P. 1
OMFP 79

OMFP 79

|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

ORDIN nr. 79 din 21 ianuarie 2014 privind principalele aspect legate de întocmirea şi depunerea situa iilor !

inanciare anuale şi a raport"rilor conta#ile anuale ale operatorilor economici la unit" ile teritoriale ale $inisterului %inan elor &u#lice Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. '4(2009 privind organizarea şi funcţionarea ini!terului "inanţelor #u$lice% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% 'n te&eiul prevederilor art. 4% ()% art. *+ alin. (*) şi art. *, din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% în $aza art. 1* din .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012 pentru apro$area 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% viceprim+ministrul, ministrul !inan elor pu#lice % e&ite ur&ătorul ordin2 -rt. 1 .1/ #otrivit prevederilor art. () alin. (1) din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% per!oanele prevăzute la art. 1 alin. (1) / (4) din lege au o$ligaţia !ă întoc&ea!că !ituaţii financiare anuale% inclu!iv în !ituaţia fuziunii% divizării !au lic3idării ace!tora% în condiţiile legii. .2/ #otrivit art. (, alin. (1) din -egea nr. )2(1991% repu$licată cu &odificările şi co&pletările ulterioare% e4erciţiul financiar reprezintă perioada pentru care tre$uie întoc&ite !ituaţiile financiare anuale şi% de regulă% coincide cu anul calendari!tic. -rt. 2 #rezentul ordin !e aplică de către entităţile cărora le !unt incidente 0egle&entările conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% de către entităţile care aplică 1i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate% apro$at prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011% precu& şi de cele cărora le !unt incidente 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. -rt. ' 9ntităţile cărora le !unt incidente 0egle&entările conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună !ituaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în condiţiile prevăzute în ane4a nr. 1. -rt. 4 .1/ #otrivit prevederilor art. : alin. (11) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% per!oanele care în e4erciţiul financiar precedent au înregi!trat cifra de afaceri netă !u$ ec3ivalentul în lei al !u&ei de *:.000 euro şi totalul activelor !u$ ec3ivalentul în lei al !u&ei de *:.000 euro pot opta pentru !i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

.2/ #er!oanele care au optat pentru !i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună !ituaţii financiare anuale !i&plificate la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în condiţiile prevăzute în ane4a nr. 1. -rt. 0 .1/ 1ocietăţile care aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% inclu!iv cele al căror e4erciţiu financiar diferă de anul calendari!tic% au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună !ituaţii financiare anuale individuale la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în condiţiile prevăzute în ane4a nr. 1. .2/ #otrivit prevederilor art. () alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% pentru per!oanele ;uridice care aplică 1tandardele internaţionale de raportare financiară (6"01)% !ituaţiile financiare au co&ponentele prevăzute de ace!te !tandarde. .'/ 1ocietăţile &enţionate la alin. (1) au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună raportări conta$ile anuale încleiate la *1 dece&$rie la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în condiţiile prevăzute în ane4a nr. *. .4/ 9le&entele raportate prin !ituaţiile financiare anuale% re!pectiv raportările conta$ile anuale întoc&ite de !ocietăţile prevăzute la alin. (1)% !e deter&ină pe $aza prevederilor cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .0/ #revederile .rdinului vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% referitoare la efectuarea retratării% înregi!trarea în conta$ilitate a rezultatelor ace!teia% întoc&irea $alanţei de verificare şi a !ituaţiilor financiare anuale% re!pectiv a raportării conta$ile anuale% !e aplică şi !ocietăţilor ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01*. .*/ #entru e4erciţiul financiar al anului (01*% !ocietăţile ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01* întoc&e!c !ituaţiile financiare anuale individuale în $aza 6"01 prin retratarea infor&aţiilor din conta$ilitatea organizată în $aza 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .7/ 'ncepând cu e4erciţiul financiar al anului (014% !ocietăţile ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01* ţin conta$ilitatea în $aza prevederilor 6"01. -rt. * .1/ #entru !copuri conta$ile% entităţile pot opta pentru un e4erciţiu financiar diferit de anul calendari!tic% în condiţiile prevăzute la art. (, alin. (*) şi (*1) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .2/ 9ntităţile care au optat pentru un e4erciţiu financiar diferit de anul calendari!tic au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în condiţiile prevăzute în ane4a nr. ( !au *% după caz. Ane4ele nr. ( şi * fac parte integrantă din prezentul ordin. .'/ 9ntităţile prevăzute la alin. (() întoc&e!c raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie di!tinct de !ituaţiile financiare anuale înc3eiate la data alea!ă pentru ace!tea% cu re!pectarea prevederilor -egii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .4/ -a întoc&irea% de către entităţile prevăzute la alin. (()% a !ituaţiilor financiare

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

anuale !unt avute în vedere atât prevederile regle&entărilor conta$ile aplica$ile% cât şi prevederile .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 1.)7)(2010 privind întoc&irea 1ituaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un e4erciţiu financiar diferit de anul calendari!tic% potrivit art. (, alin. (*) din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991. -rt. 7 5in punct de vedere conta$il% !ediile per&anente din 0o&ânia care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate reprezintă !u$unităţi fără per!onalitate ;uridică ce aparţin ace!tor per!oane ;uridice şi au o$ligaţia întoc&irii !ituaţiilor financiare anuale şi a raportărilor conta$ile cerute de -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 'n !ituaţia în care per!oana ;uridică cu !ediul în !trăinătate îşi de!făşoară activitatea în 0o&ânia prin &ai &ulte !edii per&anente% !ituaţiile financiare anuale şi raportările conta$ile cerute de -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% !e întoc&e!c de !ediul per&anent de!e&nat !ă îndeplinea!că o$ligaţiile fi!cale% ace!tea reflectând activitatea tuturor !ediilor per&anente. -rt. ) #er!oanele care fac o$iectul prezentului ordin !unt denu&ite în înţele!ul ace!tuia entităţi. -rt. 9 .1/ #otrivit prevederilor art. *+ alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% pe perioada lic3idării% per!oanele ;uridice aflate în lic3idare depun% în ter&en de <0 de zile de la înc3eierea fiecărui an calendari!tic% la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice o raportare conta$ilă anuală% în !tructura prevăzută în ane4a nr. (. .2/ 1i!te&ul de raportare conta$ilă anuală cuprin! în ane4a nr. ( !e aplică% de a!e&enea% şi !u$unităţilor de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean% în condiţiile prevăzute la art. ,. .'/ #otrivit art. : din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% !u$unităţile de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean nu întoc&e!c !ituaţii financiare anuale pentru propria activitate. -rt. 10 .1/ 1e apro$ă !tructura for&ularelor =5ate infor&ative= (cod *0) şi =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% prevăzute în ane4a nr. 4. .2/ 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate% întoc&ite potrivit prevederilor .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011% re!pectiv !ituaţiile financiare anuale întoc&ite potrivit .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% de către entităţile al căror e4erciţiu financiar coincide cu anul calendari!tic vor fi în!oţite de for&ularele prevăzute la alin. (1). -rt. 11 .1/ 9ntităţile autorizate% regle&entate şi !upraveg3eate de >anca ?aţională a 0o&âniei% re!pectiv de Autoritatea de 1upraveg3ere "inanciară% întoc&e!c !ituaţii financiare anuale la *1 dece&$rie având în vedere% pe lângă regle&entările aplica$ile ace!tora% şi prevederile generale cuprin!e la pct. 6.1.: şi la pct. 6.1.+ din ane4a nr. 1. .2/ #er!oanele ;uridice fără !cop patri&onial întoc&e!c !ituaţii financiare anuale înc3eiate la *1 dece&$rie având în vedere% pe lângă regle&entările aplica$ile ace!tora% şi prevederile generale cuprin!e la pct. 6.1.4 din ane4a nr. 1. -rt. 12 -a data intrării în vigoare a prezentului ordin !e a$rogă .rdinul vicepri&/&ini!trului%

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

&ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 40(201' privind principalele a!pecte legate de întoc&irea şi depunerea !ituaţiilor financiare anuale şi a raportărilor conta$ile anuale ale operatorilor econo&ici la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% pu$licat în onitorul .ficial al 0o&âniei% #artea 6% nr. 44 din (1 ianuarie (01*. -rt. 1' #rezentul ordin !e pu$lică în onitorul .ficial al 0o&âniei% #artea 6.

-N12- nr. 13 &rincipalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situa iilor !inanciare anuale 4156I7N1- I3 &revederi generale 1.1. 9ntităţile prevăzute la art. * din ordin întoc&e!c !ituaţii financiare anuale potrivit 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 7icepri&/&ini!tru% &ini!trul finanţelor pu$lice% Daniel 58i oiu 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 1.2. 9ntităţile prevăzute la art. 4 din ordin întoc&e!c !ituaţii financiare anuale

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

!i&plificate potrivit .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011 pentru apro$area 1i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate. 1.'. 9ntităţile prevăzute la art. : din ordin întoc&e!c !ituaţii financiare anuale potrivit 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 1.4. #er!oanele ;uridice fără !cop patri&onial prevăzute la art. 1 alin. (() din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% întoc&e!c !ituaţii financiare anuale la *1 dece&$rie co&pu!e din $ilanţ şi contul rezultatului e4erciţiului% în for&atul prevăzut de 0egle&entările conta$ile pentru per!oanele ;uridice fără !cop patri&onial% apro$ate prin .rdinul &ini!trului econo&iei şi finanţelor nr. 1.9*9(2007% utilizând progra&ul de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice pentru ace!tea. 1.0. @ .1/ 6n!tituţiile de credit% in!tituţiile financiare ne$ancare% definite potrivit regle&entărilor legale% în!cri!e în 0egi!trul general% in!tituţiile de plată şi in!tituţiile e&itente de &onedă electronică% definite potrivit legii% care acordă credite legate de !erviciile de plată şi a căror activitate e!te li&itată la pre!tarea de !ervicii de plată% re!pectiv e&itere de &onedă electronică şi pre!tare de !ervicii de plată% "ondul de garantare a depozitelor în !i!te&ul $ancar% precu& şi entităţile autorizate% regle&entate şi !upraveg3eate de Autoritatea de 1upraveg3ere "inanciară întoc&e!c !ituaţii financiare anuale pentru e4erciţiul financiar înc3eiat la *1 dece&$rie% în confor&itate cu regle&entările conta$ile aplica$ile ace!tora% potrivit art. 4 alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .2/ 1ituaţiile financiare anuale% cu e4cepţia !ituaţiilor financiare anuale individuale confor&e cu 6"01 întoc&ite de in!tituţiile de credit% vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% în for&atul !ta$ilit de ace!te in!tituţii cu atri$uţii de regle&entare în do&eniul conta$ilităţii. 1.*. @ .1/ -a întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate% regle&entate şi !upraveg3eate de >anca ?aţională a 0o&âniei !unt avute în vedere% pe lângă regle&entările aplica$ile ace!tora% şi prevederile cuprin!e în 0egle&entările conta$ile aplica$ile in!tituţiilor de credit% re!pectiv in!tituţiilor financiare ne$ancare şi "ondului de garantare a depozitelor în !i!te&ul $ancar. #entru ace!te entităţi% ter&enul de depunere la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice a !ituaţiilor financiare anuale% în!oţite de docu&ente prevăzute de lege% e!te de 1:0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiar. .2/ #otrivit prevederilor art. () alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% pentru in!tituţiile de credit care aplică 1tandardele internaţionale de raportare financiară (6"01)% !ituaţiile financiare au co&ponentele prevăzute de ace!te !tandarde. 'n vederea depunerii !ituaţiilor financiare anuale în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% in!tituţiile de credit folo!e!c progra&ul de a!i!tenţă pu! la di!poziţie gratuit de către ini!terul "inanţelor #u$lice pe !ite/ul Agenţiei ?aţionale de Ad&ini!trare "i!cală% denu&ită în continuare A?A"% prin care !e generează un fişier de tip #5"% având ataşat un fişier 4&l% care conţine datele de identificare a in!tituţiei de credit% precu& şi un fişier cu e4ten!ia zip. "işierul cu e4ten!ia zip va conţine !ituaţiile financiare anuale şi docu&entele cerute de lege aşa cu& ace!tea !unt întoc&ite de in!tituţia de credit şi !canate% al$/negru% lizi$il şi cu o rezoluţie care !ă per&ită încadrarea în li&ita a <%: > a fişierului #5" la care e!te ataşat fişierul zip. .'/ 9ntităţile prevăzute la alin. (() întoc&e!c raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie di!tinct de !ituaţiile financiare anuale. "or&atul electronic al raportării conta$ile anuale la *1 dece&$rie% conţinând for&ulari!tica nece!ară şi progra&ul de verificare cu docu&entaţia de utilizare aferentă% !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţie% gratuit% de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe !erverul de Ae$ al ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro. .4/ #entru entităţile autorizate% regle&entate şi !upraveg3eate de >anca ?aţională a 0o&âniei% cu e4cepţia celor &enţionate la alin. (()% for&atul electronic al !ituaţiilor financiare anuale% conţinând for&ulari!tica nece!ară şi progra&ul de verificare cu docu&entaţia de utilizare aferentă% !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţie% gratuit% de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe !erverul de Ae$ al ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro. .0/ 1ucur!alele in!tituţiilor (altele decât in!tituţiile de credit) din alte !tate &e&$re ale Bniunii 9uropene nu întoc&e!c !ituaţii financiare anuale% ur&ând !ă depună la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice o raportare conta$ilă anuală în for&atul !ta$ilit de >anca ?aţională a 0o&âniei. "or&atul electronic al raportării conta$ile anuale !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţie% gratuit% de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe portalul ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro 1.7. 9ntităţile prevăzute la art. 1 alin. (1)/(*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% indiferent de for&a de organizare% for&a de proprietate şi de regle&entările conta$ile aplica$ile% au o$ligaţia !ă depună !ituaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% potrivit prevederilor legale în vigoare.

4156I7N1- II3 5erin e privind întocmirea şi depunerea situa iilor !inanciare anuale 4794156I7N1- -3 &entru entit" ile care aplic" Reglement"rile conta#ile con!orme cu Directiva a I:+a a 5omunit" ilor 1conomice 1uropene, parte component" a Reglement"rilor conta#ile con!orme cu directivele europene, apro#ate prin Ordinul ministrului !inan elor pu#lice nr. '.000(2009, cu modi!ic"rile şi complet"rile ulterioare 2.1. 9ntităţile care la data $ilanţului depăşe!c li&itele a două dintre cele * criterii de &ări&e prevăzute la art. * alin. (1) din .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009 pentru apro$area 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% şi anu&e2 / total active2 *.+:0.000 euroC / cifra de afaceri netă2 ,.*00.000 euroC / nu&ăr &ediu !alariaţi2 :0% întoc&e!c !ituaţii financiare anuale care cuprind2 1.$ilanţ (cod 10)C (.cont de profit şi pierdere (cod (0)C

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

*.!ituaţia &odificărilor capitalului propriuC 4.!ituaţia flu4urilor de nu&erarC :.note e4plicative la !ituaţiile financiare anuale. Ace!tea vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% cuprin!e în ane4a nr. 4 la ordin. 2.2. 9ntităţile care la data $ilanţului nu depăşe!c li&itele a două dintre criteriile de &ări&e prevăzute la art. * alin. (1) din .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% întoc&e!c !ituaţii financiare anuale pre!curtate care cuprind2 1.$ilanţ pre!curtat (cod 10)C (.cont de profit şi pierdere (cod (0)C *.note e4plicative la !ituaţiile financiare anuale pre!curtate. .pţional% ele pot întoc&i !ituaţia &odificărilor capitalului propriu şiD!au !ituaţia flu4urilor de nu&erar. Ace!tea vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% cuprin!e în ane4a nr. 4 la ordin. 2.'. 'n vederea raportării unitare a infor&aţiilor% $ilanţul va purta !i&$olul =cod 10=% iar contul de profit şi pierdere !i&$olul =cod (0=. 2.4. 'n cazul entităţilor nou/înfiinţate% ace!tea pot întoc&i pentru pri&ul e4erciţiu financiar de raportare !ituaţii financiare anuale pre!curtate !au !ituaţii financiare anuale cu : co&ponente. #entru al doilea e4erciţiu financiar de raportare% ace!te entităţi analizează indicatorii deter&inaţi din !ituaţiile financiare anuale ale e4erciţiului financiar precedent şi indicatorii deter&inaţi pe $aza datelor din conta$ilitate şi a $alanţei de verificare înc3eiate la !fârşitul e4erciţiului financiar curent% întoc&ind !ituaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de &ări&e înregi!trate. 1e aplică% de a!e&enea% prevederile pct. (.1<. 2.0. #entru întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale% încadrarea în criteriile de &ări&e prevăzute la art. * alin. (1) din .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% !e efectuează la !fârşitul e4erciţiului financiar% pe $aza indicatorilor deter&inaţi din !ituaţiile financiare anuale aferente e4erciţiului financiar precedent şi a indicatorilor deter&inaţi pe $aza datelor din conta$ilitate şi a $alanţei de verificare înc3eiate la finele e4erciţiului financiar curent% utilizându/!e cur!ul de !c3i&$ valutar co&unicat de >anca ?aţională a 0o&âniei% vala$il la data înc3eierii e4erciţiului financiar. 2.*. @ .1/ #revederile de &ai !u! referitoare la co&ponentele !ituaţiilor financiare anuale !e aplică şi !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% cu e4cepţia !u$unităţilor de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean. .2/ 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% în !copul întoc&irii !ituaţiilor financiare anuale% !oldul conturilor 4)1 =5econtări între unitate şi !u$unităţi= şi 4)( =5econtări între !u$unităţi= !e tran!feră în contul 4+1 =5e$itori diverşi=Danalitic di!tinct !au 4+( =8reditori diverşi=Danalitic di!tinct% după caz% ur&ând ca% la începutul e4erciţiului financiar ur&ător% !ă !e repună în conturile din care au provenit. .'/ 'n !ituaţia în care per!oana ;uridică cu !ediul în !trăinătate îşi de!făşoară activitatea în 0o&ânia prin &ai &ulte !edii per&anente% !ituaţiile financiare anuale !e întoc&e!c de !ediul per&anent de!e&nat !ă îndeplinea!că o$ligaţiile fi!cale% ace!tea reflectând activitatea tuturor !ediilor per&anente. 'n ace!t !cop% !ediul per&anent de!e&nat procedează la în!u&area infor&aţiilor core!punzătoare activităţii de!făşurate de fiecare !ediu per&anent. 2.7. ?otele e4plicative cuprin!e în cap. 66 / !ecţiunea < din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% nu !unt li&itative% ace!tea ur&ând !ă conţină cel puţin infor&aţiile cerute de acea!tă

