You are on page 1of 14

CHNG 2

CU TO NGUYN T NH LUT TUN HON


2.1. Chn cu ng.
a. Cc nguyn t c cng in tch ht nhn, c s khi nh
nhau c gi l cc ng v.
b. Cc nguyn t c s khi nh nhau, song s proton ca
ht nhn li khc nhau gi l cc cht ng v.
c. Vi mi nguyn t, s lng proton trong ht nhn nguyn
t l c jnh, song c th khc nhau v s lng notron,
l hin tng ng v.
d. Cc ng vj ca cng mt nguyn t th ging nhau v tt
c cc tnh cht l ha.
2.2. S proton v notron trong ht nhn nguyn t
235
92U l:
a. 92 proton v 235 notron b. 235 proton v 92 notron
c. 92 proton v 143 notron d. 143 proton v 92 notron
2.3.
Cho hai ion
+
Br Sr
82
35
2 90
38
,
. S electron, s notron ca hai ion
ny tong ng l:
a. 38 v 52, 35 v 47 b. 38 v 50, 35 v 49
c. 36 v 52, 36 v 47 d. 36 v 50, 36 v 49
2.4. Cho cc nguyn t:
35
17A;
37
17B;
36
18C;
38
18D. Khng cng tn gi
l cc cp nguyn t sau:
a. A v B b. B v C
c. C v D d. A v C; A v D; B v C; B v D
2.5. Trong nhng nguyn t di y, nguyn t th hin hin
tng phn hy phng x l:
a.
24
12X b.
40
18Z c.
257
100Y d.
65
30T
2.6. Chn cu sai.
a. S lng t chnh n c th nhn cc gi trj nguyn dong
(1, 2, 3 .). Nhng electron c cng gi trj n lp nn mt
lp electron: n = 1 lp K, n = 2 lp L .
b. S lng t orbital l c th nhn cc gi trj t 0 n (n -1),
ngha l tng cng n gi trj. Nhng electron c cng gi trj
l lp nn mt phn lp: l = 0 phn lp s, l =1 phn lp p .
S lng t l xc jnh hnh dng v tn orbital nguyn t.
l = 0 orbital nguyn t s, l =1 orbital nguyn t p .
c. S lng t t ml c th nhn gi trj t l n + l k c
gi trj 0, gm (2l +1) gi trj. S lng t t ml quyt jnh
s orbital nguyn t trong mt phn lp.
Phn lp s (l = 0) c 1 orbital nguyn t
Phn lp p (l = 1) c 2 orbital nguyn t
Phn lp d (l = 2) c 3 orbital nguyn t .
d. S lng t spin ms nhn mt trong hai gi trj +1/2 hay
1/2.
2.7. Chn cu ng.
a. Khi hp thu nng lng, electron chuyn t qu o c
nng lng thp ln qu o c nng lng cao hon.
b. Khi pht nng lng, electron chuyn t qu o c nng
lng thp ln qu o c nng lng cao hon.
c. Khi hp thu nng lng, electron chuyn t qu o c
nng lng cao xung qu o c nng lng thp.
d. Khi pht hay hp thu nng lng khng nh hng n
su di chuyn ca cc electron t qu o ny n qu o
khc.
2.8. Chn cu pht biu ng.
a. Khi chuyn ng trn qu o dng, electron thu nng
lng.
b. Khi chuyn ng trn qu o dng, electron khng thu
hay khng pht nng lng.
c. Khi chuyn ng trn qu o dng, electron pht nng
lng.
d. Khi chuyn ng trn qu o dng, electron thu hay pht
nng lng.
