You are on page 1of 305

Chiarissima

AGNES IMHOF

Kraljica puta svile


Povijesni roman
1
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Da Sotona i nije imao drugu omu da je nekomu stavi oko vrata, nikakvu drugu zastavu pod koju bi nekoga pozvao, nikakvo drugo iskuenje za zavoenje osim pjevaica, ve bi i to bilo vie nego dosta. Al-Dahiz

Tko svira, igra se s duama.

Ibn Hindu

2
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1
Bagdad, ljeta Gospodnjeg 819. Nova sparna no spustila se nad kalifovu palau. Sveani paviljon otvoren pre!a dvori"tu bio je rasvijetljen. #unusi u $rni! svileni! odora!a pospre!ali su ostatke veere% srebrne pladnjeve pretrpane nadjeveni! pti$a!a halvo! od bade!a i orasi!a na"pikani! s!okva!a ponovno su odvlaili u kuhinju. &ad bi slu'e projurili ispod viseih zdjelastih zanjihanih svjetiljaka zidni bi !ozai$i zasvjetlu$ali poput dra'ulja. (oloen !edu !irisne "iraske rue "epirio se peeni paun "irei beivotni rep. &alif Ibrahi! i nje'ovo dru"tvo pre"li su na vino. )obinje su "kropile divane od ebanovine vodi$o! naranina $vijeta a plesai$e za!ahivale kukovi!a svjetlu$avi! poput svile. No pozornost 'ostiju nisu budile one% iz!e*u lukova ondje 'dje se dvorana otvarala pre!a dvori"tu bio je nate'nut zastor od zlato! protkana brokata. )ita! bubnjeva iz pozadine uspalio je !u"kar$e !no'o vi"e od vina ili ljetne noi. +Sa!o ekajte Arib,- Sali! je iz'ovorio to i!e kao ne"to zabranjeno koliko za!a!no toliko i opasno. (isar je pokazao povi"eno !jesto na koje! je kalif la'ano klizio !esnati! usna!a po ru$i jedne robinje. +.na je najslavnija robinja pjevai$a u kalifovu $arstvu. Sa! Ibrahi! vladar vjernika nije !o'ao odoljeti njezinoj privlanosti. /ijeli 0a'dad oboava Arib.0osono'e plesai$e udarale su no'a!a o pod a svilene koprene vitlale su kroz zrak otean !iriso! a!bre. Sa!o plavokosi !u"kara$ koje!u se obratio Sali! kao da nije podle'ao ari!a boja i zvuka. Hladnoa u svijetli! oi!a 1olfra!a von Auea nije popustila niti zbo' vina. No 'otovo neza!jetljiva napetost ipak je otkrivala da on ne"to krije iza te nepo!ine !aske. (okraj Arapa njenih udova doi!ao se poput diva. Nje'ove ilave ruke vidljivo su 'ovorile da zna rukovati !ae! a tek zarasla braz'otina tra' bodea na obrijanoj bradi pridavala !u je ne"to nepredvidivo. +Arib- ponovi on podru'ljivo. +Ne!a i!a!a da je prokune kao utjelovljenje 'rijeha. Ne!a !uftije koji bi pozvao da je ka!enuju. Ako je vjerovati 'lasina!a pola se ba'dadske !ladei upropastilo zbo' nje... 2i je poznajete3-

3
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+(itate da li je poznaje!3- Sali! se 'lasno nas!ije. +2idi se da prvi put i!ate povlasti$u piti u dru"tvu s kalifo!. Alaha !i ovjek bi se zbo' nje !o'ao odrei vjere,+4ko iz'ubi svoju vjeru u veini sluajeva ubrzo iz'ubi i 'lavu- od'ovori 1olfra! i spretno se u'ne unatra' da napravi !jesta peharniku. +No ako netko stavi 'lavu na ko$ku radi pjevai$e nije bolje ni zasluio.- Dao je !ladiu znak da !u dotoi te"ko' vina Ritli a. +(jevaj Arib, .pij !e ja sa! tvoj rob,- zaurla jedan stara$ sa suprotne strane. Slina !u je prskala s tankih usana. .bojena !u se kosa izrazito razlikovala od izbijeljena li$a a u bora!a su se od znoja stvorile bijele pru'e. .teturao je pre!a zastoru pa iz'ubio ravnoteu. 5rohotan s!ijeh popratio je nje'ov pad. 1olfra!ove oi sa!o su se naas zapiljile u nje'a i prito! zasvjetlu$ale poput "akalovih. Sali! se !alo od!akne kao da se iznenada sjetio prie o urokljivi! oi!a opasnoj !a'iji koja se pripisuje plavi! oi!a. +.d le'endarnih pjevai$a u sveti! !jesti!a nije bilo vi"e ni jedne poput nje- branio je on Arib. Na krili!a alkohola postao je poetian% +(jevai$e 6eke tjerale su svojedobno (oslanikove ratnike u bitku. No pred Arib !oraju posra!ljeno zanije!jeti i rajske hurije. &ad ona pjeva izblijede radosti koje ekaju na ono! svijetu. 4a ena vas 'leda kao da sa!o vi !oete ispuniti njezinu udnju. 4o je !a'ija prijatelju.4raak osjeaja probio se kroz stranevu !asku ali on 'a je od!ah potisnuo. Sali! pokae na star$a koji se posrui ponovno uspravio i stakleni! oi!a zurio u zastor. +(o'ledajte, .na ovjeka izlu*uje.+2rlo oito- trpko odvrati 1olfra!. +I kako to robinje pjevai$e obiavaju ona se podaje svako! tko je sebi !oe priu"titi% !irisari!a za a!bru i !o"us tr'ov$i!a svilo! za brokat iz Da!aska. .na !oe biti u'ledna kurva ali ostaje kurva- ree i zlovoljno obri"e s rukava kap vodi$e naranina $vijeta. Sali! zavjereniki dotakne nje'ovu ruku. Ispod turbana izvirila !u je kosa s uvoj$i!a do ra!ena a zadah vina i ha"i"a zapljusnuo je 1olfra!a. +&ad je rije o takvoj eni tko 'ovori o kurvanju3 (odle'ao joj je kalif Harun al-)a"id a o nje!u ve sada krue le'ende - Radija lla!u alaj!i, neka se svidi Alahu, Nje'ovi sinovi 6uha!!ad i Abdallah raz!ijenili su etiri stotine robinja za jednu no s njo!. 7u"ka se da je 6uha!!ad sa!o zbo' nje zaboravio svoju sklonost pre!a vlastitu spolu i okrenuo se pre!a ena!a. 0ila je ljubavni$a triju kalifa a noas bi !o'la pribrojiti i etvrto'a.- 0riljivo !anikirano! ruko! pokazao je pro4
www.bosnaunited.net

Chiarissima

storiju. +(o'ledajte okolo svi joj lee do no'u, Ako danas u'ledate s!rknuto li$e bit e to sa!o onaj koji je uivao njezinu naklonost i ponovno je iz'ubio.Strana$ ba$i po'led na kalifova neaka na dru'oj strani koji je pokraj svoje' stri$a !rzovoljno zurio u a"u. Sali! je htio ne"to pri!ijetiti ali 'otovo ni jedan !u"kara$ iz vladareve obitelji osi! nje'a sa!o'a nije kako se inilo pr"tao od veselja. 1olfra! podi'ne obrve. +No ne vidi! za"to bi !i prijetila opasnostpri!ijeti on. +Ne prodaje! parfe!e niti skupo$jene tkanine a ne spada! ni u kalifovu obitelj. 8a sa! pro'nanik a !oj je !a jedino "to posjeduje!. 9a$ijelo je ne !ori elja da joj nji!e preree! lijepi vrat- pri!ijeti on ironino se nas!ije"iv"i. +Ah i vi ete podlei njezini! ari!a,- Sali! se nasloni. 0ade!asti! na"!inkani! oi!a pokazao je zastor koji je 'lazbenike "titio od po'leda. +.na ve eka ta!o iza sitare. 2i ete se jo" pokajati zbo' svojih po'anskih rijei. .na je sirena.Stranev se pod$jenjivaki os!ijeh sledio. Na'lo je odvratio po'led i us!jerio 'a na oslikan strop. 0io je to prikaz rajsko' vrta% 'azele su spokojno pasle a e'zotine su pti$e lepr"ale iz!e*u $rno-bijelih stupova. Skupo$jen sa' iz Hire ispod nje'ovih no'u otkrivao je iste !otive -kao na zr$alnoj sli$i. 1olfra! se na trenutak dao odvesti na tajno !jesto u svojoj du"i u koju niko!e nije dopustio pristup. Nije !o'ao vidjeti da je i !lada ena iza sitare po'ledala u strop. Njezine ruke obojene kano! !alo su raz!aknule zastor. .pazila je $rno' eunuha koji joj je pri"ao i njezine ta!ne oi jedva !alo raz!aknute iz'ubile su eznutljiv izraz. +8esi li 'a vidio3- upita Arib. )ita! ta!burina iza njezinih leda vratio ju je u pro"lost i uzburkao puls. +.n je ovdje- od'ovori Dauhar. Arib je poznavala divovsko' eunuha. 9nala je da je pouzdan unato nje'o vi! hirovi!a. Sto'a je zahtijevala da je te veeri slui sa!o on i nitko dru'i. .dahnula je i jo" !alo od!aknula zastor od ruiaste svile. +&oji je on3Njezine su oi pratile nje'ov prst ali u !no"tvu nije !o'la razabrati neznan$a. +6ladi u svijetloj no"nji kalifova vinsko' prijatelja- revno objasni Dauhar. Arib osjeti eunuhov po'led na dojka!a potpuno razotkriveni! ispod prsluka od zlato! izvezeno' brokata. 5otovo je ula kako on upija ruin !iris koji se jo" od odlaska iz ha!a!a zadrao u njezinoj kosi. +Hoete li se doista odvaiti3"apne joj on u uho. Aribin ravnodu"ni po'led lutao je dvorano!. (repoznala je kalifa ko"ato' poput baktrijske te'lee deve. 9a$ijelo je tek navr"io etrdesetu
5
www.bosnaunited.net

Chiarissima

po!isli ona dok je po'ledo! traila stran$a. No peharni$i i uskovitlane suknji$e plesai$a neprekidno su joj zaklanjali po'led. +4aj je ovjek prava z!ija otrovni$a- nastavi Dauhar +lijep ali opasan. I znate da e vas on uni"titi.+6ene uni"titi,- Arib se zvonko nas!ije. 8edan joj flautist doba$i ljutit po'led pa ona ti"e doda% +.n po'a*a za"to sa! ovdje. 6oji !u se planovi ne svi*aju i on e ih poku"ati o!esti silo! bude li potrebno.- .i joj se zadra"e na peeno! paunu ukra"eno! perje! i njezine se izraajne usne podru'ljivo razvuku. +No kad 'a oerupa" i najoholiji paun sa!o je blijeda koko". (oznaje! tu vrstu !u"kar$a. 6alo vrela daha iz !oje'a vje"to' 'rla pa se i najoholiji ratnik pretvori u pokorna roba. 0udi uvjeren da od nje'a nee ostati ni"ta.Dauharova brada s ele'antni! brii!a sa!o se objesila. +2i znate ovjeka dirnuti u du"u a tako hladno 'ovorite o to!e3Arib nije od'ovorila. No prsti!a je obuhvatila neu'ledan stakleni a!ulet oko vrata. 9dvajanje joj je bilo jedini luksuz koji sebi nije !o'la priu"titi. +7to te se to tie3- odvrati ona i od!akne $rne pleteni$e sa sljepooi$a. 9ve$nuli su zvonii na karika!a oko njezinih 'lenjeva a zati! se stao "iriti teak !iris a!bre parfe!a "to 'a je najbolji tr'ova$ u 'radu s!ije"ao posebno za nju. +Stani pokraj stran$a. Hou vidjeti tko je on,Dauhar se pre!je"tao s no'e na no'u. 0a$io je po'led u dvoranu u kojoj je nekoliko !ladia ustalo skandirajui Aribino i!e. +8a sa! od'ovoran za $ere!onijal. (a valjda neete izii...Arib se nas!ije"i. Dauhar se oznojio. +Ne!ojte !i to initi, (jevai$i je !jesto iza zastora... 2a" e !e 'ospodar kazniti i 'orko u ispa"tati,:"tipnula 'a je za obraz. +2aljda ne !isli" ozbiljno da su ljudi do"li ova!o slu"ati zastor3Dauhar je rupie! obrisao ukrasnu braz'otinu na $rnoj koi. +Svojo! bestidno"u is$ijedit ete !i i posljednji sok iz ila.Arib se izazovno prote'ne i sle'ne ra!eni!a. +4i i ne sluti" koliko ti !u"kara$a na to!e zavidi.Dauhar po'leda oko sebe kao da se eli uvjeriti kako ih nitko nije uo. No pozornost orkestra us!jerila se pre!a sredini polukru'a u koje! je samb al" musika svoji! ta!burino! davao takt. +;ini se da vas strana$ !no'o vi"e
6
www.bosnaunited.net

Chiarissima

zani!a od kalifa- prosike Dauhar. +6e*uti! va"a je zadaa zavesti Ibrahi!a a ne nje'a. .vdje ste da to! uzurpatoru prijestolja o!etete planove. 8este li to zaboravili3Arib se ponovno nas!ije. +Ibrahi! i nije ba" slastan zalo'aj a nje'a ionako vi"e zani!aju pjevai$e od slube i nije dorastao poloaju kalifa koliko je $rno pod nokto!. Nisa! zaboravila svoju zadau ali sve u svoje vrije!e.- Da nije lakou!no potro"ila svoj nova$ njezine bi 'a robinje jo" danas u podne doekale u ha!a!u - s nalo'o! da 'a okupaju iz!asiraju na pravi! !jesti!a i pripre!e za obeanje koje e ispuniti njihova 'ospodari$a. : dvorani se Ibrahi! di'nuo. &oziavo li$e po$rvenjelo !u je od vina i ne"to je izvodio teatralno! 'esto!. 6u"kar$i su !u odu"evljeno pljeskali a plesai$e !u se klanjale do poda. No dok je dizao a"u nje'ove su ta!ne oi odlutale pre!a zastoru. Arib se s!je"kala. 6u"kara$ koje'a su nazivali 9!aje! eljno ju je ekao. Na!i'nula je eunuhu i pose'nula za lutnjo!. Njeno je po'ladila srebrnu intarziju a zati! sa!ibu al"musika dala znak. )ita! bubnjeva se pro!ijenio. (jevai$e su se la'ani! kora$i!a vratile iza zastora. Ta"tam"ta"tam"tam, pjevu"ila je Arib pratei teak masmudi rita!. 9ati! je zasvirala lutnju. ;ulni tonovi odveli su je u pro"la vre!ena kad su pjevai bili povezani s !a'ini! iskonski! sila!a. Njezino se tijelo sjedinilo s trbu"asti! tijelo! ouda i ona zapjeva% #ru$i mi au i opij me, u$itak je bolji od nevolje% &ukavica je tko nikad ne utone cijeli u zanos vina, u poljubac vreli% '(!santi, ja D$amila%) uzvikne jedan !u"ki 'las. +0ravo,- (ridruili su i! se i dru'i uzvi$i a tada je Arib ula Ibrahi!a% +(ije! u zdravlje najzavodljivije ene Istoka,Arib dade orkestru znak ne obazirui se na Dauharovo zdvojno kolutanje oi!a. 9ati! stane do svileno' zastora i od!akne sitaru. 0uka je za!rla. Ibrahi!ova jo" di'nuta ruka s a"o! la'ano se spustila. Na nje'ovoj svilenoj ko"ulji pokazale su se ta!ne !rlje od znoja. Svi su !u"kar$i zurili u nju - od kalifa do eunuha. S!je"kajui se di'nula je lutnju i zapjevala ta!no! bojo! 'lasa koji! je izlu*ivala !u"kar$e%

7
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Stoga se, dragi, prenavljati nemoj, na mojim grudima u$ivaj u slasti. *aj!rabriji je ratnik spreman na boj i ne plai se najvee strasti%

+2aljda joj sa! davao da je nadahnue za pjes!e- ula je neiji "apat. +&ad bih tu enu jedanput dobio u svoj krevet i sa! bih oboavao *avla - pro$ijedio je dru'i. Arib je doekala val poude koji ju je zapljusnuo i prepustila !u se a zati! svu svoju panju us!jerila pre!a Ibrahi!u ibn-al-6ahdiju. 5lazba je prerasla u divlji ples. Tam"tatata"tam"tam"tam, bubnjao je s!arki rita! u njezini! ila!a i o!a!io njezina ula poput ki"e strasnih poljuba$a. .na doba$i lutnju jedno! robu i pri*e kalifu. Ibrahi!ov se nez'rapni lik napeo. 9apljusnuo ju je prodoran !iris nje'ova parfe!a. Na nje'ovoj bradi ljeskale su se kaplji$e vina. Arib je poznavala taj po'led koji je doslov$e osjeala na svojoj koi. .sjetila 'a je prvi put prije nekoliko 'odina kod Haruna al-)a"ida. (olako je spustila bosu no'u na nje'ove prekriene no'e. 5osti!a je zastao dah. Ibrahi! joj je sve pustio na volju. 0ila je si'urna da on zna za"to je ona ovdje. No nje!u to vi"e nije bilo vano. Ispod njezine no'e pulsirala je krv u nje'ovi! ila!a. .prezno se pribliavala !jestu iz!e*u nje'ovih no'u i neza!jetno se s!je"kala. Arib se na'ne pre!a nje!u. Ne!ono je zurio u njezin tijesni prsluk. .sjetila je kako se nje'ov vreli dah ubrzava. <ijevo! je ruko! la'ano pre"ao preko njezina 'lenja pa je zlatno prstenje zve$nulo. 4rzaj poznate z!ije ispod njezinih kano! obojenih nonih prstiju odao je da je posti'la $ilj. Nije trebalo znati itati !isli da se nasluti kako je on u !isli!a osvaja triju!firajui na popri"tu strasti. Ne skidajui po'leda s nje'a po'ladila je svoju rtvu po prsti!a ukra"eni! prstenje! i uzela !u a"u iz ruke. ;a"o! je prelazila po 'olo! trbuhu i iz!e*u dojki i pri!akla je usna!a. Ibrahi! je sve tee disao i jedva se svladavao. (ovukla je no'u i okrenula 'lavu pre!a Dauharu koji se pro'urao iz!e*u 'ostiju i zaustavio pokraj jedno' !u"kar$a. Arib di'ne ta!no na"!inkane vje*e s a"e i njezin se po'led susretne sa stranevi!. S njezina li$a u trenu nestane boje. 2ino! je poprskala odjeu a hladna proraunatost spadne joj s li$a poput neprivr"ene koprene. 5revito je stisnula a"u kristal se rasprsnuo a krhotine joj se urezale u kou. &rv joj potekla
8
www.bosnaunited.net

Chiarissima

iz!e*u prstiju ali nije ni"ta osjetila. Dok ju je Ibrahi! 'utao pohotni! po'ledi!a odjedno! ju je preplavio val odavno zaboravljene njenosti. Napeta elja i strah borile su se u njoj kao da je ponovno ona djevojka u poderanoj !u"koj odjei a on !ladi vitez iz franako'a $arstva. Sve joj je na nje!u bilo strano i zastra"ujue ali i beskrajno blisko. 1olfra! se polako di'nuo i u nevjeri$i us!jerio na nju po'led ta!noplavih oiju. 4aj po'led nije bio upuen slavnoj pjevai$i niti kalifovoj bludni$i ne'o djevoj$i koju je neko poznavao i ljubio. I poput 'otovo neujne !elodije vratilo !u se sjeanje na tu djevojku.

9
www.bosnaunited.net

Chiarissima

#ut na zapad (rib je bila obdarena ljepotom i karizmom, dosjetljiva i nevjerojatno nadarena pjevaica i lutnjistica. +d vremena legendarni! robinja pjevaica iz ,eke i ,edine nije joj bilo ravne.
Iz &ronike Abula =arada al-Ishafanija

10
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Provincija Horasan, Afganistan, u proljee 80 . godine

1
+Arib, &oliko sa! ti puta zabranila da ne zabada" nos u !oje lon$e,- &uhari$a se prilino spretno kretala kroz labirint lona$a i tava. 4ek je nekoliko baklji osvjetljavalo kuhinju jo" ta!niju zbo' 'usta di!a s o'nji"ta pa su se njihovi obrisi 'ubili u !a'li. :putila se pre!a kuedo!ainovoj keri koja je pjevu"ei pri!akla stola$ jedno! bakreno! kotlu. Deseto'odi"nja je Arib ustuknula. Naoko poslu"no prekriila je rui$e na le*i!a. 0it e bolje da sada ne trai sva*u s kuhari$o! jer danas je nakanila uiniti ne"to zbo' e'a e je ota$ stro'o kazniti ako je u to!e uhvati. +Nisa! zabadala nos,- &ako bi joj to dokazala Arib je lijevo! ruko! do!ahnula pre!a sebi paru koja je izlazila iz lon$a. Desnu je ruku jo" skrivala na le*i!a. +Sa!o sa! upijala !iris iz lon$a onako kako si !i pokazala (arvane.- Di'nula je po'led svojih ta!nih usko poloenih oiju dok su joj kutovi usana podrhtavali. 4ko 'od je kuhari$i dao to zvuno i!e za$ijelo je i!ao s!isla za hu!or jer i!e <eptir bilo bi posljednje koje bi Arib nadjenula debeloj kuhari$i. (arvanina siva vunena haljina izboila se na njezinu salu poput pan$ira na ratniko! slonu. Arib je ljubila kuhinju u oevoj kui a na praznike poput ovo'a jo" je vi"e voljela tu nadsvo*enu prostoriju bez prozora kad je taj neprozirni labirint bio proet !iriso! nadjevenih pti$a. : !irisu kara!elizirano' "eera u koje! se !ije"alo svjee voe s bade!i!a osjeala se osvjeavajua nota o$ta. 8anjee pa"tete bizarnih oblika bile su poredane na tepsija!a poput vjernika na !olitvi u petak. .djedno! se u poluta!i kao iz vedra neba zaulo pi"tanje !asnoe u kojoj se prio ovji rep a u ze!ljani! lon$i!a ekalo ju je njezino o!iljeno jelo - depii od tijesta punjeni !eso! i orasi!a koje su nazivali kalifovi! zalo'aji!a. (arvanine po!oni$e avrljale su i pjevale. &uhinja je bila nadasve za'onetno i tajanstveno !jesto. .vdje u trbuhu ze!lje Arib se osjeala za"tieno!. Dodu"e danas je i!ala plan. &uhari$a upre prst u stola$ na koje! je Arib stajala. +Si*i, ;ekaj "to to skriva"311
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib izvue li$u koju je sakrila iza leda pa se sa'ne ispod kuhari ine ruke i pobje'ne. +Stani,- $ikne (arvane. 9na! da bi ti to rado po!isli Arib skrene u uzak prolaz iz!e*u nasla'anih bakrenih kotlova i prito! previdi brdo zdjela koje su tresnule na pod. Ne'dje je zapela no'o! i pala koliko je du'a i "iroka. Nekoliko se koko"i raskokodakalo i razbjealo. Arib se s !uko! uspravila i ponovno se na"la u kaosu bakrenih lona$a. : poneki bih se svakako !o'la s!jestiti po!isli Arib traei kuhari$u nepovjerljivi! po'ledo!. +(a juer jo" nisu ovdje stajali- ree ona i zbunjeno se nas!ije"i kada se kuhari$a stvorila ispred nje - prijetei poput bo'a-slona 5ane"a na slii$i koju joj je jedno! darovao indijski putnik. 7irok lik isprijeio joj se na putu bije'a a ostali kotlovi opasno su se njihali. Arib je pre'ledala svoj lakat. .'rebotina ju je pekla. '(lla!u ra!im, 0o' je !ilostiv... 9a"to ti zapravo bilo "to zabranjuje! kad ti radi" "to hoe"3- &uhari$a zatrese 'lavo! ali na njezini! bu$!asti! obrazi!a "irio se os!ijeh. Arib se !azno priljubi uz nju. (arvane se vrati k lon$i!a na vatri sjedne na stola$ s koje' ju je i!ala na oku i okusi juhu. ;inilo se da je ne s!eta jedak di! koji je prekrivao fine aro!e. :zlupala se traei !edu bezbrojni! tava!a na suprotnoj poli$i onu pravu. +Neposlu"nost se ra*a iz strasti- korila ju je izvlaei posude. +4o je za enu opasna osobina.+.pasna osobina,- Arib ju je opona"ala iza njezinih leda poput odraza "aljivo' zr$ala u !alo! ne toliko da joj prkosi koliko zbo' 'rinje savjesti jer ono "to je nakanila prelazilo je 'rani$u neposlu"nosti. +:vijek 'ovori" o opasnosti kada !i zabranjuje" ono "to je djea$i!a dopu"teno.- 9natieljno je di'nula po'led pre!a kuhari$i jer nitko joj nije objasnio za"to su neke stvari dopu"tene sa!o djea$i!a. .ta$ bi joj obino od'ovorio kako je bolje da se s ti! po!iri prije ne'o kasnije. +4voj je ota$ iz porodi$e 0ar!akida- od'ovori (arvane na!jerno ne ulazei dublje u obja"njenje. 2ikala je da nad'lasa kljuanje u lon$i!a. +4i!e se ubraja u najvanije obitelji u $arstvu kalifa Haruna al-)a"ida. 5lava va"e porodi$e veliki vezir Dafar najvei je !onik poslije vladara. Dokle se vijore $rne kalifove zastave dotle se slave i 0ar!akidi. 0ilo bi bolje da se to'a e"e sjeti".

12
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6ajka ti je stro'o zabranila divljati i pjevati. Djevoji$a tvoje' podrijetla trebala bi biti poslu"na i skro!na poput tvoje sestre <atife.Dosa*ujui se Arib skrene po'led pre!a !i"u koji je provirio ispod jedne poli$e !unjevito z'rabio ko!adi kruha i ponovno nestao. 4i su joj prijekori bili poznati. +6oja !aka pjeva bolje od <atife- odvrati drskije ba" zbo' to'a "to se osjeala zateeno!. Arib pri!akne stola$ kako bi !o'la pratiti (arvaninu ruku na poli$i sa zaini!a. Iznad kuhariina ra!ena itala je natpise% "afran indijski papar karda!o! su"eni du!bir i korijandar. +I 4eodora svira i pjevapri!ijeti Arib. +4eodora je robinja pjevai$a. Nee" se valjda uspore*ivati s lako! djevojko!.- Ne'dje je ne"to zapi"talo u ta!i odjeknuo je bolan krik a zati! ote'nut pla kuhinjske po!oni$e. +(ristojni! djevojka!a pjevanje ni"ta ne znai. Ako se ipak u to upuste poslije nee nai !ua i !orat e stra"no ispa"tati na Sudnji dan.- (arvane od!akne ruba$ s ela i do!ahne Arib da joj pri*e. +Hoe" li da ti ispria! kako je pro"la ki jedno' ovjeka iz Sa!arkanda3 (otajno je pjevala protiv oeve volje. I jedno'a dana udario ju je 'ro!. Neka ti to bude opo!ena,+4o je uvijek priala i stara =ati!a- povikala je Arib nad'lasavajui slu"kinjino zavijanje. Netko je zaurlao i zavijanje je zanije!jelo. +9ati! se razboljela. <ijenik na! je savjetovao da pozove!o lutnjista kako bi se njezini tjelesni sokovi ponovno sredili. .na se usprotivila s!atrajui da je to nepristojno pa je sada !rtva.- Arib je ipak osjetila !alu nela'odu. 7to ako je ta pria !oda ipak povezana s 'ro!o!3 (arvane je pre"la i preko te pri!jedbe. Na"la je pravu tavu i usula punu li$u zaina u lona$ u koje! je kljuala juha. +(usti !e da po!iri"e!- za!oli Arib kuhari$u i ponovno se popne na stola$. (arvane joj prui !je"avinu zaina i djevoji$a je s uitko! upijala !iris klinia ku!ina i $i!eta. +4ako- ree kuhari$a i poklopi zaine. +I!a! !no'o posla. A ti budi poslu"na jer e" inae na spavanje,Arib napravi 'ri!asu ali nije ni"ta rekla. :prla je prst u kipi od ada poluskriven u jedno! kutu. 0io je to lik debela !u"kar$a koji je sjedio prekrienih no'u i s!je"kao se. : krilu !u je bio svje karanfil. +4ko je to3(arvane je uhvati oko struka i spusti na pod neod'ovoriv"i joj. : pozadini je kokodakala koko" a 'lasanje joj je za!rlo s tupi! udar$e!. +Svi !oji pre$i
13
www.bosnaunited.net

Chiarissima

"tovali su 0udu- objasni kuhari$a oklijevajui. +(a valjda ne!a nie' po're"no' u to!e ako 'a i ja "tuje!.Arib je znatieljno pro!atrala kipi. +Neu to o$u uope spo!enuti... S!ije! li po'ledati ukiseljeno povre3- upita ona ivahno. +.d!ah u se vratiti.(arvane !ahne ruko! dajui joj znak da s!ije a zati! se ponovno posveti !esu. Djevoji$a je otrala prelazei prostoriju koja je zauzi!ala 'otovo $ijeli donji kat to'a dijela kue. Spretno se provlaila pokraj o'nji"ta !i!o robinja koje su istile povre i pravile slasne nadjeve za pa"tete. 8edna je ekala da iskrvari koko" koju su !aloprije zaklali. Slu'a je nestao s 'lavo! ostaviv"i iza sebe krvav tra'. Arib je sr$e snano ku$alo dok je stajala do vrata koja su vodila u dvori"te. Do nje je dopirala tiha 'lazba. Hoe li se uistinu odvaiti3 Nasuprot njoj bila je zabranjena dvorana u kojoj je njezin ota$ pri!ao 'oste. Arib je naveer esto slu"ala 'lazbu i s!ijeh iz hare!a i poeljela da bude ondje. 4eodora robinja pjevai$a priala joj je o ti! veernji! susreti!a - o zlatu i srebru i svileni! tkanina!a o 'lazbi i pjevanju a da se i ne spo!inju birana jela koja su nudili 'osti!a, Arib se uvjerila da nitko ne obraa pozornost na nju. Dok joj je sr$e divlje ku$alo istrala je na dvori"te. Sun$e je ve za"lo a ka!ene zidine zloslutno su str"ile iza dudova. (o'led na te zidine podsjetio ju je na to da e je ota$ zatvoriti u hare!u ako je uhvati na djelu. (rostorija je bila poluotvorena na dvori"noj strani. Iznutra se uo jedan napjev i !a'ino privukao Arib. Nitko ju nije opazio kad je u"la zadihana. : desno! otvoreno! dijelu dvorane sjedili su !u"kar$i na nisko! divanu. 6iris !eda i halve s bade!i!a koju je (arvane jo" jutros pripravila prodirao je u Aribin nos. )azabrala je visok lik svoje' o$a. 9adubio se u raz'ovor s jedni! star$e! - vjerojatno s jedni! od filozofa koje je uvijek pozivao kako bi se dosita najeli i napili vina. (redan !isli!a njezin brat Ali zurio je u zastor koji je lijevi dio dvorane na!ijenjen 'lazbeni$i!a dijelio od ulaza. Slijedila je bratov po'led pa se "uurila u prvo! kutku na lijevoj strani poluskriveni! zastoro!. 9aklonjena buketo! rua !o'la je vidjeti enu kojoj su oito bili na!ijenjeni Alijevi sjetni po'ledi. 0ila je to kajna, 'rka robinja pjevai$a. Arib je oarana pro!atrala pjevai$u. 4eodora je obino nosila "arenu odjeu du'e suknje i jakne. Sada je na njezinu kou bio tijesno priljubljen sa!o prsluk

14
www.bosnaunited.net

Chiarissima

od s!e*e svile zakopan ispod dojki a ispod to'a i!ala je hlae. (lava joj se kosa spu"tala niz le*a a sljepooi$e su joj krasile dvije pleteni$e u koji!a su blistali rubini i zlato. 2rhove prstiju obojila je ta!no$rveno a o"tre $rne linije bile su izvuene daleko izvan onih kutova. :stuknula je kad je opazila Arib. 9ati! je jedni! oko! 'otovo za!irila a usta su joj se nije!o oblikovala u jednu rije. Arib je krio!i$e zahihotala. Nije dodu"e znala itati s usana ali je znala kako ju je kajna od!ila nazivala kad je bila neposlu"na% -irbacce - 4i'ri. 5lazbeni$i su ponovno zasvirali. 9vuk lutnje oteo je Arib u zaarani svijet. A tada je 4eodora zapjevala. Ari-bina se du"a vinula. Nije se !o'la oduprijeti neodoljivoj privlanosti vrtlo'u koji ju je zahvatio. 6elodija je podrhtavala u njezinu tijelu sr$e joj je divlje lupalo u rit!u ta!burina. Nepo!ino je stajala kao da bi svaki pokret !o'ao ozlijediti ne"to nedodirljivo. .djedno! s ulaza odjekne o"tra zapovijed. 9ve$kanje oruja tr'ne Arib iz opinjenosti. 4eodora zanije!i. Nevoljko spusti lutnju i pri*e zavjesi kako bi vidjela "to se do'a*a vani. :sne su joj bile blijede a ruka vrsto stiskala du'u jantarnu o'rli$u. I 'lazba je !alo-po!alo zanije!jela - najprije ta!burin zati! i dru'a 'lazbala. 5osti su prekinuli raz'ovore. Arib se odvaila i !alo po!aknula iz svoje' skrovi"ta. Skupina vojnika u"la je u dvoranu i elik oruja zablistao je na posljednji! zraka!a sun$a koje su poput aureole okruile vo*u skupine. Arib upla"eno ustukne ali kad 'a je paljivije po'ledala odahne s olak"anje!. 0io je to sa!o a.in. Svi su tako nazivali Hajdara pre!da on nije i!ao pravo na tu titulu jer jo" nije i!ao svoju kneevinu. Nje'ov je ota$ vladao !ali! po'anski! $arstvo! u oblinjoj So'dijani ali sina to ipak nije sprijeilo da stupi u kalifovu slubu. 5ovorkalo se da je ta iznenadna odanost bila posao nje'ova ivota. Arib 'a znatieljno po'leda. /rne oi to' !lado' vojnika bile su duboko usa*ene ispod 'ustih obrva i pridavale nje'ovu po'ledu ne"to ispitivaki prodorno a to je u njoj uvijek poti$alo nela'odu. Iako je Hajdar tek pre"ao dvadesetu $rte nje'ova bradata li$a zraile su stro'o"u zbo' koje se doi!ao stariji!. A danas se inilo da je duboko uzne!iren. Nje'ovi su se ilavi prsti neprestan$e trzali dotiui pojas svilene tunike. Aribin ota$ Anas di'ne se i pozdravi !ladia. +Do"li ste iznenada ali dobro na! do"li. No za"to ste naoruani prijatelju3- Nje'ov je 'las 'otovo nepri!jetno podrhtavao. Arib je zau*eno opazila kako je blijed. )az'ovor je zanije!io a 4eodora je zurila u posjetitelja razro'aenih oiju. Na Hajdarovu
15
www.bosnaunited.net

Chiarissima

zapovijed naoruani se vojni$i rasporedi"e u dvorani. 5osti su se stisnuli jedni do dru'ih polu'lasno se do"aptavajui. +Nisa! do"ao slaviti- ree ajin polako prilazei Anasu. Arib se upla"i opaziv"i kako je ota$ ustuknuo. /rna kosa koja !u je ispod turbana padala na ra!ena bila je u o"troj suprotnosti s nje'ovo! puti boje alabastra. Nje'ova je bljedoa uzne!irila Arib. +2i pripadate porodi$i Dafara 0ar!akida Harun al-)a"idova vezira- ree ajin !irno. Anas potvrdi blijedi! usna!a. +Svi to znaju- od'ovori on. Arib je jedno! upoznala Dafara i svidio joj se% lijep !u"kara$ zvonka 'lasa i !irnih pokreta. (ronosio se 'las da kalif $ijeni nje'ove savjete kao da su braa. Dok bi nou jahao kroz 'lavni 'rad vjerni bi 'a vezir uvijek pratio. +I!a! za vas novosti- ree ajin. +Iz 0a'dada.- Arib opazi kako ota$ na'lo die ruku na vrat kao da 'a ne"to 'u"i. Nije 'a jo" nikada vidjela takvo'. +Harun al-)a"id vladar vjernika s!ijenio je Dafara- izvijesti ajin. +Nisu !e o to!e obavijestili- iznena*eno odvrati Anas. +8este li si'urni da je to istina3Hajdarovo suhonjavo li$e ostade nepo!ino. +2ijest je donio 'olub pis!ono"a. 2i znate "to to znai.Arib nije shvatila "to je ti!e htio rei. No Anas je jo" jae poblijedio. +9nai da se Dafar potajno jo" dri svoje prija"nje reli'ije budiz!a- nastavi a.in. Nje'ova je ruka tako 'revito stiskala drak !aa da su !u lan$i pobijeljeli. .ito se !orao jako svladavati da nastavi% +2a"e! za"titniku odrubili su 'lavu a dijelove nje'ova trupla izloili na tri ba'dadska !osta.4jeskobna "utnja ispunila je dvoranu. Arib je "ako! pritisnula usta. +A vi3- napokon upita Anas. +8este li do"li da !e upozorite3(o'led a.inovi! duboko usa*enih oiju utjerao je Arib strah u kosti pa se najeila. .n bez upozorenja izvue !a i do balaka 'a zabije Anasu u prsa. Arib je kriknula. Spotaknula se na buket rua i te"ka se vaza od oniksa zaljuljala. 9aprepa"teni pri'u"eni kri$i 'ostiju dopirali su do nje. Anas je u nevjeri$i 'ledao razro'aenih oiju svoje' uboji$u. 4anak !laz potekao !u je iz usta najprije bezbojan a zati! po!ije"an s $rveni!. Hajdar se na'nuo nad nje'a i ne"to !u prosiktao preko o"tri$e. Anas je nije!o otvorio usta i pri'u"eno hroptanje probilo !u se kroz usne a ta!ne se oi zastaklile. 5rubi! pokreto! a.in izvue !a iz tijela u!irue' ovjeka. &rv "ikne na nje'ove hlae ukra"ene krzno! i na svileni prsluk. Na poplavjeli! Anasovi!

16
www.bosnaunited.net

Chiarissima

usna!a stvorila se krvava pjena a po'led !u se ukoio. Arib je zurila u a.inov hladni os!ijeh. Stala je neobuzdano i zapanjeno vri"tati te istrala iz svoje' skrovi"ta. Netko ju je iznenada z'rabio. : ljutito! oaju udarala je oko sebe. Netko ju je za'rlio a tada je osjetila pritisak nee' hladno' na obrazu. 4eodorinu jantarnu o'rli$u. Ne !o'av"i zato!iti krikove Arib se 'revito uhvatila za kajnu. Htjela je odvratiti po'led od prizora ali nije !o'la. : pa!enje joj se usjekao Hajdarov s!ije"ak ne!ilosrdniji od sve'a ostalo'. 5osti su se vri"tei dizali sa svojih !jesta a robinje se bez'lavo i panino rastrale. Anas se polako sru"io. Skliznuo je s Hajdara i ostao leati u lokvi krvi. Arib se ponovno htjela osloboditi ali 4eodorin eljezni stisak nije joj to dopu"tao. +(usti !e k o$u,- oajniki je urlala Arib. +(usti !e prokleta robinjo, (usti !e,- Izvikivala je te rijei i neprekidno ih ponavljala kao da ti!e !ora provesti svoju volju. 5osti su bjeali pre!a izlazu. (rivueni krikovi!a u dvoranu su nahrupili oklopni$i njezina o$a. Arib je opazila kako je stari Hu"an' problijedio. (ro!atrala 'a je da"ui. 9a"to nije ni"ta poduzeo3 .d a.inova pods!ijeha sledila joj se krv u ila!a. 2je"to se okrenuv"i izbje'ao je Hu"an'ov napad i z'rabio 'a za ruku u kojoj je drao oruje. 9ati! je !unjevito di'nuo !a i okrutno zabio o"tri$u u Hu"an'ovo tijelo iznad lopati$e. Nova buji$a krvi poprskala !u je li$e a stari je oklopnik iskolaio oi. (.in je izvukao !a i svileni! rup$e! obrisao usne. S nje'ova turbana tekla je krv a ruke su !u se ljeskale $rveni! sjaje! na svjetlu baklje. (red Aribini! oi!a sve je bilo !utno. Nejasno je prepoznala bezbojno li$e svoje' brata. +Ali,- kriknula je. 5las joj je postao kre"tav. .sjetila je jak udara$ po obrazu i zbo' boli se ponovno osvijestila. +S!iri se inae e te ubiti,- povie 4heodora na nju. .na brzo ba$i po'led na ljude koji su panino bjeali i odvue djevoji$u dublje u ni"u. Aribini kri$i pre"li su u je$aje. :sne su joj drhtale a udovi se ukoili. 2i"e nije osjeala svoje tijelo. (.inova $rna durra natopila se krvlju na prsi!a a i nje'ove hlae s na"itko! od kunovine. No nje'ova je u!rljana ruka si'urno drala drak !aa. ;elik se sukobio s eliko!. &runi! pokreto! odbio je Alijev napad. .ruje njezina brata proletjelo je kroz dvoranu i zazvealo u padu. (rije ne'o 'a je !ladi uspio ponovno di'nuti Hajdarova je o"tri$a presjekla zrak. Ne"to je za"kripalo a zati! je Alijeva 'lava snano udarila o pod. 4opla ljepljiva tekuina prskala je sve do Arib na dru'oj strani.
17
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Izbezu!ljeno je kriknula. 4eodora je ne!ono spustila ruke. >ene Aribina o$a privukao je !ete. Njezina je !ajka blijeda poput !rtva$a stajala na ulazu. Sa!o se o'rnula jednostavni! $arom. Ispod nje'a i!ala je spavai$u bijelu poput !rtvako' platna. ',odar%) vrisne Arib. +6ajko,- 6ajka se na'lo okrene pre!a njoj. Hajdarove oi pratile su njezin pokret i susrele se s Aribini!. .n joj pri*e bezizraajna izraza li$a. +Ne,- Aribina se !ajka poku"ala ba$iti na nje'a. Hajdar je ruko! dao znak jedno! svoje! vojniku. Djevoji$a je opazila po'led !lado' vojnika zau*eno' i puno' nevjeri$e. (.in je ki!nuo 'lavo!. 2ojnik je drhtavih ruku povukao !ajinu 'lavu unatra' i zario joj bode postran$e u vrat. Njezin je krik u'u"ilo krkljanje. &rv je uprljala vojnikovo li$e i odjeu. No !ajka nije pala na pod ne'o se hropui vrsto uhvatila za nje'ov rukav. 6ladi se preneraen poku"avao osloboditi. :darao ju je viui vukao tkaninu i htio joj slo!iti prste kako bi se nasilno oslobodio eljezno' stiska. (.in je opsovao. : nekoliko koraka na"ao se pokraj nje'a i proku"ani! pokreto! prerezao 'rlo Aribine !ajke. 5lava joj je pala na stranu pod neprirodni! kuto!. Arib se snano zatresla i za$vokotala zubi!a. (onovno je zaurlala kad ju je 4eodora htjela privui k sebi. Divlje je udarala oko sebe 'rebla i 'rizla ali kajna ju je z'rabila za ruke i di'nula je. (oluslijepa od zaprepa"tenja Arib je pro!atrala kako vojni$i tjeraju 'oste u stranji dio dvorane. (.in i! se pribliavao 'azei preko le"eva. 4eodora je stala. Njihovi su se po'ledi sukobili na trenutak. Nje'ovo je li$e 'otovo neza!jetno zadrhtalo. &ajna je. zati! odvukla djevoji$u iza zastora. 4ek tada Arib opazi skrivena vrata s ukrasi!a u "tukaturi. 4eodora od'urne vrata i izi*e sa svoji! drhtavi! nara!ko!. Arib osjeti kako je hladnoa zapljuskuje po obrazi!a. 9ati! su ih pro'utale ta!ne sjene noi.

18
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2
Idui dan svanuo je u prividno! !iru. Nebo se obojilo svijetli! plavetnilo! pro"arani! zlatni! pru'a!a. 5ola brda Horasanske visoravni str"ila su uvis a sipine odronjena ka!ena svjetlu$ale su ruiasti! odbljesko!. Na !a'liasto! obzoru tekla je A!u Darja na svoje! putu od pa!irskih ledenjaka do daleko'a Aralsko' jezera. 8o" su !irovala lopatina kola koja su vodu iz !anje rijeke 0alha ispu!pavala na polja. Iz'ubljeno u toj prostranoj dolini s!jestilo se jedno selo. 8edak 'ust di! s o'nji"ta "irio se ravni$o!. Nekoliko ova$a i dvo'rbih baktrijskih deva trailo je travu. Iznad o'rade stajao je od ka!ena naba$an pastirski stan. No danas nije bilo pastira koji bi ondje potraili skloni"te od divljih ivotinja. Arib se probudila no'u ukoenih od hladnoe. Ni"ta ne shvaajui 'ledala je iznad sebe u pri!itivno sklepan krov. .sjeala je sa!o hladnou od koje se nije !o'la pokrenuti. .ko nje vladala je zastra"ujua ti"ina. Nije bilo robova koji su u kui lupali vrati!a nijedno' prodavaa voa koji bi na $esti hvalio svoju robu. 2jetar je vitlao po zidu a zrako! se nije "irio !iris tek peeno' kruha. Netko je u"ao. (repoznala je li$e uokvireno plavo! koso! i ta!nije obrve. 4eodora. +0o' je !ilostiv budna si- ree kajna. +2e sa! se bojala da u i tebe iz'ubiti.- Suze su joj se slijevale niz li$e. 0ez rijei za'rlila je Arib i zakopala joj li$e u kosu. +9na! "to osjea"- "apne ona. +9na! vjeruj !i. 4voj !e je ota$ prihvatio kad je u!ro !oj 'ospodar. 0io je dobar pre!a !eni. I ja sa! sve iz'ubila.Arib je jedva osjeala dodir. 5ledala je u prazno ispred sebe a rijei su se kotrljale s nje poput ku'li$a potr'ane o'rli$e. Nije se !o'la sjetiti kako je do"la ova!o a bilo joj je i svejedno. Svaki pokret stajao ju je napora. &ajna ju je uhvatila za ra!ena i !alo je udaljila od sebe kako bi joj po'ledala u li$e. +6ora" sada ustati Arib. .vdje ne !oe!o ostati.Arib nije rea'irala. +6ora" biti jaka- zaklinjala ju je 4eodora +inae e!o i !i u!rijeti.- &ajna je la'ano udari po obrazu pa ju je Arib !orala po'ledati. +9na! kako ti je to te"ko ali !ora!o se !aknuti iz podruja 0alha. :brzo e doi jedan djeak. Donijet e na! ne"to za jesti i dru'u odjeu. Hajdar nee odustati sve dok ne

19
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nade i tebe. A po na"oj skupoj odjei od!ah e nas prepoznati.- 5las joj je otkazao. Aribin se vid razbistrio. 7!inka oko kajnini! oiju raz!azala se. /rne pru'e razvlaile su joj se obrazi!a kao da je plakala a raz!azalo se i $rvenilo na njezini! usna!a. Arib je opazila da su se rasplele i pleteni$e njezine plave kose na sljepooi$a!a. (ostupno se prisjeala da je trala kroz 'rad drei 4eodoru za ruku. 0ilo je !rano pa se spoti$ala i posrtala. 4eodora ju je dizala na no'e. (onovno i ponovno. &ajna je la'ano protrese. +&aravanski put nije daleko. .pasno je ali ne!a!o izbora. 6ora!o nai putnike koji!a se !oe!o prikljuiti inae s!o iz'ubljene.- .na za"uti zati! brine u pla. +(oni napokon raz'ovarati sa !no! Arib, 4voji su roditelji !rtvi ali daj da spasi!o bare! svoje ivote,Arib je slijedila tra'ove suza na 4eodorini! obrazi!a na koji!a se raz!azala "!inka. (rovlaili su se kroz "!inku poput potoia krvi - poput krvi na a.inovu li$u. +<ae"- pro$ijedi Arib i 'rubo se oslobodi 4eodorina za'rljaja. +(rokleta robinjo,- vikne kajni. +4iho,- "apne 4heodora i ba$i po'led preko ra!ena. +<ae",- krikne Arib. +Hou svoji! roditelji!a, 6oj e te ota$ kazniti...Soptala je borei se da do*e do daha. (rsti su joj se 'rili. Iz'ubila je vlast nad svoji! tijelo! htjela viknuti ali vi"e nije osjeala usne. 6a'lilo joj se pred oi!a. 0ilo joj je hladno. 4eodorine rijei dopirale su do nje pri'u"ene kao kroz vatu. Arib je odjedno! ponovno vidjela pred sobo! juera"nju sablasnu veer. Svaka pojedina slika ne!ilosrdno joj se urezala u pa!et. Stala je je$ati $ijelo joj se tijelo treslo. (riljubila se uz 4eodoru osjetila njezinu toplinu i opazila kako joj se osjet vraa u oba!rle udove. +Dobro je dobro- ree 4eodora pri'u"eni! 'laso! i drhtavi! ruka!a po'ladi je po kosi. +Dobro je.- (ustila je Arib da plae sve dok djevoji$a nije zanije!jela od is$rpljenosti. : jedno! trenutku do"ao je djeak donio kruh kozji sir i nekoliko prljavih dronjaka. Na nje'ovu li$u tek su se tu i ta!o probijale prve dlake. No kad !u se 4eodora obratila sav se ukoio kao da je spre!an pobiti za nju vojsku nevjernika. &ajna je skinula nakit i za!otala 'a ko!ado! tkanine "to ju je str'nula s rukava. 9ati! je zatraila od Arib da odjene prnje "to ih je donio djeak i da svoju odjeu preda nje!u. Arib je bila preu!orna da se usprotivi.
20
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Navukla je "iroke predu'ake hlae od 'rube tkanine zati! du'u ko"ulju neodre*ene boje koja je zaudarala na znoj i stoku te pojas. Naposljetku se o'rnuta amlom, pokrivae! od 'rube sive vune. I kajna je raz!ijenila svoju skupo$jenu odjeu. 9ati! je zauzlala vrei$u s nakito! i svezala je za obrub unutarnje' dijela hlaa. Arib je opazila kako ih djeak krio!i$e 'leda kroz pro$ijep u zidu. I poslije je pratio 4eodoru u stopu i zurio u nju. 9audarao je kao itavo stado koza. Napokon se pokupio na kajninu laskavu rije - pre!da vidljivo razoarana li$a. 4eodora joj 'urne kruh i ue'li sir u ruku. Djeak je donio i !alo voa iz oblinje' vonjaka. Arib je sve spustila pokraj sebe na u'aen pod. 4ek tada opazila je u kutu ovji iz!et. Stisnula je prnje vr"e oko tijela. +Daj jedi !oli! te,- zaklinjala ju je 4eodora. : !e*uvre!enu je obrisala "!inku s li$a. Iako je bila blizu dvadesete nije iz'ledala !no'o starije od Arib. +9na! da ti se to ne jede ali treba ti sna'e.+&ruh je pokvaren- ree Arib. +Ne jede! stari kruh.- Iako je sun$e davno iza"lo jo" se s!rzavala. .djea ju je 'rebla i bila je prljava. 4eodora di'ne kruh i 'urne joj taj bezoblini ko!ad ponovno u ruku. +9na! da nije dobar ali dru'o' ne!a!o. Dakle pojedi 'a !oli! te.I!ala je pravo. :nato sve!u Arib je bilo lak"e predati se ne'oli podnijeti bol. (olako je pose'nula za kruho!. 0io je tvrd poput ka!ena a rubovi su joj se zareali u usta. 6orala 'a je s!ek"ati slino! i to joj se 'adilo. Ipak 'a je polako 'utala. +A "to sada3- upita. I 4eodora je vakala s vidljivo! odbojno"u. +. to!e sa! $ijelu no raz!i"ljala- od'ovori za!i"ljeno. +Hajdar...- 4eodora se prekine i po'leda Arib. +: svako! sluaju ovdje ne !oe" ostati- ree ivahniji! 'laso!. +&ad bi na! bare! uspjelo stii na karavanski put, 6o'la bih te odvesti u )ej k tvoje! stri$u. 4o bi dakako !o'lo potrajati. Nis!o navikle na pje"aenje. (utovi su nesi'urni a !orale bis!o vidjeti 'dje !oe!o nakit za!ijeniti za nova$. No kad bis!o na"le karavanu !o'le bis!o uspjeti.- .na zastane i za'leda se u u'aen 'lineni pod. Arib nije bila si'urna vjeruje li i sa!a 4eodora u ono "to 'ovori. +A af"in3upita ona tiho. +.n e nas traiti nije li tako34eodora je "utjela. 9ati! di'ne po'led i od'ovori% +(ravo je udo "to nas jo" nije na"ao.-

21
www.bosnaunited.net

Chiarissima

3
Horazanska visoravan uzdizala se ispred njih poput nepre!ostive zapreke. /esta je prolazila kroz prasnu nizinu. .sa!ljeni putni$i spoti$ali su se hodajui podno ka!enih divova. : sjeni 'olih obronaka Arib se osjeala iz'ubljeno!. .dronjeno ka!enje bjelasalo se poput izblijedjelih kostiju a krajolik je bio prazan ba" kao i njezin eluda$. 0udui da nije bilo u!jetno' navodnjavanja ovdje u slanoj stepi raslo je !alo 'r!lja i tek pokoje stablo. :sred te pusto"i najradije bi 'lasno vikala. 4r'ovaki putovi koji!a su svila ad i aj putovali iz &ine na zapad bili su prastari. (rotezali su se preko $ijele Azije poput arobno' prostiraa u koji su bili utkani 'radovi poput vorova. A le'endarni karavanski (ut svile bio je jedva ne"to vi"e od !ree putova vi"e lo"ih ne'o dobrih putova. .naj koji! su po"le Arib i 4eodora vodio je od vonjaka doline A!u Darje u stepu. .bilazio je vrhove visoravni pokrivene snije'o! i prolazio sjeverno od velebno' !asiva pre!a zapadu. (ovre!eno bi nailazile na boate rijeke na iji! su obala!a rasli ta!aris i dru'e nezahtjevne biljke. : jedno! trenutku Arib je prestala brojiti uvijek iste dane. : strahu od a.inovi! uhoda kretale bi na put tek kad bi se s!railo. Noi su bile ledene a katkada bi zavijao i vjetar dok su prolazile. Daleki horizont potaknuo je u Arib jo" vei osjeaj osa!ljenosti. Djeakov su kruh ve 'otovo pojele pa su se hranile polusuhi! korijenje! "to su 'a nalazile na rubu puta. Nakon nekoliko dana u Aribini! $rijevi!a poela je divljati okrutna 'lad. Stopala su joj bila puna plikova koji su joj zadavali bol pri svako! koraku. Skrivene suze uvijek su joj se iznova slijevale prljavi! li$e!. 0olove bi zaboravila sa!o kad bi po!islila na Hajdara. (.in nije s!io pobijediti. Sva sna'a u njezinu !alo! tijelu usredotoila se na sljedei korak sve dok 'otovo nije povjerovala da je dio to' strahovito' prostranstva. Danju bi se za!otale svojo! amlom u sjeni neke hridi ili stabla. Nakon nekoliko dana Aribine no'e ukoile su se od napora na koji nije bila naviknuta pa se 'otovo nije !o'la ni !aknuti. Sun$e ih je arilo ne dajui i! zaspati. &od kue bi joj !ajka donijela osvjeavajui napitak a (arvane bi joj na rane na nozi stavila oblo' od ljekovito' bilja. Arib je tiho je$ala u svoj pokriva. 4eodora joj pri*e i za'rli je. +I !eni nedostaju- "apne a zati! tiho zapjeva%
22
www.bosnaunited.net

Chiarissima

',oje lutnje zvuk arobni / i najdublju tugu ubla$ava. / *o poput pljuska proljetnog / to topli ga zapadnjak donosi, / suze se slijevaju kad njezin pjev / u duu sna$no prodre.) Aribine su suze presahnule. +&akva je to pjes!a3- upita ona. +9naju je posvuda na karavanski! putovi!a.- 4eodora je po'ladi po rasku"tranoj kosi. +(jevaj sa !no!,Arib se sjetila zabrane pjevanja pa je od!ahnula 'lavo!. Nije li je (arvane izriito upozorila na to3 &ajna je nastavila pjevati sklopljenih oiju. ;inilo se da ona 'lazbu s daho! $rpi iz zraka kao da taj dah protjee kroz nju. 8aka bol u Arib poela je jenjavati. 4onovi su joj se s !uko! probijali na usne. Najprije su se doi!ali kao ne"to nalik na prikrivene je$aje zati! je Arib tiho zapjevala s 4eodoro!. Suze su joj potekle jae ali je ipak osjetila nekakvo udno olak"anje. Nehoti$e je po'ledala nebo ali nije 'a proparala nikakva !unja. +(jes!a ne ublaava bol- ree 4eodora. +No ona potie du"u pa se osjeaji osloba*aju. Sve!ir i!a tajanstvenu is$jeliteljsku !o. 6oe" li je osjetiti3Arib je nastavila pjevu"iti. Ne"to je osjetila... odsjaj daleke utje"ne har!onije. +9a"to je a.in to uinio3- upita iznenada se prekinuv"i. 4eodora je oklijevala. +Ne bi bilo prvi put- od'ovori ona zastajkujui +da netko izda prijatelja kako bi prisvojio nje'ov i!etak. (ria se da je Harun al)a"id pravedan vladar koji i najnie' podanika "titi od sa!ovolje. Netko je za$ijelo o$rnio 0ar!akide jer ih on inae ne bi nikada tako okrutno kaznio. .ni su bili naj!onija porodi$a u $arstvu. &ad bis!o bare! znale "to se do'odilo u 0a'dadu,- ;vr"e je za'rlila Arib a po'led joj lutao dolino! pa 'ore na 'ole obronke. +(ita! se jesa! li to !orala naslutiti.Arib se oslobodi za'rljaja kako bi joj !o'la vidjeti li$e a 4eodora odluno od!ahne 'lavo!. +6oe!o se sa!o po!oliti da uspije!o stii u )ej. Hajdarovi ljudi uvjebani su pronalaziti ljude koji ne ele biti na*eni. .n se treba sa!o obratiti utjerivau poreza.Arib je upitno po'leda. +(orezi su visoki- objasni kajna. +6no'i ljudi koji ih ne !o'u platiti bjee u brda i u pustinju.- .na zanije!i i ruko! obuhvati stakleni a!ulet oko vrata. Arib 'a je ve i prije uoila. +4i ne vjeruje" da e!o uspjeti zar ne3- upita Arib ozbiljni! 'laso!. 4eodora njeno po'ladi du'uljasti stakleni pred!et. (rsti su joj se odavno zaprljali nokti slo!ili. +Svako' dana !oli! se svetoj 6ariji da uspije!o23
www.bosnaunited.net

Chiarissima

odvrati ona i pri!akne a!ulet usna!a a Arib razabere na nje!u sliku ene s djeteto!. +:tjeriva poreza pozna ovdje svaki kutak- tiho nastavi kajna. +Ako se Hajdar obrati nje!u brzo e nas pronai.Dva dana poslije sa!o nekoliko !ilja od to'a !jesta nekoliko se konja od!aralo u sjeni ta!arisa. Iz'ubljen usred stepe taj osa!ljeni 'r! bio je nadaleko i na"iroko jedini znak plodnosti. 8ahai su se pruili ispod nje'a jer sun$e je ne!ilosrdno arilo. Na ju'u se uzdizala snije'o! pokrivena visoravan a jedna rjei$a siro!a"na vodo! 'ubila se na njezinu podnoju u ilovasto! tlu. ;inilo se da sa!o jedan bradati !ladi koji je stajao !alo postran$e nije osjeao vruinu. 0lje"tavo svjetlo odraavalo se s papira u nje'ovi! ruka!a. (.in je skupljenih obrva po'ledo! preletio pis!o% ,ojem prijatelju 0ajdaru ibn &avusu, a.inu% 1amolili ste me za obavijest, pa 2am je mogu i dati. Tek to je stigao 2a golub pismonoa, otiao sam u jedno od sela u kojima obino utjerujem porez. Rije je o nekoliko bijedni! kameni! koliba okru$eni! teko obradivim poljima. Do nji! se teko dopire kroz svakakvo smee i strvine. 3estom tee tekuina, koju bi bilo nepristojno imenovati pred jednim plemiem. &atkada se deve isprijee na putu, a s nji!ove zamrene dlake vise stvari koje se pero opire opisati " ukratko, to je selo kojemu su 4og i svijet okrenuli leda. 5uo sam da su se ondje prekjuer odmarale dvije mlade odrpanke. To mi je bilo sumnjivo, jer koja djevojka putuje bez muke zatite i pokroviteljstva6 Seljani su me izvijestili da se mlada ponaala o!olo, a takvo dr$anje ne dolikuje $eni, pa ni plemenitoj. 7edan od staraca primijetio je da one oito preziru muku zatitu i da i! zasigurno svatko mo$e imati. *a to je, navodno, mlada odgovorila8 'Svakako ne starac kojemu samo smee u odjei jo poma$e da stoji.) Doista, tako se ne izra$avaju seoske djevojke% 1atim su djevojke potra$ile jednu od vei! kua " premda seoske kamene kolibe uistinu ne zaslu$uju taj naziv. &ada sam se ondje raspitao kod jednog seljaka, odbio mi je dati obavijesti o svojim goama. 9z to moram rei da je on jo mlad i svojim je ponaanjem pokazivao sve znakove ovjeka bolesnog od ljubavi8 pocrvenio je i problijedio kad sam ga pitao za djevojke, a blijedo elo as bi mu se orosilo kapljicama znoja, as bi ga obuzela !ladnoa. To je u meni pobudilo nepovjerenje. Stoga sam ga izveo iz kue i poslije nekoliko udaraca, razum mu je smjesta porastao vie od mukosti, pa su iz njega
24
www.bosnaunited.net

Chiarissima

poele prtati rijei poput vodopada. Djevojke su zamijenile skup nakit za gotovinu, nekoliko potreptina i !ranu. Dodue, tvrdile su da su sirotice koje putuju k stricu, ali seljak je priznao da ni on nije povjerovao u tu priu. +dakle im samo nakit6 Raspitale su se za karavanu koja putuje na zapad i u kojoj ima i $ena. Starija je djevojka zacijelo tom siroma!u poteno zavrtjela glavom. 7o dok smo ga tukli, nije ju !tio opisati. Tek kad ga je oblila krv, priznao je da je vrlo lijepa plavua od dvadeset godina. +ne druge, neugledne djevojice, nije se mogao sjetiti. To je sve to sam mogao izvui iz momka dok smo ga tukli, a mislim da i nije imao vie to rei. 5ini mi se da 2i tra$ite te dvije djevojke. #jesnik ima doista pravo kad ka$e da za estita ovjeka nema nita gore nego kad se poda kajni% (laikum ra!matu lla!i vabarakatu!u% / neka 2aa potraga bude okrunjena uspje!om. :adl ibn (li, utjeriva poreza iz 4al!a

***

:sne ovjeka koji je proitao to pis!o razvuko"e se u os!ijeh i on 'a spusti. Arib ree u sebi tko bi to dru'i !o'ao biti3 )az!aena ki i!una ovjeka koja ne!a poj!a odakle rasko" u kojoj je dosad ivjela a s njo! prepredena zavodni$a koja tono zna kako !ora upotrijebiti svoje drai. 9a'ledao se u beskrajnu daljinu. Nje'ove su oi sa!o na trenutak iz'ubile izraaj okrutnosti i uske su !u usne zadrhtale. ;inilo se da krajolik 'uta i po'lede. Svaki izlaz se 'ubio u beskrajnoj daljini. (.in se na'lo di'ne i vine u sedlo. Desni$o! sakrije pis!o u kaftanu a ljevi$o! uhvati uzde. Nje'ovi se ljudi iznena*eno usprave kad i! je o"tro zapovjedio da krenu. 4eodora i Arib htjele su se u !e*uvre!enu sa!o kratko od!oriti u podne kako bi se "to prije udaljile iz sela. No brz hod pre!a zapadu obje ih je is$rpio. &ad se Arib probudila ve je bila rana veer. 8o" se osjeala kao prebijena. ;e"ala se po jedno! !jestu na ru$i koje ju je uporno svrbjelo. 4eodora je spavala na suhoj
25
www.bosnaunited.net

Chiarissima

travi a "krta sjena trnovita 'r!a padala joj je na li$e. .no se suzilo a lijepo se oblikovane usne raspu$ale. (rljave pru'e spu"tale su joj se po koi kosa joj je bila nepoe"ljana ali 4eodora bi i s!rtno bolesna bila lijepa. Arib po'leda sebe odoz'o pre!a dolje. &osa joj se spu"tala u $rni! pra!eni!a na !r"ava prsa pone'dje s!ekasta bez sjaja i slijepljena a na sebi nije i!ala odjeu ne'o sa!e prnje. Iz 4eodorina rukava provirio je nekakav papir. Arib joj se znatieljno pribliila. Nije opazila da je kajna u selu dio nakita raz!ijenila za papir i pero. .prezno da je ne probudi Arib izvue papir i poravna 'a. 4eodora se tr'ne krikne i skoi. +4o si ti,- odahne ona otresav"i pra"inu iz kose. +2i"e nisa! !o'la spavati- od'ovori Arib i upre prst u papir. +7to ovo znai3- upita znatieljno. 4rzo je ustao kada se dr!tavo skinuo, Stoji i kada ni jedna ljepotica ne sputa gaice 2aljda ve etrnaest dana, pa i kad nema to zaja!ati #oput ustrajnog mujezina koji najavljuje vla$ne dane...) +9abo'a !ii prste s to'a,- 4eodora joj brzo oduz!e papir i ponovno 'a 'urne u rukav. +4o nije za tebe,+8e li to tvoje3- znatieljno upita Arib. 9nala je da !no'e robinje pjevai$e sa!e pi"u tekstove. 8edanput-dvaput poku"ala je i sa!a ali sa skro!ni! uspjeho!. +Nije ne'o od slavno' pjesnika 0a"ara ibn 0urda- kratko od'ovori 4eodora. +9apisala sa! te rijei da ih ne zaboravi!. No ti si pre!lada za takvo "to,- Arib je prvi put opazila da je kajna po$rvenjela. 4eodora brzo pro!ijeni te!u. +9a"to nisi !o'la spavati3Arib joj pokae ruku. +.vo !e jako svrbi.- 4o nije bilo jedino !jesto ali najvi"e je svrbjelo. I njezina kosa ispod !asne amle kao da se sastojala od sa!e prljav"tine. 4eodora joj podi'ne rukav. Aribina po$rvenjela koa osula se plikovi!a a na neki! !jesti!a iz'rebla se do krvi. +&ako du'o te to svrbi3- upita kajna. +9a$ijelo te ve dani!a !ui.+Nije bilo tako stra"no.- Arib hrabro od!ahne 'lavo!. +Nije valjda 'uba3upita prestra"eno. (arvane joj je priala o toj pod!ukloj bolesti. .na poinje na koi rekla je i od nje !alo-po!alo trunu udovi i li$e.
26
www.bosnaunited.net

Chiarissima

.dahnula je kad je to 4eodora zanijekala. +(rije !i se ini kao svrab.+Svrab3- pobuni se Arib brzo povue ruku i spusti rukav. +Sa!o !ali uliari i skitni$e !o'u dobiti svrab,4eodora se ironino nas!ije. +A "to !isli" "to s!o !i3Arib se za'leda u nju a tada joj obrazi!a poteku suze. +Dosta !i je- je$ala je. +(a dokle e!o jo" !orati ivjeti na $esti34eodora se tuno nas!ije"i. +6i 5r$i ivi!o tako ve tisuljei!a dra'a !oja. .tkako je na" kralj Aleksandar do"ao ova!o za svoji! sno! o bes!rtnosti. Sudbine !no'ih ljudi povezane su s ovi! puto!.- .na skine Arib prljavu 7amlu s 'lave. +2rati!o se na potok preko koje' s!o nedavno pre"le. 6ora" oprati ruku. Ali nakratko jer je vrlo opasno.Nakon !no'ih dana na prasnu putu bio je pravi spas !oi otii na potok. 5r!lje savijeno od vjetra vrsto je uraslo u oblutke na kosini obale. 0lizu brda voda je bila jo" bistra a nekoliko !ilja dalje 'ubila se u isu"enu tlu. Arib se spustila u hladnu vodu. : urbi se spotaknula o tvrdi oblutak. Skinula je amlu s 'lave i stala je revno ribati. +4a enetina ija je ovo odjea nije bila sa!o "u'ava ne'o i u"ljiva,- poalila se. +&ada e!o konano stii u prvi ha!a!3- &atkada je sanjala o parnoj kupelji u roditeljskoj kui u kojoj se ulo rikanje ednih deva s $este. 2jetar joj je na udare potezao !okre no'avi$e pa se tresla od zi!e. +6oe!o biti sretne ako uope sti'ne!o do nje'a- odvrati kajna s obale. +8o" je daleko do )eja.Arib je radoznalo pro!atrala kako 4eodora skriva prljavu krpu pod jedan ka!en. +&rvava je- pri!ijeti znatieljno. +8esi li se porezala34eodora joj pri*e pa i ona pusti da joj voda tee po ruka!a i li$u. +Nisa!. Sve ene krvare jedanput !jeseno- kratko joj objasni. +;ak sa! sretna "to je poelo.Arib se to inilo udno ali vi"e se nije usudila ispitivati. (redana !isli!a 4eodora se za'ledala uz korito potoka pre!a $rvenkasti! brdi!a. +Sada izi*i iz vode,Sti'le su u zaklon od drvea na obali kadli je 4eodora zastala. Arib je slijedila njezin po'led. 6alo dalje od njih iz 'r!lja se dizao uzak stup di!a. +4ko bi to !o'ao biti3- "apne Arib. +&aravana34eodora joj nije od'ovorila. .prezno su se kroz 'r!lje iskrale na put. No kad su ona!o sti'le 4eodora je tako na'lo stala da se Arib zaletjela u nju. 4roji$a !u"kara$a dolazila su i! ususret. 8edan koji se doi!ao poput vode bio je jo" !lad. 0rada !u nije bila nje'ovana na 'lavi je nosio pustenu kapu a oi su !u

27
www.bosnaunited.net

Chiarissima

uokvirivali duboki podonja$i. Nje'ova odjea i "iroki pojas bili su odrpani i za!rljani. Nije se ba" doi!ao poput tr'ov$a koji ulijeva povjerenje. Arib je sa zabrinuti! izrazo! li$a zapazila da ne!a jednu ruku. 8e li se ve upoznao s du'o! ruko! zakona3 +Dvije djevojke sa!e na putu,- (ri!aknuo i! se korak blie i 4eodora se ukoila. +A ve sa! po!islio da su na! vojni$i za peta!a kad sa! vidio ljude na vodi. Alaha !i to se zove srea,&ajna je "utjela a Arib je osjetila kako joj je ruka topla i vlana. .na nesi'urno po'leda 4eodoru. +Ne!a!o ni"ta- napokon ree 4eodora. ;vrsti! je 'laso! la'ala% +4ek s!o juer pale razbojni$i!a u ruke pa sada i!a!o sa!o jo" to "to nosi!o na sebi.+A !i e!o to rado tonije po'ledati- odvrati jednoruki $erei se. Dru'i se bez rijei i'rao bodeo! o pojasu. Arib se uzne!irila. 7to ako otkriju nova$ u porubu 4eodorinih hlaa3 Ispruila je bradu i rekla% +Ne!a!o ni"ta. 9ar nisi uo "to je rekla3;ovjek se nas!ije. +4anka je kao "iba ali je drska.- .n joj se priblii. +;uvaj se,4eodora je prijekorno po'leda. Arib je htjela ustuknuti ali jedan od skitni$a postavi se iza nje. +0it e bolje da dri" jezik za zubi!a.- :hvatio je Arib ispod brade i ona osjeti val nepodno"ljiva zadaha. :stajali alkohol po!ije"ao se sa slatkasti! !iriso! opiju!a i isparina ije podrijetlo radije ne bi otkrila. .buzeo ju je strah ali 'a nipo"to nije htjela pokazati. (rko"ljivo je rekla% +6oda pred svoji! o$e! ali ne pred ovakvi! s!rdljiv$e!,Skitni$a joj nije dao vre!ena da poali svoje rijei. Di'nuo je ruku da je pljusne. Arib je jo" vidjela kako se nje'ova prljava ruka pribliava njezinu li$u a tada joj se s!railo pred oi!a.

28
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4
&ad je ponovno do"la k sebi Arib je jo" leala na putu. 6o'la je biti bez svijesti sa!o nekoliko trenutaka. :spravila se sva o!a!ljena. .noj troji$i pridruilo se jo" olo"a pa su sada svi piljili u nju. +Ah !ala je opet budna,- povie onaj koji ju je pljusnuo. .n se uhvati ispod pojasa za ta!no i prljavo !jesto na hlaa!a. +7to je3- /rnokosi !u"kara$ koje!u se obratio strese 'lavo!. +9a !ene to nije ni"ta. I!a! ker te dobi. Da !e Harun al-)a"idovi utjerivai poreza nisu otjerali s !oje ze!lje sada bih bio s njo!.- .stali su 'a 'rohoto! is!ijali. +(rovjerit u da li je zrak ist.- .n spusti po'led na Arib. :inilo joj se da u nje'ovi! oi!a raspoznaje ne"to nalik na suut. (rije ne'oli je nestao u 'r!lju skupio je haljetak na prsi!a kao da se s!rzava. 4a je 'esta upla"ila Arib vi"e ne'o izrazi li$a ostalih ljudi. +I!ate na" nova$ "to jo" hoete3- 4eodorin 'las doi!ao se kao da se s !uko! svladava. Arib jo" nije posve shvaala ali kajnin prikriveni strah pla"io je i nju. 2oda je ostao stajati tik ispred 4eodore. Arib bi u!rla od zaprepa"tenja da se njoj tako pribliio ali kajna nije ni oko! trepnula. Dvos!isleno se s!ijuljei stavio je prst pod 4eodorinu bradu da je podi'ne. +2a"u nevinost na pri!jer36u"kar$i su zaurlali. Arib se tr'ne. Nije tono znala "to znai oduzeti neko! nevinost. No s!atralo se da je to naj'ore "to se eni !oe do'oditi 'ore i od s!rti. .na drhtei skupi ruke i no'e uz tijelo. +&ad bude" s njo! 'otov na !eni je red,- zaurla jedan iz skupine. 6o'lo !u je biti tek !alo vi"e od "esnaest 'odina ali nje'ovo bubuljiasto li$e zabuljilo se u kajnu s neprikriveno! udnjo!. Skitni$a je poeo pipati 4eodoru po prsi!a. .ito je ekao da 'a ona !oli za !ilost. &ad se ni"ta slino nije do'odilo pri!aknuo je svoje prljavo li$e tik do njezina. :stuknula je. 9a$ijelo je dah to'a tipa strahovito zaudarao. +>enska koja svoju nevinost "eta po $esti si'urno je nudi na prodaju. 7to dru'o3;inilo se da se 4eodora ponovno sabrala. 9aba$ila je 'lavu a zalazee sun$e obasjalo joj je kosu zlatni! odsjaje!. +Ako je ve nije iz'ubila- otresito od'ovori 4eodora podi'ne vje*e i nas!ije"i se ispriavajui se. +(a rekla sa! va!% ovdje vi"e ne!ate "to dobiti,-

29
www.bosnaunited.net

Chiarissima

.n je pljusne tako silovito da je posrnula. .stali su se !u"kar$i s!ijali. :nato pani$i Arib zbunjeno po'leda 4eodoru. &ajni nije bilo ni dvadeset 'odina i bila je neudana. Arib je dotad vjerovala da je neudana ena djevi$a ali to je oito bilo po're"no. +4akav zloin Harun al-)a"id nee ostaviti nekanjen,- uplete se ona. (onjela je 'ro!o'lasan s!ijeh. +&alif3- pro$ijedi jedan. +.n e nas ionako razapeti. 9a"to da se prije to'a ne razonodi!o3+9a"to 'ubi!o vrije!e s ti! enska!a3- doba$i jedan stariji !u"kara$. .n se poe"e iz!e*u no'u a nje'ovo se li$e nabora poput lo"e stavljene ovje koe. +(o"teno ih se prihvati!o ali tada i! !orate prerezati 'rlo,- Iako Arib nije potpuno shvatila prvi dio dru'i dio bio joj je nedvos!isleno jasan. 2oda je poku"avao raskopati pojas. +7to je3 Hoe" li jo" 'lu!iti junakinju3.n se sa'ne i podere 4eodori "iroke hlae iz!e*u no'u. &ad je opazio krv na svojoj ru$i na'lo ustukne. 4eodora se nas!ije"i kao da se ispriava. .n ljutito obri"e ruku o svoje hlae i 'urne kajnu na tlo. Dok joj je sr$e divlje ku$alo Arib opazi kako se ona uspravila osloniv"i se na laktove. )azbaru"ena kosa pala joj je na li$e. (roblijedjela je. )azbojnik je pose'nuo u hlae i tkanina se ispupila. 6u"kar$i su se 'urali s!ijuljei se. 9ati! razbojnik raskopa pojas i nje'ov se nateeni ud trzavo di'ne. Do Arib je dopro odvratan s!rad od koje' joj se s!uilo. &ad je 4eodora uz!aknula na tlu ovjek je uhvati za kosu i 'rubo je privue. +9aepit u ti 'ubi$u,0atrljko! ruke pritisnuo joj je zatiljak na sebe a zdravo! ruko! uhvatio je spolovilo. 4eodora je okrenula 'lavu. 5rubo i silovito povukao ju je natra'. Stisnula je usne kad je li$e! udarila u prljav"tinu unutarnjih dijelova nje'ovih bedara. Arib krikne i prestravi se kad se okrenuo pre!a njoj. +2ojni$i,- Skitni$a koji je bio nestao na putu pre!a brdu dotrao je natra'. +(ourite se, Dolaze vojni$i vidio sa! blijesak njihovih pan$irki.- 6u"kar$i su poskoili. ;ovjek slijepljene brade pusti 4eodoru. Arib joj pritri. Suze olak"anja poteku joj iz oiju kad ju je za'rlila. ;ovjek se neodluno za'leda u di'nuto spolovilo pa u djevojke. Nje'ovi dru'ovi nestali su iza jedne stijene na $esti 'dje su oito bili privezali svoje konje. ;ulo se kako konji frku kopita nabijaju. +Hajde !ii se odavde,- dovikne !u jedan jaha dok je poku"avao obuzdati svoje' konja. 0ode !u se njihao o pojasu pra"ina je vitlala. +9ar i! hoe" 'ole 'uzi$e pasti u ruke3- viknuo je pa podbo konja. Skitni$a psujui spre!i udo i poravna hlae. : urbi nije opazio da jedno! no'o! stoji na nji!a. 4kanina se poderala pa je 'ole stranji$e otrao za svoji! prijatelji!a. (oku"avao je uni"tene hlae navui bare! preko svoje 'olotinje. 9ati! je nestao u 'r!lju.
30
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je osjetila veliko olak"anje. Nije znala bi li se s!ijala ili plakala. No 4eodora joj nije dala vre!ena ni za jedno ni za dru'o. +4a!o prijeko,- pro$ijedi ona. :prla je prst u !jesto na koje! su skitni$e !aloprije privezali konje. Dok i! je sr$e divlje tuklo ba$ile su se iza stijene na raz'aeno tlo. &roz trnovit 'r! Arib je vidjela jahae. 9auzdali su ivotinje neposredno ispred njihova skrovi"ta. Arib je zastao puls kada su no'e bijelih puti$a jedno' dorata zatoptale ispred nje. Di'nula je 'lavu i u'ledala krzno! op"ivene hlae jahaa. &oa nje'ovih iza!a bila je u!rljana kao da je na nji!a jo" slijepljena krv. 9nala je da je to a.in i prije ne'o "to !u je prepoznala li$e. +0ili su to dru!ski razbojni$i- ree !u"kara$ u nje'ovoj pratnji. Arib je kroz 'ranje raspoznala sijedu bradu i razrovano li$e utjerivaa poreza. (oznavala 'a je njezin 'a je ota$ znao susretati na alki. +Ne vjeruje! da su djevojke bile s nji!a jer inae ne bi !o'li pobjei tako brzo. ;inilo se da njihovi konji ne nose teak teret.- 2ojni$i!a koji su do"li za nji!a doviknuo je zapovijed. : Arib je kipio bijes "to ovjek koji je esto bio 'ost u kui njezina o$a sada po!ae njezinu neprijatelju. +8esu li ve daleko od!aknule3- upita a.in. ;uv"i nje'ov 'las Arib osjeti kako joj le*i!a prolaze ledeni srsi. +Ne vjeruje!- od'ovori utjeriva poreza. +(osljednju vijest uli s!o prije vi"e od dva dana. Da su ive odavno bis!o ih na"li. 2jerojatno i! je ba'ra poput ove odavno prerezala vrat. 9ar se nee!o vratiti u 0alh3 (a vi ste posti'li svoj $ilj. Anas je !rtav a nje'ovoj je porodi$i oduzeta !o.+/ilj u postii tek onda kada se do!o'ne! i posljednje' lana- odvrati a.in i za'leda se pre!a zapadu. +Nai u tu djevojku- tiho doda a u nje'ovu se 'lasu osjeti prijetei prizvuk. +I kad bih je !orao slijediti do kraja svijeta,- ree i podbode konja. (ra"ina je doletjela Arib u li$e a zati! je !ala skupina nestala puteljko!. 4ek kad ju je 4eodora za'rlila osjetila je kako joj se suze slijevaju obrazi!a. +9a"to !e on tako !rzi3- "apne. +Ne !rzi on tebe- odvrati kajna. Ne"to joj je u njezinu 'lasu bilo udno. No 4eodora se di'ne i u!irujue je po'ladi po kosi. +(a nije na! se ni"ta do'odilo- tje"ila ju je. +I ne znajui Hajdar nas je spasio.- Neobina izraza oiju 'ledala je u prav$u u koje! su nestali !u"kar$i. Sa!o je jo" uzvitlana pra"ina odavala njihov put. +6ora!o stii u )ej i bez nov$a. 8o" ne zna! kako. No ako kalif ikada vrati ast tvojoj obitelji sve e ovisiti o tebi.- Arib ju je 'ledala ne shvaajui.

31
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+;ast obitelji je nevinost njezinih keri. Da nije bilo Hajdara...- 4eodora zastane a zati! nastavi% +Sto'a sa! nastojala bijes !u"kara$a us!jeriti na sebe. 4i si jo" djevi$a i !ora" takva ostati.+A kako da to posti'ne!3- pro$ijedi Arib. +Ne zna! ni "to to znai,.sjeala se strahovito ne!ono! izloena svi! opasnosti!a. +(a vidjela si "to je razbojnik htio uiniti sa !no!.- 4eodora se naka"lje i Arib je upla"eno po'leda. +.bjasnit u ti. No vrati!o se sada na $estu.Arib je poslu"a. Nehoti$e je u veliko! kru'u obi"la tra'ove konja. &ad bih bare! bila !u"kara$ po!isli, 2lani! ruka!a vrsto se uhvatila za pojas u koji je bio zataknut no. .djedno! se nee' dosjetila. +.drei !i kosu,- naredi 4eodori i izvue no iz pojasa. +.dsad u putovati kao deko.&ajna je ozbiljno po'leda. +9na" da je to zabranjeno. .tkrije li netko da si odrezala kosu i navukla djeaku odjeu dobit e" pedeset udara$a batino!.+)ei- ponovi Arib i 'urne joj no u ruku. +0olje je dobiti nekoliko udara$a ne'o izi'rati ast svoje obitelji "to 'od to znailo.4eodora je oklijevala pa napokon di'la !alen o"tar no. &ad je pose'nula za jedni! pra!eno! Arib iznenada ree% +Nitko !i nee oduzeti ast. Nikada.-

32
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5
Nekoliko dana nakon susreta s razbojni$i!a Arib i 4eodora susti'le su jednu karavanu. :zvitlana pra"ina najprije i! je otkrila put zati! su izdaleka ule riku deva. .tada su djevojke putovale s tr'ov$i!a svilo! sjeverno od 2elike slane pustinje u )ej. 6jese$ je na to! putovanju bezbroj puta izlazio i zalazio. Aribina se koa isu"ila i upalila. No iako su je oi pekle od pijeska uivala je u hodanju. Dok su 4eodorini prsti neprestan$e zabrinuto doti$ali stakleni a!ulet za Arib je karavanski 'rad bio ve nadohvat ruke. 9natieljno se divila putujui! zabavljai!a i plesai!a s !aska!a u kosti!i!a ivih boja. ;as su bili daleko naprijed iza zanjihano' kli!avo' tereta na deva!a as su trkarali pokraj njih. .d davnine su pratili karavane. : to! nepre'ledno! prostranstvu Arib je iz'ubila svaki osjeaj za vrije!e. &atkada je bila tako u!orna da je !islila kako vi"e nee !oi uiniti ni koraka. 9ati! bi pak plesala razuzdano poput "arenih svilenih tkanina koje su lepr"ale na vjetru. 5otovo nije ni !islila na (arvanine prijetnje paklo! dok je pjevu"ila. .vdje su ve stoljei!a odjekivali uvijek isti povi$i 'onia. &ad je vjetar nosio nizino! zrn$a pijeska o"trih bridova inilo joj se kao da u nji!a pjevaju 'lasovi pro"losti i oni su je hrabrili. .aralo ju je i dizanje i spu"tanje 'lava ivotinja te rit!iki zvui zvonia. Arib je vodila svoje' !a'ar$a za uzde i pjevu"ila. .tkupili su 'a od jedno' vinara da ne !oraju sa!e nositi svakodnevne potrep"tine - lona$ li$e konate a"e pa i odjeu. &ad se 4eodora nas!ije"ila tr'ov$u $ijena ivotinje brzo je pala. Dodu"e Arib se pitala odakle i! uope nova$ za te'leu ivotinju. +Ne"to te zani!a3- upita kajna kad ju je Arib za!i"ljeno po'ledala. )az'ovarale su 'rki kako su to esto inile u posljednje vrije!e. : poetku je Arib taj strani jezik te"ko prelazio preko usana ali 'a je u !e*uvre!enu bolje svladavala. Arib je oklijevala. +No dobro- ree zati!. +&ako uspije" postii da svi !u"kar$i ine ono "to eli"3 6ene i ne 'ledaju.4eodora se nas!ije. '7a salami 4i si jo" pre!lada za takvo pitanje.+.d'ovori !i,- zapovjedi joj Arib osorno. +4i si !oja robinja.&ajna se oporo nas!ije. +4ebi ne pripadaju ni prnje koje nosi". 8esi li zaboravila da s!o !oj nakit pretvorile u nova$333
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je posra!ljeno "utjela. 0ila je nezahvalna "to je tako osorno postupala pre!a 4eodori. +.prosti- ree zlovoljno. 4eodora je s ljubavlju po'ladi po kratkoj $rnoj kosi. Sa'nula se pre!a njoj i na!i'nula joj. +Nije ni"ta lak"e ne'o od !u"kar$a stvoriti roba. )e$i !u da je najvei junak nadaleko i na"iroko nas!ije"i !u se i tek usput prije*i ruka!a po prsi!a ili bokovi!a i jest e ti iz ruke.9ar je to 4eodora is!ijava3 Arib ju je nepovjerljivo 'ledala. (ra"ina je vitlala a jedna )usta!ova deva prokasala je !i!o njih i ona je ka"lj ui 'ledala za njo!. &ako li je taj tr'ova$ do"ao do to' junako' i!ena iz daleke !itske pro"losti... no (lla!u a;lam, to je znao sa!o Alah. >ivotinja nije iz'ledala ni"ta bolje. &akav 'ospodar takav slu'a ne kae se uzalud. 4a deva kao da je neko proivjela osvajake pohode kralja Aleksandra 6akedonsko'. Dlaka joj je visjela u uper$i!a a sa svaki! korako! soptala je tako stra"no da su se za$ijelo i buhe bojale. Njezin je teret opasno visio 'otovo do ze!lje pa je stalno prijetila opasnost da e pasti. Dok je kasao !i!o Arib 'oni joj se izazovno s!je"kao. 0ilo !u je najvi"e etrnaest 'odina a ispod prljava turbana li$e !u je bilo puno bubulji$a. Da zlo bude jo" vee nedostajalo !u je nekoliko zubi. Arib je za!i"ljeno na'nula 'lavu ustranu i pro!atrala 'a. 9ati! je poravnala odjeu te iznenada 4eodori 'urnula uzde u ruku. &ajna je. zau*eno po'leda. Arib po!akne kapu na zatiljak i potri za 'onie!. +4i si doista najvei junak nadaleko i na"iroko- ree i nas!ije"i !u se. S prsi!a se ba" nije !o'la raz!etati sto'a je naoko usput pre"la ruka!a preko bokova. 0ubuljiasto li$e odavalo je puko zaprepa"tenje. Nje'ov po'led pre"ao je preko njezine kratke kose i djeake odjee. 9ati! je devu opalio "ibo! tako da je poskoila i tada pobje'ao "to je bre !o'ao. Svako !alo po'ledao bi preko ra!ena kao da 'a pro'one svi vrazi. Arib spusti po'led na sebe i poe"e se po kosi. 4eodora pri'u"i s!ijeh kad ju je susti'la. Arib po'ladi !a'ar$a po kratkoj 'rivi. : njoj je ve du'o 'orjela elja da joj postavi pitanje% +8e li istina ono "to si rekla oni! protuha!a3 Da vi"e nisi djevi$a34eodora je 'urne u "ali. +4o ba" nije obzirno pitanje -irbacce.) +.donda zna! "to znai ona pjes!a koju i!a" u rukavu od ono'a 0a"ara ibn 0urda.4eodora stane. +Alah je !ilosrdan Arib, Nadala sa! se da si je zaboravila.-

34
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib od!ahne 'lavo!. ;esto je naveer potajno pro!atrala kajnu kad je ona !islila da Arib odavno spava% stari )usta! toio je vino a 4eodora je pjevala sline pjes!e. A katkada bi nestala u ta!i s jedni! od !u"kara$a. +2i sprijeda produite,- povie )usta! iza njih isprui razbaru"enu bradu i di'ne pustenu kapu s izborana ela. 8edna od nje'ovih deva di'ne upavi vrat i pridrui !u se riko!. 4eodora i Arib po'ledaju se i za-hihou. Slinost iz!e*u 'ospodara i ivotinje nije bila zane!ariva. +(arvane je robinje pjevai$e nazivala lako! robo!- ustrajala je Arib. +<ako! robo!3- 4eodora zaka"lje. +6oda je i!ala pravo- ree zati!. Arib obrati pozornost na njezine rijei. +Ali s ki!...- .na zastane. .djedno! vi"e nije bila si'urna eli li doista uti od'ovor. 4eodora je izbje'avala njezin po'led i 'ledala $estu. Sti'li su na ulaz u !alu dolinu. 8edna je rjei$a probila svoje korito kroz "ljunak i put se nastavio njezini! toko!. +2eina robinja pjevai$a 'rije i postelju svoji! 'ospodari!aodvrati kajna. Arib zastane. 'Svojem gospodaru... 9nai li to - !oje! o$u3- Arib uhvati 4eodoru za ruku. 6a'ara$ je nastavio klipsati ali to je nije zabrinjavalo. &ajna ba$i po'led iza sebe ali nitko na njih nije obraao pozornost. .na se bez rijei oslobodi i nastavi hodati. +4o nije istina,- Arib se za'leda u stranju stranu "amle, a tada potri za 4eodoro!. +8esi li !e zato spasila3- navaljivala je na 4eodoru. +9ato "to si izdala !ene i !oju !ajku3 8e li to bilo kajanje3 &vra'u raz'ovaraj sa !no!,+8a nisa! izdala niko'a,- 4eodora je ostala stajati. +6u"kara$ i!a pravo spavati sa svojo! robinjo!- od'ovori ona otresito. +I to rade svi vjeruj !i. 4o vi"e ako nije izabrao svoju supru'u sa! ne'o su !u je roditelji pole'li u krevet. Srea je ako on zna kako enu...- .na na'lo zastane. +Dovra'a upravo tako.'9pravo tako% 8e li to sve3- povie na nju Arib. +.n je bio !oj ota$,- 4eodora poravna -amlu oko svojih uskih ra!ena i nastavi put. Arib ju je nije!o slijedila. .djedno! joj je postalo hladno. Noili su usred beskrajne ravni$e. Nedaleko od njih u pra"ini se s!jestilo selo. :susret su i! trala dje$a u prnja!a s!ijala se i do!ahivala i!. 9abavljai su i dalje zbijali "ale nadajui se kako e od ovo' ili ono' putnika iz!a!iti dobru napojni$u. I 4eodora je poela pjevati tek "to je )usta! postavio pokretni "tand za prodaju vina. :brzo su se oko nje'a stali skupljati !u"kar$i iz sela slu"ali prie putnika i eznutljivo po'ledavali kajnu. +... (ti$a Si!ur' di'nula !e svoji! panda!a i ba$ila !e na ze!lju izvan 'rada- ula je Arib hvalisav 'las Abbasa tr'ov$a svilo!. +I "to !islite 'dje sa! se ponovno na"ao3 : dvor$u koji je bio sav od stakla i svjetlu$ao na sun$u, I bio
35
www.bosnaunited.net

Chiarissima

je okruen vrto! u koje! su se kupale 'ole kurije. 4akve kao ona,- .n upre prst u 4eodoru koja je polu'olih dojki toila vino. +0oravio sa! $ijelu 'odinu !edu nji!a i jedna je bila zanosnija od dru'e...Arib se brzo u!ije"ala !edu dje$u koja su razuzdano kli$ala plesai!a pod !aska!a. I ona je bila oarana biarni! $rveno i uto obojeni! krinka!a. 9nala je da su vrlo stare - !no'o starije od isla!a. Njihovi su nosio$i u!rli ali !aske su preivjele stoljea. 4reperave vatre oivile su ih% junake i z!ajeve koji su se borili ljubili i 'rlili. Arib se htjela povesti za nji!a njezin je puls otku$avao u rit!u !uzike. .djedno! je s vinsko' "tanda ula 4eodorin 'las% '4rzo je ustao kada se dr!tav skinuo / stoji i kada nikakva ljepotica ne odvezuje vezicu...) S!ijeh nekoli$ine !u"kih 'lasova po!ije"ao se s njezino! pjes!o!. +(a ona je Alaha !i najprivlanija !ala drolja koju sa! ikad vidio,- povie jedan 'las. Arib pritisne ruka!a u"i poku"avajui us!jeriti pozornost na !aske. :zalud. :stala je i htjela se povui k ivotinja!a na rubu lo'ora. .djedno! je ula enski hihot i udvaraki !u"ki 'las. 9austavila se. 6u"kara$ je ne"to "apnuo svojoj pratilji i ona se koketno nas!ijala. Arib nije prepoznala !u"ki 'las !oda je to bio netko od seljana ili putnik. No ula je nje'ov te"ki dah a do nje je dopro i zadah vina. 4eodorina je ruka kliznula iz!e*u nje'ovih no'u ona!o 'dje se ono! razbojniku di'nulo nabreklo spolovilo. Arib se povukla pro'urav"i se iz!e*u deva koje su !irno preivale. /rvena u li$u od stida sti'la je do svoje postelje. 9nai 4eodora ju je zbo' to'a poslala spavati prije ne'oli je poela pjevati, Suze od bijesa slijevale su joj se obrazi!a. (arvane je i!ala pravo po!islila je pripravljajui veeru. &ajna je neasna ena. <jutito je 'urnula li$u u laban .arsi, i kiselo !lijeko "tr$nulo je uvis. 4eodora se vratila kad su bubnjevi ve odavno utihnuli. Sa!o su jo" tr'ov$i !alo podalje raspravljali o dnevni! do'a*aji!a. 6iris !etvi$e i srkanje odavalo je da su od jo'urta pripravili dug. 2atra je osvijetlila kajnino li$e. &osa joj je bila vlana kao da se jo" i oprala u potoku. (o'led joj je bio iz'ubljen kao ono'a jutra kad je spasila Arib ivot i uzela je u naruje. Aribin se bijes s!irio. 0ez rijei je 4eodori pruila zdjeli$u i kruh. +9a"to3upita je tiho. +)azbojni$i su na! oteli sav nova$- kratko od'ovori 4eodora. Ne 'ledajui Arib pone brzo jesti. +Ne!a!o ni jedan jedini dirha!.+Ne eli! da to ini" radi !ene,- Arib odloi kruh.

36
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4eodora naas di'ne 'lavu a zati! se ponovno posveti svojoj zdjeli$i. +Ne ini! to radi tebe. Napokon i ja hou jesti.+A kod !oje' o$a3- tiho upita Arib. +8e li i kod nje'a bilo za nova$34eodora je !rzovoljno zabadala li$u u kiselo !lijeko. +:brzo e!o biti na si'urno!- ree pro!ijeniv"i te!u. +4o nije nikakav od'ovor.&ajna odloi kruh. +.drasla si zna" li to3Arib nije!o une do nje. +Ne s!ije" !isliti lo"e o svoje! o$u- ree napokon 4eodora. +0ilo je drukije ne'o ovdje. ;inio je sa!o ono "to ini svaki !u"kara$. A ja sa! inila ono "to ini svaka ena.+Nije istina,- estoko se usprotivi Arib. +Doista nije3- o"tro odvrati kajna. +Da nis!o !orale pobjei i ti bi se jedno'a dana udala. I "to bi tvoji roditelji oekivali od tvoje' !ua39bunjena njezini! tono! Arib okrene 'lavu ustranu. +Ne zna!- od'ovori ona. +2aljda da !e !oe uzdravati i da je iz dobre obitelji.+Da i!a nova$a- dopuni je 4eodora. +4i bi !u za nova$ dala svoje tijelo. &ao ja.Arib se htjela ljutito usprotiviti ali nedostajale su joj rijei. +0ila je to $ijena za ivot koji sa! vodila- ree kajna !irnije. +I nije bila visoka u usporedbi s oni! "to sa! za nju dobila.Arib savije no'e ob'rli ih ruka!a i zaba$i 'lavu. Iznad brda zvijezde su bile !no'o blistavije ne'o u 'radu. +I "to si dobila3- upita tiho. +Htjela bih to razu!jeti.+Nisa! se !orala pokoravati tiraniji asti- od'ovori ona nasloniv"i se. +Nitko !e nije kaznio kad bih se dobrovoljno podala !u"kar$u. No nije to bio razlo'. 6o'li su !i prijetiti !uenje! a ja bih se ipak za to odluila. 6o'la sa! nai!e raditi ne"to "to !i je znailo vi"e od bo'atstva i !oi ak vi"e od ljubavi - !o'la sa! pjevati.&ajnino se li$e 'otovo nije raspoznavalo u !raku. (utni$i su se za!otali u svoje pokrivae i le'li spavati. (ovre!eno se uo poneki tih s!ijeh i "ala. .djedno! je Arib sve bilo jasno. +Na to!e sa! ti zavidjela otkako sa! te prvi put ula.- Nastojala je izraziti rijei!a ono "to je tada osjetila. ;inilo se da je 4eodora dirnula u dio njezine du"e o koje! nije i!ala poj!a. &ao da 'a je utitrala poput strune na lutnji. .d to' je trenutka znala da eli pjevati. 0ez obzira na to "to se oekuje od pristojne djevojke. +&ad do*e!o u )ej vi"e to nee" !orati raditi- obea 4eodori iznenada svladana osjeaje! da ne"to du'uje robinji svoje' o$a. +6oj e stri$ lijepo s tobo! postupati.37
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+8o" nis!o sti'le ona!o- od'ovori 4eodora njeno je po'ladiv"i po $rnoj kosi. +6u"kara$ od !aloprije... rekao je da je u 0a'dadu ubijeno jo" vi"e lanova tvoje porodi$e. No !oda se sa!o htio praviti vaan pa u toj prii i!a onoliko istine koliko u !itu o pti$i Si!ur'. Sada spavaj, 2i"e e!o doznati u )eju.2atra se u'asila. Arib je 'ledala u bez'ranino nono nebo. +(jevaj !i pjes!u onu o lutnji,- za!oli ona 4eodoru. 4eodora je svoji! duboki! 'laso! pjevu"ila !elodiju a ona se za!otala u amlu. 6uzika se ispreplela s ti"ino!. 9vijezde iznad nje tiho su odlazile - kao u plesu. 4eodora je za"utjela. S os!ijeho! je pokrila Arib ali ona je ve odavno zaspala. : snu je bila obilno ukra"ena dra'i! ka!enje!. &li$ali su joj ljudi do njezinih no'u. No ula je sa!o !elodiju koju je pjevala !elodiju koja je slijedila zvijezde ali ih nikada nije susti'la.

38
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6
&ad je karavana sti'la na visoravan )eja ve je bila jesen. Nad 'rad se nadvio !a'liasti oblak a uobiajeno razi'rano prelijevanje bijele blijedoute i njene s!e*e boje ustupilo je !jesto prljavos!e*oj. :nato to!e Arib se inilo da nikada nije vidjela ni"ta ljep"e. 2e izdaleka razabrala je utvr*eni 'rad. Iza nje'a uzdizala se ta!noplava snije'o! pokrivena planina #lburz. S daleko' vrha Da!avanda dizao se di! a na zaobljenu vrhu jedno' breuljka svjetlu$ala je izblijedjela da!ma " toranj utnje " u koju su sljedbeni$i kulta vatre pola'ali svoje !rtve. Strvinari su kruili na nebu a stari )usta! spustio je 'lavu pun strahopo"tovanja ispred sveto'a !jesta. No Arib je vidjela sa!o tvr*avu zastrtu o'rtae! pra"ine. (o!isao na kupku u )eju bila joj je neiz!jerno pri!a!ljiva po'otovo zato "to ju je ve dani!a !uio neu'odan proljev. ;inilo se da i ivotinje osjeaju kako i! se pribliava od!or% deve i !a'ar$i hrlili su naprijed s prodorni! 'lasanje! koje se orilo ravni$o!. Nekoliko sati poslije stajali su pod odbojni! 'radski! zidina!a pojaani! stupovi!a. Iznad !inareta zrak je treperio od vruine. &aravana se zaustavila ispred $arinarni$e. Arib je zabrinuto pro!atrala kako tr'ov$i i straari 'estikuliraju. +7to se do'odilo3- "apne ona. +(a dosad nis!o i!alo pote"koa.: njoj je rasla panika. Nisu jednostavno s!jele doivjeti neuspjeh pred sa!i! spaso!, Naposljetku je jedan od naoruanih slu'u projahao uz povorku. +8avljajte se jedno po jedno na vrati!a,- dovikne i! on. Arib di'ne po'led pre!a 4eodori. 9a vrije!e njihova putovanja ni $arini$i u 7apurkanu ni oni u Ni"apuru nisu ih po!no pre'ledavali. Dvije odrpane skitni$e !no'o su ih !anje zani!ale od deva bo'ato natovarenih svilo! i ado! skupo! koro! $i!eta aje! i rabarbaro!. 7to je znaila ta po!nja3 &ajna je odluno stala na put oklopniku. .buzdao je nesi'uran korak svoje deve i zaustavio ju je. +7to se do'a*a3- upita 'a ona. +5rad je pretrpan- od'ovori oklopnik i ruko! za"titi oi. +;ini se da se ondje uselilo !no'o visoke 'ospode. ,u!tasib, trni nadzornik eli tono znati tko ulazi u 'rad i kada e ponovno iz nje'a izii. (ripre!ite se na to da e potrajati sati!a a !oda i dani!a dok dobijete d$avaz i budete pu"teni u 'rad.-

39
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Aribino sr$e divlje zaku$a. &ajna joj nije!o stisne ruku. +.stani !irna"apne joj. +Dre nas seosko! dje$o!. 7to bi na! se trebalo do'oditi3Ispunjena !rnjo! Arib se za'ledala u straarni$u od ilovae. Sada je jo" sa!o ta z'rada stajala iz!e*u nje i utoi"ta kod stri$a ali ta je zapreka bila nesavladiva. (roveli su sate i sate na stepskoj vruini. Arib se ukasta kua sve vi"e inila kao slika iz snova koja se sve vi"e udaljavala "to su dulje ekali. 5eo!etrijski orna!enti iznad eljeznih vrata 'ubili su se i izjednaavali s okolino!. I "to su dulje !orali ustrajati sve je neodoljivija bila enja za kupko! i !ekani! kreveto!. Arib je za!i"ljala kako je stri$ uzi!a u naruje i slu"a njezinu priu. &rado!i$e je ruko! pre"la iznad nosa. 4eodora je po'urne. +6i s!o na redu,Arib se brzo di'ne. (ut do straarni$e inio joj se beskrajno du'. Straari stro'a li$a bili su u $rno! poput svih kalifovih inovnika. 0ili su i te kako svjesni svoje !oi. Arib su se osu"ila usta. 7to ako je zadre zbo' nekakve sitni$e i otkriju tko je3 /arinik ju je upitao kako se zove i za svrhu boravka. Arib je revno ispriala svoju priu. 6orala je na'nuti 'lavu natra' pa ju je zaslijepilo zalazee sun$e. :hvatio ju je pod bradu i od!jerio po'ledo!. +&oliko ti je 'odina deko39a'r$nula se od uzbu*enja. : posljednje! trenutku palo joj je na u! da je vrlo !alo seoske dje$e znalo brojiti. Dok joj je sr$e udaralo izdrala je prodoran po'led iznad nosa kao u pti$e 'rabljivi$e. +Ne zna! 'ospodine- odvrati ona. +(et. Ili dvadeset i pet3;ovjek je oklijevao. Arib se oznojila i borila se protiv potrebe da jednostavno pobje'ne. ;inovnik joj je istraivao li$e jedan beskrajni trenutak. 9ati! je do!ahnuo sluzi. /rni rob s 'nu"anje! je razvukao usta kad je u'ledao ranu na Aribinoj ru$i. No napokon joj je utisnuo peat u kou. Arib 'a je nesi'urno po'ledala. +6ii se odavde,- dovikne joj straar. +5ubi se i!a! posla,Arib se brzo udaljila. 4eodora je po"la za njo! i ona oznojena ela. : straarni$i je poslije blje"tava sun$a bilo ta!no i svjee. Njezini su kora$i !uklo odzvanjali. &ada su do"le na dru'u stranu Arib je zastala zaslijepljena od sun$a. .pinio ih je vatro!et boja. 9latne su kupole blije"tale tirkizne plave i bijele ploi$e svjetlu$ale su poput dra'o' ka!enja. /rvena uta i zelena svila s uzorko! lepr"ala je na vjetru. 5onii su povi$i!a podbadali svoje deve koje su

40
www.bosnaunited.net

Chiarissima

rikale. Drndanje talji'a na ploniku i $vranje bezbrojnih $vraka sjedinili su se u o!a!ljujuoj kakofoniji. Arib se priljubila uz kajnu. Nakon !no'ih !jese$i u bezbojnoj pusto"i taj "areni raj bio joj je potpuno neshvatljiv. 6no'i su je ljudi pla"ili - sibirski lov$i na sa!ure s krzneni! kapa!a &inezi u skupo$jeni! uti! svileni! kaftani!a bradati sjevernja$i s daleko'a 8antarsko' !ora. ;ula je "aljive pri!jedbe koje nije razu!jela pa joj se zavrtjelo u 'lavi. Is$prljene deve klipsale su pod svoji! tereto!. Iz "u'ava krzna str"ila su i! rebra. 8edan je nosa pro"ao !i!o njih vukui dinje. 9rako! se "irio !iris karda!o!a i !irodija iz 'ostionikih kuhinja. : Aribinu elu$u poelo je kruliti. 4eodora je povue u sjenu drvenih izrezbarenih vrata. +0udui da jo" nikada nisi bila ovdje !orat e!o neko'a upitati za tvoje' stri$a.Arib je uzne!ireno po'leda preko ra!ena. +Nije li to opasno3+Svakako jest ali...- &ajna se iznenada prekine i povue Arib dublje u sjenu. Nekoliko sveano odjevenih vojnika s blistavi! orue! projahalo je !i!o njih. Njihovi iranski borbeni konji skakutali su u plesno! rit!u. 4eodora je 'ledala za nji!a sve dok ih !no"tvo nije pro'utalo. ;inilo se da 'rozniavo raz!i"lja. +5rad je pun ljudi. Stro'a kontrola prije to'a na ulazu u 'rad i sada !no'i vojni$i - ovdje se ne"to do'a*a- "apnula je zati!. +.ndje je za$ijelo !an u koje! je )usta! htio postaviti svoj "tand.- Aribin po'led slijedio je njezinu ruku koja je pokazivala 'ostioni$u opasanu zido!. Doi!ala se prkosno poput tvr*ave ali te"ka su vrata bila otvorena. +6alo u se raspitati- ree 4eodora uspraviv"i se. +:z vino !u"kar$i otkriju sve. Donijet u ti ne"to za popiti poslije proljeva treba ti tekuine. I ekaj !e pokraj zden$a,0an je bio opasan zido! poput posebno' 'rada. :z !a'ar$e koji su revali i uz 'onie djevojke su se probijale u dvori"te. 4eodora je 'lavo! dala Arib znak. (rovukla se !i!o !u"kar$a u $rno! sudako! talaru i nestala u prav$u vinsko' "tanda. :nato svoje! poloaju inilo se da kadija i te kako uiva u )usta!ovu vinu. 4ek "to je ostala sa!a Arib je po'ledo! oko sebe traila pro'onitelje. (okraj ulaza iza nje bila je 'lavna z'rada i do nje )usta!ov "tand. :zduno! strano! nastavljale su se spavaoni$e. &ao u svi! karavansaraji!a donji katovi vjerojatno su sluili kao skladi"ta robe. (rouavala je !alu da!iju od ilovae na dru'o! kraju dvori"ta. (okraj nje bile su 'ole!e staje ali ni ondje nije na sun$u svjetlu$ala nikakva iana ko"ulja. Sa!o je nekoliko koko"i kokodakalo traei jelo. Arib osjeti koliko je edna.