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

!ecţiune. 2.). "or&ularele din cadrul !ituaţiilor financiare anuale !unt prevăzute în cap. 76 al 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.9. @ .1/ 1ituaţiile financiare anuale !e !e&nează de per!oanele a$ilitate potrivit legii. .2/ 1ituaţiile financiare anuale !e !e&nează şi de către ad&ini!tratorul !au per!oana care are o$ligaţia ge!tionării entităţii. 2.10. @ /// #ag. + din :1 .1/ 9ntităţile co&pletează datele de identificare (denu&irea entităţii% adre!a% telefonul şi nu&ărul de în&atriculare la regi!trul co&erţului)% precu& şi datele referitoare la încadrarea corectă în for&a de proprietate şi codul unic de înregi!trare% fără a !e folo!i pre!curtări !au iniţiale. 'n că!uţe !e vor trece codurile care deli&itează încadrarea entităţii. .2/ 9ntităţile co&pletează codul privind activitatea% cod for&at din 4 cifre (cla!e de activităţi)% potrivit 8la!ificării activităţilor din econo&ia naţională / 8A9?% apro$ată prin Hotărârea Guvernului nr. *0*(1997% cu &odificările ulterioare. 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% codul 8A9? în!cri! în !ituaţiile financiare anuale întoc&ite de !ediul per&anentD!ediul per&anent de!e&nat din 0o&ânia core!punde propriei activităţi de!făşurate de ace!ta. .'/ #revederile referitoare la co&pletarea for&ai de proprietate !e vor avea în vedere şi de !u$unităţile înregi!trate în 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate. .4/ 1ocietăţile care% potrivit actului con!titutiv% reprezintă filiale ale unor !ocietăţi cu capital integral !au &a;oritar de !tat co&pletează la for&a de proprietate codul 1:% re!pectiv (<% după caz. .0/ ?eco&pletarea corectă pe pri&a pagină a for&ularului =>ilanţ= cu datele prevăzute la ace!t punct !au co&pletarea for&ularelor cuprin!e în !ituaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la i&po!i$ilitatea identificării entităţii% acea!ta fiind !ancţionată potrivit prevederilor art. 4( din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.11. @ .1/ 9ntităţile în!criu în for&ularul =8ontul de profit şi pierdere=% la rândul 1< =1alarii şi inde&nizaţii=% toate c3eltuielile reprezentând drepturi !alariale. -a ace!t rând !e cuprind şi drepturile cola$oratorilor% !ta$ilite potrivit legi!laţiei &uncii% care !e preiau din rula;ul de$itor al contului +(1 =83eltuieli cu cola$oratorii=% analitic =8ola$oratori per!oane fizice=. .2/ -a rândul :) din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e cuprinde contravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor în $aza prevederilor -egii nr. 142(199) privind acordarea tic3etelor de &a!ă% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.12. 1ituaţiile financiare anuale !e întoc&e!c şi !e pu$lică% potrivit legii% în li&$a ro&ână şi în lei. Acea!tă unitate de &ă!ură !e va trece pe fiecare for&ular în parte. 2.1'. 'n for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% infor&aţiile !unt în!cri!e la co!tul i!toric !au la valoarea reevaluată a i&o$ilizărilor% după caz. 'n cadrul ace!tui for&ular% la =1ituaţia a;u!tărilor pentru depreciere= !e în!criu infor&aţiile din conta$ilitate reprezentând a;u!tările pentru depreciere !au pierdere de valoare aferente i&o$ilizărilor. 2.14. @ .1/ 'n for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0)% la rândurile 01% 0( şi 0* coloana 1% entităţile care au în !u$ordine !u$unităţi vor în!crie cifra 1% indiferent de nu&ărul ace!tora.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

.2/ 0ândul 0* coloana 1% din for&ularul =5ate infor&ative= !e co&pletează nu&ai de entităţile care în e4erciţiul financiar curent nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere (rezultat financiar zero). .'/ -a rândurile privind plăţile re!tante din for&ularul =5ate infor&ative= !e în!criu !u&ele de la !fârşitul e4erciţiului financiar care au depăşit ter&enele de plată prevăzute în contracte !au acte nor&ative. 2.10. @ .1/ #otrivit art. 1): din -egea !ocietăţilor nr. '1(1990% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% con!iliul de ad&ini!traţie% re!pectiv directoratul% e!te o$ligat !ă depună la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guvernare.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% !ituaţiile financiare anuale% raportul lor% raportul cenzorilor !au raportul auditorilor financiari% după caz. /// #ag. , din :1 .2/ 9ntităţile pot depune !ituaţiile financiare anuale şi docu&entele cerute de lege% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic% la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. *27(1990 privind î&$unătăţirea di!ciplinei depunerii $ilanţurilor conta$ile şi a altor docu&ente cu caracter financiar/conta$il şi fi!cal% de către agenţii econo&ici şi alţi contri$ua$ili% !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guvernare.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă. 9ntităţile depun !ituaţiile financiare anuale la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% pe !uport &agnetic% î&preună cu !ituaţiile financiare anuale li!tate cu a;utorul progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice% !e&nate şi şta&pilate% potrivit legii. .'/ -a depunerea !ituaţiilor financiare anuale !e vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.0)0(200' pentru aplicarea unor prevederi ale -egii nr. 1*1(200' privind unele &ă!uri pentru a!igurarea tran!parenţei în e4ercitarea de&nităţilor pu$lice% a funcţiilor pu$lice şi în &ediul de afaceri% prevenirea şi !ancţionarea corupţiei% referitoare la i&ple&entarea 1i!te&ului 9lectronic ?aţional% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4794156I7N1- 93 &entru entit" ile care aplic" 4istemul simpli!icat de conta#ilitate, apro#at prin Ordinul ministrului !inan elor pu#lice nr. 2.2'9(2011 2.1*. 9ntităţile care în e4erciţiul financiar precedent au îndeplinit conco&itent ur&ătoarele două criterii de &ări&e2 / cifra de afaceri netă !u$ ec3ivalentul în lei al !u&ei de *:.000 euro% inclu!iv% şi / totalul activelor !u$ ec3ivalentul în lei al !u&ei de *:.000 euro% inclu!iv% pot opta pentru aplicarea !i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate. 'n ace!t caz% ele întoc&e!c !ituaţii financiare anuale !i&plificate care cuprind2 / $ilanţ !i&plificat (cod 10)C / cont de profit şi pierdere !i&plificat (cod (0). Ace!tea vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% cuprin!e în ane4a nr. 4 la ordin. 2.17. 'n vederea raportării unitare a infor&aţiilor% $ilanţul !i&plificat va purta !i&$olul =cod 10=% iar contul de profit şi pierdere !i&plificat% !i&$olul =cod (0=. 2.1). @ .1/ 'ncadrarea în criteriile de &ări&e prevăzute la pct. (.1+ !e efectuează pe $aza indicatorilor deter&inaţi din !ituaţiile financiare anuale% re!pectiv a $alanţei de verificare% înc3eiate la finele e4erciţiului financiar precedent% utilizându/!e cur!ul de !c3i&$ valutar co&unicat de >anca ?aţională a 0o&âniei% vala$il la data înc3eierii aceluiaşi e4erciţiu financiar. .2/ 9ntităţile care% la finele e4erciţiului financiar precedent% depăşe!c li&itele unuia !au a&$elor criterii de &ări&e prevăzute la pct. (.1+ aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% începând cu pri&a raportare conta$ilă efectuată în e4erciţiul financiar ur&ător celui pentru care !/a cor !tata t depăşirea criteriilor. .'/ 9ntităţile care îndepline!c cele două criterii prevăzute la pct. (.1+% dar nu optează pentru aplicarea !i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.19. 'n cazul entităţilor nou/înfiinţate% ace!tea pot opta în pri&ul e4erciţiu financiar fie pentru aplicarea !i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate% fie pentru aplicarea 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 5acă în al doilea e4erciţiu financiar de raportare ace!te entităţi încetează !ă îndeplinea!că criteriile prevăzute la pct. (.1+% ele !unt o$ligate !ă aplice 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. /// #ag. ) din :1 2.20. @ .1/ 9ntităţile care au optat pentru aplicarea !i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor econo&ico/financiare planul de conturi !i&plificat şi trata&entele conta$ile prevăzute de regle&entările conta$ile !i&plificate. .2/ 'n funcţie de nece!ităţile de infor&aţii şi co&ple4itatea operaţiunilor econo&icofinanciare% ace!te entităţi pot utiliza şi conturi din #lanul de conturi general% precu& şi trata&ente conta$ile cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .'/ 9ntităţile care au utilizat o parte !au toate conturile din #lanul de conturi general cuprin! în 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% co&pletează !ituaţiile financiare anuale !i&plificate pe $aza infor&aţiilor core!punzătoare ele&entelor prezentate în ace!te !ituaţii. .4/ 9ntităţile care au optat pentru !i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate% inclu!iv cele care au utilizat unele trata&ente conta$ile cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% şiD!au o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprin! în aceleaşi regle&entări% întoc&e!c !ituaţii financiare anuale !i&plificate% care !e co&pun din $ilanţ şi cont de profit şi pierdere !i&plificate% în condiţiile prevăzute de legea conta$ilităţii. 2.21. 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate tre$uie în!oţite de o declaraţie !cri!ă de a!u&are a ră!punderii conducerii entităţii pentru întoc&irea ace!tora în confor&itate cu !i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate. 2.22. "or&ularele cuprin!e în !ituaţiile financiare anuale !i&plificate !unt prevăzute în cap. 76 din 1i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate% apro$at prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011. 2.2'. @ .1/ 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate !e întoc&e!c şi !e !e&nează de către per!oanele care organizează şi conduc conta$ilitatea entităţilor% potrivit legii. .2/ 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate !e !e&nează şi de către ad&ini!tratorul !au per!oana care are o$ligaţia ge!tionării entităţii. 2.24. @ .1/ 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% în !copul întoc&irii !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate% !oldul conturilor 4)1 =5econtări între unitate şi !u$unităţi= şi 4)( =5econtări între !u$unităţi= !e tran!feră în contul 4+1 =5e$itori diverşi=Danalitic di!tinct !au 4+( =8reditori diverşi=Danalitic di!tinct% după caz% ur&ând ca% la începutul e4erciţiului financiar ur&ător% !ă !e repună în conturile din care au provenit.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

.2/ 'n !ituaţia în care per!oana ;uridică cu !ediul în !trăinătate îşi de!făşoară activitatea în 0o&ânia prin &ai &ulte !edii per&anente% !ituaţiile financiare anuale !i&plificate !e întoc&e!c de !ediul per&anent de!e&nat !ă îndeplinea!că o$ligaţiile fi!cale% ace!tea reflectând activitatea tuturor !ediilor per&anente. 'n ace!t !cop% !ediul per&anent de!e&nat procedează la în!u&area infor&aţiilor core!punzătoare activităţii de!făşurate de fiecare !ediu per&anent. 2.20. @ .1/ 9ntităţile vor co&pleta datele de identificare (denu&irea entităţii% adre!a% telefonul şi nu&ărul de în&atriculare la regi!trul co&erţului)% precu& şi datele referitoare la încadrarea corectă în for&a de proprietate şi codul unic de înregi!trare% fără a !e folo!i pre!curtări !au iniţiale. 'n că!uţe !e vor trece codurile care deli&itează încadrarea entităţii. .2/ 9ntităţile co&pletează codul privind activitatea% cod for&at din 4 cifre (cla!e de activităţi)% potrivit 8la!ificării activităţilor din econo&ia naţională / 8A9?% apro$ată prin Hotărârea Guvernului nr. *0*(1997% cu &odificările ulterioare. 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% codul 8A9? în!cri! în !ituaţiile financiare anuale întoc&ite de !ediul /// #ag. < din :1 per&anent din 0o&ânia core!punde propriei activităţi de!făşurate de ace!ta. .'/ ?eco&pletarea corectă pe pri&a pagină a for&ularului =>ilanţ !i&plificat= cu datele prevăzute &ai !u! !au co&pletarea for&ularelor cuprin!e în !ituaţiile financiare anuale !i&plificate cu date eronate conduce la i&po!i$ilitatea identificării entităţii% acea!ta fiind !ancţionată confor& prevederilor art. 4( din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.2*. @ .1/ 9ntităţile în!criu în for&ularul =8ontul de profit şi pierdere !i&plificat=% la rândul 1< =1alarii şi inde&nizaţii=% toate c3eltuielile reprezentând drepturi !alariale. -a ace!t rând !e cuprind şi drepturile cola$oratorilor% !ta$ilite potrivit legi!laţiei &uncii% care !e preiau din rula;ul de$itor al contului +(0 =83eltuieli cu alte !ervicii e4ecutate de terţi=Danalitic =8ola$oratori per!oane fizice=. .2/ -a rândul :) din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e cuprinde contravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor în $aza prevederilor -egii nr. 142(199)% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .'/ 'n for&ularul =5ate infor&ative=% la rândurile 01% 0( şi 0* coloana 1% entităţile care au în !u$ordine !u$unităţi vor în!crie cifra 1 indiferent de nu&ărul ace!tora. 0ândul 0* coloana 1% din for&ularul =5ate infor&ative=% !e co&pletează nu&ai de entităţile care în e4erciţiul financiar curent nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere (rezultat financiar zero). 2.27. 'n for&ularul =5ate infor&ative=% la rândurile privind plăţile re!tante !e în!criu !u&ele de la !fârşitul e4erciţiului financiar care au depăşit ter&enele de plată prevăzute în contracte !au acte nor&ative. 2.2). 'n for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% infor&aţiile !unt în!cri!e la co!tul i!toric !au la valoarea reevaluată a i&o$ilizărilor% după caz. 'n cadrul ace!tui for&ular% la =1ituaţia a;u!tărilor pentru depreciere= !e în!criu infor&aţiile din conta$ilitate reprezentând a;u!tările pentru depreciere !au pierdere de valoare aferente i&o$ilizărilor. 2.29. 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate !e întoc&e!c şi !e pu$lică% potrivit legii% în li&$a ro&ână şi în lei. Acea!tă unitate de &ă!ură !e va trece pe fiecare for&ular în parte. 2.'0. @ .1/ #otrivit art. 1): din -egea nr. '1(1990% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% con!iliul de ad&ini!traţie% re!pectiv directoratul% e!te o$ligat !ă depună la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guve&are.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% !ituaţiile financiare anuale !i&plificate%

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

raportul lor% raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari% după caz. .2/ 9ntităţile pot depune !ituaţiile financiare anuale !i&plificate şi docu&entele cerute de lege% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic% la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. *27(1990% !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guvernare.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă. 9ntităţile depun !ituaţiile financiare anuale la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% pe !uport &agnetic% î&preună cu !ituaţiile financiare anuale li!tate cu a;utorul progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice% !e&nate şi şta&pilate% potrivit legii. .'/ -a depunerea !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate !e vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.0)0(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4794156I7N1- 53 &entru societ" ile c"rora le surit incidente Reglement"rile conta#ile con!orme cu 4tandardele interna ionale de raportare !inanciar", aplica#ile societ" ilor comerciale ale c"ror valori mo#iliare sunt admise la tran;ac ionare pe o pia " reglementat", apro#ate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul !inan elor pu#lice, nr. 1.2)*(2012, cu modi!ic"rile şi /// #ag. 10 din :1 complet"rile ulterioare 2.'1. 9ntităţile prevăzute la art. : din ordin întoc&e!c şi pu$lică% confor& prevederilor art. * din .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. ))1(2012 privind aplicarea de către !ocietăţile co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată a 1tandardelor 6nternaţionale de 0aportare "inanciară% !ituaţii financiare anuale individuale întoc&ite în $aza 1tandardelor 6nternaţionale de 0aportare "inanciară (6"01). 2.'2. @ .1/ #revederile .rdinului vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012 pentru apro$area 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% referitoare la efectuarea retratării% înregi!trarea în conta$ilitate a rezultatelor ace!teia% întoc&irea $alanţei de verificare şi a !ituaţiilor financiare anuale% re!pectiv a raportării conta$ile anuale% !e aplică şi !ocietăţilor ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01*. .2/ #entru înregi!trarea în conta$ilitate a rezultatelor retratării !e folo!e!c conturile cuprin!e în #lanul de conturi prevăzut la pct. 14* din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .'/ #entru e4erciţiul financiar al anului (01*% !ocietăţile ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01* întoc&e!c !ituaţiile financiare anuale individuale în $aza 6"01 prin retratarea infor&aţiilor din conta$ilitatea organizată în $aza 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 'n ace!t !cop% pentru data de *1 dece&$rie (01* !e procedează la întoc&irea $alanţei de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate în $aza 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% !e efectuează şi !e înregi!trează în conta$ilitate operaţiunile de retratare şi !e o$ţine $alanţa de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate potrivit prevederilor 6"01. .4/ >alanţa de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate potrivit prevederilor 6"01

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

!tă la $aza întoc&irii !ituaţiilor financiare anuale prevăzute la art. ) alin. (1) din .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% precu& şi a raportării conta$ile prevăzute la art. 1* alin. (() din .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .0/ 9le&entele raportate prin !ituaţiile financiare anuale% re!pectiv raportările conta$ile anuale întoc&ite de !ocietăţile prevăzute la alin. (1) !e deter&ină pe $aza prevederilor cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.''. @ .1/ 9ntităţile prevăzute la pct. (.*1 au o$ligaţia !ă depună !ituaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în!oţite de docu&entele prevăzute de lege. #otrivit prevederilor art. () alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% pentru per!oanele ;uridice care aplică 6"01% !ituaţiile financiare au co&ponentele prevăzute de ace!te !tandarde. .2/ .dată cu docu&entele prevăzute la alin. (1) entităţile prevăzute la pct. (.*( depun şi o !ituaţie cuprinzând rezultatele retratării% în $aza 6"01% a infor&aţiilor din conta$ilitatea organizată în $aza 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a /// #ag. 11 din :1 a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .'/ 1ituaţia &enţionată la alin. (() !e depune în for&atul prevăzut în ane4a nr. ( la .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.'4. @ .1/ 1ituaţiile financiare anuale !e !e&nează de per!oanele a$ilitate potrivit legii. .2/ 1ituaţiile financiare anuale !e !e&nează şi de către ad&ini!tratorul !au per!oana care are o$ligaţia ge!tionării entităţii. .'/ 1ituaţiile financiare anuale !e auditează potrivit legii. .4/ 1ituaţiile financiare anuale !e întoc&e!c şi !e pu$lică% potrivit legii% în li&$a ro&ână şi în lei. Acea!tă unitate de &ă!ură !e va trece pe fiecare for&ular în parte. 2.'0. #otrivit prevederilor -egii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% şi ale art. 1): din -egea nr. '1(1990% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% con!iliul de ad&ini!traţie% re!pectiv directoratul% e!te o$ligat !ă depună la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.eguvernare. ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% !ituaţiile financiare anuale% în!oţite de docu&entele prevăzute de lege. 2.'*. @ .1/ 'n vederea depunerii !ituaţiilor financiare anuale în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% !ocietăţile &enţionate la pct. (.*1 folo!e!c progra&ul de a!i!tenţă pu! la di!poziţie gratuit de către ini!terul "inanţelor #u$lice pe !ite/ul A?A"% prin care !e generează un fişier de tip #5"% având ataşat un fişier 4&l% care conţine datele de identificare ale !ocietăţii% precu& şi un fişier cu e4ten!ia zip. "işierul cu e4ten!ia zip va conţine !ituaţiile financiare anuale şi docu&entele cerute de lege aşa cu& ace!tea !unt întoc&ite de !ocietăţi şi !canate% al$/negru% lizi$il şi cu o rezoluţie care !ă per&ită încadrarea în li&ita a <%: > a fişierului #5" la care e!te ataşat fişierul zip. .2/ -a depunerea !ituaţiilor financiare anuale !e va avea în vedere şi Hotărârea Guvernului nr. 1.0)0(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- III3 <ermenul de depunere a situa iilor !inanciare anuale şi a situa iilor !inanciare anuale simpli!icate la unit" ile teritoriale ale

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

$inisterului %inan elor &u#lice '.1. @ .1/ Eer&enele pentru depunerea !ituaţiilor financiare anuale şi a !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !unt ur&ătoarele2 a/ pentru !ocietăţile% !ocietăţileDco&paniile naţionale% regiile autono&e% in!titutele naţionale de cercetare/dezvoltare% 1:0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiarC #/ pentru celelalte per!oane prevăzute la art. 1 din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% 1(0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiar. .2/ 8u e4cepţia !u$unităţilor de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean% !u$unităţile din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul !au do&iciliul în !trăinătate% depun !ituaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice în ter&en de 1:0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiar. Acelaşi ter&en !e aplică şi pentru depunerea !ituaţiilor financiare anuale şi a !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate întoc&ite de !ediile per&anente prevăzute la art. , din ordin. 1ediile per&anente de!e&nate depun !ituaţiile financiare anuale% re!pectiv !ituaţiile financiare anuale !i&plificate% la unitatea teritorială unde ace!tea !unt înregi!trate. '.2. @ .1/ 9ntităţile vor depune% potrivit legii% la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !ituaţii financiare anuale% re!pectiv !ituaţii financiare anuale !i&plificate% întoc&ite cu a;utorul progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice. /// #ag. 1( din :1 .2/ 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate% re!pectiv !ituaţiile financiare anuale% întoc&ite de către entităţile al căror e4erciţiu financiar coincide cu anul calendari!tic% cu e4cepţia !ituaţiilor financiare anuale întoc&ite de !ocietăţile ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% cuprin!e în ane4a nr. 4 la ordin. '.'. @ .1/ 9ntităţile care nu au de!făşurat activitate de la con!tituire până la !fârşitul e4erciţiului financiar de raportare nu întoc&e!c !ituaţii financiare anuale% re!pectiv !ituaţii financiare anuale !i&plificate% ur&ând !ă depună în ace!t !en! la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice o declaraţie pe propria ră!pundere a per!oanei care are o$ligaţia ge!tionării entităţii% care !ă cuprindă toate datele de identificare a entităţii2 / denu&irea co&pletă (confor& certificatului de în&atriculare)C / adre!a şi nu&ărul de telefonC / nu&ărul de înregi!trare la regi!trul co&erţuluiC / codul unic de înregi!trareC / capitalul !ocial. .2/ 5epunerea la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice a declaraţiilor &enţionate la alin. (1) !e efectuează în ter&en de +0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiar. .'/ #revederile alin. (1) şi (()% referitoare la depunerea declaraţiei% !e aplică în &od core!punzător şi !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% de către fiecare a!e&enea !u$unitate. '.4. ?edepunerea !ituaţiilor financiare anuale% re!pectiv a !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate la *1 dece&$rie !au a declaraţiilor% după caz% &enţionate la pct. *.1 şi *.*% !e !ancţionează confor& prevederilor art. 4( din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. '.0. #otrivit art. (< şi *0 din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% !ituaţiile financiare anuale vor fi în!oţite de raportul ad&ini!tratorilor% raportul de audit !au raportul co&i!iei de cenzori% după caz% şi de propunerea de di!tri$uire a profitului !au de acoperire a pierderii conta$ile. 1ituaţiile

