You are on page 1of 25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Cc d n
ENGLISH
Gii thiu
Tin tc - s kin
Thng co bo ch
Thng tin TK hng
thng
S liu thng k
S liu chuyn

01

2014

Thng tin thng k hng thng

Tnh hnh kinh t - x hi nm 2013

Kinh th th gii nm 2013 vn cn nhiu bt n v bin ng phc tp. Tng trng kinh t ca cc nc thuc khu vc ng tin chung chu u, c bit l

s nc thnh vin ang chu nh hng ca n cng vn cn rt m nht. Khng hong ti chnh v khng hong n cng chu u cha hon ton chm d

Mc d c mt vi du hiu tch cc cho thy cc hot ng kinh t ang phc hi tr li sau suy thoi nhng trin vng kinh t ton cu nhn chung cha v

chc, nht l i vi cc nn kinh t pht trin. Vic to cng n vic lm c xem l mt thch thc ln ca cc nc pht trin. Nhng yu t khng thun

t th trng th gii tip tc nh hng n kinh t - x hi nc ta. trong nc, cc kh khn, bt cp cha c gii quyt gy p lc ln cho sn x

Cc cuc iu tra

kinh doanh: Hng tn kho mc cao, sc mua yu, t l n xu ngn hng mc ng lo ngi, nhiu doanh nghip phi thu hp sn xut, dng hot ng h

C s d liu

gii th...

Cc n phm thng k
Phng php thng
k
Vn bn php l
Hi p
THM D D LUN
Bn hy cho bit dng
thng tin thng k no m
bn mong i s dng nht
trong thi gian ti?
S liu th/s liu ban

Trc tnh hnh , ngay t u nm, Chnh ph kp thi ban hnh hai Ngh quyt quan trng l Ngh quyt s 01/NQ-CP v nhng gii php ch yu ch o
hnh thc hin K hoch pht trin kinh t - x hi v d ton ngn sch nh nc nm 2013 v Ngh quyt s 02/NQ-CP v mt s gii php tho g kh khn
sn xut kinh doanh, h tr th trng, gii quyt n xu.

Mc tiu t ng qut ca pht t rin kinh t - x hi nm 2013 l: Tng c ng n nh k inh t v m; lm pht thp hn, tng trng cao hn nm 2012. y m
thc hin ba t ph chin lc gn vi t i c cu nn kinh t, chuyn i m hnh tng trng. Bo m an s inh x hi v phc li x hi. Nng cao hiu

cng tc i ngoi v hi nhp quc t. Tng cng quc phng, an ninh v bo m n nh chnh tr-x hi. To nn tng pht trin vng chc hn cho nh
nm tip theo.
Trong bi cnh tnh hnh trong nc v th gii cn nhiu kh khn, thch thc, thc hin tt cc mc tiu v ch tiu ch yu ca nm, Chnh ph ch

quyt lit cc ngnh, a phng thc hin tch cc v ng b cc gii php, ch ng khc phc kh khn tng bc n nh v pht trin sn xut k
doanh. Kt qu t c trong nm va qua th hin s n lc c gng rt ln ca c h thng chnh tr, ca ton qun v ton dn ta.
TNG TRNG KINH T

Tc tng tng sn phm trong nc

S liu tng hp
thnh cc bng biu thng
k

Tng sn phm trong nc (GDP) nm 2013 c tnh t ng 5, 42% so v i nm 2012, trong qu I t ng 4, 76% ; qu II t ng 5, 00%; qu III tng 5,54% ; qu

Bo co phn tch
thng k

ngnh, cc c p thc hin u tin k im ch lm pht , n nh kinh t v m nn y l mc tng hp l, khng nh tnh ng n, kp thi, hiu qu ca

Biu quyt

tng 6,04%. Mc t ng trng nm nay tuy t hp hn mc tiu t ng 5, 5% ra nhng cao h n mc tng 5,25% ca nm 2012 v c t n hiu phc hi. Tr
bi cnh kinh t th gii nhng nm qua c nhiu bt n, sn xut trong nc gp k h khn, lm pht tng cao, Chnh ph t p trung c h o quyt lit
bin php, gii php c Chnh ph ban hnh.
Trong mc t ng 5,42% ca ton nn kinh t, khu vc nng, lm nghip v t hy sn t ng 2, 67%, xp x mc tng nm trc, ng gp 0, 48 im phn tr
khu vc cng nghip v xy dng tng 5,43%, t hp hn mc tng 5,75% c a nm trc, ng gp 2,09 im phn t rm; khu vc dch v tng 6, 56%,
h n mc tng 5,9% ca nm 2012, ng gp 2,85 im phn trm.

Nh vy mc t ng tr ng nm nay ch yu do ng gp ca khu vc dch v, t rong mt s ngnh chim t trng ln c mc t ng kh l: Bn bun


bn l tng 6, 52% ; dch v lu t r v n ung t ng 9,91%; hot ng ti chnh, ngn hng v bo him tng 6,89% .

Trong khu vc cng nghip v x y dng, tuy mc tng ca ngnh cng nghip khng cao (5,35%) nhng ngnh c ng nghip c h bin, ch to tng kh

mc 7,44% (Nm 2012 t ng 5,80% ) tc ng n mc tng GDP chung. Ngnh xy dng mc d chim t trng khng ln nhng t mc tng 5,83
cao h n nhiu mc tng 3, 25% ca nm trc c ng l yu t t ch cc trong t ng trng kinh t nm nay .

V c cu t rong quy m nn kinh t c nm, khu vc nng, lm nghip v thy sn chim t trng 18, 4%; khu vc cng nghip v x y dng chim 38,3%
khu vc dch v c him 43, 3% (Nm 2012 cc t trng tng ng l: 19,7% ; 38,6% v 41,7%).
Xt v gc s dng GDP nm nay, tiu dng cui cng t ng 5,36% so vi nm 2012, ng gp 3,72 im phn t rm vo mc tng c hung; tch ly ti
tng 5,45% , ng gp 1,62 im phn trm; chnh lc h xut nhp khu hng ha v dch v ng gp 0,08 im phn trm do xut s iu.

Ch s gi tiu dng
Tc tng tng s n phm trong nc
the o gi so s nh 2010 (Nm trc = 100)
n v tnh: %

TNG S

Nm

Nm

2012

2013

5, 25

5, 42

Nng, lm nghip v t hu sn

2, 68

2, 67

Cng nghip v xy dng

5, 75

5, 43

Dch v

5, 90

6, 56

Qu I

4, 75

4, 76

Qu II

5, 08

5, 00

Qu III

5, 39

5, 54

Qu IV

5, 57

6, 04

Phn theo khu vc kinh t

Phn theo qu trong nm

Sn xut nng, lm nghip v thy sn


Sn xut nng, lm nghip v thy sn nm 2013 b nh hng ln ca thi tit nng hn ko di u nm v tnh trng xm nhp mn din ra nhiu a ph

pha Nam lm hng trm nghn ha la, hoa mu v cy cng nghip b ngp ng, dn n nng sut nhiu loi cy trng gim so vi nm trc. Bn cnh

trng tiu th sn phm c trong v ngoi nc b thu hp; gi bn nhiu sn phm, nht l sn phm chn nui, thy sn mc thp trong khi gi vt t, ngu

liu u vo tip tc tng cao gy nhiu kh khn cho pht trin chn nui v nui trng thy sn; dch bnh trn gia sc, gia cm vn xy ra ri rc khp cc
phng gy tm l lo ngi cho ngi nui. Do gi tr sn xut nng, lm nghip v thy sn t mc thp hn nm trc.

Gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn nm 2013 theo gi so snh 2010 c tnh t 801,2 nghn t ng, tng 2,95% so vi nm 2012, bao gm: N

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

1/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn nm 2013 theo gi so snh 2010 c tnh t 801,2 nghn t ng, tng 2,95% so vi nm 2012, bao gm: N
nghip t 602,3 nghn t ng, tng 2,47%; lm nghip t 22,4 nghn t ng, tng 6,04%; thu sn t 176,5 nghn t ng, tng 4,22%.
Nng nghip
Sn lng la c nm 2013 c tnh t 44,1 triu tn, tng 338,3 nghn tn so vi nm tr c (Nm 2012 tng 1,3 triu tn so vi nm 2011), trong din

gieo trng c t nh t 7,9 t riu ha, tng 138,7 nghn ha, nng sut t 55,8 t /ha, gim 0, 6 t/ha. Nu tnh t hm 5,2 triu tn ng th tng sn l ng l ng th
c ht nm nay c tnh t 49,3 t riu tn, tng 558,5 nghn tn so vi nm trc (Nm 2012 tng 1,5 t riu tn so vi nm 2011).

Trong sn xut la, din tch gieo trng la ng xun t 3140,7 nghn ha, tng 16,4 nghn ha so vi v ng xun trc; sn lng t 20,2 triu tn, gim 54,4 nghn

do nng sut t 64,4 t/ha, gim 0,5 t/ha. Din tch gieo trng la h thu t 2146,9 nghn ha, tng 15,1 nghn ha so vi v trc; sn lng t 11,2 triu tn, gim 8

nghn tn do nng sut ch t 52,2 t/ha, gim 0,8 t/ha. Mt s a phng c sn lng la h thu gim nhiu l: Sc Trng gim 86,4 nghn tn; Tr Vinh gim 1

nghn tn; Bn Tre v Tha Thin - Hu cng gim 17,3 nghn tn; Qung Tr gim 10,7 nghn tn; C Mau gim 9,8 nghn tn; An Giang gim 8,9 nghn tn. Ring v

ng 2013 vng ng bng sng Cu Long tng c v din tch, nng sut v sn lng. Din tch gieo trng t 626,4 nghn ha, tng 99 nghn ha, nng sut t 5
t/ha, tng 1,3 t/ha; sn lng t 3,2 triu tn, tng 578,8 nghn tn.

Din tch gieo trng la ma t 1985,4 nghn ha, tng 7,6 nghn ha so vi v ma nm 2012 nh ch ng trong lun canh trng la. Tuy nhin, sn lng la m

c tnh t gn 9,4 triu tn, gim 104,4 nghn tn do nng sut ch t 47,3 t/ha, gim 0,7 t/ha. Sn lng la ma ca cc a phng pha Bc t 567

nghn tn, gim 181,3 nghn tn; nng sut t 47,9 t/ha, gim 1,6 t/ha. Sn lng la ma ca cc a phng pha Nam t 3706,3 nghn ha, tng 76,9 ng
tn, ring vng ng bng sng Cu Long tng 67,6 nghn tn.

Sn xut cy v ng cc tnh pha Bc tng so vi nm trc, trong lc t 492,6 nghn tn, tng 5,2%; vng t 33,2 nghn tn, tng 9,9%; rau cc loi
14,6 triu tn, tng 5,2%, ch c u tng t 168,4 nghn tn, gim 3%.
Cy cng nghip lu nm tip tc pht trin theo hng sn xut hng ha phc v tiu dng trong nc v xut khu nn c cu cy trng c thay i ph hp vi

kin canh tc ca tng vng. Din tch cho sn phm v sn lng mt s cy ch yu tng so vi nm 2012, trong din tch ch c tnh t 114,1 nghn ha, b
cng k nm trc, sn lng t 921,7 nghn tn, tng 1,3%; c ph din tch t 584,6 nghn ha, tng 2,1%, sn lng t 1289,5 nghn tn, tng 2,3%; cao su din
t 545,6 nghn ha, tng 7%, sn lng t 949,1 nghn tn, tng 8,2%; h tiu din tch t 51,1 nghn ha, tng 6%, sn lng t 122,1 nghn tn, tng 5,3%.

Sn lng mt s cy n qu t kh, trong sn lng cam nm 2013 c tnh t 530,9 nghn tn, tng 1,7% so vi nm 2012; chui t 1,9 triu tn, t
5,6%; bi t 449,3 nghn tn, tng 2,2%. Tuy nhin, mt s cy khc do nh hng ca thi tit v mt phn din tch ang c ci to, chuyn i nn
lng gim nh: Sn lng vi, chm chm t 641,1 nghn tn, gim 1,1% so vi nm 2012; qut t 177,7 nghn tn, gim 2,4%.
Chn nui gia sc, gia cm nhng thng cui nm mc d c thun li v th trng tiu th do gi bn cc sn phm c xu hng tng nhng nhn chung
hnh chn nui cha tht n nh. n tru c nc nm 2013 c 2,6 triu con, gim 2,6% so vi nm 2012; n b c 5,2 triu con, gim 0,7%, ring nui b

vn pht trin, tng n b sa nm 2013 ca c nc t 186,3 nghn con, tng 11,6%; n ln c 26,3 triu con, gim 0,9%; n gia cm c 314,7 triu con, t
2,04%, trong n g 231,8 triu con, tng 3,6%. Sn lng tht hi cc loi nm 2013 c tnh t 4,3 triu tn, tng 1,5% so vi nm trc, trong sn l
tht tru gim 3,5%; sn lng tht b gim 2,9%; sn lng tht ln tng 1,8%; sn lng tht gia cm tng 2,4%.

Tnh n ngy 18/12/2013 c nc khng cn a phng no c dch ln tai xanh v dch l mm long mng cha qua 21 ngy, dch cm gia cm cha qua
ngy cn c tnh Ha Bnh.
Lm nghip

Din tch rng trng tp trung nm 2013 c tnh t 205,1 nghn ha, tng 9,7% so vi nm 2012. Mt s a phng c din tch rng trng mi tp trung nhiu
Ngh An 15,3 nghn ha; Yn Bi 14,9 nghn ha; Tuyn Quang 13,2 nghn ha; Qung Nam 12 nghn ha; Bc Kn 11,4 nghn ha; Thanh Ha 10,7 nghn ha. S cy
nghip trng phn tn t 182,2 triu cy, tng 1,6% so vi nm trc.

Sn lng g khai thc c nm t 5608 nghn m3, tng 6,8% so vi nm 2012. Nguyn nhn ch yu do tiu th sn phm g nguyn liu nm nay c nhiu th
li, kim ngch xut khu g v sn phm g tng kh. Sn phm g tiu th tng mt mt gii quyt c lng g thng phm n k khai thc ca ngi

xut, mt khc gp phn thc y hot ng trng rng pht trin ti nhiu a phng. Mt s a phng c sn lng g khai thc ln v tng nhiu so vi n
trc l: Qung Nam 410 nghn m3, tng 81%; Yn Bi 390 nghn m3, tng 15,5%; Qung Ninh 348,5 nghn m3, tng 16,3%; Qung Ngi 310 nghn m3
Qung Tr 295,3 nghn m3, tng 77%; Thanh Ha 278 nghn m3, gp hai ln; Qung Bnh 251,2 nghn m3, tng 21,7%; H Tnh 224,3 nghn m3, tng 36,9%.
lng ci khai thc t 28 triu ste, tng 2,2%.

Do thi tit trong nm c ma nhiu cng vi cng tc phng chng chy rng c cc cp, cc ngnh tip tc quan tm thng xuyn nn tnh trng chy r

v cht ph rng gim ng k. Tng din tch rng b thit hi nm 2013 l 1964 ha, gim 39,1% so vi nm trc, bao gm: Din tch rng b chy 1156 ha, g

44,7%; din tch rng b cht ph 808 ha, gim 28,7%. Mt s tnh c din tch rng b chy nhiu l: Gia Lai 411,1 ha; Bnh Phc 93,1 ha; Bnh Thun 80,3 ha;

Giang 79,3 ha; C Mau 44,3 ha; Lng Sn 44 ha; k Lk 41,1 ha. Mt s tnh c din tch rng b cht, ph nhiu l: k Nng 141,9 ha; Qung Nam 103
Lm ng 102,2 ha; Kon Tum 75,3 ha.
Thy sn

Sn lng thu sn nm 2013 c tnh t 5918,6 nghn tn, tng 3,2% so vi cng k nm trc, trong c t 4400 nghn tn, tng 1,3%; tm t 704 ng

tn, tng 11,7%. Din tch nui trng thy sn t 1037 nghn ha, gim 0,2% so vi nm 2012, trong din tch nui c tra 10 nghn ha, gim 7,2%; din tch n
tm 637 nghn ha, tng 1,6%.

Sn lng thu sn nui trng c nm c tnh t 3210 nghn tn, tng 3,2% so vi nm trc, trong c 2407 nghn tn, tng 0,2%; tm 544,9 nghn tn, t

15%. Din tch nui tm th chn trng c xu hng pht trin mnh thay cho nui tm s v loi tm ny cho nng sut cao, thi gian nui ngn v t b bnh h
Nm 2013, din tch th nui tm th chn trng l 65,2 nghn ha, gp gn 2 ln so vi nm trc; sn lng t 230 nghn tn, tng 56,5%.