41
www.bosnaunited.net

Chiarissima

.na se odluno uputi lijevo pre!a duani!a ispod arkada. (robijala se pokraj obrtnika !jenjaa nov$a i tu!aa koji su ondje na svi! jezi$i!a 'lasno nudili svoje uslu'e. 6ree prepune narani bresaka i !o'ranja pozivale su je da se uz njih zadri. 4eodora joj je dala nova$ pa je Arib zahvalno oti"la po sok od narane s ledo!. .tkako su pobje'le iz 0alha nije 'a pila pa je sada uivala u nje'ovoj hladnoi u usti!a. ;ak je raz!i"ljala o to!e da kupi kola s pista$ija!a iz koje' se $ijedio !ed i iji je za!a!ni !iris dopirao do nje. +: posljednje vrije!e =ran$i daju !no'o nov$a za relikvije- ula je neiji 'las. +Dobar posao ako se ovjek previ"e ne obazire na podrijetlo kostiju.+6odna ludost,- odvrati dru'i 'las. +=ran$i i!aju vi"e s!isla za oruare ne'o za sve sve$e. (o'ledaj ova!o,- Arib je usput pro!atrala dvoji$u tr'ova$a i !a koji je jedan pruio dru'o!u. 9ablistao je plaviasti! sjaje! i !o'ao se saviti unato teini. +8esi li i ti uo 'lasine da je kalif u )eju3- iznenada upita tr'ova$ oruje!. +Harun al-)a"id do"ao je u svoj rodni 'rad.- Arib se tr'ne i stisne se uz jedan stup. +Da i jest ovdje ne bis!o 'a prepoznali- ree dru'i i od!ahne ruko!. +(reodjeven ja"e nou uli$a!a kako bi otkrio potajne nepravde. 8edan !i se prijatelj kune da 'a je jedanput vidio u 0a'dadu - odjeveno' kao tr'ov$a - kako ja"e na !a'ar$u. Siro!a"na ena jedno' ribara dotaknula je nje'ovu haljinu i ba$ila se nii$e pred nje'a. Sutradan ujutro pozvali su je u palau i kalif se pobrinuo za njezino pravo. +(rie za !alu dje$u,- naru'ao se dru'i ali je nje'ov su'ovornik uporno nastavio% +.n e saslu"ati i najsiro!a"nije' postolara. Harun al-)a"id najpravedniji je vladar od vre!ena kralja Salo!ona.5uva na ulazu odvratila je pozornost dvoji$e !u"kara$a. .ndje je jedna ena od!aknula zavjesu na svojoj nosilj$i i kad je laka koraka iskoila !no"tvo! se pro"irio "apat. I Arib se za'ledala u nju otvorenih usta. >ena je bila prekrasna. S!e*a kosa bila joj je spu"tena i ukra"ena dra'ulji!a. Na sebi je i!ala du'u svilenu haljinu zlatne boje a na no'a!a papue od iste svile izvezene biserje!. Arib po'leda prnje na sebi. +4o je kajna Da!ila,- "apne netko. +0ila je ljubavni$a Ibrahi!a kalifova brata- pro"ape netko dru'i. +7u"ka se da i sa! Harun al-)a"id nerado ustaje iz njezina kreveta. 9bo' nje !ladii u 0a'dadu u!iru kao poko"eni od ljubavne enje. &akve li kurtizane,&urva3 Arib se upla"eno okrene pre!a !u"kar$i!a koji su o to!e raz'ovarali. 0ilo i! je najvi"e dvadeset 'odina i bili su dobro odjeveni. 2jerojatno putni$i koji su ekali tu!aa i nekoliko dana besposliarili.
42
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Alaha !i to je istina,- odvrati prvi. +&ad bi !e sa!o pustila blizu da joj s!ije! taknuti vrhove prstiju oboavao bih je.- Arib 'a je zbunjeno !otrila. I!ao je usko fino oblikovano li$e ulnih usana i oiju uokvirenih 'usti! trepavi$a!a. 0listavu $rnu kosu pokrio je kapo!. +I vi biste oboavali neasnu enu3- upita ona znatieljno. .boji$a se istovre!eno okrenu pre!a njoj i raz!ijene po'lede. +Sa!o 'a po'ledajte Abdallah ibn al-)a"ide, 4ako !lad a ve bo'o!olja$,Arib se tr'ne. (bdalla!, al"Raidov sin6 Haruna al-)a"ida3 +Naprotiv od!etnik je jer huli ljepotu- ree Abdallahov su'ovornik podru'ljivo. +.d!etnik kao 0ar!akidi.Arib nije !o'la ispustiti ni 'lasa. 5ledala 'a je razro'aenih oiju. +Slu"aj ti u"ljiva vreo buha- ree Abdallah ibn al-)a"id. +6ali prst te ene vrijedi vi"e od tvoje odrpane asti,Arib upla"eno uvue 'lavu. 6ladi je onju"i. '<a !aula va"la guvvat illa billa!i% S!rdi" kao jara$,- ree i u "ali je la'ano udari. Arib se brzo iz'ubila i pobje'la pod arkade. :'urala se iz!e*u !rea s voe! prodavaa vono' soka i ekala 4eodoru. +Ah tu si -irbacce%) Arib je 'lasno odahnula. Htjela ju je izvijestiti o svoje! susretu ali kajna je od!ahnula ruko!. 9ane!arila je pruenu ruku jedno' prosjaka i za'rlila ju je. 4ek je tada Arib opazila kako se 4eodora doi!a is$rpljeno u usporedbi s lijepo! kurtizano!. <i$e joj je bilo blijedo kosa bez sjaja ispod oiju ta!ni podonja$i. +I!ala sa! sreu. ,u!tasib je bio ba" kod )usta!ova "tanda.+4rni nadzornik3- upla"eno upita Arib. +Da kazni )usta!a zato "to prodaje vino34eodora se oporo nas!ije. +Si'urno vjerojatno je sto'a do"ao. No bilo 'a je lako s!ek"ati s nekoliko a"a izvrsno' "iraza. )ekla sa! !u nekoliko laskavih rijei u!ije"ala u vino !alo opiju!a i od!ah !u se razvezao jezik. Napokon sasvi! pristojno zara*uje od poreza na vino i od...- 4ada je zastala. Arib nije pitala na koji se jo" zabranjeni zanat plaa porez. +I "to je rekao3upita znatieljno. 4eodora se s!rkne i za'rli Arib. +Naalost do'a*aji su ozbiljni- od'ovori ona. +4voje' su stri$a ba$ili u ta!ni$u.Arib je htjela od'ovoriti ali preko njezinih raspu$anih usana izlazili su sa!o !ukli slo'ovi. Iz'ubljene s!o po!islila je. Sve je bilo uzalud. +7to da sada

43
www.bosnaunited.net

Chiarissima

radi!o3- "apne napokon. +Stri$ 8ahja bio je na"e posljednje utoi"te, Nai e nas,Nekoliko djeaka protralo je vri"tei pokraj njih pa je 4eodora povue dublje u sjenu. +Slu"aj !e- 4eodora je zaklinjala Arib +!ora!o "to prije iz 'rada. &alif je svi! 0ar!akidi!a oduzeo !o. Nije !i to jasno. (ria se da je Dafara 'lavu tvoje porodi$e volio kao brata. Harunove sinove od'ajali su 0ar!akidi a postavljali su ih i za 'uvernere nje'ovih provin$ija. 0ilo kako bilo ovdje ne !oe" ostati- ree kajna i po'ladi je po rasku"tranoj kosi. Arib se oslobodi. +(ria se da je kalif u 'radu- pro$ijedi ona. +&au da je pravedan. Da se ba$i! nii$e pred nje'a i za!oli! 'a za !ilost3 6isli! da sa! vidjela jedno' od nje'ovih sinova. 7to 'od se do'odilo u 0a'dadu ja nisa! kriva. 0it e pravedan pre!a !eni.4eodora joj je zaklinjui je stavila prst na usne. +4iho,- zapovjedi joj. +&ad bi kalif bio ovdje sa! !o'le bis!o se i odvaiti. Ali ti jo" ne zna" sve.:zne!irena Arib di'ne po'led pre!a njoj. +Horasanski se narod oito pobunio poslije pada 0ar!akida. :nato veliki! porezi!a tvoja je obitelj i!ala !no'o prijatelja u do!ovini. .vdje je nekoliko asnika iz Horasana kako bi kalifu podnijeli izvje"taj.Arib je shvatila. '(.in), pro"ape. +Ako te Hajdar nade ubit e te prije ne'oli Harun al-)a"id ne"to poduz!e. 0ude li !ilostiv.- 4eodora zati! nastavi pri'u"eni! 'laso!% +No vjerojatnije je da e ti uzeti djevianstvo kako bi obe"astio tvoju obitelj.Arib se sjetila a.inova s!ije"ka kad je ubio njezina o$a. Najeiv"i se ona ba$i po'led na dvori"te koje se bljeskalo na sun$u. +Ali za"to3-

44
www.bosnaunited.net

Chiarissima

7
+Djevojko donesi !i jo" jednu a"u,Djevojka koja je sjedila na ze!lji u sjeni )usta!ova vinsko' "tanda di'nula je po'led sa svojih ko$aka. .tkako je ula da je u )eju njezin s!rtni neprijatelj nije se prestala bojati da e je netko prepoznati. Sto'a se dani!a nije !i$ala od 4eodore pa i onda kada dru"tvo ondje nije bilo najbolje. : to! su se hanu sastajali svi - od bo'atih suknara do odrpanih "arlatana. &atkada bi se !edu nji!a na"li su!njivi tipovi% odrezana ruka ili no'a ili ne!iran po'led odavali bi da bjee od zakona. No u to doba ni jedna karavana nije odlazila na zapad pa djevojka!a nije preostalo dru'o ne'o da ekaju. :nato sve!u danas je bilo !irno. .lo" se drao podalje zbo' nazonosti trno' nadzornika koji je dolazio svaki dan. 2inski se "tand nalazio pokraj arkada pa su 'osti !o'li koristiti njihovu sjenu. 0io je to zapravo "ator na balvani!a ispred koje' je bilo ra"ireno nekoliko izlizanih sa'ova. 5ole!i bakreni ajni$i i ibri$i te ze!ljani vrevi ve su izdaleka odavali "to se ondje toi. : pravokutno! dvori"tu povre!eno bi odzvanjao jednolian !ujezinov zov. (oneki vjernik koji se urio u da!iju zabuljio bi se u prolazu u 4eodorin "iroki izrez. &ajnajt pourila s a"o! k mu!tasibu. +9a vas 'ospodine najbolje "to se iz !je"ine nudi- na"alila se i uzela iz depa na pojasu !ije"ali$u kojo! je 'osti!a !ije"ala vino. +2ode3Nadzornik koji je prekrienih no'u sjedio na sa'u po'ladio ju je po 'lenju. +Sa!o bi budala ovo vino !ije"ala s vodo!.S!je"kajui se potap"ala 'a je po u!orno! obrazu i spre!ila !ije"ali$u. Arib nije voljela kada se ona "alila s !u"kar$i!a. 9aboljelo bi je kad bi jedan od njih odveo 4eodoru na udaljeno !jesto pod arkada!a. Dosta se esto do'a*alo da bi kajna na povratku i!ala !odri$e i tra'ove obrisanih suza na obrazi!a. I tada bi svaki put otrala u !amam. No danas je bila opu"tena i ljep"a no ikad. S planine #lburz puhao je svje vjetar i ba$ao joj zlatne pra!enove na li$e. Ispred karavansaraja te 'ra*evine od ilovae pod ne!ilosrdno svijetli! nebo! istoka doi!ala se poput an*ela na bizantsko! !ozaiku. Svi su se okrenuli pre!a ulazu kad se zauo 'lasan vi"estruki topot kopita. 4eodora za"titi ruko! oi a i Arib skoi od olak"anja. Ako dolazi nova karavana !oda e !oi napustiti )ej i prije ne'o "to su se nadale.

45
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+&urdi,- vikne jedan djeak koji je od!ah otrao do ulaza. +(le!enski ratni$i iz planina $ijela postrojba,,u!tasib se di'ne i briljivo poravna svoj $rni talar. Na dvori"tu su se skupili !alobrojni ljudi da izbliza vide zlo'lasne barbare. : tren oka ljudi su se na'urali oko vinsko' "tanda. Arib je zaboravila svoje bri'e i pruila vrat. Skupina na !ali! upavi! konji!a ukasala je u dvori"te. Arib se otvorenih usta za'ledala u konjanike. Sada je prvi put vidjela ratnike to'a brdsko' naroda ali ula je !no'o o njihovu divlje! prkosu i ratnikoj prirodi. <i$a otvrdnula od vjetra i nevre!ena ponosno dranje i oruje davali su i! neukrotiv iz'led. (reko desno' ra!ena nosili su ili!e sa s!e*i! $rveni! i zeleni! $ik-$ak uzorko!. :brzo je dvori"te bilo puno ednih ivotinja ratnika koji su se 'lasno dozivali i uznojenih robova. .ko bunara na'urali su se konji i frktali. 8ahai su u svoji! krzno! obrubljeni! iz!a!a 'azili kroz blato i 'lasno se "alili. : lokva!a stajsko' 'nojiva sun$e se odraavalo u svi! boja!a. 4eodora pri*e Arib na dru'oj strani. +Inae ih se ne vidi tako daleko na istoku- ree ona za!i"ljeno dok je pro!atrala strane ratnike. +Najprije kalif a sada &urdi - to je nekako povezano. )az'ovarat u s nji!a.- Nije se doi!ala zabrinuto. Arib je znatieljno slijedila njezin po'led upuen snano! !ladiu s $rni! brkovi!a i puni! usna!a. 5ipko se kretao kad je rasedlao konja a lijep ili! inio je nje'ova leda jo" "iri!a. 4ek "to je prodorne oi us!jerio pre!a nji!a 4eodora spusti po'led. Arib pokae ruko! na naoita !ladia. +9nai li s njim razgovarati i s njim spavatil) 4eodora za!ahne ruko! pre!a njoj. +4i ne sa!o "to iz'leda" kao deko ne'o si u naj!anju ruku isto tako i drska,2e nakon nekoliko dana !ladi je &urd bio pouzdan 'ost vinsko' "tanda kao i mu!tasib. 9vao se 0aran i dolazio je u'lavno! u veernji! sati!a dok se )usta! !olio u oblinje! hra!u "tovatelja vatre pa je 4eodora posluivala sa!a. (rvi tr'ov$i ve su u to doba zatvorili re"etke ispred svojih duana pa se !alo-po!alo sve sti"alo. &ada se danas spustio na prasnu prostirku 0aran se doi!ao ljutito. &ao i uvijek zatraio je rati !ije"ano' vina na lo"e! perzijsko!. No nje'ove su 'uste obrve bile stisnute a usne napete. 4eodora se sa'nula da ispod nabrano'a laneno' "atorsko' krila ude u unutra"njost "atora. Iznad nje podrhtavala je uljani$a. Di'nula je te"ke ze!ljane vreve i u svako! po!ije"ala etvrt litre vina s vodo!. Arib je opazila kako 4eodora prito! 'leda 0arana. Nije 'a od!jeravala kao dru'e !u"kar$e. +(a "to se do'odilo3- upita 'a kajna iznutra. (obrinula se i za vatru u "atoru kojoj )usta! iz strahopo"tovanja pre!a sveto! ele!entu nikada nije dopustio
46
www.bosnaunited.net

Chiarissima

da se u'asi. 9ati! je s a"o! izi"la iz "atora. +9ar va! ne idu poslovi3- Dok je 0aranu pruala pie njihovi se prsti toboe nehoti$e dodirnu"e. +6i s!o izaslani$i s planina 9a'ros- objasni &urd i strusi velik 'utljaj. +(le!ena su nezadovoljna. 6olili s!o kalifa da na! s!anji porez ali on je odbio.- .n ljutito obri"e ruko! 'uste brkove. Arib uoi nje'ove ruke% ilave i izra*ene ali lijepo oblikovane s ta!ni! rubovi!a pod nokti!a. Dok Arapi ive u lasti i slasti na!a i na"i! stadi!a daju jedva da preivi!o,+A "to sada na!jeravate3- 4eodora zaba$i kosu a 0aranov po'led zaustavi se na njezinu vitko! vratu. +.tputovat e!o sutra rano ujutro- odvrati on iznenada. Arib iznena*eno opazi 4eodorino zaprepa"tenje. +Djevojko donesi jo" vina,- uplete se jedan !ladi 'rubo od'urne &urda i spusti se na prostirku. :koen po'led odavao je da je ve poprilino popio. .djea !u je bila prljava i zaudarala od !okrae. Staklaste oi klizile su s neskriveno! udnjo! po lijepoj kajni. &ad se 4eodora na'nula pre!a nje!u on ju je z'rabio za bokove i posjeo u krilo. Arib je 'ledala u pod. 4eodora se nije branila ali je po'ledo! traila 0aranovu po!o. Arib je brzo skoila i pobje'la pod arkade. Stavila je ruke na u"i i stala pjevu"iti. +.nda deko dosa*uje" se3- ree netko dotaknuv"i je po ra!enu. Suknar 6ah!ud vratio se iz da!ije. Arib je iza sebe ula razjarene 'lasove 0arana i pijan$a. Skupila je pred sobo! 'rubi mizar, kao da ti! o'rtae! eli sakriti prva zaobljenja dojki. +Ide! u predioni$u- ree 6ah!ud. +Hoe" li sa !no!3 4ako ne"to jo" si'urno nisi vidio.Arib bi po"la svaka!o - ta!o 'dje ne !ora slu"ati sva*e i bestidne psovke. Svilana sa!o nekoliko koraka dalje ispod arkada bila je jo" otvorena. 7arene trake koje su putni$i rado kupovali kao ukras za te'lee ivotinje sluile su za rekla!u. Natpis zavojiti! kufski! slovi!a krasio je ulaz ali 'a Arib nije znala proitati. : poluta!i du'uljasta skladi"ta znatieljno je 'ledala oko sebe. : stranje! dijelu na poli$a!a bile su s!otane i nasla'ane bale $rvene ute i zelene svile. Najvei dio prostorije zauzi!ao je tkalaki stan od !asivno' drveta du' pet ili vi"e koraka. )obovi su stalno dodavali vrlo tanke niti svile koje su ekale s!otane na vreteni!a. .prezno ih je obi"la. /ik--$ak uzorak u zeleno! $rveno! i bijelo! poznavala je iz 0alha. +8o" prije nekoliko stoljea nitko osi! &ineza nije poznavao tajnu dobivanja svile- obja"njavao je 6ah!ud suui jednu nit iz!e*u prstiju kako je to Arib esto vidjela kada su tr'ov$i o$jenjivali robu. +4a je tkanina stizala na zapad sa!o stari! karavanski! putovi!a. No tada su dva perzijska redovnika ukrala
47
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nekoliko kukulji$a sa ivi! 'usjeni$a!a i donijela ih u 0izant - jo" prije ne'o "to je (oslanik pri!io prvu objavu. I tako je razotkrivena tajna.- Drao je nit na svjetlu i pobono je pro!atrao. +8edna jedina nit dobiva se od tri tisue leptirovih kukulji$a. 4ri tisue 'usjeni$a u!re jo" prije ne'oli uspiju razviti krila.Arib spusti prste na predivo. )astuila ju je ali i oarala injeni$a da su ljepota i s!rt tako blizu jedna do dru'e. ;unak je udarao po tkanini u rit!u njezina sr$a. 6ah!ud je po"ao stra'a i do!ahnuo joj da !u pri*e. Arib ushieno klikne i preba$i mizar preko ruke. 5otovo ju je obuzeo osjeaj da je ponovno kod kue u 0alhu. +.vo je najfinija svila bolje ne!a- objasni 6ah!ud. +&ada se 'usjeni$e us!rte u vreloj vodi uzi!aju se kukulji$e i oprezno uklone vanjski slojevi. Sa!o ono "to ostane na sa!o! kraju tanko poput pauine prera*uje se u skupo$jen saten.Arib je opazila kako se on zaudio kad je tkaninu pri-!aknula sebi ali nije se na to obazirala. +&ada se udavala !oja je teta i!ala haljinu od to' zaituna), ivahno je ispriala. +I ja sa! je trebala i!ati kad bih se jedno'a dana udala...6ah!ud di'ne po'led. .sjetila je kako 'ori i kako krv polako nestaje iz njezina li$a. Nesposobna da nastavi 'ovoriti za'ledala se u nje'a. 9ati! je izjurila van. &od vinsko' "tanda Arib se upla"eno okrenula u 6ah!udovu s!jeru. 4r'ova$ je do"ao poslije nje i sada je bio zadubljen u raz'ovor s i!a!o!. 6r"avo tijelo pred!olitelja koji je 'estikulirao doi!alo se 'roteskno ispod "iroka o'rtaa ali Arib nije bilo do s!ijeha. I!a! se doi!ao zabrinuto. 4a su dvoji$a stalno po'ledavala pre!a njoj. +9a"to si !orala pobjei pa 0aranje bio ovdje,- siktala je 4eodora. 0rzi! kora$i!a prilazila je bunaru a Arib je po'nute 'lave 'a$ala iza nje. Dok je kajna ispod tende ispirala vr neprestan$e je uzne!ireno po'ledavala preko ra!ena. +Sada se savjetuju o to!e za ko'a e te udati ili ko!e e te dati pod pasku. )ei e da si opasna za udore*e. Ako si htjela Hajdara upozoriti na nas nisi !o'la ni"ta bolje s!isliti,Arib se u'rize za donju usnu. (oeljela je da nikada nije napravila tu po're"ku. +Slu"aj- iznenada ree 4eodora kao da joj je ne"to palo na u! i privue Arib k sebi. +6oda ipak i!a!o jo" nekakvo utoi"te.- .na ponovno po'leda preko ra!ena kao da neko'a trai. +I!a jedno !jesto koje izbje'ava i vojska Haruna al-)a"ida. .ndje borave divi " de!oni koji odvode ljude na krivi put i ba$aju ih
48
www.bosnaunited.net

Chiarissima

u kr"evite ponore. (utovi vode preko kli!avih !ostova koje zi!i odnose divlje planinske brzi$e. 4aj je kraj nesi'uran zbo' !edvjeda i dru!skih razbojnika. Nitko se dobrovoljno ne usudi poi ona!o.Arib ju je netre!i$e 'ledala. 4eodora klekne i uhvati je zaklinjui je po'ledo! za 'rubu lanenu ko"ulju. +Ne!a!o izbora,-

49
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Drugi dio

50
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Aac!en, cars"a pala#a $arla %eli"oga, ljeta Gospodnjega 80 .

1
Hladan vjetar "ibao je po tr"ani! krovovi!a $arsko' dvor$a. Donosio je proljetnu ki"u koja je udarala po zidovi!a obukani!a ilovao!. Iznad straarni$e zalepr"ao je 'avran a svodo! je fijukao jak vjetar i ulazio u ozidani park. : hodniku izloeno! propuhu zavijao je jedan od velikih $rnih pasa i straar se di'nuo da doeka prido"li$e. Naklonio se kad je prepoznao krunsko' vazala &onrada nje'ovu ker i redovnika 0ernharda. Ne obazirui se ni!alo vitez je silovito projurio !i!o nje'a. +(o!oz? 0o' 'ospodine &o!ade- vikne !rki !ladi koji se u nadsvodeno! prolazu zavalio na 'rubo tesano! stol$u. Na prsi!a je skupio kunovinu i uzalud poku"avao zakopaj te"ku kopu koja je drala o'rta s po!odni! rasporo!. 2jetar je ipak nes!etano puhao u nje'ov ovratnik i !rsio nje'ovu plavu kosu do ra!ena. +Dovra'a 'dje je taj !o!ak3- navali &onrad 'rubo na nje'a. Dok je 'ovorio pivske isparine "irile su !u se iz usta. :!otan u ovje krzno nje'ov se stas inio jo" 'lo!azniji! ne'o "to je bio. 2odene oi kao da su ne"to vrebale a debele usne nestale su ispod 'ole!ih 'ustih brkova koji su !u visjeli do brade. +1olfra! von Aue, (a vi )i$ulfe stalno visite s nji!, A otkako ste zajedno prise'nuli /aru i vi"e ne'o dosad.Nje'ov se su'ovornik oprezno di'ne. &onrad je ostao stajati raskreenih no'u u zavjetrini nadsvodeno' ulaza i 'ledao preko dvori"ta pre!a kraljevsko! predvorju. 9'rada je bila ka!ena a na oba kraja uzdizale su se prkosne okru'le kule. &anatna do'radnja skrivala je udobnije odaje u koji!a je boravio $ar &arlo. No ondje nije bilo nikakva svjetla. +6ora! li ja biti uvar va"e'a budue' zeta3- upita )i$ulf pods!je"ljivo. 1olfra!u vjerojatno ne treba zavidjeti na budue! tastu po!islio je 'otovo suutno. 7u"kalo se da je &onrad stekao vite"ki stale brzi! pokr"tenje! i pljaka"ki! pohodi!a na pripadnike vlastito'a sasko' naroda. Ironijo! sudbine $ar &arlo je prije 'odinu dana stavio na sna'u <e= Sa=onum. ( 1olfra!

51
www.bosnaunited.net

Chiarissima

je postao zreo za brak kao da 'a je 0o' kaznio ba" u doba kada je po!irenje Sasa i =ranaka bilo zapeaeno brojni! brani! zajedni$a!a. &onrad pokae na etrnaesto'odi"nju djevojku iza sebe. +Nje'ove zaruke s !ojo! keri trebale bi se objaviti danas danas kada sti'ne izaslanstvo s .rijenta. A nje'a kao da je pro'utala ze!lja,)i$ulf stane od!jeravati prijateljevu buduu supru'u. 0ertha je udoredno spustila po'led i kao i obino iskrivila kuteve usta kao da se spre!a briznuti u pla. Njezino usko li$e 'otovo se potpuno iz'ubilo ispod vela a !r"avo tijelo doi!alo se kao da e se svako' trenutka prelo!iti ispod pojasa optoena raznobojni! dra'ulji!a. (itao se "to je bilo okrutnije u 1olfra!ovoj sudbini nez'rapan tast ili ta plaljiva liska. +(seto valjda nije u kupali"tu3- &onrad ispupi !esnatu donju usnu pa brado! pokae natkriven prolaz u koje! su bili skriptoriji i 'arnizon te desno pre!a os!erokutnoj kraljevskoj kapeli. Iza njezinih do'radnji bile su vrue kupke. &i"a !u se $ijedila s brade i kose i pridavala ne"to pod!uklo nje'ovu iz'ledu. '>uamvis sunt sub a?ua, maledicere temptant), ree )i$ulf s!iren i uvjeren da &onrad ne razu!ije latinski. @abe i pod vodom pogrdno priaju. +#vo jo" jedno'a koji ne razu!ije po"ten franaki- brundao je &onrad. +6oj vrli zet napravit e !ojoj keri sa!o latinsku kopilad,Djevojka je po$rvenjela od stida. Naprotiv redovnik 0ernhard vrlo je dobro razu!io )i$ulfa. (rijekorno je zafrktao ko"ati! noso! i obrisao 'a rukavo! svoje $rne !antije. +Ne bih ba" rekao da je 1olfra! u kupali"tu- pri!ijeti )i$ulf s uitko!. +&ad bi htio !o'ao bi i!ati svaku djevi$u. 9a"to plaati prileni$u koja se runo pona"a i i!a rune zube za ne"to "to !oe dobiti zabadava od lijepih !ladih slu"kinja3 Ako se s $uro! zavukao neka!o na toplo onda si'urno nije u kupali"tu.+.n je povrijedio +rdo " sveto (ravilo neopoziv zakon pre!a koje! sve ivi- pri!ijeti 0ernhard "!r$ajui poput ast!atino' "takora. ;inilo se da svoji! oi!a bez trepavi$a vidi sve do istili"ta. +.n je bio !oj najbolji uenik iz latinsko'a ali radije se druio sa >idovo! Izako! ne'o sa svoji! uitelji!a u sa!ostanu s oni! isti! Izako! koji je prije "est 'odina odabran za vodu izaslanstva na .rijent. &ae! va!% 1olfra! uva privid ali potajno 'a razdiru !rane sile. 0udite oprezni &onrade, 6o'ao bi se pobuniti protiv odluka koje dru'i !udro donose za nje'a,+0ude! li 'a na dan nje'ovih zaruka !orao izvlaiti sa slu"kinjo! iz sijena zatui u 'a,- ljutio se &onrad.
52
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Hoete 'a traiti3- )i$ulf po'leda van dok je ki"a "ibala po nje'ovi! obrijani! obrazi!a. &aljua od stajsko' 'noja vode i krvi juera"nje lovine preplavila je dvori"te. 2olovska zapre'a koja je obino vukla $areva putna kola i upravo poku"avala krenuti pre!a staja!a utonula je duboko iznad putia. +0ertha ekaj svoje'a zarunika pokraj $arsko'a zoolo"ko' vrta,- povikne &onrad nad'lasavajui !ukanje volova. +(oslat u 'a k tebi. I jao nje!u ako se usudi usprotiviti se,- 9ati! se obrati )i$ulfu% +(o*ite sa !no!,- No !ladi je ve bio nestao. )i$ulf je pourio natra' kroz natkriven prolaz izi"ao iz palae te krenuo raz!ek"ani! puto! pre!a livadi. .ndje su selja$i iz okoli$e slavili povratak izaslanika s .rijenta. : brzini je od'urnuo pijano' nadniara koji je posrui vrsto stiskao svoj ro' s pie!. )i$ulf je zahvalno po'ledao u nebo na koje! se oujsko sun$e probijalo kroz oblake. Narodu pljusak oito nije pokvario slavljeniko raspoloenje. (osvuda je vladala 'uva. 2rp$e su lepr"ale na vjetru. (od staro! lipo! jedan je opsjenar priao fantastine prie a dje$a su vri"tala od odu"evljenja. Svirai su svirali Siebensprung, narodni ples a ovjenane su djevojke plesale. 8edan !ali redovnik !otao se iz!e*u slavljenika traei po'ledo! 'rijehe vjeran Au'ustinovi! rijei!a% (les je kru' u ijoj sredini stoji vra'. A poroka je zapravo bilo posvuda. 8edan !o!ak di'nuo je visoko svoju djevojku i zavrtio je a !ladi je vitez ba$io po'led pod njezinu suknju koja se nadi!ala. (okraj plesno' podija djevojke su se zabavljale podiui "titono"i ko"ulju da 'a ispra"e po 'olo! turu. Njihov se s!ijeh uo daleko a !ladiu se to kanjavanje oito dopalo. 0ilo bi uzaludno vedro je po!islio )i$ulf zabraniti ljudi!a tu po'ansku zabavu. Skupina dje$e protrala je !i!o nje'a piljei u viteza na konju. 6ladiev po'led slijedio ih je i zaustavio se na konju koji je pasao - bez jahaa. )i$ulf se s!ijuljo. :z !alobrojna seoska i!anja i niz jedinu $estu pro$vjetale su prve voke. (otok s !lino! uborio je u blizini a iza nje'a na rubu "u!e bio je sjenik. Stara bukva za"titniki je "irila 'rane iznad nisko'a krova. S!ijeh i svirka s livade ondje se jedva ula. (osljednje ki"ne kapi svjetlu$ale su poput biserja s 'ranja i s!e*e trstike. +Dosta je ljubavne i're,- vikne )i$ulf i 'lasno poku$a na da"ana vrata. +Dunost zove prijatelju u liku neraspoloena barbarina koji eli udati svoju slabokrvnu ker.(ro"aptane rijei ubrzano "u"kanje i stru'anje iznutra odavali su da su 'a dobro uli. )i$ulf se naslonio na da"ani sjenik ali nije !orao du'o ekati. 2rata su se na'lo otvorila i kroz njih je izi"la lijepa djevojka u sveanoj seoskoj plavoj
53
www.bosnaunited.net

Chiarissima

haljini. 0rzo je splela kosu te izvadila sla!ke iz pleteni$a. 9ati! je na pojas privrstila o'ledal$e koje je pripadalo no"nji. .paziv"i )i$ulfa po$rvenjela je i brzo se udaljila. .n se naklonio i u"ao u sjenik. : zraku se osjeao !iris sijena. Sun$e je prodiralo i 'rijalo kroz vrata i otvore iz!e*u 'reda u krovi"tu. 6ladi u sjeniku izi"ao je na svjetlo. /rvenkasti sjaj zablistao je na nje'ovoj ta!noplavoj kosi koja se vlana od ki"e kovrala na elu. +9ar se ni na jedan sat ne !oe zaboraviti da je u'ledan !u"kara$ osu*en oeniti se ivo! le"ino!3- 1olfra! zlovoljno zakopa pojas i pose'ne za laneno! ko"uljo! bez ovratnika. Nje'ov ele'antni o'rta i 'latko krzno od vidre jo" su leali u sijenu. )i$ulf z'rabi o'rta i podi'ne 'a. +<iska 0ertha- od'ovori. +: njoj zapravo i ne!a vi"e ivota ne'o u e'zotini! ivotinja!a u sala!uri koje biskupu "alju s Drije!a.1olfra! se uzdi"ui sa'ne po svoj !a i privrsti 'a na pojas. +9apravo njoj ne!a pri'ovora- prizna on. +6lada je i lijepa to je vi"e ne'o "to poneki !o'u oekivati od svoje ene. No nitko !e nije pitao da li je voli!.)i$ulf se zvonko nas!ije. +&ao da je to vano, (o'ledaj !oje' brata. &ad je bio na"ih 'odina petnaest-"esnaest 'ovorio je isto. No zati! se oenio i oti"ao u ratove protiv Sasa. &ad se vratio u sivu branu svakida"nji$u zaboravio je san o ljubavi. Sada si povre!eno uz!e seosku $uru za zabavu a sa eno! pravi poto!stvo. 4akav je +rdo. 7to prije to uvidi" to bolje.'+rdol) 1olfra! razdraljivo zaba$i 'lavu i privrsti te"ku kopu na ra!enu. +Ne !oe" otii ni na zahod a da ti +rdo ne propi"e kako se ondje s obziro! na svoj stale !ora" pona"ati,- 4ek "to je di'nuo vidrino krzno na dvoji$u !ladia padne sjena. +9nai tu se skriva taj uzor vrline, 2jere !i to je drskost... (rokleto kopile,&onradov jarosni lik stao je na vrata i sprijeio prodor svjetla. +6alo ste vjebali ha3 8este li se upla"ili da ete zatajiti u krevetu !oje keri3- Dok je 'ovorio slina !u je prskala s usana. 1olfra!ova se ruka tr'ne pre!a !au ali 'a )i$ulf z'rabi za ruku. &onrad nesi'urno zakorai pre!a nje!u ali se jedan !r"avi lik pro'ura pokraj nje'a. +(restanite,- zapovjedi redovnik 0ernhard. 2i"e habit ne'o tijelo odvano je uhvatio Sasovu !i"iavu ruku ali 1olfra! je otresao !r"avo'a 0oje' ovjeka sa sebe kao

54
www.bosnaunited.net

Chiarissima

dosadnu !uhu. 0ernhard zatetura i tresne o da"anu pre'radu. &onradove duboko usa*ene oi bijesni! su po'ledo! strijeljale 1olfra!a. +4o je stvar za $ara,- vikne redovnik hvatajui dah. +&arlo e to rije"iti, Najprije se vratite u palau na svoje !jesto, A "to se vas tie- obrati se 1olfra!u s prijeteo! sveeniko! 'esto! +s!jesta potraite svoju zaruni$u u zoolo"ko! vrtu i za!olite je za opro"tenje,&onrad se vidljivo bavio !i"lju da s!rska lubanju ne sa!o budue! zetu ne'o i $rkvenjaku. No inilo se da 'a je 0ernhardovo duhovniko dostojanstvo ipak urazu!ilo. (osve se pri!aknuo 1olfra!u i tako 'a zapahnuo pivski! daho! da 'a je 'otovo o!a!io. +(rise'nuli ste vjernost ne sa!o !eni i !ojoj keri ne'o i $aru &arlu. A ipak kr"ite nje'ov +rdo kad 'od va! se prui prilika. 0udite uvjereni- zaprijetio je &onrad beskrvni! usna!a +da se iz to'a neete izvui, .vaj put ste pre"li svaku !jeru,-

55
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2
)askva"eno! $esto! ve su jurili znatieljni$i kad su se 1olfra! i )i$ulf pribliili travnatoj kosini. Svirka se ula izdaleka. 0o'alji bez nonih prstiju ili potkoljeni$e kleali su i! pred no'a!a i !olili !ilostinju. 1olfra! je doba$io novi jedno! !alo! prosjaku. Dijete je htjelo ushieno zahvaliti ali on je od!ahnuo ruko!. +Doi e" i prerano svojoj 0erthi- pods!jehivao se )i$ulf. +.vdje se ionako ne !oe proi sto'a priekaj!o ulazak izaslanstva.(ribliili su i! se ulini !a*ioniari u odjei od "arenih krpa. Sa "e"ira su i! visjeli zvonii. 4roji$a od njih oblikovali su pira!idu. Dje$a su kliktala ulo se zve$kanje volovske or!e a 'lasno trubljenje nad'lasavalo je sve ostale zvukove. +Sjea" li se jo" kada je $ar &arlo prije "est 'odina poslao izaslanstvo na dvor ba'dadsko' vladara3- prodere se )i$ulf da nad'lasa svirae. +&ako li se ono zove kalif3+Harun znai Aron- od'ovori 1olfra! tako*er 'ro!ki! 'laso!. +/ar &arlo i on i!aju zajedniko' neprijatelja Aronova vazala od!etnika kordopsko' e!ira. Nje'ovi vitezovi stalno upadaju u Sveto )i!sko /arstvo. 4i 6auri ubili su viteza )olanda sjea" li se3+&ako se ne bih sjeao. Nje'ova je s!rt le'endarna- od'ovori )i$ulf. +)oland je bio naju'ledniji palatin $ara &arla. .djahao je u po'ranino podruje da otjera 6aure kao neko &arlo 6artel $arev predak ali je u klan$u )on$esvallesu upao u zasjedu.(ovorka se pribliila i prekinula ih. Svirai su bubnjali u burno! rit!u a upadala su i dru'a 'lazbala pa se sve orilo. 9ablistali su pojasevi za !a plavi o'rtai vijorili su se na vjetru - krunski vazali pratili su izaslanstvo k /aru. 1olfra! je prepoznao 'rofa na $arsko! dvoru a nedaleko od nje'a &onrada i visok lik svoje'a o$a. (onosno 'a je pro!atrao. Sa!o zbo' nje'a pristao je na vezu s 0ertho!. )azlika iz!e*u ele'antno' <a!pre$hta von Auea i nez'rapno' &onrada bila je vi"e ne'o oita. Iza krunskih vazala dolazio je vo*a izaslanstva >idov Izak. &ad je 1olfra! u'ledao prijatelja na'onski 'a je htio !unuti u rebra ali zane!ario je tu kretnju. 2jerojatno e i!ati prilike po!islio je raz'ovarati s Izako!.

56
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1olfra! bi stotinu puta radije otputovao s nji! u tu*inu ne'oli se oenio. 9abrinuo se kad je opazio kako je prijatelj u!oran. Sijeda brada bila !u je potpuno !okra a obrazi su !u 'orjeli kao u vrui$i. Nje!u uz bok jahala su dva !u"kar$a koji su vjerojatno potje$ali s .rijenta. 9natieljni$i su "apui izraavali divljenje. 5ornji dio odjee strana$a bio je sa"iven od $rne svile protkane zlatni! niti!a koja je ve sa!a po sebi bila vrijedna dvora. I!ali su isto takve hlae te iz!e od najbolje koe. .'rtai su i! bili od skupo$jene sa!urovine a na pojasevi!a i turbani!a svjetlu$ali su dra'ulji kakve nije i!ao ni $ar &arlo. Iza njih kretala su se kroz blato te"ko natovarena volovska kola najvjerojatnije darovi strano' vladara. Slijedili su ih $rni robovi koji su vodili jednu 'ole!u ivotinju. 1olfra! uhvati sebe kako otvorenih usta zuri u nju poput najodrpanije'a ulino' derana. 4a je ivotinja bila vi"a od dva jahaa. Na desnoj i lijevoj strani divovske 'lave ivotinja je bila naoruana zastra"ujui! zubi!a nalik na sablje. Neprekidno je dizala svoje 'ole!o pipalo i trubila parajui 1olfra!u u"i. Ni trublje Sudnje'a dana ne bi bile 'lasnije. 4a zvijer zasi'urno !oe ovjeka bez po !uke u zraku rastr'ati i pro'utati. &akav li to vladar !ora biti taj Harun al)a"id kad zna ukrotiti takvu ivotinju, +&alifovi dvor$i ukra"eni su skupo$jeni! sa'ovi!a a njihovi zidovi dra'ulji!a,- "apne )i$ulf. +.n i!a stotine ena koje su sve odjevene u zlato i svilu i 'otovo se ru"e pod teino! nakita,+;uvajte oi,- vikao je jedan !ali !r"avi redovnik. +;uvajte se da ne podle'nete 'rijehu i le'lu pakla,- (obono upozorenje postalo je u !e*uvre!enu uzaludno. 9natieljni$i su se oito vi"e bojali da i! ne pro!aknu uda ovo'a svijeta ne'o kazne na ono!e svijetu. )i$ulf je bez daha upro prst u svirae koji su slijedili duhovnika. (jevai$e su svirale 'lazbala kakva 1olfra! jo" nikada nije vidio fidule i lutnje slo!ljena vrata. Nje'ov je po'led nehoti$e klizio skladni! tijeli!a koja su one izla'ale ne stidei se. :hvatio je po'led ta!nih oiju. (o'anka je zavodljivo otvorila usta. 5lasovi u koji!a su se !ije"ali i 'nu"anje i divljenje zatresli su 'o!ilu. +Sa!o po'ledaj ovo,- izusti )i$ulf. +Ako na .rijentu i!a vi"e takvih ena shvaa! za"to se vraa sa!o na" dobri Izak. (le!enita 'ospoda izaslani$i radije su ondje ostala.+2itezovi u nje'ovoj pratnji u!rli su ondje od bolesti- pri!ijeti 1olfra!. No nje'ov su po'led !a'ino privlaile strankinje. +.d spolne bolesti kako se pria- odvrati )i$ulf oporo. +9ar je udno "to se $ar oslanja na to' star$a3 I ja bih se bojao za svako' !ladia ko'a "alje! u "ake
57
www.bosnaunited.net

Chiarissima

tih sirena,- .n ob'rli 1olfra!ova ra!ena. 2jetar !u je rasku"trao kosu boje sla!e i zaru!enio !u li$e. +.rijent- ree )i$ulf i po"alje ena!a 'lasan poljuba$. +.rijent je prijatelju $arstvo 'rijeha.- .n lupi 1olfra!a po prsi!a. +Sve vrvi od podatnih ena. Njihove usne slatke su kao !ed a 'las kao ubor planinsko' potoia. Nje'uju svoju ljepotu !irisni! esen$ija!a. 9a razliku od na"ih slu"kinja u kupali"tu koje prdnu kad se na njih popne", .bdarene su vje"tina!a koje izlu*uju !u"kar$e,- 1olfra! di'ne obrve a )i$ulf se 'ro!ko nas!ije. +0ilo bi zapravo bolje da se uputi" u zoolo"ki vrt i s!iri" zaruni$u. 8a ide! u osvajanje jedne od ovih tvr*ava,.n lupi 1olfra!a po ra!enu i iz'ubi se u !no"tvu kako bi se pro'urao do straarni$e na ulazu. 8o" jedanput se okrene i ohrabrujue !u !ahne. 1olfra! di'ne ruku u znak pozdrava. No potajno je sklopio oi i po!olio se da !u 0o' dadne sna'e kako bi !u"ki podnio svoju sudbinu. Na"ao je 0erthu pokraj o'ra*eno' prostora u koji su s!jestili slona iz povorke. /arski zoolo"ki vrt protezao se sjeverno od kupki sve do "u!e. Iza drvea koje 'a je okruivalo vidjeli su se tornjevi sveane dvorane i dvorske kapele. 1olfra! je ve izdaleka razabrao 'ole!u ivotinju ispred skloni"ta pokrivena trstiko!. Surla je nezadovoljno tu!arala po sijenu vlano! od ki"e. 0ilo !u je udno "to takvo zastra"ujue stvorenje jede kao krava. Hrastovi i $rno'orino drvee rasli su unutar prostrano'a o'ra*eno' ze!lji"ta. :z da"ani plot prepoznao je enski lik u!otan u skupo$jeni o'rta. +0o' vas uvaopozdravi je on s ukoeno! uljudno"u kad se pribliio. 0ertha se tr'ne. +Htio bih vas za!oliti za opro"tenje- ree on protiv volje i nasloni se na o'radu pokraj nje. S nije!o! pokorno"u 0ertha je spustila po'led i tiho rekla% +8a sa! va"a poslu"na slu"kinja.1ofra! se nije !o'ao sjetiti je li ikada uo vi"e iz njezinih usta. 9ar uope nije i!ala ponosa3 +<ijepo ali poslu"nost nije sve.- &rado!i$e je po'ledao svoju zaruni$u. 6oda bi se isplatilo upoznati je bez !une nazonosti njezina o$a3 Napokon ni ona nije izabrala nje'a kao ni on nju. 4o je bila politika enidba. 0ilo je vrlo te"ko za!isliti da bi se s to! eno! uope !o'ao voditi brani ivot. (oku"avao ju je za!isliti s raspleteno! koso! kako da"e od strasti. No uvijek ju je i!ao pred oi!a sa!o s ti! obje"eni! usti!a i po'ledo! koji je stalno traio ne"to poput zr$ala u koje!u bi se o'ledala.

58
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+2i ste !u"kara$ koji !oe za"tititi i bo'ato opskrbiti enu. Svaka bi djevojka bila sretna da se uda za vas- od'ovori ona oklijevajui ali 'a prito! nije 'ledala. +Dovra'a vi niste svaka djevojka- osorno od'ovori 1olfra!. 9a!ijetio je plaljivu $rtu oko njezinih usta pa je raz!islio a zati! !irnije rekao% +Htio sa! rei kako ne bih elio da !i pripadnete sa!o zato "to ste prisiljeni na to.0ertha stidljivo spusti vje*e. +Dunost je ene da slu"a svoje' !ua.+9ar ne oekujete vi"e od !oje za"tite3- (ro!atrao ju je paljivije. (lavokosa i njene puti bila je zapravo ena na kojoj bi !u poneki zavidjeli. 9naju li ta obje"ena usta ljubiti3 .borila je po'led. +0udite uvjereni da ja zna! svoje dunosti- ree tiho s pokorni! izrazo! laneta koje 'leda !esarski panj. 1olfra! odlui da svoja nastojanja ne prepusti sluajnosti. (itao se "to treba uiniti da joj iz!a!i 'estu koju nije nauila ispred zr$ala. Nije !u se ba" svi*ala po!isao da joj na dan vjenanja pred svjedo$i!a oduz!e djevianstvo. 8o" !anje poslije bratove enidbe lani. 0rata je zbunilo +navijanje- svjedoka i bolni krikovi nje'ove ene pa je naposljetku razjaren napustio branu postelju. 8o" tjedni!a nakon to'a ple!iki je dvora$ s uitko! raspredao o toj nez'odi. No to radije nije htio povjeriti 0erthi. +9ove se Abu l-Abbas- pri!ijeti on trudei se da kae ne"to ljubaznije i pokae na ivotinju. +(o &alifovu pretku. 4o je slon.- (risilio se na s!ije"ak koji !u je 0ertha tuno uzvratila. +6oe!o li otii odavde3- "apne ona. +6ene on pla"i.Naravno po!isli 1olfra! rezi'nirano i ponudi joj ruku. Na povratku u palau pri"ao i! je jedan slu'a. +1olfra! von Aue- ree on i hladno se nakloni. +;eka vas $ar.&ada su sti'li pred sveanu dvoranu 1olfra!u se ka!eno stubi"te inilo str!ije ne'o inae. 0aklje su se doi!ale su!ornije a sjene na zidovi!a od 'rubo oklesano' ka!ena due. &onrad je i!ao pravo% nije se prvi put o'rije"io o +rdo. 9a"to !u je sa!o bilo tako te"ko na takav nain ukalupiti svoj buntovniki duh3 5olo predvorje na prvo! katu bilo je prazno. 5rubo izrezbareni stol stajao je uz duu stranu prostorije i podsjetio 1olfra!a na to da se stvar !o'la rije"iti i u sudni$i iznad straarni$e na ulazu. : poluta!i se nazirala zidna oplata. Svjetiljke zbo' dana"njih 'ostiju nisu punili s!rdljivi! loje! ne'o talijanski! !aslinovi! ulje!. Ipak je prodorno zaudaralo a slabi pla!i$i jedva su !o'li osvijetliti a*ave zidove. 1olfra! se ne!irno uz"etao. 7to je $ar htio odluiti o

59
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nje!u3 :to se otvore te"ka hrastova vrata koja su vodila u sveanu dvoranu. (o'nute 'lave kleknuo je pred ovjeka koji je u"ao. /aru &arlu bilo je "ezdeset 'odina. (oput veine starijih !u"kara$a nosio je brkove iji su krajevi visjeli do brade. (od ruho! protkani! zlato! nazirao se !ali trbuh ali on je unato to!e bio i!presivna pojava. Iza nje'a u"li su redovnik 0ernhard i Izak. 1olfra!ov ota$ i &onrad nisu se ni'dje !o'li vidjeti ali po'led na Izaka !alo 'a je s!irio. /ar se u poetku uope nije obazirao na nje'a ne'o se okrenuo pre!a stubi"tu koji! je pre!a nje!u jurio pa u plavo! haljetku. +5dje je dovra'a taj "eprtljava$ sene"al3 Hoe li !oji 'osti u!rijeti od 'ladi- za'r!i na paa. Djeak je uvukao 'lavu pa se nje'ova do u"iju o"i"ana kosa nehoti$e di'nula na s!ije"an nain. No 1olfra!u nije bilo do s!ijeha. Napokon 'a je $ar po'ledao. +:stani,- zapovjedi !u. Nje'ov je 'las bio visok i nije ba" bio u skladu s nje'ovi! divovski! staso! i "iroki! ra!eni!a. 1olfra! 'a ustro poslu"a. +2idi. 6oj novi krunski vazal,- &arlo je zastao da pojaa uinak svojih rijei. 1olfra! je vrsto stisnuo eljusti. I predobro je znao da lani! ponoso! nee pobolj"ati svoj poloaj. +.vo! prisegom obeavam da u biti vjeran svojem vladaru, nadasve pobo$nom caru &arlu, sinu kralja #ipina i 4ertrade... Sjea! li se dobro da sa! te rijei uo iz va"ih usta3- <jutite blijedoplave oi prisilile su 1olfra!a da spusti po'led. ':ortitudo et sapientia), nastavi $ar zapinjui u latinsko! +hrabrost i !udrost ine viteza. (rvu vrlinu nedvojbeno i!ate a od dru'e nisa! jo" ni"ta opazio.&arlo udari "ako! po hrastovo! stolu. : bijesu je sru"io svijenjak sa stola. +Seoska djevojura, I ja neka se osloni! na svoje vazale. 7to !islite zbo' e'a donosi! zakone3 Da biste se pona"ali kao po'anin31olfra! je osjetio kako !u se ukoio vrat pa se prisilio da sauva razboritost. +9na! da sa! po'rije"io. Du'uje! poslu"nost svoje! o$u i budue! tastu. A svoje! 'ospodaru i vi"e du'uje! !u vjernost na koju sa! prise'nuo. .dredite !i kaznu i ja u je pri!iti.&arlo od!ahne 'lavo!. Stro'ost nje'ova 'lasa !alo se ublaila. +I!ate vi"e sree od pa!eti. 6orao bih vas stro'o kazniti ali Izak se zauzeo za vas.1olfra! iznena*eno po'leda >idova. Nje'ova je prosijeda brada podrhtavala. +Daje! va! priliku da ispravite svoj !oralni prijestup- ree /ar. +Izak odlazi na proljee idue 'odine i s va"i! e o$e! biti na elu novo' izaslanstva u $arstvu kalifa Arona. .n kae da 'ovorite 'rki.- 1olfra! nije!o potvrdi 'lavo!. 5rki ili franaki nije uspio prozboriti ni rijei.
60
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Ne !oe!o se osloniti na plaene tu!ae a taj jezik razu!iju na Aronovu dvoru. 2i ete pratiti izaslanstvo u )akku - kalifov novi 'lavni 'rad u Siriji. A prije to'a izvolite otii u dvorsku kapelu i po!olite se 0o'u da va! podari ustrajnost,+: )akku3- "apne 1olfra!. &rv !u je bre prokolala ila!a. 0ernhardove oi bez trepavi$a brzo su preletjele preko 1olfra!a. +9ahvalite 0o'u za bla'ost va"e' $ara. (okorava! se volji na"e'a 'ospodara ali su!nja! da je to najbolje !jesto za ovjeka koji se ni u ovoj ze!lji ne !oe uklopiti u nor!e lijepo' pona"anja.+No putovanje je pri'oda da ovjek sebe upozna- usprotivi se Izak. +(rua !o'unost sluenja svoje! 'ospodaru. .si! to'a daje vre!ena da neu'odna z'oda... padne u zaborav- ree on i na!i'ne 1olfra!u. 1olfra! skoi da $aru poljubi ruku. +Neete se pokajati za tu !ilost,- obeao je. +Nada! se- odvrati &arlo i povue ruku. +9apa!tite sa!o jedno% ovo va! je posljednja prilika da !i dokaete svoju vjernost. TriuAa !i je najvanija. 0olje je da u!rete ne'o da !e jo" jedanput razoarate. Ne!a vee' 'rijeha od vjerolo!stva.- .n se na'ne nad !ladia. +2a"a sudbina jo" nije odluena. No ako zatajite na ovoj ku"nji s!atrajte da ste i predu'o bili !oj krunski vazal, (okajat ete se- upozori 'a &arlo +ako ve jedno! ne upre'nete svoj ukoeni vrat u jara!,-

61
www.bosnaunited.net

Chiarissima

3
%isoravan u gorju &agros ljeta Gospodnjega 80'. Stotine !ilja zapadno od )eja inilo se da 'orje 9a'ros dopire do neba. &a!ena prepreka visoka nekoliko tisua stopa dijelila je iranske stepe od plodne nizine. Dok su rijene doline prastarih rijeka #ufrata i 4i'risa donosile kulturu i reli'iju planine su bile divlje i ne'ostoljubive. .ndje 'dje su se sjedinjavali nesavladivi !asivi 9a'rosa i 4aurusa divlje su zvijeri i kr"eviti ponori pla"ili putnike. <judi u dolina!a vjerovali su da ondje haraju de!onski divi. 4o podruje bilo je nesi'urno zbo' dru!skih razbojnika i pljaka"kih ple!ena. .na!o se nisu usu*ivali doi niti kalifovi vojni$i. : jedno! potoku koji se pretvorio u lepezasti 'az odraavalo se blijedo jutarnje svjetlo. )avnjak je bio posut ov$a!a i du'odlaki! koza!a. Naoruani ple!enski ratni$i odlazili su u obilazak na upavi! konji!a. 2jetar ih je tresao i odavao da su se stanovni$i uputili na ljetne pa"njake. Iz!e*u "atora rublje je !lataralo na vjetru. 5oli vrhovi jo" su zaklanjali sun$e. 4eodora je s vreteno! sjedila u stranje! dijelu "atora i pjevu"ila. Do njezinih no'u uala je Arib o!otana $rveni! ili!o!. Iza njih je visjela kolijevka s naj!la*i! djeteto! u obitelji. :ske bone strane prekrivene ivotinjski! koa!a prostirke i "krinje s tkanina!a vedrih boja vratile su Arib davno iz'ubljen osjeaj si'urnosti. &ada su s 0aranovi! ljudi!a pobje'le iz )eja kurdski kan pri!io ih je bez oklijevanja. Arib se iznenadila kako je brzo ple!enski 'lavar zaelio dobrodo"li$u za jo" dvoja 'ladna usta. Dodu"e slutila je ne bez razlo'a da su u 0aranu na"li 'orljiva za'ovornika. 2e nakon kratko' vre!ena Arib je jahala poput no!adskih djeaka na konju bez sedla. &ad je ispod vrhuna$a 'alopirala pa"nja$i!a posuti! $vijee! inilo joj se da joj je du"a nauila letjeti. :brzo se sprijateljila s kanovi! unuko!. Svi*ao joj se $rnokosi )oni ta!nih blistavih oiju. 9ubi su !u bili pokvareni nokti na no'a!a urasli ali od!ah ju je osvojio svoji! divlji! i'ra!a. :brzo su bili nerazdvojni. 4eodora je u poetku htjela da "to prije otputuju u 0izant. No prolazili su !jese$i. .tkako su pobje'le iz 0alha pro"le su tri 'odine. Aribine oi za!i"ljeno su pratile vreteno. Nije se usudila iz'ovoriti elju koju je nosila u sebi otkako je ula 4eodoru pjevati% pjevati kao da priziva aroliju - i
62
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ta je elja bila usrdnija od !olitve. +(okai !i kako sklada" svoje pjes!e,za!olila ju je. 2reteno se nastavilo rit!iki okretati. +4o je te"ka u!jetnost -irbacce), od'ovori 4heodora ne diui po'led. +4o ne !oe" nauiti preko noi kao narodnu pjes!u.+I!a!o vre!ena- ree Arib pri!aknuv"i joj se. &ajnin po'led odlutao je pre!a )oniju koji je na ulazu !oz'ao o potezi!a u "ahu koji 'a je Arib nauila i'rati. +&ad uju tvoj 'las kako pjeva" od!ah e znati da si ensko- upozori je 4eodora tiho. Arib se priljubi uz nju ali 4eodora od!ahne 'lavo!. Djevoji$a se prkosno uspravi. +.beaj !i da e" !e uiti pjevati ili u u $ijelo! "atoru izvikivati stihove tvoje' 0a"ara ibn 0urda,&ajna se nas!ije. +0oe sauvaj,+6isli! ozbiljno% 4rzo je ustao... ' +7uti zabo'a,- prosike 4eodora i ruko! joj zatvori usta. >ene koje su sjedile !alo podalje oko o'nji"ta prekinule su raz'ovor. Arib se slatko nas!ije"i. +Hoe" li !i sada pokazati kako kajna pjeva i pi"e pjes!e34eodora se uzne!ireno okrene. >ene su poele "u"kati. +Hoe" li3- Arib je prijetei udahnula. +No dobro. Hou, Ako kao pjevai$a posti'ne" sa!o upola toliko koliko postie" kao u$jenjivaka postat e" najslavnija kajna u kalifovu $arstvu,;ekale su veer. )adi opreza povukle su se !alo dalje od lo'ora. 2e nakon nekoliko koraka i!ale su osjeaj da su potpuno sa!e. Sjaj vatre je izblijedio sa!o su zvijezde osvjetljavale ta!u. Do u"iju i! je dopiralo povre!eno blejanje jedne ov$e koje se sablasno 'ubilo u nono! beskraju. +(oni!o s pjes!o! seosko' pjesnika,- nestrpljivo e Arib. 4eodora se nas!ije. +4ako daleko jo" du'o nee!o biti,+Ali za"to3 (a zna! je napa!et.&ajna prekrii ruke na prsi!a i nasloni se na jedno jedino drvo a njezini su se obrisi jedva razabirali u ta!i. +Na"i su pre$i "tovali pjevae kao arobnjakeula je Arib njezin 'las. +(rialo se da su oni bili u savezu s nadnaravni! svijeto!. 5lazba i!a tajanstvenu !o koju svaki pjeva !ora razu!jeti. Ako sa!o otvori" usta i eka" "to e iz njih izii onda ini" isto "to i deva kad rie za vodo!,4eodora joj pri*e i klekne te joj dlano! la'ano pritisne trbuh. +.vdje nastaje ivot poput djeteta u !ajinoj utrobi. : dahu je tvoj 'las sva sna'a tvoje' ivota.-

63
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je sklopila oi osjeajui toplinu ruke koja se dizala i spu"tala s njezini! trbuho!. 4aj je osjeaj prodirao dublje dopirao do njezinih no'u i ponirao duboko u ze!lju. +4o je dobro.- 4eodora povue ruku i podupre Aribina prsa i leda. +Sada se ispravi. (olako. 6ora" uivati da svi po'ledi poivaju na tebi.+7to3- Arib ra"iri oi. +6oja je !ajka rekla da se !ora! skro!no pona"ati i da ne s!ije! privlaiti po'lede.4eodora se di'ne. +A tko e te onda slu"ati3- upita saaljivo. &ako su prolazili dani Arib je shvatila kako je bolje da "to prije zaboravi ono "to su je uili o lijepo! pona"anju. 4eodorine su !etode bile bla'o reeno udne pa je Arib su!njala da su bile izvuene iz znanstvenih rasprava o 'lazbi. 8edanput joj je kajna zavezala konop oko ra!ena a dru'i kraj privrstila na ha! !a'ar$a. +:spravi se i povlai pre!a natra' onoliko koliko ti dopu"ta konop- upuivala ju je. +Ne !oe" pasti. Hou sa!o popraviti tvoje dranje. Ispravno je kada osjeti" da te dri sa!o konop.- >ivotinja je repo! !ela Arib po li$u pa je djevoji$a zdvojno po'ledala 4eodoru. 8e li 4eodori stradao razu! dok je radila na arko! sun$u3 Slu"ala ju je oklijevajui. No odjedno! je osjetila kako joj se ra!ena opu"taju. I!ala je osjeaj da lebdi. +A sada- ree 4eodora +pjevaj,Arib je izvukla 'las duboko iz utrobe. 4on je zavibrirao u njoj i ona 'a ponosno pojaa. 4eodorina "iba fijukne kad je udarila !a'ar$a po stranji$i. .n upla"eno poskoi a Arib koja je bila privezana za nje'a padne u iz!et deve i oprui se koliko je du'a i "iroka. +Nikada ne!oj zbo' ta"tine !uiti 'las- ree 4eodora spu"tajui "ibu na dlan. +9bo' to'a ti je dranje nesi'urno.Arib obri"e prljav"tinu s li$a i od!jeri kajnu ubilaki! po'ledo!. <jutito se uspravi oslobodi prljavo' konopa i tresne 'a na ze!lju. 4eodora se nas!ije. +.peri se. 9ati! e!o !orati nastaviti raditi.: poetku je Arib nepovjerljivo prihvaala njezine !etode ali nakon neko' vre!ena poele su joj se svi*ati. Nikada nije uila da treba obraati veliku pozornost na svoje tijelo. 6e*uti! sada 'a je otkrila kao udo koje joj je svako'a dana spre!alo nova iznena*enja. Do"lo je ljeto i Arib je navr"ila trinaest 'odina. &ad 'od je !o'la potajno je pjevala s 4eodoro!. (arvanino upozorenje odavno je zaboravila. * **

64
www.bosnaunited.net

Chiarissima

'7a <ajli...) Njezin je 'las bivao sve snaniji vibrirao u njezinu tijelu kao u instru!entu. '7a (jni...) ;eznutljivo je nastavljala pjevati tualjku nikakvu zadanu !elodiju slijedei sa!o neodre*enu strast u svojoj du"i. 9astala je ne di"ui i ton je ostao visjeti na toplo! planinsko! zraku. 9ati! je utihnuo u dahu. +Izvrsno,- (ri"la joj je 4eodora koja ju je slu"ala s odre*ene udaljenosti. '<ajali ti klize kroz 'rlo kao !ed. 4a ti je !uzika u krvi.Aribino se li$e zaarilo. &ajna ju je rijetko hvalila. 5ledala ju je bez daha. Du'e kose s razdjeljko! po sredini i u "arenoj odjei kurdskih ena 4eodora je bila ljep"a no ikada. &ao da je zraila iznutra. Arib se du'o nije osjeala tako bezbrino. (o'led joj je lutao pa"njako! i upijao !ir i sna'u krajolika. &a!eni vrhun$i za"titniki su ob'rlili livade. 4ek "to je ljeto otjeralo posljednje ledene oluje pa"nja$i su se osuli tisua!a i tisua!a utih $vjetova. 2isoravan su preplavile koze i posvuda se "irio !iris suhe trave. +Nada! se da jo" neko vrije!e !oe!o ostati kod &urda.- 4eodora je slijedila Aribin po'led. &ao i uvijek kad su bile sa!e 'ovorila je 'rki. +.vdje 0ar!akidi nisu ba" obljubljeni. Dokle 'od si ovako preodjevena za"tiena si i si'urne s!o. No !alo-po!alo pretvara" se u lijepu djevojku a to !oe postati opasno.Arib po'leda niz svoje tijelo. )ijetko se pro!atrala u bistroj vodi. :oila je da vi"e nije tako !r"ava kao neko. Njezino se li$e s usko usa*eni! oi!a popunilo a obline njezina tijela vidljivo su se isti$ale. : poetku joj je bilo lako sakriti dojke ispod "irokih ko"ulja ali !orala ih je ve odavno stezati pa!uni! runi$i!a. Ipak tko bi !o'ao prozreti tu krinku3 4eodora po'leda pre!a lo'oru na dru'oj strani. +No nastavi, I!a!o jo" !alo vre!ena do povratka !u"kara$a.Arib ki!ne i pone pjevati pjes!u seosko' pjesnika koju je toliko voljela. 4una !elodija i!ala je sa!o nekoliko tonova. 8ednostavna poput ivota &urda priala je o te"ko! ivotu podno planina na koji!a je poivalo nebo. +Ne!oj se ukoiti- prekine je kajna. Arib zastane. +7to radi! po're"no34eodora strese 'lavo!. +Ni"ta ne radi" po're"no sa!o... nekako se nisi potpuno uskladila s tijelo!.- .na zaba$i pleteni$e i podi'ne lutnju. (jesnik joj ju je povre!eno posu*ivao ne znajui za"to joj treba. +Sjea" li se "to sa! ti 'ovorila o struna!a ouda6) +I!a ih etiri- od'ovori Arib. &ad 'od bi 'a taknula la'ano bi se najeila. .sjetila je vjetar na struna!a. +9ovu se zir, mat!na, mat!lat! i bamm. 9a"to365
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Dva su naziva arapska a dva perzijska- objasni kajna. .na ponovno stavi ruku na Aribin trbuh. Djevojino disanje bilo je !irnije a popustilo je i la'ano probadanje koje je ondje od juer osjeala. +Stara arapska tradi$ija predstavlja u!ijee a perzijska osjeaj- objasni 4eodora. +6oe" pjevati kao le'endarne pjevai$e iz 6eke ali bez ljubavi pre!a ono! "to pjeva" niko'a nee" dirnuti. +slobodi duu okova, kae !udra$ Her!es 4ris!e'istos. Shvaa" li3 2jeba i osjeaj. Ne!a ili-ili.Arib je sklopila oi. ;ekala je da u sebi osjeti !elodiju. 9ati! je zapjevala. Disanje joj je postalo dublje a tijelo joj se stopilo sa ze!ljo!. Njezin je 'las dobio posve nepoznat svijetli prizvuk. (ustila 'a je da tee dala !u prostora da poleti poput pti$e. A tada ju je iznenada preplavilo sjeanje. 2idjela je o$a kako se ru"i vidjela !ajku kako pada na pod a.inove iz!e dok joj je prilazio 'azei kroz krv. 2idjela je pred sobo! prostrane horasanske stepe u koji!a je !islila da pjes!o! !ora nad'lasati beskonanost. (jes!a joj se pretvorila u krik. Sve njezine neisplakane suze krile su se u nje!u. (rovalile su iz nje poput nesavladive buji$e i nastavile se razlijevati u tunoj !elodiji. Arib je i!ala osjeaj da e se slo!iti. 0ol joj je proi!ala tijelo i ona joj se prepustila. Sa svaki! daho! upijala je sna'u da nastavi ivot i pjes!o! nad'lasa beivotnu ti"inu stepe sjeanja s!rt zdvojnost. +Dobri 0oe,- "apne 4eodora. Aribine no'e kle$nu"e. .na ruka!a prekrije li$e. 4eodora je za'rli. +Ne !o'u vi"e- ree Arib 'u"ei se u suza!a. +6oli! te pusti !e da prekine!,&ajna od!ahne 'lavo! i obje!a ruka!a obri"e joj li$e. &roz veo suza Arib shvati da se s!je"ka. +8e li bilo dobro3- nehoti$e upita. +Dobro3- 4eodora je dotakne za sljepooi$e i prodorno je po'leda. +: $ijelo! svoje! ivotu nisa! nikada ula ni jednu kajnu tako pjevati. 7to 'od se do'odilo ne s!ije" nikada prestati pjevati,Arib rukavo! prije*e preko li$a. Suze su joj presahnule. +6o'u li se u!iti3&ajna odahne i la'ano je pljesne. +Hajde sa!o,Arib zahvalno otri na oblinji potok. Iz!e*u 'r!lja na obali bila je za"tiena od po'leda. Ni sa!a nije znala "to ju je obuzelo ali odjedno! se upla"ila. Neko vrije!e sjedila je nepo!ino na obali drei ruke u potoku. 5odila joj je bistra voda koja je tekla korito! puni! oblutaka. 9a'rabila je !alo vode i pljusnula je po li$u zati! se uspravila da bi se vratila k 4eodori... i upla"eno zastala. Ispred nje stajao je )oni kanov unuk.

66
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4
)onijev ili! pro"aran $rveni! i s!e*i! uzorko! nadi!ao se na vjetru. Arib 'a je bez rijei 'ledala. &oliko je uo3 +9a"to !i nisi rekla da si djevojka3- upita on. Arib ruka!a obavije tijelo. S usana joj je kapala voda ali nije ju obrisala. )oni joj dotakne ruku. +&ako ti je pravo i!e34rebalo joj je !alo vre!ena da !u od'ovori. +Arib- pro!r!lja napokon. +Hoe" li to rei o$u3+9a"to se skriva"3- upita on u!jesto da joj od'ovori. (o'ledo! je potraila 4eodoru uzalud a zati! !u oklijevajui ispriala svoju povijest. +0ar!akidkinja- ponovi )oni pro!ukli! 'laso!. Arib se sjetila 4eodorinih rijei da 0ar!akidi nisu bili ba" obljubljeni kod &urda. Iz'ubljene su ako ih on oda. 4a!ne su oi poivale na njoj a njezino je sr$e bre zaku$alo. (olako !u je pri"la i njeno !u taknula obraz. )oni se stresao od to' dodira pa se polako pribliio njezinu li$u kao da ni"ta dru'o nije !o'ao uiniti. Njihovi su se obrisi stopili a zati! su nje'ove !ekane usne dotaknule njezine. .sjetila je kako joj trn$i prolaze $ijeli! le*i!a. .sjeaj je bio i zastra"ujui i u'odan pre!da je trajao sa!o jedan otku$aj sr$a. )oni je zbunjeno ustuknuo i dodirnuo je po !odri$i na bradi. Nje'ove su oi sijevnule. +0ar!akidkinja znai. .duvijek sa! htio iz!latiti neko'a iz va"e porodi$e.Arib 'a bez rijei za'rli. (roela ju je duboka toplina. Nevje"to 'a je po'ladila po le*i!a i ponovno osjetila trn$e. 9ati! je osjetila nje'ove usne na svoji!a. I tada sklopila oi. &ad su !u"kar$i do"li kui i kao svake veeri vani rasprostrti vunene prostirke Arib je uzne!ireno tu!arala lo'oro!. 0ilo joj je jasno da se njihov poloaj nije nipo"to pobolj"ao. Ako ju je !o'ao odati 'las koliko bi je tek odale njenosti koje su raz!ijenili ona i )oni3 Svirai su svirali jednoline !elodije. 0ol u utrobi sve ju je vi"e !uio. (otraila je 4eodoru i na"la ju je u kanovu "atoru. :nutra je prodirala pri'u"ena 'lazba a pri bla'o! svjetlu na prostirka!a su blistale $rvene i s!e*e "are.

67
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4eodora di'ne 'lavu s vretena. +7to ti je3 :zne!irena si $ijeli dan a ipak si pjevala kao rajska !urija.) +Nisa! zbo' to'a.- Arib je oklijevala. +6isli!... sada i!a! i ja to krvarenjeod'ovori s!eteno. &ada je !aloprije "!u'nula u 'r!lje opazila je $rvenu !rlju na rublju. 4eodora se nas!ije a Arib odahne. 0ojala se da e je 4eodora prekoriti !oda zato "to ju je zbo' poljup$a pekla savjest. +Nije udno za$ijelo e" ubrzo navr"iti etrnaest 'odina. I!a" li ne"to "to !oe" staviti ispod odjee3Arib od!ahne 'lavo! pa se kajna uputi u stranji dio "atora. .ndje na drveni! postolji!a drali su "krinje sa "areni! tkanina!a te sa sitni$a!a i krpi$a!a. .dvezala je jedan sveanj i stala prekapati po nje!u. Napokon se vratila s !alo vate i s isti! krpa!a. +(ro!ijeni s!otuljak i! se natopi. 4o e trajati sa!o nekoliko dana i tada e sa!o prestati.- 4eodora ju je za!i"ljeno pro!atrala. +:budue e biti jo" tee sakriti tko si.+Ne zna! da li u to vjeno htjeti kriti- od'ovori Arib. 9ahvalno se povukla u enski dio "atora odijeljen ili!i!a pa brzo s!otuljko! podloila rublje. 9ati! je od!aknula ili! i pri"la vatri. +Ako netko vidi kako !e )oni ljubi ionako e se saznati- ree usput te poluspu"tenih vjeda doba$i 4eodori po'led ekajui od'ovor. +.tkrio je da si preodjevena u !u"kar$a3- &ajna je uhvati za ruku. +7to se do'odilo3- .djedno! joj je 'las postao o"tar. +(rozreo !e ali nee nas odati. .beao !i je.- (roeo ju je neobuzdan ushit. +Slu"aj,- 4eodora po'leda oko sebe ali bile su sa!e. +6ora!o biti opreznije ne'o ikada prije. 0aran kae da se u najnovije vrije!e 4arid !ota po brdi!a.Arib prkosno sle'ne ra!eni!a. +&alifovi tajni uhode,- na'lasi kajna. +9na" li "to to znai3Arib protiv volje potvrdi 'lavo!. (ute! je stalno slu"ala o stra"ni! uhoda!a Haruna al-)a"ida. 4e bi uhode u trenu iznikle niotkuda i isto tako ponovno nestale. (oruke su prenosili 'olubovi!a pis!ono"a!a koji su bili bri od jahaa. 4ako je vijest o sudbini 0ar!akida sjetila se sti'la i do ajina. 4eodora ju je prisilila da je po'leda. +4i zna" da ast tvoje obitelji ovisi o tvojoj netaknutosti.- ;vrsto do bola uhvatila je Arib za bradu. +8esi li s )onije! radila ne"to vi"e od poljup$a3Njezin zapovjedniki ton razljutio je Arib. +A za"to ne bih3 Da ast,- Skoila je. +4o je predivna izlika da !i se ne"to zabrani ne spo!injui razlo', No ako sa! doista tako visoka roda za"to bih dopustila jednoj robinji da se tutorski odnosi pre!a !eni368
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+9ato "to robinja vodi bri'u o tvojoj asti vi"e od tebe- !irno od'ovori kajna. Arib poleti pre!a njoj i za!ahne da je udari. No 4eodora vrsto uhvati njezinu ruku te je z'rabi i za dru'u. +Ako su tvoje ruke bre od jezika- ree i nas!ije se +lo"e e" proi kao kajna.) Arib je obuzela arka elja da joj i"upa jezik. Njezino je li$e za$ijelo pone"to od to'a i pokazalo jer se 4eodora ponovno nas!ijala i rekla% +6a ne!oj !e tako 'ledati -irbacce, kao da !e eli" ubiti,+Ne zovi !e -irbacce%) o"tro odvrati Arib. +Nisa! vi"e dijete,+&ako hoe". Doista si odrasla- ree 4eodora us!jeriv"i raz'ovor na dru'u te!u. :sne su joj podrhtavale a oi udno zaiskrile kad je nastavila% +I!a" pravo. 6oe se uivati u radosti!a ljubavi a da prito! ne u'rozi" djevianstvo.+7to to znai3- Arib spusti ruke ali u njezin o"tri ton u!ije"ala se znatielja. +6islila sa! da odavno zna". Napokon to spada u svijet jedne kajne u koje! se ljudi razlikuju od ivotinja- ree 4eodora ne trepnuv"i oko!. +9bo' 'ovora3- nepovjerljivo upita Arib. +5ovoriti !oe svaka papi'a- od'ovori 4eodora pod$jenjivaki. +6isli! na !uziku... i na ensku strast.Arib osjeti kako joj krv navire u li$e. )azoruana za'leda se u kajnu. +4o sa! i !islila- ree 4eodora i nas!ije"i se. +8o" ti nitko nije rekao da takvo "to uope postoji nije li tako3- 9astala je da bi joj rijei !o'le proizvesti eljeni uinak. +(rise'ni da e" sauvati djevianstvo a ja u ti odati "to s!ije" )oniju dopustiti.9natielja je nadvladala. +.nda dobro- pristane Arib oklijevajui. +.beava!.&ad je poslije neko' vre!ena izi"la iz "atora inilo joj se da je zavodljivija od rajske kurije. (jevu"ila je i njihala bokovi!a kako je to vidjela kod 4eodore. Arib pjevai$a po!islila je. )oni e razro'aiti oi, +Hej Ah!ade,- vikne =arzin koji je upravo izi"ao iz susjedno' "atora. +7to ti je nji"e" 'uzi$o! kao djevojka,Arib se zajapuri. +;uvaj se- otpovr'ne ona +da ti ne zaepi! 'ubi$u hrpo! devina dreka,-

69
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5
Sljedeih nekoliko veeri dok su ljudi sjedili oko vatre i slu"ali svirku Arib je raz!i"ljala o 4eodorini! rijei!a. ;i! bi je )oni po'ledao zaarila bi se u li$u i brzo us!jerila po'led na pjevaa. Sviraeva frula sad otuna kao i trstika od koje je napravljena rijetko bi ushitila Arib. &rado!i$e je po'ledala )onija. +(jes!a o Delali i Azadu- ree tiho kao da je to oekivao. +.ni su se voljeli ali njihovi roditelji branili su i! brak.-Arib je zbunjivao nje'ov po'led. )oni joj je sjedio posve blizu pa je osjeala nje'ovu toplinu. +7to ti je3- "apne on i po'ladi joj ruku. +(rsti su ti vrui.+Ne 'ovori 'luposti,- odvrati ona o"tro i povue ruku od!aknuv"i se od nje'a. .n je zau*eno po'leda i ona osjeti lupanje sr$a do vrata. .sjeala se kao da ju je netko uhvatio u nee! zabranjeno!. +:!orna sa!- ree ona i di'ne se. +Ide! spavati.Sva zbunjena otrala je pre!a udaljeniji! "atori!a. 9austavila se ispred 0aranova. 6aloprije nije bio uz vatru sa!o 9ozan vidjela je sa!o 9ozan nje'ovu enu. (rie koje bi i! 0aran priao nisu ih nikada uzne!irile pri!jeri$e o kovau &avi jako! poput !edvjeda koji nije i!ao ba" nikakve veze s ljubavlju pa je sto'a oti"ao da ubije ne!an koja se hranila !oz'ovi!a novoro*enadi. 4akva bi pria upravo sada bila ona prava po!islila je Arib i raz!aknula ivotinjsku kou na ulazu u "ator. :nutra je bilo !rano sa!o je iza ili!a koji su odjeljivali enski dio "atora 'orjelo slabo svjetlo. ;uo se nekakav "u!. Arib je pro!otrila prostoriju i od!aknula jedan ili!. Na razba$anoj postelji leala je 4eodora a 0aran iz!e*u njezinih bedara. Njihova 'ola tijela 'ibala su se u strastveno! rit!u priljubljena jedno uz dru'o ispod vunene prostirke. 0aranova koa bila je prekrivena kaplji$a!a znoja. 4e"ko di"ui traio je usna!a bradavi$e njezinih dojki koje su pod dodiro! pota!njele i ispupile se. 4eodora je hvatala dah i disala isprekidano. 8edno! ruko! 'revito je stiskala jastuk a dru'o! 'a je drala oko zatiljka. Izvijala se ispod nje'a u divljoj strasti a kosa joj se rasprostrla preko $rveno' gabbe!a poput svjetlu$ava zlatno' vela. Arib je bilo vrue nedostajalo joj je zraka. 4eodora je odjedno! otvorila oi i prepoznala je. 0aran nije ni"ta opazio. (odboio se na obje ruke. ;ili! je spuznuo s nje'ove preplanule koe i otkrio snanu i'ru !i"ia na le*i!a i
70
www.bosnaunited.net

Chiarissima

slabina!a. Dahtao je a Arib se inilo da sa!o ivotinja !oe ispu"tati takve 'lasove. A ipak to ju je neobino uzbu*ivalo. 4eodora ju je jo" 'ledala. Djevojka se brzo okrenula i izi"la iz "atora. 0aran je kriknuo iza nje. Arib je uvuene 'lave posrtala kroz selo. .ndje 'dje ju je 4eodora obino poduavala sru"ila se na ze!lju. (olako je pre"la ruko! preko zaarena li$a. 9ati! je otkinute 'rani$u i ne!irni! pokreti!a poela njo!e $rtati "ahovsku plou na ze!lji. Nije znala koliko je ondje sjedila. : jedno! trenutku pribliili su joj se tihi kora$i i 4eodora se spustila do nje. +Nisa! htjela- ree Arib 'ledajui u stranu. &rv joj ponovno navre u li$e kad je po!islila "to je !aloprija"nja slika izazvala u njoj. 4eodora se tiho nas!ije. +0ilo bi z'odno da si do"la !alo kasnije. No !o'la je u!jesto tebe doi 9ozan.Arib se odvaila na po'led sa strane. : ta!i je razabrala kajninu rasku"tranu plavu kosu. ;inilo joj se da se ona sra!i vi"e od 4eodore. +0aran na! je !no'o po!o'ao- ree kajna, ali Arib je naslutila da to nije sve. 2e odavno nije vidjela 4eodoru tako sretnu. +Hoe" li se udati za nje'a3- upita Arib. 4eodora sredi kosu s!je"kajui se. +4ko zna3 .n sebi !oe priu"titi dru'u enu a ovdje nas Hajdar nee traiti.Ista je po!isao i Arib pala na u!. No kada je 4eodora spo!enula a.ina, odjedno! se ponovno sjetila rijei ono'a !ladia iz )eja. +;ula sa! da su se 0ar!akidi od!etnuli od isla!a. 6isli" li da je to istina3- upita zapinjui. +(re$i tvoje obitelji bili su budistiki redovni$i- objasni kajna, ali se inilo da je to ne zabrinjava. +: davno doba osnovali su u 0alhu sa!ostan *ova vikara. Njihov se predstojnik zvao 4armak, pa odatle i!e tvoje obitelji.+(arvane je i!ala 0udu u kuhinji- pripo!ene Arib. +4o ni"ta ne znai.- 4eodora od!ahne ruko! i pone iznova plesti svoje pleteni$e. +.krivljavanje za otpadni"tvo vrlo je o!iljeno kad se ele rije"iti neko'a tko nije ni"ta z'rije"io.- .na se odjedno! zahihoe. +No kad bi to i bila istina ni Hajdar nije najneporoniji vitez pravovjerja. Nije ni obrezan.+.n nije "to3- Arib se tr'ne i preneraeno poskoi. +.dakle zna" da a.in nije obrezan3- Napokon nije se obrezivao dio tijela koji je !o'ao vidjeti $ijeli svijet. Iznenada joj sine da 'a je kajna uvijek spo!injala i!eno! Hajdar. +4o nije istina,- 5las joj je otkazao. +(a nisa! !o'la ni slutiti "to e on uiniti,- ljutito odvrati 4eodora a zati! nastavi ti"i! 'laso!% +Dru'i !u"kar$i... to je bila sa!o tr'ovina. No s

71
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Hajdaro! je bilo drukije. 0io je strastven i pobudio je u !eni osjeaj da !u znai! vi"e od u'odne zabave.+A ja sa! ti vjerovala,- zdvojno zajaukne Arib. 5otovo je poludjela od po!isli da je 4eodora s njezini! s!rtni! neprijatelje! inila isto "to i !aloprije s 0arano!. +(rokleta kurvo,+6isli "to hoe" ali ne ini 'luposti,- o"tro joj uzvrati 4eodora. +(oznaje! Hajdara. Ne odustaje ako ne"to hoe. (oznat je po to!e "to nadasve te!eljito izvr"ava zapovijedi. 4ebi prijeti opasnost sa!o od tvoje strasti- upozori je ona i obje!a ruka!a uhvati Aribino li$e. +Sa!o te ona !oe odati. Hajdar nedvojbeno nije odustao od svoje potra'e. I potpuno je svejedno "to je nje'a i !ene neko povezivalo. Ako nas prona*e obje e nas ubiti.Arib ju je netre!i$e 'ledala. .djedno! se osjeala strahovito sa!a i potpuno zdvojna. +2jeruj !i- tiho ree 4eodora. +Da ti vjeruje!3- vikne Arib. +>eni koja se podala !oje! s!rtno! neprijatelju3 4ko zna !oda nije sluajno "to se a.in uvijek pojavi ondje ka!o s!o pobje'le,4eodora je ostala bez rijei. +Nepravedna si i to zna"- napokon izusti tihi! 'laso!. Arib je vi"e nije !o'la 'ledati. Htjela je otrati natra' u selo ali kajna ju je vrsto drala. Izvan sebe od bijesa Arib se oslobodi i svo! sna'o! je pljusne. 4eodora ju je 'ledala bez rijei a zati! se na'lo okrenula. Nakon nekoliko koraka obrisi njezina vitko' tijela rasplinuli su se u ta!i. +>ao !i je oprosti- tiho pro!u$a Arib. Suze su joj se slijevale li$e!. Spustila se na ze!lju. .sjeala se tako osa!ljeno! kao nikada u ivotu. +>ao !i je oprosti- ponovila ali 4eodora se nije okrenula.

72
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6
&ada se Arib poslije vratila 4eodora je ve leala u ensko! dijelu "atora. Izbje'avala ju je i sljedeih nekoliko dana. Arib je s!atrala da ju je kajna iznevjerila. .djahala bi s )onije! da uvaju stoku ali nije bila usredotoena na taj posao. Na pa"njaku nije bilo 'otovo ni jedno' drveta. 0ila je to zelena povr"ina ispod ta!nih vrhuna$a puna $vijea. Arib je uhvatila jednu ov$u i vrsto je drala dok ju je )oni !uzao. Nje'ovi su prsti jednako!jerno i bla'o povlaili vi!e. 9vui !laza koji je "tr$ao u !uzli$u postao joj je poznat i zavoljela 'a je. :brzo su se napunile sve posude. )oni je Arib pruio jednu i pozvao dru'o' pastira. .dvezala je konop da oslobodi ov$u. 9ati! je eljno za'rabila jo" toplo !lijeko. (rsti su i! se dotaknuli i on joj se nas!ije"io. Arib je stidljivo izbje'avala nje'ov po'led. (rito! je opazila nekakvo kretanje u stadu. (ribliavao i! se jedan jaha probijajui se iz!e*u ova$a koje su se htjele razbjeati. 0io je !lad i snaan a li$e ispod $rno' turbana preplanulo od sun$a. Nje'ov podstavljeni ta!ni kaftan lepr"ao je na vjetru. 8ahao je na veliko! izdrljivo! arapsko! konju i bio opasan !ae! i bodee!. Arib je raz!ijenila po'led s )onije!. Sa!o !alobrojni putni$i usudili bi se uputiti sa!i u brda bez obzira na to kako dobro bili naoruani. 'Selam), pozdravi neznana$. +8e li se va"e ple!e utaborilo ovdje u blizini3Arib je pozorno pro!atrala nje'ovu prtlja'u. I!ao je konatu plo"ku koja je pobudila njezinu radoznalost. Iza sedla bilo je ne"to privezano na dru'i kaftan vjerojatno nje'ovo rublje. Na dru'oj strani koju ona nije vidjela inilo se da jo" ne"to visi. )oni je upro prst pre!a zapadu. +Nekoliko !ilja dalje nai ete na"e "atore. )e$ite kanu da vas "alje )oni. 5ost na! je uvijek dobrodo"ao.Neznana$ je zahvalio i podbo konja. &ad 'a je okrenuo Arib je opazila !alenu krletku s dru'e strane sedla. : njoj se kretalo ne"to bijelo. 4r'nula se kad je shvatila "to je unutra. 0io je to 'olub. Arib je 'ledala za !u"kar$e! dok se nje'ov lik 'ubio niz obronak. )uke su joj drhtale. 0jelkasto ovje !lijeko "tr$!ulo je u travu i ona ispusti pliti$u. )oni je podi'ne. +7to ti je3+8esi li vidio 'oluba pokraj nje'ova sedla3- tiho upita Arib. +0io je to 'olub pis!ono"a.)oni ju je 'ledao s nerazu!ijevanje!.
73
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+4o je ovjek iz 4arida), "apne Arib +&alifove tajne poli$ije.+8esi li si'urna3- )oni je na trenutak po'ledao za neznan$e!. ;inilo se da raz!i"lja. +.stani u na"oj blizini- ree zati!. +8edno' djeaka sa!o' po'ledat e !oda paljivije ali u skupini nee" !u upasti u oi.Du'o su ostali na pa"njaku i vratili se tek naveer. )onijeva !ajka ena na kojoj je vrije!e ve ostavilo tra'a donijela i! je dug i lepinje. Arib je udno ispijala tekui jo'urt. Dok je pila po'ledo! je traila neznan$a. 6edu kurdski! kaftani!a ivih boja isti$ala se nje'ova ta!na odjea. 4eodoru nije ni'dje vidjela. (ribliavala se veer i raz'ovor je bio sve ivlji. .'rnuti ili!i!a sjedili su oko vatre i !u"kar$i su priali istinite i iz!i"ljene prie. (o stoti put stari je Azad duhovito priao o svoji! junaki! pothvati!a u ratu protiv Arapa. &vr'avi! ruka!a na'la"avao je te pustolovine veliki! 'esta!a. 8ednolino pjevu"ei pjesnik-pjeva re$itirao je te le'ende sve dok brda nisu !alo-po!alo nestala u ta!i. Arib se poela osjeati si'urnijo!. 0udui da ionako nitko nije oekivao od !ladih da sudjeluju u raz'ovoru stisnula se uz )onija i slu"ala. I neznana$ je dao svoj doprinos raz'ovori!a o neobini! do'odov"tina!a sa svojih putovanja. 4ako se jedno! priao je na!jerio na jednu lijepu !ladu enu. Svako'a dana u isto vrije!e dolazila je na trni$u a zati! uvijek nestajala u isto! hanu. 8edanput je slijedio tajanstvenu ljepoti$u. No kakva li iznena*enja kad je skinula veo. Nai!e na vidjelo je ispod vela izi"ao !ladi, 9ati! je taj sluaj prijavio kadiji i on je presudio da se !ladi izbatina s pedeset udara$a. &urdi su se 'lasno s!ijali udarajui se po bedri!a. Sjedobradi kan $erio se od uha do uha bezubi! usti!a i dotoio neznan$u duga. +Ali to nije ni"ta pre!a na"e! Ah!adu,- uplete se =arzin ponosan "to i on !oe ne"to ispriati. (ri!akne se stariji! !u"kar$i!a i upre prst u Arib. +Nedavno se njihao u bokovi!a kao djevojka, 4rebali ste 'a vidjeti,Arib se tr'ne. Nehoti$e se poku"ala uvui u sebe i napola se sakrila iz )onijevih leda. +0udalo,- vikne )oni i od!ahne ruko! te ba$i ljusku od oraha u vatru. =arzin nije popu"tao. +0rani" 'a jer vas dvoji$a vjeno ne"to "urujete. .blai li se katkada i u enske haljine3- Sav se tresao od s!ijeha. Arib opazi da je neznana$ pozorno od!jerava pa se upla"ila. 4rudei se da 'ovori "to !u"kiji! 'laso! Arib se obrati =arzinu% +9ar te nisa! juer iz!latio3 2jerojatno hoe" jo" batina,- ."trih $rta li$a nalik na lov$a neznana$ ju je netre!i$e 'ledao. Di'nula se upkala svoj "areni pojas i nesta"no navukla

74
www.bosnaunited.net

Chiarissima

pustenu kapu na elo. +Ide! jo" jedanput po'ledati ov$u koja se treba ojanjiti. A onaj ta!o sjest e naposljetku do ovna i ekati da dobije !lade.6u"kar$i su se nas!ijali a =arzin nakreveljio. Arib se udaljila na'la"eno !irnih koraka. )oni je 'ledao za njo! ali je ostao sjediti. (ro"la je kroz lo'or i sti'la na pa"njak. 4iho je !a!ila ov$u ali ivotinja se nije pribliavala. Arib je ula korake iza sebe i polako se okrenula. +I!a" o"tar jezik sinko- ree neznana$. Nje'ov se vitki lik 'otovo 'ubio u ta!i. 4a!o 'dje je brada pokrivala nje'ovo li$e nije se razabiralo ni"ta osi! $rnila. +(o!alo preo"tar za 'lupo'a no!adsko' djeaka.Arib je bila sretna "to je !rano. +5lupana i!a i u najrasko"niji! palaa!aree ona spu"tena 'lasa. +A o"trih jezika i u najsiro!a"niji! "atori!a.+;ini !i se da se razu!ije" u rasko"ne palae.- Sa!o su tihi noni "u!ovi prekidali ti"inu - hujanje vjetra tuan zov neke ivotinje. Arib se htjela okrenuti ali je neznana$ uhvati za ruku. .stala je stajati kao oduzeta. +6ora" znati da sa! jo" prije nekoliko 'odina bio vojnik- ree on. (oku"avala se otr'nuti. +Stani,- zapovjedi neznana$. +0io sa! u postrojbi koja je traila jednu djevoji$u. .na je preko noi nestala iz )eja. (osljednji tra' vodio je u neko kurdsko ple!e.- (rivukao ju je k sebi da je po!nije pro!otri. Nje'ove su prodorne oi preletjele njezini! li$e! okretno poput i're. Aribino sr$e poelo je divljati pa joj se s!uilo. S !uko! se svladala i toboe ravnodu"no upitala% +I... jeste li je na"li3Neznana$ je ostao !rtav hladan. +Nis!o. : to vrije!e se !islilo da je !rtva. Sada sa! na putu za )akku kalifu. No !oj prija"nji satnik za!olio !e je da dobro otvori! oi dok ja"e! kroz kurdski kraj.+: na"i! le'enda!a vrvi divima koji takve djevoji$e oti!aju i odvode u svoje sablasne dvor$e- pri!ijeti Arib. :nato strahu trudila se da 'ovori drski! tono!. +8este li ondje provjerili3&utovi nje'ovih usta neznatno se razvuku. +6oj zapovjednik ba" ne vjeruje u duhove i dive.Arib se otr'ne. +6ora! po'ledati "to !i radi brat. Stalno izvodi ludorije..trala je "to je bre !o'la. (onovno se zauo zov divlje ivotinje u noi kao da ju je htjela upozoriti. &ad je htjela od!aknuti kou s ulaza u kanov "ator netko ju je z'rabio za ruku.

75
www.bosnaunited.net

Chiarissima

7
4eodora stavi prst na usta i povue je !alo iza "atora. Arib brizne u tihi pla i 'revito se uhvati za nju. +8ako !i je ao. 6oli! te oprosti !i,- preklinjala ju je. +Ne!a!o sada vre!ena za to- "apne kajna. +7to je htio taj ovjek3Arib joj je ispriala o neobino! raz'ovoru. +.n je u 4aridu. (.in nije nikada prekinuo potra'u za !no!,- pro$ijedi ona. +Ali za"to3 (a "to sa! !u uinila34eodora zausti ali tada zastane i od'urne Arib kako bi joj po'ledala u oi. +Neznana$ te je prepoznao. (itanje je vre!ena kada e ova!o doi vojni$i..na se o'leda i po'ladi Arib po kosi. +6ora!o otii odavde. 0ilo ka!o odakle !oe!o preko 'rani$e u 0izant. Sa!o ondje bit e" na si'urno!. .djahat e!o jo" noas.+Ne,- Arib se otr'ne i po'leda je. +4o... to bi bilo sa!o na kratko vrije!e nije li tako3- upita dok joj je 'las zapinjao u 'rlu. 2jetar je puhao oko "atora obilazei 'a poput 'ladne zvijeri i hladio ih po zatiljku. 4eodora od!ahne 'lavo!. +(reopasno je.+Ali !oj ivot je ovdje,- povie Arib tako 'lasno da se kajna tr'nula. +A i tvoj- doda ti"e. 4eodorine su oi uzne!ireno lutale lo'oro!. +8a ne ide! nika!o,- ustvrdo'lavi se Arib. +(a !akar a.in nahu"kao $ijelu Harun al-)a"idovu vojsku na !ene, &urdi e nas braniti,+&ad bi i htjeli bilo bi to beziz'ledno- ree kajna kruto. +No!adsko ple!e koje se di'ne protiv kalifa bilo bi pobijeno poput stada ova$a.+Ne bis!o li ipak od Haruna al-)a"ida...+Ne,+Ali ja ne eli! otii od )onija- "apne Arib zdvojno. 4eodora ju je htjela za'rliti. +9aboravit e" 'a a i on e tebe zaboraviti.Arib je od'urne. +7to ti zna" o to!e3- ljutito je upita. +(odaje" se !u"kar$i!a kad hoe" da ne"to uine za tebe. 4o ti nikada ne shvaa" ozbiljno,4eodora je "utjela. +2ara" se Arib- ree napokon. +Neko sa! to shvaala ozbiljno. S dru'i!a je to bila dunost ili zahvalnost ali ne i s nji!.- Njezin je 'las iz'ubio vrstou. +Nje'ova je ljubav bila bez'ranina kao i nje'ova !rnja. 7to 'od sa! ti 'ovorila o strasti ona nije ni"ta u usporedbi s oni! "to sa! osjeala u nje'ovu za'rljaju. &ao da su nestajale 'rani$e !oje du"e. 0ila sa!
76
www.bosnaunited.net

Chiarissima

uvjerena kako bih prije prestala disati ne'o nje'a ljubiti.- .na po'leda Arib. +Sve do trenutka kad je tvoje! o$u zabio !a u prsa.Arib jo" nikada nije ula kajnu da tako 'ovori o !u"kar$u. Nakon svih tih 'odina njezin je 'las jo" drhtao. +(re!a to!e ne!oj !i ni"ta 'ovoriti o ljubavi sve dok ti je taj osjeaj nepoznat,- ree 4eodora iznenada o"tri! 'laso!. .dvukla je Arib pod "atorske !otke. +9na" li "to bi se do'odilo tvoje! )oniju kad bi te poku"ao obraniti3 .dvukli bi 'a u 0a'dad kao veleizdajnika. .ndje bi !u odrubili 'lavu a dijelove nje'ova tijela izloili pred 'radski! vrati!a,- Arib ju je zaprepa"teno 'ledala ali 4eodora joj nije dala vre!ena za raz!i"ljanje. +#no po'ledaj,zapovjedi djevoj$i i od'ura je ona!o 'dje su stajali konji. +2idi" li3 9na" li "to to znai3.dvukla je Arib do straneve prtlja'e koja je stajala pokraj nje'ova konja iza "atora. 2elika je ivotinja zafrktala i preba$ila teinu sjedne no'e na dru'u dok je Arib posrtala !i!o nje. (repoznala je kavez 'oluba pis!ono"e. 9ati! joj je zastao dah. &avez je bio prazan. +6u"kar$i e ubrzo poi na poinak- "apne 4eodora. +)az'ovaraj s )onije! neka na! pripre!i dva konja. ;i! svi zaspu do*i ova!o. +9astala je a zati! nastavila tihi! 'laso!% +I !oj je ivot ovdje Arib. No dru'e !o'unosti ne!a.)oni se upla"io kad !u je Arib sve ispriala i za!olila 'a za po!o ali je od!ah sve shvatio. Arib se uputila u "ator a on je nestao i ubrzo se vratio. &ao i svake veeri le'ao je do nje i njihove su se ruke dotaknule. Aribini prsti vrsto su obuhvatili )onijeve a tihe suze slijevale su joj se li$e!. .djeno! je na obrazu osjetila nje'ovu ruku. Njeno ju je po'ladio i poljubio. Arib je sklopila oi dok joj je sr$e lupalo u rit!u divlje' plesa. Htjela se priljubiti uz nje'a ali on joj nije dopustio. +Neu te zaboraviti- "apne ona. +Nikada,- Arib je eljela da je dotie po $ijelo! tijelu. .ajniki 'a je ljubila i osjeala kako nje'ovo tijelo drhti. Na'nula se preko nje'a. )oni je na'lo od'urne i uspravi se. +2rije!e je,- "apne. Arib je poku"ala proitati nje'ovo li$e u ta!i. 8e li ne"to po'rije"ila3 .n se di'ne i po!o'ne joj da ustane. 9bunjeno je posrtala za nji! iz "atora. 4eodora ju je ve ekala kod konja. +(ouri,-

77
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+<ei u na tvoje !jesto- ree )oni djevoj$i. Na svje-e! nono! zraku inio se pribraniji!. +A sutra u rei da se jedan konj iz'ubio i da 'a ti trai".9bunjeno se s!je"kao. +(a to je donekle i tono.Arib 'a za'rli i vrsto se privine uz nje'a. No 4eodora i! nije dala vre!ena za njenosti. Skoila je na neosedlana konja i podbola 'a. Arib je uzja"ila dru'o' konja. +9bo'o!- ree ona tiho i takne )onijevu ruku. Na trenutak ju je zadrao i vrsto je sti"ui po'ledao ju je u oi. 9ati! se otr'nuo i udario ivotinju po sapi!a. Arib je z'rabila uzde i odjahala za 4eodoro!.