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

financiare anuale vor fi în!oţite de o declaraţie !cri!ă a per!oanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% prin care îşi a!u&ă ră!punderea pentru întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale şi confir&ă că2 a/ politicile conta$ile utilizate la întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale !unt în confor&itate cu regle&entările conta$ile aplica$ileC #/ !ituaţiile financiare anuale oferă o i&agine fidelă a poziţiei financiare% perfor&anţei financiare şi a celorlalte infor&aţii referitoare la activitatea de!făşuratăC c/ per!oana ;uridică îşi de!făşoară activitatea în condiţii de continuitate. '.*. 1ituaţiile financiare anuale !i&plificate vor fi în!oţite de raportul ad&ini!tratorilor la a cărui ela$orare !e aplică prevederile !ecţiunii 10 =8onţinutul raportului ad&ini!tratorilor= din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- I:3 5ompletarea situa iilor !inanciare anuale şi a situa iilor !inanciare anuale simpli!icate -. 8o&pletarea !ituaţiilor financiare anuale !e efectuează folo!indu/!e #lanul de conturi general prevăzut la cap. 67 din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% parte co&ponentă a 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 9. 8o&pletarea !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate de către entităţile care au optat pentru aplicarea !i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate !e efectuează cu re!pectarea /// #ag. 1* din :1 prevederilor pct. (.(0. 5. 8o&pletarea !ituaţiilor financiare anuale de către !ocietăţile ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată !e efectuează folo!indu/!e #lanul de conturi prevăzut la cap. 7 din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele 6nternaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- :3 Nomenclator + !orme de proprietate 4156I7N1- :I3 %ormatul electronic al situa iilor !inanciare anuale şi al situa iilor !inanciare anuale simpli!icate *.1. "or&atul electronic al !ituaţiilor financiare anuale întoc&ite de entităţile cărora le !unt incidente regle&entările conta$ile apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% şi al !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate întoc&ite de entităţile care aplică 1i!te&ul !i&plificat de conta$ilitate% apro$at prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011% conţinând for&ulari!tica nece!ară şi progra&ul de verificare cu docu&entaţia de utilizare aferentă% !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţia entităţilor% gratuit% de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe portalul ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro 8odul 5enu&irea 10 #0.#069EAE9 59 1EAE 11 0egii autono&e 1( 1ocietăţi co&erciale cu capital integral de !tat 1* 6n!titute naţionale de cercetare/dezvoltare 14 8o&panii şi !ocietăţi naţionale 1: 1ocietăţi co&erciale reprezentând filiale ale unor !ocietăţi co&erciale cu capital integral de !tat 1+ Alte unităţi econo&ice de !tat netran!for&ate în !ocietăţi co&erciale !au regii autono&e

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

(0 #0.#069EAE9 6FEG (cu capital de !tat şi privat) #0.#069EAE9 6FEG (cu capital de !tat / !u$ :0H) (1 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat auto3ton şi de !tat !trăin (( 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat auto3ton şi !trăin (* 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat auto3ton (4 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat !trăin #0.#069EAE9 6FEG (cu capital de !tat / :0H şi pe!te :0H) (: 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat auto3ton şi de !tat !trăin (+ 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat auto3ton şi !trăin (, 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat auto3ton () 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat şi privat !trăin (< 1ocietăţi co&erciale reprezentând filiale ale unor !ocietăţi co&erciale cu capital &a;oritar de !tat *0 #0.#069EAE9 6?56765BA-G/#067AEG (cu capital2 privat auto3ton% privat auto3ton şi !trăin% privat !trăin% !ocietăţi agricole) *1 1ocietăţi co&erciale în nu&e colectiv *( 1ocietăţi co&erciale în co&andită !i&plă ** 1ocietăţi co&erciale în co&andită pe acţiuni *4 1ocietăţi co&erciale pe acţiuni *: 1ocietăţi co&erciale cu ră!pundere li&itată *+ 1ocietăţi agricole *, 1ocietăţi co&erciale cu capital de !tat% privatizate în cur!ul anului curent 40 #0.#069EAE9 8..#90AE61EG 41 8ooperative de con!u& 4( 8ooperative &eşteşugăreşti 4* 8ooperative şi a!ociaţii agricole netran!for&ate 44 8ooperative de credit :0 #0.#069EAE9 .>IE9A18G (!ocietăţi co&erciale aparţinând organizaţiilor şi in!tituţiilor politice şi o$şteşti) /// #ag. 14 din :1 "or&atul electronic al !ituaţiilor financiare anuale şi al !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate% generat prin progra&ele de a!i!tenţă% con!tă într/un fişier #5" având ataşat un fişier 4&l şi un fişier cu e4ten!ia zip. "işierul cu e4ten!ia zip va conţine docu&entele cerute de lege !canate al$/negru% lizi$il şi cu o rezoluţie care !ă per&ită încadrarea în li&ita a 10 > a fişierului #5" la care e!te ataşat fişierul zip. *.2. 'n vederea depunerii !ituaţiilor financiare anuale în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă% !ocietăţile care aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% precu& şi entităţile prevăzute la pct. +.1% al căror e4erciţiu financiar e!te diferit de anul calendari!tic% folo!e!c progra&ul de a!i!tenţă pu! la di!poziţie gratuit de către ini!terul "inanţelor #u$lice pe !ite/ul A?A"% prin care !e generează un fişier de tip #5"% având ataşat un fişier 4&l% care conţine datele de identificare a !ocietăţii precu& şi un fişier cu e4ten!ia zip. "işierul cu e4ten!ia zip va conţine !ituaţiile financiare anuale% re!pectiv !ituaţiile financiare anuale !i&plificate% şi docu&entele cerute de lege aşa cu& ace!tea !unt întoc&ite de entităţi şi !canate% al$/negru% lizi$il şi cu o rezoluţie care !ă per&ită încadrarea în li&ita a <%: > a fişierului #5" la care e!te ataşat fişierul zip. -N12- nr. 23 4istemul de raportare conta#il" anual" la '1 decem#rie 4156I7N1- I3 &revederi generale 1.1. 9ntităţile prevăzute la art. + din ordin% cu e4cepţia celor care aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice. 1.2. 1i!te&ul de raportare conta$ilă anuală !e aplică şi per!oanelor ;uridice aflate în lic3idare% potrivit legii% precu& şi !u$unităţilor de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean% potrivit prevederilor art. < din ordin şi cu re!pectarea condiţiilor prevăzute la art. , din ordin. 1.'. @ .1/ 9ntităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.( pot depune raportările conta$ile anuale direct la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. *27(1990 privind î&$unătăţirea di!ciplinei depunerii $ilanţurilor conta$ile şi a altor docu&ente cu caracter financiar/conta$il şi fi!cal% de către agenţii econo&ici şi alţi contri$ua$ili. .2/ -a depunerea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.0)0(200' pentru aplicarea unor prevederi ale -egii nr. 1*1(200' privind unele &ă!uri pentru a!igurarea tran!parenţei în e4ercitarea de&nităţilor pu$lice% a funcţiilor pu$lice şi în &ediul de afaceri% prevenirea şi !ancţionarea corupţiei% referitoare la i&ple&entarea !i!te&ului electronic naţional% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 1.4. @ .1/ 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% în !copul întoc&irii raportărilor conta$ile% !oldul conturilor 4)1 =5econtări între unitate şi !u$unităţi= şi 4)( =5econtări între !u$unităţi= !e tran!feră în contul 4+1 =5e$itori diverşi=Danalitic di!tinct !au 4+( =8reditori di verşi =Danalitic di!tinct% după caz% ur&ând ca% la începutul e4erciţiului financiar ur&ător% !ă !e repună în conturile din care au provenit. .2/ 'n !ituaţia în care per!oana ;uridică cu !ediul în !trăinătate îşi de!făşoară activitatea în 0o&ânia prin &ai &ulte !edii per&anente% raportările conta$ile anuale !e /// #ag. 1: din :1 întoc&e!c de !ediul per&anent de!e&nat !ă îndeplinea!că o$ligaţiile fi!cale% ace!tea reflectând activitatea tuturor !ediilor per&anente. 'n ace!t !cop% !ediul per&anent de!e&nat procedează la în!u&area infor&aţiilor core!punzătoare activităţii de!făşurate de fiecare !ediu per&anent. 4156I7N1- II3 5erin e privind întocmirea şi depunerea raport"rilor conta#ile anuale înc8eiate la '1 decem#rie 2.1. 9ntităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.( întoc&e!c şi depun la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie care cuprind ur&ătoarele for&ulare2 a/ 1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)% în !tructura prevăzută la pct. 4.(C #/ 1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor (cod (0)% în !tructura prevăzută la pct. 4.*C c/ 5ate infor&ative (cod *0)% în !tructura prevăzută în ane4a nr. 4 la ordinC d/ 1ituaţia activelor i&o$ilizate (cod 40)% în !tructura prevăzută în ane4a nr. 4 la ordin. 2.2. "or&ularele =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii=% =1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor=% =5ate infor&ative= şi =1ituaţia activelor i&o$ilizate=% cuprin!e în raportarea conta$ilă anuală la *1 dece&$rie% !unt întoc&ite pe $aza $alanţei de verificare a conturilor !intetice la data de *1 dece&$rie. 2.'. 9ntităţile co&pletează datele de identificare (denu&irea entităţii% adre!a% nu&ărul de telefon şi nu&ărul de în&atriculare la regi!trul co&erţului)% precu& şi datele referitoare la încadrarea corectă în for&a de proprietate şi codul unic de înregi!trare% fără a !e folo!i pre!curtări !au iniţiale. 'n că!uţe !e vor trece codurile care deli&itează încadrarea entităţii. 2.4. @ .1/ 9ntităţile co&pletează codul privind activitatea% cod for&at din 4 cifre (cla!e de

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

activităţi)% din 8la!ificarea activităţilor din econo&ia naţională / 8A9?% apro$ată prin Hotărârea Guvernului nr. *0*(1997% cu &odificările ulterioare. 'n cazul !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% codul 8A9? în!cri! în raportările conta$ile anuale întoc&ite de !ediul per&anent din 0o&ânia core!punde propriei activităţi de!făşurate de ace!ta. .2/ ?eco&pletarea corectă pe pri&a pagină a for&ularului =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii=% cu datele prevăzute &ai !u!% !au co&pletarea for&ularelor cuprin!e în raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie cu date eronate conduce la i&po!i$ilitatea identificării entităţii% acea!ta fiind !ancţionată confor& prevederilor art. 4( din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 2.0. @ .1/ 0aportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e !e&nează de per!oanele a$ilitate% potrivit legii. .2/ 0aportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e !e&nează şi de către ad&ini!tratorul !au per!oana care are o$ligaţia ge!tionării entităţii. 2.*. "or&atul electronic al raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% conţinând for&ulari!tica nece!ară şi progra&ul de verificare cu docu&entaţia de utilizare aferentă% !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice pentru întoc&irea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% aplica$il entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.(. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe !erverul de Ae$ al ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro. Ace!t progra& e!te ela$orat di!tinct de progra&ul de a!i!tenţă aplica$il pentru întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale% re!pectiv !ituaţiilor financiare anuale !i&plificate. 2.7. 9ntităţile depun la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guvernare.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă. 2.). "or&atul electronic al raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% generat prin /// #ag. 1+ din :1 progra&ele de a!i!tenţă% con!tă într/un fişier #5" având ataşat un fişier 4&l. 2.9. "or&ularele care co&pun raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e co&pletează în lei. Acea!tă unitate de &ă!ură !e va trece pe fiecare for&ular în parte. 2.10. -a co&pletarea for&ei de proprietate !e va avea în vedere acelaşi no&enclator privind for&ele de proprietate% cuprin! în ane4a nr. 1 la ordin. 2.11. @ .1/ 9ntităţile în!criu% la rândul 1< =1alarii şi inde&nizaţii= din cadrul for&ularului =1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor=% toate c3eltuielile reprezentând drepturi !alariale. -a ace!t rând !e cuprind şi drepturile cola$oratorilor% !ta$ilite potrivit legi!laţiei &uncii% care !e preiau din rula;ul de$itor al contului +(1 =83eltuieli cu cola$oratorii=% analitic =8ola$oratori per!oane fizice=. .2/ -a rândul :) din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e cuprinde contravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor în $aza prevederilor -egii nr. 142(199) privind acordarea tic3etelor de &a!ă% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- III3 <ermenul de depunere a raport"rilor conta#ile anuale la unit" ile teritoriale ale $inisterului %inan elor &u#lice '.1. 5epunerea la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice a raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% întoc&ite de entităţile prevăzute la pct. 1.1% precu& şi de !u$unităţile de!c3i!e în 0o&ânia de !ocietăţi rezidente în !tate aparţinând 1paţiului 9cono&ic 9uropean !e efectuează în ter&en de 1:0 de zile de la înc3eierea anului calendari!tic. Acelaşi ter&en !e aplică şi pentru depunerea raportărilor conta$ile anuale întoc&ite de !ediile per&anente prevăzute la art. , din ordin. 1ediile per&anente de!e&nate depun raportările conta$ile anuale la unitatea teritorială unde

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

ace!tea !unt înregi!trate. '.2. #otrivit prevederilor art. *+ alin. (*) din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% pe perioada lic3idării per!oanele ;uridice aflate în lic3idare depun o raportare conta$ilă anuală în ter&en de <0 de zile de la înc3eierea anului calendari!tic% la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice. '.'. @ .1/ 9ntităţile care nu au de!făşurat activitate de la con!tituire până la !fârşitul e4erciţiului financiar de raportare nu întoc&e!c raportări conta$ile anuale% ur&ând !ă depună în ace!t !en! la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice o declaraţie pe propria ră!pundere a per!oanei care are o$ligaţia ge!tionării entităţii% care !ă cuprindă toate datele de identificare a entităţii2 / denu&irea co&pletă (confor& certificatului de în&atriculare)C / adre!a şi nu&ărul de telefonC / nu&ărul de înregi!trare la regi!trul co&erţuluiC / codul unic de înregi!trareC / capitalul !ocial. .2/ 5epunerea la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice a declaraţiilor &enţionate la alin. (1) !e efectuează în ter&en de +0 de zile de la înc3eierea e4erciţiului financiar. .'/ #revederile de la alin. (1) şi (()% referitoare la depunerea declaraţiei% !e aplică în &od core!punzător şi !u$unităţilor fără per!onalitate ;uridică din 0o&ânia% care aparţin unor per!oane ;uridice cu !ediul în !trăinătate% de către fiecare a!e&enea !u$unitate. '.4. ?edepunerea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !au a declaraţiilor% după caz% &enţionate la pct. *.1/*.*% !e !ancţionează confor& prevederilor art. 4( din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- I:3 4tructura !ormularelor cuprinse în raport"rile conta#ile anuale la '1 decem#rie 4.1. 8o&pletarea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e efectuează folo!indu!e planul de conturi cuprin! în regle&entările conta$ile aplica$ile. 4.2. 1tructura for&ularului =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii= (cod 10)% prevăzut la pct. (.1 lit. a)% e!te ur&ătoarea2 Judeţul .................................... K@K@K 9ntitatea ........................................ "or&a de proprietate .................................... K@K@K Activitatea preponderentă /// #ag. 1, din :1 16EBAL6A A8E679-.0% 5AE.066-.0 I6 8A#6EA-B06-.0 #0.#066 la data de *1 dece&$rie ........................ Adre!a2 localitatea !ectorul ..........................% !tr. ............................... nr. ................% $l. ...........% !c. ....% ap. ............. Eelefon ..........................% fa4 ....................... ?u&ăr din regi!trul co&erţului (denu&ire cla!ă 8A9?) ........................................ 8od cla!ă 8A9? ............................................ K@K@K@K@K 8od unic de înregi!trare .........................K@K@K@K@K@K@K@K@K@K cod 10 / lei / 5enu&irea ele&entului ?r. rd. 1old an curent la2 1 ianuarie *1 dece&$rie A>1( A. A8E679 6 .>6-6MAE9 6. 6 .>6-6MG06 ?98.0#.0A-9

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1. 83eltuieli de con!tituire (ct. (01 / ()01) 01 (. 83eltuieli de dezvoltare (ct. (0* / ()0* / (<0*) 0( *. 8once!iuni% $revete% licenţe% &ărci co&erciale% drepturi şi active !i&ilare şi alte i&o$ilizări necorporale (ct. (0: N (0) / ()0: / ()0) / (<0: / (<0)) 0* 4. "ond co&ercial (ct. (0,1 / ()0, / (<0,) 04 :. Avan!uri şi i&o$ilizări necorporale în cur! de e4ecuţie (ct. (** N (*4 / (<**) 0: E.EA- (rd. 01 la 0:) 0+ 66. 6 .>6-6MG06 8.0#.0A-9 1. Eerenuri şi con!trucţii (ct. (11 N (1( / ()11 / ()1( / (<11 / (<1() 0, (. 6n!talaţii te3nice şi &aşini (ct. (1* N ((* / ()1* / (<1*) 0) *. Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier (ct. (14 N ((4 / ()14 / (<14) 0< 4. Avan!uri şi i&o$ilizări corporale în cur! de e4ecuţie (ct (*1 N (*( / (<*1) 10 E.EA- (rd. 0, la 10) 11 666. 6 .>6-6MG06 "6?A?86A09 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. (+1 / (<+1) 1( (. '&pru&uturi acordate entităţilor afiliate (ct. (+,1 N (+,( / (<+4) 1* *. 6ntere!e de participare Oct. (+* / (<+() 14 4. '&pru&uturi acordate entităţilor de care co&pania e!te legată în virtutea intere!elor de participare (ct. (+,* N (+,4 / (<+:) 1: :. 6nve!tiţii deţinute ca i&o$ilizări (ct. (+: N (++ / (<+*) 1+ +. Alte î&pru&uturi (ct. (+,:P N (+,+P N (+,, N (+,)P N (+,<P / (<++P / (<+)P) 1, E.EA- (rd. 1( la 1,) 1) A8E679 6 .>6-6MAE9 / E.EA- (rd. 0+ N 11N1)) 1< >. A8E679 8608B-A?E9 6. 1E.8B06 1. aterii pri&e şi &ateriale con!u&a$ile (ct. *01 N *(1 N *0( N *(( N *0* N *(* ND/ *0) N *:1 N *:) N *)1 N *() ND/ *)) / *<1 / *<( / *<:1 / *<:) / *<)) (0 (. #roducţia în cur! de e4ecuţie (ct. **1 N **( N *41 ND/ *4)P / *<* / *<41 / *<:() (1 *. #rodu!e finite şi &ărfuri (ct. *4: N *4+ ND/ *4)P N *:4 N *:+ N *:, N *+1 N *(+ ND/ *+) N *,1 N *(,ND/ *,) / *<4: / *<4+ / *<:* / *<:4 / *<:+ / *<:, / *<+ / *<, / 44()) (( 4. Avan!uri pentru cu&părări de !tocuri (ct. 40<1) (* E.EA- (rd. (0 la (*) (4 66. 809A?L9 (1u&ele care ur&ează !ă fie înca!ate după o perioadă &ai &are de un an tre$uie prezentate !eparat pentru fiecare ele&ent.) 1. 8reanţe co&erciale1 (ct. (+,:P N (+,+P N (+,)P N (+,<P / (<++P / (<+)P N 40<( N 411 N41* N 41)/4<1) (: (. 1u&e de înca!at de la entităţile afiliate (ct. 4:1PP / 4<:P) (+ *. 1u&e de înca!at de la entităţile de care co&pania e!te legată în virtutea intere!elor de participare (ct. 4:* / 4<:P) (, 4. Alte creanţe (ct. 4(: N 4()( N 4*1PP N 4*,PP N 4*)( N 441PP N 44(4 N 44()PP N 444PP N 44: N 44+PP N 44,PP N 44)( N 4:)( N 4+1 N 4,*PP /

