You are on page 1of 3

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak 36200 Selekoh Perak Darul Ridzuan

Telefon 05-6 !"235 # $aks % 05-6 !6&0"


'il()&*+STARS20&2+0&

Tarikh % && Se,-e.ber 20&2

/n( 0adziruddin '( Md 'andi1 Pengerusi Ma2lis 'elia Daerah 3ilir Perak1 0o 21 3oo4er Park1 5alan Sul-an Abdullah1 36000 Teluk 6n-an1 Perak( Tuan1 Jemputan Bagi Merasmikan Hari Kokurikulum SMK Tun Abdul Razak, Selekoh 20 2 Suka7i-a di.aklu.kan baha8a ,ihak ka.i akan .engadakan 3ari Kokurikulu. SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh ,ada 2! "o#ember 20 2 $Sabtu% &am 0'00 pagi ber-e.,a- di De8an Tun Abdul Razak1 STARS( 2( Sehubungan dengan i-u1 ,ihak sekolah a.a- berbesar ha-i sekiran9a -uan sudi un-uk bersa.asa.a ka.i bagi .en9a.bu- se-erusn9a merasmikan Hari Kokurikulum SMK Tun Abdul Razak, Selekoh 20 2 se,er-i bu-iran beriku-% Tarikh Te.,aMasa 3( % 2" Se,-e.ber 20&2 % De8an SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh( % 0:(30,g ; 02(00,-g

'ersa.a ini diser-akan A-ur7ara 3ari Kokurikulu. SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh 20&2(

Ker2asa.a -uan a.a- ka.i hargai(

Sekian1 -eri.a kasih(

(B)RKH*+MAT ,"T,K ")-ARA. <ang .en2alankan -ugas1

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak 36200 Selekoh Perak Darul Ridzuan
Telefon 05-6 !"235 # $aks % 05-6 !6&0"
'il()&*+STARS20&0+02

Tarikh % && Se,-e.ber 20&2

/engetua, SMK Rungku,1 36200 Selekoh1 Perak( Tuan1 Jemputan Bagi Mengadakan /ersembahan Sempena Hari Kokurikulum SMK Tun Abdul Razak, Selekoh 20 2' Suka7i-a di.aklu.kan baha8a ,ihak ka.i akan .engadakan 3ari Kokurikulu. SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh ,ada 2! "o#ember 20 2 $Sabtu% ber-e.,a- di De8an Tun Abdul Razak1 STARS 2( Sehubungan dengan i-u1 ,ihak ka.i a.a- berbesar ha-i un-uk .en2e.,u- Kumpulan /uisi dan 0agu dari sekolah -uan un-uk .engadakan ,erse.bahan se.,ena 3ari Kokurikulu. SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh 20&2 se,er-i bu-iran beriku-% Tarikh Te.,aMasa 3( % 2" Se,-e.ber 20&2 % De8an SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh( % 0:(30,g ; 02(00,-g

'ersa.a ini diser-akan a-ur7ara 3ari Kokurikulu. SMK Tun Abdul Razak1 Selekoh 20&2(

Ker2asa.a dari ,ihak -uan a.a- ka.i hargai(

Sekian1 -eri.a kasih(

(B)RKH*+MAT ,"T,K ")-ARA. <ang .en2alankan -ugas1

Atur Acara Hari Kokurikulum Stars 2012

7.30.

Taklimat kepada semua pelajar Mencatat kehadiran pelajar Pelancaran Cergaston 20 2 Pertandingan "khir #arni$al %ukan M % Pameran #erja&a' P(#) #linik *ola *aling +ersama #ela+ *ola *aling ,P%.ualan amal Perkhemahan ,nit *eruni/orm 20 2 %imulasi -+adah 0aji 2ehat 3emonstrasi ka4ad oleh unit +eruni/orm ' P(#) Per+arisan ,nit *eruni/orm 3emontrasi Taek4ando dan %ilat ,capan "lu-aluan Pengerusi ,capan Pengetua ,capan Perasmian 5 6n. )ad7iruddin *. Md *andi 8Pengerusi Majlis *elia 3aerah 0ilir Perak9 %elingan 5 Persem+ahan Puisi dan (agu

7.45 !.30

1.30

0.00 .00 2.00 -

Pen&ampaian 0adiah %elingan 2 Pen&ampaian 0adiah *ersurai