You are on page 1of 10

TRN TN NHT (ch bin)

TRN TH MNG LOAN - TRN TH NGC DIU


NGU!N CH"U #I - NGU!N TH THANH T"M
C"U H$I %& #&I T' TR(C
NGHIM H)A *+I C,-NG
( D.NG CHO C/C L0' 1H2NG CHU3N NG&NH H)A)
TR,4NG *+I HC C2NG NGHI' T'5 H6 CH7 MINH
3
LI NI U
CU H V B TP TRC NGHM HA CNG l cun
sch duoc bin soan nhm gip cho sinh vin h thng lai cc kin
thc d hoc cng nhu chun bj cho vic kim tra gia k v thi kt
thc mn hoc. i vi sinh vin dai hoc yu cu lm tt c cc bi
tp c trong sch. Sinh vin cao dng s lm cc bi tp sau :
Chuong (1.1 dn 1.44), chuong ( 2.1 2.76 ), chuong (3.1
3.37), chuong V ( 4.1 4.45) chuong V ( 5.1 5.88) chuong V
(6.1 6.39), chuong V ( 7.1 7.60 ), chuong V ( 8.1 8.60).
Chng ti hi vong rng cun sch ny s gip cho sinh vin vn
dung l thuyt d hoc vo tng dang bi tp cu th, nht l di vi
mn Ha hoc dai cuong mang tnh khi qut v tru tuong cao.
Trong qu trnh bin soan chng ti nhn duoc su gip d, gp kjp
thi ca Ban ch nhim Khoa Khoa hoc Co bn cng nhu ca cc
ban dng nghip ca Trung dai hoc Cng nghip TP. H Ch Minh.
Chng ti xin trn trong cm on tt c su gip d qu bu d. Tp
sch duoc bin soan trong mt thi gian ngn d c ti liu hoc tp
cho sinh vin nn kh trnh khi nhng sai st. Chng ti xin chn
thnh cm on v nhng gp v chi dn ca dng nghip v ca
ban doc d chng ti kjp thi chinh l v b sung cho tt hon.
Thnh Ph H Ch Minh, thng 08 nm 2006
Thay mt nhm bin soan
Trn Tn Nht

4
CHNG MT
MT S KHI NIM V NH LUT C BN
1.1. Chon cu pht biu sai.
a. Theo nh lut bo ton khi lng: "Tng khi
luong cc sn phm thu duoc bng tng khi luong
cc cht ban du d tc dung.
b. ng lng mt nguyn t: l khi luong nguyn t
d kt hop (hay thay th) vi 1,008 phn khi luong
hidro hay 8 phn khi luong oxi.
c. ng lng mt nguyn t: l s phn khi luong
cht d tc dung va d vi 1,008 phn khi luong
hidro hay 8 phn khi luong oxi.
d. ng lng ca mt h ch!t: l s phn khi
luong cht d tc dung va d vi 1,008 phn khi
luong hidro hay 8 phn khi luong oxi.
1.2. uong luong gam ca mt hop cht.
a. Thay di tuy theo phn ng n tham gia.
b. L mt hng s.
c. L khi luong nguyn t d kt hop (hay thay th)
vi 1,008 phn khi luong hidro hay 8 phn khi
luong oxi.
d. a v c du dng.
1.. Chon cu dng
a. Cc nguyn t kt hop (hay thay th nhau) theo cc
khi luong ti l thun vi duong luong ca chng.
b. Cc nguyn t kt hop (hay thay th nhau) theo cc
khi luong ti l nghjch vi duong luong ca chng.
c. Trong cc phn ng ha hoc, cc cht tc dung va
d vi nhau theo cng mt s duong luong (c
ngha l cng s duong luong gam).
d. a v c du dng.
1.!. Xc djnh duong luong nguyn t C phn ng:
5
C + O
2
CO
a. 3 b. 6 c. 4 d. 8
1.". Xc djnh duong luong nguyn t C phn ng:
C + O
2
CO
2
a. 3 b. 6 c. 4 d. 8
1.#. Xc djnh khi luong duong luong nguyn t Fe phn
ng: Fe +
3