2.. Pht biu no di y khng ph hp vi m hnh Bohr.
a. Khi chuyn ng trn qu o dng, electron khng thu
hay khng pht nng lng.
b. Nng lng chi thay i khi di chuyn t qu o lng t
ny sang qu o lng t khc.
c. Khi chuyn ng t qu o xa ht nhn v qu o gn
ht nhn electron hp thu nng lng.
d. Trong nguyn t, electron quay xung quanh ht nhn
khng phi trn nhng qu o bt ky m trn nhng qu
o trn, ng tm v c bn knh xc jnh (gi l qu o
dng hay qu o lng t).
2.1!. Chn cu sai.
a. Trong mt nguyn t c th c 2 electron c 4 s lng t
nh nhau.
b. trng thi co bn, cc electron s chim mc nng
lng thp trc (trng thi bn vng trc) ri mi n
nhng trng thi nng lng cao.
c. Khi in tch ht nhn tng, cc electron s chim mc
nng lng c tng s (n + l) ln dn. i vi cc phn
lp c tng (n + l) bng nhau th electron c in vo
phn lp c trj s n nh trc ri n phn lp c n ln
hon.
d. Trong mt phn lp, cc electron c sp xp sao cho
c ti a s electron c thn.
2.11. Chn cu sai.
a. Trong mt nguyn t, chi c th c ti a 6 electron ng
v gi trj n = 2, l = 1.
b. Phn lp 3d chi c th cha ti a 10 electron.
c. Trong mt nguyn t,chi c th c ti a 5 electron ng
vi b 3 s lng t n = 3, l = 1, ml = 0.
d. Trong mt nguyn t, gi trj ln nht ca s lng t
chnh l n = 4. Ton b nguyn t chi c th c ti a 36
electron.
2.12. Chn cu pht biu ng:
a. E < 0 : electron hp thu bc x.
b. E > 0 : electron phng thch bc x.
c. E > 0 : electron hp thu bc x.
d. a v b u ng.
2.13. Nhng c im no ph hp vi nguyn t c Z = 42:
a. Kim loi, s oxy ha dong cao nht l +2.
b. Nguyn t d, c mt electron ngoi cng, oxit cao nht c
cng thc l RO3.
c. Nguyn t d, c 2 electron ngoi cng, khng to c
hp cht kh vi hidro.
d. Nguyn t nhm VB, nguyn t a ha trj, tnh kim loi
in hnh.
2.14. Electron c bn s lng t n = 4, l = 2, ml = +1, ms = 1/2 (gi
trj ml xp tng dn) l electron thuc :
a. Lp N, phn lp p, electron th hai thuc phn lp ny.
b. Lp N, phn lp d, electron th su thuc phn lp ny.
c. Lp N, phn lp f, electron th nht thuc phn lp ny.
d. Lp N, phn lp d, electron th chn thuc phn lp ny.
2.15. A v B l 2 nguyn t thuc 2 chu ky k tip trong HTTH v
cng phn nhm. Tng s proton trong ht nhn 2 nguyn t
bng 24. A v B ln lt l:
a. Carbon v Silic b. Nito v Pht pho
c. Oxi v Lu huynh d. Flo v Clo
2.16. Chn cu sai.
a. Tnh cht ca cc nguyn t phu thuc tun hon vo in
tch ht nhn nguyn t.
b. in tch ht nhn nguyn t ca bt ky nguyn t no v
trj s bng s th tu ca nguyn t trong HTTH.
c. Tnh cht cc on cht, thnh phn tnh cht cc hp cht
bin thin tun hon theo chiu tng khi lng nguyn
t.
d. Dua vo cu hnh electron, cc nguyn t c chia
thnh 4 khi: s, p, d, f.
2.17. Chn cu ng.
a. Chu ky l mt dy cc nguyn t, m u l mt kim loi
kim, cui chu ky l mt phi kim v kt thc chu ky l mt
kh him.
b. Cc nguyn t trong mt chu ky c s electron lp ngoi
cng bng nhau.
c. Trong mt chu ky,cc nguyn t c xp theo chiu tng
dn khi lng nguyn t.
d. Trong mt chu ky, cc nguyn t c xp theo chiu
tng dn in tch ht nhn.
