tették be a szürke ha#nali eget% Aidan önelégülten mosolygott és intett egyet, mire a felh)k azonnal elkezdtek szétszóródni% – Az itt maradt -ám 'r azt gondol#a, hogy elbizonytalan't egy ilyen er)fitogtatással, én meg hagyom, hogy hamis biztonságérzetben ringassa magát% =e itt a ha#nal, és neki menedékét kell keresnie a föld alatt% Alexandria kissé megnyugodott% +em sz'-esen gondolt arra, hogy a -ám 'r é az ablakuk alatt lehet, kihallgat-a a beszélgetésüket% Aidan a fe#ét rázta% – Ha közel lett -olna, )i((ola, azt tudtam -olna% A lány felne-etett% – 1indig elfele#tem, hogy ké es -agy a gondolataimban ol-asni% +éha nagyon za-arba e#t)% – +éha -iszont nagyon érdekes lehet% – Burcsa, ragyogó szeme rá-illant, amit)l el irult, aztán a h) to-ater#edt az egész testére% – Az elméd szintén érdekes – értett egyet a férfi-al, és a#ka mosolyra görbült% – 1indenféle érdekes ötlet -an ott%

3>9

– +a, lassan #utunk is -alaho-a – mondta lágyan% Alexandria felé d)lt, miközben egyik kezé-el megfogta a mellét, hü-elyku##á-al a kemény mellbimbó fölött körözött% – 2zeretlek megérinteni téged, imádom, hogy megérinthetlek, amikor csak akarom% – Az u##hegye -égigsim'tott a torkán, a #elen, amit szándékosan hagyott ra#ta% Alexandria egész testében érezte az érintését% – ,éged tör-ényen k'-ül kellene helyezni, Aidan% ,udod, a ,homas 9-annak készült karakterek legutóbbi -ázlatai közül mindegyik fel-ette a illantásodat% +em seg'thetek magamon% Aondolod, ,homas észre fog#a -enni. A férfi szemei a lányra ragyogtak% – ,homas 9-an egy idióta% – Az elké zelése egyaránt inno-at'- és né szer7, és történetesen a f)nököm – mondta szilárdan% – <sak féltékeny -agy% – Az egyik a sok bosszantó szokásom közül, semmi kétség% +ekem nem áll szándékomban osztozni ra#tad, Alexandria% – Hirtelen elengedte a lányt% – +em akarom, hogy egy másik férfi is megérintsen téged% – &gyütt dolgozni nem #elent együtt al-ást is – türelmet mutatott kifele, miközben titokban tudta, hogy azonnal megszak't#a a munkaka csolatot 9-annal, ha ez igazán ilyen mély gondot okoz Aidannek% – @s te azt hiszed, hogy ezt ) is el fog#a fogadni. – +em lesz -álasztása% Azt fogom mondani neki, hogy te és én el -agyunk #egyez-e% &zt el kell, hogy fogad#a% – 1egteszem a kell) el)készületeket, hogy holna reggel

3>;

összeházasod#unk% !an néhány barátom, aki fel tud#a gyors'tani az el#árást, gondoskodni fogunk az engedélyr)l és kész is% A lány hátrad)lt, miközben zaf'rszeme hirtelen tüzet szórtak% – 8ész is. 9ész is. – 9smételte a sza-akat, és ké telen, -olt elhinni, hogy ténylegesen ezt mondta% 1ost nem házasodna össze -ele, ha ) maradna az utolsó férfi a Böldön akkor sem% – +em kértem semmilyen sz'-ességet -agy elkötelezettséget t)led, Aidan% @s nem neked kell meg-édened a becsületemet% F-atosan nézte )t, és szinte azonnal megnyugodott% – :étre#ött köztünk a -égs) kötelék, Alexandria% @let ár -agyunk, az örökké-alóságig% &gyütt fogunk maradni, am'g $gy nem döntünk, hogy találkozunk a na al% =e a te nagyon fantáziad$s, hülye f)nököd nem tisztelné azt a köteléket, ráadásul nem is értené meg% 1indazonáltal érteni fog#a a házasság emberi szertartását% – +em értem ezt az élet ár ügyet, bármi is az% =e, mint ,homas, én is megértem a házasság szentségét% +em mintha megkértél -olna% +em mintha te tisztelnéd azt az intézményt, amiben én hiszek% 5endk'-ül sért)nek találom a hozzáállásodat, Aidan – 9gyekezett elre#teni a férfi el)l a sebet, amit a sza-ai-al e#tett, de kife#ez) arca, a szemében csillogó ragyogás mindent elárultak -olna még akkor is, ha nem a férfi nem tudott -olna ol-asni a gondolataiban% A férfi szomor$an rázta meg a fe#ét% – 1egosztunk mindent, Alexandria, a gondolatainkat is beleért-e% ?nkéntelenül megsebeztelek téged, és határozottan nem állt szándékomban

3><

'gy tenni% Ahogy a lány felállt, -'z csorgott -égig a b)rén% – 1egoszthat#uk a gondolatainkat, de nem t7nik $gy, hogy ért#ük is egymást% – 1egragadott egy törülköz)t, és maga köré tekerte, a szeme szándékosan elkerülte az ö-ét% – 2zerintem -iszont igen% Azt szeretted -olna, hogy kér#elek meg téged, hogy házasod# össze -elem emberi módon% – 8iny$lt, egy lusta mozdulattal miközben izmai fodrozódtak és acélos u##ai-al megragadta a boká#át, megakadályoz-a a szökését% A furcsamód bizalmas tett)l fellángolt a -ére% Alexandria zokon -ette ezt a ké ességét, hogy irány'tani tud#a a testét egyetlen érintéssel, hogy egyetlen illantással ké es testét folyékony t7zzé -áltoztatni% @rezze a köztük át'-el) elektromosságot, látta az éhséget a tekintetében% 1egrázta a fe#ét% – +em, Aidan% &z fontos% +em sebezhetsz meg engem bármikor, amikor neked tetszik, hogy utána addig szeretkezz -elem, m'g nem tudok tisztán gondolkodni% A férfi arckife#ezése azonnal meg-áltozott% Hirtelen állt fel, a lány edig hátrált egy lé ést, a férfi uszta magassága megféleml'tette% – +em teszem azt, (ara mia% – A hang#a egy simogatás -olt, egy kérelem% – 2oha ne fél# t)lem% @n soha nem sebeznélek meg szándékosan% 1i már egyek -agyunk% Azt gondoltam, hogy már megértetted ezt% !issza-onhatatlanul hozzám -agy köt-e, örök id)kre% &z egy házasságkötési szertartásnál sokkal mélyebb és er)sebb kötelék% &lismerem, gondolnom kellett -olna arra, hogy számodra fontos a házasságkötési ceremónia, de azt feltételeztem, hogy mi-el te

3>>

most már 8ár átok né éhez tartozol, rá#öttél, hogy már KházasokL -agyunk, együtt, összeköt-e, az örökké-alóságig% Ahogy az )si sza-ak elhangzottak, ez megtörtént% A r'tust befe#eztük, amikor megosztottuk a -érünket, a sz'-ünket, a testünket és lelkünket% =e a sza-ak önmagukban is -issza-onhatatlanok, kötelez) ér-ény7ek% A mi né ünk 'gy KházasodikL% A kar#ai körül ölelték a lány mere-, ellenálló alak#át% – Docsáss meg a feltételezésekért, (ara, és tudd, hogy össze akarok házasodni -eled az emberi szertartásban, mert ez fontos neked% Hi notikus hang#a -'zként mosta át a lányt, megtiszt't-a a neheztelést)l, mintha soha nem is lett -olna% Alexandria a férfinak d)lt hallgatag sürgetéssel, -igaszért% – &z az élet annyira i#eszt), Aidan% Azt akarom, hogy annyi dolog, amennyi csak lehetséges, normális legyen, -agy legalább ma#dnem ugyanolyan, mint -olt% <sak egyszer7, ismer)s dolgok% ;gy #obban tudom kezelni ezt% – ,udod, )i((ola, – szel'd u##akkal gyengéden ingerelte arcát – a 8ár átokból származó férfiak soha nem kérdezik meg a társaikat% &gyszer7en #ogot formálnak rá#uk% =e megkér#elek hi-atalosan is. A lány az arcát a férfi mellkasához dörzsölte% – &z sokat #elentene nekem, ha te is akarod – ismerte el a lány% – Akkor feltételezem, #obb, ha helyesen csinálom – mondta lágyan, miközben megfogta a lány kezét és féltérdre ereszkedett% – Alexandria, egyetlen szerelmem, összeházasodsz -elem holna reggel.

6??

– 9gen, Aidan – -álaszolta illedelmesen a lány% Aztán ne-etésé-el elrontotta a hatást% – =e el kell -égeztetnünk a -ér-izsgálatot% +em házasodhatsz meg ebben a ercben% A férfi felemelkedett% – &lfele#tkezel a gondolat meggy)z) ere#ér)l% Holna reggel házasok leszünk% ?ltözz, (ara0 ;#ra és $#ra elcsáb'tasz engem% – A kezei le-ándoroltak a karcs$ testen, hogy megsimogassák a fenekét% A lány mosolya kissé er)ltetett -olt% – 1inden fa#ta roblémát fogsz okozni nekem a so-iniszta modoroddal, ugye. A férfi -álaszként felne-etett% – @ en arra gondoltam, hogy mennyi nyugtalanságot fogsz nekem még okozni a független gondolkodásoddal% A lány felszegte az állát% – Hallottad már ezel)tt is azt a szót, hogy kom)romissz*m, nem. ,isztában -agy a #elentésé-el. Bigyelmesen nézett egy ideig, miel)tt -álaszolt -olna% – Ahogy én értem, a kom)romissz*m azt #elenti, hogy azt teszed, amit én arancsolok, amint kimondom% Cgye. Alexandria megtasz'totta a férfi mellkasát, de az akár egy szilárd fal is lehetett -olna% – <sak szeretné, 1r% 2a-age% =e ez soha nem fog történni% A férfi leszor'totta kar#ait a két oldalán és orrá-al a fe#e b$b#át dörzsölte% – 1a#d meglát#uk, szerelmem, ma#d meglát#uk% Alexandria ne-et-e elh$zódott t)le és elkezdett öltözni% A ha#nal derengése csillant az ég al#án, és az ezzel érkez) rettenetes letargia lassan már ismer)ssé -ált% :átni akarta

6?!

*oshuát, hogy $#ra normális reggeleket tölthessen el a test-éré-el% Belöltöztesse )t, megetesse )t, -ele lehessen egy kis id)t, miel)tt elmegy az iskolába% Aidan megengedte neki, hogy elmenekül#ön el)le, mint ahogy megengedte neki, hogy fenntartsa a normális álla ot ill$zió#át, am'g lehetséges% 2zerette látni a boldogságát, és rossz érzése -olt a -ám 'r nagyhang$ kih'-ásá-al ka csolatban% A teremtmény mesterkedett -alamiben% 3 -olt az utolsó, aki maradt abból a cso ortból, akik a -árosba #öttek, és rettegésben tartották a lakosságot és a rend)rséget egy macska6 egér üldözésre késztettek% A -ám 'r nem -olt ostoba, tanulmányozta Aidant, az er)sségeit és gyengeségeit miel)tt elküldött -olna egy ilyen kih'-ást% 1it ter-ezett az él)halott. <sendesen siklott a házon keresztül miközben meg-izsgált minden be#áratot, ablakot, és ös-ényt, ami a házhoz -ezet% 1inden -édelmi -arázslata rendben -olt% A ház áthatolhatatlan -olt, m'g ) a föld alatt alszik a titkos kamará#ában% +em, a -ám 'r nem tud lecsa ni a házánál% =e akkor hol fog. A ka álás hang#át kö-et-e, megtalálta 2tefant a hatalmas kertben% Amikor feld$lt -olt -agy kifáradt, 2tefan a nö-ények gondozására ford'totta a figyelmét% Amikor Aidan csatlakozott hozzá, a ka ának d)lt és kitartóan figyelte mesterét% – ,ehát te is érzed% A m$lt é#szaka nem tudtam aludni% – Az anyanyel-ükön beszélt, ami egy másik biztos #ele -olt az elme álla otának% – A -ám 'r ü-öltött tegna é#szaka% &z egy határozott kih'-ás -olt, bossz$t akar% 8ereszteztem a ter-eiket, bármik is -oltak azok, és most az egyetlen megmaradt él)halottnak

6?.

szándékában áll megsemmis'teni engem% Az, hogy hogyan fog#a megk'sérelni azt, nem tudom% – 5a#tunk keresztül fog#a megtenni – mondta szomor$an 2tefan% – 1i -agyunk az Achilles6sarkad, Aidan% 1int mindig% :e tud gy)zni azáltal, hogy felhasznál#a 1arie6t, a fi$t, -agy engem% ,udod, hogy ezt fog#a tenni% Aidan rosszallóan nézett% – !agy Alexandriát% Bélek attól, hogyan reagál mindarra, ami #önni fog% – 3 nagyon er)s, Aidan, nagyon bátor% *ól lesz% +eked kell megb'znod a ki-álasztott élet árodban% Aidan bólintott% – ,udom, hogy mi -an a sz'-ében és az elmé#ében, de mindenekfelett a boldogságát akarom% – &gy humortalan mosollyal a#ándékozta meg% – &mlékszem, sok é--el ezel)tt, 1ikhail seg'tségére siettem% 1egtalálta az élet ár#át, egy emberi n)t% +agyon er)s akarat$, makacs -olt, és emlékszem, arra gondoltam, #obban kontroll alatt kellene tartania )t, el kellene érnie, hogy megtegyen mindent, amit arancsol azonnal és minden alkalommal, hogy biztonságban marad#on% +em engedhet#ük meg magunknak, hogy el-esz'tsünk a n)ink közül akár csak egyet is, ezt te is tudod% Annyira különös -olt nekem, annyira más -olt, mint a mi fa#unk asszonyai% +em mutatott félelmet, még felém sem, edig nem is ismert% 1egfogadtam, ha megtalálom az élet áromat, nem cselekszem ma#d $gy% mint 1ikhail, és nem fogok megha#olni a k'-ánságai el)tt% =e most ké telen -agyok elnézni a bánatot Alexandria szemében% Detegnek érzem magam, amikor fá#dalmai -annak, -agy felbosszant#a magát miattam%

