MEDENİ YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKI

İstanbul 2008 AV.Cengiz Topel Çelikoğlu-MÜ SBE Özel Hukuk Doktora Öğrencisi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………… X KISALTMALAR……………………………………………………………………….XII KAYNAKÇA……………………………………………………………………………XIV GİRİŞ…………………………………………………………………………………….1 I-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA KAVRAMI……………………………………..……………………………… ……... 2 1-GENEL OLARAK ….…………………………………………………………… 2 2-KAVRAMIN KÖKENİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ................................................. 4 A-Kavramın Kökeni-Adil Yargılanma Hakkı……………………………………. 4 B-Kavramın Hukuki Niteliği……………….………………………………………. 6 II-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI 1-KANUNİ MAHKEME………………………..…………………………………… 8 2-BAĞIMSIZ MAHKEME…………………………………………………………. 11 3-TARAFSIZ MAHKEME…………………………………………………………. 14 III-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKININ SAĞLANMASI…………………………….……………………….... 17 1-YARGI ORGANININ BAĞIMSIZ YAPILANDIRILMASI………………….. 17 2- DİĞER BAZI CEZAİ VE HUKUKİ ÖNLEMLER……………....…………….21 IV-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKINDAN YARARLANILMASI……………………………………………….24 1-HAKKIN KULLANILMASI …………………………………………………. 24 2- HAKKIN KORUNMASI ……….…………………………………………….. 27 SONUÇ………………………………………………………………………………….. 31 X

1

KISALTMALAR AİHS AsMK AÜSBE AÜSBF AvK. AY AYM AymK. AYD bkz. BM C. CMK DEÜHFD DGM Dn. E. GSÜHFD HD HMKT HSK HSYK HSYKK :Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. :Askeri Mahkemeler Kanunu. :Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. :Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. :Avukatlık Kanunu. :Anayasa. :Anayasa Mahkemesi. :Anayasa Mahkemesi Kanunu. :Anayasa Yargısı Dergisi. :Bakınız. :Birleşmiş Milletler. :Cilt. :Ceza Muhakemesi Kanunu. :Dokuz Eylul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. :Devlet Güvenlik Mahkemeleri. :Dipnot. :Esas. :Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. :Hukuk Dairesi. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı :Hakimler ve Savcılar Kanunu. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. :Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu. XI

2

HUMK İBD İYUK K. LHD m. MİHDER MÜHF

:Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. :İstanbul Barosu Dergisi. :İdari Yargılama Usulü Kanunu. :Karar. :Legal Hukuk Dergisi. :Madde. :Legal Medeni usul Hukuk Dergisi :Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

POAİHMKD :Polis Akademisi İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi. Prg. RG S. s. T. TBB TCK TFFK TMK vd. v. Y. YHGK Yarg.K. :Paragraf :Resmi Gazete. :Sayı. :Sahife. :Tarih. :Türkiye Barolar Birliği. :Türk Ceza Kanunu. :Türkiye Futbol Fedarasyonu Kanunu. :Türk Medeni Kanunu. :Ve devamı. :Versus :Yargıtay. :Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. :Yargıtay Kanunu.

XIII

3

KAYNAKÇA AKBULUT, Olgun AKCAN, Recep AKKAYA, Rukiye Kia AKILLIOĞLU, Tekin AKAD, Mehmet/ DİNÇKOL, Abdullah AKKAN, Mine :“Adil Yargılanma Hakkı”, Oğuzman Armağanı, GSÜHFD 2002, S.1, s.175-2007. :Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Nobel Yayınevi, Ankara 1999. :Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, Beta Yayınevi, İstanbul 2006. :İnsan Hakları, AÜSBF Yayını, Ankara 1995.

:AYM Kararları, Der Yayınevi, İstanbul 2007. :“Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma”, LMUHD 2007, S.1, s.29-68.

ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, M.Kamil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis :Medeni Usul Hukuku Esasları, 6.Bası, Alkım Yayınevi, İstanbul 2006. ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, M.Kamil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis :Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, İBB Yayını, İstanbul 2006 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz ANAYURT, Ömer BİLGE, Necip/ÖNEN, Ergun BRAHY, Sylvie :“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasal Açıdan Adil Yargılanma Hakkı”, AYD 1992, C.9, s.359-372. : AİHM Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004. :Medeni Yargılama Hukuku, Sevinç Matbaası, 3.Bası, Ankara 1978. :“Avrupa Anayasası ve Türk Anayasa Hukuku Bağlamında İnsan hakları”, www.anayasa. gov.tr/ eskisite/anyarg22/slyvie/pdf. :Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul 2000. :Hakimin Tarafsızlığı, Kazancı Yayınevi,İstanbul 1995. XIV

BUDAK, Ali Cem CENTEL, Nur

4

CİN, Halil/AKYILMAZ, Gül DEMİRCİOĞLU, Yaşar DEMİRKOL, Ferman DEMİRKOL, Ferman DUTERTRE, Gilles GEMALMAZ, Mehmet Semih HELLWİG,Hans Jürgen

:Türk Hukuk Tarihi,Sayram Yayınevi,Konya 2008. :Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılama Güvenceleri,Yetkin Yayınevi, Ankara 2007 :Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Yayınevi, İstanbul 1992. :Yargının Fonksiyonları, Kazancı Yayınevi, İstanbul 1993 :Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları,Almanya 2003. :Temel Belgelerde İnsan Hakları, İHD Yayını, İstanbul 1996 :“Is It Really Possible To Render Fair Justice Faster”, Towards an Ideal Trial, Conference Presentation, s.2, EC-CE, Brussels 18-20 .11.2004(www.ccbe.org). :“Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü”,Baki Kuru Armağanı, TBB Yayını, Ankara 2004, s.385-401. :Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi,16.Bası, İstanbul 2008. : Hakim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, AÜHF Yayını, Ankara 1966, (Bağımsızlık). :Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, Evrim Kitabevi, 6.Bası,İstanbul 2001.

ILDIR, Gülgun

KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU,Ayşe KURU, Baki KURU, Baki

MOLE, Nuala/HARBY, Catherina:Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Klavuz,İnsan Hakları Kitapçıkları N.3, Avrupa Konseyi Yayınları, Almanya 2001. ÖDEN, Merih ÖĞÜTÇÜ, Muhlis :“Anayasa Yargısında Yargıcın Davaya veya İ İşe Bakamaması”, MÜHFD 1993,s.61-124. : “Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk Işığında İnsan Hakları Alanında Bazı Kavramlar”, DEHFD 2005, C.7, Özel Sayı,s.579-602. :Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,Beta Yayınevi,İstanbul 1988. :“Yargı Güvencesi -Bağımsızlığı ve Anayasa Mahkemesi”, AYD 1991,C.8, s.103-116. XV

ÖKTEM,Niyazi ÖZAY, İlhan

5

ÖZBEK, Mustafa ÖZBUDUN, Ergun ÖZEKES, Muhammet ÖZTEK, Selçuk

: “Sosyal Devletin Gereği Adalete Erişim”,MİHDER, 2006/2,S.07-927. :Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, 8.Bası, Ankara 2005. :Medeni Usul Hukukunda Hukuku Dinlenilme Hakkı, Yetkin yayınevi, Ankara 2003. :“Türkiyede Hakim Bağımsızlığını Sağlayan, Hukuki Tedbir Teşkilat ve Kurumlar”,MÜHFHAD 1992-93, C.1, s.273-288. :Uluslar arası Hukuk,Yetkin Yayınevi, Ankara 2004.

PAZARCI, Hüseyin

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet :Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005. PEKCANITEZ, Hakan PEKCANITEZ, Hakan :“Medeni Yargıda Adil Yargılama”, İZBD 1997, S.2, s.35-55. :“Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti”, AYD 1995, C.9, s.257-287. :Medeni Usul Hukuku,Sulhi Garan Matbaası, 6.Bası, İstanbul 1975. :“Adil Yargılanma Hakkı”,TBB İnsan Hakları Eğitim Programı Sunumu, www.barobirlik.org.tr /ihep/eğitimler/E2/İvana_art6_tr.doc: “The Right To A Fair Trial İn Civil Cases”, Judicial Studies Institute Journal, 04.02. 2004, s.96-106. :Bağımsız Yargı Özgür Düşünce, İmge Yayınevi, Ankara 2007. :Yargı Konseylerine Dair Avrupa Hakimleri İştişare Konseyi Tarafından Hazırlanan Taslak Görüş Üzerine Yorumlar,Strazburg 26.10.2007(www.adalet.gov.tr)

POSTACIOĞLU, İlhan ROAGNA, İvana

ROZAKİS, Christos SELÇUK, Sami SUCHOCKA, Hana

SUNGURTEKİN, Özkan Meral /TÜRKOĞLU, Özdemir Gökçe :Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları,Seçkin Yayınevi, Ankara 2008. TANÖR, Bülent/ YÜZBAŞIOĞLU, Necmi :Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2005. XVI

6

TANRIVER, Süha

:“Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk”,TBBD 2006, S.64, s.151-177. :Hakimin Tarafsızlığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE 2005. :Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2005. :Medeni Yargılama Hukuku, 7.Bası,İstanbul 2000. : İlkeler Işığında Medeni Yargılama, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007. :Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı Kitapevi, İstanbul 1990. :“İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi”, Alangoya Armağanı, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007, s.337-360. : Medeni Yargılama Hukukunda Islah,Kazancı Matbaacılık, 1982. :Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2004.

TAŞTAN, Zeynep Asuman TEZİÇ, Erdoğan ÜSTÜNDAĞ, Saim YILDIRIM, M. Kamil YILDIRIM, M. Kamil YILDIRIM, M. Kamil

YILMAZ,Ejder YÜZBAŞIOĞLU, Necmi

XVII

7

GİRİŞ Devlet doktrininde Thomas Hobbes, devletin kuruluş duyulan güvene bağlıdır.Bu sebeple sebebini “güven ilkesi”yle

açıklamıştır.Güven ilkesine göre, diğer modern kurumlar gibi devletin yaşaması da ona insanlık tarihinde devlet organizasyonunun ortaya ihtiyaç çıkmasıyla, kamu düzeninin kurulup korunması için hakkın ve hukuksal barışın sağlanması; yönetme gücünü elinde bulunduranların kayıtsız kalamadıkları hayati bir sağlanabilecektir. Günümüzde etkin hukuki korunmanın, dar anlamda devletin yargı faaliyetinin olmuştur.Hak ve hukuksal barış ise bireylere etkin hukuki koruma olanağı tanınmasıyla

adilane cereyan etmesi ve geniş anlamda da devlet organlarının hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak yapılandırılması ve denetlenmesi yoluyla ancak sağlanabileceği konusunda yaygın bir kanaat vardır. Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olması ise adil yargılama ve hukuk devletinin önşartı olarak kabul edilmektedir.Bu sebeple de adil yargılama ve hukuk devleti ilkeleri kapsamında bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma, evrensel hukuk metinleri ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığı konusunda son zamanlarda, güçler ayrılığı ilkesinden çok insan hakları hukukuna dayanılmaktadır. Buna göre, genel olarak yargı bağımsızlığı adıyla kavramlaştırılan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız biçimde yapılandırılması, anayasa hukukunda bir taraftan hukuk devletinin vatandaşına karşı bir yükümlülüğü, diğer taraftan bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma da, insan hak ve özgürlükleri kapsamında bir temel hak olarak kabul edilmektedir. Böylece, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma kavramı, anayasa ve insan hakları hukukunun yargılama hukukuyla irtibat noktalarından birisi ve bir yargılama güvencesi olarak; bireylere tanınan hukuki korunma imkanının etkinliğini sağlayan yargısal bir hak ve yargılama hukukunun da temel bir ilkesi olmaktadır. Bu incelemede, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma somutlaştırıldığı hakkının

yargılama kuralları değil, bu hakkın hukuki niteliği, unsurları ve

anahatlarıyla hukukumuzda sağlanıp korunması, medeni yargılama hukuku bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır.

8

I-BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA KAVRAMI 1-GENEL OLARAK Toplu yaşama dönemiyle birlikte bizzat hak alma yasağı1 dolayısıyla, devlet, ülkesinde yaşayan kişileri hukuken korumak ve adaleti sağlamak zorundadır2.Bu bakımdan kural koymak ve bu kurallara göre hakkın tesbit edilmesi,korunması ve kabul ettirilmesine imkan sağlamak devletin temel görevidir3.Devlet bu görevini bireysel hakkı sağlayarak aynı zamanda hukuk düzenini de gerçekleştiren mahkemeler eliyle ve muhakeme hukuku vasıtasıyla yerine getirir4.Devlet egemenlik ilkesinin gereği olarak neyin hak neyin yasak olduğunu sosyal olgulara bakarak ve etkileşimleri dikkate alarak belirleme ve yargılama yetkisine sahiptir5.Ancak devlet kuralları koyarken ve uygularken kendisinden önce de doğal özgürlükleriyle bağlıdır7.
Bir görüşe göre, usul hukuku tarihinin bizzat hak alma ile başladığı ve hakkı ihlal edilen kişiyle birlikte ahlak kurallarının tazyikiyle elde edilen hasım tarafın muvafakatıyla uyuşmazlıkların hakeme götürüldüğü bir ara dönemden sonra, bizzat hak almanın 16.yüzyılda yasaklandığı kabul edilmektedir;bkz. Üstündağ, Saim,Medeni Yargılama Hukuku, 7.Bası, İstanbul 2000,s.15;Bizzat ihkakı hak Romada imparator Marc Aurel tarafından yasaklanmıştır; bkz. Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukukunun Esasları,Alkım Yayınevi, İstanbul 2006,6.Bası, s.26, dn.2. Rousseau’ nun sosyal sözleşme teorisine göre bireyler haklarını ihlal eden diğer bireylere yaptırım uygulama yetkilerini devlete devrettiği için devlet hukukun garantörü olarak kabul edilmektedir; ayrıntılı bilgi için bkz. Akkaya, Rukiye Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, Beta Yayınevi, İstanbul 2006 s.20;Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,s.28.Hukuki koruma isteme hakkı, kendiliğinden hak almanın surrogatı olarak kabul edilmektedir;bkz.Bettermann, Karl August, Verfassungsrecthliche Grundlagen und Grundsaetze des Prozesses,ÖJB1.1972,s.57 vd.(Özekes, Muhammet,Hukuki Dinlenilme Hakkı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2003, s.51, naklen). Bilge, N./Önen, E.,Medeni Yargılama Hukuku, 3.Bası, Ankara 1978, s.3.Devletin ihkakı hakkı yasaklayarak hakların yerine getirilmesini kendi sorumluluğuna alması ve adaleti sağlama yükümü, herkesin doğru bulacağı bir kararın verilmesini değil önceden tayin edilip tesbit edilmiş hakim eliyle ve usule tâbi olarak özenli bir incelemeden sonra hakimin kanatına göre doğru ve maddi hukuka göre haklı bir kararın verilmesini sağlamakla sınırlıdır; bkz. Üstündağ,s.16 dn.21a daki 37/120-121 nolu BGH(Alman Yüksek Mahkemesi) içtihadı .
4 5 3 2 1

olarak var olduğu kabul edilen6 temel insan

hak ve

Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım s.26; Üstündağ, s.16

Öktem, Niyazi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Beta Yayınevi,İstanbul 1988,s.304.Günümüzde devlet yargılama sistemine alternatif olabilecek bazı mekanizmaları tanımış olmakla birlikte modern hukukun monist özelliği ve modern devletin yasa yaratma yasayı uygulama konusunda tekelciliği devam etmektedir;bkz.Akkaya s.66,67. Temel insan hak ve özgürlükleri, ahlaki bir varlık olarak insanlık onurunun korunması gibi evrensel bir değere dayandırılmakta olup bunlar bir taraftan siyasal iktidar ve modern egemenlik düşüncesini, diğer taraftan da birey ve demokrasi düşüncesini geliştirip beslemekle normlar hiyerarşisinde en üst noktadır;bkz,Akkaya s.52;Akıllıoğlu, Tekin,İnsan Hakları,AÜSBF Yayını,Ankara 1995,s.19. Anayasa yapıcı iktidar, Hukukun Genel İlkeleri gibi supra-pozitif bir hukukla da bağlıdır;bkz.Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi, Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi,İstanbul 2005, s.433;aynı yönde bkz. AYM 02.06.1989 T. E 1988/36 K.1989/24, 21.06.1991 T.E.1990/20 K.1991/17, 31.01.1997 T. E.1996/66 K.1997/7
7

6

9

Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının önemi ve anlamı nedir?Bu sorunun cevabı birey/vatandaş ve toplum/devlet ilişkisindedir.Devlet, siyasi iktidarını hukuk yoluyla kurmuş olsa ve hukuku belirlerken normlar hiyerarşisi, temel insan hak özgürlükleri ve hukukun evrensel ilkelerine uysa, anayasal bir devlet olsa da8; bu, hakların korunması için yeterli bir güvence oluşturmamaktadır.Keza, pozitif hukukun belirlenmesinde, bireyin ortaya yönetime kattığı iradesiyle genel olarak ve hukuk düzeni sınırları dahilinde

koyabileceği kişisel hukuk kaynaklarıyla da özel olarak söz sahibi olma imkanının varlığı, hukuk düzeninin kurulması için gerekli olmakla birlikte; hukuk sisteminin doğru işlemesini garanti etmemektedir9. Zira hukuk kuralları soyut ve genel olmakla10, bunların somut durumda ihtilafa uygulanması onların yorumlanmasını gerektirmektedir11.Hukuk kurallarını yorumlama ve uyuşmazlığa uygulama yetkisi ise nihai olarak mahkemelere ait olmakla12;yargı, kişilerin özgürlüğü,hakları, ödevleri ,malları ve bir kelimeyle yaşamı üzerinde karar verme yetkisine sahiptir.Bu sebeble yönetenlere karşı yönetilenlerin ve insan hak ve özgürlüklerinin başlıca güvencesi günümüzde insan hakları hukuku14 bağımsız ve tarafsız yargıdır13.Bu bakımdan hakların yargı organları tarafından tesbit edilip

(Akad, Mehmet/Dinçkol, Abdullah, AYM Kararları, Der Yayınevi,İst.2007,s.8,9,12). Diğer taraftan devletin insan hakları alanına kamu yararı amacıyla müdahelesi ve kamu yararının ne olduğunu belirleme yetkisi de, Hobbes’in “yasanın otoritesini kabul etmek herkesin diğeri lehine ama toplumsal barış için yaptığı bir fedakarlıktır” şeklinde formüle ettiği pozitif doğal hukuk düşüncesiyle insan haklarının temeli olan doğal hukuka uygundur;bkz. Akkaya, s.51.
8

Bu ilkeler modern devlet ve modern hukukun ilkeleri olarak kabul edilmektedir;bkz.Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2005, s.5,8,9,12; Akkaya, 34,38,44,49.

