Sadržaj

Uvod Umeće lečenja Zdravlje, individualnost i besmrtnost Prvo poglavlje – Doše i ukusi Pet velikih elemenata Tri doše Šest ukusa Drugo poglavlje – UroĎene karakteristike Procenjivanje prakruti Saţeti pregled tipova konstitucije Treće poglavlje – Hrana Ritual jedenja Svojstva hrane Namirnice za svaki pojedini tip konstitucije Vata Pita Kapha Dvojne prakruti Specifične stavke u ishrani Naviknutost i ukus Četvrto poglavlje – Dijetetika Sedam Datua Rasa Krv Meso Masnoća Kostur Moţdina Šukra i Odţas Gojaznost Gubljenje teţine

Peto poglavlje – Ustaljeni red Svakodnevna praksa Ustajanje Otpaci Pranje Meditacija Masaţa Veţbanje Kupanje Način ţivota Oblačenje Zaposlenje Kućni ljubimci Bračni partner Ambijent Spavanje Šesto poglavlje – Ravnoteţa Prana, teĎas i odţas Loša probava Ajurvedsko lečenje Odstranjivanje Ame Uravnoteţenje Doša Psihičko lečenje Jukti Sedmo poglavlje – Bolest Alergija Reumatska bolest Lečenje artritisa Pogoršanje Poboljšanje Rak Proţdiranje Osmo poglavlje – PodmlaĎivanje Uvećavanje polne sposobnosti Rasajana Metali i minerali MakaradvaĎa

Ostale Rasajane Doba Deveto poglavlje – Povrh Ajurvede Besmrtnost Prinošenje ţrtve Kundalini Tama i svetlost Tarpana Zaključak Dodatak Rečnik

ali sam bio prijatno iznenaĎen kad sam ustanovio da mi se stomak umirio. Njihov vodič je i sam bio 'vrač'. meĎutim. Bio je to dobro obučeni mladi Afrikanac u tridesetim godinama. lekcija je bila potpuno usvojena: bio sam privremeno izlečen od strane šamana. leţao sam u AbiĎanu. makar mi i ne pomogla. snaţno graĎen.Uvod Priroda i njeni putevi zaista su nedokučivi smrtnicima. tako da nisam ništa mislio kada je iz bokala pored moje glave nasuo čašu vode i počeo usredsreĎeno da zuri u nju. Bio sam upisan na medicinski fakultet Univerziteta u Oklahomi. na Obali Slonovače. Pasivno sam ga posmatrao dok je mrmljao nekakvu bajalicu iznad čaše i zatim mi je pruţio da je ispijem. insistirao je da me izleči. i potonuo sam u dubok san. nije mi padalo na pamet da ću završiti ţiveći u Indiji. i takav bi i ostao da sam tada znao ono što sada znam o uticaju ishrane na bolest. i da sam imao dovoljno energije za razmišljanje pomislio bih da je to jedan krajnje neobičan vrač. Tokom . skupštinu iscelitelja. Dva Francuza saţalila su se na mene i odnela me u svoj stan da u njemu provedem vikend pre no što budem u stanju da pronaĎem lekara. Moţete da krenete na svoje ţivotno putovanje sa namerom da odete na zapad. Kada sam se probudio očekivao sam nastavak simptoma bolesti. Bio sam suviše iscrpljen da bih se usprotivio. i predvideo sam samo kratak boravak u Africi pre povratka na početak semestra u septembru. Mesec dana kasnije. uz neznatno učešće mog poverenja. Kad sam na Martovske Ide napustio SAD 1973. Kada je došao i video me kako nepokretan leţim na krevetu. Lekar i Francuzi su mi poţeleli zbogom. verujući da mi obična voda ne moţe naškoditi. godine. Čovek bi ga lako mogao pobrkati sa bankarskim činovnikom. Pa ipak. Ostao je smiren čitav taj dan i sutradan. zaputili su se na ono što su sami opisali kao 'skup vračeva'. magova i ekstatičnih medija u divljini. Ali bio sam isuviše slab da mislim. Bez opiranja sam popio tu vodu. ali ukoliko Ona hoće da odete na istok put pred vama će menjati pravac sve dok ne budete okrenuti prema istoku. Što se njih tiče. ţestoko mučen dizenterijom.

Kuvanje je jedan aspekt ajurvedskog umeća. Upoznao sam plemenske vračeve i vračare. Do tada sam se drţao preovlaĎujućeg mehanističkog pogleda na ţivot. ali njihovi proizvodi su beţivotni ukoliko nisu u stanju da. Lekari treba da koriste svoje . ona je prodrla dalje od nauke. pošto se valjan lek priprema baš kao i dobro jelo. psihičkog i duhovnog isceljivanja. Na taj način je započeo proces koji je kulminirao mojim preseljenjem u Indiju. Kuvanje je nauka. terapija postaje isceljenje samo kada je sprovodi iscelitelj. Ajurveda me je naučila da. U čitavoj istoriji čovečanstva ne postoji lekar koji je ikada izlečio pacijenta. Glavni kuvar moţda ne zna ništa o termodinamici pripreme hrane. i razgovarao sa evropskim doktorima medicine koji su potvrdili korisnost nekih od tradicionalnih plemenskih lekova. Odlučio sam da detaljnije izučim Pokot medicinu i obećao sebi da ću se posle posete Nepalu vratiti u Keniju. Sada znam da je valjana medicina plod braka umetnosti i nauke. Ajurveda nije nenaučna. udahnu ţivot u kreaciju. i učinio sam to. a tibetanska Kalačakra inicijacija kojoj sam potom prisustvovao u Indiji uputila me je u praktične koristi od joge. pošto je Priroda jedina koja moţe da izleči. Sledeći korak dogodio se u Keniji. ali zna kako da od svog jela učini pravo zadovoljstvo za čovekovo nepce. Umeće lečenja Jedna od prvih stvari koje sam naučio bilo je to da je medicina umetnost. da prave grnčariju ili komponuju muzička dela. Ajurvedski lekar mora da bude dobar kuvar isto koliko i doktor. Posao lekara nije da stvaraju čuda. po kojem je čovek u osnovi misleća mašina. i omogućuje doktoru da se pribliţi idealu lekara kao intuitivnog iscelitelja. kao i ostale umetnosti. Uprkos bojaznima koje sam imao na osnovu svojih prvih utisaka o Indiji. gde sam sa timom Kenijskog nacionalnog muzeja učestvovao na etnološkoj ekspediciji u oblast u kojoj ţivi pleme Pokot. U Nepalu me je. UsklaĎenost sa Prirodom donosi taj osećaj. niti će to ikome ikada uspeti. meĎutim. Glavni kuvar je umetnik kuvanja. a bolest i zdravlje su uglavnom pitanja tehnike odrţavanja. Bio sam pozvan da ritualno pristupim plemenu.sledećih nekoliko dana oporavka u tom stanu pročitao sam i svoju prvu knjigu o jogi. Pravi lekar je učitelj koji pomaţe svojim pacijentima da na svim nivoima vrše uticaj na svoje probleme. kao umetnici. znao sam da treba da ostanem tamo i proučavam njena drevna umeća fizičkog. Zanatlije mogu da naslikaju slike. jedan lekar Mirovnih snaga upoznao sa rečju Ajurveda. ali nijedan naučnički pripremljen sufle ne moţe da se meri sa onim koji pripravi glavni kuvar. a ajurvedska terapija je uspešna samo ukoliko lekar ima isto toliko osećaja za terapiju koliko vešt kuvar ima osećaja za pitu s jabukama.

Ajurveda je više od medicinskog sistema. ţivotinja i minerala.. Načinili su od Ajurvede umetnost lečenja. Mi ljudi zapravo se nismo mnogo promenili u toku celokupne zabeleţene istorije. Nema sumnje da nam je tehnologija uznapredovala. Pravi lekari čuda prepuštaju Prirodi. kada je Ajurveda nastajala. a pošto su ţiveli u neposrednom prirodnom okruţenju bilo im je lako da ustanove medicinsku delotvornost biljaka. ali i sama ta sporost je često zasluţna za uklanjanje uzroka bolesti. kao i metodi za utvrĎivanje odgovarajuće terapije za svaku pojedinu situaciju. koji su patili od istih bolesti i pokazivali iste osobine. Ajurveda uravnoteţuje i podmlaĎuje organizam. Eksperimentisali su na sebi samima. a za praktično usmeravanje terapija koristili su svoje izrazito razvijene i prefinjene intuitivne moći. Pošto su im nedostajali vrhunski instrumenti. od kojih su neke dostojne divljenja a neke prezira. način saradnje sa Prirodom i ţivljenja u usklaĎenosti sa Njom. kultivisali su svoje intuitivne moći. Neki prigovaraju da Ajurveda sporo deluje. individualnost i besmrtnost . naročito u današnje vreme kada mnogi od nas pate od bolesti uţurbanosti. a nema kraja usavršavanju harmonije koju moţete da ostvarite ukoliko ozbiljno poradite na tome. U Ajurvedi zdravlje znači isto što i harmonija. ali tela i umovi su nam gotovo istovetni kao kod naših predaka. U drevna vremena. Naši drevni preci koristili su ljudski um za svoje kompjuterske sisteme. To prikupljeno medicinsko znanje odavno je bilo sistematizovano u obliku Ajurvede. i ustanovili da istinski cilj medicinskog sistema ne treba da bude ništa manje od postizanja besmrtnosti. smanjujući njegovu podloţnost oboljenjima i jačajući mu imunitet kako bi se sprečio razvoj nove bolesti. Njene teorije izdrţale su probu vremena. ljudi su mnogo manje bili u stanju da kontrolišu svoje spoljno okruţenje no što mi to danas moţemo. pri čemu se ni lečenje ne zapostavlja. Njene terapije. Svaki lekar ima bezuslovnu duţnost da u svakom trenutku ulaţe maksimum energije u lečenju svih svojih pacijenata. Usavršili su sposobnost učenja napamet. nudeći sebe kao kanale kroz koje Priroda moţe da sprovodi svoju magiju. a svoja zapaţanja prenosili su na potomke. U ovom metodu ţivljenja prevencija je vaţnija od lečenja. tako da je svaki lekar predstavljao pravo skladište medicinskih podataka. čak i u toku uspostavljanja dijagnoze. bili su ispitani od strane mnogo hiljada lekara na mnogo miliona pacijenata. ona je način ţivota. Neprekinuti lanac ajurvedskog iskustva moţe mnogo toga da kaţe o nama danas.poznavanje istorije pacijentovih bolesti i njegovog trenutnog stanja kako bi naslutili buduće mogućnosti za zdravlje i uspostavili strategiju lečenja za dotičnu osobu. Zdravlje. Nisu imali drugog izbora do da se uzdaju u Prirodu.

