You are on page 1of 2

PROGRAM RIMUP KERTAS KERJA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA SMK KEMABONG,TENOM 1.

0 Pendahuluan Perpaduan antara kaum merupakan satu agenda penting yang perlu diterapkan oleh masyarakat majmuk seperti negara kita Malaysia. Perpaduan kaum hanya akan wujud sekiranya setiap lapisan masyarakat saling mengenali, memahami dan menghormati adat, budaya, agama dan cara hidup masyarakat kaum yang lain. Bagi tujuan itu juga, SMK Kemabong pada tahun ini dan untuk julung kalinya telah membuat sambutan Tahun Baru Cina di peringkat sekolah yang mana majoriti pelajar adalah terdiri daripada kaum bumiputera.

2.0 Matla at Mendedahkan kepada pelajar tentang kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia seperti budaya dan perayaan masyarakat Cina.

!.0 O"#e$t%& . Membolehkan pelajar mengenali adat, budaya dan perayaan kaum selain kaum sendiri. !. "gar pelajar dapat memahami dan menghormati amalan, adat dan budaya masyarakat berlainan bangsa. #. $apat mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan dalam kehidupan negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa atau majmuk.

'.0 Ta(%$h, Ma)a dan Te *at Tarikh Masa Tempat % &' (ebruari !& ) % &.&& a.m * .#& a.m

% Perkarangan Medan +n,o SMK Kemabong

+.0 An,,a(an Pe("elan#aan

B%l

Pe($a(a -emputan persenmbahan Tarian Singa UM-AH

An,,a(an .M )/&0persembahan J

Ju lah .M )/&.&& RM '.0.00

/.0 AJK Pela$)ana Ja0atan Ketua Program Penolong Ketua Program Penolong Ketua program ! -amuan Na a S+T+ 12. C3"3"4" M23$ S5-"6+ C3"17 T"CK 3"81 6"8 C381 7+"P S"M+6+1 SS56+M+1 .2S5 "1$+P23 5695." 641$" T3+51 -2415. 95."641 9+CT25 :"6T5. "0K 8K+ P.+SC+66" C3"M 4217 148K 4+17 K5.+ST4 18."S5K P.5CS+66" 26+9+" 62 "$.51 "0K "K"17

P." Sistem dan 6agu 3iasan

Pengacara Majlis 1.0 Penutu*

Semoga perjalanan majlis sambutan Tahun Baru Cina ini dapat dijalankan dengan lancar dalam suasana yang harmoni dan penuh perpaduan.

2BERSATU KITA TEGUH3

$isediakan oleh,

;S+T+ 12. C3"3"4" M23$ S5-"6+< Penyelaras Program .+M8P SMK Kemabong