Hukuk sistemi hukuk düzenini kapsamakla birlikte, hukuk düzeni hukuk kurallarını ayırt eden nitelikleri açıklarken hukuk sistemi hakkı ortaya koyan işleyişi mekanizmayı ifade etmektedir;bu yönde bkz.Akkaya, s.55. Hukuk kurallarının soyutluk ve genellik özelliği, hukukun amacı bakımından adalet ve eşitlik ilkesinin gereği olarak görülmektedir;bkz. ). Ildır, Gülgün, “Alternativ Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü”, Baki Kuru Armağanı TBB Yayını, Ankara 2004, s.387; Akkaya , s.61 vd.
11 12 10

9

Postacıoğlu, İlhan, Medeni Usul Hukuku,Sulhi Garan Matbaası,6.Bası, İstanbul 1975, s.7.

Kuvvetler birliği sisteminde, yasama organının yasayı yorumlama yetkisi de kabul edilmektedir.Ülkemizde 1924 Anayasası döneminde TBMM kararı şeklinde “Tefsiri Kanuni” uygulaması, 1961 Anayasası ile kuvvetler birliğinin terk edilmesiyle sona erdirilmiş olup 1982 Anayasası ile de benimsendiği üzere kanunları yorumlama yetkisi mahkemelere aittir. Bu bilgiler ve ayrıntı için bkz. Teziç, s.27(Yazar, meclis yorum kararlarının ilgili yasa yürürlükte olduğu sürece bağlayıcı olduğunu belirlemekte ve 1961 Anayasası döneminde HUMK m.193 ne ilişkin 26.03.1931 T.ve 171 S. TBMM yorum kararını örnek vermektedir). Maddi hukukun yorumlanması yargılama faaliyetinin bir sonucu olup böylece yargılama hukuku aynı zamanda hukukun tahakkukuna ve boşlukların doldurulması suretiyle hukukun gelişmesine de hizmet etmektedir;bkz. Üstündağ, s.15.
13 14

AYM 28.02.1989 T.,1988/32 E.,1989/10 K(www.aym.gov.tr).

Anayasa hukuku ve uluslararası hukukla iç içeliğine rağmen, insan hakları kurallarının özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, insan hakları ayrı bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir;bkz.Akıllıoğlu, s.94. İnsan

10

korunmasında

yargılama güvenceleri belirlemektedir15.Yargılama güvenceleri olmadan

yargılamanın adilane cereyan etmesi beklenemez ve dolayısıyla hukuki korumanın etkin olması sağlanamaz16.Yargılama usulleri ve bu kurallara tam olarak uyulması bu bakımdan güvencenin etkinliğini sağlayan en önemli araçtır17. Etkin hukuki koruma kural olarak devlet tarafından sağlanacak olup bunun için de iyi işleyen bir mahkeme teşkilatı ve yargılama kurallarına ihtiyaç vardır. Bu sebeble devlet, yargılama güvencelerini içeren etkin bir yargı sistemi kurmak ve işletmekle yükümlü olup bu yükümlülük, devletin yargılama fonksiyonunu gereğince yerine getirmesinin şartıdır18. Keza yargılamanın amacına19, yargılama güvenceleri ve bu meyanda bağımsız tarafsız olmayan bir mahkemede ulaşılması olanaklı değildir20.Bağımlı ve taraflı bir yargılamada tesadüfen doğru bir karar verilse dahi haksız çıkan taraf ve toplum, böyle bir mahkemece verilen bu kararın adilliği konusunda şüphe duyacakken aynı yaptırıma bağımsız ve tarafsız bir yargılamayla
hakları belgelerinin kapsamlı bir listesi için bkz.Gemalmaz, Mehmet Semih, Temel Belgelerde İnsan Hakları, İHD Yayını, 2.Bası, İstanbul 1996. Budak, Ali Cem, Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması,Beta Yayınevi, İstanbul 2000, s.4; Ildır, s.393. Özekes , s.53.Hukuki koruma, hukuk sistemi içinde hakların kağıt üstünde kalmamasına hizmet eder.Hukuki korumanın hak arama özgürlüğü ve etkin hukuki korunma şeklinde iki veçhesi vardır.Hak arama özgürlüğü, hak ihlallerine karşı idari ve adli mercilere başvuru imkanı sağlamakta iken, hukuki korunma bireyin subjektif hakkının tesbiti veya inşaası için mahkemeden adil bir yargılanma isteme hakkını gerektirir; bkz.Akkan, Mine, “Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma”, MİHDER 2007, S.1 s.30,35,44. Postacıoğlu, s.5;Özay ,İlhan, “Yargı Güvencesi-Bağımsızlığı ve Anayasa Mahkemesi”, AYD 1991, C.8, s.107. Akkan, 57.Yargılama sisteminde tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine yer verilmesi de hukuki koruma imkanı kapsamında değerlendirilmekle birlikte hukuk devleti bakımından devlet kural olarak hukuki korumayı kendi yargı organı eliyle gerçekleştirir. Zira birey devlet tarafından alternatif çözüm yöntem ve mercilerine müracaat etmeye zorlanamaz.Böyle bir zorunluluk hak arama özgürlüğüne müdahele de oluşturabilir;bkz.Yıldırım, Mehmet Kamil, “İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında”, Alangoya Armağanı, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007, s.358;Tanrıver, Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBBD 2004, S.64, s.154 ; Ildır, s.393. Baskın görüşe göre, medeni yargılamada amaç, maddi gerçeğin bulunması ve maddi gerçek temelinde hakkın tesbiti veya inşası suretiyle uyuşmazlıkların çözülmesi ve böylece dolaylı olarak da hukuk barışının sağlanmasıdır;, Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım,s.29;Üstündağ, s.12;biraz farklı şekilde, Yılmaz,Ejder, Islah s. 7,Kazancı Matbaacılık,1982.Yargılamanın amacı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.Gaul, Friedhelm Hans, “Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan bir Konu”(Çeviren, Deren Yıldırım Nevhis), İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku,Alkım Yayınevi, 5.Bası,İstanbul 2001, s.-72-103.Ceza yargılamasında da bir görüşe göre yargılamanın amacı maddi gerçeği temel alan bir yargılamayla suçluyu cezalandırıp masumu ve toplumu korumaktır; bkz.Kunter, Nurullah/Yenisey, Ferudun/Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku,Beta Yayınevi, 16.Bası, İstanbul 2008,s.30. Öztek, Selçuk, “Türkiyede Hakim Bağımsızlığını Sağlayan Hukuki Tedbir Teşkilat ve Kurumlar”, MÜHFHAD 1992-93, C.1, S.1,s.275.
20 19 18 17 16 15

11

hükmolunduğunda ise ikna olacaktır21.Buna göre bağımsız ve tarafsız mahkeme, hem kişiler ve hem de devletin teminatıdır22. 2-KAVRAMIN KÖKENİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ A-Kavramın Kökeni- Adil Yargıla(n)ma Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma kavramı, tüm evrensel temel hak metinlerinde, insanlık ailesinin bir üyesi sıfatıyla herkesin doğumuyla birlikte kişiliğinin bir parçası olarak sahip olduğu bir temel insan hakkı olarak kabul edilen adil yargılanma hakkının unsurları arasında yer almaktadır23.Bu metinlerden, ülkemiz anayasasına da esas alınmakla(AYm.36)24 özel bir öneme sahip olan AİHS’nde, adil yargılanma hakkı: “Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar, gerek cezai sahada kendisine serdolunan bir isnad hakkında karar verecek olan;kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul sürede hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkına sahiptir.”, şeklinde düzenlenmiştir(m.6)25. Avrupa Birliği Hukukunda da, Adalet Divanı adil yargılanma hakkını 1998 yılında hukukun genel bir ilkesi olarak tanıdıktan sonra, Avrupa Anayasa Taslağına temel alınan

21 22

Özekes, s.23.

Demircioğlu, Yaşar, Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Yetkin Yayınları,Ankara 2007, s.72. BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi m.10, Amerika İnsan Hakları Bildirgesi m.xxvı, Avrupa Temel Hak ve Ödevler Bildirgesi m.19/2-d, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 14/1, AİHS m.6/1,Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi m.8/1, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı m.7/1-d, Arap Dünyası İnsan ve Halkların Hakları Şartı Taslağı m.11/2-b, metinler için bkz. Gemalmaz, s.24,69,73,142,151,177,184,191. Temel bir hak olarak kavramlaştırılmadan önce de, eski hukuk sistemlerinde yargılamanın adil olmasına dikkat edilmiş, adil yargılama unsurları hukuk ve ahlak bilinciyle bir hukuk refleksi olarak uygulanmıştır.Ancak adil yargıla(n)manın bir hak olarak kabul edilip güvenceye bağlanması modern devlet ve dolayısıyla modern hukukla birlikte olmuştur; bkz.Özekes, s.55. Adil yargılanma kavramı 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Anayasamıza girmiştir. Modern devlet ve hukuk sistemi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı kurum ve kuralları, bunu koruyacak yargı denetimini ve bunun etkinliğini sağlayacak yargı bağımsızlığı ve diğer adil yargılama güvenceleri, unsurlarını içeren hukuk devleti ilkesiyle açıklanmakla bu hak hukuk devletinin de bir gereğidir;bu yönde bkz.Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.100;Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 8.Bası, Ankara 2005,s.113;Özekes, s.59.
25 24 23

Sözleşme metni için bkz.Yüzbaşıoğlu, Necmi, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri,Beta Yayınevi, İstanbul 2004, s.235 .AİHS m.6 hükmü sözleşmenin merkezinde görülmekte ve demokratik toplumun üstün ve temel bir normu olarak kabul edilmektedir;bkz. Akıllıoğlu, s.205.

12

2000 Nice Temel Haklar Şartında(m.II-107)

bir temel hak olarak düzenlenmiştir26.Kıta

Avrupa Hukukunda adil yargılanma hakkı demokrasi ve hukukun üstünlüğünün temel garantisi olarak kabul edildiği gibi aynı zamanda hukukun genel ilkeleri olarak kabul edilen veya uluslar arası antlaşmalarla tanınan insan hakları da adil yargılanmanın asli koruyucusu olarak kabul edilmektedir27.Bu sebeple de yazılı anayasası bulunan anayasalarında adil yargılanma hakkına yer verilmiştir . Adil yargılanma, ilgililerinin, uyuşmazlığın aleni biçimde ve makul bir sürede hakkaniyete uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir mahkemece karara bağlanmasını talep etme hakkını ifade eden bir temel haktır29.Böylece, hakların güvencesi olan Yargı da adil yargılanma hakkı ile sınırlandırılmaktadır. Bu hakkın ihlali, kişi özgürlüğünün ihlali anlamına gelmekte olup hukuki korunmanın etkinliği için adil yargılama ilkelerine uyulması şarttır30.Zira,adil yargılama hakkı, oyunun kuralına göre oynanmasını sağlamaktadır; ve o, yargılamada gerçeğin bulunması ile birlikte yargılamanın iki zaruretinden birisidir31.Bu meyanda gerçeğin bulunması yargılama sonunda verilecek kararın içeriğinin adalete uygunluğunun önşartı iken32 adil yargılama da öngördüğü yöntem ve imkanlarla yargılamanın cereyanının adilliğini sağlamakta; neticeten yargılamaya katılanların ve toplumun usuli tatminiyle hukuki barışa hizmet etmektedir33.
28

tüm kıta avrupası

Brahy, Sylvie, “Avrupa Anayasası ve Türk Anayasa .2005,C.22(www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg22/slylvie.pdf).
27

26

Hukuku Bağlamında İnsan Hakları”,AYD

Hellwig,Hans Jürgen, “Is It Really Possible To Render Fair Justice Faster”, Towards an Ideal Trial, Conference Presentation, s.2, EC-CE,Brussels, November 18-20 2004; Rozakis,Chrıstos, “The Rıght To A Fair Trial In Civil Cases”, s.96, Judİcial Studies Institute Journal, s.96-106. Akbulut, Olgun, “Adil Yargılanma Hakkı”, Oğuzman Armağanı, GSÜHFD 2002, S.1, s.194 ve dn.69.

28 29

Pekcanıtez, Hakan, “Medeni Yargıda Adil Yargılama”, İZBD 1997 S.2, s.35; Özekes, s.56; Demircioğlu, s.47,52; Akkan, s.46. AYM adil yargılanma hakkı kapsamında mahkeme hakkını da bir temel hak olarak nitelemiştir;bkz. 28.03.2002 T.,2001/5E., 2002/42 K(Akad/Dinçkol,s.258). Hak arama özgürlüğüne bağlanan iddia-savunma/yargılanma/dava hakkı(mahkeme hakkı), AİHM tarafından adil yargılanma hakkının içeriğine dahil olarak görülmekte ve bu hakkın amacının, tarafsız ve bağımsız mahkeme önünde diğer gereklerle birlikte yapılan yargılanma neticesinde bir karar verilmesi ve bu kararın uygulatılması olduğu, kabul edilmektedir;bkz. Duterte, Guilles,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler,Avrupa Konseyi Yayını, Almanya 2003,s.153,158,160.
30 31 32 33

Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005, s.232. Hellwig, s.3,4,5. Gaul,s.82,102;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.28,29

Bu ikisi arasında bir gerilim olduğu, adil yargılamanın güvencelerinin insan haklarının parçası olması ve nispi de olsa gerçeğin bulunmasına katkısı dolayısıyla diğerine üstün geldiği yönünde bkz.Hellwig, s.5.

13

Temel metinlerde, adil yargılanma hakkı tanımı verilmeksizin unsurları belirtilmekle yetinilmiştir.Tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma, duruşmaların aleniliği, davaların makul sürede tamamlanması ve hakkaniyetli yargılama34, adil yargılanma hakkının bileşenleridir35. Adil bir yargılama için,mahkemelerin kanuni bağımsız ve tarafsız olması, tarafların iddia ve savunmalarının hakkaniyete uygun olarak dinlenilmesi, uyuşmazlığın makul sürede ve aleni duruşmalarla giderilmesi, gerekir.Adil yargıla(n)ma hakkı da, yargılamada taraflara bu şartların sağlanmasını gerektirir36.Böylece adil yargıla(n)ma, devlet yönünden bir görev ve kişi yönünden de bir hak olmakla37; devlet, bireyin adaletin sağlanması talebini karşılamak üzere örgütlediği yargılama kurumunu, bu temel hakkın içeriğine uygun olarak yapılandırmakla yükümlüdür38.Buna göre de, adil yargılama unsurları yargılamada kamu düzenini sağlayan ve medeni yargılama hukukunda da onun kamu hukuku yönünü ortaya koyan birer temel ilke olarak kabul edilip uygulanmaktadır39. Adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesi için, mahkemelerin kanuni tarafsız ve bağımsız olması ilk şarttır.Zira uyuşmazlığı karara bağlayacak hakimin doğru bir karara ulaşabilmesi için yargılama dışı etkilere kapalı olması gerekir ki;bu da mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığıyla sağlanabilir40.Buna göre, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma, adil yargılanma hakkının temel unsurudur41.

Bu unsur, hukuki dinlenilme hakkı olarak kavramlaştırılmaktadır;bkz. Rechberger, H. Walter, “Avusturya Medeni Yargılamasında Adil Yargılanmaya İlişkin Yeni Sorular”(Çeviren-Derleyen, Yıldırım M.Kamil), İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, Alkım Yayınevi 5.Bası, İstanbul 2006, s.59;Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, s.206;Özekes, s.56.Hukuki dinlenilmenin ceza yargılamasında silahların eşitliği kavramıyla özdeşliği yönünde bkz.Akbulut,s.187 . Akıllıoğlu,s.105; Pekcanıtez /Atalay /Özekes, s.232;Anayurt, Ömer,Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu,Seçkin Yayınevi, Ankara 2004,s.112;Demircioğlu, s.51. Demircioğlu, s.51;Akkan,s.46; Aliefendioğlu, Yılmaz, AİHM ve Anayasal Açıdan Adil Yargılanma Hakkı, AYD 1992, C.9,s.371.AYM de bir kararında, yargılamada hakkaniyetli bir denge kurulmasını, silahların eşitliği ilkesi olarak niteleyip bu ilkeyi adil yargılanma hakkının bir ölçütü olarak kabul etmiştir;bkz. 02.12.2004 T., 2001/216 E., 2004/120 K(Akad/Dinçkol,s.264).
37 38 36 35

34

Rozakis, s.96;Aliefendioğlu, s.371.

Devletin bu yükümle irtibatlı bir yükümü de, hak arama özgürlüğünden çıkarsanan ve temel metinlerde adil yargılama hakkının içeriğinde açıkça yer almayan ancak AİHM içtihadi hukuku ile bu hakkın içinde mevcut olduğu kabul edilen(Golder v. Birleşik Krallık, 21.02.1975 T., Başvuru No:4451/70 ) mahkemeye erişme hakkı olarak kavramlaştırılan adalete erişim çerçevesinde “yasal sistemin herkes için erişilebilir olması ve sistemin hem birey ve hem de toplumsal açıdan adil sonuçlar sağlaması” nı teminat altına alma görevidir; bu hususlarda ve adalete erişim kavramı hakkında bkz.Özbek,Mustafa, “Sosyal Devletin Gereği Adalete Erişim”,MİHDER, 2006/2,S.07-927.
39

Demircioğlu, s.54; Akkan, 46;Tanör /Yüzbaşıoğlu, s.438.