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

4<+ N :1),) () :. 8apital !u$!cri! şi nevăr!at (ct. 4:+ / 4<:P) (< E.EA- (rd. (: la (<) *0 /// #ag. 1) din :1 666. 6?791E6L66 #9 E90 9? 18B0E 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. :01 / :<1) *1 (. Alte inve!tiţii pe ter&en !curt (ct. :0: N :0+ N :0, N :0) / :<: / :<+ / :<) N :11* N :114) *( E.EA- (rd. *1 N *() ** 67. 8A1A I6 8.?EB06 -A >G?86 (8t. :11( N :1( N :*1 N :*( N :41 N :4() *4 A8E679 8608B-A?E9 / E.EA- (rd. (4 N *0 N ** N *4) *: 8. 8H9-EB69-6 '? A7A?1 (ct. 4,1) *+ 5. 5AE.0662 1B 9-9 8A09 E09>B69 #-GE6E9 '?E0/. #906.A5G 59 #Q?G -A B? A? 1. '&pru&uturi din e&i!iunea de o$ligaţiuni% prezentându/!e !eparat î&pru&uturile din e&i!iunea de o$ligaţiuni converti$ile (ct. 1+1 N 1+)1 / 1+<) *, (. 1u&e datorate in!tituţiilor de credit (ct 1+(1 N 1+(( N 1+(4 N 1+(: N 1+(, N 1+)( N :1<1 N :1<( N :1<)) *) *. Avan!uri înca!ate în contul co&enzilor (ct. 41<) *< 4. 5atorii co&erciale / furnizori (ct. 401 N 404 N 40)) 40 :. 9fecte de co&erţ de plătit (ct. 40* N 40:) 41 +. 1u&e datorate entităţilor afiliate (ct. 1++1 N 1+): N (+<1 N 4:1PPP) 4( ,. 1u&e datorate entităţilor de care co&pania e!te legată în virtutea intere!elor de participare (ct. 1++* N 1+)+ N (+<( N 4:*PPP) 4* ). Alte datorii% inclu!iv datoriile fi!cale şi datoriile privind a!igurările !ociale (ct. 1+(* N 1+(+ N 1+, N 1+), N (+<* N 4(1 N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N 4()1 N 4*1PPP N 4*,PPP N 4*)1 N 441PPP N 44(* N 44()PPP N 444PPP N 44+PPP N 44,PPP N 44)1 N 4:: N 4:+PPP N 4:, N 4:)1 N 4+( N 4,*PPP N :0< N :1)+ N :1<* N :1<4 N :1<: N :1<+ N :1<,) 44 E.EA- (rd. *, la 44) 4: 9. A8E679 8608B-A?E9 ?9E9D5AE.066 8B09?E9 ?9E9 (rd. *: N *+/4: / +*) 4+ ". E.EA- A8E679 6?B1 5AE.066 8B09?E9 (rd. 1< N 4+) 4, G. 5AE.0662 1B 9-9 8A09 E09>B69 #-GE6E9 '?E0/. #906.A5G A6 A09 59 B? A? 1. '&pru&uturi din e&i!iunea de o$ligaţiuni% prezentându/!e !eparat î&pru&uturile din e&i!iunea de o$ligaţiuni converti$ile (ct. 1+1 N 1+)1 / 1+<) 4) (. 1u&e datorate in!tituţiilor de credit (ct. 1+(1 N 1+(( N 1+(4 N 1+(: N 1+(, N 1+)( N :1<1 N :1<( N :1<)) 4< *. Avan!uri înca!ate în contul co&enzilor (ct. 41<) :0 4. 5atorii co&erciale / furnizori (ct. 401 N 404 N 40)) :1 :. 9fecte de co&erţ de plătit (ct% 40* N 40:) :(

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

+. 1u&e datorate entităţilor afiliate (ct. 1++1 N 1+): N (+<1N4:1PPP) :* ,. 1u&e datorate entităţilor de care co&pania e!te legată în virtutea intere!elor de participare (ct. 1++* N 1+)+ N (+<( N 4:*PPP) :4 ). Alte datorii% inclu!iv datoriile fi!cale şi datoriile privind a!igurările !ociale (ct. 1+(* N 1+(+ N 1+, N 1+), N (+<* N 4(1 N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N 4()1 N 4*1PPP N 4*,PPP N 4*)1 N 441PPP N 44(* N 44()PPP N 444PPP N 44+PPP N 44,PPP N 44)1 N 4:: N 4:+PPP N 4:)1 N 4+( N 4,*PPP N :0< N :1)+ N :1<* N :1<4 N :1<: N :1<+ N :1<,) :: E.EA- (rd. 4) la ::) :+ H. #0.76M6.A?9 1. #rovizioane pentru pen!ii şi o$ligaţii !i&ilare (ct. 1:1:) :, (. #rovizioane pentru i&pozite (ct. 1:1+) :) *. Alte provizioane (ct. 1:11 N 1:1( N 1:1* N 1:14 N 1:1)) :< E.EA- (rd. :, la :<) +0 6. 79?6EB06 '? A7A?1 1. 1u$venţii pentru inve!tiţii (ct. 4,:) +1 (. 7enituri înregi!trate în avan! (ct. 4,() / total (rd. +* N +4)% din care2 +( 1u&e de reluat într/o perioadă de până la un an (ct. 4,(P) +* 1u&e de reluat într/o perioadă &ai &are de un an (ct. 4,(P) +4 *. 7enituri în avan! aferente activelor pri&ite prin tran!fer de la clienţi (ct. 4,)) +: "ond co&ercial negativ (ct. (0,:) ++ E.EA- (rd. +1 N +( N +: N ++) +, /// #ag. 1< din :1 @@@ 1 1u&ele în!cri!e la ace!t rând şi preluate din conturile (+,: la (+,< reprezintă creanţele aferente contractelor de lea!ing financiar şi altor contracte a!i&ilate% precu& şi alte creanţe i&o$ilizate% !cadente într/o perioadă &ai &ică de 1( luni. P 8onturi de repartizat după natura ele&entelor re!pective. PP 1olduri de$itoare ale conturilor re!pective. PPP 1olduri creditoare ale conturilor re!pective. 4.'. 1tructura for&ularului =1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor= (cod (0)% prevăzut la pct. (.1 lit. $)% e!te ur&ătoarea2 16EBAL6A 79?6EB06-.0 I6 8H9-EB69-6-.0 la data de *1 dece&$rie .................... J. 8A#6EA- I6 09M9079 6. 8A#6EA1. 8apital !u$!cri! văr!at (ct. 101() +) (. 8apital !u$!cri! nevăr!at (ct. 1011) +< *. #atri&oniul regiei (ct. 101:) ,0 4. #atri&oniul in!titutelor naţionale de cercetare/dezvoltare (ct. 101)) ,1 E.EA- (rd. +) la ,1) ,( 66. #06 9 59 8A#6EA- (ct. 104) ,* 666. 09M9079 56? 0997A-BA09 (ct. 10:) ,4 67. 09M9079 1. 0ezerve legale (ct. 10+1) ,: (. 0ezerve !tatutare !au contractuale (ct. 10+*) ,+ *. 0ezerve reprezentând !urplu!ul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 10+:) ,, 4. Alte rezerve (ct. 10+)) ,) E.EA- (rd. ,: la ,)) ,< Acţiuni proprii (ct. 10<) )0

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

8âştiguri legate de in!tru&entele de capitaluri proprii (ct. 141) )1 #ierderi legate de in!tru&entele de capitaluri proprii (ct. 14<) )( 7. #0."6EB- 1AB #6905909A 09#.0EAE(G) (ct. 11,) 1.-5 8 )* 1.-5 5 )4 76. #0."6EB- 1AB #6905909A -A 1"Q0I6EB- #906.A596 59 0A#.0EA09 1.-5 8 ): 1.-5 5 )+ 0epartizarea profitului (ct. 1(<) ), 8A#6EA-B06 #0.#066 / E.EA- (rd. ,( N ,* N ,4 N ,< /)0 N )1 / )( N )*/)4 N ): / )+ / ),) )) #atri&oniul pu$lic (ct. 101+) )< 8A#6EA-B06 / E.EA- (rd. )) N )<) <0 Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional cod *0 / lei / 5enu&irea indicatorilor ?r. rd. #erioada de raportare An precedent An curent A>1( 1. 8ifra de afaceri netă (rd. 0( N 0* / 04 N 0: N 0+) 01 #roducţia vândută (ct. ,01 N ,0(N ,0* N ,04 N ,0: N ,0+ N ,0)) 0( 7enituri din vânzarea &ărfurilor (ct. ,0,) 0* 0educeri co&erciale acordate (ct. ,0<) 04 7enituri din do$ânzi înregi!trate de entităţile radiate din 0egi!trul general şi care &ai au în derulare contracte de lea!ing (ct. ,++P) 0: 7enituri din !u$venţii de e4ploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. ,411) 0+ (. 7enituri aferente co!tului producţiei în cur! de e4ecuţie (ct. ,11 N ,1() 1old 8 0, 1old 5 0) *. #roducţia realizată de entitate pentru !copurile !ale proprii şi capitalizată (ct. 0< /// #ag. (0 din :1 ,(1 N ,(() 4. Alte venituri din e4ploatare (ct. ,:) N ,41, N ,)1:) 10 / din care% venituri din fondul co&ercial negativ 11 79?6EB06 56? 9F#-.AEA09 / E.EA- (rd. 01 N0,/0) N 0< N 10) 1( :. a) 83eltuieli cu &ateriile pri&e şi &aterialele con!u&a$ile (ct. +01 N +0( / ,41() 1*

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

Alte c3eltuieli &ateriale (ct. +0* N +04 N +0+ N +0)) 14 $)Alte c3eltuieli e4terne (cu energie şi apă) (ct. +0: / ,41*) 1: c) 83eltuieli privind &ărfurile (ct. +0,) 1+ 0educeri co&erciale pri&ite (ct. +0<) 1, +. 83eltuieli cu per!onalul (rd. 1< N (0)% din care2 1) a) 1alarii şi inde&nizaţii1 (ct. +41 N +4( N +4* N +44 / ,414) 1< $) 83eltuieli cu a!igurările şi protecţia !ocială (ct. +4: / ,41:) (0 ,. a) A;u!tări de valoare privind i&o$ilizările corporale şi necorporale (rd. (( / (*) (1 a.1) 83eltuieli (ct +)11 N +)1*) (( a.() 7enituri (ct. ,)1*) (* $) A;u!tări de valoare privind activele circulante (rd. (:/(+) (4 $.1) 83eltuieli (ct. +:4 N +)14) (: $.() 7enituri (ct. ,:4 N ,)14) (+ ). Alte c3eltuieli de e4ploatare (rd. () la *1) (, ).1. 83eltuieli privind pre!taţiile e4terne (ct. +11 N +1( N +1* N +14 N +(1 N +(( N +(* N +(4 N +(: N +(+ N +(, N +() / ,41+) () ).(. 83eltuieli cu alte i&pozite% ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. +*:) (< ).*. Alte c3eltuieli (ct. +:( N +:)) *0 83eltuieli cu do$ânzile de refinanţare înregi!trate de entităţile radiate din 0egi!trul general şi care &ai au în derulare contracte de lea!ing (ct. +++P) *1 A;u!tări privind provizioanele (rd. ** / *4) *( / 83eltuieli (ct. +)1() ** / 7enituri (ct ,)1() *4 8H9-EB69-6 59 9F#-.AEA09 / E.EA(rd. 1* la 1+ / 1, N 1) N (1 N (4 N (, N *() *: #0."6EB- 1AB #6905909A 56? 9F#-.AEA092 / #rofit (rd. 1(/*:) *+ / #ierdere (rd. *: /1() *, <. 7enituri din intere!e de participare (ct. ,+11 N ,+1*) *) / din care veniturile o$ţinute de la entităţile afiliate *< 10. 7enituri din alte inve!tiţii şi î&pru&uturi care fac parte din activele i&o$ilizate (ct. ,+*) 40 / din care veniturile o$ţinute de la entităţile afiliate 41 11. 7enituri din do$ânzi (ct. ,++P) 4( / din care veniturile o$ţinute de la entităţile afiliate 4* Alte venituri financiare (ct. ,+( N ,+4 N ,+: N ,+, N ,+)) 44 79?6EB06 "6?A?86A09 / E.EA- (rd. *) N 40 N 4( N 44) 4: 1(. A;u!tări de valoare privind i&o$ilizările financiare şi inve!tiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 4, / 4)) 4+ / 83eltuieli (ct. +)+) 4, / 7enituri (ct. ,)+) 4) 1*. 83eltuieli privind do$ânzile (ct. +++P / ,41)) 4< / din care c3eltuielile în relaţia cu entităţile afiliate :0 Alte c3eltuieli financiare (ct. ++* N ++4 N ++: N ++, N ++)) :1 8H9-EB69-6 "6?A?86A09 / E.EA- (rd. 4+ N 4< N :1) :( #0."6EB- 1AB #6905909A "6?A?86A0(G)2 / #rofit (rd. 4: / :() :* / #ierdere (rd. :( / 4:) :4

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

14. #0."6EB- 1AB #6905909A 8B09?E(A)2 / #rofit (rd. 1( N 4: / *: / :() :: / #ierdere (rd. *: N :( / 1( / 4:) :+ 1:. 7enituri e4traordinare (ct. ,,1) :, /// #ag. (1 din :1 @@@ 1 -a ace!t rând !e cuprind şi drepturile cola$oratorilor% !ta$ilite potrivit legi!laţiei &uncii% care !e preiau din rula;ul de$itor al contului +(1. 83eltuieli cu cola$oratorii=% analitic =8ola$oratori per!oane fizice=. P 8onturi de repartizat după natura ele&entelor re!pective. -N12- nr. '3 Raport"ri conta#ile anuale întocmite la '1 decem#rie de c"tre societ" ile ale c"ror valori mo#iliare sunt admise la tran;ac ionare pe o pia " reglementat" 4156I7N1- I3 &revederi generale 1.1. 9ntităţile ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% prevăzute la art. : din ordin% au o$ligaţia !ă întoc&ea!că şi !ă depună raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice. 1.2. @ .1/ 9le&entele prezentate în raportările conta$ile anuale întoc&ite de !ocietăţile prevăzute la art. : din ordin !e deter&ină pe $aza prevederilor cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .2/ #entru înregi!trarea în conta$ilitate a rezultatelor retratării !e folo!e!c conturile cuprin!e în #lanul de conturi prevăzut la pct. 14* din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. .'/ #entru data de *1 dece&$rie (01*% !ocietăţile ale căror valori &o$iliare au fo!t ad&i!e la tranzacţionare în cur!ul e4erciţiului financiar (01* procedează la întoc&irea $alanţei de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate în $aza 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu 5irectiva a 67/a a 8o&unităţilor 9cono&ice 9uropene% apro$ate prin .rdinul &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. Ace!tea înregi!trează în conta$ilitate operaţiunile de retratare şi o$ţin $alanţa de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate potrivit prevederilor 6"01. .4/ >alanţa de verificare cuprinzând infor&aţii deter&inate potrivit prevederilor 6"01 !tă la $aza întoc&irii raportării conta$ile anuale prevăzute la art. 1* alin. (() din .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu 1+. 83eltuieli e4traordinare (ct. +,1) :) 1,. #0."6EB- 1AB #6905909A 56? A8E676EAE9A 9FE0A.056?A0A2 / #rofit (rd. :, / :)) :< / #ierdere (rd. :) / :,) +0 79?6EB06 E.EA-9 (rd. 1( N 4: N :,) +1 8H9-EB69-6 E.EA-9 (rd. *: N :( N :)) +( #0."6EB- 1AB #6905909A >0BE(G)2 / #rofit (rd. +1 / +() +* / #ierdere (rd. +(/+1) +4 1). 6&pozitul pe profit (ct. +<1) +: 1<. Alte i&pozite neprezentate la ele&entele de &ai !u! (ct. +<)) ++ (0. #0."6EB- 1AB #6905909A ?9E(G) A #906.A596 59 0A#.0EA092 / #rofit (rd. +* / +4 / +: / ++) +, / #ierdere

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

(rd. +4 N +: N ++)C (rd. +: N ++/+*) +) Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional /// #ag. (( din :1 &odificările şi co&pletările ulterioare. 1.'. 9ntităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările conta$ile anuale direct la regi!tratura unităţilor teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au la oficiile poştale% prin !cri!ori cu valoare declarată% potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. *27(1990 privind î&$unătăţirea di!ciplinei depunerii $ilanţurilor conta$ile şi a altor docu&ente cu caracter financiar / conta$il şi fi!cal% de către agenţii econo&ici şi alţi contri$ua$ili. 5e a!e&enea% la depunerea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.0)0(200' pentru aplicarea unor prevederi ale -egii nr. 1*1(200' privind unele &ă!uri pentru a!igurarea tran!parenţei în e4ercitarea de&nităţilor pu$lice% a funcţiilor pu$lice şi în &ediul de afaceri% prevenirea şi !ancţionarea corupţiei=% referitoare la i&ple&entarea 1i!te&ului 9lectronic ?aţional% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- II3 5erin e privind întocmirea şi depunerea raport"rilor conta#ile anuale de c"tre societ" ile ale c"ror valori mo#iliare sunt admise la tran;ac ionare pa o pia " reglementat" 2.1. 9ntităţile prevăzute la pct. 1.1 întoc&e!c şi depun la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice raportări conta$ile anuale la *1 dece&$rie care cuprind ur&ătoarele for&ulare2 a/ 1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)% în !tructura prevăzută la pct. 4.(C #/ 1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor (cod (0)% în !tructura prevăzută la pct. 4.*C c/ 5ate infor&ative (cod *0)% în !tructura prevăzută la pct. 4.)C d/ 1ituaţia activelor i&o$ilizate (cod 40)% în !tructura prevăzută la pct. 4.<. "or&ularele =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii=% =1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor=% =5ate infor&ative= şi =1ituaţia activelor i&o$ilizate=% cuprin!e în raportarea conta$ilă anuală la *1 dece&$rie% !unt întoc&ite pe $aza $alanţei de verificare cuprinzând infor&aţiile deter&inate potrivit prevederilor 6"01. 2.2. 9ntităţile co&pletează datele de identificare (denu&irea entităţii% adre!a% nu&ărul de telefon şi nu&ărul de în&atriculare la regi!trul co&erţului)% precu& şi datele referitoare la încadrarea corectă în for&a de proprietate şi codul unic de înregi!trare% fără a !e folo!i pre!curtări !au iniţiale. 'n că!uţe !e vor trece codurile care deli&itează încadrarea entităţii. 2.'. @ .1/ 9ntităţile co&pletează codul privind activitatea% cod for&at din 4 cifre (cla!e de activităţi)% din 8la!ificarea activităţilor din econo&ia naţională / 8A9?% apro$ată prin Hotărârea Guvernului nr. *0*(1997% cu &odificările ulterioare. .2/ ?eco&pletarea corectă pe pri&a pagină a for&ularului =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor propriiRR cu datele prevăzute &ai !u! !au co&pletarea for&ularelor cuprin!e în raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie cu date eronate conduce la i&po!i$ilitatea identificării entităţii% acea!ta fiind !ancţionată potrivit prevederilor art. 4( din -egea conta$ilităţii nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