Sn lng c tra c nm c tnh t 1170 nghn tn, gim 6% so vi nm 2012. Sn lng c tra gim do sn xut gp kh khn trong thi gian di do gi bn c
nguyn liu gim trong khi gi chi ph u vo tng. Tuy nhin, nui c tra ang c nhng chuyn dch kh mnh theo hng tng din tch th nui khu vc

nghip v gim din tch th nui khu vc h gia nh. Din tch nui c tra ca cc doanh nghip ti mt s a phng nh sau: Bn Tre 1823 ha, tng 50% so
nm trc; ng Thp 1080 ha, tng 20%; An Giang 538 ha, tng 70%; Tin Giang 127 ha, tng 40%. Nhiu c s nui c tra ang tng bc nng cao k thut

dng cc quy trnh chun nui thy sn an ton nhm to ra sn phm m bo cht lng, nng cao gi tr xut khu. Nui c v cc loi thy sn khc pht t
mnh, tp trung vo cc loi c sn c gi tr kinh t cao, phc v nhu cu tiu dng trong nc nh: C diu hng, r phi, trm en, c su, ba ba, nghu...
Thi tit khng thun li, nhiu ma bo, gi xng du tng lm nh hng ln n hot ng khai thc thy sn. Tuy nhin, c s quan tm, to iu kin

chnh quyn a phng nn sn lng thy sn khai thc nm nay vn tng, c tnh t 2709 nghn tn, tng 3,3% so vi nm trc, trong khai thc bin

2519 nghn tn, tng 3,5%. Sn lng khai thc c ng i dng c xu hng gim nhiu, ch t 13 nghn tn, gim 15% so vi nm 2012, ch yu do c
lng c khng t tiu chun xut khu v gi tiu th gim mnh.
Sn xut cng nghip

Sn xut cng nghip nm 2013 c du hiu phc hi, nht l ngnh cng nghip ch bin ch to vi t trng ln trong ton ngnh cng nghip c s chu
bin r nt qua cc qu. Ch s tn kho, ch s tiu th din bin theo xu hng tch cc. Ch s sn xut ton ngnh cng nghip (IIP) thng Mi Hai c

tng 7% so vi cng k nm trc, trong ngnh khai khong tng 0,7%; cng nghip ch bin, ch to tng 8,8%; sn xut v phn phi in tng 8,7%; c
cp nc, x l rc thi, nc thi tng 10,1%.

Tnh chung c nm 2013, IIP c tnh tng 5,9% so vi nm trc, cao hn mc tng nm 2012, trong qu I tng 5%; qu II tng 5,5%; qu III tng 5,4% v qu

tng 8%. Nu loi tr thng Mt (IIP tng 27,5%) v thng Hai (IIP gim 15,1%) do nh hng ca yu t thi v l Tt Nguyn n th t thng Ba, IIP t mc
6%[1].

Trong cc ngnh cng nghip cp I, ngnh khai khong (Chim 21,3% gi tr tng thm ton ngnh cng nghip) gim 0,2% so vi nm trc; cng nghip ch b
ch to (Chim khong 71% gi tr tng thm ton ngnh) tng 7,4%, cao hn nhiu mc tng 5,5% ca nm 2012, trong qu I tng 5,3%; qu II tng 6,9%;

III tng 7,8% v qu IV tng 10,1%[2]; ngnh sn xut, phn phi in (Chim 6,7% gi tr tng thm ton ngnh) tng 8,5%; ngnh cung cp nc v x l n

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

2/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

III tng 7,8% v qu IV tng 10,1%[2]; ngnh sn xut, phn phi in (Chim 6,7% gi tr tng thm ton ngnh) tng 8,5%; ngnh cung cp nc v x l n
thi, rc thi (Chim 1,1% gi tr tng thm ton ngnh) tng 9,1%. Trong mc tng chung ca ton ngnh nm nay, ngnh ch bin, ch to ng gp 5

phn trm; sn xut v phn phi in ng gp 0,6 im phn trm; ngnh cung cp nc, x l nc thi, rc thi ng gp 0,1 im phn trm; ring ngnh k
thc lm gim 0,1 im phn trm.

Mt s ngnh cng nghip c ch s sn xut tng cao trong c nm 2013 so vi nm 2012 l: Dt tng 21,8%; sn xut da v cc sn phm c lin quan t

15,3%; sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc thit b) tng 14,4%; sn xut xe c ng c tng 13,5%; sn xut thuc, ha dc v dc liu t

11,6%; sn xut trang phc tng 10,4%; sn xut thit b in tng 9,6%; khai thc, x l v cung cp nc tng 9,5%; sn xut giy v cc sn phm t giy t

9%. Mt s ngnh c mc tng kh l: Sn xut ung tng 8,8%; sn xut v phn phi in tng 8,5%; sn xut sn phm in t, my tnh v quang hc t
7,7%. Mt s ngnh c mc tng thp hoc gim l: Sn xut thuc l tng 6,7%; sn xut ha cht v cc sn phm ha cht tng 6,7%; sn xut, ch bin t

phm tng 6%; khai thc du th v kh t t nhin tng 0,5%; khai thc than cng v than non gim 1,8%; sn xut kim loi gim 2,6%; khai khong khc g
5,3%.
Ch s sn xut cng nghip c nm 2013 so vi nm 2012 ca mt s a phng nh sau: Thnh ph H Ch Minh tng 6,3%; ng Nai tng 7,6%; Bnh D
tng 8,7%; H Ni tng 4,5%; Hi Phng tng 4,3%; Bc Ninh tng 2,9%; Vnh Phc tng 14%; Cn Th tng 7,7%; Hi Dng tng 8,1%; Nng tng 10,
B Ra - Vng Tu gim 3,8%; Qung Ninh tng 0,1%; Qung Nam tng 9,6%; Qung Ngi tng 6,6%.

Ch s tiu th ton ngnh cng nghip ch bin, ch to mi mt thng nm nay tng 9,2% so vi cng k nm trc (Cng k nm 2011 tng 1,5% v nm 2
tng 3,6%).

Trong cc ngnh cng nghip cp II, mt s ngnh c ch s tiu th tng cao l: Sn xut xe c ng c tng 35,2%; sn xut da v cc sn phm c lin q

tng 29,5%; sn xut thit b in tng 19,4%; sn xut cc sn phm t cao su v plastic tng 16,6%; sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc t
b) tng 13,9%; sn xut ung tng 13,7%; dt tng 12,8%. Mt s ngnh c ch s tiu th mi mt thng tng thp hoc gim l: Sn xut, ch bin t
phm tng 7,2%; sn xut thuc l tng 6,8%; sn xut giy v sn phm t giy tng 2,3%; sn xut ho cht v sn phm ho cht gim 1,1%; sn xut kim
gim 1,5%; sn xut ging, t, bn gh gim 9,3%.

Ch s tn kho ti thi im 01/12/2013 ton ngnh cng nghip ch bin, ch to tng 10,2% so vi cng thi im nm 2012 (Cng k nm 2011 l 23%; n
2012 l 20,1%).
Mt s ngnh c ch s tn kho tng thp hn mc tng chung hoc gim l: Sn xut, ch bin thc phm tng 8,8%; dt tng 6,3%; sn xut trang phc gim 1,

sn xut sn phm t khong phi kim loi khc gim 11,3%; sn xut ung gim 21,9%; sn xut xe c ng c gim 37,8%. Tuy nhin, vn cn nhng ngnh

ch s tn kho tng cao hn nhiu so vi mc tng chung nh: Sn xut da v cc sn phm c lin quan tng 127,5%; sn xut thuc, ho dc v dc liu t

96,4%; sn xut kim loi tng 45,9%; sn xut ha cht v sn phm ha cht tng 32,7%; sn xut giy v sn phm t giy tng 27,6%. T l tn kho ton ng

cng nghip ch bin, ch to thng Mi Mt l 71,1%; t l tn kho bnh qun mi mt thng nm nay l 73,7%, trong mt s ngnh c t l tn kho bnh q
mi mt thng cao l: Sn xut ha cht v sn phm ha cht 121,3%; sn xut thuc, ha dc v dc liu 115,1%.

Ch s tiu th ca ngnh cng nghip ch bin, ch to c xu hng tng dn dn n tn kho gim dn. Mc d mc gim cha nhiu nhng y l tn hiu

i vi sn xut cng nghip trong thi gian ti. Nguyn nhn ch yu do tc dng thc hin cc gii php ca Chnh ph trong tho g kh khn cho doanh ngh

tng bc n nh sn xut v tiu th sn phm, gim hng tn kho hiu qu. Mt khc do kinh t th gii v c bit l khu vc chu u bt u phc hi
ng tch cc n nhu cu tiu th sn phm xut khu ca Vit Nam.

T l tn kho nm nay (gia gi tr hng tn kho cui thng so vi gi tr sn xut ca thng) cn c xem xt trong bc tranh ton cnh ca ngnh cng ngh

T u nm, t l tn kho lun mc cao vi trn 70% mc d c xu hng gim dn[3] (T l tn kho mc an ton trong iu kin sn xut v tiu th b
thng khong 65%).

Ch s s dng lao ng ca cc doanh nghip cng nghip thi im 01/12/2013 tng 0,8% so vi thng 11 nm 2013 v tng 4,3% so vi cng thi im n

trc. So vi cng thi im nm trc, khu vc doanh nghip Nh nc gim 0,3%; khu vc doanh nghip ngoi Nh nc tng 3,2%; khu vc c vn u
nc ngoi tng 6,6%. Theo ngnh kinh t cp I, cng nghip khai khong gim 1%; cng nghip ch bin, ch to tng 4,7%; sn xut v phn phi in tng
cung cp nc, x l rc thi, nc thi tng 3,2%.
Nhng ngnh cng nghip cp II c ch s s dng lao ng ti thi im 01/12/2013 tng cao so vi cng k nm trc l: Sn xut xe c ng c tng 14%;
xut kim loi tng 11%; sn xut da v cc sn phm t da tng 9,1%; sn xut sn phm in t, my tnh tng 8,9%; dt tng 8,1%; sn xut trang phc tng 7,

sn xut ging t bn gh tng 6,2%. Nhng ngnh c ch s lao ng ti thi im 01/12/2013 tng thp hoc gim so vi cng thi im nm trc gm: Sn x

v phn phi in tng 3%; sn xut, ch bin thc phm tng 2,6%; sn xut ung tng 1,6%; sn xut sn phm thuc l gim 3,9%; khai khong khc g
9,1%.
Tnh hnh hot ng ca doanh nghip

c tnh nm 2013, tng s doanh nghip ng k thnh lp mi l 76955 doanh nghip, tng 10,1% so vi nm 2012 vi tng vn ng k l 398,7 nghn t

gim 14,7%. S doanh nghip gp kh khn phi gii th hoc ngng hot ng nm nay l 60737 doanh nghip, tng 11,9% so vi nm trc, trong s do

nghip gii th l 9818 doanh nghip, tng 4,9%; s doanh nghip ng k tm ngng hot ng l 10803 doanh nghip, tng 35,7%; s doanh nghip ngng h
ng nhng khng ng k l 40116 doanh nghip, tng 8,6%.

V hot ng ca cc doanh nghip Nh nc, theo kt qu iu tra ti thi im 01/01/2013 c nc c 3135 doanh nghip Nh nc, bao gm: 405 do
nghip nng, lm nghip v thy sn, chim 12,9%; 1401 doanh nghip cng nghip v xy dng, chim 44,7% v 1329 doanh nghip dch v, chim 42,4%.
Kt qu iu tra c 2893 doanh nghip tr li, trong 2854 doanh nghip thc t ang hot ng, chim 98,7%; 39 doanh nghip ngng hot ng, chim 1,

bao gm 24 doanh nghip c 100% vn nh nc v 15 doanh nghip vn nh nc trn 50%. Trong s 24 doanh nghip c 100% vn nh nc ngng hot

th t l doanh nghip ch gii th, ph sn l 41,7%; doanh nghip ch sp xp li l 29,2%, doanh nghip ngng u t i mi cng ngh l 12,5%, cn l

nguyn nhn khc. Trong s 15 doanh nghip c vn nh nc trn 50% ngng hot ng, t l doanh nghip ch gii th, ph sn v ch sp xp li cng ch
40%, cn li l nguyn nhn khc.
Trong tng 39 doanh nghip ngng hot ng, s doanh nghip ch gii th, ph sn chim t l cao nht vi 41%, s doanh nghip ch sp xp li chim 33,
s doanh nghip ngng u t i mi cng ngh chim 10,3% v s doanh nghip ngng v l do khc chim 15,4%.

V l do ngng hot ng, 56,4% s doanh nghip tr li do sn xut thua l ko di, 5,1% tr li do nng lc qun l, iu hnh hn ch v 38,5% tr l
nguyn nhn khc nh thiu vn sn xut kinh doanh, khng tm kim c th trng hoc ang thuc din bn hoc ch sp xp li.

So vi nm 2000, s doanh nghip nh nc ti thi im 01/01/2013 bng 54,4%, gim 2624 doanh nghip; tng doanh thu nm 2012 gp 6,9 ln nm 2000; t
li nhun trc thu gp 9,4 ln; tng np ngn sch nh nc gp 8,1 ln.

Th phn cung cp sn phm, hng ha v dch v ca cc doanh nghip nh nc cho th trng trong nc chim khong 32,2%, trong th phn ca do
nghip nng, lm nghip v thy sn l 41,9%; ngnh cng nghip v xy dng l 30,4% v ngnh dch v l 30,5%.

Trong tng s 2893 doanh nghip trn, c 1347 doanh nghip thuc i tng c phn ha (tnh n 01/01/2013 c c 1142 doanh nghip c phn ha, ch

84,8% v 205 doanh nghip ang v cha c phn ha chim 15,2%) v 1546 doanh nghip khng thuc i tng c phn ha m chuyn i, sp nhp h
chuyn sang cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin.

Qua kt qu iu tra cho thy, t sut li nhun/doanh thu ca cc doanh nghip c c phn ha c xu hng tng so vi thi im trc sp xp, i mi

phn ha, c th: 39,6% doanh nghip c t sut li nhun tng trn 10%; 36,5% doanh nghip tng di 10%; 36,5% doanh nghip khng tng, khng gim
8,5% doanh nghip gim.
Hot ng dch v
Bn l hng ha v doanh thu dch v tiu dng

Trong bi cnh kh khn chung, cc doanh nghip hot ng lnh vc thng mi, dch v v xut khu lin tc i mt vi nhiu thch thc gy nh hng kh
nh ti sn xut kinh doanh. Hot ng bn l t nm 2011 n nay nhn chung chm li trn tt c cc knh truyn thng cng nh siu th.

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

3/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Tng mc hng ha bn l v doanh thu dch v tiu dng nm 2013 c tnh t 2618 nghn t ng, tng 12,6% so vi nm 2012 v l mc tng thp nht tr
vng bn nm tr li y, loi tr yu t gi nm 2013 tng 5,6%; nm 2012 tng 6,5%; nm 2011 tng 4,4%. Tng mc bn l hng ha v doanh thu dch v

dng nm 2013 ca khu vc kinh t nh nc t 258,6 nghn t ng, chim 9,9% v gim 8,6% so vi nm 2012; kinh t ngoi nh nc t 2269,5 ngh

ng, chim 86,7% v tng 15,3%; khu vc c vn u t nc ngoi t 89,8 nghn t ng, chim 3,4% v tng 32,8%. Xt theo ngnh kinh doanh, kinh do
thng nghip t 2009,2 nghn t ng, chim 76,7% tng mc v tng 12,2%; khch sn nh hng t 315,8 nghn t ng, chim 12,1% v tng 15,2%; dc
t 268,6 nghn t ng, chim 10,3% v tng 13,3%; du lch t 24,3 nghn t ng, chim 0,9% v tng 3,5%.
Vn ti hnh khch v hng ha

Vn ti hnh khch nm 2013 c tnh t 2950,1 triu lt khch, tng 6,3% v 123,1 t lt khch.km, tng 5,4% so vi nm 2012, bao gm: Vn ti Tr

ng t 33,3 triu lt khch, tng 5,9% v 30 t lt khch.km, tng 9%; vn ti a phng t 2916,9 triu lt khch, tng 6,3% v 93,1 t lt khch.

tng 4,3%. Vn ti hnh khch ng b c tnh t 2776,3 triu lt khch, tng 6,5% v 88,9 t lt khch.km, tng 4,4% so vi nm trc; ng sng

140 triu lt khch, tng 2% v 2,7 t lt khch.km, tng 4,1%; ng hng khng t 16,9 triu lt khch, tng 11,2% v 26,9 t lt khch.km, tng 1

ng bin t 4,8 triu lt khch, tng 4,1% v 243,1 triu lt khch.km, tng 3,6%; ng st t 12,1 triu lt khch, gim 0,6% v 4,4 t lt khch.
gim 3,5%.

Vn ti hng ha nm 2013 c tnh t 1011,1 triu tn, tng 5,4% v 208,5 t tn.km, gim 0,4% so vi nm trc, bao gm: Vn ti trong nc t 980,3 t

tn, tng 5,7% v 91,2 t tn.km, tng 5,2%; vn ti ngoi nc t 30,8 triu tn, gim 4,4% v 117,3 t tn.km, gim 4,3%. Vn ti hng ho ng b t 76

triu tn, tng 5,9% v 46,8 t tn.km, tng 6,5%; ng sng t 180,8 triu tn, tng 7,3% v 39,3 t tn.km, tng 6,3%; ng bin t 58,5 triu tn, gim 5
v 118 t tn.km, gim 4,6%; ng st t 6,5 triu tn, gim 6,8% v 3,8 t tn.km, gim 5,5%.
Khch quc t n Vit Nam

Khch quc t n nc ta nm 2013 c tnh t 7572,4 nghn lt ngi, tng 10,6% so vi nm trc, trong khch n vi mc ch du lch, ngh dng

4640,9 nghn lt ngi, tng 12,2%; n v cng vic 1266,9 nghn lt ngi, tng 8,7%; thm thn nhn t 1259,6 nghn lt ngi, tng 9,4%. Khch qu

n nc ta bng ng hng khng l 5980 nghn lt ngi, tng 7,2% so vi nm 2012; n bng ng bin 193,3 nghn lt ngi, gim 32,3%; n b
ng b 1399,1 nghn lt ngi, tng 41,9%.