14

B-Kavramın Hukuki Niteliği Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma kavramının hukuki niteliği nedir? Adil yargılanma, bir temel hak olarak nitelenmekte ve onun bileşenlerini karşılayan bir dizi hakkı içermektedir42.Temel haklar, hakkın değeri ve konusuna göre, diğer haklardan yararlanabilmek için korunması zorunlu kabul edilen
43

ve bu nedenle temel olarak

nitelendirilen haklardır .Bu sebeple de temel hak normları üstün nitelikli ve diğer anayasa normlarına göre bağlayıcılığı daha kapsamlı olan kurallardır44. Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı, iddia-savunma, dava/mahkeme hakkının etkin biçimde kullanılabilmesi bakımından zorunludur. Buna göre, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı da, usuli bir temel haktır45.Usuli temel haklar, belli bir temel hak alanını düzenlemekten çok, hak aramaya ve hakların korunmasına yönelik hüküm taşır; diğer temel haklardan nitelik ve nicelikçe bir farkları olmamakla birlikte, bunlar kişileri koruma işlevi dışında aynı zamanda hukuk devletinin koşulu niteliğine de sahiptir46. Temel hakların sınırlandırılması kamu hukukunda bazı kayıtlamalarla kabul

edilmekle birlikte usuli temel hakların ve yargısal güvencelerin olağanüstü hallerde dahi
40 41

Centel, Nur, Hakimin Tarafsızlığı, Kazancı Yayınları, İstanbul 1996, s.V,5,28.

Aliefendioğlu s.370;Özekes, s.57.Tarafsızlık ve bağımsızlık eksikliği bulunan mahkemelerin, teorik olarak hakkaniyete uygun bir yargılama imkanı sunamayacağı kabul edilmekte olup böylece bu ilke, diğer bir adil yargılama unsuru olan yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi bakımından da temel kabul edilmektedir; bkz. AİHM, Güneş v. Türkiye 19.06.2003-28490/95, Becerikli-Altekin v. Türkiye 08.01.2004 -57562/00, Çınar v.Türkiye 15.01.2004 – 48155/00, Kırcani v. Türkiye 22.01.2004-48062/99, Kalyoncugil v. Türkiye 29.01.200457939/00(POAİHMK Dergisi, Temmuz 2003, s.268, Nisan 2004 s.39-131). Doğru, Osman, AİHM İki Kararı Üzerine Notlar, LHD Kasım 2007, S.59,s.3453;Anayurt, s.109 ve orada dn.372 de anılan AİHM, Airey v. İrlanda 09.10.1979/A 32-prg.24,Dewer v. Belçika 27.02.1980/A 35-prg.44. Aynı yönde, bkz. AİHM, Ülger v. Türkiye 26.06.2007-25321/02 prg.44(LHD Kasım 2007,s.3468). Öğütçü, Muhlis, “Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk Işığında İnsan Hakları Alanında Bazı Kavramlar”, DEHFD 2005, C.7, Özel Sayı, s.579 vd.(Yazar,hakkın anayasada yer alıp almamasına göre de temel olan ve temel olmayan hak ayrımı yapıldığını, bunların anayasada açıkça ve ayrıca tanınmamakla birlikte bir özgürlüğün içinde örtülü olarak yer alabileceğini ya da anayasa yargısında içtihadi olarak da belirlenebildiğini belirtmektedir).
44 45 43 42

Akıllıoğlu,s.96,47.

Akıllıoğlu, s.89; Selçuk, Sami, Bağımsız Yargı Özgür Düşünce, İmge Yayınevi, Ankara 2007,s.39; Demircioğlu, s.396.Adil yargılanma kapsamında hukuki dinlenilme ilkesi de kısmen temel hak benzeri bir hak, yargısal bir temel hak, temel hak benzeri bir teminat, subjektif kamusal hak, subjektif usuli temel hak, şekli temel hak olarak nitelendirilmektedir;bkz.Özekes, s.61,dn.154,155,157,158. Akıllıoğlu, s.88. Diğer taraftan yargılama güvenceleri, kamusal temel haklar kapsamında korunma hakları arasında kabul edilmekle aynı zamanda bir korunma hakkı olarak da adlandırılmaktadır;bkz. TanörYüzbaşıoğlu, s.179,184.
46

15

askıya alınması sınırlandırılabilmesi, düşünülemez47.AYM de bir kararında hakimlik teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığını, hiçbir nedenle sınırlandırılamayacak iki anayasal ilke olarak değerlendirmiştir48 Bu kapsamda bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı da, dahil olduğu bir üst kavram olarak adil yargılanma hakkının oluşturmakla istisna kabul etmez ve ondan vazgeçilemez49. Diğer taraftan kamu hukukunda ancak kişilikle doğrudan ilgili olmayan temel haklar için ve hakkı kullanım imkanı doğduktan sonra feragat mümkündür50.Ancak usuli temel haklarda feragat göreceli olup insan haklarına saygı ilkesine göre durum kişisel özelliklerin üzerindeyse feragat kabul edilemez51. II-BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI 1-KANUNİ MAHKEME ilk şartı ve onun özünü

Bkz.Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m.27/2(Akıllıoğlu, s.88);Demircioğlu, s.63. Ulusüstü ve ulusal hukuki metinlerde(BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m.4/2, AİHS m.15/2,Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m.27/2,AY m.15), hiçbir şekilde sınırlandırılmayacağı kabul edilen temel haklar arasında adil yargılanma hakkına yer verilmemiştir.Ancak, temel hakların sınırlandırılmasının uluslararası hukuka aykırı olamayacağı kabul edilmektedir. Adalet ve usule ilişkin ilkeler de uluslar arası hukukun asli kaynakları arasında hukukun genel ilkelerindendir;bkz. Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Yetkin yayınevi, Ankara 2004, s.114, 120(BM Yönetim Mahkemesi’nin 12.07.1973 tarih ve 158 sayılı kararıyla, bir yargı organı önünde tarafların sorunlarını bütün ögeleriyle birlikte ortaya koyabilmeleri de genel bir hukuk ilkesi olarak kabul edilmiştir; bkz.aynı eser s.118).
48

47

AYM, 28.02.1989 T.,1988/32 E., K( www.anayasa.gov.tr).

AİHM, adil yargılanma hakkı bakımından mahkemeye başvurmada, meşru ve amaçla orantılı biçimde mali sınırlamalar konulmasını prensip olarak sözleşmeye aykırı bulmamaktadır;bkz. Yiğit v. Türkiye 17.07.200752658/99(LHD Kasım 2007,s.3458). AYM de, zımnen adil yargılanma hakkı kapsamında kabul edilen mahkeme hakkının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak ancak yasayla ve geçici olarak sınırlanabileceğini kabul etmektedir; bkz. 19.09.1991T.,1991/2 E.,1991/30 K., 21.09.1993 T.,1993/21E.,1993/30 K(Akad/Dinçkol, s.249,254).
50 51

49

Akıllıoğlu, s.42.

Akıllıoğlu, s.43. “…ne m.6/1 hükmündeki ifadeler ne de hükmün özü,bir kişinin kendi özgür iradesiyle duruşmasının açık yapılması hakkından açıkça veya zımnen feragat etmesini engellemez, ancak feragat sarih olmalı ve hiçbir önemli kamu menfaatine aykırı olmamalıdır” AİHM, Hakansson-Sturesson v. İsveç 21.02.1990 Seri A N.171 prg. 66(Dutertre,s.177). AİHM, tarafların mahkemenin oluşumuna ilişkin bir itirazda bulunmamış olmasını feragat saymamakta, bunun için tarafların mahkemeden memnun olduğunu açıkça beyan etmiş olmalarını gerekli görmektedir; bkz. Mole Nuala/Harby Cateherina, Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.Maddesine İlişkin Klavuz,Avrupa Konseyi Yayını, Almanya 2001,s.68,69 ve orada dn. 162,163 de anılan Pfeiffer v. Avusturya 25.02.1992 ,Oberschlick v. Avusturya 23.05.1991, kararları.

16

Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı, bu hakkın kullanılması ya da ileri sürülebilmesi bakımından öncelikle bir yargı yerini gerektirmekle52 bu hakkın içeriğine dahil olan unsurlar arasında ilk olarak mahkeme kavramı açıklanmalıdır. Mahkeme, yargı yetkisi verilen kişilerden kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan, önüne getirilen bir davada taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen, merciidir53.Teknik anlamda mahkeme,hakim kalem vezne gibi unsurlardan oluşan bir teşkilattır54.Mahkemelere verilen yargılama görev ve yetkisi, hakim tarafından kullanılmakla mahkeme denilince akla hakim gelir55.Hukuk sistemlerinde farklı düzenlemelere konu olduğu gibi56 hakimlerin hukukçu olmaması veya mahkemenin meslekten hakimlerden oluşmaması, adil yargılama koşullarının sağlanması kaydıyla mahkemeye ulaşma bakımından yargı yerinin mahkeme sayılmasına engel değildir57. Mahkemenin, yargı mercii niteliğinde olmayan hiçbir organ tarafından

değiştirilemeyecek bağlayıcılıkta karar verme yetkisine sahip olması gerekir;aksi halde kişi
Bkz.yukarıda dn38 de anılan Golder v.Birleşik Krallık kararı(www.bailii.org).Tarafsız ve bağımsız mahkemede yargılanma kavramı yargılamanın niteliğine ilişkindir.Ancak bunun için öncelikle kişiye bir yargı yerinde iddia savunma imkanı tanınması gerekmekle, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının öncülü olarak mahkeme hakkına ihtiyaç olduğundan mahkeme hakkı, adil yargılanmanın zımni bir unsuru olarak kabul edilmektedir;bkz. Rozakis,s.98;AİHS m.6/1 hükmünün m.13 deki hukuki yola başvuru hakkıyla birlikte değerlendirildiği yönünde;bkz. Akbulut s.179.
53 52

Bilge/Önen, s.29. Yalnızca mütalaa veren yerler, mahkeme değildir.Kanunyolu mercii de kararları denetleyerek kesin hükmün oluşmasına katkı yapmakla bu da bir yargılama ve bu merciler de bir mahkemedir; bkz. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.139,141;Demirkol, Ferman, Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Yayınevi,İstanbul 1992, s.46. Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.42.

54 55

Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Bası,İstanbul 2001,C.I s.57.Bir görevin yargılama niteliğinde olması için onu yapanın mutlaka hakim olması gerekmez;bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.130. Hukuk sistemimizde bazı medeni haklara ilişkin olarak ve idari merciiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde meslekten hakimlerden oluşmayan zorunlu tahkim kurumuna da yer verilmiştir(3813 sayılı, TFFHK m.1314).Bu yasada düzenlenen Tahkim Kurulu da yargı mercii niteliğinde kabul edilmektedir;bkz.Kocasakal, Ümit,İBD Spor Hukuku Özel Sayı,YN.3,Mayıs 2007,s.41vd).Bir yargılama olarak kabul edilen İhtiyari tahkimde meslekten hukukçulardan kurulu olması gerekmeyen hakem mahkemesi için de tarafsızlık bağımsızlık ve diğer adil yargılama esasları geçerlidir;bkz. Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.42;Üstündağ, s.935. Hukuk sistemimizde, hakim ve savcıların kadrolu olarak sadece bu mesleğe mensup olması esası benimsenmiş olmakla birlikte(AY m.140) hukukçu ve meslekten hakimlerden oluşması gerekmeyen mahkemeler de vardır(AsMK m.2). Alman,İtalyan ve İsviçre uygulamasında, halktan hakimler ve uzman hakimler de yer almaktadır;bkz. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.344,345. Mole/Harby, s.67 vd..BM Yargı Bağımsızlığı Prensipleri’nde, bağımsızlık ve tarafsızlığa dair yargılama kurallarının, uygun düştüğü ölçüde meslekten olmayan hakimlere de aynı ölçüde uygulanması kabul edilmiştir; bkz. Prensipler, başlangıç, prg. 6(www.adalet.gov.tr).Zorunlu hakem yargılaması da adil yargılama koşullarının sağlanması kaydıyla mahkemeye ulaşma hakkı için yeterli görülmektedir; bkz. AYM, 10.06.1997 T.,1997/47E., 1997/55K.,YHGK, 15.12.2004 T. 2004/13-722E.,2004/707K(İBD Mayıs 2007,Özel S.3,s.325).
57 56

17

bir mahkemede yargılanmış, mahkemeye ulaşmış sayılmaz58. Buna göre, Yargı’nın yalnız hukukla bağlı olarak karar verebilmesi ve verilen kararın etkin olarak uygulanması gerekmekle, bu niteliğe sahip olmayan bir yer mahkeme değildir59. Mahkeme, AİHM kararlarında, yetkisi dahilindeki konularda hukuk kuralları davaları karara bağlayan bir mercii olarak

temelinde ve belirlenen usule bağlı olarak

tanımlanmış; ancak AİHS m.6/1 yönünden gerekli koşulları sağlıyorsa bunun mutlaka ülkenin standart yargı mekanizmasındaki klasik bir mahkeme anlamına gelmediği de belirtilmiştir60. Buna göre, düzenli mahkemelerden başka, cezaevi disiplin komisyonları , meslek disiplin kurulları, arazi satımı onay komisyonları, gibi birimler de, m.6/1 deki hakların ileri sürülebilmesi bakımından mahkeme sayılmaktadır61.AYM de bir kararında, uyuşmazlıkların çözümü için hukuk sisteminin alternatif yöntemler arasında hakeme başvurulma zorunluğunun getirilebileceğini ancak zorunlu hakem kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık esaslarıyla yargılama prosedürünün yönetmelikle değil ancak yasayla düzenlenebileceğini belirleyerek; mahkeme hakkı yönünden mahkeme kavramını adil yargılanma koşullarının sağlanması kaydıyla geniş yorumlamıştır62. Mahkemenin yukarıda değindiğimiz özellikleri yanında o’nun ne zaman ve ne şekilde kurulduğu önem arzetmektedir.Mahkemenin kurulması, onun oluşturulması ve çalışmalarının düzenlenmesi anlamındadır63.Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı bakımından, mahkemelerin istisnai olarak oluşturulmamış olması, uyuşmazlıktan önce kurulmuş bulunan, olağan mahkeme olması gerekir64. Buna göre, mahkemenin oluşumu,

Bkz. AİHM, Albert-Le Compte v. Belçika 10.02.1983 SeriA N.58 prg 29, Eckle v. Almanya 15.07.1982 Seri A N.51 prg. 77(Dutertre, s.163); Findlay v. Birleşik Krallık 25.02.1997 prg.77(Mole/Harby, s.60).
59 60

58

Demirkol, Ferman, Bağımsız Yargının Fonksiyonları, Kazancı Yayınevi, İstanbul 1992,s.1,66.

Dutertre, s.160; Roagna, İvana, “Adil Yargılanma Hakkı”, TBB, İnsan Hakları Eğitim Programı Sunumu, s.10. Demircioğlu, s.64.

61 62

AYM,03.03.2004 T., 2003/98E.,2004/31K(Akad/Dinçkol, s.260).AYM, eski bir kararında da Baro Disiplin Kurulunu, kuruluş bakımından değil fakat görülen iş bakımından bir mahkeme makamı olarak kabul etmiştir; bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.142.
63 64

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.156.

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,s.155, 343 ;Pekcanıtez, Hakan, “Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti”, AYD 1995,C.9 s.268,269,dn.42;Centel, s.33.

18

uyuşmazlık konusu olayın meydana gelmesiyle bağlantılı olmamalıdır65; ki, böylece kişiye yada olaya göre yargılama olmaz ve keyfilikler önlenir. Mahkemenin bu özelliği, tabii(doğal) hakim kavramıyla da ifade edilmektedir66.Mahkeme hakiminin, uyuşmazlık konusu olaydan sonra görevlendirilmiş olması; işyoğunluğu sebebiyle aynı mahkeme için yeni bir daire açıldığında bunun daha önceki olaylara bakması; mahkemenin sonradan kurulduğu anlamına gelmez67. Keza, genel mahkemelerin yanında yine yasayla fakat özel olarak belirli bazı tür uyuşmazlıklar için kurulan uzman mahkemeler, olağanüstü mahkeme niteliğinde olmamakla bunlar da tabii hakim ilkesine aykırı değildir68. Diğer taraftan mahkemenin uyuşmazlıktan önce oluşturulmuş olmasının yanı sıra, kural olarak yasayla kurulmuş olması gerekir69.Buna göre mahkemenin görevi, yetkisi ve işleyişi, olaydan önce yasayla tanımlanmış olmalıdır70.Bundan amaç, yürütmenin yargı makamı üzerindeki muhtemel etkisini önlemektir 71. Mahkemenin bağımsız ve tarafsız olması, adil yargılamanın ilk şartı olduğu üzere, mahkemenin olağan bir mahkeme olması da onun bağımsızlık ve tarafsızlığının önşartıdır72.

65 66

Özbudun, s.118,119;Akıllıoğlu, 311; Demircioğlu, s.65.

1961 Anayasası m. 32 de tabii yargı yolu kavramı benimsenmişken 1982 Anayasası m.37 hükmünde kanunen tâbi olunan mahkeme kavramına yer verilmiştir.Kanuni mahkeme kavramı, tabii mahkemeyle aynı içerikte kabul edilmektedir;bkz. Tanör/ Yüzbaşıoğlu; s.437;Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.343(AİHS m.6/1 hükmünde de kanuni mahkeme kavramı benimsenmiştir);aksi görüş için bkz. Özay, s.103;Özbudun, s.119.
67

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,s.156.Alman Anayasası’nda hakimin de önceden belli olmasının düzenlendiği yönünde bkz.Pekcanıtez, “Anayasal Şikayet”, s.268. Üstündağ, s.49;Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.155,157; Mole/Harby, s.67. Bkz.AİHS m.6/1;AY m.142.Ayrıca bkz. AİHM, Coeme v. Belçika 22.06.2000 32492/96(Mole/Harby, s.60).

68 69 70

Akıllıoğlu, 311;Centel s.32.AYM tabii mahkeme ve hakimi bir kararında : “..genel olarak ve herkes için kurulmuş,görev ve yetkileri kanunla belli edilmiş olan mahkemeler …” şeklinde tanımlamıştır bkz. 28.03.1963 T.,1963/4E.,1963/7 K(Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.437). Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,s.343.AİHM bir kararında, mahkemenin yasayla oluşturulması koşulunun amacını: “…adli teşkilatlanmanın, yürütmenin takdirine bağlı olmaması, …” şeklinde açıklamış, ancak bir çerçeve kanunla bu hususta yürütmeye yetki verilmesini, bu koşula aykırı görmemiştir.Yine, yargılama kuralı niteliğinde olmamak koşuluyla yürütmenin mahkemenin görevine ilişkin genel nitelikli düzenleme yapılmış olmasını da kanuni mahkeme şartına aykırı görmemiştir bkz.Campbell –Fell v. Birleşik Krallık 25.02.1997 prg 77( Mole/Harby, s.60). AYM de bir kararında mecburi tahkim öngören Avukatlık Kanunu hükmünü, baro hakem mahkemeleri yargılama usulünün yönetmelikle düzenlenmesini, yasayla kurulma koşuluna ilişkin AY m.142 hükmüne aykırılıktan iptal etmiştir; bkz. 03.03.2004 T.,2003/98E.,2004/3 K(Akad/Dinçkol, s.260).
72 71

Centel, s.32.Bu husus AY m.37 gerekçesinde “...tabii hakim, tarafsız yargı mercii güvencesinin ilk gereğidir” şeklinde belirtilmiştir, gerekçe metni için bkz, Akad/Dinçkol, s.267.