2.4. @ .1/ 0aportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e !e&nează de per!oanele a$ilitate% potrivit legii. .2/ 0aportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e !e&nează şi de către ad&ini!tratorul !au per!oana care are o$ligaţia ge!tionării entităţii. 2.0. "or&atul electronic al raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% conţinând for&ulari!tica nece!ară şi progra&ul de verificare cu docu&entaţia de utilizare aferentă% !e o$ţine prin folo!irea progra&ului de a!i!tenţă ela$orat de ini!terul "inanţelor #u$lice pentru întoc&irea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% aplica$il entităţilor prevăzute la pct. 1.1. #rogra&ul de a!i!tenţă e!te pu! la di!poziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice !au poate fi de!cărcat de pe !erverul de Ae$ al ini!terului "inanţelor #u$lice% de la adre!a AAA.&finante.ro. Ace!t progra& e!te ela$orat di!tinct de progra&ul de a!i!tenţă /// #ag. (* din :1 aplica$il pentru întoc&irea !ituaţiilor financiare anuale. 2.*. 9ntităţile depun la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie% în for&at 3ârtie şi în for&at electronic !au nu&ai în for&ă electronică pe portalul AAA.e/guvernare.ro% având ataşată o !e&nătură electronică e4tin!ă. 2.7. "or&atul electronic al raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% generat prin progra&ele de a!i!tenţă% con!tă într/un fişier #5" având ataşat un fişier 4&l. 2.). "or&ularele care co&pun raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e co&pletează în lei. Acea!tă unitate de &ă!ură !e va trece pe fiecare for&ular în parte. 4156I7N1- III3 <ermenul de depunere a raport"rilor conta#ile anuale întocmite la '1 decem#rie de c"tre societ" ile comerciale ale c"ror valori mo#iliare sunt admise la tran;ac ionare pe o pia " reglementat", la unit" ile teritoriale ale $inisterului %inan elor &u#lice '.1. 5epunerea la unităţile teritoriale ale ini!terului "inanţelor #u$lice a raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie% întoc&ite de entităţile prevăzute la pct. 1.1% !e efectuează în ter&en de 1:0 de zile de la înc3eierea anului calendari!tic. '.2. ?edepunerea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e !ancţionează confor& prevederilor art. 4( din -egea nr. )2(1991% repu$licată% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4156I7N1- I:3 4tructura !ormularelor cuprinse în raport"rile conta#ile anuale întocmite la '1 decem#rie de c"tre societ" ile ale c"ror valori mo#iliare sunt admise la tran;ac ionare pe o pia " reglementat" 4.1. 8o&pletarea raportărilor conta$ile anuale la *1 dece&$rie !e efectuează folo!indu!e #lanul de conturi prevăzut la pct. 14* din 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 9le&entele prezentate în raportările conta$ile anuale întoc&ite de !ocietăţile prevăzute la art. : din ordin !e deter&ină pe $aza prevederilor cuprin!e în 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% aplica$ile !ocietăţilor co&erciale ale căror valori &o$iliare !unt ad&i!e la tranzacţionare pe o piaţă regle&entată% apro$ate prin .rdinul vicepri&/&ini!trului% &ini!trul finanţelor pu$lice% nr. 1.2)*(2012% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4.2. 1tructura for&ularului =1ituaţia activelor% datoriilor şi capitalurilor proprii= (cod 10)% prevăzut la pct. (.1 lit. a)% e!te ur&ătoarea2 16EBAL6A A8E679-.0% 5AE.066-.0 I6 8A#6EA-B06-.0 #0.#066 la data de *1 dece&$rie .................. Judeţul .................................... K@K@K 9ntitatea ........................................ Adre!a2 localitatea !ectorul ..........................% !tr.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

............................... nr. ................% $l. ...........% !c. ....% ap. ............. Eelefon ..........................% fa4 ....................... ?u&ăr din regi!trul co&erţului "or&a de proprietate .................................... K@K@K Activitatea preponderentă (denu&ire cla!ă 8A9?) ........................................ 8od cla!ă 8A9? ............................................ K@K@K@K@K 8od unic de înregi!trare .........................K@K@K@K@K@K@K@K@K@K cod 10 / lei / 5enu&irea ele&entului ?r. rd. 1old an curent la2 1 ianuarie *1 dece&$rie A>1( A. A8E679 6 .>6-6MAE9 6. 6 .>6-6MG06 ?98.0#.0A-9 1. 83eltuieli de dezvoltare (ct. (0* / ()0* / (<0*) 01 (. 8once!iuni% $revete% licenţe% &ărci co&erciale% drepturi şi active !i&ilare şi alte i&o$ilizări necorporale (ct. (0: N (0) / ()0: / ()0) / (<0: / (<0+ / (<0)) 0( *. "ond co&ercial (ct. (0,1) 0* 4. 6&o$ilizări necorporale în cur! de e4ecuţie (ct. (** / (<**) 04 :. Active necorporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale ((0+/ 0: /// #ag. (4 din :1 ()0+/(<0,) E.EA- (rd. 01 la 0:) 0+ 66. 6 .>6-6MG06 8.0#.0A-9 1. Eerenuri şi con!trucţii (ct. (11 N (1(/()11 /()1(/(<11 /(<1() 0, (. 6n!talaţii te3nice şi &aşini (ct. (1* N ((* / ()1* / (<1*) 0) *. Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier (ct. (14 N ((4 / ()14 / (<14) 0< 4. 6nve!tiţii i&o$iliare (ct. (1:/()1:/(<1:) 10 :. 6&o$ilizări corporale în cur! de e4ecuţie (ct. (*1 / (<*1) 11 +. 6nve!tiţii i&o$iliare în cur! de e4ecuţie (ct. (*: / (<*:) 1( ,. Active corporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale ((1+ / ()1+ / (<1+) 1* E.EA- (rd. 0, la 1*) 14 666. A8E679 >6.-.G689 (ct. (41 / ()4 / (<4) 1: 67. 6 .>6-6MG06 "6?A?86A09 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. (+1 /(<+1) 1+ (. '&pru&uturi acordate entităţilor din grup (ct. (+,1 N (+,( / (<+4) 1, *. Acţiunile deţinute la entităţile a!ociate şi la entităţile controlate în co&un (ct. (+( N (+* / (<+() 1) 4. '&pru&uturi acordate entităţilor a!ociate şi entităţilor controlate în co&un (ct. (+,* N (+,4 / (<+:) 1< :. Alte titluri i&o$ilizate (ct. (+: N (++ / (<+*) (0 +. Alte î&pru&uturi (ct. (+,:P N (+,+P N (+,, N (+,)P N (+,<P / (<++P / (<+)P) (1 E.EA- (rd. 1+ la (1) ((

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

A8E679 6 .>6-6MAE9 / E.EA- (rd. 0+ N 14 N 1:N (() (* >. A8E679 8608B-A?E9 6. 1E.8B06 1. aterii pri&e şi &ateriale con!u&a$ile (ct. *01 N *0( N *0* ND/ *0) N *(1 N *(( N *(* N *() N *:1 N *:) N *)1 ND/ *)) / *<1 / *<( / *<:1 / *<:) / *<)) (4 (. Active i&o$ilizate deţinute în vederea vânzării (ct. *11) (: *. #roducţia în cur! de e4ecuţie (ct. **1 N *41 ND/ *4)P / *<* / *<41 / *<:() (+ 4. #rodu!e finite şi &ărfuri (ct. *(, N *4: N *4+ N *4, ND/ *4)P N *:4 N *:, N *,1 ND/ *,) / *<4: / *<4+ / *<:* / *<:4 / *<:, / *<, / 44()) (, E.EA- (rd. (4 la (,) () 66. 809A?L9 (1u&ele care ur&ează !ă fie înca!ate după o perioadă &ai &are de un an tre$uie prezentate !eparat pentru fiecare ele&ent) 1. 8reanţe co&erciale1 (ct. (+,:P N (+,+P N (+,)P N (+,<P / (<++P / (<+)P N 411 N 41* N 41)/4<1) (< (. Avan!uri plătite (ct. 40<) *0 *. 1u&e de înca!at de la entităţile din grup (ct. 4:1PP / 4<:P) *1 4. 1u&e de înca!at de la entităţile a!ociate şi entităţile controlate în co&un (ct. 4:* /4<:P) *( :. 8reanţe rezultate din operaţiunile cu in!tru&ente derivate (ct. 4+:) ** +. Alte creanţe (ct. 4(: N 4()( N 4*1 PP N 4*,PP N 4*)( N 441 PP N 44(4 N 44()PP N 444PP N 44: N 44+PP N 44,PP N 44)( N 4:)( N 4+1 N 4,*PP / 4<+ N :1),) *4 ,. 8apital !u$!cri! şi nevăr!at (ct. 4:+ / 4<:P) *: E.EA- (rd. (< la *:) *+ 666. 6?791E6L66 #9 E90 9? 18B0E (ct. :0: N :0+ N :0, N :0) / :<: / :<+ /:<) N :11* N :114) *, 67. 8A1A I6 8.?EB06 -A >G?86 (ct. :11( N :1( N :*1 N :*( N :41 N :4() *) A8E679 8608B-A?E9 / E.EA- (rd. () N *+ N *, N *)) *< 8. 8H9-EB69-6 '? A7A?1 (ct 4,1) 40 5. 5AE.0662 1B 9-9 8A09 E09>B69 #-GE6E9 '?E0/. #906.A5G 59 #Q?G -A B? A? 1. '&pru&uturi din e&i!iunea de o$ligaţiuni% prezentându/!e !eparat î&pru&uturile din e&i!iunea de o$ligaţiuni converti$ile (ct. 1+1 N 1+)1 / 1+<) 41 (. 1u&e datorate in!tituţiilor de credit 4( /// #ag. (: din :1 (ct. 1+(1 N 1+(( N 1+(4 N 1+(: N 1+(, N 1+)( N :1<1 N :1<( N :1<)) *. Avan!uri înca!ate în contul co&enzilor (ct. 41<) 4* 4. 5atorii co&erciale / furnizori (ct. 401 N 404 N 40)) 44 :. 9fecte de co&erţ de plătit (ct. 40* N 40:) 4: +. 5atorii din operaţiuni de lea!ing financiar (ct. 40+) 4+ ,. 1u&e datorate entităţilor din grup (ct. 1++1 N 1+): N (+<1 N 4:1PPP) 4,

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

). 1u&e datorate entităţilor a!ociate şi entităţilor controlate în co&un (ct. 1++* N 1+)+ N (+<( N 4:*PPP) 4) <. 5atorii rezultate din operaţiunile cu in!tru&ente derivate (ct. 4+:) 4< 10. Alte datorii% inclu!iv datoriile fi!cale şi datoriile privind a!igurările !ociale (ct. 1+(* N 1+(+ N 1+, N 1+), N (+<* N 4(1 N 4(( N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N 4()1 N 4*1PPP N 4*,PPP N 4*)1 N 441PPP N 44(* N 44()PPP N 444PPP N 44+PPP N 44,PPP N 44)1 N 4:: N 4:+PPP N 4:, N 4:)1 N 4+( N 4,*PPP N :0< N :1)+ N :1<* N :1<4 N :1<: N :1<+ N :1<,) :0 E.EA- (rd. 41 la :0) :1 9. A8E679 8608B-A?E9 ?9E9D5AE.066 8B09?E9 ?9E9 (rd. *< N 40 / :1 /,0) :( ". E.EA- A8E679 6?B1 5AE.066 8B09?E9 (rd. (* N :() :* G. 5AE.0662 1B 9-9 8A09 E09>B69 #-GE6E9 '?E0/. #906.A5A A6 A09 59 B? A? 1. '&pru&uturi din e&i!iunea de o$ligaţiuni% prezentându/!e !eparat î&pru&uturile din e&i!iunea de o$ligaţiuni converti$ile (ct. 1+1 N 1+)1 /1+<) :4 (. 1u&e datorate in!tituţiilor de credit (ct. 1+(1 N 1+(( N 1+(4 N 1+(: N 1+(, N 1+)( N :1<1 N:1<( N :1<)) :: *. Avan!uri înca!ate în contul co&enzilor (ct. 41<) :+ 4. 5atorii co&erciale / furnizori (ct. 401 N 404 N 40)) :, :. 9fecte de co&erţ de plătit (ct. 40* N 40:) :) +. 5atorii din operaţiuni de lea!ing financiar (ct. 40+) :< ,. 1u&e datorate entităţilor din grup (ct. 1++1 N 1+): N (+<1 N 4:1PPP) +0 ). 1u&e datorate entităţilor a!ociate şi entităţilor controlate în co&un (ct. 1++* N1+)+ N (+<( N 4:*PPP) +1 <. 5atorii rezultate din operaţiunile cu in!tru&ente derivate (ct. 4+:) +( 10. Alte datorii% inclu!iv datoriile fi!cale şi datoriile privind a!igurările !ociale (ct. 1+(* N 1+(+ N 1+, N 1+), N (+<* N 4(1 N 4(( N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N 4()1 N 4*1PPP N 4*,PPP N 4*)1 N 441PPP N 44(* N 44()PPP N 444PPP N 44+PPP N 44,PPP N 44)1 N 4:: N 4:+PPP N 4:)1 N 4+( N 4,*PPP N :0< N :1)+ N :1<* N :1<4 N :1<: N :1<+ N :1<,) +* E.EA- (rd. :4 la +*) +4 H. #0.76M6.A?9 1. #rovizioane pentru $eneficiile anga;aţilor (ct. 1:1,) +: (. Alte provizioane (ct. 1:11 N 1:1( N 1:1* N 1:14N1:1)) ++ E.EA- (rd. +: N ++) +, 6. 79?6EB06 '? A7A?1 1. 1u$venţii pentru inve!tiţii (ct. 4,:) +) (. 7enituri înregi!trate în avan! (ct. 4,() / total (rd. ,0 N ,1)% din care2 +< 1u&e de reluat într/o perioadă de până la un an (ct. 4,(P) ,0 1u&e de reluat într/o perioadă &ai &are de un an (ct. 4,(P) ,1 *. 7enituri în avan! aferente activelor pri&ite prin tran!fer de la clienţi (ct. 4,)) ,( E.EA- (rd. +) N +< N ,() ,* J. 8A#6EA- I6 09M9079 6. 8A#6EA1. 8apital !u$!cri! văr!at (ct. 101() ,4 (. 8apital !u$!cri! nevăr!at (ct. 1011) ,:

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

*. 8apital !u$!cri! reprezentând datorii financiare( (ct. 10(,) ,+ 4. A;u!tări ale capitalului !ocial (ct. 10()) 1.-5 8 ,, 1.-5 5 ,) :. Alte ele&ente de capitaluri proprii (ct. 10*) 1.-5 8 ,< 1.-5 5 )0 E.EA- (rd. ,4 N ,: N ,+ N ,, / ,) N ,< / )0) )1 66. #06 9 59 8A#6EA- (ct. 104) )( 666. 09M9079 56? 0997A-BA09 (ct. 10:) )* /// #ag. (+ din :1 @@@ 1 1u&ele în!cri!e la ace!t rând şi preluate din conturile (+,: la (+,< reprezintă creanţele aferente contractelor de lea!ing financiar şi altor contracte a!i&ilate% precu& şi alte creanţe i&o$ilizate% !cadente într/o perioadă &ai &ică de 1( luni. ( 'n ace!t cont !e evidenţiază acţiunile care% din punct de vedere al 6A1 *(% reprezintă datorii financiare. P 8onturi de repartizat după natura ele&entelor re!pective. PP 1olduri de$itoare ale conturilor re!pective. PPP 1olduri creditoare ale conturilor re!pective. 4.'. 1tructura for&ularului =1ituaţia veniturilor şi c3eltuielilor= (cod (0)% prevăzut la pct. (.1 lit. $)% e!te ur&ătoarea2 16EBAL6A 79?6EB06-.0 I6 8H9-EB69-6-.0 la data de *1 dece&$rie ......................... 67. 09M9079 1. 0ezerve legale (ct. 10+1) )4 (. 0ezerve !tatutare !au contractuale (ct. 10+*) ): *. Alte rezerve (ct. 10+)) )+ E.EA- (rd. )4 la )+) ), 5iferenţe de cur! valutar din conver!ia !ituaţiilor financiare anuale individuale într/o &onedă de prezentare diferită de &onedă funcţională (ct. 10,() 1.-5 8 )) 1.-5 5 )< Acţiuni proprii (ct. 10<) <0 8âştiguri legate de in!tru&entele de capitaluri proprii (ct. 141) <1 #ierderi legate de in!tru&entele de capitaluri proprii (ct. 14<) <( 7. 09MB-EAE 09#.0EAE% 8B 9F89#L6A 09MB-EAEB-B6 09#.0EAE #0.79?6E 56? A5.#EA09A #9?E0B #06 A 5AEG A 6A1 (< (ct. 11,) 1.-5 8 <* 1.-5 5 <4 76. 09MB-EAE 09#.0EAE #0.79?6E 56? A5.#EA09A #9?E0B #06 A 5AEA A 6A1 (< (ct. 11)) 1.-5 8 <: 1.-5 5 <+ 766. #0."6EB- 1AB #6905909A -A 1"Q0I6EB- #906.A596 59 0A#.0EA09 (ct. 1(1) 1.-5 8 <, 1.-5 5 <) 0epartizarea profitului (ct. 1(<) << 8A#6EA-B06 #0.#066 / E.EA- (rd. )1 N )( N )* N ), N )) / )< /<0 N <1 / <( N <*/<4 N <:/<+ N <,/<)/<<) 100 #atri&oniul pu$lic (ct. 10(+) 101 8A#6EA-B06 / E.EA- (rd. 100 N 101) 10( Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ......................