6?3

&gy -igyor ter#edt 2tefan arcán% – ,e szerelmes -agy, öreg barátom, és a szerelem minden #ó ember bukása% – 1ég Aregori, a sötét, is szabadon engedte az élet ár#át, mert az félt t)le% Hogyan lehet egyens$lyt tartani aközött, hogy boldoggá tegyen -alaki egy n)t és meg-éd#e )t. – merengett Aidan fennhangon% 2tefan -állat -ont% – 1ost a modern -ilágban -agy, Aidan% A n)k ural#ák a sa#át életüket% 2a#át döntéseket hoznak, és általában az )rületbe kergetnek minket% 9sten hozott a huszonegyedik században% Aidan megrázta a fe#ét% – Azt gondol#a, hogy azzal az )rült ,homas 9-annal fog dolgozni% =e tudom, hogy mit akar az a férfi tenni -ele% – Ha dolgozni akar, Aidan, -an más -álasztásod azon k'-ül, hogy megengeded neki. Az aranyszemek -illantak% – +ekem egy -álasztásom -an, 2tefan% 1égis, talán egy ke-és négyszemközti cse-egés 1r% 9-annal ke-esebb ellenállással #árna% Diztos -agyok benne, hogy rá tudom b'rni, hogy az én szem ontomból lássa a dolgokat% 2tefan ne-etett% – Azt k'-ánom, hogy én is rendelkezzek ezzel a különleges tehetséggel, Aidan% &z #ól #önne néhány üzleti ka csolatom esetében% – +e engedd meg *oshuának, hogy ma iskolába men#en% A -ám 'r minden -alósz'n7ség szerint meg fog róbálni lecsa ni ránk ra#ta keresztül% – &gyetértek – mondta 2tefan% – A fi$ a legsebezhet)bb% – H'-d megint !innie6t és 5ustyt0 ,artsd a közelbe )ket a

6?6

kö-etkez) néhány na on – tanácsolta Aidan% 2ötét szemü-egén keresztül tekintett fel az égre% – A ba# ma fog megtörténni% 2tefan egyetért)en bólintott% – 1a zár-a fogok tartani% &z$ttal nem lesz t7z, hogy mindent megsemmis'tsen, amit felé 'tettünk% – :esütötte a szemét a földre, még mindig szégyenkez-e egy régi katasztrófa miatt, bár az nem az ) hibá#a -olt% Aidan a -állra tette a kezét% – +élküled, 2tefan, azna senki nem maradt -olna életben, talán még én sem% 3 biztonságosan eltemet-e a föld alatt -olt, de a -eszteség, a Kcsalád#aL el-esztése el uszt'totta -olna% A miatt az alkalom miatt – sok é--el ezel)tt, egy -ám 'r arra használt egy embert, hogy meg róbál#a csa dába e#teni )ket egy tüzes okolban, amikor ) -édtelenül feküdt a föld alatt –, megdu lázta a kutatásait és a -éd-onalait, nö-elte a hatalmát és a ké ességeit% 2oha többé nem -álhat tehetetlenné $gy, hogy nem tud seg'teni azokon, akikkel tör)dött% *oshua ne-etése elérte )t, és a uha, gondtalan hang felka-arta a sz'-ét% A gyerek megérintette )t olyan utakon, amik másoknak nem léteztek% 3 annyira olyan -olt, mint Alexandria, tele életörömmel, és ugyanaz a gyönyör7 kék szem ár% – 2enki nem fog ártani a fi$nak, nem, ha addig élek is – mondta szilárdan 2tefan% Aidan elfordult% +em akarta, hogy 2tefan, aki olyan #ól ismerte )t, ráébred#en, hogy ezek a sza-ak milyen rettegéssel töltötték el )t% 1inden hatalmá-al együtt, Aidan sebezhet) -olt a na fényben, és egy -ám 'r emberi bábukat tudott használni,

6?8

-égreha#tókat, kihasznál-a a gyengeségét, amit a felkel) na hozott% 1ég azon ké essége is, hogy el-iseli a fényt a na ali órákban, olyan mutat-ány, ami csak fa#tá#ának csak a legki-álóbb#ainak sikerül, Aidan még 'gy is fizikai támogatás nélkül hagyná 2tefant, és 2tefan már nem -olt fiatalember% Aidan nem akarta el-eszteni még egy barát#át, mint ahogy nem akarta el-esz'teni *oshuát sem% *oshua ne-et-e rohant ki a konyhából, -idáman göndöröd) sz)ke fürtökkel% – 2eg'ts nekem, Aidan, engem keres0 – kiáltotta, ahogy felé száguldott% 2tefan ny'ltan a drágalátos tuli án#ai elé lé ett, m'g Aidan elsiklott a rózsák fala mellett% &gy kézzel elka ta *oshua re ül) alak#át és fel erd'tette )t a -állára% – 8i keres téged, if#$ *oshua. – kérdezte miközben $gy tett, mintha nem tudná% – +em -éded, ugye, azt a kis semmirekell)t0 – Alexandria érkezett fut-a a test-ére után, miközben lófarokba kötött ha#a a hátán attogott, zaf'rszemében a#kosság táncolt% – +em fogod elhinni, hogy ez a kis szörnyeteg mit re#tegetett az ágyában0 *oshua alábukott Aidan nyaka mögött% – Buss, Aidan0 <sikizéssel fog megk'nozni engem, tudom én #ól% – Aidan engedelmeskedett, a garázs menedékébe -itte a fi$t, tud-a, hogy Alexandria kö-eti )ket% – Ha0 –mondta Alexandria, önkéntelenül is -eszélynek té-e ki magát a kora reggeli na fényben% – Azt szeretnéd, hogy csikizzelek téged% Annál rosszabbat is fogok tenni -eled – fenyeget)zött% – =obd ide )t nekem, Aidan, és engedd meg nekem, hogy megcsa-ar#am a a füleit% *oshua megragadta Aidan -astag sörényét% – +em0 Azt

6?9

mondom neked, Aidan, hogy nekünk össze kell tartanunk% – +em is tudom% – Aidan tettet-e, hogy átgondol#a a dolgot, rákacsintott 2tefanra, ahogy elha#olt és elfordult, hogy 'gy -éd#e meg *oshuát Alexandria ismétl)d) k'sérleteit)l, hogy elér#e a fi$t% – &lég dühösnek t7nik nekem% +em akarom, hogy 'gy közel'tsen hozzám% – 8issé elmozdult, mintha -alóban átadná a gyereket a n)-érének% Alexandria $gy tett mintha felé ugrana, miközben gonoszul ne-etett% Az utolsó másod ercben Aidan elfordult, a lány és *oshua közé ékel-e testét% *oshua még szorosabban ragadta meg )t, miközben tettetett riadtsággal -is'tott% – &l fogom mondani neki0– sik'totta *oshua% – Ha nem mentesz meg engem, Aidan, te is le fogsz bukni0 – A szemében gonosz fény égett% Alexandria megállt és dühösen nézett Aidanre% – ,e társa -agy ebben zendülésben. A férfi megk'sérelt ártatlannak látszani% – +ekem fogalmam sincs, hogy a gyerek mi-el róbál meg-ádolni engem, csakhogy mentse a sa#át b)rét – Aranyszeme ne-etett meghazudtol-a sza-ait% – &mlékezz, Alexandria, az ember kész mondani bármit, hogy mentse a sa#át b)rét% – Hah0 – *oshua felhorkantott% – 2tefan, mond el neki0 &z mind Aidan ötlete -olt, és te is seg'tettél, igaz. Alexandria -ádlón nézett az id)s emberre% – ,e is. ,e is ilyen otrombán semmibe -etted az utas'tásaimat. – 8ezét cs' )re tette% – @s az egy )aran(s -olt% A három férfi egymással összhangban ha#tották le a fe#üket, miközben $gy tekintettek a -ilágba, mint a#kos fi$cskák%

6?;

– 2a#nálom, (ara% – Aidan ny'ltan -ette széles -állára a felel)sséget% – +em tudok ellenállni az a ró teremtményeknek% – A ró. A rónak ne-ezed ezt0 &z egy #á-orszar-as0 2tefan a mellkasát nyomkodta%– +em, Alexandria, ez nem Aidan -olt% @n mondtam, hogy a ró teremtés, és az if#$ *oshua arca csak $gy ragyogott, nekem edig é en erre -olt szükségem% – A ró. Cgyanarról az állatról beszélgetünk itt. &z a kutya nem kicsi% Hatalmas% ,i, két ali madár, -alamelyik)tök tett -alami hasznosat azáltal, hogy -etett egy illantást annak a dolognak a mancsaira. Azok a fe#emnél is nagyobbak0 *oshuából kirobbant a ne-etés% – Cgyan már, Alex% 9gazán helyes% Cgye meg fogod engedni nekem, hogy megtartsam. ,e igazságos -agy% 2tefan azt mond#a, hogy egy na #ó )rkutya lesz% Azt mond#a, hogy ha gondoskodni fogok róla, és ha #ól bánok -ele, akkor a barátom lesz% – @s közben mindenna annyit fog enni, mint egy ló% – Alexandria kezé-el a ha#ába t$rt, miközben a mosolya megfakult% – +em tudom, *osh% Alig keresek elég énzt, hogy kett)nket eltartsam, nem beszél-e a többi dolgokról% Aidan egyik kar#ára emelte a fi$t, a másik kar#á-al Alexandriát karolta át% – &lfele#tetted, (ara. Azt 'gérted, hogy összeházasodsz -elem% @n edig $gy gondolom, hogy fedezni tudom a kutyaeledel költségét% – ;gy gondolod, Aidan. – *oshua ta sol-a ugrándozott% – 8omolyan, Aidan. 9gazán össze fogsz házasodni Alexszel. @s megtarthatom a kutyát. – &ladnál engem egy kutyáért. – kérdezte Alexandria és

6?<

tettetett er)szakkal ragadta meg *oshua nyakát% – +em (sak egy kutya, Alex, de ez egy rendes ház és 2tefan és 1arie, szintén% 5áadásul nem kell ma#d dolgoznod annak a fickónak% – Bickó. – Alexandria lassan megfordult és ragyogó kék szemé-el Aidanre meredt% – +os, egy ártatlan fi$cska honnan szedhet egy ilyen kife#ezést. Aidan olyan édes, ártatlan mosollyal tekintett rá, amit)l a lánynak ne-ethetnék#e támadt, de helyette melegség hullámzott át a testén% Ellát felszegte% – ,e halálos -agy – meredt -ádlón a férfira% A férfi nagy kezé-el körbefogta az arcát és szándékosan lassan ha#totta le a fe#ét% – 5emélem is – mormolta köz-etlenül a lány szá#a el)tt, magá-al sodor-a a sa#át külön -ilágukba% =e Alexandriát hamarosan emlékeztették, hogy nincsenek egyedül% – 2zent molyle ke –mondta egy hangos suttogásban *oshua% – &l tudod hinni azt, 2tefan. – 2oha nem láttam még egy ilyen bemutatót% @rtett egyet 2tefan%

6?>

:izenhetedik 7ejezet

na szokatlanul nagy -olt és furcsa -örös sz'nben ragyogott% Alig -olt felh), a szél is é hogy csak lengedezett, és az óceán felsz'ne olyan sima -olt, mint ü-eg% A föld alatt egy sz'- kezdett el -erni% Aidan háza alatt, a titkos kamarában a tala# megmozdult, hullámot -ert, ma#d feltört, mint egy ge#z'r% +yugodtan feküdt, hatalmas testéb)l elszi-árgott az er)% Alexandria olyan csöndesen és nyugodtan feküdt mellette, mintha halott lenne% Aidan szeme hirtelen fel attant, düh égett a tekintetében, mert -alaki megza-arta az álmát% !alahol a közelben, nagyon közel az otthonához, egy gonosz bu#kál ezen a békés délutánon a ragyogó na fény el)l% !ett egy mély lélegzetet és lehunyta a szemét, a kar#át mellkasán keresztbefon-a% &lküldte magát és a testén k'-ül kutatott a le-eg)ben% &r)s koncentrációt igényelt, hogy testetlen marad#on% Belfelé indult, a kamarán keresztül és áthatolt a nehéz csa óa#tón% A szilárd testeken -aló áthatolás

A

6!?