19

Olaya göre ve olaydan sonra kurulan olağanüstü mahkemelerin tarafsız olamayacağı düşünülmektedir.Buna göre, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkı, mahkemenin olağan usulde önceden yasayla kurulmuş bir mahkeme olmasını gerektirir. 2-BAĞIMSIZ MAHKEME Mahkemenin bağımsız olması, o nun yalnız hukukla bağlı olarak yargılayıp karar vermesi demek olup onun bu vasfı“kazai tasarrufun mahiyeti icabındandır”73.Ancak tarihsel süreçte bu aşamaya gelinmesi mahkemenin öncelikle diğer devlet organlarına ve hatta dahil olduğu yargı organına karşı da korunmasını gerektirmiştir74.Buna göre anayasalarla da güvence altına alınan bu vasıf, hakimlerin, gerek yürütme ve gerekse yasama organına bağlı olmadıkları, yargı yetkilerini kullanılmasında hakimlere emir talimat verilemeyeceği ve tavsiyede bulunulamayacağı, genelge gönderilemeyeceği anlamına gelir75.Mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlerin bağımsızlığıyla eş anlamda olup hakimlerin muhakeme dışı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan hukuka ve vicdanlarına göre özgürce karar vermelerini amaçlar76. Yargı yetkilerinin kullanılması sırasında mahkemelere emir ve talimat verilememesi genelge gönderilememesi, hakimleri direkt baskı ve etkilerden nesnel olarak korur.Ancak, hakimlerin göreve atanmaları, görev yerlerinin değiştirilmesi ve özlük hakları üzerinden de mahkemelere dolaylı baskı ve etkide bulunulabileceğinden objektif bağımsızlık yeterli olmamakla, tam bir bağımsızlık için hakimlerin kişisel teminata da sahip olmaları gerekir.Buna göre, mahkeme yargı birimi olarak kurumsal yönden ve hakim yönünden de
Postacıoğlu, s.31;Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.351;Öztek, s.274.Ellibeşinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından görevlendirilen bir komisyonca hazırlanan 29.08.2007 tarihli Anayasa önerisinde(m.106), mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı başlığı altında, hakimlerin bağımsız ve tarafsız oldukları belirtilip madde gerekçesinde de asıl olanın tarafsızlık olduğu ve bağımsızlığın da tarafsızlığı sağlamaya yönelik olduğu açıklanarak tarafsızlık ilkesine yer verildiği belirtilmektedir; metin için bkz.LHD, Ekim 2007, Y.5, S.58, s.32250.
74 75 73

Bkz.1924 Anayasası m.54, 1961 Anayasası m.132, 1982 Anayası m.138.Ayrıca bkz. Öztek, s.275.

Kuru, Baki, Hakim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, AÜHF Yayını, Ankara 1966, s.6;Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.352;Üstündağ, s.108;Özbudun, s.357.Hakimlerin idari yönden Adalet Bakanlığı’na bağlılığına ilişkin HSK m.5 ve AY m.140 hükmünün bağımsızlık ilkesine aykırılığı yönünde bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.352;aksi görüş için bkz.Bilge/Önen, s.84. Bilge/Önen, s.82,83;Tanör/Yüzbaşıoğlu,s.428;Üstündağ, s.108.Ayrıca bkz.AYM, 27.04.1993 T.,1992/37E., 1993/18 K(Akad/Dinçkol, s.742);Centel, s.6.Bağımsız olmayan bir mahkemede hakimin tarafsız karar verebilmesi güç olduğu gibi böyle bir durumda tarafsız karar verebilen hakimin mahkemesinin bağımlı bir görüntü vermesi de kuşkuyu davet eder; bkz. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 353.
76

20

kişisel olarak, muhakeme dışı etkilere kapalı olmalıdır.Buna doktrinde mahkemenin/hakimin maddi(objektif) ve şahsi(subjektif) bağımsızlığı denmektedir77. Hakimlik teminatı, hakimlerin azledilememesi, yasayla belirli yaştan önce emekli edilememesi ve görev yerinin sadece bağımsız kurul tarafından değiştirilebilmesi güvenceleri yanında ayrıca; özlük haklarının kural olarak yasayla78 düzenlenmesi, mahkeme veya hakim kadrosunun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamaması; şeklindeki görev ve mali teminat unsurlarını içermelidir79.Ayrıca hakimin mesleki hayatı ve özlük haklarına da etkide bulunulamaması gerekir80.Buna göre de hakimlik teminatı mahkemenin bağımsız olmasına hizmet eden araçlardan biri ve en önemlisi81 olup mahkemelerin yürütmeye karşı bağımsızlığını, sağlamaktadır82; ki, hakimleri güvence altında olmayan bir mahkeme bağımsız mahkeme niteliğinde değildir83. AİHM de, genel olarak bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının gerçekleşmesi bakımından, mahkemelerin yürütme ve taraflardan bağımsız olması gereğini belirlemekte; bağımsızlık kriteri olarak da;Hakimlerin atanması, görev süresi ve dış baskılara

77 78

Kuru(Bağımsızlık), s.29;Bilge/ Önen, s.88;Öztek,s.279;Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.431; Centel,s.10.

AYM, hakimlerin özlük işlerine ilişkin bir konunun Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesini, yasayla düzenleme şartına aykırı bulmamıştır; bkz.06.01.1987 T.,1986/15E., 1987/1 K(Akad/Dinçkol s.736). 1924 Anayasası, m. 55,56;1961 Anayasası, m.133,134,144; 1982 Anayasası,m.139,140,159.Ayrıca bkz. Kuru(Bağımsızlık), s.30vd.; Bilge/Önen, s.89;Postacıoğlu, s.53;Öztek,s.280;Özbudun,s.358,359. AYM, hakimlerin görev yaptıkları yargı yolu dışındaki diğer bir yargı yolunda kurulu mahkemeye atanabilmelerine ilişkin bir yasa değişikliğini, hakim teminatı bağlamında Anayasa’ya aykırı görüp iptal etmiştir; bkz.28.02.1989 T.,1988/32 E.,989/10 K(Akad/Dinçkol, s.756).Uluslararası Hakim ve Savcılar Birliği, mahkemenin bağımsızlığı için, hakim ve savcıların maaş ve ödeneklerinin yürütme tarafından belirlenmemesi gerektiğini belirtmektedir. 24.05.2001 tarihinde Budapeşte’de toplanan Uluslararası Yargı Konferansı’nda da, yargıçların ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının bağımsızlığın temel koşulu olduğu ve yeterli maaşın da hakim güvencesi kapsamında olduğu kabul edilmiştir; bkz.Selçuk, s.41.Bu yönde ayrıca bkz.Kuru(Bağımsızlık), s.34;Öztek,s.286;Centel,s.20.
81 82 80 79

Kuru(Bağımsızlık), s.6.

Bkz.AYM, 08.09.1989 T., 1988/37E.,1989/36 K (AYM, bu davada, Ziraat Bankası tarafından mahkemelere bütçe dışında kaynak sağlanmasını öngören yasa hükmünü, bu bankanın hesap fonu yönetiminin yargı denetimine tâbi olması sebebiyle, önlerine gelebilecek böyle bir davada bankanın hakimler üzerinde etkili olabilme olasılığına yol açabileceği gerekçesiyle, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırı bulmuştur( Akad/Dinçkol s.736. 738).
83

AYM 20.11.1990 T.,1990/13E.,1990/30 K(Akad/Dinçkol s.47).

21

karşı yeterince korunup korunmadığı ve bağımsız görünüm özelliklerini esas almaktadır84. Yine davada uygulanacak hukuk kuralının yorumu için yürütme tarafından mahkemeye bağlayıcı şekilde görüş bildirilmesi, bağımsız mahkeme şartına aykırı kabul edilmektedir85.Diğer taraftan, mahkeme üyelerine sabit bir süreyle görev yapma imkanı sağlanmışsa hakimlerin salt yürütme tarafından atanmalarının mahkemeyi bağımlı kılmayacağı kabul edilmektedir86. Bağımsız mahkeme için, onun yasama ve yürütmenin müdahelesine kapalı olması yanında, hakimlerin diğer çevre faktörlerinin etkilerine de kapalı olması gerekir ki; mahkeme, dördüncü kuvvet olarak adlandırılan basın ile sosyo-ekonomik baskı grubu teşkil eden diğer özne ve güçlerden de bağımsız olmalıdır87.AİHM de bunu mahkemeye etki yasağı kavramıyla kabul edip uygulamaktadır88.

Roagna,s.10.Ayrıca bkz. Dutertre, s.161,162 ve orada anılan AİHM,Campbell-Fell v. Birleşik Krallık 25.02.1997 prg.78, Sramek v. Avusturya 22.10.1984 Seri A.N.84(Bu davaya konu kararı veren Bölge Emlak Alım-Satım Dairesi’nde hükümet temsilcisi bulunması ve heyetin tetkikat sorumlusunun da bu temsilcinin hiyerarşik üstü olması gerekçesiyle, dava konusu kararı adil yargılama ilkesine aykırı bulunmuştur); Mole/Harbly, s.57(yazarlar özellikle medeni haklar ve cezai ithamlar hakkında karar veren ve hakkın korunması bakımından mahkeme sayılan genel yargı teşkilatı dışındaki mercilerin oluşumunda yapısal olarak adil yargılama ilkesine aykırılık tesbit edildiğini belirtmektedir). AİHM’nin, mahkeme hakiminin görev süresinin en az 6 yıl olmasının gerekli gördüğü de belirtilmektedir; bkz.Demircioğlu, s.73.AİHM, sıkıyönetim mahkemelerini gerek kuruluş, gerekse askeri üyeler yönünden AİHS 6/1 maddesi anlamında tarafsız ve bağımsız mahkeme olarak kabul etmemektedir; bkz. Bryn v. Birleşik Krallık 22.11.1995 Seri A N.335A prg 38.Benzer şekilde, sıkıyönetim mahkemelerindeki askeri yargıçların yürütme tarafından atanması, askeri hakimlerin terfi etmek için hem idari hem de yargısal üstlerinin olumlu sicil notuna bağlanmış olması ve bu mahkemedeki subay üyenin ilgili sıkıyönetim ve kolordu komutanının emir komutası altında bulunması, olgularının bu mahkemelerde yargılananları mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığından endişe duymasına yol açabileceği gerekçesiyle sıkıyönetim mahkemesince verilen kararlar adil yargılanma ilkesine aykırı görülmüştür; bkz. Kızılöz v. Türkiye, M. Ali Yılmaz v. Türkiye(Akbulut, s.182).Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askeri hakimlerin görev yaptığı dönemde Türkiye aleyhine AİHM’ne yapılan başvurularda,(18.06.1999 tarih 4388 sayılı yasa ile Anayasa m. 143 ve 2845 Sayılı DGM kuruluş yasasında değişiklik yapılarak DGM’nde askeri hakimlerin yerine sivil hakimlerin görevlendirilmesi sağlanmış, daha sonra 2001 AY değişiklikleriyle de bu mahkemeler lağvedilmiştir), AİHS m. 6/1 hükmünün ihlal edildiği yönünde kararlar verilmiştir. AİHM, DGM’nde yer alan askeri hakimler de sivil hakimler gibi bağımsızlık ve tarafsızlık güvencelerine sahip olmakla birlikte, mahkeme üyesinden birinin ordu mensubu olması sebebi ile bu mahkemede yargılananların mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığından şüphe duyması için ortada meşru sebeb bulunduğunu kabul etmiştir; bkz. Incal,Çıraklar,Sürek,Okçuoğlu,Gerger ve diğerleri v. Türkiye(Akbulut, s.202).
85 86

84

Roagna,s.10.

Bkz.AİHM,Campbell v. Birleşik Krallık 28.06.1984 prg. 79, Zand v. Avusturya 15 DR 70 prg. 77,Le Compte ve diğerleri v. Belçika 23.06.1981( Mole/Harbly, s.59). Kuru(Bağımsızlık), s.28;Öztek, s.278; Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.430; Selçuk, s.26;Demircioğlu, s.84. “Yasama yürütme ve öteki güçlerin etkisine açık olan yargı bağımsız olamaz” AYM, 27.04.1993 T.,1992/37E., 1993/18 K. (www.aym.gov.tr). Görülmekte olan bir dava hakkında makale yayımlamak isteyen Sunday Times gazetesinin yasaklanması, AİHM tarafından, basın özgürlüğünü zedeleyici bulunmakla birlikte(Sunday Times v. Birleşik Krallık
88 87

22

3-TARAFSIZ MAHKEME Mahkemenin bağımsız olması, onun tarafsızlığını sağlamaya yönelik bir güvence olmakla bağımsızlık tarafsızlık için şart, ancak yeterli değildir89.Mahkemenin bağımsızlığına yönelik olarak yukarıda değinilen kurumsal ve bireysel şartların sağlanmış olması, onun her durumda mutlaka tarafsız karar vereceği anlamına gelmez90.Zira, bağımsızlık, muhakeme dışı etkilere kapalı objektif bir yargılama yapma zemini oluşturmakta ancak mahkemenin önündeki somut dava bakımından muhakeme içi etkileri kendiliğinden bertaraf etmemektedir. Mevcut şartlarda en doğru kararın verilmesi için, mahkemenin davada tarafların olumlu olumsuz etkilerinden de uzak olması gerekir; ki, buna, mahkemenin taraflar bakımından objektifliği ya da tarafsızlığı denmektedir91. Mahkeme, davada hükme kadarki her safhada, yargılama konusuna ilişkin olarak devamlı surette bir değer hükmü vermekte; bu değerlendirme de davanın seyrini etkilemektedir92.Buna göre, mahkeme makamında bulunan hakim, yargılama sırasında ve hüküm kurarken yan tutmamalı; taraflar ve davadan bir çıkarı bulunmamalı; taraflar hakkında bir önyargıya, lehe veya aleyhe duyguya sahip olmamalıdır93.Ayrıca o, hukuku yorumlar ve uygularken kendi kişiliğinden de sıyrılıp somut olaya herkes için geçerli olabilecek genel bir mantıkla yaklaşmalıdır94.Aksi halde, hakim olmaktan çıkar olayla ilgili bir kişi haline gelir ve
26.04.1979 Seri A N.30 prg.68), bir gazetenin mahkeme üyelerinin kişiliklerine yönelik eleştiride bulunması mahkemeye etki yasağını ihlal niteliğinde değerlendirilip ifade özgürlüğü kapsamında görülmemiştir(Barfod v. Danimarka 22.02.1989).Avrupa İnsan Hakları Komisyonu da, mensubu olduğu mahkeme hakkında bildiri dağıtan bir yargıca disiplin cezası verilmesinde, bu yargıcın eylemiyle mahkemeye etki yasağını ihlal etmiş olduğu gerekçesiyle AİHS m.6 hükmüne aykırılık görmemiştir(07.05.1994 T.10279/83,DR 38 ); bkz. Akıllıoğlu, s.308-309).
89

Centel, s.28;Demircioğlu, s.74.

90

Hâkimi, kültürü ve kişiliğine yön veren sosyal, politik, dini düşünceleri, alışkanlıkları, sevgi, kin ve nefret duyguları da etkileyebilir; bkz. Taştan, Z.Asuman, Hakimin Tarafsızlığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara 2005, s.25.
91

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.360;Öztek, s.279;Öden, Merih, “Anayasa Yargısında Yargıcın Davaya veya İşe Bakamaması”, MÜHFD 1993.s.65.

Yıldırım Mehmet Kamil, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı Kitabevi, İstanbul 1990, s.104.
93 94

92

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.360vd.;Öztek,s.279;Centel, s.29.

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.360; Öztek, s.279; Selçuk, 27;Öden, s.61.Hakimin karar sürecinde olay hakkında toplanan dava malzemesi yerine, herkesin bilebileceği tecrübe kuralları dışında tarafların bilmediği kendi özel bilgisini kullanmasının onu tarafsızlıktan uzaklaştırabileceği, dava malzemesinin taraflarca getirilmesine karşın davayı hakimin sevk ve idare etmesi ve yürütmesinin tarafsızlıkla çatışmayacağı, ancak

23

uyuşmazlığı çözemez.Uyuşmazlığı, tarafların ve onunla ilgililerin etkisinde olan değil onların dışında kalabilen ve üzerinden bakabilen hakim çözebilir95.Bu yönüyle de tarafsızlık, hakimlik niteliğinin olmazsa olmaz şartıdır96.Diğer taraftan, hakimin konumu itibarıyla ortada onun taraflı davranabileceğine dair algılamaya yol açabilecek bir sebeb varsa, hakimin gerçekte tarafsız yargılama yapabilecek kişilikte olması yeterli olmayacaktır97.Buna göre mahkemede hakimin tarafsızlığından şüphe edilecek objektif bir sebeb de bulunmamalıdır. AİHM de tarafsız mahkeme şartı için, hakimin bireysel olarak önyargısız olması yanında ayrıca mahkemenin intiba olarak da tarafsızlık görünümüne sahip olmasını aramakta olup bunu subjektif ve objektif tarafsızlık kavramlarıyla ifade etmektedir98.AİHM’ne göre, hakimin tarafların leh ve aleyhinde bir duygu ve düşünce içinde olmaması; dava ve taraflarla herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmaması subjektif tarafsızlık gereği olup bu yönde hakimin fiili önyargısına ilişkin bir kanıt bulunmadıkça hakimin usulüne göre atanmış olduğu her mahkemede subjektif tarafsızlık mevcuttur99.Objektif tarafsızlık bakımından ise hakimin kişisel tutumu dışında, mahkemede tarafların şüphe ve korku duyabileceği herhangi bir özellik veya görünümün bulunmaması ve tarafların bunu ileri sürebileceği yolların kapalı olmaması şarttır100.Buna göre, bir mahkeme hakiminin davanın açılmasından önceki süreçte
hakimin hakimiyetinin üstün olduğu bir yargılamada tarafsızlığın daha önemli olduğu da ileri sürülmüştür; bkz. Yıldırım, s.104,250. Selçuk, s.27(Yazar, İtalyan doktirininde bunun “üçüncü olmaklık”, “yanlar üstülük-Super Partes” kavramlarıyla adlandırıldığını belirtmekte ve yine önyargı yokluğu için, Fransız Ceza Yargılama Usul Yasası m.347 hükmü ile, hakimlere duruşma öncesinde iddianame dışında, dava dosyasındaki bilgi ve belgeleri okuma yasağı getirildiğini belirtmektedir; bkz. aynı eser, s.40,43).Aynı yönde bkz. Öden, s.62.
96 97 98 95

Postacıoğlu, s.2,30;Öden, s.61. Alangoya/Yıldırım/Deren -Yıldırım, s.44;Taştan, s.20.