78
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8
+Sa!o po'ledajte,- 1olfra! von Aue uspravio se u sedlu i pokazao niz obronak iako je bio tek oujak sun$e je ne!ilosrdno peklo zasljepljujui !u oi naviknute na blae svjetlo. Do skupine franakih konjanika dopirao je iz!e*u iskrivljenih borova ta!ni di! koji nije obeavao ni"ta dobro. 2itezovi su od!ah isukali !aeve. Izak je potjera naprijed svoju !ulu a do'alopirao je i <a!pre$ht von Aue 1olfra!ov ota$. Nje'ova je prosijeda kosa lepr"ala na vjetru a plavi se o'rta napuhnuo. .boji$a starijih !u"kara$a raz!ijenili su po'lede. 1olfra! je znao da !isle isto "to i on te se oprezno osvrnuo. Stajali su na 'orsko! prijevoju usred bespua u planinsko! svijetu sjeverne Sirije. S obje strane str!o su se uzdizali blijedouti obron$i. 2jetar i vre!enske prilike izbrusili su pje"enjak u bizarne oblike. Sa!o pone'dje vidjeli su se pastiri kako tjeraju !ala stada koza kroz odronjeno ka!enje ali je zato u to! kraju 0o'u za le*i!a vrvjelo od razbojnikih beduina. (ro"le su 'otovo etiri 'odine otkako su krenuli iz Aa$hena. : Alpa!a i! je iznenadna hladnoa odnijela tri te'lee ivotinje koje su pale na zale*eni! putovi!a pa su ih !orali us!rtiti. :ski! prijevojni! prolazi!a brijali su ledeni vjetrovi. 0io je sretan kad su napokon sti'li u sjevernotalijansku nizinu. No i ondje su sporo napredovali jer su <an'obardi koji su ondje obitavali bili nepouzdani podani$i $ara &arla. Nekoliko puta izaslanstvo se !oralo braniti od prepada pohlepnih ple!enskih knezova. (rijelaz u 6alu Aziju bio je buran. <a*a je "kripala 'ore od a!$a la*ara Harona koji je pre!a po'ansko! vjerovanju prevozio du"e u $arstvo !rtvih. ;inilo se da e se raspasti s naleto! svako'a novo' vala. Iznad njih su divlje jurili obla$i. 4re"tala su jedra tisuu puta krpana i jedva odolijevala nevre!enu a ki"a i! plju"tala po li$u. &ada su u jednoj !aloj bizantskoj bazili$i napokon proslavili novu @AB. 'odinu 1olfra! je odahnuo. No jo" ih je ekao najopasniji dio putovanja - ne!irni (vazim, po'ranina provin$ija u juno! 4aurusu. <a!pre$ht von Aue dao je franako! izaslanstvu znak da eka. .n 1olfra! i Izak polako su potjerali svoje zapla"ene ivotinje niz padinu. &rljavi borovi potezali su ih za o'rtae i vukli i! pokrivae ispod sedla. <a!pre$ht je zauzdao konja. Nje'ove usne ispod du'ih brkova ostale su nepokretne ali se ipak prekriio. 1olfra!ova desni$a u rukavi$i vr"e je uhvatila uzde.
79
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Iz do'orjelih ru"evina i!anja jo" se pu"ilo. Strvine spaljenih ivotinja leale su ispod razvalina. /rni tra'ovi prolazili su okreeni! zidovi!a pou'ljenjene su se 'rede optuujue dizale pre!a !lijenobijelo! nebu a nad ru"evine se nadvio prodoran s!rad di!a i !rtva !esa. +4o se do'odilo tek sino- ree <a!pre$ht pro!ukli! 'laso!. +2jerojatno pobunjeniko ple!e- odvrati Izak i po'leda preko ra!ena pre!a !jestu 'dje su ekali ostali pripadni$i skupine. +(o!olite se da to nije zadesilo sa!ostan u koje! s!o kanili prenoiti. 9ahvalit u 0o'u ako sti'ne!o u provin$iju Daziru..krenuli su konje i odjahali natra' uz padinu. Izak je pourio ljude. Neprekidno je 'ledao obronke as desno as lijevo na zavojitu putu preko 'orsko' prijevoja. 1olfra!ov je konj kasao pokraj prijateljeve !ule. +Harun al-)a"id nije alio truda da za"titi svoje podanike i ovdje na sjeveruod'ovori Izak na nje'ovo neiz'ovoreno pitanje. +No ne uspijeva uvijek.+.vdje ive 'otovo sa!i kr"ani zar ne3+Svaki vjernik !oe ako plaa porez "tovati svoje' bo'a- ree stara$. +;ak !edu kalifovi! savjetni$i!a i!a kr"ana i >idova.+/ar &arlo obino 'ovori da su pouzdana sa!o ona pokorena ple!ena koja prihvate na"u vjeru.+No bolje zadovoljni podani$i koji plaaju porez ne'o nezadovoljni koji se bune ne !islite li i vi tako3- odvrati Izak. 6e*uti! on kao da 'a nije slu"ao. +(ro!ijenili ste se otkako s!o oti"li iz Aa$hena- pro!ijeni on te!u. +Nad!a"ili ste sva oekivanja koje je $ar &arlo pola'ao u vas. Ipak strast vas jo" nije napustila.1olfra! je zlovoljno 'ledao naprijed ona!o 'dje je $esta zavijala. 0rda s obje strane stisnula su se ostavljajui sa!o uzak pro$jep kroz koji su !o'la usporedo jahati jedva tri konja. Nje'ov je prijatelj i!ao pravo !no'o vi"e ne'o "to je bio svjestan. No "to bi po!o'lo da se o to!e 'ovori3 +2a" je ota$ zabrinut a i ja sa!- oprezno nastavi Izak. +&atkada ste turobno raspoloeni kao da ne"to skrivate.+8e li vas ota$ !olio da !e preslu"ate3- hladno odvrati 1olfra! ne 'ledajui 'a. Izak je to zanijekao. (riekao je trenutak a zati! upitao% +7to traite 1olfra!e36ladi vitez nije od'ovorio. 8ahali su "utei iz!e*u velebnih visova. Iza njih klana$ se "irio u prostranu dolinu. .bron$i su ustupili !jesto ta!nozeleni! borovi! "u!a!a i vino'radi!a na ka!enito! tlu. Niski tornjevi od lo!ljeno'
80
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ka!ena u'nijezdili su se u divlje! krajoliku a izdaleka su se razabirali nadsvo*eni prozori sa svoji! stupovi!a. +8e li to sa!ostan o koje! ste 'ovorili3- upita 1olfra!. Izak se uspravi u sedlu i 'lasno odahne. +0o' je sve!o'u,0izantski sa!ostan nije se doi!ao posebno veliki! kada su pro"li kroz vrata. Iza obra!beno' zida otvaralo se dvori"te a oko nje'a 'rupirale su se 'ostinska kua staje i 'ostioni$a. : $rkvu od lo!ljeno' ka!ena koja je bila sredi"te sa!ostansko' ko!pleksa !o'lo se ui odande ali i iz enklave odostra'a. 2ladala je upadljiva uurbanost - konje su vodili konju"ari koji su jedan dru'o!u dovikivali zapovijedi a zaprena kola s voe! i povre! drndala su po ploniku kao da se pripre!aju za opsadu. 1olfra! je razabrao puna"na redovnika koji je s !uko! nosio vr vina i zastajkivao bolna izraza li$a i hvatajui se za leda. No ratni$i su prije sve'a privlaili nje'ovu pozornost a bilo ih je posvuda. Njihove neobine pan$irne ko"ulje doi!ale su se 'ipki!a kao da su od !ekane tkanine a ne od eljeza. Neki su nosili blistave ljuskaste oklope kao da su skrojene iz z!ajeve koe. :nato vruini inili su se svjei dok se 1olfra! ve znojio ispod la'ana !reasto' oklopa. &a$i'e u obliku lukovi$a svjetlu$ale su na sun$u a sa svaki! korako! zve$kali su tanki savijeni !aevi. +(erzijski vojni$i- ustanovio je Izak odahnuv"i. +Iduih dana ovdje nee biti prepada. &alif vjerojatno eli kazniti buntovne beduine.4e veeri 1olfra! je stajao na obra!beni! zidina!a sa!ostana. : stijeni ispod nje'a raslo je uto $vijee a sun$e na zalazu obasjavalo je 'ole obronke $rvenkasti! svjetlo!. 7u!arak datulja viju'ao je poput ta!nozelene z!ije nizbrdo 'dje se u daljini !o'la naslutiti zastra"ujua sirijska pustinja. (rostranstvo je oaravalo !lado' viteza od sa!o' poetka. Sto'a je shvatio za"to su biblijski proro$i susretali 0o'a u toj pusto"i. (ustinja je bila i 0o' i davao. +4o je ne!ilosrdna ze!lja.- Izak je neujno stao iza nje'a. +6ona ali i po"tena.1olfra! se nije okrenuo pre!a nje!u. 2eernji povjetara$ hladio !u je li$e i u'odno puhao kroz nje'ov la'ani plavi laneni haljetak. +I!ali ste pravo danas u podne- prizna tihi! 'laso!. +Ni sa! ne !o'u rei "to trai!. Sa!o zna! da to jo" nisa! na"ao.- Sjena se nadvila nad dolinu kad je uareno sun$e nestalo iza breuljaka. +6oi u se !anje ne'o ikad uklopiti u +rdo), brzo doda. +Strast ponos i nepokolebljivost nisu !ane- od'ovori Izak. Naslonio se pokraj 1olfra!a na prsobran. +0udete li znali pravilno pri!ijeniti svoje

81
www.bosnaunited.net

Chiarissima

darovitosti one se !o'u pretvoriti u vrline. 2i elite strastveno ljubiti 1olfra!e ali to nije zlo. 2i ste vitez.6ladi =ranak za'ledao se ravno ispred sebe. 0oja neba pre"la je sa arke $rvene u ta!noljubiastu. +6oda. No to ne!a veze s $aro! &arlo! i s /rkvo! a naj!anje s !ojo! zaruni$o!- od'ovori 1olfra!. +Ni sa i!e "to +rdo predvi*a za !ene.+(a jo" !oe!o !alo od'a*ati- lukavo pri!ijeti Izak. +)az'ovarao sa! sa zapovjedniko! vojnika. Harana al-)a"ida !ui nekakva eluana bolest. 6oe potrajati dok dobije!o dozvolu za ulazak u )akku. Dotad e!o ostati ovdje.1olfra! nije ni"ta od'ovorio ali je okrenuo 'lavu pre!a prijatelju. .ko nje'ovih usana lebdio je os!jeh koji je bilo te"ko protu!aiti. +Sa!o !e jedno zabrinjava.- (osljednji traak ljubiasto' svjetla isklesao je u noi Izakov ri!ski profil. Izak se doi!ao ozbiljno kada je rekao% +2i ste sposobni za snanu ljubav. A "to ako vas ona jedno'a dana razoara3-

82
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9
6alo iznad sa!ostana bilo je !alo seosko i!anje. Skro!an pravokutnik obrubljiva su staja 'lavna z'rada i sjenik. .tkako su se vojni$i s!jestili u sa!ostanu drvena 'rubo izrezbarena vrata bila su danju otvorena. &oze i ov$e slobodno su lunjale uokolo. Na suhozidi!a oko "krtih polja sunali su se 'u"teri. Iza njih poinjao je krajolik 4aurusa obrastao sa!o nisko! !akijo!. S jednostavno! s!e*o! !ara!o! na 'lavi 4eodora je 'ledala pre!a sjeveru. +5rani$a je udaljena sa!o nekoliko !ilja. 2jerojatno e!o ubrzo nai povjerljiva ovjeka koji e nas preba$iti.Djevojke su sjedile pred otvoreni! vrati!a naslonjene na okreeni zid. Iza jedne uzvisine !o'le su vidjeti okru'le tornjeve sa!ostana. ;ule su kako se seljanka sva*a s jedni! djeteto!. +Dok s!o stajale na $esti u Horasanu nisa! ni po!islila da e!o uspjetinastavi kajna. +Ne bih se ni u snu nadala da u se jedno'a dana vratiti u 5rku kao slobodna ena.(ro"li su !jese$i otkako su se dale u bije' iz )onijeva ple!ena. Na seosko! i!anju u (vasimu, po'raninoj provin$iji na"le su nesi'urno utoi"te koje je bilo opasno blizu Harun al-)a"idova sjedi"ta. 7irio se 'las kako se le'endarni kalif 'otovo i ne zadrava u 0a'dadu i da boravi jo" sa!o u oblinjoj )akki. 0io je kako se prialo o'oren zbo' lo"e' zraka i !ovara pa je za svoje prebivali"te odabrao to !jesto na 'ornje! toku #ufrata. 8e li !u ve dodijalo "to vi"e nije si'uran na svoji! noni! jahai! izleti!a u vlastito! 'lavno! 'radu3 .vdje izvori i osvjeavajui vjetrovi 'orja 4aurus nisu bili daleko. A ni posljednja 0ar!akidkinja ali to e on inala! " bude li 0oja volja - otkriti tek onda kada ona doslov$e nestane iza seda! brda. Arib je zatreptala oi!a 'ledajui srebrnasto li"e jedne !asline. +5otovo ne !o'u za!isliti kako iz'leda ivot na si'urno! bez a.ina za vrato! i 4arida za peta!a.4eodora je upla"eno po'leda a zati! se nas!ije. +9ahvalit u svetoj !aj$i 6ariji kada te vi"e ne bude! !orala uvati,Arib upre prst u a!ulet "to 'a je kajna jo" nosila. +2jeruje" li da nas je ona dovela ova!o3 4o je iz 5rke zar ne3 Iz'leda poput ikone u kapeli dolje kod sa!ostana.83
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4eodora je potvrdila oklijevajui. .na brzo spre!i stakleni pred!et du' poput prsta pod ko"ulju. Arib se za'ledala u okru'le tornjeve. +8esu li sa!ostani u 0izantu kao ovi3&ajna skine !ara!u da splete kosu u pleteni$e. +2jerojatno. 8a sa! dodu"e 5rkinja ali nisa! nikada vidjela do!ovinu svojih roditelja. 4voja kosa raste nevjerojatno brzo- ree ona i pokae na Aribine uvojke do ra!ena. +Da je ponovno o"i"a!3+Svi !u"kar$i u )akki i!aju takvu kosu kae seljakov sin.- Arib se di'ne. +Ide! u borik. 4ko zna hou li jo" s!jeti pjevati kad bude!o na si'urno! zatvorene u sa!ostanu..trala je nekoliko koraka na put koji se iz!e*u ka!enitih polja spu"tao pre!a enklavi. Iza prvo' zavoja lijevo odvajala se utabana staza. 2odila je kroz suhu !akiju oko 'rebena jedno' breuljka a zati! se str!o uspinjala. Arib je po"la to! stazo!. 6isli su joj odlutale u budunost. 7to joj je ivot ene !o'ao pruiti osi! skuenosti i prisile3 9asi'urno joj nitko vi"e nee dopustiti da 'alopira ljetni! pa"nja$i!a ili raz!jenjuje tajne poljup$e. Arib je bez daha pro"la kroz "u!arak na osojnoj strani obronka i sti'la na !alu istinu. '7a lajli...) Arib je dala odu"ka svoje! pjevanju pa je u trenu zaboravila svoje bri'e. Sklopila je oi kao pod njeni! dodiro!. .sjeala je kako joj dah blaenstva prolazi $ijeli! tijelo!. (repustila se rit!u a zvuk pjes!e proi!ao joj je $ijelo tijelo. .stala je u eznutljivo! tonalitetu i predala se beskrajno! uzbu*enju. .djedno! je zafrktao konj. (ro'utala je posljednji ton i "iro! otvorila oi. Na rubu istine sa!o nekoliko koraka od nje stajao je neki !u"kara$. S!e*i konj "to 'a je drao za labave uzde poeo je pasti - ovjek je za$ijelo tek sjahao. Nje'ov je haljetak bio $rn - u boji abasidskih kalifa. Arib se brzo okrenula i otrala. .n joj je doviknuo ne"to "to nije razu!jela a tada osjetila da ju je z'rabio za rukav. .krenula se kriknuv"i. Izbje'ao je njezin udara$ no'o! i posrnuo. Sru"io ju je pa je potrbu"ke pala na nje'ova prsa. (od ruka!a je osjetila nje'ov dah. Ispod 'ruba lana nje'ovo je tijelo bilo toplo i zrailo prijeteo! sna'o!. Iznenada ju je odba$io na le*a kao da nije tea od pera. :pla"eno je kriknula i stala 'a udarati no'a!a. ;ovjek je ispustio pri'u"en 'las. Arib je osjetila na sebi nje'ovu teinu a on se skvrio hvatajui dah. No tada ju je z'rabio za rune z'lobove i vrsto ih pritisnuo uz 'lavu. :zalud 'a je poku"avala udariti pa je okrenula 'lavu i u'rizla 'a. ':ir.luo!!an%) pro$ijedio je zadihano iskrivljena li$a. Arib je ustuknula. Nije jo" nikada ula taj jezik. 4ada je opazila da nje'ova odjea nije $rna ne'o
84
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ta!noplava. Strana$ odjedno! joj sine. +6e eklepettou e!e - Ne boj !e seizusti on na 'rko!. +.prosti ako sa! te upla"io. Nisa! te htio prekinuti.Duboko je uzdahnuo i izdahnuo a napetost na nje'ovu li$u popusti. .ito 'a je !aloprije udarila po osjetljivo! !jestu po!isli Arib i osjeti 'rinju savjesti. 9natieljno 'a je po!nije po'ledala. Nje'ove su oi bile ta!noplave poput elika na koje!u svjetlu$a iskra. Htjela ih je izbjei ali ponovno 'a je protiv volje po'ledala. Njezin pokret kao da je !ladia podsjetio da jo" lei na njoj. .n se naka"lje i oslobodi je. Arib se uspravila i uz!aknula u sjenu jedno' bora. Strana$ je ostao stajati na dolinoj udaljenosti i otresao pra"inu s odjee. &rzno oko nje'ovih ra!ena i konata vrei$a na pojasu pridavali su !u e'zotinu 'rubu ele'an$iju. Ispod laneno' haljetka nije i!ao ko"ulju. 9a$ijelo sa! !u je poderala do pojasa po!islila je Arib poru!enjev"i i nastojala odvratiti po'led od nje'ovih 'olih prsa. +Du'uje! ti svoje i!e- ree on i podi'ne rukav do !jesta na koje! se jasno raspoznavao tra' njezinih zubi. +9ovu !e 1olfra! von Aue.- 4o ba" nije po!o'lo Arib jer to i!e nije !o'la svrstati ni u jedan jezik. Sa!o je !a na sedlu odavao nje'ov stale - te"ko oruje bez ukrasa koje je iz sjevernih ze!alja doprlo sve do Azije. 0are! nije bio jedan od kalifovih ljudi. +8a se zove! Arib. Arib al-0ar!...- :'rizla se za jezik. 8e li poludjela kad !u je rekla kako se zove3 +Arib- ponovi on i spusti rukav. :pre prst u obronak s koje' su se vidjeli bizarni pje"enjaki obli$i 'orja. +9ar ne!a" niko'a da te "titi3 : ovo! kraju vrvi od beduina i dru!skih razbojnika.Arib !u je !o'la sva"ta ispriati o olo"u zbo' koje' su putovi bili nesi'urni. 4eodora i ona traile su i preesto utoi"te u ru"evni! sjeni$i!a ili ak u ja!a!a kad bi i! se putovi ukrstili s pijani! skitni$a!a ili vojni$i!a pljaka"i!a. +9a jedno' viteza prilino ste pla"ljivi 'ospodine- pri!ijeti ona pods!je"ljivo a zati! izazovno upita% +9ar je !eni potrebna za"tita3.n se nas!ije"i i osloni ruku na stablo neposredno pokraj nje. : nje'ovu 'ipko! pokretu bilo je nee' svojstveno' 'rabeljivoj ivotinji. No tek kad je stao tik do nje Arib je opazila kako je visok. Nje'ova ta!noplava kosa svjetlu$ala je $rvenkasti! sjaje!. 0io je obrijan ali iznad usana na bradi i vratu i!ao je ta!ne sjene. : toj ljepoti bilo je nee' nepredvidivo'. +Stanujete li dolje u sa!ostanu3- upita Arib. Sjetila se da je ne"to naula o vitezovi!a sa sjevera. Seljakov sin pronio je tu vijest kad je pro"li put odnio dau u kozje! siru kruhu i !aslina!a.

85
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1olfra! von Aue potvrdi. +8a sa! lan izaslanstva. (utuje!o po nalo'u &arla 2eliko'a $ara Sveto'a )i!sko' /arstva i vladara svih =ranaka. 8a sa! jedan od vitezova koji je !u je prise'nuo na poslu"nost.- ;inilo se da 'a je ta pri!jedba podsjetila na ne"to neu'odno pa je nastavio% +Harun al-)a"id poslao je danak !oje! $aru. 6i s!o na putu za )akku.Arib je na'lo ustuknula. +: )akku3- S !uko! se nastojala sabrati. +Danak3podru'ljivo ponovi ona. +Harun al-)a"id je vladar vjernika kali.at (lla!, 0oji zastupnik na ze!lji. &ineski $ar "alje !u por$ulan i svilu. Iz Afrike dolaze robovi iz (erzije lazurit a iz Indije $i!et. I!a na stotine ena. .n bo'ato dariva barbarske knezove koji !u se pokoravaju. Dakle ne budite tako u!i"ljeni 'ospodine,+5ovori" kao da si svaki dan na nje'ovu dvoru.- 1olfra! ba$i po'led na njezin izno"eni kaftan isprani pojas i otr$anu pustenu kapu pa blistavobijelo! rukavi$o! pokae na njezinu odjeu. +8e li obiaj tih stotina ena da se tako odijevaju3Nje'ova preuzetnost razljutila je Arib. +Stanite !alo- odvrati prkosno. +7to se to vas tie31olfra! nije ni poku"ao spustiti ruku sa stabla uz koje ju je jo" drao zarobljenu. +8a sa! strana$. No ne kau li va"i poboni !u"kar$i da ena treba sakriti li$e3I!ao je pravo ali ona bi radije u!rla ne'o to priznala. +4u i ta!o i!a nekih kod kojih je svejedno hoe li pokriti li$e ili nee.+Ne bi li to bio razlo' za tu zapovijed3+Ili razlo' zbo' koje' ju ja ne po"tuje!.+4o je jasno ali nije neopasno.- S!je"kao se ali nje'ove su hladne oi prelazile istino!. Arib kao da nije bila svjesna injeni$e da su u toj divljini sa!i sa!$ati, +Ni jedna ena ne !ora se pokrivati ako se !u"kara$ pre!a njoj pristojno pona"a- usprotivi se ona i provue se ispod nje'ove ruke. Iznenada je pre"la na osoran ton kakvi! se vrlo esto sluila !edu &urdi!a% +.si! to'a ja se ne boji!. 6oete li za!isliti kakve tonove !oe proizvesti pjevai$a3+Ne bih to nipo"to htio prepustiti riziku- ree on dok !u je na usna!a jo" lebdio os!jeh. +Ni ja- vra'olasto odvrati Arib i nestane !edu drvee!. 9bunjena i sva zajapurena vratila se na seosko i!anje pa sjela u sjenu pinije pokraj zden$a. Iznad nje $vrali su $vr$i a ona je zadubljena u !isli 'ladila
86
www.bosnaunited.net

Chiarissima

hrapavu koru drveta. 6ladi vitez nije joj izlazio iz 'lave. (itala se "to ju je to na nje!u toliko zbunilo. (ri"la joj je 4eodora. Arib je odluila da ne spo!ene susret s !ladie! ali je zati! sve istresla iz sebe. &ad je zavr"ila kajna je zabrinuto upita% +=ranak na putu k Harunu al-)a"idu3- Sakrila je pleteni$e ispod !ara!e i nosila du'u s!e*u ko"ulju poput seoskih ena. Arib je to podsjetilo na vlastitu vanj"tinu kojo! se ba" nije !o'la podiiti. /rvenilo joj je navrlo u li$e kad se sjetila kako ju je strana$ 'ledao. +4o !i se ne svi*a- ree 4eodora. +6ora!o "to prije preko 'rani$e.Arib je sanjarski 'ledala 'ore u 'rane na koji!a su se njihali e"eri na povjetar$u. +6ora li tako biti3 7to bi on !o'ao odati3+4i jo" nisi na si'urno!,- o"tro je upozori 4eodora. +Ako te prepoznaju odvest e te u )akku a ti zna" "to to znai,- Natjerala je Arib da je po'leda. +9na! da to zvui okrutno ali to je naj'ori !o'ui trenutak za upoznavanje !ladia. Sa!oj sebi nanosi" bol jer e" 'a u svako! sluaju !orati napustiti. &oliko 'od ja vjerovala u pravednost Haruna al-)a"ida si'urno je da e te neprijatelji 0ar!akida o$rniti. 4aj te ovjek jo" sada s!atra jednostavno! djevojko! ali "to e biti kad dozna da te trae kalifovi pro'onitelji3-

87
www.bosnaunited.net

Chiarissima

10
Sutradan ujutro u isto vrije!e Arib je sti'la na istinu. 9austavila se bez daha. Iza drvea str!o su se uzdizale stijene od pje"enjaka a ispod njih vidjela je dorata kako pase. 6orala je priznati da je 4eodorino upozorenje bilo opravdano% sino je 'ledala odoz'o s puta pre!a sa!ostanu i vidjela kako oklopi svjetlu$aju na sun$u. 8edna skupina vojnika spustila se s prijevoja iz!e*u stijena i zaustavila kod ulaznih vrata. Njihove lukoviaste ka$i'e i $rne vojnike bluze otkrivale su pripadnike Harun al-)a"idove vojske. Susret s !ladi! =ranko! bila je opasna vratolo!ija. Arib ni sa!a nije znala za"to se u to upustila. 1olfra! je leao na travi podboiv"i se na ruku. Na sebi je kao i juer i!ao haljetak uskih rukava i prite'nut pojaso! koji je isti$ao nje'ova snana ra!ena. .pazio ju je i uspravio se. +<eite li uvijek ovdje i vrebate kako biste upla"ili neopasnu djevojku3- ree Arib da prikrije uzne!irenost. (ekla ju je savjest zato "to je la'ala 4eodori. )ekla joj je da ide sa seljakovi! sino! uvati stado. +A ti3- odvrati on. +Hoe" li da !i puknu u"i od tvoje prodorne deraine3+4o biste i zasluili zbo' va"ih rijei o !ojoj odjei.- Arib je jo" pratio osjeaj da bi nje'ove rijei !o'le prodrijeti do najskrovitijih dijelova njezine du"e. No danas se naoruala. .prala je odjeu u!ila se i briljivo poe"ljala. Dok se pro!atrala u zdjeli s vodo! opazila je kako su joj se $rte li$a pro!ijenile. 0ilo je to li$e !lade ene ne vi"e djevoji$e. +2e sa! sretna "to !i ponovno ne spo!injete pokrivalo za li$e- nastavi ona. +8esi li tako si'urna da 'a ne treba"3- upita on i pri!akne se njezinu li$u. 9astao joj je dah a zati! je shvatila da je on poku"ava zbuniti. Naoko ravnodu"na ona le'ne pole*u"ke pokraj nje'a na travu. +Niste li htjeli otii u )akku3+&alif nije dobra zdravlja- od'ovori 1olfra! i poprati te rijei trzaje! kutova usta poznato! 'esto! a zati! stavi vlat trave u usta. +0olest elu$a kako se pria.- .n ispljune vlat i na'ne se nad nju. +I!a! !no'o vre!ena da utue! dosadu.- Nas!ije"io se ali ovaj put nije bilo ni"ta proraunato u nje'ovu os!jehu. Nehoti$e !u je uzvratila s!ije"ak koji nije oekivala od nje'a.
88
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib nije znala "to je neprestan$e vue na !alu istinu. Dani su prolazili a oni su leali u sjeni borova. 9adirkivali su se kao i obino a tada utonuli u prisnu "utnju. 1olfra! je drao 'lavu na s!otano! o'rtau. Ispod poluzatvorenih vje*a Arib je opazila kako je on 'leda. Ne"to u to! po'ledu bilo je drukije ne'o inae. 9bunjeno je 'ledala u 'ranje iznad njih kroz koje ju je zasljepljivalo sun$e no i dalje je osjeala nje'ov po'led na sebi. (o'ladila se po kosi i $upkala odjeu. 4i"ina je postala nepodno"ljiva. Arib je poela tiho pjevu"iti. +4i si sirena- ree 1olfra! i Arib za"uti. .n ustane pokajav"i se "to je uope pro'ovorio. +2ila- od'ovori on na njezino neiz'ovoreno pitanje. 2jetar se poi'ravao nje'ovi! haljetko!. 5ledao je u daljinu preko "u!arka i niz obronak odronjena ka!ena. .davde se nije !o'lo ni"ta razabrati sa!o su se izdaleka ula zvona koji!a su redovni$i u sa!ostanu pozivali na !olitvu. .djedno! je nastavio pro!ukli! 'laso!% +Svoji! pjevanje! sirene !o'u tako zavesti !u"kar$a da bi u!ro sa!o da ih !oe slu"ati.Arib iznena*ena sjedne. Dopustio joj je prvi put da zaviri iza nje'ove za!i"ljene !aske. +0oji" li se3- na"ali se ona. +6oda.- 1olfra! je pre"ao preko njezina +ti- kao da !u se nikad drukije nije obratila. +&ada pjeva"- ree on kao da !u je to te"ko iz'ovoriti +ini se da vi"e ne!a razlika koje bi ljude !e*usobno dijelile - ni u staleu ni u vjeri.Htjela je ne"to od'ovoriti ali 'las joj je otkazao. I!ao je pravo i taj osjeaj nije ju nikada tako opsjeo. No kako je to !o'la znati3 1olfra! se vratio i unuo do nje. Nje'ova koljena ispod plavo' haljetka 'otovo su joj dodirivala ra!ena. Njeno ju ju po'ladio po vratu i ispod brade. .d to' dodira podi"li su je trn$i ali nije se branila. +9apjevaj jo" jedanputza!oli je on. Arib nije od'ovorila ni"ta kao da bi svaka 'lasna rije !o'la uni"titi njihovu iznenadnu prisnost. (oela je oklijevajui svoj lajali. :zne!irio ju je nain na koji ju je prito! 'ledao ali bio joj je jo" nela'odniji osjeaj "to 'a je taj po'led budio u njoj. ;udna uzne!irenost davala je njezinu 'lasu neuobiajenu jainu. 1olfra! se na'lo di'ne pa Arib zbunjeno zastane. :daljio se nekoliko koraka ne 'ledajui je. No opazila je kako !u se ruka vrsto ste'nula oko uzda nje'ova konja i to tako vrsto da su !u se o$rtali !i"ii ispod tijesna haljetka. Nekoliko dana poslije 4eodora ju je izvijestila kako je na"la pouzdana ovjeka za njihov bije'. Arib je staro' &ostasa ve jedanput vidjela na dvori"tu. 0io je to ilav "tur ovjek ali lukav poput lisi$e. Seljak !u je povre!eno povjeravao

89
www.bosnaunited.net

Chiarissima

svoje ulje da 'a !i!o $arine prokriju!ari u 5rku. Sljedee noi trebao je obje djevojke preba$iti u 5rku. &ada se Arib kroz te"ka vrata iskrala na $estu i krenula utrto! stazo! u borik u njoj je divljalo ne"to "to ni sa!a nije razu!jela. 9astajkivala je od straha a zati! potrala uzbrdo preko odrona sve dok se nije !orala sopui zaustaviti. Desno i lijevo od nje tlo je bilo prekriveno njenozeleno! proljetno! ve'eta$ijo!. Hitala je sve dok nije sti'la na istinu. 1olfra! je la'ano udario konja po slabina!a i on se frkui udaljio. 9ati! joj je po"ao u susret. +7to ti je3- upita je on. ;inilo se da osjea "to se u njoj do'a*a. +Ni"ta- od'ovori Arib od!ahnuv"i 'lavo!. +Nije istina.- .n joj za'ladi kosu vlanu od znoja slijepljenu na obrazi!a. .sjeaj bliskosti bio je tako jak da se Arib jedva oduprla elji da 'a za'rli. I predobro je znala kako je opasan svaki trenutak u takvoj blizini kalifove reziden$ije. Htjela se osloboditi. +Nisa! trebala doi.- .djedno! ju je poela optereivati nje'ova blizina. 1olfra! ju nije pu"tao. +&ako du'o e" jo" bjeati od to'a3- upita je ozbiljni! 'laso!. +7to tebi znai ?od to'a?3- uzvikne Arib. +4i ne zna" od e'a ja bjei!,.n joj vr"e stisne ruku. +4o je istina. Ne zna! i nisa! te za to ni pitao. No tebi se bije' pretvorio u naviku.Arib osjeti 'otovo nekakav strah od nje'a. Istodobno je do boli uivala u nje'ovu dodiru. 1olfra!ov stisak iznenada popusti. +(rije nekoliko dana pro!atrao nas je jedan vitez iz !oje' izaslanstva- prizna on. Arib je zastalo sr$e. +Ako te nastavi! vi*ati on e o to!e izvijestiti !oje'a $ara. 2azalska vjernost nije sa!o puka ast. 4o je obveza za $ijeli ivot. Ne !o'u je izbjei. &ad bih to uinio sve bih iz'ubio% obitelj i!etak ast.- Arib 'a je bez rijei 'ledala. +No tebe se ne !o'u odrei- ree 1olfra!. Nje'ove su ruke bla'o prelazile po rukavi!a njezina pokrpano' kaftana sve do ra!ena. +(o*i sa !no!,za!oli je. +4o je ne!o'ue i ti to zna",- potreseno odvrati Arib. : njoj su se sukobljavali strah i napeta enja pa 'a nije !o'la po'ledati. +&oje !jesto bih i!ala u tvoje! +rdu, uz tvoju obitelj ili - supru'u3+.nda u ja poi s tobo!.- 5las !u je bio odluan. +Nai e!o nekakav izlaz,- preklinjao ju je. Arib je zaarana 'ledala u nje'ove oi. +4o kae" sada- napokon ree i upre prst u nje'ov haljetak s jednostavni! zlatni! obrubo! 'latko vidrino krzno na sedlu !a -franaku no"nju. +A poslije3 &ad bude" ponovno !e*u svoji!
90
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ljudi!a3- 8edno! je potajno pro!atrala strane vitezove i !edu nji!a visoko'a starije' !u"kar$a koje!u su brkovi visjeli duboko ispod brade. .pazila je koliko je slian 1olfra!u pa joj je bilo jasno da ni"ta o nje!u ne zna. &oliko 'od joj je bio inae blizak u ono! trenutku bio joj je potpuno stran. +Ispriaj !i "to se do'odilo,- 1olfra! je pre"ao preko njezina pri'ovora. Arib od'urne nje'ovu ruku. +Ni"ta,- ponovi ona otresito. Htjela je ponovno otrati na i!anje. +)e$i !i istinu,Arib je stala. .ajniki se okrenula i iznenada povikala na nje'a% +Istina... 7to bi to trebalo biti3+7to je istina3- 1olfra! prevali nekoliko koraka iz!e*u njih i privue je k sebi. Arib je 'otovo udarila u nje'ovo toplo tijelo. 4aj dodir osjetila je snano poput udar$a. Nje'ove su ruke polako klizile njezini! le*i!a i kosi. Izno"ena pustena kapa pala je na travu. Aribino je sr$e divlje udaralo. /ijelo joj je tijelo 'orjelo od nje'ova !ilovanja. ;inilo joj se da nestaju 'rani$e njezine du"e. (ribliio je svoje usne njezini!a. Na koi je osjetila nje'ov ubrzani dah. Na'lo se oslobodi i pljusne 'a a on se tr'ne. &ao da nije bio si'uran bi li joj uzvratio udara$ ili je ponovno privukao s to! svojo! zastra"ujuo! stra"u. :sne su !u drhtale. +Ne diraj !e,- ree Arib tresui se. +Ne!oj !e vi"e nikad dirati,0ez daha sti'la je na seosko i!anje. 9bunjeno se pitala za"to je pljusnula 1olfra!a. Nije uinio ni"ta nedolino. 5otovo ni"ta. Sklopila je oi. (onovno ju je svladao osjeaj "to 'a je potaknuo nje'ov dodir. 9brkani slijed tonova i divljih i njenih oblikovao se u !elodiju. Arib je otvorila oi. &ao da je 'oni tisuu de!ona otrala je preko dvori"ta uareno' od sun$a u sjenik -svoje prenoi"te. Drhtavi! je ruka!a potraila u sjeniku 4eodorin papir i pero. (ero je letjelo preko papira pisalo rijei koje su je divlje ludo opsjele tonove koji su se isprepleli u neobinu strastvenu !elodiju. 4aj se trenutak prote'nuo u vjenost i potrajao sve dok je prsti nisu zaboljeli od napora na koji nije bila naviknuta i dok nisu po$rnjeli od $rnila. Arib je di'nula po'led. ;inilo joj se da se krovi"te sa staro! pauino! spustilo nie nad nju. Da"ana vrata nepri!jetno su se zatvorila uz "kripanje "arki a tada je zavladala ti"ina. Arib je skoila i kao da je 'one furije potrala natra' na !alu istinu. 9aprepa"teno je ustanovila i iznenada jasno spoznala za"to je pobje'la od 1olfra!a. 4eodora je i!ala pravo% sve "to je dotad s!atrala ljubavlju nije bilo ni"ta pre!a ovo! osjeaju. Nije !o'la bjeati u 5rku. .tii e s nji! posve svejedno ka!o i 'dje e se skrasiti. 2oli! te bubnjalo joj je u
91
www.bosnaunited.net

Chiarissima

'lavi 1olfra!e voli! te, 0ez daha je sti'la na istinu i ruko! pritisnula bok. ;istina ispred nje bila je pusta.

92
www.bosnaunited.net

Chiarissima

11
0izantski sa!ostan "uurio se podno breuljka u divlje! brdsko! krajoliku. 6ala 'ostioni$a priljubila se uza zid od lo!ljeno' ka!ena. 2ino je bilo jeftino pa je svatko ko'a je u $arstvu Haruna al-)a"ida !orila e* znao da kr"anski sa!ostani i!aju dozvolu za toenje alkoholnih pia. 1olfra! je pohitao unutra i 'otovo posrnuo preko psa koji je drije!ao u sjeni na pra'u. 5osti su sjedili na prostirka!a na podu a jedini ukras bila su u!jetniki izrezbarena vrata od $edrovine. 8edan redovnik projurio je !i!o nje'a s vre! vina. : poluta!i se doi!ao poput ustre ku'le a konopa$ oko halje sa!o "to nije puknuo. 0io je to vatreni Stefanos kako su 'a 'osti u "ali nazivali zbo' boje nje'ova li$a. :zdahnuv"i !ladi se =ranak naslonio na okvir vrata. 5odilo !u je doi !edu ljude. 1olfra! se skljokao na jednu prostirku i Stefanos !u bez pitanja napuni pehar ne !ije"ajui sadraj s vodo!. 1olfra! 'a je pohlepno iskapio pa po'ledo! preletio posjetio$e. Neke je poznavao - dvoji$u idovskih tr'ova$a koji su tr'ovali uz vino i nu'at te 5rka lisije' li$a koje'a je ovdje povre!eno susretao i koji je sitni! lukavi! oi!a pratio 1olfra!ov po'led. :nato rani! sati!a pripovjeda je priao svoje pripovijesti od!aknuv"i turban daleko s ela. 8edan osa!ljeni pijana$ sjedio je na uobiajeno! !jestu stra'a uza zid i zurio pred sebe. Dolazio je svaki dan popio nekoliko vreva vina i !arljivo se podri'ivao i naposljetku su 'a !orali izba$iti na $estu. Nije to bilo najbolje dru"tvo pa ni u ovo! trenutku. +...i tako se ple!eniti vezir Dafar strastveno zaljubio u kalifovu sestrudekla!irao je pripovjeda danas na 'rko! ali 1olfra! je znao da e on u jedno! trenutku iznenada prijei na arapski. +6e*uti! bilo je jalnih ljudi koji su veziru zavidjeli na naklonosti lijepe Abbase.5osti se 'otovo nisu obazirali na star$a. <e'ende o Ha-runu al-)a"idu priale su se posvuda u nje'ovu $arstvu. No 1olfra! 'a je slu"ao s pola uha. Nije !o'ao zaboraviti kako 'a je Arib 'ledala. &ada ju je dodirnuo svladao 'a je neopisiv osjeaj koji nije i!ao nikakve veze s povre!eni! prolazni! ui$i!a u naruju poneke slu"kinje. +8edan je od njih- nastavi pripovjeda +obavijestio o to!e kalifa Haruna. 9abrinut zbo' izdaje i Dafarova pona"anja pre!a ljubljenoj sestri Harun 'a pozove k sebi.- 9akolutav"i oi!a po'ledo! je pre"ao po prostoriji i izvukao
93
www.bosnaunited.net

Chiarissima

krivi sara$enski !a iz kori$a. +2jerni je vezir slutio kakva 'a sudbina eka ali nije od nje pobje'ao. Harun al-)a"id ubio je prijatelja vlastiti! ruka!a,Izbuljio je svoje duboko usa*ene oi i spustio !a na ili! ispred sebe. +Dafar je na sa!rti zahroptao% 5ospodaru nisa! povrijedio tvoju ast. )adije bih zario !a Abbasi u sr$e ne'oli je taknuo.+6a u njezino sr$e,- za'r!i netko u 'ostioni$i. &onate iz!e zatoptale su po podu od utabane 'line i oruje je zazveketalo. +4voj je vezir za$ijelo bio peder jer ja bih s!islio ne"to pa!etnije,- : 'ostioni$u su u"li vojni$i i na sav 'las zatraili vino. 8edan je snani! 'laso! ispriao ne"to na arapsko! vjerojatno estoku "alu jer su ostali prasnuli u 'rohotan s!ijeh. 1olfra! je iza njih prepoznao !r"av lik njihova vode. &alif 'a je tek nedavno pozvao ova!o s Istoka. No u tih nekoliko dana otkako je bio ovdje 1olfra! je u nje!u upoznao pouzdana ovjeka. +Hajdar ibn &avus- !ladi 'a =ranak vedro pozdravi. +Dra'o !i je "to vas vidi!,+7to va! se to do'odilo3- upita 'a a.in pri"av"i !u. S!je"kao se ali o"tre bore oko usta i nosa 'otovo se nisu ni po!aknule. Dao je znak vatreno! Stefanosu i sjeo. +Ne!ojte ni"ta 'ovoriti prijatelju. Ako !u"kara$ do*e u 'ostioni$u i iskapi pehar uvijek je uzrok ena.&ad je redovnik donio vojni$i!a vino pozdravili su 'a s 'lasni! uzvi$i!a. +Ne zna! ni"ta o va"oj ze!lji- ree 1olfra! ne obraajui pozornost na bune vojnike. +No vitez u na"oj ze!lji ne !oe ljubiti bezi!enu po'anku. .vo putovanje posljednja je pri'oda da svoje! $aru dokae! vjernost. (roi'ra! li je odba$it e !e.- 6o'ao je biti sretan "to &arlu ve odavno nije oti"lo pis!o koji! 'a se obavje"tava o nje'ovoj ljubavi pre!a Arib. (ri"ao i! je Stefanos. 6orao je zaobii pijan$a koji se pruio na podu i zadovoljno !r!ljao. (.in je prihvatio pehar. +&akve veze i!a djevojka s prise'o! va"e! 'ospodaru3 &upite je pa ete i!ati !ira.1olfra! zanijee 'lavo!. +.na nije robinja.8edan vojnik spotakne se preko pijan$a i isprui se na podu koliko je du' i "irok. Nje'ovi dru'ovi popratili su nje'ov pad 'ro!ko 'a is!ijav"i. .n ljutito di'ne !a da 'a blaeno! spavau zabode u trbuh nadut od vina ba" u trenutku kad se pijan$u oteo 'lasan prda$. 2ojni$i su pljeskali urlajui. ;ovjek se na$eri udari pijan$a no'o! i spre!i !a u kori$e. +8e li vas odbila3 Ne!ojte se zbo' to'a uzrujavati. 2eina ena kae ne, a !isli da), od'ovori af"in koji je usput pro!atrao prizor u svojoj blizini. +4i! vi"e ako poput neasne pjevai$e lakou!no raspla!sa strast u !u"kar$u.94
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9a'rijan vino! 1olfra! prije*e ruko! preko li$a. Danas se s !uko! !orao oduprijeti elji da jednostavno privue Arib u za'rljaj. : franako! $arstvu svaki bi vitez bez ustruavanja uzeo seosku djevojku kad bi !u se svi*ala. No kad je Arib zadrhtala pod nje'ovi! dodiro! ustuknuo je kao pred svetinjo!. +.na je...- ljutito je od'ovorio. +...nevina3 6oda. Ali nee ostati takva vjeno. Dakle za"to ne elite biti onaj koji e joj skinuti peat djevianstva3- /rte a.inova li$a razvukle su se u podru'ljiv os!ijeh. 1olfra! se di'ne od!ahujui 'lavo!. +9ar niste nikada bili zaljubljeni3Ne"to se pro!ijenilo u izrazu Hajdarova li$a kao da 'a je 1olfra! dirnuo u bolnu toku. Nje'ove su se usne razvukle u usiljen os!ijeh. +)adije ne bih vi"e nikada vidio Arib ne'o da je na ne"to prisili!- odluno ree 1olfra!. (.in nauli u"i. +Arib- ponovi on sa zani!anje!. +Neobina li i!ena, )ijetko 'a nalazi!o kod ena. (a koliko je 'odina toj va"oj djevoj$i3+Ne zna!- od'ovori 1olfra! srdit "to je uope 'ovorio o njoj. +;etrnaest !oda petnaest.+Dakle etrnaest- ree a.in bezizraajni! 'laso! i duboko pote'ne iz pehara.

95
www.bosnaunited.net

Chiarissima

12
&ad se Arib napokon vratila na !alo seosko i!anje sun$e se ve duboko spustilo na zapad. Sati!a je ekala 1olfra!a ali on nije ponovno do"ao. (olako je pri"la bunaru na sredini dvori"ta. (opla"ila je nekoliko koza koje su se !ekeui udaljile i pustila da joj hladna voda tee li$e! i ruka!a. Na nebo su se navukli ta!noljubiasti obla$i. :dar vjetra !eo je dvori"te! i ne'dje su se zalupila vrata. Iznad nje preletio je strvinar snano !a"ui krili!a. Aribin po'led slijedio je nje'ovu sjenu. 4opot kopita pri!orao ju je da se okrene. )uko! je za"titila oi. 8aha na doratu u"ao je kroz otvorena drvena vrata i prilazio joj. (ra"ina 'a je obavila blistavo! uto! pra"ino!. 1olfra! po!isli Arib. 9a$ijelo ju je traio ba" kao i ona nje'a. S!ije"ak joj se iskrade na li$e. Htjela !u je potrati ususret kadli se pra"ina sle'nula. Arib je zastala. <edena hladnoa oduzela joj je no'e. 'Selam, Arib- pozdravi je a.in. +(a ti si postala !lada ena.9a'ledala se u nje'a bez rijei. Nje'ovo blijedo li$e uske brade nije se pro!ijenilo sa!o su se bore desno i lijevo od nosa dublje urezale u nje'ovu kou. &ao u ono doba na sebi je i!ao $rni svileni haljetak i hlae s krzneni! porubo!. Arib se panino osvrnula. Dvori"te je bilo prazno sa!o je nekoliko koza brstilo suhi iak pokraj vrata. (.in je sjahao i pri"ao joj. :z!i$ala je pre!a bunaru sve dok nije udarila u ka!eni zid. +&ad sa! te posljednji put vidio bila si jo" dijete- ree on i pola'ano joj di'ne bradu. +(ostala si ljepoti$a- ustanovi on strastveno. (rsti su !u bili hladni i ne!ilosrdno joj stiskali li$e. +4ko bi to po!islio. : ono doba iz'ledala si 'otovo kao izrod pti$e 'rabljivi$e sa!a kost i koa.Strah je Arib oduzeo 'las pa je ostala bez daha za krik. 6o'ao je biti nasilan pre!a njoj a zati! je ostaviti da lei prerezana 'rla.+.stavi je Hajdare,(jin se tr'ne kad je 4eodorin 'las prekinuo ti"inu pa pusti Arib. Djevojka se borila da do*e do daha kao da ju je davio. .n se polako okrene pre!a 4eodori. &ajna se bosa pribliila iz sjenika. +Nisa! ni su!njao da e" poku"ati odvui Arib u )ej- ree on. +.ndje sa! vas iz'ubio iz vida. (oslije sa! uo od 4anda za dvije djevojke koje su nestale u
96
www.bosnaunited.net

Chiarissima

kurdsko! podruju. 0alh - )ej - 'orje 9a'ros - od!ah !i je bilo jasno "to planira".- Arib se tresla $ijeli! tijelo!. +(oznata !i je tvoja hrabrost- nastavi on obraajui se kajni. +Sto'a sa! se pre!jestio u Avasi! koji je s!je"ten na putu za 0izant. &ada sa! zati! uo za djevojku i!eno! Arib vi"e nije bilo dvojbe.+A !eni je poznata tvoja o"trou!nost- odvrati 4eodora. Iz li$a joj je nestalo posljednje kapi krvi ali je neustra"ivo prilazila. +0ez tvojih tra'aa iz 4anda ne bi nas nikada na"ao.(.in ju je od!jeravao. (lava kosa rasula joj se po le*i!a a na sebi je i!ala sa!o du'u ko"ulju. 4ako "iro! otvorenih oiju podsjeala je vi"e ne'o ikad na an*ela s bizantskih !ozaika. +(ro"lo je !no'o vre!ena ali ti se nisi pro!ijenila- ree on i iznenada doda hrapavi! 'laso!% +Ne nisi nikad bila ljep"a.+A tebi je lov is$rpio li$e- od'ovori 4eodora hladno. 0ila je vrlo visoka pa nije !orala di'nuti po'led pre!a nje!u. +7to 'od bio razlo' tvoje !rnje kalifova se !rnja nakon svih tih 'odina za$ijelo odavno u'asila.+)azlo' !oje !rnje3- Nje'ovo se li$e izobliilo kad je ponovio te rijei. Aribin po'led zau*eno je prelazio s 4eodore na a.ina i s a.ina na 4eodoru. .n je to opazio i ponovno se obratio kajni8 +Ne sa!o da si lijepa kao prije ne'o si i pa!etna. Nisi joj to nikada ispriala.- 5revito je obuhvatio srebro! ukra"eni drak svoje' bodea. +4voj te je 'njev zaslijepio- odvrati kajna. Stala je iza Arib i spustila joj svoju hladnu ruku na ra!e. +Harun al-)a"id nee ti zahvaliti ako !u sada dovede" Arib. (rozret e tvoju i'ru.Nje'ovo je !r"avo li$e poru!enjelo. +9a"to eli" po svaku $ijenu za"tititi ovu djevojku3 0ez nje si slobodna. Nije li to oduvijek bio tvoj san3- upita je pro!uklo. +Sjea! se kako si o to!e priala kad si posljednji put leala u !oje! za'rljaju.+(restani Hajdare,- pro$ijedi 4eodora. +8o" nije kasno.- (ri"ao joj je ali 4eodora je bila bra pa 'a je od'urnula i stala pred Arib. Ne!irni! je pokreto! poravnao svileni rukav ali nije se latio oruja. +Ako eli" ubiti Arib !orat e" ubiti i !ene- ree 4eodora drhtavi! 'laso!. +4ko kae da je eli! ubiti3- Sjene su se produile i padale na ajinovo li$e. (onovno je zavladao sobo!. (o'ledo! je polako obuhvatio Arib. : nje!u nije bilo udnje sa!o hladna pro$jena rtve. No to ju je prestra"ilo vi"e od svake

97
www.bosnaunited.net

Chiarissima

pohote. +I!a i dru'ih postupaka pre!a keri!a nje'ovih neprijatelja- pri!ijeti on. Arib je stisnula zube da ne vie. +Ako va! je od silno' jahanja preostalo jo" sna'e za to- od'ovori ona. 4eodora ju je u"utkala pokreto! ruke. +2oljela sa! te- ree ona. Njezin inae s!ireni 'las iz'ubio je vrstinu. +9na! da si i ti !ene volio. .va je djevojka nevina.(jinove su se usne otvorile ali nije uspio izustiti ni rijei. 5las !u je bio bezizraajan kad je napokon pro'ovorio% +(usti !e da pro*e! 4eodora.&ajna od!ahne 'lavo!. Srebrni drak bodea jo" je stajao netaknut na Hajdarovu pojasu. No nje'ovo je li$e popri!ilo blijedoutu boju. +Ne eli! te ubiti- ree on bezizraajni! 'laso!. +6orat e"- od'ovori 4eodora isti! tono!. Na nje'ovu usko! li$u isti$ale su se eljusne kosti. +6rzi" li je vi"e no "to si ljubio !ene3- upita 4eodora. Hajdarovo se elo orosilo kaplji$a!a znoja. )uke su !u zadrhtale. +6oli! te 4eodora !akni se,- pro$ijedi on pri'u"eni! 'laso! prije*e ruko! preko li$a i brzo se udalji nekoliko koraka. 9ati! se vrati i zaustavi tik ispred 4eodore. +6akni se,- vikne on izobliena li$a. 5las !u je zvuao zdvojno onako kako Arib ne bi od nje'a oekivala. +(rokleta bila !ii se,&ajna se nije po!aknula ni za pala$. (.in ju je htio silo! od'urnuti. Arib je potrala !i!o njih i zaustavila se bez daha izvan a.sinova dohvata. Ne"to je bljesnulo u 4eodorinoj ru$i. Nje'ova je ruka refleksno pose'nula za pojas. Arib je kriknula. .n je izvukao bode te hitri! pokreto! zabio oruje 4eodori u sr$e. 4eodora se na'lo okrenula od estine uboda. : nevjeri$i je po'ledala niz svoje tijelo. Ispod njezine lijeve dojke "irila se ta!na !rlja. Hajdar je jo" drao srebrni drak bodea a iz!e*u nje'ovih prstiju potekla je krv. 4eodora je di'nula po'led pre!a nje!u. Njezina je ruka 'revito stisnula nje'ov rukav i ono "to je u njoj drala palo je na ze!lju. 0io je to stakleni a!ulet. &api krvi padale su na pra"no do i na staklenu sliku 0o'orodi$e. 4anki $rveni !laz krvi potekao joj je iz punih usana. (.in je spustio bode kao da je tek tada bio svjestan svoje'a ina. (reneraeno je zurio u ikonu na ze!lji a zati! u svoju krvavu ruku. Drhtao je. Arib je nije!o 'ledala kako se 4eodora ru"i. Hajdar ju je uhvatio oko bokova i njeno spustio na ze!lju. 9ati! je kleknuo pokraj nje i ne"to "aptao. 4eodora je stenjala. &rvavi! prsti!a 'ladio ju je po obrazu uhvatio je za ruke i od!ahivao
98
www.bosnaunited.net

Chiarissima

'lavo!. Hvatala je dah i u 'ru se uspravila. &rvava pjena navrla joj je iz usta a tada je njezino beivotno tijelo klonulo. Hajdar joj je sklopio oi i po'ladio je po kosi. Nadvio se nad nju i usna!a dotaknuo njezina usta oblivena krvlju. Arib je na trenutak ostala kao prikovana. 9ati! je sva zdvojna kriknula i ba$ila se na a.ina kao opsjednuta. 5ipko poput pantere na'lo se okrenuo pre!a njoj i z'rabio je izvjebani! zahvato! za ruke. (oku"avala se osloboditi ali on ju je ne!ilosrdno drao prikovanu za svoja prsa. .sjetila je kako joj jo" topla krv s nje'ove odjee prlja li$e. Cutjela je vrsto tijelo svoje' neprijatelja. Njezini krikovi iz'ubili su se u pri'u"eni! je$aji!a. : bespo!onoj pani$i njezini su udovi o!litavjeli dok ju je vukao pre!a svoje! konju.

99
www.bosnaunited.net

Chiarissima

13
5ust di! dopirao je do Arib u nosilj$i. ;ula je 'lasove. 4ake su klopotale ne'dje je njakao !a'ara$... 0ili su to zvui pro!etne uli$e. Nadi'nula je ili! koji je sluio kao zavjesa i po'ledala van. Deve su se probijale kroz usku uli$u iz!e iz!e*u niskih da"ara. &roz otvorene ulaze !o'la je razabrati kako !u"kar$i iznad zadi!ljenih o'nji"ta napuhuju uarene 'rude zati! ih oblikuju lopati$a!a i odlau da se ohlade. Na rubu $este 'o!ilale su se "arene bo$e a"e i trbu"asti flakoni. Dje$a su !a"ui trala iza karavane a ene s te"ki! krazi!a vode raz!jenjivale su novosti. 9bo' njihovih znatieljnih po'leda Arib je spustila zavjesu. )it!ina buka bezbrojnih !ijehova i pi"tanje vrue' stakla odavali su da to obrtniko naselje pripada vee! 'radu. 9a$ijelo su sti'li u )akku. Aribini prsti sklopili su se oko 4eodorina stakleno' a!uleta. 9audo a.in pro"li tjedan nije bio nasilan pre!a njoj. &ao da je 4eodorina s!rt ne"to u nje!u pro!ijenila. : svako! sluaju nije pokazao ni"ta od svoje okrutne ironije koje se ona strahovito bojala. 6ora joj uspjeti 'ovoriti s Haruno! al-)a"ido! zdvojno je raz!i"ljala Arib. &alif !oe biti neprijatelj njezine obitelji ali ne !oe osjeati istu nepo!irljivu !rnju kao a.in. I najsiro!a"niji od nje'ovih podanika !o'ao 'a je !oliti za pravdu. Arib zakopa li$e u ruke. 0ez 4eodore osjeala se potpuno napu"teno!. (et 'odina kajna je bila vrst putokaz na njezini! lutanji!a. Nosili su je njezin s!ijeh i njezino pjevanje. 0i li 4eodora jo" ivjela da se ona nije susrela s 1olfra!o!3 :vijek je ponovno osjeala nje'ove ruke u svojoj kosi i koa joj je 'orjela. 2ani je netko ne"to viknuo i ona ponovno di'ne ili! da po'leda van. (rilazili su vrati!a ukra"eni! orna!enti!a. (.inovi ljudi raz!ijenili su nekoliko rijei sa stra-aro!. ;inilo se da ih oekuju jer su se te"ka eljezna krila otvorila i oni su pro"li kroz vrata. Sjedalo se jako zanjihalo deva je riknula pa je Arib shvatila da je ivotinja kleknula. 8edan vojnik poku$ao je izvana na nosiljku. Svezala je koprenu koju su joj dali sa ensko! odjeo!. 9ati! je skupila hrabrost i spustila se s nosiljke. Arib se zbunjeno o'ledala. Nestalo je buke i di!a a u!jesto njih "irio se za!a!ni !iris $vijea. 6jesto na koje! je deva kleknula bilo je poploeno !ra!oro!. .ekivala je pro!etno dvori"te plaeniko' 'arnizona ali ispred
100
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nje "irili su se prostrani vrtovi. 2ojnik joj je do!ahnuo da 'a slijedi. 7tukaturo! ukra"eni zidovi velianstvene palae okruivali su bujne ras$vjetane 'redi$e i zdena$. Na z'radi su se otvarali prozori za"tieni re"etka!a a na ulazu od ruiasto' !ra!ora pojavio se jedan eunuh. I!ao je $rni svileni turban i du'u $rnu ko"ulju s prorezo! na vratu koju je pridravao skupo$jeni pojas durra;a, dvorska no"nja Haruna al-)a"ida. Arib su od olak"anja navrle suze na oi. .ito je i a.in slu"ao zapovijedi. 0ila je u kalifovoj palai. Hare!ska odaja u koju ju je doveo ne ba" priljiv eunuh bila je na!je"tena zapanjujue rasko"no. (od su prekrivali skupo$jeni sa'ovi iz Hire. : stranje! dijelu odaje bio je tape$irani leaj sa svileni! jastu$i!a. 2aze s rijetki! $vijee! krasile su ni"e obrubljene "tukaturo! a zidove stakleni !ozai$i. Srebrna posuda s u'ljeno! bila je pripre!ljena za hladne dane. S baklji se "irio za!a!ni !iris a!bre a na prostir$i je stajala zdjela sa zreli! breskva!a. Ni"ta nije dalo naslutiti da je Arib zarobljena. Harun al-)a"id pobrinuo se da s njo! postupaju pri!jereno njezinu staleu. A kada se kalif zauzeo za nju nije joj prijetila opasnost od a.ina. Starija robinja donijela joj je isto rublje i odjeu. +8e li !adim bio neljubazan3upita ona. +Neka te to ne s!eta. .n je bio biskup ili ne"to slino prije ne'o "to su 'a prodali tr'ov$i roblje!. Nije to do danas zaboravio. No bijeli su eunusi danas rijetki- ree i zlurado se nas!ije bezubi! usti!a. +7to e biti sa !no!3- upita Arib pla"ljivo. +Hoe li !e kalif saslu"ati3+.n zna da si ovdje- od'ovori ena briljivo slaui odjeu i spre!ajui je u "krinju sa srebrni! okovi!a te stane od!jeravati Arib. +(o*i najprije u !amom. .vakva !u nipo"to ne !oe" na oi.Arib je s olak"anje! dopustila da je ena odvede u kupali"te. 7to ostavi bolji doja! na Haruna al-)a"ida to prije e joj ukazati !ilost. <ijepo pona"anje ili ak dvorska etiketa nisu nikada bili njezina jaka strana a nakon svih tih 'odina bila je u to!e sve !anje si'urna. 0amom je bio u prize!lju palae. Sada u kasno prijepodne bio je potpuno prazan. 9bo' $rno poploeno' poda doi!ao se poput "pilje. No na zidovi!a i kupoli prostorije za od!or lepr"ale su bajoslovne "arene pti$e kroz bajkovite pra"u!e. Arib se htjela diviti to! slikarstvu ali stari$a ju je pourivala. (okazala je djevoj$i !jesto na su..i s lijeve strane i zapovjedila joj da skine odjeu. Arib ju je poslu"ala i dopustila eni da joj !ali! o"tri! noe! odstrani dlai$e s tijela. &ad je stari$a veliki! kano! obojeni! ruka!a dodirnula njezinu stidni$u htjela je ustuknuti ali robinja ju je vrsto drala. +4i si doista
101
www.bosnaunited.net

Chiarissima

potpuno zapu"tena- ree ona tresui 'lavo! i la'ano udari djevojku. +4i jo" nikada nisi skidala dlai$e zar ne3Djevojka je posra!ljeno 'ledala u pod. Stari$a je odloila noi i donijela tanjur s nekakvo! ukasto! !aso!. :zela je dio te !ase pro!ijesila je i Aribine no'e pre!azala to! ljepljivo! !aso! koja je !irisala na "eer i li!un pa ju je na'lo str'nula. Arib je upla"eno kriknula. 9a!ahnula je ruko! da udari stari$u ali ona joj je vrsto uhvatila ruku. +(a ti e" !i oderati kou,- poali se Arib. +6a ne!oj se prene!a'ati- od'ovori robinja. +Dlakava si kao !aj!uni$a. Ne !oe" takva ostati.Arib je stisnula zube i pustila spretne ruke da rade po njoj. 4rajalo je to $ijelu vjenost. )obinja joj je odstranila dlai$e s $ijelo' tijela. Arib bi najradije vri"tala kad joj je upala dlai$e s najosjetljivijih dijelova tijela. No inilo se da bestidna ena posveuje posebnu panju ba" ti! dijelovi!a tijela koja se Arib sa!a ne bi usudila ni taknuti. 7to se djevojka vi"e trzala od nela'ode to se ena vi"e s!ijala i te!eljitije radila. Arib je odahnula kad je stari$a napokon bila zadovoljna. Natrljala ju je li!unovi! soko! i Arib se zaudila kako joj je koa odjedno! !ekana. )obinja ju je o!otala runiko! oko bokova a zati! ju je kroz krivudav $rnobijelo poploen hodnik odvela u utrobu kupali"ta. (re"le su sredi"nju okru'lu prostoriju i u"le u odaju lijevo. Arib je sjela pokraj ka!eno' bazena uza zid. Stari$a je zahvatila vodu srebrno! kutljao! i polila djevojku. Izlijevala je na nju jednu kutljau za dru'o! tako brzo da je Arib jedva uspijevala doi do daha. Hvatala je dah tiho psujui a to je stari$u jo" vi"e potaknulo na te!eljitost. &ad je 'otovo po!islila da e se udaviti ena je prekinula posao. &roz okru'lu prostoriju Arib su odveli u parnu kupelj na dru'oj strani. .ndje u !a'li pare ostavili su je na trenutak sa!u. Naslonila je 'lavu na zid i sklopila oi. 4ek sada je opazila poslije svih strahova i naprezanja koliko je u!orna. .sjetila je kako joj se znoj i pra"ina slijevaju niz tijelo. (ospano je slijedila jednu kaplji$u koja joj se kotrljala niz vrat te iz!e*u dojki a zati! i"eznula u runiku iz!e*u bokova. Nekakav "u! tr'nuo ju je iz polusna. Arib je upla"eno poskoila ali bio je to sa!o prodor novo' naleta pare. 9ati! se ponovno pojavila slu"kinja. .dvela je Arib natra' u kupaoni$u i poela je sapunati po $ijelo! tijelu. Arib bi se radije bila sa!a oprala ali !o'la je za!isliti "to bi nova prituba !o'la prouzroiti pa je odluila "utjeti. >ena ju je polijevala vodo! iz dru'o' bazena s dodatko! !irisne esen$ije i Arib je poela uivati u toj pro$eduri. &oliko je pro"lo vre!ena otkako nije iskusila
102
www.bosnaunited.net

Chiarissima

takvu u'odu, (oslu"no je sa'nula 'lavu dok joj je stari$a prala kosu ruino! vodi$o!. 7irila je nosni$e da udi"e te !irise. Dokju je ena !asirala rukavi$o! od kozje dlake Arib se s uivanje! prepustila kruni! pokreti!a. Sklopila je uzdi"ui oi i osjetila kako joj koa bridi ispod hrapave rukavi$e. >ena ju je zati! ponovno isprala i odvela u prostoriju za od!aranje u kojoj ju je jedna robinja natrljala ulje!. Arib je upijala !iris jas!ina. Naposljetku su joj poupali obrve i kosu uvili kovralo!. Arib se osjeala kao preporo*ena. Slu"kinja joj je dala novu odjeu. .prezno ju je po'ladila. ;inilo joj se kako je 'otovo "teta da je odjene. Svila joj je !ilovala kou. Nehoti$e je ruka!a polako pre"la niz tijelo uivajui u svojoj nevinoj enstvenosti. (rvi put osjeala se u'odno u enskoj odjei. 6irno je stajala dok ju je slu"kinja "!inkala izbjeljivala joj zube s!jeso! tu$ane soli i drveno' u'ljena i !anikirala je. Napokon joj je stari$a pruila zr$alo pa je Arib zapanjeno u'ledala svoju sliku u nje!u. 5ledala ju je lijepa !lada ena. (apue su joj bile optoene dra'i! ka!enje!. .djea - hlae i skupo$jeno vezeni kaftan - isti$ala je njezin vitki lik i bla'o na'la"avala njezine obline. Arib je opipavala brokat i zaobljene rubove dra'ulja na pojasu. 2je*e joj je prekrivao zlatni puder dajui njezini! ta!ni! usko poloeni! oi!a blistav sjaj. :sne i obrazi bili su obojeni $rvenilo! a zubi blistali od bjeline. /rna kosa kovrala se do ra!ena i blistala poput oniksa. 0ila je prekratka za dvije po!odne pleteni$e sprijeda pa ih stari$a nije isplela ne'o joj je oko ela privrstila vrp$u optoenu dra'ulji!a. .ko vrata joj je stavila o'rli$u od jantara a zlatne narukvi$e krasile su joj rune z'lobove. Arib je oarano i netre!i$e pro!atrala svoj odraz u zr$alu. +Iz'leda! kao hurija u raju,- ree. Stari$a se nas!ijala. 2rat i rune z'lobove la'ano joj je na!irisala parfe!o! od jas!ina i djevojka je sva oarana o!irisala ta !jesta. &ad bi je sa!o 1olfra! !o'ao vidjeti ovakvu, )obinja se po!aknula nekoliko koraka unatra' i od!jerila je. +4akva ve !oe" doi kalifu pred oi.+2idjet u 'a3+;i! nade vre!ena.Arib odahne i pode za njo! ponovno u svoju sobu. &asnije te veeri 'ledala je kroz drvene re"etke u prostrano dvori"te. Dolje su se s!ijali i pijanevali oito kalifovi 'osti. Do nje su dopirale pjes!e i 'lazba. Arib je ula neiji uzvik% +Daj da ne"to uje!o Abu Isa,- 8edan je !u"kara$ zapjevao svijetle boje 'lasa ali ipak !u"ki. Arib je ushieno slu"ala. Sjetila se

103
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4eodorine pjes!e. ;eznula je za njo! i za 1olfra!o!. Suze su joj se slijevale li$e! ali 'lazba ju je ipak !alo utje"ila. Iza njezinih leda otvorila su se vrata. Arib obri"e li$e okrene se i bez rijei po'leda posjetitelja. 2idjela 'a je sa!o jedanput jo" kao !ala djevoji$a ali od!ah je prepoznala Haruna al-)a"ida. : !e*uvre!enu je za$ijelo pre"ao etrdesetu. 4a!na kovrava kosa virila !u je ispod $rno' turbana na koje! je blije"tao veliki s!ara'd. &o"ulja i hlae bile su od najfinije' laneno' platna a $rna durra;a od skupo$jene svile. (ovrh nje nosio je burdu, o'rta od plavo' i zlatno' brokata znak nje'ove vlasti. Arib vi"e nije raunala na to da e je on jo" danas pri!iti a jo" !anje na to da e je Harun al-)a"id sa! potraiti. I to je doista bio kalif koji je preodjeven u obina ovjeka jahao uli$a!a. .n zatvori za sobo! vrata. (una strahopo"tovanja ona se ba$i pred nje'a na pod i elo pritisne na prostirku. +Ne!oj djevojko,- &alif se sa'ne i podi'ne je. Arib zapne za oko kako se on oprezno kree - kao da 'a ne"to boli. Sjetila se da joj je 1olfra! rekao kako 'a !ui eluana bolest. No bio je vitak i snaan. +9nai ti si Arib Anasova ki.- Nje'ov je 'las bio visok i !alo rezak. 5ovorio je perzijski i Arib se sjeti da se on rodio u )eju. Nje'ova se $rna brada isti$ala na svijetlo! li$u izbijeljeno! skupo$jeni! !asti!a. +6oji su eunusi 'ovorili istinu. <ijepa si kao pun 6jese$.- Nje'ove duboko usa*ene oi bile su na"!inkane ku!lom zbo' koje' su se doi!ale po!alo sablasno. +6oli! za !ilost- ree ona odluno. +Hoete li !e saslu"ati3+Nada! se da si sa svi!e zadovoljna- ree on leerno i pokae prostoriju. Arib spusti 'lavu. (oslije svih 'odina provedenih !edu no!adi!a bilo joj je te"ko 'ovoriti poput dobro od'ojene !lade ene. +4o je vi"e no "to bih se usudila nadati se a!ir al"mu;minin. 2a"a velikodu"nost najdublje !e posra!ljuje.- 4e rijei zvuale su joj neprirodno ali nije se znala drukije izraziti. +4o je naj!anje i!e bih !o'ao zaduiti lijepu djevojku- od'ovori kalif. +Sjedni i priaj !i o sebi.- .n joj ruko! pokae su..u, i ona poslu"no sjedne na pojastuenu klupu. +Iza tebe je pustolovno putovanje.Arib obri"e suzu olak"anja i prito! raz!ae $rnu "!inku oko oiju. Harun al-)a"id izvue svileni rupi i bla'o joj obri"e li$e. Iznena*ena Arib dopustila !u je tu 'estu ponovno ispunjena nado!. 0io je to kalif koje'a je znala iz pria.

104
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+;esto sa! poeljela da ono zavr"i ali bilo je i !no'o lijepih z'oda.(o!islila je na 1olfra!a. 8e li sti'ao u )akku i je li se s!jela usuditi i za!oliti kalifa za susret s nji!3 Harun al-)a"id oti"ao je u stranji dio odaje i vratio se s dvije a"e vina. (ruio joj je jednu i prito! je na nje'ovu prstenjaku zablistao dija!ant. +(opij ovo,- Arib od!ahne 'lavo!. +)adije ne bih !no'o hvala. 9a va" zahtjev potrebna je bistra 'lava.Izraaj nje'ovih na"!inkanih oiju pro!ijenio se a $rte nje'ova bljedunjava li$a postale su o"trije. +(ij,- ponovi on spustiv"i a"u na stoli od ada. Na"ao se pokraj nje prije ne'oli je shvatila "to na!jerava. Skupljenih obrva on ju je z'rabio za vrat. +9ar nisu ula "to sa! 4i zapovjedio3 (ij,- (ritisnuo joj je a"u na usne tako jako da ju je zaboljele 5utala je brzo i osjetila kako joj tekuina preko brade kapa na skupo$jenu odjeu. Htjela se obraniti ali on joj je silo! ulijevao vino u usta. Napokon se a"a ispraznila. Arib je sopui obrisala usta i upla"eno di'nula po'led pre!a nje!u. Alkohol joj je za'rijao ile a sr$e joj je divlje tuklo. Harun al-)a"id odloi a"u. /rte nje'ova li$a opusti"e se kao da se ni"ta nije do'odilo. +4ako je dobro- ree on !irnije. +0ude" li slu"ala nee" se !orati nie'a bojati.- .n se spusti do nje a iz nje'ovih usta zapahne je dah trulei pa je nehoti$e ustuknula na su..i. +)ekli su !i da si jo" djevi$a.- 5ladio ju je po li$u a zati! se nje'ova ruka stala spu"tati. Htio joj je razvezati pojas. +Ne- pro"tenje Arib. .slobodila se i brzo se udaljila nekoliko koraka. Harun al-)a"id nije po"ao za njo!. +)az!isli djevojko "to odbija". Noas ti zavidi svaka ena u !oje! $arstvu.- Arib je tako estoko od!ahnula 'lavo! da su joj !ekani uvoj$i pali na elo. +Ne,- ponovi ona tihi! ali odluni! 'laso!. .n se polako di'ne i pri*e joj. +4i odbija" svoje' vladara3Arib je osjeale otku$aje sr$a sve do vrata ali izdrala je nje'ov po'led. +.dbija! ono "to ni !oj vladar ne s!ije zahtijevati. 8a sa! ki 0ar!akida nisa! robinja..braz !u je zadrhtao. (re$izno naznaene obrve ponovno su se skupile i na nje'ovu se elu o$rtala oko!ita bora. /rvenilo !u je navrlo u li$e a na vratu su !u iskoile tetive. Arib se borila protiv potrebe da !u uz!akne. .n iznenada sle'ne ra!eni!a. +&ako hoe".Arib odahne. 6oda je oekivao njezino protivljenje pa ju je sa!o htio isku"ati3 .n se okrene pre!a vrati!a i vikne nekakvu zapovijed na arapsko!.

105
www.bosnaunited.net

Chiarissima

: odaju u*e eunuh. Iz dvori"ta je dopirao neiji s!ijeh. +Sredi !alu bar!akidsku drolju,- dovikne netko. Arib se tr'nula. (rijetei os!ijeh zatitrao je na Al-)a"idovi! usna!a. (rivukao ju je k sebi. .tr'nula se ali eunuh je ve bio uz nju. 2isok jak !u"kara$ z'rabio ju je za ruke odvukao do kreveta i bez po !uke ba$io je na jastuke. Arib je prodorno kriknula. Dovikivanja iz dvori"ta ko!entirala su njezin krik i ona se s!rtno upla"ila. : nije!o! oaju poku"ala se osloboditi ali eunuh ju je nepopustljivo drao za ra!ena. :"ao je jo" jedan !u"kara$ - a.in. +6oja se robinja opire3- upita on bezizraajni! 'laso!. Aribino je sr$e zastalo. Harun al-)a"id pri*e krevetu. +.ito i bar!akidske keri !isle da su !oje elje puste brbljarije- pro$ijedi on i na'ne se preko nje. (onovno je zapahne s!rad trulei iz nje'ovih usta. +No i ti e" osjetiti !oju !o.Arib se sledi kad je shvatila% nje'ova !rnja pre!a njezinoj obitelj nije se nikad u'asila. (ravda na koju je i!ao pravo i najnii od nje'ovih podanika nije vrijedila za bar!akidsku ker. (.in ju je netaknutu doveo u )akku sa!o iz to' razlo'a. 0oe daj !i da u!re! nije!o se !olila Arib. .ajniki se ba$akala i stala ruka!a i no'a!a udarati oko sebe. 4ada je na vratu osjetila o"tri$u bodea. (.in se na'nuo nad nju. S!irila se ne usu*ujui se ni disati. +.nda "to je sada s tvoji! ponoso!3- "apne on. +6oe" biti !irna ili se braniti. 0iraj - ivot ili s!rt. Sa!a odlui,Arib se ska!enila. Harun al-)a"id rastvori joj odjeu i podi'ne iznad kukova. 4r'nula se kao od udar$a kad joj je hladan zrak dotaknuo kou. .n razvee pojas na hlaa!a i hlae !u skliznu niz no'e neobrasle dlaka!a. .na pri'u"eno zastenje kad je nje'ovo nabreklo spolovilo zadrhtalo iznad nje. )uko! puno! prstenja obuhvatio je svoje di'nuto spolovilo. +Nauit u te tko je tvoj vladar i 'ospodar,- prosike on. Arib zdvojno okrene 'lavu. Hladan elik ne!ilosrdno joj je pritiskao vrat. : njoj se sve 'rilo. Harun joj je obje!a ruka!a silo! raz!aknuo no'e. (rodorni !iris nje'ova parfe!a prodro joj je u nos. Na sebi je osjetila nje'ovu teinu. Ne"to tvrdo u'uralo joj se s unutarnje strane bedara a zadah iz nje'ovih usta oduzi!ao joj je dah. Arib je upla"eno soptala. 5u"ila se a tada osjetila i stra"an bol u utrobi. I!ala je osjeaj da joj se tijelo raspada. Htjela je kriknuti ali 'las joj nije pre"ao preko usana. Stenjala je i borila se da do*e do daha. Iz dvori"ta je prodirao 'lasan s!ijeh. Njezin je !uitelj ponovno navalio ovaj put dublje. &riknula je ali on joj nije dao vre!ena za disanje. Nije prestajao brutalno! silo! prodirati u njezino tijelo. Iz'ubila je osjeaj za vrije!e. 8edini djeli
106
www.bosnaunited.net

Chiarissima

stvarnosti koji je opaala bilo je nje'ovo li$e iznad nje. Nje'ov izoblieni os!ijeh. ."tar !iris nje'ova parfe!a. .djedno! je stao i povukao se s nje. Arib je $viljela. Ne"to vrue teklo je u tanko! !lazu njezini! bedro!. .sjetila je !iris krvi. 9a$ijelo je sve zavr"ilo. .na 'a upla"eno po'leda. Nije si"ao s kreveta ne'o je ostao kleati iznad nje. <i$e !u je bilo blijedo i napeto. )uko! priti"ui trbuh duboko je udahnuo dva-tri puta. Hladna o"tri$a jo" joj je bila vrsto priljubljena uz vrat. Harun al-)a"id je odahnuo. .brisao je falus uprljan krvlju a zati! ponovno us!jerio po'led na"!inkanih oiju u Arib. Htjela je uz!aknuti ali on ju je vrsto drao za kukove i ba$io se na nju. (onovno je silo! prodro u njezino razrovano tijelo i ona je ponovno vrisnula. Silovito je prodirao u nju u brzo! slijedu. Arib se za$rnjelo pred oi!a vi"e nije i!ala sna'e za vikanje. ;inilo joj se da je izvan to'a iz!ueno' tijela. Njezin je !uitelj zastenjao. 5revito se u'urao u nju a nje'ova slina kapala joj je po li$u. Napokon ju je pustio. 5otovo u'u"ena i kao kroz koprenu Arib je osjetila da se Harun al-)a"id di'nuo s nje. 7irio se jak zadah stran i odvratan. Iz!e*u njezinih no'u tekla je na plahtu topla tekuina. (.in je !aknuo bode s njezina vrata. +#to vidi",ree on hladno. 0ol je divljala u njezinoj utrobi. Arib je stenjui privukla no'e ali od to'a joj je bilo jo" bolnije. 2onj nje'ova znoja zadah parfe!a krv i nje'ovo sje!e zalijepili su se na nju. 0ilo joj je !uno. :pla"eno 'a je po'ledala kroz poluzatvorene oi. No inilo se da !u je dosta. Harun je bez rijei pose'nuo za runiko! koji !u je pruio eunuh i obrisao !lohavo udo. (onovno se uhvatio za trbuh. +I!ate li opet 'reve3- upita eunuh. +Da pozove! lijenika3- Harun al)a"id nije!o ki!ne 'lavo!. +Nije udno ovo je bilo naporno- na$eri se eunuh. +6ala stenje kao ro*ena kurva.+Darovat u va! je kad 'od poelite- ree a.in ravnodu"no. &alif joj doba$i po'led. Arib stisne zube da zadri suze. 4aj je ovjek nee vidjeti kako plae odlui ona. S izrazo! 'a*enja na li$u Harun al-)a"id vrati eunuhu krvavi runik. +Neree on intona$ijo! koja ju je ponizila vi"e od sve'a "to se prije do'odilo. +Daruj je !ojoj eni. 9ubejda e ve s!isliti "to e s njo! poeti.- &alif se zati! ponovno obrati eunuhu% +4akve jake 'reve nisa! jo" dosad i!ao. 6ora! lei prije ne'oli obavi! gusl. (ozovi lijenika i neka !i poslije obredno' pranja dade

107
www.bosnaunited.net

Chiarissima

lijek koji !i je dao pro"li put.- Izi"ao je iz odaje ne okrenuv"i se. 2rata za !u"kar$i!a zatvorila su se uz tihi "kljo$aj. Arib je prazna po'leda zurila u strop. B tebi ovisi ast tvoje obitelji, iznenada su joj sinule 4eodorine rijei kroz 'lavu. B tebi% B tebi% 0ilo je to 'ore od boli. Arib se ba$ala po svilenoj plahti 'u"ei se u je$aji!a. 4i si okaljala ast svoje obitelji% vikao je 'las u njoj. 9a"to nije izabrala s!rt3 (roeta iznenadno! !rnjo! zarila je nokte u kou i svo! ih sna'o! povukla pre!a dolje. &rv joj je potekla li$e! ali 'otovo nije osjeala bol. &ou joj je prekrivao nje'ov znoj a iz!e*u bedara lijepio se s!rdljiv izljev sje!ena. : njoj se "irila nekakva neobina odbojnost pre!a to! silovano! tijelu. Arib se 'adila sa!a sebi. S !uko! je povratila. >u se izlila na svilenu plahtu ali ona nije ni di'nula ruku da obri"e usta. 6u"kar$e su dolje pri!ili s 'lasni! uzvi$i!a. No ops$eni opisi i 'lasne po'rde jedva su dopirale do nje. .sjeala je oajniku potrebu da se opere ali svaki joj je pokret bio nadasve bolan pa je ostala leati. Sve joj je bilo !utno kao u !a'li. Njezina nutrina kao da je bila !rtva. +:zela 'a je kao kurva,- ula je a.inov 'las. +8este li uli kako stenje3- Njihov se s!ijeh orio i dopirao do 'ore. Arib se polako uspravila. )asku"trana kosa pala joj je na elo. )ukavo! je obrisala bljuvotinu krv i slinu s li$a. 6orala se jako svladati da to uini ali ne"to joj je dalo sna'u% !rnja. 6rnja pre!a Harunu al-)a"idu ali vea pre!a ovjeku koji ju je netaknutu predao njezinu s!rtno! neprijatelju. 0olje bila nadasve jaka pa joj je ponovno pozlilo. No u to! trenutku je znala da eli nastaviti ivjeti. >ivjeti. &ako bi se jedno'a dana osvetila ajinu.

108
www.bosnaunited.net

Chiarissima

K jiga druga Kurti!a a

109
www.bosnaunited.net

Chiarissima

'<jubav prema robinjama pjevaicama opasna je. +na mukarca zadovoljava kao nita drugo na svijetu. *o kajna gotovo nikada ne misli ozbiljno kad je rije o njezinoj strasti niti se gotovo nikada ne predaje ljubavi cijelim srcem. #o prirodi te$i samo za tim da svojoj $rtvi postavi zamku.) Al-Dahiz

110
www.bosnaunited.net

Chiarissima

"rvi dio

111
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1
Iste noi nad sa!ostan u 'orju 4aurus nadvili su se $rni obla$i. Iz 'orja koje je pro'utalo svako svjetlo puhao je hladan vjetar. Srebrnkasto li"e "u"talo je u !aslini$i!a. 6rani bede!i uzdizali su se kao na utvrdi iznad doline a tornjii od lo!ljeno' ka!ena jedva su se nazirali u ta!i. <judi i stoka sklonili su se iz!e*u zidina. : sa!ostanskoj 'ostioni$i vladala je duboka ti"ina. Sluinad je odavno spavala u velikoj dvorani a i vitezovi franako' izaslanstva spavali su u prostoriji koju su i! pripre!ili. 1olfra! von Aue prenuo se s kriko! iza sna. Sjedio je na krevetu. 0io je zadihan a nje'ova prsa oblivena znoje! dizala su se i spu"tala. Ne snalazei se zurio je u ta!u. Do uha !u je doprlo tiho stenjanje. (ose'nuo je za uljani$o! pokraj svoje postelje. Iako je prostorija bila !ala slabo je svjetlo jedva osvjetljavalo ta!u. &roz prozor do nje'ova uz'lavlja povre!eno je ulazila !jeseina i ba$ala blijedo svjetlo na krevete od 'rubo tesane borovine. &ako su bili na'urani jedan do dru'o'a uza zid u sredini je ostao prazan sa!o uzak prolaz. Na postelji pokraj sinove <a!pre$ht von Aue okrenuo se na dru'u stranu. 1olfra! je polako pre"ao ruko! preko rasku"trane kose i duboko disao. :inilo !u se da uje Arib kako oajniki zove u po!o. No bio je to san sa!o san. Duboko uzdahnuv"i spustio se ponovno na sla!ari$u. No 'lavo! su !u se neprekidno kovitlale !isli. Ne!irno se okretao na postelji. Izaslanstvo e sutra odjahati u )akku. Dani!a je uzalud ekao Arib. 7to ako joj je doista trebala nje'ova za"tita3 1olfra! je sav zdvojan zurio u strop. Na to nije s!io ni po!isliti, 2itezu dolikuje sa!osvladavanje. .davno je oti"ao predaleko. Ako se sada od!etne nitko i ni"ta ne bi !u !o'ao vratiti $arevu naklonost. A ako se vrati na vrije!e3 1olfra! brzo odba$i pokriva. 9bo' slabo' svjetla pro"lo je !alo vre!ena dok je napipao ko"ulju prsluk i iz!e. &ad je ustao udario je koljeno! o drveni okvir jedno' kreveta. (riekao je. ;ovjek na postelji ne"to je pro'un*ao osjetile su se vinske pare ali nije se probudio. 1olfra! je protrljao bolno koljeno. .prezno se iskrao iz!e*u kreveta do izlaza. Na vrati!a se jo" jedanput okrenuo i <a!pre$hta von Auea nije!o za!olio za opro"tenje. 9ati! je polako spustio alku i zaustavio se u spavaoni$i za sluinad.

112
www.bosnaunited.net

Chiarissima

I ovdje je sve bilo tiho. 6ir je u pravilni! raz!a$i!a re!etilo sa!o hrkanje jedno' putnika. 9adah izno"ene odjee "irio se iznad usnulih ljudi. : prostoriji je 'orjela jedna baklja ali je u njoj bilo vi"e di!a ne'o svjetla. 1olfra! je suspre'nuo podraaj na ka"alj i po'ledao oko sebe. 4rebalo !u je !alo vre!ena da razabere ta!noplave uvojke !lado' eunuha =aika koje'a su =ran$i kupili za tu!aa. Dijelio je postelju s redovniko! 5untra!o! i jedni! oklopniko!. 5ojazni lik s!otao se u ku'lu na rubu kreveta. &ad 'a je !ladi vitez protresao po ru$i ne"to je zlovoljno pro'undao i htio se okrenuti na dru'u stranu. +8a sa!- "apne 1olfra!. +(robudi se,=aik skoi kao oparen. +5ospodaru...- pro!u$a. +7to...- (o'led !u je pre"ao preko 1olfra!ova 'olo' 'ornje' dijela tijela ali !ladi se vitez kao i obino nije na to obazirao. .n ravnodu"no navue ko"ulju i upita% +4i 'ovori" ovda"nji! narjeje! zar ne3#unuh nije uspio izustiti ni rijei ne'o je sa!o nije!o potvrdio 'lavo!. +7to si se sada zapiljio,- stro'o !u se obrati 1olfra!. +2ratit e!o se prije ne'o "to izaslanstvo sutra krene nakon poslijepodnevne !olitve.- .n navue prsluk i "ako! udari =aika po ra!enu pozivajui 'a da ustane. +Idi po svoju odjeu, Sastat e!o se u staji kod konja,=aik je napokon uspio pro'ovoriti. +Ali 'ospodaru,- izusti on. 1olfra! zlovoljno sikne i stavi prst na usta. +(a vidjeli ste spaljeno seosko i!anje kad s!o do"li. 9ar ne znate "to znai bez dozvole upasti na beduinsko podruje3Na horizontu se pojavila prva svijetla pru'a kad su dvoji$a jahaa ostavila sa!ostan iza sebe. Izlazee sun$e obojilo je planinske lan$e blijedouto! bojo!. :brzo se poela razlikovati svijetlos!e*a boja pijeska i oblutaka od njeno' zelenila zainskih biljaka. No vjetar je jo" bio hladan i tjerao je 1olfra!u kosu u li$e. : zoru usred to' velianstveno' krajolika osjeao se jo" osa!ljeniji bez Arib. 0eskrajna i'ra boja u pustinji postupno se !ijenjala. /rvenkasta nijansa na breulj$i!a bila je najprije staklasta 'otovo prozirna a boje sve jae. Sivos!e*e drobine za!ijenili su breulj$i obrasli alepski! borovi!a a zati! 'ole stijene po koji!a su konji ponovno kasali. Sun$e je ve bilo visoko na nebu kad je 1olfra! u jednoj dolini razabrao ru"evine jedno'a 'rko' hra!a. )u"evna kolonada otkrila je kuda je neko prolazio put. 9auzdao je konja na 'latkoj pje"enjakoj stijeni. :spravio se u sedlu i pokazao dolje na drevnu $estu kojo! je kroz ru"evine prolazila
113
www.bosnaunited.net

Chiarissima

karavana. 2jetar je navlaio nje'ovu ukrasnu zlatno-plavu podsedli$u. )up$e! je za"titio usta od pra"ine. Nji"ui se poput prazne vree na konju polako !u je pri"ao =aik. +4o je karavana koja prevozi svilu.- #unuh upre prst u jahae na konji!a koji su pratili povorku deva vjerojatno naoruani da za"tite skupo$jen teret. +6islite li da su oni vidjeli va"u djevojku31olfra! sle'ne ra!eni!a i podbode konja. Htio je od'alopirati dolje. Iznenada je uo =aikov krik. Na'onski je tako na'lo pote'nuo uzde da se konj frkui propeo. 8edna je strijela pro"i"tala !i!o nje'ova li$a. &onj je poskoio i 'otovo 'a zba$io iz sedla pa je !orao pri!ijeniti svu sna'u da obuzda ivotinju. Ispod kopita di'nula se pra"ina i prekrila !u hlae do koljena. Da"ui se okrenuo pre!a =aiku. #unuh je 'ledao uz obronak. 0io je s!rtno blijed. Nekoliko deva pre"lo je preko 'rebena. Njihovi su jahai di'nutih !aeva ne"to vikali. &o"ulje su i! se nadi!ale a !ara!e lepr"ale na vjetru. /rvene kianke krasile su i! sedla kao "to je to bilo uobiajeno kod ple!enskih ratnika. 1olfra! tr'ne te"ku franaku spat!u iz pojasa ali =aik 'a z'rabi za ruku% +: i!e sveto' Stefanosa saberite se,0eduini su napeli lukove pre!a nji!a. 1olfra! opsuje i spre!i !a u kori$e. #unuh je i!ao pravo otpor je bio bes!islen. No!adski lo'or ka!o su odveli dvoji$u !ladia sastojao se sa!o od nekoliko ili!a u sjeni 'rbava bora. : ja!i u ze!lji tinjala je vatra. 8edan beduin spravljao je u bakreni! posuda!a s kljuno! nekakvo pie koje je 1olfra!u bilo nepoznato. No to !u u to! trenutku nije bilo ni!alo vano. +7to kane s na!a3- "apne =ranak. Nje'ova je napetost rasla kad 'od je no!ad prelijevao vrelu tekuinu iz jedne posude u dru'u kako bi je po!ije"ao sa "eero!. +8a sa! tu!a a ne vidovnjak,- od'ovori =aik !rzovoljno. +0ila je ista ludost dojahati ova!o i staviti na" ivot i va"u slavnu budunost na ko$ku, 4u djevojku ionako nee!o nai. 2jerojatno vas je jednostavno napustila.- .pazio je 1olfra!ov po'led i tiho zazvidao. +# pa ne bih htio biti u va"oj koi.6ladi vitez htio !u je dati do znanja kako bi !u bilo bolje da se pobrine za vlastitu kou. 4ada je beduin trbu"aste a"e napunio 'otovi! napitko! i pruio i! ih. +;aj- objasni eunuh. +Dolazi s karavana!a iz &ine. :z!ite 'a, :vrijedit e se ako 'a odbijete.Dok je 1olfra! nepovjerljivo nju"kao napitak beduin je rekao ne"to na arapsko!.
114
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+&ae da s!o bez dozvole upali na njihovo podruje- prevede =aik. +6o'li su nas ubiti.4o !o'u i sada uiniti po!isli 1olfra!. Ispio je a"i$u jedni! 'utljaje! i obuzeo 'a je jak nadraaj na povraanje. Napitak je bio sladak ali i trpak pa bi 'a najradije bio ispljunuo. 9ar ti barbari nisu i!ali ni ro'ove za pie ni pivo3 +.n i!a pravo 'ospodine ako dopustite- pri!ijeti =aik. +2oda ovdje znai ivot i sto'a je svaki uljez opasan.+Na ijoj si ti strani3- upita 'a 1olfra! s 'ri!aso! na li$u. +Ispriaj !u "to 'od eli" sa!o se pobrini da nas napokon oslobodi",=aik uvrije*eno popravi pojas na "iroki! hlaa!a. .ni! svoji! veliki! oi!a i !ali! usti!a podsjeao je donekle na likove s bizantskih ikona koje su vidjeli na svoje! putovanju. No ikona 'a bare! ne bi prekorila zlovoljno po!isli !ladi vitez. .si! to'a eunuhovo razu!ijevanje za dru!ske razbojnike nije nipo"to s!irilo nje'ova 'ospodara. =aik se na'nuo pre!a beduini!a i objasnio i! ne"to na arapsko!. (rito! je pretjerani! kretnja!a pokazivao na svoja prsa. '/mra;a6) ponovi beduin. '7u!ibbu!a !ubban ud!rijan6) 1olfra! je to slu"ao. Dodu"e nije razu!io ni rijei ali se inilo da je =aik ipak pobudio ovjekovo zani!anje pa je no!ad pozvao svoje dru'ove. #unuh je obja"njavajui dodao jo" nekoliko reeni$a na arapsko!. (ri"li su i! i dru'i !u"kar$i. 1olfra! je htio napipati svoj !a ali oruje je nedostupno lealo na stijeni pokraj beduina. +Hoe" li biti tako ljubazan da !i oda" o e!u raspravlja" s ovjeko!3- prodere se na slu'u. =aik se naduri i razvue svoja !ala usta kao na ikoni pa upre prst u preplanulu kou na li$u !lado' viteza. +Spa"ava! va"u spaljenu kou 'ospodine.1olfra! !u je htio od'ovoriti ali u to! trenutku beduin se na'ne pre!a nje!u. Iznena*en !ladi se =ranak htio iz!aknuti ali ovjek je stisnuo sa!o nje'ove ruke. Nje'ovi su nokti bili prljavi i popu$ani pa 1olfra! povue svoju ruku za"tienu rukavi$o!. +7to si !u dovra'a ispriao3- upita eunuha. =aik se nas!ije od uha do uha. +Istinu 'ospodine. Da ste zbo' djevojke zaboravili svoj narod i svoju ast.2itez skoi. +4i se usu*uje"...+4iho,- upozori 'a =aik i stavi prst na usta. 2idljivo je uivao u to!e "to je danas on izdavao zapovijedi. 1olfra! je svladao 'njev ali u !isli!a 'a je nataknuo na raanj i pekao na vatri.

115
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+&ako vidite dobro sa! uinio- ravnodu"no nastavi =aik. +4r'ova$ roblje! koji !e je prodao znao je rei kako beduini vole takve prie. Dakle ne budite tako neotesani pre!da ste u njihovi! oi!a vi barbarin,#unuh !oe iz'ledati kao sveti Stefanos po!isli 1olfra! ali ako ne eli postati i !ueniko! treba znati kada !ora drati jezik za zubi!a. 0eduin dotakne =aikov rukav i ne"to pri!ijeti. +.n pita kako se djevojka zove- prevede =aik i nas!ije"i se oito uivajui. 1olfra! od'urne a"u. +4o se nje'a uope ne tie...- zausti pa stane. +Aribod'ovori zati!. 6ladi je =ranak nai"ao na po'lede pune razu!ijevanja. 4o dru"tvo naoruano do $rnih krnjih zubi doista je pokazalo 'anue, =aik je tu ispovijed nakitio s jo" nekoliko rijei. Na to je beduin natoio 1olfra!u jo" aja a dru'i !u je sa s!ije"ko! pruio zdjeli$u. 6ladi je vitez nepovjerljivo iskopao iz zdjeli$e nekakav suhi kolai. 9a'rizao 'a je i ukoio se. 8e li to nekakav kuka$3 +&akve ti to ludorije pria" ti! skitni$a!a3- obrati se =aiku dok je protiv volje 'utao kolai. S 'a*enje! je od'urnuo aj. +6orate i! pokazati vi"e po"tovanja 'ospodaru- od'ovori =aik. +I sa!i i!ate u sebi vi"e beduinsko' ne'o "to !islite.1olfra! je najozbiljnije raz!i"ljao o to!e da unato nad!oi beduina z'rabi !a i eunuhu raspori trbu"inu. No tada je =aik dodao% +Ili poznajete franako' viteza koji bi se odvaio na sra!otu vjerolo!stva zbo' seoske djevojke3 : va"oj ze!lji !u"kara$ e uzeti "to hoe ili e ostaviti djevojku dok beduin za enu koju ljubi daje svoje ple!e i svoju ast pa i svoj ivot. (oput vas 'ospodine.1olfra! je zbunjeno 'ledao niz obronak na koje! su se putelj$i 'ubili u odronu. Dok je jo" raz'ovarao s ajinom o Arib opazio je na sebi pro!jenu. 8e li zbo' te ze!lje pune proturjeja sve proivljava dublje3 0eduin se nastavio obraati eunuhu buji$o! rijei. (aljivo je !otrio 1olfra!a ispod svojih 'ustih obrva. =aik ki!ne i okrene se pre!a vitezu. +.n uporno trai- objasni =aik +da va! tono prevede! nje'ove rijei. <jubav je kae on ne"to najvelianstvenije "to ovjek !oe osjeati. 4ko ljubi !uenik je i zasluuje isto po"tovanje kao i ovjek koji po'ine na boji"tu. :kratko 'ospodaru vi i!ate vi"e sree ne'o pa!eti - oni odustaju od otkupnine na koju i!aju pravo.1olfra! je iznena*eno 'ledao beduine. Nije se nadao da bi oni !o'li takvo "to rei. Iznenada su !u se ti no!adi uinili ak lijepi na svoj divlji nain pa i! ki!ne 'lavo!. +Dobro si to izveo- pohvali on =aika i eunuh poru!eni. +)e$i
116
www.bosnaunited.net

Chiarissima

i! da ne !o'u dulje uivati u njihovu 'ostopri!stvu. 6ora! obaviti svoju dunost.- 6alo je raz!islio i dodao% +8o" ih pitaj jesu li !oda vidjeli djevojku preodjevenu u !ladia,)az'ovor je postao 'lasniji kad je =aik poku"ao doznati ne"to vi"e ali se zati! sti"ao. +>ao !i je ja sahibi- ree eunuh obrativ"i se svoje! 'ospodaru. Sun$e je ve poelo zalaziti iznad beskrajnih planinskih lana$a 4aurusa kad su se pribliili 'lavnoj $esti. .dlo!ljene stijene nadvile su se nad dolinu. 0orovi koji su na odronu traili vrsto upori"te otkrivali su da nakon obilnih pljuskova buji$e stvaraju ras$jepe u stijena!a. Na pola uzvisine ispod odrona prolazio je uzak puteljak. Svjetlo zalazee' sun$a ba$alo je sjenu dvoji$e jahaa na liti$e. 1olfra! nestrpljivo prije*e ruko! po elu. Sun$e je ve za"lo iza 'orja bojei vrhove arki! $rvenilo!. : dolini su se sjene produile a odronjeno ka!enje popri!ilo je sivos!e*u boju. Na!jerno su odabrali $estu da !oda susti'nu izaslanstvo. No vitezovi su za$ijelo odavno otputovali bez nje'a. Ako na povratku iz )akke ponovno do*u ova!o raz!i"ljao je 'njev nje'ova o$a bit e bez'ranian. :nato to!e nije se pokajao zbo' svoje odluke. +7to je to 'ospodaru3- =aikov visoki 'las prekinuo je nje'ove !isli. #unuh je upro prst u zaobljen vrh brda. +.ndje sprijeda.- Stijene su se na obronku raspu$ale pa ni najnie 'r!lje nije na odronu na"lo upori"te. Iznad njih lebdjele su pti$e. 1olfra! od!akne ruba$ s usta i ruko! za"titi oi. +Sa!o nekoliko strvinara- ree on. 4a!nos!e*i! krzno! nje'ova dorata pro*e trzaj i 1olfra! jae prite'ne uzde. Ne!irno poskakujui ivotinja je traila upori"te na usko! ka!enito! puteljku. +Strvinari na 'lavnoj $esti3- zaudi se =aik. +Ali oni se hrane strvina!a 'ospodaru. 7to bi !o'li...- .n se prekine i problijedi. 1olfra! iznenada podbode konja. 9e!lja i odronjeno ka!enje pr"tali su pod kopiti!a. Natjerao je ivotinju na uspon str!i! zavoji!a. >vale su "kriputale dok ih je konj 'rizao a pjena !u je kapala iz 'ubi$e vlaei jahaeve iz!e. No !ladi je =ranak bio sa!o obuzet stra"ni! osjeaje! da je prespor. Na'lo je zaustavio konja i sjahao. &onju su se sapi dizale i spu"tale. Strvinari su odskakutali u stranu a jedan je "akal nestao podvijena repa iz!e*u borova. 1olfra!ove oi zapanjeno su lutale po rastr'anoj zastavi u pra"ini po slo!ljeno! oruju ko!adii!a plave odjee iz!e*u stijena. Iz unakaenih tijela virile su strijele. <i$a !rtvih ljudi jedva su se raspoznavala pod razbijeni! lubanja!a. (ohlepni kljunovi odavno su isklju$ali oi. &rhotine blijedih kostiju str"ile su iz krvave !ase koja je prije bila nos ili lina kost a du'a plava kosa

117
www.bosnaunited.net

Chiarissima

lijepila se na dijelove koe. 7akal je ve bio poeo izvlaiti $rijeva. 6ravi su hitali ljepljivi! tra'o! z'ru"ane krvi. +Ne,- "apne 1olfra!. Ne!ono je ispustio uzde iz ruku. .sjeao se kao da 'a ledena ruka stee oko vrata. Iza nje'a prizoru je pri"ao =aik hvatajui dah. +Ne,- krikne 1olfra!. &onj upla"eno odskoi. .n tr'ne !a iz kori$a i stane za!ahivati pre!a strvinari!a. Slijepo je sjekao iak i "ikaru izbezu!ljeno urlao. 5rane su pu$ale !iris borova !ije"ao se sa zadaho! !rtvih tijela a s!ola i ze!lja uprljale su o"tri$u. Nje'ovi su prsti 'revito stiskali drak zati! je !a ispao iz nje'ove drhtave ruke. 1olfra! je teturao zaprepa"teno zurei u !rtve ljude. Ispred njih leala su krvava trupla izaslanstva $ara &arla 2eliko'a.

118
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2
'0um /s!ak al",ausili% - 4o je Ishak al-6ausili, Napokon,- Skupina djevojaka hitala je hodniko! na prvo! katu kalifove palae. Njihove sjene jurile su po zidni! !ozai$i!a obrubljeni!a "tukaturni! letvi$a!a a prozirne koprene lepr"ale su iza njih. : hodniku poploeni! !ra!oro! nije bilo na!je"taja osi! nekoliko te"kih kineskih vaza. Drvene re"etke "titile su stanovni$e hare!a od stranih po'leda pa je u zabranjeni dio palae prodirao sa!o o!a!ljujui !iris ljiljana. )obinje su znatieljeno pritiskivale li$a na prozorske re"etke kako bi !o'le 'ledati dolje. 2isok !u"kara$ bez brade !oda etrdeseto'odi"njak u"ao je u dvori"te. Do"ao je puteljko! u sjeni pal!a i koraao ele'antno po 'eo!etrijski! uzor$i!a od oblutaka. 4a!na kosa padala !u je ispod turbana na ra!ena u skladu s obiaji!a. :padljiv nos bio !u je !alo nakrivljen kao da je neko bio slo!ljen. 7iroke usne odavale su neku vedrinu kao da se nee!u potajno s!ijao. /rni eunusi na ulazni! vrati!a pozdravili su 'a obrativ"i !u se i!eno!. )uko! je pokazao na enu pokrivenu kopreno! koja je ekala jedan korak iza nje'a. +Dovodi! 4akrub djevojku koju !i je 9ubejda dala na pouavanje.- Nje'ov visoki 'las bio je zvonak. 7u"kajui i hihoui robinje su nastavile trati iza drvenih re"etaka. .bavio ih je !iris a!bre i rua. 9ati! su nestale iza u'la a tapkanje njihovih bosih no'u sti"alo se na !ra!orno! podu. Na dru'o! kraju hodnika otvorila su se vrata. Arib je izi"la iz spavaoni$e obinih robinja i stala uz re"etke. &ao i obino na sebi je i!ala pre"iroku dzubbu. Njezini $rni uvoj$i bili su nepoe"ljani. .sjeala se is$rpljeno kao od vrui$e. (.in je izvr"io kalifovu zapovijed i posljednju 0ar!akidkinju darovao nje'ovoj 'lavnoj supruzi 9ubejdi neo'ranienoj vladari$i hare!a. : njezini! rasko"ni! odaja!a Arib je bila zdvojnija no ikada. (re!a novoj 'ospodari$i eni s dranje! veliko' vezira i s ukuso! vodono"e koji se do!o'ao nov$a osjeala je sa!o !rnju. (rvih dana nakon Harun al-)a"idova posjeta Arib je jedva hodala od bolova. Njezini runi z'lobovi za koje ju je drao eunuh bili su !odri ba" kao i unutarnje strane njezinih bedara. Donji dio tijela bio joj je razrovan i izranjen i pun krvnih podljeva a kriknula bi od svako' dodira. Dani!a je leala apatino na krevetu previ"e upla"ena da bi zaspala. Svaki "u! s!rtno bi je prestra"io a nou joj je pokraj kreveta 'orjela uljani$a. Ni sa ki!
119
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nije raz'ovarala o noi koja joj je pro!ijenila ivot. A i zbo' e'a - zakon je poznavao sa!o dopu"tenu i nedopu"tenu obljubu ali su'lasnost ene ni u jedno! ni u dru'o! sluaju nije i!ala nikakvu ulo'u. Nitko nije zbrinuo njezine ozljede. Na dvoru ovjeka koji je oko sebe skupio najbolje lijenike na svijetu robinja je vrijedila onoliko koliko i njezina kupovna $ijena. : jedno! trenutku jedna joj je ena dala runike natopljene o$to! pa se upala napokon s!irila. +(ria se da je nje'ov ota$ bio probisvijet i u sukobu sa zakono!- ree netko iza Aribinih leda. +.n tvrdi da je ple!enita roda.Arib krikne i okrene se. 9urila je kao oduzeta u sjenu uokvirenu pepeljasto! koso!. 9apahnuo ju je !iris preko!jerno nanesene a!bre. +Sou!aja,- uspjela je prozboriti. +Ishak al-6ausili najvaniji je ovjek u 0a'dadu ako je rije o 'lazbi- "aptala je kajna svoji! pjevu$kavi! slavenski! ak$ento!. )uko! joj je pokazala niz hodnik ona!o 'dje su nestale dru'e robinje. +/ijeli hare! ve tjedni!a eka nje'ov posjet. &alif 'a je i!enovao nadimam), objasni ona puna po"tovanja. +Sa!o birani !u"kar$i s!iju se zvati nje'ovi! vinski! drubeni$i!a. .n je u ari"tu dru"tva najslavniji pjeva iz!e*u Indije i 6a'reba. Hoe!o li po'ledati "to je uinio od 4akrub3 &au da je 'otovo ne!o'ue prevariti nje'ovo uho ali !oda u !u se svidjeti.- Suutno je pro!atrala Arib. +: svako! sluaju ti nee". Ne eli! povrijediti tvoje osjeaje ali ti iz'leda" kao ivi !rtva$.Arib !rzovoljno strese 'lavo!. 6no'o puta raz!i"ljala je o to!e da jednostavno pobje'ne. Svi! sr$e! eznula je za 1olfra!o!. No tada je za!islila kako bi je 'ledali strani vitezovi posebi$e onaj stro'i stariji !u"kara$ koje!u je 1olfra! sliio kao jaje jajetu. 9a!i"ljala je kako e 1olfra!u !orati 'ledati u oi i ispriati !u "to joj se do'odilo. 0ila je uvjerena da e je prezreti a to je bilo 'ore no "to je !o'la podnijeti. 0odrila ju je neukrotiva volja da se a.inu osveti za nje'ov zloin. (jevanje duboka ensko'a 'lasa odzvanjalo je poploeni! hodniko!. Arib je di'nula 'lavu. .d 4eodorine s!rti nije zapjevala. Sou!aja je ve odlepr"ala hodniko!. Arib je iznenada potrala za njo! i susti'la je. 5lazba je zanije!jela kad su otvorile prva vrata iza zavoja u hodniku. 9ubejda je leala na sariru slijeva. (rije je za$ijelo bila vrlo lijepa ali sada nado!ak etrdesete raskvasila se poput stare po'ae sa seza!o!. 9a tu pri'odu uredila se bolje ne'o inae. .djea ukra"ena te"ki! dra'ulji!a prikovala ju je na jastuke pa se Arib nehoti$e upitala kako je pod ti! tereto! uope !o'la hodati. A!ulet s rasko"ni! 'orski! kristalo! resio joj je vrat a
120
www.bosnaunited.net

Chiarissima

zlatni polu!jese$i ukopali su se u uvelu kou njezinih dojki. 9ubejdina obojena kosa odisala je skupi! ruini! ulje!. (od sloje! pudera njezino se li$e izbijeljeno po!ada!a doi!alo poput !aske sa!o su kutovi njezinih usta bili kao i uvijek obje"eni i odavali dosadu. Iza nje stajale su njezine dvorske da!e i z'odan bijeli eunuh koji je neprestan$e krado!i$e dodirivao njezina ra!ena. 4ihi 'lasovi robinja uli su se iza jednih bonih vrata. 6u"kara$ na koje' se odnosila sva ta panja - Ishak al-6ausili - sjedio je na stol$u bez naslona s desne strane. Iz!e*u nje'a i 9ubejde robovi su napeli ili! kako bi najple!enitiju enu u $arstvu za"titili od nedopu"tenih po'leda. (jeva je spustio oud na koje! je svirao. 4a!nokosa kajna pokraj nje'a za$ijelo je bila 4akrub. &ad su se vrata otvorila okrenula je lijepu 'lavu - polako potpuno svjesna svoje' uinka. +Ne !o'u pjevati ako stalno ulaze ljudi- poali se ona i razvue napuene usne briljivo uvjebano! 'esto!. 9ubejda okrzne po'ledo! dvije djevojke i do!ahne i! ruko! obojeno! kano! da u*u a 4akrub je Arib doba$ila po'led koji je jasno 'ovorio "to !isli o lo"e odjeveni! robinja!a. +Ako !e ve prekida" i!a" li !oda dobar savjet u 'lazbeno! s!islu3- pri!ijeti zajedljivo. Sou!aja se spre!ila za o"tar od'ovor ali Arib ju je pretekla% +0ilo je !alo...Sve su se oi us!jerile pre!a njoj. Ishakove upave obrve iznena*eno su se di'nule. +No onda3- upita on. : nje'ovu zvonko! 'lasu nije se !o'lo raspoznati !isli li ozbiljno ili se sa!o zabavlja. 9askoiv"i sa!u sebe Arib je prsti!a prebirala po 4eodorinu stakleno! a!uletu. Sou!aja 'a je bila nazvala najslavniji! pjevae! iz!e*u Indije i 6a'reba. 9asi'urno je tjedni!a pripre!ao 4akrub za ovaj dan... +... neprirodno- napokon pro!u$a Arib. +A prijelaz kad ste pro!ijenili tonalitet bio je nesi'uran.Ishak je odloio lutnju. Nestala je ironina $rta oko nje'ovih usta. Ispitujue je po'ledao Arib preko slo!ljena nosa. +(a to je sve ljep"e,- povie 4akrub. +Ako ti to zna" bolje - ta.add!ali%.) <jutito je zaba$ila 'lavu skladno' profila i stala postran$e u nesu!njivo prostudiranoj pozi. Aribino sr$e bre je zaku$alo. : posljednjih nekoliko tjedana nije jasno shvatila koliko joj je nedostajalo pjevanje. +S!ije! li3- upita ona 9ubejdu. 5ospodari$a se nehajno nasloni. +Ne budi luda djevojko, Dosad si jedva otvorila usta da pro'ovori" a ka!oli da pjeva". .si! to'a nisi tjedni!a ni"ta okusila pa si !r"ava kao daska. &ajna !ora biti lijepa kao hurija u raju.+S!ije! li3- ponovi Arib.