za-aró -olt, külön el kellett rendeznie az atomokat és molekulákat% Aidan mentálisan megrázta magát% 1ár k'sérletezett ezzel az el#árással és gyakran találta nehéznek a test és elme tel#es el-álasztását% Azokban a másik alakokban, amiket fel-ett, a teste ugyan különbözött, de ennek ellenére legalább -olt teste% 1ost, hogy csak az elmé#e és a lelke -olt -ele, az érzékelése is meg-áltozott% +em -olt füle, a hangokat furcsán torz't-a hallotta, ténylegesen nem tudott megérinteni semmit, miközben egyenesen átment a tárgyakon, ami kissé émely't) érzést keltett benne% @s mi-el ebben az álla otban nem -olt gyomra, az émelygés még furcsább érzést keltett% 1égis kényszer'tette magát, hogy to-ábbra is tel#esen a feladatára fókuszál#on, fontos -olt, hogy ne enged#e magát megza-arni felesleges érzésekt)l% !égigutazott a föld alatt h$zódó mély sziklaalag$ton% Annyira keskenynek látszott, a -állai ma#dnem az oldalakat s$rolták, de a teste nélkül a tér óriásinak t7nt, egy másik érzékcsalódás% Etlé ett az a#tón, ami az alagsorba -ezetett% Annak a sötét, nyomasztó gonoszságnak – ami a mély, földalatti álmából felébresztette – a b7ze megtöltötte a le-eg)t% Aidan az alagsori a#tón keresztül belé ett otthonának konyhá#ába, rezgések és hangok burkolták be, amik $gy t7nnek, hogy keresztül attognak lényén miel)tt felismerhette -olna bennük *oshua ne-etését, 1arie cseng) hang#át, 2tefan mély bariton#át% A tudat, hogy )k hárman biztonságban -annak, adott számára némi nyugalmat% Dármi is -olt a le-eg)ben,

6!!

bármi cserkészte is be azokat, akiket szeretett, a -édelmén nem tudott áthatolni% A na besütött a hatalmas ablakokon keresztül, és Aidan ösztönösen a sugaraktól tá-ol irányt -áltoztatott% +em -olt szeme, sem b)re, ami megéghetett -olna, mégis ugyan$gy érezte az elsö r) agóniát% 1inden t$lél)ösztöne azt ü-öltötte, hogy tér#en -issza a biztonságos, h7-ös földbe, tá-ol az éget) na tól, de a gonoszság b7ze el)re kényszer'tette% Az é-századok során többször is élt az emberek közelségében, mint a fa#tá#a legnagyobb része, mégis mindig megle te, hogy milyen ke-és riasztó érzékük -olt, -agy ha -olt, tel#esen figyelmen k'-ül hagyták )ket% A le-eg) s7r7 -olt a b7zt)l, olyan nagy -olt a za-ar, hogy áthatolt a kamará#án, át a gazdag földön, megza-ar-a a legmélyebb álmát% 1égis, 1arie énekelt a na ali szobában, ahogy le orolta a #áde gy7#teményét, és 2tefan d$dolt, ahogy egy motort iszkált a hatalmas garázsban – a sok hobbi#a közül az egyik% Aidan kiáltani akart nekik, hogy figyelmeztesse )ket, de az energiá#át felemészt), formanélküli álla otában nem merte meg róbálni% Etment a garázson és a házon keresztül, m'g meg nem találta *oshuát a konyhában% +yil-án-aló, hogy a gyerek a cél ont#a annak az )rületnek, aki ezzel Alexandriát és Aidant -ette célba% Aidan felé rohant, miközben a ragyogó na fény elsz'-ta az energiá#át% Az elmé#e fellázadt ellene, tá-ol akarta tartani Aidant a ragyogó sugaraktól, de kényszer'tette magát, hogy a fényen keresztül is elér#e el a fi$t%

6!.

&gy -idám kisfi$ ké e fogadta, amint *oshua a kölyökkutyá-al #átszott% *áték közben a szeme táncolt, göndör sz)ke ha#a arca körül ugrált% &szébe sem #utott, hogy halálos -eszélyben -olt% 5áadásul Aidan észre-ette, hogy a kutya az a#tó felé közeledik, halkan siránkoz-a, és *oshua körülnézett, 2tefant -agy 1arie6t keres-e, aki mondta neki, hogy ilyen bizonytalan id)szakban ne men#en ki% Jsémbesen elka ta a kölyökkutya órázát, kinyitotta az a#tót és elsiette a kertbe% A na melege élesen bele-á#t Aidan lelkébe% ;gy érezte, mintha egy nyárson erzsel)dne, égne% A fá#dalmat félreté-e, to-ábbra is kö-ette a fi$t% – Ayere, Dáró – h'-ta kitartóan *oshua% – 2iess0 – A fi$cska $#ra körülnézett, hogy meggy)z)d#ön róla, egyedül -an% – Dáró egy béna né-, de 2tefan azt akarta, hogy 'gy h'-#anak téged% Azt mond#a, hogy ez nemessé fog tenni, bármi legyen is az% 1a#d megkérdezem Alexandriát% 3 mindent tud% @n Alexnek akartalak ne-ezni téged% &z megne-ettette -olna )t% – *oshua0 – !innie =el 1arco #elent meg, nagy teste megféleml't) -olt, beha#l'tott karokkal, komor arccal% – +eked nem mondták meg, hogy ne gyere ki ilyenkor. 8atonákat áll'tanak haditör-ényszék elé ennél ke-esebbért0 A le-eg) most s7r7 -olt a b7zt)l% Aidan látta, hogy !innie biztonságban érezte magát a kertben, ahogy a fi$t cukkolta, körülöttük a magas fallal, a biztonsági rendszer edig tel#es ka acitáson m7ködött% +em észlelte a -eszélyt, ami annyira közel leselkedett% !innie leha#olt, hogy meg-akar#a a kölyökkutya fülei mögött%

6!3

A száguldó szél, za#, és mozgás arrébb lökte Aidant, miközben egy elmosódott test átugrotta a ker'tést% &gy hatalmas, rémes, izmos -adállat szemb)l neki csa ódott !innie mellkasának, a hatalmas tátongó állka csai-al a torka felé ka ott% – Buss, kölyök0 De a házba0 – ord'totta !innie, miel)tt az állat felté te a h$st és az inat% !ér s riccelt a le-eg)be, *oshuára és a kölyökkutyára fröccsent, ahogy ott álltak ledermed-e% A fi$ egy szót mondott, lágyan suttogta, mint egy imát a borzalom köze ette% – Alexandria% &gy második -adállat lendült át a fal fölött és száguldott !innie6nek, a cse eg) agyarai összezárultak a lába fölött% &gy ördögi fordulattal a hatalmas fe#, hallhatóan elro antotta a csontot, mire !innie ü-öltése töltötte be a le-eg)t% 5usty kerülte meg fut-a a sarkot, fegy-errel a kezében, de *oshua a t7z-onalban -olt% &gy harmadik -adállat bukkant el) a fal tete#én és a hátára ugrott, fogak zárultak szorosan a -álla köré% Aidan hallotta 2tefant, ahogy futott, de tudta, hogy a -ám 'r t$l #ól áll'totta fel a csa dá#át% A -adállatok áldozati gyalogok -oltak% 2tefan lel)hetné )ket, hogy megmentse a két férfit a meg)rült -adállatoktól, de addigra az emberi báb, amelyik a fal tete#én át ugrott be a kertbe, felka ta a rémült gyereket és maga után h$z-a elt7nt a fal fölött% A le-eg) gyorstüzelést)l -isszhangzott, ma#d 2tefan a feleségéért kiáltott% – H'-# ment)t, 1arie, és gyere ki máris0 2eg'tségre -an szükségem0 – 2tefan !innie mellett térdelt és róbálta ellátni a

6!6

legcs$nyább sebet, amin keresztül az emberi élet a földre szi-árgott% – *oshua0 Hol -an *oshua. – kiáltotta 1arie, amikor csatlakozott hozzá% – &l-itték – #elentette ki k'méletlenül 2tefan% – &l-itték% – 1arie zokogása elhalt Aidan mögött, ahogy kö-ette az embert és gyereket% *oshuát bedobták egy autó csomagterébe, és a báb egy #ellemz)en -ám 'r által el)idézett transzban sétált, szaggatott mozdulatokkal ült be a -ezet)ülésre% Aidan belebegett a nyitott ablakon keresztül, de az emberi báb nem észlelte a #elenlétét% A -ám 'r a na ali órákban a föld alatt feküdt, nem irány'thatta ezt a támadást, de elültethette a megb'zást a csatlósai fe#ében, miel)tt -issza kellett -olna -onulnia barlang#ának biztonságára% Az autó kifarolt a kanyargó $ton, a sof)r nyáladzott, és üres, megszállott tekintettel bámult el)re% Aidan arrébb lé ett, eltá-olodott ett)l a förtelemt)l, hátra az autó rakterébe% *oshua kábultan feküdt, az arca bal oldala felduzzadt, a szeme is befeketedett% 8önnyek gördültek le az állán, de a zokogása csöndes -olt% Aidan össz ontos'tott, miközben mozgós'totta minden ké ességét, hogy halkan kommunikálni tud#on a fi$-al% – 8osh*a, itt "agyok "eled /tt leszek, am+g te alszol &l*dni $ogsz, am+g érted %#"#k &mikor azt mondom, G&le0andriának sz'ksége "an rá, hogy lássa a kék szemedetH, t*dni $ogod, hogy biztonságos $elébredned 7sak akkor $ogsz +gy (selekedni < &gybeol-adt elmé#ük szét-ált, t$l ke-és energiá#a -olt a na nak e lehetetlen órá#ában% 2züksége -olt -arázslat be-etésére is, a

6!8

legtöbb#ük bonyolult és -eszélyes -olt, még Aregori tan'totta neki )ket% Ha a -ám 'r -alahogy ké es lenne felébredni, azel)tt, hogy Aidan -isszatérhetne a fi$hoz, id)re lesz szüksége, hogy eltá-ol'tsa a -arázslatokat, és az álom biztonságban tart#a *oshuát a ba#tól és a to-ábbi traumától% Aidan a -arázslatait sz)tte, m'g az autó északi irányba indult, a hegyek felé% Aregori $# otthona irányába – #ött a h'-atlan gondolat% +em lehet Aregori% Aidan nem tudta ezt elhinni% &gyszer7en a -ám 'rnak se#telme sem -olt arról, hogy Aregori -alahol a szomszédságban lehet% &z nem Aregori -olt% Aregori annyira hatalmas, hogy neki nem lenne szüksége álnok trükkökre, -adállatokra, agyatlan bábukra, -agy – ha már itt tartunk – egy gyerekre% Aregorinak nem lenne szüksége seg'tségre% &z nem Aregori% Aidan ebbe a bizonyosságba ka aszkodott, am'g elkész'tette a -arázslatokat% 3si, megkerülhetetlen -arázslatok, melyek -eszélyesek bárkire, aki meg róbál ártani a fi$nak% Amikor kész -olt, kimerülten meg ihent% 1indent megtett, amit tudott% Amint megtud#a a gyerek ontos $ti cél#át, haza kell, hogy tér#en% 5ettegett a na fényes $ttól – nem -olt még egy ehhez fogható fá#dalom a fa#tá#a számára, sem más, amit)l ennyire betegnek érezték magukat% A báb leáll'totta az autót egy öreg, meg-iselt, rothadó fákkal, sz)l)indákkal és bokrokkal ben)tt -adászház a#ta#a el)tt% Aidan tudta azonnal, hogy a -ám 'r közel -olt, leg-alósz'n7bb, hogy a adló korhadó deszkái alatt% A atkányok, az él)halott )rei, láthatóan siettek% A sétáló marionett6baba, az él)halott kegyelt#e, akinek már elsz'-ták az

6!9

elmé#ét és szabad akaratának nagy részét, kinyitotta az autó rakterét és kiny$lt, hogy kih$zza a gyereket az ing#énél fog-a% A -éd) -arázslat azonnal reagált, a t7z szaladt -égig a báb kar#án, fel a -állára, és beburkolta a fe#ét% &z a dolog, ami már nem -olt igazán él), és csak arra -olt rogramoz-a, hogy egyetlen dolgot tegyen meg, még 'gy is, lángoló h$sként, to-ábbra is meg róbálta megragadni a fi$t% Aidan hálás -olt azért, hogy *oshua aludt% Az ég) h$s b7ze még 'gy orr nélkül is el-iselhetetlen -olt% A megfeketedett hulla a földre esett, de még tá-olabb is szénné égetett h$s darabok -oltak% A báb egy alacsony, sirató hangot hallatott, halála lass$ és nehéz -olt, s ez a hátborzongató karikat$ra még mindig $#ra és $#ra róbálta el-onszolni a fi$t a -ám 'rhoz% Aidan gy7lölte a k'nt, amit a -ám 'r torz ter-ei eredményeztek% =e az él)halott azt szerette, hogy a kegyelt#ei a lehet) legtöbbet szen-ed#enek% Amikor az a dolog -égül megnyugodott, az utolsó lehelet is elhagyta tüde#ét, Aidan meg-izsgálta a marad-ányokat, hogy biztos'tsa, halott marad#on, és ne hagy#on arázsló izzó darabokat, ami -életlenül meggy$#that#a a nö-ényzetet% &légedetten, hogy mindent megtett, amit tudott, Aidannek tá-oznia kellett, haza kellett térnie az otthonába, a szörny7 na fényen keresztül% &re#e tel#esen lemerült, az utazás el-ette a délután nagyobbik részét, és félt attól, amikor haza ért, hogy amint lemegy a na , nem lesz elég ere#e, hogy felébred#en és -isszatér#en a -ám 'r od$#ába% Bolyamatosan gyengült, és még mindig a testén k'-ül -olt, mindenfelé nyomokat keresett% <sak

6!;