Bkz.AİHM,Piersack v. Belçika 01.10.1982 prg. 30(Mole/Harby, s.60); Saraiva v. Portekiz 22.04.1994 Seri A 286-B prg 33(Dutertre, s.160); Gautrin v. Fransa 20.05.1998 38/1997/822/1025-1028 prg.58(Akbulut , s.182).Bu yönde ayrıca bkz. Roagna, s.10.

Mole /Harby s.61(Yazarlar, hakimin öznel tarafsızlığa sahip olmadığı hususunda AİHM’ ne intikal eden çok sayıda başvuru olmasına karşın henüz bu yönde bir ihlal kararı vermediğini belirtmektedir). Bkz. Mole/Harby, s.62,63,64 ve orada anılan AİHM, Remli v. Fransa 30.03.1996 prg 48( bu davada, mahkeme jürisinden bir üyenin ırkçı olduğuna ilişkin mahkeme dışı bir beyanını dikkate almayan, ulusal mahkemenin tarafsız olmadığına karar verilmiştir), Gregory v. Birleşik Krallık 25.02.1997 prg. 49(bu davada da, jürinin bir üyesinin ırkçı olduğu hakkında mahkemeye ulaşan bir notun mahkemece taraflara bildirilmesine rağmen savunma avukatlarının bu konuda jüri değişikliği istememiş olması ve mahkemenin jüriyi uyarmış olması karşısında, ulusal mahkemenin jüri hakkındaki şüpheyi ortadan kaldırma girişiminde bulunmuş olması, tarafsız mahkeme şartı için yeterli görülmüştür), Sander v. B.Krallık 09.05.2000(bu davada ise, benzer durumda juriyi uyarmayan ve savunmaya bilgi vermeyen mahkemenin şüpheyi gidermediği gerekçesiyle tarafsız mahkeme şartını haiz olmadığı kabul edilmiştir); Dutertre, s.161 ve orada anılan AİHM, Buscemi v.İtalya 16.09.1999 29569/95(Bu davada, davalı devlette velayet davasına bakan hakimin çocuğun babasıyla basında
100

99

24

aynı davada hakim veya savcı olarak ya da aynı taraflara karşı avukat olarak görev yapmış olması halinde, davanın yargılamasına veya davanın karara bağlanmasından sonra kanunyollarında temyiz incelemesine katılması; hallerinde, mahkemenin objektif tarafsızlığa sahip olmadığı kabul edilmektedir101.Ancak, kanunyolunda bozulan kararlara konu davaya aynı mahkeme heyetinin ilk derece mahkemesi olarak tekrar bakmasının, kural olarak mahkemeyi taraflı kılmayacağı kabul edilmektedir102.

III-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKININ SAĞLANMASI 1- YARGININ BAĞIMSIZ BİR ORGAN OLARAK YAPILANDIRILMASI Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkına ulaşılması için Yargı’nın organ olarak bağımsızlığının sağlanması önem arzeder.Zira, Yargı organı103, görevini tam olarak yapabilmek için bağımsızlıktan güç alır104.Tarihsel süreçte ilk zamanlardan beri mahkemelerin bağımsızlığının önemi bilinmekle105 birlikte organ olarak yargı bağımsızlığı
tartışmasına karşın davayı karara bağlaması adil yargılanma ilkesine aykırı bulunmuştur), Coeme v.Belçika 22.06.2000 32492/96 prg.121, Kress v. Fransa 07.06.2001 39594/98 prg.77(bu davalarda da, davalı devletlerdeki yüksek mahkeme oturumunda devlet hukukçusunun heyette bulunması, mahkemenin objektif tarafsızlığı kriterine aykırı görülmüştür). Bkz.AİHM, Hauschild v. Danimarka 24.05.1984, Ferrantelli-Santangelo v. İtalya 07.08.1996, Oberschlick v. Avusturya 23.05.1991, Wettstein v. İsviçre 21.12.2000( Mole/Harby, s.64,65,66).
102 103 101

Bkz. AİHM, Thoman v. İsviçre 10.06.1996, Ringeisen v. Avusturya 16.07.1971( Mole/Harby,s.67).

Devlet kişilere etkin hukuki koruma sağlama yükümlülüğünü, uyuşmazlıkların çözümlenmesine ve yasamayla yürütmenin hukuki denetimine olanak sağlayarak yerine getirmektedir. Devletin yargı fonksiyonu olarak ifade edilen bu faaliyet, adli idari ve anayasa yargısında görevli mahkemelerce yerine getirilmektedir.Yargı organı da yargı fonksiyonunu yerine getiren teşkilatın genel adıdır; bkz.Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.91,423; Demirkol (Fonkiyon), s. 9; Selçuk, s.67,74,76.
104

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,351;Özbudun, s.357;Selçuk, s.39(Yazar, yargı bağımsızlığının, yansızlığın ilk koşulu olduğunu belirtmektedir).

Roma Hukuk Sisteminin ilk dönemindeki Özel Mahkeme Yargılaması’nda dava hakkı yönetici Magistranın kabulüne bağlı olarak kullanılmakta ve taraflar yargılamayı yapacak yargıcı kendileri seçmekte olup bu yargıçlar bağımsızdır.Daha sonraki dönemlerde gelişen Sistemdışı Yargılama’da yargıçlar, İmparatorun yargı temsilcilerine bağlı devlet memurları olmakla birlikte yargılama şekil kurallarına bağlanmış olup yargıcın reddi ve sorumluluğu kabul edilmiştir; bkz. Sungurtekin Özkan, Meral/Türkoğlu Özdemir, Gökçe, Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları, Seçkin Yayınevi,Ankara 2008, s.11 vd.İslam Hukuku’nda da yargı yetkisi önce Peygamber ve Halife’(ler)de iken daha sonra ilmiye sınıfından yetişen kadıların görevlendirilmesi ile, Kadı’l Kutad - yargı teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı’da kadılar padişahın yargı temsilcisi olan Kazasker’in teklifiyle padişah tarafından atanmaktayken bu yetki 1574 yılından sonra Şeyhülislama geçmiştir(Kadılar süreç içinde yönetimden bağımsız faaliyet ve teftişe tabi bulunduklarından

105

25

düşüncesi modern devletle ortaya çıkmış olup kurumsallaşması ülkeden ülkeye farklı bir seyir ve özellik arzetmektedir.Buna göre insan hakları hukukunun temel kaynaklarında ve anayasalarda Yargı organının bağımsız biçimde yapılandırılmasına yönelik olarak devletlere tavsiye veya yükümlülük niteliğinde, genel ve pozitif hukuk kuralları yeralmaktadır106. Yargı organının bağımsızlığı, onun başka hiçbir organa bağımlı olmadan kendi kendini yönetebilmesidir; ki, onun, yasaların devletin diğer güçlerine de uygulanabilmesini sağlama görevi bunu gerektirir107.Yargı bağımsızlığının sağlanması için, Yargı organının, devletin diğer iki temel fonksiyonu olan Yasama ve Yürütme’den ayrı olarak konumlandırılması bugün genellikle kabul edilmektedir108.Baskın görüşe göre, yargı
Sıddık Sami Onar’ın Osmanlı’da yargının yürütmeden bağımsız olduğunu kabul ettiği, belirtilmektedir); bkz. Cin, Halil/Akyılmaz, Gül, Türk Hukuk Tarihi,Sayram Yayınevi, Konya 2008,s.139, 147.Osmanlı döneminde, elini kestiren F.S.Mehmet’i dava eden rum mimarın başvurduğu kadı huzurunda padişah baş köşeye oturmak istediği sırada, zamanın baş kadısının o’nu “oturma begüm hasmınla murafai şer olup ayak beraber dur” sözleriyle uyardığı ve hasmının kısastan vazgeçmesi üzerine de diyet cezasına mahkum edildiği bildirilmektedir; bkz. Adal, Erhan, Hukukun Temel İlkeleri, Legal Yayıncılık, İstanbul 2004, s.3,8. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m.2/1-2, AİHS m.1, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m.1/a-b m.2, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı m.1- m.26, Arap Dünyası İnsan ve Halkların Hakları Şartı Taslağı m.11/2-3, bkz. Gemalmaz, s.203,205,222,224,227. BM 29.11.1985 T. 40/32 , 13.12.1985 T.40/146 sayılı. kararları ile, yargı bağımsızlığının devlet tarafından güvence altına alınması ve anayasa veya iç hukukta yargı bağımsızlığına yer verilmesi öngörülmüştür;bkz. BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri m.1(www.adalet.gov.tr).Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 13.10.1994 T. 518 S. kararında da: Hakimlerin bağımsızlığı, devlet kurumları ve temsilcileri de dahil olmak üzere somut bir davayla ilgili herkesin hakimin otoritesine tâbi olduğu ve mahkemelerin görevlerini yerine getirmeleri için gerekli tüm yetkilerle donatılmaları, hakimlere görevlerine uygun çalışma koşullarının sağlanması, hakimlerin hakları, adli sorumlulukları, hakkında beş temel ilke altında üye devletlere bu konularda alınması gereken tedbirler önerilmiştir;metin için bkz.www.adalet.gov.tr.Anayasamızın, üçüncü bölümünde, yargı başlığı altında( m. 138,139,140) yer alan: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve hakimlik mesleğine ilişkin düzenlemelerin, yargı bağımsızlığı ve bu meyanda bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının korunması bakımından bir güvence oluşturduğu kabul edilmektedir;bkz. Akıllıoğlu, s.313vd. Özbudun, s.357;Özay, s.109(Yazar 1948 İtalyan Anayasası’nın etkili bir yargı bağımsızlığı için kendi kendini yönetmeye muktedir biçimde, kendi bütçesi sekretaryası bulunan,görev dokunulmazlığına yargı düzeni hakkında yasa teklif yetkisine sahip bir Yüksek Hakimler Kurulu öngördüğünü, bu kurula sembolik olarak başkanlık eden Cumhurbaşkanı’yla birlikte doğal üye olan Temyiz Mahkemesi başkan ve başsavcısı dışında, parlamento ve senato tarafından akademisyen ve avukatlar arasından 7 üye, temyiz ve istinaf mahkemeleriyle ilk mahkemelerce seçilen 14 üye olmak üzere, 4 yıl için görevlendirilen 21 üyenin münhasıran bu görev dışında başka görev yapamadığını kaydetmektedir; bkz.aynı yayın s.111);Selçuk, s.93,94,95(Yazar Fransa’da Cumhurbaşkanı’nın 1958 Anayasasına göre(m.64), Adalet Bakanı’nın başkanvekili olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun başkanı olarak, yargı otoritesinin bağımsızlığını sağlamakla yükümlü olduğunu, 1993 Anayasa değişikliğiyle de Kurul’dan Adalet Bakanı’nın çıkarılarak, böylece Kurul’un, 2 si senato ve meclis başkanı tarafından ve 7 si yargıdan gelen 9 üye ile Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulduğunu, belirtmektedir). Kuru, s.26;Öztek,s.274;Özbudun, s.118;Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.432;Demirkol,s.146;Selçuk, s.90,99(Yazar, yargı organının, Ispanya ve Polonya’da Yargı Erki Kurulu tarafından yönetildiğini ve bu ülkelerle birlikte Fransa,İtalya, Portekiz, Hırvatistan Slovenya’da Adalet Bakanı ve/veya müsteşar’ına Kurul’da yer verilmediğini kaydetmektedir;bkz.aynı eser, s.140).Devletin yargı fonksiyonu, hukuksal barışın sağlanmasına da hizmet etmekle buradaki kamu yararı bağlamında, devletin yürütme fonksiyonuyla amaç birliği yönünden her iki fonksiyon arasında bir fark bulunmadığı, şeklindeki görüşlere karşın, bu iki fonksiyon arasındaki farkın, yürütmenin kamu hizmetinin mutlaka kanuna dayanması gerektiği halde yargının uyuşmazlıkla ilgili bir kanun
108 107 106

26

bağımsızlığı, Yargı organı ve mensuplarının, Yasama ve Yürütme organı müdahelelerine kapalılığı yanında kendi kendini yönetme durumunu da gerektirmektedir109.Bunun için de Yargı organı, Yasama ve Yürütmeden ayrı bir yönetim,denetim, örgütlenme ve bütçe organizasyonuna sahip olmalıdır110.Bir görüşe göre de yargı bağımsızlığı için, esasen devletin kuvvetler ayrılığı esasına göre yapılanması şart görülmemekte;111 kuvvetler ayrılığı bir temsili demokrasi kurumu olmakla doğrudan veya yarı doğrudan hükümet sistemlerinde buna gerek duyulmadığı belirtilmektedir112. Buna göre de, kuvvetler ayrılığı, esas olarak yasama ve yürütme ilişkileri bakımından önemli görülmekte olup bu ilkeden, yasama yürütme ve yargının birbirinden ayrılmasından çok, yargının öteki iki fonksiyondan ayrılması

olmasa da ortada bir uyuşmazlığın bulunduğu her durumda faaliyette bulunabilmesi, olduğu belirtilmektedir; bkz.Özbudun, s.353,354,355. Özbudun, 357;Özay,109;Taştan,s.150.Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu(Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu),na danışmanlık yapan Avrupa Hakimler İştişari Konseyi, mahkemelerin idari yönetiminin de bu kapsamda yüksek yargı konseylerinin görevleri arasında olması ve keza yargı konseyi üyeleri arasında herhangi bir bakanın bulunmaması gerektiği görüşündedir; bkz. Suchocka, “Hanna, Yargı Konseylerine Dair Avrupa Hakimleri İştişare Konseyi Tarafından Hazırlanan Taslak Görüş Üzerine Yorumlar, s.3,Strazburg 26.10.2007(Bu hususta Venedik Komisyonu mahkemelerin yargı konseylerince yönetiminin yargı konseylerini yargı bağımsızlığını temin yönünde temel işlevinden alıkoyacağı gerekçesiyle benimsememiştir.Keza Venedik Komisyonu, hakimlerin disiplin işlemlerine iştirak etmemesi ve diğer yönlerden bağımsızlığına halel getirmemek şartıyla adalet bakanının Yargı Konseyi’nde yer alabileceğini kabul etmektedir.Ancak gerek AHİK ve gerekse Venedik Kosiyonu, yargı konseylerinde hakim üyelerin önemli bir kısmı ya da salt çoğunluğunun Yargı’nın kendisi tarafından seçilmesini, diğer üyelerin hukuk formasyonuna sahip kişiler arasından Yasama organınca fakat nitelikli bir çoğunlukla seçilmesini gerekli ve yeterli görmektedirler., bkz aynı rapor s.3). Özay, s.110(Yazar, ülkemiz bakımından kendi sekreteryası bile bulunmayan, teftiş işleri Adalet Bakanlığı sevk ve idaresinde olan ve -eski yasa itibarıyla-asli görevleriyle birlikte ayrıca bu görevi üstlenen üyelerden oluşan HSYK ile tam bir bağımsızlık sağlanamayacağını belirtmektedir).Aynı yönde bkz.Selçuk, s.42,43,92. Kuru’da mahkemelerin mali bağımsızlığının sağlanmasının önemine dikkat çekmekte ve yalnızca idari bağımsızlığın yeterli olmadığını kaydetmektedir; bkz. (Bağımsızlık)s.14.Aynı görüşte bkz. Öztek, s.283;Taştan, s.169.Aynı yönde, Kuzey Avrupa Modelinin de yüksek yargı konseylerine mahkemelerin yönetimi ve ayrı bütçe konularında yetki verildiği hususunda bkz. Suchocka, s.6. Yasama yürütme ve yargı ilişkilerinin, fonksiyon ayrılığı ve kuvvetlerin işbirliği esasına göre düzenlendiği hususunda bkz.Özbudun, s.171. Teziç, s.392(Yazar bu ilkenin millet egemenliği ilkesi gibi temelde kişi hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla ortaya çıktığını ve kuvvetlerin farklı organlara dağıtılarak denge kurulmasının amacına yönelik olduğunu, tam uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık rejiminde bulunduğunu, parlementer rejimde yasama-yürütme işbirliğinin geçerli olduğunu belirtmektedir; bkz. aynı eser,s.398).
112 111 110 109

27

anlaşılmaktadır113.Zira, kuvvetler ayrılığı sağlamamaktadır114.

ilkesi

yargı bağımsızlığını kendiliğinden

Diğer taraftan, maddi anlamda yargı, objektif hukukun mahkeme tarafından somut bir ihtilafa uygulanması115; yargısal faaliyet de bir uyuşmazlığın yalnızca hukukla bağlı mahkemeler tarafından kesin hükme bağlanması116; demek olmakla, dar anlamda yargı sadece kazai faaliyetin yürütülmesini ifade eder117.Buna göre de mahkemelerin kazai faaliyet dışındaki iş ve işlemlerde yürütme organıyla ilişkisinin işbirliğine dayalı olabileceği; özellikle yargı kararlarının yerine getirilmesi yürütmenin yardımını gerektirmekle bunun yargı bağımsızlığına engel olmadığı kabul edilmektedir118. Yargının, Yasama ve Yürütme’den bağımsızlığı mutlak olmakla birlikte Yargı

organının kendi içindeki bağımsızlık nispidir. Zira Yargı organı, farklı yargı yollarında çeşitli mahkemelerin faaliyeti ile oluşan, fonksiyon itibarıyle birliği ifade eden bir bütündür.Buna göre üst mahkemeler mahkeme kararlarını değiştirebilir; bir mahkemece verilip kesinleşen bir hüküm aynı konu ve aynı taraflar arasındaki bir uyuşmazlıkta diğer mahkemeleri de

Teziç, s.397;Güran, Sait, “Kuvvetler Ayrılığı ve Yönetim Yargı İlişkilerine Bakış Açısında Değişiklikler”, AYD 1994, C.11, s.194(Yazar yargının yasama ve yürütmeden ayrı yapılanmasının, hukuk kuralını koyanla uygulayanın aynı olmaması ve hiç kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağı, ilkelerinden kaynaklandığını belirtmektedir). Özbudun, s.345;Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.423(Yazarlar, kuvvetler birliği esasını benimseyen ülkemiz 1924 Anayasası’nda yargı bağımsız bir erk olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, hakim teminatına yer verilmeyip yasamanın takdirine bırakıldığından yargı bağımsızlığının gerçekleştirilemediğini belirtmektedir).Halen kuvvetler birliği sistemini uygulayan tek ülke olarak İsviçre’de doğrudan hükümet ve referandum yollarıyla güçlerin denetimi ve sınırlandırılmasıyla birey hakları için yeterli güvence sağlanması dolayısıyla kuvvetler ayrılığına gerek duyulmadığı hususunda bkz.Teziç,s.393,404.Aynı yönde bkz.Öztek,s.274. Bilge/Önen, s.11;Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.123,126; Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.421;Demirkol (Fonksiyon),s.3.
116 117 118 115 114

113

Kuru(Bağımsızlık),

s.34;Üstündağ,

s.47;

Postacıoğlu, s.25;Bilge/Önen, s.11. Bilge/Önen, s.11;Üstündağ, s.45;Kuru(Usul), C.I, s.3.