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional cod (0 / lei / 5enu&irea indicatorilor ?r. rd. #erioada de raportare An precedent An curent A>1( 1. 8ifra de afaceri netă (rd. 0( N 0* / 04 N 0:) 01 #roducţia vândută (ct. ,01 N ,0( N ,0* N ,04 N ,0: N ,0+ N ,0)) 0( 7enituri din vânzarea &ărfurilor (ct. ,0,) 0* 0educeri co&erciale acordate (ct. ,0<) 04 7enituri din !u$venţii de e4ploatare aferente cifrei de afaceri (ct. ,411) 0: (. 7enituri aferente co!turilor !tocurilor de produ!e (ct. ,11) 1old 8 0+ 1old 5 0, *. 7enituri din producţia de i&o$ilizări şi inve!tiţii i&o$iliare (rd. 0< N 10) 0) 4. 7enituri din producţia de i&o$ilizări necorporale şi corporale (ct. ,(1 N ,(() 0< :. 7enituri din producţia de inve!tiţii i&o$iliare (ct. ,(:) 10 +. 7enituri din activele i&o$ilizate (!au grupurile de!tinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. ,:*) 11 ,. 7enituri din reevaluarea i&o$ilizărilor necorporale şi corporale (ct. ,::) 1( /// #ag. (, din :1 ). 7enituri din inve!tiţii i&o$iliare (ct. ,:+) 1* <. 7enituri din active $iologice şi produ!e agricole (ct. ,:,) 14 10. 7enituri din !u$venţii de e4ploatare în caz de cala&ităţi şi alte eveni&ente !i&ilare (ct. ,41,) 1: 11. Alte venituri din e4ploatare (ct. ,:) N ,41<) 1+ 79?EB06 56? 9F#-.AEA09 / E.EA- (rd. 01 N 0+ / 0, N 0) N 11 N 1( N 1* N 14 N 1: N1+) 1, 1(. a) 83eltuieli cu &ateriile pri&e şi &aterialele con!u&a$ile (ct. +01 N +0( / ,41() 1) Alte c3eltuieli &ateriale (ct. +0* N +04 N +0)) 1< $) Alte c3eltuieli e4terne (cu energie şi apă) (ct. +0: / ,41*) (0 c) 83eltuieli privind &ărfurile (ct. +0,) (1 0educeri co&erciale pri&ite (ct. +0<) (( 1*. 83eltuieli cu per!onalul (rd. (4 N (:)% din care2 (* a) 1alarii şi inde&nizaţii1 (ct. +41 N +4( N +4* N +44 / ,414) (4

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

$) 83eltuieli cu a!igurările şi protecţia !ocială (ct. +4: / ,41:) (: 14. a) A;u!tări de valoare privind i&o$ilizările necorporale% corporale% inve!tiţiile i&o$iliare şi activele $iologice evaluate la co!t (rd. (, / ()) (+ a.1) 83eltuieli (ct. +)11 N +)1* N +)1+ N +)1,) (, a.() 7enituri (ct. ,)1* N ,)1+) () $) A;u!tări de valoare privind activele circulante (rd. *0 / *1) (< $.1) 83eltuieli (ct. +:4 N +)14) *0 $.() 7enituri (ct. ,:4 N ,)14) *1 1:. Alte c3eltuieli de e4ploatare (rd. ** la 41) *( 1:.1. 83eltuieli privind pre!taţiile e4terne (ct. +11 N +1( N +1* N +14 N +(1 N +(( N +(* N +(4 N +(: N +(+ N +(, N +() / ,41+) ** 1:.(. 83eltuieli cu alte i&pozite% ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. +*:) *4 1:.*. 83eltuieli cu protecţia &ediului încon;urător (ct. +:() *: 1:.4. 83eltuieli legate de activele i&o$ilizate (!au grupurile de!tinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. +:*) *+ 1:.:. 83eltuieli din reevaluarea i&o$ilizărilor necorporale şi corporale (ct. +::) *, 1:.+. 83eltuieli privind inve!tiţiile i&o$iliare (ct. +:+) *) 1:.,. 83eltuieli privind activele $iologice şi produ!ele agricole (ct. +:,) *< 1:.). 83eltuieli privind cala&ităţile şi alte eveni&ente !i&ilare (ct. +:),) 40 1:.<. Alte c3eltuieli (ct. +:)1 N +:)( N +:)* N +:): N +:))) 41 A;u!tări privind provizioanele (rd. 4* / 44) 4( / 83eltuieli (ct. +)1() 4* / 7enituri (ct. ,)1() 44 8H9-EB69-6 59 9F#-.AEA09 / E.EA(rd. 1) la (1 / (( N (* N (+ N (< N *( N 4() 4: #0."6EB- 1AB #6905909A 56? 9F#-.AEA092 4+ / #rofit (rd. 1,/4:) / #ierdere (rd. 4:/1,) 4, 1+. 7enituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. ,+11) 4) 1,. 7enituri din acţiuni deţinute la entităţi a!ociate şi entităţi controlate în co&un (ct. ,+1*) 4< 1). 7enituri din operaţiuni cu titluri şi alte in!tru&ente financiare (ct. ,+() :0 1<. 7enituri din operaţiuni cu in!tru&ente derivate (ct. ,+*) :1 (0. 7enituri din diferenţe de cur! valutar (ct. ,+:) :( (1. 7enituri din do$ânzi (ct. ,++P) :* / din care% veniturile o$ţinute de la entităţile din grup :4 ((. Alte venituri financiare (ct. ,+1: N ,+4 N ,+, N ,+)) :: 79?6EB06 "6?A?86A09 / E.EA(rd. 4) N 4< N :0 N :1 N :( N :* N ::) :+ (*. A;u!tări de valoare privind i&o$ilizările financiare şi inve!tiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. :) / :<) :, / 83eltuieli (ct. +)+) :) / 7enituri (ct. ,)+) :<

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/// #ag. () din :1 @@@ 1 -a ace!t rând !e cuprind şi drepturile cola$oratorilor% !ta$ilite potrivit legi!laţiei &uncii% care !e preiau din rula;ul de$itor al contului +(1 =83eltuieli cu cola$oratorii=% analitic =8ola$oratori per!oane fizice=. P 8onturi de repartizat după natura ele&entelor re!pective. 4.4. 1tructura for&ularelor =5ate infor&ative= (cod *0) şi =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40) şi &odul de co&pletare a ace!tora .1/ 'n for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0)% la rândurile 01% 0( şi 0* coloana 1% entităţile care au în !u$ordine !u$unităţi vor în!crie cifra 1% indiferent de nu&ărul ace!tora. .2/ 0ândul 0* coloana 1 din for&ularul =5ate infor&ative= !e co&pletează nu&ai de entităţile care în e4erciţiul financiar curent nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere (rezultat financiar zero). 4.0. -a rândurile privind plăţile re!tante din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e în!criu !u&ele care la data de *1 dece&$rie au depăşit ter&enele de plată prevăzute în contracte !au acte nor&ative. 4.*. -a rândul :) din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e va cuprinde contravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor în $aza prevederilor -egii nr. 142(199) privind acordarea tic3etelor de &a!ă% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 4.7. 'n for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% infor&aţiile !unt în!cri!e la co!tul i!toric !au la valoarea reevaluată a i&o$ilizărilor% după caz. 'n cadrul ace!tui for&ular% la =1ituaţia a;u!tărilor pentru depreciere= !e în!criu infor&aţiile din conta$ilitate reprezentând a;u!tările pentru depreciere !au pierdere de valoare aferente i&o$ilizărilor şi activelor $iologice. 4.). 1tructura for&ularului =5ate infor&ative= (cod *0)% prevăzut la pct. (.1 lit. c)% e!te ur&ătoarea2 5AE9 6?".0 AE679 la data de *1 dece&$rie ....................... (4. 83eltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte in!tru&ente financiare (ct. ++1) +0 (:. 83eltuieli privind operaţiunile cu in!tru&ente derivate (ct. ++() +1 (+. 83eltuieli privind do$ânzile (ct. +++P / ,41)) +( / din care% c3eltuielile în relaţia cu entităţile din grup +* (,. Alte c3eltuieli financiare (ct. ++* N ++4 N ++: N ++, N ++)) +4 8H9-EB69-6 "6?A?86A09 / E.EA- (rd. :, N +0 N +1 N +( N +4) +: #0."6EB- 1AB #6905909A "6?A?86A0(G)2 ++ / #rofit (rd. :+ / +:) / #ierdere (rd. +: / :+) +, 79?6EB06 E.EA-9 (rd. 1, N :+) +) 8H9-EB69-6 E.EA-9 (rd. 4: N +:) +< (). #0."6EB- 1AB #6905909A >0BE(G)2 / #rofit (rd. +) / +<) ,0 / #ierdere (rd. +< / +)) ,1 (<. 6&pozitul pe profit curent (ct. +<1) ,( *0. 6&pozitul pe profit a&ânat (ct. +<() ,* *1. 7enituri din i&pozitul pe profit a&ânat (ct. ,<() ,4 *(. Alte i&pozite neprezentate la ele&entele de &ai !u! (ct. +<)) ,: **. #0."6EB- 1AB #6905909A ?9E(G) A #906.A596 59 0A#.0EA092 / #rofit (rd. ,0/ ,( / ,* N ,4 / ,:) ,+ / #ierdere (rd. ,1 N,( N ,*/,4 N ,:)C (rd. ,( N ,* N ,: / ,0 / ,4) ,, Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ......................

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional cod *0 / lei / 6. 5ate privind rezultatul înregi!trat ?r. rd. ?r. unităţi 1u&e /// #ag. (< din :1 A>1( Bnităţi care au înregi!trat profit 01 Bnităţi care au înregi!trat pierdere 0( Bnităţi care nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere 0* 66. 5ate privind plăţile re!tante ?r. rd. Eotal (col. ( N *) 5in care2 #entru activitatea curentă #entru activitatea de inve!tiţii A>1(* #lăţi re!tante / total (rd. 0: N 0< N 1: la 1< N (*)% din care2 04 "urnizori re!tanţi / total (rd. 0+ la 0))% din care2 0: / pe!te *0 de zile 0+ / pe!te <0 de zile 0, / pe!te 1 an 0) .$ligaţii re!tante faţă de $ugetul a!igurărilor !ociale / total (rd. 10 la 14)% din care2 0< / contri$uţii pentru a!igurări !ociale de !tat datorate de anga;atori% !alariaţi şi alte per!oane a!i&ilate 10 / contri$uţii pentru fondul a!igurărilor !ociale de !ănătate 11 / contri$uţia pentru pen!ia !upli&entară 1( / contri$uţii pentru $ugetul a!igurărilor pentru şo&a; 1* / alte datorii !ociale 14 .$ligaţii re!tante faţă de $ugetele fondurilor !peciale şi alte fonduri 1: .$ligaţii re!tante faţă de alţi creditori 1+ 6&pozite şi ta4e neplătite la ter&enul !ta$ilit fa $ugetul de !tat 1, 6&pozite şi ta4e neplătite la ter&enul !ta$ilit la $ugetele locale 1) 8redite $ancare nera&$ur!ate la !cadenţă / total (rd. (0 la (()% din care2 1< / re!tante după *0 de zile (0 / re!tante după <0 de zile (1 / re!tante după 1 an (( 5o$ânzi re!tante (* 666. ?u&ăr &ediu de !alariaţi ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

an curent A>1( ?u&ăr &ediu de !alariaţi (4 ?u&ărul efectiv de !alariaţi e4i!tenţi la !fârşitul perioadei% re!pectiv la data de *1 dece&$rie (: 67. 5o$ânzi% dividende şi redevenţe plătite în cur!ul perioadei de raportare. 1u$venţii înca!ate şi creanţe re!tante ?r. rd. 1u&e A>1 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oanele fizice nerezidente% din care2 (+ / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat (, 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oanele fizice nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 () / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat (< 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oane ;uridice nerezidente% din care2 *0 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *1 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oane ;uridice a!ociateP) nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 *( / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat ** 7enituri $rute din dividende plătite către per!oane nerezidente% din care2 *4 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *: 7enituri $rute din dividende plătite către per!oane ;uridice nerezidente% potrivit prevederilor art. 11, lit. 3) din -egea nr. 071(200' privind 5odul !iscal% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% din care2 *+ / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *, 7enituri $rute din redevenţe plătite către per!oane ;uridice nerezidente% din care2 *) /// #ag. *0 din :1 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *< 7enituri $rute din redevenţe plătite către per!oane ;uridice a!ociateP) nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 40 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat 41 0edevenţe plătite în cur!ul perioadei de raportare pentru $unurile din do&eniul pu$lic% pri&ite în conce!iune% din care2 4( / redevenţe pentru $unurile din do&eniul pu$lic plătite la $ugetul de !tat 4* 0edevenţă &inieră plătită la $ugetul de !tat 44 0edevenţă petrolieră plătită la $ugetul de !tat 4: 83irii plătite în cur!ul perioadei de raportare pentru terenuri1) 4+ 7enituri $rute din !ervicii plătite către per!oane nerezidente% din care2 4,

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ i&pozitul datorat la $ugetul de !tat 4) 7enituri $rute din !ervicii plătite către per!oane nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 4< / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat :0 1u$venţii înca!ate în cur!ul perioadei de raportare% din care2 :1 / !u$venţii înca!ate în cur!ul perioadei de raportare aferente activelor :( / !u$venţii aferente veniturilor% din care2 :* / !u$venţii pentru !ti&ularea ocupării forţei de &uncăPP) :4 8reanţe re!tante% care nu au fo!t înca!ate la ter&enele prevăzute în contractele co&erciale şiD!au în actele nor&ative în vigoare% din care2 :: / creanţe re!tante de la entităţi din !ectorul &a;oritar !au integral de !tat :+ / creanţe re!tante de la entităţi din !ectorul privat :, 7. Eic3ete de &a!ă ?r. rd. 1u&e A>1 8ontravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor :) 76. 83eltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare/dezvoltarePPP) ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( 83eltuieli de cercetare/dezvoltare% din care2 :< / din fonduri pu$lice +0 / din fonduri private +1 766. 83eltuieli de inovarePPPP) ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( 83eltuieli de inovare / total (rd. +* la +:)% din care2 +( / c3eltuieli de inovare finalizate în cur!ul perioadei +* / c3eltuieli de inovare în cur! de finalizare în cur!ul perioadei +4 / c3eltuieli de inovare a$andonate în cur!ul perioadei +: 7666. Alte infor&aţii ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( Avan!uri acordate pentru i&o$ilizări necorporale (ct. 40<4) ++ Avan!uri acordate pentru i&o$ilizări corporale (ct. 40<*) +, 6&o$ilizări financiare% în !u&e $rute (rd. +< N ,,)% din care2 +) Acţiuni deţinute la entităţile afiliate% intere!e de participare% alte titluri i&o$ilizate şi o$ligaţiuni% în !u&e $rute (rd. ,0 la ,+)% din care2 +< / acţiuni cotate e&i!e de rezidenţi ,0 / acţiuni necotate e&i!e de rezidenţi ,1 / părţi !ociale e&i!e de rezidenţi ,( / o$ligaţiuni e&i!e de rezidenţi ,* / acţiuni e&i!e de organi!&ele de pla!a&ent colectiv e&i!e de rezidenţi ,4 / acţiuni şi părţi !ociale e&i!e de nerezidenţi ,: / o$ligaţiuni e&i!e de nerezidenţi ,+

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

8reanţa i&o$ilizate% în !u&e $rute (rd. ,) N ,<)% din care2 ,, / creanţe i&o$ilizate în lei şi e4pri&ate în lei% a căror decontare !e face în funcţie de cur!ul unei valute (din ct. (+,) ,) / creanţe i&o$ilizate în valută (din ct. (+,) ,< /// #ag. *1 din :1 8reanţe co&erciale% avan!uri acordate furnizorilor şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (ct. 40<( N 411 N 41* N 41))% din care2 )0 / creanţe co&erciale e4terne% avan!uri acordate furnizorilor e4terni şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (din ct. 40<( N din ct. 411 N din ct. 41* N din ct. 41)) )1 8reanţe co&erciale neînca!ate la ter&enul !ta$ilit (din ct. 40<( N din ct. 411 N din ct. 41*) )( 8reanţe în legătură cu per!onalul şi conturi a!i&ilate (ct. 4(: N 4()() )* 8reanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului (ct. 4*1 N 4*, N 4*)( N 441 N 44(4 N 44() N 444 N 44: N 44+ N 44, N 44)()% (rd. ): la )<)% din care2 )4 / creanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale (ct. 4*1 N 4*, N 4*)() ): / creanţe fi!cale în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 441 N 44(4 N 44() N 444 N 44+) )+ / !u$venţii de înca!at (ct. 44:) ), / fonduri !peciale / ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. 44,) )) / alte creanţe în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 44)() )< 8reanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 4:1) <0 8reanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului neînca!ate la ter&enul !ta$ilit (din ct. 4*1 N din ct. 4*, N din ct. 4*)( N din ct. 441 N din ct. 44(4 N din ct. 44() N din ct. 444 N din ct. 44: N din ct. 44+ N din ct. 44, N din ct. 44)() <1 8reanţe din operaţiuni cu in!tru&ente derivate (ct. 4+:() <( Alte creanţe (ct. 4:* N 4:+ N 4:)( N 4+1 N 4,1 N 4,*)% (rd. <4 la <+)% din care2 <* / decontări cu entităţile a!ociate şi entităţile controlate în co&un% decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 4:* N 4:+ N 4:)() <4 / alte creanţe în legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele decât creanţele în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului) (din ct. 4+1 N din ct. 4,1 N din ct. 4,*) <: / !u&ele preluate din contul :4( =Avan!uri de trezorerie= reprezentând avan!urile de trezorerie% acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de *1 dece&$rie (din ct. 4+1) <+ 5o$ânzi de înca!at (ct. :1),)% din care2 <,

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ de la nerezidenţi <) 7aloarea î&pru&uturilor acordate operatorilor econo&iciPPPPP) << 6nve!tiţii pe ter&en !curt% în !u&e $rute (ct. :0: N :0+ N din ct. :0))% (rd. 101 la 10,)% din care2 100 / acţiuni cotate e&i!e de rezidenţi 101 / acţiuni necotate e&i!e de rezidenţi 10( / părţi !ociale e&i!e de rezidenţi 10* / o$ligaţiuni e&i!e de rezidenţi 104 / acţiuni e&i!e de organi!&ele de pla!a&ent colectiv rezidente 10: / acţiuni e&i!e de nerezidenţi 10+ / o$ligaţiuni e&i!e de nerezidenţi 10, Alte valori de înca!at (ct. :11* N :114) 10) 8a!a în lei şi în valută (rd. 110 N 111)% din care2 10< / în lei (ct. :*11) 110 / în valută (ct. :*14) 111 8onturi curente la $ănci în lei şi în valută (rd. 11* N 11:)% din care2 11( / în lei (ct. :1(1)% din care2 11* / conturi curente în lei de!c3i!e la $ănci nerezidente 114 / în valută (ct. :1(4)% din care2 11: / conturi curente în valută de!c3i!e la $ănci nerezidente 11+ Alte conturi curente la $ănci şi acreditive (rd. 11) N 11<)% din care2 11, / !u&e în cur! de decontare% acreditive şi alte valori de înca!at% în lei (ct. :11(N :1(: N :411) 11) / !u&e în cur! de decontare şi acreditive în valută (din ct. :1(: N :41() 11< 5atorii (rd. 1(1 N 1(4 N 1(, N 1*0 N 1** N 1*+ N 1*< N 14( N 14: N 14) N 1:1 N 1:( N 1:+ N 1:) N 1:< N 1+4 N 1+: N 1++ N 1+,N 1(0 /// #ag. *( din :1 1,*)% din care2 '&pru&uturi din e&i!iuni de o$ligaţiuni% în !u&e $rute (ct. 1+1)% (rd. 1(( N 1(*)% din care2 1(1 / în lei 1(( / în valută 1(* 5o$ânzi aferente î&pru&uturilor din e&i!iuni de o$ligaţiuni% în !u&e $rute (ct. 1+)1)% (rd. 1(: N 1(+)% din care2 1(4 / în lei 1(: / în valută 1(+ 8redite $ancare interne pe ter&en !curt (ct. :1<1 N :1<( N :1<,)% (rd. 1() N 1(<)% din care2 1(, / în lei 1() / în valută 1(< 5o$ânzile aferente creditelor $ancare interne pe ter&en !curt (din ct. :1<))% (rd. 1*1 N 1*()% din care2 1*0 / în lei 1*1 / în valută 1*( 8redite $ancare e4terne pe ter&en !curt (ct. :1<* N :1<4 N :1<:)% (rd. 1*4 N1*:)% din care2

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1** / în lei 1*4 / în valută 1*: 5o$ânzi aferente creditelor $ancare e4terne pe ter&en !curt (din ct. :1<))% (rd. 1*, N 1*))% din care2 1*+ / în lei 1*, / în valută 1*) 8redite $ancare pe ter&en lung (ct. 1+(1 N1+(( N1+(,)% (rd. 140 N141)% din care2 1*< / în lei 140 / în valută 141 5o$ânzi aferente creditelor $ancare pe ter&en lung (din ct. 1+)()% (rd. 14* N144)% din care2 14( / în lei 14* / în valută 144 8redite $ancare e4terne pe ter&en lung (ct. 1+(* N1+(4 N1+(:)% (rd. 14+ N14,)% din care2 14: / în lei 14+ / în valută 14, 5o$ânzi aferente creditelor $ancare e4terne pe ter&en lung (din ct. 1+)()% (rd. 14<N 1:0)% din care2 14) / în lei 14< / în valută 1:0 8redite de la Erezoreria 1tatului şi do$ânzile aferente (ct. 1+(+ N din ct. 1+)() 1:1 Alte î&pru&uturi şi do$ânzile aferente (ct. 1++ N 1+, N 1+): N 1+)+ N 1+),)% (rd. 1:* N 1:4)% din care2 1:( / în lei şi e4pri&ate în lei% a căror decontare !e face în funcţie de cur!ul unei valute 1:* / în valută 1:4 7aloarea conce!iunilor pri&ite (din ct. 1+,) 1:: 5atorii co&erciale% avan!uri pri&ite de la clienţi şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (ct. 401 N 40* N 404 N 40: N 40+ N 40) N 41<)% din care2 1:+ / datorii co&erciale e4terne% avan!uri pri&ite de la clienţi e4terni şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (din ct. 401 N din ct. 40* N din ct. 404 N din ct. 40: N din ct. 40+ N din ct. 40) N din ct. 41<) 1:, 5atorii în legătură cu per!onalul şi conturi a!i&ilate (ct. 4(1 N 4(( N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N4()1) 1:) 5atorii în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului (ct. 4*1 N 4*, N 4*)1 N441 N44(* N 44() N 444 N 44+ N 44, N 44)1)% (rd. 1+0 la 1+*)% din care2 1:< / datorii în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale (ct. 4*1 N 4*, N 4*)1)