Alexandria gondolata tartotta fenn )t% 27r7, fehér ködtakaró fogadta és seg'tette hazatérését% A ihen)helyéig -ezet) utat az utolsó cse ere#é-el tette meg, és tért -issza Alexandria mellé% Az egyesülés a testé-el fá#dalmat indukált a csont#aiban, az izmai összeh$zódtak és görcsbe rándultak% Hatalma elszi-árgott, sebezhet) és er) nélkül, akár egy halott feküdt ott, a h7s föld ölelésében% &gy uha sziszegéssel elszökött, az utolsó lehelet a tüd)ib)l% Az emeleten, Aidan és Alexandria fölött, 2tefan csak -igasztalni róbálta a feleségét, ahogy összeb$#tak miközben -árták, hogy lemen#en na és Aidan felt7n#ön% ;gy t7nt, mintha na örök id)re fenn akarna maradni, de -áratlanul é en hat óra el)tt, egy lass$, -astag köd kezdett özönleni% 2tefan érezte, hogy a rettenetes feszültség egy kicsit felenged a testében, bár a b7ntudat megmaradt, ahogy -árt% 1élyen a föld alatt Aidan mohó éhséggel ébredt fel, fel akarta tölteni éhez) se#t#eit, izomzatát, amik a korábbi feladat során kimerültek% Az els) gondolata Aregori -olt% <sak egyetlen -álasz lehetséges% 3 a-atkozott közbe% &lég hatalmas -olt, elég er)tel#es, hogy még a föld alól is érezze a legkisebb za-arokat% 3 küldte a ködöt, hogy seg'tse Aidant, amikor tudta, hogy Aidan t$lzottan kimerült ahhoz, hogy azt maga é 'tse fel% @s a köd ott maradt, el)nyt ad-a neki, hogy megtegye, amit kell, még na lemente el)tt% Aidan századokon keresztül tanult, hitelt ad-a Aregori sza-ának, miszerint a tudás hatalom, de még 'gy sem tudott megtenni sok olyan dolgot, amikre -iszont Aregori ké es -olt% +em észlelt -olna egy lelketlen lényt, am'g a földben aludt, és

6!<

Aidan meg -olt gy)z)d-e róla, hogy Aregori nem csak hogy észlelte, de még ködöt küldött, hogy 'gy seg'tse )t% Aidan arra eszmélt, hogy mosolyog% +em Aregori -olt a -ám 'r% Alexandria arcára illantott, gyöngéden -égigsim'tott a lány ha#án, miel)tt felfelé lebegtette -olna )ket a földalatti kamarára% Alexandria mindig egy ágyban aludt el és egy ágyban ébredt, de am'g egy -ám 'r garázdálkodott a -árosukban, Aidan mindig lehozta )t a gyógy'tó tala# alá, ahol lehetetlen lett -olna )t észlelni% – @bred#, )i((ola0 @bred# és nézz az élet árodra% – :ágyan suttogta a sza-akat miközben rettegett a közelg) fá#dalmától, amit)l egy gombóc n)tt a torkában% Az els) lélegzettel, egy halk sóha# hagyta el az a#kát, ami egyenesen a sz'-ébe hatolt% A lány kék szeme kiny'lt, s tekintete összeka csolódott az ö-é-el% &gyszeribe meleg -ette körül, beszi-árogott a teste hideg órusaiba% 1osolygott, egy szeret), édes mosoly, akár egy ny'l-essz), ami átsz$rta a lelkét% – 1i az. – kérdezte% +agyon finoman gyöngéden emelte fel egyik kezét és u##heggyel -égig ra#zolta szá#át% – 1it tettél magaddal. ,e szürke -agy, Aidan% &nned kell0 – A hang#a egy gyöngéd megh'-ás -olt% – Alexandria – mondta ki a ne-ét, és semmi mást% A lány megle te, ahogy mindig is tette, a szeme elsötétült, mélykék lett, hang#ának tiszta csengése körbefonta mozdulatlan testét% – @letben -an. – +em -olt el'tél) célozgatás a hang#ában, nincs harag, hogy nem ó-ta meg a gyereket%

6!>

Aidan lehunyta a szemét, mert ké telen -olt a szemébe nézni% <sak egyszer7en bólintott% Alexandria -ett egy mély lélegzetet és a tenyeré-el simogatta az állka csát% – +ézz rám, Aidan0 – +em tudok, Alexandria% 2zembe fogok nézni -eled, amikor biztonságosan -isszahoztam *oshuát az otthonunkba, a karodba% – Azt mondtam, nézz rám0 – Az u##begyeit az állára tette, miközben felemelte azt% +em tehetett mást, mint engedett a lány arancsának% A lány elfogadásá-al, a megértése, a szel'dsége felszabdalta a lelkét% Aranyszeme a lányra ragyogott% Akkor érezte, hogy mind#árt összeka csolódik -ele, annyira gyorsan és olyan tel#ességgel, hogy nem maradt lehet)sége, hogy bármennyit is elre#tsen el)le – az öccse test)rét megtámadó -adállatot, 2tefan és 1arie szorongását, *oshua rettegését, a sa#át er)fesz'tését és fá#dalmát a na on, a szénné égett az emberi bábot% 1inden ott feküdt el)tte ko ár, ocsmány részletességgel% Amikor meghallotta, hogy a *oshua a#kán az ) ne-e hangzik fel, mint egy lágy suttogás, a lány egyetlen hangot hallatott% A fá#dalma annyira mély -olt, hogy Aidan érezte, ahogy a démon felébred, a sürgetését, hogy át -egye az irány'tást a teste felett% &gy lass$, gyilkos sziszegés szabadul el mélyen, a torkából% Aranyszeme halálos szándékkal izzott% – Hogy merészelte ezt meg róbálni. – Hang#a ugyanolyan halálos -olt, mint az arckife#ezése% – Hogy merészelte arra használni a fi$t, hogy ny'lt kih'-ást intézzen hozzám.

6.?

– 2ss, Aidan% – C##át a férfi a#kára tette% – +incs szükség arra, hogy magadat hibáztasd% Ayere ide, hozzám% !edd el, amire szükséged -an, hogy megtehesd, amit kell, hogy -isszahozd *oshuát% – :assan félretolta a selyeminget, amit hordott, a karcs$ kar#át a nyaka köré fonta, a férfi fe#ét a mellére -onta% – !adászni fogok% 2zükséged -an az er)dre% – ?sszeszor'tott fogakkal küzdött a felcsa ó éhség ellen% 1ellét a férfi b)réhez dörzsölte, illatá-al beburkolta )t, egy édes megh'-ás, olyan k'sértés, aminek lehetetlen -olt ellenállni% – ,e sá adt -agy, Aidan, és gyenge% &z #ogom és felel)sségem, hogy seg'tselek téged, igazam -an. @n az élet árod -agyok% – Az u##hegyei a nyakát massz'rozták, a#ka a ha#án, a halántékán mozgott% – Add ezt az a#ándékot nekem, Aidan% &ngedd meg nekem, hogy seg'tsek neked% @kesszólóan káromkodott, de a démon benne -ért kö-etelt, er)t, és a teste tel#esen és fá#dalmasan éber -olt% 1iközben átkozta a sa#át gyengeségét, leha#totta aranyfe#ét a lány b)rére% Annyira uha, annyira tökéletes% A -ére h'-ta )t a forróságá-al, f7szeres rabságának 'géreté-el% ,este megfeszült, amint a nyel-é-el -égig sim'tott a lány ulzusa fölött% Borró -olt, fényes és a mennyországot 'gérete neki% 8eze a cs' )#e fölött mozgott, a ró derekán, keskeny mellkasán% A melle lágysággal töltötték meg a tenyerét% – 7ara mia – suttogott selymes b)rébe –, szeretlek% +yel-é-el megérintette, simogatta, a ró remegéseket kelt-e a lányban% A kar#a összezárult körülötte% – 9érlek, &idan, tedd meg most < suttogta a lány az elmé#ében, a#ká-al a ha#ában%

6.!

< J%ra erőssé kell tennem téged ,l kell "ennem a $á%dalmadat < @s a lány megtette% Alexandria tudta rettenetes na #ának minden illanatát, a szen-edését érte, *oshuáért% 2oha nem kell tennie semmit többet az életben, mint tá lál#a )t, támogassa és megmutassa elsö r) szeretetét neki% Belkiáltott, fe#ét hátradobta, teste '-be feszült, ahogy a férfi fogai átsz$rták a mellét% 8önny gy7lt a szemében, ahogy ringatta )t, akár egy bölcs)ben% A férfi el-iselhetetlenül gyengéd -olt, ahogy szeretettel és gyöngédséggel birtokolta, mintha ) lenne a -ilágon a legértékesebb kincse% @rezte, hogy m'g a sa#át ere#e megfogyatkozott, addig a férfié megn)tt% &l)ször az elmé#ében érezte, azután a sz'-e dobogásában, az izmaiban és az 'nakban le-) hatalom fodrozódásában% Hihetetlen érzés -olt, hogy Aidannek ilyen er)t és célt adhat% Az egész teste összerándult és tiltakozott, amikor a férfi nyel-e -égignyalta a sebet egy nyers csókkal, lezár-a a kette#ük közti ka csolatot% A férfi ölel) kar#ába -onta% – &z elég -olt, (ara% – 8ezei a ha#át simogatták% – 1ost mennem kell% 2zám'tok rád, hogy megnyugtatod 2tefant és 1arie6t% 2tefan mindig magát hibáztat#a, amikor nem tud leáll'tani -alamit, amit egy -ám 'r ellenünk küld% – !eled megyek% – A lány megragadta a kar#át% – @n -agyok, akit a -ám 'r akar% Hogyan találom meg )t. 1ondd el nekem, hogy mit kell tennem, Aidan% Dármit megteszek, hogy -isszaka #am *oshuát, bármit% – 8önnyek fénylettek a szemében, de állát bátran felemelte% A rémálom megint,

6..

mindenütt utolérte )t% A kis *oshua egy hideg-ér7 -ám 'r kezében% – !issza fogom hozni – Aidan csendben biztos'totta% – +em, nem fogok kockáztatni egyik)tökkel sem% &ngem akar% 1agam fogok menni% 1eglátod, el fog#a cserélni *oshuát értem – mondta reménytelenül% – &z nem a te hibád nem #obban, mint a 2tefané% &z nem a te felel)sséged% &l fogok menni hozzá% Aidan ekkor lenézett rá, az arca #éghideg -olt% – +em fogom megengedni neked, hogy egy ilyen kockázatot -állal#% &z az én harcom – #elentette ki a férfi% – Hogy mondhatod ezt. *oshua minden, amim csak -an% 3 a test-érem, az egyetlen családtagom% 1inden #ogom meg-an ahhoz, hogy meg-éd#em )t% A férfi gyengéd kezekkel sim'totta hátra a lány ha#át% – *oshua az én test-érem is, a családom% ,e az élet árom -agy% &z nem kérdés, (ara mia, ki old#a meg ezt a roblémát% 9tt fogsz maradni ebben a házban és teszed, amit mondtam% +em fogok -itatkozni -eled err)l% A hang#a, sötét bársony és gyengédség, ami meg tudta lágy'tani a sz'-ét, de ebben a illanatban nem lehetett )t eltér'teni% Alexandria felszegte az állát% – +em, Aidan, -eled megyek% Ha közülünk csak egyet tudsz megmenteni, az *oshua legyen% A szeme a lányt cirógatta, ahogy a fe#ét rázta% – A sza-adat fogod adni, hogy azt teszed ma#d, amit mondok, -agy el foglak altatni téged, am'g -isszatérek% @s ha a halhatatlanok álmát alszod, ké telen leszel, arra hogy engem

6.3

seg'ts, amikor szükségem lesz rá% +ekem most mennem kell% /azarlom az értékes id)t, id)t, amit meggy)z)désem, hogy Aregori nagy áron, a sa#át ere#é-el adott nekem% – Az a#ka megérintette a lány szá#át% – +os, mi legyen. Alszol, am'g odaleszek. !agy itt fogsz maradni ébren, hogy seg'ts engem, ha szükségessé -álna. Alexandria tá-olabb h$zódott t)le, de beleegyez)en bólintott% – +em mintha sok -álasztást hagytál -olna nekem, Aidan – mondta lágyan% – Akkor men#% =e ha bármi is történik -eled, meglátod, mire ké es egy embern), ha dühös% – 8orábban emberi n) – #a-'totta ki )t a férfi% @s elt7nt% <sak $gy% &gyik illanatban szilárd és -alódi -olt, az kö-etkez)ben egy szi-ár-ány fényes nyoma, felfelé a szikla keskeny alag$t#án keresztül száguldott, a ködfátyol bor'totta ég felé% Alexandria sokáig ült, a kezét az ölébe fektet-e% Aidan rendben lesz% Annak kell lennie% @s haza hozza neki *oshuát% &lhitte, mert ezt kellett hinnie% Amikor meg róbált a lábra állni, ingatagnak találta magát, a lábai gyengék -oltak% &zért letett azon elhatározásáról, hogy megtalál#a és fel-egye a farmerét% +ehéz -olt elhinni, hogy az elm$lt é#szakán szeretkezett -ele Aidan, és most kint -an egy szörnnyel harcolni% :assan tette meg az utat az alag$ton át a falba ka aszkod-a, a keze edig reszketett, ahogy kinyitotta a be#áratot, ami a konyhához -ezet% Hallotta, hogy 1arie csendesen s'r, m'g 2tefan hang#a mélyen mora#lott, amint -igasztalni róbálta )t%