2.18. Chn cu ng.
a. Nguyn t ca cc nguyn t trong cng nhm A bao gi
cng c s electron lp ngoi cng bng nhau v bng s
nhm.
b. Nguyn t ca cc nguyn t trong cng nhm B bao gi
cng c s electron lp ngoi cng bng nhau v bng s
nhm.
c. Cc nguyn t s, d, f l kim loi cn nguyn t p l phi kim.
d. Tnh cht ha hc ca cc nguyn t trong cng nhm A
(hoc B) bao gi cng tong tu nhau ( mc nht
jnh).
2.1. Chn cu sai.
a. Su bin i tun hon cu hnh electron nguyn t l
nguyn nhn dn n su bin i tun hon tnh cht ca
cc nguyn t.
b. Bng tun hon dng ngn gm 7 chu ky (vi 10 hng
ngang) v 8 nhm, cc lantanit v actinit c xp pha
di ngoi bng chung.
c. T chu ky 4 bt u xut hin cc nguyn t d. T chu ky
5 bt u xut hin cc nguyn t f.
d. Bng tun hon dng chu ky di 18 gm 9 hng ngang,
cc nguyn t s v p thuc nhm A, cc nguyn t d thuc
nhm B, 28 nguyn t f xp thnh 2 hng ring pha di.
2.2!. Cu hnh electron lp ngoi cng ca nguyn t R l: 3s
2
3p
4
a. R thuc chu ky 3, nhm VA, l phi kim.
b. R thuc chu ky 3, nhm VB, l kim loi.
c. R thuc chu ky 3, nhm VA, l phi kim.
d. R thuc chu ky 3, nhm VB, l kim loi.
2.21. Chn cu sai.
a. Bn knh cng ha trj ca mt nguyn t bng na
khong cch gia 2 ht nhn nguyn t ca cng mt
nguyn t to thnh lin kt on cng ha trj.
b. Bn knh cng ha trj ca nguyn t Clo nh hon ca
nguyn t Natri.
c. Bn knh cng ha trj ca nguyn t Clo nh hon ca
nguyn t Brom.
d. Bn knh cng ha trj ca nguyn t Natri, agie, Nhm
v Liti c xp theo th tu tng dn nh sau:
rAl<rg<rNa<rLi.
2.22. Chn cu ng.
a. Nng lng ion ha 1 l nng lng ti thiu cn tiu tn
tch mt electron khi mt nguyn t tu do trang thi
kh c nng lng thp nht (khng bj kch thch). Nng
lng ion ha lun c du dong, nng lng ion ha
cng ln cng kh tch electron ra khi nguyn t.
b. Trong mt phn nhm chnh, t trn xung nng lng
ion ha 1 tng.
c. Nng lng ion ha ca Bo (Z = 5) ln hon nng lng
ion ha ca Be (Z = 4)
d. Nng lng ion ha 1 ca Nito (Z = 7) nh hon nng
lng ion ha 1 ca Oxy (Z = 8)
2.23. Chn cu sai.
a. m in () l i lng c trng jnh lng cho kh
nng ca mt nguyn t trong phn t ht electron v
pha mnh.
b. Trong mt phn nhm chnh, t trn xung m in
gim. Trong chu ky, t tri qua phi m in tng.
c. t phi kim mnh c m in ln, ngc li mt kim
loi mnh c m in yu.
d. m in ca 4 nguyn t He, H, Br, c xp tng
dn theo dy: He<H<Br<.
2.24. Chn cu ng.
a. m in mt kim loi lun nh hon m in mt phi
kim.
b. Trong mt nhm A, t trn xung, m in tng dn.
c. Trong cng mt chu ky, t tri qua phi, m in tng
dn.
d. Trong cng mt chu ky, cc halogen c m in ln
nht.