121
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9ubejda se nas!ijala tako da su joj zazve$kali dra'ulji na odjei. +6oe" "to se !ene tie ako bezuvjetno eli" postati pred!eto! ru'la u hare!u. .vdje sjedi Ishak 'lavni kalifov ravi - prvi pjeva na dvoru i najbolji poznavatelj 'lazbe u $ijelo! Harun al-)a"idovu $arstvu, :vjeri 'a u svoj dar,- Njezine su se robinje prikriveno s!ijuljile. Djevojke su iza vrata "u"kale a jedna je znatieljno istupila. Ishak al-6ausili ki!ne i s ele'antno! kretnjo! podi'ne svoj oud. No i oko nje'ovih usta poi'ravao je os!ijeh. +Slu"a!.Arib se prkosno uspravi onako kako joj je pokazala 4eodora. Nije pose'nula za 'lazbalo! ne'o je poela pjevati. S prvi! tono! ne"to se u njoj pro!ijenilo. Ishakovo li$e bilo je zbunjeno. Arib je bilo svejedno 'dje je. Njezin je 'las 'latko izvirao iz nje i ispunjavao prostoriju. Nije vi"e osjeala odbojnost pre!a svoje! tijelu. (jevala je pjes!u koju je napisala za 1olfra!a i koju on nikada nije uo. 5lazba ju je otela na !jesto na koje! bolovi i ponienja vi"e nisu bili vani. 4onovi su vibrirali u njoj uivala je u nji!a kao pod njeni! dodiri!a. Arib je odjedno! spoznala da bez to' osjeaja ne !oe ivjeti. (olako je utihnuo i posljednji ton. 4i"ina je bila !una. Arib di'ne 'lavu. )obovi su spustili zastor iza koje' je 9ubejda sjedila poput debelo' raka u svojoj lju"turi. &alifova se ena uspravila. Njezine robinje pa i sa!a 4akrub zbunjeno su je 'ledale. Ishak je bio odloio oud. +4ebi uistinu nije potrebna lutnja za pratnju- izusti on napokon. Nje'ov je s!ireni 'las sada podrhtavao. +0io bi zloin- obrati se on 9ubejdi +da se ovoj djevoj$i ne o!o'ui "kolovanje sajjida.) 9ubejda dade svoji! dvorski! da!a!a znak i spusti no'e u "iljasti! satenski! papua!a na pod. .slonjena na dvije djevojke ona se priblii Arib bez daha i ukoena u odjei punoj dra'ulja. +9a"to !i nisi rekla da pjeva"3.na podi'ne djevojinu bradu da je !oe pro!atrati. &utovi usana jo" su joj visjeli ali izraaj dosade nestao joj se s li$a. 4a!ni! oi!a ispitivaki je prelazila preko svako' djelia Aribina tijela. +(rivlana si kao pustinjski iakne!ilosrdno ju je o$ijenila 9ubejda. +A opet... >enske oblike i!a". 4rebalo bi te !alo nahraniti.- Iznenada je dru'e djevojke i eunuha poslala van. .stao je sa!o Ishak. +(od$ijenila sa! te Arib al-0ar!akija- "apne Sou!aja Arib prolazei !i!o nje. +9a !rtva$a uope ne pjeva" tako lo"e.9ubejda je priekala da se zatvore te"ka vrata od $edrovine. 9ati! se ponovno zavalila na svoj leaj. +.nda Arib slu"aj "to ti Ishak kae- ree ona
122
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ali njezin s!ije"ak nije se doi!ao srdani!. +.n vjeruje u tebe. Sa!o "to je takvo "kolovanje skupo pa !ora! znati !o'u li se osloniti na tebe.+Ne su!njajte u to 'ospodari$e,- uvjeravala ju je Arib pri"av"i lealj$i. Nije znala "to 9ubejda oekuje od nje. No prvi put u"la je u prostoriju u kojoj Harun al-)a"id nije i!ao vlast. 6o'ao joj je uzeti tijelo ali ne i 'las. ;inilo se da 9ubejda jo" oklijeva. +)ado bih ti napravila tu uslu'u dijeteree ona napokon. +2idi! da ti je pjevanje priraslo sr$u. Dodu"e htjela bih i ja tebe za!oliti za uslu'u.Arib je zapela rije u 'rlu. 9ubejda prva Harun al-)a"idova ena !ajka nje'ova prestolonasljednika !olila je nju robinju Arib za uslu'u3 9ubejdine $rne oi zasjenjene ku!lom, nisu ni"ta odavale. +9abrinuta sa! za svoje' sina- pone ona. +6oj supru' naredio je da pro"li tjedan do*e iz 0a'dada.Arib se tr'ne kad je ula da je rije o kalifu. +6uha!!ad je Harunov prvi prestolonasljednik- nastavi 9ubejda koja oito nije ni"ta opazila. +S kalifove i s !oje strane on je poto!ak drevno'a ple!enito' roda. No on nije nje'ov najstariji sin. (ola 'odine prije !ene jedna perzijska robinja rodila !u je nasljednika.- Naka"ljala se. +4aj je Abdallah astohlepan. Iako nje'ova !ajka nije Arapkinja Harun al-)a"id i!enovao 'a je svojih dru'i! prestolonasljedniko!. 6uha!!ad je nai!e...- .na zastane a ta!no$rveni puder na njezini! obrazi!a pota!ni. +6oje! je sinu dvadeset 'odina i jo" ni jednoj eni nije napravio dijete- nastavi 9ubejda ne 'ledajui Arib. Ne!irno je vrtjela prsti!a lani oko vrata i kristali su za"kripali. +9li jezi$i tvrde da on ne 'leda svoje ene jer...- 0ilo joj je vidljivo neu'odno ali je zati! dovr"ila !isao% +&au da se odao horasansko! poroku.Arib strese 'lavo! ne shvaajui njezine rijei. 9ubejda je tako navlaila svoj lani da je puknula svilena nit. Skupo$jeni 'orski kristali rasuli su se zve$kajui po podu. &alifova supru'a nije ih ni po'ledala. +2i"e 'a zani!a isti spol ne'o ene- po!o'ne joj objasniti Ishak ne trepnuv"i oko!. Arib zbunjeno sle'ne ra!eni!a. +Ne razu!ije!.9ubejda odba$i rasute kristale sa svojih 'ole!ih dojki i di'ne se. (oput zvijeri na!irisane ruino! vodi$o! nadvila se nad Arib svoju rtvu. +(jevaj pred 6uha!!ado!- prosiktala je. +I navedi 'a da s tobo! uini ono "to je uinio Harun,Arib ustukne. .sjetila je kako joj krv nestaje s li$a polako kao da joj ivot nestaje iz ila. +9apali 6uha!!adavo sr$e za ene,- ne!ilosrdno dovr"i
123
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9ubejda. +(okazala si da !oe" dirnuti du"e.- .krutan os!ijeh izobliio joj je !asku na li$u. +I ako uspije" dirnuti i nje'ovu slabinsku inti!u !oe" k Ishaku na "kolovanje.-

124
www.bosnaunited.net

Chiarissima

3
9ubejda je izi"la iz prostorije ne prozboriv"i vi"e ni rijei. Arib je nije!o zurila za svojo! 'ospodari$o!. Harun al-)a"id oduzeo joj je ast ali to novo ponienje bilo je jednako nepodno"ljivo. 9ubejda joj je pokazala novi put i traila da joj to plati ali ona joj tu $ijenu nije !o'la platiti. Arib je ruka!a prekrila li$e i briznula u pla. 0ila je iz'ubljena. Na ra!e joj se spustila jedna ruka i Arib se tr'nula. Ishakove na'la"eno izvuene 'uste obrve u"le su u njezino vidno polje. Svoji! ilavi! i od hvatanja akorda uljeviti! prsti!a pruio joj je pa!uni rupi. +8e li istina ono "to sa! !aloprije uo od Sou!aje- upita on +da si ti iz obitelji 0ar!akida3Arib zahvalno obri"e suze. +6oj je ota$ iz porodi$e Dafara al-0ar!akijapotvrdi ona. : pjevaevu 'lasu bilo je nee' u!irujue'. +Dafar- ponovi Ishak ali ne ironino kao dotad. +;ovjek vrijedan divljenja i veliki pro!i$atelj u!jetnosti sve do s!rti koju nije zasluio. No razu!ije! i 9ubejdu. Ne kae se uzalud% tko spava sa ena!a jedno' roda pokorava i njihovu obitelj.Arib spusti rupi. +Nikada,Ishak joj 'a uz!e iz ruke i ponovno 'a stavi u svoj $rveni svileni rukav. +0oji! se da se nee" ba" !oi trajno opirati. &oliko 'od su 0ar!akidi neko bili o!iljeni sada su o!raeni - pa u to!e ni !oj utje$aj ne!a teine. &alif !oe u svako u svako! trenutku uzeti protiv tvoje volje ono "to ti odbija" dati nje'ovu sinu.Arib je osjetila ledenu hladnou. ;inilo joj se da se zidovi skupljaju i da e je svako' trenutka zdrobiti. (onovno je iznad sebe vidjela Harunov izoblieni s!ije"ak. Ishak je na trenutak raz!islio a zati! kleknuo pokraj nje. +9na! da ti je te"ko ali poku"aj pro!atrati stvar 9ubejdini! oi!a.Arib nehoti$e ba$i po'led pre!a re"etkasti! prozori!a. +Neko je bila kalifova !iljeni$a- ree Ishak 'orljivo. +.na zna da ena na njezinu poloaju i!a sa!o jednu !o'unost za stje$anje !oi i utje$aja - roditi vladaru sina. <jepota i !ladost prolaze ali 9ubejda je !udra i njezin ponos ple!eniti! podrijetlo! ostao je nepokolebljiv. Naoko se pokorava Harunu. No injeni$a je da je upravo ona protiv nje'ove volje pro'urala 6uha!!ada za prestolonasljednika. (ri!ijenila je svoju ljepotu svoj duh svoje ljubavne vje"tine za ostvarenje to'a $ilja. Nadivjela je Harunove !iljeni$e svi!e "to joj je
125
www.bosnaunited.net

Chiarissima

bilo na raspola'anju% zavo*enje! !oi njezine obitelji pa i otrovo! kako se "u"ka. Ako 6uha!!ad ne napravi !u"ko' nasljednika na ko$ki je sve za "to se $ijeli ivot borila. Ako uini" uslu'u naj!onijoj eni u $arstvu !oe" iz to'a izvui korist.+&orist, &ao prestolonasljednikova kurva,- kruto od'ovori Arib. 2jerojatno pu"e sa 9ubejdo! u isti ro' po!islila je pa je eli sa!o privoljeti da se pokori 9ubejdinoj volji. +9a"to biste !i eljeli po!oi3- upita 'a podru'ljivo. Ishak se nas!ije. 5las !u je bio zvonak i sladak kao !ed. +2e vidi! da se tebe ne !oe ob!anuti. <a'ao bih kad bih tvrdio da to ini! jer si !i si!patina jer te ne poznaje!. A nisa! prava osoba za suut..na 'a nehoti$e po'leda. Slo!ljeni nos ispod 'ustih obrva odavao je konfliktnu osobu. :nato to!e i!ala je osjeaj da !u !oe vjerovati. +(o!oi u ti jer si ti najdarovitija djevojka koja !i je pala u ruke- ree Ishak al-6ausili. +4voj je 'las dija!ant i ja 'a !o'u izbrusiti. .tvoreno u ti priznati da i!a! !ono' suparnika u Ibrahi!u ibn al-6ahdiju kalifovu bratu. I!a lijep 'las ali lakou!an je a ene voli vi"e od 'lazbe.- .n zastane kako bi svladao 'njev a nje'ova svijetla put poru!eni. +Svaka pjevai$a koju "koluje! bitka je koju vodi! protiv nje'a. 4i Arib !oe" za !ene biti slavna poput 0itke kod 0adra. Nudi! ti po"tenu raz!jenu% tvoju darovitost za !oju slavu. I svoje iskustvo za tvoju !o.+6o,- Arib se prezirno nas!ije oslobodi se i pri*e re"etkasto! prozoru. Dolje na dvori"tu "u"kale su robinje koje je 9ubejda poslala iz sobe te stalno po'ledavale 'ore. +Ne!a! asti a ni prava vi"e od psa- ree djevojka 'orko. +Ali i!a" i !o'unosti koje i ne sluti"- odvrati Ishak. Ne"to u nje'ovu 'lasu 'ovorilo je Arib da te rijei nije izrekao tek tako. .ko nje'ovih oiju stvorile su se sitne bore. +Ako eli" stvorit u od tebe najveu pjevai$u u $arstvu. 6orat e" raditi a rad e biti naporan. : tvojoj pjes!i uje! zvuke karavansko' puta ali oni su jo" sirovi i nesre*eni. 6ora" nauiti kakve osjeaje !oe" pobuditi tonaliteti!a - ma?amat. Dodu"e ti pjeva" bolje od !no'ih "kolovanih robinja ali jo" ne zna" kako !ora" na'lasiti ton da bi doista oarala svoje slu"atelje. :it e" pjes!e pjevai$a iz 6ekke i 6edine kako bi sve iznenadila s novi! rafinirani! izriaje!. I nauit e" kako se pona"a da!a...+...i kako zadovoljava strasti svojih !u"terija3- o"tri! 'laso! nadopuni Arib. +6u"kara$ e te slu"ati sa!o onda ako !u zna" probuditi i nje'ovu strastod'ovori ravi. +(oslanik je pre!a predaji rekao% ?2a"e su najbolje ene one koje znaju opiniti i pri!a!iti.? &ajna !oe opiniti sva osjetila svojih slu"atelja ne

126
www.bosnaunited.net

Chiarissima

sa!o uho. .d nje !u"kar$i trae ono "to ne !o'u dobiti od svojih ena a to je !no'o vi"e od strasti. :!jetnost pjevanja Arib u!jetnost je zavo*enja.Arib se na'lo okrene. Ishak joj pri*e sle*a i vrsto je uhvati za ra!ena. Htjela se osloboditi ali je ipak stala. +7to jo" i!a" iz'ubiti3- ne!ilosrdno je nastavljao !ilozvuan 'las iza njezinih leda. +9ubejda ti nudi !o'unost pjevanja. 2jeruj !i i ja sa! pjeva pa zna! "to ti to znai./ ja bi! to uinila kad bi mi prijetili muenjem, ula je Arib 4eodorine rijei. 9a'ledala se u zid obloen svilo!. Najradije bi vikala "aka!a udarala oko sebe i pobje'la od to'a prodorno' i uvjerljivo' 'lasa od tih pri!a!ljivih rijei. +)az!isli Arib !oli! te,- zaklinjao ju je Ishak. +Iz'ubila si ast pa ti ne !ora! rei "to to znai. 0ar!akidova Arib je !rtva. (o!iri se s ti! - "to prije to bolje, No pjevai$a Arib jo" se nije ni rodila - bo'inja na najsjajnije! dvoru u svijetu. Darovita si ali darovitost nije sa!o dar. (rije sve'a to je obveza. 0it e trenutaka kad e" je proklinjati. Ne !o'u ti vratiti tvoj stari ivot. No !o'u te naoruati za ivot koji je pred tobo!. 8esi li ikad ula za tarabl) Arib zanijee 'lavo!. 'Tarab je opijenost zanos - osjeaj da si potpuno izvan sebe. Dobar pjeva ne ostavlja sa!o doja! na slu"ateljstvo on 'a oarava. I'ra se nji!e i po volji us!jerava strast svojih slu"atelja. <judi su u tarabu kao da su popili previ"e vina ili uzeli previ"e opiju!a. 4ko se $ijeli ivot predaje ispraznosti!a svladat e 'a duboki osjeaji a tko je poboan postat e pohotan..dvukao ju je ta!o 'dje je ostavio svoj oud, kleknuo i stavio njezinu ruku na trbu"asto tijelo 'lazbala. Arib je osjetila trn$e u prsti!a kao je dotaknula zlato! pro"arano drvo. .sjetila je 'lazbalo kao tijelo 'otovo bliskije od ono'a koje joj je uzeo kalif. Dodirnula je vrat ele'antno savijen pre!a natra' kao u plahe djevojke drvene dijelove u razni! boja!a srebrnu intarziju u rupa!a. )avi je njezini! prsti!a pre"ao preko i$a i ona sklopi oi kao da dodiruje vlastitu du"u. +Alahova !o prestaje pred *avlo!- "apne Ishak. +No pjevai$a !oe i *avla uiniti svoji! pokorni! robo!. 4voja se sve!o zove tarab, i ti !ora" sa!o pruiti ruku da je dohvati".- .n joj pusti ruku. +6uha!!ad je poetak a !oda !oe" pridobiti i nje'ova darovito' brata Abdallaha. 6u"kar$i o koji!a je ovdje rije Arib sinovi su jedno' vladara. A !udra kajna !oe od svoje' ljubavnika dobiti sve.Arib po'leda kalifovu raviju ravno u oi. +I 'lavu jedno' !u"kar$a3- upita tihi! ali odluni! 'laso!.

127
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4
+:init u ono "to elite ali pod jedni! uvjeto!.9ubejda di'ne 'lavu na!r"tena ela kad joj se Arib obratila odrje"iti! tono!. Njezina je lealjka vladarski stajala na poasno! !jestu usred ruiaste sobe za uljep"avanje. Na toj se lealj$i kalifova supru'a doi!ala !anje ot!jeno% leala je na le*i!a poput !rtvo' kuk$a ispruenih ruku i no'u. Na !okroj kosi prilijepljenoj na 'lavi i!ala je oblo' od kane. )obinje su pre!azivale njezine ruke kre!o! za bijeljenje i oslikavale joj no'e tradi$ionalni! viju'avi! !otivi!a. +A taj bi bio3- 9ubejdino lutkasto li$e nije pokazivalo kani li ispuniti uvjete ili sa!o eli znati zbo' e'a e dati nalo' da istuku njezinu drsku robinju. +Htjela bih pis!enu dozvolu da se uda! za !u"kar$a koje'a ja hou- ree Arib. <ijepa !lada $rnkinja koja je svojoj 'ospodari$i utrljavala pe$kavu kre!u u kou di'nula se i 'urnula Arib u stranu kako bi s te"ko! kera!iko! zdjelo! pri"la vrati!a. 9ubejda zaba$i 'lavu i nas!ije se. I njezine sobari$e kao njezine vitkije verzije u "aljivo! zr$alu podru'ljivo su se nas!ijale. +(osljednjih tjedana bila si ivi !rtva$ a sada pre'ovara" kao vojskovo*a. 7to li je to sa!o Ishak uinio iz tebe3Arib odahne. )avi ju je izriito upozorio kako treba postupiti. ;unula je pokraj ohla*ene posude za uareni u'ljen uza sarir. 9ubejda je iskrivila vrat da bi je drala na oku. No dru'a sobari$a vrsto ju je drala za runi z'lob i ja'odi$e na prsti!a pre!azivala kano!. +Ne"to !i !orate objasniti- ree Arib. +9a"to bih se ba" ja trebala svidjeti va"e! sinu3 .n vjerojatno i!a !no'o ljep"e robinje koje bi !u se s veselje! podale. I zasi'urno ste !u nekoliko puta priveli enu koja 'a je trebala izlijeiti od nje'ove !ale... osebujnosti. .ito neuspje"no. ;ini !i se da nije sve u ljepoti.9ubejdine ta!ne oi bljesnu"e i ona se ponovno nas!ije. +: svako! sluaju i!a" drskost jedne kajne. 4o si ve dokazala kada si zavela Haruna. Napokon ni jedan !u"kara$ ne 'ubi vlast nad sobo! bez razlo'a.Arib je zastala rije u 'rlu. Nikad dotad 'ospodari$a nije spo!enula onu veer. Arib je krv "iknula u li$e zato "to ju je okrivila za to. 9ubejda nije ni trepnula prilijepljeni! trepavi$a!a. Sa!o je !ahnula pre!azano! ruko! pa se sobari$a s!jesta !aknula u stranu kako bi 9ubejda
128
www.bosnaunited.net

Chiarissima

!o'la pro!atrati svoju posjetitelji$u. +I!a! osjeaj da !i je supru' darovao !aka u vrei. No dobro% dobit e" "to eli".Arib ju je zbunjeno po'ledala. Nije i!ala nikakve nade. &ad bi jedno'a dana i ponovno susrela 1olfra!a ne bi nikada kupio prestolonasljednikovu ljubavni$u a ka!oli se njo!e oenio. Ishak joj je ipak savjetovao da isku"a svoju vrijednost i ta je vrijednost bila znaajna. +Svakako nisi 'lupa- doda 9ubejda blai! tono!. +6oda e" svoje! 'ospodaru jedno'a dana roditi sina pa e se doista oeniti tobo!. 0olje je biti zakonita ena. A na vjernost !u"kara$a ne !oe" se osloniti.- .ko njezinih preko!jerno na"!inkanih usta o$rtala se njenost. Arib je prvi put !o'la za!isliti kako se i 9ubejda neko tjeskobno borila da zadri svoje !jesto u kalifovu hare!u. No 'ospodari$a od!ahne ruko! kao da se opet kaje zbo' svoje otvorenosti pa stenjui po!akne ra!ena u udobniji poloaj i dadne sobari$i znak da obri"e kre!e. +Dobit e" dozvolu- ree ona dok ju je djevojka trljala !irisni! rupie! +i! 6uha!!ad obavi ono "to !ora. A i onaj tko te kupi !ora priznati taj uvjet. 8esi li zadovoljna3Arib nije oekivala da e tako lako dobiti njezinu privolu. .stala je bez rijei. +8esi li zadovoljna3- ponovi 9ubejda. Arib polako ki!ne 'lavo! i di'ne se. +Sada je podne- ree ona takvo! hladnoo! kakvu ni sa!a nije oekivala od sebe ali ona joj je po!o'la u to!e da daleko od sebe oda'na !isli o po'odbi koju je upravo zakljuila. +Ako se pouri!o .!o'u jo" veeras posjetiti va"e' sina.9ubejda joj do!ahne da joj pri*e. +8esa! li te pod$ijenila3- :hvatila je Arib za bradu da joj po'leda u oi. +4i si ti'ri$a ali !isli! da sa! dobro izabrala.Aribina su koljena zadrhtala. No sada vi"e nije bilo povratka. Sou!aja i 4akrub odvele su je u ha!a! kalifove palae -u onu vlanu "pilju ispunjenu te"ki! !iriso! parfe!a u sr$u hare!a u kojoj su pripre!ali i !iljeni$e Haruna al-)a"ida kako bi svoje! 'ospodaru zasladile noi. Dok su djevojke radile na njoj Arib se pitala je li ona uope sposobna uiniti ono "to je obeala 9ubejdi. Ishak ju je ohrabrio rekav"i joj da ljubavne vje"tine kojih ne!a !oe kod 6uha!!ada nado!jestiti ti!e da !u ponudi ne"to "to jo" nikada nije vidio. No bilo joj je posve nejasno "to bi to !o'lo biti. Stajale su pokraj os!erokutno' bunara koji se isti$ao u prostoriji za od!aranje ispod kupole. Na !ra!orno! rubu robinje su poredale lonie zdjeli$e i neobine naprave. 5ledajui boi$e od "areno'a vrlo tanko' stakla u koji!a su svjetlu$ala skupo$jena ulja u svi! boja!a pa e"ljeve i kutiji$e od bjelokosti srebrne tave s !irisni! pasta!a Arib nije znala "to bi s nji!a poela.
129
www.bosnaunited.net

Chiarissima

&ad su joj odstranile dlai$e s tijela i oprale je ruino! vodi$o! djevojke su je nauljile. Dok su je tako pripre!ale za kalifa uivala je u to! postupku ali danas nije uope ni"ta osjetila. (o'ledala je niz tijelo i pro!atrala svoje blistave bradavi$e - taj svoj instru!ent koji je pripre!ila za nastup - kao ne"to strano. +<ijepa si- "apne Sou!aja dok ju je !asirala a!brini! ulje! po ra!eni!a. +)e$i !i ako treba" jo" uputa o ljubavni! vje"tina!a. 9na! kako treba izluditi !u"kar$a - a ako ne!a !u"kara$a pri ru$i onda i ene.- Arib spusti vje*e a Sou!aja zahihoe. +.stavi je na !iru,- uplete se 4akrub. 9ainila je vino opiju!o! i a"u pruila Arib. .ito vi"e nije bila uvrije*ena "to joj je veliki nastup pred 'ospodari$o! bio upropa"ten. 6oda je i nju 9ubejda pozvala na od'ovornost. : svako! sluaju bila je !no'o ljubaznija ne'o pro"li put. 8edno! !aso! u boji koe prekrila je Arib pri"t na bradi +6ala kre"tali$a ve je dovoljno zbunjena. Neka oku"a sreu kod 6uha!!ada nee uspjeti ba" kao ni !i ostale.4o je vjerojatno po!isli Arib s!ireno najvi"i stupanj ljubaznosti koju je 4akrub !o'la postii. 9ato!ila je u sebi pitanje "to e se s njo! do'oditi ako je kajna i!ala pravo. Dok je pila na zube joj se zalijepio ko!adi opiju!a. (rovakala je ilavu 'orku !asu i osjetila kako joj se tijelo! "iri udna sna'a. +(riajte !i o 6uha!!adu- za!oli ih Arib odloiv"i vino. :zela je !etalno zr$alo s ruba bunara i po!aknula s li$a kosu tek obojenu kano!. Sa!oj sebi inila se blijedo! ali kad je ne"to pri!ijetila s ti! u vezi robinje su je is!ijale. +;e!u postoje puder i "!inka3 9audit e" se "to e!o iz tebe napraviti,- Dok je 4akrub su"ila Aribinu kosu i sre*ivala je "iroki! e"lje! Sou!aja joj je objasnila% +I!a !alo vi"e od dvadeset 'odina dra'a. (rije je bio 9ubejdin ljubi!a$ ali budui da jo" ne!a sina ona se sve vi"e hladi pre!a nje!u.- )uko! je od!aknula vrp$u koja joj je drala plavu kosu odloila boi$u s ulje! i obrisala prste. +9a dobro vino i 'lazbu daje i!etak pa su sto'a nje'ovi depovi u'lavno! prazni. . sve!u dru'o! !ora" pitati nje'ove eunuhe.:zne!irena Arib htjela je pose'nuti za svojo! a"o! ali bolno navlaenje njezine kose podsjetilo ju je na to da je 4akrub jo" e"lja. 2idjela je preko ra!ena kajnine "iroko raz!aknute bade!aste oi. 4a!ni uvoj$i bujne kose na'la"avali su 4akrubine visoke ja'odi$e i lijepo oblikovane usne. Arib se ponovno upitala kako to da ba" ona treba zavesti 6uha!!ada ibn al-)a"ida ako su u toj zadai zatajile najljep"e ba'dadske ene. 7to !u je ona !o'la ponuditi "to on ve nije poznavao3

130
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Ako !u se ni Sou!aja ne !oe pribliiti nee" ni ti uspjeti- pri!ijeti 4akrub kao da joj ita !isli. :sta su joj se objesila jer joj oito nije 'odila ulo'a sobari$e. +0ila je u krevetu sa svaki! tko i!a i!e i poloaj.Sou!aja je u "ali 'urne. +Ne s Ishako!,4akrub ispije svoje vino u jedno! 'utljaju. Sou!aja je za$ijelo opazila Aribine eznutljive po'lede pre!a nedostupnoj a"i pa joj je dotoi i prui. Arib otpije veliki 'utljaj i bijelo-$rni !ra!orni pod zanji"e se. +Ishak ne spava s djevojka!a koje pouava- ree 4akrub kovrajui Aribinu kosu vrui! kovralo!. : !e*uvre!enu je neprestan$e $upkala svoju odjeu i krado!i$e se o'ledala u !alo! zr$alu na rubu bunara. +(oku"ala sa! ali on je tvrd orah. )ekao !i je da to sauva! za kalifove sinove.- Sou!aja je nestala u ulazni! vrati!a koja su vodila lijevo u nusprostorije. +4o je ne!o'uedovikne kroz otvorena vrata. &ad se vratila odravala je ravnoteu nosei pred bujni! prsi!a nekoliko kutija pudera i kist. +.n je prvi kalifov ravi. &ako !oe kajna pjevati na dvoru ako se nije s nji! ...3- .bje djevojke prasnu u s!ijeh. Ni 4eodora nije rabila te rijei bare! ne pred Arib. +Sa!o po'ledaj na"a je !ala sra!eljiva,- nas!ije se 4akrub. +4ako ti je to !abibti), ree dok je i dalje navlaila Aribinu kosu. +6u"kar$i i!aju vlast nad ratovi!a i dravni! poslovi!a a !i i!a!o vlast nad !u"kar$i!a.- .bje robinje ponovno su se kre"tavo nas!ijale se. +0iti kurtizano! visoka je u!jetnost zlato- "apne ona Arib povjerljivo u uho. +Svaki !u"kara$ i!a nekakvu slabost i nju treba otkriti. .nako kako ju je 9ubejda otkrila kod Haruna al-)a"ida.Arib se tr'nula na spo!en kalifova i!ena i prolila vino. +4i e" si'urno znati koja je to slabost- tajanstveno nastavi 4akrub. Slobodno! ruko! uhvatila je runik i objasnila Arib da se nji!e obri"e. +)ei u ti. &alif i'ra "ah da se 0o' s!iluje,Sou!aja koja je na rubu bunara odabrala jednu kutiju s pudero! zvonko se nas!ije. +9na" li tu priu3Arib je zbunjeno po'ledavala as jednu as dru'u. +(ria se da je 9ubejda s nji! i'rala "ah a nje'ov je ulo' bio... pa zna" ve "to.- Arib od!ahne 'lavo! a Sou!aja uzdahne. +Sve!o'ui kakvo si ti nevina"$e, &ad 'od je iz'ubio !orao je...- Nedvos!isleno je zanjihala kukovi!a. +&alif dodu"e i'ra "ah ali 'rozno. Stalno je 'ubio. 6e*uti! 9ubejda je ne!ilosrdno ustrajala na svoje! pravu. &ad 'a je napokon is$ijedila do posljednje kapi i ponovno pobijedila !orao je na boji"ni$i ljubavi poloiti oruje. No 'ospodari$a ne budi lijena zatraila je s!jesta zaduni$u.- Hihotala je pa je 4akrub dovr"ila priu% +:to joj je robinja koja je stajala do nje navodno
131
www.bosnaunited.net

Chiarissima

savjetovala da se ne zadovolji obino! zaduni$o! i da u!jesto to'a osi'ura sebi iskljuivo pravo raspola'anja odre*eno! stvari. Harun se tako odu"evio to! dosjetljivo"u da je neoekivano dobio novu sna'u. )obinji je napravio sina Abdallaha jo" prije ne'oli je 9ubejda zaela 6uha!!ada, Sou!aja je pu$ala od s!ijeha. Alkohol je za!a'lio Aribin !ozak pa je vr"e stisnula a"u. Nadala se da 6uha!!ad ne!a oevu sklonost pre!a takvoj vrsti oklade, :zne!ireno je 'ledala kako 4akrub la'ani! kora$i!a u plesno! rit!u odlazi pre!a vrati!a. +7to se tako !r"ti"3 Ah da pa ti si jo" 'otovo djevi$a- ree Sou!aja koja je kisto! uljep"avala Aribino li$e. :sredotoena na posao na!r"tila se i 'urnula jezik iz!e*u zubi. (ro!atrala je svoje djelo i zadovoljno se nas!ije"ila. +0oji" se bolova zar ne3- nastavi ona. +Ali i to!e i!a lijeka% !no'o vina s opiju!o! iznutra i !alo ulja izvana. Dat u ti svoje'a e'ipatsko' - ini uda, Nekoliko kapi to' ulja iz!e*u no'u i tvoj e ?bade!? biti pod!azanija od 'rla,+Hvala- pro!r!lja Arib dvojei treba li joj doista biti zahvalna. 5ledala je u pod. +5lavu 'ore, Ne !ora" se bojati veina !u"kara$a na dvoru dobri su ljubavni$i- "apne joj Sou!aja dok joj je kisto! prelazila preko li$a. +6isli sa!o na to da e" 'a uzbuditi pravi! rijei!a. 9ati! e te on obra*ivati sve dok 'a ne pone" zaklinjati da prodre u tebe. Sa!o ne poku"avaj lei na nje'a to !u"kar$i ne vole. Inae i!a tisuu !o'unosti% !anas!i " odoz'o poput z!ije ili baka"ri " odostra'a poput bika. Abdallah se u to razu!ije, 0ila sa! nje'ova robinja prije ne'oli !e je kupila 9ubejda pa 4akrub 'otovo pu$a od zavisti. 4aj !ladi zna 'dje treba doti$ati enu kae! ti on i!a...+6oli! te,- zavapi Arib i brzo strese u 'rlo preostalo vino. Sou!aja joj uz!e a"u i ra"erupani! drveni! "tapie! pro*e joj bojo! oko usana. +2oli li 6uha!!ad doista !u"kar$e3- pro!r!lja Arib. +Ipak je on kalifov sin a vjera zabranjuje...S!ijeh joj je objasnio da se u kalifovoj kui vjerske zabrane ne shvaaju tako ozbiljno. Sou!aja je oito s!atra edno! i!a!ovo! keri ljutito je po!islila. A ona bi joj !o'la pone"to ispriati o pohotni! skitni$a!a pijani! tr'ov$i!a i pjes!a!a poput onih 0a"ara ibn 0urda, Sou!aja joj je jastuie! za puder pre"la preko nosa pa je !orala kihnuti. +8o" nisa! spavala s !u"kar$e!- "apne ona iznenada +koji vi"e voli vlastiti spol. :spije" li svakako !i re$i kako je bilo,2ino i opiju! uinili su svoje. Arib je poela hihotati. 7to je vi"e pila sve joj je bivalo nebitno.

132
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9ubejda je u"la u ha!a!. (odupirale su je njezine dvije sobari$e. .djeu optoenu dra'ulji!a nosila je i u toplo! ha!a!u. Sa!o joj je kosa bila nepokrivena vjerojatno zato da bi se ostale djevojke !o'le diviti njezini! pleteni$a!a isprepleteni!a biserje!. )obinje i 4akrub nosile su iza nje odjeu koju je ona izabrala za Arib. +7to je jeste li 'otove3- &ritiki je od!jerila Arib a djevojka je nehoti$e ruko! za"titila svoju 'olotinju. 0io joj je neu'odan po'led oiju zasjenjenih $rnilo!. 9ubejda je izdala zapovijed. 4ri su $rne slu"kinje donijele bjelokosne stol$e bez naslona i na nji!a rasprostrle svilenu odjeu ukra"enu vezo!. Na pri'u"enu svjetlu zasvjetlu$ala je zelena i $rvena svila zablistale papue optoene dra'ulji!a i pojas od da!a"ansko'a brokata. Sou!aja je ushieno uzdahnula. (odi'nula je i po'ladila dijade! koji se pre!a najnovije! obiaju nosio nisko na elu. Arib je !orala po!isliti na 1olfra!a. &ad bi je bare! !o'ao vidjeti u toj odjei, (ale su joj na u! !u"ke prnje koje je tada nosila i one nje'ove rijei% 7e li obiaj ti! stotina @ena da se tako odijevaju6 .djedno! se nee'a dosjetila. +.dnesite to,- ree ona robinja!a. +2eeras u odjenuti !u"ku odjeu.9ubejda problijedi ispod na"!inkane !aske. +Ali... jedna ena...+2i hoete da va! zavede! sina pre!da je va" supru' spavao sa !no!Arib prekine 'ospodari$u. 8ezik joj je oteao ali osjeala se hrabrijo! ne'o prije. +6u"ka odjea bila bi za$ijelo !anji prekr"aj zakona.- Nije uope shvaala "erijatska osnovna naela pa ju je Ishak bio uputioD bilo je oito stro'ih pravila s!ije li lei sa eno! koja je pripadala nje'ovu o$u i kada to s!ije. 9adovoljno je opazila odobravanje u Sou!ajinu po'ledu. 9ubejda je bila osupnuta a zati! se nas!ijala tako da su joj biserne o'rli$e zaplesale na 'ole!i! dojka!a. +4i si prepredena $ura, 4o ni sa! prestolonasljednik nije jo" vidio.- 9ati! je robinja!a dala znak. +;ule ste "to je rekla.+6uha!!adov polubrat Abdallah bit e kod nje'a- nastava 9ubejda obraajui se Arib. +Neka te to ne zabrinjava pa ako ti i bude doba$ivao vatrene po'lede. Njih dvoji$a uvijek zajedno piju jer tako eli Harun.(oslala je djevojke iz ha!a!a. )obinje su "apuui nestale kroz vrata kroz koja je !aloprije Sou!aja donijela kutije s pudero!. 9ubejdi su se jo" vi"e spustili kutevi usta. (otajno je dala Arib ko!ad jako na!irisane vate ne 'ledajui joj u li$e. +:'uraj to unutra prije odlaska,- o"tro joj zapovjedi. +Hou pravo' 6uha!!adova nasljednika a ne kopile nekakve robinje.Arib je pro!atrala pred!et obojen soko! od !o'ranja i alauno! i iznenada prasnula u s!ijeh. +(otpuno se slae! s va!a 'ospodari$e,-

133
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5
9ubejda joj je htjela ukrasiti kosu zlatno! !reo! i elo ukrasno! vrp$o! od dibe, svileno' brokata. No Arib se napokon izborila za $rni turban ispod koje' su njezini $rni uvoj$i padali do ra!ena. 8o" nisu bili !no'o dulji od onih kakve su tada po!odno i!ali !u"kar$i. Iz'ledo! bi !o'la biti i !ladi da kaba ute'nuta pojaso! nije isti$ala njezine enske oblike. /rvene hlae privlaile su po'lede. Sou!aja joj je priloila jedan svoj pojas za hlae ukra"en vezo!. Neka Arib nosi bare! jedan enski odjevni pred!et po!islila je a pokae li 6uha!!ad bare! za nje'a zani!anje !o'la se nadati pobjedi. Coulamija tako su je djevojke u "ali nazvale% i djevojka i !ladi. &roz od"krinuta vrata Arib je po'ledala van u slabo osvijetljen ivan u palai kalifova sina. (restolonasljednik je bio poznat po to!e "to !oe podnijeti podosta pia. No ako je ve danas poeo s a"i$o! pia bilo je dvojbeno da e uspjeti obaviti ono "to bi trebao. 2rata iza kojih je Arib stajala vodila su u prostoriju otvorenu pre!a dvori"tu. 2oda je klizila niz lanene tkanine napete na zidovi!a. Sve je bilo u zlatu i obloeno bizantski! !ozai$i!a onako kako se to svi*alo i 9ubejdi. No njezin je sin i!ao izrazito bolji ukus - ovdje nije uope bilo !ajine preko!jerne rasko"i. Na pojastueni! bjelokosni! klupa!a uza stranji zid sjedila su dva !u"kar$a. Arib ih nije !o'la dobro vidjeti kroz od"krinuta vrata. 8asno se razabirao sa!o $izelirani srebrni vr ispred njih. 9rako! se "irio !iris aloje. 5lazbeni$i su se s!jestili na prostirke u dvori"tu. Ishak joj je ve rekao da nee biti sitare, jer 6uha!!ad nije dopu"tao da nje'ovi pjevai nastupaju iza zastora. Aribini prsti vrsto su obuhvatili sa..akatan koje joj je dao ravi. &astanjete su !u se inile najprikladniji!a uz pjes!e koje je s njo! uvjebao. Arib je po!islila na ops$ene tekstove ali vino s opiju!o! odavno je djelovalo. :'odna o!a'li$a u!rtvila je sve osi! po!isli na $ilj. #unuh kojiju je ova!o doveo udario ju je po le*i!a. +Izlazi,Arib je nespretno zateturala pre!a ivanu. Iza sebe ula je slu'u kako je zaprepa"teno zastenjao. 0rzo je di'nula ruke s kastanjeta!a. :skladila se s rit!o! sviraa i poku"ala napraviti nekoliko plesnih koraka. 9ati! je zapjevala% Dv;je u ti ae natoiti danas, jednu ljubavi punu, a vina punu drugu...

134
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(ro!atrala je !u"kar$e visoka roda koji su trusili a"u za a"o!. 8edan ju je zadivljeno pro!atrao od 'lave do pete. 0io je to nedvojbeno Abdallah. Arib se tr'nula. 5uste trepavi$e ulna usta 'dje li 'a je ve vidjela3 I dru'i je bio lijep !ladi. 0io je njenije 'rade od brata. Svijetla odjea isti$ala je nje'ovu eterinu ele'an$iju. Nje'ove na"!inkane oi prepoznatljivo su nalikovale 9ubejdini!a. Di'nuo je po'led sa!o na trenutak ali Arib je taj pokret podsjetio na !a$aklina. (anju je us!jerio na dvoji$u eunuha do sebe jedva etrnaesto'odi"njake jedno' bijelo' i jedno' $rno'. :hvatio je jedno'a za pojas i privukao 'a k sebi na sarir. Djeak se pokorno priljubio uz 'ospodara koji !u je natoio vina. Dru'i se sav blaen spustio do nje'ovih no'u. Arib jo" nije bila tako o!a!ljena da nije shvatila% ona 6uha!!ada nije ni naj!anje zani!ala. Dok joj je sr$e divlje lupalo dala je svirai!a znak i ponovno di'nula sa..akatan. (ribliila se ple"ui i nesta"no zapjevala% &ome e prednost dati (ko te ljubav okrijepi6 Robinji koja dr!ti / strast ti s usana pije6 /li djeaku &oji se oprao nije6 /rni eunuh do 6uha!!adovih no'u oito je zaspao ali zato ju je bijeli itekako dobro uo. '0alas%) vikne ljutito. +&akve li drskosti,&alifov sin di'ne na"!inkane oi. : Aribinoj 'lavi zujalo je vino i o!a!ljivalo je. 9anjihala se u kukovi!a onako kako je to esto vidjela kod 4eodore. Izvukla je "aku srebrnih dirkama iz rukava. )azletjeli su se zve$kajui po podu a ona je nastavila% #red njim i najtvre koplje #adne i kad stoji, Tko nita o ljubavnom plesu ne zna, Taj samo dir!ame broji... 0ijeli eunuh 'njevno skoi. Htio se ba$iti na nju ali je prito! previdio vr vina. 0ubnuo je u nje'a i pruio se koliko je du' i "irok. Sadraj vra prolio se po podu. 6uha!!ad ibn al-)a"id zaba$io je ple!enitu 'lavu i nas!ijao se iz sve'a 'lasa. '(!santi,ja dzarija, va"!ajati%) Nazdravio je Arib i iskapio $ijeli rad. .ito !u se svidjela njezina predstava. ;inilo se da eunuh ne!a isti ukus kao
135
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nje'ov 'ospodar. +(o"alji natra' bludni$u,- zaurla on. .iju podlivenih krvlju poku"ao se uspraviti ali ve !u je pri"ao jedan slu'a z'rabio 'a ispod pazuha i postavio na no'e. +.dvu$ite 'a na zrak,- zapovjedi 6uha!!ad s!ijui se +ali 'a ponovno dovedite kad se otrijezni,- Do!ahnuo je Arib da pri*e i pruio joj svoju zlatnu a"u. Inae bi zbo' naina na koji ju je Abdallah prito! pro!atrao propala u ze!lju od stida. No sada ju je poti$ao. Arib je na a"i potraila !jesto na koje! se o$rtavao tra' 6uha!!adovih usana i iskapila je. (restolonasljednik je vidljivo !rzovoljno pratio panju svoje'a brata. Arib je od!jeravala dvoji$u suparnika a zati! spustila a"u koja je na podu zazveala. Iznenada se do!islila kako e pridobiti 9ubejdina sina. (olako je stala dizati kastanjete uz tijelo i pre"la na izazovni rita! i kao da se zabunila dahnula poljuba$ pre!a Abdallahu. 0ez daha se uspravio !ilujui je vatreni! po'ledi!a. (restolonasljednik je od'urnuo s krila 'lavu uspavano' eunuha. 6uha!!ad je pro!atrao svoje' brata a zati! nju. &rado!i$e je otvorila usne i ponovno se okrenula pre!a Abdallahu. 6uha!!ad str'ne jantarnu o'rli$u. : jedno! koraku na"ao se kod nje i stavio joj o'rli$u oko vrata. .bavljen oblako! jako' parfe!a od !o"usa privukao ju je k sebi. .sjetila je kako nje'ove oi zasjenjene $rnilo! prelaze njezini! tijelo! s neskriveno! pohoto!. Na nje'ovi! je usna!a zablistalo vino i stalo !u kapati na bradu. Svirai su prekinuli svirku. Sa!ib"al"musika dao je znak svoji! ljudi!a i nestao. Sr$e joj je divlje lupalo. 0a$ajui skrivene po'lede Abdallahu polako je zapjevala% #rimi uzde, gospodaru, Rado u se pokoriti ja!au... '2alla!i, inti azima%) 6uha!!ad ju je neoekivano ba$io na pod i obasuo je divlji! poljup$i!a. : nos joj je prodro zadah ustajalo' alkohola i indijsko' ha"i"a one trave koja uzburkava strast i od koje se sve zaboravlja osi! vlastite putenosti. S nje je doba$io bratu pobjedniki po'led. Abdallah je problijedio. Na'lo se di'nuo i napustio ivan. 6uha!!ad se s!je"kao djevoj$i. Di'nuo ju je ruka!a prelazio njezini! tijelo! i zaposjeo je - njezine obrve produene pre!a van na"!inkane kutove njezinih oiju ta!no obrubljena usta. Nje'ovi prsti njeno su 'ladili njezine dojke ispod blistave tkanine. Arib nije osjeala ni"ta. Sve joj je bilo neobino nestvarno. 4ada su nje'ove usne dodirnule njezin vrat.

136
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je zadihano zaba$ila 'lavu. Na trenutak je po!islila da na vratu osjea ajinovu hladnu o"tri$u. ;inilo se da je prestolonasljednik drukije protu!aio taj pokret. +&ako !e eli" zavesti goulamijo), "apne on dok su se obrisi njezina tijela isti$ali ispod tanke odjee +kao !ladi ili kao djevojka3- Nje'ove usne klizile su niz njezino tijelo. 5laso! koji joj se i sa!oj inio strani! Arib od'ovori% +&ao jedno i dru'o 'ospodaru kako biste uivali u dvostrukoj strasti kad inae znate sa!o za jednu.6uha!!ad sakrije li$e u njezino krilo a ona !u obje ruke nehoti$e uvue u kosu. +8a sa! tvoj rob- prostenje on. +)e$i !i "to hoe" pa e" to i dobiti.(jinovu 'lavu po!isli ona. Hajdar ibn &avus ispa"tat e i za ove trenutke. Iznenadni osjeaj !oi u!rtvio je odbojnost koja ju je obuzela - pre!a sa!oj sebi pre!a to! lijepo! !ladiu. 6uha!!ad je zubi!a razvezao pojas na njezini! hlaa!a. .djedno! je zastao kako bi bolje pro!otrio tekst ispred sebe i proitao% Razve$i pojas na !laama D neka spuznu !lae. D pozdravi stra$njicu8 Ddobrodola, mala guzo%) Sou!aja ta be"tija, Arib se u trenu otrijeznila. 6uha!!adu se kako se inilo svidjela pjes!i$a pa se tiho nas!ijao. Iznenada ju je stao 'urati pre!a zidu. :pla"ila se spotaknula preko uspavano' eunuha li$e joj je dotaknulo napetu lanenu tkaninu. Niz tkaninu je tekla voda preko njezine kose i li$a. Arib je osjetila kako on iza nje otkopava pojas. 9ati! je osjetila nje'ovo tvrdo spolovilo na svoje! 'olo! kuku. +;ini sa !no! "to te volja- "apne joj on u uho. (onovno je osjetila val alkoholno' zadaha koji ju je 'u"io. +4i lukava !ala droljo,Nje'ove rijei iz'ubile su se u !a'li njezine 'lave. 2oda joj je tekla niz polu'olo tijelo. 6uha!!ad ju je uhvatio za dojke koje su se jasno isti$ale ispod pro!oene kabe. Spustio se uz nju. 9ati! je osjetila la'an bol iz!e*u no'u. Sklopila je vjede. &alifov os!ijeh jasno je vidjela pred oi!a kao da ispred nje stoji Harun al-)a"id. 4e"ko disanje ovjeka iza nje ubrzavalo se. : rit!iki! raz!a$i!a 'urao joj je tijelo na !okri zid.

137
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6
Arib se tek kasno u noi vratila iz prineve palae kose jo" vlane i rasku"trane hlaa nespretno pripojasanih. :nato kasni! sati!a od!ah se uputila u ha!a!. 6iris ruine vodi$e ublaio joj je !uninu. No Arib je oti"la iz ha!a!a tek kad joj je koa od pranja po$rvenjela i zaboljela je. Na krevetu u njezinoj odaji bila je ra"irena skupo$jena odjea - svilene pre'ae iz Ni"apura na!irisane prozirne ko"ulje pa i brokatna tkanina u kojoj su bili za!otani zlatni$i. 6uha!!ad nije oklijevao pa je od!ah platio naklonost u kojoj je uivao. Arib je ostala stajati na vrati!a. 9ati! je polako pri"la krevetu i sve od'urnula. <e'la je do tih stvari i privukla no'e tijelu i tako skvrena ostala leati. Na usti!a je osjeala sol. 9ubejda je odrala obeanje. Arib se preselila u Ishakovu kuu jo" prije izlaska sun$a. .dahnula je tek "to je napustila kalifovu palau i ti!e sveprisutnost Haruna al-)a"ida. : njoj je 'otovo osa!deset soba bilo predvi*eno za robinje pjevai$e. .dnekud je neprekidno dopirala 'lazba. Djevojke su pjevale dolazei hodni$i!a puni! svjetla. S divana na ravno! krovu ispod 'ole!e tende pruao se po'led na rijene doline #ufrata. &ada je bilo vedro u daljini se !o'lo razabrati 'orje 4aurus i Arib je esto uhvatila sa!u sebe kako 'leda ona!o. 4ijek dana bio joj je stro'o odre*en kao nikada prije u ivotu us!jeren pre!a ono!e "to je Ishak s!atrao najvaniji! - oni! "to oarava sva osjetila. +(oduka- kako ju je on nazivao bila je ponajvi"e povezana sa sveobuhvatno! ljubavno! i'ro!. Na prvo! !jestu bili su dakako satovi pjevanja i lutnje. Arib je od Ishaka nauila da je svaki tonalitet povezan s odre*eni! raspoloenje! - s ljubavlju tu'o! rado"u i poudo!. &ajna !oe pravi! maaamom utje$ati na odre*eno raspoloenje svojih slu"atelja. +4o je arolija,- istakne Arib kad ju je ravi prvi put nas!ijao jedno! pjes!o!. Ishak se nas!ije"io i pruio joj lutnju. +8est ali posebna. 4o je arolija zavo*enja. (oku"aj,8edna starija kajna i'rala je s njo! "ah i uvjebavala s njo! duhovitu konverza$iju - !u"kar$i su voljeli duhovite i dosjetljive ene. :poznavala je Arib i s pjesniki! stvarala"tvo! kako bi poslije i sa!a !o'la pisati tekstove za
138
www.bosnaunited.net

Chiarissima

pjes!e. )edovito je slala Arib u kuhinju jer jedna je kajna !orala znati zavesti svoje' ljubavnika birani! jeli!a. /arstvo Ishakova indijsko' kuhara podsjetilo ju je na djetinjstvo - na poluta!ni labirint pun alke!ijskih !irisa. I dakako ostalo joj je !no'o vre!ena za nje'u tijela da je djevojke !asiraju eterini! ulji!a za!a!nih !irisa. Naj!anje su joj se svi*ali satovi bo'oslovlja i "erijata. 6oda zbo' uitelja !rzovoljno'a bo'o!oljako' kadije na koje! se jasno vidjelo "to !isli o robinja!a pjevai$a!a. 4a redovitost stvarala je u Arib osjeaj za"tienosti. I!ala je vi"e slobode no ikada prije. Nitko je ni"ta nije pitao nitko zadravao kad je izlazila nitko pazio na njezinu ast. Iako joj je bilo jasno za"to prestala je o to!e raz!i"ljati. &ao neko u beskrajni! horasanski! prostranstvi!a i"la je svoji! novi! pute! korak po korak ne znajui ka!o vodi no"ena sa!o jedno! !i"lju% a.in ne s!ije pobijediti. 0ilo je rano poslijepodne. Arib je sjedila na rubu vodoskoka !uei se s vjebo! koju joj je zadao Ishak - visoki! du'i! tono! iz jedne pjes!e Hunaina al-Hirija. 8o" joj je s!etao ka"alj koji je za$ijelo navukla na vlano! zidu 6uha!!adove palae. No ravi nije priznavao ispriku. Iza njezinih leda robovi su vukli bakrene kotlove u kuhinju. 9a!a!ni !iris kuhane koko"i i de!a od rua otkrivali su da su "tednja$i ve naloeni. Netko je ne'dje svirao isti ma?am na lutnji a na !ra!orno! podu odzvanjala je drvena udaraljka% Sou!aja je sjedila u sjeni i udarala brz rita!. 0ila je za!olila 'ospodari$u da i ona neko vrije!e provede kod Ishaka. +I ja !rzi! tu vjebu- ree ona i pride Arib. 0ila je previ"e na"!inkana za obino poslijepodne u hare!u. 6irisala je kao $ijeli ruinjak i neprestan$e ba$ala po'lede na !u"ki dio palae. +Ne ljuti" se valjda zbo' pasi$e na hlaa!a3+0are! je svoje uinila.- Arib je zato!ila poriv da joj kae kako bi je najradije njo!e bila zadavila. +Nee!o vi"e o to!e... )e$i "to radi! po're"no3+:'lavno! zbo' ta?dir al"an.as, uskla*eno'a vrsto' pritiska zraka na 'lasni$e. 5otovo uvijek. Si*i,- posavjetova je Sou!aja. Arib sklizne s ruba bunara. +4rebala bi i!ati ljubavnika- brbljala je kajna dok je pritiskala po Aribinu trbuhu krii!a i prsi!a kako bi joj ispravila dranje. (redano joj je !asirala ra!ena. +)edovito opu"tanje udova pod!azuje 'rlo ako razu!ije" "to !isli!. Ali kajna ne s!ije ozbiljno shvatiti ljubav. ;i! dopusti" da !u"kara$ i!a vlast nad tobo! izdana si i prodana... Daj opusti stranji$u, ... 7to je s Abu Iso! Harun al-)a"idovi! sino!3- upita zati!. +2e zna" da on redovito dolazi na satove 'lazbe. Nije li ti pro"li tjedan poslao skupo za"eereno vino3 .n zasi'urno nee postati kalif ali razu!ije se u ljubav !oe" !no'o nauiti
139
www.bosnaunited.net

Chiarissima

od nje'a. .si! to'a lijep je i pjeva kao !ali bo'. 6orat e" jo" dovoljno esto spavati s debeli! star$i!a sa zadaho! znoja i s previ"e parfe!a... 7a salam, pa "to to radi"3 :spravi se !abibti% 4ako poku"aj sada,Arib je jo" jedanput otpjevala vjebu zau*ena kako ton lako izlazi iz njezina 'rla. +7to li je Ishak sa!o !islio s to! vjebo!3- ree ona uzdahnuv"i. +2jerojatno !u je do to'a stalo jer ni sa! ne!a prirodnu boju 'lasaodvrati Sou!aja. Nas!ijala se a pod pudero! se naziralo njezino lijepo li$e. +0it e zadovoljan kad sve bude savr"eno. <judi 'a nazivaju al",alsu, zbo' vratolo!no visokih poetaka.',a!nit kao da ga je ubola crna udovica6) I Arib se !orala nas!ijati. Sou!ajina pozornost iznenada se us!jerila pre!a vrati!a na dru'o! kraju. 9irjab jedan od Ishakovih uenika prilazio je po 'latko! !ra!orno! podu. Danas je i!ao na sebi o'rta sa $rveni! i bijeli! pru'a!a iznad kabe i hlaa a na turbanu je ne"to svjetlu$alo - ona!o je utaknuo utu ruu. '(lla!u ra!im, zar jo" pripravljate dobru staru koko" s de!o! od rua.=rknuo je ple!eniti! noso! 'rko'a profila. +&ako je to obino, 6orate jedanput dodati parfe! od ljubii$a u u!ak to je...- odu"evljeno je za!ahnuo ruko! +to je pjes!a,- Svileni! rupie! obrisao je bradi$u tanku kao kist. +8este li vidjele Ishaka3Arib od!ahne 'lavo! dok je Sou!aja kao arolijo! na!jestila os!ijeh na li$u i leerno otkopala naj'ornje du'!e na d$ubbi. 9irjab brzo skloni rupi u brokatni rukav a kosu du'u do ra!ena preba$i naprijed. Danas je jedan pra!en posvijetlio u boju koja se sla'ala s ruo! na turbanu. +Danas je deuran a Harun al-)a"id odavno je poeo s dru"tvo! uivati u kasnoposlijepodnevno! pijanevanju na obali rijeke. &alif prazni a"u za a"o! i nje'ov 'njev raste sa svaki! ratlom. (oslat e na! ova!o tjelesnu strau ako se Ishak ubrzo ne pojavi,- No zdvojnost u nje'ovu 'lasu zadrala se u 'rani$a!a. Nje'ov se po'led zaustavio na Sou!aji. +.n je kod ljubavni$e- ree ona tihi! pro!ukli! 'laso!. +&od 'ostioniarke Ha"i!e na u'lu :li$e prodavaa zainsko' bilja u kr"anskoj etvrti. 2idjela sa! 'a juer na odlasku ona!o.- Arib se zaka"ljala. '0odaje bozorg, !ila hoe" li !e ubiti3- 9irjab ustukne kao da je ona kuna. +Netko !ora otii po nje'a- uzne!ireno e Arib. +Ishak i!a !no'o ple!enitih zavidnika koji e iskoristiti tu pri'odu. (a ne s!ije!o dopustiti da 'a kalif ba$i u ta!ni$u,- 4ada e je ponovno poslati 9ubejdi po!islila je. I sa!o Alah zna ko'a ona jo" kani izlijeiti od horasansko' poroka.

140
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Sou!aja je nestrpljivo od!ahnula ruko!. Arib je opazila kako je ona 9irjabu dala znak na!i'nuv"i !u. ;inilo se da je i on ovjek od !alo rijei. Drsko je spustio ruke na Sou!ajine kukove. Arib je oklijevala. .blio ju je hladan znoj od sa!e po!isli na ponovni susret s Harano! al-)a"ido!. Sou!aja i 9irjab kao da su je iznenada zaboravili. Arib duboko uzdahne. +.nda dobro. Ide! ja.&ad je stala na $estu upravo su zanije!jeli !ujezinovi !onotoni pozivi na poslijepodnevnu !olitvu. 4e'lei !a'ar$i 'azili su ulii$a!a poploeni! poput "ahovske ploe. 0alkoni s o'rada!a od izblijedjelih drvenih re"etaka ba$ali su sjenu dok je Arib hitala ispod njih. .dvest e Ishaka na pijanku i od!ah otii hrabrila je sa!u sebe. &alif je nee ni opaziti. :nato to!e ruke su joj bile hladne. Iza izrezbarenih vrata jedno' karavansaraja prodirao je teak !iris papra i $i!eta. Arib je nehoti$e usporila korake kad je iza zida od sirove opeke ula poznato 'lasanje deva. :susret joj je dolazio nosa po'nutih leda pod "kriputavi! jar!o!. (ra!en plave kose padao !u je preko konate vrp$e na elu koja je nosila teret. (ala joj je na u! luda po!isao da e susresti 1olfra!a. No sa!o su ulini derani zurili u nju otvorenih usta. <jutito se sabrala i nastojala se snai. Ispred nje uzdizale su se s!ekaste 'radske zidine sa svoji! zup$i!a. <ijevo je bila brijani$a s plavi! vrati!a a stra'a je iznad kua str"io ru"evni !inaret. Na dru'oj strani neu'ledna 'ostioni$a u'urala se iz!e*u kua du uli$e% tra'ovi vuenja vinskih baava odavali su "to se u njoj toilo. Arib je skupila svu sna'u i u"la unutra. 0anut bez prozora jo" je bio 'otovo prazan. S vlano' zida !rvila se buka a zrak je bio proet slatkasti! !iriso! ha"i"a. 8edna osoba koja nije ba" ulijevala povjerenje ne"to je doviknula Arib. .na nije razu!jela to narjeje ali vjerojatno i bolje da nije. ;inilo se da je krupna pipniarka i te kako dobro razu!jela !o!ka. Slobodno! ruko! hrabro !u je prilijepila pljusku. 6u"kar$i su se nas!ijali a jedan ju je posjeo u krilo. Dok je Arib prolazila !i!o njih ena je po"kakljala to' !u"kar$a i prihvatila nje'ove 'rube njenosti. Iznad njezinih 'ole!ih dojki !u"kara$ je zurio u Arib iz duboko usa*enih oiju. :!jesto desne ruke i!ao je batrljak. 4o je lopov po!islila je uzne!ireno Arib koje'a je oito sti'la mu!tasibova kazna. Nije se zadravala na pitanju "to bi kalifova ravija !o'lo privui ova!o ne'o je pourila kroz toioni$u. Stra'a je bilo !aleno dvori"te. .doz'o se uo enski s!ijeh a zati! pjevanje zvonko'a !u"ko' 'lasa.

141
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib se popela zidani! stubi"te! obrasli! vinovo! lozo!. Hodnik na prvo! katu vodio je pre!a jedni! jedini! vrati!a. (oku$ala je ali nitko nije od'ovorio pa je odluno otvorila vrata. 9apahnule su je alkoholne pare. 5ostioniarka jedra ena tridesetih 'odina leala je hihoui na tri-etiri prostirke poloene jedna na dru'u. Njezino lijepo li$e bilo je ru!eno a ispod no"nje podi'nute visoko iznad koljena raspoznavao se par snanih s!e*ih no'u. Ishak je napola leao na njoj i pjevu"io jeftinu popularnu pjes!u. .na je noni! prsti!a !i$ala 'ore-dolje u rit!u pjes!uljka. .si! priprosto' kreveta na koje!u su leali u prostoriji je bila sa!o jedna "krinja i posuda s u'ljeno!. Arib je zato!ila s!ijeh. 9atvorila je za sobo! vrata sretna "to je Ishak bare! i!ao na sebi $rvene hlae. 4iho se zaka"ljala. 5ostioniarka od'urne nje'ovu ruku s uzviko! iznena*enja i povue suknju preko koljena. Ishak se htio okrenuti da vidi tko je uljez ali je prito! prevrnuo vr s vino! pokraj kreveta. 2ino se razlilo po ploi$a!a. 9a'ledao se u Arib ne shvaajui i poe"ao se po 'lavi. 9ati! je po'ledao svoj 'ornji dio trupa s rijetki! dlai$a!a i zaustavio po'led iznad pojasa 'dje su se stvarali prvi nabori sala. /rna kosa str"ala !u je na sve strane. +Ah, &alif- napokon je pro!r!ljao pletui jeziko!. +9bilja nje'a sa! potpuno zaboravio. 2isoki 'ospodin eka svoju dvorsku ludu,Naklonio se i 'lasno podri'nuo.

142
www.bosnaunited.net

Chiarissima

7
6alo kasnije Arib se uputila pre!a juni! vrati!a iza kojih su se rasprostirale rijene doline #ufrata. 5ostioniarka joj je posudila zar pa 'a je Arib zahvalno o!otala oko tijela i sakrila 'lavu i li$e. Ispod nje'a Harun je nee !oi prepoznati. .slanjajui se svo! teino! na njezino ra!e Ishak je teturao do nje praen dernjavo! ulinih derana. 0una pratnja plesala je oko njih i poku"avala pobuditi njihovu pozornost. 4ek kad su sti'li pred 'radska vrata razletjeli su se kao roj !uha. ;inilo se da straar preplanula li$a poznaje ravija. 6irno se naslonio na koplje i nas!ijao od uha do uha. 6ahnuo i! je da pro*u ne traei d$avaz. +Ishak al6ausili- ree kroz s!ijeh. +(onovno je pio s kr"anko! u!jesto s vladaro! vjernika, ... (ripazi na nje'a djevojko on e ti pobjei u to! stanju,+Dobro dijete- pleo je Ishak jeziko! i srdano potap"ao straara po pan$irnoj ko"ulji. +6ali slavuj i dobra djevojka.Arib 'a je sa strane zabrinuto pro!atrala. .na i 'ostioniarka nastojale su ravija zajedniki! sna'a!a vratiti u pristojno stanje. 9ajedno su 'a poe"ljale i na!jestile !u na 'lavu $rvenu pustenu galansuvu. Ishak je bare! donekle sveano dotjeran do"ao svojoj ljubavni$i. Arib je s !uko! u'urala nje'ove od vina nateene no'e u $rvene $ipele i oko njih o!otala ute vrp$e. Ha"i!a !u je navukla $rvenu kabu, zakopala je na prsi!a i o!otala je uti! "iroki! pojaso!. >ena !u je naposljetku ulila u usta nekakav su!njivi napitak. 0ilo je to kako je rekla staro proku"ano sredstvo za otrenjenje ali treba ekati da pone djelovati. Dvorski je 'lazbenik $ijelo vrije!e buno pjevao proste pjes!e pa se Arib sa!o nadala da i! se ba" u to! trenutku ne nade na putu 0oji ovjek. (ratio ih je podru'ljiv po'led straara kad su iza sebe ostavili 'radske zidine i uski! puteljko! krenuli pre!a rijenoj dolini. (ut onei"en strvina!a iz!eto! i dru'i! s!ee! vodio je iz!e*u bijednih da"ara. Napete ribarske !ree i s!rad pokvarene ribe odavao je $eh stanovnika. ;a!$i na'lav$e postavljeni na drvene klinove bili su briljivo obojeni za"titni! pre!azo! ali se boja ve 'ulila. Arib je htjela upitati jednu enu za put ali ona se brzo prekriila i nestala u jednoj kolibi. +...A kada umrem, prijatelji, nemojte me pokopatiD s licem prema ,eki), uporno je tulio Ishak. '#okopajte me onako kako sam $ivio8 D s nogama prema ,eki, s glavom prema lozi%)
143
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib 'a je vr"e uhvatila a kad je podri'nuo bio je prisiljen bare! na trenutak za"utjeti. .svrnula se poku"avajui otkriti 'dje su. )ibarsko selo ostavili su iza sebe. #ufrat se u svoje! "iroko! koritu provlaio iz!e*u niskih otoka i valjao se pre!a ju'u. 4u i ta!o jo" su se vidjele ukastos!e*e zidine )akke iz!e*u vrba. (utove su inae obrubljivali jas!in i stabla s!okava. Na niski! obala!a voda je nataloila 'linaste nanose u !ovara!a na koji!a je $vjetalo ljubiasto i uto $vijee. (o ti! rijeni! dolina!a taj je 'rad na #ufratu 9tratu, dobio i!e Ar-)akka. Arib je ula 'lazbu. Htjela je ubrzati korake ali Ishak se u !e*uvre!enu objesio na njezino ra!e kao papi'a s nepokretni! krili!a. 8o" prije ne'o "to su sti'li do izletniko' dru"tva ususret i! je dojurio jedan eunuh. ',asa;llak, evo 'a napokon, &alif bijesni kao da je poludio.- /rna$ je bio vidljivo uzrujan. Ishak se blaeno $erekao ob'rlio Arib i pustio vjetar. #unuh se sa z'raanje! tr'nuo. +6oe li on pjevati u takvo! stanju3Arib je bespo!ono di'nula obrve ali Ishak se uspravio. 8edno! je ruko! popravio svoju galansuvu koja !u je spuznula niz elo a zati! objavio% +4rijezan sa! da ne !o'u biti trezniji,Dru"tvo je uivalo u piu i s!jestilo se uz rijeku 'dje je puhao u'odan povjetara$. #unusi su nosili srebrne kadio-ni$e "irei o!a!ljujui !iris ta!jana. 5lazba je odjekivala rijeno! dolino! a katkada bi se poneki 'ost prikljuio krivi! tono!. ;inilo se da se kalifu pjes!a svi*a jer je svirala ve etvrti put otkako su pri"li dru"tvu. : jednoj stan$i o'lasio se paun. Arib je prestra"eno traila po'ledo! Haruna al-)a"ida. Slu'e su razapeli baldahin u obliku slova +u- od svjetlu$ave tkanine. :a strana bila je posebno rasko"no opre!ljena a odoz'o su visjeli !irisni fenjeri od kovano' srebra. .ndje je stajao kalifov sarir optoen zlato! i sedefo!. Arib je zadrhtala. :sta su joj bila suha a nije se !o'la ni !aknuti. .blio ju je hladan znoj. Harun al-)a"id nije obratio pozornost na nju. Sjedio je po'rbljen kao da 'a ne"to boli. Nje'ovo po$rvenjelo li$e nije obeavalo ni"ta dobro. Ishak je podri'nuo iz dubine utrobe i taj je zvuk ponovno pribrao Arib. 6edu vinsko! brao! za!ijetila je Abdallaha koji se dosa*ivao a u nje'ovu susjedu prepoznala je 6uha!!ada ibn al-)a"ida i po$rvenjela. :pravo se poledu"ke skljokao u krilo jedne robinje ali od!ah je priskoio slu'a da 'a di'ne. 6ladi kr"anski redovni$i vjerojatno iz oblinje' sa!ostana trkarali su uokolo s vre! vina i !ije"ali$o! praeni eznutljivi! po'ledi!a poneko' vinsko' brata. .ito je da se nije sa!o prestolonasljednik odao horasansko! poroku.

144
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Nasuprot dru"tvu na obali su se u polukru'u poredali 'lazbeni$i% Arib je u'ledala lutnje i fidule rababe, pa flaute naj od trske i ta!burin. 8edan je stola$ bio prazan. Ishak se bez oklijevanja uputio ona!o ali je Arib ostala stajati. (lesai$e su 'a opazile i udaljile se dok su za nji!a lepr"ale koprene. 5lazba je utihnula. 5esto! koja je zahtijevala pozornost Ishak se okrenuo pre!a Harunu al-)a"idu i pruio ruku. Nje'ov vitki lik su!njivo se njihao a galansuva !u je ponovno kliznula na elo. 0rzo !u je pri"ao jedan slu'a i stavio !u lutnju u ruke. Ishak je htio sjesti na stola$ ali iz'ubio je ravnoteu zateturao i sjeo pokraj stol$a te se ispruio koliko je du' i "irok. 5osti su popratili pad 'lasno plje"ui. <i$e Haruna al-)a"ida nije se vidjelo pa se nije !o'lo znati "to !isli o nastupu svoje'a dvorsko' 'lazbenika. Ishak se stenjui poku"avao uspraviti. 5lazbeni$i su od!ah zasvirali ali to je nje'ovu trudu nehoti$e dalo s!ije"an prizvuk. &alif je pokreto! ruke u"utkao svirae. 9anije!io je i s!ijeh nje'ovih vinskih prijatelja. +Ishak al-6ausili,- pri!ijeti kalif u ti"ini. +&akva ast,&o"ati !u"kara$ od tridesetak 'odina pri*e kalifu i ne"to !u pri"apne. Harun al-)a"id se pod!uklo os!ijehne. +Ako se ravi s!atra preot!jeni! u!jesto nje'a !oe pjevati i !oj brat Ibrahi!.Arib se upla"i. Ishak je s !uko! ponovno do"ao na pozorni$u. .prezno je sjeo na stola$ i di'nuo oud. Arib se tr'nula kad je iz 'lazbala iz!a!io prodoran disonantan ton. Nez'rapan !u"kara$ pokraj kalifa pobjedniki se s!je"kao. Nain na koji je prito! otkrio zube podsjetio je Arib na z!ajeve na kineski! svileni! tkanina!a "to su ih prodavali u 0alhu. Ishak je bez razu!ijevanja piljio u i$e. &alif tresne svoju kristalnu a"u na pod. Duboka brazda urezala !u se iz!e*u tankih obrva. +(jevaj,- o"tro zapovjedi Harun al-)a"id. +Ili e" !oi u ta!ni$i raz!i"ljati o novoj pjes!i,Ishak se s!je"kao ali je problijedio. +I ako umrem, prijatelji, nemojte me pokopati...) Nje'ov suparnik pose'ne iza sebe di'ne vlastitu lutnju i htjedne i sa! zapjevati. Arib popravi svoju koprenu zati! odluno stane usred kru'a. Ishak se prekine i za'leda se u nju oi!a podliveni! krvlju. :sta su joj bila suha. .blio ju je znoj a sr$e joj je divlje tuklo. No ipakje pri"la Ishaku i uzela !u lutnju iz ruke. Harun al-)a"id zbunjeno je po'leda. +# pa ovo je ve ne"to bolje od dobro' Ishaka,- vikne jedan od nje'ovih 'osti. +Hajde djevojko skini koprenu,-

145
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je tako vrsto stisnula vrat lutnje da su joj se izbo-ili problijedjeli lan$i. Iznenada je preplavi toplina kao da iz drveno' tijela zrai tajanstvena sila. +Dopustite !i a!ir al"mu;minin, da ne ukloni! koprenu- od'ovori ona. +Ne kae li se nai!e da ih lijepe djevojke mrze, a ru$ne ostavljaju6) 6u"kar$i se nas!iju. Harun al-)a"id raz!ijeni po'lede sa sinovi!a. 9lurado se $erei 6uha!!ad je ki!nuo 'lavo! a Abdallah ju je ispitujui po'ledao. Ibrahi! spusti lutnju. +Ne boji! se ueni$e ovo' pijan$a- ree podru'ljivo. +A jo" !anje ako nije lijepa.- &alif prui ruku a redovnik !u brzo prui novu a"u. &alif otpije veliki 'utljaj ne skidajui s Arib po'led svojih pakosnih oiju pa joj slobodno! ruko! dade znak da pone. Arib se polako spusti na stola$. ;inilo se da "ator popri!a zastra"ujuu veliinu. Stisnula je trzali$u nastojei se sjetiti "to ju je Ishak nauio. +Hajde djevojko. Da ti !oda i 'las nije tako ruan kao nju"ka3- dovikne joj Ibrahi! a !u"kar$i se nas!iju. Arib se na'ne nad lutnju. (reludij je zvonko odjeknuo isti! zrako!. 6uha!!ad joj ruko! po"alje poljuba$. +.vo je pjes!a ljubavni$e pokojno'a kalifa- pri!ijeti Ibrahi!. +Svi je znaju. I ti!e nas hoe" oarati3- +7""- u"utkali su 'a dru'i !u"kar$i. Arib je osjeala zlatnos!e*e drvo pod ruka!a. 9ati! je zapjevala jednostavno i prirodno onako kako je to zahtijevala arapska tradi$ija% 1e.ire, pozdrav moj odnesi <jubljenome biu. #oljubac mu moj prenesi, 2jerna sam mu, reci. 9pitaj ga zato tako !ladan +vu vatru vie ne zna. 7e li svemo ljubavi Samo u mom srcu gori6 Naoko potpuno predana 'lazbi ali ne ispu"tajui Ibrahi!a iz oiju pustila je trzali$u da leti i$a!a. Si'urno je svladavala te"ke prijelaze. Htio je zapljeskati ali Arib je ponovno poela. .djedno! je stala uivati u po'ledi!a koji su na njoj poivali. 9aba$ila je 'lavu i otvorila usne kao da eka poljuba$. 6unjevito! !odula$ijo! pro!ijenila je poloaj ruke i pre"la na strastven !elodijski !odus bojati. (oela je ukra"avati jednostavnu !elodiju. 0olna enja perzijskih stepa osjetila se u njezinu 'lasu kad je s propisano' slijeda tonova pre"la na i!proviza$iju. .djek pjes!e iz'ubio se u vjetru. Arib je polako spustila lutnju. 4ada je opazila koprenu na ze!lji pokraj sebe.
146
www.bosnaunited.net

Chiarissima

:pla"eno je di'nula po'led i - suoila se s li$e! Harana al-)a"ida. '(!santi%) vikne netko iznenada. '(!santi, va"!ajati%) Ibrahi! je skoio. .d'urnuo je Haruna al-)a"ida i sjurio se niza stube. +Alah Alah kakve li hurije,- Sav izvan sebe rastr'ao je svoju skupo$jenu pru'astu halju i ne!arno je ba$io na pod. I dru'i su !u"kar$i skoili urlali s!ijali se plakali. I dru'i su rastr'ali halje potezali turbane i ko"ulje s tijela. /vijee i odjea letjeli su pre!a njoj. Abdallah ju je oarano pro!atrao 'utao ju je oi!a. (otpuno nepoznati !u"kar$i padali su pred njo! na koljena ljubili joj ruke i rasplakali se. Dru"tvo na pijan$i pretvorilo se u pobje"njeli vje"tiji kotao. Ibrahi! je ba$io na pod ispred nje turban ukra"en s!ara'do! i prito! otkrio rijetku oznojenu kosu. +Dabo'da se prio u paklu, ;uo sa! tu pjes!u desetak puta ali nikada ovako, 7to trai" za kajnu, Ishak3 (latit u ti koliko 'od trai",Aribine je zbunjenosti nestalo i ona se duboko nakloni. Na li$e joj se iskrade os!ijeh. (ljesak joj je tutnjao u 'lavi i opio je poput prejaka vina. +Djevojko spasila si !i 'lavu,- Ishak je stao do nje i kao da se odjedno! otrijeznio. +;estita! ti. :pravo si postala preskupo! da bi te itko zlostavljao.Arib se upla"i. (ljesak je za!ro i sve su oi bile uprte u kalifa% vladareva je bila dunost dati sud. Harun al-)a"id po'ledao je naas Arib u li$e. .krutna $rta urezala !u se oko usta a lan$i na prsti!a iskoili i pobijeljeli. Napokon je polako pri!aknuo a"u usna!a i ispio ju jedni! 'utljaje!. Slu"atelji su ponovno kli$ali i okruili je. &alif ba$i a"u na pod i nestane iza svjetlu$avih "atorskih krila. +Ako dosad nisi znala "to je tarab, sada zna" "to to znai- "apne Ishak i uz!e joj lutnju iz ruke. Arib je tek tada opazila kako su joj se i$e duboko zareale u kou. +Svojo! darovito"u nadokna*uje" vje"tinu koja ti jo" nedostaje. (red tobo! je svijetla budunost dijete !oje... u ovo! satu rodila se pjevai$a Arib,-

147
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8
0olni$a u )afiki bila je du'uljasta z'rada od sirove $i'le usred 'arnizona. 2eina ovda"njih vojnika bili su (erzijan$i ali !u"kar$i koje su danas poloili na odar u toj krajnje o'oljeloj dvorani u prize!lju nisu bili kalifovi podani$i. Iz sunano' su dvori"ta dopirali unutra pri'u"eni 'lasovi. .soba oslonjena na !a iz!e*u neukra"enih stupova doi!ala se donekle iz'ubljeno. 1olfra! je posljednji put spustio po'led na !rtvo tijelo svoje' o$a. <a!pre$ht von Aue bio je za ivota naoit !u"kara$. No ni voda ni !irisne esen$ije nisu !o'le zaustaviti raspadanje trupla nakon putovanja koje je trajalo dani!a. )ubovi rane iznad puknutih kostiju poeli su trunuti a koa se osula pje'a!a. Iz s!rskane lubanje istje$ala je vodenasta !asa usne i dijelove brade istr'nuli su strvinari. S!ekasta tekuina tekla je iz u"iju a s!rad raspadanja prekrio je i jak !iris ta!jana. 1olfra! se sjetio kako !u je ota$ u djetinjstvu izrezbario viteza iz vornata hrasta. Sada 'a je s boli i jasno vidio pred sobo! u nje'ovoj staroj plavoj lanenoj ko"ulji koju je nosio kod kue. 4a!noplava kosa i doj!ljiva brada skrivala je <a!pre$htovo li$e dok se na'injao nad rado!. :vijek je sjedio na isto! panju iza 'lavne z'rade do koje' je vjetar donosio !iris tek posjeeno' stabla iz "u!e. 1olfra! je ponovno navukao plahtu na izoblieno li$e. Spustio se na koljeno pokraj odra i poloio elo na drak !aa. 8e li 'a <a!pre$ht shvatio pitao se. .stalo je !no'o to'a neizreeno' iz!e*u njih. (oslije stra"no' otkria !ladi je =ranak bio izvan sebe. Htio se dati u potjeru za dru!ski! razbojni$i!a. S !no'o truda =aik je uspio uvjeriti svoje'a 'ospodara da se pobrine za vlastitu sudbinu. &ao strana$ i sa! u toj 'ole!oj ze!lji !orao je zatraiti kalifovu za"titu. #unuh 'a je na'ovorio da pi"e a.inu i dopre!i !rtva tijela u 'arnizon u )afiku 'dje su naposljetku nai"li na nje'a. +Izi*ite- uo je 1olfra! neiji 'las iza sebe. +4u su ivotinje.- )uka Hajdara ibn &avusa taknula je ra!e !la*e' !u"kar$a koji !u je bio zahvalan na nije!oj suuti. 0a$io je jo" jedan po'led na odar a zati! po"ao za a.inom na zrak. Hajdar se pobrinuo da se !rtva tijela dopre!e u bolni$u kako bi ih pripre!ili za dostojan pokop. =aika je poslao u 'arnizon da se pobrine za s!je"taj. .si! to'a pribavio i! je dozvolu d$avaz, za ulazak u 'lavni 'rad. 8ahali su "utei nekoliko !ilja do susjedne )akke. .pasana !oni! zidina!a poput tvr*ave )afika je ostala iza njih. Na "irokoj $esti koja je povezivala te 'radove blizan$e ljudi su se 'urali poput !rava. 6i!o njih prolazili su djea$i
148
www.bosnaunited.net

Chiarissima

s klopotavi! taka!a puni! bresaka jahai u blistavi! ljuskasti! oklopi!a. Ispred niskih z'rada du $este tr'ov$i su nudili staklo. >ene i dje$a nevoljko su se uklanjali !a'ar$i!a. Deve su rikale. 7irio se zadah di!a i ivotinja. Naviknut na osa!u vlastelinskih dvora$a i i!anja 1olfra! bi u dru'i! okolnosti!a uivao u 'radski! razonoda!a. No sada !u je buka razarala iv$e. Nije htio ni za!isliti "to e Harun al-)a"id rei za od!etniko' izaslanika. +Hvala va!- prekine 1olfra! "utnju. +:inili ste za !ene !no'o vi"e no "to bih ikada oekivao.9a nji!a je trao jedan djeak privuen 1olfra!ovo! plavo! koso! a 'oni !a'ar$a potjerao 'a je psujui. &ao kr"anin na dvoru ne s!ije ni jahati ni nositi oruje objasnili su 1olfra!u uljudno ali odluno. Sto'a je a.in unaj!io !a'ar$a jer je upravo ona!o na dvor Haruna al-)a"ida htio dovesti svoje'a franako' pratio$a. +6u"kara$ bez obitelji u ovoj je ze!lji slobodan kao pti$a. Sto'a je jo" vanije da i!a prijatelja- od'ovori vojnik s!je"kajui se. +&akvi su va! sada planovi3+Ne zna!. (ovrijedio sa! svoju obvezu a pravila !oje'a $ara stro'a su.Af"in pritjera svoje' !a'ar$a blie 1olfra!ovu. +Ne sudite sebi prestro'o sa!o zato "to ste ivi dok su dru'i !rtvi.(osljednji selja$i rastavljali su svoje "tandove s nedjeljne trni$e i ostavljali iza sebe izblijedjela !jesta na raz'aenu tlu. Iza njih uzdizala se utvrda )akke. 2jetar je donosio pra"inu s njezinih ilovastih zidina. &ada je izaslanstvo ono'a ki"no' jutra krenulo iz Aa$hena !ladi =ranak nije ni slutio da e jedini stii na $ilj njihova putovanja. +0oji su putovi nedokuivi- nastavi Hajdar. +2a" neposluh nije sa!o va!a spasio ivot.- 1olfra! di'ne po'led. +Sa!i ste rekli da izaslanik Izak nije bio !edu !rtvi!a- objasni a.in. +I!a! novosti prijatelju. Izak vas je htio od'ovoriti od va"e'a nerazborito' postupka pa je odjahao za va!a.+Izak iv3- 1olfra! na'lo zaustavi !a'ar$a. +Najvjerojatnije je izbje'ao s!rt jer je traio !ene.- Iznenada je odahnuo. &alifova palaa opasana 'oli! zidina!a s!jestila se u istono! dijelu )akke. 2ratar je provjerio njihov d$avaz i odveo ih u bo'ato oslikani zavojiti hodnik koji je vodio u dvori"te. Daleko od uline buke 1olfra! je poeo paljivije raz'ledati sve oko sebe. ;esto je za!i"ljao kako franaki vitezovi u sveanoj povor$i ulaze u kalifovu palau. No ni Izakovi najpretjeraniji opisi nisu bili ni"ta pre!a stvarnosti. )ajski vrt nije !o'ao biti draesniji.

149
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6irisne $vjetne 'redi$e protezale su se po $ijelo! vrtu. 9idovi na la'ani! stupovi!a kao da su lebdjeli. : okru'lo! !ra!oro! optoeno! jezer$u bilo je postavljeno u!jetno stablo sa srebrni! 'rana!a koje su nosile plodove od dra'ulja na "areni! su 'rani$a!a sjedile srebrne pti$e a u vodi su plivale ribe kao da su od isto' zlata. +.ne su dar kinesko' $ara- objasni a.in. +9ove!o ih zlatni! ribi$a!a zbo' boje.- Htio je poi dalje kadli je dah vjetra po!aknuo li"e od kovano' zlata. 1olfra! je iznena*eno stao. 5rane su za"u"kale a pti$e za$vrkutale. .svrnuo se ali nije vidio niko'a. +4o je vradbina,- pro$ijedi 1olfra!. +8ednostavna !ehanika ni"ta dru'o.- (.in 'a je odvukao dalje. Nervozni os!ijeh zatitrao !u je na usna!a. +Nije udno "to vas ovdje nazivaju barbari!a.Nije dao 1olfra!u vre!ena da se divi udu ne'o je pre"ao dvori"te i u"ao u palau. Doekao 'a je slu'a odjeven u $rnu svilu. (od$jenji-vaki je od!jeravao 1olfra!ov plavi prsluk i kunovinu oko ra!ena. 6ladi je =ranak nehoti$e opipao pojas s koje'a je visjela jo" sa!o kona vrei$a. 0ez svoje'a !aa osjeao se 'ol. Slu'a ih je vodio 'otovo beskrajni! labirinto! hodnika. 1olfra! je ubrzo iz'ubio svaki osjeaj za prostor i vrije!e. Iza poluotvorenih vrata uo se djevojaki s!ijeh. Netko je zatvorio vrata pa je uhvatio jo" sa!o po'led u unutra"njost odaja. ;inilo !u se da vidi lepr"ave svilene koprene zlato i dra'ulje. .paziv"i velianstvene freske !orao se sjetiti 'olih zidova u Aa$henu iz!e*u kojih se "irio zadah di!a i loja. 4a!o 'dje nisu razapeli svinjske !jehure za za"titu od hladnoe i svjetla vjetar je nes!etano fijukao hodni$i!a. &ako li je sa!o esto poput !okra psa otresao s o'rtaa ki"u i snije' i eznutljivo 'ledao pre!a ter!alnoj vodi, /arski se dvor izaslani$i!a Haruna al-)a"ida za$ijelo inio poput bijedno' seosko' i!anja. I sa svi! svoji! neosvojivi! kula!a lako bi se i uvi"estruen s!jestio u ovoj palai. Izvana z'rada nije bila ni izdaleka tako i!pozntna. 1olfra!u se inilo da su ve pre"li jedan ili dva hodnika. No vrata koja su prije bila otvorena sada su bila zatvorena pa vi"e nije bio ni u "to si'uran. (.in je opazio nje'ovo u*enje. )azvukao je uske usne ispod brkova u os!ijeh. +Neka vas se to previ"e ne doj!i- ree on. +Nije uvijek sve onako kako se ini.:"li su u hodnik koji se kupao u svjetlu i on ruko! pokae vrata na dru'o! kraju. +:*ite sa!i. 0a$ite se rui$e pred kalifa i poljubite !u ruku. .bratite !u
150
www.bosnaunited.net

Chiarissima

se s titulo! A!ir al"mu;minin " vladar vjernika. 6u"kar$i do nje'a nje'ovi su sinovi ali !oe se do'oditi da pokraj nje'a stoji i krvnik - tada nastojte ne 'ledati ona!o. I nipo"to ne!ojte stati na ili! prije ne'oli va! to dopuste,Ako je !islio da je sada vidio sva uda palae prevario seD iznenadio se tek kada je u"ao u kraljevsku dvoranu% svi zidovi bili su optoeni !ozai$i!a i dra'i! ka!enje!. S uzviko! divljenja pribliio se zidu da ne"to od to'a dotakne. )uka !u je klizila preko to'a i napipala staklo koje je na slabo! svjetlu svjetlu$alo poput dra'ulja. #unuh je tresao 'lavo! kao da se pita kako nje'ov 'ospodar !oe pri!iti takva divljaka. (okazao !u je stranji dio prostorije u koje! je svilena zavjesa skrivala prijestolje. Ispod nje virio je sa' s !otivi!a $vijea i vinove loze o koje! je 'ovorio a.in. 1olfra! je htio zakoraiti ali je iznena*eno stao. (od iz!e*u ulaza i prijestolja bio je prekriven vodo!. 9natieljno se osvrnuo. Hoe li 'aziti kroz vodu3 .hrabrio 'a je slu'in os!ijeh. 6ladi je =ranak oklijevajui spustio konu iz!u u bazen i - zapanjeno stao. (od je bio od zeleno' stakla. Svjetlo koje je na nje'a padalo sa svoji! rasplesani! odsjaji!a proizvelo je tu optiku varku. #unuh na dru'o! kraju koji je oito bio zaduen sa!o za dizanje i spu"tanje zavjese do!ahnuo !u je da stane na sa'. 9ati! se di'nula zavjesa i 1olfra! je stajao sueli$e le'endarno! Harunu al-)a"idu. 4a!noputo li$e i!alo je ple!enite $rte. : !ladosti je za$ijelo bilo puno i ulno. No 'odine su 'a iz!odile pa su !u sto'a iskoili "iljast nos i ja'odine kosti. &ako je a.in najavio do nje'a su stajala dva !lada !u"kar$a pokraj bjelokosno' prijestolja sa zlatni! okovi!a - jedan vrlo vitak i ta!noput koji se svojo! ele'an$ijo! doi!ao 'otovo enskasto i dru'i jai 'ustih trepavi$a i ulnih usana. 1olfra! je odahnuo vidjev"i da ne!a krvnika. 0a$io se nii$e pred vladara te poljubio hladnu ruku ukra"enu prstenje! od zlata i oniksa. +Di'nite se,- zapovjedi kalif na 'rko!. 5las !u je bio pri'u"en a inilo se da !u je bilo te"ko sjediti. +2e opre!a! ljude koji trebaju putovati u Aa$hen. .ni e obeati $aru &arlu da taj zloin nad izaslani$i!a neu ostaviti nekanjeni!. 5osti !oraju si'urno putovati u !oje! $arstvu.- 2idljivo !uen bolovi!a udahnuo je zrak kroz zube. Dao je robu znak ruko! i nastavio% +0are! za vas i!a! dobru vijest.#unuh je nestao kroz bona vrata. &ada se vratio doveo je sa sobo! star$a is$rpljena i izrazito ostarjela ali neozlije*ena. +Izak,- 1olfra! je zaboravio $ere!onijal. 9a'rlio je prijatelja kao da ne !oe vjerovati da on iv stoji ispred nje'a. Starevi! upali! obrazi!a potekle su suze. +Hvala 5ospodinu,- "apne 1olfra! tronuti! 'laso!.

151
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Izak je jedini osi! vas izbje'ao ubojstvo. (renio !i je pozdrave i elje va"e'a $ara- objasni Harun al-)a"id koji je nije!o pro!atrao njihov ponovni susret. +;i! va" prijatelj ponovno prikupi sna'u !oe se vratiti u Aa$hen a i vi s nji!. Dokle 'od dopire !oja vlast pratit e vas !oja tjelesna straa.- .n udahne a zati! 'r popusti. 6ladi =ranak htjedne zahvaliti kalifu ali on od!ahne ruko! i s !uko! se di'ne. +Izvijestili su !e za"to ste ostali ivi. 6oji izaslani$i i Izak zauzet e se za vas kod $ara. 6e*uti! sa!a injeni$a "to ste jo" ivi s!atrat e se znako! va"e' neposluha. A kako uje! on vi"e nije spre!an oprostiti.1olfra! je posra!ljeno 'ledao u pod. +6oete li za!isliti da i neko! dru'o! osi! svoje! 'ospodaru prise'nete na vjernost31olfra! iznena*eno raz!ijeni po'lede s Izako!. .ito ni stara$ nije oekivao takvo pitanje. Harun al-)a"id za!ijeti nje'ovo oklijevanje. +I ovdje i!a izazova dostojnih jedno' viteza. (oslu"ajte !e,- Do!ahnuo je 1olfra!u da !u pri*e i ponovno se spustio na satir stenjui. Slabo svjetlo zasvjetlu$alo je na nje'ovu vlano! elu. +6oja je sveta dunost sauvati kalifat !ojih predaka- nastavi on s naporo!. +No arapska ple!ena koja se ponose svoji! ple!eniti! korijeni!a ne ele dijeliti vlast koju su stekli na"i! pobjeda!a. S!atraju da su nad!oniji u odnosu na !oje perzijske podanike. No i oni su nasljedni$i drevno' naroda. 0udui da se ne ele pokoriti strano! jar!u diu se na ustanke pod zastava!a lanih proroka. Njihovi fanatini ratni$i pokolju $ijela sela i u'roavaju si'urnost tr'ovanja na koje! se te!elji na"e bo'atstvo. &ako bih ih kaznio potrebni su !i ljudi koji!a !o'u vjerovati ljudi koji se ne bore za interese svoje' ple!ena ili svoje obitelji.- )uko! ukra"eno! prstenje! vrsto je z'rabio zlatni okvir svoje' prijestolja. +Ne'o sa!o za !ene.1olfra! je shvatio. &alifu nitko nije !o'ao biti vjerniji od ovjeka bez do!ovine koji !u je bio zahvalan na sve!u. (rekr"io je svoju prise'u bila ona na!jerna ili nena!jerna. 4a e !rlja ostati na nje!u. :nato to!e - !oe li on prekinuti vazalski savez sa svoji! 'ospodaro!3 9a svoju obitelj 1olfra! je bio 'otovo !rtav a ovdje je bio bje'una$ bez poloaja i i!ena. Harun al-)a"id se nas!ije"i li$a iskrivljena od bolova. +6no'i kr"ani i >idovi u !ojoj su slubi. Ako ste spre!ni po"tovati !oje zakone va"a va! vjera nee biti zapreka.1olfra! je jo" oklijevao. (onovno je po'ledao Izaka ali ni prijatelj ini se nije znao "to treba uiniti. +2a"a !e velikodu"nost posti*uje- ree napokon. +No o takvoj odlu$i treba zrelo raz!isliti.152
www.bosnaunited.net

Chiarissima

&alif se stenjui zavali u svilene jastuke. 9ati! di'ne ruku dajui 1olfra!u znak da se !oe udaljiti. +I!ate vre!ena do Izakova odlaska u Aa$hen.&ad je 1olfra! ponovno izi"ao na dvori"te zapahnula 'a je nepodno"ljiva vruina. 9drav razu! jedno' prijatelja bio bi !u potreban da donese pravu odluku. Sto'a je 1olfra! potraio Hajdara ibn &avusa i na"ao 'a u sjeni nadsvodeno' prolaza u estokoj raspravi. +.dnio kurvu devetorepi vra',- psovao je a.in na 'rko!. +Hoe" li ti!e rei da stoji na raspola'anju prestolonasljedniku i ini "to on od nje trai3+.na je preko noi postala !ona ena- uo je 1olfra! od'ovor dru'o' !u"kar$a !r"ava !o!ia u $rnoj odori dvorsko' eunuha. +I ja bih se bio zakleo da ona nee htjeti nastaviti ivjeti u toj sra!oti. No ona je oito ve odavno iz'ubila zadnje ostatke svoje asti dok se povlaila u lo"e! dru"tvu. A sa 9ubejdo! kao pokrovitelji$o! sva su joj vrata otvorena.4aj raz'ovor nije se ti$ao 1olfra!a. No a.inov je 'njev pobudio nje'ovu pozornost. Nije !u bilo slino da na takav nain iz'ubi vlast nad sobo!. +Nakon svih tih 'odina nadao sa! se da je napokon kraj nonoj !ori,- pri!ijeti on pro!ukli! 'laso! pre"av"i ruko! po kratkoj bradi. +Abu Isa !ladi kalifov sin sada je navodno njezin ljubavnik. Da !u !ajka nije to s!jesta odbila prestolonasljednik bi bankrotirao kad bi je kupio. A i prin$ Abdallah je potpuno poludio za njo!.- Izrazito debela Ada!ova jabui$a na eunuhovu vratu uzbu*eno je plesala pa je ispruio naborani vrat poput purana. +Nitko ne zna za"to. Napokon i!a i ljep"ih robinja. Ne"to tjera te !lade !u"kar$e na dvoru da redo! hrle u njezin za'rljaj. 2i niste nadim, sto'a niste bili u kalifovu dru"tvu na rije$i kad je ona nastupila. ;ak je Ibrahi! kalifov brat bio odu"evljen a on doista ne trpi od nedostatka lijepih ena. 2e i sada svi o njoj 'ovore pre!da se tek nekoliko tjedana "koluje kod Ishaka.+2e je i prije dobivala poduku- od'ovori a.in pro!ukli! 'laso!. +.d jedne !ajstori$e svoje'a zanata.+6oe va! postati opasna- upozori 'a eunuh. Hajdar ponovno opsuje. +8esa! li u e!u po'rije"io3- upita on. +Arib je lukavija ne'o "to sa! !islio,+Arib3- 1olfra! se u nekoliko koraka na"ao pokraj dvoji$e !u"kara$a. (.in se na'lo okrene. Nekoliko trenutaka nitko nije pro'ovorio ni rijei. +9aboravio sa!- ree on napokon. +Djevojka koju traite isto se tako zove. No s to! eno! ona nipo"to ne!a ni"ta zajedniko osi! i!ena.-

153
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+.dakle to znate3- upita 1olfra! o"tro. (osljednjih dana otklonio je sve !isli od Arib kao da bi ti!e izdao o$a. Ipak kada je sada uo njezino i!e zastalo !u je sr$e. 9'rabio je Hajdara za rub kabe. +7to !i pre"uujete3+No dobro.- /rte nje'ova !r"avo' li$a nisu odavale ni"ta ali a.in je svileni! rupie! obrisao elo. +.na je kajna " robinja pjevai$a. Su!nja! da znate "to to znai. ?(jes!a je arobno sredstvo razvrata? kae se kod nas. : pjes!a!a robinja pjevai$a radi se sa!o o kurvanju i one slue sa!o za zavo*enje !u"kara$a.Nje'ove su oi ne!irno odlutale pre!a 'ornje! katu. 1olfra! je osjetio kako !u nestaje sna'e u udovi!a. +Nastavite,- tiho zatrai od Hajdara. +.bino se ne zadovoljavaju sa!o jedni! ljubavniko!- nastavi a.in. +. Arib se pria da pjeva poput rajske hurije ali njezino je sr$e tek sr$e otrovni$e. 9a jedne audijen$ije izludila je kalifa. A !alo poslije postavila je sebi $ilj da spava s nje'ovi! prestolonasljedniko! - to je !u"kara$ koje'a ste !aloprije onako pristojno pozdravili.Haidar je ponovno vladao sobo!. +&ad bi se ena koju ljubite tako pona"ala "to biste uinili3+7utite,- o"tro e 1olfra!. Nikada se nije osjeao tako bezbrino kao u dani!a s Arib. 2idio ju je pred sobo! kako s lakoo! prodire u nje'ovu du"u kroz nepristupanu !asku. +:bio bih je,- izusti on. +Da to kau svi !u"kar$i- pri!ijeti Hajdar. Doi!ao se jetko kao da vrlo dobro zna o e!u 'ovori. +Ali i! je zati! ipak draa iva kurva u krevetu.: ne!ono! 'njevu 1olfra! je "ako! udario po !ra!orno! zidu. +4rebali biste vidjeti svoje oi,- podru'ljivo e a.in. +;ovjek bi 'otovo povjerovao da !islite ozbiljno.1olfra! 'a iznenada z'rabi ba$i na zid i di'ne desni$u. Hajdar 'a je 'ledao bez rijei. 1olfra!ova se ruka zatresla i on 'a pusti. 0orei se da se sabere pre"ao je ruko! po vrue! elu. 7to se to s nji! do'a*a3 +Shvaate li sada za"to !i va"a djevojka nije pala na u!3- upita a.in. 1olfra! strese 'lavo! zastenjav"i pri'u"eni! 'laso!. 9a Arib je svoju budunost stavio na ko$ku i sve iz'ubio. 9a$ijelo 'a nije !o'la izdati. Hajdar uzdahne. +Shvatite !ladi prijatelju va"a je djevojka !rtva. .si! ako nije ...+7to3- 1olfra! se na'lo okrene. : jedno! trenutku ponadao se da Hajdar to nee iz'ovoriti. (.in je ipak ne!ilosrdno dovr"io !isao% +... prestolonasljednikova ljubavni$a.154
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9
'7a inti mabruka%) Ishakov zvonki 'las uo se ve sa suprotne strane dvori"ta. )avi je pro"ao po !ra!orni! ploi$a!a za'rijani! na sun$u te u"ao u svjeiji ivan. Arib je brzo poravnala haljine. Naoit !ladi koji je bio zakopao 'lavu u njezino krilo di'nuo se vidljivo nezadovoljan zbo' s!etnje. (oslu"ala je Sou!ajin savjet% ako eli postii svoj $ilj treba utje$ajne ljubavnike. Ishak je !ahnuo ko"ato! ruko! lutnjista pa !u je $rni eunuh donio vino. Abu Isa nevoljko !u je prepustio svoje !jesto pokraj Arib. +4voj nastup prije dva tjedna na rije$i bio je pravi triju!f, Nisa! 'a !o'ao bolje planirati.- Dvorski 'lazbenik vrsto joj je stisnuo ruku kao da e je zdrobiti. +Svi o tebi 'ovore. 9ubejda je sva izvan sebe jer je oito da je 6uha!!ad jednoj od svojih ena napravio dijete. /ijelu vojsku robinja strpala je u !u"ku odjeu i nazvala je pukovnijo! goulamijatal (ola je hare!a na dijeti jer u najnovije vrije!e !u"kar$i vi"e vole vitke robinje.Abu Isa na'lo se okrene a brii u stilu pjevaa 9irjaba objesili su se. Arib 'a uhvati za ruku i iznenadi se kako se brzo s!irio. Dok je bila estita djevi$a nije ni izdaleka bila tako utje$ajna. +Djevojko uinit u te prestolonasljedni$o!, Ako te 9ubejda hoe prodati !oe raunati koliko 'od eli. 4rebala bi uti s kakvi! odu"evljenje! !u"kar$i priaju o !alo! nedostatku tvoje ljepote- bezbrino ju je veliao ravi. (okazao je a"o! na njezine usko poloene oi. +4o znai da tvoj po'led prodire do dna du"e,Alahova je !ilost po!isli Arib "to boravi u kui jedino' !u"kar$a u )akki koje'a ne zani!a njezino tijelo. : dvori"tu je ne"to zazvealo a zati! je odjeknuo krik. Svi troje po'ledali su van. 8edno! !lado! eunuhu pao je posluavnik. ,ousse od slanutka i pire od patlidana zalijepili su se na !ra!orne ploi$e a nadjevena je riba us!jerila ukoen po'led pre!a nji!a. 6ladi se osvrnuo s osjeaje! krivnje a zati! sve brzo poistio. +&ad ve 'ovori!o o prodaji 'dje se zapravo krije Sou!aja3- upita Ishak i osvrne se. +8edan !u"kara$ na visoku poloaju zani!a se za nju.Arib napravi nevino li$e. 6aloprije je vidjela prijatelji$u kako hihoui nestaje sa 9irjabo! u svojoj sobi. 0ilo je oito da i! se uri. Sle'nula je ra!eni!a no
155
www.bosnaunited.net

Chiarissima

pred dvorski! 'lazbeniko! nije se !o'lo 'lu!iti. +0ilo bi neobino pretpostaviti da bi jedna od vas izdala dru'u- ree on obzirno. +No diskre$ija se zapravo ne ubraja u vrline jedne kajne.) +9na!% prije podne ona je zabavna uena ena poslije podne sirena a nou kurva- drsko nabroji Arib ono "to je nauila. (rote'nula se pa joj je ispod haljetka provirila prozirna gilala koju joj je darovao Abu Isa. +&oju od ovih vrlina elite u !eni ispitati !ajstore3Abu Isa se za$rveni a Ishak se 'ro!ko nas!ije. +8ezik ti je postao o"tar u to kratko vrije!e otkako si ovdje.- .n je uhvati za obje ruke. +No i te kako je !o'ue da ubrzo zablista" u svi! ti! vrlina!a. .tkako se "ire 'lasine da si u prin$u 6uha!!adu pobudila strast za ena!a sve bo'ate 'ospode odijevaju svoje robinje u !u"ku odjeu. Ili se pola ba'dadske !ladei u posljednje vrije!e podalo horasansko! poroku ili si svojo! prepredeno! varko! potaknula stvaranje nove !ode.<akou!an os!ijeh nestade s Aribina li$a. (onovno je !orala po!isliti na 1olfra!a. +0ilo kako bilo- tr'ne je Ishak iz !isli +trebali bis!o vjebati tvoj 'las jer s!o posti'li "to s!o htjeli% prin$ Abdallah !oli te da do*e" k nje!u. +4o ne !oe" uiniti,- uplete se Abu Isa. :hvatio ju je !oleivo za ruke i po'ledao svijetlozeleni! riblji! oi!a. +(a ne !oe" biti tako nezahvalna,Neu nikada razu!jeti !u"kar$e po!isli Arib. Nije valjda oekivao zahvalnost za svoje darove. Napokon dobio je za njih dosta. I Ishak 'a je !jerio podru'ljivi! po'ledo!. +S va"i! dopu"tenje! !oj prine ako zove va" brat kajna je spre!na ako nije sasvi! iz'ubila razu!. Sa!o s u!ijee! pjevanja ne !oe se daleko stii.Abu Isa izdrao je nje'ov po'led i njih dvoji$a pro!atrala su se preko Aribine 'lave kao dva jar$a spre!na za borbu. 9ati! je !ladi ne"to ljutito viknuo i nez'rapni! se kora$i!a spustio stubi"te! na dvori"te. Arib je 'ledala kako nestaje u sjeni arkada na suprotnoj strani. +8adnik je postao ovisnik o tebi- nas!ije"i se Ishak i afektirano prekrii no'e. +No ljubav kajne ovjek si !ora !oi priu"titi. 6uha!!ad je bio obvezna vjeba a to "to dopu"ta" i daje" Abu Isi tvoja je stvar. Abdallah je ipak najdarovitiji Harun al-)a"idov sin. 7to 'od kalif odluio on e prije ili kasnije sjediti na prijestolju. 0ude" li pa!etna !oe" postati ljubavni$a naj!onije' ovjeka na svijetu.Arib se di'ne i pri*e o'radi. Iz dvori"ta je zapahne za'u"ljiv zrak. +>eli! sa!o pjevati- od'ovori ona.
156
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+No ponajvi"e eli" 'lavu jedno' ovjeka nije li tako3 Slu"aj,- Ishak joj se pridrui uz o'radu. +: Horasanu kljua ustanak. Harun al-)a"id napustit e )akku. :nato slabo! zdravlju on e se sa! pobrinuti za red a Abdallah e 'a kako se 'ovori pratiti. Ako eli" pridobiti nje'ovo sr$e !ora" djelovati. (obrini se da ostane" nezaboravna,- .n pose'ne u zlato! izvezeni rukav. +)eeno !i je da ti ovo preda!.Arib je iznena*eno 'ledala u skupo$jenu o'rli$u od 'orskih kristala za!otanu u brokatnu tkaninu. (olako je uzela priloeno uti! obojeno i briljivo zapeaeno pis!o. 0ilo je o!otano svileno! vrp$o! a ret$i na!irisani !o"uso!. ,oja najdra$a (rib, sve dok golub gue u lotosu i puni mjesec nonog putnika upozorava na Tvoju ljepotu, ne mogu prestati misliti na tebe. Svaki sat, otkako te moje oi ne vide, za mene je muenje. Tvoj pogled prodro mi je u srce poput maa, a Tvoj mi je slatki glas oduzeo razum. Smiluj mi se, zaklinjem Te, da Te jo jedanput vidim prije odlaska% (ko $eli, odazovi se na poziv koji e ti donijeti /s!ak i izbavi muka onoga koji te obo$ava. (bdalla! ibn al"Raid

Arib ne!arno ba$i na pod pis!o i o'rli$u. +Ali ja ljubi! 1olfra!a von Auea- "apne ona. +7to to znai3- o"tro upita Ishak. +4i nisi nikada ni spo!enula to i!e. 1olfra! von Aue, 4o je franako i!e,Arib brine u pla. +.n e !e prezreti zbo' ono'a "to sa! uinila- ree je$ajui. +4rudila sa! se da 'a zaboravi! ali ne !o'u,+Hoe" li ti!e rei da je taj !u"kara$ bio u izaslanstvu $ara &arla3- upita Ishak pro!ukli! 'laso!. Nje'ov po'led pod 'usti! trepavi$a!a bio je zabrinut. Arib potvrdi a suze su joj presahnule. +8esi li uo "to o ti! =ran$i!a3- upita ona puna nade. 8edanput je ula topot konja na $esti. Istrala je van ali se razoarana vratila u kuu.