6.6

A ár a na ali kana é#án ült, 1arie fe#e 2tefan -állán, miközben a férfi a kar#á-al átölelte% 1ost mindketten -alahogy öregebbnek t7ntek% Alexandria letérdelt el)ttük és kezét ö-ékére kulcsolta% – Aidan -issza fog#a hozni *oshuát% ,ud#a, hogy hol -an és sikerült köré sz)nie -alamiféle -éd) -arázslatot% 1i mindketten azt gondol#uk, hogy -an egy másik -adász a k)rnyéken és Aidan seg'tségére fog sietni, ha szüksége lenne rá% – A hang#át alacsonyan ha#'totta és kényszer't) -olt% – Hiszek Aidanben, és neked szintén kell% +em fog#uk )ket el-esz'teni ma é#szaka% @rezte, hogy a hatalom, ami-el rendelkezett, átszáguld ra#ta% Annak ellenére, hogy gyenge és sá adt -olt, és ennie kellett, még mindig érezte a hatalmat% Az elmé#e er)s -olt, és olyan el)nyel rendelkezett, amir)l azel)tt soha nem is álmodott% *ó dolgokra is fel tudta használni, mint most, megszabad't-a a szen-edést)l a h7séges öreg árt% 2tefan és 1arie kezdték megszeretni *oshuát, és mindkett) azt hitte, hogy -alahogy felel)s az elrablásáért% 2tefan nagy teste megremegett% – 2a#nálom, Alexandria, hogy cserbenhagytunk téged% A támadás annyira -áratlan -olt, de nekem *oshuá-al kellett -olna lennem, magam mellett kellett -olna tartanom )t% – Azt gondoltam, hogy biztonságban -an a házban% – 1arie halkan felnyögött miközben felemelte a kötényét, hogy az arcát eltakar#a% Alexandria félre tolta a kötényt és karcs$ kar#á-al körbe ölelte mindkett)#üket% Hallotta a -ért, ahogy a -énáikban

6.8

um ált% A tá lálék illata h'-ta, de tudta, hogy ké es irány'tani magát, megb'zhat magában% – 2enki nem okolható ezért, 1arie% 2em te, sem 2tefan% &gy családként fog#uk át-észelni ezt az egészet% ,i ketten, Aidan, *oshua és én% 2enki nem hibás% 2tefan keze közeledett, hogy megérintse a ha#át% – Azt gondolod, Alexandria. &z az, amit igazán érzel, ott bent. A lány bólintott% – *oshua mindegyikünkhöz tartozik% Helytelen -olt t)lem, hogy meg róbáltam csak magamnak megtartani )t% 1ost, amikor -eszélyben -an, mi mindnyá#an magunkat hibáztat#uk% Aidan, mert azt gondol#a, hogy cserbenhagyott engem% @n magamat, mert -alahogy megengedtem, hogy mindez megtörtén#en% ,e, mert *oshua csak egy kisfi$ és nem fogadta meg az utas'tásaidat% Az igazság az, hogy ami történt, az megtörtént% @s Aidan haza fog#a nekünk hozni a mi fi$nknak% – ,el#es meggy)z)déssel mondta mindezt% 2tefan kitartóan nézett rá elhomályosult szemei-el% – @s ha4 ha -alami rosszul sikerül. @rezte az ütést a gyomra mélyén, de láthatóan nem reagált% Bog-a tartotta zaf'rtekinteté-el a férfi illantását% – Akkor mi mindezzel együtt fogunk foglalkozni, nem. Nem $oglak (serbenhagyni téged, (ara% Aidan hang#a az elmé#ében megnyug-ást és egy ke-és -igaszt adott neki% Ne gondol% most rám, &idan Legyél ó"atos /tt leszek, "eled #sszeka)(solód"a, ha sz'kséged "an rá, használnod az erőmet @s szándékában állt felügyelni az eget%

6.9

8inyomozni bármilyen csa dát, amit a -ám 'r lefektetett% Aidan nem lenne egyedül ebben% Ha -alami elromlana, a férfi nem -iheti to-ább a terhet a sa#át -állán, ahogy tette annyi sok századon keresztül% &ltökélt szándéka -olt, hogy megossza azt -ele% – +agyon gyenge -agy, Alexandria – mondta lágyan 2tefan% – Ha seg'tened kell Aidannek, szükséged -an -alami4 – a férfi elakadt% &ls) alkalommal mosolyodott el Alexandria% – 1inden rendben -an, 2tefan% +em leszek annyira ostoba, hogy $#ra kirohan#ak az a#tón% – @n sz'-esen és önként #elentkeznék – a#ánlotta fel a férfi% 1ár rázta -olna meg a fe#ét, amikor egy fekete düh ör-énylett az elmé#ében% Aidannek az ötlettel szembeni ellenállása több -olt, mint féltékenység, mint az eskü#e, hogy soha nem használ#a azokat, akik )t szolgálták, #ött rá% Alexandria ezt a tudást elraktározta, hogy egy megfelel)bb id) ontban ala osabban meg-izsgál#a% – @n soha nem tudnám megtenni, 2tefan, de köszönöm% – Aidannek -an tartaléka -észhelyzetekre% &gyszer adott neked -alamennyit% &z nem a leg#obb, de seg'tene% 1egrázta a fe#ét% – 1ost még azt sem% Ha nagyon szükséges lesz, ma#d akkor használom% 1ost mondd el, hogy mi -an a többiekkel, az )rökkel% Aidan meglehet)sen aggódik a #ólétük miatt% – :átta az elmé#ében, hogy dühös a !innie6-el és 5usty-al történtek miatt% – !innie cs$nyán megsérült és sok -ért -esz'tett% +eki egyedül #ó-al több, mint száz öltés -an a nyakán% 5usty egy

6.;

kicsi-el #obban #árt, de mindkett) hossz$ id)n keresztül szolgálaton k'-ül lesznek – -álaszolta 2tefan% – Aondoskodtam arról, hogy megszerezzék a rendelkezésre álló leg#obb doktorokat, egy lasztikai sebészt is beleért-e, !innie6nek% Diztos'tottam mindkett)#üket, hogy kifizet#ük az or-osi tiszteletd'#akat, és szé en kár ótolom )ket az el-eszett ide#ükért% Alexandria finoman megszor'totta 1arie kezét% – 8öszönöm, mindkett)töknek% (lyan dolgokat csináltok, amik sokkal egyszer7bbek nekünk% – :assan tal ra állt és megtette az utat a fotelig, ahol összeku orodott, térdét felh$zta, hogy állát ra#tuk nyugtassa% 2zemeit becsukta és engedte, hogy a szoba elhal-ányul#on körülötte, hogy tel#esen összeol-ad#on Aidannel% (tt -olt, ahol lenni akart% Aho-á tartozott% Aidan számára #ó álca -olt a köd, amit Aregori hozott létre% A sötét gyógy'tó leny7göz) ké ességgel uralkodott a természet felett% A köd s$lyos takaró#a elzárta t)le a na sugarait, ké essé té-e Aidant arra, hogy kényelmetlenség nélkül utazzon és nyer#en egy kis el)nyt a -ám 'rral szemben, aki kénytelen a föld alatt maradni na nyugtáig% :egf)ké en, egy rettenetes s$lyt emeltek le a sz'-éb)l% Alexandria -ele -olt, az ) elfogadása -olt minden számára% !ilágosan látta a -adállatot, ami szabadságért ord'tott, ahogy irány'tásért küzdött, és nem h)költ hátra t)le rémületében% +em okolta )t a -ám 'r kétségbeesett kih'-ásáért -agy *oshua elrablásáért% Aggódott *oshuáért és érte, de nem esett szét% 3 megtette, amit kért t)le és meg róbálta -igasztalni 2tefant, megnyugtatni )t és 1arie6t% Alexandria a artneré-é -ált, igazi artnerré%

6.<

Ahogy keresztülszáguldott a ködön, rá#ött, hogy ) szintén fenntartás nélkül szerette a lányt% 2oha nem ismert ilyen mély, szen-edélyes érzelmeket% (lyan mélyen beleesett, hogy tel#esen elté-edt% 5eménytelenül, tökéletesen, szégyentelenül szerelmes% A leg-adabb fantáziáiban sem ké zelte -olna el, hogy ezt ennyire #ónak fog#a érezni% &lmormolt egy gyors imát, hogy $gy men#en minden, ahogy elter-ezte, hogy a fi$ köré sz)tt -édelem kitartson, am'g megsemmis'ti a -ám 'rt% Aidan gyorsan mozgott, miközben megk'sérelt -ersenyt futni a lemen) na al% A köd a harchoz adott neki egy lehet)séget, egy el)nyt, és eltökélte, hogy ezt tel#es mértékben kihasznál#a% 8eresztülszáguldott az égen, átszelte a felh)ket, megza-ar-a egy csa at madarat és elküldte )ket, hogy messze kerül#ék el a sz'n#átszó fényt% A fák alatti szürke árnyak mutatták, hogy na nyugtáig már csak ercek -oltak% Az öreg -adászház -égre látható-á -ált, mélyen a magas feny)k árnyékában%

6.>

:izennyol$adik 7ejezet

Aidan azonnal tudta, mikor a -ám 'r felkelt% Böld, szikla6 és enészes fadarabok törtek fel ge#z'rként a s7r7, krémszer7en málló ködön keresztül% !is'tozó atkányok igyekeztek elhagyni a rothadt gerendákat% <sótányok özönlöttek el) a korhadó fából, mozgó sz)nyegként ra#zottak a törött deszkákon% A rozoga é ület megremegett% A megtestesült gonosz elhagyta a föld mélyén lé-) -ackát, sikoltása gy7löletr)l és kih'-ó dacról tan$skodott% 5émiszt)en ne-etett, ahogy az autó és -árakozó zsákmánya felé száguldott% &gy csillámló szi-ár-ány szikrázott fel a fehér ködben, amely lassan átformálódott, hogy kira#zol#a Aidan magasságát, er)tel#es, szitáló ködb)l kilé ) alak#át% A -ám 'r az autó csomagtartó#a fölé ha#olt, készen arra, hogy megragad#a az al-ó gyermeket% 1a#d hirtelen ó-akod-a megdermedt, -ékony a#kát -icsorog-a -isszah$zta, felfed-e hossz$, sárga agyarait% Be#e oda6-issza rángott a so-ány, ráncos nyakon, akár egy hüll)% Hideg szemei gyanak-óan -izslatták a csomagtartót, ma#d a megfeketedett tala#t% 8ö-ette az elszenesedett h$s nyomát% ,üde#éb)l egy hossz$, lass$ 63?

sziszegéssel szökött ki a le-eg), és -örössel szegélyezett szemeit a közeled) Aidanre emelte% A -ám 'r hátralé ett a nyitott csomagtartótól és az al-ó gyermekt)l% – Azt hiszed, hogy egy ilyen olcsó trükkel csa dába tudsz csalni, -adász. – morogta -ádlón% !alaha gyönyör7 hang#át csattogó kaffogás k'sérte, h'-en tükröz-e usztulásnak indult, rothadt lelkét% Aidan nem messze t)le megállt% – 1indketten tud#uk, hogy nincsen szükségem trükkökre – -álaszolta lágyan, oly tiszta hangle#téssel, ami bántotta a -ám 'r fülét% – Az inkább a te st'lusod, hogy kisgyermekeket használsz biztos'tékként% 1élyre süllyedtél, =iego% !alaha nagyszer7 ember -oltál% – Hang#a egy oktá--al mélyebb lett, és a -ám 'r – annak ellenére, hogy gy7lölte annak romolhatatlanságát – feszülten figyelte a csobogó hangot% – ,mber! – mosolygott g$nyosan a -ám 'r% – +e sértegess engem ilyen uhány elne-ezéssel% 1ikhail átmosta az agyadat% @-századokon keresztül hazudozott nekünk, és olyanok lettünk, mint a birkák% ,önkre tett minket, megk'sérelt megfosztani bennünket a minket megillet) er)t)l és hatalomtól% +yisd ki a szemed, -adász0 +ézd meg, mit teszel0 A sa#át fa#tádat gyilkolod0 – ,e nem tartozol az én fa#támhoz, =iego% ,e $gy döntöttél, hogy megalázod és meggyilkolod azokat, akik ke-ésbé er)sek, mint te% Asszonyokat% Ayerekeket% Ertatlan emberi lényeket% @n nem -agyok olyan, mint te0

63!

A -ám 'r #ól hallhatóan utálkoz-a sz'-ta meg magát le-eg)-el% – 8önny7 ezt mondanod, amikor az asszonyod illatát ont#a minden egyes órusod% – 8ét é-századdal -agyok id)sebb nálad% 1iel)tt az élet árom el#ött -olna és elhozta -olna számomra a fényt, nem fordultam afelé, amit te tettél, hogy könnyebbé tegyem az életemet – -álasztolt halkan Aidan% – +e hár'tsd el a cselekedeteid felel)sségét0 +em 1ikhail -agy egy élet ár hiánya az, ami ilyen mélyre süllyesztett téged% A te -álasztásod tett ilyenné, mint ami -agy% A -ékony a#kak hátrah$zódtak felfed-e a -örösre festett fog'nyt% =iego arcán a fehér b)r a csontokra feszült, m'gnem már6már egy csont-ázra hasonl'tott% Belemelte csontos kezének borot-a éles körmökben -égz)d) u##ait, és a nyitott csomagtartó felé bökött% – Azt hiszed, hogy olyan hatalmas -agy, hogy legy)zhetsz engem% Azonban én sem -agyok er)tlen% Aidan elzárta *oshua iránti aggodalmát -alaho-a mélyre, lelkének egy titkos részébe% Arca közömbös maradt, s)t, higgadt% &lmé#ében érzékelte Alexandria elakadó lélegzetét, amikor k'gyók kezdtek el felk$szni az autóra% Aidan meg sem mozdult, nem is szólt egy szót sem, még csak nem is nyugtatgatta élet ár#át% Düszke -olt a nyugalmára, a tényre, hogy csendes és mozdulatlan maradt, #obban b'z-a benne, mint -alaha% Ha a -ám 'r ill$ziót hozott létre, akkor az tökéletes -olt% Aidan tényleges életet érzékelt a tekerg)z) cs$szómászókban% &lég -alóságosaknak t7ntek, de hogy a -ám 'r hogyan -olt

63.