2.25. t orbital nguyn t 3d tong ng vi b hai s lng t no
di y:
a. n = 3, l = 3 b. n = 3, l = 2
c. n = 2, l = 2 d. n = 3, l = 1
2.26. t orbital nguyn t 5f tong ng vi b hai s lng t no
di y:
a. n = 3, l = 3 b. n = 4, l = 2
c. n = 5, l = 3 d. n = 5, l = 4
2.27. Trong b ba s lng t di y nhng b no c th chp
nhn c:
a. n = 4, l = 3, ml = 0 b. n = 3, l = 3, ml = 1
c. n = 1, l = 0, ml = 1 d. n = 3, l = + 0, ml = 2
2.28. Electron cui cng in vo cu hnh electron ca nguyn t V
(Z = 23) (gi trj ml xp gim dn), c b 4 s lng t:
a. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = 1/2
b. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = 1/2
c. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = +1/2
d. n = 3, l = 2, ml = 0, ms = +1/2
2.2. Electron cui cng in vo cu hnh electron ca nguyn t c
Z = 24 (gi trj ml xp gim dn), c b bn s lng t:
a. n = 3, l = 2, ml = +2, ms = +1/2
b. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = 1/2
c. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = +1/2
d. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = +1/2
2.3!. B bn s lng t no di y c th chp nhn c:
a. n = 3, l = 1, ml = + 2, ms = +1/2
b. n = 4, l = 3, ml = 4, ms = 1/2
c. n = 2, l = 1, ml = 1, ms = 1/2
d. n = 3, l = 3, ml = + 1, ms = +1/2
2.31. Electron cui cng in vo cu hnh electron ca nguyn t
Na c 4 s lng t:
a. n = 2, l =1, ml = 1, ms = 1/2
b. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = +1/2
c. n = 2, l = 1, ml = 0, ms = 1/2
d. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2
2.32. B bn s lng t no sau y ca electron cui cng in
vo cu hnh ca nguyn t g.
a. n = 2, l = 1, ml = 1, ms = 1/2
b. n = 2, l = 1, ml = 0, ms = +1/2
c. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2
d. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = 1/2
2.33. Electron cui cng in vo cu hnh electron ca nguyn t
Co (Z = 27) (gi trj ml xp tng dn), c b 4 s lng t:
a. n = 3, l = 2, ml = 1, ms = 1/2
b. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = 1/2
c. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = +1/2
d. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = +1/2
2.34. Vi gi trj ml xp theo th tu tng dn, electron cui cng ca
nguyn t c s th tu Z = 40 c b bn s lng t tong
ng vi:
a. n = 5, l = 0, ml = 0, ms = 1/2
b. n = 5, l = 0, ml = 0, ms = +1/2
c. n = 4, l = 2, ml = 2, ms = +1/2
d. n = 4, l = 2, ml = 1, ms = +1/2
2.35. Tong ng vi b hai s lng t n = 4, l = 2, c tng cng:
a. 1 orbital nguyn t b. 3 orbital nguyn t
c. 5 orbital nguyn t d. 7 orbital nguyn t
2.36. Lp electron vi s lng t chnh n = 4 ca nguyn t c th
cha s electron cuc i l bao nhiu
a. 28 b. 30 c. 32 d. 34
2.37. C bao nhiu orbital 3d cn trng trong nguyn t Clo bj kch
thch
a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
2.38. S electron c thn ca nguyn t Fe (Z = 26) l:
a. 0 b. 2 c. 4 d. 6
2.3. S electron c thn ca nguyn t Cr (Z = 24) l:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
2.4!. Cho bit nhng cu hnh electron di y nhng cu hnh
no khng th c.