157
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Ishak je ozbiljno po'leda. +>ao !i je "to ti to !ora! rei Arib. 4o izaslanstvo napali su dru!ski razbojni$i na 4aurusu. 4a je vijest sti'la prije nekoliko dana kad je ova!o sti'ao jedini ovjek koji je uspio preivjeti.Arib je htjela ne"to od'ovoriti ali nije uspjela izustiti ni rijei. +4o nije !ladi vitez ne'o stara$ >idov i!eno! Izak koji je izbje'ao ubojstvo. .stali =ran$i bili su rtve otpadnika- od'ovori Ishak na njezino nije!o pitanje. +Sve do posljednje'a.6ra!orni pod ispod njezinih no'u zanjihao se. 0ez rijei se za'ledala u ravija. 9ati! se okrenula istrala na dvori"te i nestala.

158
www.bosnaunited.net

Chiarissima

10
8edan sat kasnije Arib je u svojoj sobi ne!ono spustila pero. (red oi!a joj je bio 1olfra! kao da je upravo oti"ao iz sobe nje'ov podru'ljivi os!ijeh i nje'ov iznenadni nestanak. 4iho je$ajui od'urnula je papir s koljena. +Hoe" li izdrati3- Ishak je neko vrije!e ekao na pra'u izrezbarenih vrata pa u"ao za njo! u njezinu !alu sobu u $rvenoj boji. No inilo joj se da e je danas s!rviti zidovi s kojih su visjeli sa'ovi. Sjedei na sariru, pisala je ono "to joj je ravi diktirao. +7to jo" !o'u iz'ubiti3- tiho upita Arib. Ishak klekne pokraj nje i za'rli je. +9na! "to te pokree. No kajna se ne s!ije povesti za osjeaji!a. Ne bude" li sada djelovala Abdallah e krenuti u Horasan i zaboraviti te. 4i pjeva" kao hurija ali bez !ono' ljubavnika nee" se !oi potvrditi na dvoru. I...- prekine se on... +to bi !i bilo ao.:nato tuzi Arib 'a iznena*eno po'leda. +Dovra'a i te kako bi !i bilo aonevoljko prizna Ishak. Svileni! rupie! obri"e joj suze i upre prst u pis!o. +(roitaj,- Arib 'a poslu"a.

2ae pismo, (bdalla! ibn al"Raide, uzbudio je moja osjetila. Dan i no le$i na mojem srcu. *ikada se ne bi! usudila pobuditi 2au pozornost. ( ipak " da nije doao 2a glasnik, izjela bi me tuga, jer otkako sam 2as vidjela, san mi ne dolazi na oi i plaem od e$nje za 2aom blizinom. &ad biste samo mogli vidjeti moju bol% 4rojit u sate do naeg ponovnog susreta i dok moja dua ne nade utje!u% 9zmite ovaj 'zalogaj ljubavi) da, osjetite okus budui! poljubaca za kojima eznem. 2aa, puna stra!opotovanja, robinja (rib 5las joj se slo!io. +Izvrsno. 4ako sad 'a zapeati. :z!i !oj peat a u!jesto vrp$e i$u lutnje.- .n joj prui i$u i !edenu datulju +ljubavni zalo'aj-. Arib od'rize ko!adi datulje i dade 'a Ishaku s pis!o!. )avi preda jedno i dru'o robu koji je ekao pred vrati!a. +8aka si Arib,- uvjeravao ju je Ishak. 6aknuo joj je s li$a rasku"tranu kosu. +A sada se odjeni i na"!inkaj. I s!je"kaj se, (okai da zna" "to du'uje" svojoj

159
www.bosnaunited.net

Chiarissima

darovitosti,- Drao je ispred nje !etalno zr$alo i pro!atrao ju je stro'o skupljenih obrva. Arib se poela pudrati. +Slu"aj !e Arib. &ad do*e" u palau zavlai Abdallaha, 4i odluuje" "to e se i kada do'oditi. Iskoristi pri'odu i pjevaj !u, Ako se i u Horasanu sjeti tebe !ora" oarati i zavesti i nje'ovo tijelo i du"u. Sjea" li se jo" "to sa! ti o nje!u priao3Njezino se li$e neobino blijedo isti$alo ispod $rne kose. No !aska od olovno' bjelila i ru na usna!a skrivali su njezine osjeaje. Ako je 1olfra! !rtav ni"ta joj na svijetu nije bilo vano osi! donekle sa!o to "to e se u kronika!a priati o pjevai$i Arib kao o !u"kar$u. A kad do*e taj trenutak napokon e se osvetiti. +)o*enje u znaku 2a'e- ree Arib di'nuv"i po'led sa zr$ala. +(rva i trea i$a ouda odnose se na nje'a% hrabrost i uravnoteenost.+(onosi! se tobo!.- Ishak !ahne robu a zati! joj spusti u krilo lutnju od skupo$jene "panjolske klekovine. Na 'lazbalu su bile napete skupe kineske i$e a trzali$a je bila rasko"no lakirana. +4o je djelo poznato' 'raditelja lutnji. (ria se da je oslu"kivao na vrati!a raja i te zvuke u'radio u svoja 'lazbala. Daruje! ti je- ree ravi. +Dobra lutnja sra"uje sa svoji! vlasniko!. &ada on u!re raspadnu se i njezine i$e.- .n se di'ne i spusti joj ruku na ra!e. +Dobro sviraj na njoj Arib,Abdallah ibn al-)a"id pri!io ju je poslije veernje !olitve u sveano ukra"eno! ivanu svoje palae. #unuh je uveo Arib kroz osvijetljeni vrt. 0ila je zadivljena brokat-ni! vrp$a!a i $vjetovi!a koji!a je bilo ukra"eno drvee. Dvorana se otvarala pre!a vrtu. 0aklje s !iriso! a!bre osvjetljavale su 'a bla'i! svjetlo! i "irile svoj te"ki !iris. .dnekud se ula 'lazba. Na od!ori"tu stubi"ta ekao ju je lik u svijetloj odjei - Abdallah. Do"ao joj je ususret uzeo joj lutnju iz ruke i privukao je k sebi. Arib je prin$u uzvratila poljuba$ ali kad ju je htio od'urati na satir, vje"to se izvukla iz nje'ovih ruku i "apnula% +8ako sa! 'ladna.- >eljela 'a je zavesti i svoji! kulinarski! u!ijee! i to je trebalo biti najbolje te veeri. Abdallah ibn al)a"id trebao bi se jo" du'o sjeati kajne Arib. (rotivno oekivanju prin$ je dopustio da 'a zavlai. :ljudno ju je za!olio da kroz bona vrata izi*e na susjedno dvori"te. Nje'ovi su robovi ve pristavili kotlove a kroz zavojit hodnik pare nisu prodirale u vrt. Nekoliko ena sjedilo ja na debeli! drveni! daska!a na podu i punilo prazne riblje koe nadjevo!. 8edna je u !uaru 'njeila i usitnjavala sastojke i zaine. Arib je zastala i zadivljeno uskliknula.

160
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+4o su orasi i riblje !eso- ree Abdallah. +Ne!oj !e pitati koje e zaine u!ije"ati. Ishak je hvalio tvoje kuharsko u!ijee. (otrudio sa! se da zadovolji! tvoj birani ukus.Slijedio ju je na dvori"te. Arib je ba$ila po'led u 'ole!i bakreni kotao. 8edna !lada ena prelijevala je otopljeno salo bravlje' repa po ko!adu !esa a zrak se punio !irisi!a janjetine !ajine du"i$e i kuhano' !eda. : jedno! trenutku Arib se prepustila iluziji da veer provodi s prijatelje! kako je to esto inio njezin ota$. .$ijenila je pilei frikase koji se kuhao u pikantnoj !arinadi. .sjetila je !iris rua u koji se u!ije"ala pri!jesa korijandra. +S!ije! li3- - Abdallah joj potvrdi 'lavo! a ona okusi u!ak. (ruio joj je a"u vina i !ahnuo nad !eso! kolae! od bade!a uronjeni! u sirup te siu"no! tvr*avo! od !ar$ipana. +A sada !e zani!a tvoje u!ijee. )e$i !oji! robovi!a "to ti je potrebno i sve do posljednje' kotla stoji ti na raspola'anju,Arib !u je uzvratila os!ijeh. Nije joj uope bilo do s!ijeha ali nje'ova ljubaznost pruila joj je si'urnost. )obovi!a je izdala zapovijedi pa su joj donijeli !eso sa "afrano! i pista$ija!a. .si! to'a zatraila je bade!e ruinu vodi$u i nekoliko bade!a iz 6edine. +6oe!o 'ovoriti i perzijski ako ti je to drae- ree Abdallah. +(a to je i !oj !aterinski jezik. 6i koji nis!o Arapi trebali bis!o se !alo drati zajedno.- :zeo je datulju iz jedne od tepsija i stavio joj je u usta. +5otovo se i nisa! usudio po!isliti da e" doi.:sna!a je okruila !esnati plavi plod i spustila se na jednu prostirku. Nije ju poku"ao zadrati. Arib je poela sje$kati !eso i oblikovati u datulje. Svaku je nadjenula olju"teni! bade!o!. (rin$ ju je pro!atrao opu"teno naslonjen na zid. +6oje! se o$u posebno svi*ao ovaj re$ept- ree ona da prekine "utnju. +6o'ao je provoditi sate s prijatelji!a u kuhinji.- (o"kropila je !eso ruino! vodi$o! posula 'a s !alo ka!fora i ponovno stavila na vatru. +(otjee" li ti doista od 0ar!akida kako se pria3- upita Abdallah piju$kajui vino. .na 'a po'leda a on nastavi% +Dafar 0ar!akid bio je !oj od'ojitelj. 8ako 'a $ijeni! sto'a i pita!.+.n je bio 'lava na"e porodi$e daleki ro*ak- od'ovori Arib. (risilila se da !u se ponovno nas!ije"i ali ispod njezine !aske sve je bilo hladno i ukoeno. (olako je di'nula jednu no'u tako da su se hlae povukle pre!a 'ore iznad koljena. +6oja je !ajka rekla da i!a! nje'ove no'e.-

161
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Abdallahu je zastao dah. Ispod oka Arib je opazila kako slu'e zaprepa"teno 'ledaju pre!a nji!a. 8o" prije kratko' vre!ena s!rtno bi se zbo' to'a zastidjela ali sada joj je to bilo svejedno. +2jeruje! da s!o se ve i prije vidjeli- ree ona dok se Abdallah trudio sauvati prisebnost. Nje'ova je ruka polako klizila preko skupe $a!baEske sandale do bedra a ona je povukla no'u jo" se s!je"kajui. 9ati! je poela i'lo! vaditi ko"ti$e iz svjeih datulja kao da se ni"ta nije do'odilo. Sjetila se odakle 'a poznaje pa joj se ti!e ukazala !o'unost da skrene raz'ovor na a.ina. +(rije !no'o 'odina u )eju u jedno! hanu divili s!o se jednoj kajni iz 0a'dada. Neete !e se sjetiti jer sa! nosila djeaku odjeu i bila prljava od putovanja pa nisa! ba" bila zavodljiva. : to doba bila sa! u bije'u.- .na obri"e prste i kao usput odloi kabu. Ispod nje nije i!ala ko"ulju ne'o sa!o uski prsluk robinje pjevai$e. +.d a.ina.) Nje'ov je po'led klizio njezini! 'otovo 'oli! 'ornji! dijelo! tijela a prsti su !u vr"e obuhvatili a"u. Arib su zapele za oko nje'ove uske lijepe ruke. +Ako ne"to treba! uiniti za tebe s ti! u vezi- napokon ree Abdallah +re$i !i da zna!. 6oj !e ota$ izrazito $ijeni.Arib prestane raditi. Nije se nadala da e joj proitati iz oiju svaku elju. Abdallah iznenada klekne pred nju uhvati je za no'u i poljubi joj stopalo. Arib 'a je zbunjeno 'ledala. 9a!ijetio je ljepljiv tra' datulje "to su 'a ostavile nje'ove usne pa se nas!ijao% +4i zna" kako e" !u"kar$a zaluditi Arib, 2idi sada ovo,.dvukao ju je do bazena skinuo joj sandale i oprao no'e. (rito! su nje'ovi prsti kao sluajno kliznuli preko njezinih 'lenjeva. Arib se njeno ali odluno oslobodi i vrati se k vatri. +8o" !alo i 'otovo- ree ona i di'ne jedan bade! uvis. +Sa!o jo" ovo.Ako je Ishak 'ovorio istinu bade! je i!ao posebno znaenje. ;ini se da je Abdallahu to bilo dobro poznato jer je obi"ao vatru i za'rlio Arib s leda. Sklopila je oi. (o!isao na 1olfra!a nepodno"ljivo ju je zaboljela pa je brzo z'rabila a"u i iskapila vino. Abdallahove usne dotaknu"e njezine sljepooi$e. +8est e!o kasnije- "apne on. .n je stisne uza se i ona osjeti nje'ovo uzbu*enje. 0orila se protiv suza. :sne !u tada dotaknu"e njezin vrat i ona se tr'ne. Njezina a"a zvekne na ploi$e. )uko! se uhvatila za vrat - !jesto na koje! je a.in drao bode. +Ne po vratu,- pro"tenje ona. Abdallah je upla"eno pusti. +.prosti nisa! htio...+: redu je.- Arib je ponovno preuzela vlast nad sobo!. S!je"kajui se strpala !u je bade! u usta i zadrala prste iz!e*u nje'ovih usana !alo dulje
162
www.bosnaunited.net

Chiarissima

no "to je bilo potrebno. +Ipak priekajte- "apne ona. +Nee!o dopustiti da se jelo ohladi.Svaku datulju bez ko"ti$a nadijevala je s po jedni! bade!o! i nji!a 'arnirala !eso. 9ati! je sve odnijela u ivan. : !e*uvre!enu se 'otovo potpuno s!railo sa!o su baklje s !iriso! a!bre osvjetljavale no. Stolnjak je ve bio prostrt na podu. Arib je jelo stavljala na lepinje i Abdallahu pruila nje'ovu. (otpuno se usredotoila na svoj posao. +9ar nije ukusno3- upita ona vidjev"i da 'otovo nije ni taknuo jelo. (oslala !u je poljuba$. +7afran treba uzburkati tjelesne sokove.- .na polako oblie prste prije ne'oli ih je uronila u zdjeli$u s vodo!. Abdallah ju je 'utao ta!ni! oi!a. Htio se di'nuti ali Arib 'a je u to!e sprijeila. +Ne- ree ona u "ali. +Ni jedan kuhar ne prihvaa da !u se s preziro! odbija jelo.- : jedno! trenutku upla"ila se da e je on ba$iti na pod i uzeti ono "to hoe. No svladao je poriv. Iznena*eno je pro!atrala kako se posveuje !esu kao da se ni"ta nije do'odilo. Ishak je i!ao pravo% ona odluuje "to i kada e se do'oditi. +6oji e te kuhari za!rziti Arib. Ako su sva tvoja jela takva jest u jo" sa!o ono "to ti skuha".Arib se okrene pre!a svojoj lutnji raz!i"ljajui bi li odsvirala jo" jednu od pjesa!a koje je izabrao Ishak. +(a ti uope vi"e ne jede"- na"ali se Abdallah. +Da nisi ne"to stavila u jelo3Ispila je a"u u jedno! 'utljaju. 0it e bolje po!islila je da to od!ah obavi. .d!aknula je posluavnik s !o'ranji!a pribliila !u se i dodirnula 'a. (ose'nula je za rastvoreno! datuljo! i !eso! pa ruku ljepljivu od slatko' soka pri!aknula nje'ovi! usna!a. +A "to ako ipak jesa!3Dah !u se ubrzao. +.sjeate li kako poinje djelovati3- )uku je spustila niz nje'ovo tijelo. Iznenada je no'o! od'urnuo stolnjak. Nje'ov se vr prevrnuo a vino izlilo na pod. (ohlepno ju je ljubio a zati! ba$io na sarir i odvezao joj pojas. Dok je Abdallah kasnije spavao pokraj nje Arib je u polu!raku pro!atrala nje'ov profil. 0io je lijep i !oan i!ao je sve "to ena !oe poeljeti od !u"kar$a. No njoj to nije znailo ni"ta. Arib se ba$ala na svileni! jastu$i!a. 7to je to sa!o uinila3 Na dan kada je ula za 1olfra!ovu s!rt predala se dru'o!u. 6u"kar$u koji nije zasluio da !u 'lu!i strast i da 'a sa!o eli iskoristiti. Iznenada je za!rzila sa!u sebe.
163
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9adah alkohola jo" se osjeao u zraku i plahta je bila u!rljana. Arib se s!uilo. (oravnala je svoju kabu, preba$ila je preko sebe i utrala u kuu. 0espo!ono se osvrtala. Abdallah joj je rekao 'dje je ha!a!% na kraju dru'o' krila u prize!lju. 0aklje su na zidovi!a zatreperile dok je trala hodniko!. Na blijedo! svjetlu ispod kupole kupali"ta inilo joj se da je potpuno iz'ubljena. Slijepo je srljala u ha!a! kroz labirinte hodnika. 9rak se odavno ohladio vi"e nije bilo pare pod visoki! svodo! od opeka. (od je bio suh a ta!a se inila jo" neprobojnijo!. Sa!o je kroz jedan svjetlarnik prodirao sivi traak svjetlosti. Nou su ha!a! kako se prialo obilazili duhovi i de!oni. Arib je i!ala osjeaj da joj svi sjede za vrato!. <icemjerna kurvo% vikali su. #revarantice% 0a$ila je kabu na pod i z'rabila srebrnu kutljau pa se stala polijevati hladno! vodo!. 4rljala se i ribala kao da ti!e !oe isprati 'a*enje sa sebe. 6okra kosa prekrivala joj je ra!ena i prsa. 4rljala je s usta Abdallahove vrele poljup$e prste koji!a je 'ladila oiljak od suneenja svaki djeli koe koji joj je doti$ao. Iznenada su joj ponovno potekle suze i ona klone na rub bazena. 4r'nuo ju je nekakav "u!. Iz poluta!e izronio je lik. +Hladno je- ree Abdallah. Na sebi je i!ao sa!o bijele lanene hlae. 0osono' se pribliio i stao u svjetlosivu zraku svjetlosti. +9a$ijelo se s!rzava".(ruio joj je runik. Nje'ove ta!ne oi nisu otkrivale ni"ta sa!o je ondje stajao pruene ruke i ekao. Arib je po'ledala niz svoje tijelo. S kose joj je kapala voda a bradavi$e na dojka!a ispupile su se od hladnoe. .na brzo uhvati runik i o!ota se nji!e. :sne su joj drhtale. +Hvala- pro!r!lja ona. (od nje'ovi! se po'ledo! vr"e o!otala runiko!. Dva osa!ljena lika pribliila su se jedno dru'o!e ispod 'ole!a svoda. Abdallah je di'nuo ruku kao da je eli po'laditi po kosi a ona !u se nehoti$e iz!aknula pa je povukao ruku. +9ar sa! ti toliko odvratan3Ne 'ledajui 'a Arib od!ahne 'lavo!. +.dvratna sa! sa!oj sebi,napokon izusti. +Do"la sa! sa!o zato "to bi ti trebao ispuniti !oje elje. <a'ala sa! ti Abdallah...- .na se prekine i zaje$a. +8a sa! prevaranti$a, 6oli! te pusti !e da ode!,(rivukao ju je u za'rljaj. &oa !u je bila topla i na njoj se jo" osjeao !iris parfe!a. 4r'nula se ali on ju nije pu"tao. +9na!- "apnuo joj je u!irujue. +Neu te dirati po vratu. 6oda te voli! zato "to si nepredvidiva !no'o drukija od ena koje posjeduje!. &ad sa! s nji!a zna! da to ine !eni za volju sa!o zato "to se nadaju da e zaeti sina. No ti si !e po'ledala kao ni jedna od njih. Sto'a ne vjeruje! da si !i la'ala.Arib se nije priljubila uz nje'a ali nije se ni branila.
164
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+.stani ovdje ako !e ne !rzi",- za!oli je. .na 'a u nedou!i$i po'leda. Na slabo! svjetlu nje'ove su se ja'odine kosti doi!ale kao isklesane a po'led se inio blai!. Abdallah ju je poeo ljubiti. Njeno joj je 'ladio leda i olabavio runik. &ad se tkanina spustila Arib je osjetila kako njezin oaj za!ire i slabi. (olako se spu"tala na pod sve dok joj kosa nije taknula !ra!orne ploi$e. .djedno! je osjetila nje'ovu 'lavu iz!e*u svojih no'u. 9adi-hala se ali 'a je !olila da ne prestane. Di'nuo joj je no'e na svoja ra!ena i sjeanje je ustupilo !jesto uzburkanoj strasti. Abdallah ju je na'lo di'nuo i privukao. .dnio ju je do zida i s neobuzdano! stra"u prodro u nju. Nje'ove su je ruke vrsto drale za slabine. Arib je te"ko disala ali nije se htjela potpuno predati. 7este li je uli kako stenje6 ru'ao joj se af"in u !isli!a. Snanije je no'a!a obuhvatila Abdallaha i 'las je zanije!io. Na prsi!a je osjeala nje'ov vru rit!iki dah. :blaio joj je bol i tu'u. Njezino tijelo zapljusnuo je val ljutite neujne strasti. 9ati! joj je klonula 'lava

165
www.bosnaunited.net

Chiarissima

11
.lujni! nebo! iznad )akke projuhale su 'otovo dvije 'odine. Harun al)a"id i nje'ova svita odavno su napustili 'lavni 'rad i krenuli pre!a istoku u hladne horasanske slane pustinje. 0ila je rana veer kada je 1olfra! izi"ao iz pisarni$e u straarni$i )afike. 2e je bila jesen @A@. 'odine poslije &rista ali on 'otovo i nije brojio 'odine pre!a franako! kalendaru. 4resui se od hladnoe po'ledao je u nebo i skupio podstavljen kaftan na prsi!a. 4a!ni obla$i jurili su nebo! iznad )akke i )afike 'radova blizana$a. 9bo' voda "to ih je donijela ki"a iz 'orja 4aurus #ufrat je nabujao pa je prelazak skelo! bio pravi pothvat. S!e*e blatne buji$e okrunjene !jehuri!a pjene tekle su pre!a ju'u i preplavile luku. 1olfra! je sti'ao u svoj stan u jednoj od skupih sta!benih z'rada od erpia u kojoj su stanovali !no'i pisari. (ridruio se kalifovi! postrojba!a ali kao kr"anin nije s!io nositi oruje. No budui da je brzo nauio arapski dali su !u poloaj katiba, pisara vrlo u'ledno !jesto ali ne i posebno uzbudljivo. : to! 'a je trenutku zadovoljavalo ali nije kanio zavr"iti ivot u pisarni$a!a. (ro"ao je kroz dvori"te ne obazirui se na dje$u koja su se ondje i'rala. Njihove !ajke koje su ondje raz!jenjivale novosti krado!i$e su 'a od!jeravale ispod $rnih koprena. 1ofra! se popeo otvoreni! stubi"te! na hodnik na prvo! katu koji je vodio do nje'ova stana. 2eina stanara bili su pisari a !no'i od njih (erzijan$i stran$i poput nje'a. &ao =ranak nije i!ao pravo na posebne privile'ije no budui da je u svojoj do!ovini bio ple!i ustupili su !u niz bo'atije opre!ljenih soba. &ad je otvorio vrata ususret !u je pohrlio =aik sav izvan sebe. Nje'ovo li$e kao na ikoni bilo je $rveno od bijesa a trbuh !u je drhtao ispod "iroka pojasa na hlaa!a. +(o'ledajte 'ospodaru,- povie on ljutito. +8edan 4aridov ovjek s!jestio ju je ova!o unato !oje! prosvjedu. 7to si ti ljudi dopu"taju31olfra! je u"ao u du'uljastu prostoriju i nje'ove su se oi polako naviknule na poluta!u. 2jetrovito vrije!e nije vi"e dopu"talo noenje na krovu pa je =aik svoj sarir, oito u podne dovukao natra' na suho. Na nje!u je sada netko sjedio. Ispod turbana visili su !u uvoj$i do ra!ena ali kaba je odavala enske oblike. : jedno! trenutku 1olfra! je pred sobo! vidio jednu dru'u djevojku u !u"koj odjei.
166
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Nitko nije traio robinju- skviao je =aik te se s optuujui! izrazo! li$a postavio pokraj djevojke i prezrivo je pro!atrao. +4u sa! ja ako !oj 'ospodar ne"to treba,1olfra! je opazio !ladia koji je ekao u pozadini tek kad je pri"ao blie. Nje'ov je lik doslov$e iskrsnuo iz sjene stranje' zida. +7to to znai3- upita =ranak pokazujui 'lavo! na robinju. +.na je dar !oje'a 'ospodara 6asrura vrhovno' zapovjednika teklike slube.1olfra! iznena*eno zatvori vrata. 'Sa!ib al"4arid !eni ne"to daruje3- .n se su!njiavo nasloni na vrata i prekrii ruke na prsi!a. +9a"to3- (o!nije je pro!otrio neznan$a% bio je to neupadljiv !o!ak u ta!noj skro!noj odjei. 9bo' turbana koji !u se spu"tao nisko na elo nje'ovo je li$e 'otovo potpuno nestalo u sjeni. +4o e va! !oj 'ospodar sa! rei kad za to do*e vrije!e- odvrati posjetitelj. +Svi*a li va! se ona31olfra! na'lo ponovno otvori vrata. +Ako va" 'ospodar eli raz'ovarati sa !no! treba !e o to!e i obavijestiti. Ne pri!a! darove ako ne zna! "to za to treba! uiniti.- 4arid nije bio na dobru 'lasu. .n nije prenosio sa!o kalifovu po"tu i po"tu bo'atih 'ra*ana ne'o ponajprije i tajne vijesti. +5otovo dvije 'odine niste po'ledali ni jednu enu- ree !ladi. Nje'ov je 'las bio !iran i nekako bezbojan. <jubazno se s!je"kao. +Sve to vrije!e strastveno ste se posvetili dunosti. 6oda !oj 'ospodar s!atra da je do"lo vrije!e za pro!jenu.1olfra! se iznena*eno za'ledao u nje'a. Svaki neoenjeni !u"kara$ i!ao je robinju ako je to sebi !o'ao priu"titi. .n ju nije i!ao. 6oda !u predodba o to!e jednostavno nije 'odila nakon trenutaka provedenih s Arib. +Ne!a li Harun al-)a"id ve dovoljno neprijatelja pa va" 'ospodar !ora nju"kati u spavaoj sobi jedno' katiba6) ree podru'ljivo. :"ao je u sobu i pro"ao !i!o nezvana 'osta koji !u se pristojno !aknuo. 1olfra! ba$i turban na sarir, ne po'ledav"i djevojku. +7to 6asrur hoe od !ene3- o"tro upita 1olfra!. +I za"to !e !otri3Nije dobio od'ovor pa se odluno okrenuo pre!a neznan$u. No neobini je 'ost ve nestao. +;ula si,- dovikne =aik robinji i pokae prsto! na izlazna vrata. Nje'ov je salasti struk podrhtavao od srdbe a li$e ispod bijele kapi$e jo" je jae po$rvenjelo. +5ubi se,-

167
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Djevojka se priblii 1olfra!u. +(usti to !oe" ii,- ree i !rzovoljno od!ahne ruko!. =aik se ruka!a podboi o bokove. +9ar nisi ula3+6asrur !i je to zabranio- nas!ije"i se robinja. 8ak parfe! prodro je 1olfra!u u nos. Ne obazirui se na njihove rijei poela je skidati nje'ov kaftan. +(usti to,- 8edna kurva i jedan ljubo!orni eunuh -sa!o !u je jo" to trebalo, 0it e bolje da ih razdvoji prije ne'o "to netko neko'a ubije - na!jerno ili nena!jerno. +.ti*i prepisivau- obrati se on =aiku +i donesi !i per'a!ent koji sa! naruio,#unuh je djevoj$i doba$io ubojit po'led a ona !u je uzvratila os!ijeho!. =aik je zati! zalupio za sobo! vrata. +Danas !oe" prespavati u =aikovu krevetu a sutra u te prodati- 1olfra! se hladno obrati robinji. (okazao joj je prolaz u stranju prostoriju u kojoj je nekoliko nasla'anih prostirki inilo =aikov leaj. +Nisu !i potrebne tvoje uslu'e.- 9aobi"ao ju je i pri"ao drveno! stoliu da nastavi juera"nji pisarski posao. .ndje je svjetlo izvana bilo jo" najjae. Ipak je pose'nuo za zidno! bakljo! i pripalio je prije ne'oli se na'nuo nad papiro!. : poetku !u je bio stran !aterijal na koji nije bio naviknut - u =ranakoj 'a nisu poznavali. No s 'odina!a 'a je poeo $ijeniti. (apir nije bio trajan i vrst kao per'a!ent ali je nji!e bilo !no'o lak"e baratati. )obinja je spustila svoj haljetak na pod i pri"la !u. Ispod prozirne tkanine njezine ko"ulje naziralo se savr"eno tijelo. /rni uvoj$i padali su joj na ra!ena kao neko nezaboravnoj Arib. : poluta!i je !o'ao za!isliti da je to ona. 1olfra! se 'un*ajui spustio na kursi. Iz bakreno' ibrika natoio je hladne vode u a"u i ispio je jedni! 'utljaje!. Djevojka 'a je za'rlila s leda ali on ju je prezirno od'urnuo. /jepani$a bi znala bolje hiniti strast od plaene ljubavni$e. Di'nuo je pero i posvetio se poslu. Sjela je na krevet durei se. +Niste valjda jedan od onih horasanskih tipova3(oledu"ke se oslonila na laktove. Ispod prozirne gilale jasno su se isti$ale bradavi$e njezinih dojki. Naoko sluajno podi'nula je hlae iznad 'olih 'lenjeva. 1olfra! je nastavio raditi ne diui po'led. +)azlo' te se ne tie ali ja tvoje uslu'e neu. 0olje je da !e ne poku"ava" obratiti,+.bratiti s horasansko' poroka,- Djevojka 'a oito nije eljela razu!jeti. +(a nisa! ja Arib,-

168
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(apir !u sklizne na pod a s nji! i pero. 4inta je poprskala skupo$jeni !aterijal. 1olfra! se polako di'ne. +Nisi...3'&ajna koja nastupa u !u"koj odjei- od'ovori ona uspravi se i podvije no'e pod sebe. +8este li !e ovdje zadrali da slu"ate dvorska naklapanja3 Nije joj ni "esnaest 'odina a tjera se kao kuja.1olfra! nije bio si'uran eli li doista saznati ne"to vi"e o kajni Arib. (osljednjih nekoliko 'odina bavio se katkada to! !i"lju ali se uvijek ustezao. +4ko je njezin 'ospodar3- upita oklijevajui. +(rin$ Abdallah. 9ar niste to znali3- od'ovori robinja. Dosa*ujui se poela je 'ri$kati nokte obojene kano!. +Ali oderala je kou i Abu Isi nje'ovu bratu. &ako se pria potpuno se upropastio darivajui joj skupu odjeu za"eereno vino i birane pilie. Abdallah je postao tako ovisan o njoj da je potpuno zapustio svoj hare!. Nje'ove ene nahu"kale su kadiju na nje'a jer zane!aruje brane dunosti. Dok je jo" bila 9ubejdina robinja pozvao ju je u svoju palau. Sutradan ujutro kako kau na"li su ih zajedno u nje'ovu ha!a!u 'ole i potpuno is$rpljene od...+9a"uti,- 1olfra! se okrenuo tako na'lo da je prito! str'nuo sa zida ili! s uzorko! i bijesno 'a tresnuo na pod. 4o je za$ijelo neka dru'a ena zaklinjao se u sebi koja s djevojko! koju nije !o'ao zaboraviti i!a zajedniko sa!o i!e. +Nastavi,- zapovjedi joj. +5ladna je !oi- nesi'urno nastavi robinja. +/ijeli 'rad "u"ka o stotinu tisua dirha!a "to ih je njezin 'ospodar navodno platio za nju. I za dobro "kolovanu kajnu $ijena je deset puta !anja. Nje'ovi savjetni$i pro'lasili su 'a ludi! ali on je rekao da ve svila za turban stoji deset tisua. Na to su nje'ovi savjetni$i rekli da je turban ipak na!ijenjen najple!enitije! dijelu !u"ko' tijela dok jedna robinja... 9nate ve "to.1olfra! je netre!i$e 'ledao u zid. +Najvi"e se alio prinev pisar- nastavila je brzo djevojka prije ne'o "to se 1olfra! sti'ne ponovno razljutiti. +Nije uope znao kako proknjiiti tu 'ole!u svotu. (ria se da je naposljetku proknjiio% stotinu tisua za dra'ulj. .si! to'a 'ovorka se da je ona ak ple!enita podrijetla. Ni jedna pjevai$a nije se dosad usudila izjaviti ne"to slino.1olfra! je odahnuo. Arib koju je on poznavao ne bi se nikada drznula tvrditi da je ple!enita podrijetla. +A koju to ple!enitu obitelj spo!inje ta kurva3- upita on podru'ljivo sa'nuv"i se da di'ne pero.

169
www.bosnaunited.net

Chiarissima

;inilo se da je djevojka odahnula pa je pre"la na slobodniji ton. +Nekakav rod s veziri!a. No s takvo! ensko! si'urno ne!aju nikakve veze. (ria se da je Harun al-)a"id volio Dafara al-0ar!akija kao brata.1olfra! osjeti kako !u krv nestaje s li$a. +Al-0ar!aki3- "apne on. : !isli!a je vidio djevojku iz ono' vre!ena. 1ovem se (rib. (rib al"4arm... Ne ree u sebi. Ne!o'ue, .n se ne!ono spusti na feursi. +<ae",- ree o"tro. +5ospodaru sa!o kae!...+7uti,- vikne na nju zati! skoi a stola$ tresne na ka!eni pod. 9a'ledao se u 'rubo obukani zid na koje! je baklja izvlaila svaku neravninu iz sjene. 0ilo je ne"to u Aribinu 'lasu "to 'a je dirnulo od prvo' trenutka. (robudila je u nje!u ne"to "to je u nje!u bilo duboko skriveno i ekalo. )adi nje se odrekao sve'a "to je dotad ispunjavalo nje'ov ivot. +0udui da ne trebate !oje uslu'e ja odlazi!- ree robinja di'nuv"i haljetak. ;inilo se da se odjedno! to!e obradovala. : nekoliko koraka na"ao se iz!e*u nje i izlaza. Di'nula je na"!inkane vjede i nas!ije"ila se. 1olfra! je polako 'urnuo zasun ali joj prito! nije 'ledao u oi.

170
www.bosnaunited.net

Chiarissima

12
&ad se sutradan ujutro probudio osjeao se kao sa!ljeven. :zdahnuv"i htio je ponovno sklopiti oi ali se tr'nuo kad je osjetio pokret pokraj sebe. )obinja se okrenula u snu a njezina $rna kosa rasprostrta se po jastu$i!a. Nije to bila nona !ora sinonja veer bila je zbilja. 4e"ko di"ui pre"ao je obje!a ruka!a preko ela i obraza. 1olfra! je di'nuo plahtu i ustao ne poastiv"i robinju ni jedni! jedini! po'ledo!. : kupaoni$i je zatvorio vrata i naslonio se na njih. (olako je pri"ao stolu s priboro! za pranje. Neprekidno je 'rabio hladnu vodu i u!ivao se ali voda 'a nije osvjeila. 2e je u posljednjih nekoliko !jese$i slutio o ko!e je rije. 6oda je ba" zbo' to'a spre!no povjerovao da je Arib !rtva ili da je zauvijek nestala. Sada ipak vi"e nije !o'ao zatvarati oi pred istino!. Izdala 'a je. )astreseno je zavezao runik oko bokova i poeo se brijati. Izbje'avao je po'led u zr$alo kao da se boji "to e u nje!u vidjeti. )uko! je 'revito stiskao britvu. ."tri$a je blizu dr"ka bila tupa ali se ipak duboko zareala u nje'ov prst. <jutito je vukao elik kao da ispred nje'a stoji ona osobno - ljubavni$a prin$a Abdallaha. 1olfra!ova je ruka drhtala. &rv !u je tekla niz bradu kapala na kera!ike ploi$e i poprskala stol s priboro! za pranje. (olako je di'nuo !etalno zr$alo i po'ledao li$e koje se postupno pojavilo na nje!u. Nova okrutna $rta urezala !u se oko usta. .brazi su !u upali kosti se izboile. &rv se slijepila na nje'ovoj blijedoj koi a usne su !u bile bezbojne i tanke. Sivo jutarnje svjetlo dalo je nje'ovi! oi!a hladan sjaj. Netko je poku$ao na vrata i 1olfra! spusti britvu. Ne obraajui panju na sarir, 1olfra! pride vrati!a i otvori ih. (.in se za'ledao u 1olfra!ovu krvavu ruku i problijedio. +7to se do'odilo3- upita upla"eno. '0odaje bozorg, jeste li neko'a ubili31olfra! !u nije od'ovorio. Neobina hladnoa u nje!u oduzela !u je svaki osjeaj. Hajdar ibn &avus ponovno se sabrao. +.djenite se i po*ite sa !no!,- ree on i zabrinuto po'leda u unutra"njost stana. +6ora! vas neko!u predstaviti. I pourite - taj ovjek ne s!ije ekati.-

171
www.bosnaunited.net

Chiarissima

.bla$i su se razi"li ali jo" je bilo vjetrovito. 5rani$a svjetla i sjene bila je o"tra kao da ju je netko povukao noe!. Na putu u tvr*avu 1olfra! je opazio kako 'a a.in stalno po'ledava sa strane. (re"li su preko tr'a na koje! je jedna skupina vojnika vjebala kratki! !aevi!a. Nad'ledao ih je $rna$ u ljuskasto! oklopu nalik na z!ajevu kou te i! izdavao zapovijedi. Dru'i su sjedili u sjeni pili i s!ijali se. Na njihovi! polu'oli! tijeli!a blistao je znoj. +#unusi u vojnoj slubi- objasni Hajdar kako bi prekinuo "utnju. +9bo' brojnih ustanaka kalif skuplja sve vi"e postrojbi u Horasanu. (orezi strani arapski !oni$i -sve to tjera ljude da se priklone ustani$i!a. Novi je obiaj obuavati u"kopljenike i za ratnu slubu i to se pokazalo uspje"ni!. 4i su vojni$i odaniji od ostalih a osi! to'a !o'u dulje jahati.- (osljednje rijei popratio je neprirodni! os!ijeho!. S dru'e strane tr'a uzdizali su se visoki bede!i. +.tkako su uni"teni 0ar!akidi kalif vjeruje jo" sa!o svoji! eunusi!a- nastavi a.in. +.ni upravljaju posjedi!a svr'nutih 0ar!akida i zauzeli su !jesto vezirove rodbine.9apuh vjetra nanio je 1olfra!u pra"inu u li$e. Na rubu $este jedna je ena prsti!a iskrivljeni! od kostobolje di'nula koprenu vi"e na li$e kao da 'a se upla"ila. +#unuh koje!u vas eli! predstaviti jedan je od najvanijih ljudi u $arstvu- ree a.in kad je pro"ao kroz visoka vrata tvr*ave i dao straaru d$avaz te se !aknuo u stranu da propusti konjaniku postrojbu koja i! je dolazila u susret. +#unuh je jedan od najvanijih ljudi u $arstvu3- 'lasno upita =ranak jer su iz!e*u zidina debelih jedan !etar odjekivala konjska kopita. .ito je da je i netko tko ne pripada kalifovoj obitelji u ovoj ze!lji !o'ao biti utje$ajan. +&alifov rob na to! poloaju i!a !no'o vi"e iz'leda od nje'ova sina- suho odvrati a.in. +Ni ja ne bih drukije postupio kad bih vladao. Sinovi!a je sa!o stalo do oeva nasljedstva dok oevi eunusi poveavaju nje'ovu slavu. Ako treba prenijeti tajne poruke ili ak dodijeliti pravo na najvee poasti Harun al)a"id e to svakako radije povjeriti svoji! !adam al-havasi!a ne'o svoji! sinovi!a.- Nebo se ponovno s!railo. 2jetar i! je donosio di! u li$e a iz oblinje kovani$e uo se zveket !aeva. +Svoji! odabrani! eunusi!a3- ponovi 1olfra!. +9asi'urno ste uli kako je Harun al-)a"id obiavao nou preodjeven jahati kroz 'rad- kratko objasni Hajdar. +:z nje'a su uvijek bila dva !u"kar$a. 8edan od njih bio je eunuh 6asrur koje'a ete ubrzo upoznati - nje'ov "titono"a krvnik $arstva. .n je istodobno prvi ovjek 4arida.)
172
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+A dru'i3(.in je vraenu propusni$u ponovno spre!io u kaftan. +4ko je bio dru'i !u"kara$3- ponovno upita 1olfra!. Hajdar je ostao stajati u sjeni prolaza kroz ulazna vrata. +6rtav je- kratko od'ovori. )uko! je pokazao usko stubi"te na lijevoj strani. Dok su se uspinjali zidani! stuba!a 1olfra! 'a je 'ledao sa strane ekajui od'ovor. .paziv"i to a.in !rzovoljno nastavi% +9ove se Dafar ibn 8ahja - Dafar 0ar!akid. 6asrur !u je vlastito! ruko! odsjekao 'lavu a dijelove nje'ova tijela izloio na ba'dadski! !ostovi!a.;ini se da je taj 6asrur znaajna osoba po!isli 1olfra! zajedljivo. +A za"to3- upita na'las. +;ut ete tisuu i vi"e razlo'a. Navodno zbo' kratkotrajne ljubavne veze s jedno! od kalifovih sestara.- Hajdar od!ahne ruko!. +4o su 'lupe iz!i"ljotine koji!a pripovjedai zabavljaju svoje slu"atelje. Narod poku"ava sebi objasniti za"to !oni veziri u!iru. Ni jedna rana nije tako te"ka kao ona koju prijatelj zada prijatelju- ree 'orko. +Dakle zapa!tite ovdje se ne 'ovori o 0ar!akidi!a. Harun al-)a"id volio je Dafara kao svoje' brata. No poslije nje'ove s!rti nje'ovo !u i!e nije pre"lo preko usana.1olfra! podru'ljivo di'ne obrve. +4o !i uope nee biti tako te"ko kako !islite,Sti'li su na od!ori"te i na"li se u skro!no! predsoblju. 8edan je rob otvorio vrata od $edrovine pa su u"li u pravokutnu dvoranu. :laze su uvali naoruani eunusi. /rne i bijele !ra!orne ploi$e bile su prekrivene prostirka!a ali prostorija se unato to!e doi!ala vojniki jednostavno. .si! izrezbarenih prozorskih okvira i $rno' svileno' baldahina na suprotnoj strani nije bilo nikakvih ukrasa. I orna!enti u "tuku na stupovi!a isti$ali su se stro'o! jednostavno"u. : eljezni! drai!a 'orjele su baklje. Ispod baldahina stajao je vitak stariji !u"kara$ u $rnoj durra;i. Do!ahnuo je jedno! robu i zapovjedio !u pri'u"eni! 'laso!% +(o"alji to po 'olubu pis!ono"i jo" danas u 4us,- 9ati! se obratio svoji! posjetitelji!a. +;uo sa! o va!a 1olfra!e von Aue.- Nje'ovi su bijeli zubi zablistali kad je bez zapinjanja iz'ovorio to strano i!e. Nje'ova pojava ba" kao i ta dvorana odavala je hladnu i jednostavnu ele'an$iju% osi! ukrasne kope na turbanu i te"ko'a zlatno' prstena nije i!ao nikakav dru'i nakit. 0radato li$e bilo je usko a na elu i obrazi!a i!ao je tetovirane plavkaste uzorke na $rnoj koi. 1olfra! je drukije za!i"ljao okrutno' koljaa.

173
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6asrur ih je pozvao na vunenu prostirku. 1olfra! i a.in su !u pri"li. +8e li va! se svidio !oj dar3- Slu'a i! je utoio aj spustio posluavnik od 'ravirano' srebra na prostirku i povukao se. : a"a!a su plivale ruine lati$e. +4o nije bilo potrebno- hladno od'ovori 1olfra!. Nije obratio pozornost na napitak jer !u je ve sa! !iris bio odbojan. +Ne spada! u !u"kar$e koji dopu"taju da i! robinja upravlja voljo!. Da se nisa! htio odazvati va"e! pozivu ne bi ni ona ni"ta pro!ijenila.+2i odavno 'ovorite arapski i perzijski kao svoj !aterinski jezik- ree 6asrur ne osvrui se na nje'ove rijei. (ri!aknuo je 1olfra!u a"u. +S!atraju vas pa!etni! i diskretni!. &alif ne!a !no'o takvih ljudi.+9ahvaljuje! va! na povjerenju- suzdrano od'ovori =ranak. 6asrur se nas!ije"i. +(ovjerenje ne spada u !oje dunosti 1olfra!e von Aue- ree i izvue iz rukava jednu $edulji$u. 1olfra!ov po'led zadrao se na nje'ovi! nje'ovani! ruka!a koje su briljivo rasklopile papir. 4i! je ruka!a us!rtio 0ar!akida koje'a je iz noi u no pratio nakon "to je vezir izdao nje'a i nje'ova 'ospodara. +I!a! vijesti iz 4usa- ree 6asrur i poravna papir. +Harun al-)a"id sti'ao je u Horasan ali lijeni$i su zabrinuti za nje'ovo zdravlje. Stara eluana boljka po'or"ala se zbo' naporna putovanja pa e 'a to stanje prije ili poslije otjerati u 'rob. .tada je poela tiha borba za nje'ova nasljednika. S kalifo! je doputovao i Abdallah nje'ov najstariji sin. No nje'ov brat 6uha!!ad koji je ostao u )akki Harunov je zakoniti prestolonasljednik. S pravi! savjetni$i!a !oe i on biti dobar vladar. 6oja je zadaa provesti kalifovu volju.- .tpio je !alo aja i po'ledao a.ina. +Abdallahova je !ajka bila sa!o perzijska robinja- objasni Hajdar. +6uha!!ad je naprotiv 9ubejdin sin koji i!a i potporu kalifove obitelji. Ako Abdallah eli vladati svoje pravo !oe opravdati sa!o svojo! pobono"u. .n je u 0a'dadu strana$ narod 'a ne poznaje. Sto'a e sebi osi'urati po!o (erzijana$a i "ijita koji 'a vole. No i !edu nji!a vrvi od fanatika. 6o'lo bi doi do ustanaka. 4e !rane sile !o'u u naj'ore! sluaju uni"titi $arstvo.+4i!e s!o do"li do vas.- 6asrur prodorno po'leda 1olfra!a. +Abdallah je u 4usu. Nje!u e biti lako tajiti oevu s!rt sve dok ne zasjedne na prijestolje. 4o !ora! sprijeiti. 6uha!!ad !ora dobiti kalifov peat prije ne'oli se nje'ov brat dokopa vlasti. 9a to !i je potreban ovjek koje'a Abdallah ne poznaje.+Shvaa!.- Hladnoa prostorije i nje'ova su'ovornika vidljivo se prenijela na 1olfra!a. +Da sa! ja 6uha!!ad strpao bih Abdallaha u ta!ni$u prije ne'oli kalif izdahne.174
www.bosnaunited.net

Chiarissima

.pazio je ajinovo iznena*enje i nas!ije"io se. Hajdar nee biti posljednji koji e !i se jo" uditi po!isli. 6asrur se tiho nas!ije. +;ini !i se Hajdare da ste !i preporuili pravo' ovjeka za ovu zadau. )ekli ste da je pa!etan ali ne i da je lukav kao "akal,Spre!io je papir i di'nuo se. +Ne!ojte pod$ijeniti ovu zadau. Abdallah je astohlepan !ladi i nee lako odustati. No ako uspijete otvoren va! je put pre!a 'ore.- 6asrur jedva razvue usne u os!ijeh. +4o elite zar ne3 Svakako je i prednost biti strana$ bez obitelji ovjek koji 'leda sa!o svoje interese. &ao kr"anin ne !oete po zakonu biti ratnik ali !oete raditi za 4arid. Izdao je jednu zapovijed pa je slu'a donio $rno-bijeli pru'asti pla"t i dvosjekli krivi !a. 6asrur je preba$io pla"t preko ra!ena a zati! se ponovno obratio 1olfra!u% +Hou da se pona"ate neupadljivo- ree on i pokae na a"u koju 1olfra! nije ni taknuo. +;inite "to ine svi !u"kar$i% pijte aj i kada va! nije ukusan pribavite si etiri-pet robinja i'rajte polo i idite u ha!a! ukratko po"tujte zakone bolje' dru"tva. Ne s!ijete niko!u vjerovati osi! !eni i ajinu), o"tro 'a je upozorio. +.dabrao sa! vas i zato "to se pria da vas ene ne !o'u potkupiti. Svaka vjernost koja se ne odnosi na va"u dunost u'roava i nas i vas.+0udite uvjereni da !i ne prijeti opasnost- hladno odvrati 1olfra!. Ne trepnuv"i ni oko! on iskapi a"u u jedno! 'utljaju. +)e$ite !i koja je !oja zadaa,6asrur je na'radio tu 'estu novi! bljesko! svojih nje'ovanih zubi. +:poznajte se s tajno! 'oluba pis!ono"a i uspostavite vezu s na"i! ovjeko! u 4usu .tkrijte u Abdallahu neku slabost i nastojte 'a drati podalje od s!rtne postelje nje'ova o$a. &ako bih proveo 6uha!!adovo pravo potrebno !i je sa!o jedno% vrije!e,- &i!nuo je oboji$i i pose'nuo za !ae!. +I jo" ne"to 1olfra!e- doda on prije ne'oli je sti'ao do vrata. +(ribavite sebi dru'o i!e, Neu da svatko od!ah zna tko ste i odakle ste.4aj dio do'ovora svidio se 1olfra!u. 6lado' viteza nee vi"e ni"ta podsjeati na to da je svoju ast dao za jednu kurvu. 0ilo !u je potpuno svejedno koji e Harun al-)a"idov sin sjesti na kalifovo prijestolje. I!ao je jo" sa!o jedan $ilj a 4and je bio put do nje'a% ako se Arib nadala da e kao Abdallahova kurva usreiti novo'a kalifa 'rdno se prevarila. .na e biti uz Abdallaha... kad podijeli sudbinu s 0ar!akidi!a.

175
www.bosnaunited.net

Chiarissima

13
+Dolaze, Arib, 5dje se "ejtana va! potu$ate3- #unuh Dauhar pro'urao se kroz skupinu nosaa tereta kako bi i!ao bolji pre'led nad karavanski! od!ori"te!. 4r'ov$i su se utaborili !alo podalje od 4uske doline - sa!o nekoliko stotina koraka od jedno' i!anja Abdallaha ibn al-)a"ida. Dauhar se zaustavio bez daha. 4rao je $ijeli! puto! od i!anja i o'ledavao se !irkajui na zalazee! sun$u. .ndje 'dje su 'usd ta!arisi obrubili obalu rijeke bilo je ivo i vladala je velika 'uva. Slu'e su oslobodile deve njihova tereta i 'onili ih na pojilo. Dru'i su odvlaili tek napunjene !je"ine od kozje koe prije ne'o "to su ivotinje uspjele raz'aziti ze!lju i za!utiti vodu. (lesai s !aska!a vadili su svoje kosti!e. Sla'ali su prostirke jedne na dru'e te briljivo istovarivali svenjeve sa ado! aje! i !irodija!a. 8edna !rzovoljna deva poku"ala je u'risti Dauhara. #unuh se sklonio na si'urno a nje'ov se po'led zaustavio na tr'ov$u svilo! u sredini lo'ora. Nje'ovo $rno li$e ozario je "irok os!ijeh. 4r'ov$i su ve iskr$ali svoj skupo$jeni teret. >vaui opiju! sjedili su uz dug. S!ekasta tekuina istje$ala je kroz usne na li$i!a otvrdnuli! od vre!enskih nepo'oda. (oneki bi se staklastih oiju naslonili i potraili zaborav od naporna putovanja. 8edan je tr'ova$ razvezao re!enje na svoji! bala!a i na prostirke rasprostro tkanine s $vjetni! uzorko! - skrletno$rvene s!ara'dnozelene zlatne i lazuritnoplave. Nad njih se na'nula jedna ena u amli i !ara!i. Alah !i se s!ilovao po!isli eunuh ovaj put Arib ne!a novo' ljubavnika. +(o"aljite na i!anje deset lakata ove tkanine,- naredi kajna tr'ov$u i odvoji zelenu svjetlu$avu tkaninu. .pazila je Dauhara !ahnula !u i po"la !u u susret. +0rokat iz 0alha je najbolji- ree ona pozdraviv"i 'a. +.d to'a u dati sa"iti kabu, od'ovarajuu obuu i novarku.+Nikada se neete odvojiti od tr'ova$a, &ako to sa!o iz'ledate3- korio ju je eunuh dok su se vraali na i!anje hitajui uzvodno uz rijeku. :'aen puteljak vodio je iz!e*u ta!arisa iji su se svijetli $vjetovi na'injali iznad njih. 6ara!a na Aribinoj 'lavi bila je isprana a amla siva i neu'ledna. (rineva se kajna nas!ijala a ta!ne su joj oi zaiskrile. : hodu je skinula i !ara!u i "a!lu. Njezini $rni uvoj$i bili su ukra"eni dijade!o! optoeni! dra'ulji!a a odjea joj je bila skupo$jena. +Ne budi tako stro'- ree i nas!ije"i

176
www.bosnaunited.net

Chiarissima

!u se te !u prui jedan paketi. +#vo ovo je za tebe korijenje rabarbare iz &ine protiv zatvora stoli$e,.tkako ju je Abdallah prije 'otovo dvije 'odine doveo na i!anje =irdaus Arib nije ni u jedno! trenutku eznula za povratko! u )akku. Daleko od palae u 4usu osjeala se si'urno! - to vi"e "to se Harun al-)a"idova bolest po'or"ala. I!anje je bilo na podnoju visoko'a planinsko' lan$a koji je dolinu dijelio od pra"ne visoravni Ni"apura. Na 'oli! ka!eni! padina!a s!jestile su se seoske ka!ene kui$e jedna uz dru'u. Sve je to Arib bilo poznato od djetinjstva pa se osjeala kao kod kue. Sti'li su u ruinjak. Stolnjak s isfahanski! orna!enti!a ve je bio prostrt a bio je postavljen i baldahin za za"titu od sun$a. Slu'e su se ustrali. &uhari su ekali !eso koje su Abdallah i nje'ovi vinski drubeni$i trebali donijeti iz lova. Arib je nehajno odba$ila !ara!u i "a!lu te u kosu uplela bijelu ruu. Dauhar se nas!ijao. +0rzo ste nauili kako od !u"kara$a napraviti robove. 4rni nadzorni$i od )eja do 4usa nose va! skupe darove dok kalif !ora ekati svoje poreze. A u prinevu sr$u ionako ste kralji$a.+4o je tono ali kralji$e obino i!aju !no'o dvorskih da!a- o"tro od'ovori Arib. +8e li istina da je Abdallah dao nalo' da iz 0a'dada dovedu ova!o nje'ovu prvu supru'u3Dauharovi su bijeli zubi zablistali. +>enska ljubo!ora !oe !u"kar$u doista napraviti pakao od ivota.+4ko se pri u paklu taj je sebi i prije to'a natovario 'rijehe- odvrati Arib ne uzbu*ujui se. &ad su jahai u'alopirali u ruinjak uzvitlala se pra"ina. #'ipatski 'epardi trali su na kratkoj uzi$i a na sokolarevoj "a$i za"tienoj koo! sjedio je sokol s kapi$o!. Arib je potrala pre!a Abdallahovu konju. &ratka brada koju je nosio u posljednje vrije!e bila !u je pra"na ba" kao i zelena odjea. .vdje na istoku radije je nosio u!jesto $rne dvorsku odjeu u (oslanikovoj zelenoj boji. Arib je s!atrala da !u ne pristaje. No !orao se pretvarati da je poboan ako je htio naslijediti o$a na prijestolju. 0rzo je sjahao i pao pred njo! na koljena. .na 'a u "ali od'urne. +8este li ne"to ubili ili u veeras !orati 'ladovati3uzviknula je obrativ"i se svi!a. 6u"kar$i su se nas!ijali. +6ora! priznati da nisa! ni"ta ubio- odvrati on i poljubi joj ruku. +A za to su krive tvoje lijepe oi ljubljena. (reda !no! je bila 'azela prekrasna ivotinja. 5epard ju je ve 'otovo ba$io na ze!lju ali kad sa! je htio ubiti po'ledala !e i !o'ao bih se zakleti da su joj oi bile nalik na tvoje.177
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Nikad se neu zasititi ljubavnih zakletvi- pe$kala 'a je Arib. +6islite li da u vas lako pustiti da u!aknete3+Ne- kratko od'ovori Abdallah. +Nisi !i dala da dovr"i!. Htio sa! po"tedjeti ivotinju kune! se, No tada sa! se sjetio tvoje' izvrsno' !esa 'azele u aspiku i...- Dao je ruko! znak sluzi koji se poklonio Arib i stavio pred nju !rtvu 'azelu. +9abo'a odnesi je,- uzvikne Arib i ti!e ponovno nas!ije !u"kar$e. Abdallah upre prst u a!a$ koji se ljulju"kao u kanalu. +Do*i neka danas kuhaju eunusi. 6i e!o se provozati a!$e!,Na vodi u sjeni pal!i bili su za"tieni od po'leda. Arib je sjedila stra'a i spustila jednu ruku u vodu. Di'nula je rub d$ubbe i ko"ulje i zakopala ih ispod sa!ih dojki pa ti!e otkrila 'oli trbuh i uske svilene hlae s uzorko!. (okraj nje stajala je lutnja. Dok je pjevu"ila novu pjes!u u od'ovarajue! makamu, pro!atrala je svoje'a 'ospodara ispod poluspu"tenih vje*a i ekala. .sjetila je pokret i a!a$ se zanjihao. +Dosta je to'a- "apnuo joj je. +Inae neu znati "to radi!,Arib je nastavila pjevati duboki! tihi! 'laso! !ijenjajui !odula$ije. Abdallah je sve tee disao. I'rao se uvoj$i!a koji su joj se spu"tali ispod vrp$e na elu. 9ati! ju je poeo ljubiti. 0la'o je u'urao koljeno iz!e*u njezinih no'u i htio se na'nuti nad nju ali Arib se povukla. +Hoe" li !i predati a.inovu 'lavu kad postane" kalif34iho je dahtao. +Arib pusti!o to za kasnije...I dalje !u nije dopu"tala da joj se priblii. +Sve bih uinio da te ponovno za'rli!- prostenje on. Arib se s!je"kala. Htjela je polako spustiti ruku ali on je zadri na svoji! prsi!a. +9a"to !i ne vjeruje"3Arib je izbje'avala nje'ov po'led i pro!atrala razi'rane kru'ove svjetlosti na vodenoj povr"ini. +Stavit u ti svijet pred no'e- ula je nje'ov !olei 'las. Nje'ova usta njeno su klizila njezini! li$e! i koso!. +4rebao bi vladati najbolji ovjek a ne onaj koje!u dinastija daje prednost. No jedno'a dana ui u u 0a'dad... kao kalif. 5rad jedinstvene rasko"i Arib, I on e te oboavati.(risna "utnja iz!e*u nje i 1olfra!a vi"e joj je znaila od tisuu 'radova koji je oboavaju. Ne"to ju je stezalo u 'rlu i probadalo u $ijelo! tijelu. (ostojao je sa!o jedan nain da u!rtvi taj osjeaj. Sklopila je oi i predala se Abdallahovu !ilovanju. )ua joj je be"u!no ispala iz kose a lati$e su se razletjele po dnu a!$a.
178
www.bosnaunited.net

Chiarissima

&ad su se poslije vratili na i!anje Arib s lutnjo! preko ra!ena vjetar joj je pirkao kroz vlanu kosu. 2e izdaleka uli su Ishaka kako pjeva. Stolnjak rasprostrt na tlu bio je ispunjen jeli!a% !eso 'azele pilea kril$a !arinirana s !edo! ukiseljeno povre te svakovrsni orasi i slasti$e. #unusi su hitali od jedno' do dru'o' i toili rashla*enu ruinu vodu. No kad su do!ain i nje'ova kajna u"li pod baldahin donijeli su i te"ke kra'e s vino!. Ne ekajui $ere!onijalni poziv Arib se spustila do Abdallaha na prostirku. 9abavljala se opaziv"i zaprepa"tene po'lede koje su raz!ijenili nje'ovi vinski prijatelji. +9asladi na! veer Arib,- uzvikne Ah!ad jedan od 'ostiju. <eao je na krilu jedne robinje koja !u je !asirala ra!ena. +Ako nas ve ne !oe" usreiti sve kao prin$a,(revario se ako je !islio da e je ti!e natjerati da se za$rveni. +(a !o'la bih- odvrati Arib +ali vi to sebi ne !oete priu"titi. 9adovoljite se !ojo! 'lazbo! to je i vi"e ne'oli zasluujete,6u"kar$i se nas!ija"e. Sa!o Aribinu dru'o! ljubavniku Abu Isi ta pri!jedba nije bila tako s!ije"na. Arib 'a zapravo vi"e nije trebala. No bio je ipak njean a kajna koja se oslanjala sa!o na jedno' !u"kar$a nije bila !ajstori$a svoje'a zanata. +>ene nisu ni za jedno ni za dru'o- prodere se netko. Abu Nuvas tko dru'i po!isli Arib. Neko je vinski! pjes!a!a i stihovi!a o puteni! ui$i!a palio duhove. 0udui da se sada pribliavao "ezdesetoj nje'ov je te!pera!ent popustio a bujna kosa bila !u je vidljivo obojena. Djeak lijep kao slika na"!inkanih oiju i $rnih uvojaka natoio !u je vino. Arib je opazila kako stara$ potajno pipa djeaka. .ito je bilo istina ono "to se o nje!u 'ovorkalo. +4ko djea$i!a daje prednost uistinu !u ne valja ni najljep"a enapodbadala 'a je. +&ako kae jedna perzijska poslovi$a% ?6a'ara$ koji nije okusio jea! bit e uvijek zadovoljniji suho! sla!o!.?Na'radili su je novi! s!ijeho!. Abu Nuvas prote'ne !r"avi vrat a di'ne "iljasti nos kao strvinar kljun. +9na! tu$et pjesa!a za"to se toj ljubavi daje vea prednost ne'o ljubavi pre!a ena!a.Arib odloi na'rizeno pilee kril$e i uroni ruke u zdjeli$u za pranje prstiju. Dok joj je robinja brisala prste ona !u se izazivaki obratila% +Da uje!o,Djevojke su zahihotale a !u"kar$i su se ku$nuli. +&akve li veeri Abdallah ibn al-)a"ide,- dovikne debeli i!a! koji je veselo ispijao a"u za a"o!. +2i znate zabaviti svoje 'oste, Dva najslavnija pjevaa iz 4usa sva*aju se zbo' ljubavi,Abdallah se di'ne. +6isli! da e Arib pobijediti.-

179
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Ishak je slijedio nje'ov pri!jer i spustio se do nje'ovih no'u. Sve oi pratile su nje'ov lik koji je kao i uvijek bio !a"tovito odjeven. Danas je i!ao na sebi zelenu "a(u sa uti! "iroki! pojaso! i od'ovarajuu obuu. +8a sa! za Abu Nuvasa,- usprotivi se Ah!ad. :brzo se dru"tvo podijelilo na dvije strane% lijeva za Arib desna za Abu Nuvasa. 7aljive i izazivake pri!jedbe letjele su od jedne na dru'u stranu% +Skinut e 'a sve do kostiju poput svih pjevai$a,- - +.n e joj pokazati kako se prave stihovi, 8o" se ni jedna ena nije usudila nastupiti protiv ravija.) " +Alaha va! ljep"a je za po'ledati prijatelji pa neete valjda kli$ati star$u3- : te uzvike upletali su se krikovi jedno' pauna kao da je i pti$a htjela objaviti i!e svoje'a ljubi!$a. Abu Isa natakao je sebi a"u za a"o! vina koje je nestajalo iza nje'ove pjesnike bradi$e. Abdallah je oito ne"to planirao jer je pio !no'o opreznije a takvo or'ijanje zavr"avalo bi tek kad bi se do!ain opio. Abu Nuvas ve je zauzeo !jesto na ka!enoj klupi s koje 'a se dobro vidjelo. (ovrh nje'a na'injale su se ljupke ruine 'rane. 5osti su se svrstavali u polukru'u ispred nje'a a Arib je sjela pokraj star$a. .n je afektirano preba$io no'u preko no'e di'nuo lutnju i poeo jednu od svojih starijih pjesa!a% 2azda se predajem strastima / cijelim biem zabranama stremim. '(!santa%) veselo su zapljeskali oni koji su bili na nje'ovoj strani. S pobjedniki! izrazo! li$a pruio je Arib lutnju. :zela je 'lazbalo i od'ovorila isto! !elodijo!% *o da deka svojeg vrsto obujmite *ajprije se dobro i poteno napijte% Njezina se strana nas!ijala. '7a azima%) pljeskao je Dauhar. Abu Isa ljutito 'a je napao. 6ladi je ve popio naj!anje seda!-osa! ratla. 9a$ijelo !u nije rekao ni"ta ba" laskavo jer !u je Dauhar estoko uzvratio. Abu Isa odjedno! odba$i svoju a"u i zaurla% +7to ti o to!e zna" u"kopljenie,)azjaren zbo' o!etanja stari pjesnik spusti lutnju. Abu Isa teturajui pride Arib. 9audarao je na alkohol a vlane !rlje na nje'ovi! prsi!a otkrivale su da !u ruka vi"e ne nalazi si'uran put do usta. Arib se vrpoljila na klupi. Sa!o joj je jo" nedostajala s$ena ljubo!orno' ljubavnika.

180
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+4i si opila !oja osjetila u noi sjedinjenja,- teatralno objavi Abu Isa i nastavi plesti jeziko!% +Ni"ta !i nije pruilo takvo zadovoljstvo...+9a"uti,- prosike Arib. Dvorska naklapanja sutra e je rastr'ati s pojedinosti!a o njihovi! ljubavni! i'ra!a. +;ovjek ne !oe sluiti dva!a bo'ovi!a,- re$itirao je ne uzbu*ujui se. +Dva !aa ne !o'u u jedne kori$e, &ako !oe" i!ati dva ljubavnika3+4i i!a" etiri supru'e- trpko od'ovori Arib. +A za svoju nevjeru nisa! kriva ja sa! kajna.) I!a! se zvonko nas!ije i nazdravi joj. ;inilo se da je to Abu Isi bilo !anje zabavno. .i podlivene krvlju sijevale su !u od bijesa dok ju je 'ledao a zati! ju je z'rabio za pojas. 0udui da ondje nije bilo oruja uhvatio ju je sa!o za labavo zauzlan kraj e"arpe. Iznenada se pokrenuo kao da e je napasti. Abdallah brzo izda zapovijed. Dva snana $rna roba uhvati"e iz'rednika ispod ruku i odvuko"e 'a pre!a kanalu. +(od!ukla z!ijo,- zaurla Abu Isa dok se kopr$ao u vrsti! ruka!a eunuha. )obovi su 'a uronili u vodu i nje'ovi su krikovi za!rli. Izronio je hvatajui dah. Abu Nuvas ponovno di'ne lutnju i !lohava se koa na li$u zaru!eni. 0io je oito svjestan pobjede% Tko ka$e da ljubi $ensko tijelo, *jega jo nije po$elio mladac. Arib je uzela od nje'a lutnju i od'ovorila% ( ipak, na $ensku ljubav 2e sam i prineve obratila% +6uha!!ada ibn al-)a"ida, .na 'ovori istinu,- 6u"kar$e se vi"e nije !o'lo obuzdati pa su pljeskali i urlali. Djevojke su pod$ikivale a debeli je i!a! zazivao bla'o-slovne elje. (ljeskali su i oni na strani Abu Nuvasa. ;ak se i paun prikljuio 'lasanje!. Abdallah skoi sa svoje'a povi"eno' !jesta i otri pre!a ka!enoj klupi. S!ijui se poljubi Arib ruku i pozove svoje' upravitelja. +Isplati joj tisuu dirha!a,Arib se na'ne i doba$i !u"kar$i!a poljuba$ ruko!. 9raei zadovoljstvo! uzela je Abdallahovu a"u. (ri!aknuv"i vino usna!a opazi u daljini ovjeka koji je upravo sjahao. Nosio je $rnu dvorsku odoru. &ad i! je Dauhar pri"ao s do"ljako! Abdallahovo je li$e popri!ilo ozbiljan izraz. +8e li 'otovo3- upita on tiho. +8e li du"a !oje' o$a napustila ovaj svijet3-

181
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4ekli po'ledo! obuhvati veselo dru"tvo ali se suzdri od pri!jedbe i zanijee 'lavo!. +&alif vas !oli da !u po"aljete svoju kajnu. &ae da ste !u priali o toj djevoj$i. 6oda bi !u ublaila bolove..s!ijeha s Aribina li$a nestalo je u sekundi. Spustila je a"u i vrsto obuhvatila Abdallahovu ruku traei za"titu. +8a u poi s njo!- ree on a ona 'a zahvalno po'leda. +2a" ota$ eli slu"ati sa!o djevojku- od'ovori tekli. +>elite li !u uskratiti tu panju3Arib opazi kako njezin 'ospodar oklijeva i upla"i se. ;inilo se da Abdallah raz!i"lja. :brzo zati! povue je u stranu. +Ne !ora" 'a se vi"e ni"ta bojati najdraa- uvjeravao ju je poljubiv"i je u obraz. +(rikovan je za postelju i vrlo je slab.Arib 'a su!njiavo po'leda. +9na" da sve ini! za tebe- ree Abdallah. +Hoe" li ovaj put ti uiniti ne"to za !ene3-

182
www.bosnaunited.net

Chiarissima

14
(rvi 'lasni$i hladne pje"ane oluje !eli su iznad ilovastih kupola 4usa. &alifova reziden$ija kao da se 'u"ila pod 'ole!o! kapo! pra"ine. (olako ali neu!oljivo pribliavao se zid koji je 'utao sve pred sobo!. Sitna pra"ina spustila se na kue poput !rtvako' pokrova. Arib je hodniko! utvrde slijedila jedno' eunuha. Stalno je po'ledavala dolje na 'rad koji je ostao bez daha i iji su se zidovi jedva nazirali pod pod ukasti! nebo!. Slu'a je otvorio izrezbarena vrata na kraju hodnika i propustio je unutra. Stajala je u za!raenoj odaji. 5ole!e tkanine na prozori!a one!o'uavale su ulaz pijeska i dnevno' svjetla. Nalik na sjene robovi u $rveni! kaftani!a bdjeli su pokraj bolesnika. 0rokatne bordure blistale su na njihovi! prsi!a kad bi stali na svjetlo. Ni !iris iz visokih srebrnih svjetiljki nije !o'ao prekriti zadah bolesti i s!rti. Iako su je upozorili na s!rad koji se "irio iz kalifova razorno' ira u elu$u tjeskobno je pritisnula rupi na nos. Na trenutak je ponovno osjetila onaj truli dah na svoje! li$u i vidjela iznad sebe onaj izoblieni os!ijeh. : stranje! dijelu odaje razabrala je posteljinu na rasko"no! krevetu. (okraj nje'a stajao je eravnik s uareni! u'ljeno! a na jedno! stoliu zdjela s ruino! vodi$o!. Svilena !rea protiv ko!ara$a skrivala je po'led na postelju. #unuh ju je nadi'nuo i na'nuo se pre!a bolesniku. +Sti'la je pjevai$a (mire al"mu;minim.) Dao je Arib znak da pri*e i neujno se povukao. I robovi su izi"li iz odaje. Na traku svjetlosti koje je prodiralo kroz !alo raz!aknutu tkaninu na prozoru u'ledala je krevet. 0olesnik vi"e nije i!ao ni"ta zajedniko s !oni! Haruno! al-)a"ido!. 0olesno nateeni trbuh o$rtavao se ispod pokrivaa. 0ijela brada pokrila !u je upale obraze i izborani vrat kovrava kosa posijedjela a oko upalih oiju $rnjeli su se podonja$i. &u!l vi"e nije bojio treperave vje*e. Arib je ipak bila zadovoljna "to ih nije otvarao. .stajao je bez zraka i stalno dahtao. : dvije 'odine kalif se pretvorio u star$a. +(ria se da !oe" otjerati strah i bol- ree on s !uko! ne otvarajui oi. Abdallah oito nije spo!injao njezino i!e zahvalno je po!islila Arib. +)o*eni ste u znaku 2odenjaka- "apne ona. +(ravi bi tonalitet bio onaj koji je u skladu sa Saturno! a treo! i$o! na lutnji koja uravnoteuje tjelesne

183
www.bosnaunited.net

Chiarissima

sokove !o'la bih va! pobolj"ati stanje...- Spustila je 'lazbalo na pod i i$e su se tiho o'lasile +...bude! li htjela..n po!akne 'lavu. +(jevaj- prostenje +i ublai !i !uku i bolove.Arib !akne rupi s li$a. +0olovi- ree ona 'otovo neujno. +(oznati su !i. I ja sa! ih i!ala. .duzi!aju ovjeku dah.- ;ekala je sve dok ti"ina nije postala nepodno"ljiva a zati! je nastavila% +Ne!a! vi"e is$jeljujuih tonova. (o'azili ste ih one noi kada ste !e obe"astili i uni"tili !oje snove.Harun di'ne vjede "iro! otvori oi i kapi znoja orosi"e nje'ovu prozirnu kou. (repoznao ju je. +;ini se da !e Abdallah neobino $ijeni- ree Arib. :nato s!radu sada je lak"e disala. +No vi znate kako je s robinja!a pjevai$a!a.- (risilila se na os!ijeh. +2a"a ljubav i!a uvijek svoju $ijenu.Harun al-)a"id otvori usta ali uspio je sa!o zastenjati Arib !u pri*e jo" blie. (onovno je osjetila prodornu bol u tijelu. (roi!ala ju je sa svaki! daho! i jedva se suzdravala da ne pobje'ne. No !orala je napokon dobiti od'ovor pa se na'nula nad kalifa. +9a"to je !oja obitelj !orala u!rijeti3 9a"to ste uni"tili rod 0ar!akida3Iz kalifovih blijedih usta $urila je slina. +9a"to3- vikne ona. (onovno je vidjela onaj nje'ov ravnodu"ni po'led kad je zapovjedio a.inu da je daruje 9ubejdi dok je skvrena leala na krevetu nakon "to ju je uzeo i iz!r$vario kao ivotinju. Ne"to je zakrkljao i ona spusti uho blie nje'ovi! usti!a. +Dafar... znao je... "to hoe...S!uilo joj se od s!rada. +6oda- ree ona uspraviv"i se. +No kajna Arib posti'la je ono o e!u jedna 0ar!akidkinja nije !o'la ni sanjati.- .na se izazivaki po'ladi po tijelu. +9a"to bi trebalo pola'ati veliku vanost na nevinost kad je ve iz'ubljena3 Nepovratna je i kada je oduz!u 'rubo! silo!. 4voji sinovi 6uha!!ad i Abdallah !alo su njeniji ljubavni$i od tebe. I oni ele ispuniti svaku !oju elju..i su !u vidljivo pobijeljele. Is$rpljeno! ljevi$o! poku"avao se uhvatiti za rub kreveta. Htio je dozvati svoje'a sina ali je jedva uspio iz'ovoriti nje'ovo i!e% +Abdallah...Arib je 'ledala to podbuhlo tijelo. (itala se za"to ne likuje. ;eznula je tako du'o za ti! trenutko!. +9a"to3- upita ponovno ovaj put ti"e. Harun bez rijei okrene 'lavu. .djedno! se nje'ovo tijelo divlje zatreslo od jakih 'reva. Arib se !alo povukla ali nije zvala po!o. Nepo!ino je ekala !alo podalje. Harun al-)a"id povraao je 'u"ei se. /rna krv tekla !u je iz usta

184
www.bosnaunited.net

Chiarissima

i nosa. Hvatao je dah krkljajui. :trala su dva eunuha. 8edan je bolesnika uspravio a dru'i odjurio po lijenika. +Donesi vodu,- povie prvi za nji!. +I runike brzo, :'u"it e se ako ne bude !o'ao izba$iti ispljuvak.Arib se polako povukla pre!a vrati!a. Do"ao je lijenik pa su se zajedniki po!uili s iz!ueni! tijelo!. &alif je ispu"tao stra"ne 'lasove. )asku"trana sijeda kosa slijepila !u se od krvi i bljuvotine. 5rozna buji$a nezaustavljivo je tekla preko blijedih usana na upala prsa i nateeno tijelo. <i$e !u je pota!njelo a ile na elu i obrazi!a vidljivo zadebljale poput uadi. +;ir !u priti"e na sr$e,- povie lijenik. +:spravite 'a,.i su !u iskoile i Harun al-)a"id strahovito je kriknuo. 5revito se uspravio i krkljajui zastenjao. 0uji$a $rne krvi izletjela !u je iz usta i uprljala blistavobijelu plahtu. 6u"kar$i su upla"eno ustuknuli od !uno' zadaha. A tada je beivotno tijelo klonulo na jastuke. Arib je istrala na hodnik na svjei zrak. Spustila je ruke na tijelo ondje 'dje je osjeala ubode uarene i'le. 2jetar joj je nanio pre'r"t pijeska u li$e a ona je zahvalno udahnula zrak. &ou joj je oblio znoj. No sve je zavr"ilo.

185
www.bosnaunited.net

Chiarissima

15
&ajna nije obratila panju na starije' eunuha koji je poslije nje izi"ao iz pokojnikove sobe. 0adim jo" nikada nije vidio kajnu izbliza pa ju je naas od!jerio. Njezino usko li$e bilo je blijedo ispod "!inke a ta!ne oi "iro! otvorene. S trako! suuti opazio je kako je djevojka !lada. )uko! je sklopio okru'li pred!et koji je sakrio ispod odjee. .prezno se osvrnuo no nije bilo niko'a pa je pourio niz usko stubi"te. Hodnik je vodio u ivahno ulazno dvori"te. (o'led !u je prelazio preko oklopa slu'u u $rno!. Iz oblinje kuhinje dopirao je di! i !ije"ao se s jaki! zadaho! konja. #unuh se okrenuo pre!a natkriveno! di!lizu da kroz "iroki prolaz izi*e iz palae. Ako se pouri po!islio je stii e na do'ovoreno !jesto sastanka prije ne'oli netko opazi da 'a ne!a. +I!ate ne"to za !ene3- 8edan !u je !ladi neopazi$e pri"ao stra'a. Nje'ovo 'olobrado li$e bilo je neobino lijepo. Nosio je jednostavnu ta!nu odjeu na koju se nataloio bijeli pijesak. Nije i!ao ni oklop niti je nosio $rnu odoru kalifova dvora. (lava kosa do ra!ena snaan ratniki lik - opis je bio toan. +&ako ste u"li3 7to ako vas netko prepozna...- #unuh zastane kada 'a je nje'ov su'ovornik prodorno po'ledao. Nehoti$e je ustuknuo pred svijetli! oi!a kao pred zli! po'ledo!. 4aj !ladi i!ao je u sebi ne"to prijetee. Izvukao je oklijevajui neu'ledan pred!et ispod odjee. +(redaje! va! dra'o$jeno vlasni"tvo $arstva- ree stran$u sveani! 'laso!. +4ko 'a nosi i!a u svoji! ruka!a kalifovu !o. ;uvajte 'a kao vlastiti ivot,- 0rzo je povukao ruku kao da se boji dotaknuti stranevu hladnu kou. +;uvat u 'a bolje ne'o ota$ djevianstvo svoje keri- od'ovori strana$ podru'ljivo i sklopi prste oko ploi$e. +9na li ve Abdallah "to se do'odilo3+Nje'ova kajna Arib bila je ovdje kad se do'odilo. No trebat e joj vre!ena da uspije obavijestiti svoje'a 'ospodara.+.na je ovdje3- 6ladiev ta!ni 'las iz'ubio je ne"to od svoje nad!oi. Di'nuo je po'led pre!a prvo! katu. +(o'led na s!rt zasi'urno je povrijedio njezinu nevinu du"u- nastavi podru'ljivo. +0it e bolje da se na to navikne.Sakrio je peat u svoje! kaftanu. +No ti!e sa! stekao prednost. 9adrite je u palai "to dulje !oete,-

186
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+(obrinite se da peat vlasti si'urno sti'ne nje'ovu zakonito! nositelju"apne eunuh. +Neka vas Alah prati.Strana$ se hladno nas!ije"i. +Sve dok !e razu! ne ostavi na $jedilu 0o' ne !oe !no'o po'rije"iti.- No nje'ove se oi nisu s!je"kale. 2inuo se na konja koji je ekao uvjebani! pokreto! ruke zauzdao pastuha i jo" jedanput provjerio je li zlatna ploi$a na svoje! !jestu na nje'ovi! prsi!a a zati! odjahao pre!a izlazu. 2ratar 'a je pustio ni"ta ne posu!njav"i. #unuh je 'ledao za nji! sve dok 'a nije pro'utala uzvitlana pra"ina. 4ri !jese$a poslije jedan je jaha utjerao preznojeno' konja u palau Huld u 0a'dadu. 0uka konjskih kopita odjekivala je u natkriveno! prolazu a pra"ina s $este slijedila 'a je u dvori"te poploeno !ra!oro!. Spretno je sjahao i doba$io uzde konju"aru. <jetna vruina natjerala !u je znoj na elo. +(rin$u 6uha!!adu,- povie 1olfra!. I on je bio zadihan kao i nje'ov konj ije su se sapi estoko dizale i spu"tale. Nestrpljivo je pruio d$avaz eunuhu koji !u je pritrao. ;ovjek se upla"io i uveo 'a je bez slubene pro$edure. 1olfra! 'a je slijedio kao da 'a svi vrazi 'one. (alaa vjeno' blaenstva bila je s!je"tena nedaleko od 4i'risa na veliko! otoku Abasida. 6alobrojni vjetrovi koji su puhali u ovo doba 'odine na'anjali su se u njezini! zidina!a. 1olfra! je bio sretan "to osjea da"ak svjeine na elu. #unuh 'a je odveo u vrt. Daleko dolje na 4i'risu nazirale su se u su!a'li$i tri arkade. Iz!e*u njih protezao se vrt s perzijski! rua!a i pal!a!a. 0uka i pra"ina inile su se beskrajno daleko. 6uha!!adu ibn al-)a"idu "!inkali su oi dok je leao na satiru u sjeni baldahina. Nekoliko ritlija odavalo je da je unato vruini uivao u vinu. &ad je u'ledao posjetitelja od'urnuo je eunuhe i uspravio se. +Dhib al-)akki- bla'onaklono je pozdravio 1olfra-!a. =ranak je poslu"ao 6asrurov savjet i uzeo arapsko i!e. (restolonasljednik je od!jeravao posjetiteljevu prasnu odjeu i bradu koju je 1olfra! ostavio unato dotada"njoj navi$i brijanja. )uko! ukra"eno! prstenje! 6uha!!ad je otresao nevidljivo zrn$e pra"ine sa svoje kabe. +&akve !i vijesti donosite iz 4usa3- Nije ni poku"ao otpre!iti eunuhe sa sarira. 6lada$ koji je upravo odloio kubi i kist za "!inkanje bio je plavokos dok je dru'i za$ijelo potje$ao iz Afrike. .boji$i nije bilo vi"e od "esnaest 'odina bili su vrlo lijepo 'ra*eni a nosili su $rne durra;e na koje su i!ali pravo sa!o kalifovi povjerljivi slubeni$i. +Ne!a! tajni pred svoji! prijatelji!a- ree 6uha!!ad slijedei 1olfra!o! po'led. (otap"ao je $rn$a po ra!enu i on je s!je"kajui se di'nuo lepezu kako bi njo!e hladio svoje'a 'ospodara.
187
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+2e ste uli preko 'oluba pis!ono"e za s!rt va"e' o$a3(restolonasljednik se prene!aui se nasloni i povue u sjenu a zati! obri"e elo svileni! rupie!. ;inilo se da 'a ni!alo ne s!eta "to nje'ov posjetitelj stoji na arko! sun$u. +Hvala va! na ti! vijesti!a. Abdallah je bez peata ne!oan pa je sada ve sve pripre!ljeno za sveanosti kad !e pro'lase kalifo!. 2jerojatno je ve odavno na putu za 0a'dad.+.vdje je.- 1olfra! pose'ne u kaftan i izvue te"ku zlatnu ploi$u. 6uha!!ad skoi. 4o! brzo! kretnjo! iz'ubio je na trenutak ne"to od svoje uobiajene ele'an$ije. +6islio sa! da e 'a donijeti eunuh. 2a!a su povjerili najdra'o$jenije "to na"e $arstvo posjeduje3+Nitko kalifu nije tako odan kao ovjek koji je ostao bez do!ovine- pri!ijeti 1olfra! ne obazirui se na nje'ove rijei. +.si! "to i!a! odre*ena tjelesna obiljeja ne razlikuje! se ba" !no'o od eunuha.6uha!!ad se 'lasno nas!ije. Nje'ove su oi dobrohotno prelazile 1olfra!ovi! !i"iavi! liko!. +Dodijelit u va! povlasti$e nadima, Dhib al)akki- obea on ljubazno. +9abavni vinski drubeni$i potrebni su ovo! dvoru. A "to se tie va"e' poloaja u 4aridu, na'radit u vas i za to.- Do!ahnuo !u je da !u pri*e. +I!ate li !i jo" "to za rei31olfra! zahvalno stane u sjenu i ba$i po'led na djeake. +.vo je sa!o za va"e u"i.6uha!!ad zijevne kao da !u je uasno dosadno pa se nehajni! pokreto! ba$i ponovno na sarir. +No dobro. .bavi!o i to. 0oji! se da je rije o !oje! bratu.- No u!jesto da otpre!i djeake zapovjedio i! je da ostanu. (riljubili su se uz nje'a i sjeli. +2a" e brat i dalje osporavati prijestolje- ree 1olfra!. +9nat e iskoristiti to "to 'a je Harun al-)a"id i!enovao prestolonasljedniko!. .n je ve vladar istonih provin$ija ali on se nee ti!e zadovoljiti. &ad bi on bio kalif ustan$i bi uzdr!ali $arstvo. Sto'a biste trebali Abdallaha razvlastiti. Nedavno va! se rodio sin kako se pria. .dredite nje'a za svoje' nasljednika, 4renutak je povoljan jer va" brat ne vidi ni"ta osi! svoje... !iljeni$e.- Ispljunuo je posljednju rije kao da je nekakav kuka$. 6uha!!ad bla'o od'urne s krila jedno' eunuha koji je pose'nuo za te"ko! ridijom kako bi svoje! 'ospodaru ponovno napunio a"u. +Stro'i Abdallahzabavljao se 6uha!!ad. +4aj uzor vrline i !arljivosti, A sada provodi vrije!e spavajui u za'rljaju jedne kajne i zaboravlja da ja dobiva! $arstvo, Nje'ovi! se ena!a to nipo"to nee svi*ati ponajprije ne u!! Isi. Dok se ona ovdje dosa*uje on or'ija u ljubavnoj pustolovini u 4usu.- 6uha!!ad se zvonko

188
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nas!ije. +I to ba" s djevojko! koja je i u !eni pobudila zani!anje da napravi! sina. (a to je fantastino,+4o je jo" jedan razlo' zbo' koje' eli! raz'ovarati s va!a.- 1olfra! je jedva jedvi$e uspio sauvati ravnodu"nost. +Abdallahova prva ena jo" je ovdje u 0a'dadu. Dosad na! je uspjelo sprijeiti njezin odlazak u 4us. I bilo bi pa!etno kad bi i dalje ostala kao taokinja protiv njezina !ua.6uha!!ad se za!islio. +4o je !udro. Dodu"e fuka se nje!u za nju. No ne bi joj s!io nanijeti sra!otu i ostaviti je na $jedilu.- (ruioje ruku za jo" jedno! a"o! vina. +8o" ne"to- ree 1olfra! ti"e i pri!akne se sariru. +4rebali biste zapovjediti da se i Abdallah vrati u 0a'dad. Sa!o on i!a !o osporavanja va"e vlasti. 0a$ite 'a u najsi'urniju ta!ni$u koja va! je na raspola'anju,6uha!!ad se za'ledao u nje'a enskasti! bade!asti! oi!a. +2i ste doista vra' Dhib al-)akki, 6asrur nije pretjerao kad je hvalio va"e vje"tine.Iskapio je a"u. 1olfra! se na'nuo pre!a nje!u jedna zraka svjetlosti bljesne u nje'ovi! prijetei! oi!a i prin$ ustukne. '4arid je na va"oj strani - 1olfra! je dovr"io izvje"e. +Svako pis!o upueno va"e! bratu ili ono koje odlazi od nje'a prolazi kroz na"e ruke. Ne !oe napraviti ni"ta a da !i ne zna!o. Dok postoji po"tanska veza s 4uso! Abdallaha i!ate u ruka!a. Nje'a i nje'ovu !iljeni$u.-

189
www.bosnaunited.net

Drugi dio

190
www.bosnaunited.net

Chiarissima

*o (bdalla! je onemoguio te planove i prekinuo potansku vezu s Tusom. #oeo je $estok rat izmeu pristaa jednog i drugog kali.ova sina. Dok je ,u!ammad al"(min kratio vrijeme u mirisnim vrtovima svoje palae, generali njegova brata krenuli su na zapad. *akon krvave opsade 4agdad je pao, a ,u!ammad, nasljednik 0aruna al"Raida, izgubio je $ivot od krvnikova maa. (bdalla! je ispunio obeanje koje je dao (rib8 otiao je s njom u 4agdad. ,eutim, a.in je izbjegao njezinoj osveti. Taj zaslu$ni vojnik bio je nadasve va$an novom vladaru, jer su se krvavi ustanci dizali na svim granicama carstva, kako je ,asrur i prorekao. (bdalla! je, dodue, uutkao svoje protivnike, ali i! nije iskorijenio8 (nno domini EFG., dok je kali. boravio u dalekom 0orasanu, njegovi su se neprijatelji ponovno okupili. ,u!ammadovi pristae nisu mu nikada oprostili dr$avni udar. 9 njegovoj odsutnosti planirali su njegovu propast. / Hol.ram, koji je izgubio svojeg pokrovitelja, prikljuio se (bdalla!ovim protivnicima. Sada su svi polagali nade u (bdalla!ova strica /bra!ima. +n je trebao postati novim vladarem u 4agdadu, kako su !tjeli kali.ovi protivnici. (rib je u meuvremenu navrila dvadeset i etiri godine i bila je na vr!uncu slave. 4ila je slavna od dalekog 0orasana sve do ,agreba. Samo jedan mukarac nije pao pod njezin utjecaj " Hol.ram von (ue, zvan D!ib al"Rakki.

6erv, provincija 0orasan " sjedite kali.a (bdalla!a al",a;muna " ljeta Cospodnjeg EFG.

191
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1
+:dijelite !ilostinju,- usrdno je zaklinjala sakata stari$a na rubu $este. &ao i uvijek sjedila je na rubu 0alhske $este koja je vodila u tvr*avu. 4uda su prolazili bo'ati tr'ov$i ali i robinje iz palae kada su i"le kupovati u 'rad. /rnokosa !lada ena u d$ubbi duboka izreza koja se upravo pribliavala i!ala je la'ano privezanu novarku. I danas je prolazila u pratnji divovsko' eunuha. (rosjakinja je udarila "taka!a. +6ladi ste i lijepi d$arija% S!ilujte se i !islite na to da srea i slava !o'u proi ako se 0o'u svidi,Arib doba$i ne"to eni pod $rno! kopreno! a ruka z'rena od kostobolje spretno uhvati !ilodar. +Alah vas bla'oslovio,- dovikne ena i poljubi kovani$u. +Neka vas uva od nesree i podari naklonost va"e'a ljubljeno',4iho pjevu"ei Arib je produila pre!a palai. Dauhar je nosio njezin paketi koji su prije to'a podi'li kod krojaa - izazovni prsluk za kajnu od $rne svile s $vjetni! uzorko! i od'ovarajuu prozirnu suknju. 9a!i"ljala je kako e joj se Abdallah diviti kad je u to!e vidi. Skupina vojnika projahala je !i!o njih pre!a 'radu a okru'le ka$i'e s du'i! zatiljni! "titniko! od !etalno' pletiva bljeskale su se na sun$u. :lini derani vikali su i trali za vojni$i!a. Arib je stala na drveni !osti preko jarka s vodo!. Nalet vjetra za!rsio joj je nepokrivenu kosu i zaario obraze pa je !orala skupiti podstavljenu d$ubbu. Ipak je voljela te hladne vedre jesenske dane na horasanski! vjetroviti! visoravni!a i u pustinja!a - kad bi daleko 'orje prekrio snije' i u doline nadirala zi!ska hladnoa. Do nje je dopirala 'lazba iz palae i ona joj se pridruila pjevu"ei !elodiju. (ro"la je kroz natkriven hodnik neukra"ene z'rade od erpia i zau*eno stala. : nekoliko sati koliko je nije bilo vjerojatno $ijela vojska slu'u pretvorila je dvori"te u sveanu dvoranu. Na zidovi!a su visjele blistavo$rvene svilene tkanine ukra"ene ivotinjski! !otivi!a. 5orjele su !irisne baklje a drvee je bilo ukra"eno $vjetovi!a. : ozidano! bazenu plivale su ladi$e sa "areni! svjetiljka!a a 'urali su ih ljudi u skupo$jenoj odjei. Svirai su sjedili u sjeni pal!i a u dvori"no! pravokutniku odzvanjao je brz rita!. Na prvo! katu otvorio se prozor u drvenoj re"etki i na nje!u su se pojavila dva eunuha. .dozdo su ih pozdravili kli$anje! i pljeskanje!. Na'nuli su se preko o'rade i objeruke i! ba$ali pozlaene ku'le novie i !irisne ruine lati$e. &u'le su zazveale i s!rskale se na !ra!oru pa se poeo "iriti !iris
192
www.bosnaunited.net

Chiarissima

!o"usa. 5osti su se 'urali kako bi po'rabili sve "to je palo. Debeli je i!a! u ko"ulji poprskanoj parfe!o! od !o"usa posrtao u sjeni s a"o! vina u ru$i. Arib je zau*eno pro!atrala 'uvu. Dauhar je sle'nuo ra!eni!a i s njezini! paketie! nestao u hare!u. 8edna Abdallahova robinja htjela je proi s pre'r"t novia ali Arib ju je zaustavila. +7to se to do'a*a3- :prla je prsto! u razulareno dru"tvo koje se prepiralo oko darova. +8e li na"a vojska napokon u'u"ila 0abakov ustanak36arja! od!ahne 'lavo! i pokae na vrata koja su vodila u hare!. +&alif je uzeo novu supru'u.Arib je zanije!jela. Nije o to!e ni"ta znala. +4rebala si posvetiti vi"e panje to!e da !u rodi" sina pa bis!o danas !oda slavili tvoje vjenanje- ree starija ena. 8o" je bila lijepa ali njezino je li$e ve iz'ubilo !ladenaku njenost. Njezino izrazito likovanje podsjetilo je Arib na to da je i 6arja! neko bila !iljeni$a !lado'a kalifa. Nije se nikad upitala "to e biti s njo! ako ikad iz'ubi Abdallahovu naklonost. +(a svi se !u"kar$i ene- odvrati Arib 'lu!ei ravnodu"nost +kako bi zapeatili savez ili s!irili neprijatelja. Sa!o je udno "to je nikad nije spo!enuo- ree za!i"ljeno. +Ne bih ni ja to spo!enula da sa! na nje'ovu !jestu- ree 6arja! i nas!ije se. +A tebi posljednjoj dra'a !oja.+Dabo'da vladar vjernika dobio sina,- povie !u"kara$ koji je prikupio nekoliko novia. +Dabo'da !u nevjesta bila netaknuta, 0udui da ni sa!a nije znala je li robinja ili nije !oda ne !oe ni rei je li djevi$a ili nije,- Na'radili su 'a s!ijeho!. +9ove se Sukkar- pakosno nastavi 6arja!. +.na je kajna i pre!a to!e ne bih to ba" nazvala politiki! brako!. Da si do"la !alo prije jo" bi je vidjela. Iz'ledala je zanosno s $rveni! koprena!a ukra"ena nakito! i na"!inkana kao indijska hra!ska plesai$a.Skupina !ladia pro"la je !i!o njih i jedan od njih doba$i Arib nepristojnu pri!jedbu. Nije se obazirala na to a ni na psovku koju joj je doviknuo. Iako je Arib nije ispitivala 6arja! joj je nastavila prenositi dvorska naklapanja% +&alif je ve odavno htio kupiti Sukkar ali djevojka nije znala je li slobodna ili je robinja. Sto'a je njezinoj 'ospodari$i poslao u 0a'dad 'oluba pis!ono"u. S robinjo! bi !o'ao spavati a da se njo!e ne oeni. No 'olub je donio vijest da je Sukkar slobodna pa je on od!ah poslao po kadiju. Nije !o'ao doekati da se for!alnosti srede.- (okazala je na skupinu robinja koje su stajale i do"aptavale se. 8edna je uprla prsto! u hare!. Dru'e su se 'lasno

193
www.bosnaunited.net

Chiarissima

s!ijale pa i! se sloj pudera raspu$ao na li$i!a. .ito su ivahno raz'ovarale o to!e "to se upravo do'a*a. Arib je !orala priznati da su Abdallahovi posjeti u posljednje vrije!e bivali sve rje*i. Napisala je za nje'a nove pjes!e i usavr"ila ljubavne vje"tine kako bi !u "to bolje ispunila elje. No nje'ovi pobjedniki 'enerali slali su !u sve e"e s ratni! plijeno! i nevine keri poraenih pobunjenika. 5otovo svako' !jese$a u spavaoni$u obinih robinja uselila bi se !lada &urdkinja 4urkinja ili ;erkeskinja. &atkada bi kalif naredio jednoj ili dru'oj da do*e k nje!u. 8edno! je Arib naveer do"la do nje'ovih odaja. 0a" kad je htjela ui ula je iznutra nedvos!islene 'lasove strastvena sjedinjenja. +Dao je djevoj$i deset tisua dirha!a kao me!r, vjenani dar,- ne!ilosrdno je "aptala 6arja!. +Najvi"e joj je seda!naest 'odina i lijepa je kao san. I!a $rnu kosu i ta!ne oi. Njezine su dojke kao !o'ranji trbuh blistav a njezina stidni$a...+Dosta,- uzvikne Arib i od!ahne ruko!. S!ijeh i raz'ovor iznenada se sti"ao i ona po'leda 'ore na 'aleriju. .ndje se pojavio $rni eunuh. 0io je to Hanat nadzornik hare!a. 6no"tvo je zanije!jelo i ekalo. Hanatovo 'rubo li$e razvuklo se u s!ijeh. )a"irio je plahtu koju je drao u ruka!a. Na njoj se izrazito raspoznavala krvava !rlja. Arib zabrinuto spusti po'led. +)azdjeviio ju je, (lla!u akbar% &alif joj je skinuo peat,- vikalo je !no"tvo u'las. Slu'e su rasprostrli stolnjake. 6u"kar$i su zaplesali. Skupina !ladih ljudi opkolila je Arib a jedan ju je njeno obuj!io oko kukova. .na doba$i 6arja! izazovni po'led za'rli !ladia oko vrata s!ijui se i on je povue za sobo!. Nasloniv"i se na zid u jednoj ni"i polusakrivenoj !irisni! drvee! dopustila je naoito! !ladiu da joj natoi vina. :ivala je u to!e kako je on 'ladi po kosi jer se odjedno! osjetila osa!ljeno! u toj 'uvi. 6ladi se ohrabrio i stavio joj bade! u usta a Arib je sklopila usne oko nje'ova prsta. Htjela je da je sa!o obuj!i i vrsto dri u za'rljaju. No on joj se upio u usne. Dopustila !u je nekoliko poljuba$a ali nije uspjela zaboraviti "to ju je uzne!irilo. Htjela se osloboditi pa je iskoraila iz ni"e ali z'rabio ju je za ruku i prisilio da se vrati. 5lasno je zastenjala. +Daj ne!oj se prene!a'ati,- "apne on. Htjela 'a je od'urnuti ali on ju je z'rabio za rune z'lobove i pritisnuo ih na zid pokraj njezine 'lave. +Hoe" li povrijediti !oju ast3+(usti !e na !iru,- uzvikne ona. )uke su je boljele zlatna joj se narukvi$a urezala u kou ali on se sa!o $erio. Na'lo je di'nula koljeno i udarila 'a. 6ladi pri'u"eno krikne. Nje'ov stisak od!ah popusti i on posrne pre!a natra'.
194
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib popravi odjeu i stane trljati bolne z'lobove. +0ila bi "teta kad bih jo" jae od tvoje asti povrijedila tvoju !u"kost- pri!ijeti podru'ljivo dok se !ladi previjao a zati! prezirno nastavi% +(rste k sebi od Arib sve dok nisi kalif,8edan je eunuh u !no"tvu traio neko'a po'ledo! a zati! joj pri"ao. +(rst sudbine ba" sa! vas traio,- )uko! je pokazao na prostor za prija!e u ue! dijelu dvori"ta. +&alif vas !oli da do*ete k nje!u.Dok se iza eunuha 'urala kroz !no"tvo Arib je osjetila kako se njezin bijes sve vi"e us!jerava na Abdallaha. Njezin se 'njev pojaao kad je u"la u prijestolnu dvoranu. &alif e dobro platiti ako je poku"a ponovno udobrovoljiti po!islila je. 9avjesa nije bila spu"tena pa se otvarao po'led na povi"eno prijestolje optoeno blistavi! dra'i! ka!enje!. Abdallah je stajao do nje'a ispod baldahina od zelene svile. 2jerojatno je u"ao !ali! stubi"te! koje je vodilo ova!o ravno iz hare!a. (ri"ao joj je s vidljivi! olak"anje!. +Hvala ti "to si do"la.Arib !u je ve htjela zajedljivo od'ovoriti kako se ve oito dosa*uje s novo! supru'o!. No odustala je kad je po'ledala u nje'ove ta!ne oi. Abdallah je otpustio eunuha. Arib je osjetila svje !iris ruine vodi$e koji se "irio iz nje'ove jo" vlane kose. : novije vrije!e drao se tono vjersko' propisa i prao se poslije spavanja sa eno!. Stajala je i ekala. 5njev joj se nije sti"ao ali ne"to ju je zbunjivalo na nje!u. Doi!ao se kao "ahist koji napeto raz!i"lja o sljedee! potezu. +4i si najpa!etnija ena koju sa! ikad upoznao- ree on napokon. +&ad !u"kara$ na'la"ava eninu pa!et eli je iskoristiti ili odba$itisuzdrano od'ovori Arib. +Arib treba !i tvoja po!o.- 5usta brada i brkovi prekrivali su !u usne ali nje'ova je nela'oda bila vidljiva. :shodao se a nje'ovi prsti nervozno su 'ladili svileni suvratak zeleno' kaftana. 7to 'od je od nje traio zadavalo !u je silnu 'lavobolju. +.vo je danas sti'lo od !oje' uhode iz 0a'dada- ree Abdallah i prui joj pis!o i dadne joj 'lavo! znak. Arib 'a rastvori i proita% #ozdravljam svojega gospodara, zakonitog kali.a, amir al"muminina (bdalla!a al" ,amuna. #odario (la! uspje! 2aoj vladavini% *o srea je nalik na prevrtljivu ljubavnicu koja as slijedi mukarca, as ga nezaslu$eno ostavlja na cjedilu. *e smijem 2am preutjeti da u 4agdadu kljua pobuna.