Trong nm 2013, mt s quc gia v vng lnh th c lng khch n nc ta tng so vi cng k nm trc l: Trung Quc t 1907,8 nghn lt ngi, t

33,5%; Hn Quc 748,7 nghn lt ngi, tng 6,8%; Nht Bn 604,1 nghn lt ngi, tng 4,8%; Cam-pu-chia 342,3 nghn lt ngi, tng 3,1%, Ma-lai-

339,5 nghn lt ngi, tng 13,5%; x-try-li-a 319,6 nghn lt ngi, tng 10,3%; Lin bang Nga 298,1 nghn lt ngi, tng 71,1%; Thi Lan 269 nghn l

ngi, tng 19,1%; Anh 184,7 nghn lt ngi, tng 8,4%; Phi-li-pin 100,5 nghn lt ngi, tng 1,3%; In--n-xi-a 70,4 nghn lt ngi, tng 15,7%. M

nc v vng lnh th c lng khch n nc ta gim so vi cng k nm trc l: Hoa K 432,2 nghn lt ngi, gim 2,6%; i Loan 399 nghn lt ng

gim 2,5%; Php 209,9 nghn lt ngi, gim 4,4%; Xin-ga-po 195,8 nghn lt ngi, gim 0,2%; Lo 122,8 nghn lt ngi, gim 18,5%; Ca-na-a 105 ng
lt ngi, gim 7,6%; c 97,7 nghn lt ngi, gim 8,4%.
N NH KINH T V M, KIM CH LM PHT
Xy dng, u t pht trin
Xy dng

Hot ng xy dng c bn nm nay tng mnh, trong tng cao nht khu vc c vn u t nc ngoi do tp trung y nhanh tin i vi cc cng t
thuc khu kinh t trng im quc gia. Tin xy dng trong khu vc Nh nc chm hn do u tin cho nhng cng trnh chuyn tip t nm trc nn gi
sn xut gim. i vi cc doanh nghip ngoi Nh nc, do gp kh khn v vn nn kt qu tng thp.
Gi tr sn xut xy dng nm 2013 theo gi hin hnh c tnh t 770,4 nghn t ng, bao gm: Khu vc Nh nc t 92,6 nghn t ng, chim 12%; khu

ngoi Nh nc 644,1 nghn t ng, chim 83,6%; khu vc c vn u t nc ngoi 33,7 nghn t ng, chim 4,4%. Gi tr sn xut xy dng nm 2013 c

theo loi cng trnh nh sau: Cng trnh nh t 333,3 nghn t ng; cng trnh nh khng t 128,2 nghn t ng; cng trnh k thut dn dng t 21
nghn t ng; hot ng xy dng chuyn dng t 89,5 nghn t ng.

Gi tr sn xut xy dng nm 2013 theo gi so snh 2010 c tnh t 626,9 nghn t ng, tng 6,2% so vi nm 2012, bao gm: Khu vc Nh nc t 7
nghn t ng, gim 1,4%; khu vc ngoi Nh nc t 521,2 nghn t ng, tng 6,2%; khu vc c vn u t nc ngoi t 28,5 nghn t ng, tng 34,3%.

Mc d t c mt s kt qu nht nh nhng hot ng ca ngnh xy dng trong nm vn cn nhng tn ti v gp kh khn nh: Ch u t thc h
khng ng quy trnh, th tc gy chm ch trong thanh ton cng trnh dn n nhiu doanh nghip va v nh thiu vn, khng sc cnh tranh. Tin

ngn ca mt s d n, cng trnh mc d c chuyn bin nhng cha p ng c nhu cu thc t. Thi tit din bin phc tp vi ma ln ko di ti nh
vng trn c nc nh hng n tin v cht lng cng trnh.
u t pht trin

Trong cng tc u t, cc ngnh v cc a phng tip tc thc hin Ch th 1792/CT-TTg ngy 15 thng 10 nm 2011 ca Th tng Chnh ph vi mc tiu q

trng l bo m u t cng hiu qu, nht l ngun vn ngn sch Nh nc v vn tri phiu Chnh ph. Do , cng tc qun l nh nc v u t c t
cng, tp trung vo qun l tin , cht lng cng trnh, thanh quyt ton vn u t, x l n ng xy dng c bn... nn u t khu vc Nh nc t

bc t hiu qu hn. Ngay t u nm, ngun vn ngn sch v vn tri phiu Chnh ph c phn b nhanh cho cc B, ngnh v a phng to iu k
cho ch u t ch ng trin khai k hoch sm. i vi cc d n quan trng, vic huy ng mi ngun lc nhm y nhanh tin cng trnh cng c
B, ngnh v a phng thc hin tch cc.
Vn u t ton x hi thc hin nm 2013 theo gi hin hnh c tnh t 1091,1 nghn t ng, tng 8% so vi nm trc v bng 30,4% GDP. Trong v

ton x hi thc hin nm 2013, vn khu vc Nh nc t 440,5 nghn t ng, chim 40,4% tng vn v tng 8,4% so vi nm trc; khu vc ngoi Nh n
410,5 nghn t ng, chim 37,6% v tng 6,6%; khu vc c vn u t trc tip nc ngoi 240,1 nghn t ng, chim 22% v tng 9,9%.

Vn u t ton x hi thc hin


nm 2013 theo gi hin hnh

C
Nghn
t ng

cu
(%)

So vi cng
k
nm trc
(%)

TNG S

1091,1

100,0

108,0

Khu vc Nh nc

440,5

40,4

108,4

Khu vc ngoi Nh nc

410,5

37,6

106,6

Khu vc c vn u t trc tip nc ngoi

240,1

22,0

109,9

Trong vn u t thc hin khu vc Nh nc nm nay, vn t ngn sch Nh nc c tnh t 205,7 nghn t ng, bng 101,5% k hoch nm v tng 0,3%
vi nm 2012, gm c:
- Vn trung ng qun l t 41 nghn t ng, bng 102,2% k hoch nm v gim 18,3% so vi nm trc, trong vn u t thc hin ca B Giao thng

ti l 7687 t ng, bng 122,4% v gim 1,2%; B Nng nghip v Pht trin Nng thn 4378 t ng, bng 100,1% v gim 8,7%; B Xy dng 1326 t ng, b

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

4/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

ti l 7687 t ng, bng 122,4% v gim 1,2%; B Nng nghip v Pht trin Nng thn 4378 t ng, bng 100,1% v gim 8,7%; B Xy dng 1326 t ng, b

75,3% v gim 27%; B Y t 769 t ng, bng 89,2% v gim 28,5%; B Gio dc v o to 644 t ng, bng 92,4% v gim 29,8%; B Vn ha, Th thao v
lch 491 t ng, bng 98,1% v gim 19,9%; B Cng Thng 319 t ng, bng 117,4% v gim 29,9%.

- Vn a phng qun l t 164,7 nghn t ng, bng 101,3% k hoch nm v tng 6,3% so vi nm 2012. Vn u t thc hin t ngun ngn sch Nh n

ca mt s tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nh sau: H Ni t 26232 t ng, bng 95,3% k hoch nm v tng 26% so vi nm 2012; thnh ph H

Minh 17023 t ng, bng 99,3% v tng 10,3%; Nng 5630 t ng, bng 74,8% v gim 29,6%; Thanh Ha 4014 t ng, bng 128% v tng 1,1%; Qung N
4010 t ng, bng 102,9% v tng 3,9%; Bnh Dng 3878 t ng, bng 99,8% v tng 16,6%; Vnh Phc 3868 t ng, bng 129,1% v gim 3,1%.

Thu ht u t trc tip nc ngoi t u nm n thi im 15/12/2013 c tnh t 21,6 t USD, tng 54,5% so vi cng k nm trc, bao gm: 14,3 t U
vn ng k ca 1275 d n c cp php mi, tng 70,5% (S d n tng 0,7%) v 7,3 t USD vn ng k b sung ca 472 lt d n c cp php t
nm trc, tng 30,8%. Vn u t trc tip nc ngoi thc hin nm 2013 c tnh t 11,5 t USD, tng 9,9% so vi nm 2012.
Vn u t trc tip nc ngoi nm nay tp trung ch yu vo ngnh cng nghip ch bin, ch to vi 16,6 t USD, chim 76,9% tng vn ng k; ngnh
xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ha khng kh t 2 t USD, chim 9,4%; cc ngnh cn li t 3 t USD, chim 13,7%.

Trong nm 2013 c nc c 50 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c d n u t trc tip nc ngoi cp php mi, trong Thi Nguyn c s vn ng

ln nht vi 3381,1 triu USD, chim 23,7% tng vn ng k cp mi; tip n l Bnh Thun 2029,6 triu USD, chim 14,2%; Hi Phng 1843,6 triu USD, ch

12,9%; Bnh nh 1019,7 triu USD, chim 7,1%; thnh ph H Ch Minh 949 triu USD, chim 6,6%; ng Nai 745,1 triu USD, chim 5,2%; Bnh Dng 714 t
USD, chim 5%; Hi Dng 620,6 triu USD, chim 4,3%...

Trong s 50 quc gia v vng lnh th c d n u t cp php mi vo Vit Nam nm nay, Hn Quc l nh u t ln nht vi 3752,1 triu USD, chim 26,3% t

vn ng k cp mi; tip n l Xin-ga-po 3014,1 triu USD, chim 21,1%; Trung Quc 2276,6 triu USD, chim 16%; Nht Bn 1295 triu USD, chim 9,1%; Lin b
Nga 1021,7 triu USD, chim 7,2%; c khu Hnh chnh Hng Cng (Trung Quc) 604 triu USD, chim 4,2%; i Loan 400 triu USD, chim 2,8%.
Ti chnh, ngn hng, bo him
Thu, chi ngn sch Nh nc[4]
Tng thu ngn sch Nh nc nm 2013 c tnh t 790,8 nghn t ng, bng 96,9% d ton nm, trong thu ni a 530 nghn t ng, bng 97,2%; thu t

th 115 nghn t ng, bng 116,2%; thu cn i ngn sch t hot ng xut, nhp khu 140,8 nghn t ng, bng 84,6%. Trong thu ni a, thu t khu vc do

nghip Nh nc 159,3 nghn t ng, bng 91,4% d ton nm; thu t doanh nghip c vn u t nc ngoi (khng k du th) 111,2 nghn t ng, b

103,6%; thu thu cng, thng nghip v dch v ngoi Nh nc 110,2 nghn t ng, bng 91,6%; thu thu thu nhp c nhn 45,8 nghn t ng, bng 83,4%;
thu bo v mi trng 11,7 nghn t ng, bng 81,5%; thu ph, l ph 15,2 nghn t ng, bng 146,5%.

Tng chi ngn sch Nh nc nm 2013 c tnh t 986,2 nghn t ng, bng 100,8% d ton nm, trong chi u t pht trin 201,6 nghn t ng, b

115,1% (ring chi u t xy dng c bn 196,3 nghn t ng, bng 115,4%); chi pht trin s nghip kinh t-x hi, quc phng, an ninh, qun l Nh n

ng, on th (bao gm c chi thc hin ci cch tin lng) c tnh t 679,6 nghn t ng, bng 100,8%; chi tr n v vin tr 105 nghn t ng, bng 100

T l bi chi ngn sc h Nh nc nm nay mc 5,3% GDP, vt mc 4,8% d ton. Nguyn nhn ch yu do doanh nghip gp nhiu k h khn v v

sn phm tn kho tiu th c hm dn n thua l. Tuy nhin k hng th khng tnh n tnh t rng n ng thu, trn thu lm ht thu v mt s khon chi ch
hp l gy lng ph. Sau nhiu nm vt thu, y l nm u tin s thu ngn sch nh nc c nm c tnh khng t d ton thu cn i ngn sch,
hng ln t i vic iu hnh ngn sch v cn i, b tr vn thc hin cc nhim v chi ngn sch nh n c.
Ngn hng

n ngy 12/12/2013, tng phng tin thanh ton tng 14,64%; huy ng vn tng 15,61%; tng trng tn dng tng 8,83% so vi cui nm 2012 v d kin

cao hn mc tng ca nm 2012 nhng vn thp hn mc k hoch t ra l khong 12%; thanh khon ca h thng ngn hng thng mi c ci thin,
bo kh nng thanh ton v chi tr ca h thng; t gi ngoi t n nh, d tr ngoi hi tng cao.

Mc d c nhng tn hiu tt nhng hot ng ngn hng vn i mt vi nhiu thch thc. T l n xu mc d c du gim nhng vn mc cao; cht lng

dng cha thc s c ci thin; n xu cha c phn loi v nh gi y , chnh xc. Hiu qu kinh doanh ca cc t chc tn dng thp so vi cc n

trc y. Chnh lch thu nhp - chi ph lu k 11 thng nm 2013 ca ton h thng ch tng 3,2% so vi cng k nm 2012. Nguyn nhn ch yu do tc

bt li ca nhng kh khn trong nn kinh t. Chnh lch gia li sut u ra v li sut u vo gim, trong khi chi ph trch lp d phng ri ro tng mnh do c
lng ti sn gim st.
Bo him

Trong bi cnh kh khn chung ca nn kinh t, th trng bo him 11 thng nm 2013 tuy c tng chm li song vn t c kt qu nht nh, gip duy tr

ci thin nng lc ti chnh, hot ng ca cc doanh nghip. Tng doanh thu ph bo him ton th trng nm 2013 c tnh t 44,4 nghn t ng, tng 7,6%
vi nm 2012, trong doanh thu ph bo him phi nhn th t 24 nghn t ng, tng 5%; doanh thu ph bo him nhn th t 20,4 nghn t ng, tng 11%.

Kh khn kinh t l nguyn nhn khch quan nh hng n hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip bo him v lm gim tc tng nhu cu bo him ca
nhn v t chc trn c hai lnh vc nhn th v phi nhn th.
Xut, nhp khu
Xut khu hng ha

Kim ngch hng ha xut khu thng Mi Hai c tnh t 11,6 t USD, gim 3,3% so vi thng trc v tng 12,2% so vi cng k nm 2012. Tnh chung c n

2013, kim ngch hng ha xut khu t 132,2 t USD, tng 15,4% so vi nm 2012. (Kim ngch xut khu nm 2011 tng 34,2%; nm 2012 tng 18,2%). Trong n
2013, kim ngch xut khu khu vc kinh t trong nc t 43,8 t USD, tng 3,5%; khu vc c vn u t nc ngoi (gm c du th) t 88,4 t USD, tng 22,

Nu khng k du th th kim ngch hng ho xut khu ca khu vc c vn u t nc ngoi nm nay t 81,2 t USD, tng 26,8% so vi nm trc. Nu loi
yu t gi, kim ngch hng ha xut khu nm 2013 tng 18,2%.
Kim ngch hng ha xut khu nm nay tng cao ch yu khu vc c vn u t nc ngoi vi cc mt hng nh: in t, my tnh v linh kin; in thoi

loi v linh kin, hng dt may, giy dp... Xut khu ca khu vc ny trong nhng nm gn y c xu hng tng mnh v chim t trng cao trong tng kim ng
xut khu: Nm 2011 chim 56,9% v tng 41%; nm 2012 chim 63,1% v tng 31,1%; nm 2013 chim 61,4% v tng 22,4%.
Trong nm 2013, nhiu sn phm thuc nhm hng cng nghip c kim ngch xut khu tng mnh nh: in thoi v linh kin t 21,5 t USD, tng 69,2%;

dt, may t 17,9 t USD, tng 18,6%; in t my tnh v linh kin t 10,7 t USD, tng 36,2%; giy dp t 8,4 t USD, tng 15,2%; g v sn phm g t
t USD, tng 17,8%; ti xch, v, va li, m, d t 1,9 t USD, tng 27,6%; ha cht tng 32,4%; rau qu tng 25,7%; ht iu tng 12,9%; ht tiu tng 13,
Mt s mt hng c kim ngch xut khu tng kh l: Thy sn t 6,7 t USD, tng 10,6%; my mc, thit b, dng c, ph tng khc t 6 t USD, tng

phng tin vn ti v ph tng t 4,9 t USD, tng 7,8%; st thp t 1,8 t USD, tng 8%; dy in v dy cp t 0,7 t USD, tng 10%; sn phm ha cht

0,7 t USD, tng 5,2%. Kim ngch xut khu du th, go, c ph, cao su, than v xng du gim so vi nm 2012, trong du th t 7,2 t USD, g
11,9%; go t 3 t USD, gim 18,7%; c ph t 2,7 t USD, gim 26,6%; cao su t 2,5 t USD, gim 11,7%; xng du t 1,2 t USD, gim 32,8%.