a. 1p
3
b. 3p
6
c. 3s
2
d. 2s
2
2.41. Cu hnh electron c 4 s lng t sau: n = 2, l = 0, ml = 0, ms
= +1/2 l:
a. 2s
1
b. 2s
2
c. 2p
1
d. 2p
2
2.42. Vit cu hnh electron c 4 s lng t sau: n = 3, l = 1, ml = -1,
ms = 1/2 l:
a. 3p
1
b. 3p
2
c. 3p
3
d. 3p
4
2.43. Vit cu hnh electron c 4 s lng t sau: n = 3, l = 2, ml =
+2, ms = +1/2 l:
a. 3d
3
b. 3d
4
c. 3d
5
d. 3d
6
2.44. Vit cu hnh electron c 4 s lng t sau: n = 4, l = 2, ml =
+1, ms = -1/2
a. 4d
6
b. 4d
7
c. 4d
8
d. 4d
10
2.45. Trong mt nguyn t c ti a bao nhiu electron ng vi n = 2
l:
a. 8 b. 10 c. 12 d. 14
2.46. Trong mt nguyn t c ti a bao nhiu electron ng vi n =
2, l = 1 :
a. 9 b. 6 c. 11 d. 12
2.47. Trong mt nguyn t c ti a bao nhiu electron m electron
cui cng trong cu hnh electron ng vi n = 2, l = 1, ml = 0 :
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
2.48. Trong mt nguyn t c ti a bao nhiu electron m electron
cui cng cu hnh e ng vi: n = 2, l = 1, ml = 0, ms = +1/2 :
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
2.4. Ngi ta sp xp mt s orbital nguyn t c nng lng tng
dn. Cch sp xp no di dy l ng.
a. 3s < 3p < 3d < 4s b. s < 2p < 3p < 3s
c. 3s < 3p < 4s < 3d d. 4s < 4p < 4d < 5s
2.5!. Nguyn t R (Z = 24) c cu hnh electron tong ng vi:
a. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2
d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
4p
5
2.51. Nguyn t R (Z = 29) c cu hnh electron tong ng vi:
a. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
4s
2
4p
1
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
9
4s
2
d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
4s
2
4p
2
2.52. Nguyn t R thuc chu ky 3, nhm VA, c cu hnh electron
tong tng vi:
a. 1s
2
2s
2
2p
3
b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3d
3
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2

d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3

2.53. angan (Z = 25) c cu hnh electron nh sau:
a. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
1
d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
3d
8
2.54. p dung nguyn l Pauli v nguyn l bn vng, cu hnh lp
v electron c Z = 19 nh sau:
a. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
7

b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
4s
2
d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
1
2.55. Electron ha trj ca lu huynh (Z = 16) l nhng eletron thuc
cc lp v phn lp sau:
a. 3s b. 3s v 3p
c. 2s, 2p v 3s d. 2s, 2p, 3s v 3p
2.56. Electron ha trj ca ng (Z = 29) l nhng eletron thuc cc
lp v phn lp sau:
a. 3d v 4s b. 3s, 3p v 3d
c. 2s, 2p v 3s d. 2s, 2p, 3s v 3p
2.57. Cu trc lp electron ha trj nguyn t ca nguyn t c
biu din bng cng thc: 5s
2
5p
4