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1+0 / datorii fi!cale în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 441 N 44(* N 44() N 444 N 44+) 1+1 /// #ag. ** din :1 / fonduri !peciale / ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. 44,) 1+( / alte datorii în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 44)1) 1+* 5atoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 4:1) 1+4 1u&e datorate acţionarilor (ct. 4::) 1+: 5atorii din operaţiuni cu in!tru&ente derivate (ct. 4+:1) 1++ Alte datorii (ct. (+< N 4:* N 4:+ N 4:, N 4:)1 N 4+( N 4,( N 4,* N 4,) N :0<)% (rd. 1+) la 1,()% din care2 1+, / decontări cu entităţile a!ociate şi entităţile controlate în co&un% decontări cu acţionarii privind capitalul% dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 4:* N 4:+ N 4:, N 4:)1) 1+) / alte datorii în legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele decât datoriile în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului)() (din ct. 4+( N din ct. 4,( N din ct. 4,*) 1+< / !u$venţii nereluate la venituri (din ct. 4,() 1,0 / văr!ă&inte de efectuat pentru i&o$ilizări financiare şi inve!tiţii pe ter&en !curt (ct. (+< N :0<) 1,1 / venituri în avan! aferente activelor pri&ite prin tran!fer de la clienţi (ct. 4,)) 1,( 5o$ânzi de plătit (ct. :1)+) 1,* 7aloarea î&pru&uturilor pri&ite de la operatorii econo&ici PPPPP) 1,4 8apital !u$!cri! văr!at (ct. 101()% din care2 1,: / acţiuni cotate*) 1,+ / acţiuni necotate4) 1,, / părţi !ociale 1,) / capital !u$!cri! văr!at de nerezidenţi (din ct. 101() 1,< >revete şi licenţe (din ct. (0:) 1)0 6F. 6nfor&aţii privind c3eltuielile cu cola$oratorii ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( 83eltuieli cu cola$oratorii (ct. +(1) 1)1 F. 6nfor&aţii privind $unurile din do&eniul pu$lic al !tatului ?r. rd *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului aflate în ad&ini!trare 1)( 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului aflate în conce!iune 1)* 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului înc3iriate 1)4 F6. 8apital !ocial văr!at ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

*1 dece&$rie an curent 1u&a (8ol. 1) H:) (8ol. () 1u&a (8ol. *) H:) (8ol. 4) 8apital !ocial văr!at (ct. 101():) (rd. 1)+N 1)< N 1<* N 1<4 N 1<: N 1<+)% din care2 1): F F / deţinut de in!tituţii pu$lice (rd. 1), N 1)))% din care2 1)+ / deţinut de in!tituţii pu$lice de !u$ordonare centralăC 1), / deţinut de in!tituţii pu$lice de !u$ordonare localăC 1)) / deţinut de !ocietăţile cu capital de !tat% din care2 1)< / cu capital integral de !tatC 1<0 / cu capital &a;oritar de !tatC 1<1 / cu capital &inoritar de !tatC 1<( / deţinut de regii autono&e 1<* / deţinut de !ocietăţile cu capital privat 1<4 / deţinut de per!oane fizice 1<: / deţinut de alte entităţi 1<+ ?r. rd. 1u&e A > (01( (01* F66. 5ividendeD7ăr!ă&inte cuvenite $ugetului de !tat !au local% de repartizat din profitul e4erciţiului financiar de către co&paniile naţionale% !ocietăţile naţionale% !ocietăţile şi regiile autono&e% din care2 1<, / către in!tituţii pu$lice centraleC 1<) / către in!tituţii pu$lice localeC 1<< / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativ/ (00 /// #ag. *4 din :1 @@ P) #entru !tatutul de =per!oane ;uridice a!ociate= !e vor avea în vedere prevederile art. 1(4(0 lit. $) din -egea nr. 071(200' privind 5odul !iscal% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. PP) 1u$venţii pentru !ti&ularea ocupării forţei de &uncă (tran!feruri de la $ugetul !tatului către anga;ator) / reprezintă !u&ele acordate anga;atorilor pentru plata a$!olvenţilor in!tituţiilor de învăţă&ânt% !ti&ularea şo&erilor care !e încadrează în &uncă înainte de e4pirarea perioadei de şo&a;% !ti&ularea anga;atorilor care încadrează în &uncă pe perioadă nedeter&inată şo&eri în vâr!tă de pe!te 4: ani% şo&eri întreţinători unici de fa&ilie ori şo&eri care în ter&en de * ani de la data anga;ării îndepline!c condiţiile pentru a !olicita pen!ia anticipată parţială !au de acordare a pen!iei pentru li&ita de vâr!tă ori pentru alte !ituaţii prevăzute prin legi!laţia în vigoare privind !i!te&ul a!igurărilor pentru şo&a; şi !ti&ularea ocupării forţei de &uncă. PPP) 1e va co&pleta cu c3eltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare. re!pectiv cercetarea funda&entală% cercetarea aplicativă% dezvoltarea te3nologică şi inovarea% !ta$ilite potrivit prevederilor .rdonanţei Guvernului nr. 07(2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea te3nologică% apro$ată cu &odificări şi co&pletări prin -egea nr. '24(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

PPPP) 83eltuielile de inovare !e deter&ină potrivit 0egula&entului (89) nr. 1.400(2004 al 8o&i!iei din 1* augu!t (004 de punere în aplicare a 5eciziei nr. 1.*0)(200'(51 a #arla&entului 9uropean şi a 8on!iliului privind producţia şi dezvoltarea !tati!ticilor co&unitare privind inovarea% pu$licat în Jurnalul .ficial al Bniunii 9uropene !eria -% nr. (+,% din 14 augu!t (004. PPPPP) 'n categoria operatorilor econo&ici nu !e cuprind entităţile regle&entate şi !upraveg3eate de >anca ?aţională a 0o&âniei% re!pectiv Autoritatea de 1upraveg3ere "inanciară% !ocietăţile recla!ificate în !ectorul ad&ini!traţiei pu$lice şi in!tituţiile fără teritorialeDin!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii indiferent de ponderea ace!tora. F666. 5ividendeD7ăr!ă&inte cuvenite $ugetului de !tat !au local% virate în perioada de raportare din profitul co&paniilor naţionale% !ocietăţilor naţionale% !ocietăţilor şi al regiilor autono&e% din care2 (01 / dividendeDvăr!ă&inte din profitul e4erciţiului financiar al anului precedent% din care virate2 (0( / către in!tituţii pu$lice centraleC (0* / către in!tituţii pu$lice localeC (04 / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativ / teritorialeDin!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii indiferent de ponderea ace!tora. (0: / dividendeDvăr!ă&inte din profitul e4erciţiilor financiare anterioare anului precedent% din care virate2 (0+ / către in!tituţii pu$lice centraleC (0, / către in!tituţii pu$lice localeC (0) / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativ / teritorialeDin!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii% indiferent de ponderea ace!tora. (0< F67. 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridicePPPPPP) ?r. rd. 1u&e A > (01( (01* 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice (la valoarea no&inală)% din care2 (10 / creanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice afiliate (11 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice (la co!t de ac3iziţie)% din care2 (1( / creanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice afiliate (1* Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional /// #ag. *: din :1 !cop lucrativ în !erviciul go!podăriilor populaţiei. PPPPPP) #entru creanţele preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice !e vor co&pleta atât valoarea no&inală a ace!tora% cât şi co!tul lor de ac3iziţie.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

#entru !tatutul de =per!oane ;uridice afiliate= !e vor avea în vedere prevederile art. , alin. (1) pct. (1 lit. c) din -egea nr. 071(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 1) 1e vor include c3iriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole% păşuni% fâneţe etc.) şi aferente !paţiilor co&erciale (tera!e etc.) aparţinând proprietarilor privaţi !au unor unităţi ale ad&ini!traţiei pu$lice% inclu!iv c3iriile pentru folo!irea luciului de apă ta !cop recreativ !au ta alte !copuri (pe!cuit etc.). () 'n categoria =Alte datorii ta legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele decât datoriile în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului)= nu !e vor în!crie !u$venţiile aferente veniturilor e4i!tente ta !oldul contului 4,(. *) Eitluri de valoare care conferă drepturi de proprietate a!upra !ocietăţilor% care !unt negocia$ile şi tranzacţionate% potrivit legii. 4) Eitluri de valoare care conferă drepturi de proprietate a!upra !ocietăţilor% care nu !unt tranzacţionate. :) -a !ecţiunea F6 =8apital !ocial văr!at=% la rd. 1)+/1<+% în col. ( şi 4 entităţile vor în!crie procentul core!punzător capitalului !ocial deţinut în totalul capitalului !ocial văr!at în!cri! la rd. 1):. 4.9. 1tructura for&ularului =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% prevăzut la pct. (.1 lit. d)% e!te ur&ătoarea2 .1/ 16EBAL6A A8E679-.0 6 .>6-6MAE9 la data de *1 dece&$rie ..................... .2/ 16EBAL6A A .0E6MG066 A8E679-.0 6 .>6-6MAE9 cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd. 7alori $rute 1old iniţial 8reşteri 0educeri 1old final (col. Eotal :S1N(/*) 5in care2 dez&e&$rări şi ca!ări A>1(*4: 6. 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de dezvoltare 01 F Alte i&o$ilizări 0( F 6&o$ilizări necorporale în cur! de e4ecuţie 0* F Active necorporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale 04 F E.EA- (rd. 01 la 04) 0: F 66. 6&o$ilizări corporale Eerenuri 0+ F 8on!trucţii 0, 6n!talaţii te3nice şi &aşini 0) Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier 0< 6nve!tiţii i&o$iliare 10 Active corporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale 11 6&o$ilizări corporale în cur! de e4ecuţie 1( 6nve!tiţii i&o$iliare în cur! de e4ecuţie 1* E.EA- (rd. 0+ la 1*) 14

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

666. Active $iologice 1: F 67. 6&o$ilizări financiare 1+ F A8E679 6 .>6-6MAE9 / E.EA(rd. 0: N 14N1: N 1+) 1, cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd. 1old iniţial A&ortizare în cur!ul anului A&ortizare aferentă i&o$ilizărilor !coa!e din A&ortizare la !fârşitul anului (col. < S + N ,/ /// #ag. *+ din :1 .'/ 16EBAL6A AJB1EG06-.0 #9?E0B 59#0986909 -N12- nr. 43 4tructura !ormularelor =Date in!ormative= .cod '0/ şi =4itua ia activelor imo#ili;ate= .cod 40/ şi modul de completare a acestora I. @ 1. @ .1/ "or&ularele care co&pun !ituaţiile financiare anuale !i&plificate% întoc&ite potrivit prevederilor .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. 2.2'9(2011 pentru apro$area evidenţă )) A>+,)< 6. 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de dezvoltare 1) Alte i&o$ilizări 1< Active necorporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale (0 E.EA- (rd. 1) N 1< N (0) (1 66. 6&o$ilizări corporale Eerenuri (( 8on!trucţii (* 6n!talaţii te3nice şi &aşini (4 Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier (: 6nve!tiţii i&o$iliare (+ Active corporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale (, E.EA- (rd. (( la (,) () 666. Active $iologice (< A .0E6MG06 / E.EA(rd. (1 N() N (<) *0 cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1old iniţial A;u!tări con!tituite în cur!ul anului A;u!tări reluate la venituri 1old final (col. 1* S 10 N 11/1() A > 10 11 1( 1* 6. 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de dezvoltare *1 Alte i&o$ilizări *( 6&o$ilizări necorporale în cur! de e4ecuţie ** Active necorporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale evaluate la co!t *4 E.EA- (rd. *1 la *4) *: 66. 6&o$ilizări corporale Eerenuri *+ 8on!trucţii *, 6n!talaţii te3nice şi &aşini *) Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier *< 6nve!tiţii i&o$iliare 40 Active corporale de e4plorare şi evaluare a re!ur!elor &inerale evaluate la co!t 41 6&o$ilizări corporale în cur! de e4ecuţie 4( 6nve!tiţii i&o$iliare în cur! de e4ecuţie 4* E.EA- (rd. *+ la 4*) 44 666. Active $iologice 4: 67. 6&o$ilizări financiare 4+ AJB1EG06 #9?E0B 59#0986909 / E.EA(rd. *: N 44 N 4: N 4+) 4, Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional /// #ag. *, din :1 1i!te&ului !i&plificat de conta$ilitate% re!pectiv !ituaţiile financiare anuale întoc&ite potrivit .rdinului &ini!trului finanţelor pu$lice nr. '.000(2009 pentru apro$area 0egle&entărilor conta$ile confor&e cu directivele europene% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% de către entităţile al căror e4erciţiu financiar coincide cu anul calendari!tic% precu& şi raportările conta$ile anuale la *1 dece&$rie întoc&ite de entităţile &enţionate la art. + şi < din ordin% cu e4cepţia celor care aplică 0egle&entările conta$ile confor&e cu 1tandardele internaţionale de raportare financiară% vor fi în!oţite de for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) şi for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40). .2/ #entru întoc&irea for&ularelor =5ate infor&ative= (cod *0) şi =1ituaţia activelor

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

i&o$ilizate= (cod 40)% entităţile prevăzute la art. : din ordin aplică prevederile ane4ei nr. * la ordin. 2. @ .1/ 'n for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0)% la rândurile 01% 0( şi 0* coloana 1% entităţile care au în !u$ordine !u$unităţi vor în!crie cifra 1% indiferent de nu&ărul ace!tora. .2/ 0ândul 0* coloana 1 din for&ularul =5ate infor&ative= !e co&pletează nu&ai de entităţile care în e4erciţiul financiar curent nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere (rezultat financiar zero). '. -a rândurile privind plăţile re!tante din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e în!criu !u&ele care la data de *1 dece&$rie au depăşit ter&enele de plată prevăzute în contracte !au acte nor&ative. 4. -a rândul :) din for&ularul =5ate infor&ative= (cod *0) !e va cuprinde contravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor în $aza prevederilor -egii nr. 142(199) privind acordarea tic3etelor de &a!ă% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 0. 'n for&ularul =1ituaţia activelor i&o$ilizate= (cod 40)% infor&aţiile !unt în!cri!e la co!tul i!toric !au la valoarea reevaluată a i&o$ilizărilor% după caz. 'n cadrul ace!tui for&ular% la =1ituaţia a;u!tărilor pentru depreciere= !e în!criu infor&aţiile din conta$ilitate reprezentând a;u!tările pentru depreciere !au pierdere de valoare aferente i&o$ilizărilor II. 5AE9 6?".0 AE679 la data de *1 dece&$rie.... cod *0 / lei / 6. 5ate privind rezultatul înregi!trat ?r. rd. ?r. unităţi 1u&e A>1( Bnităţi care au înregi!trat profit 01 Bnităţi care au înregi!trat pierdere 0( Bnităţi care nu au înregi!trat nici profit% nici pierdere 0* 66. 5ate privind plăţile re!tante ?r. rd. Eotal (col. ( N *) 5in care2 #entru activitatea curentă #entru activitatea de inve!tiţii A>1(* #lăţi re!tante / total (rd. 0: N 0< N 1: la 1< N (*)% din care2 04 "urnizori re!tanţi / total (rd. 0+ la 0))% din care2 0:

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ pe!te *0 de zile 0+ / pe!te <0 de zile 0, / pe!te 1 an 0) .$ligaţii re!tante faţă de $ugetul a!igurărilor !ociale / total 0< /// #ag. *) din :1 (rd. 10 la 14)% din care2 / contri$uţii pentru a!igurări !ociale de !tat datorate de anga;atori% !alariaţi şi alte per!oane a!i&ilate 10 / contri$uţii pentru fondul a!igurărilor !ociale de !ănătate 11 / contri$uţia pentru pen!ia !upli&entară 1( / contri$uţii pentru $ugetul a!igurărilor pentru şo&a; 1* / alte datorii !ociale 14 .$ligaţii re!tante faţă de $ugetele fondurilor !peciale şi alte fonduri 1: .$ligaţii re!tante faţă de alţi creditori 1+ 6&pozite şi ta4e neplătite la ter&enul !ta$ilit la $ugetul de !tat 1, 6&pozite şi ta4e neplătite la ter&enul !ta$ilit la $ugetele locale 1) 8redite $ancare nera&$ur!ate la !cadenţă / total (rd. (0 la (()% din care2 1< / re!tante după *0 de zile (0 / re!tante după <0 de zile (1 / re!tante după 1 an (( 5o$ânzi re!tante (* 666. ?u&ăr &ediu de !alariaţi ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( ?u&ăr &ediu de !alariaţi (4

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

?u&ărul efectiv de !alariaţi e4i!tenţi la !fârşitul perioadei% re!pectiv la data de *1 dece&$rie (: 67. 5o$ânzi% dividende şi redevenţe plătite în cur!ul perioadei de raportare. 1u$venţii înca!ate şi creanţe re!tante ?r. rd. 1u&e A>1 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oanele fizice nerezidente% din care2 (+ / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat (, 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oanele fizice nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 () / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat (< 7enituri $rute din do$ânzi plătite către per!oane ;uridice nerezidente% din care2 *0 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *1 7enituri $rute din do$ânzi *( /// #ag. *< din :1 plătite către per!oane ;uridice a!ociateP) nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat ** 7enituri $rute din dividende plătite către per!oane nerezidente% din care2 *4 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

*: 7enituri $rute din dividende plătite către per!oane ;uridice nerezidente% potrivit prevederilor art. 11, lit. 3) din -egea nr. 071(200' privind 5odul !iscal% cu &odificările şi co&pletările ulterioare% din care2 *+ / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *, 7enituri $rute din redevenţe plătite către per!oane ;uridice nerezidente% din care2 *) / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat *< 7enituri $rute din redevenţe plătite către per!oane ;uridice a!ociateP) nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 40 / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat 41 0edevenţe plătite în cur!ul perioadei de raportare pentru $unurile din do&eniul pu$lic% pri&ite în conce!iune% din care2 4( / redevenţe pentru $unurile din do&eniul pu$lic plătite la $ugetul de !tat 4* 0edevenţă &inieră plătită la $ugetul de !tat 44 0edevenţă petrolieră plătită la $ugetul de !tat 4: 83irii plătite în cur!ul perioadei de raportare pentru terenuri1) 4+ 7enituri $rute din !ervicii plătite către per!oane nerezidente% din care2

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

4, / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat 4) 7enituri $rute din !ervicii plătite către per!oane nerezidente din !tatele &e&$re ale Bniunii 9uropene% din care2 4< / i&pozitul datorat la $ugetul de !tat :0 1u$venţii înca!ate în cur!ul perioadei de raportare% din care2 :1 / !u$venţii înca!ate în :( /// #ag. 40 din :1 cur!ul perioadei de raportare aferente activelor / !u$venţii aferente veniturilor% din care2 :* / !u$venţii pentru !ti&ularea ocupării forţei de &uncăPP) :4 8reanţe re!tante% care nu au fo!t înca!ate la ter&enele prevăzute în contractele co&erciale şiD!au în actele nor&ative în vigoare% din care2 :: / creanţe re!tante de la entităţi din !ectorul &a;oritar !au integral de !tat :+ / creanţe re!tante de la entităţi din !ectorul privat :, 7. Eic3ete de &a!ă ?r. rd. 1u&e A>1 8ontravaloarea tic3etelor de &a!ă acordate !alariaţilor :) 76. 83eltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare/dezvoltarePPP) ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1(

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

83eltuieli de cercetaredezvoltare% din care2 :< / din fonduri pu$lice +0 / din fonduri private +1 766. 83eltuieli de inovare PPPP) ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( 83eltuieli de inovare / total (rd. +* la +:)% din care2 +( / c3eltuieli de inovare finalizate în cur!ul perioadei +* / c3eltuieli de inovare în cur! de finalizare în cur!ul perioadei +4 / c3eltuieli de inovare a$andonate în cur!ul perioadei +: 7666. Alte infor&aţii ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( Avan!uri acordate pentru i&o$ilizări necorporale (ct. (*4) ++ Avan!uri acordate pentru i&o$ilizări corporale (ct. (*() +, 6&o$ilizări financiare% în !u&e $rute (rd. +< N ,,)% din care2 +) Acţiuni deţinute la entităţile afiliate% intere!e de participare% alte titluri i&o$ilizate şi o$ligaţiuni% în !u&e $rute (rd. ,0 la ,+)% din care2 +< / acţiuni cotate e&i!e de rezidenţi ,0 / acţiuni necotate e&i!e ,1 /// #ag. 41 din :1 de rezidenţi / părţi !ociale e&i!e de rezidenţi ,(

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ o$ligaţiuni e&i!e de rezidenţi ,* / acţiuni e&i!e de organi!&ele de pla!a&ent colectiv e&i!e de rezidenţi ,4 / acţiuni şi părţi !ociale e&i!e de nerezidenţi ,: / o$ligaţiuni e&i!e de nerezidenţi ,+ 8reanţe i&o$ilizate% în !u&e $rute (rd. ,) N ,<)% din care2 ,, / creanţe i&o$ilizate în lei şi e4pri&ate în lei% a căror decontare !e face în funcţie de cur!ul unei valute (din ct. (+,) ,) / creanţe i&o$ilizate în valută (din ct. (+,) ,< 8reanţe co&erciale% avan!uri acordate furnizorilor şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (ct. 40<( N 411 N 41* N 41))% din care2 )0 / creanţe co&erciale e4terne% avan!uri acordate furnizorilor e4terni şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (din ct. 40<( N din ct. 411 N din ct. 41* N din ct. 41)) )1 8reanţe co&erciale neînca!ate la ter&enul !ta$ilit (din ct. 40<( N din ct. 411 N din ct. 41*) )( 8reanţe în legătură cu per!onalul şi conturi a!i&ilate (ct. 4(: N 4()() )* 8reanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului (ct. 4*1 N 4*, N 4*)( N 441 N 44(4 N 44() N 444 N 44: N 44+ N 44, N 44)()% (rd.