ké es olyan sokat magához h'-ni ilyen gyorsan, Aidan nem tudta% 1eg róbálta megszól'tani a k'gyókat, hogy el-on#a )ket, azonban ezek a -ám 'r teremtményei -oltak, tel#esen rabul e#tette )ket% Az els) -i era elindult a csomagtartó felé% <saknem azonnal kö-ette néhány másik% <salóka törzsüket azonnal forró sistergés kö-ette, és a le-eg) megtelt a sült h$s szagá-al, ahogy egyik k'gyó a másik után siklott a halálba% !égül a -ám 'r felemelte a kezét, és a k'gyók maradéka -isszacs$szott a tala#ra, és a boká#a köré csa-arodtak% – Hogy mondtad. 1ell)zzük a gyerekes #átékokat. – szólt Aidan% – Ayere -elem, =iego, és emlékezz arra a férfira, aki -alaha -oltál% – A hang#a oly ellenállhatatlan, leny7göz) és hi notikus -olt, hogy a -ám 'r csaknem el)relé ett% =iego fogait ki-illant-a -icsorgott és morgott% A nyers és fenyeget) tónus tökéletes ellentéte -olt Aidan hang#ának% – 1eg foglak ölni téged és a fi$t, és el-eszem az asszonyodat – -igyorgott groteszkül% – 2okat és hosszasan fog szen-edni a b7neidért% Aidan hanyagul meg-onta a -állát% – Amennyiben megteszed a lehetetlent, és legy)zöl engem, az élet árom kö-etni fog engem, és esélyed sem lesz a kezeid közé ka arintanod )t% A gyermek biztonságban lesz, mi-el -an egy másik -adász is a térségben – egy nálamnál messze hatalmasabb és er)tel#esebb -adász% =e te nem tudsz legy)zni engem% 2enki sem tud – -álaszolta el)zékenyen, tel#es önbizalommal% A -ám 'r ismét felsik'tott, és ez a hisztérikus )r#öngés nem sok #ót #ósolt% 1intha mindkette#üket kész lenne felemészteni%

633

– Aregori0 Hogy merészelt erre a földre #önni. Honnan -ette ehhez a #ogot. &z tökéletes éldá#a 1ikhail ké mutatásának0 – 1a#d hangnemet -áltott, és szám'tó békülékenységgel folytatta% – Aregori nem olyan, mint te, Aidan% ,e egy becsületes férfi -agy% A cselekedeteidet az erkölcsösség ural#a% Bélre-ezetett a -adászatod talán, mindazonáltal teszed, ahogy teszed, mert $gy gondolod, ezt kell tenned – mondta, s körbelesett a környéken, és lehalk'totta a hang#át% – Aregori egy hideg-ér7 gyilkos% +incs lelkiismerete% ,örténeteket, szóbeszédet hallottam róla, és megesküsznek rá, hogy ez az igazság% A gyógy'tó illegálisan gyilkolt% Azt tetteti, hogy ) a né ünk leg#obb#a, de ) a legrosszabb, és 1ikhail #ó-áhagy#a ezt az irtózatot% &gy gyakorlatlan fül számára ármánykodó tónusa csáb'tó és meggy)z) lett -olna% Aidan azonban látta, ahogy a szürkés b)r megfeszül a ko onyá#án% :átta a megszáradt -ért a hossz$, elsárgult körmök alatt% A felcs$szott 'nyt és a t$lméretezett agyarakat% =e legf)ké a csomagtartóban lé-) kicsi, sebezhet) fi$nak – mint a -ám 'r bossz$#ának eszközének – -olt a tudatában% – Arra törekszel, hogy id)höz #uss, halott% 1iért. 1i a ter-ed, hogy a barátomnak akarod sz'nlelni magadat. – Aidan még beszélt, amikor a -i erák -isszatasz'tóan elkezdtek sziszegni, ahogy a cs$szkáló, -onagló testek özöne elárasztotta )t% Ahogy közeledtek a lábaihoz, a k'gyók alak#a meg-áltozott, és mintha n)k k$sztak -olna felé% 2zemérmetlen szexualitással, hossz$, -illás nyel-ükkel felé csa -a sziszegtek% A köd takarását felhasznál-a Aidan gyorsan lendültI egyszer csak

636

meg#elent a -ám 'r mögött% Ahogy =iego össze6-issza forgolódott, Aidan megütötte% &gy fürge, gyilkos ökölcsa ással ter-ezte gyorsan lezárni a küzdelmet% A -ám 'r azonban az utolsó illanatban arrébb szökellt és az ) félig n), félig k'gyó teremtményei zsémbeltek és mérget kö ködtek Aidanre, ahogyan a hason, kézen, térden másztak felfelé% Ne $igyel% az ill.zió%ára! ,gy )illanatra se "edd le a szemeidet a "ám)+rról! &rra "ár, hogy $igyelmetlen légy Alexandria hang#a lágyan és édesen szólt a fe#ében, eloszlat-a az illuzionista által sz)tt kusza ókhálót elmé#ér)l% D "alóban elég 'gyes, cara – ismerte be% Nem eléggé – felelte a lány tel#es bizalommal% A földön tekerg) n)k felhagytak a siránkozással, s egy mély, átható, gyászos sz7kölés kelt szárnyra a széllel% Aidan egy lusta, magabiztos mosolyt -etett a -ám 'rra% – 1eg róbálod megh'-ni Aregorit a mi kis csatánkba. 2okkalta )rültebb -agy, mint gondoltam% @n, akinek nincs semmi félni-aló#a t)le, még én sem za-arnám meg Aregori magányát% &tt)l az éktelen zsi-a#tól biztos csatlakozik hozzánk% Aranyszemei a -ám 'rba has'tottak, keres-e tom a, halott tekintetét% – +éhány é--el ezel)tt Aregori-al együtt dolgoztam% ,udtad ezt, =iego. Dármit tesz, azt megfontoltan és hatékonyan teszi% 2enki sincs olyan, mint )% ,alán életed utolsó illanatában össze akarod mérni csekélyke ké ességeidet az ) nagyságá-al. A -ám 'r golyó6fe#e ismét megremegett, a ko onyá#a ritmikusan oda6-issza lengett% &gy arancsot sziszegett, és az obszcén teremtmények nyöszörög-e eloldalogtak% A -ám 'r

638

kántál-a felé#ük intett, és #a#-eszékel) asszonyok lassan ismét k'gyóformát öltöttek% Hétközna i, ártalmatlan kerti k'gyókká -áltoztak% A -ám 'r lass$, körültekint) és -ész#ósló táncba fogott% Aidan körül kering-e, ci )#e alatt ro ogott a csótányok kemény áncél#a% Be#e folyamatosan mozgott, lassan és oda6 -issza, csillogó agyarairól nyál csö ögött% Aidan sztoikus nyugalommal állt a -ám 'rral szemben, megtagad-a, hogy a táncoló lábak alatt szétz$zódó bogarak za#ára -agy a bal#áról közeled) kerti k'gyókra figyelmezzen% & k+gyók nem ártalmatlanok, &idan – figyelmeztette Alexandria szen-telenül% – ,z egyike az ill.zió%ának ,zek nem kerti k+gyók -rzékelem a "ám)+r #r#m*%%ongását Aidan nyugodtan állt to-ábbra is, aranyló szemei nem mozdultak a -ám 'r billeg) alak#áról% 1ég annyira sem, hogy a felé suhanó k'gyóra illantson, nehogy -életlenül elárul#a, hogy tisztában -an a rá leselked) -eszéllyel% A -ám 'r hi notikus mozgása, a különös lé ések sorozata és megter-ezett gesztusok mind arra szolgáltak, hogy eltom 'tsák az érzékeit és hatalmába ker'tsék az elmé#ét% Ahogy a k'gyó ár centi közelségbe került a -adászhoz, a -ám 'r megállt, szemei Aidanébe f$ródtak% 1egk'sérelte hi notizálni )t% 1a#d – hihetetlen sebességgel – a -ám 'r el)re-etette magát, és tel#es er)bedobással megrohamozta )t% A k'gyó is elrugaszkodott, hogy agyarait Aidan lábába mélyessze% Aidan azonban már nem -olt ott% 1ég a -ám 'rnál is gyorsabban mozog-a felszökellt, és elka ta a másikat% 8ezei megragadták a golyóbisszer7 fe#et és elcsa-arta% &gy

639

-érfagyasztó reccsenést kö-et)en a -ám 'r fel-ony'tott, és borot-aéles karmai-al Aidan széles mellkasába -á#t% A karmok mélyre martak, négy -örös barázdát hagy-a maguk mögött% Aidan teste szertefoszlott, és elt7nt az illuzionista mell)l, hogy aztán az autó csomagtartó#a mellett öltsön testet% 1egkockáztatott egy gyors illantást az al-ó gyermekre% +yugtalan'tó -olt a kisfi$t bor'tó elszenesedett, k'gyótetemek lát-ánya% A lehet) legtá-olabbra akarta ha#'tani a -isszatasz'tó, gonosz teremtményeket *oshuától% &idan, ne hagyd el"onni a $igyelmedet a "ám)+rról < figyelmeztette Alexandria% – Még mindig "eszélyes -)) igyekszik #sszeszedni magát, hogy meg#l%#n téged 8ól "agy4 -rzem a $á%dalmadat Nem érzek semmi – -álaszolt Aidan ka kod-a, és figyelmét ismét a -ám 'rra ford'totta% =iego fe#e az egyik oldalára d)l-e csálén állt, és a beh'zelg) mosoly torz aródiá#á-al az a#kán fintorgott a -adászra% !örös lángok lobbantak fel a szemeiben% Jihál-a, ka kod-a -ette a le-eg)t, de ez nem té-esztette meg Aidant% A -ám 'r -eszedelmesebb -olt, mint -alaha% A -adász felfedezte a -eszélyt, ahogy -öröses szemeire köd ereszkedett, és ahogy körmei a sa#át tenyerébe -á#tak, hogy -ér csö ögött róla% – &nged# békében meghalnom, Aidan% !égeztél -elem – szólt a -ám 'r tom án, rábeszél)en% – Bogd a kölyköt, és men#% Hagyd meg a méltóságomat% +emsokára találkozni fogok a ha#nallal és $gy fogok meghalni, ahogy a mi fa#tánkhoz ill)% Aidan mozdulatlanul állt, teste látszólag ellazult, -állait már6már nemtör)döm módon leeresztette, kar#ai az oldala

63;

mellett lógtak, térdei enyhén beha#l't-a% A nyugalom szobra% Arany szemei is csak alig csillantak meg% <sak rezzenetlenül kö-ette a -ám 'r mozdulatait, akár egy ragadozó% A -ám 'r egyszer csak káromkodásban tört ki, trágár kife#ezésekkel ad-a hangot remény-esztettségének% – Akkor gyere, és ka # el engem0 – ro-okálta a másikat% Aidan csak mere-en nézte )t, és nem mozdult% +em engedte meg magának, hogy sa#nálat szi-árog#on a sz'-ébe -agy az elmé#ébe eziránt a megté-esztett lény irányába% Az katasztrófához -ezetett -olna% Az él)halottak tetteik kö-etkezményeként nem éreznek b7ntudatot% =iego szárazra sz'-ná *oshuát, k'nozná )t, hogy el#uthasson Aidanhez és Alexandriához, ma#d elha#'taná a gyermeket, mint a szemetet% &gy -ám 'rral nincsen helye sem alkunak, sem edig ér-elésnek% A -adász tehát csak állt to-ább türelmesen% +em kellett sokáig -árakoznia% Az él)halottnak nem -olt -alami sok türelme% Aidanre -etette magát, miközben – ahogyan azt korábban is tette – alakot -áltott% A -ézna nyakán groteszkül ferdén álló fe#e meghosszabbodott, s el)t7nt egy -astag, tömör ofa, hossz$, kiálló, borot-aéles szemfogakkal% A kardfog$ tigris a le-eg)ben $sz-a ord'tott, ahogy elrugaszkodott% Aidan a lehet) legutolsó illanatig -árt% A hossz$ agyarakat és a nehéz állat s$lyát elég könny7 -olt elkerülnie, azonban lehetetlen -olt közel kerülnie hozzá anélkül, hogy a gyilkos mancsok szétszaggatnák -agy kizsigerelnék )t% Az elmé#ét elzárta minden fá#dalom el)l, és elzárta magát Alexandrától, hogy lehet)leg ne osztozzon a szen-edésében% 1a#d kar#ait az

63<

él)lény nyaka köré fonta, és meglo-agolta az állatot, s 'gy a halálos karmok nem érhették el )t% 1ég az ) hatalmas ere#é-el is ba#os -olt megfékezni a bömböl), -onagló -adállatot, ami azon -olt, hogy szétszaggassa )t% :assan, nagy er)kife#téssel, Aidan ké es -olt elég nyomást kife#teni a tigris nyaka körül, hogy elzár#a t)le a le-eg)t% Az állat erre meg)rült% 1agát dobál-a, ficánkol-a róbálta ledobni magáról% !adul hara ott, mart és ü-öltött élesen, i#eszt)en -ony't-a% =e Aidan rendületlenül csim aszkodott ra#ta% 8eze a másik sz'--erése után kutat-a le##ebb cs$szott% Aidan már ma#dnem elérte a cél#át, amikor a -ám 'r eléggé kicsa-arodott ahhoz, hogy egy méreg bor'totta karma a nyakába mélyed#en, é hogy csak elté-eszt-e a -er)erét% !ér s riccelt el) és érezte, ahogy a b)rén lefolyik% A -adállat t$l er)s -olt és fürge, és egy illanatra Aidan elbizonytalanodott, hogy le tud#a6e gy7rni a teremtményt% &kkor -alami megmozdult az elmé#ében% &gy csendes bizonyosság önbizalommal és er)-el töltötte fel )t% Habár megk'sérelte kizárni Alexandriát, hogy tá-ol tartsa a brutalitástól, Alexandria sosem hagyta el )t% 3 ott -olt, hogy a sa#át ere#é-el tá lál#a a ár#át% Aidan ta ogatózó keze -égre meglelte, amit keresett% &gész öklé-el beny$lt a meg-adult tigris testébe, izmokat átszaggat-a #utott el a uha, sebezhet) szer-ig% A -ám 'r tombolt és sik'tott% Ctolsó ere#é-el még Aidan felé s$#tott, eltökélte, hogy a -adászt is magá-al -iszi% Ahogy Aidan kirántotta testéb)l a még ulzáló sz'-et, a kardfog$ tigris alak#a

