You are on page 1of 28

39

3.2

iang uai uaniu


a ngin


i
i, u,
)
) (

aoe iu
(aoe ) -i-ier
(
i, u n,
ng)

3.3

3.4
39

3.4

i
e
uo

3.4

uo
iea


1
2

3.5

ai () bici cipi idi


ao () como hozho
ei eibili himei
ou () hutu chumu

ia ()
jiy
qiqi
ie ie () jiy tiqi
ua wwa
huw
uo ()
lusuo
nuru
ue ue () xuyu quyu

: iao () i ao
i ao

iao ( i + ao)
iou (i + ou )
uai (u + ai )
uei (u + ei)

()
()
()
()

qiomio piomio
niyo
xiqi
wihui
guigui
shuwe
zhusu

3.6
(1)

n ng .
n

ng

3.6

3.6

ng

3.6

n ng

3.7
i,u, i,u,
)16
aoee
aieiaoou
anangeneng
ongiier

3.7
(ii)
10
iiaie
iaoiouian
ianginin
Iong

3.7
u u
) 9:
uuauo
uaiueiuan
uanguenueng

3.7
u u)
4:
uueuanun

1.
2.
3.
4.