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

): la )<)% din care2 )4 / creanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale (ct. 4*1 N 4*, N 4*)() ): / creanţe fi!cale în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 441 N 44(4 N 44() N 444 N 44+) )+ / !u$venţii de înca!at (ct. 44:) ), / fonduri !peciale / ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. 44,) )) / alte creanţe în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 44)() )< 8reanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 4:1) <0 8reanţe în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului <1 /// #ag. 4( din :1 neînca!ate la ter&enul !ta$ilit (din ct. 4*1 N din ct. 4*, N din ct. 4*)( N din ct. 441 N din ct. 44(4 N din ct. 44() N din ct. 444 N din ct. 44: N din ct. 44+ N din ct. 44, N din ct. 44)() Alte creanţe (ct. 4:* N 4:+ N 4:)( N 4+1 N 4,1 N 4,*)% (rd. <* la <:)% din care2 <( / decontări privind intere!ele de participare% decontări cu acţionariiDa!ociaţii privind capitalul% decontări din operaţii în participaţie (ct. 4:* N 4:+ N 4:)() <* / alte creanţe în legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

decât creanţele în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului)% (din ct. 4+1 N din ct. 4,1 N din ct. 4,*) <4 / !u&ele preluate din contul :4( =Avan!uri de trezorerie= reprezentând avan!urile de trezorerie% acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de *1 dece&$rie (din ct. 4+1) <: 5o$ânzi de înca!at (ct. :1),)% din care2 <+ / de la nerezidenţi <, 7aloarea î&pru&uturilor acordate operatorilor econo&iciPPPPP) <) 6nve!tiţii pe ter&en !curt% în !u&e $rute (ct. :01 N :0: N :0+ N din ct. :0))% (rd. 100 la 10+)% din care2 << / acţiuni cotate e&i!e de rezidenţi 100 / acţiuni necotate e&i!e de rezidenţi 101 / părţi !ociale e&i!e de rezidenţi 10( / o$ligaţiuni e&i!e de rezidenţi 10* / acţiuni e&i!e de organi!&ele de pla!a&ent colectiv rezidente 104 / acţiuni e&i!e de nerezidenţi 10: / o$ligaţiuni e&i!e de nerezidenţi 10+ Alte valori de înca!at (ct. :11* N :114) 10, 8a!a în lei şi în valută (rd. 10< N 110)% din care2 10)

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ în lei (ct. :*11) 10< / în valută (ct. :*14) 110 8onturi curente la $ănci în lei şi în valută (rd. 11( N 114)% din care2 111 / în lei (ct. :1(1)% din 11( /// #ag. 4* din :1 care2 / conturi curente în lei de!c3i!e la $ănci nerezidente 11* / în valută (ct. :1(4)% din care2 114 / conturi curente în valută de!c3i!e la $ănci nerezidente 11: Alte conturi curente la $ănci şi acreditive (rd. 11, N 11))% din care2 11+ / !u&e în cur! de decontare% acreditive şi alte valori de înca!at% în lei (ct. :11( N :1(: N :411) 11, / !u&e în cur! de decontare şi acreditive în valută (din ct. :1(: N :41() 11) 5atorii (rd. 1(0 N 1(* N 1(+ N 1(< N 1*( N 1*: N 1*) N 141 N 144 N 14, N 1:0 N 1:1 N 1:: N 1:, N 1:) N 1+* N 1+4 N 1+: N 1,1)% din care2 11< '&pru&uturi din e&i!iuni de o$ligaţiuni% în !u&e $rute (ct. 1+1)% (rd. 1(1 N 1(()% din care2 1(0 / în lei 1(1 / în valută 1(( 5o$ânzi aferente î&pru&uturilor din e&i!iuni de o$ligaţiuni% în !u&e $rute (ct. 1+)1)% (rd. 1(4 N 1(:)% din care2 1(* / în lei 1(4

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

/ în valută 1(: 8redite $ancare interne pe ter&en !curt (ct. :1<1 N :1<( N :1<,)% (rd. 1(, N 1())% din care2 1(+ / în lei 1(, / în valută 1() 5o$ânzile aferente creditelor $ancare interne pe ter&en !curt (din ct. :1<))% (rd. 1*0 N1*1)% din care2 1(< / în lei 1*0 / în valută 1*1 8redite $ancare e4terne pe ter&en !curt (ct. :1<* N :1<4 N :1<:)% (rd. 1** N 1*4)% din care2 1*( / în lei 1** / în valută 1*4 5o$ânzi aferente creditelor $ancare e4terne pe ter&en !curt (din ct. :1<))% (rd. 1*+ N 1*,)% din care2 1*: / în lei 1*+ / în valută 1*, 8redite $ancare pe ter&en lung (ct. 1+(1 N 1+(( N 1+(,)% (rd. 1*< N 140)% 1*) /// #ag. 44 din :1 din care2 / în lei 1*< / în valută 140 5o$ânzi aferente creditelor $ancare pe ter&en lung (din ct. 1+)()% (rd. 14( N 14*)% din care2 141 / în lei 14( / în valută 14* 8redite $ancare e4terne pe ter&en lung (ct. 1+(* N 1+(4 N 1+(:)% (rd. 14: N 14+)% din care2 144 / în lei 14: / în valută 14+ 5o$ânzi aferente

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

creditelor $ancare e4terne pe ter&en lung (din ct. 1+)()% (rd. 14) N 14<)% din care2 14, / în lei 14) / în valută 14< 8redite de la Erezoreria 1tatului şi do$ânzile aferente (ct. 1+(+ N din ct. 1+)() 1:0 Alte î&pru&uturi şi do$ânzile aferente (ct. 1++ N 1+, N 1+): N 1+)+ N 1+),)% rd. 1:( N 1:*)% din care2 1:1 / în lei şi e4pri&ate în lei% a căror decontare !e face în funcţie de cur!ul unei valute 1:( / în valută 1:* 7aloarea conce!iunilor pri&ite (din ct. 1+,) 1:4 5atorii co&erciale% avan!uri pri&ite de la clienţi şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (ct. 401 N 40* N 404 N 40: N 40) N 41<)% din care2 1:: / datorii co&erciale e4terne% avan!uri pri&ite de la clienţi e4terni şi alte conturi a!i&ilate% în !u&e $rute (din ct. 401 N din ct. 40* N din ct. 404 N din ct. 40: N din ct. 40) N din ct. 41<) 1:+ 5atorii în legătură cu per!onalul şi conturi a!i&ilate (ct. 4(1 N 4(* N 4(4 N 4(+ N 4(, N 4()1) 1:, 5atorii în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale şi $ugetul !tatului (ct. 4*1 N 4*, N 4*)1 N 441 N 44(* N 44() N 444 N 44+ N 44, N 44)1)% (rd. 1:< la 1+()% din care2

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1:) / datorii în legătură cu $ugetul a!igurărilor !ociale (ct. 4*1 N 4*, N 4*)1) 1:< / datorii fi!cale în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 1+0 /// #ag. 4: din :1 441 N 44(* N 44() N 444 N 44+) / fonduri !peciale / ta4e şi văr!ă&inte a!i&ilate (ct. 44,) 1+1 / alte datorii în legătură cu $ugetul !tatului (ct. 44)1) 1+( 5atoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 4:1) 1+* 1u&e datorate acţionarilorDa!ociaţilor (ct. 4::) 1+4 Alte datorii (ct. (+< N 4:* N 4:+ N 4:, N 4:)1 N 4+( N 4,( N 4,* N 4,) N :0<)% (rd. 1++ la 1,0)% din care2 1+: / decontări privind intere!ele de participare% decontări cu acţionariiDa!ociaţii privind capitalul% decontări din operaţii în participaţie (ct. 4:* N 4:+ N 4:, N 4:)1) 1++ / alte datorii în legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele decât datoriile în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului)() (din ct. 4+( N din ct. 4,( N din ct. 4,*) 1+, / !u$venţii nereluate la venituri (din ct. 4,() 1+) / văr!ă&inte de efectuat pentru i&o$ilizări financiare şi inve!tiţii pe

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

ter&en !curt (ct. (+< N :0<) 1+< / venituri în avan! aferente activelor pri&ite prin tran!fer de la clienţi (ct. 4,)) 1,0 5o$ânzi de plătit (ct. :1)+) 1,1 7aloarea î&pru&uturilor pri&ite de la operatorii econo&iciPPPPP) 1,( 8apital !u$!cri! văr!at (ct. 101()% din care2 1,* / acţiuni cotate*) 1,4 / acţiuni necotate4) 1,: / părţi !ociale 1,+ / capital !u$!cri! văr!at de nerezidenţi (din ct. 101() 1,, >revete şi licenţe (din ct. (0:) 1,) 6F. 6nfor&aţii privind c3eltuielile cu cola$oratorii ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent A>1( 83eltuieli cu cola$oratorii (ct. +(1) 1,< F. 6nfor&aţii privind $unurile din do&eniul pu$lic al !tatului ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului aflate în ad&ini!trare 1)0 /// #ag. 4+ din :1 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului aflate în conce!iune 1)1 7aloarea $unurilor din do&eniul pu$lic al !tatului înc3iriate 1)( F6. 8apital !ocial văr!at ?r. rd. *1 dece&$rie an precedent *1 dece&$rie an curent

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1u&a (8ol. 1) H:) (8ol. () 1u&a (8ol. *) H:) (8ol. 4) 8apital !ocial văr!at (ct. 101():) (rd. 1)4N 1), N 1<1 N 1<( N 1<* N 1<4)% din care2 1)* F F / deţinut de in!tituţii pu$lice (rd. 1): N 1)+)% din care2 1)4 / deţinut de in!tituţii pu$lice de !u$ordonare centralăC 1): / deţinut de in!tituţii pu$lice de !u$ordonare localăC 1)+ / deţinut de !ocietăţile cu capital de !tat% din care2 1), / cu capital integral de !tatC 1)) / cu capital &a;oritar de !tatC 1)< / cu capital &inoritar de !tatC 1<0 / deţinut de regii autono&e 1<1 / deţinut de !ocietăţile cu capital privat 1<( / deţinut de per!oane fizice 1<* / deţinut de alte entităţi 1<4 ?r. rd. 1u&e A > (01( (01* F66. 5ividendeD7ăr!ă&inte cuvenite $ugetului de !tat !au local% de repartizat din profitul e4erciţiului financiar de către co&paniile naţionale%

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

!ocietăţile naţionale% !ocietăţile şi regiile autono&e% din care2 1<: / către in!tituţii pu$lice centraleC 1<+ / către in!tituţii pu$lice localeC 1<, / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativ teritorialeDin!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii indiferent de ponderea ace!tora. 1<) ?r. rd. 1u&e A > (01( (01* F666. 5ividendeD7ăr!ă&inte cuvenite $ugetului de !tat !au local% virate în 1<< /// #ag. 4, din :1 @@ P) #entru !tatutul de =per!oane ;uridice a!ociate= !e vor avea în vedere prevederile art. 1(4(0 lit. $) din -egea nr. 071(200' privind 5odul !iscal% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. PP) 1u$venţii pentru !ti&ularea ocupării forţei de &uncă (tran!feruri de la $ugetul !tatului către anga;ator) / reprezintă !u&ele acordate anga;atorilor pentru plata a$!olvenţilor in!tituţiilor de învăţă&ânt% !ti&ularea şo&erilor care !e încadrează în &uncă înainte de e4pirarea perioadei de şo&a;% !ti&ularea anga;atorilor care încadrează în &uncă pe perioadă nedeter&inată şo&eri în vâr!tă de pe!te 4: ani% şo&eri întreţinători unici de fa&ilie ori şo&eri care în ter&en de * ani de la data perioada de raportare din profitul co&paniilor naţionale% !ocietăţilor naţionale% !ocietăţilor şi al regiilor autono&e% din care2 / dividendeDvăr!ă&inte din profitul e4erciţiului financiar al anului precedent% din care virate2 (00 / către in!tituţii pu$lice centraleC (01 / către in!tituţii pu$lice localeC

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

(0( / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativteritorialeD in!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii indiferent de ponderea ace!tora. (0* A > (01( (01* / dividendeDvăr!ă&inte din profitul e4erciţiilor financiare anterioare anului precedent% din care virate2 (04 / către in!tituţii pu$lice centraleC (0: / către in!tituţii pu$lice localeC (0+ / către alţi acţionari la care !tatulDunităţile ad&ini!trativteritorialeD in!tituţiile pu$lice deţin directDindirect acţiuni !au participaţii indiferent de ponderea ace!tora. (0, F67. 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridicePPPPPP) ?r. rd. 1u&e A > (01( (01* 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice (la valoarea no&inală)% din care2 (0) / creanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice afiliate (0< 8reanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice (la co!t de ac3iziţie)% din care2 (10 / creanţe preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice afiliate

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

(11 /// #ag. 4) din :1 anga;ării îndepline!c condiţiile pentru a !olicita pen!ia anticipată parţială !au de acordare a pen!iei pentru li&ita de vâr!tă ori pentru alte !ituaţii prevăzute prin legi!laţia în vigoare privind !i!te&ul a!igurărilor pentru şo&a; şi !ti&ularea ocupării forţei de &uncă. PPP) 1e va co&pleta cu c3eltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare% re!pectiv cercetarea funda&entală% cercetarea aplicativă% dezvoltarea te3nologică şi inovarea% !ta$ilite potrivit prevederilor .rdonanţei Guvernului nr. 07(2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea te3nologică% apro$ată cu &odificări şi co&pletări prin -egea nr. '24(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. PPPP) 83eltuielile de inovare !e deter&ină potrivii 0egula&entului (89) nr. 1.400(2004 al 8o&i!iei din 1* augu!t (004 de punere în aplicare a 5eciziei nr. 1.*0)(200'(51 a #arla&entului 9uropean şi a 8on!iliului privind producţia şi dezvoltarea !tati!ticilor co&unitare privind inovarea% pu$licat în Jurnalul .ficial al Bniunii 9uropene !eria -% nr. (+,% din 14 augu!t (004. PPPPP) 'n categoria operatorilor econo&ici nu !e cuprind entităţile regle&entate şi !upraveg3eate de >anca ?aţională a 0o&âniei% re!pectiv Autoritatea de 1upraveg3ere "inanciară% !ocietăţile recla!ificate în !ectorul ad&ini!traţiei pu$lice şi in!tituţiile fără !cop lucrativ în !erviciul go!podăriilor populaţiei. PPPPPP) #entru creanţele preluate prin ce!ionare de la per!oane ;uridice !e vor co&pleta atât valoarea no&inală a ace!tora% cât şi co!tul lor de ac3iziţie. #entru !tatutul de =per!oane ;uridice afiliate= !e vor avea în vedere prevederile art. , alin. (1) pct. (1 lit. c) din -egea nr. 071(200'% cu &odificările şi co&pletările ulterioare. 1) 1e vor include c3iriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole% păşuni% fâneţe etc.) şi aferente !paţiilor co&erciale (tera!e etc.) aparţinând proprietarilor privaţi !au unor unităţi ale ad&ini!traţiei pu$lice% inclu!iv c3iriile pentru folo!irea luciului de apă în !cop recreativ !au în alte !copuri (pe!cuit etc.). () 'n categoria =Alte datorii în legătură cu per!oanele fizice şi per!oanele ;uridice% altele decât datoriile în legătură cu in!tituţiile pu$lice (in!tituţiile !tatului)= nu !e vor în!crie !u$venţiile aferente veniturilor e4i!tente în !oldul contului 4,(. *) Eitluri de valoare care conferă drepturi de proprietate a!upra !ocietăţilor% care !unt negocia$ile şi tranzacţionate% potrivit legii. 4) Eitluri de valoare care conferă drepturi de proprietate a!upra !ocietăţilor% care nu !unt tranzacţionate. :) -a !ecţiunea F6 =8apital !ocial văr!at=% la rd. 1)4/1<4% în col. ( şi 4 entităţile vor în!crie procentul core!punzător capitalului !ocial deţinut îi totalul capitalului !ocial văr!at în!cri! la rd. 1)*. III. 16EBAL6A A8E679-.0 6 .>6-6MAE9 la data de *1 dece&$rie .................. Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ...................................... ?r. de înregi!trare în organi!&ul profe!ional cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd. 7alori $rute

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

1old iniţial 8reşteri 0educeri 1old final (col. : S 1 N (/*) Eotal 5in care2 dez&e&$rări şi ca!ări A>1(*4: 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de con!tituire şi c3eltuieli de dezvoltare 01 F Alte i&o$ilizări 0( F Avan!uri şi i&o$ilizări necorporale în cur! 0* F /// #ag. 4< din :1 I:. 16EBAL6A A .0E6MG066 A8E679-.0 6 .>6-6MAE9 :. 16EBAL6A AJB1EG06-.0 #9?E0B 59#0986909 E.EA- (rd. 01 la 0*) 04 F 6&o$ilizări corporale Eerenuri 0: F 8on!trucţii 0+ 6n!talaţii te3nice şi &aşini 0, Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier 0) Avan!uri şi i&o$ilizări corporale în cur! 0< E.EA- (rd. 0: la 0<) 10 6&o$ilizări financiare 11 F A8E679 6 .>6-6MAE9 / E.EA(rd. 04 N 10 N 11) 1( cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd. 1old iniţial A&ortizare în cur!ul anului A&ortizare aferentă i&o$ilizărilor !coa!e din evidenţă A&ortizare la !fârşitul anului (col. < S + N ,/)) A>+,)< 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de con!tituire şi c3eltuieli de dezvoltare 1* Alte i&o$ilizări 14

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

E.EA- (rd. 1* N 14) 1: 6&o$ilizări corporale Eerenuri 1+ 8on!trucţii 1, 6n!talaţii te3nice şi &aşini 1) Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier 1< E.EA- (rd. 1+ la 1<) (0 A .0E6MG06 / E.EA- (rd. 1: N (0) (1 cod 40 / lei / 9le&ente de i&o$ilizări ?r. rd. 1old iniţial A;u!tări con!tituite în cur!ul anului A;u!tări reluate la venituri 1old final (col. 1* S 10N11/1() A > 10 11 1( 1* 6&o$ilizări necorporale 83eltuieli de con!tituire şi c3eltuieli de dezvoltare (( Alte i&o$ilizări (* Avan!uri şi i&o$ilizări necorporale în cur! (4 E.EA- (rd. (( la (4) (: 6&o$ilizări corporale Eerenuri (+ 8on!trucţii (, 6n!talaţii te3nice şi &aşini () Alte in!talaţii% utila;e şi &o$ilier (< Avan!uri şi i&o$ilizări corporale în cur! *0 E.EA- (rd. (+ la *0) *1 6&o$ilizări financiare *( AJB1EG06 #9?E0B 59#0986909 / E.EA- (rd. (: N *1 N *() ** Ad&ini!trator% ?u&ele şi prenu&ele ...................... 1e&nătura ...................................... Ita&pila unităţii 'ntoc&it ?u&ele şi prenu&ele ...................... 8alitatea ......................................... 1e&nătura ......................................

Oferit de contabilii de pe - www.facebook.com/fiscalitate

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->