195
www.bosnaunited.net

Chiarissima

#lemenita je vaa odluka da okonate vjeni spor izmeu zavaeni! sunita i ijita. #lemenito je i to to jednako postupate sa svim svojim podanicima, a ne pretpostavljate (rape #erzijancima. To su uistinu odluke iz koji! govori mudrost kao neko iz Salomonovi!. *o ne smijem zatajiti kako ima oni! koji se dr$e svojega i koje ne mo$ete razuvjeriti. /zabrali ste nekog (lija al"Rida za prestolonasljednika. -ijiti su stoga prezadovoljni, tuju ga kao svojeg imama i du!ovnoga vodu " ovjeka koji ima karizmu najsvetijeg podrijetla. *o stoga medu sunitima, posebice u obitelji 2aeg oca, vlada nezadovoljstvo. Covorka se da $elite dinastiji oduzeti mo kako biste sebi osigurali nezakonitu vlast " oprostite na tim rijeima, ali to su izriaji kojima se slu$e u 4agdadu. Stoga su otvoreno prisegnuli na vjernost 2aem stricu /bra!imu. +tad ga slave kao bagdadskog kali.a. ,orate nai nain da razvlastite /bra!ima, inae ete ostati bez prijestolja% Skrueno i s potovanjem, 2a sluga Tarek Arib di'ne po'led. +4o je pobuna - tvoje vlastite obitelji, 6ora" se od!ah vratiti u 0a'dad- rekla je 'laso! u koje! nije bilo oklijevanja. +I !ora" ondje ostati. 4ko zna koliko e jo" kalifa tvoja dra'a obitelj arolijo! istresti iz rukava,+Nisa! s!io Alija ni odrediti za prestolonasljednika- od'ovori Abdallah pokunjeno. +0ila je to po're"ka i sada !ora! s!isliti kako u 'a se rije"iti. Sto'a sa! te i za!olio da do*e" ova!o.- .klijevao je kao da joj se ne usu*uje postaviti pitanje% +(oznaje" li Ibrahi!a protukalifa3Arib !u vrati pis!o. &ad je pose'nuo za nji! pazio je da je ne dodirne. +Ne ba" dobro- od'ovori ona zau*eno. +4u i ta!o vi*ala sa! 'a na pijanka!a. .n je !la*i brat tvoje' o$a.- 8o" nije !o'la prevaliti Harunovo i!e preko usana. +Ishak tvrdi da on svira sa!o zato da bi se pribliio pjevai$a!a koje se inae ne bi za nje'a zani!ale. No zapravo se njih dvoji$a nad!eu tko je bolji 'lazbenik. Ishak daje prednost klasinoj arapskoj tradi$iji a Ibrahi! novijoj perzijskoj 'lazbi kojoj se predaje s !no'o osjeaja ali ne vjeba posebno 'las. Nije ba" neki ljepotan pa 'a zovu 1majem. 9a"to pita"3Abdallah nije od!ah od'ovorio. +Ako Ibrahi! ostane kalif ponovno e izbiti 'ra*anski rat. 9a Arape sa! ja strana$. .ni ne pitaju vlada li najsposobniji ovjek sa!o ih zani!a podrijetlo. I u 4aridu oito i!a ljudi koji bi radije vidjeli nje'a na prijestolju.- .klijevao je. +Ne!a! ni u ko'a povjerenja kao u tebe. Sa!o ti !oe" obaviti tu zadau - zadau kojo! jo" !o'u sprijeiti rat protiv Ibrahi!a.:hvatio ju je za ruke i Arib je protiv volje uivala u to! dodiru. +7to treba! uiniti3- upita ona.
196
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Abdallah po'leda u stranu. +.tputuj u 0a'dad i nastupi pred Ibrahi!o!. 9avedi 'a svojo! u!jetno"u i ljepoto! i na!a!i 'a !oji! ljudi!a u ruke. : spavaoj odaji jedne pjevai$e nee ni"ta posu!njati.Arib se bez rijei za'ledala u nje'a. Sve je u njoj na trenutak oba!rlo poput duboke rane koja ne zaboli od!ah. 7utnja je bila nepodno"ljiva. +.prosti !i- ree on tiho. '+prosti mi%) vikne ona na nje'a. +8e li to sve3 8esi li !e dovukao na istok da !e posudi" prvo! pohotniku koji nai*e3 8esi li !i to obeao3Abdallah joj dotakne ra!e ali ona otrese nje'ovu ruku. +Nisi ni kanio odrati obeanje zar ne3- upita ona a 'las joj je drhtao od prezira. +Nee" nikada kazniti a.ina zbo' ono'a "to !i je uinio, A ja sa! ti povjerovala,- vikala je u ne!ono! bijesu. +;ekala sa! najprije zbo' rata protiv tvoje' brata a zati! protiv to' prokleto' 0abaka. No ti si !i to sa!o obeavao kako bih ti stajala na raspola'anju,- I!ala je osjeaj kao da je davi nevidljiva ruka. Da bila je !ona ali ta je !o trajala sa!o onoliko koliko je trajala arolija prve zaljubljenosti. Ishak joj je to pre"utio. Arib je bilo jasno da je Abdallah u njoj uvijek 'ledao sa!o robinju koja se !oe kupiti nikada pjevai$u a ponaj!anje enu. +Nisa! ti s!jela vjerovati,- ree 'orko. +Ni tebi ni iko!e na svijetu,+Arib !oli! te,- zaklinjao ju je. +Niko!u dru'o! ne bih !o'ao povjeriti ovu zadau. 9na! da e" zapaliti Ibrahi!ovo sr$e.Arib za!ahne ruko! i pljusne 'a. Abdallah je ostao nepo!ino stajati. (o$rvenio je a na vratu su !u se napele tetive. 6o'ao ju je zbo' to'a po'ubiti ali njoj je to bilo svejedno. +)azu!ije! tvoje osjeaje- ree on tiho +ali !oja vlast visi o kon$u. Ako ne bude! djelovao provest u ostatak ivota u ta!ni$i. I ti sa !no!.Arib se s!uilo od nje'ove ruine vodi$e. +. ne !oj 'ospodaru ja neuodvrati ona. +:inila bih ono "to ini svaka kurva i ponudila svoje uslu'e novo! 'ospodaru. A kako ti kae" - u to!e sa! vje"ta.- ;ekala je od'ovor ali on je "utio. +&ad bih i otputovala u 0a'dad- nastavi ona naposljetku +zbo' e'a si tako si'uran da u ondje obaviti posao koji trai"3-

197
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2
5odina je nezadrivo od!i$ala. Nepodno"ljiva ljetna vruina 'otovo nije popu"tala a !ujezin je s oblinje da!ije pozivao vjernike na veernju !olitvu. S nje'ovi! su se 'laso! nalik na jadikovku po!ije"ali u brzo! slijedu 'lasovi !no'ih dru'ih ba'dadskih !ujezina. :brzo se $ijela ratnika etvrt Harbija ispunila jednolini! pozivi!a. Nije bilo nalik na 1olfra!a da 'a u ovo doba poziva u zlo'lasnu kr!u po!islio je af"in uzne!ireno a ponaj!anje usred proble!atine "ijitske etvrti &arh. 0rzi! kora$i!a uputio se pre!a lu$i. 2e !jese$i!a tinjala je borba iz!e*u Abdallaha i Ibrahi!a. No dok su se sklapali i obavljali poslovi niko'a u 0a'dadu nije bilo bri'a ko!u pripada vlast - ono!u tko tvrdi da je najbolji ili ono!u ije je podrijetlo istije. Ne obazirui se na sva*u !onika ljudi su se bavili svoji! poslo!. 5ornji je !ost preko 4i'risa nadvisivao labirint ulii$a ilovaste boje. Hajdar je sti'ao na 4i'ris i spustio se stubi"te! pokraj prvo' stupa traei po'ledo! brodi$u. 4a!o 'dje su inae ispod 'ole!a luka !osta unovi i okru'li a!$i od trske ekali !u"terije a la*ari urlanje! nad'lasavali jedni dru'e danas su se 'urali ljudi. Stotine no'u raz'azile su blatno tlo. +7to se to do'a*a3- obrati se a.in jedno! !ladiu koji je pruio vrat nad rijeku. 0ezbrojna plovila plutala su rijeko!. 4ko se jo" uspio dokopati a!$a oito je odveslao dalje da bi bolje vidio. +Niste to znali3- 6o!ak se u nevjeri$i za'leda u Hajdara. +Arib se danas vraa u 0a'dad. 4ako !i sveto'a an*ela Dibrila svaki !u"kara$ iz!e*u 6a'reba i Horasana izdao bi vlastito' o$a za nju,(.in iznena*eno po'leda uzvodno. +Ne 'rije"i sinko,- !rzovoljno zarei bjelobradi stara$ pokraj nje'a. +(restani !isliti na tu pohotni$u i zahvali Alahu "to ti je ota$ doveo pristojnu enu, &ajnu !oe" i!ati po volji ali pravo ispunjenje !oe" nai sa!o u ednoj supruzi.- Stara$ obrati a.inu8 +Nije li tako3Iz'ledo! se 'otovo i ne bi reklo da su njih dvoji$a ota$ i sin. Dok je ota$ nosio staru arapsku ple!ensku no"nju s u'ravirani! srebrni! bodee! na pojasu sinu su se vi"e svi*ale hlae i perzijska kaba. +(otpuno se slae! s va!a- su'lasi se Hajdar pre!da !u je bilo neu'odno. 8e li 'a 1olfra! zbo' to'a zvao3 6ladieve rijei nedvos!isleno su dokazivale da je Arib !onija ne'o ikad.
198
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6o!ak je pre"ao preko oevih rijei i ispruio vrat. :zvodno se !o'la raspoznati brodi$a sa zlatni! okovi!a koja se polako pribliavala. )ijeko! su odzvanjale rit!ine pjes!e veslaa a svijetlo jedro isti$alo se na ta!noj vodi. +Arib,- urlali su !u"kar$i. +>ivjela najzavodljivija kajna na istoku,:zbu*eno !no"tvo vikalo je i !ahalo - od ulinih derana do 'ra*ana od !ladih ljudi do baki$a pod $rni! koprena!a. Svatko je htio iskoristiti priliku i ba$iti po'led na proslavljenu pjevai$u. 6a'ar$a jedno' nosaa tereta zahvatio je opi ne!ir pa je poeo uzbu*eno nja-kati. >ivotinja je skoila u trstiku na obali pre!da ju je 'ospodar poku"ao zaustaviti te 'a poprskala blato! od 'lave do pete. (.in je od'urnuo nekoliko znatieljnika i pro'urao se na obalu. Na dru'oj strani blistale su na veernje! ru!enilu palae u bijelo! !ra!oru sa zlatni! nijansa!a. 0rodii i pleteni a!$i plovili su u poluta!i as osvijetljeni zalazei! sun$e! as tonui u sjenu. (osljednje zrake sun$a ob'rlile su vatreni! vijen$e! enski lik na brodiu. 0ila je sva u $rvenoj svili a $rni uvoj$i spu"tali su joj se na prsa i ra!ena. Njezina svijetla koa bila je u izazovnoj suprotnosti s ta!ni! oi!a. :pravo te oi inile su njezino li$e posebni!. +A ja sa! se !orao oeniti svojo! !rzovoljno! sestrino!,- uzdisao je jedan !u"kara$. Arib je ruka!a prekrila usta kao da je svladana ljepoto! doeka ali ispod vje*a spu"tenih u lanoj skro!nosti blistale su joj oi. Di'nula je ruke i !ahala nudei po'ledi!a svoje vitko tijelo toboe sluajno. 6u"kar$i su se uzbu*eno do"aptavali. +Sa!o najfinije tkanine iz 0alha s!iju doti$ati njezinu kou. 8o" se ne zna kako se one proizvode. Nije li Arib isto tako za'onetna kao i svila koju nosi3- - +Ali i isto tako skupa, (ria se da svoje ljubavnike skida do 'ole koe.- - +7to li bih ja dao kad bi i !ene tako skinula,- (ria se da je pa!etna da izvrsno 'ovori 'rki i da !oe raz'ovarati s uenja$i!a. &au da ju je njezin 'ospodar pro'lasio vinsko! drube-ni$o! kao da je !u"kara$.- - +5ovorka se da je kao dijete putovala s tr'ov$i!a svilo! stari! karavanski! putovi!a sa!o u pratnji jedne 'rke kajne. &ae! va! ena takve pustolovne pro"losti utjelovljenje je strasti,(.in se osjeao nela'odno i stao se osvrtati kao da trai !o'unost uz!aka. 0rodi je prolazio !i!o nje'a a Aribine ta!ne oi radosno su pro!atrale znatieljnike. 2idljivo je uivala u svoje! nastupu. Hajdar je brzo nestao za"tien !no"tvo!. 1olfra! 'a je za$ijelo pozvao zbo' nje. .stalo je pitanje "to - ili ko'a - ona trai ovdje u 0a'dadu. Iako je sun$e bilo na zalazu znoj !u je izbijao iz svih pora pa je rukavo! obrisao elo. 9ati! se vratio na $estu i uputio u &arh.

199
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(.inov uvjebani po'led prepoznao je kr!u ve izvana po uobiajeni! tra'ovi!a od vuenja vinskih bavi. .d!jerio je !ranu pivni$u u kojoj su se zadravali su!njivi tipovi te u"ao u vrt. &r!e u &arhu bile su zapravo sastajali"ta uhoda koji su htjeli ostati anoni!ni. Ne"to nie tekao je pro!etni kanal Sarat a i zrak vani bio je !alo istiji. 4u su pristajali a!$i i putujui tr'ov$i nudili slasti$e i $jenkali se. No sada u vrtu nije bilo niko'a sa!o se iz kr!e ulo deranje i podri'ivanje. Hajdar uspori korak kad je prepoznao visoka !u"kar$a na obali. 1olfra! von Aue ispusti odrpan$a koje'a je di'nuo i on se skljoka. +9a"to !e zovete ova!o3 Ne s!ije! sebi dopustiti da !e vide s 4andom.) (.in je od!jeravao !ladia koji je tupo zurio pred sebe. 9audarao je po lo"oj rakiji. S!e*a !u je ko"ulja bila poderana na prsi!a. 1olfra! !u 'rubo di'ne 'lavu da !u Hajdar vidi li$e. Azijske $rte i tanka brada otkrivale su nje'ovo podrijetlo s istoka. +(oznajete li 'a3(.in zanijee. +:hvatili su 'a !oji ljudi- objasni 1olfra!. Nje'ove tajanstvene oi nisu otkrivale ni"ta. +0io je na putu k 0abaku.+2odi kurdskih pobunjenika3- upita Hajdar i tr'ne se. +4rebali ste !e prije pozvati. 4o je stvar vojnih zapovjednika ne 4arida.) +Ne bih rekao- usprotivi se 1olfra!. +0abak i nje'ovi &urdi diu se ui!e u;ubije, vjere. >ele se osloboditi arapsko' jar!a. Sve dok Abdallahova obitelj osporava nje'ovu vlast kalif je slab. &urdi su sa!o jedan od naroda koji iskori"tavaju te okolnosti. A dunost je 4arida sprijeiti raspadanje abasidsko' $arstva.(.in se htio na'nuti pre!a zarobljeniku. +(ustite 'a,- 0rzo se s!rkavalo pa je sa!o svjetlost jedno' fenjera obasjavala nepo!ine kao isklesane $rte 1olfra!ova li$a. Iz daljine uli su se jo" sa!o posljednji tr'ov$i na kanalu. +)ekao je sve "to !ora!o znati. 4rebao sa! od!ah obavijestiti 6asrura ali s!atrao sa! kako je bolje da najprije izvijesti! vas. (rise'ao sa! da u vas "tititi.- Ispustio je zarobljenika a on se ponovno skljokao pletui jeziko!. .ko fenjera lepr"ao je noni leptir koji se inio vei! na treperavu svjetlu - poput sablasno' 'lasnika opasnosti. +7to ste s nji! uinili3- srdito upita a.in i brado! pokae na pijano' ovjeka. +8este li si'urni da 'ovori istinu u to! stanju3=ranak se nas!ije"i ne pridajui vanost nje'ovi! rijei!a. '/n vino 2eritas, kae se u ze!lji iz koje dolazi! u vinu je istina, a to znai "to trijezan !isli pijan 'ovori. ;ini se da i 0arid zna za tu izreku.200
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+&akve to veze i!a sa !no!3+2i"e ne'o "to ste i sa!i svjesni- odvrati 1olfra!. +&ada je prin$a 6uha!!ada pobijedio nje'ov sretniji brat sve ste poduzeli kako biste Abdallahu postali prijeko potrebni. I uspjeli ste. 2i ste na zapadu nje'ov najbolji 'eneral. Ne bi vas se odrekao niti za jednu no sa svojo! ljubavni$o!.- 4vrda $rta urezala !u se oko usta. +6islio sa! da ste napokon zaboravili Arib- od'ovori ajin. +: svako! sluaju poku"ali ste to u !no'i! za'rljaji!a.- Izvukao je rupi i obrisao elo. +.na se itekako brine da ostane u sjeanju.- =ranak izvue 'o!ilu papira iz ta!no' kaftana. +;itajte,- zatrai od Hajdara i upre prsto! u klonula ovjeka% +4o je bilo u teklikoj torbi koju je nosio sa sobo!.(.in pri*e fenjeru kako bi na brzinu pre'ledao pis!a. ;itao je nije!o !iui usna!a. 9ati! na'lo di'ne po'led. +.dakle !u to3- 8edva je uspio sauvati pribranost. +4o su !oji planovi za pohod na 0abaka u jesen, .si! !ene za to je znao sa!o kalif,+:istinu.- 1olfra! prekrii ruke na prsi!a. Hajdar drhtavi! ruka!a lupi po papiru. +4ko "alje takvo "to 0abaku3 4o je !o'lo upropastiti !oj vojni pohod, A poraz !e je !o'ao stajati 'lave,+I sada se pitate ko'a bi !o'la zani!ati va"a 'lava.Hajdar nije od'ovorio. No od jedne slutnje sledila !u se krv u ila!a. 1olfra! se na'ne pre!a tekliu. +(onovi "to si !eni rekao,- (onovno 'a na'lo di'ne i 'rubo 'a pljusne. +Hajde 'ovori,- (.in 'a je sa!o 'ledao. +Arib- pro!u!lja odrpana$. +.na !i je dala pis!a da ih odnese! 0abaku. 2ra' zna kako je do njih do"la.- 5lava !u je pala na prsa a slina potekla preko raspu$anih usana. +4o va! ja !o'u rei.- 1olfra! pusti ovjeka koji uzdahne i padne na'lav$e u travu. +2jerojatno ih je ukrala iz Abdallahove spavae odaje.(.in je tako prsti!a stisnuo pojas da su !u iskoili problijedjeli lan$i. 0io je naviknut na neprijatelje ali takvu podlost jo" ni jedan od njih nije pokazao. +Arib3+)obinje pjevai$e ljube !u"kar$a za pre'au ili par novih $ipela- pri!ijeti 1olfra! vrebajui +ali prvi put uje! da lako i !rze. (.in nije od'ovorio. : doba kada ju je isporuio Haranu al-)a"idu nadao se da e ti!e zavr"iti nona !ora. Sablasti pro"losti ipak su ponovno pruali prste pre!a nje!u. +9a"to3- hladno upita 1olfra!.

201
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Hajdar je jo" oklijevao. +>ene,- napokon od!ahne ruko!. +>ele biti prve u sr$u svoje' ljubavnika i nerado 'ledaju kad zasluno' vojnika vi"e po"tuju.1olfra! !u pri*e sasvi! blizu i neu'odna vatra bljesne !u u ui!a. +Nis!o ovdje da raz'laba!o o hare!ski! spletka!a beznaajne kalifove suloni$e, Abdallahova e vas !iljeni$a uni"titi i prito! je vrlo spretna. 4o dobro znate kao i ja,- Hajdar uzne!ireno obri"e znoj s ela a 1olfra! nastavi% +(revi"e je riskirala da bi sad di'la ruke od vas. 6oja je zadaa da vas "titi!. Dakle za"to3+.dakle zna!3 2jerojatno eli na !oje! !jestu vidjeti jedno' od svojih ljubavnika. 4a ena udi za !oi to ste valjda u !e*uvre!enu shvatili, (o"aljite Abdallahu to "to ste uli od teklia,- posavjetova 'a Hajdar !irniji! 'laso!. +4ada e!o vidjeti "to Arib jo" !oe. S prerezani! 'rlo! na dnu 4i'risa bit e joj !no'o tee spletkariti,1olfra! se nepri!jetno tr'ne a zati! od'ovori% +4o bi bilo prerano. .na je u 0a'dadu.+9na!.- :zne!iren kao da su !u uhode ve za peta!a a.in se stane osvrtati. No sa!o se pijani ovjek 'un*ajui okrenuo na dru'u stranu. +Ne bi bilo pa!etno na'liti. Ako je ona ovdje po Abdallahovu nalo'u... 4ko kae da i ova pis!a nije poslala s nje'ovi! znanje!3 Ne Hajdare to !i je preriskantno. Dopustite da otkrije! "to ona ovdje hoe.- 1olfra! po'leda pre!a kanalu. (lovila su be"u!no prolazila sa!o su svjetla koja bi pro!aknula !i!o njih otkrivala njihov put. ;inilo se da se zrako! "iri pjes!a koju pjeva duboki enski 'las. (ritisnuo je prsto! korijen nosa kako bi silo! oda'nao sjeanje. +2i je elite po"tedjeti jer je jo" ljubite,- ljutito 'a prekori a.in. +&alifovu kurvu,+Ne,- 1olfra! se okrene pre!a nje!u. ."tre bore urezale su !u se u li$e a nje'ova ruka vrsto obuhvati bode za pojaso!. ."tri$a zablista na svjetlu fenjera i on ljutito odba$i oruje. +Ne zato "to je jo" ljubi!,- pro$ijedi prezirno. .djedno! se oba !u"kar$a tr'nu kad su opazili jedan pokret. (ijani se ovjek uspravio i z'rabio bode. (.in !u je htio oduzeti oruje ali je 1olfra! bio bri. 9a$ijelo je i!ao i stilet u rukavu pa je eljezo zasvjetlu$alo u nje'ovoj ru$i. 9abio 'a je zarobljeniku u prsa sve do balaka. 0uji$a krvi navrla je ovjeku na usta kad je =ranak vje"ti! zakretanje! izvukao o"tri$u. S!e*a je ko"ulja pota!njela. 4ekli je zahroptao i posrnuo

202
www.bosnaunited.net

Chiarissima

nje'ovo se tijelo na'nulo preko nisko'a obalno' zida a tada je nje'ovo beivotno tijelo pljusnulo u kanal. 4e"ko di"ui 1olfra! je stajao na obali i 'ledao u kanal. &rv !u se slijevala niz ruku dok je na $rnoj vodi plesalo svjetlo. (.in 'a je netre!i$e 'ledao. Nitko nije pro'ovorio ni rijei. +0udite uvjereni- napokon prozbori 1olfra! +da ne bih ni trenutka oklijevao kad bih !orao odabrati iz!e*u njezina i va"e' ivota.- :nato to!e nje'ov je po'led odlutao u no a ruka oblivena krvlju nezaustavljivo je drhtala.

203
www.bosnaunited.net

Chiarissima

3
+&alifova ljubavni$a svaka ast dra'a,- brbljala je Sou!aja. 2idljivo se trudila da svoju bujnu stranji$u istakne u hodu. <i$e joj je bilo podbuhlo i zaudarala je vino! ali njezina je plava kosa uvijek bila briljivo poe"ljana. .ito je uivala u po'ledi!a !u"kara$a pa i u po'ledu derana koji je i!ao najvi"e dvanaest 'odina i koji je otvorenih usta iskrenuo vrat za njo!. +8o" !i nisi rekla- ree ona 'urnuv"i Arib +jesi li do"la ova!o na Abdallahovu zapovijed ili si pobje'la od nje'a.Na Aribinu li$u nije se po!akla ni jedna $rta. +2jerojatno i on sada !oz'a o to!e.(ro"li su !jese$i otkako je oajna i ljutita otputovala iz 6erva. Sjetila se kako su je toplo doekali kod Ishaka kad se vratila. .sjeala se kao ki koja se vratila u roditeljsku kuu. : 0a'dadu se ni"ta nije pro!ijenilo% djea$i su kao i uvijek vukli iza sebe dr!usava koli$a koja su bila nekoliko puta vea od njih. 6uhe su zujale oko o'uljenih kozjih 'lava s kojih su bezizraajne oi iznad zubi bez 'ubi$e zurile za prolazni$i!a. =ini !iris svjee prenih u"tipaka !ije"ao se s !iriso! sirova !esa. ;istai $ipela i astrolozi nudili su svoje uslu'e. Arib se pribrano iz!aknula buji$i koja se prolijevala iz !jedenih posuda vodono"e. Ako je 0a'dad sa svojih !ilijun stanovnika bio !jesto proi!anja raznih jezika boja i reli'ija na karavansko! putu onda se sve to ovdje z'usnulo i jo" uvi"estruilo u "ijitskoj etvrti &arhu. <judi su hrlili sa svih strana u kupnju u to! dijelu 'rada. Nisu ba" !arili za sukobe svojih vjerskih uenjaka a jo" !anje ako je "ijitski obrtnik bolje obavljao svoj posao od sunitsko'. I 'raditelj lutnja koje'a je Sou!aja preporuila kao najbolje' u 'radu i!ao je ovdje svoj duan u jednokatni$i od erpia. .bje ene stale su na pri'u"eno svjetlo iza plavo obojenih vrata. 2e su s uli$e ule nje'ove po!onike kako nabijaju ekii!a i ku$kaju a povre!eno se razabirao zvuk tek nate'nute i$e koju su u'a*ali. 6ajstor Isa osobno ih je pozdravio. Na obrazu !u se razvlaio veliki !ade dok se s!ijao a $rne dlai$e koje su iz nje'a rasle svijale su se. +2a"a je lutnja 'otova. Hoete li je isku"ati3Arib je uzela 'lazbalo iz uljevitih i ljepljivih ruku. 4rebalo 'a je te!eljito srediti. (utovanje !jese$i!a kroz pustinje 'orje i vlano! dolino! 4i'risa ra"ehalo je strune od $rijeva sve dok se nisu raspale.
204
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Ne kae li se da ne"to u!re ako struna pukne za vrije!e predstave3za!i"ljeno upita Arib. +8a upotrebljava! sa!o najbolje kineske i$e- uvjeravao ju je 'raditelj lutnji. +.ne ne pu$aju. :vjerite se sa!i,Arib se spusti na drveni tronoa$ i njeno po'ladi trbu"asto tijelo lutnje. 0ilo je neobino putovati stari! puto! od Horasana na zapad kao neko s 4eodoro!. Na kraju to' puta ekao ju je 1olfra!. Nehoti$e je trzali$o! zasvirala staru !elodiju - prvu pjes!u koju je napisala za nje'a. +9adovoljna sa!.- Arib brzo prui 'lazbalo obrtniku. Ne s!ije! se iz'ubiti u pro"losti po!islila je !irkajui. : jednoj jedinoj sunanoj zra$i koja je prodirala unutra plesale su pra"ina i piljevina. 5raditelj lutnji potraio je od'ovarajui dep i pruio joj obilno lakiranu trzali$u. +6ali dar velikoj pjevai$i- pri!ijeti iskazujui joj veliko po"tovanje. Arib 'a na'radi os!ijeho! plati !u i pokrije kopreno! 'lavu. +&akvi su sad to hirovi dra'a !oja od kada nosi" koprenu3- upita Sou!aja i nas!ije se. +.bino si 'ovorila% ?.d'ojite !u"kar$e po"teno pa se ene nee !orati skrivati3?Arib povue tkaninu na li$e. +.tkako s!o ovdje stalno i!a! osjeaj da nas netko slijedi.+.boavatelj3- ree Sou!aja kad su izi"le iz duana. 2ani se nebo nadvilo nad 'rad poput pra"no' zvona. .bje ene probile su se kroz pro!et do kanala kako bi unaj!ile a!a$. Dok je Sou!aja najedno! "tandu kupovala kola iz koje' se $ijedio !ed Arib je vrsto priljubila 'lazbalo uz tijelo kako se ne bi o"tetilo od udar$a. <ijevo! ruko! dozvala je jedno' la*ara. 0rodi je zastra"ujue pu$ketao a iz ljepljive lokve pokraj kobili$e voda je pljuskala po no'a!a putnika vjerojatno od doba Haruna al-)a"ida. Arib je s 'a*enje! di'nula svoje skupe svilene papue. (onovno joj je se uinilo da je netko pro!atra pa se okrenula. No nije vidjela niko'a. &onop$i za su"enje rublja protezali su se iznad vode od kue do kue a ene su se dovikivale od prozora do prozora. 8edna je ispraznila nonu posudu u kanal a nekoliko koraka nizvodno jedan je prodava punio vodo! svoje bakrene kotlove. Arib nije opazila ovjeka koji je iza njih stao na kej. .na se svakako ne pokriva zbo' ednosti zajedljivo je po!islio 1olfra!. Sati!a ju je ekao pred Ishakovi! vrati!a. No prepoznao bi je da je i vje"tije preba$ila koprenu na izlasku iz kue. 4o! odjevno! pred!etu oito nije bila vina kao ni neko u 'orju i to 'a je sjeanje po'odilo.

205
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5ledao je za la*aro! koji se akrobatski vje"to probijao kroz 'uvu na vodi !i!o a!a$a od trstike natovareni! voe! i natkrivenih brodia koji su se svi uputili u luku na u"u kanala Ise. 1olfra! je po'ledo! slijedio lik odjeven u $rveno. 8edva jedvi$e odupro se isku"enju da je zaustavi na $esti. Sa!o bi budala bez ponosa pri'ovorila kurvi zbo' nekada"nje ljubavne veze. 6ora biti strpljiv. 8edno'a dana suoit e se s Arib raz!i"ljao je ispunjen !rnjo! ali tek u trenutku njezine propasti. /rvena koprena nestala je ispod jedno' !osta. Nee je pustiti iz vida bez obzira na to je li u ne!ilosti svoje'a 'ospodara ili je bila oru*e u kalifovi! ruka!a. ;i! sve razjasni !orat e odluiti "to e uiniti. Sun$e je za"lo i! se la*ar od'urnuo !otko! i krenuo pre!a 4i'risu. 2ruina je uzela svoj danak kanali su zaudarali. Slijeva su se uzdizali bede!i .kru'lo'a 'rada reziden$ije protukalifa Ibrahi!a - ,adinata as"salama, 5rada !ira. +;ini !i se da se 4akrub !alo udebljala- pri!ijeti Arib dok joj je tijelo! prelazila sjena jedno' !osta. <a*ar je uvukao veslo i pustio da brodi otpluta do dru'e obale. Sou!aja je polizala !ed s prstiju. &ola je bio nestao s doj!ljivo! brzino!. +Ni"ta udno dra'a pa trudna je,+&ako !oli!3 Sjea! se da je upravo 9ubejda budno pazila s ki! e njezine robinje zatrudnjeti.Sou!aja se nas!ijala kre"tavo i tako snaano da se brodi zanjihao. 2oda je pljusnula a a!a$ kr$at voe! udario je u njih i za"kripio. 2oda ih je poprskala a Arib je brzo uvukla no'e i di'nula lutnju na krilo. Nepoznati a!dija doviknuo i! je nekakvu prostotu. '/blis, sotona posvuda nalazi svoj put- objasni Sou!aja kad se s!irila. +: 9ubejdinoj kui ivio je jedan eunuh koje!u je podle'la na"a dobra 4akrub. .buavali su 'a za ratniko' eunuha vi"e ti ne !ora! 'ovoriti. .ito je bio izrazito !oan. #oput pobjednikog pijetla, bile su njezine rijei,- Na'nula se pre!a njoj i "apnula% +4i zna" da su i eunusi sposobni za ljubav ako ih se dovoljno kasno obree. (ria se da su ak u to!e izdrljiviji od obinih !u"kara$a. Sa!o ne !o'u praviti dje$u. (ri!a!ljivo zar ne3Sada se i Arib !orala nas!ijati. +Shvaa!. .sjeala se si'urno!. Ali kako joj se to onda do'odilo3-

206
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+4o se i 4akrub pitala kad je iznenada shvatila da e postati !ajka. Sto'a je isto pitanje postavila jedno! iskusno! tr'ov$u roblje!.- Sou!aja je napravila znaajnu stanku. +Nevjerojatno je kakva uda izvode ti lupei kad treba prevariti svoje kup$evedro pri!ijeti Arib. +& Ishaku je do"la jedna djevojka na nauk a poslije se pri po!nije! pro!atranju otkrilo da je !ladi,Sou!aja se zahihotala a njezino ru!eno li$e jo" je vi"e pota!njelo. +Si'urno ste to dobro proslavili u enski! odaja!a nije li tako3 6e*uti! taj eunuh to oito nije na!jeravao. &atkada se nai!e do'a*a da se pri "kopljenju sje!eni$i kod djeaka povuku duboko u tijelo. Nitko ne zna za"to !oda od straha. 4ada lijenik odstrani sa!o jedno' a !isli da ih je odstranio oba. : odre*eno vrije!e skriveni se sje!enik lukavo uputi na svoje !jesto. A "to se tada do'odi ne !ora! ti obja"njavati.- Sou!aja je krije"tala s!ijui se od uitka. +&ad ve 'ovori!o o ljubavi- usput spo!ene Arib +!oe" li !e upoznati s nekoliko utje$ajnih ljudi3+4o zvui kao da i!a" neprilika s Abdallaho!.- Sou!aja je potap"a po ru$i i suutno je po'leda. +8edna kajna ne bi se s!jela nikada stvarno zaljubitiposavjetova je. +4o je ini sa!o ranjivo!. 9na! o e!u 'ovori!. 9irjab taj kurvin sin otjerao !e je. Najbolje "to !oe" uiniti jest da !u vrati" isto! !jero!.Arib ba$i po'led na desnu obalu na kojoj su na vjetru lepr"ale s!e*e i $rvene krpe i dje$a se veselo i'rala lovi$e. Sou!aja je i!ala pravo. 6oda s 'odina!a nije uspjela zavoljeti Abdallaha ali poela !u je vjerovati. 0ila je to po're"ka. Ako sada s njo! postupa kao s kurvo! treba i dobiti kurvu raz!i"ljala je. A "to se tie osvete vi"e se nee oslanjati na nje'a. Abdallah e je pustiti da eka do sudnje'a dana ali toliko vre!ena ona ne!a. +8esi li "to otkrila o a.inu6) upita ona. +9a!olila sa! te za to.+.n je ovdje.- Sou!aja s dosado! po'leda na kej s koje' ih je eznutljivo 'ledao jedan !ladi u dronj$i!a. +Dodu"e ne zna! za"to te on tako zani!a on ne !ari za 'lazbu kako se pria. No ula sa! da e boraviti u 0a'dadu sve dok vrije!e u &urdistanu oteava rat. Stanuje u etvrti Harbija kao i veina vojnih li$a. 8edan 4aridov ovjek ne !ie se od nje'a neki Dhib al-)akki usput reeno vrlo z'odan !u"kara$.+Al-)akki- ponovi Arib. 9a$ijelo je iz )akke sudei po i!enu. 8o" se osjeala nela'odno kada bi se spo!enuo 4and. Dhib al-)akki !o'ao je sa!o biti bezopasan katib koji nije ni"ta dru'o radio ne'o sa!o pisao pis!a ali !o'ao je biti i jedan od njihovih zastra"ujuih uhoda.

207
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+(a ne bi s!jelo biti te"ko zavesti to' !u"kar$a- 'lasno je raz!i"ljala Arib. +4ako bih !o'la doprijeti do a.ina.) Sou!aja uputi posljednji po'led !o!ku na obali i od!ahne 'lavo!. +Ako radi za 0and zna da si ti Abdallahova !iljeni$a. 6o'ao bi biti nepovjerljiv.Iz plitke vode blizu obale uzletjela je aplja kad su pro"li !i!o nje. Arib se za!i"ljeno za'ledala u daljinu. +A da 'a prepusti" !eni3- Sou!aja joj se pri!akne. +Nisa! jo" nikada...+...le'la s ovjeko! iz 4arida6) Arib se ponovno nas!ijala. +6isli" li da bi !o'la uti ono "to ja hou znati3+.tkako se slobodne ene pokrivaju- ree Sou!aja poprativ"i svoje rijei ljutito! kretnjo! +!u"kar$i su lak plijen. 2e od sa!o' po'leda na 'latki obraz usplahire se poput !ujaka deva.8edna pijani$a i jedna ena koja ne !oe razlikovati eunuha od !u"kar$a po!isli Arib. Doista snana vojska koju !o'u upotrijebiti protiv kalifova najvanije' 'enerala, +No dobro- popusti ona. +4i se prihvati to' Dhiba al-)akkija a ja u se !edu Abdallahovo! brao! pobrinuti za novo' za"titnika. 0olje za vi"e njih ne'o za jedno'a,-

208
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4
Sou!aja je odrala rije. (oput vojno' pohoda planirala je svoj lov na 4aridova tajanstveno' ovjeka. Natjerana znatieljo! 4akrub je do"la u Ishakovu kuu u etvrti )usafa. 9ajedniki su na"!inkale Sou!aju u ivanu i nakovrali joj plavu kosu. .ko oiju nanijele su joj zavodniki kubi i naposljetku joj odabrale skupo$jenu brokatnu odjeu. +8e li istina da je kod tebe bio !ladi Al-&indi3- znatieljno upita 4akrub. Dok je "!inkala Sou!ajine usne od!jeravala je Aribinu d$ubbu. 2jerojatno je prevrtala u !isli!a koliko je stajala tkanina i koji ju je kroja sa"io. +&au da je pitao za tvoje pjes!e. Navodno pi"e knji'u o slavni! pjevai!a.9ani!anje za dru'e kajne nije bila ba" 4akrubina jaka strana pa je Arib radije "utjela. Di'nula je visoko 'ornji dio zlatno obojene odjee i prislonila je na Sou!aju. 9ati! je uvukla svileni kona$ u i'lu da pri"ije ku'li$u koja se odvojila. +4rebala bi radije potraiti bo'ato' pokrovitelja- ree 4akrub kad nije dobila od'ovor. .bje"enih kutova usana nezadovoljno je nastavila% +5lazbu stvaraju !u"kar$i a ene je ue napa!et.+:iti napa!et !oe svaka papi'a- presijee Arib. +4ko kae da kronike ne !o'u 'ovoriti i o ena!a3.bje robinje prasnu"e u s!ijeh. +Ako je to ono "to eli"- uzvikne Sou!aja +bit e bolje da pro'oni" Al-&indija a ne to'a a.inal) ;ekanje koje je uslijedilo bilo je za Arib predu'o. 4rala je a!o-ta!o poput zarobljeno' ti'ra po sun$e! obasjano! dvori"tu jurila 'ore u svoju sobu pa se ponovno vraala. 4akrub joj je napokon predloila da je povede u palau svoje'a novo' 'ospodara. 9ubejda ju je prodala jedno! Abdallahovu bratu i 4akrub se ve osjeala kao nje'ova zakonita supru'a. 6e*uti! prin$ nije ni slutio da je s lijepo! pjevai$o! kupio i nero*eno kopile jedno' eunuha. 4akrubin 'ospodar pre"ao je tridesetu. 0io je to !raan ovjek na koje! se ve vidjela sklonost pre!a ukusno! i obilno! jelu. 4a se sklonost obino odraavala u zadahu iz nje'ovih usta. Ako se !o'lo vjerovati 4akrub jedanput je ak povratio po njezinu 'olo! tijelu nakon "to je pobrkao pravi redoslijed prederavanja pijanevanja i strasti. 9vao se 6uha!!ad kao i nje'ov nesretni brat koji je pao kao rtva Abdallahove vojske. Harun al-)a"id nije bio ba" !a"tovit u davanju i!ena svoji! sinovi!a.

209
www.bosnaunited.net

Chiarissima

&ad je prin$ uo koja se slavna 'o"a na"la u nje'ovoj kui do"ao je nepozvan u hare!. (okazao se bla'onakloni! i silno eljni! da 'a Arib podui sviranju lutnje. 8o" vi"e zani!ale su 'a dakako njezine dru'e vje"tine o koji!a je ve odavno uo. No ve su 'a obavijestili i o to!e da s njo! !oe uivati sa!o ako se koristi dobro! vodi$o! za ispiranje usta. Nije ni opazio da je 4akrub ljutito izi"la iz prostorije. 4e"ko di"ui prolazio je u Aribinu za'rljaju sve rit!ove% od pola'ano'a te"ko' masmudija sve do vrto'lavo' s!arkija. Dva roba koja su izvana prilazila hodniko! zastala su i po'ledala se. +I!a! 2elike da!ije 'ovorio je na !utbi protiv robinja pjevai$a- "apne stariji pokazujui na zatvorena vrata. +(osebno protiv nje, .na bi i sve$a navela na 'rijeh. 4rebalo bi je utopiti,- Dru'i je 'ledao u vrata iza kojih su se pojaavali zvui pohote u sve bre! rit!u. +7to bih dao da sa! na !jestu 'ospodara,pro$ijedi on. +Hajde,- Stariji eunuh ob'rli 'a suutno oko ra!ena. +Da bi uivao u takvoj kakva je ona !ora" biti kalif ili nje'ov brat. No ljepota se istro"i ako nije u pratnji !orala.Arib 'otovo nije dala vre!ena 6uha!!adu da joj zahvali velikodu"ni! daro! za njezinu naklonost. 5lavo! bez obzira odjurila je u Ishakovu kuu u kojoj ju je ve ekala Sou!aja na dvori"tu. Sudei pre!a njezinu stanju nije iskapila sa!o jednu a"u. /rvenilo se zalijepilo na staklo a iz uske ko"ulje prelijevale su se njezine obline. 7!inka joj se raspadala. :!jetniki nafrizirana kosa visjela joj je u pra!enovi!a poput !okre nee"ljane vune koju poslije bojenja vje"aju uz rijeku. +I3- upita Arib. +&akav !u"kara$,- zaneseno e Sou!aja i strusi a"u vina. +4ijelo kao le'endarni junak )usta! ali i lukav kao !udra$ <uk!an.- 9urila je pred sebe i inilo se da sve vi"e tone u sa!osaaljenje. +Najprije 9irjab vi"e ne eli znati za !ene a sada !i nee uspjeti ni zavesti Dhiba al-)akkija. .starjela sa! i porunjela. 6oje je vrije!e pro"lo. 9irjab kae da !i bedra iz'ledaju kao da nosi! pan$irne hlae.Arib joj istr'ne a"u iz ruke. +Svejedno je da li se Dhib al-)akki !oe zavesti. No je li ti rekao ono "to ja hou znati3Sou!aja ju je utueno 'ledala oi!a oko kojih se raz!azala "!inka. +Dovra'a,- vikne Arib i tresne a"u na pod. 0orila se da sauva prisebnost. +7to se tono do'odilo3+Najprije sa! po!islila jo" !alo i u !oje! e" za'rljaju zaboraviti i kako se zove". .n i!a u sebi ne"to barbarski uzbudljivo.- Sou!aja ustro obri"e $rnu prljav"tinu ispod oteenih vje*a tra' boje za trepavi$e.
210
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+A tada je prozreo tvoj plan3+Nas!ijao se- prijekorno odvrati Sou!aja. +Nije ni u jedno! trenutku iz'ubio vlast nad sobo!. 8o" se ni jedan !u"kara$ nije usudio tako !e povui za nos,Arib stisne zube. +I "to si ti uinila3+)ekla sa! da pria" rune stvari o nje!u. Da vjeruje" kako te on pro'oni i kako e te kad 'a nitko ne 'leda utopiti u kanalu Sarat. (retpostavlja! da su joj dobro poznati razlozi od'ovorio je, A sun$e koje je osvjetljavalo sobu pridavalo je nje'ovi! oi!a udan ledeni sjaj pa sa! po!islila da preda !no! stoji neastivi.Arib se skljoka na divan pokraj nje pri'u"ujui psovku. Neko vrije!e obje su netre!i$e 'ledale preda se. 9ati! se Arib stane osvrtati. +5dje je 4akrub3 9ar nije htjela uti kako je pro"lo3Sou!aja ljutito puhne. +0ijesna je na tebe. 8e li istina da si joj preotela 'ospodara3Arib od!ahne ruko!. +0io je ushien "to sa! tuda robinja. (a zna" kakvi su !u"kar$i.Sou!aja je znaajno "utjela i skinula se stenjui. 4ijesna odjea ostavila joj je "iroke $rvene tra'ove ne bijeloj koi. +4reba! neko'a tko e !e uvesti k protukalifu Ibrahi!u- objasni Arib protiv volje. +Dovoljno utje$ajno' ljubavnika.(rijatelji$a ba$i na pod odjeu koja je odisala parfe!o! i znoje! i odjene udobnu ko"ulju. +4akrub ti to nee oprostiti dok je iva- pri!ijeti ona. +Ni ja ti to ne bih oprostila !abibti, !akar on proveo s tobo! sa!o jednu no. .na e se pobrinuti za to da nikad ne nastupi" pred Ibrahi!o!. Neka te vra' odnese urlala je a to je jo" bilo najljep"e "to je rekla.- Arib se di'ne. +Ah a "to se tvoje' a.ina tie- ree Sou!aja i preba$i kosu iza ovratnika. +Dhib al-)akki prezirno je pri!ijetio da e" se !orati strpjeti "to 'od s nji! nakanila. 8uer je otputovao u &urdistan.-

211
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5
)at u &urdistanu otezao se !jese$i!a. (otkraj ljeta 5ospodnje'a @F@. a.in se jo" nije vratio u 0a'dad. Arib je bila te!a dana. : hare!i!a su ene naklapale po!alo zavidno i "okirano o njezini! ljubavni! avantura!a. Na svoji! pijanka!a !ladii su sanjali o njezinoj naklonosti a oni koji su u njoj uivali hvalisali su se. .dbaeni ljubavni$i sastavljali su sjetne stihove. Sa!o prin$ 6uha!!ad nije odrao obeanje da e je predstaviti svoje! stri$u Ibrahi!u. (ribliavala se sveanost Sadak na dan zi!ske ravnodnevi$e. :nato $ioj zi!i koja je vladala ve nekoliko dana $ijeli se 'rad skupio na obalni! livada!a kako bi pratio sveanu pro$esiju na 4i'risu. Na osvijetljeni! uli$a!a i na !ostovi!a susretali su se bo'ati i siro!a"ni kr"ani i idovi !usli!ani i "tovatelji vatre od ije' je kulta i potekla ta svetkovina. I Arib je odjenula sveanu $rvenu d$ubbu koju joj je poslao jedan ljubavnik preba$ila preko nje podstavljen o'rta od fine ni"apurske vune i po!ije"ala se s narodo!. )azonoda joj je bila prijeko potrebna. S istone obale !o'la se vidjeti rijeka od 5lavno' !osta sve dolje do Donje' !osta. Na ovoj obali ivjeli su bo'ata"i pa su se sto'a vidjeli !no'i utje$ajni inovni$i sa svoji! robinja!a. :z rijeku su se skupili !u"kar$i s ta!burini!a i svirala!a. Dru'i su ih okruili pljeskali u rit!u i plesali. Na 'otovo svi! krovovi!a zapalili su vatre pa je $ijeli 0a'dad uronio u treperavo svjetlo lijepo ali i zastra"ujue. (la!eni jezi$i rastjerali su jata pti$a i njihova $rna tijela be"u!no su ih zaobilazila. Arib je iz djetinjstva poznavala taj prastari obiaj. 9atekla je sa!u sebe u nadi da e i njoj u novoj 'odini donijeti sreu i bla'oslov. +4u li se krijete,- 9anjihani fenjer u ru$i osvijetlio je divovske obrise eunuha Dauhara. Naje"e ju je pratio na njezini! noni! izlas$i!a ali Arib 'a je danas ponovno zaboravila. +5dje ste se iz'ubili dra'a !oja3 I!a! vijesti za vas. 9a"to bih inae trao za va!a kroz ovu Sodo!u i 5o!oru3- Nedaleko od njih jedan !ladi Abdallahov brati doba$ivao joj je vatrene po'lede. ;inio je to $ijelu veer pro'onei je. Dauhar pokae na nje'a i na$eri se. +6ladi !u"kar$i redo! podlijeu va"e! 'lasu. 8e li istina da on i!a arobnu !o3Arib se za!alo za'r$nula od 'lasno' s!ijeha. 'Tarab " ar !uzike, 4o je ne"to za slabokrvne !ladie i bolesnike od ljubavi !abibi. 7to i!a" za !ene3-

212
www.bosnaunited.net

Chiarissima

#unuh joj prui papir. +4o je !aloprije donio tekli.- Na svjetlu fenjera isti$ali su se u ta!i nje'ovi bijeli zubi. +.d va"e' 'ospodara.Arib z'rabi pis!o i stane na svjetlo. Abdallah je bio ljut. (isao joj je kako se ona zabavlja s nje'ovo! brao! ali ne i s oni! radi koje'a je otputovala u 0a'dad. Neka napokon nastupi pred nji! i pjeva. : nevolji je jer je nje'ov prestolonasljednik Ali al-)ida u!ro za'onetno! s!ru. .donda "ijiti 'ro!o'lasno objavljuju da je on sa! dao otrovati njihova sveto' i!a!a. Arib di'ne po'led. 4o je sasvi! !o'ue po!isli ona. No ako su te 'lasine tone i ako je Abdallah trova on to dakako nee nikada priznati. '(ko mi ne uspije ponovno osvojiti prijestolje), nastavio je njezin 'ospodar u pis!u 'izgubljen sam. Svoju sam sudbinu stavio u tvoje ruke. (ko me ne spasi, koji mi jo izlaz ostaje6 1aboravi mr$nju, najljepa moja, zaklinjem te% Ti mo$e svojega roba spasiti od smrti. &unem se da u ti darovati slobodu i o$eniti se tobom...) Slijedilo je jo" nekoliko laskavih rijei. Arib spusti pis!o. ;inilo se da !u je voda uistinu do"la do 'rla. No enidba... 4o bi ti rado po!isli ona ironino. &ao zakonita supru'a !orala bi !u biti vjerna i poslu"na a on nije zasluio ni jedno ni dru'o. 6u"kar$i 'ovore pjesniki! jeziko! kad i! je stalo da ne"to dobiju od ene. No ako je odba$e radi dru'e ene njihov ton ubrzo biva prozaian. S ti! !isli!a vratila je Dauharu pis!o. +7to planirate3- upita Dauhar. +(a do"li ste ova!o da izvr"ite Abdallahovu zapovijed.+Nje!u bi to od'ovaralo- trpko odvrati Arib. +Do"la sa! ova!o da iz Abdallahove zapovijedi izvue! korist za sebe.- (o'ledala je rijeku koja se osvijetljena tisua!a unova i pletenih a!a$a poput o'njene z!ije valjala kroz 'rad. Sa!o preko kalifa zvao se on Ibrahi! ili Abdallah !o'la je doi do a.ina. .stvari li se plan njezina 'ospodara on e joj osati dunik. Ako plan ne uspije bit e joj lako od neiskusna vladara poput Ibrahi!a ljubavni! dodvoravanje! iz!a!iti Hajdarovu 'lavu. Ako je vjerovati 'lasina!a nije i!ao vi"e pa!eti od ono'a "to !u se u svakoj pri'odi dizalo iz!e*u no'u. +0it e lako dobiti Ibrahi!a- tvrdokorno nastavi Dauhar. +(ria se da ste sviranje! lutnje oarali Harana al-)a"ida pa vas je doveo na dvor. I da vas je kupio 6uha!!ad al-A!in kad ste u !u"koj odjei plesali pred nji!. I da su vas oboji$a njeno ljubili sve do s!rti nije li tako3-

213
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+5otovo tako- zajedljivo od'ovori Arib. Iznenada je kroz njezin vuneni o'rta prodrla hladnoa. Dauhar joj je oito htio pokvariti raspoloenje. +Harun al-)a"id uzeo !e je protiv !oje volje s bodee! na 'rkljanu. A 6uha!!adu al-A!inu pokorila sa! se po nalo'u nje'ove !ajke 9ubejde kako bih 'a izlijeila od horasansko' poroka. 9a na'radu !e je poslala na "kolovanje 'lasa. Njenost je uistinu prava rije koja bi !i s ti! u vezi pala na u!,Dauhar se za'leda u nju vidljivo zaprepa"ten to! otvoreno"u. +&od onih koji o to!e priaju to zvui drukije- pro!u$a on. +6o'u si !isliti.- Arib po'leda preko ra!ena. 6ladi ju je jo" slijedio. 9naajni! po'ledo! svojih na"!inkanih oiju dala je !ladiu na znanje da se !oe nadati. Dauhar je ne"to viknuo za njo! ali ona se ve pro'urala kroz veselo !no"tvo i iz'ubila u ta!i. Slijedio ju je obeshrabreni eunuh. Svi su ekali pro$esiju. 5r!lje na obali $rno i skrovito 'ubilo se u ta!i. Arib se spustila uski! puteljko! koji je kod stupa Donje'a !osta vodio pre!a vodi. Nije !orala du'o ekati. 6ladi nije tro"io !no'o rijei. Nje'ove su ruke stale strastveno 'laditi njezino tijelo pa joj je od!ah bilo toplije. (ribliavali su se rasko"ni brodovi. Arib !alo od'urne !ladia kako bi ih bolje vidjela. (lovila sa zlatni! okovi!a bila su du'a nekoliko stotina koraka. (ra!a$ prvo'a bio je u obliku orlove 'lave. 9ati! se pojavio dru'i. (rednji dio pokazivao je obrise konja u skoku. Arib je prepoznala na nje!u lik odjeven u $rno. 0io je to Ibrahi! al-6ahdi ovjek koje'a je Abdallahova porodi$a izabrala za kalifa u!jesto nje'a. Do nje je dopirala 'lazba s donekle iskrivljeni! tonovi!a zbo' povjetar$a. Sada je na brodu razabrala i orkestar s flauta!a $i!bali!a i bubnjevi!a. .djedno! se tr'nula. (okraj kalifa stajala je jedna ena -4akrub. I'rala se prorije*eno! koso! koja !u je visjela ispod turbana i pruala !u a"u. 9ati! je nestala u !aloj kabini. Ibrahi! je po"ao za njo!. Arib je iznena*eno 'ledala prijeko u brod. . to!e ni"ta nije znala. 4akrub je oito ozbiljno !islila kad joj se zaprijetila da e sprijeiti nastup svoje suparni$e u palai. Ako joj plan ne uspije !orat e ne"to poduzeti. Nezadovoljna drala je !ladia podalje od sebe. Htio ju je ponovno uhvatiti za kosu ali ona 'a je od'urnula. +&ako se usu*ujete,- napadne 'a ona. 6ladi se tako iznenadio da se nije ni razljutio. Arib !u nije ni dala vre!ena za to. (rije ne'oli se uspio snai ona je ve nestala uz puteljak i za njo! su se sklopile 'rane. &ad je htio poi za njo! put !u je zaprijeio 'ole!i Dauharov lik koji je ulijevao strahopo"tovanje.

214
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6
(ro"li su !jese$i i ljeto je ponovno do"lo. S oblinje' 4i'risa u Harbiju nije ve tjedni!a dopuhao ni da"ak vjetra. 4urnirski tr' u istono! dijelu vojne etvrti bio je u'lavno! prazan. I danas se sa!o nekoliko 'ledatelja s!jestilo na neudobni! klupa!a tribina. :nato rani! jutarnji! sati!a ispod platnenih jedara bilo je nesnosno vrue. Sali! kalifov vinski drubenik 'urnuo je jo" !alo ha"i"a !edu zube i uzdahnuo osjetiv"i kako se opu"ta. +8este li vidjeli nje'ove oi3- "apne du'okosi !ladi nje'ov ljubavnik. S a"o! u ru$i pokae dolje na du'i oval. +.n i!a urokljive oi kae! va!,8ahai su odavno zatjerali svoje is$rpljene ivotinje na rub arene. 8edan je pro!ijenio svoju sudru, natopljenu znoje! za novu tuniku. ;inilo se da su sa!o a.in i plavokosi !u"kara$ bili od!oreni. +A sada pokaite "to znate 1olfra!e von Aue,- uzvikne Hajdar u areni. 9austavio je konja. +Da niste !oda zaboravili jahati u 'odina!a u koji!a ste uporno kao jara$ ustrajali na svojoj staroj vjeri3- (o!aknuo je 'lavu ispod lukoviaste ka$i'e i prito! !u je zve$nuo "titnik za vrat od iano' pletiva. Areno! se protezala da"ana pre'rada ukra"ena $rno-zeleni! vrp$a!a. Na pola puta bila je postavljena !eta a iza obojene drvene ploe stajao je "titono"a koji je biljeio rezultate. 1olfra! je z'rabio uzde svoje'a ne!irno' vran$a. +Ako ne po'odi! u $rno darovat u va! svoje' konja,- (odbo je konja i uivao u snazi iznenadno' starta koja 'a je drala u sedlu. &ad je vrana$ si'urno od'alopirao do sredine staze pustio je uzde. Di'nuo je luk i strijelu i nje'ovo je tijelo popri!ilo rita! skokova u 'alopu. Nje'ova se ruka sklopila oko 'latka drveno' dr"ka. .kolina se iz'ubila ispred nje'ovih oiju koje su bile us!jerene sa!o na !etu - na vi"ebojni birjas. 9viduui je odapeo strijelu. Strijela je zaparala zrako! i zabila se u !etu. '2alla!i%) uo je kako je "titono"a uzviknuo kad je ponovno uhvatio uzde. +4ono u $rno,- S tribina su odzvanjali pokli$i odobravanja. 1olfra! okrene konja i odja"e kasajui pre!a poetnoj toki. 4unika !u se zalijepila na tijelo. (.in !u prui ruku. +6o'ao sa! si !isliti da ne biste lakou!no riskirali konja. Do*ite hitno !i je potrebna kupka.-

215
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Hipodro! je i!ao vlastito kupali"te u ka!enoj utrobi. .ndje dolje bilo je u'odno prohladno i !u"kar$i su s olak"anje! odba$ili konate prsluke i ostalu odjeu. +Iznenadio sa! se kad sa! dobio va"u obavijest- pri!ijeti 1olfra! dok su robovi polijevali vodo! njihova preznojena tijela. +Nisa! vas oekivao tako brzo. (ro"le 'odine ostali ste do kasno' ljeta u &urdistanu.(.in !ahne robovi!a i oni se udalji"e. +;uo sa! da ste i!ali sukob s Aribree on i uz!e te"ku bakrenu kutljau i izlije vodu na svoju $rnu kosu. 1olfra! je istrljao ruke i ra!ena rukavi$o! od kostrijeti. 0ez rijei se isprao i pustio da !u voda tee po koi. +(a ne bi se ba" !o'lo tako rei- od'ovori napokon. Nije !u uspjelo potisnuti ton ispunjen !rnjo!. +9a$ijelo je otkrila da je !otri!o jer !i je poslala jednu robinju. Najvjerojatnije sa! u njezinu za'rljaju trebao odati "to eli! od nje. I!a dovoljno 'lupana koji u ensko! krilu iz'ube razu!.- (rouavajui 'a po'ledo! 1olfra! nastavi% +(itala je za vas.(.in nasapuna svoja ta!na dlakava prsa. :sne ispod nje'ovih brkova nisu ni"ta odavale. +Arib nije stalo do !oi kako ste !e vi htjeli uvjeriti- o"tro ree 1olfra! otresajui vodu sa sebe pa zaba$i !okru kosu na zatiljak. +4o je !no'o jae od 'ladi za !oi. 4o je !rnja. I vi znate za"to,(.in !u je htio dodati kutljau ali 1olfra! !u je izbije iz ruke. 4e"ki bakar zazveao je kad je pao !a !ra!orne ploi$e. +;uo sa! kako ste o njoj 'ovorili Harunu al-)a"idu- pri!ijeti =ranak s reski! prizvuko!. +: ono doba bio sa! previ"e iznena*en da bih rea'irao ali sjea! se da ste spo!injali nekakvu nonu !oru. 7to !i pre"uujete3Hajdar je zurio u kutljau koja se jo" nekoliko puta zanjihala prije ne'oli se zaustavila. +Ni"ta- od'ovori on napokon. 7to 'od je bilo on to vjerojatno nije htio dobrovoljno otkriti. No 1olfra! je dotad uspio svako'a navesti da pro'ovori pa i prijatelja. 4rebao je sa!o biti strpljiv. I i!ati pravo sredstvo prisile. +No Arib je pa!etna i zbo' to'a je opasna- pri!ijeti 1olfra!. +(obrinut u se da ona dozna za va" povratak. (oznaje! je- ree on bolno se nas!ije"iv"i. +7to 'od planirala !orat e djelovati.(.in sle'ne ra!eni!a. +;inite ono "to s!atrate ispravni!.- No oi su !u se uzne!irile a !i"ii nje'ova ilavo' tijela podrhtavali. 1olfra! se o!ota runiko! oko bokova. +4o i hou Hajdare- istakne on. +Hou.- .n se okrene da ode.

216
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(.in 'a nije pozvao da se vrati. 4ek kad je 1olfra! sti'ao do sa!ih vrata u prostoriju za od!or Hajdar 'a iznenada upita% +A "to ona zapravo sada radi31olfra! zastane. : Hajdarovu 'lasu osjeala se nekakva zabrinutost koju je bilo te"ko objasniti. +6oj je ovjek prati to sa! ve rekao. .ti"la je u 6adinat as-Sa-la!- od'ovori jetko. +.na je kurva "to bi ondje dru'o radila3* * * Iz!e*u labirinta uskih ulii$a Harbije i 'rada sa!ih palaa 6adinata asSala!a - 5rada !ira - prolazio je "iroki kanal koji je povezivao #ufrat i 4i'ris. Iako je zbo' vruine vodostaj ve pao vodo! su jurili la'ani !arakati8 zastra"ujui brzi ratni brodii. 6o'li su !anevrirati i u plitki! !ovarni! voda!a - strelovito i 'otovo be"u!no. 8uno od kanala uzdizali su se kruni bede!i 'rada palaa poput barijere u boji pijeska usred 0a'dada. )atni$i u ta!ni! vojniki! kaputi!a straarili su na vrati!a s dru'e strane opkopa. Iznad zupastih kruni"ta vijorile su se abasidske zastave. Dok su se 1olfra! i a.in kupali u ha!a!u na turnirsko! tr'u u 'rad palaa u"la je sa sjeveroistoka jedna pokrivena ena. Nas!ije"ila se straari!a pa su joj otvorili jedno krilo te"kih Horasanskih eljeznih vrata. 8edan od njih poslao joj je krio!i$e poljuba$. 0ilo je i bez d$avaza lak"e ui ne'o "to sa! oekivala po!islila je Arib kad je s dru'e strane vrata izi"la iz sjene. 4o e se pokazati korisni! kad Abdallahovi! ljudi!a pribavi dozvolu za ulazak. Dok je hodala ravno po poploenoj $esti neupadljivo je pro!atrala sve oko sebe. Sa!o su !alobrojni prozori probijali zidove na utvrdi desno i lijevo a re"etke su sprjeavale po'led u unutra"njost. )a!pe za konjanike vodile su 'ore na bede!e na koji!a su se iz!e*u zuba$a na kruni"tu !o'li vidjeti vojni$i turske 'arde. Staje te skladi"ta i oruarni$e "uurili su se ispod njih u !e*uprostore. Arib je pro"la kroz skupinu vojnih nasta!bi i upravnih z'rada na "irokoj Horasanskoj $esti. Sti'la je do prinevih kua koje su bile s!je"tene iza njih. 4u se !o'la snai jer je i 6uha!!ad ivio u jednoj od njih. No danas nije obratila pozornost na z'radu s bo'ato ukra"eni! ulazo! ve je po"la ravno u kalifovu palau. : sjeni 'ole!e zelene kupole na trenutak je zastala ispod zidno' friza s $itati!a iz &urana. 8o" je sve bilo !irno na sun$e! obasjano! prostoru ispred palae sa!o je nekoliko robinja raz!jenjivalo novosti. Straari u $rno! polu'lasno su raz'ovarali. Nekoliko koraka od nje na lijevoj strani bila su 9latna vrata - ulaz u kalifovu palau. : njoj je ku$alo sr$e !oi koja se protezala od Afrike do daleke Indije.
217
www.bosnaunited.net

Chiarissima

No Arib nije ni po'ledala eljezna vrata sa zlatni! okovi!a ne'o je u"la u 2eliku da!iju. 2jerni$i su se ve poeli razilaziti. Neki pisari uali su u arapa!a na prostirka!a i raz!jenjivali novosti. Ispod minbera, propovjedaoni$e od rezbarene ebanovine protukalif je jo" pri!ao za!olbe. 2e izdaleka !o'ao se raspoznati 9!ajev krupni lik. Nakon sinonje pijanke Ibrahi! je vidljivo neispavan vodio jutarnju !olitvu. Da!ija je bila 'otovo prazna kad se sa svojo! tjelesno! 'ardo! napokon uputio pre!a izlazu. &roz drvene re"etke na vrati!a jutarnje svjetlo upadalo !u je u oi. Sto'a je razaznao sa!o obrise vitka lika koji !u je stao na put. +Ako i!a" za!olbu do*i ponovno sutra eno,- nestrpljivo joj se obrati kalif. &rio!i$e je zijevnuo iza ruke nakiene prstenje!. 9ati! je na ra!ena preba$io burdu, vladarski o'rta i htio !i!o nje poi pre!a izlazu. Arib di'ne ta!ni zar s kose i li$a. 5ardisti se nehoti$e priblie jedan dru'o! a jedan je zadivljeno po'leda i 'lasno uzdahne. : njezinoj je kosi blistao dijade! optoen rubini!a. Dra'ulji u obliku kaplji$a pokrivali su joj elo 'otovo do polukrune linije obrva. 2je*e je ku!l produio daleko izvan onih kutova. :sne su joj bile pre!azane ta!no$rveni! rue!. +.vakva i u ovakvoj odjei u da!iji,- ree rusafski i!a! pribliiv"i i! se. Inae 'a se nije vi*alo u kalifovoj pratnji. Htio je pozvati da!ijske slu'e da izba$e !ladu enu ali Ibrahi! ih zadri ruko!. +&ako si u"la ova!o3- upita je iznena*eno. +9apovjedio sa!...Arib !u pri*e okruena !iriso! skupih "iraskih rua. +Ne dri! !no'o do zapovijedi ako ne"to hou- ree ona duboki! puni! 'laso!. +2e sa! te uo prije !no'o 'odina. .donda si se proslavila kao nijedna dru'a kajna.) &alifov ton vi"e nije bio tako odbojan. .d!jeravao ju je duboko usa*eni! oi!a. 7iroka nosa na ko"ato! li$u vi"e je nalikovao na devu ne'o na z!aja. +Svi priaju o tvoji! pjes!a!a. I!a ih navodno vi"e od stotinu.+Ne bih htjela da se o nji!a sa!o pria ne'o da se i pi"e- od'ovori Arib. +Svoje' uitelja Ishaka al-6ausilija odavno sa! zadovoljila ali nisa! i vas 'ospodaru. :spavala sa! tri kalifa pjevajui i! - !anas!i, na nain z!ije bakari, na nain bika u svi! stilovi!a udnje. 9ar ba" vas ne zani!a "to ih je na!a!ilo u !oj krevet3Ibrahi! se nas!ije s odobravanje!. +4voja je ljepota slavna kao i tvoj vje"ti jezik. Ne kae se uzalud da su pjevai$e sotonin stije'. (ria se da si Abu Nuvasa pobijedila u pjevako! nad!etanju.-

218
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Aribine su usne zadrhtale. +0ila je to i'ra za !alu dje$u. ,akam rast, !elodija !u"kosti slabija je od bajatija, !elodije enskosti - na boji"ni$i vrsta !elodija kao i u ljubavi..n se ponovno nas!ije ali se sada uzne!irio. Nje'ove su oi prelazile preko nje hitro poput lasi$e. +&au da se razu!ije" i u jednu i u dru'u.+5lazba ili ljubav - zna! se sluiti svoji! instru!ento! a i !u"ki!od'ovori ona dvos!isleno. (ri"la !u je !alo blie pa joj je sunana zraka koja je prodirala izvana blistavilo! istaknula pleteni$e na sljepooi$a!a. +.snovna !elodija uvijek je jednostavna. :!jetnost se sastoji u to!e da !elodiju "to !a"tovitije ukrasite a potpuno je svejedno da li na klasian arapski nain ili osjeajno perzijski jer na kraju je uvijek tarab " opijenost ushit.8edno! se !u"kar$u ot!e uzvik. Ibrahi! se za'ledao u nju kao da je stvorenje mdeka Haruta i 6aruta koji su ljude uili vradbina!a opre!ljeno svi! arobni! sredstvi!a za kvarenje !u"kara$a. Ada!ova jabui$a poskakivala !u je na dlakavu vratu kad ju je upitao% +A ti si svladala sve te ukrase3Arib se nas!ije"i i bez rijei polako spusti zar na pod. Ispod nje'a nosila je odjeu robinje pjevai$e% $rno-zlatni prsluk ste'nut vezi$a!a ispod 'olih dojki. 4rbuh joj je bio 'ol. .ko vrata je i!ala o'rli$u od ada oko bokova re!en od ba'dadsko' brokata a ispod nje'a suknju od $rne svile kroz koju se se nazirale njezine no'e i zlatne narukvi$e oko 'lenjeva. 6u"kar$i su ostali bez rijei. ;ak se i i!a! za'ledao u njezinu kou koja je blistala pre!da je svjetlo bilo slabo. +Dobit e" to "to eli"- dahne Ibrahi!. +Do*i u !oju palau i pokai svoje u!ijee,- .n oblie !esnate usne ispod 'ustih brkova. 7to 'od se inae 'ovorilo o 9!aju nije se !o'lo rei da je te"ko shvaao.

219
www.bosnaunited.net

Chiarissima

7
Arib je odahnula kad je izi"la iz 'rada palaa. (rodorni !iris parfe!a galija, koji je rabio Ibrahi! ispunjavao je $ijelu da!iju. (onovno je osjetila da je netko !otri. Sto'a je odabrala zaobilazni put kroz trni$e &arha kako bi neopazi$e kroz labirint kanala do"la na obalu i prona"la brodi. Natkrivena trni$a na kojoj su se prodavale !irodije bila je !rana i doi!ala se jo" uo! zbo' vrea s klinii!a $i!eto! i jarkouti! "afrano! izloenih ispred duana. Arib je uvukla ruku u ko"aru s 'ro*i$a!a i po'ledala oko sebe. 4u ulii$u oivljavale su 'otovo sa!o ene. 2eina ih je vukla dje$u na ruka!a. Nekakav opsjenar vabio je kup$e razvueni! zovo!. Na sklopivo! "tandu izloio je hole u razni! veliina!a ptije kande i alraune kao talis!ane. Na u'lu se jedan iz!odeni stara$ $jenkao za opiju! - dodu"e nje'ove staklaste oi pokazivale su da je ne!ali dio te robe nestajao iz!e*u nje'ovih krnjih zubi. &ao ni dotad Arib nije !o'la raspoznati svoje'a pro'onitelja. 2idjela je sa!o turske vojnike koji su kao uvijek stajali 'otovo na svako! u'lu. : nepre'ledno! !no"tvu osjeala se si'urnijo!. (ri!a!ljivi !irisi iz prodavaoni$a 'otovih jela podsjetili su je na to da ve sati!a nije ni"ta okusila. Ne raz!i"ljajui !no'o u"la je u jednu. 9apahnuo ju je o!a!ljujui !iris !esa !irodija i di!a vatre iz 'ole!ih "tednjaka. Salata tabule! s !iriso! !etvi$e pikantni kebab i svjea riba ekali su kup$e. : pozadini su okretali raanj. : udubina!a u zidu iznad eravi$e drali su 'linene lon$e da sauvaju toplinu dok njihovi vlasni$i ne do*u po njih. )obovi su izvikivali nazive 'otovih jela. Arib je naruila !amida piletinu i s veselje! udahnula kiselkasti !iris su!aka i nara. 9asluila je taj !ali uitak. Dok je jela zapazila je !r"ava !u"kar$a koji ju je neprestan$e pro!atrao. Ne"to na nje!u pobudilo joj je pozornost. S !uko! je poku"avala jesti ispod zara jer nije bila naviknuta na nj. 9a svaki zalo'aj !orala je dii tkaninu i prito! je zaprljati !asni! prsti!a. .dluno je uzela svoje jelo i pri"la !u"kar$u. +9a"to !e uhodi"3- upita 'a o"tro. &ako je i oekivala !o!ak je napravio neduno li$e. Di'nuo je a"u .ukke, i ona osjeti !iris !o"usa i ruine vodi$e. Arib je htjela privrstiti koprenu na prsluk ali ne"to je zapelo. (onovno je proklela injeni$u "to se nije naviknula na taj odjevni pred!et. &ad je ve po!islila da je napipala traenu nara!eni$u neznana$ je iznenada spustio a"u na pod.

220
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je skoila. Hladno ljepljivo slatko pie razlilo se na ze!ljano! podu i po brokatni! papua!a koje joj je tek juer darovao 6uha!!ad. +0udalo "to ne pazi",(osjetitelji su zazvidali i skupili se oko njih. 6u"kara$ je pozorno pro!atrao njezino nepokriveno li$e. Nije ni poku"avao di'nuti svoju a"u. Arib je iznenada shvatila da ju je sa!o sto'a i ba$io. .djedno! je osjetila da je stjerana u "kripa$ kao prije !no'o 'odina u kurdsko! 'orju. Drhtavi! ruka!a skupila je veo i zubi!a 'a pridravala ispred li$a. &ad je ponovno di'nula 'lavu ovjek je nestao. : Ishakovoj kui Arib se presvukla u jednostavnu lanenu ko"ulju. .d!jerila je polivenu obuu i predala je pralji. Ako se ne bude !o'la spasiti po!islila je neka je djevojka zadri. (osrei li joj se !oi e papue prodati neko! biv"e! ljubavniku svoje 'ospodari$e koji e ih dobro platiti. <jutita i uzne!irena "to je nasjela na takvu jeftinu lukav"tinu Arib je oti"la u vrt u koje! je bila latrina. 4u je nitko nije o!etao. Naslonila se na 'redu i stala ruko! bubnjati u brzo! rit!u dok je obavljala nudu. Nehoti$e je pre"la na pjes!i$u koju je juer napisala. 4iho ju je zapjevala i opazila da rita! nije besprijekoran. Na!r"tila se raz!i"ljajui pa u !isli!a pro!ijenila tekst i ponovno zabubnjala. 8o" nije bila zadovoljna pa je ljutito tresnula "ako! po 'redi. Danas su je doista napustili svi dobri an*eli, +Arib3- javi se netko izvana. :pla"eno se tr'nula a zati! odahnula. 4aridovi uhode !o'li su je slijediti na uli$i ali bilo je !alo vjerojatno da bi na"li put do latrine Ishakove kue. Di'nuv"i ka!iz za'rabila je lijevo! ruko! vodu da se opere. +Dolazi!.2e se s!railo a iznad nje sablasno su se njihali vrhovi pal!i. 2ani ju je ekao Dauhar i predao joj pis!o. +Donio 'a je jedan djeak. .d Dhiba al)akkija.Arib 'a brzo uz!e i proita% 0valevrijednoj (rib koja je medu bludnicama kao sunce medu zvijezdama. (ko vam istoa 2ae asti znai samo upola toliko koliko istoa 2ae obue, mogli biste biti nadasve dojmljiva $ena. ,oj u!oda ka$e da ste stajali ispred /bra!ima odjevena kao kurva i kraljevskog dr$anja. *o ne piem 2am da 2am laskam, ve da 2as o neem obavijestim.

221
www.bosnaunited.net

Chiarissima

,oj prijatelj i domain, a.in 0ajdar, vratio se iz &urdistana neozlijeen. 4udui da 2as $ivo zanima njegova sudbina, mo$ete mi mirne due ponovno slati robinje " ako ne mo$ete skupiti !rabrost i sami doi. 1nate gdje me mo$ete nai. <ei u 2am pred noge, barem onda kada me vino obori na tlo. D!ib al"Rakki Arib ljutito rastr'a pis!o razba$a ko!adie na pod i stane 'aziti po nji!a. 9ati! za!i"ljeno zaba$i 'lavu. 9nai ono je bio nje'ov ovjek u prodavaoni$i 'otovih jela. 9a"to bi se inae Dhib al-)akki ru'ao njezinoj obui3 No kako je !o'ao znati da nije naviknuta nositi veo3 0ilo joj je neu'odno kako ju je prozreo taj !u"kara$. 0udui da je pisao o ajinovu povratku inilo se da !u je poznato koliko 'a ona !rzi. 9a$ijelo se osjeao vrlo si'urni! kad je pisao tako otvoreno. +(o"alji Dhibu al-)akkiju ovaj od'ovor- obrati se Dauharu +da !oe doi ako se usudi na !oj nastup pred kalifo!. Ne ekaj, (ozovi !oje naoruane robove. Neka !u oni odnesu od'ovor. S batina!a,Aribin bijes jo" se nije sti"ao kad je oti"la k Ishaku u ivan i ba$ila se na divan. Iz ras$vjetano' jas!ina u 'lineni! $vjetnja$i!a "irio se za!a!an !iris. 2ladala je nesnosna sparina koje su se ljeti u 0a'dadu tako bojali. Arib je bila sretna zbo' svjeine koju je davao zvjezdasti vodoskok. Ishak ju je pozdravio sa s!ije"ko! i natoio joj vina. Nje'ovoj kratko podrezanoj bradi kakvu je nosio u posljednje vrije!e s!jeli su pristupiti sa!o najbolji brijai u 'radu. &osu je i dalje bojio ali se jo" e"ljao po najnovijoj !odi. Danas je i!ao na sebi $rvenu ka!u i "iroke sar!atske hlae zavezane 'ore do koljena. Aribin bijes se sti"ao. (ri!ijetila je s!iju$kajui se da nje'ova sklonost pre!a kriavi! boja!a nije ni u starosti popustila. +4i si svoju sudbinu ponovno okrenula u svoju korist- ree ravi s odobravanje!. +4vojoj slavi nije na"kodio ni 'ubitak Abdallahove naklonosti. Naprotiv. : $ijelo! 'radu 'ovori se o tebi - "to nosi" 'dje nastupa" i ko'a poslije to'a pu"ta" u svoj krevet. 4o !i donosi na tu$ete djevojaka kako bih iz njih stvorio dru'u Arib..lovno nebo na'ovje"ivalo je skoro nevrije!e. Arib je potajno pose'nula za 4eodorini! stakleni! a!uleto! koji joj je visio oko vrata. &ad 'od se pribliavala oluja osjeala je nela'odu i ostajala najradije u za"titi kue. +6orala sa! se sjetiti djetinjstva- ree izbje'avajui od'ovor kad joj je Ishak pruio vino. +Na"a kuhari$a (arvane uvijek je 'ovorila je da e !e po'oditi !unja ako pjeva! dok 'r!i. 5otovo sa! to zaboravila ali sjeti! se to'a kad je ovakvo vrije!e.- Ishak je nije vi"e ispitivao. +Abdallah !e je poslao
222
www.bosnaunited.net

Chiarissima

u 0a'dad- ipak !u je priznala protiv volje. +6ora! izvr"iti nje'ovu zapovijed.+&akvu zapovijed3Arib je oklijevala. Nije jo" ni sa ki!e osi! s Dauharo! raz'ovarala o to!e jer je 'ospodareva zapovijed bila nadasve poniavajua. +.n eli vratiti svoje prijestolje- napokon !u je objasnila. +4reba! zavesti Ibrahi!a. &ada se s nji! povue! treba! nje'ovi! pro'onitelji!a otvoriti vrata palae i tako i! o!o'uiti da i! padne u ruke.- 9a"utjela je kao da e se za'u"iti na olovno! zraku. +.n eli sprijeiti novi 'ra*anski rat.- )avi sjedne do nje. +Shvaa!.+Ne ne shvaa",- ot!e se Arib. Di'nula se i stala na stubi"te koje je vodilo dolje na dvori"te. +Nadala sa! da u 'a !oi voljeti.+Nadala si se ali 'a nisi zavoljela- razborito ustanovi Ishak. +(ostupa sa !no! kao s kurvo!,- od'ovori ona o"tro. +Sve te 'odine 'otovo sa! zaboravila tko sa! a sada...Nekoliko djevojaka koje su u sjeni svirale lutnju na hasuri po'ledavalo je pre!a slavnoj pjevai$i. Arib se okrene pre!a Ishaku i le*i!a se nasloni na o'radu. +Izvr"it u tu zapovijed- ree odluno. Htjela se udaljiti ali Ishak se iznenada di'ne i od'urne je u stranu. Djevojke na dvori"tu prekinule su svirku i poele uzbu*eno "aptati. :"li su Aribini naoruani robovi koje je bila poslala Dhibu al-)akkiju. Iz'ledali su 'rozno. #tiopljanin je zaradio kosu otvorenu ranu na obrazu i drao je na njoj runik uprljan krvlju. (odstavljeni konati oklopi ;erkeza visjeli su u krpa!a a jedan je od robova i "epao. ',al;un%) opsuje Arib i tresne a"u na pod. 9latnouto vino prolilo se po ploi$a!a. )obinje su se zapanjeno za'ledale u svoj uzor. +Neka vas pre'leda lijenik- Ishak rezi'nirano uputi robove. +6oete se posluiti ha!a!o!.#unusi su nestali na dru'oj strani dvori"ta na koje! su se sjene postupno produavale. +9apovijed 'lasi% zavesti Ibrahi!a- pro$ijedi Arib. +No iskoristit u tu pri'odu da oara! i to' stran$a i! zavr"i! s kalifo!. A poslije to'a Dhib al-)akki nee !i vi"e nikada po!rsiti raune,+<juti" se zato "to je on jedini !u"kara$ u 0a'dadu koji ti se ne divi nije li tako3- Ishakova sirova usta razvukla su se u os!ijeh. Arib je zaustila da !u srdito od'ovori ali on je ozbiljni! 'laso! ree% +(ro!ijenila si se.- Natjerao ju je da sjedne i spustio se pokraj nje. +7to ti je3- upita. +.tkako si se vratila u 0a'dad hrli" 'lavo! bez obzira na slavlja i u veze kao da eli" ne"to zaboraviti.
223
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(ria se da si svoje'a 'ospodara prevarila ovdje u 'radu 'otovo sa svaki! ple!eniti! Horasan$e!. Abdallahov brat ti je ropski podloan. Nje'ovi sinovi ne !o'u bez tebe a "u"ka se da si ih uputila u ljubavne tajne.+.ni su raz!aeni deki ali dobri su za zabavu- pri!ijeti Arib pod$jenjivaki. +4ko zna !oda e jedno'a dana jedan od njih postati kalif.+Sa!o onaj tko ne!a razu!a 'radit e svoju slavu sa!o na !u"koj pohotine!ilosrdno ree Ishak. +Abdallahovu naklonost ve si iz'ubila zbo' jedne !lade. 7to !isli" kako du'o !oe" ovako nastaviti ivjeti3 8o" pet 'odina3 Seda!3Arib je uporno "utjela ali je ruka!a vrsto obuhvatila a"u. Ishak jo" nikada nije s njo! tako raz'ovarao. +A kako e" to du'o jo" !oi izdrati3- nastavi on. +4renutak zanosa a zati! si osa!ljenija ne'o prije. :sreuje li te to3Arib je brzo pila. +>ivot ini podno"ljivi! sa!o na!irisani !u"karev dah i nje'ov kruti or'an,+4i pjeva" da zavede" !u"kar$e- ree on proistiv"i 'rlo +a prije si zavodila da s!ije" pjevati. 4voj 'las i!a ara zato "to se ne pretvara". 4i zna" dirnuti ovjeka u du"u.+6u"kar$i ele da i! se pokrene sa!o jedno a to je njihovo spolovilo,- ree Arib i 'orko se nas!ije. 9ati! prkosno zaba$i 'lavu. +Sjeti se "to si !e uio% kajna je su"to zavo*enje. .na oarava sva osjetila ne sa!o uho.- Arib zastane a zati! tiho nastavi% +9avo*enje ne!a du"u.+A "to ako ipak i!a3- neu!oljivo upita Ishak. +Stvara" si neprijatelje Arib. .tkako te je Ibrahi! pozvao 4akrub vi"e nije pro'ovorila ni rijei ni s nji! ni sa !no!. Ispred !oje kue skupljaju se !o!$i koji!a si se s!ilovala. A oni se dra'a !oja ne doi!aju !iroljubivo.Htio ju je za'rliti ali ona !u !rzovoljno od!akne ruku. +6o'u ti kupiti naoruanih eunuha koliko 'od !oe". 6uha!!ad !i velikodu"no plaa za svaku no.+8ako si povrije*ena zar ne3Htjela je iskapiti ostatak vina ali joj Ishak oduz!e a"u. +Stvara" si neprijatelje- upozori je. +Ne zna! kako se rje"ava" tih !ladia ali tvoj jezik !oe biti o"tar kao ratniki bode. 4ebi je do nekakve osvete ali osveta po svaku $ijenu !oe se us!jeriti i protiv tebe.Arib nije od'ovorila ni"a ali usne su joj drhtale. +Sjeti se djevojke koja je neko do"la k 9ubejdi- ree ona napokon 'otovo "apui. +Djevojke koja bi se tr'nula na svaki dodir koja bi se ukoila od straha kad bi je !u"kara$ po'ledao. 4rebala sa! se ubiti ali ne"to !e je dralo na ivotu.- 5las joj je zatajio. +0ila je
224
www.bosnaunited.net

Chiarissima

to po!isao na osvetu osvetu !u"kar$u koji !i je to uinio pa i kad bih ti!e uni"tila sa!u sebe,(ala je no a ti"inu je re!etio sa!o "u! vodoskoka. +Ne !oe!o birati sudbinu- ree Ishak nakon neko' vre!ena. 0io je dovoljno pa!etan da je ne dotie. +No !oe!o odluiti kako e!o ivjeti s njo!. 4i si sa!a uinila od sebe ono "to jesi.Arib je poku"ala suspre'nuti suze ali nije uspjela. Ishak ju je privukao k sebi i ona !u se rasplakala na ra!enu. +:ni"tava! si du"u- "apne ona 'u"ei se u suza!a. +9na! ali ne !o'u biti drukija.- 5revito se uhvatila za nje'a poput iz'ubljena djeteta. Nije 'ovorio ni"ta sa!o ju je vrsto drao sve dok joj suze nisu presu"ile. +6oda vi"e i ne!a! "to uni"titi- izusti Arib nakon neko' vre!ena. .slobodila se pa ispod visee svjetiljke hladno' sjaja izi"la u ta!u. +6oja je du"a u!rla one noi kad !e je Harun al-)a"id obe"astio.-

225
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8
0ilo je to potkraj @FG. 'odine poslije &rista no 1olfra!u to nije 'otovo ni"ta znailo. Nesnosna vruina nije ve tjedni!a napu"tala 0a'dad. 6ovare pokraj 4i'risa isu"ile se se poput is$ije*ene spuve ali eljeno nevrije!e trebalo je jo" ekati. :putio se u harbijski ha!a! neposredno iza istoi!ene da!ije u vojnikoj etvrti. &ada je jednostavna z'rada od erpia bila otvorena za ene na njezinu su se krovu skupljali !ladi nova$i kako bi kroz svjetlarnike uhvatili po'led u unutra"njost ha!a!a. No sada je krov bio prazan kao po!eten - bio je to sat za !u"kar$e. 1olfra! je u =aikovoj pratnji u"ao u kupali"te i na ulazu doba$io sluzi !a. :nato krupno! tijelu ovjek je spretno uhvatio oruje i s!jestio 'a !edu ostale !aeve koji su pokraj nje'ova satira, ekali svoje vlasnike. Svaki je posjetitelj znao da za bak"i" !oe svoje stvari ostaviti u si'urni! ruka!a. 1olfra! se osvrtao po prostoriji za od!or ispod kupole. Na povi"eno! podiju sjedili su posjetitelji i pili aj. (jina ni'dje nije !o'ao vidjeti. Ili jo" nije do"ao ili je ve bio u parnoj kupelji. 1olfra! i =aik popeli su se stuba!a slijeva i odloili odjeu na tape$irano! su..u. =ranak je osjetio na sebi po'led jedno' veterana. (okraj dru'ih veterana predanih uza zid jedan je ko"ati ovjeuljak po'ledo! pratio !u"kar$e koji su ulazili i izlazili. 1olfra! se podru'ljivo nas!ijao. (osljednjih je 'odina horasanski porok uzeo !aha. 4o nije bilo udno jer su u najnovije vrije!e !u"kar$i jedva vi*ali ene. Ili je to bilo sto'a "to danas vi"e nitko nije !orao zbo' straha od kazne pori$ati tu strast3 (ose'nuo je za runiko! i o!otao se oko bokova. +;aj sajidi6) upita slu'a koji je u ibriku raznosio tek skuhani aj. 0a" kad je 1olfra! htio sjesti panju !u privuko"e tri !ladia na podiju s dru'e strane. 8edan je bio $rn a dru'a dvoji$a sudei po svijetloj kosi najvjerojatnije 5r$i ili ;erkezi. 9bo' svoje' podrijetla bili su za$ijelo robovi no bilo je vrlo neobino "to su kao takvi u"li u javno kupali"te. Spustili su se stuba!a i uputili pre!a parnoj kupelji. 1olfra! je oprezno stao uz kli!avu o'radu i pozorno ih pro!atrao.

226
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Njihova !i"iava tijela odavala su da su oni eunusi u vojnoj slubi. .djedno! se sjetio% oni pripadaju Arib. 4e je ljude nedavno poslala k nje!u. Iako je tada bilo ve prilino !rano sada ih je ipak prepoznao. +;aj3- ponovi slu'a. 1olfra! je od!ahnuo ruko! i dao =aiku znak da eka. 9ati! je na odre*enoj udaljenosti po"ao za eunusi!a. (otrao je krivudavi! hodniko! koji je vodio u parnu kupelj stao na posljednje! zavoju i oslu"nuo. Ne"to je zveknulo - eljezo. : jedno! skoku na"ao se usred prostorije. Slijeva je od!aknuo zavjesu pre!a kupelji!a ali osi! dvoji$e polu'olih stara$a koji su !u se pohotno za$erekali nije vidio niko'a. Iza nje'a odjeknuo je pri'u"en krik. 1olfra! se vratio u nekoliko koraka i na'lo otvorio vrata koja su vodila desno u parnu kupelj. 2rua je para prosukljala pre!a nje!u i prilijepila !u se na 'olu kou. Svjetlo sa stropnih okana$a 'otovo nije prodiralo kroz bjelinu !a'le. )azabrao je nejasne obrise. #unusi sinulo !u je. Na klupi je sjedio jo" jedan etvrti !u"kara$. Ne"to je bljesnulo. Slutnja 'a nije prevarila% Aribini ljudi nosili su bodee. 1olfra! skoi na najblie'a svinuto! podlakti$o! obuhvati 'a oko vrata i napne !i"ie. /rna koa ispod nje'ovih ruku bila je vrua i vlana. #unuh se 'revito borio da se oslobodi stiska ali !u 1olfra! nije to o!o'uio pre!da je eunuh bio vi"i od nje'a. 9a nekoliko trenutaka tijelo je u nje'ovi! ruka!a klonulo. 0ode je zve$nuo kad je pao na vlaan !ra!orni pod. 1olfra! spusti onesvije"teno' ovjeka na pod i di'ne oruje. 4ek su tada dru'a dru'a dva eunuha postala svjesna opasnosti. 8edan se okrenuo pre!a nje!u a dru'i pri"ao ovjeku u pari. (lavokosi eunuh di'ne ruku da udari 1olfra!a po vratu ali on izbje'ne udara$ ele'antno! kretnjo!. (otoii krvi tekli su po bijeli! i $rni! ploi$a!a i 1olfra!u je prijetila opasnost da se na nji!a ne posklizne. (onovno je uspostavio ravnoteu i udario protivnika "ako! po li$u. No eunuh je bio ili zavidno otporan ili 'a 1olfra! nije pre$izno po'odio jer ;erkez se nije ni po!aknuo ali je ponovno za!ahnuo bodee!. 1olfra! je osjetio kako !u je o"tri$o! zarezao kou koso preko prsa. Sr$e !u je divlje ku$alo a bode za!alo prerezao 'rlo. ;erkez se spre!ao za jo" jedan ubod. 1olfra! se sa'nuo i izbje'ao nalet vrsto !u obuhvatio vlano tijelo i zabio !u nje'ov bode u jetru. .sjetio je na ru$i buji$u tople krvi. #unuh je hroptao i 1olfra! !u na'lo zakrene 'lavo!. 9apu$ketalo je kad !u je slo!io vrat oslobodiv"i se protivnika.
227
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Dru'i !u"kara$ na koje' su se oko!ili eunusi zadrao je posljednje' napadaa udar$e! no'o!. 1olfra! 'a je udario no'o! u pre'ibe jedno' i dru'o' koljena. No ;erkez je inilo se i!ao eline tetive. .krenuo se kao da ne osjea bol. I u nje'ovoj ru$i bljesnula je o"tri$a pa je 1olfra! !unjevito nasrnuo na nje'a. Desni$o! obliveno! krvlju vrsto 'a je z'rabio za ruku u kojoj je drao oruje pa 'a svo! sna'o! udario iz!e*u no'u. ;erkez se zlurado na$erio. .slobodio se snani! okreto! kao da se ni"ta nije do'odilo i 1olfra! se ljutito prisjetio za"to su se koristili u"kopljeni! ratni$i!a. Div je krenuo pre!a nje!u s uzdi'nuti! bodee! i 1olfra! je ustuknuo. (rsa su !u se divlje dizala i spu"tala i inilo !u se da ostaje bez zraka. 9avrtjelo !u se u 'lavi. :to se pribliio ovjek koje!u je i bio na!ijenjen taj napad. 9'rabio je eunuha sle*a i stao 'a daviti pa je napada napokon iz'ubio svijest. 4e"ko di"ui 1olfra! je stajao oi u oi s ajinom. Dvoji$a !u"kara$a oteturala su posljednji! sna'a!a iz ubitane vruine u parnoj kupelji u prednju prostoriju. 1olfra! je pohlepno udisao svjei zrak. Hladan znoj prekrivao !u je kou. 6orao se podboiti na zid. Nje'ovo se pre'rijano tijelo polako hladilo. I a.in je bio !rtvaki blijed a usne pod vlani! brkovi!a !odre. 4e"ko di"ui 1olfra! je po'ledao niza svoje tijelo. Na prsi!a i ruka!a lijepila se krv koja se poela z'ru"avati. +0ili su to Aribini ljudi,- prostenjao je. :pro je prsto! u parnu kupelj na ije! se pra'u isprijeilo tijelo onesvije"teno' diva. Iznutra je sukljala para. (rivueni buko! dvoji$a stara$a iz kupali"ta zabuljili su se u njih. =aik je dotrao iz prostoije za od!or. .nesvije"teni ovjek leao je u lokvi krvi svoje'a dru'a koja se postupno "irila po $rno-bijelo! podu. 1olfra! je znao da eunuhe treba iznijeti na svjei zrak da se osvijeste. =aik je nestao u hodniku i =ranak 'a je uo kako zove u po!o. (.in je pritisnuo ruku na tijelo a iz!e*u prstiju tekla !u je krv. Dok su kupali"ni robovi izvlaili onesvije"tene eunuhe u hladniju prostoriju rekao je da"ui% +2e sa! po!islio da "alje ljubavnu poruku.+Arib, :vijek iznova Arib,- pro$ijedi 1olfra!. +(ro'ovorite ve jedno! Hajdare, 7to ona hoe od vas3Hajdar nije od'ovorio sve dok !u se dah nije s!irio. 5ledao je pre!a izlazu na koje! su se skupili znatieljni$i i 'ledali !rtvo' enunuha. =aik i slu'e jedva su ih uspijevali zadrati. +Ne zna!- napokon ree Hajdar. 9natieljni$i su se !aknuli kad su slu'e izvukli truplo i onesvije"tene eunuhe te ih poloili na pod. ;inilo se da je jedan od dvoji$e bio !rtav dok je dru'i pokazivao znakove ivota.
228
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+7to to znai3- upita 1olfra!. +.na va! radi o 'lavi a vi tvrdite da ne znate razlo'.- (okazao !u je ranu iz koje je jo" tekla krv. +Ne vjeruje! va!,Hajdar je oklijevao. +No dobro. 6oda i zna! razlo'- priznao je napokon. +Ako ne 'lu!i ona potjee iz porodi$e 0ar!akida. A ja sa! kalifov vojnik. 6oja je dunost bila boriti se protiv njih.1olfra!u su ponovno navrla sjeanja% Arib je bila u bije'u. : !isli!a je itekako jasno vidio oaj u njezini! ta!ni! oi!a. 9abo'a "to se do'odilo u ono doba3 Iznenada !u se ponovno zavrtjelo u 'lavi pa se !orao nasloniti na zid. +(restanite ve jedno! 'ledati u njoj svoju ljubljenu,- uo je o"tar a.inov savjet. +(o'ledajte "to je ona danas - pokvarenija od svake kurve okrutnija od svako' vojnika.- .n pokae na dvoji$u eunuha. Dok se ;erkez stenjui pokrenuo $rna$ je i dalje nepo!ino leao. +)azu!ije! va"e osjeaje- ree a.in s!irenije. +8edno vrije!e nisa! se ni ja drukije osjeao. No Arib vi"e nije ono "to je bila. 2i"e je ne !oete "tedjeti.1olfra! je polako klizio ruko! po zidu kao da je jo" nesi'uran. +I!ate pravo- od'ovori a zati! di'ne 'lavu. +(ozvali su !e na pijanku kod kalifa pre!da nisa! nje'ov vinski drubenik. .ndje u je doekati.- 4o e biti trenutak kada e se ponovno suoiti s njo!. Iako je na to!e 'odina!a radio 1olfra!u se ubrzao puls. (.in je priekao nekoliko trenutaka. +4o ne biste s!jeli- upozorio je 1olfra!a. 1olfra!ove oi slijedile su =aika i slu'u koji su oprezno nosili ;erkeza u prostoriju za od!or. Dru'o' su eunuha odvukli u stranu a lokva krvi u kojoj je leao raz!azala se u "iroki tra'. +7to bi se jo" trebalo do'oditi3- pri!ijeti 1olfra!. +I!ate pravo. 2i"e ne s!ije! dopustiti da !e netko dri za budalu. Arib je vlasni"tvo Abdallaha al6a!una a bila je i kod Ibrahi!a. Nije li razu!ljivo da je ona ovdje po nalo'u svoje'a 'ospodara3 (lan je vrlo jednostavan pa se pita! za"to !i to odavno nije palo na u!. 6no'o je jeftiniji od rata a svatko zna da su ene i 'lazba Ibrahi!ova velika slabost.Hajdar od!ahne 'lavo!. +Arib je ovdje ve 'otovo 'odinu dana. 2e bi se i prije poku"ala pribliiti Ibrahi!u. 6islio sa! da je za!isao prin$a 6uha!!ada da ona ondje nastupi.+(rijedlo' jedno'a od njezinih prilenika- prezrivo prido!etne 1olfra!. No nje'ovi su se prsti z'rili kad se prisjetio izvje"taja svoje' uhode o njezini! posjeti!a prin$u. Njezin je 'las veo!a jasno odjekivao u nje'ovi! !isli!a. :zalud se borio protiv slike djevojke koja pjeva na travi. 4ada bi bio dao ivot
229
www.bosnaunited.net

Chiarissima

da jo" jedanput uje njezin 'las. (ekla 'a je rana na prsi!a a neodluni izraz Haj-darova li$a sa!o je pojaao nje'ov 'njev. +2aljda se ne bojite da u joj ponovno podlei3(.in je di'nuo obrve. .boji$a su "utjeli.

230
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9
Bagdad, srpanj ljeta Gospodnjega 819. 8o" jedna sparna ljetna no spustila se nad kalifovu palau. (oput 'o!ile napaljenih djeaka Ibrahi!ovo dru"tvo 'rozniavo je ekalo najslavniju bludni$u u 'radu. Iza sitare jo" su se uli sa!o ivahni rit!ovi orkestra lako je paun s!je"ten na podlozi od "iraskih rua "irio beivotni rep slu'e su ve poeli odnositi ostatke jela. Dok su odvlaili srebrne pladnjeve ispod du'ih viseih svjetiljki zidni su !oza$i blije"tali poput dra'ulja. 9a!a!ni !iris a!bre i vode s naranini! $vjetovi!a "irio se zrako! ali ni da"ak svjeine nije prodirao iz ozeljenjela dvori"ta. Sudei po po'ledi!a koje je Ibrahi! neprestan$e us!jeravao pre!a zastoru osvjeenje nije bilo nipo"to ono e!u se on ove noi nadao. 9a'rijana vino! i 'lazbo! skupina !ladia izvikivala je Aribino i!e. +Izidi skini se,- zaurlao je jedan a ostali su se nas!ijali. 1olfra! je razdraljivo zaba$io 'lavu pa zario preplanule ruke u nabore d$ubbe. .djedno! se pro!ijenio rita! bubnjeva. (lesai$e su se kroz arkade povukle na dvori"te. 8edan pijani stara$ na podu slinavih usana zurio je u njih stakleni! po'ledo!. Ibrahi! je sjedio na sredini divana na povi"eno! !jestu. .d'urnuo je robinju s krila a i 1olfra! koji je sjedio pokraj prolaza na dvori"te na'nuo se !alo naprijed. ;ekao je taj trenutak upravo onako kako se i bojao% bit e to Aribin posljednji veliki nastup iza zastora. I on e pobuditi veliku pozornost po!islio je ironino pre!da ne onako kako se ona !oda nadala. .djedno! su odjeknuli senzualni tonovi lutnje. 1olfra! je protiv volje sklopio oi kad se s ti! zvu$i!a po!ije"ao dubok enski 'las. Stajalo 'a je truda zadrati !asku ravnodu"nosti. Aribin 'las bio je zvonkiji ne'o onda a u nje!u se jo" osjeala neutaena enja - ista 'otovo neobuzdana strast koja je u slu"atelji!a stvarala doja! da su sve boje ta!nije i svi !irisi jai. 0ili su to zvui zavo*enja. Nije iz'ubila ni"ta od svoje udotvorne !oi. '(!santi, ja d$amila%) &alif je di'nuo a"u. 6rlje od znoja na nje'ovoj svilenoj durra;i i ispod ko"ata nosa odavale su nje'ovo uzbu*enje. +Die! a"u u ast najzavodljivije ene na istoku,1olfra! iskapi a"u i po'leda kroz osvijetljeno dvori"te pre!a izlazu. .ndje su stajali ajinovi vojni$i i ekali nje'ov znak. : roku od jedno' sata raspast e se

231
www.bosnaunited.net

Chiarissima

iluzija kojo! je Arib zavaravala ove budale. 9ati! e zastor pasti i ona e ponovno biti sa!o jo" prljava robinja kakva je bila u stvarnosti. )uiasta sitara nasuprot nje!u la'ano se po!aknula. Ibrahi! je iznena*eno spustio a"u. Nje'ova !esnata donja usna nervozno je drhtala i on se za'ledao u zastor poput edne te'lee deve u pojilo. A tada je ena s dru'e strane na'lo od!aknula zastor. 1olfra!u je zastao dah. (osljednji je put vidio Arib u !u"koj odjei kratke kose !r"avu i nena"!inkanu. &ao i onda njezine su usko poloene oi pridavale nekakvu prodornost njezinu po'ledu. No sada su du'e $rne pleteni$e padale preko $rveno' prsluka koji je otkrivao njezine dojke. 0rokatni pojas u zlatovezu i od'ovarajue hlae na'la"avali su obline njezina tijela. Neko je to tijelo u 'ruboj lanenoj haljini osjeao tik do svoje'a. : jedno! trenutku ponovno je outio divlje otku$aje njezina sr$a. 2inski su drubeni$i pljeskali. 8edan joj je ne"to doba$io "to je dru'e potaknulo na 'lasan s!ijeh. Arib je ponovno zapjevala. 1olfra! se svi! sila!a borio protiv ara to'a 'lasa pa se pobojao da e !u iz'orjeti sr$e. &ajna je lutnju doba$ila jedno! robu i pribliila se kalifu. 1olfra! je htio okrenuti 'lavu ali nije !o'ao s nje skinuti oi. 0ila je to ona i nije bila ona. (od olovni! bjelilo! i $rni! ku!lom li$e joj se ukoilo u !asku. Njezine $rno! bojo! obrubljene oi doi!ale su se prazno a oko na"!inkanih usana urezala se kruta $rta. I njezine zavodnike 'este doi!ale su se ljutito. No inilo se da budale na divanu nisu ni"ta od to'a zapaale. 5utala je Ibrahi!a po'ledi!a. +(ria se da je vra' nadahnjuje pjes!a!a- "apne netko a !u"kara$ pokraj 1olfra!a pro$ijedi% +&ad bih tu enu jedanput dobio u krevet i sa! bih poeo "tovati vra'a,Arib di'ne no'u u kalifovo krilo i uz!e !u vr iz ruke. Ibrahi!ovi debeli prsti klizili su preko njezinih okova. Na usna!a su !u svjetlu$ali vino i slina a oi su !u slijedile pehar koji se polako dizao iz!e*u njezinih dojki pre!a usti!a. 1olfra! se z'rozio. .pazio je nekakvu kretnju i po'ledao preko ra!ena. #unuh koji je posluivao kajnu postavio se iza nje'a. 1olfra! je oprezno spustio ruku na !ali bode "to 'a je sakrio u rukavu. Arib iznenada podi'ne ta!no na"!inkane vje*e iznad kristalno' ruba i po'ledi i! se sukobi"e. 0oja joj je u trenu nestala s li$a. 2ino! je poprskala odjeu a bezbrinost joj je spala s li$a poput lo"e privr"eno' vela. :sne joj se otvori"e u nevjeri$i a prsti!a je 'revito stiskala staklo. )aspuknulo se ali ona kao da nije osjeala kako joj krv i vino teku kroz prste. &rhotine joj ispado"e iz ruke i ona pose'ne
232
www.bosnaunited.net

Chiarissima

za neu'ledni! stakleni! a!uleto! oko vrata. Njezino li$e uokvireno koso! $rno! poput oniksa odjedno!je postalo djeje i ranjivo - i beskrajno blisko. 1olfra! se uspravi a nje'ova se ruka ne!ono spusti. Arib nije nikad bila ljep"a kao u to! trenutku. Netko je tresnuo a"u na pod. Ibrahi! ibn al-6ahdi pose'nuo je za novi! peharo! i brzo 'a iskapio. 2ino !u je kapalo s $rno obojene brade a tusto li$e po$rvenjelo dok je zurio u Arb s neprikriveno! pohoto!. 9ati! je ustao i dao joj znak. (ro!atrala je kako nje'ov nez'rapni lik prolazi kroz vrt i nestaje u s!jeru hare!a. Svirai su odloili instru!ente. 9nali su da s!iju nastaviti svirati tek kad se kalif vrati. (rin$ 6uha!!ad 'ledao je na!r'o*eno za svoji! stri$e! dok su vinski drubeni$i nazdravljali jedni dru'i!a i s!ijali se. No Arib nije ni poku"ala poslu"ati kalifovu zapovijed. 6u"kar$i su poeli "aputati. /rni eunuh pohitao je kroz ivan pre!a njoj i ne"to joj do"apnuo. :z!aknula je a njezin je po'led ponovno potraio 1olfra!a. 9ati! je polako od!ahnula 'lavo!. #unuh ju je i dalje ne"to uvjeravao. Aribina prsa brzo su se dizala i spu"tala. &ano! obojene prste prinijela je usna!a. #unuhove su bjelooni$e bljesnule i on joj je ne"to ponovno do"apnuo. A tada je iznenada zaba$ila pleteni$e i na"!inkana su joj se usta ukoila pa je na'lo je napustila ivan i krenula za kalifo! ne okrenuv"i se. 1olfra! je 'ledao za njo!. Ne!o'ue po!islio je. (a nije se valjda !o'la podati Ibrahi!u. Ne sada - ne po"to 'a je onako po'ledala. 2e 'a je jedanput izdala. No u to doba nije 'a 'ledala u oi. (o'ledo! ju je slijedio u nevjeri$i ali ona se nije okrenula. Njezina $rvena odjea svjetu$ala je iz!e*u ras$vjetala 'r!lja. 0ez oklijevanja u"la je u prolaz na kraju dvori"ta tada su se iza nje zatvorila vrata hare!a. 1olfra!a je obuzeo osjeaj nesnosne praznine. ;vrsto je stisnuo bode pa nije ni opazio da !u se o"tri$a zareala u kou. &rv !u je obojila rukav a on je jo" vr"e stisnuo prste. 9ati! 'a je svladao sa!o jedan osjeaj - !rnja. 0ez rijei je pohitao niza stubi"te pre!a izlazu. : nadsvo*eno! prolazu u koje! 'a je ekao a.in, 1olfra! se razjaren naslonio na zid i nije!o ki!nuo 'lavo!. Na Hajdarovi! uski! usna!a zai'rao je s!ije"ak a tada je svoji! ljudi!a dao znak i u"ao u palau.