. Nguyn t s th tu l:
a. 50 b. 52 c. 54 d. 60
2.58. Cu trc lp electron ha trj nguyn t ca nguyn t c
biu din bng cng thc: 3d
5
4s
1
. Nguyn t s th tu l:
a. 20 b. 22 c. 24 d. 26
2.5. B bn s lng t: n = 3, l = 1, ml = 0, ms = 1/2. Vi gi trj ml
xp theo th tu tng dn, electron cui cng c in vo
nguyn t no di y:
a. Flo b. Lu huynh
c. Clo d. Argon
2.6!. Nguyn t R c s th tu Z = 28 c xp loi l:
a. Nguyn t s b. Nguyn t p
c. Nguyn t d d. Nguyn t f
2.61. Trong 4 nguyn t K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), v Cu (Z
= 29), nguyn t ca cc nguyn t c cu hnh electron lp
ngoi cng 4s
1
l:
a. K, Sc, Cu b. K, Sc, Cr
c. K, Cr, Cu d. Co, Ni, As
2.62. Cho 5 nguyn t vi s th tu tong ng: V (Z = 23), n (Z =
25), Co (Z = 27), Ni (Z = 28), As (Z = 33). trng thi co bn,
cc nguyn t c 3 electron c thn l:
a. V, Co v As b. n, Co v Ni
c. V, n v Co d. Co, Ni v As
2.63. Trong dy no di y c m in theo th tu gim dn:
a. K, Na, Li b. F, Cl, Br,
c. Na, K, Li d. Cl, F, Br,
2.64. Trong dy no di y, nng lng ion ha c xp theo
th tu tng dn:
a. K
+
, Ar, Cl
-
b. Na, g, Al
c. Ag, Cu, Au d. N, O, C
2.65. Cho s th tu cc nguyn t Ca (Z = 20), Zn (Z = 30), S (Z =
16), Cr (Z = 24). Nhng ion c cu hnh tong tu kh him l:
a. Ca
2+
, Zn
2+
b. Zn
2+
, S
2-
c. S
2-
, Cr
3+
d. Ca
2+
, S
2-
2.66. Cho bit cc nguyn t: Na (chu ky 3, nhm A), K (chu ky 4,
nhm A) v Al (chu ky 3, nhm A). Bn knh ion Na
+
, K
+
, Al
3+
c xp theo th tu tng dn nh sau:
a. Na
+
< K
+
< Al
3+
b. Al
3+
<

Na
+
< K
+
c. K
+
< Na
+
< Al
3+
d. Al
3+
<

K
+
< Na
+
2.67. Khi lng nguyn t ca clo l 35,453. Trong thin nhin
ngi ta gp hai ng vj bn ca nguyn t Cl
35
17
v Cl
37
17
.
Xc jnh hm lng phn trm ca ng vj
Cl
35
17
.
a. 22,6 b. 44,6 c. 64,6 d. 77,35
2.68. Nguyn t R c tng s ht cc loi bng 18. S th tu Z ca
R trong h thng tun hon l:
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
2.6. Tnh bao ca cc hydroxyt tng dn theo dy:
a. NaOH, KOH, g(OH)2, Al(OH)3
b. Al(OH)3, g(OH)2, NaOH, KOH
c. g(OH)2, NaOH, KOH, Al(OH)3
d. Al(OH)3, g(OH)2, KOH, NaOH
2.7!. mnh ca cc axit di y c xp gim dn:
a. H2SiO3, H2CO3, H2SO4, HClO4
b. H2SO4, H2SiO3, H2CO3, HClO4
c. HClO4, H2SO4, H2CO3, H2SiO3
d. HClO4, H2SiO3, H2CO3, H2SO4
2.71. Bn knh cc ion sau c xp theo th tu gim dn:
a. 2
S
r
,
Cl
r
, + 2
Ca
r
, +
K
r
b. 2
S
r
,
Cl
r
, +
K
r
, + 2
Ca
r
c. +
K
r
, 2
S
r
,
Cl
r
, + 2
Ca
r
d.
Cl
r
, 2
S
r
, + 2
Ca
r
, +
K
r
2.72. Tnh cht no sau y khng ph hp vi nguyn t c Z = 19.
a. c oxy ha +1.
b. Nguyn t c tnh kim loi.
c. Nguyn t thuc nhm A.
d. Nguyn t thuc chu ky 3.
2.73. Tnh cht no sau y ng vi nguyn t c Z = 36.
a. Nguyn t ny thuc nhm kh him.
b. Nguyn t thuc nhm 8A.
c. Nguyn t thuc chu ky 3.
d. b, c u ng.
2.74. Xc jnh vj tr ca nguyn t c cu hnh sau trong bng h
thng tun hon: 3s
2
3p
3
a. Nhm 3B b. Nhm 5B
c. Nhm 3A d. Nhm 5A
2.75. Xc jnh vj tr ca nguyn t c cu hnh sau trong bng h
thng tun hon: 3d
8
4s
2
a. Nhm 2B b. Nhm 8B
c. Nhm 2A d. Nhm 8A
2.76.
p dung gi thuyt de Broglie, hy tnh bc sng cho
trng hp sau :Electron trong nguyn t hir chuyn ng
vi vn tc v = 10
6
m/s; m = 9,1.10
-31
kg.
a.0,27 b. 7,27A
0
c. 72,7A
0
d. 727A
0
2.77.

p dung h thc Heisenber hy tnh bt jnh v vj tr cho
trng hp sau y: Electron chuyn ng vi gi thuyt
v = 10
6
m/s; me = 9,1.10
-31
kg.
a. 1,2.10
-10
m b. 12.10
-10
m c. 0,12.10
-10
m d.Tt c sai.
2.78.
t vin n sng sn vi m = 1 gam chuyn ng vi vn tc
30m/s. i thuyt sai s tong i v tc l v/v = 10
-5
.
Tnh bt jnh v vj tr ca n.
a.221.10
-27
m b.0,221.10
-27
m c. 22,1.10
-27
m d.Tt c sai.
2.7.
T phong trnh Schrodinger p dung cho h mt e mt ht
nhn. Cho nguyn t c Z = 1, hy tnh nng lng electron :
E1, E2 v E3 theo on vj nguyn t.
a. 0,5; 0,125; 0,05. b. 0,5; - 0,125; - 0,05.
c. 0,125 ; - 0,05; - 0,5. d. 0,5; - 0,05; - 0,125.
2.8!.
T phong trnh Schrodinger p dung cho h mt e mt ht
nhn. Cho nguyn t c Z = 1 , tnh nng lng electron : E1,
E2 v E3 theo on vj eV.
a. 3,4; - 13,6; - 1,5 b. 13,6; - 3,4; - 1,5.
c. 1,5; - 13,6; - 3,4. d. 1,5; - 3,4; - 13,6.
2.81.
T phong trnh Schrodinger p dung cho h mt e mt ht
nhn, cho n = 2, tnh E2 cho H, He
+
, Li
2+
theo on vj nguyn t .
a.0,125au;- 0,5au; -1,125au. b. 3,4au; - 13,6au; - 30,6au.
c. 1,125au;-0,125au;- 0,5au. d. 0,5au; - 0,125au; 1,125au.
2.82.
Xc jnh nguyn t m electron cui cng in vo c b 4
s lng t tho mn iu kin : n + l = 3 v ml + ms = +1/2
a. C b.C, O c. Na d. C,O, Na
2.83.
Phi kim R c electron cui cng ng vi 4 s lng t c tng
i s bng : 2,5. Hy xc jnh R.
a. N b. F c. N, F. d. N, F, Ar
2.84.
Nguyn t ca nguyn t A c cu hnh electron :
kh him(n-1)d

ns
1
. Xc jnh cu hnh electron c th c ca
A. T cho bit vj tr ca A trong bng h thng tun hon.
a.Nhm A b. Nhm VB c. Nhm B,VB. d. Nhm
A,VB v B.
2.85.
Nguyn t X c tng cc loi ht l 108. Tm tn nguyn t
v vit cu hnh ca n.
a. Ag b. Br c. As d. Tt c sai.
2.86.
t nguyn t X c bn knh l 1,44A
0
, khi lng ring thuc l
19,36g/cm
3
. Nguyn t ny chi chim 74 th tch ca tinh th,
phn cn li l rng. Hy xc jnh khi lng ring trung bnh
ca ton nguyn t ri suy ra khi long mol nguyn t. Khi
lng mol nguyn t l :
a. 96g/mol b. 196 g/mol c. 197 g/mol d. Tt c sai.