You are on page 1of 14

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG Lp D11VT2 Nhm: 11

B MN: TRUYN DN S BI TIU LUN THEO NHM ----------------------------

CH 11: M CHP: BIU DIN M CHP, GII M CHP


cng:
Li ni u. I. Gii thiu chung v m chp: 1, Gii thiu v m chp v mt s khi nim. 2, Cch to m v mt s thng s c trng II. Biu din m chp: 1, Biu din thanh ghi dch 2, Biu din theo s li 3, Biu din theo s cy III. Gii m chp: 1, Gii thiu phng php gii m Viterbi: 2, u im ca phng php gii m: 3, Phng php gii m Viterbi: 4, Cc bc gii m: IV. Phm vi ng dng:

Bng phn cng cng vic:


H v tn M sinh Nhim v ring Nhim v chung

vin 1. Cao Vn Chn B112101052 - Li ni u - Gii thiu chung v m chp - Phm vi ng dng 2. on Sinh Hng B112101070 Biu din m chp: +Biu din thanh ghi dch + Biu din theo s li + Biu din theo s cy 3. Nguyn Th Ngc B112101060 ng (Nhm trng) Gii m chp Li kt Tp hp bn word Tp hp bn slide Tm ti liu tham kho Thuyt trnh - H tr tp hp bn slide - Tm ti liu

LI NI U
Trong thi i thng tin s hin nay yu cu thng tin truyn i nhanh chng chnh xc v vy m chp c ng dng m ha thng tin p ng yu . Bo co nhm mnh s gii thiu v m chp ,cch to m ,phng php biu din m chp v phm vi ng dng ca n. I. Gii thiu chung v m chp: 1. M chp:

M chp c elias cp n u tin nm 1955. Sau wozencarft a ra mt gii thut gii m tng i cho m chp t nghin cu v m chp ngy cng hon thin hn. Nm 1965 massey a ra cch gii m it hiu qu nhng d thc thi hn, c gi

l gii m ngng. nh tin b ny m chp c ng dng truyn s qua knh thng tin. Nm 1967, vertibi a ra gii thut vi nhng phin bn sau ca n lm cho m chp c ng dng rng ri trong vin thng. M chp (Convolution Codes) l mt k thut m ha sa sai (FEC). Convolutinon Codes thuc h m li (m ha theo Trellis) v c xy dng da trn mt a thc sinh hoc mt s chuyn trng thi (trellis m) c trng. Qu trnh gii m ca m chp phi da vo trellis m thng qua cc gii thut khc nhau, trong ni ting nht l gii thut Viterbi. M chp l m tuyn tnh c ma trn sinh c cu trc sao cho php m ha c th xem nh mt php lc hoc ly tng chp. M chp c s dng rng ri trong thc t. Bi m ha c xem nh mt tp hp cc b lc s tuyn tnh vi dy m l u ra ca cc b lc c ghp xen k. Cc m chp l cc m u tin c xy dng cc thut ton gii m quyt nh phn mm hiu qu. K hiu m chp (n,k,L) : k l u vo n l u ra L phn t nh trong thanh ghi dch
Ngun tin

Lp m chp

Si(t)
iu ch

Knnh truyn

Ngun tin

Gii m chp

Gii iu ch

Si(t)

Hnh1.1 S b tr b lp m/gii m chp v b iu ch / gii iu ch ca mt tuyn thng tin

2. Cch to m v cc a thc c trng: A. Cch to m Thc hin m ha d liu mt cch lin tc ch khng chia thnh khi nh m khi tuyn tnh Gi tr cc bit u vo l s kt hp ca cc bit u vo hin ti v cc bit u vo trc lu trong thanh ghi h c nh

S to m chp mj bit tin tc . mj-1-L mj-L

g0

gL-1

gL

u ra xj Xj = mjg0
trong gi

mj-1g1

..

mj-LgL

l a thc sinh

xj phuc thuc vo gi tr u vo hin ti mj v L bit trc lu trong thanh ghi mi bit tin tc nh hng n (L+1) bit u ra khi n c dch trong thanh ghi B. Cc thng s c trng (n,k,K) n l s bt u ra b lp m khi cho k bit ng thi vo b lp m k l s bt dch vo b lp m ti cng mt thi im K l di hn ch th hin s ln dch cc i ca 1 nhm k bn tin vo m nhm k bit ny vn cn gy nh hng ti u ra b lp m r=k/n l t l m (k<n) tuy nhin n khng xc inh di t m nh b lp m khi

- Rc = k/n tc m IV. PHM VI NG DNG - M chp c ng dng trong truyn tin hiu hng hi. - Tron INMARSAT C ngi ta s dng m chp pht hin v sa li - M ha chp v thut gii m Viterbi hin ti c s dng khong 4 t in thoi (cellphones) s dng trn ton th gii, c th l ln nht trong bt k ng dng no. Tuy nhin th hin ti thut ton Viterbi c ng dng nhiu nht trong cc thit b m thanh v hnh nh k thut s. Mt c lng Qualcomm cho thy hin nay th khong chng 1015 bits/s c gii m ha bi k thut Viterbi trong cc TV k thut s trn ton th gii. Ngy nay, chng cn c s dng trong cc thit b Bluetooth.