C cu kim ngch hng ha xut khu nm nay: T trng nhm hng cng nghip nng v khong sn t 58,6 t USD, tng 21,5% v chim 44,3% (Nm 2012

48,2 t USD v chim 42,1%). Nhm cng nghip nh v tiu th cng nghip t 50,3 t USD, tng 16,3% v chim 38,1% (Nm 2012 t 43,3 t USD v ch

37,8%). Nhm hng nng, lm sn t 16,5 t USD, gim 1,9% v chim 12,5% (Nm 2012 t 16,8 t USD v chim 14,7%). Nhm hng thu sn t 6,7 t U
tng 10,6% v chim 5,1% (Nm 2012 t 6,1 t USD v chim 5,3%).

V th trng, EU tip tc l th trng xut khu ln nht ca Vit Nam vi kim ngch xut khu nm 2013 c t 24,4 t USD tng 20,4 % (tng ng 4,

USD) so vi nm 2012, kim ngch xut khu mt s mt hng tng so vi nm 2012 nh: in thoi cc loi v linh kin tng 56% (2,75 t USD); giy dp t

10,5% (245 triu USD); hng dt may tng 11,2% (243 triu USD). Hoa K ng th 2 vi kim ngch xut khu c tnh t 23,7 t USD, tng 20,3% (4 t US

kim ngch xut khu mt s mt hng tng nh: Hng dt may tng 14% (973 triu USD); giy dp tng 16,9% (340 triu USD); g v cc sn phm g tng 10

(167 triu USD). Tip n l ASEAN t 18,5 t USD, tng 6,3% (1,1 t USD) vi cc mt hng ch yu: in thoi cc loi v linh kin tng 75,2% (992 triu US

my vi tnh, sn phm in t v linh kin tng 30,7% (414 triu USD). Nht Bn c tnh t 13,6 t USD, tng 3,8% (496 triu USD). Hn Quc 6,7 t USD, t

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

5/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


19,9% (1,1 t USD). Trung Quc t 13,1 t USD, tng 2,1% (269 triu USD).
Nhp khu hng ha

Kim ngch hng ha nhp khu thng Mi Hai c tnh t 11,5 t USD, tng 4,7% so vi thng trc v tng 16,8% so vi cng k nm 2012. Kim ngch h
ha nhp khu nm 2013 t 131,3 t USD, tng 15,4% so vi nm trc (Kim ngch nhp khu nm 2011 tng 25,8%; nm 2012 tng 6,6%). Trong nm 2013,
ngch nhp khu khu vc kinh t trong nc t 56,8 t USD, tng 5,6%; khu vc c vn u t nc ngoi t 74,5 t USD, tng 24,2%. Nu loi tr yu t
kim ngch hng ha nhp khu nm 2013 tng 18,3% so vi nm 2012.

Cng nh hot ng xut khu, hot ng nhp khu khu vc c vn u t nc ngoi nhng nm gn y c xu hng tng mnh v kim ngch chim t tr

cao trong tng kim ngch nhp khu: Nm 2011 nhp khu ca khu vc ny chim 45,7% v tng 32,1%; nm 2012 chim 52,7% v tng 22,7%; nm 2013 ch
56,7% v tng 24,2%.

V mt hng nhp khu nm nay, kim ngch mt s mt hng tng cao so vi cng k nm trc l: My mc, thit b, dng c, ph tng khc t 18,6 t U

tng 16%; in t, my tnh v linh kin t 17,7 t USD, tng 34,9%; vi t 8,4 t USD, tng 19,4%; in thoi cc loi v linh kin t 8 t USD, tng 59,5%; c
do t 5,7 t USD, tng 18,9%; nguyn ph liu dt may, giy dp t 3,7 t USD, tng 18,7%; thc n gia sc v nguyn ph liu t 3 t USD, tng 23,6%.
s mt hng nguyn liu tng kh nh: st thp t 6,7 t USD, tng 11,5%; ha cht 3 t USD, tng 6,7%; kim loi thng t 2,9 t USD, tng 11,1%; si

t 1,5 t USD, tng 7,5%; thuc tr su t 0,8 t USD, tng 12,1%; thy sn t 0,7 t USD, tng 6,7%. Mt s mt hng c kim ngch nhp khu c nm t
thp hoc gim l: Tn dc t 1,8 t USD, tng 3,2%, xng du t 7 t USD, gim 22,1%; phn bn t 1,7 t USD, gim 1,6%; phng tin vn ti khc v
tng t 1,3 t USD, gim 24,8%; cao su t 0,7 t USD, gim 13,9%.
Nguyn liu u vo cho sn xut hng xut khu ca nc ta vn cn ph thuc kh nhiu vo ngun nguyn liu nhp t nc ngoi do ngnh cng nghip

tr cn qu yu. T trng gi tr nhp khu cc mt hng phc v hot ng gia cng lp rp chim t trng kh cao trong kim ngch xut khu hng ha: Kim ng

nhp khu in thoi cc loi v linh kin (tr in thoi di ng) chim 33,3% kim ngch xut khu in thoi cc loi v linh kin; kim ngch nhp khu vi ch
48,3% gi tr xut khu hng dt may

V th trng, Trung Quc l th trng nhp khu ln nht ca Vit Nam vi kim ngch nhp khu t th trng ny nm 2013 c tnh t 36,8 t USD, t

26,7% (tng ng 7,8 t USD), y l th trng nhp siu ln nht ca Vit Nam vi mc 23,7 t USD. Kim ngch nhp khu mt s mt hng t Trung Q

tng so vi nm 2012: My mc thit b dng c v ph tng tng 25,5% (1,2 t USD); in thoi cc loi v linh kin tng 73,6% (2,3 t USD); my vi tinh sn ph

in t v linh kin tng 36,8% (1,1 t USD). Th trng ASEAN c tnh t 21,4 t USD, tng 2,8% (589 triu USD) vi kim ngch nhp khu mt s mt h
tng nh: My vi tnh, sn phm in t v linh kin tng 56,3% (1,2 t USD); my mc thit b v ph tng tng 7,9% (16,9 t USD). Kim ngch nhp khu t

Quc c tnh t 20,8 t USD, tng 34,1% (5,3 t USD) vi cc sn phm ch yu nh: My vi tnh tng 60,3% (1,8 t USD); my mc thit b dng c v ph t

tng 62,8% (993 triu USD); in thoi cc loi v linh kin tng 78,2% (918 triu USD). Th trng Nht Bn c tnh t 11,6 t USD, gim 0,18% (21 triu US
Th trng EU c tnh t 9,2 t USD, tng 4,2% (373 triu USD). Hoa K t 5,1 t USD, tng 6,1% (296 triu USD).

C cu kim ngch hng ha nhp khu nm nay cng c s thay i so vi nm 2012, nhm t liu sn xut c tnh t 131,3 t USD, chim t trng cao nht
92%, tng so vi mc 90,9% ca nm 2012, ch yu do t trng nhm hng my, mc thit b, dng c, phng tin vn ti chim 36,7%, tng so vi mc 35,3%;
tng v nhin vt liu chim 55,3%, gim so vi mc 55,6% ca nm 2012. Nhm hng tiu dng t 10,5 t USD, chim 8%, gim so vi mc 9% ca nm 2012.

Trong mi mt thng nm nay, xut siu hng ha thc hin l 763 triu USD. Thng Mi Hai xut siu c tnh 100 triu USD. Tnh chung c nm 2013, x

siu 863 triu USD, bng 0,7% tng kim ngch hng ha xut khu, trong khu vc kinh t trong nc nhp siu 13,1 t USD; khu vc c vn u t nc ng

xut siu gn 14 t USD. Nh vy xut siu nm nay hon ton thuc v khu vc u t nc ngoi. Mc d xut khu khu vc ny pht trin mnh l iu k

thun li gii quyt vic lm cho ngi lao ng nhng hiu qu mang li cho tng trng kinh t khng cao do ch yu xut khu cc mt hng gia cng,
rp vi gi tr gia tng thp.
Xut, nhp khu dch v

Kim ngch xut khu dch v nm 2013 c tnh t 10,5 t USD, tng 9,1% so vi nm 2012, trong dch v du lch t 7,5 t USD, tng 9,9%; dch v vn ti

t USD, tng 5,8%. Kim ngch nhp khu dch v nm 2013 c tnh t 13,2 t USD, tng 5,4% so vi nm 2012, trong dch v vn ti t 9,1 t USD, t

4,6%; dch v du lch t 2 t USD, tng 10,5%. Nhp siu dch v nm 2013 l 2,7 t USD, gim 12,9% so vi nm 2012 v bng 25,7% tng kim ngch xut k
dch v nm 2012.
Ch s gi
Ch s gi tiu dng (CPI)

Ch s gi tiu dng thng 12/2013 tng 0,51% so vi thng trc v tng 6,04% so vi thng 12/2012. y l nm c ch s gi tiu dng tng thp nht trong 10 n

tr li y[5]. Ch s gi tiu dng bnh qun nm 2013 tng 6,6% so vi bnh qun nm 2012, thp hn nhiu so vi mc tng 9,21% ca nm 2012. Trong nm n

CPI tng cao vo qu I v qu III vi mc tng bnh qun thng l 0,8%; qu II v qu IV, CPI tng i n nh v tng mc thp vi mc tng bnh qun thn

0,4%. Trong cc nhm hng ha v dch v, nhm nh v vt liu xy dng c ch s gi thng 12/2013 so vi thng trc tng cao nht vi mc tng 2,31%; m

mc, m nn, giy dp tng 0,57%; hng n v dch v n ung tng 0,49% (Lng thc tng 1,22%; thc phm tng 0,38%; n ung ngoi gia nh tng 0,17%)

ung v thuc l tng 0,27%; thit b v dng gia nh tng 0,25%; vn ha, gii tr v du lch tng 0,13%; thuc v dch v y t tng 0,08% (Dch v y t tng 0,02
gio dc tng 0,02%. Cc nhm hng ha v dch v cn li c ch s gi gim gm: Giao thng gim 0,23%; bu chnh vin thng gim 0,01%.
Ch s gi tiu dng nm nay tng do mt s nguyn nhn ch yu sau:

(1) Gi mt s mt hng v dch v do Nh nc qun l c iu chnh theo k hoch v theo c ch th trng: Trong nm c 17 tnh, thnh ph iu chnh
dch v y t lm cho CPI ca nhm thuc v dch v y t tng 18,97% so vi thng 12 nm trc, ng gp vo ch s chung c nc gn 1,1%; cc a ph

tip tc thc hin l trnh tng hc ph lm lm CPI nhm gio dc tng 11,71%, ng gp vo ch s chung c nc tng khong gn 0,7%; gi xng du c
chnh tng/gim v c nm tng 2,18%, gp vo CPI chung c nc mc tng 0,08%; gi in iu chnh tng 10%, ng gp vo CPI chung khong 0,25%.

cnh , gi gas c nm tng gn 5%, ng gp vo CPI c nc vi mc tng 0,08%; (2) Nhu cu hng ha tiu dng ca dn c v tiu dng cho sn xut t
vo dp cui nm; (3) nh hng ca thin tai, ma bo; (4) Mc cu trong dn yu.
Ch s gi vng v la M

Ch s gi vng thng 12/2013 gim 3,33% so vi thng trc; gim 24,36% so vi cng k nm 2012. Ch s gi la M thng 12/2013 tng 0,05% so vi th
trc; tng 1,09% so vi cng k nm 2012.
Ch s gi sn xut
Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng nng, lm nghip v thy sn nm 2013 tng 0,57% so vi nm trc, trong ch s gi bn sn phm
ngi sn xut hng nng nghip gim 0,59%; hng lm nghip tng 8,85%; hng thy sn tng 3,66%.
Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng cng nghip nm nay tng 5,25% so vi nm trc, trong ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut
phm khai khong tng 6,68%; sn phm cng nghip ch bin, ch to tng 3,4%; in v phn phi in tng 9,2%; nc tng 11,62%. Mt s yu t chnh

hng lm ch s gi sn xut hng cng nghip tng l: Gi than trong nc v gi in c iu chnh tng; lng ca khu vc doanh nghip tng t u n
gi g th gii tng cao dn n gi g nguyn liu nhp khu tng.
Ch s gi nguyn, nhin, vt liu dng cho sn xut nm 2013 tng 3,05% so vi nm 2012, trong ch s gi nguyn, nhin, vt liu dng cho sn xut ca
s ngnh tng cao l: Khai khong tng 9,63%; nc cung cp v x l rc thi, nc thi tng 8,45%; sn phm t cao su, khong phi kim loi tng 6,16%;
trang phc, da v cc sn phm c lin quan tng 5,72%; thuc, ha dc v dc liu tng 5,58%; my mc thit b cha phn c vo u tng 5,46%.

Ch s gi cc vn ti nm 2013 tng 6,48% so vi nm trc, trong gi cc vn ti hnh khch tng 7,38%; vn ti hng ha tng 4,91%. Ch s gi c

dch v vn ti ng st nm 2013 tng 8,23% so vi nm 2012; dch v vn ti ng b v xe but tng 8,84%; dch v vn ti ng thy tng 2,55%; dch

vn ti ng hng khng tng 3,45%. Ch s gi cc vn ti qu IV nm nay tng 0,26% so vi qu trc v l qu c ch s gi tng thp nht do gi xng g
vo thng Mi v thng Mi Mt.
Ch s gi xut, nhp khu hng ha

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

6/25

2/14/2014

Ch s gi xut, nhp khu hng ha

TONG CUC THONG KE

Ch s gi xut khu hng ho nm 2013 gim 2,41% so vi nm trc (Nm 2012 gim 0,54% so vi nm 2011), trong ch s gi xut khu ca mt s

hng gim mnh l: Cao su gim 18,96%; than gim 15,68%; sn phm t cao su gim 14,13%. Trong nm 2013, kinh t th gii vn cha thot khi khng ho

khin nhu cu tiu th mt s loi hng ha c bn gim v s cnh tranh mnh m t cc i tc xut khu l nhng nguyn nhn ch yu khin ch s gi x
khu hng ha ca Vit Nam gim nm th 2 lin tip.

Ch s gi nhp khu hng ho nm nay gim 2,36% so vi nm trc (Nm 2012 gim 0,33% so vi 2011), trong ch s gi nhp khu ca mt s mt h
gim nhiu l: Cao su gim 21,15%; phn bn gim 17,83%; st thp gim 10,48%.
MT S VN X HI
Dn s, lao ng v vic lm
Dn s

Dn s trung bnh c nc nm 2013 c tnh 89,71 triu ngi, tng 1,05% so vi nm 2012, bao gm: Dn s nam 44,38 triu ngi, chim 49,47% tng dn

c nc, tng 1,08%; dn s n 45,33 triu ngi, chim 50,53%, tng 1,03%. Trong tng dn s c nc nm nay, dn s khu vc thnh th l 29,03 triu ng
chim 32,36% tng dn s, tng 2,38% so vi nm trc; dn s khu vc nng thn l 60,68 triu ngi, chim 67,64%, tng 0,43%.

Tng t sut sinh nm 2013 t 2,10 con/ph n, tng so vi mc 2,05 con/ph n ca nm 2012. T s gii tnh ca dn s t 97,91 nam/100 n, tng so
mc 97,86 nam/100 n ca nm 2012. T sut sinh th t 17,05 tr sinh ra sng trn 1000 ngi dn. T s gii tnh ca tr em mi sinh duy tr mc kh

vi 113,8 b trai/100 b gi, tng so vi mc 112,3 b trai/100 b gi ca nm 2012. T sut cht th nm 2013 l 7; t sut cht ca tr em di 1 tu

15,3; t sut cht ca tr em di 5 tui l 23,0. T sut cht tip tc mc thp, th hin r hiu qu ca chng trnh chm sc sc kho b m v tr
ni ring v cng tc bo v sc kho, nng cao mc sng cho ngi dn ni chung trong nm qua.

Theo kt qu iu tra trong nm, t l ph n t 15-49 tui sinh con th ba tr ln ca nm 2013 l 14,3%, tng nh so vi mc 14,2% ca nm 2012; t l ph
15-49 tui c chng ang s dng bin php trnh thai t 77,2%, trong s dng bin php hin i l 67,0%; bin php khc l 10,2%.
Lao ng, vic lm

Lc lng lao ng t 15 tui tr ln c tnh n 01/01/2014 l 53,65 triu ngi, tng 864,3 nghn ngi so vi cng thi im nm trc, trong lao ng n

chim 51,5%; lao ng n chim 48,5%. Lc lng lao ng trong tui lao ng c tnh n 01/01/2014 l 47,49 triu ngi, tng 409,2 nghn ngi so vi c

thi im nm 2013, trong nam chim 53,9%; n chim 46,1%. Lao ng t 15 tui tr ln ang lm vic trong cc ngnh kinh t nm 2013 c tnh 52,40 t
ngi, tng 1,36% so vi nm 2012. Lao ng t 15 tui tr ln ang lm vic nm 2013 ca khu vc nng, lm nghip v thy sn chim 46,9% tng s, gim

im phn trm so vi nm trc; khu vc cng nghip v xy dng chim 21,1%, gim 0,1 im phn trm; khu vc dch v chim 32,0%, tng 0,6 im phn trm

T l lao ng phi chnh thc trong tng s lao ng 15 tui tr ln ang lm vic nm 2013 c tnh 34,2%, trong khu vc thnh th l 47,4%; khu vc nng t
28,6% (Nm 2012 cc t l tng ng l: 33,7%; 46,8% v 28%).

T l tht nghip ca lao ng trong tui nm 2013 c tnh l 2,2%, trong khu vc thnh th l 3,58%; khu vc nng thn l 1,58% (S liu ca nm 2

tng ng l: 1,96%; 3,21%; 1,39%). T l thiu vic lm ca lao ng trong tui nm 2013 c tnh 2,77%, trong khu vc thnh th l 1,48%; khu vc n
thn l 3,35% (S liu ca nm 2012 tng ng l: 2,74%; 1,56%; 3,27%).

T l tht nghip ca thanh nin trong tui 15-24 nm 2013 c tnh 6,36%, trong khu vc thnh th l 11,11%, tng 1,94 im phn trm so vi nm tr

khu vc nng thn l 4,87%, tng 0,62 im phn trm. T l tht nghip ca lao ng t 25 tui tr ln nm 2013 c tnh 1,21%, trong khu vc thnh th

2,29%, tng 0,19 im phn trm so vi nm trc; khu vc nng thn l 0,72%, tng 0,06 im phn trm. Nhn chung, t l tht nghip c xu hng tng ln
sn xut vn gp kh khn lm nh hng n vic lm ca ngi lao ng.
i sng dn c v bo m an sinh x hi

Cng tc an sinh x hi v gim ngho trong nm qua c ng, Nh nc v Chnh ph tp trung quan tm, ch o cc cp, cc ngnh thc hin nn i s

dn c nhn chung tng i n nh. Thc hin Ngh nh s 103/2012/N-CP ngy 04/12/2012 ca Chnh ph v vic quy nh mc lng ti thiu i vi ng

lao ng v Ngh nh s 66/2013/N-CP ngy 27/6/2013 ca Chnh ph v vic tng mc lng ti thiu i vi khu vc Nh nc, i sng ngi lm cng
lng c ci thin hn.

khu vc nng thn, trong nm c nc c 426,7 nghn lt h thiu i, gim 5,2% so vi nm 2012, tng ng vi 1794 nghn lt nhn khu thiu i, g

6,2%. Tnh trng thiu i xy ra ch yu cc tnh thuc vng Trung du v min ni pha Bc; vng Bc Trung b v Duyn hi min Trung; vng Ty Nguyn. k

phc tnh trng thiu i, t u nm cc cp, cc ngnh v a phng h tr cc h thiu i 45,3 nghn tn lng thc v 24 t ng. T l h ngho c n
nm 2013 c tnh 9,9%, gim 1,2 im phn trm so vi nm 2012.
Tng s tin mt v hin vt dnh cho cng tc an sinh x hi v gim ngho, cu i nm 2013 l 2929 t ng, trong qu thm hi v h tr cc i t

chnh sch l 1378 t ng; thm hi v h tr cc h ngho 1085 t ng; cu i v cu tr x hi 466 t ng. Cng trong nm 2013 c nc c trn 7,4 t
s, th bo him y t, giy khm cha bnh c pht min ph cho cc i tng chnh sch ti cc a phng.
Gio dc, o to
Tnh n cui nm 2013, c nc c 61/63 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng t chun ph cp gio dc tiu hc ng tui, trong 04 tnh/thnh

c cng nhn t chun ph cp gio dc tiu hc ng tui mc 2 (Nm 2012 l 03 tnh). Tnh trng hc sinh b hc trong nm hc 2012 - 2013 g
so vi nm hc trc, c nc c 8,9 nghn hc sinh tiu hc b hc, gim 0,1% so vi nm trc; 44 nghn hc sinh trung hc c s b hc, gim 0,3% v
42 nghn hc sinh trung hc ph thng b hc, gim 0,2%.

Ngnh gio dc, o to nm 2013 tip tc nhn c s quan tm u t pht trin. Tng chi ngn sch Nh nc cho gio dc v o to trong nm l 19

nghn t ng, tng 14,1% so vi nm 2012, trong chi thng xuyn cho gio dc v o to l 164,4 nghn t ng, tng 17,3%; chi cho xy dng c bn l
nghn t ng, tng ng mc chi nm trc.
Tnh hnh dch bnh, ng c thc phm

Trong nm 2013, c nc c 67,8 nghn trng hp mc bnh st xut huyt (40 trng hp t vong); 810 trng hp mc bnh vim no virt (17 trng hp

vong); 656 trng hp mc bnh thng hn; 39 trng hp mc vim mng no do no m cu (03 trng hp t vong); 76,5 nghn trng hp mc dch ch

tay, ming (20 trng hp t vong); 18 trng hp mc hi chng vim da dy sng bn tay, bn chn; 02 trng hp mc cm A (H5N1), 01 trng hp t vo

tng s ngi nhim HIV hin cn sng ca c nc tnh n ngy 17/12/2013 l 215,7 nghn ngi, trong 64,6 nghn trng hp chuyn sang giai
AIDS. S ngi t vong do AIDS c nc tnh n thi im trn l 68,5 nghn ngi. Trong nm, trn a bn c nc xy ra 139 v ng c thc phm
trng lm 4,7 nghn ngi b ng c, trong 26 trng hp t vong.
Hot ng th thao

Phong tro th thao qun chng tip tc pht trin mnh c v quy m, ni dung v hnh thc. Trong nm nay, ngnh vn ha n lc thc hin tt cc nhim

chnh tr v k hoch cng tc. Nhiu hot ng vn ha mang ngha ln phc v cc ngy l ln ca dn tc c t chc si ni vi ni dung phong ph. Nh
t phim, tun phim, chng trnh ngh thut v cc hot ng trin lm c ni dung su sc nhm qung b con ngi, t nc Vit Nam c t chc ti
thnh ph ln. Cng tc bo v v pht huy di sn vn ho dn tc tip tc c duy tr v y mnh.

Trong hot ng th thao thnh tch cao, ngnh Th dc Th thao t chc thnh cng 187 gii th thao trong nc v quc t; m 24 lp tp hun, bi dng h

luyn vin, trng ti; c 157 on v i tuyn tham d cc gii th thao quc t v c 52 i, on i tp hun nc ngoi. chun b cho cc gii u ln, ng

ang xy dng n o to vn ng vin v triu tp 61 i tuyn, i tuyn tr cc mn th thao tp hun ti cc Trung tm Hun luyn Th thao. Trong nm 20

th thao Vit Nam t c nhng thnh tch cao ti mt s gii th thao quc t nh: Ti i hi Th thao trong nh v V thut Chu ln th 4 ti Hn Quc,

Vit Nam ginh 8 huy chng vng, 7 huy chng bc v 12 huy chng ng, ng th 3/44 on tham d. Ti i hi th thao th gii t chc Colombia,
Vit Nam ginh 2 huy chng vng, 3 huy chng bc, ng th 32/120 on tham d. Ti i hi Th thao Tr Chu ln th 2 t chc Trung Quc, on

Nam ginh 5 huy chng vng, 4 huy chng bc v 2 huy chng ng, ng th 7/45 on tham d. c bit, ti i hi Th thao ng Nam ln th 27 n
2013 (Sea Games 27) t chc ti Mi-an- ma, on th thao Vit Nam thi u thnh cng v t v tr cao. Tnh n ht ngy 21/12/2013 Vit Nam ginh c 73

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

7/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


2013 (Sea Games 27) t chc ti Mi-an- ma, on th thao Vit Nam thi u thnh cng v t v tr cao. Tnh n ht ngy 21/12/2013 Vit Nam ginh c 73
chng vng; 85 huy chng bc v 87 huy chng ng, xp th 3 ton on.
Tai nn giao thng
Tnh t 16/11/2012 n 15/11/2013, trn a bn c nc xy ra 31,3 nghn v tai nn giao t hng, bao gm cc v va chm v t nghim trng tr ln

9,9 nghn ngi v lm b thng 32,2 nghn ngi. So vi nm 2012, s v tai nn giao thng gim 13,8%, s ngi cht tng 0,1% v s ng i b th
gim 15,5%. Ring t ai nn giao thng ng b l 30,9 nghn v, lm cht 9,6 nghn ng i v lm b thng 31, 9 nghn ngi.
Thit hi do thin tai

Trong nm qua, nc ta chu nh hng ca 15 cn bo vi cng mnh v din bin phc tp, c bit tnh trng ma, l sau bo gy thit hi nng
ngi v ti sn cho nhiu tnh v thnh ph. Theo bo co s b ca cc a phng, thin tai lm 313 ngi cht v mt tch; 1150 ngi b thng;

nh b sp , cun tri; trn 692 nghn ngi nh b ngp nc, h hng; 88,2 km , k v 894 km ng giao thng c gii b v, st l; gn 8 nghn ct in g

; hn 17 nghn ha la v 20 nghn ha hoa mu b mt trng; gn 117 nghn ha la v 154 nghn ha hoa mu b ngp, h hng. Cc a phng c s ngi b c

v mt tch nhiu do thin tai l: Qung Bnh 46 ngi; Ngh An 29 ngi; Lo Cai 23 ngi; Qung Ngi 22 ngi; Bnh nh 22 ngi. Trong Qung Bnh l

phng b thit hi nng nht v ti sn vi gn 204 nghn ngi nh b sp , h hng; trn 2 nghn ha hoa mu b mt trng; hn 4 nghn ha la, hoa mu b ng

h hng. Tng gi tr thit hi do thin tai gy ra trong nm 2013 c tnh gn 30 nghn t ng (Gp trn 2 ln nm 2012), trong Qung Bnh thit hi khong 1

nghn t ng, chim 41,6% tng gi tr thit hi ca c nc. Theo bo co s b, tng s tin mt cu tr cc a phng b nh hng thin tai trong nm
gn 795 t ng v khong 20 tn lng thc.
Tnh hnh chy, n v bo v mi trng
Tnh trng chy, n trn a bn c nc c xu hng gia tng trong thi gian gn y gy thit hi ln v ngi v ti sn. Trong nm 2013 (T 15/11/2012

15/11/2013), trn a bn c nc xy ra 2,5 nghn v chy, 65 v n nghim trng, lm 127 ngi cht v 339 ngi b thng. Tng gi tr thit hi do chy
c tnh 1,6 nghn t ng. ng ch l v n ti nh my pho hoa Ph Th, lm cht v b thng hng trm ngi, gy thit hi hng t ng.
Trong nm 2013, cc c quan chc nng pht hin 9,4 nghn v vi phm quy nh v v sinh mi trng, trong 5,2 nghn v b x l vi tng s tin pht
52 t ng.

Khi qut li: im sng ca bc tranh kinh t-x hi nc ta nm 2013 l: Kinh t v m c bn gi n nh. Lm pht c kim sot mc thp. Sn xut c

nghip c du hiu phc hi dn, nht l ngnh cng nghip ch bin, ch to. Xut khu tng nhanh, cn i thng mi theo hng tch cc. Tng trng

dng vo nhng thng cui nm c nhng ci thin r rt. Thu ht u t nc ngoi c nhiu chuyn bin tch cc. Tuy nhin, bn cnh nhng kt qu t

nm qua kinh t - x hi nc ta vn cn nhng bt cp v y l kh khn, thch thc chng ta tip tc phi i mt trong nm 2014: Lm pht mc an t
nhng cn tim n nhiu nguy c. Cn i ngn sch tip tc gp kh khn trong iu kin tc phc hi ca sn xut kinh doanh trong nc cn chm. Sc

ca nn kinh t yu. Kh nng hp th vn ca doanh nghip thp. Hng tn kho tuy gim nhng vn mc cao. Xut khu mc d c nhiu ci thin nhng u

thuc v khu vc c vn u t nc ngoi vi nhng mt hng gia cng l ch yu, gi tr gia tng thp. Tc c phn ha cc doanh nghip nh nc di
chm. Nng lc qun l, iu hnh sn xut ca nhiu doanh nghip cn yu dn n hiu qu sn xut thp hoc thua l khi phi ng u vi kh khn,
thch. tng bc vt qua nhng kh khn, thch thc, thc hin tt mc tiu pht trin kinh t - x hi nm 2014, cc ngnh, cc cp, cc a phng
lm tt nhng ni dung ch yu sau:

Mt l, y nhanh qu trnh ti c cu kinh t gn vi i mi m hnh tng trng. Nng cao nng sut lao ng v sc cnh tranh ca nn kinh t. Cn xy dng
trin khai c ch iu hnh v phi hp chung ca ton b h thng chnh tr nhm y nhanh tin v hiu qu ca qu trnh ti c cu. Tip tc ci thin mi tr

u t, tho g kh khn cho doanh nghip, bao gm kh khn t th tc u t, n trin khai d n, gii phng mt bng, tiu th v xut khu hng ha... To

kin thun li cho doanh nghip tip cn dng vn tn dng thc y sn xut, kinh doanh. Nhanh chng trin khai hiu qu qu h tr pht trin doanh nghip nh
va. Cc vn bn v thu phi thng nht v ph hp, khng tri vi lut v cc vn bn khc c lin quan khng nh hng n doanh nghip.

Hai l, tch cc v ch trng gii quyt vn n xu to iu kin h thp li sut mt cch n nh, ng thi khng lm gia tng lm pht. Tng tn dng phi
thi vi thc hin phn b vn hp l theo hng u tin cho lnh vc kinh doanh hiu qu, gp phn gim hng tn kho v gii quyt n xu. Trnh hin tng cho
doanh nghip vay vn u c vo cc lnh vc km hiu qu v nguy c i mt vi nhiu ri ro. Mc d Cng ty qun l ti sn Vit Nam x l n xu khu
ngn hng c thnh lp nhng quy m v cch thc x l n xu cha r rng, do cn ci thin khun kh php l v bo m ngun vn x l.

Ba l, thc y pht trin th trng trong nc v tip tc khai thc tm kim m rng th trng xut khu hng ha mang li hiu qu cao cho nn kinh t. Tr

nhng nm ti, cn xc nh y thch thc v li th khi Vit Nam gia nhp Hip nh i tc Kinh t Chin lc xuyn Thi Bnh Dng (TPP) t tp tr
u t pht trin mnh nhng mt hng c li th cnh tranh vi thu sut gim su nh: Sn phm dt may, da giy, g, nng sn. Bn cnh , trc thch t
ca vic nc ta nhp khu t l ln nguyn liu v my mc t cc nc, trong c Trung Quc v cc i tc khng phi l thnh vin TPP sn xut cc
hng xut khu th vic pht trin nhanh nhng ngnh cng nghip ph tr v cng c h tng gim thiu thch thc i vi Vit Nam l vic lm cp bch.

Bn l, thc hin nghim Ch th s 30/CT-TTg ngy 26 thng 11 nm 2013 ca Th tng Chnh ph v vic thc hnh tit k im chng lng ph. Theo , cc
quan qun l cn kim tra v r sot k cc quy nh, vn bn trc khi ban hnh trnh c l hng lm tht thu, lm lt thu. Bn cnh , phi tng c
kim tra, gim st kp t hi pht hin v x l nghim i vi cc doanh nghip thc hin hnh vi chuyn gi gy tht thu cho ngn sch nh nc, nh h

tiu cc n pht trin kinh t. Thc hin tit kim c hi tiu sao cho ph hp vi t nh hnh kh k hn hin nay t heo h ng u t in cho cc chng trnh g

ngho, nng thn mi. Bi chi ngn sc h cn c kim sot cht ch, nng bi c hi phi i i vi u t c ng hiu qu trnh lm pht. R sot nh
khon chi thng xuyn khng hp l, gy lng ph. Bo m tnh hiu qu v nng cao cht lng cc khon chi trong c hi cho phc li x hi.

Nm l, vic iu chnh gi cc mt hng c bn v dch v cng cn c s phi hp ng b gia cc ngnh lin quan v l trnh hp l v thi im tng gi, m

tng gi Thc hin nghim Ch th s 25/CT-TTg ngy 05 thng 12 nm 2013 ca Th tng Chnh ph v vic tng cng cng tc qun l iu hnh nhm b

n gi c th trng, bo m trt t an ton x hi trong dp Tt Nguyn n Gip Ng 2014. Theo , cn bo m cn i cung - cu hng ha, dch v tr

nhng thng cui nm v dp Tt Nguyn n; qun l, iu hnh cc mt hng thit yu, dch v cng ph hp nhm gim bt kh khn cho doanh nghip v g

p lc tng gi trong cc thng cui nm. X l nghim cc hnh vi bun lu, gian ln thng mi, kinh doanh hng gi, hng km cht lng, u c, gm h
y gi ln cao hoc tng gi t bin trong dp Tt Nguyn n.
Su l, tip tc thc hin cuc vn ng Ngi Vit Nam u tin dng hng Vit Nam cng vi trin khai Chng trnh a hng bnh n v nng thn. M rng

nhm hng bnh n cng nh thi gian phc v cng vi ci tin phng thc thc hin nhm mang li hiu qu tt hn. Tng cng kim tra cc im bn hng b
n gi v mt hng, gi bn. Kin quyt x l nghim nhng trng hp c tnh vi phm. Nhn rng mng li cc im bn hng bnh n v tp trung nhiu hn
cc vng nng thn, khu vc ng dn c, khu cng nghip.
By l, pht trin v y mnh hot ng ca cc ngn hng chnh sch x hi ti cc a phng, nht l vng su, vng xa ngi ngho trn c nc tip

c vi dch v ti chnh. Tng cng o to tay ngh cho ngi lao ng cng vi o to k nng mm tng c hi xin vic lm. R sot sa i, b s

mt s lut lin quan n ngi lao ng khc phc nhng tn ti, bt cp, bo m ph hp vi thc tin nhm bo v li ch, quyn li cho ngi lao
Tp trung trin khai hiu qu cc bin php h tr ngi dn khc phc hu qu thin tai, nhanh chng phc hi sn xut v n nh i sng; h tr ging
trng, vt nui. To iu kin cho cc h dn b thit hi do bo, l tip tc vay vn phc hi sn xut, kinh doanh.
TNG CC THNG K

[1] IIP thng Ba tng 5,2%; thng T tng 4,8%; thng Nm tng 5,4%; thng Su tng 6,3%; thng By tng 5,9%; thng Tm tng 5,4%; thng Chn tng 4,6%; thn
tng 8,1%; thng Mi Mt tng 6,6%; thng Mi Hai tng 7%.
[2] IIP ngnh CN ch b in, ch to cc qu nm 2012 l: Qu I tng 5,9%; qu II tng 5,8%; qu III tng 4,6% v qu IV tng 5,4%).
[3] T l tn kho thng Mt l 70%, thng Hai l 93,5%; thng Ba l 73,4%, thng T l 74%, thng Nm l 71%, thng Su l 71,4%, thng By l 70%, thng Tm l
thng Chn l 74%; thng Mi l 72,4%; thng Mi Mt l 71,1%, b nh qun 11 thng l 73,7%.
[4] S liu c Chnh ph trnh Quc Hi ti k hp th 6 Quc Hi Kha XIII

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

8/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

[4] S liu c Chnh ph trnh Quc Hi ti k hp th 6 Quc Hi Kha XIII


[5] CPI thng 12 so vi cng k nm trc ca cc nm 2004 - 2013 nh sau: Nm 2004: 9,5%; nm 2005: 8,4%; nm 2006: 6,6%; nm 2007: 12,63%; nm 2008: 1
nm 2009: 6,52%; nm 2010: 11,75%; nm 2011: 18,13%; nm 2012: 6,81%; nm 2013: 6,04%.

Tng sn phm trong nc theo gi hin hnh


Thc hin (T ng)
Nm 2012

TNG S
Nng, lm nghip v thy sn
Nng nghip
Lm nghip

C cu (%)

c tnh
nm 2013

Nm 2012

Nm 2013

3245419

3584261

100,00

100,00

638368

658981

19,67

18,39

495592

503556

15,27

14,05
0,67

20840

23996

0,64

121936

131429

3,76

3,67

1253572

1372928

38,63

38,30

Cng nghip

1071587

1181296

33,02

32,96

Khai khong

386669

411673

11,91

11,49

Cng nghip ch bin, ch to

564399

627007

17,39

17,49

Sn xut v phn phi in, kh t,


nc nng, hi nc v iu ha khng kh

104715

124114

3,23

3,46
0,52

Thy sn
Cng nghip v xy dng

Cung cp nc; hot ng qun l


v x l rc thi, nc thi
Xy dng
Dch v
Bn bun v bn l; sa cha t, m t,
xe my v xe c ng c khc
Vn ti, kho bi

15805

18502

0,49

181984

191631

5,61

5,35

1353479

1552352

41,70

43,31

423919

481344

13,06

13,43

97348

107124

3,00

2,99

Dch v lu tr v n ung

121959

138824

3,76

3,87

Thng tin v truyn thng

25474

27588

0,78

0,77

Hot ng ti chnh, ngn hng v bo him

173867

198107

5,36

5,53

Hot ng kinh doanh bt ng sn

181781

192866

5,60

5,38

Hot ng chuyn mn, khoa hc v cng ngh

41974

48044

1,29

1,34

Hot ng hnh chnh v dch v h tr

12449

14291

0,38

0,40

Hot ng ca ng Cng sn, t chc


chnh tr-x hi; qun l Nh nc, an ninh
quc phng; m bo x hi bt buc

82195

94402

2,53

2,63

Gio dc v o to

84436

105535

2,60

2,94

Y t v hot ng tr gip x hi

33654

59063

1,04

1,65

Ngh thut, vui chi v gii tr

19181

21787

0,59

0,61

Hot ng dch v khc


Hot ng lm thu cc cng vic trong cc
h gia nh, sn xut sn phm vt cht
v dch v t tiu dng ca h gia nh

50283

57735

1,55

1,61

4959

5642

0,15

0,16

Tng sn phm trong nc theo gi so snh 2010


Thc hin (T ng)
Nm 2012

TNG S

c tnh
nm 2013

Nm 2013
so vi nm
2012 (%)

2412778

2543584

105,42

435414

447034

102,67

Nng nghip

339048

346541

102,21

Lm nghip

16166

17101

105,78

Thy sn

80200

83392

103,98

Nng, lm nghip v thy sn

Cng nghip v xy dng

930593

981089

105,43

Cng nghip

787793

829963

105,35

Khai khong

230883

230421

99,80

Cng nghip ch bin, ch to

454933

488780

107,44

88266

95804

108,54

Sn xut v phn phi in, kh t, nc nng,


hi nc v iu ha khng kh

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

9/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


hi nc v iu ha khng kh

88266

Cung cp nc; hot ng qun l


v x l rc thi, nc thi
Xy dng
Dch v
Bn bun v bn l; sa cha t, m t,
xe my v xe c ng c khc

95804

108,54

13710

14958

109,10

142800

151125

105,83

1046771

1115462

106,56

327348

348678

106,52

Vn ti, kho bi

73997

78131

105,59

Dch v lu tr v n ung

92929

102134

109,91

Thng tin v truyn thng

26559

28902

108,82

Hot ng ti chnh, ngn hng v bo him

134259

143505

106,89

Hot ng kinh doanh bt ng sn

141062

144122

102,17

32412

34802

107,38

Hot ng chuyn mn, khoa hc v cng ngh


Hot ng hnh chnh v dch v h tr

9613

10352

107,69

Hot ng ca ng Cng sn, t chc


chnh tr-x hi; qun l Nh nc, an ninh
quc phng; m bo x hi bt buc

63471

68383

107,74

Gio dc v o to

58135

62791

108,01

Y t v hot ng tr gip x hi

27118

29249

107,86

Ngh thut, vui chi v gii tr

17211

18503

107,51

Hot ng dch v khc


Hot ng lm thu cc cng vic trong cc
h gia nh, sn xut sn phm vt cht
v dch v t tiu dng ca h gia nh

38829

41822

107,71

3829

4087

106,73

Tin gieo trng cy nng nghip n ngy 15 thng 12 nm 2013


n v tnh: Nghn ha
Thc hin

Thc hin

cng k

k ny

so vi cng k

nm trc

1. Gieo cy la ng xun min Nam


Trong : ng bng sng Cu Long

Thc hin k ny

nm trc (%)

1293,1

938,3

72,6

1259,6

869,6

69,0

2. Gieo trng mt s cy v ng min Bc


Ng

122,4

127,3

104,0

Khoai lang

46,4

40,2

86,6

u tng

43,9

40,6

92,5

7,5

8,7

116,0

170,7

172,9

101,3

Lc
Rau u

Gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn theo gi so snh 2010


n v tnh: T ng
Thc hin
Nm 2012

TNG S

c tnh nm 2013

Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

778323,6

801256,9

102,95

587792,7

602295,9

102,47

Trng trt

433870,1

445168,0

102,60

Chn nui

144862,5

147771,6

102,01

9060,1

9356,3

103,27

Nng nghip

Dch v
Lm nghip

21136,0

22413,0

106,04

169394,9

176548,0

104,22

Nui trng

100742,7

106570,1

105,78

Khai thc

68652,2

69977,9

101,93

Thy sn

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

Din tch, nng sut v sn lng mt s cy trng ch yu

10/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Din tch, nng sut v sn lng mt s cy trng ch yu

c tnh nm 2013
Tng

Nm 2013 so vi nm 2012 (%)

Chia ra:

Min Bc

Tng
s

Min Nam

Chia ra:
Min Bc

Min Nam

1. Cy lng thc c ht
La c nm
Din tch (Nghn ha)

7899,4

2516,0

5383,4

101,8

100,0

55,8

54,0

56,7

99,0

97,7

99,6

44076,1

13575,2

30500,9

100,8

97,7

102,2

3140,7

1157,9

1982,8

100,5

100,0

100,8

64,4

61,8

66,0

99,2

98,8

99,4

20237,5

7150,9

13086,6

99,7

98,8

100,2

2773,3

172,9

2600,4

104,3

100,1

104,6

52,1

43,2

52,7

99,3

94,2

99,6

14455,1

747,1

13708,0

103,6

94,2

104,1

1985,4

1185,2

800,2

100,4

100,1

100,8

47,3

47,9

46,3

98,5

96,8

101,3

9383,5

5677,2

3706,3

98,9

96,9

102,1

1172,6

719,7

452,9

101,4

101,4

101,3

44,3

39,2

52,3

103,0

103,0

103,1

5193,4

2823,8

2369,6

104,4

104,4

104,4

49270,9

16399,8

32871,1

101,1

98,8

102,3

La

44076,1

13575,2

30500,9

100,8

97,7

102,2

Ng

5193,5

2823,8

2369,7

104,4

104,4

104,4

Din tch (Nghn ha)

135,9

92,3

43,6

96,0

96,3

94,1

Nng sut (T/ha)

100,4

73,0

159,5

99,5

100,4

100,3

1364,0

672,0

692,0

95,6

96,7

94,5

Din tch (Nghn ha)

544,3

185,7

358,6

98,6

98,8

98,5

Nng sut (T/ha)

179,0

145,3

196,5

101,5

101,1

101,7

9742,5

2698,8

7043,7

100,1

99,8

100,2

Nng sut (T/ha)


Sn lng (Nghn tn)

102,6

La ng xun
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
La h thu + La thu ng
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
La ma
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
Ng
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
Tng sn lng lng
thc c ht (Nghn tn)
Trong :

2, Cy cht bt c c
Khoai lang

Sn lng (Nghn tn)


Sn

Sn lng (Nghn tn)

Din tch, nng sut v sn lng mt s cy cng nghip hng nm

Nm 2012

c tnh
nm 2013

Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

Ma
Din tch (Nghn ha)

301,6

309,3

102,6

Nng sut (T/ha)

630,5

647,3

102,7

19017,2

20018,4

105,3

219,3

216,3

98,6

21,4

22,8

106,5

468,4

492,6

105,2

119,6

117,8

98,5

14,5

14,3

98,6

173,7

168,4

97,0

41,6

42,9

103,1

7,3

7,7

105,5

30,2

33,2

109,9

24,9

26,3

105,6

Sn lng (Nghn tn)


Lc
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
u tng
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
Vng
Din tch (Nghn ha)
Nng sut (T/ha)
Sn lng (Nghn tn)
Thuc l
Din tch (Nghn ha)

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

11/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Din tch (Nghn ha)

24,9

26,3

105,6

Nng sut (T/ha)

19,2

19,3

100,5

Sn lng (Nghn tn)

47,7

50,6

106,1

Din tch, sn lng mt s cy cng nghip lu nm

Nm 2012

c tnh
nm 2013

Nm 2013 so
vi nm 2012(%)

Din tch gieo trng (Nghn ha)


Ch

114,5

114,1

99,7

C ph

572,6

584,6

102,1

Cao su
Da

510,0
131,6

545,6
136,7

107,0
103,9

48,2

51,1

106,0

320,7

301,3

94,0

H tiu
iu

Sn lng (Nghn tn)


Ch (Bp ti)

909,8

921,7

101,3

C ph (Nhn)

1260,4

1289,5

102,3

877,1

949,1

108,2

Cao su (M kh)
Da

1272,7

1312,2

103,1

H tiu

116,0

122,1

105,3

iu

312,5

277,7

88,9

Chn nui ti thi im 1/10

Nm 2012

Tru

n v tnh: Nghn con


Nm 2013 so
vi nm 2012(%)

c tnh
nm 2013

2627.8

2559.5

97.4
99.3

5194.2

5156.7

Ln

26493.9

26261.4

99.1

308460.6

314755.0

102.0

Gia cm

Kt qu sn xut lm nghip

Nm
2012

c tnh
nm 2013

Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

Din tch rng trng tp trung (Nghn ha)

187,0

205,1

109,7

S cy trng phn tn (Triu cy)

179,4

182,2

101,6

5251,0

5608,0

106,8

27,4

28,0

102,2

Sn lng g khai thc (Nghn m3)


Sn lng ci khai thc (Nghn ste)

Sn lng thu sn
Nm 2012

c tnh
nm 2013

n v tnh: Nghn tn
Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

TNG S

5732,9

5918,6

103,2

4342,9

4400,1

101,3

Tm

630,1

704,0

111,7

Thu sn khc

759,9

814,5

107,2

3110,7

3210,0

103,2

Nui trng

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

12/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


C
Tm
Thu sn khc
Khai thc
C

2402,2

2407,0

100,2

473,9

544,9

115,0

234,6

258,1

110,0

2622,2

2708,6

103,3

1940,7

1993,1

102,7

Tm

156,2

159,1

101,8

Thu sn khc

525,3

556,4

105,9

Ch s sn xut cng nghip

Thng 12 nm

nm 2013 so

2013 so vi

2013 so vi

so vi

vi cng k

thng 11

thng 12 nm

nm 2012

nm 2012

nm 2013

nm 2012

105,8

104,4

107,0

105,9

99,7

105,0

100,7

99,8

Ton ngnh cng nghip


Khai khong
Khai thc than cng v than non
Khai thc du th v kh t t nhin
Khai khong khc

Thng 12 nm

n v tnh:%
Nm 2013

11 thng

97,6

105,1

103,7

98,2

100,5

105,2

100,0

100,5

94,1

101,7

100,2

94,7

Cng nghip ch bin, ch to

107,3

104,4

108,8

107,4

Sn xut ch bin thc phm

105,0

115,2

115,3

106,0

Sn xut ung

108,1

104,6

116,6

108,8

Sn xut thuc l

106,7

94,1

106,8

106,7

Dt

120,7

100,6

134,1

121,8

Sn xut trang phc

110,6

108,1

108,1

110,4

Sn xut da v cc sn phm c lin quan

115,9

105,5

110,5

115,3

Sn xut giy v sn phm t giy

108,6

102,8

112,6

109,0

Sn xut ho cht v sn phm ho cht

107,4

99,5

99,8

106,7

Sn xut thuc, ho dc v dc liu

110,4

95,7

125,9

111,6

Sn xut sn phm t cao su v plastic

108,9

102,9

116,6

109,5

Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc

104,4

107,9

110,0

104,9

97,5

100,8

95,8

97,4

114,6

104,4

112,3

114,4

Sn xut kim loi


Sn xut sn phm t kim loi c sn
(tr my mc, thit b)
Sn xut sn phm in t, my vi tnh
v sn phm quang hc

106,5

93,3

121,2

107,7

Sn xut thit b in

109,3

100,3

113,2

109,6

Sn xut xe c ng c

112,9

93,7

119,8

113,5

Sn xut phng tin vn ti khc

99,1

104,4

102,6

99,4

Sn xut ging, t, bn, gh

93,8

109,2

98,4

94,2

Sn xut v phn phi in

108,5

102,1

108,7

108,5

Sn xut v phn phi in


Cung cp nc; hot ng qun l
v x l rc thi, nc thi

108,5

102,1

108,7

108,5

109,0

102,3

110,1

109,1

Khai thc, x l v cung cp nc


Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi;
ti ch ph liu

109,5

101,5

110,4

109,5

108,0

104,1

109,3

108,1

Thng 12 nm

Mt s sn phm ch yu ca ngnh cng nghip


n v

Thc hin

c tnh

Cng dn

tnh

11 thng

thng 12

12 thng

2013 so vi

nm 2013

nm

nm

thng 12 nm

2013

2013

2012 (%)

Than (than sch)

Nghn tn

37037,3

4156,6

41193,9

103,6

Du m th khai thc

Nghn tn

15281,7

1418,3

16700,0

96,9

Kh t thin nhin dng kh

Triu m3

8840,5

840,5

9681,0

96,2

Kh ho lng (LPG)

Nghn tn

638,2

51,8

690,0

78,2

"

1713,4

177,6

1891,0

121,7

Thu hi sn ch bin

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

13/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Sa ti

Triu lt

682,4

77,2

759,6

133,2

Sa bt

Nghn tn

77,5

8,6

86,1

117,0

ng knh

"

1308,5

267,8

1576,3

114,5

Bt ngt

"

226,4

22,3

248,7

106,1

Thc n cho gia sc

"

9568,6

974,0

10542,6

98,7

"
Triu lt

2643,4
2646,4

276,4
255,6

2919,8
2902,0

124,3
114,5

Thuc l iu

Triu bao

5284,0

532,3

5816,3

106,7

Vi dt t si t nhin

Triu m2

265,0

25,0

290,0

112,2

"

554,6

36,3

590,9

109,3

Qun o mc thng

Triu ci

2481,5

250,5

2732,0

106,1

Giy, dp, ng bng da gi cho ngi ln

Triu i

230,5

25,6

256,1

101,5

Phn Ure

Nghn tn

1882,1

196,2

2078,3

119,5

Phn hn hp N.P.K

"

2247,2

224,5

2471,7

77,1

Sn ho hc

"

374,5

39,5

414,0

103,0

Thc n cho thy sn


Bia

Vi dt t si tng hp hoc si nhn to

Du gi u, du x

"

Gch xy bng t nung

Triu vin

59,8

4,7

64,5

84,3

15344,9

1525,7

16870,6

106,0
109,0

Xi mng

Triu tn

51,3

5,7

57,0

St, thp th

Nghn tn

2489,8

235,7

2725,5

85,8

"

2627,6

267,7

2895,3

123,1
95,0

Thp cn
Thp thanh, thp gc

"

2988,2

284,8

3273,0

in thoi di ng

Triu ci

114,0

7,0

121,0

65,6

Tivi

Nghn ci

2814,1

437,2

3251,3

288,5

Nghn chic

88,8

10,0

98,8

135,6

Xe ch khch

"

57,7

6,7

64,4

144,1

Xe ti

"

31,1

3,3

34,4

120,9

Xe my

"

3338,5

344,0

3682,5

95,5

T kwh

113,9

10,7

124,6

107,8

Triu m3

1723,4

165,8

1889,2

110,5

in sn xut
Nc my thng phm

Ch s tiu th v tn kho ngnh cng nghip ch bin, ch to


Ch s

Ton ngnh ch bin, ch to


Sn xut ch bin thc phm
Sn xut ung

Ch s

Ch s

Ch s

n v tnh:%
Ch s

tiu th

tiu th

tiu th 11

tn kho

tn kho

thng 11/2013

thng 11

thng 2013

1/12/2013

1/12/2013

so vi

so vi

so vi

so vi

so cng k

thng 10/2013

cng k 2012

cng k 2012

thng trc

nm 2012

100,3

107,8

109,2

102,5

110,2

94,8

110,5

107,2

108,5

108,8

117,2

134,8

113,7

41,5

78,1

Sn xut sn phm thuc l

85,5

98,3

106,8

149,9

135,6

Dt

97,2

101,8

112,8

103,5

106,3

Sn xut trang phc

89,3

102,8

109,5

114,6

98,6

Sn xut da v cc sn phm c lin quan


Sn xut giy v sn phm t giy

114,5
97,5

120,9
94,9

129,5
102,3

114,3
97,9

227,5
127,6

Sn xut ha cht v sn phm ha cht

107,4

83,3

98,9

109,8

132,7

Sn xut thuc, ha dc v dc liu

98,1

110,2

107,7

107,8

196,4
123,1

Sn xut sn phm t cao su v plastic

92,8

107,8

116,6

99,9

107,4

101,8

101,7

98,3

88,7

98,1

85,3

98,5

103,2

145,9

Sn xut sn phm t kim loi c sn


(tr my mc, thit b)

111,4

126,9

113,9

96,1

118,6

Sn xut sn phm in t, my vi tnh


v sn phm quang hc

108,5

122,3

108,5

89,8

142,1

Sn xut thit b in

96,3

148,1

119,4

101,8

112,8

Sn xut xe c ng c

97,4

123,1

135,2

115,0

62,2

106,1

86,4

103,7

110,8

205,0

99,3

92,0

90,7

104,3

123,1

SX sn phm t khong phi kim loi khc


Sn xut kim loi

Sn xut phng tin vn ti khc


Sn xut ging, t, bn, gh

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

14/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Vn u t thc hin t ngun ngn sch Nh nc


n v tnh: T ng
Thc hin

c tnh

c tnh

Nm 2013

thng 11

thng 12

c nm

so vi k

so vi

hoch nm (%)

nm 2012
(%)

nm 2013

TNG S

20029

nm 2013

22825

2013

205660

101,5

Nm 2013

100,3

Phn theo cp qun l


Trung ng

3655

3749

40959

102,2

81,7

a phng

16374

19076

164701

101,3

106,3

B Giao thng Vn ti

810

821

7687

122,4

98,8

B NN v PTNT

412

416

4378

100,1

91,3

B Xy dng

102

125

1326

75,3

73,0

B Y t

76

80

769

89,2

71,5

B Gio dc v o to

70

76

644

92,4

70,2

B Vn ho, Th thao v Du lch

48

49

491

98,1

80,1

B Cng Thng

32

38

319

117,4

70,1

H Ni

2924

3186

26232

95,3

126,0

TP. H Ch Minh

1235

2380

17023

99,3

110,3

Nng

620

763

5630

74,8

70,4

Thanh Ha

468

495

4014

128,0

101,1

Qung Ninh

244

263

4010

102,9

103,9

Bnh Dng

486

531

3878

99,8

116,6

Vnh Phc
Ngh An

304
341

324
348

3868
3750

129,1
169,6

96,9
102,0

B Ra - Vng Tu

364

413

3532

76,8

110,6

ng Nai

429

464

3522

108,7

118,6

Kin Giang

285

293

3155

98,7

107,3

Hi Phng

377

478

2889

107,6

110,7

Qung Nam

332

341

2853

132,9

103,2

Cn Th

319

459

2665

91,6

129,3

H Tnh

257

268

2536

94,1

98,7

Nam nh

261

281

2495

106,2

104,0

Khnh Ha

243

260

2425

97,9

111,9

Bc Giang

301

303

2396

100,0

111,3

Thi Bnh

240

272

2052

136,9

124,8

Ph Yn

216

269

2019

215,4

158,6

Bnh nh

230

271

2016

120,9

113,8

in Bin

220

255

1966

91,0

54,0

Tha Thin - Hu

147

151

1962

103,2

88,4

ng Thp

187

194

1934

118,4

104,0

Mt s B

Mt s a phng

u t trc tip ca nc ngoi c cp php t 01/01- 15/12/2013

TNG S

S d n

S vn ng k

(D n)

(Triu USD)

1275

14272,4

Thi Nguyn

18

3381,1

Bnh Thun

10

2029,6

Hi Phng

27

1843,6

Bnh nh

1019,7

399

949,0

ng Nai

77

745,1

Bnh Dng

99

714,0

Hi Dng

20

620,6

H Ni

231

514,8

Bc Ninh

105

417,5

Vnh Phc

11

298,2

Ty Ninh

13

169,3

Long An

37

160,3

H Nam

24

126,2

B Ra-Vng Tu

11

116,3

Bc Giang

23

112,7

Qung Ninh

106,9

27

87,5

366
105

3752,1
3014,1

Phn theo mt s a phng

TP H Ch Minh

Hng Yn
Phn theo mt s nc v vng lnh th
Hn Quc
Xin-ga-po

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

15/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Xin-ga-po
Trung Quc

105

3014,1

89

2276,6

291

1295,0

Lin bang Nga

11

1021,7

c khu Hnh chnh Hng Cng (TQ)

57

604,0

i Loan

66

400,0

Thi Lan

39

360,5

333,7

H Lan

16

283,4

Qun o Virgin thuc Anh

13

208,7

Vng quc Anh

12

180,6

CHLB C

21

106,2

Bru-ny

14

67,1

x-try-li-a

19

66,3

Hoa K

33

55,4

Php

18

44,8

an Mch

41,4

In-do-ne-xi-a

31,4

Nht Bn

Qun o Cay-man

Tng mc hng ha bn l v doanh thu dch v tiu dng

c tnh nm 2013

c tnh thng
12 nm 2013
(T ng)

Tng mc
(T ng)

231116,7

2617962,6

100,0

112,6

22056,2

258630,7

9,9

91,4

TNG S

Nm 2013
so vi nm
2012 (%)

C cu
(%)

Phn theo loi hnh kinh t


Nh nc
Tp th

2313,1

27167,6

1,0

114,1

T nhn

82658,1

925516,0

35,4

111,6

115513,8

1316818,2

50,3

117,4

8575,5

89830,1

3,4

132,8

176048,3

2009179,0

76,7

112,2

27816,2

315831,8

12,1

115,2

C th
Khu vc c vn u t nc ngoi

Phn theo ngnh hot ng


Thng nghip
Khch sn, nh hng
Du lch

2151,8

24349,9

0,9

103,5

Dch v

25100,4

268601,9

10,3

113,3

Hng ha xut khu

n v tnh: Nghn tn, triu USD


Thc hin
thng 11
nm 2013
Lng

TNG TR GI

c tnh
thng 12
nm 2013

Tr gi

Lng

Cng dn
nm 2013

Tr gi

Lng

Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

Tr gi

Lng

Tr gi

11992

11600

132175

115,4

Khu vc kinh t trong nc

3732

4060

43752

103,5

Khu vc c vn u t NN

8260

7540

88423

122,4

728

540

7236

88,1

7532

7000

81187

126,8

Thy sn

661

650

6734

110,6

Rau qu

68

75

1040

Du th
Hng ho khc

MT HNG CH YU
125,7

Ht iu

24

151

25

156

264

1659

119,2

C ph

80

143

120

226

1288

2694

74,3

73,4

Ch

11

19

12

19

139

225

94,9

100,2

Ht tiu

112,9

40

43

134

900

114,9

113,4

Go

376

174

500

240

6722

2986

83,9

81,3

Sn v sn phm ca sn

210

91

240

100

3095

1092

73,2

80,8

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

16/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Than

1358

98

1400

103

12800

921

84,1

74,3

Du th

823

728

630

540

8388

7236

90,7

88,1

99

93

125

122

1311

1228

69,8

Xng du
Ha cht

53

65

132,4
105,2

Sn phm ha cht

60

60

684

Sn phm cht do

162

165

1808

Cao su

119

262

Ti xch, v, va li, m, d

307

188

Sn phm my tre, ci, thm


G v sn phm g
Hng dt, may
Giy dp
Sn phm gm s
qu, KL qu v sn phm
St thp

140

218

1091

113,3

2526

200

67,2

584

106,7

88,3

1938

127,6

20

20

227

107,2

520

600

5496

117,8

1471

1650

17891

118,6

808

880

8366

115,2

46

45

471

106,8

50
164

50
140

573
1774

180

2206

105,0
108,0

112,6

in t, my tnh v LK

1080

860

10677

136,2

in thoi cc loi v linh kin


My mc, thit b, DC, PT khc

2087

1500

21517

169,2

548

550

6033

109,0

61
357

65
380

681
4938

110,0
107,8

Dy in v cp in
Phng tin vn ti v ph tng

Hng ha nhp khu

n v tnh: Nghn tn, triu USD


Thc hin
thng 11
nm 2013
Lng
TNG TR GI

c tnh
thng 12
nm 2013

Tr gi

Lng

Cng dn
nm 2013

Tr gi

Lng

Nm 2013 so vi
nm 2012 (%)

Tr gi

10988

11500

131312

Khu vc kinh t trong nc

4857

5100

56843

Khu vc c vn u t NN

6131

6400

74469

63

100

698

104

105

1099

Lng

Tr gi

MT HNG CH YU
Thy sn
Sa v sn phm sa
Rau qu
La m

36
180

Du m ng thc vt

Kh t ha lng

35
150

81

Thc n gia sc v NPL


Xng du

59

50

404
1795

82

190

614

220

3036

544

520

700

660

7386

6980

80,3

56

59

45

55

669

617

101,5

Sn phm khc t du m

96

100

908

Ha cht

263

265

2968

Sn phm ho cht

252

250

2765

Tn dc

140

140

Phn bn

361

Thuc tr su
Cht do

275

350

503

29

58

110

1847
4576

80
270

233

G v NPL g
Giy cc loi

121
66

Sn phm cht do
Cao su

74,6

698

500

35

74

115,5

776
3132

240

204

1666
5710

114,4

2595
321

250

692

106,4

1680

143

124

145

122

1480

1330

121,7

Bng

52

109

40

80

590

1189

141,1

Si dt

57

125

60

130

692

1513

107,1

Vi

772

Nguyn PL dt, may, giy dp


St thp
Kim loi thng khc

333
718
68

in t, my tnh v LK
in thoi cc loi v linh kin
t(*)
Trong : Nguyn chic

507
239

506
280

3750
9451
819

6654
2925

1356

1400

17684

568

550

8041

65

240
3

33
1

8405

340
750
85

226
3

Xe my (*)
Trong : Nguyn chic

770

65

2386
34

36
1

124,3
115,7

709

125,9

458
18

39

Phng tin vn ti khc v PT

30

60

1265

My mc, thit b, DC, PT khc

1737

1750

18598

47,9

(*) Nghn chic, triu USD

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

17/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Gi tr xut nhp khu dch v


n v tnh: Triu USD
S b
nm 2012

2011

I.

XUT KHU

Dch v vn ti
Dch v bu chnh, vin thng
Dch v du lch

II.

c tnh
nm 2013

8691

9620

10500

2227

2070

2190

145

138

150

5710

6850

7530

Dch v ti chnh

208

150

160

Dch v bo him

81

64

68

Dch v Chnh ph

110

110

120

Dch v khc

210

238

282

11859

12520

13200

8226

8715

9120

NHP KHU

Dch v vn ti
Dch v bu chnh, vin thng

67

57

48

1710

1856

2050

Dch v ti chnh

217

175

190

Dch v bo him

567

582

627

Dch v Chnh ph

152

167

185

Dch v khc

920

968

980

Dch v du lch

Ch s gi tiu dng, ch s gi vng v la M v la M thng 12 nm 2013


n v tnh: %
Thng 12 nm 2013 so vi:

CH S GI TIU DNG

Hng n v dch v n ung


Trong :

Ch s gi bnh

K gc

Thng 12

Thng 11

qun nm 2013

2009

nm 2012

nm 2013

so vi nm 2012

155,70

106,04

100,51

106,60

102,68

159,75

105,08

100,49

Lng thc

144,66

101,98

101,22

97,86

Thc phm

162,41

106,02

100,38

103,11

n ung ngoi gia nh

168,19

105,27

100,17

106,34

ung v thuc l

138,26

104,19

100,27

104,20

May mc, giy dp v m nn

146,40

106,20

100,57

107,88

Nh v vt liu xy dng

168,77

105,49

102,31

104,72

Thit b v dng gia nh

131,21

103,95

100,25

105,01

Thuc v dch v y t

191,47

118,97

100,08

145,63

220,33

123,51

100,02

162,71

148,91

102,60

99,77

104,49

Trong :

Dch v y t

Giao thng
Bu chnh vin thng
Gio dc
Trong :

Dch v gio dc

87,38

99,43

99,99

99,52

195,00

111,71

100,02

114,17

207,24

112,82

100,00

115,72

Vn ho, gii tr v du lch

125,31

103,02

100,13

103,90

dng v dch v khc

152,69

105,02

100,16

107,00

CH S GI VNG

174,69

75,64

96,67

88,74

CH S GI LA M

121,85

101,09

100,05

100,66

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

18/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut


hng nng, lm, thy sn qu IV nm 2013
n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi
Qu IV
nm 2012

Qu III
nm 2013

CH S CHUNG

104,77

102,16

Nng nghip

Nm 2013
so vi
nm 2012

100,57

103,48

101,99

99,41

Cy hng nm

104,61

103,72

101,34

Cy lu nm

98,52

96,30

98,20

Chn nui

106,07

104,18

97,62

Dich v nng nghip

108,44

101,50

113,76

Lm nghip

110,09

101,89

108,85

Trng rng v chm sc rng

104,62

100,25

103,79

Lm sn khai thc

111,38

102,17

109,92

Lm sn thu nht

101,69

100,31

101,99

Dch v lm nghip

101,72

100,43

104,23

108,43

102,77

103,66

Thy sn khai thc

102,96

101,48

102,57

Thy sn nui trng

112,24

103,60

104,40

Thy sn

Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut


hng cng nghip qu IV nm 2013
n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi

CH S CHUNG

Qu IV
nm 2012

Qu III
nm 2013

Nm 2013
so vi
nm 2012

106,88

100,84

105,25

Sn phm khai khong

117,62

101,46

106,68

Than cng v than non

131,93

99,96

115,21

Du th v kh t nhin

99,38

105,27

96,27

Qung kim loi

105,36

101,19

104,03

Khai khong khc

103,92

101,27

104,64

95,23

100,04

98,48

103,20

100,24

103,40

Ch bin thc phm

103,82

100,79

103,51

ung

103,15

100,50

102,69

Cc sn phm ht

108,69

101,41

109,10

Dt

101,44

100,22

100,73

Trang phc

107,75

102,03

106,27

Da v cc sn phm c lin quan

106,42

101,41

107,94

G v cc sn phm t g

104,11

102,41

103,76

Giy v sn phm t giy

99,76

100,69

101,20

In, sao chp bn ghi cc loi

97,29

102,89

105,80

Ha cht

101,87

100,91

103,34

Thuc, ha dc, dc liu

103,28

100,43

101,79

Sn phm cao su v Plastic

100,87

100,53

100,55

Sn phm t khong phi kim loi

101,27

101,51

101,80

Kim loi

100,90

99,79

100,91

in t, my tnh, quang hc

99,18

101,26

103,80

Thit b in

99,86

98,31

100,31

My mc thit b khc

109,06

100,49

106,94

Xe c ng c

101,10

101,15

99,37

Phng tin vn ti khc

107,54

101,97

107,13

Ging, t, bn, gh

128,41

101,24

118,67

99,22

100,62

99,86

Dch v h tr khai thc


Sn phm cng nghip ch bin, ch to

Sn phm ch bin, sa cha khc

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

19/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Sn phm ch bin, sa cha khc

99,22

100,62

99,86

in v phn phi in

114,96

105,44

109,20

Nc sch, nc thi, x l nc thi

106,07

100,06

107,23

110,63

101,75

111,62

98,28

97,23

99,67

Nc
Nc thi, x l nc thi

Ch s gi nguyn nhin vt liu dng cho sn xut qu IV nm 2013


n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi
Qu IV
nm 2012

CH S CHUNG

Qu III
nm 2013

Nm 2013
so vi
nm 2012

103,25

101,46

103,05

Nng, lm nghip v thy sn

102,90

102,44

100,49

Khai khong

109,88

100,34

109,63

Thc phm, ung v thuc l

102,33

102,05

100,60

Dt, trang phc, da v cc sn phm c lin quan

101,90

100,24

105,72

G ch bin, giy v in n

102,67

101,29

103,73

Than cc, sn phm du m tinh ch

98,72

101,18

100,48

Ha cht v cc sn phm ha cht

101,33

100,80

102,24

Thuc, ha dc v dc liu

105,70

101,82

105,58

Sn phm t cao su, khong phi kim loi

106,16

103,32

100,59

Kim loi, sn phm t kim loi c sn (tr my mc thit b)

99,71

99,82

99,86

Sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hc

99,98

100,00

100,05

Thit b in

100,74

96,32

103,03

My mc thit b cha phn c vo u

100,79

99,93

105,46

99,83

100,19

101,43

Ch bin, sa cha v lp t my mc thit b

105,20

101,62

103,05

Kh t, nc nng, hi nc v iu ha khng kh

108,79

103,87

104,48

Nc cung cp v x l rc thi, nc thi

106,65

101,03

108,45

Cc thit b vn ti

Ch s gi xut khu hng ha qu IV nm 2013


n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi
Qu IV
nm 2012

CH S CHUNG

Nm 2013
so vi
nm 2012

Qu III
nm 2013

100,12

101,12

Thy sn

105,88

102,30

98,85

Rau qu

111,36

104,37

103,71

Ht iu

100,97

101,25

90,68

C ph

89,36

92,59

95,95

Ch

105,31

103,76

102,54

Ht tiu

100,46

104,90

92,89

91,16

101,05

90,42

Sn v sn phm t sn

110,17

103,64

106,61

Bnh ko

102,61

101,94

101,34

96,62

98,66

84,32

100,17

103,91

97,56

94,10

97,02

98,40

101,31

99,94

101,04

Ha cht

92,27

100,50

95,00

Sn phm t ha cht

94,63

100,71

96,35

Cht do

96,54

101,00

90,02

Sn phm t cht do

97,22

102,09

92,50

Cao su

83,99

94,99

81,04

Sn phm t cao su

83,73

95,38

85,87

Ti, v, m

112,31

98,35

109,34

My tre
G v sn phm t g

99,05
105,70

99,87
101,16

99,15
102,05

Giy v sn phm t giy

102,04

100,00

100,71

Go

Than
Du th
Xng du cc loi
Khong sn

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

97,59

20/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Hng may mc

106,39

103,20

103,34

Giy dp

106,70

106,35

100,74

Sn phm gm s

97,63

100,47

99,56

Thy tinh v sn phm t thy tinh

92,03

100,32

95,62

qu, kim loi qu

99,48

98,60

100,31

St thp

100,91

99,54

98,89

Sn phm bng st thp

101,04

102,19

95,59

My tnh v linh kin in t

100,66

99,90

96,88

My mc thit b

98,80

99,58

95,68

Dy v cp in

89,48

92,35

101,17
96,99

Phng tin vn ti- t v ph tng


Hng ha khc
Trong : in thoi di ng

99,58

101,00

103,86

102,23

99,40

104,26

102,62

100,52

Ch s gi nhp khu hng ha qu IV nm 2013


n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi
Qu IV
nm 2012
CH S CHUNG

Nm 2013
so vi
nm 2012

Qu III
nm 2013
97,35

99,55

97,64

Thy sn

105,54

100,08

105,70

Sa v sn phm t sa

105,29

99,03

105,69

Hng rau qu

105,71

99,83

107,40

91,86

98,11

112,33

Du m ng thc vt

105,16

101,74

100,97

Bnh ko v sn phm t ng cc

103,76

100,06

106,82

Thc n gia sc nguyn liu

91,32

98,85

115,04

Nguyn ph liu thuc l

96,61

97,43

99,56

Clanhke

102,69

97,28

97,86

Xng du

108,02

103,03

95,77

Kh t ha lng

103,70

105,08

96,81

Sn phm t du m khc

100,24

101,62

100,39

Ha cht

94,63

100,32

94,16

Sn phm t ha cht

94,44

101,91

92,67

Nguyn ph liu dc phm

95,95

110,57

91,56

100,43

98,15

101,32

Phn bn

77,00

92,03

82,17

Thuc tr su

95,16

98,34

92,32

Cht do nguyn liu

105,25

103,21

102,42

Sn phm t cht do

102,39

102,22

99,48

82,10
91,07

97,91
98,04

78,85
98,74

G v sn phm t g

107,17

107,21

102,31

Giy

100,38

98,43

98,95

Sn phm t giy

104,79

100,16

99,97

X, si dt

102,96

99,41

99,14

Vi may mc cc loi

97,88

97,58

99,02

Nguyn ph liu dt may da giy

94,58

99,25

93,40

qu, kim loi qu v sn phm

96,43

99,28

95,78

St thp

92,15

97,05

89,52

Sn phm bng st thp

97,06

95,52

99,42

Kim loi thng khc

91,57

99,04

92,48

Sn phm bng kim loi thng khc

96,23

99,92

96,99

100,68

99,35

95,89

My mc, thit b, dng c v ph tng

96,79

99,23

99,59

Dy in v dy cp in

94,96

88,10

101,52

t nguyn chic cc loi

100,57

100,14

97,78

Linh kin, ph tng t

100,13

100,87

99,64

96,90

99,74

98,31

100,17

101,15

97,69

99,05

100,09

95,29

100,73

100,03

99,46

La m

Dc phm

Cao su
Sn phm t cao su

My vi tnh, sn phm in t v linh kin

Xe my nguyn chic
Linh kin v ph tng xe my
Phng tin vn ti khc v ph tng
Hng ha khc

Ch s gi xut nhp khu hng ha


v t gi thng mi hng ha qu IV nm 2013
n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so
vi

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

Qu IV

Qu III

Nm 2013
so vi

21/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Qu IV
nm 2012

so vi
nm 2012

Qu III
nm 2013

Ch s gi xut nhp khu hng ha theo ng la M


Ch s gi xut khu hng ha

100,12

101,12

97,59

Ch s gi nhp khu hng ha

97,35

99,55

97,64

96,79

99,23

99,59

Ch s gi xut khu hng ha

101,12

101,12

98,04

Ch s gi nhp khu hng ha

98,32

99,55

98,09

97,76

99,23

100,05

102,73

101,46

99,92

Trong : Ch s gi my mc, thit b, dng c v ph tng


Ch s gi xut nhp khu hng ha theo ng Vit Nam

Trong : Ch s gi my mc, thit b, dng c v ph tng


T gi thng mi hng ha

Ch s gi cc vn ti qu IV nm 2013
n v tnh: %
Qu IV nm 2013 so vi

CH S CHUNG

Qu IV
nm 2012

Qu III
nm 2013

Nm 2013
so vi
nm 2012

104,22

100,26

106,48

Vn ti hnh khch

104,70

100,27

107,38

Vn ti hng ha

103,26

100,31

104,91

Dch v kho bi v h tr cho vn ti

106,11

100,09

109,45

Dch v vn ti ng st, ng b

106,30

100,47

108,83

Vn ti ng st

106,29

97,32

108,23

Vn ti ng b v xe but

106,20

100,73

108,84

Dch v vn ti ng thy

101,48

100,01

102,55

Dch v vn ti ng hng khng

101,35

100,00

103,45

Dch v kho bi v h tr cho vn ti

106,11

100,09

109,45

Hnh khch lun chuyn v vn chuyn


Thc hin 11
thng nm
2013

c tnh
thng
12 nm 2013

Cng dn
nm 2013

Nm 2013 so
vi nm 2012
(%)

A. NGHN HNH KHCH


Tng s

2697088,4

253055,4

2950143,8

106,3

Phn theo cp qun l


Trung ng

30837,9

2449,0

33286,9

105,9

a phng

2666250,5

250606,4

2916856,9

106,3

Trong nc

2691169,3

252395,5

2943564,8

106,3

Ngoi nc

5919,1

659,9

6579,0

111,6

ng st

11177,1

955,6

12132,7

99,4

ng bin

4431,6

371,1

4802,7

104,1

Phn theo khu vc vn ti

Phn theo ngnh vn ti

ng sng

129033,2

10958,4

139991,6

102,0

2536967,8

239358,0

2776325,8

106,5

15478,7

1412,3

16891,0

111,2

112713,4

10386,1

123099,5

105,4

Trung ng

27336,7

2647,9

29984,6

109,0

a phng

85376,7

7738,2

93114,9

104,3

Trong nc

97149,4

8661,3

105810,7

104,5

Ngoi nc

15564

1724,8

17288,8

111,7

ng b
Hng khng

B, TRIU HNH KHCH,KM


Tng s

Phn theo cp qun l

Phn theo khu vc vn ti

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

22/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE

Ngoi nc

15564

1724,8

17288,8

111,7

ng st

4081,3

360,4

4441,7

96,5

ng bin

223,7

19,4

243,1

103,6

Phn theo ngnh vn ti

ng sng

2461,9

209,1

2671,0

104,1

ng b

81431,8

7436,0

88867,8

104,4

Hng khng

24514,7

2361,2

26875,9

111,0

Hng ha lun chuyn v vn chuyn


Thc hin 11
thng nm
2013

c tnh
thng
12 nm 2013

Nm 2013 so
vi nm 2012
(%)

Cng dn
nm 2013

A. NGHN TN
Tng s

920626,0

90468,2

1011094,2

105,4

Phn theo cp qun l


Trung ng

49066,3

4004,3

53070,6

94,8

a phng

871559,6

86464,0

958023,6

106,0

Trong nc

892663,1

87657,6

980320,7

105,7

Ngoi nc

27962,9

2810,6

30773,5

95,6

93,2

Phn theo khu vc vn ti

Phn theo ngnh vn ti


ng st

5962,3

563,6

6525,9

ng bin

53465,3

5036,2

58501,5

94,9

ng sng

164417,9

16394,8

180812,7

107,3

ng b

696611,4

68459,0

765070,4

105,9

169,1

14,6

183,7

100,6

188653,8

19799,7

208453,5

99,6

Trung ng

106342,8

12001,5

118344,3

96,1

a phng

82311,0

7798,2

90109,2

104,7

Hng khng

B. TRIU TN.KM
Tng s
Phn theo cp qun l

Phn theo khu vc vn ti


Trong nc

83375,6

7812,1

91187,7

105,2

Ngoi nc

105278,2

11987,6

117265,8

95,7

94,5

Phn theo ngnh vn ti


ng st

3471,1

333,0

3804,1

ng bin

106697,0

11347,5

118044,5

95,4

ng sng

35711,4

3633,0

39344,4

106,3

ng b

42334,5

4456,2

46790,7

106,5

439,8

30,0

469,8

102,2

Hng khng

Khch quc t n Vit Nam

c tnh
thng 12
nm 2013

TNG S

Thc hin
nm 2013

Thng 12 nm
2013 so vi
thng 11
nm 2013(%)

n v tnh: Nghn lt ngi


Thng 12 nm
Nm 2013
2013 so vi
so vi
cng k nm
nm 2012
trc (%)
(%)

722,3

7572,4

98,8

114,1

110,6

Du lch

442,7

4640,9

98,8

113,0

112,2

Cng vic

120,9

1266,9

98,8

112,4

108,7

Thm thn nhn

120,2

1259,6

99,1

117,1

109,4

38,6

405,0

98,1

123,9

102,5

Phn theo mc ch n

Mc ch khc

Phn theo mt s nc v vng lnh th


CHND Trung Hoa

181,7

1907,8

95,5

128,7

133,5

Hn Quc

65,9

748,7

102,7

101,4

106,8

Nht Bn

50,5

604,1

90,3

97,3

104,8

Hoa K

35,9

432,2

98,2

98,4

97,4

i Loan

32,5

399,0

93,2

113,7

97,5

Cam-pu-chia

32,2

342,3

91,0

98,8

103,1

Ma-lai-xi-a

43,0

339,5

126,4

122,7

113,5

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

23/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


Ma-lai-xi-a

43,0

339,5

126,4

122,7

113,5

x-try-li-a

29,5

319,6

126,6

104,7

110,3

Lin bang Nga

34,3

298,1

95,8

251,1

171,1

Thi Lan

27,1

269,0

105,6

125,0

119,1

Php

16,6

209,9

75,3

98,9

95,6

Xin-ga-po

24,9

195,8

133,5

110,4

99,8

Vng quc Anh

14,8

184,7

76,0

108,0

108,4

Lo

9,1

122,8

97,5

66,8

81,5

Ca-na-da

9,6

105,0

90,3

106,1

92,4

Phi-li-pin
c

8,3
12,1

100,5
97,7

81,4
76,2

106,7
131,8

101,3
91,6

In--n-xi-a

5,2

70,4

84,7

95,6

115,7

H Lan

3,9

47,4

87,1

101,2

103,4

Ty Ban Nha

2,2

33,2

64,0

102,8

106,0

I-ta-li-a

2,4

32,1

71,0

101,1

102,6

Thy in

3,6

31,5

121,7

99,1

88,1

Niu-li-ln

2,4

31,0

94,9

103,6

116,3

Thy S

2,4

28,4

70,2

104,2

98,9

an Mch

2,0

25,6

88,5

109,6

91,7

1,8

21,6

75,5

107,5

114,1

NaUy

1,7

21,2

95,8

99,2

106,2

Phn Lan

1,5

14,7

148,0

96,1

90,5

Mt s ch tiu dn s v lao ng
c tnh
nm 2013

2011

2012

87840,0

88772,9

89708,9

Nam

43436,7

43907,2

44379,8

44403,3

44865,7

45329,1

Thnh th

27719,3

28356,4

29030,0

Nng thn

60120,7

60416,5

60678,9

1,04

1,06

1,05

T s gii tnh ca dn s ( S nam/100 n)

97,82

97,86

97,91

T l dn s thnh th (%)

31,56

31,94

32,36

1,99

2,05

2,10

16,60

16,90

17,05

Dn s trung bnh (Nghn ngi)


Phn theo gii tnh

Phn theo k hu vc

T l tng dn s (%)

Tng t sut sinh (S con/ph n)


T sut sinh th ()
T sut cht th ()

6,9

7,0

7,0

T sut cht ca tr em di 1 tui ()

15,5

15,4

15,3

T sut cht ca tr em di 5 tui ()

23,3

23,2

23,0

Tui th trung bnh tnh t lc sinh (Tui)

73,0

73,0

73,1

111,9

112,3

113,8

14,7

14,2

14,3

78,2

76,2

77,2

68,6

66,6

67,0

9,6

9,6

10,2

50352,0

51699,0

52402,3

Nng, lm nghip v thy sn

24362,9

24488,2

24576,7

Cng nghip v xy dng

10718,8

10955,0

11056,9

Dch v

15270,3

16255,8

16768,7

T s gii tnh ca tr em mi sinh (S b trai/100 b gi)


T l ph n 15-49 tui sinh con th ba tr ln (%)
T l ph n 15-49 tui c chng ang s dng bin php trnh thai
(%)
Bin php hin i
Bin php khc
Lao ng t 15 tui tr ln ang lm vic
ti thi im 1/7 (Nghn ngi)

CC THNG TIN KHC

Tnh hnh kinh t- x hi thng 01 nm 2014


Tnh hnh kinh t- x hi 11 thng nm 2013
Tnh hnh kinh t-x hi 10 thng nm 2013
Tnh hnh kinh t-x hi 9 thng nm 2013
Tnh hnh kinh t - x hi 8 thng nm 2013

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

24/25

2/14/2014

TONG CUC THONG KE


T kho

LT TRUY CP TH

P hm vi

Chuyn mc hin ti

Ngy

Tm kim

Giy php thit lp trang in t trn Internet s: 172/GP-TTT, cp ngy 13/08/2010


Trung tm T liu Thng k - Tng Cc Thng k Vit Nam
a ch: S 6B Hong Diu - Ba nh - H Ni
Email: banbientap@gso.gov.vn. in thoi: 04.37332997 - 04.38464921

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769

25/25