Tantra se oslanja na preobraţavanje svih spoljnih unosa tako da čovek više ne zavisi od njih. dijetetsko usmerenje. i usredsreĎuje se na njenu usklaĎenost koja podstiče usklaĎenost uma i duha. Joga i Tantra pomaţu čoveku da postane nezavisan. Nijedno meze nije bez posledica. sakupljenim u najstarijim knjiţevnim delima ljudskog roda. ali istinska Tantra je ustvari jedan krajnje rigorozan sistem kojem moţe uspešno da se pristupi tek nakon revnosnog . Sve tri imaju istu filozofiju. koja se pre svega bavi duhom. Joga postavlja sebi zadatak da nadzire telo i um kako bi ih osposobila da se usklade sa duhom. svako od nas potajno gaji nadu da bi Smrt mogla upravo u našem slučaju da napravi izuzetak. Takav pristup daje odlične rezultate. Joga tradicionalno preporučuje ljudima da drţe svet na pristojnom odstojanju i da ţive asketski kako bi ograničili unošenje spoljnih uznemirenja u svoj unutrašnji ambijent.Svaki čovek je bar jednom u svom ţivotu sanjao da postane besmrtan. Jogu. otpornim i u punoj snazi do duboke starosti ukoliko moţete u dovoljnoj meri da se ograničite da bi precizno sledili njena uputstva. a Tantra teţi da upotrebi um za uravnoteţenje potreba tela i duha. i Tantru. Uprkos tome što znamo da sve što je stvoreno u svoje vreme biva uništeno. psihičko i fizičko savršenstvo podjednako neophodni za besmrtnost. Vodi me iz neistine u istinu. koja se ponajviše bavi umom. nauka o lekovima i protivlekovima za nuspojave navikavanja mogu da vas odrţe krepkim. stari indijski rišiji koji su razvili Nauku o Ţivotu organizovali su svoju mudrost u tri glavne oblasti znanja: Ajurvedu. ali je isuviše strog za većinu naših savremenika. koje predstavljaju temelj indijske kulture. U jednoj čuvenoj vedskoj molitvi se kaţe: Vodi me iz tame u svetlost. Joga i Tantra su putevi oslobaĎanja od zavisnosti od sveta. Njene svakodnevne i sezonske ustaljene prakse. već moţe svojevoljno da ih uzme ili ostavi. Za Tantru bi se na prvi pogled reklo da odobrava neograničeno odavanje uţicima pod izgovorom duhovnosti. Drevni indijski rišiji (vidovnjaci) bavili su se ovim pitanjem i izlagali ga u svojim himnama. koja se prvenstveno bavi fizičkim telom. Ajurveda se najviše zanima za fizičku osnovu ţivota. Vede ističu da su duhovno. jer je to presudno za vaše zdravstveno stanje. uma i duha. njihova ispoljavanja se razlikuju samo zato što stavljaju naglasak na različite aspekte. Morate svesno da odlučite koliko ţelite da povlaĎujete sebi i odajete se čulnim zadovoljstvima. Joga se zasniva na postupnom smanjenju spoljnog unosa. Ajurvedu su rišiji osmislili posebno za one pojedince koje ţele da na zdrav način uţivaju u svetu. Vedama. Istinska sloboda je sposobnost da se bude krajnje prilagodljiv. Vodi me iz smrtnosti u besmrtnost. Budući da se svaka utelovljena jedinka sastoji od tela.

uma i duha jedinke. Biti 'zasnovan u biću' znači biti zasnovan u svakom od tih bića. modelar ja'. a ne ti. Kreativne Energije univerzuma. misaonim i duševnim sklopom. Vaša najdragocenija imovina . Sloţenu celinu telo-um-duh najlakše je uskladiti počinjući od tela. on. Vaše fizičko telo mora da bude u ravnoteţi sa Prirodom.ja. a zdravlje je i jedino što vas osposobljava da zauzvrat u potpunosti uţivate u svom ţivotu. Ona potiče od: sva 'biće' + stha 'zasnovano' = svastha 'zasnovano u biću'. sadašnjosti ili budućnosti. Vede nam poručuju d a svako od nas mora da pronaĎe svoj vlastiti put do potpuno proţivljenog ţivota. Ego je ono što mi daje identitet. i razlikuje se od ţivota bilo kojeg čoveka iz prošlosti. um mora da vam bude usklaĎen sa skupnim umom društva ili grupe u kojoj ţivite. Potrebni ste svetu da date svoj doprinos ogromnoj kolektivnoj tapiseriji koju zovemo ljudska civilizacija. Rišiji su celokupan ţivot koristili kao svoj udţbenik. već potenciju individualne ličnosti koja izdvaja svako biće od svakog drugog bića. Lekar mora da postupa sa pacijentom na onom nivou svesti na kojem ovaj moţe da se odazove i reaguje. 'Biće' ovde označava ego. Pošto je svako od nas telo. Aspekt ličnosti koji me neprekidno podseća da sam ja baš ja na sanskritu se zove ahamkara. svako poseduje telo-ja. umu i duhu. fizička medicina mora prva da bude primenjena. lakše se uspostavlja kada telo postane snaţno i zdravo. Svako u sebi poseduje delić Univerzalne Duše. ne frojdovski ego. vaša je i samo vaša. sa jedinstvenim telesnim. To je naročito značajno danas kada je većina ljudi potpuno zaneta i potčinjena materijalnom svetu. . i lekari moraju to da čine. um-ja i duh-ja. njena horizontalna dimenzija je balans izmeĎu jedinke i njenog okruţenja. koje je relativno čvrsto i postojano.ajurvedskog pročišćavanja i joginskih veţbi. koji su eterični i stoga po prirodi stvari zahtevniji za uravnoteţenje.ţivot. Reč svastha na sanskritu znači zdravlje. što mi omogućuje da znam da sam ja . a budući da je velika većina zaglibljena u fizičku svest. Svaki čovek je neponovljivo ispoljenje Majke Prirode. ona. Svoj najpotpuniji doprinos ţivotu moţete da pruţite samo ukoliko ste zdravi. mi ili oni. um i duh. Svako ljudsko biće je jedinstvena osoba. a duša mora da vam bude u zadovoljavajućem odnosu sa Univerzalnom Dušom ukoliko hoćete da budete istinski zdravi. jer jedino izvlačenjem maksimuma iz sebe moţemo da se oduţimo Prirodi za to što nam je podarila ţivot. Jogičke i tantričke postupke ne treba sprovoditi bez makar elementarne osnove ajurvedskog znanja. doslovno 'tvorac. Ravnoteţa uma i duha. učeći kada i kako valja pristupiti pacijentovom telu. Individualna uravnoteţenost ili usklaĎenost ima vertikalnu dimenziju koja predstavlja dinamično uzajamno dejstvo tela. Prilika za primenu mentalne i duhovne medicine neminovno sledi.

pošto svi potičemo od Prirode. ili će vas ograničiti Priroda. cilj prikupljanja imovine za vreme izvršavanja svojih duţnosti. Nijedan ţivot nije u celosti proţivljen ukoliko se ne postigne svaki od tih ciljeva. ali ukoliko prekoračite svoje granice gubite sposobnost da uţivate. današnji pacijenti moraju da nauče da sami isplaniraju svoje zdravlje. jela. Ili ćete se vi svojevoljno obuzdati i ograničiti. spavanja. a energične mere preduzima tek kada tvrdoglavo odbijate da je poslušate. . Takva rasparčana terapija ne moţe da potpomogne ravnoteţu u organizmu. Stalno iznova vas upozorava na vaše greške. Često posmatraju ljude kao 'jetre' ili 'pluća'. ali ono je samo jedan od četiri ţivotna cilja. imetaka i ţelja. Svako u današnjem svetu ko ţeli da bude zdrav ima ličnu odgovornost da nauči o zdravlju što je više moguće. ili će vam je Priroda ograničiti danima. Bolest je način na koji vas Priroda primorava da usporite i odmorite se. Većina nas se priklanja svetu. cilj ispunjavanja duţnosti koje su nam odreĎene na osnovu našeg poloţaja u društvu. kao što su nuţnost disanja. Majke Prirode. To je klasičan primer sukoba slobode i odgovornosti: ili vi svakodnevno pomalo ograničavate svoju slobodu. Mnogi to samo-povlaĎivanje nazivaju slobodom. Arta. i zanemaruju organizam koji je domaćin toj jetri ili plućima. Uţivanje je svakako jedna od svrha ţivota. A vaše najvaţnije ograničenje je sposobnost vašeg organizma da podnese vaša zadovoljenja i ugaĎanja. i Mokša. cilj spoznavanja da u ţivotu ima još nešto značajno osim duţnosti. i korišćenja reči da bi opštili sa drugima. Zadovoljenje je zakoniti ţivotni cilj. koja odreĎuje našu individualnost. A to su: Darma. Neki zastupaju terapiju koju najbolje poznaju kao univerzalni lek za sva oboljenja. Budući da današnji lekari često ne uspevaju da isplaniraju i prenesu zdravlje na svoje pacijente. Ograničenje je nerazlučno povezano sa ţivotom. cilj zadovoljavanja pravovaljanih ţelja uz pomoć svoje prikupljene imovine. neograničeno mu se predajemo i uzdamo se da će svet nastaviti da nas snabdeva potrebnim stvarima i da će nam Priroda pruţiti dovoljno probavnog kapaciteta da ih upotrebimo i potrošimo. nedeljama ili mesecima bez prekida. Kama.Današnji lekari skloni su da se ne osvrću na individualnost. Niko od nas nikada ne moţe da bude samo pojedinac. previĎajući razlike koje postoje čak i meĎu pacijentima sa istom bolešću. Zato se Ona i zove Majka Priroda: Ona vas toliko voli da ne moţe da vas gleda kako se upropašćujete. Ograničeni ste desetinama obaveza i prinuda. Svi mi postojimo kao pojedinci naspram pozadine našeg spoljnog okruţenja.

ali trajna potpora dolazi samo sa trajnim promenama u načinu ţivota. neki tradicionalni ajurvedski lekar mogao bi da uĎe u ozbiljnu raspravu sa mnom povodom nekih tvrdnji. šećera. Pridrţavajući se te tradicije. Mudraci koji su stvorili Ajurvedu bili su nazivani 'vidovnjacima' zbog njihove sposobnosti da jasno opaţaju stvarnost. Prekomerno ugaĎanje čini nas neslobodnijim pošto postajemo manje dovoljni sami sebi. svaki ajurvedski . i mogli su da opišu svoja zapaţanja rečima koje su onima koji su došli posle njih omogućile da posmatraju i uviĎaju na isti način. Zahvalan sam svome učitelju Vimalanandi za ove konstatacije i zapaţanja. i drugih slabosti – predstavlja još jedan ekser u mrtvačkom sanduku naše slobode. Ona nije izlaganje klasičnih principa Ajurvede. Moţda će naći privremenu potporu i olakšanje. a preterano povlaĎivanje sebi bio bi jedini greh koji bi Ona kaţnjavala. Filozofiju bi prema tome sačinjavale reči koje vam omogućuju da vidite stvari na odreĎen način.Potrebno vam je stabilno mesto u društvu kako bi obezbedili neophodna sredstva za sreĎen ţivot i priuštili sebi slobodno vreme koje vam dopušta da ili ugaĎate sebi ili se posvetite duhovnom isposništvu. razgovarao sa ljudima o Ajurvedi i nastojao da uvidim šta Ajurveda moţe da učini za njih. Putovao sam širom SAD. sportskih spektakala. Ova knjiga je jedan rezultat mojih putovanja. zapravo. alkohola. sanskritska reč za 'filozofiju'. Daršana. Ova knjiga predstavlja moje osobeno tumačenje odreĎenih ajurvedskih teorija. Kakav god da vam je ţivotni cilj. Ajurveda je sredstvo koje vam omogućuje da uţivate u ţivotnim zadovoljstvima do one tačke posle koje takvo uţivanje remeti vaše zdravlje. Ajurveda je za one koji su spremni da preuzmu odgovornost za sebe. a oboljevamo i umiremo od nuspojava svojih zadovoljavanja. Oni su bili u stanju da uvide kako funkcioniše svet i njegovi delovi. Neprekidno zadovoljavanje je zapravo ropstvo i zavisnost. droga. jer što više konzumiramo to više postajemo suţnji svoje potrošnje. Ti ljudi se zavaravaju isto koliko i ljudi koji se sjate oko prodavaca čuda nadajući se duhovnom napredovanju bez napora. potreban vam je zdrav um i zdravo telo da bi ga postigli. pošto me je on naučio da razmišljam na ovaj način. Mnogi će zapadnjaci proučavati Ajurvedu u nadi da će otkriti čuda koja će im omogućiti da nastave sa svojim razmaţenim navikama. Istinski uţitak moguć je samo tamo gde postoji istinsko zdravlje. Priroda bi bila Boginja. soli. Svaki vidovnjak video je stvari sa drugačijeg stanovišta. palata za kockanje. Većina nas čak i ne zna kako da sebi priušti čestito zadovoljstvo. a ne samo jedan. doslovno znači 'viĎenje'. Morate da budete zdravi ukoliko ţelite da stalno i potpuno osećate zadovoljstvo. još jednu prepreku za individualnost i samosvest. Ajurveda je filozofija koja lekarima omogućuje da vide pacijente onako kako ih Priroda vidi. tako da postoje mnogi sistemi Ajurvede. Kada bi Ajurveda bila religija. Svaka od naših zavisnosti – od kofeina. TV emisija.