Özbudun, s.358;Bilge/Önen,s.84;Kuru(Usul),C.I,s.9;Üstündağ,s.46;Öztek, s.276.AYM infaz hakimliklerine Adalet Bakanlığı’nca genelge gönderilmesini, hakimlerin bu genelgedeki kuralları yargı bağımsızlığı ilkelerine göre yorumlayarak uygulayacakları gerekçesiyle anayasaya aykırı bulmamıştır; bkz.15.03.2007 T., 2004/56 E., 2007/26 K.(Akad/Dinçkol, s.744).Hakimlerle yürütme arasında yargı yetkisi dışında da olsa bir talimat ilişkisi kanalı olarak kullanılmaması, buradan yargısal faaliyet alanına bir etkinin sirayet etmemesi gerekir.Nitekim bazı durumlarda idari işlemle yargısal işlem bağlantılıdır;bu yönde bkz. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.352;Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.435; Centel, s.12.

28

bağlar119; içtihadı birleştirme kararları aynı yargı yolundaki tüm mahkemeleri ve anayasa mahkemesi kararları tüm mahkemeleri bağlar120. Bu bağlamda, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının etkinliği için için yargı bağımsızlığı; Yasama, Yürütme,baskı grupları ve nihayet Yargı organının kendisine karşı sağlanıp korunmalıdır121. Zira, Yargı organı ancak tam anlamıyla bağımsız olursa mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığının koruyucusu olabilir122. 2-DİĞER BAZI CEZAİ VE HUKUKİ ÖNLEMLER Temel haklara ilişkin olarak devlet; hakka saygı, hak sahibi bireyin korunması ve hakkın gerçekleştirilmesi göreviyle yükümlüdür123. Adil yargılanma ve bu bağlamda bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının kullanılabilmesi için, bağımsız ve tarafsız bir yargılama zemininin oluşturulması gerekir.Bu sebeble, yukarıda değindiğimiz yapısal araç ve kurumlar yanında mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlamaya yönelik olarak, bazı yasak ve yaptırımlar öngörüldüğü gibi; diğer taraftan somut davada muhakeme içi etkileri

Tanör/Yüzbaşıoğlu,s.429.Kesinleşen bir mahkeme kararı farklı yargı yolunda da olsa diğer mahkemeleri etkiler, bağlantı halinde davalar yetkisiz mahkemede de birleştirilebilir; bekletici mesele halinde de durum aynıdır; bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.158. AYM, bağımsızlık ilkesine aykırılık iddiasıyla Yargıtay Kanunu ilgili hükmünün iptali için açılan davalarda Yargıtay’ın niteliği ve kanunyolunun açık olması ve hukuk birliği gerekçesiyle anayasaya aykırı görmemiştir; bkz.13.02.1968 T.,1967/11E., 1968/7 K., 20.10.1997 T., 1977/112E., 1977/128K., 24.12.1991 T. 1991/44E., 1991/53 K(Akad/Dinçkol, s.739).Aynı yönde bkz;Kuru(Bağımsızlık), s.10,11.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları için aksi görüşte bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.358.Gerekçe dışında sadece hüküm fıkrasının bağlayıcılığı yönüyle kısmen aksi görüşte bkz.Üstündağ, s.64.İçtihatların hakim için bir hukuki görüşten daha fazla etkisi olmaması gerektiği yönünde, bkz.Selçuk, s. 41.İngiltere’de emsal içtihatların da bağlayıcılığı hususunda, bkz.Demirkol(Fonksiyon), s.59. HSYK’na hiçbir surette, mahkemelere de yargı görevine ilişkin emir talimat tavsiye verilemeyip genelge gönderilememesi ve devam eden davalar hakkında görüşme yapılamaması önlemleri yasamaya karşı, mahkemelerle yargılama kurallarının yasayla belirlenmesi ve hakimlik teminatı yürütmeye karşı, yargı karar ve işlemlerinin kesinleşmedikçe yargı mercileri dışında eleştirilememesine yönelik olarak ifade ve basın özgürlüğünün sınırlandırılması baskı gruplarına karşı, HSYK disiplin kararlarının yargı denetimine açılması da yargı organına karşı, yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik araçlar olarak kabul edilmektedir; bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,s.353vd.;Akıllıoğlu,s.302vd.;Centel,s.15,16,26,27;Aynı yönde bkz. AYM, 28.02.1989 T., 1988/32 E.,1989/10 K(www.anayasa.gov.tr).
122 123 121 120

119

Kuru (Bağımsızlık),s.26. Asbjorn Eide,The Future Of Human Rıghts, s.213(Akıllıoğlu, s.48’den naklen).

29

engelleme amacıyla hukuk sisteminde, hakimlerin tarafsızlığını sağlamaya yönelik yargılama kurallarına yer verilmektedir124. Bu kapsamda, mahkemelere dışarıdan etkide bulunulmasını önlemek

üzere:mahkemelere yargı yetkisine ilişkin emir ve talimat verilmesi; tavsiye ve telkinde bulunulması; kesinleşmedikçe yargı merci nezdi haricinde yargı kararlarının eleştirilmesi; ceza kanunlarında suç olarak düzenlenmiş olup cezai yaptırıma bağlanmıştır125.Diğer taraftan, bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarının bizzat hakim tarafından ihlali de bunun suç teşkil eden fiillerle gerçekleştirilmesi halinde görev içi cezai sorumluluk126 ve suç teşkil etmesine bağlı olmaksızın disiplin sorumluluğu127 ile ayrıca taraf zararı halinde hakimin şahsi hukuki sorumluluğuna gidilebilmesi128, yaptırımlarıyla karşılanmaktadır.
124

AY m.36 gerekçesinde bu husus, “…yargılama usul kanunu ve yargı organı, anayasa emri olarak adil ve hakkaniyete uygun yargılamayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir…” şeklinde belirtilmiştir; bkz.Akad/Dinçkol s.241.Anayasamızda mahkemelerin bağımsızlığına yer verilirken hakimlerin tarafsızlığına kural düzeyinde yer verilmemekle birlikte, hukuk devleti ve eşitlik ilkesiyle hak arama özgürlüğü dolayısıyla tarafsızlık ilkesinin de Anayasa güvencesine sahip olduğu kabul edilmektedir;bkz.Öden, s.64. Bkz.TCK m.277(Yargı görevi yapanı etkileme suçu), m.288(Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu);Basın K. m.19.
126 125

Bkz. HSK m.82;TCK m.252/II. Ayrıca hakkında bkz. Taştan, s.292;Üstündağ,s.111.

terim hakkında bkz.Bilge/Önen, s.109.Soruşturma prosedürü

127

HSK m 62 hükmünde:Yaptıkları iş ve gidişleriyle görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandıran, hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandıran, hakim hakkında yer değiştirme cezası, madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandıran, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyen ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul eden veya iş sahiplerinden borç isteyen veya alan hakim için, meslekten çıkarma cezası öngörülmüştür.Aynı yönde bkz. HSYK Kanunu m 4g-h; YargK. m23(Yargıtay hakimleri için uyarma ve görevden çekilmeye davet yaptırımı öngörmektedir). Şahsi sorumluluğun tarafsızlık temin aracı olduğu yönünde bkz.Postacıoğlu, s.69.Aynı yönde bkz. HGK 14.11.1970 185/623, Kuru(Usul),Cilt IV, s.3941;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.50;Taştan, s.291.HUMK m.573/1,5 hükmünde: 1.bentde kayırma veya diğer tarafa garez saikinde olmak ve bundan dolayı da kanuna ve adalete aykırı karar verilmiş olması unsurlarının, 5.bentde de menfaat karşılığı kanuna aykırı karar verilmesi unsurlarının birlikte varlığı aranmaktadır;bkz.Postacıoğlu, s.70;Üstündağ, s.115; Kuru(Usul) C.IV, s.3960; Bilge/Önen,s.100,101(Yazarlar, Yargıtay hakimleri yönünden bu hükmün uygulanmasını ceza davasında mahkumiyet şartına bağlayan Yargıtay içtihatlarını eleştirmişlerdir).Hakimlerin suç teşkil eden tarafsızlık fiillerinden dolayı adli ceza yaptırımıyla birlikte suç teşkil etmeyen tarafsızlık fiilleri sebebiyle de disiplin yaptırımı halleri dışında, kayırma veya taraf tutma ve kin ya da garezle karar vermesi sebebiyle doğan zararlardan birinci derecede devletin sorumlu tutulması ve görevli hakime devletin rücuu suretiyle ikinci derecede hakimin sorumluluğu yönünde yürürlükteki usul yasamızda değişiklik yapılması yönünde 55.Hükümet tarafından kanun tasarısı hazırlanmıştır.Bu öneri hakim bağımsızlığı dolayısıyla eleştirilmektedir;bkz. Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, Hukuk Muhakemesi Kanunu Tasarısı Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Yayını, s.41.Hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal suretiyle taraflara verdiği zarardan devletin sorumluluğu BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri tavsiye kurallarına da uygun değildir.Tavsiye niteliğindeki bu normda, devletin sorumluluğu hakimin görevini ihmal etmesi ve hatalı karar vermesi sebebiyle doğan zararlarla sınırlıdır(m.16).Hakimlerin yargısal bağımsızlığı sebebiyle onların idari tasarufları dışında devletin birinci veya ikinci derecede sorumlu olamayacağı yönünde bkz.Bilge/Önen, s.98,99. Devletin ikinci derecede Borçlar Kanunu m. 55 ve Türk Medeni Kanunu m. 48 göre sorumlu olabileceği yönünde bkz.Kuru(Usul), C.IV, s.3962.
128

30

Somut davada muhakeme sonucu verilecek karara

etki edebilecek tarafsızlık

faktörlerinin bertaraf edilmesine yönelik yargılama kuralları ise, esas olarak hakimin tarafsız kalamayacağına ilişkin karinelerin varlığı halinde hakimin yargılamadan yasaklanması, buna ilişkin haklı kuşku sebebleri ve belirtiler bulunması halinde de hakimin reddi, şeklinde iki eksende düzenlenmektedir129. Tarafsız olamayacağı varsayılan hallerde hakim yasaklanmakla tarafın talebi olmasa da davaya bakmaktan kendiliğinden çekinmesi gerekmekte olup aksi halde yaptığı işlemler iptale tâbidir130.Tarafsızlığın riske girdiği şüphe uyandıran hallerde ise, durumun taraflarca değerlendirilip bunun ileri sürülmesi ve kuşkunun haklı olması halinde hakimin reddi131 ve tarafsızlık riskinin taraflar dışında hakimce değerlendirilmesi halinde hakimin çekilmesi132; mümkündür.Buna göre, çekinme, red ve çekilme yoluyla tarafsız olamayacağı varsayılan veya bundan kuşku duyulan hakimin davaya bakamaması sağlanmaktadır133.Hukukumuz bakımından bu kurallardan özellik arzeden bazılarına aşağıda kısaca değinilecektir. Hakimin yargılamada ve kararlarında hukukla bağlı kılınması da onun tarafsızlığının sağlanması için diğer bir güvence olup hakime keyfi hareket etme imkanı vermez134.Buna
Onar’a göre de yargı faaliyetlerinden devletin idari sorumluluğu, ancak mahkemelerin kuruluşu sebebiyle doğan zararlarla sınırlıdır; bkz. Akıllıoğlu, s.290,dn.528. Bilge/Önen, s.211;Postacıoğlu, s.78; Kuru(Usul), C.1, s.79;Üstündağ, s.122;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.44. Avusturya, İsviçre,İtalyan Ceza Usul Kanunları’nda da benzer düzenlemeler bulunduğu yönünde, bkz. Centel, s.30, s.39,41,42,43.
130 129

Bilge/Önen, s.214;Postacıoğlu, s.79;Kuru(Usul), C.1, s. 81;Üstündağ, s.124;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.44.Ayrıca bkz.HUMK m.28,30/son;CMK m.22-31;İYUK m. 31 ;AymK. m.46-50.

Bilge/Önen, s.215;Postacıoğlu, s.80;Kuru(Usul), C.1, s.86;Üstündağ, s.128;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.47.Ayrıca bkz.HUMK m.29;CMK m.30 ;İYUK m 31. HUMK da red sebeblerinin varlığı halinde de hakimin istinkaf edebileceği düzenlenmekle doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında buna, yasak sebebleri halindeki istinkafdan ayırmak amacıyla, hakimin kendini reddi denmektedir;bkz. Postacıoğlu s.81;Bilge/Önen s.218;Kuru(Usul), CI, s.80.HMKT da bu, hakimin çekilmesi adıyla ayrıca kavramlaştırılmaktadır(m.42/1).Hakimin reddinin hukuki niteliğinin dava olduğu yönünde bkz.Kunter/Yenisey/Nuhoğlu,s.365. Bilge/Önen, s.211;Postacıoğlu, s.78;Kuru(Usul), CI, s.79;Taştan, s.207.Bu iki yola ilave olarak çok hakimli mahkemelerde yasaklılık sebebi bulunan üye hakim hakkında resen karar verilmesinin üçüncü bir yol olduğu ileri sürülmüştür; bkz. Öden, s.92.Bu kurallar, tetkik hakimi, raportör, hakem, bilirkişi ve mahkeme zabıt katibi hakkında da geçerlidir; bkz. Y. 21 HD 28.03.2002 T., 2002/1955-2791 E.,K., 15 HD 30.12.1982 T.1982/26102771 E.,K(Dinamik İçtihat Bilgi Bankası). Yargıç,yürürlükteki hukuku askıya alamaz ve onu uygulamaktan vazgeçemez.Bu yargıcın yansızlığının da koşuludur;bkz. Selçuk, 31-34(Yazar, eski Fransız Hukuku’nda bunun suç sayıldığını ve bugün de yargıcın yargılama faaliyetinde yasayı eleştirmesinin kabul edilmediğini, Fransız Temyiz Mahkemesi’nin yasayı eleştiren mahkeme kararlarını bozduğunu belirtmektedir;bkz. aynı eser, s.89).Aynı yönde bkz. Centel, s.13.
134 133 132

131

31

göre hakim anayasa yasa ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre karar verir135.Bu kural, hakimin yasa ve diğer pozitif hukuk kuralları ve hukukun genel ilkeleri dışına çıkmasını önlediği gibi vicdani kanaatlerini de hukukla sınırlayarak sağlamaktadır136. Diğer taraftan, medeni yargılama alanında çekişmeli yargıda vakaların ve delillerin dermeyanında, hakime, davanın aydınlatılması ve davanın maddi bakımından sevkini aşan ölçüde yetki tanıyan ve onun yargılamada zayıf tarafa yardım etmesine izin verip teşvik eden kurallara hukuk sisteminde yer verilmesi, hakimin tarafsızlığının sağlanmasını zorlaştıracaktır137. Buna karşın, hakimin tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlılığı,hukuki dinlenilme, hakimin duruşmada tartışılmayan bilgileri dikkate alamayıp özel bilgisine dayalı karar verememesi138; mahkemelerin bir uyuşmazlık önlerine getirilmeden kendiliğinden harekete geçememesi139;yargılamada derece çokluğu140, toplu mahkemeler141, müzakerelerin gizliliğiyle duruşmaların aleni olarak yapılması ve kararların gerekçeli olarak yazılması142; yargılamanın nakli143; gibi diğer yargılama kuralları, tarafsızlık ilkesine de hizmet etmektedir. tarafsızlığa imkan

Bkz.AY m.20, 138/1;HSK m.4. Alman Anayasası m.20/III,97/I ve Alman Mahkemeler Teşkilatı Kanunu prg.1 hükümlerinin de benzer yönde olduğu hakkında, bkz. Gaul “Yargılamanın Amacı” s.90.
136 137

135

Centel, s.14.

Schilken, “Medeni Yargılamada Hakimin Rolü”(Çev.Yıldırım M.Kamil), İlkeler Işığında Medeni Yargılama, Alkım Yayınevi, 5.Bası, İstanbul 2006, s.54,55(Yazar, taraflarca getirilme ve tasarruf ilkelerinin hakimin bağımsızlığının etkili bir aracı olduğunu belirtmektedir). Bkz.HUMK m.75.Aynı yönde, bkz.Yıldırım, s.250 vd.;Özekes, s.93,190, vd.Bu ilkelerle, hakimin yargılama haricinde ve öncesinde kendi fikirlerinin karara etki etmesi önlenmekte, tarafsız karar vermesine imkan sağlanmaktadır; bkz.Selçuk, s.30;Taştan, s.311.
139 138

Bkz.HUMK m.72,79;CMK m.170,175.Bu ilke de hakkında tarafsızlık noksanı ve kuşkusu bulunan bir hakimin uyuşmazlığa müdahelesini ve keyfiliği önlemekle yargılamanın tarafsızlığına hizmet etmektedir; bkz.Taştan, s.310.