63>

eltorzult, és alakot -áltott, m'gnem az elsor-adt, szürkés b)r7 -ám 'r nem feküdt el)tte, hangtalanul és mozdulatlanul% Aidan elha#'totta magától a bomlásnak indult testrészt és siet)sen #ó tá-olságra h$zódott a förtelemt)l, ami -alamikor egy tisztességes 8ár átokbeli férfi -olt% &gy mély, tiszt'tó lélegzettel nekid)lt egy fa törzsének% A szél susogott, felka -a és kitartóan elhord-a a -ám 'r b7zét% Az é# titokzatos -olt, sötét és gyönyör7% 8#%%ek4 5z'kséged "an "érre, &idan4 @let ár#a sza-aiban hallotta a sa#át#á-al felér) fáradtságot% +ehéz feladat -olt meg)rizni a mentális ka csolatot, amikor edig a lány é csak nemrég tanulta meg, hogyan tegye azt, különösen egy he-es küzdelem köze ette% @s Alexandria gyenge -olt a tá lálék hiányától% 1egengedte neki, hogy mohón tá lál#a )t, és kés)bb habozás nélkül ny$#totta neki sa#át fogyatkozó ere#ét% 1ég most is csak )-ele tör)dött% Marad%, iccola% Hamarosan otthon leszek, és "iszem magammal 8osh*át is Mondd meg Marie;nek és 5te$annak, hogy minden rendben "an Aidan igyekezett hang#át -isszafogni, hogy nehogy aggód#on érte% A lány finom kaca#a megmelengette a sz'-ét% &z elmédben "agyok, szerelmem Nem t*dod elre%teni előlem a sebeidet @ en hogy csak felka-arodott icit a le-eg), s csak a uha szárnycsa kodás figyelmeztetett a #ö-e-ényre% &gy hatalmas ragadozó madár szállt le az Aidan fe#e fölötti lombba, ma#d lassan összecsukta szárnyait% Aidannek érzékelnie kellett -olna, ha egy fa#tá#abeli a közelben -an, de ez$ttal nem 'gy -olt% A madár – ahogyan könnyedén leszökellt az ágról – alak#a

66?

meg-áltozott, és -égül Aregoriként landolt, könnyedén megáll-a lábain% &lsuhant Aidan mellett, hogy szemre-ételezze a földön he-er) torz alakot% – Mgyes -olt, ugye. – kérdezte lágyan% A hang#a gyönyör7en csengett, és $gy t7nt, hogy megnyugtató hangzása beszi-árog Aidan fáradt testébe, és meg$#'t#a ere#ét% A bel)le áradó sötétség dacára Aregori tisztaságot és -ilágosságot hozott magá-al> hozzáta adt, akárcsak a hatalom aurá#a% – =iego a -ám 'rok leggonoszabbikái-al tanult% A szül)földünkön kezdtek el szö-etkezni 1ikhail ellen% ;gy -élték, hogy sokaságukkal legy)zhetik )t% Amikor ez nem m7ködött, emberi mészárosok seg'tségét is be-onták% 1ost a többi földrész és a trükkök -annak soron% Annyi féle módon róbálnak fölénk kerekedni, Aidan% Helyesen cselekedtél ma% – A te seg'tségeddel – egyenesedett ki Aidan% &gyik kezét er)sen a nyakán még -érz) sebre szor'totta% Aregori lábai nem érintették a -érontás helysz'nét, ahogy átsiklott a csótányok és a megfeketedett k'gyótetemek fölött, és megközel'tette a kocsi nyitott csomagtartó#át% Aidan nem tudta -isszafogni magát, hogy – biztos, ami biztos – figyelmeztesse a gyógy'tót% – Használtam a -éd-onalaidat, hogy megó-#am a sérülést)l% – +em hitte, hogy a gyógy'tó -alaha át fog -áltozni, ennek ellenére ó-atos -olt% Aregori bólintott% – @s te hozzáadtad a sa#át módszeredet is% Be#l)dtél az é-ek alatt, Aidan% Ayere ide – nézett felé, s különös, hal-ány szemei leny7göz) ezüstszürkén csillogtak, hang#a halkan, de hi notikusan csengett%

66!

Alexandria halk figyelmeztet) kiáltása ellenére Aidan el)remozdult% A lány nem gondolta, hogy a másik 8ár átokból származó férfi gonosz lenne, azonban a gyógy'tó $gy -élte, a lelke már el-eszett% @s ett)l ) kiszám'thatatlanná -ált% Ne men% k#zel hozzá! &nnyira "eszedelmes, &idan, ésK érzem az erőtlenségedet ,z a hang%a! Nem "eszed észre, hogy a hang%a szól+t téged4 D egy nagyszer3 ember, cara < nyugtatta az élettársát% E+zz meg az +téletemben% Aregori é hogy csak nagyon finoman érintette meg Aidant, a -adász azonban $gy érezte, hogy forróság kezd szétáradni a testében% A gyógy'tó behunyta a szemeit, kutakod-a küldte ki sa#át magát Aidan testébe% &gyszer csak né ének )si nyel-e -isszhangzott fel a le-eg)ben, s #árta át a testüket – a gyógy'tó szertartás, mely egyid)s az id)k kezdeté-el% Aidan érezte, ahogy né ük legnagyobb gyógy'tó#a ki7zi testéb)l a fá#dalmat, s az -égleg eltá-ozik% &gy ideig még folytatódott az ének, de Alexandria to-ábbra is megosztotta elmé#ét a férfi-al, határozottan elutas't-a, hogy lemond#on az )t megillet) helyr)l% ,udta, Aregori érzékeli a #elenlétét, és tisztában -olt azzal is, hogy bizalmatlansága 'gy nyil-án-aló-á -álik, azonban sokkal #obban aggódott Aidan biztonságáért, mint Aregori érzéseiért% Aregori lassan -isszatért sa#át testébe, az arcán a ráncok árulkodtak arról, milyen meger)ltet) ez a gyógy'tó el#árás% &nnek ellenére természetes mozdulattal hara ott fogai-al a sa#át csukló#ába, ma#d ny$#totta oda Aidannek%

66.

Aidan hezitált% ,udta, hogy Aregori a#ánlata az egyszer7 tá láléknál messze többr)l szól% &zzel Aregorihoz ka csolódik, és ké es lesz akár nyomon is kö-etni )t, ha akar#a, s ha szüksége -olna )rá% A -astag csukló, melyb)l az rubin-örös értékes cse ek szi-árogtak, sürget)en a szá#ához közel'tett% Aidan egy sóha##al megadta magát az elkerülhetetlennek% 2züksége -an élelemre, és az otthon -árakozó Alexandriának is% – A maga mód#án gyönyör7 ez a -idék, nem. – Aregori nem -árt -álaszt Aidant)l, és annak sem adta bármiféle #elét, hogy a -ér-eszteség bármiféle hatással lenne rá% – +em -ad és szel'd'tetlen tá#, mint a mi hegyeink, de 'géretes – mondta, és meg sem rezdült, ahogy Aidan fogai mélyebbre -á#tak a b)rébe% Aidan testébe olyan er) áradt, amit é-ek óta nem ta asztalt% Aregori egy -olt né ük )si tag#a közül, -ére sokkalta er)tel#esebb -olt, mint fiatalabb társaié% Aidan azonnal er)re ka ott, a fá#dalmakat és a kimerültséget mintha elf$#ták -olna, s oly életer)t érzett magában buzogni, mint korábban soha% F-atosan, gondosan és igen nagy tisztelettel lezárta a sebet% – Az adósod -agyok, Aregori, a mai támogatásod és seg'tséged okán – fogalmazott formálisan% – +em -olt szükséged az én seg'tségemre% @n csu án megkönny'tettem a dolgokat% A gyermek érdekében tett -édelmed még a köd nélkül is biztos'totta -olna a számodra szükséges id)t% @s elég er)d -olt ahhoz, hogy a seg'tségem nélkül t$léld a na sugarait testetlen álla otban% +em tartozol nekem semmi-el, Aidan% @letem során abban a szerencsében

663

részesülök, hogy egy ár férfit a barátomnak ne-ezhetek% ,e egy -agy közülük – hangzott Aregori szá#ából, mintha már messze tá-olban lenne% – *ö## az otthonomba, Aregori – er)sködött Aidan% – 1arad# egy ideig% ,alán könnyebbséget hoz a számodra% – +em tehetem – rázta Aregori a fe#ét% – ,udod, hogy nem tehetem% 2zükségem -an a -ad -idékekre, magasban h$zódó tág terekre, ahol szabadnak érezhetem magamat% &z az én utam% ,aláltam egy innen több mérföldre fek-) helyet% @ 'tkezni fogok, m'g -árok az élet áromra% &mlékezz a nekem tett 'géretedre0 Aidan bólintott% @rezte, hogy Alexandria megmozdul az elmé#ében, meghitt -igasztalást hoz-a% – Aondoskod# a gyermekr)l, Aidan és az asszonyodról% 1ég ebb)l a tá-olságból is érzékelem, hogy aggódik érted és a fi$ért% @s tá lálékra is szüksége -an% @hsége er)tel#es, engem is mellbe -ág% +e -esztegesd az id)det arra, hogy fel)lem nyugtalankodsz% 1ár é-századok óta gondoskodom magamról – mondta, s alak#ának kör-onalai máris remegni kezdtek, és finom csillogás köze ette beleol-adtak a köd éteri harmat#ába% – &lég szé tel#es'tményt -ittél ma -éghez, és mindezt -ilágos na al% <su án maroknyian tud#ák ezt megtenni% 2okat tanultál – hallatszott hang#a furcsa tom asággal, bár még mindig csodálatosan% Aidan figyelte, ahogy elt7nik, s -ele együtt a köd is szétmállott, ahogy -isszah$zódott a környez) erd)be% Az, hogy Aregori elismerte tel#es'tményét, büszkeséggel töltötte el% ;gy érezte magát, akár egy gyerek, akit nagyra becsült szülei

666

megdicsérnek% @s miután mindezt a mesteri Aregori tette, aki a magányos életet -álasztotta és csak ke-eseket támogatott, különösen megtisztel-e érezte magát% Aidan nagyon ó-atosan, -égtelen türelemmel kibontotta *oshuát a -éd-onalak közül, ma#d gyengéden kiemelte a fi$t a csomagtartóból% &lszenesedett k'gyómarad-ányok hullottak alá a földre szanaszét Aidan lábai köré% 1ég sok teend)#e -olt, de nem tudta -olna to-ább a fi$t azon a borzasztó helyen hagyni a -ám 'r kreat$rái-al% Aidan egy fü-es dombon egy feny)fa alá -itte *oshuát, és lefektette a földre, ma#d gyengéden hátrasim'tott sz)ke fürt#eit% & $i. %ól "an, &le0andria 7s*)án mélyen alszik, mint ahogyan *tas+tottam &mikor hazaért'nk, $el $ogom ébreszteni őt 5 ma%d akkor $oglalkoz*nk azzal, amit látott 7sak siess! &nnyira látni szeretném már őt, és a kar%aimban tartani -s Marie nemigen hitt nekem, amikor elmondtam neki, hogy 8osh*a t.l "an a "eszélyen Hang#ából sütött a -ágy, ugyanakkor nem lehetett nem felfedezni benne a kimerültséget sem, #elez-én a lány ere#ének egyre fogyóbb mértékét% Aidan aggodalommal tel-e hagyta ott a békésen al-ó fi$t, és -isszatért a gusztustalan csatatérhez% &l kellett még -égeznie -isszatasz'tó feladatát, és -égleg meg kellett semmis'tenie a -ám 'rt% &l kell -álasztania a sz'-et és az összes fert)zött -ért a testt)l, és hamu-á égetni% Az égbe tekint-e elkezdte összegy7#teni az elektromosságot, ma#d összesz)tte a frissiben ké z)d) -illám szerteágazó ereit% 1indezt addig folytatta, m'gnem már attogott, és '-be ha#olt a felgyülemlett feszültségt)l% &kkor a -ám 'r marad-ányaira

668

irány'totta a -eszélyes áramlatot, ami örg)6forgó t7golyóként csa ódott be szikrát -et-e szerteszét% A -ám 'r teste förtelmesen -onaglott, és a felszálló b7z megtöltötte az é#i le-eg)t% ;gy t7nt, mintha a néhány méterrel odébb lé-) sz'megmozdulna és ez az a ró, kétségbeesett dobbanás megállásra késztette Aidant% &z a szokatlan és rendk'-üli dolog nyugtalansággal töltötte el )t, 'gy a tüzet a sz'-re irány'totta, hogy lássa, ahogy az nagy gyorsasággal elham-ad, és néhány illanat m$l-a nem is marad más, mint egy maréknyi hamu% A test groteszk módon kicsa-arodott, csaknem felült, és a szél egy hossz$ gyászos ü-öltést emelt a magasba% 9rtózatosan csengett, és ahogy elenyészett az é#szakában, $gy -áltozott át egy fenyeget) és g$nyos ne-etéssé% Aidan tüstént meg ördült, aranyló szemei nyugtalanul a tá#at, a fákat, az égboltot -izsgálta, hátha -alamiféle re#tett csa dára lel% ,este mozdulatlanul, s egyszersmind feszült figyelemmel kutatott -alamiféle árulkodó hang után% Az elmé#ében érzékelte, ahogy Alexandriában bennreked a le-eg)% @s akkor meghallotta% &gy tom a, alattomos zörgés% F-atos, lo -a suhanó hangok% Jizzen) t7le-elek fo#tott surrogása% 8osh*a! – tört fel Alexandriából a rémült felfedezés, ma#dnem egy id)ben Aidan felismerésé-el% ,ermészetfeletti gyorsasággal mozdult> gyorsabban, mint létezésének é-századai alatt bármikor, és sebesen leküzdötte a tá-olságot a fü-es dombig, ahol a gyermeket hagyta% 1egtalálta és kezé-el megragadta a k'gyót, és elrántotta annak cél#ától% &rre az sziszeg-e Aidan kar#a köré tekeredett, és