Većina naših predaka došla je iz drugih zemalja da bi zaboravila na svoju prošlost. i volimo da ţivimo nevezani. da iskoristi svoj talenat i ambiciju da stekne slavu i bogatstvo. Ajurvedsko znanje je večito i sveobuhvatno. Većina nas drţi se toga. Ova knjiga je delimično izlaganje mog ličnog iskustva. onakav kakav je Nauka ovaplotila. stigli smo dotle da izjednačujemo progres sa zaboravnošću. Na kraju su rasploĎavanje i podmlaĎivanje prikazani u svetlu ahamkare kako bi se razmotrili ezoteričniji metodi uravnoteţenja jedinke. Budući da ste zdravi (svastha) onda kada ste utvrĎeni u svom biću. Ona počinje sa upućivanjem u osnove ajurvedskog pogleda na svet i pokazuje kako ti principi utvrĎuju tipove konstitucije. Tematika zatim skreće na predmete koji istraţuju sile koje povezuju telo. vaţno je da se ispita kako dolazi do te utvrĎenosti u biću i kako se ona odrţava. Sušrute i Vagbate. Sprovedeno je istraţivanje uzroka bolesti. slobodni od svih spona i ograničenja iz prošlosti. i jednako je valjano i nepobitno danas kao što je to bilo pre 5000 godina i kao što će biti kroz 5000 godina. Privrţenost progresu čini nas sklonim da pobrkamo individualnost sa suverenitetom. Pojedinosti mogu da se menjaju. Ajurveda je veoma sloţena. barem teoretski. i u prevodu i u originalu. Izraţen osećaj individualnog identiteta značajan je za zdravlje svih . Naše geslo je: svaki čovek je kralj. poput Čarake. skrivena prirodna svojstva hrane. postao naš idol. um i duh u celinu. Veličajući na taj način svoju individualnost. Izučavao sam stare ajurvedske autore.lekar ima svoj lični sistem. i dobre navike za uspostavljanje i očuvanje zdravlja. Mi Amerikanci smo ponosni na prilagodljivost naše kulture. Mnoge sanskritske knjige počinju rečju 'atha'. kao i to kako na nju utiču loše navike. ali suština znanja ostaje nepovreĎena. dao sam sebi slobodu da uzmem iz nje nekoliko učenja za koja smatram da mogu da posluţe kao početna pomagala za one meĎu nama koji ţele da se usavršavaju. ukazujući da znanje koje dotična knjiga sadrţi čeka unutra. i sada je Progres. koristeći gojaznost i artritis kao dva primera ajurvedskog pristupa nadziranju bolesti. neki naročiti lekovi mogu da se pojavljuju i nestaju. što znači 'sada'. Zaboravljanje prošlosti je postalo takoreći obavezno za prihvatanje amerikanizma. Uzevši njihova učenja k srcu. ako ni za kog drugog a ono za sebe samog. izveden iz iskustava Velikih Vidovnjaka i proširen na osnovu vlastitih iskustava. koncentrišući se na ahamkaru i prirodu individualnog identiteta. U našem društvu svako moţe. koja predstavlja kotao u kojem se današnji svet pretapa. Zatim razmatra delovanje hrane na konstituciju. pokušao sam da primenim suštinu njihove drevne mudrosti na osobenosti naših savremenih problema. Moţda najveći problem našeg doba je neukorenjenost. spremno da u svako doba bude izučeno od strane svakog ko je otvori. robujući Progresu. bolest izazvana velikom pokretljivošću današnjih ljudi. Uţivamo i terevenčimo u svojoj neukorenjenosti.

a ukoliko naše ubijanje nije dovoljno delotvorno pribegavamo hirurgiji da bismo organ koji nam pravi neprilike uklonili iz naše blizine. Uništavanje treba da bude poslednje pribeţište. Preterano ulaganje u ličnost podjednako je nezdravo kao i njegova suprotnost. To je vrhunac samoljublja. čak i naša poljoprivreda je nasilna. pojedinac nije bio jedini odgovoran za odreĎivanje svog identiteta. na primer. Ubijamo pomoću antibiotika i antiseptika. Američki kulturni običaji i načela nisu u nama ni pribliţno tako duboko ukorenjeni. Uništavamo telo da bismo ga spasli. treba da bude prvenstveno sredstvo. zaboravljajući pri tom da je čitava ta naša samobitnost itekako uslovljena. To je razlog zbog kojeg se mnogi od nas ne ustručavaju da uklone bilo šta što niti je deo nas niti nam je od neke očigledne koristi. nesvesni da nas svaki dodatni gubitak pamćenja sve više udaljava od naše istinske izvornosti. pa čak i Prirodu. Mi savremeni ljudi zaboravili smo svoje korene. Naš kolektivni stav glasi sauve qui peut (svako za sebe) i stoga svakog izvan jedinke. meĎutim. Zaboravnost je razorno oboljenje. definišući slobodu kao neograničeno zadovoljavanje. kao što su duboko poštovanje roditelja.ljudskih bića. pa je i naša medicina podjednako nasilna. Bića koje vas je stvorilo. ne znači da se lišavate svoga izvora. Svako od nas uspostavlja ličnu etiku i moral. zaboravili smo svoje bogove. Vidovnjaci su znali da je sveukupna Priroda deo jedinke. Priroda je uvek velikodušna. Japanac. pošto smo svi nastali iz . naša muzika. 'UtvrĎenost u biću'. Mnogo toga u njegovoj ličnosti razvija se na osnovu prihvatanja ili odbijanja načela te kulture. Zdravlje ne moţete da kupite. ali u starijim društvima u kojima su svi pripadnici posedovali zajedničku kulturu. moramo više da se oslanjamo na sopstveno pojedinačno iskustvo. odgajanje. i biće milosrdna prema vama onoliko koliko ste vi milosrdni prema sebi i prema drugim bićima. Pošto imamo manje iskustva iz prošlosti koje bi nam posluţilo kao tlo u koje bi posadili seme naših ličnosti. majčinsko osećanje negovanja i podrške sebi i svim bićima. Zato je naše društvo nasilno. zna da je naslednik stare kulture Japana. isprosite. naša umetnost. smatramo za neprijatelja. Lišeni komunikacije sa našom unutarnjom majkom. ono je dar Prirode vama. a sada se revnosno trudimo da zaboravimo i svoje etičke principe. odvojeni smo od svog izvora saosećanja i zaboravljamo na osećanje empatije sa drugim ţivim bićima. Naša knjiţevnost. većina nas mnogo ulaţe u svoju posebnost. Gradimo za sebe laţne ličnosti izvedene iz površinskog sloja zavisnosti od povlaĎivanja našim čulima. Naţalost. starijih i cara. Ajurveda je proizvod civilizacije koja je duboko ukorenjena u Majci Prirodi. pošto ne posedujemo ništa drugo u čega bi mogli sa poverenjem da ulaţemo. Što više zaboravljamo osećamo se slobodnijima i manje ograničenima. i Amerikanci su uopšte uzevši mnogo manje od drugih naroda spremni da uvaţavaju prošlost. pozajmite ili ukradete.

individualnost je vrlo kratkotrajno stanje koje moţe da se rascveta samo uz pomoć. a ne neprijateljstvo. Svako treba da poseduje istinski dom. .nje. i to predstavlja nepromenljiv uslov. Ţivot se u Indiji još uvek nije povukao u čauru glave. kao što je Vimalananda rekao. Ajurveda je pre svega namenjena svim onim ljudima koji dovoĎenjem samih sebe u sklad teţe da deluju kao usklaĎujuće snage u svetu. čitav ţivot Indije je nešto o čemu on moţe samo da sanja. da bi ponovo stupili u kontakt sa Prirodom. kako u sebi tako i u svom okruţenju. i jedino Ona moţe da nas vodi ka domu. Karl Jung izrazio je ovo shvatanje nakon posete Indiji 1938. nadmena strast koju osećamo prema ugaĎanju sebi zatrovala je naš svet. Prema tome. jeste da svaki dom učini srećnim domom. koncept individualne konstitucije nije poznat zapadnjačkom umu. Kada hodate bosonogi. Prirode. i da beli čovek ţivi u ludnici punoj apstrakcija. vreme je da nadoknadimo štetu. i za sve nas predstavlja novi način da razumemo svoju 'povezanost' sa Prirodom. ţivimo u njoj i vraćamo joj se. Nije nikakvo čudo što se Evropljanin tu oseća kao da sanja. Ukoliko nameravamo da nastavimo da ţivimo na ovoj planeti. i unutar sebe i izvan sebe. godine: ''Sasvim je mogućno da je Indija autentični svet. Svi mi imamo Majku u Prirodi. ne postoji opasnost da zaboravite na zemlju!'' Ova knjiga ima nameru da ponovo upozna zapadnjake sa 'hodanjem bosih nogu' kroz ţivot.. kako bismo mogli da stišamo gnev Prirode i da se vratimo zdravlju. Svrha Nauke o Ţivotu.. domom u pravom smislu te reči: utočištem. sklonište sa kojim uvek moţe da računa. On još uvek predstavlja celokupno telo koje ţivi. Iako je veoma star. Naša bahata.

Loša probava sprečava hranljive sastojke da stignu do tkiva. Neki drugi. Sve što je izvan koţe predstavlja deo okruţenja.Prvo poglavlje Doše i ukusi Svako od nas zadrţava odvojenost od drugih ţivih bića dokle god nam Priroda dopušta da ostanemo u ţivotu. TuĎini nisu dobrodošli u zdravom telu. odnosno 'zločini protiv mudrosti'. . Priroda nam daje prostor omeĎen koţom i probavnim traktom da ga nazivamo svojim sopstvenim. i nastoji da poloţi probavne ispite da bi postala deo vas. O kojem god uljezu da se radi. koji se na sanskritu zovu 'Ama'. entiteti kao što je rak. do ozdravljenje dolazi kada je strano telo (tj. bakterija i virusa. Neizbalansiran organizam podstiče nepravilnu probavu hrane. kao što moţe da se dogodi nakon teških opekotina. Jednom je posedovala vlastito zasebno postojanje. Za svoje neprekidno svakodnevno postojanje moţemo da zahvalimo zadivljujućoj postojanosti te dve granične površine našeg tela. Ukoliko bi vaša spoljna koţa podbacila u obavljanju svog zadatka. svoju pojedinačnost. Pošto je vaše telo u stanju da je prepozna kao tuĎu. koja proizvodi fizičke i psihičke toksine. spoljne koţe tela i unutarnje koţe utrobe. namernog. tuĎi identitet) uklonjeno iz organizma i domaćinov uroĎeni identitet vraća se u normalu. što bi takoĎe moglo da ima za posledicu vašu smrt. poput glisti. i oslabljuje imunitet domaćina. samovoljnog upuštanja u nezdrave postupke koji se zajednički nazivaju 'praĎnaparada'. Ti si deo mog okruţenja. pak. Ama sluţi kao hrana za parazite i pomaţe im da se razvijaju u organizmu. nastaju unutar tela. Neke imaju kolektivna tela. Loša probava nastaje usled loših prehranbenih i ţivotnih navika. došlo bi do ţestoke reakcije. strani razbojnici prodrli bi u vaš organizam. koja bi vas vrlo brzo usmrtila ukoliko bi joj se dozvolilo da uzme maha. sada se nalazi na metaboličkom ispitivanju. Druge bolesti nemaju vlastita tela i 'preuzimaju vlast' nad organizmom da bi izvršile nasilje nad individualnim egzistencijama. Ukoliko bi u vašem ţelučano-crevnom traktu postojao neki procep. i pokazuju znake kolektivne svesti baš kao i zadruţni insekti poput mrava i termita. Priroda je ukupni zbir svih jedinki i njihovih okruţenja. Unutar vašeg probavnog trakta nalazi se materija koja je prvobitno bila deo vašeg okruţenja. a ja sam deo tvog okruţenja. nešto od te materije isteklo bi u vašu telesnu šupljinu. Bolesti su bića sa parazitskim namerama.

Čak je i sam Adi Šankaračarja. samo dotle dok vaša Ahamkara sluţi kao vaš garnizonski upravitelj. i oboţavali su svoje vlastite Ahamkare kao majke kako bi sa njima stupili u odnos ispunjen ljubavlju. Vaša Ahamkara stalno podseća svaku od vaših ćelija na njen identitet kao podjedinice tog vaţnog i veličanstvenog bića poznatog kao Vi. ona neumorno radi da bi vas odrţala u pogonu. Moţete da ostanete ţivi. hvataju i nemilosrdno uništavaju. Imuni sistem. Ona je sve sa čime moţete da računate. Svi tuĎinci se love. čulne organe i um. RoĎeni ste upravo zahvaljujući tom 'tvorcu (modelaru) ja'. Treća linija odbrane je imuni sistem. Ona je vaša supruga zato što je uvek sa vama. A pre svega. Najvaţniji od svih tih aspekata je njen majčinski odnos prema vama. ona je vaša majka. tamničar koji prisiljava vaše ćelije da rade za vas. Ahamkara je ţenskog roda zato što predstavlja delić Boţanske Majke. začetnik deset sekti samoodričućih monaha koji su se klonili svih uobičajenih meĎuljudskih uticaja. Ona je vaša supruga. koji sluţi da presretne i uništi sve parazite koji na neki način uspeju da se probiju kroz prve dve linije. svi zatvorenici slobodni su da idu kud im je volja. To je sloţena mreţa T-ćelija. Ahamkara neprekidno poistovećuje sebe sa svakom od milijardi ćelija u telu. vaš prijatelj. antitela i limfokina. Ona je vaša ljubavnica zbog toga što jedino snaga njene ljubavi moţe da poveţe sve vaše ćelije u jednu celinu i da ih navede da skladno funkcionišu kao objedinjeno biće. . a svi pobunjenici – mutanti ili kancerozne ćelije – bivaju bespoštedno pogubljeni kao upozorenje ostalim ćelijama koje bi mogle da se usude da se usprotive vašoj vladavini. je vrlo osetljiv i svestan organ. Ona vas upućuje i savetuje s obzirom na vaš lični interes. vaša ljubavnica. Indijci ne nazivaju Indiju otadţbinom nego svojom 'majkom–zemljom' zbog toga što su rišiji u svojoj transcendentnoj mudrosti uvideli tvorački značaj Majke Prirode. i vi umirete.Aura predstavlja prvu liniju odbrane od parazitskih bića. Kada je ona ozleĎena. Princip 'ja sam' pripaja sebi sve gradivne blokove koji vas sačinjavaju: Pet Velikih Elemenata koji formiraju vaše telo. B-ćelija. obavezana brakom tela sa umom i dušom koja ste vi. vaš obaveštajac i savetodavac. koji je u vezi i sa koţom i sa utrobom. Drugu liniju odbrane sačinjavaju koţa i utroba. sistem zapanjujuće kompleksnosti koji je čitav pod kontrolom jednog jedinog upravitelja: Ahamkare. Kada ona. Boginje Prirode. bezbedni u svome dvorcu. 'šesto čulo' za detektovanje uljeza. Ahamkara osigurava da samo onim ćelijama koje ispoljavaju podaničku vernost svome vrhovnom gospodaru bude dozvoljeno da ţive u telu. i vaša sluškinja. Kao sluškinja. strana bića imaju priliku da pronaĎu slabu tačku u vašim odbrambenim redovima i da vas savladaju. Drevni rišiji su to vrlo dobro znali. Ona je vaš prijatelj zato što je uvek tu da saoseća sa vama. nalagao kult Boginje u svim svojim manastirima. napusti svoju duţnost. te je stoga ona vaša majka.

Jedna od prvih stvari koju su naučili ticala se strukture i porekla univerzuma. Univerzum se ispunjava nebrojenim malim snopovima intelekta sa individualnom samosvešću. osvestili i kontrolisali svoje Ahamkare. Intelekt zatim evoluira u Ahamkaru koja je 'tvorac ja'. volje i identiteta Prirode. da slegnete ramenima kad vas snaĎu nedaće i da se prilagodite novim situacijama. Radžas . Opiranje promeni uvek ometa funkcionisanje imuniteta. ravnoteţa koja je mogućna samo dotle dok biće pamti svoj dug Majci Prirodi. Duhovno zdravlje je dinamička ravnoteţa izmeĎu čvrsto integrisane individualne ličnosti i kosmičke ličnosti Prirode. Priroda im je saopštila da u početku postoji Čisto Postojanje koje oseća ţelju da se ispolji. Stara sanskritska izreka kaţe: ''Kšama ča Ďanani'' – suština majčinske ljubavi je praštanje. Svoje zdravlje zadrţavate samo dotle dok ste spremni da oprostite svom stresu. Indijskim mudracima odavno je bilo poznato da je dobro duhovno zdravlje preduslov za dobro fizičko i psihičko zdravlje.Bolesti nastaju kada je Ahamkara potištena i u nevolji. Indijski drevni rišiji sprovodili su dugotrajne pokore da bi potpuno razbudili. i razdvaja se na Svest i Volju koje zatim sklapaju brak. i svi oni traţe način da se izraze. PovreĎivanje Ahamkare-majke oslabljuje naše priroĎeno praštanje i čini nas podloţnim oboljenju. Budući da su ţeleli da prenesu svoja iskustva drugima. što bi doslovno prevedeno značilo 'opraštanje bolestima'. Istančanost njihovih moći opaţanja i shvatanja omogućila im je da stupe u vezu sa Prirodom i da neposredno opšte sa njom. uvideli su da ljudska svest. usled čega opada imunitet. Samo besmrtna bića mogu da budu potpuno zdrava. Kada su mudri rišiji razmotrili svoje sopstveno iskustvo i konsultovali svoju intuiciju. U skladu sa svojim uroĎenim sklonostima ti Ahamkara-snopovi ispoljavaju se kao: talasi kinetičke energije. uspostavili su sistem filozofskog 'viĎenja' koji izučavaoci Ajurvede koriste u posmatranju utelovljenog ţivota. Nega i lečenje Ahamkare je vrhunska medicina. Njihov plod je Intelekt koji predstavlja moć rasuĎivanja. i stoga su uspeli da postanu besmrtni. Sanskritska reč za imunitet glasi 'vjadikšamatva'. pošto su jedino ona toliko osposobila svoje Ahamkare da nikakvo strano biće nikada ne moţe da prodre u njih. volja i identitet moraju biti delići svesti.

Unos hranljivih materija u telesne ćelije i isticanje otpadaka iz njih takoĎe odlikuje i neprekidni tok hranljivih materija i otpadaka u i van biljaka. ali princip pripreme hrane je u oba slučaja identičan. jedino svest moţe da uspostavi ravnoteţu izmeĎu kinetičke i potencijalne energije. kuvanja vaše hrane u loncu u peći i kuvanja vaše hrane u loncu vašeg stomaka u peći vaše unutrašnje probavne 'vatre'. ţeljnog da se izrazi. U oba slučaja koristi se toplota za pripravljanje hrane radi lakše asimilacije. da ispolji čulne organe i um. ne postoji bitna razlika izmeĎu. Voda – tečno stanje materije. Pet Velikih Elemenata Isto kao što su naša tela načinjena od biliona nezavisnih ćelija. koristi subjektivnu svest. Rišiji su koristili teoriju Pet Velikih Elemenata. svako od nas ljudi poseduje zasebno postojanje.materijalne čestice potencijalne energije. a Satva je ravnoteţa izmeĎu to dvoje. pravilnije poznatih kao Pet Istaknutih Stanja Materijalnog Postojanja. ali niko od nas nije dovoljno 'slobodan' da ţivi nezavisno od celine. Tamas i subjektivna svest. U stvari. Voda je supstanca bez postojanosti. njegov instrument za čulno zadovoljenje. Prema tome. odraze) iz tela u spoljni svet kako bi doţiveli svoje objekte. čije izrazito svojstvo je tečenje. da bi objasnili kako su unutrašnje i spoljne sile neprekidno povezane. kada se umori od tumaranja po spoljnom svetu. Ja-svest u ljudima je dovoljna da drţi u ravnoteţi njihove individualne energije. Satva Radţas je aktivnost. recimo. tako smo i svi mi sićušne ćelije u univerzalnom organizmu. Poput naših ćelija. U spoljašnjoj peći koriste se plamenovi a u unutrašnjoj kiselina i enzimi. Pet Velikih Elemenata su: Zemlja – čvrsto stanje materije. ţivotinja i ljudi. Satvu. . Pojedinačni snop 'duha'. Tamas je inercija. U njemu je u izmenjenom obliku zastupljena svaka kosmička sila. Duh sve vreme ostaje u tom skloništu. postojanost ili tvrdoća. Čulni organi koriste Radţas da se prenesu (tj. Um se povlači u svoje telesno utočište svake noći tokom spavanja. Telo je nosilac i sredstvo uma. Ahamkara Prirode je dovoljno ogromna da uravnoteţi energije čitavog kosmosa. Duh i um se zatim projektuju u fizičko telo. i telu obezbeĎuje ţivot a umu svest. stvoreno od Pet Velikih Elemenata koji nastaju iz Tamasa. sve što postoji u spoljnom univerzumu ima svoj duplikat u ličnom unutrašnjem univerzumu ţivog bića. čije izrazito svojstvo je stabilnost. Zemlja je postojana supstanca.

Pita vari hranljive sastojke kako bi obezbedila energiju za ćelijsko funkcionisanje. a Kapha upravlja lučenjima koja podmazuju i štite probavne organe. Pita upravlja ravnoteţom kinetičke i potencijalne energije tela. Vata asimiluje hranljive materije i izbacuje otpatke. Vazduh je postojanje bez oblika. Pita nije ţuč. Pita i Kapha nisu u meĎusobnoj ravnoteţi i organizam neminovno gubi svoju ravnoteţu. Tri doše Ovih Pet Elemenata zgušnjavaju se u Tri Doše: Vatu. Pita obraĎuje nove podatke i izvlači zaključke. ona je sila koja kada se projektuje u telu podstiče nastajanje sluzi i slina. Eter – polje odnosno područje iz kojeg se sve ispoljava i u koje se sve vraća. Kapha je princip potencijalne energije. Poglavito ima udela u nervnom sistemu. ali pojačana Vata prouzrokuje uvećani gas. Vazduh – gasovito stanje materije. pojačavajući ili smanjujući relativni red u njoj. Kada Vata. U probavnom traktu Vata ţvaće i guta hranu. Kapha. Kapha nije sluz. U umu Vata obnavlja podatke uskladištene u pamćenju radi uporeĎivanja sa novim podacima. sa velikom većinom to . Telesna tkiva i otpaci koje Vata pomera naokolo su u nadleţnosti Kaphe. koje su po svom dejstvu Vazduh. prostor u kojem se dogaĎaji odvijaju. Vatra i Voda (tim redom). zapravo je povezana i sa Elementom Vode i sa Elementom Zemlje. Eter nema fizičko postojanje. a ne supstance. on pada na dno posude i tu se zadrţava. to je sila koja izaziva proizvodnju ţuči. Vatra je oblik bez supstance. Vata nije gas. promena. čak i kada se radi o kuvanju misli u teorije u umu. na primer. Pitu i Kaphu. koje Vata zatim skladišti kao najnovija sećanja. i obratno. Pita je vari. Izrazito svojstvo vatre je preobraţaj. Pita i Kapha zovu se Doše zbog toga što reč Doše znači 'stvari koje mogu da izgube svoj udeo'. Vodena Doša. on postoji samo kao rastojanja koja razdvajaju materiju. Sve aktivnosti Pite sadrţe varenje ili 'kuvanje'. i kontroliše sve telesne kretnje. a strukturu ćelija reguliše Kapha. koji nadgleda izdrţljivost i podmazanost tela. čije izrazito svojstvo je pokretljivost ili dinamičnost. koji ne poseduju istinsku sklonost jedan prema drugom. To troje su sile. Kapha obezbeĎuje stabilnost koja je umu potrebna da svaki put zahvati jednu misao u jednom trenutku. Koliko god da se trudite pesak će ostati da lebdi u vodi samo dok nastavljate da mešate. Kada uspete pesak u vodu. Na ćelijskom nivou Vata podstiče hranljive sastojke da uĎu u ćelije a otpatke da izaĎu iz njih.Vatra – sila koja je u stanju da čvrstu materiju pretvori u tečnu pa u gasovitu. Enzimski i endokrini sistem su glavno polje aktivnosti Pite. Mada se neke čvrste materije poput obične soli rastvaraju u vodi. Vata je princip kinetičke energije u telu. Vata.

Ove tri Doše imaju kvalitete. nedovoljno praznog prostora (Etera) ometa prikladno kretanje Vazduha. Jedino njihovo posredovanje koje obezbeĎuje zdrava Pita moţe da odrţi ovaj nezgodni savez Vatre i Vode funkcionalnim. osim ukoliko sila Vazduha ne naraste u dovoljnoj meri da sama sebi probije nesmetan prolaz. na primer. Pita. je izuzetno snaţna kiselina. previše praznog prostora i nedovoljna energija kretanja mogu da dovedu do zastoja. Kiselina je Vatra sadrţana u Vodi. te je onemogućeno nastavljanje slobodnog protoka. koje bi inače odbile da uzajamno deluju. Zadatak Pite je da takva dva suparnika natera na saradnju. da se pravilno ujedinjuju i da ostanu u ravnoteţi. Slično tome. poput otvorenog plamena ili opekotina koje munjevito proţdiru tkivo. Ona sagoreva sve što dodirne. moţe da doĎe do smetnji kao što je edem. jedna od njih mora da ispadne nadmoćna. osim ukoliko se dogodi da je vetar toliko snaţan da vam sruši zidove. kada je previše Vode a nedovoljno Zemlje u organizmu. kamen u ţuči i u bubregu. stvara se čir na ţelucu. Sve 'vatre' u telu sadrţane su u vodi. Vatra uzrokuje da Voda iskipi ili ispari. Vazduh je potpuno pokretljiv. S druge strane. Dok bi Voda i Zemlja volele da mogu da ignorišu jedna drugu i uzajamno su neaktivne kada se pomešaju. Vazduh. odnosno osobine koje obeleţavaju njihova dejstva na organizam. Kada Voda preovlada ona gasi Vatru. Zadatak Vate je da osigura da Etera bude upravo onoliko koliko je potrebno za ulazak Vazduha. Svaki put kada pomešate Vatru i Vodu. TakoĎe. sa ph-vrednošću 2. Emfizem je jedan primer takvog stanja. tvrde telesne materije) lebdela u Vodi tela (njegovim tečnostima) u podesnoj razmeri. U svom domu ste bezbedni od snaţnog vetra. To su stvrdnjavanja Zemlje koja je preterano lišena Vode. ukoliko je više Vode nego Vatre. uzrokujući lošu probavu. Vazduh uvek nastoji da se raširi van svih ograničenja. povezana je i sa Vatrom i sa Vodom. drugi je jedna vrsta zatvora koja nastaje posle preterane primene klistiranja. Vazduh i Eter sačinjavaju Vatu. Kada Vatra preovlaĎuje u toj mešavini. Bilo gde da telo postane isuviše čvrsto. kiselina progoreva kroz priro dna sredstva za zadrţavanje koja Voda predviĎa. tu uvek nastaje problem. Ţelučana kiselina. One su: . Ukoliko ta teţnja postane prejako izraţena. Ukoliko se to dogodi u stomaku. Vatra i Voda su uvek suparničke sile. Voda čak i dok vri potapa Vatru. Na primer. moţe neometano da se kreće kroz telo samo kada mu na putu ne stoje nikakve prepreke. sa štetnim posledicama po zdravlje. sve ograničavajuće strukture bivaju razorene. Kapha je ta sila kojom nas je Priroda snabdela da bi telesna Zemlja (tj. Ukoliko je više Vatre nego Vode. Kapha prisiljava Vodu i Zemlju. Vatreni Element. Eter je potpuno nepokretan. nalik vetru u spoljnom svetu.nije slučaj. Jedino zdrava Vata moţe da odrţi Vazduh i Eter u uzajamnoj ravnoteţi.

Sva svojstva Kaphe identična su svojstvima sline. Poput vatre je vruća. obično dolazi u naletima i naglim udarima. a ne kao ravnomerna struja. . Neravnost. i nije nuţno da bude suv ili hladan da bi izazvao suvoću ili hladnoću. tj. Suvoća se pojavljuje u telu ili umu samo kada postoji poremećaj u Vati. fluidnost i prozirnost potiču od činjenice da je Vatra sadrţana u Vodi. Budući da je fluidna i moţe da okruţi i guta hranu. i zbog toga se sporo kreće. teška. Ona suši. Ţitka je. kao što i pustinjski vetar izlaţe eroziji visoravni i usamljene breţuljke. Žestina preterane toplote uzrokuje prenadraženost tela i uma. Stihijska je. tako da je toplota svojstvo Pite. Teţina se u telu i umu pojavljuje samo kada postoji poremećaj Kaphe. Masna je. I Pita isto tako proizvodi svoja dejstva usled sebi svojstvenih osobina. I Vata i Pita su lagane. a Vata je suva. a njena prilagodljivost. tako da je težina odlika Kaphe. Vetar nije grub sam po sebi. Suvoća je nuspojava kretanja. glatka. uljasta. koje predstavlja fiziološku funkciju Vate. tj. zbijena. baš kao što i topao vetar moţe da rashladi telo tako što mu odnosi znoj sa koţe. Ona čini neravnim i hrapavim. TakoĎe je i hladna. neredovna. sposobna je da vari i preobraţava. Jogurt je karakterističan primer Kapha-vrste hrane jer i on poseduje sve ove osobine. a Kapha je teška. Vrelina se pojavljuje u telu ili umu samo kada postoji poremećaj Pite. baš kao što čak i blag. a Pita je vruća. hrapavost preterane suvoće dovodi do poremećaja u telu i umu. preobražaja. Valja zapaziti da: I Pita i Kapha su uljevite. i lagana. Toplota je nuspojava preoblikovanja. lepljiva i troma. tako da je suvoća svojstvo Vate. ţestoka. vlaţan povetarac na kraju osuši veš raširen na uţetu. što predstavlja fiziološku funkciju Pite.Vata suva hladna laka neravnomerna pokretljiva razreĎena gruba Pita masna vruća laka ţestoka tečna nečista ţitka Kapha masna hladna teška ustaljena gusta zbijena glatka Vata poseduje sve osobine koje obično povezujemo sa vazduhom. Njegova prirodna. mutna. nepromenljiva svojstva imaju prednost nad uslovljenim svojstvima koja prima iz svoje okoline. a to su sve svojstva koja dovodimo u vezu sa blatom. materijom sastavljenom od Zemlje zadrţane u Vodi. ne zato što je vatra masna već zato što ulja i masti blistavo gore u vatri. Ona rashlaĎuje. I Vata i Kapha su hladne.

koja predstavlja fiziološku funkciju Kaphe. Vata. To zapravo nije njihova greška. ali prekomerna promena moţe da dovede do prenadraţenosti. one imaju i karakteristične sklonosti prema odreĎenim organima tela. a Vata je primorana da koristi inertni Eter kako bi . Pita je zaduţena za uravnoteţenje te dve dijametralno suprotne sile. Previše kretanja troši mazivo. Kretanje i postojanost. a Kapha podmazivanje. čije kretanje je uslovljeno nervnim impulsima. Vata obezbeĎuje kretanje. Vata potpomaţe promenu. U zglobovima. sinovijalna tečnost obezbeĎuje podmazanost i zaštitu. Ta dvostrana osobenost postoji zato što su to Doše. tj. postojanosti. Sluz štiti oblogu creva celom njihovom duţinom. Mozak i kičmeni stub. Žitkost preterane teţine izaziva sporost u telu i umu. Pita i Kapha poseduju naročita priroĎena svojstva. ali one mogu da izazovu i veliku štetu ukoliko im se dozvoli da naruše meĎusobnu usklaĎenost. izaziva oslobaĎanje uskladištene energije. Sve tri su prisutne u svakoj ćeliji. Kapha mora da prevaziĎe obostranu ravnodušnost Vode i Zemlje i da ih navede da sloţno funkcionišu. previše maziva ometa aktivnost. ali teţe ka tome da se sakupljaju u izvesnim oblastima: Vata mozak srce debelo crevo kosti pluća bešika koštana srţ nervni sistem Pita koţa oči jetra mozak krv slezina ţlezde sa unutrašnjim lučenjem tanko crevo Kapha mozak zglobovi usta limfa stomak plućno udubljenje udubljenje srčane kese Vata i Kapha su meĎusobno gotovo potpuno suprotne po kvalitetu. Srce i pluća su stalno u pokretu i zato im je potrebno stalno podmazivanje. koja predstavlja sva potencijalna stanja energije u telu. Svaka od ove tri sile neophodna je za ţivot. pošto su neophodne za ţivot. Vata i Kapha se iz praktičnih razloga skupljaju blizu jedna druge. i sila koja ih drţi u ravnoteţi: Vata. okolnosti koje su često u pometnji . plivaju u cerebrospinalnoj tečnosti. omogućujući da hrana neometano prolazi kroz njih.Teţina je nuspojava stabilnosti. Kapha i Pita. budući da im je dodeljen veoma teţak zadatak. koja predstavlja sva kinetička stanja energije u telu. Kapha. Pita mora da potisne prirodno neprijateljstvo koje Voda i Vatra osećaju jedna prema drugoj. ali preterani zastoj dovodi do neaktivnosti. dozvoljava da energija bude uskladištena. Pošto Vata. Kapha izaziva zastoj.

rashlaĎujuće je. a smanjuje Pitu i Kaphu. i povećava probavni kapacitet i apetit. lagano i suvo. i umiruje glad i ţeĎ. U stvari je iznenaĎujuće to što one tako dobro funkcionišu. zagrevajuće je. zagrevajuće i masno. a Vata se eliminiše i u vidu gasa i u vidu mišićne ili nervne energije. deluje kao anti-afrodizijak. Kiselo – Uglavnom se sastoji od Zemlje i Vatre. U kojoj meri vaše telo proizvodi svaku pojedinu Došu zavisi prvenstveno od toga koje Ukuse unosite u sebe. zagrevajuće je. a smanjuje Pitu i Vatu. Slano uklanja otpatke i čisti telo. Ljuto isteruje sve vrste lučevine iz tela. lagano i . Pojačava apetit. Slano – Uglavnom se sastoji od Vode i Vatre. Šest ukusa Sistematsko odstranjivanje Doša vaţno je zbog toga što ih redovni metabolički procesi stalno proizvode. lagano i suvo. Pošto su one izrazito suprotnog dejstva. Kao i Doše. mleko i masnoća. Hrani i stimuliše telo i um. a smanjuje Vatu. ublaţava grčeve i drhtavice. Uvećava sva tkiva. a smanjuje Kaphu. a smanjuje Pitu i Kaphu. Kiselo okrepljuje biće. povećava Vatu. Sila Kaphe se stalno izbacuje iz tela preko sluzi i sline. Ljuto (koje je papreno i pikantno kao ljute papričice) uvećava Pitu i Vatu. Pojačava apetit. i oni potiču od Pet Velikih Elemenata. povećava Kaphu. telo ne moţe sebi da dozvoli da ih uskladišti na duţi vremenski period. a umanjuje Vatu. a ne samo na jezik: Slatko – Uglavnom se sastoji od Zemlje i Vode.pokušala da obuzda ćudljivi Vazduh. rashlaĎujuće je. kao što ni jedno postrojenje nuklearne energije nije u mogućnosti da gomila radioaktivni otpad. uvećava Kaphu i Pitu. Oporo (koje čini da vam se usta skupljaju) uvećava Vatu. Zbog toga se one redovno izbacuju iz tela za vreme obavljanja njihovih funkcija. podstiče eliminaciju otpadaka. uvećava Kaphu i Pitu. Gorko – Uglavnom se sastoji od Vazduha i Etera. Pita se redovno izlučuje preko kiseline i ţuči. rashlaĎujuće je. i smanjuje sve Kapha-ste materije kao što su seme. Oporo – Uglavnom se sastoji od Vazduha i Etera. Gorko pročišćava i suši sve sekrete. Ljuto – Uglavnom se sastoji od Vatre i Vazduha. i donosi organizmu usklaĎenost tako što sve Ukuse vraća u prirodnu ravnoteţu. teško je. teško i masno. i sprečava koţna oboljenja i groznice. teško i masno. i poboljšava apetit i probavu. Smekšava i olabavljuje tkiva. Ukusi utiču na ravnoteţu Doša u telu. Pišemo ih ovde velikim slovima zato što oni vrše veliki uticaj na sve delove organizma.

šećer gubi svoju Slatkoću i jezik vam oseća samo njegovu strukturu. i deluje kao anti-afrodizijak. a ne šta jedeš. pošto je Ukus ustvari prisutan u ustima. Moj učitelj Vimalananda uvek je tvrdio da je presudno šta variš i apsorbuješ. slatki koren gubi Slatkoću i zadrţava veći deo svoje Gorčine. ali s obzirom na stanje vašeg čula ukusa ponekad moţe da vam se čini više Slatka. drugi ukus narandţe. Radi eksperimenta. Zatim uzmite kašičicu nečeg Slatkog. a ne u hrani. i na svaku utiče ukus hranljivih materija. čak i nad Došama. Na primer. Narandţa je obično i Slatka i Kisela. i stiţu do nas prvenstveno putem hrane. Slatko i Gorko su dve strane istog novčića. Restorani koji hvale ukusna jela upućuju svoju hvalu na pogrešnu adresu. jelo koje je opisano kao Slatko je jelo koje je većina zdravih osoba u normalnim okolnostima doţivela kao Slatko. pošto predstavlja prvi ulazni podatak koji organizam prima od unetog jela. Pošto svaka ćelija u vašem telu deluje na svaku drugu ćeliju. presecite narandţu na dve polovine i pojedite jednu od njih. Najzdravija hrana na svetu je najsmrtonosniji otrov ukoliko ne moţete čestito da je probavite i asimilujete. a više Kisela. već vaše čulo ukusa. Oporo leči. koji utvrĎuje koja vrsta masti. što u prevodu znači 'ubica Slatkog'. Ţvakanjem tog lišća privremeno se poništava Sladak Ukus.suvo. on postaje nalik topljivom pesku. prečišćava. ZaslaĎivač koji ste uzeli zadovoljio je i zasitio kapacitet vašeg tela za Slatko. Dok hrana ne stigne do stomaka probavni organi moraju da budu spremni za nju. Čak i posle male količine. Probava počinje u ustima u trenutku kada jezik okusi hranu. Nije se promenila narandţa. i pošto sve te ćelije deluju na vaša čula i um. Smanjuje sva lučenja. Ukusi hrane prenose se direktno u mozak. druga polovina narandţe biće vam manje Slatka. Sve što jedete ima tri mogućnosti da utiče na vaš organizam: . ukusi u hrani koju jedete vrše presudan uticaj na vašu svest i vaše zdravlje. Kada je druga polovina narandţe ušla u vaša usta. Nešto Gorčine se gubi pošto taj list donekle smanjuje i Gorko. Ukus ima prevagu nad svim drugim fizičkim uticajima na jedinku. i zbija sve delove tela. pa onda pojedite drugu polovinu narandţe. Sledeći primer unutrašnje prirode ukusa koristi indijsko lišće maduvinašini. proteina ili ugljenog hidrata je uneta u organizam i koju vrstu sokova treba izlučiti za optimalno varenje. Ukus ne nestaje iz hrane čak ni nakon što je svarena. ali ne i ukus. Svi ti Ukusi su vaţni za pravilno funkcionisanje organizma. Jabuke zadrţavaju svoju Kiselost i kada se izgubi Slatkoća. jezik je odbacio ukus kojeg je imao u izobilju i selektivno osetio Kiselo. a ponekad više Kisela. Svaka od vaših ćelija poseduje elementarni osećaj ukusa. poput meda ili javorovog sirupa. Pošto je Slatko jedini ukus šećera. Ma koliko da vam se prva polovina činila Slatkom.

'Vruća' hrana povećava sposobnost tela da vari. usled čega ono mora da smanji ostale svoje aktivnosti. Vipaka. ali vam pri tom niti šta dodaje niti oduzima. oslobaĎajući energiju za druge metaboličke zadatke. pojačava varenje i apetit i oslobaĎa Vatu. toplu energiju. Gorko i Oporo uvek su 'hladni'. i Slatko postprobavno dejstvo. Njegova hladna energija sprečava remećenje Pite. Slano i Ljuto uvek su 'topli'. kada su hranljivi sastojci asimilovani duboko u tkivima. ili Postprobavno dejstvo je ono što se dešava posle varenja. Ljuto i Oporo u većini slučajeva proizvode Ljuto. Pošto je Gorak on okrepljuje telo i sprečava povećava Kaphe. Gorko. meĎutim ponekad se dogaĎa da tvar ima zagrevajući ukus a hladnu energiju. kuvani luk ima Sladak ukus. . Ukus Slatko Kiselo Slano Ljuto Gorko Oporo Energija Hladno Toplo Toplo Toplo Hladno Hladno Postprobavno dejstvo Slatko Kiselo Slatko Ljuto Ljuto Ljuto Kiselo. i fizičke i psihičke. čistu dobit za vaš organizam. A ponekad moţe da bude i sasvim suprotno: tvar moţe da ima rashlaĎujući ukus a toplu energiju. Slatko i Slano obično proizvode Slatko. koje se oseća za vreme varenja. a Slatko. je Virja. a pošto je i Kiseo. Stomak dobija tu energiju iz ostatka tela. tako da smanjuje apetit kad se jede. ali povećava priliv probavnog soka za vreme same probave. zadovoljavajuće. ili Ukus. To dejstvo naziva se Rasa. ali njegova hladna energija ne dozvoljava da Kapha bude poremećena njegovom Slatkoćom. Limun ima Kiseo i Gorak ukus. usled čega se stvari.Dejstvo koje hrana vrši na vas pre početka varenja jeste ukus koji vaš jezik preuzima iz nje dok se nalazi u ustima. upotrebljavaju i troše ili ističu iz vas. On umiruje glad svojim Slatkim ukusom i potpomaţe anabolizam (apsorpciju energije) svojim Slatkim postprobavnim dejstvom. ili Energija hrane. 'Hladna' hrana iziskuje dodatnu energiju za svoju probavu. jer mada je njihovo postprobavno dejstvo obično Ljuto (a ono uvećava Pitu). hladnu energiju. Gorko i Oporo umanjuju Pitu. hranljivo dejstvo kada se svare. i Slatko postprobavno dejstvo. povećavajući ţelju za novim stvarima za varenje. Drugo dejstvo. Kiselo po pravilu proizvodi Kiselo dejstvo. a svojim Slatkim postprobavnim dejstvom pomaţe hranjenje tkiva. njihov hladan ukus i energija više nego nadoknaĎuju proizvedenu Ljutinu. ali u toku samog varenja ne pojačava Pitu. što znači da kada se unese u telo pojačava moć varenja. Na primer.

umanjenje polnih lučevina. i drugi Kapha-sti poremećaji. zakrčenje krvotok a. ruke. Posledice prekomerne upotrebe specifičnih ukusa obuhvataju: Slatko – gojaznost. dijabetes. Za njim sledi Gorko. lagano i suvo. iznurenost. gubljenje svesti. nadutost. Ljuto je najpogodniji ukus za regulisanje Kaphe. vodena bolest. respiratorna preopterećenost. drhtavice. Kiselo – osećaji peckanja. lako krvarenje. impotencija. suvoću tela. vrtoglavica. Ljuto – bol. tromost i tupost. izmršavelost. hirovitost. Postoje dve grupe čula: pet čula opaţanja. oboljenja zglobova. Slano je najvaţniji ukus za regulisanje Vate. prevremeno ćelavljenje. edem. ţeĎ. gasovi. Ta otupelost čula ukusa onemogućuje mozak da na pravilan način pripremi telo za hranu koja ulazi u njega. genitalije i anus. mršavljenje. osećaji peckanja. probadanja. drhtavice. svrabovi. Slano – zapaljenje. a to su glas. groznica. suvoća usta. Gorko – sva oboljenja Vate uključujući ukočenost. Prva dva fizička ispoljenja poremećaja u telesnim tkivima su brkanje jednog ukusa za drugi i potpuna nesposobnost da se oseti ukus. prerano starenje. masno i zagrevajuće.Tvari koje najdelotvornije uravnoteţuju organizam obično su one koje su najreĎe po strukturi svojih svojstava. zato što rashlaĎuje i suši. povraćanje. peckajuću utrnulost. glavobolju. Za njim sledi Kiselo. upala oka. umanjenje polnih lučevina. i pet čula delanja. prevremeno boranje koţe. sušenje polnih lučevina. krutost. izmršavelost. jer je zagrevajuće. Gorko je najbolji ukus za regulisanje Pite. paraziti. POSLEDICE PREKOMERNE UPOTREBE Ravnoteţu izmeĎu Šest Ukusa moţete da odrţavate sve dok ne insistirate na prekomernoj upotrebi jednog ili više njih. vrtoglavicu. zatvor. zbog toga što um ţudi za čulnim podstrekom. Oba ova poremećaja su najčešće rezultat preterane upotrebe jednog ili više ukusa. mlitavost tela. pojačana ţeĎ. i tera izlučenja napolje iz tela. koje svi dobro poznajemo. Svako čulo . koţne bolesti uključujući herpes i osip. pa Oporo. i poboljšava probavu. To ometa pravilno varenje. lomove i grčeve u stomaku. loša probava. Oporo – svi oblici poremećaja Vate uključujući drhtavice. gnojenje. Šest Ukusa su još značajniji za um nego za telo. zato što je teško. Jačina ukusa u hrani odreĎuje njihovo dejstvo na Doše. pa Oporo. vrtoglavica. pa Slatko. Za njim sledi Slatko. noge.

Neumerena upotreba čulnog organa preterano širi njegov kanal. a posebno ţudnja za ţestinom. Prekomerno povlaĎivanje tom ţaru i poletu vodi ka hedonizmu. Prema pravilima sanskritske gramatike to znači da su ukus i osećanje istovetne sile na različitim ravnima postojanja. Nedovoljno korišćenje nekog čula suţava njegov kanal. Ljuto – ekstravertnost (otvorenost. i kroz koji se ponovo vraća po završetku svog izraţavanja. samozadovoljstva i lakomosti. isto kao što unošenje odreĎenog ukusa teţi da u umu stvori odgovarajuće osećanje. ţudnji za odavanjem svim čulnim uţicima koji su telu fizički dostupni.opaţanja predstavlja kanal u koji um ulazi da bi se izrazio projektujući svoju ličnost u spoljni svet. Slano . Preterano odavanje Slatkom dovodi do njegovih negativnih aspekata. PREOVLAĐUJUĆA OSEĆANJA MeĎu mnogim činiocima koji utiču na širenje i suţavanje čulnih kanala. što moţe da se ispolji kao omalovaţavanje ţeljene stvari. sklonost ka uzbuĎenju i stimulisanju. koje pojačava sve ţelje. izmeĎu ostalog. Preterano proširen kanal daje Vazduhu suviše Etera i tako ga onemogućava da prikladno ulazi. što dovodi do slabljenja tog čula tako da um više ne moţe da postigne nikakvo zadovoljstvo od njegovog korišćenja. pogrešna upotreba i zloupotreba čulnih organa se u Ajurvedi zajednički smatraju za jedan od tri glavna uzroka oboljenja kod ljudi. nestrpljenja i ljutnje ('zajedljiv jezik' ili 'oštar odgovor'). čulni kanali mogu da pate od oboljenja: mogu da budu suviše prošireni ili suviše suţeni. Kao i svaki drugi kanal. Zapravo. . Kiselo – spoljna potraga za prisvajanjem stvari. preterano suţen kanal predstavlja prepreku za neometano kretanje Vazduha. ukus je za telo ono što je osećanje za um. odnosno zasićenost ('slatki ukus uspeha'). društvenost). Sanskritska reč Rasa znači. čime se probirljivo povećavaju odreĎene sklonosti i prohtevi. i 'ukus' i 'osećanje'. verovatno su najznačajniji ukus i osećanje. PreovlaĎujući stavovi i osećanja povezana sa ukusima su: Slatko – zadovoljstvo. kao što to čini stari morski vuk kada prispe u luku posle dugotrajne plovidbe. kao u slučaju sindroma 'kiselog groţĎa'. Prekomerno uzbuĎenje i preterano stimulisanje dovode do prenadraţljivosti. nedovoljna upotreba.oduševljenje ţivotom. Prekomerna upotreba. Preterano ugaĎanje pri procenjivanju dovodi do zavisti ili ljubomore. Osećanje u umu teţi ka tome da u telu proizvede odgovarajući ukus. a to smanjuje i sposobnost uma da uţiva putem tog kanala. Kiselo prouzrokuje procenjivanje neke stvari kako bi se odredila njena poţeljnost.

Preterana introverzija dovodi do nesigurnosti. Previše razočaranja dovodi do frustriranosti. dok njegova preterana primena čini um besadrţajnim i malaksalim. koščatu ruku straha' oko vašeg grla. snaţno podstaknuta Slanim da ugaĎaju sebi. i posluţiće se svakim drugim ukusom koji je potreban da ga stekne. Slatko. Strah skuplja sva čula. osećanje povezano sa Slanim. Strah zaista proizvodi stezanje u bronhiolama osoba koje mu podleţu i moţe da pokrene astmatične napade. dok ljutnja posredno povećava fizičke i psihičke apetite tako što preplavljuje organizam vrućinom. Kiselo. Zadovoljenost ili samozadovoljstvo je suţavajuće osećanje. ali oslabljuje telo ako se preterano upotrebljava. To je hedonizam. a hladnoća skuplja. na isti način utiče i na um: male količine povećavaju ţelju uma za snagom doţivljaja. I sam ţivot se zasniva na vodi – svi smo mi 75% voda – tako da više sokova doprinosi 'sočnijem' ţivotu pošto vas vaša čula. Gorko i Oporo su rashlaĎujući ukusi. i iz tog razloga upotreba soli nije preporučljiva za one koji ţele da ţive bez seksa. Oporost izaziva skupljanje. prisiljavaju da se zagnjurite u svetovne i materijalističke teţnje.Gorko – nezadovoljstvo. koja utvrĎuje vaš organizam u ogorčenosti. jer smanjuje sklonost uma da uţiva putem čula. Hladnoća suţava fizičke i psihičke kanale. Vaša ličnost sve vreme nastoji da se odrţi u najvećoj mogućoj udobnosti. Kiselo. koje izaziva ţelju za promenom. birajući 'vruće' i 'hladne' ukuse u skladu sa svojim potrebama. Zavist i ljubomora aktivno pojačavaju ţelju uma da uţiva. on je najsnaţnije od svih skupljajućih osećanja. Ona gleda da dobije zadovoljstvo Slatkog. Toplota širi. a Slako. 'Hedonizam'. i uvećava proizvodnju probavnih sokova i polnih tečnosti. Podstiče ispravno varenje kada se koristi u malim količinama kao začin. teţnja ka izbegavanju uzbuĎenja i stimulisanja. pa su i osećanja koja im odgovara ju topla i donose utisak širenja. a njima odgovarajući osećanja su hladna i skučena. U stvari. Oporo – introverzija (začahurenost). Slano se naziva 'sveukusna' Sarva Rasa na sanskritu. Jad i nesreća su takoĎe Gorki. Slano i Ljuto su 'vrući' ukusi. Kada morate da progutate 'gorku pilulu'. teskobe i straha. a toplota ih proširuje. So i Slani u kus su . Slano i Ljuto su topli ukusi. Slano dovodi do povećanja svih telesnih sokova. što vas navodi da se 'smeţurate kao suva šljiva'. zbog toga što moţe da pojača sve ukuse u hrani. Gorko i Oporo 'hladni'. uzbuĎenje i duševni nemir Slanog. to je opšti zakon fizike. i steţe 'hladnu. Ona pojačavaju ţelju tela da konzumira hranu ili druge čulne objekte. istovremeno povećavajući i apetit organizma za hranom. njena gorčina razvejava vaše samoobmanjivanje i prisiljava vas da se suočite sa stvarnošću. Slano primorava telo da sačuva vodu. Svako od njima odgovarajućih osećanja je otuda vruće ili hladno. Ona umanjuju ţelju tela da 'jede' nove stvari.

pošto nezadovoljstvo i neprekidno menjanje izazivaju nesigurnost i strah. Zavist pomaţe smanjenju Vate time što vam usredsreĎuje i zagreva svest. što vas 'isušuje' i ograničava vam sposobnost da izbacite iz sebe agresiju ili nezadovoljstvo. Ono uvećava naglost i vatrenost Pite kad god nailazite na bilo kakvu prepreku vašem zadovoljenju. Ipak. Ljudi ga uzimaju da bi se osećali zadovoljno. hladi ljutnju Pite i umiruje strah Vate. a neki pojedinci čak mogu da upotrebljavaju Gorko i Oporo za postizanje zadovoljenja. na primer. Na duge staze. svi ukusi mogu da se koriste kao opojna sredstva. i kao i sva opojna sredstva imaju potencijal da budu zloupotrebljeni. . Slatko je. umanjujući time Pitu i njen bes. popustljivu i samozadovoljnu Kaphu. Gorko – to je najbolji od svih Šest Ukusa. Kiselo – njegovo zavidljivo i surevnjivo dejstvo uvećava Kaphu ukoliko vas zavist prema tuĎem uspehu podstiče da se dodatno borite za vlastiti uspeh. omiljena droga u našem društvu. Oporo – skuplja i steţe.doslovno opojna sredstva. Oslabljuje Kaphu smanjenjem samozadovoljstva. Slano – njegov 'hedonizam' uvećava samozadovoljstvo sve dok ste u stanju da mu se odajete. i umanjuje Vatu tako što ublaţava strah od nepodesnosti ili nesposobnosti da sebi pruţite potpuno zadovoljstvo. Svi mi koristimo hranu da izmenimo svoju svest. a sve promene svesti utiču na telo posredstvom Tri Doše: Slatko – veoma prijatan utisak koji ono izaziva povećava prirodno tromu. POSLEDICE NA SVEST Zapravo. odvlačeći čoveka od samozadovoljstva Kaphe i od veličanja i snaţenja Pite. i privremeno rasterećuje Vatu dozvoljavajući izraţavanje suzbijene ozlojeĎenosti. meĎutim. preterana upotreba Gorkog uvećava Vatu. Ljuto – uvećava Pitu tako što energično pojačava priliv hormona i probavnih sokova. U suprotnom će se uvećati Pita pošto zavidljivost mutira u bes jer od ţivota ne dobijate koliko zasluţujete. što uvećava Kaphu. Kao što vas umereno nezadovoljstvo sobom ili svojom situacijom nagoni na promenu. umanjujući time Kaphu i njeno samozadovoljstvo. U malim količinama Gorko potpomaţe ravnoteţu svih ostalih ukusa u telu. To skupljanje pojačava strah od nedovoljne čulne 'ishrane' i dovodi do uvećane Vate. a suţava one kanale koji su preširoki. Neka društva se opijaju zavišću Kiselog ili razdraţljivošću Ljutog. tako i Gorko širi kanale koji su suviše suţeni. olakšavajući time i probavu i ispoljavanje ljutnje. Ljuto uvećava Vatu time što iscrpljuje organe i ţlezde.

i pošto predstavlja čistu suprotnost Gorkog. I sve je u redu dok smo u stanju da nabavimo dovoljno 'hrane' (za bilo koje od naših čula) da bi utolili tu glad. Prvo je podstaknuta ţelja za hedonističkim načinom ţivota. Ajurveda nas oči da je Gorko u malim dozama tonik za apetit i probavu. Slanim i Ljutim. Njihova teţina pojačava vašu sposobnost da se poistovetite sa svojim telom. što izaziva frustraciju jer vas mediji neprekidno zasipaju stalnom ponudom raznoraznih izvora uţivanja. fizički i psihički. mi ţivimo u potrošačkoj civilizaciji. morate da birate izmeĎu raznih zadovoljenja. Svi smo mi ţrtve naših ukusa i osećanja. MeĎutim. Da bi se podstakla potrošnja. Čak i kad biste imali na raspolaganju neograničeno bogatstvo. preveliko nezadovoljstvo proizvodi višak Gorčine u organizmu. i stoga zahteva Slatko. ono uklanja frustraciju i nezadovoljstvo. od svih nas se očekuje da se debelo zaduţimo. spremni da konzumiramo i varimo. kao i vašu zainteresovanost da to učinite. Vaše telo zna da ga je zadesila neravnoteţa ukusa. Kada nemate dovoljno energije – novca – da bazate naokolo. Da bi naša ekonomija nastavila da funkcioniše. neke od tih stvorenih ţelja neminovno ostaju nezadovoljene. Na primer. Najzad. . Preterana Gorčina prenadraţuje Vatu i uznemirava vam um pošto kukate nad sobom i svojim poloţajem. i oteţava vašoj ličnosti poistovećivanje sa telom čak i ukoliko ona ţeli da ga odrţi. Slano. Potom dolazi zavist.Gorko. Slatko utoljava gladi proizvedene Kiselim. to u nama stvara Ljuti ukus. Ono na isti način funkcioniše i u svetu. Njihova lakoća umanjuje vam ţelju da ostanete povezani sa svojim telom. To stvara Kiseli ukus. Slano i Ljuto preplavljuju vaše biće dok imate interesovanje i sposobnost da se odajete uţicima. koja u nama izaziva Slani ukus. Slatko. ali kada je vaše ugaĎanje sebi prekinuto Gorčina ispunjava ceo vaš organizam. naše nestrpljenje da postanemo kadri da sebi ugaĎamo ispoljava se kao ljutnja kad nam se neka prepreka naĎe na putu. broj sati u danu je ograničen. Kiselo. Koliko moţete da potrošite? Koliko moţete da ugodite sebi? Ţelje koje ostaju neispunjene izazivaju Gorčinu u vama usled vaše nezadovoljenosti. a zna i to da Slatko moţe da se upotrebi da ponovo uspostavi ravnoteţu. Sada smo 'potpuno zagrejani'. Kiselo i Ljuto – vrući ukusi. Medison Avenija svojim reklamnim maĎioničarstvom stvara u nama nove ţelje za stvarima koje nikada ranije nismo imali i koje nam po pravilu nisu ni potrebne. Ljuto i Oporo uvećavaju Vatu i umanjuju Kaphu. jer se poredimo sa Dţonsovima koji ţive do nas i uviĎamo koliko su oni više i bolje u stanju da zadovolje svoja čula nego mi. MeĎutim. Kiselo i Slano uvećavaju Kaphu i umanjuju Vatu. mala nezadovoljenost podstiče stalni porast vaših apetita. Kada se pojede Slatko telo i um se privremeno vraćaju u ravnoteţu i zadovoljni su sami sobom.

koje vam se ulaguje samo da bi vas zavelo. vaša probava postaje sve lošija. tako da bez obzira koliko jedete stalno ćete osećati glad. silina Slatkog utiska jenjava čim se hrana svari i asimiluje. koja je bezvredna zato što poseduje samo ukuse bez ikakve stvarne sadrţine. i osećaju se izneverenima kad se magla raziĎe i uzbuĎenje proĎe. pošto 'vrući' ukusi pale probavne vatre da bi se omogućilo dalje zadovoljavanje hranom. i kada proĎe početna navala uţitka. Jedac uzima svoju Slatku injekciju sa dovoljno Kiselog i Slanog da se podstaknu klice ukusa i probavni organi. obično se zalije nekim bezalkoholnim pićem ili kafom. 'Dţank hrana' (jela bez hranljivih sastojaka). Slanim i Ljutim isto koliko i za Slatkim. Kofein je metabolička kreditna kartica. Dobro svarena hrana duţe zadovoljava od bilo kakvih uzbuĎenja zato što će. Kiselo. većina nas povećava teško breme fiziološkog duga upotrebom takvih 'kreditnih kartica'. Većina bezalkoholnih pića je izrazito Slatka. Tada se javlja teţnja da se ponovo jede. za koju se procenjuje da u današnje vreme pokriva polovinu obroka posluţenih u SAD. Kratkotrajni osećaj neograničene moći koja se nalazi u kreditnoj kartici pruţa silno zadovoljstvo. i prelivaju velikom količinom Slatko-Kiselo-Slanog kečapa. Slično finansijskom dugu koji smo podbadani da pravimo. Kafa je Ljuta. MeĎutim. . koji poseduju sve te ukuse plus veću količinu Ljutog za dodatno nadraţenje ionako prenadraţenog probavnog trakta. koje naţalost nestaje takoreći čim se 'moćnik' vrati kući sa svojom nabavkom. a sluţe se sa debelim slojem Soli. Ili pak prekrasni hamburger: Slatko-Kiseli majonez plus Kiselo-Slano-Ljuti senf plus Slatko-KiseloSlana turšija. Nezadovoljavajuća probava izaziva isto nezadovoljstvo kao i svako drugo jeftino uzbuĎenje. a sve to na Slatkoj pšeničnoj lepinji. Pomislite samo na pomfrit: krompiri su sami po sebi Slatki. Slano i Ljuto pri tom pojačavaju apetit. čak i iz veselja kupovine. nagraĎujući se pri tom Slatkoćom u različitim oblicima dok ne padnemo od umora. pravilno svareno i asimilovano jelo hraniti i radovati hiljade telesnih ćelija. bogate hrane. Tkiva su začas prevarena obećanjem stvarne. Čak i kada je probava dobra. da se ponovo doţivi telesno zadovoljstvo koje hrana pruţa. a dodaje joj se Slatko u vidu šlaga i šećera. jer uprkos unošenju jela mala količina hrane zaista stiţe do tkiva. doţivela je procvat zato što niko ne zna kada moţe da se pojavi ţudnja za neodloţnim zadovoljstvom.Um ne mora da pojede hranu da bi pribavio Slatkoću. a mnoga imaju u sebi i dodatak kofeina. koja tada šalju poruke umu da ga podsete da gladuju. Osoba ubrzo počinje da ţudi za Kiselim. On moţe da izvuče Slatko iz bilo koje aktivnosti koja stvara uzbuĎenje. supstanca koja prisiljava telo da luči dovoljno hormona koji nam omogućuju da produţimo svoju aktivnost. Brza hrana. Što više jedete u takvim okolnostima. i uz to je puna kofeina. A tu su i 'takosi'. Ta teţnja je još naglašenija ukoliko je probava loša.

Vaša konstitucija je taj skup metaboličkih sklonosti koji odreĎuje u kojoj će meri vaše telo i um instinktivno reagovati kada se suoče sa podsticajem. oni više ne mogu trajno da se izmene. i svoju konstituciju imate do kraja ţivota. i moţete da odlučite koji program reaktivacije će za vas biti najbolji. Moţete da naučite kako da predupredite zdravstvene neuravnoteţenosti. ili zbog psihičkih obeleţja kao što su ljutnja ili strah. Ona koja je prvonastala tvorevina. i bilo kakvi nepoţeljni dogaĎaji u vreme vašeg roĎenja.Na kraju doĎe vreme za naplatu svih računa. Izučavanjem i primenom ajurvedskih principa . Kada shvatite da su ta obeleţja uslovljena vašom konstitucijom. MeĎutim. Kada svi članovi porodice zajedno uţivaju u obedu. ishrana vaše majke i njene navike tokom trudnoće. Prakruti osim toga znači i Priroda. Iz tog razloga svi koji jedu istu hranu ne moraju nuţno da trpe potpuno iste psihičke ili fizičke posledice toga. promene u načinu ţivota mogu da pomognu vašem organizmu da svede njihov uticaj na najmanju meru. sviĎala vam se ona ili ne. pomaţe da se ustanovi koliki uticaj odreĎeni ukusi i osećanja vrše na vas. bolest u kojoj telo više ne moţe da se bori sa ogromnim količinama Slatkog koje um zahteva. Vaš uroĎeni metabolički obrazac naziva se 'prakruti'. Tako saznajete zbog čega nema razloga da se osećate krivima zbog svojih dijetetskih prioriteta. Mnoge osobine koje vam se ne dopadaju u vama samima takoĎe potiču od tih sklonosti. Vaša prakruti je vaša prva 'tvorevina'. izuzimajući mogućnost da umre. Mnoge odlike koje visoko cenite u svom karakteru nastaju i zavise od tih metaboličkih sklonosti. i počinje da ga izbacuje nesvarenog. ukusi i osećanja svake pojedine osobe pretrpeće uticaj shodno njenom specifičnom ukusu i emotivnoj uravnoteţenosti. i njegovi su se geni pomešali sa genima u jajašcetu da bi načinili novo dete. Moţda dobijete dijabetes. Vaša lična konstitucija. Na vašu konstituciju je odlučujući uticaj izvršila genetika vaših roditelja. Za razliku od zemalja trećeg sveta. vaša prva reakcija kada ste prisiljeni da se prilagodite nekoj promeni u vašem okruţenju. vaš organizam ne moţe da ne ispuni svoje obaveze. OdreĎeni spermatozoid koji je mogao najuspešnije da izdrţi prilike u kojima su se nalazila ta dva tela pobedio je u trci stizanja do jajašceta. Jednom kada su vaša lična konstitucija i sklonosti koje idu uz nju bili utvrĎeni. Poput svojih gena. Vaša lična konstitucija bila je odreĎena telesnim stanjima vaše majke i oca u vreme vašeg začeća. Poznavanje vaše konstitucije omogućuje vam da bolje upoznate svoje telo i um. Ili moţda vaša štitna ili nadbubreţna ţlezda pretrpi slom zbog bremena svog duga i vaš organizam odlazi na generalni štrajk. i kako da ih na najbolji mogući način lečite kad se pojave. Moţete da se upoznate sa prognozom bilo koje bolesti koju moţete da navučete. ono što moţete da učinite jeste da naučite da se prilagoĎavate svojoj konstituciji tako da njeni eventualni nedostaci manje utiču na vas. koja predstavlja vašu individualnu metaboličku opremu.

Vaša konstitucija utiče na vaša osećanja i na ukuse za kojima ţudite. koja moţe da osujeti neometano kretanje Vate i da izazove bolest. Ne moţe se ţiveti samo od Gorkog. Poseduju bolji apetit i bolju probavu. uvećaćete Kaphu. Naučnici su već pronašli gen koji izaziva depresiju kada se aktivira. i zbog toga je vaša prakruti izraţena terminima Vate. Da bi bile zdrave. ali ti ukusi bi trebalo da čine značajan deo njihove ishrane. MeĎutim. bolje podnose hladnoću. Kiselim i Slanim. Moguće je da nije svako osećanje regulisano samo jednim . deca. i naprasitiji su. Vata osobe treba da jedu ponajviše Slatka. Naţalost. Na primer. Ajurveda je vrlo zdravorazumska vrsta medicinskog sistema. Gorko i Oporo su najpogodniji ukusi za savladavanje te uroĎene sklonosti i za uspostavljanje psihičke ravnoteţe. a zapravo bi trebalo da koriste Gorke. Vaša konstitucija utiče i na vaša osećanja. komšije i kolege rade stvari koje rade. Kiselo i Slano da bi se dodatno utvrdili u svom ustaljenom načinu ţivota. Ajurveda posmatra jedinke kroz sočiva Vate. 'zemljastija' tela od ostalih tipova. Vata-sti ljudi su zaista Vazdušastiji (više sanjalački i lakomisleni) i Eteričniji od ostalih. i goni ih ka sve većim dostignućima. roĎaci. Slanu i Ljutu hranu. i dovodi do neuravnoteţenosti. MeĎutim. prijatelji. Pita-sti ljudi doslovno imaju više Vatre u sebi od ostalih tipova. Osobe koje imaju Pita-stu konstituciju po prirodi su agresivne i nestrpljive. agresivnijim i nepopustljivijim. posredstvom vaših gena. Koristi sasvim jednostavne i lake za razumevanje principe za utvrĎivanje individualne prakruti. Prirodno ćete ţudeti za Slatkim. Neki stručnjaci tvrde da je čak i krckanje njihovih zglobova posledica pomeranja mehurića azota u tim zglobovima. Slatko. i da ustanovite koji je najbolji način ophoĎenja sa njima da biste ostvarili maksimum meĎuljudske sloge. Njihova tela sklona su da stvaraju više utrobnih i crevnih gasova. Ljute i Opore ukuse da se razdrmaju i ţivnu. Pite i Kaphe. a više od ostalih naginju i pohranjivanju Vodnjikavih supstanci kao što su tečnosti i salo. a umovi im teţe ka tome da budu 'prostraniji'.takoĎe moţete i da razumete zbog čega vaš bračni partner. Moţete da osmislite obroke za svoju porodicu kako bi oni bili najprikladniji za svaku pojedinu od njihovih prakruti. ukoliko imate uroĎenu sklonost ka povećanju Vate bićete po naravi nespokojni i plašljivi. Pita-sti ljudi često se odlučuju za Kiselu. Ti principi baziraju se na teoriji o Tri Doše. što ih čini još nestrpljivijim. koji smanjuju Vatu i tako umiruju strah. Kiselog i Slanog u nastojanju da se osećate sve bolje. i ubeĎeni su da će pronaći i ostale gene koji proizvode ostale emocije koje ljudi nasleĎuju. ukoliko se prejedete Slatkog. što je bitno obeleţje Pita ličnosti. takva hrana doprinosi pregrevanju njihovih tela i umova. Pite i Kaphe. Osobe koje su po konstituciji uglavnom Kapha katkada jedu Slatko. Kisela i Slana jela u količinama koje su dovoljno male da bi mogle lako da se probave. Kapha-sti ljudi skloni su tome da imaju teţa. Ljutog i Oporog.

Ukoliko su bili plašljivi.genom ali.) . Svako od nas ţivi u emotivnom okeanu nastalom od tih gena. i moţe da vam pomogne da otkrijete način da se popravite. Dok ne budete u stanju da izmenite svoje gene moraćete da se oslonite na poznavanje svoje lične konstitucije ukoliko nameravate da dovedete sebe u ravnoteţu. I obrnuto – vaša osećanja mogu da izazovu aktiviranje odreĎenih gena a da neke druge zadrţe neaktivnima... (. Sve dok postoje vaši geni zadrţaćete sklonost prema izvesnim osećanjima. te ćete čitavog ţivota biti proganjani strahom. velika je verovatnoća da će oni preneti na vas gen ili skup gena koji će vas učiniti sklonim da lako padate u vatru. verovatno će vam proslediti gen ili skup gena straha. Razumevanje vaše prakruti pruţa vam uvid u to zašto radite stvari koje radite. budući da sva psihička stanja imaju fizičku osnovu. uvek u zasedi čekaju priliku da se ispolje. mora da postoji gen ili geni koji proizvode belančevinu koja je u uzajamnom dejstvu sa hormonom koji stvara osećanje. Te gene aktiviraju i deaktiviraju ukusi koje unosimo u organizam. utičući na taj način na vaše hormone i na metaboličku ravnoteţu. ali se oni sami nikada ne menjaju. Ukoliko je vaše roditelje i njihove roditelje lako obuzimala ljutnja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful