P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד תוחנמ ול ןיליפת תרישק

www.swdaf.com
ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ירדיב רב לאומש בר רמא ר רמא הל ירמאו בר רמא ' אנוה בר רמא אכירא אחא , לאומש רמא אישנמ בר רמא הל ירמאו :
ןהילע ךרבמ יתמיאמ ןיליפת ? ןתחנה תעשמ . יניא ? לאומש רמא הדוהי בר רמא אהו : רבוע ןהילע ךרבמ ןלוכ תוצמה לכ
ןתיישעל ! והייורת ירמאד אברו ייבא : הרישק תעש דעו החנה תעשמ .

דומע הל ףד תוחנמ תכסמ תופסות ב
הרישק תעש דעו החנה תעשמ - רו םוי לכב ןיליפת רשקל םדא ךירצש והילא וניבר קדקדמ היה ןאכמ " ןיאד שרפמ ת
ךירצ פב ןנירמאד אהמ היאר איבמו " ןילוחד ק ) ט ףד . םשו ( ג דומליש םדא ךירצד ' רמא הדוהי ברו הלימו הטיחש בתכ םירבד
ינה ךדיאו תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ףא יפ ןחיכש ' ןהל ךירצ דימתש יפל ןדמולל ךירצו לש רשק רשקמל יעב יאו
יפט אחיכשד אכיא םוי לכב ןיליפת יפ סרטנוקב והימו ' ןיאו תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ןחיכש ינה אכפיא םש
והלוכמ יפט יחיכש הטיחשו בתכ הברדאד הארנ יתשריפש ומכו ןהב יקב וירוענמש דומלל ןיכירצ דועו ר קדקדמ " ךהד ת
פ שירב בישחד אהמ איה שממ ואל הרישק ' ןיבוריעד ארתב ) זצ ףד . םשו ( רשק היה םאו אמייק לש רשק ןיליפת לש
אמייק לש יוה אל ןכ םא םוי לכב רושקלו ריתהל ךירצ ר שרפמ אכהד הרישק דע החנה תעשמו " ונייה הרישק ךהד ת
מצמצמו וקדהמש קודהה ושארב ו הדנד דלוב הרושק אילש ומכ ) וכ ףד (: בלככ וב הרושק ומכו איה שממ הרושק ואל
ר ירבדכ ארבתסמו ןכ בותכש םירפס שיו החנה תעש דעו הרישק תעשמ רמימל היל הוה והילא וניבר שוריפלו " ת
מד ךדי לע תואל םתרשקו די לשב ביתכד די לש ןיליפתב והילא וניבר ירבדכו שאר לש ןיליפתב חינמש העש לכד עמש
הרישקל ךירצ ןמקלד עדת ) זל ףד (. ר שירד ' הרישק ףא ןימיב הביתכ המ םתבתכו םתרשקו ביתכדמ לאמשב החנה ןתנ
חאו הליחת רשוק היה םאו איה לאמשב החנה ןימיב הרישקד ןויכו ןימיב " החנהד הנימ קייד יכיה ןכ םא עורזב סינכמ היה כ
ימעמ ןיא קרפב ןנירמא דועו לאמשב ןיד ) ע " טל ז (. ועורזב ןיליפת ול תרשוק התיהו רבחל תאשינ התיהש תחא השאב השעמ
יפלו עימק ןיעכ ול תרשוק התיהש רמול הצור םוקמ לכמ תעמוק םהב בותכש םירפסל וליפאו ןכ השוע התיה דימתד עמשמ
ול תעייסמ התיה תחא דיב רושקל חונ ןיאש שאר לש ןיליפתל העייסמ התיהש רמאק אלד עדת ןיא יאדו שאר לש ןיליפתד
דימת ןירושק יוהילד ירימג יכהו יניסמ השמל הכלה הלש רשקו העש לכ רושקל הרות התווצ אלד םוי לכב רושקל ךירצ
םוי לכב הרישק ועב אל ימנ די לש ןיליפתד רמול ינרזוח ךרבל ליחתמ די לשבד שממ הרישק ןיתעמשד הרישק אתשהו
תואווקמד ארתב קרפבד ) מ " ג ( ישחק עורז לשו הצוח איהש ןמזב שאר לש ןיליפת םימה ןהב ואוביש ןיכירצ ןיאד םירשק ב
הלוע הניאש ןמזב ריפש קדהימ רשקהד תואוקמד אתפסותד וידי תועבטד אצוא ומכ הצוח שוריפ תדרויו הלוע הניאש ןמזב
עלו ביחרהל הלוכי הניאש וזב וז עצמאב העוצרה שאר םירשוק שיש יפל ונייה דיד תדרויו העוצרה םיבבסמ שיו דרילו תול
או ץייח אל הלוע הניאשכ רמאקדמו תדרויו הלועו רשקב רבחתנ העוצרהש השארב יושעה רשקב תבבוסמש " וריתהל צ
הליבט תעשב ש " אוה אמייק לש רשק מ , מ " ר .


הכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
אי ףיעס
חי עורזה לע די לש רשקש רחא , שאר לש חיני ) חל ( > ט < םדוק
ךורכיש ] בי [ ורזה ביבס העוצרה ע . רמואש ימ שיו ) טל ( רוסאש > י <
שאר לש הלפת איצוהל ] גי [ די לש הלפת אהתש דע קיתהמ ) מ (
תחנומ . הגה : קיתל ץוח וינפל םהינש םא ףאו , ) אמ ( שאר לש הלפתה חותפל ןקתי אל טי
די לש החנה רחא דע ) ירהמ " רהמו א " ביבח ןב י .( בשוימ די לש חינהל בתכש ימ שי , לשו
דמועמ שאר ) םשב רוגא פ ןמיס רהוזה " ד ) ( ןכ וגהנ אל כ ולא תונידמבו , אלא ) במ ( ןהיתש
] די [ דמועמ .(

נשמ ס הכ ןמיס הרורב ה " חל ק
) חל ( ךורכיש םדוק - םעטה ] דמ [ םג תרזוח חינהל תכרבש ןויכ
נכ שאר לש לע " סב ל " ל ק " כו א " סב ליעל רבחמהל ש " סד ה " ל
ע תחא אלא ךרבמ וניאד " הכירכהו לכויש המ לכב קספהה טעמי כ
ע ןידה רקיעמ הניא עורזה ביבס " לש חיניש דע התוא רחאל בוט כ
שאר ווכ רפסבו ראה תונ " ז י " העבשה ךורכל גהונ היהש בותכ ל
הלחת ועורז ביבס תוכירכ ] לבא ] המ [ גה אל ' לעש תוכירכ
עבצאה [ הוצמ אוה תוכירכה םג הלחתכלד ןויכ רבוס אוהש ינפמ
קספה הז ןיא ךכיפל ] ומ [ כב גהנמה ןכו " תונכשמ תבושתב ןייעו מ
כ ןמיס בקעי " ג ותעד ח " עורזה לע םדוק ךורכל ונגהנמכ כ קוזיחל
אלבד " יע הרישק ארקנ וניאו םייקתמ אל ה " ש מ רפסב בתכ " םא מ
ול היהי אל ךורכי םאו די לש לע ךריבש רחא השודקו שידק עמש
ש חינהל יאנפ " ש חיני תונעלו ר " תוכירכה םדוק ר ] זמ [ לוכי םא
שתה שימי אלש תצקמב קדהל " ומוקממ י :

שפנ ברה ק ףד תוגהנה יטוקל ה1
סב " ד תוחנמ ול ןיליפת תרישק
www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->