233
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Sve do ulaza u hare! Arib se prisiljavala da se ne okrene. No kad se iza Dauhara stubi"te! popela do Ibrahi!ovih odaja bez daha se okrenula i po'ledala preko ra!ena. D!ib al"Rakki " Hol.ram von der (ue% &ako je !o'la biti tako slijepa, Sve te 'odine bio je u njezinoj blizini. 9a$ijelo je $ijelo vrije!e znao tko je ona za$ijelo uo kako ulini derani priaju !asne vi$eve o kurvi Arib kako !u"kar$i na dvoru naklapaju o njezini! ljubavni! vje"tina!a. I za$ijelo je pro!atrao kakvi! je 'esta!a Ibrahi!a... .sjeala se kao da je zapljusnula vrela buji$a pa je na'lo stala i "apnula% +Ne !o'u,Dauhar se zaustavio na od!ori"tu. +8este li poludjeli3- z'ranuto je odvratio. +Niste ovdje iz hira ne'o da sprijeite rat,Arib dr"ui od!ahne 'lavo!. +Dovra'a Arib pa niste ba" poznati po ednosti, 9na! da i!a ljep"ih !u"kara$a od Ibrahi!a ali to e ubrzo biti iza vas, Ako na! ne oslobodite put na"i e ljudi u!rijeti,- 9'rabio ju je za runi z'lob i odvukao je 'ore posljednji! stuba!a. +Sada ete ui kroz ona vrata i uiniti ono "to s!o planirali, 8este li zaboravili3- ree joj prodorni! 'laso!. '&ajna je najpri!a!ljiviji !a!a$. Dakle uredite se i priredite !u no nje'ova ivota,- )uka!a joj je sredio kosu i provjerio stoji li joj uski prsluk na pravo! !jestu pa je 'urnuo u prvu pokrajnju odaju u hodniku. +.bavite svoju dunost,- "apnuo je napokon. 2rata su se zatvorila iza nje. Arib se uzrujana nasloni na drvo. .svrtala se traei po!o kao da Abdallahovi vojni$i !o'u izii iz zida i uhititi Ibrahi!a prije ne'oli joj se on priblii. Na zidovi!a su 'orjele baklje s !iriso! a!bre a njihov jaki !iris oduzi!ao joj je dah. Na krevetu ispod svileno' baldahina u zlatovezu bio je ra"iren skupo$jen ra"idski o'rta. 2jerojatno ju je ekao za na'radu. Iza nje'a zido! se protezao friz u "tuku s voni! !otivi!a. 0ujne bobi$e 'ro*a podsjeale su na enske oblike pa se Arib strese i stavi obje ruke pred dojke. Sjetila se robinja koje je jo" u podne poslala Ibrahi!u u ha!a! da 'a okupaju iz!asiraju te 'a vino! i !eso! rakova pripre!e za ono "to 'a eka. Sada joj je bilo !uno pri sa!oj po!isli da se poda ovjeku koje'a su zbo' 'lo!aznosti zvali 9!aje!. .djedno! su se otvorila vrata koja su vodila u kupaoni$u. Ibrahi! ibn al6ahdi i!ao je na sebi sa!o du'u sprijeda zakopanu svilenu ko"ulju. (olako je zatvorio vrata iza sebe. Arib je htjela uz!aknuti ali vrata iza nje nisu joj dala prostora. .n je to shvatio kao koketno svraanje pozornosti jer se pohotno nas!ijao. : nos joj je prodirala !je"avina alkoholno' zadaha i obilno naneseno' parfe!a galija. Arib je bila kao oduzeta od 'a*enja. No dopustila !u je da je od'ura na krevet. ;inilo joj se da je svu sna'u volje ostavila vani u ivanu.

234
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4e"ko tijelo palo je pokraj nje na koljena. Ibrahi! je zadahtan poeo lizati vino s njezina trbuha. :hvatio ju je za ruke i stavio ih u svoju prorije*enu kosu. Arib je oajniki 'ledala u vrata. : to! trenutku kalif se uspravio jedni! potezo! rastvorio ko"ulju i stao 'ol pred nju. (rostorijo! se pro"irio prodoran !iris !o"usova ulja. Ispod !esnate !ase nje'ova trupa tanke no'e doi!ale su se 'roteskno. Nje'ovo se udo pohotno poput z!ije pruilo pre!a njoj. .iljak od obrezivanja izboio se na ukrueno! udu i popri!io ta!no$rvenu boju a Ibrahi! se zapiljio u svoju !u"kost jedva obuzdavajui strast pa doba$io Arib po'led koji je zahtijevao divljenje. 9'rabio joj je ruku i polako joj okrenuo kanirane prste pre!a 'ore. &ad 'a je dotaknula zastenjao je poput !ujaka deve spre!no' za parenje. 9ati! je str'nuo odjeu s nje bezobzirno i poudno privukao ju je k sebi i pritisnuo uz jedan od stupova baldahina. 0ila je to jedna od Aribinih najstra"nijih nonih !ora. ;vrsto se uhvatila za stup poku"avajui pokriti tijelo koliko 'od je !o'la ko!adii!a odjee. 4eodorin a!ulet pekao ju je na prsi!a a pred oi!a je s !uko! i jasno vidjela Harun al-)a"idov os!ijeh. ;ula je iza leda Ibrahi!ovo dahtanje. :hvatio ju je za dojke i preko njezina ra!ena zurio u 'ro*e na frizu. Nje'ov isprekidani dah pre"ao je u 'lasno stenjanje. .sjetila je kako 'a oblijeva znoj i kako se nje'ov vreli vlani dah taloi na njezinu vratu i ra!eni!a. 4rajalo je $ijelu vjenost dok je napokon nije pustio zadovoljno !r!ljajui. 0ez rijei je navukao ko"ulju. (ri"ao je zlatno! stoliu pokraj kreveta i natoio joj vina. Arib je obrisala li$e. .sjetila je kako na njoj 'ori 1olfra!ov po'led kao da on stoji u odaji. Htjela je 'lavo! bez obzira odjuriti u kupaoni$u. :to izvana odjeknu kora$i i zau se zve$kanje !aa. Abdallahovi ljudi po!isli Arib. Netko je 'lasno poku$ao i ona upitno po'leda Ibrahi!a. )astvorena ko"ulja pruala je po'led na nje'ovo debelo 'olo tijelo. Skupio ju je i ki!nuo joj 'lavo!. Arib z'rabi o'rta na krevetu i za'rne se pa otvori vrata. 'Selam, dra'a !oja. &ad 'od se sretne!o sve si ljep"a.- (.in je obuhvati po'ledo!. +No pretpostavlja! da je to danas posljednji put.Arib la'ano odstupi a Ibrahi! pride vrati!a. +7to ovo znai Hajdare ibn &avuse3- upita on zvonki! 'laso!. : usporedbi s a.inovim ilavi! vrsti! liko! doi!ao se 'lo!azni! i nez'rapni! ali Arib se inio poput za"titno' zida koji je dijeli od njezina s!rtno' neprijatelja. .d Hajdarova s!ije"ka sledila joj se krv u ila!a. 0io je to isti onaj s!ije"ak kao u ono doba neposredno prije ne'o "to je njezinu o$u zabio !a u sr$e. +2a"
235
www.bosnaunited.net

Chiarissima

suparnik Abdallah al-6a!un poslao je ova!o svoje uhode- obrati se Hajdar kalifu uljudni! naklono! 'lave. +No budite bez bri'e. 6oji i! se ljudi suprotstavljaju. .va ena trebala vas je isporuiti ljudi!a svoje'a 'ospodara.9!aj se okrene pre!a Arib. .ko!ita bora urezala !u se u elo. +(rokleta kurvo,- Svo! sna'o! svoje'a nez'rapno' tijela dovukao ju je k sebi i ba$io na krevet. .'rta se otvorio i njezino je 'olo tijelo bilo bespo!ono izloeno po'ledi!a dvoji$e !u"kara$a. Arib je vukla tkaninu na prsa i uz!aknula !edu jastuke. Ibrahi! joj se pribliio. Nje'ove su se !esnate usne suzile pa je di'nuo ruku da je udari. Nje'ovo li$e nalikovalo je vi"e ne'o ikad li$u nje'ova brata Haruna al-)a"ida. +2i ste uhieni Ibrahi!e ibn al-6ahdi,- iznenada odjekne o"tra zapovijed s vrata. +:i!e pravo' kalifa Ab-dallaha al-6a!una,Arib s olak"anje! zaba$i pleteni$e i uspravi se. Ibrahi! se ukoio od straha. <i$a izbezu!ljena od !rnje a.in je po'ledao pre!a vrati!a a zati! u nju pa pro$ijedio psovku i uhvatio se za pojas. Arib se otkotrlja u stranu i ba$i na pod. 0ode joj je projurio iznad 'lave probu"io friz koji se odlo!io i pao na pod. Istodobno je "kljo$nula brava na vrati!a pokraj kreveta. Ibrahi! je otvorio !ala vrata skrivena u zidu i nestao iza njih. (.in je po"ao za nji! a zati! se ulo spu"tanje zasuna. 4urski je zapovjednik izdao zapovijed svoji! ljudi!a pa je nekoliko njih nahrupilo pre!a vrati!a u zidu. Drvo je za"kripalo i poelo pu$ati. Dok su vojni$i !aevi!a probijali prolaz jedan je 4urin pristupio Arib. +8este li ostali neozlije*eni3- upita on. &i!nula je 'lavo! vrsto o!otav"i o'rta oko tijela. +6oji su vojni$i osvojili 6adinat as-Sala! i palau. Htjeli su nas zadrati ali sada je vladarsko sjedi"te ponovno u ruka!a pravo' kalifa. Ibrahi! nee stii daleko.- Naja!nik prui Arib ruku i po!o'ne joj ustati. 6o'lo se naslutiti "to je !islio pri po'ledu na polu'olu kurtizanu koja je bila preskupa za !u"kar$e poput nje'a. (ovratak u )usafu beskrajno se ote'nuo. &ad su se vrata Ishakove palae za njo! zatvorila u"la je sa!a u ha!a! i ondje se kupala trljajui se kao opsjednuta. 6iris ruine vodi$e koji ju je inae opu"tao sada ju je 'rizao u nosu. ;inilo joj se da se Ibrahi!ov upadljiv parfe! galija zauvijek zalijepio na nju.

236
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Izbezu!ljeno se polijevala vodo! kutljau za kutljao!. )uina vodi$a po!ije"ala se s njezini! suza!a. Drhtala je peklaju je koa koju je izribala do krvi ali ona se i dalje trljala 'rubo! krzneno! rukavi$o!. Ispod rukavi$e ve je odavno tekla krv ali Arib nije !o'la isprati 1olfra!ov po'led iz pa!eti. &utljaa je zve$nula kad joj je ispala iz ruke. (olako je klonula na !ra!orni pod. +7to sa! to uinila3- "aptala je. +7to li sa! to sa!o uinila3-

237
www.bosnaunited.net

Chiarissima

10
(oslije to'a nastupa Arib nije !o'la niko!u po'ledati u li$e pa ni Ishaku. (ovukla se u hare! kalifove palae u koje! su Ibrahi!ove ene pla"ljivo ekale dolazak novo'a 'ospodara. 0io je FH. kolovoz @FG. 'odine pre!a franako! vre!enu. Nebo se s!railo na nje!u su se skupljali obla$i i spre!alo se nevrije!e. 2e su pale prve kapi ki"e. Na obzoru je 'r!ljavina najavila du'ooekivanu oluju. &ao i uvijek kad je prijetilo nevrije!e Arib se povukla u za"titu kue. 9bo' propuha uljani$e su se di!ile. Arib se !orala sjetiti le'ende iz svoje do!ovine% u di!u vrebaju stvorenja zloduha Ahri!ana. No ni svi de!oni pakla nisu je !o'li vi"e iz!uiti od !isli na 1olfra!a. .na pose'ne u rukav i jo" jedanput proita pis!o koje je pri!ila prije nekoliko sati. Draga moja (rib, vjeno u kleati pred Tobom i obo$avati Te. 1nam koliko Te je svladavanja stajala moja zapovijed. 2jeruj mi, ljubljena, da sam i ja bio oajan znajui da e biti u zagrljaju mojega strica. *o sada je sve zavrilo. Sprijeila si rat, i Tebi za!valjujem na prijestolju. /bra!im ibn al",a!di pobjegao je i izbjegao pravednu presudu. Svojeg u brata ,u!ammada imenovati prestolonasljednikom i tako pomiriti svoju obitelj. *o moj prvi put odvest e me k Tebi8 jo noas stii u u 4agdad pa u Te napokon ponovno moi zagrliti. 5ekaj me% 1auvijek Tvoj rob, (bdalla! al",amun Arib nehajno spusti pis!o. Nije vi"e drala do Abdallahovih obeanja. Na dan nje'ova dolaska a.in se za svaki sluaj povukao na jedno i!anje ali nije dvojila da e biti po!ilovan. &alif nije i!ao !no'o sposobnih 'enerala. 1olfra! je jo" bio u 0a'dadu kako se 'ovorilo i stanovao je u a.inovoj kui. Nitko osi! nje nije !o'ao znati kakva je bila nje'ova ulo'a u borbi za prijestolje. .lujni vjetar "ibao je ki"o! koja se doi!ala poput siva zida. 2oda je preplavila !ra!orni pod dvori"ta 'ladak poput zr$ala. 6unje su osvjetljavale ta!u u sve krai! raz!a$i!a. &alif je trebao stii za nekoliko sati. Arib je vrsto obuhvatila 4eodorin stakleni a!ulet i pri"la svojoj "krinji. Sasvi! dolje zakopan ispod skupih brokatnih tkanina na"la je jednostavan zar
238
www.bosnaunited.net

Chiarissima

koji! je !o'la pokriti i 'lavu i li$e. 6unja je obasjala dvori"te blje"tavi! svjetlo!. .d!ah zati! odjeknuo je snaan tresak 'ro!a i svjetiljke su zatreperile. Arib je na'lo ustuknula kao pred ti!pani!a sudnje'a dana. 9ati! je preba$ila o'rta na ra!ena i provukla se kroz od"krinuta vrata. Na kraju prazno' hodnika pohitala je niza stube i preko dvori"ta. Deurni eunuh za$ijelo je u njoj vidio slu"kinju koja je protiv volje !orala jo" ne"to kupiti. &i"a ju je "ibala po li$u. Nova !unja osvijetlila je no a 'ro!ovi su se na'anjali iz!e*u ka!enih palaa. Nastojei s!iriti svoj isprekidani dah krenula je pre!a Harbiji. Iznad nje jurili su jedan za dru'i! $rni obla$i. (ro!oeni o'rta odavno joj je kliznuo s 'lave a rasko"no nakovrani sada !okri uvoj$i visjeli su joj na prsi!a i ra!eni!a. 0rokatni! papua!a nehajno je 'azila po blatu koje je "tr$alo uvis. &ao prije !no'o vre!ena u 'orju 4aurus osjeala je kako joj sr$e ku$a do vrata. 9nala je da e sve uni"titi% slavu varljivu vlast nad svoji! ivoto!. No nije !o'la ekati Abdallaha u hare!u. 0ez daha sti'la je pred a.inovu kuu u istono! dijelu Harbije i stisnula se uz vrata od $edrovine. Iznad nje odbojno su se uzdizali zidovi. Najeila se. Abdallah e biti izvan sebe od 'njeva ako 'a ne doeka na povratku. A "to ako se a.in ve vratio3 Aribini hladni i vlani prsti vrsto su obuhvatili o'rta teak od ki"e a tada je poku$ala. &ad se zasun od!aknuo postalo joj je vrue pre!da je bila !okra do koe. :voj$i su joj se lijepili na obraze. 1olfra! je stao kao ukopan. Na 'lavi kao ni onda nije i!ao ni"ta ali sada je uoila o"tre bore oko nje'ova nosa svje oiljak na bradi. Na sebi je i!ao sa!o d$ubbu rastvorenu na prsi!a i hlae. )uko! koju je naslonio na okvir vrata zaprijeio joj je ulaz a ljevi$o! obuhvatio pojas. (lave oi bile su !u udesno ta!ne. .krutna $rta urezala !u se oko usta a !i"ii nje'ove 'ole podlakti$e napeli su se. Arib je oekivala da e joj vrata otvoriti slu'a a ne on osobno. 2e je bila s!islila jednu reeni$u. No kad 'a je nenadano u'ledala neposredno ispred sebe nije uspjela izustiti ni 'lasa. 6unja je proparala nebo i obasjala nje'ov lik blje"tavi! svjetlo!. 4r'nula se. 1olfra! se nije ni po!aknuo da je pusti u kuu. +&akve li asti,- izusti on napokon. Nje'ov se 'las nije pro!ijenio% isti strastveni zvuk ispod suzdrane povr"ine. No sarkaza! u nje!u nije !o'la preuti. +Arib dolazi sa!a kako bi na !eni isku"ala svoje vje"tine. 9ar vi"e ne!a" robinja koje ti !o'u u"tedjeti trud3-

239
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib nije !o'la podnijeti nje'ov po'led pa je oborila oi. +6ora! s tobo! raz'ovarati.(ri'nuo se pre!a njoj ne spu"tajui ruku sa zida. .i su !u svjetlu$ale staklasti! sjaje! na svjetlu baklje a ki"a !u je plju"tala po kosi. &osa !u je jo" dopirala do ra!ena. +. e!u3- upitao je hladno. +. ljudi!a koje ve i!a" na savjesti3 Ili o !u"kar$i!a s koji!a si spavala kako bi posti'la taj $ilj3I s Aribine kose $ijedila se voda. Nehoti$e je ba$ila po'led iza sebe u !ranu ulii$u ali u njoj nije bilo niko'a na ki"i koja je lijevala. 0ili su sa!i. +6islila sa! da si !rtav,- "apne ona. Ne'dje je 'lasno lupio prozorski kapak. 1olfra!ova ruka 'revito je stiskala bode za pojaso!. Nje'ovo tijelo u neposrednoj blizini zrailo je suzdrano! opasno! sna'o!. +8esi li zbo' to'a svoju 'lad za !oi utaila u krevetu s etiri kalifa3+A kad bi tako i bilo3- odvrati Arib estoko. 4resla se od hladnoe ali i zbo' nje'ova tona. )azljutilo ju je i nje'ovo u!i"ljeno dranje. +Ne zna! "to si ti traio kod svojih robinja. No ti su !u"kar$i za !ene bili jedina !o'unost da uini! ono "to !e dri na ivotu. A prije ne'o "to !i postavi" dru'a pitanjanastavi ona izazovno +da znaj da sa! katkada u to!e i uivala,1olfra! je z'rabi za ruku i 'rubo je tresne na okvir vrata tako da je ostala bez daha pa jedni! jedini! pokreto! izvue bode i prisloni joj 'a na 'rudi. (rsti!a je obuhvatio drak tako vrsto da su !u pobijeljeli lan$i ali je za!ijetila da se za'ledao u toku iza nje. +:ini to ve jedno!,- uzvikne ona i od!akne vlanu kosu. +:ini to, No 'ledaj u !ene,1olfra! joj po'leda u oi. <jevi$o! ju je ne!ilosrdno prikovao za okvir vrata. 0aklja je ba$ala ne!irne sjene na nje'ovo li$e. .n di'ne oruje napinjui ruku. +A ti3- nastavila je oporo. Nije ni poku"avala pobjei. +7to si uinio ti za ono "to te dri na ivotu3Nije se !aknuo. +I!a" pravo- ree Arib. +0ilo je trenutaka kada sa! 'otovo zaboravila tko sa! neko bila. No naj'ori trenutak u ivotu bio !i je kada sa! po"la za Ibrahi!o!.1olfra!ov stisak oko bodea popusti i on ljutito ba$i oruje na pod. >eljezo je zveknulo kad je palo na !ra!or. Arib odahne.

240
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2rata su se iza njih zatvorila s tihi! "kljo$aje! brave. Stajali su u hodniku na propuhu. 5orjela je sa!o jedna baklja pa se hodnik 'ubio u ta!i. 5oli su zidovi svjetlu$ali. Arib je drhtala i otresala vodu s o'rtaa. 1olfra! kao da nije osjeao hladnou. +A Hajdar3- upitao je o"tro. +)adila si !u o 'lavi,+7to ti uope zna"3- napadne 'a Arib. +&ad s!o se posljednji put vidjeli bila sa! u bije'u sjea" li se3 .su*uje" !e a ne zna" "to je on !eni uinio,.n joj pri*e i pritisne je le*i!a na zid. +.nda !i re$i,- uzvikne on. 9avrtjelo joj se u 'lavi. .djedno! se upla"ila. Stisnula se uz hladni ka!en osjeala vlanu odjeu na svoji! le*i!a. (o!isao da 1olfra!u pria o to!e bila joj je 'otovo 'ora od sa!o' do'a*aja. &ao da !u dopu"ta ulaz u sobu u kojoj je bila silovana i poniena. Nitko joj tada nije vjerovao da se to do'odilo protiv njezine volje. 9a"to bi joj on povjerovao3 : 1olfra!ovi! svijetli! oi!a odraavalo se slabo svjetlo. +.nda3- upita on. Arib 'a je 'ledala netre!i$e i bez rijei. Ispunjen preziro! okrenuo je 'lavu. +4i nisi poznavao !oje' o$a ni 4eodoru.- )ijei su joj se isprekidano oti!ale s usana. +Hajdar ih je ubio s!je"kajui se. A ja...- 5las joj se slo!io. Nije !o'la izrei neizre$ivo. Ne nje!u. +7to je trebao uiniti3- odvrati 1olfra! pod$jenjivaki. No ushodao se kao da 'a je iznenada obuzeo ne!ir. +4voj je ota$ bio od!etnik. Hajdarova dunost i nje'ova ast nala'ali su !u...+Nitko nije pitao za !oju ast kad !e je Hajdar predao Harunu al-)a"idu da !e kalif silo! uz!e,- iz'ovori Arib posljednjo! sna'o!. 1olfra! zastane i polako se okrene pre!a njoj. &rv joj je navrla u li$e. )uka!a je ob'rlila tijelo i nastavila priati 'otovo "apui. +Svih tih 'odina na ivotu !e drala sa!o po!isao da taj zloin ne s!ije ostati nekanjen. Hajdar je po"tedio !oju nevinost jer !u je bilo jasno "to e uiniti Harun. 0ila sa! jo" napola dijete,- viknula je. +9na" li kako je to3 0rani" se ali hoe" i ivjeti. (re!da se zbo' to'a !rzi" $ijeli ivot.- :sne su joj tako drhtale da se !orala prekinuti. Nastavila je 'u"ei se od suza% +0ol ti oduz!e zrak pa ne !oe" vikati. 9na" li "to je bilo naj'ore3 .naj s!ije"ak. 8er !i je pokazao kako on u to!e uiva,1olfra! ju je netre!i$e pro!atrao. (onovno je bljesnula !unja i blijedi! svjetlo! obasjala hodnik. '(.in !i je drao bode na vratu. (rito! !u ruka nije ni zadrhtala.- Arib nije !o'la po'ledati 1olfra!u u li$e. 0orila se protiv suza ali je ipak odahnula
241
www.bosnaunited.net

Chiarissima

"to napokon o to!e 'ovori. +.donda sa! svako'a dana vidjela onaj s!ije"ak kad 'od sa! leala s !u"kar$e!.4renu$i su se prote'nuli u vjenost. +Harun al-)a"id3- Napokon je ula 1olfra!ov pro!ukli 'las. +4ko !i kae- upita ne!ilosrdno +da ne lae" i da si 'a zapravo ti zavela3Arib iznenada di'ne 'lavu a zati! htjedne !i!o nje'a otii pre!a izlazu. 9adrao ju je prueno! ruko!. +)e$i !i jedno! rijeju zbo' e'a bih ti vjerovao,5las koji! je vladao iznenada je iz'ubio vrstou. +6o'la sa! te zavesti na 4aurusu- odvrati ona. +.nda kada si !e htio poljubiti.+(rekini,- Nje'ove su oi prezrivo prelazile preko nje ali ju je po'ledo! i strastveno !ilovao i ti! joj aro! palio kou. +)azu!ije! tvoju !rnju- ree on napokon. +No Haj daru zahvaljuje! na sve!u. 0io je uz !ene kad je u razbojniko! napadu pobijeno $ijelo izaslanstvo. 9auzeo se za !ene kad se vi"e nisa! !o'ao vratiti u =ranaku. : !ojoj ze!lji od'ajali su !e za viteza a vitez e radije u!rijeti ne'o biti nezahvalan.- (o'led !u je bio ne!ilosrdan. +Nee" !e iskoristiti kao dru'e,+8a te neu iskoristiti,- oajniki izusti Arib. +6i slui!o razni! 'ospodari!a pa zna! "to to znai. No u ono vrije!e sa! shvatila da se neiskori"teni trenutak !oda vi"e nikada nee vratiti. Do"la sa! da ti kae! ono "to ti eli! rei ve dvanaest 'odina - da te voli!.1olfra! se ukoio. Nekoliko trenutaka nisu pro'ovorili ni rijei. +(rije bih sebi zabranila disati ne'o tebe ne ljubiti- ree Arib. .d du'o potiskivane strasti 'las joj je zadrhtao. +I uvijek sa! se iznova pitala bi li sve bilo drukije da sa! bila hrabrija. Da sa! pobje'la s tobo! u!jesto od tebe.: ta!i nije ula ni nje'ov dah. .krenula se pre!a izlazu i htjela di'nuti te"ki zasun. 1olfra! ju je susti'ao u nekoliko koraka i oklijevajui spustio svoju ruku na njezinu. &ad ju je dodirnuo trn$i su joj pro"li kroz tijelo od 'otovo zaboravljene prisnosti. .d!aknuo joj je prste sa zasuna a zati! poeo ruka!a bla'o prelaziti njezini! prsti!a pa ruka!a pre!a 'ore. (relazio joj je preko obrva obraza usana. Arib 'a je netre!i$e 'ledala kao da se boji da bi se nje'ov lik svako' trenutka !o'ao rastopiti. )uka!a joj je njeno od!aknuo !okru kosu s li$a i pribliio joj se. Sklopila je oi. 4renutak se prote'nuo u vjenost.

242
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+(a ti drhti".- 1olfra! joj skine o'rta s ra!ena i pro!oena tkanina spuzne s nje. Arib je osjetila nje'ove usne na svoji! oi!a obrazi!a sve dok se napokon njihove usne nisu na"le u poljup$u. :zvratila je nebrojene njene poljup$e koji!a joj je prekrio li$e. )uke su joj drhtale kad !u je dodirnula kosu koja !u se nakovrala od vla'e. .sjetila je toplinu nje'ova tijela i jae 'a za'rlila. 0io je to uistinu on. 1olfra! ju je iznenada jae za'rlio. <jubio ju je divlje i zahtjevno kao "to niko'a dotad nije ljubio. 0uji$a nje'ove strasti oduzela joj je dah. &ao da je sve te 'odine ivio za taj trenutak. +)ekla si onda da te vi"e nikada ne s!ije! dirnuti- "apne on. +2i"e !e nikada ne!oj napustiti,- izusti Arib. (riljubila se uz nje'a traei !u usne. +Nikada,1olfra! ju je 'urao kroz hodnik u unutra"njost kue. : !raku je posrnula i on ju je di'nuo. Htjela je 'ovoriti ali on joj je stavio prst na usta. Njeno ju di'nuo na ruke i ponio 'ore uski! stubi"te!. : odaji na 'ornje! katu nije bilo svjetla. Arib je na le*i!a osjetila zid. Nova !unja osvijetlila je no i 1olfra!ovo li$e izroni ispred nje iz ta!e. 9arila je prste u nje'ovu kosu. Nje'ov dodir preobrazio joj je tijelo u buji$u bolne strasti. 0radavi$e na njezini! dojka!a stvrdnule su se i izboile pod nje'ovi! poljup$i!a. 6ilovao joj je ra!ena i dopro do zabranjeno' !jesta na njezinu vratu koje nije dirnuo ni jedan !u"kara$ otkako je ondje stajao ajinov bode. Arib je sa!o sklopila oi. (olako !u je skinula d$ubbu s ra!ena. &ad je ispod nje dotaknula nje'ovu toplu kou osjetila je kako !u se trzaju !i"ii. 1olfra! se spustio na jastuke. :sta su joj klizila nje'ovi! tijelo! vlani! od ki"e. .sjeala je kako te"ko di"e opipavala !u tijelo ruka!a i usna!a kako bi svaki djeli nje'ova tijela sauvala za vjenost. (reko nje'ovih prsa prolazio je oiljak tek zarasle rane. (o!aknuo joj je kosu s li$a i njihovi su se po'ledi susreli u ta!i. Strastveno se okrenuo i na"ao iznad nje te joj rune z'lobove pritisnuo na krevet. Nova !unja osvijetlila !u je li$e. (rsti!a je prona"ao njezine dlanove i isprepleo svoje prste s njezini!a. 9adrhtala je ali je on taj po'led produljio do nepodno"ljivosti. Naposljetku je poeo prodirati u nju tako polako da ju je $ijelo tijelo zaboljelo od elje. Arib 'a je privukla k sebi kao da je nikad dotad nije za'rlio ni jedan !u"kara$. 9astenjala je kad je do"la do daha. Nje'ovi su je poljup$i u"utkali. 2rije!e je iz'ubilo vanost nestalo je 'rani$e iz!e*u njihovih tijela okupanih znoje!. (roeo ju je osjeaj kakav jo" nije poznavala. Sjela je svladana neobuzdano! stra"u. 1olfra! je naslutio njezinu kretnju. ;vr"e ju je
243
www.bosnaunited.net

Chiarissima

privukao i ona je osjetila na vratu nje'ov isprekidani dah. .buj!ila 'a je ruka!a i no'a!a pa je potpuno predala tijelo divlje! rit!u. .n ju je sve bre i bre vodio svoji! rit!o! u blaenu istu !elodiju. Iznenadna vruina zahvatila joj je tijelo i neobuzdano je kriknula. (replavili su je valovi strasti pa se pobojala da e se u nji!a utopiti. Njezini prsti za'rebli su poput pandi nje'ova leda. .sjetila je kako se 1olfra! propinje u njezinu za'rljaju. Dok se ona borila da do*e do daha on je utiskivao svoje usne u njezine kao da ne eli dopustiti da se ikada razdvoje. S noi je pro"la i oluja. : bla'o! svijetlo! sivilu svanulo je jutro nad 0a'dado!. &i"a je slabije padala a zati! je blistave lokvi$e upilo jutarnje sun$e. 4i'ris je pro!ijenio boju od blatnosive u ta!noplavu. Na lijevoj obali 'rada jo" je vladao jutarnji !ir. (rvi poziv na !olitvu ve je zavr"io iznad etvrti Harbije. Na labirint uli$a ilovaste boje padale su sunane zrake i dospjele do uske ulii$e na istoku. Srebrnkasti traak svjetla obasjao je odaju na 'ornje! katu. Iz poluta!e su izronile "krinje uza zidove pa obrisi stalka s knji'a!a i napokon z'uvane plahte na krevetu. Arib je otvorila oi i nas!ije"ila se. (riljubila se pripila uz ruke koje su je 'rlile i opipala 1olfra!ova prsa osjeajui nje'ov s!ireni dah. (olako se uspravila. (lahta koja je pokrivala njihova za'rljena tijela skliznula joj je s ra!ena i tiho poput la'ano' poljup$a dirnula joj kukove. (onovno je po'ledo! obuhvatila 1olfra!ov lik $rvenkasti odsjaj u nje'ovoj kosi koja !u je padala na elo sklopljene vje*e ispod izraajnih obrva lijepo oblikovana usta. Njeno je upijala te obrise ne dodirujui 'a. Srea koju je prito! osjetila bila joj je tako bliska kao da se pola ivota svako'a jutra budila pokraj nje'a. 4iho da 'a ne probudi ustala je i duboko udahnula vjetri koji je dopirao kroz re"etke na prozoru. Ispod bosih no'u osjeala je prohladni !ra!orni pod. Ni"ta se nije po!aknulo dok se odijevala. (ri"la je jo" jedanput krevetu. 6orala se boriti protiv elje da 1olfra!a probudi poljup$e! i da ponove sve "to su radili te noi. S!je"kajui se upijala je !iris nje'ove kose. (rvi put poslije ljubavne noi nije se prala kao opsjednuta. Arib po'leda svoje tijelo odoz'o pre!a dolje. Sjetila se dru'ih !u"kara$a njihovih tijela !irisa poude i elje da je potine na ljubavnoj postelji. Sjetila se vlastito' prezira pre!a to! okaljano! tijelu i borbe da nikada ne iz'ubi vlast nad svoji! osjeaji!a. 1olfra! se po!akne u snu i od!akne plahtu. 0la'o svjetlo !ilovalo je 'ornji dio nje'ova tijela i Aribin po'led zadri se na nje!u. Sino je sve bilo vrlo jednostavno. No ona pripada Abdallahu a 1olfra! je saveznik njihova s!rtno' neprijatelja. Ako se on !ora odluiti iz!e*u ene kakva je ona i svoje'

244
www.bosnaunited.net

Chiarissima

prijatelja... (okajat e se zbo' ono'a "to je noas uinio. Arib sklopi oi. 9nala je da to nee !oi podnijeti. Neujno se povukla pohitala na hodnik i niza stube. Suze su joj tekle li$e! kad je z'rabila vlani o'rta i izletjela na uli$u. Na jutarnje! svjetlu njezin je lik ba$ao osa!ljenu sjenu na uli$u. 4rala je kao da !ora pobjei od nje'a i sti'la je da"ui na rijeku. (od njezini! no'a!a klokotalo je blato. 4rstika ju je 'rebla po ruka!a ali nije ni"ta osjeala. 6alo podalje ula je "kripanje prvih talji'a koje su prelazile preko !osta. 4ra' uzlijetanja pti$e vodari$e prerezao je svjetlu$avu povr"inu vode na kojoj su se odraavali !ostovi i palae. &leknula je. Ne vjerujui ni sa!a "to vidi ruko! je opipavala obraze. 0ile su to njezine $rte li$a koje su je 'ledale iz bistre vode. No sve dru'o ipak joj je bilo !anje u'odno za oko. 4o vi"e nije bila ena koja je u olujnoj noi otrala u a.inovu kuu. &a!o 'od je put odveo ona vi"e nikada nee biti ta ena.

245
www.bosnaunited.net

Chiarissima

K jiga trea #o osvete

246
www.bosnaunited.net

Chiarissima

'&ad bi kajna po$eljela krenuti putem vrline, ne bi ga mogla nai. &ad bi po$eljela biti udoredna, ne bi u tome uspjela. +visno o silama koje na nju djeluju, na pomolu je nesrea za mukarca koji se upusti s njom, ali i za nju.) Al-Dahiz

247
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1
Bagdad, tri tjedna poslije Istona obala 4i'risa bila je ve izdaleka nepre'ledan labirint ulii$a stubi"ta i !ostova. :zvodno u ot!jenoj etvrti )usafa stanovali su bo'ata"i i ple!enita"i poput dvorsko' !uziara Ishaka al-6ausilija. S rijeke su se ule rit!ine pjes!e ribara. No idilina je slika varala. 5otovo nitko nije se usu*ivao izii na uli$u poslije su!raka. .d )usafe nizvodno na dru'oj obali protezali su se prostrani vrtovi palae Huld. 7to se i"lo dalje na ju' sve se vi"e !ijenjala slika june obale. (alae je za!ijenila "ijitska etvrt &arh krivudava suprotnost stro'oj 'eo!etriji 'rada palaa. )u"evni balkoni obrasli divlji! penjai$a!a i !no'obrojni !ostovi ve su iz daljine pruali arobnu sliku. No tko 'od je poznavao tu etvrt znao je da slabo osvijetljene 'ostioni$e nisu ba" privlane. A slika se !ijenjala i ovdje na istonoj obali. (olunatkrivene ulii$e suavale su se. 0alkoni s re"etka!a nadvili su se nad uli$e poput ko"ni$a. (osvuda su se odvajale bone ulii$e koje bi zavr"avale zido! bez prozora ili na blatnoj obali. Neke su se spu"tale naoko beskrajni! stubi"ti!a ili se 'ubile u !rani! arkada!a. 4u i ta!o uo bi se pokoji ljubavni par ali svjea krv na ilovasto! tlu pokazivala je da na ti! !jesti!a haraju ulini razbojni$i i !rani tipovi. <abirint ulii$a bio je te veeri jo" neprohodniji jer su iz!e*u zidova jo" visjele ra!azanske 'irlande. 4ko nije poznavao put !o'ao se lako iz'ubiti u to! labirintu. 8edan je oblak pre"ao preko !lijenobijelo'a puno' !jese$a i prepolovio 'a. Da je vjernik po'ledao u nebo ispriao bi staru le'endu o (oslaniku 6uha!edu i $ijepanju 6jese$a. No !u"kar$i u du'i! ko"ulja!a odavno su oti"li kui na veernje pie. : zraku se jo" osjeao !iris aja i podsjeao na ibrike iz kojih se pu"ilo na za!a'ljene a"e s tekuino! slatko! kao "eer. 9anije!jelo je i ku$kanje ekii!a po bakru staro'a kujundije 6ah!uda u nje'ovoj radioni$i na kraju slijepe uli$e. 9avojita Al-6ansurova uli$a zavr"avala je na izrazito !aleno! tr'u koji se spajao s dru'o! uli$o! pod "iljasti! kuto!. Na u'lu je bila prodavaoni$a zaina iz koje je prodirao !iris !alih koastih suhih li!una. Sada je bila zatvorena. Sa!o dva !ladia !otala su se jo" ispred jedno' odbojno' proelja.

248
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Daj zaboravi ona vi"e nee doi- ree jedan. Iza zatvoreno'a prozorsko' kapka nije se ni"ta !i$alo. /rvotona vrata od $edrovine bila su zabravljena a ukrasni ele!enti u obliku ro!ba dijelo! odlo!ljeni. Sve se doi!alo napu"teno. +Arib je za$ijelo u hare!u 'dje joj je i !jesto. &ua pripada jedno! eunuhu iz palae ne njoj. 2jerojatno si je sluajno vidio ovdje. Sada je vrije!e !olitve.+)ekla je da ponovno do*e! kad !i narastu jaja,- zaurla dru'i. +&akva sra!ota,- :dario je no'o! o zid kue ali sa!o se odlo!ilo !alo buke. S okru'lo' !inareta koji je nadvisivao okolne kue odjeknuo je !ujezinov zov. No !ladi nije ni poku"ao otii kui na nonu !olitvu. <jutito je izvukao bode da na zidu uree rijei Arib " kraljica kurvi. : prezidanoj bonoj uli$i odjeknuli su kora$i i oboji$a su se okrenula. (rilazio i! je $rni rob s bakljo! u ru$i. Nje'ov 'ospodar koji je iza nje'a jahao na !a'ar$u navukao je zar preko $ijele 'lave. 7iroke hlae i sandale !o'le su biti no"nja bo'ata tr'ov$a. :nato to!e !ladi je svoje' pratio$a brzo odvukao iza u'la. Arib je i!ala !one prijatelje. 8edan Aribin eunuh kupio je po njezinu nalo'u tu nisku kuu od erpia. : njoj se osjeala si'urno! od uhoda svoje'a 'ospodara koji su je traili ve tri tjedna. 0ila je to zabaena kua koja se u'nijezdila u !ovarnoj dolini a pre!alena za bune or'ije jedne kajne. 2rt je dodu"e dopirao sve do rijeke ali kua je inae i!ala sa!o dva krila koja su za"titniki opasavala dvori"te. : vrtu je trebalo hitno podrezati perzijske rue. 2jetar je raznosio po tlu njihove lati$e. 5ornji kat svjetlu$ao je kroz 'ranje poput alabastera. Na ulazu u kuhinju stajao je teak !uar u koje! je njezina slu"kinja upravo tu$ala bade!e za lauzinaj. (osvuda se "irio !iris vrelo' !eda. Arib je pjevu"ei sjedila u ivanu ispod svjetiljke. (onovno je na lutnju privrstila novu strunu od ovje' $rijeva jer su se strune ehale na ljetnoj sparini. &au pre!a staro! praznovjerju da ne"to u!re kad struna pukne pri izvo*enju. No ona nije htjela izazivati sudbinu. 6orala je priznati sa!oj sebi da je ludo biti tako bezbrian. Sa svaki! sato! suavala se !rea oko nje. 0ila je pobje'la iz kalifova hare!a. ;ast !u"kar$a !o'la se povrijediti s !no'o !anji! prekr"aje! a to ni izdaleka jo" nije bilo sve. Nestrpljivo je spustila oud. Srebrni posluavnik sa svjei! datulja!a i s!okva!a pokraj nje bio je netaknut. (lava se kora voa rapu$ala slatki se plod $ijedio ali ona je vidjela sa!o pis!o koje je stajalo pokraj nje. Na nje!u je pisala tek jedna rije% +Danas.1olfra!u nije trebalo ni jedan sat da je na*e. Nekoliko tjedana otkako 'a je posljednji put vidjela inilo joj se kao itav ivot. (rije bi eznula za !u"kar$e! ako je bio lijep i ako ju je znao uzbuditi. No sve to nije se !o'lo usporediti sa
249
www.bosnaunited.net

Chiarissima

stra"u kakvu je u njoj budio 1olfra!. Najeila bi se ve od sa!o' nje'ova po'leda. : nje'ovoj se blizini osjeala sretno bez obzira na to raz'ovaraju li sati!a za vrije!e kuhanja ili zbijaju "ale ili ona pjeva sve dok joj on poljup$e! ne zatvori usta. &ad su vodili ljubav i!ala je osjeaj da je to prvi i posljednji put. &ad 'a nije bilo utjela je nje'ove usne na svojoj koi nje'ovo tijelo u svoje! za'rljaju. Netko je ku$ao po te"ki! vrati!a od $edrovine. (ri'u"en zvuk uo se u $ijeloj kui. Arib je skoila. Dvori"te joj se okretalo pred oi!a i ona je pipajui potraila oslona$ stola$. +Ne!ojte otvarati,- posavjetova je slu"kinja njena plavokosa djevojka i!eno! )abab. Spustila je ko"aru s !irisno! !etvi$o! koju je upravo donijela iz kuhinje. +5ospodar i!a klju. 4ko zna tko bi to !o'ao biti u ovo doba. A !i s!o potpuno sa!e.Arib je zahvalno uhvati za ruku. )abab je i!ala pravo. 6ladi !u"kar$i bez 'ospodara nou su arili i palili ba'dadski! uli$a!a izazivali tunjave silovali ene sa!o zato "to nisu i!ali pa!etnije' posla. +Ide! po'ledati tko je- ree Arib. +I skuhaj aj,- 0ez daha poravnala je svijetloruiastu d$ubbu, poe"ljala se i privrstila pleteni$e na sljepooi$a!a. 9ati! je skinula baklju sa eljezno' draa po"la hodniko! i oprezno od"krinula vrata. 0aklja je zatreperila od propuha. Dvoji$a !u"kara$a stajala su na pri!jerenoj udaljenosti. /rni eunuh koji je poku$ao naklonio se i stao u stranu. Nje'ov je 'ospodar navukao pokrpani zar duboko na li$e. Ispod nje'a raspoznavala se sa!o 'usta $rna brada. .d!aknuo je tkaninu i polako stao na svjetlo koje je kroz vrata prodiralo na uli$u. 0rkovi su !u prekrivali ulne usne a ta!ne oi uokvirene 'usti! trepavi$a!a netre!i$e su 'ledale Arib. +Nisi nikada bila ljep"a- ree Abdallah al-6a!un. Arib je jedva uspjelo sakriti strah. 0rzo je ba$ila po'led na tr' ali 1olfra!u nije bilo ni tra'a. Ne ekajui poziv kalif je u"ao u kuu. :zne!ireno 'a je po'ledala. (ostao je snaniji a kosa !u je sada bila kratka sa "i"ka!a na elu po najnovijoj !odi. Sve to isti$alo je nje'ove tanke obrve i ta!ni ten ali i na'la"avalo stro'ost nje'ova aristokratsko' profila. Dala je slu"kinji znak i )abab se povukla znatieljno se okreui pre!a posjetitelju. Nje'ov je slu'a ostao stajati u ivanu, i Arib je opazila kako !u u ta!i svjetlu$a du'a ko"ulja. Sjela je na rub bunara obraslo' jas!ino! i na kalifovu li$u potraila !ladia iz !inulih dana. Nakon svih tih 'odina "to su ih proveli zajedno nikad joj nije bio tako stran kao sada. +9a"to !e tako 'leda"3- !rzovoljno upita Abdallah. +4rai" li sijedu kosu3250
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib !u je htjela od'ovoriti da bi trebao objesiti svoje' brijaa kad !u nije u stanju prekriti prve sijede vlasi. No intona$ija nje'ova 'lasa 'ovorila joj je kako bi bilo bolje da "uti. +Ne pita" kako sa! te prona"ao3- Abdallah se ushodao po dvori"tu okupano! !jeseino!. .pazio je vrata"$a koja su s lijeve strane vodila u vrtu otvorio ih i po'ledao van. +Ni jedna robinja nije se jo" nikada usudila pobjei iz !oje'a hare!a,9atvorio je vrata i naslonio se na njih. 0ilo je oito da jedva svladava srdbu. +8edan od !ojih vinskih drubenika uo te je s rijeke kako pjeva" i to !i dojavio. Izloila si !e pods!ijehu !ojih podanika a sada !i dopu"ta" da ulazi! ova!o kao prosjak,.draz svjetla iz fenjera plesao je na vodi. Arib je izbje'avala po'ledati svoj zr$alni lik u bunaru. Nije htjela da Abdallah za!ijeti pro!jenu na njoj. Iako su 'odina!a dijelili postelju jedva je podnosila nje'ovu blizinu. +I!ala sa! neiste dane- la'ala je. +I nisa! se dobro osjeala.+9a te svoje neiste dane kupuje" kuu o kojoj ni ja ni"ta ne zna!3- .n joj pri*e i z'rabi je za ruke. (oku"ala se osloboditi ali on ju je ne!ilosrdno drao. +.ti"la si predaleko- ljutito je na'lasio. +9a vrije!e svoje odsutnosti podnosio sa! tvoje hirove ali sada vi"e neu podnositi suparnike. Ne!oj !isliti da si nedodirljiva sa!o zato "to ti se dive svi !u"kar$i,- zaprijeti joj Abdallah. Nje'ov je 'las i!ao udan prizvuk. +6oe" ubrojiti etiri kalifa u svoje ljubavnike ali zato jo" nisi kalif,Arib je bila dovoljno du'o kajna, pa je znala "to !ora uiniti. S du'o uvjebavani! os!ijeho! stavila !u je ruku oko vrata. 2rhovi!a prstiju dru'e ruke spustila !u se niz d$ubbu. Htio ju je od'urnuti ali je od!ah odustao. )az!aknuti! usna!a taknula !u je vrat. Svladavao ju je osjeaj !unine ali da za"titi 1olfra!a ponovno bi zavela i Ibrahi!a. Abdallahovi su se !i"ii napeli pod dodiri!a njezinih prstiju. 0orio se protiv sebe. Iznenada ju je uhvatio za rune z'lobove i pritisnuo na rub bunara. Arib je osjetila tvrdi !ra!or na le*i!a a kosa joj se raspustila. Abdallah se na'nuo preko nje. +4rebao bih te utopiti,- pro$ijedi on. Silovito joj je pritiskao ra!ena na tvrdi rub pa je 'ladno utisnuo svoje usne u njezine. Arib se uzalud borila protiv 'nu"anja. .krenula je 'lavu u stranu i bla'o od'urnula 'ospodara. +9bo' tri-etiri ljubavnika3- odvrati ona u "ali. +.nda bi !orao utapati sve svoje pjevai$e bre ne'o "to Ishak uspije od"kolovati nove.Abdallah se i dalje na'injao iznad nje s jedni! koljeno! na rubu bunara. Arib je htjela okrenuti 'lavu ali on ju je prisilio da 'a 'leda. 0riljivo je ispitivao

251
www.bosnaunited.net

Chiarissima

svaki djeli njezina li$a. +4ko je !u"kara$ s koji! si se ovdje sastajala3- upita on. Arib se 'revito borila da sakrije strah. Abdallah je vr"e stisne. +.nda3(ro!atrala 'a je bez rijei. +Nisi se nikad trudila da !i zataji" svoje ljubavne avanture. 8e li to ne"to ozbiljnije3- upita je nepovjerljivo. Arib se ponovno sabrala. 9nala je 'otovo sve "to jedna kajna s!ije - ne s!ije sa!o ljubiti. : sebi je uputila usrdnu !olitvu 0o'u da 1olfra! do*e kasnije. 9ati! se izazovno prote'nula tako da je Abdallah !o'ao vidjeti njezinu prozirnu gilalu kroz "iroki izrez d$ubbe. +8esi li oekivao da u za tebe najprije zavesti Ibrahi!a a zati! te ekati u hare!u kao poslu"na supru'a3 6alo sa! se tje"ila ni"ta dru'o.Abdallah ju je du'o netre!i$e 'ledao. +<ae"- ree zati!. Na"!inkane !u se oi suzi"e a o"tra bora uree u elo. Arib jo" nikada nije vidjela takav izraaj nje'ova li$a ali vidjela 'a je na Harunu al-)a"idu. Istr'nula se i udaljila nekoliko koraka u ta!u. Svjetlo fenjera nije dopiralo u dvori"te. Abdallah se polako uspravi. +4ko je taj !u"kara$3 (onovno neki ple!enita" iz Horasana3 7to si s nji! ovdje radila3Arib zaba$i 'lavu i nas!ije se neprirodni! 'laso!. +7to !isli" "to sa! radila3 6isli" li da sa! !u itala &uran ili se s nji! !olila s nji! postila3Abdallah se tr'ne. +)az!isli Arib, Hoe" li se sve'a odrei - slave oboavanja i naklonosti svoje'a 'ospodara3- ;ekao je a zati! ju je o"tro upitao% +&ako se on zove3+Nisa! ti duna pola'ati raune,- odluno od'ovori Arib. +8a sa! ki jedno' 0ar!akida. A za razliku od robinje od koje potjee" !oja je !ajka bila edna ena,Skoio je. Arib !u je htjela pobjei ali Abdallah ju je susti'ao. 5rubo ju je z'rabio za ruke i tresao tako estoko da joj se zavrtjelo u 'lavi. Htjela se osloboditi ali on je za!ahnuo ruko! i snano je pljusnuo. .d siline udar$a posrnula je nekoliko koraka pre!a natra' i za!alo pala na leda. &oa ju je pekla eljust boljela. +2i"e te ne podnosi!,- uzvikne Arib puna !rnje. 9aba$ila je 'lavu i pljunula pred nje'a. +8a sa! slobodna ena,Abdallah ju je neko vrije!e 'ledao izvan sebe ali inilo se da ponovno dolazi k sebi. +Dao sa! po'ubiti robinje pa i prijatelje s koji!a sa! pio za !no'o !anje prekr"aje- napokon od'ovori. :sne su !u problijedjele od bijesa. .tresao je nevidljivu pra"inu s odjee kao da eli otresti sa sebe sra!otu. +8o"
252
www.bosnaunited.net

Chiarissima

veeras vraa" se u hare!- ree on hladno. +I ako ne eli" da te ba$i! u lan$e savjetuje! ti da vi"e ne odlazi" iz nje'a tako brzo, Ne!oj !e vi"e izazivati,zaprijeti joj se on. +I!a! i dru'ih pjevai$a. 6oda ne!aju tvoj ar ali tko e 'a se jo" sjeati za nekoliko 'odina3 I dok se okrene" tvoj e 'las zauvijek zanije!jeti.Arib je htjela od'ovoriti ali nije uspjela izustiti ni rijei. Abdallah je ekao zastra"ujue !irno. 0radato polu-osvijetljeno li$e zapanjujue je nalikovalo na oevo li$e. +No dobro- ree on s!ireniji! 'laso! ali u nje!u se osjealo vrebanje pti$e 'rabljivi$e. +4ebi zahvaljuje! na prijestolju. Htjela si jednu 'lavu pa e" je i dobiti. Ako !i oda" i!e svoje' ljubavnika poslat u a.ina na bezizlazan poloaj u &urdistan.+;ini se da ti je itekako stalo do to'a- ree Arib suzdrano. 4rljala je bolno !jesto na ru$i na koje! se stvorio krvni podijev. Abdallah se pod$jenjivaki nas!ije. +Neu 'a po'ubiti ako se to'a boji". Nije !i stalo do nje'a ne'o do poslu"nosti !oje robinje. (a "to oekuje" dra'a !oja3 Da tebe kurvu Arib bludni$u etiriju kalifa uda! za asna ovjeka34r'nula se kao da ju je netko o"inuo bie!. &alif ju je netre!i$e pro!atrao. +Sjea! se tvoje neobuzdane !rnje pre!a a.inu), nastavi on po!irljiviji! tono!. +4ako se !rzi neko'a tko ti je sve uzeo. (oput asti.Arib sklopi oi da oda'na sliku Haj darova hladno' s!ije"ka nje'ovo ravnodu"no li$e dok joj je drao bode na vratu a Harun al-)a"id na njoj zadovoljavao svoju poudu. )uka!a je prekrila li$e ali slike nisu nestajale. +Ako !i kae" nje'ovo i!e sve u zaboraviti-. Abdallahov 'las uvlaio se u njezinu svijest poput z!ije. Neiz'ovorena prijetnja naslutila !u se u 'lasu kad je nastavio% +9ar bih i!e trebao doznati od svojih uhoda ili 'a batina!a a to ne bih !o'ao izvui iz tebe.Arib je oajniki od!ahnula 'lavo!. Iznenada 'a se upla"ila i vi"e ne'o prije. I!ala je osjeaj da je izdala sa!u sebe ali kalif joj nije pruio !o'unost izbora. +Dhib al-)akki- iz'ovorila je posljednji! sna'a!a.

253
www.bosnaunited.net

Chiarissima

2
5lavni je !ost preko 4i'risa bio jarko osvijetljen. :nato kasni! sati!a ljudi su se 'urali i na nje!u i ispod nje'a. S!aknue se nije !o'lo vidjeti svaki dan a spektakl je bio jo" zani!ljiviji jer su osu*ene robinje bile dvije kalifove suloni$e. :pravo su ih dovodili u lan$i!a. Dobro su se raspoznavale na svjetlu baklji. 6no"tvo! se "irio "apat. .bje su i!ale !oda osa!naest 'odina i obje su bile zadivljujue lijepe. )aspu"tena $rna kosa uokvirivala i! je blijeda li$a. Na sebi su i!ale jednostavne du'e lanene ko"ulje. 9natieljni$i su se uzaja!no do"aptavali pitajui se za"to kalif dvije tako lijepe djevojke predaje krvniku. Inae je nevjerni! suloni$a!a rijetko prijetila s!rt utapanje! jer su se njihovi 'ospodari u'lavno! zadovoljali kanjavanje! batina!a. +(ria se da su ono radile jedna s dru'o!- "apne netko iz 'o!ile. +Nije udno ako !ene pitate. Danas ene 'otovo i ne vide svoje'a 'ospodara. &alif i!a navodno dvije tisue ena - sve su !lade strastvene i uvijek voljne zasladiti !u noi.+.nda !u je lako kazniti neposluh dviju ena- poalio se naoit !u"kara$ u jednostavnoj odjei. +6oj hare! je staja kriave dje$e a jedina ena koju sebi !o'u priu"titi eli biti 'lavna u kui i za'orava !i ivot ako ne donese! kui dovoljno nov$a,+&ad bi bilo po zakonu kalif bi najprije trebao utopiti svoju pjevai$u Aribzarei ovjeuljak u $rnoj odori kadije +utopiti je kao !aku skitali$u,9natieljno se pro'urao naprijed da bolje vidi i pruio naborani vrat poput strvinara. 2ojni$i su dovukli djevojke blie ka!enoj o'radi pokraj koje su ekala dva lijesa oteana ka!enje!. Djevojke su raz!ijenile po'lede. Na zapovijed jedno' krvnika jedna se !ehaniki spustila u sanduk i bez rijei dopustila krvnikovi! po!a'ai!a da zakuju poklopa$. Dru'a je vri"tala u s!rtno! strahu i poku"avala se osloboditi. Divlje se odupirala vrsto! stisku. 8edan od turskih vojnika snano ju je udario po li$u a ona !u je kre"tavi! 'laso! ne"to opsovala. 9ati! su i nju dva snana vojnika u'urala u sanduk. Njezini krikovi nisu se sti"ali ni dok su turski plaeni$i zakivali poklopa$. (o dvoji$a su podi'li lijesove na ra!ena pa ih na krvnikov znak ba$ili u vodu. (ri'u"en a!or pro"irio se !no"tvo!. Sandu$i su od!ah potonuli a krikovi utihnuli.

254
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6anje od dva kilo!etra ispod 5lavno' !osta 4i'riso! nizvodno plovio je naja!ni brodi. 2e je kasno po!islio je 1olfra!. Arib je za$ijelo odavno nestrpljiva a ni on se nije osjeao bolje. Nisu se vidjeli ve dva dana. &ad bi nou sa! le'ao u krevet 'otovo bi izludio od po!isli na njezino toplo tijelo u nje'ovu za'rljaju. &ad bi i od!aknuo plahtu s vrue' tijela i kou izloio propuhu oblijevao bi 'a znoj pa bi se na postelji ne!irno valjao sve dok prvo sivilo ne bi najavilo jutro. Nekoliko stotina !etara od Aribine kue dao je la*aru znak da 'a iskr$a. (latio je i preskoio blatnu vodu koja se slijevala ka!eni! stuba!a i stao na kopno. (uteljak se la'ano uspinjao pre!a 6ansurovoj uli$i. 1olfra! je sti'ao na !ali tr'. (rije ne'o "to je skrenuo u bonu ulii$u na dru'oj strani oprezno se okrenuo. 2rata na desnoj strani ulii$e vodila su ravno u dvori"te kue. Iznutra ih je 'otovo potpuno pokrivalo drvo divlje s!okve koje je iz!e*u raz!aknutih ploi$a pu"tala korijenje. 1olfra! ih je otvorio i u"ao. Iznena*eno se zaustavio. Nadao se da e !u Arib nestrpljivo dotrati u susret. No fenjeri su bili u'a"eni a inilo se da u kui ne!a niko'a. 4iho je izvukao krivi bode iz izrezbarenih srebrnih kori$a. +)abab3- tiho pozove slu"kinju. .d'ovora nije bilo. Sa!o se iz staje s!je"tene na dvori"tu na 'rani$i s vrto! zaulo frktanje Aribina !alo'a kurdsko' konja. .pipavajui put oko sebe 1olfra! se probio u kuhinju i upalio fenjer od kovano' eljeza koji je uvijek stajao pokraj pei. .'nji"te je jo" bilo toplo ali je netko u'asio i eravi$u. :zne!iren uzeo je svjetiljku u jednu ruku a u dru'u bode. Nije bilo nalik na Arib da nestane bez rijei. :ski! vanjski! stubi"te! 1olfra! se uspeo na 'ornji kat na uski hodnik za"tien re"etko!. (rva prostorija bila je Aribina spavaa soba. &ao i uvijek eljezni eravnik bio je po!aknut do njezina satira na koje! su bili nasla'ani sa'ovi i jastu$i. Na podni! ploa!a s $rni! $rveni! i bijeli! uzor$i!a stajao je srebrni posluavnik sa svjei! datulja!a. 0io je netaknut ba" kao i sarir, ali "ahovska ploa iz ivana stajala je na krevetu. (o!nije ju je po'ledao a zati! joj brzo pri"ao. .prezno je spustio fenjer i pose'nuo za neu'ledno! $edulji$o! zataknuto! iz!e*u topa i skakaa. '<jubljeni moj, oprosti mi to sam ponovno pobjegla. *o ne mogu Te ponovno vidjeti. 2ie nisam ona negdanja (rib. jednoga bi me dana prezreo, a to ne bi! mogla podnijeti. Sauvaj u sjeanju djevojku koju si ljubio " i zaboravi (rib, ljubavnicu kalija...)

255
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1olfra! spusti pisa!$e izi*e na trije! i za!i"ljeno se za'leda dolje u ta!no dvori"te. 9ati! sakrije pisa!$e na prsa i izi*e iz kue tiho kako je i u"ao. Arib ni sutradan nije odavala nikakve znakove ivota. Sve 'a je vi"e !uilo pitanje nije li jednostavno rekla istinu u svoje! pis!u. Ne bi bilo prvi put da se zasitila ljubavnika. 4a 'a je po!isao 'otovo izludila. .ajniki je poku"avao otkriti razlo' njezina povratka u kalifov hare!. 6o'ao je sa!o za!isliti da se nee'a bojala. Sto'a je odluio dati joj nekoliko dana vre!ena pa tek onda ne"to poduzeti. No bez obzira na razlo' on nee ponovno di'nuti ruke od nje pa !akar !orao osobno otii po nju u hare!. (ro"la su tri dana kadli je netko nestrpljivo poku$ao na vrata nje'ove kue u Harbiji. 1olfra! je oprezno di'nuo 'lavu s pisarsko' rada. 6aknuo je bakreni ibrik koji je stajao pred nji! na srebrno! posluavniku te pri"ao vrati!a. 9bo' vruine na sebi je i!ao sa!o kratku sudru bez rukava. 9a svaki sluaj pose'nuo je za bodee! na "krinji sa eljezni! okovi!a a kori$e ba$io na pod. S!e*i vuneni ili! pri'u"io je zvuk. 9ati! je otvorio vrata. +2i3- (osljednjih nekoliko tjedana 1olfra! je izbje'avao a.ina. Nije htio da se jedno'a dana nade pred pitanje! ko!e da vjeruje - prijatelju ili svojoj ljubljenoj. Hajdar !u je bez rijei dao znak da 'a slijedi. =ranak se iznenadio opaziv"i nje'ovu uurbanost. Htio je uzeti zar ali a.in 'a je ruko! nestrpljivo odvratio od to'a. 1olfra! je zatvorio vrata i po"ao za nji!. Nje'ova je kua bila sa!o nekoliko koraka od Sjeverno' kanala. Hajdar 'a je poveo ulii$o! pre!a keju na koje! je bio privezan a!a$ od trstike. Ni jedna zraka svjetla nije prodirala s prozora niskih kua. S $rne vode dizali su se obla$i !a'le kao iz !ovara 7at el-Araba. Af"in je u"ao u a!a$ i pose'nuo za veslo!. 4i"inu je prekidalo sa!o pu$ketanje 'rubo zabrvljenih bokova a!$a. Svjetlo !aleno' fenjera na pra!$u jedva se probijalo kroz !a'li$u iznad vode. Slaba svjetla i sjene 'ole!ih zidina pokazivali su da prolaze pokraj 6adinat asSala!a. 4u i ta!o fenjeri su osvjetljavali 'ole kuneI zidove ili balkone za"tiene re"etka!a. Sve ostalo bilo je !rano. 1olfra! !u je htio tiho postaviti pitanje ali a.in je sa!o od!ahnuo 'lavo!. Sti'li su na u"e kanala i on je us!jerio a!a$ na sredinu pusto' 4i'risa. 9a takva vre!ena i ribari bi ostajali kod kue. Hajdar je uvukao veslo i pustio da a!a$ pluta. +(onovno niste ostavili nikakva tra'a- prekinuo je a.in "utnju kad je bio si'uran da ih vi"e nitko ne !oe uti a zati! je objasnio% +5ovori! o noi u kojoj je Ibrahi! iz'ubio prijestolje.-

256
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+S obziro! na Abdallaha al-6a!una nije te"ko nestati bez tra'a- odvrati 1olfra! podru'ljivo. +Ne bi 'a pri!ijetio ni kad bi !u 'a jedna od nje'ovih !iljeni$a na$rtala na stranji$i,- Naslonio se suzdrano na bok a!$a i prekriio ruke na prsi!a. +;ini se da dobro poznajete kalifove !iljeni$e- pri!ijeti Hajdar vrebajui. +I Arib31olfra! osjeti kako !u se sudra lijepi na tijelo. )az'ovor se sve vi"e pretvarao u saslu"avanje. +(osljednji put poslala !i je naoruane eunuhe da !e istuku- izbje'avao je od'ovor. +9ar bih je u znak zahvalnosti trebao odvui u svoj krevet3 6alo ste pretjerali.+(refri'ani ste kao "akal- nas!ije se a.in, pre!da !u nije bilo do s!ijeha. +No ne trebaju !i tra'ovi da sve jasno vidi!.+4ko ste vi Hajdare !oj ispovjednik3(.in je ponovno uzeo veslo i krenuo desno pre!a u"u kanala Ise. Si'urno je odveslao u kanal i krenuo u "ijitsku etvrt &arh. 0alkoni za"tieni re"etka!a na'injali su se nad vodu a tu i ta!o visee su biljke dodirivale njihove 'lave. Na obali se 'o!ilalo s!rdljivo s!ee. Natkrivene ulii$e kao da su za!rle. : to doba one su pripadale sa!o kurva!a ulini! razbojni$i!a i dru'o! olo"u. +Dopu"tate da vas kajna obrlati kao balav$a- polu'lasno nastavi a.in. +4a ena obuena je sa!o za to da bi podinila budale poput vas. &alifova ljubavni$a, 9nate li kakvoj se opasnosti izlaete ako uz!ete ne"to "to pripada va"e! 'ospodaru3 Nada! se da niste zaboravili svoju dunost,1olfra! di'ne obrve kao da ne razu!ije o e!u se 'ovori. No odjedno! je bio sretan "to s a.inom nije po"ao nenaoruan. 7utei su napredovali veslajui dalje pre!a #ufratu. S!rdljive kloake neprekidno su stvarale prljavoutu pjenu. :z obalu su stajali polupotopljeni a!$i koji!a su !ladi ljudi iz puke obijesti izbu"ili dno. (.in je pokazao nekoliko natrulih stupova koji su str"ili iz vode pa su za jedan privezali a!a$. .kolina nije ba" ulijevala povjerenje. :nato to!e 1olfra! je iza nje'a skoio na kli!av !osti koji je vodio na kopno. Hajdar 'a je poveo pusto! ulii$o! koja se la'ano uspinjala. =ranak je prepoznao sjenovite arkade s obje strane - karhsku trni$u knji'a. Danju je to bilo jedno od najivljih !jesta u 'radu% kopisti i tr'ov$i per'a!ento! nudili su svoje uslu'e nadvikujui jedni dru'e. :enja$i i knjievni$i nailazili su ovdje na 4aridove pisare pokrivene 'ospode naruivale su pisanje ljubavnih poruka svoji! oboavatelji!a obrtni$i traili da i! se napi"u rauni. Sada su se zidani lukovi jedva raspoznavali u ta!i. ;uli su se sa!o kora$i u koni! sandala!a.
257
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8edna osa!ljena !aka dolutala i! je na put. 0e"u!no poput sjena !u"kar$i su skrenuli lijevo u pokrajnju uli$u. (.in se uputio pre!a da!iji - neu'lednoj z'radi od erpia s uobiajeni! okru'li! !inareto!. (odno !inareta uza zid se pritisnuo niski krov ha!a!a. 1olfra! je zajedljivo upitao a.ina da li 'a je u 'luho doba noi doveo ova!o na kupanje. No a.in je sa!o nestrpljivo od!ahnuo ruko!. Nije izabrao 'lavni ulaz ne'o je svoje' pratitelja poveo lijevo! strano! !i!o nje'a. :lii$a iz!e*u kua bez prozora bila je tako uska da nisu !o'li hodati jedan uz dru'o'a. 9avr"avala je zido!. (.in se okrenuo. 1olfra!ova se ruka nehoti$e na"la na bodeu. +7to ovo znai Hajdare3(.in je pokazao na vrata u zidu ha!a!a. Njihala su se raskli!ana na "arka!a. Drveni se okvir raspu$ao a pra' nakrivio kao da se !ovarno tlo sle'nulo ispod kupali"ta. 1olfra! 'a je upitno 'ledao. +"to je3- "apne a.in. +0ojite li se3Ne spu"tajui ruku s oruja 1olfra! otvori vrata i pri'ne se da bi pro"ao ispod dovratnika koji se raspadao. Stajao je u nisko! hodniku. Na prvi po'led inilo se kao da je od navo"teno' ka!ena. Dodirnuo je zid i napipavao put pre!a slabo! svjetlu na kraju hodnika koji se "irio u okru'lu prostoriju. Iz zdjeli$e u kojoj je plivao fitilj "irilo se slaba"no svjetlo. Strop je bio tako nizak da je visoki =ranak !orao uvui 'lavu. 8edna je sjena pala na a*avi zid - a.in je u"ao iza nje'a. Sada je 1olfra! osjetio i o"tar !iris ohla*ena di!a. Hrpe u'ljena i eljezno' pribora uza zid otkrivale su 'dje se nalaze - u loioni$a!a ha!a!a. Nez'rapan lik "uurio se na podu. (rljavi dronj$i jedva su pokrivali !u"karevu 'olotinju. Hajdar 'a protrese po ra!enu pa je upla"eno skoio. 1olfra! iznena*eno uzvikne. <i$e !u"kar$a pokrivala je neuredna brada. Na li$e !u je padala rijetka nepoe"ljana kosa pro"arana sjedina!a. Na odjei i li$u vidjeli su se tra'ovi a*e. No kad je nervozno di'nuo !esnate usne iznad zubi poput z!aja na kineski! svileni! tkanina!a 1olfra! 'a je prepoznao. (rsti!a je nehoti$e dotaknuo bode i osjetio a.inovu ruku na svojoj. +)az!islite "to radite,- "apne Hajdar. 1olfra! je s polu'lasni! uzviko! spre!io oruje za pojas. No nje'ove su se eljusti vr"e stisnule kad se sjetio po'leda koji!a je taj ovjek 'utao Arib. 0io je to Ibrahi! ibn al-6ahdi protukalif koji je nakratko prkosio vlasti Abdallaha al--6a!una. ;ovjek koje'a je odonda vojska pobjedniko'a kalifa uzalud traila.

258
www.bosnaunited.net

Chiarissima

3
4jedan dana poslije kuo! Ishaka al-6ausilija u skupoj etvrti )usafa odzvanjala je !uzika. 8edna je robinja s vre! vode na 'lavi izi"la iz kuhinje na dvori"te. 2e na ulazu opazila je ku"travo'a kurdsko' konja koji je sve do iznad puti$a bio poprskan blato!. Neobina ivahnost odavala je da je sti'ao jo" jedan 'ost. )obovi su dovlaili 'lazbala% lutnje du'a vrata harfe sanj i bubnjeve. 9ve$kanje kastanjeta i otuni zvui rababa uli su se kroz hodnike i daleko odjekivali. Djevojka je znatieljno balansirala sa svoji! tereto! na 'lavi prolazei pokraj zvjezdasto' bunara. (okreti iza drvenih re"etaka na prvo! katu otkrivali su robinje koje su znatieljno 'ledale dolje. Njihova je panja najvjerojatnije bila us!jerena na ono "to se do'a*alo u stranje! dijelu dvori"ta. .ndje su sjedili Ishakovi ueni$i i pratili nje'ove plesai$e. >ene nisu nosile skupo$jene svilene suknje ne'o hlae i haljetke pa je to !o'la biti sa!o spontana priredba. Iz!e*u njih raspoznavala se $rnokosa ena odjevena u !odernu $rvenu kabu. )obinja je iznena*eno spustila svoj vr i pozornije po'ledala. Nedvojbeno... bila je to Arib. Djevojka s vre! vode radoznalo se pribliila. I ona je to doula svi su u 0a'dadu raz'labali o to!e% kalif je tu slavnu pjevai$u drao pod kljue! zbo' ljubo!ore. Arib je iskoraila iz reda plesai$a i udarila po ta!buri!a. Ishakovo te"ko vino dalo joj je poleta. (opila je ve !no'o vi"e od dva ratla, pa je sto'a !orala ponovno !isliti na 1olfra!a. S!uilo joj se pri po!isli kako 'a je izdala. No s !alo sree ubrzo e ponovno biti kao na njihovoj posljednjoj zajednikoj veeri% u "ali 'a je s !ostia u vrtu 'urnula u rijeku. 1olfra! ju je s!ijui se povukao za sobo! i njihovi su poljup$i pre"li u divlju rasplesanu strast. (ri'u"en rita! bubnja darbuke vibrirao je u njoj. Arib je zaba$ila spu"tenu kosu i zapjevala% Tebe jedinoga ljubim, Tebe sluam i za tebe grijeim, 0oe li moju e$nju uta$iti, ,oju strast utiati6 +A prito! je kalifu nabila ro'ove,- ula je "apat jedne plesai$e a ostale su se zahihotale. Arib se okrenula pre!a djevoj$i. +Dri jezik za zubi!a dok pjeva! lizuljo,prosiktala je u stan$i.

259
www.bosnaunited.net

Chiarissima

)obinja ju je upla"eno po'ledala. Aribino li$e li$e pjevai$e ponovno se s!je"kalo poput !aske kao da se ni"ta nije do'odilo. (lesai$e su se kretale u brzo! rit!u naprijed-natra'. Na njihovoj odjei pokazale su se prve !rlje znoja pre!da je jutro bilo svjeije ne'o pro"lih dana jer je u noi ki"ilo. Istodobno su se njihale u bokovi!a. : Aribinoj 'lavi vrtjela se vatrena lopta koja je rasla sa svaki! udar$e! po bubnju. 9apalila se pa je raskopala 'ornju du'!ad kabe. (ro!ijenila je !elodijski obraza$ i pre"la na laku pjes!i$u% Samo jedno od ljubavni! jada lijei8 S ljubljene peat skinuti, 9grizom je zavesti, 7edre grudi joj osjetiti, Tijelo na tijelo stisnuti / pritom vrijeme zaboraviti% Sou!aja Ishak i pjevai 0unan i Alluja koji su sjedili u ivanu prasnuli su u s!ijeh. Sou!aja je vrisnula a !u"kar$i su pljeskali. (lesai$e su se zbunile pa se njihov red pore!etio a dvije su se sudarile. Arib se bez daha naklonila. '(!santi, djevojko ahsanti.?- Ishak je plje"ui si"ao na !ra!orni pod koji je kao i uvijek bio nje'ovan i ula"ten do visoko' sjaja. .ko oiju i usta urezale su !u se u kou duboke bore. :padljiv nos doi!ao se poput 'rbe na nje'ovu li$u pa je sada vi"e ne'o ikad nalikovao na papi'u. No izvrsna !odula$ija 'lasa i nain interpreta$ije dosad su 'a spa"avali da i ne pjeva kao papi'a. 0io je kao i obino upadljivo odjeven. Danas je i!ao oko vrata svilenu tkaninu utu poput "afrana koju je afektirano ba$io na leda. (lesai$e su 'a 'ledale sa strahopo"tovanje! dok je bauljao prolazei pokraj njih. Ne ispu"tajui ritliju iz ruke za'rlio je Arib i prito! prolio vino. +9a$ijelo te opsjeo "ejtan kad tako vra"ki dobro pjeva", &ronike e o tebi 'ovoriti one koje pi"e...- jezik !u se zapletao dok se poku"avao sjetiti i!ena +... Al-&indi se ovjek zove. I u svoje! staro! uitelju raspla!sala si tarab. 5las ti je aroban,- 4eatralno joj je pruio ruku s a"o! vina. Arib ju je iskapila. <a'ana !unina upozorila ju je da je ve dosta popila ali to joj ni izdaleka nije bilo dovoljno. (onovno je poelo la'ano ki"iti pa je osjetno zahladnjelo. Sti'li su ispod ruke u ivan a plesai$e su avrljajui otrale !i!o njih u kuu. Ishak je naletio na jedan od te"kih 'linenih lona$a u koji!a su rasle pal!e pa se ki"ni$a sakupljena na njihovi! veliki! lepezasti! listovi!a izlila na Arib. 9a$iala je i skoila u ivan dok su se ostali s!ijali i pljeskali.

260
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Sou!aja je leala na divanu. No'e u arapa!a od ta!ne sirove svile di'nula je na jastuke trpajui lauzinaj u usta. : najnovije vrije!e jela je tu slasti$u od bade!a i za doruak pa nije bilo udno "to se sve vi"e debljala. Alluja z'odan !o!ak divlje $rne kovrave kose i s trodnevno! brado! napravio je !jesta za Arib. Nisu se vidjeli prvi put - kajna je s!jela piti sa svoji! prijatelji!a dokle 'od joj je to dopu"tao 'ospodar. Arib je sjela i uzdi"ui pruila no'e. 2ino joj je zujalo u 'lavi kao roj razjarenih pela. &roz !ra!orne lukove s kojih je kapala voda likujui je pro!atrala toplu ki"u kao s pozorni$e. Neka Abdallah pobjesni "to se ponovno iskrala iz hare!a, 8uer su ajinove postrojbe oti"le za &urdistan pa je njezin do'ovor s kalifo! bio ispunjen. Sada je jo" trebalo !alo strpljenja da on zaboravi 1olfra!a. 5orjela je od elje da ponovno vidi svoje'a ljubljeno'a da !u kae za"to 'a je odbila i da nastave tono od ono' trenutka na koje! su stali. Abdallah nije !o'ao sa'raditi zid koji bi je zadrao a eunusi su bili pod!itljivi. +: ast Arib- uzvikne Ishak +zato "to je Ibrahi!a zba$ila s prijestolja, .n sada sjedi u nekoj prljavoj rupi i sklada svoju Novu !uziku. 6oda "takori slu"aju nje'ove i!proviza$ije na perzijanski nain. No u 0a'dadu vladaju Ishak al-6ausili i klasina arapska tradi$ija,- (retresao je ritliju i prelio vino a kad se uvjerio da je prazna do!ahnuo je sluzi da donese jo" vina. 9ati! se di'nuo i sretan oteturao kroz ki"i$u pre!a kuhinji da zatrai jo" slasti$a% Sou!aja pokae a"o! na Aribino li$e. +4i podnosi" olovno bjelilo bolje od !ene. 6eni se od nje'a uvijek vrti u 'lavi.+.d olovno' bjelila3- Arib se 'otovo za'r$nula od s!ijeha. +A ja sa! ve po!islila da ti se vrti od vina,Sou!aja se pljeskala po bedri!a a ak je i 0unan razvukao u os!ijeh svoje brie podrezane po najnovijoj !odi. : posljednje vrije!e i!ao je kratku kosu podrezanu krunoliko ali zbo' ele'antne frizure nje'ova se velika donja eljust naalost doi!ala jo" veo!. :z Allujin ple!eniti sara$enski profil on se doi!ao nez'rapni!. +8e li istina da i!a" tajno' ljubavnika ije i!e ne spo!inje"3- upita Alluja kad su se svi sti"ali. Arib preba$i kosu na leda i prui vrat pre!a snu svih dokonih stanovni$a hare!a. +Hoe" li !alo doj!a o raju3- upita ona pjesniki raspoloena i ponesena alkoholo! te raz!akne izrez svoje gilale. +4akni !e ovdje tu !e je ljubio,2idljivo pod utje$aje! pia Alluja se pokrenuo da je prekrije poljup$i!a ali ona se oslobodila s!ijui se. Sou!aja je ispitivaki po'ledala Aribin vrat i
261
www.bosnaunited.net

Chiarissima

strpala jo" jedan zalo'aj u usta. +2rlo lijepo- ree ona vaui +ali ovo ovdje jo" je zani!ljivije.- Stresla je !rvi$e s ko"ulje i uprla prsto! u papire pokraj sebe na divanu. +Nije udno "to ni jedna pjevai$a osi! !ene jo" ne raz'ovara s tobo!. Ne!a pis!a u koje! te nekakav ple!eniti !lada$ ne zaklinje da usli"i" nje'ovu strast. Neki pi"u prave pjes!e.Ishak je doteturao natra'. Di'nuo je zar koji! je pokrio svoj teret da 'a za"titi od ki"e te spustio posluavnik s lauzinajem na pod. Slasti$a je odisala !iriso! !eda sje$kanih pista$ija i svjee !ljevenih bade!a. +2elianstveno, 4reba! jo" sa!o jednu pjes!u za sutra"nje poslijepodne. Na dunosti sa! a kalif eli uti ne"to novo.+Nisa! jo" dovoljno popio da !o'u skladati,- uzvikne Alluja a Sou!aja zahihoe i podi'ne pis!a. +2e e!o ne"to nai - ;Dok god je mjesec na nebu, bit e svjedokom moje patnje...; *e, to je po!alo neukusno napokon... svako' je !jese$a i !la*ak.- Nastavila je listati. +.naj lijepi Horasana$ kako li se ono zove - 6uddabir ili Ibn al-6uddabir - pi"e lijepe stihove3 Svejedno danas ovdje ne!a ni"ta nje'ovo. ;ekaj kako bi bilo ovo% ;*i jedan okrutni &urd ne bi me mogao dublje povrijediti kao strast prema tebi...; 4o je lijepo ali ne!a naalost ni tra'a rit!u.Ishak je udario nekoliko akorda po lutnji i na!r"tio se. (oku"ao je pro!ijeniti tonalitet. (rikljuio !u se 0unan pro!ijenio rita! ali Ishak je bio nezadovoljan pa se na!r"tio. (ruio je lutnju Arib a ona je i!provizirala od !u"ko'a !elodijsko' obras$a makom rast do ensko'a bajatija. Alluja bi se povre!eno uba$io svoji! zvonki! tenoro!. Sou!aja je no'a!a udarala takt a pozadinu je inila ki"a koja je lijevala. Arib je ponovno otpjevala pjes!u eznutljivi! duboki! 'laso!. 4iho i pretjerano pohotljivo na'la"avala je senti!entalna !jesta sve dok je dru'i nisu prekinuli s!ijui se. +Sada e ve rat u &urdistanu !orati biti kriv za ljubavna zaklinjanja- ru'ala se Arib i puila lutnju Sou!aji. +Ni"ta udno o nje!u 'ovore na sva usta.- Strpljivo i krajnje napetih iva$a odsvirala je deset tonova na struni bamm. +4rebala bi biti zahvalna !abibti, s !alo sree pobunjeni$i e i tebe osloboditi od staro' neprijatelja.9aba$ila je vlanu kosu pre!a natra' i pose'nula za slasti$o!. +.d ajina), ree odahnuv"i. 5odina!a je ekala pravdu napokon je bila pred vrati!a. Sou!aja je vratila 'lazbalo Ishaku. +I to ali ponajprije od Dhiba al-)akkija.Slasti$a joj je pala na pod. Arib se uspravila tako brzo da joj je zazujalo u u"i!a. ;inilo joj se kao da ju je netko udario. 0ez daha je stresla 'lavo!. Ne !o'av"i prozboriti ni rijei za'ledala se u prijatelji$u.
262
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+Nisi to znala3- Sou!aju je ini se zaudila Aribina reak$ija. +&alif 'a je s ajinovom vojsko! poslao u &urdistan. 8uer su otputovali.-

263
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4
&ad se Arib udova oteanih od vina i s 'lavoboljo! vratila u hare! osjeala se kao da ju je netko istukao. Abdallah ju je izdao. (lanirao je od sa!o' poetka da 'a po"alje u s!rt. 6rnja pre!a 'ospodaru postala joj je nepodno"ljiva. <juta i oajna iz "krinje je izvlaila skupe haljine koje joj je on poslao. (oela je kidati prvu. No kada su ko!adii tkanine pali na pod iznenada je ruka!a prekrila li$e. .na sa!a odala !u je 1olfra!ovo i!e. Nije li napokon i sa!a kriva za to3 .d njezina izleta k Ishaku njezin je 'ospodar bio danju neuobiajeno hladan pre!a njoj. No istodobno ju je posjeivao svake noi. Arib bi 'a bila najradije izba$ila ali !o'la je pretpostaviti "to bi to znailo za njezina ljubljeno'a. &alif je u svako doba !o'ao zapovjediti da se 1olfra! vrati i nai izliku da 'a po'ubi. Sto'a je stisnula zube i sve strpljivo podnosila. Abdallahova strast inila joj se neobuzdanijo! ne'o inae. &ad bi napokon izi"ao iz njezinih odaja odahnula bi i kao opsjednuta trala u ha!a!. <jeto se pribliavalo kraju. 4oplo vrije!e !a!ilo je ljude na izlete kako bi se od!orili od 'radske prljav"tine i buke. I Abdallah je naredio da se dio nje'ova hare!a preveze u zastrti! nosiljka!a na deva!a do sa!ostana Dair 0ashahra. Sa!ostani u okoli$i 0a'dada bili su o!iljena izletnika odredi"ta. 0ili su na svjee! zraku i u nji!a se dobro jelo i pilo dobro vino. 6u"kar$i su rado 'ledali lijepe !lade pripravni$e u sa!ostani!a a ene nije nitko uzne!irivao kod redovni$a. &alif se spre!ao doi i! !u to dopuste dravniki poslovi. Arib se jo" nije osjeala dobro ali njezin je 'ospodar zapovjedio da se i ona prikljui ostali!a. 0ojei se da joj se vrui$a ne di'ne nije oprala kosu ne'o ju je sa!o na!irisala a!bro!. Nije se osjeala dovoljno jako! ni za pjevanje. Sa!ostan se u'nijezdio u dolini 4i'risa nekoliko kilo!etara od 0a'dada. Nedaleko od nje'a poinjala je pustinja ali !alena z'rada od lo!ljeno' ka!ena s!jestila se na obronku za"tieno! od pje"anih oluja. <i"e vinove loze oko sa!ostana ve je po$rvenjelo. .vdje je nebo bilo vedro a zrak tako ist da se preko vode !o'lo vidjeti ak do 'orja 9a'ros. : kalifovu $arstvu kr"ani!a nisu bila dopu"tena zvona. Sa!o je klopotanje drvenih e'rtaljki iz 'lavne z'rade koje je redovni$e zvalo na !olitvu povre!eno prekidalo ti"inu. +5ospodari$a Sukkar nije do"la- pri!ijeti jedna djevojka. )obinje i 0ouran jedna od Abdallahovih zakonitih supru'a pruile su se na prostirke i sarire u vino'radu podno enklave. 0aldahin i! je pruao sjenu. &alifova supru'a
264
www.bosnaunited.net

Chiarissima

poku"ala je svirati na Aribinoj lutnji - sa skro!ni! uspjeho!. &ad 'od bi pote'nula strune kajna bi se razdraljivo tr'nula. Nadala se da e Abdallah ubrzo doi kako bi ona prestala svirati, 0ila je izvan sebe od straha za svoje skupo$jeno 'lazbalo. +Sukkar ui na latrini u palai i povraa- napokon pri!ijeti 0ouran kiselo i spusti lutnju. +)e$ite "to hoete ali ostala je s kalifo! u dru'o! stanju.Arib je odahnuv"i brzo spre!ila 'lazbalo na si'urno i pruila se u sjenu !asline. Na!irisani uvoj$i na njezini! sljepooi$a!a bili su vlani a kosa sloena na zatiljku sprjeavala je dodir da"ka vjetra po koi. +I Arib je na to raunala- nastavi 0ouran. (oravnala je jastuke i na njih s!jestila svoje obline. +.tkako se kalif vratio s istoka ne !oe je se zasititi. (osljednji put vidjela sa! 'a kako izlazi iz njezinih odaja potpuno is$rpljen. I kad je veer poslije to'a do"ao k !eni... 0olje da o to!e ne 'ovori!,- Na'nula je pre!a dru'i!a svoju lijepu po!alo usiljenu 'lavu nalik na tvorovu. +&ae! va! isisala 'a je kao pijavi$a,Ne osvrui se na zavidne po'lede Arib je piju$kala *u!birovu vodi$u koju joj je preporuio lijenik. .sjeala je nepodno"ljivo bolno bubnjanje u sljepooi$a!a. +&ada si zapravo otkrila ljubav pre!a du!biru3- upita je 4akrub. : najnovije vrije!e ona i 0ouran bile su nerazdvojne kao prst i nokat. &alifova supru'a povela ju je ova!o da pjeva Abdallahu. Sudei po njezinoj izazovnoj odjei 4akrubini planovi bili su dalekoseniji. Dodu"e sada je !irkala !anje zavodljivo jer joj je u oi u"lo ulje koji! je pre!azivala prve bore. +2ara! li se ili su tvoje dojke oteale3+0o'a!i nee" doekati da ti okrije! svoje kuharske re$epte- odvrati Arib ravnodu"no. 4akrub je zaepila boi$u s ulje!. +&alifov idovski lijenik bio je ve dvaput kod tebe.+Hasdaj ibn 6usa3- Iako su je boljele sve kosti Arib to ne bi nikada priznala. (rote'nula se a $rvena d$ubba, Abdallahov dar priljubila joj se uz tijelo. +9'odan !u"kara$.- >ene su se nas!ijale. +Ni an*eli arobnja"tva Harut i 6arut ne !o'u se !jeriti s tvoji! vje"tina!a- ree 0ouran razoruana. +Hajde daj na! savjet, 7to radi" s Abdallahovo! datuljo! da je on vi"e nee u!oiti ni u jedno dru'o !lijeko3+2rlo jednostavno- ree Arib i stenjui se podboi na laktove. +:spje"an pikantan zalo'aji prije jela ve je pola sveane 'ozbe.- :stala je i u nekoliko koraka pri"la zidu kako bi iznad vrta sa zainski! biljka!a po'ledala dolje u dolinu. (onovno se borila protiv !unine.
265
www.bosnaunited.net

Chiarissima

4akrub je po"la za njo!. +&alifov lijenik poznat je po svojoj udorednostiree ona vrebajui od'ovor. +7to je zapravo htio kod tebe3Arib joj nije od'ovorila ve se opustila i naslonila na nizak suhozid. Iz vrta je do nje dopirao !iris odrvenjele !ajine du"i$e. &vr'avi 'r!ovi ru!arina kadulja i dru'e zainske biljke jedva su preivljavale na "krtoj ka!enoj ze!lji. &ao i !akD redovni$e su od nje'a vjerojatno spravljale sredstva za spavanje i napitke za ublaavanje bolova. Sjetila se rijene doline u 0alhu u kojoj bi ta biljka u proljee sve prekrila ljubiasti! pokrivae! i u kojoj je rasko" !akova pretvarala 'rad podno breuljka u $vjetno !ore. Naslonila se na !aslinu ije je kvr'avo stablo raslo iz zida pokraj nje i traila nekakvu toku na obzoru. /esta se jedva raspoznavala u jednolino! pustinjsko! krajoliku. +Sjeanja3- upita Abdallah iza njezinih le*a. 9a$ijelo se spustio ova!o iz sa!ostansko' dvori"ta. 4akrub se !aknula da 'a propusti. &alif je pose'nuo za Aribino! ruko!. : toj 'esti bilo je nee' posjedniko'3 Dao je znak ostali! ena da pri*u i pokazao na eunuhe koji su poeli donositi osvjeavajua pia na stolnjak ra"iren na ze!lji. +I!a!o jo" vre!ena do jela. 9abavljaj nas do tada,: Aribinoj 'lavi bubnjalo je tako estoko da bi najradije zavri"tala. +Nije !i dobro- od'ovori ona. +&od Ishaka si navodno pjevala i pijana- pakosno se uplete 4akrub. +&au da si pjevala o velikoj ljubavi. 4u si pjes!u valjda napisala za vladara vjernika nije li tako3Arib se upla"i. +6ora! jo" !no'o to'a dotjerati u toj pjes!i- izbje'avala je od'ovor. +)ita!...+Sa!o se ne!oj ustruavati. 4u s!o !e*u svoji!a.- : Abdallahovu 'lasu nazirala se nije!a prijetnja. Nje'ove bezbojne usne pokazivale su da je shvatio 4akrubinu aluziju. +Hou li se !orati obratiti dru'oj pjevai$i34akrub je likovala s!je"kajui se. Aribino elo oblio je hladan znoj. Abdallah e joj u 'lasu otkriti osjeaje pre!a 1olfra!u. No nije!i bijes na nje'ovu li$u 'ovorio joj je da se ne s!ije protiviti. Napravi li i jednu po're"ku kalifova e se pretpostavka potvrditi. Sa!o savr"ena izvedba !o'la je raspr"iti nje'ovu su!nju. Sto'a je pozvala )abab da joj donese lutnju i stola$. +Ne treba ti lutnja- ree Abdallah i zadri djevojku. (ustio je Arib i pokreto! ruke zatraio od nje da izvr"i nje'ovu zapovijed. .krutan os!ijeh zai'rao !u je na ulni! usna!a pa je sada vi"e no ikad nalikovao na Haruna al-)a"ida svoje' o$a.

266
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je shvatila da on zna za ko'a je napisala tu pjes!u pa je htio pokazati svoju !o. (osrnula je. Iskriave toke zaplesale su joj pred oi!a a no'e otkazale poslu"nost. : posljednje! trenutku le*i!a je napipala suhozid i vrsto se uhvatila za nje'a. &ao i tisuu puta prije uspravila se da oslobodi 'las iz sebe. ;vrsto je odluila da ne pokae slabost i zapjevala% Tebe jedinoga ljubim... Abdallah ju je pro!atrao kad je poela i!provizirati. Iz!e*u nje'ovih obrva te s jedne i dru'e strane nosa urezale su se o"tre bore. Arib se prisiljavala da se usredotoi na 'lazbu. : u"i!a je osjeala vrto'lavi$u pa se !uila da pravilno otpjeva profinjene etvrttonove. Nedostajao joj je oslona$ na lutnju. Sjetila se lajalija koje je u 'orju uvijek pjevala bez pratnje. (ro!ijenila je tonalitet i htjela obojiti !elodiju ta!ni! dublji! tonovi!a koji su izlu*ivali !u"kar$e. ...tebe sluam i za tebe grijeim... Nije joj uspjelo. .s!ijeho! je !o'la la'ati ali ne i 'laso!. Njezine neisplakane suze bile su u ti! tonovi!a pa su sto'a bili rastr'ani i strastveni. Abdallahove na"!inkane oi ne!ilosrdno su je pro!atrale. Aribino sr$e divlje je udaralo pa joj se s!uilo. .sjetila je takvu slabost da je po!islila kako e se svako' trenutka sru"iti. No !orala je izdrati do kraja. Slijedila je !elodiju ton za tono! kao "to karavane slijede putokaze u pustinji. :koen s!ije"ak koji je 'odina!a stalno uvjebavala skrivao joj je osjeaje. .djedno! je osjetila kako joj tijelo proi!a tko zna odakle stara sna'a. (otaknuta njo!e oslobodila se zida. (o'ledo! je obuhvatila Abdallaha i dovr"ila pjes!u% 0oe li moju e$nju uta$iti, ,oju strast utiati6 (roduila je posljednji ton i izdrala do kraja. (rekinuo ju je pljesak odu"evljenja. >ensko po$ikivanje bolno joj je odjekivalo u u"i!a. Iznenada joj se okoli" za!a'lio pred oi!a a !unina nezadrivo prodrla na usta. 4raei oslona$ z'rabila je 4akrubinu d$ubbu i povratila na skupu brokatnu tkaninu. >ene su upla"eno kriknule i uz!aknule. 9adah bljuvotine prodro je Arib u nos a zati! je ponovno povratila 'u"ei se. >u joj se prelila preko usana ukasta i 'orka. .dvratna tekuina nezaustavljivo joj je tekla iz usta. 4akrub je vri"tala kao da je peku na ranju i poku"ala pobjei. )abab je pritrala pa je
267
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib oslanjajui se na slu"kinju sti'la do jedno' sarira i uhvatila se za drveni okvir. Sjela je kle$avih koljena. )abab joj je poku"ala po!oi skinuti d$ubbu, ali Arib se ponovno za$rnjelo pred oi!a. &ad je do"la k sebi leala je na prostir$i u sjeni. Na sebi je i!ala jo" sa!o hlae i nabranu svilenu ko"ulju uprljanu na prsi!a. Ispod bijele koprene 'ledao ju je par ta!nih nena"!inkanih oiju. )edovni$a iz sa!ostana na'injala se nad nju i opipavala joj elo. 4akrub je tko zna 'dje urlala i proklinjala je. &alifove su se ene do"aptavale. )edovni$a je uronila runik u zdjelu s ruino! vodi$o! i obrisala joj elo i usta a )abab je donijela struak !etvi$e i drala joj 'a ispod nosa. +: njezinu stanju nije ni s!jela doi ova!o po ovoj vruini- obrati se redovni$a kalifu. +A ka!oli pjevati po ovakvu vre!enu.Abdallah je pru'asti o'rta u'urao jedno! eunuhu u ruku i pri"ao Arib. Doi!ao se zabrinut. Arib je bila si'urna da je on i izazvao svu tu nevolju. .djedno! ju je uhvatio strah. +;uvajte se- posavjetova je redovni$a. +:z!ite *u!bir i !etvi$u protiv !unine i pobrinite se za hranjivo la'ano jelo% koko" !amida ili riba na pri!jer samak mavi.) Aribini prsti obuhvati"e struak ljekovita bilja. 9nala je koje e joj sada pitanje redovni$a !orati postaviti% +&ada ste posljednji put i!ali krvarenje3Arib nije od'ovorila. No ruke su joj drhtale i ponovno je osjetila slabost. Izostanak krvarenja pripisala je svojoj uzne!irenosti prehladi i naposljetku vrui$i. <a'ala je kalifovu lijeniku nadajui se da e neisti dani ipak doi. Nije!o je sakrila li$e u !etvi$u i udisala ublaujui !iris. Na Abdallahu se vidjelo iznena*enje i na usna!a !u je zai'rao s!ije"ak. 9ati! je odjedno! problijedio i na'nuo se nad nju. +8e li !oje3- upita prijetei! 'laso!. Arib skine ljepljivu svilenu ko"ulju i nehajno je ba$i na ze!lju. (otvrdila je bri"ui polako 'ornji dio tijela runiko! natopljeni! ruino! vodi$o!. +Ne!oj !i la'ati,- upozori je on. (ro!atrao je kako runik klizi njezini! 'oli! ruka!a i dojka!a. Iznenada je 'rubo privue k sebi. +6oje je zar ne3Arib je s !uko! sauvala pribranost na li$u. Nije !u nipo"to htjela pokazati da se boji. No najradije bi se "uurila kao prljava djevoji$a koja je prije !no'o 'odina pobje'la pro'onitelji!a Haruna al-)a"ida. 9a"titniki je stavila ruku na trbuh. &alif ju je oslobodio svojih ruku i Arib je is$rpljeno klonula. Abdallah al6a!un prezrivo ju je 'ledao a zati! pozvao svoje eunuhe. +2ratite je u 'rad i ba$ite u ta!ni$u palae,- zapovjedi on. +.vaj put je prevr"ila !jeru,268
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je !alo to'a opaala na povratku u 0a'dad. <eala je u polusvjesno! stanju u nosilj$i na devi. ;elo joj je oblijevao znoj i svako !alo tresla ju je 'rozni$a. 4rajalo je $ijelu vjenost da deva klekne i da dva eunuha postave Arib na no'e. .dveli su je u donje katove palae. .slanjajui se na robove vukla se !rani! hodniko!. 8edan joj je otvorio drvena vrata na lijevoj strani a dru'i ju je 'urnuo kroz vrata udariv"i je u le*a. Arib je o!a!ljena posrnula preko pra'a. (oskliznula se na vlano! podu i doekala se na ruke i koljena. 0ila je u ta!ni$i niska stropa sazidanoj sirovo! $i'lo!. Sa zidova svoda $ijedila se voda. Ne'dje je ula "takora a po podu je pretrao "korpion. <okve na podu zaudarale su !okrao! i nei! jo" stra"niji!. Iza nje za"kripila su vrata i zalupila se. Spustili su na njih nekoliko zasuna a zati! je ostala sa!a. 5rozni$a ju je tako tresla da su joj $vokotali zubi. 0oljele su je kosti a u 'lavi joj je tutnjalo. (olako se spustila na 'lineno tlo. Hladnoa joj je prodirala kroz tijelo. Arib je znala da vrui$a ne s!ije rasti ako ona i dijete !oraju preivjeti. No osjeala se tako jadno da joj je i bijedna sla!ari$a u kutu bila nedostina. .ajniki je privukla ruke i no'e tijelu i spustila ruku na trbuh. .stala je leati skvrena.