Selçuk, s.30.Özellikle istinaf denetiminde vakıaların yeniden incelenmesi sırasında hüküm mahkemesinin muhtemel tarafsızlık etkisinin bertaraf edilmesi mümkün olabilir;bkz.Taştan, s.304. Selçuk,s.30;Taştan, s. 300(Yazar, toplu mahkemede müzakereler yoluyla subjektif tarafsızlık içinde olabilecek hakimin etkisinin bertaraf edilebileceği gibi toplu mahkemenin taraflar nezdinde güven uyandırdığını belirtmektedir). Bkz.HUMK m.382.Müzakerelerin gizliliğinin hakim üzerinde baskı ve etkiyi sınırlandırdığı ve aleni duruşmalarla yargılama sırasında hakimin taraflara karşı tutumunun dışarıdan da izlenebilmesinin hakim üzerinde bir otokontrol oluşturacağı kabul edilmektedir; bkz.Yıldırım, s.105;Taştan, s. 306,308.
143 142 141

140

Bkz.HUMK m.25;CMK m.19;İYUK m.44.

32

IV-BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKINDAN YARARLANILMASI 1- HAKKIN KULLANILMASI Her hak için sahibine, hakkın içeriğinde tanınan korumadan yararlanmak üzere bir talep yetkisi verilmekle144 birlikte, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının temel hak niteliği gereği bu haktan yararlanmak üzere; öncelikle hakkın re’sen sağlanması ve ayrıca bunun etkinliği için de bireye bu hakkı ileri sürebilmek üzere bir talep yetkisinin verilmesi gerekir145. Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı, anayasal bir usuli temel hak olmakla bunun öncelikle yargılama yasalarına yansıtılıp somutlaştırılması gerekmektedir146.Ancak, yürürlükteki yargılama yasaları kurallarının yetersiz olması veya boşluk bulunması halinde, bu hakkı tanıyan anayasa(AY m.36) normu mahkemelerce doğrudan doğruya uygulanabileceği gibi, bu anayasal hak bireyler tarafından da devlete karşı ve onun yargı fonksiyonunu yerine getiren yargı organında ileri sürülüp kullanılabilecektir147.

Schwarz, B.A., Medeni Hukuka Giriş(Çev.Velidedeoğlu, H.V.),İstanbul 1942, s.95 vd.;Oğuzman, Kemal, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Filiz Kitapevi İstanbul 1994, s.78. Devlet temel hakların önündeki engelleri kaldırır ve anayasada tanınan temel hakların kulanılmasını sağlamakla yükümlüdür; bkz.AY m.5, 40. Akıllıoğlu, s.53(Yazar, ancak açık ayrıntılı ve kesin hükümler içeren anayasa normlarının doğrudan uygulanabileceğini ve bunun uluslararası andlaşmalar bakımından da geçerli olduğunu bildirmekte ve bu yönde olduğunu belirttiği, 12.01.1970 T., 1969/2E., 1970/1 K., Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı’na atıf yapmaktadır;bkz. aynı eser,s.59).Aynı yönde,bkz.Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.109.Uluslararası andlaşmaların doğrudan uygulanması hakkında bkz.Pazarcı, 24,25246. Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.107(Yazarlar, AY m.138/2 hükmüne göre anayasa kuralının yansıdığı yasanın anayasaya uygun yorumu ve boşluk halinde anayasa hükmünün somut ve uygulanabilir nitelikte olması halinde anayasa hükmünün doğrudan uygulanabileceğini ve AY m.40 uyarınca anayasa hükümlerinin hakim tarafından uygulanması yanında kişilerin de Anayasa’nın hak tanıyan kurallarına dayanarak yargı mercilerine başvurabileceğini kaydetmektedirler;bkz.aynı eser,s.108).
147 146 145

144

33

Diğer taraftan, AİHS ne ülkemizinde taraf olması148 ve AY m.90 hükmü gereğince bu uluslararası andlaşmanın insan hakları hukuku niteliğiyle iç hukukumuzda anayasa normu ölçüsünde bağlayıcı bir üst norm olması karşısında;bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının,AİHS m.6/1 hükmünde açıkça ve ayrıntılı olarak düzenlenen adil yargılanma hakkının bileşeni olarak düzenlenmiş olması dolayısıyla da iç hukukta yargılama kurallarıyla bir çatışma halinde mahkemelerce yargılama yasasının ilgili hükümlerinin ihmal edilip doğrudan doğruya AİHS normunun uygulanması gerekmektedir149.Böylece, hakların, kişiler ve devlet organları tarafından ihlalini ortadan kaldırmak ve hakkı gerçekleştirmek üzere etkin hukuki korunma için, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının, adli, idari ve anayasa yargısı şeklinde üç temel yargı yolunda150; adil yargılanma hakkı içeriğine zımnen dahil kabul edilen mahkeme (iddia- savunma) hakkına sahip olunan her durumda, yargı yeri önünde ileri sürülmesi mümkün olur151. Buna göre, bu hakkı tanıyıp güvence altına alan ulusüstü ve ulusal hukuksal metinlerde belirlendiği üzere, bu hak iç

148

AİHS, ülkemizce 18.05.1954 T.de 5,6,8,10,11,13 m.leri çekinceli olarak kabul edildikten sonra, 05.05.1992 tarihinde m. 5 dışındaki çekincelerden ve nihayet 29.01.2002 tarihinde de m.5 e ilişkin çekinceden vazgeçilerek tümü kabul edilmiştir; sözleşmeyi kabul eden ülkeler ve tarihler hakkında bkz.Anayurt s.421.

AİHS, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinden farklı olarak, Uluslararası hukukta, taraf devletler iç hukukunda doğrudan uygulanma niteliğine sahip olan “hard law”(yaptırım gücü yüksek) nitelikte bir hukuksal metin olarak kabul edilmektedir; bkz.Anayurt, s. s.69,70,73.Konusu insan hakları olan uluslararası andlaşmalar hukukumuzda Anayasa kuvvetinde görülmektedir. Konu doktrinde tartışmalıyken(Akıllıoğlu, s.67,68;Pazarcı, s.2), AY m.90 hükmüne 07.05.2004 T. ve 5170 S.K.m.7 hükmüyle getirilen: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda andlaşma hükümleri esas alınır” şeklindeki ilave, tartışmaları sona erdirmiştir. Yine, bu ilkenin norm temelini aldığı Anayasanın doğrudan uygulanabilecek hükümleri, yargılama sırasında yargılama kurallarında açık düzenleme olmasa dahi veya Anayasa yürürlüğünden önceki bir düzenleme olarak aykırı düzenleme içermesi halinde dahi aykırı hükmü ihmal yoluyla, doğrudan uygulanabilir.Ülkemizde, AY m.36 hükmüne 2001 değişikliğiyle ilave edilen, adil yargılanma hakkına temel alınan ve AY m.90 hükmündeki yukarıda anılan 2004 değişiklikleriyle bağlayıcı hale gelen AİHS m.6 normu da bu şekilde, mevzuatda buna aykırı hüküm olması veya boşluk bulunması halinde doğrudan uygulanabilecektir; bu yönde bkz. Özbudun, s.381;Teziç s 12. Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.91.İdarenin hukuki denetimi ve idari yargı ile yasamanın hukuki denetimi ve anayasa yargısı, hukuk devleti ilkesiyle ortaya çıkmıştır;bkz. Özbudun, s.367.Hukuk sistemlerinde benimsenen yargı ayrılığı veya yargı birliği esasına göre yargı yolu ya da yargı organı görev ve yetkileri farklılaşmaktadır; bkz.Demirkol(Fonksiyon), s.15 vd. AİHM’ne göre, AİHS m.6/1 kapsamındaki uyuşmazlıkları bir yargı yeri önüne taşıyan herkes, m.6/1 güvencesi altındadır;bkz. Roagna s.5; Dutertre, s.153 ve orada yer alan AİHM,Golder v.Birleşik Krallık 21.02.1975 Seri A N.18 prg.36(…Mahkeme bu bağlamda m.6/1 hükmünün herkese medeni hak ve yükümleriyle ilgili iddialarının mahkeme önünde görülmesi hakkını tanıdığı sonucuna varmıştır.Böylelikle bu madde mahkeme hakkını yani huk uk davalarının bir mahkeme önünde görülmesinin bir boyutu olan mahkemeye erişim hakkını da içermektedir).Aynı yönde bkz.Akıllıoğlu, s.316. AİHS’nin, taraf devletlere hak arama yollarını açık tutmalarını öngören m.13 hükmü de mahkeme hakkına temas etmektedir; bkz.Akbulut, s.179.
151 150

149

34

hukukta görevli

yargı yerleri

ve kontrol mahkemeleri nezdinde, re’sen gözetilecek ve

taraflarca da ileri sürülebilecektir152. Hakkın, iç hukukta hüküm mahkemesinde ihlal edilmesi ve kontrol mahkemelerinde de ihlalin ortadan kaldırılmaması halinde, bazı ülkelerde, özellikle yargı yollarındaki temel hak ihlallerine karşı anayasa mahkemesinde bireysel bir başvuru imkanı olarak kabul edilen anayasal şikayet yoluna153 başvurmak suretiyle de korunması mümkündür.Nihayet ulusüstü ölçekte yargı yerlerine bireysel başvuru yolu da diğer bir hukuki çaredir154. Ulusüstü hukuki çareler bakımından AY m.90 hükmünde 2004 değişikliği sonrasında ülkemiz için özel önem arzeden AİHS göre; hakkın ihlalinin iç hukukumuzda giderilmemesi halinde: devlet egemenliği altındaki herkese(kişi, kişi topluluğu ve hükümet dışı kuruluşlar), kural olarak iç hukuk yollarının tüketilmesi, 6 ay içinde başvurulmuş olması, aynı konuda daha önce AİHM ve uluslar arası başka bir yargı yerine başvurulmamış olması, başvurunun açıkça temelsiz olmaması, koşullarıyla,11 nolu ek protokole göre yeniden yapılandırılan AİHM’ ne kişisel başvuru yolu(m.34) tanınmıştır155.Buna göre, hakkın hüküm mahkemesi ve

152 153

Bkz. AİHM, Ülger v.Türkiye, 26.06.2007-25321/02, Gerekçe I-B prg.44(Anayurt,s.47).

Anayasal şikayet yolu, hukuk sisteminde mevcut kanunyollarının bir devamı olmadığı gibi anayasa altı hukuk düzeninin tüm uygulama hatalarının düzeltilebileceği bir olağanüstü temyiz yolu değil, yalnızca spesifik anayasa ihlalinin denetlenebileceği istisnai bir hukuki çaredir;bu bilgiler ve ayrıntı için bkz. Pekcanıtez, “Anayasal Şikayet”,s.257. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi(Ülkemizce, 15.08.2000 T.de imzalandıktan sonra, 04.06.2003 T.de onaylanıp yürürlüğe girmiştir), m.14 de yeralan hakkın ihlali iddiasıyla ek protokole de taraf olan devlette yaşayan gerçek kişiler veya onlar adına yakınları, iç hukuktaki başvuru yollarını tüketmiş olmak kaydıyla, BM İnsan Hakları Komitesine kişisel başvuruda bulunabilir(Ek Protokol. m.2,3).Komite kararının hukuki bağlayıcığı bulunmamakla birlikte ihlalci devletten ihlali gidermesi istenip sonucu Komite Raportörlüğü tarafından takip edilmektedir(Komite İç Tüzük m.86).Karara uyulmaması halinde durumun basın açıklamasıyla duyurulması dolayısıyla BM İnsan Hakları Komitesi kararları manevi bir yaptırıma sahiptir; bu bilgiler ve ayrıntı için bkz.Anayurt, s.35vd.Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine göre de, m. 8 de yeralan bu hakkın ihlalinde, iç hukuk yolunun tüketilmiş ve 6 ay içinde başvurulmuş olması kaydıyla(m.46), Komisyona yapılan kişisel başvurunun ciddi olduğu kanaati üzerine taraf devletin dostane çözümü kabul etmemesi halinde,ihlal iddiası Komisyon tarafından Amerikan İnsan Hakları Mahkemesine intikal ettirilmektedir(m.62).Mahkemenin, ihlal tesbiti halinde ihlalin tüm sonuçlarıyla birlikte giderilmesi kararı kesin olup mahkemenin yargı yetkisini kabul etmiş taraf devletler için bağlayıcıdır;bu bilgiler ve ayrıntı için bkz. Gemalmaz “Latin Amerika” s. 97vd. AİHS m.6 hükmüne göre adil yargılanma hakkı, ancak bir medeni hak yükümlülükle ilgili bir uyuşmazlık veya cezai suçlamaya ilişkin olarak mahkeme hakkına sahip olan kişileri kapsamaktadır.Buna göre kural olarak bu hak, genel yargı olarak adlandırılan adli yargı alanında ileri sürülmektedir.Ancak AİHM, medeni hak ve yükümlülükle ilgili uyuşmazlık kavramını geniş yorumlayarak hukuk ve ceza sorunlarına ilişkin idari davaları da dahil etmekle idari yargı alanının da m.6/1 kapsamına girebileceğini kabul etmektedir. AİHM, sadece kişiler arasındaki uyuşmazlıklarda değil kişiler ve idare arasındaki imar inşaat , işletme izni sosyal hizmetler ve benzeri bazı ihtilafları da 6.madde kapsamında görme eğilimindedir;bkz. Roagna, s.4;Dutertre, s.141,142,144 ve orada anılan AİHM,Benthem v. Hollanda 23.10.1985 T. Seri A N.97 prg.32, Pudas v. İsveç 21.10.1987 Seri A N.125.Ayrıca bkz.Akıllıoğlu, s.220,314.
155 154

35

kontrol mahkemesinde re’sen sağlanmaması veya ihlali halinde ülkemizde anayasa şikayeti yolu kabul edilmemekle, son çare olarak AİHM ne başvurulması mümkündür. 2-HAKKIN KORUNMASI İnceleme konumuz olan hakkın, mahkemenin bağımsızlığı unsuru bakımından,

medeni yargılama kişilerin subjektif haklarını korumaya yönelik olmakla bu alanda devletin diğer organ ve kurumlarının mahkemede bağımsızlık noksanı oluşturacak gizli ya da açık bir müdahelede bulunması kural olarak düşünülemez156.Diğer taraftan, hukukumuzda mahkemelerin görevi kanunla belirlenmekle, kanuni mahkeme unsuru bakımından da hakkın korunması bir özellik arzetmez.Buna göre, medeni yargılamada bu hakkın somutlaştığı kurallar tarafsız mahkeme unsuru etrafında toplanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkı, medeni yargılama hukukumuzda: tahdidi olarak belirlenen hakimin tarafsızlık noksanı hallerinde davaya bakmaktan re’sen yasaklanmasıyla davadan çekinmek zorunda olmasıyla157 bu şekilde kendisinde yasak sebebi bulunan hakim çekinmediğinde işlemlerinin kanunyolunda iptali ve bunun evleviyetle bir red sebebi olarak taraflarca çekinmeye davet yoluyla ileri sürebilmesi158; tarafsızlığın riskli olduğu örnekseme yoluyla kabul edilen haklı kuşku hallerinde de hakimin yine taraflar bunu ileri sürmeden kendiliğinden çekilmesi ve tarafa hakimin reddini talep yetkisi verilmiş olması159;şeklindeki, yargılama kurallarında

Baskı grupları etkisiyle mahkemede bir bağımsızlık noksanı oluşması ise araçsal olarak mümkün olmayıp baskı gruplarının etkileri nihayet taraflardan biri yönünden cereyan edebilmekle bunun tarafsızlık kuralları ve ayrıca mahkemeye etki yasağına ilişkin yasak yaptırımlarıyla bertaraf edilmesi mümkündür.Ancak, hakimlerin terfisine Temyiz Mahkemesi notlarının da esas alınması, mahkemelerin yüksek mahkeme içtihatlarıyla bağlı olarak karar vermelerine yol açmaktadır.Dolayısıyla,bunun yargı organının kendi içinde bir bağımsızlık noksanı oluşturması riskinden sözedilebilir;bu yönde bkz.Selçuk s.30;Bilge/Önen s.80.Aksi görüş için bkz.Postacıoğlu s.51. Hakimin davanın tarafı olması veya davada bir menfaati bulunması,taraflarla akraba olması, aynı davaya bozma dışında daha önce ilk veya alt derece yargılaması veya hazırlık sırasında herhangi bir görevle yer almış olması, HMUK m.28 hükmünde yasaklılık sebebi olarak tahdidi biçimde düzenlenmiştir.HMKT’nda yürürlükteki düzenleme aynen muhafaza edilmekte ve ayrıca hakimin nişanlısının davasına da bakamayacağı öngörülmektedir(m.40).Adalet Bakanlığı’nda teşekkül olunan komisyon tarafından 27.10.2006 T.de hazırlanılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Taslağı(HMKT),16.04.2008 T.de Hükümet tasarısı olarak TBMM ne sevk edilmiştir.Tasarı ve gerekçesi için bkz.www.adalet.gov.tr(Erişim tarihi,10.05.08). Alangoya/Yıldırım/Deren -Yıldırım, s.46.Ayrıca bkz. Y. 15 HD 06.06.1998 T., 1988/1646-2157 E.,K ( Dinamik İçtihat Bilgi Bankası).
158

156

157

36

somutlaşmaktadır160.Bu kurallar, medeni yargılama hukukunun irade serbestisinden temellenen kurallarından farklı olarak kamu düzeninden olup taraflar sözleşmeyle bu hükümleri bertaraf edemez161;bunlara ilişkin usuli işlemler bu sebeble esaslı şekle tâbidir162. Yasaklılık ve redde ilişkin yargılama kurallarında, şu üç hususun birlikte gözetilmesi gerektiği kabul edilmektedir: yasaklılık ve red sebebine dair inceleme ve karar tarafsızlık noksanı veya kuşkusu bulunan mahkemenin takdirine bırakılmamalı ve kanun yolu denetimine açık olmalı; özellikle kuşku halinde tam bir ispat ölçüsü aranmamalı; bu yolların davayı uzatmak veya sair bir amaçla taraflarca kötüye kullanılması da engellenmelidir163. Yasada tahdidi olarak belirlenip gösterilen yasaklama sebebleri bir ıspat zaafiyetine konu olmayacak kadar somut olmakla bu husus dışında esas olarak redde ilişkin sebebler yönünden, tam bir ıspat aranmaması esası, yürürlükteki yasada benimsenmiş olup doktrinde de kabul edilmektedir164.Ancak, yasaklılık veya red sebebinin takdiri ve davaya bakıp bakamamanın, tarafsızlık noksanı veya kuşkusu görülen mahkeme hakimince karara

Hakimin tarafsızlığına ilişkin şüphe uyandırmaya elverişli haller HUMK m.29 da beş bent halinde örnek olarak gösterildikten sonra 6.bentde genel olarak “kuşku duyulabilecek haller”, denilmek suretiyle bu hallerin tahdidi olmadığı belirtilmiştir.HMKT’ nda, yürürlükteki yasadaki genel sebeb 1.fıkraya alınarak özellikle örneklere ilişkin bentlerde sayılan hallerde red sebebinin varlığının kabul edileceği ve red sebebi halinde hakimin de bizzat çekilebileceği öngörülmektedir(m.42). Bu husus HMKT red hükümlerine ilişkin m. 42 gerekçesinde: “ret kurumu hâkimin tarafsızlığıyla ilişkili bir kurum konumundadır ve tarafsızlık, hukukumuz bakımından da yargılamaya ilişkin temel bir hak olan adil yargılanma hakkının unsurları arasında yer alan, kanunî bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma unsuruyla yakından ilişki içerisindedir”, şeklinde ifade edilmiştir. Üstündağ, s.124;Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.46;HMKT da sadece yasaklılık hükümleri kamu düzeninden kabul edilmekte olup yürürlükteki yasada, yasak sebebli hakimin iki tarafın açık ve yazılı muvafakatiyle davaya bakabileceği yönündeki hüküm(HUMK m.30) hakkın kamu düzeni niteliği ve temel haklardan vazgeçilmesinin hukuken geçersiz olması(MK m.23) ilkesiyle de bağdaşmadığından kaldırılması öngörülmektedir; bkz.HMKT, Gerekçe m. 40.
162 163 164 161 160

159

Bilge/Önen, s.287;Postacıoğlu, s.339. Taştan, s.284.

.HUMK m.34/2,5,6.Aynı yönde, bkz. Bilge/Önen, s.217;Postacıoğlu, s.85;Üstündağ,s.129. HMKT m.43 hükmünde, mevcut yasanın: “Red sebebleri yazılı delillere dayanmıyorsa,mercii isteği reddetmekte veya gösterilen tanıkları dinleyerek bir karar vermekte serbesttir” şeklindeki m.34/5 hükmüne yer verilmemiştir. Tasarı gerekçesinde bunun sebebi açıklanırken, mevcut yasanın “…red isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir” şeklindeki içeriğine atfen: “hâkimin reddi sebeplerinin ispatında tamamen serbest delil sisteminin kabul edilmiş olduğu” belirtilerek, yürürlükteki yasada yer alan “red sebebi sabit olmasa bile, (inceleme)mercii bunu muhtemel görürse red talebini kabul edebilir” şeklindeki m.34/6 hükmü muhafaza edilmiştir.

37

bağlanmaması,

hususunda165

özellikle

red

talebinin

aynı

hakim

tarafından

geri

çevrilebilmesine imkan veren HUMK m.35/2 hükmü özellik arzetmektedir. Belirtmek gerekir ki, HUMK m.35/2 hükmüne göre; red isteminin süresinde

sayılması, kuşku sebeblerine ilişkin “inandırıcı delil” gösterilmiş olması ve açıkça davayı uzatmaya yönelik olmaması şartlarının, bizzat kuşku duyulan hakim tarafından bir nevi ön incelemeye tâbi tutularak onun değerlendirmesine göre red isteminin inceleme merciine gönderilmeksizin geri çevrilebilmesi, dikkat çekicidir166.Şöyleki burada, kuşku sebeblerinin süre ve içerik değerlendirmesinin, hakkında kuşku duyulan hakimin takdirine bırakılmış olması, hakkın korunması bakımından duyarlı olunmasını gerektirir167.Zira red talebinin incelenip incelenmeyeceğine, hakkında kuşku iddiasında bulunulan hakimin karar vermesi; kurumun amacı olan hakimin tarafsızlığı hakkında tarafın duyduğu kuşkunun ortadan kaldırılmasına engel olabilir.Kuşku sebebleri hakkında tam bir ispat aranmamasına göre de red talebinin açıkça hakkın kötüye kullanımı mahiyetinde görünmediği her durumda talebin incelenmesine imkan verilmesi gerekir.Şu halde hakkında kuşku iddiası ileri sürülen hakimin ön incelemesinin sadece talebin şekil şartlarının varlığıyla sınırlı olması uygun olacaktır168.Buna göre kuşkuyu haklı gösterecek sebeblerle özellikle süre, vakıa ve delillerin değerlendirilmesi, red talebini karara bağlayacak olan inceleme merciine bırakılmalıdır169. Reddi istenen hakim tarafından veya toplu mahkeme halinde bu hakimin de katılımıyla verilebilen170 geri çevirme kararının ancak nihai hükümle birlikte kanunyolunda

Hakkın kötüye kullanılmaması bakımından temelsiz red isteminin geri çevrilmesinin gereği yönünde bkz. Üstündağ, s.129,132.Tasarıda mevcut yasanın ilgili madde hükümlerinde esaslı bir değişiklik getirilmemektedir;bkz. HMKT m.39-50.
166 167

165

Aynı yönde bkz. CMK m.31/3.

Taştan, s.285(Yazar, az sayıdaki toplu mahkeme dışında tek hakimli mahkemelerde bunun bir sorun olduğuna dikkate çekmekle birlikte, toplu mahkemedeki geri çevirme görüşmesinde de hakkında kuşku iddiası ileri sürülen hakim hazır bulunabilmektedir) Centel, Nur, “Hakimin Tarafsızlığı ve Güvenceleri”, Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2003, s.4.AİHM, tarafsızlık kuşkusu iddiası “tamamen temelsiz” olmadıkça mutlaka soruşturulması gerektiğini kabul etmektedir; bkz. Remli v.Fransa 30.03.1996 T K.prg.48(Mole/Harby s.62,63). Taştan, s.286; Bu hususta HMKT m.46/1-b bendinde, kuşku sebebi hakkında, “inandırıcı delil veya emare” gösterilmemesi şeklindeki değişiklik önerisi isabetli olmakla birlikte aslolan değerlendirmeyi kimin yapacağıdır. Bkz.HUMK m.35/2;HMKT m.46/2.Toplu hakimli mahkeme sayısının azlığı dikkate alındığında çok kere geri çevirme ön incelemesinin hakkında kuşku iddiasında bulunulan hakimce yapılması sık karşılaşılan bir durum olmaktadır; Taştan, s.284.
170 169 168

38

kontrol edilebilecek olması171 da geri çevirme incelemesinin hakkında kuşku iddiasında bulunulan hakim tarafından yapılmasındaki duyarlığı artırmaktadır.Zira, yargılama sonunda, verilen hükmün kanunyolunda bu sebeble bozulabilecek olması, esas hakkındaki kararın gecikmesine de yol açabilecektir172. Diğer taraftan, tarafsızlık noksanına rağmen çekinmeyen hakimin taraflarca (red

hükmünde )çekinmeye davet başvurusunun red prosedüründe yine aynı hakimce geri çevrilebilmesi ve bunun da nihai hüküm öncesinde kanunyolu denetiminin mümkün olmaması karşısında; bu defa hakkında yasak sebeb iddialı hakimin yargılamaya devam edip yaptığı işlemler, sebebin varit olması halinde üst mahkemece iptal edilip hüküm bozulsa173 da davanın “makul süre” içinde karara bağlanamaması riski burada daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır174. Bir diğer hassas nokta da, istinaf yolu kapalı olan davalarda ilk derece mahkeme hakimlerinin reddine175 ve temyiz yolu kapalı bulunan davalarda da istinaf mahkemesi hakimlerinin reddine176, ilişkin geri çevirme ve talebin reddi kararlarına karşı kanunyolunun

Bkz.HUMK m.35/son.Ayrıca bkz. Y 4HD 03.12.1985 T., 1985/8444-9875 E.,K(Dinamik İçtihat Bilgi Bankası);HMKT m.46/3. HMKT m.422 hakemlerin reddinde, geri çevirme kararına karşı 1 ay içinde mahkemeye başvurma imkanı öngörmektedir.CMK na göre de geri çevirme kararına karşı itiraz yolu açıktır(m.31/3). Red talebinin refik hakime aktarılmaksızın geri çevrilmesi kararının hukuki nitelikçe ara karar olduğu hakkında,bkz Kuru(Usul), CI, s.111,112 ve orada yer verilen Y.4HD, 04.02.1986 T., 377/868 E.,K., 03.12.1985 T., 8444/9875 E.,K. Bkz.HUMK m.30.Bu husus üst mahkemece resen kontrolü gereken bir bozma sebebi ve hükmün kontrolsüz kesinleşmesi halinde de yargılamanın iadesi sebebidir;bkz.Kuru(Usul),C.I, s.83;Üstündağ, s.127;Akcan, Recep,Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri”, Konya 1999, s.59,60(Yazar,Alman ve Avusturya Hukukunun da aynı yönde olduğunu belirlemektedir; bkz.aynı eser,s.61).İstinaf kanunyolu bakımından da yasaklı hakimin veya haklı red sebebli hakimin karar vermiş olması resen kararın kaldırılması sebebidir;bkz.HUMK 426M/I-1, 426O. HMKT m.47/3 bendinde, ilk derece mahkeme hakimine ilişkin red talebinin geri çevrilmesi kararına karşı istinaf kanun yoluna, istinaf mahkemesi hakimine ilişkin red talebinin geri çevrilmesi kararına karşı da temyiz kanun yoluna, ancak nihai hükümle birlikte başvurulabilmesi önerilmekle mevcut düzenleme muhafaza edilmek tedir. HUMK m.36/A hükmüne göre, esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde hakimin reddi istemine ilişkin ilgili mercii kararı kesindir.426/A-son fıkra uyarınca başvurulabilecek istinaf kanunyolunda, miktar veya değeri 1000YTL yi geçmeyen malvarlığı davalarında verilen hüküm kesin olmakla(m.426/Afık2), buna göre bu davalarda, inceleme konumuzu oluşturan hakkın kullanılması etkin olmayacaktır( HMKT m.49/1 karşısında, mevcut düzenleme Tasarıda da muhafaza edilmektedir).
176 175 174 173 172

171

HUMK m.36/B hükmüne göre, esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı olan dava ve işlerde istinaf mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları kesindir. HUMK m428/1

39

kapalı olmasıdır.Şöyleki burada temel hakkın kullanılması ancak belli bir değere sahip davalarla sınırlandırılmış olmaktadır.177. Bu düzenlemelere göre, medeni yargılama hukukumuzda, inceleme konumuz olan hakkın korunması bakımından, bu hakkın kötüye kullanılması ve koruma prosedürünün yargılamanın uzamasına yol açması; endişesinin hakim olduğu anlaşılmaktadır178. Red talebinin geri çevrilmesinde hüküm mahkemesi veya red talebinin reddi ya da kabulünde inceleme mercii, yargılama sırasında, yürürlükteki yasanın yasaklılık ve red hükümlerinin yorumu ve uygulamasında hataya düşerek de inceleme konumuz olan hakkı ihlal edebilir. Bu durumda, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkının, kontrol mahkemesindeki denetimle yoluyla olur179. Hukukumuzda diğer ara kararlar gibi kanunyolu kapalı olan hakimin reddi talebinin geri çevrilmesine dair karara karşı nihai kararla birlikte, üst mahkemeye başvurulması gerekecektir(HUMK m35)180.Keza red talebini inceleyen merciin talebin reddi veya kabulü korunması ve ihlalin giderilmesi gerekir; ki bu, kanunyolu kaldırılması veya bozulması başvurusunda hükmün usul kurallarına aykırılık sebebiyle

uyarınca da miktar veya değeri 5000YTL yi geçmeyen davalara ilişkin istinaf mahkemesi kararlarına karşı temyize başvurulamamakla HUMK m.36/A uyarınca burada da bu hakkın kullanılması sınırlandırılmış olmaktadır(HMKT m.50/1 karşısında, mevcut düzenleme Tasarıda da muhafaza edilmektedir).
177

Yargıtay özel daire hakimlerinin reddine ilişkin talepler hakkında aynı dairece verilen kararların kesin olması da benzer bir risk oluşturmaktadır;bkz. 2797 S. Yargıtay Kanunu m.39.Heyetin toplanmasına engel olacak sayıda red talebinin dinlenmeyecği yönünde bkz.Y 6HD 11.03.1985 T., 1984/9486 E., 1985/2907 K( Dinamik İçtihat Bilgi Bankası).

Centel, “Güncel Hukuk”, s.4.Bu hakkın kötüye kullanıldığı hallerde HUMKm.36 da öngörülen para cezasının etkinleştirilmesi yönünde HMKTm.47/4 hükmü ile 500-5000YTL disiplin para cezası önerilmektedir. “Hakimin reddine ilişkin istek hakkındaki karar kesinleşmeden, esas hakkında hüküm tesisi bozmayı gerektirir”,Y.2 HD, 28.02.1983 T., 1982/9688 E., 1993/1703 K.; “Reddedilen hakimin itiraz edilen esasa etkin işlemleri sonradan hükme dayanak yapılamaz”, Y 7 HD 13.11.1984 T., 1984/10654-13084 E.,K; “Hakimin reddi için müvekkiliyle görüşmek üzere istenen süre verilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.”,Y 8 HD 22.09.2005 T., 2005/4711-6042 E.,K; “Davacının teknik müşaviri oduğu anlaşılan bilirkişi bizzat çekilmeye mecbur olduğu gibi hakimin bu durumu resen göz önünde tutması icap eder açıklanan nedenle hükmün bozulmasına”,Y 15 HD 30.12.1982 T.,1982/2610-2771 E.,K(Dinamik İçtihat Bilgi Bankası). Bu husus, taraf itirazına bağlı bir bozma sebebi olarak kabul edilmektedir; bkz.Akcan s.63;”Tahikat hakimi hakkındaki red talebinin,bu hakiminde katılımıyla heyetçe incelenmesi gerekirken,reddedilen hakim tarafından geri çevrilmesi Humk m.35 aykırı olup mümeyyiz davalının diğer temyiz itirazları şimdilik incelenmeksizin kararın bozulmasına…”, Y. 11 HD 16.09.2003 T.,2003/1780-7852 E.,K(Dinamik İçtihat Bilgi Bankası).
180 179

178

40

kararına karşı, -asıl dava bakımından kanunyolu açık olması kaydıyla- tefhim veya tebliğden itibaren 7 gün içinde üst mahkemeye başvurulması gerekir (HUMK m36/A, 36/B). Kanunyollarında, hükmün yasaklı hakim tarafından verilmesi ve ileri sürülen haklı red talebi incelenmeksizin hakimin davaya bakmış olması kanunyolu mahkemesince re’sen dikkate alınması gereken bir hükmü kaldırma ve bozma sebebidir181. Acaba, kanunyolu mahkemesindeki denetimle de hakkın ihlali giderilmezse ne

olacaktır?Bu durumda, HUMK m445/8 hükmünde yasaklılık sebebine ilişkin olarak kabul edilen yargılamanın yenilenmesi yolu, red sebebleri dolayısıyla da hakkın ihlali iddiasının AİHM ne taşınması suretiyle haklı bulunması halinde, AİHM’nin kesinleşmiş ihlal kararı, iç hukukumuzda yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmiştir(HUMK m.445 /11)182.

Bkz.HUMK m.30,426/M, 426/O,435.Aynı yönde bkz. Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, s46; Akcan, s.60;”Reddedilen hakem, taraflardan birinin temsilcisi olmakla istinkafa mevcbur olup bu kamu düzeninden olduğundan taleb ve süreye bağlı değildir…” , Y. 21 HD 28.03.2002 T., 2002/1955-2791 E.,K(Dinamik İçtihat Bilgi Bankası). 23/01/2003 T ve 4793 S.K. m.1 hükmüyle değişik. AİHM’ne başvuru koşullarının varlığına ilişkin usuli inceleme sonunda kabul edilebilirlik kararı (m.35/4) verilmesi üzerine, davalı devletin, mahkemenin dostane çözüm önerisini kabul etmemesi halinde(m.38/1), esastan yapılan inceleme sonunda mahkemenin ihlal kararına bağlı olarak ihlalin sonuçlarının gidermek üzere adli tatmin kararı verilmektedir.Bu karara karşı AİHM Büyük daire nezdinde olağan ve olağanüstü itiraz yolu açıktır(AİHS.m.44/3, Mahkeme İç Tüzüğü m.73/1-80);ayrıntılı bilgi için bkz.Anayurt,s.158 vd.,284 vd.
182

181

41

SONUÇ Devletin bireylere etkin hukuki koruma sağlama ve adil yargılama yükümü, bu fonksiyonu yerine getiren mahkemelerin ve yargılama usullerinin de buna uygun bazı nitelik ve özellikler taşımasını gerektirmiştir.Buna göre, iyi işleyen bir yargılama sistemi için mahkemenin bağımsız olması, hakimin muhakeme dışı ve içi etkilere kapalı bir yargılamayla, yalnız hukukla bağlı olarak karar vermesi gerekir.Bunun için anayasalarda, mahkemelere müdahelede bulunulmasının yasaklanmasıyla yetinilmeyip devlete mahkemeleri bağımsız ve tarafsız bir biçimde yapılandırmak görev ve yükümlülüğü getirilmiştir.Zira ancak, kanunla kurulan, yürütme karşısında bağımsız,hak arayanlara karşı tarafsız, yargılama güvencelerini içeren yargılama usulüne sahip yerler mahkeme niteliğini taşır. Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme, hukuk devleti ve adil yargılamanın ilk şartı olduğu gibi böyle bir mahkemede yargılanma hakkı da bir parçası olduğu adil yargılanma hakkıyla birlikte o da usuli bir temel haktır.Bu sebeble pozitif hukukta, devletin kurum ve işleyiş kurallarıyla kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen anayasalarda, mahkemelerin tarafsızlık ve bağımsızlığı ve böyle bir mahkemede yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkı, hukuk sistemimizde somut olarak yargılama hukuku alanında korunmaktadır. Yargılama hukuku, norm temelini anayasa ve bunun üstündeki temel insan hak ve özgürlüklerinden almaktadır. Diğer adil yargılama güvenceleri gibi bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı da, uygulanması tercihe ve şartlara bırakılamayan , yerini almıştır. yargılamanın tercihe bağlı olarak değişebilen diğer ilkelerini de etkileyip sınırlandıran, evrensel bir usul ilkesi olarak yargılama hukukunda

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful