You are on page 1of 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 2014 KOKURIKULUM DAN SUKAN

Bi l
1. Disember 2013 Mesyuarat Majlis Kokurikulum

Tarikh

Progra !Ak"i#i"i

O$%&k"i'
1.1. Mengagihkan senarai tugas koko 1.2. Melantik Guru Penasihat unit Koko 1.3. Perbincangan Aktiviti ahunan

Mo()l O*&ra+i
1.1. Penye!iaan senarai tugas Guru Penasihat 1.2. Penge!aran surat "elantikan Guru "enasihat 1.3. Perbincangan aktiviti tahunan Koko 1.#. Pengurusan $ail%$ail kokurikulum 1.&. Peraturan%"eraturan melaksana aktiviti kokurikulum 2.1. Penye!iaan senarai tugas sukan 2.2. Penge!aran senarai tugas !an ak+im (ukan 2.3. Perbincangan aktiviti tahunan sukan !an "ermainan 2.#. Mencabut un!i untuk tem"at Mesyuarat Agung )umah (ukan 2.&. Penyam"aian maklumat *M *( 3.1. aklimat ke"a!a semua "elajar 3.2. ,!aran -orang Pen!a$taran 3.3. Agihan ahli ke"a!a "ersatuan. kelab. ba!an beruni$orm !an "ermainan #.1. Meneta"kan tem"at !an tarikh #.2. Pelantikan A'K baru #.3. Pengagihan tugas A'K #.#. Perbincangan aktiviti tahunan &.1. Meneta"kan tem"at !an tarikh &.2. Merancang aktiviti

Ca"a"a,

2. Disember 2013 Mesyuarat 'K Pembangunan (ukan

2.1.Mengagihkan senarai tugas sukan 2.2.Memaklumkan aktiviti tahunan sukan ke"a!a semua guru 2.3.Meneta"kan tem"at Mesyuarat Agung )umah (ukan 2.#. Menyam"aikan maklumat *M *(

3. 'anuari 201# Pen!a$taran Keahlian Kokurikulum

3.1. Memastikan semua "elajar ber!a$tar untuk semua aktiviti kokurikulum !an sukan !i sekolah

#. 'anuari Mesyuarat Agung Kelab/Persataun/ -a!an -eruni$orm !an Kelab Permainan -engkel Pengurusan 0embaga

#.1. Memilih A'K baru untuk setia" unit kokurikulum #.2. Perbincangan Aktiviti ahunan &.1. Memastikan semua Pengerusi !an (etiausaha mahir !alam "engurusan

&. 'anuari

Pengerusi !an (etiausaha

aktiviti kokurikulum

&.3. Pelaksanaan bengkel &.#. 0a"oran aktiviti

Bi l
1.

Tarikh
'an 2 3kt

Progra !Ak"i#i"i
Perjum"aan Mingguan / 0atihan Mingguan

O$%&k"i'
1.1. Melaksanakan aktiviti "ersatuan. kelab. ba!an beruni$orm !an "ermainan 4.1. Memilih "eserta setia" ba!an beruni$orm 4.2. Men!a"atkan jurulatih luar 4.3. Menjalankan latihan ka+a! 5.1. Menjalankan latihan untuk mening% katkan lagi kemahiran atlet 5.2. Menanam minat "elajar !alam aktiviti sukan 6.1. Melatih ahli ba!an beruni$orm untuk mengen!alikan majlis 6.2. Meningkatkan lagi !aya ke"im"inan Pelajar 10.1. Menambahkan "engetahuan "engen!alian "erkhemahan 10.2. Menanam semangat jati !iri "elajar

Mo()l O*&ra+i
1.1. Meneta"kan tem"at !an tarikh 1.2. Merancang aktiviti 1.3. Pelaksanaan aktiviti 1.#. 0a"oran Aktiviti 4.1. Meneta"kan tem"at !an tarikh 4.2. Pelantikan A'K kem 4.3. Pengagihan tugas A'K 4.#. 0a"oran aktiviti 5.1. Meneta"kan tem"at !an tarikh 52. Merancang aktiviti 5.3. Pelaksanaan aktiviti 5.#. 0a"oran Aktiviti 6.1. Menye!iakan ja!ual bertugas 6.2. aklimat "elaksanaan 6.3. Pelaksanaan aktiviti 10.1. Pelantikan A'K 10.2. Mesyuarat A'K 10.3. Meneta"kan tarikh !an tem"at 10.#. aklimat Perkhemahan 10.&. 0a"oran 11.1. Meneta"kan tarikh semakan 11.2. Menyemak mengikut senarai 12.1. Penye!iaan senarai A'K 12.2. Pengagihan tugas 12.3. aklimat aktiviti 12.#. Pelaksanaan aktiviti 12.&. 0a"oran

Ca"a"a,

4. 'anuari Kem Ka+a! Kaki -a!an -eruni$orm

5. 'an 2 'ulai 0atihan )umah (ukan !an Permainan

6. 'an % (e"t Menguruskan Perhim"unan 3leh -a!an -eruni$orm

10. Mac Perkhemahan Kokurikulum / Pen!i!ikan 0uar

11 12

Mac

(emakan 7ail Kali *

11.1.Mengemaskini $ail%$ail kokurikulum 12.1. Menggalakkan "elajar melibatkan !iri !alam aktiviti sukan 12.2. Mencungkil bakat 12.3 Menguti" !ana

A"ril

Merentas Desa/8entennial 7un )un

Bi l
13

Tarikh
A"ril

Progra !Ak"i#i"i
0atihan !an Pertan!ingan Ka+a! Kaki

O$%&k"i'
13.1. Meningkatkan kemahiran ka+a! 13.2 Menambahkan "engetahuan tentang un!ang%un!ang ka+a! kaki 13.3. Menguatkan !aya ketahanan !an keyakinan !iri 1#.1. Memberi "erluang untuk memilih "ela"is 1#.2. Meningkatkan kemahiran "ermainan !alam "ertan!ingan 1&.1 Memberi "en!e!ahan ke"a!a "elajar tentang keusaha+anan

Mo()l O*&ra+i
13.1. Pelantikan ketua "latun 13.2. Pemilihan tem"at ka+a! 13.3. Pelaksanaan aktiviti 13.#. 0a"oran 1#.1. Pelantikan A'K 1#.2. Mesyuarat A'K 1#.3. Meneta"kan tarikh !an tem"at 1#.#. aklimat aktiviti 1#.&. 0a"oran 1&.1. Pelantikan A'K 1&.2. Mesyuarat A'K 1&.3. Meneta"kan tarikh !an tem"at 1&.#. aklimat aktiviti 1&.&. 0a"oran 11.1. Penye!iaan senarai A'K 11.2. Pengagihan tugas 11.3. aklimat aktiviti 11.#. Pelaksanaan aktiviti 11.&. 0a"oran 14.1. Pelantikan Panel Penilaian 14.2. aklimat ke"a!a semua guru Penasihat 14.3. Pengum"ulan -uku Koko 14.#. Penyemakan !an "enilaian 15.1. Pelantikan A'K 15.2. Mesyuarat A'K 15.3. Meneta"kan tarikh !an tem"at

Ca"a"a,

1#. 'un Karnival Permainan Dalaman

1&.

'un

9ari Ko"erasi

11. 3gos Kejohanan -ala"an !an Pa!ang ahunan

11.1. Menggalakkan "elajar melibatkan !iri !alam aktiviti sukan 11.2. Mencungkil bakat

14. (e"tember 2 :ovember Penilaian Kokurikulum

14.1. Menilai "englibatan "elajar !alam aktiviti Koko 14.2. Memberi galakan ke"a!a "elajar untuk akti$ !alam aktiviti koko

15. 3ktober 9ari Anugerah Kokurikulum

15.1. Memberi "engiktira$an !an "enghargaan ke"a!a "elajar yang menunjukkan "restasi baik

15.2. Memberi galakan ke"a!a "elajar untuk akti$ !alam aktiviti koko 16. 3ktober (emakan 7ail Kali ** 16.1.Mengemaskini $ail%$ail kokurikulum

15.#. aklimat aktiviti 15.&. 0a"oran 16.1. Meneta"kan tarikh semakan 16.2. Menyemak mengikut senarai