II. Biu din m chp : Ngoi cch biu din theo s cu trc hay ma trn to m nh mc trc ta cn c th biu din theo 2 k(N - l) trng thi ca thanh ghi v s chuyn trng thi gia chng khi c k bit mi i vo. 1. Biu din theo thanh ghi dch:

B m xon s dng thanh ghi dch da vo trng thi ca thanh ghi dch, v a thc to m li ra ca thanh ghi dch c d liu li ra khi li vo l 1 bit hay 1 nhm bit li vo ph thuc b to m
2. Biu din theo s li:

B m xon s dng s li s ph thuc vo mt li trc v ng i ca mt li tip theo cho ta bit li ra. Ph thuc vo s bt li ra khc nhau m s mt li tng ng ct li c th c l 2 k mt li

S li vi 1 bit li vo v 2 bit li ra.

B m li li vo bit 0 tng ng vi ng nt lin v li vo bit 1 tng ng vi ng nt t. Xt b m xon vi s li vi k = 1, n = 2 v N = 3 S trng thi ca thanh ghi l 2k(N - ^ = 22 = 4 tc l tng ng vi 00, 01, 10, 11. Trong s li cc trc ngang biu din s bin i ca trng thi c th ca k(N - 1) bit trn thanh ghi. Cc bit nh phn vit cnh mi tn ni 2 trng thi ni tip theo thi gian biu th li ra ca b m ha trc thi im chuyn ny. Mi mt ln m ha mt cm d liu ta lun sut pht t trng thi ton 0 ban u i theo mt ng qua s li ri li kt thc trng thi ton 0. 3. Biu din theo s cy:

V d: B m ho v1 = r1, v2 = r1 + r2 + r 3, v3 = r1 + r3 Tn hiu vo c biu th theo cy m Chui 4 bit vo 1011 c m ho thnh 111 010 100 101( tc m l 1/3). Quan st s ta thy s lp li cu trc khi s tng ln hn di rng buc va n v tt c cc nhnh xut pht t 2 nt cng trng thi s cho m cc dy ging nhau. iu ny c ngha l 2 nt cng tn c th nhp lm mt. Bng cch ny ta c th rt gn s cy thnh s li biu din m xon gn hn.

Hm truyn cho thng tin v cc ng khc nhay trong s li t trng thi ton o bn u tr v trng thi ton o ln th nht. Hm truyn ng vai tr quan trng trong vic nh gi gii hn xc sut li ca m. Tng ng vi mi nhnh ni 2 trng thi l hm dng DaNb J7 c nh ngha, a l s bit 1 trong dy bit ra v b l s bit 1 trong dy bit vo tng ng ca nhnh v 7 l s nhnh trong ng i. Hm truyn ca m cn gi l hm truyn ca ng i t trng thi ton o n trng thi ton o k

tip k hiu l T(D, N, J), mi s hng ca T(D, N, J) l mt ng trong s li i t bt u ton 0 n kt thc ton 0.

T biu thc trn ta c th thy tn ti mt t m c trng lng Hamminh 5, 2 t m trng lng Hamminh 6. t m c trng lng Hamming 5 tng ng vi dy vo trng lng Hamming 1 di 3. S m nh nht ca D trong khai trin T(D, N, J) gi l khong cch t do ca m xon k hiu l dfree trong v d trn dfree = 5. III. Gii m chp (theo thut ton Viterbi): 1. Gii thiu phng php gii m Viterbi: Nm 1967 Viterbi a ra phng php gii m chp l loi b cc ng dn t ging nhau nht hay ni mt cch khc l chn ra t m c s o kh nng ging nhau cc i (Maximum Likehood neetvic). Phng php gii m ny c gi l thut ton Victerbi. Thut ton ny c s dng rng ri cho vic gii m chp. Nu tt c cc chui vo u c xc sut nh nhau th b gii m t c xc sut li thp nht s l b gii m thc hin so snh cc xc sut c iu kin c gi l cc hm c kh nng ging nhau. (Likehood Funtion) P (Z/ ) v chn ra gi tr cc i. B gii m chn nu: P (Z/ ) = Max P (Z/ )

Cc hm hp l thng cho sn hay da vo cc c tnh knh truyn. 2. u, nhc im ca phng php gii m: - u im ca phng php gii m ny so vi cc phng php khc l phc tp ca gii m khng tang khi s bt trong chui t m tang. Thut ton bao hm vic tnh ton s o ging nhau hay khong cch gia tn hiu thu c ti thi im v ng dn ca li i n mi trng thi ti thi im ny.