2
Cl
2
FeCl
3
a. 38 b. 18,7 c. 56 d. 28
1.$. Xc djnh duong luong () ca axit v bao trong phn
ng: H
3
PO
4
+ NaOH NaH
2
PO
4
+ H
2
O
a. H3PO4 98

NaOH
40
b. H3PO4 98

NaOH
80
c. H3PO4 49

NaOH
40
d. H3PO4 49

NaOH
80
1.%. Xc djnh duong luong () ca axit v bao trong phn
ng: H
3
PO
4
+ 3NaOH Na
3
PO
4
+ 3H
2
O
a. H3PO4 98

NaOH
40
b. H3PO4 49

NaOH
40
c. H3PO4 32,7

NaOH
80
d. H3PO4 32,7

NaOH
40
1.&. Xc djnh duong luong () ca axit v bao trong phn
ng: HCl + Cu(OH)
2
Cu(OH)Cl + H
2
O
a.
HCl
36,5
Cu(OH)2 49
b.
HCl
1
Cu(OH)2 98
c.
HCl
36,5
Cu(OH)2 98
d.
HCl
36,5
Cu(OH)2 2
1.1'. Xc djnh duong luong () ca axit v bao trong phn
ng: 2HCl + Cu(OH)
2
CuCl
2
+ 2H
2
O
a.
HCl
36,5
Cu(OH)2 98
b.
HCl
35,5
Cu(OH)2 49
c.
HCl
36,5
Cu(OH)2 49
d.
HCl
35,5
Cu(OH)2 98
6
1.11. Xc djnh duong luong () ca cht gach dui:
K
2
Cr
2
O
7
+3H
2
S +4H
2
SO
4
Cr
2
(SO
4
)
3
+ 3S + K
2
SO
4
+ 7H
2
O
a. K2Cr2O7
98
H2S 34
b. K2Cr2O7
49
H2S 34
c. K2Cr2O7
98
H2S 17
d. K2Cr2O7
49
H2S 17
1.12. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui:
CO
2
+ NaOH NaHCO
3
a. nCO2 2
CO2 44
b. nCO2 1
CO2 44
c. nCO2 2
CO2 12
d. nCO2 1
CO2 12
1.1. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui: CO
2
+ 2NaOH Na
2
CO
3
+ H
2
O
a. nCO2 2
CO2 22
b. nCO2 1
CO2 22
c. nCO2 2
CO2 44
d. nCO2 1
CO2 44
1.1!. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui: 2FeCl
3
+ SnCl
2
2FeCl
2
+ SnCl
4
a. nSnCl2 2
SnCl2 95
b. nSnCl2 4
SnCl2 95
c. nSnCl2 2
SnCl2 190
d. nSnCl2 4
SnCl2 190
1.1". Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui:
2FeCl
3
+ SnCl
2
2FeCl
2
+ SnCl
4
a. nFeCl3 1
FeCl3 81,3
b. nFeCl3 2
FeCl3 162,5
c. nFeCl3 1
FeCl3 162,5
d. nFeCl3 2
FeCl3 81,3
1.1#. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cc cht gach dui:
7
FeSO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ FeCl
2
a. nFeSO4 1
FeSO4 152
b. nFeSO4 2
FeSO4 76
c. nFeSO4 3
FeSO4 50,7
d. nFeSO4 4
FeSO4 38
1.1$. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui:
KCr(SO
4
)
2
.12H
2
O + 3KOH Cr(OH)
3
+ 2K
2
SO
4
+ 12H
2
O
a. nKCr(SO4)2.12H2O 3
KCr(SO4)2.12H2O 166,3
b. nKCr(SO4)2.12H2O 2
KCr(SO4)2.12H2O 249,5
c. nKCr(SO4)2.12H2O 1
KCr(SO4)2.12H2O 499
d. nKCr(SO4)2.12H2O 1
KCr(SO4)2.12H2O 166,3
1.1%. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui:
2KMnO
4
+ 5HNO
2
+ 3H
2
SO
4
2MnSO
4
+ K
2
SO
4

+ 5HNO
3
+ 3H
2
O
a. nKMnO4 5
KMnO4 31,6
b. nKMnO4 7
KMnO4 22,6
c. nKMnO4 3
KMnO4 52,7
d. nKMnO4 3
KMnO4 31,6
1.1&. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () ca
cht gach dui:
Al
2
O
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
O
a. nAl2O3 3
Al2O3 34
b. nAl2O3 4
Al2O3 25,5
c. nAl2O3 5
Al2O3 20,4
d. nAl2O3 6
Al2O3 17
1.2'. Xc djnh h s duong luong (n) v duong luong () cht
gach dui:
Al
2
O
3
+ 2NaOH 2NaAlO
2
+ H
2
O
a. nAl2O3 5
Al2O3 20,4
b. nAl2O3 4
Al2O3 25,5
c. nAl2O3 3
Al2O3 34
d. nAl2O3 2
Al2O3 51
1.21. Ha tan st trong dung djch HCl theo phn ng:
Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
8
Tnh duong luong ca Fe.
a. 56 b. 28 c. 18,7 d. 3
1.22. Ha tan st trong dung djch HNO
3
theo phn ng:
Fe + 4HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O.
Tnh duong luong ca HNO
3
a. 6 b. 31.5 c. 21 d.15,75
1.2. Bit khi luong nguyn t tuong di ca st l 55,85.
(i) uy di 245,74g nguyn t st thnh s mol nguyn t
st.
(ii) Trong 245,74g st c bao nhiu nguyn t st.
a. (i) 5,4 mol
(ii) 4,9.10
23
nt
b. (i) 4,4 mol
(ii) 4,9.10
23
nt
c. (i) 4,4 mol
(ii) 2,65.10
24
nt
d. (i) 5,5 mol
(ii) 2,65.10
23
nt
1.2!. Xc djnh khi luong duong luong ca kim loai v luu
huynh, nu 3,24g kim loai tao thnh 3,48g oxit v 3,72g
sunua. Bit duong luong ca oxy bng 8gmol.
a.
KL
108gmol

S
16gmol
b.
KL
108gmol

S
32gmol.
c.
KL
56gmol

S
16gmol
d.
KL
56gmol

S
8mol
1.2". Cho 1g kim loai ha hop vi 8,89g brom hoc vi 1,78g
luu huynh. Tm cc khi luong duong luong ca brom v
kim loai. Bit rng duong luong ca luu huynh bng
16gmol.
a.
KL
9gmol

Br
80gmol
b.
KL
9gmol

Br
160gmol.
c.
KL
4,5gmol

Br
40gmol
d.
KL
4,5gmol

Br
80mol
1.2#. Khi luong duong luong ca mt kim loai bng 12 gmol.
Khi luong duong luong ca oxit kim loai d bng bao
nhiu
a. 24gmol b. 12gmol
c. 20gmol d. a, b, c du sai
1.2$. Mt kim loai c khi luong duong luong bng 28gmol
tc dung vi axit, gii phng 0,7 lt hydro ( diu kin tiu
9
chun). Xc djnh khi luong kim loai.
a. 3,5g b. 1,75g c. 28g d.17,5g
1.2%. Cng mt luong kim loai ha hop duoc vi 0,2g oxy
hoc 3,17g mt halogen. Xc djnh khi luong duong
luong ca halogen.
a.1,27gmol b.12,7gmol c.127gmol d.a,b,cdu
sai
1.2&. Khi luong 1 lt oxy bng 1,4g. Phi mt bao nhiu lt oxy
d dt chy 21g magi.
a. 100 lt b. 10 lt c. 1 lt d. 0,1lt
1.'. Khi luong duong luong ca mt kim loai ln gp hai ln
khi luong duong luong ca oxy. Khi luong ca oxyt
ln gp bao nhiu ln khi luong kim loai
a. 1,5 ln b. 2 ln c. 2,5 ln d. 3 ln
1.1. Xc djnh khi luong NaHSO
4
duoc tao thnh khi trung
ha dung djch H
2
SO
4
bng dung djch cha 8g NaOH.
a. 8g b. 120 g c. 60 g d.24 g
1.2. Cho 1,355 mt mui st clorua tc dung va d 1,00g
NaOH. Tnh duong luong ca mui st clorua, djnh cng
thc phn t ca n.
a.54,2 FeCl3 b. 54,2 FeCl2 c. 56 FeCl2 d.56FeCl3
1.. Canxi clorua cha 36 canxi v 64 clo. Xc djnh
duong luong canxi bit duong luong clo 35,5
a. 20g b. 35,5g c. 40g d. 71g
1.!. Sunua mt kim loai cha 52 kim loai. jnh duong
luong kim loai, bit duong luong ca luu huynh l
16gmol.
a. 0,173g b. 1,73g c. 17,3g d. 173g
1.". jnh khi luong axit oxalic (duong luong 45) va d d
lm mt mu 0,79g KMnO
4
(duong luong 31,6).
a. 1125g b. 112,5g c. 11,25g d. 1,125g
1.#. Cho 5,6g st ha hop vi luu huynh tao thnh 8,8g FeS.
Tm khi luong duong luong ca st. Bit rng khi
luong duong luong ca luu huynh bng 16gmol.
10
a. 28 gmol b. 56 gmol c. 5,6 gmol d.3,2gml
1.$. Khi dt 5g kim loai thu duoc 9,44g oxit kim loai. Xc djnh
khi luong duong luong ca kim loai.
a. 0,901gmol b. 9,01gmol c. 90,1gmol d.a,b,c
du sai
1.%. trung ha 2,45g axit cn 2g NaOH. Xc djnh khi
luong duong luong ca axit.
a. 49gmol b. 4,9gmol c. 98gmol d.9,8gml
1.&. Khi cho 5,95g mt cht tc dung vi 2,75g HCl tao thnh
4,4g mui. Tnh khi luong duong luong ca cht d.
a. 8,9gmol b. 89gmol c. 7,9gmol d.79gmol
1.!'. Cho 1,6g canxi v 2,61g km dy duoc 1 luong hydro
nhu nhau ra khi axit. Tnh khi luong duong luong ca
km. Bit rng khi luong duong luong ca canxi bng
20 gmol.
a. 16,3gmol b.163gmol c. 32,6gmol d.3,26gmol
1.!1. Asen tao thnh hai oxit, mt cha 65,2 (khi luong)
Asen (i), cn loai khc cha 75,7 (khi luong) Asen (ii).
Xc djnh cc khi luong duong luong ca Asen trong hai
trung hop trn. Bit duong luong ca oxy bng 8gmol.
a. (i) 1,5g
(ii) 25g
b. (i) 15g
(ii) 2,4g
c. (i) 15g
(ii) 25g
d.(i)1,5g
(ii) 2,4g
1.!2. Thic tao duoc hai oxyt, v khi luong oxyt th nht (i)
c 78,8 thic, loai th hai (ii) c 88,12 thic. Tnh
duong luong ca thic trong mi trung hop.
a. (i) 2,974g
(ii) 59,34g
b. (i) 29,74g
(ii) 59,34g
c.(i) 29,74g
(ii) 5,934g
d.(i)2,97g
(ii) 5,934g
1.!. trung ha 100g dung djch axit c nng d 10 ngui
ta phi dng ht 100g dung djch KOH 12,4. Tnh
duong luong ca axit.
a. 4,5 b. 22,5 c. 45,16 d. 90
1.!!. Tm cng thc ca crm oxyt trong d 68,4 crm v
31,6 oxy.
a. Cr
2
O b. Cr
2
O
3
c. Cr
2
O
5
d. CrO
1.!".
Mt hop kim A cu tao t kim loai R v Mg, mi kim loai
11
chim 50 v khi luong. Ho tan 7,2 gam A vo dung
djch HNO
3
th c 4,032 lt kh NO bay ra dktc. Tnh
duong luong ca R.
a. 30 b. 15 c. 45 d.Tt c sai.
1.!#.
trang thi kh 250 gam pht pho chim mt th tch
V 50 lt 22
0
C v 1 atm. Hy cho bit s nguyn t
trong mt phn t kh d, bit P 31.
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4.
1.!$.
Trong mt th nghim quang hop, kh oxi sinh ra duoc thu
qua nuc. Th tch kh thu duoc diu kin 22
0
C v
dui p sut kh quyn 758mmHg l 186ml. Tnh khi
luong oxi bit rng p sut hoi nuc 22
0
C l
19,8mmHg.
a. 1,6g b. 0,16g c. 0,24g d. 16g
12