669

kétségbeesetten szorongat-a izmait mártotta agyarait a férfi hü-elyku##ának h$sába% 1a#d $#ból és $#ból lecsa ott, hogy a -adász testébe fecskendezze mérgét, ahogy ösztöne to-ábbra is arra ha#totta, hogy tel#es'tse a arancsot, amely a -ám 'r bossz$#át szolgálta% Aidan leté te magáról a k'gyót és a lángok közé -etette, amelyet az él)halott teste tá lált% 1érgez) füst töltötte meg a le-eg)t, miközben zöld gázok -ad cs'k#ai szelték át a fekete füstöt, amely -égül bekebelezte azokat% Aidan lerogyott *oshua mellé és a kar#aiba h$zta a fi$t% :assan, igen6igen gondosan meg-izsgálta b)rének minden egyes négyzetcentiméterét, hogy megbizonyosod#on róla, hogy a fi$ sértetlen% !árta a k'gyó mérgének hatását% /erceken belül érezte, ahogy a tüde#e küzd a le-eg)ért, és émelygés bor't#a el, de közel sem oly mértékben, mint arra szám'tott, amikor figyelembe -ette, hogy a mérget a -ám 'r gy7lölete tá lálta% Em hamar ráébredt, hogy Aregori -ére közömbös'tette a kártékony anyag hatását% @rzékelte a testében folyó küzdelmet, azonban Aregori -ére sokkal hatalmasabb -olt, mint amit bármelyik -ám 'r fel tudna mutatni% +em telt bele ár erc, és Aidan már #ól is -olt, a sz'-e és a tüde#e -isszanyerte korábbi ere#ét, és a méreg elszi-árgott a órusain keresztül a testéb)l% 8ar#aiban a fi$-al felemelkedett és bele-etette magát a le-eg)be% 2zárnyak feszültek ki, ahogy megkezdte $t#át az égbolton az otthona felé, ahol élet ár#a -ár#a már )t% Alig szállt le a harmadik emeleti balkonon, és Alexandria már is igyekezett kiemelni a gyermeket kar#aiból, miközben egyszerre s'rt és ne-etett%

66;

– 1egcsináltad, Aidan0 +em tudom elhinni, megcsináltad0 – zokogta a halálosan sá adt lány, miközben kar#ai remegtek a gyengeségt)l% Aidan hallotta, ahogy a sz'-e k'nlódik, a tüde#e zihál, ahogy teste er)lködik, mi-el a -érellátása igen alacsony -olt% ?sztönének ellenáll-a, amely arra biztatta, hogy magához -on-a gondoskod#on a lány szükségleteir)l, a ked-ese -árakozó kar#aiba helyezte *oshuát% – +ézd csak a szegény kis arcára – s'rt fel Alexandria% 8önnyei *oshua z$zódásaira és duzzadt szemére hullottak% – (h, Aidan, nézz rá0 – +ekem $gy t7nik, remekül -an – -álaszolta lágyan a férfi, ahogy kar#át a lány dereka köré fonta% 9gyekezett a fi$ s$lyának nagy#át magára -állalni% – !igyük az ágyba, és ébresszük fel )t0 Aidan hallotta, ahogy 1arie és 2tefan é a lé cs)ket másszák, hogy csatlakozhassanak hozzá#uk% @s egyszer csak érzékelte, hogy Alexandria éhsége szinte mellbe -ág#a% Aidanban felébredt a 8ár átok né ére #ellemz) -édelmez) ösztön, ami csak a lánnyal tör)dött% *oshua biztonságban -olt% 9tt -olt az ide#e, hogy élettársa -isszanyer#e ere#ét% – (h, 1arie, nézd a kis arcocská#át0 – szi ogta az id)sebb asszonynak% – Az a szörny7séges teremtmény megütötte )t0 1arie ny'ltan felzokogott, és át-ette Alexandriától a gyermeket% 2tefan seg'tett tartani a kisfi$t% – *ól -an, csak alszik – biztos'totta )ket Aidan% 3 inkább Alexandriáért aggódott% – Egyba dug#uk, és felébreszt#ük )t% &lmagyarázzuk neki, hogy egy emberrablási k'sérlet áldozata

66<

lett% &l fog#a fogadni a sza-ainkat, és meg fog#a érteni, hogy miért -álik szükségessé a test)rség körülötte% 2tefan a kis szobába -itte *oshuát% 1arie ráh$zta a izsamá#át és hideg borogatással bor'totta be a feketébe ha#ló szemét% Alexandria letele edett az ágy szélére, kézébe szor't-a *oshua finom kis u##ait% Aidan mellé térdelt, és támogatólag a derekára fonta egyik kar#át% – *oshua, most felébredsz% Alexandria szeretné látni a kék szemedet – habár halkan suttogta a sza-akat, ellenállhatatlan hang#a a fi$ elmé#ébe szi-árogtak, és lágyan csalogatták -issza )t az álomból a -aló -ilágba% *oshua hirtelen he-esen kitört, és keményen küzdött, hogy kiszabad'tsa magát% Aidan megfékezte )t, s közben sa#át testé-el ó-ta Alexandriát, aki a történtek ellenére is csak a fi$hoz akart közelebb kerülni% – Hallgass meg, *oshua0 9tthon -agy, -elünk és biztonságban% Az emberrablók már nincsenek itt% +yugod# le, és ne bántsd 1arie6t -agy a n)-éredet% – Hang#a, mint mindig, higgadt és gyönyör7 -olt, annyira meggy)z), hogy a fi$ felhagyott a küszködéssel és gyanakod-a lesett fel% 8önnyekben tört ki, amikor meglátta Alexandriát% Aidan széles termetébe befészkel-e magát Alexandria magához h$zta *oshuát, hogy -égre kar#ainak menedékébe -on#a a kis testet% – Diztonságban -agy már, kis ha-er% 2enki sem fog bántani téged% – 8utyák -oltak ott, nagy kutyák% @s -ér, mindenfelé% !innie6t4 megették% :áttam% – !innie nagyon bátor -olt, és meg róbált megmenteni téged az emberrablók kezéb)l – nyugtatgatta )t Alexandria, és

66>

elsö örte sz)ke göndör tincseit a fi$ homlokából% – 8órházban -an, de él és ma#d #obban lesz% Akárcsak 5usty% /ár na m$l-a el-iszünk téged hozzá#uk% Deszélnünk kellett -olna -eled arról a lehet)ségr)l, hogy -alaki esetleg meg róbál el-enni téged t)lünk – szólt, és u##a hegyé-el gyengéden -égigsim'tott az öccse szeme körül% – 2a#nálom, hogy nem b'ztam benned% &lég id)s -agy már, hogy tud# ezekr)l a dolgokról% – &z az oka annak, hogy féltél itt élni. – 5észben% Aidan ro ant -agyonos férfi% 1i-el téged és engem szeret, ezért mi mindig -eszélyben leszünk% (lykor test)rök kellenek, hogy -igyázzanak ránk% @rted, hogy mit szeretnék mondani neked, *oshua. &z az én hibám, hogy nem magyaráztam el neked a -eszélyt, amiben -agyunk% – +e s'r#, Alex0 – hangzott egyszerre *oshua hang#a, akár egy feln)tté% – Aidan el#ött, és -isszahozott engem, ugye. – 9gen, megtette – bólintott a b)-ére% – ,öbbé soha, senki nem fog el-enni t)lünk% 2oha többé% – :egközelebb, amikor 1arie és 2tefan azt mond#a, hogy marad#ak a házban, nem szám't, miért, én engedelmeskedni fogok – határozta el *oshua% 1a#d nyugtalan szemei-el Alexandriát -izslatta% – !an -alami ba#od. (lyan fehér -agy% – 1indez nagyon i#eszt) -olt mindannyiunk számára, *oshua – -álaszolta Aidan% – 1arie és 2tefan -igyázni fognak rád, miközben Alexandriát ágyba -iszem% /ihenésre -an szüksége% @s ne aggód# Dáró fel)l% 2tefan biztonságban tartotta )t neked% A kutyus -eled maradhat, am'g Alexandriát nyugalomba helyezem%

68?

– +em fogom itt hagyni )t, egy ercre sem0 – rázta a fe#ét Alexandria% – 9tt maradok, am'g el nem alszik% – +em, (ara mia, nem – -álaszolta Aidan határozottan% 1a#d egy kecses, már6már folyékony mozdulattal felállt% 8ezei-el könnyedén felka ta a lányt, felemelte és mellkasához szor'totta% – 2züksége -an a ihenésre, *oshua% 8és)bb -isszahozom )t% – 5endben -an, Aidan – mondta a férfi a férfinak% – *obban szüksége -an egy ágyra, mint nekem% Aidan rá-igyorgott, és nem tör)d-e a lány -onaglásá-al, küszködésé-el, ki-itte )t a szobából% – 9gaza -an, tudod #ól – mormolta a nyakába% – +eked -iszont -alóban szükséged -an arra, hogy ágyba kerül#% Az én ágyamba% – 1eleg lehelete ingerl)en csáb'tóan a lányt, aki ma#dhogynem lehetetlennek találta ellenállni neki% – ;gy gondolom, hogy telhetetlen -agy – -ádolta )t, azonban kar#ai felk$sztak a nyaka köré és teste ellazult% – Ami téged illet, ez -alóban 'gy -an – helyeselt Aidan% 2ebesen szelte át a házat, és az alagutat% ,este -árakoz-a megfeszült% A lány keze a férfi inge alá cs$szott és a mellkasát simogatta% 2zá#a elmozdult a nyakáról és $# irányt -ettI a mellkasát -ette célba, hogy nyel-é-el cirógassa, barangol#a -égig azt, szerelmesen tiszteleg-e a férfi bátorsága el)tt% A kamrában Aidan az ágyra engedte édes terhét% ,ekinteté-el foglyul e#t-e a lányét, elkezdte kigombolni a sa#át ingét% Alexandria kib$#t a uló-eréb)l, és félredobta%

68!

8iny$lt és kezei-el megragadta finom bordáinál% 1a#d közelebb és még közelebb -onta magához, hogy a lány hátraha#lott, és 'gy élni tud#on a csáb'tó megh'-ással, amit annak teste a#ánlott neki% Fh, igen, és szá#a kiél-ezte ár#a édes, friss zamatát, b)rének selyem simaságát% ,este megkönnyebbülésért kiáltott, és ismer)seként üd-özölte ezt a mindent elbor'tó sürgetést% @s akkor megérezte Alexandria kezét a nadrág#án el)ször a gombnál, ma#d ahogy -égigcs$sztat#a a ci zárt, és finoman letol#a cs' )#ér)l a szö-etet% Aidan mélyen felnyögött, amikor kezé-el átfogta )t, és simogatni kezdte% &rre már nem b'rt ellenállni a szükségnek, és dur-án leté te a lányról a ruháit, m'g annak forró b)re nem simult meztelenül az ö-ére% – 1eg)r#'tesz, )i((ola, tel#esen – suttogta, és kar#aiba emelte% – Bond a lábaidat a derekam köré0 Alexandria fe#ét leha#t-a, szá#á-al a férfi mellkasán kalandoz-a megállt% +yel-e ár#a ulzusa fölött körözött% – ,á lál# engem0 – suhogta -issza% Hang#a oly érzéki -olt, hogy a férfi lábai ma#dP felmondták a szolgálatot% <s' )#énél biztosan tart-a a lányt, behatolt a bársonyos hü-elybe% Belkiáltott, ahogy az izmok lassan beengedték )t, ma#d megfeszültek körülötte forrón és feszesen% – !edd el, amire szükséged -an, ami #og szerint a tiéd – mormolta, miközben mélyebbre temetkezett a lányban összeforraszt-a egymást t7zzel és szen-edéllyel% – ,edd meg, Alexandria0 Azt akarom, hogy tedd meg0 Aidan egész testét lángba bor'totta az a tiszta érzés, ahogy azok a fogak áttörtek a b)rén% 1ozgása keményebbé,

68.

sürget)bbé -ált, ahogy a lányban siklott oda6-issza, ahogy megfeszül-e igyekezett magasabbra és magasabbra az él-ezetben% Alexandria ha#a beter'tette )ket, és mint ezernyi selyemszál hullámzott körülöttük, ahogyan finoman ingerelte a férfi t$lérzékeny b)rét% 8ezei felcs$sztak Aidan hátán kita int-a minden egyes izmot% A -adász érezte a lány a#kait magán, s ez csak még #obban felkorbácsolta az érzékeinek gyönyörét% Aidan lass'tott tem ó#án, de cs' )#ének lökései er)sek maradtak, kezei-el feszülten szor'totta magához a másikat% A lány az ö-é -olt% Az élet ár#a, akire hossz$ és üres é-századokon keresztül -árt% Alexandria -olt a férfi -ilága% A fény az életében% A sz'nek, amikr)l azt hitte örökre el-esz'tette )ket% 3 -olt a betel#esedés, amir)l soha nem is gondolta, hogy létezik% @s ) most már örökre az ö-é, és örökre -ele marad%

683