Thut ton gii m cho php loi b vic xem xt cc ng dn khng c kh nng ng c cho vic la chn. Khi hai ng dn i vo cng mt trng thi, th ng dn no c s o tt nht s c la chn; ng dn ny c gi l ng dn sng st surviving. Vic quyt nh cc ng dn sng st c thc hin mi trng thi. B gii m tip tc nh vy tin su vo li cng vi vic quyt nh loi b cc ng dn t ging nhau nht. Nh vy mc ch ca vic chn ra ng dn ti u l chn la t m c s o kh nng ging nhau cc i (Maximum Likehd Melvic) hay ni mt cch khc l chn ra mt t m c s o tt nht. Th tc gii m thng gi l thut ton v trc y n thng c thc hin phn mm trn my tnh hay b vi x l, nhng hin nay tng tc x l n c thc hin cc vi mch c ln. - Nhc im: Vic m ha v gii m lien quan n m chp ch gii quyt c cc li 1 bit cn i vi cc knh truyn xut hin nhiu bit lien tip th thut ton m ha v gii m ny s khng cn hon ho na. Knh truyn y phi l knh truyn t nhiu, v nu knh truyn nhiu qu ln, m ha chp s khng cn tt na. 3. Phng php gii m Viterbi: Xc nh d liu da trn xc nh ng m ti u. Xc nh ng m c chn bng ng m c ch s o nh nht. Ch s o ca ng m bng tng ch s o ca cc nhnh thuc ng m. Ch s o ca mi nhnh bng khong cch Hamming gia u ra trong s li m vi d liu thu tng ng. 4. Cc bc gii m chp: V d: Xt qu trnh gii m Viterbi cho m tch chp (2, 1, 2): g(1) = (1, 1, 1)

g(2) = (1, 0, 1) Pha pht cn truyn bn tin gm 12 bits. Chui d liu thu c pha thu gm 24 bits nh sau: Y = 110111000110001111101100 Ta c qu trnh gii m nh sau: Bc 1: Xy dng li m theo thi gian nh sau:

Bc 2: Bt u t trng thi a (c gi tr chy (running metric) bng 0) ln lt tnh ch s o (metric) ca cc nhnh c th da vo d liu thu v s li m. Bc 3: Tnh ch s o ca tng nhnh da vo khong cch Hamming. Bc 4: Tnh gi tr chy ca mi node bng cch cng gi tr chy ca node trc vi ch s o ca nhnh chuyn trng thi gia hai node ny:

Bc 5: Lp li qu trnh tnh ton cho tt c cc chuyn trng thi c th c ti cc node:

Bc 6: Lp li qu trnh tnh ton nh phn trc. Bc 7: Khi c nhnh n cng 1 node, nhnh no to ra gi tr chy ti node ln hn nhnh s b loi b:

Bc 8: Qu trnh c lp lai cho n khi ht d liu. Bc 9: T trng thi cui cng (trng thi a), i ngc li (t phi sang tri) xc nh ng m cn tn ti => y l ng m ti u. Bc 10: T ng m ti u, ta xc nh c d liu thu. Theo cc bc trn v d 1 s thu c s y nh sau:

Chui d liu thu c l: 110111001000

TI LIU THAM KHO: 1. Gio trnh: truyn dn s - Hc vin cng ngh bu chnh vin thng 2. Digital Communications by John Proakis 3. Slide bi ging mn Truyn dn s

LI KT
M chp nguyn l to ,gii m v ng dng l ti mang tnh cht nghin cu l thuyt m ho tn hiu v cc qu trnh xy ra trong . Thc hin cng vic ny gip phn tch vi cc v d kh chi tit cc qa trnh s l ca cc phng php m ho. Vi thi gian v kin thc c hn trong bi lm ca nhm chc khng trnh khi nhng thiu st, hn ch. V vy chng em rt mong c cc thy ng gp kin b xung bi lm ca chng em c y v hon thin hn. Em xin cm n!