269
www.bosnaunited.net

Chiarissima

5
Do"la je zi!a te vlani! i hladni! oklopo! ste'nula 0a'dad. Na sjeveru u kurdistansko! 'orju snije' je oteavao rat protiv ustanika. &alifovi su vojni$i zapeli u uskoj dolini pa ve tjedni!a nisu !o'li ni naprijed ni natra'. (obunjeni$i su se skrivali u nepristupani! predjeli!a visoko u brdi!a. Napali bi iznenada i od!ah zati! nestajali u nepre'ledno! stjenovito! krajoliku. 1olfra! se u poetku pitao za"to kalif "alje u rat jedno' 4aridova pisara. (.in je poznavao taj zabaeni poloaj i znajui ka!o idu od!ah je posu!njao. Dok su postrojbe kretale na sjever dotjerao je konja blie 1olfra!u i tiho !u rekao kako je Abdallah al-6a!un za$ijelo otkrio "to su uinili za Ibrahi!a nje'ova suparnika u osvajanju prijestolja. No nisu dobili obavijest koju su oboji$a ekali da je Ibrahi! na*en i po'ubljen. 1olfra! je naposljetku prestao o to!e raz!i"ljati u ledenoj ka!enoj pustinji. Ako se ikada i bojao pakla taj 'a je strah odavno napustio. Dok je dr"ui od hladnoe i bolnih kostiju leao u "atoru pred oi!a !u je bilo Aribino li$e. 0ilo !u je vano sa!o jedno% !orao je preivjeti taj rat. 0a'dadska se vojska utaborila pokraj 'orsko' potoka u koje! je bilo dovoljno vode. 2e se s!railo a pokraj !alobrojnih vatri$a nalik na uarene toke vojni$i su trljali ukoene ruke i zahvalno jeli toplo jelo. 4lo je prekrio snije' raz!ek"an raz'aen !no'i! kopiti!a i pretvoren u blato. Iznad vatre dizao se di! a ispred ulaza u "atore s kojih su visjela krzna sjedili su oklopni$i i la"tili or!u. Stijene iznad njih bile su 'ole. 2ojska je trebala drva za loenje i krljavo je drvee 'otovo sve palo rtvo! sjekira. 2ojni$i su na'lo skoili kad je jedan jaha u'alopirao u sredinu kru'a "to su 'a inili "atori i kola. (rido"li$a je sjahao i uzde doba$io jedno! oklopniku. 0rzi! kora$i!a uputio se pre!a "atoru a!ira ali zapovjednik !u je ve prilazio. +.nda3- upita ajin. 1olfra! je odahnuo i skinuo okru'lu ka$i'u sa "titniko! za vrat od veriasto' pletiva. &oliko 'od je bilo hladno nje'ova je kosa ispod ka$i'e bila vlana od znoja. &aftan !u se odavno za!astio pa !u se inilo da kroz nje'a vi"e uope ne !oe prodrijeti vla'a. I!proviziran zavoj na nje'ovoj ru$i odavno se bio zaprljao od krvi i ze!lje. +Istina je- potvrdi 1olfra!. +Nekoliko kurdskih postrojbi uputilo se ova!o.- (okazao je na obronke oko uske doline. +Na!a!ili su nas u zasjedu. .vdje s!o opkoljeni kao divlja u lovu po'ono!.270
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Na a.inovu li$u nije se po!akla ni jedna $rta. +4ko predvodi &urde3+6lad ovjek !ojih 'odina ku"trave brade. .phode se pre!a nje!u s puno po"tovanja. .n je u naj!anju ruku kan.- 1olfra!ov duh 'otovo je zaboravio napornu vite"ku obuku ali ne i nje'ovo tijelo. Dok je !otrio postrojbu sjetio se ratova protiv pobunjenih Sasa i 0avara$a% i oni su se pobunili protiv strano' vladara i strane vjere. Sve bo'atstvo kalifata zasnivalo se na ne!ilosrdni! porezi!a na!etnuti! podani$i!a. <judi poput to'a !lado' &urda htjeli su zba$iti tu*inski jara!. : 0abaku veliko! pobunjeniku na"li su vodu koji je ujedinio njihova ple!ena pod zastavo! stare iranske reli'ije. 1olfra! i! je potajno odobravao dok je bio u izvidni$i i pro!atrao ih iz svoje' skloni"ta kako prolaze !i!o nje'a. Njihova pobuna nije nikada obeavala takav uspjeh kao sada za vladavine Abdallaha al6a!una - kalifa koji je za vlastiti narod bio strana$ i u ije! je $arstvu planuo ustanak. :i!e ubije, vjere da Arapi ne!aju pravo na vlast nad dru'i! narodi!a di'la su se ple!ena iz najudaljenijih krajeva. (.in je svoji! vojni! eunusi!a doviknuo nekoliko zapovijedi pa su otrali u "ator po oruje. 4rubai su o'lasili uzbunu. Dok su !u paevi na!je"tali blistavi oklop Hajdar je kratko upitao% +&oliko i! treba3+6anje od jedan sat. 2e su na prijevoju.(.in se za'ledao u 1olfra!a. #unusi su !u skinuli turban stavili na 'lavu lukoviastu ka$i'u i svezali je koni! vezi$a!a ispod prosijede brade. 9ati! su na!jestili "titnik za vrat navukli !u oklopne rukavi$e i stavili opasa. (reba$io je na sebe $rni o'rta i pozvao konju"ara. 1olfra! se uputio pre!a svoje! "atoru i od!aknuo te"ko !edvje*e krzno na ulazu. 2atra je 'orjela u rupi na ze!lji. : prednje! dijelu bila je prostirka i nje'ov !a. :lje za pod!azivanje oruja jo" je stajalo pokraj !aa. =aik 'a je oito tek pod!azao i ula"tio. #unuh 'a je slijedio i od!aknuo ili! koji je odjeljivao spavai dio nje'ova 'ospodara. +Donijet u va! istu odjeu 'ospodaru. Hoete li jo" ne"to pojesti3 I!a! hladno' !esa kruha i vina.1olfra! je od!ahnuo ruko! i ba$io vlaan kaftan preko ili!a. 4ek sada kada !u je koa poela bridjeti na toplini shvatio je da su !u se udovi 'otovo oduzeli od hladnoe. (ri"ao je vjedru s vodo! i oprao ruke. Sa zahvalno"u je opazio da je =aik !islio i na to da !u u'rije vodu nad vatro!. (otpuno se ukoio od jahanja i hladnoe. 9ati! je skinuo ko"ulju i doba$io je =aiku. )ana 'a je boljela pa je oprezno skinuo zavoj s lijeve ruke ranjene prije nekoliko dana. Drhtao je od hladnoe ali po!o'la !u je !laka voda. 0rzo je vlano! krpo! obrisao skruenu krv i 'noj pa previo ranu novi! zavoje!. .djenuo je istu

271
www.bosnaunited.net

Chiarissima

odjeu koju !u je donio =aik stavio na sebe veriasti oklop i pose'nuo za !ae!. 9ati! je izi"ao iz "atora. &urdske postrojbe bile su bre ne'o "to su oekivali. (.in je jedva sti'ao dovesti svoje vojnike na poloaj. Iako su nje'ovi vojni$i bili u'lavno! (erzijan$i bardovi su bodrili ratnike pre!a staroj arapskoj tradi$iji. Stojei ispred redova naoruanih ljudi hvalili su kalifa i hrabrost svojih vojnika a neprijatelje po'rdno nazivali kukavi$a!a i kurvini! sinovi!a. 9a'rijani opisi!a kako e &urdi biti pre'aeni njihovi vojni$i poubijani i njihovi! djevi$a!a oduzeta nevinost ratni$i su se du"evno pripre!ili za borbu. '(mir%) za'r!jeli su kad je zapovjednik pro'alopirao uz njihove redove. (.in je zaustavio svoje'a konja pokraj 1olfra!a. =ranak !u je pokazao 'ore na obronak. Iz!e*u stijena razabirali su se jahai. Cili!i u prirodnoj boji koje su u!jesto o'rtaa preba$ili na ra!ena 'otovo se nisu razlikovali od okoline. 8ahali su na !aleni! ali izdrljivi! ku"travi! konji!a. &ad je jedan konj kopito! udario o stijenu odlo!io se ka!eni. 0ardovi su urlali izvikujui divlje psovke i po'rde pre!a 'ore i njihovi su 'lasovi odjekivali s 'olih liti$a. 1olfra! je di'nuo ruku da obuzda vojnike. ;vrsto je stisnuo kunovinu oko veriasto' oklopa. Dah ovjeka i ivotinje pretvorio se u paru na ledeno! zraku. <a'ana ki"i$a koja se s!rzavala u snije' bo$kala 'a je po li$u kao i'li$a!a. Netko je ne"to uzviknuo a zati! je kurdski voda podbo svoje'a konja i &urdi su urlajui nahrupili u dolinu. 0ardovi su se razbjeali na obje strane. &alifovi vojni$i obuzdavali su upla"ene konje a zati! od'alopirali u susret napadai!a. &urdi su ja"ui hvatali svoje lukove. 1olfra! je di'nuo bijeli "tit - ni trenutka prerano% strijele su fijukale pre!a nje!u i odbijale se od okru'lo'a drveno' "tita ojaano' eljezo!. Nje'ov je konj odskoio u stranu i za!alo 'a zba$io iz sedla. (oskakivao je frkui i za!alo se poskliznuo na 'latkoj stijeni. 1olfra! se borio da odri ravnoteu. (relo!io je psujui strijelu koja se zabila ivotinji u !eso. (ubunjeni$i su se ve pribliili. Sudar o"tri$a izbio je nje'ovu protivniku oruje iz ruke i &urd je urliknuo. 1olfra! se na trenutak za'ledao u li$e sa s!rznuto! brado! i oiljko! iznad eljusti. Na to! li$u nije se vidjela !rnja ve sa!o odlunost da se od nje'a ne odvaja sve dok jedan od njih ne po'ine. 1olfra! !u je na'onski zabio franaki !a odozdo u neza"tieno pazuho. /rveni topli !laz poprskao 'a je po ru$i i li$u i konj je hrui upla"eno ustuknuo. Stari prekaljeni bora$ po'ledao 'a je u nevjeri$i. &rv !u je potekla na usta a zati! je pao postran$e iz sedla.

272
www.bosnaunited.net

Chiarissima

1olfra! se brzo osvrnuo. 0untovni$i su oito poku"avali prodrijeti u lo'or. 8edan $rni stije' leao je u snjenoj kaljui. .d 'oruih strijela planuli su prvi "atori. 2ojni$i su o'oreno branili svoje utoi"te. 9nali su da bez "atora i hrane nee preivjeti ni dva dana u toj hladnoj pusto"i. (.in je udar$i!a !aa tjerao ispred sebe dva napadaa iskre su fr$ale s o"tri$a a sa svaki! korako! zve$kao je te"ki veriasti oklop. 8edan je napada posrtao i Hajdar je pojurio za nji! i rasjekao !u "tit. 8edan krik natjerao je 1olfra!a da se okrene. Snani! za!aho! zaustavio je udara$ dviju o"tri$a pa pustio uzde da oslobodi obje ruke. S !ae! u desni$i i "tito! u ljevi$i branio se od udara$a u brzo! slijedu. Drvo je pu$alo pri svako! sudaru i ve se nazirala tanka napuklina. 0ilo je sa!o pitanje vre!ena kako e du'o "tit izdrati. 1olfra!ov ko"ati iranski bojni konj nije bio tako si'urna koraka kao okretni kurdski konji ali bio je vei i o!o'uavao 1olfra!u snaniji za!ah. 8edno' je napadaa zadravao !ae! a dru'o' udarao "iljko! na "titu. (raskav zvuk odao !u je da je puknula nosna kost nje'ova napadaa. &rv !u je potekla li$e! i na usne. 0radati !u"kara$ zaurlao je od bola i prito! pokazao trule zube u eljusti. 9ati! je za!ahnuo ratno! sjekiro!. 1olfra! je htio povui "tit ali se u nje'a zasjekla sjekira. &one vezi$e oko nje'ovih ruku raspuknule su se a "tit !u je izbijen iz ruke. 4ijela ivotinja sudarila su se 'ubi$e se zapjenile a bedra jahaa se doti$ala. &ad je 1olfra! ljevi$o! htio uhvatiti uzde osjetio je strahovit bol u ru$i. 6a !u je zarezao 'otovo neza"tienu podlakti$u. Iznenada se sjetio kako je po'inuo sin jedno' vlastelina u =ranakoj% divlja svinja u lovu presjekla !u je kljova!a ilu ku$avi$u. 8ak udara$ po ja'odinoj kosti tr'nuo 'a je iz ukoenosti. >eljezni "iljak na "titu oito 'a je sa!o okrznuo jer bi !u inae prsnula kost. No bol je bila dovoljna da se sabere. Duboko je udahnuo i istodobno za!ahnuo ljevi$o! u oklopnoj rukavi$i. Napadau je ispala ka$i'a. 1olfra!ov te"ki !a bio je dui od kurdskih vitkih krivih !aeva. 2idio je zaprepa"tenje u po'ledu pobunjenika a tada !u je presjekao lubanju oko!iti! udar$e!. 9e!lja se obojila s!e*e i $rveno po!ije"ana s krvlju i blato!. Na snije'u su leali !rtva$i neprirodno iskrenutih udova. (okraj nje'a pao je s !ukli! udar$e! i poprskao 'a krvlju i blato!. ;ulo se pu$anje kostiju kad je konj pokopao jahaa ispod sebe. .ko 1olfra!a sve se prelijevalo u krvavi! boja!a. Nje'ov te"ki iranski konj odjedno! se prestra"io i poskliznuo. 1olfra! je odletio u stranu a napadai su pobjedniki zaurlali. Sudar sa s!rznuto! stijeno! bio je tako silovit da je 1olfra! ostao bez daha. &a$i'a !u se otkotrljala niz obronak. : posljednje! trenutku uspjelo !u
273
www.bosnaunited.net

Chiarissima

je izvui iz!e iz stre!ena jer bi 'a inae upla"ena ivotinja povukla za sobo!. Sauvav"i prisutnost duha otkotrljao se i prito! snano udario ra!eno! o ka!enu 'ro!adu. 8edan je &urd skoio s konja i nje'ova je sablja prozujala tik iznad 1olfra!a i okrznula !u oklop. &rvavi snije' pro!oio !u je odjeu a prerezani rukav visio !u je s ruke i o!etao 'a. &ako je nauio prije !no'o 'odina uspravio se jedni! pokreto! i pose'nuo za 'rano! koja je pala u blizini. :sprkos bolu u ru$i udario je &urda po desni$i u kojoj je drao !a. Divljaki krik rekao !u je da je po'odio lanke na prsti!a. 1olfra! je iskoristio predah da z'rabi vlastiti !a. (rijetila je opasnost da !u drak sklizak od znoja ispadne iz ruke ali uspjelo !u je zadati vodoravni udara$. =ranaki je elik bio pouzdan &urdov se !a slo!io a ovjek se poskliznuo pa ispustio stra"an krik. 1olfra! je kruni! pokreto! di'nuo !a i zabio 'a &urdu oko!ito u prsa. ."tri$a !u je rasjekla !i"ie i ile i o"tro zve$nula kad je udarila o stijenu ispod nje'a. Di'nuo je po'led i 'otovo nije povjerovao svoji! oi!a% &urdi su bjeali uzbrdo. Nekoliko jahaa krenulo je u potjeru za nji!a ali oni su ve nestali iza stijena. 4rupla su leala porazba$ana na raz'aenoj boji"ni$i a krv i blato poprskali su snjeni pokriva. &a$i'e rasko!adani oklopi i slo!ljeno oruje prekrili su tlo. Na nebu se pokazalo blijedo sun$e. :prljani preivjeli vojni$i ba$ili su se na ze!lju i !olitvo! zahvaljivali Alahu na spasu. 8edan !ladi oklopnik jo" je izbezu!ljeno urlao i kao opsjednut probadao !ae! &urda koji je leao na tlu. &rv !u je tekla li$e!. (obunjenik je odavno bio !rtav a nje'ovo truplo sa!o hrpa krvava !esa. 1olfra! 'a je zaustavio. +(rekini 'otovo je,- uzviknuo je i ruko! u oklopnoj rukavi$i udario 'a po li$u. +5otovo je,6ladi 'a je zaprepa"teno 'ledao. 1olfra! je zadihan po'ledao niza svoje tijelo. 0io je poprskan krvlju od 'lave do pete. (.in je htio pokopati !rtve "to je prije !o'ue prije ne'oli trupla privuku divlje ivotinje i ponu se "iriti zaraze. Iz'ubili su !no'o ratnika i previ"e. Nje'ovi su se ljudi od!ah latili posla. 4eturajui od u!ora 1olfra! se uputio pre!a svoje! "atoru priti"ui ozljedu na ru$i koja je krvarila. Nije spavao ve dvadeset i etiri sata. .braz !u je bio vru i nateen boljela 'a je svaka kost u tijelu a znoj !u se doslov$e s!rzavao na li$u. 4resao se u pro!oeno! kaftanu ispod pan$irne ko"ulje. 9audo nije osjeao ni"ta ni zaprepa"tenje ni likovanje sa!o bez'raninu is$rpljenost. 0io je nekako izvan sebe sve je dopiralo pri'u"eno do nje'a. S !uko! se udio "to je jo" iv.

274
www.bosnaunited.net

Chiarissima

=aik !u je dolazio ususret. Slu'e su po'asile vatre ali di! je jo" lelujao polurazoreni! lo'oro! i zakrivao !ladia pokraj eunuha ali 1olfra! 'a je od!ah prepoznao. 0io je to onaj vitki plavokosi ;erkez jedan od 4aridovi! teklia. 1olfra! je s!jesta zaboravio u!or. '(mir je na da!mi), ree u!jesto pozdrava. : toj ka!enoj divljini bilo je lak"e izloiti !rtve na +kuli ti"ine"tovatelja vatre ne'o ih pokapati po isla!sko! obiaju - bare! je a.in ti!e opravdao svoju odluku. 1olfra! radije ne bi htio znati "to bi na to rekao kalif ako to dozna. +7to je novo3- Skinuo je rukavi$e i kaftano! obrisao zakrvavljene ruke. 9ati! je slo!io peat i po'ledo! preletio zapovijedi iz 0a'dada. +I!a li jo" kakvih novosti3- upita usput. +Ne!a !no'o- od'ovori tekli i protrlja pisarske ruke ukoene od hladnoe. +: Horasanu se ponovno kuha. .ndje 'eneral 4ahir pre'ovara s voda!a a u 0a'dadu i!a ponovno !no'o vojnika s istoka.4o nije bilo ni"ta novo. &ad je 1olfra! htio skupiti pis!a i s nji!a se uputiti k a.inu, tekli nastavi% +4i Horasan$i doista po"to-poto trae kav'u. ;ak pri'ovaraju kalifu "to je svoju kajnu ba$io u ta!ni$u. I ona navodno potjee s istoka.1olfra! stane i nje'ovo se neobrijano li$e zajapuri. +&oju kajnu6) +: 0a'dadu se sa!o o to!e 'ovori.- 4ekli se poku"avao sjetiti i!ena pa 1olfra! upita% +Da nije Arib3- 6ladi potvrdi i 1olfra! se na'lo okrene. Da!ma se uzdizala na str!oj liti$i ju'ozapadno od lo'ora. .dozdo je iz'ledala kao jednostavan kruni zid. Hajdarovi ljudi ve su poeli trupla odnositi 'ore. 1olfra! se pro'urao !i!o njih. Iznenada !u je postalo toplo. Sjetio se !irisa Aribine kose divljine u njezini! oi!a koja 'a je izlu*ivala. (ostojalo je sa!o jedno obja"njenje za"to je pala u ne!ilost% kalif je za$ijelo doznao za njihovu vezu. Sada je 1olfra!u bilo jasno za"to !u je zapovije*eno da se prikljui vojs$i. S!rad na kuli bio je nepodno"ljiv a prizor nipo"to privlaan. : unutra"njosti su leala poluraspadnuta trupla koja su rasko!adali pohlepni kljunovi. Nova trupla prekrivala su trulo !eso iz koje' su str"ile blijede kosti osta$i kose i razbijene eljusti. 8edan je vojnik "aptao !olitve na staro! perzijsko! jeziku. : bora!a nje'ovih ruku koji!a je bla'oslivljao !rtve jo" je bila ulijepljena skorena krv. (.in je nepo!ino ekao da nje'ovi ljudi zavr"e obred. Nije skinuo ni uprljan oklop. Sa!o je skinuo ka$i'u otkriv"i prve sijede vlasi na sljepoi$a!a i obrisao li$e. +Stara reli'ija o'nja zabranjuje iste ele!ente uprljati s!ru- ree polu'lasno pozdraviv"i 1olfra!a. +4rupla se ne s!iju spaljivati niti predati

275
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ze!lji. &ad pti$e pojedu !eso kosti se polau u kosturni$u. 2e stoljei!a ljudi se du karavanskih putova sahranjuju pre!a to! obredu.+Arib je uhiena- osorno odvrati 1olfra!. No protiv volje obratio je ispod oka pozornost na obred kao da !u se ti!e otvaraju vrata u njezinu pro"lost - i !no'o prije ne'o "to su se upoznali. +&alif je za$ijelo doznao za na" odnos. &akve vi veze i!ate s ti!3Hajdar 'lasno izdahne. +Dakle ipak- pri!ijeti on. +Niste je nikada prestali voljeti.1olfra! nije od'ovorio. )az!i"ljao je o onoj ki"noj noi o njezinoj !okroj kosi odjei koja joj se lijepila na tijelo o "iro! otvoreni! oi!a. +Niste je vidjeli Hajda-re kako je po nevre!enu do"la k !eni- napokon ree 1olfra!. (.in se trpko nas!ije. +Nou i u vlastito! krevetu svaka je ena ple!enita i ista. Ne prijatelju nisa! je tada vidio ali vidio sa! je u Ibrahi!ovi! odaja!a. Hoete li da va! pria! o to!e3+(rekinite,- skoi 1olfra!. +&osa joj je bila rasku"trana od nje'ovih ruku- Hajdar je nastavio 'lasnije. +A na sebi je i!ala sa!o kurvin dar "to 'a je dobila od nje'a za svoje uslu'e,+)ekao sa! va! da prekinete,- 1olfra! 'a je privukao k sebi i 'rubo 'a odba$io na zid. >estoka bol u ru$i podsjetila 'a je na ranu. Hajdar je problijedio. 2ojni$i koji su stajali uz !rtve iznena*eno su ih 'ledali ali 1olfra! se nije na njih obazirao. +2i ste je neko predali Harunu al-)a"idu,- 9a"utio je i priekao djelovanje svojih rijei a ti"ina se poput zida isprijeila iz!e*u. +Sve zna!. Niste htjeli njezinu s!rt. 6o'li ste je sa!i obe"astiti ali ni to niste htjeli ne'o ste je po"tedjeli za kalifa. ;ovjek !ora stra"no !rziti Hajdare kad se !oe tako svladati. Arib je bila napola dijete. 9a"to3+Ne!a! nikakve veze s njezini! uhienje!. Nisa! ni"ta znao o va"e! odnosu.- Hajdarove duboko usa*ene oi lutale su ne!irno po trupli!a. +:pozorio sa! vas na za!ke pjevai$a. No Arib nije stalo sa!o do pre'ae ili obue. 4a je ena opasna - !no'o opasnija od obine kajne. .psjednuta je. (ro'anjat e !e sve dok ne uni"ti !ene i sa!u sebe. Svako'a tko joj se previ"e priblii- znaajno doda Hajdar. 1olfra! stane tik do nje'a. +Hou od'ovor Hajdare,(.in nije rea'irao. 1olfra! je ve povjerovao da vi"e i nee ni"ta rei. Iznenada je naslonio 'lavu na zid i sklopio oi. :sta su !u popri!ila plavkastu prozirnu boju kao da je s!rtno is$rpljen. +8a sa! bio kao i ona- od'ovori u!orno. +.psjednut i spre!an je pro'oniti do kraja svijeta.1olfra! se polako od!akne od nje'a. +.nda !i napokon re$ite za"to,276
www.bosnaunited.net

Chiarissima

6
&ajna stisne oi kad su se vrata ta!ni$e otvorila. Iako blijedo svjetlo ju je zaslijepilo pa je okrenula 'lavu. 9a!otana prljavo! ra"erupano! deko! Arib je sjedila na raz'aeno! 'lineno! podu. )uka!a je ob'rlila savijene no'e. .djea na njoj ve se raspadala. Nepoe"ljana du'a kosa visjela joj u pra!enovi!a preko prsa i o!r"avjelih ra!ena a njezina $rna boja poput oniksa iz'ubila je sjaj i na vrhovi!a pre"la u s!ekastu. Sada se uspravila i ruko! za"titniki pokrila tek zaobljen trbuh. Na svijetloj koi isti$ali su se osta$i prljav"tine suza i bljuvotine. 4jedni zatoeni"tva ostavili su na njoj tra'ove. :stuknula je kad su joj pri"li sablasni obrisi jedno' oklopnika. 2eriasto pletivo nje'ova vratno' "titnika zve$kalo je pod niski! svodo!. Snaan 4urin povukao ju je na no'e pa je o!a!ljena posrtala hodniko! niska stropa. 5rubo ju je iz'urao na dvori"te. 2ani je Arib dr"ui od hladnoe skupila dronjke na prsi!a. : ta!ni$i je iz'ubila svaki osjeaj za vrije!e a oi su joj se polako navikavale na danje svjetlo. 9ahvalno je udisala svje zrak jer je u ta!ni$i strahovito zaudaralo. 9a$ijelo se pribliavala veer jer se sun$e ve spustilo. Na dvori"tu ju je ekao nez'rapan lik u ot!jeno! ra"idsko! o'rtau. Abdallah al-6a!un joj je pri"ao ne skidajui po'led s njezina trbuha. Arib se uspravila pred nji! i sa!o jae ste'nula 'rubu deku oko ra!ena. 0ilo je hladno. Na nje'ov !i' turski su se oklopni$i !alo udaljili. Arib je pohvatala s!isao nekoliko rijei dok su raz'ovarali o stanju proslavljene pjevai$e. +.nda3- Abdallah prekine "utnju. +8esi li raz!i"ljala o vjernosti koju robinja du'uje 'ospodaru3 Dodu"e nee" se nikada upristojiti ali e" !oda napokon nauiti biti poslu"na.Na"kubila je raspu$ane usne i !aknula pra!enove s li$a. +(o"alje" !oje' dra'o'a u si'urnu s!rt !ene ba$i" u ta!ni$u... I za to trai" od !ene vjernost3: jedno! trenutku Arib je po!islila da e je udariti. No svladao se pre!da vidljivo te"ko. +.n je iv- pro$ijedi Abdallah stisnutih zubi. Nije se niti potrudila sakriti olak"anje. +(od$ijenio sa! te. I!a" !one oboavatelje- ree kalif koji ju je netre!i$e pro!atrao. +9a tebe se nije zauzeo sa!o Ishak ne'o i !oja braa i veliki vezir.

277
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Ne!a tri"no' nadzornika du $este za istok koji !e nije !olio !ilost za tebe. Horasanski ple!ii ele od!ah napustiti 0a'dad ako ponovno ne nastupi".Aribino uspravno dranje nije se pro!ijenilo sa!o su joj zadrhtali kutovi usta. Abdallah je z'rabi za ruku i privue je k sebi. +(azi,- upozori je on. +Neu vratiti iz &urdistana ni a.ina ni tvoje' ljubavnika. Alah e odluiti tko e se vratiti iz to' rata. No ako ponovno bude" neposlu"na naredit u da 'a vrate u 0a'dad i po'ube,Arib je prkosno izdrala nje'ov po'led. (ozvao je turske naja!nike i pose'nuo za deko! oko njezinih ra!ena. +(rljava si- pri!ijeti $inino i ba$i vunenu tkaninu na pod. 2ojni$i su se iznena*eno po'ledali. Htjeli su se udaljiti ali on i! je naredio da ostanu. Abdallah joj je obje!a ruka!a poderao ko"ulju na prsi!a i str'nuo je s njezina tijela. Arib se zatresla kad je na koi osjetila hladnou ali nije se po!aknula. I predobro je razu!jela 'ospodara. Ne odustav"i od ponosno' dranja ruka!a je za"titila 'olotinju 'ornje' dijela tijela. 2ojni$i se nisu usudili proko!entirati prizor. No u njihovi! se po'ledi!a !o'lo proitati da dobro vide ono "to je bilo rezervirano sa!o za bo'ata"e i !onike. +Dobro je po'ledajte,- hladno pri!ijeti kalif. +6eke usne kosa $rna poput oniksa. Dojke kao !o'ranji pravi biser. Niste prvi !u"kar$i pred koji!a ovako stoji - bludni$a Arib,- .tpetljao joj je pojas na hlaa!a i potpuno ju je razodjenuo pa je sada stajala 'ola na hladno! dvori"tu. Njezin zaobljeni trbuh bio je bespo!ono izloen po'ledi!a !u"kara$a. +:tjelovljenje zavodljivosti,pro$ijedi on. Arib !u je uzvraala po'led ne trepnuv"i oko!. Abdallah ba$i njezine poderane hlae na pod rastreseno po'ladi elo a zati! tiho zapovjedi% +.dvedite je u ha!a!. Neka je robinje okupaju i dadnu joj istu odjeu.Iako je Abdallah taj put popustio Arib je znala da e on ostvariti svoju prijetnju. (ostrojbe u &urdistanu oito su preokrenule beziz'lednu bitku u svoju korist i stekle pre!o nad pobunjeni$i!a. 0a'dadski ulini derani veliki! su slovi!a ispisivali ajinovo i!e na zidove kua a kalifovi pjesni$i slavili nje'ove pobjede. Nazivali su 'a zvijezdo! koja kida ta!u spasitelje! koji je izlijeio rane kalifata. Aribina trudnoa vi"e se nije !o'la sakriti. Hare!ske ene zavidno su 'ledale njezin trbuh. Abdallah al-6a!un doslov$e ju je zasipavao dokazi!a svoje naklonosti i o'lu"io se na sve spletke protiv nje. (oslao je stotine deva u Horasan po rukopise s nota!a koje je trebalo dopre!iti za nju u 0a'dad. Arib
278
www.bosnaunited.net

Chiarissima

se uzalud nadala da e !u kad-tad dozlo'rditi !laka panja koju !u je poklanjala. 4o su potajno prepriavale nje'ove !iljeni$e u ha!a!u dok su jedna dru'oj ulje! !azale tijelo i pile sorbet od rua sladak kao "eer. 7u"kale su kako !u"kara$ koji posjeduje dvije tisue robinja uzalud eli kupiti ljubav te ene koju nije !o'ao dobiti silo!. Al-6a!unija 'ospoda al-6a!un u "ali su nazivali Arib - od hare!a do vezirskih divana. : svako! sluaju kalif nije saznao !no'o o ro*enju njezine keri 6ounje potkraj proljea. 5eneral 4a-hir koje'a je i!enovao svoji! na!jesniko! u Horasanu usprotivio se nje'ovi! zapovijedi!a. Sto'a je Abdallah bio potpuno zaokupljen ti!e da ponovno pridobije to' otpadnika. Arib je bila zadovoljna zbo' to'a. 0olje je da 'a ona "to !anje podsjea na svoje dijete. )edovito je odlazila na trni$u. Sa!o za $vijee davala je vi"e nov$a ne'o "to bi jedna obitelj potro"ila za 'odinu dana. Neka sa!o Abdallah plaa raz!i"ljala je ionako dobiva za to i vi"e ne'o dosta. Ako ne !oe sebi priu"titi kajnu Arib neka je pusti na !iru. 8edno'a toplo' ljetno' dana uputila se sa Sou!ajo! na karhsku trni$u svile da kupi skupu tkaninu. Arib 'otovo nije slu"ala "to joj prijatelji$a pria. 2eer prije to'a bila je za!ijetila neobinu uzne!irenost u .kru'lo! 'radu. 2ea postrojba vojnika do"la je ravno u 'rad Horasan-sko! $esto!. (itala se nije li i 1olfra! !edu nji!a ali nije 'a vidjela. 8edna karavana prolazila je kroz natkrivenu trni$u voe! i Arib se inilo da se vratila u djetinjstvo. (retovarene deve pokrivene pra"ino! !uno su koraale s no'e na no'u. S njihove or!e visjeli su talis!ani protiv opasnosti na putovanju. 4isuu puta Arib je slu"ala te zvonie u taktu koraka. >ivotinje sprijeda uputile su se riui pre!a bunari!a u karavansaraju dok su 'onii !onotoni! 'lasovi!a dozivali zaostale deve. Sun$e se probijalo kroz stropne hasure i o$rtavalo na njihovi! azijski! li$i!a svijetle "are. 4r'ov$i su stajali na ulazi!a u svoje duane da bi se divili karavani - i tjerali sinove 'onia koji su po'ledavali njihove sanduke s datulja!a !areli$a!a i breskva!a. .vdje su se na"li znatieljni$i iz $ijelo' 0a'dada kako bi se divili najnoviji! dosti'nui!a s istoka. 9rako! se "irio poznat !iris $i!eta aja i ivotinja i Arib je puni! plui!a udisala sve zavodljiviji !iris $este. <ude i "arlatani poku"avali su privui pozornost bo'atih tr'ova$a u njihovi! nosiljka!a ukra"eni! kianka!a. +Napitak protiv vodene bolesti,- urlao je jedan u pokrpano! mizaru. +6u"kar$i do*ite ova!o, 4i'rova !o"nja is$rp$i od kokosova oraha za neis$rpnu spolnu !o, I!ao sa! etiri ene u dalekoj Indiji. 5odinu dana zadovoljavao sa! ih svakodnevno sve etiri i ni jedna se nije poalila,- Deva pokraj nje'a riknula je kao da se slae s nji!. Arib se
279
www.bosnaunited.net

Chiarissima

krado!i$e nas!ijala. 9nala je rei !u"kar$i!a da ne!a kokosova oraha koji bi oivio !rtva$a. 4akvih probisvijeta bilo je posvuda kao i pra"ine na $esti. +Ne vrijedi ni"ta "to dolazi iz istonih stepa- estio se jedan !uftija. 6e*uti! nje'ovo ne'odovanje nije 'a sprijeilo da iskrene !r"av vrat 'ledajui za robinja!a koje su slijedile karavanu. +No dana"nji !ladi ljudi radije dopu"taju da i! pjevai$e zavrte 'lavo! ne'o da se bore za vjeru.+Nije svaki dan svetkovina hvala Alahu,- odvrati !ladi koje!u se !uftija obratio. +.si! to'a na"a vojska izborila je itav niz pobjeda u &urdistanu. (.in se vratio u 0a'dad kao junak.Arib je na'lo di'nula 'lavu ispod koprene. . to!e jo" ni"ta nije ula. Hajdar se ponovno izvukao od pravedne kazne ljutito je po!islila. No sr$e joj je ipak bre zaku$alo. Ako su se postrojbe vratile za$ijelo se s nji!a vratio i 1olfra! ako je jo" iv. +6oda- pro'un*a !uftija. +No dana"nji !ladii ionako !isle jo" sa!o na enske u!jesto na oruje,- .krenuo se za "arlatano! koji je upravo s posluavniko! privezani! oko pasa poeo prodavati is$rpak od kokosova oraha. Neoekivano je nestao da bi se nekoliko !inuta kasnije pojavio u polukru'u koji se stvorio oko "arlatana. (osljednji !a'ar$i protapkali su !i!o njih pa su obje ene nastavile put. Na u'lu pokraj kioska s voe! u koje! su se ve izdaleka vidjele !ree s narana!a i !o'ranji!a "to su visjele sa stropa skrenule su desno. Izi"le su iz natkrivene uli$e i krenule uz kanal. Arib je !islila na 1olfra!a i s!je"kala se. Sou!aja ju je iznenada povukla za koprenu. +Arib s tobo! raz'ovara!,(onovno se zaru!enjela - od vruine ili od vina koje su joj sada kao i prije slali njezini ljubavni$i. +(a valjda ne !isli" opet na ono' barbarina3- upita ona su!njiavo. Ispod obalno' zida kr"anski selja$i iz okoli$e $jenkali su se u a!$i!a prodavajui svoje plodine. S o'uljeno' trupa jedne koze do njih je dopirao !iris sirova !esa. +Najbolje !eso i vino iz 5utrubbula,- izvikivao je seljak. Sou!aja od!ahne ruko!. +I'ra" opasnu i'ru ako i!a" ljubavnika protiv kalifove volje - nada! se da to zna"- upozori ona Arib neuobiajeno trijezno. Napokon su sti'le do zidanih arkada pod koji!a je bila trni$a svile. Ispred vrata velikih tr'ovina visjele su "arene tkanine kao i svu'dje u 'radovi!a du karavansko' puta. Sou!aja je pokazala desno pa uvela Arib u jedno dvori"te kroz visoka bo'ato ukra"ena vrata. :vijek iste slike tr'ovina budile su u njoj uspo!ene. 8edna se deva o'lasila i teturavo di'nula te se !i!o njih uputila pre!a koritu s vodo!. Dru'e su jo"
280
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ekale u sjeni u kojoj su ih slu'e osloba*ali tereta. )az'aena ilovaa bila je pokrivena iz!eto! deva. Abu Huraira tr'ova$ svilo! osobno i! je do"ao u susret. <i$a izborana od vjetra i nevre!ena i bijelih ekinjastih obrva privukao bi i po"tovanje kalifovih vezira. :veo ih je u ivan, poploen $rni! $rveni! i bijeli! ploi$a!a iz koje' su !o'le pro!atrati "to se zbiva na dvori"tu. 2r s rashla*eni! voni! sorbeto! stajao je na ili!u pa su sjele na pod. Slu'a je donio aj u "ali$a!a od vrlo tanko' por$ulana. )az!ijenili su nekoliko reeni$a o vre!enu i putovanju prije ne'oli je tr'ova$ naredio slu'a!a da donesu robu. Arib se di'nula kad je tr'ova$ ispred njih ra"irio tkanine u zelenoj $rvenoj i lazuritnoplavoj boji. Svila joj je bila bliska od djetinjstva i od!ah je shvatila da Abu Huraira zasluuje 'las koji uiva. Svjetlu$anje boja u poluta!i doja! neravne povr"ine kad se prije*e ruko! po brokatu u zlatovezu jednako!jerno klopotanje 'ole!ih tkalakih stanova na koji!a se predu vlakna - sve to nije nikada zaboravila. +.va je posebno lijepa- ree Abu Huraira. &retnjo! koja je zahtijevala !no'o sna'e ba$io je te"ku balu nekoliko puta uvis kako bi je raz!otao. Nje'ovano! ruko! oprezno je poravnao tkaninu. +(otjee iz 0alha. 2rlo je tanka- ree on. +:vjerite se sa!i.Sou!aja se 'lasno divila a Arib je di'nula ruku koja joj je bla'o zasvjetlu$ala kad ju je provukla ispod tkanine. +4o je najbolja svila koju sa! !o'ao dopre!iti ova!o od doba 0ar!akidaree tr'ova$. 9adovoljno je pro!atrao kako Sou!aja predano prelazi prsti!a po svili. +: ono doba karavanski su putovi bili si'urniji ne'o danas. Neko je ovdje bio i kip od ada prikaz 0ude... visok 'otovo lakat i iz jedno' ko!ada. Dovozio sa! iz &ine svilene prostirke skupo$jene brokate pa je vezir Dafar zapovjedio da se nje'ovi! vazali!a sa"ije od njih sveano ruho. 0ili su tkani od najfinijih unutarnjih vlakana kukulji$a dudova svil$a ba" kao i ova tkanina. 4ada se svila plaala zlato!. Neki tr'ov$i nisu uope sa sobo! nosili nova$ na putovanje ne'o su plaali sa!o svilo!. 4r'ovina je bila jedan od stupova Harun al-)a"idova luksuza. Svilo! je satkana !o kalifata.6oda su karavane i bale svile ponovno podsjetile Arib na djetinjstvo - na dudove u dvori"tu roditeljske kue na putnike koji su priali prie kakve nije !o'ao iz!isliti ni pravi bajkopisa$. (rije ne'o "to se iz'ubila u uspo!ena!a upitala je tr'ov$a% +8este li poznavali Anasa Dafarova ro*aka3+(oznavao sa! !no'e 0ar!akide- suzdrano od'ovori Abu Huraira. +Dafar je bio neobian ovjek. 5lu!io je da je skro!an i ele'antan ali iza te

281
www.bosnaunited.net

Chiarissima

!aske bio je drukiji. &ad sa! 'a posljednji put vidio...- .pazio je kako 'a Arib pozorno slu"a pa se prekinuo. +4o je bilo davno.+7to znate o kraju 0ar!akida3- ispitivala 'a je. 5las joj je treperio od uzbu*enja. +8esu li doista bili krivovjer$i kako se pria3+8a sa! tr'ova$ a ne kadija.- Abu Huraira natoi joj jo" aja. +&rivovjerstvo3 : ono doba to nije bio zloin. 9a razliku od danas.Arib iznena*eno spusti "ali$u. Abu Huraira prui joj tanjur sa svjei! pista$ija!a nehajno kao da ne 'ovori ni o e!u vano! ne'o sa!o o uobiajenoj ljetnoj sparini. +&alif Abdallah al6a!un izdao je pro'las da on jedini odluuje "to je prava vjera a "to nije. 9ar niste ni"ta ule o to!e3Arib je zanijekala. Abdallah je za$ijelo izdao taj pro'las dok je ona bila u ta!ni$i. 9a!i"ljeno je uzela jednu pista$iju i vrtjela je kanirani! prsti!a. +&alif vi"e ni sa ki! ne eli dijeliti vlast pa ni s vjerski! uenja$i!a.- Abdallah se !orao !ukotrpno boriti za vlast. Svu'dje je !orao 'u"iti ustanke pod krinko! reli'ije. )azu!ljivo je kako vi"e niko!e nee dati priliku da ospori nje'ovu vlast. +4o e neke ljude dovesti u neu'odan poloaj- nastavi ona. +: Horasanu 'dje sa! se rodila !no'i su prihvatili isla! ali ne sa sr$e!...- Arib di'ne 'lavu i odjedno! se sjeti 4eodorinih rijei% 0ajdar nije ni obrezan. Iznenada je shvatila. 4aj pro'las o!o'uit e joj da !u se napokon osveti. Ni"ta lak"e ne'o neko'a optuiti za krivovjerstvo ako 'a se eli" rije"iti. +Si'urna sa!- ree ona nestrpljivo vrebajui +da ste na svoji! putovanji!a doznali stvari o koji!a vi"e nitko ne s!ije ni"ta znati.Abu Huraira uljudno se nas!ije"i. Arib opazi kako joj Sou!aja zabrinuto daje znakove ali nije se na njih osvrtala. +(oznajete li 'enerala... ajina6) upitala je bez daha. Htjela se suzdrati ali nije !o'la. +(ria se da se vratio u 0a'dad.4r'ova$ ispod oka po'leda Sou!aju pa ponovno di'ne balu svile i jedan kraj prui Arib. +6no'i tkal$i radili su !jese$i!a na ovoj tkanini- ree on izbje'avajui od'ovor. +(reli su nit po nit pre!a drevni! uzor$i!a. : svako! od tih vlakana ui ivot bezbrojnih 'usjeni$a dudova svil$a. :'inuli su prije ne'o "to su uspjeli razviti krila. 6o'lo bi se rei da ena koja je nosi svjetlu$a kao tisue leptira.Arib je shvatila da nee od nje'a vi"e ni"ta doznati ne sada u dru"tvu sa Sou!ajo!. +Svila je prekrasna- ree ona i di'ne se. +(ripre!ite !i desetak lakata a kalif e platiti. Sutra u doi po svilu.- (riekala je trenutak a zati! na'lasila% +Sa!a.-

282
www.bosnaunited.net

Chiarissima

&ad su se pro"av"i ponovno kroz rezbarena vrata na"le na uli$i Sou!aja je su!njiavo po'ledala Arib. Neko ju je vrije!e pro!atrala a zati! rekla% +2i"e ne bi s!jela Abdallahu dati razlo'a za srdbu.Arib nije od'ovorila. Htjela se ponovno uputiti ulii$o! pre!a kanalu ali Sou!aja ju je povela u dru'o! s!jeru. (rolazile su kroz ba'dadsku etvrt koja nije bila ba" najot!jenija% zidani !ost koji su pre"le bio je za$ijelo ru"evan jo" u doba osnivaa 'rada pokojno'a kalifa 6ansura. &anal je zaudarao kao da 'a nisu ve 'odina!a praznili. I uski kej na dru'oj strani bio je onei"en iz!eto! i bljuvotino!. Na bu$i jedne kue koja se !rvila netko je urezao proste $rtee. :obiajeni tra'ovi vuenja bavi otkrivali su da je to !anut, pivni$a svakako ne najbolja u 'radu. 2rata su bila otvorena i iznutra je dopirala svirka. Na dvori"tu je bio razapet "ator kao neko iznad )usta!ova kioska za prodaju vina. 5ostioniarka je hodala okolo s vre! kao neko 4eodora s !ije"ali$o! o pojasu. &osu je sakrila !asno! !ara!o! i nosila je jeftin nakit. Arib ju je pozornije po'ledala i nije !o'la povjerovati vlastiti! oi!a. 0ila je to 4akrub. Iznena*eno je po'ledala oko sebe. 5osti su bili veino! plaeni$i lanovi turske tjelesne strae. Dva kineska tr'ov$a kao da su sluajno dolutala ova!o. No ostali 'osti su oito !no'o neasnije zara*ivali za ivot. 8edan nije i!ao oko koje je !oda iz'ubio nou u ulinoj tunjavi dru'o!u je 4akrub doba$ivala pohotne po'lede. 8edan vojnik uhvatio ju je oko struka i privukao k sebi. 4akrub je rado pristala da joj ulijevaju vino u usta pa joj je alkohol tekao preko usana i !okre ko"ulje. 6u"kara$ joj je usna!a obuhvatio bradavi$e na dojka!a kako bi posisao tekuinu s ko"ulje "to je nje'ove dru'ove potaknulo na 'lasan s!ijeh. : kutu pokraj vrata "uurilo se na prljavu pokrivau plavokoso !oda dvo'odi"nje dijete. Arib je bio poznat taj iz'ubljeni izraz li$a. ;esto je 'ledala nje'ov odraz u bistro! potoku kada je kroz Horasan s 4eodoro! bjeala od a.ina. 8edan se !ladi di'ne i 'rubo od'urne vojnika a zati! nasilno posjedne 4akrub na svoje krilo. Arib je opazila da ona posre kao da je uzela opiju!. :zeo joj je vr iz ruke i ispio 'a u jedno! 'utljaju a zati! ju je odba$io na zid raskopao pojas i pritisnuo je tijelo!. 4akrub se nije branila. 0ezvoljno je dopustila da s njo! radi "to hoe. .!a!ljena spustila je 'lavu pre!a natra' a $rna kosa pala joj je na ra!ena. 6u"kara$ joj je podi'nuo ko"ulju iznad bokova i 'rubo je obljubio. .stali su se di'nuli i poti$ali 'a 'lasni! uzvi$i!a. Dru'i je ve izvadio spolovilo iz prljavih hlaa i trljao 'a da se di'ne. Dijete se jednako!jerno njihalo naprijed-natra' pjevu"ilo 'ledalo u pod i ruka!a pre krilo u"i. (rvi !u"kara$ je da"ui pustio 4akrub. Nje'ova sper!a

283
www.bosnaunited.net

Chiarissima

slijevala joj se po bedri!a i haljini. .stali su kli$ali. Sljedei se ve na"ao na pravo! !jestu i z'rabio je za kukove. Arib se nestrpljivo !aknula ali Sou!aja ju je zadrala. +8esi li poludjela3- sikne i urno odvue Arib. 7utjele su stotinjak koraka a zati! je Sou!aja objasnila% +(rin$ 6uha!!ad 4akrubin 'ospodar douo je da !u ona eli pod!etnuti kopile jedno' eunuha. I dalje 'a je varala s ti! ljubavniko! a nje!u je trebao nova$. Sto'a je prodao nju i njezino dijete vinaru. Njezina je ki jo" pre!lada ali za nekoliko 'odina !u"kar$i e platiti !no'o nova$a za njezinu plavu kosu.Arib je iznenada shvatila za"to ju je Sou!aja dovela ova!o. 0ez rijei je li$e pokrila aro!. +4voja je obitelj !rtva. &akve li koristi da dozna" razlo' ili da se osveuje"3pri!ijeti Sou!aja neuobiajeno ozbiljni! 'laso!. +(o!iri se ve jedanput s injeni$o! da si kalifova robinja, Ne dovodi" u opasnost sa!o sebe ne'o i svoje' dra'o'a i svoje dijete. 9na" kakav je zakon% ako Abdallah tvoju ker prizna kao svoju i!at e ista prava kao i nje'ova brana dje$a. No ako je ne prizna ona je robinja koju u svako doba !oe prodati.Arib je zastala ali nije po'ledala Sou!aju. (rkosno je 'ledala niz $estu. +Ne !ora! ti obja"njavati "to to znai- ree Sou!aja. +Ako zavr"i" kao 4akrub "to !isli" kada e tvoja ki !orati poeti posluivati prve !u"terije3-

284
www.bosnaunited.net

Chiarissima

7
Arib se nije vratila u hare! ne'o je a!$e! pre"la preko rijeke. .no "to je vidjela u pivni$i otjeralo ju je u vlastitu kuu. .tkako se rodila u njoj je skrivala 6ounju ondje 'dje je kalif nije !o'ao vidjeti. (osjeivala ju je koliko 'od je !o'la. A sada je eznula vi"e ne'o inae da uz!e u naruje taj !ali ivi za!otuljak i osjeti nje'ovu toplinu. (ristali su !alo podalje od njezine kue a ona je ostatak puta pre"la pje"i$e. &oliko 'od Sou!ajino upozorenje bilo opravdano toliko joj je davalo poti$aja i ono "to je ula kod tr'ov$a. 0rzi! kora$i!a pro"la je u 6ansurovoj uli$i !i!o stara$a koji su raspravljali o ratu u &urdistanu ili se sva*ali oko najnovijih rezultata u polu. Iza niskih balkona za"tienih re"etka!a u pokrajnjoj uli$i nije se ni"ta !i$alo. .tvorila je vrata u dvori"te. Dadilja je sjedila s 6ounjo! u sjeni kad je Arib u"la. :zela je dijete u naruje i ono joj se nas!ije"ilo. Svladala ju je toplina i njenost koje prije nije poznavala. Dok je njihala svoju ker pjevu"ila joj je njezinu o!iljenu pjes!u. 4u staru djeju pjes!u pjevala joj je i njezina dadilja u 0alhu. S!irila bi je njo!e i kad bi vri"tala. Arib je priljubila li$e uz !eku 'lavi$u. Sou!aja je i!ala pravo% dovest e se u opasnost ako se po"to-poto eli osvetiti ajinu. No ta je osveta ve odavno postala njezin sastavni dio. Nije !o'la odustati od nje ne sada kada je sa!o trebala pruiti ruku. 6ounja je za'u'utala i po!aknula li$e na njezinu ra!enu i odjedno! Arib vi"e nije bila ni u "to si'urna. .djedno! se okrenuo klju u boni! vrati!a ispod divlje s!okve. Arib se iznena*eno okrene i vr"e stisne 6ounju uza se. Na dvori"tu je stajao visok vitak !u"kara$ u ta!noj kabi. 4eak franaki !a visio !u je o pojasu. <i$e !u je bilo ue ne'o prije i bio je neobrijan. +1olfra!- "apne Arib. .d nje'ova po'leda zastao joj je dah. Na kasnoposlijepodnevno! sun$u nje'ove su oi i!ale tirkizni sjaj a kosa $rvenkastu nijansu. 4ada je opazio 6ounju. S!ije"ak !u je nestao s li$a pa je ostao stajati. (otpuna ti"ina beskrajno je pojaavala osjeaj nje'ove blizine. Nje'ov 'las nije odavao ni"ta kad je upitao% +I!a" dijete s Abdallaho!3Arib do!ahne dadilji i !lada i! $rnkinja pri*e. 6ounja je zaspala i u snu se nas!ije"ila kad ju je Arib predala robinji. Arib je 'ledala za djevojko! dok je nosila dijete u kuu.

285
www.bosnaunited.net

Chiarissima

+9ove se 6ounja >elja- ree Arib napokon. .dluno 'a je po'ledala u oi. +9ato "to sa! je eljela eljela dijete jedino' !u"kar$a koje' sa! ikad istinski ljubila.1olfra!u se oduzeo dar 'ovora. : nevjeri$i je 'ledao za 6ounjo! i pri"ao Arib. (o'ladila 'a je po neobrijani! obrazi!a i po oiljku na bradi kao da se eli uvjeriti je li to doista on. +6ounja je tvoja ki ludo,- ree ona. +Nije kalifova.(rivukla 'a je k sebi i tiho uzdahnula. &ada je !alo kasnije izi"la iz kuhinje u prize!lju na dvori"te )ahab je ula strastvene zvuke iz 'ornje' kata. 9abrinuto je po'ledala 'ore. 4o !i ne zvui kao kalif po!islila je. 5ospodari$a je za$ijelo iz'ubila razu! kad ponovno stavlja 'lavu na panj. 6a"ui 'lavo! nestala je u kui. : Aribinoj slubi bare! je nauila da ni jedan !u"kara$ ne zasluuje ono "to dobije od ene. 2e se odavno s!railo a zrako! se "irio sladak !iris s!okve. Arib je pose'nula za 1olfra!ovo! kabom na krevetu i navukla je na svoje oznojeno tijelo. +2oli" li jo" !u"ku odjeu ili i!a" vi"e povjerenja u !oj ne'o u svoj ukus3pe$kao ju je. Di'nuo joj je kosu i nje'ove su usne ponovno potraile njezino li$e i vrat. 7aptao joj je njene rijei koje nije razu!jela. Arib 'a je 'ladno ljubila i prolazila prsti!a kroz nje'ovu plavu kosu s $rvenkasti! odsjaje!. No iznenada se ponovno sjetila 4akrub pa ju je uhvatio strah. +Nisi s!io doi ova!o- ree ona. +Nisa! naravno.- .ko 1olira!ovih usta stvorile su se poznate bore od s!ijeha. (o'ladio ju je po 'oli! ledi!a i Arib je uivala u trn$i!a koji su je podilazili. +&oliko si !i ve puta rekla da te ne s!ije! dirati3 .ekuje" li jo" uvijek da te ozbiljno shvati!3Arib se oslobodila nje'ova za'rljaja i stavila na sebe prozirnu gilalu. Htio ju je ponovno privui ali 'a je odbila. +6ora" ii- ree ona. +.pasno je,1olfra! se su!orno nas!ije i ustane. +.tkrit u tko nas je odao kalifu vjeruj !i- ree on uzi!ajui ko"ulju. +A kad to' tipa prona*e! pobrinut u se da 'a 4arid utopi u 4i'risu.Arib spusti na pod pojas koji je upravo izvukla iz hrpe odjee. 1olfra! se s!jesta uozbiljio. 0a$io je ko"ulju na krevet i pri"ao joj. +7to se do'odilo3:sne su joj drhtale i nije 'a !o'la po'ledati u oi. 1olfra! ju je privukao u za'rljaj. (oku"avala se oduprijeti ali odjedno! je izbilo iz nje sve "to ju je !uilo posljednjih !jese$i. +6islila sa! da te vi"e nikada neu vidjeti,- ree u suza!a. (riljubila se uz nje'a i li$e pritisnula na nje'ova prsa. 6jese$i!a se bojala da e kad-tad uti za nje'ovu s!rt. Ne bi !o'la podnijeti svijest o to!e
286
www.bosnaunited.net

Chiarissima

da ju je ona skrivila. 0ilo joj je svejedno "to e on !isliti o njoj ali sve je bilo bolje ne'o da ivi sa!a s to! tajno!. +(a nisa! !o'la znati da e !e Abdallah prevariti- izusti 'u"ei se u suza!a. +)ekao je da te nee kazniti.1olfra! se ukoio u njezinu za'rljaju. +)e$i to jo" jedanput,- ree tiho i !alo je od!akne da bi je po'ledao. +7to ti je obeao3- upita o"tro. Arib po'leda u stranu i u'rize se za usnu. '(.inovu 'lavu- prizna ona napokon. 1olfra! je od'urne tako 'rubo da je posrnula pre!a zidu. +Sve te 'odine ekala sa! tu priliku,- povie Arib. Suze su joj presu"ile i ustupile !jesto !rnji koju je tako du'o nosila u sebi. +Hajdar je po!o'ao Ibrahi!u da pobje'ne- prosike ona. +I to nije sve. Iskoristit u to za svoj sljedei nastup pred kalifo!. &ad Hajdara svojo! pjes!o! javno optui! za krivovjerstvo vi"e 'a nee !oi za"tititi ni Abdallah.- .svetoljubivo je nastavila% +Neka zavr"i kao i !oja obitelj kao neasni krivovjernik iju e porodi$u pro'oniti do posljednje' lana. .be"a"en i iskorijenjen kao i rod 0ar!akida,1olfra! se odjenuo i uputio pre!a vrati!a. No tada je stao i vratio se. +I za to prodaje" svoj 'las i svoje tijelo3 2idio sa! te kako pljuje" po svo! talentu i pjeva" o ops$eni! stvari!a koje je Ibrahi! htio uti. Najvjerojatnije zna" tono koji makam treba izabrati za odre*eni dio dana i za odre*enu te!u. Tarab " zanos !uzike, (oi'rava" se slu"atelji!a kako bi ti ispunili elje. No uo sa! te onda u 'orju. Nisi i!ala "kolovan 'las ali u nje!u je bilo du"e.;ekao je ali Arib nije !o'la od'ovoriti. +)e$i !i istinu,- nastavi on o"tro. +8e li te kalif prisilio - ili si !e odala radi svoje osvete3Arib !u je htjela od'ovoriti ali joj nije dao vre!ena. 9'rabio ju je za ruke i uzviknuo% +7to bi jo" rtvovala da dobije" ono "to eli"3+2jerovala sa! Abdallahu,- odvrati ona estoko. +A ti nisi jedina osoba koju je kaznio. 0it u slobodna kad a.in u!re. Neko si htio pobjei sa !no!. I!a! prijatelje...- :hvatila 'a je zaklinjui 'a za rukav nje'ove kabe. 1olfra! se silovito pokrenuo da se otr'ne od nje. S or!aria je pala boi$a parfe!a i razbila se. (rodoran !iris galije dopirao joj je u nos. 9urila je bez daha u krhotine. Nikada nee zaboraviti taj !iris. .sjetila 'a je na le*i!a na svojoj 'oloj koi kad je ono'a dana po"la za Ibrahi!o! u hare!. 5otovo nitko osi! nje'a nije upotrebljavao taj parfe! a nipo"to ne 1olfra!.

287
www.bosnaunited.net

Chiarissima

S nje'ova je li$a nestalo boje. 9ati! je brado! pokazao na krhotine. +Ako optui" Hajdara re$i Abdallahu i to za ko'a sa! kupio taj parfe! i 'dje sada Ibrahi! boravi - u !ojoj kui,Arib je zastao dah. +7to sa! trebao uiniti3- pro$ijedi 1olfra!. '(.in !e odveo k nje!u. 2jeruj !i da 9!aja nisa! ba" pri!io ra"irenih ruku. No kad bi Abdallah dao po'ubiti vlastita stri$a obitelj !u nikada ne bi oprostila. 8o" i!a prineva koji 'a nerado 'ledaju na prijestolju. .n !ora po!ilovati protukalifa jer e inae ponovno izbiti 'ra*anski rat. 6oja je dunost bila sprijeiti Abdallahovu na!jeru.)asku"trana plava kosa pala !u je na elo. +4i Hajdara !oe" uni"titi- ree on zajedljivo. +4o je istina. No ne !oe" 'a optuiti a da i !ene u to ne uvue".Arib je po!islila da e ostati bez zraka. 1olfra! je iznenada uhvati za bradu da joj po'leda u li$e. +9ar 'a toliko !rzi"3Sva oajna Arib je "utjela. (rodorno ju je pro!atrao. +4i uistinu vi"e nisi onakva kakva si neko bilanapokon pri!ijeti 1olfra! hladno. (ustio ju je i otresao krhotine sa svoje $ipele. 4a je 'esta zaboljela Arib vi"e od nje'ova prezirno' tona. +:ini ono "to s!atra" da treba" uiniti- ree on napokon. No ispod hladne povr"ine osjetila je strast koju je jedva susprezao. +Do tvoje' nastupa vi"e !e nee biti u 0a'dadu. Sjea" li se3 I!a !u"kara$a koji bi u!rli da uju sirenu kako pjeva. (revi"e te voli! da bih se !o'ao izloiti toj opasnosti.Spustio se niza stube i ne okrenuv"i se. +4i zna" za"to to !ora! uiniti,- vikne ona za nji!. +Hajdar je uinio od !ene to "to sa! danas, Nitko dru'i,- Istrala je na 'aleriju na kojoj je nje'ov visoki lik nestao u ta!i. +(a idi onda,- viknula je izvan sebe. (ohrlila je niza stube a li$e! su joj se slijevale suze. +Do*avola i ti,2rata koja su vodila u pokrajnju uli$u na'lo su se zatvorila. Arib se spustila na ka!enu klupu. 0ijes joj se raspr"io osjeala se napu"teno! i zdvojno!. )astreseno je napipala lutnju. 9asvirala je !elodiju koju je prije !no'o 'odina skladala za nje'a a zati! se prekinula. Iznenada joj se uinilo da u njoj i!a !no'o nedostataka. (rivukla je lutnju k sebi poput tijela ljubljeno' bia. (rsti su joj letjeli po struna!a. &ao opsjednuta udarala je tonove u novi! varija$ija!a traei onu pravu !elodiju koju je osjeala u sebi. No najslavnija kalifova kajna nije !o'la taj osjeaj pretvoriti u tonove.

288
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8
I sljedeih dana 1olfra! se nije javljao. &oliko 'od je Arib proklinjala svoj ponos nije !u poslala nikakvo pis!o. :zalud 'a je ekala u svojoj kui a njezin bijes i zdvojnost rasli su iz dana u dan. Nije vjerovala da e on doista napustiti 0a'dad. No sada se pitala nije li se ipak vratio u svoju ze!lju. 0ilo joj je te"ko usredotoiti se na svoju dunost. No iako su je !isli na 1olfra!a izlu*ivale !orala je iskoristiti pri'odu% za!olila je Abdallaha da joj odobri veliki nastup i on joj 'a je odobrio. Napokon e !oi javno optuiti a.ina za krivovjerstvo i zadovoljiti svoju pravdu. 8utro koje je Arib ekala osvanulo je toplo i !a'liasto. Suprotno svojoj navi$i ustala je ve nakon izlaska sun$a. (rovela je !no'o vre!ena uredujui se. 9ati! je di'nula 6ounju iz krevetia koji je kao kod &urda visio sa stropa pokraj njezine postelje. 9a'rlila je dijete i po'ladila 'a po kestenjastoj kosi. 6ounja je zijevnula i priljubila se uz nju tiho 'u'uui. Arib je sklopila oi i stisnula je uza se. (redveer se uputila pje"i$e u kalifovu palau zavojito! 7a!asijsko! uli$o! koja je vodila do !alo' tr'a s rusafsko! da!ijo! te uzne!ireno stala. 9alazee sun$e obasjavalo je kupolu zlatni! blistavilo!. Nje'ove zrake prodirale su kroz drvenu re"etku na ulazu u !olitvenu dvoranu. Ispred nje skupilo se !no'o ljudi. 2e izdaleka Arib je prepoznala $rveno lakirana koplja turskih plaenika i sjajan krzneni obrub na njihovi! vojniki! bluza!a. 2jerni$i nisu !orali vani ostavljati svoju obuu. 2ojni$i su ih pre'ledavali da vide ne nose li sa sobo! oruje. >ene su sra!eljivo podizale skutove hlaa iznad 'lenjeva a star$i urno ulazili i izlazili. No ljude na tr'u nije razljutila ta nova sa!ovolja. 2ojni$i su na da!iju pribili pro'las koji je kadija upravo itao% '(bdalla! al",amun, vladar vjernika i zakoniti nasljednik velikoga 0aruna al"Raida, izdaje sljedei proglas8 (la! je velik i svemogu% 2ladar vjernika mo$e jedini ocijeniti to je zakonito i ispravno, a to je grije!. Tko se prikloni drugoj vjeri, a ne kalijovoj ili vjeri oni! kojima je on obeao zatitu proglaava se krivovjernikom i prijeti mu smrt...) (rekinuli su 'a ljutiti uzvi$i. Dje$a su izvikivala psovke a !ladi se !u"kar$i spre!ali napasti $rno!antija"a. <judi u 0a'dadu nisu ba" bili odu"evljeni ti!e
289
www.bosnaunited.net

Chiarissima

da i! kalif odre*uje pravi put kad je posrijedi vjera. A jo" !anje da i! sto'a "alje svoje turske plaenike stran$e poput nje'a sa!o'a. (laeni$i su prodirali naprijed da potisnu svjetinu. Arib su 'urnuli u stranu. )azbje"njelo !no"tvo prualo je otpor. Star$i su !ahali "taka!a. ;ak je i jedna stari$a s kojo! se Arib sudarila iz bezubih usta izlila ki"u po'rda na kalifa. Nekoliko odrpana$a ba$alo je ka!enje. 2ojni$i su se !orali stalno sa'injati iza svojih "titova. Iznad 'lava ljudi Arib je u'ledala koplja s $rni! zastavi$a!a kako prilaze sve blie i blie. 0ilo bi bolje po!islila je zabrinuto da je povela svoje eunuhe. >urno se uputila pre!a putujue! tr'ov$u slasti$a!a koji je nedaleko od da!ije postavio "tand kako bi skrenula u ulii$u iza nje'a. (ut ju je vodio !i!o 4uraka. Njihova azijska li$a s tanki! $rni! brada!a bila su stro'a a njihove ruke neprestano su se nervozno trzale pre!a !aevi!a. Iznenada je pre!a 'ardi poletjela 'orua baklja. Arib je upla"eno skoila u stranu a vjerni$i su vrisnuli i povukli se ponovno u !olitvenu dvoranu. 4aj podvi' popratilo je kli$anje i pljeskanje !u"kara$a. (rosvjedni$i su odjedno! pojurili naprijed i navalili na vojnike koji su zaurlali i di'nuli "titove. No iz'redni$i su se nezaustavljivo suprotstavili oruju. 5ardisti su poku"ali sebi prokriti put isukani! !aevi!a ali !no"tvo se vi"e nije !o'lo zaustaviti. Netko je pao na tez'u prodavaa slasti$a. Drvo je puknulo a tr'ova$ ljutito kriknuo kad se "tand sru"io. Halva !edeni kolai slatka pita "ekerpara " sve je to palo u blato i pred Aribine no'e. >ene su viui potraile si'urnost. : nekoliko trenutaka !ali se tr' pretvorio u boji"ni$u. Iz okolnih uli$a nadiralo je sve vi"e svjetine koja se pretoila u snanu nezadrivu buji$u i jednostavno povukla i Arib za sobo!. &ao da su ljudi odavno ekali trenutak da napokon dadu !aha svoje! bijesu i nezadovoljstvu. (okraj Arib jedan se nosa ba$io na te"ko naoruane vojnike. 9audarao je na stajsko 'nojivo a nje'ovo prljavo li$e neprirodno se izobliilo. : divlje! bijesu nahrupio je na kalifove vojnike. Iznenada je odjeknula o"tra zapovijed. 9aulo se zve$kanje pan$irnih ko"ulja. 8edan je konj poskakujui polako ali nezaustaljivo potisnuo i raspr"io po!ahnitalo !no"tvo. Arib je dobila udara$ u bok i u posljednje! trenutku izbje'la kopita. .klopljeni jaha nosio je poasno znakovlje tursko' satnika. Iza nje'a do"la je pje"aka postrojba a iznad vojnika vijorio se $rni kalifov stije'. .d novo' udar$a u leda Arib je ostala bez daha i oteturala iz !no"tva u !irniju Horasansku uli$u. 4e"ko di"ui zaustavila se ispred ulaza u jednu kuu i stisnula lutnju uza se. Neki! udo! 'lazbalo je ostalo neo"teeno.
290
www.bosnaunited.net

Chiarissima

8edna sjena zaustavila se ispred nje. +2rije!e je da to dovr"i!o- ree af"in. Arib se bila pripre!ila da !u veeras po'leda u oi. No kad 'a je sada nenadano u'ledala ispred sebe za'ledala se u nje'a u nije!oj pani$i. Nije se pro!ijenio osi! "to je dobio prve sjedine u kratkoj $rnoj bradi. <eerno je drao ruku na dr"ku !aa. +4i si predloila pretpostavlja! da !e kalif veeras pozove- ree on. +Ne !o'u se usprotiviti zapovijedi svoje'a 'ospodara. No neu ekati da provede" svoj plan. 2jerojatno se pita" kako sa! te prona"ao.- Ironino se nas!ijao. +(a nije !i prvi put.- Iako je iza njih prolazila buna 'o!ila Arib se uinilo da posvuda vlada tjeskobna "utnja. Iznenada je !aknuo ruku s oruja a iz nje'ovih $rnih oiju nestalo je hladnoe. Arib je slijedila nje'ov po'led. :'ledao je 4eodorin stakleni a!ulet oko njezina vrata. .d pra"ine vruine i tisua dodira sveta je slii$a izblijedjela. .djedno! 'a se prestala bojati - !oda zbo' naina na koji je 'ledao a!ulet. +(repoznajete li 'a3- Arib prekine "utnju. Hajdar je duboko udahnuo. +Sjea! se dana kada sa! 'a kupio- ree pro!ukli! 'laso!. +.d jedno' 'rko' tr'ov$a na trni$i u Sa!arkandu. .d!ah sa! se sjetio 4eodore kad sa! 'a vidio.Arib je iz'ubila prisebnost. )uko! je za"titniki obuhvatila a!ulet. +2i ste joj 'a darovali3(al$e! i kaiprsto! pro"ao je pokraj korijena nosa. &ao da je to! 'esto! htio sakriti izdajniku slabost u oi!a. +4i zna" da !e je ona ljubila- ree on. +(reklinjala !e stotinu puta da je kupi! i oslobodi! iz hare!a tvoje'a o$a. &ad su 0ar!akidi pobijeni htio sa! je dovesti k sebi. No kad je do to'a do"lo pobje'la je od !ene... da spasi ker svoje'a 'ospodara.+4o nije istina, 2i...- Arib je zastala. Iznenada joj se pred oi!a ukazala slika djevoji$e u 4eodorinu naruju izvan sebe od zaprepa"tenja dok i! se a.in pribliavao preko !rtvih tijela njezine obitelji. 4eodora je zastala i njihovi su se po'ledi naas susreli. +9a"to3- izusti ona napokon. Hajdar ju nije ispu"tao iz oiju. +9ar se nikada nisi upitala za"to su svi vani 'radovi na karavansko! putu bili u ruka!a 0ar!akida3- od'ovori on protupitanje!. Arib 'a je nepovjerljivo po'ledala. Iznenada joj se uinilo da joj tlo nestaje pod no'a!a. +Dafar 0ar!akid htio je vlast nad $esto! za istok a ti!e i nad najvaniji! tr'ovaki! puto! u kalifatu.- Hajdar je potvrdio ono "to se ona nije usudila iz'ovoriti. +(ravi te!elj !oi. Dafar je znao% tko vlada tr'ovino! s istoko!
291
www.bosnaunited.net

Chiarissima

vlada $arstvo! Abasida. Anas tvoj ota$ bio je jedan od vjernih sljedbenika koje je on $iljano postavio na najvanija vori"ta to'a puta. 4aj se 0ar!akid pretvarao da je skro!an a on i nje'ova obitelj i!ali su sa!o jedan $ilj - stei vlast nad kalifato!,Arib je vr"e stisnula vrat svoje lutnje. :nato vruini bilo joj je hladno. Hajdarove rijei objasnile su joj za"to je kalif nakon pada 0ar!akida s!ijenio sve trne nadzornike za"to je pala njezina $ijela porodi$a a ne sa!o Dafar. .bjasnile su joj i Harun al-)a"idove rijei kad ju je kalif obe"astio% / ti e iskusiti moju mo. +0ar!akidi su bili stvarni 'ospodari karavansko' puta- nastavi a.in ravnodu"no. +Sve dok ih se kalif nije rije"io jer se !orao bojati za svoju vlast. Ironija je sudbine da se svi tri"ni nadzorni$i odavde do 0alha dive kajni Arib. Spre!ni su ispuniti svaku tvoju elju. 4ako su se 0ar!akidi osvetili svoji! uboji$a!a. 4i i ne zna" da si odavno preuzela Dafarovo nasljedstvo,<jutita Arib htjela !u je proturjeiti ali !o'la je sa!o nije!o stresti 'lavo!. +2rlo si nalik na Dafara- ne!ilosrdno nastavi Hajdar. +I on se pretvarao da je fin i ljubazan vjeran svoje! 'ospodaru. No iza te nje'ove lijepe !aske krilo se ti'rovo sr$e. 2ladao je Haruno! al-)a"ido! kao "to ti vlada" nje'ovi! sino!,- Nje'ov 'las uvlaio joj se u du"u poput z!ije otrovni$e. +5lad za vla"u bila je za 0ar!akide sudbonosna. 9a Dafara Anasa pa i za tebe. 4o je prokletstvo tvoje obitelji - rtvujete sve i svako'a da posti'nete svoj $ilj,+<aete,- uzvikne Arib. (ustila je da joj padne skupo$jena lutnja. Strune su disonantno zazvuale kad je 'lazbalo palo. +6oj je ota$ bio nevin,+4eodora ti nikada nije rekla za"to te pro'oni!3- upita on. Iz nje'ova 'lasa nestalo je hladno' svladavanja. +4i to uistinu ne zna"- ustanovio je. Arib bi najradije poput djeteta ruka!a zaepila u"i sa!o da vi"e ne !ora slu"ati nje'ov 'las. No !orala je napokon uti od'ovor. +9a"to3- upita ona pri'u"eni! 'laso!. +0ilo !i je dvanaest 'odina. /rni stije' ba'dadsko' kalifa prodirao je sve dublje u Aziju- poeo je Hajdar. Svaka nje'ova rije bila joj je kao udara$ bie!. +6oj se ota$ sve do svoje s!rti opirao novoj vjeri. Ali na"a !ala kneevina u Sa!arkandu pala je jer se nije !o'la suprotstaviti osvajai!a.- 5las !u je postao krut. +6oju su sestru prisilili da se uda za jedno' od osvajaa. Nikada nije bila ljep"a kao ono'a dana. Njezina je $rna kosa blistala koa joj je bila bijela kao snije' usne ta!no$rvene. (rije dolaska osvajaa na"e su ene ivjele slobodno nitko ih ne bi udavao protiv njihove volje. No uveli su je kao stoku u !ladoenjinu kuu. Dok sa! stajao dolje kod vrata uo sa! je kako vri"ti.-

292
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je vidjela iznad sebe na"!inkane oi Harana al-)a"ida i usta su joj se osu"ila. I predobro je znala o e!u je 'ovorio. +Njezini krikovi i nje'ovo dahtanje trajali su $ijelu vjenost- nastavi a.in. +(oslije je neka stari$a donijela plahtu uprljanu krvlju. 5osti su kli$ali. No za !ene je to bila sa!o sestrina krv zalijepljena na to! ko!adu tkanine. (oslije svadbe nisa! je vi"e nikada uo pjevati. A kad je svoje! 'ospodaru rodila poto!ke pustio ju je da $rkne kao pas.Arib !u je htjela viknuti da prekine ali 'las joj je otkazao poslu"nost. +6u"kara$ koje'a je ljubila pre"ao je neposredno prije to'a na isla!ne!ilosrdno je dovr"avao svoju priu. +4ek !no'o 'odina poslije doznao sa! da ju je on prodao to! stran$u. :!jesto nje oenio se kerju novo' !onika tvojo! !ajko!.+4o je la,- (oletjela je pre!a nje!u da 'a udari ali on ju je uhvatio za ruke. +Ne Arib to nije la.- Nas!ijao se pre!da !u nije bilo do s!ijeha. +4aj ovjek bio je tvoj ota$. Doznao sa! to kad su 0ar!akidi pali pa sa! iskoristio priliku i odluio% i Anasovu obitelj treba obe"astiti i nje'ovu ker treba odvui u krevet stran$a,Nastojala se osloboditi i ponovno 'a poku"ala udariti. No on ju je ne!ilosrdno drao sve dok je$ajui nije posustala. +4i zna" da je to istina- ree a.in. 0a$io je po'led na nju kao na si'uran plijen. : nje'ovu 'lasu osjetio se pods!ijeh kada je rekao% +(ro'onio sa! te kao "to ti pro'oni" !ene. 4i to ne eli" vidjeti ali nas dvoje s!o slini.+4o nije istina,- ljutito je prosvjedovala. +8a nisa! napravila nikakav prekr"aj bila sa! dijete,Hajdar nije ni"ta od'ovorio ali ju nije ni pu"tao. +A 4eodora3- uzvikne Arib estoko. +:bili ste je da zadovoljite svoju osvetu,+A iji e" ivot ti radi svoje osvete staviti na ko$ku3Arib 'a je netre!i$e 'ledala. (red oi!a joj je bila 1olfra!ova prezirna kretnja kojo! je otresao krhotine boi$e parfe!a s $ipele. (a ponovno oevo li$e kad !u je Hajdar zabio !a u prsa Harun al-)a"idov os!ijeh. Sa svaki! otku$aje! sr$a osjetila je kako joj ila!a struji !rnja. (.in ju je htio pokolebati ali to !u nee uspjeti. 1olfra! je oti"ao iz 0a'dada bio je na si'urno!. No ona nikada nee biti si'urna sve dok je Hajdar -ibn -&avus iv. +No dobro- a.in napokon prekine "utnju. +Spor e se okonati veeras u palai.- Nas!ije"io se ispod kratke 'uste brade lupkajui ruko! po !au. (rije ne'oli 'a je Arib sti'la upitati za"to 'a nije upotrijebio nestao je u pobje"njeloj 'o!ili.
293
www.bosnaunited.net

Chiarissima

9
Spustila se no. (uni !jese$ zastrt !a'li$o! ba$ao je blijedo svjetlo na 4i'ris $rn kao no : a!$u koji je prerezao "iroku brazdu svjetlosti jedan je ribar unato zabrani ba$io svoju !reu ispred palae Huld pa je naas prepustio a!a$ struji. Nje'ov pokrpani haljetak pun buha sjajan od !asnoe obasjala je blijeda !jeseina. No tada je brzo us!jerio a!a$ u ta!u jer se pribliavao jedan brodi. 0rodi ravija Ishaka al-6ausilija plovio je pre!a palai Huld. :brzo zati! sti'ao je na poploeno pristani"te ispred palae vjeno' blaenstva. Iako !u je bilo vi"e od pedeset 'odina pjeva je bez po!oi svoje'a roba skoio na kopno. (oravnao je nabore na pru'asto! o'rtau i preba$io 'a preko ra!ena. (osljednji! po'ledo! u !alo zr$alo uvjerio se da !u je $rno obojena brada savr"eno dotjerana. 9ati! se tri!a stuba!a popeo do tri bijela !ra!orna luka. Straar !u je pre'ledao pozivni$u i propustio 'a na puteljak koji je vodio u vrt. 4eren se bla'o uzdizao pre!a 'lavnoj z'radi. 5redi$e $vijea zasa*ene pre!a opisi!a u &uranu bivale su sve 'u"e "to je palaa bila blia a njihov !iris sve za!a!niji. 5ore se otvarao ivan, blistavo osvijetljen bezbrojni! uljani$a!a - kao da se posjetitelj postupno penje u raj. (aunovi nojevi i pito!e 'azele slobodno su se kretali vrtovi!a a povjetara$ je do dolje "irio !iris a!bre iz baklji. Sve je bilo spre!no za boi$u ba'dadsko'a dvora. Arib je svoje! uitelju obeala posebnu veer i - neobinu pjes!u. No nije se jo" pojavila. &ad je do"ao Ishak njezine su plesai$e zabavljale 'oste. Na runi! i noni! z'lobovi!a zve$kale su i! po taktu te"ke zlatne narukvi$e. Izvukle su svoje kratke ukrasne bodee. Arib je bila stro'a pre!a nji!a ali isplatilo se% blistava kaskada o"tri$a bila je savr"ena. 0lijeda bezizraajna li$a kao da su ubadala iz ta!e a plesai$e su 'lava!a kao odvojeni! od ra!ena trzale u isto! s!jeru. Ishakove oi lutale su polukru'o! 'ostiju oko plesai$a. : sredini je bio podi'nut kalifov baldahin. Ishak je pozdravio vladara. Abdallah al-6a!un s!je"kao se po!odno! zaka"njenju svoje' pjevaa i pokazao !u !jesto zdesna do svojih vinskih drubenika i brata 6uha!!ada. )obinja je donijela ledeni sorbet od rua i vino zasla*eno !edo!. +9ar se ni vi niste !o'li oduprijeti znatielji3- naru'a se 6uha!!ad kad je Ishak sjeo do nje'a. .tkako 'a je Abdallah al-6a!un i!enovao svoji!
294
www.bosnaunited.net

Chiarissima

prestolonasljedniko! nje'ova je sa!osvijest bez'ranino porasla 'otovo kao nje'ov apetit koji je i prije bio vrlo uoljiv. 6ahnuo je jedno! eunuhu i pose'nuo za naro!. .prezno je rastvorio plod na puknutoj kori i usisao iz nje'a krvavo$rvene sje!enke. +Svi ekaju Arib.Ishak al-6ausili poeo se uzne!ireno osvrtati. Na suprotnoj strani u polukru'u iza plesai$a sjedili su svirai. 0io je to veliki orkestar a ne !ali ta!t ansa!bl koji se osi! ouda, sastojao sa!o od flaute fidela harfe i bubnja. ;ak je pet flauta sviralo drevnu !onotonu !elodiju koja je inilo se potje$ala ih dalekih azijskih stepa. 0ubnjar je na darabukki udarao rita! teak poput devinih koraka u beskrajni! slani! pustinja!a na istoku. Ishak je uzne!ireno 'ledao pre!a ivanu, ali ondje nije niko'a vidio. +(oznaje! !jesta na Arib koja su va!a ostala skrivena- hvalio se 6uha!!ad dok se Ishak prekrienih no'u nestrpljivo vrpoljio. +:vjerava! vas da je ona kajna kakve opisuju u ueni! knji'a!a - lijepa pre!da skupa !u"iava i nepouzdana. 2jerojatno lei u krevetu s jedni! od svojih ljubavnika i opija se.- 6uha!!ad je raz!ijenio po'led s jedno! plesai$o!. ;ini se da je i !uziari!a nedostajala njihova 'ospodari$a pa su upuivali Ishaku upitne po'lede. .d'ovorio i! je kruni! pokreto! runo' z'loba. Sa!ib al"muzika shvatio je. Dao je znak svoji! ljudi!a i oni su ponovno odsvirali istu pjes!u. Ishak se naslonio odahnuv"i. .rkestar ju je !o'ao beskonano ponavljati - ako plesai$e izdre. +: ljubavi je !oda nepouzdana ali u !uzi$i nije- usprotivi se ravi prestolonasljedniku. +Doivio sa! je tunu zdvojnu i upla"enu. Najbolja je u trenu$i!a u koji!a bi svaka dru'a posustala. (riekajte neete na njoj nai nikakvo' nedostatka.- Ipak je zabrinuto po'ledavao pre!a kalifovu svileno! baldahinu. Abdallah je nalaktiv"i se leao na sariru i raz'ovarao s jedno! !lado! robinjo!. Djevojka se vidljivo trudila da dobro istakne svoje bujne 'rudi i struk na'la"en brokatni! pojaso!. No oito uzalud jer on je stalno nestrpljivo po'ledavao pre!a palai. .djedno! su raz'ovori utihnuli. &alif je ustao a 6uha!!ad je zadivljeno uzviknuo. 5osti su odu"evljeno kli$ali 'ledajui pre!a jarko osvijetljeno! ivanu. .ndje se pojavio enski lik odjeven u $rveno. Svileni prsluk optoen dra'ulji!a otkrivao joj je dojke. &roz "iroke hlae svjetlu$ale su joj no'e u boji bjelokosti. &osu joj je pridravala sa!o zlato! izvezena brokatna vrp$a s koje su se nisko na elo spu"tale ku'li$e u obliku suza. 7iroke $rte na'la"avale su njezine ta!ne oi. 0ile su neobino velike i prazne ali dranje joj je bilo kraljevsko.
295
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib je nepri!jetno zastala kad je sti'la na stubi"no od!ori"te od !ra!ora pro"arano' blijedo$rveni! niti!a s koje' se silazilo pre!a baldahinu. (olako kao da e prijei preko pra'a i krenuti na put bez povratka spustila se niza stube. Njezino je tijelo bilo napeto kao u lov$a. : 'lavi joj je odzvanjao Hajdarov hladni 'las dok joj je drao bode na vratu% -to je sada s tvojim ponosom6 .djek nekada"nje' bola bubnjao joj je u tijelu stid dok je brisala krv i bljuvotinu s li$a i ops$ene pri!jedbe koje su do nje dopirale odozdo iz dvori"ta. (ola ivota ekala je taj trenutak. No na njezinu upadljivo na"!inkano! li$u ni"ta se nije !o'lo proitati. &ajna Arib odavno je nauila sakriti svoje osjeaje iza to' s!ije"ka ukoeno' kao na !aski. +Arib zvijezda istoka,- uzviknuo je jedan od 'ostiju i od!ah su !u se prikljuili i ostali. 6u"kar$i su kli$anje! i pljeskanje! pozdravili pjevai$u. .bi"la je kalifov baldahin i naposljetku stala u sredinu polukru'a ispred ka!ene klupe. Draesno! uvjebano! kretnjo! pozdravila je svoje' 'ospodara. ."tri! po'ledo! ispod oka prostrijelila je ajina koji je blijed ali naoko sabran sjedio na dru'o! kraju polukru'a. (lesai$e su se povukle na obje strane pripre!ne za pjes!u koju su uvjebale. Arib je sjela ne ispu"tajui Hajdara iz vida. : jedno! trenutku po!islila je da vidi na nje'ovu li$u onaj nekada"nji hladni os!ijeh. :zrujano se uhvatila za stari stakleni a!ulet. Iako nije bila ba" praznovjerna ipak je ponovno pro!ijenila strune na svojoj lutnji. Sada je iznenada bila zadovoljna zbo' to'a. Ako puknuta struna doista neko!e donosi s!rt nije htjela ni"ta prepustiti sluajnosti. 0ajdar je iznevjerio kali.ovu naklonost poput neprijatelja koji obeasti djevicu. *o 4og njegov in nemilosrdno osveuje, 4og osvete koji sve unitava, 'lasio je njezin tekst. Danas e pokazati zna li se i'rati du"a!a svojih slu"atelja. Na bubnju se o'lasio izazovni rita! plesai$e su se zanjihale u bokovi!a. 9ati! je zasvirala 'lazba. Arib je di'nula lutnju. :to se pokrenula svilena zavjesa na baldahinu i ovjek koje'a je ona skrivala stane ispred nje. 0io je to 1olfra!. )astvorila je usne ali iz njih nije izi"ao ni jedan 'las. (olako poput vatre koja je iz'orjela i pretvorila se u pepeo boje je nestalo s njezina li$a. 5lazba je ponovno poela ali krivi ton pore!etio je sklad. Slu"atelji!a je zastao dah. Arib je tek tada shvatila da ona nije po'odila pravi ton. 8o" joj se nikada nije do'odilo da bi na nastupu zasvirala na po're"noj struni. ;elo joj je oblio hladan znoj. Sada joj je bilo jasno za"to a.in nije poku"ao pobjei niti je ubiti kad !u se pruila prilika. Njezin ljubljeni bio je posljednje ali i najuinkovitije oruje koje je !o'ao iskoristiti u borbi protiv nje.

296
www.bosnaunited.net

Chiarissima

*ee moi optu$iti 0ajdara, a da i mene u to ne uvue, sjetila se 1olfra!ovih rijei. .n ju je bezizraajno 'ledao. .djedno! je di'nula ruku i dala orkestru znak za prekid. Sa!ib al"muzika iznena*eno ju je po'ledao a plesai$e se na'urale jedna na dru'u. 5lazba je zanije!jela najprije teak topao bas-ton darbukke, njeni rabab i naposljetku flaute. Svirai su iznena*eno raz!ijenili po'lede a vinski se drubeni$i poeli do"aptavati. Arib je po'ladila svoju lutnju drveno tijelo zlatne boje a zati! ponovno zasvirala te poela !odulirati i pre"la na dru'u pjes!u. Do"aptavanje je prestalo. Svirala je jednostavnu ali duboku !elodiju. 5las joj je odzvanjao svijetli! tonovi!a u koje su se !ije"ali ta!ni tonovi poput opasne podvodne struje u naoko bistroj vodi. 0ila je to pjes!a koju je prije !no'o 'odina napisala kad se upoznala s 1olfra!o!. I odjedno! je znala kako ta pjes!a !ora zvuati da bude savr"ena. 4ijelo joj se sjedinilo s lutnjo!. .sjetila je na sebi po'lede dru"tva koje se skupilo na dvoru. 1olfra!ovo li$e iz'ubilo se !e*u li$i!a slu"atelja. (jevala je za nje'a za 6ounju za svako'a od njih. 0la'e i tajanstvene rijei eznutljivo su se upredale u topao noni zrak. 9vui lutnje nalik na treperenje biserja podsjeali su na zvonie karavansko' puta. .djedno! je osjetila kako se ne"to iz 'ledali"ta prenosi na nju. Nije to bio poznati val poude ne'o ne"to dru'o ne"to nalik na pu$ketanje u zraku napetost ne"to "to ju je nosilo dalje. (ro!ijenila je poloaj usni$a. Hrapav beduinski ton probio se iz osnovne !elodije otuan i ist poput krika novoro*eneta poput krika iz'ubljeno' u beskraju af'anistanske stepe% 1ato si od mene otiao, zato si me napustio6 *isi smio otii i zalog mi ne ostaviti. 2idjela je 4eodoru kako veselo toi vino u pivni$i )o-nijevu lepr"avu kosu dok ja"e na konju u 'alopu. 1olfra!ov s!ije"ak iznad sebe u travi. Haruna al)a"ida. 8o" jedno! proela ju je bol koja joj je zauvijek !o'la oduzeti 'las. Spustila je oud i nastavila i!provizirati. (re!a perzijskoj ili arapskoj tradi$iji to vi"e uope nije bilo vano-jedna je prelazila u dru'u. 4onovi su joj tekli na usne kao neisplakane suze. .s!ijeh na"!inkano' li$a nestao joj je ispred oiju. Sve su !aske pale. (onovno je uzela lutnju. Sada se pribliila najopasnijoj pasai pjes!e. Iznenada je pre"la na !elodijski obraza$ bajatija " neoekivano poput ljubavi. Njezini su prsti sa!i od sebe prebirali pasau. .sjetila je tiho odu"evljenje slu"ateljstva vi"e 'a je osjetila ne'oli ula vratila se na osnovnu !elodiju i u novi! slijedovi-!a pasaa priala staru priu. 0a" kao "to se $vijee penje i uvija oko ele!enata stro'o' kufsko' pis!a tkala je ukrase oko !elodije obo'aivala
297
www.bosnaunited.net

Chiarissima

ih sve do isprepletene arabeske. Izblijedjele su !une uspo!ene. (riala je priu o jedinoj ljubavi u svoje! ivotu ljubavi koja je bila tako jaka da bi radije zabranila sebi disati ne'o je se odrekla. <jubavi koja se nastavljala ljubavlju pre!a keri. Ne"to "to je ekalo u skrivenoj dubini njezine du"e i sada poletjelo poput oslobo*ene pti$e. .djedno! se njezina sputana du"a oslobodila% ,ukarac kojeg ljubim ima plave oi, crvenkastoplavu kosu. Srce mi luduje za njim, i ne stidim se. 9skratite li mi pogled na njega, sakrit u njegov lik vjeno u sebi. ,oj ljubljeni lijep je kao mjesec, ali mjesec umire s jutrom, a on ostaje i sa svanuem novog dana. Srce mi luduje za njim, i ne stidim se. :tihnuo je i posljednji ton. 4e"ko di"ui Arib je spustila ruku s trzali$o!. &osa joj je pala na li$e a prsti 'orjeli od udaranja akorda. 2jetar se sti"ao. <judi se nisu usudili niti disati. 4i"inu je prerezao zvuk poput udar$a bie!. Slu"atelji su se tr'nuli. &ratak bol prostrijelio joj je ruku. Ne"to je plesalo oko Aribina prsta a zati! otpalo. 9ir - prva struna struna hrabrosti. Arib je di'nula 'lavu i po'ledo! obuhvatila vrt !u"kar$e i robinje koji su je nije!o i netre!i$e pro!atrali i odjedno! shvatili da su svjedo$i nee'a "to iz!ie zdravo! razu!u. 1olfra!ove usne la'ano su se rastvorile. Nitko nije prozborio ni rijei. 9ati! se prolo!io buran pljesak. 5osti su padali jedan dru'o!e u za'rljaj. 0ezu!no su plakali i vikali. 8edan je posrnuo kao da se napio dru'i su tr'ali odjeu sa sebe psovali i !olili se. Ishak i 6uha!!ad su se 'rlili i izvan sebe tresli 'lavo!. Arib je polako spustila lutnju i di'nula se. (.in nije niti poku"ao pobjei. Sa!o ju je 'ledao onako kako je 'ledao 4eodoru kada ju je ubio zato "to je stala iz!e*u nje'a i nje'ove osvete. Arib je iznenada shvatila da tijeko! svih tih 'odina ni on nije zaboravio onaj dan kao ni ona. Nije!o je pred njo! na'nuo 'lavu. : to! trenutku Arib je znala da ne eli ivjeti u isto! paklu kao on. Da Hajdara ibn &avusa nikada nee !oi tako !rziti kao "to ljubi 1olfra!a. (ljesak joj je bolno odjekivao u u"i!a a li$e se iznenada oblilo suza!a. 4r'nula se okrenula i otrala kroz vrtove u ta!i.

298
www.bosnaunited.net

Chiarissima

$pilog
Idue je jutro osvanulo kao poetak novo'a svijeta. (alae )usafe na suprotnoj obali izvlaile su se poput sablasti iz !a'le s njeni! ruiasti! zraka!a sun$a. Nizvodno se okretalo lopatino kolo $rpei vodu u prostrane parkove. 8ednako!jerno klopotanje rit!iki je prekidalo ti"inu. Arib se kroz vrt palae Huld spustila na klupu na kojoj je sjedila i veer prije to'a. 8ednostavno! zlatno! !reo! skupila je kosu. Nikakve zavodljive boje nisu otkrivale najslavniju kajnu u $arstvu. (reko $rnih hlaa nosila je du'u ko"ulju. Na sebi nije i!ala d$ubbu ne'o sa!o jednostavan ta!ni o'rta preko ra!ena. Nije bila na"!inkana ali put joj je bila iste njene boje kao i prvo svjetlo na palaa!a. 9bo' nje ju je krasila dru'a davno zaboravljena ljepota. 9a!i"ljeno je taknula topao vlaan ka!en. Ni"ta nije ostalo od none pozorni$e arobne sfere koja je u sebi obuhvatila naoko $ijeli svijet. &roz !ra!orne lukove spustila je po'led na 4i'ris. .vdje je slavila svoje pobjede nauivala se sjaja do !ile volje i doivjela krajnju bijedu. Slava njezine pjes!e pro"irila se $ijeli! 0a'dado! jo" prije jutarnje !olitve. No nije zbo' to'a do"la ova!o. Arib se po vlanoj travi spustila do rijeke te izvukla puknutu strunu iz rukava. Staro se praznovjerje obistinilo - ne"to je u!rlo. 0ila je to !rnja koja ju 'onila pola ivota. (olako se spustila na poploenu povr"inu ispod !ra!ornih lukova i spustila niz nekoliko stuba. 2oda joj je zapljuskivala no'e i prskala po skuti!a du'ih hlaa. 9ati! se na'nula i strunu predala rije$i. 2oda se na!re"kala a struja je povukla svijetlu i$u i nezaustavljivo je odnijela nizvodno. Arib je 'ledala za njo! i tuna i sretna. (ovjerila je 4i'risu dio ivota i nije !o'la za!isliti ni jedno dru'o !jesto za kraj to' dijela svoje'a ivota. .drei se !rnje znailo je i napokon pokopati !rtve. 0ilo joj je te"ko ali i ne!o'ue zaustaviti rijeku. Doba 0ar!akida nepovratno je pro"lo. .stao je sa!o nov poetak. +4voja se slava "iri $ijeli! 0a'dado!- ree Abdallah al-6a!un iza nje. +Ako si nakanila postati bes!rtno! posti'la si $ilj.Arib se uspravila. 9a$ijelo se nepri!jetno spustio kroz vrt. Na nje'ovoj $rnoj 'ustoj bradi skupile su se svjetlu$ave kaplji$e. +Sino si nas sve pretvorila u roblje- ree on i priblii joj se. +4voja pjes!a bila je ne"to najljep"e "to sa! uo
299
www.bosnaunited.net

Chiarissima

od jedne kajne. 9apovjedio sa! svoje! rizniaru da ti po"alje tisuu dinara..na od!ahne 'lavo! a on joj poljubi ruku. +9na! da je to sa!o skro!no priznanje. Slu"ao sa! te 'otovo svaki put otkako si prvi put nastupila u )akki. No juer si bila posve drukija.Arib polako izvue ruku. 9nala je na "to on $ilja. +9bo' nje'a si onako pjevala- ree Abdallah. No na nje'ovu li$u nije bilo ni tra'a neu'odno! potisnuto! bijesu koje' se ona bojala. +2idio sa! po'lede koje si s nji! raz!jenjivala. Svih tih 'odina nisi ni jedno' !u"kar$a tako 'ledala..dnekud s vode zauo se zvuk lutnje. Do njih je 4i'riso! doprla !elodija kao s dru'o'a svijeta a zati! i enski 'las. )ijei su se jasno razabirale. (jes!a je 'ovorila o pjevai$i pred kojo! su kleali !u"kar$i od 6a'reba do Horasana - !onijoj od kralji$e. ;inilo se da se Abdallah bori sa sobo!. +Dakle ostaje" pri svojoj odlu$i3- on napokon upita. +.beao si !i- odvrati Arib. Nije bila si'urna hoe li on odrati obeanje. .boje su znali koliko ta dozvola vrijedi ako vlasnik robinje i!a dru'e planove. +8o" onda kad si !e kupio od 9ubejde i sino ponovno. I!a! tvoju dozvolu da se uda! za 1olfra!a.Abdallah po'leda u rijeku da ne !ora 'ledati u nju. +Ne zna! je li on jo" u 0a'dadu i da li !e jo" uope voli- nastavi ona. +No nije vano 'dje je ja u poi za nji!.&alif je oklijevao. +: redu- ree napokon. 0ilo je oito da se te"ko svladavao ali je ipak nastavio pro!ukli! 'laso!% +;astan ovjek ne uzi!a natra' svoj dar.Arib je osjetila toplu zahvalnost. +(rvi put u ivotu zna! ka!o pripada! Abdallah- ree ona tiho. Iznenada je osjetila da !u du'uje obja"njenje. &alif ju je du'o pro!atrao. +4o'a sa! se bojao- od'ovori on napokon. +8edino ti to ne !o'u ponuditi.- Htjela 'a je taknuti po ra!enu ali on se ve okrenuo. 0ez rijei se uputio u 'lavnu z'radu ije su se sive zidine uzdizale pre!a oblano! nebu. &ora$i su !u bili spori i te"ki. : a!$u od trstike ekao ju je rob oslonjen na veslo. Na ju'u ka!o je rijeka odavno odnijela strunu dizala se !alo-po!alo !a'la. +Hoe!o li3- upita rob. Sunane zrake uronile su suprotnu obalu u nestvarno svjetlo. 0ez svoje osvete Arib se osjeala neobino prazno! ali i slobodno!. .d daleko' 0alha put ju je azijski! stepa!a doveo ova!o. I preesto je na raskriju krenula krivi! puto! ali uvijek bi do"la ova!o 'dje su se kriali putovi na koji!a su se ljudi tisuljei!a susretali 'ubili se i ponovno susretali. 4ako e se i ona ponovno susresti s 1olfra!o!. Na oblinje! 5lavno! !ostu ula je zvonie
300
www.bosnaunited.net

Chiarissima

karavane koja je prenosila svilu i 'lasove 'onia - zov $este. .djedno! joj se iskrao os!ijeh na usna!a. +6oe!o krenuti- od'ovori Arib. +Spre!na sa!.-

Chiarissima

JJJ.bosnaunited.net

301
www.bosnaunited.net

Chiarissima

%agdads&a pjevaica 'ege da i isti a


Svoji! je 'laso! oarala bo'ate i lijepe svojo! puteno"u od najveih vladara uinila robove. Arib najslavnija diva na ba'dadsko! dvoru bila je i boi$a i kurva. 4raila je da se njezine pjes!e njezina naklonost a katkada i sa!o njezina puka prisutnost na'rade darovi!a koji su upropa"tavali njezine pokrovitelje. Njezini su suvre!eni$i sa strahopo"tovanje! 'ovorili da joj ni jedna ena nije ravna - a ni !no'i !u"kar$i. :spjela je doista ui u kronike a iz!e*u ostalo' u openito najvanije arapsko djelo o poeziji i 'lazbi - u &itab al" (gani I&njiga pjesamaJ. Abdallah ibn-al-6utazz sin jedno'a kasnije' kalifa napisao je o njoj knji'u. 4ek stoljei!a nakon svoje s!rti pala je u zaborav. 0ila je za$ijelo jaka linost% strastvena inteli'entna i nepopustljivo po"tena. &alifi su je neiz!jerno po"tovali a poboni pro'onili s !rnjo!. Svojo! jedinstveno! kariz!o! izlu*ivala je !u"kar$e. Svoji! je pjes!a!a upravljala njihovo! du"o! dovodila ih u zanos tarab, protiv koje' su se o'oreno borili uenja$i. 9nala je vje"to upravljati !u"ki! fantazija!a koje su se plele oko nje a voljela je kr"iti sve konven$ije. (otkraj ivota hvalila se kako je spavala s os!ori$o! kalifa. Divio joj se i najpoznatiji pjeva svoje' doba Ishak al-6ausili KBHB-@LAM. >ivjela je du'o od vre!ena le'endarno'a kalifa Haruna al-)a"ida KBHH-@AGM koji je postao bes!rtan zbo' FBBF noi, do propasti !oi nje'ovih nasljednika. : to! ivotu bila je kurva boi$a u!jetni$a i zaljubljena ena - i vjeno u potrazi za vlastito! sreo!. Njezino kulinarsko u!ijee bilo je 'otovo isto onoliko slavno koliko i njezina vje"tina na pozorni$i i u krevetu. 0onvivan Ibrahi! ibn al-6ahdi KBBG-@NGM uo ju je pjevati jo" kao djevoji$u i bio je odu"evljen. &alif Abdallah al-6a!un KB@H@NNM Harun al-)a"idov sin kupio ju je plativ"i za nju vrto'lavu svotu. Sve do svoje s!rti bio je i ovisan o njoj i !rzio ju je - jer se usprkos strasti svoje'a 'ospodara udala za dru'o'a za svoje'a ljubljeno' iju je $rvenkastoplavu kosu opjevala. Dok su se dru'e hare!ske ene ula'ivale svoje! 'ospodaru i spletkarile jedna protiv dru'e ona je sebi dopustila luksuz da slijedi poziv sr$a. &ad joj je bilo do neko' stalo povrijedila bi naj!onije !u"kar$e na svijetu. :vijek je tvrdila da je ple!enita podrijetla. :!rla je oko @@A. 'odine nadasve $ijenjena u dobi od GA 'odina. 9a razliku od veine kurtizana njezina je kariz!a i vje"tina nadivjela sjaj !ladosti. No tko je zapravo bila ena iza blistave fasade rasko"i i razvrata3

302
www.bosnaunited.net

Chiarissima

Arib !e oarala od prvo' trenutka. 9nala sa! da eli! napisati ro!an o njoj. ;esto sa! i!ala osjeaj da !e 'leda preko ra!ena dok pi"e!. 4o bi joj i od'ovaralo jer si'urno bi joj se svidjelo da se nade u svjetlu javnosti nakon vi"e od tisuu 'odina. &atkada bi !i bila 'otovo neu'odna sa svoji! do"aptavanji!a i uvjeravanji!a kad bih ponovno u nekoj arapskoj kroni$i otkrila o njoj ne"to "to sa! s ponoso! s!atrala svojo! za!isli. 9bo' radnje ro!ana dopustila sa! sebi neke pro!jene zapisa u kronika!a. 6e*uti! vara se onaj tko !isli da sa! pretjerala opisujui raskala"enost na kalifovu dvoru. Nekontrolirane pijanke stoljei!a su se ubrajale u dvorski $ere!onijal a zavr"avale bi tek onda kad bi se do!ain napio. A to je !o'lo potrajati. 6uha!!ad al-6utasi! Kvladao je od @NN. do @OP. 'odineM !ladi Abdallahov brat hvalio se kako nakon seda! ratla Kotprilike N L lM vina !oe jo" jahati. Arib je uivala povlasti$u da bude kalifova +vinska drubeni$a- a ta je dunost inae bila rezervirana za !u"kar$e. I ona je za$ijelo !o'la dosta podnijeti - bio je to svakako uvjet u njezinoj +bran"i-. A pjes!e robinja pjevai$a3 0ile su na zlu 'lasu. : nji!a se 'ovorilo o bludu i sluile su sa!o za zavo*enje kako su ro'oborili uenja$i. .d Aribinih pjesa!a kojih je bilo !no'o vi"e od tisuu sauvalo se naalost sa!o nekoliko - veinu tekstova prepjevala sa! s po!ou arapskih predloaka dru'ih pjevai$a i pjesnika iz njezina doba uz jednu izni!ku% stihovi posveeni 1olfra!u doista su njezini. :sput reeno nekoliko pjesa!a onih !anje ops$enih potjee iz !oje' pera. Sjaj ba'dadsko'a dvora iz Aribina doba i danas do!inira na"o! predodbo! o .rijentu. (red oi!a su na! rasko" or'ijanje i spletke na dvoru Haruna al-)a"ida kada uje!o !a'ine rijei +hare!- ili +kalif- i kada sanjari!o o svijetu iz FAAF noi i o pustolovno! putovanju (uto! svile. Arib je utjelovljenje .rijenta koje danas funda!entalisti pre"uuju. 6usli!anska +!ada!e (o!padour- ivjela je u doba u koje!u seks i uivanje u ivotni! radosti!a nisu bili osu*ivani i o koji!a se 'ovorilo prosti! rijei!a. 0ilo je to doba u koje! su se kalifi poput 6uha!!ada al-A!ina KB@B-@FNM vi"e-!anje otvoreno izja"njavali kao ho!oseksual$i i u koje! je kurtizana !o'la biti utje$ajnija od vezira. No bilo je to i doba u koje! se u ivotne radosti nisu ubrajala sa!o dobra jela vino i seks ne'o i knjievnost i 'lazba - koji su sto'a posti'li savr"enstvo. I bilo je to doba u koje! su u!jetni$i i "arlatani hodoasni$i i lopovi sve$i i kurve drevni! (uto! svile stizali u nov svijetu otvoren 0a'dad.

303
www.bosnaunited.net

Chiarissima

)jenik Abasidi: od arapsko'a banu (bbas Ksinovi Abasa (oslanikova ro*akaMD srednjovjekovna kalifska dinastija KBLAQF - FPL@M. Alah: KarapskiM 0o' Kbez obzira na to 'ovori li !usli!anski kr"anski ili idovski vjernikM. Amir: KarapskiM 'eneral zapovjednik Amir al-muminin: KarapskiM vladar vjernika slubena titula kalifa. Balh: danas 6azar-i 7arif Barid: tajna poli$ija abasidskih kalifa uhode "pijuni. Bitka kod Badra: 2ojska poslanika 6uha!eda pobijedila je HPO. 'odine svoje protivnike iz 6eke. 0itka kod 0adra bila je prvi isla!ski vojni uspjeh. ahma: KperzijskiM +4oranj ti"ine- zoroastritiki 'rob pre!a staroj iranskoj reli'iji. u!: perzijski tekui jo'urt s !etvi$o!. urra"a: KarapskiM K$rnaM du'a ko"ulja dvorska odjea u 0a'dadu. #a$a%: KarapskiM propusni$a doslov$e% dozvola #ubba: KarapskiM du'a jakna bez du'!adi. 6oe biti do koljena ili do poda a nosi se s pojaso!. Gali&a: KarapskiM parfe! prodorna !irisa "to 'a je upotrebljavao prin$ Ibrahi! ibn al-6ahdi. Gilala: KarapskiM du'a prozirna enska ko"ulja koja se nosila +ispod- 'ornje odjee privlana +potko"ulja- nalik na ne'lie. Gusl: KarapskiM pranje KritualnoM Han: KperzijskiM 'ostioni$a svratiste karavansaraj Huri&a'huri: KarapskiM rajska djevi$a rajska ljepoti$a I$an: KarapskiM nadsvo*en prostor o!e*en zido! s tri strane 'leda na dvori"te. I%ar: KarapskiM Kturski% zarM du' o'rta koji se i kao veo !oe navui preko 'lave i li$a. : poetku hodoasniki o'rta za !u"kar$e izar poput veine arapskih odjevnih pred!eta nose !u"kar$i i ene. (aba: KarapskiM du'a uska jakna s du'!adi uobiajena ponajprije na !ladi! !u"kar$i!a (a&na: KarapskiM robinja pjevai$a (an: KperzijskiM vladar voda ple!enski po'lavar (r)ani: kr"ani i idovi nisu slubeno !o'li obna"ati slube na dvoru. Nisu s!jeli zvoniti zvoni!a nositi oruje jahati na konju. No te su se odredbe zapravo zaobilazile ili jednostavno zane!arivale.

304
www.bosnaunited.net

Chiarissima

(ult $atr*: 9oroastriza! staroiranska reli'ija koju je propovijedao prorok 9arathu"tra K9oroasterM. Iako u !usli!anski! oi!a zoroastriza! Kzbo' svoje te!eljne ideje o borbi dobra i zlaM 'ranii s !no'obo"tvo! ubrajao se u reli'ije koje je isla! tolerirao ba" kao i kr"anstvo i idovstvo. (urdi: Narod koji se u Aribino doba nastanio i u dana"nje! Azerbajdanu i di'nuo ustanak pod vodstvo! veliko' 0abaka. Sto'a je uvijek rije o &urdistanu pa i kad on danas ne pripada ona!o. +au%ina&: &ola s bade!i!a nalik na dana"nju baklavu i nadasve obljubljen u ba'dadsko! visoko! dru"tvu. +a&ali: I!provizirani napjev bez pratnje koji se !oe usporediti sa "panjolski! cante jondo. Mi%ar: KarapskiM o'rta Nadim: &alifov vinski drubenik. Sluba koja je osi! dobra vina obeavala i dru'e povlasti$e prije sve'a 'otovo prijateljski odnos s kalifo!. Oud: <utnja. Arapska rije !u"ko' roda. ,ati: KarapskiM otprilike pola litre. ,a$i: KarapskiM bard pjeva ,*&: srednjovjekovni 'rad pokraj dana"nje' 4eherana ,itli&a: KarapskiM posuda za posluivanje vina Sa--akatan: KarapskiM vrsta kastanjeta Sahib al-barid: KarapskiM "ef tajne poli$ije Sahib al-mu%ika: KarapskiM !ajstor orkestra +diri'entSarir: KarapskiM sjedali$a s drveni! okviro! tako*er krevet ili prijestolje Sitara: KarapskiM zastor. Sitara je skrivala kalifovo prijestolje na audijen$ija!a i 'lazbenike na pijanka!a. S.atha: KfranakiM du'i vite"ki !a Sudra: KarapskiM kratka konjanika tunika bez rukava Su--a: KarapskiM zidana klupa /amla: KarapskiM o'rta deka od 'rube sive vune 0ur1i: (rije ne'oli su se doselili u dana"nju 4ursku 4ur$i su ivjeli kao no!adi u srednjoj Aziji. .dande su do"li i turski vojni plaeni$i koje je u 0a'dad doveo Abdallah al-6a!un. 2ar: vidi I%ar

305
www.bosnaunited.net